ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2011.345.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 345

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. december 29.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1386/2011/EU rendelete (2011. december 19.) egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről

1

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2011/96/EU irányelve (2011. november 30.) a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről

8

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 895/2011/EU határozata (2011. december 19.) a 2002/546/EK határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról

17

 

*

A Tanács 896/2011/EU határozata (2011. december 19.) a 2007/659/EK határozatnak az időbeli hatálya és a jövedékiadó-kedvezményben részesíthető éves kontingens tekintetében történő módosításáról

18

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 1387/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 14.) a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 951/2006/EK rendelet finn, francia, lengyel, magyar, olasz, portugál, spanyol és szlovák nyelvű változatának helyesbítéséről

20

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/897/EU

 

*

Az Európai Tanács határozata (2011. december 19.) az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről

21

 

 

2011/898/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 21.) az egyes román tejfeldolgozó létesítményekben feldolgozott, nem megfelelő nyers tej, valamint az ilyen létesítmények szerkezeti követelményeinek vonatkozásában a 852/2004/EK és a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított átmeneti intézkedésekről szóló 2009/852/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2011) 9562. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

22

 

 

2011/899/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 21.) az egyes bolgár tejfeldolgozó létesítményekben feldolgozott, nem megfelelő nyers tej vonatkozásában a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított átmeneti intézkedésekről szóló 2009/861/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2011) 9568. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

28

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

RENDELETEK

29.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/1


A TANÁCS 1386/2011/EU RENDELETE

(2011. december 19.)

egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 349. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

Az egyes ipari termékek behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről és egyes halászati termékeknek a Kanári-szigetekre irányuló behozatalára vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2002. március 25-i 704/2002/EK tanácsi rendelet (3) értelmében bizonyos kereskedelmi vagy ipari célú felhasználásra szánt tőkejavakra vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti vámok felfüggesztése 2011. december 31-én lejár.

(2)

2010 szeptemberében Spanyolország kormánya a Kanári-szigetek kormánya nevében – a Szerződés 349. cikke értelmében – számos termék tekintetében kérelmezte a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek felfüggesztésének meghosszabbítását. A kérelem indokolása az volt, hogy a szóban forgó szigetek távoli fekvése miatt az ott működő gazdasági szereplők gazdasági és kereskedelmi szempontból komoly hátrányban vannak, ami a demográfiai folyamatokat, a foglalkoztatást és a társadalmi-gazdasági fejlődést egyaránt kedvezőtlenül befolyásolja.

(3)

A Kanári-szigetek ipari ágazatát az építőiparral együtt súlyosan érintette a közelmúlt gazdasági válsága. Az építőiparban tapasztalt visszaesés valamennyi, attól függő kiegészítő iparágra is kedvezőtlenül hatott. A kedvezőtlen pénzügyi feltételek az üzleti élet számos területére voltak súlyos hatással. Ezen túlmenően a munkanélküliség erőteljes növekedése súlyosbította a hazai keresletben, többek között az ipari termékek iránti keresletben bekövetkezett nagymértékű visszaesést.

(4)

A munkanélküliség a Kanári-szigeteken az elmúlt tíz évben következetesen meghaladta az országos átlagot, 2009 óta pedig Spanyolországon belül a Kanári-szigeteken a legmagasabb a munkanélküliség szintje (Eurostat: Regionális statisztika – Munkanélküliségi ráta, NUTS 2 régiók, 1999–2009). Ezenfelül a Kanári-szigetek ipari termelésének több mint a felét helyben használják fel, ami különösen súlyos probléma, lévén, hogy a helyi keresletet mélyebben érintette a válság.

(5)

Ezért annak érdekében, hogy a befektetők hosszú távra tervezhessenek és a gazdasági szereplők számára lehetővé váljon az ipari és kereskedelmi tevékenységek olyan szintjének elérése, ami stabilizálja a Kanári- szigetek gazdasági és társadalmi helyzetét, egyes, a 704/2002/EK rendelet II. és III. mellékletében foglalt termékek tekintetében tízéves időtartamra, teljeskörűen meg kell hosszabbítani a Közös Vámtarifa szerinti vámtételek felfüggesztését.

(6)

Ezenfelül a spanyol hatóságok ugyanezzel összefüggésben kérték a közös vámtarifák felfüggesztését három új, a 3902 10, a 3903 11 és a 3906 10 KN-kód alá tartozó termék tekintetében. E kérelmet elfogadták, mivel e vámok felfüggesztése megerősítené a Kanári-szigetek gazdaságát.

(7)

Annak érdekében, hogy kizárólag a Kanári-szigetek területén működő gazdasági szereplők részesüljenek az említett tarifális intézkedések nyújtotta előnyökben, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletnek (4) és a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletnek (5) megfelelően a felfüggesztéseket az érintett áruk felhasználásához kell kötni.

(8)

A kereskedelem eltérülése esetén és az e rendelet végrehajtására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra ruházni, hogy lehetősége legyen a felfüggesztés ideiglenes visszavonására. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően kell gyakorolni.

(9)

A Kombinált Nómenklatúra módosításai nem idézhetnek elő érdemi változásokat a vámtételek felfüggesztésének jellegében. Ezért a Bizottságot fel kell ruházni azzal a hatáskörrel, hogy a Szerződés 290. cikkével összhangban jogalkotási aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy a felfüggesztés hatálya alá tartozó terméklistán végrehajtsa a szükséges módosításokat és technikai kiigazításokat. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó dokumentumokat időben és megfelelő módon továbbítsák a Tanácsnak.

(10)

A 704/2002/EK rendeletben megállapított intézkedésekkel való folytonosság biztosítására e rendelet intézkedéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2012. január 1-jétől2021. december 31-ig teljeskörűen felfüggesztésre kerülnek az I. mellékletben felsorolt KN-kódok alá tartozó kereskedelmi vagy ipari felhasználásra szánt tőkejavaknak a Kanári-szigetekre történő behozatalára alkalmazandó, a Közös Vámtarifa szerinti vámok.

Ezeket a termékeket – a 2913/92/EGK rendelet és a 2454/93/EGK rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – a szabad forgalomba hozatalukat követően legalább huszonnégy hónapig a Kanári-szigeteken működő gazdasági szereplőknek kell használniuk.

2. cikk

A II. mellékletben felsorolt KN-kódok alá tartozó és a Kanári-szigeteken ipari feldolgozásra vagy karbantartásra felhasznált nyersanyagoknak, alkatrészeknek és összetevőknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára alkalmazandó, a Közös Vámtarifa szerinti vámok 2012. január 1-jétől2021. december 31-ig teljeskörűen felfüggesztésre kerülnek.

3. cikk

Az 1. és a 2. cikkben említett vámfelfüggesztés a 2913/92/EGK rendelet 21. és 82. cikkével összhangban a végfelhasználáshoz, valamint a 2454/93/EGK rendelet 291–300. cikkében előírt ellenőrzéshez van kötve.

4. cikk

(1)   Ha a Bizottság okkal feltételezi, hogy az e rendeletben megállapított vámfelfüggesztések egy adott termék kereskedelmének eltérítését eredményezték, akkor végrehajtási aktusokat fogadhat el, amelyekkel átmenetileg, de legfeljebb tizenkét hónapra visszavonja a felfüggesztést. A Bizottság e végrehajtási aktusokat a 8. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban fogadja el.

Az átmenetileg visszavont felfüggesztés által érintett termékek behozatali vámját garancia útján kell biztosítani, és a kérdéses termékek ilyen garancia nyújtása ellenében hozhatók szabad forgalomba a Kanári-szigeteken.

(2)   Ha a Tanács a Szerződésben megállapított eljárásnak megfelelően a tizenkét hónapos időszakon belül úgy dönt, hogy a felfüggesztést véglegesen vissza kell vonni, a garancia útján biztosított vámok összege véglegesen behajtásra kerül.

(3)   Ha a tizenkét hónapos időszakon belül nem született a (2) bekezdésnek megfelelően végleges döntés, akkor a biztosítékokat felszabadítják.

5. cikk

A Bizottság – a 4b. cikkel összhangban – az I. és a II. melléklet módosításairól és technikai kiigazításairól szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal fogadhat el, amennyiben a Kombinált Nómenklatúra módosításai ezt megkövetelik.

6. cikk

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)   A Bizottságnak az 5. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása 2012. január 1-jétől kezdődő hatállyal határozatlan időre szól.

(3)   A Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul értesíti arról a Tanácsot.

(5)   Az 5. cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az azt követő két hónapon belül, hogy a Bizottság tájékoztatta a jogi aktusról, a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve ha a Tanács ezt az időpontot megelőzően arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem emel kifogást.

