ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2011.310.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 310

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. november 25.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1215/2011/EU rendelete (2011. november 24.) az egyes Szudánnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 131/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

1

 

*

A Bizottság 1216/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 24.) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról szóló 691/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról ( 1 )

3

 

 

A Bizottság 1217/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

 

 

A Bizottság 1218/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 24.) a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

8

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2011/752/KKBP határozata (2011. november 24.) az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) szóló 2008/124/KKBP együttes fellépés módosításáról

10

 

 

2011/753/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. november 18.) a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok teljesítésének igazolására szolgáló szabályok és számítási módszerek megállapításáról (az értesítés a C(2011) 8165. számú dokumentummal történt)

11

 

 

2011/754/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. november 22.) a 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a gépjármű-felelősségbiztosítás ellenőrzésére vonatkozó alkalmazásáról (az értesítés a C(2011) 8289. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

17

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

25.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 310/1


A TANÁCS 1215/2011/EU RENDELETE

(2011. november 24.)

az egyes Szudánnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 131/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés V. címének 2. fejezete szerint elfogadott, a Szudánnal és Dél-Szudánnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2005/411/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. július 18-i 2011/423/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2005. május 30-án elfogadta a Szudánnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2005/411/KKBP közös álláspontot (2).

(2)

A Tanács 2011. július 18-án elfogadta a Szudánnal és Dél-Szudánnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2005/411/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló 2011/423/KKBP határozatot. A 2011/423/KKBP határozat módosította a hatályon kívül helyezett 2005/411/KKBP közös állásponttal előírt korlátozó intézkedések hatályát.

(3)

A 131/2004/EK (3) tanácsi rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul, a kihirdetéssel hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 131/2004/EK tanácsi rendelet a következőképpen módosul:

1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

2.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Tilos:

a)

bármilyen katonai tevékenységre, valamint bármilyen fegyver és azzal kapcsolatos valamennyi anyag – ideértve a fegyvereket és lőszereket, a katonai járműveket és felszerelést, a katonai jellegű felszerelést, valamint azok tartalék alkatrészeit is – tartalékolására, gyártására, karbantartására és használatára vonatkozó technikai segítség nyújtása közvetve vagy közvetlenül bármely szudáni vagy dél-szudáni személy, jogalany vagy szerv részére, illetve Szudánban vagy Dél-Szudánban történő felhasználás céljából;

b)

katonai tevékenységgel kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás – ideértve különösen a támogatásokat, a kölcsönöket és az exporthitel-biztosítást – fegyverek, valamint bármilyen ezekkel kapcsolatos anyagok értékesítésére, szállítására, átruházására vagy kivitelére, illetve az ezzel összefüggő technikai segítség nyújtása, közvetve vagy közvetlenül bármely szudáni vagy dél-szudáni személy, jogalany vagy szerv részére, illetve Szudánban vagy Dél-Szudánban történő felhasználás céljából.”;

3.

A 4. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„e)

kizárólag a dél-szudáni biztonsági ágazat reformfolyamatának támogatása.”;

4.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

A 2. és 3. cikk nem vonatkozik a védőruházatra, ideértve a golyóálló mellényeket és katonai sisakokat is, amelyeket az Egyesült Nemzetek Szervezetének, az Uniónak vagy tagállamainak a személyzete, a média képviselői, valamint humanitárius és fejlesztési munkát végzők és kisegítő személyzetük kizárólag saját használatra, ideiglenesen exportálnak Szudánba vagy Dél-Szudánba.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. PAWLAK


(1)  HL L 188., 2011.7.19., 20. o.

(2)  HL L 139., 2005.6.2., 25. o.

(3)  HL L 21., 2004.1.28., 1. o.


25.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 310/3


A BIZOTTSÁG 1216/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 24.)

a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról szóló 691/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (keretrendelet) (1) és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1)

A léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet módosításáról szóló 691/2010/EU bizottsági rendelet (2) fő teljesítménymutatókat és kötelező erejű célkitűzéseket határoz meg olyan kulcsfontosságú teljesítményterületeken, mint a biztonság, a környezetvédelem, a kapacitás és a költséghatékonyság.

(2)

A 691/2010/EU rendelet I. mellékletében szereplő, nemzeti vagy funkcionális légtérblokk szintű fő biztonsági teljesítménymutatók a következők: a biztonságirányításnak az ATM biztonsági fejlettséget meghatározó keretrendszerén alapuló módszertan segítségével mért hatékonysága; a kockázatelemzési eszköz súlyosságosztályozási rendszerének alkalmazása a minimális elkülönítési távolság megsértése, a futópályasértések, valamint az ATM-specifikus műszaki események súlyossági értékelésével kapcsolatos összehangolt jelentéstétel érdekében; és a méltányossági alapú repülésbiztonsági kultúra (just culture) jelentése.

