ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2011.259.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 259

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. október 4.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és Tanács 954/2011/EU rendelete (2011. szeptember 14.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról ( 1 )

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 955/2011/EU rendelete (2011. szeptember 14.) a Kombinált Nómenklatúra XI. áruosztályába tartozó és a Közösségben szabad forgalomba bocsátott egyes textiltermékek származásának igazolásáról, valamint az ilyen igazolás elfogadásának feltételeiről szóló 1541/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról

5

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2011/634/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. május 17.) a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

7

2010. évi nemzetközi kakaómegállapodás

8

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

RENDELETEK

4.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 259/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 954/2011/EU RENDELETE

(2011. szeptember 14.)

a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A 2006/2004/EK rendelet (3) megállapítja a tagállamokban a fogyasztói érdekek védelmére vonatkozó jogszabályok végrehajtásáért felelős kijelölt hatóságok egymás közötti és a Bizottsággal történő együttműködésének feltételeit az ezen jogszabályok betartásának és a belső piac zavartalan működésének biztosítása, valamint a fogyasztók gazdasági érdekei védelmének megerősítése érdekében.

(2)

A 2006/2004/EK rendelet 3. cikkének a) pontja meghatározza, hogy „a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló jogszabályok” a rendelet mellékletében („melléklet”) felsorolt, a tagállamok belső jogrendjébe megfelelően átültetett irányelvek és rendeletek.

(3)

A 2006/2004/EK rendelet hatálybalépése óta a mellékletben felsorolt jogi aktusok közül több is hatályát vesztette, és új jogszabályok kerültek elfogadásra.

(4)

A 2006/114/EK irányelv (4) hatályon kívül helyezte a 84/450/EGK irányelvet (5) és a helyébe lépett. A 84/450/EGK irányelvre való hivatkozást ezért törölni kell a mellékletből és helyette a 2006/114/EK irányelvnek a fogyasztók érdekeinek védelmét célzó cikkeire vonatkozó hivatkozást kell beilleszteni.

(5)

A 2008/48/EK irányelv (6) hatályon kívül helyezte és felváltotta a 87/102/EGK irányelvet (7), ugyanakkor nem említi kifejezetten, hogy a hatályon kívül helyezett 87/102/EGK irányelvre való hivatkozásokat a 2008/48/EK irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni. A jogbiztonság érdekében ezért a mellékletben a 87/102/EGK irányelvre való hivatkozást a 2008/48/EK irányelvre való hivatkozással kell felváltani.

(6)

A 89/552/EGK irányelvet (8) a 2010/13/EU irányelv (9) helyezte hatályon kívül és váltotta fel. A 2010/13/EU irányelv 34. cikkének második bekezdése szerint a 89/552/EGK irányelvre való hivatkozásokat a 2010/13/EU irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni. Az egyértelműség kedvéért ugyanakkor a mellékletben a 89/552/EGK irányelvre való hivatkozást a 2010/13/EU irányelv vonatkozó cikkeire való hivatkozással kell felváltani.

(7)

A 93/13/EGK irányelvet (10) nem módosította a 2002/995/EK határozat (11). Az ezen határozatra való hivatkozást ezért törölni kell a mellékletből.

(8)

A 94/47/EK irányelvet (12) a 2008/122/EK irányelv (13) helyezte hatályon kívül és váltotta fel. A 2008/122/EK irányelv 18. cikkének második bekezdése szerint a 94/47/EK irányelvre való hivatkozásokat a 2008/122/EK irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni. Az egyértelműség kedvéért ugyanakkor a mellékletben a 94/47/EK irányelvre való hivatkozást a 2008/122/EK irányelvre való hivatkozással kell felváltani.

(9)

A 97/55/EK irányelv (14) a hatályon kívül helyezett 84/450/EGK irányelvet módosítja. A 97/55/EK irányelvre való hivatkozást ezért törölni kell a mellékletből.

(10)

A mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Szükség van a 2006/2004/EK rendelet hatékonyságának és működési mechanizmusainak értékelésére, és alaposan meg kell vizsgálni a fogyasztók érdekeit védő további jogszabályoknak a mellékletbe történő lehetséges beillesztését a rendelet esetleges felülvizsgálata céljából annak érdekében, hogy a végrehajtásért felelős hatóságoknak jobb eszközöket biztosítson a fogyasztók kollektív érdekeit sértő jogsértések eredményes észlelésére, kivizsgálására, megszüntetésére és megtiltására a határokon átnyúló helyzetekben. Ezért a Bizottságnak a lehető legrövidebb időn belül, de 2014 végéig mindenképpen jelentést kell benyújtania az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz, adott esetben jogalkotási javaslat kíséretében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2006/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1)

a következő cikk kerül beillesztésre:

„21a. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság 2014. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz, amelyben értékeli e rendelet hatékonyságát és működési mechanizmusait, valamint megvizsgálja a fogyasztók érdekeit védő további jogszabályoknak a mellékletbe történő lehetséges beillesztését. A jelentés külső értékelésen és az összes érintett fél bevonásával folytatott részletes konzultáción alapul, adott esetben pedig jogalkotási javaslatot is tartalmaz.”;

(2)

a melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2011. szeptember 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

M. DOWGIELEWICZ


(1)  HL C 218., 2011.7.23., 69. o.

(2)  Az Európai Parlament 2011. július 5-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2011. július 27-i határozata.

(3)  A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) (HL L 364., 2004.12.9., 1. o).

(4)  A megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 376., 2006.12.27., 21. o.).

(5)  A megtévesztő reklámra vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1984. szeptember 10-i 84/450/EGK tanácsi irányelv (HL L 250., 1984.9.19., 17. o.).

(6)  A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 133., 2008.5.22., 66. o.).

(7)  A fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1986. december 22-i 87/102/EGK tanácsi irányelv (HL L 42., 1987.2.12., 48. o.).

(8)  A tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 298., 1989.10.17., 23. o.).

(9)  A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv („Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv”) (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).

(10)  A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.).

(11)  A személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozatala tekintetében ideiglenes védintézkedések megállapításáról szóló, 2002. december 9-i 2002/995/EK bizottsági határozat (HL L 353., 2002.12.30., 1. o.).

(12)  Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről szóló, 1994. október 26-i 94/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 280., 1994.10.29., 83. o.).

(13)  A szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről szóló, 2009. január 14-i 2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 33., 2009.2.3., 10. o.).

(14)  A megtévesztő reklámra vonatkozó 84/450/EGK tanácsi irányelvnek az összehasonlító reklámra történő kiterjesztése miatt történő módosításáról szóló, 1997. október 6-i 97/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 290., 1997.10.23., 18. o.).


MELLÉKLET

A 2006/2004/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

az 1. lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

A 6., 8., és 13. számú irányelv különös rendelkezéseket tartalmaz”;

2.

az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

A megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 376., 2006.12.27., 21. o.): 1. cikk, 2. cikk c) pont, 4–8. cikk.”;

3.

a 3. és 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 133., 2008.5.22., 66. o.).

4.

A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (»Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv«) (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.): 9., 10., 11. és 19–26 cikk.”;

4.

a 6. és 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.).

7.

A szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről szóló, 2009. január 14-i 2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 33., 2009.2.3., 10. o.).”;

5.

a 9. pontot el kell hagyni.


4.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 259/5


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 955/2011/EU RENDELETE

(2011. szeptember 14.)

a Kombinált Nómenklatúra XI. áruosztályába tartozó és a Közösségben szabad forgalomba bocsátott egyes textiltermékek származásának igazolásáról, valamint az ilyen igazolás elfogadásának feltételeiről szóló 1541/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

Az 1541/98/EK tanácsi rendelet (2) megállapítja a származás igazolásának szabályait az olyan harmadik országokból származó textiltermékekre vonatkozóan, amelyekkel az Unió kétoldalú textilmegállapodást, jegyzőkönyvet vagy más megállapodást kötött, valamint olyan textiltermékekre vonatkozóan, amelyek tekintetében az Unió a termékbehozatal tendenciáinak nyomon követése érdekében felügyeleti rendszert vezetett be, vagy különleges védintézkedéseket alkalmaz.

(2)

Az 1541/98/EK rendelet elfogadása óta több jelentős változás is bekövetkezett. Az Unió által a Kombinált Nómenklatúra XI. áruosztályába tartozó textiltermékek esetében alkalmazott behozatali intézkedések száma és hatása fokozatosan csökkent, és azok mára a Kombinált Nómenklatúra érintett vámtarifaszámai és az érintett országok tekintetében egyaránt maradványnak tekinthetők.

(3)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (3) 26. cikke értelmében a vámhatóságok, kétség esetén, további származási igazolást kérhetnek.

(4)

Az egységes vámokmány kitöltésekor, amelyet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (4) 37. mellékletében található, az egységes vámokmány használatáról szóló útmutató szerint kell elvégezni, a 34. rovatba minden esetben be kell írni a behozott termékek származási országát. Ezt az adatot a rendes ellenőrzési eljárások keretében ellenőrzik, amelynek során lehetőség van arra, hogy a vámhatóságok adott esetben, eseti alapon, további igazolást kérjenek.

(5)

A további származási igazolás rendszeres bemutatásával kapcsolatos kötelezettség az (1) preambulumbekezdésben említett textiltermékek esetében ma már aránytalan ahhoz a céljához képest, hogy egyes olyan behozatali intézkedéseket egészítsen ki, amelyek már maguk is gyakorlatilag használaton kívül vannak. E kötelezettség tehát szükségtelen terhet ró a gazdasági szereplőkre.

(6)

Tekintettel arra, hogy az érintett textiltermékek behozatalára már nem vonatkoznak korlátozások, és a vámhatóságok kiegészítő információkat kérhetnek a (4) preambulumbekezdésben említettek szerint, nevezetesen a behozott termékek eredetére vonatkozó kétség esetén, a továbbiakban nincs szükség az 1541/98/EK rendeletben előírt kiegészítő adminisztratív követelmények fenntartására.

(7)

Az 1541/98/EK rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(8)

A 3030/93/EGK tanácsi rendeletet, (5) amely szerint bizonyos esetekben elfogadható az 1541/98/EK rendeletnek megfelelő származási igazolás, a fentiekkel összhangban módosítani szükséges,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1541/98/EK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

A 3030/93/EGK rendelet 1. cikke (6) bekezdésének első albekezdésében a második mondatot el kell hagyni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2011. szeptember 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Az Európai Parlament 2011. június 7-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2011. július 27-i határozata.

(2)  HL L 202., 1998.7.18., 11. o.

(3)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(4)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(5)  HL L 275., 1993.11.8., 1. o.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

4.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 259/7


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. május 17.)

a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2011/634/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (3) és (4) bekezdésére, összefüggésben a 218. cikk (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának égisze alatt létrehozott tárgyalókonferencia 2010. június 25-én jóváhagyta a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szövegét.

(2)

A megállapodás felváltja a 2012. szeptember 30-ig meghosszabbított, 2001. évi nemzetközi kakaómegállapodást (a továbbiakban: 2001. évi megállapodás). Az Unió részese a 2001. évi megállapodásnak, és ezért érdekében áll az azt felváltó megállapodás aláírása és megkötése.

(3)

A megállapodás 2010. október 1-jétől2012. szeptember 30-ig áll nyitva aláírásra, és a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratokat ugyanezen időtartam alatt lehet letétbe helyezni.

(4)

A megállapodás célkitűzései a közös kereskedelempolitika keretei alá tartoznak.

(5)

A megállapodást alá kell írni és ideiglenesen alkalmazni kell, figyelemmel a megkötésére vonatkozó eljárások befejezésére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács az Európai Unió nevében engedélyezi a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodás (a továbbiakban: megállapodás) aláírását, figyelemmel az említett megállapodás megkötésére.

A megállapodás szövege e határozat mellékletében található.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodás Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A megállapodás kölcsönösségi alapon ideiglenesen alkalmazandó (1) addig, amíg le nem zárulnak a megkötésére vonatkozó eljárások.

4. cikk

Az Unió az 56. cikk szerint értesíti az Egyesült Nemzetek Főtitkárságát a megállapodás ideiglenes alkalmazásának szándékáról.

5. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

FAZEKAS S.


