ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.112.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 112

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. április 30.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 404/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 8.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

1

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

30.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 112/1


A BIZOTTSÁG 404/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 8.)

a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK, és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (5) bekezdésére, 7. cikke (5) bekezdésére, 8. cikke (1) bekezdésére, 9. cikke (5) bekezdésére, 14. cikke (10) bekezdésére, 15. cikke (9) bekezdésére, 16. cikke (2) bekezdésére, 21. cikke (7) bekezdésére, 22. cikke (7) bekezdésére, 23. cikke (5) bekezdésére, 24. cikke (8) bekezdésére, 25. cikke (2) bekezdésére, 32. cikkére, 37. cikke (4) bekezdésére, 40. cikke (6) bekezdésére, 55. cikke (5) bekezdésére 58. cikke (9) bekezdésére, 60. cikke (7) bekezdésére, 61. cikkére, 64. cikke (2) bekezdésére, 72. cikke (5) bekezdésére, 73. cikke (9) bekezdésére, 74. cikke (6) bekezdésére, 75. cikke (2) bekezdésére, 76. cikke (4) bekezdésére, 78. cikke (2) bekezdésére, 79. cikke (7) bekezdésére, 92. cikke (5) bekezdésére, 103. cikke (8) bekezdésére, 105. cikke (6) bekezdésére, 106. cikke (4) bekezdésére, 107. cikke (4) bekezdésére, 111. cikke (3) bekezdésére, 116. cikke (6) bekezdésére, 117. cikke (4) bekezdésére és 118. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1224/2009/EK rendelet (a továbbiakban: ellenőrzési rendelet) előírja, hogy az általa megállapított egyes rendelkezések végrehajtásához részletes szabályokat és intézkedéseket kell elfogadni.

(2)

E részletes szabályok egységes alkalmazásának biztosítása céljából szükség van bizonyos fogalommeghatározások megállapítására.

(3)

Az ellenőrzési rendelet 6. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy uniós halászhajót az élő vízi erőforrások kereskedelmi célú kiaknázására csak akkor lehet felhasználni, ha érvényes halászati jogosítvánnyal rendelkezik. Az ellenőrzési rendelet 7. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy uniós halászhajók különleges halászati tevékenységeket csak abban az esetben folytathatnak, ha azok fel vannak tüntetve az érvényes halászati engedélyen. Helyénvaló közös szabályokat megállapítani e halászati jogosítványok és halászati engedélyek kiállítására és kezelésére az azokban foglalt információ szabványosítása érdekében.

(4)

Az ellenőrzési rendelet 8. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a halászhajó parancsnokának be kell tartania a halászhajók és halászeszközeik jelölésére és azonosítására vonatkozó feltételeket és korlátozásokat. Mivel ezeket a feltételeket és korlátozásokat az uniós vizekre kell alkalmazni, azokat az Európai Unió szintjén kell megállapítani.

(5)

Az ellenőrzési rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerint a tagállamok a halászhajóik tartózkodási helyétől független halászati tevékenységének és a tagállamok vizein folytatott halászati tevékenységek hatékony nyomon követése érdekében műholdas hajómegfigyelési rendszert működtetnek. Helyénvaló az Európai Unió szintjén közös előírásokat megállapítani e rendszer tekintetében. Ezeknek az előírásoknak különösen rendelkezniük kell a műholdas nyomkövető eszközök jellemzőiről, a hajó helyzetére vonatkozó adatok továbbításának részleteiről, továbbá a műholdas nyomkövető rendszer műszaki meghibásodása vagy üzemképtelensége esetére szóló szabályokról.

(6)

Az ellenőrzési rendelet 14. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a legalább 10 méter teljes hosszúságú uniós halászhajók parancsnokának a műveletekről halászati naplót kell vezetnie. Szükséges meghatározni a halászati naplóban rögzítendő információk körét és azok formátumát.

(7)

Az ellenőrzési rendelet 14. cikkének (7) bekezdése előírja, hogy az uniós halászhajók parancsnokai a tárolt vagy feldolgozott hal tömegének élőtömegre történő átváltásánál az uniós szinten megállapított átváltási tényezőket alkalmazzák. Ezért szükség van ezen átváltási tényezők megállapítására.

(8)

Az ellenőrzési rendelet 15. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a legalább 12 méter teljes hosszúságú uniós halászhajók parancsnokainak a halászati naplóba felveendő információkat elektronikus eszközökkel kell rögzíteniük. Helyénvaló megállapítani ezen információk elektronikus rögzítésének és továbbításának követelményeit, valamint meghatározni e rögzítés és továbbítás formátumát.

(9)

Az ellenőrzési rendelet 21. cikkének (1) bekezdése és 23. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a legalább 10 méter teljes hosszúságú uniós halászhajók parancsnokainak átrakási és kirakodási nyilatkozatot kell kitölteniük és benyújtaniuk. Helyénvaló megállapítani az e nyilatkozatokban szerepeltetendő információkat, és meghatározni a nyilatkozatok benyújtásának részletes szabályait.

(10)

Az ellenőrzési rendelet 22. cikkének (1) bekezdése és 24. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az átrakási és kirakodási nyilatkozatokat elektronikusan kell rögzíteni, illetve elektronikus eszközökkel kell továbbítani. Helyénvaló megállapítani ezen adatok elektronikus rögzítésének és továbbításának követelményeit, valamint meghatározni e rögzítés és továbbítás formátumát.

(11)

Az ellenőrzési rendelet 16. cikkének (1) bekezdése és 25. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy mintavételezés útján valamennyi tagállamnak nyomon kell követnie a halászati naplóval és kirakodási nyilatkozattal összefüggő előírások hatálya alá nem tartozó halászhajók tevékenységeit. E mintavételezések közös előírásainak biztosítása érdekében részletes szabályokat kell megállapítani az Európai Unió szintjén.

(12)

Az ellenőrzési rendelet 37. cikke előírja, hogy a Bizottságnak korrekciós intézkedéseket kell alkalmaznia, ha a Bizottság valamely tagállam vagy a tagállamok egy csoportja vagy az Európai Unió számára rendelkezésre álló halászati lehetőségek állítólagos kimerítése miatt megtiltotta a halászatot, de kiderül, hogy a tagállam valójában nem merítette ki halászati lehetőségeit. Szükség van arra, hogy olyan megfelelő szabályokat fogadjanak el az ilyen halászati lehetőségek újrakiosztására, amelyek figyelembe vesznek olyan helyzeteket, amikor teljes kifogható mennyiség (TAC) áll az EU rendelkezésére, illetve nem áll ilyen a rendelkezésére, vagy amikor a halászati lehetőségek éves megállapításának köszönhetően a körülmények nem teszik lehetővé ezt az újrakiosztást.

(13)

Az ellenőrzési rendelet 39–41. cikke szabályokat állapít meg annak biztosítására, hogy a halászhajók motorteljesítményét ne lépjék túl. Szükség van ezen a területen a megfelelő hitelesítések és ellenőrzések műszaki szabályainak megállapítására.

(14)

Az ellenőrzési rendelet 55. cikke előírja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szabadidős horgászati tevékenységeket olyan módon folytassák, amely összhangban van a közös halászati politika célkitűzéseivel. A helyreállítási tervek hatálya alá tartozó állományok tekintetében a tagállamoknak adatokat kell gyűjteniük a szabadidős horgászat keretében ejtett fogásokra vonatkozóan. Ahol ez a horgászat jelentős hatást gyakorol az erőforrásokra, a Tanács különleges gazdálkodási intézkedéseket hozhat. Helyénvaló részletes szabályokat megállapítani olyan mintavételi tervek kidolgozására, amelyek alapján a tagállamok nyomon követhetik a helyreállítási tervek hatálya alá tartozó állományokból a hajóik által a felségterületükhöz vagy a joghatóságuk alá tartozó vizeken szabadidős horgászat keretében ejtett fogásokat.

(15)

Az átfogó ellenőrző rendszer létrehozása érdekében a rendszernek a teljes termelési és forgalmazási láncra ki kell terjednie. Az ellenőrzési rendelet 58. cikke koherens nyomon követési rendszert ír elő annak biztosítására, hogy a halászati és akvakultúra-termékek összes tétele az előállítás, a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi szakaszában nyomon követhető legyen, a fogástól vagy a lehalászástól kezdve egészen a kiskereskedelmi szakaszig. Szükség van az érintett termékekkel kapcsolatos azonosítási eljárások közös szabályainak megállapítására.

(16)

Az ellenőrzési rendelet 60. cikke előírja, hogy valamennyi halászati terméket az illetékes hatóságok által jóváhagyott eszközökkel kell mérlegelni, kivéve, ha elfogadtak egy, a Bizottság által jóváhagyott mintavételi tervet. Szükség van közös szabályok megállapítására valamennyi tagállamban a friss és fagyasztott halászati termékek mérlegelésének, valamint az átrakott halászati termékek mérlegelésének és a halászati termékek kirakodási helyről történő elszállítását követő mérlegelésének vonatkozásában.

(17)

Az ellenőrzési rendelet 61. cikke rendelkezik arról a lehetőségről, hogy a halászati termékek mérlegelésére a kirakodási helyről történő elszállítást követően kerülhessen sor, feltéve hogy a tagállam ellenőrzési tervet fogadott el, illetve – ha a halászati termékeket másik tagállamba szállítják át – hogy az érintett tagállamok a Bizottság által elfogadott kockázatalapú módszertanon alapuló és a Bizottság által jóváhagyott közös ellenőrzési programot fogadtak el. Ezt a kockázatalapú módszertant meg kell határozni.

(18)

A hering, a makréla és a fattyúmakréla halászata sajátos jellemzőkkel bír. Ezért helyénvaló az említett sajátos jellemzőket figyelembe vevő különleges mérlegelési szabályok és kapcsolódó elemek meghatározása.

(19)

Az ellenőrzési rendelet 64. cikke előírja, hogy részletes szabályokat kell elfogadni az értékesítési bizonylatok tartalma tekintetében. Helyénvaló ezeket a szabályokat ebben a rendeletben szerepeltetni.

(20)

Az ellenőrzési rendelet 71. és 72. cikke előírja, hogy a tagállamoknak az uniós vizeken felügyeletet kell gyakorolniuk, és meg kell hozniuk a szükséges rendelkezéseket, ha az észlelések eredménye nem felel meg a rendelkezésükre álló információknak. Szükség van a felügyeleti jelentés tartalmát, illetve a jelentés továbbításának módját érintő közös szabályok megállapítására.

(21)

Az ellenőrzési rendelet 73. cikke biztosítja a lehetőséget a Tanács számára, hogy megfigyelő ellenőrzési programot hozzon létre, és nagy vonalakban meghatározza a megfigyelő ellenőrök profilját és a halászhajó fedélzetén elvégzendő feladatait. Ennélfogva ki kell dolgozni a megfigyelő ellenőrök kiküldésének és feladatainak részletes szabályait.

(22)

Az ellenőrzési rendelet VII. címének I. fejezete szerint szabályokat kell megállapítani a vizsgálatok lefolytatására, a tagállamok által végzett ellenőrzési tevékenységekre vonatkozó egységes megközelítés javítása érdekében. Szabályokat kell megállapítani a vizsgálatokért felelős tisztviselők eljárására vonatkozóan, és az e vizsgálatok lefolytatására felhatalmazott tisztviselőik magatartásával kapcsolatos tagállami kötelezettségeket érintően. Ugyanakkor tisztázni kell a piaci szereplők vizsgálat alatti kötelezettségeit. Szükség van továbbá a tengeren, a kikötőkben, szállítás közben és a piacokon lefolytatott vizsgálati eljárásokat, valamint a vizsgálati jelentéseket és azok továbbítását érintő közös elvek megállapítására.

(23)

Az ellenőrzési rendelet 79. cikke előírja, hogy az uniós ellenőrök vizsgálatokat végezhetnek az uniós vizeken, valamint az uniós vizeken kívül tartózkodó uniós halászhajókon. Helyénvaló megállapítani az uniós ellenőrök kinevezésének szabályait, feladataikat és kötelezettségeiket, valamint a jelentéstételt követő lépések típusát.

(24)

Az ellenőrzési rendelet 92. cikke előírja, hogy a súlyos jogsértések tekintetében pontrendszert kell létrehozni a közös halászati politika szabályai betartásának biztosítása és az uniós vizek összességében egyenlő versenyfeltételek garantálása céljából. Ennek elérése érdekében szükség van közös szabályok megállapítására az Európai Unió szintjén e pontrendszer alkalmazása, ezen belül az egyes súlyos jogsértésekre kiszabható pontok listája tekintetében.

(25)

Az ellenőrzési rendelet 5. cikkének (6) bekezdésével és 103. cikkével összhangban, az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (2) és a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 2006. május 22-i 861/2006/EK tanácsi rendelet (3) keretében nyújtott pénzügyi támogatás feltétele, hogy a tagállam teljesítse a halászati erőforrások védelmével és a halászat ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségeit, emellett a Bizottság bizonyos körülmények között felfüggesztheti vagy megszüntetheti ezt a pénzügyi támogatást. Szükség van ezen intézkedések részletes alkalmazási szabályainak megállapítására.

(26)

Az ellenőrzési rendelet 107. cikke előírja a Bizottság általi kvótacsökkentést arra az esetre, ha valamely tagállam nem tartja be a többéves tervek hatálya alá tartozó állományokra vonatkozó szabályokat, és ezzel súlyosan veszélyezteti ezen állományok védelmét. Ezért szabályokat kell kidolgozni a kvótacsökkentés mértékére vonatkozóan, figyelembe véve a szabályok be nem tartásának jellegét, a be nem tartás hatásának mértékét, valamint a halászati erőforrással szembeni fenyegetés súlyosságát.

(27)

Az ellenőrzési rendelet XII. címének I. fejezete megállapítja az említett rendelet céljából rögzített adatok kezelését, ideértve a tagállamok azon kötelezettségét, hogy számítógépes adatbázist és ellenőrző rendszert hozzanak létre, és ideértve az ilyen adatokhoz való hozzáférésre és azok cseréjére vonatkozó rendelkezéseket. Szükség van az ilyen adatok feldolgozásával, valamint az adatokhoz való Bizottság általi hozzáféréssel kapcsolatos eljárásokat és az adatcsere követelményeit érintő közös szabályok megállapítására.

(28)

Az ellenőrzési rendelet 110. cikke a Bizottságnak vagy az általa kijelölt szervnek a tagállamok halászati felügyelő központjai által rögzített adatokat tartalmazó számítógépes állományokhoz való távoli hozzáféréséről rendelkezik. A hozzáférés biztosítása érdekében helyénvaló a betartandó feltételek és eljárások egyértelmű szabályainak megállapítása.

(29)

Az ellenőrzési rendelet 114–116. cikke előírja, hogy a tagállamoknak hivatalos honlapot kell létrehozniuk. Az e honlapokhoz való egyenlő hozzáférés valamennyi tagállamban történő biztosítása érdekében helyénvaló az említett honlapokkal kapcsolatos szabályokat uniós szinten megállapítani.

(30)

Az ellenőrzési rendelet 117. cikke szerint a tagállamok és a Bizottság közötti igazgatási együttműködés biztosítására kölcsönös jogsegélyrendszert kell létrehozni. Az ilyen igazgatási együttműködés az EU-ban az egyenlő versenyfeltételek garantálása és a jogellenes tevékenységek megfelelő kivizsgálásnak és szankcionálásának biztosítása szempontjából fontos. Ezért helyénvaló szabályokat kidolgozni akár a megkeresésen alapuló, akár a szabad elhatározás alapján történő rendszeres információcserére vonatkozóan, továbbá annak biztosítására, hogy végrehajtási intézkedéseket, illetve közigazgatási értesítést lehessen kérni egy másik tagállamtól.

(31)

A személyes adatok tagállamok általi feldolgozása tekintetében az egyének védelmét a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) szabályozza. A személyes adatok Bizottság általi feldolgozása tekintetében az egyének védelmét a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) szabályozza, különösen az adatfeldolgozás bizalmassága és biztonsága, a személyes adatok tagállami nemzeti rendszerektől a Bizottság felé irányuló továbbítása, a feldolgozás jogszerűsége és az érintetteknek a személyes adataik vonatkozásában fennálló tájékoztatási, betekintési és helyesbítési jogai tekintetében.

(32)

A halászati ellenőrző rendszer végrehajtásának megkönnyítése érdekében a részletes szabályokat egyetlen rendeletben kell megállapítani. Ennélfogva a következő rendeleteket hatályon kívül kell helyezni:

a 2807/83/EGK rendelet a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (6),

a 3561/85/EGK rendelet a halászati tevékenységek nemzeti ellenőrző hatóságok által végzett vizsgálatára vonatkozó tájékoztatásról (7),

a 493/87/EGK rendelet az egyes halászati tevékenységek felfüggesztése által okozott károk megtérítésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (8),

az 1381/87/EGK rendelet a halászhajók jelzésére és okmányaira vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (9),

az 1382/87/EGK rendelet a halászhajók ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (10),

a 2943/95/EK rendelet a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1627/94/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról (11),

az 1449/98/EK rendelet a tevékenységi jelentésekről rendelkező 2847/93/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (12),

a 356/2005/EK rendelet a merevítőrudas zsákhálók és a passzív halászeszköz jelölésére és azonosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (13),

a 2244/2003/EK rendelet a műholdas hajómegfigyelési rendszerekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról (14),

az 1281/2005/EK rendelet a halászati engedélyek kezeléséről és az azokban feltüntetendő szükséges információkról (15),

az 1042/2006/EK rendelet a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK rendelet 28. cikkének (3) és (4) bekezdése végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (16),

az 1542/2007/EK rendelet a heringre, makrélára és fattyúmakrélára vonatkozó kirakodási és mérlegelési eljárásokról (17),

az 1077/2008/EK rendelet a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló 1966/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és az 1566/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (18), és

a 409/2009/EK rendelet a feldolgozott halak tömegének élőtömeggé történő átszámításánál alkalmazandó közösségi átváltási együtthatók és kiszerelési kódok megállapításáról és a 2807/83/EGK bizottsági rendelet módosításáról (19).

(33)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

HATÁLY

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az Európai Unió ellenőrzési rendelettel létrehozott ellenőrző rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat állapítja meg.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

uniós halászhajó”: a 2371/2002/EK tanácsi rendelet (20) 3. cikkének d) pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti hajó;

2.

uniós vizek”: a 2371/2002/EK rendelet 3. cikkének a) pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti vizek;

3.

a halászati jogosítvány jogosultja”: az a természetes vagy jogi személy, akinek a részére az ellenőrzési rendelet 6. cikke szerinti halászati jogosítványt kiállították;

4.

uniós ellenőrök”: az ellenőrzési rendelet 4. cikkének 7. pontjában meghatározott ellenőrök;

5.

halcsoportosulást előidéző eszköz”: a tenger felszínén lebegő vagy lehorgonyzott berendezés, amelynek célja a halak odavonzása;

6.

passzív halászeszköz”: olyan halászeszköz, amelynél a fogási művelethez nem szükséges az eszköz aktív mozgása; magában foglalja

a)

a kopoltyúhálókat, az állítóhálókat, a tükörhálókat, a csapdahálókat;

b)

a lebegő kopoltyúhálókat és a lebegő tükörhálókat, amelyek közül bármelyik horgonyzó, úszó és navigációs felszerelésekkel látható el;

c)

a horogsorokat, a horgászzsinegeket, a rákcsapdákat és a csapdákat;

7.

merevítőrudas vonóháló”: bármely olyan vontatott vonóháló, amelyben a vonóháló száját merevítőrúd vagy hasonló eszköz tartja nyitva, függetlenül attól, hogy a tengerfenéken történő vontatás közben úszók függőlegesen nyitva tartják-e vagy sem;

8.

az ellenőrzési rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett „hajómegfigyelési rendszer” (VMS): olyan műholdas halászhajó-megfigyelési rendszer, amely rendszeres időközönként adatokat szolgáltat a halászati hatóságok számára a hajók földrajzi helyzetéről, útvonaláról és sebességéről;

9.

műholdas nyomkövető eszköz”: az ellenőrzési rendelet 4. cikkének (12) bekezdésében említett olyan, a halászhajó fedélzetére telepített eszköz, amely a jogi követelményeknek megfelelően automatikusan továbbítja a hajó helyzetét és a kapcsolódó adatokat a halászati felügyelő központba, és amely bármikor lehetővé teszi a halászhajó felderítését és azonosítását;

10.

halászati út”: a halászhajó bármely olyan útja, amelynek során halászati tevékenységet folytatnak, amely út akkor kezdődik, amikor a halászhajó elhagyja a kikötőt, és akkor végződik, amikor oda visszatér;

11.

halászati művelet”: a halak felkutatásával, az aktív halászeszközök kivetésével, vontatásával és fedélzetre húzásával, a passzív halászeszközök kihelyezésével, lemerítésével, kiemelésével vagy áthelyezésével összefüggésben végzett bármely művelet, valamint az ejtett fogásnak a halászeszközből, a tartóhálókból vagy a szállítóketrecből hizlaló- és tenyésztőketrecekbe történő áthelyezése;

12.

elektronikus halászati napló”: a halászati műveletek adatainak a halászhajó parancsnoka által számítógépes eszközökkel történő rögzítése, amelyet továbbítanak a tagállami hatóságoknak;

13.

termékkiszerelés”: a feldolgozott állapotú halászati terméknek vagy e termék egy részének a leírása az I. mellékletben található kódoknak és leírásoknak megfelelően;

14.

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal”: a 768/2005/EK tanácsi rendelet (21) 1. cikkében meghatározott hivatal;

15.

észlelés”: a halászhajó valamely tagállam bármely illetékes hatósága általi észlelése;

16.

kereskedelmi szempontból érzékeny információ”: olyan információ, amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűleg sérti valamely piaci szereplő kereskedelmi érdekeit;

17.

számítógépes ellenőrző rendszer”: olyan rendszer, amely képes annak ellenőrzésére, hogy a tagállami adatbázisokban rögzített adatok pontosak és teljesek-e, valamint hogy azokat határidőn belül nyújtották-e be;

18.

webszolgáltatás”: olyan szoftverrendszer, amelynek célja az együttműködő gépek közötti kapcsolat támogatása egy adott hálózaton belül.

II.   CÍM

A VIZEKHEZ ÉS AZ ERŐFORRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

I.   FEJEZET

Halászati jogosítványok

3. cikk

A halászati jogosítványok kiállítása és kezelése

(1)   Az ellenőrzési rendelet 6. cikkében említett halászati jogosítvány csak egy uniós halászhajóra érvényes.

(2)   Az ellenőrzési rendelet 6. cikkében említett halászati jogosítványokat a tagállamok halászhajóik tekintetében e rendelettel összhangban állítják ki, kezelik és vonják vissza.

(3)   Az ellenőrzési rendelet 6. cikkében említett halászati jogosítványok legalább a II. mellékletben megállapított információkat tartalmazzák.

(4)   Az 1281/2005/EK rendelettel összhangban kiállított halászati jogosítványok az e rendelettel összhangban kiállított halászati jogosítványnak tekintendők, ha tartalmazzák az e cikk (3) bekezdésében előírt minimális információkat.

(5)   A halászati jogosítvány csak akkor érvényes, ha azok a feltételek, amelyek alapján azt kiállították, továbbra is fennállnak.

(6)   Ha egy halászati jogosítványt átmenetileg felfüggesztenek vagy végérvényesen visszavonnak, a lobogó szerinti tagállam hatóságai haladéktalanul tájékoztatják a halászati jogosítvány jogosultját.

(7)   A valamely tagállam által kiállított, meghatározott BT- vagy kW-értékekre szóló halászati jogosítványoknak megfelelő teljes kapacitás semmikor sem haladhatja meg az adott tagállamra a 2371/2002/EK rendelet 12. és 13. cikkével, az 1438/2003/EK bizottsági rendelettel (22), a 639/2004/EK tanácsi rendelettel (23) és a 2104/2004/EK bizottsági rendelettel (24) összhangban megállapított maximális kapacitási szintet.

II.   FEJEZET

Halászati engedélyek

4. cikk

Halászati engedélyek

(1)   Az ellenőrzési rendelet 7. cikkében említett halászati engedély csak egy uniós halászhajóra érvényes.

(2)   Az ellenőrzési rendelet 7. cikkében említett halászati engedélyek legalább a III. mellékletben megállapított információkat tartalmazzák. A lobogó szerinti tagállam biztosítja a halászati engedélyben szereplő információk pontosságát és a közös halászati politika szabályaival való összhangjukat.

(3)   Az 1627/94/EK tanácsi rendelettel (25) összhangban kiállított különleges halászati engedélyek az e rendelettel összhangban kiállított halászati engedélyeknek tekintendők, ha tartalmazzák az e cikk (2) bekezdésében előírt minimális információkat.

(4)   A (2) bekezdésben említett halászati engedély és az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett halászati jogosítvány szerepelhet ugyanabban a dokumentumban.

(5)   A különös szabályok sérelme nélkül, azokra a 10 méter teljes hosszúságnál rövidebb uniós halászhajókra, amelyek kizárólag a lobogójuk szerinti tagállam felségvizein halásznak, nem vonatkozik a halászati engedély birtoklásának kötelezettsége.

(6)   E rendelet 3. cikkének (2) és (5) bekezdését megfelelően kell alkalmazni.

5. cikk

A halászati engedélyek listája

(1)   A különös szabályok sérelme nélkül, az ellenőrzési rendelet 114. cikkében említett honlapok működőképessé válásakor, de legkésőbb 2012. január 1-jén a tagállamok hivatalos honlapjuk biztonságos részén a halászati engedélyek érvényessé válása előtt hozzáférhetővé teszik azon halászhajóik listáját, amelyek az ellenőrzési rendelet 7. cikkében említett halászati engedélyt kaptak. E lista bármely változása esetén a változások hatálybalépése előtt naprakésszé teszik listájukat.

(2)   A 2011. január 1-jétől2011. december 31-ig terjedő időszakra a tagállamok kérelemre a Bizottság rendelkezésére bocsátják azon halászhajóik listáját, amelyek 2011-re halászati engedélyt kaptak. E lista bármely változása esetén a változások hatálybalépése előtt tájékoztatják a Bizottságot.

III.   FEJEZET

Az uniós halászhajók és halászeszközeik jelölése és azonosítása

1.   Szakasz

Halászhajók jelölése és azonosítása

6. cikk

A halászhajók jelölése

Az uniós halászhajókat a következőképpen kell megjelölni:

a)

annak a kikötőnek vagy körzetnek a betűjét vagy betűit, ahol az uniós halászhajót lajstromba vették, és a hajó lajstromszámát vagy számait a háttér színétől elütő színnel fel kell festeni, vagy jelezni kell a hajóorr mindkét oldalán, a lehető legmagasabban a vízvonal fölött úgy, hogy az jól látható legyen a tengerről és a levegőből;

b)

azon uniós halászhajók esetében, amelyek teljes hossza meghaladja a 10 métert, de kisebb mint 17 méter, a betűk és számok legalább 25 centiméteresek, vonalvastagságuk pedig legalább 4 centiméter. Azon uniós halászhajók esetében, amelyek teljes hossza legalább 17 méter, a betűk és számok legalább 45 centiméteresek, vonalvastagságuk pedig legalább 6 centiméter;

c)

a lobogó szerinti tagállam előírhatja, hogy a nemzetközi rádióhívójelet (IRCS) vagy a külső lajstromozási betű- és számjegyeket a háttértől elütő színnel rá kell festeni a kormányállás tetejére úgy, hogy az a levegőből jól látható legyen;

d)

az elütő szín a fehér és a fekete;

e)

az uniós halászhajó testére festett vagy azon jelzett külső lajstromozási betű- és számjegyeket nem szabad eltávolítani, letörölni, megváltoztatni és olvashatatlanná tenni, továbbá eltakarni vagy elrejteni.

7. cikk

Az uniós halászhajó fedélzetén tartandó dokumentumok

(1)   A legalább 10 méter teljes hosszúságú uniós halászhajó parancsnoka a fedélzeten tartja azokat a lajstrom szerinti tagállam illetékes hatósága által kiállított dokumentumokat, amelyek legalább a hajó következő adatait tartalmazzák:

a)

a hajó neve, ha van ilyen;

b)

annak a kikötőnek vagy körzetnek a betűi, ahol a hajót lajstromba vették, és a hajó lajstromszáma (számai);

c)

a hajó nemzetközi rádióhívójele, ha van ilyen;

d)

a tulajdonos(ok) neve és címe, és amennyiben van(nak), a hajóbérlő(k);

e)

teljes hosszúság, motorteljesítmény, bruttó tonnatartalma, és az 1987. január 1-jén vagy azt követően szolgálatba állított uniós halászhajók esetében a szolgálatba állítás időpontját.

(2)   A legalább 17 méter teljes hosszúságú, halraktárakkal felszerelt uniós halászhajókon a parancsnok pontos tervrajzokat tart a fedélzeten a halraktárak leírásával, feltüntetve valamennyi bejáratot és a köbméterben kifejezett tárolókapacitásukat is.

(3)   A fagyasztott vagy hűtött tengervíz-tartállyal felszerelt uniós halászhajó parancsnoka a fedélzeten tart egy olyan naprakész dokumentumot, amely 10 centiméteres osztásközökkel jelzi a tartályok köbméterben kifejezett kalibrálását.

(4)   A (2) és a (3) bekezdésben említett dokumentumokat a lobogó szerinti tagállam illetékes hatósága hitelesíti. Az (1)–(3) bekezdésben említett dokumentumokban szereplő jellemzők módosításait a lobogó szerinti tagállam illetékes hatósága hitelesíti.

(5)   Az e cikkben említett dokumentumokat a tisztviselők kérésére ellenőrzés és vizsgálat céljára be kell mutatni.

2.   Szakasz

Halászeszközök és járművek jelölése és azonosítása

8. cikk

Járművek és halcsoportosulást előidéző eszközök jelölése

Az uniós halászhajókon szállított járműveken, valamint a halcsoportosulást előidéző eszközökön annak az uniós halászhajónak a külső lajstromozási betű- és számjegyét kell feltüntetni, amely ezeket használja.

9. cikk

A passzív halászeszközökre és a merevítőrudas vonóhálókra vonatkozó általános szabályok

(1)   E rendelet 9–12. cikkének rendelkezéseit az uniós vizek összességében halászó uniós halászhajókra, e rendelet 13–17. cikkének rendelkezéseit pedig a parti tagállamok partvonalától számított 12 tengeri mérföldön kívüli uniós vizekre kell alkalmazni.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott uniós vizeken tilos olyan passzív halászeszközökkel, bójákkal és merevítőrudas vonóhálókkal halászati tevékenységet folytatni, amelyek nincsenek megjelölve és nem azonosíthatók e rendelet 10–17. cikkének rendelkezéseivel összhangban.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott uniós vizeken tilos a fedélzeten szállítani:

a)

olyan, a merevítőrudas vonóhálóhoz tartozó merevítőrudakat, amelyeken a külső lajstromozási betű- és számjegyeket nem az e rendelet 10. cikkével összhangban tüntették fel;

b)

olyan passzív halászeszközt, amelyet nem az e rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban címkéztek fel;

c)

olyan bójákat, amelyeket nem az e rendelet 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban jelöltek meg.

10. cikk

A merevítőrudas vonóhálókra vonatkozó szabályok

Az uniós halászhajó parancsnoka vagy képviselője gondoskodik arról, hogy a fedélzeten található, illetve halászati célokra használt minden egyes összeszerelt vonóháló merevítőrúdján egyértelműen fel legyenek tüntetve az adott halászhajó külső lajstromozási betű- és számjegyei.

11. cikk

A passzív halászeszközökre vonatkozó szabályok

(1)   Az uniós halászhajó parancsnoka vagy képviselője gondoskodik arról, hogy minden egyes fedélzeten található, illetve halászati célokra használt passzív halászeszköz egyértelműen meg legyen jelölve és azonosítható legyen e cikk rendelkezéseivel összhangban.

(2)   A halászati célokra használt minden egyes passzív halászeszközön állandó jelleggel láthatónak kell lenniük az említett eszközöket szállító halászhajó testén feltüntetett külső lajstromozási betű- és számjegyeknek:

a)

a hálók esetében a felső, első szemsorra erősített címkén;

b)

a horgászzsinegek és a horogsorok esetében a kikötőbójával való érintkezési ponton található címkén;

c)

a rákcsapdák és a csapdák esetében a fenék-vontatókötélhez erősített címkén;

d)

az egy tengeri mérföldnél hosszabb passzív halászeszköz esetében az a), b) és c) ponttal összhangban egy tengeri mérföldnél nem nagyobb szabályos távolságonként hozzáerősített címkéken, olyan módon, hogy az egy tengeri mérföldnél hosszabb passzív halászeszköz egyetlen része se maradjon jelöletlen.

12. cikk

A címkékre vonatkozó szabályok

(1)   Minden címke:

a)

tartós anyagból készül;

b)

biztonságosan van rögzítve a halászeszközhöz;

c)

legalább 65 milliméter széles;

d)

legalább 75 milliméter hosszú.

(2)   A címkét nem szabad eltávolítani, törölni, módosítani, olvashatatlanná tenni, eltakarni vagy elrejteni.

13. cikk

A bójákra vonatkozó szabályok

(1)   Az uniós halászhajó parancsnoka vagy képviselője gondoskodik arról, hogy a IV. mellékletben foglaltaknak megfelelően felszerelt két szélső jelölőbóját és a közbenső jelölőbójákat minden egyes halászati célra használt passzív halászeszközhöz rögzítsék, illetve azokat e szakasz rendelkezéseivel összhangban telepítsék.

(2)   A bóját szállító és telepítő uniós halászhajó testén feltüntetett külső lajstromozási betű- és számjegyeknek minden egyes szélső és közbenső jelölőbóján meg kell jelenniük, a következőképpen:

a)

a betű- és számjegyeket a vízvonal fölött a lehető legmagasabban kell feltüntetni úgy, hogy jól láthatók legyenek;

b)

azon felület színétől elütő színnel, amelyre festik.

(3)   A jelölőbóján feltüntetett betű- és számjegyek nem törölhetők, nem módosíthatók, illetve nem válhatnak olvashatatlanná.

14. cikk

A zsinegekre vonatkozó szabályok

(1)   A bójákat a passzív halászeszközhöz rögzítő zsinegeket víz alá süllyedő anyagból kell készíteni, vagy nehezékkel kell ellátni.

(2)   A szélső jelölőbójákat az egyes halászeszközökkel összekötő zsinegeket az adott halászeszköz széleihez kell rögzíteni.

15. cikk

A szélső jelölőbójákra vonatkozó szabályok

(1)   A szélső jelölőbójákat olyan módon kell telepíteni, hogy a halászeszköz két végének helyzete bármikor meghatározható legyen.

(2)   Minden szélső jelölőbója rúdja a tenger szintje felett legalább 1 méter magas kell, hogy legyen az úszó felső részétől a legalsó zászló alsó szegélyéig mérve.

(3)   A szélső jelölőbóják színesek, de nem lehetnek piros vagy zöld színűek.

(4)   Minden egyes szélső jelölőbója rendelkezik a következőkkel:

a)

egy vagy két négyszögletes zászló; amennyiben ugyanazon bóján két zászlónak kell lennie, a köztük lévő távolság legalább 20 centiméter, az egy adott halászeszköz széleit jelölő zászlók színe megegyezik, és nem lehet fehér, méretük pedig azonos;

b)

egy vagy két sárga színű és öt másodpercenként villanó (F1 Y5s) fény, amely legalább két tengeri mérföld távolságból látható;

(5)   Valamennyi szélső jelölőbóján lehet egy csúcsjel a bója tetején, egy vagy két csíkozott láthatósági szalaggal, amelyek nem lehetnek piros vagy zöld színűek, szélességük pedig legalább 6 centiméter.

16. cikk

A szélső jelölőbóják rögzítésére vonatkozó szabályok

(1)   A szélső jelölőbójákat a következőképpen kell a passzív halászeszközhöz rögzíteni:

a)

a nyugati szektorban (vagyis az az iránytű szerinti félkör, amely déltől nyugaton át egészen északig terjed, északot is magában foglalva) található bóját két zászlóval, két csíkozott láthatósági szalaggal, két fénnyel és e rendelet 12. cikkének megfelelően címkével kell ellátni;

b)

a keleti szektorban (vagyis az az iránytű szerinti félkör, amely északtól keleten át egészen délig terjed, delet is magában foglalva) található bóját egy zászlóval, egy csíkozott láthatósági szalaggal, egy fénnyel és e rendelet 12. cikkének megfelelően címkével kell ellátni.

(2)   A címkének az e rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében foglalt információkat kell tartalmaznia.

17. cikk

Közbenső jelölőbóják

(1)   A közbenső jelölőbójákat az öt tengeri mérföldnél hosszabb passzív halászeszközhöz kell rögzíteni, a következők szerint:

a)

a közbenső jelölőbójákat egymástól legfeljebb öt tengeri mérföld távolságra kell elhelyezni úgy, hogy az öt tengeri mérföld hosszúságú vagy annál hosszabb eszköz egyik része se maradjon jelöletlen;

b)

a közbenső jelölőbójákat sárga színű és öt másodpercenként villanó (F1 Y5s) fényt kibocsátó, legalább két tengeri mérföld távolságból látható villanófénnyel kell felszerelni. A közbenső jelölőbóják jellemzői megegyeznek a keleti szektorban található szélső jelölőbóják jellemzőivel, azzal a kivétellel, hogy a zászló fehér.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a Balti-tengeren a közbenső jelölőbójákat az egy tengeri mérföldnél hosszabb passzív halászeszközhöz kell rögzíteni. A közbenső jelölőbójákat egymástól legfeljebb egy tengeri mérföld távolságra kell elhelyezni úgy, hogy az egy tengeri mérföld hosszúságú vagy annál hosszabb eszköz egyik része se maradjon jelöletlen.

