ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2011.302.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 302

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. november 19.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Értesítés az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről kötött megállapodást módosító megállapodás hatálybalépéséről

1

 

*

Értesítés az Európai Unió, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásnak a Liechtensteini Hercegségre történő kiterjesztéséről szóló, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között létrejött kiegészítő megállapodás módosításáról szóló megállapodás hatálybalépéséről

2

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1183/2011/EU rendelete (2011. november 14.) az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 521/2008/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1184/2011/EU rendelete (2011. november 14.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa és IV övezetben, a IIa, IIIb és IIIc övezet uniós vizein, valamint a 22–32. alkörzetben folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

6

 

*

A Bizottság 1185/2011/EU rendelete (2011. november 14.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az V övezet uniós és nemzetközi vizein, valamint a XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról

8

 

*

A Bizottság 1186/2011/EU rendelete (2011. november 15.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által a IV övezetnek az é. sz. 53° 30′-től északra fekvő uniós és norvég vizein folytatott heringhalászat tilalmáról

10

 

*

A Bizottság 1187/2011/EU rendelete (2011. november 15.) a Dánia lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa övezetben, valamint a 22–32. alkörzet uniós vizein folytatott, északi menyhalra irányuló halászat tilalmáról

12

 

*

A Bizottság 1188/2011/EU rendelete (2011. november 15.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a IV övezetben, a IIa övezet uniós vizein, valamint a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívül eső részén folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

14

 

*

A Bizottság 1189/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 18.) az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló 2010/24/EU tanácsi irányelv egyes rendelkezéseivel kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról

16

 

*

A Bizottság 1190/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 18.) az 1730/2006/EK rendeletnek és az 1138/2007/EK rendeletnek a benzoesav (VevoVitall) takarmány-adalékanyagra megadott engedély jogosultjának neve tekintetében történő módosításáról ( 1 )

28

 

*

A Bizottság 1191/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 18.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermékágazatban a tagállamok által a Bizottságnak küldött értesítések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 479/2010/EU rendelet módosításáról

30

 

 

A Bizottság 1192/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

32

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

19.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/1


Értesítés az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről kötött megállapodást módosító megállapodás hatálybalépéséről

Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről kötött megállapodást módosító, 2011. május 17-én Brüsszelben aláírt megállapodás (1) hatálybalépéséhez szükséges eljárások 2011. október 21-én lezárultak. Következésképpen e megállapodás, annak 3. cikke (3) bekezdésével összhangban, 2011. december 1-jén hatályba lép.


(1)  HL L 297., 2011.11.16., 3. o.


19.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/2


Értesítés az Európai Unió, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásnak a Liechtensteini Hercegségre történő kiterjesztéséről szóló, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között létrejött kiegészítő megállapodás módosításáról szóló megállapodás hatálybalépéséről

Az Európai Unió, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásnak a Liechtensteini Hercegségre történő kiterjesztéséről szóló, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között létrejött kiegészítő megállapodás módosításáról szóló, 2011. május 17-én Brüsszelben aláírt megállapodás (1) hatálybalépéséhez szükséges eljárások 2011. október 21-én lezárultak. Következésképpen e megállapodás, annak 3. cikkével összhangban, 2011. december 1-jén hatályba lép.


(1)  HL L 297., 2011.11.16., 49. o.


RENDELETEK

19.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/3


A TANÁCS 1183/2011/EU RENDELETE

(2011. november 14.)

az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 521/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 187. és 188. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozást (a továbbiakban: az FCH közös vállalkozás) 2008. május 30-án a 2008. május 30-i 521/2008/EK tanácsi rendelettel (2) hozták létre az alapító tagjai: az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiával Foglalkozó Közös Technológiai Kezdeményezés Ipari Csoport (a továbbiakban: az Ipari Csoport) és a Bizottság.

(2)

A Kutatási Csoport 2008. július 14-én vált az FCH közös vállalkozás tagjává. A Kutatási csoport mind pénzben, mind természetben hozzájárul az FCH közös vállalkozás célkitűzéseinek a megvalósításához. Az FCH közös vállalkozás sajátos összetételét, a működésére vonatkozó szabályokat, valamint tevékenységének természetét, céljait és körét figyelembe véve a Kutatási Csoport tagjai az Ipari Csoport tagjaival azonos feltételekkel profitálhatnak az elért eredményekből. Ezért a hozzájárulások egymásnak való megfelelésének vonatkozásában indokolt lehetővé tenni mind az Ipari Csoport, mind a Kutatási Csoport természetbeni hozzájárulásainak a figyelembevételét.

(3)

A Kutatási Csoport az FCH közös vállalkozás tagjává vált, ezért az 521/2008/EK rendelethez csatolt, az FCH közös vállalkozás alapszabálya (a továbbiakban: az alapszabály) értelmében indokolt átgondolni, hogy a kutatószervezetek (köztük az egyetemek és a kutatóközpontok) természetbeni hozzájárulásai megfeleljenek az Unió hozzájárulásainak.

(4)

Az FCH közös vállalkozás több mint két éve működik, és ez alatt az idő alatt a pályáztatás teljes ciklusát lebonyolította: pályázati felhívásokat tett közzé, pályázatokat bírált el, finanszírozási tárgyalásokat folytatott és támogatási megállapodásokat kötött. Ezen időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az FCH közös vállalkozás keretében megvalósuló projektek hozzájárulásainak legfelső mértékét az összes résztvevő esetében jelentős mértékben csökkenteni kellett. Emiatt az FCH közös vállalkozás cselekvéseiben való részvétel jelentősen elmaradt a kezdeti várakozásoktól.

(5)

Az irányítótestület jóváhagyta az 521/2008/EK rendelet módosításait.

(6)

A tevékenységekben részt vevő összes jogalany által nyújtott természetbeni hozzájárulásoknak a hozzájárulások egymásnak való megfelelésének vizsgálata során történő figyelembevételével elismerhető lenne a Kutatási Csoport tagsága és növelhető lenne a hozzájárulások mértéke, miközben továbbra is teljesülne a hozzájárulások egymásnak való megfelelésének alapelve, mint ahogy az is, hogy a különböző típusú résztvevőknek nyújtott hozzájárulások csökkentése méltányos és kiegyensúlyozott módon történjék.

(7)

Az FCH közös vállalkozás programirodájának (a továbbiakban: a programiroda) üzemeltetési költségeit a három tagnak kell viselnie. Indokolt úgy rendelkezni, hogy az FCH közös vállalkozás valamennyi tagja azonos időütemezés szerint teljesítse befizetéseit.

(8)

A hozzájárulások egymásnak való nem megfelelése esetén alkalmazandó intézkedések vonatkozásában a Bizottságot mérlegelési jogkörrel kell felruházni.

(9)

A hozzájárulások mértékének meghatározása jelenleg a beérkező pályázatok elbírálása után történik. Annak érdekében, hogy a kedvezményezettek előre felbecsülhessék a várható hozzájárulás mértékét, lehetővé kell tenni, hogy minden pályázati felhívás megjelölje a hozzájárulás legalsó mértékét.