(1)  Az időpontot, amitől kezdve a megállapodás ideiglenesen alkalmazásra kerül, a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


FORDÍTÁS

2010. ÉVI NEMZETKÖZI KAKAÓMEGÁLLAPODÁS

PREAMBULUM

E MEGÁLLAPODÁS SZERZŐDŐ FELEI,

a)

ELISMERVE a kakaóágazat hozzájárulását a szegénység csökkentéséhez, valamint a nemzetközi szinten megállapított fejlesztési célkitűzések, nevezetesen a millenniumi fejlesztési célok megvalósításához;

b)

ELISMERVE a kakaó és a kakaókereskedelem fontosságát a fejlődő országok gazdasága szempontjából, valamint ezen országok népességének jövedelemforrásaként betöltött szerepét, továbbá elismerve a kakaókereskedelem alapvető fontosságú hozzájárulását ezen országok exportbevételeihez, valamint gazdasági és társadalmi fejlesztési programjaik megvalósításához;

c)

ELISMERVE a kakaóágazat fontosságát emberek millióinak megélhetése szempontjából, különösen a fejlődő országokban, ahol a kistermelők közvetlen jövedelmének fő forrása a kakaótermelés;

d)

ELISMERVE, hogy a kakaóval kapcsolatos kérdések terén folytatott szoros nemzetközi együttműködés, valamint a kakaó értékláncának valamennyi szereplője közötti állandó párbeszéd hozzájárulhat a világméretű kakaógazdaság fenntartható fejlődéséhez;

e)

ELISMERVE a kakaóexportáló országok és a kakaóimportáló országok közötti stratégiai partnerség fontosságát a fenntartható kakaógazdaság megteremtése szempontjából;

f)

ELISMERVE a nemzetközi kakaópiac átláthatóságának szükségességét, ami a termelők és a fogyasztók kölcsönös érdeke;

g)

ELISMERVE a megelőző, 1972., 1975., 1980., 1986., 1993. és 2001. évi nemzetközi kakaómegállapodások hozzájárulását a világszintű kakaógazdaság fejlődéséhez;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I.   FEJEZET

CÉLKITŰZÉSEK

1. cikk

Célkitűzések

A világszintű kakaóágazat erősítését, fenntartható fejlődésének elősegítését, valamint az összes érintett előnyeinek növelését szem előtt tartva e hetedik nemzetközi kakaómegállapodás célkitűzései a következők:

a)

a nemzetközi együttműködés előmozdítása a világ kakaógazdaságában;

b)

megfelelő keretek létrehozása a kormányok között és a magánszektorral a kakaóval kapcsolatos összes kérdésről folytatott viták számára;

c)

hozzájárulás a tagországok nemzeti kakaógazdaságának erősítéséhez különösen az érintett intézményekhez finanszírozás és végrehajtás céljából benyújtandó, megfelelő projektek előkészítésén, fejlesztésén és értékelésén keresztül, valamint finanszírozás keresése olyan projektekhez, amelyek a tagországok és a világ kakaógazdaságának hasznára válnak;

d)

törekvés igazságos árak kialakítására, amelyek megfelelő bevételeket biztosítanak a kakaóértéklánc termelői és fogyasztói számára, valamint hozzájárulás a világ kakaógazdaságának kiegyensúlyozott fejlődéséhez az összes tag érdekét szem előtt tartva;

e)

gazdasági, szociális és környezeti értelemben fenntartható kakaógazdaság előmozdítása;

f)

a kutatás, valamint az eredmények alkalmazásának ösztönzése képzési és információs programok segítségével, amelyek lehetővé teszik a kakaóval kapcsolatos technológiák átadását a tagok részére;

g)

az átláthatóság ösztönzése a világ kakaógazdaságában, különösen a kakaókereskedelemre vonatkozó statisztikai adatok gyűjtésével, elemzésével és közreadásával, valamint megfelelő tanulmányok elkészítésével; a kereskedelmi akadályok lebontásának ösztönzése;

h)

a csokoládé- és kakaóalapú termékek fogyasztásának ösztönzése és bátorítása a kakaó iránti kereslet növelése érdekében, többek közt a kakaó pozitív tulajdonságainak ismertetésével, egészségünkre gyakorolt kedvező hatásait is ide értve, szoros együttműködésben a magánszektorral;

i)

a tagok ösztönzése a kakaó minőségének javítására, valamint a kakaóágazatban alkalmazandó élelmiszer-biztonsági eljárások kidolgozására;

j)

a tagok ösztönzése arra, hogy olyan stratégiákat fejlesszenek ki és alkalmazzanak, amelyek lehetővé teszik a helyi közösségek és a kistermelők kapacitásainak erősítését annak érdekében, hogy haszonra tehessenek szert a kakaótermelésből, hozzájárulva ezzel a szegénység csökkentéséhez;

k)

az információk elérhetőségének javítása azokról a pénzügyi eszközökről és szolgáltatásokról, amelyek segíthetik a kakaótermelőket, nevezetesen a hitelekhez való hozzáférésről és a kockázatkezelési módszerekről.

II.   FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

2. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

1.   „kakaó”: a kakaóbab és kakaótermékek;

2.   „nemes kakaó”: olyan kakaó, amit különleges íz és szín jellemez, és e megállapodás C. mellékletében megjelölt országokban állítják elő;

3.   „kakaótermékek”: kizárólag kakaóbabból készült termékek, mint például a kakaómassza/-lé, a kakaóvaj, a cukrozatlan kakaópor, a kakaópogácsa és a zúzott kakaóbab;

4.   „csokoládé és csokoládétermékek”: a Codex Alimentarius csokoládéra és csokoládétermékekre vonatkozó előírásai szerint kakaóbabból készült termékek;

5.   „kakaóbabkészletek”: a kakaóév utolsó napján (szeptember 30.) számba vehető összes száraz kakaóbab, a tárolás helyétől, a tulajdonostól és a felhasználás tervezett céljától függetlenül;

6.   „kakaóév”: október 1-jétől szeptember 30-ig tartó 12 hónapos időszak;

7.   „szervezet”: az 3. cikkben említett Nemzetközi Kakaószervezet (ICCO);

8.   „tanács”: a 6. cikkben említett Nemzetközi Kakaótanács;

9.   „szerződő fél”: a 4. cikk rendelkezéseinek megfelelően olyan kormány, az Európai Unió vagy kormányközi szervezet, amely e megállapodást ideiglenesen vagy véglegesen magára nézve kötelezőnek ismerte el;

10.   „tag”: a fentiekben meghatározottak szerinti szerződő fél;

11.   „importáló ország” vagy „importáló tag”: olyan ország, illetve tag, amelynek kakaóbabban kifejezett kakaóbehozatala meghaladja kivitelét;

12.   „exportáló ország” vagy „exportáló tag”: olyan ország, illetve tag, amelynek kakaóbabban kifejezett kakaókivitele meghaladja behozatalát. Az a kakaótermelő ország azonban, amelynek kakaóbabban kifejezett kakaóbehozatala meghaladja kivitelét, de termelése meghaladja a behozatalát, vagy amelynek termelése meghaladja látszólagos belső kakaófogyasztását (1), választása szerint exportáló tag is lehet;

13.   „kakaókivitel”: minden olyan kakaó, amely elhagyja egy ország vámterületét és „kakaóbehozatal”: minden olyan kakaó, amely belép egy ország vámterületére; feltéve, hogy e meghatározások alkalmazásában a vámterület az egynél több vámterületből álló tagok esetében a tag összevont vámterületeit jelenti;

14.   „fenntartható kakaógazdaság”: olyan integrált értéklánc, amelyben az összes résztvevő megfelelő szakpolitikákat alakít ki és ösztönöz olyan termelési, feldolgozási és fogyasztási szint elérése céljából, amely gazdaságilag életképes, tekintettel van a környezetre és szociálisan felelősségteljes, figyelembe veszi a jelenlegi és jövőbeni generációk érdekeit, és valamennyi érintett, különösen a kistermelők számára javítja a kakaóértéklánc termelékenységét és jövedelmezőségét;

15.   „magánszektor”: az összes olyan magántulajdonú gazdálkodó egység, amely fő tevékenységét a kakaóágazatban végzi. Ide tartoznak a mezőgazdasági termelők, a kereskedők, a feldolgozók, a gyártók és a kutatóintézetek is. E megállapodás keretén belül a magánszektorba tartoznak még azok az állami vállalatok, szervezetek és intézmények, amelyek olyan szerepet töltenek be, amit más országokban a magánszektor alanyai végeznek;

16.   „indikatív ár”: a kakaó nemzetközi árának az e megállapodás céljából használt és a 33. cikk rendelkezéseivel összhangban kiszámított irányadó mutatója;

17.   „különleges lehívási jog (SDR)”: a Nemzetközi Valutaalap különleges lehívási joga;

18.   „tonna”: 1 000 kilogramm vagy 2 204,6 font tömeg, a font pedig 453,597 gramm;

19.   „megosztott egyszerű többségi szavazás”: az exportáló tagok által leadott szavazatok többsége és az importáló tagok által leadott szavazatok többsége, amit külön-külön számítanak;

20.   „minősített szavazás”: az exportáló tagok által leadott szavazatok kétharmada és az importáló tagok által leadott szavazatok kétharmada, külön-külön számítva, azzal a feltétellel, hogy legalább öt exportáló tag és az importáló tagok többsége jelen van;

21.   „hatálybalépés”: eltérő rendelkezés hiányában az az időpont, amikor ez a megállapodás ideiglenesen vagy véglegesen először hatályba lép.

III.   FEJEZET

A NEMZETKÖZI KAKAÓSZERVEZET

3. cikk

A Nemzetközi Kakaószervezet székhelye és szervezeti felépítése

(1)   Az 1972. évi nemzetközi kakaómegállapodással létrehozott Nemzetközi Kakaószervezet (ICCO) továbbra is fennmarad; a szervezet biztosítja e megállapodás rendelkezéseinek végrehajtását és a megállapodás alkalmazását.

(2)   A szervezet központjának mindig egy tagország területén kell lennie.

(3)   A szervezet székhelye Londonban van, ha a tanács másképp nem határoz.

(4)   A szervezet a következőkön keresztül fejti ki tevékenységét:

a)

a szervezet legfőbb hatósága a Nemzetközi Kakaótanács;

b)

a tanácsnak alárendelt szervek az igazgatási és pénzügyi bizottság, a gazdasági bizottság, a világ kakaógazdaságával foglalkozó tanácsadó bizottság és a tanács által létrehozott bármely más bizottság; és

c)

a titkárság.

4. cikk

A szervezet tagjai

(1)   A szerződő felek mindegyike a szervezet tagja.

(2)   A szervezetben kétfajta tagság létezik; ezek a következők:

a)

az exportáló tagok; és

b)

az importáló tagok.

(3)   A tagok a tanács által meghatározott feltételek szerint kategóriát válthatnak.

(4)   A tanácsnak és a letéteményesnek tett megfelelő bejelentés útján két vagy több szerződő fél nyilatkozhat arról, hogy tagcsoportként vesz részt a szervezetben; ez a bejelentés az érintett szerződő felek által meghatározott napon és a tanács által elfogadott feltételekkel lép hatályba.

(5)   E megállapodásban a „kormányra” vagy „kormányokra” történő hivatkozás úgy értendő, mint ami tartalmazza az Európai Uniót és bármely, a nemzetközi megállapodások egyeztetése, elfogadása és alkalmazása, különösen a nyersanyag-megállapodások tekintetében hasonló hatáskörrel rendelkező kormányközi szervezetet. Ennek megfelelően e megállapodásban aláírásra, megerősítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra, illetve ideiglenes alkalmazásról szóló értesítésre vagy csatlakozásra történő bármely utalás az ilyen kormányközi szervezetek esetében úgy értendő, hogy az vonatkozik az ilyen kormányközi szervezetek általi aláírásra, megerősítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra, valamint ideiglenes alkalmazásról szóló értesítésre vagy csatlakozásra is.

(6)   A hatáskörükbe tartózó ügyekről történő szavazás esetén, az ilyen kormányközi szervezetek annyi szavazatot adnak le, amelyek száma megegyezik a 10. cikkel összhangban a tagállamaiknak adható összes szavazat számával. Ilyen esetekben, a kormányközi szervezetek tagállamai nem gyakorolják egyéni szavazati jogukat.

5. cikk

Kiváltságok és mentességek

(1)   A szervezet jogi személy. Mindenekelőtt szerződéskötésre, ingó és ingatlan vagyon szerzésére és elidegenítésére, valamint bírósági eljárások megindítására irányuló jogképességgel rendelkezik.

(2)   A szervezet, ügyvezető igazgatója, személyzete és szakértői, valamint a tagoknak feladataik ellátása céljából a fogadó kormány területén tartózkodó képviselői státusát, kiváltságait és mentességeit a fogadó kormány és a Nemzetközi Kakaószervezet közötti székhely-megállapodás szabályozza.

(3)   Az e cikk (2) bekezdésében említett székhely-megállapodás független e megállapodástól. Mindazonáltal megszűnik:

a)

az említett székhely-megállapodásban rögzített rendelkezések szerint;

b)

ha a szervezet székhelye elköltözik a fogadó kormány országából; vagy

c)

ha a szervezet megszűnik.

(4)   A szervezet a tanács által jóváhagyandó megállapodásokat köthet egy vagy több taggal az e megállapodás megfelelő működéséhez szükséges kiváltságokra és mentességekre vonatkozóan.

IV.   FEJEZET

A NEMZETKÖZI KAKAÓTANÁCS

6. cikk

A Nemzetközi Kakaótanács összetétele

(1)   A Nemzetközi Kakaótanácsot a szervezet összes tagja alkotja.

(2)   A tanács ülésein minden tagot megfelelően akkreditált képviselői képviselnek.

7. cikk

A tanács hatásköre és feladatai

(1)   A tanács gyakorolja mindazokat a hatásköröket, és látja el mindazokat a feladatokat, illetve gondoskodik mindazon feladatok ellátásáról, amelyek e megállapodás kifejezett rendelkezéseinek végrehajtásához szükségesek.

(2)   A tanács nem jogosult – és nem is tekintik úgy, mint amely meghatalmazást kapott volna a tagoktól – az e megállapodás hatályán kívül eső kötelezettségek vállalására; és különösen nem jogosult kölcsön felvételére. Szerződéskötési képessége gyakorlása során a tanács minden szerződésébe belefoglalja e rendelkezés és a 23. cikk feltételeit úgy, hogy felhívja azokra a többi szerződő fél figyelmét; de az ilyen feltételek belefoglalásának hiánya nem eredményezi azt, hogy az ilyen szerződések érvénytelenek, vagy hogy azokat a tanács hatáskörét túllépve kötötte meg.

