ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.152.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 152

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. június 11.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 559/2011/EU rendelete (2011. június 7.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található kaptán, karbendazim, ciromazin, etefon, fenamifosz, tiofanát-metil, triaszulfuron és tritikonazol megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 560/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 10.) a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévő gabona belső piacon történő értékesítésére vonatkozó eljárás megindításáról szóló 1017/2010/EU rendeletben rögzített értékesítések lezárásáról

22

 

*

A Bizottság 561/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 10.) a sovány tejpor pályázat útján történő értékesítésére vonatkozó eljárás megindításáról szóló 447/2010/EU rendeletben rögzített értékesítés lezárásáról

23

 

*

A Bizottság 562/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 10.) az Európai Unió legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátását célzó, a 2012-es költségvetési év terhére a tagállamok rendelkezésére álló erőforrások szétosztására vonatkozó terv elfogadásáról, valamint a 807/2010/EU rendelet egyes rendelkezéseitől való eltérésről

24

 

 

A Bizottság 563/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

30

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/338/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. június 10.) a méhek egészségét vizsgáló uniós referencialaboratóriumnak a 2011. április 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakra odaítélt uniós pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2011) 3767. számú dokumentummal történt)

32

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

11.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/1


A BIZOTTSÁG 559/2011/EU RENDELETE

(2011. június 7.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található kaptán, karbendazim, ciromazin, etefon, fenamifosz, tiofanát-metil, triaszulfuron és tritikonazol megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 49. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 396/2005/EK rendelet II. melléklete és III. mellékletének B. része megállapítja a kaptán, karbendazim, ciromazin, etefon, fenamifosz, tiofanát-metil, triaszulfuron és tritikonazol megengedett szermaradék-határértékeit (a továbbiakban: MRL).

(2)

A kaptánról a Bizottság azt az információt kapta, hogy azt már nem használják zelleren, spenóton és petrezselymen, tehát a vonatkozó MRL-eket a 396/2005/EK rendelet 17. cikkével összhangban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) véleményének kikérése nélkül csökkenteni lehet.

(3)

A Hatóság a ciromazinról végzett értékelésében (2) azt mutatta ki, hogy a saláta tekintetében meghatározott MRL fogyasztóvédelmi szempontból aggodalmakra adhat okot. A Hatóság ezért az MRL csökkentését javasolta. Ezek az aggodalmak az endíviára is érvényesek.

(4)

Dél-Afrika és Németország kiegészítő adatokat nyújtott be a Hatóságnak, amelyek alapján az tovább pontosította a karbendazim (3) és tiofanát-metil (4) fogyasztói expozíciós szintjére vonatkozó korábbi értékelését. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a karbendazim MRL-jeit a grépfrút, a narancs és a paradicsom tekintetében, a tiofanát-metil értékeit pedig a paradicsom tekintetében csökkenteni kell.

(5)

Az etefon (5), a fenamifosz (6), a triaszulfuron (7) és a tritikonazol (8) tekintetében érvényben lévő MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság a 396/2005/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével összhangban indokolással ellátott véleményt adott ki. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a triaszulfuron MRL-jeit csökkenteni kell az árpa, a zab, a rozs és a búza tekintetében, valamint a fenamifosz MRL-jeit a paradicsom, a padlizsán, a paprika, a görögdinnye, a cukkini, a kelbimbó, a banán, a földimogyoró és az olajos magvak tekintetében csökkenteni, a szőlő tekintetében pedig növelni kell. A tritikonazollal kapcsolatban a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy nem kell módosítani az MRL-eket. Ezen négy anyagnak az új termékek tekintetében ideiglenesen megállapított azon MRL-jeit, amelyek a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének B. részében találhatók, a rendelet II. mellékletébe kell átemelni.

(6)

A Hatóság indokolással ellátott véleménye alapján és a tárgy szempontjából jelentős tényezőket figyelembe véve, a megengedett MRL-ekkel kapcsolatos megfelelő módosítások teljesítik a 396/2005/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeket.

(7)

Az új MRL-ek kapcsán – a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül – kikérték az Unió kereskedelmi partnereinek véleményét, és megállapításaikat figyelembe vették.

(8)

A módosított MRL-ek érvénybe lépése előtt elegendő időt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek az MRL-ek módosításából fakadó új kötelezettségek teljesítésére.

(9)

A 396/2005/EK rendelet II. mellékletét és a III. melléklet B. részét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

A termékek zavartalan forgalomba hozatala, feldolgozása és fogyasztása érdekében a rendelet átmeneti intézkedéseket ír elő azokra termékekre, amelyeket az MRL-ek módosítását megelőzően a jogszabályi előírások betartása mellett állítottak elő, valamint azokra, amelyekkel kapcsolatban igazolt, hogy a fogyasztók magas szintű védelme továbbra is biztosított.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte azokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A II. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

(2)

A III. melléklet B. részében az efetonra, a fenamifoszra, a triaszulforonra és a tritikonazolra vonatkozó oszlopokat el kell hagyni.

2. cikk

Azon termékekre, amelyeket 2012. január 1-je előtt a jogszabályi előírások betartása mellett állítottak elő, az alábbi hatóanyagok és termékek tekintetében a 396/2005/EK rendelet továbbra is az e rendeletben szereplő módosítások nélkül alkalmazandó:

a)

kaptán: zeller, spenót és petrezselyem;

b)

karbendazim és tiofanát-metil: grépfrútból, narancsból és paradicsomból készült fagyasztott, konzerv-, tartósított és feldolgozott termékek;

c)

fenamifosz: termésükért termesztett zöldségek, banán, olajos magvak és kelbimbó.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. január 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  Az EFSA tudományos jelentése (2008) 168.

(3)  Az EFSA tudományos jelentése (2009) 289.

(4)  Lásd a 3. lábjegyzetet.

(5)  EFSA Journal (2009) 7(10): 1347.

(6)  Az EFSA tudományos jelentése (2009) 331.

(7)  Az EFSA tudományos jelentése (2009) 278.

(8)  Az EFSA tudományos jelentése (2009) 277.


