ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.194.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 194

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. július 26.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2011/456/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. július 18.) az Európai Unió és Ausztrália között létrejött, az Európai Közösség és Ausztrália között a megfelelőségértékelésre, a megfelelőségi igazolásokra és jelölésekre vonatkozó kölcsönös elismerésről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról

1

 

 

2011/457/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. július 19.) az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken (MEDIA Mundus) folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontjáról

2

 

 

2011/458/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. július 19.) az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontjáról

4

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 723/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 18.) a 91/2009/EK rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára történő kiterjesztéséről

6

 

*

A Bizottság 724/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 25.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók uniós listájának összeállításáról szóló 468/2010/EU rendelet módosításáról

14

 

*

A Bizottság 725/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 25.) a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák jóváhagyási és minősítési eljárásának megállapításáról ( 1 )

19

 

*

A Bizottság 726/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 25.) az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek az almára kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

25

 

 

A Bizottság 727/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

27

 

 

A Bizottság 728/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 25.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

29

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/459/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. július 18.) az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke bíráinak kinevezéséről

31

 

 

2011/460/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. július 19.) a Régiók Bizottsága egy svéd póttagjának kinevezéséről

32

 

 

2011/461/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. július 19.) a Régiók Bizottsága egy ciprusi tagjának és egy ciprusi póttagjának kinevezéséről

33

 

 

2011/462/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. július 25.) két, az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseknek és oltalom alatt álló földrajzi jelzéseknek az 510/2006/EK tanácsi rendeletben előírt nyilvántartásába történő bejegyzésre irányuló kérelem elutasításáról (Eilenburger Sachsenquelle [OEM]), (Eilenburger Sanusquelle [OEM]) (az értesítés a C(2011) 5251. számú dokumentummal történt)

34

 

 

2011/463/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. július 25.) a 2008. év vonatkozásában a Speciális Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Csatlakozási Program (SAPARD) keretében finanszírozott kiadások tekintetében Bulgária és Románia által benyújtott számlák elszámolásáról (az értesítés a C(2011) 5183. számú dokumentummal történt)

36

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

26.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. július 18.)

az Európai Unió és Ausztrália között létrejött, az Európai Közösség és Ausztrália között a megfelelőségértékelésre, a megfelelőségi igazolásokra és jelölésekre vonatkozó kölcsönös elismerésről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról

(2011/456/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, együttesen értelmezve annak 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és Ausztrália között a megfelelőségértékelésre, a megfelelőségi igazolásokra és jelölésekre vonatkozó kölcsönös elismerésről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás (1) („kölcsönös elismerésről szóló megállapodás”) 1999. január 1-jén hatályba lépett (2).

(2)

A Tanács 2002. július 8-án felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat kezdjen Ausztráliával a kölcsönös elismerésről szóló megállapodás módosítása céljából. A tárgyalások az Európai Unió és Ausztrália között létrejött, az Európai Közösség és Ausztrália között a megfelelőségértékelésre, a megfelelőségi igazolásokra és jelölésekre vonatkozó kölcsönös elismerésről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás („megállapodás”) 2009. június 23-án, Brüsszelben történt parafálásával sikeresen lezárultak.

(3)

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jén való hatálybalépésének következményeként az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett.

(4)

A megállapodást alá kell írni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és Ausztrália között létrejött, az Európai Közösség és Ausztrália között a megfelelőségértékelésre, a megfelelőségi igazolásokra és jelölésekre vonatkozó kölcsönös elismerésről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás („megállapodás”) aláírására az Európai Unió nevében a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel a megállapodás (3) megkötésére.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. DOWGIELEWICZ


(1)  HL L 229., 1998.8.17., 3. o.

(2)  HL L 5., 1999.1.9., 74. o.

(3)  A megállapodás szövegét a megállapodás megkötéséről szóló határozattal együtt teszik közzé.


26.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/2


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. július 19.)

az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken (MEDIA Mundus) folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontjáról

(2011/457/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 166. és 173. cikkére, valamint 218. cikke (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (1) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 31. jegyzőkönyve az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket és szabályokat tartalmaz.

(2)

Indokolt kiterjeszteni a megállapodás szerződő felei közötti együttműködést a harmadik országok audiovizuális szakembereivel folytatott együttműködés programjának (MEDIA Mundus) létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 1041/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (2).

(3)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontjának a mellékelt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének tervezett módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontjának az e határozathoz mellékelt EGT vegyes bizottsági határozattervezeten kell alapulnia.

2. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. SAWICKI


(1)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.

(2)  HL L 288., 2009.11.4., 10. o.


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG …/2011 HATÁROZATA

(…)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás 31. jegyzőkönyvét a …-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Indokolt kiterjeszteni a megállapodás szerződő felei közötti együttműködést a harmadik országok audiovizuális szakembereivel folytatott együttműködés programjának (MEDIA Mundus) létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 1041/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (2).

(3)

A megállapodás 31. jegyzőkönyvét ezért módosítani kell, hogy létrejöhessen ez a kiterjesztett együttműködés. A módosítást 2011. január 1-jétől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve 9. cikkének (4) bekezdése az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32009 D 1041: az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1041/2009/EK határozata a harmadik országok audiovizuális szakembereivel folytatott együttműködés programjának (MEDIA Mundus) létrehozásáról (HL L 288., 2009.11.4., 10. o.).

Liechtenstein mentesül a programban való részvétel és az e programhoz való pénzügyi hozzájárulás alól.”

2. cikk

Ez a határozat azt a napot követő napon lép hatályba, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt utolsó bejelentést megkapta (3).

Ezt a határozatot 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt …, …-án/-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(1)  HL L …

(2)  HL L 288., 2009.11.4., 10. o.

(3)  [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]


26.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/4


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. július 19.)

az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontjáról

(2011/458/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére és 218. cikke (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (1) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) XIII. melléklete tartalmazza a közlekedésre vonatkozó rendelkezéseket és szabályokat.

(2)

A légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

Az 1008/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezte a jelenleg az EGT-megállapodásba foglalt, a légifuvarozók engedélyezéséről szóló, 1992. július 23-i 2407/92/EGK (3), a közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló, 1992. július 23-i 2408/92/EGK (4) és a légi szolgáltatások vitel- és tarifadíjairól szóló, 1992. július 23-i 2409/92/EGK (5) tanácsi rendeletet.

(4)

Következésképpen az EGT-megállapodás XIII. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az Unió az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontjának a mellékelt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIII. mellékletének tervezett módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontjának e határozathoz mellékelt EGT vegyes bizottsági határozattervezeten kell alapulnia.

2. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. SAWICKI


(1)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.

(2)  HL L 293., 2008.10.31., 3. o.

(3)  HL L 240., 1992.8.24., 1. o.

(4)  HL L 240., 1992.8.24., 8. o.

(5)  HL L 240., 1992.8.24., 15. o.


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG …/2011 HATÁROZATA

(…)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XIII. mellékletét a …-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

Az 1008/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezte a jelenleg a megállapodásba foglalt, a légifuvarozók engedélyezéséről szóló, 1992. július 23-i 2407/92/EGK (3), a közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló, 1992. július 23-i 2408/92/EGK (4) és a légi szolgáltatások vitel- és tarifadíjairól szóló, 1992. július 23-i 2409/92/EGK (5) tanácsi rendeletet.

(4)

A megállapodás XIII. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodás XIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 64a. pont helyébe a következő szöveg lép:

„64a

32008 R 1008: az Európai Parlament és a Tanács 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK rendelete a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

A 4. cikk f) pontjában a », kivéve, ha erre harmadik országgal kötött olyan megállapodás vonatkozik, amelyben a Közösség részes fél« szöveg helyébe a következő szöveg lép:

»Az EGT egészére kiterjedő joghatással bíró működési engedélyek azonban kiadhatók az e követelmény alól harmadik országgal kötött olyan megállapodásban biztosított mentesség alapján, amelyben a Közösség vagy egy vagy több EFTA-állam részes fél, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság erről rendelkező határozatot hoz.«

b)

A 16. cikk (9) bekezdésének második albekezdése a következő szöveggel egészül ki:

», vagy izlandi vagy Norvégia négy legészakibb megyéjében található regionális repülőteret szolgál ki.« ”

2.

A 65. pont szövegét el kell hagyni.

3.

A 66b. pont szövegét el kell hagyni.

2. cikk

Az 1008/2008/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat …-án/-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (6).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt …,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(1)  HL L …

(2)  HL L 293., 2008.10.31., 3. o.

(3)  HL L 240., 1992.8.24., 1. o.

(4)  HL L 240., 1992.8.24., 8. o.

(5)  HL L 240., 1992.8.24., 15. o.

(6)  [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]


RENDELETEK

26.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/6


A TANÁCS 723/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. július 18.)

a 91/2009/EK rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára történő kiterjesztéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 13. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatára,

mivel:

1.   ELJÁRÁS

1.1.   Hatályos intézkedések

(1)

A 91/2009/EK rendelettel (2) (a továbbiakban: eredeti rendelet) a Tanács 85 %-os végleges dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: Kína) származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára valamennyi, az említett rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében és 1. mellékletében nem említett vállalat esetében. A továbbiakban ezen intézkedések elnevezése „hatályban lévő intézkedések”, az eredeti rendelettel elrendelt intézkedéseket eredményező vizsgálaté pedig „eredeti vizsgálat”.

1.2.   A vizsgálat hivatalból történő megindítása

(2)

Az eredeti vizsgálatot követően a Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok azt mutatták, hogy a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek (a továbbiakban: érintett termék) behozatalára kivetett dömpingellenes intézkedéseket Malajziában történő átrakodás útján kijátsszák.

(3)

A Bizottság rendelkezésére álló prima facie bizonyíték azt mutatta, hogy a hatályban lévő intézkedések elrendelését követően a Kínai Népköztársaságból és a Malajziából származó, az Unióba irányuló kivitel következményeként a kereskedelem szerkezete jelentős mértékben megváltozott, ami valószínűleg a hatályban lévő intézkedések elrendelésével indokolható. Egy ilyen jellegű változásnak semmilyen más megfelelő magyarázata és indoka nem volt, mint a hatályban lévő intézkedések elrendelése.

(4)

A bizonyíték rámutatott továbbá arra a tényre, hogy a hatályban lévő intézkedések javító hatása a mennyiségek és az árak tekintetében egyaránt csorbát szenved. Bebizonyosodott, hogy a Malajziából érkező megnövekedett behozatal esetében az eredeti vizsgálatban megállapított, kárt nem okozó áraknál jóval alacsonyabb árakat alkalmaztak.

(5)

Végül bizonyíték volt arra, hogy a Malajziából származó egyes vas vagy acél kötőelemek árait dömpingelték az eredeti vizsgálat során a hasonló termékre megállapított rendes értékhez képest.

(6)

Miután a tanácsadó bizottsággal való konzultációt követően megállapítást nyert, hogy elegendő prima facie bizonyíték áll rendelkezésre a vizsgálatnak az alaprendelet 13. cikke szerinti megindításához, a Bizottság a 966/2010/EU rendelettel (3) (a továbbiakban: a vizsgálatot megindító rendelet) hivatalból vizsgálatot indított. Az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének alapján a Bizottság a vizsgálatot megindító rendelettel utasította a vámhatóságokat is, hogy vegyék nyilvántartásba a Malajziában feladott egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalait.

1.3.   Vizsgálat

(7)

A Bizottság hivatalosan értesítette Kína és Malajzia hatóságait, a szóban forgó országok exportáló gyártóit és kereskedőit, az ismert érintett uniós importőröket és az uniós gazdasági ágazatot a vizsgálat megindításáról. Kérdőíveket küldött azoknak a kínai és malajziai gyártóknak/exportőröknek, amelyeket ismert, illetve azoknak, amelyek jelentkeztek a vizsgálatot megindító rendelet (19) preambulumbekezdésében megállapított határidőkön belül. Uniós importőröknek is küldtek kérdőívet. Az érdekelt felek lehetőséget kaptak arra, hogy írásban ismertessék álláspontjukat, és a vizsgálatot megindító rendeletben megállapított határidőn belül meghallgatást kérjenek.