(3)   A tanács olyan előírásokat fogad el, amelyek e megállapodás rendelkezéseinek végrehajtásához szükségesek és azokkal összeegyeztethetőek, beleértve saját és bizottságainak eljárási szabályzatát, valamint a szervezet pénzügyi és személyzeti szabályzatát. A tanács eljárási szabályzatában olyan eljárást is előírhat, amellyel egyes kérdésekről ülés nélkül is határozhat.

(4)   A tanács megőrzi az e megállapodás szerinti feladatainak teljesítéséhez szükséges, valamint az általa helyénvalónak tartott egyéb nyilvántartásokat.

(5)   A tanács adott esetben munkacsoportokat hozhat létre, amelyek feladatai ellátásában segítik.

8. cikk

A tanács elnöke és alelnöke

(1)   A tanács minden kakaóévre elnököt és alelnököt választ, akik fizetésüket nem a szervezettől kapják.

(2)   Az elnököt és az alelnököt egyaránt választással jelölik ki az exportáló tagok képviselői vagy az importáló tagok képviselői közül. E tisztségek minden kakaóévben váltakoznak a két kategória között.

(3)   Az elnök és az alelnök együttes, ideiglenes távolléte esetén, vagy egyikük vagy kettejük tartós távolléte esetén, a tanács új tisztviselőket választhat – szükség szerint – ideiglenes vagy állandó alapon, az exportáló tagok képviselői közül vagy az importáló tagok képviselői közül.

(4)   Sem az elnök, sem a tanács ülésein elnöklő más tisztviselő nem szavaz. Saját delegációjának egy tagja gyakorolhatja az általa képviselt tag szavazati jogát.

9. cikk

A tanács ülésszakai

(1)   Általános szabályként a tanács a kakaóév mindkét felében egy rendes ülésszakot tart.

(2)   A tanács rendkívüli ülést hív össze saját határozata alapján, illetve ha ezt az alábbiak kérik:

a)

bármely öt tag;

b)

legalább két olyan tag, akik együttesen legalább 200 szavazattal rendelkeznek;

c)

az ügyvezető igazgató, a 22. és a 59. cikk céljából.

(3)   A tanács ülésszakairól legalább 30 naptári nappal előre értesítést küldenek, a sürgős esetek kivételével, amikor az értesítést legalább 15 nappal az ülést megelőzően kell megküldeni.

(4)   Az üléseket rendesen a szervezet székhelyén tartják, hacsak a tanács másképp nem határoz. Ha – bármely tag meghívására – a tanács úgy dönt, hogy a szervezet székhelyétől eltérő helyszínen ülésezik, a szervezet igazgatási szabályainak megfelelően a felmerülő többletköltségeket a meghívó tag viseli.

10. cikk

Szavazatok

(1)   Az exportáló tagok együtt ezer szavazattal rendelkeznek és az importáló tagok együtt szintén ezer szavazattal rendelkeznek. E szavazatok az egyes kategóriák tagjai – azaz az exportáló, illetve az importáló tagok – között oszlanak meg, e cikk következő bekezdéseinek megfelelően.

(2)   Az exportáló tagok szavazatai minden egyes kakaóévben a következőképpen oszlanak meg: minden egyes exportáló tag öt alapszavazattal rendelkezik. A fennmaradó szavazatokat az összes exportáló tag között osztják szét, az előző három kakaóévben általuk exportált kakaó átlagos mennyiségének arányában, a szervezet által a Negyedéves Kakaóstatisztikai Értesítő legfrissebb számában közzétett adatok alapján. Ebből a célból a kivitelt a kakaóbab nettó kivitelének és a – 34. cikkben meghatározott átváltási együtthatók alapján kakaóbab-egyenértékre átváltott – kakaótermékek nettó kivitelének összege alapján számítják ki.

(3)   Az importáló tagok szavazatait minden egyes kakaóévben az előző három kakaóévben általuk importált kakaó átlagos mennyiségének arányában, a szervezet által a Negyedéves Kakaóstatisztikai Értesítő legfrissebb számában közzétett adatok alapján osztják szét. Ebből a célból a behozatalt a kakaóbab nettó kivitelének és a – 34. cikkben meghatározott átváltási együtthatók alapján kakaóbab-egyenértékre átváltott – kakaótermékek bruttó behozatalának összege alapján számítják ki. Egy tagország sem kap ötnél kevesebb szavazatot. Következésképpen a minimálisnál több szavazattal rendelkező tagországok szavazatait újraosztják a minimálisnál kevesebb szavazattal rendelkező tagországok között.

(4)   Ha – bármely okból – nehézségek merülnének fel a szavazatok e cikk (2) és (3) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban történő kiszámításának alapjául szolgáló statisztikai adatok meghatározásában vagy frissítésében, a tanács a szavazatok kiszámítására vonatkozóan ettől eltérő statisztikai alapról határozhat.

(5)   Egy tag sem rendelkezhet 400-nál több szavazattal, kivéve a 4. cikk (4) és (5) bekezdésében említetteket. Ha a jelen cikk (2), (3) és (4) bekezdése alapján elvégzett számítások ennél nagyobb számot eredményeznek, az ilyen szavazatokat a fenti bekezdések alapján újra elosztják a többi tag között.

(6)   Amennyiben a szervezet tagságának összetétele megváltozik, vagy ha egy tag szavazati jogát – e megállapodás bármely rendelkezése értelmében – felfüggesztik vagy visszaállítják, a tanács e cikkel összhangban intézkedik a szavazatok újraelosztásáról. Az Európai Unió vagy bármely, 4. cikk szerinti kormányközi szervezet egy tagként kap szavazatokat e cikk (2) vagy (3) bekezdése szerinti eljárás alapján.

(7)   Töredékszavazat nincs.

11. cikk

A tanács szavazási eljárása

(1)   Minden tag az őt megillető számú szavazattal rendelkezik; a szavazatok nem oszthatók meg. A tagok akkor azonban leadhatnak saját szavazataiktól eltérő szavazatot, ha azok leadására e cikk (2) bekezdése alapján kaptak felhatalmazást.

(2)   A tanács elnökének benyújtott írásos értesítés alapján, bármely exportáló tag meghatalmazhat egy másik exportáló tagot, és bármely importáló tag meghatalmazhat egy másik importáló tagot, hogy – a tanács bármelyik ülésén – érdekeit képviselje, és szavazatait leadja. Ebben az esetben nem alkalmazandók a 10. cikk (5) bekezdésében előírt korlátozások.

(3)   A meghatalmazó tag szavazatainak leadására meghatalmazott tag – a 10. cikk értelmében – az ilyen szavazatokat a meghatalmazó tag utasításaival összhangban adja le.

12. cikk

A tanács határozatai

(1)   A tanács arra törekszik, hogy valamennyi határozatát és ajánlását egyhangúlag hozza meg. Amennyiben nem érhető el egyhangúság, a tanács határozatait és ajánlásait minősített szavazással hozza meg a következő eljárásnak megfelelően:

a)

ha a javaslat nem kap többséget a minősített szavazás során, mert több mint három exportáló tag vagy több mint három importáló tag ellene szavazott, a javaslat visszautasítottnak tekintendő;

b)

ha a javaslat nem kap többséget a minősített szavazás során, mert legfeljebb három exportáló tag vagy legfeljebb három importáló tag ellene szavazott, a javaslatot negyvennyolc órán belül újra szavazásra kell bocsátani; és

c)

ha a javaslat még ekkor sem kap többséget a minősített szavazás során, a javaslat visszautasítottnak tekintendő.

(2)   A tanács határozataihoz vagy ajánlásaihoz szükséges szavazatok számának meghatározásánál a tartózkodó tagok szavazatait nem veszik számításba.

(3)   A tagok kötelezik magukat arra, hogy e megállapodás rendelkezéseinek értelmében a tanács határozatait kötelező érvényűnek tekintik.

13. cikk

Más szervezetekkel való együttműködés

(1)   A tanács minden megfelelő intézkedést megtesz az Egyesült Nemzetek Szervezetével és annak szerveivel – különösen az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájával, valamint Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével, és szükség szerint az ENSZ más szakosított intézményeivel és kormányközi szervezetekkel – való konzultáció és együttműködés érdekében.

(2)   A tanács – szem előtt tartva az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának különleges szerepét a nemzetközi nyersanyag-kereskedelemben – adott esetben folyamatosan tájékoztatja a szervezetet tevékenységéről és munkaprogramjairól.

(3)   A tanács ezenkívül megtehet bármilyen, a kakaótermelők, -kereskedők és -gyártók nemzetközi szervezeteivel való hatékony kapcsolat fenntartásához szükséges intézkedést.

(4)   A tanács arra törekszik, hogy a kakaótermelésre és -fogyasztásra vonatkozó politikát érintő munkájába bevonja a világ kakaógazdaságában érdekelt nemzetközi pénzügyi szervezeteket és más feleket.

(5)   A tanács dönthet úgy, hogy együttműködik a kakaó kérdésében kompetens szakértőkkel.

14. cikk

Megfigyelők meghívása és fogadása

(1)   A tanács meghívhat bármely tagsággal nem rendelkező államot, hogy ülésein megfigyelőként részt vegyen.

(2)   A tanács ezen kívül meghívhatja a 13. cikkben említett bármely szervezetet, hogy ülésein megfigyelőként részt vegyen.

(3)   A tanács megfigyelői minőségben meghívhat olyan nem kormányzati szervezeteket is, amelyek a kakaóágazat területén szakértőnek számítanak.

(4)   A tanács minden ülésével kapcsolatban eseti alapon határoz a megfigyelők, köztük a kakaóágazat területén szakértőnek számító nem kormányzati szervezetek részvételéről, a szervezet igazgatási szabályzatában rögzített feltételeknek megfelelően.

15. cikk

Határozatképesség

(1)   A tanács ülésszakának nyitó ülése akkor határozatképes, ha legalább öt exportáló tag és az importáló tagok többsége jelen van, feltéve, hogy e tagok az egyes kategóriákba tartozó tagok összes szavazatának legalább kétharmadát képviselik.

(2)   Amennyiben az e cikk (1) bekezdése értelmében az ülésszak nyitóülésére kijelölt napon az ülés nem határozatképes, akkor a nyitóülés határozatképesnek tekintendő a második napon és az ülésszak fennmaradó részében, ha az egyes kategóriákban a szavazatok egyszerű többségével rendelkező exportáló és importáló tagok jelen vannak.

(3)   Az ülésszakok nyitóülését követő ülések határozatképességének feltételei – e cikk (1) bekezdése alapján – a jelen cikk (2) bekezdésében előírtak.

(4)   A 11. cikk (2) bekezdése szerinti képviselt tagot jelen lévőnek kell tekinteni.

V.   FEJEZET

A SZERVEZET TITKÁRSÁGA

16. cikk

A szervezet ügyvezető igazgatója és személyi állománya

(1)   A titkárságot az ügyvezető igazgató és a személyi állomány alkotja.

(2)   Az ügyvezető igazgatót a tanács nevezi ki, a megállapodás és esetleges meghosszabbításai időtartamánál nem hosszabb időszakra. A jelöltek kiválasztására és az ügyvezető igazgató kinevezésének feltételeire vonatkozó szabályokat a tanács állapítja meg.

(3)   Az ügyvezető igazgató a szervezet legmagasabb rangú tisztviselője, aki felelősséggel tartozik a tanácsnak e megállapodásnak a tanács határozataival összhangban történő kezeléséért és működéséért.

(4)   A szervezet személyi állománya az ügyvezető igazgatónak tartozik felelősséggel.

(5)   A személyi állományt az ügyvezető igazgató nevezi ki, a tanács által megállapított szabályokkal összhangban. Az ilyen szabályok megállapításakor a tanács figyelembe veszi a hasonló kormányközi szervezetek személyi állományára vonatkozó szabályokat. Az tisztviselőket – amennyire lehetséges – az exportáló és az importáló tagok állampolgárai közül választják ki.

(6)   Sem az ügyvezető igazgatónak, sem a személyi állománynak nem lehet semmiféle pénzügyi érdekeltsége a kakaóiparban, a kakaókereskedelemben, a kakaószállításban vagy a kakaó reklámozásában.

(7)   Feladataik ellátása során az ügyvezető igazgató és a személyi állomány nem kérhet és nem is kaphat utasításokat a tagoktól vagy a szervezeten kívüli hatóságtól. Tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, amely hatással lehet a kizárólag a szervezetnek felelős nemzetközi tisztviselőként betöltött pozíciójukra. Minden tag vállalja, hogy tiszteletben tartja az ügyvezető igazgató és a személyi állomány kötelezettségeinek kizárólagosan nemzetközi jellegét, és nem próbálja őket befolyásolni feladataik ellátásában.

(8)   Sem az ügyvezető igazgató, sem a személyi állomány nem szolgáltat ki információkat e megállapodás működésére vagy kezelésére vonatkozóan, kivéve, ha a tanács erre felhatalmazza őket, vagy ha ez a megállapodás szerinti feladataik megfelelő ellátásához szükséges.

