ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2011.267.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 267

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. október 12.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1002/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 10.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

1

 

 

A Bizottság 1003/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

 

A Bizottság 1004/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 11.) a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

9

 

 

A Bizottság 1005/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 11.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2012-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

11

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2011/670/KKBP végrehajtási határozata (2011. október 10.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP határozat végrehajtásáról

13

 

 

2011/671/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. október 11.) a benalaxil-M, a gamma-cihalotrin és a valifenalát új hatóanyagra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok által történő meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2011) 7092. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

19

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

12.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/1


A TANÁCS 1002/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. október 10.)

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. április 12-i 359/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. április 12-én elfogadta az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendeletet.

(2)

Figyelembe véve az emberi jogok folyamatos iráni megsértését, további személyeket kell felvenni a 359/2011/EU rendelet I. mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, szervezetek és szervek jegyzékébe,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt személyeket fel kell venni a 359/2011/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2011. október 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 100., 2011.4.14., 1. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek jegyzéke

Személyek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

 

A Belügyminisztérium politikai igazgatója.

A politikai pártok és csoportok tevékenységéről szóló törvény 10. cikke szerinti bizottság elnökeként ő felel a tüntetések és más nyilvános rendezvények engedélyezéséért, valamint a politikai pártok bejegyzéséért.

2010-ben felfüggesztette két, Moussavihoz kapcsolható reformpárti politikai párt, az Iszlám Irán Részvételi Front és az Iszlám Forradalom Mudzsahedin Szervezete tevékenységét.

2009-től kezdődően folyamatosan és következetesen elutasított miden nem kormányzati eseményt, megtagadva ezáltal a tüntetéshez fűződő alkotmányos jogot, ami számos békés tüntető letartóztatásához vezetett, ez pedig sérti a gyülekezési szabadság jogát.

2009-ben megtagadta az ellenzéktől az elnökválasztás kapcsán tartott tüntetéseken meggyilkolt emberek gyászszertatásának megtartására vonatkozó engedélyt.

10.10.2011

2.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

A Teheráni Rendőrség parancsnoka.

A választásokat követő erőszakos fellépések tanúi által a Human Rights Watch szervezet részére eljuttatott jelentések szerint az általa vezetett rendőri erők törvénytelen erőszakot alkalmaztak a gyanúsítottakkal szemben a letartóztatások és az előzetes fogva tartás során.

A teheráni rendőrség 2009 júniusában részt vett a teheráni egyetemi kollégiumokkal szembeni rajtaütésekben, amelyek során egy iráni madzslisz bizottság szerint több mint 100 diák sérült meg a rendőrség és a Baszidzs akciói nyomán.

10.10.2011

3.

AKHARIAN Hassan

 

A karadzsi Radzsaishar börtön 1-es körletének igazgatója.

Több korábbi fogvatartott is beszámolt az általa alkalmazott kínzásról, valamint arról, hogy parancsot adott annak megakadályozására, hogy a foglyok orvosi ellátásban részesüljenek. A Radzsaishar börtön egyik említett fogvatartottja beszámolójának átirata szerint az őrök Akharian tudtával valamennyien durván bántalmazták őt.

Bejelentés érkezet továbbá legalább egy fogvatartottnak – Mohsen Beikvandnak – az Akharian igazgatósága alatt bekövetkezett haláláról.

10.10.2011

4.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (más néven: AVAEE Seyyed Alireza)

 

A teheráni bírói testület elnöke.

A teheráni bírói testület elnökeként felelős az emberi jogok megsértésért, önkényes letartóztatásokért, a fogvatartottak jogainak megtagadásáért és a kivégzések számának növekedéséért.

10.10.2011

5.

BANESHI Jaber

 

Sirázi ügyész.

Felelős a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásáért, mivel már több tucat halálbüntetést kiszabott. Ügyész a 2008-as sirázi pokolgépes merénylet ügyében, amelyet a rezsim arra használt fel, hogy számos ellenfelét halálra ítélje.

10.10.2011

6.

FIRUZABADI Dr Seyyed Hasan vezérőrnagy (más néven: FIRUZABADI Dr Seyed Hassan vezérőrnagy; FIROUZABADI Dr Seyyed Hasan vezérőrnagy; FIROUZABADI Dr Seyed Hassan vezérőrnagy)

Születési hely: Meshed.

Születési idő: 1951.2.3.

Az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke, valamint a Legfelsőbb Nemzeti Biztonsági Tanács tagja.

A legfelsőbb katonai parancsnok, az ő irányítása alatt áll valamennyi katonai hadosztály és politika, az Iszlám Forradalmi Gárdát és a rendőrséget is beleértve. A hivatalos parancsnoki lánc alapján az ő parancsnoksága alatt lévő erők brutális erőszakot alkalmaztak békés tüntetőkkel szemben, valamint tömeges letartóztatásokat hajtottak végre.

10.10.2011

7.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Komi főügyész.

Komban bűnelkövetők tucatjainak az önkényes letartóztatásáért és a velük szembeni rossz bánásmódért felelős. Közreműködik a megfelelő eljáráshoz való jog súlyos megsértésében, ami hozzájárult a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásához, aminek következtében az év eleje óta ugrásszerűen megnőtt a kivégzések száma.

10.10.2011

8.

HABIBI Mohammad Reza

 

Iszfahán helyettes ügyésze.