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

A kaptánra, a karbendazimra, a ciromazinra, az etefonra, a fenamifoszra, a tiofanát-metilre, a triaszulfuronra és tritikonazolra vonatkozó oszlopok helyére a következő szöveg lép:

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

Kaptán

Karbendazim és benomil (a benomil és a karbendazim összesen, karbendazimban kifejezve) (R)

Ciromazin

Etefon

Fenamifosz (a fenamifosz és szulfoxidai és a szulfon összesen, fenamifoszban kifejezve)

Tiofanát-metil (R)

Triaszulfuron

Tritikonazol

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

1.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0110000

i.

Citrusfélék

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0110010

Grapefruit (Shaddock, pomeló, édes grépfrút, tangeló (kivéve a mineola), ugli és egyéb hibridek)

 

0,2

 

 

 

6

 

 

0110020

Narancs (Bergamottnarancs, keserű narancs, törpe narancs és más hibridek)

 

0,2

 

 

 

6

 

 

0110030

Citrom (Cédrátcitrom, citrom)

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110040

Zöld citrom

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110050

Mandarin (Klementin, tangerin, mineola és más hibridek)

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110990

Egyéb

 

0,1  (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0120000

ii.

Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül)

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

0,2 (2)

 

 

0120010

Mandula

0,3

 

 

0,1

 

 

 

 

0120020

Brazil dió

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120030

Kesudió

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120040

Gesztenye|

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120050

Kókuszdió

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120060

Mogyoró (Filbert)

0,02 (2)

 

 

0,2

 

 

 

 

0120070

Ausztráliai mogyoró

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120080

Pekándió

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120090

Píniamag

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120100

Pisztácia

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120110

Dió

0,02 (2)

 

 

0,5

 

 

 

 

0120990

Egyéb

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0130000

iii.

Almatermésűek

3 (+)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0130010

Alma (Vadalma)

 

0,2

 

0,6

 

0,5

 

 

0130020

Körte (Japán körte)

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0130030

Birsalma

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0130040

Naspolya

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0130050

Japán naspolya

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0130990

Egyéb

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0140000

iv.

Csonthéjasok

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0140010

Kajszibarack

3

0,2

 

0,05 (2)

 

2

 

 

0140020

Cseresznyefélék (Cseresznye, meggy)

5

0,5

 

3

 

0,3

 

 

0140030

Őszibarack (Nektarin és hasonló hibridek)

0,02 (2)

0,2

 

0,05 (2)

 

2

 

 

0140040

Szilva (Damaszkuszi szilva, ringlószilva, mirabellszilva, kökény)

1

0,5

 

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0140990

Egyéb

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0150000

v.

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Csemege- és borszőlő

0,02 (2)

 

 

 

0,03

 

 

 

0151010

Csemegeszőlő

 

0,3

 

0,7

 

0,1 (2)

 

 

0151020

Borszőlő

 

0,5

 

2

 

3

 

 

0152000

b)

Szamóca

3 (+)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósok

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0153010

Feketeszeder

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Hamvas szeder (Kaliforniai málna (Rubus loganobaccus), szedermálna (R. ursinus × idaeus), törpe málna (Rubus chamaemorus))

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Málna (Japán borbogyó/vörösbolyhú málna, sarkvidéki szeder (Rubus arcticus), nektár málnaszeder (Rubus arcticus x idaeus))

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Egyéb

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0154010

Fürtös áfonya (Fekete áfonya)

0,02 (2)

 

 

20

 

 

 

 

0154020

Nagytermésű tőzegáfonya (Vörös áfonya)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154030

Ribizli (piros, fekete és fehér)

3 (+)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154040

Köszméte (egres) (A Ribes nemzetségbe tartozó gyümölcsökkel alkotott hibridekkel együtt)

3 (+)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154050

Gyepürózsa/vadrózsa/csipkebogyó

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154060

Faeper (faszamóca)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154070

Azarol (mediterrán naspolya/galagonya) (Japánegres/kopaszkivi (Actinidia arguta))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154080

Fekete bodza (Feketeberkenye, madárberkenye, homoktövis, galagonya, fanyarka, és más fán termő bogyósgyümölcsök)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154990

Egyéb

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0160000

vi.

Egyéb gyümölcsök

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

0161000

a)

Ehető héjúak

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0161010

Datolya

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161020

Füge

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

 

 

5 (+)

 

 

 

 

0161040

Kamkvat (Marumi kamkvat, nagami kamkvat, limakvat/koktélcitrom (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161060

Datolyaszilva

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161070

Jambul (Jáva-szilva) (Jávai alma (vízialma), malájalma, rózsaalma/mirtuszalma, brazil cseresznye/jatobá (Eugenia brasiliensis) pitanga/indián cseresznye (Eugenia uniflora))

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161990

Egyéb

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0162000

b)

Kisebb nem ehető héjúak

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Licsi| (Pulaszán, rambután (hamislicsi), mangosztán)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Passiógyümölcs

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Töviskörte (fügekaktusz)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162050

Csillagalma

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162060

Amerikai datolyaszilva (kaki) (Fekete zapota, fehér zapota, zöld zapota, kanisztel (sárga zapota) és nagy zapota)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

Nagyobb nem ehető héjúak

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokádó

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163020

Banán (Törpe banán, főzőbanán, almabanán)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163030

Mangó

2

0,5

 

0,05 (2)

 

1

 

 

0163040

Papaja

0,02 (2)

0,2

 

0,05 (2)

 

1

 

 

0163050

Gránátalma

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163060

Csirimojó (Gyömbéralma, cukoralma, ilama és más közepes méretű annónafélék)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163070

Guajáva (Vörös pitahaya, sárkánygyümölcs (Hylocereus undatus))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163080

Ananász:

0,02 (2)

0,1 (2)

 

2

 

0,1 (2)

 

 

0163090

Kenyérgyümölcs (Dzsekfrút (Artocarpus heterophyllus))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163100

Durián

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163110

Szúrszop (savanyú alma) (guanabana)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163990

Egyéb

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0200000

2.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0210000

i.