17. cikk

Munkaprogram

(1)   A megállapodás hatálybalépését követő első tanácsülés alkalmával az ügyvezető igazgató ötéves stratégiai tervet terjeszt a tanács elé vizsgálat és jóváhagyás céljából. Az ötéves stratégiai terv lejárata előtt egy évvel az ügyvezető igazgató új ötéves stratégiai programtervezetet terjeszt a tanács elé.

(2)   A kakaóév utolsó ülésén a tanács a gazdasági bizottság ajánlása alapján elfogadja a szervezetnek az ügyvezető igazgató által a következő évre összeállított munkaprogramját. A munkaprogram azokat a projekteket, kezdeményezéseket és tevékenységeket tartalmazza, amelyeket a szervezetnek végre kell hajtania. A munkaprogramot az ügyvezető igazgató hajtja végre.

(3)   A kakaóév utolsó ülésén a gazdasági bizottság az ügyvezető igazgató jelentése alapján értékeli az aktuális éves munkaprogram végrehajtását. A gazdasági bizottság megállapításairól jelentést tesz a tanácsnak.

18. cikk

Éves jelentés

A tanács éves jelentést tesz közzé.

VI.   FEJEZET

AZ IGAZGATÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

19. cikk

Az igazgatási és pénzügyi bizottság létrehozása

(1)   Létrejön az igazgatási és pénzügyi bizottság, amely a következőkért felelős:

a)

az ügyvezető igazgató által benyújtott költségvetés-tervezet alapján az igazgatási költségvetés tervezetének kidolgozása és benyújtása a tanácsnak;

b)

a tanács által ráruházott egyéb igazgatási és pénzügyi feladatok ellátása, köztük a bevételek és kiadások nyomon követése, valamint a szervezet igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

(2)   Az igazgatási és pénzügyi bizottság ajánlásokat nyújt be a tanácsnak a fent említett kérdésekben.

(3)   A tanács állapítja meg az igazgatási és pénzügyi bizottság szabályzatát.

20. cikk

Az igazgatási és pénzügyi bizottság összetétele

(1)   Az igazgatási és pénzügyi bizottság hat rotációs alapon változó exportáló tagból és hat importáló tagból áll.

(2)   Az igazgatási és pénzügyi bizottságban képviselt minden egyes tag kinevez egy képviselőt és, ha úgy kívánja, egy vagy több póttagot is. Valamennyi kategória tagjait a tanács választja, a szavazatok 10. cikkben rögzített elosztása alapján. Mandátumuk két évre szól, amely megújítható.

(3)   Az igazgatási és pénzügyi bizottság képviselői közül megválasztja elnökét és alelnökét, két évre. Az elnök és az alelnök tisztségét felváltva töltik be az exportáló tagok és az importáló tagok.

21. cikk

Az igazgatási és pénzügyi bizottság ülései

(1)   Az igazgatási és pénzügyi bizottság ülésein megfigyelőként a szervezet összes többi tagja részt vehet.

(2)   Az igazgatási és pénzügyi bizottság üléseit rendesen a szervezet székhelyén tartják, hacsak a bizottság másképp nem határoz. Ha – bármely tag meghívására – az igazgatási és pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy a szervezet székhelyétől eltérő helyszínen ülésezik, a szervezet igazgatási szabályainak megfelelően a felmerülő többletköltségeket a meghívó tag viseli.

(3)   Az igazgatási és pénzügyi bizottság rendesen évente kétszer ülésezik, és munkájáról jelentést nyújt be a tanácsnak.

VII.   FEJEZET

PÉNZÜGYEK

22. cikk

Pénzügyek

(1)   E megállapodás kezelésére igazgatási számlát tartanak fenn. A megállapodás kezeléséhez szükséges költségeket az igazgatási számlán vezetik, amelyre a tagok a – 24. cikkel összhangban elvégzett értékelés alapján kiszámított – éves hozzájárulást befizetik. Amennyiben azonban egy tag egyedi szolgáltatásokat igényel, a tanács határozhat a kérés teljesítése mellett, és a tagot felkéri ezek kifizetésére.

(2)   A tanács elkülönített számlákat hozhat létre az e megállapodás célkitűzéseivel összhangban álló külön célokra. E számlák finanszírozása a tagok és más testületek önkéntes hozzájárulásaival történik.

(3)   A szervezet pénzügyi éve megegyezik a kakaóévvel.

(4)   A tanács, az igazgatási és pénzügyi bizottság, a gazdasági bizottság, valamint a tanács, az igazgatási és pénzügyi bizottság és a gazdasági bizottság minden más bizottsága delegációinak költségeit az érintett tagok viselik.

(5)   Ha a szervezet pénzügyi helyzete olyan, vagy valószínűleg olyan, hogy nem tudja megfelelően finanszírozni a kakaóév fennmaradó részét, az ügyvezető igazgató 15 napon belül összehívja a tanács rendkívüli ülésszakát, kivéve, ha – a tervek szerint – a tanács egyébként is összeül 30 naptári napon belül.

23. cikk

A tagok elszámoltathatósága

A tagok elszámoltathatósága a tanáccsal és a többi taggal szemben az e megállapodásban kifejezetten meghatározott hozzájárulásokkal kapcsolatos kötelezettségeikre korlátozódik. A tanáccsal kapcsolatba kerülő harmadik feleket úgy tekintik, mint amelyekkel ismertették az e megállapodásnak a tanács hatáskörére és a tagok kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseit, különösen a 7. cikk (2) bekezdését és e cikk első mondatát.

24. cikk

Az igazgatási költségvetés elfogadása és a hozzájárulások mértékének megállapítása

(1)   A tanács minden pénzügyi év második felében jóváhagyja a szervezet következő pénzügyi évre szóló igazgatási költségvetést, és megállapítja az egyes tagok e költségvetéshez történő hozzájárulásának mértékét.

(2)   Az egyes tagok hozzájárulása az adott pénzügyi év igazgatási költségvetéséhez olyan arányban történik, mint amilyen arányban az adott pénzügyi évre vonatkozó igazgatási költségvetés jóváhagyásának időpontjában a tag birtokában lévő szavazatszám az összes tag teljes szavazatszámához aránylik. A hozzájárulások meghatározásakor minden tag szavazatát számításba kell venni, függetlenül a tagok szavazati jogának felfüggesztésétől vagy a szavazatokban emiatt bekövetkező újrafelosztástól.

(3)   Az e megállapodás hatálybalépése után a szervezethez csatlakozó tag kezdeti hozzájárulását a tanács az adott tag számára rendelkezésre bocsátandó szavazatok száma és a folyó pénzügyi év hátralevő időszaka alapján határozza meg, de ezáltal nem változik az adott pénzügyi évre a többi tag hozzájárulása.

(4)   Amennyiben e megállapodás az első teljes pénzügyi év kezdete előtt lép hatályba, a tanács első ülésszakán jóváhagyja az első teljes pénzügyi év kezdetéig tartó időszakra vonatkozó igazgatási költségvetést.

25. cikk

A hozzájárulások befizetése az igazgatási költségvetésbe

(1)   Az egyes pénzügyi években az igazgatási költségvetéshez való hozzájárulás szabadon átváltható pénznemben fizetendő, mentes a devizakorlátozásoktól és az adott pénzügyi év első napján esedékes. A tagok szervezethez történő csatlakozásának pénzügyi évére vonatkozó hozzájárulások a taggá válásuk napján esedékesek.

(2)   A 24. cikk (4) bekezdése értelmében jóváhagyott igazgatási költségvetéshez történő hozzájárulást a megállapítás napjától számított három hónapon belül kell befizetni.

(3)   Ha a pénzügyi év kezdetét követő negyedik hónap végéig, vagy – új tag esetén – három hónappal azt követően, hogy a tanács megállapította hozzájárulásának mértékét, a tag nem fizette be teljes hozzájárulását az igazgatási költségvetésbe, az ügyvezető igazgató felkéri a tagot, hogy hozzájárulását a lehető legrövidebb időn belül fizesse be. Ha az ügyvezető igazgató felkérését követő két hónap elteltével az adott tag még mindig nem fizette be hozzájárulását, a tag szavazati jogát a tanácsban, az igazgatási és pénzügyi bizottságban, valamint a gazdasági bizottságban felfüggesztik mindaddig, amíg hozzájárulásának teljes összegét be nem fizette.

(4)   Azt a tagot, amelynek szavazati jogát az e cikk (3) bekezdése alapján felfüggesztették, nem fosztják meg más jogaitól, és nem mentik fel az e megállapodásból eredő kötelezettségei alól, kivéve, ha a tanács másképp határoz. A tag továbbra is köteles hozzájárulását megfizetni és az e megállapodás szerinti más pénzügyi kötelezettségeit teljesíteni.

(5)   A tanács megvizsgálja mindazon tagok tagságának kérdését, amelyek két évre visszamenőleg fizetési hátralékkal bírnak, és úgy határozhat, hogy az ilyen tag a jövőben nem élvezheti a tagsággal járó jogokat és/vagy többé nem veszik őket figyelembe a költségvetéshez való hozzájárulás céljából. A tag továbbra is felelősséggel tartozik az e megállapodásból fakadó más pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséért. A hátralék kifizetésével a tag visszanyeri a tagsággal járó jogait. A tagok által késve befizetett összegeket először a hátralékra írják jóvá, és csak ez után a folyó pénzügyi évre vonatkozó hozzájárulásokra.

26. cikk

Pénzügyi ellenőrzés és a kimutatások közzététele

(1)   A lehető leghamarabb, de minden pénzügyi év zárását követő hat hónapon belül, a szervezet adott pénzügyi évre vonatkozó számláinak kimutatását és a 22. cikkben említett számláknak a pénzügyi év zárása időpontjában elkészített mérlegét ellenőrzésre bocsátják. Az ellenőrzést elismert független könyvvizsgáló végzi, akit a tanács választ meg minden egyes pénzügyi évre.

(2)   Az elismert, független könyvvizsgáló kinevezésének feltételeit, valamint az ellenőrzés szándékát és céljait a szervezet pénzügyi szabályzatában határozzák meg. A szervezet számláinak ellenőrzött kimutatását és az ellenőrzött mérleget a tanácsnak nyújtják be jóváhagyásra annak következő rendes ülésszakán.

(3)   Az ellenőrzött számlák és a mérleg összefoglalóját közzéteszik.

VIII.   FEJEZET

A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

27. cikk

A gazdasági bizottság létrehozása

(1)   Megalakul a gazdasági bizottság. A gazdasági bizottság a következő feladatokat látja el:

a)

a kakaóval kapcsolatos statisztikák vizsgálata és a kakaó termelésére, a fogyasztására, a készleteire, az őrlésére, nemzetközi kereskedelmére és áraira vonatkozó statisztikák elemzése;

b)

a piaci trendelemzések és a többi olyan tényező vizsgálata, amelyek befolyásolják e trendeket, különös tekintettel a kakaó keresletére és kínálatára, ide értve a kakaóvaj helyettesítő termékei használatának hatását a fogyasztásra és a nemzetközi kakaókereskedelemre;

c)

a termelő és a fogyasztó országok a kakaó és a kakaótermékek piacához való hozzáféréssel kapcsolatos információinak elemzése, ide értve a vámjellegű és nem vámjellegű akadályokra vonatkozó információkat, valamint a tagok által végrehajtott, a kereskedelmi akadályok lebontását ösztönző tevékenységeket is;

d)

a Közös Árualap vagy egyéb donorszervezetek által finanszírozandó projektek vizsgálata és ajánlások megfogalmazása a tanács részére;

e)

a kakaógazdaság fenntartható fejlődésének gazdasági szempontjaival kapcsolatos kérdések vizsgálata;

f)

a szervezet éves munkaprogram-tervezetének vizsgálata, adott esetben az igazgatási és pénzügyi bizottsággal együttműködésben;

g)

a tanács kérésére kakaóval kapcsolatos nemzetközi konferenciák és szemináriumok előkészítése;

h)

a tanács által jóváhagyott bármely más kérdés vizsgálata.

(2)   A gazdasági bizottság ajánlásokat tesz a tanácsnak a fent említett kérdések tekintetében.

(3)   A tanács állapítja meg a gazdasági bizottság szabályzatát.

28. cikk

A gazdasági bizottság összetétele

(1)   A gazdasági bizottság nyitott a szervezet valamennyi tagja előtt.

(2)   A gazdasági bizottság kétéves időszakra elnököt és alelnököt választ. Az elnök és az alelnök tisztségét felváltva töltik be az exportáló tagok és az importáló tagok.

29. cikk

A gazdasági bizottság ülései

(1)   A gazdasági bizottság üléseit rendesen a szervezet székhelyén tartják, hacsak a bizottság másképp nem határoz. Ha – bármely tag meghívására – a gazdasági bizottság úgy dönt, hogy a szervezet székhelyétől eltérő helyszínen ülésezik, a szervezet igazgatási szabályainak megfelelően a felmerülő többletköltségeket a meghívó tag viseli.

(2)   A gazdasági bizottság rendesen évente kétszer találkozik, a tanács üléseivel egy időben. A gazdasági bizottság munkájáról rendszeresen jelentést nyújt be a tanácsnak.

IX.   FEJEZET

A PIAC ÁTLÁTHATÓSÁGA

30. cikk

Információk és a piac átláthatósága

(1)   A szervezet világszintű információs központként működik a kakaóval és a kakaótermékekkel kapcsolatos valamennyi terület statisztikai adatainak és tanulmányainak hatékony gyűjtése, csoportosítása, cseréje és terjesztése céljából. E célból a szervezet:

a)

folyamatosan frissíti a kakaó és a kakaótermékek termelésével, őrlésével, fogyasztásával, kivitelével, újrakivitelével, behozatalával, árával és készleteivel kapcsolatos statisztikai adatokat;

b)

adott esetben bekéri a kakaótermesztésre, -értékesítésre, -szállításra, -feldolgozásra, -hasznosításra és -fogyasztásra vonatkozó technikai információkat.

