ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2011.319.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 319

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. december 2.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2011/780/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. november 28.) az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontjáról

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1244/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 1.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 442/2011/EU rendelet végrehajtásáról

8

 

*

A Tanács 1245/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 1.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 961/2010/EU rendelet végrehajtásáról

11

 

*

A Bizottság 1246/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 29.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Mantecados de Estepa [OFJ])

32

 

*

A Bizottság 1247/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 29.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

34

 

*

A Bizottság 1248/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 29.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

37

 

*

A Bizottság 1249/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 29.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

39

 

*

A Bizottság 1250/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 29.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Πατάτα Νάξου [Patata Naxou] [OFJ])

41

 

*

A Bizottság 1251/2011/EU rendelete (2011. november 30.) a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közbeszerzési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról ( 1 )

43

 

*

A Bizottság 1252/2011/EU rendelete (2011. november 30.) a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a VII övezetben folytatott, ördöghalfélékre irányuló halászat tilalmáról

45

 

*

A Bizottság 1253/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 1.) a harmadik országokból származó gabonafélék behozatalára vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2305/2003/EK, 969/2006/EK, 1067/2008/EK és 1064/2009/EK rendelet módosításáról

47

 

 

A Bizottság 1254/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

49

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2011/781/KKBP határozata (2011. december 1.) az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendőri missziójáról (EUPM)

51

 

*

A Tanács 2011/782/KKBP határozata (2011. december 1.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2011/273/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

56

 

*

A Tanács 2011/783/KKBP határozata (2011. december 1.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról

71

 

 

2011/784/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. augusztus 25.) a Lettország által a ventspilsi kikötő kikötői infrastruktúrájára nyújtott C 39/09. (korábbi N 385/09.) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2011) 6043. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

92

 

 

2011/785/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. november 28.) a hagyományos növényi gyógyszerekben felhasználandó növényi anyagokat, növényi készítményeket és ezek kombinációit tartalmazó jegyzék megállapításáról szóló 2008/911/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2011) 7382. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

102

 

 

2011/786/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. november 29.) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a kerékpárokra, a gyermekkerékpárokra és a kerékpárok csomagtartóira vonatkozó európai szabványok által követendő biztonsági előírásokról ( 1 )

106

 

 

2011/787/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. november 29.) a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. elterjedése elleni, Egyiptomra vonatkozó biztonsági intézkedések tagállamok által történő meghozatalának ideiglenes engedélyezéséről (az értesítés a C(2011) 8618. számú dokumentummal történt)

112

 

 

2011/788/EU

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2011. november 3.) az azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro című EKB/2010/23 határozat módosításáról (EKB/2011/18)

116

 

 

2011/789/EU

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2011. november 16.) a központi értéktárak TARGET2-Securities szolgáltatásokhoz való csatlakozásának jogosultsági feltételei végrehajtására szolgáló részletes szabályok és eljárások megállapításáról (EKB/2011/20)

117

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

2.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. november 28.)

az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontjáról

(2011/780/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) XIII. melléklete tartalmazza a közlekedésre vonatkozó rendelkezéseket és szabályokat.

(2)

A polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) fő célkitűzése az Unión belüli magas szintű egységesített polgári repülésbiztonság létrehozása és fenntartása.

(3)

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség tevékenységei befolyásolhatják a polgári repülés biztonságának szintjét az Európai Gazdasági Térség területén.

(4)

A 216/2008/EK rendeletet ennélfogva bele kell foglalni a megállapodásba, hogy az EFTA-államok teljeskörűen részt vehessenek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségben.

(5)

Mivel a 216/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezi a megállapodásba illesztett 1592/2002/EK rendeletet (3), az 1592/2002/EK rendelet a megállapodás tekintetében is hatályát veszti.

(6)

A megállapodás XIII. mellékletét megfelelően módosítani kell.

(7)

Az Uniónak ezért a mellékelt határozat tervezetben megállapított álláspontot kell elfoglalni az EGT Vegyes Bizottságban,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban a megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) tervezett módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontja az e határozathoz mellékelt EGT vegyes bizottsági határozattervezeten alapszik.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. SZUMILAS


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(3)  A polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 240., 2002.9.7., 1. o.).


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG …/2011 HATÁROZATA

(…)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XIII. mellékletét a …-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) fő célkitűzése az Unión belüli magas szintű, egységes polgári repülésbiztonság létrehozása és fenntartása.

(3)

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség tevékenységei befolyásolhatják a polgári repülés biztonságának szintjét az Európai Gazdasági Térség területén.

(4)

A 216/2008/EK rendeletet ennélfogva bele kell foglalni a megállapodásba, hogy az EFTA-államok teljeskörűen részt vehessenek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségben.

(5)

A 216/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezi a megállapodásba illesztett 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (3), amely következésképpen a megállapodás tekintetében is hatályát veszti,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodás XIII. melléklete az e határozat mellékletében meghatározottaknak megfelelően módosul.

2. cikk

A 216/2008/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat …-án/-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (4).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, …-án/-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(1)  HL L …

(2)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(3)  HL L 240., 2002.9.7., 1. o.

(4)  [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]

Az EFTA-államok nyilatkozata a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet a Megállapodásba foglaló … EGT vegyes bizottsági határozatról

„Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete többek között a repülésbiztonság területén alkalmazott pénzbírságok és időszakos kényszerítő bírságok kiszabására vonatkozó hatáskörrel foglalkozik. E rendelet Megállapodásba foglalása nem sérti a szankciók kivetésére való hatáskörök átruházásáról szóló jövőbeni jogi aktusok tekintetében alkalmazott intézményi megoldásokat.”

MELLÉKLET

az EGT Vegyes Bizottság … határozatához

A megállapodás XIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 66a. pont (3922/91/EGK tanácsi rendelet) és a 66r. pont (2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32008 R 0216: az Európai Parlament és a Tanács 2008. február 20-i 216/2008/EK rendelete (HL L 79., 2008.3.19., 1. o.).”

2.

A 68a. pont (91/670/EGK tanácsi irányelv) a következő szövegrésszel egészül ki:

„ , az alábbi módosítással:

32008 R 0216: az Európai Parlament és a Tanács 2008. február 20-i 216/2008/EK rendelete (HL L 79., 2008.3.19., 1. o.).”

3.

A 66n. pont (1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) helyébe a következő szöveg lép:

32008 R 0216: az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 79., 2008.3.19., 1. o.).

A rendelet rendelkezéseit e Megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

Eltérő rendelkezés hiányában és a megállapodás 1. jegyzőkönyvének rendelkezései ellenére, a rendeletben található »tagállam(ok)« kifejezés, a rendeletbeli értelmezésen túlmenően, az EFTA-államokat is magában foglalja. Az 1. jegyzőkönyv (11) bekezdése alkalmazandó.

b)

Az EFTA-államok vonatkozásában az Ügynökség, amennyiben és amikor erre szükség van, az adott esettől függően segíti az EFTA Felügyeleti Hatóságot, illetve az Állandó Bizottságot feladatai elvégzésében. Az Ügynökség és az EFTA Felügyeleti Hatóság vagy az Állandó Bizottság, az adott esettől függően és amikor erre szükség van, együttműködnek és információt cserélnek.

c)

E rendelet egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az Ügynökség felhatalmazást kapna arra, hogy nemzetközi megállapodások keretében az EFTA-államok nevében lépjen fel az e megállapodásokból eredő kötelezettségeik teljesítéséhez való segítségnyújtástól eltérő céllal.

d)

A 12. cikk a következőképpen módosul:

i.

Az (1) bekezdés szövege az »a Közösségben« szövegrész után a »vagy valamely EFTA-tagállamban« szövegrésszel egészül ki.

ii.

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

»Amennyiben az Unió tárgyalásokat folytat egy harmadik országgal egy olyan megállapodás létrehozásának céljából, amely előírja, hogy egy tagállam vagy az Ügynökség a harmadik ország repüléstechnikai hatósága által kiállított bizonyítványok alapján bizonyítványokat állíthat ki, megtesz minden erőfeszítést annak érdekében, hogy az EFTA-államok a kérdéses harmadik országgal létrehozandó hasonló megállapodásra vonatkozó ajánlatot kapjanak. Az EFTA-államok ezért cserébe mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Unióval létrehozott megállapodásoknak megfelelő megállapodásokat hozzanak létre harmadik országokkal.«

e)

A 14. cikk (7) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

»Az EGT-megállapodás 1. jegyzőkönyve (4) bekezdése d) pontjának sérelme nélkül, amikor a Bizottság és az EFTA Felügyeleti Hatóság információt cserélnek az e bekezdés alapján hozott határozatokról, a Bizottság továbbítja az EFTA Felügyeleti Hatóságtól kapott információt az EU-tagállamoknak, és az EFTA Felügyeleti Hatóság továbbítja a Bizottságtól kapott információt az EFTA-államoknak.«

f)

A 15. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»5.   Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet e rendelet alkalmazásában az Ügynökség EFTA-államokat érintő dokumentumai esetében is alkalmazni kell.«

g)

A 17. cikk (2) bekezdésének b) pontja a következő szöveggel egészül ki:

»Az Ügynökség is támogatja az EFTA Felügyeleti Hatóságot és annak hasonló támogatást nyújt, amennyiben ezek az intézkedések és feladatok a megállapodás alapján a Hatóság hatáskörébe tartoznak.«

h)

A 17. cikk (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

»hatáskörén belül a szerződő felek nevében elvégzi a nemzetközi egyezmények, különösen a Chicagói Egyezmény által nekik tulajdonított teendőket és feladatokat. Az EFTA-államok nemzeti repülési hatóságai kizárólag az e rendeletben meghatározottak alapján végzik el e teendőket és feladatokat.«

i)

A 20. cikk első mondatának helyébe a következő szöveg lép:

»A 4. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett termékeket, alkatrészeket és berendezéseket illetően az Ügynökség adott esetben, valamint a Chicagói Egyezményben vagy annak mellékleteiben meghatározott módon, elvégzi a tervező, előállító vagy nyilvántartó állam teendőit és feladatait a tervezési jóváhagyással kapcsolatban. Az EFTA-államok nemzeti repülési hatóságai kizárólag az e cikkben meghatározottak alapján végzik el e teendőket és feladatokat.«

j)

A 24. cikk a következőképpen módosul:

i.

Az (1) bekezdés a következő szöveggel egészül ki:

»Az Ügynökség beszámol az EFTA Felügyeleti Hatóságnak a valamely EFTA-államban elvégzett szabványosítási vizsgálatról.«

ii.

A (4) bekezdés a következő szöveggel egészül ki:

»Az EFTA-államokkal kapcsolatosan az EFTA Felügyeleti Hatóság konzultál az Ügynökséggel.«

k)

A 25. cikk (1) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

»Azon személyek és vállalkozások esetében, akik/amelyek valamely EFTA-tagállamban telepedtek le, és akik/amelyek részére az Ügynökség bizonyítványt adott ki, a pénzbírságok és az időszakos kényszerítő bírságok kiszabására vonatkozó jogkört az EFTA Felügyeleti Hatóság gyakorolja.«

l)

A 25. cikk (4) bekezdésében, az EFTA-államok tekintetében »az Európai Közösségek Bírósága« szavak helyébe »az EFTA-Bíróság« lép, a »Bizottság« szó helyébe pedig az »EFTA Felügyeleti Hatóság« lép.

m)

A 29. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»4.   Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjától eltérve az EFTA-államok teljes jogú állampolgárait az Ügynökség ügyvezető igazgatója szerződéssel alkalmazhatja.«

n)

A 30. cikk az alábbi szöveggel egészül ki:

»Az EFTA-államok alkalmazzák az Ügynökségre és annak alkalmazottaira az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet, valamint az annak alapján elfogadott vonatkozó szabályokat.«

o)

A 32. cikk (1) bekezdése a »Közösség« szó után a következő szavakkal egészül ki:

», izlandi és norvég«.

p)

A 33. cikk a (2) bekezdés c) pontja után a következő szöveggel egészül ki:

»ca)

az általános éves beszámolót, valamint az Ügynökség munkaprogramját a b), illetve a c) bekezdésnek megfelelően továbbítják az EFTA Felügyeleti Hatósághoz;«.

q)

A 34. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»4.   Az EFTA-államok korlátozások nélkül részt vesznek az igazgatótanács munkájában, és munkájuk során az EU tagállamaival azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, kivéve a szavazati jogot.«

r)

A 41. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»6.   Az EFTA-államok állampolgárai jogosultak a fellebbezési tanácsokban tagként – beleértve az elnöki funkciót is – való részvételre. A Bizottság a (3) bekezdésben említett személyek jegyzékének elkészítésekor az EFTA-államok alkalmas állampolgárait is figyelembe veszi.«

s)

Az 54. cikk (1) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

»Az EFTA-államok vonatkozásában az Ügynökség támogatja az EFTA Felügyeleti Hatóságot a fent említett feladatok elvégzésében.«

t)

Az 58. cikk (3) bekezdésánek első mondata a »Szerződés« szó után a következő szavakkal egészül ki:

»izlandi vagy norvég nyelvű«.

u)

Az 59. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»12.   Az EFTA-államok részt vesznek az (1) bekezdés a) pontjában említett közösségi pénzügyi hozzájárulásban. E célból a megállapodás 82. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és 32. jegyzőkönyvében megállapított eljárásokat értelemszerűen kell alkalmazni.«

v)

A 65. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

»8.   Az EFTA-államok teljes mértékben részt vesznek az (1) bekezdés alapján létrehozott bizottság munkájában, és azon belül a szavazati jog kivételével az EK-tagállamokéval megegyező jogaik és kötelezettségeik vannak.

9.   Amennyiben a Bizottság és a bizottság közötti megállapodás hiányában a Tanács hozhat döntést a kérdéses ügyben, a megállapodás 5. cikkével összhangban az EFTA-államok az EGT Vegyes Bizottság elé terjeszthetik az ügyet.«

w)

A fenti kiigazításokat adott esetben és eltérő rendelkezés hiányában értelemszerűen alkalmazni kell az Ügynökségre jogköröket átruházó egyéb uniós jogszabályokra és bele kell foglalni a megállapodásba.”


RENDELETEK

2.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/8


A TANÁCS 1244/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 1.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 442/2011/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. május 9-i 442/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. május 9-én elfogadta a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. május 9-i 442/2011/EU tanácsi rendeletet.

(2)

Figyelembe véve a szíriai helyzet súlyosságát és összhangban a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. december 1-jén 2011/782/KKBP tanácsi határozattal (2), további személyeket és szervezeteket kell felvenni a 442/2011/EU rendelet II. mellékletében foglalt, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, szervezetek és szervek jegyzékébe,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt személyeket és szervezeteket fel kell venni a 442/2011/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 121., 2011.5.10., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 56. oldalát.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek és szervezetek

A.   Személyek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Mohammad Al-Jleilati

Születési idő és hely: 1945, Damaszkusz, Szíria

Pénzügyminiszter. Felelős Szíria gazdaságáért.

1.12.2011

2.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Születési idő és hely: 1956, Aleppó, Szíria

Gazdasági és kereskedelmi miniszter. Felelős Szíria gazdaságáért.

1.12.2011

3.

Fahid Al-Jassim altábornagy

 

Vezérkari főnök. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

1.12.2011

4.

Ibrahim Al-Hassan vezérőrnagy

 

A vezérkari főnök helyettese. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

1.12.2011

5.

Khalil Zghraybih dandártábornok

 

14. hadosztály. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

1.12.2011

6.

Ali Barakat dandártábornok

 

A köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

1.12.2011

7.

Talal Makhluf dandártábornok

 

A köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

1.12.2011

8.

Nazih Hassun dandártábornok

 

A szíriai légierő hírszerzése. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

1.12.2011

9.

Maan Jdiid százados

 

Elnöki őrség. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

1.12.2011

10.

Muahmamd Al-Shaar

 

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

1.12.2011

11.

Khald Al-Taweel

 

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

1.12.2011

12.

Ghiath Fayad

 

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

1.12.2011


B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas

Tel.: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

E-mail: mail@champress.com

Honlap: www.champress.net

Televíziós csatorna, amely részt vesz a félretájékoztatási kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban.

1.12.2011

2.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Tel.: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Napilap, amely részt vesz a félretájékoztatási kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban.

1.12.2011

3.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (más néven: CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; más néven: SSRC, Scientific Studies and Research Center; más néven: Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus

Támogatást nyújt a szíriai hadseregnek a tüntetések figyelemmel követését és elfojtását közvetlenül szolgáló eszközök beszerzéséhez.

1.12.2011

4.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damascus

Tel: 963112725499;

Fax: 963112725399

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

1.12.2011

5.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus

Tel /fax: 963114471080

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

1.12.2011

6.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

1.12.2011

7.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus

Tel:+963-11-5111352

Fax:+963-11-5110117

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

1.12.2011

8.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966,Abou Bakr Al Seddeq Str. Damascus / PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damascus / PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

1.12.2011

9.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Szíria teljes kőolajexportjáért felelős állami tulajdonú vállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

1.12.2011

10.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria BOX: 60694

Tel.: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Állami tulajdonú olajvállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

1.12.2011

11.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus – Syria.

Tel.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

A GPC 50 %-os tulajdonában álló közös vállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

1.12.2011


2.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/11


A TANÁCS 1245/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 1.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 961/2010/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. október 25-i 961/2010/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. október 25-én elfogadta az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 961/2010/EU rendeletet.

(2)

A Tanács teljes körűen felülvizsgálta a 961/2010/EU rendelet VIII. mellékletében szereplő azon személyek, szervezetek és szervek jegyzékét, akikre, illetve amelyekre a rendelet 16. cikkének (2) bekezdése vonatkozik. A Tanács ennek során figyelembe vette az érintettek által benyújtott észrevételeket.

(3)

A Tanács arra a következtetésre jutott, hogy a 961/2010/EU rendelet VIII. mellékletében felsorolt személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a továbbiakban is a rendeletben foglalt különleges korlátozó intézkedések hatálya alá kell tartozniuk.

(4)

A Tanács továbbá azt is megállapította, hogy a 961/2010/EU rendelet VIII. mellékletében foglalt egyes szervezetekre vonatkozó bejegyzéseket módosítani kell.

(5)

Ezenfelül az iráni nukleáris és rakétaprogram bővítésével kapcsolatban továbbra is fennálló aggályokra tekintettel – amelyeknek az Európai Tanács 2011. október 23-án hangot adott –, illetve az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2011. december 1-jei 2011/783/KKBP tanácsi határozattal (2) összhangban további személyeket és szervezeteket kell felvenni a 961/2010/EU rendelet VIII. mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, szervezetek és szervek jegyzékébe.

(6)

A 961/2010/EU rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében említett személyek, szervezetek és szervek jegyzékét ennek megfelelően naprakésszé kell tenni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 961/2010/EU rendelet VIII. melléklete az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 281., 2010.10.27., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 71 oldalát.


MELLÉKLET

A 961/2010/EU rendelet VIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A VIII. mellékletben szereplő jegyzék az alábbi személyekkel és szervezetekkel egészül ki:

I.   A nukleáris vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó tevékenységekben részt vevő személyek és szervezetek jegyzéke

A.   Személyek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Dr Ahmad AZIZI

 

Az EU által jegyzékbe vett Melli Bank PLC elnökhelyettese és ügyvezető igazgatója

2011.12.1.

2.

Davoud BABAEI

 

A védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium alá tartozó, és az ENSZ által jegyzékbe vett Mohsen Fakhrizadeh vezette kutatóintézetnek, a védelmi célú innováció és kutatás szervezetének (SPND) jelenlegi biztonsági vezetője. A NAÜ aggályosnak ítélte az SPND tevékenységét, mivel továbbra is aggályai vannak Irán atomprogramjának esetleges katonai vetületével kapcsolatosan, és Irán elutasítja az e területet érintő együttműködést. Biztonsági vezetőként Babei is felelős azért, hogy nem bocsátottak rendelkezésre információkat, pl. a NAÜ számára.

2011.12.1.

3.

Hassan BAHADORI

 

Az EU által jegyzékbe vett Arian Bank vezetője

2011.12.1.

