ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.108.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 108

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. április 28.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Értesítés az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének hatálybalépéséről

1

 

*

Értesítés az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének hatálybalépéséről

1

 

*

Értesítés a Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás hatálybalépéséről

2

 

*

Értesítés az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság között létrejött, a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás hatálybalépéséről

2

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 405/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 19.) az Indiából származó rozsdamentes rúdacél egyes típusainak behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

3

 

*

A Bizottság 406/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 27.) a 2380/2001/EK rendeletnek a maduramicin-ammónium-alfa takarmány-adalékanyag összetétele tekintetében történő módosításáról ( 1 )

11

 

*

A Bizottság 407/2011/EK rendelete (2011. április 27.) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásainak felvétele tekintetében történő módosításáról ( 1 )

13

 

*

A Bizottság 408/2011/EU rendelete (2011. április 27.) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatás formátuma tekintetében történő végrehajtásáról ( 1 )

21

 

*

A Bizottság 409/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 27.) az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 619/2008/EK rendelet módosításáról

23

 

*

A Bizottság 410/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 27.) az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának tekintetében történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 259/2008/EK rendelet módosításáról

24

 

 

A Bizottság 411/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

26

 

 

A Bizottság 412/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 27.) a 327/98/EK rendelettel a 2011. április alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

28

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2011/56/EU végrehajtási irányelve (2011. április 27.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a ciprokonazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról ( 1 )

30

 

*

A Bizottság 2011/57/EU végrehajtási irányelve (2011. április 27.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fluometuron hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról ( 1 )

34

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

28.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/1


Értesítés az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének hatálybalépéséről

Az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének (1) hatálybalépéséhez szükséges eljárások 2011. március 7-én lezárultak; a jegyzőkönyvet 2010. július 28-án Brüsszelben aláírták és 2011. március 1-jétől ideiglenesen alkalmazzák. Következésképpen a jegyzőkönyv, annak 3. cikke második bekezdésével összhangban, 2011. május 1-jén fog hatályba lépni.


(1)  HL L 291., 2010.11.9., 14. o.


28.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/1


Értesítés az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének hatálybalépéséről

Az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének (1) hatálybalépéséhez szükséges eljárások 2011. március 7-én lezárultak; a jegyzőkönyvet 2010. július 28-án Brüsszelben aláírták és 2011. március 1-jétől ideiglenesen alkalmazzák. Következésképpen a jegyzőkönyv, annak 5. cikke második bekezdésével összhangban, 2011. május 1-jén fog hatályba lépni.


(1)  HL L 291., 2010.11.9., 18. o.


28.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/2


Értesítés a Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás hatálybalépéséről

A Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló, 2010. július 28-án Brüsszelben aláírt és 2011. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazandó megállapodás (1) hatálybalépéséhez szükséges eljárások 2011. március 7-én lezárultak. Következésképpen a megállapodás, annak 9. cikke második bekezdésével összhangban, 2011. május 1-jén fog hatályba lépni.


(1)  HL L 291., 2010.11.9., 10. o.


28.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/2


Értesítés az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság között létrejött, a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás hatálybalépéséről

Az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság között létrejött, a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló, 2010. július 28-án és augusztus 19-én Brüsszelben aláírt és 2011. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazandó megállapodás (1) hatálybalépéséhez szükséges eljárások 2011. március 7-én lezárultak. Következésképpen a megállapodás, annak 3. cikke második bekezdésével összhangban, 2011. május 1-jén fog hatályba lépni.


(1)  HL L 291., 2010.11.9., 4. o.


RENDELETEK

28.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/3


A TANÁCS 405/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 19.)

az Indiából származó rozsdamentes rúdacél egyes típusainak behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottságnak a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatára,

mivel:

1.   ELJÁRÁS

1.1.   Ideiglenes intézkedések

(1)

A Bizottság az 1261/2010/EU rendelettel (2) (a továbbiakban: ideiglenes rendelet) ideiglenes kiegyenlítő vámot vetett ki az Indiából származó rozsdamentes rúdacél egyes típusainak behozatalára.

(2)

Az eljárás azt követően indult, hogy az Európai Vas- és Acélipari Szövetség (Eurofer) (a továbbiakban: panaszos) 2010. február 15-én panaszt nyújtott be olyan gyártók nevében, amelyek termelése a rozsdamentes rúdacél egyes típusai teljes uniós gyártásának jelentős részét, ebben az esetben több mint 25 %-át teszi ki.

(3)

Az ideiglenes rendelet (23) preambulumbekezdése szerint a támogatásra és a kárra vonatkozó vizsgálat a 2009. április 1. és 2010. március 31. közötti időszakra vonatkozott (a továbbiakban: vizsgálati időszak). A kár megítélése szempontjából lényeges tendenciák vizsgálata a 2007-től a vizsgálati időszak végéig tartó időszakra (a továbbiakban: a figyelembe vett időszak) terjedt ki.

1.2.   Az eljárás további menete

(4)

Miután feltárták az ideiglenes kiegyenlítő intézkedések bevezetésének alapjául szolgáló lényeges tényeket és szempontokat (a továbbiakban: ideiglenes nyilvánosságra hozatal), több érdekelt fél írásos beadványban ismertette az ideiglenes megállapításokra vonatkozó nézeteit. A meghallgatást kérő felek lehetőséget kaptak észrevételeik megtételére. A Bizottság folytatta azon információk összegyűjtését, amelyeket szükségesnek tartott végleges megállapításai megfogalmazásához. Az érdekelt felek által benyújtott szóbeli és írásbeli észrevételeket a Bizottság megvizsgálta és adott esetben figyelembe vette.

(5)

Valamennyi fél tájékoztatást kapott azokról a főbb tényekről és szempontokról, amelyek alapján az Indiából származó rozsdamentes rúdacél egyes típusainak behozatalára a Bizottság végleges kiegyenlítő vám kivetését és az ideiglenes vám révén biztosított összegek végleges beszedését kívánta javasolni. Egyúttal olyan határidőt biztosítottak a felek számára, melyen belül e végleges tájékoztatást követően ismertethették álláspontjukat.

1.3.   Az eljárásban érintett felek

(6)

Az eljárásban érintett felekre vonatkozó észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (5)–(22) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

2.   AZ ÉRINTETT TERMÉK ÉS A HASONLÓ TERMÉK

2.1.   Érintett termék

(7)

Emlékeztetni kell arra, hogy az ideiglenes rendelet (24) preambulumbekezdése szerint az „érintett termék” az Indiából származó, hidegen alakított vagy hidegen húzott, de tovább nem megmunkált rozsdamentes rúdacél, kivéve a legalább 80 mm-es kör keresztmetszetű rúdacélt, amely jelenleg a 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 és 7222 20 89 KN-kódok alá tartozik.

(8)

Az egyik indiai exportáló gyártó azt állította, hogy a 80 mm-nél kisebb kör keresztmetszetű, de a H6–H11 toleranciaküszöbön kívülre eső rozsdamentes rúdacélt ki kell zárni a vizsgálatból, mivel nem tartozik a termékkörbe.

(9)

Ezt az érvelést elutasították, mivel a termékkör meghatározásakor nem hivatkoznak toleranciaküszöbökre. A kérdőívben a termék ellenőrzési száma tartalmaz ugyan egy, a H6–H11 toleranciaküszöbre korlátozott rovatot, de ez csupán összehasonlítási célokat szolgál, és nincs kötelező kihatással a vizsgált termékre. Emiatt megállapították, hogy a H6–H11 toleranciaküszöbön kívül eső termékek nem zárhatók ki.

(10)

Megjegyzendő, hogy az ideiglenes támogatási és kárkülönbözet kiszámításakor figyelembe vették a H6–H11 toleranciaküszöbön kívül eső termékeket.

2.2.   Hasonló termék

(11)

A hasonló termékre vonatkozó észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (25) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

3.   TÁMOGATÁS

3.1.   Bevezetés

(12)

Az ideiglenes rendelet (26) preambulumbekezdésében az állítólagosan támogatásban részesülő következő programokra történt hivatkozás:

a)

vámhitel-szabályozás (Duty Entitlement Passbook Scheme);

b)

előzetes engedélyezési rendszer (Advance Authorisation Scheme);

c)

beruházási javak exportösztönzési rendszere (Export Promotion Capital Goods Scheme);

d)

exportorientált egységek rendszere (Export Oriented Units Scheme);

e)

exporthitelrendszer (Export Credit Scheme).

(13)

Az uniós gazdasági ágazat felvetette azt a kérdést, hogy a Bizottság nem mulasztott-e el figyelembe venni számos támogatási rendszert, és emiatt az ágazat úgy vélte, hogy a Bizottság alulbecsülte az indiai gyártók által igénybe vett támogatásokat.

(14)

Erre válaszul megjegyzendő, hogy a panasz számos olyan nemzeti és helyi támogatási rendszert tartalmazott, amelyek szerepeltek az indiai exportáló gyártóknak küldött kérdőívben és amelyeket a Bizottság kivizsgált. Mindazonáltal kizárólag a fenti (12) preambulumbekezdésben felsorolt rendszerek esetében került megállapításra, hogy a mintában szereplő, megvizsgált exportáló gyártók támogatásban részesültek.

(15)

Az uniós gazdasági ágazat azzal is érvelt, hogy a Bizottság megállapításai ellentmondanak annak a megállapításnak, amelyet az USA Kereskedelmi Minisztériuma tett az Indiából származó rozsdamentes rúdacél egyes típusaira vonatkozó, egy közelmúltbeli kiegyenlítő eljárás során, ahol sokkal nagyobb mértékű támogatást állapítottak meg. Megjegyzendő azonban, hogy e megállapítás más típusú termékre és más vizsgálati időszakra vonatkozik. Következésképpen ezt az érvet elutasították.

(16)

Egyéb észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (26)–(28) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

3.2.   Vámhitel-szabályozás (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPBS)

(17)

Több fél is úgy érvelt, hogy a vámhitel-szabályozás nem tekinthető kiegyenlíthető támogatásnak, mivel a rendszer célja a behozatalra kivetett vámok ellensúlyozása. Az ideiglenes rendelet (38) preambulumbekezdése szerint ez a rendszer az alaprendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja értelmében nem tekinthető megengedhető vám-visszatérítési rendszernek vagy helyettesítő vám-visszatérítési rendszernek, mivel nem felel meg az alaprendelet I. melléklete i. pontjában, a II. mellékletében (a visszatérítés meghatározása és szabályai) és a III. mellékletében (helyettesítő visszatérítés meghatározása és szabályai) meghatározott szabályoknak. Az exportőrt nem terheli kötelezettség a vámmentesen importált termékek felhasználására a gyártási folyamatban, és a hitel összegének kiszámítása nem a ténylegesen felhasznált alapanyagokhoz viszonyítva történik. Ezenfelül nem létezik rendszer vagy eljárás annak igazolására, hogy mely alapanyagokat használták fel az exportált termék előállítása során, illetve hogy az alaprendelet I. mellékletének i. pontja, valamint II. és III. melléklete értelmében történt-e importvám-túlfizetés. Végül az exportőr attól függetlenül jogosult a DEPBS-ből származó előnyök igénybevételére, hogy egyáltalán importál-e alapanyagot. Az előnyök igénybevételéhez elegendő, ha az exportőr egyszerűen árut exportál, anélkül, hogy igazolnia kellene azt, hogy az alapanyagok importból származnak. Így még azok az exportőrök is jogosultak a DEPBS-ből származó előnyök igénybevételére, akik minden alapanyagukat helyben szerzik be, és egyáltalán nem importálnak alapanyagként felhasználható árukat. Emiatt ezeket az érveket elutasították.