Gyökér- és gumós zöldségek

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0211000

a)

Burgonya

0,05

 

1

 

 

 

 

 

0212000

b)

Trópusi gyökér- és gumós zöldségek

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0212010

Kasszava (manióka, tápióka) (Taró (Colocasia esculenta), tánia (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Édesburgonya

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamszgyökér (Jícama, mexikói karalábé)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0212990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Cékla

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213020

Sárgarépa

0,1

 

1

 

 

 

 

 

0213030

Gumós zeller

0,1

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213040

Torma (angyalgyökér, lestyángyökér, tárnicsgyökér)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213050

Csicsóka

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213060

Pasztinák

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213070

Petrezselyemgyökér

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213080

Retek (Fekete retek, japán retek, hónapos retek, és hasonló fajták, tigrismogyoró/tigrismandula/mandulapalka/mandulafű (Cyperus esculentus))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213090

Saláta bakszakáll (Feketegyökér, spanyol pozdor)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213100

Karórépa

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213110

Tarlórépa

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213990

Egyéb

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0220000

ii.

Hagymafélék

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0220010

Fokhagyma

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Vöröshagyma (Gyöngyhagyma)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Salottahagyma, mogyoróhagyma

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Újhagyma (Téli sarjadékhagyma és hasonló fajták)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

iii.

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Burgonyafélék

 

 

1

 

 

 

 

 

0231010

Paradicsom (Cseresznyeparadicsom, paradicsomfa/ tamarijja, fizálisz, kínai ördögcérna, lícium, goji-bogyó (Lycium barbarum and L. chinense))

2 (+)

0,3

 

1

0,04

1

 

 

0231020

Paprika (Csilipaprika)

0,1

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,04

0,1 (2)

 

 

0231030

Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom) (Pepino/tojásdinnye)

0,02 (2)

0,5

 

0,05 (2)

0,04

2

 

 

0231040

Okra, gombó, bámia

0,02 (2)

2

 

0,05 (2)

0,02 (2)

1

 

 

0231990

Egyéb

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0232000

b)

Kabakosok - ehető héjúak

0,02 (2)

0,1 (2)

1

0,05 (2)

0,02  (2)

0,1 (2)

 

 

0232010

Uborka

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Apró uborka

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Cukkini (Főzeléktök, tojástök (patisszon/csillagtök))

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Kabakosok - nem ehető héjúak

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0233010

Sárgadinnye (Tüskés uborka (Cucumis metuliferus))

0,1

 

0,3

 

 

0,3

 

 

0233020

Sütőtök (Óriástök/pézsmatök)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0,5

 

 

0233030

Görögdinnye

0,02 (2)

 

0,3

 

 

0,3

 

 

0233990

Egyéb

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0,3

 

 

0234000

d)

Csemegekukorica

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0239000

e)

Egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0240000

iv)

Káposztafélék

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0241000

a)

Virágjukért termesztett káposztafélék

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0241010

Brokkoli (Bimbós brokkoli, kínai brokkoli, nem-fejes brokkoli (rapini))

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Karfiol

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kelbimbó

 

0,5

 

 

 

1

 

 

0242020

Fejeskáposzta (Csúcsos fejeskáposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, fehér káposzta)

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0242990

Egyéb

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0243000

c)

Leveles káposzta

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0243010

Kínai kel (Indiai mustár, bordáskel, kínai lapos kel (tai goo choi), kínai virágzó káposzta (choi sum) pekingi kel (pe-tsai))

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Kel (Fodorkel, leveles kel, portugál kel, portugál káposzta, marhakáposzta)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Karalábé

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0250000

v.

Levélzöldségek és friss fűszernövények

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0251000

a)

Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Galambbegysaláta (Olasz galambbegysaláta)

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251020

Saláta (Fejes saláta, lollo rosso (tépősaláta), jégcsapsaláta/jégsaláta, kötöző saláta/római saláta)

0,02 (2)

 

3

 

 

 

 

 

0251030

Endívia (széleslevelű batáviai endívia) (Mezei katáng, vörös cikória, radicchio, fodros levelű endívia, belga cikória)

2

 

0,05  (2)

 

 

 

 

 

0251040

Zsázsa

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251050

Közönséges borbálafű

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0251060

Borsmustár, Rucola (Vad kányazsázsa)

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251070

Vörösmustár

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0251080

Brassica rapa és B. oleracea levelei is bimbói (Vízitorma, borsó és retek levele, és más káposztafajták bébilevele (a 8. valódi levél állapotig betakarított termények))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0251990

Egyéb

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spenótfélék (levél)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

0252010

Paraj (Új-zélandi paraj, disznóparéj (Amaranthus powellii))

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0252020

Kövér porcsin (Téli porcsin, kerti porcsin, közönséges porcsin, sóska, sziksófű, sziki ballagófű (Salsola soda))

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0252030

Levél mángold (Cékla levele)

 

 

20

 

 

 

 

 

0252990

Egyéb

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0253000

c)

Szőlőlevél

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0254000

d)

Vízitorma

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0255000

e)

Saláta cikória

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0256000

f)

Fűszernövények

0,02  (2)

 

15

 

 

 

 

 

0256010

Turbolya

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Metélőhagyma

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Zellerlevél (Édesköménylevél, korianderlevél, kaporlevél, rétiköménylevél, lestyán, angyalfű, spanyol turbolya és más ernyős virágzatú)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Petrezselyem

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Zsálya (hegyi pereszlény/téli borsfű , kerti csombor/borsika)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256060

Rozmaring

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256070

Kakukkfű (Majoranna, oregánó)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256080

Bazsalikom (Citromfűlevél, menta, borsmenta)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256090

Babérlevél (nemes babér)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256100

Tárkony (Izsóp)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256990

Egyéb (Ehető virágok)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

vi.

Hüvelyes zöldségek (friss)

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0260010

Bab (hüvelyben) (Zöldbab (franciabab, futóbab), tűzbab, bokorbab, tehénbab/yardlong-bab)

2 (+)

0,2

5

 

 

 

 

 

0260020

Bab (hüvely nélkül) (Lóbab (nagyszemű), flageolet bab, kardbab, limabab, tehénborsó)

2 (+)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260030

Borsó (hüvelyben) (Cukorborsó (mangetout, hóborsó))

0,02 (2)

0,2

5

 

 

 

 

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül) (Kerti borsó zöldborsó, csicseri borsó)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260050

Lencse

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260990

Egyéb

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270000

vi.

Szárukért termesztett zöldségek (friss)

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0270010

Spárga

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270020

Kardonna

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270030

Zeller

0,02  (2)

 

2

 

 

 

 

 

0270040

Édeskömény

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270050

Articsóka

0,02 (2)

 

2

 

 

 

 

 

0270060

Póréhagyma

2

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270070

Rebarbara

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270080

Bambuszrügy

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0270090

Pálmafacsúcsrügy

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0270990

Egyéb,

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0280000

viii.

