ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.187.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 187

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. július 16.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 683/2011/EU rendelete (2011. június 17.) az 57/2011/EU rendeletnek az egyes halállományokra vonatkozó halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról

1

 

 

A Bizottság 684/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

20

 

 

A Bizottság 685/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 15.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

22

 

 

A Bizottság 686/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 15.) a gabonaágazatban a 2011. július 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

24

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/417/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. július 12.) a Finnországban fennálló túlzott hiányról szóló 2010/408/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

27

 

 

2011/418/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. július 14.) a hasított sertések ciprusi osztályozási módszerének engedélyezéséről szóló 2005/7/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2011) 4996. számú dokumentummal történt)

29

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2011/419/EU

 

*

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a légi közlekedésről szóló megállapodással létrehozott Közösség/Svájc Légi Közlekedési Vegyes Bizottság 1/2011 határozata (2011. július 4.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a légi közlekedésről szóló megállapodás mellékletének felváltásáról

32

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 2402/96/EK, a 2058/96/EK, a 2305/2003/EK, a 969/2006/EK, az 1918/2006/EK, az 1964/2006/EK, a 27/2008/EK, az 1067/2008/EK és a 828/2009/EK rendelettől az édesburgonyára, a maniókakeményítőre, a gabonafélékre, a rizsre, a cukorra és az olívaolajra vonatkozó vámkontingensek keretében történő 2011. évi behozataliengedély-kérelmezés és -kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről és a 382/2008/EK, az 1518/2003/EK, az 596/2004/EK, a 633/2004/EK és a 951/2006/EK rendelettől a marha- és borjúhús-, a sertéshús-, a tojás-, a baromfihús-, valamint a kvótán felüli cukor- és izoglükóz-ágazatra vonatkozó 2011. évi behozataliengedély-kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről szóló, 2010. november 3-i 1000/2010/EU bizottsági rendelethez (HL L 290., 2010.11.6.)

52

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

16.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/1


A TANÁCS 683/2011/EU RENDELETE

(2011. június 17.)

az 57/2011/EU rendeletnek az egyes halállományokra vonatkozó halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az 57/2011/EU tanácsi rendelet (1) 2011-re meghatározza az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeket.

(2)

Az Unió és a Feröer szigetek között a 2011. évi halászati lehetőségekről folytatott konzultációk nem jártak eredménnyel. A Norvégiával tartott konzultációk újabb, 2011. márciusi fordulóját követően a Feröer szigetekkel folytatandó konzultációk céljára fenntartott halászati lehetőségek szétoszthatók a tagállamok között. Következésképpen az 57/2011/EU rendelet 1. cikkét, valamint annak IA. és az IB. mellékletében szereplő releváns teljes kifogható mennyiségeket (TAC) módosítani kell a nem szétosztott kvóták oly módon történő kiosztása céljából, hogy az tükrözze a makrélára az északnyugat-atlanti területen vonatkozó hagyományos kiosztást.

(3)

A kék puhatőkehal halászatára vonatkozóan az 57/2011/EU rendelet IA. mellékletében előírt kvótáknak a két fő gazdálkodási területen (azaz az ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizeit, valamint az ICES VIIIc, IX és X övezet és a CECAF 34.1.1 terület uniós vizeit magába foglaló területen) történő felhasználása tekintetében helyénvaló egy rugalmas mechanizmust bevezetni, mivel az említett két területre ugyanaz a tudományos szakvélemény vonatkozik, továbbá ott ugyanaz a biológiai állomány található.

(4)

Az 57/2011/EU rendelet IA. melléklete az ICES VII övezet tekintetében megállapítja a norvég homárra vonatkozó általános kvótákat, valamint az említett övezeten belül a Porcupine-pad területére vonatkozó egyedi kvótákat. Ezen egyedi kvótákat a 2011. év tekintetében ismét módosítani kell a múltban ejtett fogásokkal kapcsolatos naprakész adatok alapján.

(5)

A part menti államok (Feröer szigetek, Grönland és Izland) és az Északkelet-atlanti Halászati Egyezmény (NEAFC) egyéb szerződő felei (az Unió és Norvégia) közötti, az Irminger-tengeren és annak szomszédos vizein folytatott vörösálsügér-gazdálkodásról szóló, 2011. március 17-én lezárult konzultációk fényében az említett területeken teljes kifogható mennyiségeket kell meghatározni a vörös álsügér tekintetében, a jóváhagyott időbeli és területi korlátozásokat is tiszteletben tartva; az 57/2011/EU rendelet IB. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

2010-es éves ülésén a Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottság úgy határozott, hogy fenntartja az említett évben a kardhalfogások és a kardhal halászatára engedéllyel rendelkező hajók száma tekintetében bevezetett korlátozásokat, így ezek 2011. január 1-jétől is hatályosak. Ezeket az intézkedéseket be kell építeni az uniós jogba.

(7)

A Csendes-óceán déli részének nyílt vizeit felügyelő regionális halászati gazdálkodási szervezet (SPRFMO) létrehozására irányuló, 2007 májusában megtartott harmadik nemzetközi találkozó során a résztvevők ideiglenes intézkedéseket fogadtak el – ilyen például a halászati lehetőségek meghatározása – annak érdekében, hogy a szóban forgó regionális halászati gazdálkodási szervezet létrehozásáig szabályozás alatt álljon a Csendes-óceán déli részén folytatott nyílt vízi és a tengerfenéki halászati tevékenység. Az SPRFMO-bizottságra vonatkozóan 2011 januárjában megtartott második előkészítő konferencia keretében új ideiglenes intézkedések kerültek elfogadásra. Ezek az ideiglenes intézkedések önkéntes jellegűek, és a nemzetközi jog értelmében jogilag nem kötelező erejűek. Mindazonáltal a nemzetközi tengerjogban rögzített együttműködési és állományvédelmi kötelezettségekkel összhangban ezen intézkedéseket helyénvaló végrehajtani az uniós jogban, mégpedig egy átfogó uniós kvóta megállapítása révén. Az uniós kvótának a tagállamok közötti elosztása céljából helyénvaló új és végleges elosztási kulcsot meghatározni a tagállamok által 2009-ben és 2010-ben kifejtett, ésszerű, tisztességes és tárgyilagos kritériumok szerint értékelt halászati teljesítmény alapján; ez egy közelmúltbeli és kellően hosszú időszak, amelyben valamennyi érintett tagállam tevékenységet folytatott a halászterületeken.

(8)

Az 57/2011/EU rendelet IIB. melléklete a halászati erőkifejtés tekintetében korlátozásokat vezet be az ICES VIIIc és IXa övezetben – a cádizi-öböl kivételével – egyes déliszürketőkehal- és norvéghomár-állományok helyreállítása érdekében. Célszerű egyértelművé tenni a halászati erőkifejtés említett korlátozásai keretében meghatározott különleges feltétel megfogalmazását, valamint annak következményeit, ha a 2011-es gazdálkodási időszakban a kirakodás céljára korlátlan számú nap áll rendelkezésre.

(9)

Az 57/2011/EU rendelet IIC. melléklete a La Manche csatorna nyugati része nyelvhalállományának fenntartható kiaknázására vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2007. május 7-i 509/2007/EK tanácsi rendelet (2) alkalmazásában korlátozásokat állapít meg a halászati erőkifejtés vonatkozásában. Az említett melléklet szövegét összhangba kell hozni az 509/2007/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével.

(10)

Az 57/2011/EU rendelet általánosságban 2011. január 1-jétől alkalmazandó. A halászati erőkifejtésre vonatkozó korlátozások azonban a 2011. február 1-jével kezdődő egyéves időszakra kerültek megállapításra. A halászati lehetőségekről való jelentéstételre vonatkozó éves rendszer követése érdekében – eltérő rendelkezés hiányában – e rendeletnek a fogási korlátozásokra és a kifogható mennyiségek elosztására vonatkozó rendelkezéseit 2011. január 1-jétől, a halászati erőkifejtés korlátozásaira vonatkozó rendelkezéseit pedig 2011. február 1-jétől kellene alkalmazni. Ez a visszamenőleges hatály nem sérti a jogbiztonság elvét, mivel az érintett halászati lehetőségek még nem merültek ki. Sürgőssége miatt a rendeletnek a kihirdetése után azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 57/2011/EU rendelet módosításai

Az 57/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a következő halászati lehetőségeket határozza meg:

a)

a 2011. évre vonatkozóan bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében alkalmazandó fogási korlátozások;

b)

a 2011. február 1-jétől-2012. január 31-ig tartó időszakra vonatkozóan bizonyos erőkifejtési korlátozások;

c)

a 20., 21. és 22. cikkben, valamint az IE. és az V. mellékletben meghatározott időszakokra vonatkozóan az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezményi (CCAMLR) területen élő bizonyos állományokra vonatkozó halászati lehetőségek;

d)

a 28. cikkben meghatározott időszakokra vonatkozóan az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezményi (IATTC) területen élő bizonyos állományokra vonatkozó halászati lehetőségek; és

e)

a makrélára vonatkozó további halászati lehetőségek, amelyek a 2010-ben ki nem fogott kvótából származnak.”

2.

Az IA. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a IIa, a IIIa és a IV övezet uniós vizei tekintetében a homoki angolnára és a kapcsolódó járulékos fogásokra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Homoki angolna és a kapcsolódó járulékos fogások

Ammodytes spp.

Övezet

:

A IIa, a IIIa és a IV övezet uniós vizei (3)

(SAN/2A3A4.)

Dánia

334 324

Analitikai TAC

Egyesült Királyság

7 308

Németország

511

Svédország

12 277

EU

354 420 (4)

Norvégia

20 000

TAC

374 420

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták határértékein belül, az alábbiakat nem meghaladó mennyiségek foghatók a következő homokiangolna-gazdálkodási területeken, a IID. mellékletben meghatározottak szerint:

Övezet

:

A homokiangolna-gazdálkodási területek uniós vizei

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Dánia

282 989

32 072

9 434

9 434

0

395

0

Egyesült Királyság

6 186

701

206

206

0

9

0

Németország

433

49

14

14

0

1

0

Svédország

10 392

1 178

346

346

0

15

0

EU

300 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0

Norvégia

20 000

0

0

0

0

0

0

Összesen:

320 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0”

b)

a IIIa övezet tekintetében a heringre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Herring (5)

Clupea harengus

Övezet

:

IIIa

(HER/03A.)

Dánia

12 608 (6)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Németország

202 (6)

Svédország

13 189 (6)

EU

25 999 (6)

TAC

30 000

c)

az Vb, a VIb és a VIaN övezet uniós és nemzetközi vizei tekintetében a heringre vonatkozó bejegyzés helyébe a bejegyzés szöveg lép:

„Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

Az Vb, a VIb és a VIaN (7) övezet uniós és nemzetközi vizei

(HER/5B6ANB)

Németország

2 513

Analitikai TAC

Franciaország

475

Írország

3 396

Hollandia

2 513

Egyesült Királyság

13 584

EU

22 481

TAC

22 481

d)

az I, a II, a III, a IV, az V, a VI, a VII, a VIIIa, a VIIIb, a VIIId, a VIIIe, a XII és a XIV övezet uniós és nemzetközi vizei tekintetében a kék puhatőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet

:

Az I, a II, a III, a IV, az V, a VI, a VII, a VIIIa, a VIIIb, a VIIId, a VIIIe, a XII és a XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

(WHB/1X14)

Dánia

1 533 (8)

Analitikai TAC

Németország

596 (8)

Spanyolország

1 300 (8)  (9)

Franciaország

1 067 (8)

Írország

1 187 (8)

Hollandia

1 869 (8)

Portugália

121 (8)  (9)

Svédország

379 (8)

Egyesült Királyság

1 990 (8)

EU

10 042 (8)

TAC

40 100

e)

az Vb, a VI és a VII övezet uniós és nemzetközi vizei tekintetében a kék menyhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet

:

Az Vb, a VI és a VII övezet uniós és nemzetközi vizei

(BLI/5B67-) (12)

Németország

20

Analitikai TAC

E rendelet 13. cikke alkalmazandó.

Észtország

3

Spanyolország

62

Franciaország

1 422

Írország

5

Litvánia

1

Lengyelország

1

Egyesült Királyság

362

Egyéb

5 (10)

EU

1 717

Norvégia

150 (11)

TAC

2 032

f)

a VI, a VII, a VIII, a IX, a X, a XII és a XIV övezet uniós és nemzetközi vizei tekintetében az északi menyhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet

:

A VI, a VII, a VIII, a IX, a X, a XII és a XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

(LIN/6X14.)

Belgium

30

Analitikai TAC

E rendelet 13. cikke alkalmazandó.

Dánia

5

Németország

109

Spanyolország

2 211

Franciaország

2 357

Írország

591

Portugália

5

Egyesült Királyság

2 716

EU

8 024

Norvégia

6 140 (15)  (16)

TAC

14 164

g)

a VII övezet tekintetében a norvég homárra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet

:

VII

(NEP/07.)