(3)

A 691/2010/EU rendelet I. melléklete értelmében a szóban forgó fő biztonsági teljesítménymutatókat a Bizottság, a tagállamok, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) és a Légi Közlekedés Biztonságáért felelős Európai Szervezet (Eurocontrol) közösen alakítja ki, és a Bizottság az első referencia-időszak kezdete előtt fogadja el.

(4)

E célból a Bizottság az EASA, az Eurocontrol és a Bizottság tagjaiból álló munkacsoportot hozott létre („E3-Task Force”). A munkacsoport „A teljesítményrendszer fő biztonsági teljesítménymutatóinak mérőszámai” címmel technikai jelentést dolgozott ki. A jelentés a tagállamoktól és az érintettektől érkezett észrevételek alapján további információkkal egészült ki, és szakmai szempontból e rendelet, valamint a hozzá kapcsolódó elfogadható igazolási eljárások és útmutató dokumentumok alapját képezi.

(5)

A fő biztonsági teljesítménymutatók kidolgozása során figyelembe kell venni az egyéb kezdeményezésekhez, így az EASA biztonsági tervéhez, valamint az Eurocontrol kockázatelemzési eszközéhez és a biztonsági fejlettséget meghatározó keretrendszeréhez kapcsolódó munkát.

(6)

A teljesítményrendszer fokozatos végrehajtása során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy több időt kell biztosítani a Bizottság számára a felülvizsgált teljesítménycélok értékelésére, mivel a teljesítménytervek részletes értékelése komoly munkaterhelést jelent, idő szükséges a nemzeti felügyeleti hatóságokkal folytatandó párbeszédre, továbbá így biztosítható az értékelés eredményeinek megalapozottsága.

(7)

Ezért a 691/2010/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak az egységes égbolttal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 691/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

(1)

A 14. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdésben a „két hónapon” szövegrész helyébe a „négy hónapon” szövegrész lép;

b)

A (2) bekezdésben a „két hónapon” szövegrész helyébe a „négy hónapon” szövegrész lép;

c)

A (3) bekezdésben a „két hónappal” szövegrész helyébe a „négy hónappal” szövegrész lép;

(2)

Az I. melléklet 2. szakaszának 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.   FŐ BIZTONSÁGI TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

a)

Az első referencia-időszakban az első nemzeti/funkcionális légtérblokk szintű fő biztonsági teljesítménymutató a biztonságirányításnak az ATM biztonsági fejlettséget meghatározó keretrendszerén alapuló módszertan segítségével mért hatékonysága.

A tagállamok, nemzeti felügyelő hatóságaik és a légiforgalmi szolgáltatások, vagy kommunikációs, navigációs és légtérellenőrzési szolgáltatások nyújtására tanúsítvánnyal rendelkező léginavigációs szolgáltatóik tekintetében ezt a fő teljesítménymutatót az alábbi irányítási célok megvalósítási szintje alapján kell mérni:

A repülésbiztonsági politika és a kapcsolódó célkitűzések;

A repülésbiztonsági kockázatok kezelése;

A repülésbiztonság biztosítása;

A repülésbiztonság előmozdítása;

Repülésbiztonsági kultúra.

b)

Az első referencia-időszakban a második nemzeti/funkcionális légtérblokk szintű fő biztonsági teljesítménymutató a kockázatelemzési eszköz módszerén alapuló súlyosságosztályozási rendszer alkalmazása legalább a repülésbiztonsági események következő három kategóriájára: a minimális elkülönítési távolság megsértése, a futópályasértések, valamint az ATM-specifikus repülésbiztonsági események valamennyi légiforgalmi irányító központ és repülőtér vonatkozásában. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az évente 50 000-nél kevesebb kereskedelmi gépforgalmi műveletet végző repülőterek esetében nem alkalmazzák ezt a módszert.

A fenti repülésbiztonsági események jelentése során a tagállamok és a léginavigációs szolgáltatók az alábbi súlyossági osztályokat alkalmazzák:

Súlyos esemény

Komoly esemény

Jelentős esemény

Biztonsági hatással nem járó esemény

Meghatározatlan súlyosságú esemény; például nem áll rendelkezésre elegendő adat vagy a bizonyítékok nem meggyőzőek, illetve ellentmondásosak, így nem teszik lehetővé az esemény súlyosságának meghatározását.

A módszer alkalmazásáról szóló jelentéstételt az egyes eseményekre vonatkozóan kell megtenni.

c)

Az első referencia-időszakban a harmadik nemzeti/funkcionális légtérblokk szintű fő biztonsági teljesítménymutató a tagállamok és léginavigációs szolgáltatóik által egy az e) pontnak megfelelően összeállított, a méltányossági alapú repülésbiztonsági kultúra (just culture) meglétének vagy hiányának szintjét mérő kérdőív segítségével tett információszolgáltatás.

d)

Az első referencia-időszakban nem lesznek európai uniós szintű biztonsági teljesítménycélok. A tagállamok azonban meghatározhatnak a szóban forgó biztonsági teljesítménymutatóknak megfelelő célokat.

e)