Gomba

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0280010

Termesztett (Közönséges gomba, kagylógomba, sitake)

 

1

5

 

 

 

 

 

0280020

Vadon termő (Rókagomba, szarvasgomba, kucsmagomba, ízletes vargánya)

 

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0280990

Egyéb,

 

0,1  (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0290000

ix.

Tengeri moszat

0,02  (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,02 (2)

 (3)

 

 

0300000

3.

HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0300010

Bab (Lóbab (nagyszemű), száraz fehér bab, flageolet bab, kardbab, limabab, disznóbab, tehénborsó)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Lencse

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Borsó (Csicseri borsó, takarmányborsó, szegletes lednek)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Csillagfürt,

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

 

0401000

i.

Olajos magvak

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

0,02 (2)

0401010

Lenmag

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401020

Földimogyoró

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401030

Mákszem

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401040

Szezámmag

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401050

Napraforgó mag

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401060

Repcemag (Réparepce, tarlórépa)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401070

Szójabab

 

0,2

 

0,1 (2)

 

0,3

 

 

0401080

Mustármag

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401090

Gyapotmag

 

0,1 (2)

 

2 (+)

 

0,1 (2)

 

 

0401100

Tökmag (Tökfélék (cucurbitacea) magvai)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401110

Sáfrányos szeklice

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401120

Borágó

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401130

Magvas gomborka

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401140

Kendermag

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401150

Ricinusbab

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401990

Egyéb

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0402000

ii.

Olajtartalmú gyümölcsök

 

0,1 (2)

 

 

0,05 (2)

0,1 (2)

 

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

 

 

10

 

 

 

0,01 (2)

0402020

Pálmadió (olajpálmamag)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402030

Pálmatermés

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402040

Kapok

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402990

Egyéb

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0500000

5.

GABONAFÉLÉK

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0500010

Árpa

 

2

 

1

 

0,3

 

 

0500020

Hajdina (Amaránt, quinoa)

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500030

Kukorica

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500040

Köles (Olasz muhar, teff)

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500050

Zab

 

2

 

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0500060

Rizs

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500070

Rozs

 

0,1

 

1

 

0,05

 

 

0500080

Cirok

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500090

Búza (Tönkölybúza, tritikálé)

 

0,1

 

1

 

0,05

 

 

0500990

Egyéb

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0600000

6.

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS FŰSZEREK

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0610000

i.

Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0620000

ii.

Kávébab

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0630000

iii.

Gyógynövénytea (szárított)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631000

a)

Virág

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631010

Kamillavirág

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631020

Hibiszkuszvrág

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631030

Rózsaszirom

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631040

Jázminvirág (Fekete bodza (Sambucus nigra))

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631050

Hársfavirág

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631990

Egyéb

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632000

b)

Levél

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632010

Szamócalevél

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632020

Rooiboslevél (Gingko levél)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632030

Matétea

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632990

Egyéb

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633000

c)

Gyökér

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633010

Macskagyökér

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633020

Ginszenggyökér

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633990

Egyéb

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0639000

d)

Egyéb gyógynövényteák

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0640000

iv.

Kakaó (erjesztett bab)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0650000

v.

Szentjánoskenyér

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0700000

7.

KOMLÓ (szárított), beleértve a komló-pelletet és a sűrítetlen port

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0800000

8.

FŰSZEREK

0,05 (2)

 (3)

 (3)

0,1 (2)

0,05 (2)

 (3)

0,1 (2)

0,02 (2)

0810000

i.

Mag

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810010

Ánizs

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810020

Fekete kömény

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810030

Zellermag (Lestyánmag)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810040

Koriandermag

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810050

Római kömény

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810060

Kapormag

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810070

Édesköménymag

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810080

Görögszéna

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810090

Szerecsendió

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810990

Egyéb

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820000

ii.

Bogyósgyümölcsűek

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820010

Szegfűbors

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820020

Ánizsbors (japánbors)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820030

Kömény

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820040

Kardamom

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820050

Borókabogyó

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820060

Bors (fekete és fehér) (Hosszúbors, rózsabors)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820070

Vaníliahüvely

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820990

Egyéb

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830000

iii.

Kéreg

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830010

Fahéj (Kasszia-fahéj)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830990

Egyéb

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840000

iv.

Gyökér vagy rizóma

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840010

Édesgyökér

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840020

Gyömbér

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840030

Kurkuma (indiai sáfrány)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840040

Torma

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840990

Egyéb

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850000

v.

Bimbó

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850010

Szegfűszeg

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850020

Kapribogyó

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850990

Egyéb

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860000

vi.

Virág bibe

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860010

Sáfrány

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860990

Egyéb

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870000

vii.

Magköpeny

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870010

Szerecsendió-virág

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870990

Egyéb

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0900000

9.

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

0,05 (2)

0,01 (2)

0900010

Cukorrépa (gyökér)

 

 (3)

 (3)

 

0,1

 (3)

 

 

0900020

Cukornád

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

0900030

Cikória gyökér

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

0900990

Egyéb

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

1000000

10.

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,05  (2)

0,01  (2)

1010000

i.

Hús, húskészítmények, belsőség, vér, állati zsiradék frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve, valamint lisztként vagy ételként feldolgozva egyéb feldolgozott termék (a felsoroltakra alapuló kolbász és élelmiszer-készítmény)

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

1011000

a)

Sertés

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1011010

Hús

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Zsír sovány hús nélkül

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Máj

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Vese

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Ehető belsőség

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

b)

Szarvasmarha

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1012010

Hús

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Zsír

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Máj

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Vese

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Ehető belsőség

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

c)

Birka

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

1013010

Hús

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Zsír

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Máj

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Vese

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Ehető belsőség

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

d)

Kecske

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1014010

Hús

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Zsír

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Máj

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Vese

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Ehető belsőség

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

e)

Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér

 

 (3)

 (3)

 

0,01 (2)

 (3)

 

 

1015010

Hús

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015020

Zsír

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015030

Máj

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015040

Vese

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015050

Ehető belsőség

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015990

Egyéb

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1016000

f)

Szárnyasok – csirke, lúd, kacsa, pulyka és gyöntyúk –, strucc, galamb

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1016010

Hús

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Zsír

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Máj

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Vese

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Ehető belsőség

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Egyéb haszonállat (Nyúl, kenguru)

 

 (3)

 (3)

 

0,01 (2)

 (3)

 

 

1017010

Hús

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017020

Zsír

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017030

Máj

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017040

Vese

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017050

Ehető belsőség

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017990

Egyéb

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1020000

ii.

