ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.132.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 132

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. május 19.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/51/EU irányelve (2011. május 11.) a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról ( 1 )

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2011/285/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. május 12.) az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről

5

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 480/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 18.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 148. alkalommal történő módosításáról

6

 

 

A Bizottság 481/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

 

 

A Bizottság 482/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 18.) a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

11

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/286/EU

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2011. május 2.) az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről

13

 

 

2011/287/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. május 13.) a Vanuatui Köztársaságnak a Kereskedelmi Világszervezethez történő csatlakozása tekintetében a Kereskedelmi Világszervezet Általános Tanácsán belül az Európai Unió által képviselendő álláspont meghatározásáról

14

 

 

2011/288/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. május 12.) a Romániának nyújtandó középtávú európai uniós elővigyázatossági pénzügyi támogatásról

15

 

 

2011/289/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. május 12.) a Romániának nyújtandó kölcsönös segítségről

18

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

IRÁNYELVEK

19.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/51/EU IRÁNYELVE

(2011. május 11.)

a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 79. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

A harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv (2) nem alkalmazandó a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státusok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelvben (3) meghatározott nemzetközi védelmet élvező személyekre.

(2)

A „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállás egy meghatározott idő elteltével történő megszerzésének lehetősége egy tagállamban a nemzetközi védelmet élvező személyek teljes integrációjának fontos eleme a tartózkodási hely szerinti tagállamban.

(3)

A nemzetközi védelmet élvező személyeknek nyújtott „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállás fontos a gazdasági és társadalmi kohézió előmozdítása céljából is, ami az Uniónak az Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglalt alapvető célkitűzése.

(4)

A nemzetközi védelmet élvező személyek számára ezért – más harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett – lehetővé kell tenni, hogy „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást szerezzenek abban a tagállamban, amely nemzetközi védelmet nyújtott számukra.

(5)

A nemzetközi védelmet élvező személyek azon joga tekintetében, hogy a számukra nemzetközi védelmet nyújtó tagállamtól eltérő tagállamokban tartózkodjanak, biztosítani kell, hogy ezeket az eltérő tagállamokat tájékoztassák az érintett személyek védelmi hátteréről, hogy eleget tehessenek a visszaküldés tilalma elvére vonatkozó kötelezettségeiknek.

(6)

A huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező nemzetközi védelmet élvező személyeket – meghatározott feltételek mellett – számos gazdasági és szociális kérdésben a tartózkodás helye szerinti tagállam állampolgáraival egyenlő bánásmódban kell részesíteni, hogy a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállás valódi eszköze lehessen a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek integrálásának abba a társadalomba, ahol élnek.

(7)

A nemzetközi védelmet élvező személyek számára a nemzetközi védelmet nyújtó tagállamban biztosított egyenlő bánásmód nem sértheti a 2004/83/EK irányelv és az 1967. január 31-én New Yorkban aláírt jegyzőkönyvvel módosított, a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-i egyezmény (a genfi egyezmény) alapján biztosított jogokat és ellátásokat.

(8)

A 2003/109/EK irányelvben foglalt, a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy azon jogával kapcsolatos feltételeket, hogy egy másik tagállamban tartózkodjon és ott „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást szerezzen, ugyanúgy kell alkalmazni valamennyi olyan harmadik országbeli állampolgárra, aki „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást szerzett.

(9)

A nemzetközi védelmet élvező személyek védelmével kapcsolatos felelősség átszállása nem tartozik ezen irányelv hatálya alá.

(10)

Amennyiben egy tagállam a 2003/109/EK irányelvben meghatározott indokok egyike alapján kiutasítani szándékozik egy olyan nemzetközi védelmet élvező személyt, aki e tagállamban „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást szerzett, az érintett személy számára biztosítani kell a 2004/83/EK irányelvben és a genfi egyezmény 33. cikkében nyújtott visszaküldés elleni védelmet. Ennek érdekében, amennyiben egy személy „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást szerzett abban a tagállamban, ahol tartózkodik, egy másik tagállamban pedig nemzetközi védelmet élvez, elő kell írni, hogy – kivéve, ha a 2004/83/EK irányelv értelmében a visszaküldés megengedett – e személyt csak a nemzetközi védelmet nyújtó tagállamba lehet kiutasítani, és hogy e tagállam köteles őt visszafogadni. Ugyanezen biztosítékokat kell alkalmazni a nemzetközi védelmet élvező olyan személyre, aki egy másik tagállamban tartózkodik, de ott még nem szerzett „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást.

(11)

Amennyiben a 2004/83/EK irányelv értelmében a nemzetközi védelmet élvező személyt ki lehet utasítani az Unió területéről, a tagállamoknak köteleseknek kell lenniük biztosítani azt, hogy az összes felhasználható forrásból, ezen belül szükség esetén a nemzetközi védelmet nyújtó tagállamtól származó valamennyi információ rendelkezésre álljon, továbbá biztosítaniuk kell az információ alapos kiértékelését annak érdekében, hogy a nemzetközi védelmet élvező személy kiutasításáról szóló határozat összhangban legyen az Európai Unió Alapjogi Chartája 4. cikkével és 19. cikkének (2) bekezdésével.

(12)

Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartája, különösen annak 7. cikke által elismert elveket.

(13)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (4) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára, illetve az Unió érdekében – készítsék el saját táblázataikat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az ezen irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé.