7. cikk

Az Európai Parlament tájékoztatást kap arról, ha a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el, továbbá ha a Tanács a jogi aktussal kapcsolatban kifogást emelt vagy a hatáskörök átruházását visszavonta.

8. cikk

(1)   A Bizottságot a 2913/92/EGK rendelet 247a. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott Vámkódex Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. KOROLEC


(1)  2011. november 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  2011. szeptember 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 111., 2002.4.26., 1. o.

(4)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(5)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(6)  HL L 55., 2011.2.28., 13. o.


I. MELLÉKLET

A kereskedelmi vagy ipari felhasználásra szánt, az alábbi KN-kódok alá tartozó tőkejavak  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 282., 2011.10.28., 1. o.) szerint.


II. MELLÉKLET

Mezőgazdasági célra, ipari feldolgozásra vagy karbantartásra szánt, az alábbi KN-kódok alá tartozó nyersanyagok, alkatrészek és összetevők  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 282., 2011.10.28., 1. o.) szerint.


IRÁNYELVEK

29.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/8


A TANÁCS 2011/96/EU IRÁNYELVE

(2011. november 30.)

a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről

(átdolgozás)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 115. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/435/EGK tanácsi irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Mivel további módosításokra van szükség, az áttekinthetőség érdekében ezt az irányelvet át kell dolgozni.

(2)

A Bíróság C-133/06. sz. ügyben 2008. május 6-án hozott ítéletének (5) fényében szükséges átfogalmazni a 90/435/EGK irányelv 4. cikke (3) bekezdése második albekezdésének szövegét annak egyértelművé tétele érdekében, hogy az abban a rendelkezésben említett rendelkezéseket a Tanács fogadja el a Szerződésben meghatározott eljárás szerint. Emellett naprakésszé kell tenni ezen irányelv mellékletét.

(3)

A jelen irányelvnek az a célja, hogy a leányvállalatok által anyavállalataik számára kifizetett osztalékokat és más nyereségfelosztásokat mentesítse a forrásadók alól, és kiküszöbölje e jövedelmeknek az anyavállalat szintjén történő kettős adóztatását.

(4)

Szükség lehet arra, hogy a különböző tagállamok társaságai egymással csoportokat hozzanak létre annak érdekében, hogy az Unión belül a belső piac mintájára megteremtsék a feltételeket, és ilyen módon biztosítsák az ilyen belső piac hatékony működését. Nem kellene, hogy az ilyen műveleteket főként a tagállamok adóügyi rendelkezéseiből származó korlátozások, hátrányok vagy torzulások akadályozzák. A különböző tagállamok társaságainak az egymással létrehozott ilyen csoportjai tekintetében ezért szükséges olyan adószabályokról rendelkezni, amelyek a verseny szempontjából semlegesek, hogy lehetővé tegyék a vállalkozások számára a belső piac követelményeihez való alkalmazkodást, termelékenységük növelését és nemzetközi szintű versenyképességük javítását.

(5)

Az ilyen csoportosulás az anya- és leányvállalatokból álló csoportok kialakulását eredményezheti.

(6)

A 90/435/EGK irányelv hatálybalépését megelőzően a különböző tagállamokban működő anyavállalatok és leányvállalataik közötti kapcsolatokat szabályozó adóügyi rendelkezések tagállamonként észrevehetően különbözőek, és általában kevésbé előnyösek voltak azoknál, amelyeket az ugyanazon tagállamban működő anyavállalatokra és ezek leányvállalataira lehetett alkalmazni. A különböző tagállamok társaságai közötti együttműködés ezért hátrányban volt az ugyanazon tagállam vállalatai közötti együttműködéssel összehasonlítva. Szükség volt e hátrány kiküszöbölésére egy közös rendszer bevezetésével annak érdekében, hogy megkönnyítsék a társaságok uniós szintű csoportosulását.

(7)

Ha egy anyavállalat a leányvállalatával való társulása értelmében megosztott nyereséget kap, az anyavállalat szerint illetékes tagállamnak tartózkodnia kell az ilyen nyereség adóztatásától, vagy az ilyen nyereség adóztatásánál fel kell hatalmaznia az anyavállalatot, hogy az e nyereségre jutó adó összegét a leányvállalat által megfizetett társasági adóval csökkentse.

(8)

Továbbá szükség van az adósemlegesség érdekében arra, hogy a leányvállalat által az anyavállalatával megosztott nyereség mentességet élvezzen a forrásadó alól.

(9)

Az anyavállalat állandó telephelyének járó nyereségfelosztások kifizetését, illetve az ilyen kifizetés átvételét ugyanolyan bánásmódban kell részesíteni, mint amelyet a leányvállalat és az anyavállalat viszonyában alkalmaznak. Ebbe bele kell érteni azt a helyzetet is, amikor az anyavállalat és leányvállalata ugyanazon tagállamban, az állandó telephely pedig másik tagállamban van. Másrészről úgy tűnik, hogy az olyan helyzeteket, amikor az állandó telephely és a leányvállalat azonos tagállamban van, az érintett tagállam – a szerződési elvek alkalmazásának sérelme nélkül – a nemzeti jogszabályok alapján kezelni tudja.

(10)

Az állandó telephelyek kezelésével kapcsolatban a tagállamoknak szükségük lehet arra, hogy a Szerződés elveivel összhangban és a nemzetközileg elfogadott adószabályok figyelembevételével feltételeket és jogi eszközöket határozzanak meg a nemzeti adóbevételek védelme és a nemzeti jogszabályok megkerülésének kivédése érdekében.

(11)

Ha a vállalatcsoportok vállalatláncokba szerveződnek, és a nyereséget a leányvállalatok láncán keresztül osztják fel az anyavállalatnak, a kettős adóztatást mentesítés vagy beszámítás útján kell kiküszöbölni. Beszámítás esetén az anyavállalatnak képesnek kell lennie levonni a láncban bármely leányvállalata által kifizetett adót, azzal a feltétellel, hogy teljesülnek az ezen irányelvben meghatározott követelmények.

(12)

Ez az irányelv nem érinti a II. melléklet B. részében említett irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1)   Ezen irányelvet minden egyes tagállam alkalmazza:

a)

valamely tagállam társasága által kapott felosztott nyereségre, amely más tagállamban működő leányvállalatától származik;

b)

valamely tagállam társasága által más tagállam társasága számára jutatott felosztott nyereségre, amelyeknek az előbbi társaság a leányvállalata;

c)

valamely tagállamban elhelyezkedő, más tagállamban működő társaság állandó telephelye által kapott felosztott nyereségre, amely más, az állandó telephely elhelyezkedésétől különböző tagállamban működő leányvállalatától származik;

d)

valamely tagállam társasága által ugyanazon tagállam társaságának más tagállamban elhelyezkedő állandó telephelyének juttatott felosztott nyereségre, amelynek az előbbi társaság a leányvállalata.

(2)   Ezen irányelv nem zárhatja ki az egyes országok hazai, vagy megállapodáson alapuló olyan rendelkezéseinek alkalmazását, amelyek a csalás vagy a visszaélés megakadályozásához szükségesek.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a)   „egy tagállam társasága”: bármely olyan társaság:

b)   az „állandó telephely”: egy tagállamban elhelyezkedő állandó üzletviteli hely, amelyen keresztül egy másik tagállam társasága üzleti tevékenységét részben vagy egészben kifejti, amennyiben ezen üzletviteli hely nyeresége a vonatkozó kétoldalú adózási egyezmény alapján, vagy ilyen egyezmény hiányában a nemzeti jog alapján azon tagállamban adóköteles, ahol elhelyezkedik.

3. cikk

(1)   Ezen irányelv alkalmazásában:

a)

az „anyavállalat” státusa érvényes:

i.

bármely tagállam olyan társaságára, amely eleget tesz a 2. cikkben felsorolt feltételeknek, és egy másik tagállam ugyanezen feltételeknek eleget tevő társasága alaptőkéjéből legalább 10 %-kal részesedik;

ii.

ugyanezen feltételek alapján egy tagállam olyan társaságára is, amely egy ugyanezen tagállamban lévő társaság alaptőkéjéből legalább 10 %-kal részesedik, és ezt a részesedést az előző társaság más tagállamban elhelyezkedő állandó telephelye birtokolja;

b)

a „leányvállalat”: olyan társaság, amelynek alaptőkéje az a) pontban említett részesedést magában foglalja.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően, a tagállamok a következő választási lehetőséggel rendelkeznek:

a)

helyettesítik kétoldalú megállapodással a tőkerészesedés feltételét a szavazati jog birtoklásának feltételével;

b)

nem alkalmazzák ezen irányelvet olyan tagállam társaságára, amely legalább kétéves, megszakítás nélküli időszakra nem tart fenn olyan részesedést, amely azt anyavállalatnak minősíti, vagy olyan tagállam társaságára, amelyben egy másik tagállam társasága nem tart fenn legalább kétéves, megszakítás nélküli időszakra ilyen részesedést.