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy édesítő anyag hozzáadása nélkül, vaj és egyéb tejből származó zsiradék, sajt, túró

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,005 (2)

0,05 (2)

 

 

1020010

Marha

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Birka

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Kecske

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

iii.

Madártojás friss, tartósított, főzött Héjas tojás és tojássárgája friss, szárított, gőzön vagy forró vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy más módon tartósított hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmaz/nem tartalmaz

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

 

 

1030010

Csirke

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Kacsa

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030030

Lúd

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030040

Fürj

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030990

Egyéb

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1040000

iv.

Méz (Méhpempő, virágpor)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1050000

v.

Kétéltűek és hüllők (Békacomb, krokodil)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1060000

vi.

Csigák

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1070000

vii.

Egyéb szárazföldi állatból készült termék

 

 (3)

 (3)

0,01  (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

(R)

=

A szermaradék meghatározása a következő növényvédőszer-kódszám kombinációk esetében különböző:

Karbendazim - kód: 0110000: karbendazim és tiofanát-metil, karbendazimban kifejezve

Tiofanát-metil - kód: 1000000: karbendazim és tiofanát-metil, karbendazimban kifejezve

Kaptán

(+) 0130000

iii.

Almatermésűek

A kaptán és folpet összesen.

(+) 0152000

b)

Szamóca

A kaptán és folpet összesen.

(+) 0153010

Feketeszeder

A kaptán és folpet összesen.

(+) 0153030

Málna (Japán borbogyó/vörösbolyhú málna, sarkvidéki szeder (Rubus arcticus), nektár málnaszeder (Rubus arcticus x idaeus))

A kaptán és folpet összesen.

(+) 0154030

Ribizli (piros, fekete és fehér)

A kaptán és folpet összesen.

(+) 0154040

Köszméte (egres) (A Ribes nemzetségbe tartozó gyümölcsökkel alkotott hibridekkel együtt)

A kaptán és folpet összesen.

(+) 0231010

Paradicsom (Cseresznyeparadicsom, paradicsomfa/ tamarijja, fizálisz, kínai ördögcérna, lícium, goji-bogyó (Lycium barbarum and L. chinense))

A kaptán és folpet összesen.

(+) 0260010

Bab (hüvelyben) (Zöldbab (franciabab, futóbab), tűzbab, bokorbab, tehénbab/yardlong-bab)

A kaptán és folpet összesen.

(+) 0260020

Bab (hüvely nélkül) (Lóbab (nagyszemű), flageolet bab, kardbab, limabab, tehénborsó)

A kaptán és folpet összesen.

Etefon

(+) 0161030

Étkezési olajbogyó

Az MRL 2011. július 1-jéig marad érvényben, további szermaradék-vizsgálatok elvégzésétől és értékelésétől függően

(+) 0401090

Gyapotmag

Az MRL 2011. július 1-jéig marad érvényben, további anyagcsere-vizsgálatok elvégzésétől és értékelésétől függően”


(1)  A növényi és állati eredetű olyan termékek teljes listája tekintetében, amelyre MRL alkalmazandó, az I. mellékletre kell hivatkozni.

(2)  Az analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja.

(3)  Növényvédőszer-kód kombináció, amelyre a III. melléklet B. részében meghatározott MRL alkalmazandó.

(R)

=

A szermaradék meghatározása a következő növényvédőszer-kódszám kombinációk esetében különböző:

Karbendazim - kód: 0110000: karbendazim és tiofanát-metil, karbendazimban kifejezve

Tiofanát-metil - kód: 1000000: karbendazim és tiofanát-metil, karbendazimban kifejezve

Kaptán

(+) 0130000

iii.

Almatermésűek

A kaptán és folpet összesen.

(+) 0152000

b)

Szamóca

A kaptán és folpet összesen.

(+) 0153010

Feketeszeder

A kaptán és folpet összesen.

(+) 0153030

Málna (Japán borbogyó/vörösbolyhú málna, sarkvidéki szeder (Rubus arcticus), nektár málnaszeder (Rubus arcticus x idaeus))

A kaptán és folpet összesen.

(+) 0154030

Ribizli (piros, fekete és fehér)

A kaptán és folpet összesen.

(+) 0154040

Köszméte (egres) (A Ribes nemzetségbe tartozó gyümölcsökkel alkotott hibridekkel együtt)

A kaptán és folpet összesen.

(+) 0231010

Paradicsom (Cseresznyeparadicsom, paradicsomfa/ tamarijja, fizálisz, kínai ördögcérna, lícium, goji-bogyó (Lycium barbarum and L. chinense))

A kaptán és folpet összesen.

(+) 0260010

Bab (hüvelyben) (Zöldbab (franciabab, futóbab), tűzbab, bokorbab, tehénbab/yardlong-bab)

A kaptán és folpet összesen.

(+) 0260020

Bab (hüvely nélkül) (Lóbab (nagyszemű), flageolet bab, kardbab, limabab, tehénborsó)

A kaptán és folpet összesen.

Etefon

(+) 0161030

Étkezési olajbogyó

Az MRL 2011. július 1-jéig marad érvényben, további szermaradék-vizsgálatok elvégzésétől és értékelésétől függően

(+) 0401090

Gyapotmag

Az MRL 2011. július 1-jéig marad érvényben, további anyagcsere-vizsgálatok elvégzésétől és értékelésétől függően”


11.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/22


A BIZOTTSÁG 560/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 10.)

a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévő gabona belső piacon történő értékesítésére vonatkozó eljárás megindításáról szóló 1017/2010/EU rendeletben rögzített értékesítések lezárásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 43. cikke f) pontjára, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

A 1017/2010/EU bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásokat nyitott meg a tagállami intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonaféléknek a belső piacon történő értékesítésére. A 2010. november 24. óta kiírt pályázati felhívások keretében megvalósult értékesítések után is fennmaradt bizonyos mennyiségű megvásárolatlan gabona.

