ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2011.328.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 328

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. december 10.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Értesítés az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépéséről

1

 

 

2011/824/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. október 20.) a mezőgazdasági termékek, a feldolgozott mezőgazdasági termékek, a halak és halászati termékek kereskedelmének további liberalizációjáról és az egyrészről az Európai Közösségek, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euro-mediterrán ideiglenes társulási megállapodás módosításáról szóló, egyrészről az Európai Unió, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Hatósága között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

2

Megállapodás levélváltás formájában egyrészről az Európai Unió, másrészről Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Hatósága között a mezőgazdasági termékek, a feldolgozott mezőgazdasági termékek, a halak és a halászati termékek kereskedelmének további liberalizációjáról és az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euromediterrán ideiglenes társulási megállapodás módosításáról

5

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 1282/2011/EU rendelete (2011. november 28.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről ( 1 )

22

 

*

A Bizottság 1283/2011/EU rendelete (2011. december 5.) a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a VIId övezet uniós vizein folytatott, valódirája-félékre irányuló halászat tilalmáról

30

 

*

A Bizottság 1284/2011/EU rendelete (2011. december 5.) a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a IV övezet norvég vizein folytatott, egyéb fajokra irányuló halászat tilalmáról

32

 

*

A Bizottság 1285/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 8.) az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 161. alkalommal történő módosításáról

34

 

*

A Bizottság 1286/2011/EU rendelete (2011. december 9.) a tengeri balesetek és események kivizsgálására szolgáló, a 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (4) bekezdése szerint kidolgozott közös módszertan elfogadásáról ( 1 )

36

 

*

A Bizottság 1287/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 9.) a közösségi banánimport-szabályozás keretébe tartozó, a közös vámtarifa szerinti vámtétel alkalmazásával szabad forgalomba bocsátott banánra vonatkozó engedélyekről szóló 2014/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

41

 

*

A Bizottság 1288/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 9.) a banán nagykereskedelmi árának az egységes közös piacszervezés keretében történő bejelentéséről

42

 

 

A Bizottság 1289/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

43

 

 

A Bizottság 1290/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 9.) a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

45

 

 

A Bizottság 1291/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 9.) a 2535/2001/EK rendelettel megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2011 novemberében benyújtott, egyes baromfihús-ágazati termékekre vonatkozó behozataliengedély-kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

47

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2011/97/EU irányelve (2011. december 5.) az 1999/31/EK tanácsi irányelvnek a hulladéknak minősülő fémhigany tárolására vonatkozó különös követelmények tekintetében történő módosításáról

49

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/825/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 8.) a 2010/221/EU határozatnak az egyes, víziállatokban előforduló betegségek Írország, Finnország és Svédország területeire történő behurcolásának megelőzésére irányuló nemzeti intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2011) 9002. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

53

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2011/826/EU

 

*

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás alapján létrehozott Vegyes Bizottság 41/2011 határozata (2011. november 14.) megfelelőségértékelő szervezeteknek az elektromágneses összeférhetőségről és a távközlési berendezésekről szóló ágazati mellékletekbe történő felvételéről

56

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. április 8-i 404/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 112., 2011.4.30.)

58

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/1


Értesítés az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépéséről

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött és 2011. április 15-én, Brüsszelben aláírt megállapodás (1) hatálybalépéséhez szükséges eljárások 2011. november 9-én lezárultak. Következésképpen a megállapodás, 18. pontjának második albekezdésével összhangban, 2012. január 1-jén fog hatályba lépni.


(1)  HL L 327., 2011.12.9., 1. o.


10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/2


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. október 20.)

a mezőgazdasági termékek, a feldolgozott mezőgazdasági termékek, a halak és halászati termékek kereskedelmének további liberalizációjáról és az egyrészről az Európai Közösségek, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euro-mediterrán ideiglenes társulási megállapodás módosításáról szóló, egyrészről az Európai Unió, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Hatósága között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

(2011/824/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

Az Unió és Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága (a továbbiakban: Palesztin Hatóság) közötti kapcsolat az egyrészről az Európai Közösségek, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euro-mediterrán ideiglenes társulási megállapodáson (2) (a továbbiakban: ideiglenes megállapodás) alapul, amelyet 1997 februárjában írtak alá, és amelynek kereskedelmi rendelkezései 1997. július 1-jén léptek hatályba. Ennek fő célja, hogy a felek között előmozdítsa a kereskedelmet, a befektetéseket és a harmonikus gazdasági kapcsolatokat, és ezáltal elősegítse fenntartható gazdasági fejlődésüket.

(2)

Az ideiglenes megállapodás biztosítja a palesztin ipari termékek számára az Unió piacaihoz való vámmentes hozzáférést és a megszállt palesztin területekre irányuló uniós kivitelre vonatkozó vámok öt év alatt fokozatosan történő megszüntetését. Az ideiglenes megállapodás rendelkezik annak lehetőségéről, hogy további kereskedelmi preferenciákat biztosítsanak a Palesztin Hatóságnak. Az ideiglenes megállapodás 12. cikkének értelmében a Közösség és a Palesztin Hatóság fokozatosan növeli a liberalizáció mértékét a mindkét fél számára fontos mezőgazdasági és halászati termékek kereskedelme vonatkozásában. Az ideiglenes megállapodás 14. cikk (2) bekezdése pedig azt írja elő, hogy a Közösség és a Palesztin Hatóság megvizsgálja annak lehetőségét, hogy egymásnak további engedményeket biztosítsanak.

(3)

A 2005 májusában jóváhagyott és később kiegészített európai szomszédságpolitikai cselekvési terv (ENP cselekvési terv) is tartalmaz arról szóló rendelkezéseket, hogy a mezőgazdasági és halászati termékek kereskedelmének fokozatos liberalizációját folytatni kell.

(4)

Az euro-mediterrán országok külügyminiszterei által 2005. november 28-án elfogadott euro-mediterrán mezőgazdasági menetrend (rabati menetrend) értelmében kívánatos a mezőgazdasági és a feldolgozott mezőgazdasági termékek, a halak és a halászati termékek kereskedelmének nagyfokú liberalizációja; a cél az, hogy 2010-re megvalósuljon a kereskedelem teljes liberalizációja, esetleg az érzékeny termékek rendkívül korlátozott számának kizárásával.

(5)

A kereskedelemről szóló legutóbbi, 2009 decemberében tartott euro-mediterrán miniszteri találkozón a kereskedelmi miniszterek, illetve az euro-mediterrán régió elkötelezték magukat a palesztin termékek kereskedelmének támogatása mellett, amit az Euromed kereskedelmi menetrend 2010 után elnevezésű dokumentumban is kifejeztek. Ezenfelül 2010-ben a kereskedelmi miniszterek elfogadtak egy átfogó intézkedéscsomagot, amely a palesztin termékek vonatkozásában elősegíti a más euro-mediterrán partnerekkel folytatott kétoldalú és regionális kereskedelmet.

(6)

A Palesztin Hatósággal a tárgyalások a mezőgazdasági termékek, a feldolgozott mezőgazdasági termékek, a halak és a halászati termékek kereskedelmének nagyobb liberalizációjáról sikeresen lezárultak a mezőgazdasági termékek, a feldolgozott mezőgazdasági termékek, a halak és a halászati termékek kereskedelmének további liberalizációjáról és az egyrészről az Európai Közösségek, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euro-mediterrán ideiglenes társulási megállapodás módosításáról szóló, egyrészről az Európai Unió, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Hatósága között levélváltás formájában létrejött megállapodásnak (a továbbiakban: a megállapodás) a 2011/248/EU tanácsi határozatnak (3) megfelelően türténő aláírásával.

(7)

A palesztin hatóság által irányított megszállt területen még nem alakult meg az állam. Ezért azt nem sorolják fel az Egyesült Nemzetek osztályozásában, így nem élvezheti az Unió általános preferenciarendszerének előnyeit (4).

(8)

A Palesztin Hatóság az Unió legkisebb kereskedelmi partnere az euro-mediterrán régióban és szinte az egész világon; 2009-ben 56,6 millió EUR-t kitevő összes kereskedelmének nagy többsége (50,5 millió EUR) az uniós exportnak tulajdonítható. A Palesztin Hatóság által irányított területről származó uniós import 2009-ben csupán 6,1 millió EUR-t tett ki, és főként mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékeket érintett (a teljes uniós import hozzávetőleg 70,1 %-a). 2009-ben az Unió 1,7 millió EUR értékben exportált mezőgazdasági termékekből, 3,3 millió EUR értékben feldolgozott mezőgazdasági termékekből és 0,1 millió EUR értékben halakból és halászati termékekből. Ciszjordánia és a Gázai övezet gazdasági fejlődését várhatóan elősegíti a további piacnyitás az exportteljesítmény növelése által, miközben nincs negatív hatása az Unióra. Ezért indokolt Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Hatóságának további kereskedelmi preferenciákat biztosítani, javítva hozzáférésüket a mezőgazdasági termékek uniós piacához.

(9)

Az ENP cselekvési tervvel összhangban az Unió és a Palesztin Hatóság közötti kapcsolat minősége attól függ majd, hogy a Palesztin Hatóság milyen mértékben kötelezi el magát a közös értékek iránt, valamint képes-e végrehajtani a közös megállapodás tárgyát képező prioritásokat. Az Unió azt tervezi, hogy a további kereskedelmi preferenciák biztosítását kiegészíti egy kereskedelemmel kapcsolatos technikai segítségnyújtási csomaggal, amely további segítséget nyújt a Palesztin Hatóságnak abban, hogy előkészítse a jövőbeli palesztin államot.

(10)

Ezenfelül az, hogy az Unió további kereskedelmi preferenciáira jogosult lesz-e a Palesztin Hatóság, attól függ, hogy az megfelel-e a vonatkozó származási szabályoknak és az azokkal kapcsolatos eljárásoknak, valamint gondoskodik-e a hatékony közigazgatási együttműködésről és az Európai Uniónak történő segítségnyújtásról. E feltételek súlyos vagy szisztematikus be nem tartása, illetve csalás vagy szabálytalanság megállapítása ahhoz vezethetnek, hogy az ideiglenes megállapodás 23a. cikkében meghatározott vonatkozó eljárások értelmében az Unió elfogadja az intézkedéseket.

(11)

A származó termékek fogalmának meghatározása, a származásigazolás és a közigazgatási együttműködés módszerei tekintetében az ideiglenes megállapodásnak a „származó termékek” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve alkalmazandó.

(12)

Ha a Palesztin Hatóság területéről származó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek, halak és halászati termékek importja jelentősen emelkedik, és így komoly zavart okoz majd az Unió belső piacán, az Unió szükség esetén elfogadhat védintézkedéseket e határozattal összhangban.

(13)

A megállapodással elfogadott importszabályokat a Tanács által kialakított feltételek alapján és az azok biztosításával nyert tapasztalatok fényében kell megújítani. Ezért időtartamukat tíz évre indokolt korlátozni. Ciszjordánia és a Gázai övezet gazdasági helyzetét figyelembe véve azonban a felek meghosszabbítják a vám- és kvótamentes elbánás alkalmazását, ha úgy ítélik meg, hogy a palesztin gazdaságnak további átmeneti időszakra van szüksége ahhoz, hogy készen álljon a további kölcsönös engedményekhez vezető tárgyalások megkezdésére.

(14)

Az Unió és a Palesztin Hatóság öt évvel a megállapodás hatálybalépését követően újabb találkozó keretében mérlegeli annak lehetőségét, hogy az ideiglenes megállapodás 12. cikkében meghatározott céllal összhangban további kölcsönös állandó engedményeket biztosítsanak a mezőgazdasági és a feldolgozott mezőgazdasági termékek, a halak és a halászati termékek kereskedelme terén. Amennyiben ezt a megszállt palesztin terület korlátozott jövőbeni gazdasági fejlődése miatt nem tekintik helyénvalónak, az ilyen tárgyú megbeszéléseket későbbre kell halasztani.

(15)

A megállapodást meg kell kötni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mezőgazdasági termékek, a feldolgozott mezőgazdasági termékek, a halak és a halászati termékek kereskedelmének további liberalizációjáról és az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euro-mediterrán ideiglenes társulási megállapodás módosításáról szóló, egyrészről az Európai Unió, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Hatósága között levélváltás formájában létrejött megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) ezúton a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

Amennyiben az Uniónak az ideiglenes társulási megállapodás 23. cikke szerinti, mezőgazdasági termékekkel, illetve halakkal és halászati termékekkel kapcsolatos védintézkedést kell hoznia, ezen intézkedést a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelet) (5) 159. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárásoknak vagy a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet (6) 30. cikkének megfelelően kell elfogadni. A feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében az ilyen védintézkedéseket az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló, 2009. július 7-i 614/2009/EK tanácsi rendelet (7) 7. cikkének (2) bekezdésében vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 2009. november 30-i 1216/2009/EK tanácsi rendelet (8) 11. cikkének (4) bekezdésében meghatározott eljárásoknak megfelelően kell elfogadni.

3. cikk

A Tanács elnöke kijelöli a megállapodásban rögzített elfogadási okiratnak az Unió nevében történő letétbe helyezésére jogosult személyt annak kifejezésére, hogy az Unió a megállapodást magára nézve jogilag kötelező erejűnek ismeri el (9).

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2011. október 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. SAWICKI


(1)  2011. szeptember 5-i egyetértés (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 187., 1997.7.16., 3. o.

(3)  HL L 104., 2011.4.20., 2. o.

(4)  HL L 169., 2005.6.30., 1. o.

(5)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(6)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o.

(7)  HL L 181., 2009.7.14., 10. o.

(8)  HL L 328., 2009.12.15., 10. o.

(9)  A megállapodás hatálybalépésének napját az Európai Unió Hivatalos Lapjában a Tanács főtitkára hirdeti ki.


MEGÁLLAPODÁS

levélváltás formájában egyrészről az Európai Unió, másrészről Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Hatósága között a mezőgazdasági termékek, a feldolgozott mezőgazdasági termékek, a halak és a halászati termékek kereskedelmének további liberalizációjáról és az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euromediterrán ideiglenes társulási megállapodás módosításáról

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Ezúton szeretnék hivatkozni azon tárgyalásokra, amelyekre az euro-mediterrán országok külügyminiszterei által a mezőgazdasági és a feldolgozott mezőgazdasági termékekkel, a halakkal és a halászati termékekkel folytatott kereskedelem liberalizációjának felgyorsítása érdekében 2005. november 28-án elfogadott euro-mediterrán mezőgazdasági menetrend (rabati menetrend) szellemében és az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága (a továbbiakban: Palesztin Hatóság) képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésról szóló, 1997. július 1-je óta hatályban lévő euro-mediterrán ideiglenes társulási megállapodás (a továbbiakban: ideiglenes társulási megállapodás) 7. és 12. cikke, valamint 14. cikkének (2) bekezdése alapján került sor, amelyek értelmében a Közösség és a Palesztin Hatóság fokozatosan növekvő mértékű liberalizációt valósít meg többek között az egymás között mezőgazdasági termékekkel folytatott kereskedelem vonatkozásában.

A:

A felek az ideiglenes társulási megállapodás következő ideiglenes módosításában állapodtak meg:

1.

