ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.016.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 16

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. január 19.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 36/2012/EU rendelete (2012. január 18.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

 

 

A Bizottság 37/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. január 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

33

 

 

A Bizottság 38/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. január 18.) az 1067/2008/EK rendelettel megnyitott, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó vámkontingens III. alkontingense keretében 2012. január 6-tól2012. január 13-ig benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

35

 

 

A Bizottság 39/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. január 18.) a 620/2009/EK rendelettel szabályozott, a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2012. január első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

37

 

 

A Bizottság 40/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. január 18.) a 2012. március 1-jétől2012. május 31-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

38

 

 

A Bizottság 41/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. január 18.) a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

40

 

 

A Bizottság 42/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. január 18.) a 616/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. január első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról és behozatali jogok odaítéléséről

42

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

19.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/1


A TANÁCS 36/2012/EU RENDELETE

(2012. január 18.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. december 1-i 2011/782/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. május 9-én elfogadta a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 442/2011/EU rendeletet (2).

(2)

A Tanács a 2011. szeptember 2-i, szeptember 23-i, október 13-i és november 14-i tanácsi rendeletek (3), valamint a szankciókkal sújtott személyek és szervezetek listájának az egymást követő tanácsi végrehajtási rendeletekkel (4) történő módosítása és kiegészítése révén kiszélesítette a Szíriával szembeni korlátozó intézkedéseinek hatályát. További intézkedések, amelyek nem tartoznak az uniós jog hatálya alá, a Tanács megfelelő KKBP-határozataiban (5) kerülnek megállapításra.

(3)

Tekintettel a szíriai kormány által elkövetett, folytatódó brutális megtorlásokra és emberi jogi jogsértésekre, a 2011/782/KKBP tanácsi határozat további intézkedéseket vezet be, nevezetesen megtiltja a távközlési monitoring berendezések exportját a szíriai rezsim általi felhasználásra, megtiltja a bizonyos infrastrukturális projektekben való részvételt és a befektetést az ilyen projektekbe, valamint további korlátozásokat vezet be a pénzátutalásokra és a pénzügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozóan.

(4)

Egyértelművé kell tenni, hogy nem jelenti a pénzeszközök 14. cikk értelmében történő rendelkezésre bocsátását a 20. cikk szerint megengedett kifizetések előidézésére a szükséges dokumentumoknak bank részére történő benyújtása és továbbítása egy, a jegyzékben nem szereplő személynek, szervezetnek vagy szervnek történő végső átutalás céljából.

(5)

Tekintettel a szíriai súlyos politikai helyzetre, továbbá a 2011/273/KKBP határozat melléklete módosításának és felülvizsgálatának folyamatával való egységesség biztosítása érdekében az e rendelet II. és IIa. mellékletében foglalt jegyzék módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia.

(6)

Az e rendelet II. és IIa. mellékletében szereplő jegyzékek módosítására vonatkozó eljárás során a megjelölt természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel közölni kell a jegyzékbe vételük okait, ezzel lehetőséget biztosítva számukra, hogy észrevételeket tegyenek. Amennyiben észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak ezen észrevételek alapján felül kell vizsgálnia határozatát, és erről értesítenie kell az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

(7)

E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A személyes adatok feldolgozása során meg kell felelni a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6), valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (7).

(8)

Ezek az intézkedések az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű szabályozás szükséges.

(9)

A bevezetett módosítások kiterjesztésre tekintettel, a Szíriával kapcsolatosan már elfogadott különféle intézkedésekkel együttvéve, helyénvaló valamennyi intézkedést egy új rendeletben egységes szerkezetbe foglalni, amely a 442/2011/EU rendeletet hatályon kívül helyezi, és annak helyébe lép.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

Pénzügyi szolgáltató vagy hitelintézet „fiókja”: olyan üzletviteli hely, amely jogilag nem önálló részét képezi egy pénzügyi szolgáltatónak vagy hitelintézetnek, és amely közvetlenül bonyolítja a pénzügyi szolgáltatók vagy a hitelintézetek tevékenységének szerves részét képező ügyleteket vagy az ügyletek egy részét;

b)

„közvetítői szolgáltatás”:

i.

olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológia beszerzése, értékesítése vagy szolgáltatása egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy

ii.

harmadik országokban található áruk és technológia értékesítése vagy beszerzése egy más harmadik országba történő transzfer céljából.

c)

„szerződés vagy ügylet”: bármely ügylet bármilyen formában, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; a „szerződés” magában foglal minden garanciát, nevezetesen pénzügyi és viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

d)

„hitelintézet”: a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott hitelintézet, ideértve annak az Unió területén vagy azon kívül működő fiókjait;

e)

„nyersolaj és kőolajtermékek”: a IV. mellékletben felsorolt termékek;

f)

„gazdasági források”: bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszközök, amelyek nem minősülnek pénzeszköznek, de felhasználhatóak pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

g)

„pénzügyi szolgáltató”:

i.

a hitelintézettől különböző vállalkozás, amelynek tevékenységi körébe a 2006/48/EK irányelv I. mellékletének 2–12., 14. és 15. pontjában felsorolt egy vagy több művelet elvégzése tartozik; ez magában foglalja a pénzváltást is („bureaux de change”);

ii.

az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) szerint engedélyezett biztosítótársaság, amennyiben az az említett irányelvben meghatározott tevékenységet folytat;

iii.

a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott befektetési vállalkozás;

iv.

a részvényeit vagy befektetési jegyeit forgalmazó kollektív befektetési vállalkozás; vagy

v.

a biztosítási közvetítésről szóló, 2002. december 9-i 2002/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) 2. cikkének 5. pontjában meghatározott biztosítási közvetítő, kivéve az irányelv 2. cikkének 7. pontjában említett közvetítőket életbiztosítások és más befektetési célú biztosítások közvetítése esetén;

ideértve az Unió területén vagy azon kívül működő fiókjait.

h)

„gazdasági erőforrások befagyasztása”: a gazdasági források pénzeszközök, termékek vagy szolgáltatások megszerzésére történő felhasználásának bármilyen módon történő megakadályozása, beleértve – nem kizárólagosan – azok eladását, bérbeadását, vagy jelzáloggal való megterhelését;

i)

„pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

j)

„pénzeszközök”: mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve – de nem kizárólag – a következőket:

i.

készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii.

pénzügyi szolgáltatóknál vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii.

nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságinstrumentumok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv.

vagyoni eszközökből származó kamat, osztalékok vagy egyéb jövedelmek, vagy az azokból származó vagy azok által képzett értéktöbblet;

v.

hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi.

hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

vii.

vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

k)

„áruk”: termékek, anyagok és felszerelések;

l)

„biztosítás”: olyan vállalkozás vagy kötelezettségvállalás, amelynek alapján egy vagy több természetes vagy jogi személy fizetés ellenében, valamely biztosítási esemény bekövetkezése esetén – a vállalkozás által vagy a kötelezettségvállalásban meghatározott – kártérítést vagy vagyoni előnyt nyújt egy vagy több személy részére;

m)

„viszontbiztosítás” az a tevékenység, amely egy biztosítási vállalkozás vagy egy másik viszontbiztosítási vállalkozás által engedményezett kockázatok elfogadásából áll, vagy a Lloyd's néven ismert biztosítóintézetek egyesülete esetében az a tevékenység, amely a Lloyd's bármely tagja által engedményezett kockázatoknak a Lloyd's néven ismert biztosítóintézetek egyesületétől különböző biztosítási vállalkozás vagy viszontbiztosítási vállalkozás általi elfogadásából áll;

n)

„szíriai hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók”:

i.

bármely szíriai székhellyel rendelkező hitelintézet és pénzügyi szolgáltató, ideértve a Szíriai Központi Bankot is;

ii.

a Szíriában székhellyel rendelkező hitelintézeteknek és pénzügyi szolgáltatóknak a 35. cikk hatálya alá tartozó bármely fiókja és leányvállalata;

iii.

a Szíriában székhellyel rendelkező hitelintézeteknek és pénzügyi szolgáltatóknak a 35. cikk hatálya alá nem tartozó bármely fiókja és leányvállalata;

iv.

bármely hitelintézet és pénzügyi szolgáltató, amelyek székhelye nem Szíriában található, de amelyek szíriai lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező egy vagy több személy és szervezet ellenőrzése alatt állnak.

o)

„szíriai személy, szervezet vagy szerv”:

i.

a szíriai állam vagy annak valamely hatósága;

ii.

bármely, szíriai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;

iii.

bármely jogi személy, szervezet vagy szerv, amelynek székhelye Szíriában található;

iv.

bármely Szírián belüli vagy azon kívüli jogi személy, szervezet vagy szerv, amely – közvetlenül vagy közvetve – a fent említett személyek vagy szervek közül egy vagy több tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.

p)

„technikai segítségnyújtás”: javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg; köztük a segítségnyújtás szóbeli formái is;

q)

„az Unió területe” a tagállamok területe, amelyen a Szerződés rendelkezéseit az abban meghatározott feltételekkel alkalmazni kell, beleértve a légterüket is.

II.   FEJEZET

EXPORT- ÉS IMPORTKORLÁTOZÁSOK

2. cikk

(1)   Tilos:

a)

az I. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható felszerelések akár közvetlenül akár közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy bármely egyéb személy, szervezet vagy szerv által Szíriában történő felhasználásra;

b)

az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az Egyesült Nemzetek (ENSZ) személyzete, az Európai Unió vagy tagállamai személyzete, a média képviselői és a humanitárius és fejlesztési szervezetek munkatársai és kísérő személyzete által, kizárólag személyes használatukra, átmeneti jelleggel Szíriába exportált védőruházatra, többek között a golyóálló mellényre és a sisakra.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a III. mellékletben felsorolt tagállami, hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a belső elnyomás céljára felhasználható felszerelések értékesítését, szállítását, továbbadását vagy kivitelét, ha megállapítják, hogy az ilyen felszereléseket kizárólag humanitárius vagy védelmi célú felhasználásra szánják.

3. cikk

(1)   Tilos:

a)

az Európai Unió közös katonai listáján (12) („közös katonai lista”) felsorolt árukkal és technológiával, a felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználásra;

b)

az I. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható felszereléssel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői tevékenység bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználásra;

c)

a közös katonai listán vagy az I. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása – beleértve különösen az említett termékek értékesítésével, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást – bármely szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználásra;

d)

az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a)–c) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve az abban foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan technikai segítségnyújtásra, finanszírozásra vagy pénzügyi támogatásra, amely a következőkhöz kapcsolódik:

technikai segítségnyújtás, amelyet kizárólag az ENSZ Csapatszétválasztási Megfigyelő Hadereje (UNDOF) támogatására szánnak;

a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgáló, vagy az ENSZ és az Unió intézményépítő programjaihoz, vagy az Unió vagy az ENSZ válságkezelési műveleteihez szánt, halált nem okozó katonai felszerelések, illetve belső elnyomásra használható felszerelések; vagy

ballisztikai védelmet nyújtó anyagokkal ellátott nem harci járművek, amelyeket kizárólag az uniós és tagállami személyzet védelmére szánnak Szíriában;

azzal a feltétellel, hogy egy ilyen rendelkezést először a III. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságoknak kell jóváhagynia.

4. cikk

(1)   Tilos az V. mellékletben szereplő berendezések, technológia vagy szoftverek akár közvetlenül akár közvetve történő értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele, bármely Szíriában található személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználás céljából, függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e, kivéve ha az érintett tagállamnak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatósága azt előzetesen engedélyezte.

