ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.134.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 134

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. május 24.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2012/271/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. április 24.) az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről) módosításáról elfogadandó álláspontról

1

 

 

2012/272/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. május 14.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás Unió nevében történő aláírásáról

3

 

 

2012/273/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. május 14.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról

4

 

*

Tájékoztató az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a borkereskedelemmel kapcsolatban létrejött megállapodás 8. cikkének (2) bekezdésében említett, a borok címkézéséről szóló jegyzőkönyv IV. függelékének módosításáról

5

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 434/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 16.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Chelčicko – Lhenické ovoce [OFJ])

6

 

*

A Bizottság 435/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 16.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Φασόλια Βανίλιες Φενεού [Fasolia Vanilies Feneou] [OFJ])

8

 

*

A Bizottság 436/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 23.) a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének az azametifosz nevű anyag tekintetében történő módosításáról ( 1 )

10

 

*

A Bizottság 437/2012/EU rendelete (2012. május 23.) a 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalával szemben bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Tajvanban és Thaiföldön feladott – akár Tajvanból és Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett – egyes üvegszál szitaszövetek behozatala révén történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról

12

 

 

A Bizottság 438/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

16

 

 

A Bizottság 439/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 23.) a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról

18

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/274/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. április 24.) a Vízuminformációs Rendszer (VIS) működésének megkezdése tekintetében a régiók második csoportjának meghatározásáról (az értesítés a C(2012) 2505. számú dokumentummal történt)

20

 

 

2012/275/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. május 2.) egyes szőlőfajtáknak a borkereskedelemről szóló EK–USA megállapodás 8. cikkének (2) bekezdésében említett, a borok címkézésről szóló jegyzőkönyv IV. függelékébe történő felvételéről

23

 

 

2012/276/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. május 10.) tíz tagállamnak (Belgium, Bulgária, Dánia, Észtország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Románia, Szlovénia és Finnország) a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó nemzeti programjához a 2012. évben nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2012) 3024. számú dokumentummal történt)

27

 

 

2012/277/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. május 21.) az élelmiszerek besugárzására elismert harmadik országbeli létesítmények listájának elfogadásáról szóló 2002/840/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 3179. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

29

 

 

2012/278/EU

 

*

A Bizottság határozata (2012. május 23.) az Indiából származó egyes rozsdamentes acél kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megszüntetéséről

31

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

24.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. április 24.)

az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről) módosításáról elfogadandó álláspontról

(2012/271/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 196. cikkére és 218. cikkének (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (2) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 31. jegyzőkönyve egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket és szabályokat tartalmaz.

(2)

Az EGT-megállapodás Szerződő Felei közötti együttműködést a négy alapszabadságon kívül eső területekre is ki kell terjeszteni.

(3)

E kiterjesztett együttműködés lehetővé tétele érdekében módosítani kell az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét azáltal, hogy hatálya alá kerül az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelv (3).

(4)

Az Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontjának a mellékelt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről) tervezett módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontja az e határozathoz mellékelt EGT vegyes bizottsági határozattervezeten alapul.

2. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2012. április 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

N. WAMMEN


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.

(3)  HL L 345., 2008.12.23., 75. o.


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG …/2012 HATÁROZATA

(…)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét a […]-i […/…] EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Helyénvaló kiterjeszteni az EGT-megállapodás Szerződő Felei közötti együttműködést az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelv (2) együttműködésbe foglalása érdekében.

(3)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét ezért e kiterjesztett együttműködés lehetővé tétele érdekében módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről) 10. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

„(9)

a)

A Szerződő Felek együttműködnek egymással a következő jogi aktus által szabályozott területeken:

32008 L 0114: a Tanács 2008. december 8-i 2008/114/EK irányelve az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről (HL L 345., 2008.12.23., 75. o.).

b)

A 2008/114/EK irányelvben meghatározott célok megvalósítása érdekében a Szerződő Felek az EGT-megállapodás 80. cikkében említett együttműködési formákat alkalmazzák.

c)

Az EGT-megállapodás 79. cikkének (3) bekezdése értelmében e bekezdésre az EGT-megállapodás VII. része (Intézményi rendelkezések) alkalmazandó a 3. fejezet 1. és 2. szakasza kivételével.”.

2. cikk

Ez a határozat azt a napot követő napon lép hatályba, hogy az EGT Vegyes Bizottság az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt utolsó bejelentést megkapta (3).

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(1)  HL L […].

(2)  HL L 345., 2008.12.23., 75. o.

(3)  [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]


24.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/3


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. május 14.)

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás Unió nevében történő aláírásáról

(2012/272/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 79. cikke (3) bekezdésére, 91. és 100. cikkére, a 191. cikke (4) bekezdésére, a 207. és 209. cikkére, összefüggésben 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2004. november 25-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy a Fülöp-szigeteki Köztársasággal tárgyalásokat folytasson egy partnerségi és együttműködési keretmegállapodás („a megállapodás”) megkötéséről.

(2)

A megállapodásnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik része V. címének hatálya alá tartozó rendelkezései az Egyesült Királyságra és Írországra mint különálló szerződő felekre, nem pedig mint az Európai Unió részeire nézve kötelezőek, kivéve, ha az Európai Unió az Egyesült Királysággal és/vagy Írországgal közösen értesíti a Fülöp-szigeteki Köztársaságot arról, hogy az említett rendelkezések az Egyesült Királyságra, illetve Írországra mint az Európai Unió részeire nézve kötelezőek, összhangban az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyvvel. Amennyiben az említett rendelkezések az Egyesült Királyságra és/vagy Írországra mint az Európai Unió részeire nézve – a 21. jegyzőkönyv 4a. cikkének megfelelően – többé nem kötelezőek, az Európai Unió az Egyesült Királysággal és/vagy Írországgal közösen haladéktalanul értesíti a Fülöp-szigeteki Köztársaságot a két tagállam helyzetében bekövetkezett változásról, és ez esetben a megállapodás rendelkezései e két tagállamot mint önálló országokat kötelezik. Ugyanezen rendelkezések vonatkoznak Dániára, összhangban az említett Szerződésekhez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyvvel.

(3)

Ha az Egyesült Királyság és/vagy Írország nem nyújtotta be az – Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. számú jegyzőkönyv 3. cikkében előírt –értesítést, akkor nem vesz részt e határozatnak a Tanács általi elfogadásában annyiban, amennyiben a határozat olyan kérdéseket szabályoz, amelyek az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik része V. címének hatálya alá tartoznak. Ugyanez vonatkozik Dániára a Dánia helyzetéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt 22. számú jegyzőkönyvvel összhangban.

(4)

A megállapodást – feltételezve annak későbbi megkötését – alá kell írni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás aláírását a Tanács az Unió nevében jóváhagyja, feltételezve annak későbbi megkötését (1).

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  A megállapodás szövegét a megkötésről szóló határozattal együtt hirdetik ki.


24.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/4


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. május 14.)

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról

(2012/273/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 79. cikke (3) bekezdésére, 207. és 209. cikkére, összefüggésben a 218. cikkének (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2009. július 27-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy partnerségi és együttműködési keretmegállapodásról (a továbbiakban: a megállapodás) szóló tárgyalásokat folytasson Mongóliával.

(2)

A megállapodásnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik része V. címének hatálya alá tartozó rendelkezései az Egyesült Királyságot és Írországot nem az Európai Unió részeként, hanem különálló szerződő felekként kötelezik mindaddig, amíg az Európai Unió az Egyesült Királysággal vagy Írországgal közösen nem értesíti Mongóliát arról, hogy az Egyesült Királyság vagy Írország az Európai Unió részeként vált(ak) kötelezett féllé, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló (21.) jegyzőkönyvnek megfelelően. Amennyiben az említett rendelkezések az Egyesült Királyságra és/vagy Írországra, mint az Európai Unió részeire nézve – a (21). jegyzőkönyv 4a. cikkének megfelelően – többé nem kötelezőek, az Európai Unió az Egyesült Királysággal és/vagy Írországgal közösen haladéktalanul értesíti(k) Mongóliát a két tagállam helyzetében bekövetkezett változásról, és ez esetben a megállapodás rendelkezései e két tagállamot, mint önálló országokat kötelezik. Ugyanezen rendelkezések vonatkoznak Dániára, az említett szerződésekhez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyvnek megfelelően.

(3)

Ha az Egyesült Királyság és/vagy Írország nem nyújtotta be az – Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. számú jegyzőkönyv 3. cikkében előírt –értesítést, akkor nem vesz részt e határozatnak a Tanács általi elfogadásában annyiban, amennyiben a határozat olyan kérdéseket szabályoz, melyek az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik része V. címének hatálya alá tartoznak. Ugyanez vonatkozik Dániára a Dánia helyzetéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt 22. számú jegyzőkönyvvel összhangban.

(4)

A megállapodást – feltételezve annak későbbi megkötését – alá kell írni,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, feltételezve az említett megállapodás megkötését (1).

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  A megállapodás szövege a megkötéséről szóló határozattal együtt kerül közzétételre.


24.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/5


Tájékoztató az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a borkereskedelemmel kapcsolatban létrejött megállapodás 8. cikkének (2) bekezdésében említett, a borok címkézéséről szóló jegyzőkönyv IV. függelékének módosításáról

2012. május 16-i, az Amerikai Egyesült Államokhoz intézett levelében a Bizottság megerősítette, hogy az Unió egyetért a borok címkézéséről szóló jegyzőkönyv (1) IV. függelékének módosításaival.

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a borkereskedelemről szóló megállapodás 11. cikkének (5) bekezdése alapján a szóban forgó módosítások 2012. június 1-jétől alkalmazandók.


(1)  HL L 87., 2006.3.24., 65. o.


RENDELETEK

24.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/6


A BIZOTTSÁG 434/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 16.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Chelčicko – Lhenické ovoce [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban és 17. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) a Cseh Köztársaság kérelmét a „Chelčicko – Lhenické ovoce” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 16-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 271., 2011.9.14., 22. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek

1.6. osztály:   Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Chelčicko – Lhenické ovoce (OFJ)


24.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/8


A BIZOTTSÁG 435/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 16.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Φασόλια Βανίλιες Φενεού [Fasolia Vanilies Feneou] [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) Görögország kérelmét a „Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou)” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 16-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 273., 2011.9.16., 26. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.6. osztály:   Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

GÖRÖGORSZÁG

Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou) (OFJ)


24.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/10


A BIZOTTSÁG 436/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 23.)

a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének az azametifosz nevű anyag tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2009. május 6-i 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikkével összefüggésben értelmezett 14. cikkére,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökségnek az állatgyógyászati készítmények bizottsága által megfogalmazott véleményére,

mivel:

(1)

Az Unióban élelmiszer-előállítás céljára tenyésztett állatoknak szánt állatgyógyászati készítményekben vagy az állattenyésztésben használt biocid termékekben történő felhasználásra szánt farmakológiai hatóanyagok maximális maradékanyag-határértékeit (a továbbiakban: MRL) a 470/2009/EK rendelet alapján kell megállapítani.