A biztonsági teljesítménymutatók végrehajtásának és mérésének megkönnyítése érdekében az EASA – a teljesítmény-felülvizsgálati szervvel konzultálva – az első referencia-időszak kezdete előtt lehetséges igazolási eljárásokat és útmutató dokumentumokat fogad el a 216/2008/EK rendelet 52. cikke alapján elfogadott eljárásokkal összhangban.

f)

Az Eurocontrol időben megadja az e) pontban említett dokumentumok kidolgozásához szükséges információkat, és ezen belül legalább a kockázatelemzési eszköz módszerének és továbbfejlesztésének leírását, továbbá a biztonsági fejlettséget meghatározó keretrendszer módszerének részleteit és annak súlyozási tényezőit.

g)

A biztonsági teljesítménymutatók a) és c) pontban említett éves méréséről (a biztonságirányítás hatékonyságával és a „just culture” meglétével kapcsolatos kérdőívek), amelyet a tagállamok és a léginavigációs szolgáltatók végeznek, a nemzeti felügyelő hatóságoknak minden év február 1-jéig kell az EASA részére jelentést küldeniük az előző évre vonatkozóan. Az éves mérések eredményei a h) és i) pontban bemutatott figyelemmel kísérési tevékenységek során felhasználásra kerülnek. Amennyiben a biztonsági teljesítménymutatók éves mérése tekintetében változás történik, arról a nemzeti felügyelő hatóságok a soron következő éves jelentés benyújtását megelőzően tájékoztatást adnak.

h)

A nemzeti felügyelő hatóságok a repülésbiztonsági felügyeletre vonatkozóan a 1034/2011/EU (3) bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott eljárásokkal összhangban figyelemmel kísérik a biztonsági teljesítménymutatók léginavigációs szolgáltatók általi végrehajtását.

i)

Az EASA szabványosítási vizsgálatai keretében a 216/2008/EK rendelet 24. cikkében említett munkamódszerekkel összhangban figyelemmel kíséri a biztonsági teljesítménymutatók nemzeti felügyelő hatóságok általi végrehajtását és mérését. Az EASA e vizsgálatai eredményéről tájékoztatja a teljesítmény-felülvizsgálati szervet.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 96., 2004.3.31., 1. o.

(2)  HL L 201., 2010.8.3., 1. o.

(3)  HL L 271., 2011.10.18., 15. o.”


25.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 310/6


A BIZOTTSÁG 1217/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 24.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 24-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

62,0

MA

42,6

MK

57,4

TN

143,2

TR

85,0

ZZ

78,0

0707 00 05

AL

64,0

EG

188,1

TR

102,2

ZZ

118,1

0709 90 70

MA

36,7

TR

139,2

ZZ

88,0

0805 20 10

MA

75,2

ZZ

75,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

42,1

IL

76,3

JM

134,1

MA

53,5

TR

82,6

ZZ

77,7

0805 50 10

TR

61,1

ZA

49,5

ZZ

55,3

0808 10 80

CA

135,1

CL

90,0

CN

86,4

MK

41,0

NZ

41,5

US

122,1

ZA

107,2

ZZ

89,0

0808 20 50

AR

43,9

CN

79,6

ZZ

61,8


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


25.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 310/8


A BIZOTTSÁG 1218/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 24.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 971/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) a 2011/12-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 1199/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 971/2011/EU végrehajtási rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 24-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 254., 2011.9.30., 12. o.

(4)  HL L 303., 2011.11.22., 42. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2011. november 25-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

39,90

0,00

1701 11 90 (1)

39,90

2,93

1701 12 10 (1)

39,90

0,00

1701 12 90 (1)

39,90

2,64

1701 91 00 (2)

45,89

3,70

1701 99 10 (2)

45,89

0,57

1701 99 90 (2)

45,89

0,57

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


HATÁROZATOK

25.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 310/10


A TANÁCS 2011/752/KKBP HATÁROZATA

(2011. november 24.)

az Európai Unió koszovói (1) jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) szóló 2008/124/KKBP együttes fellépés módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére, 42. cikke (4) bekezdésére és 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2008. február 4-én elfogadta a 2008/124/KKBP együttes fellépést (2).

(2)

A Tanács 2009. június 9-én elfogadta a 2009/445/KKBP együttes fellépést (3), amely a 2008/124/KKBP együttes fellépést módosította azzal, hogy megnövelte a pénzügyi referenciaösszeget, amely a 2008/124/KKBP együttes fellépés hatályának lejártáig az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziója (EULEX KOSOVO) kiadásainak fedezésére szolgál.

(3)

A Tanács 2010. június 8-án elfogadta a 2010/322/KKBP határozatot (4), amely módosította a 2008/124/KKBP együttes fellépést és két évvel – 2012. június 14-ig – meghosszabbította azt.

(4)

A jelenlegi pénzügyi referenciaösszeg a 2011. december 14-ig tartó időszakot fedezi. A 2008/124/KKBP együttes fellépést a 2011. december 15-től2012. június 14-ig tartó időszakra vonatkozó új pénzügyi referenciaösszeg meghatározása céljából módosítani kell.

