ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.254.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 254

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. szeptember 30.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács 2011/640/KKBP határozata (2011. július 12.) az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított személyeknek és a kalóztámadásokkal összefüggésben lefoglalt javaknak az Európai Unió által vezetett tengeri erők részéről a Mauritiusi Köztársaság részére történő átadására vonatkozó feltételekről, valamint a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított személyekre az átadást követően vonatkozó feltételekről szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről

1

Megállapodás az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság között, a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított személyeknek és a kalóztámadásokkal összefüggésben lefoglalt javaknak az Európai Unió által vezetett tengeri erők részéről a Mauritiusi Köztársaság részére történő átadására vonatkozó feltételekről, valamint a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított személyekre az átadást követően vonatkozó feltételekről

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 969/2011/EU rendelete (2011. szeptember 29.) a dömpingellenes intézkedések alól egy koreai exportőr számára biztosítható mentesség megállapításának, a dömpingellenes vámoknak az érintett exportőrtől származó behozatalok tekintetében való hatályon kívül helyezésének és az érintett exportőrtől származó behozatalok nyilvántartásba vételre való kötelezésének céljából a (az 1858/2005/EK rendelettel a többek között a Kínai Népköztársaságból származó acél drótkötelek és -kábelek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Koreai Köztársaságban feladott – akár a Koreai Köztársaságból származóként, akár nem ilyenként bejelentett – acél drótkötelek és -kábelek behozatalára történő kiterjesztéséről szóló) 400/2010/EU tanácsi végrehajtási rendelet felülvizsgálatának megindításáról

7

 

 

A Bizottság 970/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

 

A Bizottság 971/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 29.) a cukorágazat egyes termékeire a 2011/2012-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének megállapításáról

12

 

 

A Bizottság 972/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 29.) a cukorágazatban a melaszra 2011. október 1-jétől alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének megállapításáról

14

 

 

A Bizottság 973/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 29.) a 634/2011/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott ötödik részleges pályázati felhívás tekintetében minimális vámtétel meghatározásáról

16

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2011/641/KKBP határozata (2011. szeptember 29.) a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/573/KKBP határozat módosításáról

18

 

 

2011/642/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. szeptember 29.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes grafitelektróda-rendszerek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

20

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 2000/25/EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott traktorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. szeptember 14-i 2011/72/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 246., 2011.9.23.)

22

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

30.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 254/1


A TANÁCS 2011/640/KKBP HATÁROZATA

(2011. július 12.)

az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított személyeknek és a kalóztámadásokkal összefüggésben lefoglalt javaknak az Európai Unió által vezetett tengeri erők részéről a Mauritiusi Köztársaság részére történő átadására vonatkozó feltételekről, valamint a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított személyekre az átadást követően vonatkozó feltételekről szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 37. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 218. cikke (5) és (6) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének („főképviselő”) javaslatára,

mivel:

(1)

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) 2008. június 2-án elfogadta az 1816 (2008) sz. határozatot, amelyben minden államot felszólított arra, hogy működjenek együtt a szomáliai partoknál elkövetetett kalóztámadásokért és fegyveres rablásokért felelős személyekre vonatkozó joghatóság megállapítása, valamint a nyomozás és a büntetőeljárások lefolytatása terén. Későbbi ENSZ BT-határozatok újólag megerősítették ezeket a rendelkezéseket.

(2)

A Tanács 2008. november 10-én elfogadta a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről („Atalanta-művelet”) szóló 2008/851/KKBP együttes fellépést (1).

(3)

A 2008/851/KKBP együttes fellépés 12. cikke úgy rendelkezik, hogy a szomáliai felségvizeken ténylegesen vagy feltételezhetően kalóztámadást vagy fegyveres rablást elkövető vagy elkövetett, és büntetőeljárás megindítása céljából letartóztatott és elfogott személyek, valamint az ezen cselekmények elkövetésére szolgáló eszközök átadhatók olyan harmadik államnak, amely joghatóságát az említett személyek és eszközök felett gyakorolni kívánja, amennyiben e harmadik állammal az alkalmazandó nemzetközi joggal – nevezetesen a nemzetközi emberi jogi jogszabályokkal – összhangban megállapodás jött létre az átadás feltételeiről annak biztosítása érdekében, hogy senkit ne sújtsanak halálbüntetéssel vagy vessenek alá kínzásnak vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak.

(4)

A tárgyalások megkezdésének engedélyezéséről szóló tanácsi határozat 2010. március 22-i elfogadását követően a főképviselő az EUSZ 37. cikkével összhangban tárgyalásokat folytatott az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított személyeknek és a kalóztámadásokkal összefüggésben lefoglalt javaknak az EU által vezetett tengeri erők részéről a Mauritiusi Köztársaság részére történő átadására vonatkozó feltételekről, valamint a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított személyekre az átadást követően vonatkozó feltételekről szóló megállapodásról („megállapodás”).

(5)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács az Unió nevében jóváhagyja az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított személyeknek és a kalóztámadásokkal összefüggésben lefoglalt javaknak az Európai Unió által vezetett tengeri erők részéről a Mauritiusi Köztársaság részére történő átadására vonatkozó feltételekről, valamint a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított személyekre az átadást követően vonatkozó feltételekről szóló megállapodást („megállapodás”).

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Uniót jogilag kötelező aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A Tanács elnöke az Unió nevében megteszi a megállapodás (2) 11. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értesítést.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  HL L 301., 2008.11.12., 33. o.

(2)  A megállapodás aláírásának időpontját a Tanács Főtitkársága közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


FORDÍTÁS

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság között, a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított személyeknek és a kalóztámadásokkal összefüggésben lefoglalt javaknak az Európai Unió által vezetett tengeri erők részéről a Mauritiusi Köztársaság részére történő átadására vonatkozó feltételekről, valamint a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított személyekre az átadást követően vonatkozó feltételekről