Spanyolország

1 306 (17)

Analitikai TAC

Franciaország

5 291 (17)

Írország

8 025 (17)

Egyesült Királyság

7 137 (17)

EU

21 759 (17)

TAC

21 759 (17)

h)

a IIIa és a IV övezet, valamint a IIa, a IIIb és a IIIc övezet és a 22–32 alkörzet uniós vizei tekintetében a makrélára vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

„Faj

:

Makréla

Scomber scombrus

Övezet

:

a IIIa és a IV övezet; a IIa, a IIIb, a IIIc és a IIId övezet uniós vizei

(MAC/2A34.)

Belgium

517 (20)

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

Dánia

18 084 (20)  (22)

Németország

539 (20)

Franciaország

1 629 (20)

Hollandia

1 640 (20)

Svédország

4 860 (18)  (19)  (20)

Egyesült Királyság

1 518 (20)

EU

28 787 (18)  (20)  (22)

Norvégia

169 019 (21)

TAC

Nem releváns

Különleges feltétel:

A fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetekben:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa és IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, a IIa övezet nemzetközi vizei 2011. január 1-jétőlmárcius 31-ig, valamint 2011 decemberében

(MAC/*2A6.)

Dánia

0

4 130

0

0

9 764 ()

Franciaország

0

490

0

0

0

Hollandia

0

490

0

0

0

Svédország

0

0

390

10

1 847

Egyesült Királyság

0

490

0

0

0

Norvégia

3 000

0

0

0

0

()  Tartalmaz 183 tonna mennyiségű, a 2010. évi felhasználatlan halászati lehetőségekből áthozott kvótát.”;

i)

a VI, a VII, a VIIIa, a VIIIb, a VIIId és a VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a IIa, a XII és a XIV övezet nemzetközi vizei tekintetében a makrélára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Makréla

Scomber scombrus

Övezet

:

A VI, a VII, a VIIIa, a VIIIb, a VIIId és a VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a IIa, a XII és a XIV övezet nemzetközi vizei

(MAC/2CX14-)

Németország

20 694

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

Spanyolország

22

Észtország

172

Franciaország

13 797

Írország

68 978

Lettország

127

Litvánia

127

Hollandia

30 177

Lengyelország

1 457

Egyesült Királyság

189 694

EU

325 245 (26)

Norvégia

14 050 (24)  (25)

TAC

Nem releváns

A fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek halászhatók a következő övezetekben és időszakok során:

 

A IVa övezet uniós és norvég vizei

(MAC/*04A-EN)

A 2011. január 1-jétőlfebruár 15-ig és 2011. szeptember 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakban

A IIa övezet norvég vizei

(MAC/*2AN-)

Németország

8 326

849

Franciaország

5 551

566

Írország

27 754

2 832

Hollandia

12 142

1 238

Egyesült Királyság

76 325

7 789

EU

130 098

13 274”;

j)

a VIIIc, a IX és a X övezet; a CECAF 34.1.1 terület uniós vizei tekintetében a makrélára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Makréla

Scomber scombrus

Övezet

:

A VIIIc, a IX és a X övezet; a CECAF 34.1.1 terület uniós vizei

(MAC/8C3411)

Spanyolország

30 609 (27)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

Franciaország

203 (27)

Portugália

6 327 (27)

EU

37 139

TAC

Nem releváns

Különleges feltétel:

Az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetben.

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spanyolország

2 570

Franciaország

17

Portugália

531”;

k)

a IIa és a IVa övezet norvég vizei tekintetében a makrélára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Makréla

Scomber scombrus

Övezet

:

A IIa és a IVa övezet norvég vizei

(MAC/2A4A-N.)

Dánia

13 018 (28)  (29)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

EU

13 018 (28)  (29)

TAC

Nem releváns

l)

a IIa és a IV övezet uniós vizei tekintetében a sprattra és a kapcsolódó járulékos fogásokra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Spratt és a kapcsolódó járulékos fogások

Sprattus sprattus

Övezet

:

A IIa és a IV övezet uniós vizei

(SPR/2AC4-C)

Belgium

1 835

Elővigyázatossági TAC

Dánia

145 273

Németország

1 835

Franciaország

1 835

Hollandia

1 835

Svédország

1 330 (30)

Egyesült Királyság

6 057

EU

160 000 (33)

Norvégia

10 000 (31)

TAC

170 000 (32)

m)

a IIa és a IVa övezet uniós vizei; a VI, a VIIa–c, a VIIe–k, a VIIIa, a VIIIb, a VIIId és a VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és a XIV övezet nemzetközi vizei tekintetében a fattyúmakrélákra és a kapcsolódó járulékos fogásokra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

Trachurus spp.

Övezet

:

A IIa és a IVa övezet uniós vizei; a VI, a VIIa–c, a VIIe–k, a VIIIa, a VIIIb, a VIIId és a VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és a XIV övezet nemzetközi vizei

(JAX/2A-14)

Dánia

15 781 (34)

Analitikai TAC

Németország

12 314 (34)  (35)

Spanyolország

16 795

Franciaország

6 338 (34)  (35)

Írország

41 010 (34)

Hollandia

49 406 (34)  (35)

Portugália

1 618

Svédország

675 (34)

Egyesült Királyság

14 850 (34)  (35)

EU

158 787 (36)

TAC

158 787

3.

Az IB. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az Vb övezet Feröer szigeteki vizei tekintetében a közönséges tőkehalra és foltos tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Közönséges tőkehal és foltos tőkehal

Gadus morhua és Melanogrammus aeglefinus

Övezet

:

Az Vb övezet Feröer szigeteki vizei

(C/H/05B-F.)

Németország

0

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Franciaország

0

Egyesült Királyság

0

EU

0

TAC

Nem releváns”;

b)

a Feröer szigeteki vizek tekintetében a kék puhatőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet

:

Feröer szigeteki vizek

(WHB/2A4AXF)

Dánia

0

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Németország

0

Franciaország

0

Hollandia

0

Egyesült Királyság

0

EU

0

TAC

40 100 (37)

c)

az Vb övezet Feröer szigeteki vizei tekintetében az északi menyhalra és kék menyhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Északi menyhal és kék menyhal

Molva molva és Molva dypterygia

Övezet

:

Az Vb övezet Feröer szigeteki vizei

(B/L/05B-F.)

Németország

0

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Franciaország

0

Egyesült Királyság

0

EU

0

TAC

Nem releváns”;

d)

az V és a XIV övezet grönlandi vizei tekintetében a norvég garnélára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet

:

Az V és a XIV övezet grönlandi vizei

(PRA/514GRN)

Dánia

1 950

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Franciaország

1 950

EU

7 000 (38)

TAC

Nem releváns

e)

az Vb övezet Feröer szigeteki vizei tekintetében a fekete tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet

:

Az Vb övezet Feröer szigeteki vizei

(POK/05B-F.)

Belgium

0

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Németország

0

Franciaország

0

Hollandia

0

Egyesült Királyság

0

EU

0

TAC

Nem releváns”;

f)

a NAFO 0 és 1 övezet grönlandi vizei tekintetében a grönlandi laposhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Grönlandi laposhal

Reinhardtius hippoglossoides

Övezet

:

A NAFO 0 és 1 övezet grönlandi vizei

(GHL/N01GRN)

Németország

1 850

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

EU

2 650 (39)

TAC

Nem releváns

g)

az V és a XIV övezet grönlandi vizei tekintetében a grönlandi laposhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Grönlandi laposhal

Reinhardtius hippoglossoides

Övezet

:

Az V és a XIV övezet grönlandi vizei

(GHL/514GRN)

Németország

5 867

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Egyesült Királyság

309

EU

7 000 (40)

TAC

Nem releváns

h)

az V övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és a XIV övezet nemzetközi vizei tekintetében a vörös álsügérre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő két bejegyzés lép:

„Faj

:

Vörös álsügér (sekélyvízi)

Sebastes spp.

Övezet

:

Az V övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és a XIV övezet nemzetközi vizei

(RED/51214S)

Észtország

0 (41)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Németország

0 (41)

Spanyolország

0 (41)

Franciaország

0 (41)

Írország

0 (41)

Lettország

0 (41)

Hollandia

0 (41)

Lengyelország

0 (41)

Portugália

0 (41)

Egyesült Királyság

0 (41)

EU

0 (41)

TAC

0 (41)


Faj

:

Vörös álsügér (mélyvízi)

Sebastes spp.

Övezet

:

Az V övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és a XIV övezet nemzetközi vizei

(RED/51214D)

Észtország

177 (42)  (43)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Németország

3 569 (42)  (43)

Spanyolország

633 (42)  (43)

Franciaország

336 (42)  (43)

Írország

1 (42)  (43)

Lettország

64 (42)  (43)

Hollandia

2 (42)  (43)

Lengyelország

324 (42)  (43)

Portugália

757 (42)  (43)

Egyesült Királyság

8 (42)  (43)

EU

5 871 (42)  (43)

TAC

38 000 (42)  (43)

i)

az V és a XIV övezet grönlandi vizei tekintetében a vörös álsügérekre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Vörös álsügérek (nyíltvízi)

Sebastes spp.

Övezet

:

Az V és a XIV övezet grönlandi vizei

(RED/514GRN)

Németország

5 164 (44)  (45)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Franciaország

26 (44)  (45)

Egyesült Királyság

37 (44)  (45)

EU

5 227 (44)  (45)

TAC

Nem releváns

j)

az Vb övezet Feröer szigeteki vizei tekintetében az egyéb fajokra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Egyéb fajok (46)

Övezet

:

Az Vb övezet Feröer szigeteki vizei

(OTH/05B-F.)

Németország

0

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Franciaország

0

Egyesült Királyság

0

EU

0

TAC

Nem releváns

k)

az Vb övezet Feröer szigeteki vizei tekintetében a lepényhal-alakúakra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Lepényhal-alakúak

Övezet

:

Az Vb övezet Feröer szigeteki vizei

(FLX/05B-F.)

Németország

0

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Franciaország

0

Egyesült Királyság

0

EU

0

TAC

Nem releváns”

4.

az IC. mellékletben a NAFO 3L terület tekintetében a norvég garnélára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet

:

NAFO 3L (47)

(PRA/N3L.)

Észtország

214

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Lettország

214

Litvánia

214

Lengyelország

214

Más tagállamok

213 (48)

EU

1 069

TAC

19 200

5.

Az ID. mellékletben, az Atlanti-óceánnak a ny. h. 45°-tól keletre eső része, valamint a Földközi-tenger tekintetében a kékúszójú tonhalra vonatkozó bejegyzés (BFT/AE045W) helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Kékúszójú tonhal

Thunnus thynnus

Övezet

:

Az Atlanti-óceánnak a ny. h. 45°-tól keletre eső része, valamint a Földközi-tenger

(BFT/AE045W)

Ciprus

66,98 (53)

 

Görögország

124,37

Spanyolország

2 411,01 (50)  (53)

Franciaország

958,42 (50)  (51)  (53)

Olaszország

1 787,91 (53)  (54)

Málta

153,99 (53)

Portugália

226,84

Más tagállamok

26,90 (49)

EU

5 756,41 (50)  (51)  (53)  (54)

TAC

12 900

6.

Az IH. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„IH. MELLÉKLET

WCPFC Egyezményi Terület

Faj

:

Kardhal

Xiphias gladius

Övezet

:

A WCPFC egyezményi területnek a d. sz. 20°-tól délre eső része

(SWO/F7120S)

EU

3 170,36

Analitikai TAC

TAC

Nem releváns”

7.

Az IJ. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„IJ. MELLÉKLET

SPRFMO egyezményi terület

Faj

:

Chilei fattyúmakréla

Trachurus murphyi

Övezet

:

SPRFMO egyezményi terület

(CJM/SPRFMO)

Németország

10 223,67

 

Hollandia

11 080,80

Litvánia

7 112,63

Lengyelország

12 231,90

EU

40 649”

8.

A IIB. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 5.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.2.

A tagállamok által a lobogójuk alatt közlekedő uniós hajók számára engedélyezhető, a területen belül tengeren tölthető napok maximális számának meghatározására az I. táblázattal összhangban a következő különleges feltételek vonatkoznak:

a)

a hajó által 2008-ban vagy 2009-ben kirakodott szürke tőkehal összmennyisége kevesebb mint 5 tonna vagy a kirakodott, élőtömegben kifejezett összmennyiségnek kevesebb mint 3 %-a; valamint

b)

az élőtömegben kifejezett kirakodott mennyiség alapján a hajó által 2008-ban vagy 2009-ben kirakodott norvég homár összmennyisége kevesebb mint 2,5 tonna.”

b)

a 9.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„9.1.

Ha a hajó a különleges feltételeknek való megfelelés következtében korlátlan számú napot tölthet a tengeren, a hajó által a 2011-es gazdálkodási időszakban kirakodott mennyiség élőtömege a szürke tőkehal esetében nem haladhatja meg az 5 tonnát vagy a kirakodott, élőtömegben kifejezett összmennyiség 3 %-át, a norvég homár esetében pedig a 2,5 tonnát.”

9.