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Az ENSZ által jegyzékbe vett Iráni Atomenergia-szervezet vezetőhelyettese, ahol is az ENSZ által jegyzékbe vett Feridun Abbasi Davani beosztottja. Legalább 2002 óta részt vesz Irán nukleáris programjában, korábban többek között az AMAD beszerzési és logisztikai vezetője volt, és ő felelt azért, hogy fedőcégeken, például a Kimia Madanon keresztül berendezéseket és alapanyagokat szerezzenek be Irán nukleárisfegyver-programjához.

2011.12.1.

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

Az EU által jegyzékbe vett Bank Refah igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója

2011.12.1.

6.

Kamran DANESHJOO (más néven: DANESHJOU)

 

A 2009-es választások óta tudományügyi, kutatási és technológiaügyi miniszter. Irán nem nyújtott tájékoztatást a NAÜ számára arról, hogy milyen szerepet játszik a nukleáris töltetű fejek kifejlesztésére irányuló kutatásokban. Ez része annak, hogy Irán elutasítja a nukleáris programja katonai vetületére következtetni engedő „állítólagos kutatásokkal” kapcsolatos NAÜ-vizsgálatokban való együttműködést, ami magában foglalja az érintett személyekre vonatkozó dokumentumokba való betekintés megtagadását is. Miniszteri tisztsége mellett Daneshjoo szerepet játszik Ahmedinezsád elnök „passzív védelmi” tevékenységében is. A Passzív Védelmi Szervezetet az EU már jegyzékbe vette.

2011.12.1.

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

Az EU által jegyzékbe vett Banque Sina vezérigazgatója és ügyvezetője

2011.12.1.

8.

Milad JAFARI

születési idő: 1974.9.20.

Iráni állampolgár, árukat – főként fémárukat – szolgáltat az SHIG ENSZ által jegyzékbe vett fedőcégei számára. 2010 januárja és novembere között árukat szolgáltatott az SHIG számára. Az áruk egy részét az ENSZ által jegyzékbe vett iráni exportfejlesztési bank (EDBI) teheráni központi fiókján keresztül fizették ki 2010 novemberét követően.

2011.12.1.

9.

Dr Mohammad JAHROMI

 

Az EU által jegyzékbe vett Bank Saderat elnöke és vezérigazgatója

2011.12.1.

10.

Ali KARIMIAN

 

Iráni állampolgár, árukat – főként szénszálakat – szolgáltat az ENSZ által jegyzékbe vett SHIG és SBIG számára.

2011.12.1.

11.

Majid KHANSARI

 

Az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company vezérigazgatója.

2011.12.1.

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Az EU által jegyzékbe vett Bank Melli igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója

2011.12.1.

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Az EU által jegyzékbe vett Persia International Bank londoni kirendeltségének vezetője

2011.12.1.

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

A MATSA vezérigazgatója

2011.12.1.

15.

Dr M H MOHEBIAN

 

Az EU által jegyzékbe vett Post Bank vezérigazgatója

2011.12.1.

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

A Fizikai Kutatóintézet (Physics Research Institute) (korábbi nevén: Alkalmazott Fizikai Intézet – Institute of Applied Physics) vezetője.

2011.12.1.

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Az EU által jegyzékbe vett Nuclear Reactors Fuel Company (Atomreaktor-fűtőelem Vállalat – SUREH) vezérigazgatója. Emellett az AEOI tisztviselője is. Ő felügyeli a fűtőanyaggyártó üzem (FMP), a cirkóniumerőmű (ZPP) és az uránátalakító létesítmény (UCF) számára szükséges érzékeny beszerzéseket végző beszerző vállalatokat és adja ki az ezek kiválasztására szóló ajánlattételi felhívásokat.

2011.12.1.

18.

A SEDGHI

 

Az EU által jegyzékbe vett Melli Bank PLC elnöke és nem-ügyvezető igazgatója.

2011.12.1.

19.

Hamid SOLTANI

 

Az EU által jegyzékbe vett atomerőmű-építésért felelős irányító vállalat (MASNA) vezérigazgatója

2011.12.1.

20.

Bahman VALIKI

 

Az EU által jegyzékbe vett iráni exportfejlesztési bank (Export Development Bank of Iran) igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója.

2011.12.1.

21.

Javad AL YASIN

 

A robbanásokat és becsapódásokat vizsgáló kutatóintézet (más néven METFAZ) vezetője.

2011.12.1.

22.

S ZAVVAR

 

Az EU által jegyzékbe vett Persia International Bank dubai kirendeltségének ügyvezető igazgatója.

2011.12.1.


B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

23.

Aria Nikan, (más néven: Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teherán, 1576935561

Beszerzéseket végez az EU által jegyzékbe vett Iráni Urándúsítócentrifuga-technológiai Vállalat (Iran Centrifuge Technology Company – TESA) kereskedelmi osztálya számára. Erőfeszítéseket tett jegyzékbe vett anyagok – például az EU-ból származó termékek – beszerzésére, hogy azokat az iráni nukleáris programban felhasználják.

2011.12.1.

24.

Bargh Azaraksh; (más néven: Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Iszfahán.

A natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzem építése során szerződéses alapon villanyszerelési és csőfektetési munkákat végző vállalat. 2010-ben az ő feladata volt, hogy megtervezze, beszerezze és felszerelje a natanzi üzem elektromos ellenőrző berendezését.

2011.12.1.

25.

Behineh Trading Co

Teherán, Irán

Iránból lőszereket juttatott egy harmadik országba Nigérián keresztül.

2011.12.1.

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teherán, Irán.

Vákuumos berendezéseket gyárt a natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzem számára. 2011-ben nyomásátalakítókkal látta el az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company-t.

2011.12.1.

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Teherán

Irán uránfeldolgozó és nukleárisüzemanyag-előállító vállalata. Az ENSZ által jegyzékbe vett Iráni Atomenergia-szervezet ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

28.

Ghani Sazi Uranium Company (más néven: Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Teherán

Az ENSZ által jegyzékbe vett TAMAS irányítása alatt áll. Előállítási szerződést kötött az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company-val és az EU által jegyzékbe vett TESA-val.

2011.12.1.

29.

Iran Pooya más néven: Iran Pouya)

 

Állami tulajdonban lévő vállalat, ő üzemeltette Irán legnagyobb alumíniumsajtolóját, és anyagokat szolgáltatott az IR-1 és IR-2 centrifuga védőburkának gyártásához. A centrifugákban használatos alumíniumhengerek egyik fő előállítója; ügyfele többek között az ENSZ által jegyzékbe vett AEOI és az EU által jegyzékbe vett TESA.

2011.12.1.

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teherán 19395-5999

Energiaágazati vállalat, amely szerepet játszott a qomi/fordowi urándúsító üzem megépítésében. Egyesült királysági, olasz és spanyol exporttilalom alatt áll.

2011.12.1.

31.

Karanir (más néven: Moaser, más néven: Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teherán.

Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében.

2011.12.1.

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teherán.

Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében.

2011.12.1.

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Isztambul

Milad Jafari vezette vállalat. Milad Jafari fedőcégeken keresztül termékeket – főként fémárukat – szolgáltatott az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat ipari csoport (Shahid Hemmat Industries Group – SHIG) számára

2011.12.1.

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Teherán, Irán.

Iráni vállalat, amely szerződéses alapon tervezői és mérnöki szolgáltatásokat nyújt az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company számára a teljes nukleárisüzemanyag-cikluson keresztül. Az utóbbi időben berendezéseket szerez be a natanzi urándúsító üzem számára.

2011.12.1.

35.

Mobin Sanjesh (más néven: FITCO)

Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Teherán.

Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében.

2011.12.1.

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Milad Jafari vezette vállalat. Milad Jafari fedőcégeken keresztül termékeket – főként fémárukat – szolgáltatott az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat ipari csoport (Shahid Hemmat Industries Group – SHIG) számára

2011.12.1.

37.

Research Centre for Explosion and Impact (más néven: METFAZ)

44, 180th Street West, Teherán, 16539-75751

Az EU által jegyzékbe vett Malek Ashtar Egyetem irányítása alá tartozik. Ő felügyeli Irán nukleáris programjának lehetséges katonai vetületéhez kapcsolódó tevékenységeket, amelyek tekintetében Irán nem hajlandó együttműködni a NAÜ-vel.

2011.12.1.

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Iszfahán, Irán.

Építőipari vállalkozás, amely csöveket és kapcsolódó berendezéseket szerelt fel a natanzi urándúsító üzemben. Különösen a centrifugák csőrendszereivel foglalkozik.

2011.12.1.

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Mérnöki vállalat, amely számos nagyszabású ipari projekt támogatásában vesz részt, például Irán urándúsítási progamjában, ideértve a qomi/fordowi urándúsító üzemben zajló be nem jelentett munkálatokat is.

2011.12.1.

40.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Irán, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

A Khorasan Mettalurgy Industries (az ENSZ BT 1803 (2008) határozatával jegyzékbe véve) fedőneve; az Ammunition Industries Group (AMIG) leányvállalata.

2011.12.1.

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Teherán; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Iszfahán.

Az ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) leányvállalata.

2011.12.1.

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Isztambul, Törökország

Milad Jafari vezette vállalat. Milad Jafari fedőcégeken keresztül termékeket – főként fémárukat – szolgáltatott az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat ipari csoport (Shahid Hemmat Industrial Group – SHIG) számára

2011.12.1.

43.

SURENA (más néven: Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Atomerőmű-építéssel és -felszereléssel foglalkozó vállalat. Az ENSZ által jegyzékbe vett Novin Energy Company ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teherán

Az uniós szankciók hatálya alá tartozó TESA tulajdonában vagy ellenőrzése alatt van. Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok előállításában.

2011.12.1.

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teherán, Irán.

A natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzem számára speciális UF6-konténereket gyártó és szolgáltató vállalat.

2011.12.1.

46.

Tosse Silooha (más néven: Tosseh Jahad E Silo)

 

Részvétel Irán nukleáris programjában a natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzemben.

2011.12.1.

47.

Yarsanat (más néven: Yar Sanat, más néven: Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teherán; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teherán.

Az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company beszerző vállalata. Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében. Vákuumos berendezéseket és nyomásátalakítókat kísérelt meg beszerezni.

2011.12.1.

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teherán, Irán

Az EU által jegyzékbe vett Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (más néven: Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) kapcsolt vállalata

2011.12.1.

II.   Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC)

A.   Személyek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

49.

Azim AGHAJANI (más írásmóddal: ADHAJANI)

 

Az IRGC tagja, amely Iránból lőszereket juttatott egy harmadik országba Nigérián keresztül.

2011.12.1.

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

A Khatam Al-Anbia Construction Headquarters vezetője

2011.12.1.

51.

Ali Akbar TABATABAEI (más néven: Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

Az IRGC tagja, amely Iránból lőszereket juttatott egy harmadik országba Nigérián keresztül.

2011.12.1.


B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Teherán

Az uniós és ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó Pars Aviation Service Company új neve. 2011-ben a Yas Air Cargo Airlines egyik Iránból Szíriába tartó repülőgépét Törökországban átvizsgálták, és kiderült, hogy hagyományos fegyvereket szállítottak rajta.

2011.12.1.

III.   Az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (IRISL)

A.   Személyek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

53.

Ghasem NABIPOUR (más néven: M T Khabbazi NABIPOUR)

Születési idő: 1956.1.16., iráni állampolgár.

A Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company igazgatója és részvényese. Ez az EU által jegyzékbe vett Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (más néven: Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) új neve, amely az IRISL hajóinak műszaki üzemeltetését végzi. NABIPOUR az IRISL hajóüzemeltetési igazgatója.

2011.12.1.

54.

Naser BATENI

Születési idő: 1962.12.16., iráni állampolgár.

Az IRISL korábbi jogi igazgatója, az uniós szankciók hatálya alá tartozó Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS) igazgatója. Az NHL Basic Limited fedőcég igazgatója.

2011.12.1.

55.

Mansour ESLAMI

Születési idő: 1965.1.31., iráni állampolgár.

Az uniós szankciók hatálya alá tartozó IRISL Malta Limited (más néven: Royal Med Shipping Company) igazgatója.

2011.12.1.

56.

Mahamad TALAI

Születési idő: 1953.6.4., iráni és német állampolgár.

Az IRISL európai igazgatója, az uniós szankciók hatálya alá tartozó HTTS és a szintén uniós szankciók hatálya alá tartozó Darya Capital Administration Gmbh ügyvezető igazgatója. Az IRISL-hez vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalathoz tartozó vagy azok ellenőrzése alatt álló több fedőcég tisztviselője.

2011.12.1.

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Születési idő: 1956.7.19.,

Útlevél száma: N10623175 (Irán), kiállítás dátuma: 2007.3.27.; érvényes 2012.3.26-ig.

F: Az IRISL regionális igazgatója az Egyesült Arab Emírségekben, az uniós szankciók hatálya alá tartozó Pacific Shipping és a szintén uniós szankciók hatálya alá tartozó Great Ocean Shipping Company (más néven: Oasis Freight Agency) igazgatója. Az IRISL EU általi jegyzékbe vételének elkerülése érdekében 2010-ben létrehozta a Crystal Shipping FZE-t.

2011.12.1.

58.

Captain Alireza GHEZELAYAGH

 

Az EU által jegyzékbe vett Lead Maritime vezetője, amely a HDSL nevében jár el Szingapúrban. Emellett az EU által szintén jegyzékbe vett Asia Marine Network vezetője, amely az IRISL regionális irodája Szingapúrban.

2011.12.1.

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Születési idő: 1957.1.23., iráni állampolgár.

Az IRISL korábbi kereskedelmi igazgatója, a Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company igazgatóhelyettese és részvényese, az IRISL leányvállalataként működő és uniós szankciók hatálya alá tartozó Sapid Shipping Company ügyvezető igazgatója és részvényese, az uniós szankciók hatálya alá tartozó HDSL igazgatóhelyettese és részvényese, továbbá a szintén uniós szankciók hatálya alá tartozó Irano-Hind Shipping Company igazgatótanácsának tagja.

2011.12.1.

60.

Hassan Jalil ZADEH

Születési idő: 1959.1.6., iráni állampolgár.

Az uniós szankciók hatálya alá tartozó Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) igazgatója és részvényese. Az IRISL számos fedőcégének részvényeseként is bejegyzésre került.

2011.12.1.

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Születési idő: 1950.5.25., iráni állampolgár.

Az IRISL korábbi pénzügyi igazgatója, az uniós szankciók hatálya alá tartozó Irinvestship limited volt igazgatója, az Irinvestship limited tevékenységeit átvevő Fairway Shipping igazgatója. Az IRISL egyes fedőcégeinek, nevezetesen az uniós szankciók hatálya alá tartozó Lancellin Shipping Company-nak és az Acena Shipping Company-nak a tisztviselője.

2011.12.1.

62.

Ahmad SARKANDI

Születési idő: 1953.9.30., iráni állampolgár.

2011 óta az IRISL pénzügyi igazgatója. Az IRISL több, uniós szankciók hatálya alá tartozó leányvállalatának korábbi ügyvezető igazgatója, több fedőcég létrehozásáért is felelős, amelyek vonatkozásában továbbra is igazgatóként és részvényesként van bejegyezve.

2011.12.1.

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Születési idő: 1965.7.23., iráni állampolgár.

Az IRISL-csoport jogi igazgatóhelyettese, a Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company jogi igazgatója.

2011.12.1.

64.

Ahmad TAFAZOLY

Születési idő: 1956.5.27., születési hely: Bodzsnurd, Irán,

útlevél száma: R10748186 (Irán), kiállítás dátuma: 2007.1.22.; érvényes 2012.1.22-ig.

Az uniós szankciók hatálya alá tartozó IRISL China Shipping Company (más néven: Santelines vagy Santexlines, Rice Shipping, E-sail Shipping) igazgatója.

2011.12.1.


B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

65.

E-Sail, más néven: E-Sail Shipping Company, más néven: Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Sanghaj, Kína

Az uniós szankciók hatálya alá tartozó Santexlines (más néven: IRISL China Shipping Company Limited) új nevei. Az IRISL nevében jár el. Az EU által jegyzékbe vett SAPID nevében jár el Kínában és IRISL-hajókat ad bérbe más vállalatok számára.

2011.12.1.

66.

IRISL Maritime Training Institute

No115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teherán, Irán

Az IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezet.

2011.12.1.

67.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Németország.

A HTTS uniós szankciók hatálya alá tartozó fedőcége.

2011.12.1.

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Teherán / Irán - Irányítószám: 13861-15383

Az IRISL leányvállalata; feladata, hogy részeire bontott hajókat biztosítson.

2011.12.1.

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island, Irán.

Az IRISL leányvállalata; feladata a legénység felvétele és a személyzeti állomány irányítása.

2011.12.1.

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malajzia

Az IRISL nevében eljáró társaság. A Boustead Shipping Agencies több olyan ügyletet is lebonyolított, amelyet az IRISL vagy az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezetek kezdeményeztek.

2011.12.1.

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egyiptom

Az IRISL nevében eljáró társaság. A Diamond Shipping Services több olyan ügyletet is lebonyolított, illetve több olyan ügyletből is részesedett, amelyet az IRISL vagy az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezetek kezdeményeztek.

2011.12.1.

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Az IRISL nevében eljáró társaság. A Good Luck Shipping Company az uniós szankciók hatálya és bírósági felszámolás alatt álló Oasis Freight Company (más néven: Great Ocean Shipping Services) utódjaként jött létre. A Good Luck Shipping hamis fuvarokmányokat állított ki az IRISL, illetve az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezetek számára. Az Egyesült Arab Emírségekben az EU által jegyzékbe vett HDSL és SAPID nevében jár el. 2011 júniusában hozták létre, hogy a szankciók következtében a Great Ocean Shipping Services és a Pacific Shipping helyébe lépjen.

2011.12.1.

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sind, Pakisztán

Az IRISL nevében eljáró társaság. Az Ocean Express Agencies Private Limited a szankciók kikerülése végett az IRISL, illetve az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezetek által használt fuvarokmányokat használt fel.

2011.12.1.

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Isztambul

Az IRISL nevében eljáró társaság. Az OTS Steinweg Agency ügyleteket bonyolított le az IRISL, illetve az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezetek nevében, részt vett egyes, az IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő fedőcégek létrehozásában, továbbá hajóbeszerzésekben vett részt az IRISL, illetve az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezetek számára.

2011.12.1.

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thaiföld

Az IRISL nevében eljáró társaság. Az Universal Transportation Limited (UTL) hamis fuvarokmányokat állított ki az IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő egyik fedőcég számára, és ügyleteket bonyolított le az IRISL nevében.

2011.12.1.

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algéria

Az IRISL nevében eljáró társaság. A Walship SA tranzakciókat hajtott végre az IRISL nevében annak ügyfelei javára, fuvarokmányokat és számlákat bocsátott ki az IRISL egyik fedőcégének a nevére, illetve olyan ügyfelek felkutatásával foglalkozott, akik saját nevükben, de az IRISL vagy annak tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek kizárólagos hasznára üzleti kapcsolatot létesítenének.

2011.12.1.

77.

Acena Shipping Company Limited

Cím: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO-számok: 9213399; 9193185

Az Acena Shipping Company Limited az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, Valletta – Cégjegyzékszám: C 39359

Az Alpha Kara Navigation Limited az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az EU által jegyzékbe vett Darya Capital Administration GMBH leányvállalata. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta

Cégjegyzékszám: C 38079

Az Alpha Nari Navigation Limited az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

80.

Aspasis Marine Corporation

Cím: 107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Dubai

Az Aspasis Marine Corporation az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

81.

Atlantic Intermodal

 

Az IRISL képviseletét ellátó Pacific Shipping tulajdonában van. Pénzügyi segítséget nyújtott az IRISL lefoglalt hajóinak kiváltásához, illetve új szállítótartályok beszerzéséhez.

2011.12.1.

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég.

2011.12.1.

83.

Azores Shipping Company, más néven: Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, EAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Dubai, Dubai

Moghddami Fard ellenőrzése alatt álló vállalat. Szolgáltatásokat nyújt az IRISL leányvállalatának, az EU által jegyzékbe vett Valfajre Shipping Company-nak. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló hajó tulajdonosa. A vállalat igazgatója Moghddami Fard.

2011.12.1.

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Cím: 171, Old Bakery Street, Valletta

Cégjegyzékszám: C 39354

A Beta Kara Navigation Ltd az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

85.