4. cikk

(1)   Ha az anyavállalat vagy állandó telephelye – az anyavállalatnak a leányvállalatával fennálló kapcsolatára tekintettel – felosztott nyereséget kap, az anyavállalat tagállama és az állandó telephely tagállama, kivéve, ha a leányvállalatot felszámolták:

a)

tartózkodik az ilyen nyereség adóztatásától; vagy

b)

adóztatja az ilyen nyereséget, miközben felhatalmazza az anyavállalatot és az állandó telephelyet, hogy levonja a fizetendő adó összegéből az ilyen nyereségre jutó és a leányvállalat, illetve a vállalati láncban lejjebb elhelyezkedő leányvállalatok által megfizetett társasági adót a megfelelő fizetendő adó összegéig, azzal a feltétellel, hogy a vállalat és a láncban lejjebb elhelyezkedő leányvállalat a lánc minden szintjén a 2. cikkben megállapított fogalommeghatározással azonos, és megfelel a 3. cikkben meghatározott követelményeknek.

(2)   Ezen irányelv nem akadályozza meg az anyavállalat tagállamát abban, hogy adózási szempontból átláthatónak tekintsen egy leányvállalatot az alapítása szerinti jog értelmében az adott leányvállalat jogi sajátosságainak ezen tagállam általi értékelése alapján, és ezért megadóztassa az anyavállalatot a leányvállalatának nyereségéből való részesedése után, ahogyan és amikor ezek a nyereségek felmerülnek. Ez esetben az anyavállalat tagállama tartózkodik a leányvállalat felosztott nyereségének megadóztatásától.

Amikor az anyavállalat tagállama meghatározza az anyavállalatnak a leányvállalat nyereségéből való részesedését annak felmerülésekor, akkor vagy mentesíti e nyereséget az adó alól, vagy felhatalmazza az anyavállalatot, hogy levonja a fizetendő adó összegéből az anyavállalat nyereségrészesedésére jutó és a leányvállalat, illetve a láncban lejjebb elhelyezkedő leányvállalatok által megfizetett társasági adót a megfelelő fizetendő adó összegéig, azzal a feltétellel, hogy a vállalat és a láncban lejjebb elhelyezkedő leányvállalat a lánc minden szintjén a 2. cikkben megállapított fogalommeghatározással azonos, és megfelel a 3. cikkben meghatározott követelményeknek.

(3)   Minden tagállam fenntartja annak lehetőségét, hogy a részesedéssel kapcsolatos semmilyen fizetési kötelezettséget és a leányvállalat nyereségfelosztásából származó semmilyen veszteséget ne lehessen levonni az anyavállalat adóztatható nyereségéből.

Ahol ilyen esetben a részesedésre vonatkozó ügyviteli költségeket átalányösszegként rögzítik, a rögzített összeg nem haladhatja meg a leányvállalat által felosztott nyereség 5 %-át.

(4)   Az (1) és (2) bekezdést alkalmazni kell a közös társaságiadó-rendszer tényleges hatálybalépésének időpontjáig.

(5)   A Tanács a megfelelő időpontban különleges jogalkotási eljárás keretében egyhangúlag eljárva és az Európai Parlamenttel és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadja azon szabályokat, amelyeket a közös társaságiadó-rendszer tényleges hatálybalépésének időpontjától kell alkalmazni.

5. cikk

Azon felosztott nyereség, amelyet a leányvállalat juttat az anyavállalata számára, mentesül a forrásadó alól.

6. cikk

Egy anyavállalat tagállama nem számíthat fel forrásadót azon nyereségre, amelyet az ilyen vállalat kap egy leányvállalattól.

7. cikk

(1)   A „Forrásadó” kifejezés ezen irányelv alkalmazásában nem vonatkozik az adott leányvállalat által a tagállamának fizetendő azon társaságiadó-előlegre vagy a társasági adó előre történő megfizetésére (précompte), amely az anyavállalat részére történő nyereségfelosztással kapcsolatos.

(2)   Ezen irányelv nem érinti azon nemzeti vagy megállapodáson alapuló rendelkezéseket, amelyeket az osztalékok gazdasági kettős adóztatásának kiküszöbölésére vagy mérséklésére szántak, különös tekintettel azon rendelkezésekre, amelyek az osztalékban részesülők adójóváírására vonatkoznak.

8. cikk

(1)   A tagállamoknak az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket 2012. január 18-ig kell hatályba léptetniük. A tagállamok erről haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azoknak erre az irányelvre történő hivatkozást kell tartalmaziuk, vagy ilyen hivatkozással együtt kell hivatalosan közzétenni azokat.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk főbb rendelkezéseinek azon szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen a köztük és ezen irányelv közötti megfelelési táblázattal együtt fogadnak el.

9. cikk

A II. melléklet A. részében meghatározott irányelvekkel módosított 90/435/EGK irányelv hatályát veszti, a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni.

10. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  2011. május 4-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 107., 2011.4.6., 73. o.

(3)  HL L 225., 1990.8.20., 6. o.

(4)  Lásd a II. melléklet A. részét.

(5)  EBHT 2008., I-03189. o.


I. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A 2. cikk a) pont i. alpontjában említett társaságok listája

a)

Az európai részvénytársaság (SE) statútumáról szóló, 2001. október 8-i 2157/2001/EK tanácsi rendelet (1) és az európai részvénytársaság statútumának a munkavállalói részvételre vonatkozó kiegészítéséről szóló, 2001. október 8-i 2001/86/EK tanácsi irányelv (2) alapján alapított társaságok, valamint az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i 1435/2003/EK tanácsi rendelet (3) és az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2003. július 22-i 2003/72/EK tanácsi irányelv (4) alapján alapított szövetkezetek;

b)

a belga jog szerint a következőképpen ismert társaságok: société anonyme/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite simple”/„gewone commanditaire vennootschap” és azok a közjogi szervezetek, amelyek a fenti jogi formák egyikét fogadták el, és a belga jog alapján alapított más társaságok, amelyek a belga társasági adó alá tartoznak;

c)

a bolgár jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „събирателно дружество”, „командитно дружество”, „дружество с ограничена отговорност”, „акционерно дружество”, „командитно дружество с акции”, „неперсонифицирано дружество”, „кооперации”, „кооперативни съюзи”, „държавни предприятия”, amelyeket a bolgár jog szerint alapítottak és amelyek kereskedelmi tevékenységet folytatnak;

d)

a cseh jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „akciová společnost”, „společnost s ručením omezeným”;

e)

a dán jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „aktieselskab” és „anpartsselskab”. A társaságiadó-törvény alapján adóköteles más társaságok, amennyiben adóköteles jövedelmüket az „aktieselskaber” tekintetében alkalmazandó általános adójogi szabályok alapján számítják ki és adóztatják;

f)

a német jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts”, és más, a német jog alapján alapított, a német társasági adó alá tartozó társaságok;

g)

az észt jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „täisühing”, „usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts”, „tulundusühistu”;

h)

az ír jog szerint bejegyzett vagy működő társaságok, az Industrial and Provident Societies Acts alapján bejegyzett intézmények, a Building Societies Acts alapján bejegyzett lakás-takarékpénztárak és a Trustee Savings Banks Act, 1989. értelmében vett takarékbankok;

i)

az görög jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „ανώνυμη εταιρεία”, „εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)”, és más, a görög jog alapján alapított, a görög társasági adó alá tartozó társaságok;

j)

a spanyol jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „sociedad anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”, „sociedad de responsabilidad limitada”, és azok a közjogi szervezetek, amelyek a magánjog alapján működnek. A spanyol jog alapján alapított, a spanyol társasági adó („Impuesto sobre Sociedades”) alá tartozó más jogi személyek;

k)

a francia jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „sociétés par actions simplifiées”, „sociétés d’assurances mutuelles”, „caisses d’épargne et de prévoyance”, „sociétés civiles”, amelyek automatikusan a társasági adó alá tartoznak, „coopératives”, „unions de coopératives”, ipari és kereskedelmi közintézmények és közvállalkozások, és más, a francia jog alapján alapított, a francia társasági adó alá tartozó társaságok;

l)

az olasz jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „società per azioni”, „società in accomandita per azioni”, „società a responsabilità limitata”, „società cooperative”, „società di mutua assicurazione”, valamint az olyan köz- és magánjogi személyek, amelyek teljes mértékben vagy elsődlegesen kereskedelmi tevékenységeket folytatnak;

m)

a ciprusi jog szerint: a jövedelemadó törvényekben meghatározott „εταιρείες”;