Részt vett a vádlottak számára a tisztességes eljárást megtagadó eljárásokban – ilyen volt például a 2011 májusában azt követően kivégzett Abdollah Fathi ügye, hogy Habibi a 2010. márciusi tárgyalásán figyelmen kívül hagyta a meghallhatáshoz való jogát és a mentális egészségi állapotát.

Közreműködik tehát a megfelelő eljáráshoz való jog súlyos megsértésében, ami hozzájárult a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásához, aminek következtében az év eleje óta ugrásszerűen megnőtt a kivégzések száma.

10.10.2011

9.

HEJAZI Mohammad

Születési hely: Iszfahán

Születési idő: 1956

Az Iszlám Forradalmi Gárda Sarollah hadtestjének vezetője, a Baszidzs korábbi vezetője.

A Sarollah központi szerepet töltött be a választásokat követő erőszakos fellépésekben.

Mohammad HEJAZI volt a szerzője annak a 2009. június 26-án kelt, az Egészségügyi Minisztériumnak címzett levélnek, amely megtiltotta, hogy nyilvánosságra hozzák a választásokat követő események során megsérült, illetve kórházba került személyekre vonatkozó dokumentumokat és egészségügyi dokumentációt, ami arra enged következtetni, hogy valamit el akarnak leplezni.

10.10.2011

10.

HEYDARI Nabiollah

 

Az Iráni Repülőtéri Rendőrség vezetője.

2009 júniusától kezdve kulcsszerepe volt azon iráni tüntetőknek az Imam Khomeini Nemzetközi Repülőtéren (a nemzetközi zónát is beleértve) történő letartóztatásában, akik az erőszakos cselekmények kezdetét követően megpróbálták elhagyni az országot.

10.10.2011

11.

JAVANI Yadollah

 

Az Iszlám Forradalmi Gárda politikai osztályának vezetője. Ő volt az egyik első magas rangú tisztviselő, aki kérte Moussavi, Karroubi és Khatami letartóztatását.

Több alkalommal is támogatta az erőszaknak és a durva vallatási technikáknak a választásokat követő tüntetések részvevőivel szemben történő alkalmazását (a TV által rögzített vallomások alátámasztása céljából), így többek között az Iszlám Forradalmi Gárda és a Baszidzs részére készített kiadványokban utasítást adott a rendszer bírálóival szembeni törvénytelen rossz bánásmódra.

10.10.2011

12.

JAZAYERI Massoud

 

Az iráni fegyveres erők vezérkari főnökének a kulturális ügyekkel foglalkozó helyettese (más néven Államvédelmi Propagandahivatal).

A vezérkari főnök helyetteseként tevékenyen részt vett a tüntetések leverésében. Egy a Kajhannak adott interjúban figyelmeztetett, hogy Iránon belül és kívül már számos tüntetőt azonosítottak, akikkel szemben a megfelelő időben meg fogják tenni a szükséges lépéseket. Nyíltan sürgette a külföldi média irodáival és az iráni ellenzékkel szembeni kemény fellépést. 2010-ben arra kérte a kormányt, hogy hozzon szigorúbb törvényeket a külföldi médiával együttműködő irániakkal szemben.

10.10.2011

13.

JOKAR Mohammad Saleh

 

A Baszidzs tanulói szervezetének parancsnoka.

E minőségében tevékenyen részt vett az iskolákban és egyetemeken zajló tüntetések elfojtásában, valamint az aktivisták és újságírók bírósági eljárás nélküli fogva tartásában.

10.10.2011

14.

KAMALIAN Behrouz

Születési hely: Teherán

Születési idő: 1983

Az Iszlám Forradalmi Gárdával kapcsolatban álló „Ashiyane” számítógépes csoport vezetője.

A Behrouz Kamalian által alapított „Ashiyane” Digital Security nevű csoport felelős a belföldi ellenzőkkel és reformpártiakkal, valamint a külföldi intézményekkel szembeni intenzív internetes támadásokért. A Forradalmi Gárda Számítógépes Bűnözés Elleni Parancsnokságának internetes honlapja 2009. június 21-én közzétette több személynek az állítólag a választásokat követő tüntetéseken készült arcképét, amelyekhez csatoltan az a felhívás volt olvasható, hogy az irániak „azonosítsák a lázadókat”.

10.10.2011

15.

KHALILOLLAHI Moussa (más néven: KHALILOLLAHI Mousa)

 

Tebrizi ügyész.

Részt vesz Sakineh Mohammadi-Ashtiani ügyében, számos alkalommal megtagadta a szabadlábra helyezését; közreműködik a megfelelő eljáráshoz való jog súlyos megsértésében.

10.10.2011

16.

MAHSOULI Sadeq (más néven: MAHSULI, Sadeq)

Születési hely: Urmia (Irán)

Születési idő: 1959/60

Belügyminiszter 2009 augusztusáig. Belügyminiszterként Mahsoulinak hatalma volt valamennyi rendőri erő, belügyminisztériumi biztonsági ügynök és titkosrendőr felett.

Az irányítása alatt álló erők hajtották végre 2009. június 14-én a Teheráni Egyetem kollégiumaival szembeni támadásokat, valamint ők kínozták meg a diákokat a minisztérium alagsorában (az alagsor hírhedt 4. szintjén). Más tüntetők a rendőrség által Mahsouli irányítása mellett működtetett Kahrizak börtönben szenvedtek súlyos visszaéléseket.

10.10.2011

17.

MALEKI Mojtaba

 

Kermanshahi ügyész. Felelős a halálos ítéletek számának drámai növekedéséért, 2010. január 3-án például Maleki bíró vádemelését követően egy nap leforgása alatt hét személyt akasztottak fel a kermanshahi központi börtönben.