(18)

A DEPB-engedély értékesítését illetően az egyik fél azt állította, hogy a tényleges eladási ár az engedély értéke alatt volt, és így kevesebb volt az előny. Ebben az összefüggésben megjegyzendő, hogy e rendszer keretében az előnyt az engedély keretében nyújtott hitel összege alapján számították ki, függetlenül attól, hogy az engedélyt a behozatalra kivetett vámok ellensúlyozásához használták vagy az engedélyt ténylegesen értékesítették-e. Úgy tekinthető, hogy egy engedélynek a névértékénél alacsonyabb áron történő értékesítése tisztán kereskedelmi döntés, mely nem módosítja az e rendszer keretében nyújtott előny mértékét. Emiatt ezt az érvet elutasították.

(19)

Az egyik fél ezenkívül azzal érvelt, hogy még ha a DEPBS kiegyenlíthetőnek tekinthető is, az e rendszer keretében nyújtott előnynek nem az exportértéken, hanem inkább a DEPB-engedély tényleges felhasználásán kellene alapulnia. Ebben az összefüggésben emlékeztetni kell arra, hogy az alaprendelet 3. cikke (2) bekezdésének és 5. cikkének megfelelően a kiegyenlíthető támogatások összegét a támogatásban részesülő félre átruházott, a vizsgálati időszakban feltárt gazdasági előny mértékének megfelelően számították ki. Ebben a vonatkozásban úgy tekintették, hogy a kedvezményezettre akkor ruházódik át az előny, amikor a rendszer keretében exportügyletre kerül sor. Ekkor az indiai kormánynak le kell mondania az alaprendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja értelmében pénzügyi hozzájárulásnak minősülő vámilletékek beszedéséről. Amint a vámhatóságok kiállítják az exportfuvarszámlát, amelyen egyebek között a szóban forgó exportügylethez nyújtandó DEPBS-hitel összege is szerepel, az indiai kormány nem rendelkezhet többé a támogatás odaítéléséről. Az a vállalat, mely tudja, hogy DEPBS-támogatást kap, előnyösebb helyzetben van, mivel a támogatásnak köszönhetően alacsonyabb árakat képes kínálni. Az előnyátruházás megállapításához az export időpontja a döntő, nem pedig a későbbi felhasználás, mivel az ilyen megszerzett jogosultsággal már felruházott exportőr pénzügyi szempontból „jobb helyzetben” van. Következésképpen ezt az állítást elutasították.

(20)

Az e rendszerre vonatkozó egyéb észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (29)–(41) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

3.3.   Előzetes engedélyezési rendszer (Advance Authorisation Scheme, AAS)

(21)

Az egyik fél azt állította, hogy az AAS vám-visszatérítési rendszernek tekintendő, mivel az importált anyagokat exportált áruk előállítására használják. Erre válaszul: az ideiglenes rendelet (54) preambulumbekezdése kifejti, hogy az ebben az esetben használt alrendszer nem tekinthető az alaprendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja értelmében megengedhető vám-visszatérítési rendszernek vagy helyettesítő vám-visszatérítési rendszernek. A rendszer nem felel meg az alaprendelet I. melléklete i) pontjában, II. mellékletében (a vámkedvezmény meghatározása és szabályai), valamint III. mellékletében (a helyettesítő vám-visszatérítés meghatározása és szabályai) megállapított szabályoknak. India kormánya nem alkalmazott hatékonyan ellenőrzési rendszert vagy eljárást annak igazolására, hogy az alapanyagokat az exportált termék gyártásához használták-e fel, és milyen mennyiségben (az alaprendelet II. melléklete II. részének 4. pontja, és a helyettesítő vám-visszatérítési rendszerek esetében az alaprendelet III. melléklete II. részének 2. pontja). Úgy vélik továbbá, hogy az érintett termékre vonatkozó szabványos nyersanyag-végtermék normák (Standard Input Output Norms, SION) nem voltak kellően pontosak, és önmagukban nem alkothatnak a tényleges fogyasztás ellenőrzésére szolgáló rendszert, mivel kialakításuk miatt nem teszik lehetővé az indiai kormány számára annak kellő pontossággal történő ellenőrzését, hogy milyen mennyiségű nyersanyag került felhasználásra az exportra történő termelésben. Ezenkívül az indiai kormány nem végzett további vizsgálatot a ténylegesen érintett alapanyagok vonatkozásában, bár hatékonyan alkalmazott ellenőrzési rendszer hiányában ezt rendes körülmények között el kellene végezni (az alaprendelet II. melléklete II. részének 5. pontja és III. melléklete II. részének 3. pontja). Az alrendszer ezért kiegyenlíthető, így az érvet elutasítják.

(22)

A támogatás összegének kiszámítását illetően, és ellentétben az egyik fél állításával, az érintett terméktől eltérő termék által generált AAS-előnyt figyelembe kellett venni a kiegyenlíthető előny összegének meghatározásakor. Nincs olyan kötelezettség az AAS keretében, mely korlátozná az előnynek egy adott termékhez kapcsolódó vámmentes alapanyag behozatalához történő felhasználását. Ennélfogva az érintett termék a keletkezett összes AAS-előnyből részesülhet.

(23)

Az e rendszerre vonatkozó egyéb észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (42)–(58) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

3.4.   Beruházási javak exportösztönzési rendszere (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS)

(24)

Az e rendszerre vonatkozó észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (59) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

3.5.   Exportorientált egységek rendszere (Export Oriented Units Scheme, EOUS)

(25)

A mintában szereplő, exportorientált egység státusszal rendelkező vállalattól érkező észrevételek feldolgozása előtt emlékeztetni kell arra, hogy a 2004–2009-es külkereskedelmi politika és a 2009–2014-es külkereskedelmi politika szerint az exportorientált egység egyik alapvető kötelezettsége nettó valutabevétel (a továbbiakban: net foreign exchange, NFE) elérése, vagyis egy (ötéves) referencia-időszakban az export összértékének meg kell haladnia az importált áruk összértékét. Minden olyan vállalat, mely elvben vállalja, hogy az általa előállított összes árut, illetve szolgáltatást exportálja, létrehozható az exportorientált egységek rendszerének keretében.

(26)

Az exportorientált egységek az ideiglenes rendelet (66) preambulumbekezdésében felsorolt engedmények némelyikére jogosultak. Ezek jogilag az exportteljesítménytől függnek, és emiatt az alaprendelet 4. cikke (4) bekezdése első albekezdésének a) pontja alapján egyediek és kiegyenlíthetőek. Az exportorientált egységnek a 2009–2014-es külkereskedelmi politika 6.1. fejezetében meghatározott exportcélkitűzése elengedhetetlen feltétel a támogatások elnyeréséhez.

(27)

Az exportorientált egység számára biztosított mentességek jogilag mind az exportteljesítménytől függnek. Az EOUS az alaprendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja értelmében nem tekinthető sem megengedhető vám-visszatérítési rendszernek, sem helyettesítő vám-visszatérítési rendszernek. Nem felel meg az alaprendelet I. melléklete h) és i) pontjában, II. mellékletében (a visszatérítés meghatározása és szabályai) és III. mellékletében (a helyettesítő visszatérítés meghatározása és szabályai) meghatározott szigorú szabályoknak.

(28)

Ezenkívül nem erősítették meg, hogy az indiai kormány ellenőrzési rendszerrel vagy eljárással rendelkezik annak igazolására, hogy a vámmentesen és forgalmiadó-mentesen beszerzett alapanyagokat az exportált termék előállításához használták-e fel, és ha igen, milyen mennyiségben (az alaprendelet II. melléklete II. részének 4. pontja, és a helyettesítő vám-visszatérítési rendszerek esetében az alaprendelet III. melléklete II. részének 2. pontja). Az alkalmazott ellenőrzési rendszer a nettó valutabevétel elérésével kapcsolatos kötelezettség felügyeletére irányul, nem pedig annak ellenőrzésére, hogy a behozatalt az exportált áruk előállítására használják-e fel.

(29)

Az exportorientált egység státusszal rendelkező fél szerint bármely előny kiegyenlíthetősége két feltételhez kötött: i. az ellenőrzési rendszer hiánya; valamint ii. többlet vámelengedés. Erre válaszul megjegyzendő, hogy nagyon fontos az indiai kormány számára annak bizonyítása, hogy megfelelő ellenőrzési rendszert vezetett be annak megállapítására, hogy mely alapanyagokat és milyen mennyiségben használtak fel az előállítás során. A megfelelő ellenőrzési rendszer hiánya az alábbiakban kerül kifejtésre. A többlet vámelengedés kérdése csak akkor releváns, ha megállapítják, hogy egy rendszer – jelen esetben az exportorientált egységek rendszere – bona fide vám-visszatérítési rendszer, mely eleget tesz az alaprendelet I., II. és III. melléklete követelményeinek. A (27) preambulumbekezdés szerint az exportorientált egységek rendszere az alaprendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja értelmében nem tekinthető sem megengedhető vám-visszatérítési rendszernek, sem helyettesítő visszatérítési rendszernek.

(30)

Az említett fél kiemelte továbbá az exportorientált egységek rendszerének alapjellemzőjét, vagyis azt, hogy lehetővé teszi a nyersanyagok végtermékek exportjához történő vámmentes behozatalát. A fél azt állította, hogy az exportorientált egységek rendszere az aktív feldolgozási rendszerre vonatkozó különleges vámeljáráshoz hasonlít, nem pedig a vám-visszatérítéshez. Azt állította, hogy függetlenül attól, hogy elméletileg mindkét rendszer ugyanazt eredményezi (olyan nyersanyagokból előállított áruk kivitelét, melyekre elmaradt az importvám beszedése), lényeges különbségek vannak köztük. Az állítás alátámasztásaként a fél azzal érvelt, hogy egy vám-visszatérítési rendszerben az exportőrnek joga van igényelni a végtermékekben lévő nyersanyagok utáni vámvisszatérítést. Az aktív feldolgozási rendszerben az exportőr mentesül minden importadó alól, de jogilag kötelezik arra, hogy adót fizessen a belföldön értékesített végtermékekre. A fél azt állította, hogy az utóbb említett rendszer keretében nem lehetséges többlet vámelengedés.

(31)

Erre válaszul mindenekelőtt megjegyzendő, hogy csak azokban az esetekben állapítható meg, hogy többletfizetésre került-e sor, ha ellenőrzési rendszer működik az exportált áruk előállításához kapcsolódó importfogyasztás ellenőrzésére. A félnek azt az állítását illetően, hogy az exportorientált egységek rendszere nem vám-visszatérítési rendszer, megjegyzendő, hogy az alaprendelet I. mellékletének 2. lábjegyzete egyértelműen meghatározza, hogy az alaprendelet alkalmazásában a vámok „visszautalása vagy vámkedvezmény” az importvámok megfizetése alóli teljes vagy részleges mentesítés. Tisztázni kell, hogy a vám-visszatérítési vagy vámmentességi rendszerek azonos alapelven működnek, vagyis a nyersanyagok behozatalára kivetett importvámokat nem kell kifizetni, illetve vissza kell téríteni, ha a nyersanyagokat olyan termékek előállításhoz használták, melyeket később exportálnak. Végül tisztázni kell, hogy annak megállapításához, hogy az exportorientált egységek rendszere bona fide vám-visszatérítési rendszernek tekinthető-e, eleget kell tennie az alaprendelet I., II. és III. melléklete követelményeinek.

