ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.020.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 20

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. január 24.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

KÖLTSÉGVETÉSEK

 

 

2012/30/EU, Euratom

 

*

Az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó 6. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása

1

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. címébe beállított minden bevétel további előirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorokban, amelyekben a megfelelő bevételt eredményező eredeti kiadás szerepelt.

Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott előirányzatra vonatkoznak, beleértve a költségvetési előirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítő előirányzatokat és meghatározott bevételeket.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

KÖLTSÉGVETÉSEK

24.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 20/1


Az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó 6. számú költségvetés-módosításának

VÉGLEGES ELFOGADÁSA

(2012/30/EU, Euratom)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKE,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikke (4) bekezdése a) pontjára és 314. cikke (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére, amelyet 2010. december 15-én fogadtak el véglegesen (2),

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (3),

tekintettel a 2011-es általános költségvetéshez fűzött 6. számú költségvetés-módosítási tervezetre, amelyet a Bizottság 2011. október 18-án készített el,

tekintettel a 6/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetre vonatkozó tanácsi álláspontra, amelyet a Tanács 2011. november 30-án fogadott el,

tekintettel a 6/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetre vonatkozó tanácsi álláspontról szóló, 2011. december 1-jei parlamenti állásfoglalásra,

tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzatának 75b. és 75e. cikkére,

MEGÁLLAPÍTJA:

Egyetlen cikk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke szerinti eljárás lezárult, és az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó 6. számú költségvetés-módosítása véglegesen elfogadásra került.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 1-jén.

az elnök

J. BUZEK


(1)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(2)  HL L 68., 2011.3.15.

(3)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.


AZ EURÓPAI UNIÓ 2011-ES PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ 6. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSÁNAK VÉGLEGES ELFOGADÁSA

TARTALOM

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

A. Az általános költségvetés bevezetése és finanszírozása

B. Általános bevételkimutatás költségvetési soronként

– Bevételek

– 1. cím: Saját források

– 3. cím: Többletek, egyenlegek és kiigazítások

– 6. cím: Hozzájárulások és visszatérítések az Uniós/közösségi megállapodásokkal és programokkal összefüggésben

– 7. cím: Késedelmi kamatok és pénzbírságok

BEVÉTEL- ÉS KIADÁSKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNT

III. szakasz: Bizottság

– Bevételek

– 6. cím: Uniós/közösségi egyezmények és programok hozzájárulásai és jóváírásai

– 7. cím: Késedelmi kamatok és bírságok

– Kiadások

– 01. cím: Gazdasági és pénzügyek

– 04. cím: Foglalkoztatási és szociális ügyek

– 05. cím: Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

– 07. cím: Környezetvédelem és éghajlat-politika

– 08. cím: Kutatás

– 09. cím: Információs társadalom és média

– 11. cím: Tengerügyek és halászat

– 14. cím: Adóügyek és vámunió

– 15. cím: Oktatás és kultúra

– 17. cím: Egészségügy és fogyasztóvédelem

– 19. cím: Külkapcsolatok

– 21. cím: Fejlesztés és az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség államaival (AKCS-államokkal) fenntartott kapcsolatok


 

A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

A 2011-es pénzügyi év során finanszírozandó előirányzatok az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 1. cikkének értelmében

KIADÁSOK

Megnevezés

2011. évi költségvetés (1)

2010. évi költségvetés (2)

Változás (%)

1.

Fenntartható növekedés

53 629 039 384

47 647 241 763

12,55

2.

A természeti erőforrások megőrzése és kezelése

55 983 918 184

58 135 640 809

–3,70

3.

Uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése

1 700 103 331

1 477 871 910

15,04

4.

Az EU mint globális szereplő

7 242 528 574

7 787 695 183

–7,00

5.

Igazgatás

8 171 544 289

7 907 468 861

3,34

Összes kiadás  (3)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


BEVÉTELEK

Megnevezés

2011. évi költségvetés (4)

2010. évi költségvetés (5)

Változás (%)

Egyéb bevételek (4–9. cím)

2 083 368 232

1 432 338 606

+45,45

Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet (3 0. alcím, 3 0 0. jogcímcsoport)

4 539 394 283

2 253 591 199

+ 101,43

A külső fellépésekre képzett Garanciaalap többletének visszafizetéséből származó saját források többlete (3 0. alcím, 3 0 2. jogcímcsoport)

p.m.

p.m.

A héa- és GNP/GNI-alapú, az előző évekre szánt saját forrásokból származó saját források mérlege (3 1. és 3 2. alcím)

1 814 882 000

p.m.

Összes bevétel (3–9. cím)

8 437 644 515

3 685 929 805

+ 128,91

A vámok és cukorilletékek nettó összege (1 1. és 1 2. alcím)

16 667 000 000

15 719 200 000

+6,03

Egységes kulcsú, héaalapú saját források (1. és 2. táblázat, 1 3. alcím)

14 125 977 050

13 277 325 100

+6,39

A kiegészítő forrásokból finanszírozandó, fennmaradó összegek (GNI-alapú saját források, 3. táblázat, 1 4. alcím)

87 496 512 197

90 273 463 621

–3,08

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikkében felsorolt saját források által fedezendő előirányzatok (6)

118 289 489 247

119 269 988 721

–0,82

Összes bevétel  (7)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


1. TÁBLÁZAT

A harmonizált hozzáadottértékadó- (héa-) alapok maximált összegének kiszámítása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján

Tagállam

A határértéket meg nem haladó héaalap 1 %-a

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a

Határérték (%-ban)

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a a határértékkel szorozva

A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a (8)

A héaalap határértékét túllépő tagállamok

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgium

1 627 587 000

3 698 643 000

50

1 849 321 500

1 627 587 000

 

Bulgária

169 013 000

370 007 000

50

185 003 500

169 013 000

 

Cseh Köztársaság

652 877 000

1 391 854 000

50

695 927 000

652 877 000

 

Dánia

963 769 000

2 458 026 000

50

1 229 013 000

963 769 000

 

Németország

11 026 155 000

26 119 640 000

50

13 059 820 000

11 026 155 000

 

Észtország

71 993 000

146 742 000

50

73 371 000

71 993 000

 

Írország

649 089 000

1 266 969 000

50

633 484 500

633 484 500

Írország

Görögország

1 019 460 000

2 175 890 000

50

1 087 945 000

1 019 460 000

 

Spanyolország

5 258 235 000

10 542 672 000

50

5 271 336 000

5 258 235 000

 

Franciaország

9 324 427 000

20 331 649 000

50

10 165 824 500

9 324 427 000

 

Olaszország

5 759 061 000

15 753 884 000

50

7 876 942 000

5 759 061 000

 

Ciprus

147 063 000

179 320 000

50

89 660 000

89 660 000

Ciprus

Lettország

61 563 000

186 604 000

50

93 302 000

61 563 000

 

Litvánia

118 148 000

290 314 000

50

145 157 000

118 148 000

 

Luxemburg

217 935 000

316 518 000

50

158 259 000

158 259 000

Luxemburg

Magyarország

421 920 000

978 454 000

50

489 227 000

421 920 000

 

Málta

44 136 000

60 993 000

50

30 496 500

30 496 500

Málta

Hollandia

2 767 210 000

6 121 794 000

50

3 060 897 000

2 767 210 000

 

Ausztria

1 315 726 000

2 927 120 000

50

1 463 560 000

1 315 726 000

 

Lengyelország

1 810 016 000

3 689 995 000

50

1 844 997 500

1 810 016 000

 

Portugália

860 113 000

1 644 805 000

50

822 402 500

822 402 500

Portugália

Románia

460 410 000

1 248 095 000

50

624 047 500

460 410 000

 

Szlovénia

181 241 000

361 860 000

50

180 930 000

180 930 000

Szlovénia

Szlovákia

214 596 000

687 119 000

50

343 559 500

214 596 000

 

Finnország

839 952 000

1 929 744 000

50

964 872 000

839 952 000

 

Svédország

1 674 991 000

3 932 868 000

50

1 966 434 000

1 674 991 000

 

Egyesült Királyság

8 417 725 000

18 044 543 000

50

9 022 271 500

8 417 725 000

 

Összesen

56 074 411 000

126 856 122 000

 

63 428 061 000

55 890 066 500

 


2. TÁBLÁZAT

A hozzáadottérték-adóból származó saját források bontása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján (1 3. alcím)

Tagállam

A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a

A héaalapú saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs (9) (%-ban)

A héaalapú saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgium

1 627 587 000

0,3000

488 276 100

Bulgária

169 013 000

0,3000

50 703 900

Cseh Köztársaság

652 877 000

0,3000

195 863 100

Dánia

963 769 000

0,3000

289 130 700

Németország

11 026 155 000

0,1500

1 653 923 250

Észtország

71 993 000

0,3000

21 597 900

Írország

633 484 500

0,3000

190 045 350

Görögország

1 019 460 000

0,3000

305 838 000

Spanyolország

5 258 235 000

0,3000

1 577 470 500

Franciaország

9 324 427 000

0,3000

2 797 328 100

Olaszország

5 759 061 000

0,3000

1 727 718 300

Ciprus

89 660 000

0,3000

26 898 000

Lettország

61 563 000

0,3000

18 468 900

Litvánia

118 148 000

0,3000

35 444 400

Luxemburg

158 259 000

0,3000

47 477 700

Magyarország

421 920 000

0,3000

126 576 000

Málta

30 496 500

0,3000

9 148 950

Hollandia

2 767 210 000

0,1000

276 721 000

Ausztria

1 315 726 000

0,2250

296 038 350

Lengyelország

1 810 016 000

0,3000

543 004 800

Portugália

822 402 500

0,3000

246 720 750

Románia

460 410 000

0,3000

138 123 000

Szlovénia

180 930 000

0,3000

54 279 000

Szlovákia

214 596 000

0,3000

64 378 800

Finnország

839 952 000

0,3000

251 985 600

Svédország

1 674 991 000

0,1000

167 499 100

Egyesült Királyság

8 417 725 000

0,3000

2 525 317 500

Összesen

55 890 066 500

 

14 125 977 050


3. TÁBLÁZAT

Az egységes kulcs meghatározása és a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló források bontása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján (1 4. alcím)

Tagállam

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a

A „kiegészítő alap” saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs

A „kiegészítő alap” saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgium

3 698 643 000

 

2 551 066 178

Bulgária

370 007 000

 

255 205 042

Cseh Köztársaság

1 391 854 000

 

960 003 889

Dánia

2 458 026 000

 

1 695 375 032

Németország

26 119 640 000

 

18 015 507 359

Észtország

146 742 000

 

101 212 405

Írország

1 266 969 000

 

873 866 920

Görögország

2 175 890 000

 

1 500 777 282

Spanyolország

10 542 672 000

 

7 271 600 414

Franciaország

20 331 649 000

 

14 023 354 543

Olaszország

15 753 884 000

 

10 865 931 276

Ciprus

179 320 000

 

123 682 439

Lettország

186 604 000

0,6897303 (10)

128 706 435

Litvánia

290 314 000

 

200 238 365

Luxemburg

316 518 000

 

218 312 058

Magyarország

978 454 000

 

674 869 380

Málta

60 993 000

 

42 068 721

Hollandia

6 121 794 000

 

4 222 386 866

Ausztria

2 927 120 000

 

2 018 923 381

Lengyelország

3 689 995 000

 

2 545 101 391

Portugália

1 644 805 000

 

1 134 471 861

Románia

1 248 095 000

 

860 848 950

Szlovénia

361 860 000

 

249 585 810

Szlovákia

687 119 000

 

473 926 800

Finnország

1 929 744 000

 

1 331 002 925

Svédország

3 932 868 000

 

2 712 618 260

Egyesült Királyság

18 044 543 000

 

12 445 868 215

Összesen

126 856 122 000

 

87 496 512 197


4. TÁBLÁZAT

Hollandia és Svédország esetében a GNI-hozzájárulásban bekövetkező bruttó csökkentés kiszámítása és finanszírozása, a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikkének (5) bekezdése értelmében (1 6. alcím)

Tagállam

Bruttó csökkentés

A GNI-alap százalékos aránya

A bruttó csökkentésre alkalmazott GNI-kulcs

A Hollandia és Svédország javára alkalmazott csökkentés finanszírozása

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgium

 

2,92

24 197 489

24 197 489

Bulgária

 

0,29

2 420 682

2 420 682

Cseh Köztársaság

 

1,10

9 105 873

9 105 873

Dánia

 

1,94

16 081 048

16 081 048

Németország

 

20,59

170 881 511

170 881 511

Észtország

 

0,12

960 025

960 025

Írország

 

1,00

8 288 842

8 288 842

Görögország

 