Bis Maritime Limited

IMO-szám: 0099501

A Bis Maritime Limited az IRISL Barbadoson bejegyzett fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa. Gholam Hossein Golparvar a vállalat egyik igazgatója.

2011.12.1.

86.

Brait Holding SA

2011 augusztusában jegyezték be a Marshall-szigeteken Cégjegyzékszám: 46270

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

87.

Bright Jyoti Shipping

 

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

Az IRISL fedőcége, melyet az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó megvásárlására és pénzeszközöknek az IRISL részére történő folyósítására használtak.

2011.12.1.

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Németország

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

2011.12.1.

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Szingapúr 059385

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta Cégjegyzékszám:

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.

2011.12.1.

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Németország

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

2011.12.1.

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, EAE

Az IRISL képviseletét ellátó Pacific Shipping tulajdonában van. Moghddami Fard alapította 2010-ben az IRISL EU általi jegyzékbe vételének kikerülésére irányuló erőfeszítések részeként. 2010 decemberében az IRISL lefoglalt hajóinak a kiváltására szolgáló pénzeszközök folyósítására és az IRISL közreműködésének álcázására használták.

2011.12.1.

94.

Damalis Marine Corporation

 

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.

2011.12.1.

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Cégjegyzékszám: C 39357

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.

2011.12.1.

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta

Cégjegyzékszám: C 38077

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.

2011.12.1.

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Man-sziget - IM1 3DA

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló holdingtársaság, amely az IRISL Man-szigeten bejegyzett fedőcégeit gyűjti egybe.

2011.12.1.

98.

Elcho Holding Ltd

2011 augusztusában jegyezték be a Marshall-szigeteken – Cégjegyzékszám: 46041

Az IRISL Marshall-szigeteken bejegyzett fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8320195

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat. Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.

2011.12.1.

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta

Cégjegyzékszám: C 38082

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Cégjegyzékszám: C 38067

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

102.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.

2011.12.1.

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. A Fairway Shipping igazgatója Haji Pajand.

2011.12.1.

104.

Fasirus Marine Corporation

 

Az IRISL fedőcége Barbadoson. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.

2011.12.1.

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Az IRISL fedőcége Barbadoson. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.

2011.12.1.

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Cégjegyzékszám: C 39355

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8309593

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

108.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8309610

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

109.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8309622

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

110.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO-szám: 8309634

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8309658

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8320121

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, EAE

A vállalat révén fedőcégeket alapítottak az IRISL részére az Egyesült Arab Emírségekben, köztük a Good Luck Shipping céget. A vállalat ügyvezető igazgatója Moghddami Fard.

2011.12.1.

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8309646

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Németország

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

2011.12.1.

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Németország

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

2011.12.1.

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8320183

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

118.

Harzaru Shipping

A hajó IMO-száma: 7027899

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta – Cégjegyzékszám: C 45613

A hajó IMO-száma: 9270646

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta – Cégjegyzékszám: C 45618

A hajó IMO-száma: 9346548

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Szingapúr 188425

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló vállalat.

2011.12.1.

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta – Cégjegyzékszám: C 38190

IMO-szám: 9386500

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista /Aquilino de la Guardia, Panamaváros, Panama

IMO-szám: 9283007

Az IRISL fedőcége Panamában. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta

Cégjegyzékszám: C 38076

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 40069

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 34477

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 34479

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 34476

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 45153

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 45152

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 41660

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 37437

A hajó IMO-száma: 9274941

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 34478

A hajó IMO-száma: 9364112

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta - Cégjegyzékszám: C 38183

A hajó IMO-száma: 9387786

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta

Cégjegyzékszám: C 38066.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Cégjegyzékszám: 5586832

IMO-szám: 9284154

Az IRISL fedőcége Panamában, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

138.

Kaveri Shipping Llc

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

2011.12.1.

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8320169

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, Valletta

IMO-szám: 9387798

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta

Cégjegyzékszám: C 38064

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

143.

Lancing Shipping Company limited

Cím: 143/1 Tower Road, Sliema - Cégjegyzékszám: C 38181

A hajó IMO-száma: 9387803

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

144.

Magna Carta Limited

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

145.

Malship Shipping Agency

Cégjegyzékszám: C 43447.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8320133

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista /Aquilino de la Guardia, Panamaváros, Panama

IMO-szám: 9284142

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8309672

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Málta)

A vállalat Hassan Djalilzaden birtokában van. Cégjegyzékszám: C38182

A hajó IMO-száma: 9387815

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

150.

Modality Ltd

Cégjegyzékszám: C 49549

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8309701

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah)

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

Cégjegyzékszám: 5586846

IMO-szám: 9283019

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, EAE

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

155.

Newhaven Shipping Company Limited

A hajó IMO-száma: 9405930

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

156.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Németország

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

2011.12.1.

157.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Németország

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta – Cégjegyzékszám: C 38783

A hajó IMO-száma: 9405942

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, EAE

Az IRISL nevében jár el a Közel-Keleten. Ügyvezető igazgatója Mohammad Moghaddami Fard. 2010 októberében fedőcégek létesítésére használták fel. A szankciók kikerülése végett az új cégek nevére állítottak ki szállítóleveleket. A vállalat továbbra is részt vesz az IRISL hajószállítmányainak szervezésében.

2011.12.1.

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta – Cégjegyzékszám: C 38781

A hajó IMO-száma: 9405954

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Németország

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

2011.12.1.

162.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8320145

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

163.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta – Cégjegyzékszám: C 38782

A hajó IMO-száma: 9405978

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

164.

Rishi Maritime Incorporation

Cégjegyzékszám: 5586850

Az IRISL fedőcége Panamában, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

165.

Seibow Logistics Limited (más néven: Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hongkong

Cégjegyzékszám: 92630

Az IRISL fedőcége Hongkongban, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

166.

Shine Star Limited

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8320157

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Szingapúr 188980

Az IRISL központi irodája Szingapúrban, és az Asia Marine Network kizárólagos képviselőjeként működik. A HDSL nevében jár el Szingapúrban.

2011.12.1.

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8320171

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

170.

Statira Maritime Incorporation

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

171.

Syracuse S.L.

A hajó IMO-száma: 9541887

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Brit Virgin-szigetek

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – Cégjegyzékszám: C44939

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta

Cégjegyzékszám: C 38070

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

175.

Top Glacier Company Limited

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

176.

Top Prestige Trading Limited

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

177.

Tulip Shipping Inc

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Ciprus)

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta

Cégjegyzékszám: C 38069

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

2.

Az alábbi szervezetekre vonatkozó bejegyzések helyébe a következő bejegyzések lépnek:

I.   A nukleáris vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó tevékenységekben részt vevő személyek és szervezetek jegyzéke

B.   Szervezetek

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000, Malajzia

A Pearl Energy Company Ltd. a 2010. júniusi 1929. sz. ENSZ BT-határozat által jegyzékbe vett First East Export Bank (FEEB) kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat. A Pearl Energy Company-t a FEEB azért hozta létre, hogy gazdasági kutatásokat végezzen egy sor globális ipari szereplőről.

2011.5.23.

Safa Nicu, más néven: ‘Safa Nicu Sepahan’, ‘Safanco Company’, ‘Safa Nicu Afghanistan Company’, ‘Safa Al-Noor Company’, illetve ‘Safa Nicu Ltd Company’.

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Iszfahán, Irán

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teherán, Irán

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Irán

PO Box 106900, Abu-Dzabi, EAE

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afganisztán

No 137, First floor, Building No. 16, Dzsebel Ali, EAE.

Távközlési vállalat, amely berendezéseket szállított a NAÜ-nek való bejelentés nélkül épült, Fordow-ban (Qom) található telephez.

2011.5.23.

Onerbank ZAO (más néven: Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minszk, Belarusz

Belaruszi székhelyű bank, amelynek tulajdonosa a Bank Refah Kargaran, a Bank Saderat és a Bank Toseeh Saderat Iran.

2011.5.23.

III.   Az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (IRISL)

B.   Szervezetek

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

Az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (Islamic Republic of Iran Shipping Lines, IRISL) (beleértve minden fiókvállalatot) és leányvállalatai:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teherán, (Irán)No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teherán, Irán

AZ IRISL IMO-számai:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

Az IRISL részt vett katonai jellegű áru - így többek között tiltott áru - Iránból történő szállításában is. Három ilyen eset alkalmával egyértelmű jogsértésre került sor, amelyekről jelentést tettek az ENSZ Biztonsági Tanácsa Iránnal foglalkozó szankcióbizottságának. Az IRISL proliferációs kapcsolódásai olyan mértéket értek el, hogy az ENSZ BT felkérte az államokat: végezzenek ellenőrzéseket az IRISL hajóin, amennyiben okkal feltételezhető, hogy azok az 1803. és az 1929. sz. ENSZ BT-határozatban felsorolt tiltott árut szállítanak.

2010.7.26.

Bushehr Shipping Company Limited (Teherán)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Málta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teherán, Irán

IMO-szám 9270658

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2010.7.26.

South Way Shipping Agency Co Ltd, más néven: Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teherán, Irán

Az IRISL által ellenőrzött vállalat, amely az iráni kikötőkben az IRISL nevében olyan műveletek felügyeletét látja el, mint pl. a be- és kirakodás.

2010.7.26.

Irano Misr Shipping Company, más néven: Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teherán; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Irán; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Irán

Az IRISL nevében jár el a Szuezi-csatorna mentén, valamint Alexandriában és Port Saidban. 51 %-ban az IRISL tulajdonában van.

2010.7.26.

IRISL Marine Services and Engineering Company, más néven: Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Irán; Karim Khan Zand Ave, Irán Shahr Shomai, No 221, Teherán, Irán; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teherán, Irán.

Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Irán vagy 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Irán

Az IRISL tulajdonában van. Az IRISL hajói számára szükséges üzemanyagot, tartályokat, vizet, festéket, kenőolajat és vegyszereket biztosítja. A vállalat karbantartási ellenőrzést is végez a hajókon, továbbá a legénység tagjai számára is biztosít különböző létesítményeket és szolgáltatásokat. A rendszeres pénzátutalások megkönnyítése céljára az IRISL leányvállalatai fedőnév alatt létrehozott, amerikai dollárban vezetett bankszámlákat használtak Európában és a Közel-Keleten. Az IRISL több alkalommal elősegítette az 1747. sz. ENSZ BT-határozat előírásainak megsértését.

2010.7.26.

Soroush Saramin Asatir (SSA), más néven: Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, más néven: Rabbaran Omid Darya Ship Management Company más néven: Sealeaders

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teherán, Irán

Az IRISL nevében jár el. A teheráni székhelyű hajózási vállalat a SAPID számos hajója tekintetében műszaki üzemeltetői feladatokat lát el.

2010.7.26.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRB94311 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.7.21.

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Cégjegyzékszám: # HRA102601 (Németország), bejegyzés dátuma:2005.9.19. Honlap: smd@irisl.net; Honlap: www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO-szám 9349576

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRB94312 (Németország) , bejegyzés dátuma: 2005.7.21.

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; Cégjegyzékszám:# HRA102502 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.8.24.; E-mail: info@hdslines.com; Honlap: www.hdslines.com; Telefon: 00982126100733; Fax: 00982120100734

IMO-szám: 9349588.

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRB94313 (Németország), bejegyzés dátuma:2005.7.21.

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Cégjegyzékszám:# HRA102520 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.8.29.; E-mail: smd@irisl.net; Honlap: www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO-szám:9349590

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRB94315 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.7.21.

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRA102599 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.9.19.; E-mail: info@hdslines.com; Honlap: www.hdslines.com; Telefon: 00494070383392; Telefon: 00982126100733; Fax: 00982120100734

IMO-szám: 9349667

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRB94316 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.7.21.

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; Cégjegyzékszám:# HRA102501 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.8.24.; E-mail: info@hdslines.com; Honlap: www.hdslines.com; Telefon: 00982126100733; Fax: 00982120100734

IMO-szám: 9349679

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRB94829 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.9.19.

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Cégjegyzékszám:# HRA102655 (Németország), bejegyzés dátuma:2005.9.26.; E-mail: smd@irisl.net; Honlap: www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO-szám: 9165786

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRB94633 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.8.24.

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRA102533 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.9.1.; E-mail: smd@irisl.net; Honlap: www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO-szám: 9165803

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRB94698 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.9.9.

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Cégjegyzékszám:# HRA102565 (Németország), bejegyzés dátuma:2005.9.15.; E-mail: smd@irisl.net; Honlap: www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO-szám: 9165798

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRA102679 (Németország), bejegyzés dátuma:2005.9.27.; E-mail: smd@irisl.net; Honlap: www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO-szám: 9165815

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRB94632 (Németország), bejegyzés dátuma:2005.8.24.

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRA102544 (Németország), bejegyzés dátuma:2005.9.9.; E-mail: smd@irisl.net; Honlap: www.irisl.net; Telefon: 004940302930; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO-szám 9209324

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Cégjegyzékszám:# HRA104149 (Németország), bejegyzés dátuma:2006.7.10.; E-mail: smd@irisl.net; Honlap: www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO-szám: 9328900

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Cégjegyzékszám:# HRA104175 (Németország), bejegyzés dátuma:2006.7.12.; E-mail: smd@irisl.net; Honlap: www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO-szám: 9346536

Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-számok: 8309634; 9165827

Az Insight World Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Loweswater Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.

2011.5.23.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-számok: 8309622; 9165839

A Kingdom New Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Loweswater Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.

2011.5.23.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-szám: 9209336

A Logistic Smart Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Loweswater Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.

2011.5.23.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-számok: 8309646; 9167253

A Neuman Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Loweswater Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.

2011.5.23.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-számok: 8320183; 9167277

A New Desire LTD egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Loweswater Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.

2011.5.23.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-szám: 8320195

Az Advance Novel egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Mill Dene Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.

2011.5.23.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-szám 8309608

Az Alpha Effort Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Mill Dene Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.

2011.5.23.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-számok: 8309593; 9051650

A Best Precise Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Mill Dene Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.

2011.5.23.

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-számok: 8309658; 9051648

A Concept Giant Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Mill Dene Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.

2011.5.23.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-számok: 8309610; 9051636

A Great Method Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Mill Dene Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.

2011.5.23.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-szám 8309701

A Smart Day Holdings Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Shallon Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.

2011.5.23.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-szám: 8320157

A Trade Treasure egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Shallon Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.

2011.5.23.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-szám: 8320171

A True Honour Holdings Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Shallon Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.

2011.5.23.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-számok: 8309696; 9167291

A New Synergy Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Springthorpe Limited tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.

2011.5.23.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-szám: 8309684

A Partner Century Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Springthorpe Limited tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.

2011.5.23.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-számok: 8320169; 9167265

A Sackville Holdings Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Springthorpe Limited tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.

2011.5.23.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

IMO-szám: 8309672

A Sino Access Holdings egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Springthorpe Limited tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.

2011.5.23.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Málta. C37423, bejegyezve Máltán 2005-ben

IMO-szám: 9209350

A Kerman Shipping Company Ltd az IRISL kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat. Ugyanarra a máltai címre van bejelentve, mint a Woking Shipping Investments Ltd és a tulajdonában lévő vállalatok.

2011.5.23.

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Málta

IMO-szám: 9305192

A Shere Shipping Company Limited az IRISL tulajdonában lévő Woking Shipping Investments Ltd kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat.

2011.5.23.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Málta

IMO-szám: 9305219

A Tongham Shipping Co. Ltd az IRISL tulajdonában lévő Woking Shipping Investments Ltd kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat.

2011.5.23.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Málta

IMO-szám: 9305207

Az Uppercourt Shipping Company Limited az IRISL tulajdonában lévő Woking Shipping Investments Ltd kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat.

2011.5.23.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Málta

IMO-szám: 9305221

A Vobster Shipping Company az IRISL tulajdonában lévő Woking Shipping Investments Ltd kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat.

2011.5.23.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Ciprus. Cégjegyzékszám:#C133993 (Ciprus), bejegyzés dátuma: 2002

IMO-szám: 9213387

A Lancelin Shipping Company Ltd az IRISL kizárólagos tulajdonában van. A Lancelin Shipping igazgatója Ahmad Sarkandi.

2011.5.23.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Man-sziget Horsham Shipping Company Ltd - Cégjegyzékszám: #111999C

IMO-szám: 9323833

A Horsham Shipping Company Ltd az IRISL-nek a Man-szigeten bejegyzett fedőcége. A vállalat az IRISL 100 %-os tulajdonában van és egy, az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejelentett tulajdonosa. A vállalat igazgatója Ahmad Sarkandi.

2011.5.23.


2.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/32


A BIZOTTSÁG 1246/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 29.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Mantecados de Estepa [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Spanyolország kérelmét (2) a „Mantecados de Estepa” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 32., 2011.2.1., 22. o.


MELLÉKLET

Az 510/2006/EK rendelet I. mellékletében meghatározott élelmiszerek:

2.4. osztály.   Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények és egyéb pékáru

SPANYOLORSZÁG

Mantecados de Estepa (OFJ)


2.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/34


A BIZOTTSÁG 1247/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 29.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

1.

Árucikk modul formában, megközelítőleg 11 × 7 × 5 cm méretű saját készülékházban (úgynevezett „analóg bemeneti modul”).

A modul két nyomtatott áramköri lapból áll, amely egy négycsatornás bemeneti interfészt, egy analóg–digitális átalakítót, egy processzort és egy programozható logikai vezérlőhöz (PLC) történő csatlakoztatására alkalmas buszinterfészt tartalmaz. A modul bemeneti feszültségtartománya 0 és 10 V DC közötti.

A modul különböző külső készülékektől analóg jeleket fogad, amelyek például hőmérséklet, sebesség, áramlás vagy tömeg mérési eredményeit szemléltetik.

A modul átalakítja és feldolgozza ezeket a jeleket, mielőtt a PLC-nek küldené őket.

8538 90 99

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a XVI. áruosztály megjegyzései 2. pontjának b) alpontja, valamint a 8538, a 8538 90 és a 8538 90 99 KN-kód szövege határozza meg.

Mivel a modul csatoló felületet alkot külső készülékek és a 8537 vtsz. alá tartozó numerikus vezérlésű készülék között, ezért inputegységként a 8471 vtsz. alá történő besorolása kizárt.

Mivel a modul elektronikus jeleket fogad, alakít át, dolgoz fel és küld a PLC-nek, ezért elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló kapcsolóként vagy reléként a 8536 vtsz. alá történő besorolása kizárt.

Mivel a modul nem vezérel külső eszközöket, hanem csupán csatolófelületet alkot az ilyen készülékek és a PLC között, ezért elektromos vezérlőkészülékként a 8537 vtsz. alá történő besorolása kizárt.

Mivel az analóg–digitális átalakítás csupán egy köztes folyamat, ezért a 85. árucsoportban másutt nem említett, egyedi feladatokra szánt elektromos gépként és készülékként a 8543 vtsz. alá történő besorolása kizárt.

Mivel a modul rendeltetése külső eszközöktől érkező mérési eredményeket tartalmazó jelek fogadása, átalakítása és feldolgozása, valamint ezek PLC-nek küldése, a modul elengedhetetlen a 8537 vtsz. alatti PLC működéséhez.

Az árucikket ezért a 8538 vtsz. alatt a 8535–8537 vtsz. alatti készülékek alkatrészeként kell besorolni.

2.

Árucikk modul formában, megközelítőleg 11 × 7 × 5 cm méretű saját készülékházban (úgynevezett „diszkrét kimeneti modul”).

A modul egy nyomtatott áramköri lapból áll, amely egy programozható logikai vezérlő (PLC) csatlakoztatására alkalmas buszinterfészt, egy processzort, egy analóg–digitális átalakítót és egy nyolc kapcsolódási ponttal ellátott kimeneti interfészt tartalmaz.

A kimeneti csatlakozópontok elektromágneses típusú relék, amelyek kimeneti feszültségtartománya 0 és 250 V AC közötti, terhelési árama pedig pontokként legfeljebb 0,17 A.

A modul ki/be típusú jeleket (például. 1/0 vagy igaz/hamis) tartalmazó diszkrét jeleket dolgoz fel és alakít át, mielőtt különböző külső eszközöknek, pl. érintkezőknek, reléknek és jelzőfényeknek továbbítaná őket.

8538 90 99

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a XVI. áruosztály megjegyzései 2. pontjának b) alpontja, valamint a 8538, a 8538 90 és a 8538 90 99 KN-kód szövege határozza meg.

