ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2011.296.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 296

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. november 15.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1150/2011/EU rendelete (2011. november 14.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 442/2011/EU rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 1151/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 14.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 442/2011/EU rendelet végrehajtásáról

3

 

*

A Bizottság 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2011. július 14.) a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

6

 

*

A Bizottság 1153/2011/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2011. augusztus 30.) a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet Ib. mellékletének a veszettség elleni vakcinázás technikai követelményei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

13

 

*

A Bizottság 1154/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 10.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Zgornjesavinjski želodec [OFJ])

14

 

*

A Bizottság 1155/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 10.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Šebreljski želodec [OFJ])

16

 

*

A Bizottság 1156/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 10.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Kočevski gozdni med [OEM])

18

 

*

A Bizottság 1157/2011/EU rendelete (2011. november 10.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az Vb, VIb és VIaN övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott heringhalászat tilalmáról

20

 

*

A Bizottság 1158/2011/EU rendelete (2011. november 11.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa övezetben, valamint a 22–32. alkörzet uniós vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

22

 

*

A Bizottság 1159/2011/EU rendelete (2011. november 11.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az I és II övezet norvég vizein folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

24

 

*

A Bizottság 1160/2011/EU rendelete (2011. november 14.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről szóló, az egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről, illetve engedélyezésének elutasításáról ( 1 )

26

 

*

A Bizottság 1161/2011/EU rendelete (2011. november 14.) a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 953/2009/EK bizottsági rendeletnek az élelmiszerekhez hozzáadható ásványi anyagok jegyzéke tekintetében történő módosításáról ( 1 )

29

 

 

A Bizottság 1162/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

31

 

 

A Bizottság 1163/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 14.) a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

33

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2011/90/EU irányelve (2011. november 14.) a 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében található, a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához alkalmazandó további feltevésekről szóló II. rész módosításáról ( 1 )

35

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/734/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. július 12.) Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott hiány helyzetének orvoslásához szükségesnek ítélt mértékű hiánycsökkentésre irányuló intézkedések meghozatalára való felszólításáról

38

 

*

A Tanács 2011/735/KKBP határozata (2011. november 14.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/273/KKBP határozat módosításáról

53

 

*

A Tanács 2011/736/KKBP végrehajtási határozata (2011. november 14.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/273/KKBP határozat végrehajtásáról

55

 

 

2011/737/EU, Euratom

 

*

A Bizottság határozata (2011. november 9.) eljárási szabályzatának módosításáról

58

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/1


A TANÁCS 1150/2011/EU RENDELETE

(2011. november 14.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 442/2011/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2011/273/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. május 9-én elfogadta a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 442/2011/EU rendeletet (2).

(2)

2011. szeptember 2-án a Tanács módosította (3) a 442/2011/EU rendeletet a Szíriával szembeni intézkedések kiterjesztése céljából, ideértve a jegyzékbe történő felvétel kritériumainak a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztása céljából elfogadott kiterjesztését, valamint a nyersolaj Szíriából történő vételének, behozatalának vagy szállításának tilalmát. 2011. szeptember 23-án a Tanács módosította (4) a 442/2011/EU rendeletet a Szíriával szembeni intézkedések további kiterjesztése céljából, ideértve a rendeletnek a nyersolajágazatba történő befektetések tilalmával, új bejegyzésekkel, valamint a szíriai bankjegyek és pénzérmék Szíriai Központi Bank számára történő szállításának tilalmával történő kiegészítését. 2011. október 13-án a Tanács ismét módosította (5) a 442/2011/EU rendeletet, egy további szervezetet is jegyzékbe véve olyan derogációval, amely korlátozott ideig lehetővé teszi azon befagyasztott pénzeszközök felhasználását, amelyeket e szervezet a jegyzékbe nem vett személyekkel és szervezetekkel folytatott kereskedelem finanszírozásával kapcsolatban utólag kapott.

(3)

Tekintettel az emberi jogoknak a szíriai kormány által elkövetett folyamatos és súlyos elnyomására és megsértésére, 2011. november 14-én a Tanács elfogadta a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/273/KKBP határozat módosításáról szóló 2011/735/KKBP határozatot (6) egy további intézkedést bevezetve, nevezetesen megtiltva, hogy az Európai Beruházási Bank bármilyen kifizetést vagy pénzátutalást teljesítsen a Szíriával fennálló hitelmegállapodások keretében vagy azokkal összefüggésben, valamint rendelkezik a szíriai független projektekkel kapcsolatos valamennyi meglévő technikai segítségnyújtási szerződés felfüggesztéséről.

(4)

Ez az intézkedés az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartozik, ennélfogva – különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásának biztosítása céljából – a végrehajtásához uniós szintű szabályozás szükséges.

(5)

A 2011/735/KKBP határozat rendelkezik továbbá a 2011/273/KKBP határozat I. mellékletének jegyzékében szereplő egyik személy adatainak frissítéséről.

(6)

A 442/2011/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 442/2011/EU rendelet a következő cikkel egészül ki:

„3d. cikk

Az Európai Beruházási Bank (EBB)

a)

nem teljesíthet kifizetést vagy pénzátutalást a szíriai állam vagy annak bármely közhatósága és az EBB között létrejött hitelmegállapodások keretében vagy azokkal összefüggésben;

b)

felfüggeszti az a) pontban említett hitelmegállapodások keretében finanszírozott, Szíriában végrehajtandó projektekkel kapcsolatos valamennyi meglévő technikai segítségnyújtási szerződést, amely közvetlenül vagy közvetetten a szíriai állam vagy annak valamely közhatósága javára szolgál.”.

2. cikk

A 442/2011/EU rendelet II. melléklete e rendelet mellékletével összhangban módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 121., 2011.5.10., 11. o.

(2)  HL L 121., 2011.5.10., 1. o.

(3)  878/2011/EU tanácsi rendelet, HL L 228., 2011.9.3., 1.o.

(4)  950/2011/EU tanácsi rendelet, HL L 247., 2011.9.24., 3.o.

(5)  1011/2011/EU tanácsi rendelet, HL L 269., 2011.10.14., 18.o.

(6)  Lásd e Hivatalos Lap 53. oldalát.


MELLÉKLET

A 442/2011/EU rendelet II. mellékletében a Nizar AL-ASSAAD-ra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

„38.

Nizar Al-Assad

(Image)

Bashar Al-Assad unokatestvére; korábban a „Nizar Oilfield Supplies” vállalat vezetője volt.

Szoros kapcsolatok fűzik magas rangú kormányzati tisztviselőkhöz. Latakia régióban pénzügyi támogatást nyújt a Sabiha milícia tevékenységeihez.

2011.8.23.”.


15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/3


A TANÁCS 1151/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 14.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 442/2011/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. május 9-i 442/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. május 9-én elfogadta a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 442/2011/EU rendeletet.

(2)

Figyelembe véve a szíriai helyzet súlyosságát és összhangban a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/273/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 2011. november 14-i 2011/736/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal (2), további személyeket kell felvenni a 442/2011/EU rendelet II. mellékletében foglalt, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, szervezetek és szervek jegyzékébe,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt személyeket fel kell venni a 442/2011/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 121., 2011.5.10., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 55 oldalát.


MELLÉKLET

A 1. cikkben említett személyek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Jumah Al-Ahmad vezérőrnagy

 

A különleges erők parancsnoka. Felelős a tüntetőkkel szemben egész Szíriában alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

2.

Lu'ai al-Ali ezredes

 

A szíriai katonai hírszerzés daraai részlegének vezetője Felelős a daraai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

3.

Ali Abdullah Ayyub altábornagy

 

A személyzetért és a munkaerőért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelős a tüntetőkkel szemben egész Szíriában alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

4.

Jasim al-Furayj altábornagy

 

Vezérkari főnök. Felelős a tüntetőkkel szemben egész Szíriában alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

5.

Aous (Aws) ASLAN tábornok

Született: 1958

A köztársasági gárda zászlóaljparancsnoka. Közeli viszonyban van Maher al-Assad-dal és al-Assad elnökkel. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban Szíria egész területén.

2011.11.14.

6.

Ghassan BELAL tábornok

 

A 4. hadosztálynak fenntartott irodát irányító tábornok. Maher al-ASSAD tanácsadója és a biztonsági műveletek koordinátora. Felelős a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért Szíria egész területén.

2011.11.14.

7.

Abdullah BERRI

 

A BERRI család milíciáit vezeti. Az aleppói polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban részt vevő, kormányhű milíciák vezetője.

2011.11.14.

8.

George CHAOUI

 

A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

9.

Zuhair Hamad vezérőrnagy

 

Az általános hírszerzési igazgatóság helyettes vezetője. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

10.

Amar ISMAEL

 

Civil, a szíriai elektronikus hadsereg (a szárazföldi erők hírszerzési szolgálata) főparancsnoka. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

11.

Mujahed ISMAIL

 

A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Belügyminiszter-helyettes. Felelős a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért.

2011.11.14.

13.

Nazih vezérőrnagy

 

Az általános hírszerzési igazgatóság helyettes igazgatója. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

14.

Kifah MOULHEM

 

A 4. hadosztály zászlóaljparancsnoka. Felelős a deir-ez-zóri polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért.

2011.11.14.

15.

Wajih Mahmud vezérőrnagy

 

A 18. páncéloshadosztály parancsnoka. Felelős a homszi tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

16.

Bassam SABBAGH

Született: 1959. augusztus 24-én Damaszban. Cím: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al Midani, Damas. Szíriai útlevelének száma: 004326765; a kiállítás dátuma: 2008. november 2.; érvényes 2014. novemberig.

A Sabbagh és társai ügyvédi irodát (Damasz) vezeti, a Párizsi Ügyvédi Kamara tagja. Rami Makhlouf és Khaldoun Makhlouf jogi és pénzügyi tanácsadója, ügyvezetője/vagyonkezelője. Kapcsolatban áll Bachar al-Assaddal egy latakiai ingatlanprojekt finanszírozása révén. Támogatást nyújt a rendszer finanszírozásához.

2011.11.14.

17.

Tala Mustafa Tlass altábornagy

 

A logisztikáért és a beszállításokért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelős a tüntetőkkel szemben egész Szíriában alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

18.

Fu'ad Tawil vezérőrnagy

 

A szíriai légierő hírszerzésének helyettes vezetője. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.


15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/6


A BIZOTTSÁG 1152/2011/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2011. július 14.)

a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 998/2003/EK rendelet állat-egészségügyi előírásokat határoz meg a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására. Kifejezetten megállapít olyan szabályokat, amelyek kutyáknak, macskáknak és görényeknek a tagállamokba történő nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozik, és szükség szerint rendelkezik olyan megelőző egészségügyi intézkedésekről, amelyeket felhatalmazáson alapuló aktussal kell elfogadni a valószínűleg az állatok mozgásával terjedő, a veszettségtől különböző betegségek elleni védekezés céljából. Ezeket az intézkedéseket tudományosan indokolni kell, és arányosaknak kell lenniük az említett betegségek ilyen mozgás révén történő terjedésének kockázataival.

(2)

A 998/2003/EK rendelet rendelkezik továbbá arról is, hogy a kedvtelésből tartott állatokat az illetékes hatóság által felhatalmazott állatorvos által kibocsátott útlevélnek kell kísérnie, amely szükség szerint igazolja, hogy az adott állatra alkalmazták a veszettségtől különböző betegségekre vonatkozó megelőző egészségügyi intézkedéseket.

(3)

Az alveoláris echinokokkózis az Echinococcus multilocularis galandféreg által okozott parazitás betegség. Ahol a betegség megtelepszik, ott Európában a parazita jellemző átviteli ciklusa a vadon élő állatokon alapul; vadon élő húsevők a végleges gazdák, és néhány emlős faj, főleg a kistestű rágcsálók a köztigazdák, amelyek úgy fertőződnek meg, hogy lenyelik a végleges gazdák által a környezetbe ürített ürülékkel terjesztett petéket.

(4)

Noha a parazita életciklusának fennmaradása szempontjából honos környezetben másodlagos jelentőségű, de a kutyákban megjelenhetnek a paraziták úgy is, hogy fertőzött rágcsálókat esznek. Mint lehetséges végleges gazda, és az emberekkel való szoros kapcsolat miatt, a kutyák fertőzésforrást jelenthetnek az ember számára, valamint szennyező forrást a környezetre, beleértve a természetes akadályok mögött elhelyezkedő parazitamentes területeket is. Nincs beszámoló arról, hogy a görények végleges gazdák lennének, és a macskák részvétele az átviteli ciklusban a jelenlegi ismeretek szerint kétséges.

(5)

Ha – szokatlan módon – ember a galandféreglárva köztigazdája, hosszú lappangási idő után a betegség súlyos klinikai és patológiai tünetei figyelhetők meg, és a nem kezelt vagy félrekezelt páciensek esetében a halálozási arány meghaladhatja a 90 %-ot. A betegség egyre növekvő elterjedtsége a vadon élő állatok körében és ezzel párhuzamosan az emberek között Európa egyes részeiben komoly gondot okoz a közegészségügyi hatóságok számára számos tagállamban.

(6)

Míg az állatok Echinococcus multilocularis fertőzése az északi féltekén jellemző, ideértve Európa, Ázsia és Észak-Amerika középső és északi részeit, az Európai Unió egyes területein a vadon élő állatok folyamatos megfigyelésének és a kutyák korlátozatlan mozgásának dacára még sohasem regisztrálták a fertőzést házi vagy vadon élő végleges gazdákban.

(7)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Bizottság (EFSA) a hólyagférgességnek az Egyesült Királyság, Írország, Svédország, Málta és Finnország területére a tagállami szabályok megszüntetésének következményeként történő behurcolása kockázatának értékeléséről szóló szakvéleményében (2) megállapította, hogy a vadon élő fertőzött állatok határokat átlépő mozgása az Echinococcus multilocularis parazita behurcolásának legvalószínűbb módja, különösen olyan területekre, amelyeket nem védenek fizikai akadályok, mint például nyílt tengerek. Az EFSA úgy véli, hogy a parazita életciklusa szempontjából a kutyák epidemiológiai szerepe endémiás környezetben korlátozott jelentőségű.

(8)

Az EFSA ugyanakkor megállapítja, hogy nem elhanyagolható annak kockázata, hogy az Echinococcus multilocularis parazita átviteli ciklusa stabilan kialakul arra fogékony, vadon élő köztigazdákkal és végleges gazdákkal a korábban parazitamentes területeken, ha oda a parazita a galandféreg petéit hurcoló fertőzött kutyák mozgása révén bekerül.

(9)

Az EFSA szerint az Echinococcus multilocularis parazita korábban parazitamentes területekre való behurcolásának kockázata csökkenthető a honos területekről származó kutyák kezelésével. Az újrafertőződés megelőzése érdekében az ilyen kezelést lehetőség szerint közvetlenül a parazitamentes területre történő belépés előtt kell alkalmazni. A kezelés után azonban legalább 24 órás várakozási idő szükséges, hogy a megmaradt fertőzőképes peték ne a parazitamentes területen hulljanak ki a környezetbe.

(10)

A kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezéshez használt gyógyszerek hatásosságának biztosításához ezeknek a gyógyszereknek vagy az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (3), vagy az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (4) megfelelően forgalombahozatali engedélyt kellett kapniuk, vagy pedig a származási harmadik ország illetékes hatóságának jóvá kellett hagynia vagy engedélyeznie kellett ezeket.

(11)

A 998/2003/EK rendelet 16. cikke úgy rendelkezik, hogy Finnország, Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság a hólyagférgességet (echinokokkózis) illetően a kedvtelésből tartott állatoknak a területükre történő belépését az említett rendelet hatálybalépésének időpontjában alkalmazandó külön szabályoknak való megfeleléshez köthetik. Mivel az említett rendelet 16. cikkét csak 2011. december 31-ig kell alkalmazni, még ez előtt intézkedéseket kell hozni az említett cikkben említett azon tagállamok folyamatos védelmének biztosítása érdekében, amelyek kijelentik, hogy a tagállami szabályok alkalmazásának eredményeként továbbra is parazitamentesek.

(12)

A gyakorlat megmutatta, hogy a 998/2003/EK rendelet 16. cikke szerinti tagállami szabályok alapján néhány tagállam által előírt 24–48 órás várakozási idő sok kellemetlenséget jelenthet a kedvtelésből tartott állatok gazdái számára, és néha egyszerűen betarthatatlan, különösen ha a kezelést a hétvégén vagy ünnepnapokon kell elvégezni, vagy ha a kezelés után az indulás az állat gazdáján kívül álló okból elhalasztódik.

(13)

Tekintve néhány más olyan tagállam tapasztalatait, amelyek a 998/2003/EK rendelet 16. cikke szerinti tagállami szabályok alapján hosszabb várakozási időt engedtek meg, és mentesek maradtak a parazitától, feltehető, hogy a várakozási idő ésszerű megnövelése 24–120 órára nem növeli jelentősen a honos területekről származó kezelt kutyák Echinococcus multilocularis parazitával való újrafertőződésének kockázatát.

(14)

A kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedéseknek ezért tartalmazniuk kell olyan hatásos jóváhagyott vagy engedélyezett gyógyszer állatorvos általi dokumentált beadását, amely garantálja, hogy az Echinoccocus multilocularis parazita béllakó formái időben kiürülnek az állat szervezetéből.

