ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2011.335.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 335

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. december 17.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1320/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 16.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

15

 

*

A Bizottság 1321/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 16.) a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

17

 

*

A Bizottság 1322/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 16.) az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló 517/94/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

42

 

*

A Bizottság 1323/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 16.) az 517/94/EK tanácsi rendelet értelmében a 2012. évre meghatározott textilkvóták kezelésére és elosztására vonatkozó szabályok megállapításáról

57

 

*

A Bizottság 1324/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 16.) a harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 1067/2008/EK rendelettől a 2012. év tekintetében való eltérésről

65

 

*

A Bizottság 1325/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 16.) az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek a körtére, a citromra, az almára és a cukkinire kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

66

 

 

A Bizottság 1326/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

68

 

 

A Bizottság 1327/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 16.) az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2011. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

70

 

 

A Bizottság 1328/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 16.) az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2011. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

72

 

 

A Bizottság 1329/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 16.) az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2011. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

74

 

 

A Bizottság 1330/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 16.) az 1384/2007/EK rendelettel megnyitott, Izraelből származó baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2011. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

76

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2011/845/KKBP határozata (2011. december 16.) egyes palesztin személyeknek az Európai Unió tagállamaiba történő ideiglenes befogadásáról

78

 

 

2011/846/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság ATALANTA/5/2011 határozata (2011. december 16.) a harmadik államoknak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) való hozzájárulása elfogadásáról szóló ATALANTA/2/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat, valamint a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelet (Atalanta) tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló ATALANTA/3/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat módosításáról

79

 

*

A Tanács 2011/847/KKBP végrehajtási határozata (2011. december 16.) az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozat végrehajtásáról

81

 

*

A Tanács 2011/848/KKBP végrehajtási határozata (2011. december 16.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozat végrehajtásáról

83

 

 

2011/849/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EULEX/2/2011 határozata (2011. december 16.) az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziója (EULEX KOSOVO) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

85

 

 

2011/850/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 12.) a 2004/107/EK és a 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó szabályoknak a környezeti levegő minőségére vonatkozó kölcsönös információcsere és jelentéstétel tekintetében történő megállapításáról (az értesítés a C(2011) 9068. számú dokumentummal történt)

86

 

 

2011/851/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 12.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) leküzdése céljából 2006-ban és 2007-ben Portugáliában felmerült kiadások fedezésére szolgáló kiegészítő uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2011) 9247. számú dokumentummal történt)

107

 

 

2011/852/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 15.) a Szardínián (Olaszország) jelen lévő afrikai sertéspestissel szembeni állat-egészségügyi védintézkedésekről szóló 2005/363/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2011) 9248. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

109

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

IRÁNYELVEK

17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/92/EU IRÁNYELVE

(2011. december 13.)

a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 82. cikke (2) bekezdésére, valamint 83. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A gyermekek szexuális bántalmazása és szexuális kizsákmányolása – ideértve a gyermekpornográfiát is – különösen súlyosan sérti az alapvető jogokat, kiváltképpen a gyermekeknek a jólétükhöz szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jogát, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gyermek jogairól szóló, 1989. évi egyezménye és az Európai Unió Alapjogi Chartája (3) állapít meg.

(2)

Az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban az Unió elismeri az Európai Unió Alapjogi Chartájában előírt jogokat, szabadságokat és elveket, amely Charta 24. cikkének (2) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a gyermekekkel kapcsolatos – akár állami hatóságok, akár magánintézmények által végzett – tevékenységekben a gyermek legfőbb érdekeinek kell az elsődleges szempontnak lennie. Ezenkívül „A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa”– Stockholmi Program (4) egyértelműen prioritásként kezeli a gyermekek szexuális bántalmazása és szexuális kizsákmányolása, valamint a gyermekpornográfia elleni küzdelmet.

(3)

A gyermekpornográfia, vagyis a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képek, valamint a gyermekek szexuális bántalmazásának és szexuális kizsákmányolásának más különösen súlyos formái az új technológiák és az internet használata révén egyre növekvő méreteket öltenek, és egyre terjednek.

(4)

A gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló, 2003. december 22-i 2004/68/IB tanácsi kerethatározat (5) közelíti a tagállami jogszabályokat a gyermekek szexuális bántalmazása és szexuális kizsákmányolása legsúlyosabb formáinak büntetendővé tétele, a belföldi joghatóság kiterjesztése, továbbá a sértettek számára nyújtandó támogatás minimumszintjének előírása érdekében. A büntetőeljárásban a sértett jogállásáról szóló, 2001. március 15-i 2001/220/IB tanácsi kerethatározat (6) számos jogot biztosít a sértettek számára a büntetőeljárásban, beleértve a védelemhez és a kártérítéshez való jogot. Emellett a joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések megelőzéséről és rendezéséről szóló, 2009. november 30-i 2009/948/IB tanácsi kerethatározat (7) végrehajtása elősegíti a büntetőeljárások összehangolását a gyermekek szexuális bántalmazását, szexuális kizsákmányolását és a gyermekpornográfiát érintő ügyekben.

(5)

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gyermek jogairól szóló egyezménye 34. cikkével összhangban a részes államok vállalják, hogy a gyermeket megvédik a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás valamennyi formájától. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gyermek jogairól szóló 2000. évi egyezményét kiegészítő, a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló fakultatív jegyzőkönyve, továbbá különösen az Európa Tanács gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása elleni védelméről szóló 2007. évi egyezménye alapvető fontosságú lépések az e területen folytatott nemzetközi együttműködés erősítésének útján.

(6)

A súlyos bűncselekmények – így a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia – olyan átfogó megközelítést tesznek szükségessé, amely kiterjed a bűnelkövetőkkel szembeni bűnvádi eljárás lefolytatására, a gyermek áldozatok védelmére, valamint a jelenség megelőzésére. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának és az Egyesült Nemzetek Szervezete gyermek jogairól szóló egyezményének megfelelően a gyermek legfőbb érdekeinek kell az elsődleges szempontnak lennie az e bűncselekmények elleni küzdelem érdekében tett intézkedések végrehajtása során. A 2004/68/IB kerethatározatot olyan új jogi aktussal kell felváltani, amely átfogó jogi keretet nyújt az említett célkitűzés megvalósítása érdekében.

(7)

Ennek az irányelvnek teljes mértékben ki kell egészítenie az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (8), mivel az emberkereskedelem egyes áldozatai egyben szexuális bántalmazás vagy szexuális kizsákmányolás gyermek áldozatai is.

(8)

A pornográf előadással kapcsolatos cselekmények bűncselekménnyé nyilvánításának összefüggésében ezen irányelv olyan tevékenységekre utal, amelyek közönségnek szóló, szervezett, élő bemutatók, ezáltal kizárva a fogalommeghatározásból az egyetértés alapján eljáró egyenlő felek közti személyes és közvetlen kommunikációt, valamint a belegyezési korhatárt betöltött gyermekeket és partnereiket.

(9)

A gyermekpornográfiának gyakran részét képezik olyan képek, amelyek gyermekek felnőttek általi szexuális bántalmazását ábrázolják. Ezek olyan képek is lehetnek, amelyek kifejezetten szexuális magatartást tanúsító gyermekeket, vagy gyermek nemi szerveit ábrázolják. E képeket elsődlegesen szexuális célból készítik vagy használják, és a gyermek tudtával vagy tudta nélkül fordítják haszonszerzésre. Továbbá a gyermekpornográfia fogalmába tartoznak az olyan, elsődlegesen szexuális célú, valósághű képek is, amelyek kifejezetten szexuális jellegű magatartást tanúsító, vagy ilyen magatartást tanúsítóként ábrázolt gyermekeket ábrázolnak.

(10)

A fogyatékosság önmagában nem feltétlenül teszi lehetetlenné a szexuális kapcsolatba való beleegyezést. Az említett fogyatékosság tényével való, gyermekkel folytatott szexuális tevékenységet célzó visszaélés azonban büntetendő.

(11)

A büntető anyagi jogszabályok elfogadásakor az Uniónak gondoskodnia kell e jogszabályok egységességéről, különös tekintettel a szankciók mértékére. A Lisszaboni Szerződésre is figyelemmel szem előtt kell tartani a szankciók közelítésére alkalmazandó megközelítésről szóló, 2002. április 24-i és 25-i tanácsi következtetéseket, amelyek négyféle mértékű szankciót állapítanak meg. Ebben az irányelvben – mivel kivételesen nagyszámú bűncselekményt különböztet meg – az eltérő súlyossági fokok tükrözése érdekében olyan differenciálásra van szükség a szankciók mértékét illetően, amely túllépi az uniós jogi eszközökben általában előírtakat.

(12)

Hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal kell sújtani a gyermekek szexuális bántalmazásának és szexuális kizsákmányolásának súlyos formáit. Ezek közé tartoznak különösen a gyermekek szexuális bántalmazásának és szexuális kizsákmányolásának olyan különféle formái, amelyeket megkönnyít az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása, ilyen például a gyermekkel való, szexuális céllal történő kapcsolatfelvétel közösségi portálokon és chat-szobákban. Világossá kell tenni a gyermekpornográfia meghatározását is, és közelíteni kell azt a nemzetközi okmányokban található fogalommeghatározásokhoz.

(13)

Az ezen irányelv által az irányelvben említett bűncselekmények tekintetében kiszabható szabadságvesztés felső határát kell alkalmazni legalább az említett bűncselekmények legsúlyosabb formáira.

(14)

Az ezen irányelvben a szabadságvesztésnek a gyermekek szexuális bántalmazásával, szexuális kizsákmányolásával és a gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekmények tekintetében meghatározott felső határa elérése érdekében a tagállamok nemzeti joguk figyelembevételével összeadhatják a nemzeti jogszabályokban e bűncselekményekre vonatkozóan meghatározott szabadságvesztési időtartamokat.

(15)

Ezen irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy büntetőjogi szankciókat írjanak elő nemzeti jogszabályaikban a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló uniós jogszabályok előírásainak vonatkozásában. Ez az irányelv nem ír elő az ilyen szankcióknak vagy bármely más rendelkezésre álló bűnüldözési rendszernek az egyedi esetekre vonatkozó alkalmazásával kapcsolatos kötelezettségeket.

(16)

A tagállamok felkérést kapnak arra, hogy különösen azokban az esetekben, amikor az ezen irányelvben említett bűncselekményeket anyagi haszonszerzés céljából követik el, a szabadságvesztés mellett fontolják meg vagyoni jellegű szankciók kiszabhatóvá tételét is.

(17)

A gyermekpornográfia összefüggésében a „jogellenes” kifejezés lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy védelmet biztosítsanak a például orvosi, tudományos vagy hasonló célokat szolgáló, pornográf anyaggal kapcsolatos magatartások vonatkozásában. E kifejezés lehetővé teszi a nemzeti jogszabályok által biztosított jogosultságok értelmében végzett olyan tevékenységeket, mint a gyermekpornográfiának a hatóságok általi jogszerű, büntetőeljárás lefolytatása vagy bűncselekmények megelőzése vagy felderítése céljából való birtoklása. Továbbá nem zárja ki a jogvédelmet vagy az olyan, hasonló, vonatkozó alapelveket, amelyek egyedi körülmények között egy adott személyt felmentenek a felelősség alól, például amikor telefonos vagy internetes forródrótszolgálatok az ilyen esetek jelentése céljából végeznek tevékenységet.

(18)

Az információs és kommunikációs technológia segítségével történő, gyermekpornográfiához való tudatos hozzáférés büntetendő. A felelősségre vonhatósághoz egyaránt szükséges, hogy az adott személynek szándékában álljon ellátogatni a gyermekpornográfiát tartalmazó weboldalra, és hogy tudatában legyen annak, hogy azon ilyen képek lelhetők fel. A szankciók nem alkalmazhatók azon személyekre, akik véletlenül tévednek gyermekpornográfiát tartalmazó weboldalra. A bűncselekmény szándékos jellegére különösen abból lehet következtetni, hogy ismétlődő, vagy hogy a bűncselekményeket térítés ellenében nyújtott szolgáltatás igénybevételével követték el.

(19)

A gyermekkel való, szexuális céllal történő kapcsolatfelvétel olyan fenyegetés, amely az internet összefüggésében egyedi jellemzőkkel rendelkezik, mivel az internet minden eddiginél nagyobb mértékű névtelenséget biztosít a felhasználók számára, és azok elrejthetik valós személyiségüket és személyes jellemzőiket, például életkorukat. Ugyanakkor a tagállamok fontosnak tartják a gyermekkel való, interneten kívüli kapcsolatfelvétel elleni fellépést is, különösen azokban az esetekben, ha a kapcsolatfelvétel informatikai és kommunikációs technológia igénybevételével történik. A tagállamok ösztönzést kapnak arra, hogy tegyék büntethetővé az olyan tevékenységet, amikor az elkövető általi, a gyermekkel való, szexuális céllal történő kapcsolatfelvétel a gyermek jelenlétében vagy közelségében történik, például sui generis előkészületi bűncselekmény, az ezen irányelvben említett bűncselekmények elkövetésének kísérlete, vagy a szexuális visszaélés egyedi formájában. Akármelyik jogi megoldást is választják a szexuális céllal történő, interneten kívüli kapcsolatfelvétel (offline grooming) büntethetővé tételére, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy valamilyen módon bíróság elé állítsák az ilyen bűncselekmények elkövetőit.

(20)

Ez az irányelv nem irányadó azokra a tagállami szakpolitikákra, amelyek az esetleg gyermekek bevonásával folytatott, beleegyezésen alapuló, az emberi fejlődés során a szexualitás normális felfedezésének tekinthető szexuális cselekményekre vonatkoznak, figyelembe véve az eltérő kulturális és jogi hagyományokat, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új formáit – ideértve az informatikai és kommunikációs technológiák útján megvalósulókat is. Ezek a kérdések nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá. Azoknak a tagállamoknak, amelyek az ezen irányelvben említett lehetőségeket igénybe veszik, ezt hatásköreiket gyakorolva kell megtenniük.

(21)

A tagállamoknak a jogrendszerük által a súlyosító körülményekre vonatkozóan megállapított alkalmazandó szabályokkal összhangban súlyosító körülményeket kell meghatározniuk nemzeti jogukban. Gondoskodniuk kell arról, hogy a bíróság az elkövető elítélésekor figyelembe vehesse e súlyosító körülményeket annak ellenére, hogy a súlyosító körülményeket nem köteles alkalmazni. A tagállamok nemzeti jogaikban nem határozhatnak meg ilyen súlyosító körülményeket, amennyiben azok a konkrét bűncselekmény jellegére tekintettel elhanyagolhatóak. Az ezen irányelvben meghatározott, különböző súlyosító körülmények helytállóságát nemzeti szinten kell értékelni az ezen irányelvben említett valamennyi bűncselekmény esetében.

(22)

Az ezen irányelv szerinti szellemi vagy testi kiszolgáltatottság értelmezésekor ide tartozónak kell tekinteni a kábítószerek vagy alkohol által okozott szellemi vagy testi kiszolgáltatottságot is.

(23)

A gyermekek szexuális kizsákmányolása ellen folytatott küzdelem során maradéktalanul ki kell használni a bűncselekményekből származó jövedelmek lefoglalására és elkobzására irányuló, már rendelkezésre álló eszközöket, így például az Egyesült Nemzetek Szervezetének a nemzetközi szervezett bűnözésről szóló egyezményét és jegyzőkönyveit; az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló, 1990. évi egyezményét; a pénzmosásról, valamint a bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, befagyasztásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló, 2001. június 26-i 2001/500/IB tanácsi kerethatározatot (9); a bűncselekményből származó jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez használt eszközök elkobzásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/212/IB tanácsi kerethatározatot (10). Elő kell mozdítani, hogy az áldozatok segítésére és védelmére fordítsák az ebben az irányelvben említett bűncselekményhez felhasznált azon eszközöket és az abból származó azon jövedelmeket, amelyeket lefoglaltak és elkoboztak.

(24)

Az ezen irányelvben említett bűncselekmények áldozatai esetében kerülni kell a másodlagos viktimizációt. Azon tagállamokban, amelyekben a prostitúció vagy a pornográf anyagokban való megjelenés a nemzeti büntetőjog alapján büntetendő, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy e jogszabályok alapján ne vonják büntetőeljárás alá, vagy ne szabjanak ki szankciót abban az esetben, ha az érintett gyermek e cselekményeket szexuális kizsákmányolás áldozataként követte el, vagy ha a gyermeket gyermekpornográfiában való részvételre kényszerítették.

(25)

A büntető jogszabályok közelítését célzó jogi eszközként ez az irányelv olyan mértékű szankciókat határoz meg, amelyeket a kiskorú elkövetőkre vonatkozó, adott tagállami büntetőpolitikák sérelme nélkül kell alkalmazni.

(26)

Annak figyelembevétele érdekében, hogy a gyermek áldozatok nehezen tesznek feljelentést a zaklatás miatt, az elkövetők pedig megőrzik névtelenségüket a virtuális térben, meg kell könnyíteni a bűncselekmények kivizsgálását és a büntetőeljárás során a vádemelést. Az ezen irányelvben említett bűncselekmények esetében folytatott nyomozás és büntetőeljárás eredményességének biztosítása érdekében ezek megindításának elviekben függetlennek kell lennie az áldozat vagy képviselője bejelentésétől vagy feljelentésétől. A büntetőeljáráshoz szükséges időtartam hosszát a nemzeti joggal összhangban kell meghatározni.

(27)

Hatékony nyomozati eszközöket kell az ezen irányelvben említett bűncselekmények kivizsgálásáért és büntetőeljárás alá vonásáért felelős személyek rendelkezésére bocsátani. Az említett eszközök magukban foglalhatnák a beszélgetések lehallgatását, a leplezett megfigyelést, beleértve az elektronikus megfigyelést is, a bankszámlák ellenőrzését vagy egyéb pénzügyi nyomozást, figyelembe véve többek között az arányosság elvét, valamint a nyomozás tárgyát képező bűncselekmények jellegét és súlyosságát. Szükség esetén és a nemzeti joggal összhangban ezeknek az eszközöknek lehetőséget kell adniuk arra is, hogy a bűnüldöző hatóságok az interneten titkos személyazonosságot használhassanak.

(28)

A tagállamoknak arra kell ösztönözniük mindenkit, akinek tudomása vagy gyanúja van valamely gyermek szexuális bántalmazásáról vagy szexuális kizsákmányolásáról, hogy tegyen bejelentést az illetékes szolgálatoknál. Minden egyes tagállam saját feladata, hogy meghatározza azokat az illetékes hatóságokat, amelyeknél az ilyen gyanúról bejelentés tehető. Az említett illetékes hatóságok körét nem szabad a gyermekvédelmi szolgálatokra vagy az érintett szociális szolgálatokra korlátozni. A „jóhiszemű” gyanú követelményének annak megelőzését kell szolgálnia, hogy a rendelkezésre merő kitaláción vagy valótlan tényeken alapuló, rossz szándékú feljelentés esetén hivatkozni lehessen.

(29)

Módosítani kell a joghatósági szabályokat annak biztosítása érdekében, hogy a gyermekek szexuális bántalmazása vagy szexuális kizsákmányolása esetén akkor is eljárás alá vonhatók legyenek az Unióból származó elkövetők, ha a bűncselekményeket az Unión kívül, különösen az úgynevezett szexturizmus során követik el. A gyermekszexturizmust úgy kell érteni, hogy az a gyermekek egy vagy több olyan személy általi szexuális kizsákmányolása, akik szokásos környezetükből olyan célállomásra utaznak, ahol gyermekekkel szexuális érintkezésbe lépnek. Az Unión kívüli gyermekszexturizmus esetében a tagállamokat arra ösztönzik, hogy – a rendelkezésre álló nemzeti és nemzetközi eszközökkel, ideértve a kiadatásról, a kölcsönös segítségnyújtásról vagy az eljárások áttételéről szóló két- vagy többoldalú szerződéseket is – igyekezzenek növelni az együttműködést a harmadik országokkal és a nemzetközi szervezetekkel a szexturizmus elleni harc érdekében. A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk az Unión kívüli országokkal folytatott nyílt párbeszédet és kommunikációt annak érdekében, hogy nemzeti jogszabályaik alapján el lehessen járni azon elkövetőkkel szemben, akik gyermekszexturizmus céljából az Unió határain kívülre utaznak.

(30)

Figyelembe véve a szükségleteiket, intézkedéseket kell elfogadni a gyermek áldozatok védelmével kapcsolatban a gyermekek legfőbb érdekében. Szükséges, hogy a jogorvoslati eszközök, valamint az összeférhetetlenség kezelésére irányuló intézkedések a gyermek áldozatok számára könnyen hozzáférhetőek legyenek, amennyiben a szexuális bántalmazásra vagy szexuális kizsákmányolásra a családon belül kerül sor. Amennyiben a a büntetőeljárás nyomozási vagy bírósági szakaszában a gyermek számára különleges képviselőt kell kijelölni, ezt a szerepet jogi személy, intézmény vagy hatóság is betöltheti. Emellett a gyermek áldozatoknak védelmet kell kapniuk – például a prostitúcióra vonatkozó tagállami jogszabályok alapján kiszabható – szankciókkal szemben, amennyiben ügyükkel az illetékes hatóságokhoz fordulnak. Továbbá a büntetőeljárás bírósági szakaszában való részvételnek – a kihallgatás vagy az elkövetővel történő szembesítés révén – lehetőleg nem szabad további traumát okoznia a gyermek áldozatoknak. A gyermekek és traumatikus élmények esetén tanúsított magatartásuk alapos ismerete segíteni fog annak érdekében, hogy biztosítsák a bizonyításfelvétel magas szintjét, továbbá, hogy csökkentsék a szükséges intézkedések elvégzése során a gyermekekre nehezedő stresszt.

(31)

A tagállamoknak meg kell fontolniuk, hogy a gyermek áldozatoknak rövid és hosszú távon segítséget nyújtsanak. A gyermekek által a szexuális bántalmazás és a szexuális kizsákmányolás miatt elszenvedett bárminemű sérelem fontos, és azzal foglalkozni kell. A szexuális bántalmazás és a szexuális kizsákmányolás által okozott sérelem természetére tekintettel az ilyen segítségnyújtásnak mindaddig folytatódnia kell, amíg az szükséges a gyermek testi és lelki felépüléséhez, és az adott esetben akár a felnőttkorig is eltarthat. Annak érdekében, hogy a gyermek áldozatok szülei vagy gyámjai segítséget tudjanak nyújtani a gyermek áldozatoknak az eljárás folyamán, meg kell fontolni a támogatás és a tanácsadás rájuk való kiterjesztését, amennyiben ők nem szerepelnek gyanúsítottként az adott bűncselekmény kapcsán.

