ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.071.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 71

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. március 18.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/17/EU irányelve (2011. március 9.) a 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 86/217/EGK mérésügyi irányelv hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 263/2011/EU rendelete (2011. március 17.) az integrált szociális védelmi statisztikák európai rendszeréről (ESSPROS) szóló 458/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nettó szociális védelmi juttatásokra vonatkozó ESSPROS-modul esetében a teljes körű adatgyűjtés megindításának tekintetében történő végrehajtásáról ( 1 )

4

 

 

A Bizottság 264/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

 

 

A Bizottság 265/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 17.) a marha- és borjúhúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

11

 

 

A Bizottság 266/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 17.) a baromfihús-ágazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

15

 

 

A Bizottság 267/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 17.) a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

17

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/165/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. március 14.) a Régiók Bizottsága négy magyar tagjának és hat magyar póttagjának kinevezéséről

19

 

 

2011/166/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. március 17.) a SHARE-ERIC létrehozásáról

20

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

IRÁNYELVEK

18.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 71/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/17/EU IRÁNYELVE

(2011. március 9.)

a 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 86/217/EGK mérésügyi irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A jobb szabályozásra vonatkozó uniós politikák hangsúlyozzák a nemzeti és az uniós jogszabályok egyszerűsítésének fontosságát, ami elengedhetetlen a vállalkozások versenyképességének javításához és a lisszaboni menetrend célkitűzéseinek eléréséhez.

(2)

Számos mérőműszer a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i 71/316/EGK tanácsi irányelv (3) alapján elfogadott egyedi irányelvek hatálya alá tartozik, amely irányelvet átdolgozta a mérőműszerekre és a metrológiai ellenőrzés módszereire vonatkozó közös rendelkezésekről szóló, 2009. április 23-i 2009/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4).

(3)

Az 5 kilogrammtól 50 kilogrammig terjedő, közepes pontosságú hasábsúlyokra és az 1 grammtól 10 kilogrammig terjedő, közepes pontosságú hengersúlyokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i 71/317/EGK tanácsi irányelv (5), a gabona hektolitertömegének mérésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. október 12-i 71/347/EGK tanácsi irányelv (6), a hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. október 12-i 71/349/EGK tanácsi irányelv (7), az 1 milligrammtól 50 kilogrammig terjedő, közepest meghaladó pontosságú súlyokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. március 4-i 74/148/EGK tanácsi irányelv (8), a hidegvízmérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. december 17-i 75/33/EGK tanácsi irányelv (9), a szeszfokmérőkre és az alkoholsűrűség-mérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/765/EGK tanácsi irányelv (10), valamint a 71/316/EGK irányelv alapján elfogadott, a gépjárművek gumiabroncsnyomás-mérőjére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1986. május 26-i 86/217/EGK irányelv (11) műszaki szempontból elavult és nem tükrözi a méréstechnológia jelenlegi állását, vagy a technológiai fejlődés által nem érintett és egyre kevésbé használatos műszerekre vonatkozik. Ezenkívül az uniós rendelkezések mellett lehetőség van nemzeti rendelkezések fenntartására is.

(4)

Mindamellett, hogy az alkoholtáblázatokról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/766/EGK tanácsi irányelv (12) teljes harmonizációt ír elő, tartalmának nagy részét a borok és szeszesitalok alkoholtartalmának méréséről szóló uniós rendeletekbe foglalták, nevezetesen a boranalízis közösségi módszereinek meghatározásáról szóló, 1990. szeptember 17-i 2676/90/EGK bizottsági rendeletbe (13) és a szeszesitalok elemzésére vonatkozó közösségi referencia-módszerek megállapításáról szóló, 2000. december 19-i 2870/2000/EK bizottsági rendeletbe (14). Az alkoholtáblázatokra vonatkozó nemzetközi szabványok megegyeznek a 76/766/EGK irányelvben előírtakkal, és továbbra is a nemzeti szabályozás alapját képezhetik.

(5)

A hatályon kívül helyezendő irányelvek hatálya alá tartozó mérőeszközök vonatkozásában a technikai haladást és innovációt a kifejlesztett nemzetközi és európai szabványok önkéntes alkalmazása, a műszaki előírásokat e szabványok alapján meghatározó nemzeti rendelkezések alkalmazása, illetve – a jogalkotás minősége javításának elvével összhangban – további rendelkezéseknek a mérőműszerekről szóló, 2004. március 31-i 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvbe (15) való beillesztése biztosítja majd a gyakorlatban. Ezenkívül a hatályon kívül helyezendő irányelvek által érintett valamennyi termék belső piacon való szabad mozgását az Európai Unió működéséről szóló szerződés 34., 35. és 36. cikkének, valamint a kölcsönös elismerés elvének a megfelelő alkalmazása biztosítja.

(6)

Mindamellett a 2004/22/EK irányelv küszöbön álló felülvizsgálatára tekintettel helyénvaló, hogy az irányelvek közül hét esetében a hatályon kívül helyezés napját megfelelő időben előre kitűzzék annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács a 2004/22/EK rendelet bármely felülvizsgálatával összefüggésben külön álláspontot fogadhasson el.

(7)

A 71/349/EGK irányelvet hatályon kívül kell helyezni.

(8)

Jóllehet a 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 86/217/EGK irányelvet is a lehető legrövidebb időn belül hatályon kívül kell helyezni, erre kizárólag annak értékelése után kerülhet sor, hogy az ezen irányelvek hatálya alá tartozó mérőműszereket a 2004/22/EK irányelv hatálya alá kell-e vonni. A Bizottságnak ezen értékelést a 2004/22/EK irányelv végrehajtásáról készítendő jelentésével párhuzamosan kell elvégeznie. Ezen értékeléssel összefüggésben a szóban forgó irányelvek hatályon kívül helyezésére kijelölt időpont előrehozható annak biztosítása érdekében, hogy az Unió jogalkotási fellépése következetes legyen a mérőműszerek terén. A szóban forgó irányelveket azonban minden esetben legkésőbb 2015. december 1-jéig hatályon kívül kell helyezni.

(9)

Az említett irányelvek hatályon kívül helyezése nem támaszthat semmilyen új akadályt az áruk szabad mozgása előtt, és nem okozhat adminisztratív többletterheket sem.

(10)

Az irányelvek hatályon kívül helyezése a meglévő EK-típusjóváhagyásokat és EK-típus-jóváhagyási bizonyítványokat azok érvényességi idejének lejártáig nem érinti.