AZ EURÓPAI UNIÓ (EU),

egyrészről, és

A MAURITIUSI KÖZTÁRSASÁG,

a továbbiakban: Mauritius,

másrészről,

a továbbiakban együttesen: a Felek,

FIGYELEMBE VÉVE:

az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) és 1851 (2008) sz. határozatait, valamint az ezeket követő határozatokat,

az ENSZ 1982. évi Tengerjogi Egyezményét (UNCLOS) és különösen annak 100–107., valamint 110. cikkét,

a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről (EUNAVFOR Atalanta művelet) szóló, a 2009. december 8-i 2009/907/KKBP tanácsi határozattal (1) módosított 2008. november 10-i 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépést (2),

a nemzetközi emberi jogi jogszabályokat, ideértve a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát (1966), valamint a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezményt (1984),

azt, hogy e megállapodás nem érinti a Felek nemzetközi megállapodások és egyéb, nemzetközi bíróságok létrehozásáról szóló okiratok – többek között a Nemzetközi Büntetőbíróság alapokmánya – szerinti jogait és kötelezettségeit,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Cél

Ez a megállapodás meghatározza az alábbiakra vonatkozó feltételeket és részletes szabályokat:

a)

az EUNAVFOR műveleti területén kalóztámadás elkövetésével vagy annak kísérletével gyanúsított, az EUNAVFOR által fogva tartott személyeknek a 3. cikk (1) bekezdése szerinti átadása;

b)

az EUNAVFOR által a kalóztámadásokkal összefüggésben lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Mauritius részére történő átadása; valamint

c)

az átadott személyekkel való bánásmód.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)   „az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR)”: az „Atalanta” elnevezésű uniós műveletben részt vevő EU katonai parancsnokságok és nemzeti kontingensek, valamint ezek hajói, repülőgépei, felszerelései és eszközei;

b)   „művelet”: a 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépés által létrehozott katonai missziónak és/vagy annak utódjának előkészítése, telepítése, végrehajtása és támogatása;

c)   „nemzeti kontingensek”: az Európai Unió tagállamaihoz, valamint – az EU által küldött értesítés alapján – a műveletben részt vevő más államokhoz tartozó egységek és hajók;

d)   „küldő állam”: az EUNAVFOR számára nemzeti kontingenst biztosító állam;

e)   „kalózkodás”: az UNCLOS 101. cikkében meghatározottak szerinti kalózkodás;

f)   „átadott személy”: kalóztámadás elkövetésével vagy annak kísérletével gyanúsított, az EUNAVFOR által e megállapodás értelmében Mauritius részére átadott személy.

3. cikk

Általános elvek

(1)   Mauritius az EUNAVFOR kérésére elfogadhatja az EUNAVFOR által kalóztámadások kapcsán őrizetbe vett személyek és az EUNAVFOR által ezzel összefüggésben lefoglalt javak átadását, valamint nyomozás és büntetőeljárás indítása céljából átadja ezen személyeket és javakat az illetékes hatóságainak. A felajánlott átadások elfogadásáról Mauritius eseti alapon dönt, figyelembe véve valamennyi releváns körülményt, az esemény helyét is beleértve. Az e megállapodás szerinti átadások elsősorban a Mauritius, a Seychelle-szigetek, a Comore-szigetek, Réunion és Madagaszkár felségvizein kívül a nyílt tengeren elfogott kalózokra vonatkoznak, de Mauritius eseti alapon történő döntése alapján máshol elfogott kalózokra is kiterjedhetnek.

(2)   Az EUNAVFOR csak Mauritius hatáskörrel rendelkező bűnüldöző hatóságainak ad át személyeket.

(3)   Az átadásra csak azt követően kerülhet sor, hogy Mauritius illetékes bűnüldöző hatóságai az EUNAVFOR által átadott bizonyítékok kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül úgy határoznak, hogy első megközelítésben megalapozott az EUNAVFOR által fogva tartott személyekkel szembeni büntetőeljárás.

(4)   Mauritius illetékes bűnüldöző hatóságai az EUNAVFOR által a megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül továbbított bizonyítékok alapján döntenek arról, hogy első megközelítésben megalapozott-e a büntetőeljárás.

(5)   Az átadott személyeket kíméletes, a nemzetközi emberi jogi előírásokból fakadó kötelezettségeknek, valamint Mauritius alkotmányának megfelelő bánásmódban kell részesíteni, ideértve a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmát, az önkényes letartóztatás tilalmát és a tisztességes eljárás biztosításának követelményét is.

4. cikk

Az átadott személyekkel kapcsolatos bánásmód, büntetőeljárás és tárgyalás

(1)   A nemzetközi emberi jogi előírásokból fakadó kötelezettségeknek, valamint Mauritius alkotmányának megfelelően valamennyi átadott személyt emberséges bánásmódban kell részesíteni, nem tehetők ki kínzásnak vagy kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek, biztosítani kell számukra a megfelelő szállást és élelmezést és az orvosi ellátás igénybevételének lehetőségét, valamint lehetővé kell tenni, hogy a vallási szokásokat betarthassák.

(2)   Minden átadott személyt haladéktalanul bíró vagy a törvény által igazságszolgáltatási hatáskörrel felruházott más tisztségviselő elé kell állítani, aki késedelem nélkül határoz a fogva tartás törvényességéről, és elrendeli a személy szabadlábra helyezését, ha a fogva tartás nem indokolt.

(3)   Minden átadott személynek joga van arra, hogy ésszerű határidőn belül tárgyalást tartsanak az ügyében, vagy szabadlábra helyezzék.

(4)   Minden átadott személynek joga van ahhoz, hogy az ellene irányuló vádemelés során egy törvény által létrehozott, független és pártatlan illetékes bíróság tisztességes és nyilvános módon meghallgassa.

(5)   Minden bűncselekménnyel vádolt átadott személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem állapították.

(6)   Az ellene irányuló vádemelés során minden átadott személynek – az egyenlőség jegyében – joga van legalább a következő biztosítékokhoz:

a)

valamely általa értett nyelven haladéktalanul pontos tájékoztatásban részesüljön az ellene felhozott vád jellege és indokolása tekintetében;

b)

rendelkezzen a védekezésének előkészítéséhez és az általa választott jogi tanácsadóval való értekezéshez szükséges idővel és lehetőséggel;

c)

ügyét késedelem nélkül tárgyalják;

d)

ügyét jelenlétében tárgyalják, és személyesen vagy az általa választott jogi segítséggel védekezhessen; ha nem rendelkezik jogi segítséggel, tájékoztassák erről a jogáról; és jelöljenek ki számára jogi segítséget, amennyiben az igazságszolgáltatás érdekében ez kívánatos, és ha nem rendelkezik az ennek fedezéséhez szükséges eszközökkel, térítésmentesen részesüljön ilyen segítségben;

e)

megvizsgálhasson vagy megvizsgáltathasson minden ellene szóló bizonyítékot, ideértve a letartóztatását végrehajtó tanúk vallomásait is, és kieszközölhesse a védelem tanúinak ugyanolyan feltételek melletti beidézését és kihallgatását, mint amelyek a vád tanúira vonatkoznak;

f)

térítésmentesen tolmács álljon rendelkezésére, ha nem érti vagy nem beszéli a tárgyaláson használt nyelvet;

g)

ne kötelezzék saját maga elleni vallomásra vagy bűnösségének bevallására.

