ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.101.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 101

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. április 11.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 305/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. április 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 306/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. április 10.) a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról

3

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/186/EU

 

*

A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata (2012. február 3.) a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló 2009/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról ( 1 )

5

 

 

2012/187/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. április 4.) a 2001/861/EK határozat novaluron tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 2164. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

15

 

 

2012/188/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. április 4.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján bizonyos eltéréseknek a tagállamok számára történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 2166. számú dokumentummal történt)

18

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

11.4.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/1


A BIZOTTSÁG 305/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. április 10.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. április 10-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

135,3

MA

63,1

TR

102,6

ZZ

100,3

0707 00 05

JO

225,1

TR

157,9

ZZ

191,5

0709 91 00

EG

66,1

ZZ

66,1

0709 93 10

MA

78,6

TR

111,6

ZZ

95,1

0805 10 20

EG

52,7

IL

73,2

MA

47,3

TN

59,9

TR

61,6

ZA

34,5

ZZ

54,9

0805 50 10

MX

39,8

TR

42,9

ZZ

41,4

0808 10 80

AR

83,6

BR

84,9

CL

93,1

CN

95,1

MK

31,8

US

170,3

ZA

76,1

ZZ

90,7

0808 30 90

AR

104,3

CL

121,8

CN

89,0

US

107,0

UY

67,7

ZA

113,7

ZZ

100,6


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


11.4.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/3


A BIZOTTSÁG 306/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. április 10.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 971/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) a 2011/12-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és a szirupok bizonyos fajtáira alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezeket az árakat és vámokat legutóbb a 280/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek a 951/2006/EK rendelet 36. cikkének megfelelően módosításra szorulnak.

(3)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt e rendeletet kihirdetése napján hatályba léptetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben megállapított irányadó árak és kiegészítő vámok e rendelet melléklete szerint módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. április 10-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 254., 2011.9.30., 12. o.

(4)  HL L 91., 2012.3.29., 25. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és a 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2012. április 11-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 12 10 (1)

43,14

0,00

1701 12 90 (1)

43,14

1,67

1701 13 10 (1)

43,14

0,00

1701 13 90 (1)

43,14

1,96

1701 14 10 (1)

43,14

0,00

1701 14 90 (1)

43,14

1,96

1701 91 00 (2)

49,32

2,67

1701 99 10 (2)

49,32

0,00

1701 99 90 (2)

49,32

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványos minőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványos minőségre megállapítva.

(3)  A szacharóztartalom 1 %-ára megállapítva.


HATÁROZATOK

11.4.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/5


A BIZOTTSÁG FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁROZATA

(2012. február 3.)

a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló 2009/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/186/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló, 2009. május 6-i 2009/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az európai statisztikák elkészítésénél törekedni kell a felhasználók igényei és a válaszadók terhei közötti egyensúlyra.

(2)

A statisztikai adatok előállításához szükséges különböző tevékenységek lehető legnagyobb fokú egyszerűsítésére vonatkozó javaslatok kidolgozása, és ezzel egyidejűleg a végterméknek a jelenlegi és az előrelátható felhasználói igényekkel való összhangban tartása érdekében európai szinten sor került a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó uniós jogszabályok alapján gyűjtött adatok és a terjesztési politika technikai elemzésére.

(3)

Az elemzés eredményeként egyszerűsíteni kell a jelenlegi, Európa fő kikötőire vonatkozó, negyedéves hajóforgalmi statisztikákban az „irány” változót, az ennek megfelelő F1 és F2 adatkészletek jogi státusát (kötelező vagy önkéntes) pedig tisztázni kell.

(4)

Ezenkívül harmonizált jogszabályi keretet kell kidolgozni a Ro-Ro konténerekre vonatkozó statisztikai adatok önkéntes gyűjtésére. Továbbá ki kell terjeszteni a rakománytípusok osztályozását.

(5)

A hajózható tengerparti területekre vonatkozó nómenklatúrát a technikai fejlődéshez kell igazítani.

(6)

Ezért a 2009/42/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/42/EK irányelv I., II., IV. és VIII. mellékletének helyébe az e határozat mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

E határozat alkalmazásában az első tárgyév 2012, amely a 2012-es adatokat fedi le.

Kelt Brüsszelben, 2012. február 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 141., 2009.6.6., 29. o.


MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

VÁLTOZÓK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.   Statisztikai változók

a)   Hajórakomány- és utasinformáció:

az áruk bruttó súlya tonnában,

a hajórakomány típusa a II. mellékletben feltüntetett nómenklatúra szerint,

az áruk megnevezése a III. mellékletben feltüntetett nómenklatúra szerint,

az adatot szolgáltató kikötő,

a forgalom iránya: befelé vagy kifelé irányuló,

a befelé irányuló hajórakomány viszonylata: a berakodási kikötő (vagyis az a kikötő, amelyben a rakományt az adatot szolgáltató kikötőbe érkező hajóra berakodták), az Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak a kikötők jegyzékében feltüntetett egyes kikötői és az EGT-országokon kívüli, a IV. mellékletben feltüntetett hajózható tengerparti területek közül választva,

a kifelé irányuló hajórakomány viszonylata: a kirakodási kikötő (vagyis az a kikötő, amelyben a rakományt az adatot szolgáltató kikötőt elhagyó hajóból kirakodják), az Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak a kikötők jegyzékében feltüntetett egyes kikötői és az EGT-országokon kívüli, a IV. mellékletben feltüntetett hajózható tengerparti területek közül választva,

az utazást megkezdő vagy befejező utasok száma, valamint a tengeri körutazás részét képező kiránduláson részt vevő utasok száma,

a kikötőbe behajózó utas viszonylata: a hajóra szállás szerinti kikötő (vagyis az a kikötő, amelyben az adatot szolgáltató kikötőbe érkező utas hajóra szállt), az Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak a kikötők jegyzékében feltüntetett egyes kikötői és az EGT-országokon kívüli, a IV. mellékletben feltüntetett hajózható tengerparti területek közül választva,

a kikötőből kihajózó utas viszonylata: a hajóból való kiszállás szerinti kikötő (vagyis az a kikötő, amelyben az utas kiszáll az adatot szolgáltató kikötőt elhagyó hajóból), az Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak a kikötők jegyzékében feltüntetett egyes kikötői és az EGT-országokon kívüli, a IV. mellékletben feltüntetett hajózható tengerparti területek közül választva.

A konténerekben vagy Ro-Ro egységekben szállított áruk esetében a következő kiegészítő adatokat kell szolgáltatni:

a (rakományt akár tartalmazó, akár nem tartalmazó) konténerek száma,

a rakomány nélküli konténerek száma,

a mozgatható (Ro-Ro) egységek (rakománnyal vagy anélkül) száma,

a rakomány nélküli mozgatható (Ro-Ro) egységek száma.

b)   A hajókra vonatkozó információk:

a hajók száma,

a hajók hordképessége vagy bruttó tonnatartalma,

a hajók lajstromozása szerinti származási helye az V. mellékletben feltüntetett nómenklatúra alapján,

a hajók típusa a VI. mellékletben feltüntetett nómenklatúra szerint,

a hajók mérete a VII. mellékletben feltüntetett nómenklatúra szerint.

2.   Fogalommeghatározások

a)   »Teheráru-konténer«: olyan szállítóeszköz, amely:

1.tartós, és ennek megfelelően elég erős ahhoz, hogy alkalmas legyen az ismételt használatra;2.kifejezetten úgy van kialakítva, hogy megkönnyítse az áruk egy vagy több szállítási mód igénybevételével történő szállítását közbenső átrakodás nélkül;3.könnyű kezelhetőséget – különösen az egyik szállítási módról egy másikra való átrakodást – lehetővé tevő eszközökkel van ellátva;4.úgy van kialakítva, hogy könnyű legyen megtölteni és kiüríteni;5.legalább hat (6) méter (20 láb) hosszú.

b)   »Ro-Ro egység«: rakomány szállítására szolgáló, kerekekkel ellátott berendezés, például tehergépjármű, pótkocsi vagy nyerges vontató, amellyel a hajóra fel lehet hajtani, vagy amelyet a hajóra fel lehet vontatni. Ez a meghatározás a kikötői és a hajófedélzeti pótkocsikat is magában foglalja. Az osztályozást az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága 21. számú, »Rakomány-, csomag- és csomagolóanyag-típusok kódja« című ajánlása szerint kell elkészíteni.

c)   »Konténerrakomány«: a konténereket tengeren szállító hajóra felrakott vagy hajóról lerakott, üres vagy rakományt tartalmazó konténerek.

d)   »Ro-Ro rakomány«: a Ro-Ro egységeket tengeren szállító hajóra felgördített vagy a hajóról legördített Ro-Ro egységekre rakodott áru – akár konténerben, akár nem – és a Ro-Ro egységek.

e)   »Áruk bruttó súlya«: a szállított áruk súlya tonnában, beleértve a csomagolóanyag súlyát, de leszámítva a konténerek vagy Ro-Ro egységek önsúlyát.

f)   »Hordképesség«: a hajó nyári merülési vonalán 1,025 kg/dm3 fajsúlyú tengervízben megállapított vízkiszorítás, valamint a hajó teljes súlya, azaz rakomány, tartályokban lévő üzemanyag, kenőolaj, ballasztvíz, édesvíz és ivóvíz, felhasználható készletek, valamint utasok, személyzet és azok ingóságai nélküli hajó vízkiszorítása közötti különbség tonnában meghatározva.

g)   »Bruttó tonnatartalom«: a hajó teljes nagyságának megfelelő, a hajók köbözéséről szóló 1969. évi nemzetközi egyezmény rendelkezései szerint megállapított mérték.

h)   »Tengeri körutazáson részt vevő utas«: olyan tengeri utas, aki kirándulóhajón tengeri utazást tesz. Az egynapos kiránduláson részt vevő utasok nem tartoznak ide.

i)   »Kirándulóhajó«: olyan utasszállító hajó, amely arra szolgál, hogy az utasoknak teljes turistaélményt nyújtson. Valamennyi utas rendelkezik kabinnal. Fedélzeti szórakoztató létesítmények is tartoznak a szolgáltatáshoz. A rendes kompjáratként üzemelő hajók nem tartoznak ide, még akkor sem, ha némelyik utas tengeri körutazásnak tekinti a szolgáltatást. Nem tartoznak ide továbbá azok a teherszállító hajók sem, amelyek nagyon korlátozott számban saját kabinnal rendelkező utasokat is tudnak szállítani. Azok a hajók, amelyek kizárólag egynapos kirándulásokra szolgálnak, szintén nem tartoznak ide.

j)   »Tengeri körutazáson részt vevő utas kirándulása«: a tengeri körutazáson részt vevő utas rövid látogatása valamely kikötőhöz kapcsolódó turistalátványosságnál, miközben a fedélzeten fenntartja a kabinját.

k)   »Ro-Ro konténerrakomány«: üres, vagy rakományt tartalmazó, Ro-Ro egységekre felrakodott konténerek, amelyeket felgördítenek az azokat tengeren szállító hajókra, illetve legördítik azokról.

l)   »Kikötőtől kikötőig szállított, hajófedélzeti pótkocsi«: két kikötő között Ro-Ro hajókon rakomány (ezen belül konténerek) szállítására szolgáló pótkocsi. Elsősorban Ro-Ro hajók fedélzetén vagy a kikötői hatóság fennhatósága alá tartozó szárazföldi területeken való üzemeltetésre tervezték.

m)   „Ro-Ro hajó»: Ro-Ro egységek szállítására tervezett hajó.

II. MELLÉKLET

A rakománytípusok osztályozása

Kategória (1)

Kód

1 számjegy

Kód

2 számjegy

Megnevezés

Tonnatartalom

Egységek száma

Folyékony ömlesztett rakomány

1

1X

Folyékony ömlesztett áru (nem rakományegység)

X

 

11

Cseppfolyósított gáz

X

 

12

Nyersolaj

X

 

13

Olajszármazékok

X

 

19

Egyéb folyékony ömlesztett áru

X

 

Száraz ömlesztett rakomány

2

2X

Száraz ömlesztett áru (nem rakományegység)

X

 

21

Ércek

X

 

22

Szén

X

 

23

Mezőgazdasági termékek (pl. gabona, szója, tápióka)

X

 

29

Egyéb száraz ömlesztett áru

X

 

Konténerek

3

3X

Nagy konténerek

X (2)

X

31

6 m-es (20 láb) teheráruegységek

X (2)

X

32

12 m-es (40 láb) teheráruegységek

X (2)

X

33

6 m-nél (20 láb) hosszabb, de 12 m-nél (40 láb) rövidebb teheráruegységek

X (2)

X

34

12 m-nél (40 láb) hosszabb teheráruegységek

X (2)

X

Átrakodás nélkül

(önjáró)

5

5X

Mozgatható önjáró egységek

X

X

51

Közúti áruszállító járművek és utánuk kapcsolt pótkocsik

X (2)

X

52

Személygépkocsik, motorkerékpárok és utánuk kapcsolt pótkocsik/lakókocsik

 

X (3)

53

Személyszállító autóbuszok

 

X (3)

54

Kereskedelmi rendeltetésű járművek (beleértve az import/export gépjárműveket is)

X

X (3)

56

Élő állatok a saját lábukon

X

X (3)

59

Egyéb mozgatható önjáró egységek

X

X

Átrakodás nélkül

(nem önjáró)

6

6X

Mozgatható nem önjáró egységek

X

X

61

Nem utánuk kapcsolt közúti áruszállító pótkocsik és kétkerekű utánfutók

X (2)

X

62

Nem utánuk kapcsolt lakókocsik és egyéb közúti, mezőgazdasági és ipari járművek

X

X (3)

64

Áruszállításra használt vasúti tehervagonok

X (2)

X

65

Áruszállításra használt, kikötőtől kikötőig szállított, hajófedélzeti pótkocsik

X (2)

X

66

Áruszállításra használt hajófedélzeti uszályok

X (2)

X

69

Egyéb mozgatható nem önjáró egységek

X

X

Egyéb általános hajórakomány

(beleértve a kisméretű konténereket is)

9

9X

Máshol nem szereplő egyéb hajórakomány

X

 

91

Erdészeti termékek

X

 

92

Vas- és acéltermékek

X

 

99

Egyéb általános hajórakomány

X

 


A rakománytípusok kiegészítő osztályozása ro-ro konténerek esetében

Kategória (1)

Kód

1 számjegy

Kód

2 számjegy

Megnevezés

Tonnatartalom

Egységek száma

Nagyméretű Ro-Ro konténerek

R

RX

Nagyméretű Ro-Ro konténerek

 

X

R1

6 m-es (20 láb) teheráruegységek

 

X

R2

12 m-es (40 láb) teheráruegységek

 

X

R3

6 m-nél (20 láb) hosszabb, de 12 m-nél (40 láb) rövidebb teheráruegységek

 

X

R4

12 m-nél (40 láb) hosszabb teheráruegységek

 

X

IV. MELLÉKLET

HAJÓZHATÓ TENGERPARTI TERÜLETEK

Az alkalmazandó nómenklatúra az abban az évben hatályban lévő földrajzi nómenklatúra (a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúra) (4), amelyre az adatok vonatkoznak.

A kód négy kódelemből áll: az egyes országok ISO alfa 2 szabványos kódja a fent említett nómenklatúrából, amit két nulla követ (pl. a kód Görögország esetében GR00), kivéve azokat az országokat, amelyek két vagy több hajózható tengerparti területre vannak osztva; ezeket a nullától különböző (1 és 7 közötti) negyedik számjegy azonosítja az alábbiak szerint:

Kód

Hajózható tengerparti területek

FR01

Franciaország: Atlanti-óceán és Északi-tenger

FR02

Franciaország: Földközi-tenger

FR03

Francia tengerentúli megyék: Francia Guyana

FR04

Francia tengerentúli megyék: Martinique és Guadeloupe

FR05

Francia tengerentúli megyék: Réunion

DE01

Németország: Északi-tenger

DE02

Németország: Balti-tenger

DE03

Németország: belföldi vízi utak

GB01

Egyesült Királyság

GB02

Man-sziget

GB03

Csatorna-szigetek

ES01

Spanyolország: Atlanti-óceán (észak)

ES02

Spanyolország: Földközi-tenger és Atlanti-óceán (dél), beleértve a Baleár- és Kanári-szigeteket is

SE01

Svédország: Balti-tenger

SE02

Svédország: Északi-tenger

TR01

Törökország: Fekete-tenger

TR02

Törökország: Földközi-tenger

RU01

Oroszország: Fekete-tenger

RU03

Oroszország: Ázsia

RU04

Oroszország: Barents-tenger és Fehér-tenger

RU05

Oroszország: Balti-tenger, csak a Finn-öböl

RU06

Oroszország: Balti-tenger, kivéve a Finn-öblöt

RU07

Oroszország: európai belföldi vízi utak, beleértve a Kaszpi-tengert is

MA01

Marokkó: Földközi-tenger

MA02

Marokkó: Nyugat-Afrika

EG01

Egyiptom: Földközi-tenger

EG02

Egyiptom: Vörös-tenger

IL01

Izrael: Földközi-tenger

IL02

Izrael: Vörös-tenger

SA01

Szaúd-Arábia: Vörös-tenger

SA02

Szaúd-Arábia: Perzsa-öböl

US01

Amerikai Egyesült Államok: Atlanti-óceán (észak)

US02

Amerikai Egyesült Államok: Atlanti-óceán (dél)

US03

Amerikai Egyesült Államok: Mexikói-öböl

US04

Amerikai Egyesült Államok: Csendes-óceán (dél)

US05

Amerikai Egyesült Államok: Csendes-óceán (észak)

US06

Amerikai Egyesült Államok: Nagy Tavak

US07

Puerto Rico

CA01

Kanada: Atlanti-óceán

CA02

Kanada: Nagy-tavak és a Szent Lőrinc-folyó felső szakasza

CA03

Kanada: Nyugati partvidék

CO01

Kolumbia: Északi partvidék

CO02

Kolumbia: Nyugati partvidék

MX01

Mexikó: Atlanti-óceán

MX02

Mexikó: Csendes-óceán

A kiegészítő kódok

ZZ01

Máshol nem szereplő tengeri létesítmények

ZZ02

Aggregátumok és máshol nem szereplő adatok

VIII. MELLÉKLET

A STATISZTIKAI ADATKÉSZLETEK SZERKEZETE

Az e mellékletben részletezett adatkészletek határozzák meg a Közösség által megkövetelt tengeri szállítási statisztikai adatszolgáltatás gyakoriságát. Minden egyes adatkészlet meghatározza egy behatárolt dimenziókészlet különféle nómenklatúraszinteken alkalmazandó olyan közös jellemzőit az összes többi dimenzió összevonásával, amelyekről jó minőségű statisztikai adatok szükségesek.

