ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2011.264.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 264

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. október 8.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2011/663/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. június 16.) az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodásnak az Unió részéről történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

1

Megállapodás az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről

2

 

 

2011/664/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. szeptember 12.) a Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport módosított alapszabályának és eljárási szabályzatának az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

12

 

*

A Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport alapszabálya

14

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 996/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 7.) a 657/2008/EK, az 1276/2008/EK rendeletnek és az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek a mezőgazdasági piacok közös szervezése keretében teljesítendő értesítési kötelezettségek tekintetében történő módosításáról

25

 

 

A Bizottság 997/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

28

 

 

A Bizottság 998/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 7.) a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

30

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/665/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. október 4.) az engedélyezett vasútijármű-típusok európai nyilvántartásáról (az értesítés a C(2011) 6974. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

32

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a tagállamok kormányai képviselőinek a Bíróság egy bírájának kinevezéséről szóló, 2010. szeptember 29-i 2010/592/EU határozatához (HL L 261., 2010.10.5.)

55

 

*

Helyesbítés a tagállamok kormányai képviselőinek a Törvényszék egy bírájának kinevezéséről szóló, 2010. október 20-i 2010/629/EU határozatához (HL L 278., 2010.10.22.)

55

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

8.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 264/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. június 16.)

az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodásnak az Unió részéről történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2011/663/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2003. június 5-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen harmadik országokkal a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek uniós szintű megállapodással való felváltásáról.

(2)

A Bizottság – a 2003. június 5-i tanácsi határozat mellékletében foglalt mechanizmusokkal és irányelvekkel összhangban – az Unió nevében tárgyalásokat folytatott az Indonéz Köztársaság kormányával annak érdekében, hogy megállapodás jöjjön létre a légi közlekedés bizonyos kérdéseit érintően (a továbbiakban: a megállapodás).

(3)

A megállapodást – annak megkötésére is figyelemmel –alá kell írni és ideiglenesen alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) aláírása az Unió nevében jóváhagyásra kerül, figyelemmel az említett megállapodás megkötésére.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodás aláírására jogosult személy(eke)t, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

3. cikk

A megállapodást hatálybalépéséig a felek ideiglenesen alkalmazzák az utolsó olyan értesítés időpontját követő hónap első napjától kezdve, amelyben a felek értesítették egymást a megállapodás ideiglenes alkalmazásához szükséges eljárások befejezéséről (1).

4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy a megállapodás 8. cikkének (2) bekezdésében előírt értesítést megküldje.

5. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2011. június 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

VÖLNER P.


(1)  A megállapodás ideiglenes alkalmazásának kezdőnapját a Tanács Főtitkársága hirdeti ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió

egyrészről, valamint

AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA, a továbbiakban: Indonézia

másrészről,

a továbbiakban: „a felek”,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Unió számos tagállama és Indonézia között olyan kétoldalú légiközlekedési megállapodások jöttek létre, amelyek az uniós joggal ellentétes rendelkezéseket tartalmaznak,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik számos olyan kérdést illetően, amelyre az Unió tagállamai és harmadik országok között létrejött kétoldalú légiközlekedési megállapodások kiterjedhetnek,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az uniós jog szerint a tagállamok valamelyikében székhellyel rendelkező közösségi légi fuvarozóknak joguk van hátrányos megkülönböztetés nélkül hozzáférni az Unió tagállamai és harmadik országok közötti légi útvonalakhoz,

TEKINTETTEL az Unió és egyes harmadik országok között létrejött azon megállapodásokra, amelyek az ilyen harmadik országokban illetőséggel rendelkező személyek és jogalanyok számára lehetővé teszik, hogy az uniós joggal összhangban engedélyezett légifuvarozói vállalkozásokban tulajdonjogot szerezzenek,

FELISMERVE, hogy az uniós jog, valamint az Unió tagállamai és az Indonéz Köztársaság között létrejött kétoldalú légiközlekedési megállapodások rendelkezéseinek összhangja rendezett jogi hátteret teremt az Unió és az Indonéz Köztársaság közötti légiközlekedési szolgáltatások számára és hozzájárul az ilyen légi szolgáltatások folytonosságának fenntartásához,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az uniós jog értelmében a légi fuvarozók – elméletileg – nem köthetnek olyan megállapodásokat, amelyek hatással lehetnek az Unió tagállamai közötti kereskedelemre, és a verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozzák, illetve idézik elő,

FELISMERVE, hogy az Unió tagállamai és Indonézia között létrejött kétoldalú légiközlekedési megállapodások azon rendelkezései, amelyek i. előírják vagy előnyben részesítik a vállalkozások közötti olyan megállapodások, vállalkozástársulások által hozott döntések vagy összehangolt magatartások elfogadását, amelyek megakadályozzák, torzítják vagy korlátozzák a légi fuvarozók közötti versenyt az adott útvonalakon; vagy ii. bármely efféle megállapodás, határozat vagy összehangolt magatartás hatásait erősítik; vagy iii. a légi fuvarozókra vagy más magánjellegű gazdasági szereplőkre hárítják a felelősséget az olyan intézkedésekért, amelyek megakadályozzák, torzítják vagy korlátozzák a légi fuvarozók közötti versenyt az adott útvonalakon, mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a vállalkozásokra vonatkozó versenyszabályok veszítsenek hatékonyságukból,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Uniónak e megállapodás keretében nem célja az Unió és Indonézia közötti légi forgalom mértékének növelése, az uniós légi fuvarozók és Indonézia légi fuvarozói közti egyensúly befolyásolása, vagy a meglévő kétoldalú légi közlekedési megállapodások rendelkezéseinek a forgalmi jogok tekintetében történő módosítása,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Általános rendelkezések

(1)   E megállapodás alkalmazásában a „tagállamok” az Unió tagállamait, az „EU-szerződések” az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Unió működéséről szóló szerződést jelenti.

(2)   Az 1. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállamban illetőséggel rendelkező személyekre vagy jogalanyokra való hivatkozásokat az Unió tagállamaiban illetőséggel rendelkező személyekre vagy jogalanyokra való hivatkozásként kell értelmezni.

(3)   Az 1. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam légi fuvarozóira vagy légitársaságaira való hivatkozásokat az Európai Unió bármely tagállama által kijelölt légi fuvarozókra vagy légitársaságokra való hivatkozásként kell értelmezni.

2. cikk

Tagállam általi kijelölés

(1)   A 2. melléklet a) és b) pontjában felsorolt cikkek vonatkozó rendelkezései helyébe az e cikk (2) és (3) bekezdésének rendelkezései lépnek az érintett tagállam légi fuvarozójának kijelölése, a légi fuvarozó részére Indonézia által megadott engedélyek és jogosítványok kiadása, valamint a légi fuvarozó ilyen engedélyeinek vagy jogosítványainak megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása tekintetében.

(2)   A tagállamok egyike általi kijelölés kézhezvételekor Indonézia a legrövidebb eljárási időn belül megadja a megfelelő engedélyeket és jogosítványokat, feltéve, hogy:

a)

a légi fuvarozó az EU-szerződések értelmében a kijelölő tagállamban székhellyel rendelkezik, és az uniós jognak megfelelő érvényes működési engedéllyel rendelkezik; és

b)

az üzembentartási engedély kiadásáért felelős tagállam az előírások szerint hatékonyan és folyamatosan felügyeli a légi fuvarozó tevékenységét, valamint a kijelölésben egyértelműen meg van határozva az illetékes légiközlekedési hatóság; és

c)

a légi fuvarozó tulajdonjoga és tényleges ellenőrzése – közvetlenül vagy többségi tulajdon révén – a tagállamok és/vagy a tagállamokban illetőséggel rendelkező személyek vagy jogalanyok, és/vagy a 3. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azokban illetőséggel rendelkező személyek vagy jogalanyok kezében van.

(3)   Indonéziának jogában áll a tagállamok egyike által kijelölt légi fuvarozó engedélyeit vagy jogosítványait megtagadni, visszavonni, felfüggeszteni vagy korlátozni, amennyiben:

a)

a légi fuvarozó az EU-szerződések értelmében nem rendelkezik a kijelölő tagállamban székhellyel, vagy nem rendelkezik az uniós jognak megfelelő érvényes működési engedéllyel; vagy

b)

az üzembentartási engedély kiadásáért felelős tagállam nem felügyeli hatékonyan vagy folyamatosan a légi fuvarozó tevékenységét, vagy az illetékes légiközlekedési hatóság a kijelölésben nincs egyértelműen meghatározva; vagy

c)

a légi fuvarozó tulajdonjoga vagy tényleges ellenőrzése közvetlenül vagy többségi tulajdon révén nem a tagállamok és/vagy a tagállamokban illetőséggel rendelkező személyek vagy jogalanyok, és/vagy a 3. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azokban illetőséggel rendelkező személyek vagy jogalanyok kezében van; vagy

d)

a légi fuvarozó az Indonéz Köztársaság és egy másik tagállam között létrejött kétoldalú megállapodás alapján már rendelkezik működési engedéllyel, és Indonézia igazolni tudja, hogy az e megállapodás szerinti forgalmi jogoknak az adott tagállam egy pontját érintő útvonalon történő gyakorlása a forgalmi jogoknak a már meglévő megállapodásban foglalt korlátozásainak megkerülését eredményezné; vagy

e)

a kijelölt légi fuvarozó rendelkezik a tagállamok egyike által kiállított üzembentartási engedéllyel, és Indonézia és az adott tagállam között nem jött létre kétoldalú légiközlekedési megállapodás, illetve az Indonézia által kijelölt légi fuvarozótól az adott tagállam megtagadta a forgalmi jogokat.

Az e bekezdés szerinti jogának gyakorlásakor Indonézia illetőségi alapon nem alkalmazhat megkülönböztetést az Unió légi fuvarozói között.

3. cikk

Biztonság

(1)   A 2. melléklet c) pontjában felsorolt cikkek megfelelő rendelkezései kiegészülnek e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel.

(2)   Ha a tagállamok egyike olyan légi fuvarozót jelöl ki, amelynek felügyeletét egy másik tagállam látja el és gyakorolja, a légi fuvarozót kijelölő első tagállam és Indonézia között létrejött megállapodásban foglalt biztonsági rendelkezések szerint Indonéziát megillető jogok a biztonsági előírásoknak az adott második tagállam általi elfogadása, végrehajtása és betartatása során, valamint az adott légi fuvarozó működési engedélye tekintetében ugyanúgy érvényesülnek.

4. cikk

A légi járművek tüzelőanyagaira kivetett adók

(1)   A 2. melléklet d) pontjában felsorolt megfelelő cikkek kiegészülnek e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel.

(2)   Bármely ellenkező értelmű rendelkezéstől eltérve, a 2. melléklet d) pontjában felsorolt megállapodásokban foglaltak nem akadályozhatják meg a tagállamokat abban, hogy hátrányos megkülönböztetés nélkül adókat, illetékeket, vámokat vagy díjakat vessenek ki a területükön felvett tüzelőanyagra, amelyet az Indonéz Köztársaság által kijelölt légi fuvarozók olyan légi járművei használnak, amelyek az adott tagállam területének egy pontja és az adott tagállam vagy egy másik tagállam területének egy másik pontja között közlekednek.

5. cikk

Megfelelés a versenyszabályoknak

(1)   Bármely ellenkező értelmű rendelkezéssel ellentétben az 1. mellékletben felsorolt megállapodások i. semmilyen mértékben nem részesíthetik előnyben azoknak a vállalkozások közötti megállapodásoknak, vállalkozások társulásai által hozott döntéseknek vagy összehangolt gyakorlatoknak az elfogadását, amelyek a piaci versenyt akadályozzák, torzítják vagy korlátozzák; vagy ii. bármely efféle megállapodás, határozat vagy összehangolt gyakorlat hatásait erősítik; illetve iii. nem háríthatják a magánszféra gazdasági szereplőire a felelősséget a versenyt akadályozó, torzító vagy korlátozó intézkedések meghozataláért.

(2)   Az 1. mellékletben felsorolt megállapodásoknak e cikk (1) bekezdésével összeegyeztethetetlen rendelkezései nem alkalmazhatók.

6. cikk

A megállapodás mellékletei

E megállapodás mellékletei a megállapodás szerves részét képezik.

7. cikk

Felülvizsgálat vagy módosítás

E megállapodást a felek kölcsönös megegyezés alapján bármikor felülvizsgálhatják vagy módosíthatják.

8. cikk

Hatálybalépés és ideiglenes alkalmazás

(1)   Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amelyen a felek írásban értesítették egymást arról, hogy a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásaik lezárultak.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a felek megegyeznek abban, hogy e megállapodást ideiglenesen alkalmazzák az azt a napot követő első hónap első napjától, amelyen értesítik egymást a szükséges eljárások lezárultáról.

(3)   Ez a megállapodás valamennyi, az 1. mellékletben felsorolt megállapodásra és egyéb megegyezésre alkalmazandó, beleértve azokat is, amelyek e megállapodás aláírásának napján még nem léptek hatályba, és amelyeket nem alkalmaznak ideiglenesen.

9. cikk

Megszűnés

(1)   Abban az esetben, ha az 1. mellékletben felsorolt megállapodások egyike hatályát veszti, e megállapodás minden olyan rendelkezése, amely az 1. mellékletben szereplő adott megállapodásra vonatkozik, szintén hatályát veszti.

(2)   Abban az esetben, ha az 1. mellékletben felsorolt összes megállapodás hatályát veszti, ez a megállapodás is hatályát veszti.

FENTIEK HITELÉÜL, az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év június havának huszonkilencedik napján, két-két eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és indonéz nyelven, mindegyik szöveg egyformán hiteles.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Untuk Uni Eropa

Image

За правителството на Република Индонезия

Por el Gobierno de la República de Indonesia

Za vládu Indonéské republiky

For Republiken Indonesiens regeringen

Für die Regierung der Republik Indonesien

Indoneesia Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδονησίας

For the Government of the Republic of Indonesia

Pour le gouvernement de la République d'Indonésie

Per il governo della Repubblica di Indonesia

Indonēzijas Republikas valdības vārdā –

Indonezijos Respublikos vyriausybės vardu

Az Indonéz Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Indoneżja

Voor de regering van de Republiek Indonesië

W imieniu rządu Republiki Indonezji

Pelo Governo da República da Indonésia

Pentru Guvernul Republicii Indonezia

Za vládu Indonézskej republiky

Za vlado Republike Indonezije

Indonesian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Indonesiens regeringen

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Image

1. MELLÉKLET

A megállapodás 1. cikkében említett megállapodások jegyzéke

Az Indonéz Köztársaság és az Európai Unió tagállamai között létrejött azon légiközlekedési megállapodások és azok esetleges módosításai, amelyeket a megállapodás aláírásának napján már megkötöttek, aláírtak vagy parafáltak:

az Osztrák Köztársaság szövetségi kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között a menetrendszerű légi közlekedésről létrejött, 1987. március 19-én Bécsben aláírt légiközlekedési megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia–Ausztria megállapodás”,

a Belga Királyság kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között a két ország területe közötti és azon túli légi közlekedésről szóló, 1971. március 12-én Dzsakartában létrejött megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia–Belgium megállapodás”,

a Bolgár Köztársaság kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között a két ország területe közötti és azon túli légi közlekedésről létrejött, 1992. június 22-én Dzsakartában megkötött megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia–Bulgária megállapodás”,

a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között létrejött, 1972. május 10-én Prágában aláírt légiközlekedési megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia–Cseh Köztársaság megállapodás”. Legutóbb az 1986. január 18-án Dzsakartában kelt levélváltással módosítva,

a Dánia kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között a két ország területe közötti légi közlekedésről létrejött, 1971. június 23-án Koppenhágában aláírt megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia–Dánia megállapodás”,

a Finn Köztársaság kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között létrejött, 1997. november 7-én Dzsakartában aláírt légiközlekedési megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia–Finnország megállapodás”,

a Francia Köztársaság kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között a két ország területe közötti és azon túli légi közlekedésről létrejött, 1967. november 24-én Dzsakartában megkötött megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia–Franciaország megállapodás”,

a Német Szövetségi Köztársaság és az Indonéz Köztársaság között a két ország területe közötti és azon túli légi közlekedésről létrejött, 1969. december 4-én Dzsakartában aláírt megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia–Németország megállapodás”,

a Görög Köztársaság kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között 2008. június 24-én létrejött légi közlekedési megállapodás a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia–Görögország megállapodás”,

a Magyar Köztársaság kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között létrejött, 1994. szeptember 20-án Dzsakartában aláírt légiközlekedési megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia–Magyarország megállapodás”,

az Olasz Köztársaság kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között a két ország területe közötti és azon túli légi közlekedésről létrejött, 1966. december 7-én Dzsakartában aláírt megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia– Olaszország megállapodás”,

a Luxemburgi Nagyhercegség kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya közötti 2005. március 15-én Denpasarban parafált légiközlekedési megállapodástervezet, a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia–Luxemburg megállapodás”,

a Holland Királyság kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között létrejött, 1990. november 23-án Hágában aláírt légiközlekedési megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia–Hollandia megállapodás”,

a Lengyel Köztársaság kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között a menetrendszerű légi közlekedésről létrejött, 1991. december 13-án Dzsakartában aláírt légiközlekedési megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia–Lengyelország megállapodás”,

a Románia kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között létrejött, 1993. szeptember 7-én Dzsakartában aláírt légiközlekedési megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia–Románia megállapodás”,

a Szlovák Köztársaság kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között létrejött, 1995. március 28-án Dzsakartában parafált légiközlekedési megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia–Szlovákia megállapodás”,

a Spanyol Királyság kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között a menetrendszerű légi közlekedésről létrejött, 1993. október 5-én Madridban megkötött légiközlekedési megállapodás (a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia–Spanyolország megállapodás”,

a Svédország kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között a két ország területe közötti légi közlekedésről létrejött, 1971. június 23-án Koppenhágában aláírt megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia–Svédország megállapodás”,

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között a két ország területe közötti és azon túli légi közlekedésről létrejött, 1973. június 28-án, Dzsakartában aláírt megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „az Indonézia–Egyesült Királyság megállapodás”.