(14)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló (21.) jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, és e jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, ezek a tagállamok nem vesznek részt ezen irányelv elfogadásában, az rájuk nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(15)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt ezen irányelv elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2003/109/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikkben az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

„f)   »nemzetközi védelem«: a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státusok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv (5) 2. cikkének a) pontjában meghatározott nemzetközi védelem;

2.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdésben a c) és d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

engedéllyel tartózkodnak valamely tagállamban a nemzetközi védelemtől eltérő védelem alapján, vagy engedélyért folyamodtak az ilyen alapon történő tartózkodásra és jogállásukról még nem hoztak döntést;

d)

nemzetközi védelmet kérelmeztek, és akiknek a kérelmével kapcsolatban még nem hoztak jogerős határozatot;”;

b)

a (3) bekezdésben a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a letelepedésről szóló, 1955. december 13-i európai egyezmény, az 1961. október 18-i Európai Szociális Charta, az 1987. május 3-i módosított Európai Szociális Charta, a migráns munkavállalók jogállásáról szóló, 1977. november 24-i európai egyezmény, az 1967. január 31-én New Yorkban aláírt jegyzőkönyvvel módosított, a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-i egyezmény mellékletének (11) bekezdése, valamint a menekültekkel kapcsolatos felelősség átszállásáról szóló, 1980. október 16-i európai megállapodás.”.

3.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   A tagállamok nem adhatnak a nemzetközi védelem alapján »huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező« jogállást, amennyiben a 2004/83/EK irányelv 14. cikkének (3) bekezdésével és 19. cikkének (3) bekezdésével összhangban a nemzetközi védelem visszavonására, megszüntetésére vagy megújításának megtagadására került sor.”;

b)

a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Azon személyek tekintetében, akik nemzetközi védelemben részesültek, a fennálló nemzetközi védelem alapjául szolgáló kérelem benyújtásának időpontja, és a 2004/83/EK irányelv 24. cikkében említett tartózkodási engedély megadásának időpontja közötti időtartam legalább felét, vagy ha ez az időtartam a 18 hónapot meghaladja, a teljes időtartamot figyelembe kell venni az (1) bekezdésben említett időtartam kiszámításához.”.

4.

A 8. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(4)   Amennyiben egy tagállam egy általa nemzetközi védelemben részesített harmadik országbeli állampolgár számára állítja ki a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélyét, a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélye »Megjegyzések« rovatába a következő megjegyzést jegyzi be: »[Tagállam neve]-ban/-ben, [dátum]-án/-én nemzetközi védelemben részesült«.

(5)   Amennyiben a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélyét egy második tagállam állítja ki egy olyan harmadik országbeli állampolgár számára, aki már rendelkezik egy másik tagállam által kiállított huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélyével, amely tartalmazza a (4) bekezdésben említett megjegyzést, a második tagállam ugyanezt a megjegyzést jegyzi be a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélyébe.

Mielőtt a második tagállam bejegyzi a (4) bekezdésben említett megjegyzést, megkeresi a megjegyzésben említett tagállamot, hogy szolgáltasson információt arról, hogy a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy továbbra is nemzetközi védelmet élvez-e. A megjegyzésben említett tagállam a megkeresés kézhezvételét követő egy hónapon belül válaszol. Amennyiben a nemzetközi védelmet jogerős határozattal visszavonták, a második tagállam nem jegyzi be az említett megjegyzést.

(6)   Amennyiben – a vonatkozó nemzetközi jogi eszközökkel vagy nemzeti joggal összhangban – a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy nemzetközi védelmével kapcsolatos felelősség az (5) bekezdésben említett huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélye kiállítását követően átszállt a második tagállamra, a második tagállam – a felelősség átszállását követő három hónapon belül – ennek megfelelően módosítja a (4) bekezdésben említett megjegyzést.”.

5.

A 9. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3a)   Amennyiben a 2004/83/EK irányelv 14. cikkének (3) bekezdésével és 19. cikkének (3) bekezdésével összhangban a nemzetközi védelem visszavonására, megszüntetésére vagy megújításának megtagadására került sor, a tagállamok visszavonhatják a nemzetközi védelem alapján megadott »huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező« jogállást.”.

6.

A 11. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4a)   A nemzetközi védelmet nyújtó tagállamot illetően a (3) és (4) bekezdés nem sérti a 2004/83/EK irányelvet.”.

7.

A 12. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(3a)   Amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy kiutasít egy olyan huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyt, akinek a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélye tartalmazza a 8. cikk (4) bekezdésében említett megjegyzést, megkeresi a megjegyzésben említett tagállamot, hogy erősítse meg, hogy az érintett személy abban a tagállamban továbbra is nemzetközi védelmet élvez-e. A megjegyzésben említett tagállam a megkeresés kézhezvételét követő egy hónapon belül válaszol a megkeresésre.

(3b)   Amennyiben a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy a megjegyzésben említett tagállamban továbbra is nemzetközi védelmet élvez, ebbe a tagállamba kell őt kiutasítani, ennek a tagállamnak pedig a hatályos uniós vagy nemzeti jog, valamint a család egysége elvének sérelme nélkül, és a formalitások mellőzésével azonnal vissza kell fogadnia a nemzetközi védelmet élvező személyt és családtagjait.

(3c)   A (3b) bekezdéstől eltérően, az a tagállam, amely a kiutasításról határozott, nemzetközi kötelezettségeivel összhangban jogosult marad arra is, hogy a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyt a nemzetközi védelmet nyújtó tagállamtól eltérő országba küldje vissza, amennyiben az adott személy megfelel a 2004/83/EK irányelv 21. cikkének (2) bekezdésében részletezett feltételeknek.”;

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6)   E cikk nem sérti a 2004/83/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdését.”.

