ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.100.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 100

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. április 14.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 359/2011/EU rendelete (2011. április 12.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

1

 

*

A Tanács 360/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 12.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (1) és (2) bekezdésének végrehajtásáról

12

 

*

A Bizottság 361/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 13.) az Enterococcus faecium NCIMB 10415 brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultjának neve: DSM Nutritional Products Ltd., melyet a DSM Nutritional Products Sp. z o.o képvisel) és a 943/2005/EK rendelet módosításáról ( 1 )

22

 

*

A Bizottság 362/2011/EU rendelete (2011. április 13.) a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a monepantel nevű anyag tekintetében történő módosításáról ( 1 )

26

 

*

A Bizottság 363/2011/EU rendelete (2011. április 13.) a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének az izoeugenol nevű anyag tekintetében történő módosításáról ( 1 )

28

 

*

A Bizottság 364/2011/EU rendelete (2011. április 13.) a 798/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletének módosításáról, az 1291/2008/EK bizottsági rendeletnek egyes baromfi és tojás esetében a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint végrehajtott horvátországi szalmonella-ellenőrzési program tekintetében történő módosításáról, valamint a 925/2010/EU és 955/2010/EU bizottsági rendeletek helyesbítéséről ( 1 )

30

 

 

A Bizottság 365/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

37

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2011/43/EU végrehajtási irányelve (2011. április 13.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mészkén hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/941/EK bizottsági határozat módosításáról ( 1 )

39

 

*

A Bizottság 2011/44/EU végrehajtási irányelve (2011. április 13.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az azadirachtin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/941/EK bizottsági határozat módosításáról ( 1 )

43

 

*

A Bizottság 2011/45/EU végrehajtási irányelve (2011. április 13.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a diklofop hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról ( 1 )

47

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2011/235/KKBP határozata (2011. április 12.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

51

 

*

A Tanács 2011/236/KKBP végrehajtási határozata (2011. április 12.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP határozat végrehajtásáról

58

 

 

2011/237/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság Atalanta/1/2011 határozata (2011. április 13.) a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az európai uniós erők parancsnokának kinevezéséről

72

 

 

2011/238/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. április 13.) a 2007/843/EK határozatnak az egyes baromfikra és tojásokra irányuló tunéziai szalmonella-ellenőrzési program tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2011) 2520. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

73

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. február 15-i 2011/101/KKBP tanácsi határozathoz (HL L 42., 2011.2.16.)

74

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

14.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/1


A TANÁCS 359/2011/EU RENDELETE

(2011. április 12.)

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. április 12-i 2011/235/KKBP tanácsi határozatra (1), összhangban az Európai Unióról szóló szerződés V. címének 2. fejezetével,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

A 2011/235/KKBP határozat elrendeli az emberi jogok Iránban történő súlyos megsértéséért felelős egyes személyek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztását. E személyek és szervezetek felsorolása a határozat mellékletében található.

(2)

A korlátozó intézkedéseket olyan személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben kell bevezetni, akik a békés tüntetőkkel, újságírókkal, emberi jogvédőkkel, diákokkal vagy a törvényes jogaik – többek között a véleménynyilvánítás szabadsága – védelmében szót emelő egyéb személyekkel szembeni, az emberi jogokat súlyosan megsértő fellépések során az irányításban vagy a végrehajtásban részt vállaltak vagy azért felelősek, valamint akik a tisztességes eljáráshoz való jog súlyos megsértése, a kínzások, a kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód, illetve a halálbüntetésnek – így a nyilvános kivégzéseknek, a megkövezésnek, az akasztásoknak vagy a fiatalkorú elkövetők kivégzésének – a válogatás nélküli, túlzott, illetve fokozott alkalmazása során az irányításban vagy a végrehajtásban részt vállaltak vagy azért felelősek, mivel ezek a cselekedetek sértik Irán nemzetközi emberi jogi kötelezettségeit.

(3)

Ezek az intézkedések az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartoznak, és ennélfogva a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges, különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából.

(4)

E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, nevezetesen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogokkal összhangban kell alkalmazni.

(5)

Tekintettel az iráni politikai helyzetre, továbbá a 2011/235/KKBP határozat melléklete módosításának és felülvizsgálatának folyamatával való egységesség biztosítása érdekében, az e rendelet I. mellékletében foglalt jegyzék módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia.

(6)

Az e rendelet I. mellékletében szereplő jegyzékek módosítására vonatkozó eljárás során a jegyzékbe vett személyekkel, szervezetekkel és szervekkel közölni kell a jegyzékbe vételük okait, lehetőséget biztosítva számukra, hogy észrevételeket tegyenek. Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak ezen észrevételek alapján felül kell vizsgálnia a határozatát, és erről értesítenie kell az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

(7)

E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A személyes adatok feldolgozása során tiszteletben kell tartani a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2), valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) rendelkezéseit.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek kihirdetésének napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)   „pénzeszközök”: mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve – de nem kizárólagosan – a következőket:

b)   „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedésnek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

c)   „gazdasági erőforrások”: mindenféle – tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan – vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

d)   „gazdasági erőforrások befagyasztása”: a gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére irányuló, bármely módon történő felhasználásának megakadályozása, ideértve – nem kizárólagosan – azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

e)   „az Unió területe”: a tagállamok területe, amelyen a Szerződés rendelkezéseit az abban meghatározott feltételekkel alkalmazni kell, beleértve a légterüket is.

2. cikk

(1)   Be kell fagyasztani az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, ezek tulajdonában levő, ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy javára – sem közvetlenül, sem közvetve – semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható.

(3)   Tilos olyan tevékenységekben tudatosan és szándékosan részt venni, amelyek közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az (1) és a (2) bekezdésben említett intézkedések megkerülése.

3. cikk

(1)   Az I. melléklet tartalmaz egy listát azon személyekről, akiket a Tanács – a 2011/235/KKBP határozat 2. cikke (1) bekezdésének megfelelően – az emberi jogok Iránban való súlyos megsértéséért felelősnek tart, illetve az ezekkel kapcsolatban álló személyeket, szervezeteket és szerveket.

(2)   Az I. melléklet tartalmazza a jegyzékben felsorolt érintett személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének indoklását.

(3)   Az I. melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

4. cikk

(1)   A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a)

az I. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszereket, a lakbért vagy jelzáloghitel-törlesztést, a gyógyszereket és az orvosi ellátást, valamint az adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak kifizetését;

b)

kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, és azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d)

rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy ebben az esetben a tagállam legalább két héttel az engedély megadása előtt értesíti az összes többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy az adott engedélyt meg kell adni.

(2)   Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5. cikk

(1)   A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének az időpontját megelőzően keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági zálogjog, vagy a szóban forgó időpontot megelőzően hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b)

a szóban forgó pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a zálogjog vagy a határozat nem az I. mellékletben felsorolt személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d)

a zálogjog vagy határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közpolitikájával.

(2)   Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

6. cikk

(1)   A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a)

e számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe,

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására is a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

(2)   A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit és hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv befagyasztott számláján, amenynyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet minden ilyen ügyletről haladéktalanul tájékoztatja az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságot.

7. cikk

A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az I. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv számára fennálló olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a II. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a)

az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította az alábbiakat:

i.

a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre fogják felhasználni; és

ii.

a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését; továbbá

b)

az érintett tagállam az engedélyezés előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot a fentiek megállapításáról, valamint hogy szándékában áll megadni az engedélyt.

8. cikk

(1)   A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának a megtagadása miatt – amennyiben e határozatot jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek igazgatói vagy alkalmazottai nem vonhatók felelősségre, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2)   A 2. cikk (2) bekezdésében megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró azon természetes és jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre, amelyek pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat bocsátottak rendelkezésre, amennyiben nem tudtak arról, és ésszerűen nem gyaníthatták, hogy tevékenységükkel ezen tilalmat megszegik.

9. cikk

(1)   A tájékoztatásra, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a)

az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a II. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatósága részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak; valamint

b)

együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal az információ ellenőrzése során.

(2)   Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

10. cikk

A tagállamok és a Bizottság azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különös tekintettel a rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

11. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap a II. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

12. cikk

(1)   Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 2. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

(2)   A Tanács közli a határozatát – beleértve a jegyzékbe vétel okait – a természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be.

(3)   Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja a határozatát, és erről értesíti az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

(4)   Az I. mellékletben foglalt jegyzéket rendszeresen és legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

13. cikk

(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szankciókról és minden későbbi módosításról.

14. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

15. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a)

az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;

b)

bármely tagállam fennhatósága alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c)

bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d)

valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott minden jogi személyre, szervezetre vagy szervre;

e)

a részben vagy egészben az Unió területén üzleti tevékenységet folytató jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre.

16. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2011. április 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 51. oldalát.

(2)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(3)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.


I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

Személyek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Születési hely: Teherán (Irán) – Születési idő: 1961

Az Iráni Nemzeti Rendőrség vezetője A parancsnoksága alatt álló erők brutális támadásokat hajtottak végre békés tüntetőkkel szemben, valamint 2009. június 15-én erőszakos éjszakai támadást a Teheráni Egyetem kollégiumai ellen.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Az Ansar-e Hezbollah vezetője és az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) ezredese. Az Ansar-e Hezbollah egyik alapítója. Ez a katonai jellegű erő felel az 1999-ben, 2002-ben és 2009-ben diákok és egyetemek ellen végrehajtott erőszakos fellépés során alkalmazott szélsőséges erőszakért.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Az IRGC szárazföldi erői vezetőjének helyettese

Közvetlen, személyes felelőssége volt a tüntetések leverésében 2009 nyara folyamán.

 

4.

FAZLI Ali

 

A Basij alparancsnoka, az IRGC Seyyed al-Shohada hadtestének (Teherán tartomány) korábbi vezetője (2010. februárig). A Seyyed al-Shohada hadtest felel Teherán tartomány biztonságáért, és 2009-ben kulcsszerepet játszott a tüntetők brutális leverésében.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Az IRGC Rassoulollah hadtestének vezetője, amely 2009 novembere óta Nagy-Teheránért felel. A Rassoulollah hadtest felel Nagy-Teherán biztonságáért, és 2009-ben kulcsszerepet játszott a tüntetők brutális leverésében. Az Ashura-napi eseményekhez kapcsolódó (2009. decemberi) tüntetések, illetve későbbi tüntetések leveréséért is felel.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(más néven: „Aziz Jafari”)

Születési hely: Yazd (Irán) – Születési idő: 1957.9.1.

Az IRGC főparancsnoka. Az IRGC és az Aziz Jafari parancsnoklása alatt álló Sarollah támaszpont kulcsszerepet játszott a 2009-es elnöki választásokba való illegális beavatkozásban: politikai aktivistákat tartóztattak le és tartottak fogva, valamint tüntetőkkel csaptak össze az utcákon.

 

7.

KHALILI Ali

 

Az IRGC parancsnoka, a Sarollah támaszpont orvosi egységének vezetője. Aláírta azt a 2009. június 26-án kelt, az Egészségügyi Minisztériumnak címzett levelet, amely megtiltja, hogy a választásokat követő események során megsérült, illetve kórházba került személyek kézhez kaphassák az őket érintő dokumentumokat és egészségügyi dokumentációt.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Az IRGC Seyyed al-Shohada hadtestének (Teherán tartomány) vezetője. A Seyyed al-Shohada hadtest kulcsszerepet játszott a tüntetések leverésének megszervezésében.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Születési hely: Najaf (Irak) – Születési idő: 1952 körül

A Basij parancsnoka. Az IRGC Basij erőjének parancsnokaként Naqdi felelt a Basij által 2009 végén elkövetett visszaélésekért, vagy pedig közreműködött azokban, ideértve a 2009. decemberi Ashura-napi tüntetések elleni erőszakos fellépést, amelynek következtében 15 személy meghalt, és tüntetők százait tartóztatták le.

A Basij parancsnokává való 2009. októberi kinevezése előtt Naqdi a Basij hírszerzési részlegének vezetője volt, így ő felelt a választásokat követő erőszakos fellépések során letartóztatott személyek kihallgatásáért.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Születési hely: Isfahan (Irán) – Születési idő: 1963

Az Iráni Nemzeti Rendőrség helyettes vezetője. Radan 2008 óta az Iráni Nemzeti Rendőrség helyettes vezetője, és ilyen minőségében ő felelt a rendőrség által a tüntetőkkel szemben elkövetett verésekért, gyilkosságokért, önkényes letartóztatásokért és fogva tartásokért.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

A Teheráni Rendőrség korábbi vezetője (2010. januárig). Nagy-Teherán Bűnüldöző Erőinek parancsnokaként Azizollah Rajabzadeh a legmagasabb rangú személy, akit a Kahrizak Börtönben történt visszaélések kapcsán vád alá helyeztek.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

A Teheráni Rendőrség vezetője, az Iráni Nemzeti Rendőrség korábbi helyettes vezetője, aki a rendőri műveletekért felel. Az iráni fővárosban a tüntetések leverésére irányuló műveletek koordinálásáért felel a Belügyminisztérium nevében.

 

13.

TAEB Hossein

Születési hely: Teherán – Születési idő: 1963

A Basij korábbi parancsnoka (2009. októberig). Jelenleg az IRGC hírszerzési alparancsnoka. A parancsnoksága alá tartozó erők részt vettek békés tüntetők tömeges megverésében, meggyilkolásában, fogva tartásában és kínzásában.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

A Mashhadi Bíróság vezetője. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben, és az ítéleteket erővel vagy kínzással kikényszerített vallomásokra alapozták. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Születési hely: Najafabad (Irán) – Születési idő: 1945

Irán korábbi főügyésze (2009. szeptemberig) (korábbi hírszerzési miniszter, Khatami elnöksége alatt). Irán főügyészeként ő rendelte el és felügyelte a választások utáni első tüntetéseket követő kirakatpereket, ahol a vádlottaknak nem biztosították a jogaikat, jogász. Felelősséggel tartozik a Kahrizak Börtönben történt visszaélésekért is.

 

16.

HADDAD Hassan

(más néven: Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Bíró, Teheráni Forradalmi Bíróság, 26. körzet. Ő felelt a választásokat követő válság kapcsán fogva tartottak ügyeiért, és rendszeresen megfélemlítette a fogva tartottak családjait azok elhallgattatása céljából. Döntő szerepe volt a Kahrizak Börtönbe való bebörtönzések elrendelésében.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Bíró, Mashhadi Forradalmi Bíróság. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Bíró, Teheráni Forradalmi Bíróság. Részt vett a tüntetők ügyének tárgyalásában. A bíróság meghallgatta a Kahrizak Börtönben kikényszerített vallomások kapcsán. Döntő szerepe volt a Kahrizak Börtönbe való bebörtönzések elrendelésében.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teheráni főügyész 2009. augusztus óta. Dolatabadi hivatala nagy számú tüntetőt helyezett vád alá, köztük olyan személyeket, akik 2009 decemberében részt vettek az Ashura-napi tüntetéseken. 2009 szeptemberében elrendelte Karroubi hivatalának bezárását és több reformpolitikus letartóztatását, 2010 júniusában pedig betiltott két reformpárti politikai pártot. Hivatala a „Muharebeh” vádjával (Isten elleni háború) vádolt meg tüntetőket, amely halálbüntetést von maga után, és megtagadta a tisztességes eljárás biztosítását. Hivatala a politikai ellenzék elleni széles körű erőszakos fellépés részeként reformpárti személyeket, emberi jogi aktivistákat és a médiában dolgozókat vett célba és tartóztatott le.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(más néven: NASSERIAN)

 

Bíró, a Teheráni Forradalmi Bíróság vezetője, 28. körzet. A választások utáni ügyekért felel. Tisztességtelen bírósági eljárásokban hosszú szabadságvesztés-büntetést kiszabó ítéleteket hozott társadalmi és politikai aktivisták, valamint újságírók ellen, továbbá halálbüntetést kiszabó ítéleteket számos tüntető, illetve társadalmi és politikai aktivista ellen.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Születési hely: Ejiyeh – Születési idő: 1956 körül

Irán főügyésze 2009. szeptember óta, a bírói kar szóvivője (korábbi hírszerzési miniszter, a 2009-es választások idején). A választások idején ő volt a hírszerzési miniszter, és az irányítása alá tartozó hírszerzési ügynökök aktivisták, újságírók, disszidensek és reformpárti politikusok százainak fogva tartásáért és kínzásáért, valamint hamis vallomások kikényszerítéséért voltak felelősek. Ezenfelül politikai személyiségeket hamis vallomások megtételére kényszerítettek elviselhetetlen kihallgatások folyamán, amelyeknek részeként kínozták, bántották, zsarolták őket, és családtagjaikat megfenyegették.