(5)

Az EULEX KOSOVO végrehajtására olyan helyzetben kerül sor, amely rosszabbodhat, és akadályozhatja a közös kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzései elérését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/124/KKBP együttes fellépés 16. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az EULEX KOSOVO kiadásainak fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 2010. október 14-ig265 000 000 EUR.

Az EULEX KOSOVO kiadásainak fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 2010. október 15-től2011. december 14-ig165 000 000 EUR.

Az EULEX KOSOVO kiadásainak fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 2011. december 15-től2012. június 14-ig72 800 000 EUR.”.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. PAWLAK


(1)  Az 1244 (1999) ENSZ BT-határozatban foglaltak szerinti Koszovó.

(2)  HL L 42., 2008.2.16., 92. o.

(3)  HL L 148., 2009.6.11., 33. o.

(4)  HL L 145., 2010.6.11., 13. o.


25.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 310/11


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. november 18.)

a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok teljesítésének igazolására szolgáló szabályok és számítási módszerek megállapításáról

(az értesítés a C(2011) 8165. számú dokumentummal történt)

(2011/753/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok hatékony teljesítése érdekében helyénvaló meghatározni a szóban forgó célok alkalmazására vonatkozó szabályokat.

(2)

Ezenkívül – a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok teljesítésének igazolására és nyomon követésére – meg kell határozni a települési, valamint az építési és bontási hulladék újrahasználatra előkészített, újrafeldolgozott vagy anyagában hasznosított arányának kiszámítására szolgáló módszereket.

(3)

A 2008/98/EK irányelv 11. cikke (2) bekezdésének a) pontja bizonyos mértékű rugalmasságot biztosít a tagállamoknak azon településihulladék-áramok tekintetében, amelyekre a célok vonatkoznak. Az említett célok teljesítésének igazolása tekintetében a gyakorlati alkalmazás egyértelművé tétele érdekében azonban indokolt a tagállamok számára konkrét számítási módszereket meghatározni.

(4)

Az adminisztratív többletterhek elkerülése érdekében a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok teljesítésének igazolására lehetőség szerint a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló, 2002. november 25-i 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) alapján benyújtott statisztikák adatait célszerű felhasználni.

(5)

Amennyiben hulladékot exportálnak az Unióból, és kellő bizonyossággal megállapítható, hogy az újrahasználatra előkészítés, az újrafeldolgozás vagy a hasznosítás az uniós jogszabályokban előírtakkal egyenértékű módon történt, a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok teljesítésének igazolása céljából indokolt a szóban forgó hulladékot számításba venni.

(6)

A célok megerősítésére vagy más hulladékáramokra vonatkozó célok megállapítására irányuló esetleges jövőbeni intézkedések nyomán szükségessé válhat e határozat felülvizsgálata.

(7)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/98/EK irányelv 39. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

A 2008/98/EK irányelv 3. cikkében foglalt fogalommeghatározásokon túlmenően e határozat alkalmazásában:

1.   „háztartási hulladék”: a háztartásokban keletkezett hulladék;

2.   „hasonló hulladék”: jellegében és összetételében a háztartási hulladékhoz hasonlító hulladék, a termelési hulladékot, valamint a mezőgazdasági és erdészeti hulladékot nem beleértve;

3.   „települési hulladék”: a háztartási hulladék és a hasonló hulladék;

4.   „építési és bontási hulladék”: a 2000/532/EK bizottsági határozat (3) mellékletének 17. főcsoportjába tartozó kódoknak megfelelő hulladék a veszélyes hulladékok és a 170504 kategóriában meghatározott, természetesen előforduló anyagok kivételével;

5.   „anyagában történő hasznosítás”: bármilyen hasznosítási művelet az energetikai hasznosítás és az üzemanyagként felhasználandó anyagok előállítása céljából történő átalakítás kivételével;

6.   „feltöltés”: olyan hasznosítási művelet, amelynek során adott célra alkalmas hulladék felhasználásával, hulladéknak nem minősülő anyagokat helyettesítenek kitermeléssel érintett területek helyreállításakor vagy tájrendezéskor.

2. cikk

Általános követelmények

A 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében meghatározott célok teljesítését az alábbiak szerint kell igazolni:

1.

A tagállamok az egy naptári év során keletkező hulladékáramok, valamint az újrahasználatra előkészített, újrafeldolgozott vagy másként anyagában történő hasznosításon átesett hulladékáramok tömegének kiszámításával igazolják a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok teljesítését.

2.