(2)

A farmakológiai hatóanyagokat és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékeik osztályozását a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló, 2009. december 22-i 37/2010/EU bizottsági rendelet (2) melléklete tartalmazza.

(3)

Az azametifosz a lazacfélék vonatkozásában jelenleg engedélyezett anyagként szerepel a 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázatában.

(4)

Az Európai Gyógyszerügynökséghez arra irányuló kérelem érkezett, hogy az azametifoszra vonatkozó meglévő bejegyzést az uszonyos halfajokra is terjesszék ki.

(5)

Az állatgyógyászati készítmények bizottsága az említett bejegyzés kiterjesztését javasolta, valamint annak feltüntetését, hogy nincs szükség az azametifosz MRL-jének megállapítására az uszonyos halfajok vonatkozásában.

(6)

A 37/2010/EU rendelet melléklete 1. táblázatának az azametifoszra vonatkozó bejegyzését ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 37/2010/EU rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 152., 2009.6.16., 11. o.

(2)  HL L 15., 2010.1.20., 1. o.


MELLÉKLET

A 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázatában az azametifoszra vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi bejegyzés lép:

Farmakológiai hatóanyag

Jelző maradékanyag

Állatfajok

Maximális maradékanyag-határérték

Célszövetek

Egyéb rendelkezések (a 470/2009/EK rendelet 14. cikke (7) bekezdésének megfelelően)

Terápiás osztályozás

„Azametifosz

NEM ALKALMAZHATÓ

Uszonyos halak

Nincs szükség maximális maradékanyag-határértékre

NEM ALKALMAZHATÓ

NINCS ADAT

Paraziták elleni hatóanyagok/ektoparaziták elleni hatóanyagok”


24.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/12


A BIZOTTSÁG 437/2012/EU RENDELETE

(2012. május 23.)

a 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalával szemben bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Tajvanban és Thaiföldön feladott – akár Tajvanból és Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett – egyes üvegszál szitaszövetek behozatala révén történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére és 14. cikke (5) bekezdésére,

az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének megfelelően a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A.   KÉRELEM

(1)

Az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének alapján kérelmet nyújtottak be, mely a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalát illetően bevezetett dömpingellenes intézkedések esetleges kijátszásának kivizsgálására, valamint a Tajvanban és Thaiföldön feladott – akár Tajvanból és Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett – egyes üvegszál szitaszövetek behozatalai nyilvántartásba vételének elrendelésére irányult.

(2)

A kérelmet 2012. április 10-én nyújtotta be a Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., a Tolnatext Fonalfeldolgozó, a Valmieras „Stikla Skiedra” AS és a Vitrulan Technical Textiles GmbH, az egyes üvegszál szitaszövetek négy uniós gyártója.

B.   A TERMÉK

(3)

Az intézkedések esetleges kijátszása által érintett termék a Kínai Népköztársaságból származó, jelenleg az ex 7019 51 00 és ex 7019 59 00 KN-kód alá tartozó, üvegszálakból készült szitaszövet, amelynek szemnagysága hosszában és szélességében több mint 1,8mm, fajlagos tömege pedig több mint 35 g/m2, kivéve az üvegszál korongokat (a továbbiakban: érintett termék).

(4)

A vizsgált termék, amely jelenleg az érintett termékkel megegyező KN-kód alá tartozik, megegyezik az előző preambulumbekezdésben említettel, azonban – akár Tajvanból és Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentve – Tajvanban és Thaiföldön adják fel.

C.   MEGLÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(5)

A jelenleg hatályban lévő és esetleg kijátszott intézkedések a 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel (2) elrendelt dömpingellenes intézkedések.

D.   INDOKOK

(6)

A kérelem elegendő prima facie bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára elrendelt dömpingellenes intézkedéseket Tajvanban és Thaiföldön történő átrakodás révén kijátsszák.

(7)

A benyújtott prima facie bizonyíték a következő:

(8)

A kérelemből kitűnik, hogy az érintett termékre vonatkozó intézkedések elrendelését követően jelentősen megváltozott a kereskedelem szerkezete a Kínai Népköztársaságból, Tajvanból és Thaiföldről az Unióba irányuló kivitel vonatkozásában, valamint hogy a vám kivetésén kívül más ésszerű okkal vagy indokkal nem magyarázható az említett változás.

(9)

A végbement változás valószínűleg abból ered, hogy a Kínai Népköztársaságból származó, az Unióba tartó egyes üvegszál szitaszöveteket Tajvanban és Thaiföldön átrakodják.

(10)

A kérelem továbbá elegendő prima facie bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy ez az érintett termékre vonatkozó, meglévő dömpingellenes intézkedések javító hatását mind a mennyiség, mind az ár tekintetében rontja. A jelek szerint az érintett termék behozatalát a vizsgált termék jelentős mennyiségű behozatala váltotta fel. Elegendő bizonyíték van emellett arra is, hogy a vizsgált termék behozatala a meglévő intézkedésekhez vezető vizsgálat során megállapított, kárt nem okozó árnál alacsonyabb árakon történik.

(11)

A kérelem végezetül elegendő prima facie bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a vizsgált termék ára az érintett termékre korábban megállapított rendes értékhez viszonyítva dömpingelt ár.

(12)

Amennyiben a vizsgálat a Tajvanban és Thaiföldön történő átrakodáson kívül az alaprendelet 13. cikkének hatálya alá tartozó egyéb kijátszást is megállapít, akkor a vizsgálat e gyakorlatokra is kiterjedhet.

E.   AZ ELJÁRÁS

(13)

A fentiek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése szerinti vizsgálat megindításának indoklásához, továbbá ahhoz, hogy elrendelje a vizsgált terméknek – függetlenül attól, hogy Tajvanból és Thaiföldről származóként lett-e bejelentve – az alaprendelet 14. cikkének (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételét.

a)   Kérdőívek

(14)

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a következő felek részére: az ismert tajvani és thaiföldi exportőrök/gyártók, valamint ezek ismert szövetségei, az ismert kínai népköztársaságbeli exportőrök/gyártók, valamint ezek ismert szövetségei, az ismert uniós importőrök és ezek ismert szövetségei, továbbá a Kínai Népköztársaság, Tajvan és Thaiföld hatóságai. Információkat szükség szerint az uniós gazdasági ágazattól is be lehet kérni.

(15)

Mindenesetre valamennyi félnek haladéktalanul, de legkésőbb az e rendelet 3. cikkében meghatározott időpontig fel kell vennie a kapcsolatot a Bizottsággal, és az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül kérdőívet kell igényelnie, mivel az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított határidő valamennyi érdekelt félre vonatkozik.

(16)

A Kínai Népköztársaság, Tajvan és Thaiföld hatóságait értesítik majd a vizsgálat megindításáról.

b)   Információgyűjtés és meghallgatások

(17)

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy írásban ismertessék álláspontjukat, és állításaikat támasszák alá bizonyítékokkal. A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket, amennyiben írásban olyan kérelmet nyújtanak be, melyből kitűnik, hogy meghallgatásukat különleges okok indokolják.

c)   Mentesség a behozatalok nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alól

(18)

Az alaprendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően a vizsgált termék behozatalai mentesíthetők a nyilvántartásba vétel vagy az intézkedések alól, amennyiben az import nem minősül kijátszásnak.

(19)

Mivel a lehetséges kijátszás az Unión kívül történik, az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdése alapján mentességet lehet biztosítani az üvegszálakból készült szitaszövetek, amelyeknek szemnagysága hosszában és szélességében több mint 1,8mm, fajlagos tömege pedig több mint 35 g/m2, kivéve az üvegszál korongokat azon tajvani és thaiföldi gyártói számára, akik bizonyítani tudják, hogy az intézkedések hatálya alá tartozó egyetlen gyártóval sem állnak kapcsolatban (3), és akikről bebizonyosodik, hogy nem vettek részt (4) az alaprendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott kijátszásokban. Azoknak a gyártóknak, akik mentességet szeretnének kapni, bizonyítékokkal kellően alátámasztott kérelmet kell benyújtaniuk az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott időn belül.

F.   NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

(20)

Az alaprendelet 14. cikkének (5) bekezdése alapján a vizsgált termék behozatalát nyilvántartásba kell venni annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a vizsgálat megállapítja az intézkedések kijátszását, a Tajvanban és Thaiföldön feladott áruk behozatalai nyilvántartásba vételének napjától megfelelő mértékű dömpingellenes vámokat lehessen kivetni.

G.   HATÁRIDŐK

(21)

A megfelelő ügyvitel érdekében meg kell állapítani azon határidőket, amelyeken belül:

az érdekelt felek jelentkezhetnek a Bizottságnál, álláspontjukat írásban kifejthetik, és benyújthatják kitöltött kérdőíveiket vagy bármely más információt, melyet figyelembe kell venni a vizsgálat során,

a tajvani és thaiföldi gyártók mentességet kérhetnek a behozatal nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alól,

az érdekelt felek írásban kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat.

Figyelembe kell venni, hogy az alaprendeletben megállapított eljárási jogok többségének gyakorlása attól függ, hogy a felek az e rendelet 3. cikkében említett határidőn belül jelentkeznek-e.

H.   AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HIÁNYA

(22)

Abban az esetben, ha az érdekelt felek bármelyike megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy nem szolgáltat információkat határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, megerősítő vagy nemleges megállapítások tehetők a rendelkezésre álló tények alapján az alaprendelet 18. cikkének megfelelően.

(23)

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike hamis vagy félrevezető adatokat szolgáltatott, ezeket az információkat figyelmen kívül kell hagyni, és a rendelkezésre álló tényekre lehet támaszkodni.

(24)

Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a megállapítások alapjául az alaprendelet 18. cikkének megfelelően a rendelkezésre álló tények szolgálnak, az eredmény kedvezőtlenebb lehet e fél számára, mint ha együttműködött volna.

I.   A VIZSGÁLAT ÜTEMTERVE

(25)

A vizsgálat az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdése alapján e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított kilenc hónapon belül lezárul.

J.   SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

(26)

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálat során gyűjtött valamennyi személyes adatot a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5) megfelelően fogja kezelni.

