ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.129.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 129

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. május 17.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 469/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 13.) az Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1292/2007/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Bizottság 470/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 16.) a 2009/2010–2014/2015. gazdasági évekre a 1701 vámtarifaszám alá tartozó, kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló 828/2009/EK rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 471/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 16.) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet IX. mellékletében a 2010/2011-es időszakra megállapított nemzeti tejkvóták szállítások és közvetlen értékesítések közötti felosztásáról

7

 

 

A Bizottság 472/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

 

A Bizottság 473/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 16.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

12

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/280/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. május 16.) a villamosenergia- és gázipari szabályozó hatóságok európai csoportjának létrehozásáról szóló 2003/796/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

14

 

 

2011/281/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. május 16.) a 2009/146/EK határozatnak a tudományos bizottságok tagjainak a 2008/721/EK határozat által létrehozott tanácsadói testület tagjaival való felváltása tekintetében történő módosításról

15

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

17.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/1


A TANÁCS 469/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. május 13.)

az Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1292/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére és 14. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendeletre (2) (a továbbiakban: szubvencióellenes alaprendelet) és különösen annak 18. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által benyújtott javaslatra,

mivel:

1.   AZ ELJÁRÁS

(1)

1999. december 10-én egy vizsgálatot követően (a továbbiakban: az eredeti szubvencióellenes vizsgálat) a Tanács a 2597/1999/EK rendelettel (3) végleges kiegyenlítő vámot vetett ki az Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatalára. Dömpingellenes vizsgálatot (a továbbiakban: az eredeti dömpingellenes vizsgálat), valamint azt követően, hogy 2001. február 24-én a 367/2001/EK bizottsági rendelettel (4) ideiglenes dömpingellenes vám kivetésére került sor, az 1676/2001/EK tanácsi rendelet (5) végleges dömpingellenes vámot vetett ki az Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatalára.

(2)

2006. március 8-án két tanácsi rendelet került kihirdetésre az Indiából származó PET-fólia behozatalainak vonatkozásában: a hatályvesztési felülvizsgálatot követő, a végleges kiegyenlítő vámot fenntartó 367/2006/EK rendelet (6) (a továbbiakban: a hatályvesztési felülvizsgálatot követő szubvencióellenes rendelet), valamint a részleges időközi felülvizsgálatot követő, a végleges dömpingellenes vámot az érintett behozatalok tekintetében módosító 366/2006/EK rendelet (7) (a továbbiakban: módosító dömpingellenes rendelet).

(3)

2007. november 6-án hatályvesztési felülvizsgálatot követően az 1292/2007/EK tanácsi rendelet (8) végleges dömpingellenes vámot vetett ki az Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatalára.

(4)

2010. május 20-án értesítés (9) került közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az értesítésben tájékoztatták az érdekelt feleket, hogy figyelembe véve a Törvényszék 2009. november 17-i, a T-143/06. sz. ügyben hozott ítéletét (10) (a továbbiakban: ítélet), az MTZ Polyfilms Ltd. (a továbbiakban: MTZ Polyfilms) által gyártott PET-fóliának az Európai Unióba való behozatalára nem vonatkoznak a módosító dömpingellenes rendelettel és az 1292/2007/EK rendelettel elrendelt dömpingellenes intézkedések, és az MTZ Polyfilms behozatalaira kivetett, az említett rendeleteknek megfelelően fizetett végleges dömpingellenes vámokat vissza kell fizetni vagy el kell engedni. Az értesítés emellett – a Törvényszék fent említett ítéletének az MTZ Polyfilms vonatkozásában történő végrehajtása érdekében – részlegesen újraindította a vonatkozó dömpingellenes felülvizsgálatot a többek között Indiából származó PET-fólia behozatalai tekintetében.