(2)

A leginkább rászoruló személyek számára történő élelmiszerosztásra vonatkozó 2012. évi tervvel kapcsolatban megállapítható, hogy az Unió legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2010. szeptember 14-i 807/2010/EU bizottsági rendelet (3) 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján a tagállamok által kérelmezett teljes gabonamennyiség meghaladja a jelenleg rendelkezésre álló mennyiséget. Ezért helyénvaló a fennmaradó teljes intervenciós gabonamennyiség visszatartása.

(3)

Tehát az 1017/2010/EU rendelet alapján megindított, a gabona pályázat útján történő értékesítésére vonatkozó eljárást indokolt lezárni, és a rendeletet hatályon kívül kell helyezni. A tagállamok intervenciós hivatalaihoz 2011. május 25-én (brüsszeli idő szerint) 11.00 óra után beérkező ajánlatok tárgytalanok.

(4)

A piac felé történő gyors reagálás és az intézkedés hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében indokolt előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba.

(5)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem küldte meg véleményét az elnöke által meghatározott határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1017/2010/EU rendelet 1. cikke által megindított, a gabona értékesítésére vonatkozó pályázati eljárás lezárul.

2 cikk

Az 1017/2010/EU rendelet hatályát veszti.

3 cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 10-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOŞ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 293., 2010.11.11., 41. o.

(3)  HL L 242., 2010.9.15., 9. o.


11.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/23


A BIZOTTSÁG 561/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 10.)

a sovány tejpor pályázat útján történő értékesítésére vonatkozó eljárás megindításáról szóló 447/2010/EU rendeletben rögzített értékesítés lezárásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1) és különösen annak 43. cikke j) pontjára, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

A 447/2010/EU bizottsági rendelet (2) rendelkezett a betárolt sovány tejpor pályázati eljárás útján történő értékesítésének megindításáról az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek (3) a mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. december 11-i 1272/2009/EU bizottsági rendeletnek megfelelően.

(2)

A leginkább rászoruló személyek számára történő élelmiszerosztás 2012-es évre vonatkozó tervével kapcsolatban megállapítható, hogy az Unió legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2010. szeptember 14-i 807/2010/EU bizottsági rendelet (4) 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján a tagállamok által kérelmezett teljes sovány tejpormennyiség meghaladja a jelenleg rendelkezésre álló mennyiséget.

(3)

Ezért a 447/2010/EU rendelet 1. cikke alapján megindított, a sovány tejpor pályázat útján történő értékesítésére vonatkozó eljárást indokolt lezárni és a rendeletet hatályon kívül helyezni. Tehát a tagállamok intervenciós hivatalaihoz 2011. május 17. (brüsszeli idő szerint) 11.00 óra után beérkező ajánlatok tárgytalanok.

(4)

A piac felé történő gyors reagálás és az intézkedés hatékony kezelésének biztosítása érdekében indokolt előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba.

(5)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem küldte meg véleményét az elnöke által meghatározott határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1 cikk

A sovány tejpor pályázat útján történő, a 447/2010/EU rendelet 1. cikke alapján megindított értékesítése lezárásra kerül.

2 cikk

A 447/2010/EU rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 10-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOŞ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 126., 2010.5.22., 19. o.

(3)  HL L 349., 2009.12.29., 1. o.

(4)  HL L 242., 2010.9.15., 9. o.


11.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/24


A BIZOTTSÁG 562/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 10.)

az Európai Unió legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátását célzó, a 2012-es költségvetési év terhére a tagállamok rendelkezésére álló erőforrások szétosztására vonatkozó terv elfogadásáról, valamint a 807/2010/EU rendelet egyes rendelkezéseitől való eltérésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 43. cikke f) és g) pontjára,

tekintettel az euró bevezetésével kapcsolatos agromonetáris intézkedések megállapításáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Unió legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2010. szeptember 14-i 807/2010/EU bizottsági rendelet (3) 2. cikke értelmében a Bizottságnak el kell fogadnia a 2012-es pénzügyi évben rendelkezésre álló forrásokból finanszírozandó élelmiszer-szétosztási tervet. A tervben az intézkedést alkalmazó minden egyes tagállam tekintetében meg kell állapítania különösen a tervnek az adott tagállamra vonatkozó része végrehajtásához rendelkezésre álló pénzügyi források maximumát, valamint az intervenciós hivatalok kezelésében lévő készletekből kivonásra kerülő egyes terméktípusok mennyiségét.

(2)

A 2012-es pénzügyi évre vonatkozó élelmiszer-szétosztási tervben érintett tagállamok a 807/2010/EU rendelet 1. cikkének megfelelően megküldték a Bizottságnak a szükséges információkat.

(3)

Az erőforrások szétosztásával kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a tagállamok az előző években a rendelkezésükre bocsátott erőforrásokat hogyan és milyen mértékben használták fel.

(4)

Mivel a legrászorulóbb személyek ellátását szolgáló élelmiszer-szétosztási rendszer céljára igénybe vehető intervenciós készletek jelentősen kisebbek az előző évinél, a 2012. évi tervet késedelem nélkül el kell fogadni, amint a tagállamok megküldték a Bizottságnak a 807/2010/EU rendelet 1. cikkében előírt adatokat. A gyors elfogadás több időt biztosít a tagállamok számára az éves uniós szintű terv végrehajtásának megszervezésére, ami növeli a nemzeti hatóságok és a jótékonysági szervezetek esélyeit az alternatív élelmiszerforrások felkutatására.

(5)

A 807/2010/EU rendelet 4. cikke úgy rendelkezik, hogy amennyiben az intervenciós készletekben nem áll rendelkezésre rizs, a Bizottság a piacon mobilizált rizzsel és rizskészítményekkel való ellátás biztosítása érdekében engedélyezheti gabonafélék kivonását az intervenciós készletekből. Ennek megfelelően, mivel jelenleg nincsenek intervenciós rizskészletek, a piacon mobilizálható rizskészítmények fedezetének biztosítása céljából indokolt engedélyezni a gabonafélék kivonását az intervenciós készletekből.

(6)

A 807/2010/EU rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében amennyiben az éves élelmiszer-szétosztási terv teljesítéséhez szükséges termékek az adott tagállam intervenciós készleteiben nem állnak rendelkezésre, ezek a termékek másik tagállamból az adott tagállamba átszállíthatók. Ennek megfelelően – a 807/2010/EU rendelet 8. cikkében meghatározott feltételek mellett – indokolt engedélyezni a 2012. évi terv végrehajtásához szükséges Unión belüli termékátszállításokat.

