ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.132.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 132

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. május 23.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 426/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 22.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής [Prasines Elies Chalkidikis] [OEM])

1

 

*

A Bizottság 427/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 22.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, szalmonellára vonatkozó különleges garanciáknak a Dániába irányuló tojásszállítmányokra való kiterjesztéséről ( 1 )

8

 

*

A Bizottság 428/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 22.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 607/2009/EK rendelet módosításáról

10

 

*

A Bizottság 429/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 22.) az 1014/2010/EU rendeletnek a személygépkocsi-gyártók által észlelt hibákra vonatkozó értesítések egységes formátumának megállapítása céljából történő módosításáról ( 1 )

11

 

*

A Bizottság 430/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 22.) az olívaolaj magántárolási támogatására vonatkozó pályázati eljárás megnyitásáról

13

 

 

A Bizottság 431/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

16

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/270/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. május 16.) az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről (az értesítés a C(2012) 3137. számú dokumentummal történt)

18

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

23.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/1


A BIZOTTSÁG 426/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 22.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής [Prasines Elies Chalkidikis] [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban és 17. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Görögország 2006. március 27-én beérkezett, a „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής” (Prasines Elies Chalkidikis) elnevezés oltalom alatt álló eredetmegjelölésként való bejegyzésére vonatkozó kérelmét (2).

(2)

Belgium és egy kanadai magánvállalat az 510/2006/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alapján kifogásokat emelt a bejegyzés ellen. E kifogások az említett rendelet 7. cikke (3) bekezdése első albekezdésének a), b), c) és d) pontja alapján elfogadhatónak bizonyultak. 2011. február 17-én kelt levelében a Bizottság felkérte az érintett feleket, hogy törekedjenek megállapodásra jutni egymás között.

(3)

Görögország és a kifogást emelő felek megállapodásra jutottak egymással. A megállapodás értelmében kisebb módosítások kerültek bevezetésre a termékleírásban és annak összefoglalójában: az engedélyezett tartósítószerek listája kiegészült a tejsavval és a citromsavval, a sós páclé nátrium-klorid-tartalma pedig a pácolási szakaszban nem haladhatja meg a 8,5 %-ot. Görögország és a kifogást emelő felek abban is megállapodtak, hogy a „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής” (Prasines Elies Chalkidikis) elnevezés bejegyzése nem akadályozhatja meg azoknak a termékeknek a forgalomba hozatalát, amelyek címkéjén a „Halkidikí fajta (Chalkidikis variety)” kifejezés szerepel, amennyiben a szóban forgó termék valóban az említett fajtából áll, illetve abból készül, a fogyasztókat nem téveszti meg, továbbá amennyiben a fajtanév használata nem lép túl a tisztességes verseny keretein, és nem jelenti az oltalom alatt álló eredetmegjelölés hírnevének kihasználását. E megállapodás szerint ez abban az esetben lenne biztosított, ha a „Halkidikí fajta (Chalkidikis variety)” kifejezés a terméknév betűinél kisebb betűkkel szerepelne a címkén, a termék kereskedelmi megnevezésétől ésszerű távolságra, és feltéve, hogy a szóban forgó kifejezést kiegészíti a származási hely megjelölése, amennyiben ez a hely nem Halkidikí.

(4)

Mindezek alapján indokolt a „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής” (Prasines Elies Chalkidikis) elnevezést bejegyezni az „Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába”. A termékleírást összefoglaló egységes dokumentumot ennek megfelelően aktualizálni kell, és közzé kell tenni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet I. mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Az aktualizált összefoglalót e rendelet II. melléklete tartalmazza.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 190., 2010.7.14., 37. o.


I. MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.6. osztály.   Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

GÖRÖGORSZÁG

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (OEM)


II. MELLÉKLET

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (PRASINES ELIES CHALKIDIKIS)

EK-szám: EL-PDO-0005-0539-27.03.2006.

OEM ( X ) OFJ ( )

Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1.   A tagállam felelős szervezeti egysége:

Név

:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ – ΠΓΕ – Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων (Vidékfejlesztési és Élelmezésügyi Minisztérium, Biogazdálkodási Főosztály, OEM, OFJ és HKT Termékek Osztálya)

Cím

:

Αχαρνών 29., Τ.Κ. 104 39, Αθήνα (Acharnon 29, GR–104 39, Athén)

Telefon

:

+30 2102125152

Fax

:

E-mail

:

ax29u030@minagric.gr

2.   Csoportosulás:

Név

:

Κοινοπραξία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου και Χαλκιδικής (a Halkidikí-félsziget és Poligirosz mezőgazdasági szövetkezeteit tömörítő egyesületek szövetsége); kereskedelmi név: „Βιοκαλλιεργητική Χαλκιδικής” (Viokalliergitiki Chalkidikis – Halkidikí Biogazdálkodás)

Cím

:

Κωνσταντινουπόλεως 13, ΤΚ 63100, Πολύγυρος (Konstantinoupoleos 13, GR-63100 Polygyros)

Telefon

:

+30 2371023076

Fax

:

E-mail

:

eas-pol@otenet.gr

Összetétel

:

Termelők/feldolgozók: ( X ) Egyéb: ( )

3.   A termék típusa:

1.6. osztály:

Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva.

4.   Termékleírás:

(a követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1.   Elnevezés:

„Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής”

(Prasines Elies Chalkidikis)

4.2.   A termék leírása:

A „Prasines Elies Chalkidikis” (halkidikí zöld olajbogyó) kizárólag az Olea Europaea faj „Hondrolia Halkidikisz” és „Halkidikisz” fajtáiból származik. A Halkidikí-félszigeten e fajtákból termesztett olajbogyóra a nagy bogyóméret, a kedvező hús/mag arány, a zöldessárgába hajló fényes zöld szín, a finom, gyümölcsös illat, az enyhén kesernyés, pikáns íz, valamint az olajos ízhatás teljes hiánya jellemző. Mindez egyrészt azzal magyarázható, hogy az olajfák az évszázadok során alkalmazkodtak a táj sajátos talaj- és éghajlati viszonyaihoz, másrészt összefügg az olajbogyó-termelők által alkalmazott termesztési technikákkal.

A „Prasines Elies Chalkidikis” négy változatban kerül forgalomba:

1.

Egész olajbogyó.

2.

Magozott olajbogyó.

3.

Magozott töltött olajbogyó. A töltelék lehet mandula, pirospaprika, sárgarépa, csemegeuborka és fokhagyma, amelyet kézzel töltenek az olajbogyóba. A töltelékként felhasznált termékek nem haladhatják meg az olajbogyó súlyának 15 %-át.

4.

Tört olajbogyó.