(32)

A fél azt állította továbbá, hogy az exportorientált egység alá van rendelve egy megfelelő ellenőrzési rendszernek és további ellenőrzési lépéseknek az exportra történő, illetve belföldi értékesítéseit illetően. Állítása szerint nem csupán a külkereskedelmi politika és az eljárási kézikönyv – mely meghatározza az exportorientált egységekre vonatkozó jogszabályokat és eljárásokat – releváns. Azt is meg kell vizsgálni, hogy léteznek-e más olyan indiai jogszabályok és előírások, melyek ésszerű és hatékony ellenőrzési rendszert tesznek lehetővé. Állításának alátámasztására a fél azzal érvelt, hogy az eljárási kézikönyv 6.10.1. szakasza értelmében számára jogilag kötelező, hogy megfelelő nyilvántartást vezessen, és az elért haladásról elektronikusan aláírt negyedéves és éves jelentéseket készítsen az importra, a belföldi vásárlásokra, az exportra történő, illetve a belföldi értékesítésekre vonatkozóan. A fél ezenkívül azzal érvelt, hogy az 1944. évi központi jövedékiadó-törvény értelmében belföldi értékesítések esetén jogilag kötelező számára az adószámla kiállítása, melyen egyértelműen feltüntetésre kerülnek például a fizetendő adók. A központi jövedékiadó-törvény azt is előírja, hogy a félnek havonta részletes adatokat kell szolgáltatnia a hatóságok számára belföldi értékesítésekről. Az 1956. évi társasági törvénynek, valamint az alkalmazandó számviteli standardoknak megfelelően a fél számára jogilag kötelező az is, hogy ellenőrzött pénzügyi kimutatásaiban részletes adatokat szolgáltasson az importról és a belföldi beszerzésről, valamint az exportra történő, illetve belföldi értékesítéseiről.

(33)

Ezzel kapcsolatban nem vitatott, hogy a társasági törvény keretet biztosít a számviteli standardok számára Indiában. Az exportorientált egység kiegyenlíthetőségének vizsgálatakor azonban az a lényeges kérdés, hogy rendelkezik-e az indiai kormány olyan rendszerrel, mely megerősítheti, hogy a vámmentesen vagy adómentesen beszerzett alapanyagokat az exportált áruk előállításához használták-e fel, és ha igen, milyen mennyiségben.

(34)

A központi jövedékiadó-törvény követelményei teljesen más célt szolgálnak: annak biztosítását, hogy az alkalmazandó adók megfizetésre kerüljenek, ha az indiai belföldi piacon kerül sor értékesítésekre. Nem ellenőrzi a vámmentesen behozott anyagokat, sem a vámmentes alapanyagok és az azokból előállított exporttermékek közötti kapcsolatot, ami szükséges lenne ahhoz, hogy vám-visszatérítési rendszernek lehessen tekinteni.

(35)

A további ellenőrzési intézkedéseket illetően emlékeztetni kell arra, hogy az ideiglenes rendelet (69) preambulumbekezdésében említettek szerint az exportorientált egységek semmikor nem kötelezhetők arra, hogy minden egyes importszállítmányhoz hozzárendeljék a kapcsolódó előállított termék rendeltetési helyét. Csak ilyen szállítmány-ellenőrzések biztosíthatnának azonban elegendő információt az indiai hatóságok számára az alapanyagok végső rendeltetéséről annak ellenőrzése céljából, hogy a vám-/forgalmiadó-mentességek mértéke nem haladja-e meg az exporttermelésre szánt alapanyagokra vonatkozó vámokat és adókat.

(36)

Emiatt – e fél állításának alapos figyelembevétele ellenére – bebizonyosodott, hogy az indiai kormány nem rendelkezik hatékony ellenőrzési rendszerrel vagy eljárással annak igazolására, hogy a vámmentesen és forgalmiadó-mentesen beszerzett alapanyagokat az exportált termékhez használták-e fel, és milyen mennyiségben (az alaprendelet II. melléklete II. részének 4. pontja, a helyettesítő vám-visszatérítési rendszerek esetében pedig az alaprendelet III. melléklete II. részének 2. pontja). Az indiai kormány nem végzett további vizsgálatokat a ténylegesen felhasznált alapanyagok alapján, noha erre rendes körülmények között szükség lett volna hatékony ellenőrző rendszer hiányában (az alaprendelet II. melléklete II. részének 5. pontja és III. melléklete II. részének 3. pontja). Ezenkívül az indiai kormány azt sem bizonyította, hogy nem történt túlzott mértékű vámelengedés.

(37)

A fél azt állította, hogy a támogatás kiszámítása céljából a Bizottságnak figyelembe kellett volna vennie a késztermékek belföldi értékesítései után fizetett vámokat. Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy bár az exportorientált egység létrehozásának célja nettó valutabevétel elérése, az ilyen egységnek lehetősége van arra, hogy termelése egy részét belföldi piacon értékesítse. Az exportorientált egységek rendszerében az árukat importárukként kezelik, és csupán az 50 %-os kedvezményes vámot kell kifizetni. E tekintetben az exportorientált egység nincs más helyzetben, mint a belföldi piacon működő más vállalatok, azaz a megvásárolt áruk után meg kell fizetni az alkalmazandó vámokat/adókat. Ebben az összefüggésben tisztázni kell, hogy az indiai kormány azon döntése, hogy megadóztatja a belföldi piacra szánt fogyasztási termékeket, nem jelenti azt, hogy az exportorientált egység importvámok alóli mentesítése és a forgalmiadó-visszatérítés ne jelentene előnyt az érintett termék exportértékesítéseire vonatkozóan. Ezenkívül a belföldi piacon történő értékesítéseknek nincs hatásuk annak az általánosabb megítélésére, hogy működik-e megfelelő ellenőrzési rendszer.

(38)

A fél azt is állította, hogy a Bizottság rossz nevezőt használ a támogatás összegének kiszámításához. Állítása szerint a megfelelő nevező a teljes eladási forgalom, nem pedig az exporteladási forgalom. Ezt az állítást el kell utasítani. Az alaprendelet 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően a rendszer keretében kiszámított támogatási összeget (számlálót) a vizsgálati időszak alatti teljes exportforgalomhoz rendelték hozzá megfelelő nevezőként, mivel a támogatás az exportteljesítménytől függ. Az, hogy az exportorientált egység termelése egy részét a belföldi piacon értékesítheti, nem változtat a tényen, hogy az exportorientált egységek rendszerét világos exportcél vezérli.

(39)

Végezetül a fél azt állította, hogy a vállalatra ruházott előnynek megegyező mértékűnek kell lennie azon hitelköltségekkel, melyekről az indiai kormány lemond a nyersanyagok behozatala és a kész rozsdamentes rúdacélok Indiából történő kivitele közötti időszakban. Állítása alátámasztására a fél az USA Kereskedelmi Minisztériumának egy közelmúltbeli, egy új szállítóval kapcsolatos szubvencióellenes felülvizsgálatra vonatkozó előzetes megállapítására hivatkozott; az említett esetben a kifizetetlen vámokat a vállalatnak a behozatalkor nyújtott kamatmentes hitelnek tekintették. Erre válaszul megjegyzendő, hogy a Bizottságnak nem az USA Kereskedelmi Minisztériuma által alkalmazott számítási módszert kell követnie, hanem az alaprendelet rendelkezéseit kell figyelembe vennie. A jelen esetre alkalmazott számítási módszert az ideiglenes rendelet (75) és (76) preambulumbekezdése ismerteti. Mindenesetre ez az érvelés csak akkor lenne helytálló, ha csupán vámhalasztásról (az alaprendelet I. mellékletének 3. lábjegyzete) lenne szó, nem pedig vámmentességről, mint ahogy az ebben a konkrét esetben előfordul.

(40)

A fentiekre való tekintettel az ideiglenes rendelet (60)–(77) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

3.6.   Exporthitelrendszer (Export Credit Schmene, ECS)

(41)

Az egyik fél elismerte, hogy preferenciális exporthitelt kapott, de azt állította, hogy annak mértéke jóval meghaladta az Unióban érvényben lévő kamatokat, ezért az nem tekinthető előnynek.

(42)

Erre válaszul megjegyzendő, hogy a támogatás összegét az exporthitelek után fizetett kamat és azon összeg közötti különbség alapján számították ki, melyet az érintett indiai vállalat által felhasznált rendes kereskedelmi hitelek után kellett volna megfizetni. Ebben az esetben belföldi referenciaértéket használtak a támogatás összegének kiszámításához. Emiatt ezt az érvet elutasították.

(43)

Az e rendszerre vonatkozó egyéb észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (78)–(86) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

3.7.   A kiegyenlíthető támogatások összege

(44)

Az alaprendelet rendelkezései szerinti kiegyenlíthető támogatások összege értékarányosan kifejezve 3,3–4,3 % között mozog. Az ideiglenes rendelet (87) preambulumbekezdése megerősítésre kerül, mivel ezek a százalékok megegyeznek az abban meghatározott szintekkel.

Rendszer→

DEPBS (3)

AAS (3)

EOU (3)

ECS (3)

Összesen

Vállalat

 

 

 

 

 

Chandan Steel Ltd.

1,5 %

1,5 %

 

0,4 %

3,4 %

Venus csoport

2,6–3,4 %

0–0,8 %

 

 

3,3 % (4)

Viraj Profiles Vpl. Ltd.

 

 

4,3 %

 

4,3 %

(45)

A mintába fel nem vett együttműködő vállalatok tekintetében kiszámított támogatási különbözet meghatározásához használt módszert az ideiglenes rendelet (88) preambulumbekezdése tartalmazza. Az alaprendelet 15. cikke (3) bekezdésének megfelelően a mintába fel nem vett együttműködő vállalatok tekintetében kiszámított támogatási különbözet – a mintába felvett együttműködő vállalatokra megállapított támogatási különbözet súlyozott átlaga alapján – 4,0 %. Ennélfogva az ideiglenes rendelet (88) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

(46)

Az ideiglenes rendelet (89) preambulumbekezdése határozza meg az országos szintű támogatási különbözet megállapításának alapját. Erre vonatkozó észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (89) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

4.   UNIÓS GAZDASÁGI ÁGAZAT

(47)

Az uniós gazdasági ágazatra vonatkozó észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (90)–(93) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

5.   A KÁR

(48)

A kárra vonatkozó észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (94)–(122) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

6.   OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉS

(49)

Az okozati összefüggésre vonatkozó észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (123)–(136) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

7.   AZ UNIÓS ÉRDEK

(50)

Az uniós érdekre vonatkozó észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (137)–(148) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

8.   VÉGLEGES KIEGYENLÍTŐ INTÉZKEDÉSEK

8.1.   A kár megszüntetéséhez szükséges szint

(51)

Az egyik fél azt állította, hogy a 2007-es helyzetet tükröző 9,5 %-os, adózás előtti átlagos haszonkulcs, melyet a kárt nem okozó ár kiszámításához használtak a kárkülönbözet meghatározásához, nem volt reprezentatív a gazdasági ágazat hosszú távú, adózás előtti haszonkulcsa számára. Azzal érvelt, hogy az az év, amelyet a nyereség kiszámításához figyelembe vettek, kivételes év volt, és a 2005-ös és 2006-os év reprezentatívabb, mivel ez utóbbiak szokványos üzleti évek voltak 4–6 % közötti haszonkulccsal.

(52)

Az ideiglenes szakaszban a célnyereség a mintába felvett uniós gyártók 2007-ben elért, súlyozott átlaggal számított haszonkulcsán alapult. Az említett év tekinthető a legutóbbi reprezentatív évnek, amikor az uniós gyártókat nem érintette hátrányosan a kárt okozó támogatás. Emiatt ezt a megjegyzést el kell utasítani, az ideiglenes szakaszban használt haszonkulcs pedig megerősítést nyer.

(53)

A kár megszüntetéséhez szükséges szintre vonatkozó egyéb észrevételek hiányában az ideiglenes rendelet (149)–(153) preambulumbekezdése megerősítést nyer.

8.2.   A kár megszüntetéséhez szükséges szintre vonatkozó következtetés

(54)

Az ideiglenes rendeletben szereplő módszer megerősítést nyer.

8.3.   A vámok mértéke

(55)

Tekintettel az előzőekre, és összhangban az alaprendelet 15. cikke (1) bekezdésével, olyan mértékű végleges kiegyenlítő vámot kell kivetni, mely elegendő a támogatott behozatalok által okozott kár megszüntetéséhez anélkül, hogy meghaladná a megállapított támogatási különbözetet.