(7)

A jelenlegi gabonapiaci helyzetre és különösen a magas piaci árakra való tekintettel az Unió pénzügyi érdekeit indokolt az ellátásra szerződést kötő vállalkozás által a 807/2010/EU rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 8. cikkének (4) bekezdése alapján letétbe helyezendő biztosíték összegének megnövelésével is védeni.

(8)

Az éves élelmiszer-szétosztási terv végrehajtása tekintetében a 2799/98/EK rendelet 3. cikke alkalmazásában meghatározó ügyleti tényként az állami készletek kezelésére vonatkozó pénzügyi év kezdőnapját kell figyelembe venni.

(9)

A 807/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság az éves élelmiszer-szétosztási terv kidolgozása kapcsán konzultált az Unió legrászorulóbb személyeinek problémáit ismerő nagy szervezetekkel.

(10)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Unió legrászorulóbb személyei részére az 1234/2007/EK rendelet 27. cikke alapján a 2012. évben teljesítendő élelmiszer-szétosztást az e rendelet I. mellékletében meghatározott éves élelmiszer-szétosztási terv szerint kell végrehajtani.

A Bizottság a 807/2010/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban engedélyezi a gabonaféléknek a rizskészítmények piaci mobilizálása céljából, fizetségképpen történő felhasználását.

2. cikk

A Bizottság a 807/2010/EU rendelet 8. cikkében meghatározott feltételekkel engedélyezi az e rendelet II. mellékletben felsorolt termékek Unión belüli átszállítását.

3. cikk

A 807/2010/EU rendelet 4. cikke (3) bekezdésének ötödik albekezdésétől és 8. cikke (4) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a 2012. évi élelmiszer-szétosztási terv végrehajtása keretében az ellátásra szerződést kötő vállalkozás a gabonaféléknek az intervenciós készletekből való kivonása előtt tonnánként 150 EUR összegű biztosítékot köteles letétbe helyezni.

4. cikk

Az e rendelet 1. cikkében említett éves élelmiszer-szétosztási terv végrehajtása tekintetében a 2799/98/EK rendelet 3. cikke alkalmazásában meghatározó ügyleti tényként 2011. október 1-jét kell figyelembe venni.

5. cikk

Ez a rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 10-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 349., 1998.12.24., 1. o.

(3)  HL L 242., 2010.9.15., 9. o.


I. MELLÉKLET

ÉVES ÉLELMISZER-SZÉTOSZTÁSI TERV A 2012. ÉVRE

a)

A 2012. évi terv végrehajtása céljából rendelkezésre bocsátott pénzügyi források tagállamonkénti bontásban:

(EUR)

Tagállam

Forrás

Belgique/België

2 795 058

България

4 183 873

Česká republika

122 600

Eesti

718 782

Éire/Ireland

1 304 105

Elláda

4 805 742

España

18 084 154

France

15 869 928

Italia

22 103 802

Latvija

1 558 586

Lietuva

1 849 759

Luxembourg

47 463

Magyarország

3 237 794

Malta

131 505

Polska

17 310 824

Portugal

4 524 628

România

12 035 925

Slovenija

515 467

Slovakia

959 383

Suomi/Finland

1 327 965

Összesen

113 487 343

b)

Az egyes tagállamokban való szétosztás céljából az EU intervenciós készleteiből az e melléklet a) pontjában meghatározott maximumösszegek erejéig kivonandó mennyiségek terméktípusonkénti bontásban:

(tonna)

Tagállam

Gabonafélék

Vaj

Sovány tejpor

Belgique/België

 

1 560,273

България

39 144,763

 

Česká republika (1)

450,000

 

Eesti (2)

 

383,316

Éire/Ireland

 

727,985

Elláda

 

2 682,689

España

 

10 095,040

France

 

8 859,003

Italia

 

12 338,912

Latvija

 

870,043

Lietuva

 

1 032,583

Luxembourg (3)

 

Magyarország

 

1 807,420

Malta

1 230,373

 

Polska

 

9 663,348

Portugal

 

2 525,764

România

112 609,424

 

Slovenija

 

287,747

Slovakia

8 976,092

 

Suomi/Finland

 

741,304

Összesen

162 410,652

 

53 575,425


(1)  A Cseh Köztársaság esetében az EU-piacon tejtermékek beszerzésére felhasználható keret: 37 356 EUR a Cseh Köztársaság sovány tejporra vonatkozó kerete terhére, és további 33 263 EUR a Cseh Köztársaság vajra vonatkozó kerete terhére.

(2)  Észtország esetében az EU-piacon tejtermékek beszerzésére felhasználható keret: 30 440 EUR Észtország vajra vonatkozó kerete terhére.

(3)  Luxemburg esetében az EU-piacon tejtermékek beszerzésére felhasználható keret: 44 989 EUR Luxemburg sovány tejporra vonatkozó kerete terhére.


II. MELLÉKLET

a)

A 2012-es költségvetési évre vonatkozó terv keretében az Unión belül engedélyezett cukorátszállítások:

 

Mennyiség

(tonna)

Kezelő

Címzett

1

33 988,763

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Държавен фонд ‘Земеделие’ — Разплащателна агенция, България

2

5 156,000

RPA, UK

Държавен фонд ‘Земеделие’ — Разплащателна агенция, България

3

450,000

SJV, Sverige

SZIF, Česká Republika

4

1 230,373

SJV, Sverige

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

5

16 880,298

BLE, Deutschland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

6

41 360,295

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

7

54 368,831

SJV, Sverige

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

8

147,000

FranceAgriMer, France

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

9

8 829,092

SJV, Sverige

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

b)

A 2012-es költségvetési évre vonatkozó terv keretében az Unión belül engedélyezett soványtejpor-átszállítások:

 

Mennyiség

(tonna)