(7)   Minden átadott és bűncselekmény elkövetése miatt elítélt személynek meg kell adni a jogot ahhoz, hogy a bűnössége megállapítása és a büntetés kiszabását tartalmazó ítélet ellen felsőbb bíróságnál fellebbezzen vagy felülvizsgálatot kérjen, Mauritius jogszabályainak megfelelően.

(8)   Mauritius az EU-val folytatott konzultációt követően az elítélt és büntetésüket Mauritiuson töltő személyeket átadhatja valamely más államnak annak céljából, hogy a büntetésük fennmaradó részét e másik államban töltsék le, amennyiben az szavatolja a fent említett emberi jogi normák tiszteletben tartását. Mauritius valamennyi tervezett átadást megelőzően értesíti az EU-t, hogy annak megfelelő lehetősége legyen arra, hogy hangot adjon az esetleges aggályainak. Amennyiben a Mauritius és az EU közötti konzultáció során az utóbbi aggályokat fogalmaz meg az azon másik államban tapasztalható emberi jogi helyzet kapcsán, amely részére Mauritius az átadott személyeket át szándékozik adni, az átadásra mindaddig nem kerül sor, amíg a Felek kielégítő megoldást nem találnak.

5. cikk

Halálbüntetés

A Mauritius halálbüntetés eltörléséről szóló törvényével összhangban az átadott személyek nem vádolhatók halálbüntetéssel járó bűncselekménnyel, nem sújthatók halálbüntetéssel, és nem kérhető ellenük a halálbüntetés kiszabása.

6. cikk

Nyilvántartás és értesítések

(1)   Minden átadás az EUNAVFOR képviselője és Mauritius illetékes bűnüldöző hatóságainak képviselője által aláírt megfelelő dokumentum tárgyát képezi.

(2)   Az EUNAVFOR minden átadott személyre vonatkozóan a fogva tartással kapcsolatos nyilvántartást ad át Mauritiusnak. Ez a nyilvántartás – lehetőség szerint – kiterjed az átadott személy fogva tartás alatti fizikai állapotára, a Mauritius hatóságai részére történő átadás időpontjára, a fogva tartás indokolására, a fogva tartás megkezdésének időpontjára és helyére, valamint a fogva tartással kapcsolatos minden határozatra.

(3)   Mauritius felel valamennyi átadott személy pontos nyilvántartásáért, amely magában foglalja többek között a lefoglalt javak összességének, a személyek fizikai állapotának, a fogva tartás helyének, a személyek elleni vádaknak, valamint a büntetőeljárás és a tárgyalás során hozott valamennyi jelentős határozatnak a nyilvántartását.

(4)   Ezt a nyilvántartást – a Mauritius Külügyminisztériumához intézett írásbeli kérésükre – az EU és az EUNAVFOR képviselőinek rendelkezésére kell bocsátani.

(5)   Mauritius értesíti továbbá az EU-t és az EUNAVFOR-t az e megállapodás szerint átadott valamennyi személy fogva tartásának helyéről, fizikai állapotának esetleges rosszabbodásáról és a nem megfelelő bánásmódra vonatkozó állításokról. Az EU és az EUNAVFOR képviselői az e megállapodás értelmében átadott valamennyi személyhez bejárással rendelkeznek a fogva tartás ideje alatt, és jogukban áll őket kihallgatni.

(6)   A nemzeti és nemzetközi humanitárius ügynökségek kérésükre engedélyt kapnak az e megállapodás szerint átadott személyek látogatására.

(7)   Annak biztosítása céljából, hogy az EUNAVFOR kellő időben képes legyen Mauritius számára az EUNAVFOR kötelékébe tartozó tanúk beidézésével és a vonatkozó tanúvallomás megtételével kapcsolatos segítséget megadni, Mauritius bármely átadott személy elleni büntetőtárgyalási eljárás indítására vonatkozó szándékáról, valamint a bizonyításfelvételre és a vallomás meghallgatására vonatkozó határidőkről értesítést küld az EUNAVFOR részére.

7. cikk

Az EU és az EUNAVFOR által nyújtott segítség

(1)   Az EUNAVFOR eszközeihez és lehetőségeihez mérten minden segítséget megad Mauritiusnak az átadott személyekkel kapcsolatos nyomozás és büntetőeljárás megindítása céljából.

(2)   Az EUNAVFOR:

a)

az e megállapodás 6. cikkének (2) bekezdése értelmében átadja a fogva tartásról vezetett nyilvántartást;

b)

minden bizonyítékot Mauritius illetékes hatóságainak előírásaival összhangban dolgoz fel, a 10. cikkben említett végrehajtási rendelkezéseknek megfelelően;

c)

rendelkezésre bocsátja az EUNAVFOR kötelékébe tartozó, olyan eseményekben érintett tanúk által tett nyilatkozatokat vagy vallomásokat, amelyek kapcsán e megállapodás értelmében személyek átadására került sor;

d)

törekszik arra, hogy más, nem Mauritiuson tartózkodó tanúk is nyilatkozatot vagy vallomást tegyenek;

e)

megőrzi vagy átadja a birtokában lévő valamennyi lefoglalt javat, bizonyítékot, fényképet, illetve bizonyító erejű tárgyat;

f)

szükség esetén biztosítja az EUNAVFOR kötelékébe tartozó tanúknak a tárgyalás során a Bíróság előtt vallomástétel céljából történő megjelenését (illetve az élő videokapcsolat vagy más elfogadott technikai eszköz útján történő vallomástételt);

g)

szükség esetén elősegíti más tanúknak a tárgyalás során a Bíróság előtt vallomástétel céljából történő megjelenését (illetve az élő videokapcsolat vagy más elfogadott technikai eszköz útján történő vallomástételt);

h)

elősegíti a Mauritius illetékes hatóságai által esetlegesen kért tolmácsok annak céljából történő megjelenését, hogy segítséget nyújtsanak az átadott személyeket érintő nyomozások és tárgyalások során.