1,72

14 235 241

14 235 241

Spanyolország

 

8,31

68 972 916

68 972 916

Franciaország

 

16,03

133 014 961

133 014 961

Olaszország

 

12,42

103 066 026

103 066 026

Ciprus

 

0,14

1 173 158

1 173 158

Lettország

 

0,15

1 220 812

1 220 812

Litvánia

 

0,23

1 899 310

1 899 310

Luxemburg

 

0,25

2 070 743

2 070 743

Magyarország

 

0,77

6 401 302

6 401 302

Málta

 

0,05

399 032

399 032

Hollandia

– 665 039 963

4,83

40 050 378

– 624 989 585

Ausztria

 

2,31

19 149 984

19 149 984

Lengyelország

 

2,91

24 140 912

24 140 912

Portugália

 

1,30

10 760 744

10 760 744

Románia

 

0,98

8 165 364

8 165 364

Szlovénia

 

0,29

2 367 383

2 367 383

Szlovákia

 

0,54

4 495 312

4 495 312

Finnország

 

1,52

12 624 890

12 624 890

Svédország

– 164 885 941

3,10

25 729 850

– 139 156 091

Egyesült Királyság

 

14,22

118 052 116

118 052 116

Összesen

– 829 925 904

100,00

829 925 904

0

Uniós GDP-árdeflátor (EUR) (2010. tavaszi gazdasági előrejelzés):

a) 2004 EU25 = 107,4023 / b) 2006 EU25 = 112,1509 / c) 2006 EU27 = 112,4894 / d) 2011 EU27 = 118,4172

A Hollandiára alkalmazandó egyszeri összeg (2011-es árakon):

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR

A Svédországra alkalmazandó egyszeri összeg (2011-es árakon):

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR


5.1. TÁBLÁZAT

A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikke (1 5. alcím) értelmében a költségvetési egyensúlyhiány megszüntetése érdekében az Egyesült Királyság részére 2010-re nyújtott korrekció

Ismertetés

Együttható (11) (%)

Összeg

1.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a nem korlátozott héa-alapok összegéből

15,0995

 

2.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a bővítéssel kapcsolatos kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összességéből

7,7390

 

3.

(1) – (2)

7,3605

 

4.

Összes elkülönített kiadás

 

111 581 136 089

5.

Bővítéssel kapcsolatos kiadások (12) = (5a + 5b)

 

23 885 731 392

5a.

Előcsatlakozási kiadások

 

2 978 639 088

5b.

A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások

 

20 907 092 304

6.

A bővítési kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összessége = (4) – (5)

 

87 695 404 697

7.

A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66

 

4 260 193 166

8.

Brit előny (13)

 

388 810 830

9.

A brit korrekció alapja = (7) – (8)

 

3 871 382 336

10.

A hagyományos saját forrásokból származó rendkívüli többlet (14)

 

29 810 676

11.

Brit korrekció = (9) – (10)

 

3 841 571 660

A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikkének (2) bekezdése szerint a 2007–2013-as időszakban az Egyesült Királyság kiegészítő hozzájárulása, amelyet az elkülönített kiadások bővítési kiadásokkal való, az azon cikk (1) bekezdése g) pontjában említett csökkentése eredményez, nem haladhatja meg a 10 500 000 000 EUR-t 2004-es árakon. A vonatkozó számokat az alábbi táblázat tartalmazza.

2007–2012. évi brit korrekció

A különbözet eredeti összege a 10,5 milliárd EUR-s határértékhez viszonyítva

(2007. évi ORD vs. 2000. évi ORD), EUR-ban

Különbözet folyó árakon

Különbözet állandó 2004. évi árakon

A.

2007. évi brit korrekció

0

0

B.

2008. évi brit korrekció

– 301 636 064

– 279 914 923

C.

2009. évi brit korrekció

–1 350 053 160

–1 271 666 250

D.

2010. évi brit korrekció

–2 083 537 505

–1 918 060 737

E.

2011. évi brit korrekció

n.a.

n.a.

F.

2012. évi brit korrekció

n.a.

n.a.

G.

Összesített különbözet = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 735 226 728

–3 469 641 910


5.2. TÁBLÁZAT

A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikke értelmében a költségvetési egyensúlyhiány megszüntetése érdekében az Egyesült Királyság részére 2007-re nyújtott korrekció (3 5. alcím)

Ismertetés

Együttható (15) (%)

Összeg

1.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a nem korlátozott héa-alapok összegéből

17,4496

 

2.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a bővítéssel kapcsolatos kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összességéből

7,2384

 

3.

(1) – (2)

10,2111

 

4.

Összes elkülönített kiadás

 

105 275 791 730

5.

Bővítéssel kapcsolatos kiadások (16) = (5a + 5b)

 

2 930 808 042

5a.

Előcsatlakozási kiadások

 

2 930 808 042

5b.

A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások

 

0

6.

A bővítési kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összessége = (4) – (5)

 

102 344 983 688

7.

A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66

 

6 897 392 491

8.

Brit előny (17)

 

67 188 488

9.

A brit korrekció alapja = (7) – (8)

 

6 830 204 004

10.

A hagyományos saját forrásokból származó rendkívüli többlet (18)

 

–46 980 802

11.

Brit korrekció = (9) – (10)

 

6 877 184 806


5.3. TÁBLÁZAT

A 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat 4. cikke (3 5. alcím) értelmében a költségvetési egyensúlyhiány megszüntetése érdekében az Egyesült Királyság részére 2006-ra nyújtott korrekció

Ismertetés

Együttható (19) (%)

Összeg

1.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a nem korlátozott héa-alapok összegéből

17,2771

 

2.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a bővítéssel kapcsolatos kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összességéből

8,6928

 

3.

(1) – (2)

8,5843

 

4.

Összes elkülönített kiadás

 

97 195 051 529

5.

Előcsatlakozási kiadások (PAE)

 

1 837 296 087

6.

Az előcsatlakozási kiadásokkal kiigazított elkülönített kiadások összessége = (4) – (5)

 

95 357 755 442

7.

A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66

 

5 402 613 496

8.

Brit előny (20)

 

215 286 076

9.

A brit korrekció alapja = (7) – (8)

 

5 187 327 420

10.

A hagyományos saját forrásokból származó rendkívüli többlet (21)

 

–9 196 589

11.

Brit korrekció = (9) – (10)

 

5 196 524 008


6.1. TÁBLÁZAT

A –3 841 571 660 EUR összegű 2010. évi brit korrekció (1 5. alcím) finanszírozásának kiszámítása

Tagállam

A GNI-alap százalékos aránya

Részesedések az Egyesült Királyság nélkül

Részesedések Németország, Hollandia, Ausztria, Svédország és az Egyesült Királyság nélkül

Németország, Hollandia, Ausztria, Svédország és az Egyesült Királyság 2. oszlopban feltüntetett részesedésének háromnegyede

A 3. oszloppal összhangban felosztásra került 4. oszlop

Finanszírozási skála

A korrekciónál alkalmazott finanszírozási skála

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgium

2,92

3,40

5,31

 

1,43

4,83

185 512 958

Bulgária

0,29

0,34

0,53

 

0,14

0,48

18 558 453

Cseh Köztársaság

1,10

1,28

2,00

 

0,54

1,82

69 811 267

Dánia

1,94

2,26

3,53

 

0,95

3,21

123 287 291

Németország

20,59

24,00

0,00

–18,00

0,00

6,00

230 537 205

Észtország

0,12

0,13

0,21

 

0,06

0,19

7 360 143

Írország

1,00

1,16

1,82

 

0,49

1,65

63 547 406

Görögország

1,72

2,00

3,12

 

0,84

2,84

109 136 186

Spanyolország

8,31

9,69

15,12

 

4,08

13,76

528 789 146

Franciaország

16,03

18,69

29,17

 

7,86

26,55

1 019 775 186

Olaszország

12,42

14,48

22,60

 

6,09

20,57

790 168 077

Ciprus

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

8 994 159

Lettország

0,15

0,17

0,27

 

0,07

0,24

9 359 503

Litvánia

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

14 561 289

Luxemburg

0,25

0,29

0,45

 

0,12

0,41

15 875 604

Magyarország

0,77

0,90

1,40

 

0,38

1,28

49 076 349

Málta

0,05

0,06

0,09

 

0,02

0,08

3 059 228

Hollandia

4,83

5,63

0,00

–4,22

0,00

1,41

54 032 187

Ausztria

2,31

2,69

0,00

–2,02

0,00

0,67

25 835 351

Lengyelország

2,91

3,39

5,29

 

1,43

4,82

185 079 200

Portugália

1,30

1,51

2,36

 

0,64

2,15

82 498 538

Románia

0,98

1,15

1,79

 

0,48

1,63

62 600 742

Szlovénia

0,29

0,33

0,52

 

0,14

0,47

18 149 824

Szlovákia

0,54

0,63

0,99

 

0,27

0,90

34 463 850

Finnország

1,52

1,77

2,77

 

0,75

2,52

96 790 233

Svédország

3,10

3,61

0,00

–2,71

0,00

0,90

34 712 285

Egyesült Királyság

14,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Összesen

100,00

100,00

100,00

–26,95

26,95

100,00

3 841 571 660

A számítások 15 tizedes pontossággal készülnek.

6.2. TÁBLÁZAT

A 2007. évi brit korrekció végleges összegének finanszírozása (3 5. alcím)

Tagállam

Összeg

 

(1)

Belgium

706 907

Bulgária

535 312

Cseh Köztársaság

6 744 356

Dánia

–5 289 141

Németország

– 870 891

Észtország

– 989 889

Írország

–6 610 915

Görögország

–10 394 252

Spanyolország

–14 463 921

Franciaország

–4 098 541

Olaszország

–32 446 645

Ciprus

–71 604

Lettország

153 180

Litvánia

108 301

Luxemburg

– 114 511

Magyarország

757 788

Málta

11 085

Hollandia

– 683 089

Ausztria

– 640 297

Lengyelország

14 123 243

Portugália

3 156 918

Románia

7 742 255

Szlovénia

657 143

Szlovákia

3 867 642

Finnország

–4 997 969

Svédország

98 758

Egyesült Királyság

43 008 777

Összesen

0


6.3. TÁBLÁZAT

A 2006. évi brit korrekció végleges összegének finanszírozása (3 5. alcím)

Tagállam

Összeg

 

(1)

Belgium

–8 755 549

Bulgária

– 741 523

Cseh Köztársaság

–3 073 164

Dánia

–5 928 694

Németország

–11 377 531

Észtország

– 375 342

Írország

–4 203 153

Görögország

–5 690 088

Spanyolország

–26 632 223

Franciaország

–49 761 580

Olaszország

–39 816 491

Ciprus

– 393 976

Lettország

– 532 301

Litvánia

– 715 807

Luxemburg

– 771 356

Magyarország

–2 426 193

Málta

– 137 272

Hollandia

–2 637 055

Ausztria

–1 218 391

Lengyelország

–7 766 880

Portugália

–4 055 856

Románia

–3 137 843

Szlovénia

– 877 883

Szlovákia

–1 383 091

Finnország

–4 673 150

Svédország

–1 563 025

Egyesült Királyság

188 645 417

Összesen

0


7. TÁBLÁZAT

Az általános költségvetés finanszírozásának összefoglalása (22) a saját források típusa és tagállam szerinti bontásban

Tagállam

Tradicionális saját források (TOR)

Héa- és GNI-alapú saját források, beleértve a kiigazításokat is

Saját források összesen (23)

Nettó cukorilletékek (75 %)

Nettó vámok (75 %)

Összes nettó tradicionális saját forrás (75 %)

Beszedési költségek (a bruttó TOR 25 %-a) (p.m.)