Mivel a modul csatolófelületet alkot külső készülékek és a 8537 vtsz. alá tartozó numerikus vezérlésű készülék között, ezért outputegységként a 8471 vtsz. alá történő besorolása kizárt.

Mivel a modul elektronikus jeleket fogad, dolgoz fel és küld külső eszközöknek, ezért elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló kapcsolóként vagy reléként a 8536 vtsz. alá történő besorolása kizárt.

A kimeneti kapcsolódási pontok (amelyeket elektromágneses relék képeznek) csupán részei a modulnak, amely a kapcsolódási pontokon túl a buszinterfészből, a processzorból és a digitális–analóg átalakítóból áll. Ezenkívül a modul maga nem vezérel külső eszközöket, csak csatolófelületet alkot a PLC és az ilyen eszközök között. A 8537 vtsz. alatt elektronikus vezérlő készülékként való besorolás ezért kizárt.

Mivel a digitális–analóg átalakítás csupán egy köztes folyamat, ezért a 85. árucsoportban másutt nem említett, egyedi feladatokra szánt elektromos gépként és készülékként a 8543 vtsz. alá történő besorolása kizárt.

Mivel a modul rendeltetése a PLC-től érkező ki/be típusú jeleket tartalmazó jelek fogadása, átalakítása és feldolgozása, valamint ezek külső eszközök felé továbbítása, a modul elengedhetetlen a 8537 vtsz. alatti PLC működéséhez.

Az árucikket ezért a 8538 vtsz. alatt a 8535–8537 vtsz. alatti készülékek alkatrészeként kell besorolni.


2.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/37


A BIZOTTSÁG 1248/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 29.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Felvonókban használt gép, melynek mérete körülbelül 83 × 70 × 30 cm, súlya pedig 418 kg (úgynevezett „sebességváltó nélküli vontatógép”), és a következőkből áll:

egy 3,4 kW teljesítményű állandó mágneses szinkron elektromotorból,

egy, a motor tengelyén található tárcsából,

egy fékrendszerből, és

egy, a kábelek megfelelő helyzetének meghatározására szolgáló jeladóból (biztonsági ellenőrző rendszer).

A gépet liftaknába építik be a kabin felemelésére és leengedésére.

8425 31 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály, a XVI. áruosztályhoz tartozó megjegyzések 2. a) pontja, valamint a 8425 és a 8425 31 00 KN-kód szövegezése határozza meg.

A gép egy elektromotorból, valamint egy, a motor tengelyén található tárcsából áll. A gép jellemzői alapján a 8425 vámtarifaszám szerinti csörlőnek minősül.

A fékrendszer megléte, illetve a kábel vagy szalag hiánya nem zárja ki a csörlőként történő besorolást (lásd még a 8425.31/1 HR áruosztályozási véleményt). A biztonsági ellenőrző rendszer nem módosítja a csörlő jellemzőit.

Ezért liftalkatrészként a 8431. vámtarifaszám alá történő besorolás kizárt.

A gépet ezért elektromotoros meghajtású csörlőként a 8425 31 00 KN-kód alá kell besorolni.


2.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/39


A BIZOTTSÁG 1249/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 29.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

A Vámkódex Bizottság az elnöke által megállapított határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Hordozható, akkumulátorral működő, körülbelül 10 × 5,5 × 2 cm méretű, videofilmek felvételére és rögzítésére szolgáló készülék (úgynevezett „zsebméretű videofelvevő”), amely a következőket tartalmazza:

kameralencse és digitális zoomfunkció,

mikrofon,

hangszóró,

folyadékkristályos (LCD) kijelző körülbelül 5 cm-es (2 hüvelyk) képernyőátlóval,

mikroprocesszor,

2 GB méretű memória, valamint

USB- és AV-csatlakozó.

A készülék csak MPEG4-AVI formátumú képsorokból álló videofájlok felvételére és rögzítésére képes. A rögzített videofelvétel másodpercenként 30 darab 640 × 480 pixel felbontású képkockából áll, és legfeljebb két óra hosszúságú lehet.

A készülékkel rögzített videofelvételek az USB-csatlakozó segítségével a videofájlok formátumának megváltoztatása nélkül automatikus adatfeldolgozó berendezésre (ADP), illetve az AV-csatlakozó révén digitális videofelvevőre, képernyőre vagy televízióra továbbíthatók.

Az USB-csatlakozón keresztül ADP-ről videofájlok továbbíthatók a készülékre.

8525 80 99

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály, valamint a 8525, a 8525 80 és a 8525 80 99 KN-kód szövegezése határozza meg.

Mivel a készülék csak videofilm rögzítésére képes, a 8525 80 30 KN-kód alá, digitális fényképezőgépként nem sorolható be. Jellegzetességei alapján a készülék videokamera-felvevő.

Mivel a készülék a beépített televíziós kamerától eltérő forrásból származó videofájlok rögzítésére is képes, a 8525 80 91 KN-kód alá, kizárólag a televíziós kamera által továbbított hang és kép felvételére képes videokamera-felvevőként nem sorolható be.

Ezért a terméket a 8525 80 99 KN-kód alá, más videokamera-felvevőként kell besorolni.


2.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/41


A BIZOTTSÁG 1250/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 29.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Πατάτα Νάξου [Patata Naxou] [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Görögország kérelmét (2) a „Πατάτα Νάξου” (Patata Naxou) elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 91., 2011.3.23., 15. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.6. osztály.   Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

GÖRÖGORSZÁG

Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (OFJ)


2.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/43


A BIZOTTSÁG 1251/2011/EU RENDELETE

(2011. november 30.)

a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közbeszerzési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 69. cikkére,

tekintettel az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 78. cikkére,

tekintettel a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 68. cikkére,

mivel:

(1)

A többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK tanácsi határozattal (4) a Tanács megkötötte a kormányzati beszerzésekre vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás). A megállapodást minden olyan közbeszerzési szerződésre alkalmazni kell, amelynek értéke eléri vagy meghaladja a megállapodásban meghatározott, különleges lehívási jogként kifejezett összegeket (a továbbiakban: értékhatárokat).

(2)

A 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv többek között célul tűzi ki, hogy az irányelveket alkalmazó ajánlatkérők egyidejűleg a megállapodásban meghatározott kötelezettségeiknek is eleget tudjanak tenni. E cél eléréséhez módosítani kell az említett irányelvekben a közbeszerzésre megállapított és egyúttal a megállapodás hatálya alá is tartozó értékhatárokat annak érdekében, hogy megfeleljenek a megállapodásban meghatározott értékhatárok euróban kifejezett – legközelebbi ezerig lefelé kerekített – egyenértékének.

(3)

A koherencia érdekében azokat az értékhatárokat is célszerű módosítani, amelyek a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvben szerepelnek, de nem tartoznak a megállapodás hatálya alá. Ugyanakkor helyénvaló módosítani a 2009/81/EK irányelvben levő értékhatárokat a 2004/17/EK irányelv 16. cikkében meghatározott, módosított értékhatároknak megfelelően.

(4)

A 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004/17/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 16. cikk a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „387 000 EUR” összeg helyébe „400 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „4 845 000 EUR” összeg helyébe „5 000 000 EUR” lép.

2.

A 61. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdésben a „387 000 EUR” összeg helyébe „400 000 EUR” lép;

b)

a (2) bekezdésben a „387 000 EUR” összeg helyébe „400 000 EUR” lép.

2. cikk

A 2004/18/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „125 000 EUR” összeg helyébe „130 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „193 000 EUR” összeg helyébe „200 000 EUR” lép;

c)

a c) pontban a „4 845 000 EUR” összeg helyébe „5 000 000 EUR” lép.

2.

A 8. cikk első bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „4 845 000 EUR” összeg helyébe „5 000 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „193 000 EUR” összeg helyébe „200 000 EUR” lép.

3.

Az 56. cikkben a „4 845 000 EUR” összeg helyébe „5 000 000 EUR” lép.

4.

A 63. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében a „4 845 000 EUR” összeg helyébe „5 000 000 EUR” lép.

5.

A 67. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „125 000 EUR” összeg helyébe „130 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „193 000 EUR” összeg helyébe „200 000 EUR” lép;

c)

a c) pontban a „193 000 EUR” összeg helyébe „200 000 EUR” lép.

3. cikk

A 2009/81/EK irányelv 8. cikke a következőképpen módosul:

1.

az a) pontban a „387 000 EUR” összeg helyébe „400 000 EUR” lép;

2.

a b) pontban a „4 845 000 EUR” összeg helyébe „5 000 000 EUR” lép.

4. cikk

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 134., 2004.4.30., 114. o.

(3)  HL L 216., 2009.8.20., 76. o.

(4)  HL L 336., 1994.12.23., 1. o.


2.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/45


A BIZOTTSÁG 1252/2011/EU RENDELETE

(2011. november 30.)

a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a VII övezetben folytatott, ördöghalfélékre irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2011. évre történő meghatározásáról szóló, 2011. január 18-i 57/2011/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2011. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2011-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2011. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 30-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 24., 2011.1.27., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

76/T&Q

Tagállam

Hollandia

Állomány

ANF/07.

Faj

Ördöghalfélék (Lophiidae)

Terület

VII

Időpont

2011.11.11.


2.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/47


A BIZOTTSÁG 1253/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 1.)

a harmadik országokból származó gabonafélék behozatalára vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2305/2003/EK, 969/2006/EK, 1067/2008/EK és 1064/2009/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 144. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A harmadik országokból származó árpa behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2003. december 29-i 2305/2003/EK bizottsági rendelet (2) 1. cikke 306 215 tonnára szóló éves behozatali vámkontingenst nyitott meg a 1003 00 KN-kód alá tartozó árpa tekintetében.

(2)

A harmadik országokból származó kukorica behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2006. június 29-i 969/2006/EK bizottsági rendelet (3) 1. cikke 242 074 tonnára szóló éves behozatali vámkontingenst nyitott meg a 1005 10 90 és a 1005 90 00 KN-kód alá tartozó kukorica tekintetében.

(3)

A harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendelettől való eltérésről szóló, 2008. október 30-i 1067/2008/EK bizottsági rendelet (4) 2. cikke 2 989 240 tonnára szóló éves vámkontingenst nyitott meg a 1001 90 99 KN-kód alá tartozó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búza tekintetében.

(4)

A harmadik országokból érkező sörárpa behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2009. november 4-i 1064/2009/EK bizottsági rendelet (5) 1. cikke 50 000 tonnára szóló éves behozatali vámkontingenst nyitott meg a 1003 00 KN-kód alá tartozó, bükkfa felhasználásával készült tartályokban érlelt sör előállítására szánt sörárpa tekintetében.

(5)

A 2011/769/EU tanácsi határozattal (6) jóváhagyott, az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan levélváltás formájában létrejött megállapodás (7) (a továbbiakban: megállapodás) előírja, hogy az uniós vámkontingens kiegészül a (közepes és gyenge minőségű) közönséges búza tekintetében 122 790 tonnával, az árpa tekintetében 890 tonnával, a sörárpa tekintetében 890 tonnával, illetve a kukorica tekintetében 35 914 tonnával.

(6)

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (8) előírja, hogy a gabonafélékre vonatkozó KN-kódok 2012. január 1-jei hatállyal módosulnak.

(7)

Ezért a 2305/2003/EK, a 969/2006/EK, az 1067/2008/EK és az 1064/2009/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

A kontingensek hatékony igazgatása céljából indokolt előírni, hogy e rendelet 2012. január 1-jétől alkalmazandó.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2305/2003/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 1003 KN-kód alá tartozó árpa tekintetében 307 105 tonnára szóló behozatali vámkontingens kerül megnyitásra (tételszám: 09.4126).”

2. cikk

A 969/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 1005 10 90 és a 1005 90 00 KN-kód alá tartozó kukorica tekintetében 277 988 tonnára szóló behozatali vámkontingens kerül megnyitásra (tételszám: 09.4131).”

2.

A 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A kontingens két, egyenként 138 994 tonnás mennyiségre szóló féléves alidőszakra oszlik a következők szerint:

a)

1. alidőszak: január 1-jétől június 30-ig;

b)

2. alidőszak: július 1-jétől december 31-ig.”

3. cikk

Az 1067/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1234/2007/EK rendelet 135. cikkétől és 136. cikkének (1) bekezdésétől eltérően a 1001 99 00 KN-kód alá tartozó, a 642/2010/EU bizottsági rendelet (9) II. mellékletében meghatározottak szerint a kiválótól eltérő minőségű közönséges búza behozatali vámját az e rendelettel megnyitott kontingens keretén belül kell rögzíteni.

2.

A 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 1001 99 00 KN-kód alá tartozó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búza tekintetében 3 112 030 tonnára szóló behozatali vámkontingens kerül megnyitásra minden év január 1-jétől.”

3.

A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A teljes behozatali vámkontingens négy alkontingensre oszlik:

I. alkontingens (tételszám: 09.4123): 572 000 tonna az Amerikai Egyesült Államok tekintetében,

II. alkontingens: (tételszám: 09.4124): 38 853 tonna Kanada tekintetében,

III. alkontingens (tételszám: 09.4125): 2 378 387 tonna egyéb harmadik országok tekintetében,

IV. alkontingens (tételszám: 09.4133): 122 790 tonna minden harmadik ország tekintetében.”

4.

A 4. cikk (2) bekezdése első francia bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„—

az I., II. és IV. alkontingens esetében az érintett alkontingensre vonatkozóan egész évre megnyitott kontingens teljes mennyiségét,”.

4. cikk

Az 1064/2009/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Ezzel a rendelettel a 1003 KN-kód alá tartozó, bükkfa felhasználásával készült tartályokban érlelt sör előállítására szánt sörárpa tekintetében 50 890 tonnára szóló behozatali vámkontingens kerül megnyitásra. A szóban forgó kontingens tételszáma 09.0076.”

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 342., 2003.12.30., 7. o.

(3)  HL L 176., 2006.6.30., 44. o.

(4)  HL L 290., 2008.10.31., 3. o.

(5)  HL L 291., 2009.11.7., 14. o.

(6)  HL L 317., 2011.11.30., 11. o.

(7)  HL L 317., 2011.11.30., 10. o.

(8)  HL L 282., 2011.10.28., 1. o.

(9)  HL L 187., 2010.7.21., 5. o.”


2.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/49


A BIZOTTSÁG 1254/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 1.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. december 2-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 1-jén.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

62,0

IL

98,1

MA

39,4

MK

68,6

TN

143,0

TR

85,0

ZZ

82,7

0707 00 05

EG

193,3

TR

92,8

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

35,4

TR

131,7

ZZ

83,6

0805 20 10

MA

74,6

ZZ

74,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

34,1

IL

79,1

TR

84,0

UY

71,0

ZZ

67,1

0805 50 10

TR

62,9

ZZ

62,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

MK

36,4

US

107,2

ZA

180,1

ZZ

101,5

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

2.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/51


A TANÁCS 2011/781/KKBP HATÁROZATA

(2011. december 1.)

az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendőri missziójáról (EUPM)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére, valamint 42. cikkének (4) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. december 8-án elfogadta az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendfenntartó missziójáról (EUPM) szóló 2009/906/KKBP határozatot (1). Ez a határozat 2011. december 31-én hatályát veszti.

(2)

Az EUPM-et helyénvaló 2012. június 30-ig meghosszabbítani.

(3)

Az EUPM vezetési és irányítási struktúrája nem érintheti a misszióvezetőnek az EUPM költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a Bizottsággal szemben vállalt szerződéses kötelezettségét.

(4)

Az EUPM-be be kell vonni az ügyeleti szolgálatot.

(5)

Az EUPM végrehajtására olyan helyzetben kerül sor, amely rosszabbra fordulhat, és veszélyeztetheti az Unió külső tevékenységének az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 21. cikkében meghatározott megvalósítását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A misszió

(1)   Az Európai Unió a 2012. január 1-jétől2012. június 30-ig tartó időszakra meghosszabbítja a 2002/210/KKBP együttes fellépéssel (2) létrehozott, Bosznia-Hercegovinában folytatott uniós rendőri missziót (EUPM).

(2)   Az EUPM a 2. cikkben meghatározott megbízatásával összhangban tevékenykedik, és a 3. cikkben meghatározott fő feladatokat hajtja végre.

2. cikk

Megbízatás

Az EUPM – a Bosznia-Hercegovinával és a régióval kapcsolatos általános jogállami megközelítés részeként – segítséget nyújt Bosznia-Hercegovina érintett bűnüldöző szerveinek és büntető igazságszolgáltatási rendszerének a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemben, a rendőrség és az ügyészség közötti kapcsolatok erősítésében, valamint a regionális és nemzetközi együttműködés fokozásában.

Az EUPM operatív tanácsadást nyújt az Európai Unió különleges képviselője (EUKK) számára, hogy segítse azt feladatának ellátásában. A tevékenységén és az országon belül kialakított hálózatán keresztül az EUPM hozzájárul azokhoz az átfogó erőfeszítésekhez, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy az Unió teljes körű tájékoztatást kapjon a bosznia-hercegovinai fejleményekről.

A misszió közelgő lezárására tekintettel az EUPM előkészíti a fennmaradó fő feladatoknak az EUKK hivatala részére történő átadását.

Az EUPM az állandó raktározási rendszer kialakításáig a közös európai biztonság- és védelempolitikával összefüggő ideiglenes raktározási rendszert is támogatni fogja.

3. cikk

A misszió fő feladatai

A misszió megvalósítása érdekében az EUPM fő feladatai az alábbiak:

1.

stratégiai tanácsadást nyújt Bosznia-Hercegovina bűnüldöző szerveinek és politikai hatóságainak a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatban;

2.

előmozdítja és elősegíti a vertikális és a horizontális koordinációt és együttműködést az érintett bűnüldöző szervek között, különös tekintettel az állami szintű szervekre;

3.

biztosítja a feladatoknak az EUPM és az EUKK hivatala közötti sikeres átadását;

4.

hozzájárul a jogállamiság terén az Unió és a tagállamok által tett erőfeszítések összehangolásához.

4. cikk

A misszió felépítése

(1)   Az EUPM a következő elemekből áll:

a)

a szarajevói főparancsnokság, amely a misszióvezetőből és a műveleti tervben (OPLAN) meghatározott személyi állományból áll;

b)

négy területi iroda Szarajevóban, Banja Lukában, Mostarban és Tuzlában.

(2)   A műveleti terv további részletes rendelkezéseket tartalmaz ezen elemekre vonatkozóan.

5. cikk

Polgári műveleti parancsnok

(1)   Az EUPM polgári műveleti parancsnoka a Polgári Tervezési és Végrehajtási Szolgálat igazgatója.

(2)   A polgári műveleti parancsnok – a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) politikai ellenőrzése és stratégiai irányítása mellett, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének átfogó felügyelete alatt – stratégiai szintű vezetést és irányítást gyakorol az EUPM felett.

(3)   A polgári műveleti parancsnok gondoskodik a Tanács és a PBB határozatainak megfelelő és hatékony végrehajtásáról, adott esetben a misszióvezetőnek kiadott stratégiai szintű utasítások, valamint a misszióvezetőnek adott tanács és technikai támogatás révén is.

(4)   A teljes kirendelt állomány a kirendelő állam nemzeti hatóságainak, illetve az érintett uniós intézménynek a teljes körű vezetése alatt marad. A nemzeti hatóságok személyi állományuk, csoportjaik és egységeik operatív irányítását a polgári műveleti parancsnokra ruházzák át.

(5)   A polgári műveleti parancsnok teljes mértékben felel azért, hogy az Unió gondossági kötelezettsége megfelelő módon teljesüljön.

(6)   A polgári műveleti parancsnok és az EUKK szükség szerint konzultál egymással.

6. cikk

A misszióvezető

(1)   A misszióvezető tartozik felelősséggel az EUPM-ért, és gyakorolja annak helyszíni vezetését és irányítását.

(2)   A misszióvezető gyakorolja a polgári műveleti parancsnok által kirendelt, a közreműködő államokból érkező személyi állomány, csoportok és egységek feletti vezetést és irányítást, valamint ellátja az EUPM rendelkezésére bocsátott eszközöket, forrásokat és információkat is érintő adminisztratív és logisztikai feladatokat.