(2)   A tanács kérheti a tagoktól, hogy szolgáltassanak számára olyan, kakaóval kapcsolatos információkat, amelyeket a tanács működése szempontjából szükségesnek tartanak, ide értve a kormányzati politikákra, az adókra, valamint a kakaóra alkalmazandó nemzeti normákra, jogszabályokra és szabályokra vonatkozó információkat is.

(3)   A piac átláthatóságának javítása céljából a tagok lehetőség szerint és reális határidőn belül a lehető legrészletesebb és legmegbízhatóbb vonatkozó statisztikai adatokról tájékoztatják az ügyvezető igazgatót.

(4)   Ha egy tag a tanács által megkövetelt, a szervezet megfelelő működéséhez szükséges statisztikai adatokat ésszerű időn belül nem bocsátja rendelkezésre vagy az adatszolgáltatás során nehézségekbe ütközik, a tanács az érintett tagot felkérheti, hogy adjon magyarázatot ennek okairól. Ha úgy találják, hogy az ügyben a tagnak segítségre van szüksége, a tanács a fennálló nehézségek leküzdése érdekében szükséges támogató intézkedéseket ajánlhat fel.

(5)   A tanács megfelelő időpontokban – de egy kakaóévben legalább kétszer – közzéteszi a kakaótermelésére és -őrlésre vonatkozó becsült adatokat. A tanács más forrásokból származó vonatkozó információkat is felhasználhat arra, hogy nyomon kövesse a piac alakulását, és értékelje a kakaótermelés és -fogyasztás tényleges és potenciális szintjét. A tanács ugyanakkor nem tehet közzé semmilyen olyan információt, amely esetlegesen hátrányosan befolyásolhatja olyan természetes személyek vagy kereskedelmi vállalkozások tevékenységét, amelyek kakaótermeléssel, -feldolgozással vagy -forgalmazással foglalkoznak.

31. cikk

Készletek

(1)   A világ kakaókészletei mennyisége értékelésének megkönnyítése érdekében a piac nagyobb átláthatóságának biztosítása céljából minden tag minden évben legkésőbb május hónapban információkat szolgáltat az ügyvezető igazgatónak az országában raktározott kakaóbab- és kakaótermék-készletek szintjéről, a 30. cikk (3) bekezdésének megfelelően.

(2)   E feladat elvégzése során az ügyvezető igazgató megteszi a szükséges intézkedéseket a magánszektor aktív együttműködésének biztosítására, miközben az ezen információkhoz kapcsolódó kereskedelmi kérdések bizalmas jellegét teljes mértékben tiszteletben tartja.

(3)   Az ügyvezető igazgató éves jelentést készít a gazdasági bizottságnak a világszerte meglévő kakaóbab- és kakaótermék-készletek szintjéről, a kapott információk alapján.

32. cikk

A kakaó helyettesítő termékei

(1)   A tagok elismerik, hogy a kakaó helyettesítő termékei használatának negatív hatása lehet a kakaófogyasztás növelésére és a fenntartható kakaógazdaság fejlődésére. Erre való tekintettel a tagok teljes mértékben figyelembe veszik az illetékes nemzetközi testületek ajánlásait és határozatait, nevezetesen a Codex Alimentarius rendelkezéseit.

(2)   Az ügyvezető igazgató rendszeres beszámolót készít a gazdasági bizottságnak a helyzet alakulásáról. A gazdasági bizottság e beszámolók alapján értékeli a helyzetet, és – szükség szerint – ajánlásokat tesz a tanácsnak a megfelelő határozatok meghozatalára.

33. cikk

Indikatív ár

(1)   E megállapodás céljából és különösen a kakaópiac fejlődésének nyomon követése érdekében az ügyvezető igazgató kiszámítja és közzéteszi a kakaóbab ICCO szerinti indikatív árát. Az indikatív árat tonnánként USA-dollárban, euróban, font sterlingben és különleges lehívási jogban (SDR) adják meg.

(2)   Az ICCO szerinti indikatív ár a Londoni Nemzetközi Határidős és Opciós Tőzsdén (NYSE Liffe) és a New York Város Kereskedelmi Testületénél (ICE Futures US) a londoni zárás időpontjában a kakaóbab napi árfolyamjegyzéseinek a három legközelebbi aktív, határidős kereskedési hónapra számított átlagával egyezik meg. A londoni árakat USA-dollárra váltják át tonnánként a zárási időpontban érvényes londoni aktuális hat hónapos határidős árfolyam alkalmazásával. A londoni és a New York-i, USA-dollárban megadott átlagárakat átszámítják euróra és font sterlingre a zárás időpontjában érvényes londoni árfolyam alapján, valamint különleges lehívási jogokra (SDR), a Nemzetközi Valutaalap által közzétett megfelelő, napi hivatalos USA-dollár/SDR árfolyamon. Amennyiben e két kakaóbörze közül csak az egyik árfolyama áll rendelkezésre, vagy ha a Londoni Devizatőzsde zárva van, a számítás módját a tanács határozza meg. A következő három hónapos időszakra való áttérés időpontja annak a hónapnak a tizenötödik napja, amely közvetlenül megelőzi a legközelebbi aktív hónapot, amelyben a szerződések lejárnak.

(3)   A tanács határozhat az ICCO szerinti indikatív ár kiszámításának bármely más módjáról, ha úgy ítéli meg, hogy az ilyen más módszer megfelelőbb, mint az e cikkben előírt.

34. cikk

Átváltási együtthatók

(1)   A kakaótermékek kakaóbabban kifejezett egyenértékének meghatározása céljából, az átváltási együtthatók a következők: kakaóvaj: 1,33; kakaópogácsa és kakaópor: 1,18; kakaómassza/-lé és zúzott kakaóbab: 1,25. A tanács szükség esetén úgy határozhat, hogy kakaót tartalmazó más termékek is kakaóterméknek minősülnek. Az e cikkben nem szereplő kakaótermékek átváltási együtthatóját a tanács állapítja meg.

(2)   A tanács felülvizsgálhatja az e cikk (1) bekezdésében szereplő átváltási együtthatókat.

35. cikk

Tudományos kutatás-fejlesztés

A tanács ösztönzi és előmozdítja a tudományos kutatás-fejlesztést a kakaótermelés, -szállítás, -feldolgozás, -értékesítés és -fogyasztás területén, valamint az e területeken elért eredmények terjesztését és gyakorlati alkalmazását. A szervezet e célból együttműködhet nemzetközi szervezetekkel, kutatóintézetekkel és a magánszektorral.

X.   FEJEZET

PIACFEJLESZTÉS

36. cikk

Piacelemzés

(1)   A gazdasági bizottság elemzi a kakaótermelés és a kakaófogyasztás ágazatának trendjeit és fejlesztési perspektíváit, valamint a készletek és az árak alakulását, és korai szakaszban azonosítja a piaci egyensúlytalanságokat.

(2)   Az új kakaóév kezdetét követő első ülésszakán a gazdasági bizottság megvizsgálja a világ termelésének és fogyasztásának éves előrejelzéseit a következő öt kakaóévre vonatkozóan. Az előrejelzéseket, ha szükséges, minden évben áttekintik és felülvizsgálják.

(3)   A gazdasági bizottság a tanács minden egyes rendes ülésére részletes jelentést készít. E jelentések alapján a tanács mérlegeli az általános helyzetet és különösen a világszintű kereslet és kínálat alakulását értékeli. A tanács ezen értékelés alapján ajánlásokat tehet tagjainak.

(4)   Ezen előrejelzések alapján, a piaci egyenlőtlenségek problémáinak közép- és hosszú távú kezelése érdekében, az exportáló tagok vállalhatják nemzeti termelési politikájuk összehangolását.

37. cikk

A fogyasztás ösztönzése

(1)   A tagok vállalják, hogy ösztönzik a csokoládéfogyasztást és a kakaótermékek használatát, a termékek minőségének javítását és a kakaópiac fejlesztését, az exportáló tagországokban is. A tagok felelősek az e célból alkalmazott eszközökért és módszerekért.

(2)   A tagok törekednek arra, hogy a kakaófogyasztás növelése útjában álló, hazai akadályokat megszüntessék vagy lényegesen csökkentsék. E tekintetben a tagok rendszeresen tájékoztatják az ügyvezető igazgatót a vonatkozó nemzeti jogszabályokról és vonatkozó intézkedésekről, valamint a kakaófogyasztásra – beleértve a belföldi adókat és vámokat – vonatkozó minden más információról.

(3)   A gazdasági bizottság összeállítja a szervezet fogyasztásösztönzési tevékenységeinek programját, amely a következőket tartalmazhatja: tájékoztatási kampányok indítása, kutatás, kapacitáserősítés, valamint tanulmányok készítése a kakaótermelésről és -fogyasztásról. A szervezet tevékenysége végrehajtásához a magánszektorral való együttműködésre törekszik.

(4)   A fogyasztás ösztönzését célzó tevékenységeket a szervezet éves munkaprogramja is tartalmazza, és ezek a tevékenységek egyaránt finanszírozhatók a tagoktól, a nem tagoktól, más szervezetektől és a magánszektortól származó forrásokból.

38. cikk

Tanulmányok, felmérések és jelentések

(1)   Tagjainak segítése céljából a tanács bátorítja tanulmányok, felmérések, technikai jelentések és egyéb dokumentumok készítését a kakaótermelés és -értékesítés gazdaságáról, különösen a következőkkel kapcsolatban: trendek és előrejelzések, az exportáló országok és az importáló országok kormányai által a kakaótermelés és a kakaófogyasztás területén hozott intézkedések hatása, a kakaóértéklánc elemzése, a pénzügyi és egyéb kockázatok kezelésével kapcsolatos megközelítések, a kakaóágazat fenntarthatóságához kapcsolódó aspektusok, a kakaófogyasztás növelésének lehetőségei a kakaó hagyományos és újszerű felhasználásai terén, a kakaó és az egészség közötti összefüggések, továbbá e megállapodás alkalmazásának hatásai a kakaóexportálókra és a kakaóimportálókra, különös tekintettel a cserearányokra.

(2)   A tanács olyan tanulmányokat is támogathat, amelyek valószínűsíthetően hozzájárulnak a piac jobb átláthatóságához és amelyek megkönnyítik a kiegyensúlyozott és fenntartható világszintű kakaógazdaság kialakítását.

(3)   E cikk (1) és (2) bekezdése rendelkezéseinek megvalósítása érdekében a tanács a gazdasági bizottság ajánlására elfogadhatja azon tanulmányok, felmérések és jelentések listáját, amelyeket beilleszt az éves munkaprogramba, e megállapodás 17. cikke rendelkezéseivel összhangban. E tevékenységek az igazgatási költségvetés forrásaiból vagy egyéb forrásokból finanszírozhatók.

XI.   FEJEZET

NEMES KAKAÓ

39. cikk

Nemes kakaó

(1)   Az e megállapodás hatálybalépését követő első ülésszakán a tanács áttekinti a megállapodás C. mellékletét, és szükség esetén felülvizsgálja azt annak megállapítása érdekében, hogy az abban felsorolt országok milyen arányban termelnek és visznek ki kizárólagosan vagy részben nemes kakaót. A tanács ezt követően a megállapodás hatályának időtartama alatt bármikor felülvizsgálhatja és módosíthatja a C. mellékletet. Ebben a kérdésben a tanács szükség szerint szakértői tanácsért folyamodhat. Ebben az esetben a szakértői csoport összetételének a lehetőségek szerint biztosítania kell a fogyasztó országok szakértői és a termelő országok szakértői közötti egyensúlyt. A tanács dönt a szakértői csoport összetételéről és a csoport által követendő eljárásokról.

(2)   A gazdasági bizottság javaslatokat tehet a szervezetnek a nemes kakaó termelésére és kereskedelmére vonatkozó statisztikai rendszer kidolgozásához és alkalmazásához.

(3)   A nemes kakaó jelentőségére megfelelő figyelemmel, a tagok a 37. és 43. cikk rendelkezéseivel összhangban megvizsgálják, és szükség esetén elfogadják a nemes kakaóval kapcsolatos projekteket.

XII.   FEJEZET

PROJEKTEK

40. cikk

Projektek

(1)   A tagok javaslatokat nyújthatnak be olyan projektekre, amelyek hozzájárulnak e megállapodás célkitűzéseinek, valamint a 17. cikk (1) bekezdésében említett ötéves stratégiai tervben prioritásként azonosított munkaterületek megvalósításához.

(2)   A gazdasági bizottság megvizsgálja a projektjavaslatokat, és ajánlásokat nyújt be a tanácsnak, a projektek benyújtására, értékelésére, jóváhagyására, a prioritások meghatározására és a finanszírozásra vonatkozó, a tanács által meghatározott mechanizmusoknak és eljárásoknak megfelelően. A tanács adott esetben kidolgozhatja a projektek megvalósítására és nyomon követésére, valamint eredményeik lehető legnagyobb terjesztésére vonatkozó mechanizmusokat és eljárásokat.