A C. pont rendelkezéseinek megfelelően az 1. jegyzőkönyv helyébe az ennek a levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az I. mellékletében szereplő 1. jegyzőkönyv lép.

B:

A felek az ideiglenes társulási megállapodás következő állandó módosításaiban is megállapodtak:

1.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„E fejezet rendelkezéseit az Európai Unióból, valamint a Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó termékekre kell alkalmazni, a Kombinált Nómenklatúrának és a Palesztin Hatóság vámtarifájának az 1–24. árucsoportjában felsorolt termékek kivételével, valamint az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) mezőgazdaságról szóló megállapodásának I. melléklete (1) bekezdésének ii. pontjában felsorolt termékek kivételével. E fejezet azonban továbbra is vonatkozik a 1702 11 00 KN-kódú vegytiszta tejcukorra, valamint az ex 1702 30 50 és az ex 1702 30 90 KN-kódú szőlőcukorból száraz állapotban legalább 99 tömegszázalékot tartalmazó szőlőcukorra és szőlőcukorszirupra.”

2.

A 2. fejezet címének a helyébe a következő szöveg lép:

3.

A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép

„E fejezet rendelkezéseit az Európai Unióból, valamint a Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó, Kombinált Nómenklatúrának és a Palesztin Hatóság vámtarifájának az 1–24. árucsoportjában felsorolt termékekre, valamint az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) mezőgazdaságról szóló megállapodásának 1. melléklete (1) bekezdésének ii. pontjában felsorolt termékekre kell alkalmazni, a 1702 11 00 KN-kódú vegytiszta tejcukor, valamint az ex 1702 30 50 és az ex 1702 30 90 KN-kódú szőlőcukorból száraz állapotban legalább 99 tömegszázalékot tartalmazó szőlőcukor és szőlőcukorszirup kivétel, amelyekre vámmentes piaci hozzáférést már az 1. fejezet biztosított.”

4.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép

„Az Európai Unió és a Palesztin Hatóság fokozatosan növekvő mértékű liberalizációt valósít meg a mindkét fél számára fontos mezőgazdasági termékek, feldolgozott mezőgazdasági termékek, halak és halászati termékek kereskedelmére.”

5.

A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1. jegyzőkönyvben felsorolt, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek, halak és halászati termékek Európai Unióba való behozatalára a szóban forgó jegyzőkönyvben meghatározott rendelkezések vonatkoznak.

(2)   A 2. jegyzőkönyvben felsorolt, az Európai Unióból származó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékeknek, halaknak és halászati termékeknek a Ciszjordániába és a Gázai övezetbe való behozatalára a szóban forgó jegyzőkönyvben meghatározott rendelkezések vonatkoznak.”

6.

A megállapodás szövege a következő 23a. cikkel egészül ki:

„A kedvezmények ideiglenes visszavonása

(1)   A felek egyetértenek, hogy a közigazgatási együttműködés és segítségnyújtás lényeges elemet képez az e megállapodás szerinti preferenciális elbánás alkalmazása és szabályozása vonatkozásában, és hangsúlyozzák elkötelezettségüket a vámügyekben és az azokhoz kapcsolódó kérdésekben előforduló szabálytalanságok és csalások elleni küzdelem iránt.

(2)   Ha a felek egyike objektív információkra alapozva a közigazgatási együttműködés vagy segítségnyújtás hiányát és/vagy e megállapodás rendelkezései szerinti szabálytalanságot vagy csalást állapít meg, akkor az érintett fél e cikk rendelkezéseinek megfelelően az érintett termék(ek) tekintetében jogosult a preferenciális elbánás alkalmazását ideiglenes jelleggel felfüggeszteni.

(3)   Ennek a cikknek az alkalmazásában a közigazgatási együttműködés vagy segítségnyújtás gyakorlásának az elmulasztása többek között az alábbiakat jelenti:

a)

az érintett termék(ek) származó helyzetének igazolására vonatkozó kötelezettségek ismételt be nem tartása;

b)

a származási igazolás utólagos ellenőrzésének végrehajtásával és/vagy az eredmények közlésével kapcsolatos, ismételt elutasítás vagy indokolatlan késedelem;

c)

az adott preferenciális bánásmód megadásával kapcsolatos dokumentumok hitelességének vagy információk pontosságának ellenőrzésére szolgáló látogatások ismételt megtagadása vagy az azokkal kapcsolatos indokolatlan késés.

(4)   Ennek a cikknek az alkalmazásában szabálytalanságokra vagy csalásra utaló jelek többek között olyan esetekben állapíthatók meg, amikor a másik fél szokásos termelési és exportkapacitását meghaladó mértékben, kielégítő magyarázat nélkül gyors növekedés következik be a termékimportban, és ehhez szabálytalanságokra vagy csalásra utaló objektív információk kapcsolódnak.

(5)   Az ideiglenes felfüggesztés alkalmazásának a következők a feltételei:

a)

Az a fél, amelyik objektív információk alapján a közigazgatási együttműködés vagy segítségnyújtás biztosításának elmulasztását és/vagy szabálytalanságokat vagy csalást állapít meg, haladéktalanul értesíti a vegyes bizottságot erről a megállapításról, valamint az objektív információkról, és a vonatkozó információk és objektív megállapítások alapján konzultációkat kezd a vegyes bizottság keretében a felek mindegyike számára elfogadható megoldás megtalálása érdekében.

b)

Amennyiben a felek konzultációkat kezdtek a vegyes bizottság keretében, de az értesítéstől számított 3 hónapon belül nem tudtak elfogadható megoldásban megállapodni, az érintett fél ideiglenesen felfüggesztheti az adott termék(ek)re vonatkozó preferenciális elbánást. Az ideiglenes felfüggesztésről haladéktalanul értesíteni kell a vegyes bizottságot.

c)

Az e cikk szerinti ideiglenes felfüggesztés alkalmazását az érintett fél pénzügyi érdekeinek a megvédéséhez szükséges mértékre kell korlátozni. A felfüggesztés időtartama nem lépheti túl a hat hónapot, ám meghosszabbítható, ha a lejárat időpontjában semmi sem változott azon feltételek tekintetében, amelyek eredetileg a felfüggesztés alapját képezték. A felfüggesztésekről időszakonként konzultálni kell a vegyes bizottság keretében, különösen a megszüntetésükről, amint az alkalmazásukra vonatkozó feltételek már nem teljesülnek.

Mindkét félnek – belső eljárása szerint – közzé kell tennie (az Európai Unió esetében az Európai Unió Hivatalos Lapjában) az importőröknek szóló közleményeket az alábbi témákban: az (5) bekezdés a) pontjában említett értesítés; az (5) bekezdés b) pontjában említett határozat; az (5) bekezdés c) pontjában említett hosszabbítás vagy megszüntetés.”

7.

A 2. jegyzőkönyv és mellékletei helyébe az e levélváltás formájában létrejött megállapodás II. mellékletében szereplő 2. jegyzőkönyv és mellékletek lépnek.

8.

Az ideiglenes társulási megállapodás a kereskedelem egészségügyi és növény-egészségügyi, illetve technikai akadályaira vonatkozó közös nyilatkozattal egészül ki, amelynek szövegét e levélváltás formájában létrejött megállapodás III. melléklete tartalmazza.

C.

A felek a következő további rendelkezésekben állapodtak meg:

1.

a)

Az A. pontban rögzített ideiglenes módosítások 10 éves időtartamra szólnak e levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépésétől kezdve. Ciszjordánia és a Gázai övezet jövőbeni gazdasági fejlődésétől függően azonban a vegyes bizottság mérlegelheti e módosítások további időszakra történő lehetséges meghosszabbítását. Az ilyen értelmű határozatot a vegyes bizottságnak legkésőbb egy évvel az e levélváltás formájában létrejött megállapodás által biztosított 10 éves időszak lejárata előtt meg kell hoznia.

b)

Az Európai Unió és a Palesztin Hatóság öt évvel e levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépését követően újabb találkozó keretében mérlegeli annak lehetőségét, hogy az ideiglenes társulási megállapodás 12. cikkével összhangban további kölcsönös állandó engedményeket tegyenek a mezőgazdasági termékek, feldolgozott mezőgazdasági termékek, a halak és a halászati termékek kereskedelme terén.

c)

A jövőbeli kölcsönös tárgyalások kiindulópontját az ideiglenes társulási megállapodás egységesített engedményei képezik, amelyeket e levélváltás formájában létrejött megállapodás II. és IV. melléklete sorol fel.

d)

A felek tudomásul veszik, hogy az Európai Unió által e jövőbeni tárgyalások eredményeként biztosítandó kereskedelmi feltételek az ezen levélváltás formájában létrejött megállapodás szerinti feltételeknél kevésbé kedvezőek is lehetnek.

2.

Az ideiglenes társulási megállapodás 7. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó az ezen levélváltás formájában létrejött megállapodás A. pontjában rögzített ideiglenes módosítások alkalmazásáig.

Ez a levélváltás formájában létrejött megállapodás az utolsó elfogadási okirat letétbe helyezésének napját követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

Ezúton tisztelettel megerősítem, hogy az Európai Unió egyetért e levél tartalmával.

Lekötelezne, ha megerősítené, hogy kormánya egyetért a fentiekkel.

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image Image

I. MELLÉKLET

1. JEGYZŐKÖNYV

a Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékeknek, halaknak és halászati termékeknek az Európai Unióba történő behozatalára alkalmazandó ideiglenes szabályokról

1.

A mezőgazdasági termékek, a feldolgozott mezőgazdasági termékek, a halak és a halászati termékek kereskedelmének további liberalizációjáról és ezen megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és a Palesztin Hatóság között levélváltás formájában létrejött, 2011-ben aláírt megállapodás C.1. a) pontjának rendelkezéseivel összhangban ideiglenesen megszűnnek a Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó, a Kombinált Nómenklatúrának és a Palesztin Hatóság vámtarifájának az 1–24. árucsoportjában felsorolt termékeknek, valamint az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) mezőgazdaságról szóló megállapodásának 1. melléklete (1) bekezdésének ii. pontjában felsorolt termékeknek az Európai Unióba történő behozatalára alkalmazandó vámok és az azokkal azonos hatású díjak (beleértve azok mezőgazdasági alkotóelemét is), kivéve a 1702 11 00 KN-kódú vegytiszta tejcukorra, valamint az ex 1702 30 50 és az ex 1702 30 90 KN-kódú szőlőcukorból száraz állapotban legalább 99 tömegszázalékot tartalmazó szőlőcukorra és szőlőcukorszirupra vonatkozó, az 1. fejezet hatálya alá tartozó vámokat és azokkal azonos hatású díjakat.

2.

Az e jegyzőkönyv 1. pontjában meghatározott feltételektől eltérve azon termékek esetében, amelyekre az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (1) 140a. cikkével összhangban belépési ár alkalmazandó, és amelyek esetében a közös vámtarifa értékvám és egy külön vámtétel alkalmazását írja elő, az eltörlés csak az értékvámra vonatkozik.

II. MELLÉKLET

2. JEGYZŐKÖNYV

az Európai Unióból származó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékeknek, halaknak és halászati termékeknek Ciszjordániába és a Gázai övezetbe történő behozatalára alkalmazandó szabályokról

1.

A mellékletekben felsorolt, az Európai Unióból származó termékek Ciszjordániába és a Gázai övezetbe történő behozatalát az alábbi, valamint a mellékletekben foglalt feltételekkel összhangban engedélyezik.

2.

A behozatali vámokat eltörlik vagy az a) oszlopban jelzett szintre csökkentik, a b) oszlopban meghatározott éves vámkontingens keretén belül és a c) oszlopban jelzett különös rendelkezéseknek megfelelően.

3.

A vámkontingenseket meghaladóan behozott mennyiségekre a harmadik országokra vonatkozó közös vámot kell alkalmazni, a c) oszlopban jelzett különös rendelkezéseknek megfelelően.

4.

Az alkalmazás első évére vonatkozóan a vámkontingensek által érintett mennyiségek és a referenciamennyiségek az alapmennyiségek részeiként kerülnek kiszámításra, figyelembe véve az e jegyzőkönyv hatálybalépéséig eltelt időt.

A 2. JEGYZŐKÖNYV 1. MELLÉKLETE

KN-kód

Árumegnevezés

Vám (%)

Vámkontingens

(tonna, ha másképpen nincs jelölve)

Különös rendelkezések

 

 

a)

b)

c)

0102 90 71

Vágásra szánt, 300 kg-ot meghaladó tömegű, élő szarvasmarhafélék, üszők és tehenek kivételével

0

300

 

0202 30 90

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, csont nélkül, az elülső negyedek, „kompenzált” negyedek, lapocka és szegy kivételével

0

200

 

0206 22 00

Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas mája fagyasztva

0

100

 

0406

Sajt és túró

0

200

 

0407 00 19

Baromfitojás keltetésre, a pulyka- vagy libatojások kivételével

0

120 000 darab

 

1101 00 15

Liszt közönséges búzából és tönkölyből

0

13 000

 

2309 90 99

Állatok etetésére szolgáló más készítmények

2

100

 

A 2. JEGYZŐKÖNYV 2. MELLÉKLETE

AZ EURO-MEDITERRÁN IDEIGLENES TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 7. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK

KN-kód

Árumegnevezés

1902

Tészta és kuszkusz (búzadarakása)

A.

durumbúzából

B.

más

1905 10

Ropogós kenyér

1905 20 90

Mézeskalács és hasonló, nem kifejezetten cukorbetegeknek:

A.

amelyben a búzától eltérő gabonaféléből készült lisztnek a felhasznált liszt teljes tömegéhez viszonyított aránya meghaladja a15 tömegszázalékot

B.

más

ex 1905 32 A

Gofri és ostya

A1.

töltelék nélkül, bevonattal vagy anélkül

Al. a)

amelyben a búzától eltérő gabonaféléből készült lisztnek a felhasznált liszt teljes tömegéhez viszonyított aránya meghaladja a15 tömegszázalékot

A1. b)

más

A2.

más

A2. a)

legalább 1,5 % tejzsír-, illetve legalább 2,5 % tejfehérje-tartalommal

A2. b)

más

1905 40 10

Kétszersült, cukor, méz vagy más édesítőanyag, tojás, zsír, sajt, gyümölcs, kakaó vagy hasonlók hozzáadásával:

A.

amelyben a búzától eltérő gabonaféléből készült lisztnek a felhasznált liszt teljes tömegéhez viszonyított aránya meghaladja a15 tömegszázalékot

B.

más

1905

ex 31) B + ex 90)

Más pékáru, cukor, méz vagy más édesítőanyag, tojás, zsír, sajt, gyümölcs, kakaó vagy hasonlók hozzáadásával:

B1.

legalább 2,5 tömegszázalék hozzáadott tojástartalommal

B2.

szárított gyümölcs- vagy diófélék hozzáadásával:

B2. a)

legalább 1,5 % tejzsír- és legalább 2,5 % tejfehérje-tartalommal; lásd az V. mellékletet

B2.b)

más

ВЗ.

kevesebb mint 10 tömegszázalék hozzáadottcukor-tartalommal és tojás, szárított gyümölcs- és diófélék hozzáadása nélkül

III. MELLÉKLET

KÖZÖS NYILATKOZAT

A KERESKEDELEM EGÉSZSÉGÜGYI ÉS NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI, ILLETVE TECHNIKAI AKADÁLYAIVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK TERÉN FOLYTATANDÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

A felek a meglévő igazgatási szabályok segítségével törekednek minden olyan probléma – különösen a kereskedelem egészségügyi és növény-egészségügyi, illetve technikai akadályainak – elhárítására, amely akadályozhatja e megállapodás alkalmazását. Az eredményekről pedig jelentést tesznek az érintett albizottságoknak és a vegyes bizottságnak. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a lehető legrövidebb határidőn belül barátságos módon, a hatályos jogi szabályozásaikkal, valamint a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE), a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény (IPPC) és a Codex Alimentarius előírásaival összhangban megvizsgálják és megoldják az ilyen eseteket.