2. MELLÉKLET

Az 1. mellékletben felsorolt megállapodásokban szereplő és a megállapodás 2–4. cikkében említett cikkek jegyzéke

a)

Tagállam általi kijelölés:

 

az Indonézia–Ausztria megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Belgium megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Bulgária megállapodás III. cikke,

 

az Indonézia–Cseh Köztársaság megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Dánia megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Finnország megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Franciaország megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Németország megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

 

az Indonézia–Magyarország megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Olaszország megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Luxemburg megállapodás III. cikke,

 

az Indonézia–Hollandia megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Lengyelország megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Románia megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Szlovákia megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Spanyolország megállapodás III. cikke,

 

az Indonézia–Svédország megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Egyesült Királyság megállapodás 3. cikke.

b)

Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása:

 

az Indonézia–Ausztria megállapodás 3. és 4. cikke,

 

az Indonézia–Belgium megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Bulgária megállapodás IV. cikke,

 

az Indonézia–Cseh Köztársaság megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Dánia megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Finnország megállapodás 3. és 4. cikke,

 

az Indonézia–Franciaország megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Németország megállapodás 3. cikkének (6) bekezdése,

 

az Indonézia–Magyarország megállapodás 4. cikke,

 

az Indonézia–Olaszország megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Luxemburg megállapodás IV. cikke,

 

az Indonézia–Hollandia megállapodás 3. és 4. cikke,

 

az Indonézia–Lengyelország megállapodás 3. és 4. cikke,

 

az Indonézia–Románia megállapodás 4. cikke,

 

az Indonézia–Szlovákia megállapodás 4. cikke,

 

az Indonézia–Spanyolország megállapodás III. és IV. cikke,

 

az Indonézia–Svédország megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Egyesült Királyság megállapodás 3. cikke.

c)

Biztonság:

 

az Indonézia–Ausztria megállapodás 3. és 6. cikke,

 

az Indonézia–Belgium megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Cseh Köztársaság megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Dánia megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Finnország megállapodás 16. cikke,

 

az Indonézia–Franciaország megállapodás 3. cikke,

 

az Indonéz Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság légügyi hatóságait képviselő delegációk által 2003. június 4-én Bonnban aláírt kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvének 4. melléklete,

 

az Indonézia–Görögország megállapodás 7. cikke,

 

az Indonézia–Magyarország megállapodás 16. cikke,

 

az Indonézia–Olaszország megállapodás 3. cikke,

 

az Indonézia–Luxemburg megállapodás VII. cikke,

 

az Indonéz Köztársaság és a Holland Királyság légügyi hatóságai között 2009. augusztus 19-én Hágában létrejött egyetértési megállapodás IV. melléklete,

 

az Indonézia–Szlovákia megállapodás 6. cikke,

 

az Indonézia–Spanyolország megállapodás VI. cikke,

 

az Indonézia–Svédország megállapodás 3. cikke.

d)

A légi járművek tüzelőanyagaira kivetett illetékek:

 

az Indonézia–Ausztria megállapodás 7. cikke,

 

az Indonézia–Belgium megállapodás 4. cikke,

 

az Indonézia–Bulgária megállapodás VI. cikke,

 

az Indonézia–Cseh Köztársaság megállapodás 5. cikke,

 

az Indonézia–Dánia megállapodás 4. cikke,

 

az Indonézia–Finnország megállapodás 6. cikke,

 

az Indonézia–Franciaország megállapodás 4. cikke,

 

az Indonézia–Németország megállapodás 5. cikke,

 

az Indonézia–Görögország megállapodás 10. cikke,

 

az Indonézia–Magyarország megállapodás 6. cikke,

 

az Indonézia–Olaszország megállapodás 4. cikke,

 

az Indonézia–Luxemburg megállapodás IX. cikke,

 

az Indonézia–Hollandia megállapodás 10. cikke,

 

az Indonézia–Lengyelország megállapodás 6. cikke,

 

az Indonézia–Románia megállapodás 9. cikke,

 

az Indonézia–Szlovákia megállapodás 8. cikke,

 

az Indonézia–Spanyolország megállapodás VIII. cikke,

 

az Indonézia–Svédország megállapodás 4. cikke,

 

az Indonézia–Egyesült Királyság megállapodás 4. cikke.

3. MELLÉKLET

A megállapodás 2. cikkében említett egyéb államok jegyzéke

a)

Az Izlandi Köztársaság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás értelmében).

b)

A Liechtensteini Hercegség (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján).

c)

A Norvég Királyság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás értelmében).

d)

A Svájci Államszövetség (az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti légiközlekedési megállapodás értelmében).


8.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 264/12


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. szeptember 12.)

a Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport módosított alapszabályának és eljárási szabályzatának az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2011/664/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (3) és (4) bekezdésére, összefüggésben a 218. cikk (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Több tárgyalási fordulót követően 2011. július 14-én a Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport (a továbbiakban: a Csoport) küldöttségvezetői megállapodtak a tanulmányozó csoport alapszabálya és eljárási szabályzata módosításának szövegében.

(2)

Az Unió tagja a Csoportnak.

(3)

Az Unió azon tagállamai, amelyek jelenleg a Csoport tagjai, hivatalos értesítést küldtek kilépésükről, és 2011. július 1-jével kilépnek a tanulmányozó csoportból.

(4)

A Csoport módosított alapszabályának és eljárási szabályzatának elfogadása elengedhetetlen a tanulmányozó csoport új székhelyének megerősítéséhez, illetve ahhoz, hogy kifejezett rendelkezések szerepeljenek az Uniónak a tanulmányozó csoporton belüli jogállásával kapcsolatban, valamint ahhoz, hogy átalakítsák a szervezeti struktúrát, a költségvetési hozzájárulásokat és a döntéshozatali eljárásokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport (a továbbiakban: a Csoport) alapszabályának és eljárási szabályzatának a küldöttségvezetők 2011. július 14-én, Szingapúrban tartott ülésén elfogadott módosításának aláírására az Unió nevében a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel azok megkötésére.

2. cikk

A módosított alapszabályt és eljárási szabályzatot ideiglenesen alkalmazni (1) kell a megkötésükre irányuló eljárás befejezéséig.

3. cikk

E határozatot a Bizottság hajtja végre a Csoportnak küldendő levél formájában, amelyben megerősíti az Unió egyetértését a módosított alapszabály és eljárási szabályzat tekintetében, és jelzi a módosított alapszabály és eljárási szabályzat Unió általi ideiglenes alkalmazását a megkötésükre irányuló eljárás befejezéséig.

A Bizottság felhatalmazással rendelkezik továbbá az e határozathoz mellékelt hatásköri nyilatkozatnak a Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport főtitkáránál történő letétbe helyezésére, a módosított alapszabály XVI. cikke 2. pontjában foglaltak szerint.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. szeptember 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. DOWGIELEWICZ


(1)  A Tanács főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé azt a napot, amelytől kezdve a módosított alapszabályt és eljárási szabályzatot ideiglenesen alkalmazni kell.


Az Európai Unió nyilatkozata az alapszabály XVI. cikkének 2. pontjával összhangban

A Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport alapszabálya XVI. cikkének 2. pontjával összhangban e nyilatkozat tartalmazza az alapszabály hatálya alá tartozó kérdésekben az Európai Unióra a tagállamai által átruházott hatásköröket.

Az Európai Unió kijelenti, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel összhangban az Európai Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a közös kereskedelempolitika hatálya alá tartozó nemzetközi kereskedelmi ügyekben, beleértve a statisztikai adatok szolgáltatását is.

Az Európai Unió hatásköreinek terjedelme és gyakorlása jellegüknél fogva folyamatosan fejlődik, és az Európai Unió, amennyiben szükséges, kiegészíti vagy módosítja a jelen nyilatkozatot az alapszabály XVI. cikkének 2. pontjával összhangban.


8.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 264/14


A NEMZETKÖZI GUMIÁGAZATI TANULMÁNYOZÓ CSOPORT ALAPSZABÁLYA

ELŐSZÓ

A Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoportot (a továbbiakban: tanulmányozó csoport) 1944-ben alakították, elismert nemzetközi szervezeti jogállással az Egyesült Királyságban. A tanulmányozó csoport 2008. július 1. óta elismert nemzetközi szervezetként működik Szingapúrban.

I.   Célkitűzések

1.

A tanulmányozó csoport keretében lehetőség nyílik a természetes és szintetikus gumi gyártását, felhasználását, illetve kereskedelmét érintő kérdések megtárgyalására. A tanulmányozó csoport célja, hogy a világ gumiiparáról átfogó statisztikai adatokat gyűjtsön és terjesszen, amivel a gumipiacok és a piaci folyamatok átláthatóságát növeli.

2.

A tanulmányozó csoport együttműködhet olyan más nemzetközi szervezetekkel, amelyek a céljai megvalósítása szempontjából relevánsak.

II.   Feladatok

1.

A tanulmányozó csoport a statisztikai helyzet felülvizsgálata és a gumiipar szempontjából fontos kérdések megvitatása céljából a tagok számára alkalmas időközönként és helyen ülésezik.

2.

A tanulmányozó csoport a világ gumiiparának helyzetével kapcsolatban általa megfelelőnek tartott felülvizsgálatokat, illetve tanulmányokat végez vagy megbízást ad azok elvégzésére, amelyek során különös figyelmet fordít a kereslet és kínálat aktuális helyzetére és annak várható alakulására vonatkozó átfogó tájékoztatásra.

III.   Fogalommeghatározások

1.

„Tanulmányozó csoport”: a Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport (IRSG).

2.

„Küldöttségvezetők”: a tanulmányozó csoport legfőbb szerve, amely a tagok képviselőiből áll.

3.

„Vendéglátó ország”: az a tag, amellyel a tanulmányozó csoport székhely-megállapodást kötött.

4.

A jelen alapszabályban a „tagra” vagy „országra” való utalást úgy kell értelmezni, hogy az kiterjed az Európai Unióra, illetve bármilyen, a jelen alapszabály hatálya alá tartozó ügyekben kizárólagos hatáskörrel, valamint nemzetközi megállapodások, különösen árumegállapodások tárgyalását, megkötését és alkalmazását érintő feladatokkal rendelkező kormányközi szervezetre.

5.

„Gumiipari csúcstalálkozó”: az IRSG által az ágazat és a kormányok számára szervezett nyilvános konferencia.

6.

„Természetesgumi-gyártó”: olyan tag, amelynek természetesgumi-gyártása meghaladja természetesgumi-felhasználását.

7.

„Gumifelhasználó”: a természetesgumi-gyártó tagok kivételével bármely más tag.

8.

„Természetes gumi”: a Hevea brasiliensis fából származó latexből készült termék.

9.

„Szintetikus gumi”: hőre keményedő elasztomer, amely polimerizációs folyamat révén jön létre, aminek során a monomerek vegyi úton polimerré egyesülnek.

10.

„Gumi”: természetes gumi vagy szintetikus gumi, kivéve a gumi regenerált formáit.

11.

„Egyszerű többség”: a szavazatok többsége.

IV.   Székhely

A tanulmányozó csoport székhelye a tanulmányozó csoport egyik tagjának területén található, ahol a tanulmányozó csoport munkája ellátására titkárságot tart fenn.

V.   Tagság

1.

A tanulmányozó csoportnak tagja lehet a természetes vagy szintetikus gumi gyártásában, felhasználásában, illetve kereskedelmében érdekelt bármely ország.

2.

A tanulmányozó csoportban kétfajta tagság létezik, mégpedig a természetesgumi-gyártók, valamint a gumifelhasználók tagsága.

VI.   A tagok kötelezettségei

1.

A tagok a tőlük telhető legnagyobb mértékben törekednek arra, hogy a titkárságnak megfelelő statisztikai adatokat szolgáltassanak a gumi területükön folyó gyártását, felhasználását, illetve kereskedelmét illetően, illetve megadjanak minden egyéb olyan tájékoztatást, amely az aktuális becslések elvégzéséhez és a jövőbeni trendek megállapításához szükséges.

2.

Amennyiben valamely tag két egymást követő éven át a kért pontos statisztikai adatokat, vagy tájékoztatást nem szolgáltatja, és ennek kielégítő magyarázatát sem adja, a küldöttségvezetők bármilyen, általuk szükségesnek ítélt intézkedést megtehetnek.

VII.   A szavazati jog és a szavazás

1.   A tagok mindösszesen 100 szavazattal rendelkeznek.

2.   A szavazatok a tagok között az éves hozzájárulásuk arányában oszlanak meg.

3.   A tagság változása esetén, illetve amennyiben bármely rendelkezés alapján valamely tag szavazati jogát felfüggesztik vagy visszaállítják, a következő szavazás előtt a szavazatokat újra kell számítani, és újra fel kell osztani a tagok között.

4.   Az egyes tagok jogosultak az őket megillető szavazatok leadására, de egyik tag sem jogosult szavazatai megosztására.

5.   A küldöttségvezetők elnökéhez, a statisztikai és gazdasági bizottság vagy egyéb bizottság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármelyik természetesgumi-gyártó meghatalmazhatja bármelyik másik természetesgumi-gyártót, illetve bármelyik gumifelhasználó meghatalmazhatja bármelyik másik gumifelhasználót, hogy érdekeit képviselje, és helyette bármelyik ülésen szavazzon.

6.   A tanulmányozó csoport ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok egyszerű többsége jelen van és e jelen lévő tagok közül legalább kettő természetesgumi-gyártó, legalább kettő pedig gumifelhasználó.

7.   Szavazás

7.1.

Valamennyi ülésen a határozatokat lehetőség szerint ellenszavazat, kifogás, illetve fenntartás nélkül, konszenzussal kell meghozni. Az egyes ülések elnöke mindenkor arra törekszik, hogy minden döntés esetében konszenzust érjen el, és fenntartások megfogalmazása esetén – ha egyáltalán lehetséges – kellő időt engedélyezzen a kompromisszum és a konszenzus elérésére.

7.2.

Ha az ülés elnökének véleménye szerint egy ügyben nincs lehetőség konszenzus elérésére, úgy az ügyet szavazásra kell bocsátani.

7.3.

