ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2011.279.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 279

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. október 26.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 1078/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 25.) a propanil hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról ( 1 )

1

 

 

A Bizottság 1079/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

 

2011/704/EU

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2011. október 14.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2007/2 iránymutatás módosításáról (EKB/2011/15)

5

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

26.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 279/1


A BIZOTTSÁG 1078/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. október 25.)

a propanil hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1007/2009/EK rendelet 80. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint a 91/414/EGK tanácsi irányelv (2) alkalmazandó a jóváhagyási eljárás és feltételek tekintetében azon hatóanyagokra, amelyek esetében – a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet (3) 16. cikkével összhangban – megállapították a kérelem teljességét. A propanil hatóanyag esetében a kérelem teljességét az említett rendelettel összhangban megállapították.

(2)

A 451/2000/EK (4) és az 1490/2002/EK (5) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékeit, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzékek tartalmazzák a propanilt is.

(3)

Az 1490/2002/EK rendelet 11f. cikkének, valamint 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának és (2) bekezdése b) pontjának megfelelően elfogadásra került a propanilnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 2008. szeptember 30-i 2008/769/EK bizottsági határozat (6).

(4)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján az eredeti bejelentő (a továbbiakban: kérelmező) gyorsított eljárás alkalmazása iránti új kérelmet nyújtott be a 33/2008/EK rendelet 14–19. cikkében előírtak alapján.

(5)

A kérelmet az 1490/2002/EK rendelettel kijelölt referens tagállamnak, Olaszországnak nyújtották be. A gyorsított eljárásra vonatkozó határidőt betartották. A hatóanyag specifikációja és a támogatott felhasználási célok azonosak a 2008/769/EK határozatban szereplőkkel. Az említett kérelem megfelel továbbá a 33/2008/EK rendelet 15. cikkben foglalt többi lényegi és eljárási követelménynek is.

(6)

Olaszország elvégezte a kérelmező által benyújtott kiegészítő adatok értékelését, és kiegészítő jelentést készített, amelyet 2010. február 26-án megküldött az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) és a Bizottságnak. A Hatóság a kiegészítő jelentést megküldte a többi tagállamnak és a kérelmezőnek, felkérte őket észrevételeik megtételére, és a beérkezett észrevételeket továbbította a Bizottságnak. A 33/2008/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének megfelelően és a Bizottság kérésére a Hatóság 2011. február 23-án benyújtotta a Bizottságnak a propanil kockázatelemzéséből levont következtetéseit (7). Az értékelő jelentés tervezetét, a kiegészítő jelentést és a Hatóság megállapításait a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban a tagállamokkal együtt megvizsgálta, majd ezeket a propanilról szóló bizottsági vizsgálati jelentés formájában 2011. szeptember 27-én véglegesítették.

(7)

A kérelmező által benyújtott és a kiegészítő jelentésben szereplő új adatok alapján meghatározhatták a megengedhető kezelői expozíciós szintet. A hatóanyag értékelése során azonban számos egyéb aggály merült fel. A 3,4-DCA metabolit toxicitására – amely lehet, hogy erősebb, mint a kiindulási vegyületé – vonatkozó adatok hiányában nem lehetett kellő biztonsággal megállapítani a fogyasztói expozíciót. Nem lehetett továbbá a rizs támogatott felhasználására vonatkozó maradékanyag-határértéket javasolni, mivel a nem a helyes mezőgazdasági gyakorlatok szerint végzett vizsgálatok eredményeit nyújtották be. A madarakra és emlősökre jelentett magas kockázatot állapítottak meg, valamint a kérelmező által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a vízi szervezetekre és a nem célzott ízeltlábúakra jelentett magas kockázatot sem lehet kizárni. Ezenfelül a nagy távolságú, atmoszférikus terjedés lehetősége sem zárható ki.