Mindegyik típus lehet oregánóval, kakukkfűvel, babérlevéllel, zellerrel, fokhagymával, kapribogyóval és pirospaprikával ízesített. Az ízesítők nem haladhatják meg az olajbogyó súlyának 2,5 %-át.

A töltelékként és ízesítőként felhasznált termékek származási helye Halkidikí megye.

Kereskedelmi forgalomban a terméknek az alábbi jellemzőkkel kell rendelkeznie:

Az olajbogyó típusa

Paraméterek

Egész

Magozott

Magozott és töltött

Tört

Fizikai jellemzők

Hengeres-kúpos termés, amely markáns rajzolatú, szemölcs alakú csúcsban végződik, héja ellenálló és fényes, színe zöldessárgába hajló fényes zöld.

Feszes és nedvdús terméshús.

Enyhén zúzódott terméshúsú, ép magvú, nedvdús.

Érzékszervi jellemzők

Finom és gyümölcsös illat, olajos ízhatás nélkül.

Enyhén kesernyés, pikáns íz. Amennyiben az olajbogyókat ízesítik, a fűszerek íze különválik.

Enyhén kesernyés, pikáns íz, amely kiegészül a töltőanyagok ízével.

Enyhén kesernyés, pikáns íz. Amennyiben az olajbogyókat ízesítik, a fűszerek íze különválik.

Minőségi jellemzők

Mindegyik olajbogyó az „extra” vagy a „kiváló” minőségi osztályba tartozik. A minimálisan elfogadott méret 181–200 darab/kg. A hibás termés mindkét osztályban az olajbogyók nettó súlyát tekintve kevesebb mint 7 %.

A sós páclé jellemzői

A sós páclé legfeljebb 8,5 % nátrium-kloridot tartalmaz, pH-értéke 3,8–4 közötti és a minimális savtartalma 0,8 %.

A sós páclében tartósított termés nettó súlya

A végtermék súlyának legalább 65 %-a.

A végtermék súlyának legalább 55 %-a.

A végtermék súlyának legalább 65 %-a.

Az egyéb minőségi paraméterek, valamint a feldolgozás és kiszerelés során használt segédanyagok tekintetében az élelmiszerügyi jogszabályok előírásai, továbbá a Nemzetközi Olíva Terméktanács (IOC) és a Codex Alimentarius Bizottság által meghatározott nemzetközi szabványok az irányadóak.

4.3.   Földrajzi terület:

A „Prasines Elies Chalkidikis” terméket Halkidikí megyében termesztik, amelyet északnyugaton Thesszaloniki megye, a többi irányból pedig az Égei-tenger határol. Földrajzilag a három jellegzetes nyúlványáról („Halkidikí ujjai”) ismert Halkidikí-félszigetet öleli fel, a legkeletibb nyúlvány, az Athósz-hegy félszigete kivételével, amely önálló igazgatású egység, és nem tartozik Halkidikí megyéhez.

A megye területének 47 %-át, azaz 137 160 ha-t erdők és erdős területek, 32,7 %-át, azaz 95 500 ha-t pedig mezőgazdasági földterületek borítják. Az öntözött területek 20 000 ha-t tesznek ki, amely a teljes művelési terület 21 %-a. A Halkidikí-félsziget olajfaültetvényeinek területe eléri a 23 000 ha-t.

4.4.   A származás igazolása:

A „Prasines Elies Chalkidikis” termesztése, feldolgozása és kiszerelése Halkidikí megyében történik. Mind a termesztőket, mind az olajfaültetvényeket nyilvántartják a megyei Olajfatermesztői Jegyzékben, valamint az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IIER), és adataikat évente aktualizálják. Az alapanyag minőség- és eredettanúsítását minden esetben a feldolgozóüzembe történő szállítás alkalmával végzik az előírt bizonylatolással, és ugyanitt nyilvántartást is vezetnek a beszállító termesztőkről. Minden feldolgozóüzemet rögzítenek cégnév és székhelyadatok alapján a Halkidikí Ipari és Kereskedelmi Kamara vonatkozó jegyzékében, valamint egyedi kódszámmal az Orientációs és Garanciaalap Támogatásainak Kifizető és Ellenőrző Hivatala (OPEKEPE) megfelelő jegyzékében.

4.5.   Az előállítás módja:

1.   Az olajbogyó termesztése és betakarítása

A Halkidikí-félsziget szinte minden olajfaültetvényén – a hagyományos és a modern telepítési technológia egy köztes módja alapján – a fák közötti távolság 6 × 6,5, 6,5 × 6,5 és 6 × 7 méter. Szervezetein keresztül a legtöbb termesztő dokumentáción alapuló integrált termesztési eljárást (Integrated Crop Management) alkalmaz. A szakaszos termés (alternancia) jelenségének kezelése és nagy bogyóméretű, kiváló minőségű termés biztosítása érdekében rendszeresen alkalmazzák az olajfák téli és nyári metszését és ritkítását.

Az évi átlagos terméshozam hektáronként 9 tonna.

A betakarítás minden évben szeptember 15-től október 10–15-ig tart, amikor a termesztők és szervezeteik által felügyelt érési folyamat során a termés eléri a megfelelő érettséget és a kívánt színt. A termesztők létráról kézzel gyűjtik be a termést, amelyet műanyag dobozokba helyezve szállítanak el a feldolgozóüzemekbe. A bogyókat meg kell tisztítani a levelektől, fadaraboktól és egyéb idegen anyagoktól, minden olajbogyónak egyenletesen zöldessárgába hajló zöld színűnek kell lennie, nem lehet rajtuk ütés, karcolás, rovartól vagy betegségtől származó sérülés, madárcsípés stb. Α feldolgozóüzemekben az olajbogyókat megmérik, és minőségi és mennyiségi átadás-átvételi bizonylattal átveszik.

2.   Feldolgozás

Az átvételt követően az olajbogyót tartályokban tárolják el, hogy semlegesítsék keserű ízét. Ebből a célból a hőmérséklettől és az olajbogyó érettségétől függően 1,5–2 % koncentrációjú nátronlúgoldatot adnak hozzá. E szakasz időtartama 12 óra. Miután háromszori átmosással eltávolították a nátronlúgoldatot, vizet eresztenek a tartályokba, majd további 8 órán keresztül állni hagyják az olajbogyót. Ezután 8 óránként 2–3 alkalommal kicserélik a vizet. A keserű íz semlegesítése történhet természetes módon is, tiszta vízzel, amelyet megfelelő gyakorisággal cserélnek a tartályban. Mindkét módszer esetében különös figyelmet fordítanak arra, hogy az olajbogyó megőrizzen egy enyhe kesernyés ízt.