Az újrahasználatra előkészített, újrafeldolgozott vagy anyagában történő hasznosításon átesett hulladék tömegét az újrahasználatra előkészítési, a végső újrafeldolgozási vagy a másféle végső, anyagában történő hasznosításra irányuló eljárásba bevitt hulladékmennyiség alapján kell kiszámítani. Nem minősül újrafeldolgozási vagy anyagában történő hasznosításra irányuló más műveletnek az az előkészítő művelet, amelyet a hulladék újrafeldolgozásra vagy hasznosításra bocsátása előtt végeznek. Amennyiben a hulladékot elkülönítetten gyűjtik, vagy ha a hulladékválogató üzem által kibocsátott hulladékot jelentős veszteség nélkül küldik újrafeldolgozásra vagy másféle anyagában történő hasznosításra, e hulladék tömege az újrahasználatra előkészített, újrafeldolgozott vagy másként anyagában történő hasznosításon átesett hulladék tömegének tekinthető.

3.

Az újrahasználatra előkészített hulladék mennyiségét bele kell számítani az újrafeldolgozott hulladék mennyiségébe, és azt nem kell külön bejelenteni.

4.

Amennyiben a hulladékot valamely másik tagállamba szállítják újrahasználatra előkészítésre, újrafeldolgozásra vagy másféle anyagában történő hasznosításra, e hulladék csak az azt begyűjtő tagállam céljainak teljesítésébe számítható be.

5.

Amennyiben újrahasználatra való előkészítésre, újrafeldolgozásra vagy másféle anyagában történő hasznosításra hulladékot exportálnak az Unióból, az csak abban az esetben vehető figyelembe újrahasználatra előkészített, újrafeldolgozott vagy másként anyagában történő hasznosításon átesett hulladékként, ha kellő bizonyossággal megállapítható, hogy a hulladékszállítás az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) rendelkezéseinek megfelelően történt, különös tekintettel annak 49. cikke (2) bekezdésére.

6.

Amennyiben a cél teljesítésének igazolására szolgáló számítási módszer kiterjed a biológiailag lebomló hulladék aerob vagy anaerob kezelésére is, az aerob vagy anaerob kezelésnek alávetett hulladék akkor vehető figyelembe újrafeldolgozott hulladékként, ha a kezelés során olyan komposzt vagy fermentált anyag keletkezik, amelyet – az esetleg szükséges további feldolgozás után – újrafeldolgozott termékként vagy anyagként olyan, talajban történő hasznosítás céljára használnak fel, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös.

3. cikk

Települési hulladék

(1)   A 2008/98/EK irányelv 11. cikke (2) bekezdésének a) pontjában a települési hulladék vonatkozásában meghatározott célok teljesítésének igazolására a tagállamok a célértéket az alábbiak egyikére alkalmazzák:

a)

háztartási papír-, fém-, műanyag és üveghulladék újrahasználatra előkészítése és újrafeldolgozása;

b)

háztartási papír-, fém-, műanyag, üveg- és más egyedi hulladéktípusok, vagy hasonló – más eredetű – hulladék újrahasználatra előkészítése és újrafeldolgozása;

c)

háztartási hulladék újrahasználatra előkészítése és újrafeldolgozása;

d)

települési hulladék újrahasználatra előkészítése és újrafeldolgozása.

(2)   A célértéket az adott tagállam által e cikk (1) bekezdésének megfelelően kiválasztott hulladékáramok teljes hulladékmennyiségére kell alkalmazni.

(3)   A tagállamok az (1) bekezdés szerint kiválasztott hulladékáramnak megfelelő, az I. mellékletben meghatározott számítási módszert alkalmazzák.

(4)   A települési hulladékra vonatkozó tagállami végrehajtási jelentéseknek meg kell felelniük az I. és a II. mellékletben meghatározott külön követelményeknek.

(5)   A tagállamok a 2008/98/EK irányelv 37. cikkének (1) bekezdése szerinti első végrehajtási jelentésben tájékoztatják a Bizottságot az általuk az e cikk (1) bekezdése alapján kiválasztott számítási módszerről.

(6)   A tagállamok a 2020-ra vonatkozó végrehajtási jelentés benyújtásáig módosíthatják a kiválasztott számítási módszert, feltéve, hogy biztosítják a bejelentett adatok konzisztenciáját.

4. cikk

Építési és bontási hulladék

(1)   A 2008/98/EK irányelv 11. cikke (2) bekezdésének b) pontjában az építési és bontási hulladék vonatkozásában meghatározott cél teljesülésének igazolása érdekében végzett számításokhoz a tagállamok az e határozat III. mellékletében meghatározott módszert alkalmazzák.

(2)   Az építési és bontási hulladékra vonatkozó tagállami végrehajtási jelentéseknek meg kell felelniük a III. mellékletben meghatározott külön követelményeknek.

(3)   A feltöltési műveletekhez felhasznált hulladék mennyiségét az újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott vagy másként anyagában történő hasznosításon átesett hulladék mennyiségétől elkülönítve kell bejelenteni. A hulladéknak a feltöltési műveletekben felhasználandó anyagokká való újrafeldolgozását is feltöltésként kell bejelenteni.

5. cikk

A tagállamok jelentéstételi kötelezettsége

(1)   A tagállamok a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében meghatározott célok teljesítése tekintetében elért eredményeikről az irányelv 37. cikke szerinti végrehajtási jelentésben számolnak be a Bizottságnak.