IV. MELLÉKLET

A:   CISZJORDÁNIÁBÓL ÉS A GÁZAI ÖVEZETBŐL SZÁRMAZÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS HALÁSZATI TERMÉKEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓBA TÖRTÉNŐ BEHOZATALÁRA A LEVÉLVÁLTÁS FORMÁJÁBAN LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS HATÁLYBALÉPÉSE ELŐTT ALKALMAZOTT ENGEDMÉNYEK EGYSÉGESÍTETT LISTÁJA

1.

A mellékletben felsorolt, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó termékek importálhatók az Európai Unióba az alább, illetve a mellékletben található feltételeknek megfelelően.

a)

A vámokat el kell törölni, vagy az a) oszlopban előírtak szerint csökkenteni kell.

b)

Egyes olyan termékek esetében, amelyekre a közös vámtarifa értékvám és specifikus vám alkalmazását írja elő, a csökkentés a) és c) oszlopban feltüntetett mértéke csak az értékvámra vonatkozik. Ugyanakkor a 1509 10 alszám alatti termék esetében a vámcsökkentés a specifikus vámra alkalmazandó.

c)

Egyes termékek esetében a vámokat a b) oszlopban megállapított vámkontingensek keretein belül kell eltörölni. Eltérő rendelkezés hiányában a vámkontingenseket január 1-jétől december 31-ig tartó éves alapon kell alkalmazni.

d)

A kontingenseken felül behozott mennyiségekre a közös vámtarifa teljes vagy a c) oszlopban feltüntetett csökkentett vámtételeit kell alkalmazni az érintett terméknek megfelelően.

2.

Bizonyos termékeket illetően a vámok alóli mentesítés a d) oszlopban található referenciamennyiségek keretében történik.

Amennyiben e termékek egyike tekintetében a behozatal mennyisége meghaladja a referenciamennyiséget, az Európai Unió az általa elkészített éves kereskedelmi mérleg figyelembevételével az érintett termékre uniós vámkontingenst írhat elő, amelynek mennyisége megegyezik a referenciamennyiséggel. Ilyen esetben a kontingenst meghaladóan behozott mennyiségre az érintett terméknek megfelelően a közös vámtarifa szerinti vámot alkalmazzák a c) oszlop szerint teljes vagy csökkentett mértékben.

3.

Az alkalmazás első évében a vámkontingensek által érintett mennyiségek és a referenciamennyiségek az alapmennyiségek részeiként kerülnek kiszámításra, figyelembe véve az e jegyzőkönyv hatálybalépéséig eltelt időt.

4.

A mellékletben felsorolt néhány termék esetén a vámkontingens mennyisége két alkalommal növekszik az e) oszlopban jelzett mennyiségek alapján. Az első növekedés abban az időpontban következik be, amikor az adott vámkontingenst második alkalommal nyitják meg.

KN-kód (2)

Árumegnevezés (3)

A legnagyobb kedvezményes vámtétel csökkentése

(%) (4)

Vámkontingens

(tonna, ha másképpen nincs jelölve)

A legnagyobb kedvezményes vámtétel csökkentése az előírt vagy lehetséges vámkontingensen túl

(%) (4)

Referencia-mennyiség

(tonna, ha másképpen nincs jelölve)

Különös rendelkezések

a)

b)

c)

d)

e)

0409 00 00

Természetes méz

100

500

0

 

4. pont – 250 tonnányi éves növekedés

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19 10

0603 19 90

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó, frissen

100

2 000

0

 

4. pont – 250 tonnányi éves növekedés

0702 00 00

Paradicsom frissen vagy hűtve, december 1-jétől március 31-ig

100

 

60

2 000

 

0703 10 11

0703 10 19

Vöröshagyma frissen vagy hűtve, február 15-től május 15-ig

100

 

60

 

 

0709 30 00

Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom), frissen vagy hűtve, január 15-től április 30-ig

100

 

60

3 000

 

ex 0709 60

A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse frissen vagy hűtve:

 

 

 

 

 

0709 60 10

Édes paprika

100

 

40

1 000

 

0709 60 99

Más

100

 

80

 

 

0709 90 70

Cukkini frissen vagy hűtve, december 1-jétől február végéig

100

 

60

300

 

ex 2103 90 90

A Muscari comosum fajhoz tartozó hagyma frissen vagy hűtve február 15-től május 15-ig

100

 

60

 

 

0710 80 59

A Capsicum vagy Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika kivételével, nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva

100

 

80

 

 

0711 90 10

A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika kivételével ideiglenesen tartósítva, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

100

 

80

 

 

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Gomba, fafülgomba (Auri-cularia spp.), kocsonyás gomba (Tremella spp.) és szarvasgomba, szárítva

100

500

0

 

 

ex 0805 10

Narancs, frissen

100

 

60

25 000

 

ex 0805 20

Mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine és wilking és hasonló citrushibridek, frissen

100

 

60

500

 

0805 40 00

Grépfrút

100

 

80

 

 

ex 0805 50 10

Citrom (Citrus limon, Citrus limonum), frissen

100

 

40

800

 

0806 10 10

Csemegeszőlő frissen február 1-jétől július 14-ig

100

1 000

0

 

4. pont – 500 tonnányi éves növekedés

0807 19 00

Dinnye (a görögdinnye kivételével) frissen, november 1-jétől május 31-ig

100

 

50

10 000

 

0810 10 00

Földieper frissen, november 1-jétől március 31-ig

100

2 000

0

 

4. pont – 500 tonnányi éves növekedés

0812 90 20

Narancs ideiglenesen tartósítva, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

100

 

80

 

 

0904 20 30

A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprikák kivételével, szárítva, nem zúzott, nem őrölt

100

 

80

 

 

1509 10

Szűz olívaolaj

100

2 000

0

 

4. pont – 500 tonnányi éves növekedés

2001 90 20

A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva, az édes paprika és a spanyol paprika kivételével

100

 

80

 

 

2005 99 10

A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse ecet és ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, az édes paprika és a spanyol paprika kivételével

100

 

80

 

 

B:   AZ EURO-MEDITERRÁN IDEIGLENES TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 7. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, CISZJORDÁNIÁBÓL ÉS A GÁZAI ÖVEZETBŐL SZÁRMAZÓ FELDOLGOZOTT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓBA TÖRTÉNŐ BEHOZATALÁRA A LEVÉLVÁLTÁS FORMÁJÁBAN LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS HATÁLYBALÉPÉSE ELŐTT ALKALMAZOTT ENGEDMÉNYEK EGYSÉGESÍTETT LISTÁJA

KN-kód

Árumegnevezés

0403

Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:

0403 10 51–0403 10 99

Joghurt ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával

0403 90 71–0403 90 99

Író, aludttej és tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával

0710 40 00

Csemegekukorica (nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is), fagyasztva

0711 90 30

Csemegekukorica ideiglenesen tartósítva (például kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

ex 1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével:

1517 10 10

Margarin, a folyékony margarin kivételével, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

1517 90 10

Más, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

ex 1704

Cukoráru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül; a 1704 90 10 KN-kód alá tartozó, 10 tömegszázalékot meghaladó szacharóztartalmú, más anyag hozzáadása nélküli édesgyökér-kivonat kivételével

1806

Csokoládé és más kakaótartalmú élelmiszer-készítmény

ex 1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz, a 1901 90 91 KN-kód alá tartozó készítmények kivételével

ex 1902

Tészta, a 1902 20 10 és a 1902 20 30 KN-kód alá tartozó töltött tészta kivételével; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is

1903

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában

1904

Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (például kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék

2001 90 30

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

2001 90 40

Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

2004 10 91

Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva

2004 90 10

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva

2005 20 10

Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

2005 80 00

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

1904 20 10

Pirítatlan gabonapehely-alapú, müzli típusú készítmény

2008 99 85

Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével, más módon elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül

2008 99 91

Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, más módon elkészítve vagy tartósítva, alkohol vagy cukor hozzáadása nélkül

2101 12 98

Kávéalapú készítmények

2101 20 98

Teán vagy matéteán alapuló készítmények

2101 30 19

Pörkölt pótkávék, a pörkölt cikória kivételével

2101 30 99

Pörkölt pótkávé kivonata, eszenciája és koncentrátuma, a pörkölt cikória kivonata, eszenciája és koncentrátuma kivételével

2102 10 31

2102 10 39

Sütőélesztő

ex 2103 90 90

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény:

Majonéz

2105 00

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is

ex 2106

Másutt nem említett élelmiszer-készítmények, a 2106 10 20 és a 2106 90 92 KN-kód alá tartozó termékek, valamint a 2106 90 30–2106 90 59 KN-kód alá tartozó ízesített vagy színezett cukorszirupok kivételével

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Alkoholmentes ital – a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével –, amely tartalmaz a 0401–0404 vtsz. alá tartozó termékeket vagy a 0401–0404 vtsz. alá tartozó termékekből nyert zsírt

2905 43 00

Mannit

2905 44

Szorbit (D-glucit)

ex 3505 10

Dextrin és más átalakított keményítő, a 3505 10 50 KN-kód alá tartozó észterezett vagy éterezett keményítők kivételével

3505 20

Keményítőt vagy dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyvek

3809 10

Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok) keményítőtartalommal

3824 60

Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Ezúton tisztelettel igazolom mai levelének kézhezvételét, amely a következőképpen szól:

„Ezúton szeretnék hivatkozni azon tárgyalásokra, amelyekre az euro-mediterrán országok külügyminiszterei által a mezőgazdasági és a feldolgozott mezőgazdasági termékekkel, a halakkal és a halászati termékekkel folytatott kereskedelem liberalizációjának felgyorsítása érdekében 2005. november 28-án elfogadott euro-mediterrán mezőgazdasági menetrend (rabati menetrend) szellemében és az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága (a továbbiakban: Palesztin Hatóság) képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésról szóló, 1997. július 1-je óta hatályban lévő euro-mediterrán ideiglenes társulási megállapodás (a továbbiakban: ideiglenes társulási megállapodás) 7. és 12. cikke, valamint 14. cikkének (2) bekezdése alapján került sor, amelyek értelmében a Közösség és a Palesztin Hatóság fokozatosan növekvő mértékű liberalizációt valósít meg többek között az egymás között mezőgazdasági termékekkel folytatott kereskedelem vonatkozásában.

A:

A felek az ideiglenes társulási megállapodás következő ideiglenes módosításában állapodtak meg:

1.

A C. pont rendelkezéseinek megfelelően az 1. jegyzőkönyv helyébe az ennek a levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az I. mellékletében szereplő 1. jegyzőkönyv lép.

B:

A felek az ideiglenes társulási megállapodás következő állandó módosításaiban is megállapodtak:

1.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

»E fejezet rendelkezéseit az Európai Unióból, valamint a Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó termékekre kell alkalmazni, a Kombinált Nómenklatúrának és a Palesztin Hatóság vámtarifájának az 1–24. árucsoportjában felsorolt termékek kivételével, valamint az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) mezőgazdaságról szóló megállapodásának 1. melléklete (1) bekezdésének ii. pontjában felsorolt termékek kivételével. E fejezet azonban továbbra is vonatkozik a 1702 11 00 KN-kódú vegytiszta tejcukorra, valamint az ex 1702 30 50 és az ex 1702 30 90 KN-kódú szőlőcukorból száraz állapotban legalább 99 tömegszázalékot tartalmazó szőlőcukorra és szőlőcukorszirupra.«

2.

A 2. fejezet címének a helyébe a következő szöveg lép:

3.

A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép

»E fejezet rendelkezéseit az Európai Unióból, valamint a Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó, Kombinált Nómenklatúrának és a Palesztin Hatóság vámtarifájának az 1–24. árucsoportjában felsorolt termékekre, valamint az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) mezőgazdaságról szóló megállapodásának 1. melléklete (1) bekezdésének ii. pontjában felsorolt termékekre kell alkalmazni, a 1702 11 00 KN-kódú vegytiszta tejcukor, valamint az ex 1702 30 50 és az ex 1702 30 90 KN-kódú szőlőcukorból száraz állapotban legalább 99 tömegszázalékot tartalmazó szőlőcukor és szőlőcukorszirup kivétel, amelyekre vámmentes piaci hozzáférést már az 1. fejezet biztosított.«

4.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép

„Az Európai Unió és a Palesztin Hatóság fokozatosan növekvő mértékű liberalizációt valósít meg a mindkét fél számára fontos mezőgazdasági termékek, feldolgozott mezőgazdasági termékek, halak és halászati termékek kereskedelmére.”

5.

A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

»(1)   Az 1. jegyzőkönyvben felsorolt, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek, halak és halászati termékek Európai Unióba való behozatalára a szóban forgó jegyzőkönyvben meghatározott rendelkezések vonatkoznak.

(2)   A 2. jegyzőkönyvben felsorolt, az Európai Unióból származó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékeknek, halaknak és halászati termékeknek a Ciszjordániába és a Gázai övezetbe való behozatalára a szóban forgó jegyzőkönyvben meghatározott rendelkezések vonatkoznak.«

6.

A megállapodás szövege a következő 23a. cikkel egészül ki:

»A kedvezmények ideiglenes visszavonása

(1)   A felek egyetértenek, hogy a közigazgatási együttműködés és segítségnyújtás lényeges elemet képez az e megállapodás szerinti preferenciális elbánás alkalmazása és szabályozása vonatkozásában, és hangsúlyozzák elkötelezettségüket a vámügyekben és az azokhoz kapcsolódó kérdésekben előforduló szabálytalanságok és csalások elleni küzdelem iránt.

(2)   Ha a felek egyike objektív információkra alapozva a közigazgatási együttműködés vagy segítségnyújtás hiányát és/vagy e megállapodás rendelkezései szerinti szabálytalanságot vagy csalást állapít meg, akkor az érintett fél e cikk rendelkezéseinek megfelelően az érintett termék(ek) tekintetében jogosult a preferenciális elbánás alkalmazását ideiglenes jelleggel felfüggeszteni.

(3)   Ennek a cikknek az alkalmazásában a közigazgatási együttműködés vagy segítségnyújtás gyakorlásának az elmulasztása többek között az alábbiakat jelenti:

a)

az érintett termék(ek) származó helyzetének igazolására vonatkozó kötelezettségek ismételt be nem tartása;

b)

a származási igazolás utólagos ellenőrzésének végrehajtásával és/vagy az eredmények közlésével kapcsolatos, ismételt elutasítás vagy indokolatlan késedelem;

c)

az adott preferenciális bánásmód megadásával kapcsolatos dokumentumok hitelességének vagy információk pontosságának ellenőrzésére szolgáló látogatások ismételt megtagadása vagy az azokkal kapcsolatos indokolatlan késés.

