ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.167.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 167

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. június 25.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 582/2011/EU rendelete (2011. május 25.) az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I–III. mellékletének módosításáról ( 1 )

1

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

25.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 167/1


A BIZOTTSÁG 582/2011/EU RENDELETE

(2011. május 25.)

az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I–III. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, valamint a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. június 18-i 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére, 5. cikke (4) bekezdésére, 6. cikke (2) bekezdésére és 12. cikkére,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre („keretirányelv”) (2) és különösen annak 39. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 595/2009/EK rendelet egyike a 2007/46/EK irányelv által létrehozott típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó külön jogi aktusoknak.

(2)

Az 595/2009/EK rendelet előírja, hogy az új nehéz tehergépjárműveknek és motoroknak új kibocsátási határértékeknek kell megfelelniük, és további követelményeket vezet be az információk elérhetősége tekintetében. A műszaki követelmények új járműtípusok tekintetében 2012. december 31-től, valamennyi új jármű tekintetében pedig 2013. december 31-től fognak érvényesülni. El kell fogadni a rendelet végrehajtásához szükséges konkrét műszaki rendelkezéseket. Ennek a rendeletnek ezért az a célja, hogy megállapítsa az Euro VI specifikációjú járművek típusjóváhagyásához szükséges előírásokat.

(3)

Az 595/2009/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdése előírja a Bizottság számára, hogy a járművek kibocsátásainak szabályozására vonatkozó konkrét műszaki előírásokat végrehajtási jogszabályban fogadja el. Indokolt ezért ezeknek az előírásoknak az elfogadása.

(4)

Miután az 595/2009/EK rendeletben megtörtént a nehéz tehergépjárművek és motorok típusjóváhagyásra vonatkozó főbb előírások elfogadása, közigazgatási rendelkezéseket kell hozni a nehéz tehergépjárművek EK-típusjóváhagyására. Ezek közé a közigazgatási rendelkezések közé kell tartozniuk a sorozatgyártású járművek és motorok folytatólagos jó működésének biztosítását célzó, a gyártásmegfelelőségre és a használat közbeni megfelelőségre vonatkozó előírásoknak.

(5)

Az 595/2009/EK rendelet 6. cikke szerint előírásokat kell meghatározni továbbá annak biztosítására is, hogy a jármű fedélzeti diagnosztikájára és a jármű javítására és karbantartására vonatkozó információk könnyen elérhetők legyenek, biztosítandó, hogy független gazdasági szereplők is hozzáférhessenek ezekhez.

(6)

Az 595/2009/EK rendelet szerint az ebben a rendeletben a jármű javítására és karbantartására, a diagnosztikai műszerekre és a jármű fedélzeti diagnosztikai rendszereivel kompatibilis cserealkatrészekre vonatkozó információkhoz való hozzáférés nem korlátozandó csak a kibocsátással kapcsolatos alkatrészekre és rendszerekre, hanem az e rendelet hatálya alá eső típusjóváhagyás tárgyát képező járművekkel kapcsolatos valamennyi szempontra vonatkozik.

(7)

Az 595/2009/EK rendelet 5. cikke szerint a Bizottságnak el kell fogadnia a hordozható mérőrendszereknek a használat közbeni tényleges kibocsátások ellenőrzésére, valamint a menetcikluson kívüli kibocsátások ellenőrzésére és korlátozására való használatának a végrehajtási intézkedéseit. Emiatt megfelelő határidőn belül meg kell határozni a menetcikluson kívüli kibocsátásokra mind a típusjóváhagyáskor, mind pedig a járművek tényleges használata közben a menetcikluson kívüli kibocsátások ellenőrzésére és korlátozására vonatkozó rendelkezéseket. A használatban lévő járművek megfelelősége tekintetében be kell vezetni a hordozható kibocsátásmérő rendszereket használó eljárást. Az e rendelettel bevezetett, hordozható kibocsátásmérő rendszereket használó eljárásokat értékelni kell, melynek alapján a Bizottságot fel kell hatalmazni a használat közbeni ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések módosítására.

(8)

Az 595/2009/EK rendelet 5. cikke (4) bekezdésének d) pontja szerint előírásokat kell megállapítani a kibocsátáscsökkentő pótberendezések típusjóváhagyására, biztosítandó, hogy ezek megfelelően működjenek.

(9)

Az 595/2009/EK rendelet 5. cikke (4) bekezdésének d) pontja szerint előírásokat kell megállapítani a motorrendszerek tartósságának ellenőrzésére használatos romlási tényezők meghatározásához. Ezen túlmenően és a motorrendszerek próbapadi öregítési módszereire vonatkozó kutatás és fejlesztés eredményeitől függően a Bizottságot fel kell hatalmazni a romlási tényezők meghatározására vonatkozó rendelkezések módosítására.

(10)

Az 595/2009/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint a kibocsátott részecskék számára vonatkozóan új határértékeket és vizsgálati eljárást kell bevezetni. A vizsgálati eljárásnak az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (a továbbiakban: ENSZ-EGB) légszennyezőrészecske-mérő program (Particulate Measurement Programme – PMP) eredményeire kell támaszkodnia.

(11)

Az 595/2009/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdése szerint bevezetésre kerülnek az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) a járművekben használt kompressziós gyújtású motorok gáznemű és szilárd károsanyag-kibocsátása, valamint járművekben használt, szikragyújtású földgáz- vagy PB-motorok gáznemű károsanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló, 49. számú előírása (3) 4B. mellékletében a világszinten harmonizált átmeneti menetciklusra (WHTC) és a világszinten harmonizált állandósult állapotú menetciklusra (WHSC) meghatározott határértékek.

(12)

A Bizottságnak értékelnie kell a több-beállítású motorokra vonatkozó külön intézkedések szükségességét, és felhatalmazást kell kapnia a rendelkezéseknek az említett értékelés eredményének megfelelő módosítására.

(13)

Ezért az 595/2009/EK rendeletet és a 2007/46/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az 595/2009/EK rendelet 4., 5., 6. és 12. cikkének végrehajtására határoz meg intézkedéseket.

Egyben módosítja az 595/2009/EK rendeletet és a 2007/46/EK irányelvet is.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „motorrendszer”: a motor, a kibocsátáscsökkentő rendszer, valamint az elektronikus motorvezérlő egysége(k) és az erőátviteli rendszer vagy a jármű vezérlőegységei közötti kommunikációs interfész (hardver és üzenetek);

2.   „tartampróba”: az utókezelő rendszer szerinti motorcsalád romlási tényezőinek meghatározása tekintetében az öregítési ciklus és az összesített használati időszak;

3.   „motorcsalád”: olyan motoroknak a gyártó által az I. melléklet 6. szakasza szerint kialakított csoportja, amelyek tervezésük folytán hasonló károsanyag-kibocsátási jellemzőkkel rendelkeznek;

4.   „motortípus”: olyan motorok kategóriája, amelyek az I. melléklet 4. függelékében rögzített fő jellemzőik tekintetében nem különböznek egymástól;

5.   „járműtípus a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében”: olyan járművek csoportja, amelyek az I. melléklet 4. függelékében rögzített fő motor- és járműjellemzők tekintetében nem különböznek egymástól;

6.   „NOx-mentesítő rendszer”: olyan szelektív redukciós katalizátor, NOx-adszorber, passzív vagy aktív NOx-csapda, illetve minden más kipufogógáz-utókezelő rendszer, amelyet a nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátásának csökkentésére terveztek;

7.   „kipufogógáz-utókezelő rendszer”: katalizátor (oxidációs, 3 utas vagy másféle), részecskecsapda, NOx-mentesítő rendszer, kombinált NOx-mentesítő részecskeszűrő vagy a motor után beépített más kibocsátáscsökkentő eszköz;

8.   „fedélzeti diagnosztikai rendszer”: a jármű vagy motor fedélzetén található rendszer, mely képes az alábbiakra:

9.   „minősített lerontott alkatrész vagy rendszer”: olyan alkatrész vagy rendszer, amelyet szándékosan lerontottak például gyorsított öregítéssel, illetve szabályozott módon manipulálással, és amelyet az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 9B. mellékletének 6.3.2. szakasza és e rendelet X. melléklete 3. függelékének 2.2. pontja rendelkezései szerint a jóváhagyó hatóság a motorrendszer fedélzeti diagnosztika működésének demonstrálására történő használathoz ilyenként elfogadott;

10.   „motorvezérlő egység”: az elektronikus motorrendszer-vezérlő egység;

11.   „diagnosztikai hibakód”: működési hibát azonosító vagy címkéző szám vagy alfanumerikus azonosító;

12.   „hordozható kibocsátásmérő rendszer”: az e rendelet II. mellékletének 2. függelékében meghatározott követelményeknek megfelelő, hordozható kibocsátásmérő rendszer;

13.   „hibajelző”: a riasztórendszer részét alkotó olyan kijelző, amely működési hiba esetén egyértelműen tájékoztatja a jármű vezetőjét;

14.   „öregítési ciklus”: a tartampróba ideje alatt végrehajtandó jármű- vagy motorműködés (sebesség, terhelés, teljesítmény);

15.   „kibocsátással kapcsolatos kritikus alkatrészek”: a következő, elsődlegesen kibocsátáscsökkentésre tervezett alkatrészek: minden kipufogógáz-utókezelő rendszer, elektronikus motorvezérlő egység és a kapcsolódó érzékelők és működtetők, valamint kipufogógáz-visszavezető rendszer, beleértve az összes kapcsolódó szűrőt, hűtőt, szabályozószelepet és csőrendszert;

16.   „kibocsátással kapcsolatos kritikus karbantartás”: a kibocsátással kapcsolatos kritikus alkatrészeken elvégzendő karbantartás;

17.   „kibocsátással kapcsolatos karbantartás”: az olyan karbantartás, mely érdemben befolyásolja a kibocsátást vagy amely a jármű rendes használata során valószínűleg befolyásolja a jármű vagy a motor kibocsátásromlását;

18.   „utókezelő rendszer szerinti motorcsalád”: olyan motoroknak a gyártó által kialakított csoportja, amelyek megfelelnek egy motorcsalád definíciójának, de amelyeket ezen belül a hasonló kipufogógáz-utókezelő rendszerük alapján további csoportokba soroltak;

19.   „Wobbe-index (alsó: Wl; vagy felső: Wu)”: az egységnyi térfogatú gáz megfelelő fűtőértékének és az azonos referenciaviszonyok mellett mért relatív sűrűsége négyzetgyökének hányadosa:

Formula

20.   „λ-eltolódási tényező (a továbbiakban: Sλ)”: az a kifejezés, amely a motorvezérlő rendszer megkívánt flexibilitását írja le arra az esetre, ha a λ levegőfelesleg-arány megváltozik, a tiszta metántól különböző összetételű, gázzal működő motorok esetében, az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 6. mellékletének 4.1. szakaszában meghatározottak szerint;

21.   „kibocsátással nem kapcsolatos karbantartás”: az olyan karbantartás, mely érdemben nem befolyásolja a kibocsátást vagy amely a jármű rendes használata során nem fejt ki tartós hatást a jármű vagy a motor kibocsátásromlására;

22.   „fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád”: a gyártó által annak alapján csoportosított motorrendszerek, hogy a kibocsátással kapcsolatos működési hiba ellenőrzésére/diagnosztizálására szolgáló módszerek közösek;

23.   „kiolvasó”: külső mérőberendezés, amely a fedélzeti diagnosztikai rendszerrel történő, e rendelet előírásai szerinti szabványosított külső kommunikációra szolgál;

24.   „kibocsátáscsökkentési segédstratégia”: olyan kibocsátáscsökkentési stratégia, amely valamely konkrét cél érdekében és a környezeti és/vagy üzemállapotok valamely együttesére válaszként lép életbe, és kizárólag e feltételek fennállásának ideje alatt felváltja vagy módosítja a kibocsátáscsökkentési alapstratégiát;

25.   „kibocsátáscsökkentési alapstratégia”: olyan kibocsátáscsökkentési stratégia, amely a motor teljes sebesség- és terheléstartományában mindenkor kifejti hatását, ha egy kibocsátáscsökkentési segédstratégia nem lép életbe;

26.   „használat közbeni működési arány”: azon feltételek előfordulási száma, melyek fennállása esetén valamely ellenőrző rutinnak vagy azok csoportjának jeleznie kellett volna valamely működési hibát, elosztva az adott ellenőrző rutin vagy ellenőrzőrutin-csoportok tekintetében jelentőséggel bíró menetciklusok számával;

27.   „motorindítás”: a gyújtás bekapcsolásából, a motor kézi megforgatásából és az égés beindulásából álló folyamat, mely akkor fejeződik be, amikor a motor sebessége eléri a rendes, bemelegedett alapjárati fordulatszám alatti 150 min–1 értéket;

28.   „működési ciklus”: olyan ciklus, amely a következőkből áll: a motor indítása, (a motor) üzemelési szakasza, a motor leállítása, és a következő motorindításig eltelt idő, miközben a fedélzeti diagnosztika egy adott ellenőrző rutinja végig lefut, észleli az esetleges működési hibát, ha van;

29.   „kibocsátási küszöbértékek alapján történő ellenőrzés”: olyan működési hiba figyelése, amely a diagnosztikai küszöbértékek túllépéséhez vezet, és amely ellenőrzés a következők egyikéből vagy mindkettőből áll:

30.   „működés-ellenőrzés”: alkatrészek vagy rendszerek működési hibájának a kibocsátási küszöbértékekkel összefüggésben nem lévő funkciók és paraméterek ellenőrzéséből álló figyelése annak ellenőrzése céljából, hogy azok a megfelelő tartományban működnek-e;

31.   „racionalitási hiba”: olyan működési hiba, melynél egy adott érzékelőtől vagy alkatrésztől jövő jel eltér a vezérlő rendszerben lévő más érzékelőktől vagy alkatrészektől jövő jelek alapján elvárttól, ideértve azokat az eseteket is, amikor az összes mért jel és alkatrész-kimeneti jel önmagában az adott érzékelő vagy alkatrész szokásos működéséhez tartozó tartományban van, és amikor önmagában egyetlen érzékelő vagy alkatrész sem jelez működési hibát;

32.   „teljes kiesés ellenőrzése”: olyan működési hiba kimutatását célzó ellenőrzés, amely egy rendszer működésének teljes kieséséhez vezet;

33.   „működési hiba”: a motorrendszer – ideértve a fedélzeti diagnosztikai rendszert is – olyan meghibásodása vagy funkciócsökkenése, amely miatt ésszerűen várható a motorrendszerből kibocsátott, az ezen előírás hatálya alá eső káros anyagok kibocsátásának növekedése vagy a fedélzeti diagnosztikai rendszer hatékonyságának csökkenése;

34.   „általános nevező”: egy olyan számláló, amely azt méri, hogy a jármű hányszor működött az általános körülményekre figyelemmel;

35.   „gyújtási ciklusok számlálója”: a járműben lezajlott motorindítások számát mutató számláló;

36.   „menetciklus”: olyan ciklus, amely a következőkből áll: a motor indítása, (a jármű) üzemelési szakasza, a motor leállítása, és a következő motorindításig eltelt idő;

37.   „ellenőrző rutinok csoportja”: a kibocsátáscsökkentő fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád használat közbeni működése értékelésének céljaira a kibocsátáscsökkentő rendszer helyes működésének meghatározására használt fedélzeti diagnosztikai rutinok együttese;

38.   „hasznos teljesítmény”: próbapadon a forgattyústengely vagy annak megfelelője végén adott motorsebességnél vagy fordulatszámnál a XIV. melléklet szerinti segédberendezésekkel mérhető és a referencia légköri viszonyok mellett meghatározott teljesítmény;

39.   „legnagyobb hasznos teljesítmény”: a motor teljes terhelés mellett mért, legnagyobb hasznos teljesítménye;

40.   „zárt részecskeszűrő (dízel)”: olyan dízel részecskeszűrő, melyben a kipufogógáznak a szilárd anyagokat kiszűrő kerámiafalon kell áthaladnia;

41.   „folyamatos regeneráció”: a kipufogógáz-utókezelő rendszer regenerálása, amely vagy folyamatosan történik, vagy amelyre minden, világszinten harmonizált átmeneti menetciklusra (WHTC) vonatkozó melegindítási vizsgálat alatt legalább egyszer sor kerül.

3. cikk

A típusjóváhagyásra vonatkozó előírások

(1)   Valamely motorrendszer vagy motorcsalád önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyásának, a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében jóváhagyott jármű EK-típusjóváhagyásának vagy jármű kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyásának megszerzéséhez a gyártónak az I. melléklet rendelkezéseinek megfelelően demonstrálnia kell, hogy járműveken vagy motorrendszereken elvégezték a vizsgálatokat és megfelelnek a III–VIII., a X., XIII. és XIV. mellékletben meghatározott követelményeknek A gyártónak továbbá biztosítania kell azt is, hogy a jármű megfeleljen a referencia-tüzelőanyagok IX. mellékletben ismertetett specifikációinak.

(2)   A kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt jármű EK-típusjóváhagyásának megszerzéséhez, vagy valamely jármű kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához a gyártónak biztosítania kell az I. melléklet 4. szakaszában meghatározott beépítési előírások betartását.

(3)   A kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében e rendelet alapján jóváhagyott, 2 380 kg feletti, de 2 610 kg referenciatömeget meg nem haladó jármű EK-típusjóváhagyása kiterjesztésének megszerzéséhez a gyártónak teljesítenie kell a VIII. melléklet 1. függelékében meghatározott követelményeket.

(4)   A X. melléklet 2.4.1. pontjában és a XIII. melléklet 2.1. pontjában meghatározott, az alternatív jóváhagyásra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók a motorrendszer vagy motorcsalád önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyásának céljaira.

(5)   Az olyan motorrendszereket és tervezési elemeket, amelyek hatással lehetnek a gáznemű és szilárd károsanyag-kibocsátásra, úgy kell megtervezni, legyártani, összeszerelni és beépíteni, hogy a motor – rendeltetésszerű használata esetén –, megfeleljen az 595/2009/EK rendelet és e rendelet rendelkezéseinek. A gyártónak továbbá biztosítania kell azt is, hogy a jármű megfeleljen a 14. cikkben és e rendelet VI. mellékletében ismertetett menetcikluson kívüli kibocsátási követelményeknek.

(6)   Motorrendszer vagy motorcsalád önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyásának vagy a jármű kibocsátások és járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyásának megszerzéséhez a gyártónak biztosítania kell a tüzelőanyag tekintetében általános jóváhagyás szerinti tüzelőanyag-tartományra, illetve szikragyújtású földgáz- vagy PB-motorok esetében a tüzelőanyag tekintetében korlátozott, az I. melléklet 1. szakaszában meghatározott jóváhagyás szerinti tüzelőanyag-tartományra vonatkozó követelményeknek való megfelelést.

(7)   Szikragyújtású benzin- vagy etanolmotor (E85) EK-típusjóváhagyásának megszerzéséhez a gyártó biztosítja, hogy a és a szikragyújtású benzin- vagy etanolmotorral (E85) felszerelt járművek tüzelőanyagtartályának töltőelemeire vonatkozó, az I. melléklet 4.3. pontjában foglalt különös követelmények teljesülnek.

(8)   Az EK-típusjóváhagyás megszerzéséhez a gyártó biztosítja, hogy az elektronikus rendszerek biztonságára vonatkozó, a X. melléklet 2.1. pontjában foglalt különös követelmények teljesülnek.

(9)   A gyártónak olyan műszaki megoldásokat kell alkalmaznia, amelyek biztosítják a kipufogócsőből származó kibocsátások hatékony korlátozását, e rendeletnek megfelelően, a jármű hasznos élettartama alatt és szokásos használati körülmények között. Ezek közé tartozik a kibocsátáscsökkentő rendszerekben használt tömlők és csatlakozók biztonsága is, amelyeket úgy kell kialakítani, hogy megfeleljenek az eredetileg tervezési célnak.

(10)   A gyártó biztosítja, hogy az e rendeletben meghatározott vizsgálati feltételek között végzett kibocsátásmérés eredményei megfeleljenek a vonatkozó határértékeknek.

(11)   A gyártónak meg kell határoznia azokat a romlási tényezőket, amelyek annak demonstrálására szolgálnak, hogy a motorcsalád vagy az utókezelő rendszer szerinti motorcsalád gáznemű és szilárd kibocsátása az 595/2009/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, szokásos hasznos élettartam alatt mindvégig megfelel az említett rendelet I. mellékletében meghatározott kibocsátási határértékeknek.

E rendelet VII. melléklete tartalmazza azokat az eljárásokat, amelyekkel demonstrálható a motorrendszer vagy az utókezelő rendszer szerinti motorcsalád szokásos hasznos élettartam alatti megfelelősége.

(12)   A IV. mellékletben ismertetett vizsgálatnak alávetett szikragyújtású motorok esetében a normál üresjárati fordulatszámon a kipufogógáz legnagyobb megengedett szén-monoxid-tartalma az, amit a járműgyártó megad. A legnagyobb megengedett szén-monoxid-tartalom azonban nem haladhatja meg a 0,3 térfogatszázalékot.

Nagyobb üresjárati fordulatszámon a szén-monoxidnak a kipufogógáz térfogatára vonatkoztatott mennyisége nem haladhatja meg a 0,2 térfogatszázalékot akkor, amikor a fordulatszám legalább 2 000 min–1 és a lambda 1 ± 0,03 vagy a gyártó specifikációi szerinti.

(13)   Zárt forgattyúház esetében a gyártó biztosítja, hogy az V. mellékletben ismertetett vizsgálatsorozat esetében a motor forgattyúházának szellőztető rendszere ne engedjen gázt a levegőbe. Ha a forgattyúház nyitott, a kibocsátásokat meg kell mérni és az V. mellékletben meghatározott rendelkezéseket követve hozzá kell adni a kipufogócsőből származó kibocsátásokhoz.

(14)   Típusjóváhagyás kérelmezésekor a gyártóknak be kell mutatniuk a jóváhagyó hatóságnak az azt igazoló információkat, hogy az NOx-mentesítő rendszerek képesek kibocsátás-szabályozó feladatukat ellátni valamennyi, az Európai Unió területén szokásosan előforduló üzemi feltétel mellett, beleértve az alacsony hőmérséklet melletti műdödést is.

Ezenkívül a gyártónak információkat kell adnia a jóváhagyó hatóságnak a kipufogógáz-visszavezető rendszer működési stratégiájáról, beleértve az alacsony környezeti hőmérsékleteken való működését is.

Ezeknek az információknak tartalmazniuk kell a kibocsátásokra gyakorolt hatások leírását a rendszer alacsony környezeti hőmérsékleten történő üzemeltetése esetére is.