Kezelő

Címzett

1

2 682,688

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

2

330,350

SZIF, Česká Republika

FEGA, España

3

6 308,486

OFI, Ireland

FEGA, España

4

3 456,204

RPA, UK

FEGA, España

5

2 118,853

RPA, UK

FranceAgriMer, France

6

7 905,602

BIRB, Belgique

AGEA, Italia

7

1 476,378

OFI, Ireland

AGEA, Italia

8

2 749,632

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

AGEA, Italia

9

207,300

SJV, Sverige

AGEA, Italia

10

870,042

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

Rural Support Service, Latvia

11

1 807,420

RPA, UK

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

12

3 294,212

BLE, Deutschland

ARR, Polska

13

1 675,024

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

ARR, Polska

14

4 693,285

RPA, UK

ARR, Polska

15

2 525,314

RPA, UK

IFAP I.P., Portugal

16

287,747

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

17

252,008

PRIA, Eesti

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

18

489,296

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland


11.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/30


A BIZOTTSÁG 563/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 10.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. június 11-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 10-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

90,3

TR

107,0

ZZ

98,7

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

124,1

ZZ

124,1

0805 50 10

AR

80,9

BR

36,6

CL

79,9

TR

54,0

ZA

72,3

ZZ

64,7

0808 10 80

AR

80,8

BR

86,9

CL

91,0

CN

110,1

NZ

108,3

US

178,7

UY

50,2

ZA

85,7

ZZ

99,0

0809 10 00

TR

187,5

ZZ

187,5

0809 20 95

TR

392,6

XS

175,4

ZZ

284,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

11.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/32


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. június 10.)

a méhek egészségét vizsgáló uniós referencialaboratóriumnak a 2011. április 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakra odaítélt uniós pénzügyi támogatásról

(az értesítés a C(2011) 3767. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2011/338/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 75. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 32. cikke (7) bekezdésére,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozatra (3) és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 75. cikke (2) bekezdésének megfelelően a kiadásokra vállalt kötelezettséget az intézmény vagy az intézmény által rájuk ruházott hatáskörökkel rendelkező hatóságok által elfogadott finanszírozási határozatnak kell megelőznie.

(2)

A 2009/470/EK határozat 31. cikkének (2) bekezdése alapján az állat-egészségügyi kérdéseket és az élő állatokat vizsgáló uniós referencialaboratóriumok uniós támogatásban részesülhetnek.

(3)

Ennek megfelelően uniós pénzügyi támogatásban részesítendő az az uniós referencialaboratórium, amelyet a méhek egészségét vizsgáló uniós referencialaboratórium kijelöléséről, a laboratórium részére további kötelezettségek és feladatok meghatározásáról és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról szóló, 2011. február 2-i 87/2011/EU bizottsági rendeletben (4) előírt funkciók ellátására jelöltek ki.

(4)

A Bizottság megvizsgálta a méhek egészségét vizsgáló uniós referencialaboratórium által benyújtott, a 2011. április 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakra szóló munkaprogramot és a vonatkozó költségvetési becsléseket.

(5)

A közösségi pénzügyi támogatásnak az állati takarmányokkal, az élelmiszerekkel és az állat-egészségügyi ágazattal foglalkozó közösségi referencialaboratóriumoknak történő odaítélési módozatainak megállapításáról szóló, 2006. november 28-i 1754/2006/EK bizottsági rendelet (5) előírja, hogy az uniós pénzügyi támogatás abban az esetben nyújtandó, ha a jóváhagyott munkaprogramokat hatékonyan végrehajtják, és a kedvezményezettek bizonyos határidőkön belül minden szükséges információt benyújtanak.

(6)

Az 1754/2006/EK rendelet 2. cikkének megfelelően a Bizottság és az egyes uniós referencialaboratóriumok kapcsolatát partnerségi megállapodás szabályozza, amely egy több évre szóló munkaprogramon alapul.

(7)

Az uniós referencialaboratóriumok munkaértekezleteinek működtetéséhez és szervezéséhez nyújtott pénzügyi támogatásnak szintén meg kell felelnie az 1754/2006/EK rendeletben meghatározott támogathatósági szabályoknak.

(8)

Az 1754/2006/EK rendelet meghatározza az uniós referencialaboratóriumok által szervezett munkaértekezletek támogathatósági szabályait. Ezenkívül munkaértekezletenként maximum 32 résztvevőre korlátozza a pénzügyi támogatást. Az 1754/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése szerint biztosítani kell az ettől a korlátozástól való eltérést azon uniós referencialaboratóriumok számára, amelyek esetében több mint 32 fő részvétele szükséges ahhoz, hogy munkaértekezleteik a legjobb eredménnyel záruljanak. A korlátozás alól mentesülhet az az uniós referencialaboratórium, amely vállalja, hogy felelőse és irányítója lesz egy másik uniós referencialaboratóriummal közös munkaértekezlet megszervezésének.

(9)

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (6) 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja, valamint 13. cikke szerint az állatbetegségek felszámolását és ellenőrzését célzó programokat (állat-egészségügyi intézkedések) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) kell finanszírozni. Ezenkívül az említett rendelet 13. cikkének második bekezdése megállapítja, hogy megfelelően indokolt, kivételes esetekben a 2009/470/EK határozat hatálya alá tartozó intézkedésekkel és programokkal kapcsolatban a tagállamok és az EMGA-támogatásból részesülő kedvezményezettek adminisztratív és személyzettel kapcsolatos kiadásait az alapból térítik meg. Pénzügyi ellenőrzés céljából az 1290/2005/EK rendelet 9., 36. és 37. cikkét kell alkalmazni.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A méhek egészségének vizsgálata terén az Unió pénzügyi támogatást nyújt az Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) Sophia-Antipolis-i laboratóriumának, hogy az a 87/2011/EU rendelet mellékletében előírt funkcióknak és kötelezettségeknek eleget tehessen.

Az uniós pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben előírtak szerint a laboratórium számára a munkaprogram végrehajtása során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, és a 2011. április 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra legfeljebb 249 616 EUR lehet, amelyből legfeljebb 48 470 EUR különíthető el méhek egészségével foglalkozó technikai munkaértekezlet szervezésére.

Ez a határozat az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 75. cikkének (2) bekezdése értelmében finanszírozási határozat.

2. cikk

A határozat címzettje:

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Sophia-Antipolis Laboratory, Les Templiers, 105 route des Chappes, BP 111, 06902 Sophia-Antipolis, Franciaország.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 10-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(2)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(3)  HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

(4)  HL L 29., 2011.2.3., 1. o.

(5)  HL L 331., 2006.11.29., 8. o.

(6)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.