ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.153.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 153

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. június 11.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 541/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 1.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról szóló 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

187

 

*

A Bizottság 542/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 1.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról szóló 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a karbendazim hatóanyagként való ismételt felvétele céljából történő módosításáról szóló 2011/58/EU irányelv figyelembe vétele érdekében történő módosításáról ( 1 )

189

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/328/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. június 1.) a flurprimidolnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról (az értesítés a C(2011) 3733. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

192

 

 

2011/329/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. június 1.) a dikloránnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról (az értesítés a C(2011) 3731. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

194

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

11.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/1


A BIZOTTSÁG 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. május 25.)

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 78. cikke (3) bekezdésére,

az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1107/2009/EK rendelet szerint a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv (2) I. mellékletében szereplő hatóanyagokat a rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagoknak kell tekinteni.

(2)

Az 1107/2009/EK rendelet végrehajtásához ezért el kell fogadni egy rendeletet, amely tartalmazza a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében az említett rendelet elfogadásakor szereplő hatóanyagok jegyzékét.

(3)

Ebben az összefüggésben szem előtt kell tartani, hogy az 1107/2009/EK rendeletnek a 91/414/EGK irányelvet hatályon kívül helyező 83. cikke következtében a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagokat felvevő irányelvek az említett irányelv módosítását illetően hatályukat vesztik. Az irányelvek önálló rendelkezéseit azonban továbbra is alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagoknak tekintendők.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendeletet 2011. június 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.


MELLÉKLET

NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKBEN VALÓ FELHASZNÁLÁSRA JÓVÁHAGYOTT HATÓANYAGOK

A mellékletben felsorolt összes anyagra vonatkozó általános rendelkezések:

az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelveknek az egyes anyagok tekintetében történő érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az adott hatóanyagról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat,

a tagállamok megőrzik az összes vizsgálati jelentést és lehetővé teszik, hogy bármely érintett fél betekinthessen azokba, vagy kérésre rendelkezésre bocsátják azokat (kivéve az 1107/2009/EK rendelet 63. cikke értelmében vett bizalmas információkat).

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

1

Imazalil

CAS-szám: 73790-28-0, 35554-44-0

CIPAC-szám: 335

(+)-1-(β-alliloxi-2,4-diklór-fenil-etil)imidazol vagy (+)-allil-1-(2,4-diklór-fenil)-2-imidazol-1-il-etil-éter

975 g/kg

1999. január 1.

2011. december 31.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

A következő felhasználásokra az alábbi különleges feltételek vonatkoznak:

gyümölcs, zöldség és burgonya betakarítás utáni kezelése csak abban az esetben engedélyezhető, ha megfelelő dekontaminációs rendszer áll rendelkezésre, vagy az engedélyező tagállam kockázatértékelés révén meggyőződött arról, hogy a kezelőoldat kibocsátása nem jelent elfogadhatatlan kockázatot a környezetre és különösen a vízi élőlényekre,

burgonya betakarítás utáni kezelése csak abban az esetben engedélyezhető, ha az engedélyező tagállam kockázatértékelés révén meggyőződött arról, hogy a kezelt burgonya feldolgozási hulladékának kibocsátása nem jelent elfogadhatatlan kockázatot a vízi élőlényekre,

levélzeten történő kültéri felhasználás csak abban az esetben engedélyezhető, ha az engedélyező tagállam kockázatértékelés révén meggyőződött arról, hogy a felhasználás nincs elfogadhatatlan hatással az emberi és állati egészségre, valamint a környezetre.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 1997. július 11.

2

Azoxistrobin

CAS-szám: 131860-33-8

CIPAC-szám: 571

metil-(E)-2-{2[6-(2-ciano-fenoxi)pirimidin-4-il-oxi]-fenil}-3-metoxi-akrilát

930 g/kg (Z izomer max. 25 g/kg)

1998. július 1.

2011. december 31.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek szerinti döntéshozatalkor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre gyakorolt hatásokra. Az engedély feltételei között szerepelniük kell megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 1998. április 22.

3

Krezoxim-metil

CAS-szám: 143390-89-0

CIPAC-szám: 568

metil-(E)-2-metoxi-imino-2-[2-(o-toliloxi-metil)-fenil]acetát

910 g/kg

1999. február 1.

2011. december 31.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek szerinti döntéshozatalkor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az érzékeny felszín alatti vizek védelmére.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 1998. október 16.

4

Spiroxamin

CAS-szám: 1181134-30-8

CIPAC-szám: 572

(8-terc-butil-1,4-dioxa-spiro-[4.5]-dekán-2-il-metil)-etil-propilamin

940 g/kg (A és B diasztereomerek együtt)

1999. szeptember 1.

2011. december 31.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek szerinti döntéshozatalkor a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők biztonságára, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között szerepeljenek megfelelő óvintézkedések,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre gyakorolt hatásokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 1999. május 12.

5

Azimszulfuron

CAS-szám: 120162-55-2

CIPAC-szám: 584

1-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-il-szulfonil]-karbamid

980 g/kg

1999. október 1.

2011. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Légi kijuttatás nem engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek szerinti döntéshozatalkor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre és a szárazföldi nem célzott növényekre gyakorolt hatásokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például rizstermesztés esetén a víz legkisebb visszatartási ideje a kibocsátást megelőzően).

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 1999. július 2.

6

Fluroxipir

CAS-szám: 69377-81-7

CIPAC-szám: 431

4-amino-3,5-diklór-6-fluor-2-piridiloxi-ecetsav

950 g/kg

2000. december 1.

2011. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek szerinti döntéshozatalkor a tagállamoknak:

figyelembe kell venniük a vizsgálati jelentés 7. pontjában előírt kiegészítő információkat,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre gyakorolt hatásokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, ha a vizsgálati jelentés 7. pontjában előírt további kísérleteket nem végezték el, és az információkat nem adták be 2000. december 1-jéig.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 1999. november 30.

7

Metszulfuron-metil

CAS-szám: 74223-64-6

metil-2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5,-triazin-2-il-karbamoil-szulfamoil)benzoát

960 g/kg

2001. július 1.

2015. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek szerinti döntéshozatalkor a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre gyakorolt hatásokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 2000. június 16.

8

Prohexadion-kalcium

CAS-szám: 127277-53-6

CIPAC-szám: 567

kalcium-3,5-dioxo-4-propionil-ciklohexán-karboxilát

890 g/kg

2000. október 1.

2011. december 31.

Kizárólag növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 2000. június 16.

9

Triaszulfuron

CAS-szám: 82097-50-5

CIPAC-szám: 480

1-[2-(2-klór-etoxi)fenil-szulfonil]-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)karbamid

940 g/kg

2001. augusztus 1.

2015. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek szerinti döntéshozatalkor a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre gyakorolt hatásokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 2000. július 13.

10

Eszfenvalerát

CAS-szám: 66230-04-4

CIPAC-szám: 481

(S)-α-ciano-3-fenoxi-benzil-(S)-2-(4-klór-fenil)-3-metilbutirát

830 g/kg

2001. augusztus 1.

2015. december 31.

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek szerinti döntéshozatalkor a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre és a nem célzott ízeltlábúakra gyakorolt lehetséges hatásokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 2000. július 13.

11

Bentazon

CAS-szám: 25057-89-0

CIPAC-szám: 366

3-izopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin-4-(3H)-on-2,2-dioxid

960 g/kg

2001. augusztus 1.

2015. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek szerinti döntéshozatalkor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 2000. július 13.

12

Lambda-cihalotrin

CAS-szám: 91465-08-6

CIPAC-szám: 463

A következők 1:1 arányú keveréke:

 

(S)-α-ciano-3-fenoxi-benzil-(Z)-(1R,3R)-3-(2-klór-3,3,3-trifluor-propenil)-2,2-dimetil- ciklopropán-karboxilát

és

 

(R)-α-ciano-3-fenoxi-benzil (Z)-(1S,3S)-3-(2-klór-3,3,3-trifluor-propenil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát

810 g/kg

2002. január 1.

2015. december 31.

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek szerinti döntéshozatalkor a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők biztonságára,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre és a nem célzott ízeltlábúakra, köztük a méhekre gyakorolt lehetséges hatásokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk az élelmiszerekben előforduló szermaradékokra és főként azok akut hatásaira.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 2000. október 19.

13

Fenhexamid

CAS-szám: 126833-17-8

CIPAC-szám: 603

N-(2,3-diklór-4-hidroxifenil)-1-metil-ciklohexán-karboxamid

≥ 950 g/kg

2001. június 1.

2015. december 31.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek szerinti döntéshozatalkor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre gyakorolt lehetséges hatásokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 2000. október 19.

14

Amitrol

CAS-szám: 61-82-5

CIPAC-szám: 90

H-[1,2,4]-triazol-3-il-amin

900 g/kg

2002. január 1.

2015. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növényegészségügyi Állandó Bizottságban 2000. december 12-én véglegesített, az amitrolról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők védelmére,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk az érzékeny régiókban lévő felszín alatti vizek védelmére, különösen akkor, ha a szert nem növényekhez használják,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a hasznos ízeltlábúak védelmére,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak és a vadon élő emlősök védelmére. Az amitrol használata a párzási időszakban kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha megfelelő kockázatértékelés igazolta, hogy nincsenek elfogadhatatlan hatásai, és ha az engedély feltételei között adott esetben szerepelnek kockázatcsökkentő intézkedések.

15

Dikvat

CAS-szám: 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromid)

CIPAC-szám: 55

9,10-dihidro-8a,10a-diazónium-fenantrén ion (dibromid)

950 g/kg

2002. január 1.

2015. december 31.

A jelenleg rendelkezésre álló információk ismeretében kizárólag szárazföldi gyomirtó szerként és szárítószerként engedélyezhető. Vízi gyomnövények irtására nem engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növényegészségügyi Állandó Bizottságban 2000. december 12-én véglegesített, a dikvatról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre gyakorolt lehetséges hatásokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk laikus felhasználók esetében a szert kezelők biztonságára, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

16

Piridát

CAS-szám: 55512-33.9

CIPAC-szám: 447

6-klór-3-fenil piridazin-4-il-S-oktil-tiokarbonát

900 g/kg

2002. január 1.

2015. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növényegészségügyi Állandó Bizottságban 2000. december 12-én véglegesített, a piridátról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre gyakorolt lehetséges hatásokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

17

Tiabendazol

CAS-szám: 148-79-8

CIPAC-szám: 323

2-tiazol-4-il-1H-benzimidazol

985 g/kg

2002. január 1.

2015. december 31.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető. Levélzetpermetezés nem engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növényegészségügyi Állandó Bizottságban 2000. december 12-én véglegesített, a tiabendazolról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi és az üledéklakó élőlények védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

A felszíni vizeknek a szennyvízen keresztüli elfogadhatatlan mértékű szennyeződéssel szembeni védelme céljából alkalmas kockázatcsökkentő intézkedéseket (például kovafölddel vagy aktív szénnel való tisztítás) alkalmazni.

18

Paecilomyces fumosoroseus

Apopka, 97, PFR 97 vagy CG 170, ATCC20874 törzs

tárgytalan

Az összes fermentációs táptalaj esetében nagy felbontású folyadékkromatográfiával (HPLC) ellenőrizni kell, hogy nincsenek jelen másodlagos metabolitok.

2001. július 1.

2015. december 31.

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

Az összes fermentációs táptalaj esetében nagy felbontású folyadékkromatográfiával (HPLC) ellenőrizni kell, hogy nincsenek jelen másodlagos metabolitok.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 2001. április 27.

19

DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil)

CAS-szám: 144740-54-5

CIPAC-szám: 577

2-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il-karbamoil-szulfamoil)-6-trifluor-metil-nikotinát-mononátriumsó

903 g/kg

2001. július 1.

2015. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az egységes alapelvek szerinti döntéshozatalkor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 2001. április 27.

20

Acibenzolar-s-metil

CAS-szám: 135158-54-2

CIPAC-szám: 597

benzo[1,2,3]tiadiazol-7-tiokarbonsav-S-metil-észter

970 g/kg

2001. november 1.

2015. december 31.

Kizárólag növényi növekedésserkentőként engedélyezhető.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 2001. június 29.

21

Ciklanilid

CAS-szám: 113136-77-9

CIPAC-szám: 586

nem ismert

960 g/kg

2001. november 1.

2015. december 31.

Kizárólag növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető.

A gyártott hatóanyagban a 2,4-diklór-anilin (2,4-DCA) szennyeződés koncentrációja legfeljebb 1 g/kg lehet.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 2001. június 29.

22

Vas-foszfát

CAS-szám: 10045-86-0

CIPAC-szám: 629

vas-foszfát

990 g/kg

2001. november 1.

2015. december 31.

Kizárólag puhatestűirtó szerként engedélyezhető.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 2001. június 29.

23

Pimetrozin

CAS-szám: 123312-89-0

CIPAC-szám: 593

(E)-6-metil-4-[(piridin-3-il-metilén)amino]-4,5-dihidro-2H-[1,2,4]-triazin-3-on

950 g/kg

2001. november 1.

2015. december 31.

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

Az egységes alapelvek szerinti döntéshozatalkor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 2001. június 29.

24

Piraflufen-etil

CAS-szám: 129630-19-9

CIPAC-szám: 605

etil-2-klór-5-(4-klór-5-difluor-metoxi-1-mipirazol-3-il)-4-fluor-fenoxiacetát

956 g/kg

2001. november 1.

2015. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az egységes alapelvek szerinti döntéshozatalkor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az algák és a vízi élőlények védelmére, és adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság a vizsgálati jelentést véglegesítette: 2001. június 29.

25

Glifoszát

CAS-szám: 1071-83-6

CIPAC-szám: 284

N-(foszfonometil)-glicin

950 g/kg

2002. július 1.

2015. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növényegészségügyi Állandó Bizottságban 2001. június 29-én véglegesített, a glifozátról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk az érzékeny régiókban lévő felszín alatti vizek védelmére, különösen akkor, ha a szert nem növényekhez használják,

26

Tifenszulfuron-metil

CAS-szám: 79277-27-3

CIPAC-szám: 452

metil 3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il-karbamoil-szulfamoil) tiofén-2-karboxilát

960 g/kg

2002. július 1.

2015. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növényegészségügyi Állandó Bizottságban 2001. június 29-én véglegesített, a tifenszulfuron-metilről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi növényekre gyakorolt hatásokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

27

2,4-D

CAS-szám: 94-75-7

CIPAC-szám: 1

(2,4-diklór-fenoxi)-ecetsav

960 g/kg

2002. október 1.

2015. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növényegészségügyi Állandó Bizottságban 2001. október 2-án véglegesített, a 2,4-D-ről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a bőrabszorpcióra,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott ízeltlábúak védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

28

Izoproturon

CAS-szám: 34123-59-6

CIPAC-szám: 336

3-(4-izopropil-fenil)-1,1-dimetil-karbamid

970 g/kg

2003. január 1.

2015. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növényegészségügyi Állandó Bizottságban 2001. december 7-én véglegesített, az izoproturonról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban, vagy pedig a vizsgálati jelentésben szereplőnél nagyobb dózisokban használják, és adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

29

Etofumeszát

CAS-szám: 26225-79-6

CICAP No 223

(±)-2-etoxi-2,3-dihidro-3,3-dimetil-benzofurán-5-il-metán-szulfonát

960 g/kg

2003. március 1.

2013. február 28.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. február 26-án véglegesített, az etofumeszátról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák, és adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

30

Iprovalikarb

CAS-szám: 140923-17-7

CICAP No 620

{2-metil-1-[1-(4-metil-fenil)etil-karbonil] propil}-karbaminsav-izopropil-észter

950 g/kg (ideiglenes specifikáció)

2002. július 1.

2015. december 31.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. február 26-án véglegesített, az iprovalikarbról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációját meg kell erősíteni és megfelelő analitikai adatokkal alá kell támasztani. A vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a műszaki minőségű anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők védelmére.

31

Proszulfuron

CAS-szám: 94125-34-5

CIPAC-szám: 579

1-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluor-propil)-fenil-szulfonil]-karbamid

950 g/kg

2002. július 1.

2015. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. február 26-án véglegesített, a proszulfuronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

gondosan mérlegelniük kell a vízi növényekre jelentett kockázatokat, ha a hatóanyagot felszíni vizek közelében alkalmazzák. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

32

Szulfoszulfuron

CAS-szám: 141776-32-1

CIPAC-szám: 601

1-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-3-[2-etán-szulfonil-imidazo[1,2-a]piridin) szulfonil]karbamid

980 g/kg

2002. július 1.

2015. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. február 26-án véglegesített, a szulfoszulfuronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi növények és az algák védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni,

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák.

33

Cinidon-etil

CAS-szám: 142891-20-1

CIPAC-szám: 598

(Z)-etil 2-klór-3-[2-klór-5-(ciklohex-1-én-1,2-dikarboximido)fenil]akrilát

940 g/kg

2002. október 1.

2015. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. április 19-én véglegesített, a cinidon-etilről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talajadottságú (például semleges, vagy nagy pH-értékű talajok), illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére.

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

34

Cihalofop-butil

CAS-szám: 122008-85-9

CIPAC-szám: 596

butil-(R)-2-[4(4-ciano-2-fluor-fenoxi) fenoxi]propionát

950 g/kg

2002. október 1.

2015. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. április 19-én véglegesített, a cihalofop-butilról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak gondosan mérlegelniük kell a légi kijuttatás lehetséges hatásait a nem célzott élőlényekre, különösen a vízben élő fajokra. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell korlátozásoknak vagy kockázatcsökkentő intézkedéseknek,

a tagállamoknak gondosan mérlegelniük kell a rizsföldeken történő földi kijuttatás lehetséges hatásait a vízi élőlényekre. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

35

Famoxadon

CAS-szám: 131807-57-3

CIPAC-szám: 594

3-anilino-5-metil-5-(4-fenoxi-fenil)-1,3-oxazolidin-2,4-dion

960 g/kg

2002. október 1.

2015. december 31.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. április 19-én véglegesített, a famoxadonról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az eredeti hatóanyag vagy a metabolitok által a földigilisztákra jelentett lehetséges hosszú távú kockázatokra,

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések,

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők védelmére.

36

Floraszulam

CAS-szám: 145701-23-1

CIPAC-szám: 616

2′,6′,8-trifluor-5-metoxi-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pirimidin-2-szulfonanilid

970 g/kg

2002. október 1.

2015. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. április 19-én véglegesített, a floraszulamról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák, Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

37

Metalaxil-M

CAS-szám: 70630-17-0

CIPAC-szám: 580

metil(R)-2-{[(2,6-dimetil-fenil)metoxi-acetil]-amino} propionát

910 g/kg

2002. október 1.

2015. december 31.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. április 19-én véglegesített, a metalaxil-M-ről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizeknek a hatóanyaggal vagy a CGA 62826 és CGA 108906 bomlástermékekkel való lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

38

Pikolinafen

CAS-szám: 137641-05-5

CIPAC-szám: 639

4′-fluor-6-[(α,α,α-trifluor-m-tolil)oxi]pikolin-anilid

970 g/kg

2002. október 1.

2015. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. április 19-én véglegesített, a pikolinafenről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

39

Flumioxazin

CAS-szám: 103361-09-7

CIPAC-szám: 578

N-(7-fluor-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il)ciklohex-1-én-1,2-dikarboximid

960 g/kg

2003. január 1.