(3)   Az ügyvezető igazgató a gazdasági bizottság valamennyi ülésére jelentést készít a tanács által jóváhagyott összes projekt haladásáról, köztük azokról is, amelyek még finanszírozásra várnak, végrehajtás alatt állnak vagy elkészültek. A 27. cikk (2) bekezdésének megfelelően összefoglalót nyújt be a tanácsnak.

(4)   Általános szabályként a szervezet tölti be a felügyeleti szerv szerepét a projektek végrehajtása során. A szervezet által a projektek kialakítása, igazgatása, felügyelete és értékelése során felmerülő általános költségeket bele kell foglalni e projektek összköltségeibe. Ezek az általános költségek nem haladhatják meg az egyes projektek összköltségének 10 %-át.

41. cikk

Kapcsolat a Közös Árualappal, valamint más bilaterális és multilaterális donorokkal

(1)   A szervezet maximálisan kihasználja a Közös Árualap által nyújtott lehetőségeket, hogy segítse a kakaógazdaság érdekeit szolgáló projektek kidolgozását és finanszírozását.

(2)   A szervezet más nemzetközi szervezetekkel, valamint multilaterális és bilaterális finanszírozási szervekkel való együttműködésre is törekszik, hogy a kakaógazdaság érdekeit szolgáló programokhoz és projektekhez – szükség szerint – finanszírozást szerezzen.

(3)   A szervezet semmilyen körülmények között nem vállalhat a projektekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségeket, sem saját, sem tagjai nevében. A szervezet egyetlen tagja sem válik felelőssé a szervezetben való tagsága okán semmiféle – az ilyen projektekhez kapcsolódóan egy másik tag vagy szerv általi kölcsön nyújtásából vagy felvételből eredő – kötelezettségért.

XIII.   FEJEZET

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

42. cikk

Életszínvonal és munkakörülmények

A tagok – fejlettségi szintjükkel összeegyeztethetően – ügyelnek a kakaóágazatban dolgozó népesség életszínvonalának és munkakörülményeinek javítására, szem előtt tartva a nemzetközileg elismert elveket és az ILO alkalmazandó előírásait. A tagok egyetértenek továbbá abban, hogy a munkaügyi előírások nem használhatók a kereskedelmi protekcionizmus céljaira.

43. cikk

Fenntartható kakaógazdaság

(1)   A tagok megtesznek minden szükséges erőfeszítést a fenntartható kakaógazdaság megvalósítása érdekében, figyelembe véve a fenntartható fejlődésnek különösen az alábbi dokumentumok által lefektetett elveit és célkitűzéseit: az 1992-ben Rio de Janeiróban elfogadott, a környezetről és a fejlődésről szóló riói nyilatkozat, és az Agenda 21 cselekvési programja, az ENSZ 2000-ben New Yorkban elfogadott millenniumi nyilatkozata, a 2002-ben Johannesburgban tartott fenntartható fejlődésről szóló világ-csúcstalálkozó jelentése, a 2002-ben elfogadott Monterrey konszenzus a fejlesztésfinanszírozásról, valamint a 2001-ben elfogadott miniszteri nyilatkozat a dohai fejlesztési menetrendről.

(2)   A szervezet segíti hozzá forduló tagjait abban, hogy megvalósítsák a fenntartható kakaógazdaság fejlesztésével kapcsolatos célkitűzéseiket az 1. cikk e) pontja és a 2. cikk (14) bekezdése szerint.

(3)   A szervezet szükség esetén fókuszpontként szolgál a szereplők közötti állandó párbeszédhez, a fenntartható kakaógazdaság kialakításának elősegítése érdekében.

(4)   A szervezet ösztönzi a tagok együttműködését olyan fellépések által, amelyek hozzájárulnak a fenntartható kakaógazdasághoz.

(5)   A tanács az e cikk (1) bekezdésével összhangban elfogadja, és rendszeresen értékeli a fenntartható kakaógazdasághoz kapcsolódó programokat és projekteket.

(6)   A szervezet keresi a multilaterális és bilaterális donorok támogatását és segítségét a fenntartható kakaógazdaság kialakítását célzó programok, projektek és tevékenységek végrehajtásához.

XIV.   FEJEZET

A VILÁG KAKAÓGAZDASÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG

44. cikk

A világ kakaógazdaságával foglalkozó tanácsadó bizottság létrehozása

(1)   Létrejön a világ kakaógazdaságával foglalkozó tanácsadó bizottság (a továbbiakban: tanácsadó bizottság) a magánszektor szakértői aktív részvételének ösztönzésére a szervezet munkájában, valamint az állami és magánszektor szakértői közötti állandó párbeszéd előmozdítására.

(2)   A tanácsadó bizottság egy olyan tanácsadó szerv, amely a kakaóágazat általános érdekű és stratégiai kérdéseivel kapcsolatban véleményeket fogalmaz meg a tanács számára, nevezetesen a következő kérdésekben:

a)

a kereslet és a kínálat hosszú távú strukturális alakulása;

b)

a kakaótermelők pozíciója erősítésének eszközei, bevételeik növelése céljából;

c)

a fenntartható kakaótermelést, kakaókereskedelmet és kakaófelhasználást elősegítő javaslatok;

d)

fenntartható kakaógazdaság kialakítása;

e)

a fogyasztásösztönzés módszereinek és kereteinek kidolgozása;

f)

e megállapodás hatálya alá eső bármely más, kakaóval kapcsolatos kérdés.

(3)   A tanácsadó bizottság segíti a tanácsot a termeléssel, a fogyasztással és a készletekkel kapcsolatos információk begyűjtésében.

(4)   A tanácsadó bizottság vizsgálat céljából ajánlásokat terjeszt be a tanácsnak a fent említett kérdésekről.

(5)   A tanácsadó bizottság ad hoc munkacsoportokat hozhat létre megbízása teljesítésének elősegítésére, feltéve, hogy azok működési költsége nem hat ki a szervezet költségvetésére.

(6)   Létrehozásakor a tanácsadó bizottság megállapítja saját szabályait, és ajánlást tesz a tanácsnak ezek elfogadására.

45. cikk

A világ kakaógazdaságával foglalkozó tanácsadó bizottság összetétele

(1)   A világ kakaógazdaságával foglalkozó tanácsadó bizottság a kakaógazdaság összes szektorát képviselő szakértőkből áll, nevezetesen:

a)

kereskedelmi és ipari szervezetek;

b)

nemzeti és regionális kakaótermelő szervezetek, mind a köz-, mind a magánszektorból;

c)

a kakaóexportálók nemzeti szervezetei és a mezőgazdasági termelők szervezetei;

d)

a kakaó kutatásával foglalkozó intézetek;

e)

más, a kakaógazdaságban érdekelt, magánszektorbeli szervezetek vagy intézmények.

(2)   Ezek a szakértők saját, vagy szervezetük nevében járnak el.

(3)   A tanácsadó bizottság nyolc exportáló országból származó szakértőből és nyolc importáló országból származó szakértőből áll, e cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint. E szakértőket a tanács két kakaóévenként nevezi ki. A tanácsadó bizottság tagjai egy vagy több tanácsadót és póttagot nevezhetnek ki. Az e személyekre vonatkozó jelöléseket jóvá kell hagynia a tanácsnak. A tanács – a tanácsadó bizottság tapasztalatainak figyelembevételével – növelheti a tanácsadó bizottság tagjainak számát.

(4)   A tanácsadó bizottság elnökét tagjai közül választják. Az elnöki tisztséget minden két kakaóévben felváltva töltik be az exportáló és az importáló országok.

46. cikk

A világ kakaógazdaságával foglalkozó tanácsadó bizottság ülései

(1)   A világ kakaógazdaságával foglalkozó tanácsadó bizottság üléseit rendesen a szervezet székhelyén tartják, hacsak a tanács másképp nem határoz. Ha – bármely tag meghívására – a tanácsadó bizottság úgy dönt, hogy a szervezet székhelyétől eltérő helyszínen ülésezik, a szervezet igazgatási szabályainak megfelelően a felmerülő többletköltségeket a meghívó tag viseli.

(2)   A tanácsadó bizottság rendesen évente kétszer találkozik, a tanács rendes üléseivel egy időben. A tanácsadó bizottság rendszeresen beszámol munkájáról a tanácsnak.

(3)   A világ kakaógazdaságával foglalkozó tanácsadó bizottság ülésein megfigyelői minőségben a szervezet valamennyi tagja részt vehet.

(4)   A tanácsadó bizottság munkájában és ülésein való részvételre meghívhatja az adott téma elismert szakértőit vagy neves személyiségeit a köz- és magánszektorból, ide értve azokat a nem kormányzati szervezeteket, amelyek megfelelő szakértelemmel rendelkeznek a kakaóágazatban.

XV.   FEJEZET

A KÖTELEZETTSÉGEK ALÓLI MENTESSÉG, MEGKÜLÖNBÖZTETŐ ÉS HELYREIGAZÍTÓ INTÉZKEDÉSEK

47. cikk

A kötelezettségek alóli mentesség rendkívüli körülmények között

(1)   A tanács mentesítheti a tagot kötelezettsége alól rendkívüli vagy szükséghelyzetet jelentő körülmények vagy vis maior esetén, vagy más, az Egyesült Nemzetek Alapokmánya szerinti, a gyámság alatt lévő területekre vonatkozó nemzetközi kötelezettsége alól.

(2)   Amennyiben a tanács az e cikk (1) bekezdése értelmében mentességet adott egy tagnak, pontosan meghatározza azokat a feltételeket, amelyek szerint, illetve azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan mentesíti a tagot e kötelezettség alól, valamint megnevezi a mentesség okait.

(3)   E cikk rendelkezései ellenére, a tanács nem adhat mentességet a tagnak a 25. cikk szerinti, a hozzájárulások megfizetésére vonatkozó kötelessége vagy a megfizetés elmulasztásának következményei alól.

(4)   Az olyan exportáló tag, amely esetében a tanács elismerte a vis maior esetét, a szavazatelosztás kiszámításának alapja a vis maior előfordulásának évében és azután a vis maiort követő három évben teljesített tényleges export mennyisége.

48. cikk

Megkülönböztető és helyreigazító intézkedések

Azok a fejlődő országbeli importáló tagok és a tagok között lévő legkevésbé fejlett országok, amelyek érdekeit az e megállapodás alapján meghozott intézkedések hátrányosan érinthetik, megfelelő, megkülönböztető és helyreigazító intézkedésekért fordulhatnak a tanácshoz. A tanács mérlegeli a megfelelő intézkedéseket, az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája 93 (IV) állásfoglalásának rendelkezései fényében.

XVI.   FEJEZET

KONZULTÁCIÓK, VITÁK ÉS PANASZOK

49. cikk

Konzultációk

Minden tag teljes és kellő figyelmet fordít bármely neki szóló, egy másik tag által e megállapodás értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozóan tett közlésre, és megfelelő alkalmat biztosít a konzultációra. Az ilyen konzultációk során – bármely fél kérésére és a másik fél beleegyezésével – az ügyvezető igazgató megfelelő egyeztetési eljárást állapít meg. Az ilyen eljárás költségei nem a szervezetet terhelik. Amennyiben az eljárás megoldáshoz vezet, jelentik az ügyvezető igazgatónak. Ha nem születik megoldás, az ügyet az 50. cikkel összhangban bármely fél kérésére a tanács elé utalhatják.

50. cikk

Viták

(1)   A megállapodás értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozó vitákat, amelyeket a felek nem tudnak egymás között rendezni, a vitában érintett felek bármelyikének kérésére a tanács elé utalhatják határozathozatal céljából.

(2)   Amennyiben egy vitát az e cikk (1) bekezdése szerint a tanácshoz utaltak és már megvitattak, az összes szavazat legalább egyharmadával rendelkező tagok vagy bármely öt tag a határozat meghozatala előtt felkérheti a tanácsot, hogy kérje ki egy ad hoc, az e cikk (3) bekezdésében meghatározott módon létrehozott tanácsadó csoport véleményét a vitás kérdésekről.

(3)

a)

Ha a tanács másképp nem rendelkezik, az ad hoc tanácsadó csoport tagjai a következők:

i.

két – az exportáló tagok által kijelölt – személy, akik közül az egyik széles körű tapasztalattal rendelkezik a vitás kérdéshez hasonló kérdések területén, a másik pedig megfelelő jogi képesítéssel és tapasztalattal rendelkezik;

ii.

két – az importáló tagok által kijelölt – személy, akik közül az egyik széles körű tapasztalattal rendelkezik a vitás kérdéshez hasonló kérdések területén, a másik pedig megfelelő jogi képesítéssel és tapasztalattal rendelkezik;

iii.

egy elnök, akit az i. és ii. alpont szerint kinevezett négy személy egyhangúlag megválaszt, vagy, ha nem tudnak megegyezni, a tanács elnöke választ.

b)

A tagok állampolgárai részt vehetnek az ad hoc tanácsadó csoportban.

c)

Az ad hoc tanácsadó csoportba kinevezett személyek személyes minőségükben járnak el, és kormányoktól nem fogadnak el utasítást.

d)

Az ad hoc tanácsadó csoport költségeit a szervezet viseli.

(4)   Az ad hoc tanácsadó csoport véleményét és annak indoklását benyújtják a tanácshoz, amely – az összes ide vonatkozó információ mérlegelése után – eldönti a vitát.