8.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„19a. cikk

A huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélyének módosítása

(1)   Amennyiben egy huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélye tartalmazza a 8. cikk (4) bekezdésében említett megjegyzést, és amenynyiben – a vonatkozó nemzetközi jogi eszközökkel vagy nemzeti joggal összhangban – a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy nemzetközi védelmével kapcsolatos felelősség a 8. cikk (5) bekezdésében említett huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélye második tagállam általi kiállítása előtt átszáll egy második tagállamra, a második tagállam megkeresi a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélyét kiállító tagállamot a megjegyzés ennek megfelelő módosítása céljából.

(2)   Amennyiben a második tagállam a 8. cikk (5) bekezdésében említett huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélye kiállítása előtt nemzetközi védelemben részesíti a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyt, megkeresi a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélyét kiállító tagállamot az engedélynek a 8. cikk (4) bekezdésében említett megjegyzés bejegyzése érdekében történő módosítása céljából.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett megkeresést követően a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélyét kiállító tagállam a második tagállam megkeresésének kézhezvételét követő három hónapon belül kiállítja a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy módosított EU tartózkodási engedélyét.”

9.

A 22. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3a)   Feltéve, hogy időközben nem vonják vissza a nemzetközi védelmet, vagy az érintett személy nem tartozik a 2004/83/EK irányelv 21. cikkének (2) bekezdésében leírt kategóriák egyikébe, e cikk (3) bekezdése nem alkalmazandó azokra a harmadik országbeli állampolgárokra, akiknek az első tagállam által kiállított huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélye tartalmazza az ezen irányelv 8. cikkének (4) bekezdésében említett megjegyzést.

E bekezdés nem sérti a 2004/83/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdését.”.

10.

A 25. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok kapcsolattartó pontokat jelölnek ki, amelyek felelősek a 8., 12., 19., 19a., 22. és 23. cikkben említett tájékoztatások és dokumentumok fogadásáért és továbbításáért.”.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek 2012. május 20-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv hatálya alá tartozó területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a Szerződéseknek megfelelően a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2011. május 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

GYŐRI E.


(1)  Az Európai Parlament 2010. december 14-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2011. április 11-i határozata.

(2)  HL L 16., 2004.1.23., 44. o.

(3)  HL L 304., 2004.9.30., 12. o.

(4)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(5)  HL L 304., 2004.9.30., 2. o.”


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

19.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/5


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. május 12.)

az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről

(2011/285/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben a 218. cikk (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

2003. június 5-i határozatával a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen harmadik országokkal a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek egy uniós szintű megállapodással való felváltásáról.

(2)

A Bizottság az Unió nevében tárgyalásokat folytatott a Vietnami Szocialista Köztársaság kormányával egy, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről, a 2003. június 5-i határozat mellékletében foglalt mechanizmusokkal és irányelvekkel összhangban.

(3)

A megállapodást az Unió nevében aláírták, a megállapodás egy későbbi időpontban történő megkötésére figyelemmel.

(4)

A megállapodást ennek megfelelően jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást (1) az Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodás 7. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítés megtételére jogosult személyt vagy személyeket.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

PINTÉR S.


(1)  HL L 288., 2010.11.5., 2. o.


RENDELETEK

19.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/6


A BIZOTTSÁG 480/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. május 18.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 148. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2011. május 10-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankcióbizottsága úgy határozott, hogy egy természetes személyt hozzáad az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó listához, amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell, és 2011. április 20-án és május 4-én négy bejegyzést módosított a listán.

(3)

A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A „Természetes személyek” rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Badruddin Haqqani (más néven Atiqullah). Címe: Miram Shah, Pakisztán. Születési ideje: 1975-1979 körül. Egyéb információ: a) a Haqqani-hálózat műveleti parancsnoka és a miram shahi tálibán súra tagja; b) Délkelet-Afganisztánban segítette a célpontok elleni támadásokat; c) Jalaluddin Haqqani fia, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani és Nasiruddin Haqqani fiútesvére, Khalil Ahmed Haqqani unokaöccse. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.05.11.”

2.

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” részben a „Benevolence International Foundation (más néven: a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezsdunarodnij Blagotvorityelnij Fond); Az ismert címek és hivatalok: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Amerikai Egyesült Államok, b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Amerikai Egyesült Államok, c) (korábban) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Amerikai Egyesült Államok; d) (korábban) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Amerikai Egyesült Államok; e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbajdzsán, f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbajdzsán, g) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Kanada, h) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada, i) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada, j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Kínai Népköztársaság 730000, k) Hrvatov 30, 41000 Zágráb, Horvátország, l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Hollandia, m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Iszlamabad, Pakisztán, n) PO box 1055, Peshawar, Pakisztán, o) Azovszkaja 6, km. 3, off. 401, Moszkva, Orosz Föderáció 113149, p) Ulica Oktyabrszkaja, dom. 89, Moszkva, Orosz Föderáció 127521, q) PO box 1937, Kartúm, Szudán, r) PO box 7600, Dzsedda 21472, Szaúd-Arábiai Királyság, s) PO box 10845, Rijád 11442, Szaúd-Arábiai Királyság, t) Szarajevó, Bosznia és Hercegovina, u) Zenica, Bosznia és Hercegovina, v) Groznij, Csecsenföld, Orosz Föderáció, w) Mahacskala, Dagesztán, Orosz Föderáció, x) Duisi, Grúzia, y) Tbiliszi, Grúzia, z) Nazran, Ingusföld, Orosz Föderáció, aa) Dusanbe, Tádzsikisztán, bb) Egyesült Királyság, cc) Afganisztán, dd) Banglades, ee) Gázai-övezet, megszállt palesztin területek, ff) Bosznia és Hercegovina, gg) Jemen. Egyéb információk: a) nyilvántartási száma az USA Szövetségi Munkaügyi Hivatalában: 36-3823186, b) az alapítvány hollandiai elnevezése: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Benevolence International Foundation (más néven: a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezsdunarodnij Blagotvorityelnij Fond); Címe: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Amerikai Egyesült Államok, b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Amerikai Egyesült Államok, c) (korábban) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Amerikai Egyesült Államok, d) (korábban) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Amerikai Egyesült Államok, e) PO box 1937, Kartúm, Szudán, f) Banglades, g) Gázai-övezet, h) Jemen. Egyéb információk: a) Nyilvántartási szám (U.S. Federal Employer Identification): 36 3804626, b) az alapítvány hollandiai elnevezése: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).”