Ezután az olajbogyó a pácolásra használt tartályokba kerül, és legfeljebb 8,5 % sótartalmú páclét öntenek hozzá. Rendszeresen ellenőrzik a sós páclé sótartalmát és pH-értékét, és szükség esetén további sót adnak hozzá. Az olívabogyó addig marad a páclében, amíg annak sótartalma be nem áll a kívánt értékre. A pácolási folyamat már az előző fázisban elkezdődött, és időtartama a termés érettségétől, valamint a környezeti hőmérséklettől függ, amelyek függvényében eltarthat 2–4 hónapig.

A mag eltávolítása gépi úton történik. Egy keresztirányú metszést ejtenek az olajbogyó egyik végén, majd egy kereszt alakú vágást a kocsány felőli végén. Vízzel és mechanikus nyomással távolítják el a magot. Az olajbogyó töréséhez könnyű sajtológépet használnak, amely nem tesz kárt a termés húsában, és nem töri el a magot.

A töltésre szánt olajbogyó a munkaasztalra kerül, ahol a tapasztalt munkásnők kézzel megtöltik. A Halkidikí-félszigeten hagyomány az olajbogyó megtöltése, és rendszerint mandulát vagy apró darabra vágott pirospaprikát, sárgarépát, csemegeuborkát és fokhagymát használnak erre a célra.

Az olajbogyókat ízesíthetik a környék fűszernövényeivel (oregánó, kakukkfű, kapribogyó, babérlevél, fokhagyma, zeller és pirospaprika).

3.   Minőségi válogatás és méret szerinti osztályozás – kiszerelés

A pácolást és a magozást követően az olajbogyók a tartályokból munkaasztalokra kerülnek, ahol tapasztalt munkások szemrevételezéssel ellenőrzik őket, és eltávolítják a rossz, ütődött vagy más módon sérült szemeket. Ezután a termést szállítószalagon az osztályozókba továbbítják, és sor kerül a méret szerinti osztályozásra, amelynek nyomán a szemek a kiszereléshez használt tárolóedényekbe kerülnek.

Az olajbogyókat a legtöbb esetben műanyag tárolóedényekben szerelik ki, amelyek anyaga nem káros a fogyasztók számára, és a termékkel szemben is semleges, de kiszerelésre használnak fehérbádog tartóedényt, valamint széles szájú üvegedényt is, a töltősúlytól függetlenül. A tárolóedényeket sós páclével töltik fel, amelyhez a hatályos uniós és görög szabályozásnak megfelelően tartósítószerként L-aszkorbinsav, citromsav vagy tejsav adható.

A termés kiszerelését olyan, Halkidikí megyén kívüli üzemekben is végezhetik, amelyekbe a termék feldolgozott formában érkezik, amennyiben a fuvarokmányok és egyéb bizonylatok, valamint a 4.8. pontban foglalt címkézési szabályok alapján betartják a nyomonkövethetőségi követelményeket.

4.6.   Kapcsolat:

1.   Természeti kapcsolat

Agronómiai szempontból Halkidikí megye talajtípusai tökéletesen megfelelőek az olajbogyó-termesztéshez, hiszen az olajfa minden előforduló talajon megél és jó hozamot ad, a hegyvidék mészkősziklás szegény talaján éppúgy, mint a sík területek mészkő eredetű termékeny alluviális talaján.

A Halkidikí-félsziget éghajlati adottsága különösen kedvez az olajfának. Bár Észak-Görögország területén helyezkedik el, az Égei-tenger mentén húzódó hosszú partszakasza (630 km hosszúságú partvonal) révén Halkidikí a minimális és maximális hőmérséklet izotermái tekintetében olyan, délebbre fekvő olajbogyó-termesztő területekkel alkot egy egységet, mint Messinia, Aitoloakarnania és Attika. További előnye a magas csapadékhozam: az évi átlagos csapadékmennyiség a sík területeken 450 mm, a hegyvidéki területeken pedig akár 850 mm is lehet.

Halkidikí-félsziget éghajlata azért is kedvező az olajbogyó-termesztés szempontjából, mert – a tengerszint feletti magasságtól függően – a telek enyhék vagy hűvösek, a nyarak enyhék vagy melegek és szárazak, sok napsütéssel, és hosszúak a köztes évszakok. Az átlagos nyári hőmérséklet nem haladja meg a 22 °C-ot és a téli abszolút minimum-hőmérséklet még a hegyvidéken is ritkán süllyed – 10 °C alá, ami ideális körülményeket biztosít az olajfa számára.

Nagy méretén kívül a „Prasines Elies Chalkidikis” terméket ellenálló és zöldessárgába hajló fényes zöld színű héj, feszes és nedvdús hús, finom, gyümölcsös illat és kissé kesernyés, pikáns íz jellemzi.

Halkidikí talaj- és éghajlati viszonyai, valamint olajbogyó-termesztési és -feldolgozási technikái az alábbi módokon hatnak a fent említett minőségi jellemzőkre:

A betakarítási időszakban tapasztalható hosszan tartó, viszonylag alacsony hőmérsékletű periódus a művelési technikákkal – különösen a metszéssel és gyérítéssel – maximalizálja a fajtákban rejlő potenciált, és ezáltal hozzájárul a hozambiztonsághoz, a nagy bogyómérethez és a kedvező hús/mag arányhoz.

A talajok dominánsan mészkő eredete folytán az olajbogyó illóanyagokban gazdag, s ennek köszönhető finom, gyümölcsös aromája.

A sok napsütésnek és az enyhe nyári hőmérsékletnek köszönhetően, valamint a termelők és szervezeteik által felügyelt érési folyamat révén a termés a betakarításkor fényes zöld színű, húsa nedvdús és megfelelően feszes, aminek következtében a magozás sérülésmentesen és minőségromlás nélkül végezhető el.

A művelési technikákkal – különösen az öntözés és az érési folyamat felügyelete révén – a termésben alacsony szinten marad az olajtartalom, s ennek köszönhetően mentes marad a zsíros ízhatástól, jobban érvényesülnek az ízjellemzők, ugyanakkor elkerülhetővé válik az oxidáció, és ezáltal javul az olajbogyók eltarthatósága.

A hagyományos módon, kézzel végzett betakarítás biztosítja az olajbogyó kiváló fizikai állapotát és további feldolgozásának eredményességét, és az ugyancsak kézzel végzett válogatás és töltés is kitűnő és eredeti készterméket eredményez.

A fentiekhez hasonlóan a hagyományos eljárások felhasználásával a feldolgozóüzemek is a fajtasajátosságokhoz igazították feldolgozási technikáikat, annak érdekében, hogy megoldást találjanak az olajbogyó pácolása során felmerülő nehézségekre, megtartsák érzékszervi jellemzőit, és folyamatosan jó minőségben olyan egyedi terméket hozzanak létre, amely Görögország-szerte ismert enyhén kesernyés és pikáns ízéről. Egyes feldolgozóüzemek exportorientáltságának köszönhetően a „Prasines Elies Chalkidikis” számos külföldi országba is eljutott.