(3)   Amennyiben más pénzügyi támogatók nem biztosítják az említett erőforrásokat, a Felek – az alkalmazandó eljárásokra is figyelemmel – kidolgozzák a pénzügyi, technikai és egyéb támogatás nyújtására vonatkozó végrehajtási rendelkezéseket, hogy lehetővé tegyék az átadott személyek átadását és fogva tartását, valamint a velük szemben induló nyomozás, büntetőeljárás és tárgyalás lefolytatását. E végrehajtási rendelkezések célja továbbá, hogy lehetővé tegyék a Mauritius számára történő technikai és logisztikai támogatást a jogszabályok felülvizsgálata, a nyomozók és ügyészek képzése, a nyomozati és bírósági eljárások, valamint különösen a bizonyítékok tárolása és átadása, továbbá a jogorvoslati eljárás terén. A végrehajtási rendelkezéseknek céljuk még, hogy előírásokat határozzanak meg felmentés vagy a büntetőeljárás mellőzése esetén az átadott személyek hazaszállítására vonatkozóan, az átadott személyeknek a büntetés letöltése céljából egy másik állam részére történő átadására vonatkozóan, illetve a börtönbüntetésük Mauritiuson való letöltését követő hazaszállításukra vonatkozóan.

8. cikk

Az átadott személyek egyéb jogaihoz fűződő kapcsolat

(1) E megállapodás nem tekintendő vagy értelmezhető az átadott személyek tekintetében alkalmazandó nemzeti vagy nemzetközi jog által biztosított jogoktól való eltérésnek.

9. cikk

Kapcsolattartás és vitás kérdések

(1)   Az e megállapodás alkalmazásával összefüggésben felmerülő minden kérdést Mauritius és az EU illetékes hatóságai közösen vizsgálnak meg.

(2)   Az előzetes rendezés elmaradása esetén az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitás kérdéseket Mauritius és az EU képviselői kizárólag diplomáciai úton rendezik.

10. cikk

Végrehajtási rendelkezések

(1)   E megállapodás alkalmazásában az operatív, adminisztratív és technikai kérdések egyrészről Mauritius illetékes hatóságai, másrészről az EU illetékes hatóságai és a küldő állam illetékes hatóságai által kötendő végrehajtási rendelkezések tárgyát képezhetik.

(2)   A végrehajtási rendelkezések többek között a következőkre terjedhetnek ki:

a)

Mauritius illetékes bűnüldöző hatóságainak megnevezése, amelyeknek az EUNAVFOR a személyeket átadhatja;

b)

az átadott személyek fogva tartására kijelölt fogda;

c)

a dokumentumok kezelése, ideértve a bizonyítékok összegyűjtésével kapcsolatos dokumentumokat is, amelyeket a személyek átadásakor átadnak Mauritius illetékes bűnüldöző hatóságainak;

d)

értesítés céljára kijelölt kapcsolattartók;

e)

átadás esetén használandó formanyomtatványok;

f)

Mauritius kérésére a 7. cikkben említett technikai, szakértői, képzési és egyéb támogatás nyújtása e megállapodás céljainak teljesítése érdekében.

11. cikk

Hatálybalépés és felmondás

(1)   Ezt a megállapodást az aláírásának napjától ideiglenesen alkalmazni kell, és az akkor lép hatályba, amikor a Felek értesítették egymást a megállapodás megerősítéséhez szükséges belső eljárások befejezéséről.

(2)   Ez a megállapodás addig marad hatályban, amíg az EUNAVFOR nem küld értesítést a művelet befejeztéről. Írásbeli értesítés útján mindazonáltal bármely Fél felmondhatja e megállapodást. A felmondás az értesítés kézhezvételének napjától számított hat hónap elteltével válik hatályossá. Amennyiben az EU úgy ítéli meg, hogy a Mauritius e megállapodásban említett büntető jogszabályai terén bekövetkezett változások miatt indokolt e megállapodást azonnali hatállyal felmondani, az EU jogosult felmondani a megállapodást az értesítés elküldésének napjától. A Mauritius jogszabályaiban esetlegesen bekövetkező változások nem érinthetik hátrányosan az e megállapodás értelmében már átadott személyeket.

(3)   Ez a megállapodás a Felek közötti írásbeli megállapodással módosítható.

(4)   E megállapodás megszűnése nem érinti az e megállapodás végrehajtásából a megszűnést megelőzően eredő jogokat és kötelezettségeket, ideértve bármely átadott személy jogait is, amennyiben Mauritius területén tartják őt őrizetben vagy ott indítanak ellene büntetőeljárást.

(5)   A művelet befejeztével az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által kijelölt bármely személy vagy szervezet gyakorolhatja az EUNAVFOR e megállapodás szerinti valamennyi jogát. Kijelölt személy vagy szervezet lehet többek között a Mauritius melletti uniós delegáció vezetője vagy személyzetének tagja, illetve valamely uniós tagállam Mauritiusba akkreditált diplomáciai képviselője vagy konzulátusi tisztviselője. A művelet befejezését követően az e megállapodás értelmében az EUNAVFOR részére küldendő valamennyi értesítést az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője részére kell megküldeni.

Kelt Port Louis-ban, a kettőezer-tizenegyedik év július havának tizennegyedik napján, két eredeti, angol nyelvű példányban.

az Európai Unió részéről

Mauritius részéről


(1)  HL L 322., 2009.12.9., 27. o.

(2)  HL L 301., 2008.11.12., 33. o., helyesbítve: HL L 253., 2009.9.25., 18. o.


RENDELETEK

30.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 254/7


A BIZOTTSÁG 969/2011/EU RENDELETE

(2011. szeptember 29.)

a dömpingellenes intézkedések alól egy koreai exportőr számára biztosítható mentesség megállapításának, a dömpingellenes vámoknak az érintett exportőrtől származó behozatalok tekintetében való hatályon kívül helyezésének és az érintett exportőrtől származó behozatalok nyilvántartásba vételre való kötelezésének céljából a (az 1858/2005/EK rendelettel a többek között a Kínai Népköztársaságból származó acél drótkötelek és -kábelek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Koreai Köztársaságban feladott – akár a Koreai Köztársaságból származóként, akár nem ilyenként bejelentett – acél drótkötelek és -kábelek behozatalára történő kiterjesztéséről szóló) 400/2010/EU tanácsi végrehajtási rendelet felülvizsgálatának megindításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: dömpingellenes alaprendelet) és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére, 13. cikke (4) bekezdésére és 14. cikke (5) bekezdésére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A.   MEGLÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(1)

Az 1858/2005/EK rendelettel (2) a Tanács végleges dömpingellenes intézkedéseket (a továbbiakban: eredeti intézkedések) vezetett be a többek között a Kínai Népköztársaságból származó acél drótkötelek- és kábelek behozatalára. A 400/2010/EK rendelettel (3) a Tanács kiterjesztette ezeket az intézkedéseket (a továbbiakban: kiterjesztett intézkedések) a Koreai Köztársaságból feladott acél drótkötelekre- és kábelekre, egyes, külön említett vállalatok által feladott áruk behozatalának kivételével.