n)

a lett jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „akciju sabiedrība”, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

o)

a litván jog szerint alapított társaságok;

p)

a luxemburgi jog szerint a következőképpen ismert társaságok: as „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „société coopérative”, „société coopérative organisée comme une société anonyme”, „association d’assurances mutuelles”, „association d’épargne-pension”, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public”, és más, a luxemburgi jog alapján alapított, a luxemburgi társasági adó alá tartozó társaságok;

q)

a magyar jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „közkereseti társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”, „korlátolt felelősségű társaság”, „részvénytársaság”, „egyesülés”, „szövetkezet”;

r)

a máltai jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata”, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet”;

s)

a holland jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „naamloze vennootschap”, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „open commanditaire vennootschap”, „coöperatie”, „onderlinge waarborgmaatschappij”, „fonds voor gemene rekening”, „vereniging op coöperatieve grondslag”, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt”, és más, a holland jog alapján alapított, a holland társasági adó alá tartozó társaságok;

t)

az osztrák jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts”, „Sparkassen”, és más, az osztrák jog alapján alapított, az osztrák társasági adó alá tartozó társaságok;

u)

a lengyel jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „spółka akcyjna”, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

v)

a portugál joggal összhangban alapított kereskedelmi társaságok vagy kereskedelmi formával rendelkező polgári jogi társaságok, szövetkezetek és közvállalkozások;

w)

a román jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „societăți pe acțiuni”, „societăți în comandită pe acțiuni”, „societăți cu răspundere limitată”;

x)

a szlovén jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „delniška družba”, „komanditna družba”, „družba z omejeno odgovornostjo”;

y)

a szlovák jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „akciová spoločnosť”, „spoločnosť s ručením obmedzeným”, „komanditná spoločnosť”;

z)

a finn jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „osakeyhtiö”/„aktiebolag”, „osuuskunta”/„andelslag”, „säästöpankki”/„sparbank” és „vakuutusyhtiö”/„försäkringsbolag”;

aa)

a svéd jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „aktiebolag”, „försäkringsaktiebolag”, „ekonomiska föreningar”, „sparbanker”, „ömsesidiga försäkringsbolag”, „försäkringsföreningar”;

ab)

az Egyesült Királyság joga alapján alapított társaságok.

B.   RÉSZ

A 2. cikk a) pontjának iii. alpontjában említett adók listája

Belgiumban: impôt des sociétés/vennootschapsbelasting,

Bulgáriában: корпоративен данък,

a Cseh Köztársaságban: daň z příjmů právnických osob,

Dániában: selskabsskat,

Németországban: Körperschaftssteuer,

Észtországban: tulumaks,

Írországban: corporation tax,

Görögországban: φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

Spanyolországban: impuesto sobre sociedades,

Franciaországban: impôt sur les sociétés,

Olaszországban: imposta sul reddito delle società,

Cipruson: φόρος εισοδήματος,

Lettországban: uzņēmumu ienākuma nodoklis,

Litvániában: pelno mokestis,

Luxemburgban: impôt sur le revenu des collectivités,

Magyarországon: társasági adó, osztalékadó,

Máltán: taxxa fuq l-income,

Hollandiában: vennootschapsbelasting,

Ausztriában: Körperschaftssteuer,

Lengyelországban: podatek dochodowy od osób prawnych,

Portugáliában: imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas,

Romániában: impozit pe profit,

Szlovéniában: davek od dobička pravnih oseb,

Szlovákiában: daň z príjmov právnických osôb,

Finnországban: yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund,

Svédországban: statlig inkomstskatt,

az Egyesült Királyságban: corporation tax.


(1)  HL L 294., 2001.11.10., 1. o.

(2)  HL L 294., 2001.11.10., 22. o.

(3)  HL L 207., 2003.8.18., 1. o.

(4)  HL L 207., 2003.8.18., 25. o.


II. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és egymást követő módosításainak jegyzéke

(lásd a 9. cikket)

A Tanács 90/435/EGK irányelve

(HL L 225., 1990.8.20., 6. o.)

 

Az 1994. évi csatlakozási okmány I. melléklet XI.B.I.3. pontja

(HL C 241., 1994.8.29., 196. o.)

 

A Tanács 2003/123/EK irányelve

(HL L 7., 2004.1.13., 41. o.)

 

A 2003. évi csatlakozási okmány II. melléklet 9.8. pontja

(HL L 236., 2003.9.23., 555. o.)

 

A Tanács 2006/98/EK irányelve

(HL L 363., 2006.12.20., 129. o.)

Kizárólag a melléklet 7. pontja

B.   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd a 9. cikket)

Irányelv

Átültetés határideje

90/435/EGK

1991. december 31.

2003/123/EK

2005. január 1.

2006/98/EK

2007. január 1.


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

90/435/EGK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk, (1) bekezdés, első–negyedik francia bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, a)–d) pont

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, a bevezető mondat első fele

2. cikk, bevezető mondat

2. cikk, (1) bekezdés, a bevezető mondat második fele

2. cikk, a) pont, bevezető fordulat

2. cikk, (1) bekezdés, a) pont

2. cikk, a) pont, i. alpont

2. cikk, (1) bekezdés, b) pont

2. cikk, a) pont, ii. alpont

2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, az első albekezdés bevezető mondata és a második albekezdés

2. cikk, a) pont, iii. alpont

2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, első albekezdés, első–huszonhetedik francia bekezdés

I. melléklet, B. rész, első–huszonhetedik francia bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, b) pont

3. cikk, (1) bekezdés, bevezető fordulat

3. cikk, (1) bekezdés, bevezető fordulat

3. cikk, (1) bekezdés, a) pont, első albekezdés, bevezető szavak

3. cikk, (1) bekezdés, a) pont, bevezető fordulat

3. cikk, (1) bekezdés, a) pont, első albekezdés, záró fordulat

3. cikk, (1) bekezdés, a) pont, i. alpont

3. cikk, (1) bekezdés, a) pont, második albekezdés

3. cikk, (1) bekezdés, a) pont, ii. alpont

3. cikk, (1) bekezdés, a) pont, harmadik albekezdés

3. cikk, (1) bekezdés, a) pont, negyedik albekezdés

3. cikk, (1) bekezdés, b) pont

3. cikk, (1) bekezdés, b) pont

3. cikk, (2) bekezdés, első és második francia bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, a) és b) pont

4. cikk, (1) bekezdés, első és második francia bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont

4. cikk, (1a) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés, első mondat

4. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

4. cikk, (2) bekezdés, második mondat

4. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

4. cikk, (3) bekezdés, első mondat

4. cikk, (4) bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés, második mondat

4. cikk, (5) bekezdés

5., 6. és 7. cikk

5., 6. és 7. cikk

8. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés

8. cikk

9. cikk

10. cikk

9. cikk

11. cikk

Melléklet

I. melléklet, A. rész

II. melléklet

III. melléklet


HATÁROZATOK

29.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/17


A TANÁCS 895/2011/EU HATÁROZATA

(2011. december 19.)

a 2002/546/EK határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 349. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A 2002/546/EK tanácsi határozat (2) felhatalmazza Spanyolországot arra, hogy 2011. december 31-ig az „Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias” (a továbbiakban: az AIEM-adó) elnevezésű adó vonatkozásában mentességet vagy kedvezményt nyújtson egyes, a Kanári-szigeteken helyben előállított termékekre. Az említett határozat melléklete felsorolja azokat a termékeket, amelyekre alkalmazható az AIEM-adó alóli mentesség vagy az arra vonatkozó kedvezmény. A helyben előállított termékek és az egyéb termékek adóztatásában jelentkező különbség – a terméktől függően – nem haladhatja meg az 5, a 15 vagy a 25 %-ot.

(2)

A 2002/546/EK határozat alkalmazási idejét indokolt két évvel meghosszabbítani, mivel az e határozat alapján adott engedélyt alátámasztó alapvető feltételek változatlanok maradtak. Erre vonatkozóan a Kanári-szigeteken alkalmazandó AIEM-adóra vonatkozó különleges szabályok alkalmazásáról szóló, a Tanács részére készített, 2008. augusztus 28-i bizottsági jelentés megerősítette, hogy az AIEM-adó kielégítő módon működik, ezért nincs szükség a 2002/546/EK határozat módosítására.

(3)

A Bizottság által a spanyol hatóságoktól kapott jelentés pedig megerősíti, hogy a Kanári-szigeteken helyben előállított termékek egy meghatározott köre számára az AIEM-adó tekintetében biztosított teljes mentesség, illetve részleges kedvezmények engedélyezését megalapozó hátrányok továbbra is fennállnak.