ÖSSZESÍTETT ÉS RÉSZLETES STATISZTIKÁK

A kijelölt kikötők utasforgalmáról és áruforgalmáról továbbítandó adatkészletek: A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 és F2.

A kijelölt kikötők áruforgalmáról továbbítandó adatkészletek az utasforgalom nélkül: A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 és F2.

A kijelölt kikötők utasforgalmáról továbbítandó adatkészletek az áruforgalom nélkül: A3, D1, F1 és F2.

(Sem az áruforgalom, sem az utasforgalom szempontjából) nem kijelölt kikötők forgalmáról továbbítandó adatkészlet: A3.

AZ ADATKÉSZLETEK JOGI STÁTUSA

Az A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 és F2 adatkészlet továbbítása kötelező.

A C2 és F1 adatkészlet továbbítása önkéntes.

A1 adatkészlet: Tengeri szállítás a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakomány típusa és a viszonylat szerinti bontásban

Az adattovábbítás gyakorisága: negyedévente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

A1

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(1, 2, 3, 4)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötők jegyzékéből kiválasztott, EGT-be tartozó kikötők

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé irányuló (1, 2)

Berakodási/kirakodási kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötői jegyzékben található, az EGT-be tartozó kikötők

Hajózható tengerparti terület

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

A rakomány típusa

Egykarakteres alfanumerikus

A rakomány típusa, II. melléklet

Adatok:

Az áruk bruttó súlya tonnában.


A2 adatkészlet: Nem egységteher tengeri szállítása a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakomány típusa és a viszonylat szerinti bontásban

Az adattovábbítás gyakorisága: negyedévente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

A2

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(1, 2, 3, 4)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötők jegyzékéből kiválasztott, EGT-be tartozó kikötők

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé irányuló (1, 2)

Berakodási/kirakodási kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötői jegyzékben található, az EGT-be tartozó kikötők

Hajózható tengerparti terület

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

A rakomány típusa

Kétkarakteres alfanumerikus

A rakomány típusa (kizárólag nem egységteher), II. melléklet (alkategóriák: 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 és 99)

Adatok:

Az áruk bruttó súlya tonnában.


A3 adatkészlet: A kiválasztott kikötőkről és azokról a kikötőkről egyaránt továbbítandó adatok, amelyekről nem szükséges részletes statisztika (lásd a 4. cikk (3) bekezdését)

Az adattovábbítás gyakorisága: évente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

A3

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(0)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötői jegyzékben szereplő összes kikötő

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé irányuló (1, 2)

Adatok:

Az áruk bruttó súlya tonnában.

Az utasok száma (kivéve a tengeri körutazáson részt vevő utasokat).

A kirándulást megkezdő és befejező, tengeri körutazáson részt vevő utasok száma.

A tengeri körutazás részét képező kiránduláson részt vevő utasok száma: irány: csak befelé irányuló (1) – (nem kötelező).


B1 adatkészlet: Tengeri szállítás a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakomány típusa, az áru és a viszonylat szerinti bontásban

Az adattovábbítás gyakorisága: évente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

B1

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(0)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötők jegyzékéből kiválasztott, EGT-be tartozó kikötők

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé irányuló (1, 2)

Berakodási/kirakodási kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötői jegyzékben található, az EGT-be tartozó kikötők

Hajózható tengerparti terület

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

A rakomány típusa

Egykarakteres alfanumerikus

A rakomány típusa, II. melléklet

Árucikk

Kétkarakteres alfanumerikus

Árunómenklatúra, III. melléklet

Adatok:

Az áruk bruttó súlya tonnában.


C1 adatkészlet: Egységteher tengeri szállítása a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakomány típusa, a viszonylat és a berakodott állapot szerinti bontásban

Az adattovábbítás gyakorisága: negyedévente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

C1

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(1, 2, 3, 4)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötők jegyzékéből kiválasztott, EGT-be tartozó kikötők

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé irányuló (1, 2)

Berakodási/kirakodási kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötői jegyzékben található, az EGT-be tartozó kikötők

Hajózható tengerparti terület

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

A rakomány típusa

Kétkarakteres alfanumerikus

A rakomány típusa (csak konténer, Ro-Ro) II. melléklet (alkategóriák: 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 és 69)

Adatok:

Az áruk bruttó súlya tonnában (a rakomány típusa: 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 és 69 alkategória).

Az egységek száma (a rakomány típusa: 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 és 69 alkategória).

A rakomány nélküli egységek száma (a rakomány típusa: 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 és 69 alkategória).


C2 adatkészlet: Ro-Ro konténer tengeri szállítása a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakomány típusa, a viszonylat és a berakodott állapot szerinti bontásban

Az adattovábbítás gyakorisága: évente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

C2

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(0)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötők jegyzékéből kiválasztott, EGT-be tartozó kikötők

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé irányuló (1, 2)

Berakodási/kirakodási kikötő (nem kötelező)

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötői jegyzékben található, az EGT-be tartozó kikötők

Hajózható tengerparti terület (nem kötelező)

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

A rakomány típusa

Kétkarakteres alfanumerikus

Rakomány típusa (csak Ro-Ro konténer), II. melléklet (alkategóriák: RX, R1, R2, R3, R4)

Adatok:

Az egységek száma (a rakomány típusa: RX, R1, R2, R3, R4 alkategória).

A rakomány nélküli egységek száma (a rakomány típusa: RX, R1, R2, R3, R4 alkategória) – (nem kötelező).


D1 adatkészlet: Utasszállítás a fő európai kikötőkben, a kikötő, a viszonylat és a hajók lajstromozása szerinti ország szerinti bontásban

Az adattovábbítás gyakorisága: évente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

D1

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(1, 2, 3, 4)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötők jegyzékéből kiválasztott, EGT-be tartozó kikötők

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé irányuló (1, 2)

A hajóra szállás/hajóból való kiszállás szerinti kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötői jegyzékben található, az EGT-be tartozó kikötők

Hajózható tengerparti terület

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

A hajó lajstromozása szerinti ország (nem kötelező)

Négykarakteres alfanumerikus

A hajók lajstromozása szerinti ország, V. melléklet

Adatok:

Az utasok száma, kivéve a tengeri körutazást megkezdő, illetve befejező utasokat, valamint a tengeri körutazáson részt vevő, kiránduláson lévő utasokat.


E1 adatkészlet: Tengeri szállítás a fő európai kikötőkben, a kikötő, a rakomány típusa, a viszonylat és a hajók lajstromozása szerinti ország szerinti bontásban

Az adattovábbítás gyakorisága: évente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

E1

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(0)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötők jegyzékéből kiválasztott, EGT-be tartozó kikötők

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé irányuló (1, 2)

Berakodási/kirakodási kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötői jegyzékben található, az EGT-be tartozó kikötők

Hajózható tengerparti terület

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

A rakomány típusa

Egykarakteres alfanumerikus

A rakomány típusa, II. melléklet

A hajó lajstromozása szerinti ország

Négykarakteres alfanumerikus

A hajók lajstromozása szerinti ország, V. melléklet

Adatok:

Az áruk bruttó súlya tonnában.


F1 adatkészlet: Hajóforgalom a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakományt berakodó vagy kirakodó hajók típusa és mérete, a hajóba beszálló vagy a partra szálló utasok (köztük a tengeri körutazás részét képező kiránduláson részt vevő utasok) szerinti bontásban

Az adattovábbítás gyakorisága: évente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

F1

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(1, 2, 3, 4)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötők jegyzékéből kiválasztott, EGT-be tartozó kikötők

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Csak befelé irányuló (1)

A hajó típusa

Kétkarakteres alfanumerikus

A hajó típusa, VI. melléklet

A hajó mérete, hordképesség

Kétkarakteres alfanumerikus

Hordképesség szerinti méretosztályok, VII. melléklet

Adatok:

A hajók száma.

A hajók hordképessége tonnában.


F2 adatkészlet: Hajóforgalom a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakományt berakodó vagy kirakodó hajók típusa és mérete, a hajóba beszálló vagy a partra szálló utasok (köztük a tengeri körutazás részét képező kiránduláson részt vevő utasok) szerinti bontásban

Az adattovábbítás gyakorisága: évente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

F2

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(1, 2, 3, 4)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötők jegyzékéből kiválasztott, EGT-be tartozó kikötők

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Csak befelé irányuló (1)

A hajó típusa

Kétkarakteres alfanumerikus

A hajó típusa, VI. melléklet

A hajó tonnatartalma

Kétkarakteres alfanumerikus

A bruttó tonnatartalom szerinti méretosztályok, VII. melléklet

Adatok:

A hajók száma.

A hajók bruttó tonnatartalma.


(1)  Ezek a kategóriák megfelelnek az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága 21. számú ajánlásának.

(2)  A bejegyzett mennyiség az áruk bruttó súlya a csomagolással együtt, de a konténerek és a Ro-Ro egységek önsúlya nélkül.

(3)  Csak az egységek száma.

(4)  A jelenleg hatályban lévő változatot a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúráról szóló, 2006. december 13-i 1833/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) határozta meg.


11.4.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/15


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. április 4.)

a 2001/861/EK határozat novaluron tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2012) 2164. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/187/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 80. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1107/2009/EK rendelet 80. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint a 91/414/EGK irányelvet továbbra is alkalmazni kell azon hatóanyagok esetében, amelyekről a 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerint 2011. június 14-e előtt határozatot fogadtak el.

(2)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően 2001. március 29-én a Makhteshim Agan Ltd. a novaluron hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelmet nyújtott be az Egyesült Királysághoz.

(3)

A 2001/861/EK bizottsági határozat (3) megerősítette, hogy az előzetes vizsgálat alapján a dosszié „teljesnek” minősül abban az értelemben, hogy elvben megfelel a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(4)

A tagállamok ezzel lehetőséget kaptak a novaluront tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó ideiglenes engedélyek kiadására egy kezdeti hároméves időszakra a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének megfelelően. Ez a kezdeti hároméves időszak a kérelem értékelését követően bármikor kezdődhet.

(5)

A 91/414/EGK irányelvről szóló értesítés után két évvel nem forgalmazott hatóanyagok értékelésére irányuló eljárás tekintetében az irányelv végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. február 25-i 188/2011/EU bizottsági rendelet (4) 11. cikke (6) bekezdése harmadik albekezdése második mondatának megfelelően az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2011. június 16-án felkérte a referens tagállamot, hogy kérjen további információkat a kérelmezőtől.

(6)

2012. február 29-i levelében a kérelmező arról tájékoztatta az Egyesült Királyságot, a Hatóságot és a Bizottságot, hogy a továbbiakban nem áll szándékában támogatni az értékelést és további adatokat benyújtani. A kérelmező ugyanebben a levelében visszavonta kérelmét. Mivel a kérelmező a Hatóság által kért további információkat nem nyújtotta be, a dosszié a továbbiakban már nem tekinthető teljesnek.

(7)

A 2001/861/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

A meglévő ideiglenes engedélyeket ezért vissza kell vonni, és újakat nem szabad kiadni.

(9)

Amennyiben a tagállamok a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésének megfelelően türelmi időt biztosítanak a novaluront tartalmazó növényvédő szereket illetően, úgy ez az időszak az adott engedély visszavonása után legfeljebb egy évvel véget ér.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2001/861/EK határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

a)

a novaluront tartalmazó növényvédő szerek engedélyét 2012. október 3-ig vonják vissza;

b)

a novaluront tartalmazó növényvédő szerekre e határozat kihirdetését követően ne adjanak ki engedélyeket, illetve a már meglévő engedélyeket ne újítsák meg.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK rendelet 4. cikke (6) bekezdésének megfelelően biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és legkésőbb az adott engedély visszavonása után 12 hónappal véget kell érnie.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. április 4-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(3)  HL L 321., 2001.12.6., 34. o.

(4)  HL L 53., 2011.2.26., 51. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

AZ E HATÁROZAT ÁLTAL ÉRINTETT HATÓANYAGOK

Sorszám

Közismert elnevezés,

CIPAC-azonosító

Kérelmező

A kérelem benyújtásának napja

Referens tagállam

1

Laminarin

CIPAC-szám: 671

Laboratoires Goëmar S.A., Franciaország

2001. március 29.

Belgium”


11.4.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/18


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. április 4.)

a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján bizonyos eltéréseknek a tagállamok számára történő engedélyezéséről

(az értesítés a C(2012) 2166. számú dokumentummal történt)

(2012/188/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (2) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.3. szakasza, II. mellékletének II.3. szakasza és III. mellékletének III.3. szakasza olyan nemzeti eltérések jegyzékeit tartalmazza, amelyek lehetővé teszik bizonyos helyi körülmények figyelembevételét. Mivel új nemzeti eltérések felvétele vált szükségessé, ezeket a jegyzékeket indokolt átdolgozni.

(2)

Az egyértelműség érdekében indokolt az említett szakaszok teljes szövegét újból megállapítani.

(3)

A 2008/68/EK irányelvet ezért megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes anyagok szárazföldi szállításával foglalkozó, a 2008/68/EK irányelvvel létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt tagállamok a veszélyes áruk szállítása tekintetében saját területükön jogosultak alkalmazni a mellékletben megjelölt eltéréseket.

Ezeket az eltéréseket megkülönböztetés nélkül kell alkalmazniuk.

2. cikk

A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.3. szakasza, II. mellékletének II.3. szakasza és III. mellékletének III.3. szakasza e határozat mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. április 4-én.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök


(1)  HL L 260., 2008.9.30., 13. o.


MELLÉKLET

A 2008/68/EK irányelv I., II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet I.3. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„I.3.   Nemzeti eltérések

Az egyes tagállamok által a veszélyes áruk saját területükön belül történő szállítása vonatkozásában, a 2008/68/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján alkalmazott eltérések.

Az eltérések kódja: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO= Road (közút)

a/bi/bii= a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja/b) pontjának i. alpontja/b) pontjának ii. alpontja alapján

MS= a tagállam nevének rövidítése

nn= sorszám

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

BE Belgium

RO–a–BE–1

Tárgy: 1. osztály – Kis mennyiség.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az 1.1.3.6. pont 20 kg-ban korlátozza azon bányászati robbanóanyagok mennyiségét, amelyek közönséges járművekkel szállíthatók.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az ellátóhelyektől távol eső telephelyek üzemeltetői engedélyt kaphatnak 25 kg dinamit vagy más, nagy hatóerejű robbanóanyag és legfeljebb 300 detonátor szállítására közönséges gépjárműveken, amennyiben betartják a robbanóanyag-szolgálat által előírt feltételeket.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–BE– 2

Tárgy: Üres, tisztítatlan konténerek szállítása, amelyek előzőleg többféle osztályba tartozó árut tartalmaztak.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.6.

A nemzeti jogszabály tartalma: A fuvarokmányban feltüntetett bejegyzés: »üres, tisztítatlan küldeménydarabok, amelyek előzőleg többféle osztályba tartozó árut tartalmaztak«.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Dérogation 6-97.

Megjegyzések: Az Európai Bizottság az eltérést a 21. számon vette nyilvántartásba (a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése szerint).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–BE–3

Tárgy: Az RO–a–UK–4 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–BE–4

Tárgy: Mentesség az ADR valamennyi követelménye alól legfeljebb 1 000 elhasznált ionizációs füstérzékelő háztartásokból belgiumi kezelőlétesítményekbe való, országhatárokon belüli, a füstérzékelők szelektív gyűjtésére kidolgozott forgatókönyv szerinti begyűjtőhelyeken keresztül történő szállítása esetén.