Héaalapú saját forrás

GNI-alapú saját forrás

Csökkentés Hollandia és Svédország javára

Brit korrekció

Összes nemzeti hozzájárulás

Részesedés az összes nemzeti hozzájárulásból (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgium

6 600 000

1 507 642 260

1 514 242 260

504 747 420

488 276 100

2 551 066 178

24 197 489

177 464 316

3 241 004 083

3,19

4 755 246 343

Bulgária

400 000

45 406 418

45 806 418

15 268 806

50 703 900

255 205 042

2 420 682

18 352 242

326 681 866

0,32

372 488 284

Cseh Köztársaság

3 400 000

191 135 846

194 535 846

64 845 282

195 863 100

960 003 889

9 105 873

73 482 459

1 238 455 321

1,22

1 432 991 167

Dánia

3 400 000

299 756 949

303 156 949

101 052 316

289 130 700

1 695 375 032

16 081 048

112 069 456

2 112 656 236

2,08

2 415 813 185

Németország

26 300 000

3 328 560 834

3 354 860 834

1 118 286 941

1 653 923 250

18 015 507 359

170 881 511

218 288 783

20 058 600 903

19,74

23 413 461 737

Észtország

0

19 766 244

19 766 244

6 588 748

21 597 900

101 212 405

960 025

5 994 912

129 765 242

0,13

149 531 486

Írország

0

176 031 452

176 031 452

58 677 151

190 045 350

873 866 920

8 288 842

52 733 338

1 124 934 450

1,11

1 300 965 902

Görögország

1 400 000

192 814 112

194 214 112

64 738 038

305 838 000

1 500 777 282

14 235 241

93 051 846

1 913 902 369

1,88

2 108 116 481

Spanyolország

4 700 000

1 182 245 136

1 186 945 136

395 648 379

1 577 470 500

7 271 600 414

68 972 916

487 693 002

9 405 736 832

9,26

10 592 681 968

Franciaország

30 900 000

1 450 021 795

1 480 921 795

493 640 598

2 797 328 100

14 023 354 543

133 014 961

965 915 065

17 919 612 669

17,63

19 400 534 464

Olaszország

4 700 000

1 893 363 721

1 898 063 721

632 687 907

1 727 718 300

10 865 931 276

103 066 026

717 904 941

13 414 620 543

13,20

15 312 684 264

Ciprus

0

26 199 596

26 199 596

8 733 199

26 898 000

123 682 439

1 173 158

8 528 579

160 282 176

0,16

186 481 772

Lettország

0

18 274 452

18 274 452

6 091 484

18 468 900

128 706 435

1 220 812

8 980 382

157 376 529

0,15

175 650 981

Litvánia

800 000

38 693 354

39 493 354

13 164 452

35 444 400

200 238 365

1 899 310

13 953 783

251 535 858

0,25

291 029 212

Luxemburg

0

13 705 839

13 705 839

4 568 613

47 477 700

218 312 058

2 070 743

14 989 737

282 850 238

0,28

296 556 077

Magyarország

2 000 000

97 525 900

99 525 900

33 175 300

126 576 000

674 869 380

6 401 302

47 407 944

855 254 626

0,84

954 780 526

Málta

0

10 535 781

10 535 781

3 511 927

9 148 950

42 068 721

399 032

2 933 041

54 549 744

0,05

65 085 525

Hollandia

7 300 000

1 779 241 635

1 786 541 635

595 513 878

276 721 000

4 222 386 866

– 624 989 585

50 712 043

3 924 830 324

3,86

5 711 371 959

Ausztria

3 200 000

160 367 637

163 567 637

54 522 546

296 038 350

2 018 923 381

19 149 984

23 976 663

2 358 088 378

2,32

2 521 656 015

Lengyelország

12 800 000

332 949 320

345 749 320

115 249 774

543 004 800

2 545 101 391

24 140 912

191 435 563

3 303 682 666

3,25

3 649 431 986

Portugália

200 000

128 853 531

129 053 531

43 017 844

246 720 750

1 134 471 861

10 760 744

81 599 600

1 473 552 955

1,45

1 602 606 486

Románia

1 000 000

103 120 120

104 120 120

34 706 707

138 123 000

860 848 950

8 165 364

67 205 154

1 074 342 468

1,06

1 178 462 588

Szlovénia

0

66 571 217

66 571 217

22 190 406

54 279 000

249 585 810

2 367 383

17 929 084

324 161 277

0,32

390 732 494

Szlovákia

1 400 000

105 823 993

107 223 993

35 741 331

64 378 800

473 926 800

4 495 312

36 948 401

579 749 313

0,57

686 973 306

Finnország

800 000

141 720 237

142 520 237

47 506 746

251 985 600

1 331 002 925

12 624 890

87 119 114

1 682 732 529

1,66

1 825 252 766

Svédország

2 600 000

456 395 106

458 995 106

152 998 369

167 499 100

2 712 618 260

– 139 156 091

33 248 018

2 774 209 287

2,73

3 233 204 393

Egyesült Királyság

9 500 000

2 776 877 515

2 786 377 515

928 792 505

2 525 317 500

12 445 868 215

118 052 116

–3 609 917 466

11 479 320 365

11,30

14 265 697 880

Összesen

123 400 000

16 543 600 000

16 667 000 000

5 555 666 667

14 125 977 050

87 496 512 197

0

0

101 622 489 247

100,00

118 289 489 247

B. ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS KÖLTSÉGVETÉSI SORONKÉNT

BEVÉTELEK

Cím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SAJÁT FORRÁSOK

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

3

TÖBBLETEK, EGYENLEGEK ÉS KIIGAZÍTÁSOK

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

4

AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 180 425 515

 

1 180 425 515

5

AZ INTÉZMÉNYEK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

57 294 000

 

57 294 000

6

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS/KÖZÖSSÉGI MEGÁLLAPODÁSOKKAL ÉS PROGRAMOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

HITELFELVÉTELI ÉS -NYÚJTÁSI MŰVELETEK

438 717

 

438 717

9

EGYÉB BEVÉTELEK

30 210 000

 

30 210 000

 

Összesen

126 527 133 762

200 000 000

126 727 133 762

1. CÍM

SAJÁT FORRÁSOK

Cím

Alcím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

1 1

A CUKORPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK KERETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT LEFÖLÖZÉSEK ÉS EGYÉB VÁMOK (2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJA)

123 400 000

 

123 400 000

1 2

A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT KÖZÖS VÁMTARIFA SZERINTI VÁMOK ÉS EGYÉB VÁMOK

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 3

A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK b) PONTJA ÉRTELMÉBEN A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ SAJÁT FORRÁSOK

14 125 977 050

 

14 125 977 050

1 4

A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK c) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 5

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNYOK KORREKCIÓJA

0

 

0

1 6

AZ ÉVES GNI-ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS BRUTTÓ CSÖKKENTÉSE HOLLANDIA ÉS SVÉDORSZÁG ESETÉBEN

0

 

0

 

1. cím – Összesen

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

1 2. ALCÍM — A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN EMLÍTETT KÖZÖS VÁMTARIFA SZERINTI VÁMOK ÉS EGYÉB VÁMOK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

1 2

A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT KÖZÖS VÁMTARIFA SZERINTI VÁMOK ÉS EGYÉB VÁMOK

1 2 0

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

 

1 2. alcím – Összesen

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 2 0.
A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

Megjegyzések

A vámoknak saját forrásként a közös kiadások finanszírozásához való rendelése logikusan következik az áruk Unión belüli szabad mozgásából. Ez a jogcímcsoport tartalmazhat lefölözéseket, támogatásokat, kiegészítő vagy kompenzációs összegeket, kiegészítő összegeket vagy tényezőket, a közös vámtarifa szerinti vámokat és egyéb vámokat, amelyeket a harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a Közösségek intézményei már megállapítottak vagy meg fognak állapítani, valamint az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó, hatályát vesztett szerződés hatálya alá tartozó termékekre kiszabott vámokat.

Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Tagállam

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

1 617 000 000

– 109 357 740

1 507 642 260

Bulgária

48 700 000

–3 293 582

45 406 418

Cseh Köztársaság

205 000 000

–13 864 154

191 135 846

Dánia

321 500 000

–21 743 051

299 756 949

Németország

3 570 000 000

– 241 439 166

3 328 560 834

Észtország

21 200 000

–1 433 756

19 766 244

Írország

188 800 000

–12 768 548

176 031 452

Görögország

206 800 000

–13 985 888

192 814 112

Spanyolország

1 268 000 000

–85 754 864

1 182 245 136

Franciaország

1 555 200 000

– 105 178 205

1 450 021 795

Olaszország

2 030 700 000

– 137 336 279

1 893 363 721

Ciprus

28 100 000

–1 900 404

26 199 596

Lettország

19 600 000

–1 325 548

18 274 452

Litvánia

41 500 000

–2 806 646

38 693 354

Luxemburg

14 700 000

– 994 161

13 705 839

Magyarország

104 600 000

–7 074 100

97 525 900

Málta

11 300 000

– 764 219

10 535 781

Hollandia

1 908 300 000

– 129 058 365

1 779 241 635

Ausztria

172 000 000

–11 632 363

160 367 637

Lengyelország

357 100 000

–24 150 680

332 949 320

Portugália

138 200 000

–9 346 469

128 853 531

Románia

110 600 000

–7 479 880

103 120 120

Szlovénia

71 400 000

–4 828 783

66 571 217

Szlovákia

113 500 000

–7 676 007

105 823 993

Finnország

152 000 000

–10 279 763

141 720 237

Svédország

489 500 000

–33 104 894

456 395 106

Egyesült Királyság

2 978 300 000

– 201 422 485

2 776 877 515

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 4. ALCÍM — A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

1 4

A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK c) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK

1 4 0

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti jövedelem alapján megállapított saját források

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

 

1 4. alcím – Összesen

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 4 0.
A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti jövedelem alapján megállapított saját források

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

Megjegyzések

A GNI-alapú bevétel egy „kiegészítő” bevétel, amely a kiadások azon részének finanszírozására szolgál, amelyet egy adott évben nem lehet a hagyományos saját forrásokból, a héaalapú bevételekből vagy más bevételekből finanszírozni. Ezáltal biztosított, hogy az Európai Unió általános költségvetése előzetesen mindig egyensúlyban van.

A GNI lehívási kulcsot a más források által nem fedezett, költségvetésben szereplő kiadások finanszírozásához szükséges további bevételek határozzák meg. Ezért lehívási kulcs kerül alkalmazásra minden egyes tagállam GNI-jére.

A tagállamok bruttó nemzeti jövedelmére alkalmazandó kulcs 0,6897 % erre a pénzügyi évre.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

Tagállam

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

2 582 463 970

–31 397 792

2 551 066 178

Bulgária

258 346 033

–3 140 991

255 205 042

Cseh Köztársaság

971 819 342

–11 815 453

960 003 889

Dánia

1 716 241 222

–20 866 190

1 695 375 032

Németország

18 237 237 068

– 221 729 709

18 015 507 359

Észtország

102 458 098

–1 245 693

101 212 405

Írország

884 622 223

–10 755 303

873 866 920

Görögország

1 519 248 418

–18 471 136

1 500 777 282

Spanyolország

7 361 097 188

–89 496 774

7 271 600 414

Franciaország

14 195 949 972

– 172 595 429

14 023 354 543

Olaszország

10 999 666 044

– 133 734 768

10 865 931 276

Ciprus

125 204 687

–1 522 248

123 682 439

Lettország

130 290 516

–1 584 081

128 706 435

Litvánia

202 702 841

–2 464 476

200 238 365

Luxemburg

220 998 980

–2 686 922

218 312 058

Magyarország

683 175 478

–8 306 098

674 869 380

Málta

42 586 490

– 517 769

42 068 721

Hollandia

4 274 354 793

–51 967 927

4 222 386 866

Ausztria

2 043 771 712

–24 848 331

2 018 923 381

Lengyelország

2 576 425 769

–31 324 378

2 545 101 391

Portugália

1 148 434 615

–13 962 754

1 134 471 861

Románia

871 444 032

–10 595 082

860 848 950

Szlovénia

252 657 640

–3 071 830

249 585 810

Szlovákia

479 759 755

–5 832 955

473 926 800

Finnország

1 347 384 528

–16 381 603

1 331 002 925

Svédország

2 746 004 388

–33 386 128

2 712 618 260

Egyesült Királyság

12 599 048 395

– 153 180 180

12 445 868 215

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

3. CÍM

TÖBBLETEK, EGYENLEGEK ÉS KIIGAZÍTÁSOK

Cím

Alcím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

3 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

4 539 394 283

 

4 539 394 283

3 1

A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (4), (5) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 2

A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM/TERMÉK ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (6), (7) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 4

EGYES TAGÁLLAMOKNAK A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOGÉRVÉNYESÜLÉS TERÜLETÉN EGYES SZAKPOLITIKÁKBÓL VALÓ KIMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIIGAZÍTÁS

p.m.

 

p.m.

3 5

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ESETÉBEN A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNYRA VONATKOZÓ KORREKCIÓ FINANSZÍROZÁSA VÉGLEGES KISZÁMÍTÁSÁNAK EREDMÉNYE

0

 

0

3 6

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ESETÉBEN A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNYRA VONATKOZÓ KORREKCIÓ FINANSZÍROZÁSA KISZÁMÍTÁSÁNAK IDŐKÖZI AKTUALIZÁLT EREDMÉNYE

p.m.

 

p.m.

3 7

A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIIGAZÍTÁS

 

 

3. cím – Összesen

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

3 1. ALCÍM — A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (4), (5) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

3 1

A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (4), (5) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

3 1 0

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

3 1 0 3

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő évekre

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

3 1 0. jogcímcsoport – Részösszeg

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

3 1. alcím – Összesen

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 1 0.
Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

3 1 0 3.
Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő évekre

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

p.m.