(8)

Malajziából 19 exportáló gyártó, Kínából három exportáló gyártói csoport, az Unióból pedig három független importőr jelentkezett. Több más vállalat is felvette a kapcsolatot a Bizottsággal, de ezek azt állították, hogy nem vettek részt a vizsgálat tárgyát képező termék gyártásában, illetve kivitelében.

(9)

A Menara Kerjaya Fasteners Sdn. Bhd., a TR Formac Sdn. Bhd. és az Excel Fastener Manufacturing Sdn. Bhd. kivételével a következő vállalatok küldték vissza a kitöltött kérdőíveket, majd ezt követően ellenőrző látogatásokra került sor telephelyeiken:

Malajziai exportáló gyártók:

Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd, Penang,

Tigges Fastener Technology (M) Sdn. Bhd, Ipoh,

MCP Precision Sdn. Bhd, Penang,

HBS Fasteners Sdn. Bhd, Klang,

TZ Fasteners (M) Sdn. Bhd, Klang,

Menara Kerjaya Fasteners Sdn. Bhd, Penang,

Chin Well Fasteners Company Sdn. Bhd, Penang,

Acku Metal Industries (M) Sdn. Bhd, Penang,

Grand Fasteners Sdn. Bhd, Klang,

Jinfast Industries Sdn. Bhd, Penang,

Andfast Malaysia Sdn. Bhd, Ipoh,

ATC Metal Industrial Sdn. Bhd, Klang,

Pertama Metal Industries Sdn. Bhd, Shah Alam,

Excel Fastener Manufacturing Sdn. Bhd, Ipoh,

TI Metal Forgings Sdn. Bhd, Ipoh,

TR Formac (Malaysia) Sdn. Bhd, Klang,

United Bolt and Nut Sdn. Bhd, Seremban,

Power Steel and Electro Plating Sdn. Bhd, Klang,

KKC Fastener Industry Sdn. Bhd, Melaka.

1.4.   Vizsgálati időszak

(10)

A vizsgálati időszak a 2008. január 1. és 2010. szeptember 30. közötti időszakra terjedt ki. A vizsgálati időszakra vonatkozóan adatokat gyűjtöttek többek között a kereskedelem szerkezetét érintő állítólagos változás kivizsgálása céljából. Ami a 2009. október 1-jétől2010. szeptember 30-ig tartó időszakot illeti, részletesebb adatokat gyűjtöttek annak érdekében, hogy megállapítsák a hatályban lévő intézkedések javító hatásának lehetséges aláásását és a dömping fennállását.

2.   A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

2.1.   Általános szempontok

(11)

Az alaprendelet 13. cikke (1) bekezdésének alapján az intézkedések kijátszásának megállapítása érdekében folyamatosan vizsgálták azt, hogy megváltozott-e a kereskedelem szerkezete harmadik országok és az Unió között; ez a változás olyan gyakorlatból, eljárásból vagy munkából eredt-e, amelynek a vám kivetésén kívül nem volt elfogadható oka vagy gazdasági indoka; volt-e bizonyíték a kárra vagy arra, hogy a vám javító hatását a hasonló termék árai és/vagy mennyiségei tekintetében aláássák; volt-e bizonyíték a dömpingre a hasonló termékre előzőleg megállapított rendes értékhez viszonyítva, szükség esetén az alaprendelet 2. cikkének rendelkezései értelmében.

2.2.   Az érintett termék és a hasonló termék

(12)

Az eredeti vizsgálatban meghatározott érintett termék: a 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 és ex 7318 22 00 KN-kód alá besorolt, a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek, a rozsdamentes acélból készültek kivételével, pl. facsavarok (az állványcsavarok kivételével), önfúró csavarok, más csavarok és fejescsavarok fejjel (anyával vagy alátéttel is, de a legfeljebb 6 mm lyukátmérővel, tömör szelvényű rúdból, profilanyagból vagy huzalból alakított csavarok kivételével, és a vasúti sín szerkezeti anyagának rögzítéséhez használt csavarok és fejescsavarok kivételével), valamint alátétek.

(13)

A vizsgálat tárgyát képező termék megegyezik a (12) preambulumbekezdésben említettel, azonban – tekintet nélkül arra, hogy Malajziából származóként jelentették-e be – Malajziában adták fel.

(14)

A vizsgálat kimutatta, hogy a Kínai Népköztársaságból az Unióba exportált, és az Unióba Malajziából feladott vas vagy acél kötőelemek ugyanazokkal az alapvető fizikai és műszaki jellemzőkkel rendelkeznek és ugyanazon célra alkalmazzák őket, ennélfogva az alaprendelet 1. cikke (4) bekezdése értelmében hasonló terméknek kell őket tekinteni.

2.3.   Az együttműködés mértéke és a kereskedelmi volumen meghatározása

(15)

A (9) preambulumbekezdésben említettek szerint Malajziából 19 exportáló gyártó, Kínából pedig három exportáló gyártó működött együtt azáltal, hogy visszaküldte a kitöltött kérdőíveket.

(16)

A kitöltött kérdőív benyújtását követően egy malajziai vállalat értesítette a Bizottságot arról, hogy megszüntette tevékenységét és ezért visszavonta együttműködését.

(17)

Számos más malajziai vállalat esetében a 18. cikk (1) bekezdésének alkalmazását találták indokoltnak a (32)–(60) preambulumbekezdésben ismertetett okok miatt.

(18)

Az együttműködő malajziai exportáló gyártók a vizsgálati időszak alatt a vizsgálat tárgyát képező termék Unióba irányuló összes malajziai exportjának 55 %-át képviselték a COMEXT szerint. A teljes exportvolumen a COMEXT adatain alapult.

(19)

Alacsony szintű volt az együttműködés a kínai gyártók/exportőrök részéről, közülük csupán három küldte vissza a kitöltött kérdőívet. Ráadásul e vállalatok egyike sem exportálta az érintett terméket az Unióba vagy Malajziába. Ezért az együttműködő felek által benyújtott információk alapján nem lehetett ésszerűen meghatározni a Kínából származó érintett termékek exportvolumenét.

(20)

A fentiek figyelembevételével, az egyes vas vagy acél kötőelemek Unióba történő behozatalára, illetve az érintett termék Kínából Malajziába irányuló kivitelére vonatkozó megállapításokat részben a rendelkezésre álló tényekre kellett alapozni az alaprendelet 18. cikke értelmében. A COMEXT adatait használták fel a Kínából az Unióba történő összbehozatal volumenének meghatározásához. A kínai és malajziai nemzeti statisztikákat használták fel a Kínából Malajziába történő összkivitel mennyiségének meghatározásához. Az adatokat a malajziai vámhatóságok által szolgáltatott részletes import- és exportadatokkal is összevetették.

(21)

A malajziai és kínai statisztikákban rögzített importvolumenek az érintett terméknél vagy a vizsgálat tárgyát képező terméknél szélesebb körű termékcsoportra vonatkoztak. A kínai és malajziai kötőelemgyártókra vonatkozó COMEXT-adatokra és ellenőrzött adatokra való tekintettel azonban megállapítható, hogy az importvolumen jelentős részét az érintett termék tette ki. Ennek megfelelően ezeket az adatokat fel lehetett használni a kereskedelem szerkezetében bekövetkezett változások megállapításához és össze lehetett vetni más adatokkal, például azokkal, melyeket az együttműködő exportáló gyártók és importőrök szolgáltattak.

2.4.   A kereskedelem szerkezetének megváltozása

(22)

Az érintett termék Kínából az Unióba történő behozatalai drasztikusan csökkentek az eredeti intézkedések 2009. januári bevezetését követően.

(23)

Másrészt azonban a vizsgálat tárgyát képező terméknek a Malajziából az Unióba történő teljes behozatala 2009-ben és 2010-ben jelentősen megnövekedett. Mind a COMEXT-adatok, mind pedig az együttműködő vállalatok által szolgáltatott exportadatok azt jelzik, hogy a Malajziából az Unióba irányuló export ezekben az években megnövekedett, míg az ezt megelőző években stabil volt.

(24)

Az 1. táblázat tartalmazza az egyes vas vagy acél kötőelemeknek a Kínából és Malajziából az Unióba behozott mennyiségeit az intézkedések 2009-es elrendelésétől kezdődően.

1.   táblázat

Az egyes vas vagy acél kötőelemek Unióba történő behozatalának alakulása az intézkedések elrendelése óta

Behozatal volumene (tonna)

2008

2009

2009.10.1.–2010.9.30.

Kínai Népköztársaság

432 049

64 609

27 000

Az összbehozatal megoszlása

82,2 %

38,0 %

15,4 %

Malajzia

8 791

31 050

89 000

Az összbehozatal megoszlása

1,7 %

18,3 %

50,9 %

Forrás: COMEXT, malajziai és kínai statisztikák.

(25)

A fenti adatok világosan jelzik, hogy 2009 óta a malajziai exportőrök jóval többet értékesítettek, mint a kínai exportőrök és a volumen tekintetében a kínai exportőrök helyébe léptek az Unió piacán. Az intézkedések elrendelése óta a Kínából az Unióba irányuló behozatalok csökkenése jelentős (94 %).

(26)

A kötőelemek kivitelének drasztikus növekedése a Kínából a Malajziába irányuló export esetében is megfigyelhető ugyanezen időszak alatt: a 2008. évi viszonylag kis mennyiség (8 829 tonna) 89 471 tonnára emelkedett a vizsgálati időszakban.

2.   táblázat

Kötőelemek Kínából Malajziába történő behozatala 2008-tól

 

2008

2009

2009.10.1.–2010.9.30.

Behozatal (MT)

8 829

61 973

89 471

Éves változás (%)

 

600 %

45 %

Index (2008 = 100)

100

700

1 013

Forrás: malajziai vámstatisztikák.

(27)

Annak érdekében, hogy meg lehessen határozni az egyes vas vagy acél kötőelemek Kínából Malajziába irányuló kereskedelmi forgalmának tendenciáját, a malajziai és a kínai statisztikákat is figyelembe vették. Mind a malajziai, mind a kínai adatok kizárólag az érintett terméknél magasabb feldolgozottsági szintű termékcsoport esetében állnak rendelkezésre. A kínai és malajziai kötőelemgyártókra vonatkozó COMEXT-adatokra és ellenőrzött adatokra való tekintettel azonban megállapítható, hogy azok jelentős része az érintett termékre vonatkozott, így ezek az adatok figyelembe vehetők.

(28)

A malajziai együttműködő gyártók gyártási összvolumenének alakulása viszonylag stabil maradt a 2009-es intézkedések bevezetését megelőzően. A malajziai gyártók azóta azonban jelentősen növelték termelésüket.

3.   táblázat

A vizsgált termék malajziai együttműködő vállalatok általi előállítása

 

2008

2009

2009.10.1.–2010.9.30.

Termelés volumene (MT)

38 763

33 758

61 262

Forrás: az együttműködő gyártók által szolgáltatott információk.

2.5.   A kereskedelem szerkezetének változására vonatkozó következtetés

(29)

Az Unióba irányuló kínai export 2009-től tartó általános csökkenése, ezzel párhuzamosan pedig az eredeti intézkedések elrendelését követően a Malajziából származó, valamint a Kínából Malajziába irányuló export növekedése az említett országok és az Unió közötti kereskedelem szerkezetének változását eredményezték.

2.6.   Az intézkedések kijátszásának jellege

(30)

Az alaprendelet 13. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a kereskedelem szerkezetének megváltozása olyan gyakorlat, eljárás vagy munka következménye, amelynek a vám kivetésén kívül semmilyen más megfelelő magyarázata vagy gazdasági indoka nincs. A fent említett gyakorlat, eljárás vagy munka többek között magában foglalja az intézkedések tárgyát képező termék harmadik országokon keresztül történő feladását, valamint részek összeszerelését egy összeszerelési tevékenység keretében az Unióban vagy egy harmadik országban. Ebből a célból az összeszerelési tevékenységek meglétét az alaprendelet 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban állapították meg.