(32)

A 2001/220/IB kerethatározat számos jogot biztosít a sértettek számára a büntetőeljárásban, beleértve a védelemhez és a kártérítéshez való jogot. Ezenkívül a szexuális bántalmazás, a szexuális kizsákmányolás és a gyermekpornográfia gyermek áldozatai számára biztosítani kell, hogy jogi tanácsadást, valamint az adott igazságszolgáltatási rendszerben az áldozat szerepével összhangban jogi képviseletet vehessenek igénybe, többek között kártérítés igénylése céljából is. Az illetékes hatóságok ilyen jogi tanácsadást vagy jogi képviseletet az állam által adandó kártérítés igénylése esetére is biztosíthatnak. A jogi tanácsadás célja annak lehetővé tétele, hogy az áldozatok tájékoztatáshoz jussanak, és tanácsot kapjanak az előttük nyitva álló különféle lehetőségekkel kapcsolatban. Jogi tanácsadást megfelelő jogi képzettségű személy nyújthat, akinek azonban nem feltétlenül kell jogászként tevékenykednie. A jogi tanácsadásnak és az adott igazságszolgáltatási rendszerben a sértett szerepével összhangban lévő jogi képviseletnek – a tagállamok belső eljárásainak megfelelő módon – ingyenesnek kell lennie legalább azon esetekben, amikor az áldozat nem rendelkezik elegendő anyagi fedezettel.

(33)

A tagállamoknak lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy megelőzzék vagy megtiltsák a gyermekek szexuális bántalmazásának és a gyermekszexturizmusnak a reklámozásával kapcsolatos tevékenységeket. Különböző megelőzési módszerek vehetők fontolóra, például magatartási kódex és önszabályozó mechanizmusok létrehozása és megerősítése a turizmus ágazatában, etikai kódex vagy „minőségi megjelölések” bevezetése a gyermekszexturizmus ellen küzdő idegenforgalmi szervezetek esetében, vagy a gyermekszexturizmus felszámolására irányuló konkrét politika kialakítása.

(34)

A tagállamoknak ki kell alakítaniuk és meg kell erősíteniük a gyermekek szexuális bántalmazásának és szexuális kizsákmányolásának megelőzésére irányuló szakpolitikáikat, ideértve olyan intézkedéseket is, amelyek a gyermekek szexuális kizsákmányolásának bármely formája iránti kereslet visszaszorítására, és tájékoztatás, figyelemfelkeltő kampányok, valamint kutatási és oktatási programok révén a gyermekek áldozattá válása kockázatának csökkentésére irányulnak. Az ilyen kezdeményezésekben a tagállamoknak olyan megközelítést kell elfogadniuk, amely tiszteletben tartja a gyermekek jogait. Különös gondot kell fordítani annak biztosítására, hogy a gyermekekre irányuló figyelemfelkeltő kampányok megfelelőek és kellően könnyen érthetőek legyenek. Fontolóra kell venni segélyvonalak vagy forródrótok létrehozását.

(35)

Ami a gyermekek ellen elkövetett szexuális bántalmazás és szexuális kizsákmányolás bejelentési rendszerét, valamint a rászoruló gyermekek megsegítését illeti, támogatni kell a segélyvonalakat – 116 000 eltűnt gyermekek esetében, 116 006 bűncselekmények áldozatai számára és 116 111 a gyermekek számára –, amelyeket a 116-os nemzeti számsík harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai részére történő fenntartásáról szóló, 2007. február 15-i 2007/116/EK bizottsági határozat (11) vezetett be, és figyelembe kell venni a működésükkel kapcsolatos tapasztalatokat.

(36)

A szexuális bántalmazás és a szexuális kizsákmányolás gyermek áldozataival várhatóan kapcsolatba kerülő hivatalos személyeket megfelelő képzésben kell részesíteni annak érdekében, hogy képesek legyenek felismerni és megfelelő bánásmódban részesíteni az ilyen áldozatokat. A képzést a következő csoportok tagjaira kell kiterjeszteni, ha valószínű, hogy ilyen gyermek áldozatokkal kerülnek kapcsolatba: rendőrtisztek, ügyészek, ügyvédek, bírók és bírósági tisztviselők, gyermekgondozási és egészségügyi dolgozók, azonban ez kiterjeszthető személyek olyan csoportjaira is, amelyek munkájuk során várhatóan kapcsolatba kerülnek a szexuális bántalmazás és a szexuális kizsákmányolás gyermek áldozataival.

(37)

A gyermekek szexuális bántalmazásának és szexuális kizsákmányolásának megelőzése érdekében a nemi erkölcs elleni bűncselekmények elkövetőinek bűnmegelőzési programokat vagy intézkedéseket kell javasolni. Ezekre a bűnmegelőzési programokra vagy intézkedésekre olyan tág, rugalmas megközelítést kell alkalmazni, amelynek középpontjában egészségügyi és pszichoszociális szempontok állnak, és az azokban való részvételnek nem kell kötelezőnek lennie. Ezek a bűnmegelőzési programok vagy intézkedések nem érintik az illetékes hatóságok által előírt bűnmegelőzési programokat vagy intézkedéseket.

(38)

A bűnmegelőzési programok vagy intézkedések biztosítása nem alanyi jogon történik. A tagállamok feladata eldönteni, hogy mely bűnmegelőzési programok vagy intézkedések alkalmazása a helyénvaló.

(39)

A visszaeső bűnözés megelőzése és minimálisra korlátozása érdekében értékelni kell az elkövetők által jelentett veszélyt és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyermekek sérelmére történő ismételt elkövetésének esetleges kockázatát. Az ezen értékelésre vonatkozó szabályoknak – például annak, hogy milyen típusú hatóság rendelje el és végezze el az értékelést, és hogy ezen értékelés elvégzésére a büntetőeljárás során vagy azt követően kerüljön-e sor –, és az ezen értékelés alapján ajánlott hatékony bűnmegelőzési programokra vagy intézkedésekre vonatkozó szabályoknak összhangban kell állniuk a tagállamok belső eljárásaival. Ugyanúgy a visszaeső bűnözés megelőzése és minimálisra korlátozása érdekében az elkövetők számára önkéntes alapon hozzáférést kell biztosítani a hatékony bűnmegelőzési programokhoz vagy intézkedésekhez. A bűnmegelőzési programok vagy intézkedések nem ütközhetnek a mentális zavaroktól szenvedő személyek kezelése céljából létrehozott nemzeti rendszerekkel.

(40)

Amennyiben az elkövetők által jelentett veszély és a bűncselekmények ismételt elkövetésének esetleges kockázata indokolttá teszi, az elítélt elkövetőket adott esetben átmenetileg vagy véglegesen el kell tiltani mindazon tevékenységek – de legalább az olyan szakmai tevékenységek – gyakorlásától, amelyek a gyermekekkel való közvetlen és rendszeres kapcsolattartással járnak. A gyermekekkel való közvetlen és rendszeres kapcsolattartással járó állásra történő felvételkor a munkáltatónak jogosultnak kell lennie arra, hogy tájékozódjon a bűnügyi nyilvántartásba vett, gyermek sérelmére elkövetett, nemi erkölcs elleni bűncselekményért való elítélésekről vagy a hatályos eltiltásokról. Ezen irányelv alkalmazásában a munkáltató fogalmának ki kell terjednie olyan szervezeteket működtető személyekre is, akik a gyermekek felügyeletével és/vagy gondozásával kapcsolatos önkéntes, a gyermekekkel történő közvetlen és rendszeres kapcsolattartással járó munkában vesznek részt. A tájékoztatás módját, mint például az érintett személyen keresztül történő hozzáférést, valamint ezen információk pontos tartalmát, a szervezett önkéntes tevékenységek és a gyermekekkel való közös és rendszeres kapcsolattartás fogalmát a nemzeti jog szerint kell meghatározni.

(41)

Kellő tekintettel a tagállamok eltérő jogi hagyományaira, ezen irányelv figyelembe veszi azt, hogy a bűnügyi nyilvántartáshoz való hozzáférést csak az illetékes hatóságok vagy az érintett személy engedélyezheti. Ezen irányelv nem keletkeztet kötelezettséget a bűnügyi nyilvántartásokat szabályozó nemzeti rendszerek vagy az ezen nyilvántartásokhoz való hozzáférés módjainak módosítására.

(42)

Ezen irányelvnek nem célja, hogy harmonizálja az érintett személy belegyezésére vonatkozó szabályokat a bűnügyi nyilvántartásokból származó információk cseréje során, azaz hogy ilyen beleegyezésre szükség van-e. Függetlenül attól, hogy a nemzeti jog szerint szükséges-e a beleegyezés vagy sem, ezen irányelv nem keletkeztet új kötelezettséget a nemzeti jog és a nemzeti eljárások e tekintetben történő megváltoztatására.

(43)

A tagállamok az elkövetőkkel kapcsolatos további adminisztratív intézkedések meghozatalát is fontolóra vehetik, például az ezen irányelvben említett bűncselekmények miatt elítélt személyeket felvehetik egy szexuális bűnözőkről vezetett nyilvántartásba. Az ilyen nyilvántartásokhoz való hozzáférésre a nemzeti alkotmányos elvekkel és a vonatkozó adatvédelmi szabályokkal összhangban korlátozást kell alkalmazni például azáltal, hogy a hozzáférést az igazságügyi és/vagy bűnüldöző hatóságokra korlátozzák.

(44)

Javasolt, hogy a tagállamok nemzeti vagy helyi szinten, a civil társadalommal együttműködve hozzanak létre adatgyűjtési mechanizmusokat vagy fókuszpontokat a gyermekek szexuális bántalmazása és szexuális kizsákmányolása jelenségének megfigyelésére és értékelésére. Ahhoz, hogy megfelelően értékelni lehessen a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni intézkedések eredményeit, az Uniónak tovább kell munkálkodnia módszertanain és adatgyűjtési módszerein annak érdekében, hogy összehasonlítható statisztikák szülessenek.

(45)

A tagállamoknak megfelelő intézkedést kell hozniuk tájékoztató szolgálatok létrehozására annak érdekében, hogy tájékoztatást nyújtsanak arról, hogy hogyan kell felismerni a szexuális bántalmazás és a szexuális kizsákmányolás jeleit.

(46)

A gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képekből álló gyermekpornográfia olyan különleges típusú tartalom, amely nem tekinthető véleménynyilvánításnak. A gyermekpornográfia elleni küzdelem érdekében korlátozni kell a gyermekek szexuális bántalmazását tartalmazó anyagok forgalmát annak révén, hogy megnehezítik ilyen képek feltöltését a nyilvánosan hozzáférhető világhálóra. Ezért intézkedésre van szükség a tartalom eltávolítása, valamint a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képek készítésében, terjesztésében vagy letöltésében bűnös személyek kézre kerítése érdekében. Tekintettel az Unió gyermekpornográfia elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseinek támogatására, a tagállamoknak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük, hogy együttműködjenek harmadik országokkal az ilyen tartalom területükön található szerverekről történő eltávolításának biztosítása során.

(47)

Mindazonáltal az ilyen erőfeszítések ellenére gyakorta előfordul, hogy ha az eredeti anyag nem az Unión belül található, nem lehetséges a gyermekpornográf tartalom forrásnál történő eltávolítása, vagy azért, mert az az állam, amelyben a szervert üzemeltetik, nem hajlandó együttműködni, vagy pedig azért, mert annak elérése, hogy az érintett állam eltávolítsa az anyagot, különösen hosszadalmasnak bizonyul. Mechanizmusok vezethetők be annak érdekében, hogy letiltsák az Unió területéről való hozzáférést az azonosítottan gyermekpornográfiát tartalmazó vagy terjesztő internetes oldalakhoz. A tagállamok által ezen irányelvvel összhangban a gyermekpornográfiát tartalmazó weboldalak eltávolítására vagy adott esetben blokkolására hozott intézkedések különböző fajta, például jogalkotási, nem jogalkotási, bírósági vagy egyéb állami intézkedéseken alapulhatnak. Ebben az összefüggésben ezen irányelv nem érinti az internetes ipar által a szolgáltatásaival való visszaélések megelőzésére tett önkéntes intézkedéseket, vagy az ilyen intézkedések tagállami támogatását. Függetlenül attól, hogy milyen alapja lesz az intézkedésnek vagy módszernek, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az megfelelő szintű jogbiztonságot és kiszámíthatóságot nyújtson a felhasználóknak és a szolgáltatóknak. A gyermekek zaklatását ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása céljából egyaránt a hatóságok közötti együttműködés megvalósítására és erősítésére van szükség, kiváltképpen a munkafeladatok megkettőződésének elkerülése érdekében, és azért hogy a lehető legteljesebb körűek legyenek a gyermekpornográfiát tartalmazó weboldalakra vonatozó tagállami listák. Az ilyen fejlesztések során figyelembe kell venni a végfelhasználók érdekeit és meg kell felelni a hatályos jogi és bírósági eljárásoknak, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezménynek és az Európai Unió Alapjogi Chartájának. A „Biztonságosabb internet” program forródróthálózatot hozott létre, amelynek célja az információgyűjtés, továbbá az illegális online tartalmak főbb típusaira vonatkozó jelentések elkészítése és cseréje.

(48)

Ezen irányelv célja a 2004/68/IB kerethatározat rendelkezéseinek módosítása és kiterjesztése. Mivel nagyszámú és lényeges módosításról van szó, az egyértelműség érdekében a kerethatározatot az ezen irányelv elfogadásában részt vevő tagállamok tekintetében teljes egészében fel kell váltani.

(49)

Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelmet a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés léptéke és hatásai miatt az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(50)

Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt elveket, különösen az emberi méltóságot, a kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetés tilalmát, a gyermekek jogait, a szabadsághoz és biztonsághoz való jogot, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, a személyes adatok védelmét, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, a bűncselekmények és szankciók törvényességének és arányosságának elveit. Ez az irányelv mindenekelőtt az említett jogok és elvek teljes körű tiszteletben tartására törekszik, és ennek megfelelően kell végrehajtani.

(51)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 3. cikkével összhangban az Egyesült Királyság és Írország bejelentette, hogy részt kíván venni ennek az irányelvnek az elfogadásában és alkalmazásában.

(52)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt ennek az irányelvnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Tárgy

Ezen irányelv minimumszabályokat állapít meg a bűncselekményi tényállások és szankciók meghatározására vonatkozóan a gyermekek szexuális bántalmazása és szexuális kizsákmányolása, a gyermekpornográfia, valamint a gyermekkel való, szexuális céllal történő kapcsolatfelvétel területén. Ezen irányelv továbbá e bűncselekmények megelőzésének és az áldozataik védelmének erősítését szolgáló rendelkezéseket vezet be.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

a)   „gyermek”: bármely 18 évesnél fiatalabb személy;

b)   „beleegyezési korhatár”: azon életkor, amely alatt a nemzeti joggal összhangban tilos a gyermekkel folytatott szexuális tevékenység;

c)   „gyermekpornográfia”:

i.

minden olyan anyag, amely vizuálisan ábrázolja a kifejezetten szexuális magatartást tanúsító vagy ilyen magatartást színlelő gyermeket; vagy

ii.

gyermek nemi szerveit mutatja be, elsődlegesen szexuális céllal; vagy

iii.

minden olyan anyag, amely vizuálisan ábrázolja a kifejezetten szexuális magatartást tanúsító vagy ilyen magatartást színlelő gyermeknek tűnő személyt, vagy amely gyermeknek tűnő személy nemi szerveit mutatja be, elsődlegesen szexuális céllal; vagy

iv.

kifejezetten szexuális magatartást tanúsító gyermek valósághű képei, vagy gyermek nemi szerveinek valósághű képei, elsődlegesen szexuális céllal;

d)   „gyermekprostitúció”: gyermek felhasználása szexuális cselekményekre, ahol pénzt, egyéb díjazást vagy ellenértéket adnak vagy ígérnek azért cserébe, hogy a gyermek szexuális tevékenységben vesz részt, függetlenül attól, hogy azt a gyermek vagy harmadik személy számára adják vagy ígérik;

e)   „pornográf előadás”: az alábbiak, többek között információs és kommunikációs technológiák révén történő, közönségnek szóló, élő bemutatása:

f)   „jogi személy”: az alkalmazandó jog értelmében jogi személyiséggel rendelkező jogalany, kivéve az államokat és a közhatalmi jogosítványokat gyakorló közjogi testületeket, valamint a közjogi nemzetközi szervezeteket.

3. cikk

Szexuális bántalmazással kapcsolatos bűncselekmények

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a (2)–(6) bekezdésben említett szándékos magatartások büntetendők legyenek.

(2)   A beleegyezési korhatárt el nem ért gyermek szexuális céllal történő késztetése arra, hogy szexuális tevékenység tanúja legyen – akkor is, ha abban a gyermek nem vesz részt –, szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább egy év.

(3)   A belegyezési korhatárt el nem ért gyermek szexuális céllal történő késztetése arra, hogy szexuális bántalmazás tanúja legyen – akkor is, ha abban a gyermek nem vesz részt –, szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább két év.

(4)   A beleegyezési korhatárt el nem ért gyermekkel folytatott szexuális tevékenység szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább öt év.

(5)   A gyermekkel folytatott szexuális tevékenység, amennyiben:

i.

a gyermekkel kapcsolatban fennálló, elismert bizalmi vagy hatalmi helyzettel vagy befolyással élnek vissza, szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább nyolc év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt nem érte el, és legalább három év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt már betöltötte; vagy

ii.

a gyermek különösen kiszolgáltatott helyzetével, különösen szellemi vagy testi fogyatékosságával, vagy eltartotti helyzetével élnek vissza, szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább nyolc év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt nem érte el, és legalább három év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt már betöltötte; vagy

iii.

kényszert, erőszakot vagy fenyegetést alkalmaznak, szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább tíz év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt nem érte el, és legalább öt év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt már betöltötte.

(6)   A gyermeknek valamely harmadik féllel folytatott szexuális tevékenységre kényszer, erőszak vagy fenyegetés alkalmazásával történő késztetése szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább tíz év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt nem érte el, és legalább öt év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt már betöltötte.

4. cikk

Szexuális kizsákmányolással kapcsolatos bűncselekmények

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a (2)–(7) bekezdésben említett szándékos magatartások büntetendők legyenek.

(2)   Gyermek pornográf előadáson való részvételre való késztetése vagy toborzása, vagy a gyermek e célból, haszonszerzéssel járó vagy egyéb módon történő kizsákmányolása szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább öt év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt nem érte el, és legalább két év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt már betöltötte.

(3)   Gyermek pornográf előadáson való részvételre kényszer vagy erőszak alkalmazásával történő késztetése, vagy a gyermek e célból történő megfenyegetése szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább nyolc év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt nem érte el, és legalább öt év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt már betöltötte.

(4)   A gyermek részvételével folytatott pornográf előadáson való tudatos részvétel szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább két év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt nem érte el, és legalább egy év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt már betöltötte.

(5)   Gyermek gyermekprostitúcióra való késztetése vagy toborzása, vagy a gyermek e célból, haszonszerzéssel járó vagy egyéb módon történő kizsákmányolása szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább nyolc év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt nem érte el, és legalább öt év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt már betöltötte.

(6)   Gyermek gyermekprostitúcióra kényszerítése vagy erre erőszak alkalmazásával történő késztetése, vagy a gyermek e célból történő megfenyegetése szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább tíz év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt nem érte el, és legalább öt év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt már betöltötte.

(7)   Gyermekkel folytatott szexuális tevékenység, amennyiben gyermekprostitúció valósul meg, szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább öt év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt nem érte el, és legalább két év, ha a gyermek a beleegyezési korhatárt már betöltötte.

5. cikk

Gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekmények

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a (2)–(6) bekezdésben említett, jogellenesen elkövetett szándékos magatartások büntetendők legyenek.

(2)   Gyermekpornográfia megszerzése vagy birtoklása szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább egy év.

(3)   A gyermekpornográfiához való, informatikai és kommunikációs technológia útján történő tudatos hozzáférés szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább egy év.

(4)   Gyermekpornográfia megosztása, terjesztése vagy továbbítása szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább két év.

(5)   Gyermekpornográfia felajánlása, nyújtása vagy annak hozzáférhetővé tétele szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább két év.

(6)   Gyermekpornográfia készítése szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább három év.

(7)   A tagállamok mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy e cikket alkalmazzák-e a 2. cikk c) pontjának iii. alpontjában említett, gyermekpornográfiára kiterjedő olyan esetekre, amikor a gyermeknek tűnő személy az ábrázolás készítésekor valójában már betöltötte 18. életévét, vagy annál idősebb volt.

(8)   A tagállamok mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy e cikk (2) és (6) bekezdését alkalmazzák-e azokra az esetekre, amikor megállapítást nyert, hogy a 2. cikk c) pontjának iv. alpontjában említett pornográf anyagot készítője kizárólag magáncélú használatra készítette és birtokolja, amennyiben az elkészítéshez nem került felhasználásra a 2. cikk c) pontjának i., ii. vagy iii. alpontjában említett pornográf anyag, és feltéve, hogy a tevékenység nem jár az anyag terjesztésének kockázatával.

6. cikk

Gyermekkel való, szexuális céllal történő kapcsolatfelvétel

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az alábbi szándékos magatartások büntetendők legyenek:

A felnőtt által a beleegyezési korhatárt el nem ért gyermekkel a 3. cikk (4) bekezdésében és az 5. cikk (6) bekezdésében említett valamely bűncselekmény elkövetése céljából történő találkozásra információs és kommunikációs technológia útján tett ajánlat – amennyiben ezen ajánlatot a találkozás létrejöttét eredményező tényleges cselekmény követi – szabadságvesztéssel büntetendő, melynek felső határa legalább egy év.

(2)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy büntetendő legyen az információs és kommunikációs technológia útján az 5. cikk (2) és (3) bekezdésében említett bűncselekmények elkövetésére tett kísérlet, melynek során egy felnőtt beleegyezési korhatárt el nem ért gyermeket hív fel a szóban forgó gyermeket ábrázoló gyermekpornográfia nyújtására.

7. cikk

Felbujtás, bűnsegély és kísérlet

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3–6. cikkben említett bármely bűncselekményre való felbujtás és az azok elkövetéséhez nyújtott bűnsegély büntetendő legyen.

(2)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 3. cikk (4), (5) és (6) bekezdésében, a 4. cikk (2), (3), (5), (6) és (7) bekezdésében, továbbá az 5. cikk (4), (5) és (6) bekezdésében említett bármely bűncselekmény elkövetésének kísérlete büntetendő legyen.

8. cikk

Beleegyezésen alapuló szexuális tevékenység

(1)   A tagállamok mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy a 3. cikk (2) és (4) bekezdését alkalmazzák-e az olyan társsal folytatott, beleegyezésen alapuló szexuális tevékenységre, akinek életkora, valamint lelki és testi fejlettségi vagy érettségi szintje hasonló, amennyiben a tevékenység nem foglalt magában zaklatást.

(2)   A tagállamok mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy a 4. cikk (4) bekezdését alkalmazzák-e a beleegyezésen alapuló kapcsolat keretében megvalósuló pornográf előadás esetére akkor, ha a gyermek betöltötte a beleegyezési korhatárt vagy ilyen előadásra olyan társsal került sor, akinek életkora, valamint lelki és testi fejlettségi és érettségi szintje hasonló, amennyiben a tevékenység nem foglalt magában zaklatást vagy kizsákmányolást, továbbá amennyiben a pornográf előadásért pénzt vagy egyéb díjazást vagy ellenértéket nem adnak.

(3)   A tagállamok mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy az 5. cikk (2) és (6) bekezdését alkalmazzák-e az olyan anyag készítésére, megszerzésére vagy birtoklására, amelyen a beleegyezési korhatárt betöltött gyermekek szerepelnek, amennyiben az anyagot a beleegyezésükkel és kizárólag az érintett személyek magáncélú használatára készítették és birtokolják, és amennyiben a tevékenység nem foglalt magában zaklatást.