(3)   A misszióvezető – a polgári műveleti parancsnok stratégiai szintű utasításait követve – az EUPM hatékony helyszíni tevékenysége érdekében utasításokat ad az EUPM teljes személyzetének, koordinálja a műveleteket, és ellátja a napi irányítást.

(4)   A misszióvezető felel az EUPM költségvetésének végrehajtásáért. A misszióvezető e célból szerződést ír alá a Bizottsággal.

(5)   A misszióvezető illetékes a személyi állományt érintő fegyelmi kérdésekben. A személyzet kirendelt tagjait illetően fegyelmi eljárást az érintett nemzeti vagy uniós hatóság folytathat.

(6)   A misszióvezető képviseli az EUPM-et a műveleti területen, és biztosítja annak megfelelő láthatóságát.

(7)   Adott esetben a misszióvezető feladata a helyszínen jelen lévő egyéb uniós szereplőkkel való koordináció. Az EUKK – a parancsnoki lánc sérelme nélkül – helyi politikai iránymutatást nyújt az EUPM vezetőjének.

7. cikk

Az EUPM személyi állománya

(1)   Az EUPM személyi állományának létszáma és hatásköre összhangban áll a 2. cikkben meghatározott megbízatással, a 3. cikkben meghatározott fő feladatokkal és a 4. cikkben meghatározott szervezeti felépítéssel.

(2)   Az EUPM személyi állományát elsősorban a tagállamok vagy az uniós intézmények rendelik ki. Minden tagállam vagy uniós intézmény maga viseli az általa kiküldött személyi állománnyal kapcsolatos költségeket, beleértve a kiküldetési helyre történő utazás, valamint az onnan történő elutazás költségeit, a fizetést, az orvosi ellátást és – a napidíjak, a nehézségi és kockázati pótlékok kivételével – a juttatásokat.

(3)   Az EUPM szükség szerint, szerződéses alapon alkalmazhat nemzetközi polgári és helyi személyzetet, amennyiben a szükséges funkciókat a tagállamok által kirendelt személyzet nem látja el. Kivételesen, kellően indokolt esetben, ha nem áll rendelkezésre megfelelően képzett jelentkező a tagállamokból, a részt vevő harmadik államok állampolgárai is toborozhatók szerződéses alapon.

(4)   A személyzet valamennyi tagja köteles betartani a misszióra vonatkozó minimális biztonsági műveleti követelményeket, valamint az Unió helyszíni biztonságra vonatkozó politikáját támogató missziós biztonsági tervet. A feladatuk ellátása során a birtokukba kerülő EU-minősített adatok védelme tekintetében a személyzet tagjai tiszteletben tartják az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2011. március 31-i 2011/292/EU tanácsi határozatban (3) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat.

8. cikk

A misszió és az EUPM személyi állományának jogállása

(1)   Meg kell hozni a szükséges intézkedéseket az EUPM Bosznia-Hercegovinában folytatott tevékenységéről szóló, az Unió és Bosznia-Hercegovina között 2002. október 4-én létrejött megállapodásnak az EUPM időtartama alatti további alkalmazására.

(2)   A személyi állomány tagjait kirendelő tagállam vagy uniós intézmény felelős a kirendeléshez kapcsolódó, a személyzet tagja részéről vagy vele összefüggésben felmerülő bármely követelés rendezéséért. A szóban forgó tagállam vagy uniós intézmény felelős a kirendelt személlyel szembeni bármely eljárás megindításáért.

(3)   A nemzetközi és helyi polgári személyi állomány alkalmazási feltételeit, valamint jogait és kötelezettségeit a misszióvezető és a személyi állomány tagja közötti szerződésben kell meghatározni.

9. cikk

Parancsnoki lánc

(1)   Az EUPM, mint válságkezelési művelet, egységes parancsnoki lánccal rendelkezik.

(2)   A Tanács és a főképviselő irányítása alatt a PBB gyakorolja az EUPM politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását.

(3)   A polgári műveleti parancsnok – a PBB politikai ellenőrzése és stratégiai irányítása mellett, valamint a főképviselő átfogó felügyelete alatt – az EUPM stratégiai szintű parancsnoka, és e minőségében utasításokat ad a misszióvezetőnek, valamint tanácsokkal és technikai támogatással látja el.

(4)   A polgári műveleti parancsnok a főképviselőn keresztül jelentést tesz a Tanácsnak.

(5)   Helyi szinten a misszióvezető gyakorolja az EUPM feletti vezetést és irányítást, és közvetlenül a polgári műveleti parancsnoknak felel.

10. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

(1)   A Tanács és a főképviselő irányítása alatt a PBB gyakorolja az EUPM politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását. A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy az EUSZ 38. cikkének harmadik bekezdése alapján hozza meg a vonatkozó határozatokat. E felhatalmazás a misszióvezetőnek a főképviselő javaslata alapján történő kinevezésére, valamint az operatív irányítás (CONOPS) és a műveleti terv módosítására is vonatkozik. Az EUPM céljaival és befejezésével kapcsolatos döntéshozatali hatáskör továbbra is a Tanácsot illeti meg.

(2)   A PBB rendszeres időközönként jelentést tesz a Tanácsnak.

(3)   A polgári műveleti parancsnok és a misszióvezető rendszeresen és szükség szerint jelentést tesz a PBB részére a hatáskörükbe tartozó kérdésekről.

11. cikk

Harmadik államok részvétele

(1)   Az Unió döntéshozatali autonómiájának és egységes intézményi keretének sérelme nélkül harmadik államok felkérést kaphatnak az EUPM-ben való közreműködésre, feltéve, hogy viselik az általuk kirendelt személyzettel kapcsolatos költségeket, beleértve a fizetést, a teljes körű biztosítást, a napidíjakat, valamint a Bosznia-Hercegovinába való beutazás és az onnan történő kiutazás költségeit is, továbbá megfelelő módon hozzájárulnak a misszió működési költségeihez.

(2)   Az EUPM-hez hozzájáruló harmadik államokat az EUPM napi irányítását illetően a tagállamokéval azonos jogok és kötelezettségek illetik meg.

(3)   A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy hozza meg a megfelelő határozatokat a javasolt hozzájárulások elfogadásáról, és hozza létre a hozzájáruló felek bizottságát.

(4)   A harmadik államok részvételére vonatkozó részletes rendelkezéseket az EUSZ 37. cikkének, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének megfelelően megkötött megállapodásokban kell meghatározni. A főképviselő tárgyalásokat folytathat ilyen megállapodásokról. Amennyiben az Unió és egy harmadik állam uniós válságkezelési műveletekben való részvételre vonatkozó keretmegállapodást köt, az adott megállapodás rendelkezései alkalmazandók az EUPM vonatkozásában is.

12. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   A misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg a 2012. január 1-jétől2012. június 30-ig terjedő időszakra 5 250 000 EUR.

(2)   Valamennyi kiadást az Unió általános költségvetésére alkalmazandó közösségi szabályoknak és eljárásoknak megfelelően kell kezelni. A misszióvezető – a költségvetési rendelettel összhangban – technikai megállapodásokat köthet a tagállamokkal, részt vevő harmadik államokkal és egyéb nemzetközi szereplőkkel a felszereléseknek, szolgáltatásoknak és helyiségeknek az EUPM számára való beszerzését illetően. A misszióvezető felelős azon raktár igazgatásáért, amelyben olyan használt felszereléseket tartanak, amelyek különböző EBVP-telepítések sürgős követelményeinek teljesítésére is használhatók. Részt vevő harmadik államok állampolgárai, valamint a fogadó ország állampolgárai is pályázhatnak szerződéskötésre.

(3)   A misszióvezető a szerződése keretében végzett tevékenységeiről teljes körű jelentéstételi kötelezettséggel tartozik a Bizottságnak, amely felügyeli a misszióvezető tevékenységét.

(4)   A pénzügyi rendelkezéseknek összhangban kell állniuk az EUPM operatív igényeivel, beleértve a felszerelés kompatibilitását és a csapatok interoperabilitását is.

(5)   Az EUPM-mel kapcsolatos költségek 2012. január 1-jétől számolhatók el.

13. cikk

Biztonság

(1)   A polgári műveleti parancsnok – az 5. és a 9. cikkel összhangban, az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) Biztonsági Igazgatóságával együttműködve – irányítja a biztonsági intézkedések misszióvezető általi tervezését, és biztosítja azoknak az EUPM érdekében történő megfelelő és eredményes végrehajtását.

(2)   A misszióvezető felel az EUPM biztonságáért, valamint az EUPM tekintetében alkalmazandó biztonsági minimumkövetelmények betartásának biztosításáért, az EUSZ V. címe és az azt támogató jogi eszközök alapján az EU-n kívül operatív jelleggel alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politikával összhangban.

(3)   A misszióvezető munkáját a misszió biztonságáért felelős, vezető beosztású tisztviselő (Senior Mission Security Officer, SMSO) segíti, aki a misszióvezető közvetlen beosztottja, és aki az EKSZ Biztonsági Igazgatóságával is szoros munkakapcsolatot tart fenn.

(4)   A misszióvezető – az EKSZ Biztonsági Igazgatóságával egyeztetve – területi biztonsági tisztviselőket nevez ki a négy regionális irodába, akik az SMSO felügyelete alatt felelnek az EUPM adott elemei valamennyi biztonsági vonatkozásának napi irányításáért.

(5)   Az EUPM személyi állománya tevékenységének megkezdése előtt – a műveleti tervvel összhangban – kötelező biztonsági képzésen vesz részt. Ezenkívül az SMSO által szervezett rendszeres helyszíni ismétlő képzéseken is részt vesznek.

14. cikk

Koordináció

(1)   A parancsnoki lánc sérelme nélkül a misszióvezető az Unió boszniai-hercegovinai küldöttségével szoros együttműködésben végzi tevékenységét az Unió Bosznia-Hercegovinát támogató fellépése következetességének biztosítása érdekében.

(2)   A misszióvezető szorosan összehangolja tevékenységét az uniós missziók vezetőivel Bosznia-Hercegovinában.

(3)   A misszióvezető együttműködik az országban jelen lévő egyéb nemzetközi szereplőkkel, különösen az Európa Biztonsági és Együttműködési Szervezettel, az Európa Tanáccsal és a Nemzetközi Bűnüldözési Oktatási Segítségnyújtási Programmal.

15. cikk

Minősített információk átadása

(1)   A főképviselő szükség szerint, valamint az EUPM operatív igényeinek és a 2011/292/EU határozatnak megfelelően jogosult az EUPM céljára készült EU-minősített adatokat és dokumentumokat „RESTREINT UE” szintig az e határozathoz csatlakozó harmadik államok részére átadni.

(2)   Konkrét és azonnali operatív igény esetén a főképviselő – a 2011/292/EU határozatnak megfelelően – jogosult a fogadó állam részére is átadni az EUPM céljára készült EU-minősített adatokat és dokumentumokat „RESTREINT UE” szintig. Minden más esetben ilyen adatoknak és dokumentumoknak a fogadó állam részére történő átadására a fogadó államnak az Unióval folytatott együttműködésére vonatkozó megfelelő eljárások szerint kerül sor.

(3)   A főképviselő jogosult az e határozathoz csatlakozó harmadik államok részére az EUPM-mel kapcsolatos tanácsi tanácskozásokra vonatkozó, nem minősített, a Tanács eljárási szabályzata (4) 6. cikkének (1) bekezdése értelmében szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó EU-s dokumentumok átadására.

16. cikk

Ügyeleti szolgálat

Az EUPM-be be kell vonni az ügyeleti szolgálatot.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2012. január 1-jétől2012. június 30-ig kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 322., 2009.12.9., 22. o.

(2)  HL L 70., 2002.3.13., 1. o.

(3)  HL L 141., 2011.5.27., 17. o.

(4)  A Tanács 2009/937/EU határozata (2009. december 1.) a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 325., 2009.12.11., 35. o.).


2.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/56


A TANÁCS 2011/782/KKBP HATÁROZATA

(2011. december 1.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2011/273/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. május 9-én elfogadta a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/273/KKBP határozatot (1).

(2)

Az Európai Tanács 2011. október 23-án kijelentette, hogy az Unió további intézkedéseket fog foganatosítani a szíriai rezsimmel szemben mindaddig, amíg a civil lakosság elnyomása folytatódik.

(3)

A szíriai helyzet súlyosságára tekintettel a Tanács szükségesnek tartja, hogy további korlátozó intézkedéseket vezessen be.

(4)

Ezen túlmenően további személyeket és szervezeteket kell felvenni a 2011/273/KKBP határozat I. mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(5)

Az egyértelműség érdekében a 2011/273/KKBP határozattal hozott és a kiegészítő intézkedéseket egyetlen jogi eszközbe kell beépíteni.

(6)

A 2011/273/KKBP határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni.

(7)

Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges.

(8)

Az e határozatban szereplő intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében a határozatnak az elfogadása napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1.   FEJEZET

EXPORT- ÉS IMPORTKORLÁTOZÁSOK

1. cikk

(1)   A tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről, vagy a tagállamok lobogója alatt közlekedő hajót vagy légi járművet használva tilos fegyvereket és bármely egyéb hadianyagot értékesíteni, szolgáltatni, átadni vagy exportálni Szíria számára, ideértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és a felsoroltak pótalkatrészeit, valamint a belső elnyomás céljára alkalmas felszereléseket, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e vagy sem.

(2)   Tilos:

a)

közvetlenül vagy közvetve bármely szíriai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Szíriában való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökhöz vagy azok rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítséget, közvetítői szolgáltatást vagy egyéb szolgáltatást nyújtani;

b)

közvetlenül vagy közvetve bármely szíriai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Szíriában való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen az említett eszközök értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatás és egyéb szolgáltatás nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk rendelkezéseit nem kell alkalmazni:

a)

a kizárólag az ENSZ Csapatszétválasztást Megfigyelő Hadereje (UNDOF) támogatására vagy használatára szánt szállítmányokra és technikai segítségnyújtásra;

b)

a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgáló, vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és az Európai Unió intézményépítő programjaihoz vagy az Európai Unió és az ENSZ válságkezelési műveleteihez szánt, halált nem okozó katonai felszerelések, illetve belső elnyomásra használható felszerelések értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére;

c)

a kizárólag az Európai Unió és tagállamai Szíriában tartózkodó személyzetének védelmét szolgáló, ballisztikai védelmet nyújtó anyagokkal gyártott vagy ellátott nem harci járművek értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére;

d)

az említett felszereléssel vagy az említett programokkal és műveletekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, közvetítői szolgáltatásra és egyéb szolgáltatásra;

e)

az említett felszereléssel vagy az említett programokkal és műveletekkel kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtására;

feltéve, hogy az ilyen kivitelt és segítségnyújtást az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság előzetesen jóváhagyta.

(2)   Az 1. cikk rendelkezései nem vonatkoznak az olyan védőruházatra, ideértve a golyóálló mellényeket és a katonai sisakokat is, amelyeket az ENSZ, az EU vagy annak tagállamai személyzetének tagjai, a média képviselői, valamint a humanitárius és a fejlesztési szervezetek munkatársai és az őket kísérő személyzet kizárólag személyes használatra, átmeneti jelleggel vittek be Szíria területére.

3. cikk

Tilos a szíriai mobil-, illetve vezetékes hálózatokon keresztüli internethasználatnak vagy telefonbeszélgetéseknek elsősorban a szíriai rezsim általi vagy annak nevében történő ellenőrzés vagy lehallgatás során alkalmazott felszerelés vagy szoftver értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, továbbá az ilyen felszerelés vagy szoftver beüzemeléséhez, működtetéséhez vagy frissítéséhez nyújtott segítség.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e rendelkezés által érintett termékek körét.

4. cikk

(1)   Tilos a Szíriából származó nyersolaj és kőolajtermékek vétele, behozatala vagy szállítása.

(2)   Tilos az (1) bekezdésben említett tilalmakhoz kapcsolódó közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi termékeket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

5. cikk

A 4. cikkben szereplő tilalmak nem érintik a 2011. szeptember 2. előtt megkötött szerződésekben meghatározott kötelezettségek 2011. november 15-ig történő teljesítését.

6. cikk

(1)   A tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről, vagy a tagállamok joghatósága alá tartozó vízi vagy légi járműveket használva tilos nagy fontosságú berendezéseket és technológiákat értékesíteni, szolgáltatni vagy átadni a szíriai kőolaj- és földgázipar alábbi kulcsfontosságú ágazatai számára, illetve az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatok számára, függetlenül attól, hogy az adott berendezés vagy technológia a tagállamok területéről származik-e:

a)

finomítás;

b)

folyékony földgáz;

c)

feltárás,

d)

kitermelés.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e bekezdés által érintett termékek körét.

(2)   A kőolaj- és gázipar (1) bekezdésben említett kulcsfontosságú ágazataiban Szíriában működő vállalatok, illetve az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatok számára tilos:

a)

technikai segítséget, képzést vagy más szolgáltatást nyújtani az (1) bekezdésben említett kulcsfontosságú berendezésekhez vagy technológiához kapcsolódóan;

b)

finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani az (1) bekezdés szerinti kulcsfontosságú berendezések és technológiák eladása, szállítása, átadása vagy exportja, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy képzés számára.

7. cikk

(1)   A 6. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom nem érinti a 2011. december 1. előtt megkötött szerződésekben meghatározott, áruk szállításához kapcsolódó kötelezettségek teljesítését.

(2)   A 6. cikk szerinti tilalmak nem érintik a tagállamokban letelepedett vállalkozások által 2011. december 1. előtt kötött szerződésekből és a Szíriában 2011. szeptember 23. előtt eszközölt beruházásokból eredő kötelezettségek teljesítését.

8. cikk

Tilos a Szíriában kibocsátott bankjegyeknek és pénzérméknek a Szíriai Központi Bankba történő bevitele.

BIZONYOS VÁLLALATOK FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

9. cikk

Tilosak az alábbi tevékenységek:

a)

a szíriai kőolajiparban feltárással, kitermeléssel vagy finomítással foglalkozó, Szíriában működő vállalatok, illetve az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatok számára bármilyen pénzügyi kölcsönt vagy hitelt nyújtani;

b)

villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építésében részt vevő, Szíriában működő vállalatok számára bármilyen pénzügyi kölcsönt vagy hitelt nyújtani;

c)

a szíriai kőolajiparban feltárással, kitermeléssel vagy finomítással foglalkozó, Szíriában működő vállalatokban, illetve az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatokban részesedést szerezni vagy kiterjeszteni, ideértve e vállalatok teljes felvásárlását, illetve részvények vagy résztulajdont biztosító értékpapírok megszerzését is;

d)

villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építésében részt vevő, Szíriában működő vállalatokban részesedést szerezni vagy kiterjeszteni, ideértve e vállalatok teljes felvásárlását, illetve részvények vagy résztulajdont biztosító értékpapírok megszerzését is;

e)

a szíriai kőolajiparban feltárással, kitermeléssel vagy finomítással foglalkozó, Szíriában működő vállalatokkal, vagy az ellenőrzésük alá tartozó leányvállalatokkal vagy kapcsolt vállalatokkal vegyes vállalatot létrehozni;

f)

villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építésében részt vevő, Szíriában működő vállalatokkal, vagy az ellenőrzésük alá tartozó leányvállalatokkal vagy kapcsolt vállalatokkal vegyes vállalatot létrehozni.

10. cikk

(1)   A 9. cikk a) és c) pontjában megállapított tilalmak:

i.

nem érintik a 2011. szeptember 23. előtt megkötött szerződésekből vagy megállapodásokból eredő kötelezettségek teljesítését;

ii.

nem akadályozhatják a részesedés kiterjesztését, amennyiben a kiterjesztés 2011. szeptember 23. előtt megkötött megállapodásból eredő kötelezettség.

(2)   A 9. cikk b) és d) pontjában megállapított tilalmak:

i.

nem érintik a 2011. december 1. előtt megkötött szerződésekből vagy megállapodásokból eredő kötelezettségek teljesítését; illetve

ii.

nem akadályozhatják a részesedés kiterjesztését, amennyiben a kiterjesztés a 2011. december 1. előtt megkötött megállapodásból eredő kötelezettség.

AZ INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEKTRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

11. cikk

(1)   Tilos a részvétel villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építésében.