A szavazást rendes körülmények között úgy kell lefolytatni, hogy az folyamatosan biztosítsa a döntéshozatal maximális átláthatóságát, és az – az ülés elnökének kizárólagos döntése szerint – kézfeltartással vagy név szerinti szavazással történik. Kivételes körülmények között az elnök úgy határozhat, hogy titkos szavazásra vagy az érintett tagok levélben történő szavazására van szükség. Egy vagy több tag kérelmére az elnök elrendeli a titkos szavazást.

7.4.

A szavazással eldöntendő határozatokat az alábbi 7.5. és 7.6. pont rendelkezéseire is figyelemmel rendesen a szavazásban részt vevő jelenlévők egyszerű többségével kell meghozni, azzal a feltétellel, hogy legalább két természetesgumi-gyártó és két gumifelhasználó „igen” szavazatára van szükség. A tag tartózkodását úgy kell tekinteni, mintha nem szavazott volna.

Amennyiben valamelyik tag él a jelen cikk 5. pontjában foglalt lehetőséggel, és szavazatait az ülésen leadják, a jelen cikk 7.4., 7.5. és 7.6. pontjának alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy a tag jelen volt és szavazott.

7.5.

Amennyiben a szavazás tárgyát:

a)

a főtitkár megválasztása;

b)

a költségvetés jóváhagyása; illetve

c)

a tagok jogainak a XIV. cikk 4. pontja szerinti felfüggesztése képezi,

a döntést a természetesgumi-gyártók csoportján belül a jelenlevők és szavazásban részt vevők, valamint a gumifelhasználók csoportján belül a jelenlevők és szavazásban részt vevők egyszerű többségével lehet meghozni, amennyiben e szavazatok összesítve elérik az összes jelen levő és leadott szavazat legalább kétharmadát.

7.6.

Amennyiben a határozat tárgyát:

a)

a székhely-megállapodás felülvizsgálata vagy megszüntetése;

b)

az alapszabály módosítása vagy megszüntetése;

c)

székhely helyszíne;

d)

az auditált beszámolótervezet elfogadása képezi,

csak konszenzussal hozható határozat.

VIII.   Gumiipari csúcstalálkozó

A tanulmányozó csoport évente ülésezik valamely tag területén. Ugyanakkor amennyiben a gumiipari csúcstalálkozó egy nem tag területén kerül megrendezésre, a tanulmányozó csoport ülése ott is megtartható. Amennyiben nem érkezett meghívás, vagy azt nem fogadták el, a gumiipari csúcstalálkozót a vendéglátó országban kell megtartani. A nem tag ipari tanácsadókat és más szakértőket vagy megfigyelőket is meg lehet hívni a gumiipari csúcstalálkozón való részvételre.

IX.   Küldöttségvezetők

1.

A tanulmányozó csoportot alkotó tagok mindegyike egy-egy képviselőt nevez ki, akivel a küldöttségvezetők bármely ülésén tanácsadók is részt vehetnek.

2.

Az elnököt és az elnökhelyettest a tanulmányozó csoport választja meg és hivatalukat a tanulmányozó csoport két pénzügyi évén keresztül töltik be; az elnök és az elnökhelyettes egy alkalommal újraválasztható.

3.

A küldöttségvezetők a székhelyen, vagy döntésük szerint egyéb helyszínen tartják ülésüket.

4.

A küldöttségvezetők legalább évente egyszer, a naptári év első felében ülnek össze, illetve a küldöttségvezetők által meghatározott egyéb időpontban is összeülhetnek.

5.

Ha egy tag képviselője nem tud megjelenni a tanulmányozó csoport valamely ülésén, úgy a tagot egy helyettes is képviselheti. A helyettest a képviselő jogállása illeti, beleértve a szavazati jogot is.

6.

A küldöttségvezetők ha szükségesnek ítélik meg, egyéb bizottságokat vagy tanácsadó testületeket is kinevezhetnek, és meghatározzák azok összetételét és feladatait.

7.

A tanulmányozó csoport beszámolójának auditálása céljából a küldöttségvezetők könyvvizsgálókat neveznek ki.

8.

A küldöttségvezetők megbízást adnak a gumiipar világban tapasztalható helyzetéről és egyéb, általuk indokoltnak tartott témákról szóló tanulmányok elkészítésére és közzétételére.

9.

A küldöttségvezetők fogadják el a tanulmányozó csoport eljárási szabályzatát.

X.   A titkárság és a főtitkár

1.

A titkárság a tanulmányozó csoport munkájának megfelelő ügyvitele érdekében jön létre.

2.

A főtitkár a titkárság ügyvezetője, és a tevékenységéért elszámolással a küldöttségvezetőknek tartozik.

3.

A főtitkárt a küldöttségvezetők nevezik ki négyéves időtartamra, amely újabb négy évre megújítható. A kiválasztás szabályait a küldöttségvezetők határozzák meg.

4.

A küldöttségvezetők határoznak a főtitkár felelősségi köréről.

5.

A titkárság feladatai a következők:

a)

a gumiágazatot érintő statisztikai adatokkal, illetve a gumiágazattal kapcsolatos szélesebb értelemben vett gazdasági ügyekkel kapcsolatos lehető leghasznosabb információk biztosítása;

b)

a munkaprogram előkészítése és végrehajtása;

c)

az ülések közötti időszakban a tagok közötti kapcsolat fenntartása gumival kapcsolatos ügyekben;

d)

az ülésekre a szükséges előkészületek megtétele; és

e)

kapcsolattartás más olyan nemzetközi szervezetekkel és ágazatokkal, amelyek munkája a tanulmányozó csoport munkájával összefügg, és számára jelentőséggel bír.

XI.   A Statisztikai és Gazdasági Bizottság

1.

A Statisztikai és Gazdasági Bizottság (a továbbiakban: bizottság) a benne részt venni kívánó tagokból áll.

2.

A bizottság támaszkodik az ágazati tanácsadó testület szakértelmére.

3.

A bizottság tagjai maguk közül vagy az ágazati tanácsadó testület tagjai közül megválasztják az elnököt és az alelnököt. E tisztviselők két pénzügyi évig töltik be tisztségüket, és egyszer újraválaszthatók.

4.

A bizottság naptári évenként egyszer összeül – továbbá minden más, a bizottság által meghatározott időpontban.

5.

A bizottság:

a)

elemzi és felülvizsgálja a titkárság által a gumi keresletének és kínálatának aktuális helyzetére vonatkozóan szolgáltatott statisztikai adatokat;

b)

jóváhagyja, figyelemmel kíséri és felülvizsgálja a titkárság munkaprogramját, figyelembe véve az ágazati tanácsadó testület minden álláspontját vagy ajánlását; és

c)

ajánlásokat tesz a küldöttségvezetőknek a munkaprogramban előkészített tanulmányok megkezdésére, folytatására és közzétételére, beleértve ezzel kapcsolatos jelentésének jóváhagyás céljából a küldöttségvezetők elé terjesztését is.

XII.   Az ágazati tanácsadó testület

1.

A küldöttségvezetők ágazati tanácsadó testületet hoznak létre, hogy az kommunikációs csatornát biztosítson a gumiipari ágazat valamennyi résztvevője között, ideértve az ipart, a kereskedelmet, a felsőoktatást, a kutatást és technológiát. A küldöttségvezetők átlátható eljárást alakítanak ki az ágazati tanácsadó testület tagjainak kiválasztására.

2.

Az ágazati tanácsadó testület maga választja meg elnökét és alelnökét. E tisztviselők két pénzügyi évig töltik be tisztségüket, és egyszer újraválaszthatók.

3.

Az ágazati tanácsadó testület:

a)

véleményeket és ajánlásokat készít a titkárság munkaprogramjának kialakításához;

b)

segíti a Statisztikai és Gazdasági Bizottságot a titkárság munkaprogramjának figyelemmel kísérésében és felülvizsgálatában;

c)

segíti a Statisztikai és Gazdasági Bizottságot az egyéb szervek által finanszírozott projektek értékelésében;

d)

szükség esetén jelentéseket és ajánlásokat készít a küldöttségvezetők részére.

4.

Az ágazati tanácsadó testület naptári évenként egyszer ül össze, illetve az ágazati tanácsadó testület által meghatározott egyéb időpontban is összeülhetnek. A tagok megfigyelőként részt vehetnek az ágazati tanácsadó testület ülésein.

5.

Adott esetben az ágazati tanácsadó testületet elnöke vagy alelnöke megfigyelői jogállásban képviseli a küldöttségvezetők ülésein.

XIII.   Jogállás

1.

A tanulmányozó csoport jogi személy. Jogosult különösen szerződést kötni, ingó és ingatlan tulajdont szerezni, azzal rendelkezni, továbbá perelhet, a vendéglátó ország és a tanulmányozó csoport között kötött székhely-megállapodás rendelkezései szerint.

2.

A vendéglátó ország és a tanulmányozó csoport között létrejött székhely-megállapodás irányadó a tanulmányozó csoport, annak főtitkára, alkalmazottai és szakértői, valamint a tagok képviselőinek jogállására, előjogaira és mentességeire, mialatt feladataik ellátása céljából a vendéglátó ország területén tartózkodnak.

XIV.   Költségvetés és pénzügyi szabályok

1.

A tagok megállapodás alapján járulnak hozzá a tanulmányozó csoport tevékenységéhez szükséges összeghez. Valamennyi, a tagok által fizetendő összeget a vendéglátó ország pénznemében kell teljesíteni.

2.

A jóváhagyott éves költségvetés 60 %-át az alap-hozzájárulások fedezik, amelyeket valamennyi tag egyenlő összegben fizet be. A jóváhagyott költségvetés fennmaradó 40 %-át a tagok a szóban forgó pénzügyi évet megelőző három naptári évben általuk előállított vagy felhasznált gumi arányában fizetik be (a kettő közül a nagyobb mennyiség az irányadó). A szükséges statisztikai adatok hiányában a rendelkezésre álló legjobb információk alapján a főtitkár állapítja meg a fizetendő hozzájárulás mértékét, és felkéri az érintett tagokat, hogy adják hozzájárulásukat e megállapításhoz.

3.

A tanulmányozó csoportba a pénzügyi év közben belépő új tagok arányos (havi) hozzájárulást fizetnek az év fennmaradó részére. A folyó pénzügyi évben az új tagoktól érkező hozzájárulások összege nem módosítja a korábbi tagok hozzájárulását, de a következő pénzügyi év hozzájárulásainak számításánál figyelembe kell venni azokat.

4.

A kétévi hozzájárulást be nem fizetett tagok jogait – hacsak a tanulmányozó csoport másként nem határoz – mindaddig felfüggesztik, amíg a hátralékot, valamint a folyó évre vonatkozó hozzájárulást meg nem fizetik.

XV.   Módosítások

1.

A küldöttségvezetők a VII. cikk 7.6. pontjával összhangban konszenzussal módosíthatják az alapszabályt. A titkárság értesíti a tagokat a módosításról.

2.

A küldöttségvezetők határozzák meg a módosítások alkalmazásának időpontját és eljárásait.

XVI.   Belépés, kilépés és kizárás a tanulmányozó csoportból

1.

A tanulmányozó csoportba való belépés a főtitkár értesítésével történik.

2.

Belépéskor az Európai Unió, illetve a III. cikk 4. pontjában említett kormányközi szervezet a titkárságnál letétbe helyez egy, az ilyen szervezet megfelelő hatósága által kiállított nyilatkozatot, amely a jelen alapszabály hatálya alá tartozó kérdésekben megjelöli hatáskörének jellegét és terjedelmét, és a továbbiakban tájékoztatja a titkárságot e hatáskör minden lényeges változásáról. Amennyiben az Európai Unió, illetve valamely kormányközi szervezet kijelenti, hogy kizárólagos hatáskörrel bír a jelen alapszabály hatálya alá tartozó kérdésekben, az ilyen szervezetek tagállamai nem jogosultak a tanulmányozó csoportban tagságot szerezni, a már tagoknak pedig ki kell lépniük a tanulmányozó csoportból.

3.

A tagnak kilépési szándékát november 1-jéig kell írásban bejelentenie a főtitkárnál, és ebben az esetben az a következő pénzügyi év június 30-án lép hatályba. A kilépési szándékát november 1. után bejelentő tag köteles a következő pénzügyi évre vonatkozó tagsági hozzájárulását megfizetni.

4.

Amennyiben a küldöttségvezetők úgy döntenek, hogy valamely tag megsértette a jelen alapszabály szerinti kötelezettségeit, e tag konszenzussal kizárható a tanulmányozó csoportból. A kötelezettségeit megsértő tag saját ügyeiben nem szavazhat.

5.

A tagnak a jelen alapszabály alapján a tanulmányozó csoporttal szemben a kilépést vagy kizárást megelőzően keletkezett pénzügyi kötelezettsége nem szűnik meg a kilépéssel vagy kizárással.

6.

A tanulmányozó csoportból kilépett vagy kizárt tag nem részesülhet a felszámolás során keletkező bevételből, illetve a tanulmányozó csoport egyéb eszközeiből, továbbá az ilyen tagnak nem kell helytállnia a jelen alapszabály megszűnése esetén a csoport veszteségeiért – amennyiben van ilyen.

XVII.   Megszüntetés

1.

A jelen alapszabály hatályban marad mindaddig, amíg a küldöttségvezetők konszenzussal a megszüntetéséről nem határoznak.

2.

A jelen alapszabály megszűnésétől függetlenül a küldöttségvezetők a tanulmányozó csoport felszámolása céljából, beleértve a záróelszámolás elkészítését is, legfeljebb 18 hónapig tovább folytatják működésüket, és a VII. cikk 7.6. pontjával összhangban konszenzus alapján meghozott határozatok szerint ezen időtartam alatt olyan hatásköröket gyakorolnak és feladatokat látnak el, amelyek e feladatok céljára szükségesek lehetnek.


A NEMZETKÖZI GUMIÁGAZATI TANULMÁNYOZÓ CSOPORT ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

ELŐSZÓ

A Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport eljárási szabályzata a Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport alapszabálya IX. cikke 9. pontjának megfelelően került megszövegezésre. Az eljárási szabályzatot a tanulmányozó csoport a küldöttségvezetők …-án/-én, …-ban/-ben tartott ülésén fogadták el.

1.   Pénzügyi eljárási szabályok

A pénzügyi év július 1-jétől június 30-ig tart.

1.1.   Tagsági hozzájárulás

1.1.1.

A tagsági hozzájárulások befizetése minden év július 1-jén esedékes, a titkárság által kibocsátott hivatalos számla kézhezvételét követően.

1.1.2.

Ha egy tag december 1-jéig nem fizeti be a hozzájárulás teljes összegét, úgy a főtitkár őt azonnali befizetésre szólítja fel.

1.1.3.

Ha a teljes összeg befizetése február 1-jéig nem történik meg, úgy a főtitkár értesíti a hátralékról a küldöttségvezetőket. A küldöttségvezetők ilyen esetben mérlegelik a tag teljes szavazati jogosultságának a felfüggesztését, kivéve az olyan kérdésekben való szavazást, amelyek közvetlenül a tanulmányozó csoport felszámolására vonatkozó határozatból erednek.

1.1.4.

Ha a teljes összeg befizetése április 1-jéig nem történik meg, úgy a küldöttségvezetők – hacsak különös körülmények alapján másként nem határoznak – felfüggesztik a titkárságnak az adott tag részére végzett valamennyi tevékenységét.

1.1.5.

Ha egy tag a pénzügyi év végéig nem fizeti be a hozzájárulás teljes összegét, úgy a küldöttségvezetők eltérő határozata hiányában az esedékes összeg a késedelem minden évében az éves költségvetés számításához a vendéglátó országban alkalmazott éves inflációs értéknek megfelelően növekszik.

1.1.6.

A pontos összeget a főtitkár számítja ki, és ő értesíti arról az érintett tagot a pénzügyi év minden negyedévének a végén.

1.1.7.

Az e pont rendelkezései alapján hozott határozatok vagy intézkedések nem sértik az érintett tag jogait.

1.2.   Bankszámla

1.2.1.

A Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport nevében a vendéglátó országban vezetnek bankszámlát.

1.2.2.