(4)   Ennek a cikknek az alkalmazásában szabálytalanságokra vagy csalásra utaló jelek többek között olyan esetekben állapíthatók meg, amikor a másik fél szokásos termelési és exportkapacitását meghaladó mértékben, kielégítő magyarázat nélkül gyors növekedés következik be a termékimportban, és ehhez szabálytalanságokra vagy csalásra utaló objektív információk kapcsolódnak.

(5)   Az ideiglenes felfüggesztés alkalmazásának a következők a feltételei:

a)

Az a fél, amelyik objektív információk alapján a közigazgatási együttműködés vagy segítségnyújtás biztosításának elmulasztását és/vagy szabálytalanságokat vagy csalást állapít meg, haladéktalanul értesíti a vegyes bizottságot erről a megállapításról, valamint az objektív információkról, és a vonatkozó információk és objektív megállapítások alapján konzultációkat kezd a vegyes bizottság keretében a felek mindegyike számára elfogadható megoldás megtalálása érdekében.

b)

Amennyiben a felek konzultációkat kezdtek a vegyes bizottság keretében, de az értesítéstől számított 3 hónapon belül nem tudtak elfogadható megoldásban megállapodni, az érintett fél ideiglenesen felfüggesztheti az adott termék(ek)re vonatkozó preferenciális elbánást. Az ideiglenes felfüggesztésről haladéktalanul értesíteni kell a vegyes bizottságot.

c)

Az e cikk szerinti ideiglenes felfüggesztés alkalmazását az érintett fél pénzügyi érdekeinek a megvédéséhez szükséges mértékre kell korlátozni. A felfüggesztés időtartama nem lépheti túl a hat hónapot, ám meghosszabbítható, ha a lejárat időpontjában semmi sem változott azon feltételek tekintetében, amelyek eredetileg a felfüggesztés alapját képezték. A felfüggesztésekről időszakonként konzultálni kell a vegyes bizottság keretében, különösen a megszüntetésükről, amint az alkalmazásukra vonatkozó feltételek már nem teljesülnek.

Mindkét félnek – belső eljárása szerint – közzé kell tennie (az Európai Unió esetében az Európai Unió Hivatalos Lapjában) az importőröknek szóló közleményeket az alábbi témákban: az (5) bekezdés a) pontjában említett értesítés; az (5) bekezdés b) pontjában említett határozat; az (5) bekezdés c) pontjában említett hosszabbítás vagy megszüntetés.«

7.

A 2. jegyzőkönyv és mellékletei helyébe az e levélváltás formájában létrejött megállapodás II. mellékletében szereplő 2. jegyzőkönyv és mellékletek lépnek.

8.

Az ideiglenes társulási megállapodás a kereskedelem egészségügyi és növény-egészségügyi, illetve technikai akadályaira vonatkozó közös nyilatkozattal egészül ki, amelynek szövegét e levélváltás formájában létrejött megállapodás III. melléklete tartalmazza.

C.

A felek a következő további rendelkezésekben állapodtak meg:

1.

a)

Az A. pontban rögzített ideiglenes módosítások 10 éves időtartamra szólnak e levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépésétől kezdve. Ciszjordánia és a Gázai övezet jövőbeni gazdasági fejlődésétől függően azonban a vegyes bizottság mérlegelheti e módosítások további időszakra történő lehetséges meghosszabbítását. Az ilyen értelmű határozatot a vegyes bizottságnak legkésőbb egy évvel az e levélváltás formájában létrejött megállapodás által biztosított 10 éves időszak lejárata előtt meg kell hoznia.

b)

Az Európai Unió és a Palesztin Hatóság öt évvel e levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépését követően újabb találkozó keretében mérlegeli annak lehetőségét, hogy az ideiglenes társulási megállapodás 12. cikkével összhangban további kölcsönös állandó engedményeket tegyenek a mezőgazdasági termékek, feldolgozott mezőgazdasági termékek, a halak és a halászati termékek kereskedelme terén.

c)

A jövőbeli kölcsönös tárgyalások kiindulópontját az ideiglenes társulási megállapodás egységesített engedményei képezik, amelyeket e levélváltás formájában létrejött megállapodás II. és IV. melléklete sorol fel.

d)

A felek tudomásul veszik, hogy az Európai Unió által e jövőbeni tárgyalások eredményeként biztosítandó kereskedelmi feltételek az ezen levélváltás formájában létrejött megállapodás szerinti feltételeknél kevésbé kedvezőek is lehetnek.

2.

Az ideiglenes társulási megállapodás 7. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó az ezen levélváltás formájában létrejött megállapodás A. pontjában rögzített ideiglenes módosítások alkalmazásáig.

Ez a levélváltás formájában létrejött megállapodás az utolsó elfogadási okirat letétbe helyezésének napját követő harmadik hónap első napján lép hatályba.”

Megtiszteltetés számomra megerősíteni azt, hogy a Palesztin Hatóság egyetért az Ön levelében foglaltakkal.

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Done at Brussels,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For the Palestinian Authority

За Палестинската администрация

Por la Autoridad Palestina

Za palestinskou samosprávu

For Den Palæstinensiske Myndighed

Für die Palästinensische Behörde

Palestiina omavalitsuse nimel

Για την Παλαιστινιακή Αρχή

Pour l'Autorité palestinienne

Per l'Autorità palestinese

Palestīniešu pašpārvaldes vārdā –

Palestinos Administracijos vardu

A Palesztin Hatóság részéről

Għall-Awtorità Palestinjana

Voor de Palestijnse Autoriteit

W imieniu Autonomii Palestyńskiej

Pela Autoridade Palestiniana

Pentru Autoritatea Palestiniană

V mene Palestínskej samosprávy

Za Palestinsko upravo

Palestiinalaishallinnon puolesta

För den palestinska myndigheten

Image


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  A 948/2009/EK rendeletnek (HL L 287., 2009.10.31., 1. o.) megfelelő KN-kódok.

(3)  A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló szabályok sérelme nélkül, az árumegnevezés szövege csupán tájékoztató jellegűnek tekintendő, mivel e melléklet keretein belül a preferenciális rendszert a hatályos KN-kódok határozzák meg. Ha az ex KN-kódok jelezve vannak, a preferenciális rendszert a KN-kódok és a megfelelő leírások együttes alkalmazásával kell meghatározni.

(4)  A vámcsökkentés csak az értékvámokra alkalmazandó. Ugyanakkor a 1509 10 alszám alatti termék esetében a vámcsökkentés a specifikus vámra alkalmazandó.


RENDELETEK

10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/22


A BIZOTTSÁG 1282/2011/EU RENDELETE

(2011. november 28.)

az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. október 27-i 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjára, valamint 11. cikkének (3) bekezdésére és 12. cikkének (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló, 2011. január 14-i 10/2011/EU bizottsági rendelet (2) létrehozta a műanyagok és műanyag tárgyak előállításához felhasználható monomerek, egyéb kiindulási anyagok és adalékok uniós jegyzékét. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) a közelmúltban kedvező tudományos értékelést adott ki további anyagokról, amelyek így felvehetők erre a jegyzékre.

(2)

Egyes más anyagok esetében az uniós szinten korábban előírt korlátozásokat, illetve specifikációkat a Hatóság új, kedvező tudományos értékelése alapján módosítani kell.

(3)

A Hatóság által 2010. április 13-án közzétett szakvélemény alapján módosítani kell a 239. FCM-számú, 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin (melamin) nevű anyag használatára vonatkozó korlátozásokat és specifikációkat. A szakvélemény erre az anyagra 0,2 mg/testtömegkilogramm (ttkg) tolerálható napi bevitelt (TDI) határoz meg. A szakvéleményben a Hatóság azt is megállapította, hogy a gyermekeknek élelmiszerrel érintkező anyagokból való kioldódásból eredő expozíciója a TDI tartományába esik. Figyelembe véve a TDI-t és az összes többi forrásból eredő expozíciót, a 239. számú anyagra vonatkozó kioldódási határértéket csökkenteni kell. A javasolt kioldódási határérték – 2,5 mg/kg élelmiszer – összhangban van a Kínából származó vagy onnan szállított egyes termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 2008/798/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 25-i 1135/2009/EK bizottsági rendeletben (3) az élelmiszerek melaminszennyeződésére megállapított határértékkel.

(4)

A 10/2011/EU rendelet I. mellékletét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(5)

A 438. FCM-számú, bisz(2,6-diizopropil-fenil)karbodiimid nevű anyag használata a 10/2011/EU rendelet I. mellékletének 1. táblázata szerint műanyagadalékként engedélyezett. A Hatóság újból értékelte az engedélyezett anyag biztonságosságát. A Hatóság a szakvéleményében (4) pontosította, hogy az anyag monomerként, nem pedig műanyagadalékként használandó. Ennélfogva indokolt az I. mellékletben ennek megfelelően helyesbíteni a használatot és módosítani a hivatkozási számot.

(6)

A 376. FCM-számú, N-metil-pirrolidon nevű anyag használata a 10/2011/EU rendelet I. mellékletének 1. táblázata szerint műanyagadalékként specifikus kioldódási határérték (SKH) nélkül engedélyezett. A Hatóság a szakvéleményében (5) 1 mg/ttkg TDI-értéket határozott meg, ami 60 mg/kg élelmiszer SKH-t eredményez. Ez a határérték egybeesik a 10/2011/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében megállapított általános SKH-val, ha azonban a 60 mg/kg SKH toxikológiai küszöbértékből, mint például a TDI-ből lett levezetve, akkor az SKH-t külön fel kell tüntetni az I. mellékletben.

(7)

A 797. FCM-számú, „adipinsav poliésztere 1,3-butándiollal, 1,2-propándiollal és 2-etil-1-hexanollal” nevű anyag használata a 10/2011/EU rendelet I. mellékletének 1. táblázata szerint műanyagadalékként engedélyezett, és a jegyzéken 0007328-26-5 CAS-számmal szerepel. A Hatóság szakvéleménye (6) szerint a CAS-számnak 0073018-26-5-nek kellene lennie. Az anyag CAS-számát ezért helyesbíteni kell az I. mellékletben.

(8)

A gazdasági szereplők adminisztratív terheinek korlátozása érdekében a 10/2011/EU rendelet előírásai alapján törvényesen forgalomba hozott, de e rendeletnek már nem megfelelő műanyagok és műanyag tárgyak forgalomba hozatalát 2013. január 1-jéig meg kell engedni. Ezek forgalmazását a készletek kimerüléséig kell engedélyezni.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 10/2011/EU rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2012. január 1. előtt törvényesen forgalomba hozott, de e rendeletnek már nem megfelelő műanyagok és műanyag tárgyak importálása és forgalomba hozatala 2013. január 1-jéig megengedett. Az ilyen műanyagok és műanyag tárgyak a készletek kimerüléséig forgalmazhatók.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, a Szerződéseknek megfelelően.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 338., 2004.11.13., 4. o.

(2)  HL L 12., 2011.1.15., 1. o.

(3)  HL L 311., 2009.11.26., 3. o.

(4)  Szakvélemény a bisz(2,6-diizopropil-fenil)karbodiimid nevű anyag élelmiszerekkel érintkező anyagokhoz való használatának biztonságossági értékeléséről (Scientific Opinion on the safety evaluation of the substance bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiimide for use in food contact materials). The EFSA Journal, 2010; 8(12):1928.

(5)  Az élelmiszer-adalékok, aromák, technológiai segédanyagok és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok tudományos testülete (AFC) által az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokhoz használható anyagok 7. jegyzékével kapcsolatban a Bizottság felkérésére készített szakvélemény (Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food (AFC) on a request from the Commission related to a 7th list of substances for food contact materials). The EFSA Journal, (2005)201, 1–28. o.

(6)  Az élelmiszer-adalékok, aromák, technológiai segédanyagok és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok tudományos testülete (AFC) által az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokhoz használható anyagok 18. jegyzékével kapcsolatban felkérésre készített szakvélemény (Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food (AFC) on a request related to a 18th list of substances for food contact materials). The EFSA Journal, (2008) 628–633., 1–19. o.


MELLÉKLET

A 10/2011/EU rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. táblázatot a következő sorokkal kell kiegészíteni, az FCM-számok (Élelmiszerrel érintkező anyag [FCM] száma) sorrendjében.

Élelmiszerrel érintkező anyag (FCM) száma

Hivatkozási szám

CAS-szám

Anyag neve

Adalékként vagy polimerizációsegítő anyagként használva

(igen/nem)

Monomerként vagy más kiindulási anyagként, vagy mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként használva

(igen/nem)

Zsírfogyasztási osztótényező (FRF) alkalmazandó

(igen/nem)

SKH

(mg/kg)

SKH(E)

(mg/kg)

(Csoportos korlátozás száma)

Korlátozások és specifikációk

Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

855

40560

 

(butadién, sztirol, metil-metakrilát) kopolimer, 1,3-butándiol-dimetakriláttal térhálósítva

igen

nem

nem

 

 

Csak kemény poli(vinil-klorid)-hoz (PVC) használható, legfeljebb 12 %-ban, szobahőmérsékleten vagy annál kisebb hőmérsékleten.

 

856

40563

 

(butadién, sztirol, metil-metakrilát, butil-akrilát) kopolimer, divinil-benzollal vagy 1,3-butándiol-dimetakriláttal térhálósítva

igen

nem

nem

 

 

Csak kemény poli(vinil-klorid)-hoz (PVC) használható, legfeljebb 12 %-ban, szobahőmérsékleten vagy annál kisebb hőmérsékleten.

 

857

66765

0037953-21-2

(metil-metakrilát, butil-akrilát, sztirol, glicidil-metakrilát) kopolimer

igen

nem

nem

 

 

Csak kemény poli(vinil-klorid)-hoz (PVC) használható, legfeljebb 2 %-ban, szobahőmérsékleten vagy annál kisebb hőmérsékleten.

 

863

15260

0000646-25-3

1,10-dekán-diamin

nem

igen

nem

0,05

 

Csak komonomerként használható, szobahőmérsékleten vagy rövid ideig legfeljebb 150 °C-on, vizes, savas vagy tejes élelmiszerekkel érintkező többször használatos poliamid tárgyak gyártásához.

 

873

93460

 

oktil-trietoxi-szilánnal reagált titán-dioxid

igen

nem

nem

 

 

Titán-dioxid és legfeljebb két tömegszázalék oktil-trietoxi-szilán felületkezelő anyag reakcióterméke, feldolgozás nagy hőmérsékleten.

 

894

93360

0016545-54-3

tiodipropionsav, ditetradecil-észter

igen

nem

nem

 

(14)

 

 

895

47060

0171090-93-0

3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-fenil)propánsav, elágazó és egyenes láncú C13–C15 alkoholokkal képzett észterek

igen

nem

nem

0,05

 

Csak zsíros vagy nagy alkoholtartalmú és tejes termékektől különböző élelmiszerekkel érintkező poliolefinekhez használható.