(15)   Az 595/2009/EK rendelet I. mellékletében meghatározott részecskeszám vizsgálatára szolgáló vizsgálati eljárások, a több beállítású motorokra vonatkozó valamennyi szükséges külön rendelkezés és a rendelet 6. cikkének végrehajtását célzó rendelkezések elfogadását követően járművek és motorok típusjóváhagyását kizárólag az említett rendelet és e rendelet alapján kell végezni.

4. cikk

Fedélzeti diagnosztika

(1)   A gyártók biztosítják, hogy az összes motorrendszer és jármű el legyen látva fedélzeti diagnosztikai rendszerrel.

(2)   A fedélzeti diagnosztikai rendszereket a X. mellékletnek megfelelően kell kialakítani, legyártani és a járműbe beépíteni, hogy képesek legyenek a jármű teljes élettartama alatt az említett mellékletben meghatározott funkciócsökkenések vagy működési hibák típusainak felismerésére, rögzítésére és közlésére.

(3)   A gyártó biztosítja, hogy a fedélzeti diagnosztikai rendszer az Unióban tapasztalt minden szokásos és ésszerűen feltételezhető vezetési körülmény mellett megfeleljen a X. mellékletben előírt követelményeknek, ideértve a használat közbeni működésre vonatkozó fedélzeti diagnosztikai követelményeket.

(4)   A X. melléklet szerinti hibás alkatrésszel történő tesztelés során a fedélzeti diagnosztikai rendszer hibajelzőjének a mellékletnek megfelelően be kell kapcsolnia. A fedélzeti diagnosztikai rendszer hibajelzője a X. mellékletben megadott fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek alatti kibocsátások esetén is bekapcsolhat.

(5)   A gyártó biztosítja a fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok használat közbeni működésére vonatkozó, a X. mellékletben foglalt rendelkezések betartását.

(6)   A használat közbeni teljesítménnyel kapcsolatos fedélzeti diagnosztikai adatokat el kell tárolni és a fedélzeti diagnosztikai rendszer titkosítás nélküli, szabványos fedélzeti diagnosztikai kommunikációs protokollja révén kell elérhetővé tenné, a X. melléklet rendelkezéseinek megfelelően.

(7)   A gyártó választása szerint az 595/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott időpontokat követő 3 éves időszakban a fedélzeti diagnosztikai rendszerek megfelelhetnek az e rendelet X. mellékletében megadott és e bekezdésre hivatkozó, alternatív rendelkezéseknek.

(8)   A gyártó az új jármű- vagy motortípusok tekintetében 2014. szeptember 1-jéig, illetve az Unió területén értékesített, nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett valamennyi új jármű tekintetében 2015. szeptember 1-jéig a X. melléklet 2.3.3.3. pontja szerint alternatív előírásokat is alkalmazhat a dízel részecskeszűrők teljesítményének figyelésére.

5. cikk

EK-típusjóváhagyási kérelem motorrendszerre, illetve motorcsaládra, mint önálló műszaki egységre

(1)   A gyártó nyújtja be a jóváhagyó hatósághoz a motorrendszer vagy motorcsalád önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó kérelmet.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kérelmet az I. melléklet 4. függelékében mintaként szereplő adatközlő lapnak megfelelően kell összeállítani. Erre a célra az említett függelék 1. részét kell használni.

(3)   A gyártónak a kérelemmel együtt dokumentációcsomagot is be kell adnia, amely teljes körűen ismerteti a kibocsátást befolyásoló tervezési elemeket, a motorrendszer kibocsátáscsökkentési stratégiáját, valamint azokat az eszközöket, melyekkel a motorrendszer a kibocsátásra hatást gyakorló kimeneti változókat szabályozza – függetlenül arról, hogy közvetlen vagy közvetett szabályozásról van-e szó –, és teljes körűen ismerteti a XIII. melléklet 4. és 5. szakaszában előírt figyelmeztető és használatkorlátozó rendszert. A dokumentációcsomag az I. melléklet 8. szakaszában meghatározott adatokat tartalmazó, következő részekből áll:

a)

a hivatalos dokumentációcsomag, mely a jóváhagyó hatóságnál marad. A hivatalos dokumentációcsomagot az érdekelt feleknek kérésre ki lehet adni;

b)

egy részletes dokumentációcsomag, melyet bizalmasan kezelnek. A részletes dokumentációcsomagot őrizheti a jóváhagyó hatóság vagy a jóváhagyó hatóság döntése alapján a gyártó, de betekintésre rendelkezésre kell bocsátani a jóváhagyás alkalmával vagy a jóváhagyás érvényességi ideje során bármikor. Amennyiben a dokumentációcsomagot a gyártó őrzi, a jóváhagyó hatóság megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy jóváhagyás után a dokumentációt ne változtassák meg.

(4)   A (3) bekezdésben említett információkon túl a gyártó benyújtja a következő információkat:

a)

szikragyújtású motorok esetében a gyártó nyilatkozata a gyújtáshibáknak arról a legkisebb számáról az összes gyújtási esemény százalékában, amelyek – ha az a III. mellékletében leírt kibocsátásmérésnél a vizsgálat kezdetétől fogva előfordulnak – a X. mellékletben megadott kibocsátási határértékek túllépését okozhatják, vagy pedig a kipufogórendszer katalizátorának vagy katalizátorainak visszafordíthatatlan károsodáshoz vezető túlhevülését okozhatják;

b)

a kibocsátáscsökkentő számítógép(ek) manipulálásának és beállításai megváltoztatásának megakadályozására tett intézkedések ismertetése, ideértve a frissítési lehetőséget, amely a gyártó által jóváhagyott programot vagy kalibrációt használja;

c)

a fedélzeti diagnosztikai rendszer dokumentációja, a X. melléklet 5. szakaszában megadott követelményeknek megfelelően;

d)

a fedélzeti diagnosztikával kapcsolatos információk, a fedélzeti diagnosztikához és a javítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés céljára, e rendelet követelményeinek megfelelően;

e)

a menetcikluson kívüli kibocsátások megfelelőségére vonatkozató nyilatkozat, a 14. cikk és a VI. melléklet 9. szakasza követelményeinek megfelelően;

f)

a fedélzeti diagnosztika használat közbeni megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat, a X. melléklet 6. szakasza követelményeinek megfelelően;

g)

a fedélzeti diagnosztikai és a javítási és karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozat;

h)

a használatban lévő járművek II. melléklet 2.4. pontja szerinti vizsgálatának kezdeti terve;

i)

adott esetben más típusjóváhagyások másolatai, olyan megfelelő adatokkal, melyek lehetővé teszik a jóváhagyás kiterjesztését és a romlási tényezők meghatározását.

(5)   A gyártó benyújtja a típus-jóváhagyási vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálathoz a jóváhagyásra benyújtott típust képviselő motor vagy adott esetben alapmotor egy példányát.

(6)   Egy rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység gyártmányának a típusjóváhagyás utáni megváltozása nem jár automatikusan a típusjóváhagyás érvénytelenítésével, kivéve, ha eredeti jellemzőik vagy műszaki paramétereik oly mértékben megváltoztak, hogy az érinti a motor működését vagy a szenynyezéscsökkentő rendszert.

6. cikk

Motorrendszer vagy motorcsalád önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezések

(1)   Ha az összes vonatkozó követelmény teljesül, a jóváhagyó hatóság megadja a motorrendszerre vagy motorcsaládra mint önálló műszaki egységre az EK-típusjóváhagyást és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszerrel összhangban típus-jóváhagyási számot ad ki.

A 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében foglalt rendelkezéseket is figyelembe véve a típus-jóváhagyási szám 3. részét az e rendelet I. mellékletének 9. függeléke szerint kell meghatározni.

A jóváhagyó hatóság nem adhatja ugyanazt a számot egy másik motortípusnak.

(2)   Az EK-típusjóváhagyásnak az (1) bekezdés szerinti megadásakor a jóváhagyó hatóság az I. melléklet 5. függelékében megadott minta felhasználásával állítja ki az EK-típusbizonyítványt.

7. cikk

A kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt jármű EK-típusjóváhagyása iránti kérelem

(1)   A gyártó nyújtja be a jóváhagyó hatósághoz a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt jármű EK-típusjóváhagyása iránti kérelmet.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kérelmet az I. melléklet 4. függelékének 2. részében mintaként szereplő adatközlő lapoknak megfelelően kell összeállítani. A kérelemhez mellékelni kell a motorrendszer vagy motorcsalád mint önálló műszaki egység 6. cikk követelményeinek megfelelően kiadott EK-típusbizonyítványának másolatát.

(3)   A gyártónak egy dokumentációcsomagot is be kell adnia, mely teljes körűen ismerteti a jármű fedélzetén található és a XIII. mellékletben előírt figyelmeztető és használatkorlátozó rendszert. A dokumentációcsomagot az 5. cikk (3) bekezdésének megfelelően kell elkészíteni.

(4)   A (3) bekezdésben említett információkon túl a gyártó benyújtja a következő információkat:

a)

az e rendelet hatálya alá tartozó járművezérlő egységek manipulálásának és beállításai megváltoztatásának megakadályozására tett intézkedések ismertetése, ideértve a frissítési lehetőséget, amely a gyártó által jóváhagyott programot vagy kalibrációt használja;

b)

a jármű fedélzetén lévő fedélzeti diagnosztikai alkatrészek ismertetése, a X. melléklet 5. szakaszában megadott követelményeknek megfelelően;

c)

a jármű fedélzetén lévő fedélzeti diagnosztikai alkatrészekkel kapcsolatos, a fedélzeti diagnosztikai és a javítási és karbantartási információkhoz való hozzáférés céljait szolgáló információk;

d)

a fedélzeti diagnosztikai és a javítási és karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozat;

e)

Szükség szerint más típusjóváhagyások másolatai a vonatkozó adatokkal, a jóváhagyások kiterjesztésének lehetővé tétele érdekében.

(5)   Egy rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység gyártmányának a típusjóváhagyás utáni megváltozása nem jár automatikusan a típusjóváhagyás érvénytelenítésével, kivéve, ha eredeti jellemzőik vagy műszaki paramétereik oly mértékben megváltoztak, hogy az érinti a motor működését vagy a sszenynyezéscsökkentő rendszert.

8. cikk

A kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt jármű EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezések

(1)   Ha az összes vonatkozó előírás teljesült, a jóváhagyó hatóság megadja a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt jármű EK-típusjóváhagyását és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszerrel összhangban kiad egy típus-jóváhagyási számot.

A 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében foglalt rendelkezéseket is figyelembe véve a típus-jóváhagyási szám 3. részét az e rendelet I. mellékletének 9. függeléke szerint kell meghatározni.

A jóváhagyó hatóság nem adhatja ugyanazt a számot egy másik járműtípusnak.

(2)   Az EK-típusjóváhagyásnak az (1) bekezdés szerinti megadásakor a jóváhagyó hatóság az I. melléklet 6. függelékében megadott minta felhasználásával állítja ki az EK-típusbizonyítványt.

9. cikk

Jármű EK-típusjóváhagyási kérelme a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében

(1)   A gyártó nyújtja be a jóváhagyó hatósághoz a járműnek a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő EK-típusjóváhagyása iránti kérelmét.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kérelmet az I. melléklet 4. függelékében mintaként szereplő adatközlő lapoknak megfelelően kell összeállítani. Erre a célra e függelék 1. és 2. része alkalmazandó.

(3)   A gyártónak dokumentációcsomagot is be kell adnia, amely teljes körűen ismerteti a kibocsátást befolyásoló tervezési elemeket, a motorrendszer kibocsátáscsökkentési stratégiáját, valamint azokat az eszközöket, melyekkel a motorrendszer a kibocsátásra hatást gyakorló kimeneti változókat szabályozza – függetlenül arról, hogy közvetlen vagy közvetett szabályozásról van-e szó –, és teljes körűen ismerteti a XIII. mellékletben előírt figyelmeztető és használatkorlátozó rendszert. A dokumentációcsomagot az 5. cikk (3) bekezdésének megfelelően kell elkészíteni.

(4)   A (3) bekezdésben említett információkon túl a gyártó benyújtja az 5. cikk (4) bekezdésének a)–i) pontjában, valamint a 7. cikk (4) bekezdésének a)–e) pontjában előírt információkat.

(5)   A gyártó benyújtja a típus-jóváhagyási vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálathoz a jóváhagyásra benyújtott típust képviselő motor egy példányát.

(6)   Egy rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység gyártmányának a típusjóváhagyás utáni megváltozása nem jár automatikusan a típusjóváhagyás érvénytelenítésével, kivéve, ha eredeti jellemzőik vagy műszaki paramétereik oly mértékben megváltoztak, hogy az érinti a motor működését vagy a szenynyezéscsökkentő rendszert.

10. cikk

Járművek kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezések

(1)   Ha az összes vonatkozó előírás teljesült, a jóváhagyó hatóság megadja a jármű kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő EK-típusjóváhagyását és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszerrel összhangban kiad egy típus-jóváhagyási számot.

A 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében foglalt rendelkezéseket is figyelembe véve a típus-jóváhagyási szám 3. részét az e rendelet I. mellékletének 9. függeléke szerint kell meghatározni.

A jóváhagyó hatóság nem adhatja ugyanazt a számot egy másik járműtípusnak.

(2)   Az EK-típusjóváhagyásnak az (1) bekezdés szerinti megadásakor a jóváhagyó hatóság az I. melléklet 7. függelékében megadott minta felhasználásával állítja ki az EK-típusbizonyítványt.

11. cikk

A gyártás megfelelősége

(1)   A gyártás megfelelőségének biztosítása érdekében hozott intézkedéseknek meg kell felelniük a 2007/46/EK irányelv 12. cikkében foglalt rendelkezéseknek.

(2)   A gyártás megfelelőségét adott esetben az I. melléklet 5., 6. és 7. függelékében meghatározott típusbizonyítványban szereplő leírás alapján kell ellenőrizni.

(3)   A gyártásmegfelelőséget az I. melléklet 7. szakaszában foglalt vonatkozó egyedi rendelkezések, valamint az említett melléklet 1., 2. és 3. függelékében foglalt vonatkozó statisztikai módszerek alapján kell értékelni.

12. cikk

Használatban lévő járművek megfelelősége

(1)   A 2007/46/EK irányelv 12. cikke szerint intézkedéseket kell hozni az e rendelet vagy a 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) értelmében típusjóváhagyással rendelkező járművek vagy motorrendszerek használat közbeni megfelelőségének biztosítására, az e rendelet értelmében típusjóváhagyással rendelkező járművek vagy motorrendszerek esetében e rendelet II. mellékletének, a 2005/55/EK irányelv értelmében típusjóváhagyással rendelkező járművek vagy motorrendszerek esetében pedig e rendelet XII. mellékletének előírásait betartva.

(2)   A gyártó olyan műszaki intézkedéseket tesz, hogy azok biztosítsák a kipufogócsőből származó károsanyag-kibocsátás hatékony korlátozását, a motor hasznos élettartama alatt, szokásos használati körülmények között. A rendelet rendelkezéseinek való megfelelés ellenőrzése a járműbe beépített motorrendszer hasznos élettartama alatt szokásos használati körülmények között a rendelet II. mellékletében meghatározottak szerint történik.

(3)   A gyártó a típusjóváhagyáskor benyújtott kezdeti terv szerint jelenti az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságnak a használatban lévő járművek vizsgálatának eredményeit. A kezdeti tervtől való bármely eltérést jóváhagyó hatóság számára hitelt érdemlően indokolni kell.

(4)   Ha az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság nem fogadja el a gyártónak a II. melléklet 10. szakasza szerinti jelentését, vagy bizonyított, hogy a használatban lévő jármű/motor megfelelősége nem kielégítő, a hatóság utasíthatja a gyártót, hogy igazolás céljából végezzen vizsgálatot. A jóváhagyó hatóság megvizsgálja a gyártó által benyújtott igazoló vizsgálati jegyzőkönyvet.

(5)   Ha az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság a II. mellékletben foglalt kritériumoknak megfelelően vagy a használatban lévő járművek valamely tagállam által végzett vizsgálata alapján nem fogadja el a használatban lévő járművek vizsgálata vagy az igazoló vizsgálat eredményeit, előírja a gyártó számára a meg nem felelés orvoslására javítási terv benyújtását, a II. melléklet 13. cikkének vagy 9. szakaszának megfelelően.

(6)   Bármelyik tagállam elvégezheti a II. mellékletben foglalt, a használatban lévő járművek megfelelésének ellenőrzésére szolgáló eljáráson alapuló, saját felügyeleti vizsgálatát, és jelentést készíthet arról. A beszerzésre, karbantartásra és a gyártó e tevékenységekben való részvételére vonatkozó információkat fel kell jegyezni. Valamely jóváhagyó hatóság kérésére az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság megadja a típusjóváhagyásra vonatkozó, a II. mellékletben foglalt eljárás szerinti vizsgálat lehetővé tételéhez szükséges információkat.

(7)   Ha egy tagállam megállapította, hogy egy motor- vagy járműtípus nem felel meg az e cikk és a II. melléklet alapján alkalmazandó követelményeknek, a 2007/46/EK irányelv 30. cikke (3) bekezdésének követelményeivel összhangban azt saját jóváhagyó hatóságán keresztül haladéktalanul közölnie kell azzal a jóváhagyó hatósággal, amely az eredeti típusjóváhagyást megadta.

Az értesítés után és a 2007/46/EK irányelv 30. cikkének (6) bekezdése szerint az eredeti típusjóváhagyást kiadó tagállam jóváhagyó hatósága haladéktalanul tájékoztatja a gyártót, hogy a motor- vagy járműtípus nem felel meg e rendelkezések előírásainak.

(8)   A (7) bekezdésben említett értesítést követően, valamint azokban az esetekben, amikor használatban lévő járműveken végzett korábbi megfelelőségi vizsgálatok a megfelelést igazolták, az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság kötelezheti a gyártót, hogy a nem megfelelő járművet bejelentő tagállam szakértőivel való konzultációt követően végezzen további igazoló vizsgálatokat.

Ha ilyen vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre, a gyártó a (7) bekezdésben említett értesítés kézhezvételét követő 60 munkanapon belül a 13. cikk szerint javítási tervet nyújt be az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságnak, vagy pedig használatban lévő ugyanolyan járművön további megfelelőségi vizsgálatokat végez annak ellenőrzésére, hogy a motor- vagy járműtípus nem teljesíti a követelményeket. Abban az esetben, ha a gyártó az illetékes jóváhagyó hatóság számára elfogadható módon demonstrálni tudja, hogy a további vizsgálatok elvégzéséhez hosszabb idő szükséges, a határidőt meg kell hosszabbítani.

(9)   A nem megfelelő motor- vagy járműtípust a (7) bekezdés szerint jelentő tagállam szakértőit meg kell hívni a (8) bekezdésben említett, használatban lévő járművön végzett további megfelelőségi vizsgálatokon való részvételre. Ezen túlmenően a vizsgálatok eredményeit jelenti kell ennek a tagállamnak és a jóváhagyó hatóságoknak.

Ha a használatban lévő járművön végzett további megfelelőségi vizsgálatok vagy igazoló vizsgálatok igazolják a motor- vagy járműtípus nem megfelelését, a jóváhagyó hatóság kötelezi a gyártót a meg nem felelés orvoslására javítási terv benyújtására. A javítási tervnek meg kell felelnie a 13. cikknek és a II. melléklet 9. szakaszának.

Ha a használatban lévő járművön végzett további megfelelőségi vizsgálatok vagy igazoló vizsgálatok a megfelelést bizonyítják, a gyártó benyújtja a jelentést az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságnak. A jelentést az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság nyújtja be a nem megfelelő járműtípust bejelentő tagállamnak és a jóváhagyó hatóságoknak. Eknnek a vizsgálati eredményeket a II. melléklet 10. szakasza szerint kell tartalmaznia.

(10)   Az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság folyamatosan tájékoztatja a gyártóval folyó tárgyalások, az igazoló vizsgálatok és a javítás állásáról és eredményéről azt a tagállamot, amely megállapította, hogy a motor- vagy járműtípus nem felel meg a vonatkozó követelményeknek.

13. cikk

Javítás

(1)   A jóváhagyó hatóság kérésére és a használatban lévő járművek 12. cikk szerinti vizsgálatát követően a gyártó a jóváhagyó hatóság általi értesítés kézhezvételét követő legkésőbb 60 napon belül benyújtja a javítási tervet jóváhagyásra az említett hatósághoz. Abban az esetben, ha a gyártó az illetékes jóváhagyó hatóság számára elfogadható módon demonstrálni tudja, hogy hosszabb időre van szüksége a megfelelés hiányának a javítási terv benyújtásához szükséges kivizsgálásához, a határidő meghosszabbítható.

(2)   A javítást az adott motorcsaládba vagy fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládba tartozó valamennyi használatban lévő motorra alkalmazni kell, és ki kell terjeszteni azokra a motorcsaládokra vagy fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládra, melyet a hiba valószínűleg érint. A gyártónak kell értékelnie a típus-jóváhagyási dokumentumok módosításának szükségességét és az eredményeket jelentenie kell a jóváhagyó hatóságnak.

(3)   A jóváhagyó hatóságnak konzultálnia kell a gyártóval annak érdekében, hogy biztosítsa a javítási tervre és a terv végrehajtására vonatkozó megállapodást. Ha az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy nem lehet megállapodást elérni, akkor meg kell indítani a 2007/46/EK irányelv 30. cikkének (1) és (5) bekezdésében írt eljárást.

(4)   A jóváhagyó hatóság a gyártótól által küldött javítási terv kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül jóváhagyja vagy elutasítja. A jóváhagyó hatóság ugyanilyen határidőn belül értesíti a gyártót és az összes tagállamot a javítási terv jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó határozatáról.

(5)   A jóváhagyott javítási terv végrehajtásáért a gyártó felelős.

(6)   A gyártó nyilvántartást vezet minden visszahívott és javított, illetve módosított motorrendszerről vagy járműről, valamint a javítást végző műhelyről. A jóváhagyó hatóság számára a gyártónak a javítási terv végrehajtása alatt és végrehajtás végétől számított öt éven keresztül kérésre betekintést kell biztosítania a nyilvántartásba.

(7)   A (6) bekezdésben említett bármely javítást vagy módosítást a gyártó által a motor vagy jármű tulajdonosának átadott tanúsítványban kell rögzíteni.

14. cikk

A menetcikluson kívüli kibocsátásokra vonatkozó követelmények

(1)   A gyártó e rendeletnek és az 595/2009/EK rendelet 4. cikkének megfelelően megtesz minden intézkedést annak biztosítására, hogy a jármű hasznos élettartama alatt és szokásos használati körülmények között a kipufogócsőből származó kibocsátásokat hatékonyan korlátozzák.