 

22.

MORTAZAVI Said

Születési hely: Meybod, Yazd (Irán) – Születési idő: 1967

Az Iráni Csempészet Elleni Munkacsoport vezetője, korábbi teheráni legfőbb ügyész (2009. augusztusig). Teheráni legfőbb ügyészként olyan általános hatályú határozatot adott ki, amelyet aktivisták, újságírók és diákok százainak őrizetbe vételéhez használtak fel. 2010 augusztusában felfüggesztették hivatalából, miután az iráni igazságszolgáltatás vizsgálatot folytatott ellene azzal kapcsolatban, hogy mi volt a szerepe a választások után az ő parancsára letartóztatott három férfi halálában.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teheráni Forradalmi Bíróság, 26. és 28. körzet. A választások utáni ügyekért felel, tisztességtelen bírósági eljárásokban hosszú szabadságvesztés-büntetést kiszabó ítéleteket hozott emberi jogi aktivisták ellen, valamint halálbüntetést kiszabó ítéleteket számos tüntető ellen.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Mashhad helyettes ügyésze. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Bíró, a Teheráni Forradalmi Bíróság vezetője, 15. körzet. A választások utáni ügyek felelőseként ő ülnökölt a 2009 nyarán lefolytatott kirakatperekben, és halálra ítélt a kirakatperben megjelent két monarchistát. Több mint száz politikai fogoly, emberi jogi aktivista és tüntető ügyében szabott ki hosszú szabadságvesztés-büntetést.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

A Kelet-Azerbajdzsáni Bíróság vezetője. Ő felelt Sakineh Mohammadi-Ashtiani tárgyalásáért.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Bíró, Teheráni Fellebbviteli Bíróság, 36. körzet. Tüntetőkkel szembeni hosszú börtönbüntetést és halálbüntetést kiszabó ítéleteket erősített meg.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Bíró, Mashhadi Forradalmi Bíróság. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Az Evin börtön 350-es körletének vezetője. Több alkalommal indokolatlan erőszakot alkalmazott a foglyokkal szemben.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Az Iráni Börtönök Szervezetének vezetője. Ezen minőségében közreműködött politikai tüntetők tömeges őrizetbe vételében és a börtönökben elkövetett visszaélések eltussolásában.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

A Teheráni Általános Börtönigazgatóság főtitkárhelyettese – a teheráni Evin Börtön vezetője 2010. októberig; vezetősége idején kínzásokra került sor a börtönben. Őrként számos alkalommal megfenyegette a foglyokat, és nyomást gyakorolt rájuk.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Az Iráni Börtönök Szervezetének helyettes vezetőjeként a börtönökben történt visszaélésekért és jogfosztásokért felelős. Számos fogoly esetében elrendelte a magánzárkába való áthelyezést.

 


II. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében, a 7. cikkben és a 9. cikk (1) bekezdésében említett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok jegyzéke és az Európai Bizottság értesítési címe

A.

Az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai:

 

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5519

 

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

 

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

 

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Az Európai Bizottság értesítési vagy egyéb kommunikáció esetén alkalmazandó címe:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service (Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat)

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +32 22955585

Fax +32 22990873


14.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/12


A TANÁCS 360/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 12.)

a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (1) és (2) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. március 2-i 204/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikke (1) és (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. március 2-án elfogadta a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendeletet.

(2)

Figyelembe véve a líbiai helyzet súlyosságát, további személyeket és szervezeteket kell felvenni a 204/2011/EU rendelet III. mellékletében meghatározott, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(3)

Ezen túlmenően a III. mellékletben foglalt jegyzékből egy személyt törölni kell, és a fenti rendelet II. és III. mellékletében foglalt jegyzékekben szereplő egyes személyekkel és szervezetekkel kapcsolatos adatokat naprakésszé kell tenni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 204/2011/EU rendelet II. és III. mellékletének helyébe az e rendelet I., illetve II. mellékletében meghatározott szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2011. április 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 58., 2011.3.3., 1. o.


I. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A 6. cikk (1) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

1.

QADHAFI, Aisha Muammar

Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI lánya. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

2.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Útlevélszám: B/002210. Születési idő: 1975.9.20. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

3.

QADHAFI, Khamis Muammar

Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

4.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Születési idő: 1942. Születési hely: Sirte, Líbia.

A forradalom vezetője, a fegyveres erők legfőbb parancsnoka. Felelősség a tüntetések elnyomásának elrendeléséért, emberi jogok megsértéséért.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

5.

QADHAFI, Mutassim

Születési idő: 1976. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Nemzetbiztonsági tanácsadó. Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

6.

QADHAFI, Saif al-Islam

A Qadhafi Alapítvány igazgatója. Útlevélszám: B014995. Születési idő: 1972.6.25. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel. A tüntetők elleni erőszakot ösztönző, nyilvános, lázító nyilatkozatok.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Beosztása: a Külső Biztonsági Szervezet igazgatója.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

8.

JABIR, Abu Bakr Yunis, vezérőrnagy

Beosztása: védelmi miniszter Rangja: vezérőrnagy.

Születési idő: 1952. Születési hely: Jalo, Líbia.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Beosztása: a kongresszus közszolgáltatásokért felelős titkára.

Születési idő: 1956. Születési hely: Khoms, Líbia.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Születési idő: 1970. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

11.

QADHAFI, Saadi

Beosztása: a különleges erők parancsnoka. Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.

Születési idő: 1973.5.27. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

12.

QADHAFI, Saif al-Arab

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Születési idő: 1982. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 17.3.2011. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 28.2.2011.).

13.

AL-SENUSSI, Abdullah, ezredes

Beosztása: a katonai hírszerzés igazgatója.

Születési idő: 1949. Születési hely: Szudán.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 17.3.2011. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 28.2.2011.).

Szervezetek

1.

Líbiai Központi Bank (Central Bank of Libya)

Muammar Qadhafi és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.10.).

2.

Líbiai Befektetési Hatóság (Libyan Investment Authority)

Muammar Qadhafi és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.

Más néven: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No. 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.10.).

3.

Líbiai Külkereskedelmi Bank (Libyan Foreign Bank)

Muammar Qadhafi és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.10.).

4.

Líbiai Afrikai Befektetési Társaság (Libyan Africa Investment Portfolio)

Muammar Qadhafi és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.10.).

5.

Líbiai Nemzeti Olajtársaság (Libyan National Oil Corporation)

Muammar Qadhafi és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17.”


II. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A 6. cikk (2) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

Személyek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

ABDULHAFIZ, Mas'ud, ezredes

A fegyveres erők parancsnoka.

A fegyveres erők harmadik legfontosabb embere. Jelentős szerepet tölt be a katonai hírszerzésben.

2011.2.28.

2.

ABDUSSALAM, Mohammed

A Külső Biztonsági Szervezet Terrorizmus Elleni Részlegének vezetője.

Születési idő: 1952.

Születési hely: Tripoli, Líbia.

Fontos forradalmi bizottsági tag.

Szoros kapcsolatban áll Muammar QADHAFI-val.

2011.2.28.

3.

ABU SHAARIYA

A Külső Biztonsági Szervezet helyettes vezetője.

A rezsim fontos tisztviselője.

Muammar QADHAFI sógora.

2011.2.28.

4.

ASHKAL, Al-Barrani

A katonai hírszerzés igazgatóhelyettese.

A rezsim magas rangú tisztviselője.

2011.2.28.

5.

ASHKAL, Omar

A forradalmi bizottságok mozgalmának vezetője.

Születési hely: Sirte, Líbia.

A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.

2011.2.28.

6.

AL-BAGHDADI, dr. Abdulqader Mohammed

A forradalmi bizottságok összekötő hivatalának vezetője. Útlevélszám: B010574

Születési idő: 1950. július 1.

A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.

2011.2.28.

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

A Muammar QADHAFI személyes biztonságáért felelős szolgálat vezetője.

Születési idő: 1946.

Születési hely: Houn, Líbia.

Ő felel a rezsim biztonságáért, és irányította a rendszer bírálói ellen elkövetett korábbi erőszakos cselekményeket.

2011.2.28.

8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Születési idő: 1952.

Születési hely: Egyiptom.

Muammar QADHAFI unokatestvére. Egyes vélekedések szerint 1995 óta a Qadhafi személyes biztonságáért felelős elit katonai zászlóalj parancsnoka és a Külső Biztonsági Szervezet kulcsfontosságú tagja. Közreműködött a rendszer líbiai bírálói ellen külföldön végrehajtott műveletek tervezésében, és közvetlenül is részt vett terrorista tevékenységben.

2011.2.28.

9.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Születési idő: 1948.

Születési hely: Sirte, Líbia.

Muammar QADHAFI unokatestvére. Az 1980-as években részt vett a rendszer bírálóinak meggyilkolásában és az értesülések szerint több, Európában elkövetett gyilkosságért is felelős. Egyes vélekedések szerint fegyverbeszerzésekben is részt vett.

2011.2.28.

10.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Születési idő: 1952.

Születési hely: Al Bayda, Líbia.

Muammar QADHAFI felesége.

Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

2011.2.28.

11.

SALEH, Bachir

Születési idő: 1946.

Születési hely: Traghen.

Az elnöki kabinet vezetője.

Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

2011.2.28.

12.

TOHAMI, Khaled, tábornok

Születési idő: 1946.

Születési hely: Genzur.

A Belső Biztonsági Hivatal igazgatója.

Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

2011.2.28.

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Születési idő: 1949. július 1.

Születési hely: Al-Bayda.

A Külső Biztonsági Hivatal hírszerzési igazgatója.

Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

2011.2.28.

14.

ZARTI, Mustafa

szül. idő: 1970. március 29., osztrák állampolgár (útlevélsz.: P1362998, érvényes 2006. november 6-tól2016. november 5-ig)

Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel, a Líbiai Beruházási Hatóság alelnöke, a Nemzeti Olajtársaság igazgatósági tagja, a bahreini First Energy Bank alelnöke.

2011.3.10.

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Az Általános Népi Kongresszus főtitkára; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Muammar Qadhafi kormányának miniszterelnöke; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Muammar Qadhafi kormányának egészségügyi és környezetvédelmi minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Születési idő: 1935.

Muammar Qadhafi kormányának a tervezésért és a pénzügyekért felelős minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Születési idő: 1949.

Születési hely: Al-Azizia (Tripoli mellett).

Muammar Qadhafi kormányának ipari, gazdasági és kereskedelmi minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Születési idő: 1943.

Muammar Qadhafi kormányának a mezőgazdaságért, valamint az állati és a tengeri erőforrásokért felelős minisztere.

2011.3.21.

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Muammar Qadhafi kormányának szociális minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Születési idő: 1963. május 4.

Útlevélszám: B/014965 (érvényes 2013 végéig).

Muammar Qadhafi kormányának oktatásért, felsőoktatásért és kutatásért felelős minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

23.

ZIDANE, Mohamad Ali

Születési idő: 1958.

Útlevélszám: B/0105075 (érvényes 2013 végéig).

Muammar Qadhafi kormányának közlekedési minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

24.

MANSOUR, Abdallah

Születési idő: 1954. július 8.

Útlevélszám: B/014924 (érvényes 2013 végéig).

Muammar Qadhafi közeli munkatársa, vezető szerepe van a biztonsági szolgálatokban, az állami rádió és televízió korábbi igazgatója; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

25.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Líbia csádi nagykövete. Csádból a líbiai Szabhába távozott. Közvetlenül részt vett a rezsimet szolgáló zsoldos katonák toborzásában és tevékenységük koordinálásában.

2011.4.12.

26.

AL KUNI, Amid Husain, ezredes

 

Ghat kormányzója (Dél-Líbia). Közvetlenül részt vett zsoldos katonák toborzásában.

2011.4.12.


Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) (Líbiai Építés- és Infrastruktúraügyi Testület)

Tajora, Tripoli, Líbia. Jogszabály száma: a Líbiai Népbizottság 60/2006. sz. jogszabálya.

Tel.: +218 21 369 1840,

Fax: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Muammar Qadhafi és családja ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása

2011.3.10.

2.

Economic and Social Development Fund – ESDF (Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libya-Tripoli

Tel.: +218 21 490 8893 -

Fax: +218 21 491 8893 – E-mail: info@esdf.ly

Muammar Qadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

3.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO (Líbiai Arab Afrikai Befektetési Társaság)

Web: http://www.laaico.com

A társaságot 1981-ben alapították.

76351 Janzour-Libya.

81370 Tripoli-Libya

Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613

Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

E-mail: info@laaico.com

Muammar Qadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

4.

Gaddafi International Charity and Development Foundation (Kadhafi Alapítvány a jótékonysági szervezetekért és a fejlesztésért)

Az iroda címe: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA Tel.: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; E-mail: info@gicdf.org

Muammar Qadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

5.

Waatassimou Foundation (Waatassimou Alapítvány)

Székhelye: Tripoli.

Muammar Qadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

6.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation (A líbiai állami rádió és televízió központi hivatala)

Elérhetőségek:

Tel.: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

Fax: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

E-mail: info@ljbc.net

A gyűlölet és az erőszak nyilvános szítása, mivel hozzájárult a felkelők elleni fellépéssel kapcsolatos félretájékoztatási kampányhoz.

2011.3.21.

7.

Revolutionary Guard Corps (Forradalmi Gárda)

 

Részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

8.

National Commercial Bank (Nemzeti Kereskedelmi Bank)

Orouba Street

AlBayda,

Libya

Tel.:

+218 21-361-2429

Fax:

+218 21-446-705

www.ncb.ly

A Nemzeti Kereskedelmi Bank egy líbiai kereskedelmi bank, amelyet 1970-ben alapítottak. Székhelye a líbiai al-Bayda. Jelen van Tripoliban és al-Baydában, és fiókhálózatot működtet Líbiában. 100 %-os állami tulajdonban van és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

9.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tel.: +218 21-333-4035

+218 21-444-2541

+218 21-444-2544

+218 21-333-4031

Fax:

+218 21-444-2476

+218 21-333-2505

E-mail:

info@gumhouria-bank.com.ly

Web:

www.gumhouria-bank.com.ly

A Gumhouria Bank egy líbiai kereskedelmi bank. 2008-ban jött létre az Al Ummah és a Gumhouria bankok összeolvadásával. 100 %-os állami tulajdonban van és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

10.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tel.:

+218 21-379-0022

Fax:

+218 21-333-7922

E-mail:

info@saharabank.com.ly

Web:

www.saharabank.com.ly

A Sahara Bank egy líbiai kereskedelmi bank. 81 %-os állami tulajdonban van és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

11.

Azzawia (Azawiya) Refining [Azzawia (Azawiya) Olajfinomító Vállalat]

P.O. Box 6451

Tripoli

Libya

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Muammar Qadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.23.

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company – RASCO (Ras Lanuf Olaj- és Gázfeldolgozó Vállalat)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libya

Tel.: +218 21-360-5171

+218 21-360-5177

+218 21-360-5182

Fax: +218 21-360-5174

E-mail: info@raslanuf.ly

Web: www.raslanuf.ly

Muammar Qadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.23.

13.

Brega

Központi iroda: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Tel.: 2 – 625021-023 / 3611222

Fax: 3610818

Telex: 30460 / 30461 / 30462

Muammar Qadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.23.

14.

Sirte Oil Company (Sirte Olajtársaság)

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tel.:

+218 21-361-0376

+218 21-361-0390

Fax:

+218 21-361-0604

+218 21-360-5118

E-mail: info@soc.com.ly

Web: www.soc.com.ly

Muammar Qadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.23.

15.

Waha Oil Company (Waha Olajtársaság)

Waha Oil Company

Office Location: Off Airport Road

Tripoli

Tarabulus

Libya

Postacím: P.O. Box 395

Tripoli

Libya

Tel.: +218 21-3331116

Fax: +218 21-3337169

Telex: 21058

Muammar Qadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.23.

16.

Libyan Agricultural Bank [Líbiai Mezőgazdasági Bank] (más néven Agricultural Bank [Mezőgazdasági Bank], más néven Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank [Al Masraf Al Zirae Mezőgazdasági Bank], más néven Al Masraf Al Zirae)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; E-mail cím: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Tel.: (218) 214870586;

Tel.: (218) 214870714;

Tel.: (218) 214870745;

Tel.: (218) 213338366;

Tel.: (218) 213331533;

Tel.: (218) 213333541;

Tel.: (218) 213333544;

Tel.: (218) 213333543;

Tel.: (218) 213333542;

Fax: (218) 214870747;

Fax: (218) 214870767;

Fax: (218) 214870777;

Fax: (218) 213330927;

Fax: (218) 213333545

A Líbiai Központi Bank líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

17.

