ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.159.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 159

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. június 17.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2011/343/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. március 9.) az Európai Közösség és a Jordán Hásimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak a megkötéséről

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 572/2011/EU rendelete (2011. június 16.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról

2

 

*

A Tanács 573/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 16.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

5

 

*

A Bizottság 574/2011/EU rendelete (2011. június 16.) a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a nitrit, a melamin és az Ambrosia spp. maximális szintjének, valamint bizonyos kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok átvitelének tekintetében történő módosításáról, továbbá az irányelv I. és II. mellékletének egységes szerkezetbe foglalásáról ( 1 )

7

 

*

A Bizottság 575/2011/EU rendelete (2011. június 16.) a takarmány-alapanyagok jegyzékéről ( 1 )

25

 

*

A Bizottság 576/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 16.) a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról szóló 543/2008/EK rendelet módosításáról

66

 

*

A Bizottság 577/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 16.) az Oszáma bin Ládennel, az al-Kaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 149. alkalommal történő módosításáról

69

 

 

A Bizottság 578/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

86

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/344/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2011. május 30.) a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról

88

 

*

A Tanács 2011/345/KKBP végrehajtási határozata (2011. június 16.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP határozat végrehajtásáról

93

 

 

2011/346/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. július 20.) a Portugália által a BPP számára állami garancia formájában nyújtott C 33/09 (korábbi NN 57/09, CP 191/09) állami támogatásról (az értesítés a C(2010) 4932. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

95

 

 

2011/347/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. június 16.) a 2006-os és 2007-es hollandiai kéknyelv-betegség elleni küzdelem sürgősségi intézkedéseinek keretében egy járványügyi felmérés és a betegség felülvizsgálati intézkedései végrehajtásához szükséges uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2011) 4146. számú dokumentummal történt)

105

 

 

IV   Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok

 

 

2011/348/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. november 10.) az Európai Közösség és a Jordán Hasimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

107

Megállapodás az Európai Közösség és a Jordán Hásimita Királyság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről

108

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

17.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 159/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. március 9.)

az Európai Közösség és a Jordán Hásimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak a megkötéséről

(2011/343/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 186. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

A Bizottság az Európai Közösség nevében sikeres tárgyalásokat folytatott az Európai Közösség és a Jordán Hásimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásról.

(2)

A megállapodást a Felek képviselői 2009. november 30-án Brüsszelben aláírták, és azt azóta a megállapodás 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban ideiglenesen, a megállapodás megkötéséig alkalmazzák.

(3)

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként az Európai Közösség helyébe az Európai Unió lépett, és annak jogutódja lett.

(4)

A megállapodást az Unió nevében meg kell kötni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács az Európai Közösség és a Jordán Hásimita Királyság közötti, tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodást az Európai Unió nevében jóváhagyja (1).

2. cikk

A Tanács elnöke az Unió nevében megküldi a megállapodás 7. cikkének (2) bekezdésében előírt értesítést, amelyben értesíti a Jordán Hásimita Királyságot az alábbiakról:

„A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett, valamint ezen időponttól kezdve gyakorolja az Európai Közösség jogait és terhelik annak kötelezettségei. Ezért a megállapodás szövegében az »Európai Közösség«-re való hivatkozásokat adott esetben »Európai Unió«-ként kell értelmezni.”

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

CSÉFALVAY Z.


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 108. oldalát.


RENDELETEK

17.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 159/2


A TANÁCS 572/2011/EU RENDELETE

(2011. június 16.)

a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. február 28-i 2011/137/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

A 2011/332/KKBP tanácsi határozattal (2) módosított 2011/137/KKBP határozat egy kifejezett kivételről rendelkezik egyes jogalanyok (kikötők) eszközeinek befagyasztásával kapcsolatban.

(2)

Garantálni kell a humanitárius tevékenységek folytatását, a polgári lakosság alapvető szükségleteinek kielégítésére szolgáló anyagok és termékek további biztosítását, valamint a Líbiából történő evakuálásokhoz szükséges lépések megtételét.

(3)

Ezek az intézkedések az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva a végrehajtásához uniós szintű szabályozás szükséges, különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából.

(4)

Tekintettel a líbiai helyzet súlyosságára és összhangban a 2011/137/KKBP határozattal, további szervezeteket kell felvenni a 204/2011/EU tanácsi rendelet (3) III. mellékletében meghatározott korlátozó intlézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek kihirdetése napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 204/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 8a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8a. cikk

Az 5. cikktől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a III. mellékletben felsorolt személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a III. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére bocsátását, amennyiben úgy vélik, hogy erre a humanitárius célok, úgy mint a humanitárius segítségnyújtás és annak támogatása, a polgári lakosság alapvető szükségleteinek kielégítésére szolgáló anyagok és termékek – például élelmiszerek és az előállításukhoz szükséges mezőgazdasági termékek, gyógyszerek vagy villamos energia – biztosítása, vagy Líbiából történő evakuálás céljából van szükség. Az érintett tagállam az engedélyezést követő két héten belül értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az e cikk alapján megadott engedélyekről.”

2.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„10a. cikk

Az 5. cikk (2) bekezdésétől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik bizonyos pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a III. mellékletben felsorolt kikötői hatóságok rendelkezésére bocsátását a 2011. június 7-e előtt megkötött szerződések 2011. július 15-ig történő végrehajtásával kapcsolatban, kivéve az olajjal, gázzal és finomított olajtermékekkel kapcsolatos szerződéseket. A tagállam az engedélyezést követő két héten belül értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az e cikk alapján megadott engedélyekről.”

2. cikk

A 204/2011/EU rendelet III. mellékletében meghatározott jegyzék kiegészül az ezen rendelethez csatolt mellékletben felsorolt szervezetekkel.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

MARTONYI J.


(1)  HL L 58., 2011.3.3., 53. o.

(2)  HL L 149., 2011.6.8., 10. o.

(3)  HL L 58., 2011.3.3., 1. o.


MELLÉKLET

A 2. cikkben említett szervezetek

 

Név

Azonosításra szolgáló adatok

Indoklás

A jegyzékbe vétel dátuma

 

Tripoli kikötői hatósága

Kikötői hatóság:

Socialist Ports Company (Tripoli kikötőjének üzemeltetése tekintetében)

Tel.: +218 21 43946

A Kadhafi-rezsim ellenőrzése alatt állnak.

2011.6.7.

 

Al Khums (Al Khoms) kikötői hatósága

Kikötői hatóság:

Socialist Ports Company (Al Khums [Al Khoms] kikötőjének üzemeltetése tekintetében)

Tel.: +218 21 43946

A Kadhafi-rezsim ellenőrzése alatt állnak.

2011.6.7.

 

Brega kikötői hatósága

 

A Kadhafi-rezsim ellenőrzése alatt állnak.

2011.6.7.

 

Ras al Unuf (Ras Lanuf) kikötői hatósága

Kikötői hatóság:

Veba Oil Operations BV

Cím: PO Box 690

Tripoli, Libya

Tel.: +218 21 333 0081

A Kadhafi-rezsim ellenőrzése alatt állnak.

2011.6.7.

 

Az Zaviyah (Zawia) kikötői hatósága

 

A Kadhafi-rezsim ellenőrzése alatt állnak.

2011.6.7.

 

Zuwarah (Zuwara) kikötői hatósága

Kikötői hatóság:

Port Authority of Zuara

Cím: PO Box 648

Port Affairs and Marine Transport

Tripoli

Libya

Tel.: +218 25 25305

A Kadhafi-rezsim ellenőrzése alatt állnak.

2011.6.7.


17.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 159/5


A TANÁCS 573/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 16.)

a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. március 2-i 204/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

tekintettel a líbiai eseményekre, módosítani kell a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 204/2011/EU rendelet III. mellékletében foglalt jegyzékét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében meghatározott személyre vonatkozó bejegyzést törölni kell a 204/2011/EU rendelet III. mellékletében foglalt jegyzékből.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

MARTONYI J.


(1)  HL L 58., 2011.3.3., 1. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személy

14.

ZARTI, Mustafa


17.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 159/7


A BIZOTTSÁG 574/2011/EU RENDELETE

(2011. június 16.)

a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a nitrit, a melamin és az Ambrosia spp. maximális szintjének, valamint bizonyos kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok átvitelének tekintetében történő módosításáról, továbbá az irányelv I. és II. mellékletének egységes szerkezetbe foglalásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére, valamint 8. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2002/32/EK irányelv értelmében tilos azon takarmányozásra szánt termékek felhasználása, amelyek az említett irányelv I. mellékletében meghatározott maximális szinteket meghaladó mértékben nemkívánatos anyagokat tartalmaznak. Bizonyos nemkívánatos anyagok esetében az említett irányelv II. mellékletében megállapított határértékek túllépése esetén a tagállamoknak vizsgálatokat kell folytatniuk e nemkívánatos anyagok forrásainak azonosítására.

(2)

A nitrit tekintetében megállapítást nyert, hogy a cukorrépából és cukornádból előállított, valamint a keményítőgyártásból származó termékek és melléktermékek nitrittartalma bizonyos körülmények között meghaladja a 2002/32/EK irányelv I. melléklete által a közelmúltban meghatározott maximális szinteket. Emellett úgy tűnik, hogy a nitrit takarmányban való előfordulásának megállapítására alkalmazott analitikai módszer a cukorrépából és cukornádból előállított, valamint a keményítőgyártásból származó termékek és melléktermékek esetében nem minden esetben szolgál megbízható analitikai eredményekkel. Tekintve, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2009. március 25-i véleményében (2) arra a következtetésre jutott, hogy az állati termékekben előforduló nitrit semmilyen formában nem veszélyezteti az emberi egészséget, az érintett termékeket ideiglenesen – amíg folyik az említett termékek nitrittartalmának és a megfelelő analitikai módszereknek a vizsgálata – mentesíteni kell a takarmány-alapanyagok maximális nitrittartalmát szabályozó küszöbérték hatálya alól.

(3)

A melamin tekintetében az EFSA 2010. március 18-án szakvéleményt fogadott el a melamin élelmiszerekben és takarmányokban való előfordulásáról (3). Az EFSA kutatásai azt mutatják, hogy a melaminnal való érintkezés következtében a húgyutakban kristályok képződhetnek. Ezek a kristályok proximális tubulus károsodást okozhatnak; keletkezésüket állatoknál és gyermekeknél figyelték meg takarmányok és anyatej-helyettesítő tápszerek melaminnal való szennyezettsége esetén, amely bizonyos esetekben halálos kimenetelű volt. A Codex Alimentarius Bizottság meghatározta a takarmányokban és élelmiszerekben előforduló melamin maximális szintjét (4). Mivel ezek a maximális szintek összhangban állnak az EFSA szakvéleményének következtetéseivel, az emberi és állati egészség védelme érdekében e szinteket indokolt felvenni a 2002/32/EK irányelv I. mellékletébe. Bizonyos takarmányadalékokat indokolt mentesíteni e maximális szintek hatálya alól, mivel ezek – a megszokott termelési eljárások következtében – óhatatlanul a maximális szintet meghaladó mennyiségű melamint tartalmaznak.

(4)

Az Ambrosia spp. tekintetében az EFSA 2010. június 4-i véleményében (5) azt a következtetést vonta le, hogy a madáreledelnek jelentős szerepe lehet az Ambrosia spp. terjesztésében, különösen a korábban nem fertőzött területeken, mivel gyakran nagy mennyiségben tartalmazza az Ambrosia spp. feldolgozatlan magvait. Ezért az Ambrosia spp. feldolgozatlan magvait tartalmazó madáreledel felhasználásának megakadályozása vélhetően mérsékelni fogja az Ambrosia spp. további terjedését az Unión belül. Allergén hatású pollenje miatt az Ambrosia spp. közegészségügyi problémát jelent. A növény pollenjének belélegzése – többek között – rhinoconjunctivitist (szénanáthát) és asztmát okozhat. Egyes bizonyítékok szerint az Ambrosia spp. pollenje állatokra is allergén hatással van. Ezért indokolt korlátozni az Ambrosia spp. magvainak őröletlen gabonát és magvakat tartalmazó takarmány-alapanyagokban és összetett takarmányokban való előfordulását, valamint – helyes mezőgazdasági gyakorlatok és tisztítási eljárások révén – az Ambrosia spp. magvai őröletlen gabonában és magban való előfordulásának az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szintre csökkenteni.

(5)

A kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok tekintetében az anyagok egyik gyártási tételből a másikba való átjutására akkor kerülhet sor, ha az ilyen anyagokat engedélyezett takarmányadalékként használják fel. Ha az említett anyagok technikailag elkerülhetetlen maradványai bekerülnek a nem céltakarmányba, azaz abba a takarmányba, amellyel kapcsolatban a kokcidiosztatikumok vagy hisztomonosztatikumok használata nem engedélyezett, az anyagok átjutásának következtében a soron következőként gyártott takarmány szennyeződhet; ezt elkerülhetetlen átvitelnek vagy keresztszennyeződésnek nevezzük. Tekintettel a helyes gyártási gyakorlatok alkalmazására, a kokcidiosztatikumoknak és hisztomonosztatikumoknak a nem céltakarmányba történő elkerülhetetlen átvitelére vonatkozó maximális szinteket az „ésszerűen elérhető legalacsonyabb szint” elve alapján kell meghatározni. Annak érdekében, hogy a takarmánygyártó az elkerülhetetlen átvitellel kapcsolatban intézkedéseket tudjon tenni, a kevésbé érzékeny nem célállatfajoknak szánt takarmány tekintetében átviteli arányként a legnagyobb megengedett mennyiség mintegy 3 %-át kell elfogadhatónak tekinteni, míg az érzékeny nem célállatfajoknak szánt takarmány, valamint a vágást megelőző időszakban adott táp tekintetében a legnagyobb megengedett mennyiség mintegy 1 %-át kell elfogadhatónak tekinteni. A célfajoknak szánt egyéb, kokcidiosztatikumokat és hisztomonosztatikumokat nem tartalmazó takarmányt érintő keresztszennyeződések tekintetében, valamint a „folyamatosan élelmiszert termelő állatoknak”, mint például a tejelő teheneknek vagy a tojótyúkoknak szánt nem céltakarmány tekintetében, amelyek esetében bizonyított a takarmányból az állati eredetű élelmiszerekbe történő átvitel, szintén az 1 %-os átviteli arányt kell elfogadhatónak tekinteni. Abban az esetben, ha a takarmány-alapanyagokat közvetlenül az állatoknak adják, vagy ha kiegészítő takarmányokat használnak, az állatok kokcidiosztatikum- vagy hisztomonosztatikum-szinteknek való kitettsége nem lehet akkora, hogy meghaladja ezeknek az anyagoknak a kizárólag teljes értékű takarmányt tartalmazó napi adagra érvényes maximális szintjét.

(6)

A narazin, nikarbazin és lazalocid-nátrium kokcidiosztatikum tekintetében a 2002/32/EK irányelv I. mellékletét módosítani kell, tekintettel arra, hogy az ezen anyagokra vonatkozó engedélyek nemrégiben módosultak; a nem céltakarmányokban elkerülhetetlen átvitel következtében jelen lévő kokcidiosztatikumoknak vagy hisztomonosztatikumoknak az élelmiszerekben megengedhető legnagyobb szintjeinek meghatározásáról szóló, 2009. február 10-i 124/2009/EK bizottsági rendeletet (6) ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

A 2002/32/EK irányelv I. és II. melléklete számos alkalommal és lényegesen módosult. A mellékleteket ezért indokolt egységes szerkezetbe foglalni. Az említett mellékletek egyértelműsége és közérthetősége érdekében célszerű átszerkeszteni őket, és egységesíteni a terminológiát. Tekintettel arra, hogy a mellékletekben foglalt rendelkezések teljes egészükben és közvetlenül alkalmazandók, ezeket a mellékleteket rendelettel kell létrehozni.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2002/32/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe az ezen rendelet mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2011. július 1-jétől alkalmazandó.

Az Ambrosia spp. tekintetében hozott rendelkezések 2012. január 1-jétől alkalmazandók.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 140., 2002.5.30., 10. o.

(2)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (az élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagok tudományos testülete, EFSA): Scientific Opinion on Nitrite as undesirable substances in animal feed (A nitrit mint takarmányokban előforduló nemkívánatos anyag – szakvélemény), The EFSA Journal (2009) 1017, 1–47. o. Elérhető a következő internetcímen: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1017.pdf

(3)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (EFSA – az élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagok tudományos testülete, CONTAM) és EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids (EFSA – az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokkal, enzimekkel, aromaanyagokkal és technológiai segédanyagokkal foglakozó testület, CEF): Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed (A melamin élelmiszerekben és takarmányokban való előfordulása – szakvélemény). EFSA Journal 2010; 8(4):1573. [145 oldal]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Elérhető a következő internetcímen: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf

(4)  A közös FAO/WHO élelmiszerszabvány-program 33. üléséről készített jelentés, Codex Alimentarius bizottság, Genf, Svájc, 2010. július 5–9. (ALINORM 10/33/REP).

(5)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (EFSA – az élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagok tudományos testülete, CONTAM), EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (EFSA – diétás termékekkel, táplálkozással és allergiákkal foglalkozó tudományos testület, NDA) és EFSA Panel on Plant Health (EFSA – növény-egészségügyi tudományos testület, PLH): Scientific Opinion on the effect on public or animal health or on the environment on the presence of seeds of Ambrosia spp. in animal feed (Az Ambrosia spp. takarmányban előforduló magvainak köz- vagy állat-egészségügyi, illetve környezeti hatásai – szakvélemény). EFSA Journal 2010; 8(6):1566 [37 oldal]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1566. Elérhető a következő internetcímen: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1566.pdf

(6)  HL L 140., 2009.2.11., 7. o.


MELLÉKLET

A 2002/32/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

I. MELLÉKLET

A NEMKÍVÁNATOS ANYAGOK MAXIMÁLIS SZINTJE A 3. CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINT

I. SZAKASZ:   SZERVETLEN SZENNYEZŐANYAGOK ÉS NITROGÉNVEGYÜLETEK

Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termékek

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

1.

Arzén (1)

Takarmány-alapanyagok,

2

kivéve:

 

fűből, szárított lucernából és szárított lóheréből készült liszt, szárított cukorrépapép, szárított melaszos cukorrépaszelet,

4

pálmamagpogácsa,

4 (2)

foszfátok és mésztartalmú tengeri algák,

10

kalcium-karbonát,

15

magnézium-oxid és magnézium-karbonát,

20

halak, más vízi állatok és az ezekből nyert termékek,

25 (2)

algaliszt és algalisztből nyert takarmány-alapanyagok.

40 (2)

Jelölőanyagként használt vasrészecskék.

50

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó adalékanyagok,

30

kivéve:

 

réz-szulfát-pentahidrát és réz-karbonát,

50

cink-oxid, mangán-oxid és réz-oxid.

100

Kiegészítő takarmányok,

4

kivéve:

 

ásványi takarmány.

12

Teljes értékű takarmányok,

2

kivéve:

 

halaknak és prémes állatoknak szánt teljes értékű takarmányok.

10 (2)

2.

Kadmium

Növényi eredetű takarmány-alapanyagok.

1

Állati eredetű takarmány-alapanyagok.

2

Ásványi eredetű takarmányanyagok,

2

kivéve:

 

foszfátok.

10

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó adalékanyagok,

10

kivéve:

 

réz-oxid, mangán-oxid, cink-oxid és mangán-szulfát-monohidrát.

30

A kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok.

2

Előkeverékek (6)

15

Kiegészítő takarmányok,

0,5

kivéve:

 

ásványi takarmányok

 

– –

foszfortartalom < 7 % (8),

5

– –

foszfortartalom ≥ 7 % (8),

1 % foszforban (8) 0,75; maximum 7,5

kedvtelésből tartott állatoknak szánt kiegészítő takarmányok.

2

Teljes értékű takarmányok,

0,5

kivéve:

 

szarvasmarhának (kivéve borjaknak), juhoknak (kivéve bárányoknak), kecskéknek (kivéve gidáknak) és halaknak szánt teljes értékű takarmányok,

1

kedvtelésből tartott állatoknak szánt teljes értékű takarmányok.

2

3.

Fluor (7)

Takarmány-alapanyagok,

150

kivéve:

 

állati eredetű takarmány-alapanyagok, a tengeri rákfélék (pl. krill) kivételével,

500

tengeri rákfélék, pl. krill

3 000

foszfátok,

2 000

kalcium-karbonát,

350

magnézium-oxid,

600

mésztartalmú tengeri algák.

1 000

Vermikulit (E 561).

3 000

Kiegészítő takarmányok:

 

foszfortartalom ≤ 4 % (8),

500

foszfortartalom > 4 % (8).

1 % foszforban 125 (8)

Teljes értékű takarmányok,

150

kivéve:

 

sertésnek szánt teljes értékű takarmányok,

100

baromfinak (kivéve csirkéknek) és halaknak szánt teljes értékű takarmányok,

350

csirkéknek szánt teljes értékű takarmányok,

250

szarvasmarha-, juh- és kecsketakarmányok

 

– –

laktációs,

30

– –

egyéb.

50

4.

Ólom

Takarmány-alapanyagok,

10

kivéve:

 

szálastakarmány (3),

30

foszfátok és mésztartalmú tengeri algák,

15

kalcium-karbonát,

20

takarmányélesztő.

5

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó adalékanyagok,

100

kivéve:

 

cink-oxid,

400

mangán-oxid, vas-karbonát, réz-karbonát.

200

A kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok,

30

kivéve:

 

vulkáni eredetű klinoptilolit.

60

Előkeverékek (6)

200

Kiegészítő takarmányok,

10

kivéve:

 

ásványi takarmányok.

15

Teljes értékű takarmányok.

5

5.

Higany (4)

Takarmány-alapanyagok,

0,1

kivéve:

 

halak, más vízi állatok és az ezekből nyert termékek,

0,5

kalcium-karbonát.

0,3

Összetett takarmányok,

0,1

kivéve:

 

ásványi takarmányok,

0,2

halaknak szánt összetett takarmányok,

0,2

kutyáknak, macskáknak és prémes állatoknak szánt összetett takarmányok.

0,3

6.

Nitrit (5)

Takarmány-alapanyagok,

15

kivéve:

 

halliszt,

30

szilázs,

cukorrépából és cukornádból előállított, valamint keményítőgyártásból származó termékek és melléktermékek.

Teljes értékű takarmányok,

15

kivéve:

 

kutyáknak és macskáknak szánt, 20 %-ot meghaladó nedvességtartalmú teljes értékű takarmányok.

7.

Melamin (9)

Takarmányok,

2,5

kivéve a következő takarmány-adalékanyagokat:

 

guanidino-ecetsav,

karbamid,

biuret.


