ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.102.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 102

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. április 16.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 370/2011/EU rendelete (2011. április 11.) a 10. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló 215/2008/EK rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosításáról

1

 

*

A Bizottság 371/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 15.) a dimetilglicin-nátriumsó brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultjának neve: Taminco N.V.) ( 1 )

6

 

*

A Bizottság 372/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 15.) a kvótán felül előállított cukor és izoglükóz kivitelére a 2011/2012-es gazdasági év végéig alkalmazandó mennyiségi korlátozás megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 373/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 15.) a Clostridium butyricum FERM-BP 2789 készítmény a tojóbaromfiktól eltérő, kevésbé jelentős madárfajoknak, elválasztott malacoknak és (elválasztott) kevésbé jelentős sertésféléknek szánt takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről, valamint a 903/2009/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, a Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U. képviseletében) ( 1 )

10

 

*

A Bizottság 374/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 11.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Farina di castagne della Lunigiana [OEM])

13

 

*

A Bizottság 375/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 11.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Formaggella del Luinese [OEM])

15

 

 

A Bizottság 376/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

17

 

 

A Bizottság 377/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 15.) a gabonafélék eladási árainak az 1017/2010/EU rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott tizedik pályázati felhívás tekintetében történő meghatározásáról

19

 

 

A Bizottság 378/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 15.) a gabonaágazatban a 2011. április 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

21

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2011/47/EU végrehajtási irányelve (2011. április 15.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az alumínium-szulfát hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/941/EK bizottsági határozat módosításáról ( 1 )

24

 

*

A Bizottság 2011/48/EU végrehajtási irányelve (2011. április 15.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bromadiolon hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/941/EK bizottsági határozat módosításáról ( 1 )

28

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/243/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. április 11.) a Régiók Bizottsága egy olasz tagjának kinevezéséről

32

 

 

2011/244/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. április 15.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2011) 2517. számú dokumentummal történt)

33

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a Lukasenko elnökkel és egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. január 31-i 84/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (HL L 28., 2011.2.2.)

44

 

*

Helyesbítés a cukorágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2009. szeptember 25-i 891/2009/EK bizottsági rendelethez (HL L 254., 2009.9.26.)

44

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

16.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/1


A TANÁCS 370/2011/EU RENDELETE

(2011. április 11.)

a 10. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló 215/2008/EK rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 217. cikkére,

tekintettel a 2000. június 23-án Cotonouban aláírt (1) és legutóbb 2010. június 22-én Ouagadougouban, Burkina Fasóban módosított (2), az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodásra,

tekintettel a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EK partnerségi megállapodással összhangban a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodásra (3) (a továbbiakban: belső megállapodás) és különösen annak 10. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel a Számvevőszék véleményére (4),

az Európai Beruházási Bankkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 215/2008/EK tanácsi rendelet (5) rögzíti a 10. Európai Fejlesztési Alap (a továbbiakban: EFA) létrehozására és forrásaival kapcsolatos pénzügyi feladatok végrehajtására vonatkozó szabályokat.

(2)

A Lisszaboni Szerződés létrehozza az Európai Külügyi Szolgálatot (a továbbiakban: EKSZ). Az EKSZ létrehozásának figyelembevétele érdekében az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletet (6) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) a 1081/2010/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) módosította. Az EFA végrehajtására vonatkozó stabil jogi keret biztosítása, valamint az EKSZ létrehozásának és a költségvetési rendelet módosításának figyelembevétele érdekében szükség van a 215/2008/EK rendelet módosítására.

(3)

Az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról szóló, 2010. július 26-i 2010/427/EU tanácsi határozat (8) értelmében az EKSZ egyedülálló jellegű szolgálat, amelyet a költségvetési rendelet alkalmazásában intézményként kell kezelni.

(4)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint a bizottsági küldöttségek uniós küldöttségekként az EKSZ részévé válnak. Biztosítani kell az uniós küldöttségek működésének folytonosságát és különösen az EFA-források küldöttségek általi igazgatásának folytonosságát és hatékonyságát. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni, hogy az EFA-források felhasználásával kapcsolatos hatásköröket továbbruházza az uniós küldöttségek vezetőire, akik az EKSZ-hez mint különálló intézményhez tartoznak. A belső igazgatási és ellenőrzési rendszerek meghatározásáért továbbra is a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőnek kell felelnie, azonban a belső igazgatási és ellenőrzési rendszerek megfelelő kialakításáért és működtetéséért, valamint a források kezeléséért és a küldöttségeken belüli műveletekért az uniós küldöttségek vezetőinek kell felelniük. Ezzel kapcsolatban évente kétszer kell jelentést tenniük. Helyénvaló a Bizottságra alkalmazandó szabályokkal összhangban az említett felhatalmazás visszavonásáról is rendelkezni.

(5)

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének való megfelelés érdekében az uniós küldöttségek vezetőinek – továbbadott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként eljárva – alkalmazniuk kell a bizottsági szabályokat, és rájuk is ugyanazon feladatoknak, kötelezettségeknek és elszámoltathatóságnak kell vonatkozniuk, mint az összes többi továbbadott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőre. E tekintetben a Bizottságot saját intézményüknek kell tekinteniük.

(6)

A mentesítéssel kapcsolatban – mivel az EKSZ-t a költségvetési rendelet alkalmazásában intézményként kell kezelni – az EKSZ-re teljeskörűen vonatkozniuk kell a 215/2008/EK rendelet 142., 143. és 144. cikkében előírt eljárásoknak. Az EKSZ-nek ezzel összefüggésben teljeskörűen együtt kell működnie a mentesítési eljárásban érintett intézményekkel, és – adott esetben – további szükséges tájékoztatást kell nyújtania, többek között a vonatkozó szervek ülésein való részvétele révén. Az EFA-források felhasználásáért a 215/2008/EK rendelet 2. cikke szerint továbbra is a Bizottságnak kell felelnie, beleértve azokat az EFA-forrásokat is, amelyeket továbbadott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként az uniós küldöttségek vezetői használnak fel. Annak érdekében, hogy a Bizottság elláthassa feladatait, az uniós küldöttségek vezetőinek a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a szükséges információkat. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (a továbbiakban: főképviselő) egyidejűleg tájékoztatni kell, és a főképviselőnek elő kell segítenie az uniós küldöttségek és a Bizottság szervezeti egységei közötti együttműködést. Mivel ez a struktúra még újdonságnak számít, magas szintű rendelkezéseket kell alkalmazni az átláthatósággal és a pénzügyi elszámoltathatósággal kapcsolatban.

(7)

Az EFA-források teljes felhasználásáért – ideértve az uniós küldöttségek vezetőinek továbbadott EFA-forrásokra vonatkozó számviteli műveleteket is – továbbra is a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője felel.

(8)

Az EKSZ, illetve a Bizottság alkalmazásában álló, továbbadott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők közötti koherencia és egyenlő bánásmód, valamint a Bizottság megfelelő tájékoztatásának biztosítása érdekében a Bizottság pénzügyi szabálytalanságokat figyelő testületének az EKSZ-en belüli szabálytalanságokért is felelősnek kell lennie, amennyiben a Bizottság végrehajtási hatásköröket ruház tovább az uniós küldöttségek vezetőire. Ennek ellenére a pénzgazdálkodási felelősség és a fegyelmi intézkedések közötti kapcsolat fenntartása érdekében a Bizottságnak jogosultnak kell lennie arra, hogy eljárás indítására kérje fel a főképviselőt, amennyiben a testület szabálytalanságokat tapasztal a Bizottságnak az uniós küldöttségek vezetőire továbbruházott hatásköreit illetően. Ilyen esetben a főképviselőnek a személyzeti szabályzattal összhangban meg kell tennie a szükséges intézkedéseket.

(9)

A hatékony és eredményes belső ellenőrzés érdekében fontos, hogy a Bizottság belső ellenőrének ellenőrzési hatásköre kiterjedjen az uniós küldöttségek vezetőire is a rájuk továbbruházott pénzgazdálkodás vonatkozásában.

(10)

Az EFA-források felhasználása feletti demokratikus ellenőrzés biztosítása érdekében az uniós küldöttségek vezetőinek a küldöttségen belül kialakított belső igazgatási és ellenőrzési rendszerek hatékonyságára és eredményességére, valamint a rájuk átruházott műveletek igazgatására vonatkozó információkat tartalmazó jelentéssel együtt megbízhatósági nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Az uniós küldöttségek vezetői jelentését mellékelni kell a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult felelős tisztviselő éves tevékenységi jelentéséhez, és az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére kell bocsátani.

(11)

A 215/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 215/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 14. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A Bizottság megfelelő módon rendelkezésre bocsátja az általa kezelt EFA-ból származó források kedvezményezettjeire vonatkozó információkat, amennyiben az EFA-források felhasználása centralizált alapon és közvetlenül a saját szervezeti egységei vagy az uniós küldöttségek útján történik a 17. cikk második bekezdése szerint, más igazgatási módok esetében pedig a finanszírozás kedvezményezettjeire vonatkozó azon információkat, amelyeket a pénzügyi lebonyolítás feladataival megbízott jogalanyoktól kapott.”

2.

A 17. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„Az EFA-források felhasználására vonatkozó hatásköreit azonban a Bizottság átruházhatja az uniós küldöttségek vezetőire. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (a továbbiakban: főképviselő) erről egyidejűleg tájékoztatni kell. Amennyiben az uniós küldöttségek vezetői továbbadott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként járnak el, az EFA-források felhasználására vonatkozó bizottsági szabályokat alkalmazzák, és ugyanazok a feladatok, kötelezettségek és elszámoltathatóság vonatkozik rájuk, mint a Bizottság összes többi, továbbruházott felhatalmazás útján engedélyezésre jogosult tisztviselőjére.

A Bizottság ezt a felhatalmazást saját szabályai szerint visszavonhatja.

A második bekezdés alkalmazásában a főképviselő meghozza az uniós küldöttségek és a Bizottság szervezeti egységei közötti együttműködéséhez szükséges intézkedéseket.

A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat (a továbbiakban: EKSZ) részletes szabályokról állapodhatnak meg annak érdekében, hogy megkönnyítsék az uniós küldöttségek számára a belső megállapodás 6. cikke szerint az EFA-hoz kötődő támogatási kiadásokra fenntartott források felhasználását. Ezen szabályok nem tartalmazhatnak ezen rendelet rendelkezéseitől való eltérést.”