A IIC. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a 2. pont szövege helyébe a következő szöveg lép:

„2.   Halászeszközök

E melléklet alkalmazásában a halászeszközök következő csoportosítása alkalmazandó:

a)

legalább 80 mm-es szembőségű merevítőrudas vonóhálók;

b)

220 mm-es vagy annál kisebb szembőségű rögzített hálók, beleértve a kopoltyúhálókat, tükörhálókat és nyaklóhálókat is.”

b)

az I. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

I.   táblázat

Halászeszköz

2. pont

Megnevezés

Kizárólag a 2. pontban említett halászeszközök alkalmazandók

A La Manche csatorna nyugati része

2. a)

80 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű merevítőrudas vonóhálók

164

2. b)

220 mm-es vagy annál kisebb szembőségű rögzített hálók

164”

10.

A VII. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„VII. MELLÉKLET

WCPFC EGYEZMÉNYI TERÜLET

A WCFPC egyezményi területen a d. sz. 20o-tól délre kardhal halászatára jogosult uniós hajók maximális száma:

Spanyolország

14

EU

14”.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az 1. cikk 1–7. és 10. pontját 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

Az 1. cikk 8. és 9. pontját 2011. február 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2011. június 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

MATOLCSY Gy.


(1)  HL L 24., 2011.1.27., 1. o.

(2)  HL L 122., 2007.5.11., 7. o.

(3)  Kivéve az egyesült királysági alapvonalaktól számított hat mérföldön belüli vizeket Shetlandnél, a Fair-szigetnél és Foulánál.

(4)  A kirakodások legalább 98 %-a homoki angolna kell, hogy legyen. A közönséges lepényhal, a makréla és a vékonybajszú tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani a TAC fennmaradó 2 %-ába.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták határértékein belül, az alábbiakat nem meghaladó mennyiségek foghatók a következő homokiangolna-gazdálkodási területeken, a IID. mellékletben meghatározottak szerint:

Övezet

:

A homokiangolna-gazdálkodási területek uniós vizei

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Dánia

282 989

32 072

9 434

9 434

0

395

0

Egyesült Királyság

6 186

701

206

206

0

9

0

Németország

433

49

14

14

0

1

0

Svédország

10 392

1 178

346

346

0

15

0

EU

300 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0

Norvégia

20 000

0

0

0

0

0

0

Összesen:

320 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0”

(5)  A 32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű hálókkal halászott, kirakodott heringfogások.

(6)  Ennek legfeljebb 50 %-a halászható a IV övezet uniós vizein.”;

(7)  Utalás a következő területek heringállományára: a VIa övezet az é. sz. 56° 00′-től északra, valamint a VIa övezet azon része, amely a ny. h. 07° 00′-től keletre és az é. sz. 55° 00′-től északra található, Clyde kivételével.”

(8)  Ennek legfeljebb 68 %-a fogható ki a norvég gazdasági övezetben vagy a Jan Mayen körüli halászati övezetben (WHB/*NZJM1).

(9)  Ez a kvóta átvihető a VIIIc, a IX és a X övezetre, valamint a CECAF 34.1.1 terület uniós vizeire. Az átvitelről előzetesen értesíteni kell a Bizottságot.”;

(10)  Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(11)  A IIa, a IV, az Vb, a VI és a VII övezet uniós vizein halászható.

(12)  Az 1288/2009/EK rendelet () 1. cikkének megfelelően, valamint a 43/2009/EK rendelet () III. melléklete 7. pontjának megfelelően különleges szabályok alkalmazandók.

(13)  A Tanács 2009. november 27-i 1288/2009/EK rendelete az átmeneti technikai intézkedéseknek a 2010. január 1-jétől-2011. június 30-ig tartó időszakra történő meghatározásáról (HL L 347., 2009.12.24., 6. o.).

(14)  A Tanács 2009. január 16-i 43/2009/EK rendelete a fogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókra és a közösségi vizekre bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról (HL L 22., 2009.1.26., 1. o.).”;

(15)  Ebből hajónként más fajok 25 %-os mértékű járulékos fogása mindenkor engedélyezett az Vb, a VI és a VII övezetben. Ez a mérték azonban túlléphető az adott területen folytatott halászat kezdetét követő első 24 órában. Más fajok járulékos fogásának összmennyisége a VI és a VII övezetben nem haladhatja meg a 3 000 tonnát.

(16)  A norvég menyhallal együtt. A Norvégia részére megállapított kvóta 6 140 tonna az északi menyhal, 2 923 tonna a norvég menyhal esetében; a kvóták 2 000 tonna mennyiségig elcserélhetők, és az Vb, a VI és a VII övezetben kizárólag horogsorral folytatott halászat során használhatók fel.”;

(17)  Ebből legfeljebb az alábbi kvóták halászhatók a VII övezetben (Porcupine-pad – 16. egység) (NEP/*07U16):

Spanyolország

377

Franciaország

241

Írország

454

Egyesült Királyság

188

EU

1 260”;

(18)  Beleértve az é. sz. 62°-tól délre található norvég vizeken (MAC/*04N-) halászható 242 tonna mennyiséget.

(19)  A norvég vizeken folytatott halászatkor a közönséges tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajokra megállapított kvótákba.

(20)  A IVa övezet norvég vizein is halászható.

(21)  Le kell vonni a TAC (hozzáférési kvóta) Norvégiára eső részéből. Ez a mennyiség magában foglalja az Északi-tengerre vonatkozó TAC Norvégiát megillető részét, amely 47 197 tonna. Ezt a kvótát kizárólag a IVa övezetben lehet felhasználni 3 000 tonna kivételével, amely mennyiség a IIIa övezetben halászható.

(22)  Tartalmaz 323 tonna mennyiségű, a 2010. évi felhasználatlan halászati lehetőségekből áthozott kvótát.

Különleges feltétel:

A fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetekben:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa és IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, a IIa övezet nemzetközi vizei 2011. január 1-jétőlmárcius 31-ig, valamint 2011 decemberében

(MAC/*2A6.)

Dánia

0

4 130

0

0

9 764 ()

Franciaország

0

490

0

0

0

Hollandia

0

490

0

0

0

Svédország

0

0

390

10

1 847

Egyesült Királyság

0

490

0

0

0

Norvégia

3 000

0

0

0

0

()  Tartalmaz 183 tonna mennyiségű, a 2010. évi felhasználatlan halászati lehetőségekből áthozott kvótát.”;

(23)  Tartalmaz 183 tonna mennyiségű, a 2010. évi felhasználatlan halászati lehetőségekből áthozott kvótát.”;

(24)  A IIa övezetben, a VIa övezetnek az é. sz. 56° 30′-től északra eső részén, a IVa, a VIId, a VIIe, a VIIf, és a VIIh övezetben halászható.

(25)  Norvégia további 33 804 tonna hozzáférési kvótát halászhat az é. sz. 56° 30′-től északra, ami beleszámít a rá vonatkozó fogási korlátozásba.

(26)  Tartalmaz 674 tonna mennyiségű, a 2010. évi halászati lehetőségekből kimaradt kvótát.

Különleges feltétel:

A fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek halászhatók a következő övezetekben és időszakok során:

 

A IVa övezet uniós és norvég vizei

(MAC/*04A-EN)

A 2011. január 1-jétőlfebruár 15-ig és 2011. szeptember 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakban

A IIa övezet norvég vizei

(MAC/*2AN-)

Németország

8 326

849

Franciaország

5 551

566

Írország

27 754

2 832

Hollandia

12 142

1 238

Egyesült Királyság

76 325

7 789

EU

130 098

13 274”;

(27)  A más tagállamokkal elcserélhető mennyiségek a VIIIa, a VIIIb és a VIIId övezetben (MAC/*8ABD) foghatók. A VIIIa, a VIIIb és a VIIId övezetben fogható, Spanyolország, Portugália vagy Franciaország által csere céljából rendelkezésre bocsátott mennyiségek azonban nem haladhatják meg a felajánló tagállam kvótáinak 25 %-át.

Különleges feltétel:

Az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetben.

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spanyolország

2 570

Franciaország

17

Portugália

531”;

(28)  A IVa övezetben (MAC/*4A.) és a IIa övezetben (MAC/*02A.) ejtett fogásokat külön kell jelenteni.

(29)  Tartalmaz 272 tonna mennyiségű, a 2010. évi felhasználatlan halászati lehetőségekből áthozott kvótát.”;

(30)  A homoki angolnával együtt.

(31)  Kizárólag a IV övezet uniós vizein halászható.

(32)  Előzetes TAC. A végleges TAC az új tudományos szakvélemények tükrében kerül meghatározásra 2011 első felében.

(33)  A kirakodások legalább 98 %-a spratt kell, hogy legyen. A közönséges lepényhal és a vékonybajszú tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani a TAC fennmaradó 2 %-ába.”

(34)  A IIa vagy a IVa övezet uniós vizein 2011. június 30. előtt halászott kvótamennyiség legfeljebb 5 %-a számítható be a IVb, a IVc és a VIId övezet uniós vizeire vonatkozó kvóta keretében halászott mennyiségbe. E különleges feltétel alkalmazásáról azonban előzetesen értesíteni kell a Bizottságot (JAX/*4BC7D).

(35)  E kvótamennyiség legfeljebb 5 %-a halászható a VIId övezetben. E különleges feltétel alkalmazásáról azonban előzetesen értesíteni kell a Bizottságot (JAX/*07D.).

(36)  A kirakodások legalább 95 %-a fattyúmakréla kell, hogy legyen. A disznófejű hal, a foltos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a makréla járulékos fogásait bele kell számítani a TAC fennmaradó 5 %-ába.”

(37)  Az EU, a Feröer szigetek, Norvégia és Izland által elfogadott TAC.”;

(38)  Ebből 3 100 tonnát Norvégiának osztottak ki.”;

(39)  Ebből 800 tonnát Norvégiának osztottak ki, amely mennyiség kizárólag a NAFO 1 övezetben halászható.”

(40)  Ebből 824 tonnát Norvégiának osztottak ki.”;

(41)  2011. január 1-jétőlmájus 9-ig nem halászható.

(42)  Kizárólag az alábbi koordinátákat összekötő vonalak által határolt területen használható fel:

Földrajzi pont sorszáma

Északi szélesség

Nyugati hosszúság

1

64° 45’

28° 30’

2

62° 50’

25° 45’

3

61° 55’

26° 45’

4

61° 00’

26° 30’

5

59° 00’

30° 00’

6

59° 00’

34° 00’

7

61° 30’

34° 00’

8

62° 50’

36° 00’

9

64° 45’

28° 30’

(43)  2011. január 1-jétőlmájus 9-ig nem halászható.”;

(44)  Kizárólag nyílt tengeri vonóhálóval halászható. Keleten és nyugaton is halászható.

(45)  A kvótamennyiség halászható a NEAFC szabályozási területen, feltéve, hogy a Grönland által támasztott jelentéstételi követelményeknek eleget tesznek (RED/*51214). 2011. május 10-től a NEAFC szabályozási területen a vörös álsügér halászata kizárólag mélyvízi vörös álsügérként lehetséges, és a kvóta kizárólag az alábbi koordinátákat összekötő vonalak által határolt területen használható fel (RED/*5-14):

Földrajzi pont sorszáma

Északi szélesség

Nyugati hosszúság

1

64° 45’

28° 30’

2

62° 50’

25° 45’

3

61° 55’

26° 45’

4

61° 00’

26° 30’

5

59° 00’

30° 00’

6

59° 00’

34° 00’

7

61° 30’

34° 00’

8

62° 50’

36° 00’

9

64° 45’

28° 30’ ”;

(46)  A piaci értéket nem képviselő halfajok nélkül.”;

(47)  A következő koordinátákkal kijelölt terület kivételével:

Földrajzi pont sorszáma

Északi szélesség

Nyugati hosszúság

1

47° 20’ 0

46° 40’ 0

2

47° 20’ 0

46° 30’ 0

3

46° 00’ 0

46° 30’ 0

4

46° 00’ 0

46° 40’ 0

(48)  Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország kivételével.”

(49)  Ciprus, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Málta és Portugália kivételével, kizárólag járulékos fogásként.

(50)  Az itt megállapított teljes kifogható mennyiség keretében a következő fogási korlátozások érvényesek, illetve tagállamok közötti elosztás alkalmazandó a kékúszójú tonhal 8 kg/75 cm és 30 kg/115 cm közötti méretű egyedeinek a IV. melléklet 1. pontjában meghatározott hajók által ejtett fogásaira (BFT/*8301):

Spanyolország

350,51

Franciaország

158,14

EU

508,65

(51)  Az itt megállapított teljes kifogható mennyiség keretében a következő fogási korlátozások érvényesek, illetve tagállamok közötti elosztás alkalmazandó a kékúszójú tonhal legalább 6,4 kg tömegű és legalább 70 cm hosszúságú egyedeinek a IV. melléklet 1. pontjában meghatározott hajók által ejtett fogásaira (BFT/*641):

Franciaország

45 ()

EU

45

()  Ezt a mennyiséget a Bizottság Franciaország kérésére felülvizsgálhatja, és legfeljebb 100 tonnára módosíthatja az ICCAT 08-05. ajánlása szerint.

(52)  Ezt a mennyiséget a Bizottság Franciaország kérésére felülvizsgálhatja, és legfeljebb 100 tonnára módosíthatja az ICCAT 08-05. ajánlása szerint.