(31)

A vizsgálat azt is feltárta, hogy egyes uniós importőrök a Kínából származó kötőelemeket a jelenlegi vizsgálatban nem együttműködő malajziai exportőröktől szerezték be. Ezeket az információkat összevetették a malajziai kereskedelmi adatbázisokkal, amelyek rámutattak, hogy az említett nem együttműködő vállalatok által exportált kötőelemek legalább egy részét valóban Kínában gyártották.

(32)

Az alábbi (52)–(58) preambulumbekezdésben részletezettek szerint megállapították továbbá, hogy számos együttműködő malajziai gyártó félrevezető információt szolgáltatott, különös tekintettel a kínai gyártókkal való kapcsolatra, a Kínából származó késztermékek behozatalára és a vizsgálat tárgyát képező termék Unióba irányuló kivitelének eredetére vonatkozóan. Néhányukról kiderült, hogy Kínából származó vas vagy acél kötőelemeket exportálnak az Unióba. Ezt megerősítik a kereskedelem szerkezetének a (29) preambulumbekezdésben leírt változására vonatkozó megállapítások is.

(33)

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 2009-ben vizsgálatot indított, mely az azonos termék Malajzián keresztül történő állítólagos átrakodására irányult. A vizsgálat kiderítette továbbá, hogy a malajziai hatóságok ezzel egyidejűleg vizsgálatokat folytattak, amelyek tárgya az intézkedések állítólagos kijátszása volt, és arra a következtetésre jutottak, hogy több vállalat – főleg kereskedők – csalást követtek el azáltal, hogy meghamisították a Kínából Malajziába importált egyes vas vagy acél kötőelemek származási bizonyítványát a termék újrakivitelekor.

(34)

Így megerősítést nyert annak ténye, hogy a Kínából származó termékeket Malajziában átrakodták.

(35)

Egy vizsgált vállalat nem nyersanyagból (például hengerhuzal) gyártott kötőelemeket, hanem félkész mintákból (például előre vágott és fejes, de nem menetes, hőkezelt vagy lemezelt hengerhuzal) fejezte be őket. Ez a vállalat azonban nem exportált a vizsgálati időszak alatt. Egy másik vállalat főként hengerhuzalból gyártott kötőelemeket, illetve néhányat félkész mintákból is. Ami ezt a vállalatot illeti, nem került sor az intézkedéseknek az alaprendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti kijátszására, mint azt a (62) és (63) preambulumbekezdés részletesen bemutatja.

2.7.   A dömpingellenes vám kivetésén kívüli megfelelő magyarázat vagy gazdasági indok hiánya

(36)

A vizsgálat az átrakodást illetően a Kínából származó egyes vas vagy acél kötőelemekkel kapcsolatosan bevezetett hatályban lévő intézkedések elkerülésén kívül nem tárt fel egyéb elfogadható okot vagy gazdasági indokot. A vámon kívül nem volt semmi más intézkedés, amelyet az átrakodás költségei kompenzálásának lehetne tekinteni, különös tekintettel az érintett termék Kínából történő szállítására és Malajziában történő átrakodására vonatkozóan.

2.8.   A dömpingellenes vám javító hatásának aláásása

(37)

Annak megállapítására, hogy az importált termék mennyisége és ára aláásta-e a Kínából származó egyes vas vagy acél kötőelemekre elrendelt, hatályban lévő intézkedések javító hatásait, az együttműködő exportáló gyártók által szolgáltatott ellenőrzött adatokat és a COMEX-adatokat használták fel az export mennyiségeire és áraira vonatkozó, a nem együttműködő vállalatok által elérhető legjobb adatokként. Az így megállapított árakat összehasonlították az eredeti rendelet (226) preambulumbekezdésében az uniós gyártók tekintetében megállapított kármegszüntetési szinttel.

(38)

A Malajziából származó import növekedése a mennyiséget tekintve jelentősnek tekinthető. A vizsgálati időszakban a becslések szerint az uniós felhasználás hasonló jelzést ad e behozatalok jelentőségéről. Az eredeti rendeletben megállapított, a kár megszüntetéséhez szükséges szint és az exportár súlyozott átlaga közötti összehasonlítás jelentős, áron aluli értékesítést mutatott. Arra a következtetésre jutottak emiatt, hogy a hatályban lévő intézkedések javító hatásai nem tudnak teljes mértékben érvényesülni a mennyiség és az ár tekintetében.

2.9.   Dömpingre utaló bizonyíték

(39)

Végezetül, az alaprendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján megvizsgálták, hogy van-e bizonyíték a dömpingre a hasonló termékre korábban megállapított rendes érték vonatkozásában.

(40)

Az eredeti rendeletben a rendes értéket az indiai árak alapján állapították meg, mivel a vizsgálat során Indiát Kínához hasonló, megfelelő piacgazdasággal rendelkező országnak tekintették. Indokoltnak tűnt az eredeti rendelet 13. cikke (1) bekezdése szerint korábban meghatározott rendes értéket használni.

(41)

A malajziai export jelentős része a nem együttműködő exportőröktől vagy a félrevezető információkat szolgáltató együttműködő exportőröktől származott. Ezért az a döntés született, hogy a malajziai exportárak meghatározásakor a rendelkezésre álló tényekre támaszkodnak, vagyis az egyes vas vagy acél kötőelemek vizsgálati időszak alatti, a COMEXT szerinti átlagos exportáraira.

(42)

A rendes érték és az exportár tisztességes összehasonlítása érdekében az alaprendelet 2. cikkének (10) bekezdése értelmében kiigazítások formájában megfelelő módon figyelembe vették az árakat és azok összehasonlíthatóságát befolyásoló különbségeket. Ennek megfelelően kiigazították az együttműködő malajziai gyártók/exportőrök vizsgálati időszak alatti átlagköltségein alapuló, a közvetett adózást, a szállítási és a biztosítási költségeket érintő különbségeket.

(43)

Az alaprendelet 2. cikke (11) és (12) bekezdésének megfelelően a dömpinget az eredeti rendeletben megállapított rendes érték súlyozott átlagának a jelenlegi vizsgálat vizsgálati időszaka során alkalmazott exportárak súlyozott átlagának összehasonlításával számították ki, az uniós határparitáson számított, vámfizetés nélküli CIF-ár százalékában kifejezve.

(44)

A rendes érték súlyozott átlagának az exportárak súlyozott átlagával történő összehasonlítása alapján kimutatható a dömping.

3.   INTÉZKEDÉSEK

(45)

A fentiek figyelembevételével arra a következtetésre jutottak, hogy az alaprendelet 13. cikkének (1) bekezdése értelmében a Kínából származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámot kijátszották a Malajziában végrehajtott átrakodással.

(46)

Az alaprendelet 13. cikke (1) bekezdése első mondatának megfelelően a Kínából származó érintett termék behozatalára vonatkozó hatályos intézkedéseket ezért ki kell terjeszteni a Malajziában feladott ugyanezen termékek behozatalára, függetlenül attól, hogy azokat Malajziából származóként jelentették-e be.

(47)

Különösen annak fényében, hogy alacsony szintű az együttműködés a kínai exportáló gyártók részéről, a kiterjesztendő intézkedésnek meg kell egyeznie a 91/2009/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésében a „minden más vállalatra” meghatározott intézkedéssel, amely az uniós határparitáson számított, vámkezelés előtti, nettó árra alkalmazandó 85 %-os végleges dömpingellenes vámot jelenti.

(48)

Az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdése és 14. cikke (5) bekezdése alapján – amelyek előírják, hogy a kiterjesztett intézkedéseket alkalmazni kell a vizsgálatot megindító rendeletben előírtak szerint nyilvántartásba vett, az Unióba érkező behozatalokra – be kell szedni a Malajziában feladott egyes vas vagy acél kötőelemek nyilvántartásba vett behozatalaira vonatkozó vámokat.

4.   MENTESSÉG IRÁNTI KÉRELMEK

(49)

A kitöltött kérdőívet beküldő 19 malajziai vállalat az alaprendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően mentességet kért az esetlegesen kiterjesztett intézkedések alól.

(50)

A (16) preambulumbekezdésben említettek szerint e vállalatok egyike később megszüntette az együttműködést és visszavonta mentesség iránti kérelmét.

(51)

Két vállalatról állapították meg, hogy nem exportálták a terméket a vizsgálati időszak során, így nem tudtak következtetéseket levonni a tevékenységük természetét illetően. Ezért ebben az szakaszban nem lehet mentességet biztosítani e vállalatok számára. Ha azonban a hatályban lévő dömpingellenes intézkedések kiterjesztését követően kiderül, hogy teljesültek az alaprendelet 11. cikke (4) bekezdésében és 13. cikke (4) bekezdésében előírt feltételek, mindkét vállalat kérheti helyzete felülvizsgálatát.

(52)

A vállalatok egyike megkérdőjelezte, hogy – mivel az Unió gazdasági ágazata nem nyújtott be nyilvántartásba vétel iránti kérelmet – betartották-e az alaprendelet 14. cikke (5) bekezdésének második mondatát, amikor előírták a behozatal nyilvántartásba vételét a vizsgálat megindításáról szóló rendeletben. Azonban ez egy, az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének és a 14. cikke (5) bekezdése első mondatával együttértelmezve a Bizottság által hivatalból indított, az intézkedések kijátszására irányuló vizsgálat volt. Az alaprendelet 14. cikke (5) bekezdésének második mondata ezért ez esetben nem releváns. Bármely egyéb értelmezés megszüntetné azon tény hatékony érvényesülését, hogy az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a Bizottság az esetleges kijátszást hivatalból kivizsgálhatja.

(53)

Ugyanaz a vállalat azt is állította, hogy a tanácsadó bizottsággal folytatott, az alaprendelet 14. cikke (5) bekezdésének első mondata szerinti konzultációra nem kerülhetett volna sor. Azonban az alaprendelet 13. cikke (3) és a 14. cikke (5) bekezdésének megfelelően a Bizottság a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően indította el a kezdeményezést, noha ezt az eljárást megindító rendelet kifejezetten nem említi.

(54)

Hét vállalatról állapították meg, hogy hamis vagy félrevezető információkat szolgáltattak. Az alaprendelet 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően ezeket a vállalatokat értesítették arról a szándékról, hogy figyelmen kívül hagyják az általuk benyújtott információkat, és határidőt biztosítottak számukra további magyarázatok szolgáltatására.

(55)

E vállalatok kiegészítő magyarázatai nem voltak olyanok, amelyek alapján megváltozna az a következtetés, hogy ezek a vállalatok félrevezették a vizsgálatot. Emiatt e vállalatok esetében a megállapításokat a rendelkezésre álló tényekre alapozták, az alaprendelet 18. cikkének (1) bekezdése értelmében.

(56)

E hét vállalat közül kettőről állapították meg, hogy eltitkolták a Kínából származó késztermékek behozatalát. E vállalatok közül egy számlákat is hamisított. Egy másik, mentességért folyamodó, kötőelemeket gyártó és exportáló malajziai vállalatról kiderült, hogy kapcsolatban áll ezzel a vállalattal.

(57)

Két másik vállalatról megállapították, hogy eltitkolták, hogy kapcsolatban állnak egyes vas vagy acél kötőelemeknek az egyik kínai gyártójával.

(58)

Végül két másik vállalatról megállapították, hogy eltitkolták, hogy kapcsolatban állnak egymással, hogy nem rendelkeztek elegendő termelési kapacitással annak előállításához, amit exportáltak és hátráltatták a vizsgálatot azzal, hogy nem nyújtották be a szükséges információkat.

(59)

A kereskedelem szerkezetének és az átrakodási gyakorlatnak a (22)–(34) preambulumbekezdésben leírt változására vonatkozó megállapításokra tekintettel, és az (56)–(58) preambulumbekezdésben megfogalmazott félrevezető információk természetét számításba véve e hét, mentességet igénylő vállalatnak az alaprendelet 13. cikke (4) bekezdése alapján nem tudtak mentességet biztosítani.

(60)

Az egyik vállalat nem tudott felmutatni semmiféle kötőelemgyártó-üzemet, és megtagadta a könyveléséhez való hozzáférést. Ezenkívül a vizsgálati időszak során bizonyítékot találtak az átrakodás gyakorlatára. Ezért nem lehetett az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdése szerinti mentességben részesíteni.