A közbenső jelölőbóják jellemzői megegyeznek a keleti szektorban található szélső jelölőbóják jellemzőivel, kivéve a következőket:

a)

a zászlók fehér színűek;

b)

minden ötödik közbenső jelölőbóját olyan radarreflektorral kell felszerelni, amely legalább két tengeri mérföld távolságból visszaveri a radarhullámokat.

IV.   FEJEZET

Hajómegfigyelési rendszer

18. cikk

A műholdas nyomkövető eszközök uniós halászhajókra telepítésének követelménye

(1)   E rendelet 25. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül, azok az uniós halászhajók, amelyek VMS telepítésére kötelesek, csak akkor hagyhatják el a kikötőt, ha fedélzetükre teljes mértékben üzemképes műholdas nyomkövető eszközt telepítettek.

(2)   Amennyiben az uniós halászhajó kikötőben tartózkodik, a műholdas nyomkövető eszközt csak akkor lehet kikapcsolni, ha:

a)

erről előzetesen értesítették a lobogó szerinti tagállam és a parti tagállam halászati felügyelő központját, és

b)

a következő helyzetmeghatározási jelentés igazolja, hogy az uniós halászhajó nem változtatta meg a helyzetét a korábbi jelentéshez képest.

A lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik az a) pontban említett előzetes értesítés olyan automatikus VMS-üzenetre vagy a rendszer által generált riasztásra történő cseréjét, amely azt jelzi, hogy az uniós halászhajó valamely kikötő előre meghatározott földrajzi területén belül tartózkodik.

(3)   Ez a fejezet nem alkalmazandó a kizárólag akvakultúra kiaknázására használt uniós halászhajókra.

19. cikk

A műholdas nyomkövető eszközök jellemzői

(1)   Az uniós halászhajókra telepített műholdas nyomkövető eszköz biztosítja a következő adatok rendszeres időközönkénti automatikus továbbítását a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjának:

a)

a halászhajó azonosítója;

b)

a halászhajó utolsó mért földrajzi helyzete 500 méternél kisebb megengedett eltéréssel, 99 %-os megbízhatósági intervallummal;

c)

az a nap és időpont (koordinált világidőben [UTC] kifejezve), amikor megállapították a halászhajó említett helyzetét; és

d)

a halászhajó pillanatnyi sebessége és útvonala.

(2)   A tagállamok biztosítják a műholdas nyomkövető eszközök hamis helymeghatározási adatok fogadásával vagy továbbításával szembeni védelmét, valamint azt, hogy azokat ne lehessen manuálisan átállítani.

20. cikk

A parancsnokok műholdas nyomkövető eszközökkel kapcsolatos kötelezettségei

(1)   Az uniós halászhajók parancsnokai gondoskodnak arról, hogy a műholdas nyomkövető eszközök mindig teljesen üzemképesek legyenek, valamint arról, hogy továbbítsák az e rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében említett adatokat.

(2)   E rendelet 26. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül az uniós halászhajó parancsnoka különösen arról gondoskodik, hogy

a)

az adatokat semmilyen módon se módosítsák;

b)

a műholdas nyomkövető eszközök antennáját vagy antennáit semmi se zavarja, kapcsolja szét vagy blokkolja;

c)

a műholdas nyomkövető eszközök áramellátását semmi se szakítsa meg; és

d)

a műholdas nyomkövető eszközt ne távolítsák el a halászhajóról.

(3)   Tilos használhatatlanná tenni, megrongálni vagy üzemen kívül helyezni a műholdas nyomkövető eszközt, illetve annak működését bármilyen más módon zavarni, kivéve ha a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai engedélyezték az eszköz javítását vagy cseréjét.

21. cikk

A lobogó szerinti tagállamok által elfogadandó ellenőrző intézkedések

A lobogó szerinti tagállamok biztosítják az e rendelet 19. cikke (1) bekezdésében említett adatok pontosságának folyamatos és rendszeres nyomon követését és ellenőrzését, és azonnal intézkednek, ha az adatok pontatlannak vagy hiányosnak bizonyulnak.

22. cikk

Az adattovábbítás gyakorisága

(1)   Minden tagállam biztosítja, hogy halászati felügyelő központja a VMS-en keresztül legalább kétóránként egyszer megkapja halászhajóira vonatkozóan az e rendelet 19. cikkében említett információkat. A halászati felügyelő központ az információkat rövidebb időközönként is kérheti.

(2)   A halászati felügyelő központnak le kell tudnia kérdezni egyes halászhajói tényleges helyzetét.

23. cikk

Egyes területekre való belépés, illetve azok elhagyásának nyomon követése

Minden tagállam biztosítja, hogy halászati felügyelő központja halászhajói tekintetében a VMS-adatokon keresztül nyomon kövesse a következő területekre való belépésnek, illetve azok elhagyásának napját és idejét:

a)

azok a tengeri területek, ahol a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférés tekintetében különleges szabályokat kell alkalmazni;

b)

az ellenőrzési rendelet 50. cikkében említett, halászati korlátozás hatálya alá tartozó területek;

c)

azoknak a regionális halászati gazdálkodási szervezeteknek a szabályozási területei, amelyeknek az Európai Unió vagy egyes tagállamok szerződő felei;

d)

harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá tartozó vizek.

24. cikk

Az adatok továbbítása a parti tagállamoknak

(1)   A tagállamok által telepített VMS-ek biztosítják az e rendelet 19. cikkével összhangban átadandó, a halászhajóikra vonatkozó adatok automatikus továbbítását a parti tagállam halászati felügyelő központjának, amíg halászhajóik a parti tagállam vizein tartózkodnak. Az adatok továbbítása a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központja általi vétellel egyidejűleg, az V. mellékletben meghatározott formátumnak megfelelően történik.

(2)   Egy adott területet közösen megfigyelő parti tagállamok közös fogadóállomást határozhatnak meg az e rendelet 19. cikke szerint átadandó adatok továbbításához. Erről tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(3)   Minden tagállam továbbítja a többi tagállamnak és a Bizottságnak a kizárólagos gazdasági övezetét és a kizárólagos halászati övezetét kijelölő szélességi és hosszúsági koordináták átfogó jegyzékét, amelynek – lehetőség szerint elektronikus – formátuma összhangban van az 1984-es geodéziai világrendszerrel (WGS 84). Emellett közli a többi tagállammal és a Bizottsággal e koordináták bármely változását. A tagállamok ezt a jegyzéket az ellenőrzési rendelet 115. cikkében említett honlapon is közzétehetik.

(4)   A tagállamok biztosítják, hogy illetékes hatóságaik hatékonyan együttműködnek a VMS-adatoknak az ellenőrzési rendelet 9. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő továbbításában, többek között az erre a célra kialakított egyértelmű és dokumentált eljárások kidolgozásával.

25. cikk

A műholdas nyomkövető eszköz műszaki meghibásodása vagy üzemképtelensége

(1)   Az uniós halászhajóra telepített műholdas nyomkövető eszköz meghibásodása vagy üzemképtelensége esetén a parancsnok vagy képviselője az esemény észlelésétől vagy a (4) bekezdés, illetve az e rendelet 26. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítéstől kezdve négyóránként – megfelelő távközlési eszközökkel – tájékoztatja a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központját a halászhajó naprakész földrajzi koordinátáiról. A tagállamok döntenek az igénybe veendő távközlési eszközökről, és azokat feltüntetik az ellenőrzési rendelet 115. cikkében említett honlapon.

(2)   A lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központja az (1) bekezdésben említett földrajzi helyzetet, annak fogadásakor haladéktalanul felveszi a VMS-adatbázisba. A manuálisan bevitt VMS-adatoknak az adatbázisokban egyértelműen megkülönböztethetőknek kell lenniük az automatikus üzenetektől. Adott esetben ezeket a manuálisan bevitt VMS-adatokat haladéktalanul továbbítani kell a parti tagállamoknak.

(3)   Uniós halászhajó a műholdas nyomkövető eszköz műszaki meghibásodását vagy üzemképtelenségét követően kizárólag akkor hagyhatja el a kikötőt, amikor a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai megállapítják, hogy a hajóra telepített eszköz teljes mértékben üzemképes. Ettől eltérve a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központja engedélyezheti halászhajói számára, hogy a kikötőt elhagyhassák üzemképtelen műholdas nyomkövető eszközzel, annak javítása vagy cseréje céljából.

(4)   A lobogó szerinti tagállam, vagy adott estben a parti tagállam illetékes hatóságai megpróbálják értesíteni a hajó parancsnokát vagy a hajóért felelős személyt, illetve ezek képviselőjét, ha úgy tűnik, hogy az uniós halászhajóra telepített műholdas nyomkövető eszköz hibás vagy nem teljesen üzemképes.

(5)   A műholdas nyomkövető eszköz javítás vagy csere céljából történő eltávolítását a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak jóvá kell hagyniuk.

26. cikk

Az adatok beérkezésének elmaradása

(1)   Amennyiben a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjához tizenkét egymást követő órán keresztül nem érkeznek be az e rendelet 22. cikke vagy 25. cikkének (1) bekezdése szerint továbbítandó adatok, a központ a lehető legrövidebb időn belül értesíti erről az uniós halászhajó parancsnokát vagy az azt üzemeltető piaci szereplőt, illetve ezek képviselőjét vagy képviselőit. Amennyiben egy adott uniós halászhajó esetében ez egy naptári éven belül több mint háromszor bekövetkezik, a lobogó szerinti tagállam gondoskodik a halászhajóra telepített műholdas nyomkövető eszköz alapos ellenőrzéséről. A lobogó szerinti tagállam kivizsgálja az ügyet annak megállapítása céljából, hogy nem próbálták-e átállítani a berendezést. E rendelet 20. cikke (2) bekezdésének d) pontjától eltérve, a szóban forgó berendezést vizsgálat céljából eltávolíthatják a hajóról.

(2)   Amennyiben a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjához tizenkét órán keresztül nem érkeznek be az e rendelet 22. cikke vagy 25. cikkének (1) bekezdése szerinti adatok, az utolsó helyzetmeghatározási jelentés pedig egy másik tagállam vizeiről érkezett, a központ erről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az érintett parti tagállam halászati felügyelő központját.

(3)   Amennyiben egy parti tagállam illetékes hatóságai észlelik, hogy a vizeiken uniós halászhajó tartózkodik, de e rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével vagy 25. cikkének (2) bekezdésével összhangban nem kaptak adatokat, értesítik erről a halászhajó parancsnokát és a halászhajó lobogója szerinti tagállam halászati felügyelő központját.

27. cikk

A halászati tevékenységek nyomon követése és nyilvántartása

(1)   A tagállamok az e rendelet 22. cikke, 24. cikkének (1) bekezdése és 25. cikke szerint kapott adatokat a halászhajók tevékenységeinek hatékony nyomon követésére használják.

(2)   A lobogó szerinti tagállamok:

a)

gondoskodnak arról, hogy az e fejezettel összhangban fogadott adatokat számítógéppel olvasható formában rögzítsék, és azokat legalább három évig biztonságos számítógépes adatbázisokban tárolják;

b)

meghoznak minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy ezeket az adatokat kizárólag hivatalos célokra használják fel, továbbá

c)

minden szükséges technikai intézkedést meghoznak az ilyen adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéstől, véletlen elveszítéstől, sérüléstől, terjesztéstől vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáféréstől való védelme érdekében.

28. cikk

A Bizottság hozzáférése az adatokhoz

A Bizottság az ellenőrzési rendelet 111. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kérheti a tagállamokat, hogy egy konkrét halászhajó-csoport tekintetében meghatározott ideig biztosítsák az e rendelet 19. cikkével összhangban átadandó adatok automatikus továbbítását a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv számára. Ezen adatok továbbítása a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központja általi vétellel egyidejűleg, az V. mellékletben meghatározott formátumnak megfelelően történik.

III.   CÍM

A HALÁSZAT ELLENŐRZÉSE

I.   FEJEZET

Papíralapú halászati napló, átrakási nyilatkozat és kirakodási nyilatkozat

1.   Szakasz

A papíralapú halászati napló, az átrakási nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat kitöltése és benyújtása

29. cikk

Papíralapú halászati napló, valamint az átrakási/kirakodási nyilatkozat kitöltésére és benyújtására kötelezett uniós halászhajók

(1)   A többéves tervekben foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül a legalább 10 méter teljes hosszúságú, a halászati napló adatainak, az átrakási nyilatkozatok és kirakodási nyilatkozatok elektronikus kitöltésére és továbbítására nem kötelezett uniós halászhajók parancsnoka papíralapon tölti ki és nyújtja be az ellenőrzési rendelet 14., 21. és 23. cikkében említett halászati napló adatait, átrakási nyilatkozatokat és kirakodási nyilatkozatokat. Ezeket az átrakási nyilatkozatokat és kirakodási nyilatkozatokat a parancsnok képviselője is kitöltheti és benyújthatja a parancsnok nevében.

(2)   A halászati napló adatainak, az átrakási nyilatkozatok és a kirakodási nyilatkozatok papíralapú kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos kötelezettség azokra az uniós halászhajókra is vonatkozik, amelyek teljes hossza nem éri el a 10 métert, ha lobogó szerinti tagállamuk halászati napló vezetését, továbbá átrakási és/vagy kirakodási nyilatkozatok benyújtását írja elő az ellenőrzési rendelet 16. cikkének (3) bekezdésével és 25. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

30. cikk

A papíralapú halászati napló, átrakási nyilatkozat és kirakodási nyilatkozat formanyomtatványa

(1)   A NAFO 1 alterület, valamint az ICES Va és XIV körzet kivételével valamennyi halászterület tekintetében az uniós halászhajók parancsnokainak a papíralapú halászati naplót, az átrakási nyilatkozatot és a kirakodási nyilatkozatot a VI. mellékletben szereplő formanyomtatványnak megfelelően kell kitölteniük és benyújtaniuk. A VII. mellékletben szereplő formanyomtatványt azonban kizárólag a Földközi-tengeren végrehajtott halászati műveletekhez használhatják azok uniós halászhajók parancsnokai, amelyekre nem vonatkozik a halászati napló, az átrakási nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat adatainak elektronikus benyújtására vonatkozó kötelezettség, és amelyek egyetlen halászati övezetben tesznek napi halászati utakat.

(2)   A NAFO 1 alterület, valamint az ICES Va és XIV körzet tekintetében a VIII. mellékletben szereplő formátumot kell alkalmazni a papíralapú halászati naplókra, és a IX. mellékletben szereplő formátumot kell alkalmazni a papíralapú átrakási nyilatkozatokra és kirakodási nyilatkozatokra.

(3)   A VI. és VII. mellékletben szereplő papíralapú halászati naplót, átrakási nyilatkozatot és kirakodási nyilatkozatot akkor is vezetni kell az (1) bekezdéssel, valamint e rendelet 31. cikkével összhangban, ha a szóban forgó uniós halászhajók harmadik országok vizein vagy regionális halászati gazdálkodási szervezet által szabályozott vizeken, illetve regionális halászati gazdálkodási szervezet által nem szabályozott, uniós vizeken kívüli vizeken folytatnak halászati tevékenységet, kivéve, ha az érintett harmadik ország vagy az érintett regionális halászati gazdálkodási szervezet szabályai kifejezetten más halászati napló, átrakási nyilatkozat vagy kirakodási nyilatkozat kitöltését és benyújtását írják elő. Ha a harmadik ország nem határoz meg kifejezetten egy adott halászati naplót, de az Európai Unió által előírtaktól eltérő adatelemeket kér, ezeket az adatelemeket kell rögzíteni.

(4)   A papíralapú halászati naplók készleteinek erejéig a tagállamok – a 2807/83/EGK rendelettel összhangban – továbbra is használhatnak papíralapú halászati naplókat azon uniós halászhajók tekintetében, amelyekre nem vonatkozik a halászati napló adatainak elektronikus kitöltésére és továbbítására vonatkozó, az ellenőrzési rendelet 15. cikke szerinti kötelezettség.

31. cikk

A papíralapú halászati naplók, átrakási nyilatkozatok és kirakodási nyilatkozatok kitöltésére és benyújtására vonatkozó utasítások

(1)   A papíralapú halászati naplót, átrakási nyilatkozatot és kirakodási nyilatkozatot a X. mellékletben meghatározott utasítások szerint kell kitölteni és benyújtani.

(2)   Ha a X. mellékletben meghatározott utasítások szerint egy adott szabály alkalmazása nem kötelező, a lobogó szerinti tagállam kötelezővé teheti azt.

(3)   A halászati naplóban, átrakási nyilatkozatban vagy kirakodási nyilatkozatban rögzített bejegyzéseknek olvashatóknak és kitörölhetetlennek kell lenniük. Egy bejegyzést sem lehet kitörölni vagy megmásítani. Amennyiben az adat hibásan került bejegyzésre, a helytelen bejegyzést egyetlen vonallal át kell húzni, majd az új bejegyzést a hajóparancsnok beírja és ellátja kézjegyével. A hajóparancsnok minden sort kézjegyével lát el.

(4)   Az uniós halászhajó parancsnoka, illetve átrakási nyilatkozatok és kirakodási nyilatkozatok esetében a képviselője kézjegyével vagy aláírásával tanúsítja, hogy a halászati naplóban, átrakási nyilatkozatban vagy kirakodási nyilatkozatban rögzített bejegyzések helytállóak.

32. cikk

A papíralapú halászati naplók, átrakási nyilatkozatok és kirakodási nyilatkozatok benyújtására vonatkozó határidők

(1)   Ha egy uniós halászhajó kirakodik a lobogó szerinti tagállam kikötőjében, vagy átrakodik egy ilyen kikötőben vagy a lobogó szerinti tagállam partjaihoz közeli helyen, a parancsnok a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az átrakás vagy kirakodás befejezését követő 48 órával benyújtja a halászati napló, az átrakási nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat eredeti példányát (példányait) az érintett tagállam illetékes hatóságainak. Ezen átrakási nyilatkozat és kirakodási nyilatkozat eredeti példányát (példányait) a parancsnok képviselője is benyújthatja a parancsnok nevében.

(2)   Ha egy halászati utat követően nem kerül sor fogás kirakodására, a parancsnok a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kikötőbe érkezést követő 48 órával benyújtja a halászati napló és az átrakási nyilatkozat eredeti példányát (példányait). Ezen átrakási nyilatkozat eredeti példányát (példányait) a parancsnok képviselője is benyújthatja a parancsnok nevében.

(3)   Ha egy uniós halászhajó átrakodik a lobogó szerinti tagállamától eltérő tagállam kikötőjében vagy partjaihoz közeli helyen, vagy kirakodik egy ilyen tagállam kikötőjében, a lehető leghamarabb, de legkésőbb az átrakást vagy kirakodást követő 48 órával benyújtja a halászati napló, az átrakási nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat első másolati példányát (példányait) annak a tagállamnak az illetékes hatóságaihoz, ahol az átrakásra vagy kirakodásra sor került. A halászati napló, az átrakási nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat eredeti példányát (példányait) a lehető leghamarabb, de legkésőbb az átrakást vagy kirakodást követő 48 órával meg kell küldeni a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

(4)   Ha egy uniós halászhajó átrakodik egy harmadik ország kikötőjében vagy vizein, vagy a nyílt tengeren, vagy kirakodik egy harmadik ország kikötőjében, a lehető leghamarabb, de legkésőbb az átrakást vagy kirakodást követő 48 órával benyújtja a halászati napló, az átrakási nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat eredeti példányát (példányait) a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

(5)   Ha egy harmadik ország vagy egy regionális halászati gazdálkodási szervezet szabályai a VI. mellékletben szereplő halászati naplótól, átrakási nyilatkozattól vagy kirakodási nyilatkozattól eltérő naplót vagy nyilatkozatot kérnek, az uniós halászhajó parancsnoka a lehető leghamarabb, de legkésőbb az átrakást vagy kirakodást követő 48 órával benyújtja e dokumentum másolati példányát illetékes hatóságaihoz.

2.   Szakasz

A papíralapú halászati naplóra vonatkozó különös szabályok

33. cikk

A papíralapú halászati napló kitöltése

(1)   A papíralapú halászati naplóba valamennyi kötelező információt fel kell venni akkor is, ha nem történt fogás:

a)

naponta, legkésőbb 24.00 óráig és a kikötőbe érkezés előtt;

b)

bármely, tengeren végzett vizsgálat alkalmával;

c)

a közösségi jog vagy a lobogó szerinti tagállam által meghatározott események alkalmával.

(2)   A halászati naplóban új sort kell kitölteni:

a)

minden tengeren töltött nap tekintetében;

b)

amikor új ICES körzetben vagy egy másik halászati övezetben halásznak ugyanazon a napon;

c)

amikor halászati erőkifejtésre vonatkozó adatokat vesznek fel.

(3)   A halászati naplóban új oldalt kell kezdeni:

a)

ha a korábbitól eltérő halászeszközt vagy szembőségű hálót használnak;

b)

minden, az átrakást vagy közbenső kirakodást követő halászatnál;

c)

ha nem áll rendelkezésre elegendő számú oszlop;

d)

a kikötő elhagyásakor, ha nem került sor kirakodásra.

(4)   A kikötő elhagyásakor vagy az átrakási művelet befejezésekor, és amikor a fogás a fedélzeten marad, minden egyes faj mennyiségét a halászati napló új oldalán kell feltüntetni.

(5)   A XI. mellékletben megadott kódokat kell használni az alkalmazott halászeszköznek a papíralapú halászati napló megfelelő rovatában történő feltüntetésére.

3.   Szakasz

A papíralapú átrakási nyilatkozatra és kirakodási nyilatkozatra vonatkozó különös szabályok

34. cikk

A papíralapú átrakási nyilatkozat átadása

(1)   Két uniós halászhajó közötti átrakási művelet esetén az átrakási művelet bejezésekor az átrakó halászhajó parancsnoka vagy annak képviselője átadja a hajója papíralapú átrakási nyilatkozatának egy példányát az átvevő hajó parancsnokának vagy képviselőjének. Az átvevő hajó parancsnoka vagy annak képviselője az átrakási művelet befejezésekor szintén átadja a hajója papíralapú átrakási nyilatkozatának egy példányát az átrakó hajó parancsnokának vagy képviselőjének.

(2)   Az (1) bekezdésben említett példányokat egy tisztviselő kérésére ellenőrzés és vizsgálat céljára be kell mutatni.

35. cikk

A kirakodási nyilatkozat aláírása

A parancsnok vagy képviselője a nyilatkozat benyújtása előtt aláírja a kirakodási nyilatkozat minden oldalát.

II.   FEJEZET

Elektronikus formátumú halászati napló, kirakodási nyilatkozat és átrakási nyilatkozat

1.   Szakasz

Az elektronikus formátumú halászati napló, kirakodási nyilatkozat és átrakási nyilatkozat adatainak kitöltése és továbbítása

36. cikk

Az uniós halászhajókra vonatkozó elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszer követelménye

(1)   E rendelet 39. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül, azok az uniós halászhajók, amelyek az ellenőrzési rendelet 15., 21. és 24. cikkével összhangban halászati napló, átrakási nyilatkozat és kirakodási nyilatkozat elektronikus kitöltésére és továbbítására kötelesek, csak akkor hagyhatják el a kikötőt, ha fedélzetükre teljes mértékben üzemképes elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszert telepítettek.

(2)   Ez a fejezet nem alkalmazandó a kizárólag akvakultúra kiaknázására használt uniós halászhajókra.

37. cikk

Az uniós halászhajóról a lobogó szerinti tagállamának illetékes hatósága felé történő adattovábbításra szolgáló formátum

A tagállamok meghatározzák a lobogójuk alatt közlekedő uniós halászhajók között használandó formátumot, valamint a halászati napló, az átrakási nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat adatainak az ellenőrzési rendelet 15., 21. és 24. cikkében említett kitöltése és továbbítása tekintetében illetékes hatóságaikat.

38. cikk

Válaszüzenetek

(1)   A halászati napló adatai, továbbá az átrakási, az előzetes értesítési és a kirakodási adatok minden továbbításakor válaszüzenetet kell küldeni az uniós halászhajóknak. A válaszüzenet az információ beérkezését nyugtázza.

(2)   Az uniós halászhajó parancsnoka a válaszüzenetet a halászati út végéig megőrzi.

39. cikk

Előírások az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek műszaki meghibásodása vagy üzemképtelensége esetére

(1)   Az uniós halászhajóra telepített elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi eszköz meghibásodása vagy üzemképtelensége esetén a halászhajó parancsnoka vagy képviselője az esemény észlelésétől az e rendelet 40. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítéstől kezdve naponta, de még fogás hiányában is legkésőbb 24.00 óráig – megfelelő távközlési eszközökkel – közli a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaival a halászati napló, az átrakási nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat adatait. A tagállamok döntenek az alkalmazandó távközlési eszközökről, és azokat feltüntetik az ellenőrzési rendelet 115. cikkében említett honlapon.

(2)   Az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek műszaki meghibásodása vagy üzemképtelensége esetén a halászati napló és az átrakási nyilatkozat adatait meg kell küldeni:

a)

a lobogó szerinti állam illetékes hatóságának kérésére;

b)

közvetlenül az utolsó halászati művelet befejezését vagy az átrakás befejezését követően;

c)

a kikötőbe lépést megelőzően;

d)

bármely, tengeren végzett vizsgálat alkalmával;

e)

a közösségi jog vagy a lobogó szerinti tagállam által meghatározott események alkalmával.

Az a) és az e) pontban említett esetekben az előzetes értesítés, illetve a kirakodási nyilatkozat adatait is meg kell küldeni.

(3)   A lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai az (1) bekezdésben említett adatokat azok fogadásakor haladéktalanul fel kell venni az elektronikus adatbázisba.

(4)   Az uniós halászhajó elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerének műszaki meghibásodását vagy üzemképtelenségét követően csak akkor hagyhatja el a kikötőt, amikor a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai megállapítják, hogy a hajóra telepített elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszer teljesen üzemképes, illetve amikor a kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságai egyéb módon engedélyezik a kikötő elhagyását. A lobogó szerinti tagállam haladéktalanul értesíti a parti tagállamot arról, ha engedélyt adott valamely halászhajója számára, hogy a parti tagállam területén található kikötőt üzemképtelen elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerrel hagyja el.

(5)   Az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszer javítás vagy csere céljából történő eltávolítását a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak jóvá kell hagyniuk.

40. cikk

Az adatok beérkezésének elmaradása

(1)   Amennyiben a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz nem érkeznek be az ellenőrzési rendelet 15., 22. és 24. cikke szerint továbbítandó adatok, az illetékes hatóságok a lehető leghamarabb értesítik erről az uniós halászhajó parancsnokát vagy az azt üzemeltető piaci szereplőt, illetve azok képviselőjét vagy képviselőiket. Amennyiben egy adott uniós halászhajó esetében ez egy naptári éven belül több mint háromszor bekövetkezik, a lobogó szerinti tagállam biztosítja a halászhajóra telepített elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszer alapos ellenőrzését. A lobogó szerinti tagállam vizsgálatot indít annak megállapítására, hogy miért nem érkeztek be az adatok, és megfelelő intézkedéseket hoz.

(2)   Amennyiben a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz nem érkeznek be az ellenőrzési rendelet 15., 22. és 24. cikke szerint továbbítandó adatok, és a hajó hajómegfigyelési rendszer által jelzett utolsó helyzete valamely parti tagállam vizein belülre esett, a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai a lehető leghamarabb értesítik erről a parti tagállam illetékes hatóságait.

(3)   Az uniós halászhajó parancsnoka vagy az azt üzemeltető piaci szereplő, vagy képviselőjük az értesítés beérkezését követően haladéktalanul megküld minden olyan adatot a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak, amelyet még nem továbbított, és amelyre vonatkozóan az (1) bekezdéssel összhangban értesítés érkezett.

41. cikk

Elégtelen adathozzáférés

(1)   Ha valamely parti tagállam illetékes hatóságai megállapítják, hogy vizeiken másik tagállam uniós halászhajója tartózkodik, de a 44. cikkel összhangban nem tudnak hozzáférni a halászati napló adataihoz vagy az átrakási adatokhoz, megkeresik a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságait, hogy biztosítsák az ezen adatokhoz való hozzáférést.

(2)   Ha az (1) bekezdésben említett adathozzáférés a megkereséstől számított négy órán belül nem biztosított, a parti tagállam értesíti erről a lobogó szerinti tagállamot. Az értesítés beérkezésekor a lobogó szerinti tagállam bármely rendelkezésére álló elektronikus eszköz útján haladéktalanul megküldi az adatokat a parti tagállamnak.

(3)   Ha a parti tagállam nem kapja meg a (2) bekezdésben említett adatokat, az uniós halászhajó parancsnoka vagy az azt üzemeltető piaci szereplő, vagy képviselőjük kérelemre bármely rendelkezésére álló és – lehetőség szerint – elektronikus eszköz útján megküldi az adatokat és az e rendelet 38. cikke szerinti válaszüzenet másolatát a parti tagállam illetékes hatóságainak. A tagállamok döntenek az alkalmazandó eszközökről, és azokat feltüntetik az ellenőrzési rendelet 115. cikkében említett honlapon.

(4)   Ha az uniós halászhajó parancsnoka vagy az azt üzemeltető piaci szereplő, vagy képviselőjük nem tudja megküldeni a parti tagállam illetékes hatóságainak az e rendelet 38. cikke szerinti válaszüzenet másolatát, az érintett halászhajó nem végezhet halászati tevékenységet a parti tagállam vizein mindaddig, amíg a halászhajó parancsnoka, az azt üzemeltető piaci szereplő vagy képviselője meg nem küldi a válaszüzenet másolatát vagy az ellenőrzési rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében említett információt az említett hatóságoknak.

42. cikk

Az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek működési adatai

(1)   A tagállamok elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszereik működésére vonatkozó adatbázisokat tartanak fenn. Ezek az adatbázisok legalább a következő információkat tartalmazzák, és képesek azok automatikus generálására:

a)

azon halászhajóik listája, amelyek elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerei meghibásodtak vagy üzemképtelenné váltak;

b)

azon hajók száma, amelyek nem teljesítettek az elektronikus halászati naplóval kapcsolatos napi adattovábbítást, valamint az elektronikus halászati naplóval kapcsolatban beérkezett adattovábbítások halászhajónkénti átlagos száma lobogó szerinti tagállamonkénti bontásban;

c)

az átrakási nyilatkozatokkal, kirakodási nyilatkozatokkal, átvételi nyilatkozatokkal és értékesítési bizonylatokkal kapcsolatban beérkezett adattovábbítások száma lobogó szerinti tagállamonkénti bontásban.

(2)   Az (1) bekezdés szerint generált információk összefoglalóját kérelemre meg kell küldeni a Bizottságnak. Alternatív lehetőségként ezeket az információkat hozzáférhetővé lehet tenni a biztonságos honlapon is, a Bizottság és a tagállamok közötti konzultációt követően meghatározandó formátumban és időközönként.

43. cikk

A tagállamok közötti információcsere formátuma

(1)   Az e szakaszban említett információk tagállamok közötti cseréje a XII. mellékletben meghatározott formátumban történik, amelyből bővíthető jelölőnyelv (XML) származtatható. A tagállamok közötti, illetve a tagállamok, a Bizottság és a Bizottság által kijelölt szerv közötti elektronikus adatcseréhez alkalmazandó XML-szabványt a Bizottság határozza meg a tagállamokkal folytatott konzultációt követően.

(2)   Az (1) bekezdésben említett formátum módosításait egyértelműen azonosítani kell és meg kell jelölni frissítésének napjával. Ezek a módosítások legkorábban a róluk szóló döntést követően hat hónappal lépnek hatályba.

(3)   Ha egy tagállam egy másik tagállamtól elektronikus információt kap, gondoskodnia kell az illető tagállam illetékes hatóságai részére küldendő válaszüzenetről. A válaszüzenet az információ beérkezését nyugtázza.

(4)   A XII. mellékletben feltüntetett, az uniós szabályok szerint a parancsnokok számára a halászati naplóikba kötelezően rögzítendő adatelemek a tagállamok közötti információcsere során is kötelezőek.

44. cikk

Hozzáférés az adatokhoz

(1)   A lobogó szerinti tagállam valós időben biztosítja a parti tagállam részére az ellenőrzési rendelet 111. cikkének (1) bekezdésében említett információk elektronikus cseréjét azon halászhajói halászati naplója, átrakási nyilatkozata, előzetes értesítései és kirakodási nyilatkozata tekintetében, amelyek halászati műveleteket végeznek a parti állam felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken, illetve amelyek befutnak a parti tagállam valamely kikötőjébe.

(2)   Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a lobogó szerinti tagállam megkeresésére valós időben biztosíthatja halászhajói halászati naplójának és átrakási nyilatkozatainak adataira vonatkozó, az ellenőrzési rendelet 111. cikkének (1) bekezdésében említett információk elektronikus cseréjét azon tagállamok részére, amelyek az ellenőrzési rendelet 80. cikkével összhangban másik tagállam halászhajóinak vizsgálatát végzik a megkereső tagállam vizein kívüli uniós vizeken, nemzetközi vizeken vagy harmadik országok vizein.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben említett, a megelőző tizenkét hónapra vonatkozó adatokat a lobogó szerinti tagállam kérelemre hozzáférhetővé teszi.

(4)   Az (1) bekezdésben említett adatoknak legalább azokat az információkat tartalmazniuk kell, amelyek a kikötőből való utolsó elindulástól a kirakodás befejezéséig tartó időszakra vonatkoznak. A (2) bekezdésben említett adatoknak legalább azokat az adatokat tartalmazniuk kell, amelyek a kikötőből való utolsó elindulástól a megkeresés időpontjáig tartó időszakra vonatkoznak. A megelőző 12 hónapban tett halászati utak (1) és (2) bekezdésben említett adatait kérelemre hozzáférhetővé kell tenni.

(5)   Az uniós halászhajók parancsnokainak bármikor biztonságos hozzáféréssel kell rendelkezniük a lobogó szerinti tagállam adatbázisában őrzött, saját elektronikus halászati naplójukban szereplő információkhoz, átrakási nyilatkozatuk és kirakodási nyilatkozatuk adataihoz.

(6)   A parti tagállam egy közös alkalmazási terv vagy más kölcsönösen elfogadott közös vizsgálati tevékenység keretében egy másik tagállam halászati őrhajója számára – az adott tagállam halászati felügyelő központján keresztül – online hozzáférést biztosít a halászati naplók, az átrakási nyilatkozatok, az előzetes értesítések és kirakodási nyilatkozatok adatait tartalmazó adatbázisához.

45. cikk

A tagállamok közötti adatcsere

(1)   Az e rendelet 44. cikkében említett adatokhoz való hozzáférés állandó, biztonságos internetkapcsolat révén valósul meg.

(2)   A tagállamok kicserélik egymással a releváns műszaki információkat, biztosítva ezzel az elektronikus halászati naplók, átrakási nyilatkozatok és kirakodási nyilatkozatok adataihoz való kölcsönös hozzáférést és ezen adatok cseréjét.

(3)   A tagállamok:

a)

gondoskodnak arról, hogy az e fejezettel összhangban fogadott adatokat számítógéppel olvasható formában rögzítsék, és azokat legalább három évig biztonságos számítógépes adatbázisokban tárolják;

b)

meghoznak minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy ezeket az adatokat kizárólag hivatalos célokra használják fel, továbbá

c)

minden szükséges technikai intézkedést meghoznak az ilyen adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéstől, véletlen elveszítéstől, sérüléstől, terjesztéstől vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáféréstől való védelme érdekében.

46. cikk

Egyetlen hatóság

(1)   Minden tagállamban az ellenőrzési rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében említett egyetlen hatóság felelős az ebben a fejezetben meghatározott adatok továbbításáért, fogadásáért, kezeléséért és feldolgozásáért.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül kicserélik az (1) bekezdésben említett hatóságok kapcsolattartási adatait, és arról tájékoztatják a Bizottságot és az általa kijelölt szervet.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben említett információkban bekövetkezett változásokat azok hatályossá válása előtt közölni kell a Bizottsággal, az általa kijelölt szervvel és a többi tagállammal.

2.   Szakasz

Az elektronikus formátumú halászati naplóra vonatkozó különös szabályok

47. cikk

Az adattovábbítás gyakorisága

(1)   Az uniós halászhajó parancsnoka a tengeren járva legalább naponta, és legkésőbb 24.00 óráig továbbítja az elektronikus halászati naplóban szereplő információkat a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak, akkor is, ha nem történt fogás. Megküldi továbbá az említett adatokat:

a)

a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságának megkeresésére;

b)

közvetlenül az utolsó halászati művelet befejezését követően;

c)

a kikötőbe lépést megelőzően;

d)

bármely, tengeren végzett vizsgálat alkalmával;

e)

az uniós jog vagy a lobogó szerinti tagállam által meghatározott események alkalmával.

Ha az utolsó halászati művelet a kikötőbe lépés előtt legfeljebb egy órával fejeződik be, a b) és a c) pont szerinti adattovábbítások megküldhetők egyetlen üzenetben.

(2)   A parancsnok az (1) bekezdés c) pontjában említett utolsó adattovábbításig helyesbítheti az elektronikus halászati napló és az átrakási nyilatkozat adatait. A helyesbítéseknek könnyen azonosíthatóknak kell lenniük. Az eredeti elektronikus halászati naplót és helyesbítéseit a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai megőrzik.