Tamoil Africa Holdings Limited [Tamoil Afrika Olajtársaság] (más néven Oil Libya Holding Company [Líbiai Olajipari Társaság])

 

A Líbiai Afrikai Befektetési Alap líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments [Al-Inma Szolgáltatási Befektetési Társaság]

 

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments [Al-Inma Ipari Beruházási Társaság]

 

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment [Al-Inma Idegenforgalmi Beruházási Társaság]

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Tel.: (218) 213345187

Fax: +218.21.334.5188

E-mail: info@ethic.ly

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment (Líbiai Fejlesztési és Beruházási Társaság)

 

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments [Al-Inma Építkezési és Ingatlanfejlesztési Társaság]

 

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libya; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);

Tel.: (218) 213622262;

Fax: (218) 213622205

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

24.

LAP Green Networks [LAP Zöld Hálózatok] (más néven LAP Green Holding Company [LAP Zöld Társaság])

 

A Líbiai Afrikai Befektetési Alap líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company [Olajkutakkal, olajfúrással és kútmunkálati eszközökkel foglalkozó nemzeti vállalat] (más néven National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co. [az olajkutakon használt vegyi anyagokkal, fúró- és egyéb kútmunkálati eszközökkel foglalkozó nemzeti vállalat], más néven National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co. [az olajkutakon használt fúró- és kútmunkálati eszközökkel foglalkozó nemzeti vállalat])

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, Libya

Tel.: (218) 213332411;

Tel.: (218) 213368741;

Tel.: (218) 213368742

Fax: (218) 214446743

E-mail: info@nwd-ly.com

Web: www.nwd-ly.com

A Nemzeti Olajtársaság líbiai leányvállalata.

2010-ben jött létre a Nemzeti Olajfúró Társaság és az Olajkutakkal kapcsolatos Szolgáltatások Nemzeti Társaságának az összeolvadásával.

2011.4.12.

26.

North African Geophysical Exploration Company vagy North African Geophysical Exploration [Észak-afrikai Geofizikai Feltárásokat Végző Társaság] (más néven NAGECO)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libya

Tel.: (218) 215634670/4

Fax: (218) 215634676

E-mail: nageco@nageco.com

Web: www.nageco.com

A Nemzeti Olajtársaság líbiai leányvállalata.

A Nemzeti Olajtársaság 2008-ban 100 %-os tulajdonrészt szerzett a NAGECO-ban.

2011.4.12.

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company (Az olajmezőkön és az olajterminálokon dolgozók élelmiszerellátását biztosító nemzeti társaság)

Airport Road Km 3, Tripoli, Libya

A Nemzeti Olajtársaság líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

28.

Mabruk Oil Operations (Mabruk Olajművek)

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.

A Total Olajtársaság és a Nemzeti Olajtársaság közös vállalata.

2011.4.12.

29.

Zuietina Oil Company [Zuietina Olajtársaság] (más néven ZOC vagy Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libya

Az Occidental Olajtársaság és a Nemzeti Olajtársaság közös vállalata.

2011.4.12.

30.

Harouge Oil Operations [Harouge Olajművek] (más néven Harouge vagy Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libya

A Petro Canada Olajtársaság és a Nemzeti Olajtársaság közös vállalata.

2011.4.12.

31.

Jawaby Property Investment Limited (Jawaby Ingatlanbefektetési Társaság)

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Egyéb információ: nyilvántartási szám: 01612618 (Egyesült Királyság)

A Nemzeti Olajtársaság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.

2011.4.12.

32.

Tekxel Limited (Tekxel Társaság)

One Wood Street, London, UK Egyéb információ: nyilvántartási szám: 02439691.

A Nemzeti Olajtársaság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.

2011.4.12.

33.

Sabtina Ltd (Sabtina Társaság)

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Egyéb információ: nyilvántartási szám: 01794877 (Egyesült Királyság)

A Líbiai Beruházási Hatóság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.

2011.4.12.

34.

Dalia Advisory Limited (LIA sub) (Dalia Tanácsadó Társaság)

11 Upper Brook Street, London, UK Egyéb információ: nyilvántartási szám: 06962288 (Egyesült Királyság)

A Líbiai Beruházási Hatóság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.

2011.4.12.

35.

Ashton Global Investments Limited (Ashton Globális Beruházási Társaság)

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Egyéb információ: nyilvántartási szám: 1510484 (Brit Virgin-szigetek)

A Líbiai Beruházási Hatóság Brit Virgin-szigeteken bejegyzett leányvállalata.

2011.4.12.

36.

Capitana Seas Limited (Capitana Seas Társaság)

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Egyéb információ: nyilvántartási szám: 1526359 (Brit Virgin-szigetek)

A Brit Virgin-szigeteken bejegyzett, Saadi QADHAFI tulajdonában lévő társaság.

2011.4.12.

37.

Kinloss Property Limited (Kinloss Ingatlantársaság)

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Egyéb információ: nyilvántartási szám: 1534407 (Brit Virgin-szigetek)

A Líbiai Beruházási Hatóság Brit Virgin-szigeteken bejegyzett leányvállalata.

2011.4.12.

38.

Baroque Investments Limited (Baroque Befektetési Társaság)

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Egyéb információ: nyilvántartási szám: 59058C (Man-sziget)

A Líbiai Beruházási Hatóság Man-szigeten bejegyzett leányvállalata.

2011.4.12.

39.

Mediterranean Oil Services Company [Mediterrán Olajipari Szolgáltató Társaság] (más néven Mediterranean Sea Oil Services Company [Földközi-tengeri Olajipari Szolgáltató Társaság])

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libya.

A Nemzeti Olajtársaság tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.4.12.

40.

Mediterranean Oil Services GMBH [Mediterrán Olajipari Szolgáltató Kft] (más néven MED OIL OFFICE DUESSELDORF, más néven MEDOIL

Werdener strasse 8

Düsseldorf

Nordhein - Westfalen, 40227,

Deutschland

A Nemzeti Olajtársaság tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.4.12.

41.

Libyan Arab Airlines [Líbiai Arab Légitársaság]

P.O.Box 2555

Haiti street

Tripoli, Libya

HQ Phone: + 218 (21) 602 093

HQ Fax: + 218 (22) 30970

A líbiai állam 100 %-os tulajdonában van.

2011.4.12.”


14.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/22


A BIZOTTSÁG 361/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 13.)

az Enterococcus faecium NCIMB 10415 brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultjának neve: DSM Nutritional Products Ltd., melyet a DSM Nutritional Products Sp. z o.o képvisel) és a 943/2005/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és eljárásairól. Az említett rendelet 10. cikke előírja a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékelését.

(2)

Az Enterococcus faecium NCIMB 10415 készítmény takarmány-adalékanyagként történő használatát legfeljebb 6 hónapos borjak esetében az 1288/2004/EK bizottsági rendelet (3), brojlercsirkék és hízósertések esetében a 943/2005/EK bizottsági rendelet (4), kocák esetében az 1200/2005/EK bizottsági rendelet (5), malacok esetében a 252/2006/EK bizottsági rendelet (6), valamint macskák és kutyák esetében a 102/2009/EK bizottsági rendelet (7) engedélyezte a 70/524/EGK irányelv alapján, határozatlan időre. Az adalékanyagot ezt követően – az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően – mint meglévő terméket felvették a takarmány-adalékanyagok közösségi nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően és a rendelet 7. cikkével összefüggésben az Enterococcus faecium NCIMB 10415 készítmény brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként való újraértékelésére vonatkozóan kérelmet nyújtottak be, kérelmezve, hogy az adalékanyagot az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” kategóriába sorolják be. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2010. június 22-i véleményében (8) arra a következtetésre jutott, hogy a javasolt felhasználási feltételek mellett az Enterococcus faecium NCIMB 10415 nincs káros hatással sem az állati és emberi egészségre, sem a környezetre, és használatával növekedhet a kifejlett brojlercsirkék testtömege. A Hatóság szerint nincs szükség a forgalomba hozatal utáni ellenőrzésre vonatkozó egyedi előírásokra. A Hatóság megvizsgálta azt a jelentést is, amelyet az 1831/2003/EK rendelettel a takarmányadalékok vizsgálatára létrehozott európai uniós referencialaboratórium nyújtott be a takarmányban lévő adalékanyag vizsgálatához alkalmazott analitikai módszerről.

(5)

Az Enterococcus faecium NCIMB 10415 értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó készítmény használatát az e rendelet I. mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Mivel e rendelet új engedélyt ad meg, a 943/2005/EK rendeletben szereplő, az Enterococcus faecium NCIMB 10415 készítményre vonatkozó bejegyzést el kell hagyni.

(7)

Mivel az engedélyezési feltételek módosítására nem biztonsági okokból kerül sor, helyénvaló átmeneti időszakot engedélyezni az előkeverékek és összetett takarmányok meglévő készleteinek felhasználására.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az I. mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „bélflóra-stabilizálók” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

A 943/2005/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

3. cikk

A 70/524/EGK irányelv szerint címkézett, Enterococcus faecium NCIMB 10415 adalékanyagot tartalmazó előkeverékek és összetett takarmányok továbbra is forgalomba hozhatók, és felhasználhatók a készletek kimerüléséig.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  HL L 270., 1970.12.14., 1. o.

(3)  HL L 243., 2004.7.15., 10. o.

(4)  HL L 159., 2005.6.22., 6. o.

(5)  HL L 195., 2005.7.27., 6. o.

(6)  HL L 44., 2006.2.15., 3. o.

(7)  HL L 34., 2009.2.4., 8. o.

(8)  EFSA Journal 2010; 8(7): 1661.


I. MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: bélflóra-stabilizálók

4b1705

A DSM Nutritional products Ltd. képviseletében a DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Az adalékanyag összetétele:

Enterococcus faecium

NCIMB 10415 készítmény, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

 

bevonva (sellakkal):

2 × 1010 CFU/g adalékanyag;

 

Egyéb mikrokapszulázott formában:

1 × 1010 CFU/g adalékanyag

 

A hatóanyag jellemzése:

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Analitikai módszer  (1)

Számlálás: epe-eszkulin-azid-agart alkalmazó lemezes számlálásos módszer

Azonosítás: pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)

Brojlercsirke

 

3 × 108

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatósági időtartamot és a pelletálási stabilitást.

2.

Használata a következő, engedélyezett kokcidiosztatikumokat tartalmazó takarmányban engedélyezett: dekoquinát, monenzin-nátrium, robenidin-hidroklorid, diklazuril vagy szemduramicin.

2021. május 4.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a takarmányadalékokat vizsgáló európai uniós referencialaboratórium honlapján található: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives


II. MELLÉKLET

A 943/2005/EK rendelet I. melléklete helyébe a következő lép:

„I. MELLÉKLET

EK-szám

 

Adalékanyag

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg teljes értékű takarmányban

Mikroorganizmusok

E 1705

 

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Enterococcus faecium készítmény, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

 

Mikrokapszulázott formában:

1,0 × 1010 CFU/g adalékanyag;

 

Granulált formában:

3,5 × 1010 CFU/g adalékanyag

Hízósertés

0,35 × 109

1,0 × 109

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatósági időtartamot és a pelletálási stabilitást.

Időkorlát nélkül”


14.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/26


A BIZOTTSÁG 362/2011/EU RENDELETE

(2011. április 13.)

a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a monepantel nevű anyag tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2009. május 6-i 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére, összefüggésben a 17. cikkével,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökségnek az állatgyógyászati készítmények bizottsága által megfogalmazott véleményére,

mivel:

(1)

Az élelmiszer-termelő állatoknak szánt állatgyógyászati készítményekben vagy az állattenyésztésben használt biocid termékekben a 470/2009/EK rendeletnek megfelelően meg kell állapítani az Európai Unióban használni kívánt farmakológiai hatóanyagok maximális maradékanyag-határértékeit.

(2)

A farmakológiai hatóanyagokat és azoknak az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozását a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló, 2009. december 22-i 37/2010/EU bizottsági rendelet (2) tartalmazza.

(3)

A monepantel a juh- és kecskefélék – kivéve az emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatok – izom-, zsír-, máj- és veseszövetei vonatkozásában engedélyezett anyagként már szerepel a 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázatában. Az említett anyagra a kecskefélék vonatkozásában megállapított ideiglenes maximális maradékanyag-határértékek (a továbbiakban: MRL-ek) 2011. január 1-jén hatályukat vesztik.

(4)

Az Európai Gyógyszerügynökséghez kérelem érkezett a kecskefélékben előforduló monepantel vonatkozásában fennálló ideiglenes MRL-ek hatályának meghosszabbítására.

(5)

Az állatgyógyászati készítmények bizottsága javaslatot tett a kecskefélékben előforduló monepantelre alkalmazott ideiglenes MRL-ek hatályának meghosszabbítására.

(6)

A kecskefélékre vonatkozó ideiglenes MRL-ek hatályának meghosszabbítása érdekében ezért a 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázatában módosítani kell a monepantelre vonatkozó bejegyzést. A táblázatban feltüntetett, a kecskefélékben előforduló monepantelre vonatkozó ideiglenes MRL-ek 2012. január 1-jén hatályukat vesztik.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 37/2010/EU rendelet melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 152., 2009.6.16., 11. o.

(2)  HL L 15., 2010.1.20., 1. o.


MELLÉKLET

A 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázatában a monepantelre vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi bejegyzés lép:

Farmakológiai hatóanyag

Jelző maradékanyag

Állatfajok

Maximális maradékanyag-határérték

Célszövetek

Egyéb rendelkezések (a 470/2009/EK rendelet 14. cikke (7) bekezdésének megfelelően)

Terápiás osztályozás

„Monepantel

Monepantel-szulfon

Juhfélék

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Izom

Zsír

Máj

Vese

Nem használható emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál

Paraziták elleni hatóanyagok/Endoparaziták elleni hatóanyagok

Kecskefélék

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Izom

Zsír

Máj

Vese

Az ideiglenes maximális maradékanyag-határérték 2012. január 1-jén hatályát veszti.

Nem használható emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál

Paraziták elleni hatóanyagok/Endoparaziták elleni hatóanyagok”


14.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/28


A BIZOTTSÁG 363/2011/EU RENDELETE

(2011. április 13.)

a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének az izoeugenol nevű anyag tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2009. május 6-i 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére, összefüggésben 17. cikkével,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökségnek az állatgyógyászati készítmények bizottsága által megfogalmazott véleményére,

mivel:

(1)

Az élelmiszer-termelő állatoknak szánt állatgyógyászati készítményekben vagy az állattenyésztésben használt biocid termékekben a 470/2009/EK rendeletnek megfelelően meg kell állapítani az Európai Unióban használni kívánt farmakológiai hatóanyagok maximális maradékanyag-határértékeit.

(2)

A farmakológiai hatóanyagokat és azoknak az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maradékanyag maximális határértéke szerinti osztályozását a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló, 2009. december 22-i 37/2010/EU bizottsági rendelet (2) melléklete tartalmazza.

(3)

Az Európai Gyógyszerügynökséghez kérelem érkezett a lazacban és a szivárványos pisztrángban előforduló izoeugenol maximális maradékanyag-határértékeinek (a továbbiakban: MRL) megállapítása iránt.

(4)

Az állatgyógyászati készítmények bizottsága javasolta, hogy az izoeugenolra az uszonyos halak természetes arányban jelen lévő izom- és bőrszövetei vonatkozásában állapítsanak meg MRL-t.

(5)

Ezért a 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázatát módosítani kell oly módon, hogy ki kell egészíteni az izoeugenolra az uszonyos halfajok tekintetében vonatkozó MRL-lel.

(6)

Indokolt ésszerű időtartamot biztosítani az érdekelt feleknek, hogy meghozhassák az újonnan megállapított MRL-nek való megfeleléshez esetlegesen szükséges intézkedéseket.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 37/2010/EU rendelet melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. július 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 152., 2009.6.16., 11. o.

(2)  HL L 15., 2010.1.20., 1. o.