Felelős ezért a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásáért.

10.10.2011

18.

OMIDI Mehrdad

 

Az iráni rendőrség számítógépes bűnözéssel foglalkozó osztályának a vezetője.

Felelős az internetet használó több ezer reformpártival és politikai ellenféllel szembeni vizsgálatokért és vádemelésekért. Felelős ezért a törvényes jogaik – többek között a véleménynyilvánítás szabadsága – védelmében szót emelő személyekkel szembeni, az emberi jogokat súlyosan megsértő kemény fellépések irányításáért.

10.10.2011

19.

SALARKIA Mahmoud

 

A teheráni főügyész büntetés-végrehajtási ügyekkel foglalkozó helyettese.

Közvetlenül felelős az ártatlan, békés tüntetőkkel és aktivistákkal szemben kiadott számos letartóztatási parancsért. Az emberijog-védők beszámolói szerint jóformán valamennyi letartóztatott személyt – az ő utasítása alapján – minden érintkezési lehetőségtől elzárva (nem léphetnek kapcsolatba az ügyvédjükkel és a családjukkal), vádemelés nélkül tartják fogva változó hosszúságú ideig, gyakran olyan körülmények között, hogy az erőszakos eltűnésnek is tekinthető. A családjukat gyakran nem is értesítik a letartóztatásról.

10.10.2011

20.

SOURI Hojatollah

 

Az Evin börtön vezetőjeként felelős a börtönben történő olyan súlyos emberi jogi visszaélésekért, mint például a verés, a lelki terror vagy a nemi erőszak.

Különböző források egybehangzó állítása szerint a kínzás általános gyakorlatnak számít az Evin börtönben. A 209. körletben számos aktivistát tartanak fogva a hatalmon lévő kormánnyal szembeni békés tevékenységeik miatt.

10.10.2011

21.

TALA Hossein (más néven: TALA Hosseyn)

Az iráni dohányipari vállalat (Iranian Tobacco Company) vezetője.

Teherán tartomány főkormányzójának („Farmandar”) helyettese 2010 szeptemberéig, felelősség terheli különösen a rendőri erők beavatkozásáért és ezáltal a tüntetésekkel szembeni kemény fellépésekért.

2010 decemberében kitüntetésben részesült a választásokat követő kemény fellépésekben játszott szerepéért.

10.10.2011

22.

TAMADDON Morteza (más néven: TAMADON Morteza)

Születési hely: Shahr-e Kord–Iszfahán

Születési idő: 1959

Teherán tartomány főkormányzója, továbbá Teherán tartomány közbiztonsági tanácsának a vezetője.

Kormányzóként, valamint Teherán tartomány közbiztonsági tanácsának vezetőjeként általános felelősség terheli minden elnyomó tevékenységért, beleértve a politikai tüntetések 2009 júniusa óta zajló leverését. Arról ismert, hogy személyesen vett részt Karroubi és Moussavi ellenzéki vezetők zaklatásában.

10.10.2011

23.

ZEBHI Hossein

 

Az iráni főügyész helyettese.

A választásokat követő tüntetésekkel kapcsolatos számos bírósági ügyben jár el.

10.10.2011

24.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

A fegyveres erők igazságszolgáltatási ágának vezetője.

Közreműködik a békés tüntetőkkel szembeni kemény fellépésekben.

10.10.2011

25.

HAJMOHAMMADI Aziz

 

Korábban az evini bíróság első ügyosztályának bírája, jelenleg Teherán tartomány büntetőbírósága 71. részlegének bírája.

A tüntetőkkel szemben indított eljárások közül többel is foglalkozott, például Abdol-Reza Ghanbari tanár ügyével, akit politikai tevékenysége miatt 2010 januárjában letartóztattak és halálra ítéltek. Az Evini Elsőfokú Bíróság nemrégiben jött létre az evini börtön falai között, létrehozását Jafari Dolatabadi 2010 márciusában a védelmébe vette. E börtönben egyes vádlottakat elkülönítve tartanak, rossz bánásmódban részesítenek és hamis tanúvallomásokra kényszerítenek.

10.10.2011

26.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Dél-Horászán tartomány igazságszolgáltatásának a bűnmegelőzéssel megbízott helyettes vezetője.

Azon a 140 halálos ítéleten túl, amelyek 2010 márciusa és 2011 márciusa között történt végrehajtását 2011 júniusában elismerte, ugyanezen időszakban Dél-Horászán tartományban további kb. száz kivégzésre került titokban sor, amelyekről sem az ügyvédeket, sem a családokat nem értesítették.

Közreműködött tehát a megfelelő eljáráshoz való jog súlyos megsértésében, ami hozzájárult a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásához.

10.10.2011

27.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Születési hely: Meshed (Irán)

Születési idő: 1952

Igazságügy-miniszter, korábban Iszfahán főkormányzója és az Állami Börtönök Szervezetének igazgatója (2004 júniusáig).

Igazságügy-miniszterként kulcsszerepet játszott az iráni diaszpóra fenyegetésében és zaklatásában azáltal, hogy bejelentette egy olyan különleges bíróság felállítását, amely kizárólag az országhatárokon kívül élő irániakkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. A teheráni ügyész erőfeszítései nyomán az elsőfokú bíróság és a fellebbviteli bíróság két részlege, valamint az ítélőbíróságok számos részlege kapta feladatául a külföldön élőkkel kapcsolatos ügyek intézését.