(3)   A parancsnok az (1) bekezdésben említett információkból minden egyes kikötőn kívüli tartózkodás időtartama alatt, egészen a kirakodási nyilatkozat benyújtásáig másolatot tart a halászhajón.

(4)   Amennyiben valamely uniós halászhajó kikötőben tartózkodik és fedélzetén nem szállít halászati terméket, valamint a parancsnok az utolsó halászati út során végzett valamennyi halászati műveletre vonatkozóan benyújtotta a kirakodási nyilatkozatot, az e cikk (1) bekezdése szerinti adatküldés felfüggeszthető, feltéve hogy erről a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központja előzetes értesítést kapott. Az adatküldést folytatni kell, amikor az uniós halászhajó elhagyja a kikötőt. A VMS-sel felszerelt és az adatküldést ilyen rendszeren keresztül végző uniós halászhajók tekintetében az előzetes értesítés nem előírt.

III.   FEJEZET

A papíralapú vagy elektronikus formátumú halászati naplókra, átrakási nyilatkozatokra és kirakodási nyilatkozatokra vonatkozó közös szabályok

1.   Szakasz

Az élőtömeg meghatározására vonatkozó közös szabályoK

48. cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában:

1.

„kiszerelés”: a halászhajó fedélzetén, a kirakodást megelőzően, az I. mellékletben foglaltak szerint feldolgozott hal feldolgozási formája;

2.

„együttes kiszerelés”: ugyanabból a halból származó két vagy több részt magában foglaló kiszerelés.

49. cikk

Átváltási tényezők

(1)   A halászati naplónak az ellenőrzési rendelet 14. és 15. cikkében említett kitöltésénél és benyújtásánál a tárolt vagy feldolgozott hal tömegének élőtömeggé történő átszámításához a XIII., XIV. és XV. mellékletben meghatározott uniós átváltási tényezőket kell alkalmazni. Ezek a tényezők vonatkoznak az uniós halászhajók fedélzeten tárolt, vagy az e halászhajók által átrakott vagy kirakodott halászati termékekre.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, ha az a regionális halászati gazdálkodási szervezet, amelynek az Európai Unió szerződő fele, vagy együttműködő nem szerződő fele, a szabályozási területe tekintetében, vagy egy olyan harmadik ország, amellyel az Európai Unió halászati megállapodást kötött, a fennhatósága vagy joghatósága alá tartozó területeken átváltási tényezőket állapított meg, ott azokat a tényezőket kell alkalmazni.

(3)   Ha egy adott faj vagy kiszerelés tekintetében nem állapítottak meg az (1) vagy a (2) bekezdésben említett átváltási tényezőt, a lobogó szerinti tagállam által elfogadott átváltási tényezőt kell alkalmazni.

(4)   A (2) bekezdés sérelme nélkül, a tagállamok illetékes hatóságai az (1) bekezdésben említett uniós átváltási tényezőket használják az átrakott és a kirakodott mennyiségek élőtömegének a kvótafelhasználás nyomon követése érdekében történő kiszámításához.

50. cikk

Számítási módszer

(1)   A hal élőtömegét minden egyes halfaj és kiszerelés esetében a hal feldolgozott tömegének és az e rendelet 49. cikkében említett átváltási tényezőnek a szorzata adja.

(2)   Az együttes kiszerelések esetében csupán egyetlen, a hal együttes kiszerelésében található részek valamelyikéhez tartozó átváltási tényezőt kell alkalmazni.

2.   Szakasz

A halászati napló kitöltésére és benyújtására vonatkozó közös szabályok

51. cikk

A halászati naplókra vonatkozó általános szabályok

(1)   A fedélzeten tárolt egyes fajok élőtömegének kilogrammban megadott becsült mennyisége esetében az ellenőrzési rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében említett hibahatárt a halászati naplóban szereplő számadatok százalékos arányában kell kifejezni.

(2)   A szétválogatás nélkül kirakodandó fogások esetében a hibahatár kiszámítható a fedélzeten tartott összmennyiségekre vonatkozó egy vagy több reprezentatív minta alapján.

(3)   Az ellenőrzési rendelet 14. cikkének alkalmazásában az élő csalinak kifogott fajokat kifogott és fedélzeten tárolt fajoknak kell tekinteni.

(4)   Az uniós halászhajó parancsnoka az azon erőkifejtési övezeten való áthaladáskor, amelyben halászatra jogosult, értelemszerűen rögzíti az ellenőrzési rendelet 14. cikkének (5) bekezdésében említett információkat, és azokat megküldi akkor is, ha az adott övezetben nem folytat halászati tevékenységet.

3.   Szakasz

Az átrakási nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat kitöltésére és benyújtására vonatkozó közös szabályok

52. cikk

Az átrakási nyilatkozatban alkalmazható hibahatár

Az átrakott vagy átvett egyes fajok élőtömegének kilogrammban megadott becsült mennyisége esetében az ellenőrzési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésében említett hibahatárt az átrakási nyilatkozatban szereplő számadatok százalékos arányában kell kifejezni.

53. cikk

Különbség az átrakott fogások között

Ha különbség van az átrakó hajóról átrakott fogások mennyisége és az átvevő hajóra átvett mennyiségek között, úgy kell tekinteni, hogy a nagyobb mennyiséget rakták át. A tagállamok biztosítják, hogy további intézkedéseket hoznak az átrakó és az átvevő hajó között átrakott halászati termékek tényleges tömegének meghatározására.

54. cikk

A kirakodási művelet befejezése

Amikor az ellenőrzési rendelet 61. cikkével összhangban a halászati termékeket a mérlegelésük előtt elszállítják a kirakodási helyről, a kirakodási művelet – az ellenőrzési rendelet 23. cikkének (3) bekezdése és 24. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában – a halászati termékek mérlegelésekor tekintendő befejezettnek.

55. cikk

Két vagy több uniós halászhajót érintő halászati műveletek

A különös szabályok sérelme nélkül, azon halászati műveletek esetében, amelyek

különböző tagállamok, vagy

ugyanazon tagállam két vagy több uniós halászhajóját érintik, de ha a fogásokat a lobogójuk szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban rakodják ki,

a kirakodott fogást annak az uniós halászhajónak kell tulajdonítani, amelyik a halászati termékeket kirakodta.

IV.   FEJEZET

A halászati naplóval és kirakodási nyilatkozattal összefüggő előírások hatálya alá nem tartozó uniós halászhajókra vonatkozó mintavételi tervek és adatgyűjtés

56. cikk

Mintavételi tervek kidolgozása

A halászati naplóval és kirakodási nyilatkozattal összefüggő előírások hatálya alá nem tartozó uniós halászhajók nyomon követése céljából az ellenőrzési rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében és 25. cikkének (2) bekezdésében említett mintavételi terveket a tagállamok e fejezettel összhangban dolgozzák ki annak érdekében, hogy meghatározzák az említett halászhajók által kifogott állományok vagy állománycsoportok kirakodott mennyiségeit és adott esetben e halászhajók halászati erőkifejtését. Ezeket az adatokat a fogások és adott esetben a halászati erőkifejtés rögzítéséhez kell felhasználni, az ellenőrzési rendelet 33. cikkében említetteknek megfelelően.

57. cikk

Mintavételi módszer

(1)   Az e rendelet 56. cikkében említett mintavételi terveket a XVI. melléklettel összhangban kell kidolgozni.

(2)   A vizsgálandó minta méretét a kockázat alapján kell meghatározni a következők szerint:

a)

„nagyon alacsony” kockázat: a minta 3 %-a;

b)

„alacsony” kockázat: a minta 5 %-a;

c)

„közepes” kockázat: a minta 10 %-a;

d)

„magas” kockázat: a minta 15 %-a;

e)

„nagyon magas” kockázat: a minta 20 %-a.

(3)   Egy flottaágazat egy adott állományra vonatkozó napi fogásait úgy kell megbecsülni, hogy az érintett flottaágazat aktív uniós halászhajóinak teljes számát meg kell szorozni – a vizsgált uniós halászhajók mintájából vett fogások alapján – az adott állományra vonatkozó, uniós halászhajók által ejtett átlagos napi fogással.

(4)   Azok a tagállamok, amelyek minden egyes halászhajójuk tekintetében rendszeresen, legalább havonta összegyűjtik a halászati naplóval és kirakodással összefüggő előírások hatálya alá nem tartozó halászhajóik adatait:

a)

valamennyi faj kilogrammban kifejezett összes kirakodott mennyiségéről, ideértve a nulla kirakodott mennyiséget is;

b)

azokról a statisztikai négyszögekről, ahol ezeket a fogásokat ejtették; úgy tekintendők, hogy eleget tesznek az e rendelet 56. cikkében említett mintavételi tervvel összefüggő előírásnak.

V.   FEJEZET

A halászati erőkifejtés ellenőrzése

58. cikk

Jelentés a halászati erőkifejtésről

(1)   Az ellenőrzési rendelet 28. cikkében említett, halászati erőkifejtésről szóló jelentést a XVII. melléklettel összhangban kell megküldeni.

(2)   Ha egy uniós halászhajó parancsnoka az ellenőrzési rendelet 28. cikkének (1) bekezdésével összhangban rádión továbbít üzenetet az illetékes hatóságoknak, a tagállamok döntenek az igénybe veendő rádióállomásokról, és feltüntetik azokat az ellenőrzési rendelet 115. cikkében említett honlapon.

VI.   FEJEZET

Korrekciós intézkedések

59. cikk

Általános elvek

Az ellenőrzési rendelet 37. cikkében említett korrekciós intézkedések kedvezményének igénybevételéhez a tagállamok a lehető leghamarabb, de legkésőbb az ellenőrzési rendelet 36. cikkével összhangban elrendelt halászati tilalom Hivatalos Lapban való közzétételétől számított egy hónapon belül értesítik a Bizottságot az elszenvedett sérelem mértékéről.

60. cikk

A rendelkezésre álló halászati lehetőségek kiosztása

(1)   Ha a sérelmet nem orvosolták teljes mértékben vagy részben a 2371/2002/EK rendelet 20. cikke (5) bekezdésének megfelelő intézkedéssel, a Bizottság az e rendelet 59. cikkében említett információ kézhezvételét követően a lehető leghamarabb meghozza a szükséges intézkedéseket az okozott sérelem orvoslása érdekében.

(2)   Az (1) bekezdésben említett intézkedések megállapítják:

a)

hogy melyik tagállam szenvedett sérelmet („sérelmet szenvedő tagállam”), és a kár összegét (a kvótacserével csökkentve);

b)

adott esetben azt, hogy melyik tagállam lépte túl halászati lehetőségeit („túlhalászó tagállam”), valamint a halászati lehetőségek túllépésének mértékét (a 2371/2002/EK rendelet 20. cikke (5) bekezdésének megfelelő cserével csökkentve);

c)

adott esetben a túlhalászó tagállam halászati lehetőségeiből a túllépett halászati lehetőségekkel arányosan levonandó mennyiségeket;

d)

adott esetben a sérelmet szenvedő tagállam halászati lehetőségeihez az elszenvedett sérelemmel arányosan hozzáadandó mennyiségeket;

e)

adott esetben a hozzáadás vagy levonás hatálybalépésének időpontját vagy időpontjait;

f)

adott esetben az elszenvedett sérelem orvoslására hozott más szükséges intézkedést.

VII.   FEJEZET

Motorteljesítmény

61. cikk

A hajtómotor-teljesítmény hitelesítése

(1)   Egy, az ellenőrzési rendelet 40. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett új, csere- vagy műszakilag átalakított hajtómotor legnagyobb folyamatos motorteljesítményének hitelesítését a 2930/86/EGK rendelettel (26) összhangban kell elvégezni.

(2)   A hajtómotor akkor tekinthető az (1) bekezdés szerint műszakilag átalakítottnak, ha fő alkotórészeit (alkatrészeit), többek között, de nem kizárólag a befecskendező berendezéseit, szelepeit, turbófeltöltőjét, dugattyúját, hengerperselyét, hajtórúdját, hengerfejét átalakították vagy más, műszaki előírások hatálya alá tartozó, módosított névleges teljesítményt eredményező új alkatrésszel pótolták, vagy ha a motor beállításait, mint például a befecskendezők beállításait, a turbófeltöltő konfigurációját vagy a szelepek idővezérlését megváltoztatták. A műszaki átalakítás jellegét egyértelműen ki kell fejteni az (1) bekezdésben említett hitelesítés során.

(3)   A halászati jogosítvány jogosultja új hajtómotor beszerelése előtt, illetve meglévő hajtómotor cseréje vagy műszaki átalakítása előtt tájékoztatja az illetékes hatóságokat.

(4)   Ezt a cikket a halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó halászhajókra 2012. január 1-jétől kell alkalmazni. Más halászhajókra 2013. január 1-jétől alkalmazandó. Ez a cikk csak azokra a halászhajókra vonatkozik, amelyekbe – e rendelet hatálybalépését követően – új hajtómotort szereltek, illetve amelyeknek a meglévő hajtómotorját kicserélték vagy műszakilag átalakították.

62. cikk

Ellenőrzés és mintavételi terv

(1)   A motorteljesítménynek az ellenőrzési rendelet 41. cikkével összhangban elvégzendő ellenőrzése céljából a tagállamok mintavételi tervet dolgoznak ki a flottájukba tartozó azon halászhajók vagy halászhajó-csoportok azonosítására, amelyeknél fennáll a veszélye, hogy kisebb hajtómotor-teljesítményt jelentenek be. A mintavételi terveknek legalább a következő magas kockázati kritériumokon kell alapulniuk:

a)

halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó halászterületeken halászó halászhajók, különösen azok, amelyeknek egyedi, kW-napban kifejezett erőkifejtést osztottak ki;

b)

a nemzeti vagy európai uniós jog szerint teljesítménykorlátozás hatálya alá tartozó halászhajók;

c)

azon halászhajók, amelyek tekintetében a hajó teljesítményének (kW) a hajó tonnatartalmához (BT) viszonyított aránya 50 %-kal alacsonyabb, mint az ugyanilyen típusú halászhajóra, halászeszközre és célfajra vonatkozó átlagos arány. Ezen elemzés céljából a tagállamok feloszthatják flottájukat a következő egy vagy több kritérium szerint:

i.

a nemzeti jog által meghatározott flottaszegmensek vagy igazgatási egységek;

ii.

hosszkategóriák;

iii.

tonnatartalom-kategóriák;

iv.

a használt halászeszközök;

v.

célfajok.

(2)   A tagállamok saját belátásuk szerint további kockázati kritériumokat is figyelembe vehetnek.

(3)   A tagállamok listát készítenek azokról a halászhajóikról, amelyek megfelelnek az (1) bekezdésben említett egy vagy több kockázati kritériumnak és adott esetben a (2) bekezdésben említett kockázati kritériumoknak.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésben említett egy vagy több kockázati kritériumnak megfelelő halászhajó-csoportok mindegyike tekintetében a tagállamok véletlenszerű mintavételt végeznek. A minta mérete megegyezik az érintett csoportba tartozó halászhajók számának legközelebbi egész számra kerekített négyzetgyökével.

(5)   A véletlenszerű mintába felvett minden halászhajó tekintetében a tagállamok ellenőrzik a birtokukban lévő, az ellenőrzési rendelet 41. cikkének (1) bekezdésében említett valamennyi műszaki dokumentumot. Az ellenőrzési rendelet 41. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett egyéb dokumentumok között a tagállamok különleges figyelmet fordítanak a motorgyártó katalógus szerinti előírásaira, ha azok rendelkezésre állnak.

(6)   Ezt a cikket 2012. január 1-jétől kell alkalmazni. Az ellenőrzési rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében említett fizikai ellenőrzéseknek prioritásként kell kezelniük a halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó halászatot végző vonóhálós halászhajókat.

63. cikk

Fizikai ellenőrzés

(1)   Ha a hajtómotor teljesítményét a halászhajó fedélzetén mérik a hajtómotornak az ellenőrzési rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében említett fizikai ellenőrzése keretében, a hajtómotor-teljesítményt a hajócsavar és a motor közötti leginkább hozzáférhető ponton lehet mérni.

(2)   Ha a hajtómotor-teljesítményt a tengelykapcsoló mögött mérik, megfelelő korrekciót kell alkalmazni a mérésre, annak érdekében, hogy a hajtómotor-teljesítményt a 2930/86/EGK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében szereplő meghatározásnak megfelelően a motor kimenő tengelyén számítsák ki. Ez a korrekció figyelembe veszi a csökkentő áttételből eredő teljesítménycsökkenést, az áttétel gyártója által megadott hivatalos műszaki adatok alapján.

VIII.   FEJEZET

A szabadidős horgászat ellenőrzése

64. cikk

Mintavételi tervek kidolgozása

(1)   Az (5) bekezdésben említett adatok felhasználásának sérelme nélkül a tagállamok az ellenőrzési rendelet 55. cikke (3) bekezdésének megfelelően, a helyreállítási tervek hatálya alá tartozó állományokból szabadidős horgászatot folytató hajókról ejtett fogások nyomon követése céljából kidolgozandó mintavételi tervekben rendelkeznek a kétéves adatgyűjtésről.

(2)   A mintavételi tervekben alkalmazott módszereket egyértelműen meg kell határozni, és azoknak a lehetőségek szerint:

a)

időben állandónak kell lenniük;

b)

a régiókon belül szabványosnak kell lenniük;

c)

összhangban kell állniuk a megfelelő nemzetközi tudományos testületek vagy adott esetben azon regionális halászati gazdálkodási szervezet által megállapított minőségi szabványokkal, amely szervezeteknek az Európai Unió a szerződő fele vagy megfigyelője.

(3)   A mintavételi tervnek tartalmaznia kell a helyreállítási tervek hatálya alá tartozó állományok becsléséhez, az alkalmazott halászeszközhöz és az érintett helyreállítási terv azon releváns földrajzi területéhez kapcsolódó mintavételi koncepciót, amely terülten ezeket a fogásokat ejtették.

(4)   A tagállamok rendszeresen megbecsülik az összegyűjtött adatok hitelességét és pontosságát.

(5)   Az (1) bekezdésben említett mintavételi tervek céljaira a tagállamok felhasználhatják a 199/2008/EK tanácsi rendeletben (27) megállapított többéves közösségi program szerint összegyűjtött adatokat, amennyiben ilyen adatok rendelkezésre állnak.

(6)   Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha valamely tagállam megtiltotta a helyreállítási terv hatálya alá tartozó állományok szabadidős horgászatát.

65. cikk

A mintavételi tervek bejelentése és értékelése

(1)   A tagállamok a helyreállítási terv hatálybalépését követően tizenkét hónappal bejelentik mintavételi terveiket a Bizottságnak. Az e rendelet hatálybalépésekor már hatályos helyreállítási tervek tekintetében a mintavételi tervet e rendelet hatálybalépését követő tizenkét hónapon belül kell bejelenteni. A mintavételi tervek módosítását e módosítások hatálybalépése előtt kell bejelenteni.

(2)   Az ellenőrzési rendelet 55. cikkének (4) bekezdésében előírt értékelésen felül a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság a következőket is értékeli:

a)

az (1) bekezdésben említett bejelentést követően, és azután ötévente a mintavételi tervek megfelelését az e rendelet 64. cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt kritériumoknak és követelményeknek;

b)

a mintavételi terv (1) bekezdésben említett módosításainak megfelelését az e rendelet 64. cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt kritériumoknak és követelményeknek.

(3)   A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság szükség esetén javaslatot tesz a mintavételi terv javítására.

IV.   CÍM

A FORGALMAZÁS ELLENŐRZÉSE

I.   FEJEZET

Nyomon követhetőség

66. cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában:

„halászati és akvakultúra-termékek”: a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelettel (28) létrehozott Kombinált Nómenklatúra 3. árucsoportjába, valamint 1604 és 1605 vámtarifaszáma alá tartozó bármely termék.

67. cikk

A tételekre vonatkozó információ

(1)   A piaci szereplők az ellenőrzési rendelet 58. cikkének (5) bekezdése szerinti, a halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó információkat a halászati és akvakultúra-termékek tételekbe helyezésekor, de legkésőbb az első értékesítéskor adják meg.

(2)   Az (1) bekezdésen túlmenően a piaci szereplők naprakésszé teszik a halászati és akvakultúra-termékek tételeinek az első értékesítést követő összevonásából vagy szétválasztásából eredő, az ellenőrzési rendelet 58. cikkének (5) bekezdésében szerinti releváns információkat, amikor azok hozzáférhetővé válnak.

(3)   Amennyiben az első értékesítést követően a tételek összevonása vagy szétválasztása következtében több halászhajó vagy akvakultúra-termelőhely halászati és akvakultúra-termékei összekeverednek, a piaci szereplőknek képeseknek kell lenniük arra, hogy azonosítsák az egyes tételek származását legalább az ellenőrzési rendelet 58. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett azonosítószámuk segítségével, és – az ellenőrzési rendelet 58. cikkének (3) bekezdésével összhangban – lehetővé kell tenniük azok visszakövetését a fogási vagy lehalászási szakaszig.

(4)   Az ellenőrzési rendelet 58. cikkének (4) bekezdésében említett rendszereknek és eljárásoknak lehetővé kell tenniük a piaci szereplők számára, hogy azonosítsák a közvetlen beszállítót vagy beszállítókat, valamint a halászati és akvakultúra-termékek közvetlen vevőjét vagy vevőit, kivéve ha azok végső fogyasztók.

(5)   A halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó, az ellenőrzési rendelet 58. cikkének (5) bekezdésében említett információt a tétel címkézésén vagy csomagolásán, illetve a tételt kísérő kereskedelmi okmányon kell megadni. Azt olyan azonosító eszköz segítségével lehet a tételen feltüntetni, mint a kód, a vonalkód, az elektronikus chip vagy hasonló eszköz vagy jelölőrendszer. A tételre vonatkozó információknak a gyártás, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában a tételen kell maradniuk, olyan módon, hogy az illetékes hatóságok azokhoz bármikor hozzáférhessenek.

(6)   A halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó, az ellenőrzési rendelet 58. cikkének (5) bekezdése szerinti információkat a piaci szereplőknek olyan azonosító eszközzel kell a tételen feltüntetniük, mint a kód, vonalkód, az elektronikus chip vagy hasonló eszköz vagy jelölőrendszer:

a)

2013. január 1-jétől a többéves terv hatálya alá tartozó halászat esetében;

b)

2015. január 1-jétől az egyéb halászati és akvakultúra-termékek esetében.

(7)   Amennyiben az ellenőrzési rendelet 58. cikkének (5) bekezdésében említett információt a tételt fizikailag kísérő kereskedelmi okmányon adják meg, legalább az azonosítószámot fel kell tüntetni a megfelelő tételen.

(8)   A tagállamok együttműködnek egymással annak biztosítására, hogy a tételen feltüntetett és/vagy a tételt fizikailag kísérő információhoz azon a tagállamon kívüli más tagállamok illetékes hatóságai is hozzáférjenek, amely tagállamban a halászati vagy akvakultúra-termékeket a tételbe tették, különösen, ha a tételen az információt olyan azonosító eszközzel tüntették fel, mint a kód, a vonalkód, az elektronikus chip vagy hasonló eszköz. Az ilyen eszközöket használó piaci szereplők gondoskodnak arról, hogy ezek kidolgozása nemzetközileg elismert szabványok és előírások alapján történjen.

(9)   A fogások időpontjára vonatkozóan az ellenőrzési rendelet 58. cikke (5) bekezdésének d) pontjában említett információban szerepelhet több naptári nap vagy több fogási dátumnak megfelelő időszak.

(10)   A beszállítókra vonatkozóan az ellenőrzési rendelet 58. cikke (5) bekezdésének f) pontjában említett információ a piaci szereplő e cikk (4) bekezdésében említett közvetlen beszállítójára vagy beszállítóira vonatkozik. Ez az információ adott esetben az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (29) II. mellékletének I. szakaszában említett azonosító jelölés segítségével adható meg.

(11)   Az ellenőrzési rendelet 58. cikke (5) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt információk nem alkalmazandók:

a)

az 1005/2008/EK tanácsi rendelet (30) 12. cikkének (5) bekezdésével összhangban a fogási tanúsítvány végrehajtásának hatálya alól kizárt, importált halászati és akvakultúra termékekre,

b)

az édesvízben kifogott vagy tenyésztett halászati és akvakultúra-termékekre, valamint

c)

a díszhalakra, a rákfélékre és a puhatestűekre.

(12)   Az ellenőrzési rendelet 58. cikke (5) bekezdésének a)–h) pontjában felsorolt információk nem alkalmazandók a Kombinált Nómenklatúra 1604 és 1605 vámtarifaszáma alá tartozó halászati és akvakultúra-termékekre.

(13)   Az ellenőrzési rendelet 58. cikkének alkalmazásában a releváns földrajzi területre vonatkozó információ:

a)

az ellenőrzési rendelet 4. cikkének 30. pontjában meghatározott releváns földrajzi terület az uniós jogszabályokban kvóta és/vagy minimális méret hatálya alá tartozó állományok vagy állománycsoportok fogásai esetében, vagy

b)

a 2065/2001/EK bizottsági rendelet (31) 5. cikkének megfelelő fogási terület, egyéb állományok vagy állománycsoportok esetében.

(14)   A halászati és akvakultúra-termékek ellenőrzési rendelet 58. cikkének (8) bekezdésében említett kis mennyiségeinek értékét naptári naponként és végső fogyasztónként kell alkalmazni a halászhajó közvetlen értékesítéseire.

68. cikk

A fogyasztóknak szóló információk

(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ellenőrzési rendelet 58. cikkének (6) bekezdésében említett, a fajok kereskedelmi megnevezésére, tudományos nevére, a 2065/2001/EK rendelet 5. cikkében említett fogási területre és az előállítási módszerre vonatkozó információt feltüntessék a kiskereskedelmi értékesítésre felkínált halászati és akvakultúra-termékek – köztük importált termékek – címkéjén vagy megfelelő jelölésén.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a faj tudományos neve kiskereskedelmi szinten olyan kiskereskedelmi tájékoztató eszközökkel adható meg a fogyasztók számára, mint a hirdetőtáblák vagy a plakátok.

(3)   Ha egy halászati vagy akvakultúra-terméket korábban lefagyasztottak, az (1) bekezdésben említett címkén vagy megfelelő jelölésen a „kiolvasztott” kifejezést is fel kell tüntetni. E szövegezés hiánya kiskereskedelmi szinten arra utal, hogy a halászati és akvakultúra-termékeket korábban nem fagyasztották le és később nem olvasztották ki.

(4)   A (3) bekezdéstől eltérve, a „kiolvasztott” kifejezést nem kell feltüntetni:

a)

egészségbiztonság céljából korábban lefagyasztott halászati és akvakultúra-termékeken, a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének VIII. szakaszával összhangban, továbbá

b)

azokon a halászati és akvakultúra-termékeken, amelyeket a füstölési, sózási, főzési, pácolási, szárítási eljárást vagy ezen eljárások kombinációját megelőzően olvasztottak ki.

(5)   Ezt a cikket nem kell alkalmazni a Kombinált Nómenklatúra 1604 és 1605 vámtarifaszáma alá tartozó halászati és akvakultúra-termékekre.

(6)   Az e cikk hatálybalépésének időpontja előtt felcímkézett vagy megjelölt, az ellenőrzési rendeletnek a tudományos névre vonatkozó 58. cikke (5) bekezdése g) pontjának és h) pontjának, valamint az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésének nem megfelelő halászati és akvakultúra-termékek a szóban forgó készletek erejéig hozhatók forgalomba.

II.   FEJEZET

A halászati termékek mérlegelése

1.   Szakasz

A mérlegelésre vonatkozó általános szabályok

69. cikk

Hatály

E rendelet 78–89. cikkének sérelme nélkül, az e fejezetben foglalt rendelkezéseket az uniós halászhajókról valamely tagállamban végrehajtott kirakodásokra, valamint az uniós halászhajókat érintő, valamely tagállam kikötőiben vagy partjához közeli helyeken végrehajtott átrakásokra, továbbá a halászati termékek uniós vizeken tartózkodó uniós halászhajókon történő mérlegelésére kell alkalmazni.

70. cikk

Mérlegelési nyilvántartás

(1)   A halászati termékek forgalomba hozataláért vagy forgalomba hozatalát megelőző tárolásáért felelős, nyilvántartásba vett vevők, nyilvántartásba vett árverési központok, vagy más szervek vagy személyek, vagy adott esetben az uniós halászhajó parancsnoka nyilvántartja az ellenőrzési rendelet 60. és 61. cikkének megfelelően végzett mérlegelést, a következő információk feltüntetésével:

a)

a mérlegelt fajok FAO alpha-3 kódjai;

b)

a mérlegelés eredménye az egyes fajok minden mennyisége tekintetében a terméktömeg kilogrammjában kifejezve;

c)

annak a halászhajónak a külső azonosítószáma és neve, amelyről a mérlegelt mennyiség származik;

d)

a mérlegelt halászati termékek kiszerelése;

e)

a mérlegelés dátuma (éééé-hh-nn).

(2)   A halászati termékek forgalomba hozataláért vagy forgalomba hozatalát megelőző tárolásáért felelős, nyilvántartásba vett vevők, nyilvántartásba vett árverési központok, vagy más szervek vagy személyek, vagy adott esetben az uniós halászhajó parancsnoka az (1) bekezdésben említett nyilvántartást három évig megőrzi.

71. cikk

A mérlegelés időzítése

(1)   Ha a halászati termékeket uniós halászhajók között rakodják át, és a halászati termékek első kirakodására egy Európai Unión kívüli kikötőben kerül sor, a halászati termékeket a kikötőből vagy az átrakás helyéről történő elszállítása előtt kell mérlegelni.

(2)   Amikor a halászati termékek mérlegelésére uniós halászhajó fedélzetén kerül sor az ellenőrzési rendelet 60. cikkének (3) bekezdésével összhangban, és azokat a kirakodást követően ismételten mérlegelik a szárazföldön, az ellenőrzési rendelet 60. cikke (5) bekezdésének alkalmazásában a szárazföldi mérlegelés eredményeként kapott számadatot kell használni.

(3)   A halászati napló adatainak az ellenőrzési rendelet 15. cikke szerinti elektronikus kitöltésére és továbbítására nem köteles uniós halászhajókra vonatkozó különös rendelkezések sérelme nélkül, a tagállamok előírhatják, hogy a parancsnok a mérlegelés előtt adja át a halászati napló másolatát a kirakodás szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

72. cikk

Mérőrendszerek

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai valamennyi mérőrendszert kalibrálnak és leplombálnak a nemzeti rendszerrel összhangban.

(2)   A mérőrendszerért felelős természetes vagy jogi személyek kalibrálási nyilvántartást vezetnek.

(3)   Ha a mérlegelést szállítószalagos rendszerrel végzik, látható számlálót kell felszerelni, amely rögzíti a tömeg halmozott értékét. A számláló mérlegelés megkezdésekor leolvasható állását és a halmozott tömegértéket rögzíteni kell. A rendszer valamennyi használatát a mérlegelésért felelős természetes vagy jogi személy rögzíti a mérlegelési naplóban.

73. cikk

A fagyasztott halászati termékek mérlegelése

(1)   E rendelet különös rendelkezéseinek, valamint különösen 70. és 74. cikkének sérelme nélkül, ha fagyasztott halászati termékek kirakodott mennyiségét mérlegelik, a ládákban vagy tömbökben kirakodott fagyasztott halászati termékek tömegének meghatározása úgy történhet, hogy fajonként – és adott esetben kiszerelésenként – a ládák vagy tömbök teljes számát meg kell szorozni a XVIII. mellékletben megállapított módszertan szerint számított ládánkénti vagy tömbönkénti átlagos nettó tömeggel.

(2)   A halászati termékek mérlegelését végző természetes vagy jogi személyek kirakodásonként nyilvántartást vezetnek, amely a következőket tartalmazza:

a)

azon hajó neve és külső lajstromozási betű- és számjegyei, amelyből a halászati termékeket kirakodták;

b)

a kirakodott halfajok, valamint adott esetben a kirakodott halak kiszerelése;

c)

a XVIII. melléklet 1. pontjának rendelkezéseivel összhangban fajonként – és adott esetben kiszerelésenként – a tétel mérete és a raklap mintája;

d)

a mintában szereplő minden egyes raklap tömege és a raklapok átlagos tömege;

e)

a mintában szereplő egyes raklapokon található ládák vagy tömbök száma;

f)

a ládák táratömege, amennyiben ez eltér a XVIII. melléklet 4. pontjában megállapított táratömegtől;

g)

egy üres raklap átlagos tömege a XVIII. melléklet 3.b) pontjának rendelkezéseivel összhangban;

h)

a halászati termékek ládánkénti vagy tömbönkénti átlagos tömege fajonként és adott esetben kiszerelésenként.

74. cikk

Jég és víz

(1)   Mérlegelés előtt a halászati termékek forgalomba hozataláért felelős, nyilvántartásba vett vevők, a nyilvántartásba vett árverési központok vagy más szervek vagy személyek biztosítják, hogy a halászati termékeket ésszerű mértékben megtisztítsák a jégtől, anélkül, hogy az a termék megromlásához vagy minőségének csökkenéséhez vezetne.

(2)   A forgalomba hozatali, raktározási vagy feldolgozási pontra történő elszállítás céljából ömlesztve kirakodott nyílt tengeri fajokra vonatkozóan az e rendelet 78–89. cikkében említett különös szabályok sérelme nélkül, az össztömegből levont víz és jég össztömege nem haladja meg a 2 %-ot. A levont víz- és jégmennyiség százalékos arányát minden esetben rögzíteni kell a mérlegelési jegyzőkönyvben, a tömeg bejegyzése mellett. A nem nyílt tengeri fajok tekintetében nem kell jég- vagy vízmennyiséget levonni.

75. cikk

Az illetékes hatóságok általi hozzáférés

Az illetékes hatóságok mindig teljes körű hozzáféréssel rendelkeznek a mérőrendszerekhez, mérlegelési nyilvántartásokhoz, írásbeli nyilatkozatokhoz, valamint a halászati termékek tárolására és feldolgozására használt valamennyi helyiséghez.

76. cikk

Mintavételi tervek

(1)   Az ellenőrzési rendelet 60. cikkének (1) bekezdésében említett mintavételi tervet és annak bármely lényeges módosítását a tagállamok a XIX. mellékletben ismertetett kockázatalapú módszertan szerint fogadják el.

(2)   Az ellenőrzési rendelet 60. cikkének (3) bekezdésében említett mintavételi tervet és annak bármely lényeges módosítását a tagállamok a XX. mellékletben ismertetett kockázatalapú módszertan szerint fogadják el. Ha a fogásokat a fedélzeten mérlegelik, az ellenőrzési rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében és 21. cikkének (3) bekezdésében említett hibahatárt nem kell alkalmazni, amikor a kirakodás utáni mérlegelés eredményeként kapott számadat nagyobb, mint a fedélzeti mérlegelés eredményeként kapott megfelelő számadat.

(3)   Ha a tagállamok az ellenőrzési rendelet 60. cikkének (1) és (3) bekezdésében említett mintavételi terveket kívánnak elfogadni, az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül lehetőleg egyetlen, hároméves időszakra szóló mintavételi tervet nyújtanak be, amely kiterjed az összes érintett mérlegelési eljárásra. Ez a mintavételi terv különböző részekből állhat eltérő halászatok esetében.

(4)   A (3) bekezdésben említett időpontot követően elfogadandó új mintavételi terveket, vagy a mintavételi tervek bármely módosítását az érintett év vége előtt három hónappal kell benyújtani jóváhagyásra.

77. cikk

A halászati termékeknek a kirakodási helyről való elszállítását követő mérlegelésére vonatkozó ellenőrzési tervek és programok

(1)   Az ellenőrzési rendelet 61. cikkének (1) bekezdésében említett ellenőrzési tervet és annak bármely lényeges módosítását a tagállamok a XXI. mellékletben ismertetett kockázatalapú módszertan szerint fogadják el.

(2)   Ha a tagállamok az ellenőrzési rendelet 61. cikkének (1) bekezdésében említett ellenőrzési terveket kívánnak elfogadni, tagállamonként egyetlen ellenőrzési tervet nyújtanak be, amely kiterjed az elszállítást követően mérlegelendő valamennyi halászatitermék-szállítmányra. Az ilyen ellenőrzési tervet e rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül be kell nyújtani. Ez az egyetlen ellenőrzési terv különböző részekből állhat eltérő halászatok esetében.

(3)   Az ellenőrzési rendelet 61. cikkének (2) bekezdésében említett közös ellenőrzési programot és annak bármely lényeges módosítását a tagállamok a XXII. mellékletben ismertetett kockázatalapú módszertan szerint fogadják el.

(4)   Ha a tagállamok az ellenőrzési rendelet 61. cikkének (2) bekezdésében említett közös ellenőrzési programokat kívánnak elfogadni, azokat e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül nyújtják be.

(5)   A (2) és (4) bekezdésben említett időpontot követően elfogadandó, a (2) bekezdésben említett bármely új ellenőrzési tervet vagy a (4) bekezdésben említett közös ellenőrzési programot, illetve e tervek vagy programok bármely módosítását az adott terv vagy program hatálybalépésének időpontját megelőző év vége előtt három hónappal kell benyújtani.