Hivatkozás az ADR-re: Minden követelmény.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára:

A nemzeti jogszabály tartalma: A jóváhagyott típusú ionizációs füstérzékelők háztartási használata nem tartozik sugárvédelmi hatósági ellenőrzés hatálya alá. E füstérzékelők végfelhasználókhoz való szállítása szintén mentesül az ADR követelményei alól (lásd a 2.2.7.1.2. d) pontot).

A WEEE-irányelv (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv) rendelkezései értelmében az elhasznált füstérzékelőket az áramköri lapok kezelése és – ionizációs füstérzékelők esetén – a radioaktív anyagok eltávolítása végett szelektív módon kell gyűjteni. A szelektív gyűjtés lehetővé tétele és a háztartások szelektív gyűjtésre való ösztönzése érdekében kidolgozott forgatókönyv szerint a háztartások az elhasznált füstérzékelőket begyűjtőhelyekre viszik, ahonnan azok – bizonyos esetekben egy második begyűjtőhely vagy ideiglenes tárolóhely közbeiktatásával – a kezelést végző létesítménybe kerülnek.

A begyűjtőhelyeken olyan fémanyagú csomagolórendszerek fognak rendelkezésre állni, amelyekben egyenként 1 000 füstérzékelő helyezhető el. A begyűjtőhelyekről egy-egy ilyen füstérzékelőket tartalmazó csomag más hulladékokkal együtt az ideiglenes tárolóhelyre vagy a kezelést végző létesítménybe szállítható. A csomagok »füstérzékelő« felirattal lesznek megjelölve.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A füstérzékelők begyűjtésére vonatkozó forgatókönyv a sugárvédelem általános szabályairól szóló 2001. július 20-i királyi rendelet 3.1.d.2. cikkében a jóváhagyott műszerek elszállítására vonatkozóan előírt feltételek között szerepel.

Megjegyzések: Ez az eltérés az elhasznált ionizációs füstérzékelők szelektív gyűjtésének lehetővé tételéhez szükséges.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

DE Németország

RO–a–DE–1

Tárgy: 1.4G besorolású gépjárműalkatrészek egybecsomagolása és együvé rakása bizonyos veszélyes árukkal (n4).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.10. és 7.5.2.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Egybecsomagolásra és együvé rakásra vonatkozó rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 0431 és 0503 azonosító számú árukat együvé lehet rakni bizonyos típusú és mennyiségű, a mentességi listán feltüntetett veszélyes áruval (gépjárműgyártáshoz kapcsolódó termékek). Az 1 000-es értéket (úgy, mint az 1.1.3.6.4. pontban) nem szabad túllépni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Megjegyzések: A mentességre a gépjármű-biztonsági alkatrészeknek a helyi igények szerinti gyors eljuttatása érdekében van szükség. A termékek sokfélesége miatt nem jellemző, hogy ezeket a termékeket helyi műhelyekben tárolják.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–DE–2

Tárgy: Mentesség bizonyos mennyiségű, az 1.1.3.6. pontban meghatározott veszélyes áru szállítása esetén a fuvarokmány és a feladói nyilatkozat szükségessége alól (n1).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.1. és 5.4.1.1.6.

Az irányelv mellékletének tartalma: a fuvarokmány tartalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 7. osztály kivételével egyik osztály esetében sincs szükség fuvarokmányra, ha a szállított áruk mennyisége nem haladja meg az 1.1.3.6. pontban meghatározott mennyiséget.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Megjegyzések: Országhatárokon belüli szállítás esetén a küldeménydarabok jelölése és bárcái által nyújtott információk elegendőnek tekinthetők, mivel helyi áruelosztás esetén fuvarokmányt nem mindig célszerű kiállítani.

Az Európai Bizottság az eltérést a 22. számon vette nyilvántartásba (a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése szerint).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–DE–3

Tárgy: Mérőeszközök és üzemanyag-szivattyúk szállítása (üres, tisztítatlan állapotban).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számra vonatkozó rendelkezések.

Az irányelv mellékletének tartalma: Utasítások a csomagolásra, a jelölésre, az okmányokra, a szállításra és a kezelésre vonatkozóan, valamint a jármű személyzete számára.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az irányadó rendelkezések és az eltérések alkalmazásával kapcsolatos kiegészítő előírások; 1 000 l-ig: úgy, mint az üres, tisztítatlan csomagolásoknál; 1 000 l felett: a tartányokra vonatkozó egyes rendelkezéseknek megfelelően; szállítás csak üres, tisztítatlan állapotban.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Megjegyzések: 7., 38., 38a. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–DE–5

Tárgy: A kombinált csomagolás engedélyezése.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.10.4. MP2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A kombinált csomagolás tilalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: 1.4S, 2., 3. és 6.1. osztály; az 1.4S osztályba tartozó tárgyak (kézifegyverekhez való lőszer), az aeroszolok (2. osztály), valamint a 3. és a 6.1. osztályba tartozó tisztító- és kezelőanyagok (a felsorolt UN-számok) készletként való kombinált csomagolásának engedélyezése kis mennyiségben és a II. csomagolási csoportba tartozó csomagolásban kombináltan csomagolva történő értékesítés céljából.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Megjegyzések: 30.*, 30a., 30b., 30c., 30d., 30e., 30f., 30g. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

DK Dánia

RO–a–DK–1

Tárgy: Háztartásoktól vagy egyes vállalkozásoktól ártalmatlanítás céljából begyűjtött, veszélyes áruk hulladékait vagy maradékait tartalmazó csomagolóeszközök és árucikkek közúti szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 2., 3., 4.1., 5.2., 5.4. és 8.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályozási alapelvek, különleges rendelkezések, csomagolási rendelkezések, jelölésre és bárcázásra vonatkozó rendelkezések, fuvarokmány és képzés.

A nemzeti jogszabály tartalma: A háztartásokból vagy egyes vállalkozásoktól begyűjtött, veszélyes áruk hulladékát vagy maradékát tartalmazó belső csomagolások vagy árucikkek egybecsomagolhatók egyetlen külső csomagolásba. Az egyes belső és/vagy külső csomagolások tartalma nem haladhatja meg a tömegre vagy a térfogatra megállapított határértéket. Eltérések az osztályba sorolásra, a csomagolásra, a jelölésre és a bárcázásra, az okmányokra és a képzésre vonatkozó jogszabályoktól.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Megjegyzések: Veszélyes áruk hulladékának és maradékának háztartásokból vagy egyes vállalkozásoktól ártalmatlanítás céljából történő begyűjtése esetén nem lehetséges a pontos osztályba sorolás és az ADR valamennyi rendelkezésének alkalmazása. A hulladék rendszerint a kiskereskedelemben árusított csomagolásban található.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–DK–2

Tárgy: Robbanóanyagok és detonátorok csomagolásainak egyazon járművön történő közúti szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Egybecsomagolásra vonatkozó rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes áruk közúti szállítása során be kell tartani az ADR előírásait.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Megjegyzések: Gyakorlati igény mutatkozik arra, hogy a robbanóanyagokat a detonátorokkal egyazon járműbe rakodva lehessen szállítani az ilyen áruk tárolási helyéről a munkaterületre és vissza.

Amikor a veszélyes áruk szállítására vonatkozó dán jogszabályokat módosítják, a dán hatóságok az ilyen szállításokat a következő feltételekkel engedélyezik:

1.

legfeljebb 25 kg D összeférhetőségi csoportba tartozó robbanóanyag szállítható;

2.

legfeljebb 200 darab B összeférhetőségi csoportba tartozó detonátor szállítható;

3.

a detonátorokat és a robbanóanyagokat külön-külön, ENSZ-tanúsítvánnyal rendelkező csomagolóeszközökbe kell csomagolni, a 94/55/EK irányelvet módosító 2000/61/EK irányelvvel összhangban;

4.

a detonátorokat és a robbanóanyagokat tartalmazó küldeménydarabok közötti távolságnak legalább egy méternek kell lennie. Ennek a távolságnak hirtelen fékezést követően is meg kell maradnia. A robbanóanyagokat és a detonátorokat tartalmazó küldeménydarabokat úgy kell elhelyezni, hogy a járműből a lehető leggyorsabban eltávolíthatók legyenek;

5.

minden egyéb, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályt be kell tartani.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

FI Finnország

RO–a–FI–1

Tárgy: Bizonyos mennyiségű veszélyes anyag szállítása autóbuszokban és kis mennyiségű, kis radioaktivitású radioaktív anyag szállítása egészségügyi ellátás és kutatás céljából.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1., 5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Csomagolási rendelkezések, okmányok.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az 1.1.3.6. pontban megállapított legfeljebb 200 kg-os nettó tömeget el nem érő veszélyes anyag autóbuszokon történő szállítása megengedett fuvarokmány használata és a csomagolási követelmények betartása nélkül. Legfeljebb 50 kg tömegű kis radioaktivitású radioaktív anyag egészségügyi ellátás és kutatás céljából való szállítása esetén a járművet nem kell az ADR szerinti jelöléssel és felszereléssel ellátni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–FI–2

Tárgy: Az üres tartány adatainak feltüntetése a fuvarokmányban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.6.

Az irányelv mellékletének tartalma: Külön rendelkezések üres, tisztítatlan csomagolásokra, járművekre, tartályokra, tartányokra, battériás járművekre és többelemes gázkonténerekre (MEG-konténerek).

A nemzeti jogszabály tartalma: Az olyan üres, tisztítatlan tartányjárművek esetén, amelyekben az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú anyagok közül többet is szállítottak, a fuvarokmányra feljegyezhető az »utolsó rakomány« szöveg, valamint a legalacsonyabb lobbanásponttal rendelkező termék neve; »Üres tartányjármű, 3., utolsó rakomány: UN 1203 motorbenzin, II.«.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–FI–3

Tárgy: Robbanóanyagok szállítóegységeinek bárcázása és jelölése.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.3.2.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A narancssárga tábla kihelyezésére vonatkozó általános rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: A kis mennyiségű robbanóanyagot (legfeljebb [nettó] 1 000 kg) kőbányákba és munkatelepekre szállító szállítóegység (általában kisteherautó) az elején és a hátulján az 1. sz. mintán látható táblával jelölhető.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

FR Franciaország

RO–a–FR–2

Tárgy: Klinikai tevékenységből származó, potenciálisan fertőző, UN 3291 azonosító számú, legfeljebb 15 kg tömegű hulladék szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

A nemzeti jogszabály tartalma: Mentesség az ADR követelményei alól a klinikai tevékenységből származó, potenciálisan fertőző, UN 3291 azonosító számú, legfeljebb 15 kg tömegű hulladék szállítása esetében.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–FR–5

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása tömegközlekedési eszközökön (18).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Utasok és veszélyes áruk szállítása.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 7. osztályba nem tartozó veszélyes áruk tömegközlekedési járműveken, kézipoggyászként történő szállításának szabályai: csak a 4.1., az 5.2. és a 3.4. pontban meghatározott, a csomagok csomagolására, jelölésére és bárcázására előírt rendelkezéseket kell betartani.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Megjegyzések: Kézipoggyászban csak személyes vagy saját munkakörben való felhasználás céljából szabad veszélyes árut szállítani. Légzőszervi betegségben szenvedők az utazás időtartamára szükséges mennyiségben szállíthatnak hordozható gázpalackokat.

Érvényességi idő: 2016. február 29.

RO–a–FR–6

Tárgy: Kis mennyiségű veszélyes áru saját célra történő szállítása (18).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmány meglétére vonatkozó kötelezettség.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az 5.4.1. szakaszban előírt fuvarokmány nem kötelező kis mennyiségű, a 7. osztályba nem tartozó veszélyes áruk saját célra történő szállításakor, ha mennyisége nem haladja meg az 1.1.3.6. bekezdésben meghatározott értékeket.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Érvényességi idő: 2016. február 29.

IE Írország

RO–a–IE–1

Tárgy: Mentesség az ADR 5.4.0. szakaszának a fuvarokmány meglétére vonatkozó követelménye alól a 2.2.3.3. pontban FT2 (23 °C-nál kisebb lobbanáspontú) peszticidként meghatározott, az ADR szerinti 3. osztályba tartozó peszticidek és a 2.2.61.3. pontban folyékony T6 (legalább 23 °C lobbanáspontú) peszticidként meghatározott, az ADR szerinti 6.1. osztályba tartozó peszticidek szállítása esetén, amennyiben a szállított veszélyes áru mennyisége nem haladja meg az ADR 1.1.3.6. szakaszában meghatározott értékeket.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmány meglétére vonatkozó követelmény.

A nemzeti jogszabály tartalma: Nincs szükség fuvarokmányra az ADR szerinti 3. és 6.1. osztályba tartozó peszticidek szállítása esetén, amennyiben a szállított veszélyes áru mennyisége nem haladja meg az ADR 1.1.3.6. szakaszában meghatározott értékeket.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(9) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004«.

Megjegyzések: Az említett peszticidek helyi szállítására és továbbítására vonatkozó követelmény túlzott és szükségtelen.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–IE–2

Tárgy: Mentesség az ADR azon egyes rendelkezései alól, amelyek az ADR szerinti 1. osztályba tartozó, 1.3G, 1.4G és 1.4S besorolású, UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 vagy UN 0453 azonosító számú, lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai cikkek csomagolására, jelölésére és bárcázására vonatkoznak kis (az 1.1.3.6. pontban előírt határértéket el nem érő) mennyiségben a legközelebbi katonai létesítménybe ártalmatlanítás céljából történő szállításuk esetén.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6., 4.1., 5.2. és 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai eszközök ártalmatlanítása.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 vagy UN 0453 azonosító számot viselő, lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai cikkeknek a legközelebbi katonai létesítménybe történő szállítása esetén nem alkalmazandók az ADR-ben a csomagolásra, a jelölésre és a bárcázásra előírt rendelkezések, ha a fuvarokmány megfelel az ADR általános csomagolási rendelkezéseinek és tartalmaz bizonyos kiegészítő adatokat. Az eltérés kizárólag a lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai cikkek kis mennyiségben, a legközelebbi katonai létesítménybe, ártalmatlanítás céljából történő helyi szállítására alkalmazható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(10) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004«.

Megjegyzések: A kis mennyiségű, lejárt eltarthatósági idejű tengerészeti jelzőrakéták biztonságos ártalmatlanítás céljából katonai létesítményekbe történő szállítása (elsősorban a kedvtelési célú vízi járművek tulajdonosaitól és a hajófelszerelés-kereskedőktől) korábban nehézséget okozott, különösen a csomagolási követelményeket illetően. Az eltérés kis (az 1.1.3.6. pontban meghatározott értéknél kisebb) mennyiségekre és helyi szállításra vonatkozik.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–IE–3

Tárgy: Mentesség a 6.7. és a 6.8. pont követelményei alól a névlegesen üres, tisztítatlan (egy helyben tárolásra szolgáló) tárolótartányok tisztítási, javítási, vizsgálati vagy selejtezési céllal történő közúti szállítása tekintetében.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.7. és 6.8.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tartányok tervezésére, kialakítására, ellenőrzésére és vizsgálataira vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Mentesség az ADR 6.7. és 6.8. pontjának követelményei alól a névlegesen üres, tisztítatlan (egy helyben tárolásra szolgáló) tárolótartányok tisztítási, javítási, vizsgálati vagy selejtezési céllal történő közúti szállítására vonatkozóan, amennyiben a) a tartányhoz csatlakoztatott csőrendszert ésszerű mértékig eltávolítják; b) a tartány megfelelő nyomáscsökkentő szeleppel van ellátva, amely szállítás közben is működőképes marad; valamint c) figyelemmel a b)-re, a tartány és a csőrendszer valamennyi ésszerűen lezárható nyílását a veszélyes anyagok eltávozásának megakadályozása érdekében lezárták.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Proposed amendment to »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Ezek a tartányok nem áruszállításra, hanem anyagok egy helyben tárolására szolgálnak, és tisztítás, javítás stb. céljából való szállításuk során csak nagyon kis mennyiségű veszélyes anyagot tartalmaznak.

Korábban a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–IE–4

Tárgy: Mentesség az ADR 5.3., 5.4. és 7. pontjában, valamint B. mellékletében foglalt követelmények alól italadagolókhoz használt gázpalackok szállítására vonatkozóan olyan esetben, amikor az italok és az adagolásukhoz használt gázpalackok szállítása ugyanazon a járművön történik.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.3., 5.4., 7. pont és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járművek jelölése, a szállítmányt kísérő okmányok, rendelkezések a szállítóeszköz felszerelésére és a szállítási műveletekre vonatkozóan.

A nemzeti jogszabály tartalma: Mentesség az ADR 5.3., 5.4. és 7. pontjában, valamint B. mellékletében foglalt követelmények alól az italadagolókhoz használt gázpalackok vonatkozásában olyan esetben, amikor az italok és az adagolásukhoz használt gázpalackok szállítása ugyanazon a járművön történik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Proposed amendment to »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Az elsődleges tevékenység az ADR hatálya alá nem tartozó italok szállítása a hozzájuk tartozó kis mennyiségű, kisméretű, gázos adagolópalackokkal együtt.

