ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.170.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 170

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. június 30.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 630/2011/EU rendelete (2011. június 21.) az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 7/2010/EU rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 631/2011/EU rendelete (2011. június 21.) az egyes ipari, mezőgazdasági és halászati termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló 1255/96/EK rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság 632/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 29.) a harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 1067/2008/EK rendelettől a 2011. év tekintetében való eltérésről

18

 

*

A Bizottság 633/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 29.) egyes gabonafélékre vonatkozó behozatali vámoknak a 2011/2012. gazdasági év tekintetében történő ideiglenes felfüggesztéséről

19

 

*

A Bizottság 634/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 29.) a 2010–2011. gazdasági év tekintetében a 1701 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétellel történő behozatalára vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

21

 

*

A Bizottság 635/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 29.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Aceite Campo de Calatrava (OEM)]

26

 

*

A Bizottság 636/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 29.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (OEM)]

28

 

*

A Bizottság 637/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 29.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Beaufort (OEM)]

30

 

 

A Bizottság 638/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

32

 

 

A Bizottság 639/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 29.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

34

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/384/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2011. június 20.) a kikötőkben horgonyzó hajók által közvetlenül igénybe vett villamos energiára (parti villamos energia) vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazásának Svédország számára a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban történő engedélyezéséről

36

 

 

2011/385/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. június 28.) Ecuadornak a tengerészek képzése és képesítése tekintetében a 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő elismeréséről (az értesítés a C(2011) 4440. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

38

 

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 111/11/COL határozata (2011. április 11.) a Közösségbe harmadik országból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomásoknak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. melléklete I. fejezete 1.2. részének 39. pontjában szereplő jegyzékének módosításáról és a 8/11/COL EFTA felügyeleti hatósági határozat hatályon kívül helyezéséről

39

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. november 24-i 2010/78/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 331., 2010.12.15.)

43

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

30.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/1


A TANÁCS 630/2011/EU RENDELETE

(2011. június 21.)

az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 7/2010/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy egyes, az Unióban elégtelen mennyiségben előállított áruk tekintetében kielégítő és folyamatos ellátást lehessen biztosítani és megelőzhetőek legyenek a piaci zavarok, a 7/2010/EU tanácsi rendelet (1) autonóm vámkontingenseket nyitott meg bizonyos mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan, mely vámkontingenseken belül az érintett termékek csökkentett vagy nulla vámtétel mellett importálhatók.

(2)

A 09.2767, a 09.2813, a 09.2977, a 09.2628, a 09.2629 és a 09.2635 tételszámmal ellátott autonóm uniós vámkontingens esetében a korábban megállapított kontingensmennyiség nem fedezi az uniós ipar szükségleteit. Következésképpen indokolt ezeket a kontingensmennyiségeket a 09.2767 és a 09.2813 tételszámmal ellátott vámkontingens esetében 2011. július 1-jétől, a 09.2977, a 09.2628, 09.2629 és a 09.2635 tételszámmal ellátott vámkontingens esetében pedig 2011. január 1-jétől növelni.

(3)

Ezenfelül a 09.2631 tételszámú autonóm uniós vámkontingens esetében helyénvaló felülvizsgálni az árumegnevezést.

(4)

Ezen túlmenően már nem áll az Unió érdekében 2011 második felére vámkontingenst biztosítani a 09.2947 tételszámú vámkontingens tekintetében. Ezt a vámkontingenst ezért indokolt 2011. július 1-jétől lezárni, és a 7/2010/EU rendelet mellékletében az erre vonatkozó sort el kell hagyni.

(5)

A 7/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Mivel az e rendeletben előírt egyes intézkedéseknek 2011. január 1-jétől, másoknak pedig 2011. július 1-jétől kell hatályba lépniük, helyénvaló ezt a rendeletet ezen időpontoktól megfelelően alkalmazni, és haladéktalanul hatályba léptetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 7/2010/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

a 09.2767, a 09.2813 és a 09.2631 tételszámú vámkontingens-mennyiségekre vonatkozó sorok helyébe az e rendelet I. mellékletében szereplő sorok lépnek;

2.

a 09.2977, a 09.2628, a 09.2629 és a 09.2635 tételszámú vámkontingens-mennyiségekre vonatkozó sorok helyébe az e rendelet II. mellékletében szereplő sorok lépnek;

3.

a 09.2947 tételszám alatti vámkontingens-mennyiségre vonatkozó sort el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

A rendeletet 2011. július 1-jétől kell alkalmazni.

Az 1. cikk (2) pontját azonban 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2011. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

FAZEKAS S.


(1)  HL L 3., 2010.1.7., 1. o.


I. MELLÉKLET

Az 1. cikk 1. pontjában említett vámkontingensek

Rendelési szám

KN-kód

TARIC

Árumegnevezés

Kontingensidőszak

Kontingens mennyiség

Kontingens vámtétele (%)

09.2767

ex 2910 90 00

80

Allil-glicidil-éter

1.1.–12.31.

4 300 tonna

0 %

09.2813

ex 3920 91 00

94

Háromrétegű, koextrudált poli(vinil-butirál) fólia, fokozatosan színezett szalag nélkül, lágyítóként legalább 29, de legfeljebb 31 tömegszázalék 2,2’-etilén-dioxidietil-bisz(2-etil-hexanoát)-tartalommal

1.1.–12.31.

3 000 000 m2

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Nem szerelt üveglencsék, prizmák és ragasztott elemek, a 9002, 9005, 9013 10 és 9015 KN-kódok alá tartozó áruk gyártásához (1)

1.1.–12.31.

5 000 000 egység

0 %


II. MELLÉKLET

Az 1. cikk 2. pontjában említett vámkontingensek

Rendelési szám

KN-kód

TARIC

Árumegnevezés

Kontingensidőszak

Kontingens mennyiség

Kontingens vámtétele (%)

09.2977

2926 10 00

 

Akrilnitril

1.1.–12.31.

50 000 tonna

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

120 g/m2 (± 10 g/m2) súlyú, üvegszálas szövet műanyaggal bevont üvegrostból, rögzített kerettel ellátott, görgethető szúnyoghálókban való felhasználásra

1.1.–12.31.

1 900 000 m2

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Alumínium teleszkópos fogantyú bőröndök gyártásához (1)

1.1.–12.31.

600 000 egység

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Optikai szálak a 8544 vtsz. alá tartozó, üvegszálból készült kábel gyártásához (1)

1.1.–12.31.

3 300 000 km

0 %


30.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/4


A TANÁCS 631/2011/EU RENDELETE

(2011. június 21.)

az egyes ipari, mezőgazdasági és halászati termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló 1255/96/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Unió érdeke, hogy a Közös Vámtarifában rögzített autonóm vámtételek teljesen felfüggesztésre kerüljenek több olyan új termék esetében, amelyek jelenleg nem szerepelnek az 1255/96/EK tanácsi rendelet (1) mellékletében.

(2)

Négy termékre vonatkozóan indokolt törölni az 1255/96/EK rendelet mellékletéből a jelenleg ott felsorolt KN- és TARIC-kódokat – 2933399970, 2933399980, 8507803040 és 8507803050 –, mivel e termékek tekintetében az Uniónak már nem érdeke a Közös Vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztésének fenntartása.

(3)

A termékekkel kapcsolatos technikai fejlődésre és a piaci gazdasági folyamatokra való tekintettel az 1255/96/EK rendelet mellékletében módosítani szükséges tizenöt felfüggesztéshez kapcsolódó árumegnevezést. E felfüggesztéseket törölni kell a melléklet jegyzékéből, és az új árumegnevezéssel új felfüggesztésként kell beilleszteni. Ezenfelül meg kell változtatni tizenkét termék TARIC-kódját.

(4)

Az 1255/96/EK rendelet mellékletében levő jegyzékből törölni kell azokat a felfüggesztéseket, amelyekre vonatkozóan az említett technikai módosításokat el kell végezni, majd azokat az új árumegnevezések vagy új TARIC-kódok használatával kell újra beilleszteni az említett jegyzékbe.

(5)

Az egyértelműség érdekében a módosított bejegyzéseket a beillesztett és törölt felfüggesztések az e rendelet I. és II. mellékletében meghatározott jegyzékeiben csillaggal kell megjelölni.

(6)

A tapasztalat azt mutatja, hogy az 1255/96/EK rendelet mellékletében felsorolt felfüggesztések vonatkozásában a technikai és gazdasági változások figyelembevételének biztosítása miatt lejárati határidőre van szükség. Az autonóm vámtételek felfüggesztéséről és a vámkontingensekről szóló 1998. évi bizottsági közleményben (2) meghatározott elvekkel összhangban ez nem zárja ki egyes intézkedéseknek a lejárati határidőnél korábbi megszüntetését vagy azon túli meghosszabbítását, amennyiben ezt gazdasági indokokkal alátámasztják.

(7)

Az 1255/96/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Mivel az e rendeletben megállapított felfüggesztéseknek 2011. július 1-jétől kell hatályba lépniük, ezt a rendeletet az említett időponttól kell alkalmazni és haladéktalanul hatályba kell léptetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1255/96/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

(1)

az e rendelet I. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó sorok beillesztésre kerülnek;

(2)

azokra a termékekre vonatkozó sorok, amelyeknek KN- és TARIC-kódjai e rendelet II. mellékletében szerepelnek, törlésre kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet 2011. július 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2011. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

FAZEKAS S.


(1)  HL L 158., 1996.6.29., 1. o.

(2)  HL C 128., 1998.4.25., 2. o.


I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek

KN-kód

TARIC

Árumegnevezés

Autonóm vámtétel

Érvényességi időszak

0811 90 50

0811 90 70

 (1)ex 0811 90 95

70

A Vaccinium nemhez tartozó gyümölcs, nyersen vagy gőzöléssel, vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

0 %

2011.7.1-2013.12.31.