MELLÉKLET

A 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázata a következő anyaggal egészül ki betűrend szerinti sorrendben:

Farmakológiai hatóanyag

Jelző maradékanyag

Állatfajok

Maximális maradékanyag-határérték

Célszövetek

Egyéb rendelkezések (a 470/2009/EK rendelet 14. cikke (7) bekezdésének megfelelően)

Terápiás osztályozás

„Izoeugenol

Izoeugenol

Uszonyos halak

6 000 μg/kg

Természetes arányban jelen lévő izom és bőr

Nem alkalmazható

Az idegrendszerre ható anyagok/A központi idegrendszerre ható anyagok”


14.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/30


A BIZOTTSÁG 364/2011/EU RENDELETE

(2011. április 13.)

a 798/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletének módosításáról, az 1291/2008/EK bizottsági rendeletnek egyes baromfi és tojás esetében a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint végrehajtott horvátországi szalmonella-ellenőrzési program tekintetében történő módosításáról, valamint a 925/2010/EU és 955/2010/EU bizottsági rendeletek helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a szalmonella és egyéb meghatározott élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről szóló, 2003. november 17-i 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 2009. november 30-i 2009/158/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 23. cikke (1) és 26. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról szóló, 2008. augusztus 8-i 798/2008/EK bizottsági rendelet (4) meghatározza az állat-egészségügyi bizonyítványokra vonatkozó követelményeket az említett termékek Közösségbe irányuló behozatala és a Közösség területén való átszállítása esetén. A szóban forgó rendelet hatálya alá tartozó termékek kizárólag abban az esetben hozhatók be az Unióba, illetve szállíthatók át az Unió területén, ha a rendelet I. mellékletének 1. részében szereplő táblázat 1. és 3. oszlopában felsorolt harmadik országokból, területekről, övezetekből, illetve területi egységekből érkeznek.

(2)

Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) I. mellékletének 5.1. pontjában szereplő, a tojásra vonatkozó fogalommeghatározás nem terjed ki a főtt tojásra, míg az ugyanezen rendelet I. mellékletének 7.3. pontjának tojástermékekre vonatkozó fogalommeghatározása igen. Ezért a főtt tojásra a Vámigazgatások Világszervezetének Harmonizált Rendszere (a továbbiakban: HR) szerinti megfelelő, azaz a 04.07-es kódot fel kell tüntetni a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. részében a tojástermékekre megállapított állat-egészségügyi bizonyítványmintán.

(3)

Azon 04.07 HR-kóddal jelölt tojástermék Unióba történő behozatalakor, amelyek állat-egészségügyi korlátozások alá eső területről származnak, a termékeket a kórokozók elpusztítása érdekében megfelelő kezelésnek kell alávetni. E célból bizonyos, a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében nemzetközi kereskedelmi standardokként a tojástermékekre ajánlott kezeléseket kell figyelembe venni, melyeket fel kell venni a tojástermékekre vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta II. részében szereplő állat-egészségügyi igazolásra.

(4)

A 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. részében található, a tojástermékekre vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintát ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

A 2160/2003/EK rendelet meghatározza az Unió területén található különböző baromfiállományokban végrehajtandó szalmonella-ellenőrzés szabályait. Előírja, hogy a vonatkozó fajok vagy kategóriák tekintetében az olyan harmadik országok uniós jogszabályokban meghatározott jegyzékébe történő felvétel vagy a jegyzékben történő megtartás, amelyekből a tagállamok számára engedélyezett az e rendelettel szabályozott fenti állatok vagy keltetőtojások behozatala, annak függvénye, hogy az érintett harmadik ország nyújtott-e be a Bizottsághoz a tagállamok által kidolgozott szalmonella-ellenőrzési nemzeti programokban foglalt garanciákkal egyenértékű garanciákat tartalmazó ellenőrzési programot.

(6)

Az egyes harmadik országokban a szalmonella-ellenőrzési programok 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról és egyes harmadik országokban a madárinfluenza-felügyeleti programok felsorolásáról, valamint a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2008. december 18-i 1291/2008/EK bizottsági rendelet (6) jóváhagyja a Horvátország által 2008. március 11-én benyújtott szalmonella-ellenőrzési programokat a következők tekintetében: Gallus gallus tenyészbaromfi, annak keltetőtojásai,Gallus gallus tojótyúk, annak étkezési tojásai és Gallus gallus tenyésztésre vagy tojástermelésre szánt naposcsibék.

(7)

A Horvátország által 2008. március 11-én benyújtott szalmonella-ellenőrzési programok teljesítik a 2160/2003/EK rendeletben az összes egyéb Gallus gallus-állományra vonatkozó szalmonella-ellenőrzésre előírt garanciákat is. Ezért ezeket a programokat szintén jóvá kell hagyni. Az 1291/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

A 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében található jegyzék Horvátországra vonatkozó bejegyzését módosítani kell az összes Gallus gallus-állományra vonatkozó szalmonella-ellenőrzési program jóváhagyásának figyelembevétele érdekében.

(9)

A 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes harmadik országokban a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállományok szalmonella-ellenőrzési programjának jóváhagyásáról, valamint a baromfi és keltetőtojás behozatalával szemben támasztott egyes közegészségügyi követelményeket illetően a 2006/696/EK határozat módosításáról szóló, 2007. december 11-i 2007/843/EK bizottsági határozat (7) a 2160/2003/EK rendelet értelmében jóváhagyja a Tunézia által a tenyésztyúkok állományaiban előforduló szalmonellára vonatkozó ellenőrzési programot. Az említett, a 2011/238/EU bizottsági határozattal (8) módosított határozat törölte a Tunézia által benyújtott programot, mivel e harmadik ország leállította a program végrehajtását. A 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében található jegyzék Tunéziára vonatkozó bejegyzését módosítani kell az említett törlés figyelembevétele érdekében.

(10)

A 798/2008/EK és az 1291/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

A 2007/777/EK határozatnak és a 798/2008/EK rendeletnek az Oroszországból származó baromfihús és baromfikészítmények Unión keresztül történő tranzitja tekintetében való módosításáról szóló, 2010. október 15-i 925/2010/EU bizottsági rendelet (9) II. mellékletében található táblázat 7. oszlopának Izraelre vonatkozó bejegyzése (IL-2) egy nyilvánvaló hibát tartalmaz, amelyet javítani kell. A helyesbített rendelet hatálybalépésének időpontjától alkalmazandó.

(12)

A 798/2008/EK rendeletnek a Newcastle-betegség elleni vakcinák felhasználása tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. október 22-i 955/2010/EU bizottsági rendelet (10) mellékletében szereplő, a baromfihúsra vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta (POU) hibát tartalmaz. A hiba az „A kezelés típusa” bejegyzést érinti, amelyet tévesen az adott bizonyítvány I. részének I.28. rovatához (A feladott szállítmány adatai) vezettek fel. A „A kezelés típusa” bejegyzés baromfihúsra nem alkalmazandó, ezért el kell hagyni a bizonyítványmintáról. Ezt a hibát ki kell javítani.

(13)

Annak érdekében, hogy a tagállamok és a gazdasági ágazat meghozhassák az állat-egészségügyi bizonyítványokban a 955/2010/EU rendelet kiigazítását követően előírt követelményeinek teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, átmeneti időszakot indokolt előírni.

(14)

A 925/2010/EU és a 955/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 798/2008/EK rendelet módosítása

A 798/2008/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az 1291/2008/EK rendelet módosítása

Az 1291/2008/EK rendelet 1. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

A Horvátország által a Bizottságnak 2008. március 11-én a 2160/2003/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése szerint benyújtott szalmonella-ellenőrzési programok jóváhagyásra kerülnek az összes Gallus gallus-állomány tekintetében.”

3. cikk

A 925/2010/EU rendelet helyesbítése

A 925/2010/EU rendelet II. mellékletében az Izraelre vonatkozó bejegyzés (IL-2) a táblázat 7. oszlopában a következőképpen kerül kiigazításra:

a)

a „BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER és SRP” állat-egészségügyi bizonyítványmintákra vonatkozó sorban a „2010.5.1.” dátumot az „A” betű váltja fel;

b)

a „WGM” állat-egészségügyi bizonyítványmintára vonatkozó sorban az „A” betűt el kell hagyni.

4. cikk

A 955/2010/EU rendelet helyesbítése

A 955/2010/EU rendelet mellékletének a) pontjában a baromfihúsra vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta (POU) I. részének I.28. rovatában az „A kezelés típusa” szöveget el kell hagyni.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ugyanakkor 3. cikke 2010. november 5-étől, 4. cikke pedig 2011. július 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  HL L 325., 2003.12.12., 1. o.

(3)  HL L 343., 2009.12.22., 74. o.

(4)  HL L 226., 2008.8.23., 1. o.

(5)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(6)  HL L 340., 2008.12.19., 22. o.

(7)  HL L 332., 2007.12.18., 81. o.

(8)  Lásd e Hivatalos Lap 73. oldalát.

(9)  HL L 272., 2010.10.16., 1. o.

(10)  HL L 279., 2010.10.23., 3. o.


MELLÉKLET

A 798/2008/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

a)

Az 1. rész a következőképpen módosul:

i.

a Horvátországra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„HR – Horvátország

HR-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

ST0”

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

ii.

a Tunéziára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„TN – Tunézia

TN-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4”

b)

A 2. részben, a tojástermékekre vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta (EP) helyébe a következő minta lép:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta tojástermékek számára (EP)

Image

Image

Image


14.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/37


A BIZOTTSÁG 365/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 13.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. április 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 13-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

53,4

TN

113,1

TR

83,4

ZZ

80,5

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,1

ZZ

146,7

0709 90 70

MA

82,8

TR

115,2

ZA

15,5

ZZ

71,2

0805 10 20

EG

56,1

IL

80,2

MA

50,5

TN

48,9

TR

74,0

ZZ

61,9

0805 50 10

EG

53,5

TR

48,6

ZZ

51,1

0808 10 80

AR

68,8

BR

79,1

CA

114,9

CL

92,7

CN

89,6

MK

50,2

NZ

116,0

US

124,4

UY

57,7

ZA

81,6

ZZ

87,5

0808 20 50

AR

95,2

CL

100,5

CN

55,8

US

72,1

ZA

91,5

ZZ

83,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


IRÁNYELVEK

14.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/39


A BIZOTTSÁG 2011/43/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2011. április 13.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mészkén hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/941/EK bizottsági határozat módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1112/2002/EK (2) és a 2229/2004/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzékben szerepel a mészkén.

(2)

A kérelmező az értékelő jelentés tervezetének kézhezvételétől számított két hónapon belül a 2229/2004/EK rendelet 24e. cikke alapján visszavonta a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételéhez biztosított támogatását. A Bizottság ezért az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról, és az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/941/EK bizottsági határozat (4) elfogadásával megtagadta a mészkén felvételét.

(3)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján az eredeti bejelentő (a továbbiakban: a kérelmező) új kérelmet nyújtott be, a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet (5) 14–19. cikke szerinti gyorsított eljárást kérve.

(4)

A kérelmet a 2229/2004/EK rendelettel kijelölt referens tagállamhoz, Spanyolországhoz nyújtották be. A gyorsított eljárásra vonatkozó határidőt betartották. A hatóanyag specifikációja és a támogatott felhasználási célok azonosak a 2008/941/EK határozatban szereplőkkel. A kérelem megfelel továbbá a 33/2008/EK rendelet 15. cikkében foglalt többi tartalmi és eljárási előírásnak is.

(5)

Spanyolország elvégezte a kérelmező által benyújtott kiegészítő adatok értékelését, és elkészítette a kiegészítő jelentést, amelyet 2010. február 14-én megküldött az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: a Hatóság) és a Bizottságnak. A Hatóság a kiegészítő jelentést észrevételezésre megküldte a többi tagállamnak és a kérelmezőnek, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A 33/2008/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének megfelelően és a Bizottság kérésére a Hatóság 2010. október 28-án ismertette a Bizottsággal a mészkénre vonatkozó megállapításait (6). Az értékelő jelentés tervezetét, a kiegészítő jelentést és a Hatóság megállapításait a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban a tagállamokkal együtt megvizsgálta, majd ezeket a mészkénről szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2011. március 11-én véglegesítették.

(6)

A különböző vizsgálatok szerint a mészként tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában – és különösen a vizsgált és a Bizottság vizsgálati jelentésében részletesen ismertetett felhasználási célokat illetően – megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott előírásoknak. A mészként ezért indokolt felvenni az I. mellékletbe, hogy az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket minden tagállamban az említett irányelv rendelkezései szerint lehessen engedélyezni.

(7)

Egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt megfelelő időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag felvételéből fakadó új követelmények teljesítésére.

(8)

A 91/414/EGK irányelvben előírt, egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételéből kötelezettségek fenntartása mellett a felvétel után hat hónapot kell biztosítani arra, hogy a tagállamok felülvizsgálhassák a mészként tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket, és ezáltal biztosíthassák a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében előírt követelmények, valamint az I. mellékletben meghatározott vonatkozó feltételek teljesülését. A tagállamoknak a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően szükség szerint módosítaniuk kell, újakkal kell helyettesíteniük vagy vissza kell vonniuk az érvényes engedélyeket. A fenti határidőtől eltérve hosszabb időt kell biztosítani az egyes növényvédő szerek egyes tervezett felhasználási céljaira vonatkozó, a III. melléklet szerinti teljes dosszié benyújtására és a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvek szerinti értékelésére.

(9)

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet (7) keretében értékelt hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő korábbi felvétele során szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy nehézségek támadhatnak annak értelmezésében, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjainak milyen kötelezettségei vannak az adatokhoz való hozzáférést illetően. A további nehézségek elkerülése végett szükségesnek tűnik pontosítani a tagállamok kötelezettségeit, különösen azt, hogy meg kell győződniük arról, hogy az engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér az említett irányelv II. mellékletében leírt követelményeknek megfelelő dossziéhoz. Ez a pontosítás azonban az I. mellékletet módosító eddigi irányelvekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra vagy az engedélyek jogosultjaira.

(10)

A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(11)

A 2008/941/EK határozat előírja a mészkén felvételének megtagadását és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyeinek 2011. december 31-ig történő visszavonását. A határozat mellékletének mészkénre vonatkozó sorát el kell hagyni.

(12)

A 2008/941/EK határozatot ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2008/941/EK határozat mellékletének mészkénre vonatkozó sorát el kell hagyni.

3. cikk

A tagállamok legkésőbb 2011. november 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2011. december 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

(1)   A mészként hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket a tagállamok a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően 2011. november 30-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják.

A fenti időpontig főként arról kell meggyőződniük, hogy az említett irányelv I. mellékletében a mészkénre előírt feltételek, a hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részében leírtak kivételével, teljesülnek-e, és hogy az engedély jogosultja az említett irányelv 13. cikkében meghatározott feltételek szerint rendelkezik-e az irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy ilyen dossziéhoz való hozzáféréssel.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően az olyan engedélyezett növényvédő szerek esetében, amelyek mészként tartalmaznak egyedüli hatóanyagként vagy több olyan hatóanyag egyikeként, amelyek mindegyike legkésőbb 2011. április 30-ig felkerült a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében lévő jegyzékre, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerint, az irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján és az irányelv I. mellékletében a mészkénre vonatkozó bejegyzés B. részének figyelembevételével újból elvégzik a növényvédő szer értékelését. Az értékelés alapján meghatározzák, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

Ezt követően a tagállamok:

a)

a mészként egyedüli hatóanyagként tartalmazó szer esetében legkésőbb 2015. május 31-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b)

a mészként több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében 2015. május 31-ig, vagy ha a többi hatóanyagot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvevő irányelvben az ilyen módosításra vagy visszavonásra későbbi időpont van megszabva, akkor addig, szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

5. cikk

Ez az irányelv 2011. június 1-jén lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 168., 2002.6.27., 14. o.

(3)  HL L 379., 2004.12.24., 13. o.

(4)  HL L 335., 2008.12.13., 91. o.

(5)  HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

(6)  European Food Safety Authority (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság): Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lime sulphur (A mészkén hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről készült szakértői értékelés megállapításai). EFSA Journal 2010; 8(11):1890. [45 oldal]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1890 Elérhető a következő internetcímen: www.efsa.europa.eu

(7)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o.


MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő táblázat vége a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

Felvétel lejárata

Különös rendelkezések

„349

Mészkén

CAS-szám: 1344-81-6

CIPAC-szám: 17

Kalcium-poliszulfid

≥ 290 g/kg

2011. június 1.

2021. május 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2011. március 11-én véglegesített, a mészkénre vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők biztonsága, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek között szerepeljenek megfelelő óvintézkedések,

a vízi élőlények és a nem célzott ízeltlábúak védelme, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedések is szerepeljenek.”


(1)  A hatóanyagok pontos azonosítása és részletes specifikációja a vizsgálati jelentésben található.


14.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/43


A BIZOTTSÁG 2011/44/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2011. április 13.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az azadirachtin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/941/EK bizottsági határozat módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1112/2002/EK (2) és a 2229/2004/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzékben szerepel az azadirachtin.

(2)

A kérelmező az értékelő jelentés tervezetének kézhezvételétől számított két hónapon belül a 2229/2004/EK rendelet 24e. cikke alapján visszavonta a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételéhez biztosított támogatását. A Bizottság ezért az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról, és az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/941/EK bizottsági határozat (4) elfogadásával megtagadta az azadirachtin felvételét.