A bankszámlán az alábbiak által aláírt csekkekkel, illetve az általuk indított elektronikus banki műveletek révén lehet ügyleteket végrehajtani:

a)

főtitkár;

b)

a főtitkár akadályoztatása esetén a gazdasági és statisztikai igazgató; vagy

c)

a fentiek akadályoztatása esetén a vendéglátó országnak a küldöttségvezetők közé kinevezett képviselője.

1.2.3.

A 15 000 SGD-t meghaladó összegű művelet esetében a csekkhez, illetve az elektronikus banki művelethez két aláírás szükséges, egy a titkárság részéről, egy pedig a vendéglátó országnak a küldöttségvezetők közé kinevezett képviselője részéről.

1.2.4.

A titkárság könyvelését a működtetési és igazgatási igazgató végzi.

1.2.5.

A titkárság felügyeli a vendéglátó országban vezetett valamennyi releváns bankszámlát.

1.2.6.

A befolyt pénzeket haladéktalanul el kell helyezni a bankban. A főtitkár legfeljebb 1 000 SGD értékű kisebb összegű kifizetésekre és bevételekre előlegszámlát vezet.

1.3.   Beszerzési szabályok

A titkárság a becsült beszerzési értékhez (Estimated Procurement Value, EPV) igazodóan kiválasztott következő módszerek segítségével szerez be szolgáltatásokat. A titkárság nem oszthatja fel a becsült beszerzési értéket annak érdekében, hogy azokat kivonhassa a beszerzési eljárás hatálya alól.

1.3.1.

Kis értékű beszerzések, 3 000 SGD-t (hozzáadottérték-adó nélkül) meg nem haladó becsült beszerzési érték esetében. A vásárlás közvetlenül a forgalmazónál végezhető, amennyiben a) az egyes tételek ára (áruk vagy szolgáltatások) korábbi beszerzés; vagy b) az ajánlattevő közlése, a média vagy egyéb megbízható információforrás, így szórólapok, internet révén ismert. A tételek árának emellett ésszerűnek kell lennie.

1.3.2.

70 000 SGD-t (hozzáadottérték-adó nélkül) meg nem haladó becsült beszerzési érték esetében a titkárság ajánlatokat kér legalább három megfelelő ajánlattevőtől, és lehetőség szerinti a legalacsonyabb árú ajánlatot fogadja el. Amennyiben bármelyik beszerzés esetében nem a legalacsonyabb árú ajánlatot fogadják el, ennek igazolását megfelelően dokumentálni kell. Minden beszerzési határozathoz szükséges a főtitkár jóváhagyása.

1.3.3.

Pályázat révén megvalósuló beszerzések, 70 000 SGD-t (hozzáadottérték-adó nélkül) meghaladó becsült beszerzési érték esetében. A titkárság legalább három megfelelő ajánlattevőnek küld ajánlati felhívást. A titkárság az ajánlatokról értékelési jelentést készít a küldöttségvezetők számára, a szükséges javaslatokkal és észrevételekkel. A beszerzéssel kapcsolatos minden határozathoz szükséges a küldöttségvezetők hozzájárulása.

1.4.   A könyvvizsgálók kijelölése

1.4.1.

A könyvvizsgálóknak az alapszabály IX. cikke 7. pontjával összhangban álló kinevezésére a főtitkár ajánlása alapján kerül sor, és utóbbi ellenőrzi a könyvvizsgálók tevékenységét. A főtitkár négyévenként ajánlatot kér legalább három hivatalosan bejegyzett könyvvizsgáló társaságtól.

1.4.2.

A független könyvvizsgálatnak alávetett beszámolót a pénzügyi év lezárását követő lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a lezárást követő hat hónapon belül a tagok rendelkezésére kell bocsátani, és annak jóváhagyásáról, adott esetben, a küldöttségvezetők a következő ülésükön döntenek. A könyvvizsgált beszámolót és a mérleget ezt követően közzé kell tenni az IRSG honlapján.

1.5.   Költségvetés

1.5.1.

A főtitkár felel azért, hogy legkésőbb minden év március 31-ig elkészüljön és a küldöttségvezetőkhöz jóváhagyás céljából benyújtásra kerüljön a következő pénzügyi évre vonatkozó költségvetési tervezet.

1.5.2.

A főtitkár feladata a jóváhagyott költségvetésnek a tagokhoz való eljuttatása.

1.5.3.

A tanulmányozó csoport ülésein részt vevő tagok utazási és tartózkodási költségeit az egyes tagok saját maguk viselik.

1.6.   Az éves beszámoló

1.6.1.

A főtitkár a pénzügyi év befejezése után a lehető legrövidebb időn belül megküldi valamennyi tagnak az éves beszámolót. A küldöttségvezetők általi jóváhagyását követően az éves beszámolót az elnök vagy az alelnök, a főtitkár és a könyvvizsgálók hitelesítik.

1.6.2.

A szabályszerűen aláírt és hitelesített beszámolót a titkárságon őrzik.

2.   A küldöttségvezetők ülései

2.1.

A tagok egyszerű többségének a kérésére, vagy a főtitkár kérésére az elnök egyetértésével a küldöttségvezetők rendkívüli ülést tarthatnak, ha ezt tagjaik egyszerű többsége, vagy az elnök hozzájárulásával a főtitkár kéri.

2.2.

A főtitkár, az elnökkel konzultálva legalább 30 nappal előre megküldi a tagok számára az ülésről szóló értesítést, annak ideiglenes napirendjét, valamint az ülés tartásának okát; a sürgős eset ez alól kivételt képez, ilyenkor az értesítést legalább 15 nappal előre kell megküldeni. Sürgős esetekben az értesítés megjelöli a sürgősség jellegét.

2.3.

Az egyes ülések ideiglenes napirendjét az elnökkel konzultálva a főtitkár készíti elő. Amennyiben valamelyik tag egy adott kérdés ülésen történő megvitatását javasolja, a tag, amennyiben lehetséges, az ülés megkezdése előtt 60 nappal értesíti a főtitkárt, az értesítéshez írásbeli indokolást csatolva.

2.4.

Valamennyi tag törekszik arra, hogy legkésőbb az ülés megnyitását megelőző ötödik napig tájékoztassa a főtitkárt az ülésen képviseletére kijelölt megbízottakról, helyettesekről és szakértőkről.

3.   A főtitkár kinevezése

3.1.

A főtitkárnak a küldöttségvezetők által, az alapszabály X. cikkének 3. pontja szerint történő kinevezésére az e célra létrehozott választási testület ajánlása alapján kerül sor.

3.2.

A választási testületet a küldöttségvezetők rendesen legalább tizenkét hónappal a hivatalban lévő főtitkár hivatali idejének lejárta előtt létrehozzák.

3.3.

A választási testület a küldöttségvezetők elnökéből és alelnökéből – akik a választási testület elnöki, illetve alelnöki tisztségét töltik be –, valamint a testületben részt venni kívánó tagokból áll.

3.4.

A hivatalban lévő főtitkár szavazati jog nélkül, tanácsadóként vesz részt a választási testület ülésein.

3.5.

A választási testület ülésein való részvétellel, valamint képviselőiknek a választási eljárásban való részvételével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget és kiadást a tagok saját maguk fedezik.

3.6.

A választási testület megállapítja a kiválasztás szempontjait és megállapodik a főtitkár tisztségére kiírandó hirdetésről. A hirdetést közzé kell tenni a megfelelő nemzetközi médiában, valamint az IRSG csatornáin. A hirdetést valamennyi tag rendelkezésére kell bocsátani, akik gondoskodnak annak terjesztéséről a saját országukban.

3.7.

A jelentkezéseket a főtitkár veszi át, aki a kiválasztási eljárás adminisztratív részéért felel.

3.8.

A választási testület az előválogatott jelöltekről listát készít, amely legfeljebb hat nevet tartalmaz, és e lista összeállításához szükséges számú alkalommal ül össze. A jelentkezőknek a tagok állampolgárainak kell lenniük.

3.9.

Az előválogatott jelöltek listájára került jelentkezőkkel folytatott interjúk célja, hogy a küldöttségvezetők részére a főtitkárrá való kinevezéshez a választási testület egyhangúlag vagy konszenzus útján kiválasszon egy, a szükséges tapasztalatokkal, személyiséggel, pártatlansággal rendelkező jelöltet, aki képes hatékonyan együttműködni a tagok és egyéb kormányok vezető tisztségviselőivel, illetve a nemzetközi és magánszervezetekkel. Tartalékjelöltet kell állítani, ha a kiválasztott jelölt egészségügyi vagy egyéb ok miatt akadályoztatva lenne a tisztség betöltésében. Amennyiben a testület nem tud egyetlen jelölt személyében megállapodni, úgy két, konszenzussal kiválasztott jelöltet terjeszthet elő a küldöttségvezetőkhöz.

3.10.

A kinevezés és a szerződés feltételeit a küldöttségvezetők határozzák meg.

3.11.

A szerződés lejárat előtti rendkívüli felmondásához a jelen levő és a szavazásban részt vevő természetesgumi-gyártók egyszerű többsége és a jelen levő és a szavazásban részt vevő gumifelhasználók egyszerű többsége szükséges, továbbá az, hogy ezen összesített szavazatok elérjék az összes jelen levő és leadott szavazat legalább kétharmadát.

4.   A titkárság tevékenysége

4.1.

Feladatai ellátása során a titkárság nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladataival összeférhetetlen.

4.2.

A titkárság nem kérhet vagy fogadhat el utasítást az egyes tagoktól, vagy a tanulmányozó csoporton kívül álló szervtől. A főtitkár és a személyzet tartózkodik minden olyan cselekménytől, amely hátrányosan érintheti az alapvetően a küldöttségvezetőknek felelősséggel tartozó nemzetközi tisztviselőként betöltött tisztségüket.

4.3.

Minden tag tiszteltben tartja a főtitkár és az egyéb személyzet felelősségi körét, és őket a feladataik ellátása során nem törekszik befolyásolni.

4.4.

A titkárság törekszik arra, hogy biztosítsa, hogy a nyilvánosságra hozott információk ne sértsék a gumigyártással, feldolgozással, értékesítéssel vagy felhasználással foglalkozó személyek vagy vállalkozások ügyleteinek bizalmas jellegét.

4.5.

A titkárság rendszeresen kiadja a Rubber Statistical Bulletin és a Rubber Industry Report című kiadványokat, valamint a projektekkel és tanulmányokkal kapcsolatos jelentéseket.

5.   Az ágazati tanácsadó testület

5.1.

Az ágazati tanácsadó testület legfeljebb harminc tagból áll, akiket különleges szakértelmük alapján a küldöttségvezetők neveznek ki, legfeljebb három évre. A tagság egy alkalommal, további három évvel megújítható.

5.2.

A küldöttségvezetőknek az ágazati tanácsadó testület összetétele megújításáról hozott határozatát követően a titkárság felkéri a tagokat, az ágazati tanácsadó testületet és a társult tagokat, hogy nevezzék meg jelöltjeiket az ágazati tanácsadó testületbe.

5.3.

A titkárság a mérlegelés és kinevezés céljából ajánlást nyújt be a küldöttségvezetőkhöz e jelöltekkel kapcsolatban.

5.4.

Az új kinevezések a küldöttségvezetők határozatával kezdődnek.

5.5.

A főtitkár segíti az ágazati tanácsadó testület üléseit.

5.6.

Az ágazati tanácsadó testület maga alakítja eljárási szabályzatát, a Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport alapszabályával és a jelen eljárási szabályzattal összhangban.

5.7.

Az alapszabállyal összhangban a tanulmányozó csoport bármelyik ülésén megfigyelők részvétele kizárja a bizalmas, költségvetési és pénzügyi vonatkozású ügyek megvitatását.

5.8.

Az ágazati tanácsadó testület ülésein részt vevő tagok utazási és tartózkodási költségeit saját maguk viselik.

6.   A társult tagok

6.1.

A társult tag bármilyen, a gumiiparban érdekelt társaság vagy szervezet lehet, amennyiben befizeti a megfelelő éves tagsági díjat.

6.2.

Az éves tagsági díj 3 000 SGD a tagok területén található szervezetek és magánszemélyek számára, és 6 000 SGD a nem tagok területén található szervezetek és magánszemélyek számára.

6.3.

A honlapon a társult tagoknak szóló valamennyi információhoz a társult tagok ingyenesen hozzáférhetnek. Egyéb megkeresések díjfizetési kötelezettséggel járnak.

7.   Gumiipari csúcstalálkozó

Amennyiben a tanulmányozó csoport részére megkeresés érkezik egy tagtól vagy nem tagtól, hogy az a gumiipari csúcstalálkozót vendégül kívánja látni, a tanulmányozó csoport megvizsgálja a felkérést, és azt csak akkor fogadja el, ha a megfelelő források rendelkezésre állnak.

8.   Módosítások és felülvizsgálat

A küldöttségvezetők, kizárólag konszenzussal, bármikor módosíthatják vagy felülvizsgálhatják a jelen eljárási szabályzatot.


RENDELETEK

8.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 264/25


A BIZOTTSÁG 996/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. október 7.)

a 657/2008/EK, az 1276/2008/EK rendeletnek és az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek a mezőgazdasági piacok közös szervezése keretében teljesítendő értesítési kötelezettségek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 102. cikkére, 103h. cikkére, 170. cikkének c) pontjára, valamint 192. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. augusztus 31-i 792/2009/EK bizottsági rendelet (2) közös szabályokat állapít meg a tagállami illetékes hatóságok által a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbításával kapcsolatban. Az említett szabályok egyebek mellett kötelezővé teszik a tagállamok számára a Bizottság által rendelkezésre bocsátott információs rendszerek használatát, és szabályozzák az értesítések küldésére jogosult hatóságok vagy személyek hozzáférési jogainak validálását. Ezenkívül a szóban forgó rendelet megállapítja az információs rendszerekre vonatkozó közös elveket, amelyek a dokumentumok mindenkori hitelességének, teljességének és olvashatóságának biztosítását szolgálják, továbbá rendelkezik a személyes adatok védelméről.

(2)

A 792/2009/EK rendelet értelmében az információs rendszereknek az említett rendelettel összhangban történő használatára vonatkozó kötelezettséget bele kell foglalni a konkrét értesítési kötelezettséget előíró rendeletekbe.

(3)

A Bizottság olyan információs rendszert fejlesztett ki, amely lehetővé teszi, hogy a dokumentumok kezelése és az eljárások lebonyolítása a Bizottság belső munkafolyamataiban és a közös agrárpolitika végrehajtásában részt vevő hatóságokkal való kapcsolattartásban egyaránt elektronikus úton történjék.

(4)

E rendszernek a 729/2009/EK rendelettel összhangban történő alkalmazása révén többféle értesítési kötelezettségnek eleget lehetne tenni, különös tekintettel az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendeletben (3), a visszatérítésben vagy egyéb támogatásban részesülő mezőgazdasági termékek kivitelének fizikai vizsgálatokkal történő ellenőrzéséről szóló, 2008. december 17-i 1276/2008/EK bizottsági rendeletben (4) és az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (5) előírtakra.

(5)

A hatékony igazgatás érdekében és az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve egyes értesítéseket indokolt egyszerűsíteni, valamint az említett rendeletekben pontosan meghatározni azok tartalmát.

(6)

A 657/2008/EK, az 1276/2008/EK rendeletet és az 543/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 657/2008/EK rendelet 17. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„17. cikk

Értesítések

(1)   A tagállamok az előző, augusztus 1-jétől július 31-ig tartó időszakot követően január 31-ig az e rendelet 6. cikke szerinti kérelmezők szerinti bontásban értesítik a Bizottságot a következőkről:

a)

kérelmezők száma;

b)

az ellenőrzött kérelmezők száma;

c)

azon oktatási intézmények teljes száma, amelyek részére az ellenőrzött kérelmezők leszállították a közösségi támogatásra jogosult termékeket, valamint az ezen oktatási intézmények közül a helyszínen ellenőrzöttek száma;

d)

a termékek összetételét érintő ellenőrzések száma;

e)

az igényelt, a kifizetett és a helyszínen ellenőrzött támogatási összeg (EUR-ban);

f)

az adminisztratív ellenőrzést követő támogatáscsökkentés (EUR-ban);

g)

a 11. cikk (3) bekezdése szerint a kérelem késedelmes benyújtása miatti támogatáscsökkentés (EUR-ban);

h)

a 15. cikk (9) bekezdése szerint a helyszíni ellenőrzéseket követően visszafizettetett támogatás (EUR-ban);

i)

a 15. cikk (10) bekezdése szerint csalás esetén alkalmazott szankciók (EUR-ban);

j)

azon kérelmezők száma, akik jóváhagyása a 10. cikk szerint felfüggesztésre vagy visszavonásra került.