2.   Történelmi kapcsolat

A Halkidikí-félsziget olajfaültetvényeire konkrét említéseket 1415-től kezdődően találunk: a források megemlítik Andronikosz olajfaligetét a Kasszandra-félszigeten lévő Agiosz Pavlosz kolostorbirtokán, a szétszórt ősi olajfákat a Vatopedi-kolostor birtokán a kalamariai Szouflariban (Nea Triglia), a szomszédos Daoutlou (Elaiochoria – „Olívafalva”) olajfáit, valamint az Iviron-kolostor olajfaligetét az Olimpiada mellett fekvő Kafkanasz szigeten. Nemesített olajfák Halkidikí többi részén is voltak, és gyakoriak az előfordulásukra utaló helynevek. Ezen olajfák termését a jelek szerint étkezési olajbogyó előállítására használták fel.

A Halkidikí-félsziget lakossága a 19. század közepe táján kezdett el rendszeres olajbogyó-termesztéssel foglalkozni. Ekkor kezdték beoltani a vadolajfákat, betelepíteni a nemesített olajfákat. Ez a fordulat valószínűleg az új telepítésű olajfaültetvények engedélyezéséről szóló 1863. évi rendeletben foglalt kedvező adózási rendelkezéseknek köszönhető. Hrisztakisz Zografosz már 1887-ben létrehozta Portaria nagy olajfaültetvényét, körülbelül 500 hektáros területen, több mint 32 000 olajfával. Ugyanekkortájt Hadzi Oszman létrehozott egy nagy gőzüzemű olajsajtolót a poligiroszi Gerakiniben. Ezzel az üzemmel kezdődött meg a Halkidikí-félsziget hasonló létesítményeinek korszerűsítése.

A Halkidikí-félsziget okozati kapcsolatát az olajfával és az olajbogyóval alátámasztja mind az évszázadok óta folyó, történeti adatokkal dokumentált olajbogyó-termesztés és olajbogyótermék-gyártás, mind pedig a napjainkig fennmaradt néprajzi hagyományok gazdagsága. Az olajbogyó a Halkidikí-félszigeten – legalábbis az elmúlt kétszáz év óta – fontos tényező a gazdasági életben, de az itt élők társadalmi életében és kulturális hagyományaiban is.

4.7.   Ellenőrző szerv:

Név

:

Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) (Mezőgazdasági Termékeket Tanúsító és Ellenőrző Szervezet (OPEGEP) – AGROCERT

Cím

:

Πατησίων & Άνδρου 1, 11257 Αθήνα (Patisson & Androu 1, GR-11257 Athén)

Telefon

:

+30 2108231277

Fax

:

+30 2108231438

E-mail

:

info@agrocert.gr

Név

:

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής (Halkidikí Megyei Önkormányzat), Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (Vidékfejlesztési Főosztály)

Cím

:

63100 Πολύγυρος (GR-63100 Polygyros)

Telefon

:

+30 2371039314

Fax

:

+30 2371339207

E-mail

:

agro6@halkidiki.gov.gr

4.8.   Címkézés:

A „Prasines Elies Chalkidikis” oltalom alatt álló eredetmegjelölésen és a hozzá tartozó jelzésen kívül a címkét el kell látni az alábbi jelzésekkel, amelyekből megállapítható a termék eredete és védett volta:

kódszám, amely tartalmazza a gyártási évet, a feldolgozóüzem nevét, a gyártási tétel számát és a végső kiszerelést végző üzem nevét, amennyiben a végső kiszerelésre más üzemben került sor;

a termék eltarthatósága a végső kiszerelés esetén;

logó a termék görög vagy latin betűkkel feltüntetett elnevezésével, amely egy ellipszis alakú kép körül fut: a kép hátterében Halkidikí térképe látható, a Society for the Diffusion of Useful Knowledge brit ismeretterjesztő társulat 1829-ben készült kőnyomatáról, előterében pedig egy olajfaág ábrázolása látható zöld olajbogyókkal.

Image

Amikor a „Prasines Elies Chalkidikis” terméket olajbogyópép előállítására használják, csak akkor engedélyezett a „Πάστα από „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής ΠΟΠ” ” („Prasines Elies Chalkidikis OEM”-ből készült pép) jelzés használata, ha a pép készítéséhez kizárólag a „Prasines Elies Chalkidikis” terméket használták, amelyhez kizárólag szűz olívaolajat kevertek, legfeljebb 7 %-ban.


23.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/8


A BIZOTTSÁG 427/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 22.)

a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, szalmonellára vonatkozó különleges garanciáknak a Dániába irányuló tojásszállítmányokra való kiterjesztéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 853/2004/EK rendelet az élelmiszer-ipari vállalkozók számára különleges higiéniai szabályokat állapít meg az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozóan. Az említett rendelet 8. cikke különleges garanciákat ír elő a finn és svéd piacokra szánt állati eredetű élelmiszerekre. Ennek megfelelően azoknak az élelmiszer-ipari vállalkozóknak, akik az említett tagállamokban kívánnak tojást forgalomba hozni, be kell tartaniuk a szalmonellára vonatkozó bizonyos szabályokat. A rendelet azt is előírja, hogy az ilyen tojásszállítmányokat olyan bizonyítványnak kell kísérnie, mely tanúsítja, hogy az uniós jogszabályoknak megfelelően mikrobiológiai vizsgálatot végeztek, negatív eredménnyel.

(2)

A Finnországba és Svédországba irányuló bizonyos hús- és tojásszállítmányok szalmonellára vonatkozó különleges garanciája tekintetében a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2005. október 14-i 1688/2005/EK bizottsági rendelet (2) ilyen különleges garanciákat biztosít.

(3)

Ezen túlmenően a 1688/2005/EK rendelet a tojás származási állományából történő mintavételezésére és a minták vizsgálatának mikrobiológiai módszereire vonatkozóan szabályokat állapít meg. A rendelet meghatározza továbbá az egészségügyi bizonyítvány mintáját, amelynek a tojásszállítmányokat kísérnie kell.

(4)

A 853/2004/EK rendeletnek megfelelően a bizonyos állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó különleges garanciákat részben vagy egészben ki lehet terjeszteni minden olyan tagállamra vagy egy tagállam bármelyik olyan régiójára, amely az érintett állati eredetű élelmiszerek tekintetében a Svédországra és Finnországra jóváhagyottakkal egyenértékűként elismert ellenőrzési programmal rendelkezik.