(56)

A fentiek alapján a kiegyenlítő vámokat a kármegszüntetési különbözetek és a támogatási különbözetek összehasonlításával állapították meg. Következésképpen a javasolt kiegyenlítő vámok a következőképpen alakulnak:

Vállalat

Támogatási különbözet

Kárkülönbözet

Kiegyenlítő vám

Chandan Steel Ltd.

3,4 %

28,6 %

3,4 %

Venus csoport

3,3 %

45,9 %

3,3 %

Viraj Profiles Vpl. Ltd.

4,3 %

51,5 %

4,3 %

A mintában nem szereplő együttműködő vállalatok

4,0 %

44,4 %

4,0 %

Minden más vállalat

4,3 %

51,5 %

4,3 %

(57)

Az egyes vállalatokra vonatkozó, az e rendeletben megállapított kiegyenlítő vámokat jelen vizsgálat megállapításai alapján határozták meg. Így a vámok a vizsgálat során a vállalatokkal kapcsolatban feltárt helyzetet tükrözik. Emiatt e vámok (ellentétben a „minden más vállalatra” alkalmazandó országos vámmal) kizárólag az Indiából származó és a vállalatok – vagyis az említett konkrét jogi személyek – által előállított termékek behozatalaira alkalmazandók. Azok az importált termékek, amelyeket az e rendelet rendelkező részében külön nem említett egyéb vállalatok gyártanak, ideértve a külön említett vállalatokkal kapcsolatban álló egységeket is, nem részesülhetnek e vámok előnyeiből, ezekre a „minden más vállalatra” alkalmazandó vámok vonatkoznak.

(58)

A valamely vállalatra kivetett egyedi kiegyenlítő vám alkalmazására vonatkozó kérelmeket (például a vállalat nevének megváltozását, illetve új termelő- vagy értékesítési egységek létrehozását követően) haladéktalanul be kell nyújtani a Bizottsághoz (5), megadva az összes szükséges információt, különösen a vállalat termelési, belföldi és exportértékesítési tevékenységeinek az említett névváltozás vagy az új termelő- és értékesítési egységek létrehozása miatt bekövetkezett módosításával kapcsolatos adatokat. Adott esetben a rendeletet az egyedi vámtételekben részesülő vállalatok listájának aktualizálásával ennek megfelelően módosítják.

8.4.   Az ideiglenes vámok végleges beszedése

(59)

Tekintettel a megállapított dömpingkülönbözetek nagyságára, és figyelembe véve az uniós gazdasági ágazatnak okozott kár szintjét, szükségszerű, hogy az ideiglenes rendelettel kivetett ideiglenes kiegyenlítő vám formájában biztosított összegeket véglegesen beszedjék,

ELFOGADTA EZT AZ RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az Indiából származó, jelenleg a 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 és 7222 20 89 KN-kódok alá tartozó, hidegen alakított vagy hidegen húzott, de tovább nem megmunkált rozsdamentes rúdacél – kivéve a legalább 80 mm-es kör keresztmetszetű rúdacélt – behozatalára végleges kiegyenlítő vám kerül kivetésre.

(2)   Az alábbi vállalatok által előállított, az (1) bekezdésben leírt termék vámfizetés előtti, uniós határparitáson számított nettó ára alapján alkalmazandó végleges kiegyenlítő vámok a következők:

Vállalat

Vám (%)

Kiegészítő TARIC-kód

Chandan Steel Ltd., Mumbai

3,4

B002

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai;

Precision Metals, Mumbai;

Hindustan Inox Ltd, Mumbai;

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai

3,3

B003

Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane

4,3

B004

A mellékletben felsorolt vállalatok

4,0

B005

Minden más vállalat

4,3

B999

(3)   Eltérő rendelkezés hiányában a vámokra vonatkozó hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. cikk

Az 1261/2010/EU rendelettel az Indiából származó, jelenleg a 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 és 7222 20 89 KN-kódok alá tartozó, hidegen alakított vagy hidegen húzott, de tovább nem megmunkált rozsdamentes rúdacél – kivéve a legalább 80 mm-es kör keresztmetszetű rúdacélt – behozatalára kivetett ideiglenes kiegyenlítő vámokkal biztosított összegeket véglegesen be kell szedni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

MARTONYI J.


(1)  HL L 188., 2009.7.18., 93. o.

(2)  HL L 343., 2010.12.29., 57. o.

(3)  A csillaggal jelölt támogatások exporttámogatások.

(4)  A csoportra vonatkozó súlyozott átlag.

(5)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgium (Európai Bizottság, Kereskedelmi Főigazgatóság, H Igazgatóság, 1049 Brüsszel, Belgium).


MELLÉKLET

A MINTÁBAN NEM SZEREPLŐ INDIAI EGYÜTTMŰKÖDŐ EXPORTÁLÓ GYÁRTÓK

KIEGÉSZÍTŐ TARIC-KÓD: B005

A vállalat neve

Város

Ambica Steel Ltd.

Újdelhi

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Navi-Mumbai

Chase Bright Steel Ltd.

Navi-Mumbai

D.H. Exports Pvt. Ltd.

Mumbai

Facor Steels Ltd.

Nagpur

Global smelters Ltd.

Kanpur

Indian Steel Works Ltd.

Navi-Mumbai

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbai

Laxcon Steels Ltd.

Ahmedabad

Meltroll Engineering Pvt. Ltd.

Mumbai

Mukand Ltd.

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Mumbai

Panchmahal Steel Ltd.

Kalol

Raajratna Metal Industries Ltd.

Ahmedabad

Rimjhim Ispat Ltd.

Kanpur

Sindia Steels Ltd.

Mumbai

SKM Steels Ltd.

Mumbai

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd.

Thane

Shah Alloys Ltd.

Gandhinagar


28.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/11


A BIZOTTSÁG 406/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 27.)

a 2380/2001/EK rendeletnek a maduramicin-ammónium-alfa takarmány-adalékanyag összetétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet lehetővé teszi, hogy a takarmány-adalékanyagok engedélyét az engedély jogosultjának kérésére és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: hatóság) véleményét követően módosítsák.

(2)

A kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó maduramicin-ammónium-alfát a 70/524/EGK tanácsi irányelvnek (2) megfelelően tíz évre engedélyezték brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként a 2430/1999/EK bizottsági rendelettel (3), valamint pulykák takarmány-adalékanyagaként a 2380/2001/EK bizottsági rendelettel (4).

(3)

Az engedély jogosultja kérelmet nyújtott be az engedély módosítása iránt a takarmány-adalékanyag vivőanyaga összetételének vonatkozásában. Az engedély jogosultja benyújtotta a kérelmet alátámasztó adatokat.

(4)

A hatóság 2010. december 8-i véleményében (5) arra a következtetésre jutott, hogy az adalékanyag ezen új összetételének pulykáknál történő alkalmazása várhatóan nem jelent további veszélyt az állatok és az emberek egészsége, valamint a környezet szempontjából, és hatásos a kokcidiózis visszaszorításában.

(5)

Az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt feltételek teljesülnek.

(6)

A 2380/2001/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Mivel az engedélyezési feltételek módosítására nem biztonsági okokból kerül sor, helyénvaló átmeneti időszakot engedélyezni az előkeverékek és összetett takarmányok meglévő készleteinek felhasználására.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2380/2001/EK rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

A 2380/2001/EK rendeletnek megfelelően előállított maduramicin-ammónium-alfát tartalmazó előkeverék és összetett takarmány továbbra is forgalomba hozható és a készletek kimerüléséig felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  HL L 270., 1970.12.14., 1. o.

(3)  HL L 296., 1999.11.17., 3. o.

(4)  HL L 321., 2001.12.6., 18. o.

(5)  EFSA Journal 2011; 9(1):1954.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

(kereskedelmi név)

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximálsi életkor

Legkisebb megengedhető tartalom

Legnagyobb megengedhető tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

mg hatóanyag/kg a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok

E 770

Alpharma Belgium BVBA

Maduramicin-ammónium-

alfa 1 g/100 g

(Cygro 1 %)

 

Az adalékanyag összetétele:

Maduramicin-ammónium-alfa 1 g/100 g

Karboximetilcellulóz-nátrium: 2 g/100 g

Kalcium-szulfát-dihidrát: 97 g/100 g

 

Hatóanyag:

Maduramicin-ammónium-alfa C47H83O17N

CAS-szám: 84878-61-5, az Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515) törzs által fermentációs folyamatban termelt poliéter- monokarboxilsav ammóniumsója

 

Rokon szennyező anyagok:

Maduramicin-ammónium-alfa: < 10 %

Pulyka

16 hét

5

5

1.

Használata a vágás előtt legalább öt nappal tilos.

2.

A használati utasításban feltüntetendő: »Lófélékre veszélyes.«

»Ez a takarmány ionofort tartalmaz: egyes gyógyászati anyagokkal (pl. tiamulin) való egyidejű alkalmazása ellenjavallott lehet.«

2011.12.15.”


28.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/13


A BIZOTTSÁG 407/2011/EK RENDELETE

(2011. április 27.)

a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásainak felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 97/836/EK tanácsi határozattal (2) az Unió csatlakozott az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához („felülvizsgált 1958. évi megállapodás”).

(2)

A 97/836/EK határozattal az Unió csatlakozott továbbá az ENSZ-EGB 1., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 25., 26., 28., 31., 34., 37., 38., 39., 43., 44., 46., 48., 58., 66., 73., 77., 79., 80., 87., 89., 90., 91., 93., 97., 98., 99., 100. és 102. számú előírásaihoz is.

(3)

A 2000. február 28-i tanácsi határozattal az Unió csatlakozott a nagynyomású földgázzal (CNG) üzemelő meghajtó rendszerrel felszerelt járművek különleges alkatrészeinek jóváhagyásáról és a nagynyomású földgázzal (CNG) üzemelő meghajtó rendszerrel felszerelt járműveknek a jóváhagyott típusú különleges alkatrészek beszerelése tekintetében történő jóváhagyásáról szóló 110. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(4)

A 2000/710/EK tanácsi határozattal (3) az Unió csatlakozott a cseppfolyósított propánbutángáz-tüzelésű gépjárművek különleges berendezésének jóváhagyásáról szóló 67. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(5)

A 2000. november 7-i tanácsi határozattal az Unió csatlakozott a gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpával és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszóróinak jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 112. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(6)

A 2001/395/EK tanácsi határozattal (4) az Unió csatlakozott a személygépjárművek fékezés tekintetében történő alkatrész-jóváhagyásáról szóló 13-H. ENSZ-EGB-előíráshoz.

(7)

A 2001/505/EK tanácsi határozattal (5) az Unió csatlakozott a veszélyes anyagok szállítására szolgáló járművek sajátos szerkezeti jellemzőik tekintetében történő jóváhagyásáról szóló 105. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(8)

A 2004. április 29-i tanácsi határozattal az Unió csatlakozott a gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelemére vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló, 116. számú ENSZ-EGB előíráshoz, valamint az egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságaira vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 118. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(9)

A 2005. március 14-i tanácsi határozattal az Unió csatlakozott a járműveknek a kézi működtetésű kezelőszervek, a visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezésének és azonosításának tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló, 121. számú ENSZ-EGB-előíráshoz, valamint az M, N és O kategóriájú járművek fűtési rendszerük tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 122. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(10)

A 2005/614/EK tanácsi határozattal (6) az Unió csatlakozott a gépjárműveknek az utasok frontális ütközéssel szembeni védelme tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 94. számú ENSZ-EGB-előíráshoz, valamint a járműveknek az utasok oldalirányú ütközéssel esetén történő védelme tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 95. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(11)

A 2006/364/EK tanácsi határozattal (7) az Unió jóváhagyta a gépjárművek adaptív fényszórórendszereinek (AFS) jóváhagyásáról szóló 123. számú ENSZ-EGB-előírást.