K.   MEGHALLGATÓ TISZTVISELŐ

(27)

Az érdekelt felek kérhetik a Kereskedelmi Főigazgatóság meghallgató tisztviselőjének közbenjárását. A meghallgató tisztviselő összekötő szerepet tölt be az érdekelt felek és a Bizottság vizsgálattal megbízott szolgálatai között. Megvizsgálja az aktához való hozzáférésre irányuló kérelmeket, az iratok bizalmas kezelését érintő vitákat, a határidők meghosszabbítására vonatkozó kérelmeket, valamint a harmadik felek által benyújtott, meghallgatás iránti kérelmeket. A meghallgató tisztviselő meghallgatást biztosíthat egy adott érdekelt fél számára, és közbenjárhat annak biztosítása érdekében, hogy az érdekelt fél maradéktalanul gyakorolhassa a védelemhez való jogát.

(28)

A meghallgató tisztviselő általi meghallgatás iránti kérelmet írásban, a kérelem indokainak megadásával együtt kell benyújtani. A meghallgató tisztviselő lehetőséget biztosít olyan meghallgatásra is, ahol az érintett felek előadhatják különböző álláspontjukat és ütköztethetik érveiket.

(29)

Az érdekelt felek további információkat és elérhetőségeket a Kereskedelmi Főigazgatóság webhelyén, a meghallgató tisztviselő alábbi weboldalán találnak: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1225/2009/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének megfelelően vizsgálat indul annak megállapítására, hogy a jelenleg az ex 7019 51 00 és ex 7019 59 00 KN-kód alá tartozó (TARIC-kód 7019510012, 7019510013, 7019590012 és 7019590013), üvegszálakból készült szitaszövet, amelynek szemnagysága hosszában és szélességében több mint 1,8 mm, fajlagos tömege pedig több mint 35 g/m2 (az üvegszál korongokat kivéve), Tajvanban és Thaiföldön feladott behozatalai – függetlenül attól, hogy azokat Tajvanból vagy Thaiföldről származóként jelentik be vagy sem – kijátsszák-e a 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel elrendelt intézkedéseket.

2. cikk

Az 1225/2009/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése és 14. cikkének (5) bekezdése alapján a Bizottság utasítja a vámhatóságokat az e rendelet 1. cikkében meghatározott, az Unióba irányuló behozatal nyilvántartásba vételéhez szükséges lépések megtételére.

A nyilvántartásba vétel az e rendelet hatálybalépését követő kilenc hónap elteltével hatályát veszti.

A Bizottság rendelet útján utasíthatja a vámhatóságokat, hogy többé ne vegyék nyilvántartásba az olyan gyártók által előállított termékek Unióba irányuló behozatalait, amelyek mentességet kértek a nyilvántartásba vétel alól, és amelyekről megállapítást nyert, hogy teljesítik a mentességhez szükséges feltételeket.

3. cikk

A kérdőíveket a Bizottságtól kell igényelni az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 15 napon belül.

Ahhoz, hogy az érdekelt felek előterjesztéseit a vizsgálat során figyelembe lehessen venni, az érdekelt feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 37 napon belül jelentkezniük kell a Bizottságnál, írásban ki kell fejteniük álláspontjukat, be kell nyújtaniuk kitöltött kérdőíveiket, illetve a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a birtokukban lévő egyéb információkat.

Azoknak a tajvani és thaiföldi gyártóknak, akik mentességet kérnek a behozatalok nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések hatálya alól, bizonyítékokkal kellően alátámasztott kérelmet kell benyújtaniuk ugyanezen 37 napos határidőn belül.

Az érdekelt felek ugyanezen 37 napos határidőn belül kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat is.

Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket elektronikus formában kell benyújtaniuk (a nem bizalmas beadványokat e-mailben, a bizalmasakat CD-R/DVD lemezen), és fel kell tüntetniük nevüket, címüket, e-mail címüket, telefon- és faxszámukat. A kitöltött kérdőívekhez vagy azok frissített verzióihoz csatolt minden meghatalmazást és aláírt tanúsítványt ugyanakkor papíron kell benyújtani, azaz levélben vagy személyesen, az alábbiakban megadott címen. Az alaprendelet 18. cikke (2) bekezdésének megfelelően, amennyiben egy érdekelt fél beadványait és kérelmeit nem tudja elektronikus formában benyújtani, azonnal értesíteni kell erről a Bizottságot. Az érdekelt felek további információkat találhatnak a Bizottsággal való levelezésről a Kereskedelmi Főigazgatóság weblapjának vonatkozó oldalain: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Az érdekelt felek valamennyi bizalmas írásos beadványát – beleértve az ezen értesítésben kért információkat, a kérdőívekre adott válaszokat és a leveleket – „Limited” (Korlátozott hozzáférés) jelöléssel kell ellátni (6); az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfelelően ezekhez nem bizalmas jellegű változatot is rendelkezésre kell bocsátani, amelyet „For inspection by interested parties” (Az érdekelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell ellátni.

A Bizottság levelezési címe:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 4/92

B-1049 Bruxelles/Brussel (Brüsszel)

BELGIQUE/BELGIË (Belgium)

Fax +32 2 295 65 05

E-mail: TRADE-AC-MESH-TT@ec.europa.eu

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  HL L 204., 2011.8.9., 1. o.

(3)  A Közösségi Vámkódex végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet 143. cikkének megfelelően a személyek kizárólag abban az esetben tekinthetők egymással kapcsolatban állónak, ha: a) egymás üzleti vállalkozásainak tisztségviselői vagy igazgatói b) jogilag elismert üzlettársak c) alkalmazotti viszonyban állnak egymással d) bármely személy közvetve vagy közvetlenül tulajdonában tartja, ellenőrzi vagy birtokolja mindkettőjük kibocsátott, szavazati jogot biztosító részvényeinek vagy egyéb részesedéseinek 5 %-át vagy annál többet e) egyikük közvetve vagy közvetlenül ellenőrzi a másikat f) azok mindegyikének tevékenysége felett közvetve vagy közvetlenül harmadik személy gyakorol ellenőrzést; g) közvetve vagy közvetlenül együtt ellenőriznek egy harmadik személyt;vagy h) ugyanannak a családnak a tagjai. A személyek kizárólag akkor minősülnek egy család tagjainak, ha az alábbi rokoni kapcsolatok valamelyikében állnak egymással:i. férj és feleség, ii. szülő és gyermek, iii. fivér és lánytestvér (akár vér szerinti, akár féltestvér), iv. nagyszülő és unoka, v. nagybácsi vagy nagynéni és unokaöcs vagy unokahúg, vi. após vagy anyós és vő vagy meny, vii. sógor és sógornő.HL L 253., 1993.10.11., 1. o. Ebben az összefüggésben „személy” lehet bármely természetes vagy jogi személy.

(4)  Mindazonáltal, még ha a gyártók a fenti értelemben kapcsolatban állnak is a Kínai Népköztársaságból származó behozatalokra elrendelt intézkedések (az eredeti dömpingellenes intézkedések) hatálya alá tartozó vállalatokkal, mentesség biztosítható, ha nem lehet bizonyítani, hogy az eredeti intézkedések hatálya alá tartozó vállalatokkal fenntartott kapcsolatot az eredeti intézkedések kijátszására hozták létre vagy használták

(5)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(6)  A „Limited” jelöléssel ellátott dokumentum az 1255/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.) 19. cikke és az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás (dömpingellenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül. A dokumentumnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében védelmet kell biztosítani.


24.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/16


A BIZOTTSÁG 438/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 23.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 23-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

98,8

MA

53,2

TR

86,8

ZZ

79,6

0707 00 05

AL

41,0

JO

183,3

MK

36,4

TR

136,6

ZZ

99,3

0709 93 10

JO

183,3

TR

110,3

ZZ

146,8

0805 10 20

EG

46,9

IL

72,0

MA

48,6

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

94,2

ZA

85,7

ZZ

90,0

0808 10 80

AR

127,9

BR

83,9

CA

135,2

CL

96,6

CN

82,5

EC

94,2

MK

41,0

NZ

142,4

US

168,3

UY

67,9

ZA

93,8

ZZ

103,1


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


24.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/18


A BIZOTTSÁG 439/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 23.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 971/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) a 2011/12-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és a szirupok bizonyos fajtáira alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezeket az árakat és vámokat legutóbb a 425/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek a 951/2006/EK rendelet 36. cikkének megfelelően módosításra szorulnak.

(3)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt e rendeletet kihirdetése napján hatályba léptetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben megállapított irányadó árak és kiegészítő vámok e rendelet melléklete szerint módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 23-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 254., 2011.9.30., 12. o.

(4)  HL L 131., 2012.5.22., 3. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és a 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2012. május 24-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 12 10 (1)

37,46

0,00

1701 12 90 (1)

37,46

3,37

1701 13 10 (1)

37,46

0,05

1701 13 90 (1)

37,46

3,67

1701 14 10 (1)

37,46

0,05

1701 14 90 (1)

37,46

3,67

1701 91 00 (2)

43,57

4,40

1701 99 10 (2)

43,57

1,27

1701 99 90 (2)

43,57

1,27

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványos minőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványos minőségre megállapítva.

(3)  A szacharóztartalom 1 %-ára megállapítva.


HATÁROZATOK

24.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/20


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. április 24.)

a Vízuminformációs Rendszer (VIS) működésének megkezdése tekintetében a régiók második csoportjának meghatározásáról

(az értesítés a C(2012) 2505. számú dokumentummal történt)

(2012/274/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (VIS-rendelet) (1) és különösen annak 48. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 767/2008/EK rendelet 48. cikke a VIS-műveletek fokozatos végrehajtását írja elő. A Bizottság 2010/49/EK határozatával megállapította a régiók első csoportját a VIS működésének megkezdése tekintetében (2). Tekintve, hogy a VIS 2011. október 11-én megkezdte működését, meg kell határozni azon régiók második csoportját, ahol össze kell gyűjteni és a VIS-be kell továbbítani – az érintett régió valamennyi vízumkérelme tekintetében – a VIS-ben feldolgozásra kerülő adatokat, ideértve a fényképeket és az ujjlenyomatadatokat.

(2)

A 767/2008/EK rendelet 48. cikkének (4) bekezdése a VIS kiépítése tekintetében a régiók sorrendjének meghatározására vonatkozó következő kritériumokat írja elő: az illegális bevándorlás kockázata, a tagállamok belső biztonságát fenyegető veszélyek, valamint a biometrikus adatok felvételének kivitelezhetősége az érintett régió minden pontján.

(3)

A Bizottság értékelte a különböző régiókat, melynek során olyan tényezőket vett figyelembe, mint például – az első kritériumot illetően – a vízumkérelem-elutasítás és belépés-megtagadás átlagos aránya, valamint a tagállamok területén illegálisan tartózkodó, leleplezett harmadik országbeli állampolgárok aránya; – a második kritériumot illetően – az Europol által elvégzett fenyegetésértékelés; továbbá – a harmadik kritériumot illetően – az a tény, hogy a 2010/49/EK határozat elfogadása óta világszerte az összes régióban megnövekedett a konzuli jelenlét vagy képviselet aránya.