673 159 000

673 159 000

Megjegyzések

Az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerint a tagállamok legkésőbb július 31-ig megküldik a Bizottságnak a héa-sajátforrás alapjának teljes összegére vonatkozó kimutatásukat.

A tagállamokat az e kimutatás alapján és az uniós szabályoknak megfelelően kiszámított összeggel terhelik meg, és jóváírják számukra a megelőző pénzügyi év tényleges tizenkét kifizetését. A Bizottság kidolgozza az egyenleget, és időben értesíti a tagállamokat, hogy azok azt ugyanazon év decemberének első munkanapján be tudják vezetni az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 9. cikke (1) bekezdésében említett bizottsági számlán.

A fent említett kimutatásoknak a Bizottság által végzett ellenőrzései alapján az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 9. cikke szerint történő bármilyen korrekció, vagy/és az előző pénzügyi évek GNI-jének bármilyen, a héaalap határértékét érintő változtatásai a héaegyenlegek kiigazítását eredményezik.

Jogalap

A hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló, 1989. május 29-i 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 155., 1989.6.7., 9. o.).

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) és különösen annak 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdése.

Tagállam

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

p.m.

28 248 000

28 248 000

Bulgária

p.m.

492 000

492 000

Cseh Köztársaság

p.m.

7 670 000

7 670 000

Dánia

p.m.

2 075 000

2 075 000

Németország

p.m.

16 721 000

16 721 000

Észtország

p.m.

1 256 000

1 256 000

Írország

p.m.

3 469 000

3 469 000

Görögország

p.m.

–27 208 000

–27 208 000

Spanyolország

p.m.

386 936 000

386 936 000

Franciaország

p.m.

119 302 000

119 302 000

Olaszország

p.m.

83 866 000

83 866 000

Ciprus

p.m.

67 000

67 000

Lettország

p.m.

–2 630 000

–2 630 000

Litvánia

p.m.

–7 591 000

–7 591 000

Luxemburg

p.m.

– 808 000

– 808 000

Magyarország

p.m.

–10 819 000

–10 819 000

Málta

p.m.

306 000

306 000

Hollandia

p.m.

13 623 000

13 623 000

Ausztria

p.m.

4 800 000

4 800 000

Lengyelország

p.m.

–2 181 000

–2 181 000

Portugália

p.m.

10 613 000

10 613 000

Románia

p.m.

–48 000

–48 000

Szlovénia

p.m.

451 000

451 000

Szlovákia

p.m.

–4 424 000

–4 424 000

Finnország

p.m.

14 757 000

14 757 000

Svédország

p.m.

6 459 000

6 459 000

Egyesült Királyság

p.m.

27 757 000

27 757 000

3 1 0 3. jogcím – Összesen

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 2. ALCÍM — A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM/TERMÉK ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (6), (7) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

3 2

A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM/TERMÉK ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (6), (7) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

3 2 0

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6), (7) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

3 2 0 3

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6),(7) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

3 2 0. jogcímcsoport – Részösszeg

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

3 2. alcím – Összesen

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 2 0.
Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6), (7) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

3 2 0 3.
Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6),(7) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

Megjegyzések

A tagállamok által az 1287/2003/EK, Euratom rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban megküldött, az előző év bruttó nemzeti jövedelem aggregátumára vonatkozó számadatok és azok összetevői alapján az egyes tagállamokat az uniós szabályok szerint kiszámított összeggel terhelik meg, és számukra jóváírják az előző pénzügyi évben történt tizenkét kifizetést.

A Bizottság kidolgozza az egyenleget, és időben értesíti a tagállamokat, hogy azok azt ugyanazon év decemberének első munkanapján be tudják vezetni az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 9. cikke (1) bekezdésében említett bizottsági számlán.

Az előző pénzügyi évek bruttó nemzeti termékének/bruttó nemzeti jövedelmének az 1287/2003/Ek, Euroatom rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében való változtatása, annak 4. és 5. cikkétől függően, minden érintett tagállam számára alapot ad arra, hogy kiigazítsa az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikkének (7) bekezdése alapján megállapított egyenleget.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) és különösen annak 10. cikke (6), (7) és (8) bekezdése.

A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról szóló, 2003. július 15-i 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 181., 2003.7.19., 1. o.).

Tagállam

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

p.m.

75 091 000

75 091 000

Bulgária

p.m.

18 780 000

18 780 000

Cseh Köztársaság

p.m.

193 523 000

193 523 000

Dánia

p.m.

8 750 000

8 750 000

Németország

p.m.

– 413 112 000

– 413 112 000

Észtország

p.m.

5 607 000

5 607 000

Írország

p.m.

12 642 000

12 642 000

Görögország

p.m.

– 125 366 000

– 125 366 000

Spanyolország

p.m.

80 168 000

80 168 000

Franciaország

p.m.

5 653 000

5 653 000

Olaszország

p.m.

832 542 000

832 542 000

Ciprus

p.m.

– 259 000

– 259 000

Lettország

p.m.

4 298 000

4 298 000

Litvánia

p.m.

13 405 000

13 405 000

Luxemburg

p.m.

–3 302 000

–3 302 000

Magyarország

p.m.

–12 955 000

–12 955 000

Málta

p.m.

1 449 000

1 449 000

Hollandia

p.m.

–7 047 000

–7 047 000

Ausztria

p.m.

130 157 000

130 157 000

Lengyelország

p.m.

8 593 000

8 593 000

Portugália

p.m.

52 802 000

52 802 000

Románia

p.m.

36 444 000

36 444 000

Szlovénia

p.m.

2 221 000

2 221 000

Szlovákia

p.m.

796 000

796 000

Finnország

p.m.

104 522 000

104 522 000

Svédország

p.m.

101 843 000

101 843 000

Egyesült Királyság

p.m.

14 478 000

14 478 000

3 2 0 3. jogcím – Összesen

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

6. CÍM

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS/KÖZÖSSÉGI MEGÁLLAPODÁSOKKAL ÉS PROGRAMOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

Cím

Alcím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

6 0

HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS/KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ

p.m.

 

p.m.

6 1

EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE

p.m.

 

p.m.

6 2

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

 

p.m.

6 3

A KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉN BELÜLI HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

 

p.m.

6 5

PÉNZÜGYI KORREKCIÓK

p.m.

 

p.m.

6 6

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPOT ÉS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPOT ÉRINTŐ BEVÉTELEK

p.m.

 

p.m.

6 8

IDEIGLENES SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ÖSSZEGEK

p.m.

 

p.m.

 

6. cím – Összesen

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

6 6

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

6 6 0

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0

Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

6 6 0. jogcímcsoport – Részösszeg

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

6 6. alcím – Összesen

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0.
Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 1.
Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Megjegyzések

E jogcím alá tartozik minden, a 6. cím egyéb részeiben nem szereplő olyan bevétel, amelyet nem a költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban használnak fel.

Parlament

 

p.m.

Bizottság

 

82 000 000

 

Összesen

82 000 000

7. CÍM

KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK

Cím

Alcím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

7 0

KÉSEDELMI KAMATOK

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

PÉNZBÍRSÁGOK

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

BETÉTI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOKRA KIVETETT KAMATOK

p.m.

 

p.m.

 

7. cím – Összesen

123 000 000

610 000 000

733 000 000

7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMATOK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

7 0

KÉSEDELMI KAMATOK

7 0 0

Késedelmi kamatok

7 0 0 0

A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra történő késedelmes befizetések után járó kamat

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Egyéb késedelmi kamatok

3 000 000

 

3 000 000

 

7 0 0. jogcímcsoport – Részösszeg

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Késedelmi kamat és büntetőkamatok

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

7 0. alcím – Összesen

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0.
Késedelmi kamatok

7 0 0 0.
A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra történő késedelmes befizetések után járó kamat

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Megjegyzések

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett, a tagállamok által a Bizottság nevében nyitott számlákra történő bármely késedelmes befizetés az érintett tagállam kamatfizetési kötelezettségét vonja maga után.

Azon tagállamok esetében, amelyeknek pénzneme az euró, a kamatláb megegyezik az Európai Központi Bank fő refinanszírozási műveleteire vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában az esedékesség hónapjának első napján közzétett két százalékponttal növelt kamatlábbal. E százalék 0,25 százalékponttal növekszik a késedelem minden egyes hónapjára nézve. A megemelt kamat a késedelem egész időszakára vonatkozik.

Azon tagállamok esetében, amelyeknek nem az euró a pénzneme, a kamatláb megegyezik a kérdéses hónap első napján a központi bankok által fő refinanszírozási műveleteik vonatkozásában alkalmazott kamat két százalékponttal növelt mértékével, vagy, az olyan tagállamok esetében, ahol nem áll rendelkezésre a központi bank kamatlába, az ehhez legközelebb álló, a tagállam pénzpiacán a kérdéses hónap első napján alkalmazott kamat két százalékponttal növelt mértéke. E százalék 0,25 százalékponttal növekszik a késedelem minden egyes hónapjára nézve. A megemelt kamat a késedelem egész időszakára vonatkozik.

A kamatláb az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikkében felsorolt valamennyi saját forrásra alkalmazandó.

Tanács

 

p.m.

Bizottság

 

175 000 000

Európai Külügyi Szolgálat

 

p.m.

 

Összesen

175 000 000

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.).

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) és különösen annak 71. cikke (4) bekezdése.

7 0 1.
Késedelmi kamat és büntetőkamatok

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a bírságok és bírságok késedelmes megfizetéséhez kapcsolódó kamatok tárolására szolgáló külön bankszámlán keletkezett kamat nyilvántartására szolgál.

Jogalap

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) és különösen annak 71. cikke (4) bekezdése.

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (HL L 357., 2002.12.31., 1. o.) és különösen annak 86. cikke.

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) és különösen annak 14. és 15. cikke.

7 1. ALCÍM — PÉNZBÍRSÁGOK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

7 1

PÉNZBÍRSÁGOK

7 1 0

Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

A Szerződésből eredő kötelezettség elmulasztása miatt az Európai Unió Bírósága által hozott ítéletnek eleget nem tevő tagállamra kirótt büntető bírságok és átalányösszegek

p.m.

 

p.m.

 

7 1. alcím – Összesen

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0.
Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Megjegyzések

A Bizottság pénzbírságot, kényszerítő és egyéb bírságot szabhat ki azon vállalkozásokra vagy vállalkozások társulásaira, amelyek megszegik a tilalmakat vagy nem teljesítik a lenti rendeletekből, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikkéből eredő kötelezettségeiket.

A bírságot rendes esetben a bizottsági határozatról szóló értesítést követő három hónapon belül kell megfizetni. A Bizottság azonban nem hajtja be az esedékes összeget, amennyiben a vállalkozás fellebbezett az Európai Unió Bírósága előtt; a vállalkozás köteles elfogadni, hogy a végső fizetési határidőt követően a tartozásra kamatot számítanak fel, és legkésőbb a végső fizetési határidő napján a főtartozást, valamint a kamatokat és pótdíjakat fedező bankgaranciát kell biztosítania a Bizottság számára.

Jogalap

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (HL L 357., 2002.12.31., 1. o.).

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) és különösen annak 14. és 15. cikke.

III. SZAKASZ

BIZOTTSÁG

BEVÉTELEK

Cím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

4

AZ INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEZETEKHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

890 812 767

 

890 812 767

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

55 700 000

 

55 700 000

6

UNIÓS/KÖZÖSSÉGI EGYEZMÉNYEK ÉS PROGRAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI ÉS JÓVÁÍRÁSAI

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

KÉSEDELMI KAMATOK ÉS BÍRSÁGOK

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

HITELFELVÉTELI ÉS HITELFOLYÓSÍTÁSI MŰVELETEK

438 717

 

438 717

9

EGYÉB BEVÉTELEK

30 000 000

 

30 000 000

 

Összesen

1 129 951 484

662 000 000

1 791 951 484

6. CÍM

UNIÓS/KÖZÖSSÉGI EGYEZMÉNYEK ÉS PROGRAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI ÉS JÓVÁÍRÁSAI

Cím

Alcím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

6 0

HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS/KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ

p.m.

 

p.m.

6 1

EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE

p.m.

 

p.m.

6 2

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

 

p.m.

6 3

SPECIÁLIS EGYEZMÉNYEK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

 

p.m.

6 5

PÉNZÜGYI KORREKCIÓK

p.m.

 

p.m.

6 6

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPPAL ÉS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

p.m.

 

p.m.

6 8

IDEIGLENES SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ÖSSZEGEK

p.m.