(15)

A kezelést a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról szóló, 2003. november 26-i 2003/803/EK bizottsági határozattal (5) létrehozott útlevél vagy a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú mozgásához való egészségügyi bizonyítványminta létrehozásáról szóló, 2004. december 1-jei 2004/824/EK bizottsági határozattal (6) létrehozott egészségügyi bizonyítvány megfelelő részében dokumentálni kell.

(16)

Figyelembe véve, hogy a megelőző egészségügyi intézkedések megterhelést jelentenek, ezeket a Echinococcus multilocularis fertőzésnek a kedvtelésből tartott kutyák nem kereskedelmi célú mozgása révén történő terjedése által jelentett kockázatokkal arányosan kell alkalmazni. Indokolt ezért az ilyen kockázatokat úgy csökkenteni, hogy az e rendeletben meghatározott megelőző egészségügyi intézkedéseket olyan tagállamokba vagy területrészekre belépő kutyák nem kereskedelmi célú mozgására alkalmazzák, ahol még nem regisztráltak fertőzést, nevezetesen az e rendelet I. mellékletének A. részében felsorolt tagállamokba.

(17)

Ezenkívül, és szigorúan behatárolt ideig, a megelőző egészségügyi intézkedéseket arra is alkalmazni kell, hogy megelőzzék az Echinococcus multilocularis parazitának olyan tagállamokba vagy területrészekre történő behurcolását, ahol a parazita elterjedtsége kicsi, és ahol a vadon élő végleges gazdákat célzó kötelező felszámolási program működik, nevezetesen az e rendelet I. mellékletének B. részében felsorolt tagállamokba.

(18)

A 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelv (7) többek között állat-egészségügyi szabályokat ír elő kutyák harmadik országból történő behozatalára és kereskedelmére. Az említett irányelv 10. és 16. cikkében előírt egészségügyi követelmények a 998/2003/EK rendeletre hivatkoznak. Az uniós jog egységessége érdekében indokolt ezért, hogy a vadon élő végleges gazdák Echinococcus multilocularis fertőzésének felszámolását célzó programokat megtervezzék és bemutassák a Bizottságnak, külön kitérve a 92/65/EGK irányelv 14. cikkének (1) bekezdésében leírt elemekre.

(19)

Mivel az Echinoccocus multilocularis parazitától mentes területről érkező kutyák elhanyagolható kockázatot jelentenek a betegség terjedése szempontjából, a megelőző egészségügyi intézkedéseket nem kell megkövetelni olyan tagállamokból vagy területrészekről jövő kutyákra, amelyek szerepelnek e rendelet I. mellékletének A. részében.

(20)

Svédország 2011 januárja óta számolt be Echinococcus multilocularis fertőzésekről a vadon élő állatok körében, míg Írország, Finnország és az Egyesült Királyság már beadta a Bizottsághoz az Echinococcus multilocularis parazita vadon élő végleges gazdák körében végzett megfigyelésének eredményeit, melyek alátámasztják azt a kijelentésüket, hogy ökológiai rendszereikben nincs jelen a parazita.

(21)

Málta adatokkal bizonyította, hogy a szigeten nincsenek fogékony vadon élő végleges gazdaállatok, hogy az Echinococcus multilocularis parazitát sohasem regisztrálták a honos házi végleges gazdákban, és hogy a környezet nem kedvező ahhoz, hogy potenciális köztigazda állatok jelentős populációja alakuljon ki.

(22)

Az Írország, Málta, Finnország és az Egyesült Királyság által beadott információkból világosan kiderül, hogy ezek a tagországok teljes területükre nézve teljesítik az e rendelet I. mellékletének A. részébe való felvételhez szükséges egyik feltételt. Ennek megfelelően e tagországok számára meg kell engedni, hogy 2012. január 1-jétől – amikor a 998/2003/EK rendelet 16. cikkében foglalt átmeneti rendelkezés hatályát veszti – alkalmazzák az e rendeletben foglalt megelőző egészségügyi intézkedéseket.

(23)

Az EFSA 2006-os szakvéleménye szerint az Echinococcus multilocularis parazita fertőző petéinek kihullása legkorábban 28 nappal azután kezdődik, hogy az állat evett fertőzött köztigazdából. A rendeletnek ezért meg kell határoznia azokat a feltételeket, amelyekkel eltérések engedélyezhetők abban az esetben, ha a kutyák a megelőző egészségügyi intézkedések alkalmazását követően 28 napnál kevesebb ideig tartózkodnak az e rendelet I. mellékletében felsorolt tagállamokban vagy területrészeken, mivel ezek a kutyák nem jelentenek kockázatot a parazita behurcolását illetően.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedéseket állapít meg olyan kutyák esetében, melyek nem kereskedelmi célú mozgás révén kerülnek olyan tagállamokba vagy területrészekre, amelyek meghatározása a következők alapján történik:

a)

nincs Echinococcus multilocularis parazita a végleges gazdaállatokban; vagy

b)

folyamatban van a vadon élő végleges gazdaállatok Echinococcus multilocularis fertőzésének felszámolását célzó program végrehajtása, záros határidővel.

2. cikk

A megelőző egészségügyi intézkedések területi hatálya

(1)   Az I. mellékletben felsorolt tagállamok a 7. cikkben előírt megelőző egészségügyi intézkedéseket (a továbbiakban: a megelőző egészségügyi intézkedések) alkalmazzák az I. mellékletben felsorolt tagállamokba vagy területrészekre nem kereskedelmi célú mozgás révén belépő kutyákra.

(2)   Az I. melléklet A. részében felsorolt tagállamok nem alkalmazzák a megelőző egészségügyi intézkedéseket olyan kutyákra, melyek nem kereskedelmi célú mozgás révén az A. részben felsorolt tagállamokból vagy területrészekről közvetlenül érkeznek.

(3)   Az I. melléklet B. részében felsorolt tagállamok nem alkalmazzák a megelőző egészségügyi intézkedéseket olyan kutyákra, melyek nem kereskedelmi célú mozgás révén az A. részben felsorolt tagállamokból vagy területrészekből közvetlenül érkeznek.

3. cikk

A tagállamoknak vagy területrészeknek az I. melléklet A. részébe való felvételéhez szükséges feltételek

A tagállamokat fel kell venni az I. melléklet A. részébe, teljes területükkel vagy annak egy részével, ha benyújtanak a Bizottsághoz egy kérelmet, amely dokumentálja a következő feltételek közül legalább az egyik teljesülését:

a)

az Állat-egészségügyi Világszervezet által kiadott „Szárazföldi állatok egészségügyi kódexe” (2010. évi kiadás, 1. kötet) 1.4. fejezete 1.4.6. cikkének 3. bekezdésében ajánlott eljárásnak megfelelően a tagállamok kijelentik, hogy területük egésze vagy egy része mentes végleges gazdaállatok Echinococcus multilocularis fertőzésétől, és nemzeti joguk szabályozza a gazdaállatok Echinococcus multilocularis fertőzésének kötelező bejelentését;

b)

a kérelem beadása előtti 15 évben és patogénspecifikus megfigyelési program alkalmazása nélkül nem regisztráltak Echinococcus multilocularis fertőzést gazdaállatokban, feltéve, hogy a kérelem beadása előtti tíz évben teljesültek a következő feltételek:

i.

nemzeti joguk szabályozza gazdaállatok Echinococcus multilocularis fertőzésének kötelező bejelentését;

ii.

volt korai felismerő rendszer gazdaállatok Echinococcus multilocularis fertőzésének észlelésére;

iii.

voltak megfelelő intézkedések az Echinococcus multilocularis parazita házi végleges gazdaállatok révén történő behurcolásának megelőzésére;

iv.

nincs olyan információ, hogy a területen a vadon élő gazdaállatok körében stabilan megtelepedett volna az Echinococcus multilocularis parazita;

c)

a kérelem beadása előtt három 12 hónapos időszakban a II. melléklet előírásainak megfelelő patogénspecifikus megfigyelőprogramot hajtottak végre, és nem regisztrálták Echinococcus multilocularis fertőzés előfordulását vadon élő végleges gazdaállatokban, és az ilyen előfordulásokat a nemzeti jog szerint kötelező bejelenteni.

4. cikk

A tagállamoknak vagy területrészeknek az I. melléklet B. részébe való felvételéhez szükséges feltételek

A tagállamokat fel kell venni az I. melléklet B. részébe legalább öt 12 hónapos megfigyelési időszakra, ha benyújtottak a Bizottsághoz egy kérelmet, amely dokumentálja, hogy:

a)

a 92/65/EGK irányelv 14. cikkének (1) bekezdésének franciabekezdéseivel összhangban lévő, a vadon élő végleges gazdaállatok Echinococcus multilocularis fertőzésének felszámolását célzó kötelező programot hajtottak végre az említett részben szereplő terület egészén vagy egy részén;

b)

nemzeti joguk szabályozza gazdaállatok Echinococcus multilocularis fertőzésének kötelező bejelentését.

5. cikk

Az I. mellékletben felsorolt tagállamok kötelezettségei

(1)   Az I. mellékletben felsorolt tagállamoknak rendelkezniük kell a következőkkel:

a)

szabályok a nemzeti jogukban a gazdaállatok Echinococcus multilocularis fertőzésének kötelező bejelentéséről;

b)

korai felismerő rendszer gazdaállatok Echinococcus multilocularis fertőzésének észlelésére.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt tagállamoknak végre kell hajtaniuk egy, a II. mellékletnek megfelelően készítendő és megvalósítandó patogénspecifikus megfigyelőprogramot.

(3)   Az I. mellékletben felsorolt tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot, ha vadon élő végleges gazdaállatoktól vett mintákban Echinococcus multilocularis fertőzést észlelnek:

a)

az előző 12 hónapos megfigyelési időszak során, ha a tagállamok vagy területrészek az I. melléklet A. részében vannak felsorolva; vagy

b)

a 4. cikkben előírt, a vadon élő végleges gazdaállatok Echinococcus multilocularis fertőzésének felszámolását célzó kötelező program megkezdése után az első 24 hónapos időszakban az I. melléklet B. részében felsorolt tagállamokban vagy területrészeken.

(4)   Az I. mellékletben felsorolt tagállamok beszámolnak a Bizottságnak a (2) bekezdésben említett patogénspecifikus megfigyelőprogram eredményeiről az egyes 12 hónapos megfigyelési időszakok végét követő május 31-ig.

6. cikk

A tagállamoknak vagy területrészeknek az I. melléklet A. részéből való törlésének feltételei

A Bizottság törli az I. mellékletben lévő megfelelő jegyzékről a tagállamokat vagy területrészeket, ha:

a)

az 5. cikk (1) bekezdésében leírt feltételek már nem állnak fenn; vagy

b)

az 5. cikk (3) bekezdésében említett megfigyelési időszakok során Echinococcus multilocularis fertőzést észleltek végleges gazdaállatoknál; vagy

c)

az 5. cikk (4) bekezdésében említett beszámoló nem érkezett be a Bizottsághoz az 5. cikk (4) bekezdésében előírt határidőre; vagy

d)

a 4. cikkben előírt felszámolási program megszűnt.

7. cikk

Megelőző egészségügyi intézkedések

(1)   Az I. mellékletben felsorolt tagállamokba vagy területrészekre nem kereskedelmi célú mozgás révén érkező kutyákat az adott tagállamokba vagy területrészekre történő tervezett belépés előtt legfeljebb 120, de legalább 24 órával kezelni kell az Echinococcus multilocularis parazita kifejlett és kifejletlen béllakó formái ellen.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt kezelést állatorvosnak kell elvégeznie, és olyan gyógyszert kell használni:

a)

amely a következők megfelelő dózisát tartalmazza:

i.

praziquantel; vagy

ii.

olyan farmakológiailag aktív anyag, amely önállóan vagy mással együtt alkalmazva bizonyítottan csökkenti az érintett gazdafajban az Echinococcus multilocularis parazita kifejlett és kifejletlen intesztinális formáinak populációját;

b)

amelyhez van:

i.

a 2001/82/EK irányelv 5. cikke, vagy a 726/2004/EK rendelet 3. cikke szerinti forgalombahozatali engedély; vagy

ii.

nem kereskedelmi célú mozgás esetében a kutyák származási harmadik országának illetékes hatósága által adott jóváhagyás vagy engedély.

(3)   Az (1) bekezdésben előírt kezelést a következőképpen kell igazolni:

a)

a kezelő állatorvos által, a 2003/803/EK határozatban meghatározott útlevél megfelelő rovatában, a kutyáknak az Unión belüli nem kereskedelmi célú mozgása esetén; vagy

b)

hatósági állatorvos által, a 2004/824/EK határozatban meghatározott állat-egészségügyi bizonylat megfelelő rovatában, harmadik országból származó kutyák nem kereskedelmi célú mozgása esetén.

8. cikk

Eltérés a megelőző egészségügyi intézkedések alkalmazásától

(1)   A 7. cikk (1) bekezdésétől eltérően az I. mellékletben felsorolt tagországokba vagy területrészekre irányuló nem kereskedelmi célú mozgást meg kell engedni olyan kutyák esetében, amelyekre az alábbiakban előírtak szerint alkalmazták a megelőző egészségügyi intézkedéseket:

a)

7. cikk (2) bekezdés és 7. cikk (3) bekezdés a) pont: legfeljebb 28 napos intervallummal legalább kétszer, majd a kezelést legfeljebb 28 napos intervallumonként rendszeresen megismétlik;

b)

7. cikk (2) és (3) bekezdés: legalább 24 órával a belépés időpontja előtt, és legfeljebb 28 nappal az átutazás befejezése előtt, amely esetben ezeknek a kutyáknak át kell haladniuk a tagállam által a 998/2003/EK rendelet 13. cikke szerint készített jegyzéken szereplő egyik beléptetési ponton.

(2)   Az (1) bekezdésben leírt eltérés csak az I. mellékletben felsorolt olyan tagállamokba vagy területrészekre belépő kutyák mozgására vonatkozik, amelyek:

a)

bejelentették a Bizottságnak az ilyen mozgások ellenőrzésének feltételeit; és

b)

ezeket a feltételeket nyilvánosságra hozták.

9. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság:

a)

legkésőbb a hatálybalépéstől számított öt éven belül megvizsgálja a rendeletet az állatok Echinococcus multilocularis fertőzésére vonatkozó tudományos fejlemények tükrében;

b)

a vizsgálat eredményeit benyújtja az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

A vizsgálatnak külön értékelnie kell a megelőző egészségügyi intézkedések arányosságát és tudományos indokoltságát.

10. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendeletet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o.

(2)  The EFSA Journal (2006) 441, 1–54. o. (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/441.pdf).

(3)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o.

(4)  HL L 136., 2004.4.30., 1. o.

(5)  HL L 312., 2003.11.27., 1. o.

(6)  HL L 358., 2004.12.3., 12. o.

(7)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.


I. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A 3. cikkben meghatározott feltételeknek megfelelő tagállamok vagy területrészek jegyzéke

ISO-kód

Tagállam

Területrész

FI

FINNORSZÁG

A teljes terület

GB

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

A teljes terület

IE

ÍRORSZÁG

A teljes terület

MT

MÁLTA

A teljes terület


B.   RÉSZ

A 4. cikkben meghatározott feltételeknek megfelelő tagállamok vagy területrészek jegyzéke

ISO-kód

Tagállam

Területrész

 

 

 


II. MELLÉKLET

A 3. cikk c) pontjában előírt patogénspecifikus megfigyelési programra vonatkozó követelmények

1.

A patogénspecifikus megfigyelési programot úgy kell kialakítani, hogy a tagállamnak vagy területrészének epidemiológiailag releváns egyes földrajzi egységeiben legalább 95 %-os megbízhatósági szint mellett már 1 %-nál nem nagyobb elterjedtséget is ki lehessen mutatni.

2.

A patogénspecifikus megfigyelési programnak megfelelő, akár kockázatalapú, akár reprezentatív mintavételt kell használni, amely biztosítja az Echinococcus multilocularis parazita észlelését, ha az elterjedtség az 1. pontban meghatározott mértékben a tagállam bármely részében fennáll.

3.

A patogénspecifikus megfigyelési programnak olyan minták folyamatos gyűjtéséből kell állnia a 12 hónapos megfigyelési időszak alatt, amelyek vadon élő végleges gazdáktól, vagy, ha a tagállamban vagy területrészen bizonyítottan nincs vadon élő végleges gazda, házi végleges gazdáktól származik; a mintákat a következők vizsgálatával kell elemezni:

a)

béltartalom, hogy észlelehető-e Echinococcus multilocularis parazita, ülepítéses és számlálásos technikával (SCT), vagy hasonló érzékenységű és szelektivitású technikával; vagy

b)

bélsár, hogy észlelehető-e Echinococcus multilocularis parazita szövetéből vagy petéjéből származó fajspecifikus dezoxiribonukleinsav (DNS), polimeráz-láncreakcióval (PCR) vagy hasonló érzékenységű és szelektivitású technikával.