II. SZAKASZ:   MIKOTOXINOK

Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termékek

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

1.

Aflatoxin B1

Takarmány-alapanyagok

0,02

Kiegészítő és teljes értékű takarmányok,

0,01

kivéve:

 

tejelő teheneknek és borjaknak, tejelő juhoknak és bárányoknak, tejelő kecskéknek és gidáknak, valamint malacoknak és növendék baromfiknak szánt összetett takarmányok,

0,005

szarvasmarhának (a tejelő tehenek és a borjak kivételével), juhoknak (a tejelő juhok és a bárányok kivételével), kecskéknek (a tejelő kecskék a gidák kivételével), sertéseknek (a malacok kivételével) és baromfinak (a növendék állatok kivételével) szánt összetett takarmányok.

0,02

2.

Anyarozs (Claviceps purpurea)

Őröletlen gabonaféléket tartalmazó takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok

1 000


III. SZAKASZ:   INHERENS NÖVÉNYI TOXINOK

Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termékek

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

1.

Szabad gosszipol

Takarmány-alapanyagok,

20

kivéve:

 

gyapotmag,

5 000

gyapotmagpogácsa és gyapotmagliszt.

1 200

Teljes értékű takarmányok,

20

kivéve:

 

szarvasmarhának (kivéve borjaknak) szánt teljes értékű takarmányok,

500

juhoknak (kivéve bárányoknak) és kecskéknek (kivéve gidáknak) szánt teljes értékű takarmányok,

300

baromfiknak (kivéve tojótyúkoknak) és borjaknak szánt teljes értékű takarmányok,

100

nyulaknak, bárányoknak, gidáknak és sertéseknek (kivéve malacoknak) szánt teljes értékű takarmányok.

60

2.

Hidrocián-sav

Takarmány-alapanyagok,

50

kivéve:

 

lenmag,

250

lenmagpogácsa,

350

maniókatermékek és mandulapogácsa.

100

Teljes értékű takarmányok,

50

kivéve:

 

fiatal csirkéknek (< 6 hét) szánt teljes értékű takarmányok.

10

3.

Teobromin

Teljes értékű takarmányok,

300

kivéve:

 

sertésnek szánt teljes értékű takarmányok,

200

kutyáknak, nyulaknak, lovaknak és prémes állatoknak szánt teljes értékű takarmányok.

50

4.

Vinil-tiooxazolidon (5-vinil-oxazolidin-2-tion)

Baromfinak szánt teljes értékű takarmányok,

1 000

kivéve:

 

tojótyúkoknak szánt teljes értékű takarmány.

500

5.

Illékony mustárolaj (10)

Takarmány-alapanyagok,

100

kivéve:

 

repcemagpogácsa.

4 000

Teljes értékű takarmányok,

150

kivéve:

 

szarvasmarhának (kivéve borjaknak), juhoknak (kivéve bárányoknak) és kecskéknek (kivéve gidáknak) szánt teljes értékű takarmányok,

1 000

sertéseknek (kivéve malacoknak) és baromfinak szánt teljes értékű takarmányok.

500


IV. SZAKASZ:   SZERVES KLÓRVEGYÜLETEK (A DIOXINOK ÉS A PCB-K KIVÉTELÉVEL)

Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termékek

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

1.

Aldrin (11)

Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok,

0,01 (12)

2.

Dieldrin (11)

kivéve:

 

zsírok és olajok,

0,1 (12)

halaknak szánt összetett takarmányok.

0,02 (12)

3.

Kamfeklór (toxafén) – a CHB 26, 50 és 62 indikátor kongenerek összege (13)

Hal, más vízi állatok és az ezekből nyert termékek,

0,02

kivéve:

 

halolaj.

0,2

Halaknak szánt teljes értékű takarmányok.

0,05

4.

Klórdán (a cisz- és transz-izomerek, valamint az oxiklórdán összege, klórdánban kifejezve)

Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok,

0,02

kivéve:

 

zsírok és olajok.

0,05

5.

DDT (a DDT-, a DDD- (vagy más néven TDE-) és DDE-izomerek összmennyisége DDT-ben kifejezve)

Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok,

0,05

kivéve:

 

zsírok és olajok.

0,5

6.

Endoszulfán (az alfa- és béta-izomerek, valamint az endoszulfán-szulfát összege, endoszulfánban kifejezve)

Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok,

0,1

kivéve:

 

kukorica és az annak feldolgozásából származó kukoricatermékek,

0,2

olajos magvak és az azok feldolgozásából származó termékek, a nyers növényi olaj kivételével,

0,5

nyers növényi olaj,

1,0

halaknak szánt teljes értékű takarmányok.

0,005

7.

Endrin (az endrin és a delta-ketoi-endrin összege, endrinben kifejezve)

Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok,

0,01

kivéve:

 

zsírok és olajok.

0,05

8.

Heptaklór (a heptaklór és a heptaklór-epoxid összege, heptaklórban kifejezve)

Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok,

0,01

kivéve:

 

zsírok és olajok.

0,2

9.

Hexaklór-benzén (HCB)

Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok,

0,01

kivéve:

 

zsírok és olajok.

0,2

10.   

Hexaklór-ciklohexán (HCH)

alfa-izomerek

Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok,

0,02

kivéve:

 

zsírok és olajok.

0,2

béta-izomerek

Takarmány-alapanyagok,

0,01

kivéve:

 

zsírok és olajok.

0,1

Összetett takarmányok,

0,01

kivéve:

 

tejelő teheneknek szánt összetett takarmányok.

0,005

gamma-izomerek

Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok,

0,2

kivéve:

 

zsírok és olajok.

2,0


V. SZAKASZ:   DIOXINOK ÉS PCB-k

Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termékek

Legnagyobb tartalom ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg-ban (ppt) ( (14)), (15) 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

1.

Dioxinok (a poliklórozott dibenzo-para-dioxinok (PCDD-k) és poliklórozott dibenzo-furánok (PCDF-ek) összege az Egészségügyi Világszervezet (WHO) toxicitási egyenértékében kifejezve, WHO-TEF-ek (toxicitási egyenérték-tényezők, 1997 (17) alkalmazásával)

Növényi eredetű takarmány-alapanyagok,

0,75

kivéve:

 

növényi olajok és melléktermékeik.

0,75

Ásványi eredetű takarmány-alapanyagok

1,0

Állati eredetű takarmány-alapanyagok:

 

Állati zsiradék, beleértve a tejzsírt és a tojászsírt

2,0

Egyéb szárazföldi állatokból származó termékek, beleértve a tejet és a tejtermékeket, valamint a tojást és a tojástermékeket

0,75

Halolaj

6,0

Hal, egyéb vízi állatok és az ezekből nyert termékek a halolaj és a 20 %-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények kivételével (16)

1,25

20 %-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények

2,25

A kötőanyagok és csomósodásgátlók funkcionális csoportjába tartozó következő takarmány-adalékanyagok: kaolinittartalmú agyag, kalciumszulfát-dihidrát, vermikulit, nátrolit-fonolit, szintetikus kalcium-aluminátok és üledékes eredetű klinoptilolit

0,75

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok

1,0

Előkeverékek

1,0

Összetett takarmányok,

0,75

kivéve:

 

kedvtelésből tartott állatoknak és halaknak szánt összetett takarmányok,

2,25

prémes állatoknak szánt összetett takarmányok.

2.

Dioxinok és dioxinszerű PCB-k összege (a poliklórozott dibenzo-para-dioxinok (PCDD-k), a poliklórozott dibenzo-furánok (PCDF-k) és a poliklórozott bifenilek (PCB-k) összege) az Egészségügyi Világszervezet (WHO) toxicitási egyenértékében kifejezve, WHO-TEF-ek (toxicitási egyenérték-tényezők, 1997) alkalmazásával) (17)

Növényi eredetű takarmány-alapanyagok,

1,25

kivéve:

 

növényi olajok és melléktermékeik.

1,5

Ásványi eredetű takarmány-alapanyagok

1,5

Állati eredetű takarmány-alapanyagok:

 

Állati zsiradék, beleértve a tejzsírt és a tojászsírt

3,0

Egyéb szárazföldi állatokból származó termékek, beleértve a tejet és a tejtermékeket, valamint a tojást és a tojástermékeket

1,25

Halolaj

24,0

Hal, egyéb vízi állatok, valamint az azokból származó termékek és melléktermékek, a halolaj és a 20 %-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények kivételével (16)

4,5

20 %-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények

11,0

A kötőanyagok és csomósodásgátlók funkcionális csoportjába tartozó következő takarmány-adalékanyagok: kaolinittartalmú agyag, kalciumszulfát-dihidrát, vermikulit, nátrolit-fonolit, szintetikus kalcium-aluminátok és üledékes eredetű klinoptilolit

1,5

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok

1,5

Előkeverékek

1,5

Összetett takarmányok,

1,5

kivéve:

 

kedvtelésből tartott állatoknak és halaknak szánt összetett takarmányok,

7,0

prémes állatoknak szánt összetett takarmányok.


VI. SZAKASZ:   KÁROS BOTANIKAI SZENNYEZŐDÉSEK

Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termékek

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

1.

Alkaloidákat, glükozidákat vagy más mérgező anyagokat külön-külön, illetve kombinációban tartalmazó gyommagvak és őröletlen vagy össze nem zúzott termések, beleértve:

Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok

3 000

Datura sp.

 

1 000

2.

Crotalaria spp.

Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok

100

3.

Ricinus communis L., Croton tiglium L. és Abrus precatorius L. vetőmagja és pelyvája, valamint azok feldolgozott származékai (18) külön-külön, illetve kombinációban

Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok

10 (19)

4.

Hántolatlan bükkmakk – Fagus silvatica L.

5.

Purgódió – Jatropha curcas L.

6.

Indiai mustár – Brassica juncea (L.) Czern. és Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

7.

Szareptai mustár – Brassica juncea (L.) Czern. és Coss. ssp. juncea

8.

Kínai mustár – Brassica juncea (L.) Czern. és Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

9.

Fekete mustár – Brassica nigra (L.) Koch

10.

Abesszin mustár – Brassica carinata A. Braun

Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok

Az első oszlopban felsorolt növényfajok magjai és termései, illetve azok feldolgozott származékai csak mennyiségileg nem kimutatható, elenyésző mennyiségben lehetnek jelen a takarmányban

11.

Az Ambrosia spp. magja

Takarmány-alapanyagok,

50

kivéve:

 

közvetlen állati takarmányozásra nem használt köles (a Panicum miliaceum L. magja) és cirok (a Sorghum bicolor (L) Moench magja)

200

Őröletlen gabonát és magvakat tartalmazó összetett takarmányok

50


VII. SZAKASZ:   A NEM CÉLTAKARMÁNYOKBAN ELKERÜLHETETLEN ÁTVITEL KÖVETKEZTÉBEN ELŐFORDULÓ ENGEDÉLYEZETT TAKARMÁNYADALÉKOK

Kokcidiosztatikum

Takarmányozásra szánt termékek (20)

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

1.

Dekokvinát

Takarmány-alapanyagok

0,4

Összetett takarmány az alábbiak számára:

 

tojószárnyasok és tojócsirkék (> 16 hét)

0,4

brojlercsirkék a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a dekokvinát használata (befejező táp)

0,4

egyéb állatfajok

1,2

Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a dekokvinát használata nem engedélyezett

 (21)

2.

Diklazuril

Takarmány-alapanyagok

0,01

Összetett takarmány az alábbiak számára:

 

tojószárnyasok, tojócsirkék (> 16 hét) és hízópulykák (> 12 hét)

0,01

hízó- és tenyésznyulak a levágást megelőző időszakban, amikor a diklazuril használata tilos (befejező táp)

0,01

egyéb állatfajok, a tojócsirkék (< 16 hét), a húshasznú csirkék, a gyöngytyúkok és a hízópulykák (< 12 hét) kivételével

0,03

Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a diklazuril használata nem engedélyezett

 (21)

3.

Halofuginon-hidrobromid

Takarmány-alapanyagok

0,03

Összetett takarmány az alábbiak számára:

 

tojószárnyasok, tojócsirkék és pulykák (> 12 hét)

0,03

brojlercsirkék és pulykák (< 12 hét) a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a halofuginon-hidrobromid használata (befejező táp)

0,03

egyéb állatfajok

0,09

Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a halofuginon-hidrobromid használata nem engedélyezett

 (21)

4.

Lazalocid-nátrium

Takarmány-alapanyagok

1,25

Összetett takarmány az alábbiak számára:

 

kutyák, borjak, nyulak, lófélék, tejhasznú állatok, tojószárnyasok, pulykák (> 16 hét) és tojócsirkék (> 16 hét)

1,25

brojlercsirkék, tojócsirkék (< 16 hét) és pulykák (< 16 hét) a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a lazalocid-nátrium használata (befejező táp)

1,25

egyéb állatfajok

3,75

Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a lazalocid-nátrium használata nem engedélyezett

 (21)

5.

Maduramicin-ammónium-alfa

Takarmány-alapanyagok

0,05

Összetett takarmány az alábbiak számára:

 

lófélék, nyulak, pulykák (> 16 hét), tojószárnyasok és tojócsirkék (> 16 hét)

0,05

brojlercsirkék és pulykák (< 16 hét) a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a maduramicin-ammónium-alfa használata (befejező táp)

0,05

egyéb állatfajok

0,15

Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a maduramicin-ammónium-alfa használata nem engedélyezett

 (21)

6.

Monenzin-nátrium

Takarmány-alapanyagok

1,25

Összetett takarmány az alábbiak számára:

 

lófélék, kutyák, kiskérődzők (juh és kecske), kacsák, szarvasmarhafélék, tejhasznú szarvasmarha, tojószárnyasok, tojócsirkék (> 16 hét) és pulykák (> 16 hét)

1,25

brojlercsirkék, tojócsirkék (< 16 hét) és pulykák (< 16 hét) a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a monenzin-nátrium használata (befejező táp)

1,25

egyéb állatfajok

3,75

Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a monenzin-nátrium használata nem engedélyezett

 (21)

7.

Narazin

Takarmány-alapanyagok

0,7

Összetett takarmány az alábbiak számára:

 

pulykák, nyulak, lófélék, tojószárnyasok és tojócsirkék (> 16 hét)

0,7

egyéb állatfajok

2,1

Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a narazin használata nem engedélyezett

 (21)

8.

Nikarbazin

Takarmány-alapanyagok

1,25

Összetett takarmány az alábbiak számára:

 

lófélék, tojószárnyasok és tojócsirkék (> 16 hét)

1,25

egyéb állatfajok

3,75

Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a nikarbazin használata (önmagában vagy narazinnal kombinálva) nem engedélyezett

 (21)

9.

Robenidin-hidroklorid

Takarmány-alapanyagok

0,7

Összetett takarmány az alábbiak számára:

 

tojószárnyasok és tojócsirkék (> 16 hét)

0,7

brojlercsirkék, hízó- és tenyésznyulak, valamint pulykák a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a robenidin-hidroklorid használata (befejező táp)

0,7

egyéb állatfajok

2,1

Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a robenidin-hidroklorid használata nem engedélyezett

 (21)

10.

Szalinomicin-nátrium

Takarmány-alapanyagok

0,7

Összetett takarmány az alábbiak számára:

 

lófélék, pulykák, tojószárnyasok és tojócsirkék (> 12 hét)

0,7

brojlercsirkék, tojócsirkék (< 12 hét) és hízónyulak a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a szalinomicin-nátrium használata (befejező táp)

0,7

egyéb állatfajok

2,1

Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a szalinomicin-nátrium használata nem engedélyezett

 (21)

11.

Szemduramicin-nátrium

Takarmány-alapanyagok

0,25

Összetett takarmány az alábbiak számára:

 

tojószárnyasok és tojócsirkék (> 16 hét)

0,25

brojlercsirkék a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a szemduramicin-nátrium használata (befejező táp)

0,25

egyéb állatfajok

0,75

Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a szemduramicin-nátrium használata nem engedélyezett

 (21)

II. MELLÉKLET

CSELEKVÉSI KÜSZÖBÉRTÉKEK, AMELYEK ELÉRÉSE ESETÉN A 4. CIKK (2) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN VIZSGÁLATOT KELL INDÍTANI

SZAKASZ:

DIOXINOK ÉS PCB-K

Nemkívánatos anyagok

Takarmányozásra szánt termékek

Cselekvési küszöbérték ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg-ban (ppt) (23), (24) 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

Megjegyzések és további információk (például az elvégzendő vizsgálatok jellegéről)

1.

Dioxinok (a poliklórozott dibenzo-para-dioxinok (PCDD-k) és a poliklórozott dibenzo-furánok (PCDF-k) összege az Egészségügyi Világszervezet (WHO) toxicitási egyenértékében kifejezve, WHO-TEF-ek (toxicitási egyenérték-tényezők, 1997 (22) alkalmazásával)

Növényi eredetű takarmány-alapanyagok,

0,5

 (25)

kivéve:

 

 

növényi olajok és melléktermékeik

0,5

 (25)

Ásványi eredetű takarmány-alapanyagok

0,5

 (25)

Állati eredetű takarmány-alapanyagok:

 

 

Állati zsiradék, beleértve a tejzsírt és a tojászsírt

1,0

 (25)

Egyéb szárazföldi állatokból származó termékek, beleértve a tejet és a tejtermékeket, valamint a tojást és a tojástermékeket

0,5

 (25)

Halolaj

5,0

 (26)

Hal, egyéb vízi állatok, valamint az azokból származó termékek és melléktermékek, a halolaj és a 20 %-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények kivételével (24)

1,0

 (26)

20 %-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények

1,75

 (26)

A kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok

0,5

 (26)

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok

0,5

 (25)

Előkeverékek

0,5

 (25)

Összetett takarmányok,

0,5

 (25)

kivéve:

 

 

kedvtelésből tartott állatoknak és halaknak szánt összetett takarmányok

1,75

 (26)

prémes állatoknak szánt összetett takarmányok

 

2.

Dioxinszerű PCB-k (a poliklórozott bifenilek (PCB-k) összege az Egészségügyi Világszervezet (WHO) toxicitási egyenértékében kifejezve, WHO-TEF-ek (toxicitási egyenérték-tényezők, 1997 (22) alkalmazásával)

Növényi eredetű takarmány-alapanyagok,

0,35

 (25)

kivéve:

 

 

növényi olajok és melléktermékeik

0,5

 (25)

Ásványi eredetű takarmány-alapanyagok

0,35

 (25)

Állati eredetű takarmány-alapanyagok:

 

 

Állati zsiradék, beleértve a tejzsírt és a tojászsírt

0,75

 (25)

Egyéb szárazföldi állatokból származó termékek, beleértve a tejet és a tejtermékeket, valamint a tojást és a tojástermékeket

0,35

 (25)

Halolaj

14,0

 (26)

Hal, egyéb vízi állatok és az ezekből nyert termékek, a halolaj és a 20 %-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények kivételével (24)

2,5

 (26)

20 %-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények

7,0

 (26)

A kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok

0,5

 (25)

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok

0,35

 (25)

Előkeverékek

0,35

 (25)

Összetett takarmányok,

0,5

 (25)

kivéve:

 

 

kedvtelésből tartott állatoknak és halaknak szánt összetett takarmányok,

3,5

 (26)

prémes állatoknak szánt összetett takarmányok.

 


(1)  A maximális szintek az összes arzéntartalomra utalnak.

(2)  Az illetékes hatóságok kérésére a felelős gazdasági szereplőnek elemzést kell végeznie annak bizonyítására, hogy a szervetlenarzén-tartalom 2 ppm-nél alacsonyabb. A Hizikia fusiforme alga esetében ez a vizsgálat különösen fontos.

(3)  Szálastakarmánynak tekintendők az olyan takarmányozásra szánt termékek, mint a széna, a szilázs, a friss fű stb.

(4)  A maximális szintek a teljes higanytartalomra utalnak.

(5)  A maximális szintek nátrium-nitritben vannak kifejezve.

(6)  Az előkeverékek tekintetében meghatározott felső határértékek nem a különböző állatfajok ólom- és kadmiumérzékenységét, hanem a legmagasabb ólom- és kadmiumtartalmú adalékanyagokat veszik figyelembe. A takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.) 16. cikkének rendelkezései szerint az emberi és állati egészség védelme érdekében az előkeverék gyártójának a felelőssége biztosítani, hogy az előkeverékekre meghatározott maximális szintek betartásán túl az előkeverék használati utasítása is összhangban legyen a kiegészítő és a teljes értékű takarmányok esetében meghatározott maximális szintekkel.

(7)  A maximális szintek a fluor egy adott analitikai meghatározására vonatkoznak, amely során a kivonás 1 N sósavval 20 percen át történik szobahőmérsékleten. Bizonyíthatóan egyező extrakciós hatékonysággal rendelkező, egyenértékű extrakciós eljárások alkalmazhatók.

(8)  A foszfor %-os aránya 12 % nedvességtartalmú takarmányra vonatkozik.

(9)  A maximális szint kizárólag a melaminra vonatkozik. A későbbiekben vizsgálják meg, hogy a maximális szint kiterjedjen-e a szerkezetileg rokon cianursav, ammelin és ammelid vegyületekre.

(10)  A maximális szintek allil-izotiocianátban vannak kifejezve.

(11)  Önmagában vagy kombinálva, dieldrinben kifejezve.

(12)  Az aldrin és a dieldrin maximális szintje, önmagában vagy kombinálva, dieldrinben kifejezve.

(13)  Számozás a Parlar-rendszer szerint, akár CHB-, akár „Parlar”-előtaggal:

 

CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-oktaklórbornán,

 

CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonaklórbornán,

 

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaklórbornán

(14)  Koncentrációs felső határértékek; a koncentrációs felső határérték kiszámításakor azt kell feltételezni, hogy a különböző rokon vegyületek meghatározási határérték alá eső összes értéke egyenlő a meghatározási határértékkel.

(15)  A dioxinok különálló maximális szintjei (PCDD/F) átmenetileg továbbra is hatályban maradnak. Ebben az átmeneti időszakban az 1. pontban említett, állati takarmányozás céljára szánt termékeknek meg kell felelniük mind a dioxinokra vonatkozó maximális szinteknek, mind a dioxinok és dioxinszerű PCB-k összegére vonatkozó maximális szinteknek.

(16)  A maximális szintek nem vonatkoznak a prémes állatoknak szánt takarmány előállítása céljából közvetlenül szállított és közbenső feldolgozás nélkül felhasznált friss halra és más vízi állatokra, azonban a kedvtelésből tartott állatok, illetve az állatkerti és cirkuszi állatok közvetlen etetésére vagy a kedvtelésből tartott állatoknak szánt takarmányok alapanyagaként felhasznált friss halra a 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg termék és 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg termék, az ugyanilyen célra felhasznált halmájra pedig a 25,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg termék maximális szint vonatkozik. Az ezekből az állatokból (prémes állatok, kedvtelésből tartott állatok, állatkerti és cirkuszi állatok) előállított termékek vagy feldolgozott állati fehérjék nem kerülhetnek be az élelmiszerláncba, és nem használhatók élelmiszertermelés céljára tartott, hizlalt vagy tenyésztett haszonállatok takarmányozására.