Korábban a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–IE–5

Tárgy: Mentesség írországi belföldi szállítás esetén az ADR 6.2. és 4.1. pontja szerinti, a tartályok kialakítására és vizsgálataira vonatkozó követelmények, valamint a használattal kapcsolatos előírások alól az ADR szerinti 2. osztályba tartozó olyan palackok és gázhordók tekintetében, amelyek korábban multimodális szállítási műveletben vettek részt, ideértve a tengeri szállítást is, amennyiben ezeket a palackokat és gázhordókat i. az IMDG-szabályzatnak megfelelően alakítják ki, vizsgálják és használják; ii. nem töltik fel újra Írországban, hanem névlegesen üres állapotban visszaszállítják abba az országba, amely a multimodális szállítási művelet kiindulópontja volt; valamint iii. helyileg és kis tételekben szállítják.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.4.2., 4.1. és 6.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A multimodális szállításra, ideértve a tengeri szállítást is, az ADR szerinti 2. osztályba tartozó palackok és gázhordók használatára és az ADR szerinti 2. osztályba tartozó palackok és gázhordók kialakítására és vizsgálataira vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 4.1. és a 6.2. pont rendelkezései nem alkalmazandók az ADR szerinti 2. osztályba tartozó palackokra és gázhordókra, amennyiben i. e palackok és gázhordók kialakítása és vizsgálatai megfelelnek az IMDG-szabályzatnak; ii. ezeket a palackokat és gázhordókat az IMDG-szabályzatnak megfelelően használják; iii. ezeket a palackokat és gázhordókat multimodális szállítás művelet keretében juttatták el a feladóhoz, ideértve a tengeri szállítást is; iv. ezeknek a palackoknak és gázhordóknak a multimodális szállítás címzettjétől (lásd a iii. alpontban) a végfelhasználóhoz való szállítása csak egyetlen, ugyanazon a napon teljesített szállítási műveletből áll; v. ezeket a palackokat és gázhordókat nem töltik fel újra az országban, hanem névlegesen üresen visszaszállítják abba az országba, amely a multimodális szállítási művelet kiindulópontja volt (lásd a iii. alpontban); valamint vi. ezeket a palackokat és gázhordókat az országon belül helyileg, kis tételekben szállítják.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Proposed amendment to »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: A palackokban és gázhordókban tárolt gázok általában a végfelhasználók által meghatározott összetételűek, ezért célszerű őket az ADR hatályán kívül eső területről behozni. A használatot követően a névlegesen üres palackokat és gázhordókat vissza kell juttatni a származási országba, ahol újra feltöltik őket a kérdéses gázzal – azaz nem tölthetők fel Írországban vagy az ADR hatálya alá eső egyéb területen. A szabályok az ADR előírásaival nem, az IMDG-szabályzattal azonban összhangban vannak, és e szabályzat alkalmazásában elfogadottnak tekintendők. Az ADR hatályán kívül eső területről induló multimodális szállítási művelet tervezett végcélja az importőr telephelye, ahonnan ezeket a palackokat és gázhordókat Írországon belül kis tételekben a végfelhasználókhoz szállítják. Az Írország határain belüli szállítás a 94/55/EK irányelv módosított 6. cikkének (9) bekezdésével összhangban történik.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

LT Litvánia

RO–a–LT–1

Tárgy: Az RO–a–UK–6 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 »Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje« (337. sz. kormányhatározat a veszélyes áruk Litván Köztársaságon belüli közúti szállításáról, elfogadták 2000. március 23-án).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

UK Egyesült Királyság

RO–a–UK–1

Tárgy: Egyes kevésbé veszélyes radioaktív áruk (órák, karórák, füstérzékelők, iránytűk) szállítása (E1).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: Az ADR legtöbb követelménye.

Az irányelv mellékletének tartalma: A 7. osztályba sorolt anyagok szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Teljes körű mentesség a nemzeti jogi rendelkezések alól egyes, korlátozott mennyiségű radioaktív anyagot tartalmazó kereskedelmi termékek esetében. (Személyek általi viselésre szánt világítóberendezés; bármilyen közúti vagy vasúti járműben 500 darabnál nem több, háztartási használatra szánt füstérzékelő, egyenként 40 kBq-t meg nem haladó radioaktivitással; vagy bármilyen közúti vagy vasúti járműben öt darabnál nem több, tríciumgázzal töltött világítótest, egyenként 10 GBq-t meg nem haladó radioaktivitással).

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Megjegyzések: Ez az eltérés csak rövid távú intézkedés: feleslegessé válik, amint az ADR-be beépítik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) előírásainak hasonló módosításait.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–2

Tárgy: Mentesség a bizonyos mennyiségű, az ADR szerinti 7. osztályba tartozóktól eltérő veszélyes áruk szállítására vonatkozó fuvarokmány járművön tartásának az 1.1.3.6. pont szerinti kötelezettsége alól (E2).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6.2. és 1.1.3.6.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Mentességek bizonyos, a szállítóegységenkénti mennyiségekre vonatkozó követelmények alól.

A nemzeti jogszabály tartalma: Kisebb mennyiség esetében nem követelmény a fuvarokmány, kivéve akkor, ha a kisebb mennyiség nagyobb szállítmány részét képezi.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Megjegyzések: Ez a mentesség országhatárokon belüli szállításra vonatkozik, amikor fuvarokmányt nem mindig célszerű kiállítani.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–3

Tárgy: Mentesség tűzoltó készülék járművön tartása alól kis radioaktivitású anyagokat szállító járművek esetében (E4).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.1.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tűzoltó készülék járművön tartására vonatkozó követelmény.

A nemzeti jogszabály tartalma: A tűzoltó készülék járművön tartására vonatkozó követelményt nem kell alkalmazni kizárólag mentességet élvező küldemények (UN 2908, 2909, 2910 és 2911) szállítása esetén.

Kisszámú küldeménydarab szállítása esetén enyhébb követelményekhez kell igazodni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Megjegyzések: A tűzoltó készülék járművön tartását gyakorlati szempontból nem érdemes megkövetelni az UN 2908, 2909, 2910 és 2911 azonosító számú anyagok szállításakor; az ilyen műveletekhez gyakran kisebb járműveket használnak.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–4

Tárgy: Korlátozott mennyiségű áru (kivéve az 1., a 4.2., a 6.2. és a 7. osztályba tartozó árukat) belső csomagolásban történő szállítása kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz: a helyi elosztóraktáraktól a kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókhoz (N1).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolóeszközökre és vizsgálataikra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A csomagolás esetében nem követelmény a RID-ben/ADR-ben, az ENSZ által vagy másutt előírt jelölés alkalmazása, amennyiben a csomagolás a 3. listán felsorolt árukat tartalmazza.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Megjegyzések: Az ADR követelményei nem megfelelőek az elosztóraktártól a kiskereskedőkig vagy felhasználókig, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókig tartó végső szállítási szakasz szabályozására. Az eltérés célja, hogy a helyi áruelosztás végső szakaszában lehetővé tegye a kiskereskedelmi forgalmazásra szánt áruk belső csomagolásának külső csomagolás nélküli szállítását.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–5

Tárgy: Az 1.1.3.6.3. pont táblázatában az 1. és 2. kategóriába tartozó, 1. osztályba sorolt áruk esetében eltérő »szállítóegységenkénti legnagyobb összmennyiség« lehetővé tétele (N10).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6.3. és 1.1.3.6.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: A szállítóegységenkénti mennyiségekre vonatkozó mentességek.

A nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok mennyiségi határértékeire és együvé rakására vonatkozó mentességet érintő szabályok.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, Regulation 13 and Schedule 5; Regulation 14 and Schedule 4.

Megjegyzések: Eltérő mennyiségi határértékek alkalmazása az 1. osztályba tartozó árukra vonatkozóan: az 1. kategória esetében 50, a 2. kategória esetében 500. A vegyes rakományokkal kapcsolatos számítások alkalmazásában a szorzótényező az 1. szállítási kategóriára 20, a 2. szállítási kategóriára 2.

Korábban a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–6

Tárgy: Az EX/II járműveken szállított robbanóeszközök legnagyobb megengedett nettó tömegének növelése (N13).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.5.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A robbanóanyagok és -eszközök szállítható mennyiségeinek meghatározása.

A nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok és -eszközök szállítható mennyiségeinek meghatározása.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, Regulation 13, Schedule 3.

Megjegyzések: Az Egyesült Királyságban hatályos jogszabályi rendelkezések az 1.1C, 1.1D, 1.1E és 1.1J összeférhetőségi csoportok esetében maximálisan nettó 5 000 kg áru szállítását teszik lehetővé II. típusú járművekkel.

Számos, Európában szállított, az 1.1C, 1.1D, 1.1E és 1.1J osztályba tartozó áru nagy terjedelmű, hosszuk meghaladja a 2,5 métert. Elsősorban katonai célú robbanóeszközökről van szó. Az EX/III járművek szerkezeti felépítésére vonatkozó korlátozás (zárt járműveknek kell lenniük) igen nehézzé teszi az említett robbanóeszközöknek az ilyen járművekbe való be- és azokból való kirakodását. Egyes robbanóeszközökhöz a szállítás mindkét végpontján speciális be- és kirakodó berendezésekre lenne szükség. Ilyen berendezés gyakorlatilag alig áll rendelkezésre. Az Egyesült Királyságban igen csekély számú EX/III jármű van használatban, és rendkívül megterhelő lenne az iparágra nézve, ha további speciális EX/III járműveket kellene gyártani az ilyen típusú robbanótárgyak szállítására.

Az Egyesült Királyságban a katonai célú robbanóanyagokat általában független fuvarozók szállítják, így nincs lehetőség a keretirányelvben a katonai járművekre vonatkozóan megállapított mentesség alkalmazására. A probléma megoldása érdekében az Egyesült Királyság korábban is lehetővé tette a legfeljebb 5 000 kg tömegű robbanótárgyak EX/II típusú járműveken történő szállítását. A jelenlegi határérték nem mindig megfelelő, mert egy-egy robbanóeszköz 1 000 kg-nál több robbanóanyagot is tartalmazhat.

1950 óta csupán két olyan baleset fordult elő (mindkettő az 50-es években), amelyek során az 5 000 kg-nál nagyobb tömegű robbantóanyag felrobbant. A baleseteket az okozta, hogy abroncstűz, illetve a kipufogórendszer felhevülése miatt kigyulladt a ponyva. A tűzesetek kisebb rakománnyal is előfordulhattak volna. Haláleset vagy sérülés nem történt.

Tapasztalatilag belátható, hogy a megfelelően csomagolt robbanóeszközök aktiválódása nem valószínű ütközés – például járművek összeütközése – következtében. A katonai jelentések és a rakéták becsapódásvizsgálati eredményei azt mutatják, hogy a töltetek aktiválódásához a 12 méterről végzett ejtési próba által előidézett becsapódási sebességnél nagyobb becsapódási sebesség szükséges.

Mindez nem érinti a jelenlegi biztonsági előírásokat.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–7

Tárgy: Felügyeleti követelmények alóli mentesség bizonyos, az 1. osztályba tartozó áruk kis mennyisége esetén (N12).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.4. és 8.5. S1(6).

Az irányelv mellékletének tartalma: Meghatározott mennyiségű veszélyes árut szállító járművek felügyeleti követelményei.

A nemzeti jogszabály tartalma: Rendelkezik a biztonságos várakozásról és felügyeletről, de nem követeli meg, hogy bizonyos, az 1. osztályba tartozó rakományok mindenkor felügyelet alatt legyenek, ahogyan azt az ADR 8.5. pontjában foglalt S1. kiegészítő követelmény 6. pontja előírja.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 24.

Megjegyzések: Az ADR által előírt felügyeleti követelmények nemzeti szinten nem mindig teljesíthetők.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–8

Tárgy: Különböző robbanóanyagok, valamint robbanóanyagok és más veszélyes áruk vasúti kocsikban, járműveken és konténerekben történő együvé rakására vonatkozó korlátozások enyhítése (N4/5/6).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.2.1. és 7.5.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az együvé rakás meghatározott típusaira vonatkozó korlátozások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A nemzeti jogszabály a robbanóanyagok együvé rakása tekintetében kevésbé korlátozó mindaddig, amíg a szállítás kockázatmentesen végrehajtható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Megjegyzések: Az Egyesült Királyság eltéréseket kíván engedélyezni a robbanóanyagok más robbanóanyagokkal, illetve a robbanóanyagok más veszélyes árukkal történő együvé rakására vonatkozó szabályoktól. Minden eltérés a rakomány egy vagy több elemét érintő mennyiségi korlátozással jár majd, és csak akkor engedhető meg, ha »minden ésszerű intézkedést megtettek annak megakadályozására, hogy a robbanóanyagok bármilyen módon érintkezésbe kerüljenek az ilyen árukkal vagy más módon veszélyeztessék azokat, és viszont«.

Példák az Egyesült Királyság által engedélyezni kívánt eltérésekre:

1.

Az UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 és 0361 azonosító számú robbanóanyagok egy járművön szállíthatók az UN 1942 azonosító szám alá sorolt veszélyes árukkal. Az UN 1942 azonosító számú áru szállítható mennyiségét úgy kell korlátozni, mintha 1.1D besorolású robbanóanyag lenne.

2.

Az UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 és 0453 azonosító számú robbanóanyagok egy járművön szállíthatók a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes árukkal (kivéve a gyúlékony gázokat, a fertőző anyagokat és a mérgező anyagokat), illetve a 3. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagokkal, vagy ezek bármely kombinációjával, amennyiben a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagok össztömege vagy össztérfogata nem haladja meg az 500 kg-ot, illetve litert és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg az 500 kg-ot.

3.

Az 1.4G besorolású robbanóanyagok egy járművön szállíthatók a 2. szállítási kategóriába tartozó gyúlékony folyadékokkal vagy gázokkal, vagy a 3. szállítási kategóriába tartozó nem gyúlékony, nem mérgező gázokkal, vagy azok bármely kombinációjával, amennyiben a veszélyes áruk együttes tömege vagy térfogata nem haladja meg a 200 kg-ot, illetve litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg a 20 kg-ot.

4.

Az UN 0106, 0107 és 0257 UN azonosító számú robbanóeszközök együtt szállíthatók a D, E vagy F összeférhetőségi csoportba tartozó olyan robbanóeszközökkel, amelyeknek alkotóelemét képezik. Az UN 0106, 0107 vagy 0257 azonosító számú robbanóeszközök együttes mennyisége nem haladhatja meg a 20 kg-ot.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–9

Tárgy: Radioaktív anyagok kis mennyiségben, kisméretű járműveken történő szállítása esetén a narancssárga táblák helyett alternatív jelölés alkalmazása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.3.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A radioaktív anyagokat szállító kisméretű járműveken narancssárga tábla elhelyezésének követelménye.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az eljárásban jóváhagyott minden eltérés megengedett. A kért eltérés a következő:

a járműveket vagy

a)

az ADR 5.3.2. pontjának vonatkozó rendelkezései szerint kell megjelölni; vagy

b)

alternatívaként a nemzeti jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő figyelemfelhívó felirattal is meg lehet jelölni, amennyiben a jármű legfeljebb tíz, nem hasadó vagy hasadó engedményes radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabot szállít, és a küldeménydarabok szállítási mutatószámainak összege legfeljebb 3.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Megjegyzések:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–10

Tárgy: Potenciálisan fertőző, UN 3291 azonosító számú, legfeljebb 15 kg tömegű kórházi és más gyógyászati hulladék szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: valamennyi rendelkezés.

A nemzeti jogszabály tartalma: Mentesség az I. melléklet I.1. szakaszának követelményei alól a potenciálisan fertőző, UN 3291 azonosító számú, legfeljebb 15 kg tömegű kórházi és más gyógyászati hulladék szállítása esetében.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Ezt az eltérést a következő jogszabály értelmében tervezik engedélyezni: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Érvényességi idő: 2017. január 1.

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja alapján

BE Belgium

RO–bi–BE–3

Tárgy: Járművezetők képzése.

Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú anyagok küldeménydarabokban és tartányban történő helyi szállítása (Belgiumban, a bejegyzés szerinti székhelytől számított 75 km-es sugarú körzetben).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.2.

Az irányelv mellékletének tartalma:

A képzés szerkezete:

1.

küldeménydarabokra vonatkozó oktatás;

2.

tartányokra vonatkozó oktatás;

3.

Cl 1 szakosító képzés;

4.

Cl 7 szakosító képzés.

A nemzeti jogszabály tartalma: Fogalommeghatározások – vezetői engedély – kiállítás – másodpéldányok – érvényesség és meghosszabbítás – a tanfolyamok és a vizsga megszervezése – eltérések – szankciók – záró rendelkezések.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Jövőbeni rendelkezésben állapítandó meg.