Ezeknek az intézkedéseknek a következőket kell figyelembe venniük:

a)

az általános követelmények, ideértve a konkrét előírások és a hatástalanító stratégiák tilalmát;

b)

kipufogócsőből származó kibocsátásoknak a jármű várható üzemállapotai szerinti és az esetlegesen előforduló környezetifeltétel-tartományban történő hatékony korlátozására vonatkozó követelmények;

c)

a menetcikluson kívüli kibocsátásoknak a típusjóváhagyáskor történő laboratóriumi vizsgálatára vonatkozó követelmények;

d)

a használatban lévő járművek menetcikluson kívüli kibocsátásának vizsgálatára vonatkozó, e rendeletben előírt minden további követelmény;

e)

a gyártóra a menetcikluson kívüli kibocsátások korlátozása tekintetében vonatkozó követelményeknek való megfelelési nyilatkozat adása tekintetében vonatkozó követelmény.

(2)   A gyártónak teljesítenie kell a VI. mellékletben meghatározott különös követelményeket, a kapcsolódó vizsgálati eljárásokkal együtt.

(3)   A menetcikluson kívüli kibocsátásokra vonatkozó minden további, az (1) bekezdés d) pontjában említett követelmény a II. mellékletben meghatározott, a hordozható kibocsátásmérő rendszerekre vonatkozó eljárások értékelését követően kerül sor. Az értékelésnek 2014. december 31-ig kell befejeződnie.

15. cikk

Kibocsátáscsökkentő berendezések

(1)   A gyártónak biztosítani kell, hogy az 595/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó EK-típusjóváhagyással rendelkező motorrendszerekbe vagy járművekbe beépítendő kibocsátáscsökkentő pótberendezések rendelkezzenek önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyással, a 16. és 17. cikk követelményeinek megfelelően.

E rendelet alkalmazásában az NOx-mentesítő berendezések és a részecskecsapdák kibocsátáscsökkentő berendezésnek minősülnek.

(2)   Az I. melléklet 4. függelékének 3.2.12. pontjában megadott típusú és a vonatkozó típusbizonyítványban szereplő járműbe való beépítésre szánt eredeti kibocsátáscsökkentő pótberendezéseknek nem kell megfelelniük a XI. melléklet összes előírásának, feltéve, hogy eleget tesznek az említett melléklet 2.1., 2.2. és 2.3. pontja előírásainak.

(3)   A gyártónak gondoskodnia kell arról, hogy az eredeti kibocsátáscsökkentő berendezéseken fel legyenek tüntetve az azonosító jelölések.

(4)   A (3) bekezdésben említett azonosító jelölések a következőket tartalmazzák:

a)

a jármű vagy motor gyártójának neve vagy védjegye;

b)

az eredeti kibocsátáscsökkentő berendezés gyártmánya és termékazonosító száma, ahogy az az I. melléklet 4. függelékének 3.2.12.2. pontjában említett információkban szerepel.

(5)   A kibocsátáscsökkentő pótberendezések 595/2009/EK rendelet és e rendelet szerinti típusjóváhagyását csak az e rendelet XI. mellékletben említett egyedi vizsgálati előírások bevezetése után kell elvégezni.

16. cikk

Kibocsátáscsökkentő pótberendezés típusának önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó kérelem

(1)   A gyártó benyújtja a jóváhagyó hatósághoz a kibocsátáscsökkentő pótberendezés egy típusának önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó kérelmét.

(2)   A kérelmet a XI. melléklet 1. függelékében mintaként szereplő adatközlő lapnak megfelelően kell összeállítani.

(3)   A gyártó benyújtja a fedélzeti diagnosztikai és a javítási és karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozatot.

(4)   A gyártó a típus-jóváhagyási vizsgálatokért felelős műszaki szolgálatnak a következőket nyújtja be:

a)

az e rendelet szerint jóváhagyott, új eredeti kibocsátáscsökkentő berendezéssel felszerelt motorrendszer(ek);

b)

a kibocsátáscsökkentő pótberendezés típusának egy mintapéldánya;

c)

a kibocsátáscsökkentő pótberendezés típusának egy további mintapéldánya, ha a kibocsátáscsökkentő pótberendezést fedélzeti diagnosztikai rendszerrel ellátott járműbe tervezik beépíteni.

(5)   A (4) bekezdés a) pontjának céljaira a vizsgálandó motorokat a jóváhagyó hatósággal egyeztetve a kérelmező választja ki.

A vizsgálati feltételeknek meg kell felelniük az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4B. mellékletének 6. szakaszában előírt követelményeknek.

A vizsgált motoroknak meg kell felelniük a következő követelményeknek:

a)

nem lehetnek hibák a kibocsátáscsökkentő rendszerben;

b)

minden hibásan működő vagy túlzott mértékben elhasználódott, kibocsátással kapcsolatos eredeti alkatrészt meg kell javítani vagy ki kell cserélni;

c)

a vizsgált motort a kibocsátásmérés előtt a gyártó specifikációinak megfelelően be kell állítani és be kell szabályozni.

(6)   A (4) bekezdés b) és c) pontja esetében a mintapéldányon egyértelműen és eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni a kérelmező kereskedelmi nevét vagy védjegyét, és a kereskedelmi megnevezést.

(7)   A (4) bekezdés c) pontja céljaira a mintapéldánynak minősített lerontott alkatrésznek kell lennie.

17. cikk

Kibocsátáscsökkentő pótberendezés önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezések

(1)   Ha az összes vonatkozó követelmény teljesül, a jóváhagyó hatóság megadja a kibocsátáscsökkentő pótberendezésre mint önálló műszaki egységre az EK-típusjóváhagyást és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszerrel összhangban típus-jóváhagyási számot ad ki.

A jóváhagyó hatóság nem adhatja ugyanazt a számot a kibocsátáscsökkentő pótberendezés másik típusának.

Ugyanaz a típus-jóváhagyási szám vonatkozhat a kibocsátáscsökkentő pótberendezés adott típusának több különböző járműtípuson vagy motortípuson való használatára is.

(2)   Az (1) bekezdés esetében a jóváhagyó hatóság a XI. melléklet 2. függelékében megadott minta szerint állítja ki az EK-típusbizonyítványt.

(3)   Ha a gyártó demonstrálni tudja a jóváhagyó hatóság felé, hogy a kibocsátáscsökkentő pótberendezés az I. melléklet 4. függelékének 3.2.12.2. pontjában említett típusba tartozik, a típusjóváhagyás megadása nem függ a XI. melléklet 4. szakaszában meghatározott követelmények teljesülésének ellenőrzésétől.

18. cikk

Az 595/2009/EK rendelet módosítása

Az 595/2009/EK rendelet e rendelet XV. mellékletének megfelelően módosul.

19. cikk

A 2007/46/EK irányelv módosítása

A 2007/46/EK irányelv a XVI. mellékletnek megfelelően módosul.

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 188., 2009.7.18., 1. o.

(2)  HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(3)  HL L 229., 2010.8.31., 1. o.

(4)  HL L 275., 2005.10.20., 1. o.


MELLÉKLETEK LISTÁJA

I. MELLÉKLET

Az EK-típusjóváhagyásra vonatkozó közigazgatási rendelkezések

1. függelék

Eljárás a gyártás megfelelőségének vizsgálatára, ha a szórás elfogadható

2. függelék

Eljárás a gyártás megfelelőségének vizsgálatára, ha a szórás nem elfogadható vagy nem ismert

3. függelék

Eljárás a gyártás megfelelőségének vizsgálatára a gyártó kérésére

4. függelék

Az adatközlő lap mintái

5. függelék

Motortípus/alkatrész önálló műszaki egységként történő EK-típusbizonyítványának mintái

6. függelék

Jóváhagyott motorral felszerelt járműtípus EK-típusbizonyítványának mintái

7. függelék

Rendszer tekintetében jóváhagyott motorral felszerelt járműtípus EK-típusbizonyítványának mintái

8. függelék

Példa az EK-típusjóváhagyási jelre

9. függelék

Az EK-típusbizonyítványok számozási rendszere

10. függelék

Magyarázó megjegyzések

II. MELLÉKLET

Használatban lévő motorok vagy járművek megfelelősége

1. függelék

Vizsgálati eljárás járművek hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel történő kibocsátásméréséhez

2. függelék

Hordozható mérőrendszer

3. függelék

Hordozható mérőrendszer kalibrálása

4. függelék

Módszer a motorvezérlő egység nyomatékjele megfelelőségének ellenőrzésére

III. MELLÉKLET

A kipufogógáz-kibocsátás ellenőrzése

1. függelék

Eljárás az ammóniakibocsátás mérésére

2. függelék

Szikragyújtású benzin- vagy etanolmotorok (E85) kibocsátásának meghatározása

IV. MELLÉKLET

A közúti közlekedésre való alkalmasság tekintetében történő típusjóváhagyáshoz szükséges kibocsátási adatok

V. MELLÉKLET

A forgattyúházból származó kibocsátások ellenőrzése

VI. MELLÉKLET

A menetcikluson kívüli és a használat közbeni kibocsátásokra vonatkozó követelmények

VII. MELLÉKLET

Motorrendszerek tartósságának ellenőrzése

VIII. MELLÉKLET

A CO2-kibocsátás és a tüzelőanyag-fogyasztás

1. függelék

Szén-dioxid-kibocsátásra és tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó rendelkezések 2 380 kg feletti, de 2 610 kg-ot meg nem haladó referenciatömegű, az 595/2009/EK rendelet és e rendelet szerint jóváhagyott járműtípusok EK-típusjóváhagyásának kiterjesztéséhez

IX. MELLÉKLET

A referencia-tüzelőanyagok specifikációi

X. MELLÉKLET

Fedélzeti diagnosztika

1. függelék

Az ellenőrzésre vonatkozó további előírások

2. függelék

Teljesítményfigyelés

3. függelék

Demonstrációs előírások a zárt részecskeszűrő (dízel) teljesítményfigyeléséhez

4. függelék

A fedélzeti diagnosztikai rendszer használat közbeni működésének értékelése

5. függelék

A fedélzeti diagnosztikai rendszer használat közbeni működésének értékelése a bevezetési időszakban

6. függelék

Minta a fedélzeti diagnosztika használat közbeni működésére vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatra

XI. MELLÉKLET

Kibocsátáscsökkentő pótberendezések önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyása

1. függelék

Adatközlő lap mintája

2. függelék

Minta az EK-típusbizonyítványra

3. függelék

Öregítési eljárás a tartósság értékelésére

XII. MELLÉKLET

A 2005/55/EK irányelv szerinti típusjóváhagyással rendelkező, használatban lévő motorok és járművek megfelelősége

XIII. MELLÉKLET

Az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését biztosító követelmények

1. függelék

A demonstrációra vonatkozó követelmények

2. függelék

A járművezetőt figyelmeztető és a használatkorlátozó és azt feloldó mechanizmusok ismertetése

3. függelék

A mérsékelt használatkorlátozás nyomatékcsökkentési mechanizmusa

4. függelék

A járműbe történő helyes beépítés demonstrálása az önálló műszaki egységként típusjóváhagyással rendelkező motorok esetében

5. függelék

Hozzáférés az NOx-szabályozásra vonatkozó adatokhoz

6. függelék

A CDmin legkisebb elfogadható reagenskoncentráció demonstrálása

XIV. MELLÉKLET

A motor hasznos teljesítményének mérése

XV. MELLÉKLET

Az 595/2009/EK rendelet módosítása

XVI. MELLÉKLET

A 2007/46/EK irányelv módosítása

I. MELLÉKLET

AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA VONATKOZÓ KÖZIGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK

1.   TÜZELŐANYAG-TARTOMÁNYRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1.1.   A tüzelőanyag tekintetében általános típusjóváhagyásra vonatkozó előírások

A tüzelőanyag tekintetében általános típusjóváhagyás megadása az 1.1.1–1.1.6.1. pontban meghatározott előírások szerint történik.

1.1.1.

Az alapmotornak meg kell felelnie az e rendelet IX. mellékletében meghatározott, a megfelelő referencia-tüzelőanyagokra vonatkozó előírásoknak. Különös követelmények vonatkoznak a földgázmotorokra, az 1.1.3. pontban meghatározottak szerint.

1.1.2.

Ha a gyártó megengedi a járműcsalád 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1), és ólommentes benzin esetében az EN 228 CEN szabványban, dízelolaj esetében pedig az EN 590 CEN szabványban nem szereplő, kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal – úgymint biodízellel (B100) –való üzemeltetését, az 1.1.1. pont előírásain túlmenően:

a)

a 4. függelék 1. részének 3.2.2.2.1. pontjában meg kell adnia azokat a tüzelőanyagokat, melyekkel a motorcsalád üzemeltethető;

b)

demonstrálnia kell az alapmotor arra vonatozó képességét, hogy teljesítse e rendelet megadott tüzelőanyagokra vonatkozó előírásait;

c)

felel a II. mellékletben a használatban lévő járművek megfelelőségére vonatkozó előírásoknak a megadott tüzelőanyagok tekintetében történő teljesítéséért, ideértve a megadott tüzelőanyagok és a 98/70/EK irányelvben és a vonatkozó CEN-szabványokban szereplő, kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyagok bármely keverékét.

1.1.3.

Földgázmotor esetében a gyártónak demonstrálnia kell az alapmotor azon képességét, hogy bármilyen, az Európai Unióban kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyag-összetételhez alkalmazkodni tud.

Földgáz esetében általában kétféle tüzelőanyag-fajta létezik: a nagy fűtőértékű tüzelőanyag (H tartományú gáz) és a kis fűtőértékű tüzelőanyag (L tartományú gáz), de mindkét tartományon belül nagyok az eltérések; a gázok jelentős mértékben különböznek egymástól Wobbe-indexszel kifejezett energiatartalmukban és λ-eltolódási tényezőjükben (Sλ). A 0,89 és 1,08 közötti λ-eltolódási tényezőjű földgázokat (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) a H tartományba, míg az 1,08 és 1,19 közötti λ-eltolódási tényezőjű földgázokat (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) az L tartományba tartozónak tekintik. A referencia-tüzelőanyagok összetétele az Sλ lehetséges szélső értékeit tükrözi.

Az alapmotornak a IX. mellékletben meghatározott GR (1. tüzelőanyag) és G25 (2. tüzelőanyag) referencia-tüzelőanyagokkal ki meg kell felelnie ezen előírás követelményeinek anélkül, hogy a két vizsgálat között a tüzelőanyag változása miatt bármilyen utánállítást végeznének. A tüzelőanyag-váltás után egy WHTC-cikluson át egy vizsgálat nélküli alkalmazkodási menetet lehet lefolytatni, vizsgálat nélkül. Az alkalmazkodási menet után a motort az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4B. mellékletének 7.6.1. szakaszának megfelelően kell lehűteni.

1.1.3.1.

A gyártó kérésére a motor egy harmadik tüzelőanyaggal (3. tüzelőanyag) is bevizsgálható, ha a λ-eltolódási tényező (Sλ) 0,89 (vagyis GR alsó értéke) és 1,19 (vagyis G25 felső értéke) között van, például ha a 3. tüzelőanyag kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyag. Ennek a vizsgálatnak az eredményei alapul szolgálhatnak a gyártás megfelelőségének értékeléséhez.

1.1.4.

Olyan földgázüzemű motor esetében, amely önműködően alkalmazkodik egyfelől a H-gázok választékához, másfelől az L-gázok választékához, és amelynél egy kapcsolóval kell átváltani a H tartomány és az L tartomány között, az alapmotort az egyes tartományokra a IX. mellékletben meghatározott megfelelő referencia-tüzelőanyaggal vizsgálni kell a kapcsoló mindkét állásában. A tüzelőanyag a H gáztartományban GR (1. tüzelőanyag) és G23 (3. tüzelőanyag), az L gáztartományban pedig G25 (2. tüzelőanyag) és G23 (3. tüzelőanyag). Az alapmotornak meg kell felelnie ezen előírás követelményeinek a kapcsoló mindkét állásában anélkül, hogy a kétféle kapcsolóállásban végzett két vizsgálat között bármilyen utánállítást végeznének a tüzelőanyag változtatása miatt. A tüzelőanyag-váltás után egy WHTC-cikluson át egy vizsgálat nélküli alkalmazkodási menetet lehet lefolytatni, vizsgálat nélkül. Az alkalmazkodási menet után a motort az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4B. mellékletének 7.6.1. szakaszának megfelelően kell lehűteni.

1.1.4.1.

A gyártó kérésére a motort a G23 helyett egy harmadik tüzelőanyaggal (3. tüzelőanyag) is vizsgálni lehet, ha a λ-eltolódási tényező (Sλ) 0,89 (vagyis GR alsó értéke) és 1,19 (vagyis G25 felső értéke) között van, például ha a 3. tüzelőanyag kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyag. Ennek a vizsgálatnak az eredményei alapul szolgálhatnak a gyártás megfelelőségének értékeléséhez.

1.1.5.

Földgázmotorok esetében a károsanyag-kibocsátási eredmények „r” viszonyszámát minden egyes káros anyagra az alábbiak szerint kell meghatározni:

Formula

vagy

Formula

és

Formula

1.1.6.

PB-gáz esetében a gyártónak az alapmotor tekintetében demonstrálnia kell, hogy az a kereskedelmi forgalomban kapható bármely tüzelőanyag-összetételhez képes alkalmazkodni.

PB-gáz esetében a C3/C4 összetétel többféle lehet. A referencia-tüzelőanyagok tükrözik ezeket a változatokat. Az alapmotornak ki kell elégítenie a károsanyag-kibocsátási követelményeket a IX. mellékletben meghatározott „A” és „B” referencia-tüzelőanyaggal anélkül, hogy a két vizsgálat között a tüzelőanyag változása miatt bármilyen utánállítást végeznének. A tüzelőanyag-váltás után egy WHTC-cikluson át egy vizsgálat nélküli alkalmazkodási menetet lehet lefolytatni, vizsgálat nélkül. Az alkalmazkodási menet után a motort az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4B. mellékletének 7.6.1. szakaszának megfelelően kell lehűteni.

1.1.6.1.

A károsanyag-kibocsátási eredmények „r” viszonyszámát az egyes káros anyagokra az alábbiak szerint kell meghatározni:

Formula

1.2.   Tüzelőanyag tekintetében korlátozott típusjóváhagyásra vonatkozó előírások szikragyújtású földgáz- vagy PB-gáz-motorok esetében

A tüzelőanyag tekintetében korlátozott típusjóváhagyás megadása az 1.2.1–1.2.2.3. pontban meghatározott előírások szerint történik.

1.2.1.

Kipufogógáz-kibocsátási típusjóváhagyás a gázok H vagy L tüzelőanyag-tartományával történő üzemelésre kialakított földgázmotorra.

Az alapmotort a megfelelő tartományra a IX. mellékletben meghatározott megfelelő referencia-tüzelőanyaggal kell vizsgálni. A tüzelőanyag a H gáztartományban GR (1. tüzelőanyag) és G23 (3. tüzelőanyag), az L gáztartományban pedig G25 (2. tüzelőanyag) és G23 (3. tüzelőanyag). Az alapmotornak meg kell felelnie ezen előírás követelményeinek anélkül, hogy a két vizsgálat között bármilyen utánállítást végeznének a tüzelőanyag változtatása miatt. A tüzelőanyag-váltás után egy WHTC-cikluson át egy vizsgálat nélküli alkalmazkodási menetet lehet lefolytatni, vizsgálat nélkül. Az alkalmazkodási menet után a motort az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4B. mellékletének 7.6.1. szakaszának megfelelően kell lehűteni.

1.2.1.1.

A gyártó kérésére a motort a G23 helyett egy harmadik tüzelőanyaggal (3. tüzelőanyag) is vizsgálni lehet, ha a λ-eltolódási tényező (Sλ) 0,89 (vagyis GR alsó értéke) és 1,19 (vagyis G25 felső értéke) között van, például ha a 3. tüzelőanyag kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyag. Ennek a vizsgálatnak az eredményei alapul szolgálhatnak a gyártás megfelelőségének értékeléséhez.

1.2.1.2.

A károsanyag-kibocsátási eredmények „r” viszonyszámát az egyes káros anyagokra az alábbiak szerint kell meghatározni:

Formula

vagy

Formula

és

Formula

1.2.1.3.

A vevőnek való átadáskor a motoron lennie kell egy címkének (lásd a 3.3. szakaszt), amelyen feltüntetésre került, hogy a motort a gázok mely tartományára hagyták jóvá.

1.2.2.

Kipufogógáz-kibocsátási típusjóváhagyás egy meghatározott összetételű gázzal történő üzemelésre kialakított földgáz- vagy PB-gáz-motorra.

Az alapmotornak ki kell elégítenie a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó követelményeket a IX. mellékletben meghatározott referencia-tüzelőanyaggal, vagyis földgázmotor esetében a GR és G25, PB-gáz-motor esetében az „A” és „B” referencia-tüzelőanyaggal. Az üzemanyagrendszer finombeállítása a mérések között megengedett. Ez a finombeállítás a tüzelőanyag-adatbázis átkalibrálása lehet úgy, hogy sem az alapvető szabályozási stratégia, sem az adatbázis alapszerkezete nem változhat. Szükség esetén a tüzelőanyag-áramra közvetlenül kiható elemek (például befecskendezők) kicserélése megengedett.

1.2.2.1.

A gyártó kérésére a motor bevizsgálható a GR és G23, vagy a G25 és G23 referencia-tüzelőanyaggal, amely esetben a típusjóváhagyás ennek megfelelően csak a gázok H, illetve L tartományára érvényes.

1.2.2.2.

A vevőnek történő átadáskor a motoron lennie kell egy címkének (lásd a 3.3. szakaszt), amelyen feltüntetésre került, hogy a motort a gázok milyen tartományára kalibrálták.

2.   MOTORCSALÁD EGY TAGJÁNAK KIPUFOGÓGÁZ-KIBOCSÁTÁSI TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA

2.1.

A 2.2. pontban említett eset kivételével az alapmotorra vonatkozó típusjóváhagyást minden további vizsgálat nélkül ki kell terjeszteni a motorcsalád minden tagjára, (az 1.2.2. pontban leírt motorok esetében) abba a tartományba tartozó minden tüzelőanyag-összetételre, amely tartományra az alapmotort jóváhagyták, vagy (az 1.1. vagy 1.2. pontban leírt motorok esetében) ugyanarra a tüzelőanyag-tartományra, amelyre az alapmotort jóváhagyták.

2.2.