 

896

71958

0958445-44-8

3H-perfluor-3-[(3-metoxi-propoxi)propánsav], ammóniumsó

igen

nem

nem

 

 

Csak fluorpolimerek polimerizációjához használható, ha:

a feldolgozás legalább tíz percig 280 °C-nál nagyobb hőmérsékleten történik,

a feldolgozás 190 °C-nál nagyobb hőmérsékleten történik legfeljebb harminc tömegszázalékban poli(oxi-metilén) polimerekkel keverékben való használatra és többször használatos tárgyakhoz.

 

923

39150

0000120-40-1

N,N-bisz(2-hidroxi-etil)dodekánamid

igen

nem

nem

5

 

A dietanol-aminnak szennyezőként vagy az anyag bomlástermékeként a műanyagban maradó mennyisége nem eredményezheti, hogy a dietanol-amin kioldódása nagyobb legyen, mint 0,3 mg/kg élelmiszer.

(18)

924

94987

 

trimetil-propán, n-oktánsavval és n-dekánsaval képzett triészterek és diészterek vegyesen

igen

nem

nem

0,05

 

A zsíros, nagy alkoholtartalmú és tejes termékek kivételével az összes élelmiszertípussal érintkező PET-hez használható.

 

926

71955

0908020-52-0

perfluor[(2-etil-oxi-etoxi)ecetsav], ammóniumsó

igen

nem

nem

 

 

Csak olyan fluorpolimerek polimerizációjához használható, amelyeket legalább tíz percig legalább 300 °C-on dolgoznak fel.

 

971

25885

0002459-10-1

trimetil-trimellitát

nem

igen

nem

 

 

Csak komonomerként használható, legfeljebb 0,35 tömegszázalékban, a felületen szabad zsírt nem tartalmazó vizes és száraz élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő módosított poliészterek gyártásához.

(17)

972

45197

0012158-74-6

réz-hidroxid-foszfát

igen

nem

nem

 

 

 

 

973

22931

0019430-93-4

(perfluor-butil)etilén

nem

igen

nem

 

 

Csak komonomerként használható, legfeljebb 0,1 tömegszázalékban, nagy hőmérsékleten szinterelt fluorpolimerek polimerizációjához.

 

974

74050

939402-02-5

foszforsav, 2,4-bisz(1,1-dimetil-propil)fenil és 4-(1,1-dimetil-propil)fenil triészterek vegyesen

igen

nem

igen

5

 

SKH a foszfit és foszfát alakú anyag és a 4-t-amil-fenol hidrolízistermék összegeként kifejezve.

A 2,4-di-t-amil-fenol hidrolízistermék kioldódása nem haladhatja meg a 0,05 mg/kg értéket.

 

2.

Az 1. táblázatban a következő anyagra vonatkozóan a (2), (5), (6) és (10) oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerrel érintkező anyag (FCM) száma

Hivatkozási szám

CAS-szám

Anyag neve

Adalékként vagy polimerizációsegítő anyagként használva

(igen/nem)

Monomerként vagy más kiindulási anyagként, vagy mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként használva

(igen/nem)

Zsírfogyasztási osztótényező (FRF) alkalmazandó

(igen/nem)

SKH

(mg/kg)

SKH(E)

(mg/kg)

(Csoportos korlátozás száma)

Korlátozások és specifikációk

Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

438

13303

0002162-74-5

bisz(2,6-diizopropil-fenil)karbodiimid

nem

igen

nem

0,05

 

A bisz(2,6-diizopropil-fenil)karbodiimid és a 2,6-diizopropil-anilin hidrolízistermék összegeként kifejezve.

 

3.

Az 1. táblázatban a következő anyagra vonatkozóan a (3) oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerrel érintkező anyag (FCM) száma

Hivatkozási szám

CAS-szám

Anyag neve

Adalékként vagy polimerizációsegítő anyagként használva

(igen/nem)

Monomerként vagy más kiindulási anyagként, vagy mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként használva

(igen/nem)

Zsírfogyasztási osztótényező (FRF) alkalmazandó

(igen/nem)

SKH

(mg/kg)

SKH(E)

(mg/kg)

(Csoportos korlátozás száma)

Korlátozások és specifikációk

Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

797

76807

0073018-26-5

adipinsav poliésztere 1,3-butándiollal, 1,2-propándiollal és 2-etil-1-hexanollal

igen

nem

igen

 

(31)

(32)

 

 

4.

Az 1. táblázatban a következő anyagokra vonatkozóan a (8) oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerrel érintkező anyag (FCM) száma

Hivatkozási szám

CAS-szám

Anyag neve

Adalékként vagy polimerizációsegítő anyagként használva

(igen/nem)

Monomerként vagy más kiindulási anyagként, vagy mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként használva

(igen/nem)

Zsírfogyasztási osztótényező (FRF) alkalmazandó

(igen/nem)

SKH

(mg/kg)

SKH(E)

(mg/kg)

(Csoportos korlátozás száma)

Korlátozások és specifikációk

Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazin

igen

igen

nem

2,5

 

 

 

25420

93720

376

66905

0000872-50-4

N-metil-pirrolidon

igen

igen

nem

60

 

 

 

5.

Az 1. táblázatban a következő anyagra vonatkozóan a (8) és (10) oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerrel érintkező anyag (FCM) száma

Hivatkozási szám

CAS-szám

Anyag neve

Adalékként vagy polimerizációsegítő anyagként használva

(igen/nem)

Monomerként vagy más kiindulási anyagként, vagy mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként használva

(igen/nem)

Zsírfogyasztási osztótényező (FRF) alkalmazandó

(igen/nem)

SKH

(mg/kg)

SKH(E)

(mg/kg)

(Csoportos korlátozás száma)

Korlátozások és specifikációk

Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

452

38885

0002725-22-6

2,4-bisz(2,4-dimetil-fenil)-6-(2-hidroxi-4-n-oktil-oxi-fenil)-1,3,5-triazin

igen

nem

nem

5

 

 

 

6.

Az 1. táblázatban a következő anyagokra vonatkozóan a (10) oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerrel érintkező anyag (FCM) száma

Hivatkozási szám

CAS-szám

Anyag neve

Adalékként vagy polimerizációsegítő anyagként használva

(igen/nem)

Monomerként vagy más kiindulási anyagként, vagy mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként használva

(igen/nem)

Zsírfogyasztási osztótényező (FRF) alkalmazandó

(igen/nem)

SKH

(mg/kg)

SKH(E)

(mg/kg)

(Csoportos korlátozás száma)

Korlátozások és specifikációk

Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

794

18117

0000079-14-1

glikolsav

nem

igen

nem

 

 

Csak olyan poliglikolsav (PGA) gyártásához használható, amely i. poliészterek, mint például poli(etilén-tereftalát) (PET) vagy politejsav (PLA) mögött közvetlenül nem érintkezik élelmiszerekkel, vagy ii. élelmiszerrel közvetlenül érintkezik PET-ben vagy PLA-ban legfeljebb 3 tömegszázalékig PGA-keverékként.

 

812

80350

0124578-12-7

poli(12-hidroxi-sztearinsav)-poli(etilén-imin) kopolimer

igen

nem

nem

 

 

Csak műanyagokhoz használható, legfeljebb 0,1 tömegszázalékban.

A poli(12-hidroxi-sztearinsav) és a poli(etilén-imin) reakcióterméke.

 

7.

Az 1. táblázatban a következő anyagra vonatkozóan a (10) és (11) oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerrel érintkező anyag (FCM) száma

Hivatkozási szám

CAS-szám

Anyag neve

Adalékként vagy polimerizációsegítő anyagként használva

(igen/nem)

Monomerként vagy más kiindulási anyagként, vagy mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként használva

(igen/nem)

Zsírfogyasztási osztótényező (FRF) alkalmazandó

(igen/nem)

SKH

(mg/kg)

SKH(E)

(mg/kg)

(Csoportos korlátozás száma)

Korlátozások és specifikációk

Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

862

15180

0018085-02-4

3,4-diacetoxi-1-butén

nem

igen

nem

0,05

 

Az SKH tartalmazza a 3,4-dihidroxi-1-butén hidrolízisterméket is.

Csak komonomerként használható etil-vinil-alkohol (EVOH) és poli(vinil-alkohol) (PVOH) kopolimerekhez.

(17)

(19)

8.

Az 2. táblázatban a következő csoportos korlátozásra vonatkozóan a (2) és (4) oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

Csoportos korlátozás száma

Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyag száma

SKH(E)

(mg/kg)

Csoportos korlátozásra vonatkozó előírás

(1)

(2)

(3)

(4)

14

294

5

az anyagok és oxidációs termékeik összegeként kifejezve

368

894

9.

A 3. táblázat számsorrendben a megfelelőség ellenőrzésére vonatkozó következő megjegyzésekkel egészül ki:

Megjegyzés száma

Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez

(1)

(2)

(18)

A kis sűrűségű polietilénnél (LDPE) fennáll az SKH túllépésének kockázata.

(19)

Az etil-vinil-alkohol (EVOH) és poli(vinil-alkohol) (PVOH) kopolimereknél vizes élelmiszerekkel való közvetlen érintkezés esetében fennáll az összkioldódási határérték túllépésének kockázata.


10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/30


A BIZOTTSÁG 1283/2011/EU RENDELETE

(2011. december 5.)

a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a VIId övezet uniós vizein folytatott, valódirája-félékre irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2011. évre történő meghatározásáról szóló, 2011. január 18-i 57/2011/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2011. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2011-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2011. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 5-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 24., 2011.1.27., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

79/T&Q

Tagállam

Hollandia

Állomány

SRX/07D.

Faj

Valódirája-félék (Rajidae)

Terület

A VIId övezet uniós vizei

Időpont

2011.11.21.


10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/32


A BIZOTTSÁG 1284/2011/EU RENDELETE

(2011. december 5.)

a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a IV övezet norvég vizein folytatott, egyéb fajokra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2011. évre történő meghatározásáról szóló, 2011. január 18-i 57/2011/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2011. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2011-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2011. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 5-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 24., 2011.1.27., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

78/T&Q

Tagállam

Hollandia

Állomány

OTH/04-N.

Faj

Egyéb fajok

Terület

A IV övezet norvég vizei

Időpont

2011.11.21.


10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/34


A BIZOTTSÁG 1285/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 8.)

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 161. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2011. november 30-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankcióbizottsága úgy határozott, hogy egy természetes személyt töröl az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó listájáról, amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik, miután megfontolta az e személy által benyújtott, a listáról való törlésére vonatkozó kérelmet és az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1904 (2009) sz. határozata alapján intézményesített ombudsman átfogó jelentését. Úgy határozott továbbá, hogy egy bejegyzést módosít a listán.

(3)

A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 8-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A „Természetes személyek” cím alatt a következő bejegyzést el kell hagyni:

„Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed Abd Al-Razziq (alias a) Abu Sufian Abd Al Razeq; b) Abousofian Abdelrazek; c) Abousfian Salman Abdelrazik; d) Abousofian Abdelrazik; e) Abousofiane Abdelrazik; f) Sofian Abdelrazik; g) Abou El Layth; h) Aboulail; i) Abu Juiriah; j) Abu Sufian; k) Abulail; l) Djolaiba the Sudanese; m) Jolaiba; n) Ould El Sayeigh). Születési ideje: 1962.8.6. Születési helye: a) Al-Bawgah, Szudán; b) Albaouga, Szudán. Állampolgársága: kanadai, szudáni. Útlevelének száma: BC166787 (kanadai útlevél).”

(2)

A „Természetes személyek” cím alatt az „Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (más néven a) Anwar al-Aulaqi, b) Anwar al-Awlaki, c) Anwar al-Awlaqi, d) Anwar Nasser Aulaqi, e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Születési ideje: a) 1971.4.21., b) 1971.4.22. Születési helye: Las Cruces, Új-Mexikó, Amerikai Egyesült Államok. Állampolgársága: a) amerikai egyesült államokbeli, b) jemeni. Egyéb információ: 2007. decemberben Jemenben rejtőzködött. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.7.20.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (más néven a) Anwar al-Aulaqi, b) Anwar al-Awlaki, c) Anwar al-Awlaqi, d) Anwar Nasser Aulaqi, e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Születési ideje: a) 1971.4.21., b) 1971.4.22. Születési helye: Las Cruces, Új-Mexikó, Amerikai Egyesült Államok. Állampolgársága: a) amerikai egyesült államokbeli, b) jemeni. Egyéb információ: Megerősítették, hogy 2011. szeptember 30-án Jemenben meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.7.20.”


10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/36


A BIZOTTSÁG 1286/2011/EU RENDELETE

(2011. december 9.)

a tengeri balesetek és események kivizsgálására szolgáló, a 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (4) bekezdése szerint kidolgozott közös módszertan elfogadásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tengeri szállítási ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK tanácsi és a 2002/59/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2009/18/EK irányelv előírja a Bizottság számára a biztonsági vizsgálatot végző vizsgálati szervek által követendő, a tengeri szállítási ágazatban bekövetkező balesetek és események kivizsgálására szolgáló közös módszertan elfogadását.

(2)

A tengeri balesetek és események kivizsgálására szolgáló közös módszertannak a vizsgálatok magas színvonalának biztosítása érdekében a 2009/18/EK irányelvvel összhangban végzett valamennyi vizsgálatra vonatkozó közös előírásokat kell tartalmaznia.

(3)

A közös módszertan által meghatározott általános szabályokat a tagállamok vizsgálatot végző szerveinek közvetlenül kell használniuk.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével (2),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tengeri balesetek és események kivizsgálására szolgáló, a 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (4) bekezdése szerinti közös módszertan a rendelet mellékletében található.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 131., 2009.5.28., 114. o.

(2)  HL L 324., 2002.11.29., 1. o.


MELLÉKLET

A TENGERI BALESETEK ÉS ESEMÉNYEK KIVIZSGÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖZÖS MÓDSZERTAN

A.   CÉL, ALKALMAZÁSI KÖR ÉS ALKALMAZÁS

A tengeri balesetek biztonsági kivizsgálásának célja a balesetek és események jövőbeni előfordulási kockázatának és a komoly következményeknek (emberi áldozatok, hajók elvesztése és a tengeri környezet szennyezése) a csökkentése.

E dokumentum célja, hogy közös módszertant biztosítson a tagállamok vizsgálati szervei számára a 2009/18/EK irányelvvel összhangban végzett tengeri biztonsági vizsgálatokra vonatkozóan. A dokumentum a 2009/18/EK irányelv alkalmazási körén és fogalommeghatározásain alapul, és figyelembe veszi az irányelvben említett IMO-jogeszközöket.

A módszertan célja közös elvi megközelítés kidolgozása az irányelvvel összhangban végzett minden vizsgálatra vonatkozóan, valamint az eredményes biztonsági vizsgálatok jellemzőinek felvázolása. Ez nem egy ellenőrző lista. A vizsgálóbiztosoknak minden esetben a szakmai tapasztalataik és ismereteik alapján kell mérlegelniük a körülményeket.

Ezáltal a közös módszertan alkalmazásával és az objektív és szisztematikus vizsgálati megközelítéssel a vizsgálati szervek megfelelően tudják levonni az egyes balesetek tanulságait, ezzel is javítva a tengeri biztonságot.