(5)

A Dán Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hatóság 2007. október 5-én továbbította a Bizottsághoz arra irányuló kérelmét, hogy a Bizottság a 853/2004/EK rendeletnek megfelelően engedélyezze Dánia számára az ország egész területére irányuló tojásszállítmányok szalmonellára vonatkozó különleges garanciáit. A kérelemben szerepel a tojásszállítmányokra vonatkozó dán szalmonella-ellenőrzési program leírása.

(6)

2008. június 18-i ülésén az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság jóváhagyta a „Guidance document on the minimum requirements for Salmonella control programmes to be recognised equivalent to those approved for Sweden and Finland in respect of meat and eggs of Gallus gallus” (Iránymutató dokumentum azon minimumkövetelményekről, amelyeket a szalmonella-ellenőrzési programoknak teljesíteniük kell ahhoz, hogy azokat a Gallus gallus húsára és tojására vonatkozó, Svédországra és Finnországra jóváhagyott szalmonella-ellenőrzési programokkal egyenértékűként ismerjék el) című bizottsági szolgálati munkadokumentumot (a továbbiakban: útmutató).

(7)

A tojásszállítmányokra vonatkozó dán szalmonella-ellenőrzési program a Svédországra és Finnországra jóváhagyottal egyenértékűnek minősül, és megfelel az útmutatónak. Ezen túlmenően a dán hatóságok 2011. május 20-án olyan információt szolgáltattak, amely bizonyította, hogy 2008, 2009 és 2010 során Dániában a szalmonella előfordulási gyakorisága a növendék és felnőtt tojótyúk-állományokban megfelelt az útmutatóban leírtaknak.

(8)

Ezért a különleges garanciákat a Dániába irányuló tojásszállítmányokra is ki kell terjeszteni. Ezen túlmenően az 1688/2005/EK rendeletben megállapított, a tojás származási állományából történő mintavételezésre, a minták vizsgálatának mikrobiológiai módszereire, valamint az egészségügyi bizonyítvány mintájára vonatkozó szabályokat minden ilyen szállítmányra alkalmazni kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Dánia felhatalmazást kap arra, hogy a 853/2004/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, a szalmonellára vonatkozó különleges garanciákat alkalmazza a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 5.1. pontjában szereplő meghatározás szerinti tojások Dániába irányuló szállítmányaira.

2. cikk

(1)   Az 1. cikkben említett tojások származási állományából történő mintavételezést az 1688/2005/EK rendelet 4. cikkének megfelelően kell elvégezni.

(2)   Az 1. bekezdésben említett mintákon az 1688/2005/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően szalmonella kimutatására irányuló mikrobiológiai vizsgálatot kell végezni.

3. cikk

Az 1. cikkben említett tojásszállítmányokat az 1688/2005/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésében előírt mintának megfelelő bizonyítványnak kell kísérnie.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(2)  HL L 271., 2005.10.15., 17. o.


23.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/10


A BIZOTTSÁG 428/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 22.)

a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 607/2009/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 121. cikke első bekezdésének m) pontjára,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a borkereskedelemre vonatkozóan létrejött megállapodás (2) alapján az Amerikai Egyesült Államok kérte ezen állam nevének felvételét a 607/2009/EK bizottsági rendelet (3) XV. melléklete B. részének azon oszlopába, amely felsorolja a borok címkéin az említett rendelet 62. cikke (4) bekezdése értelmében feltüntethető valamely borszőlőfajta nevének használatára jogosult országokat. Miután megállapítást nyer, hogy az említett rendelet 62. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 62. cikkének (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, az Amerikai Egyesült Államokat fel kell tüntetni az említett melléklet megfelelő oszlopában azon borszőlőfajta nevénél, amelyre e kérelem vonatkozik.

(2)

A 607/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 607/2009/EK rendelet XV. mellékletének B. részében az 58. sor helyébe a következő szöveg lép:

„58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Olaszország, Ausztrália, Amerikai Egyesült Államok

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 87., 2006.3.24., 2. o.

(3)  HL L 193., 2009.7.24., 60. o.


23.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/11


A BIZOTTSÁG 429/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 22.)

az 1014/2010/EU rendeletnek a személygépkocsi-gyártók által észlelt hibákra vonatkozó értesítések egységes formátumának megállapítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (9) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

A személygépkocsik CO2-kibocsátási adataiban észlelt hibákra vonatkozóan a 443/2009/EK rendelet 8. cikke (5) bekezdésének első albekezdése szerint adott gyártói értesítés fontos lépése a gyártók fajlagos kibocsátási célértékei, valamint az átlagos fajlagos kibocsátásai számításának alapját képező adatok ellenőrzésének, ezért helyénvaló a hibákra vonatkozó értesítéshez világos és átlátható eljárást megállapítani.

(2)

Indokolt továbbá a szóban forgó értesítések tekintetében egységes formátum használatáról rendelkezni annak érdekében, hogy a gyártók által a Bizottságnak bejelentett információkat időben ellenőrizni lehessen és fel lehessen dolgozni.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1014/2010/EU bizottsági rendelet (2) 9. cikke a következő (3), (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az észlelt hibáknak a 443/2009/EK rendelet 8. cikke (5) bekezdésének első albekezdése szerinti értesítéséhez a gyártó a Bizottság által a 8. cikk (4) bekezdésének megfelelően a tudomására hozott előzetes számítási adategyütteseket köteles alapul venni.

A hibákra vonatkozó értesítésnek az adott gyártó felelőssége alá tartozó, az adott időszakban nyilvántartásba vett gépjárművekkel kapcsolatos összes adategyüttest tartalmaznia kell.

A hibát az adategyüttesen belül egy »Gyártó megjegyzései« rovatban, külön bejegyzésként kell feltüntetni minden egyes járműkivitel esetében, az alábbi kódok egyikét megadva:

a)

»A« kód, ha a gyártó módosította az adatokat;

b)

»B« kód, ha a gépjármű nem azonosítható;

c)

»C« kód, ha a gépjármű nem tartozik a 443/2009/EK rendelet hatálya alá vagy gyártása megszűnt.

A harmadik albekezdés b) pontjának alkalmazásában a gépjárművet akkor kell nem azonosíthatónak tekinteni, ha a gyártó nem tudja beazonosítani vagy kiigazítani az adott gépjármű típusát, változatát és kivitelét megadó kódot vagy az előzetes adategyüttesben esetleg jelzett típus-jóváhagyási számot.

(4)   Ha egy gyártó nem jelez hibákat a (3) bekezdésnek megfelelően a Bizottság felé, illetve ha a hibákra vonatkozó értesítést a 443/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározott három hónapos határidőn túl nyújtja be, az említett rendelet 8. cikkének (4) bekezdése szerint a gyártó tudomására hozott előzetes értékek véglegesnek tekintendők.