Ha a műszaki szolgálat úgy ítéli meg, hogy a kiválasztott alapmotor tekintetében a benyújtott kérelem nem reprezentatív teljes mértékben a 4. függelék 1. részében meghatározott motorcsaládra, a műszaki szolgálat egy alternatív és szükség esetén egy további referenciamotort választhat ki és vizsgálhat meg.

3.   A MOTOROK JELÖLÉSEI

3.1.   Önálló műszaki egységként jóváhagyott motortípus vagy a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében típusjóváhagyást kapott járműtípus esetében a motoron az alábbiakat kell feltüntetni.

a)

a motor gyártójának védjegye vagy kereskedelmi neve;

b)

a motor gyártó általi kereskedelmi leírása;

c)

földgázmotor esetében az EK-típusjóváhagyási jel után az alábbi jelölések valamelyikét kell elhelyezni:

i.

H a H tartományú gázokra jóváhagyott és kalibrált motor esetében;

ii.

L az L tartományú gázokra jóváhagyott és kalibrált motor esetében;

iii.

HL a mind a H, mind az L tartományú gázokra jóváhagyott és kalibrált motor esetében;

iv.

Ht olyan motor esetében, amelyet egy bizonyos összetételű, H gáztartományba tartozó gázra hagytak jóvá és kalibráltak, és amely a motor tüzelőanyagadagoló-rendszerének finomhangolásával egy másik H gáztartományba tartozó adott gázra átalakítható;

v.

Lt olyan motor esetében, amelyet egy bizonyos összetételű, L gáztartományba tartozó gázra hagytak jóvá és kalibráltak, és amely a motor tüzelőanyagadagoló-rendszerének finomhangolásával egy másik L gáztartományba tartozó adott gázra átalakítható;

vi.

HLt olyan motor esetében, amelyet egy bizonyos összetételű, H vagy L gáztartományba tartozó gázra hagytak jóvá és kalibráltak, és amely a motor tüzelőanyagadagoló-rendszerének finomhangolásával egy másik H vagy L gáztartományba tartozó adott gázra átalakítható.

3.2.   Minden olyan motort, amely megfelel az e rendelet szerint önálló műszaki egységként jóváhagyott típusnak, EK-típusjóváhagyási jellel kell ellátni. E jel az alábbiakból áll:

3.2.1.

Egy négyszög és benne egy kis „e” betű, amelyet az önálló műszaki egységre vonatkozó EK-típusjóváhagyást kiadó tagállam megkülönböztető száma követ:

1

Németország

2

Franciaország

3

Olaszország

4

Hollandia

5

Svédország

6

Belgium

7

Magyarország

8

Cseh Köztársaság

9

Spanyolország

11

Egyesült Királyság

12

Ausztria

13

Luxemburg

17

Finnország

18

Dánia

19

Románia

20

Lengyelország

21

Portugália

23

Görögország

24

Írország

26

Szlovénia

27

Szlovákia

29

Észtország

32

Lettország

34

Bulgária

36

Litvánia

49

Ciprus

50

Málta

3.2.2.

Az EK-típusjóváhagyási jelnek a téglalap közelében a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében említett típus-jóváhagyási szám 4. részében található „alap-jóváhagyási számot” is tartalmaznia kell, amelyet az EK-típusjóváhagyás megadása időpontjához képest az 595/2009/EK irányelv vagy e rendelet legutóbbi műszaki módosításának sorszámát jelölő két szám előz meg. E rendelet esetében ez a szám a 00.

3.2.3.

Az EK-típusjóváhagyási jelet eltávolíthatatlan és jól olvasható módon kell a motorra felerősíteni. A jelnek a motor járműbe történő beépítése után is láthatónak kell lennie és azt a motor olyan részéhez kell rögzíteni, amely a motor rendes működéséhez szükséges, és szokásos esetben a motor élettartama során nem kell kicserélni.

3.2.4.

A 8. függelékben található példa az EK-típusjóváhagyási jelre.

3.3.   Földgáz- és PB-gáz-motorok címkéi

Földgáz- vagy PB-gáz-üzemű, a tüzelőanyag-tartomány tekintetében korlátozott típusjóváhagyással rendelkező motoroknál a 3.3.1. pontban megadott információkat tartalmazó alábbi címkék alkalmazhatók:

3.3.1.   A címkén az alábbi információkat kell feltüntetni:

Az 1.2.1.3. pont esetében a címkén fel kell tüntetni: „CSAK A H TARTOMÁNYBA TARTOZÓ FÖLDGÁZZAL ÜZEMELTETHETŐ”. L tartományba tartozó földgáz esetén a „H” helyett értelemszerűen „L” betűt kell használni.

Az 1.2.2.2. bekezdés szerinti esetben a címkén fel kell tüntetni: „CSAK … ELŐÍRÁSNAK MEGFELELŐ FÖLDGÁZZAL ÜZEMELTETHETŐ” vagy pedig „CSAK … ELŐÍRÁSNAK MEGFELELŐ PB-GÁZZAL ÜZEMELTETHETŐ”. A motor gyártója által előírt egyes összetevőkkel és határértékekkel együtt a IX. melléklet megfelelő táblázatában szereplő minden információt meg kell adni.

A betűknek és számoknak legalább 4 mm magasnak kell lenniük.

Ha a fenti címke helyhiány miatt nem helyezhető el, egyszerűsített kódot lehet alkalmazni. Ebben az esetben az összes fenti információt tartalmazó magyarázó jegyzéknek könnyen hozzáférhetőnek kell lennie minden olyan személy számára, aki a tüzelőanyag-tartályt megtölti, vagy karbantartást vagy javítást végez a motoron és tartozékain, továbbá az érintett hatóságok számára. A magyarázatok helyét és tartalmát a gyártónak és a jóváhagyó hatóságnak közös megegyezéssel kell meghatároznia.

3.3.2.   Tulajdonságok

A címkéknek meg kell őrizniük épségüket a motor hasznos élettartama végéig. A címkéknek jól olvashatóknak, az azokban szereplő betűknek és számoknak eltávolíthatatlanoknak kell lenniük. Ezenfelül a címkéket úgy kell felerősíteni, hogy rögzítésük a motor hasznos élettartama alatt megmaradjon, és megsemmisítésük vagy olvashatatlanná tételük nélkül ne lehessen azokat eltávolítani.

3.3.3.   Elhelyezés

A címkéket a motor olyan részéhez kell rögzíteni, amely a motor rendes működéséhez szükséges, és szokásos esetben a motor élettartama során nem kell kicserélni. Ezenfelül a címkéket úgy kell elhelyezni, hogy azok jól láthatóak legyenek, miután a motort – a működéséhez szükséges összes segédberendezéssel együtt – összeszerelték.

3.4.   A kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében jóváhagyott motorral felszerelt jármű EK-típusjóváhagyásának vagy jármű kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő EK-típusjóváhagyásának kérelmezése esetében a 3.3. szakaszban megadott címkét a tüzelőanyag-töltőcsonk közelében is el kell helyezni.

4.   A JÁRMŰBE TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉS

4.1.   A motor járműbe történő beépítésének úgy kell történnie, hogy biztosított legyen a típus-jóváhagyási előírások teljesülése. A motor típusjóváhagyása tekintetében a következő jellemzőket kell figyelembe venni:

4.1.1.

a szívási nyomásesés nem lehet nagyobb a motor típusjóváhagyására a 4. függelék 1. részében megadottnál;

4.1.2.

a kipufogási ellennyomás nem lehet nagyobb a motor típusjóváhagyására a 4. függelék 1. részében megadottnál;

4.1.3.

a motor üzemeltetéséhez szükséges segédberendezések teljesítményfelvétele nem lehet nagyobb a motor típusjóváhagyásához a 4. függelék 1. részében megadottnál;

4.1.4.

a kipufogógáz-utókezelő rendszer jellemzőinek meg kell felelniük a motor típusjóváhagyására a 4. függelék 1. részében megadott jellemzőknek.

4.2.   Típusjóváhagyással rendelkező motor járműbe történő beépítése

Az önálló műszaki egységként jóváhagyott motor járműbe történő beépítésének ezen túlmenően a következő előírásoknak is meg kell felelnie:

a)

a fedélzeti diagnosztikai rendszer megfelelősége tekintetében a beépítésnek az ENSZ-EGB 49. sz. előírás 9B. mellékletének 1. függeléke szerint meg kell felelnie a gyártó 4. függelék 1. részében meghatározott beépítési előírásainak;

b)

Az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások XIII. melléklet 4. függeléke szerinti helyes működését biztosító rendszer megfelelősége tekintetében a beépítésnek meg kell felelnie a gyártó 4. függelék 1. részében meghatározott beépítési előírásainak.

4.3.   Tüzelőanyag-tartály töltőcsonkja benzin- vagy etanolmotor esetében

4.3.1.

A benzin- vagy etanoltartály töltőcsonkját úgy kell kialakítani, hogy a tartályt ne lehessen 23,6 mm vagy nagyobb külső átmérőjű benzinkúti töltőpisztollyal feltölteni.

4.3.2.

A 4.3.1. pont nem vonatkozik olyan járművekre, amelyek mind a két következő feltételt teljesítik:

a)

a járművet úgy tervezték és gyártották, hogy a gáznemű károsanyag-kibocsátás csökkentésére szolgáló eszközöket nem érinti hátrányosan az ólmozott benzin;

b)

a járművet feltűnően, olvashatóan és letörölhetetlenül megjelölték az ólmozatlan benzinnek az ISO 2575:2004 szabványban előírt jelzésével, a tüzelőanyag-tartályba tüzelőanyagot töltő személy számára közvetlenül látható helyen. Kiegészítő jelölés használata megengedett.

4.3.3.

Gondoskodni kell annak megakadályozásáról, hogy a tanksapka hiánya esetén túl nagy párolgási kibocsátás vagy tüzelőanyag-kiömlés következhessen be. Ez az alábbi megoldások egyikével érhető el:

a)

automatikusan nyíló és záródó, nem levehető tanksapka;

b)

olyan tervezési jellemzők, amelyekkel a tanksapka hiánya esetén a túl nagy párolgási kibocsátás elkerülhető;

c)

M1 vagy N1 kategóriájú járművek esetében ugyanilyen hatással járó bármely megoldás. Ilyen megoldások lehetnek például (a teljesség igénye nélkül) a rögzített vagy láncra fűzött tanksapka, vagy a tanksapkához ugyanannak a kulcsnak a használata, amely a jármű indítására is szolgál. Ebben az esetben gondoskodni kell arról, hogy a kulcsot csak akkor lehessen kivenni a tanksapkából, ha az zárt állásban van.

5.   A HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁRMŰVEK VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ÉS VIZSGÁLATOK

5.1.   Bevezetés

Ebben a szakaszban a használatban lévő járművek vizsgálatának céljaira a motorvezérlő egység adatainak típusjóváhagyáskor történő specifikációjára és vizsgálatára vonatkozó előírások szerepelnek.

5.2.   Általános követelmények

5.2.1.

A használatban lévő járművek vizsgálatának céljaira a fedélzeti diagnosztikának valós időben és legalább 1 Hz gyakorisággal kötelező adatforgalmi információként meg kell adnia a számított terhelést (a motor nyomatéka az aktuális motorfordulatszámon leadott legnagyobb nyomaték százalékában), a motor fordulatszámát, a hűtőközeg hőmérsékletét, a pillanatnyi tüzelőanyag-fogyasztást, és a legnagyobb vonatkoztatási motornyomatékot a fordulatszám függvényeként.

5.2.2.

A motorvezérlő egység a belső nyomaték és a súrlódási nyomaték kiszámítására szolgáló a beépített algoritmus használatával becsléssel adhatja meg a nyomaték-teljesítményt.

5.2.3

A fenti adatforgalmi információkból kapott, a motor NM-ben kifejezett nyomatéka lehetővé teszi a motor teljesítményének a XIV. melléklet szerinti meghatározásakor mért értékekkel való közvetlen összehasonlítást. A fenti adatforgalmi információkban szerepelniük kell különösen a segédberendezéseket illető minden esetleges korrekciónak.

5.2.4.

Az 5.2.1. pontban előírt információk elérhetőségét a X. mellékletben meghatározott előírásoknak, illetve az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 9B. mellékletének 6. mellékletében említett szabványoknak megfelelően kell biztosítani.

5.2.5.

Az 5.2.1. pontban kért információkból minden egyes üzemállapotra kiszámított, Nm-ben kifejezett átlagos terhelés nem térhet el az adott üzemeltetési feltételre mért átlagos terheléstől az alábbiaknál nagyobb mértékben:

a)

7 százalék, a motor teljesítményének a XIV. melléklet szerinti meghatározása esetén;

b)

10 százalék, a világszinten harmonizált állandósult állapotú menetciklusra (WHSC) vonatkozó vizsgálat III. melléklet szerinti elvégzése esetén.

Az ENSZ-EGB 85. sz. előírása (2) a gyártási eljárás eltéréseinek kezelése érdekében megengedi a motor tényleges legnagyobb terhelésének a legnagyobb referenciaterheléstől 5 százalékkal való eltérését. A fenti értékek ezt a tűrést veszik figyelembe.

5.2.6.

Az 5.2.1. pontban előírt információkhoz való külső hozzáférés nem befolyásolhatja a jármű kibocsátását vagy teljesítményét.

5.3.   A motorvezérlő egység használatban lévő járművek vizsgálatához szükséges információinak elérhetőségének és megfelelőségének ellenőrzése

5.3.1.

Az 5.2.1. pontban előírt adatforgalmi információk 5.2.2. pontban meghatározott követelmények szerinti elérhetőségét a X. mellékletben ismertetett fedélzeti diagnosztikai kiolvasó használatával kell demonstrálni.

5.3.2.

Abban az esetben, ha ezeket az információkat az előírt módon, megfelelően működő kiolvasóval nem lehet kinyerni, a motort nem megfelelőnek kell tekinteni.

5.3.3.

A motorvezérlő egység nyomatékjelének az 5.2.2. és 5.2.3. pont követelményeinek való megfelelését akkor kell demonstrálni, amikor a motor teljesítményét a XIV. melléklet szerint határozzák meg, illetve a WHSC-vizsgálatot a III. melléklet szerint végzik el.

5.3.4.

Abban az esetben, ha a motor vizsgálata nem felel meg a XIV. mellékletben a segédberendezésekre meghatározott követelményeknek, a mért nyomatékot az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4B. mellékletében meghatározott korrekciós módszerrel kell korrigálni.

5.3.5.

A motorvezérlő egység nyomatékjelének megfelelősége demonstráltnak minősül, ha a nyomatékjel az 5.2.5. pontban meghatározott tűrésen belül marad.

6.   MOTORCSALÁD

6.1.   A motorcsaládot meghatározó paraméterek

A gyártó által kialakított motorcsaládnak meg kell felelnie az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4B. melléklete 5.2. szakaszának.

6.2.   Az alapmotor kiválasztása

A család alapmotorját az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4B. mellékletének 5.2.4. pontjában előírt követelményeknek megfelelően kell kiválasztani.

6.3.   A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládot meghatározó paraméterek

A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládot olyan alapvető tervezési paraméterekkel lehet meghatározni, amelyek a motorcsaládba tartozó motorrendszerek tekintetében az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 9B. mellékletének 6.1. pontja szerint közösek.

7.   A GYÁRTÁS MEGFELELŐSÉGE

7.1.   Általános követelmények

A gyártás megfelelőségének biztosítására hozott intézkedéseknek meg kell felelniük a 2007/46/EK irányelv 12. cikkének. A gyártás megfelelőségét az e melléklet 4. függelékében meghatározott típusbizonyítványban szereplő leírás alapján kell ellenőrizni. Az 1., 2. vagy 3. függelék alkalmazásában a gyártásmegfelelőség ellenőrzésének tárgyát képező motorok mért gáznemű és szilárd károsanyag-kibocsátását ki kell igazítani az adott motorra az e rendelet szerint megadott EK-típusbizonyítvány kiegészítésében rögzített megfelelő romlási tényezők alkalmazásával.

Ha a jóváhagyási hatóságok nincsenek megelégedve a gyártó ellenőrzési eljárásával, a 2007/46/EGK irányelv X. mellékletének rendelkezéseit kell alkalmazni.

A vizsgálatok elvégzéséhez minden motort a sorozatgyártásból kell véletlenszerűen kiválasztani.

7.2.   Károsanyag-kibocsátás

7.2.1.

Amennyiben mérni kell a károsanyag-kibocsátást, és egy motor típusjóváhagyásának egy vagy több kiterjesztése van, a vizsgálatokat a szóban forgó kiterjesztésre vonatkozó információs csomagban leírt motorokon kell elvégezni.

7.2.2.

Károsanyag-méréssel vizsgált motor megfelelősége:

a motor hatóságoknak történő átadását követően a gyártó többé semmiféle beállítást sem végezhet a kiválasztott motorokon.

7.2.2.1.

A vizsgált motorok sorozatgyártásából három motort kell kiválasztani. A motorokon el kell végezni a WHTC-vizsgálatot és adott esetben a WHSC-vizsgálatot a gyártás megfelelőségének ellenőrzéséhez. A határértékek az 595/2009/EK rendelet I. mellékletében meghatározott értékek.

7.2.2.2.

Amennyiben a jóváhagyó hatóság egyetért a gyártó által a 2007/46/EK irányelv X. melléklete szerint megadott gyártástechnológiai szórás értékével, a vizsgálatokat e melléklet 1. függeléke szerint kell elvégezni.

Amennyiben a jóváhagyó hatóság nem ért egyet a gyártó által a 2007/46/EK irányelv X. melléklete szerint megadott gyártástechnológiai szórás értékével, a vizsgálatokat e melléklet 2. függeléke szerint kell elvégezni.

A gyártó kérésére a vizsgálatokat e melléklet 3. függeléke szerint is el lehet végezni.

7.2.2.3.

A 7.2.2.2. pontban meghatározottak szerint mintaként kiválasztott motor vizsgálata alapján a vizsgálat motorok sorozatgyártását megfelelőnek kell tekinteni, ha a vonatkozó függelék vizsgálati kritériumai alapján az összes káros anyaggal kapcsolatban elfogadó döntés született, és nem megfelelőnek kell tekinteni, ha egy káros anyaggal kapcsolatban elutasító döntés született.

Ha egy káros anyagra nézve megfelelő döntés született, ezt a döntést más káros anyagokkal kapcsolatos döntés érdekében végzett további vizsgálatok eredményei következtében nem változtathatják meg.

Ha nem született elfogadási döntés minden káros anyagra és nem született elutasító döntés egy káros anyagra sem, a vizsgálatot egy másik motoron kell elvégezni (lásd az 1. ábrát).

Ha nem született döntés, a gyártó bármikor leállíthatja a vizsgálatot. Ebben az esetben elutasítási döntést kell rögzíteni.

1. ábra

A gyártásmegfelelőség vizsgálatának folyamatábrája

Image

7.2.3.

A vizsgálatokat újonnan gyártott motorokon kell végezni.

7.2.3.1.

A gyártó kérésére a vizsgálatokat olyan motorokon is el lehet végezni, amelyeket – legfeljebb 125 órán keresztül – bejárattak. Ebben az esetben a bejáratást a gyártó végzi el, akinek vállalnia kell, hogy semmiféle beállítást nem végez ezeken a motorokon.

7.2.3.2.

Ha a gyártó kéri, hogy a 7.2.3.1. pont szerint történjen a bejáratás, akkor az a következőkön végezhető el:

a)

minden vizsgálandó motoron;

b)

az első vizsgált motoron úgy, hogy az alábbiak szerint meghatároz egy változási együtthatót is:

i.

a károsanyag-kibocsátást egyaránt meg kell mérni az újonnan gyártott motoron és a 7.2.3.1. pontban meghatározott legfeljebb 125 órás bejáratás előtt az első vizsgált motoron;

ii.

minden káros anyagra kiszámítják a károsanyag-kibocsátás két vizsgálat közötti változási együtthatóját:

 

Kibocsátás a második vizsgálatban/Kibocsátás az első vizsgálatban

 

A változási együttható egy alatti értéket vehet fel.

A további motorokat nem kell bejáratni, hanem az újonnan gyártott motorok károsanyag-kibocsátását be kell szorozni a változási együtthatóval.

Ebben az esetben tehát a következő értékeket kell használni:

a)

az első motor tekintetében a második vizsgálatból származó értékek;

b)

a többi motor tekintetében az újonnan gyártott motorok károsanyag-kibocsátásának értékei szorozva a változási együtthatóval.

7.2.3.3.

A dízel-, dízel-etanol-, benzin, biodízel- és PB-gáz-motoroknál mindezeket a vizsgálatokat a kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyagokkal lehet elvégezni. A gyártó kérésére azonban a IX. mellékletben leírt referencia-tüzelőanyagok is használhatók. Az e melléklet 1. pontjában leírt vizsgálatokat minden gázmotornál legalább két referencia-tüzelőanyaggal kell elvégezni.

7.2.3.4.

Földgázmotoroknál valamennyi vizsgálat kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal végezhető a következő módon:

a)

H jelű motoroknál a H tartományba tartozó kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00);

b)

L jelű motoroknál L tartományba tartozó kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19);

c)

HL jelű motoroknál a λ-eltolódási tényező szélső értékei közé eső, kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).

A gyártó kérésére azonban a IX. mellékletben leírt referencia-tüzelőanyagok is használhatók. Ez az e melléklet 1. szakaszában leírt vizsgálatokat vonja maga után.

7.2.3.5.

Ha kereskedelmi forgalomban levő tüzelőanyag használatakor a gázmotorok meg nem felelése következtében vita alakulna ki, a vizsgálatokat azzal a referencia-tüzelőanyaggal kell elvégezni, amellyel az alapmotort vizsgálták, vagy egy, az 1.1.4.1. és 1.2.1.1. pontban említett esetleges további 3. tüzelőanyaggal, amellyel az alapmotort vizsgálhatták volna. Ekkor az eredményt számítással kell módosítani, az 1.1.5., 1.1.6.1. és 1.2.1.2. pontban leírt megfelelő „r”, „ra” vagy „rb” tényező alkalmazásával. Ha az r, ra vagy rb kisebb egynél, nem kell korrekciót végezni. A mért és a számított eredményeknek azt kell demonstrálniuk, hogy a motor minden vonatkozó tüzelőanyaggal (1., 2., adott esetben pedig 3. tüzelőanyag földgázmotorok esetén, valamint A és B tüzelőanyag PB-gáz-motorok esetén) megfelel a határértékeknek.

7.2.3.6.

Egy meghatározott összetételű tüzelőanyaggal való működésre tervezett gázmotor gyártásmegfelelőségi vizsgálatát azzal a tüzelőanyaggal kell elvégezni, amelyre a motort beállították.

7.3.   Fedélzeti diagnosztika (OBD)

7.3.1.

Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy a gyártás minősége nem tűnik kielégítőnek, kérheti a fedélzeti diagnosztikai rendszere gyártása megfelelőségének igazolását. Az igazolást a következők szerint kell elvégezni:

A sorozatgyártásból véletlenszerűen kiválasztott motoron el kell végezni az ENSZ-EGB 49. sz. előírásának 9B. mellékletében ismertetett vizsgálatokat. A vizsgálatot olyan motoron is el lehet elvégezni, amelyet már – legfeljebb 125 üzemórán keresztül – bejárattak.

7.3.2.

A gyártást megfelelőnek kell tekinteni, ha ez a motor az ENSZ-EGB 49. sz. előírás 9B. mellékletében előírt vizsgálatokon megfelelőnek bizonyul.

7.3.3.

Ha a sorozatgyártásból kiválasztott motor nem teljesíti a 7.3.1. pont előírásait, a sorozatgyártásból egy további, négy motorból álló véletlenszerű mintát kell venni és ezeken kell elvégezni az ENSZ-EGB 49. sz. előírás 9B. mellékletében ismertetett vizsgálatokat. A vizsgálatot olyan motorokon is el lehet végezni, amelyeket már – legfeljebb 125 üzemórán keresztül – bejárattak.

7.3.4.

A gyártást megfelelőnek kell tekinteni, ha a további négy motorból álló mintából legalább három motor az ENSZ-EGB 49. sz. előírás 9B. mellékletében ismertetett vizsgálatokon megfelelőnek bizonyul.

7.4.   A motorvezérlő egység használatban lévő járművek vizsgálatához szükséges információi

7.4.1.

Az 5.2.1. pontban kért adatforgalmi információk 5.2.2. pont követelményeinek megfelelő elérhetőségét a X. mellékletben ismertetett fedélzeti diagnosztikai kiolvasó használatával kell demonstrálni.

7.4.2.

Abban az esetben, ha ezeket az információkat az előírt módon, a X. melléklet szerint megfelelően működő kiolvasóval nem lehet kinyerni, a motort nem megfelelőnek kell tekinteni.

7.4.3.

A motorvezérlő egység nyomatékjelének az 5.2.2. és 5.2.3. pont követelményeinek való megfelelését a III. melléklet szerinti WHSC-vizsgálat elvégzésével kell demonstrálni.

7.4.4.

Abban az esetben, ha a vizsgálati berendezés nem felel meg a XIV. mellékletben a segédberendezésekre meghatározott követelményeknek, a mért nyomatékot az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4B. mellékletében meghatározott korrekciós módszerrel kell korrigálni.

7.4.5.

A motorvezérlő egység nyomatékjelének megfelelősége elegendőnek minősül, ha a számított nyomaték az 5.2.5. pontban meghatározott tűrésen belül marad.

7.4.6.

A motorvezérlő egység használatban lévő járművek vizsgálatához szükséges információinak elérhetőségének és megfelelőségének ellenőrzését a gyártónak rendszeresen el kell végeznie minden gyártott motorcsalád minden egyes gyártott motortípusán.

7.4.7.

A gyártó által végzett felmérés eredményét kérésre a jóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

7.4.8.

A jóváhagyó hatóság kérésére a gyártónak a motorvezérlő egység információnak elérhetőségét vagy megfelelőségét a sorozatgyártásban a 7.4.1–7.4.4. pontban említett megfelelő vizsgálatoknak az azonos motortípusból választott motorok mintáján való elvégzésével kell demonstrálnia. A mintavételi szabályok – a minta méretét és a statisztikai megfelelési és nem megfelelési kritériumokat is beleértve – az ezen mellékletben a kibocsátások megfelelőségének ellenőrzésére meghatározott szabályok.

8.   DOKUMENTÁCIÓ

8.1.

Az 5., 7. és 9. cikkben előírt dokumentációcsomagot, mely lehetővé teszi a jóváhagyó hatóság számára a kibocsátás-ellenőrzési stratégiák és azt az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működésének biztosítására szolgáló és a jármű fedélzeti rendszerek, illetve a motor értékelését, a következő két részben kell rendelkezésre bocsátani:

a)

a „hivatalos dokumentációcsomag”, melyet az érdekelt feleknek kérésre ki lehet adni;

b)

a „részletes dokumentációcsomag”, melyet bizalmasan kezelnek.

8.2.

A hivatalos dokumentációcsomag lehet tömör, de abból minden olyan kimeneti állapotnak azonosíthatónak kell lennie, amelyet a különböző egységek bemeneti jeleit felhasználó szabályozási mátrix lehetővé tesz. A dokumentációnak ismertetnie kell a XIII. mellékletben előírt használatkorlátozó rendszer működésér, ideértve az e rendszerhez kapcsolódó információk kinyeréséhez szükséges paramétereket. Ezt az anyagot a jóváhagyó hatóságnak meg kell őriznie.

8.3.

A részletes dokumentációcsomagnak információkat kell tartalmaznia az összes kibocsátáscsökkentési segédstratégia és kibocsátáscsökkentési alapstratégia működéséről, ideértve mindazon paraméterek ismertetését, melyeket valamely kibocsátáscsökkentési segédstratégia módosít, és azokat a peremfeltételeket, melyek mellett a kibocsátáscsökkentési segédstratégia működik, illetve annak megjelölését, hogy a VI. mellékletben meghatározott vizsgálati eljárások feltételei mellett mely kibocsátáscsökkentési segédstratégia és kibocsátáscsökkentési alapstratégia lép valószínűleg működésbe. A részletes dokumentációcsomag tartalmazza valamennyi üzemmódra a tüzelőanyag-rendszer szabályozásának logikáját, az időzítési stratégiákat és a „ki-be” kapcsolási pontokat. Tartalmaznia kell továbbá a XIII. mellékletben előírt használatkorlátozó rendszer teljes körű ismertetését, ideértve a kapcsolódó ellenőrzési stratégiákat.

8.3.1.

A részletes dokumentációcsomagot szigorúan bizalmasan kezelik. A csomagot őrizheti a jóváhagyó hatóság vagy a jóváhagyó hatóság döntése alapján a gyártó. Amennyiben a dokumentációcsomagot a gyártó őrzi, a jóváhagyó hatóság azt az áttekintést ás jóváhagyást követően azonosító számmal és keltezéssel látja el. A csomagot a jóváhagyás alkalmával vagy a jóváhagyás érvényességi ideje során bármikor a jóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátani betekintésre.


(1)  HL L 350., 1998.12.28., 58. o.

(2)  HL L 326., 2006.11.24., 55. o.

1. függelék

A gyártás megfelelőségének vizsgálati eljárása, ha a szórás kielégítő

1.

Ez a függelék a gyártás károsanyag-kibocsátás szempontjából tekintett megfelelőségének igazolására szolgáló eljárást írja le arra az esetre, ha a gyártó által megadott gyártási szórás kielégítő. A vonatkozó statisztikai módszer az, amit az ENSZ-EGB 49. sz. előírásának 1. függeléke ír elő, az alábbi kivételekkel:

1.1.

Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 1. függelékének 3. szakaszát illetően: az említett függelék 5.2.1. szakaszára való hivatkozás az 595/2007EK rendelet I. mellékletének táblázatára való hivatkozásként értendő.

1.2.

Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 1. függelékének 3. szakaszát illetően: a 2. ábrára való hivatkozás e rendelet I. mellékletének 1. ábrájára való hivatkozásként értendő.

2. függelék

A gyártásmegfelelőség vizsgálatának eljárása, ha a szórás nem kielégítő vagy nem ismert

1.

Ez a függelék a gyártás károsanyag-kibocsátás szempontjából tekintett megfelelőségének igazolására szolgáló eljárást írja le arra az esetre, ha a gyártó által megadott gyártási szórás nem kielégítő vagy nem áll rendelkezésre. A vonatkozó statisztikai módszer az, amit az ENSZ-EGB 49. sz. előírásának 2. függeléke ír elő, az alábbi kivételekkel:

1.1.

Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 2. függelékének 3. szakaszát illetően: az említett függelék 5.2.1. szakaszára való hivatkozás az 595/2007EK rendelet I. mellékletének táblázatára való hivatkozásként értendő.

3. függelék

A gyártó kérésére történő gyártásmegfelelőségi vizsgálat eljárása

1.

Ez a függelék a gyártás károsanyag-kibocsátás szempontjából tekintett megfelelőségének igazolására szolgáló eljárást írja le arra az esetre, ha ez a gyártó kérésére történik. A vonatkozó statisztikai módszer az, amit az ENSZ-EGB 49. sz. előírásának 3. függeléke ír elő, az alábbi kivételekkel:

1.1.

Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 3. függelékének 3. szakaszát illetően: az említett függelék 5.2.1. szakaszára való hivatkozás az 595/2007EK rendelet I. mellékletének táblázatára való hivatkozásként értendő.

1.2.

Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 3. függelékének 3. szakaszát illetően: az 2. ábrára való hivatkozás e rendelet I. mellékletének 1. ábrájára való hivatkozásként értendő.

1.3.

Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 3. függelékének 5. szakaszát illetően: a 8.3.1. szakaszra való hivatkozás e melléklet 7.2.2. pontjára való hivatkozásként értendő.

4. függelék

Adatközlő lap mintái

a következőkhöz:

 

motor, illetve motorcsalád mint önálló műszaki egység EK-típusjóváhagyása,

 

a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében jóváhagyott motorral felszerelt jármű EK-típusjóváhagyása,

 

járműnek a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő EK-típusjóváhagyása.

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretarányban, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha az e függelékben említett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektromos vezérléssel működnek, ezek teljesítményére vonatkozóan is kell adatokat szolgáltatni.

Magyarázat (a táblázat kitöltéséhez):

A motorcsalád tagjainak megfelelő A, B, C, D, E betűk helyére a motorcsalád tagjainak tényleges elnevezését kell beírni.

Amennyiben valamely motorjellemző tekintetében ugyanazon érték/leírás a motorcsalád minden tagjára érvényes, egyesíteni kell az A–E rovatokat.

Ötnél több tagú motorcsalád esetében a táblázat további oszlopokkal egészíthető ki.

Motor vagy motorcsalád önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyása iránti kérelem esetében az általános részt és az 1. részt kell kitölteni.

A kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében jóváhagyott motorral felszerelt jármű EK-típusjóváhagyása iránti kérelem esetében az általános részt és a 2. részt kell kitölteni.

Jármű kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő EK-típusjóváhagyása iránti kérelem esetében az általános részt és az 1., illetve a 2. részt kell kitölteni.

A magyarázó lábjegyzetek e melléklet 10. függelékében találhatók.

 

 

Alapmotor vagy motortípus

A motorcsalád tagjai

A

B

C

D

E

0.

ÁLTALÁNOS

0.l.

Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy):

 

0.2.

Típus:

 

0.2.0.3.

Motortípus önálló műszaki egységként/motorcsalád önálló műszaki egységként/a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében jóváhagyott motorral felszerelt jármű/jármű kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében (1)

 

0.2.1.

Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van):

 

 

 

 

 

 

0.3.

Típusazonosító jelölések, amennyiben azok fel vannak tüntetve az önálló műszaki egységen (b):

 

 

 

 

 

 

0.3.1.

A jelölés elhelyezése:

 

 

 

 

 

 

0.5.

A gyártó neve és címe:

 

0.7.

Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében az EK-típusjóváhagyási jel helye és rögzítésének módja:

 

 

 

 

 

 

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe:

 

 

 

 

 

 

0.9.

A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe:

 

1. rész

:

A MOTORCSALÁDHOZ TARTOZÓ (ALAP)MOTOR ÉS MOTORTÍPUSOK ALAPVETŐ JELLEMZŐI

2. rész

:

JÁRMŰALKATRÉSZEK ÉS RENDSZEREK ALAPVETŐ JELLEMZŐI KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS TEKINTETÉBEN

Az adatközlő lap függeléke: Információk a vizsgálati körülményekről

AZ ALAPMOTOR, MOTORTÍPUS ÉS, HA SZÜKSÉGES, A MOTORTÉR FÉNYKÉPEI ÉS/VAGY RAJZAI.

ESETLEGES TOVÁBBI MELLÉKLETEK JEGYZÉKE.

DÁTUM, ÜGYIRATSZÁM

1.   RÉSZ

A MOTORCSALÁDHOZ TARTOZÓ (ALAP)MOTOR ÉS MOTORTÍPUSOK ALAPVETŐ JELLEMZŐI

 

 

Alapmotor vagy motortípus

A motorcsalád tagjai

A

B

C

D

E

3.2.

Belső égésű motor

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Egyedi motoradatok

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.

Működési elv: szikragyújtású motor/kompressziós gyújtású motor (1)

négyütemű/kétütemű/forgódugattyús ciklus (1)

 

3.2.1.2.

A hengerek száma és elrendezése:

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.1.

Furat (1): … mm

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.2.

Löket (1): … mm

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.3.

Gyújtási sorrend

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3.

Hengerűrtartalom (m): … cm3

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4.

Sűrítési arány (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.1.5.

Az égéstér, a dugattyúfenék és szikragyújtású motornál a dugattyúgyűrűk rajzai

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.

Normál üresjárati fordulatszám (2) min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.1.

Magas üresjárati fordulatszám (2) min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.1.7.

Térfogatra vonatkoztatott szén-monoxid-tartalom a kipufogógázban üresjáratban (2): százalékban, a gyártó által megadottak szerint (csak szikragyújtású motoroknál)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.8.

Névleges teljesítmény …(n) kW … min-1-en (a gyártó által megadott érték)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.9.

A motor megengedett legnagyobb fordulatszámának a gyártó által megadott értéke: … min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.1.10.

Legnagyobb névleges nyomaték … (n): Nm, … min-1-en (a gyártó által megadott érték)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.11.

A gyártó hivatkozásai az 582/2011/EU rendelet 5., 7. és 9. cikkében előírt dokumentációcsomagra, mely lehetővé teszi a jóváhagyó hatóság számára a kibocsátás-ellenőrzési stratégiák és a jármű NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti rendszereinek az értékelését

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

A tüzelőanyag

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.

Dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL/dízel-etanol (ED95)/etanol (E85) nehéz tehergépjárművek (1) (6)

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.1.

A gyártó által az 582/2011/EU rendelet I. mellékletének 1.1.2. pontja szerint megadott, a motorral kompatibilis tüzelőanyagok (szükség szerint)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.

Tüzelőanyag-ellátás

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.

Tüzelőanyag-befecskendezésen keresztül (csak kompressziós gyújtású motoroknál): vannak/nincsenek (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.1.

A rendszer leírása:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.2.

Működési elv: közvetlen befecskendezés/előkamrás/örvénykamrás (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.

Injektáló szivattyú

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.3.

Legnagyobb tüzelőanyag-szállítás (1) (2) … mm3/löket vagy ciklus min-1 fordulatszámon, vagy választhatóan jelleggörbe: …

(Nyomásfokozó alkalmazása esetén adja meg a jellemző tüzelőanyag-ellátási teljesítményt és az egyes fordulatszámokhoz tartozó töltőnyomást)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.4.

A befecskendezés statikus időzítése (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.5.

Az előbefecskendezés görbéje (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.6.

Kalibrálási eljárás: próbapad/hajtómotor (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.

Fordulatszám-szabályozó

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.1.

Típus:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.

Határfordulatszám:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.1.

Leszabályozási fordulatszám teljes terhelés mellett: … min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.2.

Terhelés nélküli legnagyobb fordulatszám: … min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.3.

Alapjárati fordulatszám: … min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.

Injektálócsövek

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.1.

Hossz: … mm

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.2.

Belső átmérő: … mm

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.3.

Közös vezeték, gyártmány és típus:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.

Injektor(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.3.

Nyitási nyomás (2): … kPa vagy jelleggörbe (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.

Hidegindító rendszer

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.3.

Árumegnevezés:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.

Kiegészítő indítássegítés

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.3.

A rendszer leírása:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.

Elektronikusan vezérelt befecskendezés: van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.

A rendszer leírása (a nem folytonos befecskendezésű rendszerek esetén egyenlő értékeket kell megadni):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.1.

Motorvezérlő egység (ECU) gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.2.

Tüzelőanyag-szabályozó gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.3.

Levegőáram-érzékelő gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.4.

Tüzelőanyag-elosztó gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.5.

Fojtószelepház gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.6.

Vízhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.7.

Levegőhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.8.

A levegőnyomás-érzékelő gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.9.

Szoftver/kalibrálás azonosító száma:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.

Tüzelőanyag-befecskendezésen keresztül (csak szikragyújtású motornál): igen/nem (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.1.

Működési elv: szívócső (egy-/többpontos/közvetlen befecskendezés (1)/egyéb – megadandó):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.2.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.3.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.

Rendszerleírás (a nem folytonos befecskendezésű rendszerek esetében egyenlő értékeket kell megadni):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.1.

Motorvezérlő egység (ECU) gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.2.

Tüzelőanyag-szabályozó gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.3.

Levegőáram-érzékelő gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.4.

Tüzelőanyag-elosztó gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.5.

Nyomásszabályozó gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.6.

Mikrokapcsoló gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.7.

Alapjárati beállítócsavar gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.8.

Fojtószelepház gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.9.

Vízhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.10.

Levegőhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.11.

A levegőnyomás-érzékelő gyártmánya és típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.12.

Szoftver/kalibrálás azonosító száma:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.

Injektorok: nyitási nyomás (2): … kPa vagy jelleggörbe (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.1.

Gyártmány:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.2.

Típus:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.6.

Befecskendezési időpont:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.

Hidegindító rendszer:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.1.

Működési elv(ek):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.2.

Működési tartomány határai/beállítási értékek (1) (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.

Tápszivattyú

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.1.

Nyomás (2): … kPa vagy jelleggörbe (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.5.

Elektromos rendszer

 

 

 

 

 

 

3.2.5.1.

Névleges feszültség: … V, pozitív/negatív földelés (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.

Generátor

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.1.

Típus:

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.2.

Névleges teljesítmény: … VA

 

 

 

 

 

 

3.2.6.

Gyújtásrendszer (csak szikragyújtású motoroknál)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.6.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.6.3.

Működési elv:

 

 

 

 

 

 

3.2.6.4.

Előgyújtási görbe vagy terv (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.6.5.

Statikus gyújtási időpont (2): … fok a felső holtpont előtt

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.

Gyújtógyertyák

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.1.

Gyártmány:

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.2.

Típus:

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.3.

A hézag beállítása: … mm

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.

Gyújtótekercs(ek)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.1.

Gyártmány:

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.2.

Típus:

 

 

 

 

 

 

3.2.7.

Hűtőrendszer: folyadék/levegő (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.

Folyadék

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.1.

A folyadék jellege:

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.2.

Keringető szivattyú(k): vannak/nincsenek (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.

Jellemzők: … vagy

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.4.

Áttétel(ek):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.

Levegő

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.1.

Ventilátor: van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.

Jellemzők … vagy

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.2

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.3.

Áttétel(ek)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.

Szívórendszer

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.

Feltöltő: vannak/nincsenek (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.3.

A rendszer leírása (pl. a legnagyobb feltöltő nyomás … kPa, esetleg feltöltéshatároló szelep):

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2.

Közbenső hűtő: van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2.1.

Típus: levegő-levegő/levegő-víz (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.

Szívási nyomásesés névleges fordulatszámnál, 100 %-os terhelés mellett (csak kompressziós gyújtású motoroknál)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.1.

Legkisebb megengedett: … kPa

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.2.

Legnagyobb megengedett: … kPa

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.

A szívóvezetékek és tartozékaik leírása és rajza (csillapító kamra, fűtőberendezés, kiegészítő belépőlevegő-nyílások stb.)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.1.

Szívócső leírása (rajzokkal és/vagy fényképekkel együtt)

 

 

 

 

 

 

3.2.9.

Kipufogórendszer

 

 

 

 

 

 

3.2.9.1.

A (kipufogó-)gyűjtőcső leírása és/vagy rajza

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.

A kipufogórendszer leírása és/vagy rajza

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.1.

A kipufogórendszer azon alkatrészeinek leírása és/vagy rajza, melyek a motorrendszer részét alkotják

 

 

 

 

 

 

3.2.9.3.

Legnagyobb megengedett kipufogási ellennyomás névleges fordulatszámon és 100 %-os terhelésnél (csak kompressziós gyújtású motoroknál): … kPa (3)

 

 

 

 

 

 

3.2.9.7.

A kipufogórendszer térfogata: … dm3

 

 

 

 

 

 

3.2.9.7.1.

A kipufogórendszer elfogadható térfogata: … dm3

 

 

 

 

 

 

3.2.10.

A beömlőnyílás és a kipufogónyílás legkisebb keresztmetszete:

 

 

 

 

 

 

3.2.11.

Szelepvezérlés vagy hasonló adatok

3.2.11.1.

Legnagyobb szelepemelés, nyitási és zárási szög, illetve az alternatív elosztórendszerek vezérlési adatai a holtpontokhoz képest. Változtatható vezérlési rendszer esetén legkisebb és legnagyobb vezérlés

 

 

 

 

 

 

3.2.11.2.

Vonatkoztatási és/vagy beállítási tartományok (3):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.

Légszennyezés elleni megoldások

3.2.12.1.1.

Forgattyúházból származó kibocsátások visszavezetésére szolgáló eszköz: van/nincs (2)

Ha van, annak leírása és rajza:

Ha nincs, az 582/2011/EU rendelet V. mellékletének követelményeit be kell tartani.

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.

További, légszennyezés elleni berendezések (amennyiben vannak, és más pontban nem szerepelnek)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.

Katalizátoros konverter: van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.1.

Katalizátoros konverterek és elemek darabszáma (az alábbi adatokat meg kell adni minden külön egységre):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.2.

A katalizátoros konverter(ek) mérete, alakja és térfogata:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.3.

A katalitikus folyamat típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.4.

Teljes nemesfémtöltet:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.5.

Relatív koncentráció:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.6.

Hordozóréteg (szerkezete és anyaga):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.7.

Cellasűrűség:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.8.

A katalizátoros konverter(ek) házának típusa:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.9.

A katalizátoros konverter(ek) elhelyezése (helye és vonatkoztatási távolsága a kipufogócsőben):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.10.

Hővédelem: van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.

Regeneráló rendszerek/kipufogógáz-utókezelő rendszerek működési módja, leírás:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.5.

Normál üzemi hőmérsékleti tartomány: … K

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.6.

Fogyó reagensek: van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.7.

A katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.8.

A K reagens szokásos üzemi hőmérséklet-tartománya:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.9.

Nemzetközi szabvány:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.10.

A reagensfeltöltés gyakorisága: folyamatos/karbantartáskor (1):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.12.

A katalizátoros konverter gyártmánya:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.13.

Termékazonosító szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.

Oxigénérzékelő: van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.1.