 (1)ex 1517 90 99

10

Finomított növényi olaj, legalább 25, de legfeljebb 50 tömegszázalék arakidonsav tartalommal, vagy legalább 12 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék dokozahexaénsav tartalommal, valamint nagy olajsavtartalmú napraforgóolajjal (HOSO) szabványosítva

0 %

2011.7.1-2011.12.31.

ex 2007 99 50

ex 2008 99 48

40

93

Mangópüré-koncentrátum:

a Mangifera nemből,

legalább 28, de legfeljebb 30 Brix-értékkel,

gyümölcslevek gyártásához (1)

6 %(3)

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2007 99 50

ex 2008 99 49

50

50

Acerolapüré-koncentrátum:

a Malpighia nemből,

20 Brix-értékkel,

gyümölcslevek gyártásához (1)

9 %(3)

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2007 99 50

ex 2008 99 48

60

20

Guajavapüré koncentrátum:

a Psidium nemből,

20 Brix-értékkel,

gyümölcslevek gyártásához (1)

6 %(3)

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2008 99 48

94

Mangópüré:

nem koncentrátumból,

a Mangifera nemből,

16 Brix-értékkel,

gyümölcslevek gyártásához(1)

6 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2009 41 10

ex 2009 41 99

70

70

Ananászlé:

nem koncentrátumból,

az Ananas nemből,

legalább 11, de legfeljebb 16 Brix-értékkel,

gyümölcslevek gyártásához (1)

8 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2818 10 91

10

Zsugorított (szinterelt) korund, mikrokristályos szerkezettel, amely tartalmaz:

legalább 94, de legfeljebb 98,5 tömegszázalék α-Al2O3-t,

2 (± 1,5) tömegszázalék magnéziumspinellt,

1 (± 0,6) tömegszázalék ittriumoxidot, és

2 (± 1,2) tömegszázalék lantánoxidot illetve neodímiumoxidot

és az összsúlyból a részecskék kevesebb mint 50 %-ának szemcsemérete haladja meg a 10 mm-t

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

 (1)ex 2825 50 00

20

Réz (I vagy II)-oxid legalább 78 tömegszázalék réztartalommal, és legfeljebb 0,03 tömegszázalék klorid tartalommal

0 %

2011.7.1-2013.12.31.

ex 2826 19 90

10

Volfrám-hexafluorid, legalább 99,9 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

 (1)ex 2833 29 80

20

Mangánszulfát-monohidrát

0 %

2011.7.1-2013.12.31.

ex 2833 29 80

30

Cirkónium-szulfát

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

 (1)ex 2836 99 17

20

Cirkónium(IV) bázikus karbonát

0 %

2011.7.1-2013.12.31.

ex 2903 69 90

70

α,α,α’,α’-Tetraklór-o-xilén

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2905 29 90

30

Dodeka-8,10-dién-1-ol

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimetoxi-toluol

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2912 49 00

30

Szalicilaldehid

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2915 39 00

60

Dodek-8-enil-acetát

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2915 39 00

65

Dodeka-7,9-dienil-acetát

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2915 39 00

70

Dodek-9-enil-acetát

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2917 12 00

20

Dimetil-adipát

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2917 39 95

40

Benzol-1,2,4-trikarbonsav-1,2-anhidrid

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2920 90 85

20

Trisz(metilfenil)-foszfit

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2920 90 85

30

2,2’-[[3,3’,5,5’-Tetrakisz(1,1-dimetiletil)[1,1’-bifenil]-2,2’-diil]bisz(oxy)]bisz[bifenil-1,3,2-dioxafoszfepin]

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2920 90 85

40

Bisz(2,4-Dikumilfenil)pentaeritrit-difoszfit

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2921 42 00

82

2-Klór-4-nitroanilin

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2921 43 00

50

4-Aminobenzo-trifluorid

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzo-trifluorid

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2921 49 00

80

4-Heptafluor-izopropil-2-metilanilin

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2922 49 85

45

Glicin

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

 (1)ex 2923 90 00

10

Tetrametilammónium-hidroxid 25 tömegszázalékos (± 0,5 %) vizes oldata

0 %

2011.7.1-2013.12.31.

ex 2923 90 00

75

Tetraetil-ammónium-hidroxid vizes oldat formájában, amely tartalmaz:

35 (± 0,5) tömegszázalék tetraeti-lammónium-hidroxidot,

legfeljebb 1 000 mg/kg kloridot,

legfeljebb 2 mg/kg vasat, és

legfeljebb 10 mg/kg káliumot

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2924 29 98

35

2'-Metoxi-aceto-acetanilid

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2924 29 98

40

N,N’-1,4-Fenilén-bisz[3-oxobutiramid]

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2924 29 98

45

Propoxur (ISO)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2924 29 98

50

N,N’-(2,5-Diklór-1,4-fenilén)-bisz[3-oxobutiramid]

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2924 29 98

55

N,N’-(2,5-Dimetil-1,4-fenilén)-bisz[3-oxobutiramid]

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2924 29 98

60

N,N’-(2-Klór-5-metil-1,4-fenilén)-bisz[3-oxobutiramid]

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2926 90 95

30

2-Amino-3-(3,4-dimetoxifenil)-2-metilpropánnitril-hidroklorid

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2929 10 00

55

2,5 (és 2,6)-bisz(Izocianátmetil)-biciklo[2.2.1]heptán

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2930 90 99

10

2,3-Bisz((2-merkaptoetil)tio)-1-propántiol

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2930 90 99

20

2-Metoxi-N-[2-nitro-5-(feniltio)fenil]acetamid

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2930 90 99

55

Tiokarbamid

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2930 90 99

65

Pentaeritritol-tetrakisz(3-merkaptopropionát)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2931 00 99

30

Dietil-borán-izopropoxid

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2933 21 00

80

5,5-Dimetilhidantoin

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2933 39 99

85

2-Klór-5-klórmetil-piridin

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2933 69 80

55

Terbutrin (ISO)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2933 99 80

64

((3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimetoxifenil) etoxi]ciklohexil}pirrolidin-3-ol-hidroklorid

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2934 99 90

85

N2-[1-(S)-Etoxikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoracetil-L-lizil-N2-karbonsavanhidrid

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2934 99 90

86

Ditianon (ISO)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2934 99 90

87

2,2’-(1,4-Fenilén)-bisz(4H-3,1-benzoxazin-4-on)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2935 00 90

40

Legalább 98 tömegszázalék tisztaságú imazoszulfuron (ISO)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 2935 00 90

42

Penoxsulam (ISO)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3204 11 00

10

C.I. Disperse Yellow 54 színezék, más néven C.I. Solvent Yellow 114

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3204 11 00

20

C.I. Disperse Yellow 241 színezék

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3204 11 00

30

Diszperziós színezékek készítménye, amely az alábbiakat tartalmazza:

C.I. Disperse Orange 61 színezék,

C.I. Disperse Blue 291:1 színezék,

C.I. Disperse Violet 93:1 színezék,

C.I. Disperse Red 54 színezék

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3204 19 00

71

C.I. Solvent Brown 53 színezék

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3204 19 00

72

C.I. Solvent Yellow 93 színezék

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3204 19 00

73

C.I. Solvent Blue 104 színezék

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

 (1)ex 3208 20 10

20

Tömegszázalékban kifejezve legalább 0,5 %-os, de legfeljebb 15 %-os, fluorozott oldalláncos akrilát-metakrilát-alkén-szulfonátkopolimereket tartalmazó, fedőrétegekhez használt immerziós oldat, n-butanol és/vagy 4-metil-2-pentanol és/vagy diizoamiléter oldatban

0 %

2011.7.1-2013.12.31.

ex 3215 90 00

40

Száraz festékpor, hibridgyanta-alapú (polisztirén-akril gyantából és poliészter gyantából készített), összekeverve

viasszal,

vinilalapú polimerrel, és

színezőanyaggal

fénymásoló gépekben, faxkészülékekben, nyomtatókban és multifunkciós készülékekben használt festékflakonok gyártására (1)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

 (1)ex 3707 90 90

85

Tekercsek:

egy száraz réteg fényérzékeny akrilgyantával,

az egyik oldalon poli(etilén-tereftalát) védőfóliával, és

a másik oldalon polietilén védőfóliával

0 %

2011.7.1-2014.12.31.

ex 3808 93 90

20

Benzil(purin-6-il)aminból álló készítmény glikololdatban:

legalább 1,88 tömegszázalék,de legfeljebb 2,00 tömegszázalék benzil(purin-6-il)aminnal,

növénynövekedés-szabályozókban használt fajta

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3808 93 90

30

Vizes oldat:

1,8 tömegszázalék nátrium-para-nitrofenolát-tartalommal,

1,2 tömegszázalék nátrium-orto-nitrofenolát-tartalommal,

0,6 tömegszázalék nátrium-5-nitroguaiakolát-tartalommal

növénynövekedés-szabályozók gyártásához (1)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3808 93 90

40

Keverék fehér por formájában, amely tartalmaz:

legalább 3, de legfeljebb 3,6 tömegszázalék 96 %-osnál nagyobb tisztaságú 1-metil-ciklopropánt, és

0,05 %-nál kevesebb 1-klór-2-metilpropán és 3-klór-2-metilpropán szennyeződést

zöldségek, gyümölcsök és dísznövények betakarítás utáni növekedés-szabályozójának gyártásához, specifikus generátorral (1)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3808 93 90

50

Por alakú készítmény:

legalább 55 tömegszázalék Gibberellin A4-tartalommal,

legalább 1, de legfeljebb 35 tömegszázalék Gibberellin A7-tartalommal,

legalább 90 tömegszázalék kombinált Gibberellin A4- és Gibberellin A7-tartalommal,

legfeljebb 10 tömegszázalék kombinált víz-, és más természetesen előforduló Gibberellin-tartalommal

Gibberellin-tartalommal növénynövekedés-szabályozókban használt fajta

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3815 12 00

20

Platina katalizátor por alakban szén hordozón, legalább 9,5, de legfeljebb 10,5 tömegszázalék platinatartalommal, üzemanyagcella-katalizátorként való felhasználásra(1)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3815 12 00

30

Platinaötvözet katalizátor szén hordozón, legalább 11, de legfeljebb 12,6 tömegszázalék platinatartalommal, üzemanyagcella-katalizátorként való felhasználásra(1)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3815 90 90

30

Katalizátor a következőket tartalmazó ásványolaj-szuszpenzióból:

magnézium-kloridból és titán(III)-kloridból álló tetrahidrofurán komplexek; és

szilícium-dioxid

6,6 (± 0,6) tömegszázalék magnéziumtartalommal, és

2,3 (± 0,2) tömegszázalék titántartalommal

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

 (1)ex 3824 90 97

46

Karbonsav-anhidrid alapú keményítő epoxigyantához, folyadék formában, fajlagos tömege 25 °C hőmérsékleten legalább 1,15 g/cm3, de legfeljebb 1,20 g/cm3