(11)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (16) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára, illetve az Unió érdekében – készítsék el azon táblázataikat, amelyekben a lehető legteljesebb mértékben mutatják be az irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 71/349/EGK irányelv – a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül – 2011. július 1-jei hatállyal hatályát veszti.

2. cikk

A 71/347/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 86/217/EGK irányelv – a 4. cikkben foglalt feltételekkel és a 6. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül – 2015. december 1-jei hatállyal hatályát veszti.

3. cikk

A 71/317/EGK és a 74/148/EGK irányelv – a 4. cikkben foglalt feltételekkel és a 6. cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül – 2015. december 1-jei hatállyal hatályát veszti.

4. cikk

A Bizottság a tagállamok által benyújtott jelentések alapján 2011. április 30-ig felméri, hogy a 2. és a 3. cikkben említett irányelvek hatálya alá tartozó mérőműszereket indokolt-e a 2004/22/EK irányelv hatálya alá vonni, és hogy ennek megfelelően szükséges-e az átmeneti intézkedés és az említett irányelvek hatályon kívül helyezésére kijelölt időpont kiigazítása. A Bizottság – adott esetben a vonatkozó jogalkotási javaslattal együtt – jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

5. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2011. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 1. cikkben foglalt rendelkezéseknek megfeleljenek. Ezen intézkedések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Ezen intézkedéseket a tagállamok 2011. július 1-jétől kezdődően alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok legkésőbb 2015. november 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 2. és 3. cikkben foglalt rendelkezéseknek megfeleljenek. Ezen intézkedések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Ezen intézkedéseket a tagállamok 2015. december 1-jétől kezdődően alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(3)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

6. cikk

(1)   A 71/349/EGK irányelv alapján 2011. június 30-ig végrehajtott EK-elsőhitelesítési igazolások és kibocsátott kalibrálási tanúsítványok továbbra is érvényesek.

(2)   A 71/347/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK és a 86/217/EGK irányelv alapján 2015. november 30-ig kibocsátott EK-típusjóváhagyások és EK-típus-jóváhagyási bizonyítványok továbbra is érvényesek.

(3)   A 71/317/EGK irányelvnek és a 74/148/EGK irányelvnek megfelelő súlyok tekintetében 2025. november 30-ig a 2009/34/EK irányelv 8., 9. és 10. cikkének megfelelő EK-elsőhitelesítés írható elő.

7. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2011. március 9-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

GYŐRI E.


(1)  HL C 277., 2009.11.17., 49. o.

(2)  Az Európai Parlament 2010. december 15-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2011. február 21-i határozata.

(3)  HL L 202., 1971.9.6., 1. o.

(4)  HL L 106., 2009.4.28., 7. o.

(5)  HL L 202., 1971.9.6., 14. o.

(6)  HL L 239., 1971.10.25., 1. o.

(7)  HL L 239., 1971.10.25., 15. o.

(8)  HL L 84., 1974.3.28., 3. o.

(9)  HL L 14., 1975.1.20., 1. o.

(10)  HL L 262., 1976.9.27., 143. o.

(11)  HL L 152., 1986.6.6., 48. o.

(12)  HL L 262., 1976.9.27., 149. o.

(13)  HL L 272., 1990.10.3., 1. o.

(14)  HL L 333., 2000.12.29., 20. o.

(15)  HL L 135., 2004.4.30., 1. o.

(16)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

18.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 71/4


A BIZOTTSÁG 263/2011/EU RENDELETE

(2011. március 17.)

az integrált szociális védelmi statisztikák európai rendszeréről (ESSPROS) szóló 458/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nettó szociális védelmi juttatásokra vonatkozó ESSPROS-modul esetében a teljes körű adatgyűjtés megindításának tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az integrált szociális védelmi statisztikák európai rendszeréről (ESSPROS) szóló, 2007. április 25-i 458/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére és 7. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 458/2007/EK rendelet létrehozott egy módszertani keretet a statisztikának az Európai Unió javát szolgáló összehasonlítható alapon történő összeállítására, valamint határidőket szabott a ESSPROS-szal (European system of integrated social protection statistics, integrált szociális védelmi statisztikák európai rendszere) összhangban összeállított statisztika továbbítására és közzétételére.

(2)

A 458/2007/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében minden tagállamban sor került a 2005. évre vonatkozó kísérleti adatgyűjtésre azzal a céllal, hogy be lehessen vezetni egy nettó szociális védelmi juttatásokra vonatkozó modult.

(3)

A nemzeti kísérleti adatgyűjtés összegzése azt mutatta, hogy a kísérleti tanulmányok túlnyomó többségének eredménye pozitív lett, így a nettó szociális védelmi juttatásokra vonatkozó modul esetében érdemes elfogadni a teljes körű adatgyűjtés megindításához szükséges végrehajtási intézkedéseket.

(4)

A nettó szociális védelmi juttatásokra vonatkozó modult a „szűkebb megközelítés” alkalmazásával kell előállítani annak érdekében, hogy a kedvezményezettek populációja megegyezzék az ESSPROS-alaprendszerben gyűjtött bruttó szociális védelmi juttatások kedvezményezettjeiével.

(5)

A 458/2007/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése értelmében a nettó szociális védelmi juttatásokra vonatkozó modulra vonatkozóan el kell fogadni a teljes adatgyűjtés első évére vonatkozó végrehajtási intézkedéseket, valamint a szóban forgó adatok részletes osztályozására, az alkalmazandó fogalommeghatározásokra és a tájékoztatási szabályokra vonatkozó intézkedéseket.

(6)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai statisztikai rendszer bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A tagállamok évente benyújtják a Bizottságnak (Eurostat) a nettó szociális védelmi juttatásokra vonatkozó ESSPROS-modullal kapcsolatos adatokat. A tárgyidőszak a naptári év.

(2)   Az adattovábbítás határideje N. naptári évre a korábbi évek esetleges felülvizsgált adataival együtt N + 2. év december 31.

(3)   A nettó szociális védelmi juttatások teljes körű adatgyűjtésének első tárgyéve 2010.

2. cikk

(1)   A nettó szociális védelmi juttatásokra vonatkozó modulban alkalmazandó fogalmak az I. mellékletben vannak meghatározva.

(2)   A nettó szociális védelmi juttatásokra vonatkozó modulban alkalmazandó részletes osztályozások a II. mellékletben vannak meghatározva.

(3)   A nettó szociális védelmi juttatásokra vonatkozó modul adataival kapcsolatos tájékoztatási kritériumok a III. mellékletben vannak meghatározva.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 113., 2007.4.30., 3. o.