3.

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” részben a „Bosanska Idealna Futura (más néven a) BIF-Bosnia; b) Bosnian Ideal Future. Címe: a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosznia és Hercegovina; b) Sehidska Street Breza, Bosznia és Hercegovina; c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosznia és Hercegovina; d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosznia és Hercegovina; e) 12 Salke LagumdzijeStreet, 71000 Szarajevó, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: a) a Bosanska Idealna Futurát Bosznia és Hercegovinában eredetileg 59. nyilvántartási szám alatt bajtársi és humanitárius szervezetként vették nyilvántartásba; b) a BECF Charitable Educational Center és Benevolence Educational Centerként tevékeny Benevolence International Foundation boszniai és hercegovinai irodáinak jogutódja; c) a Bosanska Idealna Futura 2008 decemberében már nem létezett. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.11.21.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Bosanska Idealna Futura (más néven a) BIF-Bosnia; b) Bosnian Ideal Future. Egyéb információ: a) a Bosanska Idealna Futurát Bosznia és Hercegovinában eredetileg 59. nyilvántartási szám alatt bajtársi és humanitárius szervezetként vették nyilvántartásba; b) a BECF Charitable Educational Center és Benevolence Educational Centerként tevékeny Benevolence International Foundation boszniai és hercegovinai irodáinak jogutódja; c) a Bosanska Idealna Futura 2008 decemberében már nem létezett. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.11.21.”

4.

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” részben a „Global Relief Foundation (GRF) (más néven: a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp – België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial – Kosova, h) Fondation Secours Mondial „World Relief”. Címe: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franciaország; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüsszel), Belgium; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüsszel), Belgium; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Koszovó; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Koszovó; i) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánia; j) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Iszlámábád, Pakisztán. Egyéb információ: a) egyéb külföldi előfordulásai: Afganisztán, Azerbajdzsán, Banglades, Kína, Eritrea, Etiópia, Grúzia, India, Irak, Jordánia, Libanon, Ciszjordánia és Gáza, Sierra Leone, Szomália és Szíria; b) egyesült államokbeli szövetségi munkáltatói azonosítószáma: 36-3804626; c) héaazonosítója: BE 454419759; d) belgiumi címei 1998 óta azonosak a Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. és a Fondation Secours Mondial vzw. és Stichting Wereldhulp – België vzw. címeivel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.10.22.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Global Relief Foundation (GRF) (más néven: a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp – België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial – Kosova, h) Fondation Secours Mondial „World Relief”. Címe: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franciaország; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüsszel), Belgium; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüsszel), Belgium; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Koszovó; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Koszovó; i) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánia. Egyéb információ: a) egyéb külföldi előfordulásai: Afganisztán, Banglades, Eritrea, Etiópia, Grúzia, India, Irak, Ciszjordánia és Gáza, Szomália és Szíria; b) egyesült államokbeli szövetségi munkáltatói azonosítószáma: 36-3804626; c) héaazonosítója: BE 454419759; d) belgiumi címei 1998 óta azonosak a Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. és a Fondation Secours Mondial vzw. és Stichting Wereldhulp – België vzw. címeivel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.10.22.”

5.

A „Természetes személyek” részben az „Usama Muhammed Awad Bin Laden (más néven a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden; b) Ben Laden Osama; c) Ben Laden Ossama; d) Ben Laden Usama; e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh; f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad; g) Shaykh Usama Bin Ladin; h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin; i) Usama bin Laden; j) Usama bin Ladin; k) Osama bin Ladin; l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; n) Abu Abdallah Abd Al Hakim; o) Al Qaqa). Titulusa: a) Shaykh; b) Hajj. Születési ideje: a) 1957.7.30.; b) 1957.7.28.; c) 1957.3.10.; d) 1957.1.1.; e) 1956; f) 1957. Születési helye: a) Jeddah (Jiddah, Dzsidda), Szaúd-Arábia; b) Jemen. Állampolgársága: szaúdi állampolgárságától megfosztották, a tálib rezsimtől afgán állampolgárságot kapott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Usama Muhammed Awad Bin Laden (más néven a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden; b) Ben Laden Osama; c) Ben Laden Ossama; d) Ben Laden Usama; e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh; f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad; g) Shaykh Usama Bin Ladin; h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin; i) Usama bin Laden; j) Usama bin Ladin; k) Osama bin Ladin; l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; n) Abu Abdallah Abd Al Hakim; o) Al Qaqa). Titulusa: a) Shaykh; b) Hajj. Születési ideje: a) 1957.7.30.; b) 1957.7.28.; c) 1957.3.10.; d) 1957.1.1.; e) 1956; f) 1957. Születési helye: a) Jeddah (Jiddah, Dzsidda), Szaúd-Arábia; b) Jemen. Állampolgársága: szaúdi állampolgárságától megfosztották, a tálib rezsimtől afgán állampolgárságot kapott. Egyéb információ: Megerősítették, hogy 2011 májusában meghalt Pakisztánban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”