0 %

2011.7.1-2013.12.31.

ex 3824 90 97

58

N2-[1-(S)-Etoxikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoracetil-L-lizil-N2-karbon anhidrid 37 %-os diklórmetán oldatban

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3824 90 97

59

3’,4’,5’-Trifluorbifenil-2-amin, legalább 80, de legfeljebb 90 tömegszázalékban 3’,4’,5’-trifluor-bifenil-2-amint tartalmazó toluolos oldatban

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3901 30 00

80

Etilén-vinil-acetát-kopolimer

legalább 27,8, de legfeljebb 29,3 tömegszázalék vinil-acetát-tartalommal

folyásindexe legalább 22 g/10 perc, de legfeljebb 28 g/10 perc

legfeljebb 15 mg/kg vinil-acetát monomert tartalmaz

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3901 30 00

82

Etilén-vinil-acetát-kopolimer

legalább 9,8, de legfeljebb 10,8 tömegszázalék vinil-acetát-tartalommal

folyásindexe legalább 2,5 g/10 perc, de legfeljebb 3,5 g/10 perc

legfeljebb 15 mg/kg vinil-acetát monomert tartalmaz

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3901 90 90

80

Etilén-oktén blokk-kopolimer labdacs (pellet) alakban, az alábbi jellemzőkkel:

fajlagos tömege legalább 0,862, de legfeljebb 0,865,

eredeti hosszának legalább 200 %-ra nyújtható,

50 %-os (± 10 %) hiszterézissel rendelkezik,

maradandó alakváltozása legfeljebb 20 %-os,

csecsemőpelenka-betét gyártásához. (1)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3901 90 90

82

Etilén-metakrilsav kopolimer

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

 (1)ex 3902 10 00

40

Polipropilén, lágyítószer nélkül, amely:

32-60 MPa szakítószilárdságú (az ASTM D638 módszer szerint),

50-90 MPa hajlítószilárdságú (az ASTM D790 módszer szerint),

folyásindexe (MFR) 230 °C-on/2,16 kg esetén 5–15 g/10 perc (az ASTM D1238 módszer szerint),

legalább 40, de legfeljebb 80 tömegszázalékban tartalmaz polipropilént,

legalább 10, de legfeljebb 30 tömegszázalékban tartalmaz üvegszálat,

legalább 10, de legfeljebb 30 tömegszázalékban tartalmaz csillámpalát

0 %

2011.7.1-2014.12.31.

ex 3902 90 90

84

Hidrogénezett sztirol blokk-kopolimer, polietilén viasz és ragasztógyanta keveréke labdacs (pellet) alakban, melynek összetétele:

70 (± 5)tömegszázalék sztirol blokk-kopolimer,

15(± 5)tömegszázalék polietilén viasz, és

15(± 5)tömegszázalék ragasztógyanta,

az alábbi fizikai tulajdonságokkal:

eredeti hosszának legalább 200 %-ára nyújtható,

50 %-os(± 10 %) hiszterézissel rendelkezik,

maradandó alakváltozása legfeljebb 20 %-os,

csecsemőpelenka és pelenkabetét gyártására (1)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

 (1)ex 3903 90 90

86

A következőket tartalmazó keverék:fluoreszkáló, az ultraibolya sugárzás elnyelése során kibocsátott fény hatására

legalább 45, de legfeljebb 65 tömegszázalék sztirol polimer,

legalább 35, de legfeljebb 45 tömegszászalék poli(fenilén-éter),

legfeljebb 10 tömegszázalék más adalék,

amelyet az alábbi különleges színhatások közül legalább egy jellemez:

fémes vagy gyöngyházfényű, a csillámpehely-alapú pigmentek legalább 0,3 %-os részaránya által előidézett, látószögtől függő színeltérések,

fluoreszkáló, az ultraibolya sugárzás elnyelése során kibocsátott fény hatására,

fényes fehér színhatás, amely esetében a CIELab színskála szerint L (1) értéke legalább 92, b (1) értéke legfeljebb kettő, a (1) értéke pedig -5 és 7 között van

0 %

2011.7.1-2013.12.31.

ex 3907 99 90

80

Kopolimer, amely legalább 72 tömegszázalékban tereftálsavból és/vagy annak származékaiból, valamint ciklohexán-dimetanolból áll, lineáris és/vagy ciklikus diolokkal kiegészítve

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3909 40 00

20

Hőre keményedő gyantarészecske-por, amelyben a mágneses részecskék egyenletes eloszlásban vannak jelen; a fénymásoló gépekben, faxkészülékekben, nyomtatókban és multifunkciós készülékekben használt festékflakonok gyártására (1)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3911 90 99

30

Hidrogénezett1,4:5,8- dimetano-naftalén, 2-etilidén-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro- polimer 3a,4,7,7a- tetrahydro- 4,7-metano-1H-indénnel

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3911 90 99

35

Etilén és maleinsav-anhidrid (EMA) módosított kopolimerje

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3919 90 00

63

Háromrétegű koextrudált film az alábbi jellemezőkkel:

minden rétege polipropilénból és polietilénből álló keveréket tartalmaz;

legfeljebb 3 tömegszázalék egyéb polimert tartalmaz,

alaprétege titán-dioxidot tartalmazhat,

nyomásérzékeny akrilragasztóval, és

lehúzható védőfóliával bevonva,

legfeljebb 110 μm teljes vastagságú

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 3921 90 55

 (1)ex 7019 40 00

 (1)ex 7019 40 00

25

21

29

Poliimid gyantát tartalmazó prepreg lemezek vagy tekercsek

0 %

2011.7.1-2014.12.31.

ex 5603 13 10

20

Elemi polietilén szálakból sodorva-hurkolt nem szövött textília, bevonattal:

tömege legalább 80 g/m2, de legfeljebb 105 g/m2; és

közegellenállása (Gurley) legalább 8s, de legfeljebb 75s (az ISO5636/5 módszer szerint)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 7009 91 00

10

Keret nélküli üvegtükör:

hossza 1 516 mm (± 1 mm);

szélessége 553 mm (± 1 mm);

vastagsága 3 mm (± 0,1 mm);

a tükör hátsó oldalán legalább 0,11 mm, de legfeljebb 0,13 mm vastagságú polietilén (PE) védőborítással;

legfeljebb 90 mg/kg ólomtartalommal; és

legalább 72 órás korrozióállósággal az ISO 9227 sópermetezéses vizsgálat szerint

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

 (1)ex 7019 19 10

10

Fonal, finomsági száma 33 tex vagy annak többszöröse, (± 7,5 %), végtelen fonott üvegszálból, amelynek névleges átmérője 3,5 μm vagy 4,5 μm, amelyben a legalább 3 μm, de legfeljebb 5,2 μm átmérőjű szálak vannak túlsúlyban, kivéve az elasztomerekhez való tapadás céljából kezelt szálakat

0 %

2011.7.1-2013.12.31.

ex 7019 19 10

20

Legalább 10,3 tex, de legfeljebb 11,9 tex finomsági számú fonal végtelen fonott üvegszálakból, amelyben a legalább 4,83 μm, de legfeljebb 5,83 μm átmérőjű szálak vannak túlsúlyban

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 7019 19 10

25

Legalább 5,1 tex, de legfeljebb 6,0 tex finomsági számú fonal végtelen fonott üvegszálakból, amelyben a legalább 4,83 μm, de legfeljebb 5,83 μm átmérőjű szálak vannak túlsúlyban

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

 (1)ex 7019 19 10

30

E-üvegfonal, 22 tex (± 1,6 %) finomsági számú, végtelen fonott üvegszálakból, amelyek névleges átmérője 7 μm, és amelyben a legalább 6,35 μm, de legfeljebb 7,61 μm átmérőjű szálak vannak túlsúlyban

0 %

2011.7.1-2013.12.31.

 (1)ex 7019 19 10

55

K vagy U típusú üvegszálból nyert, gumival vagy műanyaggal impregnált üvegkábel, amely

legalább 9, de legfeljebb 16 tömegszázalék magnézium-oxidból,

legalább 19, de legfeljebb 25 tömegszázalék alumínium-oxidból, és

legalább 0, de legfeljebb 2 tömegszázalék bór-oxidból áll,

nem tartalmaz kalcium-oxidot,

legalább rezorcin-formaldehid gyantát és klórszulfonált polietilént tartalmazó latexszel bevont

0 %

2011.7.1-2014.12.31.

 (1)ex 7019 19 10

 (1)ex 7019 90 99

60

30

Végtelen szálakból készült, magas rugalmassági modulusú sodrott üvegfonalból előállított, gumival impregnált magas rugalmassági modulusú üvegkábel (K típusú), rezorcinol-formaldehid gyanta tartalmú – vinilpiridin és/vagy hidrogénezett akrilnitril-butadién gumi (HNBR) tartalommal is – latexszel bevonva

0 %

2011.7.1-2013.12.31.

 (1)ex 7019 19 10

 (1)ex 7019 90 99

70

20

Végtelen szálakból készült, sodrott üvegfonalból előállított, műanyaggal vagy gumival impregnált üvegkábel legalább rezorcinol-formaldehid-vinilpiridin gyantát és akrilnitril-butadién gumit (NBR) tartalmazó latexszel bevonva

0 %

2011.7.1-2013.12.31.

 (1)ex 7019 19 10

 (1)ex 7019 90 99

80

10

Végtelen szálakból készült, sodrott üvegfonalból előállított, műanyaggal vagy gumival impregnált üvegkábel legalább rezorcinol-formaldehid gyantát és klórszulfonált polietilént tartalmazó latexszel bevonva

0 %

2011.7.1-2013.12.31.

 (1)ex 7019 40 00

 (1)ex 7019 40 00

11

19

Üvegrost, epoxigyantával impregnálva, ha hőtágulási együtthatója a 30 °C-tól 120 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban (az IPC-TM-650 módszerrel meghatározva) hossz- és szélességirányban

legalább 10 ppm/°C, de legfeljebb 12 ppm/°C, vastagságirányban

legalább 20 ppm/°C, de legfeljebb 30 ppm/°C, és üvegesedési hőmérséklete legalább 152 °C, de legfeljebb 153 °C (az IPC-TM-650 módszerrel meghatározva)

0 %

2011.7.1-2013.12.31.