(17)  Az Egészségügyi Világszervezet 1997. június 15–18-án Svédországban, Stockholmban tartott ülésén hozott következtetései alapján az emberre jelentett kockázatok értékelésénél használt WHO TEF-ek (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

Rokon vegyület

TEF-érték

Dibenzo-p-dioxinok (“PCDD-k”) és dibenzofuránok („PCDF-ek”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

“Dioxin-like” PCBs Non-ortho PCBs + Mono-ortho PCBs

 

 

Non-ortho PCBs

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Mono-ortho PCBs

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Alkalmazott rövidítések: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = hexa; “Hp” = hepta; “O” = okta; “CDD” = klór-dibenzo-dioxin; “CDF” = klór-dibenzo-furán; “CB”= klór-bifenil.

(18)  Amennyire mikroszkópos vizsgálattal megállapítható.

(19)  A maghéjdarabokra is vonatkozik.

(20)  Az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.) keretében meghatározott engedélyezett szintek sérelme nélkül.

(21)  Az előkeverékben előforduló anyag maximális szintje az a koncentráció, amely az előkeverékre vonatkozó használati utasítás betartása mellett nem haladhatja meg a takarmány tekintetében megállapított maximális szintek 50 %-át.

(22)  Az Egészségügyi Világszervezet 1997. június 15–18-án Svédországban, Stockholmban tartott ülésén hozott következtetései alapján az emberre jelentett kockázatok értékelésénél használt WHO TEF-ek (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

(23)  Koncentrációs felső határértékek; a koncentrációs felső határérték kiszámításakor azt kell feltételezni, hogy a különböző rokon vegyületek meghatározási határérték alá eső összes értéke a meghatározási határértékkel egyenlő.

(24)  A Bizottság a dioxinok és a dioxinszerű PCB-k összegére vonatkozó maximális szintek felülvizsgálatával egyidejűleg ezeket a cselekvési szinteket is felülvizsgálja.

(25)  Szennyezés forrásának azonosítása. A forrás azonosítását követően – lehetőség szerint – megfelelő intézkedéseket kell tenni a szennyezés forrásának csökkentésére vagy megszüntetésére.

(26)  Sok esetben előfordulhat, hogy nincs szükség a szennyezés forrásának vizsgálatára, ugyanis a háttérszint egyes területeken megközelíti vagy meg is haladja a cselekvési küszöbértéket. A cselekvési küszöbérték túllépése esetén azonban minden adatot – mintavételi időszak, földrajzi eredet, halfaj stb. – nyilvántartásba kell venni azon jövőbeli intézkedések tekintetében, amelyeknek célja az ezekben az állati takarmányozásra szánt anyagokban előforduló dioxinok és dioxinszerű vegyületek jelenlétének kezelése.

Rokon vegyület

TEF-érték

Dibenzo-p-dioxinok („PCDD-k”) és dibenzofuránok („PCDF-ek”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

»Dioxinszerű« PCB-k nem-orto PCB-k + mono-orto PCB-k

 

 

Nem-orto PCB-k

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Mono-orto PCB-k

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Alkalmazott rövidítések: „T” = tetra; „Pe” = penta; „Hx” = hexa; „Hp” = hepta; „O” = okta; „CDD” = klór-dibenzo-dioxin; „CDF” = klór-dibenzo-furán; „CB” = klór-bifenil.


17.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 159/25


A BIZOTTSÁG 575/2011/EU RENDELETE

(2011. június 16.)

a takarmány-alapanyagok jegyzékéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelvek és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A takarmány-alapanyagok jegyzékének létrehozásáról szóló, 2010. március 19-i 242/2010/EU bizottsági rendelettel (2) létrejött a takarmány-alapanyagok jegyzékének első változata. A 96/25/EK irányelv mellékletének B. részében, a 82/471/EGK irányelv mellékletének 2., 3. és 4. oszlopában, valamint a 96/25/EK irányelv melléklete A. részének IV. pontját átvevő glosszáriumban már felsorolt takarmány-alapanyagok jegyzékét tartalmazza.

(2)

Az európai takarmány-előállító ágazat illetékes képviselői egyéb érdekeltekkel konzultálva, az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködve és figyelembe véve az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által kiadott véleményekből leszűrhető tapasztalatokat, illetve a tudományos és technológiai fejlődést, módosításokat dolgoztak ki a 242/2010/EU rendelethez. Ezek a módosítások új bejegyzések felvételére és a meglévők minőségének javítására vonatkoznak.

(3)

A Bizottság, miután megvizsgálta a benyújtott módosításokat, és ellenőrizte, hogy a 767/2009/EK rendelet 26. cikkében előírt eljárásnak és feltételeknek megfelelően jártak-e el, egyetért a vizsgálat során módosított változtatásokkal.

(4)

Tekintettel a 242/2010/EU rendelethez fűzött módosítások rendkívül nagy számára, a koherencia, egyértelműség és egyszerűsítés érdekében helyénvaló hatályon kívül helyezni és új rendelettel felváltani az említett rendeletet.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 767/2009/EK rendelet 24. cikkében említett takarmányalapanyag-jegyzék e rendelet mellékletének felel meg.

2. cikk

A 242/2010/EU rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 229., 2009.9.1., 1. o.

(2)  HL L 77., 2010.3.24., 17. o.


MELLÉKLET

TAKARMÁNY-ALAPANYAGOK JEGYZÉKE

A.   RÉSZ

Általános rendelkezések

(1)

A jegyzéket önkéntes alapon használják a takarmányipari vállalkozók. A C. részben felsorolt takarmány-alapanyagok neve azonban kizárólag az érintett bejegyzésre vonatkozó követelményeknek megfelelő takarmány-alapanyagok esetében használható.

(2)

A C. részben a takarmány-alapanyagok jegyzékében szereplő valamennyi bejegyzésnek meg kell felelnie a takarmány-alapanyagok felhasználására vonatkozó korlátozásoknak a releváns uniós jogszabályoknak megfelelően. A jegyzékben szereplő takarmány-alapanyagot felhasználó takarmányipari vállalkozóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a takarmány-alapanyag megfeleljen a 767/2009/EK rendelet 4. cikkének.

(3)

A 183/2005/EK rendelet 4. cikkében említett helyes gyakorlatnak megfelelően a takarmány-alapanyagoknak az előállítási folyamatukból származó vegyi szennyeződésektől és technológiai segédanyagoktól mentesnek kell lenniük, hacsak a jegyzék nem szab meg maximális tartalmat.

(4)

A takarmány-alapanyagok botanikai tisztasága legalább 95 % kell, hogy legyen. Az egyéb olajos magvak vagy valamely korábbi előállítási folyamatból származó olajtartalmú gyümölcsök maradványai által előidézett botanikai szennyeződések egyetlen olajos mag- vagy gyümölcstípus esetén sem haladhatják meg a 0,5 %-ot. Ezen általános szabályoktól eltérve külön szintet kell meghatározni a takarmány-alapanyagok jegyzékének C. részében.

(5)

A takarmány-alapanyag neve kiegészíthető a B. részben felsorolt feldolgozási módszerek glosszáriumának utolsó oszlopában egy vagy több feldolgozási módszer közhasználatú nevével/minősítésével annak jelölése céljából, hogy a takarmány-alapanyagot alávetették az adott eljárásnak vagy eljárásoknak.

(6)

Amennyiben egy takarmány-alapanyag előállítási folyamata eltér a B. részben az eljárások glosszáriumában az adott eljárásra vonatkozóan leírtaktól, az előállítási folyamatot ismertetni kell az érintett takarmány-alapanyag leírásában.

(7)

Számos takarmány-alapanyag esetében szinonimák használhatók. E szinonimák a C. részben a takarmány-alapanyagok jegyzékében az érintett takarmány-alapanyagra vonatkozó bejegyzés „név” oszlopában szögletes zárójelben jelennek meg.

(8)

A takarmány-alapanyagok jegyzékének C. részében a takarmány-alapanyagok leírásában a „melléktermék” szó helyett a „termék” szó szerepel a piaci helyzet és a takarmányipari vállalkozók által ténylegesen használt nyelvezet tükrözése, valamint a takarmány-alapanyagok kereskedelmi értékének kiemelése céljából.

(9)

Egy növény botanikai neve csak a takarmány-alapanyagok jegyzékének C. részében az adott növényre vonatkozó első bejegyzés leírásában szerepel.

(10)

A jegyzékben szereplő takarmány-alapanyagok analitikai összetevőinek a címkén való kötelező feltüntetésével annak jelzése a cél, hogy egy bizonyos termék nagy koncentrációban tartalmaz-e egy adott összetevőt, vagy az előállítási folyamat megváltoztatta-e a termék tápértékének jellemzőit.

(11)

A 767/2009/EK rendelet 15. cikkének g) pontja az említett rendelet I. mellékletének 6. pontjához kapcsolódva előírja, hogy a címkén fel kell tüntetni a nedvességtartalmat. Az említett rendelet 16. cikke (1) bekezdésének b) pontja a rendelet V. melléklethez kapcsolódva előírja, hogy a címkén fel kell tüntetni az egyéb analitikai összetevőket. Ezenkívül a 767/2009/EK rendelet I. mellékletének 5. pontja előírja, hogy fel kell tüntetni, ha a sósavban oldhatatlan hamu aránya általában meghaladja a 2,2 %-ot, vagy ha egyes takarmány-alapanyagok esetében meghaladja az említett rendelet V. mellékletének vonatkozó szakaszában meghatározott szintet. A takarmány-alapanyagok jegyzékének C. részében azonban néhány bejegyzés eltér ezektől a szabályoktól:

a)

A takarmány-alapanyagok jegyzékének C. részében az analitikai összetevők címkén való kötelező feltüntetésének helyébe a 767/2009/EK rendelet V. mellékletének vonatkozó szakaszában meghatározott kötelezően feltüntetendő adatok lépnek.

b)

Ha a takarmány-alapanyagok jegyzékének C. részében a „kötelezően feltüntetendő adatok” oszlop üresen marad a 767/2009/EK rendelet V. melléklete vonatkozó szakaszának megfelelően feltüntetendő analitikai összetevőket illetően, akkor ezen összetevők egyikét sem kell feltüntetni a címkén. A sósavban oldhatatlan hamura vonatkozóan azonban, ha a takarmány-alapanyagok jegyzékének C. részében nincs meghatározva a szint, a szintet fel kell tüntetni akkor, ha meghaladja a 2,2 %-ot.

c)

Ha a takarmány-alapanyagok jegyzékének C. részében a „kötelezően feltüntetendő adatok” oszlopban egy vagy több konkrét nedvességtartalom van megadva, akkor ezeket a szinteket kell alkalmazni a 767/2009/EK rendelet I. mellékletének 6. pontjában szereplő szintek helyett. A 14 % alatti nedvességtartalmat azonban nem kötelező feltüntetni. Ha az említett oszlopban nincs konkrét nedvességtartalom megadva, akkor a 767/2009/EK rendelet I. mellékletének 6. pontját kell alkalmazni.

(12)

A „technikai tisztaság” azt jelenti, hogy egy anyagot olyan ellenőrzött kémiai vagy fizikai eljárás során állítanak elő, mely teljesíti a takarmányokra vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelő követelményeket.

(13)

Az a takarmányipari vállalkozó, aki állításként feltünteti, hogy egy takarmány-alapanyag a takarmány-alapanyagok jegyzéke C. részének „leírás” oszlopában feltüntetettekhez képest egyéb tulajdonságokkal is rendelkezik, meg kell, hogy feleljen a 767/2009/EK rendelet 13. cikkének. Ezenkívül a takarmány-alapanyagok különleges táplálkozási célokra is szolgálhatnak a 767/2009/EK rendelet 9. és 10. cikkének megfelelően.

B.   RÉSZ

Eljárások glosszáriuma

 

Eljárás

Fogalommeghatározás

Közhasználatú név/minősítés

1

Frakcionálás levegővel

Részecskék szétválasztása légáram segítségével.

Levegővel-frakcionált

2

Szelelés

Eljárás por, finom részecskék és szuszpendált anyagú egyéb részek gabonamagvakról való eltávolítására levegőáramoltatással.

(Szeleléssel) tisztított

3

Forrázás

Olyan eljárás, melynek lényege egy szerves anyag hőkezelése forralással vagy gőzöléssel a természetes enzimek denaturálása, szövetek puhítása, szagok eltávolítása céljából, ezt követően pedig hideg vízbe merítés a főzési folyamat megállítása érdekében.

Forrázott

4

Fehérítés

A természetes szín eltávolítása.

Fehérített

5

Hűtés

Tartósítás céljából a hőmérséklet környezeti hőmérséklet alá – de fagypont fölé – történő csökkentése.

Hűtött

6

Aprítás

A szemcseméret csökkentése egy vagy több kés felhasználásával.

Aprított

7

Tisztítás

Idegen anyagok (szennyezőanyagok, pl. kövek) vagy a növény vegetatív részeinek (szalma, héj vagy gyomok levált törmelékeinek) eltávolítása

Tisztított

8

Sűrítés (1)

Bizonyos összetevők koncentrációjának növelése víz és/vagy más összetevők eltávolításával

Sűrítmény

9

Kondenzálás

Egy gáz halmazállapotú anyag átalakítása folyékony anyaggá.

Kondenzált

10

Főzés

Hő alkalmazása a takarmány-alapanyagok fizikai és kémiai jellemzőinek megváltoztatására.

Főzött

11

Zúzás

A szemcseméret csökkentése zúzógép alkalmazásával.

Zúzott, zúzás

12

Kristályosítás/kristályosodás

Tisztítás szilárd kristályok folyékony oldatból való kinyerésével. A folyadékban lévő szennyeződéseket általában nem tartalmazza a kristályrács szerkezete.

Kristályosodott/kristályosított

13

Héjtalanítás (2)

Gabonaszemek, magvak, gyümölcsök, diófélék és egyéb termések külső héjának teljes vagy részleges eltávolítása

Hántolt, hámozott/Héjtalanított, részlegesen hántolt, hámozott/héjtalanított

14

Hántolás

Babok, gabonaszemek és magvak külső héjának általában fizikai úton történő eltávolítása.

Hántolt

15

Pektin-kivonás

Pektinek kivonása egy takarmány-alapanyagból.

Csökkentett pektin-tartalmú

16

Szárítás

Eljárás a nedvesség kivonására.

Szárított

17

Nyálkátlanítás

Eljárás a felületen lévő nyálkaréteg eltávolítására.

Nyálkátlanított

18

Cukormentesítés

Mono- és diszacharidok kémiai vagy fizikai úton történő teljes vagy részleges eltávolítása melaszból és más, cukortartalmú anyagból.

Cukormentes, alacsony cukor-tartalmú

19

Méregtelenítés

Eljárás, melynek során a mérgező szennyezőanyagokat megsemmisítik vagy koncentrációjukat csökkentik.

Méregtelenített

20

Desztillálás

Folyadékok szétválasztása forralással és a lecsapatott gőz külön tárolóba történő összegyűjtésével.

Desztillált

21

Szárítás

Mesterséges vagy természetes vízelvonás.

Szárított (napon vagy mesterségesen)

22

Silózás

Takarmány-alapanyagok tárolása/tartósítása silóban, lehetőség szerint tartósítószerek hozzáadásával vagy anaerob körülmények alkalmazásával lehetőleg szilázs-adalékanyagokkal.

Silózott

23

Bepárlás

A víztartalom csökkentése.

Bepárolt

24

Expandálás

Hőkezelés, melynek során a termék belső víztartalma hirtelen gőzzé alakul, amely a termék feltáródásához vezet.

Expandált

25

Sajtolás

Olaj/zsír kivonása sajtolással.

Pogácsa/lepény és olaj/zsír

26

Extrahálás

Bizonyos anyagokból zsír / olaj kivonása szerves oldószerrel, vagy cukor, illetve egyéb, vízben oldódó összetevők kivonása vizes oldószerrel.

Extrahált/dara és zsír/olaj, melasz/szelet és cukor vagy egyéb, vízben oldódó összetevők

27

Extrudálás

Hőkezelés, melynek során a termék belső víztartalma hirtelen gőzzé alakul, amely a termék feltáródásához vezet, majd ezt az anyagot speciális formájú nyíláson eresztik át.

Extrudált

28

Fermentáció

Eljárás, melynek során mikroorganizmusokat (pl. baktériumokat, gombákat vagy élesztőket) állítanak elő vagy használnak fel, hogy elősegítsék az anyagok kémiai összetételének/tulajdonságainak megváltozását.

Fermentált

29

Szűrés

Egy keverékben a folyékony és a szilárd anyagok egymástól való elkülönítése azáltal, hogy a folyadékot porózus közegen vagy membránon juttatják keresztül.

Szűrt

30

Pelyhesítés

Nedves hőkezelt anyag hengerlése.

Pehely

31

Lisztőrlés

Száraz gabonaszemek szemcseméretének csökkentése és az alkotórészekre (főleg liszt, korpa és takarmányliszt) történő szétválasztás elősegítése.

Liszt, korpa (3), takarmányliszt

32

Frakcionálás

A takarmány-alapanyagok darabjainak elkülönítése szitálással és/vagy légáramoltatással, ami eltávolítja a könnyű héjdarabokat.

Frakcionált

33

Tördelés

Eljárás, melynek során egy takarmány-alapanyagot darabokra törnek.

Tördelt

34

Olajban/zsírban sütés

Eljárás, melynek során egy takarmány-alapanyagot olajban vagy zsírban sütnek.

Sütött

35

Zselésítés

Eljárás, melynek során általában zselésítő anyagok felhasználásával zselé, kocsonyaszerű, szilárd anyag képződik, melynek állaga a puhától a keményig terjedhet.

Zselésített

36

Granulálás

Takarmány-alapanyagok kezelése adott granulátum-méret és állag elérése céljából.

Granulált

37

Darálás, őrlés

Szilárd takarmány-alapanyagok szemcseméretének csökkentése száraz vagy nedves eljárással.

Darált, őrölt

38

Hőkezelés

Meghatározott körülmények között végrehajtott hőkezelés.

Hőkezelt

39

Hidrogénezés

Katalizátor felhasználásával telítetlen gliceridek átalakítása telített gliceridekké (olajokban és zsírokban) vagy szabad zsírsavakká, vagy redukálócukrok átalakítása analóg poliolokká.

Hidrogénezett, részlegesen hidrogénezett

40

Hidrolízis

A molekulaméret csökkentése megfelelő vizes, esetleg enzimes vagy savas/lúgos kezeléssel.

Hidrolizált

41

Elfolyósítás/Cseppfolyósítás

Egy szilárd/gáz halmazállapotú anyag átalakítása folyékony anyaggá.

Elfolyosított/Cseppfolyósított

42

Mállasztás

Takarmány-alapanyagok méretének csökkentése mechanikai úton, gyakran víz vagy más folyadékok felhasználásával.

Mállasztott

43

Malátázás

Gabonamagvak csírázásának elősegítése azon természetes enzimek aktiválása céljából, melyek a keményítőt erjeszthető szénhidrátokká, a fehérjéket pedig aminosavakká és peptidekké bontják.

Malátázott

44

Olvasztás

Szilárd halmazállapotú anyag átalakítása folyékony halmazállapotúvá hő alkalmazásával.

Olvasztott

45

Mikronizálás

Eljárás, melynek során egy szilárd anyag szemcseméretét mikrométeres nagyságrendűre csökkentik.

Mikronizált

46

Forrázás

Részleges főzés, rövid ideig tartó forralással.

Forrázott

47

Pasztörizálás

Káros mikroorganizmusok elpusztítása céljából meghatározott időre kritikus hőmérsékleten tartás, ezt követően gyors lehűtés.

Pasztörizált

48

Hámozás

Gyümölcsök és zöldségek héjának/hártyájának eltávolítása.

Hámozott

49

Pelletálás

Formázás matricán történő átpréseléssel.

Pellet, pelletált

50

Fényezés

Hántolt gabona, pl. rizs fényezése forgódob használatával, aminek eredményeképpen fényessé, csillogóvá válnak a gabonaszemek.

Fényezett

51

Előzselatinizálás

A keményítő módosítása hideg vízben való duzzadásának jelentős javítása céljából.

Előzselatinizált (4)

52

Préselés, sajtolás (5)

Folyadékok (pl. zsír, olaj, víz vagy lé) fizikai eltávolítása szilárd anyagokból.

Pogácsa/lepény (olajtartalmú anyagok esetében)

Pép, gyümölcstörköly (gyümölcsök stb. esetében)

Nedves szelet (cukorrépa esetében)

53

Finomítás

Szennyeződések vagy nem kívánt összetevők teljes vagy részleges eltávolítása kémiai/fizikai kezeléssel.

Finomított, részlegesen finomított

54

Pörkölés

Száraz takarmány-alapanyagok hőkezelése emészthetőségük javítása, színképződés fokozása és/vagy a természetes eredetű antinutritív faktorok csökkentése céljából.

Pörkölt

55

Lapkázás

A szemcseméret csökkentése a takarmány-alapanyag, pl. gabonamagvak hengerpárok közötti átengedésével.

Lapkázott

56

Bendővédetté tétel

Eljárás, melynek célja, hogy hő, nyomás, gőz alkalmazásával történő fizikai kezeléssel és e feltételek kombinálásával, és/vagy technológiai segédanyagokkal védje a táplálóanyagokat a bendőben való lebontástól.

Bendővédett

57

Szitálás / Rostálás

Takarmány-alapanyagok különböző nagyságú részecskéinek szétválasztása azáltal, hogy a rostá(ko)n juttatják keresztül, miközben rázzák vagy kiöntik azokat.

Szitált, rostált

58

Fölözés

Egy folyadék felső úszó rétegének leválasztása mechanikai úton, pl. tejzsír esetében.

Fölözött

59

Szeletelés

Takarmány-alapanyagok lapos szeletekre vágása.

Szeletelt

60

Merítés / Áztatás

Takarmány-alapanyagok (általában magvak) nedvesítése és puhítása a főzési idő csökkentése, a maghéj könnyebb eltávolítása, a csírázási folyamat aktiválásához szükséges vízfelvétel megkönnyítése, vagy a természetes eredetű antinutritív faktorok koncentrációjának csökkentésére.