(8)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt a Hatóság megállapításaira vonatkozó észrevételei benyújtására. A 33/2008/EK rendelet 21. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Bizottság továbbá felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be a jelentéstervezettel kapcsolatos észrevételeit. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, amelyeket körültekintően megvizsgáltak.

(9)

A kérelmező által felhozott érvek ugyanakkor nem tudták eloszlatni a (7) preambulumbekezdésben említett aggályokat. Következésképpen nem nyert bizonyítást, hogy a javasolt felhasználási feltételek mellett a propanilt tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában megállapított követelményeknek.

(10)

A propanil ezért az 1107/2009/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése alapján nem engedélyezhető.

(11)

Az egyértelműség érdekében a 2008/769/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(12)

E rendelet nem sérti a kérelmezők azon jogát, hogy a propanilra vonatkozóan további kérelmet nyújtsanak be az 1107/2009/EK rendelet 7. cikke szerint.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A hatóanyag jóváhagyásának megtagadása

A Bizottság megtagadja a propanil hatóanyag jóváhagyását.

2. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2008/769/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(3)  HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

(4)  HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

(5)  HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

(6)  HL L 263., 2008.10.2., 14. o.

(7)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propanil (A propanil hatóanyagú növényvédő szerek kockázatértékelésének szakértői jelentés következtetése). EFSA Journal 2011;9(3):2085 [63. o.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2085. Elektronikus formátumban lásd: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


26.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 279/3


A BIZOTTSÁG 1079/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. október 25.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. október 26-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 25-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

57,4

MA

48,8

MK

52,3

ZZ

52,8

0707 00 05

AL

45,6

MK

62,2

TR

151,2

ZZ

86,3

0709 90 70

AR

33,4

TR

132,0

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

62,5

TR

69,8

ZA

78,3

ZZ

70,2

0806 10 10

BR

217,5

CL

71,4

TR

144,1

ZA

67,9

ZZ

125,2

0808 10 80

AR

61,9

BR

86,4

CA

106,3

CL

90,0

CN

82,6

NZ

113,1

US

99,9

ZA

107,1

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

53,4

TR

126,5

ZZ

90,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


IRÁNYMUTATÁSOK

26.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 279/5


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2011. október 14.)

a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2007/2 iránymutatás módosításáról

(EKB/2011/15)

(2011/704/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikkére, valamint 17., 18. és 22. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank („EKB”) Kormányzótanácsa elfogadta a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló, 2007. április 26-i EKB/2007/2 iránymutatást (1) a TARGET2 vonatkozásában, amelyet az Egységes Közös Platformnak nevezett egységes műszaki platform jellemez.

(2)

Az EKB/2007/2 iránymutatás módosításra szorul a következők miatt: a) a „prudenciális okok” felvétele a TARGET2-ben való részvétel iránti kérelem elutasítására, a résztvevő TARGET2-ben való részvételének vagy napközbeni hitelhez való hozzáférésének felfüggesztésére, korlátozására vagy megszüntetésére alapot adó kritériumok közé; és b) a TARGET2-résztvevőkre a Szerződés 75. cikke alapján bevezetett igazgatási, illetve a 215. cikke alapján bevezetett korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó új követelmények megjelenítése,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Az EKB/2007/2 iránymutatás módosításai

(1)   Az EKB/2007/2 iránymutatás 2. cikkében meghatározott „átmeneti időszak” fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„—   »átmeneti időszak«: minden eurorendszerbeli KB vonatkozásában az eurorendszerbeli KB SSP-re való áttérésétől számított, négyéves időszak a Kormányzótanács esetenkénti, adott jellemzőkkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ellentétes döntésének hiányában.”

(2)   Az EKB/2007/2 iránymutatás II., III. és V. melléklete ezen iránymutatás mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az iránymutatás elfogadása után két nappal lép hatályba. Az iránymutatást 2011. november 21-től kell alkalmazni.