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

10

20

Alumínium-lítium ötvözetből készült lemezek és rudak

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 7607 20 90

20

Legfeljebb 0,350 μm vastagságú, kenőanyaggal felületkezelt lemez („LE sheet”), amely

egy legalább 70 μm, de legfeljebb 150 μm vastagságú alumíniumfóliából, és

szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú, legalább 20 μm, de legfeljebb 200 μm vastagságú, vízben oldható kenőanyagból áll;

nyomtatott áramköri kártya gyártására (1)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 8104 30 00

10

Magnézium por:

legalább 98 tömegszázalékos tisztaságú,

legalább 0,2 mm, de legfeljebb 0,8 mm részecskeméretű

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

 (1)ex 8108 90 50

60

Titán, alumínium, szilícium és nióbium ötvözetéből készült lapok, lemezek, szalagok és fóliák,

legalább 0,4, de legfeljebb 0,6 tömegszázalék alumíniumtartalommal,

legalább 0,35, de legfeljebb 0,55 tömegszázalék szilíciumtartalommal, és

legalább 0,1, de legfeljebb 0,3 tömegszázalék nióbiumtartalommal

0 %

2011.7.1-2013.12.31.

ex 8302 42 00

ex 9401 90 80

80

10

Kilincsműves tárcsa állítható támlájú gépjárműülés gyártásához

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 8407 90 90

20

Cseppfolyósított propán-bután (LPG) gázzal működő kompakt motorrendszer

hathengeres,

legalább 75 kW, de legfeljebb 80 kW teljesítményű,

nagy teljesítményű gépekben való folyamatos igénybevételnek megfelelően módosított szívó- és kipufogószelepekkel,

a 8427 vtsz. alá tartozó járművek gyártásához (1)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

 (1)ex 8414 30 81

50

Hermetikus vagy félhermetikus, változtatható fordulatszámú elektromos spirálkompresszor, legalább 0,5 kW, de legfeljebb 10 kW névleges teljesítménnyel, legfeljebb 35 cm3 lökettérfogattal, a hűtőberendezésekben használt típus

0 %

2011.7.1-2014.12.31.

ex 8479 89 97

ex 8479 90 80

50

80

Gép elektromos személygépjárművek lítium-ion-akkumulátorának gyártási folyamatában való felhasználásra, a gyártósor megépítésére(1)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 8483 40 90

80

Sebességváltó:

legfeljebb 3 fokozattal,

automatikus lassító rendszerrel, és

irányváltós rendszerrel,

a 8427 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához (1)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

 (1)ex 8501 10 99

79

Egyenáramú (DC) kefés motor, háromfázisú tekercselésű belső forgórésszel, csigával felszerelve is, legalább a – 20 °C és + 70 °C közötti hőmérséklettartományra

0 %

2011.7.1-2013.12.31.

 (1)ex 8501 31 00

40

Állandó gerjesztésű egyenáramú (DC) motor

többfázisú tekercseléssel,

legalább 30 mm, de legfeljebb 80 mm külső átmérővel,

legfeljebb 15 000 rpm névleges fordulatszámmal,

legalább 45 W, de legfeljebb 300 W teljesítménnyel, és

legalább 9 V, de legfeljebb 25 V tápfeszültséggel

0 %

2011.7.1-2014.12.31.

ex 8507 10 20

80

Ólom-sav indítóakkumulátor

egyenértékű hagyományos savas akkumulátor a töltés első 5 másodpercére jellemző töltésfelvevő kapacitásának legalább 200 %-ával;

folyékony elektrolittal;

a visszatápláló generátort vagy start/stop rendszerrel kiegészített visszatápláló generátort alkalmazó személygépjárművek és könnyű haszongépjárművek gyártásához (1)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

 (1)ex 8507 80 30

60

Lítium-ion, újratölthető akkumulátorok:

hosszuk legalább 1 213 mm, de legfeljebb 1 575 mm,

szélességük legalább 245 mm, de legfeljebb 1 200 mm,

magasságuk legalább 265 mm, de legfeljebb 755 mm,

súlyuk legalább 265 kg, de legfeljebb 294 kg,

névleges kapacitásuk 66,6 Ah,

48 modulból álló csomagban

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Elektronikus áramköri kártya külön ház nélkül legfeljebb 300 W teljesítményű porszívó szívófejek meghajtására és vezérlésére

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

20

98

Elektronikus áramköri kártyák, amelye

vezetékes vagy rádiófrekvenciás kapcsolatban állnak egymással, illetve a motort vezérlő kártyával, és

a tárolt program szerint szabályozzák a porszívó működését (ki/bekapcsolást és a szívóteljesítményt),

a porszívó működéséről (szívásteljesítményről és/vagy porzsák telítettségéről és/vagy filter telítettségéről) tájékoztató kijelzővel felszerelve is

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

 (1)ex 8522 90 80

83

Blu-ray jelolvasó egység optikai jelek lejátszására és/vagy rögzítésére, DVD-, CD- vagy Blu-ray lemezekhez, legalább az alábbi részegységekkel:

háromféle hullámhosszon működő lézerdiódák,

fotodetektor integrált áramkör és

vezérlőelem

a 8521 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához (1)

0 %

2011.7.1-2013.12.31.

 (1)ex 8525 80 19

31

Zárt láncú televíziós rendszerhez tartozó (CCTV) kamera

súlya legfeljebb 5,9 kg,

készülékházban is,

legfeljebb 400 mm × 250 mm méretű,

töltéscsatoló eszközzel (CCD) vagy komplementer fémoxid félvezető (CMOS) érzékelővel,

legfeljebb 5 megapixel effektív felbontással

CCTV biztonsági rendszerekben való felhasználásra (1)

0 %

2011.7.1-2013.12.31.

ex 8526 91 20

ex 8528 59 80

80

10

Integrált audiomodul (IAM) digitális videokimenettel LCD érintőképernyőhöz való csatlakozással, a MOST (MEDIA Oriented Systems Transport) szabványú hálózaton keresztül csatlakoztatva, a „MOST High” protokollon keresztül továbbítva:

globális helymeghatározó rendszer (GPS) vevőegységét, giroszkópot és a közlekedési üzenetküldő csatorna (TMC) vételére alkalmas tunert tartalmazó nyomtatott áramköri kártyával,

többfajta térképet tároló merevlemezzel,

HD rádióval,

hangfelismerő rendszerrel,

külső CD- és DVD-meghajtóhoz való csatlakozással,

Bluetooth, mp3 és univerzális soros adatbusz (USB) csatlakozással,

legalább 10 V, de legfeljebb 16 V feszültséggel,

a 87. árucsoportba tartozó járművek gyártásához (1)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 8529 90 92

50

Színes LCD kijelző panel a 8528 vtsz. alá tartozó LCD monitorokhoz:

legalább 14,48 cm, de legfeljebb 31,24 cm átmérőjű képernyővel,

háttérmegvilágítással, mikroszabályozóval,

LVDS (Low-voltage differential signaling) interfésszel és CAN/áramellátó foglalattal ellátott CAN- (Controller area network) szabályozóval vagy APIX (Automotive Pixel Link) interfésszel ellátott APIX szabályozóval,

a ház hátoldalán található alumínium hőelvezetővel ellátott házban,

jelfeldolgozó modul nélkül

a 8703 vtsz. alá tartozó járművek gyártásához(1)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 8536 69 90

84

Univerzális soros adatbusz (USB) csatlakozóhüvely egy vagy több csatlakozási pont kialakítással USB eszközökhöz, a 8521 és a 8528 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához (1)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 8536 90 85

ex 8538 90 99

ex 8543 90 00

96

94

50

Billentyűzet teljes egészében szilikonból vagy polikarbonátból, az elektronikus érintkezővel és felirattal ellátott billentyűkkel együtt

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 8537 10 99

97

Elektronikus vezérlőkártya egyfázisú, váltóáramú (AC) kommutátoros, legalább 750 W kimenő teljesítményű, és több mint 1 600 W, de legfeljebb 2 700 W bemeneti teljesítménnyel rendelkező motor meghajtására és vezérlésére

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 8543 70 90

95

Mobiltelefon megjelenítő és vezérlő modul, amely:

áramforrásból/CAN (Controll area network) kimeneti foglalatból,

univerzális soros adatbuszból (USB) és audio IN/OUT csatlakozókból áll, és magában foglal,

egy videokapcsoló eszközt, ami interfészként működik az okostelefonok operációs rendszere és a MOST (MEDIA Oriented Systems Transport) hálózat között, a 87. árucsoportba tartozó járművek gyártásához (1)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 8545 90 90

20

Szénszálas papír üzemanyagcella elektródáinál található gáz diffúziós rétegekhez való felhasználáshoz

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

ex 8708 30 91

10

Dobfékes rögzítőfék

a tárcsafékes üzemi féken belül működő,

átmérője legalább 170 mm, de legfeljebb 175 mm,

motorgépjárművek gyártásához (1)

0 %

2011.7.1-2015.12.31.

 (1)ex 9001 20 00

10

Anyag polarizáló fóliából, tekercsban is, egyik vagy mindkét oldalán átlátszó anyaggal megerősítve, ragasztóréteggel is, egyik vagy mindkét oldalán lehúzható fóliával borítva

0 %

2011.7.1-2012.12.31.