(53)  Az itt megállapított teljes kifogható mennyiség keretében a következő fogási korlátozások érvényesek, illetve tagállamok közötti elosztás alkalmazandó a kékúszójú tonhal 8 és 30 kg közötti tömegű egyedeinek a IV. melléklet 2. pontjában meghatározott hajók által ejtett fogásaira (BFT/*8302):

Spanyolország

48,22

Franciaország

47,57

Olaszország

37,55

Ciprus

1,34

Málta

3,08

EU

137,77

(54)  Az itt megállapított teljes kifogható mennyiség keretében a következő fogási korlátozás érvényes, illetve tagállamok közötti elosztás alkalmazandó a kékúszójú tonhal 8 és 30 kg közötti tömegű egyedeinek a IV. melléklet 3. pontjában meghatározott hajók által ejtett fogásaira (BFT/*643):

Olaszország

37,55

EU

37,55”;


16.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/20


A BIZOTTSÁG 684/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. július 15.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. július 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 15-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

49,0

AR

19,4

EC

19,4

MK

45,6

ZZ

33,4

0707 00 05

AR

22,0

TR

105,8

ZZ

63,9

0709 90 70

AR

24,9

TR

110,8

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

62,1

TR

64,0

UY

68,5

ZA

71,8

ZZ

66,6

0808 10 80

AR

91,7

BR

78,2

CA

106,0

CL

91,2

CN

75,6

EC

60,7

NZ

119,1

US

181,5

ZA

96,6

ZZ

100,1

0808 20 50

AR

140,6

CL

107,9

CN

46,2

NZ

118,4

ZA

103,6

ZZ

103,3

0809 10 00

AR

75,0

TR

222,9

XS

138,6

ZZ

145,5

0809 20 95

TR

309,1

ZZ

309,1

0809 40 05

BA

56,1

EC

75,9

ZZ

66,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


16.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/22


A BIZOTTSÁG 685/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. július 15.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 867/2010/EU bizottsági rendelet (3) a 2010/11-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 676/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 867/2010/EU rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. július 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 15-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 259., 2010.10.1., 3. o.

(4)  HL L 184., 2011.7.14., 7. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2011. július 16-tól alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

48,41

0,00

1701 11 90 (1)

48,41

0,38

1701 12 10 (1)

48,41

0,00

1701 12 90 (1)

48,41

0,08

1701 91 00 (2)

59,96

0,00

1701 99 10 (2)

59,96

0,00

1701 99 90 (2)

59,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


16.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/24


A BIZOTTSÁG 686/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. július 15.)

a gabonaágazatban a 2011. július 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 2010. július 20-i 642/2010/EU bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002, az ex 1005 (a hibrid vetőmag kivételével), valamint – a vetésre szánt hibridek kivételével – ex 1007 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vámnak meg kell egyeznie az e termékek behozatalára érvényes, 55 %-kal megnövelt, majd a szállítmányra alkalmazandó CIF-importárral csökkentett intervenciós árral. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az (1) bekezdésben említett behozatali vám kiszámítása céljából az abban a bekezdésben említett termékekre rendszeres időközönként reprezentatív CIF-importárat kell megállapítani.

(3)

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002 00, az 1005 10 90, az 1005 90 00 és az 1007 00 90 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó importvám kiszámításához az ugyanezen rendelet 5. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló rögzíteni a behozatali vámokat 2011. július 16-tól az új behozatali vám hatálybalépése napjáig tartó időszakra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2011. július 16-tól alkalmazandó, az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. július 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 15-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 187., 2010.7.21., 5. o.


I. MELLÉKLET

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett termékek 2011. július 16-tól alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

0,00

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

0,00

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

0,00


(1)  Az Unióba az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra a 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tenger vagy a Fekete-tenger partján található,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben a 642/2010/EU rendelet 3. bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

30.6.2011-14.7.2011

1.

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Tőzsde

Minnéapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

223,61

178,28

FOB-ár, USA

414,64

404,64

383,64

Öböl-beli árnövelés

21,27

Nagy-tavaki árnövelés

76,97

2.

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

18,39 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

48,40 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (a 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (a 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (a 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).


HATÁROZATOK

16.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/27


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. július 12.)

a Finnországban fennálló túlzott hiányról szóló 2010/408/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

(2011/417/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 126. cikke (12) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)

A Szerződés 126. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Tanács a Bizottság javaslata alapján a 2010/408/EU határozattal (1) megállapította, hogy Finnországban túlzott hiány áll fenn. A Tanács 2010/408/EU határozatában megállapította, hogy a költségvetési hiány a várakozások szerint 2010-ben eléri a GDP 4,1 %-át, tehát túllépi a Szerződés által a GDP 3 %-ában meghatározott referenciaértéket, míg a bruttó államadósság várhatóan a GDP 49,9 %-a lesz, azaz a Szerződés által a GDP 60 %-ában meghatározott referenciaérték alatt marad.

(2)

2010. július 13-án a Szerződés 126. cikkének (7) bekezdésével és a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK tanácsi rendelet (2) 3. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Tanács a Bizottság javaslata alapján elfogadott ajánlást intézett Finnországhoz azzal a céllal, hogy legkésőbb 2011 végéig szüntesse meg a túlzott hiányt. Az ajánlást nyilvánosságra hozták.

(3)

A Szerződés 126. cikke (12) bekezdésének megfelelően a túlzott hiányról szóló tanácsi határozatot hatályon kívül kell helyezni, ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy az érintett tagállamban megszüntették a túlzott hiányt.

(4)

A Szerződésekhez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló 12. sz. jegyzőkönyv 4. cikkével összhangban a Bizottság biztosítja a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásához kapcsolódó adatokat. A jegyzőkönyv alkalmazásának részeként az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-i 479/2009/EK tanácsi rendelet (3) 3. cikkével összhangban a tagállamok évente kétszer, konkrétan április 1-jéig és október 1-jéig kötelesek közölni a költségvetési hiányra, az államadósságra és más kapcsolódó változókra vonatkozó adatokat.

(5)

Finnország 2011. április 1-je előtti bejelentését és a bizottsági szolgálatok 2011. tavaszi előrejelzését követően, a 479/2009/EK rendelet 14. cikkével összhangban a Bizottság (Eurostat) által közölt adatok alapján a következő következtetések vonhatók le:

Míg a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretében tett 2010. áprilisi bejelentés a hiány mértékét 2010-re a GDP 4,1 %-ára vetítette előre, a tényleges eredmény ennél jelentősen jobb, a GDP 2,5 %-a volt.

A hiány tervezettnél jobb eredményét elsősorban a vártnál jelentősebb gazdasági növekedés és az adóbevételeket (héa és jövedelemadó) fellendítő, jobb munkaerő-piaci helyzet magyarázza, míg a kiadások növekedése összességében visszafogott volt.

A bizottsági szolgálatok 2011-es tavaszi előrejelzése szerint a hiány 2011-ben tovább csökken a GDP 1 %-ára. Hasonlóképpen a stabilitási program 2011. évi aktualizált változatának előrejelzései szerint a hiány 2011-ben a GDP 0,9 %-a lesz. A költségvetési egyenleg javulása az előző évhez képest ciklikus tényezőknek köszönhető, és a viszonylag élénk gazdasági tevékenység várható folytatódását és a GDP körülbelül 0,5 %-át kitevő diszkrecionális adóemelést (főleg energia- és termékadók) tükrözi. Mind a bizottsági szolgálatok, mind a stabilitási program 2011. évi aktualizált változatának előrejelzése szerint a hiány 2012-ben kismértékben tovább javul és eléri a GDP 0,7 %-át.

A bizottsági szolgálatok 2011. tavaszi előrejelzése és a strukturális egyenlegekre vonatkozó – a bizottsági szolgálatok által a stabilitási program legutóbbi aktualizált változatában szereplő információk alapján, a közösen megállapított módszertannak megfelelően újraszámított – adatok szerint a strukturális egyenleg szintje 2011-ben várhatóan kedvezőbb lesz a középtávú célkitűzésnél, amelyet a finn hatóságok a GDP 0,5 %-át kitevő strukturális többletben határoztak meg. A strukturális egyenleg azonban várhatóan valamelyest romlani fog és középtávon negatívba fordul át. A strukturális egyenlegre vonatkozó becslés egyértelmű romlása a jelenlegi nagy kibocsátási rést csökkentő gazdasági növekedésre vonatkozó kedvező előrejelzések mellett fennálló, nagyjából tartós államháztartási hiány következménye. Ennek eredményeképpen és további intézkedések hiányában a jelenlegi becslések szerint a (ciklikus tényezők, valamint egyszeri és egyéb átmeneti intézkedések nélküli) költségvetési egyenleg 2015-ben némileg a GDP –1,2 %-ában meghatározott küszöb alá esik, ami szokásos ciklikus ingadozások esetén biztonsági tartalékot biztosít a GDP 3 %-ában meghatározott referenciaérték túllépésével szemben. A stabilitási program 2015-ig terjedő előrejelzései szerint az államháztartási hiány a 2013–2015 közötti időszakban a GDP mintegy 1 %-a körül stabilizálódik.

A bizottsági szolgálatok 2011. tavaszi előrejelzése szerint az adósságráta a GDP 48,4 %-át kitevő 2010. évi mértékről 2012-ben a GDP 52,2 %-ára emelkedik. A stabilitási program aktualizált változatának előrejelzése szerint az adósságráta 2012-re a GDP 51,3 %-ára nő.

(6)

A fenti következtetések alapján a finnországi túlzott hiány megszüntetése megtörtént, ezért a 2010/408/EU határozatot hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az átfogó értékelésből az következik, hogy Finnországban megtörtént a túlzott hiány megszüntetése.

2. cikk

A 2010/408/EU határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Finn Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  HL L 189., 2010.7.22., 17. o.

(2)  HL L 209., 1997.8.2., 6. o.

(3)  HL L 145., 2009.6.10., 1. o.


16.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/29


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. július 14.)

a hasított sertések ciprusi osztályozási módszerének engedélyezéséről szóló 2005/7/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2011) 4996. számú dokumentummal történt)

(Csak a görög nyelvű szöveg hiteles)

(2011/418/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 43. cikkének m) pontjára,

mivel:

(1)

A 2005/7/EK bizottsági határozat (2) egy hasítottsertés-osztályozási módszer használatát engedélyezte Ciprus számára.

(2)

Tekintettel arra, hogy a módszerhez tartozó képletet a jóváhagyás óta csaknem öt éve tartó használat után mára szükségessé vált frissíteni, Ciprus úgy határozott, hogy új vizsgálatot folytat két műszer, nevezetesen a HGP–4 és az Ultra FOM 300 használatával.

(3)

Ciprus arra kérte a Bizottságot, hogy engedélyezze a hasított sertések osztályozására szolgáló „Hennessy Grading Probe (HGP 4)” módszer alkalmazása során használt képlet új képlettel való felváltását, valamint egy új, korszerű, nem invazív módszernek (Ultra FOM 300) Ciprus területén történő használatát, és ennek érdekében a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minősítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. december 10-i 1249/2008/EK bizottsági rendelet (3) 23. cikkének (4) bekezdésében előírt jegyzékben részletesen bemutatta a boncolásos vizsgálatot, feltüntetve a módszer alapjául szolgáló elveket, a boncolásos vizsgálat eredményeit és a színhús százalékos arányának becslésére szolgáló egyenleteket.

(4)

A kérelem értékelése során megállapítást nyert, hogy a kérdéses osztályozási módszerek engedélyezésének feltételei teljesülnek. Következésképpen ezen osztályozási módszerek Cipruson való alkalmazását indokolt engedélyezni.

(5)

A 2005/7/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az eszközök vagy az osztályozási módszerek nem módosíthatók, kivéve, ha ezt a Bizottság határozat útján kifejezetten engedélyezi.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/7/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

A következő módszerek alkalmazása engedélyezett a hasított sertéseknek az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (4) V. mellékletének B.IV.1. pontja szerinti osztályozására Cipruson:

a »Hennessy Grading Probe (HGP 4)« elnevezésű műszer és az ahhoz kapcsolódó becslési módszerek, amelyeket részletesebben a melléklet I. része ismertet,

az »Ultra FOM 300« elnevezésű műszer és az ahhoz kapcsolódó becslési eljárások, amelyeket részletesebben a melléklet II. része ismertet.

Az első albekezdés második francia bekezdésében említett »Ultra FOM 300« elnevezésű műszer alkalmazása esetén a mérési eljárás lezárultát követően a hasított testen igazolhatónak kell lennie, hogy a műszer az X1 és az X2 mérési értéket a melléklet II. részének 3. pontjában említett helyen mérte. Ezért a mérés helyét a mérési eljárás során megfelelően meg kell jelölni.

2.

A melléklet helyébe az e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ezt a határozatot 2011. szeptember 5-től kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Ciprusi Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 14-én.

a Bizottság részéről

Dacian CIOLOŞ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 2., 2005.1.5., 19. o.

(3)  HL L 337., 2008.12.16., 3. o.

(4)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.”


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A HASÍTOTT SERTÉSEK CIPRUSI OSZTÁLYOZÁSI MÓDSZEREI

I.   RÉSZ

Hennessy Grading Probe (HPG 4)

1.