Gyártmány:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.2.

Elhelyezés:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.3.

Szabályozási tartomány:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.4.

Típus:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.5.

Termékazonosító szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.3.

Levegőbefecskendezés: van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.3.1.

Típus (szakaszos levegőadagoló, levegőszivattyú stb.):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.4.

Kipufogógáz-visszavezetés (EGR): van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.4.1.

Jellemzők (gyártmány, típus, áramlás, stb.):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.

Részecskecsapda (PT): van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.1.

A részecskecsapda mérete, alakja és térfogata:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.2.

A részecskecsapda tervezése:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.3.

Elhelyezés (vonatkoztatási távolság a kipufogócsőben):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.4.

A regenerálás módja vagy rendszere, leírás, illetve rajz:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.5.

A részecskecsapda gyártmánya:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.6.

Termékazonosító szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.7.

Normál üzemi hőmérsékleti tartomány: … (K) és nyomástartomány (KPa) (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.

Időszakos regeneráció esetén:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.1.1.

Regeneráció nélküli WHTC-vizsgálati ciklusok száma (n)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.2.1.

Regenerációval zajló WHTC-vizsgálati ciklusok száma (nR):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.9.

Más rendszerek: vannak/nincsenek (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.9.1.

Leírás és működés

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.

Fedélzeti diagnosztikai rendszer:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.1.

A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládban képviselt motorcsaládok száma

 

3.2.12.2.7.0.2.

A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok jegyzéke (adott esetben):

1. fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád: …

2. fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád: …

stb.

3.2.12.2.7.0.3.

A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok száma, melyekbe az alapmotor/a motorcsalád tagja beletartozik:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.4.

A gyártó hivatkozásai az 582/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének c) pontjában és 9. cikkének (4) bekezdésében előírt és az említett rendelet X. mellékletében a fedélzeti diagnosztikai rendszer jóváhagyásának céljaira meghatározott fedélzeti diagnosztikai dokumentációra:

 

3.2.12.2.7.0.5.

Adott esetben a gyártó hivatkozása a fedélzeti diagnosztikával ellátott motorrendszer járműbe történő beépítésének dokumentációjára:

 

3.2.12.2.7.2.

A fedélzeti diagnosztikai rendszerrel felügyelt berendezések felsorolása és rendeltetésük (4):

 

3.2.12.2.7.3.

Szöveges leírás (általános működési elvek) a következők tekintetében:

 

3.2.12.2.7.3.1.

Szikragyújtású motor (4):

 

3.2.12.2.7.3.1.1.

A katalizátor ellenőrzése (4):

 

3.2.12.2.7.3.1.2.

Gyújtáshiba észlelése (4):

 

3.2.12.2.7.3.1.3.

Oxigénérzékelő megfigyelése (4):

 

3.2.12.2.7.3.1.4.

A fedélzeti diagnosztikai rendszer által felügyelt egyéb berendezések:

 

3.2.12.2.7.3.2.

Kompressziós gyújtású motorok (4):

 

3.2.12.2.7.3.2.1.

Katalizátor megfigyelése (4):

 

3.2.12.2.7.3.2.2.

Részecskecsapda megfigyelése (4):

 

3.2.12.2.7.3.2.3.

Elektronikus tüzelőanyag-adagoló rendszer megfigyelése (4):

 

3.2.12.2.7.3.2.4.

NOx-mentesítő rendszer ellenőrzése (4):

 

3.2.12.2.7.3.2.5.

A fedélzeti diagnosztikai rendszer által felügyelt egyéb berendezések (4):

 

3.2.12.2.7.4.

A hibajelző működésbe lépésének feltételei (a menetciklusok állandó száma vagy statisztikai módszer) (4):

 

3.2.12.2.7.5.

A használt összes fedélzeti diagnosztikai kimeneti kód és formátum felsorolása (magyarázattal együtt) (4):

 

3.2.12.2.7.6.5.

Fedélzeti diagnosztikai kommunikációs protokoll szabvány (4):

 

3.2.12.2.7.7.

A gyártó hivatkozása az 582/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének d) pontjában és 9. cikke (4) bekezdésében a jármű fedélzeti diagnosztikai és a jármű javítási és karbantartási információk elérésére vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés céljaira előírt, fedélzeti diagnosztikával kapcsolatos információkra, vagy

 

3.2.12.2.7.7.1.

A 3.2.12.2.7.7. pontban előírt gyártói hivatkozás helyett hivatkozás erre a mellékletre, mely tartalmazza a következő táblázatot, a megadott példa szerint kitöltve:

Összetevő – Hibakód – Ellenőrzési stratégia – Hibaészlelési kritériumok – Hibajelző bekapcsolási kritériumai – Másodlagos paraméterek – Előkondicionálás – Igazolási eljárás

Katalizátor – P0420 – Az 1. és a 2. oxigénérzékelőtől jövő jelek – Az 1. és a 2. érzékelőtől jövő jelek közötti különbség – 3. ciklus – Fordulatszám, motorterhelés, levegő/tüzelőanyag arány, katalizátor-hőmérséklet – Két 1. típusú ciklus – 1. típus

 

3.2.12.2.8.

Egyéb rendszer (leírás és működés):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.1.

Az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését biztosító rendszerek:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.

Állandó jelleggel kiiktatott használatkorlátozású motor, mentőszolgálatok általi vagy a 2007/46/EK irányelv 2. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott járművekben való használatra: van/nincs

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.3.

A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládban az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működésének biztosításakor figyelembe vett motorcsaládok száma:

 

3.2.12.2.8.4.

A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok jegyzéke (adott esetben):

1. fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád: …

2. fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád: …

stb.

3.2.12.2.8.5.

A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok száma, melyekbe az alapmotor/a motorcsalád tagja beletartozik:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.6.

A reagens hatóanyagtartalmának a figyelmeztető rendszert működésbe nem hozó legalacsonyabb koncentrációja (CDmin): (térfogat %)

 

3.2.12.2.8.7.

Adott esetben a gyártó hivatkozása az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését biztosító rendszerek járműbe történő beépítésének dokumentációjára

 

 

 

 

 

 

3.2.17.

Nehézhaszonjárművek gázmotorjaival kapcsolatos külön információk (más kialakítású rendszerek esetén meg kell adni az egyenértékű információt)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.1.

Tüzelőanyag: PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL (1):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.

Nyomásszabályzó(k) vagy elpárologtató/nyomásszabályozó(k) (1):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.3.

Nyomáscsökkentő fokozatok száma:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.4.

Nyomás az utolsó szakaszban: … kPa – maximum: kPa

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.5.

Főbb beállítási pontok száma:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.6.

Üresjárati beállítási pontok száma:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.7.

Típus-jóváhagyási szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.

Tüzelőanyag-rendszer: keverőegység/gázbefecskendezés/folyadékbefecskendezés/közvetlen befecskendezés (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.1.

Keverék összetételének szabályozása:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.2.

A rendszer leírása, illetve jelleggörbék és rajzok:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.3.

Típus-jóváhagyási szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.

Keverőegység

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.1.

Szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.2.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.3.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.4.

Elhelyezés:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.5.

Beállítási lehetőségek:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.6.

Típus-jóváhagyási szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.

Injektálás a szívócsőbe

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.1.

Injektálás: egypontos/többpontos (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.2.

Injektálás: folyamatos/egyidejűleg vezérelve/egymás után vezérelve (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.

Befecskendező berendezés

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.3.

Beállítási lehetőségek:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.4.

Típus-jóváhagyási szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.

Tápszivattyú (ha van):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.3.

Típus-jóváhagyási szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.

Injektor(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.3.

Típus-jóváhagyási szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.

Közvetlen befecskendezés

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.

Injektáló szivattyú/nyomásszabályzó (1):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.3.

Befecskendezés időzítése:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.4.

Típus-jóváhagyási szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.

Injektor(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.3.

Nyitási nyomás vagy jelleggörbe (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.4.

Típus-jóváhagyási szám:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.

Elektronikus vezérlőegység (ECU)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.3.

Beállítási lehetőségek:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.4.

Szoftver/kalibrálás azonosító száma:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.

Tüzelőanyag-specifikus komponensek (földgáz)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.

1-es változat (csak olyan motorok jóváhagyása esetén, amelyek több különböző tüzelőanyag-összetétellel működnek):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.0.1.

Önműködően alkalmazkodó? Igen/nem (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.0.2.

PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL adott összetételéhez való kalibrálás (1)

PB-gáz/földgáz-Ht/földgáz-Lt/földgáz-HLt adott összetételéhez való átalakítás (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.1.

metán (CH4): … alap:

mol %

min. … mol %

max. mol %

etán (C2H6): … alap:

mol %

min. … mol %

max. mol %

propán (C3H8): … alap:

mol %

min. … mol %

max. mol %

bután (C4H10): … alap:

mol %

min. … mol %

max. mol %

C5/C5+: … alap:

mol %

min. … mol %

max. mol %

oxigén (O2): … alap:

mol %

min. … mol %

max. mol %

inert (N2, He stb.): … alap:

mol %

min. … mol %

max. mol %

3.5.4.

Nagy teljesítményű motorok CO2-kibocsátása

 

 

 

 

 

 

3.5.4.1.

A kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.2.

A kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.

Nagy teljesítményű motorok tüzelőanyag-fogyasztása

 

 

 

 

 

 

3.5.5.1

Tüzelőanyag-fogyasztás a WHSC-vizsgálatban … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.2.

Tüzelőanyag-fogyasztás a WHSC-vizsgálatban (5) … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.6.

A gyártó által megengedett hőmérsékletek

 

 

 

 

 

 

3.6.1.

Hűtőrendszer

 

 

 

 

 

 

3.6.1.1.

Folyadékhűtés,

legnagyobb hőmérséklet a kipufogónyílásnál: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.

Léghűtés

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.1.

Vonatkoztatási pont:

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.2.

Legnagyobb hőmérséklet a vonatkoztatási pontban: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.2.

Legnagyobb hőmérséklet töltőlevegő-hűtőből történő kilépésnél: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.3.

A kipufogógáz legnagyobb hőmérséklete a kipufogócsőnek a gyűjtőcső vagy a turbókompresszor külső karimájával szomszédos pontján: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.4.

Tüzelőanyag hőmérséklete legalább:

… K – legfeljebb: … K

Dízelmotoroknál az injektáló szivattyú bemeneténél, gázmotorok esetén a nyomásszabályzó végfokozatánál

 

 

 

 

 

 

3.6.5.

Kenőanyag hőmérséklete

Legalább: … K – legfeljebb: … K

 

 

 

 

 

 

3.8.

Kenőrendszer

 

 

 

 

 

 

3.8.1.

A rendszer leírása

 

 

 

 

 

 

3.8.1.1.

Kenőanyagtartály elhelyezése:

 

 

 

 

 

 

3.8.1.2.

Adagolórendszer (szivattyúval/a szívócsőbe való befecskendezéssel/tüzelőanyaggal összekeverve stb.) (1):

 

 

 

 

 

 

3.8.2.

Kenőszivattyú

 

 

 

 

 

 

3.8.2.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 

3.8.3.

Tüzelőanyagba keverve

 

 

 

 

 

 

3.8.3.1.

Százalékos mértéke:

 

 

 

 

 

 

3.8.4.

Olajhűtő: van/nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.

Rajz(ok):

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.1.

Gyártmány(ok):

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.2.

Típus(ok):

 

 

 

 

 

 


2.   RÉSZ

A JÁRMŰALKATRÉSZEK ÉS RENDSZEREK ALAPVETŐ JELLEMZŐI KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS TEKINTETÉBEN

 

 

Alapmotor vagy motortípus

A motorcsalád tagjai

A

B

C

D

E

3.1.

A motor gyártója:

 

3.1.1.

A gyártó motorkódja (a motoron feltüntetett jelölés szerint vagy más azonosítási módszerrel):

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

Jóváhagyási szám (adott esetben), ideértve a tüzelőanyag azonosító jelölését is:

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

A tüzelőanyag

 

3.2.2.3.

Tüzelőanyag-tartály töltése: korlátozott keresztmetszet/címke

 

3.2.3.

Tüzelőanyag-tartály(ok)

 

3.2.3.1.

Üzemi tüzelőanyag-tartály(ok)

 

3.2.3.1.1.

Az egyes tartályok száma és térfogata:

 

3.2.3.2.

Tartalék tüzelőanyag-tartály(ok)

 

3.2.3.2.1.

Az egyes tartályok száma és térfogata:

 

3.2.8.

Szívórendszer

 

3.2.8.3.3.

Szívórendszer tényleges nyomásesése a motor névleges fordulatszámánál és 100 %-os terhelésnél: … kPa

 

3.2.8.4.2.

Levegőszűrő, rajzok: … vagy …

 

3.2.8.4.2.1.

Gyártmány(ok)

 

3.2.8.4.2.2.

Típus(ok):

 

3.2.8.4.3.

Szíváshangtompító, rajzok:

 

3.2.8.4.3.1.

Gyártmány(ok):

 

3.2.8.4.3.2.

Típus(ok):

 

3.2.9.

Kipufogórendszer

 

3.2.9.2.

A kipufogórendszer leírása és/vagy rajza

 

3.2.9.2.2.

A kipufogórendszer azon alkatrészeinek leírása és/vagy rajza, melyek nem alkotják a motorrendszer részét

 

3.2.9.3.1

Tényleges kipufogási ellennyomás névleges fordulatszámon és 100 %-os terhelésnél (csak kompreszsziós gyújtású motoroknál): … kPa

 

3.2.9.7.

A kipufogórendszer térfogata: … dm3

 

3.2.9.7.1.

A (jármű és a motorrendszer) teljes kipufogó rendszer tényleges térfogata: … dm3

 

3.2.12.2.7.

Fedélzeti diagnosztikai rendszer

 

3.2.12.2.7.0

Az 582/2011/EU rendelet X. mellékletének 2.4. pontjában meghatározott alternatív jóváhagyást használták: igen/nem

 

3.2.12.2.7.1.

A járművön található fedélzeti diagnosztikai berendezések

 

3.2.12.2.7.2.

Adott esetben a gyártó hivatkozása a jóváhagyott motor fedélzeti diagnosztikai rendszerének járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra

 

3.2.12.2.7.3.

A hibajelző szöveges leírása és/vagy rajza (6)

 

3.2.12.2.7.4.

A fedélzeti diagnosztikai rendszerrel való külső kommunikációra szolgáló interfész szöveges leírása és/vagy rajza (6)

 

3.2.12.2.8.

Az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését biztosító rendszerek

 

3.2.12.2.8.0

Az 582/2011/EU rendelet XIII. mellékletének 2.1. pontjában meghatározott alternatív jóváhagyást használták: igen/nem

 

3.2.12.2.8.1.

A jármű NOx-szabályozásra szolgáló megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti berendezések

 

3.2.12.2.8.2.

A kúszó üzemmód aktiválása:

„kikapcsolás újraindítást követően”/„kikapcsolás tüzelőanyaggal való újrafeltöltést követően”/„kikapcsolás leállítást követően” (7)

 

3.2.12.2.8.3.

Adott esetben a gyártó hivatkozása a jóváhagyott motor NOx-szabályozásra szolgáló megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló rendszerek járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra

 

3.2.12.2.8.4.

A figyelmeztető jelzés szöveges leírása és/vagy rajza (6)

 

3.2.12.2.8.5.

Fűtött/nem fűtött reagenstartály és adagoló rendszer (lásd az 582/2011/EU rendelet XIII. mellékletének 2.4. pontját).

 

Függelék

Az adatközlő lap függeléke

Információk a vizsgálati körülményekről

1.   Gyújtógyertyák

1.1.

Gyártmány:

1.2.

Típus:

1.3.

A gyújtógyertya hézaga:

2.   Gyújtótekercs

2.1.

Gyártmány:

2.2.

Típus:

3.   A használt kenőanyag

3.1.

Gyártmány:

3.2.

Típus (ha a kenőanyag a tüzelőanyaghoz van keverve, az olaj százalékos aránya a keverékben)

4.   A motor által hajtott berendezések

4.1.

A segédberendezések/berendezések által felvett teljesítményt csak akkor kell meghatározni,

a)

ha a motor működéséhez szükséges segédberendezések/berendezések nincsenek a motorra szerelve; és/vagy

b)

ha a motor működéséhez nem szükséges segédberendezések/berendezések vannak a motorra szerelve.

Megjegyzés: a motor által hajtott segédberendezésekre vonatkozó előírások eltérőek a kibocsátásmérések és a teljesítményvizsgálatok esetében

4.2.

Felsorolás és azonosító részletadatok:

4.3.

A kibocsátásméréshez tartozó fordulatszámon felvett teljesítmény

1.   táblázat

A kibocsátásméréshez tartozó fordulatszámon felvett teljesítmény

Berendezés

Üresjárati

Alacsony fordulatszám

Magas fordulatszám

Preferált fordulatszámok (2)

n95h

Pa

Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4B. mellékletének 7. függeléke alapján szükséges segédberendezések/berendezések

 

 

 

 

 

Pb

Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4B. mellékletének 7. függeléke alapján nem szükséges segédberendezések/berendezések

 

 

 

 

 

5.   A motor teljesítménye (a gyártó közlése alapján) (8)

5.1.

A III. melléklet szerinti kibocsátási vizsgálatokhoz tartozó vizsgálati fordulatszámok (9)

Alacsony fordulatszám (nlo) … ford/perc

Magas fordulatszám (nhi) … ford/perc

Alapjárati fordulatszám … ford/perc

Preferált fordulatszám … ford/perc

n95h … ford/perc

5.2.

Az 582/2011/EU rendelet XIV. melléklete szerinti teljesítményvizsgálathoz megadott értékek

5.2.1.

Alapjárati fordulatszám … ford/perc

5.2.2.

A teljes terheléshez tartozó legnagyobb fordulatszám … ford/perc

5.2.3.

Legnagyobb teljesítmény … kW

5.2.4.

A legnagyobb nyomatékhoz tartozó fordulatszám … ford/perc

5.2.5.

Legnagyobb nyomaték … Nm

6.   A teljesítménymérő fékpad beállítási adatai (ha használják a vizsgálathoz)

6.3.

Rögzített terhelési görbéjű teljesítménymérő fékpad beállításai (ha használják a vizsgálathoz)

6.3.1.

A teljesítménymérő fékpad alternatív terhelésbeállítási módszere (igen/nem)

6.3.2.

Ellensúly (kg)

6.3.3.

Felvett hasznos teljesítmény 80 km/h sebességnél, beleértve a jármű menetveszteségeit is a fékpadon (kW)

6.3.4.

Felvett hasznos teljesítmény 50 km/h sebességnél, beleértve a jármű menetveszteségeit is a fékpadon (kW)

6.4.

Változtatható terhelési görbéjű teljesítménymérő fékpad beállításai (ha használják a vizsgálathoz)

6.4.1.

A kigurulásra vonatkozó információk a próbapályáról.

6.4.2.

A gumiabroncsok gyártmánya és típusa:

6.4.3.

Gumiabroncs-méretek (első/hátsó):

6.4.4.

Gumiabroncs-nyomás (első/hátsó) (kPa):

6.4.5.

A vizsgált jármű tömege a járművezetővel együtt (kg):

6.4.6.

Közúti kigurulási adatok (ha használatos)

2.   táblázat

Közúti kigurulási adatok

Sebesség (km/h)

V2 (km/h)

V1 (km/h)

Átlagos korrigált kigurulási idő

120

 

 

 

100

 

 

 

80

 

 

 

60

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

 

6.4.7.

Átlagos korrigált közúti teljesítmény (ha használatos)

3.   táblázat

Átlagos korrigált közúti teljesítmény

Sebesség (km/h)

Korrigált teljesítmény (kW)

120

 

100

 

80

 

60

 

40

 

20

 

7.   Vizsgálati feltételek a fedélzeti diagnosztikai vizsgálatához

7.1.

A fedélzeti diagnosztikai rendszer ellenőrzéséhez használt vizsgálati ciklus:

7.2.

A fedélzeti diagnosztikai rendszer ellenőrzéséhez használt előkondicionáló ciklusok száma:

5. függelék

Motortípus/alkatrész önálló műszaki egységként történő EK-típusbizonyítványának mintáio

A magyarázó lábjegyzetek e melléklet 10. függelékében találhatók.

Maximális formátum: A4 (210 mm × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Az értesítés tárgya:

EK-típusjóváhagyás (1)

EK-típusjóváhagyás kiterjesztése (1)

EK-típusjóváhagyás elutasítása (1)

EK-típusjóváhagyás visszavonása (1)

A típusjóváhagyó hatóság bélyegzője

az alkatrésztípus/önálló műszaki egység (1) vonatkozásában, az 582/2011/EU rendelettel végrehajtott 595/2009/EK rendelet szerint.

A legutóbb a … módosított, az 595/2009/EK rendelet és az 582/2011/EU rendelet. …

Az EK-típusjóváhagyás száma:

A kiterjesztés indoka:

I.   SZAKASZ

0.1.

Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy):

0.2.

Típus:

0.3.

Típusazonosító jelölések, ha az alkatrészen/önálló műszaki egységen fel vannak tüntetve (1) (a)

0.3.1.

A jelölés elhelyezése:

0.4.

A gyártó neve és címe:

0.5.

Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében az EK-típusjóváhagyási jel helye és rögzítésének módja:

0.6.

Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe:

0.7.

A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen):

II.   SZAKASZ

1.

Kiegészítő adatok (adott esetben): lásd a Kiegészítést.

2.

A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat:

3.

A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:

4.

A vizsgálati jegyzőkönyv száma:

5.

Megjegyzések (adott esetben): lásd a Kiegészítést.

6.

Hely:

7.

Dátum:

8.

Aláírás:

Mellékletek: Információs csomag.

Vizsgálati jegyzőkönyv.

Kiegészítés

a(z) … számú EK-típusbizonyítványhoz

1.   KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

1.1.   Motorral ellátott jármű típusjóváhagyásával kapcsolatban megadandó adatok:

1.1.1.

A motor gyártmánya (a gyártó neve):

1.1.2.

Típus és kereskedelmi leírás (az esetleges változatok feltüntetésével):

1.1.3.

A gyártó kódja, ahogy a motoron fel van tüntetve:

1.1.4.

A jármű kategóriája (ha értelmezhető) (b):

1.1.5.

A motor kategóriája: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL/dízel-etanol (ED95)/etanol (1)

1.1.6.

A gyártó neve és címe:

1.1.7.

A gyártó meghatalmazott képviselőjének (ha van) neve és címe:

1.2.   Ha az 1.1. pontban említett motort önálló műszaki egységként hagyták jóvá:

1.2.1.

A motor/motorcsalád (1) típus-jóváhagyási száma:

1.2.2.