(61)

A fennmaradó nyolc malajziai exportáló gyártóról bebizonyosodott, hogy nem vettek részt az intézkedések kijátszásában, ezért azok mentességben részesülhetnek.

(62)

A nyolc vállalat közül egyet a hatályban lévő intézkedések elrendelése után az ezen intézkedések hatálya alá tartozó kínai anyavállalat hozott létre. A kínai anyavállalat fokozatosan áthelyezte gépeinek egy részét Malajziába abból a célból, hogy az európai uniós piacot Malajzián keresztül lássa el. Az induló szakaszban a vállalat olyan félkész termékekből állított elő kötőelemeket, amelyeket a kínai anyavállalattól szállított a gyártás befejezésére. Egy későbbi szakaszban, de még a vizsgálati időszakban, amikor már több gépet átszállított, legfőképp a szintén a kínai anyavállalattól szállított acél hengerhuzal nyersanyagból gyártott kötőelemeket.

(63)

Kezdetben úgy ítélték meg, hogy e vállalat részére meg kell tagadni a mentességet. A nyilvánosságra hozatalt követően érkezett észrevételeket figyelembe véve azonban, tekintettel többek között a malajziai termékhez hozzáadott értékre, arra a következtetésre jutottak, hogy a vállalat nem vett részt az intézkedések kijátszásában. Ezért e vállalat mentességben részesülhetett.

(64)

A nyolc vállalat közül egy szintén kapcsolatban áll egy olyan kínai vállalattal, amely az eredeti intézkedések hatálya alatt áll. Ezt a malajziai vállalatot azonban 1998-ban tajvani tulajdonosok hozták létre, akik csak egy későbbi szakaszban, de még a Kínával szemben bevezetett intézkedések hatálybalépése előtt létesítettek leányvállalatot Kínában. Nincs bizonyíték arra, hogy ezt a kapcsolatot azért alakították ki vagy arra használták fel, hogy az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdése szerint kijátsszák a Kínából származó behozatalokra vonatkozó intézkedéseket.

(65)

Megállapítást nyert, hogy ebben az esetben különleges intézkedésekre van szükség annak biztosítására, hogy az ilyen mentesítések megfelelően alkalmazhatók legyenek. Ezen különleges intézkedések közé tartozik az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő, érvényes kereskedelmi számla bemutatása a tagállamok vámhatóságai számára. Az ilyen számla által nem kísért behozatal után kiterjesztett dömpingellenes vám fizetendő.

(66)

A többi gyártót – akik nem jelentkeztek az eljárás során és nem exportálták a vizsgálat tárgyát képező terméket a vizsgálati időszak alatt, és akik az alaprendelet 11. cikkének (4) és 13. cikkének (4) bekezdése értelmében a kiterjesztett dömpingellenes vám alóli mentesség iránti kérelmet szándékoznak benyújtani – kérdőív kitöltésére kérik fel annak érdekében, hogy a Bizottság elbírálhassa kérelmüket. A Bizottság rendes körülmények között helyszíni ellenőrző látogatást is tesz. Amennyiben az alaprendelet 11. cikkének (4) és 13. cikkének (4) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek, mentesség adható.

(67)

Amennyiben a mentesség indokolt, a Bizottság a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően javasolja e rendelet megfelelő módosítását. Ezt követően minden engedélyezett mentességet felülvizsgálnak annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a bennük foglalt feltételeknek.

5.   NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

(68)

Az érintett feleket tájékoztatták azokról a lényeges tényekről és szempontokról, amelyek a fenti következtetésekhez vezettek, és felkérték őket észrevételeik megtételére. A felek által benyújtott szóbeli és írásbeli észrevételeket figyelembe vették. A (62) és (63) preambulumbekezdésben ismertetett, az egyik vállalattól érkezett észrevételek kivételével a benyújtott érvek egyike sem indokolta a végleges megállapítások módosítását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A Kínai Népköztársaságból származó, egyes vas vagy acél kötőelemek, a rozsdamentes acélból készültek kivételével, pl. facsavarok (az állványcsavarok kivételével), önfúró csavarok, más csavarok és fejescsavarok fejjel (anyával vagy alátéttel is, de a legfeljebb 6 mm lyukátmérővel, tömör szelvényű rúdból, profilanyagból vagy huzalból alakított csavarok kivételével, és a vasúti sín szerkezeti anyagának rögzítéséhez használt csavarok és fejescsavarok kivételével), valamint alátétek behozatalára a 91/2009/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésében a „minden más vállalatra” kivetett végleges dömpingellenes vámot kiterjesztik a jelenleg az ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 és ex 7318 22 00 KN-kód alá besorolt (TARIC-kódok: 7318129011, 7318129091, 7318149111, 7318149191, 7318149911, 7318149991, 7318155911, 7318155961, 7318155981, 7318156911, 7318156961, 7318156981, 7318158111, 7318158161, 7318158181, 7318158911, 7318158961, 7318158981, 7318159021, 7318159071, 7318159091, 7318210031, 7318210095, 7318220031 és 7318220095), a Malajziában feladott – akár Malajziából származóként akár nem ilyenként bejelentett –, egyes vas vagy acél kötőelemek, a rozsdamentes acélból készültek kivételével, pl. facsavarok (az állványcsavarok kivételével), önfúró csavarok, más csavarok és fejescsavarok fejjel (anyával vagy alátéttel is, de a legfeljebb 6 mm lyukátmérővel, tömör szelvényű rúdból, profilanyagból vagy huzalból alakított csavarok kivételével, és a vasúti sín szerkezeti anyagának rögzítéséhez használt csavarok és fejescsavarok kivételével), valamint alátétek behozatalára, kivéve az alábbiakban felsorolt vállalatok által gyártott termékeket:

Vállalat

Kiegészítő TARIC- kód

Acku Metal Industries (M) Sdn. Bhd.

B123

Chin Well Fasteners Company Sdn. Bhd

B124

Jinfast Industries Sdn. Bhd

B125

Power Steel and Electroplating Sdn. Bhd

B126

Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd

B127

Tigges Fastener Technology (M) Sdn. Bhd

B128

TI Metal Forgings Sdn. Bhd

B129

United Bolt and Nut Sdn. Bhd

B130

(2)   Az (1) bekezdésben külön említett vállalatok számára nyújtott, vagy a Bizottság által a 2. cikk (2) bekezdésében engedélyezett mentességek alkalmazásának feltétele az, hogy a tagállamok vámhatóságaihoz a mellékletben szereplő feltételeknek megfelelő, érvényes kereskedelmi számlák kerüljenek benyújtásra. Amennyiben ilyen számla bemutatására nem kerül sor, az (1) bekezdéssel elrendelt dömpingellenes vámot kell alkalmazni.

(3)   A Malajziában feladott – függetlenül attól, hogy Malajziából származóként jelentették-e be –, a 966/2010/EU rendelet 2. cikkének, valamint az 1225/2009/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének megfelelően nyilvántartásba vett behozatalok után be kell szedni az e cikk (1) bekezdésével kiterjesztett vámot, kivéve az (1) bekezdésben felsorolt vállatok által gyártott termékek behozatalát.

(4)   Eltérő rendelkezés hiányában a vámtételekre vonatkozó hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk által kiterjesztett vám alóli mentesség iránti kérelmeket az Európai Unió valamelyik hivatalos nyelvén, a mentességet kérő vállalat képviseletére felhatalmazott személy aláírásával, írásban kell benyújtani. A kérelmet a következő címre kell küldeni:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 04/92

1049 Brussels

Belgium

Fax +32 22956505

(2)   Az 1225/2009/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése szerint a Bizottság, a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően meghozott határozatával engedélyezheti az 1. cikk által kiterjesztett vám alóli mentességet azon vállalatok behozatalai tekintetében, amelyek nem játsszák ki a 91/2009/EK rendelettel elrendelt dömpingellenes intézkedéseket.

3. cikk

A vámhatóságok utasítást kapnak arra, hogy szüntessék meg a behozataloknak a 966/2010/EU rendelet 2. cikkének megfelelően elrendelt nyilvántartásba vételét.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. DOWGIELEWICZ


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  HL L 29., 2009.1.31., 1. o.

(3)  HL L 282., 2010.10.28., 29. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésben említett érvényes kereskedelmi számlán kötelező feltüntetni a kereskedelmi számlát kibocsátó vállalat tisztségviselője által aláírt nyilatkozatot, az alábbi formában:

1.

A kereskedelmi számlát kiállító vállalat tisztségviselőjének neve és beosztása.

2.

Nyilatkozat: „Alulírott igazolom, hogy az e számla tárgyát képező, az Európai Unióba történő kivitelre értékesített (érintett terméket) (volumen) a(z) (vállalat neve és címe) (kiegészítő TARIC-kód) állította elő (érintett ország)-ban/-ben. Kijelentem, hogy az e számlán szereplő adatok hiánytalanok és megfelelnek a valóságnak.”

3.

Dátum és aláírás.


26.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/14


A BIZOTTSÁG 724/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. július 25.)

a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók uniós listájának összeállításáról szóló 468/2010/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1005/2008/EK rendelet V. fejezete megállapítja a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan (IUU) halászatot folytató halászhajók azonosítására szolgáló eljárásokat, valamint az ilyen hajók európai uniós listájának összeállítására vonatkozó eljárásokat. A hivatkozott rendelet 37. cikke előírja az említett listán szereplő hajók tekintetében hozandó intézkedések körét.

(2)

Az IUU-halászhajók uniós listáját a 468/2010/EU bizottsági rendelet (2) állapítja meg.

(3)

Az 1005/2008/EK rendelet 30. cikkének (1) bekezdése szerint az uniós listára fel kell venni a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott IUU-listákon szereplő halászhajókat.

(4)

Az 1005/2008/EK rendelet 30. cikke szerint az IUU-halászatban feltételezhetően vagy bizonyítottan részt vevő halászhajók listáinak a regionális halászati gazdálkodási szervezetektől történő kézhezvételét követően a Bizottságnak naprakésszé kell tennie az uniós listát.

(5)

A Bizottság megkapta a regionális halászati gazdálkodási szervezetek éves ülései alkalmával aktualizált listákat.

(6)

Tekintettel arra, hogy a regionális halászati gazdálkodási szervezetek listáira való felvétele időpontjától függően egy adott hajó különböző nevek és/vagy lobogók alatt is szerepelhet a listán, az egyes regionális halászati gazdálkodási szervezetek által megállapított különböző neveket és/vagy lobogókat az aktualizált uniós listának is tartalmaznia kell.

(7)

A 468/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 468/2010/EU rendelet mellékletének B. része helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 286., 2008.10.29., 1. o.

(2)  HL L 131., 2010.5.29., 22. o.