Az e részben előírt szabályok akkor alkalmazandók, ha a hasított sertések osztályozása a »Hennessy Grading Probe (HGP 4)« elnevezésű műszer használatával történik.

2.

A műszer fotodiódával (LYU 260-EO típusú Siemens LED) és 58 MR típusú fénydetektorral ellátott, 5,95 milliméter (és a szonda tetejének pengéjénél 6,3 mm) átmérőjű szondával van felszerelve, amelynek működési tartománya 0 és 120 milliméter közötti. A mért értékeket magával a HGP 4 műszerrel vagy egy ahhoz kapcsolt számítógéppel kell átszámítani a színhústartalom becsült értékére.

3.

A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

Formula

ahol:

Ŷ

=

a hasított test becsült százalékos színhústartalma,

X1

=

a hátszalonna vastagsága (bőrrel együtt) milliméterben, a hasított test középvonalától 6 centiméterre, hátulról a harmadik és a negyedik borda között mérve,

X2

=

a hátizom vastagsága milliméterben, az X1-gyel egy időben és ugyanazon helyen mérve.

A képlet az 55–120 kg tömegű hasított testek esetében érvényes.

II.   RÉSZ

Ultra FOM 300

1.

Az e részben előírt szabályok akkor alkalmazandók, amikor a hasított sertések osztályozása az »Ultra FOM 300« elnevezésű műszer használatával történik.

2.

A műszer egy 3,5 MHz-en működő, 5 cm hosszúságú ultrahangos mérőszondával van felszerelve, amely 64 ultrahangos transzduktort tartalmaz. Az ultrahangjelet (SHARC ADSP-21060L típusú) mikroprocesszor digitalizálja, tárolja és elemzi.

A mért értékeket magával az Ultra FOM 300 műszerrel kell átszámítani a színhústartalom becsült értékére.

3.

A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

Formula

ahol:

Ŷ

=

a hasított test becsült százalékos színhústartalma,

X1

=

a hátszalonna vastagsága (bőrrel együtt) milliméterben, a hasított test középvonalától 6 centiméterre, hátulról a harmadik és a negyedik borda között mérve,

X2

=

a hátizom vastagsága milliméterben, az X1-gyel egy időben és ugyanazon helyen mérve.

A képlet az 55–120 kg súlyú hasított testek esetében érvényes.”


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

16.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/32


AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A LÉGI KÖZLEKEDÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT KÖZÖSSÉG/SVÁJC LÉGI KÖZLEKEDÉSI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2011 HATÁROZATA

(2011. július 4.)

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a légi közlekedésről szóló megállapodás mellékletének felváltásáról

(2011/419/EU)

A KÖZÖSSÉG/SVÁJC LÉGI KÖZLEKEDÉSI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a légi közlekedésről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A megállapodás mellékletének helyébe 2011. augusztus 1-jétől e határozat melléklete lép.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 4-én.

a Vegyes bizottság részéről

az Európai Unió küldöttségének vezetője

Matthew BALDWIN

a Svájci Államszövetség küldöttségének vezetője

Peter MÜLLER


MELLÉKLET

E Megállapodás alkalmazásában:

A 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés értelmében az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lép és annak jogutódja,

Valahányszor az e mellékletben felsorolt aktusok az Európai Közösség – amelynek helyébe az Európia Unió lépett – tagállamait vagy a hozzájuk való kötődés követelményét említik, e Megállapodás alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy egyúttal Svájcot is, illetőleg a Svájchoz való ugyanolyan kötődés követelményét is említik,

Az e Megállapodás 4., 15., 18., 27. és 35. cikkében a 2407/92/EGK és a 2408/92/EGK tanácsi rendeletre tett hivatkozásokat az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni,

E Megállapodás 15. cikkének sérelme nélkül az alábbi közösségi irányelvekben és rendeletekben előforduló „közösségi légi fuvarozó” kifejezés – az 1008/2008/EK rendelettel összhangban – egyaránt utal az engedéllyel rendelkező olyan légi fuvarozókra is, amelyek fő tevékenységi helye és – adott esetben – hivatalos székhelye Svájcban van. A 2407/92/EGK rendeletre való valamennyi hivatkozást az 1008/2008/EK rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni,

A Szerződés 81. és 82. cikkére vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikkére való valamennyi olyan hivatkozást, amely az alábbi jogi aktusok szövegében fordul elő, e Megállapodás 8. és 9. cikkére való hivatkozásként kell értelmezni.

1.   A légi közlekedés liberalizációja és egyéb, a polgári repülésre vonatkozó szabályok

1008/2008/EK

A Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i európai parlamenti és tanácsi rendelet

2000/79/EK

Az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF), az Európai Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA), az Európai Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA) és a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IACA) által kötött, a polgári repülésben dolgozó utazó munkavállalók munkaidejének szervezéséről szóló európai megállapodásról szóló, 2000. november 27-i tanácsi irányelv

93/104/EK

A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 1993. november 23-i tanácsi irányelv, az alábbival módosítva:

2000/34/EK irányelv

437/2003/EK

A légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló, 2003. február 27-i európai parlamenti és tanácsi rendelet

1358/2003/EK

A légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról szóló, 2003. július 31-i bizottsági rendelet

785/2004/EK

A légi fuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről szóló, 2004. április 21-i európai parlamenti és tanácsi rendelet, az alábbival módosítva:

285/2010/EU bizottsági rendelet

95/93/EK

A Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló, 1993. január 18-i tanácsi rendelet (1–12. cikk) az alábbival módosítva:

793/2004/EK rendelet

2009/12/EK

A repülőtéri díjakról szóló, 2009. március 11-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (Svájc által 2011. július 1-jétől alkalmazandó)

96/67/EK

A közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról szóló, 1996. október 15-i tanácsi irányelv

(1–9., 11–23. és 25. cikk)

80/2009/EK

A számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról és a 2299/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 14-i európai parlamenti és tanácsi rendelet

2.   Versenyszabályok

3975/87/EK

A légi közlekedési ágazat vállalkozásaira vonatkozó versenyszabályok alkalmazásával kapcsolatos eljárás megállapításáról szóló, 1987. december 14-i tanácsi rendelet (6. cikkének (3) bekezdése), legutóbb az alábbival módosítva:

1/2003/EK tanácsi rendelet (1–13. és 15–45. cikk)

1/2003/EK

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i tanácsi rendelet (1–13. és 15–45. cikk)

(Amennyiben ez a rendelet érinti e megállapodás alkalmazását. A megállapodás szerinti feladatmegosztást nem érinti, hogy a rendelet e felsorolásban szerepel.)

A 17/62/EGK rendeletet hatályon kívül helyezte az 1/2003/EK rendelet a 8. cikk (3) bekezdésének kivételével, amelyet továbbra is alkalmazni kell a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdése alapján a rendelet alkalmazásának napját megelőzően elfogadott határozatokra azok hatályvesztésének napjáig.

773/2004/EK

A Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról szóló, 2004. április 7-i bizottsági rendelet az alábbival módosítva:

1792/2006/EK bizottsági rendelet

139/2004/EK

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i tanácsi rendelet (az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete)

(1–18. cikk, 19. cikk (1)–(2) bekezdése és 20–23. cikk)

Az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikkének (5) bekezdése tekintetében az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni az Európai Közösség és Svájc viszonylatában:

1.

A 139/2004/EK rendelet 3. cikkének meghatározása szerinti olyan összefonódás tekintetében, amely az 1. cikk értelmében nem közösségi léptékű, és amely legalább három tagállamnak és a Svájci Államszövetségnek a nemzeti versenyjoga szerint felülvizsgálható, az említett rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett személyek és vállalkozások – a hatáskörrel rendelkező hatóságoknál történő bármely bejelentést megelőzően – indokolással ellátott beadvánnyal tájékoztathatják a Bizottságot arról, hogy az összefonódást a Bizottságnak helyénvaló megvizsgálnia.

2.

A 139/2004/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdése és az előző bekezdés szerinti beadványokat az Európai Bizottság haladéktalanul továbbítja a Svájci Államszövetségnek.

3.

Ha a Svájci Államszövetség az ügy áttételével való egyet nem értését fejezi ki, a hatáskörrel rendelkező svájci versenyhatóság marad illetékes, és az ügy e bekezdés értelmében nem vonható el a Svájci Államszövetségtől.

Az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikkének (4) és (5) bekezdésében, 9. cikkének (2) és (6) bekezdésében, valamint 22. cikkének (2) bekezdésében említett határidők tekintetében:

1.

Az Európai Bizottság a 4. cikk (4) és (5) bekezdése, a 9. cikk (2) és (6) bekezdése, valamint a 22. cikk (2) bekezdése értelmében haladéktalanul továbbítja az illetékes svájci versenyhatóságnak a vonatkozó dokumentumokat.

2.

A 139/2004/EK rendelet 4. cikkének (4) és (5) bekezdésében, 9. cikkének (2) és (6) bekezdésében, valamint 22. cikkének (2) bekezdésében említett határidőket a Svájci Államszövetség esetében attól kezdve kell számítani, hogy az illetékes svájci versenyhatóság átvette a vonatkozó dokumentumokat.

802/2004/EK

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 7-i bizottsági rendelet (1–24. cikk), az alábbival módosítva:

1792/2006/EK bizottsági rendelet

2006/111/EK

A tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról szóló, 2006. november 16-i bizottsági irányelv

487/2009/EK

A Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a légi közlekedési ágazaton belüli megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-i tanácsi rendelet.

3.   Repülésbiztonság

216/2008/EK

A polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i európai parlamenti és tanácsi rendelet, az alábbival módosítva:

690/2009/EK bizottsági rendelet,

1108/2009/EK rendelet.

Az Ügynökséget Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel a rendelet rendelkezései felruházzák.

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel a rendelet 11. cikkének (2) bekezdése, 14. cikkének (5) és (7) bekezdése, 24. cikkének (5) bekezdése, 25. cikkének (1) bekezdése, 38. cikke (3) bekezdésének i) pontja, 39. cikkének (1) bekezdése, 40. cikkének (3) bekezdése, 41. cikkének (3) és (5) bekezdése, 42. cikkének (4) bekezdése, 54. cikkének (1) bekezdése és 61. cikkének (3) bekezdése értelmében hozott határozatok őt felruházzák.

A légi közlekedésről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás mellékletének második francia bekezdésében előírt horizontális kiigazítás ellenére nem alkalmazandók Svájcra a „tagállamokra” tett azon utalások, amelyek a rendelet 65. cikkében, illetőleg az 1999/468/EK határozat ott említett rendelkezéseiben fordulnak elő.

E rendelet egyetlen rendelkezésének sem adható olyan értelmezés, amely az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget felhatalmazná, hogy nemzetközi megállapodások keretében Svájc nevében lépjen fel az e megállapodásokból eredő kötelezettségei teljesítéséhez való segítségnyújtástól eltérő céllal.

A Megállapodás alkalmazásában a rendelet szövege az alábbi kiigazításokkal értendő:

a)

A 12. cikk a következőképpen módosul:

i.

az (1) bekezdés szövege az „a Közösség” szövegrész után a „vagy Svájc” szövegrésszel egészül ki;

ii.

a (2) bekezdés a) pontjának szövege az „a Közösség” szövegrész után a „vagy Svájc” szövegrésszel egészül ki;

iii.

a (2) bekezdés b) és c) pontját el kell hagyni;

iv.

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Amennyiben a Közösség harmadik országgal tárgyalásokat folytat olyan megállapodásról, amely előírja, hogy egy tagállam vagy az Ügynökség bizonyítványokat bocsáthat ki e harmadik ország repülési hatóságai által kibocsátott bizonyítványok alapján, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy az érintett harmadik ország ajánlatot tegyen Svájc részére is egy hasonló megállapodásra.

Svájcnak pedig törekednie kell arra, hogy a Közösség megállapodásaihoz hasonló megállapodásokat kössön a szóban forgó harmadik országokkal.”

b)

Az 29. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjától eltérve az állampolgári jogaikat teljeskörűen gyakorló svájci állampolgárokat az Ügynökség ügyvezető igazgatója szerződéssel alkalmazhatja.”

c)

Az 30. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Svájc alkalmazza az Ügynökségre az e melléklet A. mellékletében található, az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet az A. melléklet függelékével összhangban.”

d)

Az 37. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Svájc korlátozások nélkül részt vesz az igazgatóság munkájában, s munkája során az Európai Unió tagállamaival azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, kivéve a szavazati jogot.”

e)

Az 59. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(12)   Svájc a következő képlet szerint vállal részt az (1) bekezdés b) pontjában említett pénzügyi hozzájárulásból:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

ahol

S

=

az Ügynökség költségvetésének az (1) bekezdés c) és d) pontjában említett díjak és költségek által nem fedezett része,

a

=

a társult államok száma,

b

=

az Európai Unió tagállamainak száma,

c

=

Svájc hozzájárulása az ICAO költségvetéséhez,

C

=

az EU tagállamainak és a társult államoknak a teljes hozzájárulása az ICAO költségvetéséhez.”

f)

Az 61. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„E melléklet B. melléklete tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyek a Közösség által az Ügynökség tevékenységeiben részt vevők fölött Svájcban gyakorolt pénzügyi ellenőrzésre vonatkoznak.”

g)

A rendelet II. melléklete a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. szeptember 24-i 1702/2003/EK bizottsági rendelet 2. cikke (3) bekezdése a) pontja ii. alpontjának hatálya alá tartozó termékeknek minősülő következő légi járművekkel bővül (1):

 

A/c - [HB-IDJ] – CL600-2B19 típus

 

A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – Gulfstream G-IV típus

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – Gulfstream G-V típus

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – MD900 típus.