Megjegyzések: A tervek szerint kezdő tanfolyamra, majd vizsgára kerül sor az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú anyagok küldeménydarabokban és tartányokban, a bejegyzés szerinti székhelytől számított 75 km-es sugarú körzetben történő szállítására vonatkozóan. A képzés időtartamának meg kell felelnie az ADR követelményeinek (öt év elteltével a járművezetőnek továbbképzésen kell részt vennie és vizsgát kell tennie). A bizonyítványon feltüntetett képesítés: »Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú anyagok országhatárokon belüli szállítása a 2008/68/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján«.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–4

Tárgy: Veszélyes áruk tartányban való szállítása égetéssel történő ártalmatlanítás céljából.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 3.2.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 3.2. pont táblázatától eltérően bizonyos feltételekkel megengedett vízzel reakcióba lépő, mérgező folyadék, III. csomagolási csoportba tartozó egyéb anyag szállítása L4DH helyett L4BH tartánykódú tartánykonténerben.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Dérogation 01 – 2002.

Megjegyzések: A rendelkezés csak veszélyes hulladékok kis távolságra történő szállítására alkalmazható.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–5

Tárgy: Hulladék szállítása hulladékártalmatlanító létesítménybe.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.2., 5.4., 6.1. (korábban: A5., 2X14., 2X12.).

Az irányelv mellékletének tartalma: Besorolás, jelölés és a csomagolásra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az ADR szerinti besorolás helyett a hulladékokat a csoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében különböző csoportokba sorolják (gyúlékony oldószerek, festékek, savak, akkumulátorok stb.). A csomagolás gyártására vonatkozó követelmények kevésbé szigorúak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Megjegyzések: Ez a rendelkezés kis mennyiségű hulladék hulladékártalmatlanító létesítménybe való szállítása esetén alkalmazható.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–6

Tárgy: Az RO–bi–SE–5 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–7

Tárgy: Az RO–bi–SE–6 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–8

Tárgy: Az RO–bi–UK–2 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–9

Tárgy: Az RO–bi–SE–3 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2018. január 15.

RO–bi–BE–10

Tárgy: Szállítás ipartelepek közvetlen közelében, ideértve a közforgalmú utakon megvalósuló szállítást is.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: A. és B. melléklet.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az eltérések a küldeménydarabok okmányaira, bárcázására és jelölésére, valamint a járművezetői engedélyre vonatkoznak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Megjegyzések: A következő lista tartalmazza az eltérésnek a nemzeti jogszabály szerinti jelzőszámát, az engedélyezett távolságot és az érintett veszélyes árukat.

1.

2-89. sz. eltérés: átkelés közúton (vegyi anyagok küldeménydarabokban);

2.

4-97. sz. eltérés: 2 km (nyersvas bugák magas hőmérsékleten);

3.

2-2001. sz. eltérés: 300 m (3., 6.1. és 8. osztály);

4.

6-2004. sz. eltérés: legfeljebb 5 km (vegyi anyagok küldeménydarabokban);

5.

12-2004. sz. eltérés: 800 m (UN 3082)

6.

16-2004. sz. eltérés: legfeljebb 55 km (korlátozott mennyiség);

7.

7-2005. sz. eltérés: átkelés közúton (UN 1202);

8.

9-2005. sz. eltérés: 1 200 m (UN 3077);

9.

1-2006. sz. eltérés: 600 m (vegyi anyagok küldeménydarabokban);

10.

13-2007. sz. eltérés: 8 km (vegyi anyagok küldeménydarabokban);

11.

7-2008. sz. eltérés: legfeljebb 1,5 km (üres, tisztítatlan tartányok és a 9. osztályba tartozó anyagok tartányai);

12.

8-2008. sz. eltérés: 800 m (UN 2735 és UN 3082);

13.

2-2009. sz. eltérés: 350 m (vegyi anyagok küldeménydarabokban);

14.

3-2009. sz. eltérés: legfeljebb 4,5 km (vegyi anyagok küldeménydarabokban);

15.

5-2009. sz. eltérés: legfeljebb 4,5 km (vegyi anyagok küldeménydarabokban);

16.

9-2009. sz. eltérés: legfeljebb 20 km (2. osztályba tartozó anyagok küldeménydarabokban);

17.

16-2009. sz. eltérés: 200 m (IBC).

Érvényességi idő: 2018. január 15.

DE Németország

RO–bi–DE–1

Tárgy: Egyes adatok mellőzése a fuvarokmányban (n2).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmány tartalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: Minden osztály, kivéve az 1. (az 1.4S kivételével), az 5.2. és a 7. osztályt.

A fuvarokmányban nem kell feltüntetni:

a)

helyi árukiszállítás esetén a címzettet (kivéve a teljes rakományban történő szállítást, valamint a bizonyos útvonalakon történő szállítást);

b)

a csomagolás mennyiségét és típusát, ha az 1.1.3.6. pontot nem alkalmazzák, illetve ha a jármű megfelel az A. és a B. melléklet valamennyi előírásának;

c)

üres, tisztítatlan tartányok esetében elegendő az utolsó rakományra vonatkozó fuvarokmány.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Megjegyzések: Az érintett szállítások esetében nem célszerű minden rendelkezés alkalmazása.

Az Európai Bizottság az eltérést a 22. számon vette nyilvántartásba (a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–DE–2

Tárgy: A 9. osztályba tartozó, PCB-vel szennyezett anyagok ömlesztett szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Ömlesztett szállítás.

A nemzeti jogszabály tartalma: Ömlesztett szállítás engedélyezése folyadék-, illetve porálló módon lezárt, cserélhető járműfelépítményekben vagy konténerekben.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Megjegyzések: A 11. sz. eltérés időbeli hatálya 2004. december 31-ig terjed; 2005-től ugyanezeket a rendelkezéseket írja elő az ADR és a RID.

Lásd még az M137 többoldalú megállapodást.

4.* számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–DE–3

Tárgy: Csomagolt veszélyes hulladék szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1–5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, csomagolás és jelölés.

A nemzeti jogszabály tartalma: 2–6.1., 8. és 9. osztály: veszélyes hulladékok kombinált csomagolása és szállítása csomagokban és IBC-konténerekben; a hulladékot belső csomagba kell csomagolni (összegyűjtve), és meghatározott hulladékcsoportokba kell sorolni (a hulladékcsoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében). A hulladékcsoportok vonatkozásában külön írásos utasítások használata fuvarokmányként; háztartási és laboratóriumi hulladékok összegyűjtése stb.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Megjegyzések: 6.* számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–DE–4

Tárgy: Az RO–bi–BE–1 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2017. január 1.

RO-bi-DE-5

Tárgy: UN 3343 azonosító számú anyag (nitroglicerin-keverék, érzéketlenített, folyékony, gyúlékony, közelebbről nem meghatározott, 30 tömegszázalékot nem meghaladó nitroglicerin-tartalommal) helyi szállítása tartánykonténerekben, eltérve a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 4.3.2.1.1. alszakaszától.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 3.2., 4.3.2.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tartánykonténerek használatára vonatkozó rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: Nitroglicerin (UN 3343) rövid távolságú helyi szállítása tartánykonténerekben, a következő feltételek teljesítésével:

1.   A tartánykonténerekre vonatkozó követelmények

1.1.

Kizárólag az erre a célra külön engedélyezett tartánykonténerek használhatók, amelyek egyéb tekintetben megfelelnek a tartányok gyártására, szerelvényeire, típusjóváhagyására, vizsgálatára, jelölésére és üzemeltetésére vonatkozó, a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 6.8. alszakaszában foglalt követelményeknek.

1.2.

A tartánykonténer zárószerkezetének olyan nyomáskioldó rendszerrel kell rendelkeznie, amely a normál nyomásnál 300 kPa-lal (3 bar) nagyobb belső nyomás elérésekor kiold, és megnyit egy felfelé néző, legalább 135 cm2 nyomáskioldási területű (132 mm átmérő) nyílást. A nyílás az aktiválódás után nem záródhat újra. Biztonsági berendezésként egy vagy több, azonos módon aktiválható, megfelelő nyomáskioldási területű biztonsági elem használható. A biztonsági berendezés gyártási típusának sikeres típusvizsgálatot kell teljesítenie, és az illetékes hatóság által kiadott típusjóváhagyással kell rendelkeznie.

2.   Bárcázás

Valamennyi tartánykonténert mindkét oldalán a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 5.2.2.2.2. alszakaszában található 3. mintának megfelelő veszélyességi bárcával kell ellátni.

3.   Üzemi rendelkezések

3.1.

Biztosítani kell, hogy a szállítás során a nitroglicerin egyenletesen elosztva helyezkedjen el a közömbösítő anyagban, és ne történhessen szétkeveredés.

3.2.

A be- és kirakodás során tilos a járműben vagy a járművön maradni, kivéve a be- és kirakodó berendezés működtetésének céljából.

3.3.

A kirakodás helyszínén a tartánykonténereket teljesen ki kell üríteni. Ha a teljes kiürítés nem lehetséges, a kirakodás után a tartánykonténereket újbóli megtöltésükig szorosan be kell zárni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: észak-rajna–vesztfáliai eltérés.

Megjegyzések: A szabályozás a közúti, rövid távolságú, tartánykonténerekben történő helyi szállítást érinti, két, helyhez kötött gyártási helyszín között, ipari folyamat részeként. Egy gyógyszeripari termék előállításához az »A« gyártási helyszínről 600 literes tartánykonténerekben, az előírásoknak megfelelő szállítás keretében II. csomagolási csoportba tartozó, gyúlékony gyantaoldatot (UN 1866) szállítanak »B« gyártási helyszínre. Ott nitroglicerin-oldatot adnak hozzá, és a két anyagot összekeverik, aminek eredményeképpen érzéketlenített, folyékony, gyúlékony, közelebbről nem meghatározott, 30 tömegszázalékot nem meghaladó nitroglicerintartalommal rendelkező nitroglicerin-tartalmú ragasztókeverék (UN 3343) jön létre további felhasználásra. Ezen anyagnak az »A« gyártási helyszínre történő visszaszállítása is az említett, L10DN tartánykódú tartánykonténerekben történik, amelyeket az illetékes hatóság különleges ellenőrzésnek vetett alá és erre a különleges szállításra jóváhagyott.

Érvényességi idő: 2017. január 1.

RO–bi–DE–6

Tárgy: Az RO–bi–SE-6 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

DK Dánia

RO–bi–DK–1

Tárgy: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú és a 2. osztályba tartozó anyagok fuvarokmány nélküli szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmány szükséges.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú, a 3. osztályba tartozó ásványolajtermékek és a 2. osztályba tartozó gázok árukiszállítás keretében történő szállításánál (amikor az árukat több felhasználóhoz kell továbbítani vagy a visszaküldött árukat hasonló módon összegyűjteni) nem szükséges fuvarokmány, amennyiben az írásbeli utasítás – az ADR által megkövetelt információkon kívül – tartalmazza az UN-számot, a megnevezést és az osztályt.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods.

Megjegyzések: A fentiek szerinti nemzeti eltérés hátterében olyan elektronikus berendezések kifejlesztése áll, amelyek lehetővé teszik például az ilyen elektronikus berendezéseket használó olajtársaságok számára, hogy a fogyasztókról folyamatosan információt szolgáltassanak a járművek felé. Mivel ezek az információk a szállítás megkezdésekor még nem állnak rendelkezésre, hanem csak a szállítási művelet közben jutnak el a járművekre, a művelet megkezdése előtt nem lehetséges a fuvarokmányok kiállítása. Ilyen jellegű szállítás csak meghatározott területeken folytatható.

Dánia a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján hasonló eltérés alkalmazására kapott engedélyt.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–DK–2

Tárgy: Az RO–bi–SE–6 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, módosítva.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–DK–3

Tárgy: Az RO–bi–UK–1 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, módosítva.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

EL Görögország

RO–bi–EL–1

Tárgy: A 2001. december 31. előtt nyilvántartásba vett rögzített tartányokra (tartányjárművekre) vonatkozó biztonsági előírásoktól való eltérés meghatározott kategóriába tartozó veszélyes anyagok helyi jellegű vagy kis mennyiségben történő szállítása esetén.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.6.3.6., 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22., 6.8.2.1.28., 6.8.2.2., 6.8.2.2.1., 6.8.2.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fémfalú rögzített tartányok (tartányjárművek), leszerelhető tartányok és tartánykonténerek, tartányos cserefelépítmények; battériás járművek és MEG-konténerek kialakítására, szerelvényeire, típusjóváhagyására, ellenőrzésére, vizsgálatára és jelölésére vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Átmeneti rendelkezés: a Görögországban első ízben 1985. január 1. és 2001. december 31. között nyilvántartásba vett rögzített tartányok (tartányjárművek), leszerelhető tartányok és tartánykonténerek 2010. december 31-ig használhatók. Az átmeneti rendelkezés a következő UN-számok alá tartozó veszélyes anyagok szállítására szolgáló járműveket érinti: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). A rendelkezés kis mennyiségekre vagy helyi szállításra vonatkozik, a fent említett időszakban nyilvántartásba vett járművek esetében. Az átmeneti időszak a következők szerint átalakított tartányjárművekre vonatkozik:

1.

az ADR felügyelettel és vizsgálattal kapcsolatos előírásai: 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., (1999. évi ADR: 211.151., 211.152., 211.153., 211.154.);

2.

a legfeljebb 3 500 liter befogadóképességű rekeszes tartányok falvastagságának legalább 3 mm-nek kell lennie, a legfeljebb 6 000 liter befogadóképességű rekeszes tartányok falát pedig lágyacélból kell készíteni legalább 4 mm falvastagsággal, függetlenül a válaszfalak típusától és vastagságától;

3.

alumínium vagy más fém használata esetén a tartányoknak a korábbi nyilvántartásba vétel szerinti ország helyi hatósága által jóváhagyott műszaki dokumentációban előírt, a vastagságra és egyéb műszaki előírásokra vonatkozó követelményeknek kell megfelelniük. Ha nem áll rendelkezésre műszaki dokumentáció, a tartányoknak a 6.8.2.1.17. (211.127.) pont követelményeinek kell megfelelniük;

4.

a tartányoknak meg kell felelniük a 211.128., a 6.8.2.1.28. (211.129.) szélzetszám alatt, a 6.8.2.2. pontban és annak 6.8.2.2.1. és 6.8.2.2.2. (211.130., 211.131.) alpontjaiban meghatározott követelményeknek.

Pontosabban: az első ízben 2002. december 31. előtt nyilvántartásba vett, kizárólag gázolaj (UN 1202) helyi szállítására használt, 4 tonnánál kisebb tömegű, 3 mm-nél kisebb falvastagságú tartányjárművek csak akkor használhatók, ha azokat a 211.127. (5) b4. szélzetszám (6.8.2.1.20. pont) szerint átalakították.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Követelmények a forgalomban részt vevő rögzített tartányok [tartányjárművek] és leszerelhető tartányok kialakítására, szerelvényeire, ellenőrzésére és vizsgálataira egyes veszélyesáru-kategóriák tekintetében).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO-bi–EL–2

Tárgy: Eltérés az alapjármű szerkezetére vonatkozó követelményektől az első ízben 2001. december 31. előtt nyilvántartásba vett, veszélyes áruk helyi szállítására szolgáló járművek esetében.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 2001. évi ADR: 9.2., 9.2.3.2., 9.2.3.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az alapjárművek szerkezetére vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az eltérés az UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 és 3257 azonosító számú veszélyes áruk helyi szállítására szolgáló azon járművekre vonatkozik, amelyeket első ízben 2001. december 31. előtt vettek nyilvántartásba.

A fenti járműveknek a következő kivételektől eltekintve meg kell felelniük a 94/55/EK irányelv B. melléklete 9. (9.2.1–9.2.6.) pontjában foglalt követelményeknek:

 

a 9.2.3.2. pont követelményeinek csak akkor kell eleget tenni, ha a jármű rendelkezik gyári blokkolásgátló fékrendszerrel és a 9.2.3.3.1. pontban meghatározott tartósfékkel, de nem szükségszerűen felel meg a 9.2.3.3.2. és 9.2.3.3.3. pontnak;

 

a menetíró készülék áramellátását közvetlenül az akkumulátortelephez csatlakoztatott biztonsági reteszen keresztül kell biztosítani (220 514. szélzetszám), és az emelhető tengely villamos emelőszerkezetének ott kell lennie, ahová azt a gyártó eredetileg elhelyezte, illetve azt megfelelő zárt házban kell védeni (220 517. szélzetszám);

 

a dízel fűtőolaj (UN 1202) helyi szállítására szolgáló, 4 tonnánál kisebb legnagyobb tömegű tartányjárműveknek meg kell felelniük a 9.2.2.3., a 9.2.2.6., a 9.2.4.3. és a 9.2.4.5. pont követelményeinek, a többi követelménynek azonban nem feltétlenül.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (A már használatban lévő, egyes veszélyesáru-kategóriák helyi szállítására használt járművek műszaki követelményei).