(10)

Az 521/2008/EK rendeletet mindezeknek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 521/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

a 6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az FCH közös vállalkozás saját belső pénzügyi ellenőrzési kapacitással rendelkezhet.”;

2.

a melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az 521/2008/EK rendelet melléklete 12. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére e módosító rendelet nem érinti az FCH közös vállalkozás által e rendelet hatálybalépése előtt megkötött támogatási megállapodásokból és más szerződésekből eredő jogokat és kötelezettségeket. E módosító rendelet nem érinti különösen az azokban megállapított hozzájárulások legfelső határait.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Mindazonáltal e rendelet mellékletének 2. a) pontját 2008. július 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. SAWICKI


(1)  A 2011. szeptember 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 153., 2008.6.12., 1. o.


MELLÉKLET

Az 521/2008/EK rendelethez csatolt, az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás alapszabálya a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdésben az első és második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

biztosítja, hogy hozzájárulása az FCH közös vállalkozás forrásaihoz, amely az FCH közös vállalkozás üzemeltetési költségeinek 50 %-át fedezi, ezen alapszabály 12. cikkével összhangban előre, készpénzben kerüljön teljesítésre, és a hozzájárulás átutalása az FCH közös vállalkozás költségvetése részére megállapodás szerinti részletekben történjen,

biztosítja, hogy az ágazat és a többi kedvezményezett együttes hozzájárulása az FCH közös vállalkozás által finanszírozott KTF-tevékenységekhez legalább akkora legyen, mint az Unió hozzájárulása,”;

b)

a (3) bekezdésben a második albekezdés negyedik francia bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„—

biztosítja, hogy hozzájárulása az FCH közös vállalkozás forrásaihoz, amely az FCH közös vállalkozás üzemeltetési költségeinek 1/12-ed részét fedezi, ezen alapszabály 12. cikkével összhangban előre, készpénzben kerüljön teljesítésre, és a hozzájárulás átutalása az FCH közös vállalkozás költségvetése részére megállapodás szerinti részletekben történjen.”.

2.

A 12. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az FCH közös vállalkozás működési költségei részben az Unió pénzügyi hozzájárulása, részben a tevékenységeiben részt vevő jogalanyok természetbeni hozzájárulásai révén kerülnek finanszírozásra. A részt vevő jogalanyok hozzájárulásának legalább akkorának kell lennie, mint az Unió pénzügyi hozzájárulásának.

A bevételeket az 1982/2006/EK határozatban előírt részvételi szabályokkal összhangban kell kezelni.

Ezt a bekezdést akkortól fogva kell alkalmazni, amikor a Kutatási Csoport az FCH közös vállalkozás tagjává vált.”;

b)

a (7) bekezdésben a második és a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ha a vizsgálat megállapítja, hogy a részt vevő jogalanyoktól származó természetbeni hozzájárulás szintje nem éri el az előírt szintet, a Bizottság a következő évre nézve csökkentheti hozzájárulását.

Ha megállapítást nyer, hogy a részt vevő jogalanyoktól származó természetbeni hozzájárulás szintje két egymást követő évben nem éri el az előírt szintet, a Bizottság javasolhatja a Tanácsnak az FCH közös vállalkozás megszüntetését.”,

3.

A 15. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Az irányítótestület dönthet úgy, hogy egy adott pályázati felhívásban a résztvevők minden egyes kategóriájára nézve meghatározza a hozzájárulás legalsó mértékét.”.


19.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/6


A BIZOTTSÁG 1184/2011/EU RENDELETE

(2011. november 14.)

a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa és IV övezetben, a IIa, IIIb és IIIc övezet uniós vizein, valamint a 22–32. alkörzetben folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2011. évre történő meghatározásáról szóló, 2011. január 18-i 57/2011/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2011. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2011-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2011. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 14-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 24., 2011.1.27., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

73/T&Q

Tagállam

Svédország

Állomány

POK/2A34.

Faj

Fekete tőkehal (Pollachius virens)

Terület

IIIa és IV; a IIa, IIIb és IIIc övezet uniós vizei, valamint a 22–32. alkörzet

Időpont

2011.10.31.


19.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/8


A BIZOTTSÁG 1185/2011/EU RENDELETE

(2011. november 14.)

a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az V övezet uniós és nemzetközi vizein, valamint a XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2011. évre történő meghatározásáról szóló, 2011. január 18-i 57/2011/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2011. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2011-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2011. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 14-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 24., 2011.1.27., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

72/T&Q

Tagállam

Portugália

Állomány

RED/51214D

Faj

Vörös álsügérek (mélyvízi) (Sebastes spp.)

Terület

Az V övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

Időpont

2011.10.24.


19.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/10


A BIZOTTSÁG 1186/2011/EU RENDELETE

(2011. november 15.)

a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által a IV övezetnek az é. sz. 53° 30′-től északra fekvő uniós és norvég vizein folytatott heringhalászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2011. évre történő meghatározásáról szóló, 2011. január 18-i 57/2011/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2011. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2011-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2011. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 15-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 24., 2011.1.27., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

75/T&Q

Tagállam

Franciaország

Állomány

HER/4AB.

Faj

Hering (Clupea harengus)

Terület

A IV övezetnek az é. sz. 53° 30’-től északra fekvő uniós és norvég vizei

Időpont

2011.10.23.


19.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/12


A BIZOTTSÁG 1187/2011/EU RENDELETE

(2011. november 15.)

a Dánia lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa övezetben, valamint a 22–32. alkörzet uniós vizein folytatott, északi menyhalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2011. évre történő meghatározásáról szóló, 2011. január 18-i 57/2011/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2011. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2011-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2011. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 15-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 24., 2011.1.27., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

70/T&Q

Tagállam

Dánia

Állomány

LIN/3A/BCD

Faj

Északi menyhal (Molva molva)

Terület

IIIa; a 22–32. alkörzet uniós vizei

Időpont

2011.10.17.


19.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/14


A BIZOTTSÁG 1188/2011/EU RENDELETE

(2011. november 15.)

a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a IV övezetben, a IIa övezet uniós vizein, valamint a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívül eső részén folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2011. évre történő meghatározásáról szóló, 2011. január 18-i 57/2011/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2011. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2011-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

cikk A

kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2011. évi halászati kvótáját.

cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 15-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 24., 2011.1.27., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

74/T&Q

Tagállam

Svédország

Állomány

COD/2A3AX4

Faj

Közönséges tőkehal (Gadus morhua)

Terület

IV; a IIa övezet uniós vizei; a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívül eső része

Időpont

2011.10.31.


19.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/16


A BIZOTTSÁG 1189/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 18.)

az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló 2010/24/EU tanácsi irányelv egyes rendelkezéseivel kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2010. március 16-i, 2010/24/EU tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 26. cikkére,

mivel:

(1)

A 2010/24/EU irányelv jelentősen módosította az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó szabályokat, és újra meghatározta a Bizottság végrehajtási hatásköreit a 2008/55/EK tanácsi irányelvben (2) foglaltakkal kapcsolatban. Ezért helyénvaló a Bizottság által elfogadott meglévő végrehajtási szabályokat egy új végrehajtási rendelettel felváltani.

(2)

Az illetékes hatóságok közötti gyors kommunikáció biztosítása érdekében részletes szabályokat kell elfogadni, figyelembe véve a megkeresett és a megkereső hatóságok közötti kommunikációval kapcsolatos gyakorlati intézkedéseket és határidőket.