3.

A 25. cikk (1) bekezdésében az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Amennyiben a Bizottság központosított módon használja fel az EFA-forrásokat, a végrehajtás feladatait vagy a 17. cikk második bekezdésével összhangban saját szervezeti egységei, vagy az uniós küldöttségek útján közvetlenül, vagy e cikk (2), (3) és (4) bekezdésével és a 26–29. cikkel összhangban közvetetten kell elvégezni.”

4.

A 32. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5)   Amennyiben az uniós küldöttségek vezetői a 17. cikk második bekezdése szerint továbbadott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként járnak el, az e minőségben végzendő feladataik és hatásköreik meghatározásáért, gyakorlásáért, ellenőrzéséért és értékeléséért felelős intézmény a Bizottság lesz. A Bizottság erről ezzel egyidejűleg tájékoztatja a főképviselőt.”

5.

A 38. cikk második bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők éves tevékenységi jelentéseit szintén az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére kell bocsátani.”

6.

A következő cikk kerül beillesztésre:

„38a. cikk

(1)   Amennyiben az uniós küldöttségek vezetői a 17. cikk második bekezdésének megfelelően továbbadott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként járnak el, a források megfelelő felhasználása vonatkozásában szorosan együttműködnek a Bizottsággal annak érdekében, hogy biztosítsák különösen a pénzügyi műveletek jogszerűségét és szabályszerűségét, a források igazgatása során a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének tiszteletben tartását, valamint az Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelmét.

Ennek érdekében meghozzák a szükséges intézkedéseket, hogy a rájuk továbbruházott EFA-források felhasználásának vonatkozásában megelőzzenek minden, a Bizottság felelősségét esetlegesen veszélyeztető helyzetet, valamint minden olyan prioritás-ellentétet, amely hatással lehet a rájuk továbbruházott pénzgazdálkodási feladatok végrehajtására.

Amennyiben a második albekezdésben említett típusú helyzet vagy ellentét alakul ki, az uniós küldöttségek vezetői erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottság és az EKSZ illetékes főigazgatóját. A főigazgatók megteszik a megfelelő lépéseket a helyzet orvoslására.

(2)   Amennyiben az uniós küldöttségek vezetői a 37. cikk (4) bekezdésében említett helyzetbe kerülnek, az ügyet az 54. cikk (3) bekezdése szerint létrehozott, a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő külön testülethez utalják. Bármely, az Unió érdekeit esetlegesen sértő jogellenes tevékenység, csalás vagy korrupció esetén tájékoztatják az alkalmazandó jogszabályok által kijelölt hatóságokat és szerveket.

(3)   A 17. cikk második bekezdésének megfelelően továbbadott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként eljáró uniós küldöttségek vezetői jelentést tesznek felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjüknek, hogy ez utóbbi belefoglalhassa jelentésüket a 38. cikkben említett éves tevékenységi jelentésébe. Az uniós küldöttségek vezetői jelentésükben kitérnek a küldöttségen életbe léptetett belső irányítási és ellenőrzési rendszerek hatékonyságára és eredményességére, valamint a rájuk továbbruházott műveletek irányítására, és benyújtják az 54. cikk (2a) bekezdése szerinti megbízhatósági nyilatkozatot. Ezeket a jelentéseket mellékelni kell a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő éves tevékenységi jelentéséhez, és az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére kell bocsátani, figyelembe véve adott esetben azok bizalmas jellegét.

Az uniós küldöttségek vezetői teljes mértékben együttműködnek a mentesítési eljárásban részt vevő intézményekkel, és adott esetben minden további szükséges információt biztosítanak. Ezzel kapcsolatban felkérhetők arra, hogy részt vegyenek az érintett szervek ülésein, és támogassák a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult felelős tisztviselőt.

(4)   A 17. cikk második bekezdése szerinti továbbadott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként eljáró uniós küldöttségek vezetői válaszolnak a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők megkereséseire, akár saját kezdeményezésre, akár – a mentesítéssel kapcsolatban – az Európai Parlament kérésére küldik azokat.

(5)   A Bizottság biztosítja, hogy a továbbruházási jogkörök ne sérthessék a 142., 143. és 144. cikk szerinti mentesítési eljárást.”

7.

A 39. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az EFA-források teljes felhasználásáért – ideértve az uniós küldöttségek vezetőire továbbruházott EFA-forrásokhoz kapcsolódó számviteli műveleteket is – továbbra is a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője felel.”

8.

Az 54. cikk a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   A felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő felel az uniós küldöttségek vezetői számára történő továbbadott felhatalmazás esetén a létrehozandó belső igazgatási és ellenőrzési rendszerek meghatározásáért, valamint e rendszerek hatékonyságáért és eredményességéért. Az uniós küldöttségek vezetői felelnek – a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő utasításainak megfelelően – e rendszerek megfelelő kialakításáért és működtetéséért, valamint a hatáskörükbe tartozó források és az uniós küldöttségen végrehajtott műveletek igazgatásáért. Feladatuk megkezdése előtt a 37. cikk (3) bekezdésével összhangban meghatározott képzéseken kell részt venniük az engedélyezésre jogosult tisztviselők feladataival és felelősségével, valamint az EFA-források felhasználásával kapcsolatban.

Az uniós küldöttségek vezetői az e bekezdés első albekezdése szerinti feladataikról a 38a. cikk (3) bekezdésének megfelelően tesznek jelentést.

Az uniós küldöttségek vezetői minden évben megbízhatósági nyilatkozatot nyújtanak be a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a küldöttségnél életbe léptetett belső igazgatási és ellenőrzési rendszerekről, valamint a rájuk továbbruházott műveletek irányításáról és azok eredményéről, annak érdekében, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő elkészíthesse a 38. cikkben előírt megbízhatósági nyilatkozatát.”;

b)

a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Amennyiben az uniós küldöttségek vezetői a 17. cikk második bekezdése szerint továbbadott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként járnak el, az e cikk (3) bekezdésében említett esetekben a Bizottság által az e cikk (3) bekezdése szerint létrehozott, a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő külön testület rendelkezik hatáskörrel.

Amennyiben a testület rendszerbeli problémákat észlel, úgy erről ajánlásokat tartalmazó jelentést küld az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek, a főképviselőnek és a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőnek – amennyiben ez utóbbi nem az érintett személy –, valamint a belső ellenőrnek.

A testület véleménye alapján a Bizottság felkérheti a főképviselőt, hogy kinevező hatóságként eljárva kezdeményezzen eljárást a fegyelmi vagy anyagi felelősség megállapítására a továbbadott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők ellen, amennyiben a szabálytalanságok a rájuk továbbruházott bizottsági hatásköröket érintik. Ilyen esetben a főképviselő megfelelő intézkedéseket hoz a személyzeti szabályzattal összhangban annak érdekében, hogy végrehajtsa a Bizottság ajánlása szerint a fegyelmi és/vagy anyagi felelősség megállapítására indított eljárással kapcsolatos döntéseket.

A tagállamok teljes mértékben támogatják az Uniót az ideiglenes alkalmazottak személyzeti szabályzatának 22. cikke szerint a felelősség végrehajtásában azon ideiglenes alkalmazottak esetében, akikre a Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének e) pontja alkalmazandó.”

9.

A 89. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az EKSZ belső ellenőrzésének alkalmazásában a 17. cikk második bekezdésének megfelelően továbbadott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként eljáró uniós küldöttségek vezetői a rájuk átruházott pénzgazdálkodás vonatkozásában a Bizottság belső ellenőrének ellenőrzési hatáskörébe tartoznak.”

10.

A szöveg az alábbi cikkel egészül ki:

„144a. cikk

Az EKSZ-re teljes mértékben alkalmazandók a 142., 143. és 144. cikkben előírt eljárások. Az EKSZ ezzel összefüggésben teljeskörűen együttműködik a mentesítési eljárásban érintett intézményekkel, és – adott esetben – további szükséges tájékoztatást nyújt, többek között a vonatkozó szervek ülésein való részvétele révén.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2011. április 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

PINTÉR S.


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(2)  HL L 287., 2010.11.4., 3. o.

(3)  HL L 247., 2006.9.9., 32. o.

(4)  HL C 66., 2011.3.1., 1. o.

(5)  HL L 78., 2008.3.19., 1. o.

(6)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 1081/2010/EU, Euratom rendelete (2010. november 24.) az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosításáról (HL L 311., 2010.11.26., 9. o.).

(8)  HL L 201., 2010.8.3., 30. o.


16.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/6


A BIZOTTSÁG 371/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 15.)

a dimetilglicin-nátriumsó brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultjának neve: Taminco N.V.)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és eljárásairól.

(2)

A Bizottsághoz az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be a dimetilglicin-nátriumsó engedélyezésére. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába besorolandó dimetilglicin-nátriumsó brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2010. december 7-i véleményében (2) arra a következtetésre jutott, hogy a javasolt felhasználási feltételek mellett a dimetilglicin-nátriumsó nincs káros hatással sem az állatok egészségére, sem a fogyasztók egészségére, sem pedig a környezetre, és használatával jelentősen javulhat a brojlercsirkék testtömeg-gyarapodása és a takarmánybevitel testtömeg-gyarapodáshoz viszonyított aránya. A Hatóság szerint nincs szükség a forgalomba hozatal utáni ellenőrzésre vonatkozó egyedi előírásokra. A Hatóság megvizsgálta azt a jelentést is, amelyet az 1831/2003/EK rendelettel a takarmányadalékok vizsgálatára létrehozott európai uniós referencialaboratórium nyújtott be a takarmányban lévő adalékanyag vizsgálatához alkalmazott analitikai módszerről.

(5)

A dimetilglicin-nátriumsó értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „állattenyésztésben alkalmazott egyéb adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  EFSA Journal (2011); 9(1):1950.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: állattenyésztésben alkalmazott egyéb adalékanyagok (a tenyésztéstechnikai paraméterek javulása)

4d4

Taminco N.V.

dimetilglicin-nátriumsó

 

Az adalékanyag összetétele:

legalább 97 %-os tisztaságú dimetilglicin-nátriumsó

 

Hatóanyag

Nátrium N,N-dimetilglicin

C4H8NO2Na, kémiai szintézissel előállítva.