(3)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján az eredeti bejelentő (a továbbiakban: a kérelmező) új kérelmet nyújtott be, a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet (5) 14–19. cikke szerinti gyorsított eljárást kérve.

(4)

A kérelmet a 2229/2004/EK rendelettel kijelölt referens tagállamhoz, Németországhoz nyújtották be. A gyorsított eljárásra vonatkozó határidőt betartották. A hatóanyag specifikációja és a támogatott felhasználási célok azonosak a 2008/941/EK határozatban szereplőkkel. A kérelem megfelel továbbá a 33/2008/EK rendelet 15. cikkében foglalt többi tartalmi és eljárási előírásnak is.

(5)

Németország elvégezte a kérelmező által benyújtott kiegészítő adatok értékelését és elkészítette a kiegészítő jelentést, amelyet 2010. február 14-én megküldött az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: a Hatóság) és a Bizottságnak. A Hatóság a kiegészítő jelentést észrevételezésre megküldte a többi tagállamnak és a kérelmezőnek, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A 33/2008/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének megfelelően és a Bizottság kérésére a Hatóság 2010. október 28-án ismertette a Bizottsággal az azadirachtinra vonatkozó megállapításait (6). Az értékelő jelentés tervezetét, a kiegészítő jelentést és a Hatóság megállapításait a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban a tagállamokkal együtt megvizsgálta, majd ezeket az azadirachtinról szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2011. március 11-én véglegesítették.

(6)

A különböző vizsgálatok szerint az azadirachtint tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában – és különösen a vizsgált és a Bizottság vizsgálati jelentésében részletesen ismertetett felhasználási célokat illetően – megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott előírásoknak. Az azadirachtint ezért indokolt felvenni az I. mellékletbe, hogy az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket minden tagállamban az említett irányelv rendelkezései szerint lehessen engedélyezni.

(7)

E megállapítástól függetlenül egyes konkrét kérdésekről indokolt további információkat beszerezni. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint feltételekhez lehet kötni valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét. Indokolt ezért előírni, hogy a kérelmező további információkat nyújtson be, amelyek megerősítik az azadirachtin A és a miatyánkcserjemag-kivonatban lévő többi aktív komponens közötti viszonyokat a mennyiség, biológiai aktivitás és perzisztencia tekintetében, igazolandó, hogy helyes az azadirachtin A-t elsődleges hatóanyagként tekinteni, és megerősítik a műszaki minőségű anyag specifikációját, a szermaradékok azonosítását és a felszín alatti vizekre jelentett kockázatok értékelését.

(8)

Egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt megfelelő időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag felvételéből fakadó új követelmények teljesítésére.

(9)

A 91/414/EGK irányelvben előírt, egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételéből fakadó kötelezettségek fenntartása mellett a felvétel után hat hónapot kell biztosítani arra, hogy a tagállamok felülvizsgálhassák az azadirachtint tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket és ezáltal biztosíthassák a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében előírt követelmények, valamint az I. mellékletben meghatározott vonatkozó feltételek teljesülését. A tagállamoknak a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően szükség szerint módosítaniuk kell, újakkal kell helyettesíteniük vagy vissza kell vonniuk az érvényes engedélyeket. A fenti határidőtől eltérve hosszabb időt kell biztosítani az egyes növényvédő szerek egyes tervezett felhasználási céljaira vonatkozó, a III. melléklet szerinti teljes dosszié benyújtására és a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvek szerinti értékelésére.

(10)

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet (7) keretében értékelt hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő korábbi felvétele során szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy nehézségek támadhatnak annak értelmezésében, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjainak milyen kötelezettségei vannak az adatokhoz való hozzáférést illetően. A további nehézségek elkerülése végett szükségesnek tűnik pontosítani a tagállamok kötelezettségeit, különösen azt, hogy meg kell győződniük arról, hogy az engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér az említett irányelv II. mellékletében leírt követelményeknek megfelelő dossziéhoz. Ez a pontosítás azonban az I. mellékletet módosító eddigi irányelvekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra vagy az engedélyek jogosultjaira.

(11)

A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(12)

A 2008/941/EK határozat előírja az azadirachtin felvételének megtagadását és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyeinek 2011. december 31-ig történő visszavonását. A határozat mellékletének azadirachtinra vonatkozó sorát el kell hagyni.

(13)

A 2008/941/EK határozatot ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2008/941/EK határozat mellékletének azadirachtinra vonatkozó sorát el kell hagyni.

3. cikk

A tagállamok legkésőbb 2011. november 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2011. december 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

(1)   Az azadirachtint hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket a tagállamok a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően 2011. november 30-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják.

A fenti időpontig főként arról kell meggyőződniük, hogy az említett irányelv I. mellékletében az azadirachtinra előírt feltételek, a hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részében leírtak kivételével, teljesülnek-e, és hogy az engedély jogosultja az említett irányelv 13. cikkében meghatározott feltételek szerint rendelkezik-e az irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy ilyen dossziéhoz való hozzáféréssel.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően az olyan engedélyezett növényvédő szerek esetében, amelyek azadirachtint tartalmaznak egyedüli hatóanyagként vagy több olyan hatóanyag egyikeként, amelyek mindegyike legkésőbb 2011. április 30-ig felkerült a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében lévő jegyzékre, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerint, az irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján és az irányelv I. mellékletében az azadirachtinra vonatkozó bejegyzés B. részének figyelembevételével újból elvégzik a növényvédő szer értékelését. Az értékelés alapján meghatározzák, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

Ezt követően a tagállamok:

a)

az azadirachtint egyedüli hatóanyagként tartalmazó szer esetében legkésőbb 2015. május 31-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt, vagy

b)

az azadirachtint több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében 2015. május 31-ig, vagy ha a többi hatóanyagot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvevő irányelvben az ilyen módosításra vagy visszavonásra későbbi időpont van megszabva, akkor addig, szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

5. cikk

Ez az irányelv 2011. június 1-jén lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 168., 2002.6.27., 14. o.

(3)  HL L 379., 2004.12.24., 13. o.

(4)  HL L 335., 2008.12.13., 91. o.

(5)  HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

(6)  European Food Safety Authority (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság): Az azadirachtin hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről készült szakértői értékelés megállapításai (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azadirachtin), EFSA Journal 2011;9(3):2008[76 oldal].doi:10.2903/j.efsa2011.2088. A www.efsa.europa.eu honlapon hozzáférhető a szövege.

(7)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o.


MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő táblázat vége a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

Felvétel lejárata

Különös rendelkezések

„350

Azadirachtin

CAS-szám: 11141-17-6 az azadirachtin A esetében

CIPAC-szám: 627 az azadirachtin A esetében

Azadirachtin A:

dimetil-(2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S, 10R,10aS,10bR)-10-acetoxi-3,5-dihidroxi-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hidroxi-7a-metil-3a,6a,7,7a-tetrahidro-2,7-metanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-metil-8-{[(2E)-2-metilbut-2-enoil]oxi}oktahidro-1H-nafto[1,8a-c:4,5-b’c’]difurán-5,10a(8H)-dikarboxilát

Az azadirachtin A esetében:

≥ 111 g/kg

A B1, B2, G1, G2 aflatoxinok összessége nem érheti el az azadirachtin A mennyiségére nézve a 300 μg/kg-ot

2011. június 1.

2021. május 31.

A.   RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2011. március 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésében, különösen annak I. és II. függelékében szereplő következtetéseit.

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a fogyasztók étrendi expozíciója a szermaradék határértékeinek jövőbeli felülvizsgálatára való tekintettel,

a nem célzott ízeltlábú és vízi szervezetek védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

Az érintett tagállamok a következőkre vonatkozó megerősítő információk beadását írják elő:

az azadirachtin A és a miatyánkcserjemag-kivonatban lévő többi aktív komponens közötti viszonyok a mennyiség, biológiai aktivitás és perzisztencia tekintetében, igazolandó, hogy helyes az azadirachtin A-t elsődleges hatóanyagként tekinteni, valamint a műszaki minőségű anyag specifikációjának, a szermaradékok azonosításának és a felszín alatti vizekre jelentett kockázatok értékelésének megerősítése.

Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kérelmező 2013. december 31-éig eljuttassa ezeket az információkat a Bizottsághoz.”


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatos további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.


14.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/47


A BIZOTTSÁG 2011/45/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2011. április 13.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a diklofop hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 451/2000/EK (2) és az 1490/2002/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzékben szerepel a diklofop.

(2)

A bejelentő az értékelő jelentés tervezetének kézhezvételétől számított két hónapon belül a 1490/2002/EK rendelet 11e. cikke alapján visszavonta a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételéhez biztosított támogatását. A Bizottság ezért az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 2008. december 5-i 2008/934/EK bizottsági határozat (4) elfogadásával megtagadta a diklofop felvételét.

(3)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján az eredeti bejelentő (a továbbiakban: a kérelmező) új kérelmet nyújtott be, a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet (5) 14–19. cikke szerinti gyorsított eljárást kérve.

(4)

A kérelmet az 1490/2002/EK rendelettel kijelölt referens tagállamhoz, Franciaországhoz nyújtották be. A gyorsított eljárásra vonatkozó határidőt betartották. A hatóanyag specifikációja és a támogatott felhasználási célok azonosak a 2008/934/EK határozatban szereplőkkel. A kérelem megfelel továbbá a 33/2008/EK rendelet 15. cikkében foglalt többi tartalmi és eljárási előírásnak is.

(5)

Franciaország elvégezte a kérelmező által benyújtott kiegészítő adatok értékelését, és elkészítette a kiegészítő jelentést, amelyet 2009. augusztus 11-én megküldött az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: a Hatóság) és a Bizottságnak. A Hatóság a kiegészítő jelentést észrevételezésre megküldte a többi tagállamnak és a kérelmezőnek, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A 33/2008/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének megfelelően és a Bizottság kérésére a Hatóság 2010. szeptember 1-jén ismertette a Bizottsággal a diklofopra (a diklofop-metil variánsa) vonatkozó megállapításait (6). Az értékelő jelentés tervezetét, a kiegészítő jelentést és a Hatóság megállapításait a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban a tagállamokkal együtt megvizsgálta, majd ezeket a diklofopról szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2011. március 11-én véglegesítették.

(6)

A különböző vizsgálatok szerint a diklofopot tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában – és különösen a vizsgált és a Bizottság vizsgálati jelentésében részletesen ismertetett felhasználási célokat illetően – megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott előírásoknak. A diklofopot ezért indokolt felvenni az I. mellékletbe, hogy az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket minden tagállamban az említett irányelv rendelkezései szerint lehessen engedélyezni.

(7)

E megállapítástól függetlenül egyes konkrét kérdésekről indokolt további információkat beszerezni. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint feltételekhez lehet kötni valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét. Indokolt ezért előírni, hogy a kérelmező további információkat nyújtson be, amelyek a gabonafélékkel végzett metabolikai vizsgálatok tekintetében a legújabb tudományos ismeretek alapján megerősítik a kockázatértékelés eredményeit. Indokolt továbbá előírni az izomerek elsődleges bomlási/átalakulási módjának lehetséges környezeti hatásaira vonatkozó megerősítő információk beadását.

(8)

Egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt megfelelő időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag felvételéből fakadó új követelmények teljesítésére.

(9)

A 91/414/EGK irányelvben előírt, egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételéből kötelezettségek fenntartása mellett a felvétel után hat hónapot kell biztosítani arra, hogy a tagállamok felülvizsgálhassák a diklofopot tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket, és ezáltal biztosíthassák a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében előírt követelmények, valamint az I. mellékletben meghatározott vonatkozó feltételek teljesülését. A tagállamoknak a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően szükség szerint módosítaniuk kell, újakkal kell helyettesíteniük vagy vissza kell vonniuk az érvényes engedélyeket. A fenti határidőtől eltérve hosszabb időt kell biztosítani az egyes növényvédő szerek egyes tervezett felhasználási céljaira vonatkozó, a III. melléklet szerinti teljes dosszié benyújtására és a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvek szerinti értékelésére.

(10)

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet (7) keretében értékelt hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő korábbi felvétele során szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy nehézségek támadhatnak annak értelmezésében, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjainak milyen kötelezettségei vannak az adatokhoz való hozzáférést illetően. A további nehézségek elkerülése végett szükségesnek tűnik pontosítani a tagállamok kötelezettségeit, különösen azt, hogy meg kell győződniük arról, hogy az engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér az említett irányelv II. mellékletében leírt követelményeknek megfelelő doszsziéhoz. Ez a pontosítás azonban az I. mellékletet módosító eddigi irányelvekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra vagy az engedélyek jogosultjaira.

(11)

A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(12)

A 2008/934/EK határozat előírja a diklofop-metil felvételének megtagadását és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyeinek 2011. december 31-ig történő visszavonását. A határozat mellékletének diklofop-metilre vonatkozó sorát el kell hagyni.

(13)

A 2008/934/EK határozatot ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2008/934/EK határozat mellékletének diklofop-metilre vonatkozó sorát el kell hagyni.

3. cikk

A tagállamok legkésőbb 2011. november 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2011. december 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

(1)   A diklofopot hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket a tagállamok a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően 2011. november 30-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják. A fenti időpontig főként arról kell meggyőződniük, hogy az említett irányelv I. mellékletében a diklofopra előírt feltételek, a hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részében leírtak kivételével, teljesülnek-e, és hogy az engedély jogosultja az említett irányelv 13. cikkében meghatározott feltételek szerint rendelkezik-e az irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy ilyen dossziéhoz való hozzáféréssel.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően az olyan engedélyezett növényvédő szerek esetében, amelyek diklofopot tartalmaznak egyedüli hatóanyagként vagy több olyan hatóanyag egyikeként, amelyek mindegyike legkésőbb 2011. május 31-ig felkerült a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében lévő jegyzékre, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerint, az irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján és az irányelv I. mellékletében a diklofopra vonatkozó bejegyzés B. részének figyelembevételével újból elvégzik a növényvédő szer értékelését. Az értékelés alapján meghatározzák, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

Ezt követően a tagállamok:

a)

a diklofopot egyedüli hatóanyagként tartalmazó szer esetében legkésőbb 2015. május 31-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b)

a diklofopot több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében 2015. május 31-ig, vagy ha a többi hatóanyagot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvevő irányelvben az ilyen módosításra vagy visszavonásra későbbi időpont van megszabva, akkor addig, szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

5. cikk

Ez az irányelv 2011. június 1-jén lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

(3)  HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

(4)  HL L 333., 2008.12.11., 11. o.

(5)  HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

(6)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diclofop (A diklofop hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről készült szakértői értékelés megállapításai). EFSA Journal 2010; 8(10):1718. [74 oldal]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1718. Elérhető a következő internetcímen: www.efsa.europa.eu

(7)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o.


MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő táblázat vége a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

Felvétel lejárata

Különös rendelkezések

„348

Diklofop

CAS-szám: 40843-25-2 (kiindulási anyag)

CAS-szám: 257–141–8 (diklofop-metil)

CIPAC-szám: 358 (kiindulási anyag)

CIPAC-szám: 358201 (diklofop-metil)

 

Diklofop

(RS)-2-[4-(2,4-diklór-fenoxi)fenoxi]propionsav

 

(Diklofop-metil)

metil-(RS)-2-[4-(2,4-diklór-fenoxi)fenoxi]propionsav

≥ 980 g/kg (diklofop-metilként kifejezve)

2011. június 1.

2021. május 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2011. március 11-én véglegesített, a diklofopra vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelő személyek és a dolgozók védelmére, és az engedély feltételeként elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre és a nem célzott növényekre jelentett kockázatokra, és elő kell írniuk kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását.

Az érintett tagállamok a következők beadását írják elő:

a)

gabonafélék metabolikai vizsgálata;

b)

az izomerek elsődleges bomlási/átalakulási módjának lehetséges környezeti hatásaira vonatkozó, aktualizált kockázatértékelés.

Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kérelmező az a) pontban előírt információkat 2013. május 31-ig, a b) pontban előírtakat pedig legkésőbb az izomerkeverékek értékeléséről szóló egyedi útmutató elfogadásától számított két éven belül eljuttassa a Bizottsághoz.”


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatos további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.


HATÁROZATOK

14.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/51


A TANÁCS 2011/235/KKBP HATÁROZATA

(2011. április 12.)

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. március 21-én ismételten hangot adott az iráni emberi jogi helyzet romlása miatt érzett mély aggodalmának.