(3)

A jogbiztonság garantálása érdekében helyénvaló annak megállapítása, hogy a dokumentumok érvényességét nem érinti az a tény, hogy elektronikusan kerültek továbbításra.

(4)

Annak megerősítése érdekében, hogy a postai úton továbbított dokumentumokat egy illetékes hatóság küldi, helyénvaló különös szabályokat megállapítani a kommunikáció e formájára vonatkozóan.

(5)

A megfelelő adatok és információk továbbításának biztosítása érdekében ki kell alakítani a kézbesítési megkeresést kísérő standard űrlapok mintáit, valamint a megkeresett tagállamban a végrehajtást engedélyező okirat mintáit.

(6)

A jogbiztonság biztosítása érdekében kifejezetten meg kell határozni a megkeresett tagállam által a megkereső tagállam kérésére teljesített kézbesítések joghatását.

(7)

A jogbiztonság biztosítása érdekében azt is meg kell határozni, hogy a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okirat kézbesítése vagy közlése semmilyen hatással nincs a végrehajtást engedélyező eredeti okirat kézbesítésének következményeire, és hogy a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező felülvizsgált okirat semmilyen hatással nincs az eredeti követelésre vagy a végrehajtást engedélyező eredeti okiratra.

(8)

Az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2008/55/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. november 28-i 1179/2008/EK bizottsági rendeletet (3) hatályon kívül kell helyezni.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a behajtási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Ez a rendelet megállapítja a 2010/24/EU irányelv 5. cikke (1) bekezdésének, 8. cikkének, 10. cikkének, 12. cikke (1) bekezdésének, 13. cikke (2), (3), (4) és (5) bekezdésének, 15. cikkének, 16. cikke (1) bekezdésének és 21. cikke (1) bekezdésének részletes végrehajtási szabályait, ideértve a behajtott összegek átváltására, átutalására vonatkozó részletes szabályokat, valamint a hatóságok közötti információközlés lehetséges eszközeit.

2. cikk

1.   A 2010/24/EU irányelv 5. cikkének (1) bekezdése, 8. cikke, 10. cikke és 16. cikkének (1) bekezdése szerinti összes információkéréssel, kézbesítéssel, behajtással vagy biztosítási intézkedéssel kapcsolatos megkeresést (a továbbiakban: „a segítségnyújtás iránti megkeresések”), minden kísérő okiratot, formanyomtatványt és egyéb dokumentumot, valamint a szóban forgó megkeresésekre tekintettel közölt minden egyéb információt a CCN-hálózaton belül kell elküldeni, kivéve, ha az technikai okokból kivitelezhetetlen.

2.   Az elektronikus vagy nyomtatott formában továbbított dokumentumok ugyanolyan joghatással bírnak, mint a postai úton továbbítottak.

3.   Amennyiben a megkeresést a CCN-hálózaton keresztül nem lehet továbbítani, akkor postán kell továbbítani. Ebben az esetben a következő szabályokat kell alkalmazni:

a)

a megkeresést a megkereső hatóság adott megkeresésre felhatalmazott tisztviselője írja alá.

b)

a 2010/24/EU irányelv 8. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett, a kézbesítési megkeresést kísérő egységes formanyomtatványt (a továbbiakban: „az egységes kézbesítési formanyomtatvány”) vagy az említett irányelv 12. cikkében említett, a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okiratot a megkereső hatóság megfelelően felhatalmazott tisztviselője írja alá.

c)

amennyiben a megkereséshez az egységes kézbesítési formanyomtatványon vagy a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okiraton kívüli egyéb dokumentum másolatát mellékelték, akkor a megkereső hatóságnak a másolaton a székhelyéül szolgáló tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén a „hitelesített valódi másolat” felirat, a hitelesítő tisztviselő neve és a szóban forgó hitelesítés időpontjának feltüntetésével igazolnia kell, hogy a szóban forgó másolat megfelel az eredetinek.

Az első albekezdés b) pontjának alkalmazásában a tagállamok a jelen rendelet I. mellékletében meghatározott mintának megfelelően kialakított egységes kézbesítési formanyomtatványt, valamint a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, a jelen rendelet II. mellékletében meghatározott mintának megfelelően kialakított egységes okiratot kötelesek használni.

4.   Ha az egységes kézbesítési formanyomtatványt vagy a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okiratot elektronikus úton továbbítják, szerkezetüket és elrendezésüket az illetékes hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében hozzá lehet igazítani az elektronikus kommunikációs rendszer követelményeihez, feltéve, hogy a benne szereplő adatok és információk nem módosulnak jelentősen az I. és a II. mellékletben meghatározott mintákhoz képest.

3. cikk

1.   A megkereső hatóság segítségnyújtás iránti megkeresést nyújthat be egy adott követelésre, illetve több követelésre vonatkozóan, amennyiben egy és ugyanazon személytől behajtandó követelésekről van szó.

2.   Az információkérés, a behajtási megkeresés vagy a biztosítási intézkedésekre irányuló megkeresés a következő személyek bármelyikére vonatkozhat:

a)

a főadós vagy valamely társadós;

b)

az adóson (társadóson) kívül bármilyen olyan személy, aki a megkereső hatóság székhelyéül szolgáló tagállam hatályban lévő jogszabályai értelmében felel az adók, vámok, illetékek és egyéb intézkedések rendezéséért vagy az említett adókkal, vámokkal, illetékekkel és egyéb intézkedésekkel kapcsolatos egyéb követelésekért;

c)

az a) vagy b) pontban említett személyek vagyontárgyait birtokló, illetve velük szemben tartozással rendelkező harmadik személy.

4. cikk

A megkeresett hatóság saját tagállamának hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén, illetve a megkereső és a megkeresett hatóság közötti megállapodás szerinti nyelven továbbítja a 2010/24/EU irányelv 5. cikkének (1) bekezdése, 8. cikke, 10. cikke és 16. cikkének (1) bekezdése szerinti információt és egyéb adatokat a megkereső hatóságnak.

5. cikk

Amennyiben a megkeresett hatóság megtagadja a segítségnyújtás iránti megkeresés elintézését, értesíti a megkereső hatóságot a megtagadás okáról, megjelölve a 2010/24/EU irányelv azon rendelkezéseit, amelyekre döntését alapítja. Ezt az értesítést a megkeresett hatóság döntésének meghozatalát követően azonnal, de legfeljebb a megkeresés kézhezvételének visszaigazolásától számított egy hónapon belül megküldi.

6. cikk

Minden egyes információkérésben, behajtási megkeresésben vagy biztosítási intézkedésekre irányuló megkeresésben jelezni kell, ha bármilyen egyéb hatósághoz is intéztek hasonló megkeresést.

II.   FEJEZET

INFORMÁCIÓKÉRÉS

7. cikk

A megkeresett hatóság az információkérés kézhezvételét a lehető legkorábban, de legfeljebb a kézhezvételtől számított hét naptári napon belül visszaigazolja.

A megkeresett hatóság a megkeresés kézhezvételét követően szükség szerint bekéri a további szükséges információkat a megkereső hatóságtól. A megkereső hatóság megad minden olyan további szükséges információt, amelyhez rendes körülmények között hozzáfér.