(2)   Tilos villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építéséhez technikai segítséget, finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2011. december 1. előtt megkötött szerződésekből vagy megállapodásokból eredő kötelezettségek teljesítését.

A KERESKEDELMI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST ÉRINTŐ KORLÁTOZÁSOK

12. cikk

(1)   A tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy újabb rövid és középtávú kötelezettségeket vállaljanak a Szíriával folytatott kereskedelemhez köz- és magánpénzekből nyújtandó pénzügyi támogatásokra, beleértve az ilyen kereskedelemben részt vevő állampolgáraiknak vagy szervezeteiknek a fennálló követelések csökkentése céljából nyújtott exporthiteleket, garanciákat és biztosításokat, különösen azért, hogy elkerülhető legyen, hogy a pénzügyi támogatások hozzájáruljanak a Szíria polgári lakossága ellen irányuló erőszakos elnyomáshoz. Ezenfelül a tagállamok nem vállalhatnak újabb hosszú távú kötelezettségeket a Szíriával folytatott kereskedelem köz- és magánpénzekből nyújtandó pénzügyi támogatására.

(2)   Az (1) bekezdés nem befolyásolhatja a 2011. december 1. előtt vállalt kötelezettségeket.

(3)   Az (1) bekezdés nem érinti az élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy egyéb humanitárius célokat szolgáló kereskedelmet.

2.   FEJEZET

PÉNZÜGYI SZEKTOR

13. cikk

A tagállamok nem vállalhatnak újabb kötelezettségeket a szíriai kormány felé – ideértve a nemzetközi pénzintézetekben való részvételük általi kötelezettségvállalásokat is – támogatásokra, pénzügyi segítségnyújtásra és kedvezményes kölcsönökre, a humanitárius vagy fejlesztési célúak kivételével.

14. cikk

Tilosak az alábbi tevékenységek:

a)

a Szíria és az Európai Beruházási Bank (EBB) között létrejött, hatályban lévő hitelmegállapodások keretében vagy azokkal összefüggésben az EBB részéről történő kifizetések és pénzátutalások;

b)

a szíriai független projektekkel kapcsolatos, hatályban lévő technikai segítségnyújtási szerződéseknek az EBB általi teljesítése.

15. cikk

Tilos a 2011. december 1-jet követően kibocsátott szíriai állami kötvényeknek vagy állami garanciát élvező kötvényeknek a közvetett vagy közvetlen eladása vagy vásárlása, vagy az ezekkel kapcsolatos közvetítői tevékenység és segítségnyújtás a szíriai kormány, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei, a Szíriai Központi Bank vagy Szíriában székhellyel rendelkező más bankok – a Szíriában székhellyel rendelkező bankoknak a tagállamok joghatósága alá tartozó és azon kívül eső fiókjait és leányvállalatait is ideértve –, valamint a sem Szíriában székhellyel nem rendelkező, sem tagállami joghatóság alá nem tartozó, ellenben Szíriában székhellyel/lakóhellyel rendelkező személyek vagy szervezetek ellenőrzése alá tartozó pénzügyi szervezetek, továbbá az előbb említettek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyek vagy szervezetek, vagy az említettek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetek részére, illetve részéről.

16. cikk

(1)   Szíriai bankok nem nyithatnak új fiókokat, leányvállalatokat vagy képviseleti irodákat a tagállamok területén, valamint szíriai bankok (köztük a Szíriai Központi Bank), fiókjaik vagy leányvállalataik, illetve a Szíriában székhellyel nem rendelkező, de olyan személyek vagy szervezetek által irányított pénzügyi szervek, amelyek Szíriában székhellyel rendelkeznek, nem hozhatnak létre új vegyes vállalatokat, nem szerezhetnek üzletrészt a tagállamok joghatósága alá tartozó bankokban, és nem alakíthatnak ki ennek megfelelő új banki kapcsolatokat a tagállamok joghatósága alá tartozó bankokkal.

(2)   A tagállamok területén található, illetve a joghatóságuk alá tartozó pénzintézetek számára tilos Szíriában képviseleti irodákat, leányvállalatokat vagy bankszámlákat nyitni.

17. cikk

(1)   Tilos biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatást nyújtani a szíriai kormány részére, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei, továbbá olyan személyek vagy szervezetek részére, akik az ilyen szervezetek nevében vagy irányítása szerint járnak el, vagy az ilyen szervezetek tulajdonában álló vagy – akár törvénytelen módon is – ellenőrzése alá tartozó szervezetek részére.

(2)   Az (1) bekezdés nem érvényes a következő esetekben:

a)

a magánszemélyek számára nyújtott beteg- vagy utasbiztosítások;

b)

az Európai Unióban lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező szíriai személyek, szervezetek és szervek számára nyújtott kötelező vagy felelősségbiztosítás;

c)

biztosítás vagy viszontbiztosítás nyújtása olyan hajó, légi jármű vagy jármű tulajdonosa számára, amelyet az I. vagy a II. mellékletben nem szereplő szíriai személy, szervezet vagy szerv bérel.

3.   FEJEZET

BELÉPÉSI KORLÁTOZÁSOK

18. cikk

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák az I. mellékletben felsorolt, a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős személyeknek és a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személyeknek, valamint a velük összefüggésbe hozható személyeknek a területükre történő beutazását vagy az azon történő átutazását.

(2)   Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való beutazást.

(3)   Az (1) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor egy tagállamnak nemzetközi jogi kötelezettsége áll fenn, nevezetesen:

a)

valamely nemzetközi kormányközi szervezet fogadó országaként;

b)

az ENSZ által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferencia fogadó országaként;

c)

valamely kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás alapján; vagy

d)

az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam) és Olaszország között 1929-ben létrejött lateráni egyezmény alapján.

(4)   A (3) bekezdés rendelkezéseit azokra az esetekre is alkalmazni kell, amikor valamely tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fogadó országa.

(5)   A Tanácsot értesíteni kell minden olyan esetről, amikor egy tagállam a (3) vagy a (4) bekezdés értelmében mentességet ad.

(6)   A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések alól, ha az utazást sürgős humanitárius ok vagy kormányközi értekezleteken való részvétel indokolja, beleértve az Unió által támogatott, vagy az EBESZ elnöki tisztét betöltő tagállamban tartott értekezleteket, amennyiben ott a szíriai demokráciát, emberi jogokat és jogállamiságot közvetlenül elősegítő politikai párbeszéd zajlik.

(7)   Az a tagállam, amely a (6) bekezdésben meghatározott mentességet kíván biztosítani, írásban értesíti erről a Tanácsot. A mentességet megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha az ellen a Tanács egy vagy több tagja – a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül – írásban kifogást emel. Abban az esetben, ha a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(8)   Azokban az esetekben, amikor a (3)–(7) bekezdésnek megfelelően egy tagállam engedélyezi az I. mellékletben felsorolt személyeknek a területére való beutazását vagy az azon történő átutazását, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett személyekre korlátozódik.

4.   FEJEZET

PÉNZESZKÖZÖK ÉS GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK BEFAGYASZTÁSA

19. cikk

(1)   Be kell fagyasztani az I. és a II. mellékletben felsorolt, a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős személyekhez, a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személyekhez, valamint a velük összefüggésbe hozható személyekhez és szervezetekhez tartozó, vagy tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást.

(2)   Az I. és a II. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek rendelkezésére vagy javára – sem közvetlenül, sem közvetve – nem bocsátható pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás.

(3)   A hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, miután megállapította, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a)

az I. és II. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak költségeit;

b)

kizárólag az ésszerű mértékű szakértői díjak és a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási díjainak a kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d)

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és a Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat;

e)

humanitárius célokból szükségesek, így például a segítségnyújtást vagy annak megkönnyítését szolgálják, ideértve az egészségügyi felszerelések, élelmiszer, a humanitárius munkát végző személyek és a kapcsolódó segítségnyújtás helyszínre juttatását, illetve a Szíriából történő evakuálást;

f)

a nemzetközi jog szerint mentességet élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek számlájára befizetett vagy számlájáról kiegyenlített pénzeszközök, amennyiben e kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

A tagállam az e bekezdés alapján kiadott minden engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4)   Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a)

a pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások az e cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személy vagy szervezet I. vagy II. mellékletbe történő felvételének időpontja előtt keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozaton alapuló zálogjog, vagy azon időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b)

a pénzeszközöket vagy a gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések kielégítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a zálogjog vagy a határozat nem az I. vagy a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, illetve szervezet javát szolgálja; továbbá

d)

a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

A tagállam az e bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5)   Az (1) bekezdés nem akadályozza az érintett személyt vagy szervezetet abban, hogy a jegyzékbe vétele előtt szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

(6)   Az (1) bekezdés nem akadályozza a II. mellékletben szereplő valamely szervezetet abban, hogy a jegyzékbe vételének dátumát követő 2 hónapos időtartam alatt a jegyzékbe vételének dátumát követően kapott, befagyasztott pénzeszközökből vagy gazdasági erőforrásokból kifizetést eszközöljön, amennyiben e kifizetés kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos szerződés értelmében válik esedékessé, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – sem közvetlenül, sem közvetve – nem az (1) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

(7)   A (2) bekezdés nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a)

az említett számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a fenti számlák e határozat rendelkezéseinek hatálya alá kerültek,

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak.

5.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Nem teljesíthető semmiféle követelés, többek között kártérítésre vagy kártalanításra irányuló, vagy egyéb hasonló jellegű követelés sem, így például beszámítási követelés, pénzbírság kiszabása iránti vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelés, kötvény vagy pénzügyi garancia meghosszabbítása vagy kifizetése iránti követelés, ideértve hitellevelekből vagy hasonló eszközökből fakadó követelést, az I. és a II. mellékletben felsorolt személyek vagy szervezetek, vagy bármely egyéb szíriai személy vagy szervezet, köztük a szíriai kormány, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei vagy ezeken keresztül, illetve javukra követeléssel előálló személyek vagy szervezetek számára olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatban, amelyeknek a teljesítését közvetlenül vagy közvetve, részben vagy egészben érintették az e határozat hatálya alá tartozó intézkedések.

21. cikk

(1)   Valamely tagállamnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján a Tanács összeállítja és módosítja az I. és a II. mellékletben foglalt jegyzéket.

(2)   A Tanács – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján – közli a jegyzékbe vételről hozott döntését és annak indokait az érintett személlyel vagy szervezettel, lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen.

(3)   Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett személyt vagy szervezetet.

22. cikk

(1)   Az I. és a II. melléklet tartalmazza az érintett személyek és szervezetek jegyzékbe vételének okait.

(2)   Az I. és a II. melléklet tartalmazza továbbá az érintett személyek és szervezetek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Személyek esetében ilyen adat lehet a név, beleértve az álneveket is, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

23. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos vagy szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az e határozatban foglalt tilalmak megkerülése.

24. cikk

Az e határozatban foglalt intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el az ebben a határozatban foglaltakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket.

25. cikk

Ezt a határozatot 12 hónapig kell alkalmazni. A határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, a határozatot meg kell újítani, vagy adott esetben módosítani kell.

26. cikk

A 2011/273/KKBP határozat hatályát veszti.

27. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 121., 2011.5.10., 11. o.


I. MELLÉKLET

A 18. és 19. cikkben említett személyek és szervezetek jegyzéke

A.   Személyek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Bashar Al-Assad

Születési idő és hely: 1965.9.11., Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: D1903

A köztársaság elnöke; a tüntetők elleni erőszakos fellépés elrendelője és fő végrehajtója.

2011.5.23.

2.

Mahir (más néven Maher) Al-Assad

Születési idő: 1967.12.8.;

diplomata-útlevél száma: 4138

A hadsereg 4. páncéloshadosztályának parancsnoka, a Baath párt központi vezetőségének tagja, a köztársasági gárda egyik vezető személyisége; Bashar Al-Assad elnök testvére; a tüntetők elleni erőszakos fellépés fő szervezője.

2011.5.9.

3.

Ali Mamluk (más néven Mamlouk)

Születési idő és hely: 1946.2.19., Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: 983

A szíriai Általános Hírszerzési Igazgatóság (GID) vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (más néven Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Belügyminiszter; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

5.

Atej (más néven Atef, Atif) Najib

 

A deraa-i politikai biztonsági igazgatóság korábbi vezetője; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

6.

Hafiz Makhluf (más néven Hafez Makhlouf)

Születési idő és hely: 1971.4.2., Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: 2246

Ezredes, az Általános Hírszerzési Igazgatóság damaszkuszi irodájának (General Intelligence Directorate Damascus Branch) osztályvezetője; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; közeli viszonyban van Mahir Al-Assaddal; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

7.

Muhammad Dib Zaytun (más néven Mohammed Dib Zeitoun)

Születési idő és hely: 1951.5.20., Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: D 000 00 13 00

A politikai biztonsági igazgatóság vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

8.

Amjad Al-Abbas

 

Baniyas város politikai biztonsági szolgálatának vezetője; részvétel az al-baydai tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

9.

Rami Makhlouf

Születési idő és hely: 1969.7.10., Damaszkusz;

útlevél száma: 454224

Szíriai üzletember; kapcsolatban áll Mahir Al-Assaddal; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; finanszírozást biztosít a rezsimnek a tüntetők elleni erőszakos fellépéshez.

2011.5.9.

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Születési idő és hely: 1953, Hamá;

diplomata-útlevél száma: D0005788

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

11.

Jamil Hassan

 

A szíriai légierő hírszerzésének vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

12.

Rustum Ghazali

Születési idő és hely: 1953.5.3., Deraa;

diplomata-útlevél száma: D 000 000 887

A szíriai katonai hírszerzés Damaszkusz környéki részlegének vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

13.

Fawwaz Al-Assad

Születési idő és hely: 1962.6.18., Kerdala;

útlevél száma: 88238

A Sabiha milícia tagjaként részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

14.

Munzir Al-Assad

Születési idő és hely: 1961.3.1., Latakia;

útlevél száma: 86449 és 842781

A Sabiha milícia tagjaként részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

15.

Asif Shawkat

Születési idő és hely: 1950.1.15., Al-Madehleh, Tartus

A biztonsági és felderítési szolgálat helyettes vezérkari főnöke; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

16.

Hisham Ikhtiyar

Születési idő: 1941

A szíriai nemzetbiztonsági iroda vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

17.

Faruq Al Shar’

Születési idő: 1938.12.10.

Szíria alelnöke; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Születési idő és hely: 1937.4.10. (vagy 1937.5.20.), Hamá;

diplomata-útlevél száma: 0002250

Szíria nemzetbiztonsági ügyekért felelős helyettes alelnöke; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

19.

Mohamed Hamcho

Születési idő: 1966.5.20.;

diplomata-útlevél száma: 002954347

Mahir Al-Assad sógora; üzletember és több külföldi vállalat helyi képviselője; finanszírozást biztosít a rezsimnek a tüntetők elleni erőszakos fellépéshez.

2011.5.23.

20.

Iyad (más néven: Eyad) Makhlouf

Születési idő és hely: 1973.1.21., Damaszkusz;

útlevél száma: N001820740

Rami Makhlouf testvére; az Általános Hírszerzési Igazgatóság (GID) tisztje; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

21.

Bassam Al Hassan

 

Stratégiai kérdésekért felelős elnöki tanácsadó; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

22.

Dawud Rajiha

 

A fegyveres erők vezérkari főnöke; a békés tüntetők elleni erőszakos fellépésben való katonai részvétel irányítása.

2011.5.23.

23.

Ihab (más néven Ehab, Iehab) Makhlouf

Születési idő és hely: 1973.1.21., Damaszkusz;

útlevél száma: N002848852

A SyriaTel alelnöke; Rami Makhlouf amerikai (Egyesült Államok) vállalatának ügyvezetője; finanszírozást biztosít a rezsimnek a tüntetők elleni erőszakos fellépéshez.

2011.5.23.

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Születési idő és hely: 1951 vagy 1946, Kerdaha, Szíria

Az elnöki biztonsági szolgálat vezetője; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére.

2011.6.23.

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

A Military Housing Establishment igazgatója; finanszírozás biztosítása a rezsimnek; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére.

2011.6.23.

26.

Mohammad Ali Jafari dandártábornok (más néven: Ja'fari, Aziz; más néven: Jafari, Ali; más néven: Jafari, Mohammad Ali; más néven: Ja'fari, Mohammad Ali; más néven: Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Születési idő és hely: 1957.9.1., Jezd, Irán

Az Iráni Forradalmi Gárda dandártábornoka. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.

2011.6.23.

27.

Qasem Soleimani vezérőrnagy (más néven Qasim Soleimany)

 

Az Iráni Forradalmi Gárda, IRGC - Qods parancsnoka. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.

2011.6.23.

28.

Hossein Taeb (más néven Taeb, Hassan; más néven Taeb, Hosein; más néven Taeb, Hossein; más néven Taeb, Hussayn); más néven Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Születési idő és hely: 1963, Teherán, Irán.

Az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzési parancsnokhelyettese. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.

2011.6.23.

29.

Khalid Qaddur

 

Mahir Al-Assad üzlettársa. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.

2011.6.23.

30.

Ra'if Al-Quwatli (más néven: Ri'af Al-Quwatli)

 

Mahir Al-Assad üzlettársa. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.

2011.6.23.

31.

Mohammad Mufleh

 

Hamá városában a szíriai katonai hírszerzés vezetője, részt vett a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépésben.

2011.8.1.

32.

Tawfiq Younes vezérőrnagy

 

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság belső biztonsági osztályának vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.8.1.

33.

Mohammed Makhlouf (más néven Abu Rami)

Születési idő és hely: 1932.10.19., Latakia, Szíria

Szoros kapcsolatban áll Bashar és Mahir al-Assaddal, akiknek anyai nagybátyja; üzleti kapcsolatban áll Rami, Ihab és Iyad Makhlouffal, akiknek egyben az apja.

2011.8.1.

34.

Ayman Jabir

Születési hely: Latakia, Szíria

Kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; Közvetlenül részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben és a Sabiha milícia koordinálásában.

2011.8.1.

35.

Ali Habib Mahmoud vezérezredes

Születési idő és hely: 1939,

Tartúsz 2009. június 3-án védelmi miniszterré nevezték ki.

Védelmi miniszter. A szíriai fegyveres erők vezetéséért és műveleteiért felelős, részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.8.1.

36.

Hayel Al-Assad

 

Maher Al-Assad helyettese, a hadsereg 4. páncéloshadosztálya katonai rendőrségi egységének a vezetője. Az említett egység közreműködik a polgári lakosság elnyomásában.

2011.8.23.

37.

Ali Al-Salim

 

A szíriai védelmi minisztérium ellátásért felelős irodájának az igazgatója; a szóban forgó iroda bonyolítja le a szíriai hadsereg teljes fegyverbeszerzését.

2011.8.23.

38.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Bashar Al-Assad unokatestvére; korábban a „Nizar Oilfield Supplies” vállalat vezetője volt.

Szoros kapcsolatok fűzik magas rangú kormányzati tisztviselőkhöz. Latakia régióban pénzügyi támogatást nyújt a Sabiha milícia tevékenységeihez.

2011.8.23.

39.

Rafiq Shahadah dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés belügyekkel foglalkozó 293. sz. damaszkuszi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a damaszkuszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben. Bashar Al-Assad elnök tanácsadója stratégiai kérdésekben és a katonai hírszerzés területén.

2011.8.23.

40.

Jamea Jamea (Jami Jami) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés deir-ez-zóri részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a deir-ez-zóri és az al-bukamali polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Születési idő és hely: 1935, Aleppó, Szíria

A miniszterhelyettes helyettese, volt védelmi miniszter, Bashar Al-Assad elnök különmegbízottja.

2011.8.23.

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

2005 óta a Baath Arab Szocialista Párt regionális titkárának helyettese, 2000 és 2005 között a regionális Baath Párt nemzetbiztonsági igazgatója. 1998 és 2000 között Hama kormányzója. Szoros kapcsolatban áll Bashar Al-Assad elnökkel és Maher Al-Assaddal. A rezsim magas rangú döntéshozójaként elrendelte a polgári lakosság elleni erőszakos fellépést.

2011.8.23.

43.

Ali Douba

 

Az 1980. évi hamái gyilkosságok felelőse. Bashar Al-Assad elnök különleges tanácsadójaként visszarendelték Damaszkuszba.