(4)

A 2002/546/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/546/EK határozat 1. cikke (1) bekezdésének első mondatában a „2011. december 31.” időpont helyébe a „2013. december 31.” időpont lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Spanyol Királyság címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. KOROLEC


(1)  2011. december 1-jei vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 179., 2002.7.9., 22. o.


29.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/18


A TANÁCS 896/2011/EU HATÁROZATA

(2011. december 19.)

a 2007/659/EK határozatnak az időbeli hatálya és a jövedékiadó-kedvezményben részesíthető éves kontingens tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 349. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A Franciaország részére a tengerentúli megyéiben előállított „hagyományos” rumra jövedékiadó-kedvezmény alkalmazásának engedélyezéséről szóló, 2007. október 9-i 2007/659/EK tanácsi határozat (2) értelmében Franciaország jövedékiadó-kedvezményt – az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló, 1992. október 19-i 92/84/EGK irányelv (3) szerinti alkoholra kivetett minimális jövedékiadó-mértéknél csekélyebb, ám az alkoholra kivetett nemzeti jövedéki adó rendes mértékétől legfeljebb 50 %-kal elmaradó jövedékiadó-mértéket – alkalmazhat a tengerentúli megyéiben előállított és Franciaország európai területén értékesített „hagyományos” rumra. A szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) II. mellékletének 1. f) pontja határozza meg azt a „hagyományos” rumot, amelyre a jövedékiadó-kedvezmény alkalmazható. A kedvezményes jövedéki adó 108 000 hektoliter tiszta alkoholnak megfelelő éves kontingensre korlátozódik. Az eltérés 2012. december 31-én hatályát veszti.

(2)

A 2007/659/EK határozat előírásainak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkéhez való igazítása érdekében, továbbá szem előtt tartva, hogy a „hagyományos” rumot kizárólag Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén állítják elő, ebben a módosító határozatban kizárólag az említett négy legkülső régióra kell utalást tenni.

(3)

A francia hatóságok 2010. június 29-én megküldték a Bizottságnak a 2007/659/EK határozat 4. cikkében előírt jelentést. A jelentésben két kérés szerepel. A francia hatóságok egyfelől azt kérik, hogy a tiszta alkoholban kifejezett éves kontingens emelkedjék 108 000 hektoliterről 125 000 hektoliterre annak érdekében, hogy a kontingens a rum uniós piacának alakulására való tekintettel kiigazításra kerüljön. Másfelől a 2007/659/EK határozat időbeli hatályának egy évvel, vagyis 2013. december 31-ig történő meghosszabbítását kérik annak érdekében, hogy annak vége egybeessen a Bizottság állami támogatással kapcsolatos, ugyanilyen tárgyú 2007. június 27-i határozata (5) (a továbbiakban: az állami támogatásokról szóló határozat) időbeli hatályának végével.

(4)

A francia hatóságok által szolgáltatott információkból kitűnik, hogy a 2007/659/EK határozat elfogadása óta megnőtt a jövedékiadó-kedvezményesen forgalomba kerülő „hagyományos” rum mennyisége. Tiszta alkoholban kifejezve ez a mennyiség 2007-ben 96 100 hektoliter, míg 2010-ben már 105 700 hektoliter volt, ami 3,2 %-os éves növekedésnek felel meg. Ha a növekedés hasonló ütemben folytatódik, a piacra kerülő „hagyományos” rum mennyisége 2011-ben 109 100 hektoliter, 2012-ben 112 600 hektoliter, 2013-ban pedig 116 200 hektoliter tiszta alkoholnak fog megfelelni, ily módon túllépve a 2007/659/EK határozatban meghatározott 108 000 hektoliteres kontingenst.

(5)

A 2007/659/EK határozat (9) preambulumbekezdése hangsúlyozza, hogy mivel a tengerentúli megyék cukor–cukornád–rum ágazata tevékenységének védelme érdekében támogatni kell az e megyékben előállított hagyományos rum versenyképességét a francia anyaország piacán, felül kell vizsgálni a tengerentúli megyékből származó azon hagyományos rum mennyiségét, amely e piacon történő forgalmazása során kedvezményes jövedéki adóra jogosult. A 2007/659/EK határozatban megállapított 108 000 hektoliteres éves kontingenst ennélfogva 120 000 hektoliterre kell növelni, a folyamatosság biztosítása érdekében a 2011-es kontingensre vonatkozóan is, figyelembe véve az erre az évre előre jelzett növekedést. Az ilyen módon megnövelt kontingens évi 4,3 %-os – vagyis a 2007–2010-es időszakban tapasztalt 3,2 %-osnál valamivel erősebb – növekedéséhez lenne elegendő.

(6)

Egy évvel meg kell hosszabbítani továbbá a 2007/659/EK határozat időbeli hatályát is annak érdekében, hogy annak megszűnése az állami támogatásról szóló, fent említett határozatéval egybeessen.

(7)

A 2007/659/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/659/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

2.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 110. cikkétől eltérve Franciaország meghosszabbíthatja a 92/84/EGK irányelv 3. cikkében az alkoholra vonatkozóan meghatározott teljes adómértéknél kisebb mértékű jövedéki adónak a Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique vagy Réunion területén előállított »hagyományos« rumra történő alkalmazását Franciaország európai területén.”

3.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Az 1. cikkben említett eltérés a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) II. mellékletének 1. f) pontjában meghatározottak szerinti olyan rumra korlátozódik, amelyet Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique vagy Réunion területén állítottak elő az előállítás helyén betakarított cukornádból, és amelynek az etil- és metil-alkoholtól eltérő illóanyag-tartalma legalább 225 g/hl tiszta alkohol, alkoholtartalma pedig legalább 40 % (V/V).

4.

A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2. cikkben említett termékre alkalmazandó kedvezményes jövedéki adó a 2010. december 31-ig tartó időszak esetében 108 000 hektoliter mennyiségű, tiszta alkoholban kifejezett éves kontingensre korlátozódik. A 2011. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó időszak esetében ez az éves kontingens 120 000 hektoliter.”

5.

Az 5. cikkben a „2012. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2013. december 31-ig” szövegrész lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. KOROLEC


(1)  2011. december 1-jei vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 270., 2007.10.13., 12. o.

(3)  HL L 316., 1992.10.31., 29. o.

(4)  HL L 39., 2008.2.13., 16. o.

(5)  HL C 15., 2008.1.22., 1. o.

(6)  HL L 39., 2008.2.13., 16. o.”


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

29.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/20


A BIZOTTSÁG 1387/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 14.)

a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 951/2006/EK rendelet finn, francia, lengyel, magyar, olasz, portugál, spanyol és szlovák nyelvű változatának helyesbítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 85. cikkére és 161. cikkének (3) bekezdésére, összefüggésben annak 4. cikkével,

mivel:

(1)

A 951/2006/EK bizottsági rendeletnek (2) az 1055/2009/EK bizottsági rendelettel (3) való módosítását követően megállapítást nyert, hogy a 951/2006/EK rendelet finn, francia, lengyel, magyar, olasz, portugál, spanyol és szlovák nyelvű változata 7b. cikkének (3) bekezdése a kiviteli engedélyre irányuló kérelmek benyújtásának kezdő időpontját illetően hibát tartalmaz.

(2)

A 951/2006/EK rendeletet ennek megfelelően helyesbíteni kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 7b. cikke (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A kiviteli engedélyre irányuló kérelmeket minden héten hétfőtől péntekig lehet benyújtani, az 1234/2007/EK rendelet 61. cikke első bekezdésének d) pontja alapján a mennyiségi korlátozást meghatározó rendelet alkalmazásának időpontjától az engedélykiadás e rendelet 7e. cikkének megfelelő felfüggesztéséig.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 290., 2009.11.6., 64. o.


HATÁROZATOK

29.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/21


AZ EURÓPAI TANÁCS HATÁROZATA

(2011. december 19.)

az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről

(2011/897/EU)

AZ EURÓPAI TANÁCS,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 283. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyvre és különösen annak 11.2. cikkére,

tekintettel az Európai Unió Tanácsának ajánlására (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

tekintettel az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának véleményére (3),

mivel:

(1)

2011. november 10-i levelében Mario DRAGHI, az Európai Központi Bank elnöke bejelentette, hogy Lorenzo BINI SMAGHI igazgatósági tag úgy döntött, hogy 2011. december 31-e végi hatállyal lemond hivataláról. Ezért az Európai Központi Bank Igazgatóságába új tagot kell kinevezni.

(2)

Az Európai Tanács Benoît COEURÉ-t kívánja kinevezni, aki – véleménye szerint – megfelel a Szerződés 283. cikke (2) bekezdésében foglalt valamennyi feltételnek,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Tanács Benoît COEURÉ-t az Európai Központi Bank Igazgatósága tagjává nevezi ki 2012. január 1-jén kezdődő, nyolcéves hivatali időre.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 19-én.

az Európai Tanács részéről

az elnök

H. VAN ROMPUY


(1)  Még nem tették közzé a Hivatalos Lapban.