8. cikk

1.   A megkeresett hatóság a kért információ minden részletét eljuttatja a megkereső hatóságnak, ahogy és amikor azt megszerezte.

2.   Amennyiben az adott esetre vonatkozóan a kért információ ésszerű időn belül részben vagy egyáltalán nem szerezhető be, a megkeresett hatóság tájékoztatja erről a megkereső hatóságot, és jelzi a vonatkozó okokat.

A megkeresett hatóság a megkeresés kézhezvételének visszaigazolásától számított hat hónap elteltével minden esetben tájékoztatja a megkereső hatóságot a kért információ beszerzése céljából lefolytatott vizsgálat eredményéről.

A megkeresett hatóságtól kapott információk alapján a megkereső hatóság felkérheti a megkeresett hatóságot vizsgálatának folytatására. Ezt a megkeresést a megkeresett hatóság által végrehajtott vizsgálat eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított két hónapon belül kell megküldeni, és azt a megkeresett hatóság az eredeti megkeresésre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kezeli.

9. cikk

A megkereső hatóság bármikor visszavonhatja a megkeresett hatóságnak elküldött információkérést. A visszavonásról szóló döntést eljuttatja a megkeresett hatóságnak.

III.   FEJEZET

KÉZBESÍTÉSI MEGKERESÉS

10. cikk

1.   Minden kézbesítési megkeresésnek tartalmaznia kell minden egyes olyan dokumentum eredeti vagy hiteles másolati példányát, amelynek kézbesítését kérik.

A megkeresést a 2010/24/EU irányelv 8. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerint kísérő egységes kézbesítési formanyomtatványt a megkereső hatóság köteles kitölteni, illetve azt a megkereső hatóság felelősségi körében kell kitölteni. Ez a formanyomtatvány információt szolgáltat a címzettnek azokról a dokumentumokról, amelyek tekintetében a kézbesítési segítségnyújtást kérik.

2.   Az egységes kézbesítési formanyomtatványban megemlített információkra az alábbiak vonatkoznak:

a)

meg kell említeni a követelés összegét, amennyiben az már megállapításra került;

b)

azt az időszakot, amelyen belül a kézbesítésnek meg kell történnie, oly módon is fel lehet tüntetni, hogy közlik azt az időpontot, amely előtt a megkereső hatóság szándéka szerint a kézbesítésnek meg kell történnie.

11. cikk

A kézbesítési megkeresés a 2010/24/EU irányelv 3. cikkének c) pontjában említett bármely személyre vonatkozhat, akinek – a megkereső tagállam hatályban lévő jogszabályaival összhangban – tájékoztatást kell kapnia a személyét érintő összes dokumentumról.

12. cikk

1.   A megkeresett hatóság a kézbesítési megkeresés kézhezvételét a lehető legkorábban, de legfeljebb a kézhezvételtől számított hét naptári napon belül visszaigazolja.

A megkeresett hatóság a kézbesítési megkeresés kézhezvételét követően meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy a székhelyéül szolgáló tagállam hatályban lévő jogszabályaival összhangban teljesítse a kézbesítést.

A megkeresett hatóság szükség esetén, a kézbesítési megkeresésben feltüntetett kézbesítési határidő veszélyeztetése nélkül, további információt kér a megkereső hatóságtól.

A megkereső hatóság megadja mindazt a további információt, amelyhez rendes körülmények között hozzáfér.

2.   A megkeresett hatóság tájékoztatja a megkereső hatóságot a kézbesítés időpontjáról, mihelyt az megtörtént, olyan módon, hogy a kézbesítést igazolja a megkereső hatóság részére visszaküldött, megkeresést szolgáló formanyomtatványon.

13. cikk

1.   A megkeresett tagállam által a hatályos nemzeti jogszabályai és közigazgatási gyakorlata szerint teljesített kézbesítés úgy tekintendő, hogy a megkereső tagállamban ugyanolyan hatású, mintha maga a megkereső tagállam hajtotta volna végre saját hatályos nemzeti jogszabályai és közigazgatási gyakorlata szerint.

2.   Az egynél többféle adóval, vámmal, illetékkel vagy egyéb intézkedéssel kapcsolatos dokumentum kézbesítése akkor tekintendő érvényesnek, ha a megkeresett tagállam olyan hatósága teljesíti, amely a kézbesített dokumentumban említett adók, vámok, illetékek vagy egyéb intézkedések közül legalább az egyik tekintetében illetékes, feltéve, hogy ezt a megkeresett tagállam nemzeti joga megengedi.

14. cikk

A kézbesítés céljából a megkeresett tagállam saját hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén, nemzeti jogával összhangban használhatja a 10. cikk (1) bekezdésében említett egységes kézbesítési formanyomtatványt.

IV.   FEJEZET

BEHAJTÁSI VAGY BIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉSEKRE IRÁNYULÓ MEGKERESÉSEK

15. cikk

A behajtási vagy biztosítási intézkedésekre irányuló megkereséseknek nyilatkozatot kell tartalmazniuk arról, hogy a kölcsönös segítségnyújtási eljárás elindításának a 2010/24/EU irányelvben lefektetett feltételei teljesültek.

16. cikk

1.   A behajtási vagy biztosítási intézkedésekre irányuló megkeresést kísérő, a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okiratot a megkereső hatóság köteles kitölteni, illetve azt a megkereső hatóság felelősségi körében kell kitölteni a megkereső tagállamban végrehajtást engedélyező eredeti okirat alapján.

A 2010/24/EU irányelv 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett azon közigazgatási szankciók, bírságok, díjak és pótdíjak, valamint az említett irányelv 2. cikke (2) bekezdésének c) pontjában szereplő azon kamatok és költségek, amelyek – a megkereső tagállam hatályos szabályainak megfelelően – a végrehajtást engedélyező eredeti okirat keltétől a behajtási megkeresés elküldésének dátumát megelőző időpontig esedékesek lehetnek, feltüntethetők a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okiratban.

2.   Több követelés és több személy tekintetében egyetlen, a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okirat is kibocsátható, a megkereső tagállamban végrehajtást engedélyező eredeti okiratnak megfelelően.

3.   Amennyiben a megkereső tagállamban több követelés tekintetében végrehajtást engedélyező eredeti okiratokat már felváltották egy átfogó, a tagállamban az összes szóban forgó követelés végrehajtását engedélyező okirattal, a megkeresett tagállamban a végrehajtást engedélyező, egységes okirat alapulhat a megkereső tagállamban végrehajtást engedélyező eredeti okiratokon vagy az említett eredeti okiratokat a megkereső tagállamban átcsoportosító átfogó okiraton.

4.   Azoknak a követeléseknek a végrehajtása érdekében, amelyek tekintetében behajtási segítségnyújtást kértek, a megkeresett tagállam alkalmazhatja az adott tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okiratot saját hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén, nemzeti jogával összhangban.

17. cikk

A behajtási vagy biztosítási intézkedésekre irányuló megkeresés címzettje nem hivatkozhat a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okirat kézbesítésére vagy közlésére a követelés vagy a végrehajtást engedélyező eredeti okirat megtámadására vonatkozó határidő meghosszabbításának vagy újrakezdésének kérelmezése érdekében, ha azt érvényesen kézbesítették.