2.   Szakasz

Egyes nyílt tengeri fajok mérlegelésére vonatkozó különös szabályok

78. cikk

A hering-, makréla- és fattyúmakréla-fogásokra vonatkozó mérlegelési eljárások alkalmazási köre

Az e szakaszban megállapított szabályokat az Európai Unióban vagy az uniós halászhajók által harmadik országokban kirakodott hering (Clupea harengus), makréla (Scomber scombrus) és fattyúmakréla (Trachurus spp.) vagy ezek kombinációi fogásainak mérlegelésére kell alkalmazni, amely fogásokra a következő területeken került sor:

a)

a hering tekintetében a következő ICES-övezetek: I, II, IIIa, IV, Vb, VI és VII;

b)

a makréla tekintetében a következő ICES-övezetek: IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV és a CECAF uniós vizei;

c)

a fattyúmakréla tekintetében: az ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV övezet és a CECAF uniós vizei;

ha a kirakodásonkénti mennyiség meghaladja a 10 tonnát.

79. cikk

A hering-, makréla- és fattyúmakréla-fogások mérlegelésének kikötői

(1)   Az e rendelet 78. cikkében említett fajok fogásait a kirakodáskor haladéktalanul mérlegelni kell. E fajok fogásai azonban mérlegelhetők az elszállítást követően, amennyiben:

valamely tagállamon belüli rendeltetési hely tekintetében az érintett tagállam az ellenőrzési rendelet 61. cikkének (1) bekezdésében említett ellenőrzési tervet fogadott el a XXI. mellékletben ismertetett kockázatalapú módszertan szerint,

egy másik tagállamon belüli rendeltetési hely tekintetében az érintett tagállamok az ellenőrzési rendelet 61. cikkének (2) bekezdésében említett közös ellenőrzési programot fogadtak el a XXII. mellékletben ismertetett kockázatalapú módszertan szerint,

és amennyiben ezt az ellenőrzési tervet vagy közös ellenőrzési programot a Bizottság jóváhagyta.

(2)   Valamennyi tagállam meghatározza, hogy az e rendelet 78. cikkében említett fajok mérlegelésére melyik kikötőiben kerül sor, és biztosítja, hogy az e fajok bármely kirakodását e kikötőkben végezzék el. Ezeket a kikötőket a következők jellemzik:

a)

meghatározott kirakodási és átrakási idő;

b)

meghatározott kirakodási és átrakási hely;

c)

meghatározott vizsgálati és felügyeleti eljárások.

(3)   Az érintett tagállamok átadják a Bizottságnak e kikötők listáját, és ismertetik az e kikötőkben alkalmazandó vizsgálati és felügyeleti eljárásokat, ideértve az e fajok egyes kirakodások alkalmával kirakodott mennyiségének rögzítésére és továbbítására vonatkozó feltételeket is.

(4)   A kikötők listája és a (3) bekezdésben említett vizsgálati és felügyeleti eljárások bármely módosítását közölni kell a Bizottsággal, legalább az e módosítások hatálybalépését megelőző 15 nappal.

(5)   A tagállamok biztosítják, hogy hajóik az e rendelet 78. cikkében említett fajokat az Európai Unión kívül azokban a kikötőkben rakodják ki, amelyeket az Európai Unióval e fajokat érintően megállapodást kötött harmadik országok a mérlegelésre kifejezetten kijelöltek.

(6)   A Bizottság a (3) és (4) bekezdésben említett információt, valamint a harmadik országok által kijelölt kikötők listáját továbbítja valamennyi érintett tagállamnak.

(7)   A tagállamok és a Bizottság hivatalos honlapjukon közzéteszik a kikötők listáját és annak módosításait.

80. cikk

Belépés egy tagállami kikötőbe

(1)   A mérlegelés céljából a halászhajó parancsnoka vagy annak képviselője az érintett kirakodási kikötőbe történő belépés előtt legalább négy órával tájékoztatja a következőkről azon tagállam illetékes hatóságait, amelyben a kirakodásra sor kerül:

a)

az a kikötő, amelyben kikötni szándékozik, a hajó neve, külső lajstromozási betű- és számjegyei;

b)

a kikötőbe érkezés várható ideje;

c)

a hajón tárolt hering, makréla és fattyúmakréla mennyisége az élőtömeg kilogrammjában kifejezve;

d)

az(ok) a releváns földrajzi terület(ek), ahol a fogást ejtették; az övezet az az alterület, körzet vagy alkörzet, amelyben az uniós jog értelmében fogási korlátozást kell alkalmazni.

(2)   A halászati napló adatainak elektronikus rögzítésére kötelezett uniós halászhajó parancsnoka az (1) bekezdésben említett információt elektronikusan küldi meg a lobogó szerinti tagállamának. A tagállamok ezt az információt haladéktalanul megküldik annak a tagállamnak, ahol a kirakodást végre kell hajtani. A halászati naplónak az ellenőrzési rendelet 15. cikkében említett, elektronikus úton rögzített adatait és az (1) bekezdésben említett információkat egyetlen elektronikus üzenetben is el lehet küldeni.

(3)   A tagállamok az (1) bekezdésben megállapítottnál rövidebb értesítési határidőt is előírhatnak. Ebben az esetben az érintett tagállamok a rövidebb értesítési határidő hatálybalépését megelőző 15 nappal tájékoztatják a Bizottságot. Ezt az információt az érintett tagállamok és a Bizottság közzéteszik honlapjukon.

81. cikk

Kirakodás

Az érintett tagállam illetékes hatóságai előírják, hogy az e rendelet 78. cikkében említett fogások kirakodása ne kezdődjék meg annak kifejezett engedélyezése előtt. Ha a kirakodás megszakad, annak újrakezdése is engedélyköteles.

82. cikk

Halászati napló

(1)   A kikötőbe érkezéskor haladéktalanul, még a kirakodás megkezdése előtt a halászati napló adatainak elektronikus rögzítésére nem kötelezett halászhajó parancsnoka a kirakodási kikötőben bemutatja a halászati napló kitöltött, megfelelő oldalát vagy oldalait a tagállam illetékes hatósága általi vizsgálat céljából.

(2)   A hajón tárolt heringre, makrélára és fattyúmakrélára vonatkozóan az e rendelet 80. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a kirakodás előtt bejelentett mennyiségeknek egyezniük kell a halászati naplóba a kirakodás befejezését követően bejegyzett mennyiségekkel.

83. cikk

A friss hering, makréla és fattyúmakréla mérlegelésére szolgáló közhasználatú mérőeszközök

E rendelet 72. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül, közhasználatú mérőeszközök igénybevétele esetén az e rendelet 78. cikkében említett fogások mérlegelését végző természetes vagy jogi személyek mérlegelési jegyzőkönyvet bocsátanak a vevő rendelkezésére, amely tartalmazza a mérlegelés napját és időpontját, valamint a közúti tartálykocsi azonosítószámát. A mérlegelési jegyzőkönyv másolatát csatolni kell az eladási bizonylathoz vagy az átvételi nyilatkozathoz.

84. cikk

Magánhasználatú mérőeszközök friss halhoz

(1)   Magánhasználatú mérőeszközök igénybevétele esetén e rendelet 72. cikkének rendelkezésein felül e cikk követelményeit is alkalmazni kell.

(2)   Az e rendelet 78. cikkében említett fogások mérlegelését végző természetes vagy jogi személy minden egyes mérőrendszer tekintetében egybekötött, oldalszámozott nyilvántartást vezet. Ezt a nyilvántartást az egyedi kirakodás mérlegelésének befejezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a mérlegelés befejezésének napján helyi idő szerint 23.59-ig ki kell tölteni. E nyilvántartás a következőket tartalmazza:

a)

azon hajó neve és külső lajstromozási betű- és számjegyei, amelyből az e rendelet 78. cikke szerinti fogásokat kirakodták;

b)

a közúti tartálykocsik és rakományuk egyedi azonosítószáma, ha az e rendelet 78. cikkében említett fogásokat az e rendelet 79. cikkével összhangban mérlegelés előtt szállították el a kirakodási kikötőből. A közúti tartálykocsik minden egyes rakományát külön mérlegelik, és külön veszik nyilvántartásba. A közúti tartálykocsi ugyanazon hajóról származó valamennyi rakományának össztömegét azonban összesítve is lehet rögzíteni, ha a közúti tartálykocsi rakományát megszakítás nélkül, egymás után mérlegelik;

c)

a halfajok;

d)

az egyes kirakodott mennyiségek tömege;

e)

a mérlegelés megkezdésének és befejezésének napja és időpontja.

(3)   E rendelet 72. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül, ha a mérlegelést szállítószalagos rendszerrel végzik, a rendszer minden használatáról bejegyzés készül az egybekötött, oldalszámozott mérlegelési nyilvántartásban.

85. cikk

A fagyasztott hal mérlegelése

Ha fagyasztott hering, makréla és fattyúmakréla kirakodott mennyiségét mérlegelik, a ládákban kirakodott fagyasztott hal tömegének meghatározása fajonként történik, e rendelet 73. cikkével összhangban.

86. cikk

Mérlegelési nyilvántartás vezetése

Az e rendelet 84. cikkének (3) bekezdésében és 85. cikkében előírt minden mérlegelési nyilvántartást és a fuvarokmányok másolatát az e rendelet 79. cikkének (1) bekezdésében említett ellenőrzési terv vagy közös ellenőrzési program részeként hat évig meg kell őrizni.

87. cikk

Értékesítési bizonylat és átvételi nyilatkozat

Az értékesítési bizonylatok és átvételi nyilatkozatok benyújtásáért felelős természetes vagy jogi személyek az e rendelet 78. cikkében említett fajok tekintetében kérelemre benyújtják ezeket a nyilatkozatokat az érintett tagállam illetékes hatóságainak.

88. cikk

Keresztellenőrzések

Az ellenőrzési rendelet 109. cikkében említett számítógépes adatbázis létrehozásáig az illetékes hatóságok igazgatási keresztellenőrzést hajtanak végre minden kirakodás tekintetében, a következők összevetésével:

a)

a hering, makréla és fattyúmakréla e rendelet 80. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett kirakodás előtti értesítésben megjelölt fajonkénti mennyisége, és a halászati naplóban rögzített mennyiségek;

b)

a hering, makréla és fattyúmakréla halászati naplóban rögzített fajonkénti mennyisége, és a kirakodási nyilatkozatban rögzített mennyiség;

c)

a hering, makréla és fattyúmakréla kirakodási nyilatkozatban rögzített fajonkénti mennyisége, és az átvételi nyilatkozatban vagy értékesítési bizonylaton rögzített mennyiség;

d)

a halászati naplóban rögzített fogási terület és az érintett hajóra vonatkozó VMS-adatok.

89. cikk

A mérlegelés nyomon követése

(1)   A hajóról származó hering-, makréla- és fattyúmakréla-fogások mérlegelését fajonként követik nyomon. Azon hajók esetében, amelyekről a halak szivattyúzással kerülnek partra, a teljes kirakodást nyomon kell követni. Fagyasztott hering, makréla és fattyúmakréla kirakodása esetében valamennyi ládát meg kell számolni, és a ládák átlagos nettó tömegének a XVIII. mellékletben előírt kiszámítási módszerét nyomon kell követni.

(2)   Az e rendelet 88. cikkében említetteken túlmenően a következő adatok tekintetében is keresztellenőrzést kell végezni:

a)

a hering, makréla és fattyúmakréla állami vagy magánlétesítményekben végzett mérlegelésének nyilvántartásában rögzített fajonkénti mennyiség és az átvételi nyilatkozatban vagy értékesítési bizonylaton rögzített fajonkénti mennyiség;

b)

a hering, makréla és fattyúmakréla bármely fuvarokmányban rögzített fajonkénti mennyisége, az e rendelet 79. cikkének (1) bekezdésében említett ellenőrzési terv vagy közös ellenőrzési program részeként;

c)

az e rendelet 84. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban nyilvántartásba vett közúti tartálykocsik egyedi azonosítószáma.

(3)   Meg kell győződni arról, hogy a kirakodás befejezését követően a hajóban nem maradt hal.

(4)   Az e cikk és az e rendelet 107. cikke szerinti valamennyi nyomon követési tevékenységet dokumentálni kell. Ezt a dokumentációt hat évig meg kell őrizni.

III.   FEJEZET

Értékesítési bizonylatok

90. cikk

Általános szabályok

(1)   Az értékesítési bizonylaton az ellenőrzési rendelet 64. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említett egyedek számát kell feltüntetni, ha az adott kvótát egyedalapon kezelik.

(2)   Az ellenőrzési rendelet 64. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett kiszerelés típusának tartalmaznia kell a kiszerelési állapotot az I. mellékletben meghatározottak szerint.

(3)   Az ellenőrzési rendelet 64. cikke (1) bekezdésének l) pontjában említett árakat azon tagállam pénznemében kell feltüntetni, amelyben az értékesítésre sor kerül.

91. cikk

Az értékesítési bizonylatok formátuma

(1)   A tagállamok meghatározzák az értékesítési bizonylatoknak az ellenőrzési rendelet 63. cikkében említettek szerinti elektronikus kitöltéséhez és továbbításához használandó formátumot.

(2)   Az ebben a fejezetben említett információk tagállamok közötti cseréje a XII. mellékletben meghatározott formátumban történik, amelyből bővíthető jelölőnyelv (XML) származtatható. A tagállamok közötti, illetve a tagállamok, a Bizottság és a Bizottság által kijelölt szerv közötti elektronikus adatcseréhez alkalmazandó XML-szabványt a Bizottság határozza meg a tagállamokkal folytatott konzultációt követően.

(3)   Az (1) bekezdésben említett formátum módosításait egyértelműen azonosítani kell és meg kell jelölni frissítésének napjával. Ezek a módosítások legkorábban a róluk szóló döntést követően hat hónappal lépnek hatályba.

(4)   Ha egy tagállam egy másik tagállamtól elektronikus információt kap, gondoskodnia kell az illető tagállam illetékes hatóságai részére küldendő válaszüzenetről. A válaszüzenet az információ beérkezését nyugtázza.

(5)   A XII. mellékletben feltüntetett, az uniós szabályok szerint a nyilvántartásba vett vevők, a nyilvántartásba vett árverési központok vagy a tagállamok által erre felhatalmazott egyéb szervek vagy személyek számára az értékesítési bizonylataikban kötelezően rögzítendő adatelemek a tagállamok közötti információcsere során is kötelezőek.

(6)   A tagállamok:

a)

gondoskodnak arról, hogy az e fejezettel összhangban fogadott adatokat számítógéppel olvasható formában rögzítsék, és azokat legalább három évig biztonságos számítógépes adatbázisokban tárolják;

b)

meghoznak minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy ezeket az adatokat kizárólag hivatalos célokra használják fel, továbbá

c)

minden szükséges technikai intézkedést meghoznak az ilyen adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéstől, véletlen elveszítéstől, sérüléstől, terjesztéstől vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáféréstől való védelme érdekében.

(7)   Minden tagállamban az ellenőrzési rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében említett egyetlen hatóság felelős az ebben a fejezetben meghatározott adatok továbbításáért, fogadásáért, kezeléséért és feldolgozásáért.

(8)   A tagállamok e rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül kicserélik a (7) bekezdésben említett hatóságok kapcsolattartási adatait, és arról tájékoztatják a Bizottságot és az általa kijelölt szervet.

(9)   A (7) és (8) bekezdésben említett információkban bekövetkezett változásokat azok hatályossá válása előtt közölni kell a Bizottsággal, az általa kijelölt szervvel és a többi tagállammal.

(10)   Az elektronikus rögzítési és továbbítási kötelezettség hatálya alá nem tartozó értékesítési bizonylatok formátumát a tagállamok határozzák meg. Ezeknek az értékesítési bizonylatoknak legalább az ellenőrzési rendelet 64. cikkének (1) bekezdésében foglalt információkat tartalmazniuk kell.

V.   CÍM

FELÜGYELET

I.   FEJEZET

Felügyeleti jelentések

92. cikk

A felügyeleti jelentésben rögzítendő információ

(1)   Az ellenőrzési rendelet 71. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett felügyeleti jelentést e rendelet XXIII. mellékletével összhangban kell elkészíteni.

(2)   A tagállamok a felügyeleti jelentéseikben szereplő adatokat feltöltik az ellenőrzési rendelet 78. cikkében említett elektronikus adatbázisba, és biztosítják az e rendelet XXIV. mellékletének 2. pontjában említett funkciókat. Ebben az adatbázisban legalább a XXIII. mellékletben feltüntetett információkat kell rögzíteni. Ezen túlmenően papíralapú felügyeleti jelentéseket is be lehet olvasni az adatbázisba.

(3)   A jelentésekben szereplő adatokat legalább három évig hozzáférhetővé kell tenni az adatbázisban.

(4)   Az (1) bekezdésben említett felügyeleti jelentés kézhezvételekor a lobogó szerinti tagállam a lehető leghamarabb vizsgálatot indít azon halászhajói tevékenységére vonatkozóan, amelyekre a felügyeleti jelentés hivatkozik.

(5)   Az (1) bekezdést azon regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni, amelyeknek az Európai Unió szerződő fele.

II.   FEJEZET

Megfigyelő ellenőrök

93. cikk

A megfigyelő ellenőrökre vonatkozó általános szabályok

(1)   A regionális halászati gazdálkodási szervezetek által megállapított, vagy egy harmadik országgal közösen elfogadott különös szabályok sérelme nélkül, a megfigyelő ellenőrzési program alkalmazása tekintetében kiválasztott uniós halászhajók fedélzetén legalább egy megfigyelő ellenőr tartózkodik a programban megállapított ideig.

(2)   A tagállamok kijelölik a megfigyelő ellenőröket és biztosítják, hogy azok képesek legyenek feladataik ellátására. A tagállamok különösen a megfigyelő ellenőrök érintett uniós halászhajókra történő eljuttatásáról és visszaszállításukról gondoskodnak.

(3)   A megfigyelő ellenőrök az ellenőrzési rendelet 73. cikkében és az e rendelet 95. cikkében megállapítottakon felül más feladatokat nem látnak el, kivéve, ha más feladatokat uniós megfigyelő ellenőrzési program értelmében, vagy valamely regionális halászati gazdálkodási szervezet működési területe alá tartozó, vagy harmadik országgal kötött kétoldalú megállapodás keretében létrehozott megfigyelési program részeként kell elvégezni.

(4)   Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a megfigyelő ellenőrök a feladatuk ellátásához a halászhajó kommunikációs rendszerétől független kommunikációs eszközzel rendelkezzenek.

(5)   A szabályok nem érintik a halászhajó parancsnokának azon hatáskörét, hogy egy személyben felelős a hajó műveleteiért.

94. cikk

A megfigyelő ellenőrök függetlensége

Annak érdekében, hogy a megfigyelő ellenőrök az ellenőrzési rendelet 73. cikkének (2) bekezdésében előírtak szerint ne álljanak kapcsolatban az uniós halászhajó tulajdonosával, az azt üzemeltető piaci szereplővel, parancsnokával vagy a legénység valamely tagjával, nem lehetnek:

azon uniós halászhajó parancsnokának vagy a legénység bármely más tagjának, a parancsnok képviselőjének, az uniós halászhajó tulajdonosának vagy az azt üzemeltető piaci szereplőnek a rokonai vagy alkalmazottai, amely uniós halászhajóra kiküldték őket,

azon uniós halászhajó parancsnoka vagy a legénység bármely más tagja, a parancsnok képviselője, a halászhajó tulajdonosa vagy az azt üzemeltető piaci szereplő által ellenőrzött társaság alkalmazottai, amely uniós halászhajóra kiküldték őket.

95. cikk

A megfigyelő ellenőrök feladatai

(1)   A megfigyelő ellenőrök ellenőrzik a kiküldetésük szerinti uniós halászhajó megfelelő dokumentumait, és rögzítik a halászati tevékenységeit, amint azokat a XXV. melléklet felsorolja.

(2)   Az uniós halászhajó fedélzetén tartózkodó megfigyelő ellenőrök adott esetben rövid eligazítást tartanak az érintett halászhajó vizsgálatára készülő tisztviselők számára, azok fedélzetre érkezésekor. Ha az uniós halászhajó fedélzeti létesítményei lehetővé teszik, illetve adott esetben a rövid eligazításra zárt értekezlet keretében kerül sor.

(3)   A megfigyelő ellenőrök az ellenőrzési rendelet 73. cikkének (5) bekezdésében említett jelentést a XXVI. mellékletben ismertetett formanyomtatvány alkalmazásával készítik el. Ezt a jelentést haladéktalanul, de legkésőbb a megbízatásuk lejártát követő 30 napon belül megküldik hatóságaiknak és a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak. Az illetékes hatóságaik a jelentést kérelemre a parti tagállam, a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv rendelkezésére bocsátják. A jelentések többi tagállam rendelkezésére bocsátott másolatai nem tartalmazhatják azokat a helyszíneket, ahol a fogásokra sor került az egyes halászati műveletek kezdeti és végső helyzetének vonatkozásában, de tartalmazhatják ICES-körzetenként vagy adott esetben más övezetenként és fajonként a napi fogások összes mennyiségét az élőtömeg-egyenérték kilogrammjában kifejezve.

96. cikk

Kísérleti projektek

Az Unió a 861/2006/EK rendelet 8. cikke a) pontjának iii. alpontjával összhangban pénzügyi támogatást nyújthat megfigyelő ellenőrök kiküldésével járó kísérleti projektekhez.

VI.   CÍM

VIZSGÁLAT

I.   FEJEZET

A vizsgálatok lefolytatása

1.   Szakasz

Általános rendelkezések

97. cikk

A tengeri vagy szárazföldi vizsgálatok lefolytatására felhatalmazott tisztviselők

(1)   Az ellenőrzési rendelet 74. cikkében említett vizsgálatok elvégzéséért felelős tisztviselők a tagállamok illetékes hatóságai általi felhatalmazással rendelkeznek. E célból a tagállamok szolgálati igazolvánnyal látják el tisztviselőiket, amelyen feltüntetik a tisztviselők személyazonosságát és azt, hogy milyen minőségben járnak el. A szolgálatot teljesítő tisztviselők mindegyike magánál hordja a szolgálati igazolványt, és a vizsgálat során a legkorábbi lehetőség alkalmával felmutatja.

(2)   A tagállamok biztosítják tisztviselőik számára az ellenőrzés, vizsgálat és végrehajtás e rendelet szerinti lefolytatásához, és a közös halászati politikai szabályai betartásának biztosításához szükséges megfelelő hatáskört.

98. cikk

Általános elvek

(1)   A többéves tervekben foglalt rendelkezések sérelme nélkül, a tagállamok illetékes hatóságai valamennyi rendelkezésre álló információ felhasználásával kockázatalapú megközelítést fogadnak el a vizsgálati célcsoportok kiválasztásához. E megközelítésnek megfelelően a tisztviselők az e fejezetben megállapított szabályokkal összhangban vizsgálatokat folytatnak.

(2)   A többéves tervekben foglalt rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok összehangolják ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási tevékenységeiket. Ebből a célból az ellenőrzési rendelet 46. cikkében említett nemzeti ellenőrzési cselekvési programokat és az ellenőrzési rendelet 94. cikkében említett közös ellenőrzési programokat fogadnak el és hajtanak végre, amelyek kiterjednek mind a tengeren, mind a szárazföldön folytatott tevékenységekre, a közös halászati politika szabályai betartásának biztosításához szükséges mértékben.

(3)   A kockázatalapú ellenőrzési és végrehajtási stratégiára is figyelemmel, az egyes tagállamok tárgyilagosan végzik el a szükséges vizsgálati tevékenységeket, hogy megelőzzék a közös halászati politika szabályainak nem megfelelő tevékenységekből származó halászati termékek fedélzeten tárolását, átrakását, kirakodását, ketrecekbe vagy halgazdaságokba történő áthelyezését, feldolgozását, szállítását, tárolását, forgalmazását és raktározását.

(4)   A vizsgálatokat oly módon kell lefolytatni, hogy a lehetséges mértékben megakadályozzák a vizsgált halászati termékek higiéniájára és minőségére gyakorolt negatív hatást.

(5)   A tagállamok biztosítják, hogy a halászati vonatkozású nemzeti információs rendszerek – az ellenőrzési rendelet 111. cikkével összhangban – lehetővé tegyék a kikötő szerinti állam hatósága által végzett vizsgálatról szóló információk közvetlen elektronikus cseréjét egymással, a többi tagállammal, a Bizottsággal és adott esetben az általa kijelölt szervvel.

99. cikk

A tisztviselő kötelezettségei a vizsgálat előtti szakaszban

Amennyiben lehetséges, a vizsgálat előtti szakaszban a tisztviselők összegyűjtik a rendelkezésre álló összes megfelelő információt, ideértve a következőket:

a)

a halászati jogosítványok és a halászati engedélyek;

b)

az aktuális halászati útnak megfelelő VMS-információ;

c)

légi felügyelet és más észlelőtevékenységek;

d)

korábbi vizsgálati jegyzőkönyvek, és az érintett uniós halászhajóval kapcsolatban a lobogó szerinti tagállam honlapjának biztonságos részén rendelkezésre álló információk.

100. cikk

A vizsgálat lefolytatására felhatalmazott tisztviselő kötelezettségei

(1)   A vizsgálatok lefolytatására felhatalmazott tisztviselők a vizsgálati jelentés megfelelő vizsgálati moduljában ellenőrzik és feljegyzik a XXVII. mellékletben meghatározott releváns tételeket. E célból a nemzeti joggal összhangban fényképeket, video- és hangfelvételeket készíthetnek, valamint adott esetben mintákat vehetnek.

(2)   A tisztviselők nem sérthetik a piaci szereplők azon jogát, hogy a lobogó szerinti állam illetékes hatóságaival kommunikáljanak a vizsgálati műveletek során.

(3)   A tisztviselők figyelembe veszik a vizsgálandó halászhajó fedélzetén tartózkodó megfigyelő ellenőrök által az e rendelet 95. cikkének (2) bekezdésével összhangban átadott bármely információt.

(4)   A vizsgálat befejeztével a tisztviselők adott esetben kikérdezik a piaci szereplőket az adott körülményekre vonatkozó halászati szabályozásokról.

(5)   A tisztviselők a vizsgálat befejeztével a lehető leghamarabb elhagyják a halászhajót vagy a vizsgált helyszínt, ha nem tárnak fel nyilvánvaló jogsértésre utaló bizonyítékot.

101. cikk

A tagállamok, a Bizottság és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal kötelezettségei

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai, valamint adott esetben a Bizottság és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal biztosítják, hogy tisztviselőik udvariasan, készségesen, szakszerűen és magas színvonalon folytassák le a vizsgálatokat.

(2)   Az egyes tagállamok illetékes hatóságai eljárásokat állapítanak meg annak biztosítására, hogy a piaci szereplőknek a hatósági tisztviselők által végzett vizsgálatok lefolytatásával kapcsolatos panaszait tisztességesen és alaposan kivizsgálják a nemzeti joggal összhangban.

(3)   A halászhajó lobogója szerinti tagállammal folytatott megfelelő egyeztetésre is figyelemmel, a parti tagállamok meghívhatják a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak tisztviselőit, hogy részt vegyenek az említett tagállam halászhajóin lefolytatott vizsgálatokban, amíg azok a hajók a parti tagállam vizein közlekednek, vagy kikötőiben rakodnak ki.

2.   Szakasz

A tengeren végzett vizsgálatok

102. cikk

A tengeren végzett vizsgálatokra vonatkozó általános szabályok

1.   (1) Az ellenőrzési, illetve felügyeleti céllal használt hajókon jól láthatóan el kell helyezni a XXVIII. mellékletben szereplő árbocszalagot vagy jelet.

2.   (2) A vizsgálatot végző tisztviselők szállítását megkönynyítő kísérőhajók hasonló, a kísérőhajó méretéhez igazodó lobogó vagy árbocszalag alatt hajóznak, hogy jelezzék, hogy halászati vizsgálati feladatot látnak el.

(3)   Az ellenőrhajón szolgálatot teljesítő személyek kellő mértékben figyelembe veszik a hajózás szabályait, és a halászhajótól biztonságos távolságban manővereznek a tengeren való összeütközések elkerülésére vonatkozó nemzetközi szabályokkal összhangban.

103. cikk

A halászhajók fedélzetére lépés a tengeren

(1)   A vizsgálat lefolytatásáért felelős tisztviselők biztosítják, hogy ne kerüljön sor olyan intézkedésre, amely veszélyeztetheti a halászhajó és legénysége biztonságát.

(2)   A tisztviselők nem követelhetik meg annak a halászhajónak a parancsnokától, amelynek a fedélzetére lépnek vagy amelynek a fedélzetét elhagyják, hogy halászat közben megálljon vagy manőverezzen, vagy a halászeszközök kivetését vagy fedélzetre húzását leállítsa. A tisztviselők ugyanakkor a biztonságos fedélzetre lépés vagy a hajó biztonságos elhagyásának lehetővé tétele érdekében megkövetelhetik a halászeszközök kivetésének megszakítását vagy késleltetését addig az időpontig, amíg a halászhajó fedélzetére lépnek vagy azt elhagyják. Fedélzetre lépés esetén ez a késedelem nem haladhatja meg a 30 percet attól az időponttól számítva, amikor a tisztviselők a halászhajó fedélzetére lépnek, kivéve ha jogsértést tártak fel. Ez a rendelkezés nem érinti a tisztviselők azon lehetőségét, hogy megköveteljék a halászeszköz vizsgálati célra történő fedélzetre húzását.

104. cikk

Fedélzeti tevékenységek

(1)   Vizsgálataik lefolytatása során a tisztviselők ellenőrzik és feljegyzik az e rendelet XXVII. mellékletében szereplő vizsgálati jelentés megfelelő moduljában előírt valamennyi megfelelő tételt.

(2)   A tisztviselők megkövetelhetik a parancsnoktól, hogy valamely halászeszközt vizsgálati célra a fedélzetre húzzon.

(3)   A vizsgálatot lefolytató egység általában két tisztviselőből áll. A vizsgálatot lefolytató egységhez szükség esetén további tisztviselők csatlakozhatnak.

(4)   A vizsgálat legfeljebb négy órán át tart, vagy addig, amíg a hálót a fedélzetre nem húzzák és a hálót és a fogásokat át nem vizsgálják, attól függően, hogy melyik a hosszabb időtartam. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha nyilvánvaló jogsértést tárnak fel, vagy ha a tisztviselőknek további információra van szükségük.

(5)   Nyilvánvaló jogsértés feltárása esetén nem eltávolítható azonosító jelek és plombák rögzíthetők a halászeszköz vagy a halászhajó bármely részén, azon belül a halászati termékek tartályain és az esetleges elhelyezésükre szolgáló kamrá(k)ban, és a tisztviselő(k) a fedélzeten maradhat(nak) a nyilvánvaló jogsértés valamennyi bizonyítékénak biztonságát és tartósságát garantáló megfelelő intézkedések elvégzéséhez szükséges ideig.

3.   Szakasz

A kikötőben végzett vizsgálatok

105. cikk

A vizsgálat előkészítése

(1)   Az egyedi ellenőrzési és vizsgálati programokban és az 1005/2008/EK rendelet 9. cikkében meghatározott referenciaértékek sérelme nélkül, a halászhajó vizsgálatára a kikötőben vagy a kirakodáskor kerül sor, a következő alkalmakkor:

a)

a kockázatalapú igazgatásra épülő mintavételezési módszernek megfelelően rendszeresen; vagy

b)

ha felmerül a gyanú, hogy a közös halászati politika szabályait nem tartják be.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjában említett esetekben, és e rendelet 106. cikke (2) bekezdése utolsó mondatának sérelme nélkül, a tagállamok illetékes hatóságai biztosítják, hogy tisztviselőik jelen legyenek a kikötőben a vizsgálandó halászhajó beérkezésekor.

(3)   Az (1) bekezdés nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a tagállamok szúrópróbaszerű vizsgálatokat folytassanak.

106. cikk

A kikötőben végzett vizsgálatok

(1)   A vizsgálatok lefolytatása során a tisztviselők ellenőrzik és feljegyzik az e rendelet XXVII. mellékletében szereplő vizsgálati jelentés megfelelő moduljában felsorolt valamennyi megfelelő tételt. A tisztviselők kellően figyelembe veszik a vizsgált halászhajóra vonatkozó egyedi követelményeket, különös tekintettel a többéves tervekben foglalt megfelelő rendelkezésekre.

(2)   A kirakodás vizsgálatakor a tisztviselők nyomon követik a teljes kirakodási folyamatot a megfelelő művelet kezdetétől a végéig. Keresztellenőrzést kell végezni a halászati termékek kirakodására vonatkozó, beérkezést megelőző értesítésben szereplő fajonkénti mennyiségek, a halászati naplóban szereplő fajonkénti mennyiségek és a kirakodott vagy adott esetben átrakott fajonkénti mennyiségek között. Ez a rendelkezés nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy egy vizsgálatra a kirakodás megkezdését követően kerüljön sor.

(3)   A tagállamok biztosítják a halászati tevékenységekkel és a halászati termékek azt követő feldolgozásával összefüggésben használt helyiségek hatékony vizsgálatát és ellenőrzését.

107. cikk

Egyes nyílt tengeri fajok kirakodásának vizsgálata

Az e rendelet IV. címe II. fejezetének 2. szakaszában említett hering, makréla és fattyúmakréla kirakodásai tekintetében a tagállami illetékes hatóságok biztosítják, hogy e kirakodott halak mennyiségének legalább 15 %-át és e halak kirakodásainak legalább 10 %-át átvizsgálják.

4.   Szakasz

A szállítás vizsgálata

108. cikk

Általános elvek

(1)   A többéves tervekben foglalt rendelkezések sérelme nélkül a szállítás vizsgálatára bárhol és bármikor sor kerülhet a kirakodás helyétől a halászati termékeknek az értékesítés vagy feldolgozás helyére történő beérkezéséig. A vizsgálatok lefolytatása során meg kell hozni a szükséges intézkedéseket a vizsgált halászati termékek hűtési lánca fenntartásának biztosítására.

(2)   A többéves tervekben, nemzeti ellenőrzési tervekben, vagy egyedi ellenőrzési és vizsgálati programokban foglalt rendelkezések sérelme nélkül, a szállítás vizsgálata ahol csak lehet, kiterjed a szállított termékek fizikai átvizsgálására is.

(3)   A szállított halászati termékek fizikai átvizsgálása magában foglalja a szállított tétel vagy tételek különböző részeinek szempontjából reprezentatív mintavételt is.

(4)   A szállítás vizsgálatának lefolytatása során a tisztviselők ellenőrzik és feljegyzik az ellenőrzési rendelet 68. cikkének (5) bekezdésében említett valamennyi tételt és az e rendelet XXVII. mellékletében szereplő vizsgálati jelentés moduljában említett valamennyi megfelelő tételt. Ennek során meggyőződnek arról, hogy a szállított halászati termékek mennyisége megfelel a fuvarokmányon feltüntetett adatoknak.

109. cikk

Leplombált szállítójárművek

(1)   Ha a járművet vagy a szállítótartályt leplombálták a rakomány manipulálásának elkerülése érdekében, a tagállamok illetékes hatóságai gondoskodnak arról, hogy a plombák sorszámát feljegyezzék a fuvarokmányra. A tisztviselők megvizsgálják, hogy a plombák érintetlenek-e, és hogy a sorszámuk megfelel-e a fuvarokmányon feltüntetett adatoknak.

(2)   Ha a rakomány átvizsgálásának megkönnyítése érdekében a plombákat eltávolítják, mielőtt a rakomány beérkezne rendeltetési helyére, a tisztviselők új plombát helyeznek az eredeti helyére, feljegyzik a plomba adatait és az eredeti plomba eltávolításának indokait a fuvarokmányra.

5.   Szakasz

Piaci vizsgálatok

110. cikk

Általános elvek

A hűtőházak, nagy- és kiskereskedelmi piacok, éttermek, és halak kirakodást követő tárolására és/vagy értékesítésére szolgáló egyéb helyiségek ellenőrzésekor a tisztviselők ellenőrzik és feljegyzik az e rendelet XXVII. mellékletében szereplő megfelelő vizsgálati modulban felsorolt valamennyi megfelelő tételt.

111. cikk

További módszerek és technológiák

A XXVII. mellékletben felsoroltakon felül a tagállamok felhasználhatnak más rendelkezésre álló módszereket és technológiákat a halászati termékek, azok forrása vagy eredete, a beszállítók és a halászhajók vagy termelőegységek azonosítására és ellenőrzésére.

112. cikk

A piacról kivont halászati termékek ellenőrzése

A tisztviselők ellenőrzik, hogy a 104/2000/EK tanácsi rendelet (32) 17. cikkének megfelelően az értékesítésből kivont halászati termékeket a 2493/2001/EK bizottsági rendelet (33) rendelkezéseivel összhangban hozzák-e forgalomba.

II.   FEJEZET

A piaci szereplők kötelességei

113. cikk

A piaci szereplők általános kötelességei

(1)   Valamely tagállam joghatósági területén tevékenykedő bármely piaci szereplő vizsgálat alá vonható a közös halászati politika szerinti kötelezettségei tekintetében.

(2)   A vizsgálat alá vont valamennyi piaci szereplő:

a)

megkönnyíti a tisztviselők munkáját, és kérelemre biztosítja számukra a szükséges információkat és a közös halászati politika szabályaival összhangban a halászati tevékenységek tekintetében elektronikusan vagy papíralapon kitöltendő és megőrizendő dokumentumokat, ideértve adott esetben azok másolatait vagy a megfelelő adatbázisokhoz való hozzáférést;

b)

megkönnyíti a belépést a hajónak a halászati és feldolgozási tevékenységekkel összefüggésben vagy azokhoz kapcsolódóan használt valamennyi részébe, az ilyen helyiségekbe és a feljutást bármely ilyen szállítóeszközre, többek között légi járművekre vagy légpárnás hajókra;

c)

gondoskodik a tisztviselők állandó biztonságáról, és aktívan segítséget nyújt a tisztviselőknek, illetve együttműködik velük vizsgálati feladataik ellátásában;

d)

nem gátolhatja, nem félemlítheti meg és nem zavarhatja a vizsgálatot folytató tisztviselőket, illetve erre nem szólíthat fel más személyt, továbbá megakadályozza, hogy más személy gátolja, megfélemlítse vagy megzavarja őket;

e)

amennyiben lehetséges, elszigetelt értekezési helyet biztosít a megfigyelő ellenőr által a tisztviselők számára tartott, e rendelet 95. cikkének (2) bekezdésében említett eligazítás céljára.