(5)

A hatályvesztési felülvizsgálatot követő szubvencióellenes rendelettel kivetett kiegyenlítő vám a szubvencióellenes alaprendelet 18. cikke (1) bekezdésének megfelelően 2011. március 9-én hatályát vesztette (11). Azzal az elvvel összhangban, miszerint egyetlen termékre sem vethetők ki egyszerre dömpingellenes és kiegyenlítő vámok a dömpingből vagy exporttámogatásból felmerülő egy és ugyanazon helyzet kezelése céljából, az 1292/2007/EK rendelettel kivetett dömpingellenes vámtételek szintjét a hatályvesztési felülvizsgálatot követő szubvencióellenes rendelettel kivetett kiegyenlítő vám összegét figyelembe véve határozták meg, a dömpingellenes alaprendelet 14. cikke (1) bekezdésének megfelelően. Tekintettel a kiegyenlítő vám hatályvesztésére, szükségessé vált a dömpingellenes vámtételek kiigazítása.

2.   DÖMPINGELLENES VÁMTÉTELEK AZ UGYANAZON BEHOZATALOKRA VONATKOZÓ KIEGYENLÍTŐ VÁM HATÁLYVESZTÉSÉT KÖVETŐEN

(6)

Az (5) preambulumbekezdésben jelzetteknek megfelelően az Indiából származó PET-fólia behozatalára vonatkozó kiegyenlítő vám 2011. március 9-én bekövetkező hatályvesztését követően ki kell igazítani a dömpingellenes vámtételeket. Az 1292/2007/EK rendelettel megállapított dömpingellenes vám a dömpingkülönbözetből áll, kivonva belőle az exporttámogatásokhoz kapcsolódó szubvenciókülönbözetet. Mivel a kiegyenlítő vám hatályát vesztette, újra meg kell határozni a dömpingellenes vámok szintjét.

(7)

A dömpingellenes alaprendelet 9. cikkének (4) bekezdése értelmében a dömpingellenes vám összege nem haladhatja meg a megállapított dömpingkülönbözetet, de a különbözetnél alacsonyabbnak kell lennie, ha az ilyen kisebb összegű vám is elegendő az uniós gazdasági ágazatnak okozott kár megszüntetéséhez. Ennek következtében a vám szintjét a dömpingkülönbözet legalacsonyabb szintjén és a kár megszüntetéséhez szükséges legalacsonyabb szinten kell megállapítani.

(8)

E tekintetben fel kell idézni, hogy az eredeti dömpingellenes vizsgálatban a kár megszüntetéséhez szükséges szint minden esetben meghaladta a dömpingkülönbözeteket, amint azt a 367/2001/EK rendelet (195) preambulumbekezdése meghatározta és az 1676/2001/EK rendelet (74) preambulumbekezdése megerősítette. Ennek megfelelően a dömpingellenes vámot a különböző indiai gyártók vonatkozásában megállapított következő dömpingkülönbözetek szintjén kell meghatározni:

Vállalat

Dömpingkülönbözet és dömpingellenes vámtétel

Hivatkozás

Ester Industries Limited

29,3 %

366/2006/EK rendelet

Garware Polyester Limited

0 %

38/2011/EU végrehajtási rendelet (12)

Jindal Poly Films Limited

0 %

1676/2001/EK rendelet (15)

Polyplex Corporation Limited

3,7 %

366/2006/EK rendelet

SRF Limited

15,5 %

1424/2006/EK rendelet (13)

Uflex Limited

3,2 %

366/2006/EK rendelet (16)

Vacmet India Limited

0 %

205/2011/EU végrehajtási rendelet (14)

Összes többi vállalat (az MTZ Polyfilms kivételével)

29,3 %

366/2006/EK rendelet

(9)

A PET-fólia minden ismert indiai exportáló gyártóját, az indiai hatóságokat és a PET-fólia uniós gazdasági ágazatát tájékoztatták a fenti intézkedésekről.