(2)  2011. december 14-i vélemény (még nem tették közzé a Hivatalos Lapban).

(3)  2011. december 8-i vélemény (még nem tették közzé a Hivatalos Lapban).


29.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/22


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. december 21.)

az egyes román tejfeldolgozó létesítményekben feldolgozott, nem megfelelő nyers tej, valamint az ilyen létesítmények szerkezeti követelményeinek vonatkozásában a 852/2004/EK és a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított átmeneti intézkedésekről szóló 2009/852/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2011) 9562. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/898/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke második albekezdésére,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1)

A 852/2004/EK rendelet megállapítja az élelmiszer-ipari vállalkozók számára az élelmiszer-higiéniára vonatkozó általános szabályokat, amelyek többek között a veszélyelemzés és a kritikus szabályozási pontok elvein alapulnak. A rendelet előírja, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozóknak meg kell felelniük bizonyos, az említett elveken alapuló eljárásoknak.

(2)

A 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozóan különleges higiéniai szabályokat állapít meg az élelmiszer-ipari vállalkozók számára, és kiegészíti a 852/2004/EK rendeletben megállapított szabályokat. A 852/2004/EK rendeletben megállapított szabályok magukban foglalják a tejfeldolgozó létesítményekre vonatkozó szerkezeti követelményeket, a 853/2004/EK rendeletben megállapított szabályok pedig magukban foglalják az e létesítményekre vonatkozó szerkezeti követelményeket, illetve a nyers tejre és a tejtermékekre vonatkozó higiéniai követelményeket.

(3)

A 2009/852/EK bizottsági határozat 2. cikke (3) előírja, hogy a 852/2004/EK rendeletben és a 853/2004/EK rendeletben meghatározott bizonyos szerkezeti követelmények nem alkalmazandók 2011. december 31-ig az említett határozat mellékletében felsorolt román tejfeldolgozó létesítményekben.

(4)

A 2009/852/EK határozat előírja, hogy a 853/2004/EK rendelet követelményeitől eltérve a határozat II. mellékletben felsorolt tejfeldolgozó létesítményeknek engedélyezni kell, hogy 2011. december 31-ig továbbra is feldolgozhassanak megfelelő és nem megfelelő tejet, azzal a feltétellel, hogy a feldolgozást külön gyártósorokon végzik.

(5)

Emellett a 2009/852/EK határozat előírja, hogy az említett határozat III. mellékletében felsorolt egyes tejfeldolgozó létesítményeknek engedélyezni kell, hogy 2011. december 31-ig feldolgozhassanak megfelelő és nem megfelelő tejet, anélkül, hogy a feldolgozást külön gyártósorokon végeznék.

(6)

2011 szeptemberében Románia tájékoztatta a Bizottságot, hogy 2012 januárjától kezdődően minden egyes, a 2009/852/EK határozat I. mellékeltében felsorolt tejfeldolgozó létesítmény meg fog felelni a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendeletekben meghatározott szerkezeti követelményeknek. Következésképpen a 2009/852/EK határozat 2. cikkét el kell hagyni.

(7)

Ezért a 2009/852/EK határozat II. és III. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Románia tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 2009/852/EK határozat hatálybalépése óta a 853/2004/EK rendelet követelményeinek megfelelő és a tagállam tejfeldolgozó létesítményeibe szállított nyers tej aránya jelentősen növekedett. Románia egy cselekvési tervet is kidolgozott a tagállam teljes tejtermelési láncára kiterjedően, az uniós szabályoknak való megfelelés biztosítása céljából.

(9)

A Románia által a 2009/852/EK határozat 6. cikke alapján benyújtott jelentés és az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság 2011. október 17-i ülése alkalmával a román hatóságok által közölt információk szerint azonban Romániában a tejágazat helyzete még mindig nem felel meg a 853/2004/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(10)

A jelenlegi helyzetet figyelembe véve, illetve annak érdekében, hogy alá ne ássák a román hatóságok eddigi erőfeszítéseit, indokolt a 2009/852/EK határozatban előírt intézkedések alkalmazását meghosszabbítani.

(11)

Romániának a továbbiakban is arra kell törekednie, hogy a 2009/852/EK határozat II. és III. mellékletében felsorolt létesítmények által feldolgozott tej megfeleljen a 853/2004/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(12)

Romániának továbbra is figyelemmel kell kísérnie a helyzetet, és rendszeres jelentéseket kell benyújtania a Bizottságnak arról, milyen előrehaladást ért el az említett követelményeknek való teljes megfelelés tekintetében. A megfelelő intézkedéseket e jelentések következtetései alapján kell meghozni.

(13)

A 2009/852/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/852/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

a 2. cikket el kell hagyni;

2.

a 3. cikkben a „2011. december 31-ig” szöveg helyébe a „2013. december 31-ig” szöveg lép;

3.

a 4. cikkben a „2011. december 31-ig” szöveg helyébe a „2013. december 31-ig” szöveg lép;

4.

a 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

(1)   Románia köteles évente jelentést küldeni a Bizottságnak azon előremutató intézkedésekről, amelyeket a 853/2004/EK rendeletben előírtaknak való megfelelés érdekében tettek a következők vonatkozásában:

a)

nem megfelelő tejet termelő gazdaságok;

b)

a nem megfelelő tej begyűjtési és szállítási rendszere.

Az első éves jelentést legkésőbb 2012. december 31-ig kell benyújtani a Bizottságnak, a második éves jelentést pedig legkésőbb 2013. október 31-ig.

A jelentéseket a IV. mellékletben megadott formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani.

(2)   A Bizottság szigorúan felügyeli, hogy a II. és III. mellékletben meghatározott létesítményekben feldolgozott nyers tej megfeleljen a 853/2004/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

Amennyiben a Románia által benyújtott jelentések alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a követelményeket valószínűleg nem sikerül 2013. december 31-ig teljesíteni, megfelelő intézkedések javasol a helyzet orvoslására.”;

5.

a 7. cikkben a „2011. december 31-ig” szöveg helyébe a „2013. december 31-ig” szöveg lép;

6.

Az I., II. és III. melléklet e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 21-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(3)  HL L 312., 2009.11.27., 59. o.


MELLÉKLET

A 2009/852/EK határozat I., II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

az I. mellékletet el kell hagyni;

2.

a II. és a III. melléklet helyébe a következők lépnek:

II. MELLÉKLET

A 3. CIKKBEN EMLÍTETT LÉTESÍTMÉNYEK JEGYZÉKE

Sorszám

Állat-egészségügyi szám

A létesítmény neve

CÍM (város/falu/megye)

1

L35

SC DANONE PDPA ROMANIA SRL

București, 032451

2

MM 1795

SC CALITATEA SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

III. MELLÉKLET

A 4. CIKKBEN EMLÍTETT LÉTESÍTMÉNYEK JEGYZÉKE

Sorszám

Állat-egészségügyi szám

A létesítmény neve

Cím (város/falu/megye)