MELLÉKLET

„B.   RÉSZ

A listára az 1005/2008/EK rendelet 30. cikke szerint felvett hajók

IMO (1) hajóazonosító szám/RFMO hivatkozás

Hajó neve (korábbi neve) (2)

Lobogó szerinti állam (RFMO) (2)

A listára felvevő RFMO (2)

20080003 (ICCAT)

ABDI BABA 1 (EROL BÜLBÜL)

Bolívia (korábbi lobogó: Törökország)

ICCAT

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (korábbi lobogó: Saint Kitts és Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

ALDABRA

Togo

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN

Togo

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC) / 200800007 (ICCAT)

BHASKARA No10

Ismeretlen [IATTC] / Indonézia [ICCAT]

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC) / 200800008 (ICCAT)

BHASKARA No9

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Indonézia)

IATTC, ICCAT

141 (IATTC) / 200800009 (ICCAT)

BHINEKA

Indonézia

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Ismeretlen

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Ismeretlen

ICCAT

9407 (IATTC) / 200800019 (ICCAT)

CAMELOT

Ismeretlen

IATTC, ICCAT

5769 (IATTC)

CARIBBEAN STAR No. 31

Ismeretlen

IATTC

6803961

CARMELA (GOLD DRAGON/GOLDEN SUN)

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Togo, Egyenlítői-Guinea) [CCAMLR] / Togo [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

20080002 (ICCAT)

CEVAHIR (SALIH BAYRAK TAR)

Bolívia (korábbi lobogó: Törökország)

ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (korábbi lobogók: Egyenlítői-Guinea, Egyesült Királyság)

CCAMLR, SEAFO

 

CHERNE (BIGARO, SARGO) [CCAMLR] / BIGARO (SARGO) [SEAFO]

Mongólia (korábbi lobogó: Togo) [CCAMLR] / Togo [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC) / 200800020 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Ismeretlen

IATTC, ICCAT

8713392

CHU LIM (YIN PENG/THOR 33)

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Togo, Észak-Korea) [CCAMLR] / Togo [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

6607666

CONSTANT (TROPIC/ISLA GRACIOSA)

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Egyenlítői-Guinea, Dél-Afrika) [CCAMLR] / Egyenlítői-Guinea [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Guineai Köztársaság

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Ororszország (korábbi lobogó: Grúzia) [NAFO] / Ororszország [SEAFO] / lobogó jelzése nélkül (NEAFC)

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC) / 200800018 (ICCAT)

DRAGON III

Ismeretlen

IATTC, ICCAT

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (korábbi lobogó: Seychelle-szigetek)

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

FU LIEN No. 1

Grúzia

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Líbia, Man sziget)

ICCAT

6591 (IATTC) / 20090006 (ICCAT)

GOIDAU RUEY No 1

Ismeretlen [IATTC] / (legutóbbi ismert lobogók: Belize, Costa Rica) [ICCAT]

IATTC, ICCAT

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigéria (korábbi lobogó: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Sierra Leone, Panama) [NAFO] / ismeretlen [NEAFC] / Sierra Leone (legutóbbi ismert lobogó: Panama) [SEAFO]

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Ismeretlen

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA (DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

5829 (IATTC) / 200800010 (ICCAT)

HIROYOSHI 17

Indonézia

IATTC, ICCAT

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Malajzia) [IOTC] / Malajzia [ICCAT]

IOTC, ICCAT

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO] / ismeretlen [NEAFC] / ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Panama) [SEAFO]

NEAFC, NAFO, SEAFO

5833 (IATTC) / 200800011 (ICCAT)

JIMMY WIJAYA 35

Indonézia

IATTC, ICCAT

 

JINN FENG TSAIR No 1

Kínai Tajpej

WCPFC

9505 (IATTC) / 200800022 (ICCAT)

JYI LIH 88

Ismeretlen

IATTC, ICCAT

6905408

KUKO (TYPHOON-1/RUBIN) [CCAMLR] / TYPHOON-1 (RUBIN) [SEAFO]

Mongólia (korábbi lobogók: Togo, Seychelle-szigetek) [CCAMLR] / Togo [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1) [CCAMLR] / ZEUS (TRITON-1) [SEAFO]

Mongólia (korábbi lobogók: Togo, Sierra Leone) [CCAMLR] / ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Togo, Sierra Leone) [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Togo, Ghána)

CCAMLR, SEAFO

20100003 (ICCAT)

LINGSAR 08

Indonézia

ICCAT

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Ismeretlen

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Ismeretlen

ICCAT

7325746

MAINE

Guinea

NEAFC, NAFO, SEAFO

20060002 (ICCAT)

MARIA

Ismeretlen

ICCAT

9435 (IATTC) / 200800006 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbia

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Panama)

ICCAT

20100005 (ICCAT)

MILA A (SAMSON)

Honduras

ICCAT

7385174

MURTOSA

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Togo)

NEAFC, NAFO, SEAFO

5883 (IATTC)

MUTIARA 28

Indonézia

IATTC

8721595

NEMANSKIY

Ismeretlen

NAFO

14613 (IATTC)

NEPTUNE

Grúzia

IATTC, WCPFC

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (JIAN YUAN/BOSTON-1)

Kína (korábbi lobogók: Grúzia, Oroszország)

CCAMLR, SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Ismeretlen

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Egyenlítői-Guinea)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC) / 200800025 (ICCAT)

ORCA

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Belize)

IATTC, ICCAT

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Honduras)

ICCAT

9404285

PARSIAN SHILA

Irán

ICCAT

92 (IATTC) / 200800012 (ICCAT)

PERMATA

Indonézia

IATTC, ICCAT

5911 (IATTC) / 200800013 (ICCAT)

PERMATA 1

Indonézia

IATTC, ICCAT

9509 (IATTC) / 200800014 (ICCAT)

PERMATA 102

Indonézia [IATTC] / ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Indonézia) [ICCAT]

IATTC, ICCAT

93 (IATTC) / 200800026 (ICCAT)

PERMATA 138

Indonézia [IATTC] / ismeretlen [ICCAT]

IATTC, ICCAT

5813 (IATTC) / 200800015 (ICCAT)

PERMATA 2

Indonézia

IATTC, ICCAT

5815 (IATTC) / 200800016 (ICCAT)

PERMATA 6

Indonézia

IATTC, ICCAT

5907 (IATTC) / 200800017 (ICCAT)

PERMATA 8

Indonézia

IATTC, ICCAT

6706084

RED (KABOU)

Panama (korábbi lobogó: Guinea)

NEAFC, NAFO, SEAFO

6818930

REX (CONDOR/INCA)

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Togo, Seychelle-szigetek) [CCAMLR] / Togo [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

95 (IATTC) / 200800027 (ICCAT)

REYMAR 6

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Belize)

IATTC, ICCAT

20100002 (ICCAT)

RWAD 1 (MARINE 88)

Omán (korábbi lobogó: Saint Kitts)

ICCAT

8221947

SENTA (SHIN TAKARA MARU)

Panama (korábbi lobogó: Japán)

WCPFC

7322897

SIMA QIAN BARU 22 (CORVUS / GALAXY) [CCAMLR] / CORVUS [SEAFO]

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság [CCAMLR] / Panama [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Líbia, Egyesült Királyság)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Saint Vincent és Grenadine-szigetek)

ICCAT

7347407

SUNNY JANE

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Belize)

NAFO

9405 (IATTC) / 200800028 (ICCAT)

TA FU 1

Ismeretlen

IATTC, ICCAT

13568 (IATTC) / 20090007 (ICCAT)

TCHING YE No. 6

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Panama, Belize)

IATTC, ICCAT

9319856

TROSKY (PALOMA V)

Kambodzsa (korábbi lobogók: Namíbia, Uruguay) [CCAMLR] / ismeretlen [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

129 (IATTC) / 200800029 (ICCAT)

WEN TENG No. 688

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Belize)

IATTC, ICCAT

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN-1)

Kína (korábbi lobogók: Grúzia, Oroszország)

CCAMLR, SEAFO

9042001

XIONG NU BARU 33 (DRACO-1, LIBERTY) [CCAMLR] / DRACO-1 [SEAFO] )

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság [CCAMLR] / Panama [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Kínai Tajpej

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Grúzia)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (korábbi lobogó: Marokkó)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Nemzetközi Tengerészeti Szervezet.

(2)  További információk az RFMO-k internetoldalain érhetők el.”


26.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/19


A BIZOTTSÁG 725/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. július 25.)

a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák jóváhagyási és minősítési eljárásának megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A CO2-kibocsátást csökkentő új és korszerű járműtechnológiák fejlődésének és mielőbbi elterjedésének ösztönzése érdekében a 443/2009/EK rendelet lehetővé teszi a gyártók és a beszállítók számára, hogy a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló bizonyos innovatív technológiák jóváhagyását kérelmezzék. Ennek megfelelően egyértelművé kell tenni azokat a kritériumokat, amelyek alapján meghatározható, hogy az említett rendelet értelmében mely technológiák minősíthetőek ökoinnovációnak.

(2)

A 443/2009/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint nem tekinthetők ökoinnovációnak a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi stratégia felülvizsgálatának eredményeiről szóló, 2007. február 7-i bizottsági közleményben (2), valamint a 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keretről szóló, 2007. február 7-i bizottsági közleményben (3) vázolt uniós integrált megközelítés részét képező technológiák, sem az uniós jogszabályok értelmében kötelezően alkalmazandó egyéb technológiák. Ebbe a kategóriába tartoznak többek között – a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) hatálya alá tartozó – gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszerek, valamint a gumiabroncsok gördülőellenállását és a sebességváltást jelző technológiák, illetve a gumiabroncsok gördülőellenását érintően még az üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) hatálya alá tartozó technológiák.

(3)

Azok a technológiák, amelyek a piacon már egy ideje széles körben rendelkezésre állnak, a 443/2009/EK rendelet 12. cikkének értelmében véve nem tekinthetők innovatívnak, és ezért az ökoinnováció minősítésre sem lehetnek jogosultak. A megfelelő irányú ösztönzők kialakítása érdekében helyénvaló az adott technológiák piaci penetrációját a 443/2009/EK rendelet 11. cikke (4) bekezdésében meghatározottak szerinti, szakosodott piaci szegmens szintjére korlátozni, és referenciaévként 2009-et alapul venni. Az említett korlátozásokat legkésőbb 2015-ig felül kell vizsgálni.

(4)

A személygépkocsik CO2-kibocsátása szempontjából a legnagyobb csökkentési potenciállal rendelkező technológiák, különösen az innovatív hajtástechnológiák fejlesztésének előmozdítása érdekében indokolt, hogy csak azok a technológiák részesülhessenek ebben a minősítésben, amelyek szervesen kapcsolódnak a jármű közlekedési-személyszállítási funkciójához és jelentős mértékben hozzájárulnak a jármű általános energiafogyasztásának javításához. Az e rendeltetést kiegészítő, vagy a gépjárművezető és az utasok kényelmének növelését szolgáló technológiák nem lehetnek jogosultak az ökoinnováció minősítésre.

(5)

A 443/2009/EK rendeletnek megfelelően mind a gyártók, mind a beszállítók nyújthatnak be kérelmet. A kérelemben hitelt érdemlően bizonyítani kell, hogy teljes mértékben teljesülnek a jogosultsági követelmények, valamint meg kell adni az innovatív technológiák alkalmazása révén elért CO2-csökkentés mérésének módszerét.

(6)

Az ökoinnováció révén elérhető CO2-csökkenés mértékét kielégítő pontossággal meg kell tudni határozni. A mérés csak akkor lehet pontos, ha a csökkentés mértéke legalább 1 g CO2/km.

(7)

Amennyiben egy adott technológia CO2-csökkentési potenciálja vezetői magatartás, vagy a kérelmező hatáskörén kívül álló, egyéb tényezők függvénye, akkor elviekben ez a technológia nem minősíthető ökoinnovációnak, hacsak szilárd és független statisztikai bizonyítékok alapján nem lehet ellenőrizhető feltevéseket megfogalmazni az átlagos vezetői magatartásról.

(8)

A személygépkocsik típusjóváhagyásakor a CO2-kibocsátás mérésére alkalmazott standard vizsgálati ciklus nem tudja az egyes technológiákhoz társítható, összes csökkentést tanúsítani. Az innováció megfelelő irányú ösztönzése érdekében a teljes CO2-csökkentés mértékének kiszámításakor csak azt a ki nem bocsátott mennyiséget indokolt figyelembe venni, amelyet a standard vizsgálati ciklus nem tudott értékelni.

(9)

A CO2-csökkentés tanúsításakor össze kell hasonlítani ugyanazon járműnek az ökoinnovációs technológia alkalmazásával és a nélkül nyert adatait. A vizsgálati módszernek ellenőrizhető, megismételhető és összehasonlítható méréseken kell alapulnia. Az egyenlő versenyfeltételek érdekében, és a valós viszonyokat jobban tükröző, egyeztetett vezetési ciklus hiányában a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról szóló, 2008. július 18-i 692/2008/EK bizottsági rendeletben (6) meghatározott új európai menetciklus vezetési mintáit szükséges közös viszonyítási alapnak venni. A vizsgálati módszert járműfékpadon végzett mérésekre, illetve modellezésre vagy szimulációra kell alapozni azokban az esetekben, ahol ezek a módszerek jobb és pontosabb eredményeket adnak.

(10)

A Bizottságnak gondoskodnia kell a vizsgálati módszereket és a kérelmek elkészítését ismertető iránymutatásokról, amelyeket azután a különböző kérelmek értékeléséből nyert tapasztalatok fényében rendszeresen frissítenie kell.