(2)

A Bizottság 2010 novemberében értesítést (4) tett közzé a többek között a Kínai Népköztársaságból származó acél drótkötelek és -kábelek behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról. A hatályvesztési vizsgálatok befejezéséig az intézkedések továbbra is hatályban maradnak.

B.   FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM

(3)

A Bizottsághoz kérelem érkezett a dömpingellenes alaprendelet 11. cikke (4) bekezdése és 13. cikke (4) bekezdése alapján a Koreai Köztársaságban feladott acél drótkötelek és -kábelek behozatalára kiterjesztett dömpingellenes intézkedések alóli mentességre vonatkozóan. A kérelmet a Koreai Köztársaság (a továbbiakban: érintett ország) egyik exportáló gyártója, a SEIL Wire and Cable (a továbbiakban: kérelmező) nyújtotta be.

C.   A TERMÉK

(4)

A vizsgálat tárgyát képező termék a jelenleg az ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 és ex 7312 10 98 KN-kód alá besorolt, a Koreai Köztársaságban feladott, 3 mm-t meghaladó legnagyobb keresztmetszetű acél drótkötél és -kábel – beleértve a zárt sodrású drótkötelet is, de a rozsdamentes acél drótkötelet és -kábelt nem (a továbbiakban: érintett termék).

D.   A FELÜLVIZSGÁLAT INDOKAI

(5)

A kérelmező azt állítja, hogy a kiterjesztett intézkedéseket eredményező vizsgálat vizsgálati ideje alatt – azaz 2008. július 1. és 2009. június 30. között – nem exportálta az Európai Unióba az érintett terméket.

(6)

Ezen túlmenően a kérelmező azt állítja, hogy nem áll kapcsolatban olyan exportáló gyártókkal, akikre az intézkedések vonatkoznak, valamint hogy nem játszotta ki a Kínából származó acél drótkötelekre és -kábelekre alkalmazandó intézkedéseket.

(7)

A kérelmező azt állítja továbbá, hogy a kiterjesztett intézkedéseket eredményező vizsgálat vizsgálati időszakának lejártát követően kezdte el az érintett terméket exportálni az Unióba.

E.   AZ ELJÁRÁS

(8)

A Bizottság értesítette a tudomása szerint érintett uniós gyártókat a fenti kérelemről, és lehetőséget biztosítottak számukra észrevételeik megtételére.

(9)

A rendelkezésre álló bizonyítékok vizsgálatát követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a dömpingellenes alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése és 13. cikkének (4) bekezdése alapján elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az arra vonatkozó vizsgálat megindításának indokolásához, hogy mentesség adható-e a kérelmezőnek a kiterjesztett intézkedések alól.

a)   Kérdőívek

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőívet küld a kérelmezőnek.

b)   Információgyűjtés és meghallgatások

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy írásban ismertessék álláspontjukat, és állításaikat támasszák alá bizonyítékokkal. A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket, amennyiben olyan írásos kérelmet nyújtanak be, amelyből kitűnik, hogy meghallgatásukat különleges okok indokolják.

F.   A HATÁLYBAN LÉVŐ DÖMPINGELLENES VÁM HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE ÉS A BEHOZATAL NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

(10)

A dömpingellenes alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése értelmében a kérelmező által előállított és az Európai Unióba irányuló exportra értékesített érintett termék behozatala tekintetében a hatályos dömpingellenes vámot hatályon kívül kell helyezni.

(11)

Ugyanakkor az ilyen behozatalt nyilvántartásba kell venni a dömpingellenes alaprendelet 14. cikke (5) bekezdése szerint annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a vizsgálat a kijátszás fennállását állapítaná meg a kérelmezőre vonatkozóan, a dömpingellenes vámokat e vizsgálat megindításának napjától számítva visszamenőleges hatállyal lehessen kivetni. A kérelmező esetleges jövőbeli vámtartozásainak összege az eljárás jelenlegi szakaszában nem állapítható meg.

G.   HATÁRIDŐK

(12)

A megfelelő ügyvitel érdekében határidőket kell megállapítani, melyeken belül:

az érdekelt felek jelentkezhetnek a Bizottságnál, álláspontjukat írásban kifejthetik, és benyújthatják az e rendelet (9) preambulumbekezdése a) pontjában említett kérdőívre adott válaszaikat vagy a vizsgálat folyamán figyelembe veendő bármely egyéb információt,

az érdekelt felek írásban kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat.

H.   AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HIÁNYA

(13)

Abban az esetben, ha az érdekelt felek valamelyike megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy nem szolgáltat információkat határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, a dömpingellenes alaprendelet 18. cikke szerint megerősítő vagy nemleges megállapítások tehetők a rendelkezésre álló tények alapján.

(14)

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike hamis vagy félrevezető adatokat szolgáltatott, ezeket az információkat figyelmen kívül kell hagyni, és a dömpingellenes alaprendelet 18. cikkének megfelelően a rendelkezésre álló tényekre lehet támaszkodni. Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a megállapítások alapjául a dömpingellenes alaprendelet 18. cikke szerint a rendelkezésre álló tények szolgálnak, az eredmény kedvezőtlenebb lehet e fél számára, mintha együttműködött volna.

I.   SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

(15)

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálat során gyűjtött valamennyi személyes adatot a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5) megfelelően fogja kezelni.

J.   MEGHALLGATÓ TISZTVISELŐ

(16)

A Bizottság felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy ha az érdekelt felek úgy ítélik meg, hogy védelemhez való joguk gyakorlása során nehézségekbe ütköznek, kérhetik a Kereskedelmi Főigazgatóság meghallgató tisztviselőjének közbenjárását. A meghallgató tisztviselő összekötő szerepet tölt be az érdekelt felek és a Bizottság szolgálatai között: az eljárás során szükség esetén közvetít az érdekeik védelmét érintő eljárási kérdésekben, különös tekintettel az aktához való hozzáférésre, az adatok bizalmas kezelésére, a határidők meghosszabbítására, valamint az írásban és/vagy szóban kifejtett álláspontok kezelésére.