2015. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. június 28-án véglegesített, a flumioxazinról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

gondosan mérlegelniük kell a vízi növényekre és algákra jelentett kockázatokat. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

40

Deltametrin

CAS-szám: 52918-63-5

CIPAC-szám: 333

(S)-α-ciano-3-fenoxi-benzil (1R,3R)-3-(2,2-dibróm-vinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát

980 g/kg

2003. november 1.

2013. október 31.

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növényegészségügyi Állandó Bizottságban 2002. október 18-án véglegesített, a deltametrinről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők biztonságára, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között szerepeljenek megfelelő óvintézkedések,

figyelemmel kell kísérniük a fogyasztók akut étrendi expozícióját, a szermaradék-határértékek esetleges későbbi felülvizsgálatához,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények, a méhek és a nem célzott ízeltlábúak védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

41

Imazamox

CAS-szám: 114311-32-9

CIPAC-szám: 619

(±)-2-(4-izopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)-5-(metoxi-metil)-nikotinsav

950 g/kg

2003. július 1.

2013. június 30.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. december 3-án véglegesített, az imazamoxról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

42

Oxaszulfuron

CAS-szám: 144651-06-9

CIPAC-szám: 626

oxetán-3-il-2[(4,6-dimetil-pirimidin-2-il) karbamoil-szulfamoil]-benzoát

930 g/kg

2003. július 1.

2013. június 30.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. december 3-án véglegesített, az oxaszulfuronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

43

Etoxiszulfuron

CAS-szám: 126801-58-9

CIPAC-szám: 591

3-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-1-(2-etoxi-fenoxi-szulfonil)karbamid

950 g/kg

2003. július 1.

2013. június 30.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. december 3-án véglegesített, az etoxiszulfuronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízelvezető csatornákban élő nem célzott vízi növények és algák védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

44

Foramszulfuron

CAS-szám: 173159-57-4

CIPAC-szám: 659

1-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-3-(2-dimetil-karbamoil-5-formamido-fenil-szulfonil)karbamid

940 g/kg

2003. július 1.

2013. június 30.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. december 3-án véglegesített, a foramszulfuronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi növények védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

45

Oxadiargil

CAS-szám: 39807-15-3

CIPAC-szám: 604

5-terc-butil-3-(2,4-diklór-5-propargiloxi-fenil)-1,3,4 oxa-diazol-2-(3H)-on

980 g/kg

2003. július 1.

2013. június 30.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. december 3-án véglegesített, az oxadiargilról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az algák és vízi növények védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

46

Ciazofamid

CAS-szám: 120116-88-3

CIPAC-szám: 653

4-klór-2-ciano-N,N-dimetil-5-P-tolil-imidazol -1-szulfonamid

935 g/kg

2003. július 1.

2013. június 30.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. december 3-án véglegesített, a ciazofamidról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére,

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a CTCA metabolit talajbeli bomlási kinetikájára, főként az észak-európai régiókban.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket vagy használati korlátozásokat kell alkalmazniuk.

47

2,4-DB

CAS-szám: 94-82-6

CIPAC-szám: 83

4-(2,4-diklór-fenoxi)-vajsav

940 g/kg

2004. január 1.

2013. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. december 3-án véglegesített, a 2,4-DB-ről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

48

Béta-ciflutrin

CAS-szám: 68359-37-5 (megnevezetlen sztereokémia)

CIPAC-szám: 482

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-diklór-vinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karbonsav-(SR)-α-ciano-(4-fluor-3-fenoxi-fenil)metil-észter

965 g/kg

2004. január 1.

2013. december 31.

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

Az üvegházi dísznövényekhez és a vetőmagkezelésre való felhasználásokon kívül más felhasználás jelenleg nincs kellőképpen alátámasztva és az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek által előírt kritériumok szerint nem is mutatkozik elfogadhatónak. Az ilyen felhasználások engedélyezésének alátámasztására olyan adatokat és információkat kell előállítani és a tagállamokhoz beadni, amelyek az emberi fogyasztók és a környezet tekintetében bizonyítják a felhasználás elfogadhatóságát Ez különösen érvényes azokra az adatokra, amelyek a kültéri levélzetkezelés kockázatainak és az ehető növények levélzetkezelés miatti étrendi kockázatainak minden részletre kiterjedő felméréséhez szükségesek.

Az egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. december 3-án véglegesített, a béta-ciflutrinról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott ízeltlábúak védelmére. Az engedély feltételei között szerepelniük kell megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

49

Ciflutrin

CAS-szám: 68359-37-5 (megnevezetlen sztereokémia)

CIPAC-szám: 385

(RS),-α-ciano-4-fluor-3-fenoxi-benzil-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklór-vinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát

920 g/kg

2004. január 1.

2013. december 31.

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

Az üvegházi dísznövényekhez és a vetőmagkezelésre való felhasználásokon kívül más felhasználás jelenleg nincs kellőképpen alátámasztva és az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek által előírt kritériumok szerint nem is mutatkozik elfogadhatónak. Az ilyen felhasználások engedélyezésének alátámasztására olyan adatokat és információkat kell előállítani és a tagállamokhoz beadni, amelyek az emberi fogyasztók és a környezet tekintetében bizonyítják a felhasználás elfogadhatóságát. Ez különösen érvényes azokra az adatokra, amelyek a kültéri levélzetkezelés kockázatainak és az ehető növények levélzetkezelés miatti étrendi kockázatainak minden részletre kiterjedő felméréséhez szükségesek.

Az egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. december 3-án véglegesített, a ciflutrinról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott ízeltlábúak védelmére. Az engedély feltételei között szerepelniük kell megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

50

Iprodion

CAS-szám: 36734-19-7

CIPAC-szám: 278

3-(3,5-diklór-fenil)-nizopropil-2,4-dioxo-imidazolidin-1-karboximid

960 g/kg

2004. január 1.

2013. december 31.

Kizárólag gombaölő és fonálféregölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. december 3-án véglegesített, az iprodionról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny éghajlati adottságok mellett savanyú talajokon (6-nál kisebb pH) nagy dózisokban (különösen gyepek esetében) alkalmazzák,

gondosan mérlegelniük kell a vízi gerinctelenekre jelentett kockázatokat, ha a hatóanyagot felszíni vizek közvetlen közelében alkalmazzák. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

51

Linuron

CAS-szám: 330-55-2

CIPAC-szám: 76

3-(3,4-diklór-fenil)-1-metoxi-1-metil-karbamid

900 g/kg

2004. január 1.

2013. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. december 3-án véglegesített, a linuronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk vadon élő emlősök, a nem célzott ízeltlábúak és a vízi élőlények védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők védelmére.

52

Malein-hidrazid

CAS-szám: 123-33-1

CIPAC-szám: 310

6-hidroxi-2H-piridazin-3-on

940 g/kg.

2004. január 1.

2013. december 31.

Kizárólag fejlődésszabályozóként való használata engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. december 3-án véglegesített, a malein-hidrazidról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott ízeltlábúak védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

53

Pendimetalin

CAS-szám: 40487-42-1

CIPAC-szám: 357

N-(1-etil-propil)-2,6-dinitro-3,4-xilidén

900 g/kg

2004. január 1.

2013. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2002. december 3-án véglegesített, a pendimetalinról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények és a nem célzott szárazföldi növények védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a hatóanyag levegőben kis távolságra történő terjedésének lehetőségére.

54

Propineb

CAS-szám: 12071-83-9 (monomer), 9016-72-2 (homopolimer)

CIPAC-szám: 177

cink-1,2-propilén-bisz(ditiokarbamát) polimer

A műszaki minőségű hatóanyagnak meg kell felelnie a FAO-specifikációnak.

2004. április 1.

2014. március 31.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. február 26-án véglegesített, a propinebről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talajú, illetve szélsőséges éghajlatú régiókban alkalmazzák,

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a kisemlősök, a vízi élőlények és a nem célzott ízeltlábúak védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek,

a tagállamoknak figyelemmel kell kísérniük a fogyasztók akut étrendi expozícióját, a szermaradék-határértékek esetleges későbbi felülvizsgálatához.

55

Propizamid

CAS-szám: 23950-58-5

CIPAC-szám: 315

3,5-diklór-N-(1,1-dimetil-prop-2-inil)benzamid

920 g/kg

2004. április 1.

2014. március 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növényegészségügyi Állandó Bizottságban 2003. február 26-án véglegesített, a propizamidról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak és a vadon élő emlősök védelmére, főként ha a hatóanyagot a párzási időszakban alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

56

Mekoprop

CAS-szám: 7085-19-0

CIPAC-szám: 51

(RS)-2-(4-klór-o-toliloxi)-propionsav

930 g/kg

2004. június 1.

2014. május 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. április 15-én véglegesített, a mekopropról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek,

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott ízeltlábúak védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

57

Mekoprop-P

CAS-szám: 16484-77-8

CIPAC-szám: 475

(R)-2-(4-klór-o-toliloxi)-propionsav

860 g/kg

2004. június 1.

2014. május 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. április 15-én véglegesített, a mekoprop-P-ről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

58

Propikonazol

CAS-szám: 60207-90-1

CIPAC-szám: 408

(±)-1-[2-(2,4-diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il-metil]-1H-1,2,4-triazol

920 g/kg

2004. június 1.

2014. május 31.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. április 15-én véglegesített, a propikonazolról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott ízeltlábúak és a vízi élőlények védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek,

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a talajlakó organizmusok védelmére, ha a kijuttatási dózis nagyobb, mint 625 g hatóanyag/hektár (például pázsitokhoz). Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például foltszerű felhordás).

59

Trifloxistrobin

CAS-szám: 141517-21-7

CIPAC-szám: 617

metil-(E)-metoxi-imino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluor-m-tolil)etilidén-aminooxil]-o-tolil}acetát

960 g/kg

2003. október 1.

2013. szeptember 30.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. április 15-én véglegesített, a trifloxistrobinról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni, illetve ellenőrzési programok indíthatók.

60

Karfentrazon-etil

CAS-szám: 128639-02.1

CIPAC-szám: 587

etil-(RS)-2-klór-3-[2-klór-5-(4-difluor-metil-4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-il)-4-fluor-fenil]propionát

900 g/kg

2003. október 1.

2013. szeptember 30.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. április 15-én véglegesített, a karfentrazon-etilről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

61

Mezotrion

CAS-szám: 104206-8

CIPAC-szám: 625

2-(4-mezil-2-nitrobenzoil) ciklohexán-1,3-dion

920 g/kg

Az 1-ciano-6- (metil-szulfonil)-7-nitro-9H-xantén-9-on gyártási szennyeződés toxikológiai szempontból aggályos, ezért a műszaki minőségű termékben a koncentrációját 0,0002 %(m/m) alatt kell tartani.

2003. október 1.

2013. szeptember 30.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. április 15-én véglegesített, a mezotrionról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

62

Fenamidon

CAS-szám: 161326-34-7

CIPAC-szám: 650

(S)-5-metil-2-metil-tio-5-fenil-3-fenil-amino-3,5-dihidroimidazol-4-on

975 g/kg

2003. október 1.

2013. szeptember 30.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. április 15-én véglegesített, a fenamidonról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott ízeltlábúak védelmére,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

63

Izoxaflutol

CAS-szám: 141112-29-0

CIPAC-szám: 575

5-ciklopropil-4-(2-metil-szulfonil-4-trifluor-metil-benzoil)-izoxazol

950 g/kg

2003. október 1.

2013. szeptember 30.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. április 15-én véglegesített, az izoxaflutolról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket vagy ellenőrzési programokat kell alkalmazniuk.

64

Flurtamon

CAS-szám: 96525-23-4

(RS)-5-metil-amino-2-fenil-4-(a,a,a-trifluor-m-tolil)-furán-3-(2H)-on

960 g/kg

2004. január 1.

2013. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. július 4-én véglegesített, a flurtamonról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk az algák és más vízi növények védelmére.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

65

Flufenacet

CAS-szám: 142459-58-3

CIPAC-szám: 588

4′-fluor-N-izopropil-2-[5-(trifluor-metil)-1,3,4-tiadiazol-2-il-oxi]acetanilid

950 g/kg

2004. január 1.

2013. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. július 4-én véglegesített, a flufenacetről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk az algák és vízi növények védelmére,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők védelmére.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

66

Jódszulfuron

CAS-szám: 185119-76-0 (eredeti vegyület)

144550-36-7 (jód-szulfuron-metil-nátrium)

CIPAC-szám: 634 (eredeti vegyület)

634.501 (jód-szulfuron-metil-nátrium)

4-jód-2-[3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-ureido-szulfonil]benzoát

910 g/kg

2004. január 1.

2013. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. július 4-én véglegesített, a jód-szulfuronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek jód-szulfuronnal és metabolitjaival való lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi növények védelmére.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

67

Dimeténamid-p

CAS-szám: 163515-14-8

CIPAC-szám: 638

S-2-klór-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-(2-metoxi-1-metil-etil)-acetamid

890 g/kg (kísérleti üzemben kapott előzetes érték)

2004. január 1.

2013. december 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. július 4-én véglegesített, a dimeténamid-p-ről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizeknek a dimeténamid-p metabolitjaival való lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi ökológiai rendszerek, különösen a vízi növények védelmére.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

A tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 38. cikkének megfelelően ismertetik a Bizottsággal az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációját.

68

Pikoxistrobin

CAS-szám: 117428-22-5

CIPAC-szám: 628

metil-(E)-3-metoxi-2-{2-[6-(trifluor-metil)-2- piridiloxi-metil]fenil}-akrilát

950 g/kg (kísérleti üzemben kapott előzetes érték)

2004. január 1.

2013. december 31.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. július 4-én véglegesített, a pikoxistrobinról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a talajlakó élőlények védelmére,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi ökológiai rendszerek védelmére.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

A tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 38. cikkének megfelelően ismertetik a Bizottsággal az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációját.

69

Fosztiazát

CAS-szám: 98886-44-3

CIPAC-szám: 585

(RS)-S-szek-butil-O-etil 2-oxo-1,3-tiazolidin-3-il-foszfonotioát

930 g/kg

2004. január 1.

2013. december 31.

Kizárólag rovarirtó és fonálféregölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. július 4-én véglegesített, a fosztiazátról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamok

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak és a vadon élő emlősök védelmére, főként ha a hatóanyagot a párzási időszakban alkalmazzák,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott talajlakó élőlények védelmére.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni. A kistestű madarakra jelentett lehetséges kockázatok csökkentése érdekében a termékengedélynek elő kell írnia, hogy a granulátumokat nagyon mélyen bele kell dolgozni a talajba.

A tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 38. cikkének megfelelően ismertetik a Bizottsággal az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációját.

70

Sziltiofam

CAS-szám: 175217-20-6

CIPAC-szám: 635

N-allil-4,5-dimetil-2-(trimetil-szilil)tiofén-3-karboxamid

950 g/kg

2004. január 1.

2013. december 31.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

A vetőmagkezelésre való felhasználásokon kívül más felhasználás jelenleg nincs adatokkal kellőképpen alátámasztva. Az ilyen felhasználások engedélyezésének alátámasztására olyan adatokat és információkat kell előállítani és a tagállamokhoz beadni, amelyek a fogyasztók, a szert kezelők és a környezet tekintetében bizonyítják a felhasználás elfogadhatóságát.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. július 4-én véglegesített, a sziltiofamról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

71

Coniothyrium minitans

CON/M/91-08 törzs (DSM 9660)

CIPAC-szám: 614

tárgytalan

A tisztaságra és gyártásellenőrzésre vonatkozó részleteket lásd a vizsgálati jelentésben.

2004. január 1.

2013. december 31.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az engedélyezésnél figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. július 4-én véglegesített, a Coniothyrium minitansról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők és más dolgozók biztonságára, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között szerepeljenek megfelelő óvintézkedések.

72

Molinát

CAS-szám: 2212-67-1

CIPAC-szám: 235

 

S-etil-azepán-1-karbotioát;

 

S-etil-perhidroazepin-1-karbotioát;

 

S-etil-perhidroazepin-1-tiokarboxilát

950 g/kg

2004. augusztus 1.

2014. július 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. július 4-én véglegesített, a molinátról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a hatóanyag levegőben kis távolságra történő terjedésének lehetőségére.

73

Tiram

CAS-szám: 137-26-8

CIPAC-szám: 24

 

tetrametil-tiuram-diszulfid;

 

bisz(dimetil-tiokarbamoil)-diszulfid

960 g/kg

2004. augusztus 1.

2014. július 31.

Kizárólag gombaölő szerként és riasztószerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. július 4-én véglegesített, a tiramról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni,

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a kisemlősök és a madarak védelmére, ha a hatóanyagot tavaszi vetőmagkezelésre használják. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

74

Ziram

CAS-szám: 137-30-4

CIPAC-szám: 31

cink-bisz(dimetil-ditiokarbamát)

950 g/kg (FAO-specifikáció)

 

arzén: maximum 250 mg/kg

 

víz: maximum 1,5 %

2004. augusztus 1.

2014. július 31.

Kizárólag gombaölő szerként és riasztószerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. július 4-én véglegesített, a ziramról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott ízeltlábúak és a vízi élőlények védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni,

a tagállamoknak figyelemmel kell kísérniük a fogyasztók akut étrendi expozícióját, a szermaradék-határértékek esetleges későbbi felülvizsgálatához.

75

Mezoszulfuron

CAS-szám: 400852-66-6

CIPAC-szám: 441

2-[(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il-karbamoil)szulfamoil]-α-(metán-szulfonamido)-p-toluilsav

930 g/kg

2004. április 1.

2014. március 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. október 3-án véglegesített, a mezoszulfuronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi növények védelmére,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek mezoszulfuronnal és metabolitjaival való lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

76

Propoxikarbazon

CAS-szám: 145026-81-9

CIPAC-szám: 655

2-(4,5-dihidro-4-metil-5-oxo-3-propoxi-1H-1,2,4-triazol-1-il) karboxamido-szulfonil-benzoesav-metil-észter

≥ 950 g/kg (propoxi-karbazon-nátriumként kifejezve)

2004. április 1.

2014. március 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. október 3-án véglegesített, a propoxikarbazonról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek propoxikarbazonnal és metabolitjaival való lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi ökológiai rendszerek, különösen a vízi növények védelmére.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

77

Zoxamid

CAS-szám: 156052-68-5

CIPAC-szám: 640

(RS)-3,5-diklór-N-(3-klór-1-etil-1-metil-acetonil)-p-toluamid

950 g/kg

2004. április 1.

2014. március 31.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. október 3-án véglegesített, a zoxamidról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

78

Klórprofam

CAS-szám: 101-21-3

CIPAC-szám: 43

izopropil-3-klór-fenil-karbamát

975 g/kg

2005. február 1.

2015. január 31.

Kizárólag gyomirtó és kihajtásgátló szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. november 28-án véglegesített, a klórprofamról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők, a fogyasztók és a nem célzott ízeltlábúak védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

79

Benzoesav

CAS-szám: 65-85-0

CIPAC-szám: 622

benzoesav

990 g/kg

2004. június 1.

2014. május 31.

Kizárólag fertőtlenítő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. november 28-án véglegesített, a benzoesavról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

80

Flazaszulfuron

CAS-szám: 104040-78-0

CIPAC-szám: 595

1-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-3-(3-trifluor-metil-2-piridil-szulfonil)karbamid

940 g/kg

2004. június 1.