(2)

A Tanács különösen a kivégzések számának az elmúlt hónapokban bekövetkezett drasztikus emelkedését, valamint az iráni állampolgárok szisztematikus elnyomását emelte ki, akiket zaklatnak és letartóztatnak, mert a szabad véleménynyilvánításhoz és a békés gyülekezéshez való törvényes jogukat gyakorolják. Az Unió is megismételte, hogy határozottan elítéli a kínzást és a kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód egyéb formáit.

(3)

Ezzel összefüggésben a Tanács újólag megerősítette azon szándékát, hogy továbbra is fellép az emberi jogok iráni megsértése ellen, és kijelentette, hogy kész korlátozó intézkedéseket bevezetni azokkal szemben, akik felelősek az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.

(4)

A korlátozó intézkedéseket olyan személyekkel szemben kell bevezetni, akik a békés tüntetőkkel, újságírókkal, emberi jogvédőkkel, diákokkal vagy a törvényes jogaik – többek között a véleménynyilvánítás szabadsága – védelmében szót emelő egyéb személyekkel szembeni, az emberi jogokat súlyosan megsértő fellépések során az irányításban vagy a végrehajtásban részt vállaltak vagy azért felelősek, valamint akik a tisztességes eljáráshoz való jog súlyos megsértése, a kínzások, a kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód, illetve a halálbüntetésnek – így a nyilvános kivégzéseknek, a megkövezésnek, az akasztásoknak vagy a fiatalkorú elkövetők kivégzésének – a válogatás nélküli, túlzott, illetve fokozott alkalmazása során az irányításban vagy a végrehajtásban részt vállaltak vagy azért felelősek, mivel ezek a cselekedetek sértik Irán nemzetközi emberi jogi kötelezettségeit.

(5)

Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák a mellékletben felsorolt, az emberi jogok Iránban történő súlyos megsértéséért felelős személyeknek és a velük kapcsolatban álló személyeknek a területükre történő beutazását vagy az azon történő átutazását.

(2)   Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való beutazást.

(3)   Az (1) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor egy tagállamnak nemzetközi jogi kötelezettsége áll fenn, nevezetesen:

a)

valamely nemzetközi kormányközi szervezet fogadó országa;

b)

az Egyesült Nemzetek Szervezete által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferencia fogadó országa;

c)

valamely kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás alapján; vagy

d)

az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam) és Olaszország között 1929-ben létrejött lateráni egyezmény alapján.

(4)   A (3) bekezdés rendelkezéseit azokra az esetekre is alkalmazni kell, amikor valamely tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fogadó országa.

(5)   A Tanácsot értesíteni kell minden olyan esetről, amikor egy tagállam a (3) vagy a (4) bekezdés értelmében mentességet ad.

(6)   A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések alól, ha az utazást sürgős humanitárius ok vagy kormányközi értekezleteken való részvétel indokolja, beleértve az Unió által támogatott, vagy az EBESZ elnöki tisztét betöltő tagállamban tartott értekezleteket, amennyiben ott az iráni demokráciát, emberi jogokat és jogállamiságot közvetlenül elősegítő politikai párbeszéd zajlik.

(7)   Az a tagállam, amely a (6) bekezdésben meghatározott mentességet kíván biztosítani, írásban értesíti erről a Tanácsot. A mentességet megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha az ellen a Tanács egy vagy több tagja – a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül – írásban kifogást emel. Azonban abban az esetben, ha a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(8)   Azokban az esetekben, amikor a (3), a (4), a (6) vagy a (7) bekezdésnek megfelelően egy tagállam engedélyezi a mellékletben felsorolt személyeknek a területére való beutazását vagy az azon történő átutazását, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett személyekre korlátozódik.

2. cikk

(1)   Be kell fagyasztani a mellékletben felsorolt, az emberi jogok Iránban történő súlyos megsértéséért felelős személyekhez, valamint a velük kapcsolatban álló személyekhez és szervezetekhez tartozó, tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást.

(2)   A mellékletben felsorolt személyek és szervezetek rendelkezésére vagy javára – sem közvetlenül, sem közvetve – nem bocsátható pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás.

(3)   A hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, miután megállapította, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a)

a mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzálog, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közműdíjak költségeit;

b)

kizárólag az ésszerű mértékű szakmai tiszteletdíjak és a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és kezelési díjainak a kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d)

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és a Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján kiadott minden engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4)   Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a)

a pénzeszközök vagy a gazdasági források az (1) bekezdésben felsorolt személy vagy szervezet mellékletbe történő felvételének időpontja előtt keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozaton alapuló zálogjog, vagy azon időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b)

a pénzeszközöket vagy a gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések kielégítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a zálogjog vagy a határozat nem a mellékletben felsorolt személy vagy szervezet javát szolgálja, valamint

d)

a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján kiadott minden engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5)   Az (1) bekezdés nem akadályozza meg a felsorolt személyt vagy szervezetet abban, hogy a mellékletbe történő felvételének időpontja előtt szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

(6)   A (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a befagyasztott számlákhoz hozzáadódó:

a)

kamatokra vagy egyéb hozamokra; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetésekre, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, illetve amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a fenti számlák az (1) és a (2) bekezdésben előírt intézkedések hatálya alá kerültek,

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) bekezdésben előírt intézkedések hatálya alá tartoznak.

3. cikk

(1)   Valamely tagállamnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján a Tanács összeállítja és módosítja a mellékletben foglalt jegyzéket.

(2)   A Tanács – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján – közli döntését és a jegyzékbe vétel okait az érintett személlyel vagy szervezettel, lehetővé téve e személy vagy szervezet számára, hogy észrevételeket tegyen.

(3)   Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett személyt vagy szervezetet.

4. cikk

(1)   A mellékletnek tartalmaznia kell az érintett személyek és szervezetek jegyzékbe vételének okait.

(2)   A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az érintett személyek és szervezetek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében pedig a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

5. cikk

Ebben a határozatban meghatározott intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el hasonló korlátozó intézkedéseket.

6. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2012. április 13-ig kell alkalmazni. A határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, a határozatot meg kell újítani, vagy adott esetben módosítani kell.

Kelt Luxembourgban, 2011. április 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


MELLÉKLET

Az 1. és 2. cikkben említett személyek és szervezetek jegyzéke

Személyek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Születési hely: Teherán (Irán) – Születési idő: 1961

Az Iráni Nemzeti Rendőrség vezetője A parancsnoksága alatt álló erők brutális támadásokat hajtottak végre békés tüntetőkkel szemben, valamint 2009. június 15-én erőszakos éjszakai támadást a Teheráni Egyetem kollégiumai ellen.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Az Ansar-e Hezbollah vezetője és az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) ezredese. Az Ansar-e Hezbollah egyik alapítója. Ez a katonai jellegű erő felel az 1999-ben, 2002-ben és 2009-ben diákok és egyetemek ellen végrehajtott erőszakos fellépés során alkalmazott szélsőséges erőszakért.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Az IRGC szárazföldi erői vezetőjének helyettese

Közvetlen, személyes felelőssége volt a tüntetések leverésében 2009 nyara folyamán.

 

4.

FAZLI Ali

 

A Basij alparancsnoka, az IRGC Seyyed al-Shohada hadtestének (Teherán tartomány) korábbi vezetője (2010. februárig). A Seyyed al-Shohada hadtest felel Teherán tartomány biztonságáért, és 2009-ben kulcsszerepet játszott a tüntetők brutális leverésében.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Az IRGC Rassoulollah hadtestének vezetője, amely 2009 novembere óta Nagy-Teheránért felel. A Rassoulollah hadtest felel Nagy-Teherán biztonságáért, és 2009-ben kulcsszerepet játszott a tüntetők brutális leverésében. Az Ashura-napi eseményekhez kapcsolódó (2009. decemberi) tüntetések, illetve későbbi tüntetések leveréséért is felel.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(más néven: „Aziz Jafari”)

Születési hely: Yazd (Irán) – Születési idő: 1957.9.1.

Az IRGC főparancsnoka. Az IRGC és az Aziz Jafari parancsnoklása alatt álló Sarollah támaszpont kulcsszerepet játszott a 2009-es elnöki választásokba való illegális beavatkozásban: politikai aktivistákat tartóztattak le és tartottak fogva, valamint tüntetőkkel csaptak össze az utcákon.

 

7.

KHALILI Ali

 

Az IRGC parancsnoka, a Sarollah támaszpont orvosi egységének vezetője. Aláírta azt a 2009. június 26-án kelt, az Egészségügyi Minisztériumnak címzett levelet, amely megtiltja, hogy a választásokat követő események során megsérült, illetve kórházba került személyek kézhez kaphassák az őket érintő dokumentumokat és egészségügyi dokumentációt.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Az IRGC Seyyed al-Shohada hadtestének (Teherán tartomány) vezetője. A Seyyed al-Shohada hadtest kulcsszerepet játszott a tüntetések leverésének megszervezésében.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Születési hely: Najaf (Irak) – Születési idő: 1952 körül

A Basij parancsnoka. Az IRGC Basij erőjének parancsnokaként Naqdi felelt a Basij által 2009 végén elkövetett visszaélésekért, vagy pedig közreműködött azokban, ideértve a 2009. decemberi Ashura-napi tüntetések elleni erőszakos fellépést, amelynek következtében 15 személy meghalt, és tüntetők százait tartóztatták le.

A Basij parancsnokává való 2009. októberi kinevezése előtt Naqdi a Basij hírszerzési részlegének vezetője volt, így ő felelt a választásokat követő erőszakos fellépések során letartóztatott személyek kihallgatásáért.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Születési hely: Isfahan (Irán) – Születési idő: 1963

Az Iráni Nemzeti Rendőrség helyettes vezetője. Radan 2008 óta az Iráni Nemzeti Rendőrség helyettes vezetője, és ilyen minőségében ő felelt a rendőrség által a tüntetőkkel szemben elkövetett verésekért, gyilkosságokért, önkényes letartóztatásokért és fogva tartásokért.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

A Teheráni Rendőrség korábbi vezetője (2010. januárig). Nagy-Teherán Bűnüldöző Erőinek parancsnokaként Azizollah Rajabzadeh a legmagasabb rangú személy, akit a Kahrizak Börtönben történt visszaélések kapcsán vád alá helyeztek.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

A Teheráni Rendőrség vezetője, az Iráni Nemzeti Rendőrség korábbi helyettes vezetője, aki a rendőri műveletekért felel. Az iráni fővárosban a tüntetések leverésére irányuló műveletek koordinálásáért felel a Belügyminisztérium nevében.

 

13.

TAEB Hossein

Születési hely: Teherán – Születési idő: 1963

A Basij korábbi parancsnoka (2009. októberig). Jelenleg az IRGC hírszerzési alparancsnoka. A parancsnoksága alá tartozó erők részt vettek békés tüntetők tömeges megverésében, meggyilkolásában, fogva tartásában és kínzásában.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

A Mashhadi Bíróság vezetője. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben, és az ítéleteket erővel vagy kínzással kikényszerített vallomásokra alapozták. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Születési hely: Najafabad (Irán) – Születési idő: 1945

Irán korábbi főügyésze (2009. szeptemberig) (korábbi hírszerzési miniszter, Khatami elnöksége alatt). Irán főügyészeként ő rendelte el és felügyelte a választások utáni első tüntetéseket követő kirakatpereket, ahol a vádlottaknak nem biztosították a jogaikat, jogász. Felelősséggel tartozik a Kahrizak Börtönben történt visszaélésekért is.

 

16.

HADDAD Hassan

(más néven: Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Bíró, Teheráni Forradalmi Bíróság, 26. körzet. Ő felelt a választásokat követő válság kapcsán fogva tartottak ügyeiért, és rendszeresen megfélemlítette a fogva tartottak családjait azok elhallgattatása céljából. Döntő szerepe volt a Kahrizak Börtönbe való bebörtönzések elrendelésében.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Bíró, Mashhadi Forradalmi Bíróság. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Bíró, Teheráni Forradalmi Bíróság. Részt vett a tüntetők ügyének tárgyalásában. A bíróság meghallgatta a Kahrizak Börtönben kikényszerített vallomások kapcsán. Döntő szerepe volt a Kahrizak Börtönbe való bebörtönzések elrendelésében.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teheráni főügyész 2009. augusztus óta. Dolatabadi hivatala nagy számú tüntetőt helyezett vád alá, köztük olyan személyeket, akik 2009 decemberében részt vettek az Ashura-napi tüntetéseken. 2009 szeptemberében elrendelte Karroubi hivatalának bezárását és több reformpolitikus letartóztatását, 2010 júniusában pedig betiltott két reformpárti politikai pártot. Hivatala a „Muharebeh” vádjával (Isten elleni háború) vádolt meg tüntetőket, amely halálbüntetést von maga után, és megtagadta a tisztességes eljárás biztosítását. Hivatala a politikai ellenzék elleni széles körű erőszakos fellépés részeként reformpárti személyeket, emberi jogi aktivistákat és a médiában dolgozókat vett célba és tartóztatott le.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(más néven: NASSERIAN)

 

Bíró, a Teheráni Forradalmi Bíróság vezetője, 28. körzet. A választások utáni ügyekért felel. Tisztességtelen bírósági eljárásokban hosszú szabadságvesztés-büntetést kiszabó ítéleteket hozott társadalmi és politikai aktivisták, valamint újságírók ellen, továbbá halálbüntetést kiszabó ítéleteket számos tüntető, illetve társadalmi és politikai aktivista ellen.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Születési hely: Ejiyeh – Születési idő: 1956 körül

Irán főügyésze 2009. szeptember óta, a bírói kar szóvivője (korábbi hírszerzési miniszter, a 2009-es választások idején). A választások idején ő volt a hírszerzési miniszter, és az irányítása alá tartozó hírszerzési ügynökök aktivisták, újságírók, disszidensek és reformpárti politikusok százainak fogva tartásáért és kínzásáért, valamint hamis vallomások kikényszerítéséért voltak felelősek. Ezenfelül politikai személyiségeket hamis vallomások megtételére kényszerítettek elviselhetetlen kihallgatások folyamán, amelyeknek részeként kínozták, bántották, zsarolták őket, és családtagjaikat megfenyegették.

 

22.

MORTAZAVI Said

Születési hely: Meybod, Yazd (Irán) – Születési idő: 1967

Az Iráni Csempészet Elleni Munkacsoport vezetője, korábbi teheráni legfőbb ügyész (2009. augusztusig). Teheráni legfőbb ügyészként olyan általános hatályú határozatot adott ki, amelyet aktivisták, újságírók és diákok százainak őrizetbe vételéhez használtak fel. 2010 augusztusában felfüggesztették hivatalából, miután az iráni igazságszolgáltatás vizsgálatot folytatott ellene azzal kapcsolatban, hogy mi volt a szerepe a választások után az ő parancsára letartóztatott három férfi halálában.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teheráni Forradalmi Bíróság, 26. és 28. körzet. A választások utáni ügyekért felel, tisztességtelen bírósági eljárásokban hosszú szabadságvesztés-büntetést kiszabó ítéleteket hozott emberi jogi aktivisták ellen, valamint halálbüntetést kiszabó ítéleteket számos tüntető ellen.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Mashhad helyettes ügyésze. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Bíró, a Teheráni Forradalmi Bíróság vezetője, 15. körzet. A választások utáni ügyek felelőseként ő ülnökölt a 2009 nyarán lefolytatott kirakatperekben, és halálra ítélt a kirakatperben megjelent két monarchistát. Több mint száz politikai fogoly, emberi jogi aktivista és tüntető ügyében szabott ki hosszú szabadságvesztés-büntetést.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

A Kelet-Azerbajdzsáni Bíróság vezetője. Ő felelt Sakineh Mohammadi-Ashtiani tárgyalásáért.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Bíró, Teheráni Fellebbviteli Bíróság, 36. körzet. Tüntetőkkel szembeni hosszú börtönbüntetést és halálbüntetést kiszabó ítéleteket erősített meg.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Bíró, Mashhadi Forradalmi Bíróság. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Az Evin börtön 350-es körletének vezetője. Több alkalommal indokolatlan erőszakot alkalmazott a foglyokkal szemben.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Az Iráni Börtönök Szervezetének vezetője. Ezen minőségében közreműködött politikai tüntetők tömeges őrizetbe vételében és a börtönökben elkövetett visszaélések eltussolásában.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

A Teheráni Általános Börtönigazgatóság főtitkárhelyettese – a teheráni Evin Börtön vezetője 2010. októberig; vezetősége idején kínzásokra került sor a börtönben. Őrként számos alkalommal megfenyegette a foglyokat, és nyomást gyakorolt rájuk.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Az Iráni Börtönök Szervezetének helyettes vezetőjeként a börtönökben történt visszaélésekért és jogfosztásokért felelős. Számos fogoly esetében elrendelte a magánzárkába való áthelyezést.