1108/2009/EK

A 216/2008/EK rendeletnek a repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok tekintetében történő módosításáról, valamint a 2006/23/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i európai parlamenti és tanácsi rendelet

91/670 /EK

A légi közlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeinek a polgári repülés területén történő kölcsönös elismeréséről szóló, 1991. december 16-i tanácsi irányelv

(1–8. cikk)

3922/91/EK

A polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló, 1991. december 16-i tanácsi rendelet (1–3. cikk, 4. cikk (2) bekezdése, 5–11. és 13. cikk), az alábbiakkal módosítva:

1899/2006/EK rendelet,

1900/2006/EK rendelet,

8/2008/EK bizottsági rendelet,

859/2008/EK bizottsági rendelet.

94/56/EK

A polgári légi közlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatának alapvető elveiről szóló, 1994. november 21-i tanácsi irányelv

(1–13. cikk)

2004/36/EK

A harmadik országok közösségi repülőtereket használó légi járműveinek biztonságáról szóló, 2004. április 21-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (1–9. és 11–14. cikk), legutóbb az alábbival módosítva:

2008/49/EK bizottsági irányelv

351/2008/EK

A 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közösségi repülőtereket használó légi járművek földi ellenőrzésének rangsorolása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2008. április 16-i bizottsági rendelet

768/2006/EK

A 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közösségi repülőtereket használó légi járművek biztonságára vonatkozó információk összegyűjtése és cseréje, valamint az információs rendszer kezelése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2006. május 19-i bizottsági rendelet

2003/42/EK

A polgári légi közlekedésben előforduló események jelentéséről szóló, 2003. június 13-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (1–12. cikk)

1321/2007/EK

A polgári légi közlekedési eseményekre vonatkozó, a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint cserélt információk központi adattárba történő rendezésével kapcsolatos végrehajtási szabályok meghatározásáról szóló, 2007. november 12-i bizottsági rendelet

1330/2007/EK

A polgári légi közlekedési eseményekre vonatkozó információnak az érdekelt felekkel történő, a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (2) bekezdése szerinti terjesztésére vonatkozó végrehajtási szabályok meghatározásáról szóló, 2007. szeptember 24-i bizottsági rendelet

736/2006/EK

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség szabványosítási vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos munkamódszereiről szóló, 2006. május 16-i bizottsági rendelet

1702/2003/EK

A légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. szeptember 24-i bizottsági rendelet, az alábbiakkal módosítva:

335/2007/EK bizottsági rendelet,

381/2005/EK bizottsági rendelet,

375/2007/EK bizottsági rendelet,

706/2006/EK bizottsági rendelet,

287/2008/EK bizottsági rendelet,

1057/2008/EK bizottsági rendelet,

1194/2009/EK bizottsági rendelet.

A Megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezéseit a következő kiigazítással kell értelmezni:

A 2. cikk a következőképpen módosul:

A (3), (4), (6), (8), (10), (11), (13) és (14) bekezdésben a „2003. szeptember 28-át megelőzően” szövegrész helyébe „a 216/2008/EK rendeletet a rendelet mellékletébe felvevő Közösség/Svájc légi közlekedési bizottsági határozat hatálybalépését megelőzően” szövegrész lép.

2042/2003/EK

A légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló, 2003. november 20-i bizottsági rendelet, az alábbiakkal módosítva:

707/2006/EK bizottsági rendelet,

376/2007/EK bizottsági rendelet,

1056/2008/EK bizottsági rendelet,

127/2010/EU bizottsági rendelet,

962/2010/EU bizottsági rendelet.

104/2004/EK

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség fellebbezési tanácsának szervezetére és összetételére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. január 22-i bizottsági rendelet

593/2007/EK

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított díjakról és költségekről szóló, 2007. május 31-i bizottsági rendelet, legutóbb az alábbival módosítva:

1356/2008/EK bizottsági rendelet

2111/2005/EK

A Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 14-i európai parlamenti és tanácsi rendelet

473/2006/EK

A Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. március 22-i bizottsági rendelet

474/2006/EK

A Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. március 22-i bizottsági rendelet, legutóbb az alábbival módosítva:

390/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2)

4.   Légiközlekedés-védelem

300/2008/EK

A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i európai parlamenti és tanácsi rendelet

272/2009/EK

A polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló, 2009. április 2-i bizottsági rendelet, legutóbb az alábbival módosítva:

297/2010/EU bizottsági rendelet

1254/2009/EU

A polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő feltételek meghatározásáról szóló, 2009. december 18-i bizottsági rendelet

18/2010/EU

A 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a polgári légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények tekintetében való módosításáról szóló, 2010. január 8-i bizottsági rendelet

72/2010/EU

A légi közlekedés védelmével kapcsolatos bizottsági ellenőrzések eljárásainak megállapításáról szóló, 2010. január 26-i bizottsági rendelet

185/2010/EU

A közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i bizottsági rendelet, az alábbiakkal módosítva:

357/2010/EU bizottsági rendelet,

358/2010/EU bizottsági rendelet,

573/2010/EU bizottsági rendelet,

983/2010/EU bizottsági rendelet,

334/2011/EU bizottsági rendelet.

2010/774/EU

A 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában említett információkat tartalmazó, a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. április 13-i bizottsági határozat, az alábbiakkal módosítva:

2010/2604/EU bizottsági határozat,

2010/3572/EU bizottsági határozat,

2010/9139/EU bizottsági határozat.

5.   Légiforgalmi irányítás

549/2004/EK

Az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i európai parlamenti és a tanácsi rendelet (keretrendelet), az alábbiakkal módosítva:

1070/2009/EK rendelet

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel a 6., a 8., a 10., a 11. és a 12. cikk őt felruházza.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

 

A (2) bekezdésben a „közösségi szinten” szövegrész helyébe a „közösségi szinten, Svájc részvételével” szövegrész lép.

 

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a légi közlekedésről szóló megállapodás mellékletének második francia bekezdésében előírt horizontális kiigazítás ellenére nem alkalmazandók Svájcra a „tagállamokra” tett azon utalások, amelyek az 549/2004/EK rendelet 5. cikkében, illetőleg az 1999/468/EK határozatnak a szóban forgó cikkben említett rendelkezéseiben fordulnak elő.

550/2004/EK

A léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 2004. március 10-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (léginavigációs-szolgálati rendelet), az alábbival módosítva:

1070/2009/EK rendelet

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel 9a., a 9b., a 15a., a 16. és a 17. cikk őt felruházza.

A Megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezései az alábbi módosításokkal értendők:

a)

A 3. cikk a következőképpen módosul:

Az (2) bekezdés szövege az „a Közösségben” szövegrész után az „és Svájcban” szövegrésszel egészül ki.

b)

A 7. cikk a következőképpen módosul:

Az (1) és a (6) bekezdésben az „a Közösségen” szövegrész helyébe „a Közösségen és Svájcon” lép.

c)

A 8. cikk a következőképpen módosul:

Az (1) bekezdés szövege az „a Közösségben” szövegrész után az „és Svájcban” szövegrésszel egészül ki.

d)

A 10. cikk a következőképpen módosul:

Az (1) bekezdés szövege az „a Közösségben” szövegrész után az „és Svájcban” szövegrésszel egészül ki.

e)

A 16. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A Bizottság a tagállamoknak címezi a határozatát, és annyiban tájékoztatja arról a szolgáltatót, amennyiben az jogilag érintett.”

551/2004/EK

A légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról szóló, 2004. március 10-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (légtérrendelet), az alábbival módosítva:

1070/2009/EK rendelet

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel a 3a., a 6. és a 10. cikk őt felruházza.

552/2004/EK

Az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i európai parlamenti és a tanácsi rendelet (átjárhatósági rendelet), az alábbival módosítva:

1070/2009/EK rendelet

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel a 4. cikk, a 7. cikk és a 10. cikk (3) bekezdése felruházza.

A Megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezései az alábbi módosításokkal értendők:

a)

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

A (2) bekezdés szövege az „a Közösségben” szövegrész után a „vagy Svájcban” szövegrésszel egészül ki.

b)

A 7. cikk a következőképpen módosul:

A (4) bekezdés szövege az „a Közösségben” szövegrész után a „vagy Svájcban” szövegrésszel egészül ki.

c)

A III. melléklet a következőképpen módosul:

A 3. szakasz második és utolsó francia bekezdésének szövege az „a Közösségben” szövegrész után a „vagy Svájcban” szövegrésszel egészül ki.

2096/2005/EK

A léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló, 2005. december 20-i bizottsági rendelet, az alábbiakkal módosítva:

1315/2007/EK bizottsági rendelet,

482/2008/EK bizottsági rendelet,

668/2008/EK bizottsági rendelet,

691/2010/EU bizottsági rendelet.

A Bizottságot Svájcban is megilletik azon jogkörök, amelyekkel a 9. cikk felruházza.

2150/2005/EK

A rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 23-i bizottsági rendelet

1033/2006/EK

A Bizottság 2006. július 4-i rendelete az egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről, legutóbb az alábbival módosítva:

929/2010/EU bizottsági rendelet

1032/2006/EK

Az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2006. július 6-i bizottsági rendelet, legutóbb az alábbival módosítva:

30/2009/EK bizottsági rendelet

1794/2006/EK

A léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló, 2006. december 6-i bizottsági rendelet (Svájban a kapcsolódó svájci jogszabályok hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. január 1-jétől alkalmazandó), legutóbb az alábbival módosítva:

1191/2010/EU bizottsági rendelet

2006/23/EK

A közösségi légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyről szóló, 2006. április 5-i európai parlament és tanácsi irányelv

730/2006/EK

A légtér 195-ös repülési szint fölötti osztályozásáról és a látvarepülési szabályok szerinti járatok e szint fölötti útvonaláról szóló, 2006. május 11-i bizottsági rendelet

219/2007/EK

Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló, 2007. február 27-i tanácsi rendelet, legutóbb az alábbival módosítva:

1361/2008/EK tanácsi rendelet

633/2007/EK

Az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljára szolgáló légiforgalmi üzenettovábbítási protokoll használatára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2007. június 7-i bizottsági rendelet

1265/2007/EK

A levegő-föld beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő megállapításáról szóló, 2007. október 26-i bizottsági rendelet

29/2009/EK

Az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2009. január 16-i bizottsági rendelet

262/2009/EK

Az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2009. március 30-i bizottsági rendelet

73/2010/EU

A légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról szóló, 2010. január 26-i bizottsági rendelet

255/2010/EU

A légiforgalomáramlás-szervezésre vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2010. március 25-i bizottsági rendelet

691/2010/EU

A léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. július 29-i bizottsági rendelet

A Bizottság által a rendelet 14. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott korrekciós intézkedések Svájcra nézve attól kezdve kötelezőek, hogy a vegyes bizottság arról határozatot fogadott el.

C(2010) 5134

Az egységes európai égbolt teljesítmény-felülvizsgálati szervének kijelöléséről szóló, 2010. július 29-i bizottsági határozat

C(2010) 5110

Commission Decision of 12 August 2010 on the designation of a functional airspace blocks system coordinator in the context of the Single European Sky (Az egységes európai légtér keretein belül a légtérblokk-rendszer koordinátorának kinevezéséről szóló, 2010. augusztus 12-i bizottsági határozat)

2011/121/EU

A léginavigációs szolgálatok 2012–2014 közötti időszakra vonatkozó európai uniós szintű teljesítménycéljainak és riasztási küszöbértékeinek meghatározásáról szóló, 2011. február 21-i 2011/121/EU bizottsági határozat

6.   Környezet és zajvédelem

2002/30/EK

A Közösség repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról szóló, 2002. március 26-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (1–12. és 14–18. cikk)

(Az I. mellékleten végrehajtott, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány II. melléklete 8. fejezete (Közlekedéspolitika) G. szakaszának (Légi közlekedés) 2. pontján alapuló módosítások alkalmazandók.)

89/629/EK

A polgári szubszonikus sugárhajtású repülőgépek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló, 1989. december 4-i tanácsi irányelv

(1–8. cikk)

2006/93/EK

A nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény második kiadásának (1988) 16. függeléke 1. kötete II. részének 3. fejezete hatálya alá tartozó repülőgépek üzemeltetésének szabályozásáról szóló, 2006. december 12-i európai parlamenti és tanácsi irányelv

7.   Fogyasztóvédelem

90/314/EK

A szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i tanácsi irányelv

(1–10. cikk)

93/13/EK

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i tanácsi irányelv

(1–11. cikk)

2027/97/EK

A légi fuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről szóló, 1997. október 9-i tanácsi rendelet (1–8. cikk), az alábbival módosítva:

889/2002/EK rendelet

261/2004/EK

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i európai parlament és tanácsi rendelet

(1–18. cikk)

1107/2006/EK

A légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló, 2006. július 5-i európai parlamenti és tanácsi rendelet

8.   Egyéb

2003/96/EK

Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i tanácsi irányelv

(a 14. cikk (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése)

9.   Mellékletek

A. melléklet

:

Jegyzőkönyv az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről

B. melléklet

:

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség tevékenységeinek svájci résztvevőit érintő pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó előírások


(1)  HL L 243., 2003.9.27., 6. o.