(5)   Az észlelt hibákra vonatkozóan a (3) bekezdésben említett értesítést törlésvédett elektronikus adathordozón kell benyújtani, amelyen szerepel a következő megjelölés: »Notification of error – CO2 from cars« (Hibajelzés – személygépkocsik CO2-kibocsátása); az adathordozót postai úton kell elküldeni az alábbi címre:

European Commission

Secretariat General

B-1049 Brussels

BELGIUM

Az értesítés elektronikus változatát tájékoztatás céljából egyúttal az alábbi elektronikus postafiókokba is továbbítani kell:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

és

CO2-monitoring@eea.europa”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 140., 2009.6.5., 1. o.

(2)  HL L 293., 2010.11.11., 15. o.


23.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/13


A BIZOTTSÁG 430/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 22.)

az olívaolaj magántárolási támogatására vonatkozó pályázati eljárás megnyitásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 43. cikke a), d) és j) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 33. cikke előírja, hogy a Bizottság dönthet úgy, hogy engedélyezi az elegendő garanciát kínáló és a tagállamok által jóváhagyott szervek számára, hogy szerződést kössenek az általuk forgalmazott olívaolaj tárolására a piacnak az Európai Unió bizonyos régióiban fellépő súlyos zavarai esetén.

(2)

Spanyolországban és Görögországban, tehát abban a két tagállamban, amelyek együtt az Unió olívaolaj-termelésének több mint kétharmadát adják, az olívaolaj nyilvántartott piaci átlagára az egyes mezőgazdasági termékek magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. augusztus 20-i 826/2008/EK bizottsági rendelet (2) 4. cikke szerinti időtartam alatt az 1234/2007/EK rendelet 33. cikkében meghatározott szintnél alacsonyabb maradt. Ez komoly zavarokat okoz az említett tagállamok piacain. Az uniós olívaolaj-piacot nagymértékű kölcsönös függőség jellemzi, ezért fennáll a veszélye annak, hogy a spanyol és a görög piac komoly zavarai valamennyi olívaolaj-termelő tagállamra átterjednek.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 31. cikke szerint az olívaolajra magántárolási támogatás nyújtható, amelynek összegét a Bizottság előre vagy pályázati eljárás útján határozza meg.

(4)

A 826/2008/EK rendelet megállapította a magántárolási támogatási program végrehajtására vonatkozó közös szabályokat. A rendelet 6. cikkének megfelelően értelmében a rendelet 9. cikkében meghatározott részletes szabályokkal és feltételekkel összhangban pályázati eljárást kell megnyitni.

(5)

A magántárolási támogatásra jogosult teljes maximális mennyiséget úgy indokolt – piacelemzés alapján – megállapítani, hogy az hozzájáruljon a piac stabilizálásához.

(6)

A szerződések megkötésével összefüggő adminisztratív és ellenőrzési munka megkönnyítése érdekében meg kell határozni azt a minimális termékmennyiséget, amelynél kisebb mennyiségre nem nyújtható be pályázat.

(7)

Annak érdekében, hogy a piaci szereplők teljesítsék szerződéses kötelezettségeiket, és az intézkedés elérje a kívánt piaci hatást, biztosítékot kell megállapítani.

(8)

A folyó gazdasági évi piaci helyzet alakulására és a következő gazdasági év előrejelzéseire tekintettel a Bizottságnak lehetőséget kell adni arra, hogy döntsön a folyamatban lévő szerződések időtartamának lerövidítéséről, és ennek megfelelően kiigazítsa a támogatás szintjét. Ezt a lehetőséget a 826/2008/EK rendelet 21. cikkével összhangban a szerződésnek tartalmaznia kell.

(9)

A 826/2008/EK rendelet 12. cikkének (3) bekezdése értelmében meg kell határozni azt a határidőt, amelyen belül a tagállamoknak minden egyes érvényes pályázatról értesíteniük kell a Bizottságot.

(10)

A megfékezhetetlen árcsökkenések megelőzése, a rendkívüli piaci helyzetre való gyors reagálás és az intézkedés hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében indokolt előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba.

(11)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság az elnöke által megállapított határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

(1)   Pályázati eljárás kerül megnyitásra az olívaolaj e rendelet mellékletében szereplő és az 1234/2007/EK rendelet XVI. mellékletének 1. pontjában meghatározott kategóriáira vonatkozó, az 1234/2007/EK rendelet 31. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti magántárolási támogatás szintjének meghatározása érdekében.

(2)   A magántárolási támogatásra jogosult teljes maximális mennyiség 100 000 tonna.

2. cikk

Alkalmazandó szabályok

A 826/2008/EK rendeletet az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. cikk

A pályázatok benyújtása

(1)   Az első részleges pályázati felhívásra a pályázatok benyújtási időszaka 2012. május 31-én kezdődik és 2012. június 5-én brüsszeli idő szerint 11.00-kor ér véget.

A második részleges pályázati felhívásra a pályázatok benyújtási időszaka az előző benyújtási időszak végét követő első munkanapon kezdődik és 2012. június 19-én brüsszeli idő szerint 11.00-kor ér véget.

(2)   A pályázatokat 180 napos tárolási időtartamra vonatkozóan kell benyújtani.

(3)   A legkisebb megpályázható mennyiség 50 tonna.

(4)   Amennyiben egy piaci szereplő a pályázat keretében egynél több olajkategóriára vagy különböző telephelyeken található tartályokra vonatkozóan kíván pályázni, ezek mindegyikére külön pályázatot kell benyújtania.

(5)   Pályázatot kizárólag Görögországban, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Cipruson, Máltán, Portugáliában és Szlovéniában lehet benyújtani.

4. cikk

Biztosítékok

A pályázóknak a pályázatban szereplő olívaolajra tonnánként 50 EUR értékű biztosítékot kell letétbe helyezniük.

5. cikk

A szerződés időtartamának lerövidítése

A Bizottság az olívaolaj piacának alakulása és jövőbeli kilátásai alapján az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban dönthet a folyamatban lévő szerződések időtartamának lerövidítéséről és a támogatás összegének ennek megfelelő kiigazításáról. A sikeres pályázóval kötött szerződésnek tartalmaznia kell egy erre a lehetőségre való utalást.