(1)  Az 1255/96/EK rendelet mellékletében meghatározott olyan termékre vonatkozó felfüggesztés, amelynek KN- vagy TARIC kódját vagy árumegnevezését e rendelet módosítja


II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésében említett termékek

KN-kód

TARIC

 (1)0811 90 50

 

 (1)0811 90 70

 

 (1)ex 0811 90 95

69

 (1)ex 1517 90 99

10

 (1)ex 2825 50 00

11

 (1)ex 2825 50 00

19

 (1)ex 2833 29 80

10

 (1)ex 2836 99 17

10

 (1)ex 2923 90 00

10

ex 2933 39 99

70

ex 2933 39 99

80

 (1)ex 3208 20 10

20

 (1)ex 3707 10 00

55

 (1)ex 3824 90 97

46

 (1)ex 3902 10 00

40

 (1)ex 3903 90 90

86

 (1)ex 3921 90 55

25

 (1)ex 7019 19 10

41

 (1)ex 7019 19 10

42

 (1)ex 7019 19 10

43

 (1)ex 7019 19 10

44

 (1)ex 7019 19 10

45

 (1)ex 7019 19 10

46

 (1)ex 7019 19 10

61

 (1)ex 7019 19 10

62

 (1)ex 7019 19 10

63

 (1)ex 7019 19 10

64

 (1)ex 7019 19 10

65

 (1)ex 7019 19 10

66

 (1)ex 7019 40 00

10

 (1)ex 7019 40 00

20

 (1)ex 7019 90 99

10

 (1)ex 7019 90 99

20

 (1)ex 7019 90 99

30

 (1)ex 8108 90 50

60

 (1)ex 8414 30 81

50

 (1)ex 8501 10 99

79

 (1)ex 8501 31 00

40

ex 8507 80 30

40

ex 8507 80 30

50

 (1)ex 8507 80 30

60

 (1)ex 8522 90 80

83

 (1)ex 8525 80 19

31

 (1)ex 9001 20 00

10


(1)  Az 1255/96/EK rendelet mellékletében meghatározott termékre vonatkozó felfüggesztés, amelynek KN- vagy TARIC kódját vagy árumegnevezését e rendelet módosítja.


30.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/18


A BIZOTTSÁG 632/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 29.)

a harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 1067/2008/EK rendelettől a 2011. év tekintetében való eltérésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 144. cikkére,

mivel:

(1)

A harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendelettől való eltérésről szóló, 2008. október 30-i 1067/2008/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 2 989 240 tonnára vonatkozó éves behozatali vámkontingenst három alkontingensre kell felosztani az alábbiak szerint: 572 000 tonna az Amerikai Egyesült Államok, 38 853 tonna Kanada és 2 378 387 tonna egyéb harmadik országok tekintetében.

(2)

Az 1067/2008/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében a 2 378 387 tonnára vonatkozó, egyéb harmadik országoknak szánt III. alkontingenst négy negyedéves részidőszakra kell felosztani, amelybe beletartozik a július 1-jétől szeptember 30-ig terjedő 3. részidőszak 594 597 tonna mennyiséggel, valamint az október 1-jétől december 31-ig terjedő 4. részidőszak 594 596 tonna mennyiséggel.

(3)

Annak érdekében, hogy az uniós piac gabonafélékkel való ellátottsága a jelenlegi piaci helyzetben is biztosított legyen a III. alkontingens keretében, helyénvaló a 2011. évre vonatkozóan a 3. és 4. részidőszakot egy, a két részidőszak összesített mennyiségét, azaz 1 189 193 tonnát tartalmazó részidőszakká összevonni.

(4)

Következésképpen a 2011. évre vonatkozóan helyénvaló eltérni az 1067/2008/EK rendelettől.

(5)

A behozatali engedélyek kibocsátására irányuló, 2011. július 1-jén kezdődő eljárás hatékony lebonyolítása érdekében indokolt, hogy ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba lépjen.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1067/2008/EK rendelet 3. cikke (3) bekezdésének c) pontjától eltérve a 2011. évben a 3. részidőszak 2011. július 1-jétől2011. december 31-ig tart, és 1 189 193 tonnára vonatkozik.

Az 1067/2008/EK rendelet 3. cikke (3) bekezdésének d) pontjától eltérve a 2011. év tekintetében a 4. részidőszak törlésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 290., 2008.10.31., 3. o.


30.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/19


A BIZOTTSÁG 633/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 29.)

egyes gabonafélékre vonatkozó behozatali vámoknak a 2011/2012. gazdasági év tekintetében történő ideiglenes felfüggesztéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 187. cikkére,

mivel:

(1)

A 2010/2011. gazdasági év utolsó hónapjaiban a közösségi piac gabonafélékkel való ellátásának elősegítése érdekében a 177/2011/EU bizottsági rendelet (2)2011. június 30-ig felfüggesztette az 1067/2008/EK (3), illetve a 2305/2003/EK bizottsági rendelettel (4) megnyitott, a gyenge és közepes minőségű közönséges búza, valamint a takarmányárpa behozatalára vonatkozó vámkontingenst.

(2)

A gabonaféléknek a következő, 2011/2012. gazdasági év elejére várható világpiaci árára vonatkozó előrejelzések arra engednek következtetni, hogy az árak továbbra is magasak maradnak, tekintettel a készletek alacsony szintjére és a Bizottságnak a 2011. évi betakarításkor ténylegesen rendelkezésre álló mennyiségekre vonatkozó jelenlegi becsléseire. Az uniós piac egyensúlyát elősegítő behozatali mennyiség fenntartásának megkönnyítése érdekében szükségesnek mutatkozik biztosítani a gabonafélék behozatali politikájának folytonosságát azáltal, hogy a 2011/2012. gazdasági év tekintetében 2011. december 31-ig fenn kell tartani a behozatali vámok ideiglenes felfüggesztését a jelenleg is az említett rendelkezések hatálya alá tartozó behozatali vámkontingensek vonatkozásában.

(3)

Célszerű továbbá gondoskodni arról, hogy ne érje hátrány azokat a piaci szereplőket, amelyek esetében a gabonaszállítás az Unióba történő behozatal céljából éppen folyamatban van. Ezért helyénvaló figyelembe venni a szállításhoz szükséges időt, valamint lehetővé tenni a piaci szereplők számára, hogy minden olyan gabonafélét az e rendeletben szereplő vámfelfüggesztési rendszer hatálya alatt szabad forgalomba bocsáthassanak, amelyek Unióba irányuló közvetlen szállítása legkésőbb 2011. december 31-én megkezdődött. Indokolt meghatározni továbbá az Unióba irányuló közvetlen szállítás tényének és elindítása napjának igazolási módját.

(4)

A behozatali engedélyek kibocsátására irányuló, 2011. július 1-jén kezdődő eljárás hatékony lebonyolítása érdekében indokolt, hogy ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba lépjen.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

1.   A 1001 90 99 KN-kód alá tartozó, a 642/2010/EU bizottsági rendelet (5) II. mellékletében meghatározottól eltérő minőségű, valamint a 1003 00 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vámok alkalmazása az 1067/2008/EK és a 2305/2003/EK rendelettel megnyitott, csökkentett vámtételű kontingensek keretében teljesített valamennyi behozatal tekintetében felfüggesztésre kerül a 2011/2012. gazdasági évre.

2.   Abban az esetben, ha az e cikk (1) bekezdésében említett gabonaféléket közvetlenül az Unióba szállítják, és a szállítás legkésőbb 2011. december 31-én megkezdődött, az e rendelet szerinti vámfelfüggesztést az érintett termékek szabad forgalomba bocsátásának céljából továbbra is alkalmazni kell.

Az Európai Unióba irányuló közvetlen szállítás tényét és elindításának napját az illetékes hatóságok számára meggyőző módon, az eredeti fuvarokmány bemutatásával kell igazolni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. július 1-jétől2011. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 51., 2011.2.25., 8. o.

(3)  HL L 290., 2008.10.31., 3. o.

(4)  HL L 342., 2003.12.30., 7. o.

(5)  HL L 187., 2010.7.21., 5. o.


30.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/21


A BIZOTTSÁG 634/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 29.)

a 2010–2011. gazdasági év tekintetében a 1701 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétellel történő behozatalára vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 187. cikkére,

mivel:

(1)

A cukor világpiaci ára a 2010–2011. gazdasági év első hónapjaiban állandóan magas szinten volt, ami lelassította különösen azokból a harmadik országokból származó behozatalt, amelyek egyes preferenciális megállapodások kedvezményezettjei.

(2)

Miután szembesült ezzel a helyzettel, a Bizottság a közelmúltban számos intézkedést hozott annak érdekében, hogy növelje a kínálatot az Unió piacán. Az intézkedések közé tartozott a kvótán felüli cukor és izoglükóz 2010/2011-es gazdasági évben csökkentett többletilletékkel történő uniós piacra bocsátásával kapcsolatos különleges intézkedések megállapításáról szóló, 2011. március 3-i 222/2011/EU bizottsági rendelet (2), amely 526 000 tonnával megnövelte a cukor és az izoglükóz együttes rendelkezésre állását az Unió piacán, valamint a 2010/2011-es gazdasági év tekintetében a cukor bizonyos mennyiségeire vonatkozó kivételes behozatali vámkontingens megnyitásáról szóló, 2011. március 28-i 302/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3), amely 300 000 tonna erejéig felfüggesztette a 1701 KN-kód alá tartozó cukorra vonatkozó behozatali vámokat.

(3)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (4) 3. fejezete szerinti aktív feldolgozási eljárás alá vont cukor behozatala csökkent, a feldolgozóipar pedig növelte a kvótacukor használatát a kivitt termékekben. E fejlemények miatt továbbra is szűkös a kínálat az uniós piacon, és ezért a gazdasági év utolsó hónapjaiban kínálati hiány alakulhat ki mindaddig, amíg az újonnan betakarított termés meg nem érkezik.

(4)

A magas világpiaci cukorárak ennélfogva veszélyeztetik a cukorellátást az unió piacán. Ebből az okból, valamint a kínálat növelésének érdekében bizonyos cukormennyiségek behozatali vámjának csökkentése révén meg kell könnyíteni a behozatalt. E mennyiség és a vámcsökkentés mértékének meghatározásánál figyelembe kell venni a cukorpiac jelenlegi helyzetét és várható alakulását az Unióban és a világban. Ezért a mennyiség és a vámcsökkentés meghatározásának indokolt pályázati rendszeren alapulnia.

(5)

Meg kell határozni a pályázatok benyújtására vonatkozó minimális jogosultsági követelményeket.

(6)

Minden pályázathoz biztosítékot kell letétbe helyezni. Nyertes pályázat esetén a biztosíték a behozatali engedély iránti kérelem biztosítéka lesz, amelyet vesztes pályázat esetén fel kell szabadítani.

(7)

A tagállamok illetékes hatóságai értesítik a Bizottságot az elfogadható pályázatokról. Az értesítések egyszerűsítése és szabványosítása érdekében célszerű mintákat bocsátani a tagállamok rendelkezésére.

(8)

Minden részleges pályázati felhívás esetében rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság minimális vámtételt, valamint adott esetben az elfogadott mennyiségek csökkentése érdekében odaítélési együtthatót állapítson meg, vagy hogy dönthessen úgy, hogy nem állapít meg minimális vámtételt.