(10)

E tájékoztatást követően több indiai vállalat állította, hogy mivel nem nyújtottak be a kiegyenlítő intézkedések tekintetében hatályvesztési felülvizsgálat iránti kérelmet, az uniós gazdasági ágazat helyzete vélhetően jó, ezért a dömpingellenes intézkedéseket is hatályon kívül kellene helyezni. Emellett az egyik exportáló gyártó azt állította, hogy a minta átlagos dömpingkülönbözetét is újból ki kell számítani, mivel a közelmúltban, egy időközi felülvizsgálatot követően a mintába felvett egyik vállalat – a Garware Polyester Limited – esetében felülvizsgált egyedi dömpingkülönbözetet állapítottak meg. Meg kell jegyezni, hogy mindkét állítás túllépi a jelenlegi rendelet korlátozott hatályát, amely rendelet mindössze a meglévő dömpingellenes vámok szintjét kívánja kiigazítani azt követően, hogy az ugyanazon behozatalokra egyidejűleg elrendelt kiegyenlítő intézkedéseket hatályon kívül helyezték. A körülmények állítólagos megváltozásának nyomán a dömpingellenes vámtételek szintjének módosítására irányuló kérelmeket az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerint kellene benyújtani. Ezért ezeket az állításokat el kell utasítani.

(11)

Az egyik indiai exportáló gyártó azt állította, hogy – mivel a kiegyenlítő vámok hatályukat vesztették – a Bizottságnak árkiigazítást kellene biztosítania a DEFB rendszert használó indiai exportőrök számára; ezt a Bizottság az eredeti vizsgálatban és az időközi felülvizsgálatban elutasította. Annak sérelme nélkül, hogy ez az állítás megvizsgálható a jelenlegi módosító rendelet összefüggésében, meg kell jegyezni, hogy a 367/2001/EK rendelet (50) preambulumbekezdésében és a módosító dömpingellenes rendelet (47) preambulumbekezdésében összefoglaltaknak megfelelően a DEPB-vel kapcsolatos árkiigazítás nem került elfogadásra, mivel az érintett gyártók nem bizonyították, hogy a belföldi és az uniós eladási árak közötti összehasonlíthatóságot befolyásolják a DEPB nyújtotta előnyök. A helyzet a kiegyenlítő vám hatályvesztésével nem változott, ezért ezt az állítást el kell utasítani.

(12)

Nem érkezett további lényeges észrevétel. Ennek következtében a fenti (8) preambulumbekezdésben jelzetteknek megfelelően a vámtételeket a dömpingkülönbözetek szintjének megfelelően felül kell vizsgálni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1292/2007/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

A 2. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A vámkezelés előtti, uniós határparitáson számított nettó árra alkalmazandó végleges dömpingellenes vám szintje az alább felsorolt vállalatok által gyártott termékek esetében a következő:

Vállalat

Végleges vám

(%)

TARIC kiegészítő kód

Ester Industries Limited

75-76, Amrit Nagar,

Behind South Extension Part-1,

New Delhi – 110 003,

India

29,3

A026

Garware Polyester Limited

Garware House,

50-A, Swami Nityanand Marg,

Vile Parle (East),

Mumbai 400 057,

India

0

A028

Jindal Poly Films Limited

56 Hanuman Road,

New Delhi 110 001,

India

0

A030

Polyplex Corporation Limited

B-37, Sector-1,

Noida 201 301,

Dist. Gautam Budh Nagar,

Uttar Pradesh,

India

3,7

A032

SRF Limited

Block C, Sector 45,

Greenwood City,

Gurgaon 122 003, Haryana,

India

15,5

A753

Uflex Limited

A-1, Sector 60,

Noida 201 301, (U.P.),

India

3,2

A027

Vacmet India Limited

Anant Plaza, IInd Floor, 4/117-2A,

Civil Lines, Church Road,

Agra 282 002, Uttar Pradesh,

India

0

A992

Összes többi vállalat (az MTZ Polyfilms kivételével – TARIC kiegészítő kód A031 (17))

29,3

A999

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

MARTONYI J.


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  HL L 188., 2009.7.18., 93. o.

(3)  HL L 316., 1999.12.10., 1. o.

(4)  HL L 55., 2001.2.24., 16. o.

(5)  HL L 227., 2001.8.23., 1. o.

(6)  HL L 68., 2006.3.8., 15. o.

(7)  HL L 68., 2006.3.8., 6. o.

(8)  HL L 288., 2007.11.6., 1. o.

(9)  HL C 131., 2010.5.20., 3. o.

(10)  Európai Bírósági Határozatok Tára 2009., II-04133. o.

(11)  Értesítés hatályvesztésről, HL C 68., 2011.3.3., 6. o.