6. cikk

A Bizottság értesítése a pályázatokról

A 826/2008/EK rendelet 12. cikkével összhangban a tagállamok illetékes hatóságai kötelesek – az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett minden egyes benyújtási időszak végétől számított 24 órán belül – valamennyi érvényes pályázatról külön értesíteni a Bizottságot.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Michel BARNIER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 223., 2008.8.21., 3. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett olívaolaj-kategóriák

Extra szűz olívaolaj

Szűz olívaolaj


23.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/16


A BIZOTTSÁG 431/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 22.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

98,8

MA

53,8

TR

87,5

ZZ

80,0

0707 00 05

AL

41,0

JO

183,3

MK

59,4

TR

130,7

ZZ

103,6

0709 93 10

JO

183,3

TR

112,3

ZZ

147,8

0805 10 20

EG

50,0

IL

75,0

MA

52,2

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

94,2

ZA

84,1

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

123,8

BR

83,4

CA

135,2

CL

94,8

CN

82,4

EC

94,2

MK

29,3

NZ

147,6

US

188,4

UY

67,9

ZA

95,7

ZZ

103,9


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

23.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/18


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. május 16.)

az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről

(az értesítés a C(2012) 3137. számú dokumentummal történt)

(2012/270/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik mondatára,

mivel:

(1)

Az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet (EPPO) által készített, károsítókra vonatkozó kockázatelemzés alapján a Bizottság által elvégzett értékelésből úgy tűnik, hogy az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) károsítják az e károsítóra fogékony növényeket. E károsítók különösen a Solanum tuberosum L. gumóit támadják meg, és közülük többek között az ültetésre szántakat (a továbbiakban: burgonyagumó), amelyet az egész Unióban termelnek. E károsítók a 2000/29/EK irányelvnek sem az I., sem a II. mellékletében nem szerepelnek.

(2)

Portugália arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy területén jelen van az Epitrix cucumeris (Harris) és az Epitrix similaris (Gentner). A Spanyolország által 2010. szeptember 8-án benyújtott értesítés szerint az Epitrix similaris (Gentner) felbukkant az ország egyik régiójában. A rendelkezésre álló információból az is kitűnik, hogy az Epitrix cucumeris (Harris) és az Epitrix similaris (Gentner) egy olyan harmadik országban is jelen van, amely jelenleg burgonyagumókat exportál az Unióba.

(3)

Intézkedéseket kell hozni a burgonyagumó-behozatal vonatkozásában az olyan harmadik országok esetében, amelyek területén jelen van az Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner). Intézkedéseket kell hozni az olyan burgonyagumók mozgása kapcsán is, amelyek olyan uniós területről származnak, ahol megerősítették egy vagy több károsító jelenlétét.

(4)

Valamennyi uniós tagállamban el kell végezni az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) jelenlétére vonatkozó felderítést a burgonyagumón és a burgonyatermő területeken, az eredményről pedig értesítést kell kiadni. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy más növényeken is végeznek felderítést.

(5)

Elő kell írni a tagállamoknak, hogy az Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) jelenlétének megerősítése esetén jelöljenek ki körülhatárolt területeket az érintett szervezetek felszámolása vagy legalább feltartóztatása érdekében, valamint jelenlétének folyamatos ellenőrzése céljából.

(6)

A tagállamoknak az e határozatnak való megfelelés érdekében szükség esetén módosítaniuk kell jogszabályaikat.

(7)

E határozatnak 2014. szeptember 30-ig hatályosnak kell maradnia annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre hatékonyságának értékelésére.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) károsítókra vonatkozó tilalmak

Az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) (a továbbiakban: meghatározott szervezetek) Unióba való behurcolása és Unión belüli elterjedése ellen védekezni kell.

2. cikk

A burgonyagumó Unióba történő behozatala

(1)   A Solanum tuberosum L. olyan gumói – beleértve az ültetésre szántakat (a továbbiakban: burgonyagumó) –, amelyek olyan harmadik országokból származnak (2), melyek területén tudvalevőleg jelen van egy vagy több meghatározott szervezet, csak abban az esetben hozhatók be az Unióba, ha megfelelnek az I. melléklet 1. szakaszának 1. pontjában szereplő különleges behozatali követelményeknek.

(2)   Az Unióba történő belépésükkor az illetékes hatóság az I. melléklet 1. szakaszának 5. pontja szerint megvizsgálja a burgonyagumókat.

3. cikk

Burgonyagumók Unión belüli mozgása

Az Unión belül, az 5. cikk szerint körülhatárolt területekről származó burgonyagumók Unión belüli mozgása csak abban az esetben megengedett, ha eleget tesznek az I. melléklet 2. szakaszának 1. pontjában meghatározott feltételeknek.

A 2. cikknek megfelelően azon burgonyagumók mozgása, amelyeket az Unióba olyan harmadik országokból hoztak be, melyek területén tudvalevőleg jelen van egy vagy több meghatározott szervezet, csak abban az esetben megengedett az Unión belül, ha eleget tesznek az I. melléklet 2. szakaszának 3. pontjában meghatározott feltételeknek.

4. cikk

Felderítések és értesítések a meghatározott szervezetekről

(1)   A tagállamok területükön éves hatósági felderítéseket végeznek a meghatározott szervezetek burgonyagumón és adott esetben más gazdanövényeken –, valamint a burgonyagumó termesztésére szolgáló termőföldön – való jelenlétének megállapítása érdekében.

A tagállamok minden év április 30-ig értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot e felderítések eredményeiről.

(2)   A meghatározott szervezet bármely jelenlétéről vagy vélt előfordulásáról haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

5. cikk

Körülhatárolt területek és az azokat érintő szükséges intézkedések

(1)   Amennyiben a 4. cikk (1) bekezdésében említett felderítések eredményei vagy más bizonyíték alapján egy tagállam megerősíti egy meghatározott szervezet jelenlétét területének egy részén, az adott tagállam késedelem nélkül körülhatárolt területet hoz létre, mely fertőzött körzetből és pufferzónából áll, a II. melléklet 1. szakaszának megfelelően.

A tagállam intézkedéseket hoz a II. melléklet 2. szakaszának megfelelően.

(2)   Amennyiben egy tagállam az (1) bekezdés szerinti intézkedéseket hoz, értesítésben azonnal megküldi a körülhatárolt területek jegyzékét, a területek határaira vonatkozó adatokat, beleértve az azok elhelyezkedését mutató térképeket, valamint az adott körülhatárolt területekre vonatkozóan meghozott intézkedéseket.

6. cikk

Megfelelés

A tagállamok minden intézkedést meghoznak az e határozatnak való megfelelés érdekében, és szükség esetén olyan formán módosítják a meghatározott szervezet behurcolása és elterjedése elleni védelem érdekében elfogadott intézkedéseiket, hogy az intézkedések megfeleljenek e határozatnak. Ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

7. cikk

Alkalmazás

Ezt a határozatot 2014. szeptember 30-ig kell alkalmazni.

8. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 16-án.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  Növény-egészségügyi kifejezések glosszáriuma – ISPM 5. számú referenciaszabvány és Növény-egészségügyi bizonyítványok – ISPM 12. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma.