15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/13


A BIZOTTSÁG 1153/2011/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2011. augusztus 30.)

a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet Ib. mellékletének a veszettség elleni vakcinázás technikai követelményei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelvmódosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19a. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 998/2003/EK rendelet megállapítja az I. melléklet A. és B. részében felsorolt kutyák, macskák és görények a tagállamok közötti nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket. A rendelet előírja, hogy az említett állatokat útlevélnek kell kísérnie, amely igazolja, hogy a szóban forgó állat esetében érvényes veszettség elleni vakcinázást hajtottak végre az Ib. melléklet szerint. A 998/2003/EK rendelet továbbá előírja, hogy a fent említett, az Ib. mellékletben meghatározott veszettség elleni vakcinázásra vonatkozó technikai követelményeket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján lehet módosítani.

(2)

A 998/2003/EK rendelet Ib. melléklete előírja, hogy a veszettség elleni vakcinázás – többek között – csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a vakcina beadásának időpontja nem előzte meg a mikrochip beültetésének vagy a tetoválásnak az útlevélben vagy az állatot kísérő állat-egészségügyi bizonyítványban szereplő időpontját. Az említett rendelet szerint azonban azok az állatok is azonosítottnak tekintendők, amelyek 2011. július 3. előtt készült, tisztán olvasható tetoválással rendelkeznek. Az uniós jogszabályok egyértelműsége végett ezért a 998/2003/EK rendelet Ib. mellékletét módosítani kell annak érdekében, hogy a veszettség elleni vakcinázást – többek között – akkor is érvényesnek lehessen tekinteni, ha az nem előzi meg a mikrochip beültetésének vagy a tetoválásnak az időpontját.

(3)

A 998/2003/EK rendelet Ib. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 998/2003/EK rendelet Ib. mellékletének 2. b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az a) pontban szereplő időpont nem előzheti meg a mikrochip beültetésének, illetve a tetoválásnak az időpontját, amely

i.

az útlevél III. részének 2. vagy 5. pontjában; vagy

ii.

az állatot kísérő állat-egészségügyi bizonyítvány megfelelő részében szerepel;”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. augusztus 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o.


15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/14


A BIZOTTSÁG 1154/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 10.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Zgornjesavinjski želodec [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Szlovénia kérelmét (2) a „Zgornjesavinjski želodec” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 10-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 45., 2011.2.12., 28. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.2. osztály:   Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.)

SZLOVÉNIA

Zgornjesavinjski želodec (OFJ)


15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/16


A BIZOTTSÁG 1155/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 10.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Šebreljski želodec [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Szlovénia kérelmét (2) a „Šebreljski želodec” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 10-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 45., 2011.2.12., 25. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.2. osztály:   Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.)

SZLOVÉNIA

Šebreljski želodec (OFJ)


15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/18


A BIZOTTSÁG 1156/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 10.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Kočevski gozdni med [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Szlovénia kérelmét (2) a „Kočevski gozdni med” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 10-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 70., 2011.3.4., 11. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.4. osztály:   Egyéb állati eredetű termékek (tojás, méz, különböző tejtermékek a vaj kivételével stb.)

SZLOVÉNIA

Kočevski gozdni med (OEM)


15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/20


A BIZOTTSÁG 1157/2011/EU RENDELETE

(2011. november 10.)

a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az Vb, VIb és VIaN övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott heringhalászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2011. évre történő meghatározásáról szóló, 2011. január 18-i 57/2011/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2011. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2011-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2011. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 10-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 24., 2011.1.27., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

66/T&Q

Tagállam

Franciaország

Állomány

HER/5B6ANB

Faj

Hering (Clupea harengus)

Terület

Az Vb, VIb és VIaN övezet uniós és nemzetközi vizei

Időpont

2011.10.12.


15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/22


A BIZOTTSÁG 1158/2011/EU RENDELETE

(2011. november 11.)

a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa övezetben, valamint a 22–32. alkörzet uniós vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2011. évre történő meghatározásáról szóló, 2011. január 18-i 57/2011/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2011. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2011-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2011. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 11-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 24., 2011.1.27., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

69/T&Q

Tagállam

Svédország

Állomány

HAD/3A/BCD

Faj

Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)

Terület

IIIa; a 22–32. alkörzet uniós vizei

Időpont

2011.10.24.


15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/24


A BIZOTTSÁG 1159/2011/EU RENDELETE

(2011. november 11.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az I és II övezet norvég vizein folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2011. évre történő meghatározásáról szóló, 2011. január 18-i 57/2011/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2011. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2011-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2011. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 11-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 24., 2011.1.27., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

67/T&Q

Tagállam

Spanyolország

Állomány

COD/1N2AB.

Faj

Közönséges tőkehal (Gadus morhua)

Terület

Az I és II övezet norvég vizei

Időpont

2011.7.6.


15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/26


A BIZOTTSÁG 1160/2011/EU RENDELETE

(2011. november 14.)

az élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről szóló, az egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről, illetve engedélyezésének elutasításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1924/2006/EK rendelet értelmében tilos az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások alkalmazása, kivéve, ha a Bizottság az említett rendeletnek megfelelően engedélyezte őket, és szerepelnek az engedélyezett állítások listáján.

(2)

Az 1924/2006/EK rendelet lehetővé teszi továbbá, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók kérelmet nyújtsanak be az adott tagállam illetékes nemzeti hatóságához, amelyben egészségre vonatkozó állítások engedélyezéséért folyamodnak. Az illetékes nemzeti hatóságnak továbbítania kell az érvényes kérelmeket az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA, a továbbiakban: Hatóság).

(3)

A kérelem kézhezvételét követően a Hatóságnak késedelem nélkül tájékoztatnia kell a többi tagállamot és a Bizottságot, és meg kell fogalmaznia véleményét az egészségre vonatkozó adott állításról.

(4)

A Bizottság az egészségre vonatkozó állítások engedélyezéséről a Hatóság által megfogalmazott vélemény figyelembevételével határoz.

(5)

A CreaNutrition AG által az 1924/2006/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a zab béta-glükán vérkoleszterinszintet csökkentő hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (a kérdés száma: EFSA-Q-2008-681) (2). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „A zab béta-glükán beiktatása a kiegyensúlyozott étrendbe aktívan csökkentheti a vér LDL- (alacsony sűrűségű lipoprotein) és teljes koleszterinszintjét”.

(6)

A Bizottságnak és a tagállamoknak 2010. december 8-án továbbított véleményében a Hatóság ismertette a benyújtott adatok alapján levont következtetését, miszerint ok-okozati összefüggést állapított meg a zab béta-glükán fogyasztása és a vér LDL-koleszterinszintjének csökkenése között. Amennyiben az egészségre vonatkozó állítás ezt a megállapítást tükrözi, úgy kell tekinteni, hogy megfelel az 1924/2006/EK rendeletben foglalt követelményeknek, ezért fel kell venni az engedélyezett állítások listájára.

(7)

Az 1924/2006/EK rendelet 16. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy az egészségre vonatkozó állítás engedélyezése mellett állást foglaló véleménynek tartalmaznia kell bizonyos adatokat. Ennek megfelelően e rendelet I. mellékletében fel kell tüntetni az engedélyezett állításra vonatkozó adatokat, amelyeknek adott esetben tartalmazniuk kell az állítás módosított megfogalmazását, az állítás alkalmazására vonatkozó különös feltételeket, illetve adott esetben az élelmiszer felhasználására vonatkozó feltételeket és korlátozásokat és/vagy kiegészítő tájékoztatást vagy figyelmeztetést az 1924/2006/EK rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően, valamint a hatóság véleményeivel összhangban.

(8)

Az 1924/2006/EK rendelet egyik célkitűzése annak biztosítása, hogy az egészségre vonatkozó állítások megfeleljenek a valóságnak, egyértelműek és megbízhatóak, valamint hasznosak legyenek a fogyasztó számára, továbbá hogy e célból a szövegezést és a megjelenítést figyelembe veszik. Ezért abban az esetben, ha az állítások szövegezésének jelentése megegyezik egy, az egészségre vonatkozó engedélyezett állításéval, mivel ugyanarra a kapcsolatra utalnak, amely egy élelmiszercsoport, élelmiszer vagy annak egyik összetevője és az egészség között fennáll, ugyanazon feltételeket kell alkalmazni felhasználásuk esetén az e rendelet mellékletében jelzetteknek megfelelően.

(9)

A (Szójafehérje Szövetséget, az Európai Növényi Fehérje Szövetséget és a Természetes Szójaélelmiszerek Gyártóinak Európai Szövetségét képviselő) HarlandHall L.t.d. által az 1924/2006/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a szójafehérje vérkoleszterinszintet csökkentő hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (a kérdés száma: EFSA-Q-2009-00672) (3). A kérelmezők a következőképpen megfogalmazott állítást javasolták: „Bizonyított, hogy a szójafehérje csökkenti a vér koleszterinszintjét; a vér koleszterinszintjének csökkentése mérsékelheti a szív(koszorúér-)betegség kockázatát.”

(10)

A Bizottságnak és a tagállamoknak 2010. július 30-án továbbított véleményében a Hatóság ismertette a benyújtott adatok alapján levont következtetését, miszerint nem állapított meg ok-okozati összefüggést a szójafehérje-fogyasztás és az állítólagos hatás között. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(11)

A Danone France által az 1924/2006/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak az Actimel®, a Lactobacillus casei DN-114 001 törzs és joghurt elegyét tartalmazó erjesztett tejterméknek a bélben a Clostridium difficile baktérium által termelt toxinok mennyiségét csökkentő hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (a kérdés száma: EFSA-Q-2009-00776) (4). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „A Lactobacillus casei DN-114001 törzs és joghurt elegyét tartalmazó erjesztett tej csökkenti a Clostridium difficile baktérium által termelt toxinok mennyiségét a bélben (az erre fogékony idős emberek esetében). A Clostridium difficile baktérium által termelt toxinok jelenléte összefüggésbe hozható az akut hasmenés előfordulásával”.

(12)

A Bizottságnak és a tagállamoknak 2010. december 8-án továbbított véleményében a Hatóság ismertette a benyújtott adatok alapján levont következtetését, miszerint a benyújtott információk nem elegendőek ahhoz, hogy ok-okozati összefüggést állapíthasson meg az Actimel® fogyasztása és a Clostridium difficile baktérium által okozott hasmenés kockázatának a Clostridium difficile baktérium által termelt toxinok mennyiségének mérséklése révén történő csökkentése között. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések meghatározása során a Bizottság figyelembe vette az 1924/2006/EK rendelet 16. cikkének (6) bekezdése értelmében a kérelmezők és a nyilvánosság által benyújtott észrevételeket.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az e rendelet I. mellékletében foglalt, egészségre vonatkozó állítás az említett mellékletben előírt feltételek mellett fogalmazható meg az Európai Unió piacán forgalomban lévő élelmiszerek kapcsán.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, egészségre vonatkozó állítást fel kell venni az 1924/2006/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében említett engedélyezett állítások uniós listájára.

2. cikk

Az e rendelet II. mellékletében foglalt, egészségre vonatkozó állítások nem vehetők fel az 1924/2006/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében említett engedélyezett állítások uniós listájára.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

(2)  The EFSA Journal 2010; 8(12):1885.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(7):1688.

(4)  The EFSA Journal 2010; 8(12):1903.


I. MELLÉKLET

ENGEDÉLYEZETT, EGÉSZSÉGRE VONATKOZÓ ÁLLÍTÁS

Kérelem – az 1924/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezései

Kérelmező – cím

Tápanyag, anyag, élelmiszer vagy élelmiszercsoport

Állítás

Az állítás alkalmazásának feltételei

Az élelmiszer felhasználására vonatkozó feltételek és/vagy korlátozások és/vagy kiegészítő tájékoztatás vagy figyelmeztetés

Az EFSA véleményének hivatkozási száma

A 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint betegség kockázatának csökkentésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás

CreaNutrition AG, Business Park, 6301 Zug, Svájc

Zab béta-glükán

Bizonyított, hogy a zab béta-glükán csökkenti a vér koleszterinszintjét. A magas koleszterinszint a szívkoszorúér-betegség kialakulásában kockázati tényező.

A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 3 g zab béta-glükán napi bevitelével érhető el.

Az állítás olyan élelmiszerek esetében alkalmazható, amelyek adagonként legalább 1 g zab béta-glükánt tartalmaznak.

 

Q-2008-681


II. MELLÉKLET

ELUTASÍTOTT, EGÉSZSÉGRE VONATKOZÓ ÁLLÍTÁSOK

Kérelem – az 1924/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezései

Tápanyag, anyag, élelmiszer vagy élelmiszercsoport

Állítás

Az EFSA véleményének hivatkozási száma

A 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint betegség kockázatának csökkentésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás

Szójafehérje

Bizonyított, hogy a szójafehérje csökkenti a vér koleszterinszintjét; a vér koleszterinszintjének csökkentése mérsékelheti a szív(koszorúér-)betegség kockázatát.

Q-2009-00672

A 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint betegség kockázatának csökkentésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás

ACTIMEL® Lactobacillus casei DN-114 001 törzs és joghurt elegye

A Lactobacillus casei DN-114 001 törzs és joghurt elegyét tartalmazó erjesztett tej csökkenti a Clostridium difficile baktérium által termelt toxinok mennyiségét a bélben (az erre fogékony idős emberek esetében). A Clostridium difficile baktérium által termelt toxinok jelenléte összefüggésbe hozható az akut hasmenés előfordulásával.

Q-2009-00776


15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/29


A BIZOTTSÁG 1161/2011/EU RENDELETE

(2011. november 14.)

a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 953/2009/EK bizottsági rendeletnek az élelmiszerekhez hozzáadható ásványi anyagok jegyzéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2002. június 10-i 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló, 2009. május 6-i 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (EFSA) folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2002/46/EK irányelv II. melléklete meghatározza az étrend-kiegészítők előállításához felhasználható vitaminok és ásványi anyagok jegyzékét. A 2002/46/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe az 1170/2009/EK bizottsági rendelet (4) lépett. A 2002/46/EK irányelv II. mellékletében szereplő, az említett rendelettel módosított listák módosítását az említett irányelv 4. cikkében meghatározott követelményeknek megfelelően és a 13. cikke (3) bekezdésében szereplő eljárás szerint kell elfogadni.

(2)

Az 1925/2006/EK rendelet II. melléklete meghatározza az élelmiszerekhez adható vitamin- és ásványianyagok listáját.

(3)

A 953/2009/EK bizottsági rendelet (5) melléklete meghatározza a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyagok listáját.

(4)

Az EFSA új ásványi anygokat értékelt élelmiszerekben történő felhasználásra. Azokat az anyagokat, amelyekről az EFSA kedvező véleményt nyilvánított, fel kell venni az említett jogszabályokban szereplő listákra.

(5)

Az érdekelt felekkel az állat- és növényegészségügy kérdéseivel foglalkozó konzultatív csoporton keresztül konzultáltak, és azok észrevételeit figyelembe vették.

(6)

A 2002/46/EK irányelvet, az 1925/2006/EK rendeletet és a 953/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2002/46/EK irányelv II. mellékletének B. pontja a következőképpen módosul:

a)

a „vasfoszfát” bejegyzést követően a jegyzék az alábbiakkal egészül ki:

„vas-ammónium-foszfát

vas-nátrium-EDTA”;

b)

A „nátrium ortofoszforsavval alkotott sói” bejegyzés után a jegyzék az alábbi bejegyzéssel egészül ki:

„nátrium-szulfát

kálium-szulfát”.

2. cikk

Az 1925/2006/EK rendelet II. mellékletének 2. pontja a következőképpen módosul:

a)

a „vas-szulfát” bejegyzést követően a jegyzék az alábbiakkal egészül ki:

„vas-ammónium-foszfát

vas-nátrium-EDTA”;

b)

A „króm(III)-szulfát és hexahidrátja” bejegyzés után a jegyzék az alábbi bejegyzéssel egészül ki:

„króm-pikolinát”.

3. cikk

A 953/2009/EK rendelet mellékletének 2. kategóriája (Ásványi anyagok) a következőképpen módosul:

a)

a „vas-szulfát” bejegyzés után a jegyzék az alábbi bejegyzésekkel egészül ki:

„vas-ammónium-foszfát

x

 

vas-nátrium-EDTA

x”

 

b)

A „króm(III)-szulfát és hexahidrátja” bejegyzés után a jegyzék az alábbi bejegyzéssel egészül ki:

„króm-pikolinát

x”

 

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 183., 2002.7.12., 51. o.

(2)  HL L 404., 2006.12.30., 26. o.

(3)  HL L 124., 2009.5.20., 21. o.

(4)  HL L 314., 2009.12.1., 36. o.

(5)  HL L 269., 2009.10.14., 9. o.


15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/31


A BIZOTTSÁG 1162/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 14.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. november 15-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 14-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

64,0

AR

40,4

MA

67,1

TR

89,1

ZZ

65,2

0707 00 05

AL

64,0

TR

143,9

ZZ

104,0

0709 90 70

AR

61,1

MA

59,0

TR

129,4

ZZ

83,2

0805 20 10

MA

115,3

ZA

71,4

ZZ

93,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

29,1

IL

75,8

MA

79,7

TR

82,5

UY

54,6

ZZ

64,3

0805 50 10

TR

61,0

ZA

59,4

ZZ

60,2

0806 10 10

BR

235,4

EC

65,7

LB

271,1

TR

145,0

US

266,1

ZA

77,5

ZZ

176,8

0808 10 80

CA

86,1

CL

90,0

CN

67,2

NZ

182,1

US

142,4

ZA

142,9

ZZ

118,5

0808 20 50

CL

73,3

CN

46,3

TR

133,1

ZA

73,2

ZZ

81,5


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/33


A BIZOTTSÁG 1163/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 14.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 971/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) a 2011/12-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 1137/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 971/2011/EU végrehajtási rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. november 15-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 14-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 254., 2011.9.30., 12. o.