(11)

A 443/2009/EK rendelet értelmében a kérelemhez csatolni kell egy független és tanúsított szervezet által készített ellenőrzési jelentést is. Ez a szervezet a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK irányelv (7) szerinti A vagy B kategóriás műszaki szolgálat lehet. Azonban a szervezet függetlenségét garantálandó, az említett irányelv 41. cikkének (6) bekezdésével összhangban kijelölt műszaki szolgálatok nem tekinthetők az ezen rendelet értelmében vett független és tanúsított szervezetnek. Az ellenőrző jelentést kiállító szervezetnek megfelelő bizonyítékokkal kell szolgálnia arra nézve, hogy független a kérelmező vállalkozástól.

(12)

Az egyes járművek fajlagos szén-dioxid-csökkentésének hatékony nyilvántartásba vétele és ellenőrzése megkívánja, hogy a csökkentéseket a jármű típusjóváhagyásának részeként minősítsék, és az összes csökkentés értékét bevezessék a jármű megfelelőségi nyilatkozatába, összhangban a 2007/46/EK irányelvvel.

(13)

A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy eseti jelleggel ellenőrizhesse az egyes járművek minősített összes csökkentését. Ha a minősítésben szereplő csökkentés kétséget kizáróan nem felel meg az adott technológiát ökoinnovációnak elismerő határozat alapját képező csökkentés szintjének, a Bizottság számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátás kiszámításakor ne vegye figyelembe a kérdéses minősített CO2-csökkentést. A gyártó számára ugyanakkor bizonyos időt kell hagyni arra, hogy igazolja a minősített értékek helytállóságát.

(14)

A kérelmezési eljárás átláthatóságának biztosítása érdekében összefoglaló adatokat kell közzétenni az innovatív technológiák és a vizsgálati módszerek jóváhagyása iránti kérelmekről. A jóváhagyott vizsgálati módszerek leírását nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (8) a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés jogával kapcsolatban meghatározott kivételek az adott helyzetnek megfelelően alkalmazandók.

(15)

A 443/2009/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy a CO2-kibocsátások mérésére vonatkozó felülvizsgált eljárás alkalmazásának kezdetétől a továbbiakban nem hagyhatók jóvá innovatív technológiák az ugyanazon rendeletben meghatározott eljárás szerint. Az ezen rendelet értelmében jóváhagyott ökoinnovációs kreditek fokozatos kivonása érdekében ezt a rendeletet legkésőbb 2015-ig felül kell vizsgálni.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az éghajlatváltozási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 443/2009/EK rendelet 12. cikke alapján megállapítja a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák jóváhagyására és minősítésére, valamint a jóváhagyás kérelmezésére és a kérelmek értékelésére vonatkozó eljárásokat.

2. cikk

Hatály

(1)   Nem tekinthetők innovatív technológiának a 443/2009/EK rendelet 1. cikkében említett integrált megközelítés részét képező alábbi intézkedések közé sorolt megoldások:

a)

légkondicionáló rendszerek energiahatékonyságát javító fejlesztések;

b)

a 661/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszerek;

c)

a gumiabroncsok gördülőellenását érintően a 661/2009/EK rendelet és az 1222/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó technológiák;

d)

a 661/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó sebességváltás-jelzők;

e)

a bioüzemanyagok használata.

(2)   Azon technológiákkal kapcsolatban nyújtható be kérelem e rendelet szerint, amelyek esetében teljesülnek az alábbi feltételek:

a)

a 2009-ben nyilvántartásba vett összes új személygépkocsi legfeljebb 3 %-a van felszerelve az adott technológiával;

b)

a technológia a jármű hatékony működésétől elválaszthatatlan elemhez kapcsolódik, és megfelel a 2007/46/EK irányelvben foglaltaknak.

3. cikk

Fogalommeghatározások

A 443/2009/EK rendelet 2. és 3. cikkében található meghatározásokon felül a következők alkalmazandók:

a)   „innovatív technológia”: olyan technológia, illetve rokon műszaki jellemzőkkel és tulajdonságokkal rendelkező – és kivétel nélkül a 2. cikkben meghatározott hatály alá tartozó – technológiák olyan kombinációja, amelyet alkalmazva a vizsgálati módszerek egyike szerint CO2-csökkentés mutatható ki;

b)   „beszállító”: az innovatív technológiának a gyártásmegfelelőség biztosításáért felelős gyártója, vagy annak az Unióban letelepedett, feljogosított képviselője, illetve az importőr;

c)   „kérelmező”: az a gyártó vagy beszállító, aki egy adott innovatív technológia ökoinnovációként való elismertetéséért folyamodik;

d)   „ökoinnováció”: a Bizottság által e rendelet alapján jóváhagyott vizsgálati módszerrel kísért innovatív technológia;

e)   „független és tanúsított szervezet”: a 2007/46/EK irányelv 41. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja szerinti, A vagy B kategóriás műszaki szolgálat, amely megfelel az említett irányelv 42. cikkében meghatározott követelményeknek, de amely nem tartozik az irányelv 41. cikkének (6) bekezdésével összhangban kijelölt műszaki szolgálatok közé.

4. cikk

A kérelem

(1)   Egy adott innovatív technológia ökoinnovációként való elismertetése iránti kérelmet írásban kell benyújtani a Bizottsághoz. A kérelmet az összes igazoló dokumentummal együtt elektronikus levélben vagy adathordozón is be kell nyújtani, illetve elektronikus formátumban fel kell tölteni egy Bizottság által kezelt szerverre. Az írásos kérelemben tételjegyzéket kell készíteni az igazolásként benyújtott dokumentumokról.

(2)   A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

a kérelmező elérhetőségi adatai;

b)

leírás az innovatív technológiáról és gépjárműbe való beépítésének módjáról, valamint igazolás arra vonatkozóan, hogy az adott technológia a 2. cikkben meghatározott hatály alá tartozik;

c)

összefoglaló ismertetés az innovatív technológiáról, kitérve annak igazolására, hogy teljesülnek a 2. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek, valamint az ezen bekezdés e) pontjában említett vizsgálati módszerről, amelyek a kérelem Bizottsághoz való beérkezésekor nyilvánosságra kerülnek;

d)

az innovatív technológiával felszerelni kívánt vagy azzal ellátható egyedi gépjárművek körének hozzávetőleges jelzése, valamint becslés az érintett gépjárművek CO2-kibocsátásának ezen innovatív technológia révén elérhető csökkenéséről;

e)

az innovatív technológia nyomán elért CO2-kibocsátáscsökkenés tanúsításához alkalmazott módszer, illetve ha a Bizottság által előzetesen már jóváhagyott módszerről van szó, az arra való hivatkozás;

f)

bizonyítékok az alábbiak tanúsítására:

i.

az innovatív technológia révén elért kibocsátáscsökkentés megfelel a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott küszöbértéknek, a technológia idővel bekövetkező esetleges minőségromlásával is számolva;

ii.

az innovatív technológia az ezen rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint nem releváns a CO2-kibocsátás mérésére alkalmazott, a 443/2009/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett standard vizsgálati ciklus szempontjából;

iii.

a kérelmező a 9. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint elszámoltatható az innovatív technológia révén elérhető CO2-kibocsátácsökkentésért;

g)

egy független és tanúsított szervezet által készített ellenőrzési jelentés, a 7. cikkben meghatározottak szerint.

5. cikk

A viszonyítási alapul vett gépjármű és az ökoinnovatív gépjármű

(1)   A kérelmező a 8. cikkben említett CO2-kibocsátás tanúsítása céljából:

a)

kijelöl egy olyan gépjárművet, amelyet ellát az adott innovatív technológiával (ökoinnovatív gépjármű);

b)

kijelöl egy másik gépjárművet, amely az adott innovatív technológia alkalmazásán kívül minden egyéb tekintetben megegyezik az ökoinnovatív gépjárművel (viszonyítási alapul vett gépjármű).

(2)   Amennyiben a kérelmező úgy ítéli meg, hogy a 8. és a 9. cikkben említett információk helytállóságát az e cikk (1) bekezdésében szereplő viszonyítási alapul vett gépjármű és ökoinnovatív gépjármű kijelölése nélkül is bizonyítani tudja, kérelmében részletesen alá kell támasztania ezt a következtetését, ismertetve az azonos eredményre vezető, alternatív módszert.

6. cikk

Vizsgálati módszer

(1)   A 4. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett vizsgálati módszernek ellenőrizhető, megismételhető és összehasonlítható eredményeket kell produkálnia, és megvalósítható módon, szilárd statisztikai szignifikanciával kell tudnia bizonyítani a vizsgált innovatív technológia CO2-kibocsátáscsökkentési hozadékait, adott esetben más ökoinnovációs megoldások kölcsönhatásának figyelembevételével.

(2)   A Bizottság iránymutatást tesz közzé az (1) bekezdésben említett követelményeknek megfelelő, potenciálisan innovatív technológiák vizsgálatára szolgáló módszerek meghatározásáról.

7. cikk

Ellenőrzési jelentés

(1)   A 4. cikk (2) bekezdésének g) pontjában említett ellenőrzési jelentést független és tanúsított szervezetnek kell elkészítenie, amely nem része a kérelmező vállalkozásnak, és azzal semmilyen egyéb kapcsolatban nem áll.

(2)   Az ellenőrzési jelentés elkészítésének céljából a független és tanúsított szervezet:

a)

ellenőrzi a 2. cikk (2) bekezdésében foglalt jogosultsági követelmények teljesülését;

b)

ellenőrzi, hogy a 4. cikk (2) bekezdésének f) pontja szerint megadott információk megfelelnek-e a 9. cikkben meghatározott kritériumoknak;

c)

ellenőrzi, hogy a 4. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett vizsgálati módszer alkalmas-e az innovatív technológia révén a 4. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett gépjárművek vonatkozásában elérhető CO2-kibocsátáscsökkentés hitelesítésére, és megfelel-e a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott minimumkövetelményeknek;

d)

ellenőrzi, hogy a vizsgált innovatív technológia összeegyeztethető-e a gépjármű típusjóváhagyásához meghatározott vonatkozó követelményekkel;

e)

nyilatkozatban jelenti ki, hogy megfelel az ezen cikk (1) bekezdésében rögzített követelménynek.

(3)   A CO2-csökkentés 11. cikk szerinti minősítéséhez a független és tanúsított szervezet – a gyártó kérésére – jelentést készít az ugyanazon típusú, változatú vagy kivitelű gépjárművekbe szerelt több ökoinnovációs megoldás közötti kölcsönhatásokról.

A jelentés ezen kölcsönhatások figyelembevételével határozza meg az egyes ökoinnovációs megoldásokból eredő CO2-csökkentés mértékét.

8. cikk

A CO2-kibocsátás tanúsítása

(1)   A 4. cikk (2) bekezdésének d) pontjával összhangban feltüntetett egyedi gépjárművek megfelelő számú jellemző darabja kapcsán az alábbi CO2-kibocsátást kell tanúsítani:

a)

a viszonyítási alapul vett gépjárműnek és a működő innovatív technológiával felszerelt ökoinnovatív gépjárműnek a 4. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett módszer alkalmazásával mért CO2-kibocsátása;

b)

a viszonyítási alapul vett gépjárműnek és a működő innovatív technológiával felszerelt ökoinnovatív gépjárműnek a 443/2009/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett standard vizsgálati ciklus alkalmazásával mért CO2-kibocsátása.

Az első albekezdés a) és b) pontja szerinti CO2-kibocsátást az összes vizsgálat esetében azonos vizsgálati feltételek mellett kell tanúsítani.

(2)   Az egyes gépjárművekre vetített összes csökkentés az (1) bekezdés első albekezdésének a) pontja szerint tanúsított kibocsátások különbségével egyenlő.

Ha az (1) bekezdés első albekezdésének b) pontja alapján tanúsított kibocsátások eltérnek, a különbséget le kell vonni az (1) bekezdés első albekezdésének a) pontja szerint tanúsított összes csökkentés értékéből.