19.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/9


A BIZOTTSÁG 481/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. május 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. május 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

JO

50,2

MA

49,5

TN

91,1

TR

80,7

ZZ

67,9

0707 00 05

TR

108,2

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

86,8

TR

107,4

ZZ

97,1

0709 90 80

EC

27,0

ZZ

27,0

0805 10 20

EG

55,4

IL

66,8

MA

39,8

TR

68,2

ZZ

57,6

0805 50 10

TR

76,5

ZA

91,9

ZZ

84,2

0808 10 80

AR

89,5

BR

87,8

CA

108,5

CL

81,8

CN

107,5

NZ

101,1

US

143,4

UY

64,4

ZA

83,6

ZZ

96,4


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


19.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/11


A BIZOTTSÁG 482/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. május 18.)

a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2009. szeptember 25-i 891/2009/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 891/2009/EK rendeletnek megfelelően az illetékes hatóságoknak 2011. május 1. és 7. között benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekben szereplő mennyiségek megegyeznek a 09.4319 tételszám alatt rendelkezésre álló mennyiséggel.

(2)

A 891/2009/EK rendelettel összhangban indokolt a 09.4319 tételszámra vonatkozó további engedélykérelmek benyújtását a gazdasági év végéig felfüggeszteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben szereplő tételszámokra vonatkozó további engedélykérelmek benyújtását a 2010/2011. gazdasági év végéig fel kell függeszteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 254., 2009.9.26., 82. o.


MELLÉKLET

CXL engedményes cukor

2010/2011. gazdasági év

2011.5.1. és 2011.5.7. között benyújtott kérelmek

Tételszám

Ország

Odaítélési együttható

(%)

További kérelmek

09.4317

Ausztrália

Felfüggesztve

09.4318

Brazília

Felfüggesztve

09.4319

Kuba

 (1)

Felfüggesztve

09.4320

Bármely harmadik ország

Felfüggesztve

09.4321

India

Felfüggesztve

„—”

:

Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


Balkáni cukor

2010/2011. gazdasági év

2011.5.1. és 2011.5.7. között benyújtott kérelmek

Tételszám

Ország

Odaítélési együttható

(%)

További kérelmek

09.4324

Albánia

 

09.4325

Bosznia-Hercegovina

 

09.4326

Szerbia

 (2)

 

09.4327

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

 

09.4328

Horvátország

 (2)

 

„—”

:

Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


Kivételes és ipari behozatalból származó cukor

2010/2011. gazdasági év

2011.5.1. és 2011.5.7. között benyújtott kérelmek

Tételszám

Típus

Odaítélési együttható

(%)

További kérelmek

09.4380

Kivételes

Felfüggesztve

09.4390

Ipari

 (3)

 

„—”

:

Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


(1)  Nem alkalmazandó: a kérelmek nem lépik túl a rendelkezésre álló mennyiségeket és teljes mértékben elfogadhatók.

(2)  Nem alkalmazandó: a kérelmek nem lépik túl a rendelkezésre álló mennyiségeket és teljes mértékben elfogadhatók.

(3)  Nem alkalmazandó: a kérelmek nem lépik túl a rendelkezésre álló mennyiségeket és teljes mértékben elfogadhatók.


HATÁROZATOK

19.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/13


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. május 2.)

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről

(2011/286/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 26. pontjára,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre (2),

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Unió Szolidaritási Alapot (a továbbiakban: az Alap) hozott létre, hogy kifejezze szolidaritását a katasztrófák által sújtott régiók lakosságával szemben.

(2)

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az Alap igénybevételét évi 1 milliárd eurós felső határig engedélyezi.

(3)

A 2012/2002/EK rendelet tartalmazza az Alap igénybevételére vonatkozó rendelkezéseket.

(4)

Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, a Cseh Köztársaság, Horvátország és Románia az Alap igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be a földcsuszamlások és súlyos áradások okozta katasztrófával kapcsolatban,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából 182 388 893 eurós összeg kerül igénybevételre kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 2-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

CSÉFALVAY Z.


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 311., 2002.11.14., 3. o.


19.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/14


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. május 13.)

a Vanuatui Köztársaságnak a Kereskedelmi Világszervezethez történő csatlakozása tekintetében a Kereskedelmi Világszervezet Általános Tanácsán belül az Európai Unió által képviselendő álláspont meghatározásáról

(2011/287/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére, 100. cikke (2) bekezdésére és 207. cikkére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

1995. július 7-én a Vanuatui Köztársaság kormánya benyújtotta a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó megállapodáshoz történő csatlakozás iránti kérelmét a megállapodás XII. cikkének megfelelően.

(2)

1995. július 11-én megalakult a Vanuatu csatlakozásával foglalkozó munkacsoport, amelynek célja a megállapodás a Vanuatui Köztársaság és valamennyi WTO-tag számára elfogadható csatlakozási feltételekről.

(3)

A Bizottság az Unió nevében tárgyalást folytatott azokról a Vanuatui Köztársaság részéről teljesítendő, a piacnyitásra vonatkozó átfogó kötelezettségvállalásokról, amelyek az Unió számára különösen fontosak.