Áztatott

61

Porlasztva szárítás

Egy folyadék nedvesség-tartalmának csökkentése, amelynek során az anyagból a tömeghez viszonyított felületek arányának növelésére permetet vagy ködöt hoznak létre, amelyre meleg levegőt fúvatnak.

Porlasztva szárított

62

Gőzölés

Eljárás, melynek során túlnyomásos gőzt használnak hőkezelésre és főzésre az emészthetőség javítása céljából.

Gőzölt

63

Pirítás

Olajos magvak hevítése száraz hő felhasználásával, a természetes eredetű antinutritív faktorok csökkentése vagy eltávolítása céljából.

Pirított

64

Ultraszűrés

Folyadékok szűrése csak kis méretű molekulákat átengedő membránon keresztül.

Ultraszűrt

C.   RÉSZ

A takarmány-alapanyagok listája

1.   Gabonamagvak és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő adatok

1.1.1

Árpa

A Hordeum vulgare L. szemtermése. Bendővédett lehet.

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

1.1.2

Árpa, puffasztott

Őrölt vagy tört árpából nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és nyomás alatt kinyert termék.

Keményítő

1.1.3

Árpa, pörkölt

Árpapörkölés útján nyert termék, mely részlegesen pörkölt és fakó.

Keményítő, ha > 10 %

Nyersfehérje, ha > 15 %

1.1.4

Árpapehely

Hántolt árpa gőzölése és lapkázása útján nyert termék. Kis mennyiségben árpahéjat tartalmazhat Bendővédett lehet.

Keményítő

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

1.1.5

Árparost

Árpakeményítő előállítása során nyert termék. Endospermium-részecskékből és elsősorban rostból áll.

Nyersrost

Nyersfehérje, ha > 10 %

1.1.6

Árpahéj

Etil-keményítő előállítása során az árpamagok szárazőrlése, rostálása és hámozása útján nyert termék.

Nyersrost

Nyersfehérje, ha > 10 %

1.1.7

Árpa-takarmányliszt

Rostált, hántolt árpa árpagyönggyé, darává vagy lisztté történő feldolgozása során nyert termék. Főleg endospermium-részecskékből áll, a külső héjak finom frakcióival és csekély mennyiségű szemdarabokkal.

Nyersrost

Keményítő

1.1.8

Árpafehérje

A keményítő és a korpa szétválasztása után az árpából nyert termék.. Elsősorban fehérjéből áll.

Nyersfehérje

Keményítő

1.1.9

Árpafehérje-takarmány

A keményítő elválasztása után az árpából nyert termék. Elsősorban fehérjéből és endospermium-részecskékből áll. Szárított lehet.

Nedvesség, ha < 45 % vagy > 60 %

Ha a nedvesség < 45 %:

Nyersfehérje

Keményítő

1.1.10

Árpaoldatok

A keményítő és a korpa nedves úton történő extrahálása után az árpából nyert termék.

Nyersfehérje

1.1.11

Árpakorpa

Az árpaliszt-előállítás terméke, melyet hántolt árpa rostált magvaiból nyernek. Elsősorban a külső maghéjak frakcióiból és olyan magdarabokból áll, melyekből az endospermium nagyobb részét eltávolították.

Nyersrost

1.1.12

Folyékony árpakeményítő

Árpából való keményítő-előállítás során nyert másodlagos keményítő-frakció.

Ha a nedvesség < 50 %:

Keményítő

1.1.13

Sörárpa törtszem

Malátaárpa tisztításából származó termék, mely kis malátaárpa magvakból és a malátázás előtt elkülönített, összetört malátaárpa magvakból áll.

Nyersrost

Nyershamu, ha > 2,2 %

1.1.14

Sörárpa- és maláta-finomszemcse

Gabonaszemek továbbítási műveletei során szeleléssel nyert gabona finomszemcse

Nyersrost

1.1.15

Sörárpahéj

Malátaárpa tisztításából származó termék, mely héjfrakciókat és finomszemcséket tartalmaz.

Nyersrost

1.1.16

Árpadesztillációs folyadék, nedves

Árpából etanol előállítása során nyert termék. Desztillációból származó szilárd takarmányfrakciót tartalmaz.

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 88 %

Ha a nedvesség < 65 %:

Nyersfehérje

1.1.17

Árpadesztillációs oldat, nedves

Árpából etanol előállítása során nyert termék. Desztillációból származó, oldható takarmányfrakciót tartalmaz.

Nedvesség, ha < 45 % vagy > 70 %

Ha a nedvesség < 45 %

Nyersfehérje

1.1.18

Maláta (6)

Csíráztatott gabonákból nyert termék, szárított, őrölt és/vagy extrahált.

 

1.1.19

Malátagyököcskék (6)

Malátagabonák csíráztatásából és maláta-tisztításból nyert termék, mely gyököcskékből, gabona finomszemcsékből, héjból és kis, összetört, malátázott gabonamagvakból áll. Lehet őrölt.

 

1.2.1

Kukorica (7)

A Zea mays L. ssp. mays szemtermése. Bendővédett lehet.

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

1.2.2

Kukoricapehely

Hántolt kukorica gőzölése és lapkázása útján nyert termék. Kis mennyiségben kukoricahéjat tartalmazhat.

Keményítő

1.2.3

Kukorica-takarmányliszt

A kukoricából történő liszt- vagy daragyártás terméke. Elsősorban a külső maghéjak frakcióiból, valamint olyan magrészecskékből áll, melyekből a kukoricakorpához viszonyítva kevesebb endospermiumot távolítottak el.

Nyersrost

Keményítő

1.2.4

Kukoricakorpa

A kukoricából történő liszt- vagy daragyártás terméke. Elsősorban a külső maghéjak frakcióiból és némi kukoricacsíra-frakcióból áll, némi endospermium-részecskével.

Nyersrost

1.2.5

Kukoricacsutka

A kukoricacsutka. Szét nem választott levélszárból, magvakból és levelekből áll.

Nyersrost

Keményítő

1.2.6

Kukoricadarabok

Rostálás után hátramaradt kukoricafrakció.

 

1.2.7

Kukoricarost

Kukoricakeményítő előállításából származó termék. Elsősorban rostból áll.

Nedvesség, ha < 50 % vagy > 70 %

Ha a nedvesség < 50 %:

Nyersrost

1.2.8

Kukoricaglutén

A kukoricakeményítő előállításából származó termék. Elsősorban a keményítő elválasztása során nyert gluténből áll.

Nyersfehérje

Nedvesség, ha < 70 % vagy > 90 %

1.2.9

Kukoricaglutén-takarmány

A kukoricakeményítő előállítása során nyert termék. Korpából és kukoricaoldatokból áll. A termék magában foglalhat tört kukoricát és a kukoricacsírákból történő olajkivonás maradékanyagait is. Keményítőből és keményítőtermékek finomításából vagy fermentálásából származó egyéb termékek hozzáadhatók, lehet szárított.

Nedvesség, ha < 40 % vagy > 65 %

Ha a nedvesség < 40 %:

Nyersfehérje

Nyersrost

Keményítő

Nyers zsír

1.2.10

Kukoricacsíra

A kukoricából történő dara-, liszt- vagy keményítőgyártásból származó termék. Elsődlegesen kukoricacsírából, külső héjból és endospermium-részekből áll.

Nedvesség, ha < 40 % vagy > 60 %

Ha a nedvesség < 40 %:

Nyersfehérje

Nyers zsír

1.2.11

Kukoricacsíra-pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet feldolgozott kukoricacsíra sajtolásával nyernek. A csírához endospermium- és maghéjrészek tapadhatnak.

Nyersfehérje

Nyers zsír

1.2.12

Kukoricacsíra-liszt

Olajgyártásból származó termék, melyet feldolgozott kukoricacsíra extrahálásával nyernek.

Nyersfehérje

1.2.13

Nyers kukoricacsíra-olaj

Kukoricacsírából nyert termék.

Nyers zsír

1.2.14

Kukorica, puffasztott

Őrölt vagy tört kukoricából nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és nyomás alatt kinyert termék.

Keményítő

1.2.15

Kukoricalé

A kukorica áztatásából származó, koncentrált, folyékony frakció.

Nedvesség, ha < 45 % vagy > 65 %

Ha a nedvesség < 45 %:

Nyersfehérje

1.2.16

Csemegekukorica-szilázs

A csemegekukorica-gyártásból származó melléktermék, mely csutkából, héjból, magbélből áll, aprított és szárított vagy préselt. A csemegekukorica-csutka, csuhé és levelek aprításával jön létre, csemegekukorica-magbél előfordulásával.

Nyersrost

1.3.1

Köles

A Panicum miliaceum L. szemtermése

 

1.4.1

Zab

Az Avena sativa L. és egyéb zabfajták szemtermése.

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

1.4.2

Hántolt zab

Hántolt zabszemek. Lehet gőzkezelt.

 

1.4.3

Zabpehely

Hántolt zab gőzölése és lapkázása útján nyert termék. Kis mennyiségben zabhéjat tartalmazhat.

Keményítő

1.4.4

Zab-takarmányliszt

Rostált, hántolt zab zabdarává és zablisztté történő feldolgozása során nyert termék. Elsősorban zabkorpából és némi endospermiumból áll.

Nyersrost

Keményítő

1.4.5

Zabkorpa

Zabliszt-előállításból származó termék, melyet hántolt zab rostált magvaiból nyernek. Elsősorban a külső héj frakcióiból és olyan magrészecskékből áll, melyekből az endospermium nagyobb részét eltávolították.

Nyersrost

1.4.6

Zabhéj

Zabmagvak hántolásából nyert termék.

Nyersrost

1.4.7

Zab, puffasztott

Őrölt vagy tört zabból nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és nyomás alatt kinyert termék.

Keményítő

1.4.8

Hántolt zab

Hántolt, tisztított zab.

Nyersrost

Keményítő

1.4.9

Zabliszt

Zabmagvak őrléséből nyert termék.

Nyersrost

Keményítő

1.4.10

Előfőzött zabból készült liszt

Hántolás után magas keményítő-tartalommal rendelkező zabtermék.

Nyersrost

1.4.11

Zabtakarmány

Rostált, hántolt zab zabdarává és zablisztté történő feldolgozása során nyert termék. Elsősorban zabkorpából és némi endospermiumból áll.

Nyersrost

1.5.1

Quinoamag, extrahált

A quinoa növény (Chenopodium quinoa Willd.) megtisztított egész magja; a mag külső héjában lévő szaponin el lett távolítva.

 

1.6.1

Rizs, tört

Rizs (Oryza sativa L.) őrléséből származó termék, mely elsősorban az őrlés során keletkezett, a szokásosnál kisebb méretű és/vagy tört magvakból áll.

Keményítő

1.6.2

Rizs, őrölt

Hántolt rizs, melyből őrléssel eltávolították a korpa és a csíra egészét vagy egy részét.

Keményítő

1.6.3

Rizs, előzselatinizált

Őrölt vagy tört rizsből nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és nyomás alatt kinyert termék.

Keményítő

1.6.4

Rizs, extrudált

Rizsliszt extrudálásával nyert termék.

Keményítő

1.6.5

Rizspehely;

[Rizs, előzselatinizált]

Előzselatinizált vagy tört rizsszemek pelyhesítésével nyert termék.

Keményítő

1.6.6

Rizs, hántolt/barna

Hántolatlan rizs, melyről csak a héjat távolították el.

Keményítő

Nyersrost

1.6.7

Őrölt takarmányrizs

Takarmányrizs őrlésével nyert termék, mely vagy a hántolt rizs őrlése során kiszitált zöld, gipszes vagy éretlen szemekből, vagy pedig a szokványos hántolt rizs sárga vagy foltos szemeiből áll.

Keményítő

1.6.8

Rizsliszt

Tisztított rizs őrléséből nyert termék.

Keményítő

1.6.9

Barna rizsliszt

Barna rizs őrléséből nyert termék.

Nyersrost

Keményítő

1.6.10

Rizskorpa

Hántolt rizs őrléséből nyert termék, mely a magbél külső héjából (terméshéj, magház, sejtmag, aleuron) és a csíra egy részéből áll.

Nyersrost

1.6.11

Rizskorpa kalcium-karbonáttal

Hántolt rizs fényezésével nyert termék, elsősorban ezüsthártyából, valamint az aleuronréteg, az endospermium és a csíra részecskéiből áll; fényezésből származó, változó mennyiségű kalcium-karbonátot tartalmaz.

Nyersrost

Kalcium-karbonát

1.6.12

Zsírtalanított rizskorpa

Olajkinyerésből származó rizskorpa.

Nyersrost

1.6.13

Rizskorpaolaj

Stabilizált rizskorpából extrahált olaj.

Nyers zsír

1.6.14

Rizs-takarmányliszt

Rizsliszt és -keményítő előállításából származó, száraz vagy nedves őrléssel és szitálással nyert termék. Elsősorban keményítőből, fehérjéből, zsírból és rostból áll.

Keményítő, ha > 20 %

Nyersfehérje, ha > 10 %

Nyers zsír, ha > 5 %

Nyersrost

1.6.15

Előfőzött rizsből készült takarmányliszt

Hántolt, előfőzött rizs fényezésével nyert termék, elsősorban ezüsthártyából, valamint az aleuronréteg, az endospermium és a csíra részecskéiből áll; a fényezési eljárásból származó, változó mennyiségű kalcium-karbonátot tartalmaz.

Nyersrost

Kalcium-karbonát

1.6.16

Sörrizs

A rizsőrlésből származó legkisebb töredékek, általában a teljes mag egynegyedét teszik ki.

Keményítő

1.6.17

Rizscsíra

Elsősorban a rizsőrlés során eltávolított és a korpától elválasztott csírából álló termék.

Nyers zsír

Nyersfehérje

1.6.18

Rizscsíra-pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet az endospermium- és a külsőmaghéj-részekkel összetapadt rizscsíra sajtolásakor nyernek.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyersrost

1.6.19

Rizscsíraliszt

Olajgyártásból származó termék, melyet az endospermium- és a külsőmaghéj-részekkel összetapadt rizscsíra extrahálásakor nyernek.

Nyersfehérje

1.6.20

Rizsfehérje

Tört rizsből rizskeményítő előállítása során nedves őrléssel, szitálással, elválasztással, koncentrációval és szárítással nyert termék.

Nyersfehérje

1.6.21

Fényezett rizsből készült folyékony takarmány

Rizs nedves őrlésével és szitálásával keletkező koncentrált, folyékony termék.

Keményítő

1.7.1

Rozs

A Secale cereale L. szemtermése

 

1.7.2

Rozs-takarmányliszt

Rostált rozsból nyert őrlemény. Elsősorban endospermium-részecskékből áll, a külső héj finom frakcióival és némi maghulladékkal.

Keményítő

Nyersrost

1.7.3

Rozstakarmány

Rostált rozsból nyert őrlemény. Elsősorban a külső héj frakcióiból, valamint olyan magrészecskékből áll, melyekből a rozskorpához viszonyítva kevesebb endospermiumot távolítottak el

Keményítő

Nyersrost

1.7.4

Rozskorpa

Rostált rozsból nyert őrlemény. Elsősorban a külső héj frakcióiból, valamint olyan magrészecskékből áll, melyekből az endospermium túlnyomó részét eltávolították.

Keményítő

Nyersrost

1.8.1

Cirok; [Milo]

A Sorghum bicolor (L.) Moench szemtermése/magvai

 

1.8.2

Cirok, fehér

A fehér Sorghum szemtermése

 

1.8.3

Cirokglutén-takarmány

Cirokkeményítő elválasztása során nyert szárított termék. Elsősorban korpából és kis mennyiségű gluténból áll. A termék tartalmazhatja az áztatóvíz megszárított maradékanyagait, és csírák is adhatók hozzá.

Nyersfehérje

1.9.1

Tönkölybúza

A Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum tönkölybúza szemtermése.

 

1.9.2

Tönkölybúzakorpa

A tönkölybúzaliszt előállításából származó termék. Elsősorban külső héjból és némi tönkölybúzacsíra-frakcióból áll, kevés endospermium-részecskével.

Nyersrost

1.9.3

Tönkölybúzahéj

Tönkölybúzamagvak hántolása során nyert termék.

Nyersrost

1.9.4

Tönkölybúza-takarmányliszt

Rostált, hántolt tönkölybúza tönkölybúzalisztté történő feldolgozása során nyert termék. Elsősorban endospermium-részecskékből áll, a külső héj finom frakcióival és némi szemhulladékkal.

Nyersrost

Keményítő

1.10.1

Tritikálé

A Triticum X Secale cereale L. hibrid szemtermése.

 

1.11.1

Búza

A Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. és más búzafajok szemtermése. Bendővédett lehet.

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

1.11.2

Búzagyököcskék

Malátabúza csíráztatásából és malátatisztításból nyert termék, mely gyököcskékből, gabona finomszemcsékből, héjból és kis, összetört, malátázott búzamagvakból áll.

 

1.11.3

Búza, előzselatinizált

Őrölt vagy tört búzából nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és nyomás alatt kinyert termék.

Keményítő

1.11.4

Búza-takarmányliszt

Rostált búzaszemekből vagy hántolt tönkölybúzából nyert lisztgyártási termék. Elsősorban endospermium-részecskékből áll, a külső héj finom frakcióival és némi szemhulladékkal.

Nyersrost

Keményítő

1.11.5

Búzapehely

Hántolt búza gőzölése és lapkázása útján nyert termék. Kis mennyiségben búzakorpát tartalmazhat. Bendővédett lehet.

Nyersrost

Keményítő

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

1.11.6

Búzatakarmány

Rostált búzaszemekből vagy hántolt tönkölybúzából nyert liszt- vagy malátagyártási termék. Elsősorban a külső héj frakcióiból és olyan magrészecskékből áll, melyekből a búzakorpához viszonyítva kevesebb endospermiumot távolítottak el.

Nyersrost

1.11.7

Búzakorpa (8)

Rostált búzaszemekből vagy hántolt tönkölybúzából nyert liszt- vagy malátagyártási termék. Elsősorban a külső héj frakcióiból és olyan magrészecskékből áll, melyekből az endospermium nagyobb részét eltávolították.

Nyersrost

1.11.8

Malátázott, fermentált búzarészecskék

Búza és búzakorpa malátázásának és fermentálásának kombinálása során nyert termék. A terméket később megszárítják és darálják.

Keményítő

Nyersrost

1.11.10

Búzarost

Búzafeldolgozás során extrahált rost. Elsősorban rostból áll.

Nedvesség, ha < 60 % vagy > 80 %

Ha a nedvesség < 60 %:

Nyersrost

1.11.11

Búzacsíra

Búzaliszt-őrlésből származó termék, mely elsősorban lapkázott vagy egyéb búzacsírából áll, tartalmazhat még hozzátapadt endospermium- és külsőhéj-frakciókat is.

Nyersfehérje

Nyers zsír

1.11.12

Búzacsíra, fermentált

Búzacsíra fermentálásából származó termék inaktivált mikroorganizmusokkal.

Nyersfehérje

Nyers zsír

1.11.13

Búzacsíra-pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet búzacsíra (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf ), valamint egyéb búzafajok és hántolt tönkölybúza (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.) sajtolásával nyernek, és melyhez még endospermium- és maghéjrészek tapadhatnak.

Nyersfehérje

1.11.15

Búzafehérje

Keményítő- vagy etanol-előállítás során nyert termék, részlegesen hidrolizált lehet.

Nyersfehérje

1.11.16

Búzaglutén-takarmány

Búzakeményítő- és gluténgyártásból származó termék. Korpából áll, melyből részlegesen eltávolíthatták a csírát. Hozzáadhatók búzaoldatok, tört búza, valamint keményítőből és keményítőtermékek finomításából származó egyéb termékek.

Nedvesség, ha < 45 % vagy > 60 %

Ha a nedvesség, < 45 %:

Nyersfehérje

Keményítő

1.11.18

Vitális búzaglutén

Hidratált állapotban nagy viszkozitású-rugalmasságú búzaglutén, minimum 80 % fehérjével (N × 6.25) és maximum 2 % hamuval a szárazanyagban.

Nyersfehérje

1.11.19

Folyékony búzakeményítő

Keményítő/glükóz előállítása, valamint glutén búzából történő előállítása során nyert termék.

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 85 %

Ha a nedvesség < 65 %:

Keményítő

1.11.20

Fehérjét tartalmazó búzakeményítő, részlegesen cukormentes

Elsősorban részlegesen lebomlott keményítőt, oldható fehérjéket és az endospermium egyéb oldható részeit tartalmazó búzakeményítő előállítása során nyert termék.

Nyersfehérje

Keményítő

Összes cukor, szacharózban számítva

1.11.21

Búzaoldatok

A fehérje és a keményítő nedves extrahálása után a búzából nyert termék. Hidrolizált lehet.

Nedvesség, ha < 55 % vagy > 85 %

Ha a nedvesség < 55 %:

Nyersfehérje

1.11.22

Búzacsíra-koncentrátum

Alkohol-előállítás során a búzakeményítő fermentációját követően képződött nedves melléktermék.

Nedvesség, ha < 60 % vagy > 80 %

Ha a nedvesség < 60 %:

Nyersfehérje

1.11.23

Malátabúza-törmelék

Malátabúza tisztításából származó termék, mely kis malátabúza magvakból és a malátázás előtt elkülönített, összetört malátabúza magvakból áll.

Nyersrost

1.11.24

Malátabúza és malátabúza-törmelék

Gabonaszemek továbbítási műveletei során szeleléssel nyert gabona finomszemcse.

Nyersrost

1.11.25

Malátabúzahéj

Malátabúza tisztításából származó termék, mely héjfrakciókat és finomszemcséket tartalmaz.

Nyersrost

1.12.2

Gabonaliszt (9)

Gabonaőrlésből nyert liszt.

Keményítő

Nyersrost

1.12.3

Gabonafehérje-koncentrátum (9)

Csírafermentáció útján történő keményítő-eltávolítás során gabonából nyert koncentrátum és szárított termék.

Nyersfehérje

1.12.4

Gabonamag-törmelék (9)

Gabona- és malátarostálás után visszamaradt anyagok.

Nyersrost

1.12.5

Gabonacsíra (9)

Lisztőrlésből származó termék, mely elsősorban olyan lapkázott vagy egyéb gabonacsírákból áll, melyekhez még mindig hozzátapadhatnak az endospermium és a külső héj frakciói.

Nyersfehérje,

Nyers zsír

1.12.6

Gabonamoslék-szirup (9)

Gabonaszesz előállításához használt, gabona-fermentáláskor és -desztilláláskor keletkező mosófolyadék-koncentrátum gőzölése során nyert gabonatermék.

Nedvesség, ha < 45 % vagy > 70 %

Ha a nedvesség < 45 %:

Nyersfehérje

1.12.7

Centrifugált szeszgyári gabonamoslék (9)

Gabonaszesz előállításához használt, gabona-fermentáláskor és –desztilláláskor keletkező mosófolyadék centrifugálása és/vagy szűrése során keletkezett szilárd frakcióként létrejött nedves termék.