2014. május 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. november 28-án véglegesített, a flazaszulfuronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi növények védelmére.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

A tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 38. cikkének megfelelően ismertetik a Bizottsággal az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációját.

81

Piraklostrobin

CAS-szám: 175013-18-0

CIPAC-szám: 657

metil-N-(2-{[1-(4-klór-fenil)-1H-pirazol-3-il]oximetil}fenil)-N-metoxi-karbamát

975 g/kg

A dimetil-szulfát (DMS) gyártási szenynyeződés toxikológiai szempontból aggályos, ezért a műszaki minőségű termékben a koncentrációja legfeljebb 0,0001 % (m/m) lehet.

2004. június 1.

2014. május 31.

Kizárólag gombaölő vagy növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. november 28-án véglegesített, a piraklostrobinról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények, főként a halak védelmére,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szárazföldi ízeltlábúak és a földigiliszták védelmére,

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

A tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 38. cikkének megfelelően ismertetik a Bizottsággal az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációját.

82

Kinoxifen

CAS-szám: 124495-18-7

CIPAC-szám: 566

5,7-diklór-4-(ρ-fluor-fenoxi)-kinolin

970 g/kg

2004. szeptember 1.

2014. augusztus 31.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2003. november 28-án véglegesített, a kinoxifenről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére. Érzékeny régiókban adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni és ellenőrzési programokat kell indítani.

83

Alfa-cipermetrin

CAS-szám: 67375-30-8

CIPAC-szám: 454

Racém elegy az alábbi tartalommal:

 

(S)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(1R)-cisz-3-(2,2-diklór-vinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát

és

 

(R)-α-ciano-3-fenoxi-benzil-(1S)-cisz-3-(2,2-diklór-vinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát

(= a cipermetrin cisz-2 izomerpárja)

930 g/kg cisz-2

2005. március 1.

2015. február 28.

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2004. február 13-án véglegesített, az alfa-cipermetrinről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények, a méhek és a nem célzott ízeltlábúak védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések,

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők biztonságára, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között szerepeljenek megfelelő óvintézkedések.

84

Benalaxil

CAS-szám: 71626-11-4

CIPAC-szám: 416

metil-N-fenil-acetil-N-2,6-xilil-DL-alaninát

960 g/kg

2005. március 1.

2015. február 28.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2004. február 13-án véglegesített, a benalaxilról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

85

Brómxinil

CAS-szám: 1689-84-5

CIPAC-szám: 87

3,5-dibróm-4-hidroxi-benzonitril

970 g/kg

2005. március 1.

2015. február 28.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2004. február 13-án véglegesített, a brómxinilről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak és a vadon élő emlősök védelmére, főként ha a hatóanyagot télen alkalmazzák, valamint a vízi élőlények védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

86

Dezmedifam

CAS-szám: 13684-56-5

CIPAC-szám: 477

 

etil-3′-fenil-karbamoil-oxi-karbanilát

 

etil-3-fenil-karbamoil-oxi-fenil-karbamát

min. 970 g/kg

2005. március 1.

2015. február 28.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2004. február 13-án véglegesített, a dezmedifamról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények és a földigiliszták védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

87

Joxinil

CAS-szám: 13684-83-4

CIPAC-szám: 86

4-hidroxi-3,5-dijód-benzonitril

960 g/kg

2005. március 1.

2015. február 28.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2004. február 13-án véglegesített, a joxinilről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak és a vadon élő emlősök védelmére, főként ha a hatóanyagot télen alkalmazzák, valamint a vízi élőlények védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

88

Fenmedifam

CAS-szám: 13684-63-4

CIPAC-szám: 77

 

metil3-(3-metil-karbaniloil-oxi)karbanilát;

 

3-metoxikarbonil-amino-fenil-3′-metil-karbanilát

min. 970 g/kg

2005. március 1.

2015. február 28.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2004. február 13-án véglegesített, a fenmedifamról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

89

Pseudomonas chlororaphis

Törzs: MA 342

CIPAC-szám: 574

tárgytalan

A termék kialakulásakor a fermentátumban a 2,3-dezepoxi-2,3-didehidro-rizoxin (DDR) másodlagos metabolit koncentrációja nem haladhatja meg a mennyiségi meghatározás határértékét (LOQ = 2 mg/l).

2004. október 1.

2014. szeptember 30.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető, zárt csávázógépben történő vetőmagcsávázásra.

Az engedélyezésnél figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2004. március 30-án véglegesített, a Pseudomonas chlororaphisról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők és más dolgozók biztonságára. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

90

Mepanipirim

CAS-szám: 110235-47-7

CIPAC-szám: 611

N-(4-metil-6-prop-1-inil-pirimidin-2-il)anilin

960 g/kg

2004. október 1.

2014. szeptember 30.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2004. március 30-án véglegesített, a mepanipirimről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

91

Acetamiprid

CAS-szám: 160430-64-8

CIPAC-szám: még nincs

(E)-N1-[(6-klór-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metil-acetamidin

≥ 990 g/kg

2005. január 1.

2014. december 31.

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2004. június 29-én véglegesített, az acetamipridről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a dolgozók expozíciójára,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

92

Tiakloprid

CAS-szám: 111988-49-9

CIPAC-szám: 631

(Z)-N-{3-[(6-klór-3-piridinil)metil]-1,3-tiazolán-2-ilidén}ciánamid

≥ 975 g/kg

2005. január 1.

2014. december 31.

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2004. június 29-én véglegesített, a tiaklopridról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott ízeltlábúak védelmére,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

93

Ampelomyces quisqualis

Törzs: AQ 10

Tenyészetgyűjteményi szám: CNCM I-807

CIPAC-szám:

nincs

tárgytalan

 

2005. április 1.

2015. március 31.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az engedélyezésnél figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2004. október 8-án véglegesített, az Ampelomyces quisqualisról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

94

Imazoszulfuron

CAS-szám: 122548-33-8

CIPAC-szám: 590

1-(2-klór-imidazo[1,2-α]piridin-3-il-szulfonil)-3-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)karbamid

≥ 980 g/kg

2005. április 1.

2015. március 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2004. október 8-án véglegesített, az imazoszulfuronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott vízi és szárazföldi növények védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

95

Laminarin

CAS-szám: 9008-22-4

CIPAC-szám: 671

(1→3)-β-D-glükán

(az IUPAC-IUB biokémiai nómenklatúrával foglalkozó vegyes bizottság szerint)

≥ 860 g/kg, száraz anyagra

2005. április 1.

2015. március 31.

Kizárólag növények önvédelmi mechanizmusát aktiváló szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2004. október 8-án véglegesített, a laminarinról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

96

Metoxifenozid

CAS-szám: 161050-58-4

CIPAC-szám: 656

N-terc-butil-N’-(3-metoxi-o-toluoil)-3,5-xilohidrazid

≥ 970 g/kg

2005. április 1.

2015. március 31.

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2004. október 8-án véglegesített, a metoxifenozidról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott szárazföldi és vízi ízeltlábúak védelmére.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

97

S-metolaklór

CAS-szám: 87392-12-9

(S-izomer)

178961-20-1 (R-izomer)

CIPAC-szám: 607

Keverék:

 

(aRS,1S)-2-klór-N-(6-etil-o-tolil)-N-(2-metoxi-1-metil-etil)acetamid (80–100 %)

és:

 

(aRS,1R)-2-klór-N-(6-etil-o-tolil)-N-(2-metoxi-1-metil-etil)acetamid (20–0 %)

≥ 960 g/kg

2005. április 1.

2015. március 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2004. október 8-án véglegesített, az s-metolaklórról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges, főként a hatóanyaggal és a CGA 51202 és CGA 354743 metabolitokkal történő szenynyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák.

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi növények védelmére.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

98

Gliocladium catenulatum

Törzs: J1446

Tenyészetgyűjteményi szám: DSM 9212

CIPAC-szám:

nincs

tárgytalan

 

2005. április 1.

2015. március 31.

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

Az engedélyezésnél figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2004. március 30-án véglegesített, a Gliocladium catenulatumról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők és más dolgozók védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

99

Etoxazol

CAS-szám: 153233-91-1

CIPAC-szám: 623

(RS)-5-terc-butil-2-[2-(2,6-difluor-fenil)-4,5-dihidro-1,3-oxazol-4-il]-fenetol

≥ 948 g/kg

2005. június 1.

2015. május 31.

Kizárólag atkaölő szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2004. december 3-án véglegesített, az etoxazolról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

100

Tepraloxidim

CAS-szám: 149979-41-9

CIPAC-szám: 608

(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-klór-allil-oxi-imino]propil}-3-hidroxi-5-perhidropirán-4-il-ciklohex-2-én-1-on

≥ 920 g/kg

2005. június 1.

2015. május 31.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2004. december 3-án véglegesített, a tepraloxidimről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott szárazföldi ízeltlábúak védelmére.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

101

Klórtalonil

CAS-szám: 1897-45-6

CIPAC-szám: 288

Tetraklór-izoftalonitril

985 g/kg

hexaklór-benzol: legfeljebb 0,04 g/kg

dekaklór-bifenil: legfeljebb 0,03 g/kg

2006. március 1.

2016. február 28.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. február 15-én véglegesített, a klórtalonilról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következők védelmére:

vízi élőlények,

felszín alatti vizek, főként a hatóanyag és az R417888 és R611965 (SDS46851) metabolitok tekintetében, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

102

Klórtoluron (megnevezetlen sztereokémia)

CAS-szám: 15545-48-9

CIPAC-szám: 217

3-(3-klór-p-tolil)-1,1-dimetil-karbamid

975 g/kg

2006. március 1.

2016. február 28.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. február 15-én véglegesített, a klórtoluronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

103

Cipermetrin

CAS-szám: 52315-07-8

CIPAC-szám: 332

(RS)-α-ciano-3-fenoxi-benzil-(1RS)-cisz-transz-3-(2,2-diklór-vinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát

(4 izomerpár: cisz-1, cisz-2, transz-3, transz-4)

900 g/kg

2006. március 1.

2016. február 28.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. február 15-én véglegesített, a cipermetrinről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények, a méhek és a nem célzott ízeltlábúak védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek,

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők biztonságára. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell óvintézkedéseknek.

104

Daminozid

CAS-szám: 1596-84-5

CIPAC-szám: 330

N-dimetil-amino szukcinamidsav

990 g/kg

szennyeződések:

N-nitrozo-dimetilamin: legfeljebb 2,0 mg/kg

1,1-dimetilhidrazid: legfeljebb 30 mg/kg

2006. március 1.

2016. február 28.

A.   RÉSZ

Kizárólag növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető, nem ehető növényekhez.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. február 15-én véglegesített, a daminozidról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelőknek és más dolgozóknak a munka-egészségügyi várakozási idő lejárta utáni biztonságára. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell óvintézkedéseknek.

105

Tiofanát-metil (megnevezetlen sztereokémia)

CAS-szám: 23564-05-8

CIPAC-szám: 262

dimetil-4,4’-(o-fenilén)bisz(3-tioallofanát)

950 g/kg

2006. március 1.

2016. február 28.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. február 15-én véglegesített, a tiofanát-metilről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények, a földigiliszták és más talajlakó makroorganizmusok védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

106

Tribenuron

CAS-szám: 106040-48-6 (tribenuron)

CIPAC-szám: 546

2-[4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il-(metil)karbamoil-szulfamoil]benzoesav

950 g/kg (tribenuron-metilként kifejezve)

2006. március 1.

2016. február 28.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. február 15-én véglegesített, a tribenuronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott szárazföldi növények, a magasabb rendű vízi növények és az érzékeny felszín alatti vizek védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

107

MCPA

CAS-szám: 94-74-6

CIPAC-szám: 2

4-klór-o-toliloxi-ecetsav

≥ 930 g/kg

2006. május 1.

2016. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. április 15-én véglegesített, az MCPA-ról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például védősávok kialakítása).

108

MCPB

CAS-szám: 94-81-5

CIPAC-szám: 50

4-(4-klór-o-toliloxi)vajsav

≥ 920 g/kg

2006. május 1.

2016. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. április 15-én véglegesített, az MCPB-ről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például védősávok kialakítása).

109

Bifenazát

CAS-szám: 149877-41-8

CIPAC-szám: 736

izopropil-2-(4-metoxi-bifenil-3-il)hidrazino-formát

≥ 950 g/kg

2005. december 1.

2015. november 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag atkaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Bifenazátot tartalmazó növényvédő szerek üvegházi dísznövényekhez való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. június 3-án véglegesített, a bifenazátról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

110

Milbemektin

A milbemektin az M.A3 és M.A4 keveréke.

CAS-szám:

 

M.A3: 51596-10-2

 

M.A4: 51596-11-3

CIPAC-szám: 660

 

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihidroxi-5’,6’,11,13,22-pentametil-3,7,19-trioxa-tetraciklo[15.6.1.14,8.020,24]-pentakoza-10,14,16,22-tetraén-6-spiro-2’-tetrahidropirán-2-on

 

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-6’-etil-21,24-dihidroxi-5’,11,13,22-tetrametil-3,7,19-trioxa-tetraciklo[15.6.1. 14,8020,24] pentakoza-10,14,16,22-tetraén-6-spiro-2’-tetrahidropirán-2-on

≥ 950 g/kg

2005. december 1.

2015. november 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag atkaölő vagy rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. június 3-án véglegesített, a milbemektinről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

111

Klórpirifosz

CAS-szám: 2921-88-2

CIPAC-szám: 221

O,O-dietil-O-3,5,6-triklór-2-piridil-foszforotioát

≥ 970 g/kg

Az O,O,O,O-tetraetil-ditiopirofoszfát (szulfotep) szennyeződés toxikológiai szempontból aggályos, ezért 3 g/kg-os határértéket állapítottak meg rá.

2006. július 1.

2016. június 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. június 3-án véglegesített, a klórpirifoszról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak, az emlősök, vízi élőlények, a méhek és a nem célzott ízeltlábúak védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például védősávok kialakítása).

A tagállamok előírják a madarakra és emlősökre vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy a klórpirifosz e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

112

klórpirifosz-metil

CAS-szám: 5598-13-0

CIPAC-szám: 486

O,O-dimetil-O-3,5,6-triklór-2-piridil-foszforotioát

≥ 960 g/kg

Az O,O,O,O-tetrametil-ditiopirofoszfát (szulfotemp) és az OOO-trimetil-O-(3,5,6-triklór-2-piridinil)-difoszforoditioát (szulfotemp-észter) szennyeződések toxikológiai szempontból aggályosak, ezért mindegyikre 5 g/kg-os határértéket állapítottak meg.

2006. július 1.

2016. június 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. június 3-án véglegesített, a klórpirifosz-metilről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak, az emlősök, vízi élőlények, a méhek és a nem célzott ízeltlábúak védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például védősávok kialakítása).

A tagállamok előírják a madarakra és emlősökre kültéri használat esetén vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy a klórpirifosz-metil e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

113

Maneb

CAS-szám: 12427-38-2

CIPAC-szám: 61

mangán-etilén-bisz(ditiokarbamát) (polimer)

≥ 860 g/kg

Az etilén-tiokarbamid gyártási szennyeződés toxikológiai szempontból aggályos, ezért a koncentrációja nem haladhatja meg a maneb-tartalom 0,5 %-át.

2006. július 1.

2016. június 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. június 3-án véglegesített, a manebről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talajú, illetve szélsőséges éghajlatú területeken alkalmazzák.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az élelmiszerekben előforduló szermaradékokra és értékelniük kell a fogyasztók étrendi expozícióját.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak, az emlősök, a vízi élőlények és a nem célzott ízeltlábúak védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

A tagállamok előírják a madarakra és emlősökre, valamint a fejlődési toxicitásra vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását.

Gondoskodnak arról, hogy a maneb e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

114

Mankozeb

CAS-szám: 8018-01-7 (korábban 8065-67-5)

CIPAC-szám: 34

mangán-etilén-bisz(ditiokarbamát) (polimer), komplex cinksóval

≥ 800 g/kg

Az etilén-tiokarbamid gyártási szennyeződés toxikológiai szempontból aggályos, ezért a koncentrációja nem haladhatja meg a mankozeb-tartalom 0,5 %-át.

2006. július 1.

2016. június 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. június 3-án véglegesített, a mankozebről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talajú, illetve szélsőséges éghajlatú régiókban alkalmazzák.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az élelmiszerekben előforduló szermaradékokra és értékelniük kell a fogyasztók étrendi expozícióját.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak, az emlősök, a vízi élőlények és a nem célzott ízeltlábúak védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

A tagállamok előírják a madarakra és emlősökre, valamint a fejlődési toxicitásra vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását.

Gondoskodnak arról, hogy a mankozeb e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

115

Metiram

CAS-szám: 9006-42-2

CIPAC-szám: 478

Cink-ammoniát-etilén-bisz(ditiokarbamát)-poli[etilén-bisz(tiuram-diszulfid)]

≥ 840 g/kg

Az etilén-tiokarbamid gyártási szennyeződés toxikológiai szempontból aggályos, ezért a koncentrációja nem haladhatja meg a metiram-tartalom 0,5 %-át.

2006. július 1.

2016. június 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. június 3-án véglegesített, a metiramról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talajú, illetve szélsőséges éghajlatú régiókban alkalmazzák.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az élelmiszerekben előforduló szermaradékokra és értékelniük kell a fogyasztók étrendi expozícióját.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak, az emlősök, a vízi élőlények és a nem célzott ízeltlábúak védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

A tagállamok előírják a madarakra és emlősökre vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy a metiram e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

116

Oxamil

CAS-szám: 23135-22-0

CIPAC-szám: 342

N,N-dimetil-2-metil-karbamoil-oxi-imino-2-(metil-tio)-acetamid

970 g/kg

2006. augusztus 1.

2016. július 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag fonálféregölő és rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. július 15-én véglegesített, az oxamilról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben:

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak és emlősök, a földigiliszták, a vízi élőlények és az érzékeny felszíni és felszín alatti vizek védelmére.

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők biztonságára. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell óvintézkedéseknek.

Az érintett tagállamok előírják a savanyú talajokban a felszín alatti vizek szenynyeződésére, valamint a madarakra, az emlősökre és a földigilisztákra vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy az oxamil e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

117

1-metil-ciklopropén (a hatóanyag nem kap ISO közhasználatú nevet)

CAS-szám: 3100-04-7

CIPAC-szám: nincs

1-metil-ciklopropén

≥ 960 g/kg

Az 1-klór-2-metil-propén és a 3-klór-2-metil-propén gyártási szennyeződések toxikológiai szempontból aggályosak, ezért a műszaki minőségű anyagban egyikük koncentrációja sem lehet nagyobb, mint 0,5 g/kg.

2006. április 1.

2016. március 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag légmentesen zárható raktárakban történő betakarítás utáni tároláshoz használandó növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. szeptember 23-án véglegesített, az 1-metil-ciklopropénről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

118

Forklórfenuron

CAS-szám: 68157-60-8

CIPAC-szám: 633

1-(2-klór-4-piridinil)-3-fenil-karbamid

≥ 978 g/kg

2006. április 1.

2016. március 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Forklórfenuront tartalmazó növényvédő szerek kivi növényhez való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. szeptember 23-án véglegesített, a forklórfenuronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

119

Indoxakarb

CAS-szám: 173584-44-6

CIPAC-szám: 612

metil-(S)-N-[7-klór-2,3,4a,5-tetrahidro-4a-(metoxi-karbonil)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-il-karbonil]-4′-(trifluor-metoxi)karbanilát

műszaki minőségű anyag: ≥ 628 g/kg indoxakarb

2006. április 1.