I. MELLÉKLET

A nettó szociális védelmi juttatásokra vonatkozó modul fogalommeghatározásai

1.

A 458/2007/EK rendelet 2. cikkében megállapított fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

2.

A 10/2008/EK bizottsági rendelet (1) I. mellékletének „1.3. Társadalombiztosítási rendszerek kiadásai” pontjában megállapított fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

3.

Ezenfelül e rendelet sajátos alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

3.1.   „nettó szociális védelmi juttatások (szűkebb megközelítés)”: azok a szociális juttatások, amelyek a kedvezményezett által utánuk készpénzben befizetett adók és társadalombiztosítási járulékok levonását, és az esetleges fennmaradó adókedvezmények hozzáadását követően maradnak a következő képlet szerint:

Nettó szociális juttatások (szűkebb megközelítés) = bruttó szociális védelmi juttatások * (1–AITR–AISCR) + fennmaradó adókedvezmények

fennmaradó adókedvezmény csak akkor vonható be a nettó szociális juttatások kiszámításába, ha az AITR-ben és/vagy az AISCR-ben nincs közvetlenül elszámolva;

3.2.   „egy juttatás (vagy juttatáscsoport) átlagos tételenkénti adóaránya (AITR)”: a kedvezményezett által az említett kedvezmény után befizetett adók összege osztva az adott kedvezményből származó teljes jövedelemmel (vagyis a megkapott bruttó juttatással);

3.3.   „egy juttatás (vagy juttatáscsoport) átlagos tételenkénti társadalombiztosítási járulékaránya (AISCR)”: a kedvezményezett által az említett kedvezmény után befizetett társadalombiztosítási járulékok összege osztva az adott kedvezményből származó teljes jövedelemmel (vagyis a megkapott bruttó juttatással);

3.4.   „fennmaradó adókedvezmény”: egy adókedvezmény teljes értékének az a része, amely a szociális juttatások adóterheinek könnyítésére vonatkozik (ellentétben azzal a résszel, amely az összes többi jövedelemforma adóterheinek könnyítésére vonatkozik).

4.

Az e rendelet alkalmazásakor használandó részletes fogalommeghatározásokat a Bizottság által a tagállamok együttműködésével készített ESSPROS-kézikönyv tartalmazza.


(1)  HL L 5., 2008.1.9., 3. o.


II. MELLÉKLET

A nettó szociális védelmi juttatásokra vonatkozó modul részletes osztályozásai

1.

A szociális védelmi juttatások rászorultsági alapon vagy alanyi jogon nyújtott juttatásokra oszlanak. A szociális védelmi juttatások osztályozása további részletekkel szolgál attól függően, hogy a pénzbeli juttatást rendszeresen vagy eseti kifizetéssel biztosítják:

szociális védelmi juttatások,

szociális védelmi juttatások, alanyi jogon,

pénzbeli juttatások, alanyi jogon,

rendszeres pénzbeli juttatások, alanyi jogon,

eseti pénzbeli juttatások, alanyi jogon,

szociális védelmi juttatások, rászorultsági alapon,

pénzbeli juttatások, rászorultsági alapon,

rendszeres pénzbeli juttatások, rászorultsági alapon,

eseti pénzbeli juttatások, rászorultsági alapon.

2.

A juttatások a 458/2007/EK rendelet 2. cikkének b) pontjában meghatározott funkciók szerint vannak bontva. Ezt a részletes osztályozást az első szintű osztályozás szintjén kell összesíteni a következők szerint:

beteg-/egészségügyi ellátás,

rokkantság,

öregség,

túlélő hozzátartozók,

család-/gyermekgondozás,

munkanélküliség,

lakhatás,

(máshová nem sorolt) társadalmi kirekesztés.


III. MELLÉKLET

A nettó szociális védelmi juttatásokra vonatkozó modul adataival kapcsolatos tájékoztatási szabályok

1.

Tagállamonként az Eurostat csak a rendszerek közötti összesítést követően tesz közzé adatokat legalább a következőkről:

nettó szociális védelmi juttatások összesen,

az adó- és/vagy társadalombiztosításijárulék-köteles szociális védelmi juttatások aránya,

nettó szociális védelmi juttatások funkciónként,

rászorultsági alapon és alanyi jogon nyújtott juttatások.

2.

Kérésre a Bizottság (Eurostat) rendszerenként és tagállamonként bontott részletes adatokról is tájékoztat meghatározott felhasználókat (az ESSPROS-adatokat összeállító nemzeti hatóságokat, a Bizottság szervezeti egységeit és nemzetközi intézményeket).

3.

Ha az érintett tagállam beleegyezik az adatok teljes közzétételébe, a meghatározott felhasználót fel kell hatalmazni az adatok rendszerenkénti közzétételére.

4.

Ha az érintett tagállam a teljes közzétételbe nem egyezik bele, a meghatározott felhasználót az adatoknak a rendszerek csoportosításával való közzétételére kell felhatalmazni. A rendszerek csoportosításának meg kell felelnie az érintett tagállam által megállapított tájékoztatási szabályoknak.


18.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 71/9


A BIZOTTSÁG 264/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. március 17.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. március 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 17-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

JO

71,2

MA

53,2

TN

51,7

TR

81,8

ZZ

64,5

0707 00 05

JO

110,6

TR

150,7

ZZ

130,7

0709 90 70

MA

42,5

TR

110,9

ZZ

76,7

0805 10 20

EG

57,6

IL

71,1

MA

53,7

TN

45,3

TR

73,3

ZZ

60,2

0805 50 10

EG

67,3

TR

49,4

ZZ

58,4

0808 10 80

AR

96,2

BR

84,2

CA

103,1

CL

97,4

CN

119,2

MK

50,2

US

130,2

ZZ

97,2

0808 20 50

AR

91,5

CL

74,6

CN

53,6

US

79,9

ZA

84,8

ZZ

76,9


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


18.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 71/11


A BIZOTTSÁG 265/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. március 17.)

a marha- és borjúhúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére és 170. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (1) bekezdése szerint a rendelet I. mellékletének XV. részében említett termékek világpiaci ára és uniós piaci ára közötti különbséget export-visszatérítés révén ki lehet egyenlíteni.