(9)

A tagállamok rövid határidőn belül tájékoztatják a pályázókat a részleges pályázati felhívásban való részvételük eredményéről.

(10)

Az illetékes hatóságok értesítik a Bizottságot azokról a mennyiségekről, amelyekre behozatali engedélyt adtak ki. A Bizottság erre a célra mintákat bocsát a tagállamok rendelkezésére.

(11)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság az elnöke által meghatározott határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Pályázati eljárás indul 09.4314-es hivatkozási számmal a 2010–2011. gazdasági évre vonatkozóan a 1701 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétellel történő behozatala céljából az 1234/2007/EK rendelet 187. cikkének megfelelően.

Az említett vám a közös vámtarifa, valamint az 1234/2007/EK rendelet 141. cikkében és a 951/2006/EK bizottsági rendelet (5) 36. cikkében említett kiegészítő vámok helyébe lép.

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a 376/2008/EK bizottsági rendeletet (6) kell alkalmazni.

2. cikk

(1)   Az első részleges pályázati felhívásra az ajánlatok benyújtási időszaka 2011. július 13-án brüsszeli idő szerint déli 12 órakor ér véget.

(2)   A második, valamint az azt követő részleges pályázati felhívásokra az ajánlatok benyújtási időszaka a mindenkori előző benyújtási időszak lejártát követő első munkanapon kezdődik. A benyújtási időszakok 2011. július 27-én, 2011. augusztus 24-én, 2011. szeptember 14-én és 2011. szeptember 28-án brüsszeli idő szerint déli 12 órakor járnak le.

(3)   A Bizottság egy vagy több részleges pályázati felhívás esetében felfüggesztheti az ajánlatok benyújtását.

3. cikk

(1)   Az e pályázati felhívással kapcsolatos ajánlatokat az érintett tagállam illetékes hatóságának kell elküldeni, faxon vagy elektronikus levélben.

A tagállamok illetékes hatóságai előírhatják, hogy az elektronikus úton benyújtott pályázatokat az 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) értelmében fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni.

(2)   A pályázatok csak az alábbi feltételek teljesülése esetén fogadhatók el:

a)

a pályázatokban fel kell tüntetni az alábbiakat:

i.

a pályázó neve, címe és héa-azonosítószáma;

ii.

a megpályázott cukormennyiség, amely legalább 20 tonna és nem haladja meg a 45 000 tonnát;

iii.

a cukor tonnánkénti mennyisége után fizetendő vámtétel javasolt összege euróban kifejezve, legfeljebb két tizedesre kerekítve;

iv.

a cukor nyolc számjegyű KN-kódja;

b)

a pályázatok benyújtására megszabott határidő lejárta előtt igazolást nyújtanak be arról, hogy a pályázó letétbe helyezte a 4. cikk (1) bekezdésében említett biztosítékot;

c)

a pályázatot a 8. cikk (2) bekezdésében előírt bejegyzéseket tartalmazó, a megpályázott mennyiségekre és behozatali vámokra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelem kíséri;

d)

a pályázat a benyújtásának helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén íródott;

e)

a pályázat hivatkozik e rendeletre és a pályázatok benyújtási határidejére;

f)

a pályázat nem tartalmaz más, a pályázó által megadott feltételt az e rendeletben említetteken kívül.

(3)   Nem fogadható el olyan pályázat, amelyet nem az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően nyújtottak be.

(4)   A pályázók nyolc számjegyű KN-kódonként maximum egy pályázatot nyújtanak be ugyanazon részleges pályázati felhívásra.

(5)   A pályázatok a benyújtás után nem vonhatók vissza és nem módosíthatók.

4. cikk

(1)   A 2220/85/EGK bizottsági rendelet (8) III. címének rendelkezéseivel összhangban minden pályázó köteles az e rendelet értelmében behozatalra kerülő cukor után tonnánként 150 EUR biztosítékot letétbe helyezni.

A nyertes pályázatok esetében ez a biztosíték fogja képezni a behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosítékot.

(2)   Az (1) bekezdésben említett biztosítékot vesztes pályázók esetében fel kell szabadítani.

5. cikk

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai a 3. cikkben meghatározott feltételek alapján döntenek a pályázatok érvényességéről.

A pályázatok fogadására és vizsgálatára jogosult személyeket kötelezettség terheli arra vonatkozóan, hogy pályázati adatokat ne szolgáltassanak ki jogosulatlan személyek részére.

Amennyiben a tagállamok illetékes hatóságai a pályázatot érvénytelennek ítélik, erről értesíteniük kell a pályázót.

(2)   Az érintett illetékes hatóság faxon értesíti a Bizottságot azokról az elfogadható pályázatokról, amelyek a 2. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott benyújtási határidőt követő két órán belül érkeznek be. Az értesítés nem tartalmazza a 3. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett adatokat.

(3)   Az értesítések formátumát és tartalmát a Bizottság által a tagállamok rendelkezésére bocsátott minták alapján kell meghatározni. Amennyiben nem érkezik be pályázat, az illetékes hatóság a fent említett határidőn belül faxon tájékoztatja a Bizottságot.

6. cikk

A cukor jelenlegi uniós és világpiaci helyzetének és várható alakulásának alapján a Bizottság minden egyes részleges pályázati felhívás és nyolc számjegyű KN-kód esetében az 1234/2007/EK rendelet 195. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően végrehajtási rendelet elfogadásával minimális vámtételt határoz meg, vagy pedig úgy dönt, hogy nem határoz meg minimális vámtételt.

Az említett rendelettel a Bizottság szükség esetén odaítélési együtthatót is meghatároz, amelyet a minimális vámtétel mértékén benyújtott pályázatokra kell alkalmazni. Ebben az esetben a 4. cikkben említett biztosítékot az odaítélt mennyiségek arányában kell felszabadítani.

7. cikk

(1)   Amennyiben minimális vámtétel nem került meghatározásra, valamennyi pályázatot el kell utasítani.

A tagállamok illetékes hatóságai nem nyilváníthatnak nyertesnek olyan pályázatot, amelyről nem küldtek értesítést az 5. cikkel összhangban.

(2)   Az érintett illetékes hatóságnak a 6. cikkben említett rendelet közzététele után három munkanapon belül értesítenie kell a pályázókat a részleges pályázati felhívásban való részvételük eredményéről. A hatóság odaítélésről szóló nyilatkozatot küld azon pályázóknak, akik pályázatukban olyan vámtételt jelöltek meg a nyolc számjegyű KN-kód vonatkozásában, amely ugyanannyi, vagy több, mint az adott nyolc számjegyű KN-kódra meghatározott minimális vámtétel. Az egyedi vámtételekre és a nyolc számjegyű KN-kódokra vonatkozóan odaítélt mennyiségek a pályázatokban az érintett vámtétel és nyolc számjegyű KN-kód tekintetében szereplő mennyiségek lesznek.

(3)   Az odaítélésről szóló nyilatkozatban legalább az alábbiak szerepelnek:

a)

a pályázati felhívás hivatkozási száma;

b)

az odaítélt cukormennyiség;

c)

a b) pontban említett cukormennyiség tonnánkénti mennyisége után fizetendő vámtétel mértéke euróban kifejezve, legfeljebb két tizedesre kerekítve;

d)

a cukor nyolc számjegyű KN-kódja.

8 cikk

(1)   Az érintett illetékes hatóság legkésőbb a 6. cikkben említett rendelet közzététele utáni hét utolsó munkanapján minden nyertes pályázó részére kibocsátja az odaítélt mennyiségre vonatkozó behozatali engedélyt.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelmeknek és a behozatali engedélyeknek a következő bejegyzéseket kell tartalmazniuk:

a)

a 16. rovatban: a cukor nyolc számjegyű KN-kódja;

b)

a 17. és 18. rovatban: a cukor mennyisége;

c)

a 20. rovatban: a melléklet A. részében felsorolt bejegyzések közül legalább egy;

d)

a 24. rovatban: az alkalmazandó vámtétel, a melléklet B. részében felsorolt bejegyzések közül legalább az egyik felhasználásával.

(3)   A 376/2008/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésétől eltérően a behozatali engedélyből származó jogok nem ruházhatók át.

9. cikk

A részleges pályázati felhívásokkal összefüggésben kiadott behozatali engedélyek a kiadás napjától kezdve a 6. cikkben említett, részleges pályázati felhívásról szóló rendelet közzétételének havát követő harmadik hónap végéig érvényesek.

10. cikk

Az érintett illetékes hatóság legkésőbb a 6. cikkben említett rendelet közzétételének hete utáni második hét utolsó munkanapján értesíti a Bizottságot azokról a mennyiségekről, amelyekre e rendelet értelmében behozatali engedélyt adott ki. Az értesítést elektronikus úton kell elküldeni a Bizottság által a tagállamok rendelkezésére bocsátott minták és módszerek felhasználásával.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2011. október 31-én hatályát veszti.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 60., 2011.3.5., 6. o.

(3)  HL L 81., 2011.3.29., 8. o.

(4)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(5)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(6)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

(7)  HL L 13., 2000.1.19., 12. o.

(8)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o.