114. cikk

A parancsnok kötelezettségei a vizsgálat során

(1)   A vizsgálat alatt álló halászhajó parancsnoka vagy annak képviselője:

a)

a jó tengerész köteles gondosságával biztosítja a tisztviselők biztonságos és tényleges fedélzetre lépését, ha a nemzetközi jelkódex megfelelő jelét veszi, vagy ha a fedélzetre lépési szándékot a tisztviselőt szállító hajó vagy helikopter rádiós közleményben tudatja;

b)

a XXIX. melléklet követelményeinek megfelelő hajólétrát biztosít az olyan hajókra történő biztonságos és kényelmes fellépéshez, amelyek esetében a feljutáshoz legalább 1,5 métert kellene megtenni;

c)

megkönnyíti a tisztviselők számára vizsgálati feladataik ellátását, és kérelemre ésszerű segítséget nyújt;

d)

megengedi a tisztviselő(k) számára, hogy a lobogó szerinti állam, a parti állam és a vizsgálatot folytató állam hatóságaival kapcsolatba lépjenek;

e)

figyelmezteti a tisztviselőket a halászhajó fedélzetén előforduló különleges biztonsági kockázatokra;

f)

biztosítja a tisztviselők belépését a hajó valamennyi területére, a hozzáférését a feldolgozott és fel nem dolgozott fogásokhoz, a halászeszközökhöz és az összes lényeges információhoz és dokumentumhoz;

g)

megkönnyíti a tisztviselők számára a hajó biztonságos elhagyását a vizsgálat befejeztével.

(2)   A parancsnokok nem utasíthatók arra, hogy kereskedelmi szempontból érzékeny információt nyílt rádiócsatornákon tárjanak fel.

III.   FEJEZET

Vizsgálati jelentés

115. cikk

A vizsgálati jelentésekre vonatkozó általános szabályok

(1)   A regionális halászati gazdálkodási szervezetek keretében megállapított különös szabályok sérelme nélkül, az ellenőrzési rendelet 76. cikkében említett vizsgálati jelentések a XXVII. mellékletben meghatározott megfelelő modulban szereplő releváns információt tartalmazzák. A jelentéseket a tisztviselők készítik el a vizsgálat során, vagy a vizsgálat befejezését követően a lehető leghamarabb.

(2)   Ha a vizsgálat során nyilvánvaló jogsértést tárnak fel, a jogi és ténybeli elemeket, valamint a jogsértéssel kapcsolatos bármely más információt szerepeltetni kell a vizsgálati jelentésben. Ha egy vizsgálat során több jogsértést tárnak fel, az egyes jogsértések vonatkozó elemeit fel kell tüntetni a vizsgálati jelentésben.

(3)   A tisztviselők a vizsgálat végén megállapításaikat közlik a vizsgálat alatt álló halászhajóért, járműért, légi járműért, légpárnás hajóért vagy helyiségekért felelős természetes személlyel (piaci szereplővel). A piaci szereplő lehetőséget kap, hogy a vizsgálatra és megállapításaira észrevételeket tegyen. A piaci szereplő észrevételeit fel kell tüntetni a vizsgálati jelentésben. Ha a tisztviselő és a vizsgálat alá vont piaci szereplő nem beszélnek ugyanazon a nyelven, a tisztviselő megfelelő intézkedéseket hoz megállapításainak érthetővé tételére.

(4)   Kérelemre a piaci szereplő kapcsolatba léphet képviselőjével vagy lobogó szerinti állama illetékes hatóságaival, ha a vizsgálat eredményének vagy a vizsgálatról készült jelentésnek a megértése súlyos nehézségeket okoz a számára.

(5)   Az ellenőrzési rendelet 76. cikkének (1) bekezdésében említett elektronikus továbbítás formátumáról a tagállamok és a Bizottság között folytatott konzultációt követően kell döntést hozni.

116. cikk

A vizsgálati jelentések kitöltése

(1)   Ha a vizsgálati jelentést papír alapon, kézzel töltik ki, annak olvashatónak, törölhetetlennek és egyértelműnek kell lennie. A jelentés egyetlen bejegyzését sem lehet kitörölni vagy megmásítani. Ha a kézzel készített jelentésben hibát vétenek, a helytelen bejegyzést egyértelműen át kell húzni, és azt az érintett tisztviselőnek kézjegyével kell ellátnia.

(2)   A vizsgálatért felelős tisztviselő aláírja a jelentést. A piaci szereplő fel kell kérni a jelentés aláírására. A nemzeti jog sérelme nélkül, a piaci szereplő aláírásával tanúsítja, hogy a jelentést megismerte, de ez nem tekintendő úgy, hogy elfogadta a jelentésben foglaltakat.

(3)   A tisztviselők az e rendelet 115. cikkében említett vizsgálati jelentést elektronikusan is elkészíthetik.

117. cikk

A vizsgálati jelentés példányai

A vizsgálati jelentés e rendelet 116. cikkében említett példányát legkésőbb a vizsgálat befejezését követő 15 munkanappal, és vizsgálat helyén fennhatósággal vagy joghatósággal rendelkező tagállam nemzeti jogával összhangban kell megküldeni a piaci szereplőnek. Ha jogsértést tárnak fel, a jelentés közzétételére az érintett tagállamban az információ közzétételére vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

IV.   FEJEZET

Elektronikus adatbázis

118. cikk

Elektronikus adatbázis

(1)   A tagállamok nemzeti ellenőrzési programjaikban szerepeltetik a tisztviselőik által papíralapon vagy elektronikus formátumban elkészítendő vizsgálati jelentések rögzítésére vonatkozó eljárásokat. Ezeket a jelentéseket feltöltik az ellenőrzési rendelet 78. cikkében említett elektronikus adatbázisba, és biztosítják az e rendelet XXIV. mellékletének 2. pontjában említett funkciókat. Az elektronikus adatbázisban szereplő minimális információk az e rendelet 115. cikkének (1) bekezdésével összhangban feljegyzett és a XXVII. mellékletben kötelezőként megjelölt tételek. Az adatbázisba a papíralapú vizsgálati jelentéseket is be kell olvasni.

(2)   Az adatbázis az ellenőrzési rendelet 114., 115. és 116. cikkében ismertetett eljárásokkal összhangban érhető el a Bizottság és az általa kijelölt szerv számára. Az adatbázis megfelelő adatai más tagállamok számára is hozzáférhetők egy közös alkalmazási terv keretében.

(3)   A vizsgálati jelentésekben szereplő adatokat az adatbázisban legalább három évig hozzáférhetővé kell tenni.

V.   FEJEZET

Uniós ellenőrök

119. cikk

Az uniós ellenőrök bejelentése

(1)   A tagállamok és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal e rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül elektronikusan bejelentik a Bizottságnak az ellenőrzési rendelet 79. cikkében említett uniós ellenőrök listájára felveendő tisztviselőik nevét.

(2)   A listára felveendő tisztviselők:

a)

mélyreható tapasztalattal rendelkeznek a halászati ellenőrzés és vizsgálat területén;

b)

alaposan ismerik az Európai Unió halászati jogszabályait;

c)

kiválóan ismerik az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét, és kielégítően egy másik hivatalos nyelvét;

d)

fizikailag alkalmasak feladataik végrehajtására;

e)

adott esetben részesültek a szükséges tengerbiztonsági képzésben.

120. cikk

Az uniós ellenőrök listája

(1)   A tagállamok és az Európai Halászati Ellenőrzési Hivatal bejelentései alapján a Bizottság e rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül elfogadja az uniós ellenőrök listáját.

(2)   Az eredeti lista elkészítését követően a tagállamok és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal minden év októberéig bejelentik a Bizottságnak a lista bármely olyan módosítását, amelyet a következő naptári évre kívánnak bevezetni. A Bizottság ennek megfelelően minden évben december 31-ig módosítja a listát.

(3)   A listát és annak módosítását az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal hivatalos honlapján teszik közzé.

121. cikk

Az uniós ellenőrök bejelentése a regionális halászati gazdálkodási szervezeteknél

A Bizottság által kijelölt szerv közli a regionális halászati gazdálkodási szervezet titkárságával az említett szervezet keretében vizsgálat lefolytatására kötelezett uniós ellenőrök listáját.

122. cikk

Az uniós ellenőrök hatásköre és kötelezettségei

(1)   Feladataik teljesítése során az uniós ellenőrök betartják az Európai Unió jogszabályait és adott esetben azon tagállam nemzeti jogszabályait, ahol a vizsgálatra sor kerül, illetve – amennyiben a vizsgálatra uniós vizeken kívül kerül sor – a vizsgált halászhajó lobogója szerinti tagállam nemzeti jogszabályait és a vonatkozó nemzetközi szabályokat.

(2)   Az uniós ellenőrök szolgálati igazolványt mutatnak fel, amelyen szerepel személyazonosságuk és az, hogy milyen minőségben járnak el. Ebből a célból a Bizottság vagy az Európai Halászati Ellenőrzési Hivatal által kiállított, személyazonosságukat és hivatali minőségüket igazoló azonosító okmányt kapnak.

(3)   A tagállamok megkönnyítik az uniós ellenőrök feladatainak végrehajtását és biztosítják a feladataik ellátásához szükséges segítséget.

(4)   A tagállamok illetékes hatóságai megengedhetik az uniós ellenőrök számára, hogy segítsék a nemzeti ellenőröket feladataik végrehajtásában.

(5)   E rendelet 113. és 114. cikkét megfelelően alkalmazni kell.

123. cikk

Jelentések

(1)   Az uniós ellenőrök napi összefoglalót nyújtanak be vizsgálati tevékenységeikről, ismertetve az egyes vizsgált halászhajók vagy járművek nevét és azonosítószámát, valamint az elvégzett vizsgálat típusát, azon tagállam illetékes hatóságai számára, amelynek a vizein a vizsgálatra sor került, illetve – amennyiben a vizsgálatra uniós vizeken kívül kerül sor – a vizsgált uniós halászhajó lobogója szerinti tagállam és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal számára.

(2)   Ha az uniós ellenőrök a vizsgálat során jogsértést tárnak fel, haladéktalanul összefoglaló vizsgálati jelentést nyújtanak be a parti tagállam illetékes hatóságaihoz, illetve – amennyiben a vizsgálatra uniós vizeken kívül kerül sor – a vizsgált halászhajó lobogója szerinti állam illetékes hatóságaihoz és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalhoz. Ez az összefoglaló vizsgálati jelentés legalább a vizsgálat helyét és időpontját, az ellenőrhajó azonosítóit, a vizsgálati cél azonosítását és a feltárt jogsértés típusát tartalmazza.

(3)   Az uniós ellenőrök a vizsgálat napjától számított hét napon belül megküldik a XXVII. mellékletben foglalt vizsgálati jelentés megfelelő vizsgálati moduljában szereplő releváns tételeket feltüntető teljes vizsgálati jelentés egy példányát a vizsgált uniós halászhajó vagy jármű lobogója szerinti tagállam illetékes hatóságainak, vagy azon tagállam illetékes hatóságainak, amelynek a vizein a vizsgálatra sor került Ha az Uniós ellenőrök jogsértést tártak fel, a teljes vizsgálati jelentés egy példányát az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalnak is meg kell küldeni.

(4)   Az e cikkben említett napi jelentéseket és vizsgálati jelentéseket kérelemre meg kell küldeni a Bizottságnak.

124. cikk

A jelentéseket követő lépések

(1)   A tagállamok úgy járnak el az uniós ellenőrök által az e rendelet 123. cikkével összhangban benyújtott jelentések tekintetében, ahogy a saját tisztviselőik által benyújtott jelentések vonatkozásában.

(2)   Az uniós ellenőrt kinevező tagállam, illetve adott esetben a Bizottság vagy az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal együttműködik az uniós ellenőr által benyújtott jelentés tekintetében eljáró tagállammal a bírósági és közigazgatási eljárások megkönnyítése érdekében.

(3)   Kérelemre az uniós ellenőr segítséget nyújt és tanúvallomást tesz a tagállamok által indított jogsértési eljárásban.

VII.   CÍM

VÉGREHAJTÁS

A SÚLYOS JOGSÉRTÉSEKRE VONATKOZÓ PONTRENDSZER

125. cikk

A súlyos jogsértésekre alkalmazandó pontrendszer kialakítása és működtetése

Minden tagállam kijelöli azokat az illetékes nemzeti hatóságokat, amelyek felelősek:

a)

az ellenőrzési rendelet 92. cikkének (1) bekezdésében említett, súlyos jogsértésekért adandó pontok kiszabását szolgáló rendszer kialakításáért;

b)

a halászati jogosítvány jogosultjának adandó, megfelelő számú pontok kiszabásáért;

c)

a kiszabott pontoknak az érintett halászhajóra vonatkozó halászati jogosítvány minden jövőbeli jogosultjára történő átruházásáért, amennyiben a halászhajót eladják, átruházzák vagy annak tulajdonjoga más módon megváltozik, továbbá

d)

az egyes halászati jogosítványok tekintetében a jogosult számára kiszabott vagy rá átruházott pontok megfelelő nyilvántartásának vezetéséért.

126. cikk

A pontok kiszabása

(1)   Az érintett halászhajóra vonatkozó halászati jogosítvány jogosultjának a súlyos jogsértésekért adandó pontszámot a lobogó szerinti tagállam illetékes hatósága szabja ki a XXX. mellékletnek megfelelően.

(2)   Ha a jogosítvány jogosultjának minősülő ugyanazon természetes vagy jogi személy által elkövetett két vagy több súlyos jogsértést tárnak fel egyetlen vizsgálat során, az (1) bekezdésben említett halászati jogosítvány jogosultjával szemben az egyes érintett súlyos jogsértésekért kiszabandó pontszám legfeljebb 12 lehet.

(3)   A halászati jogosítvány jogosultját tájékoztatják arról, hogy pontokat szabtak ki vele szemben.

(4)   A jogosítvány jogosultjával szemben a pontok kiszabására az azokat kiszabó határozatban meghatározott napon kerül sor. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a felülvizsgálati eljárás felfüggesztő hatályára vonatkozó nemzeti szabályok alkalmazása ne tegye hatástalanná a pontrendszert.

(5)   Ha a súlyos jogsértést a lobogó szerinti tagállamtól eltérő tagállamban tárják fel, a pontokat a lobogó szerinti tagállam e rendelet 125. cikkében említett illetékes hatóságai szabják ki az ellenőrzési rendelet 89. cikkének (4) bekezdése szerinti értesítés alapján.

127. cikk

Határozatokra vonatkozó értesítések

Ha az e rendelet 125. cikkének megfelelően kijelölt hatóság nem azonos az ellenőrzési rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében említett egyetlen hatósággal, ez utóbbit tájékoztatni kell az e cím értelmében hozott bármely határozatról.

128. cikk

A tulajdonjog átruházása

A halászhajó eladásra vagy másfajta tulajdonjog-átruházásra való felkínálásakor a halászati jogosítvány jogosultja az illetékes hatóságoktól szerzett hiteles másolat útján tájékoztat bármely potenciális jövőbeli jogosítvány-jogosultat a vele szemben továbbra is kiszabott pontszámokról.

129. cikk

A halászati jogosítványok felfüggesztése és végérvényes visszavonása

(1)   Ha a halászati jogosítvány jogosultja 18, 36, 54, illetve 72 pontot halmoz fel, az automatikusan a halászati jogosítvány első, második, harmadik, illetve negyedik felfüggesztésével jár az ellenőrzési rendelet 92. cikkének (3) bekezdésében említett megfelelő időszakokra.

(2)   Ha a halászati jogosítvány jogosultja 90 pontot halmoz fel, az automatikusan a halászati jogosítvány végérvényes visszavonásával jár.

130. cikk

A halászati jogosítvány felfüggesztését és végérvényes visszavonását követő lépések

(1)   Ha a halászati jogosítványt e rendelet 129. cikkével összhangban felfüggesztik vagy végérvényesen visszavonják, a lobogó szerinti tagállam illetékes hatósága haladéktalanul tájékoztatja a halászati jogosítvány jogosultját erről a felfüggesztésről vagy végérvényes visszavonásról.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti információ kézhezvételekor a halászati jogosítvány jogosultja gondoskodik arról, hogy az érintett hajó halászati tevékenysége haladéktalanul véget érjen. Garantálja, hogy a hajó haladéktalanul elinduljon a honi kikötőjébe vagy a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai által megjelölt kikötőbe. Az út során a halászeszközöket az ellenőrzési rendelet 47. cikkének megfelelően kell rögzíteni és elrendezni. A halászati jogosítvány jogosultja biztosítja, hogy a halászhajó fedélzetén tárolt fogásokat a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak utasításaival összhangban kezeli.

131. cikk

A halászhajó törlése a megfelelő listákról

(1)   Ha a halászati jogosítványt e rendelet 129. cikkének (1) vagy (2) bekezdésével összhangban felfüggesztik vagy végérvényesen visszavonják, a felfüggesztett vagy végérvényesen visszavont halászati jogosítványban megjelölt halászhajót a 2371/2002/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében említett nemzeti lajstromban halászati jogosítvánnyal nem rendelkezőként kell azonosítani. Ezt a halászhajót ilyen módon kell azonosítani a 2371/2002/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében említett uniós halászhajóflotta-nyilvántartásban is.

(2)   A halászati jogosítvány e rendelet 129. cikkének (2) bekezdésével összhangban történő végérvényes visszavonása nem érinti a jogosítványt kiállító tagállam 2371/2002/EK rendelet 12. cikkében említett referenciaszintjeit.

(3)   A tagállamok illetékes hatóságai haladéktalanul frissítik az ellenőrzési rendelet 116. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett listát, és feltüntetik a kiszabott pontokat, valamint a halászati jogosítványok abból eredő felfüggesztését vagy végérvényes visszavonását, és többek között a felfüggesztés vagy végérvényes visszavonás hatálybalépésének napját és időtartamát.

132. cikk

A halászati jogosítvány felfüggesztésének időtartama alatt vagy végérvényes visszavonását követően folytatott jogellenes halászat

(1)   Ha az a halászhajó, amelynek a halászati jogosítványát e rendelet 129. cikkével összhangban felfüggesztik vagy végérvényesen visszavonják, halászati tevékenységet folytat a felfüggesztés időtartama alatt vagy a halászati jogosítvány végérvényes visszavonását követően, az illetékes hatóságok azonnali végrehajtási intézkedéseket hoznak az ellenőrzési rendelet 91. cikkével összhangban.

(2)   Az (1) bekezdésben említett halászhajó adott esetben felvehető az EU IUU-hajókat tartalmazó listájára az 1005/2008/EK rendelet 27. cikkével összhangban.

133. cikk

A pontok törlése

(1)   Ha a halászati jogosítványt e rendelet 129. cikkével összhangban felfüggesztették, azok a pontok nem törölhetők, amelyek alapján a halászati jogosítványt felfüggesztették. A halászati jogosítvány jogosultjával szemben kiszabott újabb pontokat az e rendelet 129. cikkének alkalmazásában hozzá kell adni a meglévő pontokhoz.

(2)   Az ellenőrzési rendelet 92. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában, ha az ellenőrzési rendelet 92. cikkének (4) bekezdésével összhangban pontok törlésére került sor, a halászati jogosítvány jogosultja úgy tekintendő, mintha a halászati jogosítványát nem függesztették volna fel e rendelet 129. cikkével összhangban.

(3)   Két pontot törölni kell, amennyiben az érintett halászhajóra vonatkozó halászati jogosítvány jogosultjával szemben kiszabott pontok összes száma meghaladja a kettőt, ha:

a)

az a halászhajó, amelyet a pontokkal szankcionált jogsértés elkövetéséhez használtak, azt követően VMS-t használ, vagy elektronikusan rögzíti és továbbítja a halászati napló, az átrakási és a kirakodási nyilatkozat adatait, anélkül, hogy e technológiák alkalmazására jogilag köteles lenne; vagy

b)

a halászati jogosítvány jogosultja a pontok kiszabását követően a halászeszközök szelektivitásának javításáról szóló tudományos kampányban önkéntesen vesz részt; vagy

c)

a halászati jogosítvány jogosultja termelői szervezet tagja, és a halászati jogosítvány jogosultja a termelői szervezet által a pontkiszabást követő évben jóváhagyott halászati tervet fogad el, amely a halászati jogosítvány jogosultjának rendelkezésére álló halászati lehetőségek 10 %-os csökkentésével jár; vagy

d)

a halászati jogosítvány jogosultja ökocímke-rendszer hatálya alá tartozó halászatba kapcsolódik be, amely rendszer célja a megfelelően irányított tengeri halászatból származó termékek tanúsítása és a címkével ellátott termékek promóciója, és amely a halászati erőforrások fenntartható felhasználásával kapcsolatos kérdésekre összpontosít.

A legutolsó súlyos jogsértés időpontja óta eltelt hároméves időszakok mindegyike tekintetében a halászati jogosítvány jogosultja csak egyszer élhet az a), b), c) vagy d) pont szerinti lehetőségek valamelyikével a kiszabott pontok mennyiségének csökkentése érdekében, és feltéve, hogy ez a csökkentés nem vezet a halászati jogosítványon feltüntetett összes pont törléséhez.

(4)   Ha a pontokat a (3) bekezdéssel összhangban törölték, a halászati jogosítvány jogosultját tájékoztatják erről a törlésről. A halászati jogosítvány jogosultját a még fennmaradó pontok számáról is tájékoztatni kell.

134. cikk

A halászhajók parancsnokaira vonatkozó pontrendszer

A tagállamok e cím alkalmazásának kezdeti időpontját követően hat hónappal tájékoztatják a Bizottságot a parancsnokokra vonatkozó, az ellenőrzési rendelet 92. cikkének (6) bekezdésében említett nemzeti pontrendszerükről.

VIII.   CÍM

A KÖZÖS HALÁSZATI POLITIKA CÉLKITŰZÉSEINEK A TAGÁLLAMOK ÁLTALI TELJESÍTÉSÉT BIZTOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK

I.   FEJEZET

Az uniós pénzügyi támogatás felfügesztése és megszüntetése

135. cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában:

1.

kifizetés”: az 1198/2006/EK rendelet szerinti operatív programok, vagy a 861/2006/EK rendelet 8. cikkének a) pontja szerinti projektek végrehajtása során vagy annak befejeztével valamely tagállam által benyújtott kifizetés iránti kérelmet követően a Bizottság által kifizetendő pénzügyi hozzájárulás;

2.

megszakítás”: a kifizetési határidő múlásának megszakítása;

3.

felfüggesztés”: az egyedi kifizetési kérelmek szerinti kifizetéseknek az ellenőrzési rendelet 103. cikkének (1) bekezdésében említett felfüggesztése;

4.

megszüntetés”: az 1198/2006/EK rendelet szerinti operatív programokhoz, vagy a 861/2006/EK rendelet 8. cikkének a) pontja szerinti egyedi projektekhez nyújtott, felfüggesztett uniós hozzájárulás teljes vagy részleges visszavonása.

136. cikk

A kifizetési határidő megszakítása

(1)   Az 1605/2002/EK tanácsi rendelet (34) szerinti, felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő legfeljebb hat hónapra megszakíthatja a kifizetési határidőt, ha:

a)

megállapítást nyer a közös halászati politika szabályainak be nem tartása; vagy

b)

a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőnek további ellenőrzéseket kell lefolytatnia az arra utaló megállapításokat követően, hogy a tagállami ellenőrzési rendszer hiányos és/vagy a halászat és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek során nem tartják be a közös halászati politika szabályait.

(2)   Az érintett tagállamot az ellenőrzési rendelet 103. cikkének (3) bekezdése szerint írásban tájékoztatni kell a kifizetési határidő megszakításának okairól. A tagállamot felhívják, hogy az említett levél kézhezvételétől számított egy hónapon belül közölje a Bizottsággal a megtett korrekciós intézkedéseket és/vagy a szabályok be nem tartásával érintett halászathoz kapcsolódó tevékenységhez nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó, az e rendelet XXXI. melléklete szerinti információt.

(3)   Ha az érintett tagállam a (2) bekezdésben említett időn belül nem válaszol a Bizottság megkeresésére, vagy ha nem ad kielégítő választ, a Bizottság emlékeztetőt küldhet, amelyben legfeljebb további 15 napos határidőt adhat.

(4)   A megszakítás akkor ér véget, ha a tagállam a válaszában bebizonyítja, hogy korrekciós intézkedéseket hozott a közös halászati politika szabályai betartásának biztosítására, vagy azt, hogy megalapozatlanok voltak az arra utaló megállapítások, hogy ellenőrzési rendszere hiányos és/vagy a halászat és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek során nem tartják be a közös halászati politika szabályait.

137. cikk

A kifizetések felfüggesztése

1.   (1) Ha az érintett tagállam az e rendelet 136. cikkében említett határidőn belül nem válaszol a Bizottság megkeresésére, vagy nem ad kielégítő választ, a Bizottság az akkor rendelkezésére álló információk alapján úgy határozhat, hogy az ellenőrzési rendelet 103. cikkének (1) bekezdése szerint felfüggeszti az uniós pénzügyi támogatás egészének vagy egy részének az adott tagállam számára történő kifizetését (a továbbiakban: felfüggesztésről szóló határozat).

(2)   A felfüggesztésről szóló határozat összefoglalja a fontosabb ténybeli és jogi kérdéseket, tartalmazza az ellenőrzési rendelet 103. cikkének (1) és (6) bekezdésében említett feltételek teljesülésének Bizottság általi értékelését, valamint meghatározza a kifizetés felfüggesztéssel érintett részét. A felfüggesztésről szóló határozat felszólítja az érintett tagállamot, hogy az előírt határidőn belül hozzon korrekciós intézkedéseket; ez a határidő nem lehet hat hónapnál hosszabb.

(3)   A kifizetés felfüggesztendő összegét az ellenőrzési rendelet 103. cikkének (5) bekezdésében foglalt kritériumok figyelembevételével megállapított arány alkalmazásával határozzák meg.

138. cikk

A pénzügyi támogatás megszüntetése

(1)   Ha a felfüggesztési időszakban a tagállam az ellenőrzési rendelet 103. cikkének (2) bekezdése szerint még mindig nem tudja bizonyítani, hogy orvosolta a felfüggesztésről szóló határozathoz vezető helyzetet, a Bizottság tájékoztathatja a megszüntetésről szóló határozat meghozatalára irányuló szándékáról. E rendelet 136. cikkének (2) és (3) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

(2)   Ha az érintett tagállam nem válaszol az (1) bekezdésben említett bizottsági megkeresésre, vagy nem ad kielégítő választ, a Bizottság az akkor rendelkezésére álló információk alapján úgy határozhat, hogy megszünteti a felfüggesztett támogatás egészének vagy egy részének az adott tagállam számára történő kifizetését.

(3)   A (2) bekezdésben említett megszüntetésről szóló határozat rendelkezhet úgy, hogy a felfüggesztett kifizetéssel érintett, a 861/2006/EK rendelet 8. cikke a) pontjának hatálya alá tartozó projektekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulás esetlegesen már kifizetett előlegeinek egészét vagy egy részét vissza kell téríteni.

(4)   A felfüggesztett kifizetés megszüntetendő összegét az ellenőrzési rendelet 103. cikkének (5) bekezdésében foglalt kritériumok figyelembevételével megállapított arány alkalmazásával határozzák meg.

(5)   A felfüggesztett kifizetéssel érintett projektekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulás visszatérítendő előlegeinek összegét a 861/2006/EK tanácsi rendelet 28. cikkének (2) bekezdésében és az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 72. cikkében meghatározott behajtási eljárásban kell visszafizetni a Bizottságnak.

II.   FEJEZET

A halászati lehetőségek csökkentése

139. cikk

A halászati lehetőségek túllépés miatti csökkentésére vonatkozó általános szabályok

(1)   A halászati lehetőségek egy adott időszakra rendelkezésre álló kvóták és megállapított halászati erőkifejtés tekintetében történő, az ellenőrzési rendelet 105. cikkének (1) bekezdésében, illetve 106. cikkének (1) bekezdésében említett túllépésének mértékét a szabályozott időszak lejártát követő második hónap tizenötödik napján rendelkezésre álló számadatok alapján határozzák meg.

(2)   A halászati lehetőségek túllépésének mértékét mindegyik adott időszak végén az érintett tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségekre tekintettel kell megállapítani, figyelembe véve a halászati lehetőségek 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdésében említett cseréjét, a 847/96/EK tanácsi rendelet (35) 4. cikkének (2) bekezdése szerinti kvótaátcsoportosításokat, a rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek az ellenőrzési rendelet 37. cikke szerinti újrakiosztását, és a halászati lehetőségeknek az ellenőrzési rendelet 105., 106. és 107. cikkével összhangban történő csökkentését.

(3)   Egy adott időszak tekintetében a halászati lehetőségek 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése szerinti cseréjét az érintett időszak lejártát követő első hónap utolsó napját követően nem engedélyezik.

140. cikk

Konzultáció a halászati lehetőségek csökkentéséről

A halászati lehetőségeknek az ellenőrzési rendelet 105. cikkének (4) és (5) bekezdése, valamint 106. cikkének (3) bekezdése szerinti csökkentései tekintetében a Bizottság konzultál az érintett tagállammal a javasolt intézkedésekről. Az érintett tagállam erre a bizottsági konzultációra 10 munkanapon belül válaszol.

III.   FEJEZET

A közös halászati politika szabályainak be nem tartása miatt alkalmazott kvótacsökkentés

141. cikk

A közös halászati politika szabályainak be nem tartása miatt alkalmazott kvótacsökkentésre vonatkozó szabályok

(1)   Az ellenőrzési rendelet 107. cikkének (2) bekezdésében említett, a tagállam számára annak igazolására nyitva álló határidő, hogy a halászat biztonságosan folytatható, azon a napon indul, amikor a tagállam kézhez veszi a Bizottság levelét.

(2)   A tagállamok az ellenőrzési rendelet 107. cikkének (2) bekezdése szerinti válaszukba olyan lényeges bizonyítékokat foglalnak, amelyek igazolják a Bizottság előtt, hogy a halászat biztonságosan folytatható.

142. cikk

A levonandó mennyiségek meghatározása

(1)   Az ellenőrzési rendelet 107. cikkével összhangban alkalmazott kvótacsökkentés arányos a többéves tervek hatálya alá tartozó állományokra vonatkozó szabályok be nem tartásának mértékével és jellegével, valamint az ezen állományok védelme veszélyeztetésének súlyosságával. A kvótacsökkentés során figyelembe kell venni az ezen állományokban a többéves tervek hatálya alá tartozó állományokra vonatkozó szabályok be nem tartásával okozott kárt.

(2)   Ha a szabályok be nem tartásával érintett állományra vagy állománycsoportra vonatkozó kvótát, halászati lehetőséget vagy fogásrészt nem lehet az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően csökkenteni, mert az adott állományra vagy állománycsoportra vonatkozó kvóta, halászati lehetőség vagy fogásrész egyáltalán nem vagy nem elegendő mértékben áll az érintett tagállam rendelkezésére, a Bizottság – az érintett tagállammal folytatott konzultációt követően – a következő évben vagy években a kvótacsökkentést alkalmazhatja az adott tagállam számára ugyanazon földrajzi területen rendelkezésre álló, vagy ugyanolyan kereskedelmi értékkel bíró, egyéb állományokra vagy állománycsoportokra vonatkozó kvótára, az (1) bekezdéssel összhangban.

IX.   CÍM

ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK

I.   FEJEZET

Az adatok elemzése és átvilágítása

143. cikk

Tárgy

Az ellenőrzési rendelet 109. cikkének (1) bekezdésében említett számítógépes ellenőrző rendszer különösen a következőkből áll:

a)

az e rendelet 144. cikke szerinti, az e rendszerben ellenőrzendő valamennyi adatot tartalmazó adatbázis vagy adatbázisok;

b)

az e rendelet 145. cikke szerinti ellenőrzési eljárások, ideértve az adatminőség-ellenőrzést, ezen adatok elemzését és keresztellenőrzését;

c)

az e rendelet 146. cikke szerinti, a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv ezen adatokhoz való hozzáférését biztosító eljárások.

144. cikk

Ellenőrzendő adatok

(1)   A számítógépes ellenőrző rendszer céljaira a tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrzési rendelet 109. cikkének (2) bekezdésében említett valamennyi adatot számítógépes adatbázisban vagy adatbázisokban tárolják. A tárolandó minimumelemek a XXIII. mellékletben felsorolt tételek, a XXVII. mellékletben kötelezőként megjelölt tételek, a XII. mellékletben foglalt tételek, valamint a XXXII. mellékletben szereplő tételek. Az ellenőrző rendszer figyelembe vehet más, az ellenőrzési eljáráshoz szükségesnek ítélt adatokat is.

(2)   Az ellenőrző rendszer folyamatosan és valós időben hozzáfér az (1) bekezdésben említett adatbázisokban szereplő adatokhoz. Az ellenőrző rendszer emberi beavatkozás nélkül, közvetlenül hozzáfér valamennyi ilyen adatbázishoz. Ebből a célból a tagállam (1) bekezdésben említett adatokat tartalmazó összes adatbázisát és rendszereit összekapcsolják egymással.

(3)   Ha az (1) bekezdésben említett adatokat nem automatikusan tárolják valamely adatbázisban, a tagállamok haladéktalanul és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőket betartva gondoskodnak az adatok manuális beviteléről vagy digitalizálásáról. Az adatbázisban pontosan rögzíteni kell az adatok beérkezésének és bevitelének időpontját.

145. cikk

Ellenőrzési eljárások

(1)   A számítógépes ellenőrző rendszer automatizált számítógépes algoritmusok és eljárások segítségével, folyamatosan, szisztematikusan és alaposan ellenőrzi az e rendelet 144. cikkének (1) bekezdésében említett egyes adatkészleteket. Az ellenőrzés az alapadatok minőségének ellenőrzésére, az adatformátumok és az adatokkal kapcsolatos minimumkövetelmények ellenőrzésére szolgáló eljárásokból, valamint egy adatkészlet több bejegyzésének részletes, statisztikai módszerekkel folytatott elemzésével megvalósított magas szintű helyesség-ellenőrzésből, vagy a különböző forrásokból származó adatok keresztellenőrzéséből áll.

(2)   Az egyes ellenőrzési eljárásokhoz validációs protokoll vagy protokollkészlet tartozik, amely meghatározza, hogy az adott eljárás milyen ellenőrzéseket hajtson végre, és hogy ezen ellenőrzések eredményeit hol tárolják. Adott esetben fel kell tüntetni azon jogszabály hivatkozását, amelynek alkalmazását ellenőrzik. A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően meghatározhatja az alkalmazandó szabványos validációsprotokoll-készletet.

(3)   A számítógépes ellenőrző rendszer valamennyi, mind pozitív, mind negatív eredményét adatbázisban kell tárolni. Lehetővé kell tenni bármely, az ellenőrzési eljárással feltárt ellentmondás vagy a szabályok be nem tartásának azonnali azonosítását, valamint ezen ellentmondások nyomon követését. Lehetővé kell tenni továbbá azon halászhajók, hajóparancsnokok vagy piaci szereplők azonosságának visszakeresését, amelyek vagy akik tekintetében ismétlődően ellentmondásokat és a szabályok esetleges be nem tartását tárták fel az elmúlt három év folyamán.

(4)   Az ellenőrző rendszer által feltárt ellentmondások nyomon követését össze kell kapcsolni az ellenőrzés eredményeivel, feltüntetve az ellenőrzés és a nyomon követés időpontját.

Ha a feltárt ellentmondás helytelen adat bevitelének eredménye, az adott bejegyzést helyesbíteni kell az adatbázisban, az adatot egyértelműen meg kell jelölni javítottként, továbbá jelenteni kell az eredeti értéket vagy bejegyzést és az adat helyesbítésének indokát.

Ha a feltárt ellentmondást nyomon kell követni, az ellenőrzés eredménye a vizsgálati jelentésre és – adott esetben – az azt követő lépésekre mutató hivatkozást tartalmaz.

146. cikk

A Bizottság általi hozzáférés

(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv bármikor, valós időben hozzáférhessen:

a)

az e rendelet 144. cikkének (1) bekezdésében említett valamennyi adathoz;

b)

az ellenőrző rendszerhez meghatározott valamennyi validációs protokollhoz, amely tartalmazza a meghatározást, a vonatkozó jogszabályokat és az ellenőrzés eredményeinek tárhelyét;

c)

valamennyi ellenőrzési eredményhez és a nyomon követési intézkedésekhez, az adatelemek helyesbítésére utaló jelölővel, és az esetleges jogsértési eljárásra mutató hivatkozással.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett adatok az e rendelet 147. cikkében meghatározott biztonságos webszolgáltatásokon keresztül folytatott automatizált adatcsere révén hozzáférhetők legyenek.

(3)   Az adatokat a XII. mellékletben megjelölt adatcsere-formátumnak és az ott említett valamennyi adatelemnek megfelelően és XML formátumban kell letölthetővé tenni. Más hozzáférhető, és a XII. mellékletben nem meghatározott adatelemeket a XXXII. mellékletben megállapított formátumban kell hozzáférhetővé tenni.