(2)

A marha- és borjúhúspiac jelenlegi helyzetére való tekintettel indokolt export-visszatérítéseket megállapítani az 1234/2007/EK rendelet 162., 163., 164., 167., 168. és 169. cikkében meghatározott szabályokkal és kritériumokkal összhangban.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése szerint a visszatérítés mértéke a rendeltetési helytől függően változhat, különösen amennyiben ezt a világpiaci helyzet, egyes piacok sajátos követelményei vagy a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodásokból eredő kötelezettségek szükségessé teszik.

(4)

Csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek az Unión belül szabadon mozoghatnak, és amelyeken szerepel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt egészségügyi jelölés. E termékeknek meg kell felelniük az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3), valamint az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) által meghatározott követelményeknek is.

(5)

Az egyes csontozott marhahúsokra nyújtott különleges export-visszatérítésekre vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 2007. november 21-i 1359/2007/EK bizottsági rendelet (5) 7. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően a kifizetendő különleges visszatérítést csökkenteni kell, ha az exportálandó mennyiség a kicsontozással előállított részek teljes tömegének kevesebb mint 95 %-át, de legalább 85 %-át teszi ki.

(6)

A visszatérítés jelenleg alkalmazandó mértékét az 1206/2010/EU bizottsági rendelet (6) állapította meg. Mivel a visszatérítés mértékét indokolt megváltoztatni, az említett rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkében foglaltaknak megfelelően export-visszatérítést kell nyújtani az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatározott összegek erejéig, az e cikk (2) bekezdésében előírt feltételek mellett.

(2)   Az (1) bekezdés alapján visszatérítésben részesíthető termékeknek meg kell felelniük a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendelet vonatkozó előírásainak, elsősorban pedig az engedélyezett létesítményben való előállítás és a 854/2004/EK rendelet I. melléklete I. szakaszának III. fejezete szerinti állat-egészségügyi jelölés követelményeinek.

2. cikk

Az 1359/2007/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett esetben a 0201 30 00 9100 termékkód alá tartozó termékekre nyújtott visszatérítést 100 kilogrammonként 3,5 EUR-val csökkenteni kell.

3. cikk

Az 1206/2010/EU rendelet hatályát veszti.

4. cikk

Ez a rendelet 2011. március 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 17-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

(5)  HL L 304., 2007.11.22., 21. o.

(6)  HL L 333., 2010.12.17., 49. o.


MELLÉKLET

A marhahúságazatban 2011. március 18-tól alkalmazandó export-visszatérítések

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítések összege

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg élőtömeg

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg élőtömeg

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

18,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

24,4

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

24,4

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

18,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

30,5

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

18,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettó tömeg

3,3

CA (5)

EUR/100 kg nettó tömeg

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

11,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettó tömeg

42,4

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

24,9

EG

EUR/100 kg nettó tömeg

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettó tömeg

25,4

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

15,0

EG

EUR/100 kg nettó tömeg

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

8,1

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

8,1

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

8,1

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

8,1

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettó tömeg

3,3

CA (5)

EUR/100 kg nettó tömeg

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

11,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

10,3

Megjegyzés: A termékkódokat és az „A” sorozatba tartozó rendeltetésihely-kódokat a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A rendeltetésihely-kódokat az 1883/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) határozza meg.

A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:

B00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, fedélzeti ellátmány és az Unióból való kivitelnek minősülő rendeltetési helyek).

B02

:

B04, valamint az EG kódú rendeltetési hely.

B03

:

Albánia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia, Koszovót (), Montenegró, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, hajó- és repülőgép-fedélzeti ellátmány (a 612/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 186., 2009.7.17., 1. o.) 33., 42. és – adott esetben – 41. cikkében említett rendeltetési helyek).

B04

:

Törökország, Ukrajna, Belarusz, Moldova, Oroszország, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán, Kirgizisztán, Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Libanon, Szíria, Irak, Irán, Izrael, Ciszjordánia/Gázai övezet, Jordánia, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Omán, Jemen, Pakisztán, Srí Lanka, Mianmar (Burma), Thaiföld, Vietnam, Indonézia, Fülöp-szigetek, Kína, Észak-Korea, Hongkong, Szudán, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Csád, Zöld-foki-szigetek, Szenegál, Gambia, Bissau-Guinea, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Elefántcsontpart, Ghána, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Közép-afrikai Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, São Tomé és Príncipe, Gabon, Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság, Ruanda, Burundi, Szent Ilona és kapcsolt területei, Angola, Etiópia, Eritrea, Dzsibuti, Szomália, Uganda, Tanzánia, Seychelle-szigetek és kapcsolt területei, Brit Indiai-óceáni Terület, Mozambik, Mauritius, Comore-szigetek, Mayotte, Zambia, Malawi, Dél-Afrika, Lesotho.


(1)  Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozata szerint.

(2)  A termék csak a 433/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 104., 2007.4.21., 3. o.) melléklete szerinti bizonyítvány bemutatása mellett sorolható ebbe az alszámba.

(3)  A visszatérítés feltétele, hogy teljesüljenek az 1359/2007/EK bizottsági rendeletben (HL L 304., 2007.11.22., 21. o.) és, adott esetben, az 1741/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 329., 2006.11.25., 7. o.) előírt feltételek.

(4)  Az 1643/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 308., 2006.11.8., 7. o.) meghatározott feltételek mellett.

(5)  Az 1041/2008/EK bizottsági rendeletben (HL L 281., 2008.10.24., 3. o.) meghatározott feltételek mellett.

(6)  A visszatérítés feltétele, hogy teljesüljenek az 1731/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 325., 2006.11.24., 12. o.) előírt feltételek.

(7)  A zsiradék nélküli színhústartalmat a 2429/86/EGK bizottsági rendelet (HL L 210., 1986.8.1., 39. o.) mellékletében leírt analitikai eljárás szerint kell megállapítani.

Az „átlagos tartalom” a 765/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 117., 2002.5.4., 6. o.) 2. cikkének (1) bekezdése szerinti minta mennyiségére utal. A mintát az adott tételnek a legmagasabb kockázatot jelentő részéből kell venni.


18.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 71/15


A BIZOTTSÁG 266/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. március 17.)

a baromfihús-ágazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére és 170. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (1) bekezdése szerint a rendelet I. mellékletének XX. részében említett termékek világpiaci ára és uniós piaci ára közötti különbséget export-visszatérítés révén ki lehet egyenlíteni.

(2)

A baromfihús-ágazat jelenlegi piaci helyzetére való tekintettel indokolt export-visszatérítéseket megállapítani az 1234/2007/EK rendelet 162., 163., 164., 167. és 169. cikkében meghatározott szabályokkal és kritériumokkal összhangban.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése szerint a visszatérítés mértéke a rendeltetési helytől függően változhat, különösen amennyiben ezt a világpiaci helyzet, egyes piacok sajátos követelményei vagy a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodásokból eredő kötelezettségek szükségessé teszik.