A tengeri balesetek és események okainak megfelelő azonosítása gyors és módszeres vizsgálatot követel, amely túllép a közvetlen bizonyítékon és olyan, a bekövetkezett eseményt kiváltó körülményeket keres, amelyek a jövőben is hasonló következményekkel járhatnak. A vizsgálatot ezért nem pusztán a közvetlen okok, hanem a szabályozástól a vonatkozó szakpolitikán keresztül annak végrehajtásáig terjedő folyamat egészének összefüggésében felmerülő kérdések azonosítására szolgáló eszközként kell tekinteni.

B.   TARTALOM

1.   Operatív készenlét

1.1.

Minden vizsgálati szerv előre meghatározott tervvel rendelkezik annak érdekében, hogy a bejelentés fogadása után és a vizsgálat kezdeményezése során a vonatkozó/előzetes információk, felkészültség vagy ismeretek hiánya ne okozzon szükségtelen késedelmet. A készültségi terv biztosítja az erőforrások és eljárások lehetőség szerint azonnali rendelkezésre állását a követelmények teljesítése érdekében, beleértve az elegendő számú, megfelelően képzett vizsgálóbiztost és a szükséges nemzeti és nemzetközi koordinációt, hogy az első intézkedéseket a baleset vagy esemény első bejelentése után sürgősen meg lehessen tenni.

1.2.

Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a balesettel és eseménnyel kapcsolatos bejelentéseket a balesetet kivizsgáló szerv a nap huszonnégy órájában azonnal fogadni tudja.

2.   Előzetes helyzetértékelés és reakció

2.1.

A bejelentés fogadása után a vizsgálati szerv kiértékeli a helyzetet. Az előzetes értékelés kritikus fontosságú a vizsgálati szervek számára a helyzet lehető leggyorsabban történő áttekintése, az esetleges bizonyítékvesztés kockázatának mérséklése, valamint a megfelelő intézkedésről való döntéshez szükséges információk körének meghatározása érdekében.

2.2.

Ez az értékelés a lehetőségekhez mérten tartalmazza a következő megfontolásokat:

az események egészének áttekintése,

kulcsfontosságú intézkedések ütemezése,

az érintett személyzet, valamint

az esemény kategóriája.

A 2009/18/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében felsoroltakon kívül többek között az alábbi tényezőket is figyelembe lehet venni annak eldöntésekor, hogy mely nem nagyon súlyos baleseteket és eseményeket vizsgáljanak ki:

a kivizsgálás lefolytatásának eredményeként esetlegesen létrejövő biztonsági hozzáadott-érték

az eseményre irányuló közfigyelem

az esemény egy azonosítható tendencia részét képezi-e

a baleset valószínűsíthető következményei

az egymással ütköző prioritások esetén jelenleg és esetlegesen rendelkezésre álló erőforrások, valamint a vizsgálatok terén esetlegesen felhalmozott elmaradás mértéke

a kivizsgálás hiányából eredő kockázatok

a személyzet és/vagy az utasok körében a fedélzeten előfordult súlyos sérülések

környezetvédelmi szempontból érzékeny területek szennyezése

súlyos strukturális károkat szenvedett hajók

olyan események, amelyek fontos kikötői műveleteket akadályoznak vagy akadályozhatnak.

2.3.

Miután megszületett a súlyos baleset, illetve egyéb tengeri baleset vagy esemény kivizsgálásáról szóló döntés, a vizsgálatot általában ugyanolyan sürgőséggel végzik el, mint egy nagyon súlyos baleset esetén.

Amennyiben vizsgálatot végeznek, a vizsgálati szerv, amennyiben lehetséges, azonnal intézkedik a bizonyítékok megőrzése, a különösen érintett felekkel történő koordináció és a vizsgálatot vezető állam kijelölése érdekében.

3.   Stratégia és bizonyítékgyűjtés

3.1.

A vizsgálatot vezető tagállam vizsgálati szerve a többi különösen érdekelt állam vizsgálati szervével folytatott szoros együttműködésben haladéktalanul stratégiát dolgoz ki a vizsgálat körére, irányultságára és ütemezésére vonatkozóan.

3.2.

A vizsgálati szerv a vizsgálat során folyamatosan felülvizsgálja a tervet; a bizonyítékgyűjtési szakasz végére a vizsgálati szervnek a lehetőségekhez mérten gondoskodnia kell arról, hogy minden olyan területről rendelkezzen valamennyi bizonyítékokkal, amelyek befolyásolhatták a balesetet vagy eseményt.

3.3.

A biztonsági vizsgálat hatályának és a követkendő eljárásnak elégségesnek kell lennie a bizonytalanság és ellentmondások lehető legnagyobb mértékben történő eloszlatásához és ahhoz, hogy megbízható logikai következtetéseket lehessen tenni a tengeri baleset vagy esemény kiváltó okára vonatkozóan.

3.4.

A különösen érdekelt tagállamok vizsgálati szerveinek kellő időben és a lehető legnagyobb mértékben támogatniuk kell a vizsgálatot vezető tagállamot.

3.5.

A vizsgálatot vezető vizsgálati szerv vizsgálóbiztost jelöl ki a vizsgálat elvégzésére, megfelelő erőforrásokat bocsát a rendelkezésére, valamint a lehető leghamarabb megkezdi a bizonyítékok gyűjtését, mivel egyrészt a bizonyítékok minősége idővel romlik, és ez különösen érvényes az emberi emlékezet pontosságára; másrészt tekintettel arra, hogy a tengeri balesetben vagy eseményben érintett hajókat a bizonyítékgyűjtéshez feltétlenül szükséges időnél tovább nem indokolt feltartani.

3.6.

A vizsgálatok kezdeti szakaszában a vizsgálóbiztosok a vizsgálat lehetséges összetettségére figyelemmel a lehető legtöbb olyan bizonyítékot összegyűjtik, amelyek hozzásegíthetnek az esemény megértéséhez és okainak meghatározásához.

3.7.

A kezdeti bejelentési szakaszban szerzett információkon túlmenően a vizsgálóbiztosok megfelelő háttér- és referenciainformációkat szereznek be. Ezek magukban foglalhatják a megfigyelő rendszerekből, forgalomirányítási rendszerekből, tengerészeti nyilvántartásokból, mentőszolgálatoktól, a szállítmányozó vállalattól és a balesetet szenvedett vízi járműből szerzett bizonyítékokat és adatokat.

3.8.

Adott esetben a vizsgálati szerv adatbázisokat (beleértve az Európai Tengeri Balesetek Információs Platformját) és más információforrásokat kérdez le a vizsgálat tárgyát képező tengeri balesethez vagy eseményhez kapcsolódó potenciális biztonsági kérdések azonosításához.

3.9.

A vizsgálóbiztosok, amennyiben ez megoldható, látogatást tesznek a baleset és/vagy esemény helyszínén, hogy érintetlen bizonyítékokat szerezzenek és a helyszínen előzetes benyomást szerezzen az esemény körülményeiről. Amennyiben nem lehet megőrizni a helyszín eredeti állapotát, lehetőség szerint gondoskodni kell a helyszín megfelelő dokumentációjáról fényképek, audiovizuális felvételek, rajzok vagy bármilyen más módszer segítségével a fontos bizonyítékok rögzítése és a körülmények későbbi rekonstruálása érdekében.

3.10.

Amennyiben a VDR (úti adatrögzítő) van felszerelve, a vizsgálóbiztosoknak minden erőfeszítést meg kell tenniük a rajta rögzített információk megszerzéséért és megőrzéséért. Különösen arról kell idejében gondoskodniuk, hogy az adatok felülírásának megelőzése érdekében a VDR „biztosítva” legyen. Ezen túlmenően minden erőfeszítést meg kell tenniük a hajón vagy a parton található minden elektronikus forrásból származó releváns információ megszerzésére. Az esetre vonatkozó minden hozzáférhető dokumentumot, eljárást és feljegyzést felül kell vizsgálniuk az általuk megfelelőnek ítélt sorrendben.

3.11.

Interjúkat kell szervezni a vizsgálatot vezető szerv által megfelelőnek ítélt minden tanúval. A vizsgálóbiztosok meghatározzák, hogy először mely tanúkat kívánják meghallhatni, és interjútervet dolgoznak ki. A tervnek többek között figyelembe kell vennie a fáradtságot (mind a tanúra, mind a vizsgálóbiztosra vonatkozóan), az emberi emlékezet sérülékenységét, valamint az esetleges tanúk utazási szándékát.

Potenciális tanúk többek között:

a tengeri balesetben vagy eseményben, illetve annak következményei által közvetlenül érintett személyek

a tengeri baleset vagy esemény szemtanúi

a vészhelyzet elhárításában résztvevő szervek személyzete

a vállalat dolgozói, kikötői személyzet, tervezők, szerelők és műszaki szakértők

Amennyiben egyes tanúkat nem lehetséges személyesen meghallgatni, a vizsgálatot vezető szerv lépéseket tesz a bizonyíték más módon történő megszerzésére.

Bizonyítékokat telefoninterjú során is be lehet szerezni, illetve más, képzett biztonsági vizsgálóbiztosokat lehet felkérni, hogy a tanúmeghallgatást a vizsgálatot vezető állam nevében folytassák le. Ez utóbbi esetben a meghallgatást vezető személyt a vizsgálatot végző vizsgálóbiztosnak körültekintően tájékoztatnia kell. Előfordulhat, hogy számos kulcstanút több alkalommal is meg kell hallgatni.

3.12.

Az információkat minden lehetséges esetben ellenőrizni kell. A különböző tanúk által tett nyilatkozatok ellentmondhatnak egymásnak, és az azokat alátámasztó további bizonyítékokra lehet szükség. Annak érdekében, hogy az ügyre vonatkozó minden tényt megismerjenek, a „ki, mit, mikor, hogyan és miért” általános kérdéseket kell feltenni.

3.13.

Az emberi tényezők a legtöbb vizsgálat szerves részét képezik, ezért a biztonsági vizsgálóbiztosokat megfelelő képzésben kell részesíteni. Az emberi tényezők kivizsgálásának sikere nagyban függ az összegyűjtött információk típusától és minőségétől. Mivel minden esemény egyedi jellegű, a vizsgálati szervnek kell meghatároznia az összegyűjtendő és felülvizsgálandó adatok típusát és minőségét. Szabályként elmondható, hogy a vizsgálóbiztosnak kezdetben minden lehetséges információt be kell gyűjtenie, majd később figyelmen kívül hagyhatja a vizsgálat folyamán feleslegesnek bizonyuló adatokat.

3.14.

Amennyiben szükséges, a vizsgálati szerv zár alá helyezhet fizikai bizonyítékokat, különösen a parton végzendő tudományos vizsgálat, ellenőrzés vagy teszt céljából. Ebben az esetben a vizsgálóbiztosoknak szem előtt kell tartaniuk, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok minősége idővel romolhat, ezért azok elszállításáról a lehető leghamarabb gondoskodniuk kell. Az eltávolítás előtt az ilyen bizonyítékokat lehetőség szerint a helyszínen le kell fényképezni. Az eltávolítást és állagmegőrzést megfelelő óvintézkedések mellett kell végezni, hogy az ne befolyásolja a vizsgálat eredményeit.

3.15.

Szükség esetén a vizsgálati szervek az eseményhez kapcsolódóan speciális vizsgálatokat végezhetnek vagy végeztethetnek, különös tekintettel a vízi jármű és a különböző fedélzeti rendszerek és felszerelések műszaki vizsgálatára, adott esetben a megfelelő szakértők bevonásával.

3.16.

A bizonyítékgyűjtés során a vizsgálati szerveknek törekedniük kell az esetlegesen hiányzó bizonyítékok azonosítására.

4.   Elemzés

4.1.

A bizonyítékok és kapcsolódó adatok összegyűjtése után a vizsgálatot vezető tagállam vizsgálati szerve adott esetben a többi, különösen érdekelt állammal együttműködésben elemzi azokat az ok-okozati és kiváltó tényezők azonosítása érdekében.

Ebben a tekintetben a vizsgálóbiztosok figyelembe veszik az általuk összegyűjtött bizonyítékok bizonyító erejében megfigyelhető eltéréseket és döntenek a bizonyítékok terén fennálló bizonytalanságok vagy ellentmondások feloldásának legmegfelelőbb módjáról.

4.2.

A tengeri balesetek és események ok-okozati tényezőinek megfelelő azonosítása gyors és módszeres vizsgálatot követel, amely túllép a közvetlen bizonyítékon és olyan, a bekövetkezett eseményt kiváltó, adott esetben a tengeri baleset vagy esemény helyszínétől távol fellelhető körülményeket és feltételeket keres, amelyek a jövőben is hasonló tengeri balesetekhez vagy tengeri eseményekhez vezethetnek. A tengeri biztonsági vizsgálatoknak ezért alapvetően nemcsak a közvetlen ok-okozati tényezők azonosítására kell irányulniuk, hanem olyan körülményekre is, amelyek a működési folyamat egészében jelen vannak. Ennek megvalósításához alaposan és több lépcsőben kell elemezni az összegyűjtött bizonyítékokat.

4.3.

Amennyiben a hiányzó információkat nem lehet pótolni, és azokat logikai extrapolációval és valószerű feltételezésekkel helyettesítik, a jelentés szövegében egyértelműen utalni kell arra, hogy extrapolációról, illetve feltételezésekről van szó. Ebben a folyamatban hasznos eszköz lehet, ha minden lehetőséget azonosítanak, majd analitikai eszközökkel jutnak el a legvalószínűbb hipotézishez.

5.   Biztonsági ajánlások

5.1.

Minden biztonsági ajánlásnak az elemzésen kell alapulnia. Az ajánlásokat azokat a szervezeteknek vagy egyéneknek kell címezni, amelyek pozíciójuknál fogva leginkább alkalmasak a helyreállítási tevékenységek végrehajtására.

5.2.

Az ajánlások alapulhatnak biztonsági vizsgálatokon, kutatáson és absztrakt adatelemzésen is. Azok kialakítása során együttműködhetnek és konzultálhatnak a megfelelő érdekelt felekkel is, mivel azok pozíciójuknál fogva sok esetben alkalmasak a megfelelő biztonsági intézkedések azonosítására és végrehajtására. A biztonsági ajánlások tartalmával és címzettjeivel kapcsolatos végleges döntés azonban a vizsgálatot vezető vizsgálati szerv illetékességébe tartozik.

5.3

Amennyiben egy ok-okozati vagy kiváltó tényezőt olyan súlyosnak ítélnek meg, hogy azzal sürgősen foglalkozni kell, akkor megfelelő nyomon követési intézkedés kell hozni, például átmeneti biztonsági ajánlások formájában.

5.4.

A címzettek általi elfogadás és végrehajtás elősegítése érdekében az ajánlásoknak a következő kritériumokat kell teljesíteniük:

szükséges

valószínűsíthetően hatékony

gyakorlatban megvalósítható

releváns

célzott

egyértelműen, tömören és közvetlenül megfogalmazott

Megfogalmazása lehetővé teszi, hogy korrekciós intézkedési tervek alapjául szolgáljon, és kiemeli a megszüntetendő biztonsági hiányosságot.

6.   Jelentések

6.1.

A vizsgálatot vezető tagállam vizsgálati szerve a többi, különösen érdekelt állammal együttműködve jelentéstervezetet készít. A jelentéstervezet tömören és következetesen bemutatja a következtetések és ajánlások alapjául szolgáló tényeket és elemzést.