18. cikk

1.   Amennyiben a megkeresett tagállam pénzneme eltér a megkereső tagállam pénznemétől, a megkereső hatóság mindkét pénznemben megállapítja a behajtandó követelés összegét.

2.   A behajtási segítségnyújtás körében alkalmazandó átváltási árfolyam az Európai Unió Hivatalos Lapjában a megkeresés elküldését megelőzően megjelent legutóbbi átváltási árfolyam lesz.

19. cikk

1.   A megkeresett hatóság a lehető legkorábban, de legfeljebb a behajtási vagy biztosítási intézkedésekre irányuló megkeresés kézhezvételtől számított hét naptári napon belül visszaigazolja a megkeresés átvételét.

2.   Ha szükséges, a megkeresett hatóság kérheti a megkereső hatóságot, hogy bocsásson rendelkezésre további információkat vagy hogy töltse ki a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okiratot. A megkereső hatóság megad minden olyan további szükséges információt, amelyhez rendes körülmények között hozzáfér.

20. cikk

1.   Amennyiben az adott eset sajátosságaira tekintettel a követelés ésszerű időn belül részben vagy egyáltalán nem hajtható be, illetve biztosítási intézkedések nem hozhatók, a megkeresett hatóság tájékoztatja erről a megkereső hatóságot, és jelzi a vonatkozó okokat.

A megkereső hatóság a megkeresett hatóságtól kapott információk alapján felkérheti ez utóbbit a behajtásra vagy a biztosítási intézkedésekre irányuló eljárás ismételt megindítására. Ezt a megkeresést az eljárás eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított két hónapon belül kell megküldeni, és azt a megkeresett hatóság az eredeti megkeresésre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

2.   A megkeresett hatóság legkésőbb a megkeresés kézhezvételének visszaigazolásától számított minden hat hónapos időszak elteltével tájékoztatja a megkereső hatóságot a behajtásra vagy a biztosítási intézkedésekre vonatkozó eljárás előrehaladásáról vagy eredményéről.

21. cikk

1.   A megkereső hatóság a megkeresett hatóságot értesíti minden, a követelés vagy az annak végrehajtását engedélyező okirat megtámadására vonatkozó, a megkereső hatóság tagállamában megtett intézkedésről közvetlenül azután, hogy értesült róla.

2.   Amennyiben a megkeresett tagállamban hatályban lévő jogszabályok vagy a közigazgatási gyakorlat nem teszik lehetővé a 2010/24/EU irányelv 14. cikke (4) bekezdésének második és harmadik albekezdése értelmében kérelmezett biztosítási intézkedéseket vagy behajtást, a megkeresett hatóság a lehető legkorábban, de legfeljebb az (1) bekezdésben említett értesítés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja erről a megkereső hatóságot.

3.   A megkeresett hatóság – közvetlenül azután, hogy értesült róla – értesíti a megkereső hatóságot minden olyan intézkedésről, amelyet a megkeresett tagállamban tesznek a 2010/24/EU irányelv 14. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében behajtott követelések visszatérítése vagy a vitatott követelések behajtásával kapcsolatos kártérítés érdekében.

A megkeresett hatóság a lehetőségekhez mérten bevonja a megkereső hatóságot a visszatérítendő vagy kártérítésként fizetendő összegek rendezési eljárásába. A megkeresett hatóság indokolt megkeresése alapján a megkereső hatóság e megkeresés kézhezvételétől számított két hónapon belül átutalja a megtérített összegeket és a kifizetett kártérítéseket.

22. cikk

1.   Amennyiben a behajtási vagy a biztosítási intézkedésekre irányuló megkeresés a követelés megfizetése vagy megszüntetése, illetve egyéb ok miatt tárgytalanná válik, a megkereső hatóság erről haladéktalanul tájékoztatja a megkeresett hatóságot, hogy ez utóbbi az általa megkezdett intézkedéseket leállíthassa.

2.   Amennyiben a behajtási vagy a biztosítási intézkedésekre irányuló megkeresés tárgyát képező követelés összege a 2010/24/EU irányelv 14. cikke (1) bekezdésében említett illetékes szerv határozata alapján módosul, a megkereső hatóság a megkeresett hatóságot tájékoztatja erről a határozatról, és – behajtás iránti megkeresés esetén – továbbítja a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, felülvizsgált, egységes okiratot. A megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, felülvizsgált, egységes okiratot a megkereső hatóság köteles elkészíteni, illetve azt a megkereső hatóság felelősségi körében kell elkészíteni a követelés összegét módosító határozat alapján.

3.   A megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, felülvizsgált, egységes okiratnak semmilyen következménye nincs az eredeti követelés, a megkereső tagállamban végrehajtást engedélyező, eredeti okirat vagy az előző albekezdésben említett határozat megtámadásával kapcsolatos lehetőségek tekintetében.

4.   Amennyiben a (2) bekezdésben említett módosítás a követelés összegének csökkentését jelenti, a megkeresett hatóság folytatja a behajtási vagy a biztosítási intézkedések megtételét, amely azonban a még fennálló összegre korlátozódik.

Amennyiben addig az időpontig, amikor a megkeresett hatóság tájékoztatást kap a követelés összegének csökkentéséről, az említett hatóság a még fennálló összeget meghaladó összeget hajtott be, a 23. cikkben említett átutalási eljárást viszont még nem indította meg, a megkeresett hatóság a túlfizetés összegét visszafizeti az arra jogosult személynek.

5.   Amennyiben a (2) bekezdésben említett módosítás a követelés összegének növekedését jelenti, a megkereső hatóság a behajtási vagy a biztosítási intézkedésekre irányuló kiegészítő megkeresést nyújthat be a megkeresett hatósághoz.

Ezzel a kiegészítő megkereséssel a megkeresett hatóság – amennyire lehetséges – a megkereső hatóság eredeti megkeresésével egyidejűleg foglalkozik. Amennyiben a folyamatban lévő eljárás előrehaladására való tekintettel nem lehetséges a kiegészítő és az eredeti megkeresés összevonása, a megkeresett hatóságnak csak akkor kell a kiegészítő megkeresésnek eleget tennie, ha az legalább a 2010/24/EU irányelv 18. cikkének (3) bekezdésében említett összegre vonatkozik.

6.   A követelés (2) bekezdésben említett módosításából eredő összegének a megkeresett hatóság tagállamának pénznemére történő átváltásakor a megkereső hatóság az eredeti megkeresésben alkalmazott árfolyamot veszi alapul.

23. cikk

1.   A megkereső hatóság részére a 2010/24/EU irányelv 13. cikkének (5) bekezdése szerint átutalandó összegeket a megkeresett tagállam pénznemében kell átutalni a megkereső hatóságnak.

A behajtott összegek átutalására a behajtástól számított két hónapon belül kerül sor.

Ha azonban a megkeresett hatóság által alkalmazott behajtási intézkedéseket olyan okból támadják meg, amely nem tartozik a megkereső tagállam felelősségi körébe, a megkeresett hatóság mindaddig várhat a megkereső tagállam követelésével kapcsolatban behajtott összegek átutalásával, amíg a vita rendezésre nem kerül, amennyiben az alábbi feltételek egyszerre teljesülnek:

a)

a megkeresett hatóság valószínűnek találja, hogy a szóban forgó jogvita kimenetele kedvező lesz az érintett félre nézve, és

b)

a megkereső hatóság nem jelentette ki, hogy visszafizeti a már átutalt összegeket, amennyiben a szóban forgó jogvita kimenetele kedvező az érintett félre nézve.