10.10.2011

28.

HOSSEINI Dr Mohammad (más néven: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed és Sayyid)

Születési hely: Rafszandzsán, Kermán tartomány

Születési idő: 1961

2009 szeptemberétől kulturális és iszlámügyi miniszter.

A Forradalmi Gárda volt tagja, közreműködik az újságírókkal szembeni kemény fellépésekben.

10.10.2011

29.

MOSLEHI Heydar (más néven: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Születési hely: Iszfahán (Irán)

Születési idő: 1956

Titkosszolgálati miniszter.

A Titkosszolgálati Minisztérium az irányítása alatt folytatta a tüntetők és a rendszer bírálói önkényes fogva tartásának és üldözésének általános gyakorlatát. A Titkosszolgálati Minisztérium továbbra is fenntartja a 209. körletet, ahol számos aktivistát tartanak fogva a hatalmon lévő kormánnyal szembeni békés tevékenységeik miatt. A Titkosszolgálati Minisztérium vallatói a 209. körletben a foglyokkal szemben verést, lelki terrort és nemi erőszakot alkalmaztak. Titkosszolgálati miniszterként Moslehit felelősség terheli a tapasztalható visszaélésekért.

10.10.2011


12.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/7


A BIZOTTSÁG 1003/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. október 11.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. október 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 11-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

52,9

MK

58,0

ZZ

51,4

0707 00 05

AL

65,0

MK

64,2

TR

120,0

ZZ

83,1

0709 90 70

TR

119,5

ZZ

119,5

0805 50 10

AR

67,7

BR

38,2

CL

60,5

TR

64,9

UY

57,5

ZA

83,4

ZZ

62,0

0806 10 10

BR

246,3

CL

79,6

MK

85,4

PE

228,3

TR

113,9

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

156,3

0808 10 80

CL

83,9

CN

80,0

NZ

120,9

ZA

84,9

ZZ

92,4

0808 20 50

CL

85,4

CN

42,4

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


12.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/9


A BIZOTTSÁG 1004/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. október 11.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 971/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) a 2011/12-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 998/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 971/2011/EU végrehajtási rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. október 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 11-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 254., 2011.9.30., 12. o.

(4)  HL L 264., 2011.10.8., 30. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2011. október 12-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

47,89

0,00

1701 11 90 (1)

47,89

0,54

1701 12 10 (1)

47,89

0,00

1701 12 90 (1)

47,89

0,24

1701 91 00 (2)

49,18

2,72

1701 99 10 (2)

49,18

0,00

1701 99 90 (2)

49,18

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


12.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/11


A BIZOTTSÁG 1005/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. október 11.)

az egyes GATT-kontingensek alapján 2012-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1),

tekintettel a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 27-i 1187/2009/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 23. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére, valamint (3) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

A 789/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) megnyitotta az 1187/2009/EK rendelet 21. cikkében említett egyes GATT-kontingensek alapján 2012-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésére vonatkozó eljárást..

(2)

Egyes termékcsoportok és kontingensek tekintetében a kiviteli engedélyek iránti kérelmek meghaladják a 2012. kontingensévre rendelkezésre álló mennyiségeket. Ezért meg kell határozni az odaítélési együtthatókat.

(3)

Az olyan termékcsoportok és kontingensek esetében, amelyek tekintetében az igényelt mennyiség kisebb, mint a rendelkezésre álló mennyiség indokolt előírni, hogy a fennmaradó mennyiségeket az eredetileg igényelt mennyiségek arányában osszák fel a kérelmezők között. Fontos továbbá a fennmaradó mennyiségek odaítélésének feltételeként előírni, hogy az érintett piaci szereplőnek tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot az általa elfogadott mennyiségről, és hogy az érdekelt piaci szereplőknek biztosítékot kell nyújtaniuk.

(4)

Figyelembe véve az együtthatók megállapítására vonatkozó eljárás végrehajtására a 789/2011/EU rendelet 4. cikkében előírt határidőt, ezt a rendeletet minél előbb alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletének 3. oszlopában 16-Tokió, 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay és 22-Tokió jelöléssel ellátott termékcsoportok és kontingensek tekintetében a 789/2011/EU végrehajtási rendelet szerint benyújtott, kiviteli engedély iránti kérelmek az említett melléklet 5. oszlopában megállapított odaítélési együtthatók alkalmazásának feltételével elfogadásra kerülnek.

2. cikk

Az e rendelet mellékletének 3. oszlopában 22-, 25-Uruguay és 25-Tokió megjelöléssel ellátott termékcsoportok és kontingensek tekintetében a 789/2011/EU végrehajtási rendelet szerint benyújtott, kiviteli engedély iránti kérelmek az igényelt mennyiségekre elfogadásra kerülnek.

Kiviteli engedélyek bocsáthatók ki további, a melléklet 6. oszlopában feltüntetett odaítélési együtthatók alkalmazásával felosztásra kerülő mennyiségekre, miután a piaci szereplő azokat az e rendelet kihirdetésétől számított egy héten belül elfogadta, és feltéve, hogy sor került az előírt biztosíték letétbe helyezésére.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 11-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 318., 2009.12.4., 1. o.

(3)  HL L 203., 2011.8.6., 26. o.