(4)

Csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek az Unión belül szabadon mozoghatnak, és amelyeken szerepel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt állat-egészségügyi jelölés. A termékeknek meg kell felelniük az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) követelményeinek is.

(5)

A visszatérítés jelenleg alkalmazandó mértékét az 1207/2010/EU bizottsági rendelet (4) állapította meg. Mivel a visszatérítés mértékét indokolt megváltoztatni, az említett rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkében foglaltaknak megfelelően export-visszatérítést kell nyújtani az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatározott összegek erejéig, az e cikk (2) bekezdésében előírt feltételek mellett.

(2)   Az (1) bekezdés alapján visszatérítésben részesíthető termékeknek meg kell felelniük a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendelet vonatkozó előírásainak, elsősorban pedig az engedélyezett létesítményben való előállítás és a 853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakasza szerinti azonosító jelölés követelményeinek.

2. cikk

Az 1207/2010/EU rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet 2011. március 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 17-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(4)  HL L 333., 2010.12.17., 53. o.


MELLÉKLET

A 2011. március 18-tól alkalmazandó export-visszatérítések a baromfihús-ágazatban

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

NB: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:

V03:

A24, Angola, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar, Omán, Egyesült Arab Emírségek, Jordánia, Jemen, Libanon, Irak, Irán.


18.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 71/17


A BIZOTTSÁG 267/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. március 17.)

a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 143. cikkére,

tekintettel az ovalbuminra és laktalbuminra (2) vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló, 2009. július 7-én 614/2009/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (3) a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásfehérje vonatkozásában megállapította a kiegészítő importvámok alkalmazási rendszerének végrehajtási szabályait, és rögzítette a kiegészítő importvámokat.

(2)

Az irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló, rendszeresen ellenőrzött adatokból megállapítható, hogy az irányadó árakat bizonyos baromfihús- és tojáságazati termékek, illetve a tojásfehérje behozatala vonatkozásában, a származási hely szerinti árkülönbségek figyelembevétele mellett, módosítani kell. Ezért indokolt közzétenni az irányadó árakat.

(3)

A piaci helyzetre való tekintettel e módosítást a lehető legrövidebb időn belül alkalmazni kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 17-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 181., 2009.7.14., 8. o.

(3)  HL L 145., 1995.6.29., 47. o.


MELLÉKLET

a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. március 17-i bizottsági rendelethez

„I. MELLÉKLET

KN-kód

Árumegnevezés

Irányadó ár

(EUR/100 kg)

A 3. cikk (3) bekezdésében említett biztosíték

(EUR/100 kg)

Származási hely (1)

0207 12 10

Tisztított és bontott, 70 %-os csirke, fagyasztva,

140,8

0

AR

0207 12 90

Tisztított és bontott, 65 %-os csirke, fagyasztva,

135,2

0

BR

121,1

0

AR

0207 14 10

Gallus domesticus darabolva, csont nélkül, fagyasztva,

218,9

24

BR

248,4

16

AR

319,1

0

CL

0207 14 50

Csirkemell, fagyasztva

179,2

10

BR

0207 25 10

Tisztított és bontott, 80 %-os pulyka, fagyasztva

208,9

0

BR

0207 27 10

Pulykadarabok, csont nélkül, fagyasztva

276,6

6

BR

390,3

0

CL

0408 91 80

Tojás, héj nélkül, szárítva

337,0

0

AR

1602 32 11

Kakas- vagy tyúkkészítmény főzés nélkül

281,9

1

BR

3502 11 90

Szárított tojásfehérje

602,6

0

AR


(1)  Az 1833/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) megállapított nómenklatúra. A »ZZ« kód jelentése »egyéb származási hely«.”


HATÁROZATOK

18.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 71/19


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. március 14.)

a Régiók Bizottsága négy magyar tagjának és hat magyar póttagjának kinevezéséről

(2011/165/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel a magyar kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. december 22-én, illetve 2010. január 18-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2009/1014/EU (1), illetve 2010/29/EU (2) határozatot.

(2)

BENKŐ Ferenc, JÓSZAI Attila, IPKOVICH Gyögy és SZALAY András hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága négy tagjának helye megüresedett. BÁKONYI László, KOCSIS Károlyné, NAGY Zoltán és PAIZS József hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága négy póttagjának helye megüresedett. BÓKA Istvánnak és KISS Attilának a Régiók Bizottsága tagjává történő kinevezését követően két póttag helye megüresedik,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. január 25-ig, a Régiók Bizottságába a következő személyeket nevezi ki:

a)

tagként:

BÓKA István, Balatonfüred város polgármestere,

KISS Attila, Hajdúböszörmény város polgármestere,

KOVÁCS Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke,

MANNINGER Jenő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke;

és

b)

póttagként:

HORVÁTH Zoltán, a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke,

KOVÁCS Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke,

TEMERINI Ferenc, Soltvadkert, önkormányzati képviselő,

TILKI Attila, Fehérgyarmat város polgármestere,

VÁNTSA Botond, Szigetszentmiklós, önkormányzati képviselő,

VARGHA Tamás, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

FAZEKAS S.


(1)  HL L 348., 2009.12.29., 22. o.

(2)  HL L 12., 2010.1.19., 11. o.


18.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 71/20


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. március 17.)

a SHARE-ERIC létrehozásáról

(2011/166/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) közösségi jogi keretéről szóló, 2009. június 25-i 723/2009/EK tanácsi rendeletre (1),

mivel:

(1)

A 723/2009/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorciumok (a továbbiakban: ERIC-ek) létrehozására.

(2)

A Cseh Köztársaság, a Holland Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság és az Osztrák Köztársaság 2010. december 14-én felkérte a Bizottságot, hogy hozza létre az egészségre, az öregedésre és a nyugdíjba vonulásra vonatkozó európai felmérést európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorciumként (SHARE-ERIC), a Belga Királyság 2011. január 21-én csatlakozott a kérelemhez, Svájc pedig kérte, hogy megfigyelőként részt vehessen a SHARE-ERIC-ben.

(3)

A Holland Királyság nyilatkozatot tett arról, hogy a SHARE-ERIC-et létrehozásának időpontjától fogva a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (2) 143. cikke g) pontjának és 151. cikke (1) bekezdése b) pontjának, valamint a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelv (3) 23. cikke (1) bekezdésének értelmében vett nemzetközi szervezetként ismeri el.