9. cikk

Súlyosító körülmények

Amennyiben az alábbi körülmények nem tartoznak eleve a 3–7. cikkben említett bűncselekmények tényállási elemei közé, a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy ezeket a körülményeket – a nemzeti joguk vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – a 3–7. cikkben említett megfelelő bűncselekményekkel kapcsolatban súlyosító körülményeknek tekintsék:

a)

a bűncselekményt például szellemi vagy testi fogyatékossága, eltartotti helyzete vagy szellemi vagy testi kiszolgáltatottsága miatt különösen kiszolgáltatott gyermek sérelmére követték el;

b)

a bűncselekményt a gyermek családtagja, a gyermekkel közös háztartásban élő, vagy elismert bizalmi vagy hatalmi helyzetével visszaélő személy követte el;

c)

a bűncselekményt több személy együtt követte el;

d)

a bűncselekményt a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (12) értelmében vett bűnszervezet keretében követték el;

e)

az elkövetőt korábban már elítélték hasonló jellegű bűncselekményért;

f)

az elkövető szándékosan vagy gondatlanságból veszélyeztette a gyermek életét; vagy

g)

a bűncselekmény során súlyos erőszakot alkalmaztak, vagy súlyos sérelmet okoztak a gyermeknek.

10. cikk

Elítélés miatti eltiltás

(1)   A bűncselekmények ismételt elkövetése kockázatának elkerülése érdekében a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az a természetes személy, akit a 3–7. cikkben említett bűncselekmények valamelyikéért elítéltek, átmenetileg vagy véglegesen eltiltható legyen legalább az olyan szakmai tevékenységek gyakorlásától, amelyek a gyermekekkel való közvetlen és rendszeres kapcsolattartással járnak.

(2)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a munkáltató – ha valamely személyt gyermekekkel való közvetlen és rendszeres kapcsolattartással járó szakmai vagy szervezett önkéntes tevékenység folytatására vesz fel – jogosult legyen a nemzeti joggal összhangban bármely megfelelő módon, például megkeresés alapján történő hozzáféréssel vagy az érintett személyen keresztül tájékozódni arról, hogy a bűnügyi nyilvántartásban szerepel-e bejegyzés a 3–7. cikkben említett bármely bűncselekményért való elítélésről, vagy az említett elítélés miatti, a kiskorúakkal való közvetlen és rendszeres kapcsolattartással járó tevékenység gyakorlásától való eltiltásról.

(3)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy – e cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazása céljából – a 3–7. cikkben említett bűncselekmények bármelyike miatti büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletek létezésével vagy a szóban forgó ítéletekből származó, a gyermekekkel való közvetlen és rendszeres kapcsolattartással járó tevékenység gyakorlásától való bármely eltiltás létezésével kapcsolatos információkat a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló, 2009. február 26-i 2009/315/IB tanácsi kerethatározat (13) által megállapított eljárásokkal összhangban továbbítsák, amennyiben hozzájuk erre irányuló, az érintett személy hozzájárulásával és az említett kerethatározat 6. cikke alapján benyújtott kérelem érkezik.

11. cikk

Lefoglalás és elkobzás

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy illetékes hatóságaik jogosultak legyenek a 3., 4. és 5. cikkben említett bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek lefoglalására és elkobzására.

12. cikk

Jogi személyek felelőssége

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jogi személyek felelősségre vonhatók legyenek a 3–7. cikkben említett bármely bűncselekményért, amelyet akár saját nevében eljárva, akár a jogi személy valamely szervének tagjaként eljárva olyan személy követett el a jogi személy javára, aki a jogi személyen belül vezető tisztséget tölt be, amely a következők egyikén alapul:

a)

a jogi személy képviseletére való jogosultság;

b)

a jogi személy nevében történő döntéshozatalra való jogosultság; vagy

c)

a jogi személyen belüli ellenőrzés gyakorlásának jogköre.

(2)   A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jogi személy felelősségre vonható legyen, ha az (1) bekezdésben említett személy általi felügyelet vagy ellenőrzés hiánya tette lehetővé a 3–7. cikkben említett bűncselekmények valamelyikének az érintett jogi személy javára a neki alárendelt személy általi elkövetését.

(3)   A jogi személyeknek az (1) és (2) bekezdés alapján fennálló felelőssége nem érinti az azon természetes személyek elleni büntetőeljárást, akik a 3–7. cikkben említett bűncselekményeket tettesként, felbujtóként vagy bűnsegédként követik el.

13. cikk

Jogi személyek elleni szankciók

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 12. cikk (1) bekezdése értelmében felelősségre vont jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal büntetendő legyen, amelyek magukban foglalnak büntetőjogi és nem büntetőjogi pénzbüntetéseket vagy bírságokat, valamint más szankciókat is magukban foglalhatnak, mint például:

a)

kizárás az állami kedvezményekből és támogatásokból;

b)

kereskedelmi tevékenység folytatásától való átmeneti vagy végleges eltiltás;

c)

bírósági felügyelet alá helyezés;

d)

bíróság által elrendelt felszámolás; vagy

e)

a bűncselekmény elkövetésére használt létesítmények ideiglenes vagy végleges bezárása.

(2)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 12. cikk (2) bekezdése alapján felelősségre vont jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankcióval vagy intézkedéssel legyen büntethető.

14. cikk

Az áldozattal szembeni büntetőeljárás vagy szankciók kiszabásának mellőzése

A tagállamok – saját jogrendszerük alapelveivel összhangban – meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az illetékes nemzeti hatóságok jogosultak legyenek a szexuális bántalmazás és szexuális kizsákmányolás gyermek áldozatainak a büntetőeljárás vagy a szankciók kiszabása alóli mentesítésére az olyan bűncselekményekben való részvételük miatt, amelyekre annak közvetlen következményeként kényszerültek, hogy a 4. cikk (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, valamint az 5. cikk (6) bekezdésében említett bármely cselekményt elkövették velük szemben.

15. cikk

Nyomozás és vádemelés

(1)   A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–7. cikkben említett bűncselekmények ügyében folytatott nyomozásra és az említett bűncselekmények miatti vádemelésre az áldozat vagy annak képviselője által tett bejelentéstől vagy feljelentéstől függetlenül kerüljön sor, továbbá hogy a büntetőeljárás abban az esetben is folytatódhasson, ha az említett személy visszavonta a vallomását.

(2)   A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy – kellő idővel az áldozat nagykorúvá válását követően és az érintett bűncselekmény súlyának megfelelően – lehetővé tegyék a vádemelést bármely, a 3. cikkben, a 4. cikk (2), (3), (5), (6) és (7) bekezdésében említett bűncselekmény, valamint bármely, az 5. cikk (6) bekezdésében említett súlyos bűncselekmény miatt, ha azt a 2. cikk c) pontjának i. és ii. alpontjában említett gyermekpornográfia felhasználásával követték el.

(3)   A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a szervezett bűnözés vagy egyéb súlyos bűncselekmények eseteiben alkalmazottakhoz hasonló hatékony nyomozási eszközök álljanak a 3–7. cikkben említett bűncselekmények ügyében folytatott nyomozásért vagy az említett bűncselekmények miatti vádemelésért felelős személyek, egységek vagy szolgálatok rendelkezésére.

(4)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék a nyomozócsoportok vagy szolgálatok számára, hogy megkíséreljék a 3–7. cikkben említett bűncselekmények áldozatainak azonosítását a gyermekpornográfia, pl. az informatikai és kommunikációs technológia segítségével továbbított vagy hozzáférhetővé tett fényképek és audiovizuális felvételek elemzése révén.

16. cikk

A szexuális bántalmazás vagy szexuális kizsákmányolás gyanújának bejelentése

(1)   A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a nemzeti jogban az olyan szakemberek számára előírt titoktartási szabályok, akiknek fő tevékenységük a gyermekekkel való foglalkozás, ne jelenthessék annak akadályát, hogy bejelentést tegyenek a gyermekvédelemért felelős hatóságoknál az olyan helyzetekről, amikor alapos okuk van azt feltételezni, hogy a gyermek a 3–7. cikkben említett bűncselekmények áldozata.

(2)   A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ösztönözzék a 3–7. cikkben említett bűncselekmények bármelyikének elkövetéséről tudomással bíró vagy ilyen bűncselekmény elkövetését jóhiszeműen feltételező személyeket, hogy tegyenek bejelentést erről az illetékes hatóságok számára.

17. cikk

Joghatóság és a büntetőeljárás összehangolása

(1)   Minden tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket a 3–7. cikkben említett bűncselekményekre vonatkozó joghatóságának megállapítása érdekében, amennyiben:

a)

a bűncselekményt részben vagy egészben a területén követték el; vagy

b)

az elkövető az adott tagállam állampolgára.

(2)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, ha úgy döntenek, hogy a 3–7. cikkben említett, a területükön kívül elkövetett bűncselekményekre vonatkozóan további joghatóságot állapítanak meg, többek között amennyiben:

a)

a bűncselekményt az adott tagállam valamely állampolgára vagy olyan személy sérelmére követték el, akinek a szokásos tartózkodási helye az adott tagállam területén van; vagy

b)

a bűncselekményt az adott tagállam területén letelepedett jogi személy javára követték el; vagy

c)

az elkövető szokásos tartózkodási helye az adott tagállam területén van.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy joghatóságuk kiterjed azon helyzetekre, amikor az 5. és 6. cikkben és – amennyiben alkalmazható – a 3. és a 7. cikkben említett bűncselekményeket a területükről elért informatikai és kommunikációs technológia segítségével követték el, függetlenül attól, hogy az a területükön található-e.

(4)   A 3. cikk (4), (5) és (6) bekezdésében, a 4. cikk (2), (3), (5), (6) és (7) bekezdésében, valamint az 5. cikk (6) bekezdésében említett, és az érintett tagállam területén kívül elkövetett bűncselekmények ügyében folytatott büntetőeljárás esetében a tagállamok – az (1) bekezdés b) pontja tekintetében – megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy joghatóságuk ne legyen alárendelve annak a feltételnek, hogy a cselekmények elkövetésük helyén bűncselekménynek minősüljenek.

(5)   A 3–7. cikkben említett, és az érintett tagállam területén kívül elkövetett bűncselekmények bármelyike ügyében folytatott büntetőeljárás esetében minden tagállam – az (1) bekezdés b) pontja tekintetében – megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy joghatósága ne legyen alárendelve annak a feltételnek, hogy a büntetőeljárás megindítására kizárólag az áldozatnak a bűncselekmény elkövetésének helyén tett bejelentése után vagy a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti államtól érkezett feljelentést követően kerülhet sor.

18. cikk

A gyermek áldozatoknak nyújtott segítségre, támogatásra és védelmi intézkedésekre vonatkozó általános rendelkezések

(1)   A gyermek legfőbb érdekeinek figyelembevételével a 19. és 20. cikkel összhangban segítséget, támogatást és védelmet kell nyújtani a 3–7. cikkben említett bűncselekmények gyermek áldozatainak.

(2)   A tagállamok megteszik az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy az adott gyermek segítségben, támogatásban és védelemben részesüljön attól fogva, hogy az illetékes hatóságok ésszerű feltételezés alapján úgy vélhetik, hogy a gyermek sérelmére esetleg elkövethették a 3–7. cikkben említett bűncselekmények valamelyikét.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a 3–7. cikkben említett bűncselekmények áldozatának az életkora bizonytalan, és okkal feltételezhető, hogy az említett személy gyermek, akkor őt gyermeknek vélelmezzék annak érdekében, hogy a 19. és 20. cikkel összhangban haladéktalanul segítségben, támogatásban és védelemben részesüljön.

19. cikk

Az áldozatoknak nyújtott segítség és támogatás

(1)   A tagállamok megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az áldozatoknak segítséget és támogatást nyújtsanak a büntetőeljárást megelőzően, annak során és annak befejezését követően megfelelő ideig annak érdekében, hogy lehetővé tegyék számukra a 2001/220/IB kerethatározatban, továbbá az ezen irányelvben meghatározott jogaik gyakorlását. A tagállamok különösen megteszik a szükséges lépéseket azon gyermekek védelme érdekében, akik a családjukban történő zaklatásokról tesznek bejelentést.

(2)   A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a gyermek áldozatoknak nyújtott segítség és támogatás ne legyen ahhoz a feltételhez kötve, hogy a gyermek áldozat kész-e együttműködni a nyomozás, a büntetőeljárás és a tárgyalás során.

(3)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a gyermek áldozatoknak az ezen irányelv szerinti jogaik gyakorlásában való segítésére és támogatására hozott konkrét intézkedések végrehajtása minden egyes gyermek áldozat sajátos körülményeinek egyedi értékelését követően, valamint a gyermek véleményének, szükségleteinek és aggodalmainak kellő figyelembevételével történjen.

(4)   A 3–7. cikkben említett bűncselekmények gyermek áldozatai különösen kiszolgáltatott sértetteknek tekintendők a 2001/220/IB kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdése, 8. cikkének (4) bekezdése és 14. cikkének (1) bekezdése alapján.

(5)   A tagállamok – adott esetben és lehetőség szerint – intézkednek arról, hogy a gyermek áldozat családja az ezen irányelv szerinti jogok gyakorlásában segítséget és támogatást kapjon, amennyiben a család a tagállam területén tartózkodik. A tagállamok különösen – adott esetben és lehetőség szerint – alkalmazzák a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 4. cikkét a gyermek áldozat családjára.

20. cikk

A gyermek áldozatok védelme a büntetőeljárás nyomozási és bírósági szakaszában

(1)   A tagállamok megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a büntetőeljárás nyomozási és bírósági szakaszában az illetékes hatóságok – az adott igazságszolgáltatási rendszerben a sértett szerepével összhangban – különleges képviselőt jelöljenek ki a gyermek áldozat számára, amennyiben a nemzeti jog alapján a szülői felügyeletet gyakorlók a közöttük és a gyermek áldozat között fennálló érdekellentét miatt nem képviselhetik a gyermek áldozatot, vagy amennyiben a gyermeknek nincs kísérője vagy elszakadt a családjától.

(2)   A tagállamok – az adott igazságszolgáltatási rendszerben a sértett szerepével összhangban – biztosítják, hogy a gyermek áldozatok haladéktalanul jogi tanácsadást, valamint jogi képviseletet vehessenek igénybe, többek között kártérítés igénylése céljából is. A jogi tanácsadás és a jogi képviselet térítésmentes, ha az áldozat nem rendelkezik elegendő anyagi forrással.

(3)   A védelemhez való jog sérelme nélkül, a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–7. cikkben említett bűncselekmények ügyében folytatott nyomozás során:

a)

a gyermek áldozat kihallgatására a tényállásnak az illetékes hatóságok számára történő bejelentését követően indokolatlan késedelem nélkül sor kerüljön;

b)

a gyermek áldozat kihallgatására – szükség esetén – az e célra kialakított vagy alkalmassá tett helyiségben kerüljön sor;

c)

a gyermek áldozat kihallgatását erre kiképzett szakemberek által vagy révén végezzék;

d)

lehetőség szerint és indokolt esetben minden alkalommal ugyanaz a személy folytassa a gyermek áldozat kihallgatását;

e)

lehetőség szerint korlátozzák a kihallgatások számát, és ezeket kizárólag akkor folytassák le, ha ez az adott büntetőeljárás nyomozási és bírósági szakasza céljából feltétlenül szükséges;

f)

a gyermek áldozatot elkísérhesse jogi képviselője, vagy indokolt esetben a választása szerinti felnőtt, kivéve, ha ezzel ellentétes, indokolással ellátott határozatot hoztak az adott személy tekintetében.

(4)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–7. cikkben említett bármely bűncselekmény ügyében folytatott nyomozás során a gyermek áldozat vagy adott esetben a kiskorú tanú valamennyi kihallgatását audiovizuálisan rögzítsék és az audiovizuálisan rögzített kihallgatásokat – a nemzeti joguk szerinti szabályoknak megfelelően – bizonyítékként fel lehessen használni a büntetőeljárás bírósági szakaszában.

(5)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az alábbiak elrendelhetőek legyenek a 3–7. cikkben említett bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárások bírósági szakaszában:

a)

a tárgyalásra a nyilvánosság kizárásával kerüljön sor;

b)

a gyermek áldozatot a tárgyalóteremben a jelenléte nélkül, különösen a megfelelő kommunikációs technológiák felhasználása útján meghallgathassák.

(6)   A tagállamok – amennyiben az a gyermek áldozatok érdekében és egyéb, elsődleges fontosságú érdekek figyelembevétele mellett indokolt – megteszik a szükséges intézkedéseket a gyermek áldozatok magánéletének, személyazonosságának és képmásának védelme, valamint minden olyan információ nyilvánosságra kerülésének megakadályozása érdekében, amely alapján azonosíthatók lennének.

21. cikk

A zaklatásra való lehetőség és a gyermekszexturizmus reklámozása elleni intézkedések

A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy megelőzzék vagy megtiltsák az alábbiakat:

a)

a 3–6. cikkben említett bűncselekmények bármelyike elkövetésének lehetőségét reklámozó anyagok terjesztése; és

b)

kereskedelmi vagy egyéb célú utazásszervezés mások részére, ahol az utazás célja a 3–5. cikkben említett bármely bűncselekmény elkövetése.

22. cikk

Bűnmegelőzési programok vagy intézkedések

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy azok a személyek, akik attól tartanak, hogy elkövethetik a 3–7. cikkben említett bűncselekmények egyikét, indokolt esetben hozzáférhessenek olyan hatékony bűnmegelőzési programokhoz és intézkedésekhez, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy értékeljék az ilyen bűncselekmények elkövetésének kockázatát, és megelőzzék azok elkövetését.

23. cikk

Megelőzés

(1)   A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket – többek között az oktatás és képzés területén – a gyermekek szexuális kizsákmányolásának bármely formáját ösztönző kereslet visszaszorítása és csökkentése érdekében.

(2)   A tagállamok, többek között az interneten keresztül, megteszik a szükséges intézkedéseket – mint például tájékoztató és felvilágosító kampányok, kutatási és oktatási programok, adott esetben a megfelelő civil társadalmi szervezetekkel és más érintett érdekelt felekkel együttműködve –, amelyek célja a felvilágosítás, és azon kockázat csökkentése, hogy gyermekek szexuális bántalmazás vagy kizsákmányolás áldozataivá váljanak.

(3)   A tagállamok előmozdítják a szexuális bántalmazás vagy kizsákmányolás gyermek áldozataival várhatóan kapcsolatba kerülő hivatalos személyek – többek között a helyszíni szolgálatban lévő rendőrtisztek – rendszeres képzését annak érdekében, hogy képesek legyenek felismerni és megfelelő bánásmódban részesíteni a szexuális bántalmazás és kizsákmányolás gyermek áldozatait és lehetséges gyermek áldozatait.

24. cikk

A büntetőeljárás bírósági szakaszában vagy azt követően önkéntes alapon igénybe vehető bűnmegelőzési programok vagy intézkedések

(1)   Az illetékes igazságügyi hatóságok által a nemzeti jog alapján kiszabott bűnmegelőzési programok vagy intézkedések sérelme nélkül a tagállamok megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy hatékony bűnmegelőzési programok vagy intézkedések álljanak rendelkezésre abból a célból, hogy megelőzzék és minimálisra korlátozzák a gyermekek sérelmére elkövetett, nemi erkölcs elleni bűncselekmények megismétlésének kockázatát. E programoknak és intézkedéseknek – a nemzeti joggal összhangban – bármikor elérhetőeknek kell lenniük a büntetőeljárás bírósági szakaszában a büntetés-végrehajtási intézeten belül és azon kívül.

(2)   Az (1) bekezdésben említett bűnmegelőzési programoknak vagy intézkedéseknek meg kell felelniük a nemi erkölcs elleni bűncselekmények kiskorú elkövetői sajátos fejlődési szükségleteinek.

(3)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a következő személyek igénybe vehessék az (1) bekezdésben említett bűnmegelőzési programokat vagy intézkedéseket:

a)

a 3–7. cikkben említett bűncselekmények valamelyike miatt büntetőeljárás alá vont személyek; olyan feltételekkel, amelyek nem sértik a védelemhez való jogot és a pártatlan és tisztességes tárgyalás követelményét, és nem ellentétesek azokkal, továbbá tiszteletben tartják különösen az ártatlanság vélelmének elvét; továbbá

b)

a 3–7. cikkben említett bármely bűncselekményért elítélt személyek.

(4)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a (3) bekezdésben említett személyekről az általuk jelentett veszély, valamint a 3–7. cikkben említett bűncselekmények esetleges ismételt elkövetésének kockázata szempontjából értékelés készüljön a megfelelő bűnmegelőzési programok vagy intézkedések meghatározása céljából.

(5)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a (3) bekezdésben említett személyek, akik számára a (4) bekezdéssel összhangban bűnmegelőzési programban vagy intézkedésben való részvételt javasoltak:

a)

teljes körű információt kapjanak e javaslat indokairól;

b)

a tények teljes ismeretében hozzájáruljanak a programokban vagy intézkedésekben való részvételükhöz;

c)

visszautasíthassák ezt a lehetőséget, és – elítélt személyek esetében – tájékoztatást kapjanak arról, hogy ez a visszautasítás milyen következményekkel járhat.

25. cikk

A gyermekpornográfiát tartalmazó vagy azt terjesztő weboldalak elleni intézkedések

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a gyermekpornográfiát tartalmazó vagy azt terjesztő, a területükön üzemeltetett weboldalak azonnali eltávolításának biztosítására, valamint törekednek a területükön kívül üzemeltetett hasonló weboldalak eltávolítására.

(2)   A tagállamok intézkedéseket tehetnek a gyermekpornográfiát tartalmazó vagy azt terjesztő, a területükön található internetfelhasználókat célzó weboldalakhoz való hozzáférés meggátolására. Ezen intézkedéseket átlátható eljárások keretében kell meghatározni, és megfelelő biztosítékokat kell nyújtaniuk, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a korlátozás arra korlátozódjon, ami szükséges és arányos, valamint hogy a felhasználókat tájékoztassák a korlátozás okáról. E biztosítékoknak a bírósági jogorvoslat lehetőségét is magukban kell foglalniuk.

26. cikk

A 2004/68/IB kerethatározat felváltása

A 2004/68/IB kerethatározat az ezen irányelv elfogadásában részt vevő tagállamok tekintetében hatályát veszti a kerethatározat nemzeti jogba való átültetési határidejére vonatkozóan az említett tagállamokkal szemben előírt kötelezettségek sérelme nélkül.

Az ezen irányelv elfogadásában részt vevő tagállamok tekintetében a 2004/68/IB kerethatározatra való hivatkozásokat az ezen irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni.

27. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2013. december 18-ig megfeleljenek.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal az ezen irányelvből fakadó kötelezettségeket a nemzeti jogukba átültető rendelkezések szövegét.

(3)   Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

28. cikk

Jelentéstétel

(1)   A Bizottság legkésőbb 2015. december 18-ig jelentést nyújt be – szükség esetén jogalkotási javaslatok kíséretében – az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a tagállamok milyen mértékben tették meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ezen irányelvnek megfeleljenek.