 

Analitikai módszerek  (1)

Az adalékanyag és az előkeverékek hatóanyagának meghatározása: folyadék-kromatográfia (HPLC) 193 nm-en történő diódasoros detektálással (DAD).

A takarmány hatóanyagának meghatározása: gáz-kromatográfia (GC) oszlop előtti származékképzéssel és lángionizációs detektorral (FID).

Brojlercsirke

 

1 000

1.

Biztonsági okokból kezeléskor védőszemüveg és kesztyű viselése kötelező.

2.

Legkisebb ajánlott adag: 1 000 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

2021. május 6.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a takarmányadalékokat vizsgáló európai uniós referencialaboratórium honlapján található: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives


16.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/8


A BIZOTTSÁG 372/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 15.)

a kvótán felül előállított cukor és izoglükóz kivitelére a 2011/2012-es gazdasági év végéig alkalmazandó mennyiségi korlátozás megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 61. cikke első bekezdésének d) pontjára, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 61. cikke első bekezdésének d) pontja szerint azt a cukor- vagy izoglükóz-mennyiséget, amelyet a rendelet 56. cikkében említett kvótán felül állítottak elő, csak a megállapítandó mennyiségi korlátozáson belül lehet exportálni.

(2)

A 951/2006/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja a kvótán felüli kivitelre vonatkozó részletes végrehajtási szabályokat, különösen a kiviteli engedélyek kiadása tekintetében. A mennyiségi korlátozást azonban – az exportpiaci lehetőségek fényében – gazdasági évenként kell megállapítani.

(3)

Az Unióból származó kivitel jelentős szerepet játszik egyes európai uniós cukor- és izoglükóz-termelők gazdasági tevékenységében, és e termelők hagyományos piacokkal rendelkeznek az Unión kívül. A cukor és izoglükóz e piacokra történő kivitele export-visszatérítések nyújtása nélkül is gazdaságilag kifizetődő lehet. E célból a kvótán felül előállított cukor és izoglükóz kivitelére mennyiségi korlátozást kell megállapítani, hogy az érintett európai uniós termelők folytathassák hagyományos piacaik ellátását.

(4)

A becslések szerint a 2011/2012-es gazdasági év tekintetében a kvótán felül előállított cukor kivitelére vonatkozó mennyiségi korlátozás 650 000 tonnában (fehércukor-egyenérték), a kvótán felül előállított izoglükóz kivitelére pedig 50 000 tonnában (szárazanyag) történő kezdeti megállapítása megfelel a piaci igényeknek.

(5)

A cukor világpiaci ára 2010 októbere óta állandóan magasan van, a londoni és New York-i határidős cukortőzsdéken alapuló világpiaci árelőrejelzés alapján pedig 2011 folyamán és azt követően is magas marad. Emiatt nehéz megbízható módon előre felbecsülni az Unióba végül importálásra kerülő mennyiséget. A 2010/2011-es gazdasági évben szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a kvótán felül előállított cukor mennyiségének egy részét a belső piacon kellett forgalomba hozni az uniós piac megfelelő ellátásának biztosítása céljából. Ennek megfelelően helyénvaló, hogy a kvótán felüli kivitel 2012. január 1-jétől váljon lehetővé, amikor az Unión belüli kereslet valódi helyzetével kapcsolatban egyértelmű adatok állnak rendelkezésre.

(6)

A versenyképesség szempontjából jelenleg különösen előnyös helyzetben van az Unióból egyes közeli rendeltetési helyekre, illetve az európai uniós termékek behozatalát kedvezményes elbánásban részesítő harmadik országokba irányuló cukorkivitel. A szabálytalanságok elleni fellépésre irányuló kölcsönös segítségnyújtás megfelelő eszközeinek hiányában, valamint a kvótán felül előállított cukormennyiségnek az Unióba történő újrabehozatalával vagy újrabevezetésével kapcsolatos csalás kockázatának csökkentése és mindennemű visszaélés megelőzése érdekében egyes közeli rendeltetési helyeket ki kell zárni a jogosult rendeltetési helyek közül.

(7)

Tekintettel arra, hogy a becslések szerint az izoglükózzal kapcsolatos esetleges csalások kockázata – a termék jellegéből adódóan – kisebb, a kvótán felül előállított izoglükóz-mennyiség kivitelére jogosult rendeltetési helyek körét nem szükséges korlátozni.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvótán felül előállított cukor kivitelére alkalmazandó mennyiségi korlátozás megállapítása

(1)   A 2011. október 1-jétől2012. szeptember 30-ig tartó 2011/2012-es gazdasági évre vonatkozóan az 1234/2007/EK rendelet 61. cikke első bekezdésének d) pontjában említett mennyiségi korlátozás a 1701 99 KN-kód alá tartozó, kvótán felül előállított fehér cukor visszatérítés nélküli kivitele tekintetében 650 000 tonna.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott mennyiségi korlátozáson belül valamennyi rendeltetési helyre szabad exportálni, kivéve az alábbiakat:

a)

harmadik országok: Andorra, Liechtenstein, az Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam), San Marino, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia (3), Montenegró, Albánia, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság;

b)

a tagállamok közösségi vámterületen kívül eső területei: a Feröer szigetek, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d’Italia települések, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyek fölött a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

olyan európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, de nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.

2. cikk

A kvótán felül előállított izoglükóz kivitelére alkalmazandó mennyiségi korlátozás megállapítása

(1)   A 2011. október 1-jétől2012. szeptember 30-ig tartó 2011/2012-es gazdasági évre vonatkozóan az 1234/2007/EK rendelet 61. cikke első bekezdésének d) pontjában említett mennyiségi korlátozás a 1702 40 10, a 1702 60 10 és a 1702 90 30 KN-kód alá tartozó, kvótán felül előállított izoglükóz visszatérítés nélküli kivitele tekintetében 50 000 tonna, szárazanyagban kifejezve.

(2)   Az (1) bekezdésben említett termékek kivitele csak akkor engedélyezhető, ha azok megfelelnek a 951/2006/EK rendelet 4. cikkében foglalt feltételeknek.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet 2012. szeptember 30-án veszíti hatályát.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában foglalt meghatározás szerint.


16.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/10


A BIZOTTSÁG 373/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 15.)

a Clostridium butyricum FERM-BP 2789 készítmény a tojóbaromfiktól eltérő, kevésbé jelentős madárfajoknak, elválasztott malacoknak és (elválasztott) kevésbé jelentős sertésféléknek szánt takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről, valamint a 903/2009/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, a Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U. képviseletében)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére és 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedélyek megadásának feltételeiről és eljárásairól, valamint annak lehetőségéről, hogy az engedély jogosultjának kérésére és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: hatóság) véleménye nyomán módosítsák a takarmány-adalékanyag engedélyét.

(2)

A Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) készítményt a 903/2009/EK bizottsági rendelettel (2) tíz évre engedélyezték brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként.

(3)

A kérelmező kérelmezte a törzs jelölésének módosítását Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)-ről Clostridium butyricum FERM-BP 2789-re, az engedély jogosultja képviselőjének nevének módosítását Mitsui & Co. Deutschland GmbH-ról Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.-ra, kérelmezte továbbá az 1832/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően az érintett adalékanyag új felhasználási célra történő engedélyezését a tojótyúkoktól eltérő, kevésbé jelentős madárfajok, elválasztott malacok és elválasztott, kevésbé jelentős sertésfélék tekintetében, kérelmezve, hogy az adalékanyagot az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolják.

(4)

A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat, valamint a kérelmet alátámasztó vonatkozó adatokat.

(5)

A hatóság 2010. december 8-i véleményében (3) arra a következtetésre jutott, hogy a mellékletben szereplő Clostridium butyricum FERM-BP 2789 készítmény a javasolt felhasználási feltételek mellett nincs káros hatással az állati egészségre, az emberi egészségére vagy a környezetre, valamint hogy az adalékanyag a célfajoknál kedvező hatással lehet a súlygyarapodásra és a takarmányhasznosításra. A hatóság következtetése továbbá, hogy a korábbi törzsjelölés nem volt megfelelő az előállításhoz használt törzs egyértelmű azonosításához, ezért támogatja a kérelmező arra vonatkozó kérelmét, hogy a törzs jelölése Clostridium butyricum FERM-BP 2789-re változzon. A hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a kompatibilitás két további kokcidiosztatikum esetében is bizonyítást nyert. A hatóság szerint nincs szükség a forgalomba hozatal utáni ellenőrzésre vonatkozó egyedi előírásokra. A hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel a takarmányadalékok vizsgálatára létrehozott európai uniós referencialaboratórium által benyújtott, a takarmány-adalékanyag vizsgálatához alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést is.

(6)

Az engedély feltételeinek javasolt változtatása, amely az engedély jogosultját képviselő vállalat nevére vonatkozik, tisztán adminisztratív jellegű, és nem vonja maga után az érintett adalékanyagok újbóli értékelését. A hatóságot tájékoztatták a kérelemről.

(7)

A készítmény értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően az említett készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(8)

A 903/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Mivel az engedélyezési feltételek módosítására nem biztonsági okokból kerül sor, helyénvaló átmeneti időszakot engedélyezni az előkeverékek és összetett takarmányok meglévő készleteinek felhasználására.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „bélflóra-stabilizálók” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

A 903/2009/EK rendeletben a „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)” és „Mitsui & Co. Deutschland GmbH” kifejezések helyébe a „Clostridium butyricum FERM-BP 2789” és „Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.” kifejezések lépnek.

A 903/2009/EK rendelet mellékletének „További rendelkezések” címet viselő oszlopában a 2. sor a „monenzin-nátrium vagy lazalocid” kifejezéssel egészül ki.

3. cikk

A 903/2009/EK rendelet szerint címkézett, a Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) adalékanyagot tartalmazó takarmányok továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók a készletek kimerüléséig.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  HL L 256., 2009.9.29., 26. o.

(3)  EFSA Journal (2011); 9(1):1951.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: bélflóra-stabilizálók

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. a Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U. képviseletében

Clostridium butyricum

FERM BP-2789

 

Az adalék összetétele:

Clostridium butyricum FERM BP-2789 készítmény, amely a következőket tartalmazza: szilárd formában: minimum 5 × 108 CFU/g adalékanyag.