Motorvezérlő egység (ECU) szoftverkalibrálási száma:

1.3.   Egy motor/motorcsalád (1) önálló műszaki egységként történő típusjóváhagyásával kapcsolatban megadandó adatok (feltételek, amelyeket a motor járműbe beépítésénél figyelembe kell venni):

1.3.1.

Legnagyobb és/vagy legkisebb szívási nyomásesés:

1.3.2.

Megengedett legnagyobb kipufogási ellennyomás:

1.3.3.

A kipufogórendszer térfogata:

1.3.4.

Használati korlátozások (ha vannak):

1.4.   A motor/alapmotor (1) károsanyag-kibocsátási szintjei:

Romlási tényező (DF): számított/rögzített (1)

Az alábbi táblázatban adja meg az WHSC-vizsgálat (ha végeztek) DF-értékeit és károsanyag-kibocsátását:

Ha sűrített földgázzal és PB-gázzal működő motorokat eltérő referencia-tüzelőanyaggal vizsgálják, a táblázatokat minden egyes referencia-tüzelőanyagra ki kell tölteni.

1.4.1.   WHSC-vizsgálat:

4.   táblázat

WHSC-vizsgálat

WHSC-vizsgálat (ha végeztek)

DF

Többes/kiegészítő (1)

CO

Összes szénhidrogén

NOx

PM tömege

NH3

PM-szám

 

 

 

 

 

 

Kibocsátás

CO

(mg/kWh)

Összes szénhidrogén

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM tömege

(mg/kWh)

NH3

ppm

PM-szám

(#/kWh)

Vizsgálati eredmény

 

 

 

 

 

 

DF-fel számított

 

 

 

 

 

 

A kibocsátott CO2 tömege: … g/kWh

Tüzelőanyag-fogyasztás: … g/kWh

1.4.2.   WHTC-vizsgálat

5.   táblázat

WHTC-vizsgálat

WHTC-vizsgálat

DF

Többes/kiegészítő (1)

CO

Összes szénhidrogén

NOx

PM tömege

NH3

PM-szám

 

 

 

 

 

 

Kibocsátás

CO

(mg/kWh)

Összes szénhidrogén

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM tömege

(mg/kWh)

NH3

ppm

PM-szám

Hidegindítás

 

 

 

 

 

 

Melegindítás regenerálás nélkül

 

 

 

 

 

 

Melegindítás regenerálás (1)

 

 

 

 

 

 

kr,u (többes/kiegészítő) (1)

kr,d (többes/kiegészítő) (1)

 

 

 

 

 

 

Súlyozott vizsgálati eredmények

 

 

 

 

 

 

Végső vizsgálati eredmény romlási tényezővel

 

 

 

 

 

 

A kibocsátott CO2 tömege: … g/kWh

Tüzelőanyag-fogyasztás: … g/kWh

1.4.3.   Üresjárati vizsgálat

6.   táblázat

Üresjárati vizsgálat

Vizsgálat

CO-érték

(térfogat %)

Lambda (1)

Fordulatszám (min–1)

Motorolaj hőmérséklete (°C)

Alacsony alapjáraton végzett vizsgálat

 

n.a.

 

 

Magas alapjáraton végzett vizsgálat

 

 

 

 

1.5.   Teljesítménymérés

1.5.1.   Próbapadon mért motorteljesítmény

7.   táblázat

Próbapadon mért motorteljesítmény

Mért fordulatszám (ford/perc)

 

 

 

 

 

 

 

Mért tüzelőanyag-áram (g/h)

 

 

 

 

 

 

 

Mért nyomaték (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Mért teljesítmény (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Légköri nyomás (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Vízgőznyomás (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

A beszívott levegő hőmérséklete (K)

 

 

 

 

 

 

 

Teljesítménykorrekciós tényező

 

 

 

 

 

 

 

Korrigált teljesítmény (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Mért teljesítmény (kW) (1)

 

 

 

 

 

 

 

Hasznos teljesítmény (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Névleges nyomaték (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Korrigált fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás (g/kWh)

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.   További adatok

6. függelék

Jóváhagyott motorral felszerelt járműtípus EK-típusbizonyítványának mintái

A magyarázó lábjegyzetek e melléklet 10. függelékében találhatók.

Maximális formátum: A4 (210 mm × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Az értesítés tárgya:

EK-típusjóváhagyás (1)

EK-típusjóváhagyás kiterjesztése (1)

EK-típusjóváhagyás elutasítása (1)

EK-típusjóváhagyás visszavonása (1)

A típusjóváhagyó hatóság bélyegzője

jóváhagyott motorral felszerelt járműtípus vonatkozásában, az 582/2011/EU rendelettel végrehajtott 595/2009/EK rendelet szerint.

A legutóbb a … módosított, az 595/2009/EK rendelet és az 582/2011/EU rendelet.

Az EK-típusjóváhagyás száma:

A kiterjesztés indoka:

I.   SZAKASZ

0.1.

Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy):

0.2.

Típus:

0.3.

Típusazonosító jelölések, amennyiben vannak, az alkatrészen/önálló műszaki egységen (1) (a):

0.3.1.

A jelölés elhelyezése:

0.4.

A gyártó neve és címe:

0.5.

Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében az EK-típusjóváhagyási jel helye és rögzítésének módja:

0.6.

Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe:

0.7.

A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen):

II.   SZAKASZ

1.

Kiegészítő adatok (adott esetben): lásd a Kiegészítést.

2.

A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat:

3.

A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:

4.

A vizsgálati jegyzőkönyv száma:

5.

Megjegyzések (adott esetben): lásd a Kiegészítést.

6.

Hely:

7.

Dátum:

8.

Aláírás:

7. függelék

Rendszer tekintetében jóváhagyott motorral felszerelt járműtípus EK-típusbizonyítványának mintái

A magyarázó lábjegyzetek e melléklet 10. függelékében találhatók.

Maximális formátum: A4 (210 mm × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Az értesítés tárgya:

EK-típusjóváhagyás (1)

EK-típusjóváhagyás kiterjesztése (1)

EK-típusjóváhagyás elutasítása (1)

EK-típusjóváhagyás visszavonása (1)

A típusjóváhagyó hatóság bélyegzője

járműtípusnak rendszer tekintetében, az 582/2011/EU rendelettel végrehajtott 595/2009/EK rendelet szerint.

A legutóbb a módosított, az 595/2009/EK rendelet és az 582/2011/EU rendelet …

Az EK-típusjóváhagyás száma:

A kiterjesztés indoka:

I.   SZAKASZ

0.1.

Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy):

0.2.

Típus:

0.2.1.

Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van):

0.3.

Típusazonosító jelölések, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön (1) (a):

0.3.1.

A jelölés elhelyezése:

0.4.

Járműkategória (b):

0.5.

A gyártó neve és címe:

0.6.

Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe:

0.7.

A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen):

II.   SZAKASZ

1.

Kiegészítő adatok (adott esetben): lásd a Kiegészítést

2.

A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat:

3.

A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:

4.

A vizsgálati jegyzőkönyv száma:

5.

Megjegyzések (adott esetben): lásd a Kiegészítést.

6.

Hely:

7.

Dátum:

8.

Aláírás:

Mellékletek: Információs csomag.

Vizsgálati jegyzőkönyv.

Kiegészítés

Kiegészítés

a(z) … számú EK-típusbizonyítványhoz

1.   KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

1.1.   Egy motorral ellátott jármű típusjóváhagyásával kapcsolatban megadandó részletadatok:

1.1.1.

Motor gyártmánya (vállalkozás neve):

1.1.2.

Típus és kereskedelmi leírás (az esetleges változatok feltüntetésével):

1.1.3.

A gyártó kódja, ahogy a motoron fel van tüntetve:

1.1.4.

A jármű kategóriája (ha értelmezhető):

1.1.5.

A motor kategóriája: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL/dízel-etanol (ED95)/etanol (1)

1.1.6.

A gyártó neve és címe:

1.1.7.

A gyártó meghatalmazott képviselőjének (ha van) neve és címe:

1.2.   Ha az 1.1. pontban említett motort önálló műszaki egységként hagyták jóvá:

1.2.1.

A motor/motorcsalád (1) típus-jóváhagyási száma:

1.2.2.

Motorvezérlő egység (ECU) szoftverkalibrálási száma:

1.3.   Egy motor/motorcsalád (1) önálló műszaki egységként történő típusjóváhagyásával kapcsolatban megadandó adatok (feltételek, amelyeket a motor járműbe beépítésénél figyelembe kell venni):

1.3.1.

Legnagyobb és/vagy legkisebb szívási nyomásesés:

1.3.2.

Megengedett legnagyobb kipufogási ellennyomás:

1.3.3.

A kipufogórendszer térfogata:

1.3.4.

Használati korlátozások (ha vannak):

1.4.   A motor/alapmotor (1) károsanyag-kibocsátási szintjei:

Romlási tényező (DF): számított/rögzített (1)

Az alábbi táblázatban adja meg az WHSC-vizsgálat (ha végeztek) DF-értékeit és károsanyag-kibocsátását:

Ha sűrített földgázzal és PB-gázzal működő motorokat eltérő referencia-tüzelőanyaggal vizsgálják, a táblázatokat minden egyes referencia-tüzelőanyagra ki kell tölteni.

1.4.1.   WHSC-vizsgálat:

4.   táblázat

WHSC-vizsgálat

WHSC-vizsgálat (ha végeztek):

DF

Többes/kiegészítő (1)

CO

Összes szénhidrogén

NOx

PM tömege

NH3

PM-szám

 

 

 

 

 

 

Kibocsátás

CO

(mg/kWh)

Összes szénhidrogén

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM tömege

(mg/kWh)

NH3

ppm

PM-szám

(#/kWh)

Vizsgálati eredmény

 

 

 

 

 

 

DF-fel számított

 

 

 

 

 

 

A kibocsátott CO2 tömege: … g/kWh

Tüzelőanyag-fogyasztás: … g/kWh

1.4.2.   WHTC-vizsgálat

5.   táblázat

WHTC-vizsgálat

WHTC-vizsgálat:

DF

Többes/kiegészítő (1)

CO

Összes szénhidrogén

NOx

PM tömege

NH3

PM-szám

 

 

 

 

 

 

Kibocsátás

CO

(mg/kWh)

Összes szénhidrogén

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM tömege

(mg/kWh)

NH3

ppm

PM-szám

Hidegindítás

 

 

 

 

 

 

Melegindítás regenerálás nélkül

 

 

 

 

 

 

Melegindítás regenerálás (1)

 

 

 

 

 

 

kr,u (többes/kiegészítő) (1)

kr,d (többes/kiegészítő) (1)

 

 

 

 

 

 

Súlyozott vizsgálati eredmények

 

 

 

 

 

 

Végső vizsgálati eredmény romlási tényezővel

 

 

 

 

 

 

A kibocsátott CO2 tömege: … g/kWh

Tüzelőanyag-fogyasztás: … g/kWh

1.4.3.   Üresjárati vizsgálat

6.   táblázat

Üresjárati vizsgálat

Vizsgálat

CO-érték

(térfogat %)

Lambda (1)

Fordulatszám (min–1)

Motorolaj hőmérséklete (°C)

Alacsony alapjáraton végzett vizsgálat

 

n.a.

 

 

Magas alapjáraton végzett vizsgálat

 

 

 

 

1.5.   Teljesítménymérés

1.5.1.   Próbapadon mért motorteljesítmény

7.   táblázat

Próbapadon mért motorteljesítmény

Mért fordulatszám (ford/perc)

 

 

 

 

 

 

 

Mért tüzelőanyag-áram (g/h)

 

 

 

 

 

 

 

Mért nyomaték (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Mért teljesítmény (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Légköri nyomás (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Vízgőznyomás (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

A beszívott levegő hőmérséklete (K)

 

 

 

 

 

 

 

Teljesítménykorrekciós tényező

 

 

 

 

 

 

 

Korrigált teljesítmény (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Mért teljesítmény (kW) (1)

 

 

 

 

 

 

 

Hasznos teljesítmény (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Névleges nyomaték (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Korrigált fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás (g/kWh)

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.   További adatok

8. függelék

Példa az EK-típusjóváhagyási jelre

Image

Az önálló műszaki egységként jóváhagyott motoron e függelék szerint elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott típust Belgiumban (e 6) hagyták jóvá e rendelet alapján. A jóváhagyási szám első két számjegye (00) azt mutatja, hogy ez az önálló műszaki egységként jóváhagyott motor jóváhagyása e rendelet alapján történt. A következő négy számjegyet (0004) a típusjóváhagyást végző hatóság adja alap-jóváhagyási számként az önálló műszaki egységként jóváhagyott motornak.

9. függelék

Az EK-típusjóváhagyási tanúsítványok számozási rendszere

1.

A 6. cikk (1) bekezdése, a 8. cikk (1) bekezdése és a 10. cikk (1) bekezdése alapján kiadott EK-típusjóváhagyási szám 3. része az EK-típusjóváhagyásra vonatkozó végrehajtási jogszabály vagy a legutóbbi módosító jogszabály számából áll. Ezt a számot egy betű követi, amely a fedélzeti diagnosztikai rendszerre és a szelektív redukciós katalizátorra vonatkozó követelményeket jelöli, az alábbi 1. táblázat szerint.

1.   táblázat

Betűjel

A fedélzeti diagnosztikai rendszer NOx-határértéke (1)

A fedélzeti diagnosztikai rendszer PM-határértéke (2)

Reagensminőség és -fogyasztás

Végrehajtási időpontok: új típusok

Végrehajtási időpontok: minden jármű

A nyilvántartásba vétel utolsó dátuma

A

Az 1. és 2. táblázat „bevezetési időszak” sora

Teljesítményfigyelés (3)

Bevezetési időszak (4)

2012.12.31.

2013.12.31.

2015.9.1.

B

Az 1. és 2. táblázat „bevezetési időszak” sora

Az 1. táblázat „bevezetési időszak” sora

Bevezetési időszak (4)

2014.9.1.

2015.9.1.

2016.12.31.

C

Az 1. és 2. táblázat „általános követelmények” sora

Az 1. táblázat „általános követelmények” sora

általános (5)

2015.12.31.

2016.12.31.

 


(1)  A fedélzeti diagnosztikai rendszer NOx-határértékére vonatkozó megfigyelési követelmények a X. melléklet 1. és 2. táblázata szerint.

(2)  A fedélzeti diagnosztikai rendszer PM-határértékére vonatkozó megfigyelési követelmények a X. melléklet 1. táblázata szerint.

(3)  Teljesítményfigyelési követelmények a X. melléklet 2.3.3.3. pontja szerint.

(4)  A reagensminőségre és -fogyasztásra a bevezetési időszakban vonatkozó követelmények a XIII. melléklet 7.1.1.1. és 8.4.1.1. pontja szerint.

(5)  A reagensminőségre és -fogyasztásra vonatkozó általános követelmények a XIII. melléklet 7.1.1. és 8.4.1. pontja szerint.

10. függelék

Magyarázó megjegyzések

(1)

A nem kívánt rész törlendő (előfordulhat, hogy nincs szükség törlésre, ha több tétel is érvényes).

(2)

Meg kell adni a tűrést.

(3)

Meg kell adni az egyes variánsok felső és alsó értékeit.

(4)

Dokumentálni kell fedélzeti diagnosztika szerinti egytagú motorcsalád esetében és akkor, ha dokumentálása nem történt meg a 3.2.12.2.7.0.4. sorban említett dokumentációcsomag(ok)ban.

(5)

Tüzelőanyag-fogyasztás a kombinált WHTC esetében, beleértve a VIII. mellékletben leírt, hidegindítással és melegindítással történő vizsgálati ciklust is.

(6)

Dokumentálni kell, ha a 3.2.12.2.7.1.1. pontban említett dokumentációban nem dokumentálták.

(7)

A nem kívánt törlendő.

(8)

A motor teljesítményére vonatkozó információkat csak az alapmotorra kell megadni.

(9)

Meg kell adni a tűrést; a gyártó által megadott érték ± 3 %-os tartományban kell maradnia.

a)

Ha a típusazonosító jelölés olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni. (pl. ABC?123??).

b)

A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. szakaszában felsorolt meghatározásoknak megfelelő osztályokba sorolva.

l)

Ezt az adatot a legközelebbi tizedmilliméterre kell kerekíteni.

m)

Ezt az értéket ki kell számolni és a legközelebbi cm3-re kell kerekíteni.

n)

A XIV. melléklet előírásainak megfelelően meghatározva.

II. MELLÉKLET

A HASZNÁLATBAN LÉVŐ MOTOROK VAGY JÁRMŰVEK MEGFELELŐSÉGE

1.   BEVEZETÉS

1.1.   Ez a melléklet a használatban lévő motorok és járművek megfelelőségének ellenőrzésére és demonstrálására vonatkozó követelményeket határozza meg.

2.   HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁRMŰVEK MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS

2.1.   A használatban lévő járművek vagy valamely motorcsaládba tartozó motorok megfelelőségét a szokásos vezetési módok, feltételek és hasznos teher mellett közúton üzemeltetett járművek vizsgálatával kell demonstrálni. A használatban lévő járművek megfelelősége vizsgálatának a jármű valós útvonalakon, szokásos terheléssel és az átlagos hivatásos járművezetővel való üzemeltetése tekintetében reprezentatívnak kell lennie. Amennyiben a járművet az átlagos hivatásos járművezetőtől eltérő járművezető vezeti, e járművezetőnek a vizsgálandó jármű üzemeltetésére megfelelő készségekkel és végzettséggel kell rendelkeznie.

2.2.   Ha a vizsgálathoz használt adott jármű szokásos üzemeltetési feltételeit a vizsgálat elvégzésével össze nem egyeztethetőnek ítélik, a gyártó vagy a jóváhagyó hatóság kérheti, hogy más vezetési útvonalat vagy hasznos terhet használjanak.

2.3.   A gyártónak kell demonstrálnia a jóváhagyó hatóság felé, hogy a választott jármű, vezetési módok, feltételek és hasznos terhelés reprezentatív a motorcsalád tekintetében. A 4.1. és 4.5. pontban meghatározott követelményeket kell használni annak meghatározására, hogy a vezetési módok és hasznos teher elfogadható-e a használatban lévő járművek megfelelőségének vizsgálatához.

2.4.   A gyártónak az új motorcsalád kezdeti típusjóváhagyásakor kell jelentenie a használatban lévő járművek megfelelősége vizsgálatának ütemtervét és mintavételi tervét.

2.5.   Nem megfelelőnek kell tekinteni azokat a járműveket, melyek nem rendelkeznek olyan kommunikációs interfésszel, vagy amelyek interfésze csak hiányosan vagy nem szabványos adatprotokoll szerint teszi a motorvezérlő egység I. melléklet 5.2.1. és 5.2.2. pontjában előírt adatainak kigyűjtését.

2.6.   Nem megfelelőnek kell tekinteni azokat a járműveket, melyeknél a motorvezérlő egység adatainak gyűjtése befolyásolja a jármű károsanyag-kibocsátását vagy teljesítményét.

3.   A MOTOR VAGY JÁRMŰ KIVÁLASZTÁSA

3.1.   Valamely motorcsalád típusjóváhagyásának megadását követően a gyártónak az adott családba tartozó motorral felszerelt jármű első nyilvántartásba vételétől számított 18 hónapon belül el kell végeznie a használatban lévő járművek vizsgálatát a motorcsaládon. Többlépcsős típusjóváhagyás esetén az első nyilvántartásba vétel a teljes jármű első nyilvántartásba vétele.

A vizsgálatot az 595/2009/EK rendelet 4. cikkében meghatározott hasznos élettartam alatt legalább kétévente meg kell ismételni járműbe szerelt minden motorcsaládon.

A gyártó kérésére a vizsgálat a gyártás befejezését követő öt évvel beszüntethető.

3.1.1.   Legalább három motorból álló mintanagyság mellett a mintavételi eljárást úgy kell meghatározni, hogy annak valószínűsége, hogy a tétel 20 %-nyi hibás motor mellett megfeleljen a vizsgálaton, 0,90 (a gyártó kockázata = 10 %) legyen, míg annak valószínűsége, hogy valamely tételt 60 %-nyi hibás motor mellett elfogadnak, 0,10 (a fogyasztó kockázata = 10 %) legyen.

3.1.2.   A minta tekintetében meg kell határozni az n. vizsgálatnál nem megfelelő eredménnyel végződő vizsgálatok összesített számát meghatározó vizsgálati statisztikát.

3.1.3.   A tételt elfogadó vagy elutasító döntést az alábbi követelményekkel összhangban kell meghozni:

a)

ha a vizsgálati statisztika eredménye kisebb, mint a mintanagyságra az 1. táblázatban megadott elfogadási küszöbérték vagy azzal egyenlő, a tételre elfogadó döntés születik;

b)

ha a vizsgálati statisztika eredménye nagyobb, mint a mintanagyságra az 1. táblázatban megadott elutasítási küszöbérték vagy azzal egyenlő, a tételre elutasító döntés születik;

c)

minden más esetben meg kell vizsgálni egy újabb motort e melléklet szerint, és a számítási eljárást az eggyel nagyobb mintaméretre kell alkalmazni.

Az 1. táblázatban az elfogadási és elutasítási küszöbértékek az ISO 8422/1991 szabvány segítségével kerültek kiszámításra.

1.   táblázat

A mintavételi terv elfogadási és elutasítási küszöbértékei

Legkisebb mintaméret: 3

Vizsgált motorok összes száma

(mintaméret)

Elfogadási küszöbérték

Elutasítási küszöbérték

3

3

4

0

4

5

0

4

6

1

4

7

1

4

8

2

4

9

2

4

10

3

4

A jóváhagyó hatóság a vizsgálati eljárások megindítása előtt jóváhagyja a kiválasztott motor- és járműkonfigurációkat. A kiválasztást az adott járművek kiválasztásához használt kiválasztási kritériumok jóváhagyó hatóságnak történő bemutatásával kell elvégezni.

3.2.   A kiválasztott motorokat és járműveket az Unióban kell használni és nyilvántartásba vetetni. A járműnek a vizsgálatok előtt legalább 25 000 km-t kell futnia.

3.3.   Minden egyes vizsgált járműnek rendelkeznie kell olyan karbantartási nyilvántartással, amely igazolja, hogy a járművet megfelelő módon, a gyártó ajánlásainak megfelelően karbantartották és szervizelését elvégezték.

3.4.   A motor megfelelő működése tekintetében a fedélzeti diagnosztikai rendszert kell ellenőrizni. A fedélzeti diagnosztikai rendszer memóriájában található hibaüzeneteket és készenléti kódot fel kell jegyezni, és a szükséges javításokat el kell végezni.