(4)

A Bizottság a 723/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt kötelezettségei alapján megvizsgálta a kérelmet és megállapította, hogy az megfelel a 723/2009/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(5)

A Bizottság a 723/2009/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésével és 20. cikkével összhangban kikérte az említett rendelet 20. cikke értelmében létrehozott bizottság véleményét a SHARE-ERIC létrehozásáról, és annak véleménye kedvező volt.

(6)

A SHARE-ERIC várhatóan a népesség elöregedésére vonatkozó más jelentős európai kutatási és innovációs kezdeményezések, úgymint a javasolt „Hosszabb élet, jobb életminőség” közös programozási kezdeményezés, a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését célzó közös program és az aktív és egészséges időskorral kapcsolatos kísérleti európai innovációs partnerség számára is fontos eszközzé válik,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Egyetlen cikk

A SHARE-ERIC létrehozása

(1)   A 723/2009/EK rendelettel összhangban létrejön az egészségre, az öregedésre és a nyugdíjba vonulásra vonatkozó európai felméréshez kapcsolódó európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium SHARE-ERIC néven.

A SHARE-ERIC e határozat hatálybalépésétől kezdve jogi személyiséggel, és minden tagállamban a legteljesebb jogképességgel rendelkezik, amely az adott tagállam joga szerint jogi személyt megillethet. A SHARE-ERIC jogosult ingó és ingatlan vagyont, valamint szellemi tulajdont szerezni, birtokolni és elidegeníteni, szerződést kötni, továbbá bíróság előtt eljárni.

(2)   A SHARE-ERIC-nek a tagok megállapodása nyomán létrejött alapszabályát e határozat melléklete tartalmazza. Az alapszabály módosításait annak előírásai és a 723/2009/EK 11. cikke szabályozzák. Az alapszabály az ERIC honlapján és a létesítő okirat szerinti székhelyén nyilvánosan hozzáférhető.

(3)   Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(4)   Ez a határozat teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 206., 2009.8.8., 1. o.

(2)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(3)  HL L 76., 1992.3.23., 1. o.


MELLÉKLET

A SHARE-ERIC ALAPSZABÁLYA

Az egészségre, az öregedésre és a nyugdíjba vonulásra vonatkozó európai felmérés (SHARE) felépítése és működése

Tartalom

1. cikk:

A SHARE-ERIC létrehozása

2. cikk:

Alapszabály szerinti székhely és munkanyelv

3. cikk:

Feladatok

4. cikk:

Elvek

5. cikk:

A szervezet szervei és a tudományos partnerintézetek

6. cikk:

Tanács

7. cikk:

Igazgatótanács

8. cikk:

Hatály

9. cikk:

Pénzügyi hozzájárulások

10. cikk:

Felelősségvállalás és biztosítás

11. cikk:

Szellemi tulajdon

12. cikk:

A SHARE-adatok közzététele és használata

13. cikk:

Közbeszerzés és adómentességek

14. cikk:

Foglalkoztatás

15. cikk:

Módosítások

16. cikk:

Csatlakozás

17. cikk:

A szervezet működésének időtartama

18. cikk:

Az alapszabály hozzáférhetősége

1. melléklet:

Tudományos partnerintézetek és az egyes országok csoportvezetői

2. melléklet:

Tudományos felügyelő testület

3. melléklet:

A becsült felmérési és operatív költségek

4. melléklet:

Meghívásos közbeszerzési eljárás

Az Osztrák Köztársaság,

a Belga Királyság,

a Cseh Köztársaság,

a Németországi Szövetségi Köztársaság,

a Holland Királyság,

a továbbiakban: a szerződő felek,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy tovább erősítsék Európa és a szerződő felek országainak a tudományos kutatásban elfoglalt helyét a világban, és fokozzák a tudományágak és a nemzetek határain átnyúló tudományos együttműködést;

TEKINTETTEL az Európai Bizottság által 2001-ben a Tanácsnak benyújtott jelentésre (6997/01. sz. tanácsi dokumentum), mely a népesség elöregedését és annak a növekedés és a jólét szempontjából jelentkező társadalmi-gazdasági kérdéseit a XXI. század legnagyobb kihívásai között határozza meg Európában, valamint rámutat az egyének és a népesség idősödésének értelmezésében fennálló súlyos infrastrukturális szakadékokra, végül az elöregedéssel kapcsolatos európai kutatás ösztönzése érdekében arra szólít fel, hogy „a tagállamokkal együttműködve vizsgálják meg egy, az idősödéssel kapcsolatos hosszú távú európai felmérés létrehozásának lehetőségét”;

ÉPÍTVE az egészségre, az öregedésre és a nyugdíjba vonulásra vonatkozó európai felmérés (SHARE) jelenlegi prototípusára, amelyet az ESFRI útitervfolyamat az Európai Kutatási Térség egyik központi kutatási infrastruktúrájává fejlesztendő projektnek választott ki;

FELISMERVE, hogy ez a koherencia, a széles körű lefedettség és a nemzetközi összehasonlíthatóság szempontjából mindeddig példa nélküli minőségű új interdiszciplináris, nemzetközi és longitudinális felmérés a jövőben az alapkutatások és az alkalmazott tudományok több különböző területe, például a demográfia, a közgazdaságtan, az epidemológia, a gerontológia, a biológia, az orvostudomány, a pszichológia, a népegészségügy, az egészségpolitika, a szociológia és a statisztika szempontjából nagy jelentőséggel fog bírni;

FELISMERVE, hogy a tényalapú politikai döntéshozatal naprakész adatinfrastruktúrát követel meg;

REMÉLVE, hogy más országok is részt vesznek a következő alapszabály szerint közösen végrehajtott tevékenységekben;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A SHARE-ERIC létrehozása

(1)   Ezennel létrejön az egészségre, az öregedésre és a nyugdíjba vonulásra vonatkozó európai felmérés (SHARE) elnevezésű, decentralizált európai kutatási infrastruktúra.

(2)   A SHARE jogi formája: európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC), amely a 723/2009/EK rendelet rendelkezése alapján alakult meg, és amelynek elnevezése: „SHARE-ERIC” (a továbbiakban: a szervezet).

2. cikk

Alapszabály szerinti székhely és munkanyelv

(1)   A szervezet alapszabály szerinti székhelye Tilburg (Hollandia).