(2)   A Bizottság 2015. december 18-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli a 25. cikkben említett intézkedések végrehajtását.

29. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

30. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei a Szerződéseknek megfelelően.

Kelt Strasbourgban, 2011. december 13-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

M. SZPUNAR


(1)  HL C 48., 2011.2.15., 138. o.

(2)  Az Európai Parlament 2011. október 27-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2011. november 15-i határozata.

(3)  HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

(4)  HL C 115., 2010.5.4., 1. o.

(5)  HL L 13., 2004.1.20., 44. o.

(6)  HL L 82., 2001.3.22., 1. o.

(7)  HL L 328., 2009.12.15., 42. o.

(8)  HL L 101., 2011.4.15., 1. o.

(9)  HL L 182., 2001.7.5., 1. o.

(10)  HL L 68., 2005.3.15., 49. o.

(11)  HL L 49., 2007.2.17., 30. o.

(12)  HL L 300., 2008.11.11., 42. o.

(13)  HL L 93., 2009.4.7., 23. o.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/15


A TANÁCS 1320/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 16.)

a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8a. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. május 18-án elfogadta a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendeletet.

(2)

Tekintettel a fehéroroszországi helyzet súlyosságára, további személyeket kell felvenni a 765/2006/EK rendelet IA. mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékébe,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt személyeket fel kell venni a 765/2006/EK rendelet IA. mellékletében található jegyzékbe.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

T. NALEWAJK


(1)  HL L 134., 2006.5.20., 1. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek

 

Név

(A fehérorosz és az orosz név az

angol és a magyar átírás szerint)

Név (fehéroroszul)

Név (oroszul)

Születési hely és idő

Tisztség

„1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich (Bandarenka Szjarhej Uladzimiravics)

Bondarenko Sergei Vladimirovich (Bondarenko Szergej Vlagyimirovics)

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Cím: Pervomajszki Körzet közigazgatási hivatalának jogi osztálya Csornogo K. 5 417. sz. iroda

Tel.: +375 17 2800264

A minszki Pervomajszki Körzeti Bíróság bírája. 2011. november 24-én elítélte Alesz Bjaljackit, az egyik legismertebb emberijogvédőt, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetőjét, az FIDH alelnökét. A tárgyalás lefolytatására a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével került sor.

Bjaljacki aktívan védelmezte és segítette azokat, akik a civil társadalom és a demokratikus ellenzék tagjaiként elnyomást szenvedtek, illetve akikkel szemben a hatóságok erőszakosan felléptek a 2010. december 19-i választások idején.

2.

Saikouski Uladzimir (Szajkovszki Uladzimir)

Saikovski Vladimir (Szajkovszkij Vlagyimir)

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Cím: Pervomajszki Körzet közigazgatási hivatalának jogi osztálya Csornogo K. 5 417. sz. iroda

Tel.: +375 17 2800264

A minszki Pervomajszki Körzeti Bíróság ügyésze. Részt vett Alesz Bjaljacki, az egyik legismertebb emberijogvédő, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetője, az FIDH alelnöke perének tárgyalásában. Az ügyész által a perben előterjesztett vád nyilvánvalóan politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit.

Bjaljacki aktívan védelmezte és segítette azokat, akik a civil társadalom és a demokratikus ellenzék tagjaiként elnyomást szenvedtek, illetve akikkel szemben a hatóságok erőszakosan felléptek a 2010. december 19-i választások idején.”


17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/17


A BIZOTTSÁG 1321/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 16.)

a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló, 1993. október 12-i 3030/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikkére,

mivel:

(1)

A harmadik országokból származó egyes textiltermékek behozatalára vonatkozó közös szabályokat aktualizálni kell a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) módosításainak figyelembe vétele érdekében, amelyek a 3030/93/EGK rendelet I. mellékletében szereplő egyes kódokat is érintik.

(2)

Ezért a 3030/93/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 3030/93/EGK rendelet 17. cikkével létrehozott, a textiltermékekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3030/93/EGK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet 2012. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 275., 1993.11.8., 1. o.

(2)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.


MELLÉKLET

A 3030/93/EGK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT TEXTILTERMÉKEK  (1)

1.

A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályainak sérelme nélkül, az árumegnevezés megfogalmazása csak jelzésértékűnek tekintendő, mivel az egyes kategóriákba tartozó termékeket – ezen a mellékleten belül – a KN-kódok határozzák meg. Amennyiben a KN-kód előtt „ex” jelzés áll, az egyes kategóriákba tartozó termékeket a KN-kód és a megfelelő megnevezés hatálya együttesen határozza meg.

2.

Amennyiben az 1-114. kategóriába sorolt, Kínából származó termékek alkotóanyagait külön nem említik meg, e termékeket úgy kell tekinteni, hogy kizárólag gyapjúból vagy finom állati szőrből, pamutból vagy műszálból készültek.

3.

A férfi vagy fiú-, illetve női vagy leánykaruházatként nem azonosítható ruházatot ez utóbbi kategóriába sorolják be.

4.

A „csecsemőruha” kifejezés a legfeljebb 86-os kereskedelmi méretű ruházat megnevezésére szolgál.

Kategória

Leírás

2012. évi KN-kód

Egyenértékűségi táblázat

db/kg

g/darab

(1)

(2)

(3)

(4)

I. A.   CSOPORT

1

Pamutfonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Pamutszövet, a gézszövet, frottírszövet, szövött keskenyáru, bolyhos szövet, zseníliaszövet, tüll és más hálószövet kivételével

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Amelyből: a fehérítetlen vagy fehérített kivételével

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Szövet szintetikus szálból (vágott vagy hulladék), a szövött keskenyáru, bolyhos szövet (a frottírszövetet is beleértve) és a zseníliaszövet kivételével

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Amelyből: a fehérítetlen vagy fehérített kivételével

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

I. B.   CSOPORT

4

Ing, T-ing (póló), könnyű, finom kötésű póló, magas nyakú ing és pulóver (a gyapjúból vagy finom állati szőrből készültek kivételével), atléta és más alsó trikóing és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Ujjas mellény, pulóver, ujjatlan bebújós pulóver, mellény, kabátka szett, kardigán, ágykabát és ing (zakó és blézer kivételével), anorák, viharkabát, derékkabát és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Férfi vagy fiú szövött bricsesznadrág, sortnadrág, kivéve az úszónadrágot és a hosszúnadrágot (beleértve a pantallót); női és lányka nadrág és pantalló, gyapjúból, pamutból, illetve szintetikus vagy mesterséges szálból; tréningruha alsó része, bélelt, a 16. vagy 29. kategóriába tartozók kivételével, pamutból, illetve szintetikus vagy mesterséges szálból

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Női vagy leánykablúz, ing és ingblúz, kötött vagy hurkolt anyagból, gyapjúból, pamutból, illetve szintetikus vagy mesterséges szálból

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Férfi- vagy fiúing, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból, illetve szintetikus vagy mesterséges szálból

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

II. A.   CSOPORT

9

Frottírtörölköző és hasonló frottírszövet pamutból; fürdőszobai és konyhai textília, a kötött és hurkolt anyagok kivételével, frottírtörölköző anyagából és pamut frottírszövetből;

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Ágynemű, a kötött és hurkolt anyagok kivételével

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Szintetikus vágott vagy hulladék szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben.

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Amelyből akril

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Mesterséges vágott vagy hulladék szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben.

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Bolyhos szövet és zseníliaszövet (a pamut frottírtörölköző vagy pamut frottírszövet és a szövött keskenyáru kivételével) és tűzött szövetek, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból.

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Amelyből: pamut kordbársony

 

 

5801 22 00

39

Asztalnemű, testápolási és konyhai textília, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, a frottírtörölköző vagy hasonló pamut frottírszövet kivételével

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

II. B.   CSOPORT

12

Harisnyanadrág, harisnya, térdzokni, bokazokni és más harisnyaáru és hasonló termékek, kötött vagy hurkolt, a csecsemőknek való kivételével, beleértve a visszeres lábra való gumiharisnyát, a 70. kategória termékei kivételével

24,3 pár

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Férfi vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág, női vagy leányka rövidnadrág és alsónadrág, kötött vagy hurkolt, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Férfi- vagy fiú felsőkabát, esőkabát, és egyéb kabát, pelerin, köpeny és hasonló áru, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból (a csuklyás kabát kivételével) (21. kategória)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Női vagy leányka szövet felsőkabát, esőkabát és egyéb kabát, köpeny és pelerin; kabát és blézer gyapjúból, pamutból vagy műszálból (a 21. kategóriába tartozó párkák kivételével)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Férfi- vagy fiúöltöny és ruhaegyüttes (a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével), gyapjúból, pamutból vagy műszálból, a síruha kivételével; férfi- vagy fiú tréningruha béléssel, amelynek külső része egyetlen azonos szövetből készült, pamutból vagy műszálból

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Férfi vagy fiú -zakó és -blézer, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Női vagy leányka atlétaing és más alsóing, kombiné, alsószoknya, rövidnadrág, alsónadrág, hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköntös, háziköntös és hasonló áru, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Zsebkendők, a kötött és hurkolt anyagból készültek kivételével

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Csuklyás kabát; anorák, viharkabát, lemberdzseki és hasonló áru, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból bélelt tréningruha felső részek, a 16. vagy 29. kategória kivételével, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Férfi vagy fiú hálóing, pizsama, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áruk, kötött vagy hurkolt anyagból

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Női vagy leányka hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áruk, kötött vagy hurkolt anyagból

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Női vagy leánykaruha gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Női vagy leánykaszoknya és nadrágszoknya

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Női vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból, a síruha kivételével; női vagy leányka tréningruha béléssel, amelynek külső része egyetlen azonos szövetből készült, pamutból vagy műszálból

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Melltartó, szőtt, kötött vagy hurkolt anyagból

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Csecsemőruha és tartozékai, a 10. és 87. kategóriába tartozó csecsemőkesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű kivételével, és a 88. kategóriába tartozó, nem kötött vagy hurkolt csecsemőharisnya, zokni és bokazokni kivételével

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Tréningruha kötött vagy hurkolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Férfi vagy fiú ipari vagy munkaruha, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Női vagy leányka kötény, munkaruha-overall és más ipari és munkaruházat, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Síöltöny, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

 

 

ex 6211 20 00

78

Ruházati cikkek, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, a 6., 7., 8., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 26., 27., 29., 68., 72., 76. és 77. kategóriába tartozó ruházati cikkek kivételével

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Felsőkabát, zakó, blézer és egyéb ruházati cikkek, beleértve a síöltönyt is, kötött vagy hurkolt anyagból készültek anyagból, a 4., 5., 7., 13., 24., 26., 27., 28., 68., 69., 72., 73., 74. és 75. kategóriába tartozó ruházati cikkek kivételével

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

III. A.   CSOPORT

33

Polietilén vagy polipropilén csíkból vagy hasonló anyagból készített szintetikus, műselyem fonalból szőtt anyag, 3 m alatti szélességben

 

 

5407 20 11

Zsák és zacskó áruk csomagolására, nem kötött vagy hurkolt, csíkból vagy hasonlóból

6305 32 196305 33 90

34

Szintetikus végtelen szálú fonalból, szalagból vagy hasonló termékből készült szövet, polietilénből vagy polipropilénből, legalább 3 m szélességű

 

 

5407 20 19

35

Szintetikus szálból készült szövet, a 114. kategóriába tartozó, a gumigyártásban használt szövet kivételével

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Amelyből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Mesterséges szálból készült szövet, a 114. kategóriába tartozó, abroncsokhoz való szövetek kivételével

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Amelyből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Szövet mesterséges vágott szálból

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Amelyből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Kötött vagy hurkolt függönykelme szintetikus szálból, beleértve a függönyhálót is

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Függönyháló, a kötött vagy hurkolt kivételével

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Szőtt függöny (beleértve a drapériát, belső vászonrolót, sötétítő függönyt, ágyfüggönyt és más lakástextíliát), a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Szintetikus (végtelen) szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, a nem terjedelmesített, egyágú, sodratlan vagy méterenként 50-nél nem több sodratú fonal kivételével

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Fonal mesterséges végtelen szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5401 20 10

Fonal mesterséges szálból; Fonal mesterséges végtelen szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, az egyágú, sodratlan vagy méterenként 250-nél nem több sodratú viszkózselyem fonal és az egyágú, nem terjedelmesített cellulóz-acetát fonal kivételével

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Végtelen szintetikus vagy mesterséges szálból készült fonal, fonal mesterséges vágott szálból, pamutfonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Kártolt vagy fésült birka- vagy báránygyapjú, vagy más finom állati szőr

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Fonal kártolt vagy fésült birka- vagy báránygyapjúból (kártolt gyapjúfonal) vagy más kártolt finom állati szőrből, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Fonal fésült birka- vagy báránygyapjúból (fésült fonal) vagy más fésült finom állati szőrből, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonal kivételével

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Birka- vagy báránygyapjúból vagy más finom állati szőrből készült fonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Szövet birka- vagy báránygyapjúból vagy más finom állati szőrből

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Pamut kártolva vagy fésülve

 

 

5203 00 00

53

Pamut gézszövet

 

 

5803 00 10

54

Mesterséges vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál, beleértve a hulladékot is

 

 

5507 00 00

55

Szintetikus vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál, beleértve a hulladékot is

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Szintetikus vágott szálból készült (beleértve a hulladékot is) fonal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító (konfekcionálva is)

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Szőnyeg és más textil padlóborító, az 58. kategóriába tartozó szőnyegek kivételével

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl.: pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is;

 

 

5805 00 00

61

Szövött keskenyáru, vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru (szalagutánzat) az ex 62. kategóriába tartozó címkék és hasonló áruk kivételével.

Gumival kombinált textilanyagból készült rugalmas szövet és szegély (nem kötött vagy hurkolt)

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Zseníliafonal (beleértve a pelyhes zseníliafonalat is), paszományozott fonal (a fémezett fonal és a paszományozott lószőrfonal kivételével)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tüll és más hálószövet, a szövött, kötött és hurkolt kelmék kivételével, kézi vagy gépi csipke végben, szalagban vagy mintázott darabokban

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Szövött címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban, alakra vagy méretre vágva, de nem hímezve

5807 10 105807 10 90

Zsinór és díszítőpaszomány méteráruban, bojt, rojt, pompon és hasonló cikkek

5808 10 005808 90 00

Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Kötött vagy hurkolt kelme szintetikus szálból, legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal-tartalommal, és kötött vagy hurkolt kelme legalább 5 tömegszázalék gumiszál-tartalommal

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschel csipke és „hosszúbolyhos” kelme szintetikus szálból

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Kötött vagy hurkolt kelme a 38.A és a 63. kategóriába tartozó anyagok kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Takaró és útitakaró, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

III. B.   CSOPORT

10

Kötött vagy hurkolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

17 pár

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Kötött vagy hurkolt anyagból készített ruházati kiegészítők, a csecsemők számára készülteken kívül; minden fajta háztartási textília kötött vagy hurkolt anyagból; kötött vagy hurkolt függöny (drapéria is), belső vászonroló, sötétítő függöny, ágyfüggöny és más lakástextília; kötött vagy hurkolt takaró és útitakaró, más kötött vagy hurkolt cikkek, beleértve a ruházati kellékeket és tartozékokat

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Amelyből: Zsák és zacskó, áruk csomagolására, polietilén vagy polipropilén csíkból

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Női vagy leányka kombiné és alsószoknya, kötött vagy hurkolt

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Harisnyanadrág és harisnya, szintetikus szálakból, amelyben az egyágú fonal finomsága kevesebb, mint 67 decitex (6,7 tex)

30,4 pár

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Női (hosszú) harisnya szintetikus szálból

ex 6115 10 906115 96 91

72

Fürdőruha, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Női vagy leánykakosztüm és ruhaegyüttes, kötött vagy hurkolt textilanyagból, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból, a síöltöny kivételével

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, kötött vagy hurkolt textilanyagból, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból, a síöltöny kivételével

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, a kötött vagy hurkolt kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Csípőszorító és nadrágos csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áruk, ezek részei is, kötött vagy hurkolt anyagból is

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű, nem kötött vagy hurkolt

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Harisnya, térdzokni és bokazokni, nem kötött vagy hurkolt; más ruházati kellékek és tartozékok, ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei, a csecsemőruházat és kiegészítők kivételével, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel szintetikus szálból, fonva is

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Sátor

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Zsák és zacskó áruk csomagolására, szövetből, a polietilén- vagy polipropilén-csíkból készült kivételével

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vatta textilanyagokból és ebből készült áruk; legfeljebb 5 mm hosszú textilszál (pihe), textilpor és őrölt elemi szál

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Nemez és ebből készült áruk, impregnált vagy bevont is, a padlóborítók kivételével

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Nem szőtt szövet és ebből készült áruk, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Csomózott háló zsinegből, kötélből vagy hajókötélből, összeállított halászháló fonalból, zsinegből, kötélből vagy hajókötélből

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Fonalból, zsinegből, kötélből, kábelből vagy hajókötélből készült egyéb áru, a textilanyagok, az ilyen anyagokból készült áruk és a 97. kategóriába tartozó áruk kivételével

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló, kalapkészítéshez használt, merevített textilszövet

 

 

5901 10 005901 90 00

Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra felvitt bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is

5904 10 005904 90 00

Gumizott textilszövet, nem kötött vagy hurkolt, a gumigyártásban használt szövet kivételével

5906 10 005906 99 105906 99 90

Más módon impregnált vagy bevont szövet festett szövet színházi vagy stúdió-(műtermi) díszletek vagy hasonlók számára, az ex 100. Más módon impregnált vagy bevont szövet festett szövet színházi vagy stúdió-(műtermi) díszletek vagy hasonlók számára, a 100. kategóriába tartozók kivételével

5907 00 00

100

Textilszövet cellulózszármazékkal vagy más műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel, fonva is, a szintetikus szálból készült kivételével

 

 

ex 5607 90 90

109

Ponyva, vitorla, vászontető és napellenző

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Felfújható matrac, szőtt textilanyagból

 

 

6306 40 00

111

Kempingcikk szőtt textilanyagból, a felfújható matrac és a sátor kivételével

 

 

6306 90 00

112

Más készáru szőtt textilanyagból, a 113. és 114. kategóriába tartozók kivételével

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Padló-, edény- és portörlő ruha a kötött vagy hurkolt kivételével

 

 

6307 10 90

114

Szőtt textilanyag és textiláru műszaki célra

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

IV.   CSOPORT

115

Len- vagy ramifonal

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Len vagy rami szövetanyag

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Asztalnemű, fürdőszobai és konyhai textília lenből vagy ramiból, a kötött és hurkolt anyagok kivételével

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Függöny (beleértve a drapériát is), belső vászonroló, sötétítő függöny és ágyfüggöny, más lakástextília, nem kötött vagy hurkolt, lenből vagy ramiból

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel, fonva is, lenből vagy ramiból

 

 

ex 5607 90 90

122

Zsák és zacskó áruk csomagolására, lenből, használt, a kötött vagy hurkolt kivételével

 

 

ex 6305 90 00

123

Bolyhos szövet és zseníliaszövet, lenből vagy ramiból, a szövött keskenyáru kivételével

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, lenből vagy ramiból, a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6214 90 00

V.   CSOPORT

124

Szintetikus vágott szálak

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Szintetikus végtelen szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, a 41. kategóriába tartozó fonal kivételével

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofil, szalag (pl.: mesterséges műszalma és hasonlók) és catgut-utánzat szintetikus anyagokból

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Mesterséges vágott szálak

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Mesterséges végtelen szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, a 42. kategóriába tartozó fonal kivételével

 

 

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofil, szalag (pl.: mesterséges műszalma és hasonlók) és catgut-utánzat mesterséges textilanyagokból

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Kártolt vagy fésült durva állati szőr

 

 

5105 40 00

129

Durva állati szőrből vagy lószőrből készült fonal

 

 

5110 00 00

130 A

Selyemfonal, a selyemhulladékból készült fonal kivételével

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Selyemfonal, a 130. A kategóriába tartozók kivételével selyemhernyóbél

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Fonal más növényi textilrostból

 

 

5308 90 90

132

Papírfonal

 

 

5308 90 50

133

Valódi kenderfonal

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Fémezett fonal

 

 

5605 00 00

135

Szövet durva állati szőrből vagy lószőrből

 

 

5113 00 00

136

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Bolyhos szövet, zseníliaszövet és keskenyáru selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Szövet papírfonalból és más textilrostokból, a rami kivételével

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Fémszálból vagy fémezett fonalból szőtt szövet

 

 

5809 00 00

140

Kötött vagy hurkolt kelme textilanyagból, a gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból készültek kivételével

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Takaró és útitakaró textilanyagból, a gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból készültek kivételével

 

 

ex 6301 90 90

142

Szőnyeg és más textil padlóborító szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növények rostjaiból vagy manilakenderből

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Nemez durva állati szőrből

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Zsineg, kötél és hajókötél fonva is, abakából (manilakender) vagy valódi kenderből

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Kötöző- vagy bálázózsineg mezőgazdasági gépek részére, szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növények rostjaiból

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Zsineg, kötél és hajókötél szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növények rostjaiból, a 146. A kategóriába tartozó termékek kivételével

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Zsineg, kötél és hajókötél fonva vagy sodorva is, az 5303 vámtarifaszám alá tartozó jutából vagy más textilháncsrostból

 

 

ex 5607 90 20

147

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék és foszlatott anyag, a nem kártolt vagy nem fésült kivételével

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Jutafonal vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más textilháncsrostból készült fonal

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Kókuszrost fonal

 

 

5308 10 00

149

Jutaszövet vagy más háncsrostból készült szövet, 150 cm-t meghaladó szélességű

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Jutaszövet vagy más háncsrostból készült szövet, 150 cm-t meghaladó szélességű; Zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy más textilháncsrostból, nem használt

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)

 

 

5702 20 00

151 B

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, nem tűzve, nem pelyhesítve, jutából vagy más textilháncsrostból

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Tűnemez jutából vagy más textilháncsrostból, nem impregnált vagy bevont, a padlóborítók kivételével

 

 

5602 10 11

153

Zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más textilháncsrostból, használt

 

 

6305 10 10

154

Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó

 

 

5001 00 00

Nyersselyem (nem sodorva)

5002 00 00

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék és foszlatott anyag, nem kártolt, nem fésült

ex 5003 00 00

Gyapjú nem kártolva, nem fésülve

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Finom vagy durva állati szőr, nem kártolva, nem fésülve

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Gyapjú vagy finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott anyag kivételével

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Foszlatott anyag gyapjúból, vagy finom vagy durva állati szőrből

5104 00 00

Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami és másutt nem említett növényi eredetű rost nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva: kóc, kóchulladék és más rostok hulladéka, kókuszrost és abaka kivételével

5305 00 00

Pamut nem kártolva, nem fésülve

5201 00 105201 00 90

Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; valódi kenderkóc és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5302 10 005302 90 00

Abaka (Manilakender vagy Musa Textilis Nee) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5305 00 00

Juta és más textilháncsrost (kivéve: a len, tiszta kender és rami) nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kenderkóc és hulladék jutából vagy más textilháncsrostból (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5303 10 005303 90 00

Egyéb növényi textilszál nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kenderkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5305 00 00

156

Női vagy leánykablúz és pulóver, selyemből vagy selyemhulladékból, kötött vagy hurkolt

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Kötött vagy hurkolt ruházat, az 1-123. és a 156. kategóriába tartozók kivételével

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Ruha, blúz és ingblúz, nem kötött vagy hurkolt, selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

6204 49 106206 10 00

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, nem kötött vagy hurkolt, selyemből vagy selyemhulladékból

6214 10 00

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, selyemből vagy selyemhulladékból

6215 10 00

160

Zsebkendő selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

ex 6213 90 00

161

Ruházat, nem kötött, nem hurkolt, az 1-123. és a 159. kategóriába tartozók kivételével

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

I. A. MELLÉKLET

Kategória

Leírás

2012. évi KN-kód

Egyenértékűségi táblázat

db/kg

g/darab

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Géz és gézből készült cikkek a kiskereskedelem számára szokásos formában vagy kiszerelésben

 

 

3005 90 31

I. B. MELLÉKLET

1.