A C. kategóriájú működési hibát mutató motorok javítása vizsgálat előtt nem kötelező. A diagnosztikai hibakódot nem kell törölni.

Nem lehet vizsgálni a XIII. mellékletben előírt számlálók egyikén nem „0” jelzést mutató számlálóval felszerelt motorokat. Ezt jelenteni kell a jóváhagyó hatóságnak.

3.5.   A motor vagy a jármű nem mutathat visszaélésre utaló jeleket (úgymint túlterhelés, nem megfelelő tüzelőanyag vagy más helytelen használat), illetve más olyan tényezőkre (úgymint illetéktelen beavatkozás) utaló jeleket, amelyek befolyásolhatják a kibocsátási teljesítményt. Figyelembe kell venni a fedélzeti diagnosztikai rendszer számítógépben tárolt hibakódjait és a működési időre vonatkozó adatokat.

3.6.   A járműben használt kibocsátáscsökkentő rendszer valamennyi összetevőjének meg kell felelnie a vonatkozó típus-jóváhagyási dokumentumokban szereplő adatoknak.

3.7.   A jóváhagyó hatósággal egyetértésben a gyártó lefolytathatja a használatban lévő motorok/járművek vizsgálatát a 3.1. pontban megadottnál kevesebb motorral vagy járművel, ha a motorcsaládban gyártott motorok száma nem éri el az évi 500 egységet.

4.   VIZSGÁLATI FELTÉTELEK

4.1.   A jármű hasznos terhelése

A használatban lévő járművek megfelelőségének vizsgálata céljaira a hasznos teher mesterséges terheléssel helyettesíthető.

Amennyiben nem állnak rendelkezésre statisztikák annak demonstrálására, hogy a hasznos terhelés 50–60 %-ának kell lennie.

A legnagyobb hasznos terhelés a jármű műszakilag megengedett legnagyobb tömegének és a 2007/46/EK irányelv I. mellékletében meghatározott menetkész tömegének különbsége.

4.2.   Környezeti feltételek

A vizsgálatot a következő feltételeknek megfelelő környezeti viszonyok mellett kell végrehajtani:

legalább 82,5 kPa légköri nyomás,

legalább 266 K (– 7 °C) és legfeljebb a megadott légköri nyomás mellett a következő képlettel kiszámított hőmérséklet:

T = – 0,4514 * (101,3 – pb) + 311

ahol:

T a környezeti levegő hőmérséklete K-ben,

pb a légköri nyomás kPa-ban.

4.3.   Motorhűtő közeg hőmérséklete

A motorhűtő közeg hőmérsékletének meg kell felelnie az 1. függelék 2.6.1. pontjának.

4.4.   A kenőolajnak, a tüzelőanyagnak és a reagensnek a gyártó által megadott előírásokon belülinek kell lennie.

4.4.1.   Kenőolaj

Az olajból mintákat kell venni.

4.4.2.   A tüzelőanyag

A vizsgálati tüzelőanyagnak a 98/70/EK irányelv hatálya alá tartozó, kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyagnak vagy a rendelet IX. mellékletében meghatározott referencia-tüzelőanyagnak kell lennie. A tüzelőanyagból mintákat kell venni.

4.4.2.1.   Ha a gyártó e rendelet I. mellékletének 1. szakaszával összhangban nyilatkozott arról, hogy képes a rendelet I. melléklete 4. függelékének 3.2.2.2.1. pontjában megadott, a kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények teljesítésére, a vizsgálatokat a kereskedelmi forgalomban kapható, megadott tüzelőanyagok legalább egyikén vagy pedig a kereskedelmi forgalomban kapható, megadott tüzelőanyagok és a 98/70/EK irányelvben és a vonatkozó CEN-szabványokban szereplő, kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyagok keverékén kell elvégezni.

4.4.3.   Reagens

A károsanyag-kibocsátás csökkentésére reagenst használó kipufogógáz-utókezelő rendszerek esetében a reagensből mintát kell venni. A reagens nem lehet fagyott.

4.5.   A lefutásra vonatkozó követelmények

A művelet részarányát a teljes lefutás időtartamának százalékában kell kifejezni.

A lefutás városi vezetésből, majd országúti és autópályán történő vezetésből áll, a 4.5.1–4.5.4. pontban megadott részarányoknak megfelelően. Ha gyakorlati okból más vizsgálati sorrend indokolt és a jóváhagyó hatóság beleegyezésével a városi, országúti és autópályán történő üzem más sorrendje is használható.

E szakasz alkalmazásában a „körülbelül” a célérték ± 5 %-ot jelent.

A városi üzemmódot a 0 és 50 km/h,

az országúti üzemmódot az 50 és 75 km/h,

az autópálya üzemmódot pedig a 75 km/h feletti sebesség jellemzi.

4.5.1.   Az M1 és N1 kategóriájú járművek esetében a lefutás körülbelül 45 % városi, 25 % országúti és 30 % autópálya üzemmódból áll.

4.5.2.   Az M2 és M3 kategóriájú járművek esetében a lefutás körülbelül 45 % városi, 25 % országúti és 30 % autópálya üzemmódból áll. A 2001/85/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) I. mellékletében meghatározott, I., II. vagy A. osztályú M2 és M3 kategóriájú járműveket körülbelül 70 % városi és 30 % országúti üzemmódban kell vizsgálni.

4.5.3.   Az N2 kategóriájú járművek esetében a lefutás körülbelül 45 % városi, 25 % országúti, ezután pedig 30 % autópálya üzemmódból áll.

4.5.4.   Az N3 kategóriájú járművek esetében a lefutás körülbelül 20 % városi, 25 % országúti, ezután pedig 55 % autópálya üzemmódból áll.

4.5.5.   A lefutás értékeléséhez további útmutatással szolgálhatnak a WHDC-adatbázis jellemző lefutásértékeinek következő megoszlásai:

a)

gyorsítás: az idő 26,9 %-a;

b)

lassítás: az idő 22,6 %-a;

c)

haladás: az idő 38,1 %-a;

d)

állás (a jármű sebessége = 0): az idő 12,4 %-a.

4.6.   Működési követelmények

4.6.1.   A lefutást úgy kell megválasztani, hogy a vizsgálat folyamatos legyen és az adatokból való mintavétel folyamatos legyen a 4.6.5. pontban meghatározott vizsgálati időtartam elérése érdekében.

4.6.2.   A kibocsátási és más adatokból történő mintavételnek a motor beindítása előtt kell megkezdődnie. A kibocsátások értékeléséből ki lehet hagyni a hidegindítás melletti kibocsátásokat, az 1. függelék 2.6. pontjával összhangban.

4.6.3.   Nem megengedett a különböző lefutásokból származó adatok kombinálása vagy a lefutás adatainak módosítása vagy elhagyása.

4.6.4.   Ha a motor leáll, újraindítható, de a mintavételnek nem szabad megszakadnia.

4.6.5.   A vizsgálatnak kellően hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a WHTC-vizsgálat alatt végzett munka öt alkalommal megvalósuljon, vagy adott esetben a WHTC-vizsgálatban kibocsátott, kg/ciklusban megadott referencia-CO2-tömeg ötszöröse keletkezzen.

4.6.6.   A hordozható kibocsátásmérő rendszer villamosenergia-ellátását külső tápegységről kell biztosítani, nem pedig olyan forrásból, mely az energiát közvetlenül vagy közvetve a vizsgált motortól vonja el.

4.6.7   A hordozható kibocsátásmérő rendszer beépítése nem befolyásolhatja a jármű kibocsátását és/vagy teljesítményét.

4.6.8.   Ajánlott a járművek szokásos nappali forgalmi viszonyok melletti üzemeltetése.

4.6.9.   Ha a jóváhagyó hatóság nem elégedett az adatkonzisztencia-ellenőrzés eredményével, e melléklet 1. függelékének 3.2. pontjának megfelelően, a jóváhagyó hatóság a vizsgálatot érvénytelennek tekintheti.

4.6.10.   Azonos útvonalat kell használni a 3.1.1–3.1.3. pontban ismertetett mintát alkotót járművek vizsgálatára.

5.   A MOTORVEZÉRLŐ EGYSÉG ADATFORGALMA

5.1.   A motorvezérlő egység használatban lévő járművek vizsgálatához szükséges adatforgalmi információi elérhetőségének és megfelelőségének ellenőrzése.

5.1.1.   Az adatforgalmi információk I. melléklet 5.2. pont követelményeinek megfelelő elérhetőségét a használatban lévő járművek vizsgálata előtt kell demonstrálni.

5.1.1.1.   Ha ezek az információk hordozható kibocsátásmérő rendszerrel megfelelően nem nyerhetőek ki, az információk elérhetőségét a X. mellékletben ismertetett, külső fedélzeti diagnosztikai kiolvasóval kell demonstrálni.

5.1.1.1.1.   Abban az esetben, ha ezeket az információkat az előírt módon, megfelelően működő kiolvasóval ki lehet nyerni, a hordozható kibocsátásmérő rendszert nem megfelelőnek, a vizsgálatot pedig érvénytelennek kell tekinteni.

5.1.1.1.2.   Abban az esetben, ha ezeket az információkat az előírt módon, megfelelően működő kiolvasóval ugyanazon motorcsaládba tartozó motorokkal felszerelt két járműből nem lehet kinyerni, a motort nem megfelelőnek kell tekinteni.

5.1.2.   A hordozható kibocsátásmérő rendszer által az I. melléklet 5.2.1. pontjában előírt motorvezérlő egység adatforgalmi információkból számított nyomatékjelet teljes terhelésnél kell értékelni.

5.1.2.1.   A megfelelés ellenőrzési módszerét a 4. függelék írja le.

5.1.2.2.   A motorvezérlő egység nyomatékjelének megfelelősége elegendőnek minősül, ha a számított nyomaték az I. melléklet 5.2.5. pontjában a teljes terhelés melletti nyomatékra meghatározott tűrésen belül marad.

5.1.2.3.   Ha a számított nyomaték nem marad az I. melléklet 5.2.5. pontjában a teljes terhelés melletti nyomatékra meghatározott tűrésen belül, úgy kell tekinteni, hogy a motor nem teljesítette a vizsgálatot.

6.   A KIBOCSÁTÁSOK ÉRTÉKELÉSE

6.1.   El kell végezni a vizsgálatot és a vizsgálati eredményeket e melléklet 1. függelékének rendelkezései szerint kell kiszámítani.

6.2.   A megfelelési tényezőket ki kell számítani és be kell mutatni a kibocsátott szén-dioxid tömegén alapuló és a munkán alapuló módszerrel egyaránt. Az elfogadó/elutasító döntést a munkán alapuló módszer eredményei alapján kell meghozni.

6.3.   Az egyes vizsgált motorrendszerek kipufogógáz-kibocsátási megfelelési tényezőinek 90 %-os – az 1. függelékben meghatározott mérési és számítási módszerek szerinti – összesítésének eredménye nem lépheti túl a 2. táblázatban meghatározott értékek egyikét sem.

2.   táblázat

A használatban lévő járművek megfelelősége tekintetében a legnagyobb károsanyag-kibocsátási megfelelési tényezők.

Káros anyag

Legnagyobb megengedett megfelelési tényező

CO

1,50

THC (2)

1,50

NMHC (3)

1,50

CH4  (3)

1,50

NOx

1,50

PM tömege

PM-szám

7.   HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁRMŰVEK MEGFELELŐSÉGI EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE

7.1.   A használatban lévő járművek megfelelőségére vonatkozó, a 10. szakaszban említett jelentés alapján a jóváhagyó hatóság:

a)

határoz arról, hogy egy motortípus vagy motorcsalád használat közbeni megfelelőségének vizsgálata kielégítő, és ezért nem hoz további intézkedéseket;

b)

úgy határoz, hogy a gyártó által szolgáltatott információk nem elegendők a döntés meghozatalához, és a gyártótól további információkat vagy vizsgálati adatokat kér be;

c)

határoz arról, hogy valamely használatban lévő motorcsalád megfelelősége nem kielégítő, és a 13. cikkben, illetve az e melléklet 9. szakaszában említett intézkedésekhez folyamodik.

8.   JÁRMŰVEK IGAZOLÓ VIZSGÁLATA

8.1.   Az igazoló vizsgálat célja annak megállapítása, hogy egy motorcsalád használat közben megfelel a kibocsátási előírásoknak.

8.2.   Igazoló vizsgálatot a jóváhagyó hatóságok végezhetnek.

8.3.   Az igazoló vizsgálatot a 2.1. és 2.2. pontban meghatározott járművizsgálat szerint kell elvégezni. Az e mellékletben meghatározott eljárások szerint reprezentatív járműveket kell kiválasztani, szokásos feltételek mellett használni és bevizsgálni.

8.4.   A vizsgálati eredmények nem kielégítőnek tekinthetők, ha az azonos motorcsaládot képviselő két vagy több jármű vizsgálatából bármely káros anyagra kapott eredmény jelentősen meghaladja a 6. szakaszban megadott határértéket.

9.   JAVÍTÁSI TERV

9.1.   Ha a gyártó javítást kíván végrehajtani, jelentést nyújt be azon tagállam jóváhagyó hatóságának, amelyben azokat a motorokat vagy járműveket nyilvántartásba vették vagy használják, amelyekre a javítás vonatkozik. E jelentést akkor nyújtja be, amikor az intézkedésről dönt. A jelentésben részletesen ki kell fejteni a javítás mibenlétét és ismertetni kell azokat a motorcsaládokat, melyeket abba be kívánnak vonni. A gyártónak a javítás megkezdése után rendszeresen be kell számolnia a jóváhagyó hatóságnak.

9.2.   A gyártónak be kell adnia a javítási tervvel kapcsolatos összes értesítés másolatát, valamint nyilvántartást kell vezetnie a visszahívási akcióról, és rendszeresen helyzetjelentést kell adnia a jóváhagyó hatóságnak.

9.3.   A gyártónak egyedi azonosító nevet vagy számot kell adnia a javítási tervnek.

9.4.   A gyártó be kell nyújtania a 9.4.1–9.4.11. pontban megadott adatokból álló javítási tervet.

9.4.1.   A javítási tervben szereplő valamennyi motortípus leírása.

9.4.2.   Minden olyan egyedi módosítás, változtatás, javítás, korrekció, beállítás vagy más beavatkozás leírása, melynek célja, hogy a motor ismét megfeleljen az előírásoknak, beleértve azoknak az adatoknak és műszaki vizsgálatoknak a rövid összegzését, melyek alapján a gyártó a megfelelőség helyreállítását célzó adott intézkedések mellett döntött.

9.4.3.   Annak a leírása, hogy a gyártó hogyan értesíti a motorok vagy járművek tulajdonosait a javítási intézkedésekről.

9.4.4.   A megfelelő karbantartás vagy használat leírása (ha van), amelyet a gyártó a helyreállító intézkedések terve szerinti javításra való alkalmasság feltételeként köt ki, valamint a gyártó indokainak magyarázata arra vonatkozóan, hogy miért állapított meg ilyen feltételt. Karbantartási vagy használati feltétel csak akkor köthető ki, ha a demonstráltan kapcsolódik ahhoz a tényhez, hogy a jármű/motor nem felel meg az előírásoknak, valamint a javítási intézkedésekhez.

9.4.5.   Annak az eljárásnak a leírása, amelyet a motor- vagy járműtulajdonosoknak a javítás elvégeztetéséhez követniük kell. Ennek a leírásnak tartalmaznia kell azt az időpontot, amikortól a javítást el lehet végeztetni, a műhelyben a javítás elvégzéséhez szükséges idő becslését, valamint azt, hogy hol végeznek ilyen javításokat. A javítást a jármű átadása után felesleges késedelem nélkül el kell végezni.

9.4.6.   A motor- vagy járműtulajdonosnak átadott tájékoztatás másolata.

9.4.7.   Annak a rendszernek a rövid leírása, melyet a gyártó a javítás teljesítéséhez szükséges alkatrészek vagy rendszerek megfelelő szállításának biztosítása érdekében alkalmaz. Fel kell tüntetni azt az időpontot, amikortól megfelelő mennyiségű alkatrész vagy részegység áll rendelkezésre az akció elkezdéséhez.

9.4.8.   A javítást végző szakembereknek megküldendő összes utasítás másolata.

9.4.9.   Annak a leírása, hogy a javasolt javítás milyen hatással lesz a javítási tervben szereplő egyes motor- vagy járműtípusok károsanyag-kibocsátására, tüzelőanyag-fogyasztására, kezelhetőségére és biztonságára, az ezeket a következtetéseket alátámasztó adatokkal, műszaki tanulmányokkal stb. együtt.

9.4.10.   Minden más információ, jelentés vagy adat, amelyet a jóváhagyó hatóság az ésszerűség határain belül szükségesnek ítél a javítási terv értékeléséhez.

9.4.11.   Ha a javítási terv visszahívást is tartalmaz, akkor a javítások nyilvántartásának módszerét ismertető leírást is be kell adni a jóváhagyó hatósághoz. Címke használata esetén annak egy példányát is be kell nyújtani.

9.5.   A gyártótól megkövetelhető, hogy gondosan megtervezett és szükséges vizsgálatokat végezzen a javasolt változtatás, javítás vagy módosítás által érintett alkatrészeken és motorokon, hogy demonstrálja a változtatás, javítás vagy módosítás eredményességét.

10.   JELENTÉSI ELJÁRÁSOK

10.1.   Minden egyes vizsgált motorcsalád vonatkozásában műszaki jelentést kell benyújtani a jóváhagyó hatósághoz. A jelentésben ismertetni kell a használatban lévő járművek megfelelőségének vizsgálatára irányuló tevékenységeket és azok eredményeit. A jelentésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

10.1.1.   Általános

10.1.1.1.

A gyártó neve és címe:

10.1.1.2.

Az összeszerelő üzem(ek) címe:

10.1.1.3.

A gyártó által meghatalmazott képviselő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe:

10.1.1.4.

Típus és kereskedelmi leírás (az esetleges változatok feltüntetésével):

10.1.1.5.

Motorcsalád:

10.1.1.6.

Alapmotor:

10.1.1.7.

Motorcsalád tagjai:

10.1.1.8.

Azokra a járművekre vonatkozó járműazonosító szám, amelyek a használatban lévő járművek megfelelősége vizsgálatának tárgyát képező motorral vannak felszerelve.

10.1.1.9.

A típus azonosításának módja és helye, ha fel van tüntetve a járművön:

10.1.1.10.

Járműkategória:

10.1.1.11.

A motor típusa: benzin, etanol (E85), dízel/földgáz/PB-gáz/dízel-etanol (ED95) (a nem kívánt törlendő):

10.1.1.12.

A használatban lévő motorcsaládon belüli motortípusokra vonatkozó típusjóváhagyások száma, beleértve értelemszerűen az összes kiterjesztés és helyszíni javítás/visszahívás (átalakítás) számát.

10.1.1.13.

A gyártó által szolgáltatott információkban szereplő motorok típusjóváhagyásaira vonatkozóan a kiterjesztések, helyszíni javítások/visszahívások részletes ismertetése.

10.1.1.14.

A gyártó által szolgáltatott információkban szereplő motorgyártási időtartam (például „a 2014-es naptári év során gyártott járművek vagy motorok”).

10.1.2.   A motor/jármű kiválasztása

10.1.2.1.

A jármű vagy motor helyének módszere

10.1.2.2.

Járművek, motorok, használatban lévő jármű-/motorcsaládok kiválasztási kritériumai

10.1.2.3.

Azok a földrajzi területek, amelyeken a gyártó járműveket gyűjtött.

10.1.3.   Berendezések

10.1.3.1.

A hordozható kibocsátásmérő berendezés, márka és típus

10.1.3.2.

A hordozható kibocsátásmérő rendszer kalibrálása

10.1.3.3.

A hordozható kibocsátásmérő rendszer energiaellátása

10.1.3.4.

A számításokhoz használt szoftver és verziója (pl. EMROAD 4.0)

10.1.4.   A vizsgálat adatai

10.1.4.1.

A vizsgálat napja és időpontja

10.1.4.2.

A vizsgálat helyszíne, beleértve a vizsgálati útvonalra vonatkozó részletes információkat

10.1.4.3.

Időjárás/környezeti viszonyok (pl. hőmérséklet, páratartalom, tengerszint feletti magasság)

10.1.4.4.

A vizsgálat útvonalán járművenként megtett távolság

10.1.4.5.

A vizsgálathoz használt tüzelőanyag specifikációs jellemzői

10.1.4.6.

A reagens specifikációi (ha van)

10.1.4.7.

A kenőolaj specifikációi

10.1.4.8.

A kibocsátás mérési eredményei e melléklet 1. függeléke szerint

10.1.5.   A motorra vonatkozó információk

10.1.5.1.

A tüzelőanyag típusa (pl. dízel, dízel-etanol [ED95], földgáz, PB-gáz, benzin, etanol [E85])

10.1.5.2.

A motor gyújtásrendszere (pl. kompressziós gyújtás vagy szikragyújtás)

10.1.5.3.

Típus-jóváhagyási szám

10.1.5.4.

Motorfelújítás

10.1.5.5.

A motor gyártója

10.1.5.6.

Motormodell

10.1.5.7.

A motor gyártásának éve és hónapja

10.1.5.8.

Motorszám

10.1.5.9.

A motor űrtartalma (literben)

10.1.5.10.

Hengerek száma

10.1.5.11.

A motor névleges teljesítménye: (kW @ ford/perc)

10.1.5.12.

A motor teljes nyomatékterhelése: (Nm @ ford/perc)

10.1.5.13.

Alapjárati fordulatszám (ford/perc)

10.1.5.14.

Gyártó által megadott, teljes terheléshez tartozó nyomatékgörbe (van/nincs)

10.1.5.15.

Gyártó által megadott, teljes terheléshez tartozó nyomatékgörbe hivatkozási száma

10.1.5.16.

NOx-mentesítő rendszer (pl. kipufogógáz-visszavezetés, szelektív redukciós katalizátor rendszer)

10.1.5.17.

A katalizátoros konverter gyártmánya

10.1.5.18.

A részecskecsapda típusa

10.1.5.19.

Az utókezelést a típusjóváhagyásra tekintettel módosították? (igen/nem)

10.1.5.20.

A motorvezérlő egységre vonatkozó információk (szoftverkalibrálási szám)

10.1.6.   A járműre vonatkozó információk

10.1.6.1.

A jármű tulajdonosa

10.1.6.2.

Járműtípus (pl. M3, N3) és kialakítás (pl. merev vagy csuklós tehergépjármű, helyi autóbusz)

10.1.6.3.

A jármű gyártója

10.1.6.4.

Járműazonosító szám

10.1.6.5.

A jármű forgalmi rendszáma, valamint a nyilvántartásba vétel szerinti ország

10.1.6.6.

Járműmodell