(2)   A tagállamok minden év január 31-e előtt az előző, augusztus 1-jétől július 31-ig tartó időszakkal kapcsolatban értesítik a Bizottságot legalább a következőkről:

a)

azon tej és tejtermékek mennyisége kategóriánként és alkategóriánként, amelyek tekintetében támogatást fizettek ki;

b)

legnagyobb engedélyezhető mennyiség;

c)

uniós kiadás;

d)

az iskolatejprogramban részt vevő tanulók hozzávetőleges száma;

e)

nemzeti kiegészítő kifizetés.

(3)   Az e rendeletben említett értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (6) megfelelően kell megküldeni.

2. cikk

Az 1276/2008/EK rendelet 16. cikkében a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az (1) bekezdésben említett értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (7) megfelelően kell megküldeni.

3. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 97. cikkben a b) pont második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az éves jelentés különösen a XIV. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza és az értesítést a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (8) megfelelően kell megküldeni.

2.

A XIV. melléklet A. részének 1b. pontját el kell hagyni.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.

(3)  HL L 183., 2008.7.11., 17. o.

(4)  HL L 339., 2008.12.18., 53. o.

(5)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.

(6)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”

(7)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”

(8)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”


8.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 264/28


A BIZOTTSÁG 997/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. október 7.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. október 8-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

61,3

MK

47,9

ZZ

54,6

0707 00 05

EG

98,1

MK

64,0

TR

126,8

ZZ

96,3

0709 90 70

TR

119,4

ZZ

119,4

0805 50 10

AR

68,2

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,7

UY

56,8

ZA

75,6

ZZ

60,9

0806 10 10

BR

238,8

CL

79,6

MK

50,0

PE

228,3

TR

112,3

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

149,9

0808 10 80

CL

69,1

CN

86,4

NZ

117,1

US

114,5

ZA

79,8

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

53,8

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


8.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 264/30


A BIZOTTSÁG 998/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. október 7.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 971/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) a 2011/12-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 995/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 971/2011/EU végrehajtási rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. október 8-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 254., 2011.9.30., 12. o.

(4)  HL L 263., 2011.10.7., 7. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2011. október 8-tól alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

46,32

0,00

1701 11 90 (1)

46,32

1,01

1701 12 10 (1)

46,32

0,00

1701 12 90 (1)

46,32

0,71

1701 91 00 (2)

49,18

2,72

1701 99 10 (2)

49,18

0,00

1701 99 90 (2)

49,18

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


HATÁROZATOK

8.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 264/32


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. október 4.)

az engedélyezett vasútijármű-típusok európai nyilvántartásáról

(az értesítés a C(2011) 6974. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/665/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 34. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/57/EK irányelv 34. cikke (1) bekezdésének értelmében az Európai Vasúti Ügynökség (az Ügynökség) nyilvántartást hoz létre és tart fenn a tagállamok által az Unió vasúti hálózatán üzembe helyezésre engedélyezett járműtípusokról.

(2)

Egyes meglévő járműveket nem lehetséges a 2008/57/EK irányelv 26. cikke értelmében engedélyezett járműtípusoknak megfeleltetni. Valamennyi üzembe helyezett jármű műszaki jellemzőinek egyetlen nyilvántartásba való felvételének lehetősége azonban előnyös lehetne a vasúti ágazat számára.

(3)

A 2008/57/EK irányelv 33. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említett, a jármű használatára vonatkozó korlátozásokhoz általában egyedi kódok tartoznak. E korlátozási kódokat össze kell hangolni. A nemzeti korlátozási kódok használatát indokolt azokra a korlátozásokra vonatkoztatni, amelyek egy tagállam meglévő vasúthálózatának egyes jellegzetességeit tükrözik, de más tagállamokban ugyanolyan értelemben valószínűleg nem használatosak. Az Ügynökség naprakészen tartja a harmonizált korlátozási kódok, valamint a nemzeti kódok jegyzékét, és azt honlapján közzéteszi.

(4)

A 2008/57/EK irányelv 34. cikke (4) bekezdésének értelmében típusengedély valamely tagállamban történő kiadásakor, módosításakor, felfüggesztésekor vagy visszavonásakor az érintett nemzeti biztonsági hatóság tájékoztatja az Ügynökséget annak érdekében, hogy az utóbbi naprakésszé tehesse a nyilvántartást. A nyilvántartás a 2008/57/EK irányelv 26. cikkével összhangban engedélyezett járműtípusokat tartalmazza. Ezért az Ügynökség tájékoztatásakor a nemzeti biztonsági hatóságoknak meg kell adniuk, hogy az adott típus mely paramétereit ellenőrizték a bejelentett nemzeti szabályokkal összhangban. Ezeket az adatokat a 2008/57/EK irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentummal összhangban kell megállapítani.

(5)

Az Európai Vasúti Ügynökség 2010. december 20-án benyújtotta ERA/REC/07-2010/INT sz. ajánlását a Bizottságnak.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/57/EK irányelv 29. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat a 2008/57/EK irányelv 34. cikke értelmében megállapítja az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartására vonatkozó előírásokat.

2. cikk

Az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartására vonatkozó előírás

(1)   Az Ügynökség kidolgozza, működteti és kezeli az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartását az I. és II. mellékletben meghatározott előírás alapján.

(2)   Az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartása (ERATV) a tagállamok által a 2008/57/EK irányelv 26. cikk alapján engedélyezett járműtípusokra vonatkozó adatokat tartalmazza.

(3)   Az egy tagállamban 2010. július 19. előtt engedélyezett járműtípusok, amelyek tekintetében egy vagy több járművet egy vagy több tagállamban 2010. július 19. után a 2008/57/EK irányelv 22. és 24. cikke értelmében engedélyeztek, a 2008/57/EK irányelv 26. cikkének rendelkezése alá tartozónak tekintendők, és nyilvántartásba kell őket venni az ERATV-ben. Ez esetben a rögzítendő adatok azokra a paraméterekre korlátozódhatnak, amelyeket a típusengedélyezési folyamat során ellenőriztek.

(4)   Az önkéntes alapon nyilvántartásba vehető járműtípusokat az I. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(5)   Az egyes járműtípusoknak kiosztott szám felépítését a III. melléklet tartalmazza.

(6)   A nyilvántartás legkésőbb 2012. december 31-től működik. A köztes időszakban az engedélyezett járműtípusokkal kapcsolatos információkat az Ügynökség a honlapján teszi közzé.

3. cikk

A nemzeti biztonsági hatóságok által beküldendő információk

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti biztonsági hatóságok rendelkezésre bocsátják a II. mellékletben szereplő információkat a kiadott járműengedélyekre vonatkozóan.

(2)   A nemzeti biztonsági hatóságok az I. melléklet 5.2. pontjában meghatározott szabályoknak megfelelően bocsátják rendelkezésre az e cikk (1) bekezdésében említett információkat.

(3)   A nemzeti biztonsági hatóságok az információt az egységes, webalapú elektronikus űrlap megfelelő mezőinek kitöltésével nyújtják be.

(4)   A nemzeti biztonsági hatóságok a 2010. július 19. után és az e határozat hatálybalépése előtt kibocsátott járműtípus-engedélyekkel kapcsolatos információkat legkésőbb négy hónappal e határozat hatálybalépését követően benyújtják.

4. cikk

Korlátozási kódok

(1)   Valamennyi tagállamban harmonizált korlátozási kódok alkalmazandók.

A harmonizált korlátozási kódoknak az Unió teljes vasúthálózatára vonatkozó jegyzékét az Ügynökség tartja naprakészen, és azt honlapján közzéteszi.

Ha egy nemzeti biztonsági hatóság úgy véli, hogy új kód felvételére van szükség a harmonizált korlátozási kódok jegyzékébe, kérelmet intéz az Ügynökséghez az új kód felvételének megvizsgálása érdekében.

Az Ügynökség a többi nemzeti biztonsági hatósággal konzultálva megvizsgálja a kérést. Az Ügynökség, ha szükséges, felveszi a jegyzékbe az új korlátozási kódot. A módosított jegyzék közzététele előtt az Ügynökség közli azt a Bizottsággal, a változtatás iránti kérelemmel, és annak értékelésével együtt.

A Bizottság a 2008/57/EK irányelv 29. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottságon keresztül tájékoztatja a tagállamokat.

(2)   Az Ügynökség naprakészen tartja a nemzeti korlátozási kódok jegyzékét. A nemzeti korlátozási kódok használatát indokolt azokra a korlátozásokra korlátozni, amelyek egy tagállam meglévő vasúthálózatának egyes jellegzetességeit tükrözik, de más tagállamokban ugyanolyan értelemben valószínűleg nem használatosak.

Az (1) bekezdésben említett jegyzékben nem szereplő típuskorlátozások esetében a nemzeti biztonsági hatóság felkéri az Ügynökséget, hogy vegyen fel új kódot a nemzeti korlátozási kódok jegyzékébe. Az Ügynökség a többi nemzeti biztonsági hatósággal konzultálva megvizsgálja a kérést. Az Ügynökség, ha szükséges, felveszi a jegyzékbe az új korlátozási kódot. A módosított jegyzék közzététele előtt az Ügynökség közli azt a Bizottsággal, a változtatás iránti kérelemmel, és annak értékelésével együtt.

A Bizottság a 2008/57/EK irányelv 29. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottságon keresztül tájékoztatja a tagállamokat.

(3)   A multinacionális biztonsági hatóságok korlátozási kódját nemzeti korlátozási kódként kell kezelni.

(4)   A kódolatlan korlátozások alkalmazása azokra a korlátozásokra vonatkozik, amelyek sajátos jellegükből adódóan több járműtípusra valószínűleg nem alkalmazhatók.

5. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Az Ügynökség közzéteszi és naprakészen tartja az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartásának alkalmazási útmutatóját. Ez az útmutató többek között minden paraméterre vonatkozóan hivatkozást tartalmaz az átjárhatósági műszaki előírások pontjaira, amelyek megállapítják az e paraméterre vonatkozó követelményeket.

(2)   Az Ügynökség legkésőbb az e határozat hatálybalépését követő tizennyolc hónapon belül ajánlást nyújt be a Bizottságnak a 2010. július 19. előtt engedélyezett járműtípusok lehetséges nyilvántartásba vételéről, és a megszerzett tapasztalatok alapján e határozat lehetséges módosításáról.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2012. április 15-től alkalmazandó.

7. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak az Európai Vasúti Ügynökség és a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 4-én.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök


(1)  HL L 191., 2008.7.18., 1. o.


I. MELLÉKLET

AZ ENGEDÉLYEZETT JÁRMŰTÍPUSOK EURÓPAI NYILVÁNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁS

1.   AZ ÖNKÉNTES ALAPON NYILVÁNTARTÁSBA VEENDŐ JÁRMŰTÍPUSOK

Azok a 2010. július 19. előtt engedélyezett járműtípusok, amelyek tekintetében 2010. július 19. után nem engedélyeztek új járműveket, önkéntes alapon nyilvántartásba vehetők az ERATV-ben.

Ezenfelül a következő járműtípusok vehetők önkéntes alapon nyilvántartásba:

azok a 2010. július 19. előtt üzembehelyezési engedélyt kapott járművek, amelyek a 2008/57/EK irányelv 23. vagy 25. cikke alapján további üzembehelyezési engedélyt kaptak,

azok a 2010. július 19. előtt üzembehelyezési engedélyt kapott járművek, amelyek korszerűsítést vagy felújítást követően új üzembehelyezési engedélyt kaptak,

harmadik országokból származó, a COTIF 1999 és különösen annak F. és G. függeléke értelmében az EU területén engedélyezett járművek, vagy

harmadik országokból származó, a 2008/57/EK irányelv 21. cikkének (11) bekezdésének rendelkezései értelmében engedélyezett járművek.

Az önkéntes nyilvántartásba vétel e négy esetében a rögzítendő adatok azokra a paraméterekre korlátozódhatnak, amelyeket az engedélyezési folyamat során ellenőriztek.

Az ideiglenes engedélyeket, mint a tesztelésre és próbaüzemekre szóló engedélyeket nem kell rögzíteni az ERATV-ben.

2.   FUNKCIONÁLIS FELÉPÍTÉS

2.1.   Az ERATV igazgatása

Az Ügynökség ad otthont az ERATV-nek, és irányítja azt. Az Ügynökség felhasználói fiókokat hoz létre, és ezen előírásokkal összhangban a nemzeti biztonsági hatóságok kérésére hozzáférési jogokat biztosít.

2.2.   Az ERATV címe

Az ERATV webalapú alkalmazás. Az ERATV címét közzé kell tenni az Ügynökség honlapján.

2.3.   Felhasználók és felhasználói hozzáférési jogok

Az ERATV felhasználói a következők:

Felhasználó

Hozzáférési jogok

Belépés, felhasználói fiók

Bármely tagállam nemzeti biztonsági hatósága

Az adott tagállamra vonatkozó adatok benyújtása, amelyeket az Ügynökség hagy jóvá

Korlátlan hozzáférés valamennyi adathoz, beleértve a jóváhagyás alatt álló adatokat is

Belépés felhasználónév és jelszó használatával

Funkcionális vagy anonim felhasználói fiókok nem lesznek elérhetők. Ha a nemzeti biztonsági hatóság kéri, több felhasználói fiókot is kaphat

Ügynökség

A nemzeti biztonsági hatóságok által benyújtott adatoknak az ezen előírásoknak való megfelelés szempontjából történő jóváhagyása és közzététele

Korlátlan hozzáférés valamennyi adathoz, beleértve a jóváhagyás alatt álló adatokat is

Belépés felhasználónév és jelszó használatával

Nyilvánosság

A jóváhagyott adatokhoz való hozzáférés

Tárgytalan

2.4.   Interfész külső rendszerekhez

Valamennyi, az ERATV-ben nyilvántartásba vett (azaz jóváhagyott és közzétett) járműnek hiperhivatkozáson keresztül hozzáférhetővé kell válnia. Ezeket a hiperhivatkozásokat külső alkalmazások használhatják.

Figyelmet kell fordítani az ERATV és az európai központi virtuális járműnyilvántartás (ECVVR) közötti lehetséges kapcsolatokra (1).

2.5.   Kapcsolat más nyilvántartásokkal és adatbázisokkal

Az ERATV kidolgozásakor az Ügynökség teljes mértékben figyelembe veszi a következő nyilvántartásokhoz és adatbázisokhoz kapcsolódó interfészeket, beleértve a koordinált átmeneti időszakokat is:

Nemzeti járműnyilvántartások (2) (NVR) és ECVVR: az ECVVR-ben a járműtípusra vonatkozó adatformátumnak pontosan meg kell felelnie a típusmegjelöléseknek és adott esetben az ERATV-ben található típuskivitelnek.

Infrastruktúra-nyilvántartás (RINF) (3): a RINF-ben és az ERATV-ben található paraméterjegyzéknek és adatformátumnak meg kell felelniük egymásnak, beleértve a RINF- és az ERATV-előírások bármely frissítését vagy módosítását.

A nemzeti szabályokat tartalmazó referenciadokumentum (a 2008/57/EK irányelv 27. cikke): ha a referenciadokumentum rendelkezésre áll, a paraméterjegyzéknek, amelynek az ERATV-ben megadott nemzeti szabályoknak való megfelelőségét értékelték, pontosan meg kell felelnie a referenciadokumentumban szereplő paraméterjegyzéknek. Az ERATV nem tartalmazhat a referenciadokumentumban nem szereplő paraméterre történő hivatkozást.