E melléklet a textilalapanyagokat (a 128. és 154. kategória), a gyapjúból és finom állati szőrből, pamutból és szintetikus vagy mesterséges szálból készültektől eltérő textiltermékeket, valamint a 124., 125. A, 125. B, 126., 127. A és 127. B kategóriába tartozó szintetikus vagy mesterséges szálat és végtelen szálat, illetve fonalat foglalja magába.

2.

A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályainak sérelme nélkül, az árumegnevezés megfogalmazása csak jelzésértékűnek tekintendő, mivel az egyes kategóriákba tartozó termékeket – ezen a mellékleten belül – a KN-kódok határozzák meg. Amennyiben a KN-kód előtt „ex” jelzés áll, az egyes kategóriákba tartozó termékeket a KN-kód és a megfelelő megnevezés hatálya együttesen határozza meg.

3.

A férfi vagy fiú, illetve női vagy leányka ruházatként nem azonosítható ruházatot ez utóbbi kategóriába sorolják be.

4.

A „csecsemőruházat” kifejezés a legfeljebb 86-os kereskedelmi méretű ruházat megnevezésére szolgál.

Kategória

Leírás

2012. évi KN-kód

Egyenértékűségi táblázat

db/kg

g/darab

(1)

(2)

(3)

(4)

I.   CSOPORT

ex 20

Ágynemű, a kötött és hurkolt anyagok kivételével

 

 

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

ex 32

Bolyhos szövet és zseníliaszövet és tűzött szövetek

 

 

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

ex 39

Asztalnemű, testápolási és konyhai textília, a kötött és hurkolt, valamint a 118. kategóriába tartozók kivételével

 

 

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

II.   CSOPORT

ex 12

Harisnyanadrág, harisnya, térdzokni, bokazokni és más harisnyaáru és hasonló termékek, kötött vagy hurkolt, a csecsemőknek való kivételével

24,3

41

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

ex 13

Férfi vagy fiú alsónadrág, rövidnadrág, női vagy leányka rövidnadrág és alsónadrág, kötött vagy hurkolt

17

59

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

ex 14

Férfi vagy fiú szövet felsőkabát, esőkabát, és egyéb kabát, köpeny és pelerin

0,72

1 389

ex 6210 20 00

ex 15

Női vagy leányka szövet felsőkabát, esőkabát, és egyéb kabát, köpeny és pelerin, zakó és blézer a csuklyás kabát kivételével

0,84

1 190

ex 6210 30 00

ex 18

Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

 

 

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Női vagy leányka-atlétaing és más -alsóing, -kombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -hálóköntös, -fürdőköntös, -háziköntös és hasonló áru, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

ex 19

Zsebkendő, a selyemből vagy selyemhulladékból készültek kivételével

59

17

ex 6213 90 00

ex 24

Férfi vagy fiú hálóing, pizsama, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áruk, kötött vagy hurkolt anyagból

3,9

257

ex 6107 29 00

Női vagy leányka hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áruk, kötött vagy hurkolt anyagból

ex 6108 39 00

ex 27

Női vagy leányka szoknyák, beleértve a nadrágszoknyát

2,6

385

ex 6104 59 00

ex 28

Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból

1,61

620

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

ex 31

Melltartó, szőtt, kötött vagy hurkolt anyagból

18,2

55

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

ex 68

Csecsemőruha és tartozékai, az ex 10. és ex 87. kategóriába tartozó csecsemőkesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű kivételével, és az ex 88. kategóriába tartozó, nem kötött vagy hurkolt csecsemőharisnya, zokni és bokazokni kivételével

 

 

ex 6209 90 90

ex 73

Tréningruha kötött vagy hurkolt anyagból

1,67

600

ex 6112 19 00

ex 78

Az 5903, 5906 és 5907 vámtarifaszám alá tartozó szövetekből készült szőtt ruházati cikkek, az ex 14. és ex 15. kategóriába tartozó ruházati cikkek kivételével

 

 

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

ex 83

Az 5903 és 5907 vámtarifaszám alá tartozó, kötött vagy hurkolt szövetekből készült ruházati cikkek, valamint síöltöny, kötött vagy hurkolt

 

 

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

III. A   CSOPORT

ex 38 B

Függönyháló, a kötött vagy hurkolt kivételével

 

 

ex 6303 99 90

ex 40

Szőtt függöny (beleértve a drapériát, belső vászonrolót, sötétítő függönyt, ágyfüggönyt és más lakástextíliát), a kötött vagy hurkolt kivételével

 

 

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

ex 58

Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító (konfekcionálva is)

 

 

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

ex 59

Szőnyeg és más textil padlóborító, az 58., 142. és a 151. B kategóriába tartozó szőnyegek kivételével

 

 

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

ex 60

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl.: pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is;

 

 

ex 5805 00 00

ex 61

Szövött keskenyáru, vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru (szalagutánzat) az ex 62. és a 137. kategóriába tartozó címkék és hasonló áruk kivételével.

Gumival kombinált textilanyagból készült rugalmas szövet és szegély (nem kötött vagy hurkolt)

 

 

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

ex 62

Zseníliafonal (beleértve a pelyhes zseníliafonalat is), paszományozott fonal (a fémezett fonal és a paszományozott lószőrfonal kivételével)

 

 

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tüll és más hálószövet, a szövött, kötött és hurkolt kelmék kivételével, kézi vagy gépi csipke végben, szalagban vagy mintázott darabokban

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Szövött címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban, alakra vagy méretre vágva, de nem hímezve

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Zsinór és díszítőpaszomány méteráruban, bojt, rojt, pompon és hasonló cikkek

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

ex 63

Kötött vagy hurkolt kelme szintetikus szálból, legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal-tartalommal, és kötött vagy hurkolt kelme legalább 5 tömegszázalék gumiszál-tartalommal

 

 

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

ex 65

Kötött vagy hurkolt kelme az ex 63. kategóriába tartozó anyagok kivételével

 

 

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

ex 66

Takaró és útitakaró, a kötött vagy hurkolt kivételével

 

 

ex 6301 10 00

III. B.   CSOPORT

ex 10

Kötött vagy hurkolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

17 pár

59

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

ex 67

Kötött vagy hurkolt anyagból készített ruházati kiegészítők, a csecsemők számára készülteken kívül; minden fajta háztartási textília kötött vagy hurkolt anyagból; kötött vagy hurkolt függöny (drapéria is), belső vászonroló, sötétítő függöny, ágyfüggöny és más lakástextília; kötött vagy hurkolt takaró és útitakaró, más kötött vagy hurkolt cikkek, beleértve a ruházati kellékeket és tartozékokat

 

 

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

ex 69

Női vagy leányka kombiné és alsószoknya, kötött vagy hurkolt

7,8

128

ex 6108 19 00

ex 72

Fürdőruha

9,7

103

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

ex 75

Férfi- vagy fiúöltöny és ruhaegyüttes, kötött vagy hurkolt textilanyagból

0,80

1 250

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

ex 85

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, a 159. kategóriába tartozók kivételével

17,9

56

ex 6215 90 00

ex 86

Csípőszorító és nadrágos csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áruk, ezek részei is, kötött vagy hurkolt anyagból is

8,8

114

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

ex 87

Kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű, nem kötött vagy hurkolt

 

 

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

ex 88

Harisnya, térdzokni és bokazokni, nem kötött vagy hurkolt; más ruházati kellékek és tartozékok, ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei, a csecsemőruházat és kiegészítők kivételével, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

 

 

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

ex 91

Sátor

 

 

ex 6306 29 00

ex 94

Vatta textilanyagokból és ebből készült áruk; legfeljebb 5 mm hosszú textilszál (pihe), textilpor és őrölt elemi szál

 

 

ex 9619 00 39ex 5601 29 00ex 5601 30 00

ex 95

Nemez és ebből készült áruk, impregnált vagy bevont is, a padlóborítók kivételével

 

 

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

ex 97

Csomózott háló zsinegből, kötélből vagy hajókötélből, összeállított halászháló fonalból, zsinegből, kötélből vagy hajókötélből

 

 

ex 5608 90 00

ex 98

Fonalból, zsinegből, kötélből, kábelből vagy hajókötélből készült egyéb áru, a textilanyagok, az ilyen anyagokból készült áruk és a 97. kategóriába tartozó áruk kivételével

 

 

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

ex 99

Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló, kalapkészítéshez használt, merevített textilszövet

 

 

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra felvitt bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Gumizott textilszövet, nem kötött vagy hurkolt, a gumigyártásban használt szövet kivételével

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Más módon impregnált vagy bevont szövet festett szövet színházi vagy stúdió-(műtermi) díszletek vagy hasonlók számára, az ex 100. kategóriába tartozók kivételével ex 100.

ex 5907 00 00

ex 100

Textilszövet cellulózszármazékkal vagy más műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve

 

 

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

ex 109

Ponyva, vitorla, vászontető és napellenző

 

 

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

ex 110

Felfújható matrac, szőtt textilanyagból

 

 

ex 6306 40 00

ex 111

Kempingcikk szőtt textilanyagból, a felfújható matrac és a sátor kivételével

 

 

ex 6306 90 00

ex 112

Más készáru szőtt textilanyagból, az ex 113. és az ex 114. kategóriába tartozók kivételével

 

 

ex 6307 20 00ex 6307 90 98

ex 113

Padló-, edény- és portörlő ruha a kötött vagy hurkolt kivételével

 

 

ex 6307 10 90

ex 114

Szőtt textilanyag és textiláru műszaki célra, a 136. kategóriába tartozók kivételével

 

 

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

IV.   CSOPORT

115

Len- vagy ramifonal

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Len vagy rami szövetanyag

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Asztalnemű, testápolási és konyhai textília lenből vagy ramiból, a kötött vagy hurkolt kivételével

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Függöny (beleértve a drapériát is), belső vászonroló, sötétítő függöny és ágyfüggöny, más lakástextília, nem kötött vagy hurkolt, lenből vagy ramiból

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel, fonva is, lenből vagy ramiból

 

 

ex 5607 90 90

122

Zsák és zacskó áruk csomagolására, lenből, használt, a kötött vagy hurkolt kivételével

 

 

ex 6305 90 00

123

Bolyhos szövet és zseníliaszövet, lenből vagy ramiból, a szövött keskenyáru kivételével

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, lenből vagy ramiból, a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6214 90 00

V.   CSOPORT

124

Szintetikus vágott szálak

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Szintetikus végtelen szálból készült fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

 

 

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofil, szalag (pl.: mesterséges műszalma és hasonlók) és catgut-utánzat szintetikus anyagokból

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Mesterséges vágott szálak

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Mesterséges végtelen szálból készült fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben, egyágú fonal viszkózselyemből, nem sodorva vagy méterenként legfeljebb 250 sodrattal, valamint egyágú terjedelmesített fonal cellulóz-acetátból

 

 

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofil, szalag (pl.: mesterséges műszalma és hasonlók) és catgut-utánzat mesterséges textilanyagokból

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Kártolt vagy fésült durva állati szőr

 

 

5105 40 00

129

Durva állati szőrből vagy lószőrből készült fonal

 

 

5110 00 00

130 A

Selyemfonal, a selyemhulladékból készült fonal kivételével

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Selyemfonal, a 130. A kategóriába tartozók kivételével silk-worm gut

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Fonal más növényi textilrostból

 

 

5308 90 90

132

Papírfonal

 

 

5308 90 50

133

Valódi kenderfonal

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Fémezett fonal

 

 

5605 00 00

135

Szövet durva állati szőrből vagy lószőrből

 

 

5113 00 00

136 A

Selyemből vagy selyemhulladékból készült szövet, a fehérítetlen, mosott vagy fehérített kivételével

 

 

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

136 B

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból a 136A kategóriába tartozók kivételével

 

 

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Bolyhos szövet, zseníliaszövet és keskenyáru selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Szövet papírfonalból és más textilrostokból, a rami kivételével

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Fémszálból vagy fémezett fonalból szőtt szövet

 

 

5809 00 00

140

Kötött vagy hurkolt kelme textilanyagból, a gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból készültek kivételével

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Takaró és útitakaró textilanyagból, a gyapjúból,, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból készültek kivételével

 

 

ex 6301 90 90

142

Szőnyeg és más textil padlóborító szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növények rostjaiból vagy manilakenderből

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Nemez durva állati szőrből

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Zsineg, kötél és hajókötél fonva is, abakából (manilakender) vagy valódi kenderből

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Kötöző- vagy bálázózsineg mezőgazdasági gépek részére, szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növények rostjaiból

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Zsineg, kötél és hajókötél szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növények rostjaiból, a 146. A kategóriába tartozó termékek kivételével

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Zsineg, kötél és hajókötél fonva vagy sodorva is, az 5303 vámtarifaszám alá tartozó jutából vagy más textilháncsrostból

 

 

ex 5607 90 20

147

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék és foszlatott anyag, a nem kártolt vagy nem fésült kivételével

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Jutafonal vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más textilháncsrostból készült fonal

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Kókuszrost fonal

 

 

5308 10 00

149

Jutaszövet vagy más háncsrostból készült szövet, 150 cm-t meghaladó szélességű

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Jutaszövet vagy más háncsrostból készült szövet, 150 cm-t meghaladó szélességű; Zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy más textilháncsrostból, nem használt

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)

 

 

5702 20 00

151 B

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, nem tűzve, nem pelyhesítve, jutából vagy más textilháncsrostból

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Tűnemez jutából vagy más textilháncsrostból, nem impregnált vagy bevont, a padlóborítók kivételével

 

 

5602 10 11

153

Zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más textilháncsrostból, használt

 

 

6305 10 10

154

Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó

 

 

5001 00 00

Nyersselyem (nem sodorva)

5002 00 00

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék és foszlatott anyag, nem kártolt, nem fésült

ex 5003 00 00

Gyapjú nem kártolva, nem fésülve

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Finom vagy durva állati szőr, nem kártolva, nem fésülve

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Gyapjú vagy finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott anyag kivételével

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Foszlatott anyag gyapjúból, vagy finom vagy durva állati szőrből

5104 00 00

Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami és másutt nem említett növényi eredetű rost nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva: kóc, kóchulladék és más rostok hulladéka, kókuszrost és abaka kivételével

5305 00 00

Pamut nem kártolva, nem fésülve

5201 00 105201 00 90

Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Kender (Cannabis sativa), nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; valódi kenderkóc és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5302 10 005302 90 00

Abaka (Manilakender vagy Musa Textilis Nee) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5305 00 00

Juta és más textilháncsrost (kivéve: a len, tiszta kender és rami) nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kenderkóc és hulladék jutából vagy más textilháncsrostból (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5303 10 005303 90 00

Egyéb növényi textilszál nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kenderkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5305 00 00

156

Női vagy leánykablúz és pulóver, selyemből vagy selyemhulladékból, kötött vagy hurkolt

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Kötött vagy hurkolt ruházat, az ex 10., ex 12., ex 13., ex 24., ex 27., ex 28., ex 67., ex 69., ex 72., ex 73., ex 75., ex 83. és a 156. kategóriába tartozók kivételével

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Ruha, blúz és ingblúz, nem kötött vagy hurkolt, selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

6204 49 106206 10 00

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, nem kötött vagy hurkolt, selyemből vagy selyemhulladékból

6214 10 00

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, selyemből vagy selyemhulladékból

6215 10 00

160

Zsebkendő selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

ex 6213 90 00

161

Ruházat, nem kötött vagy hurkolt, az ex 14., ex 15., ex 18., ex 31., ex 68., ex 72., ex 78., ex 86., ex 87., ex 88. és a 159. kategóriába tartozók kivételével

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00


(1)  Megjegyzés: kizárólag az 1-114. kategóriára vonatkozik az Orosz Föderáció és Szerbia kivételével, amelyek esetében az 1-161. kategóriára vonatkozik.

(2)  Csak a Kínából származó behozatalra vonatkozik.


17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/42


A BIZOTTSÁG 1322/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 16.)

az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló 517/94/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló, 1994. március 7-i 517/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 28. cikkére,

mivel:

(1)

A harmadik országokból származó egyes textiltermékek behozatalára vonatkozó közös szabályokat aktualizálni kell a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) módosításainak figyelembe vétele érdekében, amelyek az 517/94/EK rendelet I. mellékletében szereplő egyes kódokat is érintik.

(2)

Az 517/94/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 517/94/EK rendelet 25. cikkével létrehozott, textiltermékekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 517/94/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 67., 1994.3.10., 1. o.

(2)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.


MELLÉKLET

Az 517/94/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

A.   AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT TEXTILTERMÉKEK

1.

A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályainak sérelme nélkül, az árumegnevezés megfogalmazása csak jelzésértékűnek tekintendő, mivel az egyes kategóriákba tartozó termékeket – ezen a mellékleten belül – a KN-kódok határozzák meg. Amennyiben a KN-kód előtt „ex” jelzés áll, az egyes kategóriákba tartozó termékeket együttesen határozza meg a KN-kód és a megfelelő megnevezés hatálya.

2.

A férfi vagy fiú-, illetve női vagy leánykaruházatként nem azonosítható ruházatot ez utóbbi kategóriába kell besorolni.

3.

A „csecsemőruházat” kifejezés a legfeljebb 86-os kereskedelmi méretű ruházat megnevezésére szolgál.

Kategória

Megnevezés

2012. évi KN-kód

Egyenértékűségi táblázat

darab/kg

g/darab

(1)

(2)

(3)

(4)

I.A.   CSOPORT

1

Pamutfonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Pamutszövet, a gézszövet, frottírszövet, szövött keskenyáru, bolyhos szövet, zseníliaszövet, tüll és más hálószövet kivételével

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Ebből: a fehérítetlen vagy fehérített kivételével

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Szövet szintetikus szálból (vágott vagy hulladék), a szövött keskenyáru, bolyhos szövet (a frottírszövetet is beleértve) és a zseníliaszövet kivételével

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Ebből: a fehérítetlen vagy fehérített kivételével

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

I.B.   CSOPORT

4

Ing, T-ing (póló), könnyű, finom kötésű póló, magas nyakú ing és pulóver (a gyapjúból vagy finom állati szőrből készültek kivételével), atléta és más alsó trikóing és hasonló áru kötött vagy horgolt anyagból

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Ujjas mellény, pulóver, ujjatlan bebújós pulóver, mellény, kabátka szett, kardigán, hálókabát és ing (zakó és blézer kivételével), anorák, viharkabát, lemberdzseki és hasonló áru kötött vagy horgolt anyagból

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Férfi vagy fiú szövött bricsesznadrág, sortnadrág (kivéve az úszónadrágot) és hosszúnadrág (a pantallót is beleértve); női vagy lányka szövet hosszúnadrág és pantalló, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból; tréningruha alsó része, bélelt, a 16. vagy 29. kategóriába tartozók kivételével, pamutból vagy mesterséges szálból

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Női vagy leánykablúz, ing és ingblúz, kötött vagy horgolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Férfi- vagy fiúing, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

II.A.   CSOPORT

9

Frottírtörölköző és hasonló frottírszövet pamutból; fürdőszobai és konyhai textília, a kötött és horgolt anyagok kivételével, frottírtörölköző anyagából és pamut frottírszövetből

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Ágynemű, a kötött és horgolt anyagok kivételével

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Szintetikus vágott vagy hulladék szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Ebből akril

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Mesterséges vágott vagy hulladék szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Bolyhos szövet és zseníliaszövet (a pamut frottírtörölköző vagy pamut frottírszövet és a szövött keskenyáru kivételével) és tűzött szövetek, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Ebből pamut kordbársony

 

 

5801 22 00

39

Asztalnemű, fürdőszobai és konyhai textília, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, a frottírtörölköző vagy hasonló pamut frottírszövet kivételével

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

GROUP II B

12

Harisnyanadrág, harisnya, térdzokni, egyéb harisnyaáru, zokni, bokazokni, gyermekzokni és hasonlók, kötött vagy horgolt anyagból (a csecsemőholmi kivételével), beleértve a 70. kategória kivételével a visszeres lábra való gumiharisnyát

24,3 pár

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Férfi vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág, női vagy leányka rövidnadrág és alsónadrág, kötött vagy horgolt, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Férfi- vagy fiú felsőkabát, esőkabát és egyéb kabát, pelerin, köpeny és hasonló áru, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból (a parka kivételével) (21. kategória)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Női vagy leányka szövet felsőkabát, esőkabát és egyéb kabát, köpeny és pelerin; kabát és blézer gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból (a 21. kategóriába tartozó parka kivételével)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Férfi- vagy fiúöltöny és ruhaegyüttes (a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével), gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból, a síruha kivételével; férfi- vagy fiú tréningruha béléssel, amelynek külső része egységesen ugyanabból a szövetből készült, pamutból vagy mesterséges szálból

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Férfi vagy fiú -zakó és -blézer, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Női vagy leányka atlétaing és más alsóing, kombiné, alsószoknya, rövidnadrág, alsónadrág, hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköntös, háziköntös és hasonló áru, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10Ex96190059

19

Zsebkendő, a kötött és horgolt anyagból készültek kivételével

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Parka; anorák, viharkabát, lemberdzseki és hasonló áru, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból bélelt tréningruha-felső, a 16. vagy 29. kategória kivételével, pamutból vagy mesterséges szálból

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Férfi vagy fiú hálóing, pizsama, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áru, kötött vagy horgolt anyagból

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Női vagy leányka hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áru, kötött vagy horgolt anyagból

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Női vagy leánykaruha gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Női vagy leánykaszoknya és nadrágszoknya

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy horgolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Női vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból, a síruha kivételével; női vagy leányka tréningruha béléssel, amelynek külső része ugyanabból a szövetből készült, pamutból vagy mesterséges szálból

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Melltartó, szőtt, kötött vagy horgolt anyagból

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Csecsemőruha és tartozékai, a 10. és 87. kategóriába tartozó gyerekkesztyű, ujjatlan, illetve egyujjas kesztyű kivételével, valamint a 88. kategóriába tartozó csecsemő harisnya, zokni és gyermekzokni a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Tréningruha kötött vagy horgolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Férfi vagy fiú ipari vagy munkaruha, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Női vagy leányka kötény, munkaruha-overall és más ipari és munkaruházat, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Síruha, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

 

 

ex 6211 20 00

78

Ruházati cikkek, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, a 6., 7., 8., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 26., 27., 29., 68., 72., 76. és 77. kategóriába tartozó ruházati cikkek kivételével

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00Ex96190059

83

Felsőkabát, zakó, blézer és egyéb ruházati cikkek, beleértve a síruhát is, kötött vagy horgolt anyagból készültek anyagból, a 4., 5., 7., 13., 24., 26., 27., 28., 68., 69., 72., 73., 74. és 75. kategóriába tartozó ruházati cikkek kivételével

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

III.A.   CSOPORT

33

Polietilén vagy polipropilén csíkból vagy hasonló anyagból készített szintetikus, műselyem fonalból szőtt anyag, 3 m alatti szélességben

 

 

5407 20 11

Zsák és zacskó áruk csomagolására, nem kötött vagy horgolt, csíkból vagy hasonlóból

6305 32 196305 33 90

34

Szintetikus végtelen szálú fonalból készült szövet, szalagból vagy hasonló termékből, polietilénből vagy polipropilénből, amelynek szélessége 3 m, vagy annál több

 

 

5407 20 19

35

Szövetek szintetikus szálból, a 114. kategória gumiabroncsaihoz valók kivételével

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Ebből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Mesterséges szálból készült szövet, a 114. kategóriába tartozó, abroncsokhoz való szövetek kivételével

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Ebből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Szövet mesterséges vágott szálból

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Ebből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Kötött vagy horgolt függönykelme szintetikus szálból, beleértve a függönyhálót is

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Függönyháló, a kötött vagy horgolt kivételével

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Szőtt függöny (beleértve a drapériát, belső vászonrolót, sötétítő függönyt, ágyfüggönyt és más lakástextíliát), a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Szintetikus (végtelen) szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, a nem terjedelmesített, egyágú, sodratlan vagy méterenként 50-nél nem több sodratú fonal kivételével

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Fonal mesterséges végtelen szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5401 20 10

Fonal mesterséges szálból; fonal mesterséges végtelen szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, az egyágú, sodratlan vagy méterenként 250-nél nem több sodratú viszkózselyem fonal és az egyágú, nem terjedelmesített cellulóz-acetát fonal kivételével

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Végtelen mesterséges szálból készült fonal, fonal mesterséges vágott szálból, pamutfonal, kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Kártolt vagy fésült birka- vagy báránygyapjú, vagy más finom állati szőr

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Fonal kártolt vagy fésült birka- vagy báránygyapjúból (kártolt gyapjúfonal) vagy más kártolt finom állati szőrből, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Fonal fésült birka- vagy báránygyapjúból (fésült fonal) vagy más fésült finom állati szőrből, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Birka- vagy báránygyapjúból vagy más finom állati szőrből készült fonal, kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Szövet birka- vagy báránygyapjúból vagy más finom állati szőrből

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Pamut kártolva vagy fésülve

 

 

5203 00 00

53

Pamut gézszövet

 

 

5803 00 10

54

Mesterséges vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál, beleértve a hulladékot is

 

 

5507 00 00

55

Szintetikus vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál, beleértve a hulladékot is

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Szintetikus vágott szálból készült (beleértve a hulladékot is) fonal, kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító (konfekcionálva is)

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Szőnyeg és más textil padlóborító, az 58. kategóriába tartozó szőnyegek kivételével

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl.: pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is;

 

 

5805 00 00

61

Szövött keskenyáru, vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru (szalagutánzat) az ex 62. kategóriába tartozó címkék és hasonló áru kivételével.