(4)   A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv számára lehetőséget kell biztosítani, hogy az (1) bekezdésben említett adatokat egy egyedi halászhajóra vagy halászhajók listájára vonatkozóan bármely időszak és bármely földrajzi terület tekintetében letöltse.

(5)   A Bizottság indokolással ellátott kérelmére az érintett tagállam haladéktalanul helyesbít minden olyan adatot, amely tekintetében a Bizottság ellentmondásokat tárt fel. Az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a megfelelő tagállamokat e helyesbítésről.

II.   FEJEZET

A tagállamok honlapjai

147. cikk

Honlapok és webszolgáltatások működtetése

(1)   Az ellenőrzési rendelet 115. és 116. cikkében említett hivatalos honlapok céljából a tagállamok webszolgáltatásokat hoznak létre. E webszolgáltatások valós idejű és dinamikus tartalmakat generálnak a hivatalos honlapok számára, valamint biztosítják az adatokhoz való automatikus hozzáférést. Szükség esetén a tagállamok kiigazítják meglévő adatbázisaikat vagy újakat hoznak létre a webszolgáltatások előírt tartalmának biztosítására.

(2)   Ezek a webszolgáltatások lehetővé teszik a Bizottság és az általa kijelölt szerv számára, hogy az e rendelet 148. és 149. cikkében említett valamennyi rendelkezésre álló adatot rendelésre bármikor megkapjon. Ez az automatizált információszolgáltatási mechanizmus a XII. mellékletben említett, elektronikus információcserére vonatkozó protokollon és formátumon alapul. A webszolgáltatásokat a nemzetközi szabványoknak megfelelően kell létrehozni.

(3)   Az (1) bekezdésben említett hivatalos honlap minden aloldala menüt tartalmaz a bal oldalon, ahol valamennyi egyéb aloldalra mutató hiperhivatkozás fel van sorolva. Tartalmazza a kapcsolódó webszolgáltatás meghatározását is az aloldal alján.

(4)   A webszolgáltatásokat és honlapokat központosított módon kell telepíteni, tagállamonként egyetlen egyedi hozzáférési pontot biztosítva.

(5)   A Bizottság közös szabványokat, műszaki előírásokat és eljárásokat állapíthat meg a honlapok felülete, a műszakilag kompatibilis számítógépes rendszerek és a webszolgáltatások tekintetében a tagállamok, a Bizottság és az általa kijelölt szerv körében. A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően összehangolja az ezen előírások és eljárások kidolgozásának folyamatát.

148. cikk

Nyilvánosan hozzáférhető honlapok és webszolgáltatások

(1)   A honlap nyilvánosan hozzáférhető része egy áttekintő oldalból és különböző aloldalakból áll. A nyilvános áttekintő oldal felsorolja az ellenőrzési rendelet 115. cikkének a)–g) pontjában szereplő hivatkozásokra mutató hiperhivatkozásokat, és olyan aloldalakra mutat, amelyek tartalmazzák az említett cikkben szereplő információkat.

(2)   Minden egyes nyilvános aloldal legalább az ellenőrzési rendelet 115. cikkének a)–g) pontjában felsorolt információelemek egyikét tartalmazza. Az aloldalaknak és a kapcsolódó webszolgáltatásoknak tartalmazniuk kell legalább a XXXIII. mellékletben foglalt információkat.

149. cikk

Biztonságos honlapok és webszolgáltatások

(1)   A honlap biztonságos része egy áttekintő oldalból és különböző aloldalakból áll. A biztonságos áttekintő oldal felsorolja az ellenőrzési rendelet 116. cikke (1) bekezdésének a)–h) pontjában szereplő hivatkozásokra mutató hiperhivatkozásokat, és olyan aloldalakra mutat, amelyek tartalmazzák az említett cikkben szereplő információkat.

(2)   Minden egyes biztonságos aloldal legalább az ellenőrzési rendelet 116. cikke (1) bekezdésének a)–h) pontjában felsorolt információelemek egyikét tartalmazza. Az aloldalaknak és a kapcsolódó webszolgáltatásoknak tartalmazniuk kell legalább a XXIV. mellékletben foglalt információkat.

(3)   Mind a biztonságos honlapok, mind a biztonságos webszolgáltatások az ellenőrzési rendelet 116. cikkének (3) bekezdése szerinti elektronikus tanúsítványokat használják.

X.   CÍM

VÉGREHAJTÁS

I.   FEJEZET

Kölcsönös jogsegély

1.   Szakasz

Általános rendelkezések

150. cikk

Hatály

(1)   E cím megállapítja azokat a feltételeket, amelyek alapján a tagállamok igazgatási együttműködést folytatnak egymással, harmadik országokkal, a Bizottsággal és az ez utóbbi által kijelölt szervvel az ellenőrzési rendelet és e rendelet hatékony alkalmazásának biztosítására. Ez nem akadályozza meg a tagállamokat más igazgatási együttműködési formák kialakításában.

(2)   E fejezet nem kötelezi a tagállamokat egymás segítésére, amennyiben az a nemzeti jogrendszerüket, közrendjüket, közbiztonságukat vagy egyéb alapvető érdeküket sérthetné. A megkeresett tagállam a jogsegély iránti megkeresés megtagadása előtt konzultál a megkereső tagállammal annak meghatározására, hogy a jogsegély különleges feltételek mellett részben teljesíthető-e. Jogsegély iránti megkeresés teljesíthetetlensége esetén a megkereső tagállamot és a Bizottságot vagy az általa kijelölt szervet azonnal értesíteni kell erről a tényről, és meg kell jelölni az okokat.

(3)   Ez a fejezet nem érinti a büntetőeljárási szabályok tagállamokban történő alkalmazását és a kölcsönös bűnügyi jogsegélyt, ideértve a nyomozás titkosságára vonatkozó szabályokat is.

151. cikk

Költségek

A tagállamok állják a jogsegély iránti megkeresés teljesítésével összefüggő költségeiket, és lemondanak az e cím alkalmazásakor felmerülő költségek megtérítésére vonatkozó minden igényről.

152. cikk

Egyetlen hatóság

Az ellenőrzési rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében említett egyetlen hatóság jár el az e fejezet alkalmazásáért felelős egyetlen összekötő hivatalként.

153. cikk

További intézkedések

(1)   Amennyiben a nemzeti hatóságok az e címen alapuló jogsegély iránti megkeresésre válaszul vagy szabad elhatározás alapján történő információcserét követően olyan intézkedések meghozataláról döntenek, amelyek kizárólag igazságügyi hatóság engedélyére vagy kérelmére hajthatók végre, az érintett tagállammal és a Bizottsággal vagy az általa kijelölt szervvel közölnek minden olyan, az intézkedésekkel kapcsolatos információt, amely a közös halászati politika szabályainak be nem tartásával áll összefüggésben.

(2)   Az ilyen közléseket – ha a nemzeti jog szerint kötelező az ilyen engedélyeztetés – az igazságügyi hatóságnak előzetesen engedélyeznie kell.

2.   Szakasz

Előzetes megkeresés nélküli tájékoztatás

154. cikk

Előzetes megkeresés nélküli tájékoztatás

(1)   Ha egy tagállam a közös halászati politika szabályainak lehetséges be nem tartásáról, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértés lehetséges esetéről értesül, illetve megalapozottan feltételezi, hogy ilyen jogsértés fordulhat elő, erről haladéktalanul értesíti a többi érintett tagállamot és a Bizottságot vagy az általa kijelölt szervet. Az értesítésnek minden szükséges információt tartalmaznia kell, és azt az e rendelet 152. cikkében említett egyetlen hatóságon keresztül kell elküldeni.

(2)   Ha a szabályok (1) bekezdésben említett be nem tartásával vagy az ott említett jogsértésekkel összefüggésben valamely tagállam végrehajtási intézkedéseket hoz, az e rendelet 152. cikke szerinti egyetlen hatóságon keresztül értesíti a többi érintett tagállamot és a Bizottságot vagy az általa kijelölt szervet.

(3)   Minden, e cikknek megfelelő értesítést írásban kell megküldeni.

3.   Szakasz

Jogsegély iránti megkeresések

155. cikk

Fogalommeghatározások

E cím alkalmazásában a „jogsegély iránti megkeresés” egy tagállam által valamely másik tagállamhoz címzett, vagy a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv által valamely tagállamhoz címzett, a következőkre vonatkozó megkeresés:

a)

tájékoztatás, ideértve az ellenőrzési rendelet 93. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti tájékoztatást;

b)

végrehajtási intézkedések; vagy

c)

közigazgatási értesítés.

156. cikk

Általános követelmények

(1)   A megkereső tagállam biztosítja, hogy minden jogsegély iránti megkeresés elegendő információt – ideértve a megkereső tagállam területén megszerezhető minden szükséges bizonyítékot – tartalmazzon ahhoz, hogy a megkeresett tagállam teljesíthesse a megkeresést.

(2)   A jogsegély iránti megkereséseket azon indokolt esetekre kell korlátozni, ahol ésszerűen feltételezhető, hogy a közös halászati politika szabályai be nem tartásának, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésnek az esete áll fenn, és ahol a megkereső tagállam nem képes megszerezni a kért információt, vagy saját eszközeivel nem tudja meghozni a kért intézkedéseket.

157. cikk

A megkeresések és a válaszok megküldése

(1)   A megkereséseket csak a megkereső tagállam egyetlen hatósága, a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv küldi meg a megkeresett tagállam egyetlen hatóságának. A megkeresésre adott minden választ is ugyanilyen módon kell közölni.

(2)   A kölcsönös jogsegély iránti megkereséseket és a vonatkozó válaszokat írásban kell megtenni.

(3)   Az érintett egyetlen hatóságok a megkeresések előtt megállapodnak arról, hogy a megkeresések és a válaszok megfogalmazására milyen nyelveken kerüljön sor. Ha a hatóságok nem jutnak megállapodásra, a megkereséseket a megkereső tagállam hivatalos nyelvén/nyelvein, a válaszokat pedig a megkeresett tagállam nyelvén/nyelvein kell megküldeni.

158. cikk

Tájékoztatás iránti megkeresések

(1)   Valamely tagállam a megkereső tagállam, a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv megkeresésére eljuttat minden, annak megállapítása érdekében kért fontos információt, hogy a közös halászati politika szabályai be nem tartásának, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésnek az esete fordult-e elő, illetve hogy fennáll-e alapos gyanú előfordulásukkal kapcsolatban. Ezt az információt az e rendelet 152. cikke szerinti egyetlen hatóságon keresztül kell eljuttatni.

(2)   A megkeresett tagállam a megkereső tagállam, a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv megkeresésére elvégezheti a közös halászati politika szabályai be nem tartásának, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésnek minősülő vagy a megkereső tagállam szerint azt jelentő műveletekre vonatkozó megfelelő közigazgatási vizsgálatokat. A megkeresett tagállam közli a megkereső tagállammal és a Bizottsággal vagy az általa kijelölt szervvel az említett közigazgatási vizsgálatok eredményét.

(3)   A megkereső tagállam, a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv megkeresésére a megkeresett tagállam engedélyezheti, hogy a megkereső tagállam illetékes tisztviselője kísérje a megkeresett tagállam, a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv tisztviselőjét a (2) bekezdésben említett közigazgatási vizsgálatok során. Amennyiben a büntetőeljárásokra vonatkozó nemzeti rendelkezések bizonyos fellépéseket a nemzeti jog alapján különlegesen kijelölt tisztviselőkre korlátoznak, a megkereső tagállam tisztviselői nem vesznek részt e fellépésekben. Semmi esetre sem vesznek részt a büntetőjog hatálya alá tartozó házkutatásokban, illetve személyek hivatalos kihallgatásában. A megkereső tagállam megkeresett tagállamban tartózkodó tisztviselőinek bármikor fel kell tudniuk mutatni a személyazonosságukat és hivatalos minőségüket igazoló írásbeli felhatalmazást.

(4)   A megkereső tagállamot annak kérésére a megkeresett tagállam ellátja a birtokában lévő minden olyan dokumentummal vagy annak hiteles másolatával, amely a közös halászati politika szabályainak be nem tartásához, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértéshez kapcsolódik.

(5)   A tájékoztatás iránti megkeresés formanyomtatványát a XXXIV. melléklet határozza meg.

159. cikk

Végrehajtási intézkedések iránti megkeresés

(1)   A megkeresett tagállam az e rendelet 156. cikkében említett bizonyítékok alapján – a megkereső tagállam, a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv megkeresésére – haladéktalanul megtesz minden végrehajtási intézkedést a közös halászati politika szabályai be nem tartásának, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésnek a területén, illetve a felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó tengervizeken történő megszüntetése érdekében.

(2)   Az (1) bekezdésben említett végrehajtási intézkedések meghozatala során a megkeresett tagállam konzultációt folytathat a megkereső tagállammal, a Bizottsággal vagy az általa kijelölt szervvel.

(3)   A megkeresett tagállam a meghozott intézkedésekről és azok eredményéről az e rendelet 152. cikkében említett egyetlen hatóságon keresztül jelentést tesz a megkereső tagállamnak, a többi érintett tagállamnak, a Bizottságnak vagy az általa kijelölt szervnek.

160. cikk

A tájékoztatás és a végrehajtási intézkedések iránti megkeresésekre vonatkozó válaszadási határidő

(1)   A megkeresett tagállam a lehető leggyorsabban, de legkésőbb a megkeresés kézhezvételétől számított négy héten belül megadja az e rendelet 158. cikkének (1) bekezdésében és a 159. cikkének (3) bekezdésében említett tájékoztatást. A megkeresett és a megkereső tagállam, a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv ettől eltérő határidőkben is megállapodhat.

(2)   Amennyiben a megkeresett tagállam képtelen a határidőig választ adni a megkeresésre, a mulasztás okairól írásban tájékoztatja a megkereső tagállamot, a Bizottságot vagy az általa kijelölt szervet, és meghatározza, mikorra ítéli meg lehetségesnek a válaszadást.

161. cikk

Közigazgatási értesítés iránti megkeresések

(1)   A megkeresett tagállam – a megkereső tagállam megkeresésére és a hasonló jogi eszközökről és határozatokról szóló értesítésekre irányadó nemzeti szabályokkal összhangban – értesíti a címzettet minden olyan, a közös halászati politika által szabályozott területen hozott és különösen az ellenőrzési rendelet vagy az e rendelet által szabályozott kérdésekről szóló jogi eszközről és határozatokról, amelyeket a megkereső tagállam közigazgatási hatóságai bocsátottak ki, és amelyeket a megkeresett tagállam területén kell kézbesíteni.

(2)   Az értesítés iránti megkereséseket az e rendelet XXXV. mellékletében szereplő formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani.

(3)   A megkeresett tagállam a válaszát az értesítést követően az e rendelet 152. cikkében említett egyetlen hatóságon keresztül azonnal megküldi a megkereső tagállamnak. A választ az e rendelet XXXVI. mellékletében szereplő formanyomtatvány felhasználásával kell elküldeni.

4.   Szakasz

Kapcsolatok a bizottsággal vagy az általa kijelölt szervvel

162. cikk

A tagállamok és a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv közötti kommunikáció

(1)   A tagállamok – amint az rendelkezésükre áll – közölnek a Bizottsággal vagy az általa kijelölt szervvel minden olyan információt, amelyet fontosnak ítélnek a közös halászati politika szabályai be nem tartásának, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésnek az eseteiben alkalmazott vagy vélhetően alkalmazott módszerek, gyakorlatok és feltárt tendenciák szempontjából.

(2)   A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv – amint rendelkezésére áll – közöl a tagállamokkal minden olyan információt, amely segítheti őket az ellenőrzési rendelet vagy az e rendelet végrehajtásában.

163. cikk

A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv általi koordináció

(1)   Amennyiben egy tagállam olyan műveletekről értesül, amelyek a közös halászati politika szabályai be nem tartásának, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésnek minősülnek vagy minősülhetnek, és amelyek uniós szinten különös jelentőséggel bírnak, a tényállás megállapításához szükséges valamennyi fontos információt mielőbb eljuttatja a Bizottságnak vagy az általa kijelölt szervnek. A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv ezeket az információkat továbbítja a többi érintett tagállamnak.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a közös halászati politika szabályai be nem tartásának, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésnek minősülő műveletek az Európai Unió szintjén különös jelentőséggel bírnak, különösen akkor, ha:

a)

ezek egy vagy több másik tagállamot is érintenek vagy érinthetnek; vagy

b)

a tagállam valószínűsíti, hogy hasonló műveleteket más tagállamokban is folytatnak.

(3)   Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a közös halászati politika szabályai be nem tartásának, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésnek minősülő műveletek történtek egy vagy több tagállamban, arról értesíti az érintett tagállamokat, amelyeknek a lehető leghamarabb vizsgálatokat kell folytatniuk. Az érintett tagállamok a lehető leghamarabb közlik a Bizottsággal vagy az általa kijelölt szervvel e vizsgálatok megállapításait.

5.   Szakasz

Kapcsolatok harmadik országokkal

164. cikk

Információcsere harmadik országokkal

(1)   Ha egy tagállam az ellenőrzési rendelet és e rendelet hatékony alkalmazásának biztosítása szempontjából fontos információt kap harmadik országtól vagy egy regionális halászati gazdálkodási szervezettől, azt az egyetlen hatóságon keresztül közli a többi tagállammal, a Bizottsággal vagy az általa kijelölt szervvel, amennyiben e közlést a harmadik országgal kötött kétoldalú megállapodások vagy a regionális halászati gazdálkodási szervezet szabályai megengedik.

(2)   A tagállam az e fejezet szerint kapott információkat az egyetlen hatóságán keresztül közölheti harmadik országgal vagy valamely regionális halászati gazdálkodási szervezettel, az ugyanazon harmadik országgal kötött kétoldalú megállapodás vagy az ugyanazon regionális halászati gazdálkodási szervezet szabályai alapján. A közlésre az információt először közlő tagállammal folytatott konzultációt követően, valamint a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelmére vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályokkal összhangban kerül sor.

(3)   A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv – az Unió és harmadik országok között létrejött halászati megállapodások vagy olyan regionális halászati gazdálkodási szervezetek, továbbá olyan hasonló megállapodások keretében, amelyeknek az Unió szerződő fele vagy együttműködő nem szerződő fele – a közös halászati politika szabályai be nem tartására, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésre vonatkozó fontos információkat az azokat közlő tagállam beleegyezésével továbbadhatja a megállapodások vagy szervezetek többi feleinek.

II.   FEJEZET

Jelentéstételi kötelezettségek

165. cikk

A jelentések formátuma és határideje

(1)   Az ellenőrzési rendelet 118. cikkének (1) bekezdésében említett ötéves jelentésekhez a tagállamok a XXXVII. mellékletben meghatározott adatokat használják.

(2)   Az ellenőrzési rendelet 118. cikkének (4) bekezdése szerinti jelentést, amelyben kifejtik, hogy az alapadatokról szóló jelentés elkészítésénél milyen szabályokat alkalmaztak, az e rendelet hatálybalépése után hat hónappal kell megküldeni. A tagállamok új jelentést küldenek, ha e szabályokat módosítják.

XI.   CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

166. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   A 2807/83/EGK rendelet, a 3561/85/EGK rendelet, a 493/87/EGK rendelet, az 1381/87/EGK rendelet, az 1382/87/EGK rendelet, a 2943/95/EGK rendelet, az 1449/98/EK rendelet, a 2244/2003/EK rendelet, az 1281/2005/EK rendelet, az 1042/2006/EK rendelet, az 1542/2007/EK rendelet, az 1077/2008/EK rendelet és a 409/2009/EK rendelet hatályát veszti.

(2)   A 356/2005/EK rendelet 2012. január 1-jével veszti hatályát.

(3)   A hatályon kívül helyezett rendeletekre történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásokként kell értelmezni.

167. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba, kivéve a VII. címet, amely 2011. július 1-jén lép hatályba.

A II. cím III. fejezetét és a IV. cím I. fejezetét azonban 2012. január 1-jétől kell alkalmazni. Az ellenőrzési rendelet 124. cikkének c) pontjával és az előző bekezdéssel összhangban a VII. címet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 223., 2006.8.15., 1. o.

(3)  HL L 160., 2006.6.14., 1. o.

(4)  HL L 28., 1995.11.23., 31. o.

(5)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(6)  HL L 276., 1983.10.10., 1. o.

(7)  HL L 339., 1985.12.18., 29. o.

(8)  HL L 50., 1987.2.19., 13. o.

(9)  HL L 132., 1987.5.21., 9. o.

(10)  HL L 132., 1987.5.21., 11. o.

(11)  HL L 308., 1995.12.21., 15. o.

(12)  HL L 192., 1998.7.8., 4. o.

(13)  HL L 56., 2005.3.2., 8. o.

(14)  HL L 333., 2003.12.20., 17. o.

(15)  HL L 203., 2005.8.4., 3. o.

(16)  HL L 187., 2006.7.8., 14. o.

(17)  HL L 337., 2007.12.21., 56. o.

(18)  HL L 295., 2008.11.4., 3. o.

(19)  HL L 123., 2009.5.19., 78. o.

(20)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(21)  HL L 128., 2005.5.21., 1. o.

(22)  HL L 204., 2003.8.13., 21. o.

(23)  HL L 102., 2004.4.7., 9. o.

(24)  HL L 365., 2004.12.10., 19. o.

(25)  HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

(26)  HL L 274., 1986.9.25., 1. o.

(27)  HL L 60., 2008.3.5., 1. o.

(28)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(29)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(30)  HL L 286., 2008.10.29., 1. o.

(31)  HL L 278., 2001.10.23., 6. o.

(32)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o.

(33)  HL L 337., 2001.12.20., 20. o.

(34)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(35)  HL L 115., 1996.5.9., 3. o.


I. MELLÉKLET

1.   táblázat

A termékkiszerelésre vonatkozó alpha-3 kódok

A termékkiszerelés alpha-3 kódja

Kiszerelés

Leírás

CBF

Pillangófilé (escalado) közönséges tőkehalból

HEA, de nem távolítják el a bőrt, a gerincet és a farkat

CLA

Ollók

Kizárólag ollók

DWT

ICCAT-kód

Kopoltyú nélkül, kizsigerelve, a fej egy része és úszók nélkül

FIL

Filé

HEA+GUT+TLD+csont nélkül, minden egyes halból két, egymástól különválasztott filét nyernek

FIS

Filé és bőr nélküli filé

FIL+SKI Minden egyes halból két, egymástól különválasztott filét nyernek

FSB

Filé bőrrel és csonttal

Filé bőrrel és csonttal

FSP

Filé bőr nélkül, csonttal

Filézik, a bőrt eltávolítják, a csontot viszont nem

GHT

Kizsigerelve, fej és farok nélkül

GUH+TLD

GUG

Kizsigerelve, kopoltyú nélkül

Eltávolítják a zsigereket és a kopoltyúkat

GUH

Kizsigerelve, fej nélkül

Eltávolítják a zsigereket és a fejet

GUL

Kizsigerelve, májjal

GUT, de a májat nem távolítják el

GUS

Kizsigerelve, fej nélkül, nyúzva

GUH+SKI

GUT

Kizsigerelve

Az összes zsigert eltávolítják

HEA

Fej nélkül

Fej nélkül

JAP

Japán metszés

Átlós metszés a fejtől a hasig minden rész eltávolításával

JAT

Japán metszés a farok eltávolításával

Japán metszés, amelynek során a farkat is eltávolítják

LAP

Lappen

Dupla filé, HEA, bőrrel, farokkal és úszókkal

LVR

Máj

Kizárólag a máj. Együttes kiszerelés esetén az „LVR-C” kódot kell alkalmazni

OTH

Egyéb

Bármely egyéb kiszerelés (1)

ROE

Halikra

Kizárólag halikra. Együttes kiszerelés esetén a „ROE-C” kódot kell alkalmazni

SAD

Sózva, szárítva

Eltávolítják a fejet, viszont nem távolítják el a bőrt, a gerincet és a farkat, majd közvetlenül sózzák

SAL

Enyhén sózott, nedves

CBF+sózva

SGH

Sózva, kizsigerelve, fej nélkül

GUH+sózva

SGT

Sózva, kizsigerelve

GUT+sózva

SKI

Nyúzva

Bőr nélkül

SUR

Szurimi

Szurimi

TAL

Farok

Kizárólag a farokúszók

TLD

Farok nélkül

Farok nélkül

TNG

Nyelv

Kizárólag a nyelv. Együttes kiszerelés esetén a „TNG-C” kódot kell alkalmazni

TUB

Kizárólag törzs

Kizárólag a törzs (kalmár)

WHL

Egész

A halat nem dolgozzák fel

WNG

Úszók

Kizárólag az úszók


2.   táblázat

Feldolgozottsági állapot

KÓD

ÁLLAPOT

ALI

Élő

BOI

Főtt

DRI

Szárított

FRE

Friss

FRO

Fagyasztott

SAL

Sózott


(1)  Amikor a halászhajó-parancsnokok a kirakodási nyilatkozatban vagy az átrakási nyilatkozatban az „OTH” (Egyéb) kiszerelési kódot használják, pontosan ismertetniük kell, hogy az „OTH” kiszerelés mire utal.


II. MELLÉKLET

A HALÁSZATI JOGOSÍTVÁNYOKBAN LEGALÁBB FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

1.   A HALÁSZHAJÓ ADATAI (1)

Uniós flotta-nyilvántartási szám (2)

A halászhajó neve (3)

Lobogó szerinti állam/Lajstromozási ország (3)

Lajstromozási kikötő (Név és nemzeti kód (3))

Külső jelölés (3)

Nemzetközi rádióhívójel (IRCS) (4)

2.   JOGOSÍTVÁNY JOGOSULTJA / HALÁSZHAJÓ TULAJDONOSA (2) / HALÁSZHAJÓ ÜGYNÖKE (2)

A természetes vagy jogi személy neve és címe

3.   A HALÁSZATI KAPACITÁS JELLEMZŐI

Motorteljesítmény (kW) (5)

Tonnatartalom (BT) (6)

Teljes hossz (6)

Fő halászeszköz (7)

Másodlagos halászeszközök (7)

EGYÉB ALKALMAZANDÓ NEMZETI RENDELKEZÉSEK


(1)  Ezt az információt kizárólag akkor kell feltüntetni a halászati jogosítványon, amikor a hajót a 26/2004/EK bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban felveszik az uniós halászhajóflotta-nyilvántartásba (HL L 5., 2004.1.9., 25. o.).

(2)  A 26/2004/EK rendelettel összhangban.

(3)  Névvel rendelkező hajók számára.

(4)  A 26/2004/EK rendelettel összhangban, azon hajók esetében, amelyekkel szemben előírás az IRCS.

(5)  A 2930/86/EGK rendelettel összhangban.

(6)  A 2930/86/EGK rendelettel összhangban. Ezt az információt kizárólag akkor kell feltüntetni a halászati jogosítványon, amikor a hajót a 26/2004/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban felveszik az uniós halászhajóflotta-nyilvántartásba.

(7)  A halászeszközök nemzetközi szabvány szerinti statisztikai osztályzása (ISSCFCG) alapján.


III. MELLÉKLET

A HALÁSZATI ENGEDÉLYEKBEN LEGALÁBB FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

A.   AZONOSÍTÁS

1.

Uniós flotta-nyilvántartási szám (1)

2.

A halászhajó neve (2)

3.

Külső lajstromozási betű- és számjegyek (1)

B.   HALÁSZATI FELTÉTELEK

1.

Kiállítás dátuma:

2.

Érvényességi idő:

3.

Engedélyezési feltételek, ideértve adott esetben a fajt, az övezetet és a halászeszközt:

 

./../..-tól/-től

../../..-ig

./../..-tól/-től

../../..-ig

./../..-tól/-től

../../..-ig

./../..-tól/-től

../../..-ig

./../..-tól/-től

../../..-ig

./../..-tól/-től

../../..-ig

Övezetek

 

 

 

 

 

 

Faj

 

 

 

 

 

 

Halászeszközök

 

 

 

 

 

 

Egyéb feltételek

 

 

 

 

 

 

A halászati engedély iránti kérelemből eredő bármely egyéb követelmény


(1)  A 26/2004/EGK rendelettel összhangban.

(2)  Névvel rendelkező hajók számára.


IV. MELLÉKLET

A JELÖLŐBÓJÁK JELLEMZŐI

Image

NYUGATI SZÉLSŐ JELÖLŐBÓJÁK

Image

KELETI SZÉLSŐ JELÖLŐBÓJÁK

Image

KÖZBENSŐ JELÖLŐBÓJÁK

Image


V. MELLÉKLET

A VMS-ADATOKNAK A LOBOGÓ SZERINTI TAGÁLLAMTÓL A PARTI TAGÁLLAM FELÉ IRÁNYULÓ ELEKTRONIKUS TOVÁBBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ FORMÁTUM

A.   A helyzetmeghatározási jelentés tartalma és az adatelemek meghatározása

Kategória

Adatelem

Mezőkód

Típus

Tartalom

Kötelező (M)/

Nem kötelező (O)

Fogalommeghatározások

Rendszeradatok

Az adatrögzítés kezdete

SR

 

 

M

Az adatrögzítés kezdetét jelölő elem

 

Az adatrögzítés vége

ER

 

 

M

Az adatrögzítés végét jelölő elem

Az üzenet adatai

Rendeltetési cím

AD

Char (3)3

ISO 3166-1 alpha-3

M

Az üzenetet fogadó parti tagállam címe. ISO alpha-3 országkód

 

-tól/-től

FR

Char (3)3

ISO 3166-1 alpha-3

M

Az üzenetet továbbító lobogó szerinti tagállam ISO alpha-3 országkódja

 

Üzenet típusa

TM

Сhаr (3)3

Kód

M

Az üzenettípus első három betűje (POS – A helyzetmeghatározási jelentés tekintetében)

 

Dátum

DA

Num (3)8

ÉÉÉÉHHNN

M

Az adatküldés éve, hónapja és napja

 

Időpont

TI

Num (3)4

ÓÓPP

M

A továbbítás időpontja (UTC-ben)

A halászhajó nyilvántartási adatai

Uniós flotta-nyilvántartási szám

IR

Char (3)12

ISO 3166-1 alpha-3 +Char (3)9

O (1)

Az európai uniós flotta-nyilvántartási szám a tagállami kódból (ISO alpha-3 országkód) és a halászhajó egyedi kódjából áll.

 

Lobogó szerinti állam

FS

Char (3)3

ISO 3166-1 alpha-3

M

A hajó lobogója szerinti állam ISO alpha-3 országkódja

 

Rádióhívójel

RC

Char (3)7

IRCS-kód

M

A halászhajó nemzetközi rádióhívó jele

 

A halászhajó neve

NA

Char (3)30

ISO 8859-1

O

A halászhajó neve

 

Külső lajstromszám

XR

Char (3)14

ISO 8859-1

O

A halászhajó oldalán feltüntetett szám

Tevékenységi adatok

Földrajzi szélesség (tizedesjegy pontossággal)

LT

Char (3)7

+/-FF.fff

M

Az adattovábbítás idején a halászhajó tizedfok pontossággal megadott földrajzi szélessége a WGS84 földrajzi koordináta-rendszerben (2)

 

Földrajzi hosszúság (tizedesjegy pontossággal)

LG

Char (3)8

+/-FFF.fff

M

Az adattovábbítás idején tizedfok pontossággal megadott földrajzi hosszúság WGS84 földrajzi koordináta-rendszerben. Három tizedesjegy pontossággal. A nyugati félgömbön a helyzet negatív (2).

 

Sebesség

SP

Num (3)3

Csomó (3) 10

M

A halászhajó tizedcsomóban megadott sebessége, pl.//SP/105 = 10,5 csomó

 

Útvonal

CO

Num (3)3

360 fokos skála

M

A halászhajó útvonala 360 fokos skálán, pl.//CO/270 = 270°

 

A hajóút száma

TN

Num (3)3

001-999

O

A halászati út sorszáma a folyó évben

B.   A helyzetmeghatározási jelentés felépítése

Mindegyik adattovábbítás a következőképpen épül fel:

kettős perjel (//) és az „SR” betűk jelzik az üzenet kezdetét,

kettős perjel (//) és a mezőkód jelzi az adatelem kezdetét,

egy perjel (/) választja el a mezőkódot és az adatot,

az adatpárokat szóköz választja el,

az „ER” betűk és kettős perjel (//) jelzi a rekord végét.


(1)  Kötelező az európai uniós halászhajók számára.

(2)  A pluszjelet (+) nem kell továbbítani és az első nullákat el lehet hagyni.

(3)  A nemzetközi szervezetekre vonatkozó ISO alpha-3 kódok a következők:

XEU

Európai Bizottság

XFA

CFCA

XNW

NAFO

XNE

NEAFC

XIC

ICCAT

XCA

CCAMLR


VI. MELLÉKLET

A KOMBINÁLT EURÓPAI UNIÓS HALÁSZATI NAPLÓ, KIRAKODÁSI NYILATKOZAT ÉS ÁTRAKÁSI NYILATKOZAT MINTÁJA

Image


VII. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓS HALÁSZATI NAPLÓ ÉS KIRAKODÁSI/ÁTRAKÁSI NYILATKOZAT MINTÁJA

(FÖLDKÖZI-TENGER)

Image


VIII. MELLÉKLET

EURÓPAI UNIÓS HALÁSZATI NAPLÓ A NAFO 1 ALTERÜLET ÉS AZ ICES Va ÉS XIV KÖRZET VONATKOZÁSÁBAN

Halászhajó neve/Külső azonosító/IRCS

 

Dátum

NAFO/ICES körzet

 

 

Nap

Hónap

Év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A művelet kezdete

(GMT)

A művelet vége

(GMT)

Halászattal töltött órák

Helyzet a művelet kezdetekor

A halászeszköz típusa

A használt hálók vagy horogsorok száma

Hálószembőség

Fogás fajonként (élőtömeg kilogrammja)

Hosszúság

Szélesség

NAFO-/ ICES-körzet

 

Tőkehal

(101)

Vörös álsügér

(103)

Grönlandi laposhal

(118)

Óriás laposhal

(120)

Pásztás farkashal

(340)

Kapelán

(340)

Garnél

(639)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megtartott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszadobott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megtartott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszadobott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megtartott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszadobott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megtartott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszadobott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megtartott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszadobott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megtartott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszadobott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megtartott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszadobott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részösszeg az adott napon

Megtartott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszadobott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen az út során

Megtartott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszadobott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mai napon emberi fogyasztásra feldolgozott kerekített tömeg (az élőtömeg kilogrammjában)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mai napon a csökkentés tekintetében feldolgozott kerekített tömeg (az élőtömeg kilogrammjában)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

Megjegyzések

 

A hajóparancsnok aláírása


IX. MELLÉKLET

EURÓPAI UNIÓS KIRAKODÁSI/ÁTRAKÁSI  (1) NYILATKOZAT A NAFO 1 ALTERÜLET ÉS AZ ICES Va ÉS XIV KÖRZET VONATKOZÁSÁBAN

Halászhajó neve/Külső azonosítószáma (1)

IRCS (2)

(3) Átrakás esetén

Az átvevő hajó neve és/vagy hívójele, külső

azonosítója és állami hovatartozása:


 

Nap

Hónap

Óra

Év

2.0 …

Az ügynök neve:

A hajóparancsnok neve:

Indulás (4)

 

 

 

-ból/-ből

 

 

 

Visszatérés

 

 

-ba/-be

 

 

 

Kirakodás (6)

 

 

 

 

 

Aláírás:

Aláírás:


Adja meg a kilogrammban mért tömeget vagy a használt egységet (pl. láda, kosár) és az adott egység kirakodott tömegét kilogrammban:

 

kilogramm (18) (19)


Faj

ICES/NAFO (1)

Halászati övezet nem tagállamok

Kiszerelés

(17)

Kiszerelés

(17)

Kiszerelés

(17)

Kiszerelés

(17)

Kiszerelés

(17)

Kiszerelés

(17)

Kiszerelés

(17)

Kiszerelés

(17)

Kiszerelés

(17)

Kiszerelés

(17)

Egész

Kizsigerelve

Fej nélkül

Filézve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Törölje a nem alkalmazandó részt.


X. MELLÉKLET

UTASÍTÁSOK A PAPÍRALAPÚ HALÁSZATI NAPLÓ KITÖLTÉSÉRE ÉS BENYÚJTÁSÁRA, VALAMINT PAPÍRALAPÚ ÁTRAKÁSI ÉS/VAGY KIRAKODÁSI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉRE ÉS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETT EURÓPAI UNIÓS HALÁSZHAJÓK PARANCSNOKAI SZÁMÁRA

1.   A halászati naplóban szereplő információk a VI., VII. és VIII. mellékletben bemutatott nyomtatványokat használó halászhajók tekintetében

1.1.   A halászati naplóban az alábbi általános információt kell rögzíteni a hajó vagy adott esetben hajók vonatkozásában (a megfelelő számok mellett):

A halászhajó(k)ra és az utak dátumára vonatkozó információk

Halászati napló hivatkozási száma

Az adatelem neve

(M=kötelező)

(O=nem kötelező)

A rögzítendő leírás és/vagy idő

(1)

A halászhajó(k) neve, rádióhívójele

(M)

Az első sorban kell feltüntetni. Páros halászati műveletek esetén a második halászhajó nevét, parancsnoka nevét, állami hovatartozását és külső azonosítóit azon hajó adatai alatt kell feltüntetni, amelyre a halászati napló vonatkozik.