(2)   A tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatóságai nem adják meg az (1) bekezdés szerinti engedélyt, amennyiben megalapozott indokokkal megállapítható, hogy a szóban forgó berendezést, technológiát vagy szoftvert a szíriai rezsim vagy az annak nevében eljárók az internet vagy a telefonbeszélgetések ellenőrzésére vagy lehallgatására használnák.

(3)   Az V. mellékletnek csak azt a berendezést, technológiát vagy szoftvert kell tartalmaznia, amely felhasználható az internet vagy a telefonbeszélgetések ellenőrzésére vagy lehallgatására.

(4)   Az érintett tagállam bármely, e cikk szerint megadott engedélyről az engedély megadását követő négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5. cikk

(1)   Tilos:

a)

a V. mellékletben felsorolt berendezéssel, technológiával és szoftverrel, vagy a V. mellékletben felsorolt berendezés vagy technológia rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos vagy a V. mellékletben felsorolt szoftver rendelkezésre bocsátásával, telepítésével, futtatásával és frissítésével kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás bármilyen Szíriában található személy személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználás céljából;

b)

az V. mellékletben felsorolt berendezéshez, technológiához vagy szoftverhez kapcsolódó, közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás bármely Szíriában található személy személy, szervezet vagy szerv számára, vagy Szíriában történő felhasználás céljából;

c)

a távközlés vagy az internet ellenőrzésére vagy lehallgatására alkalmas bármely szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül vagy közvetetten a Szíriai Állam, annak kormánya, köztestületei, vállalatai, hivatalai vagy bármely, nevükben vagy irányításuk alatt eljáró személy vagy szervezet javára szolgál; és

d)

az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a), b) vagy a c) pontban említett tilalmak megkerülése.

kivéve, ha az érintett tagállamnak a III. mellékletben említett weboldalakon felsorolt hatáskörrel rendelkező hatósága erre előzetesen engedélyt adott a 4. cikk (2) bekezdése értelmében.

(2)   Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában „ a távközlés vagy az internet ellenőrzése vagy lehallgatásra alkalmas szolgáltatás” minden olyan szolgáltatás, amely - különösen az V. mellékletben meghatározott berendezés, technológia vagy szoftver felhasználásával – hozzáférést nyújt valamely személy bejövő és kimenő távközlési és hívással kapcsolatos adatához, illetve ilyen adatot rendelkezésre bocsát, az adat kivonatolása, dekódolása, rögzítése, feldolgozása, elemzése vagy tárolása céljából, valamint valamennyi egyéb, ehhez kapcsolódó tevékenység.

6. cikk

Tilos:

a)

nyersolaj és kőolajtermékek behozatala az Európai Unióba, amennyiben:

i.

Szíriából származnak; vagy

ii.

Szíriából kerültek kivitelre;

b)

nyersolaj vagy kőolajtermékek vásárlása, amelyek Szíriában találhatóak vagy onnan származnak;

c)

nyersolaj vagy kőolajtermékek szállítása, amennyiben azok Szíriából származnak vagy Szíriából kerülnek kivitelre bármely másik országba;

d)

az a), b) és c) pontban megállapított tilalmakkal kapcsolatosan közvetve vagy közvetlenül finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása, beleértve a pénzügyi derivatívákat, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást, továbbá

e)

az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása közvetve vagy közvetlenül az a), b) vagy c) vagy d) pontban említett tilalmak megkerülése.

7. cikk

Az 6. cikkben meghatározott tilalmak nem vonatkoznak a következőkre:

a)

a 2011. szeptember 2-a előtt megkötött szerződésből eredő kötelezettségnek 2011. november 15-én vagy az előtt történő teljesítése, feltéve, hogy az érintett kötelezettség teljesítését megkísérlő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább hét munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállamnak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatósága számára, or

b)

a nyersolaj vagy kőolajtermékek vásárlása, amelyeket 2011. szeptember 2-át megelőzően exportáltak Szíriából, vagy az export az a) pont értelmében 2011. november 15-én vagy azt megelőzően történt.

8. cikk

(1)   Tilos a VI. mellékletben felsorolt berendezés vagy technológia akár közvetlenül, akár közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználás céljára.

(2)   A VI. melléklet tartalmazza az szíriai kőolaj- és földgázipar alábbi ágazatai számára kulcsfontosságú berendezéseket és technológiát:

a)

nyersolaj- és földgázfeltárás;

b)

nyersolaj- és földgázkitermelés;

c)

finomítás;

d)

földgáz cseppfolyósítása.

(3)   A VI. melléklet nem tartalmazza a közös katonai listán vagy az I. mellékletben szereplő termékeket.

9. cikk

Tilos:

a)

a VI. mellékletben felsorolt berendezésekkel és technológiával, vagy az V. mellékletben felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére;

b)

a VI. mellékletben felsorolt berendezésekkel és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtása bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére; továbbá

c)

az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az a) vagy a b) pontban említett tilalmak megkerülése.

10. cikk

(1)   A 8. és a 9. cikkben megállapított tilalmak nem alkalmazandóak az 2012. január 19-én előtt odaítélt vagy megkötött szerződésből eredő kötelezettség teljesítését, feltéve, hogy az erre a cikkre hivatkozni kívánó személy vagy szervezet előre legalább 21 naptári nappal előre bejelentette azt a letelepedése szerinti tagállamnak a III. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező hatóságánál.

(2)   E cikk alkalmazásában, egy szerződést akkor „ítéltek oda” egy személynek vagy szervezetnek, ha a hivatalos pályázati eljárás lezárását követően a másik szerződő fél kifejezett írásbeli megerősítést küld ennek a személynek vagy szervezetnek a szerződés odaítéléséről.

11. cikk

Tilos az Unióban nyomtatott vagy vert új szíriai bankjegyek és pénzérmék akár közvetlenül, akár közvetve történő értékesítése, beszerzése, átadása vagy kivitele a Szíriai Központi Bank számára.

III.   FEJEZET

AZ INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEKBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

12. cikk

(1)   Tilos:

a)

a VII. mellékletben felsoroltak szerint, Szíriában új villamos erőművek építéséhez vagy üzembe helyezéséhez való felhasználás céljából berendezés vagy technológia eladása, szállítása, közvetítése vagy kivitele; és

b)

közvetlenül vagy közvetve pénzügyi vagy technikai segítség nyújtása az a) pontban hivatkozott bármely projekttel kapcsolatban.

(2)   A tilalom nem alkalmazandó az 2012. január 19-én előtt megkötött szerződésből vagy megállapodásból eredő kötelezettség teljesítését, feltéve, hogy az erre a cikkre hivatkozni kívánó személy vagy szervezet előre legalább 21 naptári nappal előre bejelentette azt a letelepedése szerinti tagállamnak a III. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező hatóságánál.

IV.   FEJEZET

BIZONYOS VÁLLALATOK FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

13. cikk

(1)   Tilos:

a)

bármilyen pénzügyi kölcsön vagy hitel nyújtása a (2) bekezdésben említett bármely szíriai személy, szervezet vagy szerv részére;

b)

részesedés szerzése vagy kiterjesztése a (2) bekezdésben említett bármely szíriai személyben, szervezetben vagy szervben;

c)

közös vállalkozás létrehozása a (2) bekezdésben említett bármely szíriai személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d)

az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a), b) vagy c) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak minden olyan szíriai személyre, szervezetre vagy szervre alkalmazandók, amely részt vesz az alábbiak bármelyikében:

a)

nyersolaj feltárása, termelése vagy finomítása; vagy

b)

új villamos erőmű építése vagy üzembe helyezése.

(3)   Kizárólag a (2) bekezdés alkalmazásában:

a)

a „nyersolaj feltárása” magában foglalja a nyersolajkészletek kutatását, feltárását és kezelését is, továbbá az e készletekkel kapcsolatos geológiai szolgáltatásokat;

b)

„nyersolaj-finomítás” alatt az olaj végső értékesítése céljából történő feldolgozás, kondicionálás vagy előkészítés értendő.

(4)   Az (1) bekezdésben említett tilalmak:

a)

nem érintik:

i.

a nyersolaj feltárásával, termelésével vagy finomításával kapcsolatos, 2011. szeptember 23. előtt megkötött;

ii.

új villamos erőművek építésével vagy üzembe helyezésével kapcsolatos, 2012. január 19-én előtt megkötött

szerződésekből vagy megállapodásokból eredő kötelezettségek teljesítését;

b)

nem akadályozzák:

i.

valamely, a nyersolaj feltárásával, termelésével vagy finomításával kapcsolatos részvétel meghosszabbítását, amennyiben e meghosszabbítás 2011. szeptember 23. előtt kötött megállapodás alapján fennálló kötelezettség;

ii.

valamely, új villamos erőművek építésével vagy üzembe helyezésével kapcsolatos részvétel meghosszabbítását, amennyiben e meghosszabbítás 2012. január 19-én előtt kötött megállapodás alapján fennálló kötelezettség

V.   FEJEZET

PÉNZESZKÖZÖK ÉS GAZDASÁGI FORRÁSOK BEFAGYASZTÁSA

14. cikk

(1)   A II. és IIa. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, ezek tulajdonában lévő, vagy ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2)   A II. és a IIa. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy javára – sem közvetlenül, sem közvetve – semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható.

(3)   Tilos a tudatos és szándékos részvétel az olyan tevékenységekben, amelyeknek célja vagy hatása közvetve vagy közvetlenül az (1) és (2) bekezdésben említett műveletek előmozdítása.

15. cikk

(1)   A II. és IIa. melléklet az alábbiakat tartalmazza:

a)

A II. melléklet tartalmazza azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékét, akiket vagy amelyeket a Tanács a 2011/273/KKBP határozat 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős személyekként vagy szervezetekként, a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személyekként vagy szervezetekként, vagy a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyekként, illetve szervezetekként azonosított, és akikre vagy amelyekre e rendelet 21. cikke nem alkalmazandó.

b)

A IIa. melléklet tartalmazza azon szervezetek jegyzékét, amelyeket a Tanács a 2011/273/KKBP határozat 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős személyekkel vagy szervezetekkel kapcsolatban álló szervezetekként, vagy a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személyekként vagy szervezetekként, azonosított, és amelyekre e rendelet 21. cikke alkalmazandó.

(2)   A II. és a IIa. mellékletek tartalmazzák a jegyzékben szereplő személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének indoklását.

(3)   A II. és a IIa. mellékletek tartalmazzák továbbá az érintett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

16. cikk

A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a)

a II. és IIa. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak kifizetését;

b)

kizárólag az ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

d)

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező érintett hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és a Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat;

e)

a nemzetközi jog szerint immunitást élvező diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet számlájára, illetve számlájáról kerülnek be- vagy kifizetésre, amennyiben e be- vagy kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor;

f)

humanitárius célokból, úgy mint a humanitárius segítségnyújtás és annak támogatása - beleértve az egészségügyi felszereléseket, élelmiszereket a humanitárius dolgozókat és kapcsolódó segítségnyújtást, vagy a Szíriából történő evakuálást - szükségesek.

Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

17. cikk

A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások nyújtása a szíriai polgári lakosság alapvető energiaszükségletének fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező érintett hatóság az engedély megadását megelőzően legalább négy héttel közölte a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és a Bizottsággal minden egyes szállítási szerződés vonatkozásában a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló okokat.