(17)

További információk, valamint a meghallgató tisztviselő elérhetősége és weboldala a Kereskedelmi Főigazgatóság webhelyén található: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikke (4) bekezdésének és 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően a Bizottság felülvizsgálatot indít a 400/2010/EU tanácsi végrehajtási rendeletre vonatkozóan annak megállapítására, hogy a jelenleg az ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 és ex 7312 10 98 KN-kód alá besorolt (TARIC-kódok: 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 és 7312109813), a SEIL Wire and Cable által előállított és a Koreai Köztársaságban feladott, 3 mm-t meghaladó legnagyobb keresztmetszetű acél drótkötél és -kábel – beleértve a zárt sodrású drótkötelet is (TARIC-kiegészítő kód: A994), de a rozsdamentes acél drótkötelet és -kábelt nem – behozatalára a 400/2010/EU tanácsi végrehajtási rendelettel kivetett dömpingellenes vámokat alkalmazzák-e.

2. cikk

A 400/2010/EU tanácsi végrehajtási rendelettel kivetett dömpingellenes vám az e rendelet 1. cikkében meghatározott behozatal tekintetében hatályát veszti.

3. cikk

A Bizottság az 1225/2009/EK rendelet 14. cikke (5) bekezdésének értelmében felszólítja a vámhatóságokat az e rendelet 1. cikkében meghatározott behozatalok nyilvántartásba vételéhez szükséges lépések megtételére. A nyilvántartásba vétel az e rendelet hatálybalépését követő kilenc hónap elteltével hatályát veszti.

4. cikk

1.   Ahhoz, hogy az érdekelt felek előterjesztéseit a vizsgálat során figyelembe lehessen venni, a feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – az e rendelet hatálybalépését követő 37 napon belül jelentkezniük kell a Bizottságnál, írásban ki kell fejteniük álláspontjukat, be kell nyújtaniuk az e rendelet (9) preambulumbekezdésének a) pontjában említett, kitöltött kérdőíveiket, illetve a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a birtokukban lévő egyéb információkat. A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az 1225/2009/EK tanácsi rendeletben megállapított eljárási jogok többsége csak akkor gyakorolható, ha a felek a fent említett határidőn belül jelentkeznek a Bizottságnál.

Az érdekelt felek ugyanezen 37 napos határidőn belül írásban kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat is.

2.   Az érdekelt feleknek valamennyi bizalmas írásos beadványát – beleértve az ezen értesítésben kért információkat, a kitöltött kérdőíveket és a leveleket – „Limited (6) (Korlátozott hozzáférés) jelöléssel kell ellátni.

A „Limited” jelöléssel ellátott információkat benyújtó érdekelt feleknek az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfelelően ezekhez nem bizalmas jellegű összefoglalókat is a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk, melyeket „For inspection by interested parties” (Az érdekelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell ellátni. Ezeknek az összefoglalóknak kellően részletesnek kell lenniük ahhoz, hogy a bizalmasan benyújtott információk lényege érthető legyen. Amennyiben a bizalmas információt benyújtó érdekelt fél nem nyújt be nem bizalmas jellegű összefoglalót a kért formában és minőségben, a Bizottság figyelmen kívül hagyhatja ezt a bizalmas információt.

Ehhez a vizsgálathoz a Bizottság elektronikus dokumentumkezelő rendszert fog alkalmazni. Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket elektronikus formában kell benyújtaniuk (a nem bizalmas beadványokat e-mailben, a bizalmasakat CD-R/DVD lemezen), és fel kell tüntetniük nevüket, címüket, e-mail címüket, telefon- és faxszámukat. Azonban a kitöltött kérdőívekhez vagy azok frissített verzióihoz csatolt minden meghatalmazást és aláírt tanúsítványt papíron kell benyújtani, azaz levélben vagy személyesen, az alábbiakban megadott címen. Az alaprendelet 18. cikke (2) bekezdésének megfelelően, amennyiben egy érdekelt fél beadványait és kérelmeit nem tudja elektronikus formában benyújtani, azonnal tájékoztatnia kell erről a Bizottságot. Az érdekelt felek további információkat találhatnak a Bizottsággal való levelezésről a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapján, a vonatkozó weboldalon: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/.

A Bizottság levelezési címe:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Brussels

BELGIUM

Fax (+32 2) 295 65 05

E-mail: TRADE-STEEL-ROPE-DUMPING@EC.EUROPA.EU

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. szeptember 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  HL L 299., 2005.11.16., 1. o.

(3)  HL L 117., 2010.5.11., 1. o.

(4)  HL C 309., 2010.11.13., 6. o.

(5)  HL L 8., 2001.1.21., 1. o.

(6)  A „Limited” jelöléssel ellátott dokumentum az 1255/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.) 19. cikke és az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás (dömpingellenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül. A dokumentum az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében is védelem alatt áll.


30.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 254/10


A BIZOTTSÁG 970/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. szeptember 29.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. szeptember 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. szeptember 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AR

25,3

BR

31,9

MK

26,7

ZZ

28,0

0707 00 05

MK

44,0

TR

111,6

ZZ

77,8

0709 90 70

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

65,8

BR

41,3

CL

65,2

TR

71,3

UY

61,2

ZA

72,4

ZZ

62,9

0806 10 10

CL

71,0

MK

82,2

TR

106,4

ZA

58,9

ZZ

79,6

0808 10 80

CL

73,3

CN

82,6

NZ

98,4

US

83,3

ZA

92,6

ZZ

86,0

0808 20 50

CN

88,7

TR

120,5

ZZ

104,6

0809 30

TR

167,9

ZZ

167,9


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


30.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 254/12


A BIZOTTSÁG 971/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. szeptember 29.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2011/2012-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 143. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

A cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelet (2) előírja, hogy a fehér cukor és a nyerscukor CIF-importárát „reprezentatív árnak” kell tekinteni. Ezek az árak az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II., illetve III. pontjában meghatározott szabványos minőségre értendők.

(2)

Az irányadó árak rögzítésekor mindig figyelembe kell venni a 951/2006/EK rendelet 23. cikkében előírt valamennyi információt, kivéve az említett rendelet 24. cikkében említett esetekben.