I. MELLÉKLET

1.   SZAKASZ

Az unióba történő behozatalra vonatkozó különleges követelmények

1.

A 2000/29/EK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül azokat a burgonyagumókat, amelyeket az Unióba olyan harmadik országokból hoztak be, melyek területén tudvalevőleg jelen van egy vagy több meghatározott szervezet, a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. pontja első albekezdésében említetteknek megfelelően növény-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, mely a „Kiegészítő nyilatkozat” rovatban tartalmazza a 2. és 3. pontban előírt adatokat.

2.

A bizonyítvány tartalmazza az alábbi a) és b) pontok egyikét:

a)

a burgonyagumókat a nemzeti növényvédelmi szervezet által – az adott növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban – kártevőmentesnek nyilvánított területen termesztették;

b)

a burgonyagumókat megmosták vagy megtisztították annak érdekében, hogy legfeljebb 0,1 % talaj maradjon rajtuk, vagy egy hasonló eljáráson átestek, amelynek kifejezetten az a célja, hogy ugyanezt az eredményt érje el és eltávolítsa az érintett meghatározott szervezeteket és kizárja azok terjesztésének kockázatát.

3.

A bizonyítvány a következő információkat tartalmazza:

a)

a burgonyagumót a kivitelt közvetlenül megelőző hivatalos vizsgálat során az érintett meghatározott szervezettől és annak bármely tünetétől mentesnek találták és megállapították, hogy legfeljebb 0,1 % talajt tartalmaz;

b)

a burgonyagumó behozatalához használatos csomagolóanyag tiszta.

4.

Amennyiben adott a 2a) pontban előírt információ, a kártevőmentes terület nevét a „származási hely” rovatban kell feltüntetni.

5.

Az 1–4. pontnak megfelelően az Unióba behozott burgonyagumókat a beléptetési helyen vagy a 2004/103/EK bizottsági irányelvnek (1) megfelelően létesített célállomáson alaposan meg kell vizsgálni annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy megfelelnek-e az 1–4. pontokban előírt követelményeknek.

2.   SZAKASZ

A mozgás feltételei

1.

A Unión belüli körülhatárolt területekről származó burgonyagumók csak abban az esetben szállíthatók Unión belüli nem körülhatárolt területekre, ha a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek (2) megfelelően kitöltött és kiadott növényútlevél kíséri őket, és ha megfelelnek a 2. pontban előírt feltételeknek.

2.

A burgonyagumóknak meg kell felelniük a következő feltételeknek:

a)

A burgonyagumókat a 92/90/EGK bizottsági irányelvnek (3) megfelelő nyilvántartásba vett termőhelyen termesztették vagy a 93/50/EGK bizottsági irányelvnek (4) megfelelően nyilvántartásba vett termelő termesztette vagy a 93/50/EGK irányelvnek megfelelően nyilvántartásba vett raktárból vagy elosztó-központból szállították őket;

b)

a burgonyagumókat megmosták vagy megtisztították annak érdekében, hogy legfeljebb 0,1 % talaj maradjon rajtuk, vagy egy olyan hasonló eljáráson estek át, amelynek kifejezetten az a célja, hogy ugyanezt az eredményt érje el és eltávolítsa az érintett meghatározott szervezeteket és kizárja a meghatározott szervezetek terjesztésének kockázatát; valamint

c)

a burgonyagumó mozgásakor használatos csomagolóanyag tiszta.

3.

Az 1. szakasz értelmében azon burgonyagumók mozgása, amelyeket az Unióba olyan harmadik országokból hoztak be, melyek területén tudvalevőleg jelen van egy vagy több meghatározott szervezet, csak abban az esetben megengedett az Unión belül, ha azokat az 1. pontban említett növényútlevél kíséri.


(1)  HL L 313., 2004.10.12., 16. o.

(2)  HL L 4., 1993.1.8., 22. o.

(3)  HL L 344., 1992.11.26., 38. o.

(4)  HL L 205., 1993.8.17., 22. o.


II. MELLÉKLET

KÖRÜLHATÁROLT TERÜLETEK ÉS AZ AZOKAT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK AZ 5. CIKK RENDELKEZÉSEINEK MEGFELELŐEN

1.   SZAKASZ

Körülhatárolt területek kialakítása

1.

A körülhatárolt területek a következő körzetekből állnak:

a)

fertőzött körzet, amely magában foglalja legalább azokat a termőterületeket, ahol a meghatározott szervezet jelenlétét megerősítették, valamint azokat a termőterületeket, ahol a fertőzött burgonyagumót termesztették; valamint

b)

pufferzóna, mely a fertőzött terület határán túl elhelyezkedő, legalább 100 méter széles gyűrű; amennyiben egy termőterület valamely része ennek a gyűrűnek a területére esik, akkor az egész termőterület a pufferzónába kerül.

2.

Amennyiben több pufferzóna fedi egymást, vagy ezek földrajzilag közel vannak egymáshoz, olyan körülhatárolt területet kell kialakítani, amely magában foglalja az érintett körülhatárolt területeket és a köztük fekvő területeket is.

3.

A fertőzött terület és a pufferzóna kialakításakor a tagállamok megalapozott tudományos alapelvek figyelembevételével szem előtt tartják a következőket: a meghatározott szervezet biológiai jellemzőit, a fertőzöttség mértékét, a gazdanövények megoszlását, a meghatározott szervezet megjelenésére utaló bizonyítékot, valamint a meghatározott szervezet természetes terjedésre való képességét.

4.

Amennyiben egy meghatározott szervezet jelenlétét megerősítik a fertőzött körzeten kívül, a fertőzött körzet és a pufferzóna körülhatárolását ennek megfelelően felül kell vizsgálni és meg kell változtatni.

5.

Amennyiben egy körülhatárolt területen a 4. cikk (1) bekezdésében említett felderítések alapján a meghatározott szervezetet két éves időszak során nem mutatják ki, az érintett tagállam megerősíti, hogy az adott szervezet már nincs jelen azon a területen és az elhatárolás megszűnik. Az érintett tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot is.

2.   SZAKASZ

Körülhatárolt területeket érintő intézkedések az 5. cikk (1) bekezdése második albekezdése rendelkezéseinek megfelelően

A tagállamok által a körülhatárolt területeket illetően hozott intézkedések magukban foglalják legalább a következőket:

1.

a meghatározott szervezet felszámolására vagy feltartóztatására irányuló intézkedések, beleértve a kezeléseket és fertőtlenítéseket, valamint szükség szerint gazdanövények ültetésére vonatkozó tilalmat;

2.

a meghatározott szervezetek jelenlétének megfelelő vizsgálatokkal történő folyamatos ellenőrzését;

3.

a burgonyagumó körülhatárolt területekről való elszállításának felügyeletét.