(12)

A 2006/444/EK tanácsi határozattal (8) az Unió csatlakozott a járműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészeinek jóváhagyására vonatkozó rendelkezésekről szóló 55. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(13)

A 2006/874/EK tanácsi határozattal (9) az Unió csatlakozott az M2 és M3 kategóriájú járművek általános felépítésük tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 107. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(14)

A 2007/159/EK tanácsi határozattal (10) az Unió jóváhagyta a gépjárműveknek a gépjárművezető menetirányú látómezője tekintetében történő jóváhagyásáról szóló 125. számú ENSZ-EGB-előírást.

(15)

A 2009/433/EK tanácsi határozattal (11) az Unió csatlakozott a haszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részeinek tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 61. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(16)

A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) (12) szerint a rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek jóváhagyását kérelmező járműgyártók választhatnak, hogy a vonatkozó irányelvek vagy a megfelelő ENSZ-EGB-előírások rendelkezéseit tartják-e be. Az egyes járműrészekre vonatkozó irányelvekben foglalt követelmények többnyire a kapcsolódó ENSZ-EGB-előírásokból lettek átvéve. A technológia fejlődésével az ENSZ-EGB-előírások folyamatosan módosítások tárgyát képezték, és a kapcsolódó irányelveket rendszeresen aktualizálni kellett, hogy továbbra is összhangban legyenek az ENSZ-EGB-előírások tartalmával. E párhuzamos folyamatok elkerülése végett a CARS 21 magas szintű munkacsoport azt ajánlotta, hogy számos irányelvet a megfelelő ENSZ-EGB-előírásokkal váltsanak fel.

(17)

Az ENSZ-EGB-előírásoknak a járművek EK-típusjóváhagyása céljára történő kötelező alkalmazásának, valamint az uniós jogszabályok ENSZ-EGB-előírásokkal való felváltásának lehetőségéről a 2007/46/EK irányelv rendelkezik. A 661/2009/EK rendelet szerint a kötelezően alkalmazandó ENSZ-EGB-előírásoknak megfelelő típusjóváhagyást az említett rendelettel és annak végrehajtási intézkedéseivel összhangban EK-típusjóváhagyásnak kell tekinteni.

(18)

Az uniós jogszabályok ENSZ-EGB-előírásokkal való felváltása nemcsak a műszaki előírások terén, hanem a tanúsítási és az adminisztratív eljárások szintjén is segít megszüntetni a felesleges párhuzamos folyamatokat. A közvetlenül a nemzetközileg elfogadott szabványokon alapuló típusjóváhagyás ezenkívül megkönnyíti majd a piacra jutást a harmadik országokban, különösen azokban, amelyek a felülvizsgált 1958. évi megállapodás szerződő felei, azaz fokozza az uniós gazdasági ágazat versenyképességét.

(19)

A 661/2009/EK rendelet a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek típusjóváhagyására vonatkozó számos uniós irányelv hatályon kívül helyezéséről rendelkezik, amelyeket az említett rendelet szerinti EK-típusjóváhagyás céljaira a megfelelő ENSZ-EGB-előírásokkal kell felváltani.

(20)

Ezért indokolt az ENSZ-EGB 1., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 13-H., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 25., 26., 28., 31., 34., 37., 38., 39., 43., 44., 46., 48., 55., 58., 61., 66., 67., 73., 77., 79., 80., 87., 89., 90., 91., 93., 94., 95., 97., 98., 99., 100., 102., 105., 107., 110., 112., 116., 118., 121., 122., 123. és 125. számú előírásait belefoglalni a 661/2009/EK rendelet IV. mellékletébe, amely a kötelezően alkalmazandó ENSZ-EGB-előírásokat sorolja fel.

(21)

A 661/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(22)

Az e rendelet mellékletében felsorolt ENSZ-EGB-előírásokat a 661/2009/EK rendelet 13. cikkében megadott végrehajtási dátumok szerint kell alkalmazni.

(23)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 661/2009/EK rendelet IV. mellékletét e rendelet melléklete váltja fel.

2. cikk

(1)   A (2), (3) és (4) bekezdéstől, valamint a 4. cikktől függően 2012. november 1-jétől a járművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek új típusainak EK-típusjóváhagyására az ENSZ-EGB-előírások alkalmazandók, a mellékletben felsorolt módosítássorozatokkal és kiegészítésekkel együtt.

(2)   2011. november 1-jétől az M1 kategóriájú járművek új típusainak EK-típusjóváhagyására a 13-H. ENSZ-EGB-előírás 9. kiegészítése (13) alkalmazandó.

(3)   2011. november 1-jétől az N1 kategóriájú járművek új típusainak EK-típusjóváhagyására a 13. ENSZ-EGB-előírás 11. módosítássorozatának 3. kiegészítése (14) vagy a 13-H. ENSZ-EGB-előírás 9. kiegészítése alkalmazandó.

(4)   A 661/2009/EK rendelet V. mellékletének 1. táblázatában megadott végrehajtási időpontoktól kezdve az M2, M3, N2, N3, O3 és O4 kategóriájú járművek új típusainak elektronikus menetstabilizáló rendszereik tekintetében történő EK-típusjóváhagyására a 13. számú ENSZ-EGB-előírás 11. módosítássorozatának 3. kiegészítése alkalmazandó.

3. cikk

(1)   A (2) és (3) bekezdéstől, valamint a 4. cikktől függően 2014. november 1-jétől az új járművek és az ezekhez tervezett pótkocsik nyilvántartásba vételére, értékesítésére és forgalomba helyezésére, valamint az új rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek értékesítésére és forgalomba helyezésére az ENSZ-EGB-előírások alkalmazandók, a mellékletben felsorolt módosítássorozatokkal és kiegészítésekkel együtt.

(2)   2014. november 1-jétől az N1 kategóriájú új járművek nyilvántartásba vételére, értékesítésére és forgalomba helyezésére a 13. számú ENSZ-EGB-előírás 11. módosítássorozatának 3. kiegészítése vagy a 13-H. ENSZ-EGB-előírás 9. kiegészítése alkalmazandó.

(3)   A 661/2009/EK rendelet V. mellékletének 2. táblázatában megadott végrehajtási időpontoktól kezdve az M2, M3, N2, N3, O3 és O4 kategóriájú új járművek elektronikus menetstabilizáló rendszereik tekintetében történő nyilvántartásba vételére, értékesítésére és forgalomba helyezésére a 13. számú ENSZ-EGB-előírás 11. módosítássorozatának 3. kiegészítése alkalmazandó.

4. cikk

(1)   Az (2) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül, 2011. május 1-jétől a 2007/46/EK irányelv szerinti, teljes járműre vonatkozó EK-típusjóváhagyásra, valamint a járművek elektromos biztonság tekintetében történő EK-típusjóváhagyására a 100. számú ENSZ-EGB-előírás 00. módosítássorozata (15) alkalmazandó.

(2)   2012. január 1-jétől az új járművek nyilvántartásba vételére, értékesítésére és forgalomba helyezésére a 100. számú ENSZ-EGB-előírás 00. módosítássorozata alkalmazandó.

(3)   2012. december 4-étől a 2007/46/EK irányelv szerinti, teljes járműre vonatkozó EK-típusjóváhagyásra, valamint a járművek elektromos biztonság tekintetében történő EK-típusjóváhagyására a 100. számú ENSZ-EGB-előírás 01. módosítássorozata (16) alkalmazandó.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

(2)  HL L 346., 1997.12.17., 78. o.

(3)  HL L 290., 2000.11.17., 29. o.

(4)  HL L 139., 2001.5.23., 14. o.

(5)  HL L 183., 2001.7.6., 33. o.

(6)  HL L 217., 2005.8.22., 1. o.

(7)  HL L 135., 2006.5.23., 12. o.

(8)  HL L 181., 2006.7.4., 53. o.

(9)  HL L 337., 2006.12.5., 45. o.

(10)  HL L 69., 2007.3.9., 37. o.

(11)  HL L 144., 2009.6.9., 24. o.

(12)  HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(13)  HL L 230., 2010.8.31., 1. o.

(14)  HL L 297., 2010.11.13., 1. o.

(15)  HL L 45., 2009.2.14., 17. o.

(16)  HL L 57., 2011.3.2., 54. o.


MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

A kötelezően alkalmazandó ENSZ-EGB-előírások listája

Az előírás száma

Tárgy

Módosítássorozat

HL-hivatkozás

Alkalmazási kör

1.

Aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, R2 és/vagy HS1 kategóriájú izzólámpával felszerelt fényszórók

02. módosítássorozat

HL L 177., 2010.7.10., 1. o.

M, N (1)

3.

Gépjárművekre felszerelt fényvisszaverő eszközök

A 02. módosítássorozat 10. kiegészítése

HL L 31., 2009.1.31., 1. o.

M, N, O

4.

Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágítása

Az előírás eredeti változatának 14. kiegészítése

HL L 31., 2009.1.31., 35. o.

M, N, O

6.

Gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpái

A 01. módosítássorozat 19. kiegészítése

HL L 177., 2010.7.10., 40. o.

M, N, O

7.

Gépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpái

A 02. módosítássorozat 16. kiegészítése

HL L 148., 2010.6.12., 1. o.

M, N, O

8.

Gépjárművek fényszórói (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 és/vagy H11)

05. módosítássorozat

A 4. felülvizsgálat 1. helyesbítése

HL L 177., 2010.7.10., 71. o.

M, N (1)

10.

Elektromágneses összeférhetőség

03. módosítássorozat

HL L 116., 2010.5.8., 1. o.

M, N, O

11.

Ajtózárak és ajtórögzítő elemek

A 03. módosítássorozat 2. kiegészítése

HL L 120., 2010.5.13., 1. o.

M1, N1

12.

Ütközés esetén a vezető kormányszerkezettel szembeni védelme

A 03. módosítássorozat 3. kiegészítése

HL L 165., 2008.6.26., 11. o.

M1, N1

13.

M, N és O kategóriájú járművek fékezése

A 10. módosítássorozat 5. kiegészítése

A 6. felülvizsgálat 1. és 2. helyesbítése

A 11. módosítássorozat 3. kiegészítése

HL L 257., 2010.9.30., 1. o.

HL L 297., 2010.11.13., 183. o.

M, N, O (2)

13-H.

Személygépkocsik fékezése

Az előírás eredeti változatának 9. kiegészítése

HL L 230., 2010.8.31., 1. o.

M1, N1  (3)

14.

A biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok

A 06. módosítássorozat 2. kiegészítése

HL L 321., 2007.12.6., 1. o.

M, N

16.

Biztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermek-utasbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermek-utasbiztonsági rendszerek

A 04. módosítássorozat 17. kiegészítése

HL L 313., 2007.11.30., 58. o.

M, N

17.

Ülések, azok rögzítései és fejtámlák

8. módosítássorozat

HL L 230., 2010.8.31., 81. o.

M, N

18.

Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme

A 03. módosítássorozat 2. kiegészítése

HL L 120., 2010.5.13., 29. o.

M2, M3, N2, N3

19.

Gépjárművek első ködfényszórói

A 03. módosítássorozat 2. kiegészítése

HL L 177., 2010.7.10., 113. o.

M, N

20.

Gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, halogénizzókkal (H4 lámpákkal) felszerelt fényszórói

03. módosítássorozat

HL L 177., 2010.7.10., 170. o.

M, N (1)

21.

Belső berendezések

A 01. módosítássorozat 3. kiegészítése

HL L 188., 2008.7.16., 32. o.

M1

23.

Gépjárművek és pótkocsijaik tolatólámpái

Az előírás eredeti változatának 15. kiegészítése

HL L 148., 2010.6.12., 34. o.

M, N, O

25.

A jármű ülésével egybeépített vagy különálló fejtámlák (fejtámaszok)

04. módosítássorozat

Az 1. felülvizsgálat 2. helyesbítése

HL L 215., 2010.8.14., 1. o.