51. cikk

A tanács intézkedése panasz esetén

(1)   Egy tag ellen a megállapodás szerinti kötelezettségeinek nem teljesítése miatt benyújtott panaszokat a panaszt tevő tag kérése alapján a tanácshoz utalják, amely azt megvizsgálja, és az ügyben határozatot hoz.

(2)   A tanács bármely olyan döntését, miszerint egy tag megszegte az e megállapodás szerinti kötelezettségeit, megosztott egyszerű többségi szavazással hozza meg, és meghatározza a szerződésszegés mértékét és jellegét.

(3)   Amennyiben a tanács – panasz vagy más miatt – megállapítja, hogy egy tag megszegte e megállapodás szerinti kötelezettségeit, a tanács – a megállapodás más cikkeinek, köztük a 60. cikk rendelkezéseiben előírt más intézkedések sérelme nélkül – a következőkről határozhat:

a)

a tag szavazati jogainak felfüggesztése a tanácsban; és

b)

ha a tanács szükségesnek ítéli, e tag egyéb jogait is felfüggesztheti, köztük a tanácsban vagy annak bármely bizottságában tisztségre való választhatóságra vagy ilyen tisztség betöltésére vonatkozókat, amíg a tag nem teljesíti kötelezettségeit.

(4)   Az a tag, amelynek e cikk (3) bekezdése értelmében felfüggesztették szavazati jogát, a megállapodás szerinti pénzügyi és más kötelezettségei teljesítéséért továbbra is felelős.

XVII.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

52. cikk

Letéteményes

E megállapodás letéteményese az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára.

53. cikk

Aláírás

E megállapodás 2010. október 1-jétől2012. szeptember 30-ig nyitva áll az aláírásra a 2001. évi nemzetközi kakaómegállapodás szerződő felei és az Egyesült Nemzetek 2010. évi Kakaókonferenciájára meghívott kormányok részére, az Egyesült Nemzetek Szervezetének székhelyén. A 2001. évi nemzetközi kakaómegállapodás szerinti tanács, vagy az e megállapodás szerinti tanács azonban egyszer meghosszabbíthatja a megállapodás aláírására rendelkezésre álló időt. A tanács haladéktalanul értesíti a letéteményest a határidő meghosszabbításáról.

54. cikk

Megerősítés, elfogadás és jóváhagyás

(1)   E megállapodást az aláíró kormányok alkotmányos eljárásukkal összhangban megerősítik, elfogadják vagy jóváhagyják. A megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratot a letéteményesnél helyezik letétbe.

(2)   Minden egyes szerződő fél értesíti a Főtitkárt megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirata letétbe helyezésekor, vagy ezt követően a lehető legrövidebb időn belül arról, hogy exportáló tag vagy importáló tag.

55. cikk

Csatlakozás

(1)   E megállapodáshoz az aláírásra jogosult bármely állam kormánya csatlakozhat.

(2)   A tanács meghatározza, hogy a megállapodás mely mellékletében kell a csatlakozó államot feltüntetni, ha az állam egyik mellékletben sem szerepel.

(3)   A csatlakozás a csatlakozási okiratnak a letéteményesnél történő letétbe helyezésével lép hatályba.

56. cikk

Ideiglenes alkalmazásról szóló értesítés

(1)   A megállapodást megerősíteni, elfogadni és jóváhagyni kívánó aláíró kormányok, vagy a megállapodáshoz csatlakozni szándékozó kormány, amely azonban még nem tudta letétbe helyezni okiratát, alkotmányos eljárásával és/vagy nemzeti törvényeivel és rendeleteivel összhangban bármikor értesítheti a letéteményest arról, hogy e megállapodást ideiglenesen alkalmazni fogja, vagy annak – az 57. cikk szerinti – hatálybalépésétől, vagy, ha már hatályban van, egy meghatározott időponttól. Minden ilyen értesítést tevő kormány jelzi a Főtitkárnak – az értesítés időpontjában vagy az értesítést követő lehető legrövidebb időn belül –, hogy exportáló tag vagy importáló tag lesz.

(2)   Az a kormány, amely e cikk (1) bekezdése értelmében értesítést küld, hogy a megállapodást annak hatálybalépése időpontjától vagy egy meghatározott időponttól kezdve alkalmazni fogja, ideiglenes tagnak számít. Ideiglenes tag marad addig, amíg letétbe nem helyezi megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratát.

57. cikk

Hatálybalépés

(1)   E megállapodás 2012. október 1-jén vagy az azt követő bármely időpontban akkor lép véglegesen hatályba, ha legalább öt exportáló országot képviselő – az A. mellékletben felsorolt országok összes kivitelének legalább 80 %-ával rendelkező – kormány, és legalább öt importáló országot képviselő – a B. mellékletben felsorolt országok összes behozatalának legalább 60 %-ával rendelkező – kormány letétbe helyezi megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratát. A megállapodás akkor is véglegesen hatályba lép, ha ideiglenesen már hatályba lépett, és az előbbi százalékos követelmények a megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratok letétbehelyezésével teljesülnek.

(2)   Ez a megállapodás 2011. január 1-jén lép hatályba ideiglenesen, ha ezen időpontig legalább öt exportáló országot képviselő – az A. mellékletben felsorolt országok összes kivitelének legalább 80 %-ával rendelkező – kormány, és legalább öt importáló országot képviselő – a B. mellékletben felsorolt országok összes behozatalának legalább 60 %-ával rendelkező – kormány letétbe helyezi megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratát, vagy értesítette a letéteményest, hogy a megállapodást ideiglenesen alkalmazni fogja hatálybalépésének időpontjától. Az ilyen kormányok ideiglenes tagok lesznek.

(3)   Ha a hatálybalépésnek az e cikk (1) vagy (2) bekezdése szerinti követelményei 2011. szeptember 1-jéig nem teljesülnek, az ENSZ kereskedelmi és fejlesztési konferenciájának főtitkára a lehető legkorábbi időpontra összehívja azoknak a kormányoknak az ülését, amelyek letétbe helyezték megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratukat, vagy értesítették a letéteményest arról, hogy a megállapodást ideiglenesen alkalmazni fogják. Ezek a kormányok elhatározhatják, hogy e megállapodást maguk között véglegesen vagy ideiglenesen hatályba léptetik-e – teljesen vagy részben – az általuk megállapított napon, vagy bármely más, általuk szükségesnek tartott rendelkezést fogadnak el.

(4)   Azon kormány esetében, amelynek nevében megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratot vagy az ideiglenes alkalmazásról szóló értesítést helyeztek letétbe azt követően, hogy a megállapodás az e cikk (1) bekezdésével, (2) bekezdésével vagy (3) bekezdésével összhangban hatályba lépett, az okirat vagy értesítés a letétbe helyezés napján lép hatályba, az ideiglenes alkalmazásról szóló értesítés esetében, az 56. cikk (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban.

58. cikk

Fenntartások

E megállapodás rendelkezéseire vonatkozóan nem lehet fenntartással élni.

59. cikk

Felmondás

(1)   Bármely tag a megállapodás hatálybalépését követően a letéteményesnek megküldött írásbeli felmondási nyilatkozattal bármikor felmondhatja e megállapodást. A tag döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a tanácsot.

(2)   A felmondás 90 nappal azt követően lép hatályba, hogy a letéteményes megkapta az értesítést. Ha – a felmondás következtében – a tagok száma, az 57. cikk (1) bekezdésében e megállapodás hatálybalépésére vonatkozóan előírt feltételeknek való megfeleléshez nem elegendő, a tanács rendkívüli ülésszakot tart, hogy áttekintse a helyzetet és meghozza a szükséges határozatokat.

60. cikk

Kizárás

Ha a tanács – az 51. cikk (3) bekezdése értelmében – megállapítja, hogy a tag a megállapodás szerinti kötelezettségeit megsérti, és megállapítja továbbá, hogy a kötelezettségek e megszegése jelentősen akadályozza a megállapodás működését, kizárhatja a tagot a szervezetből. A tanács erről haladéktalanul tájékoztatja a letéteményest. A tag kilencven nappal a tanács határozata után szűnik meg a szervezet tagja lenni.

61. cikk

Számlák kiegyenlítése a felmondó vagy kizárt taggal

A számláknak a felmondó vagy kizárt taggal történő kiegyenlítéséről a tanács határoz. A szervezet a felmondó vagy kizárt tag által már befizetett összegeket megtartja, és az ilyen tag a felmondás vagy a kizárás hatálybalépésének időpontjáig továbbra is köteles befizetni az általa a szervezetnek befizetendő összegeket, kivéve, ha egy szerződő fél egy módosítást nem tud elfogadni és ezért – a 63. cikk (2) bekezdésének rendelkezései értelmében – megszűnik a megállapodás részese lenni, a tanács határozza meg a számláknak az általa méltányosnak ítélt kiegyenlítését.

62. cikk

Időbeli hatály, meghosszabbítás és megszüntetés

(1)   E megállapodás a hatálybalépésétől számított tizedik teljes kakaóév végéig marad hatályban, kivéve, ha az e cikk (4) bekezdése szerint meghosszabbítják vagy (5) bekezdése szerint korábban megszüntetik.

(2)   A tanács a hatálybalépés után öt évvel felülvizsgálja a megállapodást, és adott esetben határozatokat hoz.

(3)   Amíg e megállapodás hatályban van, a tanács határozhat annak újratárgyalásáról annak érdekében, hogy az ilyen újratárgyalt megállapodás az e cikk (1) bekezdésében említett tizedik kakaóév végén vagy a (4) bekezdés szerint a tanács által meghatározott meghosszabbítási időszak végén lépjen hatályba.

(4)   A tanács – egészében vagy részben – meghosszabbíthatja ezt a megállapodást kettő – két-két kakaóévet meg nem haladó – időszakra. A tanács értesíti a letéteményest az ilyen meghosszabbításról.

(5)   A tanács bármikor határozhat e megállapodás megszüntetéséről. A megszüntetés a tanács határozata alapján meghatározott napon lép hatályba, azzal a feltétellel, hogy a tagok 25. cikk szerinti kötelezettségei továbbra is fennmaradnak mindaddig, amíg az e megállapodás működéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségeket nem teljesítik. A tanács értesíti a letéteményest a határozatról.

(6)   A megállapodás megszüntetésétől és annak módjától függetlenül, a tanács továbbra is működik azon időtartam alatt, amely a szervezet felszámolásához, számlái kiegyenlítéséhez és eszközei elidegenítéshez szükséges. A tanács ezen időtartam alatt valamennyi, az igazgatási és pénzügyi kérdések lezárásához szükséges hatáskörrel rendelkezik.

(7)   Az 59. cikk (2) bekezdésének rendelkezései ellenére, az e cikk szerinti meghosszabbított megállapodásban részt venni nem kívánó tag, tájékoztatja erről a letéteményest és a tanácsot. Az ilyen tag a meghosszabbítás időpontjának kezdetétől számítva megszűnik a megállapodás részese lenni.

63. cikk

Módosítások

(1)   A tanács ajánlást tehet a szerződő felek részére e megállapodás módosítását illetően. A módosítás 100 nappal azt követően lép hatályba, hogy a letéteményes az exportáló tagok legalább 75 %-át képviselő és az exportáló tagok szavazatainak legalább 85 %-ával rendelkező szerződő felektől, és az importáló tagok legalább 75 %-át képviselő és az importáló tagok szavazatainak legalább 85 %-ával rendelkező szerződő felektől megkapta az elfogadásról szóló értesítést, vagy pedig egy olyan későbbi időpontban, amelyről a tanács határozott. A tanács megállapíthat egy olyan időtartamot, amelyen belül a szerződő felek értesítik a letéteményest a módosítás elfogadásáról, és ha a módosítás ezen időtartamon belül még nem lépett hatályba, azt visszavontnak tekintik.

(2)   Megszűnik e megállapodás részese lenni az a tag, amely nem küld értesítést a módosítás elfogadásáról annak hatálybalépése napjáig, kivéve, ha a tanács az ilyen tag általi elfogadásra meghatározott időtartam meghosszabbítása mellett határoz, hogy az belső eljárásait befejezhesse. Az ilyen tagra nézve csak akkor válik kötelezővé a módosítás, amikor a tag értesítést küld annak elfogadásáról.

(3)   A módosításra vonatkozó javaslatok elfogadásakor a tanács haladéktalanul közli a letéteményessel a módosítás szövegét. A tanács a letéteményes rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, amely szükséges annak eldöntéséhez, hogy az elfogadásról szóló értesítések elégendőek-e a módosítás hatálybalépéséhez.

XVIII.   FEJEZET

KIEGÉSZÍTŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

64. cikk

Elkülönített tartalékalap

(1)   Elkülönített tartalékalapot tartanak fenn a szervezet esetleges felszámolási költségei fedezésének kizárólagos céljából. Az alap kamathozamának felhasználásáról a tanács határoz.

(2)   Az 1993. évi nemzetközi kakaómegállapodás szerint a tanács által létrehozott elkülönített tartalékalapot az (1) bekezdésben értelmében erre a megállapodásra ruházzák át.

(3)   Az 1993. és 2001. évi nemzetközi kakaómegállapodásban részt nem vevő, de e megállapodáshoz már csatlakozó tagoknak hozzá kell járulniuk az elkülönített tartalékalaphoz. Az ilyen tag hozzájárulásának mértékét a tanács állapítja meg a tag rendelkezésére álló szavazatok száma alapján.