18. cikk

A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a)

a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások az 14. cikkben említett személy, szervezet vagy szerv II. vagy IIa. mellékletbe történő felvételének az időpontját megelőzően keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági zálogjog, vagy a szóban forgó időpontot megelőzően hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b)

a szóban forgó pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a zálogjog vagy az ítélet nem a II. vagy a IIa. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv javára szól; and

d)

a zálogjog vagy ítélet elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

19. cikk

(1)   A 14. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a)

az említett számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes jóváírásokra, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azon időpont előtt merültek fel, amikor a számla e rendelet hatálya alá került,

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására a 14. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

(2)   A 14. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi szolgáltatóit és hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv befagyasztott számláján, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi szolgáltató vagy hitelintézet minden ilyen ügyletről haladéktalanul tájékoztatja az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságot.

20. cikk

A 14. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az II. vagy IIa. mellékletekben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a III. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, feltéve, hogy a kifizetést nem közvetlenül vagy közvetve a 14. cikkben említett személy vagy szervezet kapja.

21. cikk

A 14. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a IIa. mellékletben jegyzékbe vett szervezetek a jegyzékbe vétel időpontjától számított két hónapon keresztül kifizetést hajthatnak végre azon befagyasztott pénzeszközökből vagy gazdasági forrásokból, amelyeket az említett szervezet a jegyzékbe vételét követően kapott, feltéve, hogy

a)

e kifizetés kereskedelmi szerződés alapján esedékes; továbbá

b)

az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága megállapította, hogy a kifizetés nem közvetlenül vagy közvetve a II. vagy a IIa. mellékletben jegyzékbe vett személy vagy szervezet javára történik.

22. cikk

A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának a megtagadása miatt – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai nem vonhatók felelősségre, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

VI.   FEJEZET

PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

23. cikk

Az Európai Beruházási Bank:

a)

nem teljesíthet kifizetést vagy pénzátutalást a szíriai állam vagy annak bármely közhatósága és az Európai Beruházási Bank között létrejött hitelmegállapodás keretében vagy azokkal összefüggésben; továbbá

b)

felfüggeszti az a) pontban említett hitelmegállapodások keretében finanszírozott, Szíriában végrehajtandó projektekkel kapcsolatos valamennyi meglévő technikai segítségnyújtási szerződést, amely közvetlenül vagy közvetetten a szíriai állam vagy annak valamely közhatósága javára szolgál.

24. cikk

Tilos:

a)

Az 2012. január 19-én után kibocsátott állami kötvényeket vagy államilag garantált kötvényeket közvetlenül vagy közvetve értékesíteni vagy beszerezni a következő szereplők bármelyikének vagy bármelyikétől:

i.

a szíriai állam vagy annak kormánya, állami testületei, vállalkozásai és ügynökségei;

ii.

bármely szíriai hitelintézet és pénzügyi szolgáltató;

iii.

az i. vagy ii. pontban említett jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy utasítására eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

iv.

az i., ii. vagy iii. pontban említett személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő vagy általa ellenőrzött jogi személy, szervezet vagy szerv;

b)

az a) pontban említett személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek 2012. január 19-én után kibocsátott állami kötvényekkel vagy államilag garantált kötvényekkel kapcsolatos közvetítői szolgáltatást nyújtani;

c)

az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek segítése állami kötvények vagy államilag garantált kötvények kibocsátásában közvetítői szolgáltatások nyújtásával, reklámtevékenységgel vagy az ilyen kötvényekhez kapcsolódó bármely egyéb szolgáltatással.

25. cikk

(1)   A 35. cikk hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatók és hitelintézetek számára tilos:

a)

új bankszámla nyitása szíriai hitelintézetnél vagy pénzügyi szolgáltatónál

b)

új levelezőbanki kapcsolat kialakítása szíriai hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval,

c)

új képviseleti iroda nyitása, illetve új fiók vagy leányvállalat létrehozása Szíriában;

d)

új közös vállalkozás létrehozása szíriai hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval

(2)   Tilos:

a)

engedélyt adni arra, hogy szíriai hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató az Unió területén képviseleti irodát nyisson, illetve fiókot vagy leányvállalatot hozzon létre;

b)

szíriai hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató számára vagy nevében olyan megállapodások megkötése, amelyek célja az Unió területén képviseleti iroda nyitása, illetve fiók vagy leányvállalat alapítása;

c)

engedélyt adni szíriai hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató képviseleti irodája, fiókja vagy leányvállalata számára hitelintézeti vagy pénzügyi szolgáltatói tevékenység megkezdésére és folytatására, vagy bármely más, előzetes engedélyhez kötött tevékenységre, amennyiben a képviseleti iroda, fiók vagy leányvállalat nem működött 2012. január 19-ét megelőzően;

d)

bármely szíriai hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató részesedésszerzése vagy részesedésének növelése, vagy bármilyen más tulajdoni érdekeltségszerzése a 35. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetben vagy pénzügyi szolgáltatóban.

26. cikk

(1)   Tilos:

a)

biztosítást vagy viszontbiztosítást nyújtani a következőknek:

i.

a szíriai állam, annak kormánya, állami testületei, vállalkozásai vagy ügynökségei; vagy

ii.

az i. pontban említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek nevében vagy utasítására eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b)

az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontja nem vonatkozik az Európai Unióban lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező szíriai személyek, szervezetek és szervek számára nyújtott kötelező vagy felelősségbiztosításra vagy a szíriai diplomáciai vagy konzuli missziók részére nyújtott biztosításokra az Unióban.

(3)   Az (1) bekezdés a) pontjának ii. alpontja nem vonatkozik a magánszemélyek számára nyújtott biztosításra, többek között a beteg- vagy utasbiztosításra – a II. és IIa. mellékletben felsorolt személyek kivételével – és a kapcsolódó viszontbiztosításra.

Az (1) bekezdés a) pontjának ii. alpontja nem akadályozza biztosítás vagy viszontbiztosítás nyújtását olyan hajó, légi jármű vagy jármű tulajdonosa számára, amelyet az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontjában említett szervezet vagy szerv bérel.

Az (1) bekezdés a) pontja ii. alpontjának alkalmazásában egy személy, szervezet vagy szerv nem tekintendő úgy, hogy az (1) bekezdés a) pontja i. alpontban említett személyek, szervezetek vagy szervek utasítására jár el, amennyiben ez az utasítás az szíriai felségvizek vagy légtér területén hajók ideiglenes jellegű kikötésére, ki- és berakodására vagy biztonságos áthaladására, vagy légi járművek ideiglenes jellegű leszállására, ki- és berakodására vagy biztonságos áthaladására irányul.

(4)   E cikk megtiltja a 2012. január 19-ét megelőzően megkötött biztosítási vagy viszontbiztosítási megállapodások meghosszabbítását vagy megújítását (kivéve, ha a biztosító vagy viszontbiztosító korábbi szerződéses kötelezettsége a biztosítás meghosszabbításának vagy megújításának elfogadása), de – a 14. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül – nem tiltja a hatálybalépés dátuma előtt megkötött megállapodások teljesítését.

VII.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. cikk

Nem teljesíthető semmiféle kártérítésre vagy kártalanításra irányuló vagy egyéb hasonló jellegű követelés – mint például beszámítási követelés, garanciaérvényesítés keretében benyújtott kártalanítási, pénzbírság kiszabása iránti vagy jótállási igény, kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti követelés – ideértve a hitellevelekből vagy olyan hasonló eszközökből fakadó követeléseket, amelyek a szíriai kormány, annak közhatóságai és ügynökségei, vagy a nevében eljáró, illetve javára követeléssel előálló személyek vagy szervezetek számára teljesített olyan szerződésekhez vagy ügyletekhez kapcsolódnak, amelyeknek a teljesítését közvetlenül vagy közvetve, részben vagy egészben érintették az e rendeletben szereplő intézkedések.

28. cikk

A jelen rendeletben megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró az érintett természetes vagy jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel a szóban forgó tilalmakat megszegik.

29. cikk

(1)   A tájékoztatásra, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozóan alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a)

az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a III. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatósága részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 14. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak; valamint

b)

együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal az információ ellenőrzése során.

(2)   Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

30. cikk

A tagállamok és a Bizottság haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különös tekintettel a rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

31. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap a III. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

32. cikk

(1)   Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet az 14. cikk bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a II. vagy IIa. mellékleteket.

(2)   A Tanács közli a határozatát – beleértve a jegyzékbe vétel okait – az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be.

(3)   Amennyiben észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja a határozatát, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(4)   A II. és IIa. mellékletben foglalt jegyzékeket rendszeresen és legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

33. cikk

(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2)   A tagállamok 2012. január 19-én után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról és minden későbbi módosításról.

34. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a III. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

35. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a)

az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;

b)

bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c)

bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d)

minden olyan jogi személyre, szervezetre vagy szervre, amely valamely tagállam területén székhellyel rendelkezik vagy amelyet valamely tagállam joga szerint hozták létre;

e)

a részben vagy egészben az Unió területén üzleti tevékenységet folytató jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre.

36. cikk

A 442/2011/EU rendelet hatályát veszti.

37. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

N. WAMMEN


(1)  HL L 319., 2011.12.2., 56. o.

(2)  HL L 121., 2011.5.10., 1. o.

(3)  878/2011/EU (HL L 228., 2011.9.3., 1. o.), 950/2011/EU (HL L 247., 2011.9.24., 3. o.), 1011/2011/EU (HL L 269., 2011.10.14., 18. o.), 1150/2011/EU (HL L 296., 2011.11.15., 1. o.) tanácsi rendeletek.

(4)  504/2011/EU (HL L 136., 2011.5.24., 45. o.), 611/2011/EU (HL L 164., 2011.6.24., 1. o.), 755/2011/EU (HL L 199., 2011.8.2., 33. o.), 843/2011/EU (HL L 218., 2011.8.24., 1. o.), 1151/2011/EU (HL L 296., 2011.11.15., 3. o.) tanácsi végrehajtási rendeletek.

(5)  2011/302/KKBP (HL L 136., 2011.5.24., 91. o.) tanácsi végrehajtási határozat, 2011/367/KKBP (HL L 164., 2011.6.24., 14. o.) tanácsi végrehajtási határozat, 2011/488/KKBP (HL L 199., 2011.8.2., 74. o.) tanácsi végrehajtási határozat, 2011/515/KKBP (HL L 218., 2011.8.24., 20. o.) tanácsi végrehajtási határozat, 2011/522/KKBP (HL L 228., 2011.9.3., 16. o.) tanácsi végrehajtási határozat, 2011/628/KKBP (HL L 247., 2011.9.24., 17. o.) tanácsi végrehajtási határozat, 2011/684/KKBP (HL L 269., 2011.10.14., 33. o.) tanácsi végrehajtási határozat. 2011/735/KKBP (HL L 296., 2011.11.15., 53. o.) tanácsi végrehajtási határozat, 2011/736/KKBP (HL L 296., 2011.11.15., 55. o.) tanácsi végrehajtási határozat.

(6)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(7)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(8)  HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

(9)  HL L 345., 2002.12.19., 1. o.

(10)  HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

(11)  HL L 9., 2003.1.15., 3. o.

(12)  HL C 86., 2011.3.18., 1. o.


I. MELLÉKLET

A 2. ÉS A 3. CIKKBEN EMLÍTETT, BELSŐ ELNYOMÁSRA FELHASZNÁLHATÓ FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE

1.

Lőfegyverek, lőszerek és ezek tartozékai az alábbiak szerint:

1.1

Az EU közös katonai listája ML1. és ML2. pontjában nem szabályozott lőfegyverek;

1.2

kifejezetten az 1.1. pontban felsorolt lőfegyverek számára tervezett lőszerek és ezek különleges kialakítású alkatrészei;

1.3

a közös katonai lista által nem szabályozott fegyver-távcsövek.