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 88 %

Ha a nedvesség < 65 %:

Nyersfehérje

1.12.8

Koncentrált szeszgyári oldott maradékok (9)

Búzapép desztillálásával, valamint korpa és glutén előzetes elkülönítésével keletkezett cukorszirupból történő alkohol-előállítás során nyert nedves termék.

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 88 %

Ha a nedvesség < 65 %:

Nyersfehérje, ha > 10 %

1.12.9

Szeszgyári gabonák és oldott maradékok (9)

Gabonapép és/vagy keményítőt és cukrot tartalmazó egyéb termékek desztillálásával történő alkohol-előállítás során nyert termék. Bendővédett lehet.

Nedvesség, ha < 60 % vagy > 80 %

Ha a nedvesség < 60 %:

Nyersfehérje

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

1.12.10

Szeszgyári szárított gabonamoslék (9)

Alkohol-desztillálásból származó termék, melyet a fermentált gabona szilárd maradékainak szárítása útján nyernek. Bendővédett lehet.

Nyersfehérje

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

1.12.11

Szeszgyári sötét gabonamoslék (9); [Szeszgyári szárított gabonamoslék és oldatok] (9)

Alkohol-desztillálásból származó termék, melyet a fermentált gabona szilárd maradékainak szárítása útján nyernek, és melyhez üstmaradékot vagy bepárolt mosófolyadékot adnak hozzá. Bendővédett lehet.

Nyersfehérje

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

1.12.12

Sörtörköly

Sörgyártásból származó termék, mely malátázott és nem malátázott gabonából és keményítőt tartalmazó egyéb olyan termékekből áll, melyek komlót tartalmazhatnak. Rendszerint nedves állapotban forgalmazzák, de szárított formában is értékesíthető.

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 88 %

Ha a nedvesség < 65 %:

Nyersfehérje

1.12.13

Seprő

Malátawhisky-gyártásból származó szilárd termék. Malátaárpa forró vizes extrahálása után visszamaradt anyagokból áll. Rendszerint nedves állapotban forgalmazzák, miután a kivonatot nehézségi erővel eltávolították.

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 88 %

Ha a nedvesség < 65 %:

Nyersfehérje

1.12.14

Gabonaszűrlet

Sör-, malátakivonat- és whiskygyártás során nyert szilárd termék. Darált maláta forró vizes kinyerése után visszamaradt anyagokból, valamint esetlegesen cukorban vagy keményítőben gazdag egyéb adalékokból áll. Rendszerint nedves állapotban forgalmazzák, miután a kivonatot préselés útján eltávolították.

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 88 %

Ha a nedvesség < 65 %:

Nyersfehérje

1.12.15

Üstmaradék

Egy malátalepárló üzemben az első desztillálást követően az üstben maradó termék.

Nyersfehérje, ha > 10 %

1.12.16

Üstmaradék, szirup

Egy malátalepárló üzemben az első desztillálást követően az üstmaradék párologtatásából származó, az üstben maradó termék.

Nedvesség, ha < 45 % vagy > 70 %

Ha a nedvesség < 45 %:

Nyersfehérje


2.   Olajos magvak, olajtartalmú gyümölcsök és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő adatok

2.1.1

Babassupogácsa

A Babassu (Orbignya fajta) pálmadió sajtolásával előállított olajból származó termék.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyersrost

2.2.1

Sárgarepcemag

A Camelina sativa L. Crantz magja.

 

2.2.2

Sárgarepce, pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a sárgarepcemag sajtolásával nyernek.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyersrost

2.2.3

Sárgarepceliszt

Olajgyártásból származó termék, melyet a sárgarepce-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek.

Nyersfehérje

2.3.1

Kakaóhéj

A Theobroma cacao L. szárított és pörkölt babjainak tegumentjei.

Nyersrost

2.3.2

Kakaóhéj

Kakakóbab-feldolgozásból nyert termék.

Nyersrost

Nyersfehérje

2.3.3

Kakaóbabliszt, részlegesen hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet a Theobroma cacao L. szárított és pörkölt kakaóbabjainak extrahálásával nyernek, és melyből részben eltávolították a héjat.

Nyersfehérje

Nyersrost

2.4.1

Koprapogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a Cocos nucifera L. kókuszpálma termése szárított magbelének (endospermium) és külső héjának (tegument) sajtolásával nyernek.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyersrost

2.4.2

Kopra, hidrolizált pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a Cocos nucifera L. kókuszpálma termése szárított magbelének (endospermium) és külső héjának (tegument) sajtolásával és enzimes hidrolizálásával nyernek.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyersrost

2.4.3

Kopraliszt

Olajgyártásból származó termék, melyet a kókuszpálma termése szárított magbelének (endospermium) és külső héjának (tegument) extrahálásával nyernek.

Nyersfehérje

2.5.1

Gyapotmag

A Gossypium ssp. magja, melyről a szőröket eltávolították. Bendővédett lehet.

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

2.5.2

Gyapotmagdara, részlegesen hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet olyan gyapotmag extrahálásával nyernek, melyből a rostokat és a héj egy részét eltávolították.

(Maximális nyersrosttartalom: 22,5 % a szárazanyagban). Bendővédett lehet.

Nyersfehérje

Nyersrost

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

2.5.3

Gyapotmagpogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a rosttalanított gyapotmag sajtolásával nyernek.

Nyersfehérje

Nyersrost

Nyers zsír

2.6.1

Földimogyoró-pogácsa, részlegesen hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet részlegesen hántolt Arachis hypogaea L. földimogyoró és egyéb Arachis-fajok sajtolásával nyernek.

(Maximális nyersrosttartalom: 16 % a szárazanyagban)

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyersrost

2.6.2

Földimogyoró-dara, részlegesen hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet részlegesen hántolt földimogyoró-pogácsa extrahálásával nyernek.

(Maximális nyersrosttartalom: 16 % a szárazanyagban)

Nyersfehérje

Nyersrost

2.6.3

Földimogyoró-pogácsa, hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet hántolt földimogyoró sajtolásával nyernek.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyersrost

2.6.4

Földimogyoró-dara, hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet hántolt földimogyoró-pogácsa extrahálásával nyernek.

Nyersfehérje

Nyersrost

2.7.1

Kapokpogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a kapok (Ceiba pentadra L. Gaertn.) magvainak sajtolásával nyernek.

Nyersfehérje

Nyersrost

2.8.1

Lenmag

A Linum usitatissimum L. len magja (Minimális botanikai tisztaság: 93 %), egész, hengerelt vagy darált. Bendővédett lehet.

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

2.8.2

Lenmagpogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a lenmag sajtolásával nyernek. (Minimális botanikai tisztaság: 93 %)

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyersrost

2.8.3

Lenmagdara

Olajgyártásból származó termék, melyet a lenmagpogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek.

Maximum 1 %-ban integrált magzúzó-finomító üzemből származó derítőföldet, vagy szűrési segédanyagokat tartalmazhat. Bendővédett lehet.

Nyersfehérje

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

2.9.1

Mustármagkorpa

Mustár (Brassica juncea L.) gyártásából származó termék. A külső héj frakcióiból és magrészecskékből áll.

Nyersrost

2.9.2

Mustármagdara

Illékony mustárolaj mustármagokból való extrahálásával nyert termék.

Nyersfehérje

2.10.1

Nigermag

A Guizotia abyssinica (L.F.) Cass. nigernövény szemtermése.

 

2.10.2

Nigermagpogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a nigernövény magvainak sajtolásával nyernek. (Sósavban oldhatatlan hamu: maximum 3,4 %)

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyersrost

2.11.1

Olajbogyópép

Olajgyártásból származó termék, melyet a magrészektől lehetőség szerint megtisztított, sajtolt olajbogyó (Olea europea L.) extrahálásával nyernek.

Nyersfehérje

Nyersrost

Nyers zsír

2.12.1

Pálmamagpogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet az Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.) pálma kemény burkától a lehető legnagyobb mértékben megtisztított magbelének sajtolásával nyernek.

Nyersfehérje

Nyersrost

Nyers zsír

2.12.2

Pálmamagdara

Olajgyártásból származó termék, melyet a pálma kemény burkától a lehető legnagyobb mértékben megtisztított magbelének extrahálásával nyernek.

Nyersfehérje

Nyersrost

2.13.1

Tökmag

A Cucurbita pepo L. és a Cucurbita nemzetséghez tartozó növények magja.

 

2.13.2

Tökmag, pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a Cucurbita pepo és a Cucurbita nemzetséghez tartozó növények magvainak sajtolásával nyernek.

Nyersfehérje

Nyers zsír

2.14.1

Repcemag (10)

A Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. repcemag, az indiai Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) sarson magja és a Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. repce magja. Minimális botanikai tisztaság: 94 %. Bendővédett lehet.

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

2.14.2

Repcemag, pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a repcemag sajtolásával nyernek. Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet, vagy szűrési segédanyagokat tartalmazhat. Bendővédett lehet.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyersrost

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

2.14.3

Repcemagdara

Olajgyártásból származó termék, melyet a repcemagpogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet, vagy szűrési segédanyagokat tartalmazhat. Bendővédett lehet.

Nyersfehérje

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

2.14.4

Repcemag, extrudált

Egész repcéből nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és nyomás alatt kinyert termék. Bendővédett lehet.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

2.14.5

Repcemagból készült fehérjekoncentrátum

Olajgyártásból származó termék, melyet a repcemagpogácsa vagy a repcemag fehérjefrakciójának leválasztásával nyernek.

Nyersfehérje

2.15.1

Sáfránymag

A Carthamus tinctorius L. sáfrány szemtermése.

 

2.15.2

Sáfránymagliszt, részlegesen hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet részlegesen hántolt sáfránymag extrahálásával nyernek.

Nyersfehérje

Nyersrost

2.15.3

Sáfrányhéj

Sáfránymag hántolása során nyert termék.

Nyersrost

2.16.1

Szezámmag

A Sesamum indicum L. szemtermése.

 

2.17.1

Szezámmag, részlegesen hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet a héj egy részének eltávolításával nyernek.

Nyersfehérje

Nyersrost

2.17.2

Szezámhéj

Szezámmag hántolása során nyert termék.

Nyersrost

2.17.3

Szezámmagpogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a szezámnövény magvainak sajtolásával nyernek. (Sósavban oldhatatlan hamu: maximum 5 %)

Nyersfehérje

Nyersrost

Nyers zsír

2.18.1

Pirított szója (bab)

Megfelelő hőkezelésnek alávetett szójabab (Glycine max. L. Merr.). (Ureáz-aktivitás: maximum 0,4 mg N/g × min.). Bendővédett lehet.

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

2.18.2

Szója(bab)pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a szójamag sajtolásával nyernek.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyersrost

2.18.3

Szója(bab)dara

Olajgyártásból származó termék, melyet szójababból nyernek extrahálás és megfelelő hőkezelés után. (Ureáz-aktivitás: maximum 0,4 mg N/g × min.).

Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet vagy egyéb szűrési segédanyagokat tartalmazhat. Bendővédett lehet.

Nyersfehérje

Nyersrost

ha > 8 % szárazanyagban

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

2.18.4

Szója(bab)dara, hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet hántolt szójababból nyernek extrahálás és megfelelő hőkezelés után. Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet, vagy szűrési segédanyagokat tartalmazhat. (Ureáz-aktivitás: maximum 0,5 mg N/g × min.). Bendővédett lehet.

Nyersfehérje

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

2.18.5

Szója(bab)héj

Szójabab hántolása során nyert termék.

Nyersrost

2.18.6

Szójabab, extrudált

Szójababból nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és nyomás alatt kinyert termék. Bendővédett lehet.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

2.18.7

Szója(bab)fehérje-koncentrátum

Hántolt, zsírkivont szójababból nyert termék, melyet fermentálásnak vagy második extrahálásnak is alávetnek a nitrogénmentes kivonat mennyiségének csökkentése céljából.

Nyersfehérje

2.18.8

Szójabab, pép; [Szójababpaszta]

Szójabab hántolása során nyert, élelmiszer-készítménynek szánt termék.

Nyersfehérje

2.18.9

Szójababmelasz

A szójabab feldolgozása során nyert termék.

Nyersfehérje

Nyers zsír

2.18.10

Szójabab-feldolgozás mellékterméke

Szójabab-feldolgozás során nyert, szójababból készült élelmiszer-készítménynek szánt termék.

Nyersfehérje

2.19.1

Napraforgómag

A Helianthus annuus L. szemtermése. Bendővédett lehet.

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

2.19.2

Napraforgómag-pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet napraforgómag sajtolásával nyernek.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyersrost

2.19.3

Napraforgódara

Olajgyártásból származó termék, melyet napraforgómag-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet, vagy szűrési segédanyagokat tartalmazhat. Bendővédett lehet.

Nyersfehérje

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

2.19.4

Napraforgódara, hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet a napraforgómag-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek, és melyről részben vagy teljes egészében eltávolítják a héjat. Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet, vagy szűrési segédanyagokat tartalmazhat.

(Maximális nyersrosttartalom: 27,5 % a szárazanyagban.)

Nyersfehérje

Nyersrost

2.19.5

Napraforgómag-héj

Napraforgómag hántolása során nyert termék.

Nyersrost

2.20.1

Növényi olaj és zsír (11)

Növényekből nyert olaj és zsír (kivéve a ricinusnövényből nyert ricinusolajat), lehet nyálkátlanított, finomított és/vagy keményített.

Nedvesség, ha > 1 %

2.21.1

Nyers lecitinek

Olajos magvakból és gyümölcsökből származó nyersolaj keményítése során nyert foszfatidok.

 

2.22.1

Kendermag

Ellenőrzött kendermag (Cannabis sativa L.) az uniós jogszabályoknak megfelelő maximális THC-tartalommal.

 

2.22.2

Kenderpogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet kendermag sajtolásával nyernek.

Nyersfehérje

Nyersrost

2.22.3

Kenderolaj

Olajgyártásból származó termék, melyet a kendernövény és -mag sajtolásával nyernek.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyersrost

2.23.1

Mákmag

A Papaver somniferum L. magja.

 

2.23.2

Mákdara

Olajgyártásból származó termék, melyet a mákmag extrahálásával nyernek.

Nyersfehérje


3.   Hüvelyesek magvai és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő adatok

3.1.1

Bab, pirított

A Phaseolus spp. vagy Vigna spp. megfelelő hőkezelésnek alávetett magvai. Bendővédett lehet.

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

3.1.2

Babfehérje-koncentrátum

Keményítőgyártás során keletkezett folyadékból nyert termék.

Nyersfehérje

3.2.1

Szentjánoskenyér, szárított

A Ceratonia siliqua L. szentjánoskenyérfa szárított termése.

Nyersrost

3.2.3

Szentjánoskenyér-hüvely, szárított

A szentjánoskenyérfa összezúzott száraz terméseiből (hüvelyeiből) a magvak eltávolítása után nyert termék.

Nyersrost

3.2.4

Szárított szentjánoskenyér-dara, mikronizált

A szentjánoskenyérfa szárított terméséből a magvak eltávolítása után mikronizálással nyert termék.

Nyersrost

Összes cukor, szacharózban számítva

3.2.5

Szentjánoskenyér-csíra

A szentjánoskenyérfa magvainak csírája.

Nyersfehérje

3.2.6

Szentjánoskenyér-csíra, pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet szentjánoskenyér-csíra sajtolásával nyernek.

Nyersfehérje

3.2.7

Szentjánoskenyérbab(mag)

A szentjánoskenyérfa termése.

Nyersrost

3.3.1

Csicseriborsó

A Cicer arietinum L. magja.

 

3.4.1

Ervil (Cicorlencse)

Az Ervum ervilia L. magja.

 

3.5.1

Görögszénamag

A görögszéna (Trigonella foenum-graecum) magja.

 

3.6.1

Guarliszt

A Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. guarbab magvaiból nyert nyák extrahálása után nyert termék.

Nyersfehérje

3.6.2

Guarcsíraliszt

A guarbab mag csírájából a nyák extrahálása után nyert termék.

Nyersfehérje

3.7.1

Lóbab

A Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. és var. minuta (Alef.) Mansf. magvai.

 

3.7.2

Lóbabpehely

Hántolt lóbab gőzölése és lapkázása útján nyert termék.

Keményítő

Nyersfehérje

3.7.3

Lóbabhéj, [Babhéj]

Lóbabmag hántolása során nyert termék, mely elsősorban külső héjakból áll.

Nyersrost

Nyersfehérje

3.7.4

Lóbab, hántolt

Lóbabmag hántolása során nyert termék, mely elsősorban babbélből áll.

Nyersfehérje

Nyersrost

3.7.5

Lóbabfehérje

Hántolt lóbabból darálás és levegővel való frakcionálás útján nyert termék.

Nyersfehérje

3.8.1

Lencse

A Lens culinaris a.o. Medik magja.

 

3.8.2

Lencsehéj

Lencsemag hántolása során nyert termék.

Nyersrost

3.9.1

Édes csillagfürt

Az alacsony keserűmag-tartalmú Lupinus spp. magja.

 

3.9.2

Édes csillagfürt, hántolt

Hántolt csillagfürtmagok.

Nyersfehérje

3.9.3

Csillagfürthéj, [csillagfürthéj]

Csillagfürtmag hántolása során nyert termék, mely elsősorban külső héjakból áll.

Nyersfehérje

Nyersrost

3.9.4

Csillagfürtpép

Csillagfürt-összetevők extrahálása után nyert termék.

Nyersrost

3.9.5

Csillagfürt-takarmányliszt

Csillagfürtből csillagfürtliszt előállítása során nyert termék. Elsősorban sziklevél(cotyledon)-, kisebb mennyiségben pedig héjrészecskékből áll

Nyersfehérje

Nyersrost

3.9.6

Csillagfürtfehérje

Keményítőgyártás során vagy darálás és levegővel való frakcionálás után keletkezett folyadékból nyert termék.

Nyersfehérje

3.9.7

Csillagfürtfehérje-liszt

Magas fehérjetartalmú liszt előállítására irányuló csillagfürt-feldolgozásból származó termék.

Nyersfehérje

3.10.1

Mungóbab

A Vigna radiata L. termése.

 

3.11.1

Borsó

A Pisum spp. magja. Bendővédett lehet.

Adott esetben a bendővédetté tétel módszere

3.11.2

Borsókorpa

Borsóliszt előállítása során nyert termék. Elsősorban a borsó hántolása és tisztítása során eltávolított héjakból áll.

Nyersrost

3.11.3

Borsópehely

Hántolt borsó gőzölése és lapkázása útján nyert termék.

Keményítő

3.11.4

Borsódara

Borsódarálás során nyert termék.

Nyersfehérje

3.11.5

Borsóhéj

Borsóból borsódara előállítása során nyert termék. Elsősorban a borsó hántolása és tisztítása során eltávolított héjakból és kisebb mennyiségben endospermiumból áll.

Nyersrost

3.11.6

Borsó, hántolt

Hántolt borsómagok.

Nyersfehérje

Nyersrost

3.11.7

Borsó-takarmányliszt

Borsóliszt előállítása során nyert termék. Elsősorban sziklevél(cotyledon)-, kisebb mértékben pedig héjrészecskékből áll.

Nyersfehérje

Nyersrost

3.11.8

Borsótörmelék

Rostálás után visszamaradt borsófrakció.

Nyersrost

3.11.9

Borsófehérje

Keményítőgyártás során vagy darálás és levegővel való frakcionálás után keletkezett, elkülönített folyadékból nyert termék.

Nyersfehérje

3.11.10

Borsópép

A keményítő és a fehérje nedves úton történő extrahálása során a borsóból nyert termék. Elsősorban belső rostból és keményítőből áll.

Nedvesség, ha < 70 % vagy > 85 %

Keményítő

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

3.11.11

Borsóoldat

A keményítő és a fehérje nedves úton történő extrahálása során a borsóból nyert termék. Elsősorban oldható fehérjékből és oligoszacharidokból áll.

Nedvesség, ha < 60 % vagy > 85 %

Összes cukor

Nyersfehérje

3.11.12

Borsórost

Hántolt borsó darálása és szitálása után extrahálással nyert termék.

Nyersrost

3.12.1

Bükköny

A Vicia sativa L. var sativa és más fajták magja.

 

3.13.1

Szegletes lednek (12)

Lathyrus sativus L. megfelelő hőkezelésnek alávetett magja.

 

3.14.1

Monantha (egyvirágú) bükköny

A Vicia monanthos Desf. magja.

 


4.   Gumók, gyökerek és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő adatok

4.1.1

Cukorrépa

A Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell. gyökere.

 

4.1.2

Cukorrépafej és - farok

Cukorgyártásból származó friss termék, mely elsősorban leveles vagy levélrészek nélküli, megtisztított cukorrépa-darabokból áll.

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 % a szárazanyagban

Nedvesség, ha < 50 %

4.1.3

(Répa)cukor; [szacharóz]

Cukorrépából víz felhasználásával extrahált cukor.

Szacharóz

4.1.4

(Cukor)répamelasz

Cukorrépából történő cukorgyártás vagy –finomítás során nyert szirupos termék.

Összes cukor, szacharózban számítva

Nedvesség, ha > 28 %

4.1.5

(Cukor)répamelasz, alacsony cukortartalmú és/vagy debetainizált

Víz felhasználásával szacharóz és/vagy betain cukorrépamelaszból való további extrahálása után kinyert termék.

Összes cukor, szacharózban számítva

Nedvesség, ha > 28 %

4.1.6

Izomaltulóz pép

A szacharóz cukorrépából való enzimes átalakítása útján történő izomaltulóz-előállításból származó, nem kristályosodott frakció.

Nedvesség, ha > 40 %

4.1.7

Nedves (cukor)répaszelet

Cukorgyártásból származó termék, mely a cukorrépa vízkivont szeleteiből áll. Minimális nedvességtartalom: 82 %. Alacsony és a (tejsavas) fermentáció miatt nullához közelítve csökken a cukortartalom.

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 % a szárazanyagban

Nedvesség, ha < 82 % vagy > 92 %

4.1.8

Préselt (cukor)répaszelet

Cukorgyártásból származó termék, mely a cukorrépa vízkivont és mechanikai úton préselt szeleteiből áll. Maximális nedvességtartalom: 82 %. Alacsony és a (tejsavas) fermentáció miatt nullához közelítve csökken a cukortartalom.

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 % a szárazanyagban

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 82 %

4.1.9

Préselt (cukor)répaszelet, melaszos

Cukorgyártásból származó termék, mely a cukorrépa vízkivont és mechanikai úton préselt szeleteiből áll, és melyhez melaszt adtak hozzá. Maximális nedvességtartalom: 82 %. A (tejsavas) fermentáció miatt csökken a cukortartalom.