(4)

Ezeket a kötelezettségvállalásokat a Vanuatui Köztársaságnak a WTO-hoz történő csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv tartalmazza.

(5)

A Vanuatui Köztársaság WTO-hoz történő csatlakozása várhatóan kedvezően és tartósan hozzájárul a Vanuatui Köztársaság gazdasági reformfolyamatához és fenntartható fejlődéséhez.

(6)

A csatlakozási jegyzőkönyvet ezért jóvá kell hagyni.

(7)

A WTO-t létrehozó megállapodás XII. cikke előírja, hogy a csatlakozás feltételeiről a csatlakozó tagnak és a WTO-nak meg kell állapodnia, és a WTO részéről a WTO Miniszteri Konferenciája hagyja jóvá a csatlakozás feltételeit. A WTO-t létrehozó megállapodás IV. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Miniszteri Konferencia ülései közötti időszakokban ez utóbbi feladatait az Általános Tanács látja el.

(8)

Ennek megfelelően meg kell határozni az Európai Unió által az Általános Tanácsban képviselendő álláspontot,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió által a WTO Általános Tanácsában a Vanuatui Köztársaság WTO-hoz történő csatlakozása tekintetében képviselendő álláspont a csatlakozás jóváhagyása.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

MARTONYI J.


19.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/15


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. május 12.)

a Romániának nyújtandó középtávú európai uniós elővigyázatossági pénzügyi támogatásról

(2011/288/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i 332/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottságnak a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően tett javaslatára,

mivel:

(1)

A 2011/289/EU határozattal (2) a Tanács a Romániának nyújtandó kölcsönös segítség folytatásáról határozott.

(2)

Az adott körülmények, azaz a még mindig csökkenő tőkebeáramlás, a továbbra is magas költségvetési és külső egyensúlytalanság miatt célszerűnek tűnik, hogy Románia a tagállamok számára rendelkezésre álló, fizetési mérleget segítő mechanizmus útján középtávú elővigyázatossági pénzügyi támogatásban részesüljön. Noha a jelenlegi piaci körülmények között Románia nem szándékozik a rendelkezésre bocsátott források folyósítását kérni, az elővigyázatossági támogatás elősegíti a költségvetési és a külső hiány továbbra is rendezett kiigazítását, erősítve a kormány gazdasági programjának hitelességét, beleértve a folytatódó költségvetési kiigazítást, a pénzügyi piaci reform konszolidálását és a termék- és munkaerő-piaci reformokra fordított nagyobb figyelmet, valamint az uniós strukturális alapok fokozott felhasználását. Ezeknek az intézkedéseknek erősíteniük kell Románia növekedési potenciálját és alá kell támasztaniuk a monetáris és pénzügyi stabilitást, valamint a román valutába (RON) vetett bizalmat, és csökkenteniük kell a vállalatok és a háztartások mérlegére gyakorolt negatív hatások valószínűségét.

(3)

Ha a kormány gazdasági programjának jelenlegi alapforgatókönyvéhez kapcsolódó negatív kockázatok bekövetkeznek, Románia nem lenne képes teljes mértékben fedezni külső finanszírozási szükségleteit a rendelkezésére álló finanszírozási forrásokból, nagyrészt a közvetlen külföldi tőkebefektetések csökkent beáramlása és az adósságtörlesztés alacsonyabb refinanszírozási mértéke miatt, főként a bankok esetében. E stresszforgatókönyv bekövetkezése esetén a fennmaradó finanszírozási szükségletet az uniós elővigyázatossági pénzügyi támogatás aktiválása révén kellene fedezni. A stresszforgatókönyv, amelynek kidolgozására a Nezetközi Valutaalap (IMF) tisztviselőivel szoros együttműködésben került sor, alátámasztja a nemzetközi pénzügyi támogatásból fedezendő, körülbelül 5 milliárd EUR körüli kiegészítő finanszírozási szükségletet.

(4)

Indokolt Románia számára legfeljebb 1,4 milliárd eurós uniós elővigyázatossági támogatást nyújtani a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú uniós pénzügyi támogatást nyújtó mechanizmus útján, amelyet a 332/2002/EK tanácsi rendelet hozott létre. A támogatást az IMF 3,09 milliárd SDR (mintegy 3,6 milliárd EUR) összegű, a 2011. március 25-én jóváhagyott elővigyázatossági készenléti megállapodás keretében nyújtott pénzügyi támogatásával összefüggésben kell biztosítani. A Világbank továbbra is biztosítja a korábban vállalt 400 millió EUR összegű támogatást fejlesztési hitelprogramja keretében, valamint a 750 millió EUR összegű támogatást a szociális támogatások és az egészségügy reformjának eredményalapú finanszírozása keretében.

(5)

A támogatást az Európai Bizottságnak kell kezelnie, amely – a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően – megállapodik a román hatóságokkal az elővigyázatossági pénzügyi támogatáshoz csatolt konkrét gazdaságpolitikai feltételekről. Ezeket a feltételeket egyetértési megállapodásba kell foglalni.

(6)

Tekintettel a támogatás elővigyázatossági jellegére, Románia csak akkor kéri az uniós hitel részleteinek folyósítását, ha fizetési mérlegének egyenlegével vagy tőkemozgásokkal összefüggésben nehézségei merülnek fel. Ha Románia finanszírozási kérelmet nyújt be a Bizottsághoz, ez utóbbi a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultáció után határoz a program aktiválásáról, valamint a rendelkezésre bocsátandó részletek összegéről és ütemezéséről. Az esetleges folyósításokhoz kapcsolódó részletes pénzügyi feltételek a hitel-keretmegállapodásban kerülnek megállapításra.