Megjegyzések: A fenti járművek száma a már nyilvántartásba vett összes jármű számához képest csekély, és csak helyi szállításra alkalmazzák őket. A kért tartalmú eltérés a kérdéses járműpark mérete és a szállított áruk jellege miatt nem jelent közlekedésbiztonsági kockázatot.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

ES Spanyolország

RO–bi–ES–2

Tárgy: Vízmentes ammónia kiszállítására szolgáló speciális felszerelés.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.8.2.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A külső alkatrészek (csövek, oldalsó csapószelepek) károsodása esetén bekövetkező szivárgás elkerülése érdekében a belső zárószelepet és szelepülését védeni kell az ellen, hogy külső behatásra kiszakadjanak, vagy úgy kell őket megtervezni, hogy ellenálljanak az ilyen behatásnak. A töltő és leeresztő alkatrészeknek (ideértve a karimákat és a menetes csatlakozókat is) és a védőfedőknek (ha vannak) alkalmasnak kell lenniük a véletlen felnyílást megakadályozó lezárásra.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az 1997. január 1. előtt használatba vett, mezőgazdasági célokra, vízmentes ammónia kiszállítására és alkalmazására használt tartányok a belső helyett külső biztonsági alkatrészekkel szerelhetők fel, amennyiben azok a tartány fala által nyújtott védelemmel legalább egyenértékű védelmet nyújtanak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Megjegyzések: 1997. január 1. előtt egy bizonyos típusú, külső biztonsági alkatrészekkel felszerelt tartányt kizárólag a mezőgazdaságban, vízmentes ammónia termőföldre való közvetlen kijuttatására használtak. Ilyen tartányok még ma is vannak használatban. Közúton ritkán közlekednek feltöltött állapotban, használatuk a nagy gazdaságok trágyázására korlátozódik.

Érvényességi idő: 2016. február 29.

FI Finnország

RO–bi–FI–1

Tárgy: A fuvarokmány adatainak módosítása robbanóanyagok esetében.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.2.1. a).

Az irányelv mellékletének tartalma: Az 1. osztályra vonatkozó külön rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: A fuvarokmányban a robbanóanyagok tényleges nettó tömege helyett megadható a detonátorok száma (1 000 detonátor 1 kg robbanóanyagnak felel meg).

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Megjegyzések: Ez az információ országhatárokon belüli szállítás esetén elegendőnek tekinthető. Ezt az eltérést kis mennyiségű helyi szállítás esetén alkalmazzák, elsősorban ipari robbantásokhoz.

Az Európai Bizottság az eltérést a 31. számon vette nyilvántartásba.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–FI–2

Tárgy: Az RO–bi–SE–10 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–FI–3

Tárgy: Az RO–bi–DE–1 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2016. február 29.

FR Franciaország

RO–bi–FR–1

Tárgy: A tengeri szállításhoz előírt okmányok fuvarokmányként való felhasználása a hajók kirakodását követő rövid szállítási műveletek esetében.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A veszélyes áruk fuvarokmányaként használt okmányokban feltüntetendő információk.

A nemzeti jogszabály tartalma: A tengeri szállításhoz előírt okmány 15 km-es sugarú körzeten belül fuvarokmányként felhasználható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–FR–3

Tárgy: Telepített LPG-tárolótartányok szállítása (18).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

A nemzeti jogszabály tartalma: A telepített LPG-tárolótartányok szállítására külön szabályok vonatkoznak. Ezek a szabályok csak rövid távolságon történő szállításra alkalmazhatók.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–FR–4

Tárgy: A mezőgazdasági szállításra (rövid távolságokon) alkalmazott járművek jóváhagyására és vezetőinek oktatására vonatkozó különös feltételek.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.8.3.2.; 8.2.1. és 8.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tartányok szerelvényei és a járművezetők képzése.

A nemzeti jogszabály tartalma:

 

Járművek jóváhagyására vonatkozó különös rendelkezések.

 

Járművezetők különleges képzése.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 29-2 – Annexe D4.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

IE Írország

RO-bi–IE–1

Tárgy: Mentesség az 5.4.1.1.1. pont követelménye alól, amely szerint az UN 1223, UN 1202 és UN 1965 azonosító számú kerozin, dízelüzemanyag vagy cseppfolyósított szénhidrogéngáz végfelhasználóhoz való szállítása esetén a fuvarokmányon fel kell tüntetni i. a címzett nevét és címét; ii. a csomagok számát és leírását; valamint iii. a veszélyes anyagok összmennyiségét.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Okmányok.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az ADR B. mellékletének B.5. függelékében meghatározott UN 1223, UN 1202 és UN 1965 azonosító számú kerozin, dízelüzemanyag vagy cseppfolyósított szénhidrogéngáz végfelhasználóhoz való szállítása esetén a szállítóegységen nem szükséges feltüntetni a címzett nevét és címét, a csomagok, az IBC-konténerek vagy tartályok számát és leírását, illetve a szállított összmennyiséget.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(2) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: A háztartási fűtőolaj háztartásokba való szállítása esetén általános gyakorlat, hogy színültig töltik a fogyasztó tárolótartányát, ezért amikor a feltöltött tartálykocsi megkezdi útját, nem ismert sem a fogyasztók (egy-egy menetre jutó) száma, sem a szállítmány tulajdonképpeni mennyisége. Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal töltött palackok háztartásokba való szállítása esetén általános gyakorlat, hogy az üres palackokat teli palackokra cserélik, ezért a szállítási művelet megkezdésekor nem ismert sem a fogyasztók száma, sem az egy háztartásra jutó szállítmányok mennyisége.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–2

Tárgy: Mentesség annak lehetővé tételére, hogy üres, tisztítatlan tartányok szállítása esetén az 5.4.1.1.1. pontban megkövetelt fuvarokmány az utolsó rakomány fuvarokmánya legyen.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Okmányok.

A nemzeti jogszabály tartalma: Üres, tisztítatlan tartányok szállítása esetén elegendő az utolsó rakomány fuvarokmánya.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(3) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Különösen benzinnek és/vagy dízelüzemanyagnak az üzemanyagtöltő állomásra történő szállítása esetén az utolsó szállítási művelet elvégzését követően a tartányjármű egyenesen az olajtárolóhoz tér vissza (hogy ismét feltöltsék a további szállításokhoz).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–3

Tárgy: Mentesség annak lehetővé tételére, hogy veszélyes anyagok olyan be- és kirakodását, amelyre a 7.5.11. pontban a CV1 vagy a 8.5. pontban az S1 külön rendelkezés vonatkozik, nyilvános helyen az illetékes hatóság külön engedélye nélkül lehessen végezni.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5. és 8.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: A be- és kirakodásra, valamint a rakomány kezelésére vonatkozó kiegészítő előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 7.5.11. és a 8.5. pont követelményeitől eltérve a veszélyes áruk nyilvános helyen való be- és kirakodására az illetékes hatóság külön engedélye nélkül is van mód.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(5) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Az országhatárokon belüli szállítás tekintetében ez az előírás rendkívül nagy terhet ró az érintett állam illetékes hatóságaira.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–5

Tárgy: Mentesség az együvé rakásra vonatkozóan a 7.5.2.1. pontban meghatározott tilalom alól a B összeférhetőségi csoportba tartozó eszközöknek és a D összeférhetőségi csoportba tartozó anyagoknak és eszközöknek a 3., az 5.1. és a 8. osztályba tartozó, tartányban tárolt veszélyes anyagokkal egyazon járművön való szállítása esetében.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: A be- és kirakodásra, valamint a kezelésre vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az ADR szerinti 1. osztályba tartozó, B összeférhetőségi csoportba sorolt eszközöket tartalmazó csomagok és az ADR szerinti 1. osztályba tartozó, D összeférhetőségi csoportba sorolt anyagokat és eszközöket tartalmazó csomagok egyazon járművön szállíthatók az ADR szerinti 3., 5.1. és 8. osztályba tartozó veszélyes anyagokkal, amennyiben a) az ADR szerinti 1. osztályba tartozó említett csomagokat az illetékes hatóságok által jóváhagyott kialakítású külön tartókban/rekeszekben, az illetékes hatóságok által jóváhagyott körülmények között szállítják; és b) az ADR szerinti 3., 5.1. és 8. osztályba tartozó említett anyagok szállítása olyan edényekben történik, amelyek tervezésük, kialakításuk, tesztelésük, vizsgálatuk, üzemük és használatuk tekintetében eleget tesznek az illetékes hatóság által támasztott követelményeknek.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(7) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Az 1. osztály B és D összeférhetőségi csoportjába tartozó eszközöknek és anyagoknak a 3., az 5.1. és a 8. osztályba tartozó, tartányban elhelyezett veszélyes anyagokkal egyazon járműre – például szivattyús kocsira – való együvé rakásának engedélyezése az illetékes hatóságok által jóváhagyott körülmények között.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–6

Tárgy: Mentesség a 4.3.4.2.2. pont követelménye alól, miszerint a töltéshez és leeresztéshez használt, a tartányjármű falához állandó jelleggel nem csatlakozó hajlékony csöveket szállítás közben üresen kell tartani.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Tartányjárművek használata.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 és UN 1978 azonosító számú olajtermékek kiskereskedelmi kiszállítására alkalmazott tartányjárművekhez csatlakoztatott hajlékony tömlőmotolláknak (beleértve a hozzájuk rögzített csöveket is) nem kell a közúti szállítás alatt üresnek lenniük, amennyiben az elfolyás megelőzésére megfelelő intézkedéseket hoztak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(8) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: A házhoz szállításra szolgáló tartányjárművekhez kialakított hajlékony tömlőknek mindig megtöltött állapotban kell maradniuk, még a szállítás alatt is. A leeresztőrendszer »nedves csőrendszerként« működik, ami megkívánja, hogy a tartányjármű mérőműszere és tömlője úgy legyen beállítva, hogy a fogyasztó a megfelelő mennyiséget kapja a termékből.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–7

Tárgy: Mentesség az ADR 5.4.0., 5.4.1.1.1. és 7.5.11. pontjának egyes követelményei alól az UN 2067 azonosító számú ammónium-nitrát műtrágyának a kikötőkből a címzettekhez való, ömlesztett formában történő szállítása vonatkozásában.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.0., 5.4.1.1.1. és 7.5.11.

Az irányelv mellékletének tartalma: A minden egyes szállítási műveletre külön kiállított, az adott rakomány pontos összmennyiségét feltüntető fuvarokmányra vonatkozó követelmény; a jármű szállítás előtti és utáni kitisztítására vonatkozó követelmény.

A nemzeti jogszabály tartalma: A javasolt eltérés a fuvarokmánnyal és a jármű tisztításával kapcsolatban az ADR-ben lefektetett követelmények módosításának lehetővé tételére vonatkozik, figyelemmel a kikötőtől a címzettig történő ömlesztett szállítás gyakorlatára.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Proposed amendment to »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Az ADR rendelkezései értelmében a) az adott rakományt a szállított veszélyes anyag összmennyiségét tartalmazó külön fuvarokmánynak kell kísérnie; és b) teljesíteni kell a CV24 külön rendelkezést, azaz a teherhajó kirakodása során a kikötőtől a címzetthez szállítandó minden egyes rakomány után tisztítást kell végezni. Olyan helyi szállításról van szó, amely érinti a teherhajó kirakodását, és ugyanazon anyagnak a teherhajó és a címzett közötti (ugyanazon a napon vagy egymást követő napokon történő) többszöri szállítását foglalja magában, ezért az egyes rakományok hozzávetőleges össztömegét tartalmazó egyetlen fuvarokmánynak elegendőnek kell lennie, és nincs szükség a CV24 külön rendelkezés betartásának megkövetelésére.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

LT Litvánia

RO–bi–LT–1

Tárgy: Az RO–bi–EL–1 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 »Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje« (337. sz. kormányhatározat a veszélyes áruk Litván Köztársaságon belüli közúti szállításáról, elfogadták 2000. március 23-án).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–LT–2

Tárgy: Az RO–bi–EL–2 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 »Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje« (337. sz. kormányhatározat a veszélyes áruk Litván Köztársaságon belüli közúti szállításáról, elfogadták 2000. március 23-án).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

NL Hollandia

RO–bi–NL–13

Tárgy: A veszélyes háztartási hulladék elszállításának szabályai, 2004.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6., 3.3., 4.1.4., 4.1.6., 4.1.8., 4.1.10., 5.1.2., 5.4.0., 5.4.1., 5.4.3., 6.1., 7.5.4., 7.5.7., 7.5.9., 8. és 9.

Az irányelv mellékletének tartalma: Bizonyos mennyiségekre vonatkozó mentességek; különös rendelkezések; csomagolás módja; külső csomagolás módja; okmányok; csomagolás kialakítása és vizsgálatai; be- és kirakodás, manipulációs műveletek; személyzet; felszerelés; üzemi feltételek; járművek és járműokmányok; járművek kialakítása és jóváhagyása.

A nemzeti jogszabály tartalma: Tizenhét érdemi szabály a háztartásoktól kis mennyiségben összegyűjtött veszélyes hulladék szállítása vonatkozásában. Az egyes alkalmakkor szállított kis mennyiségek és a különböző anyagok eltérő volta miatt a szállítási műveletek végrehajtása során nincs lehetőség teljes mértékben igazodni az ADR előírásaihoz. Ennek megfelelően a fent említett szabályozás több ponton egyszerűsíti az ADR rendelkezéseit.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A veszélyes háztartási hulladék elszállításának szabályai, 2004.

Megjegyzések: A szabályozás célja, hogy a magánszemélyek számára lehetővé tegye kis mennyiségű vegyi anyagot tartalmazó hulladékuk egyetlen gyűjtőhelyen való elhelyezését. A szóban forgó hulladék elsősorban festékmaradékokat és hasonló maradványanyagokat tartalmaz. A szállítóeszköz és a hozzá tartozó különleges szállítóelemek megfelelő megválasztása, valamint a mindenki számára jól látható »dohányozni tilos« felirat és sárga villogó fényjelzés alkalmazása miatt a veszély szintje rendkívül alacsony. A szállítási szabályok legfontosabb szempontja a biztonság szavatolása. Ezt szolgálja például az a szabály, hogy az anyagokat lezárt csomagolásban kell szállítani, amivel elkerülhető szétszóródásuk, illetőleg a toxikus gőzök járműbe jutásából, illetve a járműben való felgyűléséből adódó kockázatok. A járműveken a különböző kategóriákba tartozó hulladékok gyűjtése céljára olyan külön rekeszek lesznek elhelyezve, amelyek megakadályozzák a különböző típusú hulladékok egymással való keveredését és véletlen áthelyeződését, illetőleg a rekeszek véletlen felnyílását. Ugyanakkor, noha a szállítás csekély mennyiségű hulladékot érint, a veszélyes háztartási hulladékok sokfélesége miatt a szállítást végző személynek rendelkeznie kell a szakmai alkalmasságát igazoló bizonyítvánnyal. Mivel a magánszemélyek általában nem rendelkeznek kellő ismeretekkel az egyes anyagokhoz kapcsolódó kockázatok mértékéről, a szabályozás mellékletének megfelelően írásos utasításokkal kell őket ellátni.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

PT Portugália

RO–bi–PT–1

Tárgy: Fuvarokmányok az UN 1965 azonosító számú anyagok szállításához.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmányra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A »szénhidrogéngáz-keverék, cseppfolyósított, egyéb« gyűjtőmegnevezés alá tartozó, UN 1965 azonosító számú, palackban szállított kereskedelmi bután- és propángáz fuvarokmányban feltüntetendő, az RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) 5.4.1. szakaszában előírt megfelelő szállítási megnevezését az alábbi kereskedelmi nevek helyettesíthetik:

»UN 1965 bután« A, A01, A02 és A0 keverékek esetében, az RPE 2.2.2.3. alszakaszában megállapítottak szerint, palackban szállítva;

»UN 1965 propán« C keverék esetében, az RPE 2.2.2.3. alszakaszában megállapítottak szerint, palackban szállítva.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Despacho DGTT 7560/2004, 2004. április 16., a Decreto-Lei No 267-A/2003 (október 27.) 5. cikkének 1. pontja alapján.

Megjegyzések: A gazdasági szereplők számára mindaddig indokolt megkönnyíteni a veszélyes áruk fuvarokmányainak kitöltését, amíg a könnyítés nem érinti a veszélyes áruk fuvarozásának biztonságát.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–PT–2

Tárgy: Az üres, tisztítatlan tartányok és tartályok fuvarokmányai.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmányra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az előzőleg veszélyes anyagok szállítására használt, visszaúton üres tartányokra és tartályokra vonatkozóan az RPE 5.4.1. szakaszában előírt fuvarokmányt helyettesítheti a visszautat közvetlenül megelőző szállításhoz kibocsátott fuvarokmány.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Despacho DGTT 15162/2004, 2004. július 28., a Decreto-Lei No 267-A/2003 (október 27.) 5. cikkének 1. pontja alapján.

Megjegyzések: Bizonyos esetekben gyakorlati nehézségeket okoz az a kötelezettség, hogy az előzőleg veszélyes árut tartalmazó, üres tartányok és tartályok szállításához az RPE előírásainak megfelelő fuvarokmány szükséges; a nehézségek ugyanakkor a biztonság veszélyeztetése nélkül minimális szinten tarthatók.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

SE Svédország

RO–bi–SE–1

Tárgy: Veszélyes hulladék szállítása veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 2., 5.2. és 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, jelölés és bárcázás, valamint a csomagolóeszközök kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A jogszabály egyszerűsített osztályozási kritériumokat ír elő, kevésbé szigorú követelményeket határoz meg a csomagolóeszköz kialakítására és vizsgálatára vonatkozóan, valamint módosított bárcázási és jelölési követelményeket tartalmaz.