(2)   Végrehajtási jelentésükben a tagállamok a kiválasztott hulladékáramok újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására és anyagában történő hasznosítására vonatkozó adatokat vagy a hároméves jelentéstételi időszak mindegyik évére vonatkozóan, vagy a 2150/2002/EK rendelet I. mellékletének 5. szakaszában meghatározott jelentéstételi évekre vonatkozóan adják meg.

(3)   A 2020-ra vonatkozó végrehajtási jelentésükben a tagállamok a kiválasztott hulladékáramok 2020-ban keletkezett, újrafeldolgozott vagy hasznosított mennyisége vonatkozásában igazolják a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok teljesítését.

(4)   A tagállamok az e határozattal előírt adatokat és metaadatokat elektronikus formában, az Eurostat által kidolgozott adatcsereszabvány szerint küldik meg a Bizottságnak.

6. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 18-án.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja


(1)  HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

(2)  HL L 332., 2002.12.9., 1. o.

(3)  HL L 226., 2000.9.6., 3. o.

(4)  HL L 190., 2006.7.12., 1. o.


I. MELLÉKLET

A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS CÉLÉRTÉK TELJESÜLÉSÉNEK IGAZOLÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGZETT SZÁMÍTÁSOKRA VONATKOZÓ, E HATÁROZAT 3. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSE SZERINTI MÓDSZEREK

Az e határozat 3. cikkének (1) bekezdése szerinti hulladékáram

Számítási módszer

A tagállami végrehajtási jelentésekre vonatkozó külön követelmények

Háztartási papír-, fém-, műanyag és üveghulladék újrahasználatra való előkészítése és újrafeldolgozása

1.   számítási módszer

Formula

A tagállamoknak nemzeti adatokat kell használniuk. Lehetőség van arra is, hogy a tagállamok a hulladékokra vonatkozó más jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséből származó adatokat használják fel és igazítsák a nemzeti feltételekhez. A tagállamoknak az adatokkal együtt egy olyan jelentést is be kell nyújtaniuk, amely ismerteti, hogyan történt a keletkezett és az újrafeldolgozott hulladékmennyiség számítása, illetve hogy ezek a mennyiségek hogyan viszonyulnak a háztartási hulladékra vonatkozóan a 2150/2002/EK rendelet értelmében bejelentendő adatokhoz.

Háztartási papír-, fém-, műanyag és üveghulladék, más fajta meghatározott típusú háztartási hulladék vagy hasonló hulladék újrahasználatra való előkészítése és újrafeldolgozása

2.   számítási módszer

Formula

A tagállamoknak nemzeti adatokat kell használniuk. Lehetőség van arra is, hogy a tagállamok a hulladékokra vonatkozó más jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséből származó adatokat használják fel és igazítsák a nemzeti feltételekhez. A tagállamoknak az adatokkal együtt egy olyan jelentést is be kell nyújtaniuk, amely leírja a figyelembe vett anyagok körét, az e határozat II. mellékletében szereplő táblázat megfelelő rovatainak bejelölésével bemutatja, hogy a hulladékok milyen tevékenységek során keletkeztek, továbbá ismerteti a keletkezett és az újrafeldolgozott mennyiségek számításának módját. Ha valamely tagállam a háztartásokban komposztált hulladékot is figyelembe veszi a számításban, akkor el kell magyaráznia, hogyan történt a keletkezett és az újrafeldolgozott mennyiségek számítása.

A jelentésben ezenkívül ismertetni kell, hogy hogyan viszonyulnak ezek az adatok a háztartási hulladékra és más gazdasági tevékenységekre vonatkozóan a 2150/2002/EK rendelet értelmében bejelentendő adatokhoz.

Háztartási hulladék újrahasználatra való előkészítése és újrafeldolgozása

3.   számítási módszer

Formula

A tagállamok a háztartási hulladék újrafeldolgozott mennyisége tekintetében csak nemzeti adatokat használhatnak. Az adatokkal együtt egy olyan jelentést is benyújtanak, amely az e határozat II. mellékletében szereplő táblázat megfelelő rovatainak bejelölésével bemutatja a figyelembe vett anyagok körét, továbbá ismerteti az újrafeldolgozott mennyiségek számításának módját.

A jelentésben ezenkívül ismertetni kell, hogy hogyan viszonyulnak ezek az adatok a háztartási hulladékra és más gazdasági tevékenységekre vonatkozóan a 2150/2002/EK rendelet értelmében bejelentendő adatokhoz.

A háztartási hulladék összmennyiségét a 2150/2002/EK rendelet I. melléklete 8. szakaszának 1.2. pontja szerint bejelentendő adatokból kell kigyűjteni.

A számításból ki kell zárni az alábbi hulladékkódok szerinti hulladékokat:

08.1.