 

p.m.

 

6. cím – Összesen

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

6 6

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

6 6 0

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

6 6 0. jogcímcsoport – Részösszeg

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

6 6. alcím – Összesen

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0.
Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 1.
Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Megjegyzések

Ebbe a jogcímbe illesztendő bármely bevétel, amely nem szerepel a 6. cím más részeiben, és amelyet nem használtak fel a költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban.

7. CÍM

KÉSEDELMI KAMATOK ÉS BÍRSÁGOK

Cím

Alcím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

7 0

KÉSEDELMI KAMATOK

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

PÉNZBÍRSÁGOK

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

BETÉTI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOKRA KIVETETT KAMATOK

p.m.

 

p.m.

 

7. cím – Összesen

123 000 000

610 000 000

733 000 000

7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMATOK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

7 0

KÉSEDELMI KAMATOK

7 0 0

Késedelmi kamatok

7 0 0 0

A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra késedelmesen befizetett összegek után járó kamatok

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Egyéb késedelmi kamatok

3 000 000

 

3 000 000

 

7 0 0. jogcímcsoport – Részösszeg

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Késedelmi kamatok és bírságokra kivetett egyéb kamatok

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

7 0. alcím – Összesen

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0.
Késedelmi kamatok

7 0 0 0.
A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra késedelmesen befizetett összegek után járó kamatok

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Megjegyzések

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett, a tagállamok által a Bizottság nevében nyitott számlákra történő bármely késedelmes befizetés az érintett tagállam kamatfizetési kötelezettségét vonja maga után.

Azon tagállamok esetében, amelyeknek a pénzneme az euró, a kamatláb megegyezik az Európai Központi Bank refinanszírozási műveleteire vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában az esedékesség hónapjának első napján közzétett kamatláb két százalékponttal növelt értékével. E kamatláb a késedelem minden egyes hónapjával 0,25 százalékponttal növekszik. A megemelt kamat a késedelem egész időszakára vonatkozik.

Azon tagállamok esetében, amelyeknek nem az euró a pénzneme, a kamatláb megegyezik az érintett hónap első napján a központi bankok által fő refinanszírozási műveleteik vonatkozásában alkalmazott kamat két százalékponttal növelt mértékével, vagy, az olyan tagállamok esetében, ahol nem áll rendelkezésre a központi bank kamatlába, az ehhez legközelebb álló, a tagállam pénzpiacán az érintett hónap első napján alkalmazott kamat két százalékponttal növelt mértékével. E kamatláb a késedelem minden egyes hónapjával 0,25 százalékponttal növekszik. A megemelt kamat a késedelem egész időszakára vonatkozik.

A kamatláb az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikkében felsorolt valamennyi saját forrásra alkalmazandó.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.).

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) és különösen annak 71. cikke (4) bekezdése.

7 0 1.
Késedelmi kamatok és bírságokra kivetett egyéb kamatok

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a késedelmi kamatok és bírságokra kivetett egyéb kamatok tárolására szolgáló külön bankszámlán keletkezett kamat nyilvántartására szolgál.

Jogalap

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) és különösen annak 71. cikke (4) bekezdése.

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (HL L 357., 2002.12.31., 1. o.) és különösen annak 86. cikke.

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) és különösen annak 14. és 15. cikke.

7 1. ALCÍM — PÉNZBÍRSÁGOK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

7 1

PÉNZBÍRSÁGOK

7 1 0

Pénzbírságok, kényszerítő és egyéb bírságok

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

A Szerződésből eredő kötelezettségek elmulasztása miatt az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet be nem tartásáért a tagállamokra kirótt bírságok és átalányösszegek

p.m.

 

p.m.

 

7 1. alcím – Összesen

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0.
Pénzbírságok, kényszerítő és egyéb bírságok

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Megjegyzések

A Bizottság pénzbírságot, kényszerítő és egyéb bírságot szabhat ki azon vállalkozásokra vagy vállalkozások társulásaira, amelyek megszegik a tilalmakat vagy nem teljesítik a lenti rendeletekből, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikkéből eredő kötelezettségeiket.

A bírságot rendes esetben a bizottsági határozatról szóló értesítést követő három hónapon belül kell megfizetni. A Bizottság azonban nem hajtja be az esedékes összeget, amennyiben a vállalkozás fellebbezett az Európai Unió Bírósága előtt; a vállalkozás köteles elfogadni, hogy a végső fizetési határidőt követően a tartozásra kamatot számítanak fel, és legkésőbb a végső fizetési határidő napján a tartozás főösszegét, valamint a kamatokat és pótdíjakat fedező bankgaranciát kell biztosítania a Bizottság számára.

Jogalap

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (HL L 357., 2002.12.31., 1. o.).

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (EK összefonódási rendelet) (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) és különösen annak 14. és 15. cikke.

KIADÁSOK

Cím

Címsor

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

01

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

02

VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

1 055 561 122

1 209 465 022

 

 

1 055 561 122

1 209 465 022

 

40 01 40

52 772

52 772

 

 

52 772

52 772

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

03

VERSENYPOLITIKA

93 403 671

93 403 671

 

 

93 403 671

93 403 671

 

40 01 40

56 917

56 917

 

 

56 917

56 917

 

 

93 460 588

93 460 588

 

 

93 460 588

93 460 588

04

FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

05

MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

06

MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

1 546 683 351

1 141 803 775

 

 

1 546 683 351

1 141 803 775

 

40 01 40

25 609

25 609

 

 

25 609

25 609

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

07

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLAT-POLITIKA

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

08

KUTATÁS

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

09

INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

10

KÖZVETLEN KUTATÁS

394 978 000

396 209 233

 

 

394 978 000

396 209 233

11

TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

948 592 229

719 026 792

p.m.

p.m.

948 592 229

719 026 792

 

40 01 40, 40 02 41

52 021 983

52 021 983

23 140 000

 

75 161 983

52 021 983

 

 

1 000 614 212

771 048 775

23 140 000

 

1 023 754 212

771 048 775

12

BELSŐ PIAC

94 868 629

93 358 064

 

 

94 868 629

93 358 064

 

40 01 40, 40 02 41

35 305

35 305

 

 

35 305

35 305

 

 

94 903 934

93 393 369

 

 

94 903 934

93 393 369

13

REGIONÁLIS POLITIKA

40 584 774 912

33 519 147 680

 

 

40 584 774 912

33 519 147 680

 

40 01 40

43 816

43 816

 

 

43 816

43 816

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

14

ADÓÜGYEK ÉS VÁMUNIÓ

142 229 539

114 783 765

– 129 471

 

142 100 068

114 783 765

 

40 01 40

32 492

32 492

 

 

32 492

32 492

 

 

142 262 031

114 816 257

 

 

142 132 560

114 816 257

15

OKTATÁS ÉS KULTÚRA

2 428 691 266

1 996 401 080

–6 326 400

 

2 422 364 866

1 996 401 080

 

40 01 40

38 857

38 857

 

 

38 857

38 857

 

 

2 428 730 123

1 996 439 937

 

 

2 422 403 723

1 996 439 937

16

TÁJÉKOZTATÁS

273 374 552

253 374 552

 

 

273 374 552

253 374 552

 

40 01 40

46 111

46 111

 

 

46 111

46 111

 

 

273 420 663

253 420 663

 

 

273 420 663

253 420 663

17

EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

692 021 626

596 046 062

–23 140 000

 

668 881 626

596 046 062

 

40 01 40

57 583

57 583

 

 

57 583

57 583

 

 

692 079 209

596 103 645

 

 

668 939 209

596 103 645

18

A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG

1 234 986 291

915 630 180

 

 

1 234 986 291

915 630 180

 

40 01 40, 40 02 41

16 479 335

13 005 028

 

 

16 479 335

13 005 028

 

 

1 251 465 626

928 635 208

 

 

1 251 465 626

928 635 208

19

KÜLKAPCSOLATOK

4 270 665 587

3 378 255 172

100 000 000

 

4 370 665 587

3 378 255 172

 

40 01 40, 40 02 41

44 005 106

6 441 836

 

 

44 005 106

6 441 836

 

 

4 314 670 693

3 384 697 008

 

 

4 414 670 693

3 384 697 008

20

KERESKEDELEM

105 067 905

104 422 321

 

 

105 067 905

104 422 321

 

40 01 40

34 787

34 787

 

 

34 787

34 787

 

 

105 102 692

104 457 108

 

 

105 102 692

104 457 108

21

FEJLESZTÉS ÉS AZ AFRIKAI, KARIB-TENGERI ÉS CSENDES-ÓCEÁNI TÉRSÉG ÁLLAMAIVAL (AKCS-ÁLLAMOKKAL) FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

1 433 111 933

1 392 926 690

54 031 057

28 565 370

1 487 142 990

1 421 492 060

 

40 01 40, 40 02 41

109 058 175

86 736 049

–43 000 000

–28 565 370

66 058 175

58 170 679

 

 

1 542 170 108

1 479 662 739

11 031 057

 

1 553 201 165

1 479 662 739

22

BŐVÍTÉS

1 123 357 217

1 012 513 363

 

 

1 123 357 217

1 012 513 363

 

40 01 40

17 764

17 764

 

 

17 764

17 764

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

23

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

878 195 432

838 516 019

 

 

878 195 432

838 516 019

 

40 01 40

14 878

14 878

 

 

14 878

14 878

 

 

878 210 310

838 530 897

 

 

878 210 310

838 530 897

24

A CSALÁS ELLENI KÜZDELEM

81 749 000

74 805 171

 

 

81 749 000

74 805 171

25

BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS

190 812 414

190 812 414

 

 

190 812 414

190 812 414

 

40 01 40

565 027

565 027

 

 

565 027

565 027

 

 

191 377 441

191 377 441

 

 

191 377 441

191 377 441

26

IGAZGATÁS

1 018 708 135

1 017 153 328

 

 

1 018 708 135

1 017 153 328

 

40 01 40, 40 02 41

78 381

78 381

 

 

78 381

78 381

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

27

KÖLTSÉGVETÉS

69 440 094

69 440 094

 

 

69 440 094

69 440 094

 

40 01 40

30 939

30 939

 

 

30 939

30 939

 

 

69 471 033

69 471 033

 

 

69 471 033

69 471 033

28

ELLENŐRZÉS

11 399 202

11 399 202

 

 

11 399 202

11 399 202

 

40 01 40

7 105

7 105

 

 

7 105

7 105

 

 

11 406 307

11 406 307

 

 

11 406 307

11 406 307

29

STATISZTIKA

145 143 085

124 373 319

 

 

145 143 085

124 373 319

 

40 01 40

47 443

47 443

 

 

47 443

47 443

 

 

145 190 528

124 420 762

 

 

145 190 528

124 420 762

30

ELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 278 009 000

1 278 009 000

 

 

1 278 009 000

1 278 009 000

31

NYELVI SZOLGÁLATOK

392 908 762

392 908 762

 

 

392 908 762

392 908 762

 

40 01 40

236 399

236 399

 

 

236 399

236 399

 

 

393 145 161

393 145 161

 

 

393 145 161

393 145 161

32

ENERGIAÜGY

699 617 012

1 239 252 266

 

 

699 617 012

1 239 252 266

 

40 01 40, 40 02 41

41 299

41 299

 

 

41 299

41 299

 

 

699 658 311

1 239 293 565

 

 

699 658 311

1 239 293 565

40

TARTALÉKALAPOK

977 129 000

259 909 297

 

 

977 129 000

259 909 297

 

Összesen

138 500 737 113

122 938 920 666

23 110 000

228 565 370

138 523 847 113

123 167 486 036

 

40 01 40, 40 02 40, 40 02 41

223 269 000

159 909 297

–19 860 000

–28 565 370

203 409 000

131 343 927

 

 

138 724 006 113

123 098 829 963

3 250 000

200 000 000

138 727 256 113

123 298 829 963

01. CÍM

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

Cím

Alcím

Címsor

PK

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

01 01

A „GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

5

66 574 059

66 574 059

 

 

66 574 059

66 574 059

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

66 614 988

66 614 988

 

 

66 614 988

66 614 988

01 02

GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ

 

14 500 000

14 713 074

 

 

14 500 000

14 713 074

01 03

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

4

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 04

PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK

 

303 880 000

167 445 370

 

 

303 880 000

167 445 370

 

01. cím – Összesen

 

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

01 03. ALCÍM — NEMZETKÖZI GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

PK

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

01 03

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 03 01

Részesedés a nemzetközi pénzügyi intézmények alaptőkéjében

01 03 01 01

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank – A jegyzett tőke befizetett részvényeinek rendelkezésre bocsátása

4

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 01 02

A jegyzett tőke lehívható része

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

01 03 01. jogcímcsoport – Részösszeg

 

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 02

Makrogazdasági támogatás

4

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

 

01 03. alcím – Összesen

 

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 03 02.
Makrogazdasági támogatás

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

Megjegyzések

E rendkívüli támogatás célja a fizetési mérleg hiánya és/vagy a költségvetési egyensúly súlyos problémái jellemezte makrogazdasági nehézségekkel küzdő egyes harmadik országokra nehezedő pénzügyi terhek enyhítése.