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 % a szárazanyagban

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 82 %

4.1.10

Szárított (cukor)répaszelet

Cukorgyártásból származó termék, mely a cukorrépa vízkivont és szárított szeleteiből áll.

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

Összes cukor szacharózban kifejezve, ha > 10,5 %

4.1.11

Szárított (cukor)répaszelet, melaszos

Cukorgyártásból származó termék, mely a cukorrépa vízkivont és mechanikai úton préselt szeleteiből áll, és melyhez melaszt adtak hozzá.

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

Összes cukor, szacharózban számítva

4.1.12

Cukorszirup

Cukor és/melasz feldolgozása során nyert termék.

Összes cukor, szacharózban számítva

Nedvesség, ha > 35 %

4.1.13

(Cukor)répaszelet, főzött

Cukorrépából származó, fogyasztásra alkalmas étkezési szirup előállítása során nyert termék, mely lehet préselt vagy szárított.

Ha szárított:

sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

Ha préselt:

 

sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 % a szárazanyagban

 

Nedvesség, ha < 50 %

4.1.14

Frukto-oligoszacharidok

Cukorrépából enzimes eljárással történő cukorelőállítás során nyert termék.

Nedvesség, ha > 28 %

4.2.1

Céklalé

Cékla (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) préseléséből, majd koncentrációjából és pasztörizálásából nyert lé, mely megőrzi a tipikus zöldségízt és -illatot.

Nedvesség, ha < 50 % vagy > 60 %

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.3.1

Sárgarépa

A Daucus carota L. sárga- vagy vörösrépa gyökere.

 

4.3.2

Sárgarépahéj, gőzölt

A répafeldolgozásból származó nedves termék, mely a répagyökérről gőzkezeléssel eltávolított héjakból áll és melyhez további zselés répakeményítő hozzáadható. Maximális nedvességtartalom: 97 %.

Keményítő

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

Nedvesség, ha < 87 % vagy > 97 %

4.3.3

Sárgarépa-reszelék

A répafeldolgozás során mechanikai leválasztás útján keletkezett nedves termék, mely elsősorban szárított répából és répamaradékokból áll. A termék alávethető hőkezelésnek. Maximális nedvességtartalom: 97 %.

Keményítő

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

Nedvesség, ha < 87 % vagy > 97 %

4.3.4

Sárgarépapehely

Sárga- vagy vörösrépagyökér pelyhesítésével nyert termék, melyet aztán megszárítanak.

 

4.3.5

Sárgarépa, szárított

Megjelenési formára való tekintet nélkül sárga- vagy vörösrépa gyökere, melyet aztán megszárítanak.

Nyersrost

4.3.6

Sárgarépa-takarmány, szárított

Szárított belső pépből és külső héjból álló termék.

Nyersrost

4.4.1

Cikóriagyökér

A Cichorium intybus L. gyökere.

 

4.4.2

Cikóriafej és -farok

Cikória-feldolgozásból nyert friss termék. Elsősorban tisztított cikória- és levéldarabokból áll.

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

Nedvesség, ha < 50 %

4.4.3

Cikóriamag

A Cichorium intybus L. magja.

 

4.4.4

Préselt cikóriapép

A Cichorium intybus L. gyökereiből való inulin-előállítás során nyert termék, mely extrahált és mechanikai úton préselt cikóriaszeletekből áll. Az (oldható) szénhidrátokat és a vizet részben eltávolították a cikóriából.

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 82 %

4.4.5

Szárított cikóriapép

A Cichorium intybus L. gyökereiből való inulin-előállítás során nyert termék, mely extrahált és mechanikai úton préselt cikóriaszeletekből áll és melyet később szárítanak. Az (oldható) cikória-szénhidrátokat részben eltávolították.

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.4.6

Cikóriagyökér-por

Cikóriagyökér aprításával, szárításával és darálásával nyert termék.

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.4.7

Cikóriamelasz

Inulin és oligofruktóz előállításakor a cikória-feldolgozás során nyert termék.

Nyersfehérje

Nedvesség, ha < 20 % vagy > 30 %

4.4.8

Cikóriavinasz

Inulin és oligofruktóz finomításakor a cikória-feldolgozás során nyert termék.

Nyersfehérje

Nedvesség, ha < 30 % vagy > 40 %

4.4.9

Cikória-inulin

Az inulin a Cichorium intybus L. gyökereiből extrahált fruktán.

 

4.4.10

Oligofruktóz-szirup

Az inulinnak a Cichorium intybus L.-ből való részleges hidrolízise során nyert termék.

Nedvesség, ha < 20 % vagy > 30 %

4.4.11

Oligofruktóz, szárított

Az inulinnak a Cichorium intybus L.-ből való részleges hidrolízise és azt követő szárítása során nyert termék.

 

4.5.1

Fokhagyma, szárított

Tiszta, darált fokhagymából (Allium sativum L.) készült, sárgától fehérig terjedő színárnyalatú por.

 

4.6.1

Manióka; [tápióka]; [kasszava]

A Manihot esculenta Crantz gyökerei, megjelenési formára való tekintet nélkül.

Nedvesség, ha < 60 % vagy > 70 %

4.6.2

Manióka, szárított

Manióka-gyökerek, megjelenési formára való tekintet nélkül, melyeket aztán megszárítanak.

Keményítő

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.7.1

Vöröshagymapép

A vöröshagyma (Allium nemzetség) feldolgozása során keletkező nedves termék, mely héjból és egész hagymából áll. Ha hagymaolaj előállítási folyamata során keletkezik, akkor elsősorban főzött hagyma-maradékokból áll.

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.7.2

Vöröshagyma, olajban/zsírban sütött

Hámozott és morzsolt vöröshagyma-darabok, melyeket aztán olajban/zsírban sütnek.

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

Nyers zsír

4.8.1

Burgonya

A Solanum tuberosum L. gumója.

Nedvesség, ha < 72 % vagy > 88 %

4.8.2

Burgonya, hámozott

Burgonya, melyről hőkezelés útján eltávolították a héjat.

Keményítő

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.8.3

Burgonyahéj, gőzölt

A burgonyafeldolgozásból származó nedves termék, mely a burgonyagyökérről gőzkezeléssel eltávolított héjakból áll és melyhez további zselés burgonyakeményítő hozzáadható. Lehet pépesített.

Nedvesség, ha < 82 % vagy > 93 %

Keményítő

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.8.4

Vágott burgonyadarabok, nyers

Emberi fogyasztásra szánt burgonyatermékek előállítása során nyert termék, mely lehet hámozott.

Nedvesség, ha < 72 % vagy > 88 %

Keményítő

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.8.5

Burgonyareszelék

A burgonya-feldolgozás során mechanikai leválasztás útján keletkező termék, mely elsősorban szárított burgonyából és burgonya-maradékokból áll. A termék hőkezelésnek vethető alá.

Nedvesség, ha < 82 % vagy > 93 %

Keményítő

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.8.6

Burgonya, pépesített

Forrázott vagy főzött, majd pépesített termék.

Keményítő

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.8.7

Burgonyapehely

Mosott, hámozott vagy hámozatlan, gőzölt burgonyából forgó szárítás útján nyert termék.

Keményítő

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.8.8

Burgonyapép

Burgonyakeményítő előállítása során nyert termék, mely extrahált, darált burgonyából áll.

Nedvesség, ha < 77 % vagy > 88 %

4.8.9

Burgonyapép, szárított

Burgonyakeményítő előállítása során nyert szárított termék, mely extrahált, darált burgonyából áll.

 

4.8.10

Burgonyafehérje

Keményítő előállítása során létrejött termék, mely elsősorban a keményítő-leválasztás után nyert fehérjeanyagokból áll.

Nyersfehérje

4.8.11

Burgonyafehérje, hidrolizált

Burgonyafehérje ellenőrzött enzimes hidrolízise útján nyert fehérje.

Nyersfehérje

4.8.12

Burgonyafehérje, fermentált

Burgonyafehérje fermentálása és azt követő porlasztva szárítás során nyert termék.

Nyersfehérje

4.8.13

Burgonyafehérje, fermentált, folyékony

Burgonyafehérje fermentálása során nyert folyékony termék.

Nyersfehérje

4.8.14

Burgonyalé, sűrített

Burgonyakeményítő előállítása során nyert koncentrált termék, mely a rost, fehérjék és keményítő teljes burgonyapépből való részleges eltávolítása és a víz egy részének elpárologtatása után hátramaradt anyagból áll.

Nedvesség, ha < 50 % vagy > 60 %

Ha a nedvesség < 50 %:

Nyersfehérje

Nyershamu

4.8.15

Burgonyagranulátum

Szárított burgonya (mosás, hámozás, méretcsökkentés – vágás, pelyhesítés stb. és a víztartalom eltávolítása utáni burgonya).

 

4.9.1

Édesburgonya

Az Ipomoea batatas L. gumója, megjelenési formára való tekintet nélkül.

Nedvesség, ha < 57 % vagy > 78 %

4.10.1

Csicsóka; [Topinambur]

A Helianthus tuberosus L. gumója, megjelenési formára való tekintet nélkül.

Nedvesség, ha < 75 % vagy > 80 %


5.   Egyéb magvak és gyümölcsök, és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő adatok

5.1.1

Makk

A Quercus robur L. kocsányostölgy, a Quercus petraea (Matt.) Liebl. kocsánytalan tölgy, a Quercus suber L. paratölgy és más tölgyfajok egész termése.

 

5.1.2

Makk, hántolt

Makk hántolása során nyert termék.

Nyersfehérje

Nyersrost

5.2.1

Mandula

A Prunus dulcis egész vagy tört termése, héjjal vagy héj nélkül.

 

5.2.2

Mandulahéj

Hántolt mandulamagoknak a magbélről való, fizikai úton történő leválasztása és darálása során nyert mandulahéj.

Nyersrost

5.3.1

Ánizsmag

A Pimpinella anisum magja.

 

5.4.1

Almapép, szárított; [Almatörköly, szárított]

A Malus domesticából származó lé vagy az almabor előállítása során nyert termék. Elsősorban belső pépből és szárított külső héjból álló termék. Lehet csökkentett pektin-tartalmú.

Nyersrost

5.4.2

Almapép, préselt; [Almatörköly, préselt]

Az almalé vagy az almabor előállítása során nyert nedves termék. Elsősorban belső pépből és préselt külső héjból áll. Lehet csökkentett pektin-tartalmú.

Nyersrost

5.4.3

Almamelasz

Pektin almapépből való előállítása után létrejött termék. Lehet csökkentett pektin-tartalmú.

Nyersfehérje

Nyersrost

Nyersolajok és -zsírok, ha > 10 %

5.5.1

Cukorrépamag

A cukorrépa magja.

 

5.6.1

Hajdina

A Fagopyrum esculentum magja.

 

5.6.2

Hajdinahéj és -korpa

A hajdinamagok őrléséből származó termék.

Nyersrost

5.6.3

Hajdina-takarmányliszt

A hajdinaliszt-előállításból származó termék, melyet rostált hajdinából nyernek. Elsősorban endospermium-részecskékből áll, a külső maghéjak finom frakcióival és némi maghulladékkal. Legfeljebb 10 % nyersrostot tartalmaz.

Nyersrost

Keményítő

5.7.1

Vöröskáposztamag

A Brassica oleracea var. capitata f. Rubra magja.

 

5.8.1

Kanárikölesmag

A Phalaris canariensis magja.

 

5.9.1

Köménymag

A Carum carvi L. magja.

 

5.12.1

Tört gesztenye

Gesztenyeliszt előállítása során nyert termék, mely elsősorban endospermium-részecskékből, finom héjfrakciókból és gesztenye (Castanea spp.)-maradékokból áll.

Nyersfehérje

Nyersrost

5.13.1

Citruspép

A Citrus (L.) spp. citrus gyümölcsének préselése vagy a citruslé előállítása során nyert termék Lehet csökkentett pektin-tartalmú.

Nyersrost

5.13.2

Citruspép, szárított

A citrus gyümölcsének préselése vagy a citruslé előállítása során nyert, majd megszárított termék. Lehet csökkentett pektin-tartalmú.

Nyersrost

5.14.1

Vörösheremag

A Trifolium pratense L. magja.

 

5.14.2

Fehérheremag

A Trifolium repens L. magja.

 

5.15.1

Kávéhéj

A Coffea növény hántolt magvaiból nyert termék.

Nyersrost

5.16.1

Búzavirágmag

A Centaurea cyanus L. magja.

 

5.17.1

Uborkamag

A Cucumis sativus L. magja.

 

5.18.1

Ciprusmag

A Cupressus L. magja.

 

5.19.1

Datolya

A Phoenix dactylifera L. termése. Lehet szárított.

 

5.19.2

Datolyamag

A datolyanövény egész magjai.

Nyersrost

5.20.1

Édesköménymag

A Foeniculum vulgare Mill. magja.

 

5.21.1

Füge

A Ficus carica L. termése. Lehet szárított.

 

5.22.1

Gyümölcsmag (13)

Dió vagy gyümölcs belső, ehető magvaiból álló termék.

 

5.22.2

Gyümölcspép (13)

Gyümölcslé és –püré előállítása során nyert termék. Lehet csökkentett pektin-tartalmú.

Nyersrost

5.22.3

Gyümölcspép, szárított (13)

Gyümölcslé és –püré előállítása során nyert, majd megszárított termék. Lehet csökkentett pektin-tartalmú.

Nyersrost

5.23.1

Kerti zsázsa

A Lepidium sativum L. magja.

Nyersrost

5.24.1

Pázsitfűmag

A Poaceae, Cyperaceae és Juncaceae családból származó pázsitfűfélék magja.

 

5.25.1

Szőlőmag

A szőlőpépből leválasztott szőlőmag, melyből az olajat nem távolították el.

Nyers zsír

Nyersrost

5.25.2

Szőlőmagliszt

A szőlőmagból történő olajextrahálás során nyert termék.

Nyersrost

5.25.3

Szőlőpép [Szőlőtörköly]

Alkohol-extrahálás után gyorsan beszárított szőlőtörköly, melyből a lehető legnagyobb mértékben eltávolították a szár- és magrészeket.

Nyersrost

5.26.1

Mogyoró

A Corylus (L.) spp. egész vagy tört termése, héjjal vagy héj nélkül.

 

5.27.1

Pektin

Megfelelő növényi anyagból extrahált pektin.

 

5.28.1

Perillamag

A Perilla frutescens L. (fekete díszcsalán) magja és az őrléséből származó termékek.

 

5.29.1

Fenyőmag

A Pinus (L.) spp. magja.

 

5.30.1

Pisztácia

A Pistacia vera L. termése.

 

5.31.1

Útifűmag

A Plantago (L.) spp. magja.

 

5.32.1

Retekmag

A Raphanus sativus L. magja.

 

5.33.1

Spenótmag

A Spinacia oleracea L. magja.

 

5.34.1

Bogáncsmag

A Carduus marianus L. magja.

 

5.35.1

Paradicsompép [paradicsomtörköly]

Paradicsomlé készítése során a Solanum lycopersicum L. paradicsom préselésével nyert termék. Elsősorban paradicsomhéjból és magból áll

Nyersrost

5.36.1

Cickafarkmag

Az Achillea millefolium L. magja.

 


6.   Zöldtakarmány, szálastakarmány, és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő adatok

6.1.1

Mángoldlevél

A Beta spp. levele.

 

6.2.1

Gabonanövények (14)

Gabonafajták egész növényei vagy részei. Lehet szárított, friss vagy silózott.

 

6.3.1

Gabonaszalma (14)

Gabonafélék szalmája.

 

6.3.2

Gabonaszalma, kezelt (14)  (15)

Gabonaszalma megfelelő kezelésével nyert termék

Nátrium, ha NaOH-val kezelik

6.4.1

Lóhereliszt

Trifolium spp. lóhere szárításával és őrlésével nyert termék. Legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat a lóherével egy időben szárított és őrölt lucernát (Medicago sativa L. és Medicago var. Martyn) vagy más zöldtakarmányt.

Nyersfehérje

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

6.5.1

Zöldtakarmányliszt (16) [Fűliszt] (16); [Zöldtiszt] (16)

Takarmánynövények szárításával, őrlésével és néhány esetben tömörítésével nyert termék.

Nyersfehérje

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

6.6.1

Fű, mezőn szárított [Széna]

Valamennyi fűfajta, mezőn szárítva.

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

6.6.2

Fű, magas hőmérsékleten szárított

(Bármilyen fajta) fűből nyert termék, melyet (bármilyen formában) mesterségesen dehidratáltak.

Nyersfehérje

Rost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

6.6.3

Füvek, fűszernövények, hüvelyesek, [zöldtakarmány]

Füvekből, hüvelyesekből vagy fűszernövényekből álló friss, silózott vagy szárított szántóföldi növények, melyek közös elnevezése szilázs, szenázs, széna vagy zöldtakarmány.

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

6.7.1

Kenderliszt

A Cannabis sativa L. szárított leveleiből nyert őrölt liszt.

Nyersfehérje

6.7.2

Kenderrost

Kender feldolgozásából nyert termék, zöld színű, szárított, rostos.

 

6.8.1

Lóbabszalma

Lóbab szalmája.

 

6.9.1

Lenszalma

A len (Linum usitatissimum L.) szalmája.

 

6.10.1

Lucerna; [Alfalfa]

A Medicago sativa L. és Medicago var. Martyn növény vagy annak részei.

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

6.10.2

Lucerna, mezőn szárított; [Alfalfa, mezőn szárított]

Lucerna, mezőn szárított.

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

6.10.3

Lucerna, magas hőmérsékleten szárított; [Alfalfa, magas hőmérsékleten szárított]

Mesterségesen dehidratált lucerna, bármilyen formában.

Nyersfehérje

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

6.10.4

Lucerna, extrudált; [Alfalfa, extrudált]

Alfalfa pellet, melyet extrudáltak.

 

6.10.5

Lucernaliszt; [Alfalfaliszt] (17)

Lucerna szárításával és őrlésével nyert termék. Legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat a lucernával egy időben szárított és őrölt lóherét vagy más takarmánynövényeket.

Nyersfehérje

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

6.10.6

Lucernapogácsa; [Alfalfapogácsa]

Lucernából a lé kipréselése után nyert szárított termék.

Nyersfehérje

Nyersrost

6.10.7

Lucernafehérje-koncentrátum; [Alfalfafehérje-koncentrátum]

Centrifugálással szeparált és a fehérje-kicsapatás céljából hőkezelt lucernapréslé frakcióinak mesterséges szárításával nyert termék.

Nyersfehérje

Karotin

6.10.8

Lucernaoldat

Lucernaléből fehérje extrahálása után nyert termék, lehet szárított.

Nyersfehérje

6.11.1

Kukoricaszilázs

A Zea mays L. ssp. mays növény vagy annak részei silózva.

 

6.12.1

Borsószalma

A Pisum spp. szalmája.

 


7.   Egyéb növények, algák, és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő adatok

7.1.1

Alga (18)

Alga, élő vagy feldolgozott, megjelenési formára való tekintet nélkül, beleértve a friss, hűtött vagy fagyasztott algát is.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyershamu

7.1.2

Szárított alga (18)

Alga szárítása során nyert termék. Ez a termék lehet mosott, a jódtartalom csökkentése céljából.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyershamu

7.1.3

Algaliszt (18)

Algaolaj-előállításból származó termék, melyet alga extrahálásával nyernek.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyershamu

7.1.4

Algaolaj (18)

Algaolaj-előállításból származó termék, melyet extrahálással nyernek.

Nyers zsír

Nedvesség, ha > 1 %

7.1.5

Algakivonat (18); [Algafrakció] (18)

Vizes vagy alkoholos algakivonat, mely elsősorban szénhidrátokat tartalmaz.

 

7.2.6

Tengerimoszat liszt

Makroalgák, különösen barnamoszat szárításával és aprításával nyert termék. Ez a termék lehet mosott, a jódtartalom csökkentése céljából.

Nyershamu

7.3.1

Kéreg (11)

Fák és bokrok tisztított és szárított kérge.

Nyersrost

7.4.1

Virág (11), szárított

Fogyasztható növények szárított virágainak valamennyi része és azok frakciói.

Nyersrost

7.5.1

Brokkoli, szárított

Mosás, méretcsökkentés (vágás, pelyhesítés stb.) és a víztartalom eltávolítása után a Brassica oleracea L. növény szárítása során nyert termék.

 

7.6.1

(Cukor)nádmelasz

Saccharum L.-ből cukorgyártás vagy –finomítás során nyert szirupos termék.

Összes cukor, szacharózban számítva

Nedvesség, ha > 30 %

7.6.2

(Cukor)nád

Melasz, alacsony cukortartalmú

Cukornádmelaszból víz felhasználásával történő további szacharóz-extrahálás után nyert termék.

Összes cukor, szacharózban számítva

Nedvesség, ha > 28 %

7.6.3

(Nád)cukor [szacharóz]

Víz felhasználásával cukornádból extrahált cukor.

Szacharóz

7.6.4

Nádbagassz

Cukornádból víz felhasználásával történő cukor-extrahálás során nyert termék. Elsősorban rostokból áll.

Nyersrost

7.7.1

Levél, szárított (11)

Fogyasztható növények szárított levelei és azok frakciói.

Nyersrost

7.8.1

Lignocellulóz (11)

Természetes, szárított nyersfa mechanikai feldolgozása útján nyert termék, mely elsősorban lignocellulózból áll.

Nyersrost

7.9.1

Édesgyökér

A Glycyrrhiza L. gyökere.

 

7.10.1

Menta

Megjelenési formára való tekintet nélkül a Mentha apicata, Mentha piperita vagy Mentha viridis (L.) növények föld feletti részeinek szárítása során nyert termék.

 

7.11.1

Spenót, szárított

Megjelenési formára való tekintet nélkül a Spinacia oleracea L. növény szárítása során nyert termék.

 

7.12.1

Moháve-jukka

A Yucca schidigera Roezl. por formában.

Nyersrost

7.13.1

Növényi szén; [faszén]

Szerves növényi anyag elszenesítésével nyert termék.

Nyersrost

7.14.1

Fa (11)

Kémiailag kezeletlen érett fa vagy farostok.

Nyersrost


8.   Tejtermékek és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő adatok

8.1.1

Vaj és vajtermékek

Vaj előállítása vagy feldolgozása során nyert vaj és vajtermékek (pl. vajszérum), hacsak nincs külön felsorolva.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Laktóz

Nedvesség, ha > 6 %

8.2.1

Író / Írókoncentrátum / Írópor (19)

Tejszínből történő vajköpülés vagy hasonló eljárások útján nyert termék.