A veszélyes hulladékokat az ADR szerinti osztályozás helyett különböző hulladékcsoportokba sorolják. Egy-egy hulladékcsoportba olyan anyagok tartoznak, amelyek az ADR szerint együvé rakhatók (egybecsomagolhatók).

Az UN-szám helyett minden küldeménydarabon a hulladékcsoport kódját kell feltüntetni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Ezek a szabályok csak a veszélyes hulladéknak a kommunális újrahasznosító művekből a veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe való szállítása esetére alkalmazhatók.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–2

Tárgy: A feladó nevének és címének feltüntetése a fuvarokmányban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmányban feltüntetendő általános információk.

A nemzeti jogszabály tartalma: A nemzeti szabályozás szerint a feladó nevét és címét nem kell feltüntetni, ha az üres, tisztítatlan csomagolóeszközt a kiszállítási rendszer keretében szállítják vissza.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: A visszaszállított, üres, tisztítatlan, csomagolóeszköz rendszerint tartalmaz még egy kis mennyiségű veszélyes árut.

Ezzel az eltérési lehetőséggel a gazdasági szereplők elsősorban az üres, tisztítatlan gáztartályok tele tartályokra való kicserélésekor élnek.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–3

Tárgy: Veszélyes áruk ipari telephelyek közvetlen közelében vagy a telephelyek egyes részei között, közforgalmú út igénybevételével történő szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: Veszélyes áruk közforgalmú úton történő szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Veszélyes áruk ipari telephelyek közvetlen közelében vagy a telephelyek egyes részei között, közforgalmú út igénybevételével történő szállítása. Az eltérés a küldeménydarabok bárcázására és jelölésére, a fuvarokmányokra, a járművezetői engedélyre és a 9. pont szerinti jóváhagyási igazolásra vonatkozik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Bizonyos helyzetekben a veszélyes áruk szállítását a közforgalmú út két különböző oldalán elhelyezkedő telephelyek között végzik. Mivel így a veszélyes áru szállítása nem magántulajdonban lévő úton történik, megfelelő követelményeket kell támasztani. Lásd még a 96/49/EK irányelv 6. cikkének (14) bekezdését.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–4

Tárgy: Hatóságok által lefoglalt veszélyes áruk szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: Veszélyes áruk közúton történő szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az előírásoktól való eltérés akkor engedhető meg, ha azt munkavédelemmel, a kirakodási kockázattal, bizonyítékok szolgáltatásával stb. összefüggő okok indokolják.

Az előírásoktól csak akkor szabad eltérni, ha a rendes szállítási feltételek mellett biztosítható a kielégítő biztonsági szint.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Az eltérést csak a veszélyes árut lefoglaló hatóság alkalmazhatja.

Az eltérés például a rendőrség által lefoglalt javak (például robbanóanyagok, lopott dolgok) helyi szállítására vonatkozik. Az ilyen javak esetében gondot jelent, hogy besorolásuk nem egyértelmű. Ezenkívül csomagolásuk, jelölésük és bárcázásuk gyakran nem az ADR szerint történik. A rendőrség évente több száz ilyen szállítást bonyolít le. Szeszcsempészet esetén a szeszes italt a lefoglalás helyszínéről először el kell szállítani a bizonyítékok tárolására szolgáló helyre, majd onnan a megsemmisítés helyére; az utóbbi két helyszín meglehetősen távol eshet egymástól. Megengedett eltérések: a) nem kell bárcázni minden küldeménydarabot; és b) nem kell jóváhagyott csomagolóeszközt alkalmazni. Ugyanakkor minden, ilyen küldeménydarabbal megrakott raklapot megfelelő bárcával kell ellátni. Minden egyéb követelményt be kell tartani. Évente mintegy húsz ilyen szállításra kerül sor.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–5

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása kikötők területén és közvetlen közelében.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.1.2., 8.1.5., 9.1.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A szállítóegység fedélzetén tartandó fuvarokmányok; a veszélyes árut szállító szállítóegységek mindegyikét fel kell szerelni az előírt felszereléssel; járművek jóváhagyása.

A nemzeti jogszabály tartalma:

A szállítóegységen (a járművezetői engedély kivételével) nem kell okmányokat tartani.

A szállítóegységet nem kell ellátni a 8.1.5. szakaszban előírt felszereléssel.

Vonójárművek esetében nincs szükség jóváhagyási igazolásra.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Lásd még a 96/49/EK irányelv 6. cikkének (14) bekezdését.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–6

Tárgy: A járműellenőrök ADR szerinti képzési bizonyítványa.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.2.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járművezetőknek tanfolyamot kell végezniük.

A nemzeti jogszabály tartalma: A jármű éves műszaki vizsgálatát végző járműellenőröknek nem kell sem a 8.2. fejezetben előírt képzésben részt venniük, sem az ADR szerinti képzési bizonyítvánnyal rendelkezniük.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Egyes esetekben a műszaki vizsgálatnak alávetett járművek rakománya veszélyes árukat, például üres, tisztítatlan tartányokat tartalmazhat.

Az 1.3. és a 8.2.3. pont követelményeit azonban alkalmazni kell.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–7

Tárgy: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú anyagok helyi kiszállítása tartányjárművekkel.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.6., 5.4.1.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az üres, tisztítatlan tartányok és tartánykonténerek fuvarokmányában szereplő adatoknak összhangban kell lenniük az 5.4.1.1.6. ponttal. Ha több címzett is van, nevük és címük más okmányokban is feltüntethető.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az üres, tisztítatlan tartányok vagy tartánykonténerek esetében a fuvarokmányban nem kell feltüntetni az 5.4.1.1.6. pont szerinti adatokat, ha a rakodási tervben anyagmennyiségként nulla van megadva. A címzettek nevét és címét a jármű fedélzetén tartott okmányokban nem szükséges feltüntetni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–9

Tárgy: Mezőgazdasági vagy építési területekhez kapcsolódó helyi szállítás.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4., 6.8. és 9.1.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmányok; tartányok kialakítása; jóváhagyási igazolás.

A nemzeti jogszabály tartalma: A mezőgazdasági vagy építési területekhez kapcsolódó helyi szállítás esetében egyes előírások teljesítésétől el szabad tekinteni:

a)

a veszélyes árukra vonatkozó nyilatkozat nem kötelező;

b)

a nem a 6.8 pont szerint, hanem a korábbi nemzeti jogszabályoknak megfelelően kialakított személyzeti kocsikra rögzített régebbi tartányok/konténerek továbbra is használhatók;

c)

az UN 1268, 1999, 3256 és 3257 azonosító számú anyagok szállítására szolgáló olyan régebbi tartányjárművek – függetlenül attól, hogy van-e rajtuk útburkolat-javító felszerelés vagy nincs –, amelyek nem felelnek meg a 6.7. vagy a 6.8. pontban előírt követelményeknek, helyi szállításra és útépítési munkaterületek közvetlen közelében továbbra is használhatók;

d)

személyzeti kocsik és tartányjárművek esetében – függetlenül attól, hogy van-e rajtuk útburkolat-javító felszerelés vagy nincs – nincs szükség jóváhagyási igazolásra.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: A személyzeti kocsi olyan lakókocsi jellegű jármű, amely a munkaszemélyzet számára tartózkodási helyet biztosít, és az erdészeti vontatók működtetésére szolgáló dízelüzemanyag számára nem jóváhagyott tartánnyal/konténerrel van felszerelve.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–10

Tárgy: Robbanóanyagok szállítása tartányban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: A robbanóanyagokat csak a 4.1.4. pontnak megfelelően szabad csomagolni.

A nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok tartányban való szállítására szánt járműveket az illetékes nemzeti hatóság engedélyezi. A tartányban való szállítás csak a rendelkezésben felsorolt robbanóanyagokra vagy az illetékes hatóság külön engedélye alapján engedélyezhető.

A robbanóanyagot tartalmazó tartányt szállító járművet az 5.3.2.1.1., az 5.3.1.1.2. és az 5.3.1.4. pontnak megfelelően jelöléssel és bárcával kell ellátni. A szállítóegységen belül csak egy jármű tartalmazhat veszélyes anyagokat.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény és a SÄIFS 1993:4 svéd rendelet alapján.

Megjegyzések: Az eltérés csak országhatárokon belüli szállításra alkalmazható, és csak akkor, ha a szállítás elsősorban helyi jellegű. A szóban forgó előírások már Svédország Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően hatályban voltak.

Csak két vállalat szállít robbanóanyagokat tartányjárműveken. Várható, hogy a közeljövőben ezek is áttérnek az emulzió formájában történő szállításra.

A régi 84. sz. eltérés.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–11

Tárgy: Gépjármű-vezetői engedély.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A jármű személyzetének képzésére vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 8.2.1.1. pont szerinti járművek egyikére vonatkozóan sem engedélyezett a járművezetők képzése.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény alapján.

Megjegyzések: Helyi szállítás.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–12

Tárgy: UN 0335 azonosító számú pirotechnikai eszközök szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: B. melléklet, 7.2.4. pont, V2 (1).

Az irányelv mellékletének tartalma: Az EX/II és az EX/III járművek használatára vonatkozó rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 0335 azonosító számú pirotechnikai eszközök szállításakor a 7.2.4. pont alatti V2 (1) külön rendelkezés csak 3 000 kg-nál (vontatóval együtt 4 000 kg-nál) nagyobb nettó robbanóanyag-tartalom esetében alkalmazandó, azzal a feltétellel, hogy a pirotechnikai eszközöket a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás tizennegyedik, átdolgozott kiadásának 2.1.3.5.5. pontjában szereplő osztályozási alaptáblázatnak megfelelően az UN 0335 azonosító szám alá sorolták.

A besorolást az illetékes hatósággal egyetértésben kell elvégezni. Az erről szóló tanúsítványt a szállítóegység fedélzetén kell tartani.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény alapján.

Megjegyzések: A szóban forgó pirotechnikai eszközök szállítása évente két rövidebb időszakra korlátozódik: szilveszter időszakára és április végére-május elejére. A megbízóktól a terminálokig történő szállítás az EX-jóváhagyással rendelkező, jelenleg meglévő járművekkel jelentősebb fennakadás nélkül folyhat. Mindazonáltal a pirotechnikai eszközöknek a termináloktól a bevásárlókörzetekig való szállítása, illetve a fel nem használt készletnek a terminálba való visszaszállítása az EX-jóváhagyással rendelkező járművek kis száma miatt nehézségekbe ütközik. A fuvarozók nem érdekeltek az ilyen jóváhagyások megszerzésében, mivel ráfordításaik nem térülnek meg. Emiatt akár a feladók léte is veszélybe kerülhet, hiszen termékeiket nem tudják forgalomba hozni.

Ezen eltérés alkalmazásában a pirotechnikai eszközök besorolását az ENSZ-ajánlás alaplistája alapján kell elvégezni annak érdekében, hogy az osztályozás minél naprakészebb legyen.

Hasonló típusú eltérés vonatkozik a 2005. évi ADR 3.3.1. pontjának 651. külön rendelkezése szerinti, UN 0336 azonosító számú pirotechnikai eszközökre is.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

UK Egyesült Királyság

RO–bi–UK–1

Tárgy: Közforgalmi utat keresztező, veszélyes árukat szállító járművek (N8).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: A veszélyes áruk közforgalmú utakon történő szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni a közforgalmú úttal elválasztott magánterület két része között végrehajtott szállításokra. A 7. osztály esetében ez az eltérés a radioaktív anyagok közúti szállítására vonatkozó 2002. évi előírás egyetlen rendelkezése tekintetében sem alkalmazható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, Regulation 3(3)(b).

Megjegyzések: Könnyen adódhat olyan helyzet, hogy az áru szállítását valamely közforgalmú út ellentétes oldalain található magánterületek között kell elvégezni. Ilyenkor nem valósul meg a veszélyes áruk szokásos értelemben vett közúton történő szállítása, ezért ebben az esetben a veszélyes árukra vonatkozó szabályozás egyik rendelkezését sem kell alkalmazni.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–UK–2

Tárgy: Mentesség azon előírás alól, amely szerint a járművezető és a kísérő a helyi elosztóhelytől a kiskereskedőkig vagy a végfelhasználókig, illetve a kiskereskedőtől a végfelhasználókig húzódó helyi szállítási láncon belül nem nyithatja fel a veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabot (kivéve a 7. osztályt) (N11).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.3.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járművezető vagy a kísérő nem nyithatja fel a veszélyes árukat tartalmazó küldeménydarabot.

A nemzeti jogszabály tartalma: A küldeménydarab felnyitására vonatkozó tilalom a következő rendelkezéssel enyhül: »Kivéve akkor, ha erre a jármű üzemben tartója engedélyt ad«.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 12(3).

Megjegyzések: A mellékletben szereplő tilalom szó szerinti alkalmazása súlyos fennakadásokat okozhat a kiskereskedelemben.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–UK–3

Tárgy: Alternatív szállítási előírások a III. csomagolási osztály UN 3065 azonosító számú anyagait tartalmazó fahordókat érintően.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.4., 4.1., 5.2. és 5.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Csomagolási és bárcázási követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A több mint 24, de kevesebb mint 70 térfogat-százalékos alkoholtartalmú italok (III. csomagolási osztály) szállításának engedélyezése ENSZ-jóváhagyással nem rendelkező, veszélyességi bárca nélküli fahordókban; az ilyen szállításokra szigorúbb rakodási és járműelőírások vonatkoznak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Megjegyzések: Jövedéki adó hatálya alá eső, nagy értékű termék szállításáról van szó a lepárlóüzem és a vámraktárak között, biztonsági pecséttel ellátott, a vámhatóság által lezárt járműveken. Az enyhébb csomagolási és bárcázási előírásokat a kiegészítő biztonsági követelmények ellensúlyozzák.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–UK–4

Tárgy: Az RO–bi–SE–12 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–UK–5

Tárgy: Használt elemek összegyűjtése ártalmatlanítás vagy újrafelhasználás céljából.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: 636. sz. külön rendelkezés.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 3.3. fejezet 636. külön rendelkezése tekintetében a nemzeti jogszabály az alábbi alternatív feltételeket engedi meg:

az összegyűjtött és a fogyasztói gyűjtőhely és a közvetlen feldolgozó létesítmény közötti szállítás céljából ártalmatlanításra való elszállításra bemutatott használt lítiumcellák és -elemek (UN 3090 és UN 3091), valamint az egyéb, nem lítiumos cellák és elemek (UN 2800 és UN 3028) esetében az alábbi feltételek teljesülése esetén nem alkalmazandók az ADR egyéb rendelkezései:

 

csomagolásuk a II. csomagolási osztályba tartozó, a szilárd anyagokra vonatkozó viselkedési követelményeket teljesítő IH2 hordó vagy 4H2 doboz;

 

az egyes csomagok legfeljebb 5 %-ban tartalmaznak lítium- vagy lítiumion elemet;

 

az egyes csomagok bruttó tömege nem haladja meg a 25 kg-ot;

 

az egyes szállítási egységekben található csomagok össztömege nem haladja meg a 333 kg-ot;

 

más veszélyes áru szállítása nem történik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 Part 1.

Megjegyzések: A fogyasztói gyűjtőhelyek rendszerint áruházakban találhatók, és gyakorlati szempontból nem célszerű sok embert betanítani a használt elemek ADR-nek megfelelő osztályozására és csomagolására. A brit rendszer az Egyesült Királyság hulladék- és erőforrás-gazdálkodási cselekvési programjában (UK Waste and Resource Action Programme) megállapított iránymutatás alapján fog működni, és az ADR-nek megfelelő csomagolás rendelkezésre bocsátására és a megfelelő utasításokra is kiterjed.

Érvényességi idő: 2015. június 30.”

2.

A II. melléklet II.3. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„II.3.   Nemzeti eltérések

Az egyes tagállamok által a veszélyes áruk saját területükön belül történő szállítása vonatkozásában, a 2008/68/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján alkalmazott eltérések.

Az eltérések kódja: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA= Rail (vasút)

a/bi/bii= a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja/b) pontjának i. alpontja/b) pontjának ii. alpontja alapján

MS= a tagállam nevének rövidítése

nn= sorszám

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

DE Németország

RA–a–DE–2

Tárgy: A kombinált csomagolás engedélyezése.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 4.1.10.4. MP2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A kombinált csomagolás tilalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az 1.4S, 2., 3. és 6.1. osztály; az 1.4S osztályba tartozó tárgyak (kézifegyverekhez való lőszer), az aeroszolok (2. osztály), valamint a 3. és a 6.1. osztályba tartozó tisztító- és kezelőanyagok (a felsorolt UN-számok) készletként való kombinált csomagolásának engedélyezése, kis mennyiségben és a II. csomagolási csoportba tartozó csomagolásban kombináltan csomagolva történő értékesítés céljából.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Megjegyzések: 30.*, 30a., 30b., 30c., 30d., 30e., 30f., 30g. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

FR Franciaország

RA–a–FR–3

Tárgy: Vasúti fuvarozók szükségleteinek kielégítését célzó szállítás.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarlevélben fel kell tüntetni a veszélyes anyagokra vonatkozó információt.