 

A hatóanyag jellemzése:

Clostridium butyricum FERM BP-2789.

 

Analitikai módszer  (1)

 

Mennyiségi meghatározás: ISO 15213 szabványon alapuló lemezöntéses módszer.

 

Azonosítás: pulzáló erőterű gél-elektroforézist (PFGE) alkalmazó módszer.

Kevésbé jelentős madárfajok (a tojóbaromfik kivételével)

5 × 108 CFU

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatósági időtartamot és a pelletálási stabilitást.

2.

Használata a következő, engedélyezett kokcidiosztatikumokat tartalmazó takarmányban megengedett: monenzin-nátrium, diklazuril, maduramicin-ammónium, robenidin, narazin, narazin/nikarbazin, szemduramicin, dekokvinát, szalinomicin-nátrium vagy lazalocid-nátrium.

3.

Biztonsági okokból: használatkor védőmaszk viselése kötelező.

2021. május 26.

Malacok (elválasztott) és kevésbé jelentős disznófélék (elválasztott)

2,5 × 108 CFU


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a takarmányadalékokat vizsgáló európai uniós referencialaboratórium honlapján található: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


16.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/13


A BIZOTTSÁG 374/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 11.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Farina di castagne della Lunigiana [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Olaszország kérelmét (2) a „Farina di castagne della Lunigiana” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 11-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOŞ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 220., 2010.8.14., 14. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.6. osztály:   Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

OLASZORSZÁG

Farina di castagne della Lunigiana (OEM)


16.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/15


A BIZOTTSÁG 375/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 11.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Formaggella del Luinese [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Olaszország kérelmét (2) a „Formaggella del Luinese” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 11-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOŞ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 220., 2010.8.14., 18. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek

1.3. osztály:   Sajtok

OLASZORSZÁG

Formaggella del Luinese (OEM)


16.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/17


A BIZOTTSÁG 376/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 15.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. április 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 15-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

54,5

TN

64,0

TR

92,2

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,9

ZZ

147,1

0709 90 70

MA

82,8

TR

111,5

ZA

13,0

ZZ

69,1

0805 10 20

EG

57,8

IL

74,3

MA

48,4

TN

53,5

TR

72,7

ZZ

61,3

0805 50 10

EG

53,5

TR

52,8

ZZ

53,2

0808 10 80

AR

80,2

BR

81,6

CA

114,9

CL

86,9

CN

113,5

MK

47,7

NZ

110,1

US

120,5

UY

57,7

ZA

81,5

ZZ

89,5

0808 20 50

AR

89,6

CL

108,4

CN

70,7

ZA

85,8

ZZ

88,6


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


16.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/19


A BIZOTTSÁG 377/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 15.)

a gabonafélék eladási árainak az 1017/2010/EU rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott tizedik pályázati felhívás tekintetében történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 43. cikke f) pontjára, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az 1017/2010/EU bizottsági rendelet (2) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. december 11-i 1272/2009/EU bizottsági rendeletben (3) előírt feltételeknek megfelelően gabonafélék értékesítésére irányuló pályázati eljárást nyitott meg.

(2)

Az 1272/2009/EK rendelet 46. cikkének (1) bekezdése és az 1017/2010/EU rendelet 4. cikke értelmében a Bizottság az egyedi pályázati felhívásokra benyújtott pályázatok alapján minden egyes gabonaféle vonatkozásában és tagállamonként meghatározza a minimális eladási árat, vagy dönthet úgy is, hogy nem rögzít minimális eladási árat.

(3)

A tizedik egyedi pályázati felhívásra benyújtott pályázatok alapján a Bizottság úgy határozott, hogy egyes gabonafélék és tagállamok esetében meghatározza a minimális eladási árat, míg más gabonafélék és tagállamok esetében nem határoz meg minimális eladási árat.

(4)

A piac felé történő gyors reagálás és az intézkedés hatékony kezelésének biztosítása érdekében indokolt előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1017/2010/EU rendelettel megnyitott pályázati eljárások keretében kibocsátott, gabonafélék értékesítésére irányuló tizedik pályázati felhívás – amelyre vonatkozóan a pályázatok benyújtásának határideje 2011. április 13-án járt le – esetében a gabonafélénkénti és tagállamonkénti eladási árra vonatkozó határozatokat e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 15-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 293., 2010.11.11., 41. o.

(3)  HL L 349., 2009.12.29., 1. o.


MELLÉKLET

Az értékesítésekre vonatkozó határozatok

(EUR/tonna)

Tagállam

Minimális eladási ár

Közönséges búza

Árpa

Kukorica

1001 90 KN-kód

1003 00 KN-kód

1005 90 00 KN-kód

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

°

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

154,00

X

Sverige

X

173,60

X

United Kingdom

X

170,25

X

A Bizottság nem határozott meg minimális eladási árat (valamennyi ajánlat elutasításra került).

°

Nem érkezett be ajánlat.

X

Nem áll rendelkezésre értékesíthető gabona.

#

Tárgytalan.


16.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/21


A BIZOTTSÁG 378/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 15.)

a gabonaágazatban a 2011. április 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 2010. július 20-i 642/2010/EU bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002, az ex 1005 (a hibrid vetőmag kivételével), valamint – a vetésre szánt hibridek kivételével – ex 1007 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vámnak meg kell egyeznie az e termékek behozatalára érvényes, 55 %-kal megnövelt, majd a szállítmányra alkalmazandó CIF-importárral csökkentett intervenciós árral. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az (1) bekezdésben említett behozatali vám kiszámítása céljából az abban a bekezdésben említett termékekre rendszeres időközönként reprezentatív CIF-importárat kell megállapítani.

(3)

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002 00, az 1005 10 90, az 1005 90 00 és az 1007 00 90 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó importvám kiszámításához az ugyanezen rendelet 5. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló rögzíteni a behozatali vámokat 2011. április 16-tól az új behozatali vám hatálybalépése napjáig tartó időszakra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2011. április 16-tól alkalmazandó, az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. április 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 15-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 187., 2010.7.21., 5. o.


I. MELLÉKLET

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett termékek 2011. április 16-án alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

0,00

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

0,00

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

0,00


(1)  Az Unióba az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra a 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tenger vagy a Fekete-tenger partján található,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben a 642/2010/EU rendelet 3. bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

1.4.2011-14.4.2011

1.

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minnéapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

253,38

208,52

FOB-ár, USA

238,83

228,83

208,83

162,14

Öböl-beli árnövelés

14,64

Nagy-tavaki árnövelés

74,16

2.

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

17,88 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

49,29 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (a 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (a 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (a 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).


IRÁNYELVEK

16.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/24


A BIZOTTSÁG 2011/47/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2011. április 15.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az alumínium-szulfát hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/941/EK bizottsági határozat módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1112/2002/EK (2) és a 2229/2004/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzéken szerepel az alumínium-szulfát.

(2)

A bejelentő az értékelő jelentés tervezetének kézhezvételétől számított két hónapon belül a 2229/2004/EK rendelet 24e. cikke alapján visszavonta a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételéhez biztosított támogatását. A Bizottság ezért az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/941/EK bizottsági határozat (4) elfogadásával megtagadta az alumínium-szulfát felvételét.

(3)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján az eredeti bejelentő (a továbbiakban: a kérelmező) új kérelmet nyújtott be, a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet (5) 14–19. cikke szerinti gyorsított eljárást kérve.

(4)

A kérelmet a 2229/2004/EK rendelettel kijelölt referens tagállamhoz, Hollandiához nyújtották be. A gyorsított eljárásra vonatkozó határidőt betartották. A hatóanyag specifikációja és a támogatott felhasználási célok azonosak a 2008/941/EK határozatban szereplőkkel. A kérelem megfelel továbbá a 33/2008/EK rendelet 15. cikkében foglalt többi tartalmi és eljárási előírásnak is.

(5)

Hollandia elvégezte a kérelmező által benyújtott kiegészítő adatok értékelését, és elkészítette a kiegészítő jelentést, amelyet 2010. március 9-én megküldött az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: a Hatóság) és a Bizottságnak. A Hatóság a kiegészítő jelentést észrevételezésre megküldte a többi tagállamnak és a kérelmezőnek, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A 33/2008/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének megfelelően és a Bizottság kérésére a Hatóság 2010. október 28-án ismertette a Bizottsággal az alumínium-szulfátra vonatkozó megállapításait (6). Az értékelő jelentés tervezetét, a kiegészítő jelentést és a Hatóság megállapításait a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban a tagállamokkal együtt megvizsgálta, majd ezeket az alumínium-szulfátról szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2011. március 11-én véglegesítették.

(6)

A különböző vizsgálatok szerint az alumínium-szulfátot tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában – és különösen a vizsgált és a Bizottság vizsgálati jelentésében részletesen ismertetett felhasználási célokat illetően – megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott előírásoknak. Az alumínium-szulfátot ezért indokolt felvenni az I. mellékletbe, hogy az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket minden tagállamban az említett irányelv rendelkezései szerint lehessen engedélyezni.

(7)

E megállapítástól függetlenül egyes konkrét kérdésekről indokolt további információkat beszerezni. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint feltételekhez lehet kötni valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét. Indokolt ezért előírni, hogy a kérelmező megfelelő analitikai adatok formájában szolgáltasson megerősítő információkat az iparilag gyártott technikai minőségű anyag specifikációja tekintetében.

(8)

Egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt megfelelő időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag felvételéből fakadó új követelmények teljesítésére.

(9)

A 91/414/EGK irányelvben előírt, egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételéből fakadó kötelezettségek fenntartása mellett a felvétel után hat hónapot kell biztosítani arra, hogy a tagállamok felülvizsgálhassák az alumínium-szulfátot tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket, és ezáltal biztosíthassák a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében előírt követelmények, valamint az I. mellékletben meghatározott vonatkozó feltételek teljesülését. A tagállamoknak a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően szükség szerint módosítaniuk kell, újakkal kell helyettesíteniük vagy vissza kell vonniuk az érvényes engedélyeket. A fenti határidőtől eltérve hosszabb időt kell biztosítani az egyes növényvédő szerek egyes tervezett felhasználási céljaira vonatkozó, a III. melléklet szerinti teljes dosszié benyújtására és a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvek szerinti értékelésére.