3. cikk

Címzettek és végrehajtási intézkedések

(1)   Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

(2)   A részt vevő NKB-k 2011. október 21-ig megküldik az EKB számára azokat az intézkedéseket, amelyekkel ennek az iránymutatásnak meg kívánnak felelni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. október 14-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 237., 2007.9.8., 1. o.


MELLÉKLET

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A „kedvezményezett” és a „fizető” 1. cikkben meghatározott fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„—   »kedvezményezett«: olyan TARGET2-résztvevő, amelynek PM-számláját jóváírják a fizetési megbízás kiegyenlítésének eredményeképpen, a szó e melléklet 39. cikkében történő használata kivételével,

—   »fizető«: olyan TARGET2-résztvevő, amelynek PM-számláját megterhelik a fizetési megbízás kiegyenlítésének eredményeképpen, a szó e melléklet 39. cikkében történő használata kivételével,”.

b)

A 8. cikk (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

ha a [írja be a KB nevét] értékelése szerint az ilyen részvétel veszélyeztetné a TARGET2-[KB neve/országkód] vagy bármely más TARGET2-rendszerösszetevő általános stabilitását, megbízhatóságát és biztonságát, vagy ha az veszélyeztetné a [írja be a KB nevét] feladatainak [hivatkozás a megfelelő nemzeti jogszabályra]-ban és a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányában leírt teljesítését, vagy pedig prudenciális okból jelent kockázatot.”

c)

A 34. cikk (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e)

bármely olyan, résztvevővel kapcsolatos esemény bekövetkezik, ami a [írja be a KB nevét] értékelése szerint veszélyeztetné a TARGET2-[írja be a KB/országhivatkozást] vagy bármely más TARGET2-rendszerösszetevő általános stabilitását, megbízhatóságát és biztonságát, vagy ha az ilyen résztvevő veszélyeztetné a [írja be a KB nevét] feladatainak [hivatkozzon a megfelelő nemzeti jogszabályra]-ban és a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányában leírt teljesítését, vagy pedig prudenciális okból jelent kockázatot; és/vagy”.

d)

A 39. cikk a következőképpen módosul:

i.

az „Adatvédelem, pénzmosás megelőzése és kapcsolódó kérdések” cím helyébe az „Adatvédelem, pénzmosás megelőzése, igazgatási vagy korlátozó intézkedések és kapcsolódó kérdések” cím lép;

ii.

a szöveg a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A fizető vagy a kedvezményezett fizetési szolgáltatójaként eljáró résztvevőknek meg kell felelniük az Európai Unió működéséről szóló szerződés 75. vagy 215. cikke alapján kirótt igazgatási vagy korlátozó intézkedésekből eredő összes követelménynek, ideértve a tranzakciók feldolgozásával kapcsolatban az illetékes hatóságoknak történő bejelentéssel vagy azok hozzájárulásának beszerzésével kapcsolatos követelményt. Ezen túlmenően:

a)

a [KB neve beillesztendő] fizető résztvevő fizetési szolgáltatója:

i.

a résztvevőnek kell megtennie a szükséges bejelentést vagy beszereznie a hozzájárulást azon központi bank képviseletében, amely a bejelentésre vagy a hozzájárulás beszerzésére elsődlegesen köteles, és át kell adnia a [KB neve beillesztendő] a bejelentés megtételének vagy a hozzájárulás megadásának bizonyítékait;

ii.

a résztvevő mindaddig nem viheti be a TARGET2-be az átutalási megbízást, ameddig nem kapja meg a [KB neve beillesztendő]-tól az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy a fizető fizetési szolgáltatójának képviseletében a szükséges bejelentést megtették, illetve a hozzájárulást megadták;

b)

amennyiben a [KB neve beillesztendő] a fizető résztvevő fizetési szolgáltatója, a résztvevőnek kell megtennie a szükséges bejelentést vagy beszereznie a hozzájárulást azon központi bank képviseletében, amely a bejelentésre vagy a hozzájárulás beszerzésére elsődlegesen köteles, és át kell adnia a [KB neve beillesztendő] a bejelentés megtételének vagy a hozzájárulás megadásának bizonyítékait.