MELLÉKLET

A termékcsoport megjelölése az Amerikai Egyesült Államok harmonizált tarifajegyzékének 4. árucsoportjában szereplő kiegészítő megjegyzésekkel összhangban

A termékcsoport és a kontingens megjelölése

A 2012-ben rendelkezésre álló mennyiség

(tonna)

A 1. cikkben előírt odaítélési együttható

A 2. cikkben előírt odaítélési együttható

Megjegyzés száma

Csoport

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokió

908,877

0,2717243

 

16-Uruguay

3 446,000

0,1769757

 

17

Blue Mould

17- Uruguay

350,000

0,0925926

 

18

Cheddar

18- Uruguay

1 050,000

0,4929577

 

20

Edam/Gouda

20- Uruguay

1 100,000

0,1834862

 

21

Italian type

21- Uruguay

2 025,000

0,1359973

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokió

393,006

0,8675629

 

22-Uruguay

380,000

 

6,3333333

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokió

4 003,172

 

1,8816320

25-Uruguay

2 420,000

 

3,0344828


HATÁROZATOK

12.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/13


A TANÁCS 2011/670/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. október 10.)

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. április 12-i 2011/235/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. április 12-én elfogadta a 2011/235/KKBP határozatot.

(2)

Az emberi jogok folyamatos iráni megsértésére tekintettel további személyeket kell felvenni a 2011/235/KKBP határozat mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt személyeket fel kell venni a 2011/235/KKBP határozat mellékletében szereplő jegyzékbe.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2011. október 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 100., 2011.4.14., 51. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek jegyzéke

Személyek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

 

A Belügyminisztérium politikai igazgatója.

A politikai pártok és csoportok tevékenységéről szóló törvény 10. cikke szerinti bizottság elnökeként ő felel a tüntetések és más nyilvános rendezvények engedélyezéséért, valamint a politikai pártok bejegyzéséért.

2010-ben felfüggesztette két, Moussavihoz kapcsolható reformpárti politikai párt, az Iszlám Irán Részvételi Front és az Iszlám Forradalom Mudzsahedin Szervezete tevékenységét.

2009-től kezdődően folyamatosan és következetesen elutasított miden nem kormányzati eseményt, megtagadva ezáltal a tüntetéshez fűződő alkotmányos jogot, ami számos békés tüntető letartóztatásához vezetett, ez pedig sérti a gyülekezési szabadság jogát.

2009-ben megtagadta az ellenzéktől az elnökválasztás kapcsán tartott tüntetéseken meggyilkolt emberek gyászszertatásának megtartására vonatkozó engedélyt.

10.10.2011

2.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

A Teheráni Rendőrség parancsnoka.

A választásokat követő erőszakos fellépések tanúi által a Human Rights Watch szervezet részére eljuttatott jelentések szerint az általa vezetett rendőri erők törvénytelen erőszakot alkalmaztak a gyanúsítottakkal szemben a letartóztatások és az előzetes fogva tartás során.

A teheráni rendőrség 2009 júniusában részt vett a teheráni egyetemi kollégiumokkal szembeni rajtaütésekben, amelyek során egy iráni madzslisz bizottság szerint több mint 100 diák sérült meg a rendőrség és a Baszidzs akciói nyomán.

10.10.2011

3.

AKHARIAN Hassan

 

A karadzsi Radzsaishar börtön 1-es körletének igazgatója.

Több korábbi fogvatartott is beszámolt az általa alkalmazott kínzásról, valamint arról, hogy parancsot adott annak megakadályozására, hogy a foglyok orvosi ellátásban részesüljenek. A Radzsaishar börtön egyik említett fogvatartottja beszámolójának átirata szerint az őrök Akharian tudtával valamennyien durván bántalmazták őt.

Bejelentés érkezet továbbá legalább egy fogvatartottnak – Mohsen Beikvandnak – az Akharian igazgatósága alatt bekövetkezett haláláról.

10.10.2011

4.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (más néven: AVAEE Seyyed Alireza)

 

A teheráni bírói testület elnöke.

A teheráni bírói testület elnökeként felelős az emberi jogok megsértésért, önkényes letartóztatásokért, a fogvatartottak jogainak megtagadásáért és a kivégzések számának növekedéséért.

10.10.2011

5.

BANESHI Jaber

 

Sirázi ügyész.

Felelős a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásáért, mivel már több tucat halálbüntetést kiszabott. Ügyész a 2008-as sirázi pokolgépes merénylet ügyében, amelyet a rezsim arra használt fel, hogy számos ellenfelét halálra ítélje.

10.10.2011

6.

FIRUZABADI Dr Seyyed Hasan vezérőrnagy (más néven: FIRUZABADI Dr Seyed Hassan vezérőrnagy; FIROUZABADI Dr Seyyed Hasan vezérőrnagy; FIROUZABADI Dr Seyed Hassan vezérőrnagy)

Születési hely: Meshed.

Születési idő: 1951.2.3.

Az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke, valamint a Legfelsőbb Nemzeti Biztonsági Tanács tagja.

A legfelsőbb katonai parancsnok, az ő irányítása alatt áll valamennyi katonai hadosztály és politika, az Iszlám Forradalmi Gárdát és a rendőrséget is beleértve. A hivatalos parancsnoki lánc alapján az ő parancsnoksága alatt lévő erők brutális erőszakot alkalmaztak békés tüntetőkkel szemben, valamint tömeges letartóztatásokat hajtottak végre.

10.10.2011

7.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Komi főügyész.

Komban bűnelkövetők tucatjainak az önkényes letartóztatásáért és a velük szembeni rossz bánásmódért felelős. Közreműködik a megfelelő eljáráshoz való jog súlyos megsértésében, ami hozzájárult a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásához, aminek következtében az év eleje óta ugrásszerűen megnőtt a kivégzések száma.