65. cikk

Egyéb kiegészítő és átmeneti rendelkezések

(1)   E megállapodást úgy tekintik, mint amely a 2001. évi kakaóról szóló nemzetközi megállapodás helyébe lép.

(2)   A szervezet vagy annak szervei által vagy nevükben a 2001. évi nemzetközi kakaómegállapodás alapján megtett minden olyan intézkedés, amely e megállapodás hatálybalépésekor hatályos, és amelynek az e napon való lejártáról nincs rendelkezés, továbbra is hatályban marad, kivéve, ha az – e megállapodás rendelkezései szerint – megváltozik.

KELT 2010. június 25-én Genfben, a megállapodás angol, arab, francia, kínai, orosz és spanyol nyelvű változata egyaránt hiteles.


(1)  Számítás: az őrölt kakaóbab plusz a kakaótermékek, csokoládé és csokoládétermékek kakaóbabban kifejezett nettó importja.

A. MELLÉKLET

Az 57. cikk (hatálybalépés) alkalmazásában kiszámított kakaókivitel (a)

Ország (b)

2005/06

2006/07

2007/08

Hároméves átlag

2005/06–2007/08

(tonna)

(részesedés)

Elefántcsontpart

t

1 349 639

1 200 154

1 191 377

1 247 057

38,75 %

Ghána

t

648 687

702 784

673 403

674 958

20,98 %

Indonézia

 

592 960

520 479

465 863

526 434

16,36 %

Nigéria

t

207 215

207 075

232 715

215 668

6,70 %

Kamerun

t

169 214

162 770

178 844

170 276

5,29 %

Ecuador

t

108 678

110 308

115 264

111 417

3,46 %

Togo

t

73 064

77 764

110 952

87 260

2,71 %

Pápua Új-Guinea

t

50 840

47 285

51 588

49 904

1,55 %

Dominikai Köztársaság

t

31 629

42 999

34 106

36 245

1,13 %

Guinea

 

18 880

17 620

17 070

17 857

0,55 %

Peru

 

15 414

11 931

11 178

12 841

0,40 %

Brazília

t

57 518

10 558

–32 512

11 855

0,37 %

Venezuelai Bolivári Köztársaság

t

11 488

12 540

4 688

9 572

0,30 %

Sierra Leone

 

4 736

8 910

14 838

9 495

0,30 %

Uganda

 

8 270

8 880

8 450

8 533

0,27 %

Tanzániai Egyesült Köztársaság

 

6 930

4 370

3 210

4 837

0,15 %

Salamon-szigetek

 

4 378

4 075

4 426

4 293

0,13 %

Haiti

 

3 460

3 900

4 660

4 007

0,12 %

Madagaszkár

 

2 960

3 593

3 609

3 387

0,11 %

São Tomé és Príncipe

 

2 250

2 650

1 500

2 133

0,07 %

Libéria

 

650

1 640

3 930

2 073

0,06 %

Egyenlítői Guinea

 

1 870

2 260

1 990

2 040

0,06 %

Vanuatu

 

1 790

1 450

1 260

1 500

0,05 %

Nicaragua

 

892

750

1 128

923

0,03 %

Kongói Demokratikus Köztársaság

 

900

870

930

900

0,03 %

Honduras

 

1 230

806

– 100

645

0,02 %

Kongó

 

90

300

1 400

597

0,02 %

Panama

 

391

280

193

288

0,01 %

Vietnam

 

240

70

460

257

0,01 %

Grenada

 

80

218

343

214

0,01 %

Gabon

t

160

99

160

140

Trinidad és Tobago

t

193

195

–15

124

Belize

 

60

30

20

37

Dominika

 

60

20

0

27

Fidzsi

 

20

10

10

13

Összesen (c)

3 376 836

3 169 643

3 106 938

3 217 806

100,00 %

(a)

A kakaóbab nettó kivitelének és a kakaótermékek nettó kivitelének kakaóbabra átváltott megfelelőjének a következő átváltási együtthatók alkalmazásával kiszámított hároméves átlaga 2005/06-tól 2007/08-ig: kakaóvaj: 1,33; kakaópogácsa és -por: 1,18; kakaómassza/-lé: 1,25.

(b)

A jegyzék azokra az országokra korlátozódik, amelyek a 2005/06-tól 2007/08-ig tartó időszakban a Nemzetközi Kakaószervezet (ICCO) Titkárságának adatai alapján önállóan végeztek kakaóexportot.

(c)

A végösszeg a kerekítések miatt eltérhet az egyes elemek összegétől.

t

2009. november 9-én a 2001. évi nemzetközi kakaómegállapodás tagja.

nulla, elhanyagolható vagy az alkalmazott egységnél kisebb.

Forrás: Organisation internationale du cacao (Nemzetközi Kakaószervezet), Bulletin trimestriel de statistiques du cacao (Negyedéves Kakaóstatisztikai Értesítő), vol. XXXV, no 3, 2008/09. kakaóév.

B. MELLÉKLET

Az 57. cikk (hatálybalépés) alkalmazásában kiszámított kakaóbehozatal (a)

Ország (b)

2005/06

2006/07

2007/08

Hároméves átlag

2005/06–2007/08

(tonna)

(részesedés)

Európai Unió:

t

2 484 235

2 698 016

2 686 041

2 622 764

53,24 %

Ausztria

 

20 119

26 576

24 609

23 768

0,48 %

Belgium/Luxemburg

 

199 058

224 761

218 852

214 224

4,35 %

Bulgária

 

12 770

14 968

12 474

13 404

0,27 %

Ciprus

 

282

257

277

272

0,01 %

Cseh Köztársaság

 

12 762

14 880

16 907

14 850

0,30 %

Dánia

 

15 232

15 493

17 033

15 919

0,32 %

Észtország

 

37 141

14 986

–1 880

16 749

0,34 %

Finnország

 

10 954

10 609

11 311

10 958

0,22 %

Franciaország

 

388 153

421 822

379 239

396 405

8,05 %

Németország

 

487 696

558 357

548 279

531 444

10,79 %

Görögország

 

16 451

17 012

17 014

16 826

0,34 %

Magyarország

 

10 564

10 814

10 496

10 625

0,22 %

Írország

 

22 172

19 383

17 218

19 591

0,40 %

Olaszország

 

126 949

142 128

156 277

141 785

2,88 %

Lettország

 

2 286

2 540

2 434

2 420

0,05 %

Litvánia

 

5 396

4 326

4 522

4 748

0,10 %

Málta

 

34

46

81

54

Hollandia

 

581 459

653 451

681 693

638 868

12,97 %

Lengyelország

 

103 382

108 275

113 175

108 277

2,20 %

Portugália

 

3 643

4 179

3 926

3 916

0,08 %

Románia

 

11 791

13 337

12 494

12 541

0,25 %

Szlovák Köztársaság

 

15 282

16 200

13 592

15 025

0,30 %

Szlovénia

 

1 802

2 353

2 185

2 113

0,04 %

Spanyolország

 

150 239

153 367

172 619

158 742

3,22 %

Svédország

 

15 761

13 517

14 579

14 619

0,30 %

Egyesült Királyság

 

232 857

234 379

23 635

234 624

4,76 %

Egyesült Államok

 

822 314

686 939

648 711

719 321

14,60 %

Malajzia (c)

t

290 623

327 825

341 462

319 970

6,49 %

Orosz Föderáció

t

163 637

176 700

197 720

179 352

3,64 %

Kanada

 

159 783

135 164

136 967

143 971

2,92 %

Japán

 

112 823

145 512

88 403

115 579

2,35 %

Szingapúr

 

88 536

110 130

113 145

103 937

2,11 %

Kína

 

77 942

72 532

101 671

84 048

1,71 %

Svájc

t

74 272

81 135

90 411

81 939

1,66 %

Törökország

 

73 112

84 262

87 921

81 765

1,66 %

Ukrajna

 

63 408

74 344

86 741

74 831

1,52 %

Ausztrália

 

52 950

55 133

52 202

53 428

1,08 %

Argentína

 

33 793

38 793

39 531

37 372

0,76 %

Thaiföld

 

26 737

31 246

29 432

29 138

0,59 %

Fülöp-szigetek

 

18 549

21 260

21 906

20 572

0,42 %

Mexikó (c)

 

19 229

15 434

25 049

19 904

0,40 %

Koreai Köztársaság

 

17 079

24 454

15 972

19 168

0,39 %

Dél-Afrika

 

15 056

17 605

16 651

16 437

0,33 %

Iráni Iszlám Köztársaság

 

10 666

14 920

22 056

15 881

0,32 %

Kolumbia (c)

 

16 828

19 306

9 806

15 313

0,31 %

Chile

 

13 518

15 287

15 338

14 714

0,30 %

India

 

9 410

10 632

17 475

12 506

0,25 %

Izrael

 

11 437

11 908

13 721

12 355

0,25 %

Új-Zéland

 

11 372

12 388

11 821

11 860

0,24 %

Szerbia

 

10 864

11 640

12 505

11 670

0,24 %

Norvégia

 

10 694

11 512

12 238

11 481

0,23 %

Egyiptom

 

6 026

10 085

14 036

10 049

0,20 %

Algéria

 

9 062

7 475

12 631

9 723

0,20 %

Horvátország

 

8 846

8 904

8 974

8 908

0,18 %

Szíriai Arab Köztársaság

 

7 334

7 229

8 056

7 540

0,15 %

Tunézia

 

6 019

7 596

8 167

7 261

0,15 %

Kazahsztán

 

6 653

7 848

7 154

7 218

0,15 %

Szaúd-Arábia

 

6 680

6 259

6 772

6 570

0,13 %

Belarusz

 

8 343

3 867

5 961

6 057

0,12 %

Marokkó

 

4 407

4 699

5 071

4 726

0,10 %

Pakisztán

 

2 123

2 974

2 501

2 533

0,05 %

Costa Rica

 

1 965

3 948

1 644

2 519

0,05 %

Uruguay

 

2 367

2 206

2 737

2 437

0,05 %

Libanon

 

2 059

2 905

2 028

2 331

0,05 %

Guatemala

 

1 251

2 207

1 995

1 818

0,04 %

Bolívia (c)

 

1 282

1 624

1 927

1 611

0,03 %

Srí Lanka

 

1 472

1 648

1 706

1 609

0,03 %

Salvador

 

1 248

1 357

1 422

1 342

0,03 %

Azerbajdzsán

 

569

2 068

1 376

1 338

0,03 %

Jordánia

 

1 263

1 203

1 339

1 268

0,03 %

Kenya

 

1 073

1 254

1 385

1 237

0,03 %

Üzbegisztán

 

684

1 228

1 605

1 172

0,02 %

Hongkong (Kína)

 

2 018

870

613

1 167

0,02 %

Moldovai Köztársaság

 

700

1 043

1 298

1 014

0,02 %

Izland

 

863

1 045

1 061

990

0,02 %

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

 

628

961

1 065

885

0,02 %

Bosznia és Hercegovina

 

841

832

947

873

0,02 %

Kuba (c)

 

2 162

– 170

107

700

0,01 %

Kuvait

 

427

684

631

581

0,01 %

Szenegál

 

248

685

767

567

0,01 %

Líbiai Arab Dzsamahirija

 

224

814

248

429

0,01 %

Paraguay

 

128

214

248

197

Albánia

 

170

217

196

194

Jamaica (c)

 

479

–67

89

167

Omán

 

176

118

118

137

Zambia

 

95

60

118

91

Zimbabwe

 

111

86

62

86

Saint Lucia (c)

 

26

20

25

24

Szamoa

 

48

15

0

21

Saint Vincent és Grenadine-szigetek

 

6

0

0

2

Összesen (d)

4 778 943

5 000 088

5 000 976

4 926 669

100,00 %

(a)

A kakaóbab nettó behozatalának és a kakaótermékek bruttó behozatalának kakaóbabra átváltott megfelelőjének a következő átváltási együtthatók alkalmazásával kiszámított hároméves átlaga 2005/06-tól 2007/08-ig: kakaóvaj: 1,33; kakaópogácsa és -por: 1,18; kakaómassza/-lé: 1,25.

(b)

A jegyzék azokra az országokra korlátozódik, amelyek a 2005/06-tól 2007/08-ig tartó időszakban a Nemzetközi Kakaószervezet (ICCO) Titkárságának adatai alapján önállóan végeztek kakaóimportot.

(c)

Exportáló országnak is minősíthető ország.

(d)

A végösszeg a kerekítések miatt eltérhet az egyes elemek összegétől.

t

2009. november 9-én a 2001. évi nemzetközi kakaómegállapodás tagja.

nulla, elhanyagolható vagy az alkalmazott egységnél kisebb.

Forrás: Organisation internationale du cacao (Nemzetközi Kakaószervezet), Bulletin trimestriel de statistiques du cacao (Negyedéves Kakaóstatisztikai Értesítő), vol. XXXV, no 3, 2008/09. kakaóév.

C. MELLÉKLET

Kizárólag vagy részben nemes kakaót exportáló termelő országok

 

Kolumbia

 

Costa Rica

 

Dominika

 

Dominikai Köztársaság

 

Ecuador

 

Grenada

 

Indonézia

 

Jamaica

 

Madagaszkár

 

Pápua Új-Guinea

 

Peru

 

Saint Lucia

 

São Tomé és Príncipe

 

Trinidad és Tobago

 

Venezuelai Bolivári Köztársaság