9. cikk

Jogosultsági követelmények

(1)   Az innovatív technológia alkalmazásával legalább 1 g CO2/km mértékű csökkentést kell elérni. Akkor tekinthető teljesítettnek ez a küszöbérték, ha az innovatív technológiából eredő, a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelően tanúsított összes csökkentés legalább 1 g CO2/km.

(2)   Amennyiben egy adott innovatív technológiából eredő összes csökkentés nem tartalmaz a 8. cikk (2) bekezdése szerinti standard vizsgálati ciklus kapcsán tanúsított csökkentést, az innovatív technológia a standard vizsgálati ciklus szempontjából nem tekinthető relevánsnak.

(3)   Az innovatív technológiának a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett műszaki leírásában a szükséges mértékig ki kell térni annak tanúsítására, hogy a technológia CO2-csökkentési teljesítménye nem múlik a kérelmezőtől független beállításokon vagy opciókon.

Ha a leírás feltételezéseken alapul, akkor azoknak – és az Unión belüli általános alkalmazhatóságuknak – szilárd és független statisztikai bizonyítékokra kell épülniük és ellenőrizhetőeknek kell lenniük.

10. cikk

Az ökoinnovációs kérelmek értékelése

(1)   A kérelem beérkezésekor a Bizottság közzéteszi az adott innovatív technológia és a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett vizsgálati módszer összefoglaló ismertetését.

(2)   A Bizottság értékeli a kérelmet, és annak hiánytalan beérkezésétől számított kilenc hónapon belül ökoinnovációként jóváhagyja az abban szereplő innovatív technológiát és vizsgálati módszert, kivéve, ha kifogás merül fel a technológia ilyen minősítését vagy a vizsgálati módszer alkalmasságát illetően.

Az innovatív technológia ökoinnovációkénti jóváhagyásáról szóló határozat megadja a CO2-csökkentés e rendelet 11. cikke szerinti minősítéséhez szükséges információkat az 1049/2001/EK rendeletben a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés jogával kapcsolatban meghatározott kivételek alkalmazásával.

(3)   A Bizottság előírhatja a javasolt vizsgálati módszer módosítását, de a kérelmező által javasolttól eltérő jóváhagyott vizsgálati módszer alkalmazását is előírhatja. A kérelmezővel egyeztetni kell a javasolt módosításokról vagy a vizsgálati módszer megválasztásáról.

(4)   Az értékelési időszak öt hónappal meghosszabbítható abban az esetben, ha a Bizottság – az innovatív technológia vagy a kapcsolódó vizsgálati módszer összetettsége, illetve a kérelem terjedelme és tartalma miatt – a rendelkezésre álló kilenc hónapos időkereten belül nem tudja megfelelően értékelni a kérelmet.

A Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 40 napon belül értesíti a kérelmezőt az értékelési időszak esetleges meghosszabbításáról.

11. cikk

Az ökoinnovációból eredő CO2-csökkentés minősítése

(1)   Annak a gyártónak, aki a fajlagos kibocsátási célérték teljesítése céljából élni kíván az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátás ökoinnovációból adódó csökkentésének lehetőségével, a 2007/46/EK irányelv szerinti jóváhagyó hatósághoz EK-típusbizonyítvány iránti kérelmet kell benyújtania az adott ökoinnovációs technológiával felszerelt gépjármű vonatkozásában. A kérelemben – a 2007/46/EK irányelv 6. cikkében meghatározott információkat megadó dokumentumokon túlmenően – hivatkozni kell az e rendelet 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően jóváhagyott ökoinnovációra vonatkozó bizottsági határozatra.

(2)   Az ökoinnováció ezen rendelet 8. cikke szerint tanúsított CO2-csökkentésének minősített mértékét külön meg kell határozni a típus-jóváhagyási dokumentációban és a 2007/46/EK irányelv szerinti megfelelőségi nyilatkozatban, mégpedig a műszaki szolgálatok által a jóváhagyott vizsgálati módszerekkel és az említett irányelv 11. cikkének megfelelően elvégzett vizsgálatok alapján.

Ha egy adott típusú, változatú vagy kivitelű gépjármű ökoinnovációs CO2-csökkentése nem éri el a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott küszöbértéket, a csökkentés nem minősíthető.

(3)   A több ökoinnovációs technológiával is felszerelt járművek esetében a CO2-csökkentést minden egyes technológia vonatkozásában külön tanúsítani kell a 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően. A jármű minősítése céljából megállapított összes CO2-csökkentés az egyes ökoinnovációs technológiákra a 8. cikk (2) bekezdése szerint megállapított csökkentések összege.

(4)   Ahol a gépjárműbe szerelt különböző ökoinnovációs megoldások egymástól nyilvánvalóan eltérő jellege miatt nem lehet kizárni azok kölcsönhatását, a gyártónak ezt kérelmében jeleznie kell a jóváhagyó hatóság felé, mellékelve egy, a független és tanúsított szervezet által készített, a 7. cikk (3) bekezdésében említett jelentést a kölcsönhatás ökoinnovációból eredő CO2-csökkentésre gyakorolt hatásairól.

Amennyiben e kölcsönhatás eredményeképpen az összes csökkentés kisebb mint az 1 g CO2/km és az ökoinnovációs megoldások számának szorzata, az összes csökkentésnek az e cikk (3) bekezdése szerinti kiszámításakor csak azok az ökoinnovációs csökkentések veendők figyelembe, amelyek megfelelnek a 9. cikk (1) bekezdésében rögzített küszöbértéknek.

12. cikk

A minősítések felülvizsgálata

(1)   A Bizottság feladata eseti alapon ellenőrizni az egyes gépjárművekhez rendelt minősítések és CO2-csökkentések helytállóságát.

Amennyiben a Bizottság eltérést talál a minősített CO2-csökkentések és a releváns vizsgálati módszerrel vagy módszerekkel általa ellenőrzött csökkentések értéke között, arról értesíti a gyártót.

A gyártónak ezen értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül lehetősége van a minősített CO2-csökkentések pontosságát tanúsító bizonyítékokat eljuttatni a Bizottsághoz. A Bizottság kérésére mellékelni kell a 7. cikk (3) bekezdésében említett, a különböző ökoinnovációs megoldások közötti kölcsönhatásról szóló jelentést is.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett bizonyítékokat a gyártó nem tudja a megadott határidőn belül eljuttatni a Bizottságnak, illetve azok bizonyító ereje nem kielégítő, a Bizottság dönthet úgy, hogy a következő naptári évben az adott gyártó vonatkozásában az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátás kiszámításakor nem veszi figyelembe a kérdéses minősített CO2-csökkentést.

(3)   Az a gyártó, akinek minősített CO2-csökkentését a továbbiakban már nem veszik számításba, a 11. cikkben rögzített eljárásnak megfelelően új minősítési kérelmet nyújthat be az érintett gépjárművekre vonatkozóan.

13. cikk

Az információk közzététele

Ha egy kérelmező az ezen rendelet értelmében benyújtott adatok bizalmas kezelését kéri, meg kell indokolnia, hogy miért tartja alkalmazandónak az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében foglalt kivételek valamelyikét.

14. cikk

Felülvizsgálat

Ezt a rendeletet, valamint az alkalmazásával jóváhagyott ökoinnovációkat legkésőbb 2015. december 31-ig felül kell vizsgálni.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 140., 2009.6.5., 1. o.

(2)  COM(2007) 19 végleges.

(3)  COM(2007) 22 végleges.

(4)  HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

(5)  HL L 342., 2009.12.22., 46. o.

(6)  HL L 199., 2008.7.28., 1. o.

(7)  HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(8)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.


26.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/25


A BIZOTTSÁG 726/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. július 25.)

az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek az almára kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 143. cikke b) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) rendelkezik a XVIII. mellékletében felsorolt termékek behozatalának felügyeletéről. Ezt a felügyeletet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) 308d. cikkében meghatározott szabályoknak megfelelően kell gyakorolni.

(2)

A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulóján megkötött mezőgazdasági megállapodás (4) 5. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában és a 2008., a 2009. és a 2010. évre vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb adatok fényében indokolt kiigazítani az almára kivetett kiegészítő vám küszöbszintjét.

(3)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet XVIII. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében található szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(4)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.


MELLÉKLET

„XVIII. MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ BEHOZATALI VÁMOK: IV. CÍM, I. FEJEZET, 2. SZAKASZ

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok sérelme nélkül a termékek megnevezése csupán tájékoztató jellegűnek tekintendő. E melléklet alkalmazásában a kiegészítő vámok alkalmazási körét az e rendelet elfogadásának időpontjában érvényes KN-kódok alkalmazási köre határozza meg.

Tételszám

KN-kód

Árumegnevezés

Alkalmazási időszak

Küszöbszint

(tonna)

78.0015

0702 00 00

Paradicsom

október 1-jétől május 31-ig

481 625

78.0020

június 1-jétől szeptember 30-ig

44 251

78.0065

0707 00 05

Uborka

május 1-jétől október 31-ig

31 289

78.0075

november 1-jétől április 30-ig

26 583

78.0085

0709 90 80

Articsóka

november 1-jétől június 30-ig

17 258

78.0100

0709 90 70

Cukkini

január 1-jétől december 31-ig

57 955

78.0110

0805 10 20

Narancs

december 1-jétől május 31-ig

368 535

78.0120

0805 20 10

Clementine

november 1-jétől február végéig

175 110

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); wilking és hasonló citrushibridek

november 1-jétől február végéig

115 625

78.0155

0805 50 10

Citrom

június 1-jétől december 31-ig

346 366

78.0160

január 1-jétől május 31-ig

88 090

78.0170

0806 10 10

Csemegeszőlő

július 21-től november 20-ig

80 588

78.0175

0808 10 80

Alma

január 1-jétől augusztus 31-ig

700 556

78.0180

szeptember 1-jétől december 31-ig

65 039

78.0220

0808 20 50

Körte

január 1-jétől április 30-ig

229 646

78.0235

július 1-jétől december 31-ig

35 541

78.0250

0809 10 00

Kajszibarack

június 1-jétől július 31-ig

5 794

78.0265

0809 20 95

Cseresznyefélék a meggy kivételével

május 21-től augusztus 10-ig

30 783

78.0270

0809 30

Őszibarack, beleértve a nektarint is

június 11-től szeptember 30-ig

5 613

78.0280

0809 40 05

Szilva

június 11-től szeptember 30-ig

10 293”


26.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/27


A BIZOTTSÁG 727/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. július 25.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. július 26-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 25-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 90 70

TR

110,8

ZZ

110,8

0805 50 10

AR

70,1

TR

62,0

UY

62,6

ZA

95,3

ZZ

72,5

0806 10 10

CL

54,3

EG

164,4

MA

124,1

TN

223,3

TR

177,7

ZA

62,8

ZZ

134,4

0808 10 80

AR

156,7

BR

86,3

CL

91,7

CN

62,9

NZ

114,6

US

89,9

ZA

88,2

ZZ

98,6

0808 20 50

AR

80,0

CL

90,5

CN

56,7

NZ

148,5

ZA

103,9

ZZ

95,9

0809 10 00

TR

183,9

ZZ

183,9

0809 20 95

TR

277,9

ZZ

277,9

0809 30

TR

170,0

ZZ

170,0

0809 40 05

BA

51,4

EC

64,7

XS

66,1

ZZ

60,7


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


26.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/29


A BIZOTTSÁG 728/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. július 25.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 867/2010/EU bizottsági rendelet (3) a 2010/11-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 722/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 867/2010/EU rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. július 26-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 25-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 259., 2010.10.1., 3. o.

(4)  HL L 193., 2011.7.23., 24. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2011. július 26-tól alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

51,31

0,00

1701 11 90 (1)

51,31

0,00

1701 12 10 (1)

51,31

0,00

1701 12 90 (1)

51,31

0,00

1701 91 00 (2)

56,48

0,53

1701 99 10 (2)

56,48

0,00

1701 99 90 (2)

56,48

0,00

1702 90 95 (3)

0,56

0,19


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


HATÁROZATOK

26.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/31


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. július 18.)

az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke bíráinak kinevezéséről

(2011/459/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 257. cikke negyedik bekezdésére,

mivel:

(1)

Stéphane GERVASONI, Paul J. MAHONEY és Harissios TAGARAS, az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke (a továbbiakban: Közszolgálati Törvényszék) bíráinak hivatali ideje 2011. szeptember 30-án lejár.