(4)

Ebből az értékelésből kitűnik, hogy a következő régiókban kell megkezdeni a vízumkérelmek tekintetében a vízumadatok gyűjtését és a VIS-be történő továbbítását: Nyugat-Afrika, Közép-Afrika, Kelet-Afrika, Dél-Afrika, Dél-Amerika, Közép-Ázsia, Délkelet-Ázsia.

(5)

Az érintett konzuli képviseletek vagy hivatalok felszerelése terén valószínűsíthető technikai nehézségek miatt a megszállt palesztin területeket kizárták a 2010/49/EK határozat hatálya alá tartozó közel-keleti régióból. Az illegális bevándorlás elleni küzdelem és a belső biztonság védelme folyamatosságának biztosítása érdekében, valamint figyelembe véve a technikai nehézségek megoldásához a tagállamok számára biztosított határidőt, a megszállt palesztin terület lesz a tizenegyedik régió, ahol a vízumkérelmek tekintetében a vízumadatok gyűjtését és a VIS-be történő továbbítását meg kell kezdeni.

(6)

A 767/2008/EK rendelet 48. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Bizottság állapítja meg az egyes régiók tekintetében a műveletek megkezdésének időpontját.

(7)

A további régiók meghatározása tekintetében a későbbiek során kell további határozatokat hozni e régiók kiegészítő és naprakész – a releváns kritériumokkal a 2010/49/EK határozatban és az e határozatban meghatározott régiók végrehajtási tapasztalatával összhangban elvégzett – értékelése alapján.

(8)

Mivel a VIS-rendelet a schengeni vívmányokra épül, Dánia bejelentette a VIS-rendeletnek a nemzeti jogában történő végrehajtását az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően. Dánia ezért a nemzetközi jog alapján köteles e határozat végrehajtására.

(9)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek végrehajtásában a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló,2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak (3) megfelelően az Egyesült Királyság nem vesz részt. A határozat ezért az Egyesült Királyságra nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(10)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyekben Írország, az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozatnak (4) megfelelően nem vesz részt. A határozat ezért Írországra nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(11)

Izland és Norvégia tekintetében e határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (5) értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseit fejleszti tovább, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló 1999/437/EK tanácsi határozat (6) 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak.

(12)

Svájc tekintetében e határozat az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás (7) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak, a 2008/146/EK tanácsi határozat (8) 3. cikkével összefüggésben értelmezve.

(13)

Liechtenstein tekintetében e határozat az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról aláírt jegyzőkönyv értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének B. pontjában említett terület alá tartoznak, a 2011/350/EU tanácsi határozat (9) 3. cikkével összefüggésben értelmezve.

(14)

Ciprus tekintetében ez a határozat a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokra épülő vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó jogi aktusnak minősül.

(15)

Bulgária és Románia tekintetében e határozat a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokra épülő vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó jogi aktusnak minősül.

(16)

Az e határozatban megállapított intézkedések összhangban állnak a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) 51. cikkének (1) bekezdése által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 767/2008/EK rendelet 48. cikke (3) bekezdésével összhangban az adatok gyűjtése és a Vízuminformációs Rendszerbe (VIS) történő továbbítása – a 2010/49/EK határozatban meghatározott régiók után – a következő régiókban kezdődik meg:

A negyedik régió:

Benin,

Burkina Faso,

Zöld-foki-szigetek,

Elefántcsontpart,

Gambia,

Ghána,

Guinea,

Bissau-Guinea,

Libéria,

Mali,

Niger,

Nigéria,

Szenegál,

Sierra Leone,

Togo.

Az ötödik régió:

Burundi,

Kamerun,

Közép-afrikai Köztársaság,

Csád,

Kongó,

Kongói Demokratikus Köztársaság,

Egyenlítői Guinea,

Gabon,

Ruanda,

Sao Tomé és Príncipe.

A hatodik régió:

Comore-szigetek,

Dzsibuti,

Eritrea,

Etiópia,

Kenya,

Madagaszkár,

Mauritius,

Seychelle-szigetek,

Szomália,

Dél-Szudán,

Szudán,

Tanzánia,

Uganda.

A hetedik régió:

Angola,

Botswana,

Lesotho,

Malawi,

Mozambik,

Namíbia,

Dél-Afrika,

Szváziföld,

Zambia,

Zimbabwe.

A nyolcadik régió:

Argentína,

Bolívia,

Brazília,

Chile,

Kolumbia,

Ecuador,

Paraguay,

Peru,

Uruguay,

Venezuela.

A kilencedik régió:

Kazahsztán,

Kirgizisztán,

Tádzsikisztán,

Türkmenisztán,

Üzbegisztán.

A tízedik régió:

Brunei,

Burma (Mianmar),

Kambodzsa,

Indonézia,

Laosz,

Malajzia,

Fülöp-szigetek,

Szingapúr,

Thaiföld,

Vietnam.

A tizenegyedik régió:

A megszállt palesztin területek.

2. cikk

E határozat címzettje a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2012. április 24-én.

a Bizottság részéről

Cecilia MALMSTRÖM

a Bizottság tagja


(1)  HL L 218., 2008.8.13., 60. o.

(2)  HL L 23., 2010.1.27., 62. o.

(3)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(4)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(5)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(6)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(7)  HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(8)  HL L 53., 2008.2.27., 1. o.

(9)  HL L 160., 2011.6.18., 19. o.

(10)  HL L 381., 2006.12.28., 4. o.


24.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/23


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. május 2.)

egyes szőlőfajtáknak a borkereskedelemről szóló EK–USA megállapodás 8. cikkének (2) bekezdésében említett, a borok címkézésről szóló jegyzőkönyv IV. függelékébe történő felvételéről

(2012/275/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a borkereskedelemről szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2005. december 20-i 2006/232/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

Az Amerikai Egyesült Államok kérelmezte az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között kötött, a borkereskedelemről szóló megállapodás 8. cikkének (2) bekezdésében említett, a borok címkézéséről szóló jegyzőkönyv (2) IV. függelékének módosítását azon szőlőfajták felvétele érdekében, amelyekre vonatkozóan az Amerikai Egyesült Államok 2011. október 27-én értesítést küldött a Bizottságnak. E kérelem a fent említett jegyzőkönyv 3.6. pontjának b) alpontjával összhangban készült.

(2)

Az értesítés az Alkohollal és Dohánnyal Foglalkozó Adóügyi és Kereskedelmi Iroda által elfogadott és az USA szövetségi kormányának hivatalos lapjában, a Federal Registerben (3)2011. október 27-én közzétett végső szabályra hivatkozik, amely az Alkohollal és Dohánnyal Foglalkozó Adóügyi és Kereskedelmi Iroda rendeleteit azáltal módosítja, hogy számos új névvel egészíti ki az amerikai borok megjelölése céljára jóváhagyott szőlőfajtanevek jegyzékét.

(3)

A Bizottság az értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül arról tájékoztatta az Egyesült Államokat, hogy a 607/2009/EK bizottsági rendelet (4) 62. cikkének (3) bekezdése értelmében a „Montepulciano” és a „Blaufränkisch” szőlőfajták jelenleg csak egyes tagállamokból származó borok esetében használhatók.

(4)

A Bizottságnak ezért meg kell erősítenie, hogy az Unió egyetért a borok címkézéséről szóló jegyzőkönyv IV. függelékének javasolt módosításaival, kivéve a „Montepulciano” és a „Blaufränkisch” szőlőfajták tekintetében.

(5)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bizottság az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között kötött, a borkereskedelemről szóló megállapodás 11. cikkének (5) bekezdésével összhangban megerősíti, hogy az Unió egyetért a borok címkézéséről szóló jegyzőkönyv IV. függelékének javasolt módosításaival, kivéve a „Montepulciano” és a „Blaufränkisch” szőlőfajták tekintetében.

A IV. függelék módosított szövege – az Unió által elfogadottak szerint – a mellékletben kerül meghatározásra.

2. cikk

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató felhatalmazást kap arra, hogy továbbítsa az írásbeli választ az Amerikai Egyesült Államoknak.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 87., 2006.3.24., 1. o.

(2)  HL L 87., 2006.3.24., 65. o.

(3)  Federal Register, 76. kötet, 208. szám, 2011.10.27., 66626. o.

(4)  HL L 193., 2009.7.24., 60. o.


MELLÉKLET

„IV. FÜGGELÉK

A jegyzőkönyv A. részének 3.3.6. pontjában említett szőlőfajtanevekről

 

Aglianico

 

Agawam

 

Albariño

 

Albemarle

 

Aleatico

 

Alicante Bouschet

 

Aligote

 

Alvarelhão

 

Alvarinho

 

Arneis

 

Aurore

 

Auxerrois

 

Bacchus

 

Baco blanc

 

Baco noir

 

Barbera

 

Beacon

 

Beclan

 

Bellandais

 

Beta

 

Biancolella

 

Black Corinth

 

Black Malvoisie

(Cinsaut)

 

Black Monukka

 

Black Muscat

(Muscat Hamburg)

 

Black Pearl

 

Blanc Du Bois

 

Blue Eye

 

Bonarda

 

Bountiful

 

Brianna

 

Burdin 4672

 

Burdin 5201

 

Burdin 11042

 

Burgaw

 

Burger

 

Cabernet franc

 

Cabernet Diane

 

Cabernet Doré

 

Cabernet Pfeffer

 

Cabernet Sauvignon

 

Calzin

 

Campbell Early

(Island Belle)

 

Canada Muscat

 

Canaiolo

(Canaiolo Nero)

 

Canaiolo Nero

(Canaiolo)

 

Captivator

 

Carignan

(Carignane)

 

Carignane

(Carignan)

 

Carlos

 

Carmenère

 

Carmine

 

Carnelian

 

Cascade

 

Castel 19-637

 

Catawba

 

Cayuga White

 

Centurion

 

Chambourcin

 

Chancellor

 

Charbono

 

Chardonel

 

Chardonnay

 

Chasselas doré

 

Chelois

 

Chenin blanc

 

Chief

 

Chowan

 

Cinsaut

(Black Malvoisie)

 

Clairette blanche

 

Clinton

 

Colombard

(French Colombard)

 

Colobel

 

Corot noir

 

Cortese

 

Corvina

 

Concord

 

Conquistador

 

Couderc noir

 

Counoise

 

Cowart

 

Creek

 

Crimson Cabernet

 

Cynthiana

(Norton)

 

Dearing

 

De Chaunac

 

Delaware

 