(10)

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet (7) keretében értékelt hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételével kapcsolatos korábbi tapasztalatok szerint, hogy nehézségek támadhatnak annak értelmezésében, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjainak milyen kötelességei vannak az adatokhoz való hozzáférést illetően. A további nehézségek elkerülése végett szükségesnek tűnik pontosítani a tagállamok kötelességeit, különösen azt, hogy meg kell győződniük arról, hogy az engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér az említett irányelv II. mellékletében leírt követelményeknek megfelelő dossziéhoz. Ez a pontosítás azonban az I. mellékletet módosító eddigi irányelvekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra vagy az engedélyek jogosultjaira.

(11)

A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(12)

A 2008/941/EK határozat előírja az alumínium-szulfát felvételének megtagadását és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyeinek 2011. december 31-ig történő visszavonását. A határozat mellékletének az alumínium-szulfátra vonatkozó sorát el kell hagyni.

(13)

A 2008/941/EK határozatot ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2008/941/EK határozat mellékletének az alumínium-szulfátra vonatkozó sorát el kell hagyni.

3. cikk

A tagállamok legkésőbb 2011. november 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2011. december 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

(1)   Az alumínium-szulfátot hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket a tagállamok a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően 2011. november 30-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják.

A fenti időpontig főként arról kell meggyőződniük, hogy az említett irányelv I. mellékletében az alumínium-szulfátra előírt feltételek, a hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részében leírtak kivételével, teljesülnek-e, és hogy az engedély jogosultja az említett irányelv 13. cikkében meghatározott feltételek szerint rendelkezik-e az irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy ilyen dossziéhoz való hozzáféréssel.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően az olyan engedélyezett növényvédő szerek esetében, amelyek alumínium-szulfátot tartalmaznak egyedüli hatóanyagként vagy több olyan hatóanyag egyikeként, amelyek mindegyike legkésőbb 2011. május 31-ig felkerült a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében lévő jegyzékre, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerint, az irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján és az irányelv I. mellékletében az alumínium-szulfátra vonatkozó bejegyzés B. részének figyelembevételével újból elvégzik a növényvédő szer értékelését. Az értékelés alapján meghatározzák, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

Ezt követően a tagállamok:

a)

az alumínium-szulfátot egyedüli hatóanyagként tartalmazó szer esetében legkésőbb 2015. május 31-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b)

az alumínium-szulfátot több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében 2015. május 31-ig, vagy ha a többi hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételéről rendelkező adott irányelvben az ilyen módosításra vagy visszavonásra későbbi időpont van megszabva, akkor az ott megjelölt határidőig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

5. cikk

Ez az irányelv 2011. június 1-jén lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 168., 2002.6.27., 14. o.

(3)  HL L 379., 2004.12.24., 13. o.

(4)  HL L 335., 2008.12.13., 91. o.

(5)  HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

(6)  European Food Safety Authority (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság): Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aluminium sulfate (Az alumínium-szulfát hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről készült szakértői értékelés megállapításai), EFSA Journal 2010; 8(11):1889. [32 oldal] doi:10.2903/j.efsa.2010.1889. Elérhető a következő internetcímen: www.efsa.europa.eu

(7)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o.


MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő táblázat vége a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

Felvétel lejárata

Különös rendelkezések

„351.

Alumínium-szulfát

CAS-szám: 10043-01-3

CIPAC-szám: nem létezik

Alumínium-szulfát

970 g/kg

2011. június 1.

2021. május 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag beltéri használatra, betakarítás utáni baktériumölő szerként engedélyezhető, dísznövényekhez

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2011. március 11-én véglegesített, az alumínium-szulfátra vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az érintett tagállamok előírják az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációját megerősítő információk megfelelő analitikai adatok formájában történő beadását.

Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kérelmező 2011. december 1-jéig eljuttassa ezeket az információkat a Bizottsághoz.”


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatos további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.


16.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/28


A BIZOTTSÁG 2011/48/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2011. április 15.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bromadiolon hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/941/EK bizottsági határozat módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1112/2002/EK (2) és a 2229/2004/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzéken szerepel a bromadiolon.

(2)

A bejelentő az értékelő jelentés tervezetének kézhezvételétől számított két hónapon belül a 2229/2004/EK rendelet 24e. cikke alapján visszavonta a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételéhez biztosított támogatását. A Bizottság ezért az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról, és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/941/EK bizottsági határozat (4) elfogadásával megtagadta a bromadiolon felvételét.

(3)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján az eredeti bejelentő (a továbbiakban: a kérelmező) új kérelmet nyújtott be, a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet (5) 14–19. cikke szerinti gyorsított eljárást kérve.

(4)

A kérelmet a 2229/2004/EK rendelettel kijelölt referens tagállamhoz, Svédországhoz nyújtották be. A gyorsított eljárásra vonatkozó határidőt betartották. A hatóanyag specifikációja és a támogatott felhasználási célok azonosak a 2008/941/EK határozatban szereplőkkel. A kérelem megfelel továbbá a 33/2008/EK rendelet 15. cikkében foglalt többi tartalmi és eljárási előírásnak is.

(5)

Svédország elvégezte a kérelmező által benyújtott kiegészítő adatok értékelését és elkészítette a kiegészítő jelentést, amelyet 2009. december 4-én megküldött az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: a Hatóság) és a Bizottságnak. A Hatóság a kiegészítő jelentést észrevételezésre megküldte a többi tagállamnak és a kérelmezőnek, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A 33/2008/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének megfelelően és a Bizottság kérésére a Hatóság 2010. szeptember 15-én ismertette a Bizottsággal a bromadiolonra vonatkozó megállapításait (6). Az értékelő jelentés tervezetét, a kiegészítő jelentést és a Hatóság megállapításait a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban a tagállamokkal együtt megvizsgálta, majd ezeket a bromadiolonról szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2011. március 11-én véglegesítették.

(6)

A különböző vizsgálatok szerint a bromadiolont tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában – és különösen a vizsgált és a Bizottság vizsgálati jelentésében részletesen ismertetett felhasználási célokat illetően – megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott előírásoknak. A bromadiolont ezért indokolt felvenni az I. mellékletbe, hogy az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket minden tagállamban az említett irányelv rendelkezései szerint lehessen engedélyezni.

(7)

E megállapítástól függetlenül egyes konkrét kérdésekről indokolt további információkat beszerezni. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint feltételekhez lehet kötni valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét. Indokolt ezért előírni, hogy a kérelmező szolgáltasson megerősítő információkat a következők tekintetében: az iparilag gyártott technikai minőségű anyag specifikációja, megfelelő analitikai adatok formájában; a szennyezőanyagok relevanciája; a vízben oldott bromadiolon meghatározása; a madarakra és a nem célzott emlősökre jelentett kockázatok csökkentésére javasolt intézkedések hatékonysága; és a felszín alatti vizek metabolitokból eredő expozíciójának értékelése.

(8)

Egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt megfelelő időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag felvételéből fakadó új követelmények teljesítésére.

(9)

A 91/414/EGK irányelvben előírt, egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételéből fakadó kötelezettségek fenntartása mellett a felvétel után hat hónapot kell biztosítani arra, hogy a tagállamok felülvizsgálhassák a bromadiolont tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket és ezáltal biztosíthassák a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében előírt követelmények, valamint az I. mellékletben meghatározott vonatkozó feltételek teljesülését. A tagállamoknak a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően szükség szerint módosítaniuk kell, újakkal kell helyettesíteniük vagy vissza kell vonniuk az érvényes engedélyeket. A fenti határidőtől eltérve hosszabb időt kell biztosítani az egyes növényvédő szerek egyes tervezett felhasználási céljaira vonatkozó, a III. melléklet szerinti teljes dosszié benyújtására és a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvek szerinti értékelésére.

(10)

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet (7) keretében értékelt hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételével kapcsolatos korábbi tapasztalatok szerint nehézségek támadhatnak annak értelmezésében, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjainak milyen kötelességei vannak az adatokhoz való hozzáférést illetően. A további nehézségek elkerülése végett szükségesnek tűnik pontosítani a tagállamok kötelességeit, különösen azt, hogy meg kell győződniük arról, hogy az engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér az említett irányelv II. mellékletében leírt követelményeknek megfelelő dossziéhoz. Ez a pontosítás azonban az I. mellékletet módosító eddigi irányelvekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra vagy az engedélyek jogosultjaira.

(11)

A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(12)

A 2008/941/EK határozat előírja a bromadiolon felvételének megtagadását és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyeinek 2011. december 31-ig történő visszavonását. A határozat mellékletének a bromadiolonra vonatkozó sorát el kell hagyni.

(13)

A 2008/941/EK határozatot ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2008/941/EK határozat mellékletének a bromadiolonra vonatkozó sorát el kell hagyni.

3. cikk

A tagállamok legkésőbb 2011. november 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2011. december 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

(1)   A bromadiolont hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket a tagállamok a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően 2011. november 30-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják.

A fenti időpontig főként arról kell meggyőződniük, hogy az említett irányelv I. mellékletében a bromadiolonra előírt feltételek, a hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részében leírtak kivételével, teljesülnek-e, és hogy az engedély jogosultja az említett irányelv 13. cikkében meghatározott feltételek szerint rendelkezik-e az irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy ilyen dossziéhoz való hozzáféréssel.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően az olyan engedélyezett növényvédő szerek esetében, amelyek azadirachtint tartalmaznak egyedüli hatóanyagként vagy több olyan hatóanyag egyikeként, amelyek mindegyike legkésőbb 2011. május 31-ig felkerült a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében lévő jegyzékre, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerint, az irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján és az irányelv I. mellékletében a bromadiolonra vonatkozó bejegyzés B. részének figyelembevételével újból elvégzik a növényvédő szer értékelését. Az értékelés alapján meghatározzák, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

Ezt követően a tagállamok:

a)

a bromadiolont egyedüli hatóanyagként tartalmazó szer esetében legkésőbb 2015. május 31-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b)

a bromadiolont több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében 2015. május 31-ig, vagy ha a többi hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételéről rendelkező adott irányelvben az ilyen módosításra vagy visszavonásra későbbi időpont van megszabva, akkor az ott megjelölt határidőig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

5. cikk

Ez az irányelv 2011. június 1-jén lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 168., 2002.6.27., 14. o.