M, N

26.

Kiálló részek

A 03. módosítássorozat 1. kiegészítése

HL L 215., 2010.8.14., 27. o.

M1

28.

Hangjelző berendezések és hangjelzések

Az előírás eredeti változatának 3. kiegészítése

HL L 185., 2010.7.17., 1. o.

M, N

31.

A gépi meghajtású járművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszórói

A 02. módosítássorozat 7. kiegészítése

HL L 185., 2010.7.17., 15. o.

M, N

34.

Tűzveszély elleni védelem (folyékonyüzemanyag-tartályok)

A 02. módosítássorozat 2. kiegészítése

HL L 194., 2008.7.23., 14. o.

M, N, O

37.

Gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe szánt izzólámpák

A 03. módosítássorozat 34. kiegészítése

HL L 297., 2010.11.13., 1. o.

M, N, O

38.

Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpái

Az előírás eredeti változatának 14. kiegészítése

A 12. kiegészítés 1. helyesbítése

HL L 148., 2010.6.12., 55. o.

M, N, O

39.

Sebességmérő berendezés és annak beépítése

Az előírás eredeti változatának 5. kiegészítése

HL L 120., 2010.5.13., 40. o.

M, N

43.

Biztonsági üvegezésre alkalmas anyagok

Az előírás eredeti változatának 12. kiegészítése

HL L 230., 2010.8.31., 119. o.

M, N, O

44.

Motoros járművekben utazó gyermek utasok rögzítőeszközei („gyermekbiztonsági rendszerek”)

04. módosítássorozat

A 2. felülvizsgálat 3. helyesbítése

HL L 306., 2007.11.23., 1. o.

M, N

46.

Közvetett látást biztosító eszközök és beépítésük

A 02. módosítássorozat 4. kiegészítése

A 02. módosítássorozat 4. kiegészítésének 1. helyesbítése

HL L 177., 2010.7.10., 211. o.

M, N

48.

Világító és fényjelző berendezések gépjárművekre történő felszerelése

04. módosítássorozat

HL L 135., 2008.5.23., 1. o.

M, N, O

55.

Járműszerelvények mechanikai csatlakozó-alkatrészei

A 01. módosítássorozat 1. kiegészítése

HL L 227., 2010.8.28., 1. o.

M, N, O

58.

Hátsó ráfutásgátlók és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem

02. módosítássorozat

HL L 232., 2008.8.30., 13. o.

N2, N3, O3, O4

61.

Haszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részei

Az előírás eredeti változatának 1. kiegészítése

HL L 164., 2010.6.30., 1. o.

N

66.

Nagy személyszállító járművek felépítményének szilárdsága

02. módosítássorozat

HL L 84., 2011.3.30., 1. o.

M2, M3

67.

PB-gázt használó gépjárművek

A 01. módosítássorozat 7. kiegészítése

HL L 72., 2008.3.14., 1. o.

M, N

73.

Tehergépjárművek oldalsó aláfutásgátlója

Az előírás eredeti változatának 1. kiegészítése

HL L 120., 2010.5.13., 49. o.

N2, N3, O3, O4

77.

Gépjárművek parkolólámpái

Az előírás eredeti változatának 12. kiegészítése

HL L 130., 2010.5.28., 1. o.

M, N

79.

Kormányberendezés

A 01. módosítássorozat 3. kiegészítése

HL L 137., 2008.5.27., 25. o.

M, N, O

80.

Nagy személyszállító gépjárművek ülései

A 01. módosítássorozat 3. kiegészítése

A 01. módosítássorozat 1. helyesbítése

HL L 164., 2010.6.30., 18. o.

M2, M3

87.

Gépjárművek nappali menetjelző lámpái

Az előírás eredeti változatának 14. kiegészítése

A 2. felülvizsgálat 1. helyesbítése

HL L 164., 2010.6.30., 46. o.

M, N

89.

Járművek sebességkorlátozása

Az előírás eredeti változatának 1. kiegészítése

HL L 158., 2007.6.19., 1. o.

M, N

90.

Gépjárművek és pótkocsijaik csere-fékbetétrészegységei és dobfékbetétjei

A 01. módosítássorozat 11. kiegészítése

HL L 130., 2010.5.28., 19. o.

M, N, O

91.

A gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák

Az előírás eredeti változatának 11. kiegészítése

HL L 164., 2010.6.30., 69. o.

M, N, O

93.

Elülső aláfutásgátló berendezések (FUPD) és beépítésük; elülső aláfutás elleni védelem

Az előírás eredeti változata

HL L 185., 2010.7.17., 56. o.

N2, N3

94.

Utasok frontális ütközéssel szembeni védelme

A 01. módosítássorozat 3. kiegészítése

A 01. módosítássorozat 2. helyesbítése

Az 1. felülvizsgálat 1. helyesbítése

HL L 130., 2010.5.28., 50. o.

M1

95.

Utasok oldalirányú ütközés esetén történő védelme

A 02. módosítássorozat 1. kiegészítése

HL L 313., 2007.11.30., 1. o.

M1, N1

97.

Jármű-riasztórendszerek

1. felülvizsgálat – 1. módosítás

HL L 351., 2008.12.30., 1. o.

M1, N1

98.

Gázkisüléses fényforrásokkal ellátott gépjárműfényszórók

Az előírás eredeti változatának 13. kiegészítése

HL L 164., 2010.6.30., 92. o.

M, N

99.

Gépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrások

Az előírás eredeti változatának 5. kiegészítése

HL L 164., 2010.6.30., 151. o.

M, N

100.

Elektromos biztonság

Az előírás eredeti változatának 1. kiegészítése

01. módosítássorozat

HL L 45., 2009.2.14., 17. o.

HL L 57., 2011.3.2., 54. o.

M, N

102.

Rövid vonószerkezetek és jóváhagyott típusú rövid vonószerkezetek felszerelése

Az előírás eredeti változata

HL L 351., 2008.12.30., 44. o.

N2, N3, O3, O4

105.

Veszélyes anyagok szállítására szolgáló járművek

A 04. módosítássorozat 1. kiegészítése

HL L 230., 2010.8.31., 253. o.

N, O

107.

M2 és M3 kategóriájú járművek

03. módosítássorozat

HL L 255., 2010.9.29., 1. o.

M2, M3

110.

Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkatrészei

Az előírás eredeti változatának 6. kiegészítése

HL L 72., 2008.3.14., 113. o.

M, N

112.

Gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszórói

Az előírás eredeti változatának 12. kiegészítése

HL L 230., 2010.8.31., 264. o.

M, N

116.

Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme

Az előírás eredeti változatának 2. kiegészítése

HL L 164., 2010.6.30., 181. o.

M1, N1

118.

Egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságai

Az előírás eredeti változata

HL L 177., 2010.7.10., 263. o.

M3

121.

Kézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása

Az előírás eredeti változatának 3. kiegészítése

HL L 177., 2010.7.10., 290. o.

M, N

122.

M, N és O kategóriájú járművek fűtési rendszere

Az előírás eredeti változatának 1. kiegészítése

HL L 164., 2010.6.30., 231. o.

M, N, O

123.

Gépjárművek adaptív fényszórórendszerei (AFS)

Az előírás eredeti változatának 4. kiegészítése

HL L 222., 2010.8.24., 1. o.

M, N

125.

Menetirányú látómező

Az előírás eredeti változatának 2. kiegészítése

HL L 200., 2010.7.31., 38. o.

M1


(1)  Az 1., 8. és 20. számú ENSZ-EGB-előírások az új járművek EK-típusjóváhagyására nem vonatkoznak.

(2)  Ideértve az N1 kategóriájú járművek új típusai EK-típusjóváhagyásának, valamint az N1 kategóriájú új járművek nyilvántartásba vételének, értékesítésének és forgalomba helyezésének céljára a borulásvédelemmel és az iránytartással kapcsolatban a 21. mellékletében meghatározott követelményeket is.

(3)  Ideértve az N1 és M1 kategóriájú járművek új típusai EK-típusjóváhagyásának, valamint az N1 és M1 kategóriájú új járművek nyilvántartásba vételének, értékesítésének és forgalomba helyezésének céljára a 9. mellékletében meghatározott követelményeket is.”


28.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/21


A BIZOTTSÁG 408/2011/EU RENDELETE

(2011. április 27.)

a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatás formátuma tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló, 2009. november 25-i 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1185/2009/EK rendelet létrehozta a peszticidek értékesítésére és felhasználására vonatkozó összehasonlítható európai statisztikák előállításának új keretét.

(2)

A tagállamok a statisztikai adatokat az 1185/2009/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerint a Bizottság által elfogadandó megfelelő technikai formátumban, elektronikusan továbbítják.

(3)

A bizalmas kezelés érdekében az adatszolgáltató fájlban jelzettel kell jelölni, hogy az anyagról, kémiai osztályról, termékkategóriáról vagy főcsoportról beadott információ bizalmasként kezelendő-e.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tagállamok az 1185/2009/EK rendelet I. mellékletében a peszticidek forgalomba hozatalára előírt statisztikai adatokat SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange – statisztikai adat- és metaadatcsere) formátumban szolgáltatják. Az adatszolgáltatás vagy -feltöltés elektronikusan történik az Eurostat egyablakos adatbeviteli rendszerébe.

A tagállamok az előírt adatokat a Bizottság (Eurostat) által meghatározott technikai specifikációnak megfelelően szolgáltatják.

2. cikk

A Bizottságnak (Eurostat) történő adatszolgáltatás technikai formátumát a melléklet írja le.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 324., 2009.12.10., 1. o.


MELLÉKLET

A peszticidek forgalomba hozatalára vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás formátuma

Az adatszolgáltató fájlnak a következő információkat kell tartalmaznia:

Szám

Mező

Megjegyzés

1

Ország

Hárombetűs kód (például FRA)

2

Év

Például 2010

3

Főcsoport

Az 1185/2009/EK rendelet III. mellékletében megadott kódok, a legújabb frissítés szerint

4

Termékkategóriák

 

5

Kémiai osztály

 

6

Anyag

 

7

A 3., 4., 5. és 6. mezőhöz az értékesített mennyiség

Az anyag kilogrammjában

8

A 3., 4., 5. és 6. mezőhöz a bizalmas kezelés jelzete

Van/nincs


28.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/23


A BIZOTTSÁG 409/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 27.)

az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 619/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 161. cikke (3) bekezdésére, 164. cikke (2) bekezdésének b) pontjára és 170. cikkére a 4. cikkével összefüggésben,

mivel:

(1)

A 619/2008/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati felhívást nyitott meg az ex ex 0405 10 19 9700 termékkód alá tartozó tömbös természetes vajra, az ex ex 0405 90 10 9000 termékkód alá tartozó, tartályokban lévő vajolajra, valamint az ex ex 0402 10 19 9000 termékkód alá tartozó sovány tejporra nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozóan, és meghatározta az eljárás szabályait. Mindenekelőtt előírta a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló pályázati időszakokat.

(2)

A tejtermékek piacán 2009 elején bekövetkezett visszaesés jobb kezelése érdekében a 619/2008/EK rendeletet módosították, havonta két pályázati időszak meghatározása céljából. A piaci helyzet azóta bekövetkezett lényeges javulása lehetővé teszi, hogy újra havi egy pályázati időszak kerüljön megállapításra.

(3)

A 619/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 619/2008/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„Az egyes pályázati időszakok minden hónapban a harmadik kedden, (brüsszeli idő szerint) 13.00-kor érnek véget, a következő kivételekkel:”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 168., 2008.6.28., 20. o.