(3)

A szabványostól eltérő minőségre vonatkozó árak kiigazításához a fehér cukor esetében a 951/2006/EK rendelet 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett emeléseket vagy csökkentéseket kell alkalmazni a sikeres ajánlatokra. A nyerscukor esetében az említett bekezdés b) pontjában meghatározott korrekciós tényezőt kell alkalmazni.

(4)

Ha a szóban forgó termék küszöbára és irányadó ára között eltérés van, a 951/2006/EK rendelet 39. cikkében előírt feltételek teljesülése esetén helyénvaló kiegészítő importvámokat megállapítani.

(5)

Indokolt a 951/2006/EK rendelet 36. cikkével összhangban megállapítani a szóban forgó termékekre vonatkozó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet melléklete megállapítja a 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékekre alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. szeptember 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.


MELLÉKLET

A fehércukorra, a nyerscukorra és a 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékekre 2011. október 1-jétől alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

44,74

0,00

1701 11 90 (1)

44,74

1,48

1701 12 10 (1)

44,74

0,00

1701 12 90 (1)

44,74

1,19

1701 91 00 (2)

47,22

3,30

1701 99 10 (2)

47,22

0,17

1701 99 90 (2)

47,22

0,17

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


30.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 254/14


A BIZOTTSÁG 972/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. szeptember 29.)

a cukorágazatban a melaszra 2011. október 1-jétől alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 143. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

A cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelet (2) előírja, hogy a fehér cukor és a nyerscukor CIF-importárát „reprezentatív árnak” kell tekinteni. Ezek az árak a 951/2006/EK rendelet 27. cikkében meghatározott szabványos minőségre értendők.

(2)

Az irányadó árak rögzítésekor mindig figyelembe kell venni a 951/2006/EK rendelet 29. cikkében előírt valamennyi információt – kivéve az említett rendelet 30. cikkében említett esetekben –, és az ár megállapítása adott esetben történhet a 951/2006/EK rendelet 33. cikkében előírt módszer szerint.

(3)

A szabványostól eltérő minőségre vonatkozó árak kiigazításakor a 951/2006/EK rendelet 32. cikkét alkalmazva a felajánlott melasz minőségétől függően növelni, vagy csökkenteni kell az árakat.

(4)

Ha a szóban forgó termék küszöbára és irányadó ára között eltérés van, a 951/2006/EK rendelet 39. cikkében előírt feltételek teljesülés esetén helyénvaló kiegészítő importvámokat megállapítani. Az importvámok alkalmazásának a 951/2006/EK rendelet 40. cikke szerinti felfüggesztés esetén meg kell állapítani e vámok egyedi összegeit.

(5)

Indokolt a 951/2006/EK rendelet 34. cikkével összhangban a szóban forgó termékekre megállapítani az irányadó árakat és a kiegészítő importvámokat.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet melléklete megállapítja a 951/2006/EK rendelet 34. cikkében említett termékekre alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. szeptember 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.


MELLÉKLET

a cukorágazatban a melaszra 2011. október 1-jétől alkalmazandó irányadó árak és a kiegészítő importvámok összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó, a 951/2006/EK rendelet 40. cikkében említett felfüggesztés miatt alkalmazandó importvám összege (1)

1703 10 00 (2)

12,44

0

1703 90 00 (2)

11,97

0


(1)  Ez összeg a 951/2006/EK rendelet 40. cikkének megfelelően az e termékekre megállapított közös vámtarifa-tétel helyébe lép.

(2)  Az 951/2006/EK rendelet 27. cikkében meghatározott szabványminőségre megállapítva.


30.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 254/16


A BIZOTTSÁG 973/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. szeptember 29.)

a 634/2011/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott ötödik részleges pályázati felhívás tekintetében minimális vámtétel meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 187. cikkére,

mivel:

(1)

A 634/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) folyamatos pályázati felhívást nyitott meg a 2010–2011. gazdasági év tekintetében a 1701 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétellel történő behozatalára.

(2)

A 634/2011/EU végrehajtási rendelet 6. cikkével összhangban a Bizottság egy adott részleges pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra figyelemmel eldönti, hogy nyolc számjegyű KN-kódonként meghatároz-e vagy sem minimális vámtételt.

(3)

Az ötödik részleges pályázati felhívásra beérkezett pályázatok alapján a 1701 KN-kód alá tartozó cukor tekintetében egyes nyolc számjegyű kódokra vonatkozóan minimális vámtételt kell megállapítani, a többi nyolc számjegyű kódra vonatkozóan pedig nem.

(4)

A piac felé történő gyors reagálás és az intézkedés hatékony kezelésének biztosítása érdekében indokolt előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba.

(5)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 634/2011/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott ötödik részleges pályázati felhívás tekintetében – amelynek esetében a pályázatok benyújtási határideje 2011. szeptember 28-án járt le – a 1701 KN-kód alá tartozó cukor tekintetében a nyolc számjegyű kódokra vonatkozóan vagy az e rendelet melléklete szerinti minimális vámtétel került meghatározásra, vagy nem került meghatározásra ilyen vámtétel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. szeptember 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 170., 2011.6.30., 21. o.


MELLÉKLET

Minimális vámtételek

(EUR/tonna)

Nyolc számjegyű KN-kód

Minimális vámtétel

1

2

1701 11 10

227

1701 11 90

300

1701 12 10

X

1701 12 90

1701 91 00

X

1701 99 10

308,80

1701 99 90

X

(—)

a Bizottság nem határozott meg minimális vámtételt (valamennyi pályázat elutasításra került)

(X)

nem érkezett pályázat


HATÁROZATOK

30.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 254/18


A TANÁCS 2011/641/KKBP HATÁROZATA

(2011. szeptember 29.)

a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/573/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. szeptember 27-én elfogadta a 2010/573/KKBP határozatot (1).

(2)

A 2010/573/KKBP határozat felülvizsgálata alapján a korlátozó intézkedéseket 2012. szeptember 30-ig meg kell hosszabbítani.

(3)

Mindazonáltal a Dnyeszteren túli konfliktus politikai megoldásának, a latin betűs írásmódot használó iskolákkal kapcsolatos fennmaradó problémák kezelésének, valamint a személyek szabad mozgása helyreállításának elősegítése érdekében az említett korlátozó intézkedéseket 2012. március 31-ig fel kell függeszteni. A Tanács az említett időszak végén, különösen a fenti területeken bekövetkező fejleményekre figyelemmel, felülvizsgálja a korlátozó intézkedéseket. A Tanács bármikor határozhat úgy, hogy újra bevezeti vagy feloldja az utazási korlátozásokat.