MELLÉKLET

A.   A 8. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett bejegyzések

bolgárul

:

Внесена при намалена ставка на митото съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 634/2011; референтен номер 09.4314

spanyolul

:

Importado con derecho de aduana reducido en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 634/2011; número de referencia 09.4314

csehül

:

Dovezeno se sníženou celní sazbou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 634/2011; Referenční číslo 09.4314

dánul

:

Importeret til en nedsat toldsats i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 634/2011; Referencenummer 09.4314

németül

:

Eingeführt zum ermäßigten Zollsatz gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 634/2011; Referenznummer 09.4314

észtül

:

Imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 634/2011; viitenumber 09.4314

görögül

:

Εισαγωγή με μειωμένο δασμό δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 634/2011; αριθμός αναφοράς 09.4314

angolul

:

Imported at reduced customs duty pursuant to Implementing Regulation (EU) No 634/2011; reference number 09.4314

franciául

:

Importés à des taux de droits réduits conformément au règlement d’exécution (UE) no 634/2011; numéro de référence 09.4314

olaszul

:

Importato applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011; numero di riferimento 09.4314

lettül

:

Importēts ar samazinātu muitas nodokli saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 634/2011; Atsauces numurs 09.4314

litvánul

:

Importuota taikant sumažintą muitą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 634/2011; Nuorodos numeris 09.4314

magyarul

:

Behozatal csökkentett vámtétel mellett a 634/2011/EU végrehajtási rendelet alapján; Hivatkozási szám 09.4314

máltaiul

:

Impurtat b'dazju doganali mnaqqas skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 634/2011; numru ta’ referenza 09.4314

hollandul

:

Ingevoerd tegen verlaagd douanerecht overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 634/2011; referentienummer 09.4314

lengyelül

:

Przywóz z zastosowaniem obniżonych stawek celnych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 634/2011; Numer referencyjny 09.4314

portugálul

:

Importado a taxa reduzida de direito aduaneiro a título do Regulamento de Execução (UE) n.o 634/2011; número de referência 09.4314

románul

:

Importat cu taxă vamală redusă conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 634/2011; număr de referință 09.4314

szlovákul

:

Dovoz so zníženým clom podľa Vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 634/2011; Referenčné číslo 09.4314

szlovénül

:

Uvoz po znižani carini v skladu z Izvedbeno uredbo (ES) št. 634/2011; Referenčna številka 09.4314

finnül

:

Tuonti alennetuin tullein täytäntönpanoasetuksen (EU) N:o 634/2011 mukaisesti; Viitenumero 09.4314

svédül

:

Importerad till nedsatt tullsats enligt genomförandeförordning (EU) nr 634/2011; Referensnummer 09.4314

B.   A 8. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett bejegyzések

bolgárul

:

Мито (мито върху приетата оферта)

spanyolul

:

Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)

csehül

:

Clo: (clo platné pro vybranou nabídku)

dánul

:

Toldsats: (toldsats for det antagne bud)

németül

:

Zollsatz: (Zollsatz für das erfolgreiche Angebot)

észtül

:

Tollimaks: (hankelepingu suhtes kohaldatav tollimaks)

görögül

:

Δασμός: (δασμός της κατακυρωθείσας προσφοράς)

angolul

:

Customs duty: (customs duty of the awarded tender)

franciául

:

Droit de douane: (droit de douane du marché attribué)

olaszul

:

Dazio doganale: (dazio doganale dell'aggiudicazione)

lettül

:

Muitas nodoklis: (konkursā uzvarējušā piedāvājuma muitas nodoklis)

litvánul

:

Muitas (konkursą laimėjusiam pasiūlymui taikomas muitas)

magyarul

:

Vámtétel: (a nyertes ajánlat szerinti vámtétel)

máltaiul

:

Dazju doganali: (id-dazju doganali tal-offerta rebbieħa)

hollandul

:

Douanerecht: (douanerecht voor de gegunde inschrijving)

lengyelül

:

Cło: (cło zatwierdzonej oferty)

portugálul

:

Direito aduaneiro: (direito aduaneiro aplicável à proposta adjudicada)

románul

:

Taxă vamală: (taxa vamală aplicabilă ofertei selecționate)

szlovákul

:

Clo: (clo vybranej ponuky)

szlovénül

:

Carina: (carina dodeljene ponudbe)

finnül

:

Tulli: (voittaneeseen tarjoukseen sovellettava tulli)

svédül

:

Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet)


30.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/26


A BIZOTTSÁG 635/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 29.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Aceite Campo de Calatrava (OEM)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Spanyolország kérelmét (2) az „Aceite Campo de Calatrava” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOŞ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 287., 2010.10.23., 16. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.5. osztály:   Olajok és zsírok (vaj, margarin, olaj stb.)

SPANYOLORSZÁG

Aceite Campo de Calatrava (OEM)


30.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/28


A BIZOTTSÁG 636/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 29.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (OEM)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Franciaország kérelmét (2) a „Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOŞ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 302., 2010.11.9., 11. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.7. osztály:   Friss hal, puhatestűek és rákfélék, valamint ezekből készült termékek

FRANCIAORSZÁG

Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (OEM)


30.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/30


A BIZOTTSÁG 637/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 29.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Beaufort (OEM)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Franciaország kérelmét, amely az 1107/96/EK bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Beaufort” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A szóban forgó módosítás az 510/2006/EK rendelet 9. cikke értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet az említett rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdése alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3). A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért a módosítást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOŞ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL L 148., 1996.6.21., 1. o.

(3)  HL C 302., 2010.11.9., 16. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.3. osztály:   Sajtok

FRANCIAORSZÁG

Beaufort (OEM)


30.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/32


A BIZOTTSÁG 638/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 29.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. június 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AR

23,1

EC

23,1

MK

40,6

TR

40,0

ZZ

31,7

0707 00 05

TR

95,0

ZZ

95,0

0709 90 70

EC

28,8

TR

108,5

ZZ

68,7

0805 50 10

AR

63,5

CL

88,7

TR

67,0

UY

57,0

ZA

86,7

ZZ

72,6

0808 10 80

AR

139,6

BR

77,0

CA

105,9

CL

93,2

CN

77,3

NZ

104,6

US

163,6

UY

64,1

ZA

97,0

ZZ

102,5

0809 10 00

AR

89,7

TR

294,4

XS

152,4

ZZ

178,8

0809 20 95

TR

335,9

ZZ

335,9

0809 30

EC

116,4

TR

179,1

XS

55,8

ZZ

117,1


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


30.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/34


A BIZOTTSÁG 639/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 29.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 867/2010/EU bizottsági rendelet (3) a 2010/11-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 629/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 867/2010/EU rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. június 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 259., 2010.10.1., 3. o.

(4)  HL L 169., 2011.6.29., 25. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2011. június 30-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

51,67

0,00

1701 11 90 (1)

51,67

0,00

1701 12 10 (1)

51,67

0,00

1701 12 90 (1)

51,67

0,00

1701 91 00 (2)

53,59

1,39

1701 99 10 (2)

53,59

0,00

1701 99 90 (2)

53,59

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


HATÁROZATOK

30.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/36


A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. június 20.)

a kikötőkben horgonyzó hajók által közvetlenül igénybe vett villamos energiára („parti villamos energia”) vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazásának Svédország számára a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban történő engedélyezéséről

(2011/384/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Svédország 2010. március 4-i levelében kérvényezte, hogy a kikötőkben horgonyzó hajók által közvetlenül igénybe vett villamos energia („parti villamos energia”) esetében kedvezményes adómértéket alkalmazhasson a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban.

(2)

A szóban forgó adókedvezmény alkalmazásával Svédország ösztönözni kívánja a parti villamos energia használatának terjedését a kikötőkben horgonyzó hajók villamosenergia-szükségleteinek kielégítésére, amely környezeti szempontból kevésbé káros, mint a bunkerolajok fedélzeten történő égetése.

(3)

Mivel a parti villamos energia használatával elkerülhető a bunkerolajok kikötőkben horgonyzó hajók fedélzetén történő elégetésével keletkező légszennyező anyagok kibocsátása, hozzájárul a helyi levegőminőség javításához a kikötővárosokban. A régió villamosenergia-termelési struktúrájának – tudniillik a Svédországot, Dániát, Finnországot és Norvégiát felölelő skandináv villamosenergia-piac – speciális jellemzői folytán a parti elektromos hálózatban elérhető villamos energiának a bunkerolajok fedélzeten történő égetésével előállított energia helyetti használatával a szén-dioxid-kibocsátás is elkerülhető. Ennélfogva az intézkedés várhatóan hozzájárul az Unió környezetvédelmi, egészségügyi és éghajlat-politikai célkitűzéseihez.

(4)

A villamosenergiaadó-kedvezmény parti villamos energiára történő alkalmazásának Svédország számára történő engedélyezése nem haladja meg az említett célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket, hiszen a legtöbb esetben továbbra is a villamos energia fedélzeten történő előállítása lesz versenyképesebb. Az említett okból, valamint a szóban forgó technológia jelenleg viszonylag csekély piaci penetrációja miatt az intézkedés az érvényessége alatt várhatóan nem okoz jelentős versenytorzulást, ezért nem fejt ki káros hatást a belső piac egészséges működésére.

(5)

A 2003/96/EK irányelv 19. cikkének (2) bekezdése értelmében a szóban forgó rendelkezés alapján engedélyezett intézkedések szigorú időkerethez kötendők. Tekintve, hogy az intézkedést kellően hosszú időszakra célszerű engedélyezni ahhoz, hogy a kikötők üzemeltetői megfelelő ösztönzést kapjanak a szükséges beruházások megtételére, illetve azt az igényt, hogy az intézkedés ne akadályozza a meglévő jogi keret jövőbeli fejlesztését, a bejelentett intézkedést hároméves időszakra célszerű engedélyezni, figyelemmel azonban az érintett területen hozott általános rendelkezésekre, amennyiben azok alkalmazása az említett három év alatt válik esedékessé,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács felhatalmazza Svédországot, hogy kedvezményes adómértéket alkalmazzon a kikötőiben horgonyzó – magánjellegű, kedvtelési célú vízi járműnek nem minősülő – hajók által közvetlenül igénybe vett villamos energia („parti villamos energia”) után fizetendő villamosenergia-adó esetében, amenynyiben a 2003/96/EK irányelv 10. cikkében előírt minimum adómértékek teljesülnek.

2. cikk

Ez a határozat az arról szóló értesítés napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2014. június 25-ig kell alkalmazni.

Ugyanakkor, amennyiben a Tanács a Szerződés 113. cikke alapján eljárva a parti villamosenergia-használattal járó adóelőnyökkel kapcsolatos általános szabályokat állapít meg, e határozat az említett általános szabályok alkalmazásának napjával hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Svéd Királyság a címzettje.

Kelt Luxembourgban, 2011. június 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

MATOLCSY Gy.


(1)  HL L 283., 2003.10.31., 51. o.


30.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/38


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. június 28.)

Ecuadornak a tengerészek képzése és képesítése tekintetében a 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő elismeréséről

(az értesítés a C(2011) 4440. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/385/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2008. november 19-i 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel Spanyolország 2006. február 14-i kérésére,

mivel:

(1)

A 2008/106/EK irányelvvel összhangban a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a harmadik országok által a tengerészek részére kiállított, megfelelő bizonyítványokat elfogadják, feltéve, hogy az érintett harmadik országot a Bizottság elismeri. E harmadik országoknak teljesíteniük kell a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) 1995-ben felülvizsgált, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezményében (STCW-egyezmény) (2) foglalt valamennyi követelményt.