(7)

Az elővigyázatossági pénzügyi támogatás tervezett célja, hogy hozzájáruljon a kormányzati gazdaságpolitikai program sikeres végrehajtásához és így alátámassza Románia fizetési mérlegének fenntarthatóságát,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az Unió középtávú elővigyázatossági pénzügyi támogatást bocsát Románia rendelkezésére legfeljebb 1,4 milliárd EUR összegben. Amennyiben a mechanizmust aktiválják és részletek folyósítására kerül sor, a támogatást legfeljebb 7 éves átlagos futamidejű hitel formájában biztosítják.

(2)   Az uniós elővigyázatossági pénzügyi támogatás 2013. március 31-ig áll rendelkezésre az aktiváláshoz és a folyósítások kérelmezéséhez.

2. cikk

(1)   A támogatást a Bizottság kezeli oly módon, hogy az megfeleljen Románia vállalásainak és a Tanács ajánlásainak, különösen a nemzeti reformprogram és a román konvergenciaprogram aktualizált változatának végrehajtásával összefüggésben.

(2)   A Bizottság a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapodik a román hatóságokkal az elővigyázatossági pénzügyi támogatáshoz csatolt – a 3. cikk (3) bekezdésében felsorolt – konkrét gazdaságpolitikai feltételekről. Ezeket a feltételeket az (1) bekezdésben említett vállalásokkal és ajánlásokkal összhangban lévő egyetértési megállapodásba kell foglalni. A részletes pénzügyi feltételeket a Bizottság a hitel-keretmegállapodásban rögzíti.

(3)   A Bizottság a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal együttműködve rendszeres időközönként megvizsgálja, hogy teljesülnek-e a támogatáshoz csatolt gazdaságpolitikai feltételek.

3. cikk

(1)   A Románia által benyújtott írásbeli kérelmet követően a Bizottság megvizsgálja az uniós elővigyázatossági pénzügyi támogatás aktiválásának lehetőségét. A Bizottság – a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően – dönt arról, hogy a program aktiválása és a támogatás keretében történő folyósításokra vonatkozó kérelem indokolt-e, és határoz a folyósítások összegéről és ütemezéséről. A pénzügyi támogatás aktiválása esetén a hitelt legfeljebb három részletben bocsátják rendelkezésre, amelyek összegét és ütemezését az egyetértési megállapodás függelékében kell meghatározni. A részletek egy vagy több részösszegben folyósíthatók.

(2)   A támogatás aktiválása esetén a hitel teljes vagy részleges folyósítására az egyetértési megállapodás (1) bekezdésben említett függelékének hatálybalépése után kerül sor. A Bizottság az uniós hitel vagy annak részösszegei folyósításáról a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérése után dönt.

(3)   A folyósításra akkor kerül sor, ha kielégítően végrehajtják a román kormány – Románia konvergenciaprogramjába és a nemzeti reformprogramba is beemelendő – gazdasági programját; az egyetértési megállapodásba foglalt konkrét gazdaságpolitikai feltételek többek között mindenekelőtt az alábbiakat tartalmazzák:

a)

a 2011–2013 közötti költségvetési évekre vonatkozóan a költségvetések elfogadása és a szakpolitikák végrehajtása a megállapított egyértelmű költségvetési célokkal összhangban, amelyek alátámasztják a költségvetési konszolidáció folytatását az adósság/GDP-arány stabilizálása, és a túlzotthiány-eljárás keretében tett tanácsi ajánlásokkal összhangban a túlzott hiány megszüntetése céljából;

b)

a kormányzati kifizetési hátralékok központi és önkormányzati szintű csökkentésére vonatkozó referenciaértékek fokozatos szigorításának követelménye;

c)

továbbfejlesztett beszámolási rendszer bevezetése azon állami tulajdonú vállalatok esetében, amelyek a számlák európai rendszere szerinti meghatározás alapján már az államháztartás részét képezik, és azok esetében is, amelyeket az Eurostat 2011 és 2012 során valószínűleg az államháztartás alá sorol át, annak érdekében, hogy a kormány folyamatosan értékelni tudja a költségvetési hiányra gyakorolt esetleges hatást, és a hátralékok, támogatások és transzferek, valamint e vállalatok veszteségének alakulását;

d)

az állami bérkiadások folytatódó nyomon követése a középtávú költségvetési stratégiában meghatározott vonatkozó korlátok betartása érdekében;

e)

az orvosi szolgáltatások vonatkozásában rászorultsági alapú társfinanszírozási rendszer bevezetése, valamint olyan megfelelő ellenőrzési rendszer elindítása, amely révén elkerülhető az egészségügyben a fizetési hátralékok felhalmozódása;

f)

az állami beruházási költségvetés kezelésének javítását célzó intézkedések végrehajtása a 2012–2014 közötti időszakra vonatkozó költségvetési stratégiával összhangban, és összpontosítva a teljes mértékben hazai finanszírozású beruházásokról az uniós társfinanszírozású beruházásokra való áttérésre;

g)

többéves adósságkezelési stratégia éves alapú felülvizsgálata, frissítése és közzététele;

h)

a bérszabályozási rendszer racionalizálását célzó szakpolitikai intézkedések végrehajtása annak érdekében, hogy a bérek alakulása jobban tükrözze a termelékenységet, és a rugalmas biztonság integrált megközelítése keretében a munkaszerződések és munkaidőre vonatkozó rendelkezések rugalmasságát erősítő reformok;