6.2.

Amennyiben lehetséges, a jelentéstervezetet vagy annak megfelelő részeit – bizalmasan kezelve – konzultációs céllal el kell küldeni az általa esetlegesen érintett személyek és szervezetek részére. A vizsgálati szerv közzéteszi a szükség szerint módosított végleges jelentést.

7.   Nyomon követés

A vizsgálati szervek megteszik a szükséges lépéseket a biztonsági ajánlásokra válaszul hozott intézkedések részletes megismerése céljából.


10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/41


A BIZOTTSÁG 1287/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 9.)

a közösségi banánimport-szabályozás keretébe tartozó, a közös vámtarifa szerinti vámtétel alkalmazásával szabad forgalomba bocsátott banánra vonatkozó engedélyekről szóló 2014/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a banánra vonatkozó vámtarifákról szóló, 2005. november 29-i 1964/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1)

A Bizottság 2014/2005/EK rendelete (2) létrehozott egy, a behozatali engedélyeken alapuló, a banánimport nyomon követésére alkalmas mechanizmust.

(2)

A Tanács 2011/194/EU határozatában (3) jóváhagyta az Európai Unió és Brazília, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexikó, Nicaragua, Panama, Peru és Venezuela közötti genfi banánkereskedelmi megállapodás („genfi megállapodás”), valamint az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti banánkereskedelmi megállapodás („EU–USA megállapodás”) megkötését. A megállapodások valamennyi aláíró fél általi megerősítése folyamatban van. Az említett megállapodások létrejöttének következtében megváltozott a 0803 00 19 KN-kód alá tartozó banán uniós kereskedelmi rendszerének szerkezete és működése.

(3)

Figyelemmel a genfi megállapodás alapján a banánra alkalmazandó új vámtarifákra, a 306/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) a megállapodás hatálybalépésének napjával hatályon kívül helyezte az 1964/2005/EK rendeletet.

(4)

A banánbehozatallal kapcsolatos, régóta fennálló vitát rendező fenti megállapodások elfogadására tekintettel a biztosíték nyújtásához kötött behozatali engedélyek statisztikai eszközként való használata nem tekinthető többé a banánpiacok nyomon követésére alkalmas, megfelelő eszköznek.

(5)

A banánimport nyomon követésére olyan új és pontosabb eszközök kerültek kialakításra, amelyek egyszerűbb kezelhetőségük miatt az engedélyezési rendszernél kisebb adminisztratív terhet és költségeket rónak a vállalatokra és a nemzeti hatóságokra.

(6)

Ezért helyénvaló a kereskedők arra vonatkozó kötelezettségének megszüntetése, hogy a különféle származási helyű banán behozatala esetén behozatali engedélyért folyamodjanak. A 2014/2005/EK rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni. Mivel a 2014/2005/EK rendelet 1. cikkének (3) bekezdése az engedélyek érvényességi idejét a kiadás évére korlátozza, helyénvaló a behozatali engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget 2012. január 1-jétől hatályon kívül helyezni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2014/2005/EK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 316., 2005.12.2., 1. o.

(2)  HL L 324., 2005.12.10., 3. o.

(3)  HL L 88., 2011.4.4., 66. o.

(4)  HL L 88., 2011.4.4., 44. o.


10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/42


A BIZOTTSÁG 1288/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 9.)

a banán nagykereskedelmi árának az egységes közös piacszervezés keretében történő bejelentéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 192. cikkére,

mivel:

(1)

A közösségi banánimport-szabályozás keretébe tartozó, a közös vámtarifa szerinti vámtétel alkalmazásával szabad forgalomba bocsátott banánra vonatkozó engedélyekről szóló, 2005. december 9-i 2014/2005/EK bizottsági rendeletet (2) az 1287/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3)2012 január 1-jétől hatályon kívül helyezi. A 2014/2005/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik a sárga banán nagykereskedelmi áraira vonatkozó értesítésekről.

(2)

A banánpiac további nyomon követése érdekében indokolt előírni a tagállamok számára, hogy a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. augusztus 31-i 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (4) megfelelően küldjék el a Bizottságnak a 0803 90 10 KN-kód alá tartozó sárga banán nagykereskedelmi áraira vonatkozó értesítéseket.

(3)

A gyümölcs- és zöldségágazattal való összhang biztosítása érdekében indokolt nyilvántartást vezetni a sárga banán nagykereskedelmi árairól az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági rendelet (5) XVII. mellékletében felsorolt reprezentatív piacokra vonatkozóan.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tagállamok minden héten legkésőbb szerdán megküldik a Bizottságnak a 0803 90 10 KN-kód alá tartozó sárga banánra vonatkozóan az 543/2011/EU rendelet XVII. mellékletében felsorolt reprezentatív piacokon az előző héten feljegyzett nagykereskedelmi árakat, származási országok vagy országcsoportok szerinti bontásban.

Az első bekezdésben említett értesítéseket a 792/2009/EK rendeletnek megfelelően kell megküldeni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 324., 2005.12.10., 3. o.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 41. oldalát.

(4)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.

(5)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/43


A BIZOTTSÁG 1289/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 9.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. december 10-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 9-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

58,0

MA

60,5

TN

95,6

TR

91,2

ZZ

76,3

0707 00 05

EG

170,1

TR

109,7

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

42,2

TR

150,0

ZZ

96,1

0805 10 20

AR

37,1

BR

41,5

TR

50,0

ZA

63,3

ZZ

48,0

0805 20 10

MA

62,8

ZZ

62,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

32,0

IL

78,1

TR

79,9

ZZ

63,3

0805 50 10

TR

52,8

ZZ

52,8

0808 10 80

CA

125,8

CL

90,0

CN

71,1

US

120,8

ZZ

101,9

0808 20 50

CN

47,5

ZZ

47,5


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/45


A BIZOTTSÁG 1290/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 9.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 971/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) a 2011/12-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 1280/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 971/2011/EU végrehajtási rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. december 10-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 9-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 254., 2011.9.30., 12. o.

(4)  HL L 327., 2011.12.9., 58. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2011. december 10-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

41,53

0,00

1701 11 90 (1)

41,53

2,45

1701 12 10 (1)

41,53

0,00

1701 12 90 (1)

41,53

2,15

1701 91 00 (2)

45,89

3,70

1701 99 10 (2)

45,89

0,57

1701 99 90 (2)

45,89

0,57

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/47


A BIZOTTSÁG 1291/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 9.)

a 2535/2001/EK rendelettel megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2011 novemberében benyújtott, egyes baromfihús-ágazati termékekre vonatkozó behozataliengedély-kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

A tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. december 14-i 2535/2001/EK rendelet (3) mellékletében említett egyes vámkontingensek keretében 2011. november 20. és 30. között benyújtott behozataliengedély-kérelmek a rendelkezésre állónál nagyobb mennyiségekre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együtthatók rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2535/2001/EK rendelet I. mellékletének I.A., I.F., I.H., I.I., és I.J. részében említett vámkontingensek alá tartozó termékekre 2011. november 20. és 30. között benyújtott behozataliengedély-kérelmek esetében az engedélyek az e rendelet mellékletében meghatározott odaítélési együtthatóknak az igényelt mennyiségekre való alkalmazásával kapott mennyiségekre bocsáthatók ki.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. december 10-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 9-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 341., 2001.12.22., 29. o.


MELLÉKLET

I.A.

Vámkontingens száma

Odaítélési együttható

09.4590

100 %

09.4599

100 %

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

3,660488 %

09.4596

100 %

„—”: A Bizottsághoz egyetlen engedélykérelem sem érkezett.

I.F.

Śvájcból származó termékek

Vámkontingens száma

Odaítélési együttható

09.4155

9,520183 %

I.H.

Norvégiából származó termékek

Vámkontingens száma

Odaítélési együttható

09.4179

100 %

I.I.

Izlandról származó termékek

Vámkontingens száma

Odaítélési együttható

09.4205

100 %

09.4206

100 %

I.J.

A Moldovai Köztársaságból származó termékek

Vámkontingens száma

Odaítélési együttható

09.4210

„—”: A Bizottsághoz egyetlen engedélykérelem sem érkezett.


IRÁNYELVEK

10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/49


A TANÁCS 2011/97/EU IRÁNYELVE

(2011. december 5.)

az 1999/31/EK tanácsi irányelvnek a hulladéknak minősülő fémhigany tárolására vonatkozó különös követelmények tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló, 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére, valamint a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az 1102/2008/EK rendelet úgy rendelkezik, hogy az 1999/31/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezéstől eltérve a hulladéknak minősülő fémhigany meghatározott típusú hulladéklerakókban megfelelő zártságot biztosító berendezésben egy évnél hosszabb ideig ideiglenesen vagy tartósan tárolható.

(2)

A hulladéknak minősülő fémhigany tárolását az uniós hulladékgazdálkodási jog már szabályozza.

(3)

A hulladéknak minősülő fémhigany legfeljebb egy évig történő tárolása a hulladékokról szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 23. cikkében előírt engedélyezési követelmények hatálya alá tartozik.

(4)

Az 1102/2008/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a fémhigany egy évnél hosszabb ideig történő tárolására szolgáló létesítményekre alkalmazni kell az 1999/31/EK irányelv, valamint a hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól az 1999/31/EK irányelv II. mellékletének 16. cikke alapján című, 2002. december 19-i 2003/33/EK tanácsi határozat (4) rendelkezéseit.

(5)

Ez konkrétan azt jelenti, hogy a fémhigany egy évnél hosszabb ideig történő tárolására szolgáló valamennyi létesítménynek rendelkeznie kell az 1999/31/EK irányelv 7., 8. és 9. cikkében előírt engedéllyel, továbbá azt, hogy ezekre a létesítményekre alkalmazni kell az említett irányelv 12. cikkében meghatározott ellenőrzési és megfigyelési követelményeket, valamint, föld alatti tárolás esetén, a 2003/33/EK határozat A. függelékében a biztonsági vizsgálatra vonatkozóan megállapított követelményeket.

(6)

Ezekre a létesítményekre ezen túlmenően a 2008/98/EK irányelvben a nyilvántartásra vonatkozóan megállapított általános rendelkezéseket is alkalmazni kell.

(7)

Mindemellett az 1102/2008/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a földfelszín feletti ideiglenes tárolásra szolgáló létesítményekre a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló, 1996. december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelv (5) rendelkezéseit is alkalmazni kell.

(8)

A fentiekben említett rendelkezések azonban nem teljeskörűen veszik figyelembe a fémhigany sajátos tulajdonságait, ezért további követelményeket szükséges megállapítani.

(9)

Ezeknek a további követelményeknek figyelembe kell venniük a fémhigany biztonságos ártalmatlanításának lehetséges módszereivel kapcsolatos kutatási tevékenységeket, ideértve a szilárd halmazállapotúvá alakítás kutatását is. Bár a szilárd halmazállapotúvá alakítás környezetkímélő módszerei terén vannak eredmények, egyelőre korai lenne dönteni ezek tömeges alkalmazhatóságáról.

(10)

A tartós tárolás tudományosan megalapozott követelményeinek meghatározásához további vizsgálatok szükségesek arra vonatkozóan, hogy a fémhigany hosszú távon hogyan viselkedik a föld alatti tárolóhelyeken. Ezért indokolt, hogy az ezen irányelvben megállapított követelmények – miközben mintegy öt évig megfelelőnek és a fémhigany tárolása területén az elérhető legjobb technika megtestesülésének tekinthetők – az ideiglenes tárolásra korlátozódjanak.

(11)

Az 1999/31/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

A 1999/31/EK irányelv 16. cikkében említett bizottság nem fogalmazott meg véleményt. Helyénvaló ezért, hogy a Tanács elfogadja ezt az irányelvet,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az 1999/31/EK irányelv I., II. és III. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2013. március 15-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. PAWLAK


(1)  HL L 304., 2008.11.14., 75. o.

(2)  HL L 182., 1999.7.16., 1. o.

(3)  HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

(4)  HL L 11., 2003.1.16., 27. o.

(5)  HL L 10., 1997.1.14., 13. o.


MELLÉKLET

Az 1999/31/EK irányelv I., II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következő ponttal egészül ki:

„8.   A fémhigany ideiglenes tárolása

A fémhigany egy évnél hosszabb ideig történő ideiglenes tárolására a következő követelmények vonatkoznak:

A fémhiganyt más hulladékoktól elkülönítve kell tárolni.

A tartályokat olyan, a tárolni kívánt higanymennyiség befogadásához elegendő térfogatú gyűjtőmedencékben kell tárolni, amelyek repedés- és hézagmentességet biztosító, a fémhiganyt át nem eresztő megfelelő bevonattal vannak ellátva.

A tárolóhelyet a higanykibocsátással szemben a környezetet megfelelő módon védő mesterséges vagy természetes gátakkal kell ellátni, és a tárolóhelyen a tárolni kívánt teljes higanymennyiség befogadásához elegendő tárolótérfogatot kell biztosítani.

A tárolóhely padlózatát a higannyal szemben ellenálló és a higanyt át nem eresztő anyaggal kell burkolni. A padlózatot lejtéssel kell kialakítani és gyűjtőaknával kell ellátni.

A tárolóhelyet el kell látni tűzvédelmi rendszerrel.

A tárolást úgy kell megszervezni, hogy minden tartály könnyen kivehető legyen.”;

2.

A II. melléklet a következő ponttal egészül ki:

„6.   A fémhiganyra vonatkozó különös követelmények

A fémhigany egy évnél hosszabb ideig történő ideiglenes tárolására a következő követelmények vonatkoznak:

A.

A higany összetétele

A fémhiganynak a következő kritériumokat kell teljesítenie:

higanytartalmának 99,9 tömegszázaléknál nagyobbnak kell lennie,

nem tartalmazhat olyan szennyeződést (például salétromsavoldatot, kloridsók oldatait), amely képes korrodálni a szénacélt vagy a korrózióálló acélt.

B.

Zártság

A fémhigany tárolására igénybe vett tartályoknak korrózió- és ütésállóknak kell lenniük. Ezért a hegesztést kerülni kell. A tárolóknak különösen a következő kritériumokat kell teljesíteniük:

A tartály anyagának szénacélnak (legalább ASTM A36) vagy korrózióálló acélnak (AISI 304, 316L) kell lennie.

A tartálynak gáz- és folyadékzárónak kell lennie.

A tartály külső felületének ellenállónak kell lennie a külső hatásokkal szemben.

A tartály gyártmánytípusának sikeresen teljesítenie kell az ENSZ Veszélyes áruk szállítására vonatkozó ajánlások, vizsgálatok és kritériumok kézikönyve 6.1.5.3. és 6.1.5.4. szakasza szerinti ejtési vizsgálatot és szivárgásmentességi vizsgálatokat.

Annak érdekében, hogy a tárolt folyadék felett elegendő üres tér álljon rendelkezésre, és a folyadék magas hőmérsékleteken tanúsított hőtágulása következtében ne következhessen be szivárgás vagy a tartályok maradó alakváltozása, a tartályok legfeljebb 80 térfogatszázalékig tölthetők fel.

C.

Átvételi eljárások

Csak olyan, tanúsítvánnyal ellátott tartályok vehetők át, amelyek kielégítik az e pontban megállapított követelményeket.