Sűrítés vagy szárítás alkalmazható.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Laktóz

Nedvesség, ha > 6 %

8.3.1

Kazein

Sovány tejből vagy íróból savak vagy oltó segítségével kicsapatott kazein szárításával nyert termék.

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 10 %

8.4.1

Kazeinát

Aludttejből és kazeinből semlegesítő anyagok felhasználásával és szárítással kivont termék.

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 10 %

8.5.1

Sajt és sajttermékek

Sajt, valamint sajtból és tejalapú termékekből készített sajttermékek.

Nyersfehérje

Nyers zsír

8.6.1

Föcstej

Tejtermelő állatok ellése után legfeljebb 5 nappal az emlőmirigyek által kiválasztott folyadék.

Nyersfehérje

8.7.1

Tejből készült melléktermékek

Tejtermékek előállítása során nyert termékek (beleértve, de nem kizárólag: tejből készült korábbi élelmiszerek, centrifuga- vagy szeparátoriszap, fehérvíz, tejásványok).

Nedvesség

Nyersfehérje

Nyers zsír

Összes cukor

8.8.1

Fermentált tejtermékek

Tej fermentálása útján nyert termékek (pl. joghurt stb.)

Nyersfehérje

Nyers zsír

8.9.1

Laktóz

Tejből vagy savóból tisztítással és szárítással elkülönített cukor.

Laktóz

Nedvesség, ha > 5 %

8.10.1

Tej / Tejsűrítmény /Tejpor (19)

Egy vagy több fejésből nyert rendes tőgyváladék. Sűrítés vagy szárítás alkalmazható.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nedvesség, ha > 5 %

8.11.1

Sovány tej / Soványtej-sűrítmény /Soványtejpor (19)

Tej, melynek zsírtartalmát leválasztás útján csökkentették.

Sűrítés vagy szárítás alkalmazható.

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 5 %

8.12.1

Tejzsír

Tej fölözése során nyert termék.

Nyers zsír

8.13.1

Tejfehérjepor

Tejből kémiai vagy fizikai kezeléssel kivont fehérje-alkotók szárításával nyert termék.

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 8 %

8.14.1

Kondenzált és bepárolt tej és tejtermékek

Kondenzált és bepárolt tej és tejtermékek, melyeket e termékek előállítása és feldolgozása során nyernek.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nedvesség, ha > 5 %

8.15.1

Tejpermeátum / Tejpermeátum-por (19)

Tej (ultra-, nano- vagy mikro-) szűrése során nyert (a membránon áthatoló) termék, melyből a laktóz egy részét eltávolíthatják.

Reverz ozmózis és szárítás alkalmazható.

Nyershamu

Nyersfehérje

Laktóz

Nedvesség, ha > 8 %

8.16.1

Tejretentátum / Tejretentátum-por (19)

Tej (ultra-, nano- vagy mikro-) szűrése során nyert (a membránon fennakadó) termék.

Szárítás alkalmazható.

Nyersfehérje

Nyershamu

Laktóz

Nedvesség, ha > 8 %

8.17.1

Tejsavó / Tejsavó-koncenrátum / Tejsavópor (19)

Sajt-, túró- vagy kazein-előállítás vagy hasonló eljárások során nyert termék.

Sűrítés vagy szárítás alkalmazható.

Nyersfehérje

Laktóz

Nedvesség, ha > 8 %

Nyershamu

8.18.1

Laktózmentesített tejsavó / Laktózmentesített tejsavópor (19)

Tejsavó, melyből a laktózt részben eltávolították.

Szárítás alkalmazható.

Nyersfehérje

Laktóz

Nedvesség, ha > 8 %

Nyershamu

8.19.1

Tejsavófehérje / Tejsavófehérje-por (19)

Tejsavóból kémiai vagy fizikai kezeléssel kivont tejsavófehérje-alkotók szárításával nyert termék. Szárítás alkalmazható.

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 8 %

8.20.1

Demineralizált, laktózmentesített tejsavó / Demineralizált, laktózmentesített tejsavópor (19)

Tejsavó, melyből a laktózt és az ásványi anyagokat részben eltávolították.

Szárítás alkalmazható.

Nyersfehérje

Laktóz

Nyershamu

Nedvesség, ha > 8 %

8.21.1

Tejsavó-permeátum / Tejsavópermeátum-por (19)

Tejsavó (ultra-, nano- vagy mikro-) szűrése során nyert (a membránon keresztülhatoló) termék, melyből a laktóz egy részét eltávolíthatják.

Reverz ozmózis és szárítás alkalmazható.

Nyershamu

Nyersfehérje

Laktóz

Nedvesség, ha > 8 %

8.22.1

Tejsavó-retentátum / Tejsavóretentátum-por (19)

Tejsavó (ultra-, nano- vagy mikro-) szűrése során nyert (a membránon keresztül fennakadó) termék.

Szárítás alkalmazható.

Nyersfehérje

Nyershamu

Laktóz

Nedvesség, ha > 8 %


9.   Szárazföldi állatokból nyert termékek és azokból származó termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő adatok

9.1.1

Állati eredetű melléktermékek (20)

Melegvérű szárazföldi állatok egész teste vagy annak részei, friss, fagyasztott, főzött, savkezelt vagy szárított.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nedvesség, ha > 8 %

9.2.1

Állati zsír (20)

Melegvérű szárazföldi állatok zsírjából álló termék.

Nyers zsír

Nedvesség, ha > 1 %

9.3.1

Méhészeti melléktermékek

Méz, mézviasz, méhpempő, propolisz, pollen, feldolgozott vagy feldolgozatlan.

Összes cukor, szacharózban kifejezve

9.4.1

Feldolgozott állati fehérje (20)

Melegvérű szárazföldi állatok egész testéből vagy annak részeiből hőkezeléssel, szárítással és darálással nyert termék, melyből a zsírt esetlegesen extrahálással vagy fizikai úton részlegesen eltávolították.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyershamu

Nedvesség, ha > 8 %

9.5.1

Zselatin-előállításból származó fehérje (20)

Zselatin-előállításból származó, élelmiszer minőségű szárított állati fehérje.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyershamu

Nedvesség, ha > 8 %

9.6.1

Hidrolizált állati fehérje (20)

Állati fehérje kémiai, mikrobiológiai vagy enzimes hidrolízise útján nyert hidrolizált fehérje.

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 8 %

9.7.1

Vérliszt (20)

Levágott melegvérű állatok vérének hőkezelése útján nyert termék.

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 8 %

9.8.1

Vérből készült termékek (20)

Levágott melegvérű állatok véréből vagy vérfrakcióiból származó termékek; magukban foglalják a szárított/fagyasztott/folyékony plazmát, a szárított teljes vért, a szárított/fagyasztott/folyékony vörösvérsejteket vagy ezek frakcióit, valamint keverékeket.

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 8 %

9.9.1

Élelmiszer-hulladék [Élelmiszer-újrahasznosítás]

Éttermekből, vendéglátó-ipari egységekből és konyhákról – a központi konyhákat és a háztartások konyháit is beleértve – származó, állati eredetű összes élelmiszer-hulladék, beleértve a használt sütőolajat is.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyershamu

Nedvesség, ha > 8 %

9.10.1

Kollagén (20)

Állati csontból, nyersbőrből, irhából és ínból származó, fehérjealapú termék.

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 8 %

9.11.1

Toll-liszt

Levágott állatok tollának szárítása és őrlése során nyert termék, lehet hidrolizált.

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 8 %

9.12.1

Zselatin (20)

Természetes, oldható fehérje, zselésedő vagy nem zselésedő, mely állati csontokból, nyersbőrből és irhából, inakból és szalagokból kinyert kollagén részleges hidrolízise során keletkezik.

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 8 %

9.13.1

Tepertő (20)

Faggyú, zsír és egyéb extrahált vagy fizikai úton kinyert, állati eredetű zsír előállítása során nyert termék, friss, fagyasztott vagy szárított.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyershamu

Nedvesség, ha > 8 %

9.14.1

Állati eredetű termékek (20)

Olyan termékek, melyeket többé nem szánnak emberi fogyasztásra kereskedelmi okokból, gyártási problémák, csomagolási hibák vagy egyéb olyan hibák miatt, melyek nem jelentenek köz- vagy állat-egészségügyi kockázatot; kezelt vagy kezeletlen, például friss, fagyasztott, szárított.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nedvesség, ha > 8 %

9.15.1

Tojás

A Gallus gallus L. egész tojása, héjjal vagy héj nélkül.

 

9.15.2

Tojásfehérje

Tojásból a héj és a tojássárgája leválasztása után nyert termék, pasztörizált és esetlegesen denaturált.

Nyersfehérje

Adott esetben a denaturálás módszere

9.15.3

Tojásból származó termékek, szárított

Pasztörizált szárított tojásból álló termékek, héj nélkül vagy szárított tojásfehérje és szárított tojássárgája különböző arányú keveréke.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nedvesség, ha > 5 %

9.15.4

Tojáspor, cukrozott

Szárított, cukrozott egész tojás vagy annak részei.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nedvesség, ha > 5 %

9.15.5

Tojáshéj, szárított

Baromfitojásból a tartalom (tojássárgája és – fehérje) eltávolítása után nyert termék. A héjak szárítottak.

Nyershamu

9.16.1

Szárazföldi gerinctelen állatok (20)

Szárazföldi gerinctelen állatok egész teste vagy annak részei, minden életszakaszban, az emberekre és állatokra patogén fajok kivételével; kezelt vagy kezeletlen, például friss, fagyasztott, szárított.

 


10.   Halak, egyéb vízi állatok, és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő adatok

10.1.1

Vízi gerinctelenek (21)

Tengeri vagy édesvízi gerinctelenek egész teste vagy annak részei, minden életszakaszban, az emberekre és állatokra patogén fajok kivételével; kezelt vagy kezeletlen, például friss, fagyasztott, szárított.

 

10.2.1

Vízi állatokból származó melléktermékek (21)

Emberi fogyasztásra szánt termékeket előkészítő vagy előállító létesítményekből vagy telepekről származó termékek; kezelt vagy kezeletlen, például friss, fagyasztott, szárított.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyershamu

10.3.1

Rákliszt

Egész rákok vagy azok részeinek hőkezelése, préselése és szárítása során nyert termék, beleértve a vadon élő és a tenyésztett garnélarákot.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyershamu, ha > 20 %

Nedvesség, ha > 8 %

10.4.1

Hal (22)

Egész hal vagy annak részei: friss, fagyasztott, főzött, savkezelt vagy szárított.

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 8 %

10.4.2

Halliszt (22)

Egész hal vagy annak részei hőkezelése, préselése és szárítása során nyert termék, melyhez a szárítást megelőzően halpréslét újból hozzáadhattak.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyershamu, ha > 20 %

Nedvesség, ha > 8 %

10.4.3

Halpréslé

Hallisztgyártás során nyert koncentrált termék, melyet leválasztottak és savas kezeléssel vagy szárítással stabilizáltak.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nedvesség, ha > 5 %

10.4.4

Halfehérje, hidrolizált

Egész hal vagy annak részei savas hidrolízise során nyert termék, melyet gyakran koncentrálnak szárítással.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyershamu, ha > 20 %

Nedvesség, ha > 8 %

10.4.5

Halcsontliszt

Halrészek hőkezelése, préselése és szárítása során nyert termék. Elsősorban halcsontból áll.

Nyershamu

10.4.6

Halolaj

Egész halból vagy annak részeiből nyert olaj (tartalmazhat fajspecifikus részleteket, pl. csukamájolajat), melyet aztán centrifugálnak víz eltávolítása céljából.

Nyers zsír

Nedvesség, ha > 1 %

10.4.7

Halolaj, hidrogénezett

Hidrogénezett halolajból nyert olaj.

Nedvesség, ha > 1 %

10.5.1

Krillolaj

Főzött és préselt tengeri plankton-krillből nyert olaj, melyet aztán centrifugálnak víz eltávolítása céljából.

Nedvesség, ha > 1 %

10.5.2

Krillfehérje-koncentrátum, hidrolizált

Egész krill vagy annak részei enzimes hidrolízise során nyert termék, melyet gyakran koncentrálnak szárítással.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyershamu, ha > 20 %

Nedvesség, ha > 8 %

10.6.1

Tengeri gyűrűsféregből készült liszt

Egész tengeri gyűrűsférgek (beleértve a Nereis virens.M. Sars.-t is) vagy azok részeinek hőkezelése és szárítása során nyert termék.

Zsír

Hamu, ha > 20 %

Nedvesség, ha > 8 %

10.7.1

Tengeri zooplanktonból készült liszt

Zooplankton (pl. krill) hőkezelése, préselése és szárítása során nyert termék.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyershamu, ha > 20 %

Nedvesség, ha > 8 %

10.7.2

Tengeri zooplanktonból nyert olaj

Főzött és préselt tengeri zooplanktonból nyert olaj, melyet aztán centrifugálnak víz eltávolítása céljából.

Nedvesség, ha > 1 %

10.8.1

Puhatestűekből készült liszt

Egész puhatestűek (beleértve a tintahalakat és a kéthéjúakat) vagy azok részeinek hőkezelése és szárítása során nyert termék.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyershamu, ha > 20 %

Nedvesség, ha > 8 %

10.9.1

Tintahalliszt

Egész tintahal vagy annak részei hőkezelése, préselése és szárítása során nyert termék.

Nyersfehérje

Nyers zsír

Nyershamu, ha > 20 %

Nedvesség, ha > 8 %


11.   Ásványi anyagok és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő adatok

11.1.1

Kalcium-karbonát (23) [Mészkő]

Kalcium-karbonát tartalmú anyagok, pl. mészkő darálásával, vagy savas oldatokból való kicsapatással nyert termék.

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.2

Tengeri állatok mésztartalmú héja

Tengeri állatok héjából (pl. osztriga- vagy kagylóhéj) nyert természetes eredetű termék, darált vagy granulált.

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.3

Kalcium- és magnézium-karbonát

Kalcium-karbonát és magnézium-karbonát természetes elegye.

Kalcium, magnézium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.4

Maerl

Természetes eredetű, mésztartalmú tengeri algákból nyert termék, darált vagy granulált.

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.5

Litotamnium

Természetes eredetű, mésztartalmú tengeri algákból (Phymatolithon calcareum (Pall.) nyert anyag, darált vagy granulált.

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.6

Kalcium-klorid

Technikai tisztaságú kalcium-klorid.

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.7

Kalcium-hidroxid

Technikai tisztaságú kalcium-hidroxid.

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.8

Kalcium-szulfát, vízmentes

Technikai tisztaságú, vízmentes kalcium-szulfát, melyet vízmentes kalcium-szulfát őrlésével vagy kalcium-szulfát-dihidrát dehidratálásával nyernek.

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.9

Kalcium-szulfát-hemihidrát

Technikai tisztaságú kalcium-szulfát-hemihidrát, melyet a kalcium-szulfát-hemihidrát részleges dehidratálásával nyernek.

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.10

Kalcium-szulfát-dihidrát

Technikai tisztaságú kalcium-szulfát-dihidrát, melyet kalcium-szulfát-dihidrát őrlésével vagy kalcium-szulfát-hemihidrát hidratálásával nyernek.

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.11

Szerves savak kalciumsói (24)

Fogyasztásra alkalmas, legalább 4 szénatommal rendelkező szerves savak kalciumsói.

Kalcium, szerves sav

11.1.12

Kalcium-oxid

Technikai tisztaságú kalcium-oxid, melyet természetes állapotban előforduló mészkő kalcinálásával nyernek ki.

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.13

Kalcium-glükonát

Glükonsav kalciumsója (általában Ca(C6H11O7)2 –ként kifejezve) és annak hidratált formái.

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.15

Kalcium-szulfát / -karbonát

A nátrium-karbonát előállítása során nyert termék.

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.16

Kalcium-pidolát

Technikai tisztaságú kalcium-L-pidolát.

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.2.1

Magnézium-oxid

Kalcinált magnézium-oxid (MgO), legalább 70 % MgO.

Magnézium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 15 %

11.2.2

Magnézium-szulfát-heptahidrát

Technikai tisztaságú magnézium-szulfát (MgSO4 × 7 H2O).

Magnézium, kén, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 15 %

11.2.3

Magnézium-szulfát-monohidrát

Technikai tisztaságú magnézium-szulfát (MgSO4 × H2O).

Magnézium, kén, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 15 %

11.2.4

Magnézium-szulfát, vízmentes

Technikai tisztaságú, vízmentes magnézium-szulfát (MgSO4).

Magnézium, kén, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.2.5

Magnézium-propionát

Technikai tisztaságú magnézium-propionát.

Magnézium

11.2.6

Magnézium-klorid

Technikai tisztaságú magnézium-klorid vagy oldat, melyet tengervíz természetes koncentrálásával nyernek ki a nátrium-klorid leválasztása után.

Magnézium, klór, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.2.7

Magnézium-karbonát

Természetes magnézium-karbonát.

Magnézium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.2.8

Magnézium-hidroxid

Technikai tisztaságú magnézium-hidroxid.

Magnézium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.2.9

Magnézium-kálium-szulfát

Technikai tisztaságú magnézium-kálium-szulfát.

Magnézium, kálium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.2.10

Szerves savak magnéziumsói (24)

Fogyasztásra alkalmas, legalább 4 szénatommal rendelkező szerves savak magnéziumsói.

Magnézium, szerves sav

11.3.1

Dikalcium-foszfát (25) [Kalcium-hidrogén-ortofoszfát]

Csontokból vagy szervetlen forrásokból nyert, technikai tisztaságú kalcium-monohidrogén-foszfát (CaHPO4 × H2O)

Ca/P > 1,2

Kalcium, összes foszfor, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.3.2

Mono-dikalcium-foszfát

Kémiai úton nyert, dikalcium-foszfátból és monokalcium-foszfátból álló termék (CaHPO4. Ca(H2PO4)2 × H2O)

0,8< Ca/P < 1,3

Összes foszfor, kalcium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.3

Monokalcium-foszfát; [Kalcium-tetrahidrogén-diortofoszfát]

Technikai tisztaságú kalcium-bis dihidrogén-foszfát (Ca(H2PO4)2 × H2O)

Ca/P > 0,9

Összes foszfor, kalcium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.4

Trikalcium-foszfát; [Trikalcium-ortofoszfát]

Csontokból vagy szervetlen forrásokból nyert, technikai tisztaságú trikalcium-foszfát (Ca3(PO4)2 × H2O)

Ca/P > 1,3

Kalcium, összes foszfor, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.5

Kalcium-magnézium-foszfát

Technikai tisztaságú kalcium-magnézium-foszfát.

Kalcium, magnézium, összes foszfor, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.6

Fluortalanított foszfát

Természetes foszfát, kalcinált és tovább hőkezelt, a szennyeződések eltávolításához szükséges mértékben.

Összes foszfor, kalcium, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %; sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.3.7

Dikalcium-foszfát; [Dikalcium-difoszfát]

Technikai tisztaságú dikalcium-pirofoszfát.

Összes foszfor, kalcium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.8

Magnézium-foszfát

Technikai tisztaságú, egybázisos és/vagy kétbázisos és/vagy hárombázisos magnézium-foszfátból álló termék.

Összes foszfor, magnézium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %; sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.3.9

Nátrium-kalcium-magnézium-foszfát

Nátrium-kalcium-magnézium-foszfátból álló termék.

Összes foszfor, magnézium, kalcium, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.10

Mononátrium-foszfát; [Nátrium-dihidrogén-ortofoszfát]

Technikai tisztaságú mononátrium-foszfát.

(NaH2PO4 × H2O)

Összes foszfor, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.11

Dinátrium-foszfát; [Dinátrium-hidrogén-ortofoszfát]

Technikai tisztaságú dinátrium-foszfát (Na2HPO4 × H2O)

Összes foszfor, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.12

Trinátrium-foszfát; Trinátrium-ortofoszfát]

Technikai tisztaságú trinátrium-foszfát (Na3PO4)

Összes foszfor, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.13

Nátrium-pirofoszfát; [Tetranátrium-difoszfát]

Technikai tisztaságú nátrium-pirofoszfát.

Összes foszfor, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.14

Monokálium-foszfát; [Kálium-dihidrogén-ortofoszfát]

Technikai tisztaságú monokálium-foszfát (KH2PO4 × H2O)

Összes foszfor, kálium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.15

Dikálium-foszfát; [Dikálium-hidrogén-ortofoszfát]

Technikai tisztaságú dikálium-foszfát (K2HPO4 × H2O)

Összes foszfor, kálium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.16

Kalcium-nátrium-foszfát

Technikai tisztaságú kalcium-nátrium-foszfát.

Összes foszfor, kalcium, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.17

Monoammónium- foszfát; [Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát]

Technikai tisztaságú monoammónium-foszfát (NH4H2PO4)

Összes nitrogén, összes foszfor, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.18

Di-ammónium-foszfát; [Di-ammónium-hidrogén-ortofoszfát]

Technikai tisztaságú di-ammónium-foszfát ((NH4)2HPO4)

Összes nitrogén

Összes foszfor

2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.19

Nátrium-trifoszfát; [Penta-nátrium-trifoszfát]

Technikai tisztaságú nátrium-tri-polifoszfát.

Összes foszfor

Nátrium

2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.20

Nátrium-magnézium-foszfát

Technikai tisztaságú nátrium-magnézium-foszfát.

Összes foszfor, magnézium, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.21

Magnézium-hipofoszfit

Technikai tisztaságú magnézium-hipofoszfit (Mg(H2PO2)2 × 6H2O)

Magnézium

Összes foszfor

2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.22

Enyvtelenített csontliszt

Enyvtelenített, sterilizált és darált csontok, melyekből a zsírt eltávolították

Összes foszfor, kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.3.23

Csonthamu

Állati melléktermékek égetéséből, égéséből és elgázosításából származó ásványi maradékanyagok.

Összes foszfor, kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.4.1

Nátrium-klorid (23)

Technikai tisztaságú nátrium-klorid, vagy sósvízből (vákuumsó) történő párologtató kristályosítással vagy tengervízből (tengeri só) való párologtatással, vagy kősó őrlésével nyert termék.

Nátrium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.4.2

Nátrium-bikarbonát [Nátrium- hidrogénkarbonát]

Technikai tisztaságú nátrium-bikarbonát (NaHCO3)

Nátrium, Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.4.3

Nátrium-/ammónium-(bi)karbonát [Nátrium-/ammónium-(hidrogén)karbonát]

Nátrium-karbonát és nátrium-bikarbonát előállítása során nyert termék, mely ammónium-bikarbonát-nyomelemeket (maximum 5 % ammónium-bikarbonátot) tartalmaz.