(12)  HL L 15., 2011.1.20., 1. o.

(13)  HL L 270., 2006.9.29., 1. o.

(14)  HL L 58., 2011.3.3., 14. o.

(15)  A Jindal Poly Films Limited neve az adott időpontban Jindal Polyester Limited volt.

(16)  Az Uflex Limited neve az adott időpontban Flex Industries Limited volt.

(17)  Az MTZ Polyfilms Limited (New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400039, India) tekintetében a közzétett értesítésre kell hivatkozni (HL C 131., 2010.5.20., 3. o.).”


17.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/5


A BIZOTTSÁG 470/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. május 16.)

a 2009/2010–2014/2015. gazdasági évekre a 1701 vámtarifaszám alá tartozó, kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló 828/2009/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1528/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől2011. december 31-ig történő alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint az 1100/2006/EK és a 964/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2008. július 22-i 732/2008/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 11. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 828/2009/EK bizottsági rendelet (3) 1. cikkének (4) bekezdése értelmében az 1528/2007/EK rendelet I. mellékletében felsorolt vagy a 732/2008/EK rendelet I. mellékletében legkevésbé fejlettként felsorolt bármely ország felvehető a 828/2009/EK rendelet I. mellékletébe.

(2)

Uganda, mint a 732/2008/EK rendelet I. mellékletében felsorolt legkevésbé fejlett ország, kérte a Bizottságtól a 828/2009/EK rendelet I. mellékletébe való felvételét. Uganda cukortermelő ország, vagyis potenciális exportőr az Európai Unió felé.

(3)

A 828/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani szükséges.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 828/2009/EK rendelet I. mellékletének I. része helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 348., 2007.12.31., 1. o.

(2)  HL L 211., 2008.8.6., 1. o.

(3)  HL L 240., 2009.9.11., 14. o.


MELLÉKLET

I. rész:   Legkevésbé fejlett országok

Csoport

Harmadik ország

Hivatkozási szám

Legkevésbé fejlett nem AKCS-országok (NON-ACP-LDC)

Banglades

Kambodzsa

Laosz

Nepál

09.4221

Legkevésbé fejlett AKCS-országok (ACP-LDC)

Benin

Burkina Faso

Kongói Demokratikus Köztársaság

Etiópia

Madagaszkár

Malawi

Mozambik

Szenegál

Sierra Leone

Szudán

Tanzánia

Togo

Uganda

Zambia

09.4231”


17.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/7


A BIZOTTSÁG 471/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. május 16.)

az 1234/2007/EK tanácsi rendelet IX. mellékletében a 2010/2011-es időszakra megállapított nemzeti tejkvóták „szállítások” és „közvetlen értékesítések” közötti felosztásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 69. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 67. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a termelők egy vagy két egyéni kvótával rendelkezhetnek, amelyek közül az egyiket szállítások, a másikat pedig közvetlen értékesítés céljából vehetik igénybe, és a termelő rendelkezésére álló mennyiségek kvóták közötti átcsoportosítását kizárólag a tagállam illetékes hatósága hajthatja végre a termelő megfelelően indokolt kérelme alapján.

(2)

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet IX. mellékletében a 2009/2010-es időszakra megállapított nemzeti tejkvóták „szállítások” és „közvetlen értékesítések” közötti felosztásáról szóló, 2010. május 21-i 445/2010/EU bizottsági rendelet (2) a 2009. április 1. és 2010. március 31. közötti időszakra vonatkozóan valamennyi tagállam számára megállapítja a „szállítások” és „közvetlen értékesítések” közötti felosztást.

(3)

A tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. március 30-i 595/2004/EK bizottsági rendelet (3) 25. cikkének (2) bekezdésével összhangban a tagállamok közölték azokat a mennyiségeket, amelyeket a termelők kérésére a szállításokra és a közvetlen értékesítésekre vonatkozó egyéni kvóták között véglegesen átcsoportosítottak.