10.10.2011

8.

HABIBI Mohammad Reza

 

Iszfahán helyettes ügyésze.

Részt vett a vádlottak számára a tisztességes eljárást megtagadó eljárásokban – ilyen volt például a 2011 májusában azt követően kivégzett Abdollah Fathi ügye, hogy Habibi a 2010. márciusi tárgyalásán figyelmen kívül hagyta a meghallhatáshoz való jogát és a mentális egészségi állapotát.

Közreműködik tehát a megfelelő eljáráshoz való jog súlyos megsértésében, ami hozzájárult a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásához, aminek következtében az év eleje óta ugrásszerűen megnőtt a kivégzések száma.

10.10.2011

9.

HEJAZI Mohammad

Születési hely: Iszfahán

Születési idő: 1956

Az Iszlám Forradalmi Gárda Sarollah hadtestjének vezetője, a Baszidzs korábbi vezetője.

A Sarollah központi szerepet töltött be a választásokat követő erőszakos fellépésekben.

Mohammad HEJAZI volt a szerzője annak a 2009. június 26-án kelt, az Egészségügyi Minisztériumnak címzett levélnek, amely megtiltotta, hogy nyilvánosságra hozzák a választásokat követő események során megsérült, illetve kórházba került személyekre vonatkozó dokumentumokat és egészségügyi dokumentációt, ami arra enged következtetni, hogy valamit el akarnak leplezni.

10.10.2011

10.

HEYDARI Nabiollah

 

Az Iráni Repülőtéri Rendőrség vezetője.

2009 júniusától kezdve kulcsszerepe volt azon iráni tüntetőknek az Imam Khomeini Nemzetközi Repülőtéren (a nemzetközi zónát is beleértve) történő letartóztatásában, akik az erőszakos cselekmények kezdetét követően megpróbálták elhagyni az országot.

10.10.2011

11.

JAVANI Yadollah

 

Az Iszlám Forradalmi Gárda politikai osztályának vezetője.

Ő volt az egyik első magas rangú tisztviselő, aki kérte Moussavi, Karroubi és Khatami letartóztatását. Több alkalommal is támogatta az erőszaknak és a durva vallatási technikáknak a választásokat követő tüntetések részvevőivel szemben történő alkalmazását (a TV által rögzített vallomások alátámasztása céljából), így többek között az Iszlám Forradalmi Gárda és a Baszidzs részére készített kiadványokban utasítást adott a rendszer bírálóival szembeni törvénytelen rossz bánásmódra.

10.10.2011

12.

JAZAYERI Massoud

 

Az iráni fegyveres erők vezérkari főnökének a kulturális ügyekkel foglalkozó helyettese (más néven Államvédelmi Propagandahivatal).

A vezérkari főnök helyetteseként tevékenyen részt vett a tüntetések leverésében. Egy a Kajhannak adott interjúban figyelmeztetett, hogy Iránon belül és kívül már számos tüntetőt azonosítottak, akikkel szemben a megfelelő időben meg fogják tenni a szükséges lépéseket. Nyíltan sürgette a külföldi média irodáival és az iráni ellenzékkel szembeni kemény fellépést. 2010-ben arra kérte a kormányt, hogy hozzon szigorúbb törvényeket a külföldi médiával együttműködő irániakkal szemben.

10.10.2011

13.

JOKAR Mohammad Saleh

 

A Baszidzs tanulói szervezetének parancsnoka.

E minőségében tevékenyen részt vett az iskolákban és egyetemeken zajló tüntetések elfojtásában, valamint az aktivisták és újságírók bírósági eljárás nélküli fogva tartásában.

10.10.2011

14.

KAMALIAN Behrouz

Születési hely: Teherán

Születési idő: 1983

Az Iszlám Forradalmi Gárdával kapcsolatban álló „Ashiyane” számítógépes csoport vezetője.

A Behrouz Kamalian által alapított „Ashiyane” Digital Security nevű csoport felelős a belföldi ellenzőkkel és reformpártiakkal, valamint a külföldi intézményekkel szembeni intenzív internetes támadásokért. A Forradalmi Gárda Számítógépes Bűnözés Elleni Parancsnokságának internetes honlapja 2009. június 21-én közzétette több személynek az állítólag a választásokat követő tüntetéseken készült arcképét, amelyekhez csatoltan az a felhívás volt olvasható, hogy az irániak „azonosítsák a lázadókat”.

10.10.2011

15.

KHALILOLLAHI Moussa (más néven: KHALILOLLAHI Mousa)

 

Tebrizi ügyész.

Részt vesz Sakineh Mohammadi-Ashtiani ügyében, számos alkalommal megtagadta a szabadlábra helyezését; közreműködik a megfelelő eljáráshoz való jog súlyos megsértésében.

10.10.2011

16.

MAHSOULI Sadeq (más néven: MAHSULI, Sadeq)

Születési hely: Urmia (Irán)

Születési idő: 1959/60

Belügyminiszter 2009 augusztusáig.

Belügyminiszterként Mahsoulinak hatalma volt valamennyi rendőri erő, belügyminisztériumi biztonsági ügynök és titkosrendőr felett. Az irányítása alatt álló erők hajtották végre 2009. június 14-én a Teheráni Egyetem kollégiumaival szembeni támadásokat, valamint ők kínozták meg a diákokat a minisztérium alagsorában (az alagsor hírhedt 4. szintjén). Más tüntetők a rendőrség által Mahsouli irányítása mellett működtetett Kahrizak börtönben szenvedtek súlyos visszaéléseket.