 


14.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/58


A TANÁCS 2011/236/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. április 12.)

a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. február 28-i 2011/137/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 8. cikke (1) és (2) bekezdésére, összefüggésben az Európai Unióról szóló szerződés 31. cikkének (2) bekezdésével,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. február 28-án elfogadta a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP tanácsi határozatot.

(2)

Figyelembe véve a líbiai helyzet súlyosságát, további személyeket és szervezeteket kell felvenni a 2011/137/KKBP határozat IV. mellékletében meghatározott, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(3)

Ezen túlmenően a II. és IV. mellékletben foglalt jegyzékből egy személyt törölni kell, és a fenti határozat I., II., III. és IV. mellékletében foglalt jegyzékekben szereplő egyes személyekkel és szervezetekkel kapcsolatos adatokat naprakésszé kell tenni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/137/KKBP határozat I., II., III., és IV. mellékletének helyébe az e határozat I., II., III., illetve IV. mellékletében meghatározott szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2011. április 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 58., 2011.3.3., 53. o.


I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett személyek jegyzéke

1.

AL-BAGHDADI, dr. Abdulqader Mohammed

Útlevél száma: B010574. Születési idő: 1950.7.1.

A forradalmi bizottságok összekötő hivatalának vezetője. A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

2.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Születési idő: 1946. Születési hely: Houn, Líbia.

A Muammar QADHAFI személyes biztonságáért felelős szolgálat vezetője. Ő felel a rezsim biztonságáért. Ő irányította a rendszer bírálói ellen elkövetett erőszakos cselekményeket.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

3.

DORDA, Abu Zayd Umar

Igazgató, Külső Biztonsági Szervezet. A rezsim támogatója. A külső hírszerző hivatal vezetője.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

4.

JABIR, Abu Bakr Yunis, vezérőrnagy

Születési idő: 1952. Születési hely: Jalo, Líbia.

Védelmi miniszter. Általános felelősség a hadsereg által elkövetett cselekményekért.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

5.

MATUQ, Matuq Mohammed

Születési idő: 1956. Születési hely: Khoms, Líbia.

A kongresszus közszolgáltatásokért felelős titkára. A rezsim magas rangú tisztviselője. Részt vett a forradalmi bizottságokban. Korábban részt vett a rendszert bíráló szervezetek felszámolásában és az ellenük elkövetett erőszakos cselekményekben.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

6.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Születési idő: 1948. Születési hely: Sirte, Líbia.

Muammar QADHAFI unokatestvére. Az 1980-as években részt vett a rendszer bírálóinak meggyilkolásában és az értesülések szerint több, Európában elkövetett gyilkosságért is felelős. Egyes feltételezések szerint fegyverbeszerzésekben is részt vett.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

7.

QADHAFI, Aisha Muammar

Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI lánya. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

8.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Útlevél száma: B/002210. Születési idő: 1975.9.20. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

9.

QADHAFI, Khamis Muammar

Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Születési idő: 1970. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

11.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Születési idő: 1942. Születési hely: Sirte, Líbia.

A Forradalom vezetője, a fegyveres erők legfőbb parancsnoka. Parancsot adott a tüntetők elleni erőszakos fellépésre és egyéb emberi jogi visszaélésekre.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

12.

QADHAFI, Mutassim

Születési idő: 1976. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Nemzeti biztonsági tanácsadó. Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

13.

QADHAFI, Saadi

Útlevél száma: 014797. Születési idő: 1973.5.27. Születési hely: Tripoli, Líbia.

A különleges erők parancsnoka. Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

14.

QADHAFI, Saif al-Arab

Születési idő: 1982. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

15.

QADHAFI, Saif al-Islam

Útlevél száma: B014995. Születési idő: 1972.6.25. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Igazgató, QADHAFI Alapítvány. Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel. A tüntetők elleni erőszakra buzdító nyilvános nyilatkozatokat tett.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

16.

AL-SENUSSI, Abdullah, ezredes

Születési idő: 1949. Születési hely: Szudán.

A katonai hírszerzés vezetője. A katonai hírszerzés részt vett a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben. A gyanú szerint részt vett az Abu Salim börtönben végrehajtott mészárlásban. Távollétében elítélték az UTA-merényletben való részvételért. Muammar QADHAFI sógora.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

17.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

Líbia csádi nagykövete. Csádból a líbiai Szabhába távozott. Közvetlenül részt vett a rezsimet szolgáló zsoldos katonák toborzásában és tevékenységük koordinálásában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17.

18.

AL KUNI, Amid Husain, ezredes

Ghat kormányzója (Dél-Líbia). Közvetlenül részt vett zsoldos katonák toborzásában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17.”


II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett személyek jegyzéke

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

ABDULHAFIZ, Mas’ud, ezredes

Beosztása: A fegyveres erők parancsnoka

A fegyveres erők harmadik legfontosabb embere. Jelentős szerepet tölt be a katonai hírszerzésben.

2011.2.28.

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Beosztása: A Külső Biztonsági Szervezet Terrorizmus Elleni Részlegének vezetője.

Születési idő: 1952.

Születési hely: Tripoli, Líbia.

Fontos forradalmi bizottsági tag. Szoros kapcsolatban áll Muammar QADHAFI-val.

2011.2.28.

3.

ABU SHAARIYA

Beosztása: A Külső Biztonsági Szervezet helyettes vezetője.

A rezsim fontos tisztviselője. Muammar QADHAFI sógora.

2011.2.28.

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Beosztása: A katonai hírszerzés igazgatóhelyettese

A rezsim magas rangú tisztviselője.

2011.2.28.

5.

ASHKAL, Omar

Beosztása: A forradalmi bizottságok mozgalmának vezetője.

Születési hely: Sirte, Líbia.

A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.

2011.2.28.

6.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Születési idő: 1952.

Születési hely: Egyiptom.

Muammar QADHAFI unokatestvére. Egyes vélekedések szerint 1995 óta a Qadhafi személyes biztonságáért felelős elit katonai zászlóalj parancsnoka és a Külső Biztonsági Szervezet kulcsfontosságú tagja. Közreműködött a rendszer líbiai bírálói ellen külföldön végrehajtott műveletek tervezésében, és közvetlenül is részt vett terrorista tevékenységben.

2011.2.28.

7.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Születési idő: 1952.

Születési hely: Al Bayda, Líbia.

Muammar QADHAFI felesége.

Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

2011.2.28.

8.

SALEH, Bachir

Születési idő: 1946.

Születési hely: Traghen.

Az elnöki kabinet vezetője.

Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

2011.2.28.

9.

General TOHAMI, Khaled

Születési idő: 1946.

Születési hely: Genzur.

A Belső Biztonsági Hivatal igazgatója.

Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

2011.2.28.

10.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Születési idő: 1949.7.1.

Születési hely: Al-Bayda.

A Külső Biztonsági Hivatal hírszerzési igazgatója.

Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

2011.2.28.

11.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Az Általános Népi Kongresszus főtitkára; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

12.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Muammar Qadhafi kormányának miniszterelnöke; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

13.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Muammar Qadhafi kormányának egészségügyi és környezetvédelmi minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

14.

ZLITNI, Abdelhaziz

Születési idő: 1935.

Muammar Qadhafi kormányának a tervezésért és a pénzügyekért felelős minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

15.

HOUEJ, Mohamad Ali

Születési idő: 1949.

Születési hely: Al-Azizia (Tripoli mellett).

Muammar Qadhafi kormányának ipari, gazdasági és kereskedelmi minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

16.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Születési idő: 1943.

Muammar Qadhafi kormányának a mezőgazdaságért, valamint az állati és a tengeri erőforrásokért felelős minisztere.

2011.3.21.

17.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Muammar Qadhafi kormányának szociális minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

18.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Születési idő: 1963.5.4.

Útlevél száma: B/014965 (érvényes: 2013 végéig).

Muammar Qadhafi kormányának oktatásért, felsőoktatásért és kutatásért felelős minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

19.

ZIDANE, Mohamad Ali

Születési idő: 1958.

Útlevél száma: B/0105075 (érvényes: 2013 végéig).

Muammar Qadhafi kormányának közlekedési minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

20.

MANSOUR, Abdallah

Születési idő: 1954.7.8.

Útlevél száma: B/014924 (érvényes: 2013 végéig).

Muammar Qadhafi közeli munkatársa, vezető szerepe van a biztonsági szolgálatokban, az állami rádió és televízió korábbi igazgatója; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.”


III. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett személyek és szervezetek jegyzéke

1.

QADHAFI, Aisha Muammar

Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI lánya. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

2.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Útlevél száma: B/002210. Születési idő: 1975.9.20. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

3.

QADHAFI, Khamis Muammar

Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

4.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Születési idő: 1942. Születési hely: Sirte, Líbia.

A Forradalom vezetője, a fegyveres erők legfőbb parancsnoka. Parancsot adott a tüntetők elleni erőszakos fellépésre és egyéb emberi jogi visszaélésekre.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

5.

QADHAFI, Mutassim

Születési idő: 1976. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Nemzeti biztonsági tanácsadó. Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

6.

QADHAFI, Saif al-Islam

Igazgató, QADHAFI Alapítvány. Útlevél száma: B014995. Születési idő: 1972.6.25. Születési hely: Tripoli, Líbia. Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel. A tüntetők elleni erőszakra buzdító nyilvános nyilatkozatokat tett.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Igazgató, Külső Biztonsági Szervezet. A rezsim támogatója. A külső hírszerző hivatal vezetője.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

8.

JABIR, Abu Bakr Yunis, vezérőrnagy

Születési idő: 1952. Születési hely: Jalo, Líbia.

Védelmi miniszter. Általános felelősség a hadsereg által elkövetett cselekményekért.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Születési idő: 1956. Születési hely: Khoms, Líbia.

A kongresszus közszolgáltatásokért felelős titkára. A rezsim magas rangú tisztviselője. Részt vett a forradalmi bizottságokban. Korábban részt vett a rendszert bíráló szervezetek felszámolásában és az ellenük elkövetett erőszakos cselekményekben.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Születési idő: 1970. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

11.

QADHAFI, Saadi

A különleges erők parancsnoka,

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.

Születési idő: 1973.5.27. Születési hely: Tripoli, Líbia. Útlevél száma: 014797.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

12.

QADHAFI, Saif al-Arab

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Születési idő: 1982. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

13.

AL-SENUSSI, Abdullah, ezredes

Születési idő: 1949. Születési hely: Szudán.

A katonai hírszerzés vezetője. A katonai hírszerzés részt vett a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben. A gyanú szerint részt vett az Abu Salim börtönben végrehajtott mészárlásban. Távollétében elítélték az UTA-merényletben való részvételért. Muammar QADHAFI sógora.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

Szervezetek

1.

Líbiai Központi Bank (Central Bank of Libya)

Muammar Qadhafi és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.10.).

2.

Líbiai Befektetési Hatóság (Libyan Investment Authority)

Muammar QADHAFI és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.

Más néven: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)

1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.10.).

3.

Líbiai Külkereskedelmi Bank (Libyan Foreign Bank)

Muammar QADHAFI és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.10.).

4.

Líbiai Afrikai Befektetési Társaság (Libyan Africa Investment Portfolio)

Muammar QADHAFI és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.10.)

5.

Líbiai Nemzeti Olajtársaság (Libyan National Oil Corporation)

Muammar QADHAFI és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17.”


IV. MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett személyek és szervezetek jegyzéke

Személyek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

ABDULHAFIZ, Mas'ud, ezredes

A fegyveres erők parancsnoka.

A fegyveres erők harmadik legfontosabb embere. Jelentős szerepet tölt be a katonai hírszerzésben.

2011.2.28.

2.

ABDUSSALAM, Mohammed

A Külső Biztonsági Szervezet Terrorizmus Elleni Részlegének vezetője.

Születési idő: 1952.

Születési hely: Tripoli, Líbia.

Fontos forradalmi bizottsági tag.

Szoros kapcsolatban áll Muammar QADHAFI-val.

2011.2.28.

3.

ABU SHAARIYA

A Külső Biztonsági Szervezet helyettes vezetője.

A rezsim fontos tisztviselője.

Muammar QADHAFI sógora.

2011.2.28.

4.

ASHKAL, Al-Barrani

A katonai hírszerzés igazgatóhelyettese.

A rezsim magas rangú tisztviselője.

2011.2.28.

5.

ASHKAL, Omar

A forradalmi bizottságok mozgalmának vezetője.

Születési hely: Sirte, Líbia.

A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.

2011.2.28.

6.

AL-BAGHDADI, dr. Abdulqader Mohammed

A forradalmi bizottságok összekötő hivatalának vezetője. Útlevélszám: B010574

Születési idő: 1950. július 1.

A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.

2011.2.28.

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

A Muammar QADHAFI személyes biztonságáért felelős szolgálat vezetője.

Születési idő: 1946.

Születési hely: Houn, Líbia.

Ő felel a rezsim biztonságáért, és irányította a rendszer bírálói ellen elkövetett korábbi erőszakos cselekményeket.

2011.2.28.

8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Születési idő: 1952.

Születési hely: Egyiptom.

Muammar QADHAFI unokatestvére. Egyes vélekedések szerint 1995 óta a Qadhafi személyes biztonságáért felelős elit katonai zászlóalj parancsnoka és a Külső Biztonsági Szervezet kulcsfontosságú tagja. Közreműködött a rendszer líbiai bírálói ellen külföldön végrehajtott műveletek tervezésében, és közvetlenül is részt vett terrorista tevékenységben.

2011.2.28.

9.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Születési idő: 1948.

Születési hely: Sirte, Líbia.

Muammar QADHAFI unokatestvére. Az 1980-as években részt vett a rendszer bírálóinak meggyilkolásában és az értesülések szerint több, Európában elkövetett gyilkosságért is felelős. Egyes vélekedések szerint fegyverbeszerzésekben is részt vett.

2011.2.28.

10.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Születési idő: 1952.

Születési hely: Al Bayda, Líbia.

Muammar QADHAFI felesége.

Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

2011.2.28.

11.

SALEH, Bachir

Születési idő: 1946.

Születési hely: Traghen.

Az elnöki kabinet vezetője.

Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

2011.2.28.

12.

TOHAMI, Khaled, tábornok

Születési idő: 1946.

Születési hely: Genzur.

A Belső Biztonsági Hivatal igazgatója.

Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

2011.2.28.

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Születési idő: 1949. július 1.

Születési hely: Al-Bayda.

A Külső Biztonsági Hivatal hírszerzési igazgatója.

Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

2011.2.28.

14.

ZARTI, Mustafa

szül. idő: 1970. március 29., osztrák állampolgár (útlevélsz.: P1362998, érvényes 2006. november 6-tól2016. november 5-ig)

Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel, a Líbiai Beruházási Hatóság alelnöke, a Nemzeti Olajtársaság igazgatósági tagja, a bahreini First Energy Bank alelnöke.

2011.3.10.

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Az Általános Népi Kongresszus főtitkára; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Muammar Qadhafi kormányának miniszterelnöke; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Muammar Qadhafi kormányának egészségügyi és környezetvédelmi minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Születési idő: 1935.

Muammar Qadhafi kormányának a tervezésért és a pénzügyekért felelős minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Születési idő: 1949.

Születési hely: Al-Azizia (Tripoli mellett).

Muammar Qadhafi kormányának ipari, gazdasági és kereskedelmi minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Születési idő: 1943.

Muammar Qadhafi kormányának a mezőgazdaságért, valamint az állati és a tengeri erőforrásokért felelős minisztere.

2011.3.21.

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Muammar Qadhafi kormányának szociális minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Születési idő: 1963. május 4.

Útlevélszám: B/014965 (érvényes 2013 végéig).

Muammar Qadhafi kormányának oktatásért, felsőoktatásért és kutatásért felelős minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

23.

ZIDANE, Mohamad Ali

Születési idő: 1958.

Útlevélszám: B/0105075 (érvényes 2013 végéig).

Muammar Qadhafi kormányának közlekedési minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

24.

MANSOUR, Abdallah

Születési idő: 1954. július 8.

Útlevélszám: B/014924 (érvényes 2013 végéig).

Muammar Qadhafi közeli munkatársa, vezető szerepe van a biztonsági szolgálatokban, az állami rádió és televízió korábbi igazgatója; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

25.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Líbia csádi nagykövete. Csádból a líbiai Szabhába távozott. Közvetlenül részt vett a rezsimet szolgáló zsoldos katonák toborzásában és tevékenységük koordinálásában.

2011.4.12.

26.