Diamond

 

Dixie

 

Dolcetto

 

Doreen

 

Dornfelder

 

Dulcet

 

Durif

(Petite Sirah)

 

Dutchess

 

Early Burgundy

 

Early Muscat

 

Edelweiss

 

Eden

 

Ehrenfelser

 

Ellen Scott

 

Elvira

 

Emerald Riesling

 

Erbaluce

 

Favorite

 

Feher Szagos

 

Fernao Pires

 

Fern Munson

 

Fiano

 

Flora

 

Florental

 

Folle blanche

 

Forastera

 

Fredonia

 

Freedom

 

French Colombard

(Colombard)

 

Freisa

 

Frontenac

 

Frontenac gris

 

Fry

 

Fumé blanc

(Sauvignon blanc)

 

Furmint

 

Gamay noir

 

Garnacha

(Grenache, Grenache noir)

 

Garnacha blanca

(Grenache blanc)

 

Garronet

 

Geneva Red 7

 

Gewürztraminer

 

Gladwin 113

 

Glennel

 

Gold

 

Golden Isles

 

Golden Muscat

 

Graciano

 

Grand Noir

 

Green Hungarian

 

Grenache

(Garnacha, Grenache noir)

 

Grenache blanc

(Garnacha blanca)

 

Grenache noir

(Garnacha, Grenache)

 

Grignolino

 

Grillo

 

Gros Verdot

 

Grüner Veltliner

 

Helena

 

Herbemont

 

Higgins

 

Horizon

 

Hunt

 

Interlaken

 

Iona

 

Isabella

 

Island Belle

(Campbell Early)

 

Ives

 

James

 

Jewell

 

Joannes Seyve 12-428

 

Joannes Seyve 23-416

 

Kerner

 

Kay Gray

 

Kleinberger

 

La Crescent

 

LaCrosse

 

Lagrein

 

Lake Emerald

 

Lambrusco

 

Landal

 

Landot noir

 

Lenoir

 

Leon Millot

 

Lemberger

(Limberger)

 

Limberger

(Lemberger)

 

Louise Swenson

 

Lucie Kuhlmann

 

Madeline Angevine

 

Magnolia

 

Magoon

 

Malbec

 

Malvasia bianca

(Moscato greco)

 

Mammolo

 

Marechal Foch

 

Marquette

 

Marsanne

 

Mataro

(Monastrell, Mourvèdre)

 

Melody

 

Melon

(Melon de Bourgogne)

 

Melon de Bourgogne

(Melon)

 

Merlot

 

Meunier

(Pinot Meunier)

 

Mish

 

Mission

 

Missouri Riesling

 

Monastrell

(Mataro, Mourvèdre)

 

Mondeuse

(Refosco)

 

Montefiore

 

Moore Early

 

Morio-Muskat

 

Moscato greco

(Malvasia bianca)

 

Mourvèdre

(Mataro, Monastrell)

 

Müller-Thurgau

 

Münch

 

Muscadelle

 

Muscat blanc

(Muscat Canelli)

 

Muscat Canelli

(Muscat blanc)

 

Muscat du Moulin

 

Muscat Hamburg

(Black Muscat)

 

Muscat of Alexandria

 

Muscat Ottonel

 

Naples

 

Nebbiolo

 

Negrara

 

Négrette

 

Negro Amaro

 

Nero d’Avola

 

New York Muscat

 

Niagara

 

Noah

 

Noble

 

Noiret

 

Norton

(Cynthiana)

 

Ontario

 

Orange Muscat

 

Palomino

 

Pamlico

 

Pedro Ximenes

 

Peloursin

 

Petit Bouschet

 

Petit Manseng

 

Petit Verdot

 

Petite Sirah

(Durif)

 

Peverella

 

Picpoul

(Piquepoul blanc)

 

Pinotage

 

Pinot blanc

 

Pinot Grigio

(Pinot gris)

 

Pinot gris

(Pinot Grigio)

 

Pinot Meunier

(Meunier)

 

Pinot noir

 

Piquepoul blanc

(Picpoul)

 

Prairie Star

 

Precoce de Malingre

 

Pride

 

Primitivo

 

Princess

 

Rayon d’Or

 

Ravat 34

 

Ravat 51

(Vignoles)

 

Ravat noir

 

Redgate

 

Refosco

(Mondeuse)

 

Regale

 

Reliance

 

Riesling

(White Riesling)

 

Rkatsiteli

(Rkatziteli)

 

Rkatziteli

(Rkatsiteli)

 

Roanoke

 

Rondinella

 

Rosette

 

Roucaneuf

 

Rougeon

 

Roussanne

 

Royalty

 

Rubired

 

Ruby Cabernet

 

Sabrevois

 

Sagrantino

 

St. Croix

 

St. Laurent

 

St. Pepin

 

St. Vincent

 

Saint Macaire

 

Salem

 

Salvador

 

Sangiovese

 

Sauvignon blanc

(Fumé blanc)

 

Sauvignon gris

 

Scarlet

 

Scheurebe

 

Sémillon

 

Sereksiya

 

Seyval

(Seyval blanc)

 

Seyval blanc

(Seyval)

 

Shiraz

(Syrah)

 

Siegerrebe

 

Siegfried

 

Southland

 

Souzão

 

Steuben

 

Stover

 

Sugargate

 

Sultanina

(Thompson Seedless)

 

Summit

 

Suwannee

 

Sylvaner

 

Symphony

 

Syrah

(Shiraz)

 

Swenson Red

 

Tannat

 

Tarheel

 

Taylor

 

Tempranillo

(Valdepeñas)

 

Teroldego

 

Thomas

 

Thompson Seedless

(Sultanina)

 

Tinta Madeira

 

Tinto cão

 

Topsail

 

Touriga

 

Traminer

 

Traminette

 

Trebbiano

(Ugni blanc)

 

Trousseau

 

Trousseau gris

 

Ugni blanc

(Trebbiano)

 

Valdepeñas

(Tempranillo)

 

Valdiguié

 

Valerien

 

Valiant

 

Valvin Muscat

 

Van Buren

 

Veeblanc

 

Veltliner

 

Ventura

 

Verdelet

 

Verdelho

 

Vergennes

 

Vermentino

 

Vidal blanc

 

Vignoles

(Ravat 51)

 

Villard blanc

 

Villard noir

 

Vincent

 

Viognier

 

Vivant

 

Watergate

 

Welder

 

Welsch Rizling

 

White Riesling

(Riesling)

 

Wine King

 

Yuga

 

Zinfandel

 

Zinthiana

 

Zweigelt”


24.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/27


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. május 10.)

tíz tagállamnak (Belgium, Bulgária, Dánia, Észtország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Románia, Szlovénia és Finnország) a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó nemzeti programjához a 2012. évben nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2012) 3024. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár, a dán, az észt, a finn, a francia, a görög, a holland, a lett, az olasz, a román, a svéd és a szlovén nyelvű szöveg hiteles)

(2012/276/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 2006. május 22-i 861/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 24. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 861/2006/EK rendelet megállapítja azokat a feltételeket, amelyekkel a tagállamok európai uniós hozzájárulást kaphatnak az adatgyűjtési és -kezelési nemzeti programjuk végrehajtása során felmerült kiadások fedezésére.

(2)

Az ilyen programokat a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló, 2008. február 25-i 199/2008/EK tanácsi rendelet (2) és a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló 199/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 14-i 665/2008/EK bizottsági rendelet (3) előírásaival összhangban kell összeállítani.

(3)

A 199/2008/EK rendelet 4. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően Belgium, Bulgária, Dánia, Észtország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Románia, Szlovénia és Finnország benyújtotta a 2011–2013-as időszakra vonatkozó nemzeti programját. Ezeket a programokat a Bizottság 2011-ben a 199/2008/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban jóváhagyta.

(4)

Az említett tagállamok a halászati alapadatok gyűjtése és kezelése során felmerült tagállami kiadások tekintetében a 861/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. november 3-i 1078/2008/EK bizottsági rendelet (4) 2. cikkének megfelelően benyújtották a 2012-re vonatkozó éves költségvetési előrejelzéseiket. A Bizottság az 1078/2008/EK rendelet 4. cikkével összhangban, a jóváhagyott nemzeti programok figyelembevételével értékelte a tagállamok éves költségvetési előrejelzéseit.

(5)

Az 1078/2008/EK rendelet 5. cikke előírja, hogy a Bizottságnak jóvá kell hagynia az éves költségvetési előrejelzéseket, valamint a 861/2006/EK rendelet 24. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően és az éves költségvetési előrejelzésekre vonatkozó, az 1078/2008/EK rendelet 4. cikkében említett értékelés eredménye alapján határoznia kell az egyes nemzeti programokhoz nyújtandó éves uniós pénzügyi hozzájárulásról.

(6)

A 861/2006/EK rendelet 24. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében az éves pénzügyi hozzájárulás mértékét bizottsági határozatban kell megállapítani. Ugyanezen rendelet 16. cikke előírja, hogy az alapadatok gyűjtését tekintve az uniós pénzügyi intézkedések mértéke nem haladhatja meg a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó program végrehajtása során felmerülő tagállami kiadások 50 %-át.

(7)

Ez a határozat az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (5) 75. cikkének (2) bekezdése szerinti finanszírozási határozatnak minősül.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a halászati és akvakultúraágazati bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamoknak a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó nemzeti programjaihoz a 2012. évben nyújtandó uniós pénzügyi hozzájárulás tagállamonkénti maximális összegét és mértékét a melléklet állapítja meg.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Dán Királyság, az Észt Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság és a Finn Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 10-én.

a Bizottság részéről

Maria DAMANAKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 60., 2008.3.5., 1. o.

(3)  HL L 186., 2008.7.15., 3. o.

(4)  HL L 295., 2008.11.4., 24. o.

(5)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.


MELLÉKLET

2011–2013-AS NEMZETI PROGRAMOK

TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK ÉS A 2012. ÉVI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS MAXIMÁLIS ÖSSZEGE

(EUR)

Tagállam

Támogatható kiadások

Az uniós hozzájárulás maximális összege

(50 %-os mérték)

Belgium

2 108 145,00

1 054 072,50

Bulgária

199 740,00

99 870,00

Dánia

6 440 240,00

3 220 120,00

Észtország

566 084,00

283 042,00

Olaszország

7 859 576,00

3 929 788,00

Ciprus

395 709,00

197 854,50

Lettország

337 444,00

168 722,00

Románia

507 906,00

253 953,00

Szlovénia

180 783,00

90 391,50

Finnország

1 761 072,00

880 536,00

Összesen

20 356 699,00

10 178 349,50


24.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/29


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. május 21.)

az élelmiszerek besugárzására elismert harmadik országbeli létesítmények listájának elfogadásáról szóló 2002/840/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2012) 3179. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/277/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1999. február 22-i 1999/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1999/2/EK irányelv szerint egy ionizáló sugárzással kezelt élelmiszert tilos harmadik országból behozni, kivéve, ha egy, az Európai Unió által jóváhagyott besugárzási létesítmény kezelte.