A támogatás közvetlenül kapcsolódik a támogatásban részesülő országok által a makrogazdasági stabilizációt és a strukturális szerkezetváltást szolgáló intézkedésekhez. Az uniós intézkedés általában kiegészíti a Nemzetközi Valutaalap intézkedését, más kétoldalú támogatásokkal együtt.

A Bizottság évente két alkalommal tájékoztatja a költségvetési hatóságot a kedvezményezett országok makrogazdasági helyzetéről, és évente részletes jelentést készít e támogatás megvalósításáról.

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatok fedezik Grúziának az Oroszországgal kialakult konfliktus által érintett területei helyreállítása céljára nyújtott pénzügyi támogatást is. Az intézkedéseknek elsősorban az ország makrogazdasági stabilizációjára kell irányulniuk. A támogatás teljes pénzügyi keretéről a 2008. évi nemzetközi adományozói konferencián döntöttek.

Jogalap

A Koszovó számára nyújtandó kivételes pénzügyi támogatásról szóló, 2006. november 30-i 2006/880/EK tanácsi határozat (HL L 339., 2006.12.6., 36. o.).

A Libanonnak nyújtandó közösségi makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2007. december 10-i 2007/860/EK tanácsi határozat (HL L 337., 2007.12.21., 111. o.).

A Grúziának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2009. november 30-i 2009/889/EK tanácsi határozat (HL L 320., 2009.12.5., 1. o.).

Az Örményországnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2009. november 30-i 2009/890/EK tanácsi határozat (HL L 320., 2009.12.5., 3. o.).

04. CÍM

FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

Cím

Alcím

Címsor

PK

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

04 01

A „FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

 

95 925 690

95 925 690

 

 

95 925 690

95 925 690

 

40 01 40

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

95 970 025

95 970 025

 

 

95 970 025

95 970 025

04 02

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

1

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

04 03

MUNKAVÉGZÉS EURÓPÁBAN – SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD ÉS MOBILITÁS

1

79 130 000

64 266 181

 

 

79 130 000

64 266 181

04 04

FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG

 

157 056 000

151 704 616

 

 

157 056 000

151 704 616

04 05

AZ EURÓPAI GLOBALIZÁCIÓS ALKALMAZKODÁSI ALAP (EGAA)

1

p.m.

97 608 950

 

 

p.m.

97 608 950

04 06

ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (IPA) – HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS

4

102 400 000

59 987 277

 

 

102 400 000

59 987 277

 

04. cím – Összesen

 

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

04 02. ALCÍM — EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

PK

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

04 02

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

04 02 01

Az Európai Szociális Alap (ESZA) befejezése – 1. célkitűzés (2000–2006)

1.2

p.m.

550 800 000

 

 

p.m.

550 800 000

04 02 02

Az Észak-Írországban és Írország határ menti megyéiben a békét és a megbékélést szolgáló különprogram végrehajtása (2000–2006)

1.2

p.m.

9 700 000

 

 

p.m.

9 700 000

04 02 03

Az Európai Szociális Alap (ESZA) befejezése – 1. célkitűzés (2000 előtt)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 04

Az Európai Szociális Alap (ESZA) befejezése – 2. célkitűzés (2000–2006)

1.2

p.m.

48 000 000

 

 

p.m.

48 000 000

04 02 05

Az Európai Szociális Alap (ESZA) befejezése – 2. célkitűzés (2000 előtt)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 06

Az Európai Szociális Alap (ESZA) befejezése – 3. célkitűzés (2000–2006)

1.2

p.m.

360 299 039

 

 

p.m.

360 299 039

04 02 07

Az Európai Szociális Alap (ESZA) befejezése – 3. célkitűzés (2000 előtt)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 08

A 2000 és 2006 közötti EQUAL program befejezése

1.2

p.m.

72 000 000

 

 

p.m.

72 000 000

04 02 09

A korábbi (2000 előtti) közösségi kezdeményezésen alapuló programok lezárása

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 10

Az Európai Szociális Alap (ESZA) befejezése – 2000 és 2006 közötti technikai segítségnyújtás és innovációs intézkedések

1.2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Az Európai Szociális Alap (ESZA) befejezése – 2000 előtti technikai segítségnyújtás és innovációs intézkedések

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Európai Szociális Alap (ESZA) – Konvergencia

1.2

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

04 02 18

Európai Szociális Alap (ESZA) – PEACE

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Európai Szociális Alap (ESZA) – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás

1.2

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

04 02 20

Európai Szociális Alap (ESZA) – A működéshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás (2007–2013)

1.2

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

 

04 02. alcím – Összesen

 

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

Megjegyzések

Az 1260/1999/EK rendelet 39. cikke rendelkezik pénzügyi korrekciókról, amely szerint minden bevételt a bevételkimutatás 6 5 0 0. jogcíme alatt kell elszámolni. Az ilyen jövedelem további előirányzatok biztosítására használható fel a költségvetési rendelet 18. cikke értelmében olyan konkrét esetekben, amikor azok szükségesek a korábban már elhatározott korrekciók visszavonásával vagy csökkentésével kapcsolatos kockázatok fedezése érdekében.

Az 1083/2006/EK rendelet pénzügyi korrekciókat ír elő a 2007 és 2013 közötti időszakra.

Az 1260/1999/EK rendelet megállapítja az olyan számlákra történő fizetések visszafizetésének feltételeit, amelyek nem csökkentik az érintett műveletekhez a strukturális alapokból történő hozzájárulást. A bevételkimutatás 6 1 5 7. jogcíme alatt feltüntetett, számlakifizetésekből származó minden bevétel felhasználható további előirányzatok biztosítására a költségvetési rendelet 18. és 157. cikkével összhangban.

Az 1083/2006/EK rendelet a 2007 és 2013 közötti időszakra megállapítja az előfinanszírozás visszatérítésére vonatkozó feltételeket.

A béke és kiegyezés speciális programja folytatódik az 1999. március 24–25-i berlini Európai Tanács fent említett határozatával összhangban, és 500 000 000 EUR összeget biztosít a program új érvényességi idejére. Az addicionalitást teljes mértékben figyelembe kell venni. A Bizottságnak éves jelentést kell benyújtania az Európai Parlamenthez erről az intézkedésről.

A csalás elleni küzdelem intézkedéseit a 24 02 01. jogcímcsoport alapján finanszírozzák.

Jogalap

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 158., 159. és 161. cikke. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 174., 175. és 177. cikke.

A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.).

Az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 12. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

Jogi hivatkozások

Az Európai Tanács 1999. március 24–25-én tartott berlini ülésének következtetései.

Az Európai Tanács 2005. december 16–17-én tartott brüsszeli ülésének következtetései.

04 02 17.
Európai Szociális Alap (ESZA) – Konvergencia

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

Megjegyzések

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikke értelmében az Unió által tett intézkedést úgy kell megtervezni, hogy erősítse a kibővített Unió gazdasági és társadalmi kohézióját abból a célból, hogy támogassa az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését. Ezt az intézkedést a kohéziós alapok, az Európai Beruházási Bank (EBB) és más meglévő pénzügyi eszközök segítségével kell megtenni. A gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek csökkentését kell céloznia, amelyek – különösen az elmaradott országokban és régiókban – a gazdasági és társadalmi szerkezetátalakítás felgyorsulásával és a népesség elöregedésével összefüggésben merülnek fel.

A kohéziós alapok terhére tett intézkedésnek magában kell foglalnia nemzeti vagy regionális szinten az uniós prioritásokat a fenntartható fejlődés érdekében, illetve a növekedés, a versenyképesség és a foglalkoztatás, a szociális védőháló, valamint a környezet védelme és minősége megerősítését.

A „konvergencia” célkitűzéssel a legkevésbé fejlett tagállamok és régiók felzárkózásának felgyorsítását kell megcélozni azáltal, hogy javítunk a növekedés és foglalkoztatás feltételein azon keresztül, hogy növeljük és javítjuk a fizikai és a humántőkébe történő beruházásoknak, az innováció és a tudásalapú társadalom fejlődésének, a gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodóképességnek, a környezet védelmének és javításának, valamint a közigazgatás hatékonyságának a minőségét. Ez a célkitűzés a kohéziós alapok szempontjából elsőrendű fontossággal bír. A kohéziós alapok terhére végzett tevékenységek során tiszteletben tartják a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget.

– Az előirányzat egy része a gyermekgondozás javításának támogatására szolgál, hogy a gyermekek családias környezetben élhessenek. A támogatás magában foglalja az alábbiakat:

nem kormányzati szervezetek és helyi hatóságok közötti együttműködés és a számukra biztosított technikai segítségnyújtás, többek között abban, hogy megtudják, mely projektek kaphatnak uniós támogatást,

a bevált gyakorlatok meghatározása és cseréje, valamint az ilyen gyakorlatok szélesebb körű alkalmazása, többek között a gyermekek szintjén történő ellenőrzéssel.

Az előirányzat egy része olyan fenntartható és környezetbarát tevékenységek (Zöld New Deal) finanszírozására szolgál, amelyek célja a gazdasági, társadalmi és környezeti fejlesztési követelmények összehangolása, valamint az európai régiók helyreállítása a gazdasági és pénzügyi válságot követően.

Jogalap

Az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 12. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

04 02 19.
Európai Szociális Alap (ESZA) – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

Megjegyzések

Az Unió által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikke értelmében meghozott intézkedést úgy kell megtervezni, hogy az a kibővített Unió gazdasági és társadalmi kohéziójának erősítését eredményezze az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődésének előmozdítása érdekében. Ezt az intézkedést a kohéziós alapok, az Európai Beruházási Bank (EBB) és egyéb meglévő pénzügyi eszközök segítségével kell megtenni. A gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek csökkentését kell céloznia, amelyek – különösen az elmaradott országokban és régiókban – a gazdasági és társadalmi szerkezetátalakítás felgyorsulásával és a népesség elöregedésével összefüggésben merülnek fel.

A kohéziós alapok terhére tett intézkedésnek magában kell foglalnia nemzeti vagy regionális szinten az uniós prioritásokat a fenntartható fejlődés érdekében, valamint a növekedés, a versenyképesség és a foglalkoztatás, a szociális védőháló, valamint a környezet védelmének és minőségének megerősítését.

A „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés arra irányul, hogy – a legkevésbé fejlett régiókon kívül – növelje a régiók versenyképességét, vonzerejét és foglalkoztatási mutatóit azáltal, hogy felkészíti azokat a gazdasági és társadalmi változásokra – beleértve a kereskedelem megnyitásához kapcsolódókat – azzal, hogy ösztönzi az innovációt és a tudásalapú társadalmat, a vállalkozókat, a környezet védelmét és javítását, valamint a munkavállalás megkönnyítését, továbbá növeli a dolgozók és vállalkozások alkalmazkodóképességét, illetve a nyitott munkaerőpiac fejlesztését. A kohéziós alapok terhére végzett tevékenységek során tiszteletben tartják a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget.

Az előirányzat egy része olyan fenntartható és környezetbarát tevékenységek (Zöld New Deal) finanszírozására szolgál, amelyek célja a gazdasági, társadalmi és környezeti fejlesztési követelmények összehangolása, valamint az európai régiók helyreállítása a gazdasági és pénzügyi válságot követően.

Jogalap

Az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 12. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

04 02 20.
Európai Szociális Alap (ESZA) – A működéshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás (2007–2013)

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az 1083/2006/EK rendelet 45. és 46. cikkében és az 1081/2006/EK rendelet 9. cikkében előírt technikai segítségnyújtás fedezésére szolgál.

A technikai segítségnyújtás kiterjed az ESZA megvalósításához szükséges előkészítő, figyelemmel kísérő, értékelési, felügyeleti és igazgatási intézkedésekre. Az előirányzat különösen az alábbiaknak való megfelelésre használható:

támogatási ráfordítások (reprezentációs ráfordítások, képzés, találkozók, kiküldetések),

tájékoztatási és publikációs kiadások,

információs technológiára és telekommunikációra fordított kiadások,

a fogyatékkal élők számára biztosított hozzáférés technikai segítségnyújtási intézkedések keretében történő támogatásának kiadásai,

az olyan horizontális elvek, mint a férfiak és nők közötti egyenlőség, a fogyatékkal élők számára biztosított hozzáférés és a fenntartható fejlődés megvalósítását előmozdító magas szintű munkacsoport kiadásai,

szolgáltatásnyújtási szerződések, értékelő tanulmányok (beleértve a 2000–2006 közötti utólagos tanulmányokat) és tanulmányok,

juttatások.