(2)

Külső azonosító

(M)

A hajótesten feltüntetett külső lajstromozási betű- és számjegyek.

(3)

A parancsnok neve és címe

(M)

A parancsnok nevét, utónevét és címét (utca, házszám, város, tagállam) kell megadni.

A parancsnok nevét, utónevét és címét (utca, házszám, város, tagállam) kell megadni. A másik halászhajó(k) parancsnoka(i) szintén halászati naplót vezet(nek), feltüntetve a fogott és fedélzeten tartott mennyiségeket, oly módon, hogy a fogásokat ne számítsák kétszer. Azt megelőzően kell rögzíteni, hogy a halászhajó elhagyja a kikötőt.

(4)

Az indulás napja, hónapja, órája (helyi idő szerint) és kikötője

(M)

Azt megelőzően kell rögzíteni, hogy a halászhajó elhagyja a kikötőt.

(5)

A visszatérés napja, hónapja, órája (helyi idő szerint) és kikötője

(M)

A kikötőbe lépés előtt kell rögzíteni.

(6)

A kirakodás napja és kikötője, ha eltér az (5) pontban megjelölttől

(M)

A kirakodási kikötőbe lépés előtt kell rögzíteni.

(7)

Dátum, az átvevő halászhajó neve, rádióhívójele, felségjele, külső azonosítója (lajstromszáma).

(M)

Átrakás esetén kell kitölteni.

A halászeszközre vonatkozó információ

(8)

Halászeszközök

(M)

A halászeszköz típusát a XI. melléklet 1. oszlopában szereplő kód alkalmazásával kell feltüntetni.

(9)

Hálószembőség

(M)

Milliméterben kell megadni.

(10)

Méretek

(O)

A halászeszköz méretét és paramétereit a XI. melléklet 2. oszlopában szereplő leírásoknak megfelelően kell feltüntetni.

A halászati műveletekre vonatkozó információk

(11)

Dátum

(M)

Az egyes tengeren töltött napok dátumát új sorban kell feltüntetni, és e dátumoknak meg kell felelniük az egyes tengeren töltött napoknak.

(12)

A halászati műveletek száma

(M)

A halászati műveletek számát a XI. melléklet 3. oszlopában szereplő leírásoknak megfelelően kell feltüntetni (M).

(13)

Halászat időtartama

(O)

A kutatással (például hanglokátor használatával) vagy halászattal töltött teljes időt fel kell tüntetni, amely idő egyenlő a tengeren töltött órák számával, levonva belőle a halászterületek felé, között és az onnan való visszatéréskor hajózással töltött időt, az elkerülő manőverezéssel töltött időt, valamint az inaktív időszakokat és a javításra való várakozással töltött időt.

(14)

Helyzet

(M)

A fogás releváns földrajzi területét az a statisztikai négyszög jelenti, ahol a fogások többségét ejtették, ezt a megfelelő ICES-körzetre vagy -alkörzetre, CECAF-, GFCM- vagy NAFO-alterületre utaló hivatkozás követi. (M)

Példák:

 

ICES-körzet, CECAF-, GFCM- vagy NAFO-alterület, NEAFC-körzet: hivatkozni kell a halászati napló fedőlapja alatt található térképekre, és a használt, megfelelő statisztikai négyszögek esetében fel kell tüntetni az egyes körzetek kódját, pl.: IVa, VIb, VIId.

 

„Statisztikai négyszög”: a halászati napló fedőlapja alatt található tengerészeti térképeken feltüntetett ICES statisztikai négyszögre kell hivatkozni. E négyszögek határait az egész számokban kifejezett megfelelő szélességi és hosszúsági fokok, vagy a szélességi fokok tekintetében egész szám +30'-ben, a hosszúsági fokok tekintetében pedig egész számokban kifejezett fokok jelölik ki. A számok és egy betű kombinációja arra a statisztikai négyszögre mutat, ahol a legtöbb fogást ejtették (pl.: az északi szélesség 56° és 56°30′ között és a keleti hosszúság 6° és 7° között = ICES 41/F6 kód)

(M)

Ugyanakkor nem kötelező bejegyzéseket is lehet tenni mindazon statisztikai négyszögek tekintetében, amelyekben a halászhajó az adott napon műveleteket folytatott.

(O)

„Harmadik ország halászati övezete”: nem tagállamok halászati övezetét/övezeteit vagy a bármely állam fennhatósága vagy joghatósága alá tartozó vizeken kívüli vizeket kell feltüntetni ISO 3166 alpha-3 országkódokkal.

Pl.: NOR= Norvégia

FRO= Feröer szigetek

CAN= Kanada

ISL= Izland

INT= nyílt tenger

(M)

(15)

A kifogott és fedélzeten tartott mennyiség

(M)

Amint a fedélzeten tartott egyes fajok mennyiségei élőtömeg-egyenértéket, azokat rögzíteni kell a halászati naplóban. Ezek a mennyiségek magukban foglalják a hajó legénysége általi fogyasztásra elkülönített mennyiségeket. A fajokra vonatkozó FAO alpha-3 kódokat kell alkalmazni.

Az egyes fajokból ejtett fogásokat az élőtömeg-egyenérték kilogrammjában kell rögzíteni.

(O) Ha ezeket a fogásokat kosarakban, ládákban, tárolóedényekben, kartondobozokban, zsákokban, tasakokban, tömbökben vagy más tárolóeszközökben tartják, az alkalmazott egység nettó tömegét az élőtömeg kilogrammjában kell rögzíteni, továbbá rögzíteni kell ezeknek az egységeknek a pontos számát. Az ezen egységekben a fedélzeten tartott fogást az élőtömeg kilogrammjában is lehet rögzíteni.

(16)

Becsült visszadobások

(M)

Az egyes fajok 50 kg élőtömeg-egyenértéknél nagyobb visszadobott mennyiségét rögzíteni kell. Az élő csali céljára kifogott és a halászati napló (15) szakaszában feltüntetett fajok visszadobott mennyiségét is rögzíteni kell.

2.   A kirakodási/átrakási nyilatkozatra vonatkozó utasítások

2.1.   A VI. és IX. mellékletben feltüntetett formanyomtatványok (a NAFO 1 alterületen és az ICES Va körzetben végzett kirakodások vagy átrakások tekintetében)

2.2.   Közlendő információk

Ha a kirakodott vagy átrakott halászati termékeket a tagállamok illetékes hatóságai által jóváhagyott mérőeszközökkel mérlegelték akár az átadó halászhajón, akár az átvevő halászhajón, akkor a kirakodott vagy átrakott mennyiségek tényleges tömegét a terméktömeg kilogrammjában kell feltüntetni a kirakodási

a)

a hal kiszerelése (hivatkozási szám a halászati naplóban (17));

b)

a kirakodott mennyiségek mérési egysége (hivatkozási szám a halászati naplóban (18)); meg kell adni az egység tömegét a termék tömegének kilogrammjában. Ez az egység eltérhet a halászati naplóban feltüntetett tárolóegységtől;

c)

a kirakodott vagy átrakott összes mennyiség fajonként (hivatkozási szám a halászati naplóban (19)); meg kell adni valamennyi faj tekintetében a ténylegesen kirakodott vagy átrakott mennyiségek tömegét;

d)

ez a tömeg a kirakodott hal terméktömegének, azaz a hajón végzett bármilyen feldolgozást követő tömegnek felel meg. Az átváltási tényezőket a tagállamok illetékes hatóságai ezt követően alkalmazzák az egyenértékű élőtömeg kiszámítására;

e)

a parancsnok aláírása (20);

f)

adott esetben az ügynök aláírása, neve és címe (21);

g)

ICES-körzet/NAFO-/CECAF-/GFCM-alterület/Fekete-tengeri alterület/Francia Guyana övezete (31. FAO-terület) vagy igazgatási egysége, és harmadik ország halászati övezete (hivatkozási szám a halászati naplóban: (22)). Ezt ugyanúgy kell alkalmazni, mint a fenti (14) hivatkozásnál.

3.   A legalább 10 méter teljes hosszúságú, sem az ellenőrzési rendelet 9. cikkének rendelkezései, sem a hajómegfigyelési rendszer hatálya alá nem tartozó, sem az ellenőrzési rendelet 15. cikke értelmében a halászati napló adatainak elektronikus rögzítésére és továbbítására nem kötelezett, de a halászati erőkifejtés halászati naplóban történő rögzítésére kötelezett európai uniós halászhajók parancsnokainak szóló további utasítások

Ezek az utasítások az európai uniós halászhajók azon parancsnokaira vonatkoznak, akik az Európai Unió szabályai szerint kötelesek a halászati erőkifejtési rendszerek hatálya alá tartozó halászterületeken töltött idő rögzítésére:

a)

az e szakasz értelmében megkövetelt valamennyi információt a (15) és (16) hivatkozás közé kell felvenni a halászati naplóban;

b)

Az időt koordinált világidőben (UTC-ben) kell megadni;

c)

A fajokat a halfajokra vonatkozó alpha-3 FAO-kódok szerint kell megadni.

3.1.   A halászati erőkifejtésre vonatkozó információ

a)   Áthaladás egy erőkifejtési övezeten

Ha egy engedélyezett halászhajó áthalad egy erőkifejtési övezeten, de nem végez ott halászati tevékenységet, egy további sort kell kitölteni a halászati naplóban. Ebbe a sorba a következő információt kell felvenni:

a dátum,

az erőkifejtési övezet,

az egyes belépések/kilépések dátuma és időpontja,

az egyes belépések és kilépések földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helye,

a belépéskor a fedélzeten tartott fogások, fajonként,

az „Áthaladás”.

b)   Belépés egy erőkifejtési övezetbe

Ha egy halászhajó belép egy erőkifejtési övezetbe, ahol valószínűleg halászati tevékenységet végez majd, egy további sort kell kitölteni a halászati naplóban. Ebbe a sorba a következő információt kell felvenni:

a dátum,

a „belépés” szó,

az erőkifejtési övezet,

földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helyzet,

a belépés ideje,

a belépéskor a fedélzeten tartott fogások, fajonként, és

a célfajok.

c)   Kilépés egy erőkifejtési övezetből

Ha egy hajó elhagyja azt az erőkifejtési övezetet, ahol halászati tevékenységet végzett, és egy másik olyan erőkifejtési övezetbe lép be, ahol halászati tevékenységet kíván folytatni, egy további sort kell kitölteni a halászati naplóban. Ebbe a sorba a következő információt kell felvenni:

a dátum,

a „belépés” szó,

a földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helyzet,

az új erőkifejtési övezet,

a kilépés/belépés ideje,

a kilépéskor/belépéskor a fedélzeten tartott fogások, fajonként, és

a célfajok.

Ha a halászhajó elhagyja azt az erőkifejtési övezetet, amelyben halászati tevékenységet folytatott, és nem folytat további halászati tevékenységet abban az erőkifejtési övezetben, egy további sort kell kitölteni a naplóban. Ebbe a sorba a következő információt kell felvenni:

a dátum,

a „kilépés” szó,

a földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helyzet,

az erőkifejtési övezet,

a kilépés ideje,

a kilépéskor a fedélzeten tartott fogások, fajonként, és

a célfajok.

Több övezetet érintő halászat, ha a hajó több övezetben folytat halászati tevékenységet (1).

Ha a halászhajó több övezetben folytat halászati tevékenységet, új sort kell kitölteni. Ebbe a sorba a következő információkat kell felvenni:

a dátum,

a „több övezet” szó,

az első belépés ideje és az erőkifejtési övezet,

az első belépés földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helye,

az utolsó belépés ideje és az erőkifejtési övezet,

az utolsó kilépés földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helye,

a kilépéskor/belépéskor a fedélzeten tartott fogások, fajonként, és

a célfajok.

d)   Ezen felül a passzív halászeszközöket használó halászhajók tekintetében:

Ha a halászhajó elhelyezi vagy áthelyezi a passzív halászeszközt, a következő információkat kell feltüntetni abban a sorban:

a dátum,

az erőkifejtési övezet,

a földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helyzet,

az „elhelyezés” vagy „áthelyezés” szavak;

az időpont.

Ha a halászhajó befejezi a statikus halászeszközzel folytatott műveletet:

a dátum,

az erőkifejtési övezet,

a földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helyzet,

a „befejezés” szó,

az időpont.

3.2.   A halászhajó mozgásának közlésére vonatkozó információ

Ha a halászati tevékenységet folytató halászhajónak az ellenőrzési rendelet 28. cikkével összhangban halászati erőkifejtésre vonatkozó jelentést kell továbbítania az illetékes hatóságok felé, a 3.1. pontban megjelölteken felül a következő információt kell rögzítenie:

a)

az adatközlés dátuma és időpontja;

b)

a halászhajó földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott földrajzi helyzete;

c)

a kommunikációs eszköz, és adott esetben az alkalmazott rádióállomás; és

d)

az adatközlés címzettje(i).


(1)  Azoknak a hajóknak, amelyek a két erőkifejtési övezet közötti választóvonal mindkét oldalától számított 5 tengeri mérföldön belül maradnak, az első belépést és az utolsó kilépést egy 24 órás időszakban kell rögzíteniük.


XI. MELLÉKLET

HALÁSZESZKÖZÖK ÉS HALÁSZATI MŰVELETEK KÓDJAI

A halászeszköz típusa

1. oszlop

Kód

2. oszlop

Méret/szám (méterben)

(nem kötelező)

3. oszlop

Az egyes napokon végzett halászeszköz-kihelyezések száma

(kötelező)

Feszítőlapos fenékvonóháló

OTB

A vonóháló modellje (adja meg a modellt, vagy a nyílás kerületét)

A halászeszköz-kihelyezési alkalmak száma

Norvég homár fogására szolgáló vonóhálók

TBN

Garnéla fogására szolgáló vonóhálók

TBS

Fenékvonóhálók (nem meghatározott)

TB

Merevítőrudas vonóháló

TBB

A rúd hossza x a rudak száma

A halászeszköz-kihelyezési alkalmak száma

Feszítőlapos ikervonóhálók

OTT

A vonóháló modellje (adja meg a modellt, vagy a nyílás kerületét) x a vonóhálók száma

A halászeszköz-kihelyezési alkalmak száma

Páros fenékvonóhálók

PTB

A vonóháló modellje (adja meg a modellt, vagy a nyílás kerületét)

Vízközi feszítőlapos vonóháló

OTM

A vonóháló modellje

Vízközi páros vonóháló

PTM

A vonóháló modellje

KERÍTŐHÁLÓK

Dán kerítőháló

SDN

A kerítőháló köteleinek teljes hossza

A halászeszköz-kihelyezési alkalmak száma

Skót kerítőháló („fly dragging”)

SSC

Páros skót kerítőháló („fly dragging”)

SPR

Kerítőhálók (nem meghatározott)

SX

Hajóról működtetett kerítőhálók

SV

KERÍTŐHÁLÓK

Erszényes kerítőháló

PS

Hosszúság, magasság

A halászeszköz-kihelyezési alkalmak száma

1 hajó által működtetett erszényes kerítőháló

PS1

Hosszúság, magasság

2 hajó által működtetett erszényes kerítőháló

PS2

 

Szorítózsinór nélkül (lampara)

LA

 

KOTRÓHÁLÓK

Kotróháló

DRB

A kotróháló szélessége x a kotróhálók száma

A halászeszköz-kihelyezési alkalmak száma

KOPOLTYÚHÁLÓK ÉS ÁLLÍTÓHÁLÓK

Kopoltyúhálók (nem meghatározott)

GN

Hosszúság, magasság

A napi háló-kihelyezési alkalmak száma

Horgonyzott kopoltyúhálók (rögzített)

GNS

Kopoltyúhálók (eresztőhálók)

GND

Kopoltyúhálók (kerítő)

GNC

Kombinált kopoltyú-tükörhálók

GTN

Tükörháló

GTR

CSAPDÁK

Rákcsapdák

FPO

Az egyes napokon kihelyezett rákcsapdák száma

 

Csapdák (nem meghatározott)

FIX

Nem meghatározott

 

HORGOK ÉS HOROGSOROK

Kézi horogsor és horgászbotos horogsor (kézi)

LHP

A nap folyamán kihelyezett horgok/horogsorok száma összesen

Kézi horogsor és horgászbotos horogsor (mechanikus)

LHM

Rögzített horogsor

LLS

Az egyes napokon kihelyezett horgok és horogsorok száma

Lebegő horogsorok

LLD

Horogsorok (nem meghatározott)

LL

Pergetett horogsorok

LTL

 

 

Horgok és horogsorok (nem meghatározott)

LX

 

 

HALÁSZATI BERENDEZÉSEK

Gépesített kotrók

HMD

 

 

 

 

 

 

Egyéb halászeszközök

MIS

 

 

Szabadidős horgászathoz használt eszközök

RG

 

 

Ismeretlen vagy nem meghatározott halászeszközök

NK

 

 


XII. MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓ-RÖGZÍTÉSI ÉS INFORMÁCIÓCSERE FORMÁTUM (3.0 VERZIÓ)

1.

Az ERS-re vonatkozó karakterkészlet: a nyugati karakterkészlet (UTF-8).

2.

Valamennyi 3 karakterből álló kód XML-elem (3 karakterből álló kód), és minden 2 karakterből álló elem XML-attribútum.

3.

Az XML mintafájlok, a fenti melléklet legfrissebb vonatkozó XSD-meghatározása és a melléklet táblázatos változata felkerülnek a Bizottság halászati honlapjára.

4.

A tömegre vonatkozó adatokat a táblázat kilogrammban adja meg, szükség esetén legfeljebb 2 tizedesjegy pontossággal.

A műveletek táblázatszerű áttekintése

Sz.

Elem vagy attribútum neve

Kód

Leírás és tartalom

Kötelező (C)/Feltételesen kötelező (CIF) (2)/

Nem kötelező (O) (3)

1

MŰVELETI (OPS) ELEM

OPS

Műveleti elem: ez a webszolgáltatáshoz beérkező valamennyi művelet legfelsőbb szintű egysége. A műveleti elemnek tartalmaznia kell a DAT, RET, DEL, COR, QUE vagy RSP alelemek egyikét.

 

2

Rendeltetési ország

AD

Az üzenet címzettje (ISO alpha-3 országkód)

C

3

Küldő ország

FR

Az adatküldő ország (ISO alpha-3 országkód)

C

4

Művelet száma

ON

A küldő által létrehozott egyedi azonosító (AAAÉÉÉÉHHNN999999)

C

5

Művelet dátuma

OD

Az üzenetküldés dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-ben)

C

6

Művelet időpontja

OT

Az üzenetküldés időpontja (ÓÓ-PP UTC-ben)

C

7

Tesztjelző

TS

Szabad szöveg.

O

8

Adatművelet

DAT

(Lásd a DAT-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF

9

Nyugtázó üzenet

RET

(Lásd az RET-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF

10

Törlési művelet

DEL

(Lásd a DEL-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF

11

Helyesbítési művelet

COR

(Lásd a COR-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF

12

Lekérdezési művelet

QUE

(Lásd a QUE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF

13

Válaszművelet

RSP

(Lásd az RSP-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF

14

 

 

 

 

15

Adatművelet

DAT

Adatművelet, amely során a hajónaplóra vagy az értékesítési bizonylatra vonatkozó információkat egy másik tagállamnak továbbítják.

 

16

ERS-üzenet

ERS

Minden releváns ERS-adatot magában foglal, azaz az egész üzenetet.

C

17

Üzenettípus

TM

Üzenettípus (aktuális (CU) vagy késleltetett (DE))

C

18

 

 

 

 

19

Törlési művelet

DEL

Törlési művelet, amellyel a fogadó tagállamot a korábban átküldött adatok törlésére kérik.

 

20

Rekord száma

RN

A törlendő rekord száma (AAAÉÉÉÉHHNN999999)

C

21

Elutasítás oka

RE

Az elutasítást megindokoló szabad szöveg vagy kódlista

O

22

 

 

 

 

23

Helyesbítési művelet

COR

Helyesbítési művelet, amellyel a fogadó tagállamot a korábban átküldött adatok helyesbítésére kérik.

 

24

Eredeti üzenet száma

RN

A helyesbített üzenet száma (AAAÉÉÉÉHHNN999999 formátumban)

C

25

Helyesbítés oka

RE

Szabad szöveg vagy kódlista (4)

O

26

Új helyesbített adat

ERS

Minden releváns ERS-adatot magában foglal, azaz az egész üzenetet.

C

27

 

 

 

 

28

Nyugtázási művelet

RET

Nyugtázási művelet, a DAT, DEL vagy COR műveletre adandó válasz

 

29

Elküldött üzenet száma

ON

A nyugtázott művelet száma (AAAÉÉÉÉHHNN999999)

C

30

Visszatérési státusz

RS

A beérkező üzenet/jelentés státuszát jelöli (4)

C

31

Elutasítás oka

RE

Az elutasítást megindokoló szabad szöveg vagy kódlista (4)

O

32

 

 

 

 

33

Lekérdezési művelet

QUE

Lekérdezési művelet a halászati naplóra vonatkozó adatok valamely más tagállamtól való lekérésére

 

34

Végrehajtandó parancsok

CD

LOG-adatok megszerzése (teljes 12 hónapra, kivéve, ha az alábbi SD vagy ED pontosítja, akkor legfeljebb 12 hónapra). Az aktuális és legfrissebb rendelkezésre álló adatokat mindig szerepeltetni kell.

C

35

Hajóazonosító típusa

ID

Az alábbiak legalább egyike: RC/IR/XR/NA

C

36

Hajóazonosító értéke

IV

Ha meg van adva, meg kell felelnie a hajóazonosító típusában említett formázásnak.

C

37

Kezdő dátum

SD

A kért időszak kezdő dátuma (a lekérdezésben szereplő legrégebbi dátum) lekérdezés esetén (ÉÉÉÉ-HH-NN)

O

38

Záró dátum

ED

A kért időszak záró dátuma (a lekérdezésben szereplő legutóbbi dátum) lekérdezés esetén (ÉÉÉÉ-HH-NN)

O

39

 

 

 

 

40

Válaszművelet

RSP

Válaszművelet a QUE-művelet megválaszolására

 

41

ERS-üzenet

ERS

A lekérdezésben használt hajóazonosító-típustól függően valamennyi releváns ERS-adatot magában foglal, azaz az egész üzenetet.

O

42

Visszatérési státusz

RS

A beérkező üzenet/jelentés státuszát jelöli (4)

C

43

Művelet száma

ON

Annak a lekérdezésnek a műveletszáma (AAAÉÉÉÉHHNN999999), amelyre ez a válasz hivatkozik.

C

44

Elutasítás oka

RE

Nemleges válasz esetén meg kell adni annak okát, hogy a válaszadás miért nem adatok formájában történt. Az elutasítást megindokoló szabad szöveg vagy kódlista (4)

O

45

Válaszrészek

RP

Különböző sémameghatározásokkal adott válaszok

C

46

 

 

 

 


A halászati napló, az értékesítési bizonylat és a fuvarokmány táblázatos megjelenítése

Sz.

Elem vagy attribútum neve

Kód

Leírás és tartalom

Kötelező (C)/Feltételesen kötelező (CIF) (2)/

Nem kötelező (O) (3)

47

ERS-üzenet

ERS

Elem az ERS-üzenet mellett. Az ERS-üzenet LOG, SAL vagy TRN nyilatkozatot tartalmaz.

 

48

Üzenet (rekord) száma

RN

Az üzenet sorszáma (AAAÉÉÉÉHHNN999999 formátumban)

C

49

Üzenet (rekord) dátuma

RD

Az üzenetküldés dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-ben)

C

50

Üzenet (rekord) időpontja

RT

Az üzenetküldés időpontja (ÓÓ:PP:MM UTC-ben)

C

51

 

 

 

 

52

Halászati naplóra vonatkozó nyilatkozat

LOG

A halászati naplóra vonatkozó nyilatkozat a következő nyilatkozatok közül egyet vagy többet tartalmaz: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN, PNT.

 

53

Európai uniós flotta-nyilvántartási szám (CFR-szám)

IR

AAAXXXXXXXXX formátumban, ahol „A” az EU-n belüli első lajstromozás helye szerinti országot jelölő nagybetűs jel, „X” pedig egy betű vagy szám.

C

54

IRCS

RC

Nemzetközi rádióhívójel

C

55

Halászhajó külső azonosító jelei

XR

A hajótesten feltüntetett lajstromozási szám és betűk

CIF FAR, PNO

56

Hajó neve

NA

A hajó neve

CIF: FAR, PNO, és a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint

57

Parancsnok neve

MA

A parancsnok neve (az út során bekövetkező bármilyen változást a következő LOG-üzenetküldéskor be kell jelenteni).

C

58

Parancsnok címe

MD

A parancsnok címe (az út során bekövetkező bármilyen változást a következő LOG-üzenetküldéskor be kell jelenteni)

C

59

Lajstromozási ország

FS

Az a lobogó szerinti állam, ahol a hajót lajstromozták. ISO alpha-3 országkód.

C

60

A hajó ICCAT-száma

IN

A hajó száma az ICCAT-lajstromban.

CIF, a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint

61

A hajó IMO-száma

IM

IMO-szám, a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint

CIF, a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint, és amennyiben rendelkezésre áll

62

 

 

 

 

63

Indulási nyilatkozat

DEP

A kikötőből való elindulásra vonatkozó nyilatkozat A kikötőből való valamennyi induláskor el kell küldeni a következő üzenetben.

 

64

Dátum

DA

Indulás dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-ben)

C

65

Időpont

TI

Az indulás időpontja (ÓÓ:PP UTC-ben). Az erőkifejtési rendszerekben a teljes időpontot meg kell adni. Ha csak az órát kérik, akkor a percet 30-ra lehet állítani.

C

66

Kikötő neve

PO

A kikötő kódja (ISO alpha-2 országkód + hárombetűs kikötőkód). A kikötői kódok listája (CCPPP) (4)

C

67

Várható tevékenység

AA

Kódlista (4)

O

68

Fedélzeten lévő halászeszközök

GEA

(Lásd a GEA-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

C

69

Résznyilatkozat: fedélzeten szállított fogások (fajok listája, SPE-résznyilatkozatok)

SPE

(Lásd az SPE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

CIF fedélzeten tartott fogás esetében

70

 

 

 

 

71

A halászati tevékenységről szóló nyilatkozat

FAR

Minden egyes tengeren töltött napon éjfélig vagy a lobogó szerinti állam kérésére kell elküldeni.

 

72

Az utolsó jelentés

LR

Ez az elem azt jelöli, hogy ez az utolsó elküldendő FAR-jelentés (LR=1). A hajónak minden tengeren töltött napon FAR-jelentést kell küldenie. Az LR=1 értékű FAR-jelentést követően további FAR-jelentés nem küldhető a kikötőbe lépés előtt.

CIF utolsó üzenet esetében

73

Vizsgálat

IS

Ez az elem azt jelöli, hogy a halászati tevékenységről szóló jelentés közvetlenül a hajó fedélzetén elvégzett vizsgálat előtt érkezett meg (IS=1). Akkor kerül rá sor, amikor az ellenőr megkéri a halászt arra, hogy az ellenőrzés előtt tegye naprakésszé halászati naplóját.

CIF, ha vizsgálatra kerül sor

74

Dátum

DA

Az a dátum, amelyre vonatkozóan a tengeren tartózkodó hajó halászati tevékenységet jelentett be (ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-ben).

C

75

Időpont

TI

A halászati tevékenység kezdési időpontja (ÓÓ:PP UTC-ben).

O

76

Páros halászatban érintett partnerhajó(k)

PFP

Akkor kell megadni, ha egy páros halászati műveletben más hajó(k) is részt vesz(nek). Ez a páros halászat hatékony nyomon követéséhez szükséges. Egynél több partnerhajó is lehet. Minden részt vevő partner FAR-nyilatkozatot nyújt be, amelyben megemlíti az összes többi partnert. Ha a páros halászatra kirakás nélkül kerül sor, akkor az összes fogást ejtő hajó jelenti be az SPE-elemeket, a többi hajó pedig csak a RAS-elemet tölti ki. Ha kirakásra kerül sor, az RLC-nyilatkozatokat is be kell nyújtani. (Lásd a PFP-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit).

CIF, ha páros halászatban érintett partnerhajó(k) vannak, és a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint nem

77

Résznyilatkozat: érintett terület

RAS

Abban az esetben kell megadni, ha nem volt fogás (a halászati erőkifejtés meghatározása céljából) (4)

(Lásd a RAS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF, ha nincs rögzíthető SPE (és az erőkifejtési rendszerek szerint)

78

Résznyilatkozat: helyzet

POS

Helyzet délben, ha nem volt fogás.

(Lásd a POS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

CIF, a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint

79

Résznyilatkozat: halászeszközök

GEA

(Lásd a GEA-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

FAR-jelentésenként legfeljebb egy GEA.

CIF bármilyen kísérlet esetében

80

Résznyilatkozat: halászeszköz elveszítése

GLS

(Lásd a GLS-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF, ha a szabályok alapján szükséges (3)

81

Résznyilatkozat: fogások (fajok listája, SPE-résznyilatkozatok)

SPE

Az e hajó fedélzetén lévő fogás e halászati tevékenység tekintetében.

(Lásd az SPE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

A kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerinti közös halászati műveletek esetén ki kell tölteni az összes és a kiosztott SPE-t a CVT, a CVO alatt, valamint a JCI-t.

CIF, bármely kifogott hal esetében, a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerinti JFO esetében viszont nem.

82

Résznyilatkozat: a halat áthelyező halászhajó

CVT

(Lásd a CVT-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.) A kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerinti közös halászati művelet esetén a „a halat áthelyező halászhajóra” vonatkozó információt a JFO-ban részt vevő valamennyi hajónak jelentenie kell.

CIF, a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerinti JFO esetében

83

Résznyilatkozat(ok): egyéb halászhajó(k)

CVO

(Lásd a CVO-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.) A kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerinti közös halászati művelet esetén a minden, „a JFO-ban részt vevő másik halászhajóra” vonatkozó információt a JFO-ban részt vevő valamennyi hajónak jelentenie kell.

CIF, a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerinti JFO esetében

84

Résznyilatkozat: fogási információk

JCI

(Lásd a JCI-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.) A kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerinti közös halászati művelet esetén a JFO keretében ejtett összes fogásra vonatkozó információt a JFO-ban részt vevő valamennyi hajónak jelentenie kell.

CIF, a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerinti JFO esetében

85

ICCAT JFO-szám

JF

ICCAT JFO-szám, nem kötelező a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint.

O

86

 

 

 

 

87

Kirakási nyilatkozat

RLC

Akkor alkalmazandó, amikor a fogást (vagy annak részeit) kirakják vagy áthelyezik a közös halászeszközből a hajóra, illetve a hajó rakteréből vagy halászeszközéből egy tároló hálóba, tartályba vagy ketrecbe (a hajón kívül), ahol az élő fogást kirakodásig tárolják.

 

88

Dátum

DA

Tengeren tartózkodó hajó esetében a fogás kirakásának dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-ben)

C

89

Időpont

TI

A kirakás időpontja (ÓÓ:PP UTC-ben)

CIF, a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint

90

Átvevő hajó

REC

Az átvevő hajó azonosítója

(Lásd a REC-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

A kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerinti áthelyezés esetén ehelyett a BTI-t kell kitölteni.

CIF kirakás esetén, és a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint nem

91

Átadó hajó(k)

DON

Az átadó hajó(k) azonosítója

(Lásd a DON-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

A kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerinti áthelyezés esetén ehelyett a BTI-t kell kitölteni.

CIF kirakás esetén, és a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint nem

91

Kirakás rendeltetési helye

RT

A kirakás rendeltetési helyének hárombetűs kódja (4)

CIF, ha különösen a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint szükséges

92

Résznyilatkozat: helyzet

POS

Áthelyezés helyszíne

(Lásd a POS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

C

93

Résznyilatkozat: fogások (fajok listája, SPE-résznyilatkozatok)

SPE

Kirakott halmennyiség

(Lásd az SPE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

A kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint ehelyett a BTI-t kell kitölteni.

CIF kirakás esetén, és a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint nem

94

Résznyilatkozat: BFT-áthelyezési információk

BTI

(Lásd a BTI-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

A kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint a DON, REC és SPE helyett a BTI-t kell kitölteni.

CIF, a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint

95

 

 

 

 

96

Átrakási nyilatkozat

TRA

A fogások minden egyes átrakásakor mind az átadónak, mind az átvevőnek nyilatkozatot kell benyújtania.

 

97

Dátum

DA

A TRA kezdete (ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-ben)

C

98

Időpont

TI

A TRA kezdete (ÓÓ:PP UTC-ben).

O

99

Résznyilatkozat: érintett terület

RAS

Az a földrajzi terület, ahol az átrakást elvégezték (4).

(Lásd a RAS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF, ha tengeren történt

100

Kikötő neve

PO

A kikötő kódja (ISO alpha-2 országkód + hárombetűs kikötőkód). A kikötői kódok listája (CCPPP) (4)

CIF, ha kikötőben történt

101

Átvevő hajó CFR-száma

IR

AAAXXXXXXXXX formátumban, ahol „A” az EU-n belüli első lajstromozás helye szerinti országot jelölő nagybetűs jel, „X” pedig egy betű vagy szám.

CIF, európai uniós halászhajó

102

Átrakás: átvevő hajó

TT

Az átvevő hajó nemzetközi rádióhívójele

C

103

Átrakás: átvevő hajó lobogó szerinti állama

TC

A rakományt átvevő hajó lobogó szerinti állama (ISO alpha-3 országkód)

C

104

Átadó hajó CFR-száma

RF

AAAXXXXXXXXX formátumban, ahol „A” az EU-n belüli első lajstromozás helye szerinti országot jelölő nagybetűs jel, „X” pedig egy betű vagy szám.

CIF, európai uniós halászhajó

105

Átrakás: (átadó) hajó

TF

Az átadó hajó nemzetközi rádióhívójele

C

106

Átrakás: átadó hajó lobogó szerinti állama

FC

Az átadó hajó lobogó szerinti állama (ISO alpha-3 országkód)

C

107

Résznyilatkozat: helyzet

POS

(Lásd a POS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

CIF szükség esetén (3)

(NEAFC- vagy NAFO-vizek, illetve a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint)

108

Fogások átrakása (fajok listája, SPE-résznyilatkozatok)

SPE

(Lásd az SPE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

C

109

 

 

 

 

110

COE: halászati erőkifejtési övezetbe való belépésre vonatkozó nyilatkozat

COE

Nyilatkozat a halászati erőkifejtési övezetbe történő belépéskor. Halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó területen folytatott halászat esetében.

CIF szükség esetén

111

Dátum

DA

A belépés dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-ben)

C

112

Időpont

TI

A belépés időpontja (ÓÓ:PP UTC-ben)

C

113

Célfaj(ok)

TS

Az övezetben való tartózkodás során célzott fajok (4)

CIF, halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó halászati tevékenységek folytatása esetén, és az övezeteken való áthaladás esetén nem

114

Résznyilatkozat: érintett terület

RAS

A hajó földrajzi helyzetének meghatározása (4).

(Lásd a RAS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF, halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó halászati tevékenységek folytatása esetén, és az övezeteken való áthaladás esetén nem

115

Résznyilatkozat: helyzet

POS

A belépés helyének földrajzi koordinátái (lásd a POS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

C

116

Résznyilatkozat: fedélzeten szállított fogások (fajok listája, SPE-résznyilatkozatok)

SPE

(Lásd az SPE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

O

117

 

 

 

 

118

A halászati övezetből való kilépésre vonatkozó erőkifejtési nyilatkozat

COX

A halászati övezetből való kilépésre vonatkozó erőkifejtési nyilatkozat. Halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó területen folytatott halászat esetében.

CIF szükség esetén

119

Dátum

DA

A kilépés dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-ben)

C

120

Időpont

TI

A kilépés időpontja (ÓÓ:PP UTC-ben)

C

121

Célfaj(ok)

TS

Az övezetben való tartózkodás során célzott fajok (4)

CIF, halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó halászati tevékenységek folytatása esetén, és az övezeteken való áthaladás esetén nem

122

Résznyilatkozat: érintett terület

RAS

A hajó földrajzi helyzetének meghatározása (4).

(Lásd a RAS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF, halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó halászati tevékenységek folytatása esetén, és az övezeteken való áthaladás esetén nem

123

Résznyilatkozat: helyzet

POS

A kilépés helyének földrajzi koordinátái (lásd a POS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

C

124

Résznyilatkozat: ejtett fogások

SPE

Az övezetben való tartózkodás során ejtett fogások (lásd az SPE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

O

125

 

 

 

 

126

A halászati övezeten való áthaladásra vonatkozó erőkifejtési nyilatkozat

CRO

A halászati erőkifejtés övezetén való áthaladásra vonatkozó nyilatkozat (halászati művelet végzése nélkül). A halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó övezeten történő áthaladáskor.

CIF szükség esetén

127

A halászati övezetbe való belépésre vonatkozó nyilatkozat

COE

(Lásd a COE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

Csak a DA TI POS adatokat kell meghatározni

CIF

128

A halászati övezetből való kilépésre vonatkozó nyilatkozat

COX

(Lásd a COX-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

Csak a DA TI POS adatokat kell meghatározni

CIF

129

 

 

 

 

130

Több övezetet érintő halászati erőkifejtésre vonatkozó nyilatkozat

TRZ

Halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó halászat esetében a több övezetet érintő halászatot jelölő elem

CIF szükség esetén

131

Belépési nyilatkozat

COE

Első belépés (lásd a COE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

C

132

Kilépési nyilatkozat

COX

Utolsó kilépés (lásd a COX-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

C

133

 

 

 

 

134

INS: Vizsgálati nyilatkozat

INS

A vizsgálati résznyilatkozat kezdetét jelölő elem. E nyilatkozatot a hatóságok nyújtják be, nem a hajóparancsnok.