(2)  Ez a rendelet addig alkalmazandó Svájcban, amíg az Európai Unióban hatályban van.

A. MELLÉKLET

JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 343. cikkének és az Európai Atomenergia-közösséget (Euratom) létrehozó szerződés 191. cikkének megfelelően az Európai Uniót és az Euratomot a tagállamok területén megilletik a feladataik ellátásához szükséges kiváltságok és mentességek,

MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben, amelyeket az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak:

I.   FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓ VAGYONA, INGATLANAI, KÖVETELÉSEI ÉS ÜGYLETEI

1. cikk

Az Unió helyiségei és épületei sérthetetlenek. Mentesek a házkutatás, igénybevétel, elkobzás és kisajátítás alól. Az Unió vagyona és követelései a Bíróság engedélye nélkül nem képezhetik kényszerítő közigazgatási vagy bírósági intézkedés tárgyát.

2. cikk

Az Unió irattárai sérthetetlenek.

3. cikk

Az Unió, az Unió követelései, bevételei és egyéb vagyona mentesek mindenfajta közvetlen adó alól.

A tagállamok kormányai lehetőség szerint kötelesek megtenni a megfelelő intézkedéseket az ingó és ingatlan vagyontárgyak árában foglalt közvetett, illetve forgalmi adók összegének elengedése vagy visszatérítése érdekében mindazon esetekben, amikor az Unió hivatalos használatra jelentős összegű beszerzéseket hajt végre, amelyek ára ilyen jellegű adót tartalmaz. E rendelkezések alkalmazása azonban nem járhat az Unión belüli versenyt torzító hatással.

Nem adható mentesség azon adók és egyéb közterhek alól, amelyek csupán közüzemi szolgáltatások díjának felelnek meg.

4. cikk

Az Unió a hivatali használatra szánt árucikkek tekintetében mentességet élvez minden behozatali és kiviteli vám, valamint tilalom és korlátozás alól; az ilyen módon importált árucikkek sem ellenérték fejében, sem ingyenesen nem ruházhatók át annak az országnak a területén, ahová azokat importálták, kivéve, ha ez az illető ország kormánya által jóváhagyott feltételek mellett történik.

Az Unió saját kiadványai tekintetében szintén mentességet élvez minden kiviteli és behozatali vám, valamint tilalom és korlátozás alól.

II.   FEJEZET

KAPCSOLATTARTÁS ÉS LAISSEZ-PASSER

5. cikk

Az Unió intézményei hivatalos kapcsolattartásuk és összes dokumentumuk továbbítása tekintetében valamennyi tagállam területén azt az elbánást élvezik, amelyben az illető állam a diplomáciai képviseleteket részesíti.

Az Unió intézményeinek hivatalos levelezése és egyéb hivatalos közlései nem cenzúrázhatók.

6. cikk

Az uniós intézmények elnökei az uniós intézmények tagjai és alkalmazottai részére a Tanács által egyszerű többséggel előírt formájú útiokmányt (laissez-passer) állíthatnak ki, amelyet a tagállamok hatóságai érvényes útiokmányként fogadnak el. Ezt az útiokmányt az Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatában és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben megállapított előírásoknak megfelelően a tisztviselők és egyéb alkalmazottak részére állítják ki.

A Bizottság megállapodásokat köthet annak érdekében, hogy ezeket az útiokmányokat harmadik államok területén is érvényes útiokmányként ismerjék el.

III.   FEJEZET

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAI

7. cikk

Az Európai Parlament üléseinek helyszínére utazó, illetve onnan visszautazó Európai parlamenti tagok szabad mozgására vonatkozóan semmilyen igazgatási vagy egyéb korlátozás nem alkalmazható.

Az Európai Parlament tagjai a vám- és devizaellenőrzést illetően:

a)

saját kormányuk részéről ugyanazokban a könnyítésekben részesülnek, mint az ideiglenes hivatalos kiküldetésben külföldre utazó magas rangú tisztviselők;

b)

a többi tagállam kormánya részéről ugyanazokban a könnyítésekben részesülnek, mint a külföldi kormányok ideiglenes hivatalos kiküldetésben lévő képviselői.

8. cikk

A feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe és nem vonhatók bírósági eljárás alá.

9. cikk

Az Európai Parlament ülésszakainak ideje alatt, az Európai Parlament tagjai:

a)

saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik;

b)

a többi tagállam területén mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vételre és bírósági eljárásra vonatkozó intézkedés alól.

A mentesség akkor is megilleti a tagokat, amikor az Európai Parlament üléseinek helyére utaznak, illetve onnan visszatérnek.

Nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor valamely tagot bűncselekmény elkövetésében tetten érnek, továbbá a mentesség nem akadályozhatja meg az Európai Parlamentet azon jogának gyakorlásában, hogy valamely tagjának mentességét felfüggessze.

IV.   FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEINEK MUNKÁJÁBAN RÉSZT VEVŐ TAGÁLLAMI KÉPVISELŐK

10. cikk

Az uniós intézmények munkájában részt vevő tagállami képviselők, valamint az ő tanácsadóik és szakértőik feladataik ellátása, valamint az ülések helyére történő utazás és az onnan történő visszatérés során a szokásos kiváltságokat, mentességeket és könnyítéseket élvezik.

Ezt a cikket az Unió tanácsadó szerveinek tagjaira is alkalmazni kell.

V.   FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓ TISZTVISELŐI ÉS EGYÉB ALKALMAZOTTAI

11. cikk

Az egyes tagállamok területén az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai állampolgárságuktól függetlenül:

a)

a szerződéseknek az egyfelől a tisztviselők és egyéb alkalmazottak az Unióval szemben fennálló felelősségével kapcsolatos szabályokra vonatkozó rendelkezéseire, másfelől az Európai Unió Bíróságának az Unió, valamint az uniós tisztviselők és egyéb alkalmazottak közötti jogvitákkal kapcsolatos hatáskörére vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel, hivatalos minőségükben végrehajtott cselekedeteik tekintetében, szóbeli vagy írásbeli megnyilatkozásaikat is beleértve, mentességet élveznek a bírósági eljárások alól. Ez a mentesség hivataluk megszűnését követően is megilleti őket;

b)

házastársaikat és eltartott családtagjaikat is beleértve nem tartoznak a bevándorlási korlátozások, illetve a külföldiek nyilvántartására vonatkozó szabályok hatálya alá;

c)

a valuta- és devizaszabályozást illetően ugyanazokat a könnyítéseket élvezik, mint amelyek a nemzetközi szervezetek tisztviselőit általában megilletik;

d)

az első alkalommal, amikor az adott országban elfoglalják hivatalukat, vámmentesen hozhatják be saját berendezési tárgyaikat és személyes használati tárgyaikat, továbbá hivataluk megszűnésekor az adott országból vámmentesen vihetik ki berendezési tárgyaikat és személyes használati tárgyaikat, mindkét esetben azon ország kormánya által szükségesnek ítélt feltételeknek megfelelően, amelyben ezt a jogot gyakorolják;

e)

vámmentesen hozhatnak be egy saját személyes használatukra szolgáló gépkocsit, amelyet a legutolsó tartózkodási helyük vagy az állampolgárságuk szerinti országban, az ezen ország belső piacán érvényes feltételek mellett szereztek meg, illetve azt vámmentesen újra kivihetik, mindkét esetben az érintett állam kormánya által szükségesnek ítélt feltételeknek megfelelően.

12. cikk

Az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai az Unió által számukra fizetett illetmények, bérek és járandóságok után kötelesek adót fizetni az Unió javára az Európai Parlament és a Tanács által rendes jogalkotási eljárás keretében, az érintett intézményekkel folytatott konzultációt követően elfogadott rendeletekben meghatározott feltételeknek és eljárásnak megfelelően.

Az Unió által számukra kifizetett illetmények, bérek és járandóságok tekintetében nemzeti adókötelezettség alól mentességet élveznek.

13. cikk

A jövedelemadó, a vagyonadó és az örökösödési adó alkalmazásakor, valamint az Unió tagállamai között a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozóan kötött egyezmények alkalmazásakor az Unió azon tisztviselőit és egyéb alkalmazottait, akik – kizárólag az Unió szolgálatában végzett feladataik ellátása miatt – az Unió szolgálatába történő belépéskor az adózás szempontjából lakóhelyük szerinti országon kívüli tagállam területére helyezik át tartózkodási helyüket, mind a tényleges tartózkodási helyük szerinti országban, mind az adózás szempontjából lakóhelyük szerinti országban úgy kezelik, mintha ez utóbbi országban tartanák fent lakóhelyüket, amennyiben ez az ország tagja az Uniónak. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a házastársakra is, amennyiben ez utóbbiak nem végeznek külön kereső tevékenységet, illetve az e cikkben említett személyek által eltartott és az ő gondozásuk alatt álló gyermekekre is.

Az előző bekezdésben említett személyeknek a tartózkodásuk szerinti országban található ingó vagyona ebben az országban mentességet élvez az örökösödési adó alól; az adó megállapítása céljából az ilyen tulajdont úgy kell tekinteni, mintha az adózás szempontjából lakóhely szerinti országban volna található, figyelemmel harmadik országok jogaira, valamint a kettős adóztatásra vonatkozó nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek lehetséges alkalmazására is.

E cikk rendelkezéseinek alkalmazásakor a kizárólag egyéb nemzetközi szervezetek szolgálatában végzett feladatok ellátása érdekében megszerzett lakóhelyek nem vehetők figyelembe.

14. cikk

Az Európai Parlament és a Tanács az érintett intézményekkel folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározza az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai szociális biztonsági juttatásainak rendszerét.

15. cikk

Az Európai Parlament és a Tanács az érintett intézményekkel folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározza az uniós tisztviselők és egyéb alkalmazottak azon kategóriáit, akikre a 11. cikket, a 12. cikk második bekezdését és a 13. cikket részben vagy egészben alkalmazni kell.

Az e kategóriákba tartozó tisztviselők és egyéb alkalmazottak nevét, besorolását és címét időről időre továbbítani kell a tagállamok kormányainak.

VI.   FEJEZET

A HARMADIK ORSZÁGOK EURÓPAI UNIÓHOZ AKKREDITÁLT KÉPVISELETEINEK KIVÁLTSÁGAI ÉS MENTESSÉGEI

16. cikk

Az a tagállam, amelynek területén az Unió székhelye található, a harmadik országoknak az Unióhoz akkreditált képviseletei számára a szokásos diplomáciai mentességeket és kiváltságokat biztosítja.

VII.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Az Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak kizárólag az Unió érdekében lehet különféle kiváltságokat, mentességeket és könnyítéseket adni.

Valamennyi uniós intézmény köteles visszavonni az egyes tisztviselői vagy egyéb alkalmazottai részére biztosított mentességet olyan esetben, amikor az illető intézmény megítélése szerint a mentesség visszavonása nem ellentétes az Unió érdekével.

18. cikk

Az uniós intézmények e jegyzőkönyv alkalmazása érdekében kötelesek együttműködni az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival.

19. cikk

A 11–14. és a 17. cikket a Bizottság tagjaira is alkalmazni kell.

20. cikk

A 11–14. és a 17. cikket alkalmazni kell az Európai Unió Bíróságának bíráira, főtanácsnokaira, hivatalvezetőjére, valamint segédelőadóira; ez a rendelkezés az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 3. cikkének a bírák bírósági eljárások alóli mentességére vonatkozó rendelkezéseit nem érinti.

21. cikk

Ezt a jegyzőkönyvet továbbá – a Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyvben foglaltak sérelme nélkül – alkalmazni kell az Európai Beruházási Bankra, a Bank szerveinek tagjaira, alkalmazottaira, valamint a tagállamoknak a Bank tevékenységében részt vevő képviselőire.

Az Európai Beruházási Bank tőkeemelés esetén mentességet élvez továbbá a Bank székhelye szerinti államban az adózás valamennyi formája és minden egyéb közteher, valamint az ezekkel kapcsolatos alakiságok alól. Hasonlóképpen, a Bank megszüntetése vagy felszámolása sem keletkeztet semmiféle közteher-fizetési kötelezettséget. Végezetül, a Bank és szervei által a Bank alapokmányának megfelelően végzett tevékenységek nem esnek forgalmiadó-fizetési kötelezettség hatálya alá.

22. cikk

Ezt a jegyzőkönyvet a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv rendelkezéseinek sérelme nélkül az Európai Központi Bankra, szerveinek tagjaira és személyzetére is alkalmazni kell.