2011.8.23.

44.

Nawful Al-Husayn dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés idlibi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel az Idlib tartományi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

45.

Husam Sukkar dandártábornok

 

Biztonsági kérdésekért felelős elnöki tanácsadó. Elnöki tanácsadó a biztonsági szolgálatok által a polgári lakosság ellen alkalmazott elnyomás és erőszakos fellépések ügyében.

2011.8.23.

46.

Muhammed Zamrini dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés homszi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a homszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

47.

Munir Adanov (Adnuf) altábornagy

 

A szíriai hadsereg műveletekért és kiképzésért felelős helyettes vezérkari főnöke; közvetlen részvétel a szíriai polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

48.

Ghassan Khalil dandártábornok

 

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság információs részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a szíriai polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

49.

Mohammed Jabir

Születési hely: Latakia, Szíria

A Sabiha milícia tagja. Kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; közvetlen részvétel a polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben, valamint a Sabiha milíciacsoportok koordinálásában.

2011.8.23.

50.

Samir Hassan

 

Szoros üzleti kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; arról is ismert, hogy gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.

2011.8.23.

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Az Aleppói Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.

2011.9.2.

52.

Emad Ghraiwati

Születési idő és hely: 1959. március, Damaszkusz, Szíria

A Damaszkuszi Iparkamara elnöke (Zuhair Ghraiwati fia). Gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.

2011.9.2.

53.

Tarif Akhras

Születési idő és hely: 1949, Homsz, Szíria

A homszi székhelyű (árucikkekkel, kereskedéssel, árufeldolgozással és logisztikával foglalkozó) Akhras-csoport alapítója. Gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.

2011.9.2.

54.

Issam Anbouba

Születési idő és hely: 1949, Latakia, Szíria

Az agroipari érdekeltségű Issam Anbouba Est. elnöke. Gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.

2011.9.2.

55.

Tayseer Qala Awwad

Születési idő és hely: 1943, Damaszkusz, Szíria

Igazságügyi miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, többek között támogatja annak önkényes letartóztatási és fogvatartási politikáit és gyakorlatait.

2011.9.23.

56.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Születési idő és hely: 1966, Tartúsz, Szíria

Tájékoztatási miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, többek között támogatja és elősegíti annak tájékoztatási politikáját.

2011.9.23.

57.

Jumah Al-Ahmad vezérőrnagy

 

A különleges erők parancsnoka. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

58.

Lu’ai al-Ali ezredes

 

A szíriai katonai hírszerzés deraa-i részlegének vezetője; felelős a deraa-i tüntetők elleni erőszakért.

2011.11.14.

59.

Ali Abdullah Ayyub altábornagy

 

A személyzetért és a munkaerőért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

60.

Jasim al-Furayj altábornagy

 

Vezérkari főnök. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

61.

Aous (Aws) ASLAN vezérezredes

Születési idő: 1958

A köztársasági gárda zászlóaljparancsnoka; közeli viszonyban van Maher al-Assaddal és al-Assad elnökkel; részt vett a szíriai polgári lakossággal szembeni erőszakos fellépésben.

2011.11.14.

62.

Ghassan Belal vezérezredes

 

A 4. hadosztály tartalékos-irodájának főparancsnoka; Maher al-Assad tanácsadója és a biztonsági műveletek koordinátora; felelős a szíriai polgári lakossággal szembeni erőszakos fellépésért.

2011.11.14.

63.

Abdullah Berri

 

A Berri családi milícia vezetője; a polgári lakosság elleni aleppói erőszakos fellépésben közreműködő kormánypárti milícia irányítója.

2011.11.14.

64.

George Chaoui

 

A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

65.

Zuhair Hamad vezérőrnagy

 

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság helyettes vezetője. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

66.

Amar Ismael

 

Civil, a szíriai elektronikus hadsereg (a szárazföldi erők hírszerzési szolgálatának) vezetője. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

67.

Mujahed Ismail

 

A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

68.

Saqr Khayr Bek

 

Belügyminiszter-helyettes. Felelős a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

69.

Nazih vezérőrnagy

 

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság helyettes igazgatója. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

70.

Kifah Moulhem

 

A 4. hadosztály zászlóaljparancsnoka. Felelős a Deir ez-Zór-i polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért.

2011.11.14.

71.

Wajih Mahmud vezérőrnagy

 

A 18. páncéloshadosztály parancsnoka. Felelős a homszi tüntetők elleni erőszakért.

2011.11.14.

72.

Bassam Sabbagh

Születési idő és hely: 1959. augusztus 24., Damaszkusz,

Szíria; Cím: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damaszkusz;

Szíriai útlevél száma: 004326765, kibocsátás dátuma: 2008. november 2., érvényessége: 2014.

november. A párizsi ügyvédi kamara tagja.

A damaszkuszi Sabbagh és társai ügyvédi irodát vezeti. Rami Makhlouf és Khaldoun Makhlouf jogi és pénzügyi tanácsadója, ügyintézője. Kapcsolatban áll Bashar Al-Assaddal egy latakiai ingatlanprojekt finanszírozása révén. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.

2011.11.14.

73.

Mustafa Tlass altábornagy

 

A logisztikáért és a beszállításokért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

74.

Fu’ad Tawil vezérőrnagy

 

A szíriai légierő hírszerzésének helyettes vezetője. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

75.

Mohammad Al-Jleilati

Születési idő és hely: 1945, Damaszkusz, Szíria

Pénzügyminiszter. Felelős Szíria gazdaságáért.

2011.12.1.

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Születési idő és hely: 1956, Aleppó, Szíria

Gazdasági és kereskedelmi miniszter. Felelős Szíria gazdaságáért.

2011.12.1.

77.

Fahid Al-Jassim altábornagy

 

Vezérkari főnök. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

78.

Ibrahim Al-Hassan vezérőrnagy

 

A vezérkari főnök helyettese. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

79.

Khalil Zghraybih dandártábornok

 

14. hadosztály. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

80.

Ali Barakat dandártábornok

 

A köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

81.

Talal Makhluf dandártábornok

 

A köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

82.

Nazih Hassun dandártábornok

 

A szíriai légierő hírszerzése. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

83.

Maan Jdiid százados

 

Elnöki őrség. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

85.

Khald Al-Taweel

 

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

86.

Ghiath Fayad

 

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.


B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Bena Properties

 

Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.

2011.6.23.

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (más néven Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damascus

Tel.: 963 112110059 / 963 112110043

Fax: 963 933333149

Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.

2011.6.23.

3.

Hamcho International (más néven: Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus

Tel.: 963 112316675

Fax: 963 112318875

Honlap: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com és hamshogroup@yahoo.com

Mohamed Hamcho (vagy Hamsho) ellenőrzése alatt áll. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.

2011.6.23.

4.

Military Housing Establishment (más néven MILIHOUSE)

 

Riyad Shalish és a Védelmi Minisztérium ellenőrzése alatt álló középítkezési vállalat. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.

2011.6.23.

5.

Politikai Biztonsági Igazgatóság

 

Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.

2011.8.23.

6.

Általános Hírszerzési Igazgatóság

 

Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.

2011.8.23.

7.

Katonai Hírszerzési Igazgatóság

 

Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.

2011.8.23.

8.

A légierő hírszerzési szolgálata

 

Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.

2011.8.23.

9.

IRGC Qods Erők (más néven: Quds Erők)

Teherán, Irán

A Qods (vagy Quds) Erők az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) különleges alakulatát képezik. A Qods Erők felszerelést és támogatást biztosítanak a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez. Az IRGC Qods Erői technikai segítségnyújtást, felszerelést és támogatást biztosítottak a szíriai biztonsági szolgálatok számára a polgári tiltakozó mozgalmak leveréséhez.

2011.8.23.

10.

Mada Transport

A Cham Holding (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525, Tel.: 00 963 11 99 62) leányvállalata

A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó gazdasági egység.

2011.9.2.

11.

Cham Investment Group

A Cham Holding (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525, Tel.: 00 963 11 99 62) leányvállalata.

A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó gazdasági egység.

2011.9.2.

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh sqr. Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic

Telefon: (+963) 11 2456777 és 2218602

Fax: (+963) 11 2237938 és 2211186

E-mail: Publicrelations@reb.sy,

Honlap: www.reb.sy

A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó, állami tulajdonú bank.

2011.9.2.

13.

Addounia TV (más néven: Dounia TV)

Telefon: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax: +963-11-5667272

Honlap: http://www.addounia.tv

Az Addounia TV a szíriai polgári lakosság elleni erőszakra buzdított.

2011.9.23.

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525

Tel +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax +963 (11) 673 1274

E-mail: info@chamholding.sy

www.chamholding.sy

Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Szíria legnagyobb holdingtársasága; támogatást nyújt a rezsim számára és annak kedvezményezettje is egyben.

2011.9.23.

15.

El-Tel Co. (más néven: El-Tel Middle East Company)

Cím: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damascus – Syria

Telefon: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

E-mail: sales@eltelme.com

Honlap: www.eltelme.com

Távközlési berendezések gyártása és azok szállítása a hadsereg számára.

2011.9.23.

16.

Ramak Constructions Co.

Cím: Daa'ra Highway, Damascus, Syria

Telefon: +963-11-6858111

Mobile: +963-933-240231

Katonai laktanyák, határőrlaktanyák és a hadsereg számára szükséges egyéb épületek építése.

2011.9.23.

17.

Souruh Company (más néven: SOROH Al Cham Company)

Cím: Adra Free Zone Area Damascus – Syria

Telefon: +963-11-5327266

Mobile: +963-933-526812 +963-932-878282

Fax:+963-11-5316396

E-mail: sorohco@gmail.com

Honlap: http://sites.google.com/site/sorohco

A helyi katonai ipari projektekbe való beruházás, fegyver-alkatrészek és kapcsolódó termékek gyártása. A vállalat 100 %-ban Rami Makhlouf tulajdonában van.

2011.9.23.

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6ème étage, BP 2900

Tel: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

E-mail: info@syriatel.com.sy;

Honlap: http://syriatel.sy/

Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. Koncessziós szerződése értelmében nyereségének 50 %-a a kormányt illeti.

2011.9.23.

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas

Tel.: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

E-mail: mail@champress.com

Honlap: www.champress.net

Televíziós csatorna, amely részt vesz a félretájékoztatási kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban.

2011.12.1.

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Tel.: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Napilap, amely részt vesz a félretájékoztatási kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban.

2011.12.1.

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (más néven: CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; más néven: SSRC, Scientific Studies and Research Center; más néven: Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus

Támogatást nyújt a szíriai hadseregnek a tüntetések figyelemmel követését és elfojtását közvetlenül szolgáló eszközök beszerzéséhez.

2011.12.1.

22.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damascus

Tel: 963112725499;

Fax: 963112725399

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

2011.12.1.

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus

Tel /fax: 963114471080

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

2011.12.1.

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

2011.12.1.

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus

Tel:+963-11-5111352

Fax:+963-11-5110117

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

2011.12.1.

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966,Abou Bakr Al Seddeq Str. Damascus/ PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damascus / PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

2011.12.1.

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Szíria teljes kőolajexportjáért felelős állami tulajdonú vállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2011.12.1.

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria BOX: 60694

Tel.: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Állami tulajdonú olajvállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2011.12.1.

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus – Syria.

Tel.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

A GPC 50 %-os tulajdonában álló közös vállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2011.12.1.


II. MELLÉKLET

A 19. cikk (1) bekezdésében említett szervezetek jegyzéke

Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; all offices worldwide [NPWMD] Honlap: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975,

ügyvezető igazgatóság: dir.cbs@mail.sy

A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó, állami tulajdonú bank.

2011.10.13.


2.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/71


A TANÁCS 2011/783/KKBP HATÁROZATA

(2011. december 1.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. július 26-án elfogadta az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozatot.

(2)

A Tanács teljes körűen felülvizsgálta a 2010/413/KKBP határozat II. mellékletében szereplő azon személyek és szervezetek jegyzékét, akikre, illetve amelyekre a határozat 19. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 20. cikke (1) bekezdésének b) pontja vonatkozik. A Tanács ennek során figyelembe vette az érintettek által benyújtott észrevételeket.

(3)

A Tanács arra a következtetésre jutott, hogy a 2010/413/KKBP határozat II. mellékletében felsorolt személyeknek és szervezeteknek a továbbiakban is a határozatban foglalt különleges korlátozó intézkedések hatálya alá kell tartozniuk.

(4)

A Tanács továbbá azt is megállapította, hogy a 2010/413/KKBP határozat II. mellékletében foglalt egyes szervezetekre vonatkozó bejegyzéseket módosítani kell.

(5)

Ezenfelül az iráni nukleáris és rakétaprogram bővítésével kapcsolatban továbbra is fennálló aggályokra tekintettel – amelyeknek az Európai Tanács 2011. október 23-án hangot adott – további személyeket és szervezeteket kell felvenni a 2010/413/KKBP határozat II. mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(6)

A 2010/413/KKBP határozat 19. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 20. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett személyek és szervezetek jegyzékét ennek megfelelően naprakésszé kell tenni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/413/EK határozat II. melléklete az e határozat mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 195., 2010.7.27., 39. o.


MELLÉKLET

A 2010/413/KKBP határozat II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. mellékletben szereplő jegyzék az alábbi személyekkel és szervezetekkel egészül ki:

I.   A nukleáris vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó tevékenységekben részt vevő személyek és szervezetek jegyzéke

A.   Személyek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Dr Ahmad AZIZI

 

Az EU által jegyzékbe vett Melli Bank PLC elnökhelyettese és ügyvezető igazgatója

2011.12.1.

2.

Davoud BABAEI

 

A védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium alá tartozó, és az ENSZ által jegyzékbe vett Mohsen Fakhrizadeh vezette kutatóintézetnek, a védelmi célú innováció és kutatás szervezetének (SPND) jelenlegi biztonsági vezetője. A NAÜ aggályosnak ítélte az SPND tevékenységét, mivel továbbra is aggályai vannak Irán atomprogramjának esetleges katonai vetületével kapcsolatosan, és Irán elutasítja az e területet érintő együttműködést. Biztonsági vezetőként Babei is felelős azért, hogy nem bocsátottak rendelkezésre információkat, pl. a NAÜ számára.

2011.12.1.

3.

Hassan BAHADORI

 

Az EU által jegyzékbe vett Arian Bank vezetője

2011.12.1.

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Az ENSZ által jegyzékbe vett Iráni Atomenergia-szervezet vezetőhelyettese, ahol is az ENSZ által jegyzékbe vett Feridun Abbasi Davani beosztottja. Legalább 2002 óta részt vesz Irán nukleáris programjában, korábban többek között az AMAD beszerzési és logisztikai vezetője volt, és ő felelt azért, hogy fedőcégeken, például a Kimia Madanon keresztül berendezéseket és alapanyagokat szerezzenek be Irán nukleárisfegyver-programjához.

2011.12.1.

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

Az EU által jegyzékbe vett Bank Refah igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója

2011.12.1.

6.

Kamran DANESHJOO (más néven: DANESHJOU)

 

A 2009-es választások óta tudományügyi, kutatási és technológiaügyi miniszter. Irán nem nyújtott tájékoztatást a NAÜ számára arról, hogy milyen szerepet játszik a nukleáris töltetű fejek kifejlesztésére irányuló kutatásokban. Ez része annak, hogy Irán elutasítja a nukleáris programja katonai vetületére következtetni engedő „állítólagos kutatásokkal” kapcsolatos NAÜ-vizsgálatokban való együttműködést, ami magában foglalja az érintett személyekre vonatkozó dokumentumokba való betekintés megtagadását is. Miniszteri tisztsége mellett Daneshjoo szerepet játszik Ahmedinezsád elnök „passzív védelmi” tevékenységében is. A Passzív Védelmi Szervezetet az EU már jegyzékbe vette.

2011.12.1.

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

Az EU által jegyzékbe vett Banque Sina vezérigazgatója és ügyvezetője

2011.12.1.

8.

Milad JAFARI

születési idő: 1974.9.20.

Iráni állampolgár, árukat – főként fémárukat – szolgáltat az SHIG ENSZ által jegyzékbe vett fedőcégei számára. 2010 januárja és novembere között árukat szolgáltatott az SHIG számára. Az áruk egy részét az ENSZ által jegyzékbe vett iráni exportfejlesztési bank (EDBI) teheráni központi fiókján keresztül fizették ki 2010 novemberét követően.

2011.12.1.

9.

Dr Mohammad JAHROMI

 

Az EU által jegyzékbe vett Bank Saderat elnöke és vezérigazgatója

2011.12.1.

10.

Ali KARIMIAN

 

Iráni állampolgár, árukat – főként szénszálakat – szolgáltat az ENSZ által jegyzékbe vett SHIG és SBIG számára.

2011.12.1.

11.

Majid KHANSARI

 

Az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company vezérigazgatója.

2011.12.1.

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Az EU által jegyzékbe vett Bank Melli igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója

2011.12.1.

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Az EU által jegyzékbe vett Persia International Bank londoni kirendeltségének vezetője

2011.12.1.

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

A MATSA vezérigazgatója

2011.12.1.

15.

Dr M H MOHEBIAN

 

Az EU által jegyzékbe vett Post Bank vezérigazgatója

2011.12.1.

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

A Fizikai Kutatóintézet (Physics Research Institute) (korábbi nevén: Alkalmazott Fizikai Intézet – Institute of Applied Physics) vezetője.

2011.12.1.

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Az EU által jegyzékbe vett Nuclear Reactors Fuel Company (Atomreaktor-fűtőelem Vállalat – SUREH) vezérigazgatója. Emellett az AEOI tisztviselője is. Ő felügyeli a fűtőanyaggyártó üzem (FMP), a cirkóniumerőmű (ZPP) és az uránátalakító létesítmény (UCF) számára szükséges érzékeny beszerzéseket végző beszerző vállalatokat és adja ki az ezek kiválasztására szóló ajánlattételi felhívásokat.

2011.12.1.

18.

A SEDGHI

 

Az EU által jegyzékbe vett Melli Bank PLC elnöke és nem-ügyvezető igazgatója.

2011.12.1.

19.

Hamid SOLTANI

 

Az EU által jegyzékbe vett atomerőmű-építésért felelős irányító vállalat (MASNA) vezérigazgatója

2011.12.1.

20.

Bahman VALIKI

 

Az EU által jegyzékbe vett iráni exportfejlesztési bank (Export Development Bank of Iran) igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója.

2011.12.1.

21.

Javad AL YASIN

 

A robbanásokat és becsapódásokat vizsgáló kutatóintézet (más néven METFAZ) vezetője.

2011.12.1.

22.

S ZAVVAR

 

Az EU által jegyzékbe vett Persia International Bank dubai kirendeltségének ügyvezető igazgatója.

2011.12.1.


B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

23.

Aria Nikan, (más néven: Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teherán, 1576935561

Beszerzéseket végez az EU által jegyzékbe vett Iráni Urándúsítócentrifuga-technológiai Vállalat (Iran Centrifuge Technology Company – TESA) kereskedelmi osztálya számára. Erőfeszítéseket tett jegyzékbe vett anyagok – például az EU-ból származó termékek – beszerzésére, hogy azokat az iráni nukleáris programban felhasználják.

2011.12.1.

24.

Bargh Azaraksh; (más néven: Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Iszfahán.

A natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzem építése során szerződéses alapon villanyszerelési és csőfektetési munkákat végző vállalat. 2010-ben az ő feladata volt, hogy megtervezze, beszerezze és felszerelje a natanzi üzem elektromos ellenőrző berendezését.

2011.12.1.

25.

Behineh Trading Co

Teherán, Irán

Iránból lőszereket juttatott egy harmadik országba Nigérián keresztül.

2011.12.1.

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teherán, Irán.

Vákuumos berendezéseket gyárt a natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzem számára. 2011-ben nyomásátalakítókkal látta el az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company-t.

2011.12.1.

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Teherán

Irán uránfeldolgozó és nukleárisüzemanyag-előállító vállalata. Az ENSZ által jegyzékbe vett Iráni Atomenergia-szervezet ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

28.

Ghani Sazi Uranium Company (más néven: Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Teherán

Az ENSZ által jegyzékbe vett TAMAS irányítása alatt áll. Előállítási szerződést kötött az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company-val és az EU által jegyzékbe vett TESA-val.