2016. március 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. szeptember 23-án véglegesített, az indoxakarbról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

120

Warfarin

CAS-szám: 81-81-2

CIPAC-szám: 70

(RS)-4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenil-butil)kumarin 3-(α-acetonil-benzil)-4-hidroxi-kumarin

≥ 990 g/kg

2006. október 1.

2013. szeptember 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag rágcsálóirtó szerként, adott esetben speciális kialakítású etetőkben elhelyezett előkészített csalétek formájában engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2005. szeptember 23-án véglegesített, a varfarinról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők, a madarak és a nem célzott emlősök védelmére.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

121

Klotianidin

CAS-szám: 210880-92-5

CIPAC-szám: 738

(E)-1-(2-klór-1,3-tiazol-5-il-metil)-3-metil-2-nitroguanidin

≥ 960 g/kg

2006. augusztus 1.

2016. július 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

Vetőmagkezelésre való használat esetén a nem célzott ízeltlábúak, főként a méhek védelme érdekében:

a vetőmag bevonása kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményben történhet. Az ilyen létesítményeknek a lehető legjobb technikákat kell alkalmazniuk, hogy a vetőmag bevonása, a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás a lehető legkisebb legyen,

megfelelő vetőgépet kell használni, hogy a talajba való bedolgozás megfelelő mélységű legyen, és hogy a kihullás és a porkibocsátás a lehető legkisebb legyen.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy:

a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a vetőmagot klotianidinnal kezelték, és megnevezzék az engedélyben előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket,

az engedély feltételei között adott esetben – főként permetezés esetén – szerepeljenek méheket védő kockázatcsökkentő intézkedések,

adott esetben és megfelelő módon ellenőrzési programok induljanak a gyűjtő méhek vagy a méhészek által intenzíven használt területeken a méheknek a klotianidinből eredő valós expozíciójának ellenőrzésére.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. január 27-én véglegesített, a klotianidinról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a magevő madarakra és emlősökre jelentett kockázatokra, ha a hatóanyagot vetőmagcsávázásra használják.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

122

Petoxamid

CAS-szám: 106700-29-2

CIPAC-szám: 655

2-klór-N-(2-etoxi-etil)-N-(2-metil-1-fenil-prop-1-enil)-acetamid

≥ 940 g/kg

2006. augusztus 1.

2016. július 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. január 27-én véglegesített, a petoxamidról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi környezet, főként a magasabb rendű vízi növények védelmére.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

A tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 38. cikkének megfelelően ismertetik a Bizottsággal az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációját.

123

Klodinafop

CAS-szám: 114420-56-3

CIPAC-szám: 683

(R)-2-[4-(5-klór-3-fluor-2-piridiloxi)-fenoxi]-propionsav

≥ 950 g/kg (klodinafop-propargilként kifejezve)

2007. február 1.

2017. január 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. január 27-én véglegesített, a klodinafopról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

124

Pirimikarb

CAS-szám: 23103-98-2

CIPAC-szám: 231

2-dimetil-amino-5,6-dimetil-pirimidin-4-il-dimetil-karbamát

≥ 950 g/kg

2007. február 1.

2017. január 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. január 27-én véglegesített, a pirimikarbról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők biztonságára, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például védősávok kialakítása).

Az érintett tagállamok előírják a madarakra és a felszín alatti vizek lehetséges szenynyeződésére vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását, különösen az R35140 metabolit tekintetében. Gondoskodnak arról, hogy a pirimikarb e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

125

Rimszulfuron

CAS-szám: 122931-48-0 (rimszulfuron)

CIPAC-szám: 716

1-(4-6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-3-(3-etil-szulfonil-2-piridil-szulfonil)-karbamid

≥ 960 g/kg (rimszulfuronként kifejezve)

2007. február 1.

2017. január 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. január 27-én véglegesített, a rimszulfuronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott növények és az érzékeny felszín alatti vizek védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

126

Tolklofosz-metil

CAS-szám: 57018-04-9

CIPAC-szám: 479

 

O-2,6-diklór-p-tolil-O,O-dimetil-foszforotioát

 

O-2,6-diklór-4-metil-fenil-O,O-dimetil-foszforotioát

≥ 960 g/kg

2007. február 1.

2017. január 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Tolklofosz-metilt tartalmazó növényvédő szerek burgonyagumó (vetőburgonya) elvetés előtti kezelésére és üvegházi salátaültetvények talajának kezelésére való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. január 27-én véglegesített, a tolklofosz-metilről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

127

Tritikonazol

CAS-szám: 131983-72-7

CIPAC-szám: 652

(±)-(E)-5-(4-klór-benzilidén)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il-metil)ciklopentanol

≥ 950 g/kg

2007. február 1.

2017. január 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Tritikonazolt tartalmazó növényvédő szerek vetőmagkezelésre való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. január 27-én véglegesített, a tritikonazolról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők biztonságára. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell óvintézkedéseknek,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk az érzékeny régiókban lévő felszín alatti vizek lehetséges, főként a fokozottan perzisztens hatóanyaggal és RPA 406341 metabolitjával történő szennyeződésére,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a magevő madarak védelmére (hosszú távú kockázat).

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az érintett tagállamok előírják a magevő madarakra vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy a tritikonazol e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentő a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassa ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

128

Dimoxistrobin

CAS-szám: 149961-52-4

CIPAC-szám: 739

(E)-o-(2,5-dimetil-fenoxi-metil)-2-metoxi-imino-N-metil-fenil-acetamid

≥ 980 g/kg

2006. október 1.

2016. szeptember 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Dimoxistrobint tartalmazó növényvédő szerek beltéri felhasználásainak engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. január 27-én véglegesített, a dimoxistrobinról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot kis hatóanyagfelfogó kapacitású növénykultúrához, vagy pedig érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák.

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az érintett tagállamoknak elő kell írniuk a következők beadását:

madarakra és emlősökre vonatkozó, a hatóanyag-készítményt figyelembe vevő pontosított kockázatértékelés,

a vizekre vonatkozó átfogó kockázatértékelés, mérlegelve a halakra jelentett nagyfokú hosszú távú kockázatokat és a lehetséges kockázatcsökkentő intézkedések hatékonyságát, külön figyelmet fordítva a bemosódásra és a vízelvezetésre.

Gondoskodnak arról, hogy a dimoxistrobin e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

129

Klopiralid

CAS-szám: 1702-17-6

CIPAC-szám: 455

3,6-diklór-piridin-2-karbonsav

≥ 950 g/kg

2007. május 1.

2017. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Klopiralidot tartalmazó növényvédő szerek tavaszi kijuttatásra való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. április 4-én véglegesített, a klopiralidról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a nem célzott növények és az érzékeny felszín alatti vizek védelme. Adott esetben az engedély feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, és ellenőrzési programokat kell indítani az érzékeny régiókban lévő felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésének ellenőrzésére.

Az érintett tagállamok előírják az állati metabolikai vizsgálatok eredményeinek megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy a klopiralid e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

130

Ciprodinil

CAS-szám: 121522-61-2

CIPAC-szám: 511

(4-ciklopropil-6-metil-pirimidin-2-il)-fenil-amin

≥ 980 g/kg

2007. május 1.

2017. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. április 4-én véglegesített, a ciprodinilról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők biztonságára, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak, az emlősök és a vízi élőlények védelmére. Az engedély feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például védősávok kialakítása).

Az érintett tagállamok előírják a madarakra és emlősökre, valamint a CGA 304075 metabolitnak állati eredetű élelmiszerekben lehetséges megjelenésére vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy a ciprodinil e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

131

Foszetil

CAS-szám: 15845-66-6

CIPAC-szám: 384

etil-hidrogén-foszfonát

≥ 960 g/kg (foszetil-Al-ként kifejezve)

2007. május 1.

2017. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. április 4-én véglegesített, a foszetilről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak, az emlősök, a vízi élőlények és a nem célzott ízeltlábúak védelmére.

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például védősávok kialakítása).

Az érintett tagállamok előírják a nem célzott ízeltlábúakra (főként a területen belüli visszanépesedés tekintetében) és a növényevő emlősökre vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy a foszetil e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentő a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassa ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

132

Trinexapak

CAS-szám: 104273-73-6

CIPAC-szám: 732

4-(ciklopropil-hidroxi-metilén)-3,5-dioxo- ciklohexánkarbonsav

≥ 940g/kg (trinexapak-etilként kifejezve)

2007. május 1.

2017. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. április 4-én véglegesített, a trinexapakról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak és az emlősök védelmére.

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

133

Diklórprop-P

CAS-szám: 15165-67-0

CIPAC-szám: 476

(R)-2-(2,4-diklór-fenoxi)propánsav

≥ 900 g/kg

2007. június 1.

2017. május 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. május 23-án véglegesített, a diklórprop-P-ről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak, az emlősök, a vízi élőlények és a nem célzott növények védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az érintett tagállamok előírják az állati metabolikai vizsgálatok eredményeinek és a madarakat érő akut és hosszú távú expozícióra vonatkozó kockázatértékelésnek a megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását.

Gondoskodnak arról, hogy a diklórprop-P e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

134

Metkonazol

CAS-szám: 125116-23-6 (megnevezetlen sztereokémia)

CIPAC-szám: 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-klór-benzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il-metil)-ciklopentanol

≥ 940 g/kg

(cisz és transz izomerek összesen)

2007. június 1.

2017. május 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő és növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. május 23-án véglegesített, a metkonazolról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények, a madarak és az emlősök védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek,

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők biztonságára. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell óvintézkedéseknek.

135

Pirimetanil

CAS-szám: 53112-28-0

CIPAC-szám: nincs

N-(4,6-dimetil-pirimidin-2-il)-anilin

≥ 975 g/kg

(A ciánamid gyártási szennyeződés toxikológiai szempontból aggályos, ezért a koncentrációja a műszaki minőségű anyagban nem lehet nagyobb, mint 0,5 g/kg.)

2007. június 1.

2017. május 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. május 23-án véglegesített, a pirimetanilról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például védősávok kialakítása),

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők biztonságára, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát.

Az érintett tagállamok előírják a halakra vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy a pirimetanil e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

136

Triklopir

CAS-szám: 055335-06-3

CIPAC-szám: 376

3,5,6-triklór-2-piridiloxi-ecetsav

≥ 960 g/kg

(triklopir-butoxi-etil-észterként)

2007. június 1.

2017. május 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Triklopirt tartalmazó növényvédő szerek legelőkre történő tavaszi kijuttatásra való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. május 23-án véglegesített, a triklopirról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk az érzékeny felszín alatti vizek védelmére. Adott esetben az engedély feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, és ellenőrzési programokat kell indítani az érzékeny régiókban,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők biztonságára, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak, az emlősök, a vízi élőlények és a nem célzott növények védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az érintett tagállamok előírják a madarakra és az emlősökre jelentett akut és hosszú távú kockázatok értékelésének, valamint a 6-klór-2-piridinol metabolitból eredő expozíció miatt a vízi élőlényekre jelentett kockázatoknak a megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy a triklopir e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

137

Metrafenon

CAS-szám: 220899-03-6

CIPAC-szám: 752

3′-bróm-2,3,4,6′-tetrametoxi-2′,6-dimetil-benzofenon

≥ 940 g/kg

2007. február 1.

2017. január 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. július 14-én véglegesített, a metrafenonról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 38. cikkének megfelelően ismertetik a Bizottsággal az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációját.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Törzs: QST 713, azonos az AQ 713 törzzsel

Tenyészetgyűjteményi szám:: NRRL B -21661

CIPAC-szám: nincs

tárgytalan

 

2007. február 1.

2017. január 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. július 14-én véglegesített, a Bacillus subtilisról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

139

Spinozad

CAS-szám: 131929-60-7 (Spinozin A)

131929-63-0 (Spinozin D)

CIPAC-szám: 636

 

Spinozin A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-dezoxi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopirano-sziloxi)-13-(4-dimetil-amino-2,3,4,6-tetradezoxi-ß-D-eritropirano-sziloxi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahidro-14-metil-1H-8-oxa-ciklododeka[b]asz-indacén-7,15-dion

 

Spinozin D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-dezoxi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopirano-sziloxi)-13-(4-dimetil-amino-2,3,4,6-tetradezoxi-ß-D-eritropirano-sziloxi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahidro-4,14-dimetil-1H-8-oxa-ciklododeka[b]asz-indacén-7,15-dion

A spinozad 50–95 % spinozin A-t és 5–50 % spinozin D-t tartalmazó elegy

≥ 850 g/kg

2007. február 1.

2017. január 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. július 14-én véglegesített, a spinozadról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a földigilisztákra jelentett kockázatokra, ha a hatóanyagot üvegházban használják.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

140

Tiametoxam

CAS-szám: 153719-23-4

CIPAC-szám: 637

(E,Z)-3-(2-klór-tiazol-5-il-metil)-5-metil-[1,3,5]oxa-diazinan-4-ilidén-N-nitroamin

≥ 980 g/kg

2007. február 1.

2017. január 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

Vetőmagkezelésre való használat esetén a nem célzott ízeltlábúak, főként a méhek védelme érdekében:

a vetőmag bevonása kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményben történhet. Az ilyen létesítményeknek a lehető legjobb technikákat kell alkalmazniuk, hogy a vetőmag bevonása, a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás a lehető legkisebb legyen,

megfelelő vetőgépet kell használni, hogy a talajba való bedolgozás megfelelő mélységű legyen, és hogy a kihullás és a porkibocsátás a lehető legkisebb legyen.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy:

a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a vetőmagot tiametoxammal kezelték, és megnevezzék az engedélyben előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket,

az engedély feltételei között adott esetben – főként permetezés esetén – szerepeljenek méheket védő kockázatcsökkentő intézkedések,

adott esetben és megfelelő módon ellenőrzési programok induljanak a gyűjtő méhek vagy a méhészek által intenzíven használt területeken a méheknek a tiametoxamból eredő valós expozíciójának ellenőrzésére.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. július 14-én véglegesített, a tiametoxamról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek lehetséges, főként a hatóanyaggal és az NOA 459602, SYN 501406 és CGA 322704 metabolitokkal történő szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák.

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények védelmére,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a kistestű növényevő állatokra jelentett hosszú távú kockázatokra, ha a hatóanyagot vetőmagkezelésre használják.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

141

Fenamifosz

CAS-szám: 22224-92-6

CIPAC-szám: 692

(RS)-etil-4-metil-tio-m-tolil-izopropil-foszforamidát

≥ 940 g/kg

2007. augusztus 1.

2017. július 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag állandó szerkezetű üvegházakban csepegtető öntözéssel alkalmazott fonálféregölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. július 14-én véglegesített, a fenamifoszról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben:

a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlények, a nem célzott talajlakó élőlények és az érzékeny felszín alatti vizek védelmére.

Adott esetben az engedély feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, és ellenőrzési programokat kell indítani az érzékeny régiókban lévő felszín alatti vizek lehetséges szennyeződésének ellenőrzésére.

142

Etefon

CAS-szám: 16672-87-0

CIPAC-szám: 373

2-klór-etil-foszfonsav

≥ 910 g/kg (műszaki minőségű anyag)

A MEPHA (mono-2-klór-2-etil-észter, 2-klór-etil-foszfonsav) és az 1,2-diklór-etán gyártási szennyeződések toxikológiai szempontból aggályosak, ezért a műszaki minőségű anyagban a koncentrációjuk nem lehet nagyobb, mint 20 g/kg, illetve 0,5 g/kg.

2007. augusztus 1.

2017. július 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. július 14-én véglegesített, az etefonról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

143

Fluzilazol (2)

CAS-szám: 85509-19-9

CIPAC-szám: 435

bisz(4-fluor-fenil)(metil) (1H-1,2.4-triazol-1-il-metil)szilán

925 g/kg

2007. január 1.

2008. június 30. (2)

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető a következő növényekhez:

gabonafélék, a rizs kivételével (2),

kukorica (2),

repce (2),

cukorrépa (2),

legfeljebb 200 g hatóanyag/hektár/kijuttatás dózissal.

A következő használatok nem engedélyezhetők:

légi kijuttatás,

kijuttatás háti permetezővel vagy kézi permetezővel, akár laikus, akár hivatásos felhasználók által,

házi kertészkedés.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az összes megfelelő kockázatcsökkentő intézkedést alkalmazzák. Fokozott figyelmet kell fordítani a következők védelmére:

vízi élőlények. A kezelt területek és a felszíni vizek között megfelelő távolságot kell tartani. Ez a távolság annak függvénye lehet, hogy alkalmaznak-e elsodródáscsökkentő eljárásokat vagy eszközöket,

madarak és emlősök. Az engedély feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a kijuttatás ütemezésének gondos megválasztása, és olyan készítmények kiválasztása, amelyek fizikai megjelenésük vagy megfelelő elriasztást biztosító szerek jelenléte eredményeként a lehető legkisebbre csökkentik az érintett fajok veszélyeztetését,

a szert kezelők, akiknek megfelelő védőruházatot kell viselniük, főként kesztyűt, overallt, gumicsizmát és arcvédőt vagy védőszemüveget a keverés, betöltés, kijuttatás és a berendezések tisztítása során, kivéve, ha az anyagból eredő expozíciót megfelelően kiküszöbölték a berendezés kialakításával, vagy azt erre alkalmas eszközökkel látták el.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a fluzilazolról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az engedélyek jogosultjai minden évben legkésőbb december 31-ig bejelentsék a szert kezelők egészségével kapcsolatos eseményeket. A tagállamok előírhatnak adatszolgáltatási kötelezettséget (mint például értékesítési adatok, a használati szokások felmérése), hogy reális kép alakuljon ki a fluzilazol használatának körülményeiről és lehetséges toxikológiai hatásáról.

Az érintett tagállamok előírják, hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) endokrinromboló tulajdonságok vizsgálatáról szóló útmutatójának kiadásától számított két éven belül további tanulmányokat kell beadni a Bizottsághoz a fluzilazol lehetséges endokrinromboló tulajdonságairól. Gondoskodnak arról, hogy a fluzilazol e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentő a fenti útmutatók megjelenésétől számított két éven belül eljuttassa ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

144

Karbendazim (megnevezetlen sztereokémia)

CAS-szám: 10605-21-7

CIPAC-szám: 263

metil-benzimidazol-2-il-karbamát

980 g/kg

2007. január 1.

2011. június 13.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető a következő növényekhez:

gabonafélék,

repce,

cukorrépa,

kukorica,

legfeljebb a következő dózissal:

0,25 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás gabonafélékhez és repcéhez,

0,chektár/kijuttatás cukorrépához,

0,1 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás kukoricához.

A következő használatok nem engedélyezhetők:

légi kijuttatás,

kijuttatás háti permetezővel vagy kézi permetezővel, akár laikus, akár hivatásos felhasználók által,

házi kertészkedés.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az összes megfelelő kockázatcsökkentő intézkedést alkalmazzák. Fokozott figyelmet kell fordítani a következők védelmére:

Vízi élőlények. A kezelt területek és a felszíni vizek között megfelelő távolságot kell tartani. Ez a távolság annak függvénye lehet, hogy alkalmaznak-e elsodródáscsökkentő eljárásokat vagy eszközöket.