2.6.   Rendelkezésre állás

Általános szabályként az ERATV a nap 24 órájában, a hét 7 napján, az év 365 napján elérhető, a rendszer 98 %-os rendelkezésreállási aránya mellett. Az Ügynökség rendes munkaidején kívül felmerülő zavar esetén a szolgáltatást az Ügynökség következő munkanapján kell helyreállítani. Karbantartási munkálatok során a rendszer leállását a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani.

2.7.   Biztonság

Az Ügynökség által létrehozott felhasználói fiókok és jelszavak nem hozhatók harmadik fél tudomására, és kizárólag ezen előírás értelmében használhatók.

3.   MŰSZAKI FELÉPÍTÉS

3.1.   Rendszerfelépítés

Az ERATV webalapú alkalmazás, amelynek gazdája és irányítója az Ügynökség.

Az ERATV 35 000 járműtípusra vonatkozó teljes információ tárolására képes.

A felhasználók szabványos internetkapcsolat révén kapcsolódhatnak az ERATV-hez.

Az ERATV felépítése a következő ábrán látható:

Image

3.2.   Rendszerkövetelmények

Az ERATV-hez való kapcsolódáshoz internetböngésző és internet-hozzáférés szükséges.

4.   ÜZEMMÓD

Az ERATV üzemmódjai a következők:

Normál üzemmód: normál üzemmódban valamennyi funkció elérhető.

Karbantartási üzemmód: karbantartási üzemmódban az ERATV nem hozzáférhető a felhasználók számára.

5.   AZ ADATBEVITELRE ÉS AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.1.   Általános elvek

A nemzeti biztonsági hatóságok rendelkezésre bocsátják a kibocsátott járműtípus-engedélyekkel kapcsolatos információkat.

Az ERATV részét képezi egy, a nemzeti biztonsági hatóságok és az Ügynökség közötti információcserét szolgáló, webalapú eszköz. Ez az eszköz a következő információk cseréjét teszi lehetővé:

1.

a nyilvántartás céljára egy nemzeti biztonsági hatóság által az Ügynökségnek benyújtott adatok, beleértve a következőket:

a)

új járműtípus engedélyezésével kapcsolatos adatok (ez esetben a nemzeti biztonsági hatóság rendelkezésre bocsátja a II. melléklet szerinti teljes adatállományt);

b)

az ERATV-ben már előzőleg nyilvántartásba vett járműtípus engedélyezésével kapcsolatos adatok (ez esetben a nemzeti biztonsági hatóság csak az engedélyezésre vonatkozó, azaz a II. mellékletben szereplő lista 3. pontjában található mezőkben található adatokat bocsátja rendelkezésre);

c)

meglévő engedély módosításával kapcsolatos adatok (ez esetben a nemzeti biztonsági hatóság csak a módosításra szoruló mezőkkel kapcsolatos adatokat bocsátja rendelkezésre; e módosítás nem érintheti a jármű jellemzőire vonatkozó adatokat);

d)

meglévő engedély felfüggesztésével kapcsolatos adatok (ez esetben a nemzeti biztonsági hatóság csak a felfüggesztés időpontját közli);

e)

meglévő engedély újbóli aktiválásával kapcsolatos adatok (ez esetben a nemzeti biztonsági hatóság csak a módosításra szoruló mezőkkel kapcsolatos adatokat bocsátja rendelkezésre); különbséget téve az alábbiak között:

újbóli aktiválás az adatok módosítása nélkül,

újbóli aktiválás az adatok módosításával (ezek nem lehetnek a jármű jellemzőivel kapcsolatos adatok);

f)

engedély visszavonásával kapcsolatos adatok;

g)

hibajavítással kapcsolatos adatok;

2.

az Ügynökség által a nemzeti biztonsági hatóságoknak küldött, az adatok egyértelművé tételére és/vagy javítására vonatkozó kérelmek;

3.

a nemzeti biztonsági hatóságok által az Ügynökség részéről az adatok pontosítására és/vagy javítására vonatkozó kérelmekre adott válaszok.

A nemzeti biztonsági hatóság a nyilvántartás naprakésszé tételéhez szükséges adatokat elektronikus úton, webalapú alkalmazás segítségével, továbbá az egységes, webalapú elektronikus űrlap megfelelő mezőinek a II. melléklet szerinti kitöltésével nyújtja be.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott adatokat az ezen előírásnak való megfelelés szempontjából, jóváhagyja azokat, vagy további pontosítást kér.

Amennyiben az Ügynökség úgy véli, hogy a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott adatok nem felelnek meg ezen előírásnak, az Ügynökség felkéri a nemzeti biztonsági hatóságot a benyújtott adatok javítására vagy pontosítására.

A rendszer valamennyi, a járműtípusra vonatkozó adatfrissítést követően megerősítő üzenetet generál, amelyet az adatokat benyújtó nemzeti biztonsági hatóság felhasználói, a típust engedélyező összes többi tagállam nemzeti biztonsági hatóságai és az Ügynökség e-mailben kapnak meg.

5.2.   Az adatok benyújtása a nemzeti biztonsági hatóságok részéről

5.2.1.   Új járműtípus engedélyezése

A nemzeti biztonsági hatóság az engedély kibocsátását követő húsz (20) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget bármely, új járműtípusra vonatkozó engedélyről.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információt, és a tájékoztatás kézhezvételétől számított húsz (20) munkanapon belül jóváhagyja azt, és a III. melléklet értelmében számot ad a járműtípusnak, vagy az adatok javítását vagy pontosítását kéri. Elkerülendő az ERATV-ben szereplő típusok nem kívánatos ismétlődését, az Ügynökség – amennyiben azt az ERATV-ben hozzáférhető adatok lehetővé teszik – különösen megvizsgálja, hogy más tagállam nem vette-e már korábban nyilvántartásba az adott típust.

A nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információ jóváhagyását követően az Ügynökség az új járműtípushoz hozzárendeli annak számát. A járműtípusszám hozzárendelésére vonatkozó szabályok a III. mellékletben találhatók.

5.2.2.   Az ERATV-ben már előzőleg nyilvántartásba vett járműtípus engedélyezése

A nemzeti biztonsági hatóság az engedély kibocsátását követő húsz (20) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget valamennyi, az ERATV-ben már nyilvántartásba vett járműtípusra (például egy másik tagállamban már engedélyezett típusra) vonatkozó engedélyről.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információt, és a tájékoztatás kézhezvételétől számított tíz (10) munkanapon belül jóváhagyja azt, vagy az adatok javítását vagy pontosítását kéri.

A nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információ jóváhagyását követően az Ügynökség kiegészíti az adott járműtípusra vonatkozó adatokat az engedélyt kiadó nemzeti biztonsági hatóság tagállamában való engedélyezésre vonatkozó adatokkal.

5.2.3.   Meglévő engedély módosítása

A nemzeti biztonsági hatóság a módosított engedély kibocsátását követő húsz (20) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget valamennyi, meglévő járműtípus-engedélyre vonatkozó módosításról.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információt, és a tájékoztatás kézhezvételétől számított tíz (10) munkanapon belül jóváhagyja azt, vagy az adatok javítását vagy pontosítását kéri. Az Ügynökség különösen megvizsgálja azt, hogy a kért változtatások valóban egy meglévő típus engedélyének módosítását jelentik-e (például az engedély feltételeinek módosítása, a típusvizsgálati tanúsítvány módosításai), és nem új járműtípusról van szó.

A nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információ jóváhagyását követően az Ügynökség közzéteszi az információt.

5.2.4.   Felfüggesztés

A nemzeti biztonsági hatóság az engedély felfüggesztését követő öt (5) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget valamennyi, meglévő járműtípus-engedély felfüggesztéséről.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információt, és a tájékoztatás kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül jóváhagyja azt, vagy az adatok javítását vagy pontosítását kéri.

5.2.5.   Módosítás nélküli újbóli aktiválás

A nemzeti biztonsági hatóság az engedély újbóli aktiválását követő húsz (20) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget a korábban felfüggesztett járműtípus-engedély újbóli aktiválásáról. A nemzeti biztonsági hatóság megerősíti, hogy az eredeti engedély módosítások nélkül került újbóli aktiválásra.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információt, és a tájékoztatás kézhezvételétől számított tíz (10) munkanapon belül jóváhagyja azt, vagy az adatok javítását vagy pontosítását kéri.

5.2.6.   Újbóli aktiválás módosítással

A nemzeti biztonsági hatóság az engedély újbóli aktiválását követő húsz (20) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget a korábban felfüggesztett járműtípus-engedély újbóli aktiválásáról. A nemzeti biztonsági hatóság jelzi, hogy az újbóli aktiváláshoz mellékelték az eredeti engedély módosítását. A nemzeti biztonsági hatóság benyújtja az e módosításra vonatkozó információkat.

A fenti 5.2.3. pontban jelzett, az engedély módosítására vonatkozó eljárás alkalmazandó.

5.2.7.   Visszavonás

A nemzeti biztonsági hatóság az engedély visszavonását követő öt (5) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget valamennyi meglévő járműtípus-engedély visszavonásáról.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információt, és a tájékoztatás kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül jóváhagyja azt, vagy az adatok javítását vagy pontosítását kéri.

Amennyiben az engedély egy bizonyos érvényességi időre szól, az informatikai rendszer az engedély státusát az illetékes nemzeti biztonsági hatóság által jelzett érvényességi idő alapján automatikusan „lejárt”-ra változtatja.

5.2.8.   Engedély módosítása, amely egy nyilvántartásba vett járműtípus módosításához vezethet

Egy engedély olyan módosításának kérelmezése előtt, amely a nyilvántartásba vett járműtípus módosításához vezethet, a nemzeti biztonsági hatóság egyeztet azokkal a nemzeti biztonsági hatóságokkal, amelyek engedélyezték a nyilvántartásba vett típust és különösen azzal a hatósággal, amely nyilvántartásba vette a típust az ERATV-ben.

5.3.   Az adatok ügynökség általi bevitele vagy módosítása

Az Ügynökség rendszerint nem visz be adatokat a nyilvántartásba. Az adatokat a nemzeti biztonsági hatóságok nyújtják be, az Ügynökség szerepe csak azok jóváhagyásában és közzétételében áll.

Kivételes körülmények között, például ha technikailag lehetetlen végrehajtani a szokásos eljárást, az Ügynökség – a nemzeti biztonsági hatóság kérését követően – beviheti az adatokat az ERATV-be, vagy módosíthatja azokat. Ez esetben az adatok bevitelét vagy módosítását kérelmező nemzeti biztonsági hatóság megerősíti az Ügynökség által bevitt vagy módosított adatokat, az Ügynökség pedig részletesen dokumentálja az eljárást. Az ERATV-be való adatbevitel határidejére vonatkozóan az 5.2. pontban szereplő határidők alkalmazandók.

5.4.   Az adatok ügynökség általi közzététele

Az Ügynökség közzéteszi a jóváhagyott adatokat.

5.5.   Hibakezelés a benyújtott adatokban

Az ERATV lehetővé teszi a hibajavítást a rögzített adatokban. Azokban az esetekben, ha hibajavításra került sor, az ERATV jelzi a javítás dátumát.

5.6.   Lehetséges keresések és jelentések

Az ERATV-ből a következő jelentések hívhatók le:

1.

A nemzeti biztonsági hatóságok és az Ügynökség számára:

A II. mellékletben megadott információk, amelyeket valamely nemzeti biztonsági hatóság benyújtott, és az Ügynökség nem hagyott jóvá, valamennyi olyan járműtípus tekintetében, amelynek engedélye aktív, felfüggesztés alatt áll vagy visszavonásra került (beleértve a lejárt engedélyeket is), amennyiben ez az információ szerepel az archivált bejegyzések között.

Valamennyi, a nyilvánosság számára hozzáférhető jelentés.

2.

A nyilvánosság számára:

A II. mellékletben megadott információk, amelyeket valamely nemzeti biztonsági hatóság benyújtott, és az Ügynökség jóváhagyott, valamennyi olyan járműtípus tekintetében, amelynek engedélye aktív, felfüggesztés alatt áll vagy visszavonásra került (beleértve a lejárt engedélyeket is), amennyiben ez az információ szerepel az archivált bejegyzések között.

Az ERATV lehetővé teszi a keresést a nyilvánosság számára legalább a következő szempontok és azok bármilyen kombinációja szerint:

típuskód,

típusnév vagy annak egy része,

a gyártó neve vagy annak egy része,

jármű-kategória vagy -alkategória,

ÁME(k), amelynek/amelyeknek a típus megfelel,

azon tagállam vagy tagállamok kombinációja, ahol a járműtípus engedélyezve van,

az engedélyezés státusa,

bármely műszaki jellemző.

A keresési kritériumoknak szükség esetén több műszaki jellemző megadását is lehetővé kell tenniük.

5.7.   Bejegyzések archiválása

Az ERATV megőrzi az egy nyilvántartásba vett járműtípussal kapcsolatos valamennyi módosításra vonatkozó teljes archivált bejegyzéseket, beleértve a hibajavításokat, a pontosítási kéréseket és az azokra adott válaszokat is, attól az időponttól kezdve tíz évig, hogy az engedély valamennyi tagállamban visszavonásra került, illetve attól az időponttól kezdve tíz évig, hogy az adott típus utolsó járműve törlésre került egy nemzeti járműnyilvántartásból, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

5.8.   Automatikus értesítés a változásokról

Egy járműtípus-engedély módosítását, felfüggesztését, újbóli aktiválását vagy visszavonását követően az informatikai rendszer a változásról értesítő automatikus e-mailt küld valamennyi olyan tagállam nemzeti biztonsági hatóságának, ahol a járműtípus engedélyezve van.

Amennyiben az engedély egy bizonyos érvényességi időre szól, az informatikai rendszer a közelgő lejárati idő előtt három (3) hónappal automatikus e-mailt küld az illetékes nemzeti biztonsági hatóságnak.

6.   SZÓSZEDET

Kifejezés vagy rövidítés

Fogalommeghatározás

Jármű

Vasúti jármű, a 2008/57/EK irányelv 2. cikkének c) pontjában szereplő fogalommeghatározás szerint.

Típus

Járműtípus, a 2008/57/EK irányelv 2. cikkének w) pontjában szereplő fogalommeghatározás szerint. A típusnak azt az egységet kell tükröznie, amelyre a megfelelőségértékelés és az engedélyezés vonatkozott. Ez az egység egyetlen jármű, járművek rögzített egysége vagy vonatszerelvény lehet.

Kivitel

A típusvizsgálati tanúsítványban szereplő típuskivitel.

Gyártó

Bármely természetes vagy jogi személy, aki a járművet gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy járművet terveztet, vagy gyártat, és forgalmaz. A gyártó feltüntetése az ERATV-ben csak referenciacélokat szolgál, és nem érinti a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, a szerződéses felelősséget vagy a polgári jogi felelősséget.

Az engedély jogosultja

Szervezet, amely a járműtípus-engedélyt kérelmezte és megkapta.

Korlátozás

Bármely, a járműtípus-engedélyben feltüntetett feltétel vagy korlátozás, amely a típusnak megfelelő jármű üzembe helyezésére vagy használatára vonatkozik. A II. melléklet 4. pontjában szereplő műszaki jellemzők (A paraméterek jegyzéke és formátuma) nem tartoznak a korlátozások körébe.

Engedély módosítása

Egy nemzeti biztonsági hatóság döntése, amelynek értelmében egy járműtípusra vonatkozóan már korábban az e nemzeti biztonsági hatóság által kibocsátott engedély bizonyos feltételei változtatásra szorulnak. Az engedély módosítása kiterjedhet például a korlátozásokra, az érvényességi idő módosítására, az engedélynek a szabályokban történt változásokat követő megújítására.

Engedély felfüggesztése

Egy nemzeti biztonsági hatóság döntése, amelynek értelmében egy járműtípus-engedély ideiglenesen hatályát veszti, és jármű üzembe helyezése az adott típusnak való megfelelősége alapján nem engedélyezhető, amíg a felfüggesztést kiváltó okokat nem vizsgálták meg. A járműtípus-engedély felfüggesztése nem érinti a már üzembe helyezett járműveket.

Engedély újbóli aktiválása

Egy nemzeti biztonsági hatóság döntése, amelynek értelmében egy korábban kiadott engedély felfüggesztése hatályát veszti.