(4)  HL L 292., 2011.11.10., 10. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2011. november 15-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

43,24

0,00

1701 11 90 (1)

43,24

1,93

1701 12 10 (1)

43,24

0,00

1701 12 90 (1)

43,24

1,64

1701 91 00 (2)

47,87

3,11

1701 99 10 (2)

47,87

0,00

1701 99 90 (2)

47,87

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


IRÁNYELVEK

15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/35


A BIZOTTSÁG 2011/90/EU IRÁNYELVE

(2011. november 14.)

a 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében található, a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához alkalmazandó további feltevésekről szóló II. rész módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) (a fogyasztói hitelről szóló irányelv) és különösen annak 19. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tagállamok által a 2008/48/EK irányelv végrehajtásával kapcsolatban összegyűjtött tapasztalatokból kiderült, hogy az említett irányelv I. mellékletének II. részében megadott feltevések nem elegendőek a teljeshiteldíj-mutató egységes kiszámításához, valamint nem állnak már összhangban a piacon fennálló kereskedelmi helyzettel.

(2)

Ezért szükséges az említett feltevéseket olyan új feltevésekkel kiegészíteni, amelyek a futamidő nélküli hitelekre vagy az egy összegben, ismételten visszafizethető hitelekre vonatkozó teljeshitel-mutató kiszámítási módját érintik. Szükséges továbbá olyan módok meghatározása is, amelyek a hitel eredeti lehívásának időzítésére és a fogyasztó által végrehajtott törlesztésre vonatkoznak.

(3)

A 2008/48/EK irányelv I. mellékletének II. részét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/48/EK irányelv 25. cikke (1) bekezdésének alapján létrehozott bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte azokat,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2008/48/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2012. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A rendelkezéseket 2013. január 1-jétől kell alkalmazniuk.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 133., 2008.5.22., 66. o.


MELLÉKLET

A 2008/48/EK irányelv I. mellékletének II. része helyébe a következő lép:

„II.

További feltevések a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához:

a)

Ha a hitelmegállapodás értelmében a fogyasztó szabadon hívhatja le a hitelt, a teljes hitelösszeget azonnal és teljes egészében lehívottnak kell tekinteni.

b)

Ha a hitelmegállapodás értelmében a fogyasztó általánosságban szabadon hívhatja le a hitelt, de a megállapodás a lehívás különböző módjai tekintetében hitelösszegre vagy időtartamra vonatkozó korlátokat határoz meg, a hitelösszeget a megállapodásban említett legkorábbi időpontban és az említett lehívási korlátok szerint lehívottnak kell tekinteni.

c)

Ha a hitelmegállapodás különböző módokat biztosít a lehívásra, amelyekhez különböző díjak és hitelkamatlábak kapcsolódnak, a teljes hitelösszeget a legmagasabb, az adott hitelmegállapodás esetében a leggyakoribb ügyletkategóriára alkalmazandó díj és hitelkamatláb mellett lehívottnak kell tekinteni.

d)

Folyószámlahitel esetében a teljes hitelösszeget teljes egészében, a hitelmegállapodás teljes időtartamára vonatkozóan lehívottnak kell tekinteni. Ha a folyószámlahitel időtartama nem ismeretes, a teljeshiteldíj-mutatót azzal a feltevéssel kell kiszámítani, hogy a hitel időtartama három hónap.

e)

Olyan nyílt végű hitelmegállapodás esetében, amely nem folyószámlahitel, fel kell tételezni, hogy:

i.

a hitelt az eredeti lehívás időpontjától kezdődő egyéves időszakra nyújtják, és a fogyasztó az utolsó részlet kifizetésével rendezi a tőke-, kamat- és egyéb, esetleges díjtartozásokat;

ii.

a fogyasztó az eredeti lehívás után egy hónappal kezdi el törleszteni a tőkét egyenlő havi részletekben. Azokban az esetekben viszont, amikor a tőkét az egyes törlesztési időszakokon belül teljes egészében egyetlen részletben kell visszafizetni, azt kell feltételezni, hogy a teljes tőke egymást követő lehívásai és visszafizetései egy egyéves időszakon belül történnek. A kamatokat és más díjakat az említett tőkelehívásokkal és -visszafizetésekkel összhangban, valamint a hitelmegállapodásban foglaltak szerint kell alkalmazni.

E pont értelmezésében a nyílt végű hitelmegállapodáson olyan, határozott idejű tőketörlesztés nélküli hitelmegállapodás értendő, amely esetében a hiteleket egy adott időszakon belül vagy egy adott időszakot követően teljes egészében vissza kell fizetni, de ha már egyszer visszafizették őket, újra lehívhatóvá válnak.

f)

Olyan hitelmegállapodások esetében, amelyek nem a d) és az e) pontban említett folyószámlahitelek és nyílt végű hitelek:

i.

ha a fogyasztó általi tőketörlesztés időpontja vagy összege nem állapítható meg, azt kell feltételezni, hogy a törlesztés a hitelmegállapodásban foglalt legkorábbi időpontban és az ott meghatározott legalacsonyabb összegben történt;

ii.

ha a hitelmegállapodás megkötésének időpontja nem ismert, azt kell feltételezni, hogy az első lehívás időpontja az az időpont, amely az ezen időpont és a fogyasztó általi első törlesztés időpontja közötti legrövidebb intervallumot eredményezi.

g)

Ha a fogyasztó által fizetett törlesztés időpontja vagy összege a hitelmegállapodás, vagy a d), e) vagy f) pontban szereplő feltevések alapján nem állapítható meg, azt kell feltételezni, hogy a törlesztés a hitelező által meghatározott időpontoknak és feltételeknek megfelelően történt; amennyiben ezek nem ismertek:

i.

a kamatdíjak kifizetése a tőketörlesztésekkel együtt történik;

ii.

a hitelmegállapodás megkötésének időpontjában egy nem kamatdíj egyetlen összegben történő kifizetésére kerül sor;

iii.

több részletben kifejezett, nem kamatdíjak kifizetésére kerül sor rendszeres időközönként, ami az első tőketörlesztéskor veszi kezdetét; ha ezen részletek összege nem ismert, azt kell feltételezni, hogy egyenlő összegekről van szó;

iv.

az utolsó részlet kifizetése rendezi a tőke-, kamat- és egyéb, esetleges díjtartozásokat.

h)

Amennyiben a hitel felső összeghatáráról még nem született megállapodás, azt 1 500 EUR-nak kell tekinteni.

i)

Ha egy korlátozott időszakra vagy összegre eltérő hitelkamatlábakat és díjakat kínálnak, a hitelkamatlábat és a díjakat a hitelmegállapodás teljes időtartama tekintetében a legmagasabbnak kell tekinteni.

j)

Olyan fogyasztói hitelmegállapodások esetében, amelyek tekintetében a kezdeti időszakra rögzített hitelkamatlábat állapítanak meg, amely időszak végén új hitelkamatláb kerül meghatározásra, amelyet ezt követően a megállapodás szerinti mutatónak megfelelően, rendszeres időközönként kiigazítanak, a teljeshiteldíj-mutatót azon feltevés alapján kell kiszámítani, hogy a rögzített hitelkamatláb hatálya alá tartozó időszak végén a hitelkamatláb azonos a teljeshiteldíj-mutató a megállapodás szerinti mutatónak az adott időpontban érvényes értékén alapuló kiszámításának időpontjában érvényes hitelkamatlábbal.”


HATÁROZATOK

15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/38


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. július 12.)

Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott hiány helyzetének orvoslásához szükségesnek ítélt mértékű hiánycsökkentésre irányuló intézkedések meghozatalára való felszólításáról

(átdolgozás)

(2011/734/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen annak 126. cikke (9) bekezdésére és 136. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)

A Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott hiány helyzetének orvoslásához szükségesnek ítélt mértékű hiánycsökkentésre irányuló intézkedések meghozatalára való felszólításáról szóló, 2010. május 10-i 2010/320/EU tanácsi határozat (1) több alkalommal jelentősen módosult (2). Mivel további módosításokra kerül sor, a határozatot az áttekinthetőség érdekében át kell dolgozni.

(2)

Az EUMSZ 136. cikke (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik arról, hogy a költségvetési fegyelem és a költségvetési felügyelet összehangolásának erősítése céljából lehetőség van kifejezetten az euroövezeti tagállamokra vonatkozó intézkedések elfogadására.

(3)

Az EUMSZ 126. cikke megállapítja, hogy a tagállamoknak kerülniük kell a túlzott költségvetési hiányt, és meghatározza az erre vonatkozó, túlzott hiány esetén követendő eljárást. A Stabilitási és Növekedési Paktum, amely korrekciós ága keretében végrehajtja a túlzott hiány esetén követendő eljárást, támogatja azokat az állami intézkedéseket, amelyek a gazdasági helyzet figyelembevétele mellett a költségvetés stabilitásának mihamarabbi visszaállítását célozzák.

(4)

A Tanács 2009. április 27-én az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EKSZ) 104. cikkének (6) bekezdése szerinti határozatában megállapította, hogy Görögországban túlzott hiány áll fenn, majd az EUSZ 104. cikkének (7) bekezdésével és a hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK tanácsi rendelet (3) 3. cikkének (4) bekezdésével összhangban ajánlásokat tett a túlzott hiány legkésőbb 2010-ig történő megszüntetésére. A Tanács ajánlásában 2009. október 27-ét jelölte meg Görögországnak az eredményes intézkedések megtételének határidejeként. A Tanács 2009. november 30-án az EUMSZ 126. cikkének (8) bekezdésével összhangban megállapította, hogy Görögország nem tett eredményes intézkedéseket; ezért a Tanács 2010. február 16-án az EUMSZ 126. cikke (9) bekezdésének megfelelően felszólította Görögországot, hogy tegyen intézkedéseket a túlzott hiány legkésőbb 2012-ig történő megszüntetése érdekében (a továbbiakban: a 126. cikk (9) bekezdése alapján elfogadott tanácsi határozat). A Tanács 2010. május 15-ét jelölte meg az eredményes intézkedések megtételének határidejeként.

(5)

Az 1467/97/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerint amennyiben az EUMSZ 126. cikkének (9) bekezdésével összhangban eredményes intézkedésekre került sor, és a felszólítás elfogadását követően az államháztartásra jelentős negatív hatással lévő, előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események következnek be, a Tanács az EUMSZ 126. cikke (9) bekezdésének megfelelően a Bizottság ajánlása alapján határozhat a felszólítás módosított változatának elfogadásáról.

(6)

A Bizottság szolgálatainak 2009. őszi – a Görögországhoz címzett első felszólítás alapját képező – előrejelzésében az szerepelt, hogy a GDP 2010-ben 0,25 %-kal csökkenni fog, és élénkülés 2011-től várható, 0,7 %-os gazdasági növekedéssel. A reál-GDP 2010-ben erősebben esett vissza, és ez a csökkenés 2011-ben várhatóan folytatódik. Ezután várható a növekedéshez való fokozatos visszatérés. A gazdasági forgatókönyv e jelentős romlása változatlan politika mellett az államháztartási kilátások ennek megfelelő rosszabbodását jelenti. Ezt tetézi, hogy a 2009. évi államháztartási hiányt a 126. cikk (9) bekezdése alapján elfogadott tanácsi határozat időpontjában becsült, a GDP 12,7 %-át kitevő mértékhez képest a Görögország által 2010. április 1-jén bejelentett költségvetési adatok alapján felfelé, a GDP 13,6 %-ára (4), majd később az Eurostat által a görög statisztikai hivatallal együtt végzett vizsgálatok (5) befejezésével a GDP 15,4 %-ára módosították. Végül, az államháztartás kilátásaival kapcsolatos piaci aggályok tükröződtek az államadósság kockázati felárának jelentős emelkedésében, tovább nehezítve az államháztartási hiány és az adósság alakulásának ellenőrzését.

(7)

A bruttó államadósság 2009 végén a GDP 127,1 %-át tette ki. Az Unió tagállamai között ez a legmagasabb GDP-hez viszonyított adósságszint, és jelentősen meghaladja a Szerződésben szereplő 60 %-os referenciaértéket. A körülmények ismeretében a szükségesnek és megvalósíthatónak ítélt hiánycsökkentési pálya szerint az adósság növekedését 2013-tól lehetne megfordítani. A tartósan magas államháztartási hiány mellett a hiányt nem, de bizonyos pénzügyi műveletek is nagymértékben hozzájárultak az adósság növekedéséhez. Ezek a tényezők súlyosbították a piac által a görög kormánynak az adósságszolgálat további teljesítésével kapcsolatos képességébe vetett bizalom megrendülését. Sürgős, hogy Görögország a hiányával és más adósságnövelő tényezőkkel összefüggésben határozott, példátlan mértékű intézkedéseket tegyen, hogy megfordítsa az adósság GDP-hez viszonyított arányának növekedését, és a lehető leghamarabb vissza tudjon térni a piaci finanszírozáshoz.

(8)

A görög kormány pénzügyi helyzetének rendkívül súlyos romlása miatt az euroövezet többi tagállama úgy döntött, hogy a Nemzetközi Valutaalap által biztosított multilaterális segítségnyújtáshoz kapcsolódva stabilitási támogatást nyújtanak Görögországnak az euroövezet egésze pénzügyi stabilitásának védelme érdekében. Az euroövezet tagállamai által nyújtott támogatás kétoldalú kölcsönöknek a Bizottság által koordinált összevonása révén valósul meg. A hitelezők úgy döntöttek, hogy támogatásukat attól teszik függővé, hogy Görögország tiszteletben tartja-e ezt a határozatot. Görögországnak mindenekelőtt a megállapított ütemtervnek megfelelően végre kell hajtania az ebben a határozatban meghatározott intézkedéseket.

(9)

2011 júniusában egyértelművé vált, hogy Görögország – figyelembe véve a költségvetési hiány 2010. évi túllépését, valamint a költségvetés végrehajtását májusig – jelentős összeggel fog elmaradni a hiánycéltól, ami a program egészének hitelességét veszélyezteti. Ezért szükségessé vált bizonyos költségvetési intézkedések aktualizálását annak érdekében, hogy 2011-ben tartható legyen a hiánycél, és teljesüljenek a 2010/320/EU határozatban a következő évekre a hiányra vonatkozóan meghatározott felső értékek. Ezen intézkedéseket alaposan megvitatták a görög kormánnyal, majd az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és a Nemzetközi Valutaalap közös megállapodásra jutott róluk.

(10)

A fentiek fényében a túlzott hiány orvoslására megállapított határidő változatlansága mellett helyénvaló számos szempontból módosítani a 2010/320/EU határozatot,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Görögországnak a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 2014-ig meg kell szüntetnie a jelenleg fennálló túlzott hiányt.

(2)   A túlzott hiány megszüntetésére irányuló kiigazítási pályának azt kell megcéloznia, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a 18 508 millió EUR-t 2010-ben (a GDP 8,0 %-a), a 17 065 millió EUR-t 2011-ben (a GDP 7,6 %-a), a 14 916 millió EUR-t 2012-ben (a GDP 6,5 %-a), a 11 399 millió EUR-t 2013-ban (a GDP 4,8 %-a) és a 6 385 millió EUR-t 2014-ben (a GDP 2,6 %-a). E célból a 2009–2014 közötti időszakban a strukturális egyenlegnek a GDP legalább 10 %-át kitevő javulását kell elérni.

(3)   A (2) bekezdésben említett kiigazítási pálya szükségessé teszi, hogy a konszolidált bruttó államadósság éves változása ne haladja meg 2010-ben a 34 058 millió EUR, 2011-ben a 17 365 millió EUR, 2012-ben a 15 016 millió EUR, 2013-ban a 11 599 millió EUR, 2014-ben pedig a 7 885 millió EUR összeget. A GDP-re vonatkozó, 2011. májusi előrejelzések alapján az adósság/GDP-arány alakulása akkor megfelelő, ha nem lépi túl 2010-ben a 143 %-ot, 2011-ben a 154 %-ot, 2012-ben a 158 %-ot, 2013-ban a 159 %-ot és 2014-ben a 157 %-ot.