Földigiliszták és más talajlakó makroorganizmusok. Az engedély feltételei között szerepelnie kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a kijuttatások száma és ütemezése, a kijuttatási dózis és szükség esetén a hatóanyag-koncentráció legmegfelelőbb kombinációjának kiválasztása.

Madarak és emlősök. Az engedély feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a kijuttatás ütemezésének gondos megválasztása, és olyan készítmények kiválasztása, amelyek fizikai megjelenésük vagy megfelelő elriasztást biztosító szerek jelenléte eredményeként a lehető legkisebbre csökkentik az érintett fajok veszélyeztetését.

A szert kezelők, akiknek megfelelő védőruházatot kell viselniük, főként kesztyűt, overallt, gumicsizmát és arcvédőt vagy védőszemüveget a keverés, betöltés, kijuttatás és a berendezések tisztítása során, kivéve, ha az anyagból eredő expozíciót megfelelően kiküszöbölték a berendezés kialakításával, vagy úgy, hogy a berendezés el van látva meghatározott védőeszközökkel.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a karbendazimról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az engedélyek jogosultjai minden évben legkésőbb december 31-ig bejelentsék a szert kezelők egészségével kapcsolatos eseményeket. A tagállamok előírhatnak adatszolgáltatási kötelezettséget (mint például értékesítési adatok, a használati szokások felmérése), hogy reális kép alakuljon ki a karbendazim használatának körülményeiről és lehetséges toxikológiai hatásáról.

145

Kaptán

CAS-szám: 133-06-02

CIPAC-szám: 40

N-(triklór-metil-tio)ciklohex-4-én-1,2-dikarboximid

≥ 910 g/kg

szennyeződések:

 

perklór-metil-merkaptán (R005406): legfeljebb 5 g/kg

 

folpet: legfeljebb 10 g/kg

 

szén-tetraklorid: legfeljebb 0,1 g/kg

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Kaptánt tartalmazó növényvédő szerek paradicsomhoz való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. szeptember 29-én véglegesített, a kaptánról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak külön figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók biztonsága. Az expozíció csökkentésére az engedélyezett használat feltételeinek elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását,

a fogyasztók étrendi expozíciója, a szermaradék-határértékek esetleges későbbi felülvizsgálatához,

az érzékeny felszín alatti vizek védelme. Adott esetben az engedély feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, és ellenőrzési programokat kell indítani az érzékeny régiókban,

a madarak, az emlősök és a vízi élőlények védelme. Az engedély feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az érintett tagállamok előírják a madarakra és emlősökre jelentett hosszú távú kockázatok értékelésének, valamint az érzékeny felszín alatti vizekben esetleg előforduló metabolitok toxikológiai értékelésének megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy a kaptán e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

146

Folpet

CAS-szám: 133-07-3

CIPAC-szám: 75

N-(triklór-metil-tio)ftálimid

≥ 940 g/kg

Szennyeződések:

 

perklór-metil-merkaptán (R005406): legfeljebb 3,5 g/kg

 

szén-tetraklorid: legfeljebb 4 g/kg

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Folpetet tartalmazó növényvédő szerek őszi búzához való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. szeptember 29-én véglegesített, a folpetről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók biztonsága. Az engedélyezett használat feltételeinek elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

a fogyasztók étrendi expozíciója, a szermaradék-határértékek esetleges későbbi felülvizsgálatához,

a madarak, az emlősök, a vízi és talajlakó élőlények védelme. Az engedély feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az érintett tagállamok előírják a madarakra, az emlősökre és a földigilisztákra vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy a folpet e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

147

Formetanát

CAS-szám: 23422-53-9

CIPAC-szám: 697

3-dimetil-amino-metilén-amino-fenil-metil-karbamát

≥ 910 g/kg

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó és atkaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Formetanátot tartalmazó növényvédő szerek szabadföldi paradicsomhoz és díszcserjékhez való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. szeptember 29-én véglegesített, a formetanátról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak, az emlősök, a nem célzott ízeltlábúak és a méhek védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők biztonságára, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a fogyasztók étrendi expozíciójára, a szermaradék-határértékek esetleges későbbi felülvizsgálatához.

Az érintett tagállamok előírják a madarakra, az emlősökre és a nem célzott ízeltlábúakra vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy a formetanát e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentő a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassa ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

148

Metiokarb

CAS-szám: 2032-65-7

CIPAC-szám: 165

4-metil-tio-3,5-xilil-metil-karbamát

≥ 980 g/kg

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként (vetőmagkezelés), rovarirtó és puhatestűölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Metiokarbot tartalmazó növényvédő szerek kukorica-vetőmag kezelésére való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. szeptember 29-én véglegesített, a metiokarbról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak, az emlősök, és a nem célzott ízeltlábúak védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők és az arrajárók biztonságára, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a fogyasztók étrendi expozíciójára, a szermaradék-határértékek esetleges későbbi felülvizsgálatához.

Az érintett tagállamok előírják a madarakra, az emlősökre és a nem célzott ízeltlábúakra vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez, valamint a növényekben esetleg előforduló metabolitok toxikológiai értékelésének megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy a metiokarb e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentő a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassa ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

149

Dimetoát

CAS-szám: 60-51-5

CIPAC-szám: 59

O,O-dimetil-S-(N-metil-karbamoil-metil) foszforo-ditioát; 2-dimetoxi-foszfino-tio-il-tio-N-metil-acetamid

≥ 950 g/kg

Szennyeződések:

ometoát: legfeljebb 2 g/kg

izodimetoát: legfeljebb 3 g/kg

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. november 24-én véglegesített, a dimetoátról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak, az emlősök, a vízi élőlények és más nem célzott ízeltlábúak védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például védősávok kialakítása, a felszíni vizekbe bemosódással és vízelvezetéssel bekerülő mennyiség csökkentése).

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a fogyasztók étrendi expozíciójára,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők biztonságára, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát.

Az érintett tagállamok előírják a madarakra, az emlősökre és a nem célzott ízeltlábúakra vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez, valamint a növényekben esetleg előforduló metabolitok toxikológiai értékelésének megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását.

Gondoskodnak arról, hogy a dimetoát e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentő a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassa ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

150

Dimetomorf

CAS-szám: 110488-70-5

CIPAC-szám: 483

(E,Z) 4-[3-(4-klór-fenil)-3-(3,4-dimetoxi-fenil)akriloil]morfolin

≥ 965 g/kg

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. november 24-én véglegesített, a dimetomorfról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók biztonsága. Az engedélyezett használat feltételeinek elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

a madarak, az emlősök és a vízi élőlények védelme.

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

151

Glufoszinát

CAS-szám: 77182-82-2

CIPAC-szám: 437.007

ammónium(DL)-homoalanin-4-il(metil)foszfinát

950 g/kg

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Glufoszinátot tartalmazó növényvédő szerek almaültetvényeken való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak, főként a kezelői és fogyasztói expozíció tekintetében, fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. november 24-én véglegesített, a glufoszinátról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők, a dolgozók és az arrajárók biztonsága. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell óvintézkedéseknek,

a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződése, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

az emlősök, a nem célzott ízeltlábúak és a nem célzott növények védelme.

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az érintett tagállamok előírják az almaültetvényeken élő emlősökre és nem célzott ízeltlábúakra vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy a glufoszinát e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentő a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassa ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

152

Metribuzin

CAS-szám: 21087-64-9

CIPAC-szám: 283

4-amino-6-terc-butil-3-metil-tio-1,2,4-triazin-5(4H)-on

≥ 910 g/kg

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Metribuzint tartalmazó növényvédő szerek burgonyához kelés utáni szelektív gyomirtó szerként való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. november 24-én véglegesített, a metribuzinról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk az algák, a vízi növények, a kezelt földterületen kívüli nem célzott növények védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők biztonságára, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát.

Az érintett tagállamok előírják a felszín alatti vizekre vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez szükséges további adtok benyújtását. Gondoskodnak arról, hogy a metribuzin e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

153

Foszmet

CAS-szám: 732-11-6

CIPAC-szám: 318

O,O-dimetil-S-ftálimido-metil foszforo-ditioát; N-(dimetoxi-foszfino-tio-il-tiometil)ftálimid

≥ 950 g/kg

Szennyeződések:

foszmet-oxon: legfeljebb 0,8 g/kg

izo-foszmet: legfeljebb 0,4 g/kg

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó és atkaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. november 24-én véglegesített, a foszmetről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak, az emlősök, a vízi élőlények, a méhek és más nem célzott ízeltlábúak védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például védősávok kialakítása, a felszíni vizekbe bemosódással és vízelvezetéssel bekerülő mennyiség csökkentése),

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők biztonságára, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés és légzésvédelmi eszközök használatát.

Az érintett tagállamok előírják a madarakra (akut kockázatok) és a növényevő emlősökre (hosszú távú kockázatok) vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy a foszmet e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentő a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassa ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

154

Propamokarb

CAS-szám: 24579-73-5

CIPAC-szám: 399

propil-3-(dimetil-amino)propil-karbamát

≥ 920 g/kg

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Propamokarbot tartalmazó növényvédő szerek levélzetkezelésre való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak a dolgozók expozíciója tekintetében fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. november 24-én véglegesített, a propamokarbról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók biztonsága. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell óvintézkedéseknek,

a talajban előforduló maradékok vetésforgós kultúrák vagy egymást követő vetések esetében,

az érzékeny régiókban lévő felszíni és felszín alatti vizek védelme,

a madarak, az emlősök és a vízi élőlények védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

155

Etoprofosz

CAS-szám: 13194-48-4

CIPAC-szám: 218

O-etil-S,S-dipropil-foszforditioát

> 940 g/kg

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag talajban használandó fonálféregölő és rovarirtó szerként engedélyezhető.

Csak hivatásos felhasználók használhatják.

B.   RÉSZ

Etoprofoszt tartalmazó növényvédő szerek nem emberi vagy állati fogyasztásra termesztett burgonyához való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2007. március 16-án véglegesített, az etoprofoszról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

szermaradékok. Értékelniük kell a fogyasztók étrendi expozícióját, a szermaradék-határértékek esetleges későbbi felülvizsgálatához,

a szert kezelők biztonsága. Az engedélyezett használat feltételeinek elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés és légzésvédelmi eszközök használatát és más kockázatcsökkentő intézkedéseket (például zárt szállítórendszer a szer elosztásához),

a madarak, az emlősök, a vízi élőlények, és az érzékeny felszíni és felszín alatti vizek védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például védősávok kialakítása, a granulátumok tökéletes betakarása földdel).

Az érintett tagállamok előírják a madarakra és a gilisztaevő emlősökre vonatkozó rövid és hosszú távú kockázatok értékelésének megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy az etoprofosz e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

156

Pirimifosz-metil

CAS-szám: 29232-93-7

CIPAC-szám: 239

 

O-2-dietilamino-6-metil-pirimidin-4-il

 

O,O-dimetil-foszfortioát

> 880 g/kg

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag betakarítás utáni tároláshoz használandó rovarirtó szerként engedélyezhető.

Kézi kijuttatás nem engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Pirimifosz-metilt tartalmazó növényvédő szerek üres gabonaraktárakban, automatizált rendszerben való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2007. március 15-én véglegesített, a pirimifosz-metilről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonsága. Az expozíció csökkentésére az engedélyezett használat feltételeinek elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés és légzésvédelmi eszközök használatát, és kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását,

a fogyasztók étrendi expozíciója, a szermaradék-határértékek esetleges későbbi felülvizsgálatához.

157

Fipronil

CAS-szám: 120068-37-3

CIPAC-szám: 581

(±)-5-amino-1-(2,6-diklór-α,α,α-trifluor-para-tolil)-4-trifluor-metil-szulfinil-pirazol-3-karbonitril

≥ 950 g/kg

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag vetőmagkezeléshez használt rovarirtó szerként engedélyezhető.

A nem célzott élőlények, főként a méhek védelme érdekében:

a vetőmag bevonása kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményben történhet. Az ilyen létesítményeknek a lehető legjobb technikákat kell alkalmazniuk, hogy a vetőmag bevonása, a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás a lehető legkisebb legyen,

megfelelő vetőgépet kell használni, hogy a talajba való bedolgozás megfelelő mélységű legyen, és hogy a kihullás és a porkibocsátás a lehető legkisebb legyen.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy:

a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a vetőmagot fipronillal kezelték, és megnevezzék az engedélyben előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket,

adott esetben és megfelelő módon ellenőrzési programok induljanak a gyűjtő méhek vagy a méhészek által intenzíven használt területeken a méheknek a fipronilból eredő valós expozíciójának ellenőrzésére.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2007. március 16-án véglegesített, a fipronilról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a forgalmazott szerek csomagolása, aggodalomra okot adó fotodegradációs termékek létrejöttének elkerülése érdekében,

a felszín alatti vizek lehetséges, főként az eredeti vegyületnél perzisztensebb metabolitokkal történő szennyeződése, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

a magevő madarak és emlősök, a vízi élőlények, a nem célzott ízeltlábúak és a méhek védelme.

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az érintett tagállamok előírják a magevő madarakra és emlősökre, valamint a méhekre, főként a fiasításokra vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy a fipronil e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentő a jóváhagyástól számított egy éven belül eljuttassa ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

158

Beflubutamid

CAS-szám: 113614-08-7

CIPAC-szám: 662

(RS)-N-benzil-2-(4-fluor-3-trifluor-metil-fenoxi)-butánamid

≥ 970 g/kg

2007. december 1.

2017. november 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2007. május 15-én véglegesített, a beflubutamidról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlnyekre jelentett kockázatokra.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

159

Spodoptera exigua sejtmag-poliéder-vírus

CIPAC-szám:

nincs

tárgytalan

 

2007. december 1.

2017. november 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2007. május 15-én véglegesített, a Spodoptera exigua sejtmagpoliéder-vírusról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

160

Proszulfokarb

CAS-szám: 52888-80-9

CIPAC-szám: 539

S-benzil-dipropil(tiokarbamát)

970 g/kg

2008. november 1.

2018. október 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2007. október 9-én véglegesített, a proszulfokarbról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonsága. Gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

a vízi élőlények védelme. Gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például védősávok kialakítása),

a nem célzott növények védelme. Gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például a földterületen belüli permetmentes védősávok kialakítása).

161

Fludioxonil

CAS-szám: 131341-86-1

CIPAC-szám: 522

4-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-il)-1H-pirrol-3-karbonitril

950 g/kg

2008. november 1.

2018. október 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Fludioxonilt tartalmazó növényvédő szerek vetőmagkezelésre való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon, és:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk az érzékeny régiók felszín alatti vizeinek lehetséges, főként a talajban fotolízissel keletkező CGA 339833 és CGA 192155 metabolitokkal történő szennyeződésére,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a halak és a gerinctelen vízi élőlények védelmére.

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2007. október 9-én véglegesített, a fludioxonilról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

162

Klomazon

CAS-szám: 81777-89-1

CIPAC-szám: 509

2-(2-klór-benzil)-4,4-dimetil-1,2-oxazolidin-3-on

960 g/kg

2008. november 1.

2018. október 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2007. október 9-én véglegesített, a klomazonról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonsága. Gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

a vízi élőlények védelme. Gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például védősávok kialakítása).

163

Bentiavalikarb

CAS-szám: 413615-35-7

CIPAC-szám: 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluor-1,3-benzotiazol-2-il)etil]karbamoil}-2-metil-propil]karbaminsav

≥ 910 g/kg

A következő gyártási szennyeződések toxikológiai szempontból aggályosak, ezért a műszaki minőségű anyagban egyikük koncentrációja sem lehet nagyobb egy adott értéknél:

 

6,6′-difluor-2,2′-dibenzotiazol: < 3,5 mg/kg

 

bisz(2-amino-5-fluor-fenil)-diszulfid: < 14 mg/kg

2008. augusztus 1.

2018. július 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. január 22-én véglegesített, a bentiavalikarbról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonsága,

a nem célzott ízeltlábúak védelme.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Bentiavalikarbot tartalmazó növényvédő szerek üvegházban való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

A tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 38. cikkének megfelelően ismertetik a Bizottsággal az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációját.

164

Boszkalid

CAS-szám: 188425-85-6

CIPAC-szám: 673

2-klór-N-(4′-klór-bifenil-2-il)nikotinamid

≥ 960 g/kg

2008. augusztus 1.

2018. július 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. január 22-én véglegesített, a boszkalidról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonsága,

a madarakra és a talajlakó élőlényekre jelentett hosszú távú kockázatok,

a talajban történő felhalmozódás kockázata, ha az anyagot évelő növényekhez vagy vetésforgóban egymás után következő kultúrákhoz használják.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

165

Karvon

CAS-szám: 99-49-0 (d/l keverék)

CIPAC-szám: 602

5-izopropenil-2-metil-ciklohex-2-én-1-on

≥ 930 g/kg legalább 100:1 d/l aránnyal

2008. augusztus 1.

2018. július 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. január 22-én véglegesített, a karvonról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők biztonságára.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

166

Fluoxastrobin

CAS-szám: 361377-29-9

CIPAC-szám: 746

(E)-{2-[6-(2-klór-fenoxi)-5-fluor-pirimidin-4-il-oxi]fenil}(5,6-dihidro-1,4,2-dioxazin-3-il)metanon-O-metil-oxim

≥ 940 g/kg

2008. augusztus 1.

2018. július 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. január 22-én véglegesített, a fluoxastrobinról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonsága, főleg a hígítatlan anyag kezelésekor. A használati feltételek között szerepelniük kell megfelelő óvintézkedésnek (például védőálarc viselésének előírása),

a vízi élőlények védelme. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például védősávok kialakítása) kell alkalmazni,

a fluoxasztrobin-metabolitok maradék mennyiségei, ha a kezelt területekről származó szalmát takarmányozásra használják. A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell takarmányozási korlátozásoknak,

a talaj felszínén történő felhalmozódás kockázata, ha az anyagot évelő növényekhez vagy vetésforgóban egymás után következő kultúrákhoz használják.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az érintett tagállamoknak elő kell írniuk a következők beadását:

olyan adatok, melyek lehetővé teszik a vizekre vonatkozó átfogó kockázatértékelés elkészítését, amely figyelembe veszi a permetelsodródást, a bemosódást, a vízelvezetést, és a lehetséges kockázatcsökkentő intézkedések hatékonyságát,

adatok a nem patkánytól származó metabolitok toxicitásáról, ha a kezelt területekről származó szalmát takarmányozásra használják.

Gondoskodnak arról, hogy a fluoxastrobin e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentő a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassa ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

167

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974, törzs: 251 (AGAL-szám: 89/030550)

CIPAC-szám: 753

tárgytalan

 

2008. augusztus 1.

2018. július 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag fonálféregölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. január 22-én véglegesített, a Paecilomyces lilacinusról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonsága (bár nem volt szükség megengedhető kezelői expozíció (AOEL) meghatározására, általános szabály, hogy a mikroorganizmusokat potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni),

a nem célzott levéllakó ízeltlábúak védelme.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

168

Protiokonazol

CAS-szám: 178928-70-6

CIPAC-szám: 745

(RS)-2-[2-(1-klór-ciklopropil)-3-(2-klór-fenil)-2-hidroxi-propil]-2,4-dihidro-1,2,4-triazol-3-tion

≥ 970 g/kg

A következő gyártási szennyeződések toxikológiai szempontból aggályosak, ezért a műszaki minőségű anyagban egyikük koncentrációja sem lehet nagyobb egy adott értéknél:

toluol: < 5 g/kg

protiokonazol-deztio-(2-(1-klór-ciklopropil)1-(2-klór-fenil)-3-(1,2,4-triazol-1-il)-propán-2-ol): < 0,5 g/kg (kimutatási határérték)

2008. augusztus 1.