AL KUNI, Amid Husain, ezredes

 

Ghat kormányzója (Dél-Líbia). Közvetlenül részt vett zsoldos katonák toborzásában.

2011.4.12.


Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) (Líbiai Építés- és Infrastruktúraügyi Testület)

Tajora, Tripoli, Líbia. Jogszabály száma: a Líbiai Népbizottság 60/2006. sz. jogszabálya.

Tel.: +218 21 369 1840,

Fax: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Muammar Qadhafi és családja ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása

2011.3.10.

2.

Economic and Social Development Fund – ESDF (Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libya-Tripoli

Tel.: +218 21 490 8893 -

Fax: +218 21 491 8893 – E-mail: info@esdf.ly

Muammar Qadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

3.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO (Líbiai Arab Afrikai Befektetési Társaság)

Web: http://www.laaico.com

A társaságot 1981-ben alapították.

76351 Janzour-Libya.

81370 Tripoli-Libya

Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613

Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

E-mail: info@laaico.com

Muammar Qadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

4.

Gaddafi International Charity and Development Foundation (Kadhafi Alapítvány a jótékonysági szervezetekért és a fejlesztésért)

Az iroda címe: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA Tel.: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; E-mail: info@gicdf.org

Muammar Qadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

5.

Waatassimou Foundation (Waatassimou Alapítvány)

Székhelye: Tripoli.

Muammar Qadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

6.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation (A líbiai állami rádió és televízió központi hivatala)

Elérhetőségek:

Tel.: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

Fax: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

E-mail: info@ljbc.net

A gyűlölet és az erőszak nyilvános szítása, mivel hozzájárult a felkelők elleni fellépéssel kapcsolatos félretájékoztatási kampányhoz.

2011.3.21.

7.

Revolutionary Guard Corps (Forradalmi Gárda)

 

Részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

8.

National Commercial Bank (Nemzeti Kereskedelmi Bank)

Orouba Street

AlBayda,

Libya

Tel.:

+218 21-361-2429

Fax:

+218 21-446-705

www.ncb.ly

A Nemzeti Kereskedelmi Bank egy líbiai kereskedelmi bank, amelyet 1970-ben alapítottak. Székhelye a líbiai al-Bayda. Jelen van Tripoliban és al-Baydában, és fiókhálózatot működtet Líbiában. 100 %-os állami tulajdonban van és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

9.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tel.: +218 21-333-4035

+218 21-444-2541

+218 21-444-2544

+218 21-333-4031

Fax:

+218 21-444-2476

+218 21-333-2505

E-mail:

info@gumhouria-bank.com.ly

Web:

www.gumhouria-bank.com.ly

A Gumhouria Bank egy líbiai kereskedelmi bank. 2008-ban jött létre az Al Ummah és a Gumhouria bankok összeolvadásával. 100 %-os állami tulajdonban van és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

10.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tel.:

+218 21-379-0022

Fax:

+218 21-333-7922

E-mail:

info@saharabank.com.ly

Web:

www.saharabank.com.ly

A Sahara Bank egy líbiai kereskedelmi bank. 81 %-os állami tulajdonban van és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

11.

Azzawia (Azawiya) Refining [Azzawia (Azawiya) Olajfinomító Vállalat]

P.O. Box 6451

Tripoli

Libya

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Muammar Qadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.23.

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company – RASCO (Ras Lanuf Olaj- és Gázfeldolgozó Vállalat)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libya

Tel.: +218 21-360-5171

+218 21-360-5177

+218 21-360-5182

Fax: +218 21-360-5174

E-mail: info@raslanuf.ly

Web: www.raslanuf.ly

Muammar Qadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.23.

13.

Brega

Központi iroda: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Tel.: 2 – 625021-023 / 3611222

Fax: 3610818

Telex: 30460 / 30461 / 30462

Muammar Qadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.23.

14.

Sirte Oil Company (Sirte Olajtársaság)

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tel.:

+218 21-361-0376

+218 21-361-0390

Fax:

+218 21-361-0604

+218 21-360-5118

E-mail: info@soc.com.ly

Web: www.soc.com.ly

Muammar Qadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.23.

15.

Waha Oil Company (Waha Olajtársaság)

Waha Oil Company

Office Location: Off Airport Road

Tripoli

Tarabulus

Libya

Postacím: P.O. Box 395

Tripoli

Libya

Tel.: +218 21-3331116

Fax: +218 21-3337169

Telex: 21058

Muammar Qadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.23.

16.

Libyan Agricultural Bank [Líbiai Mezőgazdasági Bank] (más néven Agricultural Bank [Mezőgazdasági Bank], más néven Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank [Al Masraf Al Zirae Mezőgazdasági Bank], más néven Al Masraf Al Zirae)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; E-mail cím: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Tel.: (218) 214870586;

Tel.: (218) 214870714;

Tel.: (218) 214870745;

Tel.: (218) 213338366;

Tel.: (218) 213331533;

Tel.: (218) 213333541;

Tel.: (218) 213333544;

Tel.: (218) 213333543;

Tel.: (218) 213333542;

Fax: (218) 214870747;

Fax: (218) 214870767;

Fax: (218) 214870777;

Fax: (218) 213330927;

Fax: (218) 213333545

A Líbiai Központi Bank líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

17.

Tamoil Africa Holdings Limited [Tamoil Afrika Olajtársaság] (más néven Oil Libya Holding Company [Líbiai Olajipari Társaság])

 

A Líbiai Afrikai Befektetési Alap líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments [Al-Inma Szolgáltatási Befektetési Társaság]

 

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments [Al-Inma Ipari Beruházási Társaság]

 

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment [Al-Inma Idegenforgalmi Beruházási Társaság]

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Tel.: (218) 213345187

Fax: +218.21.334.5188

E-mail: info@ethic.ly

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment (Líbiai Fejlesztési és Beruházási Társaság)

 

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments [Al-Inma Építkezési és Ingatlanfejlesztési Társaság]

 

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libya; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);

Tel.: (218) 213622262;

Fax: (218) 213622205

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

24.

LAP Green Networks [LAP Zöld Hálózatok] (más néven LAP Green Holding Company [LAP Zöld Társaság])

 

A Líbiai Afrikai Befektetési Alap líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company [Olajkutakkal, olajfúrással és kútmunkálati eszközökkel foglalkozó nemzeti vállalat] (más néven National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co. [az olajkutakon használt vegyi anyagokkal, fúró- és egyéb kútmunkálati eszközökkel foglalkozó nemzeti vállalat], más néven National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co. [az olajkutakon használt fúró- és kútmunkálati eszközökkel foglalkozó nemzeti vállalat])

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, Libya

Tel.: (218) 213332411;

Tel.: (218) 213368741;

Tel.: (218) 213368742

Fax: (218) 214446743

E-mail: info@nwd-ly.com

Web: www.nwd-ly.com

A Nemzeti Olajtársaság líbiai leányvállalata.

2010-ben jött létre a Nemzeti Olajfúró Társaság és az Olajkutakkal kapcsolatos Szolgáltatások Nemzeti Társaságának az összeolvadásával.

2011.4.12.

26.

North African Geophysical Exploration Company vagy North African Geophysical Exploration [Észak-afrikai Geofizikai Feltárásokat Végző Társaság] (más néven NAGECO)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libya

Tel.: (218) 215634670/4

Fax: (218) 215634676

E-mail: nageco@nageco.com

Web: www.nageco.com

A Nemzeti Olajtársaság líbiai leányvállalata.

A Nemzeti Olajtársaság 2008-ban 100 %-os tulajdonrészt szerzett a NAGECO-ban.

2011.4.12.

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company (Az olajmezőkön és az olajterminálokon dolgozók élelmiszerellátását biztosító nemzeti társaság)

Airport Road Km 3, Tripoli, Libya

A Nemzeti Olajtársaság líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

28.

Mabruk Oil Operations (Mabruk Olajművek)

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.

A Total Olajtársaság és a Nemzeti Olajtársaság közös vállalata.

2011.4.12.

29.

Zuietina Oil Company [Zuietina Olajtársaság] (más néven ZOC vagy Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libya

Az Occidental Olajtársaság és a Nemzeti Olajtársaság közös vállalata.

2011.4.12.

30.

Harouge Oil Operations [Harouge Olajművek] (más néven Harouge vagy Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libya

A Petro Canada Olajtársaság és a Nemzeti Olajtársaság közös vállalata.

2011.4.12.

31.

Jawaby Property Investment Limited (Jawaby Ingatlanbefektetési Társaság)

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Egyéb információ: nyilvántartási szám: 01612618 (Egyesült Királyság)

A Nemzeti Olajtársaság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.

2011.4.12.

32.

Tekxel Limited (Tekxel Társaság)

One Wood Street, London, UK Egyéb információ: nyilvántartási szám: 02439691.

A Nemzeti Olajtársaság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.

2011.4.12.

33.

Sabtina Ltd (Sabtina Társaság)

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Egyéb információ: nyilvántartási szám: 01794877 (Egyesült Királyság)

A Líbiai Beruházási Hatóság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.

2011.4.12.

34.

Dalia Advisory Limited (LIA sub) (Dalia Tanácsadó Társaság)

11 Upper Brook Street, London, UK Egyéb információ: nyilvántartási szám: 06962288 (Egyesült Királyság)

A Líbiai Beruházási Hatóság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.

2011.4.12.

35.

Ashton Global Investments Limited (Ashton Globális Beruházási Társaság)

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Egyéb információ: nyilvántartási szám: 1510484 (Brit Virgin-szigetek)

A Líbiai Beruházási Hatóság Brit Virgin-szigeteken bejegyzett leányvállalata.

2011.4.12.

36.

Capitana Seas Limited (Capitana Seas Társaság)

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Egyéb információ: nyilvántartási szám: 1526359 (Brit Virgin-szigetek)

A Brit Virgin-szigeteken bejegyzett, Saadi QADHAFI tulajdonában lévő társaság.

2011.4.12.

37.

Kinloss Property Limited (Kinloss Ingatlantársaság)

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Egyéb információ: nyilvántartási szám: 1534407 (Brit Virgin-szigetek)

A Líbiai Beruházási Hatóság Brit Virgin-szigeteken bejegyzett leányvállalata.

2011.4.12.

38.

Baroque Investments Limited (Baroque Befektetési Társaság)

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Egyéb információ: nyilvántartási szám: 59058C (Man-sziget)

A Líbiai Beruházási Hatóság Man-szigeten bejegyzett leányvállalata.

2011.4.12.

39.

Mediterranean Oil Services Company [Mediterrán Olajipari Szolgáltató Társaság] (más néven Mediterranean Sea Oil Services Company [Földközi-tengeri Olajipari Szolgáltató Társaság])

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libya.

A Nemzeti Olajtársaság tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.4.12.

40.

Mediterranean Oil Services GMBH [Mediterrán Olajipari Szolgáltató Kft] (más néven MED OIL OFFICE DUESSELDORF, más néven MEDOIL

Werdener strasse 8

Düsseldorf

Nordhein - Westfalen, 40227,

Deutschland

A Nemzeti Olajtársaság tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.4.12.

41.

Libyan Arab Airlines [Líbiai Arab Légitársaság]

P.O.Box 2555

Haiti street

Tripoli, Libya

HQ Phone: + 218 (21) 602 093

HQ Fax: + 218 (22) 30970

A líbiai állam 100 %-os tulajdonában van.

2011.4.12.”


14.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/72


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ATALANTA/1/2011 HATÁROZATA

(2011. április 13.)

a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az európai uniós erők parancsnokának kinevezéséről

(2011/237/KKBP)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 38. cikkére,

tekintettel a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről (Atalanta) szóló, 2008. november 10-i 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2008/851/KKBP együttes fellépés 6. cikke értelmében a Tanács felhatalmazta a Politikai és Biztonsági Bizottságot (PBB), hogy az európai uniós erők parancsnokának kinevezéséről határozatokat hozzon.

(2)

A PBB 2010. november 26-án elfogadta az Atalanta/5/2010 határozatot (2), amellyel Juan RODRÍGUEZ GARAT ellentengernagyot nevezte ki az európai uniós erők parancsnokává a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez.

(3)

Az Európai Unió műveleti parancsnoka ajánlotta, hogy Commodore Alberto Manuel Silvestre CORREIA-t nevezzék ki az európai uniós erők új parancsnokává a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez.

(4)

Az Európai Unió Katonai Bizottsága támogatja ezt a javaslatot.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyv 5. cikke értelmében Dánia nem vesz részt az Unió védelmi vonatkozású határozatainak és fellépéseinek kidolgozásában és végrehajtásában,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Politikai és Biztonsági Bizottság Commodore Alberto Manuel Silvestre CORREIA-t nevezi ki az európai uniós erők parancsnokává a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez.

2. cikk

Ez a határozat 2011. április 14-én lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 13-án.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

O. SKOOG


(1)  HL L 301., 2008.11.12., 33. o.

(2)  HL L 320., 2010.12.7., 8. o.


14.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/73


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. április 13.)

a 2007/843/EK határozatnak az egyes baromfikra és tojásokra irányuló tunéziai szalmonella-ellenőrzési program tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2011) 2520. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/238/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről szóló, 2003. november 17-i 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2160/2003/EK rendelet meghatározza az Unió területén található különböző baromfiállományokban végrehajtandó szalmonella-ellenőrzés szabályait. A rendelet értelmében az olyan harmadik országok uniós jogszabályokban meghatározott jegyzékeibe történő felvétel vagy a jegyzékeiben való megtartás, amelyekből a tagállamok számára engedélyezett a rendelettel szabályozott állatok vagy keltetőtojások behozatala, annak függvénye, hogy az érintett harmadik ország nyújt-e be a Bizottsághoz a tagállamok által kidolgozott szalmonella-ellenőrzési nemzeti programokban foglalt garanciákkal egyenértékű garanciákat tartalmazó szalmonella-ellenőrzési programot.

(2)

A 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes harmadik országokban a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállományok szalmonella-ellenőrzési programjának jóváhagyásáról, valamint a baromfi és keltetőtojás behozatalával szemben támasztott egyes közegészségügyi követelményeket illetően a 2006/696/EK határozat módosításáról szóló, 2007. december 11-i 2007/843/EK bizottsági határozat (2) jóváhagyta a Tunézia által a 2160/2003/EK rendelettel összhangban a tenyésztyúkok állományaiban előforduló szalmonellára vonatkozó benyújtott ellenőrzési programot.

(3)

Tunézia értesítette a Bizottságot, hogy a program megszűnt. Ennek megfelelően a Tunézia által benyújtott program jóváhagyása a továbbiakban nem lehetséges. A 2007/843/EK határozatot ezért módosítani szükséges.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/843/EK határozat 1. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

A Kanada, Izrael és az Egyesült Államok által a 2160/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésével összhangban benyújtott ellenőrzési programok a tenyésztyúkok állományaiban előforduló szalmonellára vonatkozóan ezennel jóváhagyásra kerülnek.”

2. cikk

Ezt a határozatot 2011. május 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 13-án.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 325., 2003.12.12., 1. o.

(2)  HL L 332., 2007.12.18., 81. o.


Helyesbítések

14.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/74


Helyesbítés a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. február 15-i 2011/101/KKBP tanácsi határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 42., 2011. február 16. )

A 6. és 7. oldalon, a 3. cikk (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„3. cikk

(1)   A 2. cikk rendelkezéseit nem kell alkalmazni a következőkre:

a)

a kizárólag humanitárius vagy védelmi célra, vagy az ENSZ és az EU intézményépítő programjaihoz szánt, halált nem okozó katonai felszerelésnek vagy belső elnyomás céljára alkalmas felszerelésnek, vagy az EU és az ENSZ válságkezelési műveleteiben történő használatra szánt anyagoknak az értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele;

b)

az ilyen felszerelésekhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása;

c)

az ilyen felszerelésekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás, azzal a feltétellel, hogy azok kivitelét a megfelelő hatáskörrel rendelkező hatóság előzetesen jóváhagyta.”

helyesen:

„3. cikk

(1)   A 2. cikk rendelkezéseit nem kell alkalmazni a következőkre:

a)

a kizárólag humanitárius vagy védelmi célra, vagy az ENSZ és az EU intézményépítő programjaihoz szánt, halált nem okozó katonai felszerelésnek vagy belső elnyomás céljára alkalmas felszerelésnek, vagy az EU és az ENSZ válságkezelési műveleteiben történő használatra szánt anyagoknak az értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele;

b)

az ilyen felszerelésekhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása;

c)

az ilyen felszerelésekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás;

azzal a feltétellel, hogy azok kivitelét a megfelelő hatáskörrel rendelkező hatóság előzetesen jóváhagyta.”