1

AB 641

SC BIOMILK SRL

Lopadea Nouă, județul Alba, 517395

2

AB 3386

SC LACTATE C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

3

BH 4020

SC MOISI SERV COM SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

4

L 136

SC CAMPAEI PREST SRL

Hidișeul de Sus, județul Bihor, 417277

5

L72

SC LACTOMUNTEAN SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

6

L78

SC ROMFULDA PROD SRL

Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100

7

L107

SC BENDEAR CRIS PROD COM SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

8

L110

SC LECH LACTO SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

9

BN 2399

SC CARMO-LACT PROD SRL

Monor, județul Bistrița-Năsăud, 427175

10

BN 2120

SC ELIEZER SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

11

L3

SC ABY IMPEX SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

12

L116

SC RAM SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

13

L140

S.C. CARMOLACT SRL

Ucea, județul Brasov, 507235

14

L154

S.C. CAS SRL

Braila, județul Braila, 810224

15

L148

S.C. LACTAS SRL

Ianca, județul Braila, 815200

16

CL 0044

SC IANIS DIM SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

17

L129

SC BONAS IMPORT EXPORT SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

18

L84

SC PICOLACT PRODCOM SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

19

L149

S.C. COMLACT SRL

Corusu, județul Cluj, 407056

20

L43

SC LACTOCORV SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

21

L40

SC BETINA IMPEX SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

22

L41

SC ELDA MEC SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

23

L87

SC NICULESCU PROD SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

24

L118

SC ASSLA KAR SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

25

L130

SC MUNTINA PROD SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

26

CT 225

SC MIH PROD SRL

Cobadin, județul Constanța, 907065

27

CT 256

SC IAN PROD SRL

Târgușor, județul Constanța, 90727

28

CT 258

SC BINCO LACT SRL

Săcele, județul Constanța, 907260

29

CT 30

SC EASTERN EUROPEAN FOODS SRL

Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 907195

30

CT 15

SC NIC COSTI TRADE SRL

Dorobanțu, județul Constanța, 907211

31

CT 12203

SC LACTO GENIMICO SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

32

L82

SC TOTALLACT GROUP SA

Dragodana, județul Dâmbovița, 137200

33

DJ 80

SC DUVADI PROD COM SRL

Breasta, județul Dolj, 207115

34

DJ 730

SC LACTIDO SA

Craiova, județul Dolj, 200378

35

L91

SC COSMILACT SRL

Schela, județul Galați, 807265

36

GR 5610

SC LACTA SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

37

GJ 231

SC SEKAM PROD SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

38

L49

SC ARTEGO SA

Tg. Jiu, Gorj, 210257

39

L65

SC KARPATEN MILK

Suseni, județul Harghita, 537305

40

L124

SC PRIMULACT SRL

Miercurea Ciuc, județul Harghita, 530242

41

HR 119

SC BOMILACT SRL

Mădăraș, județul Harghita, 537071

42

HR 625

SC LACTIS SRL

Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 535600

43

HR 213

SC PAULACT SA

Mărtiniș, județul Harghita, 537175

44

L99

SC VALIZVI PROD COM SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

45

IS 1540

SC PROMILCH SRL

Podu Iloaiei, județul Iași, 707365

46

L18

S.C. EUROCHEESE SRL

Jilava, județul Ilfov, 077120

47

L47

SC OBLAZA SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

48

L85

SC AVI-SEB IMPEX SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

49

L86

SC ZEA SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

50

L16

SC ROXAR PROD COM SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

51

L135

SC MULTILACT SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

52

MM 793

SC WROMSAL SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

53

MM 6325

SC ONY SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

54

L54

SC RODLACTA SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

55

L108

SC LACTEX REGHIN SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

56

L121

SC MIRDATOD PROD SRL

Ibănești, județul Mureș, 547325

57

MS 483

SC HELIANTUS PROD

Reghin, județul Mureș, 545300

58

MS 5554

SC GLOBIVET PHARM SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

59

NT 900

SC COMPLEX AGROALIMENTAR SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

60

L96

SC PROD A.B.C. COMPANY SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

61

L101

SC 1 DECEMBRIE SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

62

L106

SC RAPANU SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

63

L6

SC LACTA HAN PROD SRL

Urecheni, județul Neamt, 617490

64

L123

SC PROCOM PASCAL SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

65

L100

SC ALTO IMPEX SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

66

L88

SC AGROMEC CRASNA SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

67

L89

SC OVINEX SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

68

L71

SC LACTO SIBIANA SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

69

SM 4189

SC PRIMALACT SRL

Satu Mare, județul Satu Mare, 440089

70

L5

SC NIRO SERV COM SRL

Gura Humorului, județul Suceava, 725300

71

L36

SC PROLACT PROD COM SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

72

L81

SC RARAUL SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

73

SV 1085

SC BUCOVINA SA FALTICENI

Fălticeni, județul Suceava, 725200

74

SV 1562

SC BUCOVINA SA SUCEAVA

Suceava, județul Suceava, 720290

75

SV 1888

SC TOCAR PROD SRL

Frătăuții Vechi, județul Suceava, 727255

76

SV 4909

SC ZADA PROD SRL

Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301

77

SV 6159

SC ECOLACT SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

78

TR 27

SC VIOLACT SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

79

TR 81

SC BIG FAMILY SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

80

TR 239

SC COMALACT SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

81

L80

SC INDUSTRIAL MARIAN SRL

Drănceni, județul Vaslui, 737220

82

VN 231

SC VRANLACT SA

Focșani, județul Vrancea, 620122


29.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/28


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. december 21.)

az egyes bolgár tejfeldolgozó létesítményekben feldolgozott, nem megfelelő nyers tej vonatkozásában a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított átmeneti intézkedésekről szóló 2009/861/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2011) 9568. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/899/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1)

A 853/2004/EK rendelet az élelmiszer-ipari vállalkozók számára specifikus higiéniai szabályokat állapít meg az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozóan. A fent említett szabályok a nyers tejre és a tejtermékekre vonatkozó higiéniai követelményeket is magukban foglalnak.

(2)

A 2009/861/EK bizottsági határozat (2) az említett határozatban felsorolt, Bulgáriában működő tejfeldolgozó létesítmények esetében bizonyos eltéréseket tesz lehetővé a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének IX.I.II. és IX.I.III. alfejezetében rögzített követelményektől. Ezt a határozatot 2011. december 31-ig kell alkalmazni.

(3)

A fentieknek megfelelően a 2009/861/EK határozat I. mellékletében felsorolt egyes tejfeldolgozó létesítmények, eltérve a 853/2004/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseitől, megfelelő és nem megfelelő tejet is feldolgozhatnak, feltéve, ha a megfelelő és nem megfelelő tej feldolgozása külön gyártósorokon történik. Az e határozat II. mellékletében felsorolt, egyes tejfeldolgozó létesítmények nem megfelelő tejet anélkül is feldolgozhatnak, hogy a feldolgozást külön gyártósorokon végeznék.

(4)

Bulgária tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 2009/861/EK határozat hatálybalépése óta a 853/2004/EK rendelet követelményeinek megfelelő és a tagállam tejfeldolgozó létesítményeibe szállított nyers tej aránya jelentősen növekedett. Bulgária egy cselekvési tervet is kidolgozott a tagállam teljes tejtermelési láncára kiterjedően, az uniós szabályoknak való megfelelés biztosítása céljából.

(5)

A Bulgária által a 2009/861/EK határozat 5. cikke alapján benyújtott jelentés és az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság 2011. október 17-i ülése alkalmával a bolgár hatóságok által közölt információk szerint azonban Bulgáriában a tejágazat helyzete még mindig nem felel meg a 853/2004/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(6)

A jelenlegi helyzetet figyelembe véve, illetve annak érdekében, hogy alá ne ássák a bolgár hatóságok eddigi erőfeszítéseit, indokolt a 2009/861/EK határozatban előírt intézkedések alkalmazását meghosszabbítani.

(7)

Bulgáriának a továbbiakban is arra kell törekednie, hogy a 2009/861/EK határozat mellékleteiben felsorolt létesítmények által feldolgozott tej megfeleljen a 853/2004/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(8)

Bulgáriának továbbra is figyelemmel kell kísérnie a helyzetet, és rendszeres jelentéseket kell benyújtania a Bizottságnak arról, milyen előrehaladást ért el az említett követelményeknek való teljes megfelelés tekintetében. A megfelelő intézkedéseket e jelentések következtetései alapján kell meghozni.

(9)

A 2009/861/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/861/EK határozat az alábbiak szerint módosul:

1.

A 2. cikkben a „2011. december 31-ig” szöveg helyébe a „2013. december 31-ig” szöveg lép.

2.

A 3. cikkben a „2011. december 31-ig” szöveg helyébe a „2013. december 31-ig” szöveg lép.

3.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

(1)   Bulgária köteles évente jelentést küldeni a Bizottságnak azon előremutató intézkedésekről, amelyeket a 853/2004/EK rendeletben előírtaknak való megfelelés érdekében tettek a következők vonatkozásában:

a)

nem megfelelő tejet termelő gazdaságok;

b)

a nem megfelelő tej begyűjtési és szállítási rendszere.

Az első éves jelentést legkésőbb 2012. december 31-ig kell benyújtani a Bizottságnak, a második éves jelentést pedig legkésőbb 2013. október 31-ig.

A jelentéseket a III. mellékletben megadott formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani.

(2)   A Bizottság szigorúan felügyeli, hogy az I. és II. mellékletben meghatározott létesítményekben feldolgozott nyers tej megfeleljen a 853/2004/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

Amennyiben a Bulgária által benyújtott jelentések alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a követelményeket valószínűleg nem sikerül 2013. december 31-ig teljesíteni, megfelelő intézkedéseket javasol a helyzet orvoslására.”

4.

A 6. cikkben a „2011. december 31-ig” szöveg helyébe a „2013. december 31-ig” szöveg lép.

5.

Az I. és a II. melléklet helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 21-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(2)  HL L 314., 2009.12.1., 83. o.


MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett, a megfelelő és nem megfelelő tej feldolgozására engedéllyel rendelkező tejfeldolgozó létesítmények listája

Sorszám

Állat-egészségügyi szám

A létesítmény neve

Város/utca vagy falu/régió

1

BG 0412010

»Bi Si Si Handel« OOD

gr. Elena

ul. »Treti mart« 19

2

BG 0612027

»Mlechen ray – 2« EOOD

gr. Vratsa

kv. »Bistrets«

3

BG 0612043

ET »Zorov-91 – Dimitar Zorov«

gr. Vratsa

Mestnost »Parshevitsa«

4

BG 2012020

»Yotovi« OOD

gr. Sliven

kv. »Rechitsa«

5

BG 2512020

»Mizia-Milk« OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

6

BG 2112001

»Rodopeya – Belev« EOOD

gr. Smolyan,

Ul. »Trakya« 20

7

BG 1212001

»S i S – 7« EOOD

gr. Montana

»Vrachansko shose«1

8

BG 2812003

»Balgarski yogurt« OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

II. MELLÉKLET

A 3. cikkben említett, a megfelelő és nem megfelelő tej feldolgozására engedéllyel rendelkező tejfeldolgozó létesítmények listája

Sorszám

Állat-egészségügyi szám

A létesítmény neve

Város/utca vagy falu/régió

1

BG 2412037

»Stelimeks« EOOD

s. Asen

2

0912015

»Anmar« OOD

s. Padina

obsht. Ardino

3

0912016

OOD »Persenski«

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4

1012014

ET »Georgi Gushterov DR«

s. Yahinovo

5

1012018

»Evro miyt end milk« EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6

1112004

»Matev-Mlekoprodukt« OOD

s. Goran

7

1112017

ET »Rima-Rumen Borisov«

s. Vrabevo

8

1312023

»Inter-D« OOD

s. Kozarsko

9

1612049

»Alpina -Milk« EOOD

s. Zhelyazno

10

1612064

OOD »Ikay«

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

11

2112008

MK »Rodopa milk«

s. Smilyan

obsht. Smolyan

12

2412039

»Penchev« EOOD

gr. Chirpan

ul. »Septemvriytsi« 58

13

2512021

»Keya-Komers-03« EOOD

s. Svetlen

14

0112014

ET »Veles-Kostadin Velev«

gr. Razlog

ul. »Golak« 14

15

2312041

»Danim-D. Stoyanov« EOOD

gr. Elin Pelin

m-st. Mansarovo

16

2712010

»Kamadzhiev-milk« EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

17

0712001

»Ben Invest« OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

18

1512012

ET »Ahmed Tatarla«

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

19

2212027

»Ekobalkan« OOD

gr. Sofia

bul »Evropa« 138

20

2312030

ET »Favorit- D. Grigorov«

s. Aldomirovtsi

21

2312031

ET »Belite kamani«

s. Dragotintsi

22

BG 1512033

ET »Voynov-Ventsislav Hristakiev«

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

23

BG 1512029

»Lavena« OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

24

BG 1612028

ET »Slavka Todorova«

s. Trud

obsht. Maritsa

25

BG 1612051

ET »Radev-Radko Radev«

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

26

BG 1612066

»Lakti ko« OOD

s. Bogdanitza

27

BG 2112029

ET »Karamfil Kasakliev«

gr. Dospat

28

BG 0912004

»Rodopchanka« OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

29

0112003

ET »Vekir«

s. Godlevo

30

0112013

ET »Ivan Kondev«

gr. Razlog

Stopanski dvor

31

0212037

»Megakomers« OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

32

0512003

SD »LAF-Velizarov i sie«

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

33

0612035

OOD »Nivego«

s. Chiren

34

0612041

ET »Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova«

gr. Vratsa

ul. »Ilinden« 3

35

0612042

ET »Mlechen puls – 95 – Tsvetelina Tomova«

gr. Krivodol

ul. »Vasil Levski«

36

1012008

»Kentavar« OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

37

1212022

»Milkkomm« EOOD

gr. Lom

ul. »Al. Stamboliyski« 149

38

1212031

»ADL« OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

39

1512006

»Mandra« OOD

s. Obnova

obsht. Levski

40

1512008

ET »Petar Tonovski-Viola«

gr. Koynare

ul. »Hr. Botev« 14

41

1512010

ET »Militsa Lazarova-90«

gr. Slavyanovo,

ul. »Asen Zlatarev« 2

42

1612024

SD »Kostovi – EMK«

gr. Saedinenie

ul. »L. Karavelov« 5

43

1612043

ET »Dimitar Bikov«

s. Karnare

obsht. »Sopot«

44

1712046

ET »Stem-Tezdzhan Ali«

gr. Razgrad

ul. »Knyaz Boris« 23

45

2012012

ET »Olimp-P. Gurtsov«

gr. Sliven

m-t »Matsulka«

46

2112003

»Milk- inzhenering« OOD

gr. Smolyan

ul. »Chervena skala« 21

47

2112027

»Keri« OOD

s. Borino,

obsht. Borino

48

2312023

»Mogila« OOD

gr. Godech,

ul. »Ruse« 4

49

2512018

»Biomak« EOOD

gr. Omurtag

ul. »Rodopi« 2

50

2712013

»Ekselans« OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

51

2812018

ET »Bulmilk-Nikolay Nikolov«

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

52

2812010

ET »Mladost-2-Yanko Yanev«

gr. Yambol,

ul. »Yambolen« 13

53

BG 1012020

ET »Petar Mitov-Universal«

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

54

BG 1112016

Mandra »IPZHZ«

gr. Troyan

ul. »V. Levski« 281

55

BG 1712042

ET »Madar«

s. Terter

56

BG 2612042

»Bulmilk« OOD

s. Konush

obl. Haskovska

57

BG 0912011

ET »Alada-Mohamed Banashak«

s. Byal izvor

obsht. Ardino

58

1112026

»Ablamilk« EOOD

gr. Lukovit

ul. »Yordan Yovkov« 13

59

1312005

»Ravnogor« OOD

s. Ravnogor

60

1712010

»Bulagrotreyd-chastna kompaniya« EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

61

1712013

ET »Deniz«

s. Ezerche

62

2012011

ET »Ivan Gardev 52«

gr. Kermen

ul. »Hadzhi Dimitar« 2

63

2012024

ET »Denyo Kalchev 53«

gr. Sliven

ul. »Samuilovsko shose« 17

64

2112015

OOD »Rozhen Milk«

s. Davidkovo,

obsht. Banite

65

2112026

ET »Vladimir Karamitev«

s. Varbina

obsht. Madan

66

2312007

ET »Agropromilk«

gr. Ihtiman

ul. »P. Slaveikov« 19

67

BG 1812008

»Vesi« OOD

s. Novo selo

68

BG 2512003

»Si Vi Es« OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

69

BG 2612034

ET »Eliksir-Petko Petev«

s. Gorski izvor

70

BG 1812003

»Sirma Prista« AD

gr. Ruse

bul. »3-ti mart« 51

71

BG 2512001

»Mladost-2002« OOD

gr. Targovishte

bul. «29-ti yanuari« 7

72

0812030

»FAMA« AD

gr. Dobrich

bul. »Dobrudzha« 2

73

0912003

»Koveg-mlechni produkti« OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

74

1412015

ET »Boycho Videnov – Elbokada 2000«

s. Stefanovo

obsht. Radomir

75

1712017

»Diva 02« OOD

gr. Isperih

ul. »An. Kanchev«

76

1712037

ET »Ali Isliamov«

s. Yasenovets

77

1712043

»Maxima milk« OOD

s. Samuil

78

1812005

»DAV – Viktor Simonov« EOOD

gr. Vetovo

ul. »Han Kubrat« 52

79

2012010

»Saray« OOD

s. Mokren

80

2012032

»Kiveks« OOD

s. Kovachite

81

2012036

»Minchevi« OOD

s. Korten

82

2212009

»Serdika-94« OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

83

2312028

ET »Sisi Lyubomir Semkov«

s. Anton

84

2312033

»Balkan spetsial« OOD

s. Gorna Malina

85

2312039

EOOD »Laktoni«

s. Ravno pole,

obl. Sofiyska

86

2412040

»Inikom« OOD

gr. Galabovo

ul. »G. S. Rakovski« 11

87

2512011

ET »Sevi 2000 – Sevie Ibryamova«

s. Krepcha

obsht. Opaka

88

2612015

ET »Detelina 39«

s. Brod

89

2812002

»Arachievi« OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska’

90

BG 1612021

ET »Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov«

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

91

BG 2012019

»Hemus-Milk komers« OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

92

2012008

»Raftis« EOOD

s. Byala

93

2112023

ET »Iliyan Isakov«

s. Trigrad

obsht. Devin

94

2312020

»MAH 2003« EOOD

gr. Etropole

bul. »Al. Stamboliyski« 21

95

2712005

»Nadezhda« OOD

s. Kliment