A technikai segítségnyújtás magában foglalja a tapasztalatcserét, a figyelemfelkeltő tevékenységeket, a szemináriumokat, a hálózatépítést és a szakmán belüli értékelést, amelyek célja a helyes gyakorlat felismerése és terjesztése, valamint a kölcsönös tanulás és a nemzetek és régiók közötti együttműködés ösztönzése annak érdekében, hogy fokozódjon az ESZA politikai dimenziója és a foglalkoztatásra és szociális védőhálóra vonatkozó uniós célkitűzésekhez történő hozzájárulása.

Jogalap

Az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 12. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

05. CÍM

MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

Cím

Alcím

Címsor

PK

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

05 01

A „MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI

 

133 430 679

133 430 679

 

 

133 430 679

133 430 679

 

40 01 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

133 505 211

133 505 211

 

 

133 505 211

133 505 211

05 02

A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON TÖRTÉNŐ INTERVENCIÓK

2

2 969 410 000

2 966 742 495

 

 

2 969 410 000

2 966 742 495

05 03

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK

2

39 771 100 000

39 771 100 000

 

 

39 771 100 000

39 771 100 000

05 04

VIDÉKFEJLESZTÉS

2

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 05

ELŐCSATLAKOZÁSI INTÉZKEDÉSEK A MEZŐGAZDASÁG ÉS A VIDÉKFEJLESZTÉS TERÉN

4

215 000 000

71 318 207

 

 

215 000 000

71 318 207

05 06

A „MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLET NEMZETKÖZI VONATKOZÁSAI

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 07

MEZŐGAZDASÁGI KIADÁSOK PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSE

2

– 262 500 000

– 262 500 000

 

 

– 262 500 000

– 262 500 000

05 08

POLITIKAI STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ A „MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETEN

2

27 232 532

24 696 433

 

 

27 232 532

24 696 433

 

05. cím – Összesen

 

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

05 04. ALCÍM — VIDÉKFEJLESZTÉS

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

PK

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

05 04

VIDÉKFEJLESZTÉS

05 04 01

Az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztés – 2000–2006-os programozási időszak

05 04 01 14

Az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztés – 2000–2006-os programozási időszak

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 04 01. jogcímcsoport – Részösszeg

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02

Az EMOGA Orientációs Részlege által finanszírozott vidékfejlesztés – Korábbi programok lezárása

05 04 02 01

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Orientációs Részlegének lezárása – 1. célkitűzéshez tartozó régiók (2000–2006)

2

p.m.

568 790 562

 

 

p.m.

568 790 562

05 04 02 02

Észak-Írországban és Írország határ menti megyéiben a békét és a megbékélést szolgáló különprogram befejezése (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 03

Korábbi programok lezárása az 1. és 6. célkitűzéshez tartozó régiókban (2000 előtt)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 04

Korábbi programok lezárása az 5b. célkitűzéshez tartozó régiókban (2000 előtt)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 05

Korábbi programok lezárása az 1. célkitűzéshez tartozó régiókon kívül (2000 előtt)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 06

A Leader lezárása (2000–2006)

2

p.m.

77 775 316

 

 

p.m.

77 775 316

05 04 02 07

Korábbi (2000 előtti) közösségi kezdeményezések lezárása

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 08

Korábbi innovatív intézkedések lezárása (2000 előtt)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 09

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Orientációs Részlegének lezárása – Operatív technikai segítségnyújtás (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 04 02. jogcímcsoport – Részösszeg

 

p.m.

646 565 878

 

 

p.m.

646 565 878

05 04 03

Egyéb intézkedések

05 04 03 02

Növényi és állati genetikai erőforrások – Korábbi programok befejezése

2

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

 

05 04 03. jogcímcsoport – Részösszeg

 

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

05 04 04

Az EMOGA Garanciarészlege által az új tagállamok számára a vidékfejlesztés finanszírozására nyújtott átmeneti eszköz – Programok befejezése (2004–2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 05

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott vidékfejlesztés (2007–2013)

05 04 05 01

Vidékfejlesztési programok

2

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

05 04 05 02

Operatív technikai segítségnyújtás

2

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

05 04 05 03

Kísérleti projekt – Csereprogram a fiatal gazdálkodók számára

2

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

05 04 05. jogcímcsoport – Részösszeg

 

14 432 151 552

11 909 650 127

 

– 395 000 000

14 432 151 552

11 514 650 127

 

05 04. alcím – Összesen

 

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 04 05.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott vidékfejlesztés (2007–2013)

Megjegyzések

A bevételkimutatás 6 7 1. jogcímcsoportja szerinti bevételek további előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszik lehetővé a jogcímcsoport bármely sorában a költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban.

Jogalap

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 277., 2005.10.21., 1. o.).

Az 1782/2003/EK rendeletben meghatározott közvetlen kifizetések önkéntes modulációjára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. március 27-i 378/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 95., 2007.4.5., 1. o.).

A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 30., 2009.1.31., 16. o.).

05 04 05 01.
Vidékfejlesztési programok

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott, 2007–2013 közötti időszakra szóló vidékfejlesztési programok finanszírozására szolgál.

Az e jogcímhez tartozó összes kötelezettségvállalási előirányzatból 2 095 300 000 EUR a 73/2009/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban végrehajtott kötelező modulációból származik. Továbbá 374 900 000 EUR összeg a 378/2007/EK rendelettel összhangban végrehajtott önkéntes modulációból származik. Bármely tengelyhez tartozó vidékfejlesztési intézkedések értékelése a gazdálkodási rendszerekre és termelési módokra vonatkozó részletesebb teljesítménymutatókkal történik, az éghajlatváltozáshoz, a vízvédelemhez, a biodiverzitáshoz és a megújuló energiákhoz kapcsolódó kihívásokra való reagálás érdekében. A tagállamoknak jelentést kell tenniük a vidékfejlesztési intézkedések új kihívásaihoz kapcsolódóan hozott intézkedésekre vonatkozóan, beleértve a tejágazatot is.

Jogalap

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 277., 2005.10.21., 1. o.).

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendeletben meghatározott közvetlen kifizetések önkéntes modulációjára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. március 27-i 378/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 95., 2007.4.5., 1. o.).

A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérő szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 30., 2009.1.31., 16. o.).

05 04 05 02.
Operatív technikai segítségnyújtás

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

Megjegyzések

Ez az előirányzat az 1698/2005/EK rendelet 66. cikkének (1) bekezdésében előírt technikai segítségnyújtási intézkedések és különösen az Európai Vidékfejlesztési Hálózat finanszírozására szolgál.

Jogalap

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 277., 2005.10.21., 1. o.).

05 04 05 03.
Kísérleti projekt – Csereprogram a fiatal gazdálkodók számára

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

Megjegyzések

Új jogcím

A kísérleti projekt célja csereprogram létrehozása fiatal gazdálkodók számára, amely lehetővé tenné a gazdálkodás bevált gyakorlatának határokon átívelő cseréjét – különös tekintettel az európai mezőgazdaság előtt álló kihívásokra –, hogy elősegítse Európa vidéki területeinek fejlesztését.

A program felbecsülhetetlen lehetőséget teremt a fiatal gazdálkodók számára, hogy közvetlenül megtapasztalhassák a mezőgazdaság eltérő viszonyait az Unión belül azáltal, hogy időt töltenek el másik tagállamban található mezőgazdasági üzemekben. A ismeretek és tapasztalatok fiatal európai gazdálkodók közötti cseréje még inkább segíthetné őket abban, hogy megfeleljenek az európai fogyasztók által támasztott elvárásoknak, hozzájáruljanak az élelmezésbiztonsághoz és szembenézzenek az európai mezőgazdaság előtt álló olyan kihívásokkal, mint a megújuló energiaforrások felhasználása, a biodiverzitás csökkenése és a szén-dioxid-tárolás.

Jogalap

Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.

05 06. ALCÍM — A „MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLET NEMZETKÖZI VONATKOZÁSAI

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

PK

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

05 06

A „MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLET NEMZETKÖZI VONATKOZÁSAI

05 06 01

Nemzetközi mezőgazdasági megállapodások

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

 

05 06. alcím – Összesen

 

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 06 01.
Nemzetközi mezőgazdasági megállapodások

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alább említett nemzetközi megállapodásokhoz való uniós hozzájárulás fedezésére szolgál.

Jogalap

Az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló, 1992. november 13-i 92/580/EGK tanácsi határozat (HL L 379., 1992.12.23., 15. o.).

A Gabonakereskedelmi Egyezményből és az Élelmiszersegély-egyezményből álló Nemzetközi Gabonaügyi Megállapodásnak az Európai Közösség által történő jóváhagyásáról szóló, 1995. december 19-i 96/88/EK tanácsi határozat (HL L 21., 1996.1.27., 47. o.).

Az 1999. évi Élelmiszersegély Egyezménynek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2000. június 13-i 2000/421/EK tanácsi határozat (HL L 163., 2000.7.4., 37. o.).

Az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2005. évi megállapodás megkötéséről szóló, 2005. november 14-i 2005/800/EK tanácsi határozat (HL L 302., 2005.11.19., 47. o.).

07. CÍM

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLAT-POLITIKA

Cím

Alcím

Címsor

PK

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

07 01

A „KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLAT-POLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

 

93 845 213

93 845 213

 

 

93 845 213

93 845 213

 

40 01 40

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

93 890 066

93 890 066

 

 

93 890 066

93 890 066

07 02

GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYEK

4

3 150 000

3 785 230

 

 

3 150 000

3 785 230

07 03

AZ UNIÓS KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKPOLITIKA ÉS JOGSZABÁLYOK FEJLESZTÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

2

349 105 327

274 350 327

 

 

349 105 327

274 350 327

07 11

GLOBÁLIS ÉGHAJLAT-POLITIKAI ÜGYEK

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 12

AZ UNIÓS ÉGHAJLAT-POLITIKA ÉS AZ ÉGHAJLAT-POLITIKAI FELLÉPÉSEKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSA

2

17 600 000

15 000 000

 

 

17 600 000

15 000 000

07 13

AZ ÉGHAJLATI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE ÉS AZ INNOVÁCIÓ

2

6 000 000

2 500 000

 

 

6 000 000

2 500 000

 

07. cím – Összesen

 

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

07 11. ALCÍM — GLOBÁLIS ÉGHAJLAT-POLITIKAI ÜGYEK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

PK

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

07 11

GLOBÁLIS ÉGHAJLAT-POLITIKAI ÜGYEK

07 11 01

Hozzájárulás a multilaterális és nemzetközi éghajlati megállapodásokhoz

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

 

07 11. alcím – Összesen

 

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 11 01.
Hozzájárulás a multilaterális és nemzetközi éghajlati megállapodásokhoz

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

Megjegyzések

Korábbi 07 02 01. jogcímcsoport (részben)

Az előirányzat célja, hogy fedezze a kötelező és önkéntes hozzájárulásokat számos olyan nemzetközi egyezményhez, jegyzőkönyvhöz és megállapodáshoz, amelyekben az Unió részes fél, valamint az Unió részvételével a jövőben megkötendő nemzetközi megállapodások előkészítő munkájához.

Jogalap

Az ózonréteg védelméről szóló bécsi egyezmény és az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv megkötéséről szóló, 1988. október 14-i 88/540/EGK tanácsi határozat (HL L 297., 1988.10.31., 8. o.).

Az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezményének megkötéséről szóló, 1993. december 15-i 94/69/EK tanácsi határozat (HL L 33., 1994.2.7., 11. o.).

Az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról, valamint az abból származó kötelezettségek közös teljesítéséről szóló, 2002. április 25-i 2002/358/EK tanácsi határozat (HL L 130., 2002.5.15., 1. o.).

