ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.035.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 35

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. február 8.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásának időpontjáról

1

 

 

2012/71/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. január 23.) a vámügyi együttműködéssel és a származási szabályokkal foglalkozó EU–Chile különbizottságban az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködési eljárásokról szóló III. melléklet tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

2

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 97/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. február 6.) az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 164. alkalommal történő módosításáról

4

 

*

A Bizottság 98/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. február 7.) a Pichia pastoris (DSM 23036) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) brojlercsirkék és -pulykák, tojójércék, tenyésztés céljából nevelt pulykák, tojótyúkok, egyéb hízó- és tojómadarak, elválasztott malacok, hízósertések és kocák takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Huvepharma AD) ( 1 )

6

 

 

A Bizottság 99/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. február 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az 1216/2009/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. június 29-i 578/2010/EU bizottsági rendelethez (HL L 171., 2010.7.6.)

10

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

8.2.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 35/1


Tájékoztatás az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásának időpontjáról

Az Európai Unió és a Mozambiki Köztársaság kormánya 2012. február 1-jén Brüsszelben aláírta a halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyvet.

A jegyzőkönyv következésképpen annak 15. cikke értelmében 2012. február 1-jétől ideiglenesen alkalmazandó.


8.2.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 35/2


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. január 23.)

a vámügyi együttműködéssel és a származási szabályokkal foglalkozó EU–Chile különbizottságban az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködési eljárásokról szóló III. melléklet tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

(2012/71/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A preferenciális származási szabályok alapvető fontosságúak az Európai Unió és kereskedelmi partnerei – beleértve Chilét is – közötti szabadkereskedelmi megállapodások megfelelő alkalmazása szempontjából. Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás (1) (a továbbiakban: társulási megállapodás) 2002. november 18-án került aláírásra.

(2)

A társulási megállapodás III. melléklete meghatározza a származó termékek fogalmát és az igazgatási együttműködés módszereit. A melléklet 2003. február 1-jén lépett hatályba.

(3)

A III. melléklethez fűzött magyarázó megjegyzések – amelyek egyértelmű útmutatást adnak a vámhatóságok számára a megállapodás ezen melléklet gyakorlati alkalmazására vonatkozóan – 2004. január 1-je óta vannak hatályban.

(4)

A társulási megállapodás célja, inter alia, az 58. cikkében foglaltnak megfelelően, hogy – hivatkozva a megállapodás III. mellékletében megállapított származási szabályokra – az egyik fél területéről származó és a másik fél területére exportált termékekre vonatkozó vámok eltörlésre kerüljenek. Ezen melléklet 36. cikkének (2) bekezdése „a Közösség vámterületére” való hivatkozást tartalmaz.

(5)

A vámügyi együttműködéssel és a származási szabályokkal foglalkozó EU–Chile különbizottságban az Európai Unió által képviselendő álláspontnak a mellékelt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A vámügyi együttműködéssel és a származási szabályokkal foglalkozó EU–Chile különbizottságban az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködési eljárásokról szóló III. melléklet 36. cikke (2) bekezdésének tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontnak a mellékelt EU–Chile különbizottsági határozattervezeten kell alapulnia.

2. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. GJERSKOV


(1)  HL L 352., 2002.12.30., 3. o.


A VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL ÉS A SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOKKAL FOGLALKOZÓ EU–CHILE KÜLÖNBIZOTTSÁG …/201_ HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködési eljárásokról szóló III. mellékletről

A KÜLÖNBIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló 2002. november 18-i megállapodásra (1) (a továbbiakban: társulási megállapodás) és különösen a származó termék koncepciója fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködési eljárásokról szóló III. melléklet 36. cikkének (2) bekezdésében található „a Közösség vámterülete” kifejezésekre,

mivel:

(1)

A társulási megállapodás III. melléklete megállapítja a megállapodás részes feleinek területéről származó termékekre vonatkozó származási szabályokat.

(2)

A társulási megállapodás III. mellékletének szövege „a Közösség” kifejezésre való hivatkozást tartalmaz.

(3)

A társulási megállapodás III. melléklete alkalmazásában helyénvaló a „Közösség” és a „Közösség vámterülete” kifejezéseknek a melléklethez fűzött magyarázó megjegyzés formájában történő meghatározása a melléklet helyes területi hatályának biztosítása érdekében,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT:

1. cikk

A társulási megállapodás III. mellékletének alkalmazásában „a Közösség vámterülete” kifejezés az Európai Közösségnek (a jelenlegi Európai Uniónak) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 3. cikkének (1) bekezdésében feltültetett vámterületére vonatkozik, a jelenleg hatályos jogszabályok bármely későbbi módosításának vagy hatályon kívül helyezésének sérelme nélkül.

A II. melléklethez fűzött magyarázó megjegyzés nem érinti az említett melléklet Ceutára és Melillára vonatkozó VII. címét.