Gumival kombinált textilanyagból készült rugalmas szövet és szegély (nem kötött vagy horgolt)

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Zseníliafonal (beleértve a pelyhes zseníliafonalat is), paszományozott fonal (a fémezett fonal és a paszományozott lószőrfonal kivételével)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tüll és más hálószövet, a szövött, kötött és horgolt kelmék kivételével, kézi vagy gépi csipke végben, szalagban vagy mintázott darabokban

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Szövött címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban, alakra vagy méretre vágva, de nem hímezve

5807 10 105807 10 90

Zsinór és díszítőpaszomány méteráruban; bojt, rojt, pompon és hasonló cikkek

5808 10 005808 90 00

Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Kötött vagy horgolt kelme szintetikus szálból, legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal-tartalommal, és kötött vagy horgolt kelme legalább 5 tömegszázalék gumiszál-tartalommal

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschel csipke és „hosszúbolyhos” kelme szintetikus szálból

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Kötött vagy horgolt kelme a 38.A és a 63. kategóriába tartozó anyagok kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Takaró és útitakaró, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

III.B.   CSOPORT

10

Kötött vagy horgolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

17

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Kötött vagy horgolt anyagból készített ruházati kiegészítők, a csecsemők számára készülteken kívül; minden fajta háztartási textília kötött vagy horgolt anyagból; kötött vagy horgolt függöny (drapéria is), belső vászonroló, sötétítő függöny, ágyfüggöny és más lakástextília; kötött vagy horgolt takaró és útitakaró, más kötött vagy horgolt cikkek, beleértve a ruházati kellékeket és tartozékokat

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Ebből: Zsák és zacskó, áruk csomagolására, polietilén vagy polipropilén csíkból

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Női vagy leányka kombiné és alsószoknya, kötött vagy horgolt

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Harisnyanadrág és harisnya, szintetikus szálakból, amelyben az egyágú fonal finomsága kevesebb, mint 67 decitex (6,7 tex)

30,4 pár

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Női (hosszú) harisnya szintetikus szálból

ex 6115 10 906115 96 91

72

Fürdőruha, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Női vagy leánykakosztüm és ruhaegyüttes, kötött vagy horgolt textilanyagból, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból, a síruha kivételével

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, kötött vagy horgolt textilanyagból, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból, a síruha kivételével

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Csípőszorító és nadrágos csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru, valamint ezek részei, kötött vagy horgolt anyagból készültek is

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű, nem kötött vagy horgolt

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Harisnya, térdzokni és bokazokni, nem kötött vagy horgolt; más ruházati kellékek és tartozékok, ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei, a csecsemőruházat és kiegészítők kivételével, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel szintetikus szálból, fonva is

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Sátor

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Zsák és zacskó áruk csomagolására, szövetből, a polietilén- vagy polipropilén-csíkból készült kivételével

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vatta textilanyagokból és ebből készült áruk; legfeljebb 5 mm hosszú textilszál (pihe), textilpor és őrölt elemi szál

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Nemez és ebből készült áruk, impregnált vagy bevont is, a padlóborítók kivételével

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Nem szőtt szövet és ebből készült áruk, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Csomózott háló zsinegből, kötélből vagy hajókötélből, összeállított halászháló fonalból, zsinegből, kötélből vagy hajókötélből

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Fonalból, zsinegből, kötélből, kábelből vagy hajókötélből készült egyéb áru, a textilanyagok, az ilyen anyagokból készült áruk és a 97. kategóriába tartozó áruk kivételével

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló merevített textilszövet kalapkészítéshez

 

 

5901 10 005901 90 00

Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is

5904 10 005904 90 00

Gumizott textilszövet, nem kötött vagy horgolt, a gumigyártásban használt szövet kivételével

5906 10 005906 99 105906 99 90

Más módon impregnált vagy bevont textilszövet; festett kanavász színházi stúdió-(műtermi) díszletek vagy hasonlók számára, a 100. kategóriába tartozók kivételével

5907 00 00

100

Textilszövet cellulózszármazékkal vagy más műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel, fonva is, a szintetikus szálból készült kivételével

 

 

ex 5607 90 90

109

Ponyva, vitorla, vászontető és napellenző

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Felfújható matrac szőtt textilanyagból

 

 

6306 40 00

111

Kempingcikk szőtt textilanyagból, felfújható matrac és sátor kivételével

 

 

6306 90 00

112

Más készáru szövött textilanyagból, a 113. és 114. kategóriába tartozók kivételével

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Padló-, edény- és portörlő ruha a kötött vagy horgolt kivételével

 

 

6307 10 90

114

Szőtt textilanyag és textiláru műszaki célra

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

IV.   CSOPORT

115

Len- vagy ramifonal

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Len- vagy ramiszövet

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Asztalnemű, fürdőszobai és konyhai textília lenből vagy ramiból, a kötött és horgolt anyagok kivételével

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Függöny (beleértve a drapériát is), belső vászonroló, sötétítő függöny és ágyfüggöny, más lakástextília, nem kötött vagy horgolt, lenből vagy ramiból

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel, fonva is, lenből vagy ramiból

 

 

ex 5607 90 90

122

Zsák és zacskó áruk csomagolására, lenből, használt, a kötött vagy horgolt kivételével

 

 

ex 6305 90 00

123

Bolyhos szövet és zseníliaszövet, lenből vagy ramiból, a szövött keskenyáru kivételével

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, lenből vagy ramiból, a kötött vagy horgolt kivételével

ex 6214 90 00

V.   CSOPORT

124

Szintetikus vágott szálak

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Szintetikus végtelen szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, a 41. kategóriába tartozó fonal kivételével

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofil, szalag (pl.: mesterséges műszalma és hasonlók) és catgut-utánzat szintetikus anyagokból

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Mesterséges vágott szál

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Mesterséges végtelen szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, a 42. kategóriába tartozó fonal kivételével

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofil, szalag (pl.: mesterséges műszalma és hasonlók) és catgut-utánzat mesterséges textilanyagokból

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Kártolt vagy fésült, durva állati szőr

 

 

5105 40 00

129

Durva állati szőrből vagy lószőrből készült fonal

 

 

5110 00 00

130 A

Selyemfonal, a selyemhulladékból készült fonal kivételével

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Selyemfonal, a 130. A kategóriába tartozó kivételével, selyemhernyóbél

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Fonal más növényi textilszálból

 

 

5308 90 90

132

Papírfonal

 

 

5308 90 50

133

Valódi kenderfonal

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Fémezett fonal

 

 

5605 00 00

135

Szövet durva állati szőrből vagy lószőrből

 

 

5113 00 00

136

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Bolyhos szövet, zseníliaszövet és keskenyáru selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Szövet papírfonalból és más textilszálból, a rami kivételével

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Fémszálból vagy fémezett fonalból szőtt szövet

 

 

5809 00 00

140

Kötött vagy horgolt kelme textilanyagból, a gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus szálból készültek kivételével

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Takaró és útitakaró textilanyagból, a gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus szálból készültek kivételével

 

 

ex 6301 90 90

142

Szőnyeg és más textil padlóborító szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növény rostjából vagy manilakenderből

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Nemez durva állati szőrből

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Zsineg, kötél és hajókötél fonva is, abakából (manilakender) vagy valódi kenderből

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Kötöző- vagy bálázózsineg mezőgazdasági gépek részére, szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növény rostjából

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Zsineg, kötél és hajókötél szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növény rostjából, a 146. A kategóriába tartozó termékek kivételével

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Zsineg, kötél és hajókötél fonva vagy sodorva is, az 5303 vámtarifaszám alá tartozó jutából vagy más textilháncsrostból

 

 

ex 5607 90 20

147

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék és foszlatott anyag, a nem kártolt vagy fésült kivételével

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Jutafonal vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más textilháncsrostból készült fonal

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Kókuszrost fonal

 

 

5308 10 00

149

Jutaszövet vagy más háncsrostból készült szövet, 150 cm-t meghaladó szélességű

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Jutaszövet vagy más háncsrostból készült szövet, 150 cm-t meghaladó szélességű; Zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy más textilháncsrostból, nem használt

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)

 

 

5702 20 00

151 B

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, nem tűzve, nem pelyhesítve, jutából vagy más textilháncsrostból

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Tűnemez jutából vagy más textilháncsrostból, nem impregnált vagy bevont, a padlóborítók kivételével

 

 

5602 10 11

153

Zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más textilháncsrostból, használt

 

 

6305 10 10

154

Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó

 

 

5001 00 00

Nyersselyem (nem sodorva)

5002 00 00

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék és foszlatott anyag, nem kártolt vagy fésült

ex 5003 00 00

Gyapjú nem kártolt vagy fésült

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Finom vagy durva állati szőr, nem kártolt vagy fésült

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Gyapjú vagy finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott anyag kivételével

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Foszlatott anyag gyapjúból, vagy finom vagy durva állati szőrből

5104 00 00

Len nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva; lenkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami és más növényi eredetű rost nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kóc, kóchulladék és más rostok hulladéka, kókuszrost és abaka kivételével

5305 00 00

Pamut nem kártolva, nem fésülve

5201 00 105201 00 90

Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva; valódi kenderkóc és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5302 10 005302 90 00

Abaka (Manilakender vagy Musa Textilis Nee) nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5305 00 00

Juta és más textilháncsrost (kivéve: len, tiszta kender és rami) nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kenderkóc és hulladék jutából vagy más textilháncsrostból (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5303 10 005303 90 00

Egyéb növényi textilszál nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kenderkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5305 00 00

156

Női vagy leánykablúz és pulóver, selyemből vagy selyemhulladékból, kötött vagy horgolt

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Kötött vagy horgolt ruházat, az 1-123. és a 156. kategóriába tartozók kivételével

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Ruha, blúz és ingblúz, nem kötött vagy horgolt, selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

6204 49 106206 10 00

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, nem kötött vagy horgolt, selyemből vagy selyemhulladékból

6214 10 00

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, selyemből vagy selyemhulladékból

6215 10 00

160

Zsebkendő selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

ex 6213 90 00

161

Ruházat, nem kötött, nem horgolt, az 1-123. és a 159. kategóriába tartozók kivételével

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

B.   AZ 1. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT EGYÉB TEXTILTERMÉKEK

Kombinált nómenklatúra szerinti kódok

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 90

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 00

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 00

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10”


17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/57


A BIZOTTSÁG 1323/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 16.)

az 517/94/EK tanácsi rendelet értelmében a 2012. évre meghatározott textilkvóták kezelésére és elosztására vonatkozó szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások, vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló, 1994. március 7-i 517/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (3) és (6) bekezdésére, valamint 21. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 517/94/EK rendelet egyes harmadik országokból származó textiltermékek behozatalára mennyiségi korlátozásokat állapított meg, amelyek az érkezési sorrendben történő kiszolgálás módszere alapján kerülnek felosztásra.

(2)

E rendelet értelmében bizonyos körülmények között lehetséges más felosztási módszereket is alkalmazni, a kontingenseket részletekre bontani vagy fenntartani a különleges mennyiségi korlátozások egy részét kizárólag azokra az igénylésekre, amelyekhez csatolták a korábbi behozatal eredményeinek igazolását.

(3)

A kereskedelem folyamatosságának indokolatlan megzavarását elkerülendő, a 2012. évre megállapított kontingensek kezelésére vonatkozó szabályokat a kontingensév kezdete előtt el kell fogadni.

(4)

A korábbi években elfogadott intézkedések – mint például az 517/94/EK tanácsi rendelet értelmében a 2011. évre meghatározott textilkvóták kezelésére és elosztására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2010. december 9-i 1159/2010/EU bizottsági rendeletben (2) foglaltak – kielégítőnek bizonyultak, ennélfogva helyénvaló a 2012. évre hasonló szabályokat elfogadni.

(5)

A lehető legtöbb gazdasági szereplő igényeinek kielégítéséhez célszerű az érkezési sorrendben történő felosztási módszert rugalmasabbá tenni azáltal, hogy az egyes gazdasági szereplők számára felosztott mennyiségekre e módszer alapján felső határ kerül megállapításra.

(6)

A kereskedelem bizonyos fokú folyamatosságának és a kontingensek hatékony kezelésének biztosításához engedélyezni kell a gazdasági szereplők számára, hogy 2012-re az első behozatali engedélyt ugyanolyan mennyiségre kérjék, mint amennyi a 2011. évi behozataluk volt.

(7)

A kontingensek optimális kihasználásához az a gazdasági szereplő, aki az engedélyezett mennyiség legalább felét már felhasználta, újabb mennyiséget igényelhet, amennyiben rendelkezésre állnak még mennyiségek a kontingensben.

(8)

A megfelelő igazgatás biztosítása érdekében a behozatali engedélyek a kiállítás napjától számított kilenc hónapig, de legkésőbb az év végéig érvényesek. A tagállamok csak azután adják ki az engedélyeket, miután a Bizottság értesítette őket, hogy a mennyiségek rendelkezésre állnak, és csak akkor, ha a gazdasági szereplő bizonyítani tudja a szerződés meglétét, és ellentétes különleges rendelkezés hiányában igazolni tudja, hogy az érintett kategóriákra és országokra e rendelet értelmében még nem kapott közösségi behozatali engedélyt. Az illetékes nemzeti hatóságok számára azonban engedélyezni kell, hogy az importőr kérésére három hónappal, de legkésőbb 2013. március 31-ig meghosszabbítsák azokat az engedélyeket, amelyeknek legalább fele már felhasználásra került a hosszabbítás iránti kérelem benyújtásának időpontjáig.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 517/94/EK rendelet 25. cikkével létrehozott, textiltermékekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet célja az 517/94/EK rendelet IV. mellékletében meghatározott egyes textiltermékek behozatalára vonatkozó mennyiségi kontingensek kezelésével kapcsolatos szabályok megállapítása a 2012. évre.

2. cikk

Az 1. cikkben említett kontingensek felosztása a tagállamok által a Bizottsághoz továbbított, azon egyéni gazdasági szereplők igényléseit tartalmazó bejelentések érkezési sorrendjében történik, akik az I. mellékletben meghatározott, az egyes gazdasági szereplőkre megállapított maximális mennyiségeket nem lépik túl.

A maximális mennyiségek azonban nem alkalmazandók azokra a gazdasági szereplőkre, akik a 2012. évre vonatkozó első igényléskor bizonyítani tudják az illetékes nemzeti hatóságok felé a 2011-re szóló behozatali engedélyek alapján, hogy adott kategóriák és adott harmadik országok tekintetében több volt a behozataluk, mint a kategóriánként megállapított maximális mennyiség.

E gazdasági szereplők esetében az illetékes hatóságok engedélyezhetik a behozatalt, amennyiben az nem haladja meg a 2011-ben az adott harmadik országok és adott kategóriák vonatkozásában történt behozatal mennyiségét, feltéve, hogy elegendő kontingens áll rendelkezésre.

3. cikk

Az az importőr, amely a számára e rendelet értelmében felosztott mennyiség legalább 50 százalékát felhasználta, újabb igénylést nyújthat be ugyanarra a kategóriára és származási országra, amennyiben a mennyiségek nem haladják meg az I. mellékletben meghatározott maximális mennyiséget.

4. cikk

(1)   A II. mellékletben felsorolt illetékes nemzeti hatóságok 2012. január 9-én 10 órától kezdődően értesíthetik a Bizottságot a behozatali engedély iránti kérelmekben szereplő mennyiségekről.

Az első albekezdésben megállapított idő brüsszeli időt jelent.

(2)   Az illetékes nemzeti hatóságok csak azt követően adják ki az engedélyeket, miután a Bizottság értesítette őket az 517/94/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése értelmében, hogy a behozatali mennyiségek rendelkezésre állnak.

Csak akkor adják ki az engedélyeket, ha a gazdasági szereplő:

a)

bizonyítja az áruszállításra vonatkozó szerződés meglétét; és

b)

írásban igazolja, hogy az érintett kategóriák és országok tekintetében:

i.

még nem kapott engedélyt e rendelet értelmében; vagy

ii.

kapott engedélyt e rendelet értelmében, de annak legalább 50 százalékát már felhasználta.

(3)   A behozatali engedélyek a kiállítás napjától számított kilenc hónapig, de legkésőbb 2012. december 31-ig érvényesek.

Az illetékes nemzeti hatóságok azonban az importőr kérésére három hónappal meghosszabbíthatják azokat az engedélyeket, amelyeknek legalább 50 % százaléka már felhasználásra került a kérelem benyújtásának időpontjáig. A hosszabbítás semmilyen körülmények között nem nyúlhat túl 2013. március 31-én.

5. cikk

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 67., 1994.3.10., 1. o.

(2)  HL L 326., 2010.12.10., 25. o.


I. MELLÉKLET

A 2. és 3. cikkben említett maximális mennyiségek

Érintett ország

Kategória

Egység

Maximális mennyiség

Belarusz

1

kilogramm

20 000

2

kilogramm

80 000

3

kilogramm

5 000

4

darab

20 000

5

darab

15 000

6

darab

20 000

7

darab

20 000

8

darab

20 000

15

darab

17 000

20

kilogramm

5 000

21

darab

5 000

22

kilogramm

6 000

24

darab

5 000

26/27

darab

10 000

29

darab

5 000

67

kilogramm

3 000

73

darab

6 000

115

kilogramm

20 000

117

kilogramm

30 000

118

kilogramm

5 000

Észak-Korea

1

kilogramm

10 000

2

kilogramm

10 000

3

kilogramm

10 000

4

darab

10 000

5

darab

10 000

6

darab

10 000

7

darab

10 000

8

darab

10 000

9

kilogramm

10 000

12

pár

10 000

13

darab

10 000

14

darab

10 000

15

darab

10 000

16

darab

10 000

17

darab

10 000

18

kilogramm

10 000

19

darab

10 000

20

kilogramm

10 000

21

darab

10 000

24

darab

10 000

26

darab

10 000

27

darab

10 000

28

darab

10 000

29

darab

10 000

31

darab

10 000

36

kilogramm

10 000

37

kilogramm

10 000

39

kilogramm

10 000

59

kilogramm

10 000

61

kilogramm

10 000

68

kilogramm

10 000

69

darab

10 000

70

pár

10 000

73

darab

10 000

74

darab

10 000

75

darab

10 000

76

kilogramm

10 000

77

kilogramm

5 000

78

kilogramm

5 000

83

kilogramm

10 000

87

kilogramm

8 000

109

kilogramm

10 000

117

kilogramm

10 000

118

kilogramm

10 000

142

kilogramm

10 000

151A

kilogramm

10 000

151B

kilogramm

10 000

161

kilogramm

10 000


II. MELLÉKLET

A 4. cikkben említett, engedélyezésre jogosult hatóságok jegyzéke

1.   Ausztria

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A

1011 Wien, Österreich

Tel.: +43 171100-0

Fax: +43 171100-8386

2.   Belgium

FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

1210 Brussel

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

3.   Bulgária

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

4.   Ciprus

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Τηλ. +357 2 867100

Φαξ +357 2 375120

5.   Cseh Köztársaság

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.   Dánia

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK – 2100 København

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.   Észtország

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel: +372 6256400

Faks: +372 6313660

8.   Finnország

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI

Puhelin: +358 96141

Faksi: +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

FINLAND

Faksi: +358 204922852

9.   Franciaország

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. + 33 153449026

Fax + 33 153449172

10.   Németország

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn, Deutschland

Tel.: +49 6196-9080

Fax: +49 6196-908800

11.   Görögország

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. +(30 210) 328 6021-22

Φαξ +(30 210) 328 60 94

12.   Magyarország

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax + 36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.   Írország

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Fax (353 1) 631 28 26

14.   Olaszország

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III — Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.   Lettország

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tālr.: + 371 670 132 99/+ 371 670 132 48

Fakss: + 371 672 808 82

16.   Litvánia

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 706 64 658/+ 370 706 64 808

Faks. + 370 706 64 762

17.   Luxemburg

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. + 352 4782371

Fax + 352 466138

18.   Málta

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment

Id-Dipartiment tal-Kummerċ, Id-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta VLT 2000

Malta

Tel. 00 356 256 90 202

Fax 00 356 212 37 112

19.   Hollandia

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. +31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Lengyelország

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: 0048/22/693 55 53

Faks: 0048/22/693 40 21

21.   Portugália

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.   Románia

Ministerul Economiei,

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.   Szlovákia

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel.: +421 24854 2021 / +421 2 4854 7119

Fax: + 421 24342 3919

24.   Szlovénia

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Telefon: +386-4 2974470

Telefaks: +386-4 2974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.   Spanyolország

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17 / 349 38 74

Fax (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.   Svédország

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

27.   Egyesült Királyság

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/65


A BIZOTTSÁG 1324/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 16.)

a harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 1067/2008/EK rendelettől a 2012. év tekintetében való eltérésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 144. cikkére,

mivel:

(1)

A harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendelettől való eltérésről szóló, 2008. október 30-i 1067/2008/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikkének (3) bekezdése értelmében az egyéb harmadik országok tekintetében előírt III. alkontingenst négy negyedéves részidőszakra kell felosztani, amelyek közül az 1. részidőszak január 1-jétől március 31-ig tart, és ezen részidőszakban az alkontingens keretében rendelkezésre álló mennyiségből 594 597 tonna használható fel, a 2. részidőszak pedig április 1-jétől június 30-ig tart, és ezen részidőszak során ugyancsak 594 597 tonna használható fel.