2.

A közös katonai lista által nem szabályozott bombák és gránátok.

3.

A következő járművek:

3.1

Tömegoszlatás céljára tervezett vagy arra átalakított, vízágyúval felszerelt járművek;

3.2

Elektromos vagy elektromossá átalakított, támadás visszaszorítására alkalmas különleges kialakítású járművek;

3.3

Kifejezetten utcai akadályok eltávolítására tervezett vagy arra átalakított járművek, beleértve a ballisztikai védelemmel ellátott építőipari berendezéseket;

3.4

Kifejezetten a fogvatartottak és/vagy őrizetben lévők szállítására vagy átszállítására tervezett járművek;

3.5

Kifejezetten mobil kordonok telepítésére tervezett járművek;

3.6

A 3.1–3.5. pontokban meghatározott, kifejezetten tömegoszlatási célokra tervezett járművek alkatrészei.

1. megjegyzés:

Ez a pont nem vonatkozik a kifejezetten a tűzoltás céljaira tervezett járművekre.

2. megjegyzés:

A 3.5. pont alkalmazásában a „járművek” közé tartoznak a pótkocsik is.

4.

Az alábbi robbanóanyagok és kapcsolódó felszerelések:

4.1

Elektromos árammal vagy más eszközökkel előidézett robbantás céljára tervezett berendezések és készülékek, ideértve a gyújtószerkezeteket, petárdákat, gyutacsokat és gyújtózsinórokat, valamint ezek különleges alkatrészeit; kivéve a nem robbanások előidézésére szolgáló egyéb berendezések és készülékek robbanás útján történő működésbe hozatalához és működtetéséhez szükséges, kifejezetten kereskedelmi célra fejlesztett eszközök (pl. gépjárművek légzsákjainak töltőberendezései, tűzoltó készülékek túlfeszültség-levezető eszközei);

4.2

A közös katonai lista által nem szabályozott, egyenes irányú betörésre alkalmas robbanótöltetek;

4.3

A közös katonai lista által nem szabályozott egyéb robbanóanyagok és kapcsolódó anyagok:

a)

amatol;

b)

nitrocellulóz (több mint 12,5 % nitrogéntartalommal);

c)

nitroglikol;

d)

pentaeritritol-tetranitrát (PETN);

e)

pikril-klorid;

f)

2,4,6-trinitro-toluol (TNT).

5.

A közös katonai lista ML13. pontjában nem szabályozott védőfelszerelések:

5.1

Ballisztikai és/vagy szálfegyverek elleni védelmet nyújtó golyóálló mellények;

5.2

Ballisztikai és/vagy repeszek elleni védelmet nyújtó biztonsági sisakok, tömegoszlatásnál használatos sisakok és védőpajzsok, valamint ballisztikai védőpajzsok.

Megjegyzés: Nem tartoznak ide:

a kifejezetten sporttevékenységekre tervezett berendezések;

a kifejezetten munkabiztonsági céllal tervezett berendezések.

6.

A közös katonai lista ML 14. pontjában szabályozottaktól eltérő, lőfegyverek használatának elsajátítására szolgáló szimulátorok és a kifejezetten azokhoz tervezett szoftverek.

7.

Olyan éjjellátó eszközök, termográfiai berendezések és képerősítő csövek, amelyeket a közös katonai lista nem szabályoz.

8.

Pengés szögesdrót.

9.

10 cm-t meghaladó pengehosszúságú katonai kések, harci kések és szuronyok.

10.

Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott eszközök céljára tervezett gyártóberendezések.

11.

Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott cikkek fejlesztésére, gyártására vagy használatára szolgáló egyedi technológiák.


II. MELLÉKLET

A 14. ÉS A 15. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK VAGY SZERVEK JEGYZÉKE

A.   Személyek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Bashar Al-Assad

Születési idő és hely: 1965.9.11., Damaszkusz; diplomata-útlevél száma: D1903

A köztársaság elnöke; a tüntetők elleni erőszakos fellépés elrendelője és fő végrehajtója.

2011.5.23.

2.

Mahir (más néven Maher) Al-Assad

Születési idő: 1967.12.8.; diplomata-útlevél száma: 4138

A hadsereg 4. páncéloshadosztályának parancsnoka, a Baath párt központi vezetőségének tagja, a köztársasági gárda egyik vezető személyisége; Bashar Al-Assad elnök testvére; a tüntetők elleni erőszakos fellépés fő szervezője.

2011.5.9.

3.

Ali Mamluk (más néven Mamlouk)

Születési idő és hely: 1946.2.19., Damaszkusz; diplomata-útlevél száma: 983

A szíriai általános hírszerzési igazgatóság (GID) vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (más néven Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Belügyminiszter; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

5.

Atej (más néven Atef, Atif) Najib

 

A deraa-i politikai biztonsági igazgatóság korábbi vezetője; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

6.

Hafiz Makhluf (más néven Hafez Makhlouf)

Születési idő és hely: 1971.4.2., Damaszkusz; diplomata-útlevél száma: 2246

Ezredes, az általános hírszerzési igazgatóság damaszkuszi irodájának (General Intelligence Directorate Damascus Branch) osztályvezetője; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; közeli viszonyban van Maher Al-Assaddal; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

7.

Muhammad Dib Zaytun (más néven Mohammed Dib Zeitoun)

Születési idő és hely: 1951.5.20., Damaszkusz; diplomata-útlevél száma: D000001300

A politikai biztonsági igazgatóság vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

8.

Amjad Al-Abbas

 

Banyas város politikai biztonsági szolgálatának vezetője, részvétel az al-baidai tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

9.

Rami Makhlouf

Születési idő és hely: 1969.7.10., Damaszkusz; útlevél száma: 454224

Szíriai üzletember; kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; finanszírozást biztosít a rezsimnek a tüntetők elleni erőszakos fellépéshez.

2011.5.9.

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Születési idő és hely: 1953, Hamá; diplomata-útlevél száma: D0005788

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) vezetője; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

11.

Jamil Hassan

 

A szíriai légierő hírszerzésének vezetője; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

12.

Rustum Ghazali

Születési idő és hely: 1953.5.3., Deraa; diplomata-útlevél száma: D000000887

A szíriai katonai hírszerzés Damaszkusz környéki részlegének vezetője; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

13.

Fawwaz Al-Assad

Születési idő és hely: 1962.6.18., Kerdala; útlevél száma: 88238

A Sabiha milícia tagjaként részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

14.

Munzir Al-Assad

Születési idő és hely: 1961.3.1., Latakia; útlevél száma: 86449 és 842781

A Sabiha milícia tagjaként részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

15.

Asif Shawkat

Születési idő és hely: 1950.1.15., Al-Madehleh, Tartus

A biztonsági és felderítési szolgálat helyettes vezérkari főnöke; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

16.

Hisham Ikhtiyar

Születési idő: 1941

A szíriai nemzetbiztonsági iroda vezetője; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

17.

Faruq Al Shar’

Születési idő: 1938.12.10.

Szíria alelnöke; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Születési idő és hely: 1937.4.10. (vagy 1937.5.20.), Hama; diplomata-útlevél száma: 0002250

Szíria nemzetbiztonsági ügyekért felelős helyettes alelnöke; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

19.

Mohamed Hamcho

Születési idő: 1966.5.20.; útlevél száma: 002954347

Maher Al-Assad sógora; üzletember és több külföldi vállalat helyi képviselője; finanszírozást biztosít a rezsimnek a tüntetők elleni erőszakos fellépéshez.

2011.5.23.

20.

Iyad (más néven: Eyad) Makhlouf

Születési idő és hely: 1973.1.21, Damaszkusz; útlevél száma: N001820740

Rami Makhlouf testvére; az általános hírszerzési igazgatóság (GID) tisztje; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

21.

Bassam Al Hassan

 

Stratégiai kérdésekért felelős elnöki tanácsadó; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

22.

Dawud Rajiha

 

A fegyveres erők vezérkari főnöke; a békés tüntetők elleni erőszakos fellépésben való katonai részvétel irányítása.

2011.5.23.

23.

Ihab (más néven Ehab, Iehab) Makhlouf

Születési idő és hely: 1973.1.21, Damaszkusz; útlevél száma: N002848852

A SyriaTel alelnöke; Rami Makhlouf amerikai (Egyesült Államok) vállalatának ügyvezetője; finanszírozást biztosít a rezsimnek a tüntetők elleni erőszakos fellépéshez.

2011.5.23.

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Születési hely és idő: 1951 vagy 1946; Kerdaha.

Az elnöki biztonsági szolgálat vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére;

2011.6.23.

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

A Military Housing Establishment igazgatója; finanszírozás biztosítása a rezsimnek; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére;

2011.6.23.

26.

Mohammad Ali Jafari dandártábornok (más néven Ja'fari, Aziz; más néven Jafari, Ali; más néven Jafari, Mohammad Ali; más néven Ja'fari, Mohammad Ali; más néven Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Születési idő és hely: 1957.9.1.; Jezd, Irán;

Az Iráni Forradalmi Gárda dandártábornoka. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.

2011.6.23.

27.

Qasem Soleimani vezérőrnagy (más néven Qasim Soleymani)

 

Az Iráni Forradalmi Gárda, IRGC - Qods parancsnoka. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.

2011.6.23.

28.

Hossein Taeb (más néven Taeb, Hassan; más néven Taeb, Hosein; más néven Taeb, Hossein; más néven Taeb, Hussayn); más néven Hojjatoleslam Hossein Ta'eb

Születési idő és hely: 1963, Tehran (Teherán), Iran (Irán).

Az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzési parancsnokhelyettese. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.

2011.6.23.

29.

Khalid Qaddur

 

Üzleti kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; finanszírozás biztosítása a rezsimnek;

2011.6.23.

30.

Ra'if Al-Quwatli (más néven Ri'af Al-Quwatli)

 

Üzleti kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; finanszírozás biztosítása a rezsimnek;

2011.6.23.

31.

Mohammad Mufleh

 

Hama városában a szíriai katonai hírszerzés vezetője, részt vett a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépésben.

2011.8.1.

32.

Tawfiq Younes vezérőrnagy

 

Az általános hírszerzési igazgatóság belső biztonsági osztályának vezetője; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.8.1.

33.

Mohammed Makhlouf (más néven: Abu Rami)

Születési idő és hely: 1932.10.19., Latakia, Szíria.

Szoros kapcsolatban áll Bashar és Mahir al-Assaddal, akiknek anyai nagybátyja. üzleti kapcsolatban áll Rami, Ihab és Iyad Makhlouffal, akiknek egyben az apja.

2011.8.1.

34.

Ayman Jabir

Születési hely: Latakia

Sabiha milícia révén kapcsolatban áll Mahir al-Assaddal. Közvetlenül részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben és a Sabiha milícia koordinálásában.

2011.8.1.

35.

Ali Habib Mahmoud vezérezredes

Születési hely és idő: Tartous, 1939. 2009. június 3-án védelmi miniszterré nevezték ki.

Védelmi miniszter. A szíriai fegyveres erők vezetéséért és műveleteiért felelős, részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.8.1.

36.

Hayel Al-Assad

 

Maher Al-Assad helyettese, a hadsereg 4. páncéloshadosztálya katonai rendőrségi egységének a vezetője, részvétel a polgári lakosság elnyomásában.

2011.8.23.

37.

Ali Al-Salim

 

A szíriai védelmi minisztérium ellátásért felelős irodájának az igazgatója; a szóban forgó iroda bonyolítja le a szíriai hadsereg teljes fegyverbeszerzését.

2011.8.23.

38.