(4)

A 2010/573/KKBP határozat I. és II. mellékletében foglalt jegyzékekben szereplő egyes személyekre vonatkozó információkat naprakésszé kell tenni.

(5)

A 2010/573/KKBP határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/573/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Ezt a határozatot 2012. szeptember 30-ig kell alkalmazni, és folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, a határozatot meg kell újítani, vagy adott esetben módosítani kell.”

2.

A 4. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az e határozatban előírt korlátozó intézkedéseket 2012. március 31-ig fel kell függeszteni. A fent említett napig tartó időszak végén a Tanács felülvizsgálja a korlátozó intézkedéseket.”

2. cikk

(1)   A 2010/573/KKBP határozat I. mellékletében az alábbi személyekre vonatkozó bejegyzések helyébe az e határozat I. mellékletében szereplő bejegyzések lépnek:

1.

Oleg Igorjevics SZMIRNOV;

2.

Oleg Andrejevics GUDIMO.

(2)   A 2010/573/KKBP határozat II. mellékletében az alábbi személyre vonatkozó bejegyzés helyébe az e határozat II. mellékletében szereplő bejegyzés lép:

1.

Alla Viktorovna CSERBULENKO.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. szeptember 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. KOROLEC


(1)  HL L 253., 2010.9.28., 54. o.


I. MELLÉKLET

Az 2. cikk (1) bekezdésében említett bejegyzések

„3.

SZMIRNOV, Oleg Igorjevics, az »elnök« fia és korábban »az Állami Vámügyi Bizottság tanácsadója«, korábban »a Legfelső Tanács tagja«, született: Ukrajna, Herszonszkaja megye, Novaja Kahovka, 1967. augusztus 8., orosz útlevelének száma: 60 No. 1907537.”

„9.

GUDIMO, Oleg Andrejevics, korábban »a Legfelső Tanács tagja«, korábban »a Legfelső Tanács Biztonsági, Védelmi és Békefenntartó Bizottságának elnöke«, korábbi »biztonsági miniszterhelyettes«, született: Kazahsztán, Almati, 1944. szeptember 11., orosz útlevelének száma: 51 No. 0592094.”


II. MELLÉKLET

A 2. cikk (2) bekezdésében említett bejegyzés

„3.

CSERBULENKO, Alla Viktorovna, oktatásügyekért felelős korábbi »ribnyicai államigazgatási vezetőhelyettes«”.


30.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 254/20


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. szeptember 29.)

a Kínai Népköztársaságból származó egyes grafitelektróda-rendszerek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

(2011/642/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 9. cikkére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A.   AZ ELJÁRÁS

(1)

2010. november 5-én az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) panasz érkezett, miszerint a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: Kína) származó egyes grafitelektróda-rendszerek behozatala kárt okozó dömpingelt formában történik; a panaszt az alaprendelet 5. cikke szerint az Európai Szén- és Grafitszövetség (European Carbon and Graphite Association) (a továbbiakban: panaszos) nyújtotta be az egyes grafitelektróda-rendszerek teljes uniós termelésének nagy részét, ebben az esetben több mint 50 %-át képviselő gyártók nevében.

(2)

A panasz prima facie bizonyítékot szolgáltatott a dömping és az abból eredő jelentős kár meglétére, és ezt a Bizottság elegendő indoknak ítélte a dömpingellenes eljárás megindításához.

(3)

A tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítéssel (2) dömpingellenes eljárást indított a Kínából származó egyes grafitelektróda-rendszerek behozatalára vonatkozóan.

(4)

A Bizottság az eljárás megindításáról hivatalosan tájékoztatta a kínai exportáló gyártókat, az ismert érintett importőröket, kereskedőket, felhasználókat és szövetségeket, a kínai hatóságokat, valamint valamennyi ismert uniós gyártót. Az érdekelt felek lehetőséget kaptak arra, hogy az eljárás megindításáról szóló értesítésben megállapított határidőn belül írásban ismertessék álláspontjukat, vagy szóbeli meghallgatást kérjenek.

(5)

Minden olyan érdekelt fél meghallgatást nyert, aki azt kérte, és konkrét okokkal indokolni tudta, hogy miért szükséges a meghallgatása.

B.   A PANASZ VISSZAVONÁSA ÉS AZ ELJÁRÁS MEGSZÜNTETÉSE

(6)

A Bizottsághoz intézett, 2011. július 8-án kelt levelében a panaszos hivatalosan visszavonta panaszát.

(7)

Az alaprendelet 9. cikke (1) bekezdésének megfelelően a panasz visszavonása esetén az eljárás megszüntethető, kivéve, ha ez a megszüntetés az Unió érdekeit sértené.

(8)

E tekintetben meg kell jegyezni, hogy a Bizottság nem talált arra utaló okot, hogy az eljárás megszüntetése az Unió érdekeit sértené, és az érdekelt felek sem ismertettek rá ilyen okot. A Bizottság ezért úgy ítélte meg, hogy a jelenlegi eljárást meg kell szüntetni. Az érdekelt feleket a Bizottság ennek megfelelően tájékoztatta, és lehetőséget biztosított észrevételeik megtételére. Nem érkezett olyan észrevétel, amely azt jelezte volna, hogy a megszüntetés sértené az Unió érdekeit.

(9)

Mindezek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a Kínai Népköztársaságból származó egyes grafitelektróda-rendszerek Unióba történő behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárást meg kell szüntetni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A jelenleg az ex 8545 11 00 KN-kód alá tartozó egyes, elektromos kemencékhez használt, legalább 1,5 g/cm3 látszólagos sűrűségű és legfeljebb 7 μΩ.m elektromos ellenállású grafitelektródák, valamint a jelenleg az ex 8545 90 90 KN-kód alá tartozó, ilyen elektródákhoz használt kötőelemek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszűnik.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. szeptember 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  HL C 343., 2010.12.17., 24. o.


Helyesbítések

30.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 254/22


Helyesbítés a 2000/25/EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott traktorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. szeptember 14-i 2011/72/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 246., 2011. szeptember 23. )

A 2. oldalon, a 2. cikk (1) bekezdésének első mondatában:

a következő szövegrész:

„(1)   A tagállamok legkésőbb 2011. szeptember 24-ig elfogadják és kihirdetik…”

helyesen:

„(1)   A tagállamok legkésőbb 2012. szeptember 24-ig elfogadják és kihirdetik…”.