Az Európai Központi Bank tőkeemelés esetén mentességet élvez továbbá az adózás valamennyi formája és minden egyéb közteher, valamint az ezekkel kapcsolatos alakiságok alól a Bank székhelye szerinti államban. A Banknak és szerveinek a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának megfelelően végzett tevékenységei nem esnek forgalmiadó-fizetési kötelezettség hatálya alá.

Az A. Melléklet Függeléke

AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV SVÁJCBAN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

1.   Az alkalmazás kiterjesztése Svájcra

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvben (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) a tagállamokra történő hivatkozások a következő rendelkezések eltérő rendelkezései hiányában Svájcra is alkalmazandók.

2.   Az Ügynökség mentessége a közvetett adózás alól (beleértve a hozzáadottérték-adót)

A svájci hozzáadottérték-adó (héa) nem vonatkozik a Svájcból exportált javakra és szolgáltatásokra. A Svájcban az Ügynökség hivatalos használatára biztosított javak és szolgáltatások esetében a jegyzőkönyv 3. cikkének második bekezdésével összhangban a héamentesség visszatérítéssel alkalmazandó. A héamentesség akkor adható meg, ha a számlán vagy az azzal egyenértékű dokumentumon feltüntetett javak és szolgáltatások beszerzési ára legalább 100 svájci frank (adóval együtt).

A héa-visszatérítés a svájci formanyomtatványnak a Szövetségi Adóhivatal héafőosztályánál történő bemutatása ellenében adható meg. A visszatérítési kérelmek a szükséges dokumentumokkal együtt való benyújtásuktól számított három hónapon belül kerülnek feldolgozásra.

3.   Az Ügynökség személyzetére vonatkozó szabályok alkalmazási eljárása

A jegyzőkönyv 12. cikkének második bekezdése vonatkozásában Svájc a nemzeti joga alapelveivel összhangban az 549/69/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi rendelet (1) 2. cikke szerinti ügynökségi tisztviselők és egyéb alkalmazottak számára mentességet biztosít a szövetségi, kantonális és helyi adókötelezettség alól az Európai Unió által számukra kifizetett és a saját hasznára belső adó tárgyát képező illetmények, bérek és járandóságok tekintetében.

Svájc a jegyzőkönyv 13. cikkének alkalmazásában nem tekintendő e függelék 1. pontja értelmében tagállamnak.

Az Ügynökség tisztviselői és egyéb alkalmazottai, valamint az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira alkalmazandó társadalombiztosítási rendszerbe tartozó családtagjaik nem kötelesek csatlakozni a svájci társadalombiztosítási rendszerhez.

Az Európai Unió Bírósága kizárólagos joghatósággal rendelkezik az Ügynökség vagy a Bizottság és személyzete közötti kapcsolatokra vonatkozóan a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (2), illetve az uniós jog munkafeltételeket meghatározó egyéb rendelkezéseinek alkalmazása tekintetében.


(1)  Az Európai Közösségeknek a Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 12. cikke, 13. cikkének második bekezdése és 14. cikke rendelkezéseinek hatálya alá tartozó tisztviselői és egyéb alkalmazottai kategóriáinak megállapításáról szóló, 1969. március 25-i 549/69/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi rendelet (HL L 74., 1969.3.27., 1. o.). Legutóbb az 1749/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 264., 2002.10.02., 13. o.) módosított rendelet.

(2)  Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről, valamint a Bizottság tisztviselőire ideiglenesen alkalmazandó különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.). Legutóbb a 2104/2005/EK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 7. o.) módosított rendelet.

B. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEINEK SVÁJCI RÉSZTVEVŐIT ÉRINTŐ PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1. cikk

Közvetlen tájékoztatás

Az Ügynökség és a Bizottság közvetlen kapcsolatban áll minden svájci székhellyel rendelkező és az Ügynökség tevékenységében szerződő félként, az Ügynökség programjaiban részvevőként, az Ügynökség vagy a Közösség költségvetéséből kifizetésben részesülő személyként vagy alvállalkozóként részt vevő természetes vagy jogi személlyel. E személyek közvetlenül a Bizottsághoz és az Ügynökséghez küldenek minden olyan fontos információt vagy dokumentumot, amelyet az e határozatban említett eszközök és a megkötött szerződések vagy megállapodások, illetve az ezek értelmében hozott határozatok alapján kötelességük benyújtani.

2. cikk

Ellenőrzések

(1)   Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek (1) és az Ügynökség igazgatósága által 2003. március 26-án elfogadott pénzügyi rendeletnek, továbbá az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. december 23-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletnek (2) és az e határozatban említett egyéb eszközöknek megfelelően a svájci székhelyű kedvezményezettekkel kötött szerződések és megállapodások, illetve a velük együtt hozott határozatok előírhatnak az Ügynökség és a Bizottság tisztviselői vagy az Ügynökség és a Bizottság által kijelölt más személy által a kedvezményezettek vagy alvállalkozóik helyiségeiben bármikor lebonyolítható tudományos, pénzügyi, technológiai vagy egyéb ellenőrzéseket.

(2)   Az Ügynökség és a Bizottság tisztviselői, illetve az Ügynökség és a Bizottság által kijelölt egyéb személyek számára megfelelő hozzáférést kell biztosítani a helyiségekhez, a munkákhoz és a dokumentumokhoz, illetve az ellenőrzések elvégzéséhez szükséges információkhoz, beleértve azok elektronikus formáját is. A hozzáférési jogot kifejezetten meg kell állapítani az e határozatban említett eszközök végrehajtása érdekében kötött szerződésekben és megállapodásokban.

(3)   Az Európai Unió Számvevőszékét ugyanolyan jogok illetik meg, mint a Bizottságot.

(4)   Az ellenőrzések e határozat hatályon kívül helyezése után öt évig vagy a megkötött szerződésekben vagy megállapodásokban és a meghozott határozatokban foglalt feltételek szerint bonyolíthatók le.

(5)   A Svájci Szövetségi Számvevőszéket előzetesen értesítik a svájci területen végrehajtott ellenőrzésekről. Ez az értesítés nem képezi az ellenőrzés végrehajtásának jogi feltételét.

3. cikk

Helyszíni ellenőrzések

(1)   E határozat alapján és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben (3) meghatározott előírások és feltételek szerint a Bizottság (OLAF) helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet Svájc területén.

(2)   A helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat a Bizottság a Svájci Szövetségi Számvevőszékkel vagy a Svájci Szövetségi Számvevőszék által kijelölt más illetékes svájci hatóságokkal szoros együttműködésben készíti elő és bonyolítja le, és kellő időben értesíti őket az ellenőrzések és vizsgálatok tárgyáról, céljáról és jogalapjáról annak érdekében, hogy minden szükséges segítséget megadhassanak. Ennek érdekében a svájci illetékes hatóságok tisztviselői részt vehetnek a helyszíni ellenőrzéseken és vizsgálatokon.

(3)   Ha az érintett svájci hatóságok úgy kívánják, a helyszíni ellenőrzéseket a svájci hatóságok és a Bizottság közösen végezhetik.

(4)   Amennyiben a program résztvevői ellenállnak a helyszíni ellenőrzésnek vagy vizsgálatnak, a svájci hatóságok a nemzeti szabályokkal összhangban eljárva kötelesek minden olyan segítséget megadni a közösségi felügyelőknek, amely a helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat lefolytatásával kapcsolatos kötelességük teljesítéséhez szükséges.

(5)   A Bizottság a lehető legkorábban tájékoztatja a svájci Szövetségi Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt minden olyan tényről vagy gyanúról, amely helyszíni ellenőrzésének lefolytatása során észlelt szabálytalansággal kapcsolatban a tudomására jutott. A Bizottság minden esetben tájékoztatja a fent említett hatóságot az ilyen helyszíni ellenőrzés eredményéről.

4. cikk

Tájékoztatás és konzultáció

(1)   E melléklet megfelelő végrehajtása érdekében az illetékes svájci és közösségi hatóságok rendszeresen tájékoztatják egymást, és bármelyikük kérésére konzultációt folytatnak egymással.

(2)   Az illetékes svájci hatóság késedelem nélkül értesíti az Ügynökséget és a Bizottságot az e határozatban említett eszközök alkalmazása szerint létrejött szerződés vagy megállapodás létrejöttével és végrehajtásával összefüggő szabálytalansággal kapcsolatosan tudomására jutott minden tényről vagy gyanúról.

5. cikk

Titoktartás

Az e melléklet alapján közölt vagy fogadott információ, formájától függetlenül, a szakmai titoktartás hatálya alá tartozik, és ugyanolyan védelemben részesül, mint a hasonló információ a svájci jog és a közösségi intézményekre vonatkozó megfelelő rendelkezések szerint. Az ilyen információt csak olyan személyekkel szabad közölni a közösségi intézményeken belül, a tagállamokban vagy Svájcban, amelyeknek feladatkörüknél fogva azt ismerniük kell, s azt csak a szerződő felek pénzügyi érdekei hatékony védelmének biztosítása céljából szabad felhasználniuk.

6. cikk

Közigazgatási intézkedések és szankciók

A svájci büntetőjogi jogszabályok alkalmazásának sérelme nélkül az Ügynökség és a Bizottság a 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet, a 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet, valamint az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek a védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet (4) szerint igazgatási intézkedéseket hozhat, és szankciókat szabhat ki.

7. cikk

Behajtás és végrehajtási eljárás

Az Ügynökség vagy a Bizottság e határozat hatálya alá tartozó határozatai, amelyek – az államokat kivéve – a jogalanyokra vagyoni kötelezettséget rónak, végrehajthatók Svájcban.

A végrehajtási végzést a svájci kormány által kinevezett hatóság az okmány hitelességének megvizsgálásán túl más ellenőrzés nélkül adja ki, és erről értesíti az Ügynökséget vagy a Bizottságot. A végrehajtás a svájci eljárási szabályokkal összhangban történik. A végrehajtási okirat jogszerűségének vizsgálata az Európai Unió Bíróságának a hatáskörébe tartozik.

Az Európai Unió Bíróságának bírósági kikötés alapján hozott ítélete azonos feltételek mellett végrehajtható.


(1)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(2)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(3)  HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

(4)  HL L 312., 1995.12.23., 1. o.


Helyesbítések

16.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/52


Helyesbítés a 2402/96/EK, a 2058/96/EK, a 2305/2003/EK, a 969/2006/EK, az 1918/2006/EK, az 1964/2006/EK, a 27/2008/EK, az 1067/2008/EK és a 828/2009/EK rendelettől az édesburgonyára, a maniókakeményítőre, a gabonafélékre, a rizsre, a cukorra és az olívaolajra vonatkozó vámkontingensek keretében történő 2011. évi behozataliengedély-kérelmezés és -kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről és a 382/2008/EK, az 1518/2003/EK, az 596/2004/EK, a 633/2004/EK és a 951/2006/EK rendelettől a marha- és borjúhús-, a sertéshús-, a tojás-, a baromfihús-, valamint a kvótán felüli cukor- és izoglükóz-ágazatra vonatkozó 2011. évi behozataliengedély-kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről szóló, 2010. november 3-i 1000/2010/EU bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 290., 2010. november 6. )

A 26. oldalon, a címben:

a következő szövegrész:

„a 2402/96/EK, a 2058/96/EK, a 2305/2003/EK, a 969/2006/EK, az 1918/2006/EK, az 1964/2006/EK, a 27/2008/EK, az 1067/2008/EK és a 828/2009/EK rendelettől az édesburgonyára, a maniókakeményítőre, a gabonafélékre, a rizsre, a cukorra és az olívaolajra vonatkozó vámkontingensek keretében történő 2011. évi behozataliengedély-kérelmezés és -kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről és a 382/2008/EK, az 1518/2003/EK, az 596/2004/EK, a 633/2004/EK és a 951/2006/EK rendelettől a marha- és borjúhús-, a sertéshús-, a tojás-, a baromfihús-, valamint a kvótán felüli cukor- és izoglükóz-ágazatra vonatkozó 2011. évi behozataliengedély-kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről”

helyesen:

„a 2402/96/EK, a 2058/96/EK, a 2305/2003/EK, a 969/2006/EK, az 1918/2006/EK, az 1964/2006/EK, a 27/2008/EK, az 1067/2008/EK és a 828/2009/EK rendelettől az édesburgonyára, a maniókakeményítőre, a gabonafélékre, a rizsre, a cukorra és az olívaolajra vonatkozó vámkontingensek keretében történő 2011. évi behozataliengedély-kérelmezés és -kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről és a 382/2008/EK, az 1518/2003/EK, az 596/2004/EK, a 633/2004/EK és a 951/2006/EK rendelettől a marha- és borjúhús-, a sertéshús-, a tojás-, a baromfihús-, valamint a kvótán felüli cukor- és izoglükóz-ágazatra vonatkozó 2011. évi kiviteliengedély-kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről”.

A 28. oldalon, a 8. cikk címében:

a következő szövegrész:

„Visszatérítéses behozatali engedélyek a marha- és borjúhús-, a sertéshús-, a tojás- és a baromfihús-ágazatban”

helyesen:

„Visszatérítéses kiviteli engedélyek a marha- és borjúhús-, a sertéshús-, a tojás- és a baromfihús-ágazatban”.