2. cikk

(1)   Görögország 2010. június végéig elfogadja az alábbi intézkedéseket:

a)

valamennyi jövedelemforrásra vonatkozó, progresszív adósávot, valamint a bér- és tőkejövedelem horizontálisan egységes kezelését bevezető törvény;

b)

az adózási rendszerben levő mentességeket és autonóm adózási rendelkezéseket – beleértve a köztisztviselőknek fizetett különleges juttatásokból származó jövedelemre vonatkozóakat – hatályon kívül helyező törvény;

c)

a rendkívüli tartalékalapban levő költségvetési előirányzatok törlése, a cél 700 millió EUR összegű megtakarítás elérése;

d)

a szolidaritási juttatásra vonatkozó költségvetési előirányzatok nagy részének törlése (kivéve a szegénység enyhítésére irányuló részt), amelynek célja 400 millió EUR összegű megtakarítás elérése;

e)

a legmagasabb nyugdíjak csökkentése, amelynek célja egy teljes évre vetítve 500 millió EUR (2010-ben 350 millió EUR) összegű megtakarítás elérése;

f)

a köztisztviselőknek fizetett húsvéti, nyári és karácsonyi prémiumok és juttatások csökkentése, amelynek célja egy teljes évre vetítve 1 500 millió EUR (2010-ben 1 100 millió EUR) összegű megtakarítás elérése;

g)

a nyugdíjasoknak fizetett húsvéti, nyári és karácsonyi juttatások csökkentése, az alacsony összegű nyugdíjban részesülők védelme mellett, amelynek célja egy teljes évre vetítve 1 900 millió EUR (2010-ben 1 500 millió EUR) összegű megtakarítás elérése;

h)

a héakulcsok növelése, amelynek célja egy teljes évre vetítve legalább 1,8 milliárd EUR (2010-ben 800 millió EUR) összegű bevétel elérése;

i)

az üzemanyagokra, dohánytermékekre és szeszes italokra kivetett jövedéki adó emelése, amelynek célja egy teljes évre vetítve legalább 1 050 millió EUR (2010-ben 450 millió EUR) összegű bevétel elérése;

j)

a szolgáltatásokra vonatkozó irányelvet (6) végrehajtó jogszabályok megalkotása;

k)

a helyi szintű közigazgatás reformjára és egyszerűsítésére vonatkozó törvény, amelynek a célja a működési költségek csökkentése;

l)

a strukturális és kohéziós alapok felhasználásának javításával foglalkozó munkacsoport felállítása;

m)

az új vállalkozások elindításának egyszerűsítését célzó törvény;

n)

az állami beruházások csökkentése a tervekhez képest 500 millió EUR összeggel;

o)

a strukturális és kohéziós alapokhoz kapcsolódó társfinanszírozásra vonatkozó költségvetési előirányzatok átirányítása egy speciális központi számlára, amely más célra nem használható fel;

p)

egy független pénzügyi stabilitási alap létrehozása az esetleges tőkehiány rendezésére és a pénzügyi ágazatok megbízhatóságának megőrzésére, a bankoknak nyújtott szükség szerinti tőketámogatás nyújtásával;

q)

a bankok megerősített felügyelete, az emberi erőforrások erősítésével, gyakoribb jelentéstételi kötelezettséggel és negyedévenkénti stresszteszttel.

(2)   Görögország 2010. szeptember végéig elfogadja az alábbi intézkedéseket:

a)

Legalább a GDP 3,2 %-át kitevő költségvetési konszolidációs intézkedéseket épít be a 2011. évi költségvetés-tervezetbe (a 2010-ben végrehajtott intézkedésekből való átvitel figyelembevételével a GDP 4,3 %-a): az állam folyó termelőfelhasználásának csökkentése legalább 300 millió EUR összeggel a 2010. évi szinthez képest (a közigazgatás és a helyi önkormányzatok reformjából származó, e bekezdésben említett megtakarítások mellett); a nyugdíjak indexálásának befagyasztása (a cél 100 millió EUR összegű megtakarítás elérése); a nagy profitot termelő vállalkozásokra kivetett átmeneti válságadó (amely 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban évente legalább 600 millió EUR további bevételt jelent); vélelmezett jövedelemre épülő adózás bevezetése az egyéni vállalkozókra vonatkozóan (amely 2011-ben legalább 400 millió EUR bevételt, majd 2012-ben és 2013-ban is legalább évi 100 millió EUR-t kitevő tovább növekvő bevételeket jelent); a héaalap szélesítése egyes, jelenleg adómentes szolgáltatások bevonásával és az áruk és szolgáltatások 30 %-ának a kedvezményes adósávból a fő adósávba történő áthelyezésével (1 milliárd EUR bevétel); a szén-dioxid-kibocsátás megadóztatása fokozatosan bevezetett környezetvédelmi adóval (2011-ben legalább 300 millió EUR bevétel); a közigazgatási reformra és a helyi önkormányzatok átszervezésére vonatkozó jogszabályok kormány általi végrehajtása (amelynek célja a költségek csökkentése 2011-ben legalább 500 millió EUR összeggel, majd 2012-ben és 2013-ban további 500-500 millió EUR összeggel); a hazai finanszírozású beruházások visszafogása (legalább 500 millió EUR összeggel) elsőbbséget adva az EU strukturális alapjaiból finanszírozott beruházási projekteknek, a földterület-használattal kapcsolatos szabálysértések rendezését célzó kezdeményezések (2011-től 2013-ig legalább 1 500 millió EUR bevétel, amelyből legalább 500 millió EUR 2011-ben várható); a szerencsejátékok engedélyeztetéséből származó bevételek beszedése (legalább 500 millió EUR az engedélyek értékesítéséből és 200 millió EUR a jogdíjakból); az ingatlanadó adóalapjának kiterjesztése az eszközértékek aktualizálásával (legalább 400 millió EUR további bevételt jelent); a természetbeni juttatások fokozottabb megadóztatása, többek között a gépjármű lízingdíjának megadóztatásával (legalább 150 millió EUR); luxuscikkek adójának növelése (legalább 100 millió EUR); engedély nélküli épületekre kivetett különadó (legalább évi 800 millió EUR összegű bevétel); továbbá, a közalkalmazottak számának csökkentése úgy, hogy a nyugdíjazással megüresedő álláshelyeknek csak 20 %-át töltik be (központi kormányzat, helyi önkormányzatok, társadalombiztosítási alapok, közvállalatok, állami ügynökségek és más közintézmények). A Bizottsággal folytatott konzultáció után hasonló mértékű költségvetési megtakarítást eredményező intézkedéseket is figyelembe lehet venni;

b)

a költségvetési hivatal szerepének és erőforrásainak megerősítése és biztosítékok az adat-előrejelzés és a számvitel esetleges politikai befolyásolásának megakadályozására;

c)

a közszféra bérszabályozására vonatkozó reformtervezet kidolgozása, különösen egyetlen kifizetési hatóság létrehozása a bérfizetéshez, egységesített elvek bevezetése és a közszférára (az állami szektorra, a helyi hatóságokra és más szervekre) vonatkozó korszerűsített egységes bértábla kidolgozására vonatkozó ütemterv;

d)

az adóigazgatás és -ellenőrzés hatékonyságának javítását célzó jogszabályok;

e)

a központi közigazgatás és a meglévő szociális programok független felülvizsgálatainak megindítása;

f)

az államháztartás és alegységei tekintetében a bevételekre, kiadásokra, finanszírozásra és kiadási hátralékokra vonatkozó havi (készpénzalapú) statisztikák közzététele;

g)

az államháztartási adatok gyűjtésének és feldolgozásának javítását szolgáló cselekvési terv, különösen a statisztikai hatóságok és a költségvetési hivatal ellenőrzési mechanizmusainak megerősítésével és a téves jelentésekre vonatkozó tényleges személyi felelősségvállalás biztosításával, a 2223/96/EK (7), a 264/2000/EK (8), az 1221/2002/EK (9), az 501/2004/EK (10), az 1222/2004/EK (11), az 1161/2005/EK (12), a 223/2009/EK (13) és a 479/2009/EK rendelet (14) által előírt kiváló minőségű államháztartási adatok időben történő biztosítása érdekében;

h)

információk rendszeres közzététele az állami vállalkozások és más – a költségvetésben nem meghatározott – állami szervek pénzügyi helyzetéről (beleértve a részletes eredménykimutatásokat, mérlegeket, a foglalkoztatottakra és a bérekre vonatkozó adatokat);

i)

a közvállalatok átfogó központi nyilvántartásának létrehozása;

j)

különös intézkedések ütemtervét tartalmazó cselekvési terv készítése egy központi közbeszerzési hatóság létrehozása érdekében;

k)

a központi költségvetésből a vasúttársaságoknak a közszolgáltatási kötelezettség fejében fizetett hozzájárulásra vonatkozó 50 millió EUR összegű felső határ és azon alapelv bevezetéséről szóló jogszabály a 2011–2013 közötti időszakra vonatkozóan, amely szerint az állam nem nyújt további közvetlen vagy közvetett támogatást a vasúttársaságok számára;

l)

a görög vasúttársaság üzleti tervének elkészítése. Az üzleti terv határozza meg, hogy 2011-től az üzemi tevékenységeket miként teszik nyereségessé, beleértve az értékcsökkenési költségek fedezését, és a veszteséget termelő vasútvonalak bezárását, a jegyárak emelését, valamint a fizetések és a személyzet létszámának csökkentését; részletes érzékenységvizsgálatot tartalmaz a kollektív szerződések eredményeire vonatkozó különböző forgatókönyvek szerinti munkaerőköltség-következményekre, és információkat tartalmaz a munkaerővel kapcsolatos lehetőségekről, valamint rendelkezik a holdingtársaság szerkezetátalakításáról, beleértve földterületek és egyéb eszközök értékesítését;

m)

a magánszektor béralku-rendszerének reformjára vonatkozó törvény, amely előírná a túlóra után fizetendő bér csökkentését, a munkaidő rugalmasabb kezelését, és lehetővé tenné, hogy a helyi kollektív szerződések az ágazati megállapodásokban levő mértéknél alacsonyabb bérnövelést állapítsanak meg;

n)

a foglalkoztatás védelmére vonatkozó jogszabályok reformja az új munkavállalók próbaidejének egy évre való kiterjesztése, valamint az ideiglenes szerződések és a részmunkaidő fokozottabb igénybevételének megkönnyítése céljából;

o)

a választott bírósági rendszer szabályozásának reformja, hogy lehetővé váljon a felek számára a választott bírósági eljárás megszakítása, ha nem értenek egyet a választott bíró javaslatával;

p)

a választott bírósági rendszer reformja annak biztosítása céljából, hogy átlátható és objektív kritériumok alapján működik független választott bírákból álló testületekkel, amelyek kormányzati befolyás nélkül hozzák határozataikat.

(3)   Görögország 2010. december végéig elfogadja az alábbi intézkedéseket:

a)

a (2) bekezdés a) pontjában említett intézkedések végleges elfogadása;

b)

a pénzügyi keret megerősítését szolgáló jogszabályok végrehajtása. Ennek különösen tartalmaznia kell egy középtávú költségvetési keret kidolgozását, a minisztériumok összes előirányzatának – a bérek, a nyugdíjak és a kamatok kivételével – 5 %-át kitevő kötelező rendkívüli tartalékalap elkülönítését a költségvetésen belül, szigorúbb kiadás-ellenőrzési mechanizmus kialakítását és a parlament mellé rendelt költségvetési hivatal felállítását;

c)

a strukturális és kohéziós alapok felhasználási arányának jelentős növelése;

d)

a vállalkozások, ipari tevékenységek és szakmák engedélyezési folyamatának egyszerűsítését és gyorsítását célzó jogszabályok;

e)

a görög versenyhivatal intézményi keretének módosítása függetlenségének növelése céljából, ésszerű határidők meghatározása a vizsgálatokra és a határozatok kibocsátására vonatkozóan, és hatáskörrel való felruházása a panaszok visszautasítására;

f)

a szolgáltatásnyújtás szabadságát érintő jelenlegi korlátozások megszüntetését célzó intézkedések;

g)

egy rendelet, amely legalább 2014-ig megtiltja a helyi önkormányzatok számára a hiány felhalmozását; a tervezett megtakarításokkal és a hatáskörök átruházásával összhangban a helyi önkormányzatokhoz irányuló transzferek csökkentése;

h)

a nyugdíjkiadásokat érintő hosszú távú, a 2060-ig tartó időszakra vonatkozó időközi előrejelzések közzététele a főbb nyugdíjrendszereket (IKA, beleértve a közalkalmazottak nyugdíjrendszerét és az OGA és OAEE rendszereket is) érintő 2010. júliusi jogalkotási reformban meghatározottak szerint;

i)

egységes elektronikus gyógyszerfelírási rendszer megvalósítása; a forgalomban levő gyógyszerek teljes árlistájának közzététele; a nem támogatott gyógyszerek listájának és a vény nélkül kiadható gyógyszerek listájának alkalmazása; a támogatott gyógyszerek új listájának közzététele az új referenciaár-rendszer használatával; az elektronikus gyógyszerfelírás és a vények beszkennelése révén rendelkezésre álló információk felhasználása a gyógyszercégek által fizetendő visszatérítések beszedéséhez; nyomonkövetési mechanizmus bevezetése, amely lehetővé teszi a gyógyszerkiadások havi értékelését; a járóbeteg-ellátás igénybevétele esetén 5 EUR mértékű egyéni hozzájárulás beszedése és az egyéni hozzájárulás kiterjesztése a sürgősségi ellátás indokolatlan igénybevételére; a kórházak és egészségügyi központok auditált pénzügyi kimutatásainak közzététele; egészségügyi politikával foglalkozó szakértőkből álló független munkacsoport létrehozása, amelynek feladata, hogy 2011. május végéig részletes jelentést készítsen az egészségügyi rendszer átfogó reformjáról, a rendszer hatékonyságának és eredményességének javítása céljából;

j)

az operatív kiadások legalább 5 %-kal történő további csökkentése, legalább 100 millió EUR megtakarítás elérése érdekében;

k)

a transzferek további csökkentése, ami összességében legalább 100 millió EUR megtakarítást jelent az állam számára. A kedvezményezett közjogi jogalanyok biztosítják a kiadások ennek megfelelő csökkentését, hogy ne halmozódjanak fel hátralékok;

l)

2011 januárjától a rászorultság vizsgálata a családtámogatások esetében, a cél legalább 150 millió EUR megtakarítás elérése (a vonatkozó adminisztratív költségek nélkül);

m)

katonai felszerelések beszerzésének csökkentése a tényleges 2010. évi szinthez képest legalább 500 millió EUR-val;

n)

a társadalombiztosítási alapok gyógyszerkiadásainak csökkentése 900 millió EUR-val, a gyógyszerárak további csökkentése és új közbeszerzési eljárások révén, valamint a kórházak gyógyszerkiadásainak (ideértve a gyógyászati segédeszközökre fordított kiadásokat is) csökkentése legalább 350 millió EUR-val;

o)

a közvállalatok irányításának, árképzésének és bérezési rendszerének módosítása, a cél legalább 800 millió EUR megtakarítás elérése;

p)

a kedvezményes héakulcsok növelése 5,5 százalékról 6,5 százalékra, valamint 11 százalékról 13 százalékra, a cél legalább 880 millió EUR bevétel elérése, valamint a gyógyszerekre és a szállodai díjakra alkalmazandó héakulcs csökkentése 11 százalékról 6,5 százalékra, úgy, hogy a költségek ne haladják meg a 250 millió EUR-t, a társadalombiztosítási alapok és a kórházak által a gyógyszerek alacsonyabb héakulcsa miatt elért megtakarítások nélkül;

q)

az üzemanyag-csempészet elleni küzdelem fokozása (legalább 190 millió EUR);

r)

a bírósági eljárások illetékeinek emelése (legalább 100 millió EUR);

s)

az adóhátralékok beszedésének felgyorsítására irányuló cselekvési terv végrehajtása (legalább 200 millió EUR);

t)

az adóbírságok beszedésének felgyorsítása (legalább 400 millió EUR);

u)

az adózási jogviták és bírósági eljárások új keretének alkalmazásából eredő bevétel beszedése (legalább 300 millió EUR);

v)

a lejáró telekommunikációs engedélyek megújításából származó bevételek (legalább 350 millió EUR);

w)

koncessziókból származó bevételek (legalább 250 millió EUR);

x)

az athéni közlekedési vállalat (OASA) szerkezetátalakítási tervének elkészítése. A terv célja a társaság operatív veszteségeinek csökkentése és gazdasági életképességének megteremtése. A terv kiterjed a társaság operatív kiadásainak csökkentésére és a díjak emelésére. A szükséges intézkedéseket 2011 márciusáig kell végrehajtani.

y)

a központi államigazgatás egészére vonatkozó foglalkoztatási korlátokat tartalmazó jogszabály elfogadása, amely alapján 5 nyugdíjba vonuló vagy elbocsátott köztisztviselő után legfeljebb 1 főt lehet felvenni, ágazati kivételek nélkül és ideértve a közvállalatok kormányzati szervekké való átalakítása során átcsoportosított személyzetet is;

z)

a munkaerő-piaci intézmények megerősítését szolgáló jogszabályok elfogadása, amelyek előírják a következőket: a vállalati szintű megállapodások indokolatlan korlátozások nélkül elsőbbséget élveznek az ágazati és a szakmai megállapodásokkal szemben; a vállalati szintű kollektív szerződésekre nem vonatkoznak a vállalkozás minimális méretét előíró korlátozások; megszűnik az ágazati és szakmai megállapodások kiterjesztése a tárgyalásokon nem képviselt felekre; az új állások esetében meghosszabbodik a próbaidő; megszűnnek a munkaerő-kölcsönzési ügynökségek igénybevételének időbeli korlátai; megszűnnek a határozott idejű szerződések szélesebb körű alkalmazásának akadályai; megszűnik azon rendelkezés, amely a részmunkaidőben foglalkoztatottak számára magasabb órabért ír elő; és rugalmasabb munkaidő-gazdálkodást tesznek lehetővé, többek között a részmunkaidős váltott műszakok révén.