E bekezdés alkalmazásában a »fizetési szolgáltató«, »fizető« és »kedvezményezett« az irányadó igazgatási vagy korlátozó intézkedésben hozzájuk rendelt jelentéssel bír.”

2.

A III. melléklet a következők szerint módosul:

a)

A h) pontban a „nemteljesítési esemény” fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„h)

ha a jogalany részvételét valamely másik TARGET2 tagrendszerben és/vagy valamely kapcsolódó rendszerben felfüggesztették vagy megszüntették;”.

b)

„A napközbeni hitel felfüggesztése vagy megszüntetése” cím helyébe „A napközbeni hitel felfüggesztése, korlátozása vagy megszüntetése” cím lép.

c)

A (12) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(12)

a)

A részt vevő KB-k felfüggesztik vagy megszüntetik a napközbeni hitelhez való hozzáférés lehetőségét, ha valamely nemteljesítési esemény és/vagy a következő események egyike bekövetkezik:

i.

az érintett jogalany részt vevő NKB-nál vezetett számláját felfüggesztették vagy megszüntették;

ii.

az érintett jogalany többé már nem teljesíti a napközbeni hitel nyújtására e mellékletben meghatározott követelmények bármelyikét;

iii.

valamely hatáskörrel rendelkező bíróság vagy egyéb hatóság a jogalany felszámolásáról vagy a jogalany részére felszámolóbiztos vagy hasonló tisztviselő kijelöléséről vagy bármely hasonló eljárásról dönt;

iv.

a jogalany pénzeszközei befagyasztásra kerülnek és/vagy az Unió által előírt olyan más intézkedések tárgyát képezik, amelyek korlátozzák a jogalanyt a pénzeszközei használatában.

b)

A részt vevő NKB-k felfüggeszthetik vagy megszüntethetik a napközbeni hitelhez való hozzáférés lehetőségét, ha valamely NKB a II. melléklet 34. cikke (2) bekezdésének b)–e) pontja alapján felfüggeszti vagy megszünteti a résztvevő TARGET2-ben való részvételét, illetve egy vagy több (a 34. cikk (2) bekezdésének a) pontjától eltérő) nemteljesítési esemény következik be.

c)

Ha az eurorendszer prudenciális vagy egyéb okokból az EKB/2000/7 iránymutatás I. melléklete 2.4. szakaszának megfelelően dönt az ügyfelek monetáris politikai eszközökhöz való hozzáférésének felfüggesztéséről, korlátozásáról vagy kizárásáról, a részt vevő NKB-k ezt a döntést a napközbeni hitelhez való hozzáférés tekintetében alkalmazzák, az adott NKB által alkalmazott szerződéses, illetve szabályozási rendelkezésekkel összhangban.

d)

A részt vevő NKB-k dönthetnek a résztvevő napközbeni hitelhez való hozzáférésnek felfüggesztéséről, korlátozásáról vagy megszüntetéséről, ha a résztvevő prudenciális okokból kockázatosnak minősül. Ilyen esetekben az érintett részt vevő NKB erről haladéktalanul, írásban értesíti az EKB-t és a többi részt vevő NKB-t és csatlakoztatott KB-t. A Kormányzótanács adott esetben dönt a meghozott intézkedések valamennyi TARGET2-tagrendszerben való egységes végrehajtásáról.”

d)

A (13) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(13)

Amennyiben valamely részt vevő NKB úgy dönt, hogy felfüggeszti, korlátozza vagy megszünteti valamely eurorendszer monetáris politikai műveleteiben partner napközbeni hitelhez való hozzáférését, ez a döntés az EKB általi jóváhagyásig nem lép hatályba.”

3.

Az V. melléklet 4. cikke (16) bekezdésének b) pontjában az „V. melléklet” szavak helyébe a „II. melléklet”, az „IA. függelékében” szavak helyébe a „IV. függelékében” szavak lépnek.