Nizar Al-Assad

(Image)

Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; korábban a „Nizar Oilfield Supplies” vállalat vezetője volt.

Szoros kapcsolatok fűzik magas rangú kormányzati tisztviselőkhöz. Latakia régióban pénzügyi támogatást nyújt a Sabiha milícia tevékenységeihez.

2011.8.23.

39.

Rafiq Shahadah dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés belügyekkel foglalkozó 293. sz. damaszkuszi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a damaszkuszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben. Bashar Al-Assad elnök tanácsadója stratégiai kérdésekben és a katonai hírszerzés területén.

2011.8.23.

40.

Jamea Jamea (Jami Jami) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés deir-ez-zóri részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a deir-ez-zóri és az al-bukamali polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Születési idő és hely: 1935, Aleppó

A miniszterhelyettes helyettese, volt védelmi miniszter, Bashar Al-Assad elnök különmegbízottja.

2011.8.23.

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

2005 óta a Baath Arab Szocialista Párt regionális titkárának helyettese, 2000 és 2005 között a regionális Baath Párt nemzetbiztonsági igazgatója. 1998 és 2000 között Hama kormányzója. Szoros kapcsolatban áll Bashar Al-Assad elnökkel és Maher Al-Assaddal. A rezsim magas rangú döntéshozójaként elrendelte a polgári lakosság elleni erőszakos fellépést.

2011.8.23.

43.

Ali Douba

 

Az 1980. évi hamai gyilkosságok felelőse. Bashar Al-Assad elnök különleges tanácsadójaként visszarendelték Damaszkuszba.

2011.8.23.

44.

Nawful Al-Husayn dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés idlibi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel az Idlib tartományi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

45.

Husam Sukkar dandártábornok

 

Biztonsági kérdésekért felelős elnöki tanácsadó. Elnöki tanácsadó a biztonsági szolgálatok által a polgári lakosság ellen alkalmazott elnyomás és erőszakos fellépések ügyében.

2011.8.23.

46.

Muhammed Zamrini dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés homszi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a homszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

47.

Munir Adanov (Adnuf) altábornagy

 

A szíriai hadsereg műveletekért és kiképzésért felelős helyettes vezérkari főnöke; közvetlen részvétel a szíriai polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

48.

Ghassan Khalil dandártábornok

 

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság információs részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a szíriai polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

49.

Mohammed Jabir

Születési hely: Latakia

A Sabiha milícia tagja. A Sabiha milícia révén kapcsolatban áll Maher al-Assaddal. közvetlen részvétel a polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben, valamint a Sabiha milíciacsoportok koordinálásában.

2011.8.23.

50.

Samir Hassan

 

Szoros üzleti kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; arról is ismert, hogy gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.

2011.8.23.

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Az Aleppói Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.

2011.9.2.

52.

Emad Ghraiwati

Születési idő és hely: 1959; Damaszkusz, Szíria

A Damaszkuszi Iparkamara elnöke (Zuhair Ghraiwati fia). Gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.

2011.9.2.

53.

Tarif Akhras

Születési idő és hely: 1949, Homsz, Szíria

A homszi székhelyű (árucikkekkel, kereskedéssel, árufeldolgozással és logisztikával foglalkozó) Akhras-csoport alapítója. Gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.

2011.9.2.

54.

Issam Anbouba

Születési idő és hely: 1949, Latakia

Az agroipari érdekeltségű Issam Anbouba Est. elnöke. Gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.

2011.9.2.

55.

Tayseer Qala Awwad

Születési idő: 1943. Születési hely: Damaszkusz.

Igazságügyi miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, többek között támogatja annak önkényes letartóztatási és fogvatartási politikáit és gyakorlatait.

2011.9.23.

56.

Dr Adnan Hassan Mahmoud

Születési idő: 1966. Születési hely: Tartous.

Tájékoztatási miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, többek között támogatja és elősegíti annak tájékoztatási politikáját.

2011.9.23.

57.

Jumah Al-Ahmad vezérőrnagy

 

A különleges erők parancsnoka. Felelős a tüntetőkkel szemben egész Szíriában alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

58.

Lu’ai al-Ali ezredes

 

A szíriai katonai hírszerzés daraai részlegének vezetője. Felelős a daraai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

59.

Lt. Ali Abdullah Ayyub altábornagy

 

A személyzetért és a munkaerőért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelős a tüntetőkkel szemben egész Szíriában alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

60.

Jasim al-Furayj altábornagy

 

Vezérkari főnök. Felelős a tüntetőkkel szemben egész Szíriában alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

61.

Aous (Aws) Aslan tábornok

Születési idő: 1958

A köztársasági gárda zászlóaljparancsnoka. Közeli viszonyban van Maher Al-Assad-dal és Al-Assad elnökkel. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban Szíria egész területén.

2011.11.14.

62.

Ghassan Belal tábornok

 

A 4. hadosztálynak fenntartott irodát irányító tábornok. Maher Al-Assad tanácsadója és a biztonsági műveletek koordinátora. Felelős a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért Szíria egész területén.

2011.11.14.

63.

Abdullah Berri

 

A BERRI család milíciáit vezeti. Az aleppói polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban részt vevő, kormányhű milíciák vezetője.

2011.11.14.

64.

George Chaoui

 

A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

65.

Zuhair Hamad vezérőrnagy

 

Az általános hírszerzési igazgatóság helyettes vezetője. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

66.

Amar Ismael

 

Civil, a szíriai elektronikus hadsereg (a szárazföldi erők hírszerzési szolgálata) főparancsnoka. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

67.

Mujahed Ismail

 

A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

68.

Saqr Khayr Bek

 

Belügyminiszter-helyettes. Felelős a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért.

2011.11.14.

69.

Nazih vezérőrnagy

 

Az általános hírszerzési igazgatóság helyettes igazgatója. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

70.

Kifah Moulhem

 

A 4. hadosztály zászlóaljparancsnoka. Felelős a deir-ez-zóri polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért.

2011.11.14.

71.

Wajih Mahmud vezérőrnagy

 

A 18. páncéloshadosztály parancsnoka. Felelős a homszi tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

72.

Bassam Sabbagh

Születési idő és hely: 1959.8.24., Damaszkusz; Címe: Kasaa, rue Anwar al Attar, al Midani épület, Damaszkusz. Szíriai útlevelének száma: 004326765; a kiállítás dátuma: 2008. november 2.; érvényes 2014. novemberig.

A Párizsi Ügyvédi Kamara tagja.

A Sabbagh és társai ügyvédi irodát (Damaszkusz) vezeti. Rami Makhlouf és Khaldoun Makhlouf jogi és pénzügyi tanácsadója, ügyvezetője/vagyonkezelője. Kapcsolatban áll Bachar al-Assaddal egy latakiai ingatlanprojekt finanszírozása révén. Támogatást nyújt a rendszer finanszírozásához.

2011.11.14.

73.

Mustafa Tlass altábornagy

 

A logisztikáért és a beszállításokért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelős a tüntetőkkel szemben egész Szíriában alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

74.

Fu’ad Tawil vezérőrnagy

 

A szíriai légierő hírszerzésének helyettes vezetője. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

75.

Mohammad Al-Jleilati

Születési idő: 1945. Születési hely: Damaszkusz.

Pénzügyminiszter. Felelős Szíria gazdaságáért.

2011.12.1.

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Születési idő: 1956. Születési hely: Aleppó.

Gazdasági és kereskedelmi miniszter. Felelős Szíria gazdaságáért.

2011.12.1.

77.

Fahid Al-Jassim altábornagy

 

Vezérkari főnök. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

78.

Ibrahim Al-Hassan vezérőrnagy

 

A vezérkari főnök helyettese. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

79.

Khalil Zghraybih dandártábornok

 

14. hadosztály. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

80.

Ali Barakat dandártábornok.

 

A köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

81.

Talal Makhluf dandártábornok

 

A köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

82.

Nazih Hassun dandártábornok

 

A szíriai légierő hírszerzése. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

83.

Maan Jdiid százados

 

Elnöki őrség. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

85.

Khald Al-Taweel

 

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

86.

Ghiath Fayad

 

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.


B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Bena Properties

 

Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.

2011.6.23.

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (más néven Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damascus

Tel.: 963 112110059 / 963 112110043

Fax: 963 933333149

Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.

2011.6.23.

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus

Tel.: 963 112316675

Fax: 963 112318875

Website: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com és hamshogroup@yahoo.com

Mohamed Hamcho (vagy Hamsho) ellenőrzése alatt áll. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.

2011.6.23.

4.

Military Housing Establishment (más néven MILIHOUSE)

 

Riyad Shalish és a Védelmi Minisztérium ellenőrzése alatt álló középítkezési vállalat. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.

2011.6.23.

5.

Politikai Biztonsági Igazgatóság.

 

Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír kormányhivatal.

2011.8.23.

6.

Általános Hírszerzési Igazgatóság

 

Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír kormányhivatal.

2011.8.23.

7.

Katonai Hírszerzési Igazgatóság

 

Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír kormányhivatal.

2011.8.23.

8.

A légierő hírszerzési szolgálata

 

Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír kormányhivatal.

2011.8.23.

9.

IRGC Qods Erők (más néven: Quds Erők)

Teherán, Irán

A Qods (vagy Quds) Erők az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) különleges alakulatát képezik. A Qods Erők felszerelést és támogatást biztosítanak a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez. Az IRGC Qods Erői technikai segítségnyújtást, felszerelést és támogatást biztosítottak a szíriai biztonsági szolgálatok számára a polgári tiltakozó mozgalmak leveréséhez.

2011.8.23.

10.

Mada Transport

A Cham Holding (Sehanya Dara’a Highway, P.O. Box 9525,

Tel.: 00 963 11 99 62) leányvállalata

A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó gazdasági egység.

2011.9.2.

11.

Cham Investment Group

A Cham Holding (Sehanya Dara’a Highway, P.O. Box 9525,

Tel.: 00 963 11 99 62) leányvállalata

A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó gazdasági egység.

2011.9.2.

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic

Tel: (+963) 11 2456777 and 2218602

Fax: (+963) 11 2237938 and 2211186

E-mail: Publicrelations@reb.sy,

Honlap: www.reb.sy

A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó, állami tulajdonban lévő bank.

2011.9.2.

13.

Addounia TV (más néven: Dounia TV)

Tel: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax: +963-11-5667272

Honlap: http://www.addounia.tv

Az Addounia TV a szíriai polgári lakosság elleni erőszakra buzdított.

2011.9.23.

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525

Tel +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax +963 (11) 673 1274

E-mail: info@chamholding.sy

Honlap:www.chamholding.sy

Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Szíria legnagyobb holdingtársasága; támogatást nyújt a rezsim számára és annak kedvezményezettje is egyben.

2011.9.23.

15.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Cím: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damascus – Syria

Tel: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

E-mail: sales@eltelme.com

Honlap: www.eltelme.com

Távközlési berendezések gyártása és azok szállítása a hadsereg számára.

2011.9.23.

16.

Ramak Constructions Co.

Cím: Dara'a Highway, Damascus, Syria

Tel: +963-11-6858111

Mobile: +963-933-240231

Katonai laktanyák, határőrlaktanyák és a hadsereg számára szükséges egyéb épületek építése.

2011.9.23.

17.

Souruh Company (más néven: SOROH Al Cham Company)

Cím: Adra Free Zone Area Damascus, Syria

Tel: +963-11-5327266

Mobile: +963-933-526812 +963-932-878282

Fax:+963-11-5316396

E-mail: sorohco@gmail.com

Honlap: http://sites.google.com/site/sorohco

A helyi katonai ipari projektekbe való beruházás, fegyver-alkatrészek és kapcsolódó termékek gyártása. A vállalat 100 %-ban Rami Makhlouf tulajdonában van.