(4)   Görögország 2011. március végéig elfogadja az alábbi intézkedéseket:

a)

a nyugdíjkiadásokat érintő hosszú távú, a 2060-ig tartó időszakra vonatkozó átfogó előrejelzések közzététele a jogszabályok 2010. júliusi reformjában meghatározottak szerint. Az előrejelzéseknek a nemzeti pénztárfelügyelet által gyűjtött és elemzett átfogó adatok alapján ki kell terjedniük a kiegészítő nyugdíjrendszerekre is. A Gazdaságpolitikai Bizottság végzi el az előrejelzések szakértői értékelését és érvényesítését;

b)

a kormány kiegyenlíti a 2010-ben felhalmozódott hátralékokat és csökkenti az előző évi hátralékokat;

c)

az adókijátszás elleni, számszerűsített teljesítménymutatókat tartalmazó terv kidolgozása, amelynek végrehajtása számon kérhető az adóigazgatástól; az adóhatósági jogviták rendezésének és a bírósági fellebbezési eljárásoknak az egyszerűsítését célzó jogszabályok és az adótisztviselők kötelességszegésének, korrupciójának és gyenge teljesítményének jobb kezeléséhez szükséges törvények és eljárások kidolgozása, ideértve a kötelességszegés esetén folytatandó büntetőeljárást; valamint az adókijátszás elleni öt munkacsoport havi jelentéseinek közzététele az előrehaladást mérő mutatókkal együtt;

d)

részletes cselekvési terv kidolgozása, amely tartalmazza az egyszerűsített javadalmazási rendszer kialakításának befejezésére és végrehajtására vonatkozó ütemtervet; középtávú emberierőforrás-gazdálkodási terv elkészítése a 2013-ig terjedő időszakra vonatkozóan az 5 megüresedett álláshelyre vetítve csak 1 új munkavállaló felvételét lehetővé tevő szabállyal összhangban, valamint a képzett személyzet kiemelt területekre való áthelyezésére vonatkozó tervek meghatározásával; valamint havi adatok közzététele a kormányzati szerveken belüli személycserékről (új belépők, kilépők és szervezetek közötti áthelyezések);

e)

az egészségügyi ellátási rendszer 2010-ben indított átfogó reformjának végrehajtása, amelynek célja a közegészségügyi kiadásoknak legfeljebb a GDP 6 százalékán tartása; a gyógyszerekre fordított kiadásoknak a 2010. évi szinthez képest legalább 2 milliárd EUR-t kitevő csökkenését eredményező intézkedések, amelyekből legalább 1 milliárd EUR-nak megfelelőt 2011-ben kell realizálni; a kórházak számviteli és számlázási rendszerének fejlesztése, a következőkkel: az eredményszemléletű kettős könyvelési rendszer teljes bevezetése valamennyi kórházban; az egészségügyi felszerelések egységes kódrendszerének és közös nyilvántartásának használata; az egészségügyi felszerelések állományának és állományváltozásának kiszámítása valamennyi kórházban az egészségügyi felszerelések egységes kódrendszerének használatával; és a kezelési költségek időben történő (két hónapot meg nem haladó) kiszámlázása a görög társadalombiztosítási alapoknak, más tagállami és magán-egészségbiztosítóknak, valamint annak biztosítása, hogy 2011 végére az állami kórházak által használt gyógyszerek mennyiségének legalább 50 %-át generikus és lejárt szabadalmú gyógyszerek jelentsék, kötelezve valamennyi állami kórházat a hatóanyag-alapú gyógyszerbeszerzésre;

f)

az állami vállalatok pazarlásának és rossz gazdálkodásának megakadályozása és legalább 800 millió EUR megtakarítás elérése érdekében a jogszabály az alábbiakat tartalmazza: az állami vállalatoknál az elsődleges javadalmazás csökkentése vállalati szinten legalább 10 %-kal, a másodlagos javadalmazás korlátozása az elsődleges javadalmazás 10 %-ára, a bruttó jövedelem felső határának meghatározása havi 4 000 EUR-ban (évente 12 kifizetés); a városi tömegközlekedési díjak legalább 30 %-kal történő emelése; az állami vállalatok operatív kiadásait 15–25 %-kal csökkentő intézkedések bevezetése; és az OASA szerkezetátalakításáról szóló jogszabály;

g)

új szabályozási keret kidolgozása a regionális repülőterek koncessziós megállapodásai megkötésének megkönnyítéséhez;

h)

független oktatáspolitikai munkacsoport létrehozása a közoktatás (általános iskolai, középiskolai és felsőoktatás) hatékonyságának növelése céljával és az erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében;

i)

a központi közbeszerzési hatóság létrehozásáról szóló törvény elfogadása a cselekvési tervvel összhangban; és az elektronikus közbeszerzési platform kifejlesztése és köztes mérföldkövek meghatározása a cselekvési tervvel összhangban, többek között az alábbiakra vonatkozóan: kísérleti verzió tesztelése, minden funkció rendelkezésre állása minden szerződés esetében, valamint az e-beszerzési rendszer kötelező használatának bevezetése az árubeszerzési, szolgáltatási és építési szerződésekre vonatkozóan;

(5)   Görögország 2011. július végéig elfogadja az alábbi intézkedéseket:

a)

az állami szektorban, helyi önkormányzatoknál és más szerveknél alkalmazandó korszerűsített és egységes bértábla fokozatos bevezetése a Parlament részére 3 év alatt, a termelékenységet és feladatokat tükröző javadalmazással;

b)

középtávú személyzeti terv a 2015-ig terjedő időszakra vonatkozóan az 5 kilépőre vetítve 1 új munkavállaló felvételét előíró szabállyal összhangban (2011-ben 10 kilépőre 1 új munkavállaló). A terv a következőket tartalmazza: szigorúbb szabályok az ideiglenes személyzetre vonatkozóan, a megüresedett álláshelyek megszüntetése és a képzett személyzet kiemelt területekre való áthelyezése, valamint figyelembe veszi a munkaidő meghosszabbítását a közszférában;

c)

részletes cselekvési terv, amely tartalmazza az egyszerűsített, a magánszektor béreivel összhangban levő javadalmazási rendszer kialakításának befejezésére és végrehajtására vonatkozó ütemtervet, a teljes bérköltség csökkentése céljából. A terv a pénzügyminisztérium és a központi kifizetési hatóság által közzétett jelentésen alapul. Az egyszerűsített javadalmazási rendszerre vonatkozó jogszabályokat 3 év alatt fokozatosan vezetik be. Az állami tulajdonú vállalatok munkavállalóinak bérei összhangban lesznek a közszféra új bértáblájával.

d)

a munkaügyi felügyelőség megerősítése megfelelő létszámú szakképzett személyzettel és a végrehajtandó ellenőrzésekre vonatkozó számszerű célokkal;

e)

a nyugdíjrendszer fő paramétereit felülvizsgáló jogszabály, hogy a GDP 2,5 %-a alá korlátozza a közszféra nyugdíjkiadásait a 2009–2060 közötti időszakban, amennyiben a hosszú távú előrejelzések szerint az állami nyugdíjkiadások várható emelkedése meghaladja ezt az összeget. A nemzeti pénztárfelügyelet folytatja a nyugdíjkiadásokat érintő hosszú távú, a 2060-ig tartó időszakra vonatkozó előrejelzések benyújtását az elfogadott reform keretében. Az előrejelzéseknek a nemzeti pénztárfelügyelet által gyűjtött és elemzett átfogó adatok alapján ki kell terjedniük a főbb kiegészítő nyugdíjrendszerekre (ETEAM, TEADY, MTPY);

f)

a nehéz és különösen nehéz szakmák jegyzékének felülvizsgálata annak érdekében, hogy az a munkaerő legfeljebb 10 %-ára terjedjen ki; a nehéz és különösen nehéz szakmák új jegyzéke 2011. augusztus 1-jétől lép hatályba minden jelenlegi és jövőbeni munkavállalóra vonatkozóan;

g)

a központi közbeszerzési hatóság létrehozásáról szóló – a hatóság megbízatását, célkitűzéseit, jog- és hatásköreit, valamint a hatálybalépés ütemezését tartalmazó – jogszabály, a cselekvési tervvel összhangban;

h)

további intézkedések a generikus gyógyszerek alkalmazásának előmozdításához: kötelezővé válik a hatóanyag-alapú elektronikus gyógyszerfelírás és – ha több rendelkezésre áll – az olcsóbb generikus gyógyszert kell felírni; alacsonyabb költségmegosztási mérték hozzárendelése a referenciaárnál jóval olcsóbb (a referenciaár 60 %-ánál alacsonyabb árú) generikus gyógyszerekhez (más uniós tagállamok tapasztalatai alapján); a generikus gyógyszerek maximális árának meghatározása a hasonló hatóanyagú originális gyógyszer árának 60 %-ában;

i)

az állami tulajdonban levő eszközöket tartalmazó vagyonleltár közzététele, amely tartalmazza a tőzsdén jegyzett és nem jegyzett vállalatokban meglévő részesedéseket, a forgalomképes ingatlanokat és földterületeket; létrejön az ingatlanfejlesztéssel foglalkozó főtitkárság az ingatlangazdálkodás javítása, az ingatlanok tehermentesítése és privatizációra való előkészítése érdekében;

j)

a 2015-ig tartó középtávú költségvetési stratégia (a továbbiakban: MTFS – medium-term fiscal strategy), az e határozat I. mellékletében leírtaknak megfelelően, és a vonatkozó végrehajtási jogszabálytervezetek. Az MTFS részletezi a tartós költségvetési konszolidációs intézkedéseket, amelyek biztosítják a 2011–2015 közötti hiányra vonatkozóan a tanácsi határozatban megállapított felső határ betartását és az adósság/GDP-arány fenntartható csökkenő pályára állítását;

k)

eszközök privatizálása legalább 390 millió EUR értékben; privatizációs program elfogadása 2012 végéig legalább 15 milliárd EUR, 2013 végéig 22 milliárd EUR, 2014 végéig 35 milliárd EUR és 2015 végéig legalább 50 milliárd EUR bevétel beszedése céljából; az eszközök (ingatlanok, koncessziók és pénzügyi eszközök) privatizációjából befolyó bevételt az adósság visszafizetésére kell fordítani, és mindez nem csökkentheti az 1. cikk (2) bekezdésében a hiányra vonatkozóan meghatározott felső értékek betartása érdekében tett költségvetési konszolidációs erőfeszítéseket;

l)

erős irányítással rendelkező privatizációs alap létrehozása a privatizációs folyamat felgyorsítása, visszafordíthatatlanságának és szakértő irányításának biztosítása érdekében. Az Alap a privatizálandó eszközök felett tulajdonjogot szerez. Az Alap nem terhelheti meg az eszközeit olyan módon, hogy az veszélyeztesse a célját, például az eszközök privatizációját;

m)

a nem életképes intézmények bezárására, egyesítésére és méretcsökkentésére irányuló jogszabályok;

n)

a kiadások ellenőrzését erősítő intézkedések: a szakminisztériumokban kinevezendő, a határozott pénzügyi ellenőrzést biztosító, számvitelért felelős tisztviselők képzettségét és felelősségeit meghatározó határozat;

o)

a társadalombiztosítási alapok által az összes egészségügyi szolgáltatóval kötendő szerződésekre vonatkozó új kritériumok és feltételek a célul kitűzött kiadáscsökkentés elérése érdekében; kezdeményezi orvosi szolgáltatások és termékek közös beszerzését, a kiadások támogatásvolumen-megállapodások révén történő, jelentős, 2010-hez képest legalább 25 %-os csökkentése érdekében;

p)

kötelező gyógyszerfelírási iránymutatás közzététele az orvosok számára a nemzetközi gyógyszerfelírási iránymutatások alapján, a gyógyszerek költséghatékony felhasználásának biztosítása érdekében; a támogatott gyógyszerek listájának közzététele és folyamatos frissítése;

q)

kórházak rövid és középtávú reorganizációs és szerkezetátalakítási tervének előkészítése, a fennálló hatékonysági problémák csökkentése, a méret- és választékgazdaságosság kihasználása és a betegellátás minőségének javítása érdekében. A cél a kórházak költségeinek csökkentése 2011-ben legalább 10 százalékkal, majd 2012-ben további 5 százalékkal.

(6)   Görögország 2011. szeptember végéig elfogadja az alábbi intézkedéseket:

a)

2012. évi költségvetés a középtávú pénzügyi stratégiával és az 1. cikk (2) bekezdésében a hiányra vonatkozóan meghatározott felső határral összhangban;

b)

az egyesüléssel és felvásárlással kapcsolatos adózási korlátok enyhítése;

c)

az export és import vámkezelési eljárásának egyszerűsítése;

d)

a strukturális és kohéziós alapok felhasználási arányának további növelése;

e)

a jobb szabályozásra vonatkozó ütemterv teljes végrehajtása az adminisztratív terhek 20 %-os csökkentése céljából (2008-hoz képest);

f)

a nem életképes intézmények bezárására, egyesítésére és méretcsökkentésére irányuló jogszabályok;

g)

közbeszerzési és harmadik félnek fizetendő költségek csökkentését lehetővé tévő intézkedések az állami vállalatoknál, a díjak korszerűsítése és új üzletágak létrehozása, valamint a személyzeti költségek csökkentése a foglalkoztatottak számának csökkentésére irányuló terv kidolgozásával és végrehajtásával. Az 5 megüresedett álláshelyre vetítve csak 1 új munkavállaló (2011-től az arány 10 az 1-hez) felvételét előíró szabály alkalmazásával meg nem szüntethető létszámfelesleg kezelése nem önkéntes létszámleépítés és munkaerő-tartalék létrehozása révén. Ezt a szabályt ágazati kivételek nélkül alkalmazni kell; ugyanez a szabály alkalmazandó az ASEP által a szakképesítések szokásos értékelési kritériumok alapján elvégzett vizsgálata után az állami vállalatoktól más kormányzati intézményekhez áthelyezett munkavállalókra is. A munkaerő-tartalékban levő személyzet legfeljebb 12 hónapig kapja az alapfizetése 60 százalékát, ezután elbocsátásra kerül sor;

h)

a földhasználat gyors átruházását lehetővé tevő és az állami földtulajdon nyilvántartásba vételét felgyorsító jogi keret;

i)

a turizmusba (üdülőhelyekbe és üdülőingatlanokba) történő beruházás ösztönzését lehetővé tevő törvény, amelynek célja a földhasználatról szóló jogszabállyal együtt, hogy lehetőséget teremtsen a görög idegenforgalmi ingatlanügynökség (ETA) kezelésében álló földterületek privatizációjának felgyorsítására;

j)

a hatályos szociális programok funkcionális felülvizsgálatának lezárása; a központi közigazgatás független funkcionális felülvizsgálata második (utolsó) szakaszának eredményeire vonatkozó kormányzati értékelés; a központi közigazgatás funkcionális felülvizsgálata első szakaszát és a szociális programok teljes felülvizsgálatát követő operatív ajánlások végrehajtására irányuló jogszabályok és intézkedések;

k)

a másodlagos/kiegészítő nyugdíjalapok, többek között a nyugdíjszerű szociális ellátásokat és átalányösszegű nyugellátásokat folyósító alapok működésének felülvizsgálata. A felülvizsgálat célja a nyugdíjkiadások stabilizálása és annak biztosítása, hogy e rendszerek költségvetési hatása semleges legyen, valamint a rendszer közép- és hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása. A módosítás révén: tovább csökken a meglévő alapok száma; megszűnik a hiánnyal küzdő alapok egyensúlytalansága; a 2012. január 1-jétől megvalósítandó megfelelő kiigazítások révén a folyó kiadások fenntartható szinten stabilizálódnak; a járulékok és az ellátások szigorú összekapcsolása révén biztosítható a másodlagos rendszerek hosszú távú fenntarthatósága;

l)

azoknak az alapoknak az azonosítása, amelyeknél az átalányösszegű nyugellátás nincs összhangban a befizetett járulékkal; cél a kifizetések kiigazítása 2011. december végéig;

m)

további intézkedések az elektronikus gyógyszerfelírás, diagnosztika és orvosi beutalók költséghatékony módon történő, valamennyi társadalombiztosítási alapra, egészségügyi központra és kórházra vonatkozó kiterjesztésére. Az uniós közbeszerzési előírásokkal összhangban a kormány lefolytatja a szükséges közbeszerzési eljárásokat egy átfogó és egységes egészségügyi információs rendszer (e-egészségügyi rendszer) megvalósításához;

n)

további intézkedések annak biztosítására, hogy az állami kórházak által használt gyógyszerek mennyiségének legalább 30 %-át az originális gyógyszerekénél alacsonyabb árú generikus gyógyszerek, valamint lejárt szabadalmú gyógyszerek jelentsék, mindenekelőtt valamennyi állami kórház számára kötelezővé téve a hatóanyag-alapú gyógyszerbeszerzést;

o)

a következőkre vonatkozó határozatok: a központi közbeszerzési hatóság létrehozásának és személyzeti létszáma meghatározásának, valamint a hatóság humánerőforrás-szervezetének és szolgáltatásainak előírása, a hatóságról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban; a hatóság tagjainak kinevezése;

p)

a számos kormányzati részleg személyzetének mozgására (be- és kilépések, részlegek közti transzferek) vonatkozó adatok közzététele havi rendszerességgel.