(2)

Nyilvános pályázati felhívást (1) tettek közzé a Közszolgálati Törvényszék három bírájának hatéves időtartamra történő kinevezése céljából.

(3)

Az Európai Unió Bírósága alapokmánya 3. jegyzőkönyvének I. melléklete 3. cikkének (3) bekezdése szerinti bizottság 2011. január 13-án és 14-én, március 3-án és 4-én, valamint március 22-én ülésezett. Munkájának végeztével a bizottság véleményt nyilvánított arról, hogy a jelöltek megfelelnek-e a Közszolgálati Törvényszék bírói tisztségének betöltéséhez szükséges követelményeknek, és ezen véleményéhez csatolta a legmegfelelőbb magas szintű tapasztalattal rendelkező jelöltek listáját.

(4)

A fent említett jelöltek listáján szereplő személyek közül ezért ki kell nevezni hármat a 2011. október 1-jétől2017. szeptember 30-ig terjedő időszakra, ügyelve a Közszolgálati Törvényszék kiegyensúlyozott összetételére, mind a tagállamok állampolgárainak a lehető legszélesebb földrajzi területen alapuló kiválasztását, mind pedig a nemzeti jogrendszerek képviseletét illetően,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a 2011. október 1-jétől2017. szeptember 30-ig terjedő időszakra a következő személyeket nevezi ki az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke bíráivá:

René BARENTS

Kieran BRADLEY

Ezio PERILLO

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. DOWGIELEWICZ


(1)  HL C 163., 2010.6.23., 13. o.


26.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/32


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. július 19.)

a Régiók Bizottsága egy svéd póttagjának kinevezéséről

(2011/460/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel a svéd kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. december 22-én, illetve 2010. január 18-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2009/1014/EU (1) és 2010/29/EU (2) határozatot.

(2)

Carin JÄMTIN hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy póttagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a Régiók Bizottsága póttagjának a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. január 25-ig a következő személyt nevezi ki:

Roger MOGERT, Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. SAWICKI


(1)  HL L 348., 2009.12.29., 22. o.

(2)  HL L 12., 2010.1.19., 11. o.


26.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/33


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. július 19.)

a Régiók Bizottsága egy ciprusi tagjának és egy ciprusi póttagjának kinevezéséről

(2011/461/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel a ciprusi kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. december 22-én, illetve 2010. január 18-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2009/1014/EU (1) és 2010/29/EU (2) határozatot.

(2)

Christos MESSIS hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedett. Charalambos PITTAS-nak a Régiók Bizottsága tagjává történő kinevezését követően egy póttag helye megüresedett,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. január 25-ig, a Régiók Bizottságába a következő személyeket nevezi ki:

a)

tagként:

Charalambos PITTAS, Δήμαρχος Μόρφου,

valamint

b)

póttagként:

Andreas HADZILOIZOU, Δήμαρχος Αγίου Δομετίου.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. SAWICKI


(1)  HL L 348., 2009.12.29., 22. o.

(2)  HL L 12., 2010.1.19., 11. o.


26.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/34


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. július 25.)

két, az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseknek és oltalom alatt álló földrajzi jelzéseknek az 510/2006/EK tanácsi rendeletben előírt nyilvántartásába történő bejegyzésre irányuló kérelem elutasításáról (Eilenburger Sachsenquelle [OEM]), (Eilenburger Sanusquelle [OEM])

(az értesítés a C(2011) 5251. számú dokumentummal történt)

(Csak a német nyelvű szöveg hiteles)

(2011/462/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

Németország 1999. november 5-én a 2081/92/EGK tanácsi rendelet (2) 5. cikke alapján két kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a mellékletben szereplő két, ásványvizet jelölő elnevezés bejegyzése céljából. Ezek az elnevezések azonban nem szerepelnek azon természetes ásványvizek jegyzékében (3), amelyeket a tagállamok a természetes ásványvizek kinyeréséről és forgalmazásáról szóló, 2009. június 18-i 2009/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 1. cikkével összhangban elismertek. Következésképpen nem tekinthető úgy, hogy ezeket az elnevezéseket a belső piacon értékesíthető ásványvízként elismerték, ezért nem helyénvaló bejegyezni őket.

(2)

A fentiek alapján az e határozat mellékletében szereplő két elnevezés bejegyzése iránti kérelmeket el kell utasítani.

(3)

Az e határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak az Oltalom Alatt Álló Földrajzi Jelzések és Eredetmegjelölések Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében szereplő elnevezések bejegyzése iránti kérelmek elutasításra kerülnek.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Németországi Szövetségi Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 25-én.

a Bizottság részéről

Dacian CIOLOŞ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL L 208., 1992.7.24., 1. o.

(3)  HL C 54., 2009.3.7., 7. o.

(4)  HL L 164., 2009.6.26., 45. o.


MELLÉKLET

Természetes ásványvizek és forrásvizek

NÉMETORSZÁG

Eilenburger Sachsenquelle

Eilenburger Sanusquelle


26.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/36


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. július 25.)

a 2008. év vonatkozásában a Speciális Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Csatlakozási Program (SAPARD) keretében finanszírozott kiadások tekintetében Bulgária és Románia által benyújtott számlák elszámolásáról

(az értesítés a C(2011) 5183. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár és a román nyelvű szöveg hiteles)

(2011/463/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló, 1999. június 21-i 1268/99/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó pénzügyi rendelkezések megállapításáról szóló, 2000. június 7-i 2222/2000/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 13. cikkére,

tekintettel a Bulgáriával 2000. december 18-án megkötött többéves finanszírozási megállapodásra és különösen annak melléklete A. szakaszának 11. cikkére,

tekintettel a Romániával 2001. február 2-án megkötött többéves finanszírozási megállapodásra és különösen annak melléklete A. szakaszának 11. cikkére,

tekintettel a SAPARD-program alapján kötött többéves finanszírozási megállapodásokkal és éves finanszírozási megállapodásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a SAPARD-programról a vidékfejlesztésre történő áttérésről szóló, 2007. március 8-i 248/2007/EK bizottsági rendeletre (3), összefüggésben a rendelet II. mellékletének 1. pontjában említett többéves finanszírozási megállapodásokkal és különösen azok melléklete A. szakaszának 11. cikkével,

a mezőgazdasági alapok bizottságával való konzultációt követően,

mivel:

(1)

A Bizottság az Európai Unió nevében a Speciális Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Csatlakozási Program (SAPARD) végrehajtásának technikai, jogi és közigazgatási kereteit meghatározó többéves finanszírozási megállapodásokat (MAFA-k) kötött Bulgáriával és Romániával.

(2)

A MAFA-k melléklete A. szakaszának 11. cikke értelmében a Bizottság határozatot hoz a számlák elszámolásáról. Az említett rendelkezés a 248/2007/EK rendelet értelmében továbbra is alkalmazandó Bulgáriára és Romániára.

(3)

A kedvezményezett országok számára az előírt dokumentumok Bizottságnak történő megküldésére rendelkezésre álló határidők lejártak.

(4)

Tekintettel arra, hogy Bulgária esetében a MAFA 5. cikkének (2) bekezdése szerinti éves számlák benyújtása késedelmesen történt, továbbá azokat a nemzeti programengedélyező az állami intézkedések ellenőrzési mechanizmusai kapcsán azonosított számottevő hiányosságok miatt érvénytelennek nyilvánította, valamint az igazoló szerv további munkájának eredménye is várat még magára, Románia esetében pedig az éves számlák bemutatására megszabott határidő túllépése miatt, valamint azért, mert még nem zárult le az országtól kért kiegészítő információk felülvizsgálata, a Bizottság 2009. szeptember 30-i C(2009) 7496 határozatában úgy döntött, hogy a 2008. pénzügyi év tekintetében teljesített kiadások vonatkozásában nem zárja le a Bulgária és Románia területén található SAPARD-ügynökségek éves számláit.

(5)

Időközben a Bizottság megkapta a várt információkat, így további bizonyosságot tudott szerezni. Az elvégzett kiegészítő ellenőrzések alapján a Bizottság már határozatot tud hozni az érintett bulgáriai és romániai SAPARD-ügynökségek által benyújtott számlák teljességéről, pontosságáról és valóságnak megfeleléséről.

(6)

E határozat elfogadására számviteli információk alapján kerül sor. E határozat nem sérti a Bizottság azon jogát, hogy a későbbiekben úgy dönthessen, hogy a 2222/2000/EK rendeletnek nem megfelelő kiadásokat kizárja az uniós finanszírozásból,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bulgária és Románia területén elhelyezkedő SAPARD-ügynökségeknek a 2008. év vonatkozásában az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott kiadásokat érintő számlái elszámolásra kerülnek.

2. cikk

A melléklet megállapítja azokat a 2008. pénzügyi évre vonatkozó – a 2008. december 31-i állapot szerinti – kiadásokat és EU-tól kapott támogatásokat, valamint a 2008. december 31-én a kedvezményezett országok által kezelt azon uniós eszközöket, amelyek elszámolása e határozattal történik.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Bolgár Köztársaság és Románia a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 25-én.

a Bizottság részéről

Dacian CIOLOŞ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 161., 1999.6.26., 87. o.

(2)  HL L 253., 2000.10.7., 5. o.

(3)  HL L 69., 2007.3.9., 5. o.


MELLÉKLET

Kiadások és az EU-tól kapott támogatások a 2008. pénzügyi év vonatkozásában (minden összeg EUR-ban) a 2008.12.31-i állapot szerint

Kedvezményezett ország

D2 bevallás

Uniós hozzájárulás

2008. pénzügyi év

Az e határozattal elszámolt uniós hozzájárulás

Az e határozattal elkülönített uniós hozzájárulás

b + c összesen

Kiigazítások

Az EU-tól kapott támogatások (D1) (1)

Behajtandó vagy kifizetendő különbözet

2008. pénzügyi év (4)

 

a

b

c

d

e

f

g = d – e – f

Bulgária

37 922 598,86

37 922 598,86

0,00

37 922 598,86

–41 835,28 (2)

37 964 434,08

0,06

Románia

187 238 127,96

187 238 127,96

0,00

187 238 127,96

1 052 775,38 (3)

186 185 352,56

0,02


A kedvezményezett országok által kezelt uniós eszközök 2008.12.31-én (minden összeg EUR-ban)

Kedvezményezett ország

EUROSZÁMLA egyenleg: az e határozattal elszámolt összeg

EUROSZÁMLA egyenleg: az e határozattal elkölönített összeg

KINNLEVŐSÉGEK az e határozattal elszámolt összeg (5)

KINNLEVŐSÉGEK az e határozattal elkülönített összeg

 

h

 

i

 

Bulgária

6 444,77

0,00

13 010 656,38

0,00

Románia

1 435 029,16

0,00

4 532 369,26

0,00


(1)  A Bizottság által 2008 és 2009 során, a 2008-ban bevallott kiadások vonatkozásában teljesített visszafizetések.

(2)  A bolgár nemzeti programengedélyező kezdeményezésére 2008 vonatkozásában a D2 bevallásból, 2009 vonatkozásában pedig a D1 38 bevallásból levont kiadások; az összeg egy, az OLAF által nyomon követett projektnek felel meg, ahol 2009 áprilisában szabálytalanságokat találtak.

(3)  Az 1 052 775,38 EUR összeg a következőkből áll össze: 1 049 233,75 EUR összegű, Bizottság általi kiigazítás a román hatóságok bevallásában (D1 37) a cselekvési terv végrehajtása keretében elvégzett ismételt ellenőrzés eredményeként támogatásra nem jogosultként szereplő kiadások alapján, és a román hatóságok 3 541,63 EUR összegű, 2008 során a D1 bevallásokon keresztül (D1 34 és D1 35) végrehajtott korrekciók.

(4)  Ezek kerekítésből adódó különbözetek.

(5)  Az összeg nem tartalmazza a kinnlevőségek felhalmozott kamatait.