(3)  HL L 379., 2004.12.24., 13. o.

(4)  HL L 335., 2008.12.13., 91. o.

(5)  HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

(6)  European Food Safety Authority (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság): Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bromadiolone (A bromadiolon hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről készült szakértői értékelés megállapításai), EFSA Journal 2010; 8(10):1783 [44 oldal]. doi:10.2903/j.efsa2010.1783. Elérhető a következő internetcímen: www.efsa.europa.eu

(7)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o.


MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő táblázat vége a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

Felvétel lejárata

Különös rendelkezések

„352.

Bromadiolon

CAS-szám: 28772-56-7

CIPAC-szám: 371

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bróm-bifenil-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-kumarin

≥ 970 g/kg

2011. június 1.

2021. május 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag rágcsálóirtó szerként engedélyezhető, rágcsálójáratokban elhelyezett előkészített csalétek formájában.

A növényvédő szerben a hatóanyag névleges koncentrációja nem haladhatja meg az 50 mg/kg-ot.

Használata kizárólag hivatásos felhasználóknak engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2011. március 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésében, különösen annak I. és II. függelékében szereplő következtetéseit.

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert munkakörükből adódóan kezelő személyek védelmére, és az engedély feltételeként adott esetben elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk az elsődleges és másodlagos mérgezésnek a madarakra és a nem célzott emlősökre jelentett kockázatára.

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

Az érintett tagállamok a következőkre vonatkozó megerősítő információk beadását írják elő:

a)

az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációja, megfelelő analitikai adatok formájában;

b)

a szennyezőanyagok relevanciája;

c)

a vízben oldott bromadiolon meghatározása, mennyiségi meghatározás határértéke: 0,01 μg/l;

d)

a madarakra és nem célzott emlősökre jelentett kockázatok csökkentésére javasolt intézkedések hatékonysága;

e)

és felszín alatti vizek metabolitokból eredő expozíciójának értékelése.

Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kérelmező az a), b) és c) pontban előírt információkat 2011. november 30-ig, a d) és e) pontban előírtakat pedig 2013. május 31-ig eljuttassa a Bizottsághoz.”


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatos további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.


HATÁROZATOK

16.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/32


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. április 11.)

a Régiók Bizottsága egy olasz tagjának kinevezéséről

(2011/243/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel az olasz kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. december 22-én, illetve 2010. január 18-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2009/1014/EU (1), illetve 2010/29/EU (2) határozatot.

(2)

Riccardo VENTRE hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedett,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. január 25-ig a Régiók Bizottsága tagjává nevezi ki újra a következő személyt:

Riccardo VENTRE, Assessore del Comune di Piana di Monte Verna (a betöltött tisztség megváltozása).

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2011. április 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

PINTÉR S.


(1)  HL L 348., 2009.12.29., 22. o.

(2)  HL L 12., 2010.1.19., 11. o.


16.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/33


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. április 15.)

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról

(az értesítés a C(2011) 2517. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, bolgár, dán, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, román és spanyol nyelvű szöveg hiteles)

(2011/244/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 31. cikkére,

a mezőgazdasági alapok bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1258/1999/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdése, valamint az 1290/2005/EK rendelet 31. cikke értelmében a Bizottság elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, az ellenőrzések eredményeit közli a tagállamokkal, a tagállamok észrevételeit tudomásul veszi, az érintett tagállamokkal való megállapodás céljából kétoldalú egyeztetést kezdeményez, valamint következtetéseit hivatalosan eljuttatja a tagállamokhoz.

(2)

A tagállamoknak lehetőségük volt arra, hogy egyeztetési eljárás indítását kérjék. Néhány esetben éltek ezzel a lehetőséggel, és a Bizottság megvizsgálta az ezen eljárások eredményeiről szóló jelentéseket.

(3)

Az 1258/1999/EK és az 1290/2005/EK rendelet értelmében csak azok a mezőgazdasági kiadások finanszírozhatók, amelyek teljesítésére az európai uniós szabályoknak megfelelően került sor.

(4)

Az elvégzett ellenőrzések, a kétoldalú megbeszélések és az egyeztetési eljárások eredményei kimutatták, hogy a tagállamok által bejelentett kiadások egy része nem felel meg ennek a feltételnek, ezért azok nem finanszírozhatók az EMOGA Garanciarészlegéből, az EMGA-ból és az EMVA-ból.

(5)

Célszerű feltüntetni azokat az összegeket, amelyeket nem ismernek el az EMOGA Garanciarészlegéből, az EMGA-ból és az EMVA-ból fedezhetőnek. Ezek az összegek nem vonatkoznak olyan kifizetésekre, amelyek több mint 24 hónappal azt megelőzően merültek fel, hogy a Bizottság írásban értesítette a tagállamokat az ellenőrzések eredményeiről.

(6)

Az e határozat által érintett esetekben az európai uniós szabályoknak való megfelelés hiánya miatt kizárandó összegekről szóló értékelésről a Bizottság egy összefoglaló jelentés keretében tájékoztatta a tagállamokat.

(7)

Ez a határozat nem sérti azokat a pénzügyi következtetéseket, amelyeket a Bizottság a Bíróság 2010. december 31-én még folyamatban lévő, és e határozat tárgyát képező kérdésekben hozott ítéletei nyomán vonhat le,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok akkreditált kifizető ügynökségei által az EMOGA Garanciarészlege, az EMGA vagy az EMVA terhére bejelentett azon kiadásokat, amelyek a mellékletben szerepelnek, ki kell zárni az európai uniós finanszírozásból, mivel nem felelnek meg az európai uniós szabályoknak.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Bolgár Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Holland Királyság, a Portugál Köztársaság, Románia és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 15-én.

a Bizottság részéről

Dacian CIOLOŞ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

(2)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.


MELLÉKLET

MS

Intézkedés

Pénzügyi év

Indokolás

Típus

%

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

6701. KÖLTSÉGVETÉSI JOGCÍM

BG

Termeléshez nem kötött közvetlen támogatások

2009

Hiányosságok a MePAR/FIR működésében

ÁTALÁNY

10,00

EUR

–20 848 236,79

0,00

–20 848 236,79

 

 

 

 

 

BG ÖSSZESEN

EUR

–20 848 236,79

0,00

–20 848 236,79

DK

Gyümölcs és zöldség - operatív programok

2007

A helyszíni ellenőrzés hibás teljesítése

ÁTALÁNY

2,00

DKK

–36 186,06

0,00

–36 186,06

DK

Gyümölcs és zöldség - operatív programok

2008

A helyszíni ellenőrzés hibás teljesítése

ÁTALÁNY

2,00

EUR

–58 609,25

0,00

–58 609,25

DK

Szárított takarmány

2005

Azon üzemeltetőket érintő további ellenőrzések minimális százalékának való meg nem felelés, akiknek szárított takarmányt szállítottak, valamint az éves statisztikák késedelmes benyújtása

ÁTALÁNY

2,00

DKK

–81 519,23

0,00

–81 519,23

DK

Szárított takarmány

2006

Azon üzemeltetőket érintő további ellenőrzések minimális százalékának való meg nem felelés, akiknek szárított takarmányt szállítottak, valamint az éves statisztikák késedelmes benyújtása

ÁTALÁNY

2,00

DKK

– 384 358,59

0,00

– 384 358,59

DK

Szárított takarmány (2007+)

2007

Azon üzemeltetőket érintő további ellenőrzések minimális százalékának való meg nem felelés, akiknek szárított takarmányt szállítottak, valamint az éves statisztikák késedelmes benyújtása

ÁTALÁNY

2,00

DKK

– 376 720,62

0,00

– 376 720,62

DK

Szárított takarmány (2007+)

2008

Azon üzemeltetőket érintő további ellenőrzések minimális százalékának való meg nem felelés, akiknek szárított takarmányt szállítottak, valamint az éves statisztikák késedelmes benyújtása

ÁTALÁNY

2,00

DKK

–54 280,43

0,00

–54 280,43

 

 

 

 

 

DK ÖSSZESEN

EUR

–58 609,25

0,00

–58 609,25

 

 

 

 

 

DK ÖSSZESEN

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

ES

Hústámogatás - anyajuh és kecske

2004

Későn megkezdett helyszíni ellenőrzések

ÁTALÁNY

2,00

EUR

–1 559 059,12

0,00

–1 559 059,12

ES

Hústámogatás - szarvasmarhafélék

2004

A helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–13 753,33

0,00

–13 753,33

ES

Hústámogatás - szarvasmarhafélék

2004

A helyszíni ellenőrzések hiányosságai - az ellenőrzések elégtelen vagy nem megfelelő minősége - nem megfelelő ellenőrzés

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–1 401 451,46

0,00

–1 401 451,46

ES

Hústámogatás – anyajuh és anyakecske

2005

Későn megkezdett helyszíni ellenőrzések

ÁTALÁNY

2,00

EUR

–1 652 652,30

0,00

–1 652 652,30

ES

Hústámogatás - szarvasmarhafélék

2005

A helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–14 080,18

0,00

–14 080,18

ES

Hústámogatás - szarvasmarhafélék

2005

A helyszíni ellenőrzések hiányosságai - az ellenőrzések elégtelen vagy nem megfelelő minősége - nem megfelelő ellenőrzés

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–1 421 329,38

0,00

–1 421 329,38

ES

Hústámogatás - szarvasmarhafélék

2006

A helyszíni ellenőrzések hiányosságai - az ellenőrzések elégtelen vagy nem megfelelő minősége - nem megfelelő ellenőrzés

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–1 379 600,32

–4 082,25

–1 375 518,07

ES

Gyümölcs és zöldség - operatív programok

2006

A csomagolás környezetgazdálkodási vonatkozásainak hiányosságai

EGYSZERI

 

EUR

–2 672 816,95

0,00

–2 672 816,95

ES

Gyümölcs és zöldség - operatív programok

2007

A csomagolás környezetgazdálkodási vonatkozásainak hiányosságai

EGYSZERI

 

EUR

–16 985 313,14

0,00

–16 985 313,14

ES

Gyümölcs és zöldség - operatív programok

2008

A csomagolás környezetgazdálkodási vonatkozásainak hiányosságai

EGYSZERI

 