2011.9.23.

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900

Tel: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

E-mail: info@syriatel.com.sy;

Website: http://syriatel.sy/

Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek: koncessziós szerződése értelmében nyereségének 50 %-a a kormányt illeti.

2011.9.23.

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damascus

Tel: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

E-mail: mail@champress.com

Honlap: www.champress.net

Televíziós csatorna, amely részt vesz a félretájékoztatási kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban.

2011.12.1.

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Tel: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Napilap, amely részt vesz a félretájékoztatási kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban.

2011.12.1.

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (más néven: CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; más néven: SSRC, Scientific Studies and Research Center; más néven: Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus

Támogatást nyújt a szíriai hadseregnek a tüntetések figyelemmel követését és elfojtását közvetlenül szolgáló eszközök beszerzéséhez.

2011.12.1.

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damascus

Tel: 963112725499

Fax: 963112725399

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

2011.12.1.

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, P.O.. .Box 6394, Damascus

Tel /fax: 963114471080

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

2011.12.1.

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

2011.12.1.

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus

Tel.-No.:+963-11-5111352

Fax:+963-11-5110117

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

2011.12.1.

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966,Abou Bakr Al- Seddeq St., Damascus

és P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damascus

és P.O. Box 21120 Baramkeh, Damascus

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

2011.12.1.

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Szíria teljes kőolajexportjáért felelős állami tulajdonú vállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2011.12.1.

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damascus, Syria

Tel: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Állami tulajdonú olajvállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2011.12.1.

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660 Damascus – Syria.

Tel: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

A GPC 50 %-os tulajdonában álló közös vállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2011.12.1.

IIa. MELLÉKLET

A 14. ÉS A 15. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJÁBAN EMLÍTETT SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Szíriai Kereskedelmi Bank

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; a világ minden részén [NPWMD]

Honlap: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

vezérigazgatóság: dir.cbs@mail.sy

A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó, állami tulajdonban lévő bank.

2011.10.13.


III. MELLÉKLET

A HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ TAGÁLLAMI HATÓSÁGOK JEGYZÉKE ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSI CÍME

A.

Az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai:

 

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission (Európai Bizottság)

Service for Foreign Policy Instruments (Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat)

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Brüsszel)

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: +(32 2) 295 55 85


IV. MELLÉKLET

A 6. CIKKBEN EMLÍTETT „NYERSOLAJ ÉS KŐOLAJTERMÉKEK” JEGYZÉKE

HR-kód

Leírás

2709 00

Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj.

2710

Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyersolaj kivételével; máshol nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 % kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze, hulladékolajok (azzal a megjegyzéssel, hogy Szíriában nem tilos a 2710 19 21 KN-kód alá tartozó kerozin/sugárhajtómű-üzemanyag vásárlása, amennyiben az a célból történik és kizárólag arra használják, hogy az azzal feltöltött repülőgép folytathassa a repülést).

2712

Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is.

2713

Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka

2714

Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő.

2715 00 00

Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány).


V. MELLÉKLET

A 4. CIKKBEN EMLÍTETT BERENDEZÉS, TECHNOLÓGIA ÉS SZOFTVER

Általános megjegyzés

A benne foglaltak ellenére e melléklet nem alkalmazandó:

(a)

olyan berendezésre, technológiára vagy szoftverre, amely szerepel a 428/2009/EK tanácsi rendelet (1) I. mellékletében vagy a közös katonai listán; vagy

(b)

olyan szoftverre, amelyet a szállító további lényeges segítsége nélkül, a felhasználó általi telepítésre terveztek és amely a nyilvánosság számára általánosan, korlátozás nélkül a kiskereskedelmi elárusító helyek készleteiből értékesítés keretében hozzáférhető:

(i)

üzlethelyiségben;

(ii)

postai megrendelés útján;

(iii)

elektronikusan; vagy

(iv)

telefonos megrendelés útján

kötött tranzakció révén; vagy

(c)

olyan szoftverre, amely nyilvánosan hozzáférhető.

A., B., C., D. és E. kategóriák a 428/2009/EK rendelet szerinti kategóriákra vonatkoznak.

A 4. cikkben említett „berendezés, technológia és szoftver” a következőkre vonatkozik:

A.

Berendezések jegyzéke

mélyreható csomagelemző (Deep Packet Inspection) berendezés

hálózati lehallgató berendezés, többek között az ellenőrzésirányítási berendezés (Interception Management Equipment, IMS) és az adattárolási LI berendezés (Data Retention Link Intelligence equipment)

rádióferekvencia-ellenőrző berendezés

hálózat- és műholdzavaró berendezés

távolról fertőző berendezés

beszédfelismerő/feldolgozó berendezés

IMSI (2)/MSISDN (3)/IMEI (4)/TMSI (5) ellenőrző és lehallgató berendezés

taktikai SMS (6)/GSM (7)/GPS (8)/GPRS (9)/UMTS (10)/CDMA (11)/PSTN (12) ellenőrző vagy lehallgató berendezés

DHCP (13)/SMTP (14)/GTP (15) információ-ellenőrző és lehallgató berendezés

minták felismerésére és profilalkotásra szolgáló berendezés

forenzikus berendezés

szemantikai feldolgozó berendezés

WEP és WPA kódfeltörő berendezés

lehallgató berendezés VoIP saját és szabványos protokollra.

B.

Használaton kívül

C.

Használaton kívül

D.

A fenti A. pontban meghatározott berendezés „fejlesztésére”, „előállítására” vagy „felhasználására” szolgáló „szoftver”.

E.

A fenti A. pontban meghatározott berendezés „fejlesztésére”, „előállítására” vagy „felhasználására” szolgáló „technológia”.

Az e kategóriákba tartozó berendezés, technológia és szoftver annyiban tartozik e melléklet hatálya alá, amennyiben arra az „internetes, telefonos vagy műholdas kommunikációt ellenőrző vagy lehallgató rendszerek” általános meghatározás vonatkozik.

E melléklet alkalmazásában az „ellenőrzés” a hívás tartalmának vagy hálózati adatoknak a megszerzése, kivonatolása, dekódolása, rögzítése, feldolgozása, elemzése és archiválása.


(1)  A Tanács 428/2009/EK rendelete ( 2009. május 5. ) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról

(2)  IMSI (International Mobile Subscriber Identity): nemzetközi mobil előfizetői azonosító. Minden egyes mobil telefonkészülék SIM kártyába beépített egyedi azonosító kódja, amely lehetővé tesz a SIM azonosítását GSM vagy UMTS hálózatokon keresztül.

(3)  MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): a mobil állomás nemzetközi ISDN száma. GSM vagy UMTS mobilhálózaton belül az előfizetés egyedi azonosítója. Egyszerűen szólva a mobiltelefonban lévő SIM kártya telefonszáma, és ezért ugyanúgy azonosítja a mobil-előfizetőt, mint az IMSI, de emellett arra is szolgál, hogy a hívásokat az előfizetőhöz irányítsák.

(4)  IMEI (International Mobile Equipment Identity): nemzetközi mobilkészülék-azonosító. Rendszerint egyedi szám, amely GSM, WCDMA és IDEN mobiltelefonok, valamint egyes műholdas telefonok beazonosítására szolgál. Rendszerint a telefon akkumulátortartójának belsejébe van nyomtatva. A lehallgatás az IMEI, valamint az IMSI és az MSISDN segítségével pontosabban meghatározható.

(5)  TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): ideiglenes mobil-előfizetői azonosító. Ez a mobil és a hálózat között leggyakrabban küldött azonosító.

(6)  SMS (Short Message System): rövidüzenet-küldő szolgáltatás.

(7)  GSM (Global System for Mobile Communications): globális mobilkommunikációs rendszer.

(8)  GPS (Global Positioning System): globális helymeghatározó rendszer.

(9)  GPRS, (General Package Radio Service): általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás,

(10)  UMTS (Universal Mobile Telecommunication System): univerzális mobil távközlési rendszer.

(11)  CDMA, (Code Division Multiple Access) kódosztásos többszörös hozzáférés.

(12)  PSTN (Public Switch Telephone Networks): kapcsolt közcélú hálózat.

(13)  DHCP (Dinamyc Host Configuration Protocol): dinamikus állomáskonfiguráló protokoll.

(14)  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): egyszerű levéltovábbítási protokoll.

(15)  GTP (GPRS Tunneling Protocol): GPRS alapú alagutazó protokoll.


VI. MELLÉKLET

A 8. CIKKBEN EMLÍTETT KULCSFONTOSSÁGÚ BERENDEZÉSEK ÉS TECHNOLÓGIÁK JEGYZÉKE

Általános megjegyzések

1.

Az e mellékletben szereplő tilalmak tárgya nem kerülhető meg olyan tilalom alá nem tartozó áruk (ideértve a létesítményeket is) kivitelével, amelyek egy vagy több tilalom alá tartozó alkatrészt tartalmaznak, ha a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek az áruk lényeges elemei és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

N.B.:

Annak eldöntése során, hogy a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek a tilalom alá tartozó alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru lényeges elemévé teszik.

2.

Az e mellékletben megnevezett áruk lehetnek újak és használtak is.

3.

Az ‚egyszeres idézőjelbe‘ tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4.

A „normál idézőjelbe” tett kifejezések fogalommeghatározása megtalálható a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében.

Általános technológiai megjegyzés (ÁTM)

1.

A tilalom alá eső termékek ‚fejlesztéséhez‘, ‚előállításához‘ és ‚felhasználásához‘‚szükséges‘‚technológia‘ akkor is tilalom hatálya alatt marad, ha az nem tiltott termékekhez is alkalmazható.

2.

A tilalmak nem vonatkoznak a nem tiltott vagy az e rendelet szerint kiviteli engedéllyel rendelkező termékek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (megvizsgálás) és javításához minimálisan szükséges „technológiára”.

3.

A ‚technológia‘ átadására vonatkozó tilalom nem vonatkozik a ‚nyilvánosan hozzáférhető‘ információkra, valamint a ‚tudományos alapkutatásra‘, illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

Nyersolaj- és földgázfeltárás és -kitermelés

1.A   Berendezések

1.

Kifejezetten az olaj- és gázfeltárás terén történő adatgyűjtésre kifejlesztett vagy átalakított geofizikai mérőműszerek, járművek, hajók és repülőgépek, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

2.

Kifejezetten fúrt kutak üzemeltetéséhez tervezett érzékelők olaj- és gázkutakban – ideértve a fúrás közbeni méréshez használt érzékelőket –, valamint kifejezetten az ilyen érzékelőkből történő adatgyűjtéshez és -tároláshoz tervezett kapcsolódó berendezések.

3.

Kifejezetten olaj, gáz és más természetesen előforduló szénhidrogének feltárása, illetve kitermelése céljából kőzetképződmények fúrására tervezett fúróberendezések.

4.

Kifejezetten olaj- és gázkútfúró-berendezésekben, illetve e berendezésekkel történő használatra tervezett fúrófejek, fúrócsövek, súlyosbítók, központosítók és egyéb berendezések.

5.

Az „API- és ISO-szabványoknak” megfelelő, az olaj- és gázkutakban használt fúrási kútfejek, „kitörésgátlók ”, továbbá „karácsonyfa kútfejelzárók vagy kútfejelzáró szerelvények”, valamint kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

Műszaki megjegyzések:

a.

A „kitörésgátlót” jellemzően a földfelszínen (vagy víz alatti fúrás esetén a tengerfenéken) alkalmazzák fúrás során annak megakadályozására, hogy az olaj és/vagy gáz a kútból ellenőrizetlenül kitörhessen.

b.