Nátrium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.4.4

Nátrium-karbonát

Technikai tisztaságú nátrium-karbonát (Na2CO3)

Nátrium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.4.5

Nátrium-szeszkvikarbonát [Trinátrium-hidrogén-dikarbonát]

Technikai tisztaságú nátrium-szeszkvikarbonát (Na3H(CO3)2)

Nátrium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.4.6

Nátrium-szulfát

Technikai tisztaságú nátrium-szulfát.

Nátrium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.4.7

Szerves savak nátriumsói

Fogyasztásra alkalmas, legalább 4 szénatommal rendelkező szerves savak nátriumsói.

Nátrium, szerves sav

11.5.1

Kálium-klorid

Technikai tisztaságú kálium-klorid, vagy kálium-klorid természetes forrásainak őrlésével nyert termék.

Kálium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.5.2

Kálium-szulfát

Technikai tisztaságú kálium-szulfát (K2SO4)

Kálium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.5.3

Kálium-karbonát

Technikai tisztaságú kálium-karbonát (K2CO3).

Kálium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.5.4

Kálium-bikarbonát [Kálium-hidrogén-karbonát]

Technikai tisztaságú kálium-bikarbonát (KHCO3).

Kálium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.5.5

Szerves savak káliumsói (24)

Fogyasztásra alkalmas szerves savak káliumsói legalább 4 szénatommal.

Kálium, szerves sav

11.6.1

Kénvirág

Technikai tisztaságú por, melyet az ásvány természetes lelőhelyén nyernek ki. A kéngyártásban alkalmazott olajfinomítás során nyert termék is lehet.

Kén

11.7.1

Attapulgit

Magnéziumot, alumíniumot, szilíciumot tartalmazó természetes ásvány.

Magnézium

11.7.2

Kvarc

Kvarcforrások őrlésével nyert, természetes formában előforduló ásvány.

 

11.7.3

Krisztobalit

Kvarc újrakristályosításából nyert szilícium-dioxid.

 

11.8.1

Ammónium-szulfát

Kémiai szintézis útján nyert, technikai tisztaságú ammónium-szulfát ((NH4)2SO4).

Nyersfehérjében kifejezett nitrogén, kén

11.8.2

Ammónium-szulfát oldat

Ammónium-szulfát vizes oldatban, legalább 35 % ammónium-szulfátot tartalmaz.

Nyersfehérjében kifejezett nitrogén

11.8.3

Szerves savak ammóniumsói

Fogyasztásra alkalmas szerves savak ammóniumsói legalább 4 szénatommal.

Nyersfehérjében kifejezett nitrogén, szerves sav

11.8.4

Ammónium-laktát

Ammónium-laktát (CH3CHOHCOONH4). Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus-szal történő savó-fermentálás útján nyert ammónium-laktátot foglal magában, és legalább 44 %, nyersfehérjében kifejezett nitrogént tartalmaz.

Nyersfehérjében kifejezett nitrogén, nyershamu

11.8.5

Ammónium-acetát

Ammónium-acetát (CH3COONH4) vizes oldatban, legalább 55 % ammónium-acetátot tartalmaz.

Nyersfehérjében kifejezett nitrogén


12.   Olyan mikroorganizmusok fermentálásából nyert (mellék-)termékek, melyek sejtjeit inaktiválták vagy elölték

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő adatok

12.1

Bizonyos közegekben kifejlődött specifikus mikroorganizmusok biomasszájából nyert termékek

12.1.1

Methylophilus methylotrophus ból származó fehérje

Metanolon tenyésztett Methylophilus methylotrophus (NCIMB 10.515 törzs)-ból fermentáció útján nyert fehérjetemék, melynek nyersfehérje-tartalma legalább 68 %, a reflexiós index pedig legalább 50.

Nyersfehérje

Nyershamu

Nyers zsír

12.1.2

Methylococcus capsulatus (Bath)-ból, Alca ligenes acidovoransból, Bacillus brevis ből és Bacillus firmus ból származó fehérje.

Methylococcus capsulatus (Bath) (NCIMB 11132 törzs), Alcaligenes acidovorans (NCIMB 12387 törzs), Bacillus brevis (NCIMB 13288 törzs ) és Bacillus firmus (NCIMB 13280 törzs) felhasználásával természetes gázon (közel 91 % metán, 5 % etán 2 % propán, 0,5 % izobután, 0,5 % n-bután), ammónián és ásványi sókon történő fermentálás útján nyert fehérjetermék, a nyersfehérje-tartalom legalább 65 %.

Nyersfehérje

Nyershamu

Nyers zsír

12.1.3

Escherichia coliból származó bakteriális fehérje

Fehérjetermék, Escherichia coli K12 felhasználásával növényi vagy kémiai eredetű közegekben, ammóniából vagy ásványi sókból történő aminosav-előállításból nyert melléktermék; lehet hidrolizált.

Nyersfehérje

12.1.4

Corynebacterium glutamicumból származó bakteriális fehérje

Fehérjetermék, Corynebacterium glutamicum felhasználásával növényi vagy kémiai eredetű közegekben, ammóniából vagy ásványi sókból történő aminosavas előállításból nyert melléktermék.

Nyersfehérje

12.1.5

Élesztő és hasonló termékek [Sörélesztő] [Élesztőtermék]

Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii vagy Brettanomyces ssp  (26). felhasználásával főleg növényi eredetű közegekben (pl. melasz, cukorszirup, alkohol, lepárlási maradékok, gabonafélék és keményítőt tartalmazó termékek, gyümölcslé, savó, tejsav, cukor, hidrolizált növényi rostok és fermentált tápanyagok mint ammónia vagy ásványi sók) kinyert élesztők és azok részei.

Nedvesség, ha < 75 % vagy > 97 %

Ha a nedvesség < 75 %:

Nyersfehérje

12.1.6

Penicillin-előállításból származó micélium szilázs

Micélium (nitrogén-tartalmú vegyületek), különböző szénhidrát-forrásokon és azok hidrolizátumain Penicillium chrysogenum (ATCC48271) felhasználásával történő penicillin-előállításból származó nedves melléktermék, hőkezelt és a penicillin inaktiválása céljából Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides és Streptococcus lactis felhasználásával silózott; legalább 7 %, nyersfehérjében kifejezett nitrogén.

Nyersfehérjében kifejezett nitrogén

Nyershamu

12.2

Fermentálásból nyert egyéb melléktermékek

12.2.1

Vinasz [kondenzált melasz, oldható]

Must/cefre ipari feldolgozásából származó melléktermék, melyet fermentációs eljárások (pl. alkohol-, szervessav- és élesztő-előállítás) során nyernek. A fermentálásból származó must/cefre leválasztása után nyert folyékony/pépes frakciókból áll. A fermentáláshoz használt mikroorganizmusok elhalt sejtjeit és/vagy annak részeit is tartalmazhatja. A közegek többnyire növényi eredetűek, pl. melasz, cukorszirup, alkohol, lepárlási maradékok, gabonafélék és keményítőt tartalmazó termékek, gyümölcslé, savó, tejsav, cukor, hidrolizált növényi rostok és fermentált tápanyagok mint ammónia vagy ásványi sók.

Nyersfehérje

Közeg és az előállítási folyamat megnevezése adott esetben

12.2.2

L-glutaminsav előállításából származó melléktermékek

Koncentrált, folyékony melléktermékek, melyeket L-glutaminsav Corynebacterium melassecola felhasználásával történő fermentálással végzett előállításából nyernek szacharózt, melaszt, keményítőt tartalmazó termékeket és azok hidrolizátumait, ammóniumsókat és egyéb nitrogénvegyületeket tartalmazó közegben.

Nyersfehérje

12.2.3

Brevibacterium lactofermentum felhasználásával történő L-lizin-monohidroklorid-előállításból származó melléktermékek

Koncentrált, folyékony melléktermékek, melyeket L-lizin-monohidroklorid Brevibacterium lactofermentum felhasználásával történő fermentálással végzett előállításából nyernek szacharózt, melaszt, keményítőt tartalmazó termékeket és azok hidrolizátumait, ammóniumsókat és egyéb nitrogénvegyületeket tartalmazó közegben.

Nyersfehérje

12.2.4

Corynbacterium glutamicum felhasználásával történő aminosav-előállításból származó melléktermékek

Folyékony melléktermékek, melyeket aminosavak Corynbacterium glutamicum felhasználásával történő fermentálással végzett előállításából nyernek növényi vagy kémiai eredetű, ammóniát vagy ásványi sókat tartalmazó közegben

Nyersfehérje

Nyershamu

12.2.5

Escherichia coli K12 felhasználásával történő aminosav-előállításból származó melléktermékek

Folyékony melléktermékek, melyeket aminosavak Escherichia coli K12 felhasználásával történő fermentálással végzett előállításából nyernek növényi vagy kémiai eredetű, ammóniát vagy ásványi sókat tartalmazó közegben.

Nyersfehérje

Nyershamu

12.2.6

Aspergillus niger felhasználásával történő enzim-előállításból származó melléktermékek

Az Aspergillus niger – búzán és malátán, enzim-előállítás céljából történő –fermentálásából nyert melléktermék.

Nyersfehérje


13.   Vegyes

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő adatok

13.1.1

Sütő- és tésztaipari termékek

Kenyér-, keksz-, ostya- vagy tésztagyártás során, illetve a gyártásból nyert termékek. Lehetnek szárítottak.

Keményítő

Összes cukor, szacharózban számítva,

Nyerszsír, ha > 5 %

13.1.2

Süteménygyártásból származó termékek

Cukrászsütemény- és süteménygyártás során, illetve a gyártásból nyert termékek. Lehetnek szárítottak.

Keményítő

Összes cukor, szacharózban számítva

Nyers zsír, ha > 5 %

13.1.3

Müzligabona-gyártásból származó termékek

Olyan anyagok vagy termékek, melyeket feldolgozott, részlegesen feldolgozott vagy feldolgozatlan formában emberi fogyasztásra szánnak vagy melyeknél ésszerűen elvárható az emberi fogyasztás. Lehetnek szárítottak.

Nyersfehérje, ha > 10 %

Nyersrost

Nyersolajok/-zsírok, ha > 10 %

Keményítő, ha > 30 %

Összes cukor szacharózban kifejezve, ha > 10 %

13.1.4

Édesipari termékek

Édességek (beleértve a csokoládét) gyártása során, illetve a gyártásból nyert termékek. Lehetnek szárítottak.

Keményítő

Nyers zsír, ha > 5 %

Összes cukor, szacharózban számítva

13.1.5

Fagylaltipari termékek

Fagylaltgyártás során nyert termékek. Lehetnek szárítottak.

Keményítő

Összes cukor, szacharózban számítva

Nyers zsír

13.1.6

Friss gyümölcs és zöldség feldolgozásából származó termékek és melléktermékek (27)

Friss gyümölcs és zöldség (beleértve a héjat, egész gyümölcs-/zöldségdarabokat és ezek keverékeit) feldolgozása során nyert termékek. Lehetnek szárítottak vagy fagyasztottak.

Keményítő

Nyersrost

Nyers zsír, ha > 5 %

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 %

13.1.7

Növények feldolgozásából származó termékek (27)

Egész növények vagy azok részeinek fagyasztásából vagy szárításából nyert termékek.

Nyersrost

13.1.8

Fűszerek és ételízesítők feldolgozásából származó termékek (27)

Fűszerek és ételízesítők vagy azok részeinek fagyasztásából vagy szárításából nyert termékek.

Nyersfehérje, ha > 10 %

Nyersrost

Nyersolajok/-zsírok, ha > 10 %

Keményítő, ha > 30 %

Összes cukor szacharózban kifejezve, ha > 10 %

13.1.9

Fűszernövények feldolgozásából származó termékek (27)

Fűszernövények vagy azok részeinek aprításából, darálásából, fagyasztásából vagy szárításából nyert termékek.

Nyersrost

13.1.10

Burgonyafeldolgozásból származó termékek

Burgonya feldolgozása során nyert termékek. Lehetnek szárítottak vagy fagyasztottak.

Keményítő

Nyersrost

Nyerszsír, ha > 5 %

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 %

13.1.11

Mártások gyártásából származó termékek és melléktermékek

Mártás-előállításból nyert anyagok, melyeket feldolgozott, részlegesen feldolgozott vagy feldolgozatlan formában emberi fogyasztásra szánnak vagy melyeknél ésszerűen elvárható az emberi fogyasztás. Lehetnek szárítottak.

Nyers zsír

13.1.12

Sós sütemények gyártásából származó termékek és melléktermékek

Sós sütemények gyártásából származó termékek és melléktermékek, melyeket sóssütemény-, burgonyaszirom-gyártás, burgonya- és/vagy gabonaalapú (közvetlenül extrudált, tésztaalapú és pelletált) falatkák („snacks”) és diót tartalmazó sós termékek gyártása során nyernek.

Nyers zsír

13.1.13

Kész élelmiszerek gyártásából származó termékek

Kész élelmiszerek gyártása során nyert termékek. Lehetnek szárítottak.

Nyers zsír, ha > 5 %

13.1.14

Alkoholgyártásból származó növényi melléktermékek

Növényekből származó szilárd termékek (beleértve a bogyós gyümölcsöket és magvakat mint az ánizs), melyeket e növények alkoholos oldatban való mállasztása után, vagy alkoholos párologtatás / desztillálás vagy mindkettő után nyernek ki az alkoholgyártáshoz szükséges ízesítők előállítása során. E termékeket desztillálni kell az alkoholos maradékanyagok eltávolítása céljából.

Nyersfehérje, ha > 10 %

Nyersrost

Nyersolajok/-zsírok, ha > 10 %

13.1.15

Takarmánysör

Sörgyártásból származó termék, mely nem értékesíthető emberi fogyasztásra.

Alkoholtartalom

13.2.1

Karamellizált cukor

Bármilyen cukor ellenőrzött hőkezelése során nyert termék.

Összes cukor, szacharózban számítva

13.2.2

Dextróz

Keményítő-hidrolízis után nyert termék, mely tisztított, kristályosított glükózból áll, kristályvízzel vagy anélkül.

Összes cukor, szacharózban számítva

13.2.3

Fruktóz

Tisztított kristálypor formájában előforduló fruktóz. Glükóz-izomeráz felhasználásával és szacharóz-inverzióval létrejött glükózszirupban lévő glükózból nyerik.

Összes cukor, szacharózban számítva

13.2.4

Glükózszirup

A glükózszirup étkezési szacharidok tisztított és koncentrált vizes oldata, melyet keményítő hidrolízise útján nyernek.

Összes cukor

Nedvesség, ha > 30 %

13.2.5

Glükózmelasz

Glükózszirup finomítása során nyert termék.

Összes cukor

13.2.6

Xilóz

Fából kivont cukor.

 

13.2.7

Laktulóz

Félszintetikus diszacharid (4-O-D-galaktopiranozil-D-fruktóz), melyet a glükóz fruktózzá történő izomerizálása során laktózból nyernek. Jelen van hőkezelt tejben és tejtermékekben.

Laktulóz

13.2.8

Glükozamin (Kitozamin)

Aminocukor (monoszacharid) a kitozán és a kitin poliszacharidok struktúrájának részét képezi. Rákfélék és más ízeltlábúak külső vázának hidrolízisével, vagy gabona, pl. kukorica illetve búza fermentálásával készül.

Nátrium vagy kálium, adott esetben

13.3.1

Keményítő (28)

Technikai tisztaságú keményítő.

Keményítő

13.3.2

Keményítő (28), előzselatinizált

Hőkezeléssel expandált keményítőből álló termék.

Keményítő

13.3.3

Keményítő (28)-keverék

Természetes és/vagy módosított élelmiszer-keményítőből álló termék, melyet különböző botanikai forrásokból nyernek.

Keményítő

13.3.4

Keményítő (28)-hidrolizátum pogácsa

Keményítő-hidrolízisből nyert termék. Keményítőből, zsírból és szűrési segédanyagokból (pl. kovaföld, farost) áll.

Nedvesség, ha < 25 % vagy > 45 %

Ha a nedvesség < 25 %:

Nyers zsír

Nyersfehérje

13.3.5

Dextrin

A keményítő részleges savas hidrolízisével nyert dextrin.

 

13.3.6

Maltodextrin

A maltodextrin részlegesen hidrolizált keményítő.

 

13.4.1

Polidextróz

D-glükóz termikus polimerizációjával előállított, véletlenszerűen összekapcsolt glükóz polimere.

 

13.5.1

Poliolok

Hidrogénezés vagy fermentálás útján nyert termék, mely redukált mono-, di- vagy oligoszacharidokból vagy poliszacharidokból áll.

 

13.5.2

Izomalt

Cukoralkohol, melyet szacharózból nyernek enzimes átalakítás és hidrogénezés útján.

 

13.5.3

Mannitol

Hidrogénezés vagy fermentálás útján nyert termék, mely redukált glükózból és/vagy fruktózból áll.

 

13.5.4

Xilitol

Xilóz hidrogénezésével és fermentálásával nyert termék.

 

13.5.5

Szorbitol

Glükóz hidrogénezésével nyert termék.

 

13.6.1

Zsírsavak (29)

Nem meghatározott növényi vagy állati eredetű olajok és zsírok lúggal vagy desztillálással történő savtalanítása során nyert termék. A zsírsavgyártók által alkalmazott zsír- és olajfeldolgozás különböző módszereivel kinyert termékek is idetartoznak.

Nyers zsír

Nedvesség, ha > 1 %

13.6.2

Glicerollal észterezett zsírsavak (29)

Növényi eredetű glicerol zsírsavakkal történő észterezésével nyert gliceridek.

Nedvesség, ha > 1 %

Nyers zsír

13.6.3

Zsírsavak mono- és digliceridjei (29)

A zsírsavak mono- és digliceridjei étkezési olajokban és zsírokban előforduló glicerol, zsírsavak mono-, di- és triésztereinek keverékeiből állnak.

Kis mennyiségben szabad zsírsavakat és glicerolt tartalmazhatnak.

Nyers zsír

13.6.4

Zsírsavak sói (29)

Legalább négy szénatommal rendelkező zsírsavak kalcium-, magnézium-, nátrium- vagy kálium-vegyületekkel való reakciója során nyert termék.

Nyers zsír (hidrolízis után)

Nedvesség

Ca vagy Na vagy K vagy Mg (értelemszerűen)

13.7.1

Kondroitin-szulfát

Inakból, csontokból és egyéb, porcot és puha kötőszöveteket tartalmazó állati szövetekből való extrahálás útján nyert termék,.

Nátrium

13.8.1

Glicerin, nyers

Biodízel-előállításból származó termék (zsírsavak metil- vagy etilészterei), melyet nem meghatározott növényi és állati eredetű olajok és zsírok transz-észterezésével nyernek. A glicerinben maradhatnak ásványi és szerves sók. (Maximális metanoltartalom: 0,2 %)

Ásványi zsírok és olajok olajkémiai feldolgozása (beleértve a transz-észterezést, hidrolízist vagy szappanosítást) során nyert termék is lehet.

Glicerol

Kálium

Nátrium

13.8.2

Glicerin

Biodízel-előállításból származó termék (zsírsavak metil- vagy etilészterei), melyet nem meghatározott növényi és állati eredetű olajok és zsírok transz-észterezésével, majd a glicerin finomításával nyernek. (Minimális gliceroltartalom: 99 % a szárazanyagban).

Ásványi zsírok és olajok olajkémiai feldolgozása (beleértve a transz-észterezést, hidrolízist vagy szappanosítást) során nyert termék is lehet.

Glicerol

Kálium

Nátrium

13.9.1

Metil-szulfonil-metán

Szerves kénvegyület ((CH3)2SO2), melyet szintetikus úton nyernek, és mely azonos a növényekben természetes formában előforduló forrással.

Kén

13.10.1

Tőzeg

Anaerob és oligotróf környezetben növények (főleg tőzegmoha) természetes bomlásából keletkező termék.

Nyersrost

13.11.1

Propilén-glikol

Más néven 1,2-propándiol vagy propán-1,2-diol, szerves vegyület (egy diol vagy kétértékű alkohol), képlete: C3H8O2. Viszkózus folyadék, enyhén édes ízű, higroszkópos, és vízzel, acetonnal és kloroformmal keverhető.

Propilén-glikol


(1)  A német szövegben a „Konzentrieren” szó helyébe adott esetben az „Eindicken” szó léphet, ebben az esetben a közhasználatú minősítés az „eingedickt”.

(2)  A „hántolás” szó helyébe adott esetben a „hámozás” vagy „fosztás” szó léphet, ebben az esetben a közhasználatú minősítés a „hántolt” vagy „fosztott”.

(3)  A francia szövegben az „issues” megnevezés használható.

(4)  A német szövegben az „aufgeschlossen” minősítés és a „Quellwasser” elnevezés alkalmazható (keményítőre vonatkozóan). A dán szövegben a „Kvældning” minősítés és a „Kvældet’” elnevezés alkalmazható (keményítőre vonatkozóan).

(5)  A francia szövegben a „Pressage” szó helyébe adott esetben az „Extraction mécanique” kifejezés léphet.

(6)  A név kiegészíthető a gabonafajta nevével.

(7)  Megjegyzendő, hogy a „maize” szó kukorica értelemben használható vagy a „corn” szó szinonimájaként. Ez valamennyi kukoricatermékre vonatkozik.

(8)  Amennyiben ezt a terméket finomabb őrlésnek vetik alá, a név kiegészíthető a „fine” („finom”) szóval, vagy a név helyébe egy megfelelő elnevezés léphet.

(9)  A név kiegészítő a gabonafajta nevével.

(10)  Adott esetben a közösségi jogszabályokban meghatározott „alacsony glükozinolát-tartalmú” jelzéssel egészülhet ki. Ez a repcemagból készült összes termékre vonatkozik.

(11)  A név kiegészítendő a növényfajta nevével.

(12)  E név kiegészítendő a hőkezelés módjának feltüntetésével.

(13)  Ezt a nevet ki kell egészíteni a gyümölcs pontosabb leírásával.

(14)  A névben fel kell tüntetni a növényfajtát.

(15)  A név kiegészítendő az elvégzett kezelés jellegének feltüntetésével.

(16)  A név kiegészülhet a zöldtakarmány fajtájának megnevezésével.

(17)  A „liszt” szó helyébe a „pellet” szó léphet. A név kiegészülhet a szárítási módszer megnevezésével.

(18)  A név kiegészítendő a fajta megnevezésével.

(19)  A kifejezések nem egymás szinonimái, főleg a termékek nedvességtartalma eltérő, értelemszerűen használandó a megfelelő kifejezés.

(20)  A név kiegészítendő adott esetben a következőkkel:

állatfaj és/vagy

az állatból nyert termék része és/vagy

a feldolgozott állatfaj (pl. sertésféle, kérődző, szárnyas) és/vagy

azon állatfajok megnevezése, melyeket nem dolgoztak fel a fajon belüli újrahasznosítás tilalma értelmében (pl. baro