O

135

A vizsgálat helye szerinti ország

IC

A vizsgálat helye szerinti parti állam ISO alpha-3 országkódja

C

136

Kijelölt ellenőr

IA

Az ellenőr nevét, vagy adott esetben az ellenőrüket azonosító négyjegyű számot tartalmazó szövegmező

O

137

Az ellenőr országa

SC

Az ellenőr országának ISO alpha-3 kódja

O

138

Dátum

DA

A vizsgálat dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN)

C

139

Időpont

TI

A vizsgálat időpontja (ÓÓ:PP UTC-ben)

C

140

Kikötő neve

PO

A kikötő kódja (ISO alpha-2 országkód + hárombetűs kikötőkód). A kikötői kódok listája (CCPPP) (4)

CIF, helyzetre vonatkozó nyilatkozat hiányában

141

Résznyilatkozat: helyzet

POS

A vizsgálat helyének földrajzi koordinátái

(lásd a POS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

CIF, kikötői kód hiányában

142

 

 

 

 

143

A visszadobott halakra vonatkozó nyilatkozat

DIS

A visszadobott halakra vonatkozó részleteket tartalmazó elem

CIF szükség esetén (3)

144

Dátum

DA

A visszadobás dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN)

C

145

Időpont

TI

A visszadobás időpontja (ÓÓ:PP UTC-ben)

C

146

Résznyilatkozat: helyzet

POS

A visszadobás helyének földrajzi koordinátái

(lásd a POS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

CIF szükség esetén

147

Résznyilatkozat: visszadobott halak

SPE

Visszadobott halak

(lásd az SPE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

C

148

 

 

 

 

149

A visszatérési nyilatkozatra vonatkozó előzetes értesítés

PNO

Az előzetes értesítési nyilatkozatot tartalmazó elem. A kikötőbe való visszatérés előtt kell elküldeni, vagy amennyiben azt a közösségi szabályok megkövetelik.

CIF szükség esetén (1)  (2)

150

A kikötőbe érkezés becsült dátuma

PD

A megérkezés/áthaladás tervezett dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN)

C

151

A kikötőbe érkezés becsült időpontja

PT

A megérkezés/áthaladás tervezett időpontja (ÓÓ:PP UTC-ben)

C

152

Kikötő neve

PO

A kikötő kódja (ISO alpha-2 országkód + hárombetűs kikötőkód). A kikötői kódok listája (CCPPP) (4)

C

153

Résznyilatkozat: érintett terület

RAS

A közönséges tőkehalra vonatkozó előzetes értesítés szempontjából releváns halászterület. A halászatra, illetve az erőkifejtési/védelmi intézkedések hatálya alá tartozó területekre vonatkozó kódok listája (4).

(Lásd a RAS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF a Balti-tengeren

154

A kirakodás tervezett dátuma

DA

A kirakodás tervezett dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN) a Balti-tengeren, a területről való kilépésre tekintettel

O

155

A kirakodás tervezett időpontja

TI

A kirakodás tervezett időpontja (ÓÓ-PP UTC-ben) a Balti-tengeren, a területről való kilépésre tekintettel

O

156

Résznyilatkozatok: fedélzeten lévő fogások (fajok listája, SPE-résznyilatkozatok)

SPE

A fedélzeten lévő fogások (nyílt tengeri fogások esetében meg kell határozni az ICES-övezetet).

(lásd az SPE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF fedélzeten tartott fogás esetében

157

Résznyilatkozat: helyzet

POS

A területre/övezetbe történő belépés, illetve az onnan való kilépés földrajzi koordinátái.

(Lásd a POS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF

158

A hívás célja

PC

LAN a kirakodás esetén, TRA az átrakás esetén, ACS a szervizhez való hozzáférés esetén, OTH egyéb esetekben.

C

159

A halászati út kezdő dátuma

DS

Az út kezdő dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-ben)

C

160

 

 

 

 

161

Az áthelyezési nyilatkozatra vonatkozó előzetes értesítés

PNT

Az áthelyezési nyilatkozatra vonatkozó előzetes értesítést tartalmazó elem. A kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint alkalmazandó.

CIF, a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint

162

Várható dátum

DA

A ketrecbe történő áthelyezés várható dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN)

C

163

Várható időpont

TI

A ketrecbe történő áthelyezés várható időpontja (ÓÓ:PP UTC-ben)

C

164

Résznyilatkozat: becsült mennyiség

SPE

Az áthelyezendő kékúszójú tonhal becsült mennyisége, megadva az élő és a fedélzeten tartott mennyiségeket is.

(Lásd az SPE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

C

165

Résznyilatkozat: helyzet

POS

Az áthelyezés földrajzi koordinátái.

(Lásd a POS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

C

166

A vontatóhajó neve

NA

A vontatóhajó neve

C

167

A vontatóhajó ICCATszáma

IN

A vontatóhajó száma az ICCAT-hajólajstromban

C

168

A vontatott ketrecek száma

CT

A vontatóhajó által vontatott ketrecek száma

C

169

 

 

 

 

170

A halászat befejezéséről szóló nyilatkozat

EOF

A halászati műveletek – kikötőbe való visszatérés előtti – befejezését jelölő elem. Az utolsó halászati műveletet követően és a kikötőbe való visszatérés előtt továbbítandó.

 

171

Dátum

DA

A halászat befejezésének dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-ben)

C

172

Időpont

TI

A halászat befejezésének időpontja (ÓÓ:PP UTC-ben)

C

173

 

 

 

 

174

Visszatérési nyilatkozat

RTP

A kikötőbe való visszatérést jelölő elem. A kikötőbe való belépéskor, a PNO-nyilatkozatot követően továbbítandó.

 

175

Dátum

DA

A visszatérés dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-ben)

C

176

Időpont

TI

A visszatérés időpontja (ÓÓ:PP UTC-ben)

C

177

Kikötő neve

PO

A kikötő kódja (ISO alpha-2 országkód + hárombetűs kikötőkód). A kikötői kódok listája (CCPPP) (4)

C

178

Visszatérés oka

RE

A kikötőbe való visszatérés oka (4)

CIF

179

Fedélzeten lévő halászeszközök

GEA

(Lásd a GEA-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

O

180

 

 

 

 

181

Kirakodási nyilatkozat

LAN

A kirakodás részleteit megjelenítő elem. A fogások kirakodása után kell elküldeni. A LAN használható a szállítási nyilatkozat helyett.

 

182

Dátum

DA

(ÉÉÉÉ-HH-NN) – a kirakodás befejezésének dátuma

C

183

Időpont

TI

Kirakodás időpontja. Formátuma: ÓÓ:PP UTC-ben.

O

184

Küldő típusa

TS

Hárombetűs kód (MAS: parancsnok, REP: a parancsnok képviselője, AGE: ügynök)

C

185

Kikötő neve

PO

A kikötő kódja (ISO alpha-2 országkód + hárombetűs kikötőkód). A kikötői kódok listája (CCPPP) (4)

C

186

Résznyilatkozat: kirakodott fogások (SPE-lista a PRO- résznyilatkozatokkal együtt)

SPE

Fajok, halászterületek, kirakodott zsákmány tömege, kapcsolódó halászeszközök és kiszerelések

(lásd az SPE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

C

187

Szállítási nyilatkozat

TRN

A LAN használható a szállítási nyilatkozat helyett. TRN szerepeltetésével a fuvarozó mentesíthető a külön TRN kitöltése alól. Ebben az esetben a TRN SPE elemének kitöltése nem szükséges, mivel felesleges lenne a kirakodott fogásra vonatkozó résznyilatkozat mellett.

O

188

 

 

 

 

189

Résznyilatkozat: helyzet

POS

A földrajzi helyzet koordinátáit tartalmazó résznyilatkozat

 

190

Földrajzi szélesség (tizedesjegy pontossággal)

LT

A VMS esetében használt WGS84-formátumban kifejezett földrajzi szélesség

C

191

Földrajzi hosszúság (tizedesjegy pontossággal)

LG

A VMS esetében használt WGS84-formátumban kifejezett földrajzi hosszúság

C

192

 

 

 

 

193

GEA: a halászeszköz telepítésére vonatkozó résznyilatkozat

GEA

A halászeszköz telepítéséről szóló adatokat tartalmazó résznyilatkozat

 

194

Halászeszköz típusa

GE

A halászeszköz kódja a FAO halászeszközök nemzetközi szabvány szerinti statisztikai osztályzása alapján (4)

C

195

Hálószembőség

ME

A háló szembősége (milliméterben)

CIF, ha a halászeszköz hálóanyaga a szembőségre vonatkozó előírás hatálya alá tartozik

196

A halászeszköz méretei

GC

A halászeszköz méretei a XI. melléklet („2. oszlopa”) szerint. Szöveges információ.

O

197

Halászati műveletek

FO

A halászati műveletek száma

C

198

Halászat időtartama

DU

A halászati tevékenység percben kifejezett időtartama – meghatározása: a halászat időtartama a tengeren töltött órák száma, levonva belőle a halászterületek felé, között és az onnan való visszatéréskor hajózással töltött időt, az elkerülő manőverezéssel töltött időt, valamint az inaktív időszakokat és a javításra való várakozással töltött időt.

C

(a FAR/DU elemet tartalmazó 74. sorral egyesítve)

199

Résznyilatkozat: halászeszköz kivetése

GES

Résznyilatkozat: halászeszköz kivetése

(lásd a GES-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF: kötelező (3) (a hajó statikus vagy rögzített halászeszközt használ)

200

Résznyilatkozat: behúzott halászeszköz

GER

Résznyilatkozat: behúzott halászeszköz

(lásd a GER-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF: kötelező (3) (a hajó statikus vagy rögzített halászeszközt használ)

201

Résznyilatkozat: kopoltyúháló telepítése

GIL

Résznyilatkozat: kopoltyúháló telepítése

(lásd a GIL-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

CIF, ha a hajó engedéllyel rendelkezik az ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k és XII övezetben folytatott halászatra

202

Halászati mélységek

FD

A vízfelszín és a halászeszköz legmélyebben lévő része közötti távolság (méterben). A vontatott halászeszközt, horogsort és rögzített hálókat használó hajókra vonatkozik.

CIF: mélytengeri, illetve a norvég vizeken folytatott halászat esetében

203

A horogsorra erősített horgok átlagos száma

NH

A horogsorra erősített horgok átlagos száma

CIF: mélytengeri, illetve a norvég vizeken folytatott halászat esetében

204

Átlagos hálóhossz

GL

Rögzített hálók alkalmazása esetén az átlagos hálóhossz (méterben)

CIF: mélytengeri, illetve a norvég vizeken folytatott halászat esetében

205

Átlagos hálómagasság

GD

Rögzített hálók alkalmazása esetén az átlagos hálómagasság (méterben)

CIF: mélytengeri, illetve a norvég vizeken folytatott halászat esetében

206

A halászeszköz mennyisége

QG

A fedélzeten tartott hálók teljes mennyisége – az induláskor kell bejelenteni, ha a hajó kopoltyúhálókat szállít

CIF, ha kopoltyúhálókat szállít

207

A halászeszközök teljes hossza

TL

A fedélzeten tartott hálók teljes hossza – az induláskor be kell jelenteni, ha a hajó kopoltyúhálókat szállít

CIF, ha kopoltyúhálókat szállít

208

 

 

 

 

209

GES: halászeszköz kivetésére vonatkozó résznyilatkozat

GES

A halászeszköz kivetésére vonatkozó adatokat tartalmazó résznyilatkozat

CIF, ha a szabályok alapján szükséges (3)

210

Dátum

DA

A halászeszköz kivetésének dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-ben)

C

211

Időpont

TI

A halászeszköz kivetésének időpontja (ÓÓ:PP UTC-ben)

C

212

Résznyilatkozat: helyzet

POS

A kivetés helyének földrajzi koordinátái

(lásd a POS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

C

213

A kivetett halászeszköz azonosítója

GS

A kivetési művelet befejezésének dátuma és a nap sorszáma (HHNNXX). (A napi sorszám a kivetett halászeszköz első sorozata esetében 01-gyel kezdődik. A december 20-án kivetett halászeszköz második sorozata például 122002 lenne.)

O

214

 

 

 

 

215

Résznyilatkozat: behúzott halászeszköz

GER

A behúzott halászeszközre vonatkozó adatokat tartalmazó résznyilatkozat

CIF, ha a szabályok alapján szükséges (3)

216

Dátum

DA

A halászeszköz behúzásának dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-ben)

C

217

Időpont

TI

A halászeszköz behúzásának időpontja (ÓÓ:PP UTC-ben)

C

218

Résznyilatkozat: helyzet

POS

A halászeszköz behúzása helyének földrajzi koordinátái

(lásd a POS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

C

219

A kivetett halászeszköz azonosítója

GS

A kivetési művelet befejezésének dátuma és a nap sorszáma (HHNNXX)

O

220

 

 

 

 

221

Résznyilatkozat: kopoltyúháló telepítése

GIL

Résznyilatkozat: kopoltyúháló telepítése

CIF, ha a hajó engedéllyel rendelkezik az ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k és XII övezetben folytatott halászatra

222

Egy-egy háló névleges hossza

NL

Ezt az információt valamennyi halászati út során rögzíteni kell (méterben)

C

223

Hálók száma

NN

A hálócsoportban található hálók száma

C

224

Hálócsoportok száma

FL

A telepített hálócsoportok száma

C

225

Résznyilatkozat: helyzet

POS

Az egyes hálócsoportok földrajzi helyzete

(lásd a POS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

C

226

Az egyes telepített hálócsoportok merítési mélysége

FD

Az egyes telepített hálócsoportok merítési mélysége (a vízfelszín és a halászeszköz legmélyebben lévő része közötti távolság)

C

227

Az egyes telepített hálócsoportok merítési ideje

ST

Az egyes telepített hálócsoportok merítési ideje (órában)

C

228

A kivetett halászeszköz azonosítója

GS

A kivetési művelet befejezésének dátuma és a nap sorszáma (HHNNXX)

O

229

 

 

 

 

230

Résznyilatkozat: halászeszköz elveszítése

GLS

Az elveszített rögzített halászeszközökre vonatkozó résznyilatkozat

CIF, ha a szabályok alapján szükséges (3)

231

A halászeszköz elveszítésének dátuma

DA

A halászeszköz elveszítésének dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-ben)

C

232

A halászeszköz elveszítésének időpontja

TI

A halászeszköz elveszítésének időpontja (ÓÓ:PP UTC-ben)

C

233

Egységek száma

NN

Elveszített halászeszközök száma

C

234

Résznyilatkozat: helyzet

POS

Az eszköz utolsó ismert helyének földrajzi koordinátái

(lásd a POS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

C

235

A halászeszköz behúzására vonatkozó intézkedések

MG

Szabad szöveg

C

236

 

 

 

 

237

RAS: Résznyilatkozat: érintett terület

RAS

Az érintett terület a vonatkozó jelentéstételi követelmény függvényében – legalább egy mezőt ki kell tölteni. A kódlista felkerül az Európai Bizottság honlapjára egy később megadandó helyen.

CIF

238

FAO-terület

FA

FAO-terület (pl. 27)

CIF, FAO-típusú érintett terület esetében

239

FAO-alterület

SA

FAO-alterület (pl. 3)

CIF, FAO-típusú érintett terület esetében

240

FAO-körzet

ID

FAO-körzet (pl. d)

CIF, FAO-típusú érintett terület esetében

241

FAO-alkörzet

SD

FAO-alkörzet (pl. 28) (azaz a fentiekkel együtt értelmezve: 27.3.d.28)

CIF, FAO-típusú érintett terület

242

FAO-egység

UI

FAO-egység (pl. 1) (azaz a fentiekkel együtt értelmezve: 27.3.d.28.1)

CIF, FAO-típusú érintett terület esetében

243

Gazdasági övezet

EZ

Gazdasági övezet

CIF, az uniós vizeken kívül

244

Statisztikai négyszög

SR

Statisztikai négyszög (pl. 49E6)

CIF, statisztikai négyszög típusú érintett terület esetében

245

A halászati erőkifejtés övezete

FE

A halászati erőkifejtési kódok listája (4).

CIF, halászati erőkifejtési övezet típusú érintett terület esetében

246

 

 

 

 

247

A fajokra vonatkozó résznyilatkozat

SPE

A kifogott halakra vonatkozó részletes résznyilatkozat fajonkénti bontásban

 

248

Faj neve

SN

A faj neve (FAO alpha-3 kód)

C

249

Zsákmány tömege

WT

A kontextustól függően ez a tétel vonatkozhat a következők egyikére:

1.

a fogási időszakban halászott zsákmány össztömege (kilogrammban)

2.

a fedélzeten lévő (összes) hal össztömege (kilogrammban) vagy

3.

a kirakodott halak össztömege (kilogrammban)

4.

a visszadobott, illetve élő csaliként használt halak össztömege

CIF, ha a fajokat nem számolják; a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint

250

Halak egyedszáma

NF

A kifogott halak egyedszáma (amennyiben a fogást a halak egyedszámában kell rögzíteni, mint pl. a lazac vagy a tonhal esetében)

CIF: a lazac esetében; a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint

251

Kirakodásra kerülő zsákmány tömege

WL

A kirakodásra vagy átrakásra kerülő halak össztömege (kilogrammban)

CIF (ha a PNO előírja)

252

Kirakodásra kerülő halak egyedszáma

FL

A kirakodásra vagy átrakásra kerülő halak összes egyedszáma

CIF (ha a PNO előírja)

253

Hálókban tartott mennyiség

NQ

A hálókban (azaz nem halraktárban) tartott élő halak becsült mennyisége

CIF élő kékúszójú tonhal esetében

254

Hálókban tartott egyedszám

NB

A hálókban (azaz nem halraktárban) tartott élő halak becsült száma

CIF élő kékúszójú tonhal esetében

255

Résznyilatkozat: méret szerinti megoszlás

SIZ

Méret szerinti összetétel, ha a szokásos legkisebb méreten aluli halakat fogtak

(Lásd a SIZ-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerinti kis halak esetében

256

Résznyilatkozat: érintett terület

RAS

Az a földrajzi terület, ahol a fogás többségét ejtették (4).

(Lásd a RAS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

C

257

Halászeszköz típusa

GE

A FAO halászeszközök nemzetközi szabvány szerinti statisztikai osztályozásán alapuló betűkód (4)

CIF, ha kirakodási nyilatkozat csupán egyes fajokra és fogási területekre vonatkozik

258

Résznyilatkozat: feldolgozás

PRO

(Lásd a PRO-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF kirakodási (átrakási) nyilatkozat esetében

259

A tömeg mérésének módja

MM

A tömeg mérésének módja: becslés (EST), fedélzeten történő mérlegelés (WGH)

CIF, a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint

260

 

 

 

 

261

Résznyilatkozat: feldolgozás

PRO

Valamennyi kirakodott faj tekintetében a feldolgozás/kiszerelés részletei

 

262

Hal frissességosztálya

FF

Hal frissességosztálya (4)

CIF, ha az értékesítési bizonylat szerint szükséges

263

Tartósítási állapot

PS

A halak állapotát jelölő betűkód (4)

CIF az értékesítési bizonylat esetében

264

Kiszerelés

PR

A termékkiszerelés betűkódja (a halfeldolgozás módját tükrözi) (4)

C

265

Csomagolás módja

TY

Hárombetűs kód

CIF (LAN vagy TRA,és ha a halakat előzetesen nem mérlegelték)

266

Csomagolási egységek száma

NN

Csomagolási egységek száma: karton, láda, zsák, tartály, tömb stb.

CIF (LAN vagy TRA, és ha a halakat előzetesen nem mérlegelték)

267

Csomagolási egységenkénti átlagos tömeg

AW

Terméktömeg (kg)

CIF (LAN vagy TRA, és ha a halakat előzetesen nem mérlegelték)

268

Átváltási tényező

CF

Numerikus tényező, amelynek segítségével a feldolgozott hal tömege átváltható élőtömegre.

CIF, ha nincs regionális vagy uniós átváltási tényező ehhez az SPE-hez és kiszerelés-kombinációhoz

269

 

 

 

 

270

CVT-résznyilatkozat

CVT

Azon kékúszójú tonhalra halászó halászhajó adatait tartalmazó résznyilatkozat, amely a JFO keretében kifogott zsákmányt ketrecekbe „helyezi át”

 

271

A halászhajó neve

NA

A halászhajó neve

C

272

ICCAT-szám

IN

A hajó száma az ICCAT hajólajstromban

C

273

IMO-szám

IM

IMO-szám.

CIF, ha rendelkezésre áll

274

A hajó közösségi flotta-nyilvántartási száma (CFR)

IR

AAAXXXXXXXXX formátumban, ahol „A” az EU-n belüli első lajstromozás helye szerinti országot jelölő nagybetűs jel, „X” pedig egy betű vagy szám (csak uniós halászhajó esetén).

CIF, uniós hajó

275

A hajó IRCS-e

RC

A halászhajó nemzetközi rádióhívójele

C

276

Résznyilatkozat: adott kvótából származó fogások

SPE

A JFO keretében ejtett fogások összege, amelyet beszámítottak e hajó egyedi kvótájába, figyelembe véve a JFO kiosztási kulcsokat.

(Lásd az SPE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit))

CIF, ha a FAR-nyilatkozat szerint alkalmazandó

277

 

 

 

 

278

CVO-résznyilatkozat

CVO

Azon kékúszójú tonhalra halászó másik halászhajó(k) adatait tartalmazó résznyilatkozat, amely(ek) részt vesz(nek) a JFO-ban, de a zsákmány áthelyezésében nem. Egy CVO-résznyilatkozat készül minden, a JFO-ban résztvevő másik halászhajó tekintetében. CVO-résznyilatkozatának kitöltésével a hajó tanúsítja, hogy nem tett fogást a fedélzetre, és fogást ketrecekbe sem helyezte át.

 

279

A halászhajó neve

NA

A halászhajó neve.

C

280

ICCATszám

IN

A hajó száma az ICCAT hajólajstromban

C

281

IMO-szám

IM

IMO-szám.

CIF, ha rendelkezésre áll

282

A hajó közösségi flotta-nyilvántartási száma (CFR)

IR

AAAXXXXXXXXX formátumban, ahol „A” az EU-n belüli első lajstromozás helye szerinti országot jelölő nagybetűs jel, „X” pedig egy betű vagy szám (csak uniós halászhajó esetén).

CIF, uniós hajó

283

A hajó IRCS-e

RC

A halászhajó nemzetközi rádióhívójele

C

284

Résznyilatkozat: adott kvótából származó fogások

SPE

A JFO keretében ejtett fogások összege, amelyet beszámítottak e hajó egyedi kvótájába, figyelembe véve a JFO kiosztási kulcsokat.

(Lásd az SPE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

C

285

 

 

 

 

286

JCI-résznyilatkozat

JCI

Résznyilatkozat: JFO fogási információk. A JFO-műveletben ejtett fogások és összes kifogott mennyiségek vonatkozásában tartalmaz információt (a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint).

 

287

A fogás dátuma

DA

A fogás dátuma

C

288

A fogás időpontja

TI

A fogás időpontja

C

289

Résznyilatkozat: a fogás helye

POS

A fogás helyének földrajzi koordinátái

(Lásd a POS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

C

290

Résznyilatkozat: a JFO keretében ejtett összes fogás

SPE

A kifogott kékúszójú tonhal teljes mennyisége, megadva a ketrecekben és a fedélzeten tárolt mennyiségeket is

(lásd az SPE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF, bármely fogás esetében

291

 

 

 

 

292

BTI-résznyilatkozat

BTI

Résznyilatkozat: kékúszójú tonhal áthelyezésére vonatkozó információk. A kékúszójú tonhal áthelyezésére vonatkozó művelettel kapcsolatos áthelyezésre és az áthelyező hajóra vonatkozó információ.

 

293

Résznyilatkozat: a halat áthelyező halászhajó

CVT

A halat áthelyező halászhajó azonosítása (a CVT szerint az SPE kitöltése nem szükséges).

(Lásd a CVT-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

C

294

Résznyilatkozat: az áthelyezés helyzete

POS

Az áthelyezés helyének földrajzi koordinátái

(lásd a POS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

C

295

Résznyilatkozat: áthelyezett fogások

SPE

A ketrecekbe áthelyezett kékúszójú tonhal összes mennyisége

(Lásd az SPE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF, bármely fogás esetében

296

A vontatóhajó neve

NA

A vontatóhajó neve

C

297

A vontatóhajó ICCATszáma

IN

A vontatóhajó száma az ICCAT-hajólajstromban

C

298

Rendeltetési halgazdaság neve

FN

A halgazdaság neve

C

299

A halgazdaság ICCAT-száma

FI

A halgazdaság ICCAT-nyilvántartási száma

C

300

 

 

 

 

301

Résznyilatkozat: méret szerinti megoszlás

SIZ

Méret szerinti összetétel, ha a minimális méreten aluli halakat fogtak

 

302

6,4 kg-nál nagyobb mennyiség

S6

6,4 kg-nál vagy 70 cm-nél nagyobb, és 8 kg-nál vagy 75 cm-nél kisebb kékúszójú tonhal mennyisége

CIF

303

8kg-nál nagyobb mennyiség

S8

8 kg-nál vagy 75 cm-nél nagyobb, és 30 kg-nál vagy 115 cm-nél kisebb kékúszójú tonhal mennyisége

CIF

304

 

 

 

 

305

Résznyilatkozat: átvevő hajó

REC

PFP-partnerhajó egy alelemére vonatkozó nyilatkozatot tartalmazó elem.

 

306

Partnerhajó

PFP

Páros halászatban érintett partnerhajó azonosítása.

C

307

 

 

 

 

308

Résznyilatkozat: átadó hajó

DON

PFP-partnerhajó egy vagy több alelemére vonatkozó nyilatkozatot tartalmazó elem. Több PFP jelölhet együttesen több olyan hajót, amelyek egyetlen kirakási művelet során adnak át zsákmányt.

 

309

Partnerhajó(k)

PFP

Egy vagy több, páros halászatban érintett partnerhajó azonosítása.

C

310

 

 

 

 

311

PFP-résznyilatkozat

PFP

Páros halászatban érintett partnerhajók PFP-információit továbbítani kell a – kirakással vagy anélkül zajló – páros halászati tevékenységekben részt vevő hajó(k) esetében.

 

312

Partnerhajó CFR-száma

IR

AAAXXXXXXXXX formátumban, ahol „A” az EU-n belüli első lajstromozás helye szerinti országot jelölő nagybetűs jel, „X” pedig egy betű vagy szám.

O

313

Partnerhajó nemzetközi rádióhívójele

RC

A partnerhajó nemzetközi rádióhívójele

C

314

A partnerhajó külső azonosítója

XR

A hajótesten feltüntetett lajstromozási szám.

C

315

A partnerhajó lobogó szerinti állama

FS

A partnerhajó lobogó szerinti állama (ISO alpha-3 országkód).

C

316

A partnerhajó neve

NA

A halászhajó neve.

C

317

A partnerhajó parancsnokának neve

MA

A parancsnok neve (az út során bekövetkező bármilyen változást a következő LOG-üzenetküldéskor be kell jelenteni).

C

318

 

 

 

 

319

Értékesítési bizonylatra vonatkozó információk

SAL

Értékesítési bizonylatra vonatkozó jelentés.

 

320

Európai uniós flotta-nyilvántartási szám (CFR-szám)

IR

AAAXXXXXXXXX formátumban, ahol „A” az EU-n belüli első lajstromozás helye szerinti országot jelölő nagybetűs jel, „X” pedig egy betű vagy szám.

C

321

IRCS

RC

Nemzetközi rádióhívójel

CIF, ha a CFR nem naprakész

322

Halászhajó külső azonosító jelei

XR

A halrakományt kirakodó hajó testén feltüntetett lajstromozási szám

C

323

Lajstromozási ország

FS

A hajó országának ISO alpha-3 országkódja.

C

324

Hajó neve

NA

A halrakományt kirakodó hajó neve.

C

325

SLI-nyilatkozat

SLI

(Lásd az SLI-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF értékesítés esetében

326

TLI-nyilatkozat

TLI

(Lásd a TLI-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

CIF átvétel esetében

327

Számla hivatkozási száma

NR

A számla tagállam által meghatározott hivatkozási száma

CIF, amennyiben lehetséges

328

A számla dátuma

ND

A számla dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN)

CIF, amennyiben lehetséges

329

Az átvételi szerződés hivatkozási száma

CN

Az átvételi szerződés hivatkozási száma.

CIF, ha átvételre került sor

330

A fuvarokmány hivatkozási száma

TR

A fuvarokmány hivatkozási száma, amely azonosítja a fuvarokmányt, lásd a TRN-t.

CIF, adott esetben

331

 

 

 

 

332

Értékesítési nyilatkozat

SLI

A szállítmány értékesítési részleteit tartalmazó nyilatkozat

 

333

Dátum

DA

Az értékesítés dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN)

C

334

Értékesítés helye

SC

Az értékesítés helye szerinti ország neve (ISO alpha-3 országkód)

C

335

Értékesítés helyszíne

SL

A kikötői kódok listája (CCPPP) (4)

C

336

Értékesítő neve

NS

A halat értékesítő nyilvános árverési központ, egyéb szerv vagy személy neve

C

337

Vásárló neve

NB

A halat megvásárló intézmény vagy személy neve

C

338

A vásárló azonosító száma

VN

A vásárló HÉA-száma (ISO alpha -2 országkód, amelyet legfeljebb 12 betű vagy számjegy követ) vagy adóazonosító száma vagy más egyedi azonosítója.

C

339

Az adásvételi szerződés hivatkozási száma

CN

Az adásvételi szerződés hivatkozási száma

CIF, adott esetben

340

Résznyilatkozat: forrásdokumentum

SRC

(Lásd az SRC-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

C

341

Résznyilatkozat: értékesített szállítmány

CSS

(Lásd a CSS-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

C

342

BCD-szám

BC

A BCD (kékúszójú tonhalra vonatkozó fogási dokumentum) számára utaló hivatkozás )

O, a kékúszójú tonhalra vonatkozó szabályok szerint

343

 

 

 

 

344

Résznyilatkozat: forrás

SRC

Az értékesített szállítmány forrásdokumentumának részleteit tartalmazó elem. A lobogó szerinti állam hatóságai a hajó halászatinapló- és kirakodási adatai alapján visszakeresik a forrásdokumentumot

 

345

Kirakodás dátuma

DL

A kirakodás dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN).

C

346

Ország és kikötő neve

PO

A kirakodás helye tekintetében az ország és a kikötő neve. A kikötői kódok listája (CCPPP) használható az adatcseréhez (4)

C

347

 

 

 

 

348

Résznyilatkozat: értékesített szállítmány

CSS

A tétel értékesítési részleteit tartalmazó nyilatkozat

 

349

Hal ára

FP

Kilogrammonkénti ár.

C

350

Teljes ár

TP

A teljes ár ezen eladott CSS-tétel esetében. Meg kell adni, ha a kilogrammonkénti árból nem lehet következtetni a teljes árra. Az ellenőrzési rendelet 64. cikke (1) bekezdésének l) pontja.

CIF

351

Értékesítési ár pénzneme

CR

Az értékesítési ár pénzneme (4)

C

352

Hal méretosztálya

SF

A halak méretosztálya (1–8.; méretosztály vagy kg, g, cm, mm vagy – ha szükséges – db/kg). (4)

CIF

353

Termék rendeltetése (célja)

PP

A termék rendeltetésének kódjai (4)

CIF

354

Visszavonva

WD

Visszavonva a termelői szervezeten keresztül (Y – igen, N – nem, T – ideiglenesen).

C

355

Termelői szervezet felhasználási kód

OP

A termelői szervezetek kódjainak listája (4)

O

356

A szállítmányban található fajok

SPE

(Lásd az SPE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

C

357

 

 

 

 

358

Átvételi nyilatkozat

TLI

Az átvételi ügylet részleteit tartalmazó nyilatkozat

 

359

Dátum

DA

Az átvétel dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN).

C

360

Átvétel helye szerinti ország

SC

Az átvétel helye szerinti ország neve (ISO alpha-3 országkód).

C

361

Átvétel helye

SL

Annak a helynek az ENSZ/LOCODE-rendszer szerinti kódja (ha nem kikötő), ahol az átvételre sor került. Ha kikötőben kerül rá sor, az Európai Bizottság kikötői kódjainak listáját kell használni (4)

C

362

Átvevő szervezet neve

NT

A halrakományt átvevő szervezet neve

C

363

Tároló létesítmény neve

NF

Azoknak a létesítményeknek a neve, ahol a termékeket tárolják.

C

364

Tároló létesítmény címe

AF

Azoknak a létesítményeknek a címe, ahol a termékeket tárolják.

C

365

A fuvarokmány hivatkozási száma

TR

A fuvarokmány hivatkozási száma, amely azonosítja a fuvarokmányt, lásd a TRN-t.

CIF, adott esetben

366

Résznyilatkozat: forrás

SRC

(Lásd az SRC-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

C

367

Résznyilatkozat: átvett szállítmány

CST

(Lásd a CST-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

C

368

 

 

 

 

369

Résznyilatkozat: átvett szállítmány

CST

Az átvett fajokra vonatkozó részleteket fajonkénti bontásban tartalmazó résznyilatkozat

 

370

Hal méretosztálya

SF

A halak méretosztálya (1–8.; méretosztály vagy kg, g, cm, mm vagy – ha szükséges – db/kg). A 2406/96/EK rendelet II. melléklete szerint.

O

371

A szállítmányban található fajok

SPE

(Lásd az SPE-re vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit.)

C

372

 

 

 

 

373

Résznyilatkozat: szállítás

TRN

A fuvarokmány elektronikusan is benyújtható a zsákmány elszállításának megkezdése előtt

 

374

A szállítmány rendeltetési helye

DC

Annak a helynek az ENSZ/LOCODE-rendszer szerinti kódja (ha nem kikötő), ahová a halat szállítják. Ha kikötőbe szállítják, az Európai Bizottság kikötői kódjainak listáját kell használni (4)

C

375

A jármű nyilvántartási száma

LP

Az a numerikus vagy alfanumerikus kód, amely egyedileg azonosítja a járművet a kiállító ország adatbázisában, és amely a jármű rendszámtábláján is látható

C

376

A halászhajó külső azonosító száma

XR

A halászhajó külső azonosító száma

C

377

A halászhajó neve

NA

A halászhajó neve

C

378

A fajok listája

SPE

A szállítmányban található és a fenti halászhajó által kifogott fajok listája (a RAS-ra és a PRO-ra vonatkozóan is tartalmaz információt). Mivel a szállítási nyilatkozat helyettesíthető kirakodási nyilatkozattal, ennek a TRN-alelemnek a közvetlen szülőcsomópontja – ERS-elem helyett – lehet LAN.

CIF, ha ez a TRN nem része LAN-nak

379

A berakodás helye

PL

Annak a helynek az ENSZ/LOCODE-rendszer szerinti kódja (ha nem kikötő), ahol a halat berakodják. Ha kikötőben kerül rá sor, az Európai Bizottság kikötői kódjainak listáját kell használni (4)

C

380

A berakodás dátuma

DL

A szállítmány berakodásának dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN UTC-ben)

C

381

A címzett(ek) neve

NC

A halat a szállítást követően átvevő társaság neve

C

382

A címzett(ek) címe

AC

A halat a szállítást követően átvevő társaság címe.

C

383

A fuvarokmány hivatkozási száma

TR

A fuvarokmány hivatkozási száma, amely lehetővé teszi, hogy hivatkozni lehessen erre a fuvarokmányra. Ha megadják, akkor annak egyedileg kell azonosítania a fuvarokmányt. Ezt a számot a TRN-t küldő tagállamnak kell kiosztania.

CIF, ha elektronikus fuvarokmányt használnak

384

 

 

 

 


(1)  Ez a melléklet teljes egészében az 599/2010/EU rendelettel módosított, a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló 1966/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és az 1566/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1077/2008/EK bizottsági rendelet mellékletének helyébe lép (HL L 295., 2008.11.4., 3. o.).

(2)  Kötelező, ha azt az európai uniós szabályok, illetve nemzetközi vagy kétoldalú szerződések megkövetelik.

(3)  Amikor nem alkalmazandó CIF, az attribútum nem kötelező.

(4)  Valamennyi kód (vagy megfelelő hivatkozás) listája megtalálható a Bizottság halászati honlapján.

1.

Az ERS-re vonatkozó karakterkészlet: a nyugati karakterkészlet (UTF-8).

2.

Valamennyi 3 karakterből álló kód XML-elem (3 karakterből álló kód), és minden 2 karakterből álló elem XML-attribútum.

3.

Az XML mintafájlok, a fenti melléklet legfrissebb vonatkozó XSD-meghatározása és a melléklet táblázatos változata felkerülnek a Bizottság halászati honlapjára.

4.

A tömegre vonatkozó adatokat a táblázat kilogrammban adja meg, szükség esetén legfeljebb 2 tizedesjegy pontossággal.


XIII. MELLÉKLET

EURÓPAI UNIÓS ÁTVÁLTÁSI TÉNYEZŐK FRISS HALHOZ

Faj: Germon

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11


Faj: Tízujjú nyálkásfejűhalak

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Faj: Szardella

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Faj: Ördöghalfélék

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00


Faj: Csíkos jéghal

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Faj: Aranylazac

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Faj: Nagyszemű tonhal

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29


Faj: Kék menyhal

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17


Faj: Sima rombuszhal

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09


Faj: Fekete abroncshal

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40


Faj: Kormos