A „karácsonyfa kútfejelzárót vagy kútfejelzáró szerelvényt” jellemzően a kútból származó folyékony anyagok áramlásának szabályozására alkalmazzák akkor, amikor a kút kész, és az olaj- és/vagy gázkitermelés megkezdődött.

c.

E pont alkalmazásában az „API- és ISO-szabványok” az American Petroleum Institute 6A, 16A, 17D és 11IW szabványait és/vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 10423 és 13533 szabványait jelentik, amelyek az olaj- és/vagy gázkutakban alkalmazott kitörésgátlókra, kútfejekre és karácsonyfa kútfejelzárókra vonatkoznak.

6.

Fúró és kitermelő platformok nyersolajhoz és földgázhoz.

7.

Olaj, gáz és más, természetben előforduló gyúlékony anyagok feltárása során alkalmazott fúró- és/vagy kőolajfeldolgozó berendezéssel felszerelt hajók és uszályok.

8.

Az API 12J szabványának megfelelő, kifejezetten olaj- vagy gázkutakból történő kitermelés feldolgozására tervezett, a kőolajfolyadékok víztől, valamint bármely gáz folyadékoktól való elválasztására használt folyadék-gáz szeparátorok.

9.

A földgáz kezdeti feldolgozása és szállítása során használt, legalább 40 bar (PN 40, és/vagy ANSI 300) névleges nyomású és legalább 300 000 Nm3/h szívóteljesítményű gázkompresszorok – kivéve a CNG- (sűrített földgáz) töltőállomásokon használható gázkompresszorokat –, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

10.

Az olaj- és gázkutakban használt, az „API- és ISO-szabványoknak” megfelelő tenger alatti termelésirányítási berendezések és alkatrészeik.

Műszaki megjegyzés:

E pont alkalmazásában az „API- és ISO-szabványok” az American Petroleum Institute 17 F szabványát és/vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 13628 szabványát jelentik, amelyek a tenger alatti kitermelés irányítására szolgáló berendezésekre vonatkoznak.

11.

Általában nagyteljesítményű és/vagy nagynyomású (0,3 m3/percnél nagyobb teljesítményű és/vagy 40 barnál nagyobb nyomású) szivattyúk, amelyeket kimondottan a fúróiszap és/vagy cement olaj- és gázkutakba történő szivattyúzására terveztek.

1.B   Tesztelési és vizsgálati berendezések

1.

Kifejezetten fúróiszap, olajkút-cementek, valamint egyéb, kifejezetten olaj- és gázkutakban történő használatra tervezett és/vagy kidolgozott anyagok mintavételezéséhez, teszteléséhez és tulajdonságainak elemzéséhez tervezett berendezések.

2.

Kifejezetten a fúrás során vagy azt követően az olaj- és/vagy gázkútból, illetve a hozzá kapcsolódó kezdeti feldolgozó-berendezésekből vett kőzetminták, folyékony és gázhalmazállapotú minták, valamint más anyagok mintavételezéséhez, teszteléséhez és tulajdonságainak elemzéséhez tervezett berendezések.

3.

Kifejezetten az olaj- és/vagy gázkutak fizikai és műszaki állapotával kapcsolatos információk gyűjtéséhez és feldolgozásához, valamint a tárolórétegek helyszíni tulajdonságainak meghatározásához tervezett berendezések.

1.C   Anyagok

1.

Kifejezetten az olaj- és gázkutak fúrás során történő megerősítésére, a fúrási törmelék felszínre juttatására, valamint a kútban lévő fúróberendezés kenésére és hűtésére kidolgozott fúróiszapok, fúróiszap-adalékok, valamint ezek összetevői.

2.

Az olaj- és gázkutakban használt, az „API- és ISO-szabványoknak” megfelelő cementek és egyéb anyagok.

Műszaki megjegyzés:

Az „API- és ISO-szabványok” az American Petroleum Institute 10A szabványát és/vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 10426 szabványát jelentik, amelyek kifejezetten olaj- és gázkutakban való felhasználásra kidolgozott olajkút-cementekre és más anyagokra vonatkoznak.

3.

Kifejezetten olaj- és/vagy gázkutakból kitermelt kőolaj fúrása és kezdeti feldolgozása során való használatára kidolgozott korróziógátló, emulziós és habzásgátló anyagok és más vegyipari termékek.

1.D   Szoftverek

1.

Az olaj vagy gáz jövőbeli rendelkezésre állása megállapításának céljából kifejezetten szeizmikus, elektromágneses, mágneses vagy gravitációs felmérésekből származó adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához tervezett „szoftverek”.

2.

A fúrás és a kitermelés során szerzett információknak az olaj- és gáztelepek fizikai jellemzőinek és viselkedésének vizsgálatához szükséges tárolására, elemzésére és értelmezésére tervezett „szoftverek”.

3.

Kifejezetten a kőolajtermelő és -feldolgozó üzemek, valamint ezek egyedi alegységeinek „használatához” tervezett „szoftverek”.

1.E   Technológiák

1.

Az 1.A.01–1.A.11. pontokban meghatározott berendezések „fejlesztéséhez”, „gyártásához” és „használatához”„szükséges”„technológiák”.

Nyersolaj finomítása és földgáz cseppfolyósítása

2.A   Berendezések

1.

Hőcserélők és kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a.

kifejezetten a földgáz előhűtéséhez tervezett, 500 m2/m3-t meghaladó felszín/térfogataránnyal rendelkező lemezbordás hőcserélők;

b.

kifejezetten földgáz cseppfolyósításához, illetve előhűtéséhez tervezett tekercselt hőcserélők.

2.

Anyagok – 120 °C alatti hőmérsékleten történő szállításához használt, 500 m3/h-t meghaladó szállítási kapacitású kriogén szivattyúk és kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

3.

A 2.A.1. pont által nem meghatározott „coldbox” [többjáratú, integrált, aluminiumból készült hőcserélő] és „coldbox” -berendezés.

Műszaki megjegyzés:

A „coldbox”-berendezés speciálisan megtervezett, kifejezetten földgáz-cseppfolyósító létesítményekhez használt berendezés, amely magában foglalja a cseppfolyósítás folyamatszakaszát. A „coldbox” hőcserélőket, csővezetékeket, egyéb műszereket és hőszigetelőket tartalmaz. A „coldbox”-on belüli hőmérséklet – 120 °C alatt van (a földgáz cseppfolyósításához szükséges körülmény). A „coldbox” funkciója a fent bemutatott berendezés hőszigetelése.

4.

120 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű cseppfolyósított gázok szállítási termináljaiban használt berendezések és kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

5.

50 mm-t meghaladó átmérőjű, rugalmas és nem rugalmas átvezető csövek anyagok – 120 °C alatti szállításához.

6.

Kifejezetten cseppfolyósított földgáz szállítására tervezett tengeri járművek.

7.

Kifejezetten szennyező anyagok, így sók, szilárd halmazállapotú anyagok és víz nyersolajból történő eltávolítására tervezett elektrosztatikus sótalanító berendezések, valamint kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

8.

Valamennyi, kifejezetten vákuumgázolajok vagy vákuummaradékok átalakításához tervezett krakkolóegység – a hidrokrakkolókat is ideértve – és kokszoló, valamint kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

9.

Kifejezetten benzin, gázolajpárlatok és kerozin kéntelenítéséhez tervezett hidrogénező egységek, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

10.

Kifejezetten a kéntelenített benzin magas oktánszámú benzinné való átalakításához tervezett katalitikus reformálók, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

11.

A szénhidrogén részpárlatok oktánindexének javítását szolgáló finomítóegységek C5-C6 párlatok izomerizálásához, valamint finomítóegységek könnyű olefinek alkilezéséhez.

12.

Kifejezetten nyersolaj és üzemanyagok szállítására tervezett, legalább 50 m3/h kapacitású szivattyúk, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

13.

Legalább 0,2 m külső átmérőjű csövek, amelyek a következő anyagok valamelyikéből készültek:

a.

legalább 23 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél;

b.

33-nál nagyobb „lyukkorróziós ellenállás egyenértékkel” rendelkező rozsdamentes acélok és nikkelalapú ötvözetek.

Műszaki megjegyzés:

A „lyukkorróziós ellenállás egyenérték” (PRE) a rozsdamentes acélok és nikkelötvözetek lyukkorózióval vagy hajszálrepedéses korrózióval szembeni korróziós ellenállását mutatja. A rozsdamentes acélok és nikkelötvözetek lyukkoróziós ellenállását elsősorban összetételük révén lehet meghatározni, amely elsősorban: króm, molibdén és nitrogén. A PRE-szám kiszámításához használt képlet:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.

„Csőgörények” (Csővezeték vizsgálatára alkalmas eszköz(ök)) és a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek:

Műszaki megjegyzés:

A „csőgörény” jellemzően csővezetékek belülről történő tisztításához, illetve ellenőrzéséhez (korróziós állapot és krakkosodás) használt eszköz, amely a csővezetékben a termék nyomása által halad előre.

15.

Csőgörényindítók és -fogadók csőgörények behelyezésére vagy kivételére.

16.

1 000 m3-t (1 000 000 litert) meghaladó térfogatú, nyersolaj és üzemanyagok tárolására használt tartályok a következők szerint, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek:

a.

fixtetős tartályok;

b.

úszótetős tartályok.

17.

Kifejezetten szénhidrogének, valamint injektáló folyadékok, víz, illetve gáz szállításához tervezett, 50 mm-t meghaladó átmérőjű, rugalmas tenger alatti csövek.

18.

Víz fölötti és tenger alatti alkalmazásra és magas nyomásra tervezett rugalmas csövek.

19.

Kifejezetten magas oktánszámú benzin könnyű szénhidrátokból történő előállítására tervezett izomerizáló berendezések, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

2.B   Tesztelési és vizsgálati berendezések

1.

Kifejezetten a nyersolaj és üzemanyagok minőségének (tulajdonságainak) teszteléséhez és elemzéséhez tervezett berendezések.

2.

Kifejezetten a sótlanító folyamat ellenőrzéséhez és optimalizálásához tervezett határfelület-ellenőrző rendszerek.

2.C   Anyagok

1.

Dietilén-glikol (CAS 111-46-6), trietilén-glikol (CAS 112-27-6).

2.

N-Metil-pirrolidon (CAS 872-50-4), szulfolán (CAS 126-33-0).

3.

Kifejezetten fluid katalitikus krakkoláshoz vagy gázok, többek között földgáz tisztítására és/vagy szárítására tervezett, természetes vagy mesterséges eredetű zeolitok.

4.

Szénhidrogének krakkolásához és átalakításához használt katalizátorok a következők szerint:

a)

kifejezetten katalitikus reformáláshoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt monofém (platina csoport) katalizátorok;

b)

kifejezetten katalitikus reformáláshoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt vegyes fém katalizátorok (platina és más nemesfémek kombinációja);

c)

kifejezetten katalitikus kéntelenítési folyamathoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt, molibdénnel bevont kobalt és nikkel katalizátorok;

d)

kifejezetten katalitikus hidrokrakkoláshoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt palládium, nikkel, króm és volfrám katalizátorok.

5.

Kifejezetten a benzin oktámszámának növeléséhez kidolgozott benzinadalékok.

Megjegyzés:

Ez a pont az etil-tercier-butil-éterre (ETBE) (CAS 637-92-3) és a metil-tercier-butil-éterre (MTBE) (CAS 1634-04-4) is vonatkozik.

2.D   Szoftverek

1.