(2)

Tekintettel a piaci helyzetre, indokolt az 1. és a 2. részidőszakot egyetlen, a két részidőszak összesített mennyiségét, azaz 1 189 194 tonnát lefedő részidőszakká összevonni annak érdekében, hogy biztosítható legyen az uniós piacnak a III. kontingens keretébe tartozó gabonafélékkel való folyamatos ellátása a 2012. év vonatkozásában.

(3)

Következésképpen a 2012. év tekintetében helyénvaló eltérni az 1067/2008/EK rendelettől.

(4)

A behozatali engedélyek kibocsátására irányuló eljárás hatékony lebonyolításának a 2012. január 1-jétől kezdődő időszak tekintetében történő biztosítása érdekében indokolt, hogy ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba lépjen.

(5)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1067/2008/EK rendelet 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjától eltérve a 2012. évben az 1. részidőszak 2012. január 1-jétől2012. június 30-ig tart, és 1 189 194 tonnára vonatkozik.

Az 1067/2008/EK rendelet 3. cikke (3) bekezdésének b) pontjától eltérve a 2012. év tekintetében a 2. részidőszak törlésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. június 30-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 290., 2008.10.31., 3. o.


17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/66


A BIZOTTSÁG 1325/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 16.)

az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek a körtére, a citromra, az almára és a cukkinire kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 143. cikke b) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) rendelkezik a XVIII. mellékletében felsorolt termékek behozatalának felügyeletéről. A felügyeletet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) 308d. cikkében meghatározott szabályoknak megfelelően kell gyakorolni.

(2)

A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulóján megkötött mezőgazdasági megállapodás (4) 5. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában, valamint a 2008., a 2009. és a 2010. évre vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb adatok fényében indokolt kiigazítani a körtére, a citromra, az almára és a cukkinire kivetett kiegészítő vámok küszöbszintjét.

(3)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet XVIII. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében található szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.5., 1. o.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(4)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.


MELLÉKLET

„XVIII. MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ BEHOZATALI VÁMOK: IV. CÍM, I. FEJEZET, 2. SZAKASZ

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok sérelme nélkül a termékek megnevezése csupán tájékoztató jellegűnek tekintendő. E melléklet alkalmazásában a kiegészítő vámok alkalmazási körét az e rendelet elfogadásának időpontjában érvényes KN-kódok alkalmazási köre határozza meg.

Tételszám

KN-kód

Árumegnevezés

Alkalmazási időszak

Küszöbszint (tonna)

78.0015

0702 00 00

Paradicsom

október 1-jétől május 31-ig

481 762

78.0020

június 1-jétől szeptember 30-ig

44 251

78.0065

0707 00 05

Uborka

május 1-jétől október 31-ig

92 229

78.0075

november 1-jétől április 30-ig

55 270

78.0085

0709 90 80

Articsóka

november 1-jétől június 30-ig

11 620

78.0100

0709 90 70

Cukkini

január 1-jétől december 31-ig

54 760

78.0110

0805 10 20

Narancs

december 1-jétől május 31-ig

292 760

78.0120

0805 20 10

Clementine

november 1-jétől február végéig

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); wilking és hasonló citrushibridek

november 1-jétől február végéig

99 128

78.0155

0805 50 10

Citrom

június 1-jétől december 31-ig

340 920

78.0160

január 1-jétől május 31-ig

90 108

78.0170

0806 10 10

Csemegeszőlő

július 21-től november 20-ig

80 588

78.0175

0808 10 80

Alma

január 1-jétől augusztus 31-ig

701 247

78.0180

szeptember 1-jétől december 31-ig

64 981

78.0220

0808 20 50

Körte

január 1-jétől április 30-ig

230 148

78.0235

július 1-jétől december 31-ig

35 573

78.0250

0809 10 00

Kajszibarack

június 1-jétől július 31-ig

5 794

78.0265

0809 20 95

Cseresznyefélék a meggy kivételével

május 21-től augusztus 10-ig

30 783

78.0270

0809 30

Őszibarack, beleértve a nektarint is

június 11-től szeptember 30-ig

5 613

78.0280

0809 40 05

Szilva

június 11-től szeptember 30-ig

10 293”


17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/68


A BIZOTTSÁG 1326/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 16.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. december 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 16-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

60,1

MA

69,2

TN

85,7

TR

109,2

ZZ

81,1

0707 00 05

TR

125,1

ZZ

125,1

0709 90 70

MA

43,8

TR

148,5

ZZ

96,2

0805 10 20

AR

40,2

BR

39,0

CL

30,5

MA

57,8

TR

51,6

ZA

54,5

ZZ

45,6

0805 20 10

MA

69,3

TR

79,7

ZZ

74,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

87,9

TR

86,3

ZZ

87,1

0805 50 10

AR

52,9

TR

51,2

ZZ

52,1

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

106,5

ZA

80,2

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

42,7

ZZ

42,7


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/70


A BIZOTTSÁG 1327/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 16.)

az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2011. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2007. május 14-i 533/2007/EK rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 533/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a baromfihús-ágazat termékeinek behozatalára vonatkozóan.

(2)

A 2012. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2011. december első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre állíthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 533/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2012. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozó behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. december 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 16-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 125., 2007.5.15., 9. o.


MELLÉKLET

Csoportszám

Tételszám

Az 1.1.2012-31.3.2012 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

P1

09.4067

2,34745

P3

09.4069

0,396986


17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/72


A BIZOTTSÁG 1328/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 16.)

az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2011. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a tojáságazatra és a tojásfehérjére vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezelésérő szóló, 2007. május 15-i 539/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 539/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a tojás- és tojásfehérje-ágazat termékeinek behozatalára vonatkozóan.

(2)

A 2012. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2011. december első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 539/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2012. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozó behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. december 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 16-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 128., 2007.5.16., 19. o.


MELLÉKLET

Csoportszáma

Tételszám

Az 1.1.2012-31.3.2012 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

E2

09.4401

45,956039


17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/74


A BIZOTTSÁG 1329/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 16.)

az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2011. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 774/94/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. november 26-i 1385/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

A 2012. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2011. december első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1385/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2012. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozó behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. december 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 16-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 309., 2007.11.27., 47. o.


MELLÉKLET

Csoportszám

Tételszám

Az 1.1.2012-31.3.2012 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedélykérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%-ban)

1

09.4410

0,339444

3

09.4412

0,379075

4

09.4420

0,385208

6

09.4422

0,388953


17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/76


A BIZOTTSÁG 1330/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 16.)

az 1384/2007/EK rendelettel megnyitott, Izraelből származó baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2011. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Izraelből származó baromfihús-ágazati termékek közösségi behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 2398/96/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. november 26-i 1384/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

A 2012. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2011. december első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek a 09.4092 tételszámú kontingens esetében az engedélyek kibocsátásához rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre állíthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1384/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2012. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozó behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. december 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 16-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 309., 2007.11.27., 40. o.


MELLÉKLET

Csoportszáma

Tételszám

A 1.1.2012-31.3.2012 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedélykérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%-ban)

IL1

09.4092

77,639751


HATÁROZATOK

17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/78


A TANÁCS 2011/845/KKBP HATÁROZATA

(2011. december 16.)

egyes palesztin személyeknek az Európai Unió tagállamaiba történő ideiglenes befogadásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére és 31. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. november 17-én elfogadta az egyes palesztin személyeknek az Európai Unió tagállamaiba történő ideiglenes befogadásáról szóló 2010/694/KKBP határozatot (1), amely rendelkezett ezen személyeknek az egyes palesztin személyeknek az Európai Unió tagállamaiba történő ideiglenes befogadásáról szóló, 2002. május 21-i 2002/400/KKBP közös álláspontban (2) említett tagországokba való belépésre és az azok területén való tartózkodásra jogosító nemzeti engedélye érvényességének további 12 hónappal történő meghosszabbításáról.

(2)

A 2002/400/KKBP közös álláspont alkalmazásának értékelése alapján a Tanács helyénvalónak tartja ezen engedélyek érvényességének további 12 hónappal történő meghosszabbítását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/400/KKBP közös álláspont 2. cikkében említett tagállamok további 12 hónappal meghosszabbítják a belépésre és a tartózkodásra jogosító, az előbbi közös álláspont 3. cikkének megfelelően biztosított nemzeti engedélyek érvényességét.

2. cikk

A Tanács e határozat elfogadásától számított hat hónapon belül értékeli a 2002/400/KKBP közös álláspont alkalmazását.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

T. NALEWAJK


(1)  HL L 303., 2010.11.19., 13. o.

(2)  HL L 138., 2002.5.28., 33. o.


17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/79


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ATALANTA/5/2011 HATÁROZATA

(2011. december 16.)

a harmadik államoknak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) való hozzájárulása elfogadásáról szóló ATALANTA/2/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat, valamint a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelet (Atalanta) tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló ATALANTA/3/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat módosításáról

(2011/846/KKBP)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 38. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről szóló, 2008. november 10-i 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1) és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel az Atalanta/2/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozatra (2), valamint az Atalanta/3/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozatra (3), és annak kiegészítésére (4),

mivel:

(1)

Az EU műveleti parancsnoka 2008. december 16-án a katonai erők létrehozásával foglalkozó konferenciát tartott.

(2)

Az Ukrajna részéről az Atalanta-művelethez való hozzájárulásra vonatkozóan tett felajánlás, az EU műveleti parancsnokának ajánlása és az Európai Unió Katonai Bizottságának tanácsa alapján Ukrajna hozzájárulását el kell fogadni.

(3)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 5. cikke értelmében Dánia nem vesz részt az Unió védelmi vonatkozású határozatainak és intézkedéseinek kidolgozásában és végrehajtásában,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Atalanta/2/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat 1. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Harmadik államok hozzájárulása

A katonai erők létrehozásával és a személyzeti ellátottsággal foglalkozó konferenciákat követően, továbbá az EU műveleti parancsnokának és az Európai Unió Katonai Bizottságának az ajánlása alapján Norvégiának, Horvátországnak, Montenegrónak, Ukrajnának és Szerbiának a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) történő hozzájárulását a Tanács elfogadja.”.

2. cikk

Az Atalanta/3/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 16-án.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

O. SKOOG


(1)  HL L 301., 2008.11.12., 33. o.

(2)  HL L 109., 2009.4.30., 52. o.

(3)  HL L 112., 2009.5.6., 9. o.

(4)  HL L 119., 2009.5.14., 40. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A 2. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT HARMADIK ÁLLAMOK

Norvégia

Horvátország

Montenegró

Ukrajna

Szerbia”.


17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/81


A TANÁCS 2011/847/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. december 16.)

az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. október 25-i 2010/639/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. október 25-én elfogadta az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozatot.

(2)

Tekintettel a fehéroroszországi helyzet súlyosságára, további személyeket kell felvenni a 2010/639/KKBP határozat IIIA. mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(3)

A 2010/639/KKBP határozat IIIA. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt személyeket fel kell venni a 2010/639/KKBP határozat IIIA. mellékletében szereplő jegyzékbe.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

T. NALEWAJK


(1)  HL L 280., 2010.10.26., 18. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek

 

Név

(A fehérorosz és az orosz név

az angol és a magyar átírás szerint)

Név

(fehéroroszul)

Név

(oroszul)

Születési hely és idő

Tisztség

„1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich (Bandarenka Szjarhej Uladzimiravics)

Bondarenko Sergei Vladimirovich (Bondarenko Szergej Vlagyimirovics)

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Cím: Pervomajszki Körzet közigazgatási hivatalának jogi osztálya Csornogo K. 5417. sz. iroda

Tel.: +375 17 2800264

A minszki Pervomajszki Körzeti Bíróság bírája. 2011. november 24-én elítélte Alesz Bjaljackit, az egyik legismertebb emberijogvédőt, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetőjét, az FIDH alelnökét. A tárgyalás lefolytatására a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével került sor.

Bjaljacki aktívan védelmezte és segítette azokat, akik a civil társadalom és a demokratikus ellenzék tagjaiként elnyomást szenvedtek, illetve akikkel szemben a hatóságok erőszakosan felléptek a 2010. december 19-i választások idején.

2.

Saikouski Uladzimir (Szajkovszki Uladzimir)

Saikovski Vladimir (Szajkovszkij Vlagyimir)

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Cím: Pervomajszki Körzet közigazgatási hivatalának jogi osztálya Csornogo K. 5417. sz. iroda

Tel.: +375 17 2800264

A minszki Pervomajszki Körzeti Bíróság ügyésze. Részt vett Alesz Bjaljacki, az egyik legismertebb emberijogvédő, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetője, az FIDH alelnöke perének tárgyalásában. Az ügyész által a perben előterjesztett vád nyilvánvalóan politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit.

Bjaljacki aktívan védelmezte és segítette azokat, akik a civil társadalom és a demokratikus ellenzék tagjaiként elnyomást szenvedtek, illetve akikkel szemben a hatóságok erőszakosan felléptek a 2010. december 19-i választások idején.”


17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/83


A TANÁCS 2011/848/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. december 16.)

a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. december 20-i 2010/788/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. december 20-án elfogadta a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozatot.

(2)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a Kongói Demokratikus Köztársaságra vonatkozó 1533 (2004) ENSZ BT-határozat alapján létrehozott bizottsága 2011. október 12-én és 2011. november 28-án naprakésszé tette a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékét.

(3)

A 2010/788/KKBP határozat mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt személyeket fel kell venni a 2010/788/KKBP határozat mellékletében szereplő jegyzékbe.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

T. NALEWAJK


(1)  HL L 336., 2010.12.21., 30. o.


MELLÉKLET

A 1. cikkben említett személyek

Név

Egyéb ismert név

Születési idő/születési hely

Azonosító információ

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

Jamil MUKULU

Professor Musharaf

Steven Alirabaki

David Kyagulanyi

Musezi Talengelanimiro

Mzee Tutu

Abdullah Junjuaka

Alilabaki Kyagulanyi

1965

Alternatív születési idő: 1964. január 1.

Ntoke Village,

Ntenjeru Sub County,

Kayunga District,

Uganda.

ugandai

A Szövetséges Demokratikus Erők (ADF) vezetője

parancsnok, Szövetséges Demokratikus Erők;

Nyílt forrásból és hivatalos – többek között az ENSZ BT-nek a Kongói Demokratikus Köztársasággal foglalkozó szankcióbizottságának szakértői csoportja által készített – jelentésekből származó információk szerint Jamil Mukulu a Szövetséges Demokratikus Erők (ADF) katonai vezetője. Az ADF a Kongói Demokratikus Köztársaságban működő, külföldi fegyveres csoport, amely az 1857 (2008) határozat 4. pontjának b) alpontja értelmében akadályozza az ADF fegyvereseinek leszerelését, önkéntes hazatelepülését és áttelepítését.

2011.10.12.

Hussein Muhammad

Nicolas Luumu

Talengelanimiro

 

 

Az ENSZ BT-nek a Kongói Demokratikus Köztársasággal foglalkozó szankcióbizottságának szakértői csoportja arról számolt be, hogy Jamil Mukulu az ADF vezetőjeként járt el és anyagi támogatást is nyújtott a KDK területén működő fegyveres csoportnak.

Több forrás, így az ENSZ BT-nek a Kongói Demokratikus Köztársasággal foglalkozó szankcióbizottságának szakértői csoportja által készített jelentések is megerősítik, hogy Jamil Mukulu emellett továbbra is befolyást gyakorolt a politikai folyamatokra, továbbá közvetlenül vezette és irányította az ADF helyszíni tevékenységeit – és ennek részeként felügyelte a nemzetközi terrorista hálózatokkal ápolt kapcsolatokat –, valamint finanszírozást nyújtott e tevékenységekhez.

Ntabo Ntaberi SHEKA

 

1976. április 4.

Walikale Territory,

Democratic Republic of the Congo

kongói

főparancsnok, Nduma Defence of Congo, Mayi Mayi Sheka csoport

A Mayi Mayi Sheka politikai ágának főparancsnoka, Ntabo Ntaberi Sheka egy olyan kongói csoport politikai vezetője, amely akadályozza a fegyveresek leszerelését, feloszlatását és újrabeilleszkedését. A Mayi Mayi Sheka egy kongói székhelyű militáns csoport, amelynek a KDK keleti részén fekvő Walikale területen vannak bázisai.

A Mayi Mayi Sheka csoport a KDK keleti részén bányák ellen követett el támadásokat, többek között elfoglalta a bisiyei bányákat, és azokat erőszakkal elvette a helyiektől.

Ntabo Ntaberi Sheka ezenkívül többször súlyosan megsértette a nemzetközi jogot is, mely jogsértések közül többnek gyermekek voltak a célpontjai. Ntabo Ntaberi Sheka tervezte meg és rendelte el a 2010. július 30. és augusztus 2. közötti merényletsorozatot, amelynek a kongói kormányerőkkel való együttműködéssel gyanúsított helyi lakosság megbüntetése volt a célja. A merényletek során gyermekeket erőszakoltak meg és raboltak el, kényszermunkára fogták, valamint kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódban részesítették őket. A Mayi Mayi Sheka militáns csoport erőszakkal soroz be fiúkat, valamint soraiban toborzókörutakon beszervezett gyermekek is szolgálnak.

2011.11.28.


17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/85


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG EULEX/2/2011 HATÁROZATA

(2011. december 16.)

az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziója (1) (EULEX KOSOVO) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

(2011/849/KKBP)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 38. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) szóló, 2008. február 4-i 2008/124/KKBP tanácsi együttes fellépésre (2) és különösen annak 12. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) a 2008/124/KKBP együttes fellépés 12. cikkének (2) bekezdése értelmében és a Szerződés 38. cikkével összhangban felhatalmazással bír arra, hogy meghozza az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójának (EULEX KOSOVO) politikai ellenőrzésére és stratégiai irányítására vonatkozó megfelelő határozatokat, beleértve a misszióvezető kinevezéséről szóló határozatot is.

(2)

A Tanács 2010. június 8-án elfogadta az EULEX KOSOVO 2012. június 14-ig történő meghosszabbításáról szóló 2010/322/KKBP határozatot (3).

(3)

A PBB az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára a 2010/431/KKBP határozattal (4) az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziója (EULEX KOSOVO) misszióvezetőjének Xavier BOUT DE MARNHAC-ot nevezte ki 2010. október15-i hatállyal.

(4)

A PBB a 2011/688/KKBP határozattal (5) meghosszabbította Xavier BOUT DE MARNHAC-nak, az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziója (EULEX KOSOVO) misszióvezetőjének a megbízatását 2011. december 14-ig.

(5)

A főképviselő 2011. december 9-én javasolta Xavier BOUT DE MARNHAC, az EULEX KOSOVO misszióvezetője megbízatásának 2012. június 14-ig történő meghosszabbítását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A PBB Xavier BOUT DE MARNHAC-nak, az EULEX KOSOVO misszióvezetőjének megbízatását 2012. június 14-ig meghosszabbítja.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2011. december 15-étől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 16-án.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

O. SKOOG


(1)  Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244 (1999) sz. határozata alapján.

(2)  HL L 42., 2008.2.16., 92. o.

(3)  HL L 145., 2010.6.11., 13. o.

(4)  HL L 202., 2010.8.4., 10. o.

(5)  HL L 270., 2010.10.15., 32. o.


17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/86


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. december 12.)

a 2004/107/EK és a 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó szabályoknak a környezeti levegő minőségére vonatkozó kölcsönös információcsere és jelentéstétel tekintetében történő megállapításáról

(az értesítés a C(2011) 9068. számú dokumentummal történt)

(2011/850/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről szóló, 2004. december 15-i 2004/107/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 28. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2004/107/EK irányelv megállapítja a megadott határidőig teljesítendő célértékeket, egységes vizsgálati módszereket és követelményeket határoz meg a felsorolt szennyező anyagok tekintetében, meghatározza a Bizottságnak átadandó információkat, és gondoskodik arról, hogy az említett szennyező anyagok koncentrációjának mértékére vonatkozó megfelelő információ a nyilvánosság rendelkezésére álljon. Előírja, hogy a környezeti levegő minőségére vonatkozó információ továbbításának tekintetében részletes szabályokat kell elfogadni.

(2)

A 2008/50/EK irányelv megállapítja a környezeti levegő minőségének vizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket. Előírja, hogy a levegő minőségére vonatkozó jelentéstétel és kölcsönös információcsere tekintetében meg kell határozni a környezeti levegő minőségére vonatkozó információkat és az ezen információk tagállamok általi hozzáférhetővé tételére vonatkozó határidőket. Az irányelv azt is előírja, hogy meg kell határozni az ilyen információk jelentésének és cseréjének egyszerűsítésére rendelkezésre álló lehetőségeket.

(3)

A tagállamokban a környezeti levegőszennyezés mérését végző hálózatok és egyedi állomások által szolgáltatott információ és adatok kölcsönös cseréjének létrehozásáról szóló, 1997. január 27-i 97/101/EK tanácsi határozat (3) felsorolja azokat a levegőminőségre vonatkozó információkat, amelyeket a kölcsönös csere keretében a tagállamoknak meg kell adniuk.

(4)

A 2008/50/EK irányelv rendelkezései szerint a 97/101/EK határozat az információtovábbításra és jelentéstételre vonatkozó végrehajtási intézkedések hatálybalépését követő második naptári év végétől hatályát veszti. Következésképpen e határozatnak tükröznie kell a 97/101/EK határozat rendelkezéseit.