2. cikk

A társulási megállapodás III. melléklete alkalmazásában a „Közösség” kifejezés az ezen határozat 1. cikkében említett, az Európai Közösségnek (a jelenlegi Európai Uniónak) a vámterületét jelenti.

3. cikk

Ez a határozat az utolsó fél azon bejelentését követő hatvanadik napon lép hatályba, hogy ezen határozat végrehajtása tekintetében a belső előírásai teljesítésre kerültek.

Kelt …,

a különbizottság részéről

az elnök


(1)  HL L 352., 2002.12.30., 3. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


RENDELETEK

8.2.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 35/4


A BIZOTTSÁG 97/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. február 6.)

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 164. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, 7a. cikkének (1) bekezdésére és 7a. cikkének (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2012. január 25-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankcióbizottsága úgy határozott, hogy három természetes személlyel egészíti ki az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó listáját, amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell. Úgy határozott továbbá, hogy egy bejegyzést módosít a listán.

(3)

A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. február 6-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A „Természetes személyek” rész a következő bejegyzésekkel egészül ki:

(a)

„Monir Chouka (más néven Abu Adam). Születési ideje:1981.7.30. Születési helye: Bonn, Németország. Állampolgársága: a) német; b) marokkói. Útlevélszáma: 5208323009 (2007.2.2-án Bonn városban (Németország) kibocsátott német útlevél, érvényessége 2012.2.1-jén lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: 5209530116 (2006.6.21-én Bonn városban (Németország) kibocsátott német személyazonosító igazolvány, érvényessége 2011.6.20-án lejárt). Egyéb információ: a) korábbi címe: Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Németország; b) kapcsolatban áll az Islamic Movement of Uzbekistan szervezettel; c) Yassin Chouka fivére. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.1.25.”.

(b)

„Yassin Chouka (más néven Abu Ibraheem). Születési ideje: 1984.12.11. Születési helye: Bonn, Németország. Állampolgársága: a) német; b) marokkói. Útlevélszáma: 5204893014 (2000.10.5-én Bonn városban (Németország) kibocsátott német útlevél, érvényessége 2005.10.5-én lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: 5209445304 (2005.9.5-én Bonn városban (Németország) kibocsátott német személyazonosító igazolvány, érvényessége 2010.9.4-én lejárt). Egyéb információ: a) korábbi címe: Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Németország; b) kapcsolatban áll az Islamic Movement of Uzbekistan szervezettel; c) Monir Chouka fivére. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.1.25.”.

(c)

„Mevlüt Kar (más néven a) Mevluet Kar; b) Abu Obaidah; c) Obeidah Al Turki; d) Al-Turki; e) Al Turki Kyosev; f) Yanal Yusov; g) Abu Udejf el-Turki; h) Abu Obejd el-Turki; i) Abdurrahman Almanci). Születési ideje: 1978.12.25.Születési helye: Ludwigshafen, Németország. Állampolgársága: török. Útlevélszáma: TR-M842033 (2002.5.2-án Mainz városban (Németország) a török főkonzulátus által kibocsátott török útlevél, érvényessége 2007.7.24-én lejárt). Egyéb információ: a) korábbi címe (2009 augusztusában): Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Isztambul, Törökország; b) kapcsolatban áll az Islamic Jihad Grouppal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.1.25.”.

(2)

A „Természetes személyek” részben a „Hani Al-Sayyid Al-Sebai (alias a) Hani Yousef Al-Sebai; b) Hani Youssef; c) Hany Youseff; d) Hani Yusef; e) Hani al-Sayyid Al-Sabai; f) Hani al-Sayyid El Sebai; g) Hani al-Sayyid Al Siba’i; h) Hani al-Sayyid El Sabaay; i) El- Sababt; j) Abu Tusnin; k) Abu Akram; l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef; m) Abu Karim; n) Hani Elsayed Youssef). Címe: London, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1961.3.1.; b) 1960.6.16. Születési helye: Qaylubiyah, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Hani Al-Sayyid Al-Sebai Yusif (más néven a) Hani Yousef Al-Sebai; b) Hani Youssef; c) Hany Youseff; d) Hani Yusef; e) Hani al-Sayyid Al-Sabai; f) Hani al-Sayyid El Sebai; g) Hani al-Sayyid Al Siba’i; h) Hani al-Sayyid El Sabaay; i) El- Sababt; j) Abu Tusnin; k) Abu Akram; l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef; m) Abu Karim; n) Hani Elsayed Youssef). Címe: London, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1961.3.1.; b) 1960.6.16. Születési helye: Qaylubiyah, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: apja neve: Mohamed Elsayed Elsebai. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.9.29.”.