10.10.2011

17.

MALEKI Mojtaba

 

Kermanshahi ügyész.

Felelős a halálos ítéletek számának drámai növekedéséért, 2010. január 3-án például Maleki bíró vádemelését követően egy nap leforgása alatt hét személyt akasztottak fel a kermanshahi központi börtönben. Felelős ezért a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásáért.

10.10.2011

18.

OMIDI Mehrdad

 

Az iráni rendőrség számítógépes bűnözéssel foglalkozó osztályának a vezetője.

Felelős az internetet használó több ezer reformpártival és politikai ellenféllel szembeni vizsgálatokért és vádemelésekért. Felelős ezért a törvényes jogaik – többek között a véleménynyilvánítás szabadsága – védelmében szót emelő személyekkel szembeni, az emberi jogokat súlyosan megsértő kemény fellépések irányításáért.

10.10.2011

19.

SALARKIA Mahmoud

 

A teheráni főügyész büntetés-végrehajtási ügyekkel foglalkozó helyettese.

Közvetlenül felelős az ártatlan, békés tüntetőkkel és aktivistákkal szemben kiadott számos letartóztatási parancsért. Az emberijog-védők beszámolói szerint jóformán valamennyi letartóztatott személyt – az ő utasítása alapján – minden érintkezési lehetőségtől elzárva (nem léphetnek kapcsolatba az ügyvédjükkel és a családjukkal), vádemelés nélkül tartják fogva változó hosszúságú ideig, gyakran olyan körülmények között, hogy az erőszakos eltűnésnek is tekinthető. A családjukat gyakran nem is értesítik a letartóztatásról.

10.10.2011

20.

SOURI Hojatollah

 

Az Evin börtön vezetőjeként felelős a börtönben történő olyan súlyos emberi jogi visszaélésekért, mint például a verés, a lelki terror vagy a nemi erőszak.

Különböző források egybehangzó állítása szerint a kínzás általános gyakorlatnak számít az Evin börtönben. A 209. körletben számos aktivistát tartanak fogva a hatalmon lévő kormánnyal szembeni békés tevékenységeik miatt.

10.10.2011

21.

TALA Hossein (más néven: TALA Hosseyn)

Az iráni dohányipari vállalat (Iranian Tobacco Company) vezetője.

Teherán tartomány főkormányzójának („Farmandar”) helyettese 2010 szeptemberéig, felelősség terheli különösen a rendőri erők beavatkozásáért és ezáltal a tüntetésekkel szembeni kemény fellépésekért.

2010 decemberében kitüntetésben részesült a választásokat követő kemény fellépésekben játszott szerepéért.

10.10.2011

22.

TAMADDON Morteza (más néven: TAMADON Morteza)

Születési hely: Shahr-e Kord–Iszfahán

Születési idő: 1959

Teherán tartomány főkormányzója, továbbá Teherán tartomány közbiztonsági tanácsának a vezetője.

Kormányzóként, valamint Teherán tartomány közbiztonsági tanácsának vezetőjeként általános felelősség terheli minden elnyomó tevékenységért, beleértve a politikai tüntetések 2009 júniusa óta zajló leverését. Arról ismert, hogy személyesen vett részt Karroubi és Moussavi ellenzéki vezetők zaklatásában.

10.10.2011

23.

ZEBHI Hossein

 

Az iráni főügyész helyettese.

A választásokat követő tüntetésekkel kapcsolatos számos bírósági ügyben jár el.

10.10.2011

24.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

A fegyveres erők igazságszolgáltatási ágának vezetője.

Közreműködik a békés tüntetőkkel szembeni kemény fellépésekben.

10.10.2011

25.

HAJMOHAMMADI Aziz

 

Korábban az evini bíróság első ügyosztályának bírája, jelenleg Teherán tartomány büntetőbírósága 71. részlegének bírája.

A tüntetőkkel szemben indított eljárások közül többel is foglalkozott, például Abdol-Reza Ghanbari tanár ügyével, akit politikai tevékenysége miatt 2010 januárjában letartóztattak és halálra ítéltek. Az Evini Elsőfokú Bíróság nemrégiben jött létre az evini börtön falai között, létrehozását Jafari Dolatabadi 2010 márciusában a védelmébe vette. E börtönben egyes vádlottakat elkülönítve tartanak, rossz bánásmódban részesítenek és hamis tanúvallomásokra kényszerítenek.

10.10.2011

26.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Dél-Horászán tartomány igazságszolgáltatásának a bűnmegelőzéssel megbízott helyettes vezetője.

Azon a 140 halálos ítéleten túl, amelyek 2010 márciusa és 2011 márciusa között történt végrehajtását 2011 júniusában elismerte, ugyanezen időszakban Dél-Horászán tartományban további kb. száz kivégzésre került titokban sor, amelyekről sem az ügyvédeket, sem a családokat nem értesítették.

Közreműködött tehát a megfelelő eljáráshoz való jog súlyos megsértésében, ami hozzájárult a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásához.

10.10.2011

27.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Születési hely: Meshed (Irán)

Születési idő: 1952

Igazságügy-miniszter, korábban Iszfahán főkormányzója és az Állami Börtönök Szervezetének igazgatója (2004 júniusáig).