(2)

A harmadik országbeli, jóváhagyott létesítmények listáját a 2002/840/EK bizottsági határozat (2) hozta létre.

(3)

A thaiföldi hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy az egyik thaiföldi, jóváhagyott besugárzási létesítmény neve megváltozott.

(4)

A 2002/840/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/840/EK határozat melléklete az e határozat mellékletében szereplő szövegnek megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 21-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 66., 1999.3.13., 16. o.

(2)  HL L 287., 2002.10.25., 40. o.


MELLÉKLET

A 2002/840/EK határozat mellékletében az alábbi szövegrész:

Hivatkozási szám: EU-AIF 08-2006

ISOTRON (THAILAND) LTD

Bangpakong Industrial Park (Amata Nakorn)

700/465 Moo 7, Tambon Donhuaroh,

Amphur Muang,

Chonburi 20000

Thaiföld

Tel.: (66) (0) 38 45 84 31-től 4-ig

Fax (66) (0) 38 458435”

helyébe a következő szöveg lép:

Hivatkozási szám: EU-AIF 08-2006

Synergy Health (Thailand) Ltd.

700/465 Amata Nakorn Industrial

Moo 7, Tambon Donhuaroh,

Amphur Muang,

Chonburi 20000

Thaiföld

Tel.: (66) (0) 38 458431 – 3-ig és (66) (0) 38 450092 – 3-ig

Fax (66) (0) 38 458435 és (66) (0) 38 717146”.


24.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/31


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2012. május 23.)

az Indiából származó egyes rozsdamentes acél kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megszüntetéséről

(2012/278/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 14. cikkére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

1.   AZ ELJÁRÁS

1.1.   Ideiglenes intézkedések

(1)

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a 115/2012/EU rendelettel (2) (a továbbiakban: ideiglenes rendelet) ideiglenes kiegyenlítő vámot vetett ki az Indiából (a továbbiakban: India vagy érintett ország) származó egyes rozsdamentes acél kötőelemek és részeik behozatalára.

(2)

A szubvencióellenes eljárás 2011. május 13-án indult (3), azt követően, hogy az Európai Iparikötőelem-intézet (European Industrial Fasteners Institute, EIFI, a továbbiakban: panaszos) 2011. március 31-én panaszt nyújtott be olyan gyártók nevében, amelyeknek termelése az egyes rozsdamentes acél kötőelemek és részeik teljes uniós gyártásának több mint 25 %-át teszi ki.

(3)

Az ideiglenes rendelet (21) preambulumbekezdésének megfelelően a támogatás és a kár vizsgálata a 2010. április 1-jétől2011. március 31-ig terjedő időszakra (a továbbiakban: vizsgálati időszak vagy VI) vonatkozott. A kár felmérése szempontjából fontos tendenciák vizsgálata a 2008. január 1. és a vizsgálati időszak vége közötti időszakot foglalta magában (a továbbiakban: figyelembe vett időszak).

1.2.   Az eljárás további menete

(4)

Miután a Bizottság nyilvánosságra hozta az ideiglenes kiegyenlítő intézkedések bevezetéséhez alapul szolgáló lényeges tényeket és szempontokat (a továbbiakban: ideiglenes nyilvánosságra hozatal), több érdekelt fél írásos beadványban ismertette az ideiglenes megállapításokra vonatkozó véleményét. A meghallgatást kérő felek lehetőséget kaptak észrevételeik megtételére.

(5)

A Bizottság folytatta azon információk összegyűjtését és ellenőrzését, amelyeket szükségesnek tartott a végleges megállapítások kialakításához. Az érdekelt felek által szóban és írásban előterjesztett észrevételeket megvizsgálta, és az ideiglenes megállapításokat indokolt esetben ezeknek megfelelően módosította.

(6)

Ezután minden felet tájékoztatott azokról a lényeges tényekről és szempontokról, amelyek alapján meg kívánta szüntetni az Indiából származó egyes rozsdamentes acél kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárást, és fel kívánta szabadítani az ideiglenes vámok által biztosított összegeket (a továbbiakban: végleges nyilvánosságra hozatal). A Bizottság meghatározott időszakot biztosított a feleknek arra, hogy e végleges nyilvánosságra hozatal kapcsán ismertessék észrevételeiket.

2.   AZ ÉRINTETT TERMÉK ÉS A HASONLÓ TERMÉK

(7)

A végleges nyilvánosságra hozatalt követően az egyik fél újból megtette azon észrevételeit, amelyek az érintett terméknek és a hasonló terméknek az ideiglenes rendelet (22) és (23) preambulumbekezdésében megadott meghatározására vonatkoztak, melyek szerint bizonyos terméktípusokat ki kellene vonni a vizsgálat hatálya alól.

(8)

A vizsgálat ugyanakkor bebizonyította, hogy az érintett termék és a hasonló termék leírása illik a különböző terméktípusokra, és hogy azok alapvető fizikai, kémiai és műszaki jellemzői, valamint alapvető felhasználási formái megegyeznek, ezért ugyanahhoz a termékkategóriához tartoznak. Ezért ezt az állítást a Bizottság elutasította.

(9)

Az érintett termékre és a hasonló termékre vonatkozó egyéb észrevétel hiányában az ideiglenes rendelet (22)–(23) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

3.   TÁMOGATÁS

3.1.   Bevezetés

(10)

Az ideiglenes rendelet (24) preambulumbekezdése hivatkozott az alábbi rendszerekre, amelyek állítólag támogatást foglalnak magukban:

a)

vámhitel-szabályozás (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPBS);

b)

előzetes engedélyezési rendszer (Advance Authorisation Scheme, AAS);

c)

beruházási javak exportösztönzési rendszere (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS);

d)

exportorientált egységek rendszere (Export Oriented Units Scheme, EOUS)

e)

kiemelt termékek rendszere (Focus Product Scheme, FPS);

f)

exporthitelrendszer (Export Credit Scheme, ECS);

g)

villamosenergiaadó-mentesség (Electricity Duty Exemption).

(11)

Az uniós gazdasági ágazat azon gyanújának adott hangot, hogy a Bizottság néhány támogatási rendszert nem vett figyelembe; e feltételezés nyomán az ágazat arra a véleményre jutott, hogy a Bizottság alábecsülte az indiai gyártók által kapott támogatásokat.

(12)

A fentiekre válaszul a Bizottság megjegyzi, hogy a panasz számos olyan nemzeti és helyi támogatási rendszert említett, amelyek szerepeltek az indiai exportáló gyártóknak küldött kérdőívben, és amelyeket a Bizottság vizsgálatnak vetett alá. Azonban csak a fenti (10) preambulumbekezdésben felsorolt rendszerek esetében volt megállapítható, hogy a mintában szereplő, vizsgált exportáló gyártók támogatásban részesültek.

(13)

További észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (24)–(27) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

(14)

Az FPS-re és a villamosenergiaadó-mentességre vonatkozó megállapítások kapcsán nem érkeztek észrevételek. A DEPBS, AAS, EPCGS és ECS esetében az együttműködő exportáló gyártók részletes észrevételeket nyújtottak be. Ezen észrevételek többsége a támogatási összegek kiszámításához kapcsolódott; egyes észrevételek nyomán a számítások csekély kiigazítására került sor. Ezek az észrevételek azonban nem befolyásolták a felsorolt támogatási rendszerekkel kapcsolatban levont általános következtetéseket, ezért azok megerősítést nyernek. Az EOUS kapcsán is érkeztek észrevételek. Az említett észrevételek EOUS rendszert érintő hatását tekintve, amelyet az alábbi (13)–(19) preambulumbekezdés foglal össze, szükségtelen részletesen ismertetni a fent említett négy rendszert érintő többi észrevételt.

3.2.   Exportorientált egységek rendszere (Export Oriented Units Scheme, EOUS)

3.2.1.   Általános megjegyzések

(15)

A Bizottság felhívja a figyelmet az ideiglenes rendelet 3.5. szakaszában már említett tényre, miszerint minden exportorientált egységnek (a továbbiakban: EOU) – a 2009–2014-es időszakra vonatkozó külkereskedelmi politikáról szóló dokumentum szerinti – alapvető kötelezettsége, hogy nettó valutabevételt (net foreign exchange, NFE) realizáljon, azaz a referencia-időszakban (5 év) az export összértékének meg kell haladnia az importált javak összértékét. Elméletileg minden olyan vállalat, amely vállalja, hogy az általa előállított összes árut, illetve szolgáltatást exportálja, létrehozható az EOUS keretében. Cserébe az exportorientált egység státusszal rendelkező vállalatok az ideiglenes rendelet (71) preambulumbekezdésében felsorolt számos engedményre jogosultak. Ezek az engedmények az alaprendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja értelmében az indiai kormány pénzügyi támogatásának minősülnek, és gazdasági előnyben részesítik az exportorientált egységeket. Ezek a jog szerint az exportteljesítménytől függő támogatások, ennélfogva az alaprendelet 4. cikke (4) bekezdése első albekezdésének a) pontja alapján egyediek és kiegyenlíthetőek.

(16)

Az ideiglenes rendelet szerint az EOUS nem tekinthető az alaprendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja értelmében megengedhető vám-visszatérítési rendszernek vagy helyettesítő vám-visszatérítési rendszernek, mivel nem felel meg az alaprendelet I. mellékletében (a h) és az i) pontban), II. mellékletében (a visszatérítés meghatározásánál és szabályainál) és III. mellékletében (a helyettesítő visszatérítés meghatározásánál és szabályainál) meghatározott szigorú szabályoknak. Nem volt megállapítható, hogy az indiai kormány rendelkezne annak megerősítésére szolgáló ellenőrzési rendszerrel vagy eljárással, hogy a vámmentesen és forgalmiadó-mentesen beszerzett alapanyagokat az exportált termék előállításához használták-e fel, és ha igen, milyen mennyiségben (lásd az alaprendelet II. melléklete II. részének 4. pontját, és a helyettesítő vám-visszatérítési rendszerek esetében az alaprendelet III. melléklete II. részének 2. pontját). A jelenleg működő ellenőrzési rendszer a nettó valutabevétel elérésével kapcsolatos kötelezettség felügyeletére irányul, nem pedig annak ellenőrzésére, hogy a behozatalt az exportált áruk előállítására használják-e fel.