Kiselejtezett járművek

11–13

Iszapok és ásványi hulladékok

Települési hulladék újrahasználatra való előkészítése és újrafeldolgozása

4.   számítási módszer

Formula

A tagállamok a települési hulladék tekintetében a Bizottságnak (Eurostat) évente bejelentett statisztikai adatokra támaszkodnak.


II. MELLEKLET

TELEPÜLESI HULLADEKOK ES AZ I. MELLEKLET SZERINTI 1., 2. ES 3. SZAMITASI MODSZER RELEVANS FORRASAI

 

 

Hulladék keletkezési helye

Háztartások

Kisvállalkozások

Éttermek, étkezdék

Közterületek

Egyéb

(nevezze meg)

Hulladékanyagok

A 2000/532/EK bizottsági határozat szerinti hulladékkód

 

 

 

 

 

Papír és karton

20 01 01, 15 01 01

 

 

 

 

 

Fémek

20 01 40, 15 01 04

 

 

 

 

 

Műanyag

20 01 39, 15 01 02

 

 

 

 

 

Üveg

20 01 02, 15 01 07

 

 

 

 

 

Biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék

20 01 08

 

 

 

 

 

Jelezze, hogy ez tartalmazza-e a háztartásokban komposztált hulladékot:

Biológiailag lebomló kerti és parkokból származó hulladék

20 02 01

 

 

 

 

 

Jelezze, hogy ez tartalmazza-e a háztartásokban komposztált hulladékot:

Biológiailag nem lebomló kerti és parkokból származó hulladék

20 02 02, 20 02 03

 

 

 

 

 

Fa

20 01 38, 15 01 03

 

 

 

 

 

Textíliák

20 01 10, 20 01 11, 15 01 09

 

 

 

 

 

Elemek és akkumulátorok

20 01 34, 20 01 33*

 

 

 

 

 

Kiselejtezett berendezések

20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36

 

 

 

 

 

Egyéb települési hulladék

20 03 01, 20 03 02, 20 03 07, 15 01 06

 

 

 

 

 

A fentiekben nem említett települési hulladék (nevezze meg):

 

 

 

 

 

 


III. MELLÉKLET

AZ EPITESI ES BONTASI HULLADEKKAL KAPCSOLATOS CELERTEK TELJESÜLESENEK IGAZOLASA ERDEKEBEN VEGZETT SZAMITASOKRA VONATKOZO, E HATAROZAT 4. CIKKENEK (1) BEKEZDESE SZERINTI MODSZEREK

Számítási módszer

A tagállami végrehajtási jelentésekre vonatkozó külön követelmények

Formula

1.

Az építési és bontási hulladék anyagában történő hasznosításon átesett mennyiségére (a képlet számlálója) vonatkozó adat csak a 2000/532/EK határozat melléklete szerinti alábbi kódokat tartalmazhatja:

 

Hulladékjegyzék, 17. főcsoport – építési és bontási hulladékok:

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04

 

Hulladékjegyzék, 19 12 alcsoport – hulladékok közelebbről nem meghatározott mechanikai kezeléséből (például osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok, ha az építési és bontási hulladék kezelése során keletkeznek:

19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09

A tagállamok az adatokkal egyidejűleg benyújtott jelentésben ismertetik a kétszeres számbavétel elkerülésére alkalmazott módszert.

2.

A keletkezett építési és bontási hulladék összmennyiségét (a képlet nevezője) a 2150/2002/EK rendelettel összhangban kell bejelenteni, és magában kell foglalnia a következőket:

a)

a rendelet I. melléklete 8. szakaszának 17. tételébe tartozó, a NACE Rev. 2 osztályozási rendszer szerinti F jelű nemzetgazdasági ágban végzett tevékenységek során keletkezett hulladék, amelybe a rendelet I. mellékletének 2. szakaszában meghatározott alábbi hulladékkódok szerinti hulladékok tartoznak bele:

06.1.

Vasfém hulladékok

06.2.

Nemvasfém hulladékok

06.3.

Vegyes fémhulladékok

07.1.

Üveghulladékok

07.4.

Műanyag hulladékok

07.5.

Fahulladékok

b)

a hulladékkategória egésze (minden gazdasági tevékenységre kiterjedően):

építésből és bontásból származó ásványi hulladékok

a rendelet III. mellékletében meghatározottak szerint.

3.

A tagállamok az építési és bontási hulladék újrafeldolgozásáról és anyagában történő hasznosításáról saját jelentéstételi rendszerük szerint is készíthetnek jelentést. Ebben az esetben az adatokkal együtt egy olyan jelentést is benyújtanak, amely leírja a figyelembe vett anyagok körét, illetve hogy ezek a mennyiségek hogyan viszonyulnak az építési és bontási hulladékra vonatkozóan a 2150/2002/EK rendelet értelmében bejelentendő adatokhoz. Amennyiben a tagállami jelentéstételi rendszer szerinti adatok pontosabbak a rendelet alapján szolgáltatott adatoknál, a cél teljesítését a tagállami jelentéstételi rendszer szerinti adatok alapján kell értékelni.