2018. július 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. január 22-én véglegesített, a protiokonazolról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonsága permetezéskor. A használati feltételek között szerepelniük kell megfelelő óvintézkedéseknek,

a vízi élőlények védelme. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például védősávok kialakítása) kell alkalmazni,

a madarak és a kisemlősök védelme. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az érintett tagállamoknak elő kell írniuk a következők beadását:

olyan információk, melyek lehetővé teszik az elsődleges növénykultúrában, a vetésforgós kultúrákban és az állati eredetű termékekben maradó, triazolból származó metabolitokból eredő fogyasztói expozíció értékelését,

a protiokonazol és a triazolból származó metabolitok hatásmechanizmusának összehasonlítása, amely lehetővé teszi az e vegyületekből eredő együttes expozíció miatti toxicitás értékelését,

a protiokonazol vetőmagkezelésre való használata miatt a növényevő madarakra és emlősökre jelentett hosszú távú kockázatok további vizsgálatához szükséges információk.

Gondoskodnak arról, hogy a protiokonazol e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentő a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassa ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

169

Amidoszulfuron

CAS-szám: 120923-37-7

CIPAC-szám: 515

 

3-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-1-(N-metil-N-metil-szulfonil-amino-szulfonil)karbamid

vagy

 

1-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-3-mezil(metil)-szulfamoil-karbamid

≥ 970 g/kg

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Amidoszulfuront tartalmazó növényvédő szerek réteken és legelőkön való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. január 22-én véglegesített, az amidoszulfuronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizeknek egyes bomlástermékekkel való lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák.

a vízi növények védelme.

Az ismert kockázatok tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például védősávok kialakítása) kell alkalmazni.

170

Nikoszulfuron

CAS-szám: 111991-09-4

CIPAC-szám: 709

 

2-[(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il-karbamoil)szulfamoil]-N,N-dimetil-nikotinamid

vagy

 

1-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-3-(3-dimetil-karbamoil-2-piridil-szulfonil)karbamid

≥ 910 g/kg

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. január 22-én véglegesített, a nikoszulfuronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a vízi környezetnek a DUDN metabolitból eredő lehetséges expozíciója, ha a hatóanyagot érzékeny talajadottságú régiókban alkalmazzák,

a vízi növények védelme. Gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például védősávok kialakítása),

a nem célzott növények védelme. Gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések, mint például a földterületen belüli permetmentes védősáv kialakítása.

az érzékeny talaj- és éghajlati adottságú régiókban lévő felszín alatti és felszíni vizek védelme.

171

Klofentezin

CAS-szám: 74115-24-5

CIPAC-szám: 418

3,6-bisz(2-klór-fenil)-1,2,4,5-tetrazin

≥ 980 g/kg (száraz anyagra)

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag atkaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2010. május 11-én véglegesített, a klofentezinről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációja, amelyet meg kell erősíteni és megfelelő analitikai adatokkal alá kell támasztani. A vizsgálatokhoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a műszaki minőségű anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,

a szert kezelők és más dolgozók biztonsága. Gondoskodniuk kell arról, hogy adott esetben a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

a hatóanyag levegőben nagy távolságra történő terjedésének lehetősége,

a nem célzott élőlények védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, hogy a bejelentő 2011. július 31-ig a klofentezin levegőben nagy távolságra történő lehetséges terjedésének, és az ezzel kapcsolatos környezeti kockázatoknak az értékeléséhez szükséges ellenőrzési programot nyújtson be a Bizottsághoz. Az ellenőrzési program eredményeit 2013. július 31-ig ellenőrzési jelentés formájában be kell adni a referens tagállamhoz és a Bizottsághoz.

Az érintett tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a bejelentő 2012. június 30-ig a klofentezin metabolitjainak toxikológiai és környezeti kockázataira vonatkozóan megerősítő tanulmányokat juttasson el a Bizottsághoz.

172

Dikamba

CAS-szám: 1918-00-9

CIPAC-szám: 85

3,6-diklór-2-metoxi-benzoesav

≥ 850 g/kg

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a dikambáról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

173

Difenokonazol

CAS-szám: 119446-68-3

CIPAC-szám: 687

3-klór-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il-metil)-1,3-dioxolán-2-il]fenil-4-klór-fenil-éter

≥ 940 g/kg

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a difenokonazolról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a vízi élőlények védelme.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

174

Diflubenzuron

CAS-szám: 35367-38-5

CIPAC-szám: 339

1-(4-klór-fenil)-3-(2,6-difluor-benzoil)-karbamid

≥ 950 g/kg, szennyeződés: max. 0,03 g/kg 4-klór-anilin

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2010. május 11-én véglegesített, a diflubenzuronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációja, amelyet meg kell erősíteni és megfelelő analitikai adatokkal alá kell támasztani. A vizsgálatokhoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a műszaki minőségű anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,

a vízi élőlények védelme,

a szárazföldi élőlények védelme,

a nem célzott ízeltlábúak, köztük a méhek védelme.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az érintett tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a bejelentő 2011. június 30-ig a szennyeződés és a 4-klór-anilin (PCA) metabolit lehetséges toxikológiai relevanciájának vizsgálatához további tanulmányokat juttasson el a Bizottsághoz.

175

Imazakin

CAS-szám: 81335-37-7

CIPAC-szám: 699

2-[(RS)-4-izopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il]kinolin-3-karbonsav

≥ 960 g/kg (racém elegy)

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, az imazakinról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

176

Lenacil

CAS-szám: 2164-08-1

CIPAC-szám: 163

3-ciklohexil-1,5,6,7-tetrahidrociklopentapirimidin-2,4(3H)-dion

≥ 975 g/kg

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2010. május 11-én véglegesített, a lenacilról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a vízi élőlényekre, főként az algákra és a vízi növényekre jelentett kockázatok. Az engedély feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például védősávok kialakítása a kezelt terület és felszíni vizek között).

a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot érzékeny talaj- vagy éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák. Adott esetben az engedély feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, és ellenőrzési programokat kell indítani az érzékeny régiókban lévő felszín alatti vizek IN-KF 313, M1, M2 és M3 metabolitokkal való lehetséges szennyeződésének ellenőrzésére.

Az érintett tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a bejelentő megerősítő információkat adjon be a Bizottsághoz a Polar B és Polars talajmetabolitok és a liziméteres vizsgálatok során talált M1, M2 és M3 metabolitok azonosításáról és jellemzéséről, valamint megerősítő adatokkal szolgáljon a vetésforgós növénykultúrákról, beleértve az esetleges fitotoxikus hatásokat is. Gondoskodnak arról, hogy a bejelentő ezeket az információkat 2012. június 30-ig beadja a Bizottsághoz.

Ha a lenacilnak az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) szerinti besorolásáról szóló döntés az IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B és Polars metabolitok relevanciája tekintetében megállapítja, hogy további információkra van szükség, akkor az érintett tagállamoknak elő kell írniuk ezen információk beadását. Gondoskodnak arról, hogy a bejelentő a besorolási döntésről szóló értesítéstől számított hat hónapon belül eljuttassa az információkat a Bizottsághoz.

177

Oxadiazon

CAS-szám: 19666-30-9

CIPAC-szám: 213

5-terc-butil-3-(2,4-diklór-5-izopropoxi-fenil)-1,3,4-oxa-diazol-2(3H)-on

≥ 940 g/kg

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2010. május 11-én véglegesített, az oxadiazonról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációja, amelyet meg kell erősíteni és megfelelő analitikai adatokkal alá kell támasztani. A vizsgálatokhoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a műszaki minőségű anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,

a felszín alatti vizeknek az AE0608022 metabolittal való lehetséges szennyeződése, ha a hatóanyagot ott használják, ahol hosszabb ideig anaerob körülmények várhatók, vagy érzékeny talaj-, vagy éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az érintett tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a bejelentő beadja a Bizottsághoz a következőket:

a javasolt műszaki specifikációban szereplő egyik szennyeződés lehetséges toxikológiai relevanciájának vizsgálatához szükséges további tanulmányok,

az AE0608033 metabolit elsődleges és a vetésforgós növénykultúrákban való előfordulásának további pontosításához szükséges információk,

növényekkel (nevezetesen gumós növényekkel és gabonafélékkel) végzett további kísérletek és kérődzőkkel végzett metabolikai vizsgálatok, a fogyasztói kockázatok értékelésének megerősítése céljából,

a gilisztaevő madarakra és emlősökre jelentett kockázatok, és a halakra jelentett hosszú távú kockázatok további vizsgálatához szükséges információk.

Gondoskodnak arról, hogy a bejelentő ezeket az információkat 2012. június 30-ig beadja a Bizottsághoz.

178

Pikloram

CAS-szám: 1918-02-1

CIPAC-szám: 174

4-amino-3,5,6-triklór-piridin-2-karbonsav

≥ 920 g/kg

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2010. május 11-én véglegesített, a pikloramról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződése, ha a pikloramot érzékeny talaj- vagy éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek,

Az érintett tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a bejelentő beadja a Bizottsághoz a következőket:

további információk annak megerősítésére, hogy a szermaradék-vizsgálathoz alkalmazott ellenőrzési analitikai módszer helyesen határozza-e meg a pikloram-maradékok és konjugátumainak számszerű mennyiségét,

a pikloram-lebomlás értékelésének megerősítéséhez szükséges, a talajban lejátszódó fotolízisről szóló tanulmány.

Gondoskodnak arról, hogy a bejelentő ezeket az információkat 2012. június 30-ig beadja a Bizottsághoz.

179

Piriproxifen

CAS-szám: 95737-68-1

CIPAC-szám: 715

4-fenoxi-fenil-(RS)-2-(2-piridiloxi)propil-éter

≥ 970 g/kg

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2010. május 11-én véglegesített, a piriproxifenről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonsága. Gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek adott esetben előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

a vízi élőlényekre jelentett kockázatok. A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, hogy a bejelentő a kockázatértékelés megerősítése céljából további információkat adjon be a Bizottsághoz két kérdésre vonatkozóan: a piriproxifen és a DPH-pir metabolit által a vízi rovarokra jelentett kockázatok, valamint a piriproxifen által a beporzókra jelentett kockázatok. Gondoskodnak arról, hogy a bejelentő ezeket az információkat 2012. június 30-ig beadja a Bizottsághoz.

180

Bifenox

CAS-szám: 42576-02-3

CIPAC-szám: 413

metil-5-(2,4-diklór-fenoxi)-2-nitrobenzoát

≥ 970 g/kg szennyeződések:

 

max. 3 g/kg 2,4-diklór-fenol

 

max. 6 g/kg 2,4-diklór-anizol

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. március 14-én véglegesített, a bifenoxról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonsága. Gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek adott esetben előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

a fogyasztóknak az állati eredetű termékekben és a vetésforgóban következő növényekben előforduló bifenox-maradékból eredő étrendi expozíciója.

Az érintett tagállamoknak elő kell írniuk a következők beadását:

az állati eredetű élelmiszerekben a bifenox és a hidroxi-bifenox-sav metabolit maradékaira, vetésforgós növényekben pedig a bifenox-maradékra vonatkozó információk,

a bifenox használata miatt a növényevő emlősökre jelentett hosszú távú kockázatok további vizsgálatához szükséges információk.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a bejelentő a jóváhagyástól számított két éven belül beadja ezeket a megerősítő adatokat és információkat a Bizottsághoz.

181

Diflufenikan

CAS-szám: 83164-33-4

CIPAC-szám: 462

2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-toliloxi)- nikotin-anilid

≥ 970 g/kg

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. március 14-én véglegesített, a diflufenikanról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a vízi élőlények védelme. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például védősávok kialakítása) kell alkalmazni,

a nem célzott növények védelme. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például a földterületen belüli permetmentes védősávok kialakítása) kell alkalmazni.

182

Fenoxaprop-P

CAS-szám: 113158-40-0

CIPAC-szám: 484

(R)-2[4-[(6-klór-2-benzoxazolil)oxi]-fenoxi]-propánsav

≥ 920 g/kg

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. március 14-én véglegesített, a fenoxaprop-P-ről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonsága. Gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

a nem célzott növények védelme,

mefenpir-dietil ellenanyag jelenléte készítményekben a szert kezelők, más dolgozók és az arrajárók expozíciója tekintetében,

a hatóanyag és egyes bomlástermékei tartós megmaradása olyan hideg helyeken és területeken, ahol anaerob körülmények állhatnak fenn.

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

183

Fenpropidin

CAS-szám: 67306-00-7

CIPAC-szám: 520

(R,S)-1-[3-(4-terc-butilfenil)-2-metil-propil]-piperidin

≥ 960 g/kg (racém elegy)

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. március 14-én véglegesített, a fenpropidinről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók biztonsága. Gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

a vízi élőlények védelme. Gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például védősávok kialakítása).

Az érintett tagállamoknak elő kell írniuk a következők beadását:

a fenpropidin használata miatt a növényevő és rovarevő madarakra jelentett hosszú távú kockázatok további vizsgálatához szükséges információk.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a bejelentő a jóváhagyástól számított két éven belül beadja ezeket a megerősítő adatokat és információkat a Bizottsághoz.

184

Kinoklamin

CAS-szám: 2797-51-5

CIPAC-szám: 648

2-amino-3-klór-1,4-naftokinon

≥ 965 g/kg, szennyeződés:

diklon (2,3-diklór-1,4-naftokinon) max. 15 g/kg

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Kinoklamint tartalmazó növényvédő szerek dísznövényekhez vagy faiskolai növényekhez való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. március 14-én véglegesített, a kinoklaminról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők, a dolgozók és az arrajárók biztonsága. Gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

a vízi élőlények védelme,

a madarak és a kisemlősök védelme.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

185

Kloridazon

CAS-szám: 1698-60-8

CIPAC-szám: 111

5-amino-4-klór-2-fenil-piridazin-3(2H)-on

920 g/kg

A 4-amino-5-klór izomer gyártási szenynyeződés toxikológiai szempontból aggályos, ezért 60 g/kg-os határértéket állapítottak meg rá.

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető, legfeljebb 2,6 kg/ha dózissal, és ugyanazon a területen csak háromévenként.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2007. december 4-én véglegesített, a kloridazonról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonsága. Gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

a vízi élőlények védelme,

a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot érzékeny talaj- vagy éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák.

Adott esetben az engedély feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, és ellenőrzési programokat kell indítani az érzékeny régiókban lévő felszín alatti vizek B és B1 metabolitokkal való lehetséges szennyeződésének ellenőrzésére.

186

Tritoszulfuron

CAS-szám: 142469-14-5

CIPAC-szám: 735

1-(4-metoxi-6-trifluor-metil-1,3,5-triazin-2-il)-3-(2-trifluor-metil-benzol-szulfonil)karbamid

≥ 960 g/kg

A következő gyártási szennyeződés toxikológiai szempontból aggályos, ezért a műszaki minőségű anyagban a koncentrációja nem lehet nagyobb egy adott értéknél:

2-amino-4-metoxi-6-(trifluor-metil)-1,3,5-triazin: <0,2 g/kg

2008. december 1.

2018. november 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. május 20-án véglegesített, a tritoszulfuronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a felszín alatti vizek lehetséges szennyeződése, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

a vízi élőlények védelme,

a kisemlősök védelme.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

187

Flutolanil

CAS-szám: 66332-96-5

CIPAC-szám: 524

α,α,α-trifluor-3′-izopropoxi-o-toluanilid

≥ 975 g/kg

2009. március 1.

2019. február 28.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Flutolanilt tartalmazó növényvédő szerek vetőburgonya-kezelésre való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. május 20-án véglegesített, a flutolanilról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák.

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

188

Benfluralin

CAS-szám: 1861-40-1

CIPAC-szám: 285

N-butil-N-etil-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidin

≥ 960 g/kg

Szennyeződések:

etil-butil-nitrózamin: max. 0,1 mg/kg

2009. március 1.

2019. február 28.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Benfluralint tartalmazó növényvédő szerek salátához és endíviához való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. május 20-án véglegesített, a benfluralinról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonságának védelme. Az expozíció csökkentésére az engedélyezett használat feltételeinek elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását,

növényi és állati eredetű élelmiszerekben előforduló szermaradékok. Értékelniük kell a fogyasztók étrendi expozícióját,

a madarak, az emlősök, a felszíni vizek és a vízi élőlények védelme. Az ismert kockázatok tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például védősávok kialakítása) kell alkalmazni.

Az érintett tagállamok előírják a vetésforgós növények metabolizmusáról szóló további tanulmányok beadását, és a B12 metabolitra, illetve a vízi élőlényekre vonatkozó kockázatértékelés megerősítését. Gondoskodnak arról, hogy a benfluralin e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

189

Fluazinam

CAS-szám: 79622-59-6

CIPAC-szám: 521

3-klór-N-(3-klór-5-trifluor-metil-2-piridil)-α,α,α-trifluor-2, 6-dinitro-p-toluidin

≥ 960 g/kg

Szennyeződések:

5-klór-N-(3-klór-5-trifluormetil-2-piridil)-α,α,α-trifluor-4,6-dinitro-o-toluidin

legfeljebb 2 g/kg

2009. március 1.

2019. február 28.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Fluazinamot tartalmazó növényvédő szerek burgonyához való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. május 20-án véglegesített, a fluazinamról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók biztonságának védelme. Az expozíció csökkentésére az engedélyezett használat feltételeinek elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását,

növényi és állati eredetű élelmiszerekben előforduló szermaradékok. Értékelniük kell a fogyasztók étrendi expozícióját,

a vízi élőlények védelme. Az ismert kockázat tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például védősávok kialakítása) kell alkalmazni.

Az érintett tagállamok előírják a vízi élőlényekre és a talajlakó makroorganizmusokra vonatkozó kockázatértékelés megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy a fluazinam e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

190

Fuberidazol

CAS-szám: 3878-19-1

CIPAC-szám: 525

2-(2′-furil)benzimidazol

≥ 970 g/kg

2009. március 1.

2019. február 28.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Fuberidazolt tartalmazó növényvédő szerek vetőmagcsávázásra való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. május 20-án véglegesített, a fuberidazolról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonsága. Gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

az emlősökre jelentett hosszú távú kockázatok. Gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések. Ilyen esetben olyan megfelelő gépet kell használni, amely biztosítja a talajba való bedolgozás megfelelő mélységét, valamint azt, hogy kijuttatáskor a kihullás a lehető legkisebb legyen.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

191

Mepikvat

CAS-szám: 15302-91-7

CIPAC-szám: 440

1,1-dimetil-piperidinium-klorid (mepikvat-klorid)

≥ 990 g/kg

2009. március 1.

2019. február 28.

A.   RÉSZ

Kizárólag növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Mepikvatot tartalmazó növényvédő szerek árpához való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. május 20-án véglegesített, a mepikvatról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a növényi és állati eredetű élelmiszerekben előforduló szermaradékokra és értékelniük kell a fogyasztók étrendi expozícióját.

192

Diuron

CAS-szám: 330-54-1

CIPAC-szám: 100

3-(3,4-diklór-fenil)-1,1-dimetil-karbamid

≥ 930 g/kg

2008. október 1.

2018. szeptember 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető, legfeljebb 0,5 kg/ha dózissal (területi átlag).