i)

az energia- és a szállítási piac működésének javítását célzó intézkedések elfogadása, adott esetben az uniós jogszabályokkal összhangban;

j)

a szolgáltatások üzleti környezetének javítására irányuló intézkedések végrehajtása a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) összhangban;

k)

a hitelintézetek prudenciális keretének további erősítését és a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok 2012-től való bevezetésének előkészítését célzó intézkedések;

l)

jogszabályok módosítása a biztosítók felszámolásáról szóló törvény és a fizetésképtelenségről szóló általános törvény, valamint a biztosítási tevékenységről és a biztosításfelügyeletről szóló törvény kölcsönös összeegyeztethetőségének biztosítása érdekében;

m)

az Unió strukturális alapjai és a Kohéziós Alap felhasználásának javítása, és az ezen alapok keretében az igazolt kiadások kumulatív összesített szintjére vonatkozóan betartandó konkrét célok.

(4)   Amennyiben a hitel finanszírozása megköveteli, úgy meg kell engedni, hogy a legmagasabb hitelminősítéssel rendelkező felek bevonásával kamatlábcsere-ügyletek körültekintő alkalmazására kerüljön sor. A Bizottság folyamatosan tájékoztatja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a felvett hitelek refinanszírozásának és a pénzügyi feltételek átalakításának lehetőségeiről.

4. cikk

Ez a határozat az erről szóló értesítés napján lép hatályba.

5. cikk

Ennek a határozatnak Románia a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

PINTÉR S.


(1)  HL L 53., 2002.2.23., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 18. oldalát.

(3)  HL L 376., 2006.12.27., 36. o.


19.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/18


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. május 12.)

a Romániának nyújtandó kölcsönös segítségről

(2011/289/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 143. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottságnak a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően tett ajánlására,

mivel:

(1)

Románia 2009 óta jelentős reformprogramot hajtott végre. Az államháztartás visszaállt egy fenntarthatóbb pályára és határozottan javult a kormány hozzáférése a piaci alapú finanszírozáshoz. A költségvetési kiigazítás folytatódásával és a Románia nemzeti valutája (RON), valamint fő kereskedelmi partnereinek valutái közötti átváltási árfolyam stabilabbá válásával, valamint mivel a külföldi tulajdonú bankok anyaintézményei nem vonták ki tőkéjüket Romániából, a banki ágazat stabil maradt és jól tőkésített, és Románia külső hiányát sikerült visszafogni.

(2)

Szükség van a költségvetési konszolidáció folytatására az adósság/GDP arány további stabilizálása, és a gyorsan öregedő társadalomban az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása érdekében. Románia elkezdte felépíteni hozamgörbéjét, de jelenleg a költségvetési hiány és a lejáró adósságok refinanszírozása drága marad, és Románia továbbra is főként rövid futamidejű adósságinstrumentumokra hagyatkozik. Noha a banki ágazat stabilitása fennmaradt, az értékvesztett eszközök számának növekedése továbbra is nyomás alá helyezheti a rendszert.

(3)

Mindezekre tekintettel alapvető, hogy a román hatóságok megalapozott és hiteles makrogazdasági szakpolitikát folytassanak az újabb jelentős pénzügyi piaci zavarok kialakulásának elkerülése érdekében. A gazdasági program sarokköve továbbra is a költségvetési hiány csökkentése, a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretében Romániának címzett tanácsi ajánlásokkal összhangban. Az alacsonyabb költségvetési hiányok elérésének tartóssá tétele érdekében Romániának folytatnia kell az államháztartás igazgatásának és ellenőrzésének reformját.

(4)

A Tanács – főként a román konvergenciaprogram aktualizált változatának és a nemzeti reformprogram végrehajtásának éves felülvizsgálata, valamint a konvergenciajelentés összefüggésében elért előrehaladás rendszeres felülvizsgálata keretében – rendszeresen megvizsgálja a Romániában végrehajtott gazdaságpolitikát.

(5)

Noha a gazdasági program alapforgatókönyvében az összes bruttó finanszírozási szükséglet 2013 első negyedévéig teljes mértékben fedezett, és a kormány folytatja a piaci alapú finanszírozáshoz való hozzáférésének konszolidációját, a befejezetlen reformterv és az alapforgatókönyv körüli jelentős kockázatok alátámasztják Románia elővigyázatossági pénzügyi támogatás iránti kérelmét a Romániának nyújtandó kölcsönös segítségről szóló, 2009. május 6-i 2009/458/EK tanácsi határozattal (1) jóváhagyott támogatás folytatásaként.

(6)

A román hatóságok a fizetési mérleg fenntarthatóságának megerősítésére és a nemzetközi devizatartalék – még kedvezőtlen gazdasági fejlemények esetén is – prudens szinten való tartása érdekében pénzügyi támogatást kértek az Európai Uniótól és más nemzetközi pénzügyi intézményektől.

(7)

Románia fizetési mérlegét továbbra is komoly nehézségek fenyegetik, és ez a veszély továbbra is indokolja az Európai Unió általi kölcsönös segítségnyújtást,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió továbbra is kölcsönös segítséget nyújt Romániának, ezáltal folytatva a 2009/458/EK határozatban előírt támogatást.

2. cikk

Ez a határozat az erről szóló értesítés napján lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

PINTÉR S.


(1)  HL L 150., 2009.6.13., 6. o.