EUR

–17 594 421,01

0,00

–17 594 421,01

ES

Hústámogatás - szarvasmarhafélék

2006

A helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

2,00

EUR

– 187 589,74

0,00

– 187 589,74

ES

Olívaolaj - termelési támogatás

2003

A terméshozamok ellenőrzésének hiányosságai

ÁTALÁNY

2,00

EUR

–21 570,64

0,00

–21 570,64

ES

Olívaolaj - termelési támogatás

2003

Az olajbogyó-termesztési FIR-követelmények be nem tartásához vezető hibás műszaki tűréshatárok az alkalmazás első évében

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–4 462,77

0,00

–4 462,77

ES

Olívaolaj - termelési támogatás

2004

Az átalánykorrekció egyedi korrekcióra kifejtett hatásának korrekciója

EGYSZERI

 

EUR

166 246,08

0,00

166 246,08

ES

Olívaolaj - termelési támogatás

2004

A terméshozamok ellenőrzésének hiányosságai

ÁTALÁNY

2,00

EUR

–16 844 579,61

0,00

–16 844 579,61

ES

Olívaolaj - termelési támogatás

2004

A szankciók hibás kiszámítása

EGYSZERI

 

EUR

–5 230 671,00

0,00

–5 230 671,00

ES

Olívaolaj - termelési támogatás

2004

Az olajbogyó-termesztési FIR-követelmények be nem tartásához vezető hibás műszaki tűréshatárok az alkalmazás első évében

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–5 678 034,36

0,00

–5 678 034,36

ES

Olívaolaj - termelési támogatás

2005

Az átalánykorrekció egyedi korrekcióra kifejtett hatásának korrekciója

EGYSZERI

 

EUR

78 467,60

0,00

78 467,60

ES

Olívaolaj - termelési támogatás

2005

A terméshozamok ellenőrzésének hiányosságai

ÁTALÁNY

2,00

EUR

–19 830 448,92

0,00

–19 830 448,92

ES

Olívaolaj - termelési támogatás

2005

A szankciók hibás kiszámítása

EGYSZERI

 

EUR

–3 923 380,00

0,00

–3 923 380,00

ES

Olívaolaj - termelési támogatás

2005

Az olajbogyó-termesztési FIR-követelmények be nem tartásához vezető hibás műszaki tűréshatárok az alkalmazás első évében

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–89 880,78

0,00

–89 880,78

ES

Olívaolaj - termelési támogatás

2006

Az átalánykorrekció egyedi korrekcióra kifejtett hatásának korrekciója

EGYSZERI

 

EUR

11 060,06

0,00

11 060,06

ES

Olívaolaj - termelési támogatás

2006

A terméshozamok ellenőrzésének hiányosságai

ÁTALÁNY

2,00

EUR

–19 030 403,00

0,00

–19 030 403,00

ES

Olívaolaj - termelési támogatás

2006

A szankciók hibás kiszámítása

EGYSZERI

 

EUR

– 553 003,00

0,00

– 553 003,00

ES

Olívaolaj - termelési támogatás

2006

Az olajbogyó-termesztési FIR-követelmények be nem tartásához vezető hibás műszaki tűréshatárok az alkalmazás első évében

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–10 623,55

0,00

–10 623,55

 

 

 

 

 

ES ÖSSZESEN

EUR

– 115 843 350,82

–4 082,25

– 115 839 268,57

FR

Közvetlen kifizetések

2007

Az igazgatási eljárás elégtelenségei

EGYSZERI

 

EUR

– 724 823,68

0,00

– 724 823,68

FR

Termeléshez nem kötött közvetlen támogatás (egységes támogatási rendszer - ETR)

2008

Az igazgatási eljárás elégtelenségei

EGYSZERI

 

EUR

– 872 782,68

0,00

– 872 782,68

FR

Termeléshez nem kötött közvetlen támogatások

2009

Az igazgatási eljárás elégtelenségei

EGYSZERI

 

EUR

– 727 988,33

0,00

– 727 988,33

 

 

 

 

 

FR ÖSSZESEN

EUR

–2 325 594,69

0,00

–2 325 594,69

GB

Exportvisszatérítések - egyéb

2006

A kiléptetési igazolási eljárás elégtelenségei

ÁTALÁNY

5,00

EUR

– 339,41

0,00

– 339,41

GB

Exportvisszatérítések - az I. mellékletben nem szereplők

2006

A kiléptetési igazolási eljárás elégtelenségei

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–1 551,62

0,00

–1 551,62

GB

Exportvisszatérítések - cukor és izglükóz

2006

A kiléptetési igazolási eljárás elégtelenségei

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–2 957,78

0,00

–2 957,78

GB

Exportvisszatérítések - egyéb

2007

A kiléptetési igazolási eljárás elégtelenségei

ÁTALÁNY

5,00

EUR

– 224,14

0,00

– 224,14

GB

Exportvisszatérítések - az I. mellékletben nem szereplők

2007

A kiléptetési igazolási eljárás elégtelenségei

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–1 024,64

0,00

–1 024,64

GB

Exportvisszatérítések - cukor és izoglükóz

2007

A kiléptetési igazolási eljárás elégtelenségei

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–1 953,22

0,00

–1 953,22

GB

Exportvisszatérítések - cukor és izoglükóz

2008

A kiléptetési igazolási eljárás elégtelenségei

ÁTALÁNY

5,00

EUR

– 153,04

0,00

– 153,04

GB

Exportvisszatérítések - egyéb

2008

A kiléptetési igazolási eljárás elégtelenségei

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–17,57

0,00

–17,57

GB

Exportvisszatérítések - az I. mellékletben nem szereplők

2008

A kiléptetési igazolási eljárás elégtelenségei

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–80,28

0,00

–80,28

GB

Exportvisszatérítések - cukor és izoglükóz

2009

A kiléptetési igazolási eljárás elégtelenségei

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–7,57

0,00

–7,57

GB

Exportvisszatérítések - egyéb

2009

A kiléptetési igazolási eljárás elégtelenségei

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–0,87

0,00

–0,87

GB

Exportvisszatérítések - az I. mellékletben nem szereplők

2009

A kiléptetési igazolási eljárás elégtelenségei

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–3,97

0,00

–3,97

GB

Gyümölcs és zöldség - operatív programok

2006

Az elismerés és működési programok kulcsfontosságú ellenőrzéseinek hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

– 508 223,82

0,00

– 508 223,82

GB

Gyümölcs és zöldség - operatív programok

2006

Az elismerés és működési programok kulcsfontosságú ellenőrzéseinek hiányosságai

EGYSZERI

 

EUR

–6 171 594,78

0,00

–6 171 594,78

GB

Gyümölcs és zöldség - operatív programok

2007

Az elismerés és működési programok kulcsfontosságú ellenőrzéseinek hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

– 999 359,83

0,00

– 999 359,83

GB

Gyümölcs és zöldség - operatív programok

2007

Az elismerés és működési programok kulcsfontosságú ellenőrzéseinek hiányosságai

EGYSZERI

 

EUR

–12 135 684,18

0,00

–12 135 684,18

GB

Gyümölcs és zöldség - operatív programok

2008

Az elismerés és működési programok kulcsfontosságú ellenőrzéseinek hiányosságai

EGYSZERI

 

EUR

–6 589 732,17

0,00

–6 589 732,17

GB

Gyümölcs és zöldség - operatív programok

2008

Az elismerés és működési programok kulcsfontosságú ellenőrzéseinek hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

– 542 656,97

0,00

– 542 656,97

GB

Kivételes támogatási intézkedések

2009

Az EU költségvetéséből jogtalanul behajtott ártalmatlanítási és szállítási költségek; elhullott állatokra kért uniós finanszírozás

EGYSZERI

 

EUR

– 284 317,36

0,00

– 284 317,36

 

 

 

 

 

GB ÖSSZESEN

EUR

–27 239 883,22

0,00

–27 239 883,22

GR

További támogatási összegek

2008

A MePAR/FIR-ben szereplő téves információk és a helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–3 685 863,71

0,00

–3 685 863,71

GR

Egyéb közvetlen támogatás - cukor - az exportvisszatérítés kivételével

2008

A MePAR/FIR-ben szereplő téves információk és a helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

– 130 504,79

0,00

– 130 504,79

GR

Egyéb közvetlen támogatás - közvetlen kifizetések

2008

A MePAR/FIR-ben szereplő téves információk és a helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–1 497 576,86

0,00

–1 497 576,86

GR

Egyéb közvetlen támogatás - gyapot

2008

A MePAR/FIR-ben szereplő téves információk és a helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–9 155 093,09

0,00

–9 155 093,09

GR

Egyéb közvetlen támogatás - az 1782/2003/EK rendelet 69. cikke - a juh- és szarvasmarhafélék kivételével

2008

A MePAR/FIR-ben szereplő téves információk és a helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–3 310 395,31

0,00

–3 310 395,31

GR

Termeléshez nem kötött közvetlen támogatás (egységes támogatási rendszer - ETR)

2008

A MePAR/FIR-ben szereplő téves információk és a helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–91 632 386,41

0,00

–91 632 386,41

GR

Egyéb közvetlen támogatások

2009

A MePAR/FIR-ben szereplő téves információk és a helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

5 928,18

0,00

5 928,18

GR

Egyéb közvetlen támogatás - az 1782/2003/EK rendelet 69. cikke - a juh- és szarvasmarhafélék kivételével

2009

A MePAR/FIR-ben szereplő téves információk és a helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

1 407,54

0,00

1 407,54

GR

A kiegészítő támogatás összege

2009

A MePAR/FIR-ben szereplő téves információk és a helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

2 668,68

0,00

2 668,68

GR

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2009

A MePAR/FIR-ben szereplő téves információk és a helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

– 810 049,67

0,00

– 810 049,67

GR

Olívaolaj - termelési támogatás

2004

Az olajsajtoló-üzemek és az olajbogyó-termesztési FIR ellenőrzésének elégtelenségei

ÁTALÁNY

10,00

EUR

– 193 490,20

0,00

– 193 490,20

GR

Olívaolaj - termelési támogatás (2007+)

2005

Az olajsajtoló-üzemek és az olajbogyó-termesztési FIR ellenőrzésének elégtelenségei