(2)

2006. február 14-i levelében Spanyolország benyújtotta Ecuador elismerése iránti kérelmét. Spanyolország kérésére a Bizottság – annak ellenőrzése céljából, hogy Ecuador teljesíti-e az STCW-egyezményben meghatározott követelményeket, és hozott-e megfelelő intézkedéseket a képesítési bizonyítványokkal kapcsolatos csalások megakadályozására – értékelte a képzés és a képesítési bizonyítványok kiállításának ecuadori rendszerét. Ez az értékelés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség szakértői által 2007 júliusában készített vizsgálat eredményeire támaszkodott. A vizsgálat során a képzési és képesítési rendszerben bizonyos hiányosságokat tártak fel.

(3)

A Bizottság jelentésben tájékoztatta a tagállamokat az értékelés eredményéről.

(4)

A Bizottság 2009. március 18-i levelében felkérte Ecuadort, hogy bocsásson rendelkezésére bizonyítékokat a feltárt hiányosságok kiküszöböléséről.

(5)

Ecuador 2009. május 8-i és május 20-i levelében rendelkezésre bocsátotta az arra vonatkozó információkat és bizonyítékokat, hogy a megfelelés értékelésekor feltárt valamennyi hiányosságra vonatkozóan végrehajtották a megfelelő és elégséges korrekciós intézkedéseket.

(6)

A megfelelés értékelésének és az Ecuador által rendelkezésre bocsátott információk kiértékelésének eredményei azt bizonyítják, hogy Ecuador teljesíti az STCW-egyezmény előírásait, és megtette a megfelelő intézkedéseket a képesítési bizonyítványokkal kapcsolatos csalások megakadályozására, ezért indokolt, hogy a Bizottság Ecuadort e tekintetben elismerje.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/106/EK irányelv 19. cikkének alkalmazásában a tengerészek képzésére és képesítésére tekintettel Ecuadort a Bizottság elismeri.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 28-án.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök


(1)  HL L 323., 2008.12.3., 33. o.

(2)  Az egyezményt a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet fogadta el.


III Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

30.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/39


AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 111/11/COL HATÁROZATA

(2011. április 11.)

a Közösségbe harmadik országból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomásoknak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. melléklete I. fejezete 1.2. részének 39. pontjában szereplő jegyzékének módosításáról és a 8/11/COL EFTA felügyeleti hatósági határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG,

tekintettel az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezete bevezető részének 4(B)(1) és (3), valamint (5) b) pontjára,

tekintettel az EGT-megállapodás I. mellékletében és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésében említett ágazati kiigazítások által módosított és az EGT-megállapodáshoz igazított, az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezetének 1.1. részének 4. pontjában említett jogi aktusra (a Tanács 1997. december 18-i 97/78/EK irányelve a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról  (1),

tekintettel 86/11/COL testületi döntésre, amely felhatalmazza az illetékes testületet e határozat elfogadására,

mivel:

Az EFTA Felügyeleti Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2011. január 26-i 8/11/COL határozatával (2) hatályon kívül helyezte a Hatóság 2010. február 10-i 43/10/COL határozatát (3) és összeállította a Közösségbe harmadik országokból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére elfogadott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomások új jegyzékét.

2011. március 1-jén a Norvég Élelmiszer-biztonsági Hatóság (a továbbiakban: Mattilsynet) tájékoztatta a Hatóságot arról, hogy felfüggesztette a Båtsfjord Port határállomás engedélyét (TRACES-kód NO BJF 1) a jóváhagyott határállomások Norvégiára vonatkozó jegyzékéből, mivel a 2011. január 28-án bekövetkezett tűzvész a határállomás létesítményeit nagy mértékben megrongálta. Mattilsynet jelezte, hogy a tűzeset következtében a határállomás immár nem képes eleget tenni a szociális helyiségek, laboratórium és tároló helyiségek biztosítására vonatkozó jogi követelményeknek.

A jóváhagyás felfüggesztése és az azt követő információnyújtás a Hatóság felé az Instruks om grensekontrollstasjoner mv. norvég jogszabály I. fejezetének 2. pontjával összhangban történt, amely a 97/78/EK irányelv 6. cikkének (3) bekezdését hajtja végre, melynek értelmében a nemzeti illetékes hatóságnak tájékoztatnia kell a Hatóságot a határállomások vagy vizsgálati központok működésében bekövetkezett olyan változásokról, amelyek az izlandi és norvégiai határállomásoknak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. melléklete I. fejezete 1.2. részének 39. pontjában szereplő jegyzéke tekintetében fontossággal bírnak.

A 97/78/EK irányelv 6. cikkének (4) bekezdése szerint a Hatóság összeállítja és közzéteszi a jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások listáját, ideértve azon eseteket is, ahol az elismerést időszakosan felfüggesztették.

Ezért a Hatóság köteles a norvégiai és izlandi állat-egészségügyi határállomások listájának kiigazítására és egy olyan új lista közzétételére, amely tükrözi a Båtsfjord Port határállomás (TRACES-kód NO BJF 1) engedélyének felfüggesztését a határállomások Norvégiára vonatkozó jegyzékéből.

A Hatóság a munkáját segítő EFTA állat-egészségügyi bizottsághoz utalta az ügyet. Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az EFTA Felügyeleti Hatóság munkáját segítő EFTA állat-egészségügyi bizottság egyhangú véleményével, és az intézkedés végleges szövege változatlan marad,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Båtsfjord Port (TRACES-kód NO BJF 1) állat-egészségügyi határállomás engedélyét további intézkedésig felfüggesztik a harmadik országokból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomásoknak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. melléklete I. fejezete 1.2. részének 39. pontjában szereplő jegyzékéből.

2. cikk

Az Izlandra és Norvégiába harmadik országból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzését az illetékes nemzeti hatóság végzi az e határozat mellékletében felsorolt jóváhagyott állat-egészségügyi határállomásokon.

3. cikk

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 2011. január 26-i 08/11/COL sz. határozata hatályát veszti.

4. cikk

Ez a határozat 2011. április 11-én lép hatályba.

5. cikk

E határozat címzettje Izland és Norvégia.

6. cikk

Ez a határozat angol nyelven hiteles.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 11-én.

az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

testületi tag


(1)  L L 24., 1998.1.30., 9. o.

(2)  L L 85., 2011.3.31., 27. o. és 16. EGT-kiegészítés, 2011.3.31., 1. o.

(3)  L L 256., 2010.9.30., 30. o. és 53. EGT-kiegészítés, 2010.9.30., 1. o.


MELLÉKLET

A JÓVÁHAGYOTT ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÁLLOMÁSOK JEGYZÉKE

1

=

Név

2

=

TRACES-kód

3

=

Típus

A

=

Repülőtér

F

=

Vasút

P

=

Kikötő

R

=

Közút

4

=

Vizsgálati központ

5

=

Termékek

HC

=

Emberi fogyasztásra szánt termékek

NHC

=

Egyéb termékek

NT

=

Nincsenek hőmérsékleti követelmények

T

=

Fagyasztott/hűtött termékek

T(FR)

=

Fagyasztott termékek

T(CH)

=

Hűtött termékek

6

=

Élő állatok

U

=

Patások: szarvasmarha, sertés, juh, kecske, vadon élő és háziasított páratlanujjú patások

E

=

Regisztrált lófélék a 90/426/EGK tanácsi irányelvben meghatározottak szerint

O

=

Egyéb élőállat

5-6

=

Megjegyzések

(*)

=

A 97/78/EK irányelv 6. cikke alapján további intézkedésig felfüggesztve, az 1., 4., 5. és 6. oszlopban foglaltak szerint

(1)

=

Az ellenőrzés megfelel a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikke (3) bekezdésének végrehajtásában elfogadott 93/352/EGK bizottsági határozat követelményeinek

(2)

=

Kizárólag becsomagolt áruk

(3)

=

Kizárólag halászati termékek

(4)

=

Kizárólag állati fehérjék

(5)

=

Kizárólag gyapjú, nyersbőr és irha

(6)

=

Kizárólag folyékony zsírok, olajok és halolajok

(7)

=

Izlandi pónik (kizárólag áprilistól októberig)

(8)

=

Kizárólag lófélék

(9)

=

Csak trópusi halak

(10)

=

Kizárólag macskák, kutyák, rágcsálók, nyúlalakúak, élő halak, hüllők és madarak, a laposmellű futómadarakat kivételével

(11)

=

Kizárólag ömlesztett takarmány

(12)

=

Az (U) esetében páratlanujjú patások esetében csak az állatkertbe szállított egyedek; továbbá az (O) esetében csak naposcsibék, halak, kutyák, macskák, rovarok vagy egyéb állatkertbe szállított állatok

(13)

=

Nagylak HU: Állat-egészségügyi határállomás (termékek számára) és határátkelőhely (élő állatok számára) a magyar-román határon, amelyre mind a termékek, mind az élő állatok esetében a csatlakozási szerződésben egyeztetett és meghatározott átmeneti intézkedések vonatkoznak. Lásd: 2003/630/EK bizottsági határozat

(14)

=

Az Európai Közösségen keresztül történő tranzit szállításra kijelölve bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek szállítmányai számára, amelyek Oroszországba vagy Oroszországból érkeznek a vonatkozó közösségi jogszabályokban megszabott különleges eljárások szerint.

(15)

=

Kizárólag tenyésztett víziállatok

(16)

=

Kizárólag halliszt

Ország: Izland

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Repülőtér

IS KEF 4

A

 

HC(1)(2)(3)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Ország: Norvégia

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord (*)

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3) (*)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Florø EWOS

NO FRO 1

P

 

NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

NO VOS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)

 


Helyesbítések

30.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/43


Helyesbítés a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. november 24-i 2010/78/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 331., 2010. december 15. )

A 145. oldalon, a 9. cikk „A 2006/48/EK irányelv módosításai” részének 6. pontjában:

a következő szövegrész:

„6.

A 22. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az e cikkben megállapított követelmények pontos meghatározása” ”

helyesen:

„6.

A 22. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6)   Az e cikkben megállapított követelmények pontos meghatározása” ”.