(4)

A 72/2009/EK tanácsi rendelettel (4) módosított 1234/2007/EK rendelet IX. mellékletének 1. pontjában az egyes tagállamokra vonatkozóan meghatározott nemzeti kvótákat 2010. április 1-jei hatállyal 1 %-kal megemelték valamennyi tagállam tekintetében, Olaszországot kivéve, amelynek kvótája már 2009. április 1-jei hatállyal 5 %-kal nőtt. A tagállamok – Olaszország és Málta kivételével, mely tagállamok nemzeti kvótájának nincs közvetlen értékesítésekre szánt része – közölték a Bizottsággal a kiegészítő kvóta „szállítások” és „közvetlen értékesítések” közötti felosztását.

(5)

Ezért helyénvaló megállapítani az 1234/2007/EK rendelet IX. mellékletében meghatározott nemzeti kvóták „szállítások” és „közvetlen értékesítések” közötti, a 2010. április 1. és 2011. március 31. közötti időszakban alkalmazandó felosztását.

(6)

Tekintettel arra a tényre, hogy a szállítások és közvetlen értékesítések közötti felosztás hivatkozási alapul szolgál az 595/2004/EK rendelet 19–21. cikke szerinti ellenőrzésekhez, valamint a szóban forgó rendelet I. melléklete szerinti éves kérdőív összeállításához, helyénvaló e rendelet hatályvesztésének időpontját úgy megállapítani, hogy az az említett ellenőrzések utolsó lehetséges időpontját követő időpontra essék.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1234/2007/EK rendelet IX. mellékletében meghatározott nemzeti kvóták „szállítások” és „közvetlen értékesítések” közötti, a 2010. április 1. és 2011. március 31. közötti időszakban alkalmazandó felosztását e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2012. szeptember 30-án hatályát veszti.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 126., 2010.5.22., 14. o.

(3)  HL L 94., 2004.3.31., 22. o.

(4)  HL L 30., 2009.1.31., 1. o.


MELLÉKLET

Tagállam

Szállítások

(tonna)

Közvetlen értékesítések

(tonna)

Belgium

3 454 910,898

41 266,346

Bulgária

942 195,260

76 456,198

Cseh Köztársaság

2 833 254,842

15 567,839

Dánia

4 705 285,916

47,256

Németország

29 335 337,102

91 916,439

Észtország

664 758,821

7 788,376

Írország

5 612 152,970

2 150,264

Görögország

852 538,418

1 207,000

Spanyolország

6 298 788,511

65 910,198

Franciaország

25 241 237,156

354 420,110

Olaszország

10 973 963,234

314 579,632

Ciprus

150 243,694

837,196

Lettország

738 964,267

19 195,434

Litvánia

1 696 613,534

77 274,855

Luxemburg

283 644,448

500,000

Magyarország

1 937 342,553

133 318,857

Málta

50 670,366

 

Hollandia

11 624 729,324

71 360,125

Ausztria

2 816 825,721

87 887,065

Lengyelország

9 602 696,317

157 361,235

Portugália (1)

2 019 643,728

7 826,444

Románia

1 495 324,220

1 685 490,394

Szlovénia

579 468,569

20 524,423

Szlovákia

1 046 628,953

36 313,043

Finnország (2)

2 537 362,535

5 440,665

Svédország

3 484 129,778

4 200,000

Egyesült Királyság

15 289 460,053

139 724,783


(1)  Madeira kivételével.

(2)  A Finnország vonatkozásában az 1234/2007/EK rendelet IX. mellékletében meghatározott nemzeti kvóta és a finn nemzeti kvóta e rendelet melléklete szerinti teljes összege között eltérés mutatkozik, ami annak tudható be, hogy a kvótát korábban a finn SLOM-termelők kártalanítása céljából – az 1234/2007/EK rendelet 67. cikkének (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 784 683 tonnával megemelték.


17.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/10


A BIZOTTSÁG 472/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. május 16.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. május 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 16-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

60,9

TN

97,6

TR

101,0

ZZ

86,5

0707 00 05

TR

108,2

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

86,8

TR

123,2

ZZ

105,0

0709 90 80

EC

27,0

ZZ

27,0

0805 10 20

EG

59,2

IL

55,6

MA

46,7

TN

54,9

TR

71,6

ZZ

57,6

0805 50 10

TR

62,0

ZZ

62,0

0808 10 80

AR

85,4

BR

84,6

CA

114,6

CL

85,2

CN

101,2

NZ

124,4

US

180,3

UY

68,4

ZA

83,3

ZZ

103,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


17.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/12


A BIZOTTSÁG 473/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. május 16.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 867/2010/EU bizottsági rendelet (3) a 2010/11-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 463/2011/EU bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 867/2010/EU rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. május 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 16-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 259., 2010.10.1., 3. o.