Az átvételi eljárásoknak a következő kritériumokat kell teljesíteniük:

Csak a fentiekben meghatározott átvételi minimumfeltételeket kielégítő fémhigany vehető át.

A tartályokat a betárolás előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Nem vehető át az a tartály, amely sérült, szivárog vagy korrodált.

A tartályoknak olyan, lyukasztással kialakított tartós bélyegzőt kell viselniük, amely tartalmazza a tartály azonosító számát, anyagának megnevezését, üres tömegét, gyártójának hivatkozási jelét, valamint a tartály gyártási napját.

A tartályoknak olyan, a tartályhoz elválaszthatatlanul rögzített táblát kell viselniük, amely tartalmazza a tanúsítvány azonosító számát.

D.

Tanúsítvány

A C. pontban említett tanúsítványnak tartalmaznia kell:

a hulladéktermelő nevét és címét,

a feltöltésért felelős személy nevét és címét,

a feltöltés helyét és napját,

a higany mennyiségét,

a higany tisztaságát, valamint – ha vannak – a szennyeződések leírását, ideértve az analitikai jegyzőkönyvet is,

annak megerősítését, hogy a tartályokat kizárólag higany szállítására/tárolására használták,

a tartályok azonosító számát,

az esetleges észrevételeket.

A tanúsítványt a hulladéktermelő, ennek hiányában a hulladék kezeléséért felelős személy állítja ki.”;

3.

A III. melléklet a következő ponttal egészül ki:

„6.   A fémhiganyra vonatkozó különös követelmények

A fémhigany egy évnél hosszabb ideig történő ideiglenes tárolására a következő követelmények vonatkoznak:

A.

Megfigyelési, ellenőrzési és veszélyhelyzeti követelmények

A tárolóhelyen folyamatos üzemű, legalább 0,02 mg higany/m3 érzékenységű higanygőzfigyelő rendszert kell felszerelni. Az érzékelőket talajszinten és fejmagasságban kell elhelyezni. A rendszernek látható és hallható riasztást kell adnia. A rendszert évente karbantartásnak kell alávetni.

A tárolóhelyet és a tartályokat arra feljogosított személynek legalább havonta egyszer szemrevételezéssel ellenőriznie kell. Szivárgás észlelése esetén az üzemeltető köteles haladéktalanul megtenni a környezeti higanykibocsátás megelőzéséhez és a higanytárolás biztonságosságának helyreállításához szükséges valamennyi intézkedést. A 12. cikk b) pontjának alkalmazásában mindennemű szivárgás jelentős környezetet károsító hatásnak minősül.

A telephelynek rendelkeznie kell veszélyhelyzeti tervvel, valamint a fémhigannyal kapcsolatos műveletek elvégzéséhez igénybe vehető, e célra alkalmas megfelelő védőfelszereléssel.

B.

Nyilvántartás

A II. melléklet 6. pontjában és az e pont A. alpontjában említett információkat tartalmazó valamennyi dokumentumot, beleértve a tartályt kísérő tanúsítványt, valamint a fémhigany ideiglenes tárolás utáni kitárolásáról, átadásáról, rendeltetési helyéről és tervezett kezeléséről készített feljegyzéseket is, a tárolás befejezését követően legalább három évig meg kell őrizni.”.


HATÁROZATOK

10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/53


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. december 8.)

a 2010/221/EU határozatnak az egyes, víziállatokban előforduló betegségek Írország, Finnország és Svédország területeire történő behurcolásának megelőzésére irányuló nemzeti intézkedések tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2011) 9002. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/825/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tenyésztett víziállatokban és a vadon élő víziállatokban előforduló egyes betegségek hatásának enyhítésére a 2006/88/EK tanácsi irányelv 43. cikkével összhangban hozott nemzeti intézkedések jóváhagyásáról szóló, 2010. április 15-i 2010/221/EU bizottsági határozat (2) engedélyezi egyes tagállamoknak, hogy bizonyos betegségek területükre történő behurcolásának megakadályozására korlátozásokat vezessenek be az említett állatok szállítmányaira, amennyiben bizonyították, hogy országuk területe, illetve annak egyes körülhatárolt területei mentesek az említett betegségektől, vagy felszámolási, illetve felügyeleti programot indítottak ilyen mentesség elérésére.

(2)

Finnország és Svédország területeinek szárazföldi részei a 2010/221/EU határozat II. mellékletében jóváhagyott felszámolási programmal rendelkező területeként vannak feltüntetve a bakteriális vesebetegséget (a továbbiakban: BKD) illetően.

(3)

Finnország és Svédország területeinek tengerparti részei a 2010/221/EU határozat II. mellékletében jóváhagyott felszámolási programmal rendelkező területeként vannak feltüntetve a fertőző hasnyálmirigy-elhalás vírus (a továbbiakban: IPN) illetően.

(4)

Ennek megfelelően, a 2010/221/EU határozat jóváhagyja Finnország és Svédország bizonyos nemzeti intézkedéseit az adott betegségekre fogékony fajokba tartozó tenyésztett víziállatok szállítmányainak ezen területekre való bevitelére vonatkozóan. Azonban annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon ezen nemzeti intézkedések megfelelőségének újraértékelésére, az adott intézkedéseket csak 2011. december 31-ig lehet alkalmazni.

(5)

Finnország a BKD-re vonatkozó nemzeti felszámolási programjának működésével kapcsolatban jelentéseket nyújtott be a Bizottságnak, amelyekben az szerepel, hogy a BKD-t még nem sikerült felszámolni. Néhány területen ugyan már történtek előrelépések, más területek azonban még mindig BKD-vel fertőzöttek. Finnország ezért kérte, hogy a program földrajzi határát két határos, összesen 19 vízgyűjtő területet lefedő övezetre korlátozzák. Ezen a két övezeten belül csupán négy gazdaságra vonatkoznak BKD-vel kapcsolatos korlátozások, és ezek mindegyikében jelenleg is a zajlik a fertőzött halak elpusztítása, valamint a létesítmények tisztítása és fertőtlenítése.

(6)

Svédország a BKD-re és az IPN-re vonatkozó nemzeti felszámolási programjainak működésével kapcsolatos jelentést nyújtott be a Bizottságnak. A bejelentett esetek száma jelentősen csökkent és mindkét betegséget hamarosan felszámolják a programban érintett területeken. Svédország szárazföldi részei már IPN-től mentesek, így a parti tengervizekre vonatkozó nemzeti felszámolási program pufferzónaként is funkcionál, a betegségtől mentesnek nyilvánított területek megóvása érdekében.

(7)

Finnország és Svédország tájékoztatásai alapján indokolt ezen nemzeti intézkedések folytatása. Ugyanakkor figyelembe véve, hogy az évek óta alkalmazott nemzeti felszámolási programok ellenére sem sikerült még felszámolni a betegségeket, a nemzeti intézkedések megfelelőségét és szükségességét adott időben felül kell vizsgálni. Ezért az ezen nemzeti intézkedések alkalmazására vonatkozó engedélyt további két évvel, vagyis 2013. december 31-ig meg kell hosszabbítani.

(8)

A 2010/221/EU határozat III. melléklete az Ostreid herpeszvírus 1 μνart (OsHV-1 μνar) illetően Írország területének kilenc területi egységét sorolja fel jóváhagyott felügyeleti programmal rendelkező területként.

(9)

Írország értesítette a Bizottságot az OsHV-1 μνar két területi egységben való észleléséről, nevezetesen Gweendore Bayben az 1. területi egységben, illetve Ballinakill Bayben, a 4. területi egységen belül. Következésképpen a 2010/221/EU határozat III. mellékletében szereplő két területi egység földrajzi határainak megállapítását módosítani kell.

(10)

A 2010/221/EU határozatot emiatt ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/221/EU határozat az alábbiak szerint módosul:

1.

A 3. cikk (2) bekezdésében a „2011. december 31.” időpont helyébe a „2013. december 31.” időpont lép.

2.

A II. és III. melléklet helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 8-án.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

(2)  HL L 98., 2010.4.20., 7. o.


MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

A tenyésztett víziállatokban előforduló egyes betegségek felszámolására irányuló programokkal rendelkező, és a 2006/88/EK irányelv 43. cikke (2) bekezdésével összhangban e betegségek elleni küzdelemre irányuló nemzeti intézkedések meghozatalára felhatalmazott tagállamok és azok területei

Betegség

Tagállam

Kód

A jóváhagyott nemzeti intézkedések hatálya alá tartozó területek földrajzi határainak megállapítása

Bakteriális vesebetegség (BKD)

Finnország

FI

Az alábbi vízgyűjtő területek:

Kymijoki, Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki.

Svédország

SE

A terület szárazföldi részei.

Fertőző hasnyálmirigy-elhalás vírus (IPN)

Svédország

SE

A terület tengerparti részei.

III. MELLÉKLET

Az Ostreid herpeszvírus 1 μνar (OsHV-1 μνar) felügyeletére irányuló programokkal rendelkező, és a 2006/88/EK irányelv 43. cikke (2) bekezdésével összhangban e betegség elleni védekezésre irányuló nemzeti intézkedések meghozatalára felhatalmazott tagállamok és azok területei

Betegség

Tagállam

Kód

A jóváhagyott nemzeti intézkedések hatálya alá tartozó területek földrajzi határainak megállapítása (tagállamok, övezetek és területi egységek)

Ostreid herpeszvírus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Írország

IE

1. területi egység: Sheephaven Bay.

2. területi egység: Gweebara Bay.

3. területi egység: Drumcliff, Killala, Broadhaven és Blacksod Bay.

4. területi egység: Streamstown Bay.

5. területi egység: Bertraghboy és Galway Bay.

6. területi egység: Shannon Estuary és Poulnasharry, Askeaton és Ballylongford Bay.

7. területi egység: Kenmare Bay.

8. területi egység: Dunmanus Bay.

9. területi egység: Kinsale and Oysterhaven Bay.

Egyesült Királyság

UK

Nagy-Britannia teljes területe, kivétel: Whitestable Bay, Kent.

Észak-Írország teljes területe, kivétel: Killough Bay, Lough Foyle és Carlington Lough.

Guernsey területe.


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/56


AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZÖTTI KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREHOZOTT VEGYES BIZOTTSÁG 41/2011 HATÁROZATA

(2011. november 14.)

megfelelőségértékelő szervezeteknek az elektromágneses összeférhetőségről és a távközlési berendezésekről szóló ágazati mellékletekbe történő felvételéről

(2011/826/EU)

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodásra és különösen annak 7. és 14. cikkére,

mivel a vegyes bizottság feladata, hogy döntsön a megfelelőségértékelő szervezetek valamely ágazati mellékletbe való felvételéről,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1.

Az A. mellékletben szereplő megfelelőségértékelő szervezetek felvételre kerülnek a megfelelőségértékelő szervezetek jegyzékébe, az elektromágneses kompatibilitásról, valamint a rádió- és távközlési végberendezésekről szóló ágazati melléklet V. szakaszának az „EK-hozzáférés az USA piacához” oszlopába.

2.

A B. mellékletben szereplő megfelelőségértékelő szervezetek felvételre kerülnek a megfelelőségértékelő szervezetek jegyzékébe, az elektromágneses kompatibilitásról szóló ágazati melléklet V. szakaszának az „EK-hozzáférés az USA piacához” oszlopába.

3.

Az A. és B. mellékletben megnevezett megfelelőségértékelő szervezeteknek a jegyzékbe történő felvételének konkrét hatályáról, azaz arról, hogy mely termékek és megfelelőségértékelési eljárások érintettek, a felek megállapodtak, és tartják magukat a megállapodáshoz.

Ezt a két példányban készült határozatot a vegyes bizottságnak azon képviselői írják alá, akik meghatalmazással rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a megállapodás módosítása céljából a felek nevében eljárjanak. E határozat az utolsó aláírás napján lép hatályba.

az Amerikai Egyesült Államok nevében

James SANFORD

Aláírták Washingtonban, 2011. november 8-án.

az Európai Unió nevében

Fernando PERREAU DE PINNINCK

Aláírták Brüsszelben, 2011. november 14-én.


A. melléklet

Az elektromágneses kompatibilitásról, valamint a rádió- és távközlési végberendezésekről szóló ágazati melléklet V. szakaszának az „EK-hozzáférés az USA piacához” oszlopában a megfelelőségértékelő szervezetek jegyzékébe felvett USA-beli megfelelőségértékelő szervezetek

MiCOM Labs

440 Boulder Court, Suite 200

Pleasanton, CA 94566

Egyesült Államok

Nemko USA, Inc

802 N. Kealy Avenue

Lewisville, Texas 75057-3136

Egyesült Államok


B. melléklet

Az elektromágneses kompatibilitásról szóló ágazati melléklet V. szakaszának az „EK-hozzáférés az USA piacához” oszlopában a megfelelőségértékelő szervezetek jegyzékébe felvett EU-beli megfelelőségértékelő szervezet

Intertek Semko AB

Box 1103

SE-164 22 KISTA

Svédország


Helyesbítések

10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/58


Helyesbítés a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. április 8-i 404/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 112., 2011. április 30. )

A 18. oldalon, az 57. cikk (4) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„Azok a tagállamok, amelyek minden egyes halászhajójuk tekintetében rendszeresen, legalább havonta összegyűjtik a halászati naplóval és kirakodással összefüggő előírások hatálya alá nem tartozó halászhajóik adatait:

a)

valamennyi faj kilogrammban kifejezett összes kirakodott mennyiségéről, ideértve a nulla kirakodott mennyiséget is;

b)

azokról a statisztikai négyszögekről, ahol ezeket a fogásokat ejtették; úgy tekintendők, hogy eleget tesznek az e rendelet 56. cikkében említett mintavételi tervvel összefüggő előírásnak.”

helyesen:

„Azok a tagállamok, amelyek minden egyes halászhajójuk tekintetében rendszeresen, legalább havonta összegyűjtik a halászati naplóval és kirakodási nyilatkozattal összefüggő előírások hatálya alá nem tartozó halászhajókra vonatkozó alábbi adatokat, úgy tekintendők, hogy eleget tesznek az e rendelet 56. cikkében említett mintavételi tervvel összefüggő előírásnak:

a)

valamennyi kifogott faj kilogrammban kifejezett összes kirakodott mennyisége, ideértve a nulla kirakodott mennyiséget is;

b)

a statisztikai négyszögek, ahol ezeket a fogásokat ejtették.”

A 88. oldalon, a XIII. mellékletben, az „Ördöghalfélék” faj 3. sorában (GUH):

a következő szövegrész:

„GUH 3,04”

helyesen:

„GUH 3,00”.

A 92. oldalon, a XIII. mellékletben, a „Sima lepényhal” faj 2. sorában (GUT):

a következő szövegrész:

„GUT 1,07”

helyesen:

„GUT 1,05”.

A 98. oldalon, a XV. mellékletben, a „Közönséges tőkehal” faj 7. sorában (SAD):

a következő szövegrész:

„SAD”

helyesen:

„CBF”.

A 101. oldalon, a XV. mellékletben, a „Vörös álsügérek” faj 3. sorában (GUH):

a következő szövegrész:

„GUH 1,88”

helyesen:

„GUH 1,78”.