(7)   Görögország 2011. december végéig elfogadja az alábbi intézkedéseket:

a)

a 2012. évi költségvetés végleges elfogadása;

b)

a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti stratégiai referenciakerethez kapcsolódó operatív programok valamennyi irányító hatósága és közbenső szerve tekintetében az irányítási kapacitás erősítése és ISO 9001:2008 (minőségbiztosítási rendszer) szerinti tanúsítás;

c)

költségvetési célból 2013-tól kórházankénti egyedi költségkalkulációs rendszer alkalmazása;

d)

a központi közigazgatás funkcionális felülvizsgálata első szakaszát és a szociális programok teljes felülvizsgálatát követő operatív ajánlások végrehajtására irányuló jogszabályok; a központi közigazgatás független funkcionális felülvizsgálata második (utolsó) szakaszának eredményeire vonatkozó értékelés;

e)

a központi közbeszerzési hatóság működésének megkezdése a cselekvési tervben meghatározott megbízatás, célkitűzések, jog- és hatáskörök teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal;

f)

az egészségügyi magánszolgáltatóknak kiszervezett orvosi szolgáltatások díjának vizsgálata azzal a céllal, hogy a kapcsolódó költségek 2011-ben legalább 15 százalékkal, majd 2012-ben további 15 százalékkal csökkenjenek;

g)

intézkedések a következők költségvetés-semleges módon történő megvalósítására: az adórendszer egyszerűsítése, az adóalapok szélesítése és az adókulcsok csökkentése a személyi jövedelemadó, a társasági adó és a héa vonatkozásában;

h)

további intézkedések annak biztosítására, hogy az állami kórházak által használt gyógyszerek mennyiségének legalább 50 %-át az originális gyógyszerekénél alacsonyabb árú generikus gyógyszerek, valamint lejárt szabadalmú gyógyszerek jelentsék, mindenekelőtt valamennyi állami kórház számára kötelezővé téve a hatóanyag-alapú gyógyszerbeszerzést.

(8)   Görögország 2012. március végéig elfogadja az alábbi intézkedéseket:

a)

a másodlagos/kiegészítő nyugdíjrendszerek reformja az alapok összevonásával és az ellátások járulékalapú új rendszer alapján történő kiszámításának megkezdésével; a kiegészítő nyugdíjak nominálértéken történő befagyasztása és a bérpótlási arányok csökkentése a hiánnyal küzdő alapokban megszerzett jogosultságok esetében, a nemzeti pénztárfelügyelet által készített biztosításmatematikai tanulmány alapján. Amennyiben a biztosításmatematikai tanulmány nem készül el, a bérpótlási arányokat a hiány elkerülése érdekében 2012. január 1-jétől csökkentik;

b)

a gyógyszertárak haszonkulcsának átalányösszeg vagy átalánydíj és alacsony mértékű árrés kombinációjával történő kiszámítása azzal a céllal, hogy az általános haszonkulcs csökkenjen, és ne haladja meg a 15 százalékot, ideértve a legdrágább gyógyszereket is.

3. cikk

Görögország teljes mértékben együttműködik a Bizottsággal, és annak indokolással ellátott kérésére késlekedés nélkül eljuttatja a Bizottságnak azokat az adatokat és dokumentumokat, amelyek e határozat betartásának nyomon követéséhez szükségesek.

4. cikk

(1)   Görögország negyedévente jelentést terjeszt elő a Tanácsnak és a Bizottságnak az e határozat betartása érdekében tett szakpolitikai intézkedésekről.

(2)   Az (1) bekezdésben említett jelentések részletes információt tartalmaznak a következőkről:

a)

az e határozatnak való megfelelés céljából a jelentés elkészítéséig végrehajtott konkrét intézkedések, ideértve azok számszerűsített költségvetési hatását;

b)

az e határozatnak való megfelelés céljából a jelentés elkészítése után végrehajtandó konkrét intézkedések, azok végrehajtásának ütemterve és ezek becsült költségvetési hatása;

c)

az állami költségvetés havi szintű végrehajtása;

d)

évközi adatok a társadalombiztosítási, az önkormányzati és költségvetési körön kívüli alapok költségvetésének végrehajtásáról;

e)

a kormány adósságkibocsátása és -visszafizetése,

f)

a közszférában tartósan és ideiglenesen foglalkoztatottak számának alakulása;

g)

a kifizetendő kormányzati kiadások, a késedelmes tételek meghatározásával;

h)

az állami vállalatok és egyéb állami szervek pénzügyi helyzete.

(3)   A Bizottság és a Tanács elemzi a jelentéseket azzal a céllal, hogy értékelje, Görögország megfelel-e a határozatnak. Ezen értékelésekkel összefüggésben a Bizottság jelezheti az e határozatban előírt, a kiigazítási pálya betartása és a túlzott hiány orvoslása céljából szükséges intézkedéseket.

5. cikk

A 2010/320/EU határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat erre a határozatra történő hivatkozásként kell értelmezni, a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

6. cikk

Ez a határozat az erről szóló értesítés napján lép hatályba.

7. cikk

E határozat címzettje a Görög Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. SAWICKI


(1)  HL L 145., 2010.6.11., 6. o.

(2)  Lásd az I. mellékletet.

(3)  HL L 209., 1997.8.2., 6. o.

(4)  Az Eurostat 55/2010. sz. közleménye: 2010. április 22.

(5)  Az Eurostat 60/2011. sz. közleménye: 2011. április 26.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36. o.).

(7)  A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (HL L 310., 1996.11.30., 1. o.)

(8)  A Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról (HL L 29., 2000.2.4., 4. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról (HL L 179., 2002.7.9., 1. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 501/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az államháztartás negyedéves pénzügyi számláiról (HL L 81., 2004.3.19., 1. o.).

(11)  A Tanács 1222/2004/EK rendelete (2004. június 28.) a negyedéves államadósság adatainak összeállításáról és továbbításáról (HL L 233., 2004.7.2., 1. o.).

(12)  Az Európai Parlament és a Tanács 1161/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a gazdasági szektoronkénti negyedéves, nem pénzügyi számlák összeállításáról (HL L 191., 2005.7.22., 22. o.).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.)

(14)  A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról (HL L 145., 2009.6.10., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A középtávú költségvetési stratégiához kapcsolódó intézkedések

(az e határozat 2. cikke (5) bekezdésében említettek szerint)

A középtávú költségvetési stratégia 2015-ig a következőket foglalja magában:

 

A bérek csökkentése 2011-ben legalább 770 millió EUR-val, majd további 600 millió EUR-val 2012-ben, 448 millió EUR-val 2013-ban, 306 millió EUR-val 2014-ben és 71 millió EUR-val 2015-ben, azáltal, hogy a megállapított szabályt (5 megüresedett álláshelyre 1 új munkavállaló felvétele) meghaladó leépítéseket valósítanak meg (2011-ben 10 helyre vetítve egy felvétel); valamint az alábbiak révén: a közalkalmazottak heti munkaidejének növelése 37,5 óráról 40 órára, és a túlóra után fizetendő pótlék csökkentése; a javadalmazásban részesülő bizottságok és tanácsok számának csökkentése; egyéb további kompenzációk, juttatások és prémiumok csökkentése; a szerződésesek létszámának csökkentése (2011-ben 50 százalékkal, 2012-ben és később további 10 százalékkal); az automatikus előmenetel átmeneti befagyasztása; új bértábla bevezetése; a részmunkaidős foglalkoztatás és a fizetés nélküli szabadság bevezetése a közszférában; a katonai és rendőrakadémiára felvettek számának csökkentése, a felesleges munkaerő áthelyezése tartalékba, maximum 12 hónapig átlagosan az alapfizetés 60 %-ának megfelelő fizetéssel, és a termelékenységi támogatás 50 %-os csökkentése.

 

Az állam működési kiadásainak visszafogása 2011-ben legalább 190 millió EUR-val, majd további 92 millió EUR-val 2012-ben, 161 millió EUR-val 2013-ban, 323 millió EUR-val 2014-ben, 2015-ben pedig 370 millió EUR-val, az alábbiak révén: az e-közbeszerzés megvalósítása valamennyi közbeszerzés esetében; az energiaköltségek racionalizálása a közszolgáltatásoknál; az állami ingatlanok hatékonyabb kihasználása révén a bérleti költségek csökkentése; valamennyi telekommunikációs költség csökkentése, az újságok ingyenes terjesztésének megszüntetése; az operatív kiadások általános csökkentése a rendes költségvetésben; teljesítménymutatók alkalmazása az állami kiadások terén, miután egy évig teljes mértékben működött az államháztartási kiadásokra vonatkozó MIS.

 

A költségvetési körön kívül eső alapok költségeinek és a más intézményekhez irányuló transzfereknek a visszafogása, legalább 540 millió EUR-val 2011-ben, majd további 150 millió EUR-val 2012-ben, 200 millió EUR-val 2013-ban, 200 millió EUR-val 2014-ben, 2015-ben pedig 150 millió EUR-val, az alábbiak révén: az állami szektor által támogatott valamennyi intézmény megbízásának, működőképességének és kiadásainak vizsgálata, összevonásuk és bezárásuk; az oktatási intézmények (iskolák, felsőoktatási intézmények) összevonása, bezárása, a számukra nyújtott támogatások csökkentése; az államháztartáson kívül eső intézmények állami támogatásának csökkentése és az intézmények bezárására, összevonására és méretcsökkentésére irányuló cselekvési terv.

 

Legalább 414 millió EUR-t kitevő megtakarítás az állami tulajdonú vállalatoknál 2012-ben, majd 2013-ban további 329 millió EUR, 2014-ben 297 millió EUR, 2015-ben pedig 274 millió EUR, a következők révén: az OSE, az OASA és más vállalatok bevételének növelése, szerkezetátalakítási tervek végrehajtása, és a Hellenic Defence Systems, a Hellenic Aeronautical Industry és a Hellenic Horse Racing Corporation privatizálása; az alaptevékenységhez nem kapcsolódó vállalati eszközök értékesítése; személyzeti kiadások csökkentése; a vállalatok operatív kiadásainak csökkentése, vállalkozások egyesítése és bezárása.

 

A védelemhez kapcsolódó operatív kiadások visszafogása 2013-ban legalább 133 millió EUR-val, majd további 133 millió EUR-val 2014-ben és 134 millió EUR-val 2015-ben, a katonai felszerelések beszerzésének 2010–2015 közötti 830 millió EUR-val történő csökkentésén felül.

 

Az egészségügyi és gyógyszerkiadások csökkentése legalább 310 millió EUR-val 2011-ben, majd 2012-ben további 697 millió EUR-val, 2013-ban 349 millió EUR-val, 2014-ben 303 millió EUR-val, 2015-ben pedig 463 millió EUR-val, a következők révén: egy új, úgynevezett „egészségtérkép” bevezetése és a kórházi költségek ehhez kapcsolódó csökkentése; a kórházakon kívüli, felügyelt intézmények megbízásának és költségeinek felülvizsgálata; központi beszerzési rendszer megvalósítása; az ún. case-mixing (betegadatok osztályozása) révén az egy esetre jutó átlagköltség csökkentése; a biztosítással nem rendelkezők számára nyújtott szolgáltatások szűkítése (ún. kapuőri funkció – a jogosultság ellenőrzése); térítési díj felszámítása a külföldi állampolgároknak nyújtott szolgáltatások után; az egészségügyi alapellátást biztosító nemzeti szervezet (EOPI) működése; a kézzel írt receptek IKA általi ellenőrzése; a vény nélkül vásárolható gyógyszerek listájának kibővítése; új gyógyszerárak; a magán-egészségbiztosítók által fizetendő szolgáltatási díjak meghatározása a társadalombiztosítási rendszerben, és az elektronikus gyógyszerfelírás teljes megvalósítása.

 

A szociális ellátások csökkentése 2011-ben legalább 1 188 millió EUR-val, majd 2012-ben további 1 230 millió EUR-val, 2013-ban 1 025 millió EUR-val, 2014-ben 1 010 millió EUR-val, 2015-ben pedig 700 millió EUR-val, a következők révén: a kiegészítő nyugdíjak rendszerének kiigazítása és ezt követően 2015-ben történő befagyasztása; az alapnyugdíjak befagyasztása; a rokkantsági nyugdíjak rendszerének reformja; a nyugdíjasok összeszámlálása és az adatok keresztellenőrzése, a társadalombiztosítási szám és a nyugdíjak felső határának teljes körű alkalmazása; a nyugdíjjogosultsági kritériumok racionalizálása (EKAS); az OEE-OEK és az OAED ellátásainak és kedvezményezettjeinek racionalizálása; a nyugdíjba vonuláskor fizetett átalányösszeg csökkentése; személyes adatok keresztellenőrzése az OAED-rendszerhez való csatlakozásra jogosult munkavállalókra vonatkozó felső határértékek bevezetésekor; az OGA által fizetett alapnyugdíj és más nyugdíjalapok alsó nyugdíjküszöbének csökkentése, valamint az állandó lakhelyen alapuló kritériumok szigorítása; az adatok keresztellenőrzése révén a szociális ellátásokhoz kapcsolódó kiadások csökkentése; az egészségügyi ellátások egységes szabályozása valamennyi társadalombiztosítási alap esetében; egységes szerződések a magánkórházakkal és egészségügyi központokkal; a pénzbeli és természetbeni szociális ellátás felülvizsgálata és végső soron a kevésbé hatékony megszüntetése; a havi 1 700 EUR-nál magasabb nyugdíjjal rendelkező nyugdíjasok esetében a fizetendő különjárulék (3863/2010 számú törvény) növelése; az 1 700 EUR-nál magasabb havi nyugdíjjal rendelkező, 60 évesnél fiatalabb nyugdíjasok esetében a fizetendő speciális társadalombiztosítási járulék növelése; speciális többszintű járulék bevezetése a havi 300 EUR-t meghaladó kiegészítő nyugdíjakra, és a NAT (tengerészek nyugdíjalapja), valamint az OTA nyugdíjalapnak juttatott transzferek visszafogása, továbbá a nyugdíjkiadások ennek megfelelő csökkentése, illetve a kedvezményezettektől származó hozzájárulás növelése.

 

A helyi önkormányzatokhoz transzferált állami összegek csökkentése legalább 150 millió EUR-val 2011-ben, további 355 millió EUR-val 2012-ben, 345 millió EUR-val 2013-ban, 350 millió EUR-val 2014-ben és 305 millió EUR-val 2015-ben. E csökkentéseket elsősorban a helyi önkormányzatok kiadásainak csökkentése révén érik el, 2011-ben legalább 150 millió EUR, 2012-ben további 250 millió EUR, 2013-ban 175 millió EUR, 2014-ben 170 millió EUR és 2015-ben 160 millió EUR összegben. Ezenfelül a helyi önkormányzatok saját bevétele nőni fog, 2012-ben legalább 105 millió EUR-val, 2013-ban további 170 millió EUR-val, majd 2014-ben 130 millió EUR-val, és 2015-ben 145 millió EUR-val, az alábbiak révén: az úthasználati díjakból, egyéb illetékekből és jogokból befolyó bevételek növelése, valamint a helyi közigazgatások egyesítéséből eredő bevételek; és a helyi adók befizetésének javítása a helyiadó-igazolás bemutatására vonatkozó követelmény bevezetése révén.

 

Az állami beruházási költségvetés (hazai finanszírozású állami beruházások és beruházásokhoz kapcsolódó támogatások) kiadásainak és az adminisztratív költségeknek a csökkentése 2011-ben 950 millió EUR-val, ebből 350 millió EUR tartós csökkentés, majd 2012-ben további 154 millió EUR-val (adminisztratív költségek).

 

Az adóbevételek növelése 2011-ben legalább 2 017 millió EUR-val, majd további 3 678 millió EUR-val 2012-ben, 156 millió EUR-val 2013-ban, 2014-ben pedig 685 millió EUR-val, a következők révén: az éttermekben és bárokban alkalmazandó héakulcs 13 százalékról 23 százalékra való emelése 2011 szeptemberétől; az ingatlanadók növelése; a jövedelemadó-mentességi küszöb csökkentése 8 000 EUR-ra és progresszív szolidaritási járulék bevezetése; a vélelmezett jövedelemre épülő adózás fokozása és illeték kivetése az önfoglalkoztatókra; az adómentességek/adóval kapcsolatos kiadások korlátozása; a dohányáruk utáni adózás módosítása, a jövedékiadó-fizetés felgyorsítása és az adószerkezet módosítása révén; jövedéki adó kivetése az üdítőitalokra; jövedéki adó kivetése a földgázra és a cseppfolyósított gázra; a fűtőolaj adókedvezményének megszüntetése (a vállalkozások esetében 2011 októberétől, a háztartások esetében progresszíven 2011 októberétől 2013 októberéig); a gépjárműadó növelése; gépjárművekre, motorkerékpárokra és medencékre kivetett válságadó; az engedély nélkül épített épületekre kivetett bírság növelése és a tervezés során elkövetett szabálysértések rendezése; a magántulajdonban levő hajók és jachtok megadóztatása; a nagy értékű ingatlanokra kivetett különilleték; külön illeték kivetése a dohányzást engedélyező helyekre.

 

Az adózási morál javítása révén a bevételek növelése 2013-ban legalább 878 millió EUR-val, majd 2014-ben további 975 millió EUR-val, 2015-ben pedig 1 147 millió EUR-val.