28.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/24


A BIZOTTSÁG 410/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 27.)

az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának tekintetében történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 259/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 42. cikke 8b. pontjára,

az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az európai mezőgazdasági alapok kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának kötelezettségét érintő C-92/09 és C-93/09 sz. egyesített ügyekben hozott ítéletben (2) az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy a természetes személyek személyes adatainak megfelelő szempontok – mint például a részükre nyújtott támogatások időtartama, gyakorisága vagy típusa, illetve nagysága – alapján történő különbségtétel nélküli közzététele nincs arányban az elérni kívánt céllal. A Bíróság tehát érvénytelennek minősítette a vonatkozó rendelkezéseket. Szem előtt tartva a természetes személyeknek a személyes adataik védelméhez fűződő érdekét, indokolt – az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának a 259/2008/EK bizottsági rendeletben (3) előírt kötelezettsége révén elérni kívánt különböző célkitűzések összeegyeztetésére törekedve – úgy rendelkezni, hogy ez a kötelezettség nem vonatkozik a természetes személyekre.

(2)

Ezért indokolt – az áttekinthetőség érdekében – a 259/2008/EK rendeletet formálisan ennek megfelelően módosítani arra az időre, amíg az Európai Parlament és a Tanács nem fogad el új szabályozást a Bíróság észrevételeinek figyelembevételével.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági Alapok Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 259/2008/EK rendelet 1. cikke a következőképpen módosul:

1.

Az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

a)

a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1290/2005/EK rendelet 44a. cikkében említett tájékoztatás azon kedvezményezettek esetében, akik jogi személyek, magában foglalja a következő információkat:”;

b)

az a) pontot el kell hagyni;

c)

a b) és a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a bejegyzés szerinti teljes hivatalos nevet, amennyiben a kedvezményezett jogi személy, és az érintett tagállam jogi szabályozása szerint önálló jogi személyiséggel rendelkezik;

c)

a társulás bejegyzés szerinti, illetve egyéb, hivatalosan elismert teljes nevét, amennyiben a kedvezményezett jogi személyek önálló jogi személyiséggel nem rendelkező társulása;”.

2.

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A jogi személyek esetében a tagállamok az (1) bekezdésben előírtaknál részletesebb adatokat is közzétehetnek.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(2)  A Bíróság C-92/09 és C-93/09 sz. Volker und Markus Schecke GbR és Hartmut Eifert kontra Land Hessen egyesített ügyekben 2010. november 9-én hozott ítélete; a Határozatok Tárában még nem jelent meg.

(3)  HL L 76., 2008.3.19., 28. o.


28.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/26


A BIZOTTSÁG 411/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 27.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. április 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 27-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

JO

74,8

MA

44,1

TN

118,7

TR

86,7

ZZ

81,1

0707 00 05

AL

107,4

EG

152,2

TR

133,0

ZZ

130,9

0709 90 70

MA

78,8

TR

105,8

ZZ

92,3

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

EG

54,1

IL

71,7

MA

48,8

TN

48,2

TR

78,3

ZZ

60,2

0805 50 10

TR

50,2

ZZ

50,2

0808 10 80

AR

79,0

BR

80,7

CA

111,8

CL

89,5

CN

108,0

MK

50,2

NZ

116,6

US

123,5

ZA

82,0

ZZ

93,5

0808 20 50

AR

84,3

CL

114,4

CN

65,7

ZA

96,4

ZZ

90,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


28.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/28


A BIZOTTSÁG 412/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 27.)

a 327/98/EK rendelettel a 2011. április alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 1998. február 10-i 327/98/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke első albekezdésére,

mivel:

(1)

A 327/98/EK rendelet a rizsre és a törmelékrizsre vonatkozóan behozatali vámkontingenseket nyitott meg, és rendelkezett azok kezelésének módjairól, származási ország szerint felosztva és több alidőszakra bontva a szóban forgó kontingenseket az említett rendelet IX. mellékletének megfelelően.

(2)

A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt kontingenseknél a második alidőszak az április hónap.

(3)

A 327/98/EK rendelet 8. cikkének a) pontja szerinti közlések alapján megállapítható, hogy a 09.4130 tételszámú kontingens esetében az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2011. áprilisának első tíz munkanapján benyújtott kérelmek a rendelkezésre állónál nagyobb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló a szóban forgó kontingensnél az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(4)

A fent említett közlések alapján megállapítható továbbá, hogy a 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 tételszámú kontingensek esetében a 327/98/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2011. áprilisának első tíz munkanapján benyújtott kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb mennyiségre vonatkoznak.

(5)

Ezért helyénvaló a 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 tételszámú kontingensek esetében a 327/98/EK rendelet 5. cikkének első albekezdésével összhangban meghatározni a következő kontingens-alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiségeket.

(6)

A behozatali engedélyek kibocsátására irányuló eljárás hatékony lebonyolítása érdekében ennek a rendeletnek indokolt kihirdetését követően azonnal hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 327/98/EK rendeletben említett, 09.4130 tételszámú kontingenshez kapcsolódó, 2011. áprilisának első tíz munkanapján rizsbehozatalra vonatkozóan benyújtott engedélykérelmek esetében az engedélyek az e rendelet mellékletében meghatározott elosztási együtthatónak az igényelt mennyiségekre való alkalmazásával kapott mennyiségekre bocsáthatóak ki.

(2)   A 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 tételszámú, a 327/98/EK rendeletben említett kontingensek keretében a következő alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiségeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 27-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 37., 1998.2.11., 5. o.


MELLÉKLET

A 327/98/EK rendelet alkalmazásában a 2011. áprilisi alidőszakra kiosztható mennyiségek és a következő alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségek

A 1006 30 KN-kód alá tartozó félig vagy teljesen hántolt rizsre vonatkozó, a 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt kontingens:

Származás

Tételszám

A 2011. áprilisi alidőszakra megállapított odaítélési együttható

A 2011. júliusi alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiség

(kg)

Amerikai Egyesült Államok

09.4127

 (1)

23 847 531

Thaiföld

09.4128

 (1)

11 108 417

Ausztrália

09.4129

 (1)

713 000

Egyéb származási országok

09.4130

0,851981 %

0


(1)  A kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb vagy a rendelkezésre állóval megegyező mennyiségre vonatkoznak: ezért az összes kérelem elfogadható.


IRÁNYELVEK

28.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/30


A BIZOTTSÁG 2011/56/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2011. április 27.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a ciprokonazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 451/2000/EK (2) és az 1490/2002/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzéken szerepel a ciprokonazol.

(2)

A bejelentő az értékelő jelentés tervezetének kézhezvételétől számított két hónapon belül az 1490/2002/EK rendelet 11e. cikke alapján visszavonta a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételéhez biztosított támogatását. A Bizottság ezért az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 2008. december 5-i 2008/934/EK bizottsági határozat (4) elfogadásával megtagadta a ciprokonazol felvételét.

(3)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján az eredeti bejelentő (a továbbiakban: kérelmező) gyorsított eljárás alkalmazása iránti új kérelmet nyújtott be a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet (5) 14–19. cikkében előírtak alapján.

(4)

A kérelmet az 1490/2002/EK rendelettel kijelölt referens tagállamhoz, Írországhoz nyújtották be. A gyorsított eljárásra vonatkozó határidőt betartották. A hatóanyag specifikációja és a támogatott felhasználási célok azonosak a 2008/934/EK határozatban szereplőkkel. A kérelem megfelel továbbá a 33/2008/EK rendelet 15. cikkében foglalt többi tartalmi és eljárási előírásnak is.

(5)

Írország elvégezte a kérelmező által benyújtott kiegészítő adatok értékelését és elkészítette a kiegészítő jelentést, amelyet 2010. február 12-én megküldött az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: a Hatóság) és a Bizottságnak. A Hatóság a kiegészítő jelentést észrevételezésre megküldte a többi tagállamnak és a kérelmezőnek, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A 33/2008/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének megfelelően és a Bizottság kérésére a Hatóság 2010. november 8-án ismertette a Bizottsággal a ciprokonazolra vonatkozó megállapításait (6). Az értékelő jelentés tervezetét, a kiegészítő jelentést és a Hatóság megállapításait a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban a tagállamokkal együtt megvizsgálta, majd ezeket a ciprokonazolról szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2011. március 11-én véglegesítették.

(6)

A különböző vizsgálatok szerint a ciprokonazolt tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában – és különösen a vizsgált és a Bizottság vizsgálati jelentésében részletesen ismertetett felhasználási célokat illetően – megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott előírásoknak. A ciprokonazolt ezért indokolt felvenni az I. mellékletbe, hogy az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket minden tagállamban az említett irányelv rendelkezései szerint lehessen engedélyezni.

(7)

E megállapítástól függetlenül egyes konkrét kérdésekről indokolt további információkat beszerezni. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint feltételekhez lehet kötni valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét. Indokolt ezért előírni, hogy a kérelmező szolgáltasson megerősítő információkat a következők tekintetében: a technikai specifikációban szereplő szennyeződések toxikológiai relevanciája, a ciprokonazol talajban, testnedvekben és -szövetekben való ellenőrzésének analitikai módszerei, az elsődleges növénykultúrában, vetésforgós kultúrákban és az állati eredetű termékekben maradó, triazolból származó metabolitok (TDM), a növényevő emlősökre jelentett hosszú távú kockázat, az izomerek elsődleges bomlási, illetve átalakulási módjának lehetséges környezeti hatása.

(8)

Egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt megfelelő időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag felvételéből fakadó új követelmények teljesítésére.

(9)

A 91/414/EGK irányelvben előírt, egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételéből fakadó kötelezettségek fenntartása mellett a felvétel után hat hónapot kell biztosítani arra, hogy a tagállamok felülvizsgálhassák a ciprokonazolt tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket, és ezáltal biztosíthassák a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében előírt követelmények, valamint az I. mellékletben meghatározott vonatkozó feltételek teljesülését. A tagállamoknak a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően szükség szerint módosítaniuk kell, újakkal kell helyettesíteniük vagy vissza kell vonniuk az érvényes engedélyeket. A fenti határidőtől eltérve hosszabb időt kell biztosítani az egyes növényvédő szerek egyes tervezett felhasználási céljaira vonatkozó, a III. melléklet szerinti teljes dosszié benyújtására és a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvek szerinti értékelésére.

(10)

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet (7) keretében értékelt hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételével kapcsolatos korábbi tapasztalatok szerint nehézségek támadhatnak annak értelmezésében, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjainak milyen kötelességei vannak az adatokhoz való hozzáférést illetően. A további nehézségek elkerülése végett szükségesnek tűnik pontosítani a tagállamok kötelességeit, különösen azt, hogy meg kell győződniük arról, hogy az engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér az említett irányelv II. mellékletében leírt követelményeknek megfelelő dossziéhoz. Ez a pontosítás azonban az I. mellékletet módosító eddigi irányelvekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra vagy az engedélyek jogosultjaira.

(11)

A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(12)

A 2008/934/EK határozat előírja a ciprokonazol felvételének megtagadását és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyeinek 2011. december 31-ig történő visszavonását. A határozat mellékletének ciprokonazolra vonatkozó sorát el kell hagyni.

(13)

A 2008/934/EK határozatot ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2008/934/EK határozat mellékletéből törölni kell a ciprokonazolra vonatkozó sort.

3. cikk

A tagállamok legkésőbb 2011. november 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2011. december 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

(1)   A ciprokonazolt hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeknek a 91/414/EGK irányelvvel összhangban történő szükséges módosítását, illetve visszavonását a tagállamok 2011. november 30-ig elvégzik.