(2)   A szerződő felek megállapodnak, hogy az alapszabály módosítását kezdeményezik annak érdekében, hogy az alapszabály szerinti székhelyet Németországba helyezzék át, amint a német hatóságok rendelkezésre bocsátják a 723/2009/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében szükséges nyilatkozatot. E módosítás a 8. cikkben meghatározott I. szakasz befejezése előtt nem lép hatályba.

(3)   A szervezet munkanyelve az angol.

3. cikk

Feladatok

(1)   A SHARE-ERIC kialakítja az egyéni és társadalmi idősödés megértéséhez szükséges háztartási és egyéni mikroadatok infrastruktúráját (a továbbiakban: a felmérés). A legfontosabb feladatai:

a)

olyan alapvető felmérési eszköz tervezése, amely rögzíti az ötvenéves vagy ennél idősebb személyek és partnerük gazdasági, egészségügyi és családi/társadalmi körülményeire vonatkozó lényeges adatokat;

b)

ennek a felmérési eszköznek kétévente történő alkalmazása válaszolók paneljén minden részt vevő országban, és az adatfelvételi hullámok között a paneltagokkal való kapcsolat fenntartása;

c)

az összegyűjtött információknak valamennyi tudományos kutató számára hozzáférhető, felhasználóbarát adatbázisban, az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó korlátozásokat figyelembevételével történő összegyűjtése.

(2)   A SHARE jelenlegi prototípusát három dimenzió mentén kell továbbfejleszteni:

a)

a SHARE időtartamának meghosszabbítása olyan valódi panel létrehozása érdekében, amely az egyéneket életkoruk előrehaladtával nyomon kíséri és reagál a társadalmi és gazdasági környezetben bekövetkező változásokra. A fejlesztés révén a felmérés a 8. cikkben meghatározott módon három szakaszban, kétévente további hét hullámmal bővül;

b)

a SHARE kiterjesztése valamennyi európai uniós tagállamra;

c)

a SHARE mintavételi nagyságának növelése annak érdekében, hogy a felmérés egyes országokon belül is használható adatokat nyújtson. A célminta nagysága alapvetően valamennyi tagállamban 6 000, ötvenéves vagy annál idősebb személyből áll.

(3)   A SHARE-ERIC nem gazdasági alapon látja el feladatait.

4. cikk

Elvek

(1)   A SHARE-t kutatók tervezik kutatók számára. A kutatás magas színvonala a legfontosabb szempont. A SHARE tudományos színvonalát független tudományos felügyelő testület követi nyomon (2. melléklet).

(2)   A SHARE nemzetek feletti szintű felmérés. A tervezési döntéseket vezérelvként a SHARE adatainak nemzetek közötti összehasonlíthatósága irányítja. Ezenkívül a SHARE tervezési döntései során figyelembe kell venni a hasonló felmérésekkel, nevezetesen a U.S. Health and Retirement Study (HRS) és az English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) felmérésekkel való összehasonlíthatóságot is. A szupranacionális kutatási potenciállal rendelkező témák elsőbbséget élveznek a csak egyes országokra alkalmazható kutatási témákkal szemben.

(3)   A SHARE integrálja a közgazdaságtant, az egészségtudományt és a társadalomtudományokat. Az interdiszciplináris kutatási potenciállal rendelkező témák elsőbbséget élveznek a csak egyes tudományágakra alkalmazható kutatási témákkal szemben.

(4)   A SHARE longitudinális felmérés, mely az egyéneket életkoruk előrehaladtával kíséri nyomon. A hosszú távú kutatási potenciállal rendelkező témák elsőbbséget élveznek a csak meghatározott időszakokra alkalmazható kutatási témákkal szemben.

(5)   A SHARE adatain alapuló kutatás megkönnyíti a tényalapú uniós politikák, mint például az Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” nevű kezdeményezése számára, hogy elősegítsék az elöregedő népesség által okozott, az EU valamennyi országában jelentkező kihívások kezelését.

5. cikk

A szervezet szervei és a tudományos partnerintézetek

(1)   A szervezet szervei a közgyűlés, a továbbiakban: a „tanács” (6. cikk) és az igazgatótanács (7. cikk).

(2)   Az igazgatótanács javaslatára és a 4. cikkben meghatározott elvekre tekintettel minden szerződő fél kijelöl egy kutatóintézetet, amely az adott országban a SHARE-ERIC tudományos feladatainak elvégzéséért felelős (a továbbiakban: „tudományos partnerintézet”).

(3)   Ha a 4. cikkben meghatározott elveket a tudományos partnerintézetek egyike megsérti, a szerződő fél az igazgatótanács javaslatára a tudományos partnerintézetet új partnerintézettel válthatja fel.

(4)   Az igazgatótanács új tudományos partnerintézetre tett javaslat vagy a kijelölt tudományos partnerintézet helyettesítése esetén kikéri a tudományos felügyelő testület (2. melléklet) véleményét.

(5)   A jelenlegi tudományos partnerintézetek listája az 1. mellékletben található.

6. cikk

Tanács

(1)   A tanácsban minden szerződő félnek legfeljebb két képviselője van. A tanács küldöttjeit a szerződő fél nevezi ki és hívja vissza. Minden szerződő félnek késedelem nélkül, írásban kell értesítenie a tanács elnökét a képviselők kinevezéséről vagy azok kinevezésének befejezéséről.

(2)   A tanácsban minden szerződő félnek egy szavazata van. A határozatokat egyszerű többségi szavazással kell meghozni, kivéve, ha az alapszabály másként rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén a szervezetnek otthont adó ország szavazata dönt.

(3)   A tanács elnököt és alelnököt választ a szerződő felek küldöttei közül kétéves időtartamra. Megválasztását követően az elnök és az alelnök pártatlanná (supra partes) válik, és kiválik küldöttségéből. A kiválás által érintett szerződő felek a tanácsban való képviseletükre új küldöttet jelölnek ki.

(4)   A tanács legalább évente egyszer összeül. A tanács üléseit a tanács elnöke hívja össze. A tanács üléseit legalább két szerződő fél kérésére is össze kell hívni. A koordinátor (7. cikk) kérésére a tanács rendkívüli ülése is összehívható, amennyiben a szervezet érdeke úgy kívánja.

(5)   A tanács kapja meg és hagyja jóvá az igazgatótanács által benyújtott éves jelentést, a pénzügyi kimutatást és az éves kiadási tervet. A tanács legalább évente felülvizsgálja a becsült és a tényleges felmérési és operatív költségeket. A tanács egyhangúlag eljárva jóváhagyhatja az éves kiadási tervben szereplő azon egyéb közös költségekhez való hozzájárulás módosítását, amelyek egyetlen másik finanszírozási forrásban sem szerepelnek (9. cikk (5) bekezdés).