ÁTALÁNY

15,00

EUR

– 283 443,46

0,00

– 283 443,46

GR

Olívaolaj - termelési támogatás (2007+)

2005

Az olajsajtoló-üzemek és az olajbogyó-termesztési FIR ellenőrzésének elégtelenségei

ÁTALÁNY

10,00

EUR

–43 471 909,07

0,00

–43 471 909,07

GR

Olívaolaj - termelési támogatás (2007+)

2006

Az olajsajtoló-üzemek és az olajbogyó-termesztési FIR ellenőrzésének elégtelenségei

ÁTALÁNY

10,00

EUR

– 447 353,51

0,00

– 447 353,51

GR

Olívaolaj - termelési támogatás (2007+)

2006

Az olajsajtoló-üzemek és az olajbogyó-termesztési FIR ellenőrzésének elégtelenségei

ÁTALÁNY

15,00

EUR

–89 134 155,41

– 215 120,80

–88 919 034,62

GR

Olívaolaj - FIR-finanszírozás

2004

A 2003. október 31. után végzett tevékenységekkel kapcsolatos nem támogatható kiadások

EGYSZERI

 

EUR

–3 437 468,51

0,00

–3 437 468,51

GR

Olívaolaj - FIR-finanszírozás

2006

A 2003. október 31. után végzett tevékenységekkel kapcsolatos nem támogatható kiadások

EGYSZERI

 

EUR

– 263 620,00

0,00

– 263 620,00

 

 

 

 

 

GR ÖSSZESEN

EUR

– 247 443 305,60

– 215 120,80

– 247 228 184,80

IT

Közraktározás - cukor

2005

A (szállítás által nem érintett) cukor 2005-ös bevitelének hibás könyvelése

EGYSZERI

 

EUR

– 797 560,00

0,00

– 797 560,00

IT

Közraktározás - cukor

2006

A tárolási költségek 35 %-kal való növekedése

ÁTALÁNY

10,00

EUR

– 171 418,00

0,00

– 171 418,00

IT

Közraktározás - cukor

2006

A készletek késedelmes ellenőrzése

ÁTALÁNY

5,00

EUR

– 781 044,00

0,00

– 781 044,00

IT

Közraktározás - cukor

2007

A tárolási költségek 35 %-kal való növekedése

ÁTALÁNY

10,00

EUR

– 182 006,00

0,00

– 182 006,00

IT

Közraktározás - cukor

2008

A tárolási költségek 35 %-kal való növekedése

ÁTALÁNY

10,00

EUR

– 111 062,00

0,00

– 111 062,00

IT

Közraktározás - cukor

2009

A tárolási költségek 35 %-kal való növekedése

ÁTALÁNY

10,00

EUR

–34 547,00

0,00

–34 547,00

 

 

 

 

 

IT ÖSSZESEN

EUR

–2 077 637,00

0,00

–2 077 637,00

NL

Gyümölcs és zöldség - operatív programok

2006

Nem támogatható költségek: a csomagolásra történő nyomtatás és a decentralizált eljárást alkalmazó termelői szervezet kiadásai

EGYSZERI

 

EUR

–5 166 882,80

0,00

–5 166 882,80

NL

Gyümölcs és zöldség - operatív programok

2007

Nem támogatható költségek: a csomagolásra történő nyomtatás és a decentralizált eljárást alkalmazó termelői szervezet kiadásai

EGYSZERI

 

EUR

–10 543 404,52

0,00

–10 543 404,52

NL

Gyümölcs és zöldség - operatív programok

2008

Nem támogatható költségek: a csomagolásra történő nyomtatás és a decentralizált eljárást alkalmazó termelői szervezet kiadásai

EGYSZERI

 

EUR

–6 981 120,47

0,00

–6 981 120,47

 

 

 

 

 

NL ÖSSZESEN

EUR

–22 691 407,79

0,00

–22 691 407,79

PT

Egyéb közvetlen támogatás - szarvasmarhafélék

2007

Az IT-rendszer működésében kialakult hiányosságok

EGYSZERI

 

EUR

– 415 669,10

0,00

– 415 669,10

PT

Egyéb közvetlen támogatás - szarvasmarhafélék

2008

Az IT-rendszer működésében kialakult hiányosságok

EGYSZERI

 

EUR

– 304 813,73

0,00

– 304 813,73

 

 

 

 

 

PT ÖSSZESEN

EUR

– 720 482,83

0,00

– 720 482,83

RO

Egyéb közvetlen támogatás - Energianövények

2009

A MePAR/FIR működésének és az adminisztratív keresztellenőrzéseket követő helyszíni ellenőrzések/látogatások hiányosságai

ÁTALÁNY

10,00

EUR

–6 694,99

0,00

–6 694,99

RO

Egyéb közvetlen támogatás - Energianövények

2009

A MePAR/FIR működésének és az adminisztratív keresztellenőrzéseket követő helyszíni ellenőrzések/látogatások hiányosságai

EGYSZERI

 

EUR

– 108 740,61

0,00

– 108 740,61

RO

Egyéb közvetlen támogatások

2009

A MePAR/FIR működésének és az adminisztratív keresztellenőrzéseket követő helyszíni ellenőrzések/látogatások hiányosságai

EGYSZERI

 

EUR

–52 831,05

0,00

–52 831,05

RO

Termeléshez nem kötött közvetlen támogatások

2009

A MePAR/FIR működésének és az adminisztratív keresztellenőrzéseket követő helyszíni ellenőrzések/látogatások hiányosságai

ÁTALÁNY

10,00

EUR

– 489 527,30

0,00

– 489 527,30

RO

Termeléshez nem kötött közvetlen támogatások

2009

A MePAR/FIR működésének és az adminisztratív keresztellenőrzéseket követő helyszíni ellenőrzések/látogatások hiányosságai

EGYSZERI

 

EUR

–38 620 445,36

0,00

–38 620 445,36

 

 

 

 

 

RO ÖSSZESEN

EUR

–39 278 239,32

0,00

–39 278 239,32

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN (6701)

EUR

– 478 526 747,31

– 219 203,05

– 478 307 544,26

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN (6701)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

6711. KÖLTSÉGVETÉSI JOGCÍM

BG

Vidékfejlesztés EMVA 2. tengely (2007-2013, területalapú intézkedések)

2009

A MePAR/FIR működésének hiányosságai

ÁTALÁNY

10,00

EUR

–1 204 509,85

0,00

–1 204 509,85

BG

Vidékfejlesztés EMVA Kiegészítés a közvetlen kifizetésekhez (2007-2013)

2009

A MePAR/FIR működésének és a helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–2 490 360,23

0,00

–2 490 360,23

 

 

 

 

 

BG ÖSSZESEN

EUR

–3 694 870,08

0,00

–3 694 870,08

GR

Vidékfejlesztés EMVA 2. tengely (2007-2013, területalapú intézkedések)

2007

A MePAR/FIR-ben szereplő téves információk és a helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–3 154 596,63

0,00

–3 154 596,63

GR

Vidékfejlesztés EMVA 2. tengely (2007-2013, területalapú intézkedések)

2008

A MePAR/FIR-ben szereplő téves információk és a helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

–8 414 084,26

0,00

–8 414 084,26

GR

Vidékfejlesztés EMVA 2. tengely (2007-2013, területalapú intézkedések)

2009

A MePAR/FIR-ben szereplő téves információk és a helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00

EUR

– 597 155,10

0,00

– 597 155,10

 

 

 

 

 

GR ÖSSZESEN

EUR

–12 165 835,99

0,00

–12 165 835,99

RO

Vidékfejlesztés EMVA 2. tengely (2007-2013, területalapú intézkedések)

2009

A MePAR/FIR működésének és az adminisztratív keresztellenőrzéseket követő helyszíni ellenőrzések/látogatások hiányosságai

ÁTALÁNY

10,00

EUR

–7 246 383,51

0,00

–7 246 383,51

RO

Vidékfejlesztés EMVA 2. tengely (2007-2013, területalapú intézkedések)

2009

A MePAR/FIR működésének és az adminisztratív keresztellenőrzéseket követő helyszíni ellenőrzések/látogatások hiányosságai

EGYSZERI

 

EUR

–10 512 529,35

0,00

–10 512 529,35

RO

Vidékfejlesztés EMVA Kiegészítés a közvetlen kifizetésekhez (2007-2013)

2009

A MePAR/FIR működésének és az adminisztratív keresztellenőrzéseket követő helyszíni ellenőrzések/látogatások hiányosságai

EGYSZERI

 

EUR

– 877 717,21

0,00

– 877 717,21

RO

Vidékfejlesztés EMVA Kiegészítés a közvetlen kifizetésekhez (2007-2013)

2009

A MePAR/FIR működésének és az adminisztratív keresztellenőrzéseket követő helyszíni ellenőrzések/látogatások hiányosságai

ÁTALÁNY

10,00

EUR

–10 975 412,09

0,00

–10 975 412,09

RO

Vidékfejlesztés EMVA Kiegészítés a közvetlen kifizetésekhez (2007-2013)

2009

A MePAR/FIR működésének és az adminisztratív keresztellenőrzéseket követő helyszíni ellenőrzések/látogatások hiányosságai

EGYSZERI

 

EUR

–6 008 420,75

0,00

–6 008 420,75

 

 

 

 

 

RO ÖSSZESEN

EUR

–35 620 462,91

0,00

–35 620 462,91

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN (6711)

EUR

–51 481 168,98

0,00

–51 481 168,98

05070107. KÖLTSÉGVETÉSI JOGCÍM

DE

Szabálytalanságok

2009

Szabálytalanság miatti visszafizetés

EGYSZERI

 

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

DE ÖSSZESEN

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN (05070107)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76


Helyesbítések

16.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/44


Helyesbítés a Lukasenko elnökkel és egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. január 31-i 84/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 28., 2011. február 2. )

A címlapon a tartalomban és a 17. oldalon, a címben:

a következő szövegrész:

helyesen:


16.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/44


Helyesbítés a cukorágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2009. szeptember 25-i 891/2009/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 254., 2009. szeptember 26. )

A 92. oldalon, a III. melléklet C. részében:

a következő szövegrész:

„—

:

németül

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur industriellen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380”

helyesen:

„—

:

németül

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur außerordentlichen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380”.