(17)

Az ideiglenes nyilvánosságra hozatalt követően nem merültek fel az EOUS fent ismertetetett jellegét – azon belül pedig elsősorban a hatékony ellenőrzési rendszer hiányát vagy kiegyenlíthetőségét – kifogásoló lényeges érvek. Ezért az ideiglenes rendelet (78)–(81) preambulumbekezdésében összefoglalt, az EOUS-t érintő következtetések megerősítést nyernek.

3.2.2.   A Viraj Profiles Limited beadványa

(18)

A mintába egyetlen exportorientált egység státusszal rendelkező vállalat került be, a Viraj Profiles Limited (a továbbiakban: Viraj). Erre a gyártóra vonatkozóan az EOUS keretében nyújtott támogatás mértéke az ideiglenes időszakban a 3,2 %-os teljes támogatási rátából 2,73 % volt. A Viraj kivitele az Unióba irányuló indiai export mennyiségének 87 %-át tette ki.

(19)

Ahogyan azt az ideiglenes rendelet (77) preambulumbekezdése említi, a Viraj részletes észrevételeket nyújtott be a rendszerrel kapcsolatban. Az érintett exportáló gyártó azt állította, hogy a rendszer keretében kiszámított támogatás nem felel meg az alaprendelet 15. cikke (1) bekezdésének, mely szerint a kiegyenlítő vám összege nem haladhatja meg a vállalat által ténylegesen megkapott kiegyenlíthető támogatás összegét. A Viraj szerint ezért a vállalatra vonatkozó teljes támogatási ráta nem éri el a 2 %-ot, azaz de minimis támogatás. A vállalat állítása alátámasztására részletes számviteli adatokat küldött.

(20)

A Bizottság az állítást behatóan megvizsgálta. A Viraj beadványában szereplő részletes számviteli adatok összevethetők az ellenőrző látogatáson vizsgált adatokkal, és ezek az adatok arra engedtek következtetni, hogy a vizsgálati időszak során a vállalat által szerzett kiegyenlíthető előnyt valóban túlbecsülték. Ezért a Bizottság a Virajra vonatkozó kiegyenlítő vámot a fentieknek megfelelően újra kiszámította.

(21)

Következésképpen az EOUS keretében a Viraj számára nyújtott támogatás mértékét újra kiszámították, és végül 0,44 %-ban határozták meg. Az EPCGS (az újraszámolást követően 0,05 %), az ECS (az újraszámolást követően 0,12 %) és a villamosenergiaadó-mentesség (az újraszámolást követően 0,09 %) keretében nyújtott támogatások mértékét is figyelembe véve a Viraj teljes támogatási rátáját véglegesen 0,7 %-on, azaz a de minimis küszöbérték alatt állapították meg.

3.2.3.   Az uniós gazdasági ágazatnak a végleges nyilvánosságra hozatal nyomán tett észrevételei

(22)

A végleges nyilvánosságra hozatalt követően az uniós gazdasági ágazat észrevételeket nyújtott be azzal kapcsolatban, hogy az előnyök, amelyekhez a Viraj az EUOS keretében jutott, nem voltak indokoltak és szabályszerűek. Azzal érvelt, hogy a Bizottság elemzése hiányos volt, és nem állt összhangban azon módszerrel, amelyet az intézmények e rendszer kiegyenlítésére szoktak alkalmazni; elmulasztotta továbbá figyelembe venni, hogy a Viraj milyen egyéb lehetséges módokon tudta jogosulatlanul értékesíteni a vámmentesen behozott termékeket. Ezenfelül az uniós gazdasági ágazat azt állította, hogy a Virajnak az ideiglenes nyilvánosságra hozatalt érintő, nem bizalmas észrevételeket tartalmazó késői beadványa súlyos mértékben sértette az uniós gazdasági ágazat védekezéshez való jogát.

(23)

A Viraj támogatási különbözetének újraszámolását illetően le kell szögezni, hogy ez az exportáló gyártó bebizonyította, hogy az ideiglenes kiegyenlítő vámként megállapított összeg meghaladta a ténylegesen megkapott kiegyenlíthető támogatások összegét. A vállalat ténylegesen bizonyította, hogy a potenciálisan kieső vámbevételt ideiglenesen túlbecsülték, ezért ezt a tételt a végleges számításokban korrigálni kellett. Az alaprendelet 3. cikkének rendelkezéseit sértené, ha kiegyenlítenének olyan pénzügyi hozzájárulásokat, amelyek esetében egyértelműen és gyanún felül megállapítható, hogy semmilyen előnyt nem biztosítanak a Viraj számára. A Bizottság ennek ellenére úgy tekinti, hogy bizonyos ügyletek vonatkozásában a rendszer az érintett vállalatot különleges támogatásban részesítette, amely kiegyenlítésre szorul. Ez a megközelítés ezért teljes mértékben összhangban áll azzal a módszerrel, amelyet az intézmények ezen rendszer kiegyenlítésére az eddigiekben alkalmaztak. A fentieknek megfelelően az EOUS keretében nyújtott támogatások felülvizsgálata teljes mértékben megfelel az alaprendelet 15. cikke (1) bekezdésének.

(24)

Az uniós gazdasági ágazat védekezéshez való jogának állítólagos megsértését illetően meg kell állapítani, hogy a Viraj által az EOUS-támogatás kiszámításával kapcsolatban tett észrevételek az ideiglenes intézkedések kivetése előtt benyújtott két nyílt beadványban, valamint további két, később benyújtott beadványban is szerepeltek. E tekintetben azt az első fontos beadványt, amely a Bizottságot a kérdés elmélyült elemzésére és végül álláspontja újragondolására késztette, 2011 decemberében nyújtották be, és az ideiglenes rendelet (77) preambulumbekezdésében már említés esett róla. A Bizottság minden fent említett dokumentumot haladéktalanul belefoglalt az érintett felek számára készült, betekintésre szánt dossziéba. A Virajnak az ideiglenes nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban tett észrevételei csupán összegezték az előző beadványaiban már ismertetett álláspontját. Noha a Viraj az ideiglenes nyilvánosságra hozatal nyomán tett észrevételei nyilvános változatát valóban egy késői fázisban nyújtotta be, a Bizottság haladéktalanul az uniós gazdasági ágazat rendelkezésére bocsátotta azt, és az uniós gazdasági ágazat számára kiegészítő időszakot biztosított annak észrevételezéséhez.

(25)

A fenti megállapítások fényében az uniós gazdasági ágazat állításait a Bizottságnak el kellett vetnie.

3.2.4.   A támogatással kapcsolatban felvetődött egyéb problémák

(26)

Érkeztek észrevételek az együttműködő, de a mintába fel nem vett exportáló gyártók támogatási különbözetének kiszámításával és a fennmaradó támogatási különbözet kiszámításával kapcsolatban is. Ezenkívül az egyetlen egyedi vizsgálatot kérő exportáló gyártó is ragaszkodott ahhoz, hogy intézkedjenek kérelme ügyében. Ugyanakkor az alábbi, az okozati összefüggésről szóló rész következtetéseiből kiderül, hogy a fenti kérdésekkel kapcsolatban nincs szükség végleges álláspont kialakítására.

4.   UNIÓS GAZDASÁGI ÁGAZAT

(27)

Az uniós gyártásra és az uniós gazdasági ágazatra vonatkozó észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (120)–(123) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

5.   KÁR

5.1.   Előzetes megjegyzések és uniós fogyasztás

(28)

Mivel az előzetes megjegyzésekre és az uniós fogyasztásra vonatkozóan nem érkeztek észrevételek, az ideiglenes rendelet (124)–(130) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

5.2.   Az érintett országból származó behozatal

(29)

Az egyik fél állítása szerint az Indiából érkező import árainak alakulására és az áralákínálásra vonatkozó, átlagárakon alapuló ideiglenes elemzés félrevezető volt, mivel állítólag figyelmen kívül hagyta, hogy a termékösszetétel a figyelembe vett időszak során évente változott.

(30)

E tekintetben helyénvaló megjegyezni, hogy a terméktípusok szerinti árakkal kapcsolatos adatok csak a vizsgálati időszakra vonatkozóan állnak rendelkezésre, az exportáló gyártók és az uniós gyártók ugyanis arra kaptak felkérést, hogy – a kérdőívre adott válaszaik részeként – az említett időszakban történt ügyletek részletes listáját nyújtsák be. Ezért a figyelembe vett időszak többi évére vonatkozó, terméktípusok szerinti adatok hiányában az importárak alakulásának ésszerű elemzésére csak az átlagárak alapján kerülhet sor. Megjegyzendő továbbá, hogy a szóban forgó fél nem bocsátott rendelkezésre olyan bizonyítékot, amellyel indokolná, miért tartja az importárak alakulására vonatkozó elemzést félrevezetőnek. Ezért ezt az állítást a Bizottság elutasította.

(31)

Az áralákínálás tekintetében a Bizottság felhívja a figyelmet az ideiglenes rendelet (134) preambulumbekezdésében már említett tényre, miszerint a vizsgálati időszak alatti áralákínálás meghatározása céljából összehasonlították a mintába felvett uniós gyártók által a velük kapcsolatban nem álló fogyasztóknak az uniós piacon felszámított, terméktípusonként kínált gyártelepi szinten kiigazított, súlyozott átlagos értékesítési árakat az Indiából származó behozatal első független uniós vásárló részére történő értékesítéshez CIF paritáson megállapított, a fennálló vámokkal és az importálás utáni költségekkel megfelelően kiigazított, súlyozott átlagáraival.

(32)

Ezenfelül, ahogyan azt az ideiglenes rendelet (135) preambulumbekezdése is említi, az árakat típusonként hasonlították össze, a kereskedelem azonos szintjén történő tranzakciókat vizsgálva. Az említett fél áralákínálásra vonatkozó állítását ezért a Bizottság elutasította.

(33)

Mivel az érintett országból érkező behozatalra vonatkozóan nem érkezett egyéb észrevétel, az ideiglenes rendelet (131)–(135) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

5.3.   Az uniós gazdasági ágazat gazdasági helyzete

5.3.1.   Termelés, termelési kapacitás és kapacitáskihasználás

(34)

Az egyik fél azt állította, hogy az ideiglenes rendeletben szereplő, az uniós gazdasági ágazat termelésének csökkenését érintő elemzés félrevezető, és a termelési mennyiségek csökkenését az uniós gazdasági ágazat kihasználatlan kapacitásának fényében kellene megítélni, amely a figyelembe vett időszak során szintén csökkenő tendenciát mutatott.

(35)

A vizsgálat során kiderült, hogy a termelés csökkenése egybeesett az értékesítés csökkenésével és a készletek növekedésével. A helyzetre egyes uniós gyártók úgy reagáltak, hogy termelő részlegeik némelyikét bezárták, ami magyarázatot ad a kapacitáskihasználás csökkenésére. Ezért az említett fél állítását a Bizottság elutasította.