(5)

E határozat hatálya kiterjed a környezeti levegő minőségének vizsgálatára vonatkozó éves jelentéstételre, valamint a környezeti levegő egyes szennyező anyagainak határértékeivel kapcsolatban előírt tervekre és programokra vonatkozó információk benyújtására is, amelyeket jelenleg a környezeti levegő egyes szennyező anyagainak határértékeivel kapcsolatban a 96/62/EK tanácsi irányelv szerint előírt tervekre vagy programokra vonatkozó információ benyújtását szabályozó rendelkezések megállapításáról szóló, 2004. február 20-i 2004/224/EK bizottsági határozat (4) és a környezeti levegő minőségének a 96/62/EK és az 1999/30/EK tanácsi irányelvvel, valamint a 2000/69/EK és a 2002/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő vizsgálatára vonatkozó éves jelentéshez használandó kérdőív meghatározásáról szóló, 2004. április 29-i 2004/461/EK bizottsági határozat (5) szabályoz. Az uniós jogszabályok egyértelműsége és következetessége érdekében ezért az említett határozatokat hatályon kívül kell helyezni.

(6)

A Bizottságnak – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közreműködésével – létre kell hoznia a környezetilevegő-minőségi portál elnevezésű internetes felhasználói felületet, ahol a tagállamoknak hozzáférhetővé kell tenniük a rendelkezésre álló környezetilevegő-minőségi adatokat, illetve ahol a nyilvánosság hozzáfér a tagállamok által hozzáférhetővé tett környezetvédelmi információkhoz.

(7)

A tagállamok által hozzáférhetővé tett információk mennyiségének ésszerűsítése, az ilyen információk hasznosságának maximalizálása, valamint az igazgatási terhek csökkentése érdekében a tagállamokat kötelezni kell arra, hogy az információkat egységesített, gép által is olvasható formátumban tegyék hozzáférhetővé. A Bizottságnak – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közreműködésével – ki kell dolgoznia egy ilyen, az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) követelményeinek megfelelő, egységesített, gép által is olvasható formátumot. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során – szakértői szinten is – megfelelő konzultációkat folytasson.

(8)

Az adminisztratív terhek és a hibalehetőségek csökkentése érdekében a tagállamoknak az információk hozzáférhetővé tételekor a környezetilevegő-minőségi portálon elérhető elektronikus, internetalapú alkalmazást kell alkalmazniuk. Ezt az alkalmazást kell használni az információk következetességének és az adatok minőségének ellenőrzésére, valamint az elsődleges adatok összesítésére. Amennyiben ez a határozat előírja az információk összesített formában történő hozzáférhetővé tételét, az alkalmazásnak képesnek kell lennie az ilyen összesítés elvégzésére. Az alkalmazásnak lehetővé kell tennie továbbá, hogy a tagállamok azt a környezeti levegő minőségére vonatkozó, a Bizottságnak bárminemű jelentéstételi kötelezettség teljesítése vagy környezetilevegő-minőségi adatok cseréje céljából történő információszolgáltatástól függetlenül használhassák.

(9)

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek adott esetben segítenie kell a Bizottságot a környezetilevegő-minőségi portál gondozásában, valamint az információk következetességét, az adatok minőségét és az elsődleges adatok összesítését biztosító alkalmazás kidolgozásában. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot különösen az adattárak felügyeletében, valamint a 2004/107/EK és a 2008/50/EK irányelv szerinti tagállami kötelezettségek teljesítésének elemzésében.

(10)

A tagállamoknak és a Bizottságnak össze kell gyűjteniük, meg kell osztaniuk egymással és értékelniük kell a levegőminőségre vonatkozó naprakész információkat a levegőszennyezés hatásainak jobb megértése és megfelelő szakpolitikák kidolgozása érdekében. A levegőminőségre vonatkozó naprakész információk kezelésének és összehasonlításának megkönnyítése érdekében a naprakész információkat a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt követően, ugyanabban az egységesített formátumban, érvényesített adatként ésszerű időn belül elérhetővé kell tenni a Bizottság számára.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a környezeti levegő minőségével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat a 2004/107/EK és 2008/50/EK irányelvnek a következők tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályokat állapítja meg:

a)

a tagállamok jelentéstételi kötelezettsége a környezeti levegő minőségének vizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozóan;

b)

a hálózatokra és állomásokra vonatkozó kölcsönös tagállami információcsere, illetve az olyan állomásokon végzett levegőminőségi mérések eredményeinek cseréje, amelyeket a tagállamok választottak ki a kölcsönös információcsere céljából a meglévő állomások közül.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a 2004/107/EK irányelv 2. cikkében, a 2007/2/EK irányelv 3. cikkében és a 2008/50/EK irányelv 2. cikkében és VII. mellékletében megállapított fogalommeghatározásokon túlmenően a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „állomás”: olyan helyszín, ahol ugyanazon telephelyen belül egy vagy több mintavételi ponton, egy hozzávetőleg 100 m2-es területen méréseket végeznek vagy mintákat vesznek;

2.   „hálózat”: olyan szervezeti struktúra, amely a környezeti levegő minőségének vizsgálatát végzi egy vagy több állomáson végrehajtott méréssel;

3.   „mérési konfiguráció”: egy adott állomáson egy szennyező anyag vagy annak valamely vegyülete mérésére használt műszaki berendezések;

4.   „mérési adat”: egy meghatározott szennyező anyag koncentrációs vagy kiülepedési szintjére vonatkozóan méréssel nyert információ;

5.   „modellezési adat”: egy meghatározott szennyező anyag koncentrációs vagy kiülepedési szintjére vonatkozóan a fizikai valóság numerikus szimulációjával nyert információ;

6.   „objektív becslési adat”: egy meghatározott szennyező anyag koncentrációs vagy kiülepedési szintjére vonatkozóan olyan szakértői elemzés útján nyert információ, amely statisztikai eszközök használatát is magában foglalhatja;

7.   „elsődleges adat”: egy meghatározott szennyező anyag koncentrációs vagy kiülepedési szintjére vonatkozó, az e határozatban figyelembe vett legmagasabb időbeli felbontású információ;

8.   „elsődleges naprakész vizsgálati adat”: az egyes szennyezőanyag-vizsgálati módszereknek megfelelő gyakorisággal gyűjtött és haladéktalanul nyilvánosságra hozott elsődleges adat;

9.   „környezetilevegő-minőségi portál”: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közreműködésével a Bizottság által gondozott weblap, amelyen keresztül elérhetők az e határozat végrehajtásához kapcsolódó információk, így többek között az adattár is;

10.   „adattár”: a környezetilevegő-minőségi portálhoz kapcsolódó és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által gondozott információs rendszer, amely tartalmazza a nemzeti adatok bejelentését és cseréjét szolgáló, tagállami ellenőrzés alatt álló csomópontokból származó levegőminőségi információkat és adatokat;

11.   „adattípus”: olyan jellemző, amelynek segítségével a különböző célokra használt hasonló adatokat az e határozat II. mellékletének A. részében meghatározottak szerint csoportosítani lehet;

12.   „környezetvédelmi célkitűzés”: olyan környezetilevegő-minőségi célkitűzés, amelyet egy adott időszakon belül, vagy – amennyiben lehetséges adott időtartam alatt, illetve hosszú távon kell elérni a 2004/107/EK és a 2008/50/EK irányelvben meghatározottak szerint.

II.   FEJEZET

AZ INFORMÁCIÓTOVÁBBÍTÁS FOLYAMATÁRA ÉS A MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

3. cikk

Környezetilevegő-minőségi portál és adattár

(1)   A Bizottság – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közreműködésével – adattárat hoz létre, amelyet a környezetilevegő-minőségi portálon (a továbbiakban: a portál) elérhetővé tesz.

(2)   A tagállamok a jelentéstételhez és a kölcsönös információcseréhez felhasznált adatokat az 5. cikknek megfelelően elérhetővé teszik az adattár számára.

(3)   Az adattárat az Európai Környezetvédelmi Ügynökség gondozza.

(4)   Az adattárhoz a nyilvánosság díjmentesen férhet hozzá.

(5)   Minden tagállam kijelöl egy vagy több személyt, akinek, illetve akiknek az a feladata, hogy az adott tagállam részéről a jelentéstételben és információcserében felhasznált összes információt eljuttassák az adattárba. Kizárólag a kijelölt személyek tehetik hozzáférhetővé a bejelentendő vagy cserélendő információkat.

(6)   Minden tagállam továbbítja a Bizottságnak az (5) bekezdésben említett személy vagy személyek nevét.

4. cikk

Az információ kódolása

A Bizottság – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közreműködésével – a portálon elérhetővé teszi a tagállamok számára az e határozatban előírt információk kódolásának módjára vonatkozó, egységesített, gép által is olvasható leírást.

5. cikk

Az információk hozzáférhetővé tételére vonatkozó eljárás

(1)   A tagállamok az I. melléklet A. részében foglalt adatszolgáltatási követelményeknek megfelelően hozzáférhetővé teszik az adattár számára az e határozatban előírt információkat. A szóban forgó információkat egy elektronikus alkalmazás automatikusan feldolgozza.

(2)   Az (1) bekezdésben említett alkalmazásnak a következő funkciókat kell ellátnia:

a)

a hozzáférhetővé teendő információk következetességének ellenőrzése;

b)

az elsődleges adatok ellenőrzése a 2004/107/EK irányelv IV. mellékletében és a 2008/50/EK irányelv I. mellékletében meghatározott konkrét adatminőségi célkitűzések alapján;

c)

az elsődleges adatok összesítése az e határozat I. mellékletében, valamint a 2008/50/EK irányelv VII. és XI. mellékletében foglalt szabályoknak megfelelően.

(3)   Amennyiben a 6–14. cikk értelmében bizonyos összesített adatokat kell hozzáférhetővé tenni, azokat az e cikk (1) bekezdésében említett alkalmazással kell létrehozni.

(4)   A Bizottság visszaigazolja az információk beérkezését.

(5)   Amennyiben egy tagállam információt szeretne frissíteni, amikor a frissített információt hozzáférhetővé teszi az adattárban, részleteznie kell a frissített és az eredeti információ közötti különbségeket, illetve a frissítés indokait.

A Bizottság visszaigazolja a frissített információk beérkezését. A visszaigazolást követően a frissített információt kell a hivatalos információnak tekinteni.

III.   FEJEZET

A KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ TAGÁLLAMI INFORMÁCIÓK HOZZÁFÉRHETŐVÉ TÉTELE

6. cikk

Zónák és agglomerációk

(1)   Az e határozat 5. cikkében említett eljárással összhangban a tagállamok hozzáférhetővé teszik az e határozat II. mellékletének B. részében foglalt, a 2004/107/EK irányelv 3. cikke és a 2008/50/EK irányelv 4. cikke szerint megállapított olyan zónák és agglomerációk elhatárolására és típusára vonatkozó információkat, amelyekben a következő naptári évben vizsgálni és ellenőrizni fogják a levegőminőséget.

Azon zónák és agglomerációk esetében, amelyekre a 2008/50/EK irányelv 22. cikke értelmében mentesség vagy halasztás vonatkozik, a hozzáférhetővé tett információnak erre irányuló utalást kell tartalmaznia.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésben említett információkat legkésőbb minden naptári év december 31-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátják. A tagállamok jelezhetik, hogy a korábban hozzáférhetővé tett információk nem változtak.

(3)   Amennyiben a zónák és agglomerációk elhatárolásában és típusában változás történt, a tagállamok erről legkésőbb kilenc hónappal a változtatás szerinti naptári év végét követően tájékoztatják a Bizottságot.

7. cikk

Vizsgálati rendszer

(1)   Az e határozat 5. cikkében említett eljárással összhangban a tagállamok hozzáférhetővé teszik a II. melléklet C. részében foglalt, a különböző zónákban és agglomerációkban a következő naptári évben – a 2004/107/EK irányelv 4. cikkének és a 2008/50/EK irányelv 5. és 9. cikkének megfelelően – az egyes szennyező anyagokra alkalmazandó vizsgálati rendszerre vonatkozó információkat.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésben említett információkat legkésőbb minden naptári év december 31-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátják. A tagállamok jelezhetik, hogy a korábban hozzáférhetővé tett információk nem változtak.

8. cikk

A természetes forrásoknak vagy a téli homokszórásnak és sózásnak tulajdonítható túllépések bizonyítására és azok figyelmen kívül hagyására vonatkozó módszerek

(1)   Az e határozat 5. cikkében említett eljárással összhangban a tagállamok hozzáférhetővé teszik a II. melléklet D. részében foglalt, az egyes zónákban és agglomerációkban a természetes forrásoknak vagy a téli homokszórásnak és sózásnak tulajdonítható túllépések bizonyítására és azok figyelmen kívül hagyására vonatkozó módszerekről szóló információkat, a 2008/50/EK irányelv 20. és 21. cikkének megfelelően.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésben említett információkat legkésőbb kilenc hónappal az egyes naptári évek végét követően egy teljes naptári évre a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

9. cikk

Vizsgálati módszerek

(1)   Az e határozat 5. cikkében említett eljárással összhangban a tagállamok hozzáférhetővé teszik a II. melléklet D. részében foglalt, az alkalmazott vizsgálati módszerek minőségére és nyomon követhetőségére vonatkozó információkat.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésben említett információkat legkésőbb kilenc hónappal az egyes naptári évek végét követően egy teljes naptári évre a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

(3)   Amennyiben a 2004/107/EK irányelv 4. cikke és a 2008/50/EK irányelv 6. és 9. cikke, valamint 10. cikkének (6) bekezdése értelmében egy bizonyos zónában vagy agglomerációban kötelező helyhez kötött mérést végezni, az információknak legalább a következőket kell magukban foglalniuk:

a)

a mérési konfiguráció;

b)

a referencia-módszerektől eltérő eljárások egyenértékűségének kimutatása (amennyiben ilyen eljárást használnak);

c)

a mintavételi pont elhelyezkedése, leírása és besorolása;

d)

az adatminőség dokumentációja.

(4)   Amennyiben a 2004/107/EK irányelv 4. cikke és a 2008/50/EK irányelv 6. és 9. cikke, valamint 10. cikkének (6) bekezdése értelmében egy bizonyos zónában vagy agglomerációban indikatív mérést végeznek, az információknak legalább a következőket kell magukban foglalniuk:

a)

az alkalmazott mérési módszer;

b)

a mintavételi pontok és a lefedett terület;

c)

az adathitelesítési módszer;

d)

az adatminőség dokumentációja.

(5)   Amennyiben a 2004/107/EK irányelv 4. cikkének és a 2008/50/EK irányelv 6. és 9. cikkének értelmében egy bizonyos zónában vagy agglomerációban modellezési technikát alkalmaznak, az információknak legalább a következőket kell magukban foglalniuk:

a)

a modellezési módszer és a figyelembe vett adatok leírása;

b)

a modell mérésekkel történő hitelesítése;

c)

a lefedett terület,

d)

az adatminőség dokumentációja.

(6)   Amennyiben a 2004/107/EK irányelv 4. cikkének és a 2008/50/EK irányelv 6. és 9. cikkének értelmében egy bizonyos zónában vagy agglomerációban objektív becslést alkalmaznak, az információknak legalább a következőket kell magukban foglalniuk:

a)

a becslési módszer leírása;

b)

az adatminőség dokumentációja.

(7)   A tagállamok az I. melléklet B. részében felsorolt szennyező anyagok, valamint – adott esetben – az I. melléklet C. részében felsorolt további szennyező anyagok és a portálon e célból felsorolt további szennyező anyagok tekintetében a kölcsönös információcsere céljából a tagállamok által az 1. cikk b) pontjában említettekkel összhangban kiválasztott hálózatokra és állomásokra vonatkozóan is hozzáférhetővé teszik a II. melléklet D. részében foglalt, az alkalmazott vizsgálati módszerek minőségére és nyomon követhetőségére vonatkozó információkat. E cikk (1)–(6) bekezdését az információcserére is alkalmazni kell.

10. cikk

Elsődleges hitelesített vizsgálati adatok és elsődleges naprakész vizsgálati adatok

(1)   Az e határozat 5. cikkében említett eljárással összhangban a tagállamok hozzáférhetővé teszik a II. melléklet E. részében foglalt, az elsődleges hitelesített vizsgálati adatokra vonatkozó információkat valamennyi olyan mintavételi pont tekintetében, ahol a tagállamok által a 9. cikk szerint jelzetteknek megfelelően vizsgálat céljából az I. melléklet B. és C. részében felsorolt szennyező anyagok vonatkozásában mérési adatok gyűjtése folyik.

Amennyiben egy bizonyos zónában vagy agglomerációban modellezési technikát alkalmaznak, a tagállamok a II. melléklet E. részében foglalt információkat a rendelkezésre álló legnagyobb időbeli felbontással teszik hozzáférhetővé.

(2)   Az elsődleges hitelesített vizsgálati adatokat teljes idősorozatként legkésőbb kilenc hónappal az egyes naptári évek végét követően egy teljes naptári évre a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

(3)   Amennyiben a tagállamok élnek a 2008/50/EK irányelv 20. cikkének (2) bekezdésében és 21. cikkének (3) bekezdésében meghatározott lehetőséggel, hozzáférhetővé teszik a 2008/50/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése szerinti természetes forrásból, illetve a 2008/50/EK irányelv 21. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti téli homokszórásból és sózásból származó hozzájárulás számszerűsítésére vonatozó információt.

Ez az információ magában foglalja a következőket:

a)

a figyelmen kívül hagyás térbeli kiterjedése;

b)

a természetes forrásoknak vagy a téli homokszórásnak és sózásnak tulajdonítható, e cikk (1) bekezdése szerint hozzáférhetővé tett elsődleges hitelesített vizsgálati adatok mennyisége;

c)

a 8. cikk szerint bejelentett módszerek alkalmazásának eredményei.

(4)   Az I. melléklet B. részében felsorolt szennyező anyagok, valamint adott esetben az I. melléklet C. részében felsorolt további szennyező anyagok és a portálon e célból felsorolt további szennyező anyagok tekintetében a tagállamok azokra a hálózatokra és állomásokra vonatkozóan is hozzáférhetővé teszik a II. melléklet E. részében foglalt, az elsődleges naprakész vizsgálati adatokra vonatkozó információkat, mely hálózatokat és állomásokat kifejezetten abból a célból választottak ki az 1. cikk b) pontjában említett kölcsönös információcsere céljából ugyancsak a tagállamok által kiválasztott hálózatok és állomások közül, hogy hozzáférhetővé tegyék a naprakész információkat.

(5)   Az I. melléklet B. részében felsorolt szennyező anyagok, valamint adott esetben az I. melléklet C. részében felsorolt további szennyező anyagok és a portálon e célból felsorolt további szennyező anyagok tekintetében a tagállamok az általuk az 1. cikk b) pontjában említett kölcsönös információcsere céljából kiválasztott hálózatokra és állomásokra vonatkozóan is hozzáférhetővé teszik a II. melléklet E. részében foglalt, az elsődleges hitelesített vizsgálati adatokra vonatkozó információkat. E cikk (2) és (3) bekezdését az információcserére is alkalmazni kell.

(6)   A (4) bekezdés szerinti elsődleges naprakész vizsgálati adatokat ideiglenesen, az egyes szennyező anyagok vizsgálati módszerének megfelelő gyakorisággal és az adatoknak a 2008/50/EK irányelv 26. cikke szerinti nyilvánosságra hozatalát követően ésszerű időn belül a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani az e határozat I. mellékletének B. részében e célból meghatározott szennyező anyagok tekintetében.

Ez az információ magában foglalja a következőket:

a)

becsült koncentrációszintek;

b)

a minőség-ellenőrzés állapotának feltüntetése.

(7)   A (4) bekezdés szerint hozzáférhetővé tett elsődleges naprakész információknak összhangban kell lenniük a 6., a 7. és a 9. cikk szerint hozzáférhetővé tett információkkal.

(8)   A tagállamok a (4) bekezdés szerint hozzáférhetővé tett elsődleges naprakész vizsgálati adatokat további minőség-ellenőrzést követően frissíthetik. A frissített információ az eredeti információ helyébe lép és állapotát egyértelműen jelezni kell.

11. cikk

Összesített hitelesített vizsgálati adatok

(1)   A tagállamok által a 10. cikk szerint az elsődleges hitelesített vizsgálati adatokra vonatkozóan hozzáférhetővé tett információk alapján az 5. cikk (1) bekezdésében említett alkalmazás hozza létre az összesített hitelesített vizsgálati adatok tekintetében a II. melléklet F. részében előírt információkat.

(2)   A kötelezően figyelemmel kísérendő szennyező anyagok esetében az alkalmazás által létrehozott információnak valamennyi olyan mintavételi pontra vonatkozóan tartalmaznia kell az összesített mért koncentrációs szinteket, amelyről a 9. cikk (3) bekezdésének c) pontja értelmében a tagállamoknak információt kell szolgáltatniuk.

(3)   A valamely meghatározott környezetvédelmi célkitűzés által érintett szennyező anyagok esetében az alkalmazás által létrehozott információ az I. melléklet B. részében foglalt meghatározott környezetvédelmi célkitűzéshez kapcsolódó mérőszámban kifejezett koncentrációs szintekből áll és a következőket foglalja magában:

a)

az éves átlagérték, ha éves átlagos célértéket vagy határértéket határoztak meg;

b)

a túllépés teljes óraszáma, ha óránkénti határértéket határoztak meg;

c)

a túllépés teljes napszáma, ha napi határértéket határoztak meg, vagy a PM10-re vonatkozó 90,4 százalékos érték, ha folyamatos mérés helyett véletlenszerű méréseket használnak;

d)

a túllépés teljes napszáma, amennyiben legfeljebb napi 8 órás középértéket vagy határértéket határoztak meg;

e)

az AOT40 a 2008/50/EK irányelv VII. mellékletének A. részében meghatározottak szerint a növényzet védelmét célzó, ózonra megállapított célérték esetében;

f)

az átlagexpozíció-mutató a PM2,5-expozíció csökkentésére vonatkozó célérték és az expozíció koncentrációjára irányuló kötelezettség esetén.

12. cikk

Környezetvédelmi célkitűzések megvalósítása

(1)   Az e határozat 5. cikkében említett eljárással összhangban a tagállamok hozzáférhetővé teszik a 2004/107/EK és a 2008/50/EK irányelvben megfogalmazott környezetvédelmi célkitűzések megvalósítására vonatkozóan a II. melléklet G. részében meghatározott információkat.

(2)   Az (1) bekezdésben említett információkat legkésőbb kilenc hónappal az egyes naptári évek végét követően egy teljes naptári évre a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

Az információ magában foglalja a következőket:

a)

nyilatkozat arról, hogy minden egyes zónában vagy agglomerációban teljesült az összes környezetvédelmi célkitűzés; a nyilatkozat magában foglalja az alkalmazandó tűréshatárok túllépésére vonatkozó információkat is;

b)

adott esetben nyilatkozat arról, hogy a zónában bekövetkezett túllépés természetes forrásoknak tulajdonítható;

c)

adott esetben nyilatkozat arról, hogy a PM10-re vonatkozó levegőminőségi célkitűzés adott zónában vagy agglomerációban bekövetkezett túllépése a közutak téli homokszórását vagy sózását követő felkeveredésre vezethető vissza;

d)

információ a PM2,5 expozíciókoncentrációjára vonatkozó kötelezettség teljesítéséről.

(3)   Túllépés esetén a hozzáférhetővé tett információnak magában kell foglalnia a túllépés területére és az expozíció által érintett személyek számára vonatkozó információt.

(4)   A hozzáférhet