Engedély visszavonása

Egy nemzeti biztonsági hatóság döntése, amelynek értelmében egy járműtípus-engedély hatályát veszti, és jármű üzembe helyezése az adott típusnak való megfelelősége alapján nem engedélyezhető. A járműtípus-engedély visszavonása nem érinti a már üzembe helyezett járműveket.

Hiba

Átadott vagy közzétett adat, amely nem felel meg az adott járműtípus-engedélynek. Az engedély módosítása nem tartozik e definícióba.


(1)  A 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról szóló, 2007. november 9-i 2007/756/EK bizottsági határozat (HL L 305., 2007.11.23., 30. o.) értelmében.

(2)  A 2007/756/EK határozat szerint.

(3)  A vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól szóló, 2011. szeptember 15-i 2011/633/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 256., 2011.1.10., 1. o.) szerint.


II. MELLÉKLET

A NYILVÁNTARTÁSBA VEENDŐ ADATOK ÉS FORMÁTUMUK

Az ERATV valamennyi engedélyezett járműtípusra vonatkozóan a következő adatokat tartalmazza:

a típus meghatározása,

a gyártó,

az ÁME-knek való megfelelés,

a különböző tagállamokban kiadott engedélyek, beleértve az ezekről az engedélyekről szóló általános információkat, azok státusát (aktív, felfüggesztés alatt vagy visszavont), azon paraméterek jegyzékét, amelyek tekintetében ellenőrizték a nemzeti szabályoknak való megfelelést,

műszaki jellemzők.

A valamennyi járműtípus vonatkozásában az ERATV-ben rögzítendő adatok és formátumok az alábbiakban láthatók. A nyilvántartásba veendő adatok az alábbiakban feltüntetett jármű-kategóriáktól függnek.

A műszaki jellemzőkkel összefüggő paraméterek tekintetében feltüntetett értékeknek a típusvizsgálati tanúsítványt kísérő műszaki dokumentációban szereplő értékeknek kell megfelelniük.

Amennyiben egy paraméter lehetséges értékei egy előre meghatározott listára korlátozódnak, akkor ezeket a listákat az Ügynökség kezeli és tartja naprakészen.

Azon járműtípusok esetében, amelyek nem felelnek meg valamennyi, hatályos vonatkozó ÁME-nek, a típusengedélyt kibocsátó nemzeti biztonsági hatóság a műszaki jellemzőkről adandó, az alábbi 4. pontban feltüntetett információkat azokra a paraméterekre korlátozhatja, amelyek a hatályos szabályoknak megfelelően ellenőrzésre kerültek.

Paraméter

Adatformátum

Jármű-kategóriákra való alkalmazhatóság (I = igen, N = nem, O = opcionális, NYK = nyitott kérdés)

1.

Vontató járművek

2.

Vontatott utasszállító járművek

3.

Teherkocsik

4.

Különleges járművek

0.

A típus meghatározása

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

0.1.

TÍPUS

[szám] XX-XXX-XXXX-X (a III. mellékletnek megfelelően)

I

I

I

I

0.2.

Az e típushoz tartozó típuskivitelek

[szám] XXX + [karakterlánc] (a III. mellékletnek megfelelően)

I

I

I

I

0.3.

Az ERATV-ben való rögzítés dátuma

[dátum] NN-HH-ÉÉÉÉ

I

I

I

I

1.

Általános információk

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

1.1.

Típusnév

[karakterlánc] (max. 256 karakter)

O

O

O

O

1.2.

Alternatív típusnév

[karakterlánc] (max. 256 karakter)

O

O

O

O

1.3.

A gyártó neve

[karakterlánc] (max. 256 karakter) előre meghatározott listáról történő válogatás, új gyártók hozzáadásának lehetőségével

I

I

I

I

1.4.

Kategória

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (a III. mellékletnek megfelelően)

I

I

I

I

1.5.

Alkategória

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (a III. mellékletnek megfelelően)

I

I

I

I

2.

Az ÁME-knek való megfelelés

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

2.1.

Az ÁME-nek való megfelelés

Minden ÁME-re vonatkozóan:

[karakterlánc] I/N/Részben/Tárgytalan Az ÁME-khez (mind a hatályos, mind a korábban hatályban lévő ÁME-khez) kapcsolódó járművek előre meghatározott listájáról történő válogatás (többszörös választás lehetséges)

I

I

I

I

2.2.

Hivatkozás az „EK-típusvizsgálati tanúsítványok”-ra (az SB modul alkalmazása esetén) és/vagy az „EK-tervvizsgálati tanúsítványok”-ra (az SH1 modul alkalmazása esetén)

[karakterlánc] (lehetőség több tanúsítvány feltüntetésére, pl. a járműalrendszerre vonatkozó tanúsítvány, a CCS-re vonatkozó tanúsítvány stb.)

I

I

I

I

2.3.

Alkalmazható különleges esetek (amelyekre vonatkozóan megfelelőség-ellenőrzés történt)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (többszörös választás lehetséges) az ÁME-k alapján (minden, I-vel vagy R-rel jelzett ÁME-re vonatkozóan)

I

I

I

I

2.4.

A nem teljesített ÁME-pontok

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (többszörös választás lehetséges) az ÁME-k alapján (minden, R-rel jelzett ÁME-re vonatkozóan)

I

I

I

I

3.

Engedélyek

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

3.1.

Engedélyezés itt:

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

3.1.1.

Az engedélyező tagállam

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás Az országkódokat hivatalosan az európai honlapon található Intézményközi kiadványszerkesztési útmutatóban teszik közzé és frissítik

I

I

I

I

3.1.2.

Jelenlegi státus

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

3.1.2.1.

Státus

[karakterlánc] + [dátum] A mezőt a rendszer automatikusan kitölti. A választási lehetőségek: aktív, felfüggesztett NN-HH-ÉÉÉÉ, visszavont NN-HH-ÉÉÉÉ, lejárt NN-HH-ÉÉÉÉ

I

I

I

I

3.1.2.2.

Engedély érvényessége (ha meg van határozva)

[dátum] NN-HH-ÉÉÉÉ

I

I

I

I

3.1.2.3.

Kódolt korlátozások

[karakterlánc] az Ügynökség által hozzárendelt kód

I

I

I

I

3.1.2.4.

Kódolatlan korlátozások

[karakterlánc]

I

I

I

I

3.1.3.

Archív adatok

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

3.1.3.1.

Eredeti engedély

Cím (nincs adat)

I

I

I

I

3.1.3.1.1.

Dátum

[dátum] NN-HH-ÉÉÉÉ

I

I

I

I

3.1.3.1.2.

Az engedély jogosultja

[karakterlánc] (max. 256 karakter) előre meghatározott listáról történő válogatás, új szervezetek hozzáadásának lehetőségével

I

I

I

I

3.1.3.1.3.

Engedélyezési dokumentumra való hivatkozás

[karakterlánc] (EIN)

I

I

I

I

3.1.3.1.4.

Nemzeti tanúsítványra való hivatkozások (adott esetben)

[karakterlánc]

I

I

I

I

3.1.3.1.5.

Paraméterek, amelyek tekintetében értékelték a hatályos nemzeti szabályoknak való megfelelést

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (többszörös választás lehetséges) a 2009/965/EK bizottsági határozat alapján

I

I

I

I

3.1.3.1.6.

Megjegyzések

[karakterlánc] (max. 1 024 karakter)

O

O

O

O

3.1.3.X.

Engedély módosítása

Cím (nincs adat) (az X 2-től felfelé folyamatos, a típusengedély módosításainak számának megfelelően)

I

I

I

I

3.1.3.X.1.

Módosítás típusa

[karakterlánc] szöveg egy előre meghatározott listáról (módosítás, felfüggesztés, újbóli aktiválás, visszavonás)

I

I

I

I

3.1.3.X.2.

Dátum

[dátum] NN-HH-ÉÉÉÉ

I

I

I

I

3.1.3.X.3.

Az engedély jogosultja (adott esetben)

[karakterlánc] (max. 256 karakter) előre meghatározott listáról történő válogatás, új szervezetek hozzáadásának lehetőségével

I

I

I

I

3.1.3.X.4.

Engedélyezésmódosítási dokumentumra való hivatkozás

[karakterlánc]

I

I

I

I

3.1.3.X.5.

Nemzeti tanúsítványra való hivatkozások (adott esetben)

[karakterlánc]

I

I

I

I

3.1.3.X.6.

Alkalmazandó nemzeti szabályok (adott esetben)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (többszörös választás lehetséges) a 2009/965/EK bizottsági határozat alapján

I

I

I

I

3.1.3.X.7.

Megjegyzések

[karakterlánc] (max. 1 024 karakter)

O

O

O

O

3.X.

Engedélyezés itt:

Cím (nincs adat) (az X2-től felfelé fokozatosan eggyel nő, valahányszor az adott típusra vonatkozó engedélyt adnak ki (beleértve a felfüggesztett és a visszavont engedélyeket is)). Ez a pont ugyanazokat a mezőket tartalmazza, mint a 3.1.

I

I

I

I

4.

A jármű műszaki jellemzői

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.1.

Általános műszaki jellemzők

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.1.1.

Vezetőállás száma

[szám] 0/1/2

I

I

I

I

4.1.2.

Sebesség

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.1.2.1.

Legnagyobb tervezési sebesség

[szám] km/h

I

I

I

I

4.1.2.2.

Legnagyobb sebesség (üresen)

[szám] km/h

N

N

I

N

4.1.3.

Nyomtáv

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás

I

I

I

I

4.1.4.

Használati feltételek a vonat-összeállítás tekintetében

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás

I

I

N

I

4.1.5.

Többrétű működésben egymáshoz kapcsolt szerelvények vagy mozdonyok maximális száma

[szám]

I

N

N

N

4.1.6.

Egységként működő teherkocsicsoport elemeinek száma (csak az „egységként működő teherkocsicsoport” alkategória esetén)

[szám]

N

N

I

N

4.1.7.

Betűjel

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő választás (az OPE ÁME P. mellékletének megfelelően)

N

N

I

N

4.1.8.

A típus teljesíti az egyik tagállam által kibocsátott engedély érvényességéhez szükséges feltételeket egy másik tagállamban

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás

I

I

I

I

4.1.9.

Veszélyes áruk, amelyek szállítására a jármű alkalmas (tartánykód)

[karakterlánc] tartánykód

N

N

I

N

4.1.10.

Strukturális kategória

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás

I

I

I

I

4.2.

Kinematikus járműszerkesztési szelvény

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.2.1.

Kinematikus járműszerkesztési szelvény (interoperábilis szelvény)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (egynél több lehetséges) (a lista a különböző kategóriák esetében eltérő lesz a vonatkozó ÁME-től függően)

I

I

I

I

4.2.2.

Kinematikus járműszerkesztési szelvény (egyéb, a kinematikus módszerrel értékelt szelvények)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (egynél több lehetséges)

O

O

O

O

4.3.

Környezeti feltételek

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.3.1.

Hőmérsékleti tartomány

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (egynél több lehetséges)

I

I

I

I

4.3.2.

Tengerszint feletti magasság

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás

I

I

N

IY

4.3.3.

Hó-, jég- és jégesőviszonyok

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás

I

I

N

I

4.3.4.

Zúzottkőfelverés (csak a v ≥ 190 km/h járművek esetében)

Nyitott kérdés

NYK

NYK

N

N

4.4.

Tűzvédelem

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.4.1.

Tűzvédelmi kategória

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás

I

I

N

I

4.5.

Tervezési tömeg és terhelések

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.5.1.

A különböző vonalkategóriák megengedett terhelhetősége

[szám] t vonalkategóriára vonatkozóan [karakterlánc]

NYK

NYK

I

NYK

4.5.2.

Tervezési tömeg

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.5.2.1.

Tervezési tömeg menetkész állapotban

[szám] kg

I

I

O

I

4.5.2.2.

Tervezési tömeg átlagos hasznos teher mellett

[szám] kg

I

I

O

I

4.5.2.3.

Tervezési tömeg rendkívüli hasznos teher mellett

[szám] kg

I

I

N

I

4.5.3.

Statikus tengelyterhelés

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.5.3.1.

Statikus tengelyterhelés menetkész állapotban

[szám] kg

I

I

O

I

4.5.3.2.

Statikus tengelyterhelés átlagos/maximális hasznos teher mellett a tehervagonok esetében

[szám] kg

I

I

O

I

4.5.3.3.

Statikus tengelyterhelés rendkívüli hasznos teher mellett

[szám] kg

I

I

N

I

4.5.4.

Kvázi statikus vezetőerő (ha meghaladja az ÁME-ben meghatározott vagy meg nem határozott határt)

[szám] kN

I

I

N

I

4.6.

A járművek dinamikai viselkedése

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.6.1.

Túlemeléshiány (maximális kompenzálatlan oldalirányú gyorsulás), amely tekintetében a járművet értékelték

[szám] mm

A kettős nyomtávú járművek esetében az értékeket mindegyik nyomtávra vonatkozóan fel kell tüntetni

I

I

O

I

4.6.2.

Túlemeléshiányt kiegyensúlyozó rendszerrel ellátott jármű („billenő jármű”)

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

I

I

4.6.3.

Az egyenértékű kúposság (vagy a kopott kerékprofil) üzemi határértékei, amelyek tekintetében a járművet tesztelték

Nyitott kérdés

NYK

NYK

NYK

NYK

4.7.

Fékezés

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.7.1.

Maximális lassulás

[szám] m/s2

I

N

N

I

4.7.2.

Üzemi fékezés

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.7.2.1.

Fékezési teljesítmény meredek lejtőn átlagos hasznos teher mellett

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.7.2.1.1.

Az ÁME referenciaesete

[karakterlánc] előre meghatározott listáról

I

I

I

I

4.7.2.1.2.

Sebesség (ha nincs referenciaeset feltüntetve)

[szám] km/h

I

I

I

I

4.7.2.1.3.

Lejtés (ha nincs referenciaeset feltüntetve)

[szám] (mm/m)

I

I

I

I

4.7.2.1.4.

Távolság (ha nincs referenciaeset feltüntetve)

[szám] km

I

I

I

I

4.7.2.1.5.

Idő (ha a távolság nincs megadva) (ha nincs referenciaeset feltüntetve)

[szám] perc

I

I

I

I

4.7.3.

Rögzítőfék

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.7.3.1.

E típus valamennyi járművét fel kell szerelni rögzítőfékkel (a rögzítőfék kötelező e járműtípus számára)

[Boole-féle operátorok] I/N

N

N

I

I

4.7.3.2.

Rögzítőfék típusa (ha a járműbe be van szerelve)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról

I

I

I

I

4.7.3.3.

Maximális lejtési szög, amelynél az egység csak a rögzítőfék használatával álló helyzetben marad (ha a jármű rögzítőfékkel van felszerelve)

[szám] (mm/m)

I

I

I

I

4.7.4.

A járműbe beszerelt fékrendszerek

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.7.4.1.

Örvényáramú fék

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.7.4.1.1.

Beszerelt örvényáramú fék

[Boole-féle operátorok] I/N

IY

I

N

I

4.7.4.1.2.

Lehetőség az örvényáramú fék használatának megakadályozására (csak örvényáramú fékkel felszerelt jármű esetében)

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

N

I

4.7.4.2.

Mágnesfék

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.7.4.2.1.

Beszerelt mágnesfék

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

N

I

4.7.4.2.2.

Lehetőség a mágnesfék használatának megakadályozására (csak mágnesfékkel felszerelt jármű esetében)

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

N

I

4.7.4.3.

Visszatápláló fékberendezés (csak az elektromos vontatású járművek esetében)

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.7.4.3.1.

Beszerelt visszatápláló fékberendezés

[Boole-féle operátorok] I/N

I

N

N

I

4.7.4.3.2.

Lehetőség a visszatápláló fék használatának megakadályozására (csak visszatápláló fékkel felszerelt jármű esetében)

[Boole-féle operátorok] I/N

I

N

N

I

4.8.

Geometriai jellemzők

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.8.1.

Járműhossz

[szám] m

I

I

I

I

4.8.2.

Minimális üzemi kerékátmérő

[szám] mm

I

I

I

I

4.8.3.