Igazságügy-miniszterként kulcsszerepet játszott az iráni diaszpóra fenyegetésében és zaklatásában azáltal, hogy bejelentette egy olyan különleges bíróság felállítását, amely kizárólag az országhatárokon kívül élő irániakkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. A teheráni ügyész erőfeszítései nyomán az elsőfokú bíróság és a fellebbviteli bíróság két részlege, valamint az ítélőbíróságok számos részlege kapta feladatául a külföldön élőkkel kapcsolatos ügyek intézését.

10.10.2011

28.

HOSSEINI Dr Mohammad (más néven: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed és Sayyid)

Születési hely: Rafszandzsán, Kermán tartomány

Születési idő: 1961

2009 szeptemberétől kulturális és iszlámügyi miniszter.

A Forradalmi Gárda volt tagja, közreműködik az újságírókkal szembeni kemény fellépésekben.

10.10.2011

29.

MOSLEHI Heydar (más néven: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Születési hely: Iszfahán (Irán)

Születési idő: 1956

Titkosszolgálati miniszter.

A Titkosszolgálati Minisztérium az irányítása alatt folytatta a tüntetők és a rendszer bírálói önkényes fogva tartásának és üldözésének általános gyakorlatát. A Titkosszolgálati Minisztérium továbbra is fenntartja a 209. körletet, ahol számos aktivistát tartanak fogva a hatalmon lévő kormánnyal szembeni békés tevékenységeik miatt. A Titkosszolgálati Minisztérium vallatói a 209. körletben a foglyokkal szemben verést, lelki terrort és nemi erőszakot alkalmaztak. Titkosszolgálati miniszterként Moslehit felelősség terheli a tapasztalható visszaélésekért.

10.10.2011


12.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/19


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. október 11.)

a benalaxil-M, a gamma-cihalotrin és a valifenalát új hatóanyagra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok által történő meghosszabbításának engedélyezéséről

(az értesítés a C(2011) 7092. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/671/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdésére,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 80. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1107/2009/EK rendelet 80. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint a 91/414/EGK irányelvet továbbra is alkalmazni kell azon hatóanyagok esetében, amelyekről a 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerint 2011. június 14-e előtt határozatot fogadtak el.

(2)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban Portugáliához 2002 februárjában kérelem érkezett az ISAGRO IT vállalattól a benalaxil-M hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan. A 2003/35/EK bizottsági határozat (3) megerősítette, hogy a benyújtott dosszié hiánytalan, és elvben megfelel az említett irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(3)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Egyesült Királysághoz 2001 augusztusában kérelem érkezett a Pytech Chemicals GmbH vállalattól a gamma-cihalotrin hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan. A 2004/686/EK bizottsági határozat (4) megerősítette, hogy a benyújtott dosszié hiánytalan, és elvben megfelel az említett irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(4)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban Magyarországhoz 2005 szeptemberében kérelem érkezett az ISAGRO SpA vállalattól a benalaxil-M hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan. A 2006/586/EK bizottsági határozat (5) megerősítette, hogy a benyújtott dosszié hiánytalan, és elvben megfelel az említett irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(5)

A dossziék teljességének megerősítésére azért volt szükség, hogy részletes vizsgálatnak lehessen őket alávetni, és a tagállamok a szóban forgó hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre – legfeljebb három évre szóló – ideiglenes engedélyeket adhassanak ki, amennyiben azok egyben eleget tesznek a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, különösen ami az említett irányelvben meghatározott követelményeknek megfelelően a hatóanyagok és a növényvédő szerek részletes vizsgálatára vonatkozó feltételeket illeti.

(6)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően megtörtént az említett hatóanyagoknak a kérelmezők által javasolt felhasználási módok tekintetében az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata. A referens tagállamok értékelő jelentésük tervezetét – 2003. november 21-én (benalaxil-M), 2008. január 25-én (gamma-cihalotrin) és 2008. február 19-én (valifenalát) – a Bizottság elé terjesztették.

(7)

Miután a referens tagállamok benyújtották értékelő jelentésük tervezetét, szükségesnek bizonyult, hogy a kérelmezőktől további információkat kérjenek, majd a kapott információkat a referens tagállamokkal megvizsgáltassák és értékeltessék. A dossziék vizsgálata ezért még folyamatban van, és nincs mód arra, hogy az értékelés a 2009/579/EK (6) (benalaxil-M) és a 2009/865/EK (7) (gamma-cihalotrin) bizottsági határozattal összefüggésben, a 91/414/EGK irányelvben előírt határidőre befejeződjön.

(8)

Mivel az értékelés során mindeddig nem merült fel közvetlen aggodalomra okot adó körülmény, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a kérdéses hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre kiadott ideiglenes engedélyeket a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének rendelkezéseivel összhangban 24 hónappal meghosszabbítsák annak érdekében, hogy a dossziék vizsgálata folytatódhasson. A benalaxil-M, a gamma-cihalotrin és a valifenalát az 1107/2009/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti esetleges jóváhagyásáról szóló határozathoz szükséges értékelés és döntéshozatali folyamat várhatóan 24 hónap alatt lezárul.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok a benalaxil-M, gamma-cihalotrin, illetve valifenalát hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek ideiglenes engedélyeit legkésőbb 2013. október 31-ig meghosszabbíthatják.

2. cikk

Ez a határozat 2013. október 31-én hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 11-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(3)  HL L 11., 2003.1.16., 52. o.

(4)  HL L 313., 2004.10.12., 21. o.

(5)  HL L 236., 2006.8.31., 31. o.

(6)  HL L 198., 2009.7.30., 80. o.

(7)  HL L 314., 2009.12.1., 100. o.