(4)  HL L 124., 2011.5.13., 45. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2011. május 17-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

41,07

0,00

1701 11 90 (1)

41,07

2,58

1701 12 10 (1)

41,07

0,00

1701 12 90 (1)

41,07

2,29

1701 91 00 (2)

42,59

4,69

1701 99 10 (2)

42,59

1,56

1701 99 90 (2)

42,59

1,56

1702 90 95 (3)

0,43

0,26


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


HATÁROZATOK

17.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/14


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. május 16.)

a villamosenergia- és gázipari szabályozó hatóságok európai csoportjának létrehozásáról szóló 2003/796/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(2011/280/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

mivel:

(1)

A tagállami szabályozó szervek közötti, illetőleg az e szervek és a Bizottság közötti egyeztetések, koordináció és együttműködés elősegítésére, a belső piac megszilárdítása érdekében, a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2003. június 26-i 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, (1) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2003. június 26-i 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2), és a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló 1228/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) valamennyi tagállamra kiterjedő következetes alkalmazásának biztosítása céljából a 2003/796/EK bizottsági határozat (4) létrehozta a villamosenergia- és gázipari szabályozó hatóságok európai csoportját.

(2)

A nemzeti szabályozó szervek közötti együttműködés megerősítése, valamint a belső villamosenergia- és földgázpiac hatékony működéséhez való további hozzájárulás érdekében a 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) létrehozta az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségét.

(3)

Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége olyan keretet biztosít, amelyen belül a nemzeti szabályozó hatóságok együttműködhetnek egymással, és elláthatják azokat a feladataikat, amelyeket jelenleg a villamosenergia- és gázipari szabályozó hatóságok európai csoportja keretében látnak el. Mivel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége – hatékonyabb irányítási keretek között – az eddig a villamosenergia- és gázipari szabályozó hatóságok európai csoportja által végzett munkát folytatja, a 2003/796/EK határozatot indokolt hatályon kívül helyezni.

(4)

Annak érdekében, hogy a villamosenergia- és gázipari szabályozó hatóságok európai csoportja lezárhasson több folyamatban lévő projektet, a csoportot 2011. július 1-jei hatállyal indokolt megszüntetni, és ezáltal biztosítani, hogy az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége zökkenőmentesen vehesse át a csoport szerepét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/796/EK határozat hatályát veszti.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

E határozatot 2011. július 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 176., 2003.7.15., 37. o.

(2)  HL L 176., 2003.7.15., 57. o.

(3)  HL L 176., 2003.7.15., 1. o.

(4)  HL L 296., 2003.11.14., 34. o.

(5)  HL L 211., 2009.8.14., 1. o.


17.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/15


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. május 16.)

a 2009/146/EK határozatnak a tudományos bizottságok tagjainak a 2008/721/EK határozat által létrehozott tanácsadói testület tagjaival való felváltása tekintetében történő módosításról

(2011/281/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén a tudományos bizottságok tanácsadói szerkezetének kialakításáról és a 2004/210/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szeptember 5-i 2008/721/EK bizottsági határozatra (1) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

2008/721/EK határozatával a Bizottság a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén három tudományos bizottságot hozott létre: a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottságot (FBTB), az Egészségügyi és Környezeti Kockázatok Tudományos Bizottságát (EKKTB), az Új és Újonnan Azonosított Egészségügyi Kockázatok Tudományos Bizottságát (ÚÚAKTB), valamint egy kockázatértékelési tudományos tanácsadói testületet (a továbbiakban: testület).

(2)

2009/146/EK határozatával (2) a Bizottság kinevezte az FBTB, az EKKTB, az ÚÚAKTB és a tudományos tanácsadói testület tagjait.