A fenti időpontig főként arról kell meggyőződniük, hogy az említett irányelv I. mellékletében a ciprokonazolra előírt feltételek, a hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részében leírtak kivételével, teljesülnek-e, és hogy az engedély jogosultja az említett irányelv 13. cikkében meghatározott feltételek szerint rendelkezik-e az irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy ilyen dossziéhoz való hozzáféréssel.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően az olyan engedélyezett növényvédő szerek esetében, amelyek ciprokonazolt tartalmaznak egyedüli hatóanyagként vagy több olyan hatóanyag egyikeként, amelyek mindegyike legkésőbb 2011. május 31-ig felkerült a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében lévő jegyzékre, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerint, az irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján és az irányelv I. mellékletében a ciprokonazolra vonatkozó bejegyzés B. részének figyelembevételével újból elvégzik a növényvédő szer értékelését. Az értékelés alapján meghatározzák, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

Ezt követően a tagállamok:

a)

a ciprokonazolt egyedüli hatóanyagként tartalmazó szer esetében szükség esetén legkésőbb 2015. május 31-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b)

a ciprokonazolt több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében 2015. május 31-ig, vagy ha a többi hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételéről rendelkező adott irányelvben az ilyen módosításra vagy visszavonásra későbbi időpont van megszabva, akkor az ott megjelölt határidőig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

5. cikk

Ez az irányelv 2011. június 1-jén lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

(3)  HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

(4)  HL L 333., 2008.12.11., 11. o.

(5)  HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

(6)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyproconazole. (A ciprokonazol hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről készült szakértői értékelés megállapításai). EFSA Journal 2010; 8(11):1897. [73 oldal]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1897. Elérhető a következő internetcímen: www.efsa.europa.eu.

(7)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o.


MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében lévő táblázat a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

Lejárat

Különös rendelkezések

„358.

Ciprokonazol

CAS-szám: 94361-06-5

CIPAC-szám: 600

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-klór-fenil)-3-ciklopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)bután-2-ol

≥ 940 g/kg

2011. június 1.

2021. május 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2011. március 11-én véglegesített, a ciprokonazolra vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordítanak a következőkre:

a)

a fogyasztók étkezési kitettsége a triazolból származó metabolitoknak (TDM-ek);

b)

a vízi élőlényekre jelentett kockázat.

A használati feltételek között indokolt esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az érintett tagállamok előírják megerősítő információk beadását a következők tekintetében:

a)

a technikai specifikációban szereplő szennyeződések toxikológiai relevanciája;

b)

a ciprokonazol talajban, testnedvekben és –szövetekben való ellenőrzésének analitikai módszerei;

c)

az elsődleges növénykultúrában, vetésforgós kultúrákban és az állati eredetű termékekben maradó, triazolból származó metabolitok (TDM);

d)

a növényevő emlősökre jelentett hosszú távú kockázat;

e)

az izomerek elsődleges bomlási, illetve átalakulási módjának lehetséges környezeti hatása.

Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kérelmező az a) pontban előírt információkat 2011. december 1-jéig, a b), c) és d) pontban előírt információkat 2013. május 31-ig, az e) pontban előírt információkat pedig az egyedi útmutató elfogadásától számított két éven belül eljuttassa a Bizottsághoz.”


(1)  A hatóanyag pontos azonosítása és részletes specifikációja a vizsgálati jelentésben található.


28.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/34


A BIZOTTSÁG 2011/57/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2011. április 27.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fluometuron hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 451/2000/EK (2) és az 1490/2002/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzéken szerepel a fluometuron.

(2)

A bejelentők az értékelő jelentés tervezetének kézhezvételétől számított két hónapon belül az 1490/2002/EK rendelet 11e. cikke alapján visszavonták a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételéhez biztosított támogatásukat. A Bizottság ezért az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 2008. december 5-i 2008/934/EK bizottsági határozat (4) elfogadásával megtagadta a fluometuron felvételét.

(3)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján az eredeti bejelentők (a továbbiakban: a kérelmezők) új kérelmet nyújtottak be, a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet (5) 14–19. cikke szerinti gyorsított eljárást kérve.

(4)

A kérelmet az 1490/2002/EK rendelettel kijelölt referens tagállamhoz, Görögországhoz nyújtották be. A gyorsított eljárásra vonatkozó határidőt betartották. A hatóanyag specifikációja és a támogatott felhasználási célok azonosak a 2008/934/EK határozatban szereplőkkel. A kérelem megfelel továbbá a 33/2008/EK rendelet 15. cikkében foglalt többi tartalmi és eljárási előírásnak is.

(5)

Görögország elvégezte a kérelmezők által benyújtott kiegészítő adatok értékelését és elkészítette a kiegészítő jelentést, amelyet 2010. január 27-én megküldött az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: a Hatóság) és a Bizottságnak. A Hatóság a kiegészítő jelentést észrevételezésre megküldte a többi tagállamnak és a kérelmezőnek, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A 33/2008/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének megfelelően és a Bizottság kérésére a Hatóság 2010. december 14-én ismertette a Bizottsággal a fluometuronra vonatkozó megállapításait (6). Az értékelő jelentés tervezetét, a kiegészítő jelentést és a Hatóság megállapításait a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban a tagállamokkal együtt megvizsgálta, majd ezeket a fluometuronról szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2011. március 11-én véglegesítették.

(6)

A különböző vizsgálatok szerint a fluometuront tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában – és különösen a vizsgált és a Bizottság vizsgálati jelentésében részletesen ismertetett felhasználási célokat illetően – megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott előírásoknak. A fluometuront ezért indokolt felvenni az I. mellékletbe, hogy az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket minden tagállamban az említett irányelv rendelkezései szerint lehessen engedélyezni.

(7)

E megállapítástól függetlenül egyes konkrét kérdésekről indokolt további információkat beszerezni. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét feltételekhez lehet kötni. Indokolt ezért előírni, hogy a kérelmezők szolgáltassanak további információkat a következők tekintetében: a trifluor-ecetsav növényi metabolit toxikológiai tulajdonságai, valamint a fluometuron levegőben, és a talajban megjelenő trifluor-metil-anilin metabolit talajban és vízben való ellenőrzésének analitikai módszerei. Amennyiben az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) a fluometuront a „feltehetően rákot okoz” kategóriába sorolja, az érintett tagállamok előírják további adatok szolgáltatását a talajban megjelenő demetil-fluometuron és trifluor-metil-anilin felszín alatti vizekre vonatkozó relevanciájának megerősítésére.

(8)

Egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt megfelelő időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag felvételéből fakadó új követelmények teljesítésére.

(9)

A 91/414/EGK irányelvben előírt, egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételéből fakadó kötelezettségek fenntartása mellett a felvétel után hat hónapot kell biztosítani arra, hogy a tagállamok felülvizsgálhassák a fluometuront tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket, és ezáltal biztosíthassák a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében előírt követelmények, valamint az I. mellékletben meghatározott vonatkozó feltételek teljesülését. A tagállamoknak a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően szükség szerint módosítaniuk kell, újakkal kell helyettesíteniük vagy vissza kell vonniuk az érvényes engedélyeket. A fenti határidőtől eltérve hosszabb időt kell hagyni az egyes növényvédő szerek egyes felhasználási céljaira vonatkozó, a III. melléklet szerinti teljes dosszié benyújtására és értékelésére, a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelveknek megfelelően.

(10)

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet (8) keretében értékelt hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételével kapcsolatos korábbi tapasztalatok szerint nehézségek támadhatnak annak értelmezésében, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjainak milyen kötelességei vannak az adatokhoz való hozzáférést illetően. A további nehézségek elkerülése végett szükségesnek tűnik pontosítani a tagállamok kötelességeit, különösen azt, hogy meg kell győződniük arról, hogy az engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér az említett irányelv II. mellékletében leírt követelményeknek megfelelő dossziéhoz. Ez a pontosítás azonban az I. mellékletet módosító, eddigi irányelvekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra, illetve az engedélyek jogosultjaira.

(11)

A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(12)

A 2008/934/EK határozat előírja a fluometuron felvételének elutasítását és a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyeinek 2011. december 31-ig történő visszavonását. A határozat mellékletének a fluometuronra vonatkozó sorát el kell hagyni.

(13)

A 2008/934/EK határozatot ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2008/934/EK határozat mellékletének a fluometuronra vonatkozó sorát el kell hagyni.

3. cikk

A tagállamok legkésőbb 2011. november 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2011. december 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

(1)   A fluometuront hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeknek a 91/414/EGK irányelvvel összhangban történő szükséges módosítását, illetve visszavonását a tagállamok 2011. november 30-ig elvégzik.

A fenti időpontig főként arról kell meggyőződniük, hogy az említett irányelv I. mellékletében a fluometuronra előírt feltételek, a hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részében leírtak kivételével, teljesülnek-e, és hogy az engedély jogosultja az említett irányelv 13. cikkében meghatározott feltételek szerint rendelkezik-e az irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy ilyen dossziéhoz való hozzáféréssel.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően az olyan engedélyezett növényvédő szerek esetében, amelyek fluometuront tartalmaznak egyedüli hatóanyagként vagy több olyan hatóanyag egyikeként, amelyek mindegyike legkésőbb 2011. május 31-ig felkerült a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében lévő jegyzékre, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerint, az irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján és az irányelv I. mellékletében a fluometuronra vonatkozó bejegyzés B. részének figyelembevételével újból elvégzik a növényvédő szer értékelését. Az értékelés alapján meghatározzák, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

Ezt követően a tagállamok:

a)

a fluometuront egyedüli hatóanyagként tartalmazó szer esetében legkésőbb 2015. május 31-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b)

a fluometuront több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében 2015. május 31-ig, vagy ha a többi hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételéről rendelkező adott irányelvben az ilyen módosításra vagy visszavonásra későbbi időpont van megszabva, akkor az ott megjelölt határidőig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

5. cikk

Ez az irányelv 2011. június 1-jén lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

(3)  HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

(4)  HL L 333., 2008.12.11., 11. o.

(5)  HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

(6)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluometuron (A fluometuron hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről készült szakértői értékelés megállapításai). EFSA Journal 2011; 9(1):1958. [54 oldal]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1892. Elérhető a következő internetcímen: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(8)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o.


MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében lévő táblázat a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

Felvétel lejárata

Különös rendelkezések

„343.

Fluometuron

CAS-szám: 2164-17-2

CIPAC-szám: 159

1,1-dimetil-3-(α,α,α -trifluor-m-tolil)karbamid

≥ 940 g/kg

2011. június 1.

2021. május 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető, gyapothoz.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2011. március 11-én véglegesített, a fluometuronra vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

a)

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők és a dolgozók biztonságának védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata;

b)

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák; gondoskodnak arról, hogy az engedélyezés feltételei között kockázatcsökkentő intézkedések is szerepeljenek, továbbá azirányú kötelezés, hogy a veszélyeztetett területeken, amennyiben szükséges, a fluometuron és a talajban található demetil-fluometuron és trifluor-metil-anilin esetleges kimosódását ellenőrzési programokkal ellenőrizzék;

c)

fokozott figyelmet kell fordítaniuk, a földigilisztákat kivéve, a nem célzott talajlakó makroorganizmusokra és a nem célzott növényekre, gondoskodniuk kell arról továbbá, hogy az engedély feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedések is szerepelnek.

Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kérelmezők megerősítő információkat juttassanak el a Bizottsághoz az alábbiakról:

a)

a trifluor-ecetsav növényi metabolit toxikológiai tulajdonságai;

b)

a fluometuron levegőben való ellenőrzésének analitikai módszerei;

c)

a talajban megjelenő trifluor-metil-anilin metabolit talajban és vízben való ellenőrzésének analitikai módszerei;

d)

a felszín alatti vizek esetében a talajban megjelenő demetil-fluometuron és trifluor-metil-anilin metabolitok relevanciája, amennyiben az 1272/2008/EK rendelet a fluometuront a »feltehetően rákot okoz« kategóriába sorolja.

Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kérelmező az a), b) és c) pontban előírt információkat 2013. május 31-ig, a d) pontban előírtakat pedig a fluometuron besorolására vonatkozó határozatról szóló értesítéstől számított hat hónapon belül eljuttassa a Bizottsághoz.”


(1)  A hatóanyag pontos azonosítása és részletes specifikációja a vizsgálati jelentésben található.