Ha a megkereső hatóság olyan nyilatkozatot tett, amely szerint vállalta a harmadik albekezdés b) pontjában említett visszafizetés teljesítését, köteles a visszafizetési kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül visszaszolgáltatni a megkeresett hatóság által már átutalt behajtott összegeket. Ilyen esetben minden egyéb esedékes kártérítést kizárólag a megkeresett hatóság visel.

2.   A tagállamok illetékes hatóságai eltérő rendelkezésekről is megállapodhatnak a 2010/24/EU irányelv 18. cikke (3) bekezdésének megfelelően alkalmazott küszöbérték alatti összegek átutalása esetére.

24. cikk

Függetlenül attól az összegtől, amelyet a megkeresett hatóság a 2010/24/EU irányelv 13. cikkének (4) bekezdésében említett kamat útján hajtott be, a követelés a megkeresett hatóság tagállamának pénznemében kifejezett, e rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében említett árfolyam alapján számított összeg behajtásának arányában tekintendő behajtottnak.

V.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. cikk

Az 1179/2008/EK rendelet hatályát veszti.

26. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2012. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazható valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 84., 2010.3.31., 1. o.

(2)  HL L 150., 2008.6.10., 28. o.

(3)  HL L 319., 2008.11.29., 21. o.


I. MELLÉKLET

A kézbesített dokumentum(ok)ról információt szolgáltató egységes kézbesítési formanyomtatvány (továbbítandó a kézbesítés címzettjének)  (1)

A jelen dokumentum [a megkereső tagállam neve] illetékes hatósága által ezúton kézbesített dokumentumo(ka)t kíséri.

A jelen kézbesítés [a megkereső tagállam] illetékes hatóságainak dokumentumaira vonatkozik, amely hatóságok a 2010. március 16-i 2010/24/EU tanácsi irányelv 8. cikkének megfelelően kézbesítési segítségnyújtást kértek.

A.   A KÉZBESÍTÉS CÍMZETTJÉNEK AZONOSÍTÁSA

1.

Név:

2.

Cím:

3.

Születési idő:

4.

Születési hely:

B.   A KÉZBESÍTÉS CÉLJA

1.

Jelen kézbesítés célja:

a címzett tájékoztatása arról a dokumentumról (azokról a dokumentumokról), amely(ek)hez a jelen tájékoztató dokumentum csatolásra került.

az elévülési idő megszakítása a kézbesített dokumentum(ok)ban említett követelés(ek) tekintetében.

annak megerősítése, hogy a címzett köteles a C. pontban említett összegek megfizetésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetés elmulasztása esetén a hatóságok végrehajtási és/vagy biztosítási intézkedéseket hozhatnak a követelés(ek) behajtásának biztosítása érdekében. Ez a címzett számára többletköltségekkel járhat.

A jelen kézbesítésnek Ön a címzettje, mivel Önt az alábbiak valamelyikének tekintjük:

a főadós

társadós

az adóson (társadóson) kívül bármilyen olyan személy, aki a megkereső állam hatályban lévő jogszabályai értelmében felel az adók, vámok, illetékek és egyéb intézkedések rendezéséért vagy az említett adókkal, vámokkal, illetékekkel és egyéb intézkedésekkel kapcsolatos egyéb követelésekért

az adóson (társadóson) kívül bármilyen olyan személy, aki birtokában tartja az adós (társadós) vagy bármilyen más, felelősséggel tartozó személy vagyontárgyait, illetve akinek az említettekkel szemben tartozása van

olyan harmadik személy, akire hatással lehetnek más személyekre vonatkozó végrehajtási intézkedések.

(Az alábbi információ akkor kerül feltüntetésre, ha a kézbesítés címzettje az adóson (társadóson) kívül bármilyen olyan személy, aki birtokában tartja az adós (társadós) vagy bármilyen más, felelősséggel tartozó személy vagyontárgyait, illetve akinek az említettekkel szemben tartozása van, vagy olyan harmadik személy, akire hatással lehetnek a más személyekre vonatkozó végrehajtási intézkedések: a kézbesített dokumentumok olyan adókra, vámokra és illetékekre vonatkozó követelésekkel kapcsolatosak, amelyekért a következő személy(ek) tartozik (tartoznak) felelősséggel: [név és (ismert vagy feltételezett) cím]).

2.

[A megkereső tagállam neve] megkereső hatósága felkérte [a megkeresett tagállam neve] illetékes hatóságait, hogy [dátum] előtt teljesítsék a jelen kézbesítést. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a dátum nem kapcsolódik kifejezetten egyetlen elévülési időhöz sem.

C.   A KÉZBESÍTETT DOKUMENTUM(OK) BEMUTATÁSA

1.

Hivatkozási szám:

A kézbesített dokumentum kelte:

2.

A kézbesített dokumentum jellege:

Adómegállapítás

Fizetési meghagyás

Közigazgatási jogorvoslati eljárást követően született határozat

Egyéb közigazgatási dokumentum:

A (bíróság neve) ítélete/végzése

Egyéb bírósági dokumentum

3.

Az érintett követelés neve (a megkereső tagállam nyelvén):

4.

A követelés jellege:

 a)

vám

 b)

hozzáadottérték-adó

 c)

jövedéki adó

 d)

jövedelem- vagy tőkeadó

 e)

biztosítási díjakra kiszabott adó

 f)

örökösödési és ajándékozási adó

 g)

ingatlanvagyonra vonatkozó, a fent említetteken kívüli nemzeti adók és illetékek

 h)

a szállítóeszközök használatával vagy tulajdonlásával kapcsolatos nemzeti adók és illetékek

 i)

a megkereső állam által vagy annak nevében kivetett egyéb adók, vámok és illetékek

 j)

a megkereső állam területi vagy közigazgatási alrendszerei által vagy azok nevében kivetett adók és illetékek, kivéve a helyi hatóságok által kivetett adókat és illetékeket

 k)

a helyi hatóságok által vagy azok nevében kivetett adók, vámok és illetékek

 l)

egyéb adózáson alapuló követelés

 m)

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) teljes vagy részleges finanszírozási rendszerének részét képező visszatérítések, intervenciók és egyéb intézkedések, köztük az e tevékenységekkel kapcsolatosan behajtandó összegek, valamint a cukorágazat piacának közös szervezése keretében előírt lefölözések és egyéb díjak.

5.

Az érintett követelés összege [a megkereső tagállam neve] pénznemében:

Főkövetelés összege:

Közigazgatási szankciók és bírságok:

[dátum]-ig esedékes kamat:

[dátum]-ig esedékes költségek:

A 3. pontban említett követeléshez kapcsolódó eljárásokhoz kibocsátott igazolások és hasonló okmányok díjai:

A jelen követelés teljes összege:

6.