 

A társadalombiztosítási járulékok növelése 2011-ben legalább 629 millió EUR-val, majd további 259 millió EUR-val 2012-ben, 714 millió EUR-val 2013-ban, 1 139 millió EUR-val 2014-ben, 2015-ben pedig 504 millió EUR-val, a következők révén: az egységes bér- és járulékfizetési módszer teljes körű bevezetése; az OGA és az ETAA kedvezményezettjei esetében a járulékok mértékének növelése; szolidaritási alap létrehozása az OAEE kedvezményezettjei számára; a munkanélküliségi járulék kiigazítása a magánszektorbeli munkavállalók esetében; munkanélküliségi járulék bevezetése az önfoglalkoztatók esetében; és a közalkalmazottak által fizetendő munkanélküliségi járulék bevezetése, ideértve az állami vállalatok, a helyi önkormányzatok és más állami intézmények alkalmazottait.


II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett határozat és módosításainak listája

A 2010. május 10-i 2010/320/EU tanácsi határozat.

(HL L 145., 2010.6.11., 6. o.)

A 2010. szeptember 7-i 2010/486/EU tanácsi határozat.

(HL L 241., 2010.9.14., 12. o.)

A 2010. december 20-i 2011/57/EU tanácsi határozat.

(HL L 26., 2011.1.29., 15. o.)

A 2011. március 7-i 2011/257/EU tanácsi határozat.

(HL L 110., 2011.4.29., 26. o.)


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 2010/320/EU határozat

Ez a határozat

1. cikk

1. cikk

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, bevezető szavak

2. cikk, (2) bekezdés, bevezető szavak

2. cikk, (2) bekezdés, a) pont

2. cikk, (2) bekezdés, a) pont

2. cikk, (2) bekezdés, c) pont

2. cikk, (2) bekezdés, b) pont

2. cikk, (2) bekezdés, d) pont

2. cikk, (2) bekezdés, c) pont

2. cikk, (2) bekezdés, e) pont

2. cikk, (2) bekezdés, d) pont

2. cikk, (2) bekezdés, f) pont

2. cikk, (2) bekezdés, e) pont

2. cikk, (2) bekezdés, g) pont

2. cikk, (2) bekezdés, f) pont

2. cikk, (2) bekezdés, h) pont

2. cikk, (2) bekezdés, g) pont

2. cikk, (2) bekezdés, i) pont

2. cikk, (2) bekezdés, h) pont

2. cikk, (2) bekezdés, j) pont

2. cikk, (2) bekezdés, i) pont

2. cikk, (2) bekezdés, k) pont

2. cikk, (2) bekezdés, j) pont

2. cikk, (2) bekezdés, l) pont

2. cikk, (2) bekezdés, k) pont

2. cikk, (2) bekezdés, m) pont

2. cikk, (2) bekezdés, l) pont

2. cikk, (2) bekezdés, n) pont

2. cikk, (2) bekezdés, m) pont

2. cikk, (2) bekezdés, o) pont

2. cikk, (2) bekezdés, n) pont

2. cikk, (2) bekezdés, p) pont

2. cikk, (2) bekezdés, o) pont

2. cikk, (2) bekezdés, q) pont

2. cikk, (2) bekezdés, p) pont

2. cikk, (3) bekezdés, bevezető szavak

2. cikk, (3) bekezdés, bevezető szavak

2. cikk, (3) bekezdés, a) pont

2. cikk, (3) bekezdés, a) pont

2. cikk, (3) bekezdés, b) pont

2. cikk, (3) bekezdés, b) pont

2. cikk, (3) bekezdés, f) pont

2. cikk, (3) bekezdés, c) pont

2. cikk, (3) bekezdés, i) pont

2. cikk, (3) bekezdés, d) pont

2. cikk, (3) bekezdés, j) pont

2. cikk, (3) bekezdés, e) pont

2. cikk, (3) bekezdés, k) pont

2. cikk, (3) bekezdés, l) pont

2. cikk, (3) bekezdés, f) pont

2. cikk, (3) bekezdés, m) pont

2. cikk, (3) bekezdés, g) pont

2. cikk, (3) bekezdés, n) pont

2. cikk, (3) bekezdés, h) pont

2. cikk, (3) bekezdés, o) pont

2. cikk, (3) bekezdés, i) pont

2. cikk, (3) bekezdés, q) pont

2. cikk, (3) bekezdés, j) pont

2. cikk, (3) bekezdés, r) pont

2. cikk, (3) bekezdés, k) pont

2. cikk, (3) bekezdés, s) pont

2. cikk, (3) bekezdés, l) pont

2. cikk, (3) bekezdés, t) pont

2. cikk, (3) bekezdés, m) pont

2. cikk, (3) bekezdés, u) pont

2. cikk, (3) bekezdés, n) pont

2. cikk, (3) bekezdés, v) pont

2. cikk, (3) bekezdés, o) pont

2. cikk, (3) bekezdés, w) pont

2. cikk, (3) bekezdés, x) pont

2. cikk, (3) bekezdés, p) pont

2. cikk, (3) bekezdés, y) pont

2. cikk, (3) bekezdés, q) pont

2. cikk, (3) bekezdés, z) pont

2. cikk, (3) bekezdés, r) pont

2. cikk, (3) bekezdés, aa) pont

2. cikk, (3) bekezdés, s) pont

2. cikk, (3) bekezdés, bb) pont

2. cikk, (3) bekezdés, t) pont

2. cikk, (3) bekezdés, cc) pont

2. cikk, (3) bekezdés, u) pont

2. cikk, (3) bekezdés, dd) pont

2. cikk, (3) bekezdés, v) pont

2. cikk, (3) bekezdés, ee) pont

2. cikk, (3) bekezdés, w) pont

2. cikk, (3) bekezdés, ff) pont

2. cikk, (3) bekezdés, x) pont

2. cikk, (3) bekezdés, gg) pont

2. cikk, (3) bekezdés, y) pont

2. cikk, (3) bekezdés, hh) pont

2. cikk, (3) bekezdés, z) pont

2. cikk, (4) bekezdés, bevezető szavak

2. cikk, (4) bekezdés, bevezető szavak

2. cikk, (4) bekezdés, b) pont

2. cikk, (4) bekezdés, a) pont

2. cikk, (4) bekezdés, c) pont

2. cikk, (4) bekezdés, b) pont

2. cikk, (4) bekezdés, d) pont

2. cikk, (4) bekezdés, e) pont

2. cikk, (4) bekezdés, c) pont

2. cikk, (4) bekezdés, f) pont

2. cikk, (4) bekezdés, d) pont

2. cikk, (4) bekezdés, g) pont

2. cikk, (4) bekezdés, e) pont

2. cikk, (4) bekezdés, h) pont

2. cikk, (4) bekezdés, f) pont

2. cikk, (4) bekezdés, i) pont

2. cikk, (4) bekezdés, g) pont

2. cikk, (4) bekezdés, j) pont

2. cikk, (4) bekezdés, h) pont

2. cikk, (4) bekezdés, k) pont

2. cikk, (4) bekezdés, i) pont

2. cikk, (4) bekezdés, l) pont

2. cikk, (5) bekezdés, bevezető szavak

2. cikk, (5) bekezdés, bevezető szavak

2. cikk, (5) bekezdés, a) pont

2. cikk, (5) bekezdés, a) pont

2. cikk, (5) bekezdés, b) pont

2. cikk, (5) bekezdés, b) és c) pont

2. cikk, (5) bekezdés, c) pont

2. cikk, (5) bekezdés, d) pont

2. cikk, (5) bekezdés, d) pont

2. cikk, (5) bekezdés, e) pont

2. cikk, (5) bekezdés, e) pont

2. cikk, (5) bekezdés, f) pont

2. cikk, (5) bekezdés, f) pont

2. cikk, (5) bekezdés, g) pont

2. cikk, (5) bekezdés, g) pont

2. cikk, (5) bekezdés, h) pont

2. cikk, (5) bekezdés, h) pont

2. cikk, (5) bekezdés, i) pont

2. cikk, (5) bekezdés, i) pont

2. cikk, (5) bekezdés, j)–q) pont

2. cikk, (6) bekezdés, bevezető szavak

2. cikk, (6) bekezdés, bevezető szavak

2. cikk, (6) bekezdés, a) pont

2. cikk, (6) bekezdés, a) pont

2. cikk, (6) bekezdés, b) pont

2. cikk, (6) bekezdés, b) pont

2. cikk, (6) bekezdés, c) pont

2. cikk, (6) bekezdés, c) pont

2. cikk, (6) bekezdés, d) pont

2. cikk, (6) bekezdés, d) pont

2. cikk, (6) bekezdés, e) pont

2. cikk, (6) bekezdés, e) pont

2. cikk, (6) bekezdés, f) pont

2. cikk, (6) bekezdés, f)–p) pont

2. cikk, (7) bekezdés, bevezető szavak

2. cikk, (7) bekezdés, bevezető szavak

2. cikk, (7) bekezdés, a) pont

2. cikk, (7) bekezdés, a) pont

2. cikk, (7) bekezdés, b) pont

2. cikk, (7) bekezdés, b) pont

2. cikk, (7) bekezdés, d) pont

2. cikk, (7) bekezdés, c) pont

2. cikk, (7) bekezdés, e) pont

2. cikk, (7) bekezdés, d) pont

2. cikk, (7) bekezdés, f) pont

2. cikk, (7) bekezdés, e) pont

2. cikk, (7) bekezdés, f)–h) pont

2. cikk, (8 bekezdés, bevezető szavak

2. cikk, (8) bekezdés, bevezető szavak

2. cikk, (8) bekezdés, a) pont

2. cikk, (8) bekezdés, a) pont

2. cikk, (8) bekezdés, b) pont

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk

I., II. és III. melléklet


15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/53


A TANÁCS 2011/735/KKBP HATÁROZATA

(2011. november 14.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/273/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. május 9-én elfogadta a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/273/KKBP határozatot (1).

(2)

Az Európai Tanács 2011. október 23-án kijelentette, hogy az EU további intézkedéseket fog foganatosítani a szíriai rezsimmel szemben mindaddig, amíg a civil lakosság elnyomása folytatódik.

(3)

A szíriai helyzet súlyosságára tekintettel a Tanács szükségesnek tartja, hogy további korlátozó intézkedéseket vezessen be.

(4)

Az Európai Beruházási Banknak fel kell függesztenie a Szíriával fennálló hitelmegállapodások és a szíriai független projektekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtási szerződések keretében vagy azokkal összefüggésben végrehajtandó kifizetéseket és egyéb pénzátutalásokat.

(5)

Emellett a 2011/273/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékben szereplő egyik személlyel kapcsolatos adatokat naprakésszé kell tenni.

(6)

A 2011/273/KKBP határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/273/KKBP határozat a következő cikkel egészül ki:

„2e. cikk

Tilosak az alábbi tevékenységek:

a)

a Szíria és az Európai Beruházási Bank (EBB) között létrejött, hatályban lévő hitelmegállapodások keretében vagy azokkal összefüggésben az EBB részéről történő kifizetések és pénzátutalások;

b)

a szíriai független projektekkel kapcsolatos, hatályban lévő technikai segítségnyújtási szerződéseknek az EBB általi teljesítése.”.

2. cikk

A 2011/273/KKBP határozat I. mellékletében a Nizar AL-ASSAAD-ra vonatkozó bejegyzés helyébe az e határozat mellékletében szereplő bejegyzés lép.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 121., 2011.5.10., 11. o.


MELLÉKLET

A 2. cikkben említett személy

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Nizar Al-Assad

(Image)

Bashar Al-Assad unokatestvére; korábban a „Nizar Oilfield Supplies” vállalat vezetője volt.

Szoros kapcsolatok fűzik magas rangú kormányzati tisztviselőkhöz. Latakia régióban pénzügyi támogatást nyújt a Sabiha milícia tevékenységeihez.

2011.8.23.


15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/55


A TANÁCS 2011/736/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. november 14.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/273/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. május 9-én elfogadta a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/273/KKBP határozatot (1).

(2)

Az Európai Tanács 2011. október 23-án kijelentette, hogy az EU további intézkedéseket fog foganatosítani a szíriai rezsimmel szemben mindaddig, amíg a civil lakosság elnyomása folytatódik.

(3)

A szíriai helyzet súlyosságára tekintettel a Tanács szükségesnek tartja, hogy további korlátozó intézkedéseket vezessen be.

(4)

További személyeket kell felvenni a 2011/273/KKBP határozat I. mellékletében foglalt, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(5)

A 2011/273/KKBP határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt személyeket fel kell venni a 2011/273/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 121., 2011.5.10., 11. o.


MELLÉKLET

A 1. cikkben említett személyek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Jumah Al-Ahmad vezérőrnagy

 

A különleges erők parancsnoka. Felelős a tüntetőkkel szemben egész Szíriában alkalmazott erőszakért.

14.11.2011

2.

Lu'ai al-Ali ezredes

 

A szíriai katonai hírszerzés daraai részlegének vezetője. Felelős a daraai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

14.11.2011

3.

Ali Abdullah Ayyub altábornagy

 

A személyzetért és a munkaerőért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelős a tüntetőkkel szemben egész Szíriában alkalmazott erőszakért.

14.11.2011

4.

Jasim al-Furayj altábornagy

 

Vezérkari főnök. Felelős a tüntetőkkel szemben egész Szíriában alkalmazott erőszakért.

14.11.2011

5.

Aous (Aws) ASLAN tábornok

Született: 1958

A köztársasági gárda zászlóaljparancsnoka. Közeli viszonyban van Maher al-Assad-dal és al-Assad elnökkel. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban Szíria egész területén.

14.11.2011

6.

Ghassan BELAL tábornok

 

A 4. hadosztálynak fenntartott irodát irányító tábornok. Maher al-ASSAD tanácsadója és a biztonsági műveletek koordinátora. Felelős a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért Szíria egész területén.

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

A BERRI család milíciáit vezeti. Az aleppói polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban részt vevő, kormányhű milíciák vezetője.

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

14.11.2011

9.

Zuhair Hamad vezérőrnagy

 

Az általános hírszerzési igazgatóság helyettes vezetője. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

Civil, a szíriai elektronikus hadsereg (a szárazföldi erők hírszerzési szolgálata) főparancsnoka. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Belügyminiszter-helyettes. Felelős a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért.

14.11.2011

13.

Nazih vezérőrnagy

 

Az általános hírszerzési igazgatóság helyettes igazgatója. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

A 4. hadosztály zászlóaljparancsnoka. Felelős a deir-ez-zóri polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért.

14.11.2011

15.

Wajih Mahmud vezérőrnagy

 

A 18. páncéloshadosztály parancsnoka. Felelős a homszi tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Született: 1959. augusztus 24-én Damaszban. Cím: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al Midani, Damas. Szíriai útlevelének száma: 004326765; a kiállítás dátuma: 2008. november 2.; érvényes 2014. novemberig.

A Sabbagh és társai ügyvédi irodát (Damasz) vezeti, a Párizsi Ügyvédi Kamara tagja. Rami Makhlouf és Khaldoun Makhlouf jogi és pénzügyi tanácsadója, ügyvezetője/vagyonkezelője. Kapcsolatban áll Bachar al-Assaddal egy latakiai ingatlanprojekt finanszírozása révén. Támogatást nyújt a rendszer finanszírozásához.

14.11.2011

17.

Tala Mustafa Tlass altábornagy

 

A logisztikáért és a beszállításokért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelős a tüntetőkkel szemben egész Szíriában alkalmazott erőszakért.

14.11.2011

18.

Fu'ad Tawil vezérőrnagy

 

A szíriai légierő hírszerzésének helyettes vezetője. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

14.11.2011


15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/58


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. november 9.)

eljárási szabályzatának módosításáról

(2011/737/EU, Euratom)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 249. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az eljárási szabályzatának módosításáról szóló, 2010. február 24-i 2010/138/EU, Euratom határozatára (1),

tekintettel a Bizottság elnökének 2011. október 27-i C(2011) 8000 határozatára,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság eljárási szabályzatának 12. cikke az alábbi 5. ponttal egészül ki:

„5.   A tagállamok – különösen az euróövezet – gazdaság- és költségvetés-politikai koordinációja és felügyelete területén az írásbeli eljárást felfüggeszteni kívánó bármely bizottsági tagnak ebből a célból az elnökhöz olyan indokolással ellátott kérelmet kell intéznie, amelyből a határozattervezet időpontjának, felépítésének, indokolásának vagy eredményének pártatlan és tárgyilagos értékelése alapján világosan kitűnnek az érintett határozattervezet elemei.

Amennyiben az elnök úgy dönt, hogy az indokolás megalapozatlan és a felfüggesztés iránti kérelmet továbbra is fenntartják, visszautasíthatja a felfüggesztést és az írásbeli eljárás folytatása mellett dönthet; ebben az esetben a főtitkár az Európai Unió működéséről szóló szerződés 250. cikkében előírt határozatképesség feltételeinek teljesülése érdekében kikéri a Bizottság többi tagjának az álláspontját. Az elnök emellett elfogadás céljából a következő bizottsági ülés napirendjére tűzheti a kérdést.”

2. cikk

A Bizottság eljárási szabályzatának 23. cikke az alábbi 5a. ponttal egészül ki:

„5a.   Az Európai Unió, illetve az euróövezet gazdasági növekedését, versenyképességét, illetve stabilitását érintő vagy arra lehetséges hatást gyakoroló minden kezdeményezés kapcsán kötelező konzultációt folytatni a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósággal.”

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 55., 2010.3.5., 60. o.