08. CÍM

KUTATÁS

Cím

Alcím

Címsor

PK

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

08 01

A „KUTATÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

 

333 124 545

333 124 545

 

 

333 124 545

333 124 545

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

333 131 429

333 131 429

 

 

333 131 429

333 131 429

08 02

EGYÜTTMŰKÖDÉS – EGÉSZSÉGÜGY

1

830 789 000

465 567 921

 

 

830 789 000

465 567 921

08 03

EGYÜTTMŰKÖDÉS – ÉLELMISZER, MEZŐGAZDASÁG ÉS HALÁSZAT, VALAMINT BIOTECHNOLÓGIA

1

267 892 000

181 125 393

 

 

267 892 000

181 125 393

08 04

EGYÜTTMŰKÖDÉS – NANOTUDOMÁNYOK, NANOTECHNOLÓGIÁK, ESZKÖZÖK ÉS ÚJ TERMELÉSI TECHNOLÓGIÁK

1

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 05

EGYÜTTMŰKÖDÉS – ENERGIA

1

157 410 000

114 947 049

 

 

157 410 000

114 947 049

08 06

EGYÜTTMŰKÖDÉS – KÖRNYEZETVÉDELEM (AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁST IS BELEÉRTVE)

1

252 505 000

236 420 332

 

 

252 505 000

236 420 332

08 07

EGYÜTTMŰKÖDÉS – KÖZLEKEDÉS (BELEÉRTVE A REPÜLÉSTECHNIKÁT IS)

1

414 351 000

428 450 080

 

 

414 351 000

428 450 080

08 08

EGYÜTTMŰKÖDÉS – TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TUDOMÁNYOK ÉS HUMÁN TUDOMÁNYOK

1

84 366 000

61 891 635

 

 

84 366 000

61 891 635

08 09

EGYÜTTMŰKÖDÉS – KOCKÁZATMEGOSZTÁSI PÉNZÜGYI MECHANIZMUS (RSFF)

1

200 000 000

190 435 799

 

 

200 000 000

190 435 799

08 10

ÖTLETEK

1

1 298 731 000

714 134 248

 

 

1 298 731 000

714 134 248

08 12

KAPACITÁSOK – KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA

1

156 304 000

200 909 768

 

 

156 304 000

200 909 768

08 13

KAPACITÁSOK – KUTATÁS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-K) JAVÁRA

1

223 099 000

173 296 578

 

 

223 099 000

173 296 578

08 14

KAPACITÁSOK – TUDÁSKÖZPONTÚ RÉGIÓK

1

18 856 000

16 192 756

 

 

18 856 000

16 192 756

08 15

KAPACITÁSOK – KUTATÁSI POTENCIÁL

1

63 802 000

51 589 058

 

 

63 802 000

51 589 058

08 16

KAPACITÁSOK – TUDOMÁNY A TÁRSADALOMBAN

1

44 798 000

30 469 728

 

 

44 798 000

30 469 728

08 17

KAPACITÁSOK – NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1

28 265 000

19 043 580

 

 

28 265 000

19 043 580

08 18

KAPACITÁSOK – KOCKÁZATMEGOSZTÁSI PÉNZÜGYI MECHANIZMUS (RSFF)

1

50 000 000

47 608 950

 

 

50 000 000

47 608 950

08 19

KAPACITÁSOK – A KUTATÁSI POLITIKÁK KÖVETKEZETES FEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

1

9 804 000

5 713 074

 

 

9 804 000

5 713 074

08 20

EURATOM – FÚZIÓS ENERGIA

1

396 090 000

235 092 994

 

 

396 090 000

235 092 994

08 21

EURATOM – ATOMMAGHASADÁS ÉS SUGÁRZÁSVÉDELEM

1

52 000 000

24 280 564

 

 

52 000 000

24 280 564

08 22

KORÁBBI KERETPROGRAMOK ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK LEZÁRÁSA

1

p.m.

324 216 948

 

 

p.m.

324 216 948

08 23

A SZÉN- ÉS ACÉLKUTATÁSI ALAP KUTATÁSI PROGRAMJA

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

08. cím – Összesen

 

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

Megjegyzések

E megjegyzések e cím minden címsorára vonatkoznak (a 08 22. alcím kivételével).

Ezen előirányzatok felhasználása a vállalkozásoknak, kutatóközpontoknak és egyetemeknek a hetedik keretprogram (2007–2013) tevékenységeiben való részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.), valamint az Európai Atomenergia-közösség hetedik keretprogramjának (2007–2011) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 19-i 1908/2006/Euratom tanácsi rendelet (HL L 400., 2006.12.30., 1. o.) szerint történik.

Az e cím alá tartozó valamennyi előirányzat esetén kis- és középvállalkozások (kkv-k) ugyanazon fogalmát kell alkalmazni, mint az ugyanazon keretprogramhoz tartozó horizontális egyedi kkv-programok esetén használt fogalom. E fogalommeghatározás szerint: „Támogatható kkv az a jogalany, amely megfelel a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban foglalt meghatározásnak, és nem kutatóközpont, kutatóintézet, szerződéses kutatószervezet vagy tanácsadó cég.” A hetedik keretprogram alapján végzett valamennyi kutatási tevékenységet az etikai alapelveknek megfelelően kell végrehajtani (az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412., 2006.12.30., 1. o.) 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban), ideértve az állatjólléti követelményeket. Ide tartoznak különösen az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében, valamint az Európai Unió alapjogi chartájában foglalt elvek. Különösen figyelembe kell venni annak szükségességét, hogy további erőfeszítések szülessenek a nők tudományban és kutatásban való részvételének és szerepének fokozására.

E jogcímcsoportok és jogcímek alatt történik meg a Bizottság által szervezett, európai érdeklődésre számot tartó magas szintű tudományos és technológiai találkozók, konferenciák, munkaértekezletek és szemináriumok költségének, az Unió nevében – többek között az Európai Kutatási Térséggel összefüggésben – uniós cselekvésre megfelelő új kutatási területek vizsgálata érdekében végzett, magas szintű tudományos és technológiai elemzések és értékelések, a programok – köztük a korábbi keretprogramok intézkedései – eredményeinek figyelemmel kísérésének és közzétételének elszámolása.

Ezek az előirányzatok fedezik továbbá az adminisztratív kiadásokat, beleértve a személyzeti kiadásokat is – függetlenül attól, hogy vonatkozik-e rájuk a személyzeti szabályzat –, a tájékoztatás, a kiadványok, az adminisztratív és műszaki működés kiadásait, valamint bizonyos egyéb, olyan intézkedés célkitűzésének elérésével összefüggő belső infrastruktúrával kapcsolatos kiadási tételeket is, amelynek szerves részét képezik, beleértve az Unió kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs stratégiájának előkészítéséhez és figyelemmel kíséréséhez szükséges fellépést és kezdeményezéseket.

Az Európai Atomenergia-közösség és Svájc közötti együttműködési megállapodásból vagy a többoldalú európai fúziósenergia-fejlesztési megállapodásból (EFDA) eredő bevételt a bevételkimutatás 6 0 1 1. és 6 0 1 2. jogcíme alatt kell elszámolni, és további előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé a költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban.

E projektek közül néhány esetében harmadik országok vagy harmadik országok intézetei részt vehetnek a tudományos és műszaki kutatás területén folytatott európai együttműködésben. A pénzügyi hozzájárulást a bevételkimutatás 6 0 1 3. és 6 0 1 5. jogcíme alatt kell elszámolni, és további előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé a költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban.

A tudományos és műszaki kutatások terén folyó európai együttműködésben részt vevő országoktól eredő bevételt a bevételkimutatás 6 0 1 6. jogcíme alatt kell elszámolni, és további előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé a költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban.

A tagjelölt országok és adott esetben a potenciális tagjelölt nyugat-balkáni országok által az uniós/közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók.

Az uniós/közösségi tevékenységekhez külső szervezetek által történő hozzájárulásokból eredő esetleges bevételt a bevételkimutatás 6 0 3 3. jogcíme alatt kell elszámolni, és további előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé a költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban.

További előirányzatokat bocsátanak rendelkezésre a 08 22 04. jogcímcsoportban.

Konkrétabb intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy teljesüljön az ezen előirányzatokból finanszírozott projektekben való 15 %-os kkv-részvételre vonatkozó célkitűzés, amint azt az 1982/2006/EK határozat rögzíti. A kkv külön programok szerinti minősített projekteket a tematikus program alapján finanszírozásra alkalmassá kell tenni, ha megfelelnek a szükséges (tematikus) követelményeknek.

08 04. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS – NANOTUDOMÁNYOK, NANOTECHNOLÓGIÁK, ESZKÖZÖK ÉS ÚJ TERMELÉSI TECHNOLÓGIÁK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

PK

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

08 04

EGYÜTTMŰKÖDÉS – NANOTUDOMÁNYOK, NANOTECHNOLÓGIÁK, ESZKÖZÖK ÉS ÚJ TERMELÉSI TECHNOLÓGIÁK

08 04 01

Együttműködés – Nanotudományok, nanotechnológiák, eszközök és új termelési technológiák

1.1

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

08 04 02

Együttműködés – Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák – Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás

1.1

10 210 000

5 484 551

 

 

10 210 000

5 484 551

 

08 04. alcím – Összesen

 

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 04 01.
Együttműködés – Nanotudományok, nanotechnológiák, eszközök és új termelési technológiák

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

Megjegyzések

Az ezen a területen végrehajtott cselekvések célja, hogy az elkövetkező években segítsenek elérni a tudás- és intelligenciaalapú termékek, szolgáltatások és gyártási folyamatok esetében a csúcstechnológia kifejlesztéséhez és kiaknázásához szükséges kapacitások kritikus tömegét, különös tekintettel az ökológiai hatékonyságra és a veszélyes anyagok környezetbe való kibocsátásának csökkentésére.

Elegendő előirányzatot kell biztosítani a környezetvédelmi és egészségügyi kockázatok értékelésével kapcsolatos nanokutatásra, mivel napjainkban a teljes nanokutatás mindössze 5–10 %-a foglalkozik ezzel a területtel.

E jogcímcsoportok terhére számolják el az európai érdeklődésre számot tartó és a Bizottság által szervezett magas szintű tudományos és műszaki találkozók, konferenciák, műhelyek és szemináriumok költségét, a tanulmányok, az ösztöndíjak, a konkrét programok figyelemmel kísérésének és értékelésének költségeit, továbbá az IMS-titkárság, a magas szintű tudományos és műszaki elemzések és értékelések finanszírozását, valamint az előző keretprogramok keretében folytatott tevékenységek költségeit is.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államoktól befolyó hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412., 2006.12.30., 1. o.).

A vállalkozásoknak, kutatóközpontoknak és egyetemeknek a hetedik keretprogram (2007–2013) tevékenységeiben való részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.).

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló „Együttműködés” egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/971/EK tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 87. o.).

09. CÍM

INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

Cím

Alcím

Címsor

PK

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

09 01

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI

 

127 060 941

127 060 941

 

 

127 060 941

127 060 941

 

40 01 40

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

127 090 325

127 090 325

 

 

127 090 325

127 090 325

09 02

A DIGITÁLIS MENETREND SZABÁLYOZÁSI KERETE

 

31 116 500

24 540 045

 

 

31 116 500

24 540 045

09 03

AZ IKT ÁTVÉTELE

1

119 120 000

115 285 305

 

 

119 120 000

115 285 305

09 04

EGYÜTTMŰKÖDÉS – INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT-K)

1

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 05

KAPACITÁSOK – KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA

1

90 970 000

93 313 542

 

 

90 970 000

93 313 542

 

09. cím – Összesen

 

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

09 04. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS – INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT-K)

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

PK

2011. évi költségvetés

A 6/2011. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

09 04

EGYÜTTMŰKÖDÉS – INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT-K)

09 04 01

Az információs és kommunikációs technológiák terén folytatott kutatási együttműködés támogatása (IKT-k – Együttműködés)

09 04 01 01

Az információs és kommunikációs technológiák terén folytatott kutatási együttműködés támogatása (IKT-k – Együttműködés)

1.1

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

09 04 01 02

Együttműködés – Információs és kommunikációs technológiák – Artemis közös vállalkozás

1.1

43 000 000

38 087 160

 

 

43 000 000

38 087 160

09 04 01 03

Együttműködés – Információs és kommunikációs technológiák – Az Artemis közös vállalkozáshoz kapcsolódó támogatási kiadások

1.1

1 500 000

1 428 268

 

 

1 500 000

1 428 268

09 04 01 04

Együttműködés – Információs és kommunikációs technológiák – ENIAC közös vállalkozás

1.1

43 000 000

19 043 580

 

 

43 000 000

19 043 580

09 04 01 05

Együttműködés – Információs és kommunikációs technológiák – Az ENIAC közös vállalkozáshoz kapcsolódó támogatási kiadások

1.1

1 496 100

1 424 555

 

 

1 496 100

1 424 555

 

09 04 01. jogcímcsoport – Részösszeg

 

1 170 285 000

912 183 766

 

60 000 000

1 170 285 000

972 183 766

09 04 02

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó előirányzatok

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

09 04 03

A korábbi (2007 előtti) európai közösségi keretprogramok lezárása

1.1

61 891 635

 

 

61 891 635