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. július 11-én véglegesített, a diuronról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonsága; a használati feltételeknek adott esetben elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

a vízi élőlények és a nem célzott növények védelme.

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

193

Bacillus thuringiensis ssp. aizawai

TÖRZS: ABTS-1857

Tenyészetgyűjteményi szám: SD-1372,

TÖRZS: GC-91

Tenyészetgyűjteményi szám: NCTC 11821

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések.

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857-ről (SANCO/1539/2008) és GC-91-ről (SANCO/1538/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

194

Bacillus thuringiensis ssp. israeliensis (H-14 szerotípus)

TÖRZS: AM65-52

Tenyészetgyűjteményi szám: ATCC-1276

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések.

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a Bacillus thuringiensis ssp. israeliensis (H-14 szerotípus) AM65-52-ről (SANCO/1540/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

195

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

 

TÖRZS: ABTS 351

Tenyészetgyűjteményi szám: ATCC SD-1275

 

TÖRZS: PB 54

Tenyészetgyűjteményi szám: CECT 7209

 

TÖRZS: SA 11

Tenyészetgyűjteményi szám: NRRL B-30790

 

TÖRZS: SA 12

Tenyészetgyűjteményi szám: NRRL B-30791

 

TÖRZS: EG 2348

Tenyészetgyűjteményi szám: NRRL B-18208

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések.

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351-ről (SANCO/1541/2008), PB-54-ről (SANCO/1542/2008), SA-11-ről, SA-12-ről és EG-2348-ról (SANCO/1543/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

196

Bacillus thuringiensis ssp. Tenebrionis

TÖRZS: NB 176 (TM 14 1)

Tenyészetgyűjteményi szám: SD-5428

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések.

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis NB-176-ról (SANCO/1545/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

197

Beauveria bassiana

 

TÖRZS: ATCC 74040

Tenyészetgyűjteményi szám: ATCC 74040

 

TÖRZS: GHA

Tenyészetgyűjteményi szám: ATCC 74250

tárgytalan

a beauvericin határértéke: 5 mg/kg

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a Beauveria bassiana ATCC-74040-ről (SANCO/1546/2008) és GHA-ról (SANCO/1547/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

198

Cydia pomonella Granulovírus (CpGV)

tárgytalan

szennyező mikroorganizmusok: (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a Cydia pomonella granulovírusról (CpGV) (SANCO/1548/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

199

Lecanicillium muscarium

(korábban Verticilium lecanii)

TÖRZS: Ve 6

Tenyészetgyűjteményi szám: CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések.

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a Lecanicillium muscarium (korábban Verticilium lecanii) Ve-6-ról (SANCO/1861/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

200

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(korábban Metarhizium anisopliae)

TÖRZS: BIPESCO 5/F52

Tenyészetgyűjteményi szám: M.a. 43; 275-86 (rövidítések: V275 vagy KVL 275); KVL 99-112 (Ma 275 vagy V 275); DSM 3884; ATCC 90448; ARSEF 1095

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések.

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó és atkaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a Metarhizium anisopliae var. anisopliae (korábban Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5-ről és F52-ről (SANCO/1862/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

201

Phlebiopsis gigantea

 

TÖRZS: VRA 1835

Tenyészetgyűjteményi szám: ATCC 90304

 

TÖRZS: VRA 1984

Tenyészetgyűjteményi szám: DSM16201

 

TÖRZS: VRA 1985

Tenyészetgyűjteményi szám: DSM 16202

 

TÖRZS: VRA 1986

Tenyészetgyűjteményi szám: DSM 16203

 

TÖRZS: FOC PG B20/5

Tenyészetgyűjteményi szám: IMI 390096

 

TÖRZS: FOC PG SP log 6

Tenyészetgyűjteményi szám: IMI 390097

 

TÖRZS: FOC PG SP log 5

Tenyészetgyűjteményi szám: IMI390098

 

TÖRZS: FOC PG BU 3

Tenyészetgyűjteményi szám: IMI 390099

 

TÖRZS: FOC PG BU 4

Tenyészetgyűjteményi szám: IMI 390100

 

TÖRZS: FOC PG 410.3

Tenyészetgyűjteményi szám: IMI 390101

 

TÖRZS: FOC PG97/1062/116/1.1

Tenyészetgyűjteményi szám: IMI 390102

 

TÖRZS: FOC PG B22/SP1287/3.1

Tenyészetgyűjteményi szám: IMI 390103

 

TÖRZS: FOC PG SH 1

Tenyészetgyűjteményi szám: IMI 390104

 

TÖRZS: FOC PG B22/SP1190/3.2

Tenyészetgyűjteményi szám: IMI 390105

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések.

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a Phlebiopsis giganteáról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

202

Pythium oligandrum

STRAINS: M1

Tenyészetgyűjteményi szám: ATCC 38472

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések.

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a Pythium oligandrum M1-ről (SANCO/1864/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

203

Streptomyces K61 (korábban S. griseoviridis)

TÖRZS: K61

Tenyészetgyűjteményi szám: DSM 7206

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések.

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a Streptomyces (korábban Streptomyces griseoviridis) K61-ről (SANCO/1865/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

204

Trichoderma atroviride

(korábban T. harzianum)

 

TÖRZS: IMI 206040

Tenyészetgyűjteményi szám: IMI 206040, ATCC 20476;

 

TÖRZS: T11

Tenyészetgyűjteményi szám:

Spanyol típusú tenyészetgyűjtemény: CECT 20498, azonos az IMI 352941-gyel.

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések.

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum) IMI 206040-ről (SANCO/1866/2008), illetve T-11-ről (SANCO/1841/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

205

Trichoderma polysporum

TÖRZS: Trichoderma polysporum IMI 206039

Tenyészetgyűjteményi szám: IMI 206039, ATCC 20475

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések.

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a Trichoderma polysporum IMI 206039-ről (SANCO/1867/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

206

Trichoderma harzianum Rifai

 

TÖRZS:

Trichoderma harzianum T-22;

Tenyészetgyűjteményi szám: ATCC 20847

 

TÖRZS: Trichoderma harzianum ITEM 908;

Tenyészetgyűjteményi szám: CBS 118749

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések.

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a Trichoderma harzianum T 22-ről (SANCO/1839/2008), illetve ITEM 908-ról (SANCO/1840/208) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

207

Trichoderma asperellum

(korábban T. harzianum)

 

TÖRZS: ICC012

Tenyészetgyűjteményi szám: CABI CC IMI 392716

 

TÖRZS: Trichoderma asperellum

(korábban T. viride T25) T25

Tenyészetgyűjteményi szám: CECT 20178

 

TÖRZS: Trichoderma asperellum

(korábban T. viride TV1) TV1

Tenyészetgyűjteményi szám: MUCL 43093

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések.

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a Trichoderma asperellum (korábban T. harzianum) ICC012-ről (SANCO/1842/2008), és a Trichoderma asperellum (korábban T. viride T25 és TV1) T25-ről és TV1-ről (SANCO/1868/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

208

Trichoderma gamsii (korábban T. viride)

TÖRZSEK:

ICC080

Tenyészetgyűjteményi szám: IMI CC-szám: 392151 CABI

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések.

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a Trichoderma viridéről (SANCO/1868/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

209

Verticillium albo-atrum

(korábban Verticillium dahliae)

TÖRZS: Verticillium albo-atrum izolátum: WCS850

Tenyészetgyűjteményi szám: CBS 276.92

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések.

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a Verticillium albo-atrum (korábban Verticillium dahliae) WCS850-ről (SANCO/1870/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

210

 

Abamektin

CAS-szám: 71751-41-2

 

avermektin B1a

CAS-szám: 65195-55-3

 

avermektin B1b

CAS-szám: 65195-56-4

 

abamektin

CIPAC-szám: 495

 

Avermektin B1a

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-szek-butil]-21,24-dihidroxi-5′,11.13,22-tetrametil-2-oxo-3.7,19-trioxa-tetraciklo[15.6.1.14,8 020,24]pentakoza-10.14,16,22-tetraén-6-spiro-2′-(5′,6′-dihidro-2′H-pirán)-12-il-2,6-didezoxi-4-O-(2,6-didezoxi-3-O-metil-α-L-arabino-hexopiranozil)-3-O-metil-α-L-arabino-hexopiranozid

 

Avermektin B1b

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihidroxi-6′-izopropil-5′,11.13,22-tetrametil-2-oxo-3.7,19-trioxa-tetraciklo[15.6.1.14,8 020,24]pentakoza-10.14,16,22-tetraén-6-spiro-2′-(5′,6′-dihidro-2′H-pirán)-12-il-2,6-didezoxi-4-O-(2,6-didezoxi-3-O-metil-α-L-arabino-hexopiranozil)-3-O-metil-α-L-arabino-hexopiranozid

≥ 850 g/kg

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó és atkaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Abamektint tartalmazó növényvédő szerek citrusfélékhez, salátához és paradicsomhoz való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. július 11-én véglegesített, az abamektinről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonsága. Gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

a növényi eredetű élelmiszerekben előforduló szermaradékok. Értékelniük kell a fogyasztók étrendi expozícióját,

a méhek, a nem célzott ízeltlábúak, a madarak, az emlősök és a vízi élőlények védelme. Az ismert kockázatok tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például védősávok kialakítása, élelmezés-egészségügyi várakozási idők) kell alkalmazni.

Az érintett tagállamoknak elő kell írniuk a következők beadását:

további tanulmányok a specifikációról,

a madarakra és emlősökre vonatkozó kockázatértékelés további vizsgálatához szükséges információk,

a fontosabb talajmetabolitok tekintetében a vízi élőlényekre jelentett kockázatok vizsgálatához szükséges információk,

az U8 metabolit tekintetében a felszín alatti vizekre jelentett kockázatok vizsgálatához szükséges információk,

Gondoskodnak arról, hogy a bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

211

Epoxikonazol

CAS-szám: 135319-73-2 (korábban 106325-08-0)

CIPAC-szám: 609

(2RS,3SR)-1-[3-(2-klór-fenil)-2,3-epoxi-2-(4-fluor-fenil)propil]-1H-1.2,4-triazol

≥ 920 g/kg

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. július 11-én véglegesített, az epoxikonazolról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonsága. Gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek adott esetben előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

a fogyasztóknak az epoxikonazol (triazol) metabolitjaiból eredő étrendi expozíciója,

a hatóanyag levegőben nagy távolságra történő terjedésének lehetősége,

a vízi élőlényekre, madarakra és emlősökre jelentett kockázatok. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az érintett tagállamok előírják, hogy a bejelentő az OECD endokrinromboló tulajdonságok vizsgálatáról szóló útmutatójának, vagy pedig a Közösség egyeztetett útmutatójának kiadásától számított két éven belül további tanulmányokat adjon be a Bizottságnak az epoxikonazol lehetséges endokrinromboló tulajdonságairól.

Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, hogy a bejelentő legkésőbb 2009. június 30-ig az epoxikonazol levegőben nagy távolságra történő terjedésének, és az ezzel kapcsolatos környezeti kockázatoknak az értékeléséhez szükséges ellenőrzési programot nyújtson be a Bizottsághoz. Az ellenőrzés eredményeit 2011. december 31-ig ellenőrzési jelentés formájában be kell adni a Bizottsághoz.

Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, hogy a bejelentő legkésőbb a jóváhagyástól számított két éven belül információkat szolgáltasson az epoxikonazol metabolitjainak az elsődleges növénykultúrákban, a vetésforgós kultúrákban és az állati eredetű termékekben előforduló maradékairól, valamint a növényevő madarakra és emlősökre jelentett hosszú távú kockázatok további vizsgálatához szükséges információkat adjon be.

212

Fenpropimorf

CAS-szám: 67564-91-4

CIPAC-szám: 427

(RS)-cisz-4-[3-(4-terc-butil-fenil)-2-metil-propil]-2,6-dimetil-morfolin

≥ 930 g/kg

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. július 11-én véglegesített, a fenpropimorfról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók biztonsága. Az expozíció csökkentésére az engedélyezett használat feltételeinek elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és kockázatcsökkentő intézkedések (például a napi munkaidő korlátozása) alkalmazását,

a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

a vízi élőlények védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például védősávok kialakítása, a bemosódás csökkentése, elsodródáscsökkentő permetezőfejek használata).

Az érintett tagállamok előírják a BF-421-7 metabolit talajban való mobilitásának megerősítéséhez szükséges további tanulmányok beadását. Gondoskodnak arról, hogy a fenpropimorf e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

213

Fenpiroximát

CAS-szám: 134098-61-6

CIPAC-szám: 695

terc-butil-(E)-alfa-(1,3-dimetil-5-fenoxi-pirazol-4-il-metilén-amino-oxi)-p-toluát

> 960 g/kg

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag atkaölő szerként engedélyezhető.

A következő használatok nem engedélyezhetők:

magasra nőtt növényeknél permetelsodródás nagy kockázatával járó kijuttatás, például traktorra szerelt légfúvásos permetezőgépekkel és kézi permetezőgépekkel.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. július 11-én véglegesített, a fenpiroximátról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók biztonsága. Gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

a vízi élőlényekre és a nem célzott ízeltlábúakra gyakorolt lehetséges hatások, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

Az érintett tagállamoknak elő kell írniuk a következők további vizsgálatához szükséges információk beadását:

a benzilt tartalmazó metabolitok által a vízi élőlényekre jelentett kockázatok,

a vízi táplálékláncban jelentkező biomagnifikáció kockázatai.

Gondoskodnak arról, hogy a fenpiroximát e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket az információkat a Bizottsághoz.

214

Tralkoxidim

CAS-szám: 87820-88-0

CIPAC-szám: 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(etoxi-imino)propil]-3-hidroxi-5-mezitil-ciklohex-2-én-1-on

≥ 960 g/kg

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. július 11-én véglegesített, a tralkoxidimről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a felszín alatti vizek védelme, főként a talajban előforduló R173642 metabolittal szemben, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

a növényevő emlősök védelme.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az érintett tagállamoknak elő kell írniuk a következők beadását:

a tralkoxidim használata miatt a növényevő emlősökre jelentett hosszú távú kockázatok további vizsgálatához szükséges információk.

Gondoskodnak arról, hogy a tralkoxidim e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket az információkat a Bizottsághoz.

215

Aklonifen

CAS-szám: 74070-46-5

CIPAC-szám: 498

2-klór-6-nitro-3-fenoxi-anilin

≥ 970 g/kg

A fenol szennyeződés toxikológiai szempontból aggályos, ezért 5 g/kg-os határértéket állapítottak meg rá.

2009. augusztus 1.

2019. július 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Aklonifent tartalmazó növényvédő szerek napraforgóhoz való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. szeptember 26-án véglegesített, az aklonifenről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációja, amelyet meg kell erősíteni és megfelelő analitikai adatokkal alá kell támasztani. A vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a műszaki minőségű anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,

a szert kezelők biztonságának védelme. Az expozíció csökkentésére az engedélyezett használat feltételeinek elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását,

a vetésforgós növényekben előforduló szermaradékok. Értékelniük kell a fogyasztók étrendi expozícióját,

a madarak, az emlősök, a vízi élőlények és a nem célzott növények védelme. Az ismert kockázatok tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például védősávok kialakítása) kell alkalmazni.

Az érintett tagállamok előírják a vetésforgós növényekben előforduló szermaradékokról szóló további tanulmányok, valamint a madarakra, az emlősökre, a vízi élőlényekre és a nem célzott növényekre vonatkozó kockázatértékelés megerősítése szempontjából releváns információk beadását.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a bejelentő a jóváhagyástól számított két éven belül beadja ezeket a megerősítő adatokat és információkat a Bizottsághoz.

216

Imidakloprid

CAS-szám: 138261-41-3

CIPAC-szám: 582

(E)-1-(6-klór-3-piridinil-metil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidénamin

≥ 970 g/kg

2009. augusztus 1.

2019. július 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

Vetőmagkezelésre való használat esetén a nem célzott ízeltlábúak, főként a méhek és a madarak védelme érdekében:

a vetőmag bevonása kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményben történhet. Az ilyen létesítményeknek a lehető legjobb technikákat kell alkalmazniuk, hogy a vetőmag bevonása, a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás a lehető legkisebb legyen,

megfelelő vetőgépet kell használni, hogy a talajba való bedolgozás megfelelő mélységű legyen, és hogy a kihullás és a porkibocsátás a lehető legkisebb legyen.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy:

a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a vetőmagot imidaklopriddal kezelték, és megnevezzék az engedélyben előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket,

az engedély feltételei között adott esetben – főként permetezés esetén – szerepeljenek méheket védő kockázatcsökkentő intézkedések,

adott esetben és megfelelő módon ellenőrzési programok induljanak a gyűjtő méhek vagy a méhészek által intenzíven használt területeken a méheknek a imidaklopridból eredő valós expozíciójának ellenőrzésére.

B.   RÉSZ

Imidaklopridot tartalmazó növényvédő szerek üvegházi paradicsomhoz való használatától különböző más felhasználások engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. szeptember 26-án véglegesített, az imidaklopridról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók biztonsága. Gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

a vízi élőlényekre, a nem célzott ízeltlábúakra, a földigilisztákra és más talajlakó makroorganizmusokra gyakorolt lehetséges hatások, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

Az érintett tagállamoknak elő kell írniuk a következők beadását:

a szert kezelőkre és más dolgozókra vonatkozó kockázatértékelés további vizsgálatához szükséges információk,

a madarakra és emlősökre jelentett kockázatok további vizsgálatához szükséges információk.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a bejelentő a jóváhagyástól számított két éven belül beadja ezeket a megerősítő adatokat és információkat a Bizottsághoz.

217

Metazaklór

CAS-szám: 67129-08-2

CIPAC-szám: 411

2-klór-N-(pirazol-1-il-metil)acet-2′,6′-xilidid

≥ 940 g/kg

A toluol gyártási szennyeződés toxikológiai szempontból aggályos, ezért 0,05 %-os határértéket állapítottak meg rá.

2009. augusztus 1.

2019. július 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető, legfeljebb 1,0 kg/ha dózissal, és ugyanazon a területen csak háromévenként.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. szeptember 26-án véglegesített, a metazaklórról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonsága. Gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

a vízi élőlények védelme,

a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák.

Adott esetben az engedély feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, és ellenőrzési programokat kell indítani az érzékeny régiókban lévő felszín alatti vizek 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 és 479M12 metabolitokkal való lehetséges szennyeződésének ellenőrzésére.

Ha a metazaklórt az 1272/2008/EK rendelet szerint a „feltehetően rákot okoz” kategóriába sorolják be, akkor az érintett tagállamok előírják további adatok szolgáltatását a 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 és 479M12 metabolitok rákkeltő hatást illető relevanciájáról.

Gondoskodnak arról, hogy a bejelentők a besorolási döntésről szóló értesítéstől számított hat hónapon belül beadják az információkat a Bizottsághoz.