Az 5. pontban említett összeget az alábbiak szerint kell megfizetni:

a következő időpont előtt:

a jelen kézbesítés időpontját követő [szám] naptári napon belül

haladéktalanul

A jelen fizetés címzettje:

A fizetés során alkalmazandó hivatkozás:

7.

Az ezúton kézbesített dokumentum(ok)ra válaszolhat.

A válaszadás utolsó napja:

A válaszadásra nyitva álló határidő:

Annak a hatóságnak a neve és címe, amely részére a válasz elküldhető:

8.

Jogorvoslati lehetőségek

A követelés vagy a kézbesített dokumentum(ok) megtámadására nyitva álló időszak már eltelt.

A megtámadásra nyitva álló utolsó nap:

A megtámadásra nyitva álló határidő:

Annak a hatóságnak a neve és címe, amelynél a jogorvoslati kérelmet be kell nyújtani:

Felhívjuk figyelmét, hogy a követeléssel, a végrehajtást engedélyező okirattal vagy a [a megkereső tagállam neve] hatóságaitól származó bármilyen egyéb dokumentummal kapcsolatos viták a 2010/24/EU tanácsi irányelv 14. cikkének megfelelően [a megkereső tagállam neve] illetékes szerveinek hatáskörébe és illetékességébe tartoznak.

Minden ilyen jogvitára a/az [megkereső tagállam neve]-ban/-ben alkalmazandó eljárási és nyelvi szabályok az irányadók.

Felhívjuk figyelmét, hogy a behajtás a jogorvoslatra nyitva álló időszak vége előtt is megkezdődhet.

9.

A mellékelt dokumentum(ok) tekintetében illetékes hivatal

Név

Cím

Telefon

E-mail

A nyelv, amelyen az illetékes hivatallal kapcsolatba lehet lépni

10.

További információ

a kézbesített dokumentum(ok)ról

és/vagy a kötelezettséggel szembeni jogorvoslati lehetőségekről

az alábbi hivataltól kérhető:

a mellékelt dokumentum(ok) tekintetében illetékes, a C.9. pontban említett hivataltól.

a következő hivataltól:


(1)  A dőlt betűvel szedett elemek nem kötelezőek.


II. MELLÉKLET

A megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okirat  (1)

   A 2010/24/EU TANÁCSI IRÁNYELV HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ KÖVETELÉSEKRE VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁST ENGEDÉLYEZŐ, EGYSÉGES OKIRAT

Kibocsátás időpontja:

   A 2010/24/EU TANÁCSI IRÁNYELV HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ KÖVETELÉSEKRE VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁST ENGEDÉLYEZŐ, FELÜLVIZSGÁLT, EGYSÉGES OKIRAT

Az eredeti egységes okirat kiadásának időpontja:

Felülvizsgálat időpontja:

A felülvizsgálat oka:  a [bíróság neve] ítélete/végzése  a [dátum]-án/-én hozott közigazgatási határozat

Hivatkozási szám:

A dokumentumot kiállító uniós tagállam:

Minden egyes uniós tagállam kérhet behajtási segítségnyújtást egy másik tagállamtól a 2010. március 16-i 2010/24/EU tanácsi irányelv 2. cikkében említett kifizetetlen követelésekkel kapcsolatban.

A megkeresett tagállam által hozott behajtási intézkedések a következőkön alapulnak:

a jelen irányelv 12. cikkének megfelelő, végrehajtást engedélyező, egységes okirat.

a jelen irányelv 15. cikkének megfelelő, végrehajtást engedélyező, felülvizsgált egységes okirat (figyelembe kell venni a jelen irányelv 14. cikkének (1) bekezdésében említett illetékes szerv határozatát).

A jelen dokumentum a végrehajtást engedélyező, egységes [felülvizsgált] okirat. Az okirat az alábbiakban említett azon követeléssel (követelésekkel) kapcsolatos, amely(ek) [a megkereső tagállam neve]-ban/-ben kifizetetlen(ek) maradt(ak). A jelen követelés(ek) végrehajtására irányuló eredeti okiratot [a megkereső tagállam] nemzeti jogában előírtaknak megfelelően kézbesítették.

A követeléssel (követelésekkel) kapcsolatos viták a 2010/24/EU irányelv 14. cikkének megfelelően [a megkereső tagállam neve] illetékes szerveinek kizárólagos hatáskörébe és illetékességébe tartoznak. Minden ilyen jogorvoslati eljárást előttük kell megindítani a [megkereső tagállam neve]-ban/-ben hatályos eljárási és nyelvi szabályoknak megfelelően.

AZ ÉRINTETT KÖVETELÉS(EK) ÉS SZEMÉLY(EK) LEÍRÁSA

A KÖVETELÉS AZONOSÍTÁSA

1.

Hivatkozás:

2.

A követelés jellege:

 a)

vám

 b)

hozzáadottérték-adó

 c)

jövedéki adó

 d)

jövedelem- vagy tőkeadó

 e)

biztosítási díjakra kiszabott adó

 f)

örökösödési és ajándékozási adó

 g)

ingatlanvagyonra vonatkozó, a fent említetteken kívüli nemzeti adók és illetékek

 h)

a szállítóeszközök használatával vagy tulajdonlásával kapcsolatos nemzeti adók és illetékek

 i)

a (megkereső) állam által vagy annak nevében kivetett egyéb adók, vámok és illetékek

 j)

a (megkereső) állam területi vagy közigazgatási alrendszerei által vagy azok nevében kivetett adók, vámok és illetékek, kivéve a helyi hatóságok által kivetett adókat, vámokat és illetékeket

 k)

a helyi hatóságok által vagy azok nevében kivetett adók, vámok és illetékek

 l)

egyéb adózáson alapuló követelés

 m)

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) teljes vagy részleges finanszírozási rendszerének részét képező visszatérítések, intervenciók és egyéb intézkedések, köztük az e tevékenységekkel kapcsolatosan behajtandó összegek, valamint a cukorágazat piacának közös szervezése keretében előírt lefölözések és egyéb díjak.

3.

Az érintett adó/vám/illeték megnevezése:

4.

Az érintett időszak vagy időpont:

5.

A követelés megállapításának időpontja:

6.

A végrehajtás lehetővé válásának időpontja:

7.

A követelés (eredetileg esedékes – még esedékes) összege:

főkövetelés összege:

közigazgatási szankciók és bírságok:

a megkeresés elküldését megelőző napig felhalmozódott kamat:

a megkeresés elküldését megelőző napig felhalmozódott költségek:

az érintett adóhoz/vámhoz/illetékhez kapcsolódó közigazgatási eljárásokhoz kibocsátott igazolások és hasonló dokumentumok díjai;

a jelen követelés teljes összege:

8.

Az eredeti, a végrehajtást [a megkereső tagállam neve]-ban/-ben engedélyező, okirat kézbesítésének dátuma

9.

A követelés megállapításáért felelős hivatal: név, cím és egyéb elérhetőség:

10.

A követelésről és a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az alábbi helyen kérhető további információ:

a 9. pontban említett, a követelés megállapításáért felelős hivataltól

a végrehajtást engedélyező, egységes okiratért felelős hivataltól: név, cím és egyéb elérhetőség:

A VÉGREHAJTÁST ENGEDÉLYEZŐ NEMZETI OKIRAT(OK)BAN ÉRINTETT SZEMÉLY(EK) AZONOSÍTÁSA

1.