25.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 310/17


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. november 22.)

a 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a gépjármű-felelősségbiztosítás ellenőrzésére vonatkozó alkalmazásáról

(az értesítés a C(2011) 8289. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/754/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1)

2002. május 30-án az Európai Gazdasági Térség tagállamainak és más társult államoknak a nemzeti biztosítási irodái megállapodást kötöttek (a továbbiakban: a megállapodás). A megállapodás feltételei alapján minden nemzeti iroda garantálja – a kötelező biztosításról szóló nemzeti jogszabályok rendelkezéseivel összhangban – a területén előforduló és rendszerint egy másik tagállam területén, vagy a Ciprus, a Cseh Köztársaság, Horvátország, Izland, Magyarország, Norvégia, Svájc, Szlovákia és Szlovénia területén üzemben tartott járművek által okozott balesetekből eredő kártérítési igények rendezését, függetlenül attól, hogy e járművek rendelkeznek-e biztosítással

(2)

A 72/166/EGK tanácsi irányelvnek a gépjármű-felelősségbiztosítás ellenőrzésére vonatkozó alkalmazásáról szóló, 2003. július 28-i 2003/564/EK bizottsági határozat (2) előírta, hogy a tagállamoknak 2003. augusztus 1-jétől tartózkodniuk kell a rendszerint más tagállam területén, vagy Ciprus, a Cseh Köztársaság, Horvátország, Izland, Magyarország, Norvégia, Svájc, Szlovákia és Szlovénia területén üzemben tartott járművek esetében a felelősségbiztosítás ellenőrzésétől.

(3)

A megállapodás hatályát az 1. függelékkel kiterjesztették Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia és Málta irodáira. A 72/166/EGK tanácsi irányelvnek a gépjármű-felelősségbiztosítás ellenőrzésére vonatkozó alkalmazásáról szóló, 2004. április 2-i 2004/332/EK bizottsági határozat (3) előírta, hogy a tagállamoknak 2004. április 30-tól tartózkodniuk kell a rendszerint Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia és Málta területén üzemben tartott járművek esetében a felelősségbiztosítás ellenőrzésétől.

(4)

A megállapodás hatályát a 2. függelékkel kiterjesztették Andorra irodáira. A 72/166/EGK tanácsi irányelvnek a gépjármű-felelősségbiztosítás ellenőrzésére vonatkozó alkalmazásáról szóló, 2005. november 29-i 2005/849/EK bizottsági határozat (4) előírta, hogy a tagállamoknak 2006. január 1-jétől tartózkodniuk kell a rendszerint Andorra területén üzemben tartott járművek esetében a felelősségbiztosítás ellenőrzésétől.

(5)

A megállapodás hatályát a 3. függelékkel kiterjesztették Bulgária és Románia irodáira. A 72/166/EGK tanácsi irányelvnek a gépjármű-felelősségbiztosítás ellenőrzésére vonatkozó alkalmazásáról szóló, 2007. július 9-i 2007/482/EK bizottsági határozat (5) előírta, hogy a tagállamoknak 2007. augusztus 1-jétől tartózkodniuk kell a rendszerint Bulgária és Románia területén üzemben tartott járművek esetében a felelősségbiztosítás ellenőrzésétől. 2008. május 29-én a nemzeti biztosítási irodák az 1–3. függelék beépítésével egységes szerkezetbe foglalták a megállapodást.

(6)

2011. május 26-án a tagállamok nemzeti biztosítási irodái, valamint Andorra, Horvátország, Izland, Norvégia és Svájc nemzeti irodái aláírták az egységes szerkezetbe foglalt megállapodáshoz csatolt 1. függeléket, amellyel a megállapodást kiterjesztették Szerbia nemzeti biztosítási irodájára. A függelék tartalmazza a rendszerint Szerbia területén üzemben tartott és a megállapodás hatálya alá tartozó járművek tekintetében a biztosítási ellenőrzéseket eltörlő gyakorlati rendelkezéseket.

(7)

Így valamennyi feltétel teljesül a gépjármű-felelősségbiztosítás ellenőrzésének a rendszerint Szerbia területén üzemben tartott járművek esetében a 2009/103/EK irányelvvel összhangban történő eltörléséhez,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

2012. január 1-jétől a tagállamok tartózkodnak a gépjármű-felelősségbiztosítás ellenőrzésétől a rendszerint Szerbia területén üzemben tartott és az Európai Gazdasági Térség tagállamai és más társult államok nemzeti biztosítási irodái közötti megállapodás 1. függelékének hatálya alá tartozó járművek esetében.

2. cikk

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az e határozat alkalmazása érdekében hozott intézkedésekről.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 22-én.

a Bizottság részéről

Michel BARNIER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 263., 2009.10.7., 11. o.

(2)  HL L 192., 2003.7.31., 23. o.

(3)  HL L 105., 2004.4.14., 39. o.

(4)  HL L 315., 2005.12.1., 16. o.

(5)  HL L 180., 2007.7.10., 42. o.