218

Ecetsav

CAS-szám: 64-19-7

CIPAC-szám: nincs

ecetsav

≥ 980 g/kg

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, az esetsavról (SANCO/2602/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

219

Alumínium-ammónium-szulfát

CAS-szám: 7784-26-1

CIPAC-szám: nincs

alumínium-ammónium-szulfát

≥ 960 g/kg

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, az alumínium-ammónium-szulfátról (SANCO/2985/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

220

Alumínium-szilikát

CAS-szám: 1332-58-7

CIPAC-szám: nincs

nincs

kémiai név: kaolin

≥ 999,8 g/kg

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, az alumínium-szilikátról (SANCO/2603/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

221

Ammónium-acetát

CAS-szám: 631-61-8

CIPAC-szám: nincs

ammónium-acetát

≥ 970 g/kg

releváns szennyeződés: nehézfémek ólomként kifejezve: maximum 10 ppm

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag csalogatószerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, az ammónium-acetátról (SANCO/2986/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

222

Vérliszt

CAS-szám: nincs

CIPAC-szám: nincs

nincs

≥ 990 g/kg

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként engedélyezhető. A vérlisztnek meg kell felelnie az 1069/2009/EK rendeletnek.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a vérlisztről (SANCO/2604/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

223

Kalcium-karbid

CAS-szám: 75-20-7

CIPAC-szám: nincs

 

kalcium-karbid

 

kalcium-acetilid

≥ 765 g/kg

0,08–0,52 g/kg kalcium-foszfidot tartalmaz

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a kalcium-karbidról (SANCO/2605/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

224

Kalcium-karbonát

CAS-szám: 471-34-1

CIPAC-szám: nincs

kalcium-karbonát

≥ 995 g/kg

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a kalcium-karbonátról (SANCO/2606/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

225

Szén-dioxid

CAS-szám: 124-38-9

szén-dioxid

≥ 99,9 %

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag füstölőszerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a szén-dioxidról (SANCO/2987/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

226

Denatónium-benzoát

CAS-szám: 3734-33-6

CIPAC-szám: nincs

benzil-dietil[[2,6-xilil-karbamoil]metil]ammónium-benzoát

≥ 995 g/kg

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a denatónium-benzoátról (SANCO/2607/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

227

Etilén

CAS-szám: 74-85-1

CIPAC-szám: nincs

etén

≥ 99 %

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, az etilénről (SANCO/2608/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

228

Teafa-kivonat

CAS-szám: teafaolaj 68647-73-4

Fő összetevők:

 

terpinén-4-ol 562-74-3

 

γ-terpinén 99-85-4

 

α-terpinén 99-86-5

 

1,8-cineol 470-82-6

CIPAC-szám: nincs

A teafa-olaj kémiai anyagok bonyolult elegye.

Fő összetevők:

 

terpinén-4-ol ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinén ≥ 100 g/kg

 

α-terpinén ≥ 50 g/kg

 

1,8-cineol nyomokban

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a teafa-kivonatról (SANCO/2609/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

229

Zsírsavak desztillációs maradéka

CAS-szám: nincs

CIPAC-szám: nincs

nincs

≥ 40 % széthasadt zsírsavak

releváns szennyeződés: nikkel, maximum 200 mg/kg

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként engedélyezhető. Az állati eredetű zsírsavak desztillációs maradékának meg kell felelnie az 1069/2009/EK rendeletnek.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a zsírsavak desztillációs maradékáról (SANCO/2610/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

230

C7–C20 zsírsavak

CAS-szám: 112-05-0 (Pelargonsav)

 

67701-09-1 (C7–C18 zsírsavak és C18 telítetlen káliumsók)

 

124-07-2 (Kaprilsav)

 

334-48-5 (Kaprinsav)

 

143-07-7 (Laurinsav)

 

112-80-1 (Oleinsav)

 

85566-26-3 (Fatty acids C8–C10 zsírsavak metilészterei)

 

111-11-5 (Metil-oktanoát)

 

110-42-9 (Metil-dekanoát)

CIPAC-szám: nincs

 

nonánsav

 

kaprilsav, pelargonsav, kaprinsav, laurinsav, olajsav (mindegyik esetben ISO)

 

oktánsav, nonánsav, dekánsav, dodekánsav, cisz-9-oktadecénsav (mindegyik esetben IUPAC)

 

zsírsavak, C7–C10, metil-észterek

 

≥ 889 g/kg (pelargonsav)

 

≥ 838 g/kg zsírsavak

 

≥ 99 % zsírsav-metil-észterek

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó, atkaölő, gyomirtó és növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a zsírsavakról (SANCO/2610/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

231

Fokhagymakivonat

CAS-szám: 8008-99-9

CIPAC-szám: nincs

élelmiszer-minőségű fokhagymalé-koncentrátum

≥ 99,9 %

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként, rovarirtó és fonálféregölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a fokhagymakivonatról (SANCO/2612/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

232

Gibberellinsav

CAS-szám: 77-06-5

CIPAC-szám: 307

 

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihidroxi-3-metil-6-metilén-2-oxo-perhidro-4a,7-metán-9b,3-propenol(1,2-b)furán-4-karbonsav

 

másik név: (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihidroxi-3-metil-12-metilén-2-oxo-4a,6-metán-3,8b-propenol-perhidroindenol-(1,2-b)-furán-4-karbonsav

≥ 850 g/kg

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a gibberellinsavról (SANCO/2613/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

233

Gibberellinek

 

CAS-szám: GA4: 468-44-0

 

GA7: 510-75-8

 

GA4A7 keverék: 8030-53-3

CIPAC-szám: nincs

 

GA4:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hidroxi-3-metil-6-metilén-2-oxo-perhidro-4a,7-metano-3,9b-propán-azuleno[1,2-b]furán-4-karbonsav

 

GA7:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hidroxi-3-metil-6-metilén-2-oxo-perhidro-4a,7-metán-9b,3-propén-azuleno[1,2-b]furán-4-karbonsav

(SANCO/2614/2008) vizsgálati jelentés

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a gibberellinekről (SANCO/2614/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

234

Hidrolizált fehérjék

CAS-szám: nincs

CIPAC-szám: nincs

nincs

(SANCO/2615/2008) vizsgálati jelentés

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag csalogatószerként engedélyezhető. Az állati eredetű hidrolizált fehérjéknek meg kell felelniük az 1069/2009/EK rendeletnek.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a hidrolizált fehérjékről (SANCO/2615/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

235

Vas-szulfát

 

Vas(II)szulfát anhidrát: CAS-szám: 7720-78-7

 

Vas(II)szulfát monohidrát: CAS-szám: 17375-41-6

 

Vas(II)szulfát heptahidrát: CAS-szám: 7782-63-0

CIPAC-szám: nincs

vas(II)szulfát

 

vas(II)szulfát anhidrát ≥ 367,5 g/kg

 

vas(II)szulfát monohidrát ≥ 300 g/kg

 

vas(II)szulfát heptahidrát ≥ 180 g/kg

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a vas-szulfátról (SANCO/2616/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

236

Kovaföld (diatomaföld)

CAS-szám: 61790-53-2

CIPAC-szám: 647

kovaföld (diatomaföld)

920 ± 20 g SiO2/kg diatomaföld

maximum 0,1 % kristályos szilikarészecskék (50 μm alatti átmérővel.)

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó és atkaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a kovaföldről (SANCO/2617/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

237

Mészkő

CAS-szám: 1317-65-3

CIPAC-szám: nincs

nincs

≥ 980 g/kg

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a mészkőről (SANCO/2618/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

238

Metil-nonil-keton

CAS-szám: 112-12-9

CIPAC-szám: nincs

undekán-2-on

≥ 975g/kg

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a metil-nonil-ketonról (SANCO/2619/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

239

Bors

CAS-szám: nincs

CIPAC-szám: nincs

feketebors — Piper nigrum

Kémiai anyagok bonyolult elegye, a markerként használt piperinből legalább 4 %-ot kell tartalmaznia.

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a borsról (SANCO/2620/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

240

Növényi olajok/citronellaolaj

CAS-szám: 8000-29-1

CIPAC-szám: nincs

A citronellaolaj kémiai anyagok bonyolult elegye.

Fő összetevői:

 

citronellal-(3,7-dimetil-6-oktenal),

 

geraniol-((E)-3,7-dimetil-2,6-oktadién-1-ol),

 

citronellol-(3,7-dimetil-6-oktán-2-ol).

 

geranil-acetát-(3,7-dimetil-6-oktén-1-il-acetát).

releváns szennyeződések a metil-eugenol és a metil-izoeugenol: maximum 0,1 %.

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a citronellaolajról (SANCO/2621/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

241

Növényi olajok/szegfűszegolaj

CAS-szám: 94961-50-2 (szegfűszegolaj)

97-53-0 (Eugenol — összetevő)

CIPAC-szám: nincs

A szegfűszegolaj kémiai anyagok bonyolult elegye.

Fő összetevője az eugenol.

≥ 800 g/kg

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő és baktériumölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a szegfűszegolajról (SANCO/2622/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

242

Növényi olajok/repceolaj

CAS-szám: 8002-13-9

CIPAC-szám: nincs

repceolaj

A repceolaj zsírsavak bonyolult elegye.

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó és atkaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a repceolajról (SANCO/2623/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

243

Növényi olajok/ fodormentaolaj

CAS-szám: 8008-79-5

CIPAC-szám: nincs

fodormentaolaj

≥ 550 g/kg L-karvonként

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a fodormentaolajról (SANCO/2624/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

244

Kálium-hidrogén-karbonát

CAS-szám: 298-14-6

CIPAC-szám: nincs

kálium-hidrogén-karbonát

≥ 99,5 %

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a kálium-hidrogén-karbonátról (SANCO/2625/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

245

Putreszcin (1,4-diamino-bután)

CAS-szám: 110-60-1

CIPAC-szám: nincs

bután-1,4-diamin

≥ 990 g/kg

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag csalogatószerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a putreszcinről (SANCO/2626/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

246

Piretrinek

CAS-szám: (A) és (B):

Piretrinek: 8003-34-7

 

A. kivonat: kivonatok Chrysanthemum cinerariaefoliumból: 89997-63-7

 

piretrin 1: CAS 121-21-1

 

piretrin 2: CAS 121-29-9

 

cinerin 1: CAS 25402-06-6

 

cinerin 2: CAS 121-20-0

 

jasmolin 1: CAS 4466-14-2

 

jasmolin 2: CAS 1172-63-0

 

B. kivonat: piretrin 1: CAS 121-21-1

 

piretrin 2: CAS 121-29-9

 

cinerin 1: CAS 25402-06-6

 

cinerin 2: CAS 121-20-0

 

jasmolin 1: CAS 4466-14-2

 

jasmolin 2: CAS 1172-63-0

CIPAC-szám: 32

A piretrinek kémiai anyagok bonyolult elegyei.

 

A. kivoant: ≥ 500 g/kg piretrinek

 

B. kivonat: ≥ 480 g/kg piretrinek

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a piretrinekről (SANCO/2627/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

247

Kvarchomok

CAS-szám: 14808-60-7

CIPAC-szám: nincs

kvarc, kova, kovasav, szilícium-dioxid, szilika, SiO2

≥ 915 g/kg

maximum 0,1 % kristályos szilikarészecskék (50 μm alatti átmérővel)

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a kvarchomokról (SANCO/2628/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

248

Állati vagy növényi eredetű szagriasztók/halolaj

CAS-szám: 100085-40-3

CIPAC-szám: nincs

halolaj

≥ 99 %

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként engedélyezhető. A halolajnak meg kell felelnie az 1069/2009/EK rendeletnek.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a halolajról (SANCO/2629/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

249

Állati vagy növényi eredetű szagriasztók/birkafaggyú

CAS-szám: 98999-15-6

CIPAC-szám: nincs

birkafaggyú

Maximum 0,18 %(m/m) vizet tartalmazó tiszta birkafaggyú.

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként engedélyezhető. A birkafaggyúnak meg kell felelnie az 1069/2009/EK rendeletnek.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a birkafaggyúról (SANCO/2630/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

250

Állati vagy növényi eredetű szagriasztók/tallolaj

CAS-szám: 8002-26-4

CIPAC-szám: nincs

nyers tallolaj

A nyers tallolaj tallolajgyanta és zsírsavak bonyolult elegye.

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a nyers tallolajról (SANCO/2631/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

251

Állati vagy növényi eredetű szagriasztók/tallolaj-szurok

CAS-szám: 8016-81-7

CIPAC-szám: nincs

tallolaj-szurok

Zsírsav-észterek, gyanta, és kis mennyiségű gyantasav és zsírsav dimerek és trimerek bonyolult elegye.

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a tallolaj-szurokról (SANCO/2632/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

252

Tengerialga-kivonat (korábban tengerialga-kivonat és tengeri moszat)

CAS-szám: nincs

CIPAC-szám: nincs

tengerialga-kivonat

A tengerialga-kivonat egy bonyolult elegy. Markerként használt fő összetevői: mannitol, fukoidanok és alginátok. SANCO/2634/2008 vizsgálati jelentés.

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag növényfejlődés-szabályozó szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a tengerialga-kivonatról (SANCO/2634/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

253

Nátrium-alumínium-szilikát

CAS-szám: 1344-00-9

CIPAC-szám: nincs

nátrium-alumínium-szilikát: Nax[(AlO2)x(SiO2) y)] × zH2O

1 000 g/kg

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag riasztószerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a nátrium-alumínium-szilikátról (SANCO/2635/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

254

Nátrium-hipoklorit

CAS-szám: 7681-52-9

CIPAC-szám: nincs

nátrium-hipoklorit

10 %(m/m) klorinként kifejezve

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag fertőtlenítő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, a nátrium-hipokloritról (SANCO/2988/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

255

Egyenes láncú lepkeferomonok

Acetátcsoport:

(SANCO/2633/2008) vizsgálati jelentés

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag csalogatószerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban véglegesített, az egyenes láncú lepkeferomonokról (SANCO/2633/2008) szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

(E)-5-decén-1-il-acetát

CAS-szám: 38421-90-8

CIPAC-szám: nincs

(E)-5-decén-1-il-acetát

(E)-8-dodecén-1-il-acetát

CAS-szám: 38363-29-0

CIPAC-szám: nincs

(E)-8-dodecén-1-il-acetát

(E/Z)-8-dodecén-1-il-acetát

CAS-szám: nincs

CIPAC-szám: nincs

(E/Z)-8-dodecén-1-il-acetát külön izomerekként

(Z)-8-dodecén-1-il-acetát

CAS-szám: 28079-04-1

CIPAC-szám: nincs

(Z)-8-dodecén-1-il-acetát

(Z)-9-dodecén-1-il-acetát

CAS-szám: 16974-11-1

CIPAC-szám: 422

(Z)-9-dodecén-1-il-acetát

(E,Z)-7,9-dodecadién-1-il-acetát

CAS-szám: 54364-62-4

CIPAC-szám: nincs

(E,Z)-7,9-dodekadién-1-il-acetát

(E)-11-tetradecén-1-il-acetát

CAS-szám: 33189-72-9

CIPAC-szám: nincs

(E)-11-tetradecén-1-il-acetát

(Z)-9-tetradecén-1-il-acetát

CAS-szám: 16725-53-4

CIPAC-szám: nincs

(Z)-9-tetradecén-1-il-acetát

(Z)-11-tetradecén-1-il-acetát

CAS-szám: 20711-10-8

CIPAC-szám: nincs

(Z)-11-tetradecén-1-il-acetát

(Z, E)-9, 12-tetradecadién-1-il-acetát

CAS-szám: 31654-77-0

CIPAC-szám: nincs

(Z, E)-9,12-tetradekadién-1-il-acetát

Z-11-hexadecén-1-il-acetát

CAS-szám: 34010-21-4

CIPAC-szám: nincs

Z-11-hexadecén-1-il-acetát

(Z, E)-7, 11-hexadekadién-1-il-acetát

CAS-szám: 51606-94-4

CIPAC-szám: nincs

Z, E)-7,11-hexadekadién-1-il-acetát

(E, Z)-2, 13-oktadekadién-1-il-acetát.

CAS-szám: 86252-65-5

CIPAC-szám: nincs

(E, Z)-2,13-oktadekadién-1-il-acetát

Alkoholcsoport:

Alkoholcsoport:

(E)-5-decén-1-ol

CAS-szám: 56578-18-8

CIPAC-szám: nincs

(E)-5-decén-1-ol

(Z)-8-dodecén-1-ol

CAS-szám: 40642-40-8

CIPAC-szám: nincs

(Z)-8-dodecén-1-ol

(E,E)-8,10-dodekadién-1-ol

CAS-szám: 33956-49-9

CIPAC-szám: nincs

(E,E)-8,10-dodekadién-1-ol

tetradekán-1-ol

CAS-szám: 112-72-1

CIPAC-szám: nincs

tetradekán-1-ol

(Z)-11-hexadecén-1-ol

CAS-szám: 56683-54-6

CIPAC-szám: nincs

(Z)-11-hexadecén-1-ol

Aldehidcsoport:

Aldehidcsoport:

(Z)-7-tetradecenal

CAS-szám: 65128-96-3

CIPAC-szám: nincs

(Z)-7-tetradecenal

(Z)-9-hexadecenal

CAS-szám: 56219-04-6

CIPAC-szám: nincs

(Z)-9-hexadecenal

(Z)-11-hexadecenal

CAS-szám: 53939-28-9

CIPAC-szám: nincs

(Z)-11-hexadecenal

(Z)-13-oktadecenal

CAS-szám: 58594-45-9

CIPAC-szám: nincs

(Z)-13-oktadecenal

Acetátkeverékek:

Acetátkeverékek:

i.

(Z)-8-dodecén-1-il-acetát

CAS-szám: 28079-04-1

CIPAC-szám: nincs

és

i.

(Z)-8-dodecén-1-il-acetát

és

ii.

Dodecil acetát

CAS-szám: 112-66-3

CIPAC-szám: nincs;

ii.

dodecil-acetát;

i.

(Z)-9-dodecén-1-il acetát

CAS-szám: 16974-11-1

CIPAC-szám: 422

és

i.

(Z)-9-dodecén-1-il-acetát

és

ii.

Dodecil-acetát

CAS-szám: 112-66-3

CIPAC-szám: 422;

ii.

dodecil-acetát;

i.

(E,Z)-7,9-dodekadién-1-il-acetát

CAS-szám: 55774-32-8

CIPAC-szám: nincs

és

i.

(E,Z)-7,9-dodekadién-1-il acetát,

és

ii.

(E,E)-7,9-dodekadién-1-il-acetát

CAS-szám: 54364-63-5

CIPAC-szám: nincs

ii.

(E,E)-7,9-dodekadién-1-il-acetát;

i.

(Z,Z)-7,11-hexadekadién-1-il-acetát

és

i.

(Z,Z)-7,11-hexadekadién-1-il-acetát

és

ii.

(Z,E)-7,11-hexadekadién-1-il-acetát

CAS-szám, i. és ii.: 53042-79-8

CAS-szám, i.: 52207-99-5

CAS-szám, ii.: 51606-94-4

CIPAC-szám: nincs

ii.

(Z,E)-7,11-hexadekadién-1-il-acetát;

Aldehidkeverékek:

Aldehidkeverékek:

i.

(Z)-9-hexadecenal

CAS-szám: 56219-04-6

CIPAC-szám: nincs

és

i.

(Z)-9-hexadecenal

és

ii.

(Z)-11-hexadecenal

CAS-szám: 53939-28-9

CIPAC: nincs

és

ii.

(Z)-11-hexadecenal

és

iii.

(Z)-13-oktadecenal

CAS-szám: 58594-45-9

CIPAC-szám: nincs

iii.

(Z)-13-oktadecenal;

Elegykeverékek:

Elegykeverékek:

i.

(E)-5-decén-1-il-acetát

CAS-szám: 38421-90-8

CIPAC-szám: nincs

és

i.

(E)-5-decén-1-il-acetát és

ii.

(E)-5-decén-1-ol

CAS-szám: 56578-18-8

CIPAC-szám: nincs

ii.