Rendezési korlátozások

[Boole-féle operátorok] I/N

N

N

Y

N

4.8.4.

Legkisebb bejárható vízszintes ívsugár

[szám] m

I

I

I

I

4.8.5.

Legkisebb bejárható függőleges konvex ívsugár

[szám] m

O

O

O

O

4.8.6.

Legkisebb bejárható függőleges konkáv ívsugár

[szám] m

O

O

O

O

4.8.7.

A rakodórámpa magassága (pőrekocsik és kombinált szállítás esetén)

[szám] mm

N

N

I

N

4.8.8.

Kompon való szállításra való alkalmasság

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

I

I

4.9.

Felszerelés

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.9.1.

A végkapcsoló-készülék típusa (a húzó- és nyomóerők feltüntetésével)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

I

I

4.9.2.

A tengelycsapágy állapotának figyelemmel kísérése (a tengelyágy túlhevülésének érzékelése)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

I

I

4.9.3.

Nyomkarimakenő

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.9.3.1.

Beszerelt nyomkarimakenő

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

N

I

4.9.3.2.

Lehetőség a kenőeszköz használatának megakadályozására (csak nyomkarimakenővel felszerelt jármű esetében)

[Boole-féle operátorok] I/N

I

N

N

I

4.10.

Energiaellátás

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.10.1.

Energiaellátó rendszer

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

N

I

4.10.2.

Legnagyobb teljesítmény (minden, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetében feltüntetendő)

[szám] kW [az energiaellátó rendszer automatikusan kitöltésre kerül]

O

O

N

O

4.10.3.

Legnagyobb névleges áramerősség a felsővezetékből (minden, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetében feltüntetendő)

[szám] A [a feszültség automatikusan kitöltésre kerül]

I

I

N

I

4.10.4.

Álló helyzetben az áramszedőnként felvett legnagyobb áramerősség (minden, a járműbe beszerelt egyenáramú rendszer esetében feltüntetendő)

[szám] A [a feszültség automatikusan kitöltésre kerül]

I

I

N

I

4.10.5.

Az áramszedő és a munkavezetékek (a sínkorona felső élétől) érintkezési magassága (minden, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetében feltüntetendő)

[szám] [m]-től [m]-ig (két tizedesjeggyel)

I

I

N

I

4.10.6.

Áramszedőfej (minden, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetén feltüntetendő)

[karakterlánc] [energiaellátó rendszer automatikusan kitöltésre kerül]

Előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

N

I

4.10.7.

A felsővezetékkel érintkező áramszedők száma (minden, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetén feltüntetendő)

[szám]

I

I

N

I

4.10.8.

Két áramszedő közötti legkisebb távolság a felsővezetékkel érintkezésben (minden egyes, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetén feltüntetendő; feltüntetendő az egyrétű, és adott esetben a többrétű működésre vonatkozóan) (csak ha a felemelt áramszedők száma egynél több)

[szám] [m]

I

I

N

I

4.10.9.

Az áramszedési teljesítményre vonatkozó követelmények vizsgálatához használt felsővezeték típusa (minden egyes, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetén feltüntetendő) (csak ha a felemelt áramszedők száma egynél több)

[karakterlánc] [az energiaellátó rendszer automatikusan kitöltésre kerül]

Előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

N

N

I

4.10.10.

Az áramszedő csúszóbetétjének anyaga, amellyel a jármű felszerelhető (minden egyes, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetén feltüntetendő)

[karakterlánc] [az energiaellátó rendszer automatikusan kitöltésre kerül]

Előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

N

I

4.10.11.

Felszerelt automatikus leengedő készülék (minden egyes, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetén feltüntetendő)

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

N

I

4.10.12.

ÁME-konform, a fedélzetre felszerelt, számlázási célú energiafogasztásmérő-eszköz

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

N

I

4.11.

Zajjal kapcsolatos jellemzők

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.11.1.

Elhaladási zajszint (dB(A))

[szám] (dB(A))

O

O

O

O

4.11.2.

Referencia-feltételek között mért elhaladási zajszint

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

I

I

4.11.3.

Állási zajszint (dB(A))

[szám] (dB(A))

O

O

O

O

4.11.4.

Indulási zajszint (dB(A))

[szám] (dB(A))

O

N

N

O

4.12.

Személyszállítási jellemzők

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.12.1.

Általános személyszállítási jellemzők

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.12.1.1.

Rögzített ülések száma

[szám]-tól [szám]-ig

O

O

N

N

4.12.1.2.

Illemhelyek száma

[szám]

O

O

N

N

4.12.1.3.

Hálófülkék száma

[szám]-tól [szám]-ig

O

O

N

N

4.12.2.

A mozgáskorlátozott utasokkal kapcsolatos jellemzők

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.12.2.1.

Elsőbbségi ülések száma

[szám]-tól [szám]-ig

I

I

N

N

4.12.2.2.

Kerekes székek számára kialakított helyek száma

[szám]-tól [szám]-ig

I

I

N

N

4.12.2.3.

A mozgáskorlátozottak számára kialakított illemhelyek száma

[szám]

I

I

N

N

4.12.2.4.

A kerekes székkel használható hálófülkék száma

[szám]-tól [szám]-ig

I

I

N

N

4.12.3.

Utasok be- és kiszállása

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.12.3.1.

A jármű számára tervezett peronmagasság

[szám] előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

N

N

4.12.3.2.

Az összes beépített fel- és leszállást segítő eszköz leírása (ha van)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

N

N

4.12.3.3.

Az összes olyan mozgatható fel- és leszállást segítő eszköz leírása, amelyet a jármű tervezésekor figyelembe vettek a mozgáskorlátozott személyekre vonatkozó ÁME követelményeinek való megfelelés érdekében

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

N

N

4.13.

Fedélzeti ellenőrző-irányító rendszer (csak a vezetőfülkével felszerelt járművek esetében)

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.13.1.

Jelzőrendszer

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.13.1.1.

Fedélzeti ETCS-berendezés és szintje

[karakterlánc] előre meghatározott listáról

I

I

I

I

4.13.1.2.

ETCS alapverzió (baseline version) (x.y). A nem teljesen kompatibilis verziókat zárójelben kell feltüntetni.

[karakterlánc] előre meghatározott listáról

I

I

I

I

4.13.1.3.

Fedélzeti ETCS-berendezés infillfunkciós információ fogadására hurok vagy GSM-R segítségével

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (egynél több lehetőség lehetséges)

I

I

I

I

4.13.1.4.

Végrehajtott nemzeti ETCS- alkalmazások (NID_XUSER, 44-es csomag)

[szám] előre meghatározott listáról az ETCS-változók listájának megfelelően (egynél több lehetőség lehetséges)

I

I

I

I

4.13.1.5.

Beszerelt B. osztályú vagy egyéb vonatbiztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek (rendszer, és ha szükséges, verzió)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (egynél több lehetőség lehetséges)

I

I

I

I

4.13.1.6.

A különféle vonatbiztosító, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek közötti átkapcsolás megvalósított különleges fedélzeti műszaki feltételei

[karakterlánc] a fedélzetre beszerelt rendszerek kombinációjából („XX. rendszer”/„YY. rendszer”) (egynél több lehetőség lehetséges)

I

I

I

I

4.13.2.

Rádió

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.13.2.1.

Fedélzeti GSM-R berendezés és annak kivitele (FRS és SRS)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról

I

I

I

I

4.13.2.2.

GSM-R mobilkészülékek száma a vezetőállásban adatátviteli célra

[szám]: 0, 1, 2 vagy 3

I

I

I

I

4.13.2.3.

Beszerelt B. osztályú rádiórendszer (rendszer, és ha szükséges, verzió)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (egynél több lehetőség lehetséges)

I

I

I

I

4.13.2.4.

A különféle megvalósított fedélzeti rádiórendszerek közötti átkapcsolás különleges műszaki feltételei

[karakterlánc] a fedélzetre beszerelt rendszerek kombinációjából („XX. rendszer”/„YY. rendszer”) (egynél több lehetőség lehetséges)

I

I

I

I

4.14.

Összeegyeztethetőség a vonatérzékelő rendszerekkel

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

4.14.1.

Vonatérzékelő rendszerek típusa, amelyekre tekintettel a járművet tervezték és értékelték

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (egynél több lehetőség lehetséges)

I

I

I

I

4.14.2.

A vonatérzékelő rendszerekkel való összeegyeztethetőséggel kapcsolatos részletes járműjellemzők

Cím (nincs adat)

I

I

I

I

4.14.2.1.

Egymást követő tengelyek közötti maximális távolság

[szám] mm

I

I

I

I

4.14.2.2.

Egymást követő tengelyek közötti minimális távolság

[szám] mm

I

I

I

I

4.14.2.3.

Az első és az utolsó tengely közötti távolság

[szám] mm

I

I

I

I

4.14.2.4.

A jármű orrának maximális hossza

[szám] mm

I

I

I

I

4.14.2.5.

Minimális kerékabroncs-szélesség

[szám] mm

I

I

I

I

4.14.2.6.

Minimális kerékátmérő

[szám] mm

I

I

I

I

4.14.2.7.

Minimális nyomkarima-vastagság

[szám] mm

I

I

I

I

4.14.2.8.

Minimális nyomkarima-magasság

[szám] mm

I

I

I

I

4.14.2.9.

Maximális nyomkarima-magasság

[szám] mm

I

I

I

I

4.14.2.10.

Minimális tengelyterhelés

[szám] t

I

I

I

I

4.14.2.11.

A kerekek közötti fém- és induktívkomponens-mentes tér

Nyitott kérdés

NYK

NYK

NYK

NYK

4.14.2.12.

A kerékanyag ferromágneses

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

I

I

4.14.2.13.

Maximális homokszórási output

[szám] g per [szám] s

I

N

N

I

4.14.2.14.

Lehetőség a homokszórás használatának megakadályozására

I/N

I

N

N

I

4.14.2.15.

A jármű fémtömege

Nyitott kérdés

NYK

NYK

NYK

NYK

4.14.2.16.

A kerékpár ellentétes oldali kerekei közötti maximális impedancia

[szám] Ω

I

I

I

I

4.14.2.17.

Legkisebb jármű-impedancia (a kerekek és az áramszedő között) (csak az 1 500 V vagy 3 000 V egyenárammal felszerelt járművek esetében)

[szám] Hz-re eső Ω [szám] (egynél több sor lehetséges)

I

N

N

I

4.14.2.18.

A sínekben keletkező visszavezető áramkörök által okozott elektromágneses interferenciák

Nyitott kérdés

NYK

NYK

NYK

NYK

4.14.2.19.

A vonat elektromágneses sugárzása, tekintettel a vonatérzékelő rendszerekkel való összeegyeztethetőségre

Nyitott kérdés

NYK

NYK

NYK

NYK

Megjegyzések:

1.

Ha a paraméter meghatározása szerepel a vonatkozó ÁME-ben, akkor a megjelölt paraméterérték a vizsgálati eljárás során megvizsgált érték.

2.

Az előre meghatározott listákat az Ügynökség kezeli és tartja naprakészen a hatályos ÁME-nek megfelelően, beleértve azokat az ÁME-ket is, amelyek az átmeneti időszak alatt alkalmazhatók.

3.

A „nyitott kérdés”-ként szereplő paraméterekhez nem vezetnek be adatokat, míg a „nyitott kérdés” lezárásra nem kerül a vonatkozó ÁME-ben.

4.

Az „opcionális”-ként szereplő paraméterek esetében az adatok bevitele a típusengedély kérelmezőjének döntésétől függ.

5.

A 0.1–0.3. mezőket az Ügynökség tölti ki.


III. MELLÉKLET

A TÍPUSSZÁM FELÉPÍTÉSE

Minden járműtípus tíz számjegyből álló számot kap, amelynek felépítése a következő:

XX

XXX

XXXX

X

Kategória

Család

(peron)

Növekvő szám

Ellenőrző számjegy

alkategória

 

 

 

1. mező

2. mező

3. mező

4. mező

ahol:

Az 1. mező (1. és 2. számjegy) a járműtípus kategóriájának és alkategóriájának felel meg a következő táblázat szerint:

Kód

Kategória

Alkategória

11

Vontató járművek

Mozdony

12

Fenntartva

13

Önjáró utasszállító szerelvény (beleértve a motorkocsikat is)

14

Fenntartva

15

Önjáró teherszállító szerelvény

16

Fenntartva

17

Tolatómozdony

18

Fenntartva

19

Egyéb (villamosok, könnyű vasúti járművek stb.)

31

Vontatott utasszállító járművek

Személyszállító kocsi (beleértve a hálókocsikat, étkezőkocsit stb.)

32

Fenntartva

33

Poggyászszállító kocsi

34

Fenntartva

35

Autószállító kocsi

36

Fenntartva

37

Szolgáltatási célú kocsi (pl. konyha)

38

Fenntartva

39

Rögzített egységként működő kocsicsoport

40

Fenntartva

41

Egyéb

42–49

Fenntartva

51

Teherkocsik (vontatott)

Teherkocsi

52

Fenntartva

53

Rögzített egységként működő teherkocsicsoport

54–59

Fenntartva

71

Különleges járművek

Önjáró különleges jármű

72

Fenntartva

73

Vontatott különleges jármű

74–79

Fenntartva

A 2. mező (3–5. számjegy) attól függően kerül kiosztásra, hogy a járműtípus melyik járműcsaládba tartozik. Új családok (azaz az ERATV-ben még nyilvántartásba nem vett családok) esetében a számjegyeket fokozatosan eggyel kell növelni minden alkalommal, amikor az Ügynökség megkapja egy új családba tartozó járműtípus nyilvántartásba-vételi kérelmét.

A 3. mező (6–9. számjegy) egy növekvő szám, amelyet eggyel kell növelni minden alkalommal, amikor az Ügynökség megkapja egy adott családba tartozó járműtípus nyilvántartásba-vételi kérelmét.

A 4. mező (10. számjegy) a következő módon meghatározott ellenőrző szám (Luhn-algoritmus vagy modulus 10):

az alapszám páros pozícióinak számjegyeit (1–9. mező, jobbról balra haladva) saját, tízes számrendszer szerinti értéken veszik,

az alapszám páratlan pozícióinak számjegyeit (jobbról balra haladva) megszorozzák 2-vel,

ekkor összeadják a páratlan pozíciók összegét a páros pozíciók összegével,

megtartják az így kapott részösszeg utolsó számjegyét,

az utolsó számjegy értéke és a 10 közötti különbség alkotja az ellenőrző számjegyet; amennyiben az utolsó számjegy értéke nulla, akkor az ellenőrző számjegy is nulla.

Példák az ellenőrző számjegy meghatározására:

1 –

Legyen az alapszám

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Szorzótényező

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Összeg: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Az összeg utolsó számjegye 2.

Az ellenőrző számjegy ezért 8, és így a 33 844 7961 4796 – 8 regisztrációs szám lesz az alapszámjegy.

2 –

Legyen az alapszám

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Szorzótényező

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Összeg: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Az összeg utolsó számjegye 0.

Az ellenőrző számjegy ezért 0, és így a 31 513 3204 – 0 regisztrációs szám lesz az alapszámjegy.

Ha a típusvizsgálati tanúsítvány vagy a konstrukcióvizsgálati tanúsítvány egy járműtípus több kivitelére is érvényes, akkor valamennyi kivitelt növekvő három számjegyű számmal kell ellátni.


Helyesbítések

8.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 264/55


Helyesbítés a tagállamok kormányai képviselőinek a Bíróság egy bírájának kinevezéséről szóló, 2010. szeptember 29-i 2010/592/EU határozatához

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 261., 2010. október 5. )

Az 5. oldalon, az aláírásban:

a következő szövegrész:

„a Tanács részéről

az elnök

J. DE RUYT”

helyesen:

„az elnök

J. DE RUYT”


8.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 264/55


Helyesbítés a tagállamok kormányai képviselőinek a Törvényszék egy bírájának kinevezéséről szóló, 2010. október 20-i 2010/629/EU határozatához

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 278., 2010. október 22. )

A 29. oldalon, az aláírásban:

a következő szövegrész:

„a Tanács részéről

az elnök

J. De RUYT”

helyesen:

„az elnök

J. DE RUYT”