2011.12.1.

29.

Iran Pooya más néven: Iran Pouya)

 

Állami tulajdonban lévő vállalat, ő üzemeltette Irán legnagyobb alumíniumsajtolóját, és anyagokat szolgáltatott az IR-1 és IR-2 centrifuga védőburkának gyártásához. A centrifugákban használatos alumíniumhengerek egyik fő előállítója; ügyfele többek között az ENSZ által jegyzékbe vett AEOI és az EU által jegyzékbe vett TESA.

2011.12.1.

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teherán 19395-5999

Energiaágazati vállalat, amely szerepet játszott a qomi/fordowi urándúsító üzem megépítésében. Egyesült királysági, olasz és spanyol exporttilalom alatt áll.

2011.12.1.

31.

Karanir (más néven: Moaser, más néven: Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teherán.

Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében.

2011.12.1.

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teherán.

Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében.

2011.12.1.

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Isztambul

Milad Jafari vezette vállalat. Milad Jafari fedőcégeken keresztül termékeket – főként fémárukat – szolgáltatott az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat ipari csoport (Shahid Hemmat Industries Group – SHIG) számára

2011.12.1.

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Teherán, Irán.

Iráni vállalat, amely szerződéses alapon tervezői és mérnöki szolgáltatásokat nyújt az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company számára a teljes nukleárisüzemanyag-cikluson keresztül. Az utóbbi időben berendezéseket szerez be a natanzi urándúsító üzem számára.

2011.12.1.

35.

Mobin Sanjesh (más néven: FITCO)

Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Teherán.

Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében.

2011.12.1.

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Milad Jafari vezette vállalat. Milad Jafari fedőcégeken keresztül termékeket – főként fémárukat – szolgáltatott az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat ipari csoport (Shahid Hemmat Industries Group – SHIG) számára

2011.12.1.

37.

Research Centre for Explosion and Impact (más néven: METFAZ)

44, 180th Street West, Teherán, 16539-75751

Az EU által jegyzékbe vett Malek Ashtar Egyetem irányítása alá tartozik. Ő felügyeli Irán nukleáris programjának lehetséges katonai vetületéhez kapcsolódó tevékenységeket, amelyek tekintetében Irán nem hajlandó együttműködni a NAÜ-vel.

2011.12.1.

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Iszfahán, Irán.

Építőipari vállalkozás, amely csöveket és kapcsolódó berendezéseket szerelt fel a natanzi urándúsító üzemben. Különösen a centrifugák csőrendszereivel foglalkozik.

2011.12.1.

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Mérnöki vállalat, amely számos nagyszabású ipari projekt támogatásában vesz részt, például Irán urándúsítási progamjában, ideértve a qomi/fordowi urándúsító üzemben zajló be nem jelentett munkálatokat is.

2011.12.1.

40.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Irán, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

A Khorasan Mettalurgy Industries (az ENSZ BT 1803 (2008) határozatával jegyzékbe véve) fedőneve; az Ammunition Industries Group (AMIG) leányvállalata.

2011.12.1.

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Teherán; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Iszfahán.

Az ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) leányvállalata.

2011.12.1.

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Isztambul, Törökország

Milad Jafari vezette vállalat. Milad Jafari fedőcégeken keresztül termékeket – főként fémárukat – szolgáltatott az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat ipari csoport (Shahid Hemmat Industrial Group – SHIG) számára

2011.12.1.

43.

SURENA (más néven: Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Atomerőmű-építéssel és -felszereléssel foglalkozó vállalat. Az ENSZ által jegyzékbe vett Novin Energy Company ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teherán

Az uniós szankciók hatálya alá tartozó TESA tulajdonában vagy ellenőrzése alatt van. Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok előállításában.

2011.12.1.

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teherán, Irán.

A natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzem számára speciális UF6-konténereket gyártó és szolgáltató vállalat.

2011.12.1.

46.

Tosse Silooha (más néven: Tosseh Jahad E Silo)

 

Részvétel Irán nukleáris programjában a natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzemben.

2011.12.1.

47.

Yarsanat (más néven: Yar Sanat, más néven: Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teherán; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teherán.

Az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company beszerző vállalata. Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében. Vákuumos berendezéseket és nyomásátalakítókat kísérelt meg beszerezni.

2011.12.1.

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teherán, Irán

Az EU által jegyzékbe vett Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (más néven: Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) kapcsolt vállalata

2011.12.1.

II.   Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC)

A.   Személyek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

49.

Azim AGHAJANI (más írásmóddal: ADHAJANI)

 

Az IRGC tagja, amely Iránból lőszereket juttatott egy harmadik országba Nigérián keresztül.

2011.12.1.

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

A Khatam Al-Anbia Construction Headquarters vezetője

2011.12.1.

51.

Ali Akbar TABATABAEI (más néven: Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

Az IRGC tagja, amely Iránból lőszereket juttatott egy harmadik országba Nigérián keresztül.

2011.12.1.


B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Teherán

Az uniós és ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó Pars Aviation Service Company új neve. 2011-ben a Yas Air Cargo Airlines egyik Iránból Szíriába tartó repülőgépét Törökországban átvizsgálták, és kiderült, hogy hagyományos fegyvereket szállítottak rajta.

2011.12.1.

III.   Az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (IRISL)

A.   Személyek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

53.

Ghasem NABIPOUR (más néven: M T Khabbazi NABIPOUR)

Születési idő: 1956.1.16., iráni állampolgár.

A Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company igazgatója és részvényese. Ez az EU által jegyzékbe vett Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (más néven: Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) új neve, amely az IRISL hajóinak műszaki üzemeltetését végzi. NABIPOUR az IRISL hajóüzemeltetési igazgatója.

2011.12.1.

54.

Naser BATENI

Születési idő: 1962.12.16., iráni állampolgár.

Az IRISL korábbi jogi igazgatója, az uniós szankciók hatálya alá tartozó Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS) igazgatója. Az NHL Basic Limited fedőcég igazgatója.

2011.12.1.

55.

Mansour ESLAMI

Születési idő: 1965.1.31., iráni állampolgár.

Az uniós szankciók hatálya alá tartozó IRISL Malta Limited (más néven: Royal Med Shipping Company) igazgatója.

2011.12.1.

56.

Mahamad TALAI

Születési idő: 1953.6.4., iráni és német állampolgár.

Az IRISL európai igazgatója, az uniós szankciók hatálya alá tartozó HTTS és a szintén uniós szankciók hatálya alá tartozó Darya Capital Administration Gmbh ügyvezető igazgatója. Az IRISL-hez vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalathoz tartozó vagy azok ellenőrzése alatt álló több fedőcég tisztviselője.

2011.12.1.

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Születési idő: 1956.7.19.,

Útlevél száma: N10623175 (Irán), kiállítás dátuma: 2007.3.27.; érvényes 2012.3.26-ig.

F: Az IRISL regionális igazgatója az Egyesült Arab Emírségekben, az uniós szankciók hatálya alá tartozó Pacific Shipping és a szintén uniós szankciók hatálya alá tartozó Great Ocean Shipping Company (más néven: Oasis Freight Agency) igazgatója. Az IRISL EU általi jegyzékbe vételének elkerülése érdekében 2010-ben létrehozta a Crystal Shipping FZE-t.

2011.12.1.

58.

Captain Alireza GHEZELAYAGH

 

Az EU által jegyzékbe vett Lead Maritime vezetője, amely a HDSL nevében jár el Szingapúrban. Emellett az EU által szintén jegyzékbe vett Asia Marine Network vezetője, amely az IRISL regionális irodája Szingapúrban.

2011.12.1.

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Születési idő: 1957.1.23., iráni állampolgár.

Az IRISL korábbi kereskedelmi igazgatója, a Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company igazgatóhelyettese és részvényese, az IRISL leányvállalataként működő és uniós szankciók hatálya alá tartozó Sapid Shipping Company ügyvezető igazgatója és részvényese, az uniós szankciók hatálya alá tartozó HDSL igazgatóhelyettese és részvényese, továbbá a szintén uniós szankciók hatálya alá tartozó Irano-Hind Shipping Company igazgatótanácsának tagja.

2011.12.1.

60.

Hassan Jalil ZADEH

Születési idő: 1959.1.6., iráni állampolgár.

Az uniós szankciók hatálya alá tartozó Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) igazgatója és részvényese. Az IRISL számos fedőcégének részvényeseként is bejegyzésre került.

2011.12.1.

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Születési idő: 1950.5.25., iráni állampolgár.

Az IRISL korábbi pénzügyi igazgatója, az uniós szankciók hatálya alá tartozó Irinvestship limited volt igazgatója, az Irinvestship limited tevékenységeit átvevő Fairway Shipping igazgatója. Az IRISL egyes fedőcégeinek, nevezetesen az uniós szankciók hatálya alá tartozó Lancellin Shipping Company-nak és az Acena Shipping Company-nak a tisztviselője.

2011.12.1.

62.

Ahmad SARKANDI

Születési idő: 1953.9.30., iráni állampolgár.

2011 óta az IRISL pénzügyi igazgatója. Az IRISL több, uniós szankciók hatálya alá tartozó leányvállalatának korábbi ügyvezető igazgatója, több fedőcég létrehozásáért is felelős, amelyek vonatkozásában továbbra is igazgatóként és részvényesként van bejegyezve.

2011.12.1.

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Születési idő: 1965.7.23., iráni állampolgár.

Az IRISL-csoport jogi igazgatóhelyettese, a Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company jogi igazgatója.

2011.12.1.

64.

Ahmad TAFAZOLY

Születési idő: 1956.5.27., születési hely: Bodzsnurd, Irán,

útlevél száma: R10748186 (Irán), kiállítás dátuma: 2007.1.22.; érvényes 2012.1.22-ig.

Az uniós szankciók hatálya alá tartozó IRISL China Shipping Company (más néven: Santelines vagy Santexlines, Rice Shipping, E-sail Shipping) igazgatója.

2011.12.1.


B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

65.

E-Sail, más néven: E-Sail Shipping Company, más néven: Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Sanghaj, Kína

Az uniós szankciók hatálya alá tartozó Santexlines (más néven: IRISL China Shipping Company Limited) új nevei. Az IRISL nevében jár el. Az EU által jegyzékbe vett SAPID nevében jár el Kínában és IRISL-hajókat ad bérbe más vállalatok számára.

2011.12.1.

66.

IRISL Maritime Training Institute

No115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teherán, Irán

Az IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezet.

2011.12.1.

67.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Németország.

A HTTS uniós szankciók hatálya alá tartozó fedőcége.

2011.12.1.

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Teherán / Irán - Irányítószám: 13861-15383

Az IRISL leányvállalata; feladata, hogy részeire bontott hajókat biztosítson.

2011.12.1.

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island, Irán.

Az IRISL leányvállalata; feladata a legénység felvétele és a személyzeti állomány irányítása.

2011.12.1.

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malajzia

Az IRISL nevében eljáró társaság. A Boustead Shipping Agencies több olyan ügyletet is lebonyolított, amelyet az IRISL vagy az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezetek kezdeményeztek.

2011.12.1.

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egyiptom

Az IRISL nevében eljáró társaság. A Diamond Shipping Services több olyan ügyletet is lebonyolított, illetve több olyan ügyletből is részesedett, amelyet az IRISL vagy az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezetek kezdeményeztek.

2011.12.1.

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Az IRISL nevében eljáró társaság. A Good Luck Shipping Company az uniós szankciók hatálya és bírósági felszámolás alatt álló Oasis Freight Company (más néven: Great Ocean Shipping Services) utódjaként jött létre. A Good Luck Shipping hamis fuvarokmányokat állított ki az IRISL, illetve az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezetek számára. Az Egyesült Arab Emírségekben az EU által jegyzékbe vett HDSL és SAPID nevében jár el. 2011 júniusában hozták létre, hogy a szankciók következtében a Great Ocean Shipping Services és a Pacific Shipping helyébe lépjen.

2011.12.1.

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sind, Pakisztán

Az IRISL nevében eljáró társaság. Az Ocean Express Agencies Private Limited a szankciók kikerülése végett az IRISL, illetve az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezetek által használt fuvarokmányokat használt fel.

2011.12.1.

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Isztambul

Az IRISL nevében eljáró társaság. Az OTS Steinweg Agency ügyleteket bonyolított le az IRISL, illetve az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezetek nevében, részt vett egyes, az IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő fedőcégek létrehozásában, továbbá hajóbeszerzésekben vett részt az IRISL, illetve az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezetek számára.

2011.12.1.

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thaiföld

Az IRISL nevében eljáró társaság. Az Universal Transportation Limited (UTL) hamis fuvarokmányokat állított ki az IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő egyik fedőcég számára, és ügyleteket bonyolított le az IRISL nevében.

2011.12.1.

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algéria

Az IRISL nevében eljáró társaság. A Walship SA tranzakciókat hajtott végre az IRISL nevében annak ügyfelei javára, fuvarokmányokat és számlákat bocsátott ki az IRISL egyik fedőcégének a nevére, illetve olyan ügyfelek felkutatásával foglalkozott, akik saját nevükben, de az IRISL vagy annak tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek kizárólagos hasznára üzleti kapcsolatot létesítenének.

2011.12.1.

77.

Acena Shipping Company Limited

Cím: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO-számok: 9213399; 9193185

Az Acena Shipping Company Limited az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, Valletta – Cégjegyzékszám: C 39359

Az Alpha Kara Navigation Limited az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az EU által jegyzékbe vett Darya Capital Administration GMBH leányvállalata. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta

Cégjegyzékszám: C 38079

Az Alpha Nari Navigation Limited az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

80.

Aspasis Marine Corporation

Cím: 107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Dubai

Az Aspasis Marine Corporation az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

81.

Atlantic Intermodal

 

Az IRISL képviseletét ellátó Pacific Shipping tulajdonában van. Pénzügyi segítséget nyújtott az IRISL lefoglalt hajóinak kiváltásához, illetve új szállítótartályok beszerzéséhez.

2011.12.1.

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég.

2011.12.1.

83.

Azores Shipping Company, más néven: Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, EAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Dubai, Dubai

Moghddami Fard ellenőrzése alatt álló vállalat. Szolgáltatásokat nyújt az IRISL leányvállalatának, az EU által jegyzékbe vett Valfajre Shipping Company-nak. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló hajó tulajdonosa. A vállalat igazgatója Moghddami Fard.

2011.12.1.

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Cím: 171, Old Bakery Street, Valletta

Cégjegyzékszám: C 39354

A Beta Kara Navigation Ltd az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

85.

Bis Maritime Limited

IMO-szám: 0099501

A Bis Maritime Limited az IRISL Barbadoson bejegyzett fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa. Gholam Hossein Golparvar a vállalat egyik igazgatója.

2011.12.1.

86.

Brait Holding SA

2011 augusztusában jegyezték be a Marshall-szigeteken Cégjegyzékszám: 46270

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

87.

Bright Jyoti Shipping

 

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

Az IRISL fedőcége, melyet az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó megvásárlására és pénzeszközöknek az IRISL részére történő folyósítására használtak.

2011.12.1.

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Németország

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

2011.12.1.

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Szingapúr 059385

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta Cégjegyzékszám:

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.

2011.12.1.

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Németország

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

2011.12.1.

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, EAE

Az IRISL képviseletét ellátó Pacific Shipping tulajdonában van. Moghddami Fard alapította 2010-ben az IRISL EU általi jegyzékbe vételének kikerülésére irányuló erőfeszítések részeként. 2010 decemberében az IRISL lefoglalt hajóinak a kiváltására szolgáló pénzeszközök folyósítására és az IRISL közreműködésének álcázására használták.

2011.12.1.

94.

Damalis Marine Corporation

 

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.

2011.12.1.

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Cégjegyzékszám: C 39357

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.

2011.12.1.

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta

Cégjegyzékszám: C 38077

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.

2011.12.1.

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Man-sziget - IM1 3DA

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló holdingtársaság, amely az IRISL Man-szigeten bejegyzett fedőcégeit gyűjti egybe.

2011.12.1.

98.

Elcho Holding Ltd

2011 augusztusában jegyezték be a Marshall-szigeteken – Cégjegyzékszám: 46041

Az IRISL Marshall-szigeteken bejegyzett fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8320195

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat. Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.

2011.12.1.

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta

Cégjegyzékszám: C 38082

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Cégjegyzékszám: C 38067

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

102.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.

2011.12.1.

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. A Fairway Shipping igazgatója Haji Pajand.

2011.12.1.

104.

Fasirus Marine Corporation

 

Az IRISL fedőcége Barbadoson. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.

2011.12.1.

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Az IRISL fedőcége Barbadoson. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.

2011.12.1.

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Cégjegyzékszám: C 39355

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8309593

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

108.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8309610

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

109.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8309622

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

110.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO-szám: 8309634

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8309658

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8320121

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, EAE

A vállalat révén fedőcégeket alapítottak az IRISL részére az Egyesült Arab Emírségekben, köztük a Good Luck Shipping céget. A vállalat ügyvezető igazgatója Moghddami Fard.

2011.12.1.

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8309646

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Németország

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

2011.12.1.

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Németország

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

2011.12.1.

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8320183

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

118.

Harzaru Shipping

A hajó IMO-száma: 7027899

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta – Cégjegyzékszám: C 45613

A hajó IMO-száma: 9270646

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta – Cégjegyzékszám: C 45618

A hajó IMO-száma: 9346548

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Szingapúr 188425

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló vállalat.

2011.12.1.

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta – Cégjegyzékszám: C 38190

IMO-szám: 9386500

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista /Aquilino de la Guardia, Panamaváros, Panama

IMO-szám: 9283007

Az IRISL fedőcége Panamában. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta

Cégjegyzékszám: C 38076

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 40069

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 34477

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 34479

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 34476

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 45153

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 45152

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 41660

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 37437

A hajó IMO-száma: 9274941

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 34478

A hajó IMO-száma: 9364112

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta - Cégjegyzékszám: C 38183

A hajó IMO-száma: 9387786

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta

Cégjegyzékszám: C 38066.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Cégjegyzékszám: 5586832

IMO-szám: 9284154

Az IRISL fedőcége Panamában, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

138.

Kaveri Shipping Llc

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

2011.12.1.

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8320169

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, Valletta

IMO-szám: 9387798

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta

Cégjegyzékszám: C 38064

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

143.

Lancing Shipping Company limited

Cím: 143/1 Tower Road, Sliema - Cégjegyzékszám: C 38181

A hajó IMO-száma: 9387803

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

144.

Magna Carta Limited

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

145.

Malship Shipping Agency

Cégjegyzékszám: C 43447.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8320133

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista /Aquilino de la Guardia, Panamaváros, Panama

IMO-szám: 9284142

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8309672

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Málta)

A vállalat Hassan Djalilzaden birtokában van. Cégjegyzékszám: C38182

A hajó IMO-száma: 9387815

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

150.

Modality Ltd

Cégjegyzékszám: C 49549

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8309701

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah)

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

Cégjegyzékszám: 5586846

IMO-szám: 9283019

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, EAE

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

155.

Newhaven Shipping Company Limited

A hajó IMO-száma: 9405930

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

156.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Németország

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

2011.12.1.

157.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Németország

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta – Cégjegyzékszám: C 38783

A hajó IMO-száma: 9405942

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, EAE

Az IRISL nevében jár el a Közel-Keleten. Ügyvezető igazgatója Mohammad Moghaddami Fard. 2010 októberében fedőcégek létesítésére használták fel. A szankciók kikerülése végett az új cégek nevére állítottak ki szállítóleveleket. A vállalat továbbra is részt vesz az IRISL hajószállítmányainak szervezésében.

2011.12.1.

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta – Cégjegyzékszám: C 38781

A hajó IMO-száma: 9405954

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Németország

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

2011.12.1.

162.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8320145

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

163.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta – Cégjegyzékszám: C 38782

A hajó IMO-száma: 9405978

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

164.

Rishi Maritime Incorporation

Cégjegyzékszám: 5586850

Az IRISL fedőcége Panamában, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

165.

Seibow Logistics Limited (más néven: Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hongkong

Cégjegyzékszám: 92630

Az IRISL fedőcége Hongkongban, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

166.

Shine Star Limited

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

A hajó IMO-száma: 8320157

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa

2011.12.1.

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Cent