A nemzeti jogszabály tartalma: A vasúti fuvarozók szükségleteit kielégítő, az 1.1.3.6. pontban meghatározott mennyiségeket meg nem haladó szállítás nem tartozik a rakományra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség alá.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–FR–4

Tárgy: Mentesség egyes, postai küldeményeket továbbító vasúti kocsik bárcázása alól.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A vasúti kocsik oldalán bárca elhelyezésére vonatkozó kötelezettség.

A nemzeti jogszabály tartalma: A postai küldeményeket továbbító vasúti kocsik közül csak azokat kell bárcázni, amelyek 3 tonnánál nagyobb mennyiségű, azonos osztályba tartozó anyagot szállítanak (az 1., a 6.2. és a 7. osztályba tartozók kivételével).

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

SE Svédország

RA–a–SE–1

Tárgy: A veszélyes árukat expresszáruként szállító vasúti járműveket nem kell bárcával ellátni.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A veszélyes árukat szállító vasúti kocsikat bárcával kell ellátni.

A nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes árukat expresszáruként szállító vasúti járműveket nem kell bárcával ellátni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: A RID-ben az expresszáruként jelölt árukra mennyiségi korlátozás vonatkozik. Ez az eltérés tehát kis mennyiségeket érint.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

UK Egyesült Királyság

RA–a–UK–1

Tárgy: Egyes kevésbé veszélyes radioaktív áruk (órák, karórák, füstérzékelők, iránytűk) szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: A RID legtöbb követelménye.

Az irányelv mellékletének tartalma: A 7. osztályba sorolt anyagok szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Teljes körű mentesség a nemzeti jogi rendelkezések alól egyes, korlátozott mennyiségű radioaktív anyagot tartalmazó kereskedelmi termékek esetében.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, Regulation 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Megjegyzések: Ez az eltérés csak rövid távú intézkedés: feleslegessé válik, amint a RID-be beépítik a NAÜ előírásainak hasonló módosításait.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–UK–2

Tárgy: Különböző robbanóanyagok, valamint robbanóanyagok és más veszélyes áruk vasúti kocsikban, járműveken és konténerekben történő együvé rakására vonatkozó korlátozások enyhítése (N4/5/6).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 7.5.2.1. és 7.5.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az együvé rakás meghatározott típusaira vonatkozó korlátozások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A nemzeti jogszabály a robbanóanyagok együvé rakása tekintetében kevésbé korlátozó mindaddig, amíg a szállítás kockázatmentesen végrehajtható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, Regulation 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Megjegyzések: Az Egyesült Királyság eltéréseket kíván engedélyezni a robbanóanyagok más robbanóanyagokkal, illetve a robbanóanyagok más veszélyes árukkal történő együvé rakására vonatkozó szabályoktól. Minden eltérés a rakomány egy vagy több elemét érintő mennyiségi korlátozással jár majd, és csak akkor engedhető meg, ha »minden ésszerű intézkedést megtettek annak megakadályozására, hogy a robbanóanyagok bármilyen módon érintkezésbe kerüljenek az ilyen árukkal vagy más módon veszélyeztessék azokat, és viszont«.

Példák az Egyesült Királyság által engedélyezni kívánt eltérésekre:

1.

az UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 és 0361 azonosító számú robbanóanyagok egy járművön szállíthatók az UN 1942 azonosító szám alá sorolt veszélyes árukkal. Az UN 1942 azonosító számú áru szállítható mennyiségét úgy kell korlátozni, mintha 1.1D besorolású robbanóanyag lenne;

2.

az UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 és 0453 azonosító számú robbanóanyagok egy járművön szállíthatók a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes árukkal (kivéve a gyúlékony gázokat, a fertőző anyagokat és a mérgező anyagokat), illetve a 3. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagokkal, vagy ezek bármely kombinációjával, amennyiben a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagok össztömege vagy össztérfogata nem haladja meg az 500 kg-ot, illetve litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg az 500 kg-ot;

3.

az 1.4G besorolású robbanóanyagok egy járművön szállíthatók a 2. szállítási kategóriába tartozó gyúlékony folyadékokkal vagy gázokkal, vagy a 3. szállítási kategóriába tartozó nem gyúlékony, nem mérgező gázokkal, vagy azok bármely kombinációjával, amennyiben a veszélyes áruk együttes tömege vagy térfogata nem haladja meg a 200 kg-ot, illetve litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg a 20 kg-ot;

4.

az UN 0106, 0107 és 0257 UN azonosító számú robbanóeszközök együtt szállíthatók a D, E vagy F összeférhetőségi csoportba tartozó olyan robbanóeszközökkel, amelyeknek alkotóelemét képezik. Az UN 0106, 0107 vagy 0257 azonosító számú robbanóeszközök együttes mennyisége nem haladhatja meg a 20 kg-ot.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–UK–3

Tárgy: Az 1.1.3.1. pont táblázatában az 1. és 2. kategóriába tartozó, 1. osztályba sorolt áruk esetében eltérő szállítóegységenkénti legnagyobb összmennyiség lehetővé tétele.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 1.1.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A szállítási művelet jellegével kapcsolatos mentesség.

A nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok mennyiségi határértékeire és együvé rakására vonatkozó mentességet érintő szabályok.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Megjegyzések: Eltérő mennyiségi határértékek és vegyesrakomány-szorzótényezők alkalmazása az 1. osztályba sorolt árukra vonatkozóan: az 1. kategória esetében 50, a 2. kategória esetében 500. A vegyes rakományokkal kapcsolatos számítások alkalmazásában a szorzótényező az 1. szállítási kategóriára 20, a 2. szállítási kategóriára 2.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–UK–4

Tárgy: Az RA–a–FR–6 átvétele.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.3.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A figyelemfelhívásra vonatkozó követelmény enyhítése platókocsin való szállítás esetén.

A nemzeti jogszabály tartalma: A figyelemfelhívásra vonatkozó követelmény nem alkalmazandó, ha a járműveken elhelyezett tábla jól látható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Megjegyzések: Ez korábban is nemzeti rendelkezés volt az Egyesült Királyságban.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–UK–5

Tárgy: Korlátozott mennyiségű áru (kivéve az 1., a 4.2., a 6.2. és a 7. osztályba tartozó árukat) belső csomagolásban történő szállítása kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz: a helyi elosztóraktáraktól a kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókhoz.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolóeszközökre és vizsgálataikra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A csomagolás esetében nem követelmény a RID-ben/ADR-ben vagy az ENSZ által előírt jelölés alkalmazása.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Megjegyzések: A RID követelményei nem megfelelőek az elosztóraktártól a kiskereskedőkig vagy felhasználókig, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókig tartó végső szállítási szakasz szabályozására. Az eltérés célja, hogy a helyi áruelosztás vasúton bonyolított szakaszában lehetővé tegye a kiskereskedelmi forgalmazásra szánt áruk belső csomagolásának külső csomagolás nélküli szállítását.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja alapján

DE Németország

RA–bi–DE–2

Tárgy: Csomagolt veszélyes hulladék szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 1–5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, csomagolás és jelölés.

A nemzeti jogszabály tartalma: 2–6.1., 8. és 9. osztály: veszélyes hulladékok kombinált csomagolása és szállítása csomagokban és IBC-konténerekben; a hulladékot belső csomagba kell csomagolni (összegyűjtve), és meghatározott hulladékcsoportokba kell sorolni (a hulladékcsoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében). A hulladékcsoportok vonatkozásában külön írásos utasítások használata fuvarokmányként; háztartási és laboratóriumi hulladékok összegyűjtése stb.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Megjegyzések: 6.* számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–bi–DE–3

Tárgy: Az UN 1381 azonosító számú, a 4.2. osztályba és az I. csomagolási osztályba tartozó anyagok (foszfor, sárga, víz alatt tartva) helyi szállítása vasúti tartálykocsikban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 6.8., 6.8.2.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tartányok és a tartálykocsik gyártására vonatkozó követelmények. A 6.8. fejezet 6.8.2.3. alszakasza típusjóváhagyást ír elő az UN 1381 azonosító számú anyagot (foszfor, sárga, víz alatt tartva) szállító tartányok esetében.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1381 azonosító számú, a 4.2. osztályba és az I. csomagolási osztályba tartozó anyag (foszfor, sárga, víz alatt tartva) rövid távolságon (Sassnitz-Mukranból Lutherstadt Wittenberg-Piesteritzbe és Bitterfeldbe) történő helyi szállítása orosz szabvány szerint épült vasúti tartálykocsikban. Az áruszállítás az illetékes biztonsági hatóságok által megállapított kiegészítő üzemeltetési rendelkezések hatálya alá tartozik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Érvényességi idő: 2014. január 1.

DK Dánia

RA–bi–DK–1

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása alagutakban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 7.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Be- és kirakodás, biztonsági távolságok.

A nemzeti jogszabály tartalma: A jogszabály a Nagy-Bælt tengerszoros alatt átvezető vasúti alagúton keresztül megvalósuló szállítás vonatkozásában alternatív rendelkezéseket tartalmaz a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszában foglalt szabályokhoz képest. Ezek az alternatív rendelkezések csak a rakomány mennyiségére és a veszélyes áru egyes rakományai között tartandó távolságra vonatkoznak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 2005. február 15.

Megjegyzések:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–bi–DK–2

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása alagutakban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 7.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Be- és kirakodás, biztonsági távolságok.

A nemzeti jogszabály tartalma: A jogszabály az Øresund tengerszoros alatt átvezető vasúti alagúton keresztül megvalósuló szállítás vonatkozásában alternatív rendelkezéseket tartalmaz a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszában foglalt szabályokhoz képest. Ezek az alternatív rendelkezések csak a rakomány mennyiségére és a veszélyes áru egyes rakományai között tartandó távolságra vonatkoznak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 2005. február 15.

Megjegyzések:

Érvényességi idő: 2016. február 29.

CZ Cseh Köztársaság

RA–bi–CZ–1

Tárgy: Az UN 1381 azonosító számú anyag (FOSZFOR, FEHÉR vagy SÁRGA, VÍZ ALATT TARTVA vagy OLDATBAN, 4.2. osztály, besorolási kód: ST3, I. csomagolási osztály) rövid távolságon történő szállítása tartálykocsikban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 6.8., 6.8.2.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tartálykocsik gyártására vonatkozó követelmények. A 6.8. fejezet 6.8.2.3. alszakasza tervjóváhagyást ír elő az UN 1381 azonosító számú anyagot (FOSZFOR, FEHÉR vagy SÁRGA, VÍZ ALATT TARTVA vagy OLDATBAN, 4.2. osztály, besorolási kód: ST3, I. csomagolási osztály) szállító tartálykocsik esetében.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1381 azonosító számú anyag (FOSZFOR, FEHÉR vagy SÁRGA, VÍZ ALATT TARTVA vagy OLDATBAN, 4.2. osztály, besorolási kód: ST3, I. csomagolási osztály) a cseh–lengyel államhatáron található Petrovice u Karviné és Boří Les állomás közötti, a nemzetközi vasúti árufuvarozásról szóló megállapodás (SZMGSZ) előírásainak megfelelően épített vasúti tartálykocsikban történő szállítása. A szállítás a különösen a vasúttársaság, a pályahálózat-működtető, valamint az integrált mentési szolgálat érintett részlegei szintjén hozott további üzemeltetési intézkedések hatálya alá esik.

Nemzeti jogszabályra való hivatkozás: A közlekedési minisztérium által kibocsátott mentesség.

Érvényességi idő: 2014. január 1.

SE Svédország

RA–bi–SE–1

Tárgy: Veszélyes hulladék szállítása veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 2., 5.2. és 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, jelölés és bárcázás, valamint a csomagolóeszközök kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A jogszabály egyszerűsített osztályozási kritériumokat ír elő, kevésbé szigorú követelményeket határoz meg a csomagolóeszköz kialakítására és vizsgálatára vonatkozóan, valamint módosított bárcázási és jelölési követelményeket tartalmaz. A veszélyes hulladékokat az RID szerinti osztályozás helyett különböző hulladékcsoportokba sorolják. Egy-egy hulladékcsoportba olyan anyagok tartoznak, amelyek az RID szerint együvé rakhatók (egybecsomagolhatók). Az UN-szám helyett minden küldeménydarabon a hulladékcsoport kódját kell feltüntetni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Ezek a szabályok csak a veszélyes hulladéknak a kommunális újrahasznosító művekből a veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe való szállítása esetére alkalmazhatók.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja alapján

DE Németország

RA–bii–DE–1

Tárgy: UN 1051 azonosító számú, stabilizált, folyékony, 1 tömegszázalékot nem meghaladó víztartalmú hidrogén-cianid helyi szállítása vasúti tartálykocsikban, eltérve a 2008/68/EK irányelv II. melléklete II.1. szakaszának 4.3.2.1.1. alszakaszától.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 3.2., 4.3.2.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: az UN 1051 azonosító számú, stabilizált, folyékony, 1 tömegszázalékot nem meghaladó víztartalommal rendelkező anyag (hidrogén-cianid) szállításának tilalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: Konkrét kijelölt útvonalakon végzett helyi vasúti szállítás, meghatározott ipari folyamat részeként, egyértelműen megfogalmazott feltételekkel, szigorúan ellenőrzött körülmények között. A szállítás speciálisan erre a célra engedélyezett tartálykocsikban történik, amelyek kialakítását és alkatrészeit a legújabb biztonsági technológiának megfelelő módon folyamatosan kiigazítják (pl. a TE 22-nek megfelelő ütközőkkel történő felszerelés). A szállítási folyamatot részletesen az illetékes biztonsági és vészhelyzet-elhárító hatóságokkal egyetértésben kidolgozott kiegészítő üzembiztonsági előírások szabályozzák, és az illetékes felügyeleti hatóságok ellenőrzik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: E 1/97. sz. eltérés (4. módosítás szerinti változat), Szövetségi Vasúti Hivatal.

Érvényességi idő: 2017. január 1.

DE Németország

RA–bii–DE–2

Tárgy: Az UN 1402 azonosító számú, I. csomagolási osztályba tartozó anyag (kalcium-karbid) kijelölt útvonalakon, konténerekben vagy vasúti kocsikban történő helyi szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 3.2., 7.3.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az ömlesztett szállításra vonatkozó általános követelmények. A 3.2. fejezet A. táblázata értelmében a kalcium-karbid ömlesztett szállítása tilos.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1402 azonosító számú, I. csomagolási osztályba tartozó anyag (kalcium-karbid) külön kijelölt útvonalakon végzett helyi vasúti szállítása, meghatározott ipari folyamat részeként, egyértelműen megfogalmazott feltételekkel, szigorúan ellenőrzött körülmények között. A rakomány szállítása vasúti kocsikban, e célra épült konténerekben történik. Az áru szállítása az illetékes biztonsági hatóságok által megállapított kiegészítő üzemeltetési rendelkezések hatálya alá tartozik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Érvényességi idő: 2018. január 15.”

3.

A III. melléklet III.3. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„III.3.   Nemzeti eltérések

Az egyes tagállamok által a veszélyes áruk saját területükön belül történő szállítása vonatkozásában, a 2008/68/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján alkalmazott eltérések.

Az eltérések kódja: IW–a/bi/bii–MS–nn

IW= Inland waterways (belvízi hajóutak)

a/bi/bii= a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja/b) pontjának i. alpontja/b) pontjának ii. alpontja alapján

MS= a tagállam nevének rövidítése

nn= sorszám

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja alapján.

BG Bulgária

IW–bi–BG–1

Tárgy: Bunkerhajók osztályozása és ellenőrzése.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv III. mellékletének III.1. szakaszára: 1.15. fejezet.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az 1.15. fejezet (Az osztályozó társaságok elismerése) rendelkezései előírják, hogy az osztályozó társaság elismerése az 1.15.2. szakaszban megállapított elismerési eljárás szerint történjen.

A nemzeti jogszabály tartalma: A bolgár folyami kikötőkben vagy más, az e kikötők közvetlen joghatósága alatt álló területeken működő, olajtermékek szállítására szolgáló bunkerhajóknak a 2008/68/EK irányelv III. melléklete III.1. szakaszának 1.15. fejezete érelmében nem elismert osztályozó társaság által végzett osztályozása és ellenőrzése engedélyezett, feltéve, ha ez a biztonságot nem veszélyezteti.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (A veszélyes áruk kezeléséről, valamint tengeri és belvízi szállításáról szóló, 2006. június 20-i 16. sz. rendelet; a hajószemléket és a hajótulajdonosok vizsgálatát végző társaságok elismeréséről szóló, 2004. január 9-i 4. sz. rendelet).

Megjegyzések: Az eltérés csak a kikötők területén, vagy e kikötők közvetlen joghatósága alatt álló egyéb területeken működő hajókra vonatkozik.

Érvényességi idő: 2018. január 15.”