Név

2.

Cím

3.

A felelősség alapja:

főadós

társadós

az adóson (társadóson) kívül bármilyen olyan személy, aki felel az adók, vámok, illetékek és egyéb intézkedések rendezéséért vagy az említett adókkal, vámokkal, illetékekkel és egyéb intézkedésekkel kapcsolatos egyéb követelésekért


(1)  A dőlt betűvel szedett elemek nem kötelezőek.


19.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/28


A BIZOTTSÁG 1190/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 18.)

az 1730/2006/EK rendeletnek és az 1138/2007/EK rendeletnek a benzoesav (VevoVitall) takarmány-adalékanyagra megadott engedély jogosultjának neve tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Emerald Kalama Chemical BV kérelmeket nyújtott be az 1831/2003/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése szerint, amelyekben névmódosítást kér a benzoesav (VevoVitall) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről szóló, 2006. november 23-i 1730/2006/EK bizottsági rendeletben (2) és a benzoesav (VevoVitall) takarmány-adalékanyagként való új alkalmazásának engedélyezéséről szóló, 2007. október 1-jei 1138/2007/EK bizottsági rendeletben (3) megnevezett engedély jogosultja tekintetében.

(2)

A kérelmező szerint a DSM Special Products BV neve 2011. május 26-tól Emerald Kalama Chemical BV; jelenleg e vállalat birtokolja az említett adalékanyag értékesítési jogait. A kérelmező benyújtotta az állításait igazoló dokumentumokat.

(3)

Az engedély feltételeinek javasolt módosítása kizárólag adminisztratív jellegű, és nem vonja maga után az érintett adalékanyag újbóli értékelését. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságot értesítették a kérelemről.

(4)

Annak lehetővé tétele érdekében, hogy a kérelmező Emerald Kalama Chemical BV néven gyakorolhassa értékesítési jogait, meg kell változtatni az engedély feltételeit.

(5)

Az 1730/2006/EK rendeletet és az 1138/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Mivel az engedélyezési feltételek módosítására nem biztonsági okokból kerül sor, a már meglévő készletek felhasználására helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1730/2006/EK rendelet mellékletének 2. oszlopában a „DSM Special Products” szöveg helyébe az „Emerald Kalama Chemical BV” szöveg lép.

2. cikk

Az 1138/2007/EK rendelet mellékletének 2. oszlopában a „DSM Special Products” szöveg helyébe az „Emerald Kalama Chemical BV” szöveg lép.

3. cikk

Az e rendelet hatálybalépésének időpontját megelőzően alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelő, már meglévő készletek 2012. júniusig 9-ig továbbra is forgalomban maradhatnak és felhasználhatják.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  HL L 325., 2006.11.24., 9. o.

(3)  HL L 256., 2007.10.2., 8. o.


19.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/30


A BIZOTTSÁG 1191/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 18.)

az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermékágazatban a tagállamok által a Bizottságnak küldött értesítések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 479/2010/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 192. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 479/2010/EU bizottsági rendelet (2) 2. cikkének (4) bekezdése értelmében a tagállamok által a Bizottságnak bejelentett „gyártelepi ár” azon értékesítésekre utal, amelyekről a referencia-időszakban számlát állítottak ki.

(2)

Jóllehet a számlák megbízható hivatalos számviteli dokumentumok, de a tény, hogy az árak kizárólag számlákon alapulhatnak, megakadályozza a tagállamokat abban, hogy egyéb rendelkezésre álló, megbízható árforrásokat alkalmazzanak. A terméktől függően ezek az egyéb rendelkezésre álló megbízható árforrások jobban tükrözik a fennálló piaci helyzetet. Ennélfogva indokolt engedélyezni a referencia-időszakban kötött szerződésekből származó árak bejelentését.

(3)

A gyakorlat azt mutatta, hogy a 479/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett árak havi értesítési határidejét számos tagállamban nehéz betartani, és e határidő nem teszi számukra lehetővé, hogy a Bizottságnak végleges árakat jelentsenek be. Célszerű a bejelentett árak helytállóságát a határidő meghosszabbításával javítani.

(4)

Helyénvaló az árral kapcsolatos adatok eredete tekintetében alkalmazott vizsgálati módszert és az illetékes hatóságok által használt adatgyűjtési módot részletesebben jellemezni.

(5)

Indokolt havonta egyeztetni a tagállamok értesítéseiben foglalt kiviteli engedélyeken szereplő információkat a naponta bejelentett információkkal. Ezért további információkra van szükség a havi értesítésekben.

(6)

A 479/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 479/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A tagállamok legkésőbb minden hónap 15-éig értesítik a Bizottságot az I.B. mellékletben felsorolt termékeknek a megelőző hónapban rögzített gyártelepi árairól:”;

b)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában a »gyártelepi ár« azt az árat jelenti, amelyért a terméket a vállalattól felvásárolták, és amely nem tartalmazza az adókat (héa) és az egyéb költségeket (szállítás, rakodás, kezelés, tárolás, raklapok, biztosítás stb.).

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a bejelentett ár a fennálló piaci helyzetet tükrözze. A bejelentett ár alapja a rendelkezésre álló legmegfelelőbb információforrás, nevezetesen:

a)

azok az értékesítések, amelyekről számlát állítottak ki a referencia-időszakban;

és/vagy

b)

a referencia-időszakban kötött, három hónapon belüli szállításról szóló szerződések.”

2.

A 7. cikk (1) bekezdésében az a) és a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

azon mennyiségek, a tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra kódja, a rendeltetési hely kódja és a kérelem benyújtásának időpontja szerint lebontva, amelyekre az 1187/2009/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerint törölt engedélykérelmek vonatkoznak;

b)

a folyó GATT-év július 1-je óta kibocsátott, az előző hónapban lejárt és visszajuttatott engedélyeken szereplő fel nem használt mennyiségek a tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra kódja és a rendeltetési hely kódja szerint lebontva;”.

3.

A II. melléklet 3. c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a felmérés módszere: jelezni kell, hogy mely érdekelt felektől (termelők, első vásárlók) származnak az adatok, és milyen módon vagy módszerrel történt az adatgyűjtés;”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A rendeletet 2011. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 135., 2010.6.2., 26. o.


19.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/32


A BIZOTTSÁG 1192/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. november 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

49,9

MA

48,9

MK

64,0

TR

86,5

ZZ

62,3

0707 00 05

AL

64,0

EG

161,4

TR

101,9

ZZ

109,1

0709 90 70

MA

57,3

TR

133,9

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

91,7

ZA

65,5

ZZ

78,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

43,0

IL

74,8

MA

53,5

TR

77,6

UY

42,7

ZA

62,9

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

56,4

ZA

43,5

ZZ

50,0

0806 10 10

BR

224,5

CL

70,8

EC

65,7

LB

293,6

PE

261,2

TR

143,7

US

270,3

ZA

85,0

ZZ

176,9

0808 10 80

CA

114,3

CL

90,0

MK

41,0

NZ

76,3

TR

95,1

US

111,1

ZA

104,2

ZZ

90,3

0808 20 50

AR

43,9

CL

73,3

CN

54,3

TR

85,0

ZA

73,2

ZZ

65,9


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.