Kifejezetten a földgáz-cseppfolyósító üzemek, illetve ezek egyedi alegységeinek „használatához” tervezett „szoftverek”.

2.

Kifejezetten olajfinomító üzemek (az alegységeiket is ideértve) „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „használatához” tervezett „szoftverek”.

2.E   Technológiák

1.

A nyers földgáz kondicionálására és tisztítására használt „technológiák” (szárítás, kéntelenítés, a szennyező anyagok eltávolítása).

2.

Földgáz cseppfolyósításához használt „technológiák”, a földgáz-cseppfolyósító üzemek „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „használatához” szükséges „technológiákat” is ideértve.

3.

Cseppfolyósított földgáz szállításához használt „technológiák”.

4.

Kifejezetten cseppfolyósított földgáz szállításához tervezett tengeri járművek „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „használatához” szükséges „technológiák”.

5.

Nyersolaj és üzemanyagok tárolásához szükséges „technológiák”.

6.

Finomítóüzem „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „használatához”„szükséges”„technológiák”, például:

6.1.

Könnyű olefin benzinné történő átalakításához szükséges „technológiák”.

6.2.

A katalitikus reformálás és az izomerizálás technológiái.

6.3.

A katalitikus és a termikus krakkolás technológiái.


VII. MELLÉKLET

A 12. cikkben említett berendezés és technológia

8406 81

gőzturbinák 40 MW-ot meghaladó teljesítménnyel.

8411 82

gázturbinák 5 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel.

ex 8501

valamennyi villanymotor és -generátor 3 MW-ot vagy 5 000 kVA-t meghaladó teljesítménnyel.


19.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/33


A BIZOTTSÁG 37/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. január 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

134,3

MA

66,0

TN

80,7

TR

118,4

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

229,9

TR

138,7

ZZ

184,3

0709 91 00

EG

82,2

MA

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

132,1

TR

133,4

ZZ

132,8

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

53,7

MA

53,6

TR

64,1

ZA

42,6

ZZ

49,5

0805 20 10

MA

72,3

ZZ

72,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,2

IL

83,4

JM

134,7

KR

92,8

MA

57,9

TR

85,4

ZZ

85,2

0805 50 10

AR

45,3

EG

69,9

TR

55,3

UY

45,3

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

78,5

CA

124,6

CL

82,5

CN

86,6

MK

29,3

US

149,0

ZA

93,2

ZZ

92,0

0808 30 90

CN

42,5

TR

116,3

US

143,6

ZZ

100,8


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


19.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/35


A BIZOTTSÁG 38/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. január 18.)

az 1067/2008/EK rendelettel megnyitott, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó vámkontingens III. alkontingense keretében 2012. január 6-tól2012. január 13-ig benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1067/2008/EK bizottsági rendelet (3) teljes éves vámkontingenst nyitott 3 112 030 tonna, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búza behozatalára. Ez a kontingens négy alkontingensre van felosztva.

(2)

Az 1067/2008/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése a III. (09.4125 tételszámú) alkontingenst négy negyedéves alidőszakra osztja fel, és az 1. alidőszakra vonatkozó mennyiséget 594 597 tonnában határozza meg a 2012 január 1-jétőlmárcius 31-ig tartó időszakra.

(3)

Az 1324/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) a 2012. év tekintetében az 1067/2008/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében foglaltaktól való eltérésről rendelkezik, összevonva a III. (09.4125 tételszámú) alkontingens 1. és 2. alidőszakát, és 1 189 194 tonnában állapítja meg a 2012. január 1-jétől2012. június 30-ig tartó 1. alidőszakban rendelkezésre álló mennyiséget.

(4)

Az 1067/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerinti közlemény alapján megállapítható, hogy az említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban, a 2012. január 6-án (brüsszeli idő szerint) 13 óra és 2012. január 13-án (brüsszeli idő szerint) 13 óra közötti időszakban benyújtott kérelmek a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításával meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(5)

Indokolt továbbá, hogy az 1067/2008/EK rendeletben említett III. alkontingens keretében ne kerüljön sor további behozatali engedélyek kibocsátására a folyó kontingens-alidőszakra.

(6)

A behozatali engedélyek kibocsátására irányuló eljárás hatékony lebonyolítása érdekében ennek a rendeletnek indokolt kihirdetését követően azonnal hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1067/2008/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett III. alkontingensre vonatkozóan a 2012. január 6-án (brüsszeli idő szerint) 13 óra és 2012. január 13-án (brüsszeli idő szerint) 13 óra közötti időszakban benyújtott minden behozataliengedély-kérelem esetében az engedély kibocsátásakor a kért mennyiségre 65,561415 %-os odaítélési együtthatót kell alkalmazni.

(2)   Az 1067/2008/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett III. alkontingensre vonatkozóan 2012. január 13-án brüsszeli idő szerint 13 órától benyújtott engedélykérelmekben szereplő mennyiségekre vonatkozó engedélyek kibocsátását a folyó alkontingens-időszakra fel kell függeszteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 290., 2008.10.31., 3. o.

(4)  HL L 335., 2011.12.17., 65. o.


19.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/37


A BIZOTTSÁG 39/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. január 18.)

a 620/2009/EK rendelettel szabályozott, a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2012. január első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens kezeléséről szóló, 2009. július 13-i 620/2009/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza a behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtására és az engedélyek kiállítására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)

Az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése értelmében, amennyiben az engedélykérelmekben foglalt mennyiségek meghaladják a kontingensidőszakban rendelkezésre álló mennyiségeket, akkor a Bizottság az engedélykérelemben foglalt mennyiségekre vonatkozó elosztási együtthatót állapít meg. A 620/2009/EK rendelet 3. cikke értelmében 2012. január 1. és 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségek meghaladják a rendelkezésre álló mennyiségeket. Ezért helyénvaló odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 09.4449 tételszámú vámkontingens keretében, a 620/2009/EK rendelet 3. cikkével összhangban 2012. január 1. és 7. között benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekre 0,395364 %-os odaítélési együtthatót kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 182., 2009.7.15., 25. o.


19.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/38


A BIZOTTSÁG 40/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. január 18.)

a 2012. március 1-jétől2012. május 31-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 341/2007/EK bizottsági rendelet (3) a harmadik országokból behozott fokhagymára és más mezőgazdasági termékekre vonatkozóan vámkontingenseket nyit meg, és rendelkezik e vámkontingensek kezeléséről, valamint bevezet egy rendszert a behozatali engedélyek és a származási bizonyítványok tekintetében.

(2)

Azon mennyiségek, amelyekre a 341/2007/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése alapján a hagyományos és az új importőrök 2012 január első hét napján „A” engedélykérelmeket nyújtottak be, meghaladják a Kínából és Argentínából, valamint a Kínától és Argentínától eltérő valamennyi harmadik országból származó termékek esetében rendelkezésre álló mennyiségeket.

(3)

Ezért az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban meg kell határozni, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a Bizottsághoz a 341/2007/EK rendelet 12. cikkének alkalmazásával, legkésőbb 2012. január 14-ig elküldött „A” engedélykérelmeknek.

(4)

A behozatali engedélyek kibocsátására irányuló eljárás hatékony lebonyolítása érdekében ennek a rendeletnek indokolt kihirdetését követően azonnal hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 341/2007/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése alapján a 2012. január első hét napján benyújtott és a Bizottsághoz legkésőbb 2012. január 14-ig elküldött „A” behozatali engedély iránti kérelmeknek a kérelmezett mennyiségek e rendelet mellékletében meghatározott százaléka erejéig kell helyt adni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 90., 2007.3.30., 12. o.


MELLÉKLET

Származási hely

Tételszám

Elosztási együttható

Argentína

Hagyományos importőrök

09.4104

100 %

Új importőrök

09.4099

1,219456 %

Kína

Hagyományos importőrök

09.4105

41,003539 %

Új importőrök

09.4100

0,365686 %

Egyéb harmadik országok

Hagyományos importőrök

09.4106

100 %

Új importőrök

09.4102

3,905585 %


19.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/40


A BIZOTTSÁG 41/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. január 18.)

a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2009. szeptember 25-i 891/2009/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 891/2009/EK rendeletnek megfelelően az illetékes hatóságoknak 2012. január 1. és 7. között benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekben szereplő mennyiségek megegyeznek a 09.4318, 09.4319 és 09.4321 tételszám alatt rendelkezésre álló mennyiséggel.

(2)

A 891/2009/EK rendelettel összhangban indokolt a 09.4318, 09.4319 és 09.4321 tételszámra vonatkozó további engedélykérelmek benyújtását a gazdasági év végéig felfüggeszteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben szereplő tételszámokra vonatkozó további engedélykérelmek benyújtását a 2011/2012. gazdasági év végéig fel kell függeszteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 254., 2009.9.26., 82. o.


MELLÉKLET

CXL engedményes cukor

2011/2012. gazdasági év

2012.1.1. és 2012.1.7. között benyújtott kérelmek

Tételszám

Ország

Odaítélési együttható

(%)

További kérelmek

09.4317

Ausztrália

Felfüggesztve

09.4318

Brazília

 (1)

Felfüggesztve

09.4319

Kuba

 (1)

Felfüggesztve

09.4320

Bármely harmadik ország

Felfüggesztve

09.4321

India

 (1)

Felfüggesztve

„—”

:

Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


Balkáni cukor

2011/2012. gazdasági év

2012.1.1. és 2012.1.7. között benyújtott kérelmek

Tételszám

Ország

Odaítélési együttható

(%)

További kérelmek

09.4324

Albánia

 

09.4325

Bosznia-Hercegovina

 (2)

 

09.4326

Szerbia

 (2)

 

09.4327

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

 

09.4328

Horvátország

 (2)

 

„—”

:

Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


Kivételes és ipari behozatalból származó cukor

2011/2012. gazdasági év

2012.1.1. és 2012.1.7. között benyújtott kérelmek

Tételszám

Típus

Odaítélési együttható

(%)

További kérelmek

09.4380

Kivételes

 

09.4390

Ipari

 

„—”

:

Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


(1)  Nem alkalmazandó: a kérelmek nem lépik túl a rendelkezésre álló mennyiségeket és teljes mértékben elfogadhatók.

(2)  Nem alkalmazandó: a kérelmek nem lépik túl a rendelkezésre álló mennyiségeket és teljes mértékben elfogadhatók.


19.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/42


A BIZOTTSÁG 42/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. január 18.)

a 616/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. január első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról és behozatali jogok odaítéléséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 616/2007/EK bizottsági rendelet (3) vámkontingenseket nyitott meg a Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országokból származó baromfihús-ágazati termékek behozatalára vonatkozóan.

(2)

Az 1., 2., 4., 6., 7. és 8. csoport esetében a 2012. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2012. január első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek tekintetében a rendelkezésre állónál nagyobb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(3)

Az 5. csoport esetében a 2012. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2012. január első hét napján benyújtott, behozatali jog iránti kérelmek a rendelkezésre állónál nagyobb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali jogok milyen mennyiségekre ítélhetők oda,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 616/2007/EK rendelet alapján az 1., 2., 4., 6., 7. és 8. csoport vonatkozásában a 2012. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

(2)   A 616/2007/EK rendelet alapján az 5. csoport vonatkozásában a 2012. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra benyújtott, behozatali jog iránti kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2012. január 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 142., 2007.6.5., 3. o.


MELLÉKLET

Csoport száma

Tételszám

A 2012.4.1-jétől2012.6.30-ig tartó alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Csoport száma

Tételszám

A 2012.4.1-jétől2012.6.30-ig tartó alidőszakra benyújtott, behozatali jog iránti kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

5

09.4215

1,220003