(36)

A gyártással, gyártási kapacitással és kapacitáskihasználással kapcsolatos egyéb észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (137)–(138) preambulumbekezdésében leírt következtetések megerősítést nyernek.

5.3.2.   Az értékesítések mennyisége és a piaci részesedés

(37)

Az uniós gazdasági ágazat értékesítési mennyiségének és piaci részesedésének alakulására vonatkozó észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (139) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

5.3.3.   Növekedés

(38)

A növekedésre vonatkozó észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (140) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

5.3.4.   Foglalkoztatás

(39)

A foglalkoztatásra vonatkozó észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (141) és (142) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

5.3.5.   Átlagos egységárak az Unióban

(40)

Az Unióban felszámított átlagos egységárakra vonatkozó észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (143) és (144) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

5.3.6.   Nyereségesség, pénzforgalom, beruházások, beruházások megtérülése és tőkebevonási képesség

(41)

A nyereségességre, pénzforgalomra, beruházásokra, a beruházások megtérülésére és a tőkebevonási képességre vonatkozó észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (145)–(148) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

5.3.7.   Készletek

(42)

Az egyik fél felkérte a Bizottságot, hogy indexált számadatok helyett tényleges számadatokat bocsásson rendelkezésre a készletszinteknek a figyelembe vett időszakban megfigyelt alakulásáról, mondván, hogy az indexálás nem teszi lehetővé hatékony észrevételek kialakítását, illetve azt, hogy a készletszinteket az uniós gazdasági ágazat értékesítéseinek százalékos arányában lehessen felbecsülni.

(43)

Adatvédelmi okokból – ahogyan azt az ideiglenes rendelet (127) preambulumbekezdése is ismerteti – egyes mikroindikátorokat, ideértve a készletekre vonatkozó adatokat, indexálni kell. Az ideiglenes rendelet 10. táblázatában szereplő, az uniós gazdasági ágazat zárókészleteinek indexált adatai mindenesetre a készleteknek az érintett időszakban megfigyelt alakulásának ésszerű értelmezését teszik lehetővé. Ezért ezt az állítást a Bizottság elutasította.

(44)

A készletekre vonatkozó egyéb észrevétel hiányában az ideiglenes rendelet (149) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

5.3.8.   A támogatási különbözet nagysága

(45)

Amint arról már említés történt, a legnagyobb indiai exportáló gyártóról – amelynek kivitele a vizsgálati időszak során az Unióba irányuló indiai export 87 %-át tette ki – megállapították, hogy nem részesült támogatásban. Következésképpen a támogatott behozatal az Indiából az Unióba behozott érintett termék teljes mennyiségének 13 %-át tette ki. A támogatott indiai behozatal mennyiségét, piaci részesedését és árait tekintve a tényleges támogatási különbözet uniós gazdasági ágazatra gyakorolt hatása elhanyagolhatónak minősül.

5.3.9.   A károkozásra vonatkozó következtetések

(46)

A vizsgálat során bebizonyosodott, hogy a legtöbb kármutató a figyelembe vett időszak alatt csökkenő tendenciát mutatott. Ezért megerősítést nyer az ideiglenes rendelet (151)–(153) preambulumbekezdésében megállapított következtetés, miszerint az uniós gazdasági ágazatot jelentős kár érte az alaprendelet 8. cikkének (5) bekezdése értelmében.

6.   OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉS

6.1.   Bevezetés

(47)

Az alaprendelet 8. cikke (5) és (6) bekezdésének megfelelően a Bizottság megvizsgálta, hogy az Indiából származó támogatott behozatal által az uniós gazdasági ágazat számára okozott kár olyan mértékű-e, amely jelentősnek tekinthető. A támogatott behozatalon kívül más olyan ismert tényezőket is vizsgáltak, amelyek ugyanabban az időszakban kárt okozhattak az uniós gazdasági ágazatnak, annak érdekében, hogy az egyéb tényezők által esetlegesen okozott kárt ne a támogatott behozatalnak tulajdonítsák.

(48)

Ahogyan azt a fenti (18)–(21) preambulumbekezdés is ismerteti, a vizsgálati időszak során az Unióba irányuló összes indiai export 87 %-át képviselő legnagyobb indiai exportáló gyártó támogatási különbözete ezen egyéni exportáló gyártó esetében, az alaprendelet 14. cikke (5) bekezdésének értelmében de minimis támogatásnak bizonyult, következésképpen a Bizottság úgy tekinti, hogy – ezen vizsgálat vonatkozásában – nem minősül támogatottnak. Ennélfogva az érintett termék Unióba irányuló indiai exportjának mindössze 13 %-a részesült támogatásban a VI alatt. A támogatott behozatal piaci részesedése a VI alatt 2 % volt.

6.2.   A támogatott behozatal hatása

(49)

A vizsgálatból kitűnt, hogy az uniós felhasználás 9 %-kal nőtt a figyelembe vett időszakban, miközben az uniós gazdasági ágazat értékesítési mennyisége 14 %-kal csökkent, piaci részesedése pedig 21 %-kal visszaesett.

(50)

Az árak tekintetében megállapítást nyert, hogy a támogatott behozatal átlagos importáraival az uniós piacon alákínálnak az uniós gazdasági ágazat átlagos eladási árainak. Ezek az árak azonban mintegy 12 %-kal magasabbak voltak, mint annak az indiai vállalatnak az árai, amelyről megállapították, hogy nem részesült támogatásban.

(51)

A fentiek alapján a Bizottság úgy véli, hogy a nem támogatott behozatalnál magasabb árakat alkalmazó, támogatott indiai behozatal korlátozott mennyisége legfeljebb csak kis szerepet játszhatott abban, hogy az uniós gazdasági ágazatot sújtó károkozás fokozódott.

6.3.   További tényezők hatása

6.3.1.   Indiából származó, nem támogatott behozatal

(52)

Az Indiából származó behozatal teljes mennyisége a figyelembe vett időszakban nagymértékben – 65 %-kal – nőtt, és ezáltal piaci részesedése 12,1 %-ról 18,3 %-ra növekedett. A fent elmondottaknak megfelelően azonban a VI során a nem támogatott behozatal tette ki az indiai kivitel teljes mennyiségének 87 %-át, ami a VI alatt 15 % piaci részesedésnek felelt meg, míg ugyanebben az időszakban az Indiából származó, támogatott behozatal piaci részesedése 2 % volt.

(53)

Az Indiából származó behozatal árai a figyelembe vett időszakban 9 %-kal csökkentek, és mindig alacsonyabbak maradtak, mint a világ többi részéből származó behozatal árai, illetve az uniós gazdasági ágazat eladási árai. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy – amint azt a (50) premabulumbekezdés is ismerteti – megállapították: a nem támogatott behozatal átlagáraival sokkal nagyobb mértékben alákínáltak az uniós gazdasági ágazat árainak, mint a támogatott behozatal áraival.

6.3.2.   Egyéb harmadik országokból származó behozatal

(54)

Az egyéb harmadik országokból származó behozatalra vonatkozó észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (161)–(165) preambulumbekezdésében szereplő megállapítások megerősítést nyernek.

6.3.3.   Gazdasági válság

(55)

Mivel nem érkezett észrevétel a gazdasági válságnak az uniós gazdasági ágazat károsodására gyakorolt hatása tekintetében, az ideiglenes rendelet (166)–(169) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

6.3.4.   Az uniós gazdasági ágazat mintába felvett szereplőinek exportteljesítménye

(56)

Az uniós gazdasági ágazat mintába felvett szereplőinek exportteljesítményével kapcsolatos észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (170) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

6.4.   Az okozati összefüggésre vonatkozó következtetés

(57)

A fenti elemzés azt igazolta, hogy a figyelembe vett időszakban jelentősen növekedett az Indiából származó, olcsó behozatal mennyisége és piaci részesedése. Megállapítást nyert továbbá, hogy az említett behozatal folyamatosan alákínált az uniós gazdasági ágazat árainak az uniós piacon.

(58)

Figyelembe véve azonban azt a megállapítást, hogy a VI alatt az Unióba irányuló indiai export 87 %-át képviselő legnagyobb indiai exportáló gyártó kivitele nem volt támogatott, a Bizottság úgy véli, hogy az Indiából exportált teljes mennyiség mindössze 13-% át kitevő támogatott behozatal és az uniós gazdasági ágazatot ért kár között nem állapítható meg megalapozottan ok-okozati viszony. Tekintettel a támogatott indiai export korlátozott mennyiségére és igen korlátozott piaci részesedésére (2 %), valamint arra a tényre, hogy árai átlagosan 12 %-kal magasabbak voltak a nem támogatott behozatalénál, nem támasztható alá érvekkel az az állítás, hogy a támogatott indiai export okozza az uniós gazdasági ágazatot ért kárt.

(59)

Más ismert tényezők elemzése, melyek kárt okozhattak az uniós gazdasági ágazatnak – beleértve a nem támogatott behozatalt, a más harmadik országokból érkező behozatalt, a gazdasági válságot és a mintába felvett uniós gyártók exportteljesítményét –, azt mutatta, hogy az uniós gazdasági ágazatot ért kárt a vizsgálati időszak során az Unióba irányuló teljes indiai export 87 %-át kitevő nem támogatott behozatal okozta, melynek árai jelentősen alacsonyabbak voltak a támogatott behozatal árainál.

7.   A SZUBVENCIÓELLENES ELJÁRÁS MEGSZÜNTETÉSE

(60)

Mivel nem áll fenn jelentős ok-okozati viszony a támogatott behozatal és az uniós gazdasági ágazatot ért kár között, a Bizottság úgy véli, hogy nincs szükség kiegyenlítő intézkedésekre, ezért a jelenlegi szubvencióellenes eljárást az alaprendelet 14. cikke (2) bekezdésének megfelelően meg kell szüntetni.

(61)

A panaszost és valamennyi érdekelt felet a Bizottság ennek megfelelően tájékoztatta, és lehetőséget biztosított észrevételeik megtételére. A beérkezett észrevételek nem változtattak azon a következtetésen, hogy a jelenlegi szubvencióellenes eljárást meg kell szüntetni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A jelenleg a 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 és 7318 15 70 KN-kód alá besorolt, Indiából származó egyes rozsdamentes acél kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megszűnik.

2. cikk

A 115/2012/EU rendelet értelmében az Indiából származó egyes rozsdamentes acél kötőelemek és részeik behozatalára kivetett ideiglenes kiegyenlítő vám formájában biztosított összegeket fel kell szabadítani.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 188., 2009.7.18., 93. o.

(2)  HL L 38., 2012.2.11., 6. o.

(3)  HL C 142., 2011.5.13., 36. o.