(3)

A tudományos bizottságok a 2008/721/EK határozat 12. cikkével összhangban eljárási szabályzatokat fogadtak el, amelyek – a II. melléklet 4a. pontjában megállapítottak szerint – többek között meghatározzák a tudományos bizottságok tagjaira vonatkozó részvételi követelményeket és a bizottsági tagság lejáratának feltételeit.

(4)

A 2008/721/EK határozat 5. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy amennyiben egy tag nem felel meg az eljárási szabályzatban meghatározott részvételi követelményeknek, vagy le kíván mondani, a Bizottság megszüntetheti ennek a tagnak a tagságát, és a testületből mást nevezhet ki a helyére.

(5)

Az FBTB két tagja, az EKKTB egy tagja és az ÚÚAKTB egy tagja lemondott, míg az EKKTB két tagja nem felel meg a részvételi követelményeknek, így tagságukat meg kell szüntetni. Annak biztosítására, hogy az érintett bizottságokban rendelkezésre álljon a megfelelő típusú szakértelem, új tagokat kell kinevezni.

(6)

A 2008/721/EK határozat 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban – szaktudásuk alapján, olyan földrajzi megoszlást figyelembe véve, amely tükrözi a tudományos kérdések és megközelítések sokféleségét Európában – kiválasztásra kerültek a testületből azok a szakértők, akik felváltják a tudományos bizottságok azon tagjait, akik lemondtak, vagy akiket felmentettek.

(7)

Azokat a tagokat, akik lemondtak, vagy akiknek tagságát megszüntették, a testület kockázatértékelési tudományos tanácsadóivá kell kinevezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletének 1. pontjában felsorolt szakértők tagsága megszűnik.

Ezek a szakértők a testület kockázatértékelési tudományos tanácsadóivá kerülnek kinevezésre.

Az e határozat mellékletének 2. pontjában felsorolt szakértők – a 2008/721/EK határozat mellékletével összhangban – a 2008/721/EK határozattal létrehozott tudományos bizottságok tagjává kerülnek kinevezésre.

2. cikk

A 2009/146/EK határozat I. és II. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 241., 2008.9.10., 21. o.

(2)  HL L 49., 2009.2.20., 33. o.


MELLÉKLET

A 2009/146/EK határozat I. és II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A következő szakértők neve elhagyásra kerül az I. mellékletből, és beillesztésre kerül a II. mellékletbe:

A fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság

Vezetéknév

Utónév

Intézmény vagy kapcsolódó szervezet

GALLI

Corrado

University of Milan, Milan, Italy

SAVOLAINEN

Kai

Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland

EISENBRAND

Gerhard

University of Kaiserslautern, Kaiserslautern, Germany

Az Egészségügyi és Környezeti Kockázatok Tudományos Bizottsága

Vezetéknév

Utónév

Intézmény vagy kapcsolódó szervezet

CALOW

Peter

Roskilde University, Roskilde, Denmark

DAVISON

John

French National Institute for Agricultural Research (INRA), Paris, France

Az Új és Újonnan Azonosított Egészségügyi Kockázatok Tudományos Bizottsága

Vezetéknév

Utónév

Intézmény vagy kapcsolódó szervezet

STAHL

Dorothea

Paracelsus Private Medical University, Salzburg, Austria

2.

A következő szakértők neve beillesztésre kerül az I. mellékletbe, és elhagyásra kerül a II. mellékletből:

A fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság

Vezetéknév

Utónév

Intézmény vagy kapcsolódó szervezet

NIELSEN

Elsa

Technical University of Denmark, Søborg, Denmark

VAN BENTHEM

Jan

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, the Netherlands

Az Egészségügyi és Környezeti Kockázatok Tudományos Bizottsága

Vezetéknév

Utónév

Intézmény vagy kapcsolódó szervezet

ALTENBURGER

Rolf

Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, Germany

KRÄTKE

Renate

Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Berlin, Germany

Az Új és Újonnan Azonosított Egészségügyi Kockázatok Tudományos Bizottsága

Vezetéknév

Utónév

Intézmény vagy kapcsolódó szervezet

HENSTEN

Arne

University of Tromsö, Tromsö, Norway