8.2.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 35/6


A BIZOTTSÁG 98/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. február 7.)

a Pichia pastoris (DSM 23036) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) brojlercsirkék és -pulykák, tojójércék, tenyésztés céljából nevelt pulykák, tojótyúkok, egyéb hízó- és tojómadarak, elválasztott malacok, hízósertések és kocák takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Huvepharma AD)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és eljárásairól.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be a Pichia pastoris (DSM 23036) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) engedélyezésére. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” kategóriába sorolandó, a Pichia pastoris (DSM 23036) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) brojlercsirkék és -pulykák, tojójércék, tenyésztés céljából nevelt pulykák, tojótyúkok, egyéb hízó- és tojómadarak, elválasztott malacok, hízósertések és kocák takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2011. október 11-i véleményében (2) megállapította, hogy a javasolt használati feltételek mellett a Pichia pastoris (DSM 23036) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) nincs káros hatással az állati vagy emberi egészségre, illetve a környezetre, és használata az összes célfajnál fokozhatja a foszfor emészthetőségét és a madarak teljesítményét. A Hatóság szerint nincs szükség a forgalomba hozatalt követő különleges nyomon követési előírásokra. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmány-adalékanyagra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(5)

A Pichia pastoris (DSM 23036) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően e készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „emészthetőséget fokozó anyagok” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. február 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(11):2414.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

Aktivitási egység/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: emészthetőséget fokozó anyagok.

4a16

Huvepharma AD

6-fitáz

(EC 3.1.3.26)

 

Az adalékanyag összetétele:

Pichia pastoris (DSM 23036) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) készítmény, amelynek minimális aktivitása:

 

4 000 OTU (1)/g szilárd formában

 

8 000 OTU/g folyékony formában

 

A hatóanyag jellemzése:

Pichia pastoris (DSM 23036) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26)

 

Analitikai módszer  (2)

a nátrium-fitátból az enzim által felszabadított szervetlen foszfát mennyiségi meghatározásán alapuló kolorimetriás módszer

Brojlercsirke

Tojójérce

Tojótyúk

A hízópulykákon kívüli szárnyasok és tenyésztés céljából nevelt pulykák.

Kocák

125 OTU

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatósági időtartamot és a pelletálási stabilitást.

2.

Az összes engedélyezett faj ajánlott maximális adagja: 500 OTU/kg a teljes értékű takarmányban

3.

Olyan takarmányban alkalmazandó, amely több mint 0,23 % fitin-kötésben lévő foszfort tartalmaz.

4.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és védőkesztyű viselése kötelező.

2022. február 28.

Brojlerpulykák

Tenyészpulykák

Hízósertések

(Elválasztott) malacok

250 OTU


(1)  1 OTU az az enzimmennyiség, amely 5,5 pH-jú citrát-pufferben 37 °C-on percenként 1 mikromol szervetlen foszfátot szabadít fel 5,1 mM nátrium-fitátból, mérés kolorimetriával: kék foszfor-molibdát komplex 820 nm-en.

(2)  Az analitikai módszerek részletes leírása a közösségi referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


8.2.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 35/8


A BIZOTTSÁG 99/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. február 7.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. február 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

156,8

MA

59,6

TN

81,9

TR

119,4

ZZ

104,4

0707 00 05

EG

217,9

JO

137,5

TR

185,1

US

57,6

ZZ

149,5

0709 91 00

EG

330,9

ZZ

330,9

0709 93 10

MA

92,5

TR

174,2

ZZ

133,4

0805 10 20

EG

48,9

IL

119,1

MA

51,9

TN

52,7

TR

75,6

ZZ

69,6

0805 20 10

IL

139,6

MA

81,6

ZZ

110,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,2

IL

90,7

JM

98,5

KR

94,1

MA

117,5

PK

55,0

TR

75,3

ZZ

84,5

0805 50 10

EG

46,1

TR

53,3

ZZ

49,7

0808 10 80

CA

130,0

CL

98,4

CN

111,9

MA

59,2

MK

31,8

US

142,9

ZZ

95,7

0808 30 90

CL

216,1

CN

60,2

US

122,0

ZA

130,3

ZZ

132,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


Helyesbítések

8.2.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 35/10


Helyesbítés az 1216/2009/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. június 29-i 578/2010/EU bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 171., 2010. július 6. )

A 17. oldalon, az 51. cikk (1) bekezdésének a) pontjában:

a következő szövegrész:

„a)

azokról az összegekről, euróban kifejezve, amelyekre vonatkozóan az előző hónap során a 41. cikk (1) bekezdésével összhangban visszatérítési bizonyítványokat küldtek vissza;”

helyesen:

„a)

azokról az összegekről, euróban kifejezve, amelyekre vonatkozóan az előző hónap során a 41. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban visszatérítési bizonyítványokat küldtek vissza;”.

A 17. oldalon, az 51. cikk (1) bekezdésének c) pontjában:

a következő szövegrész:

„c)

a 35. cikkben említettek szerint az előző hónap során kiállított visszatérítési bizonyítványokról, euróban kifejezve;”

helyesen:

„c)

a 36. cikkben említettek szerint az előző hónap során kiállított visszatérítési bizonyítványokról, euróban kifejezve;”.