(6)   A tanács kapja meg és veszi tudomásul az éves tevékenységi tervet, amely tartalmazza a SHARE általános tudományos céljait, a következő hullám felmérési súlypontját, a tanúsítási eljárást, valamint a felmérés elvégzésének és az adatok közzétételének menetrendjét. A tanács kétévente jelentést kap a tudományos felügyelő testülettől.

(7)   A tanács a tudományos partnerintézetek javaslata alapján minősített többségi szavazással (a szerződő felek legalább kétharmada) választja meg a koordinátort, a területi koordinátorokat és az igazgatótanács egyéb tagjait a 7. cikkel összhangban.

(8)   Az egészségre, az öregedésre és a nyugdíjba vonulásra vonatkozó európai felmérés előkészítéséről szóló egyetértési megállapodás (2009. július 15.) aláírásával magukat a SHARE-ERIC mellett elkötelezett országok megfigyelőként a tanács szavazati joggal nem rendelkező tagjaivá válhatnak mindaddig, míg a 16. cikk értelmében nem csatlakoznak a SHARE-ERIC-hez.

7. cikk

Igazgatótanács

(1)   Az igazgatótanács legfeljebb hat tagból áll, beleértve a következőket:

a)

a SHARE igazgatója (a továbbiakban: a koordinátor);

b)

a SHARE három tudományterületét (közgazdaságtan, egészségügy és szociális/családi hálózatok) képviselő három területi koordinátor;

c)

adott esetben fontos tudományterületet vagy a SHARE egyik fontos operatív központját képviselő tudósok.

(2)   Az igazgatótanács tagjainak nemzetközileg elismert, az öregedéssel kapcsolatos kutatások és/vagy a felmérésmenedzsment területén tapasztalattal rendelkező kutatóknak kell lenniük.

(3)   Az igazgatótanács tesz javaslatot a tanácsnak valamennyi stratégiai és költségvetési határozatra. Az igazgatótanács felel valamennyi pénzügyi és irányítási folyamatért, amelyek a SHARE-felmérés tudományos integritását, nemzetközi összehasonlíthatóságát és általános kiegyensúlyozottságát biztosítják. Elszámolással tartozik különösen a SHARE-ERIC pénzügyeiért és eredményeiért, valamint a jogszabályi előírások, például az adatok bizalmas kezelésére és a biztonságra vonatkozó európai szintű követelmények betartásáért.

(4)   Az igazgatótanács a felmérés állapotáról éves jelentést nyújt be a tanácsnak, továbbá javaslatot tesz az éves kiadási és tevékenységi tervre, és előkészíti a pénzügyi kimutatást.

(5)   Az igazgatótanács vezetője a koordinátor, aki a SHARE-ERIC jogi képviselője. A koordinátor felel a felmérés végrehajtásáért és azért, hogy valamennyi részt vevő országban ugyanazokat a magas szintű módszertani standardokat alkalmazzák.

(6)   A területi koordinátorok felelnek a felmérés magas tudományos színvonaláért a vonatkozó tudományterületen belül. Felelősséggel tartoznak különösen a kérdőív saját területükön belüli felépítéséért és a tudományos nyilvánosság rendelkezésére bocsátott adatok integritásáért.

(7)   Az igazgatótanács kikéri külső szakértők tanácsát és létrehoz egy tudósokból álló testületet, amely tanácsot ad valamennyi tudományos kérdésben („tudományos tanácsadó testület”). Ez a testület független a szervezettől (2. melléklet).

(8)   Az igazgatótanács és a tudományos partnerintézetek közötti kapcsolatot konzorciumi megállapodás szabályozza.

8. cikk

Hatály

(1)   A szervezet működése hét adatfelvételi hullámból álló, három szakaszra osztott felmérési időszakra terjed ki:

a)

az I. szakaszban, 2010-re és 2011-re ütemezett kezdeti hullámban a szervezet átfogó adatfelmérést hajt végre az előkészítő szakaszban kidolgozott terv alapján;

b)

a II. szakaszban a szervezet 2012–2013, 2014–2015 és 2016–2017 során további három hullámban hajt végre átfogó adatfelvételt, aktualizálja a tervet annak naprakészen tartása érdekében, valamint közzéteszi az adatokat;

c)

sikeres tudományos értékelést követően a III. szakaszban a szervezet 2018–2019, 2020–2021 és 2022–2023 során további három hullámban hajt végre átfogó adatfelvételt, aktualizálja a tervet annak naprakészen tartása érdekében és közzéteszi az adatokat.

9. cikk

Pénzügyi hozzájárulások

(1)   A szerződő felek pénzügyi hozzájárulásai fedezik a felmérés hét hullámának elvégzésével összefüggésben felmerülő költségeket az egyes országokban, továbbá a koordinációs és közös költségeket, mint a felmérés naprakésszé tételének, az adatgyűjtés hét hullámával kapcsolatos adatok közzétételének, valamint a koordinátor, a területi koordinátorok és a tudományos felügyelő testület költségvetésének költségeit.

(2)   A szerződő felek hozzájárulásai a költségek négy típusát fedezik: (A) a felmérés költségeit az egyes országokban; (B) a felmérés elvégzésének operatív költségeit az egyes országokban; (C) a koordinációs költségeket; és (D) az egyéb közös költségeket, amennyiben ezeket más finanszírozási forrás nem fedezi. Az I. szakaszra vonatkozó előzetes becsült költségeket bemutató táblázatot a 3. melléklet tartalmazza.

(3)   Minden szerződő félnek közvetlenül, vagy a felelősségi körébe tartozó tudományos partnerintézeten keresztül hozzáférhetővé kell tennie a SHARE-ERIC számára a felmérés költségeiből az adott ország részesedését fedező pénzeszközöket (a 3. mellékletben található előzetes becslés (A) oszlopa).

(4)   Minden szerződő félnek hozzáférhetővé kell tennie a felelősségi körébe tartozó tudományos partnerintézet számára az operatív költségekből az adott ország részesedését fedező pénzeszközöket (a 3. mellékletben található előzetes becslés (B) oszlopa).

(5)   A Németországi Szövetségi Köztársaság finanszírozza a felmérés koordinációs költségeit (a 3. mellékletben található előzetes becslés (C) oszlopa).

(6)   Minden szerződő fél hozzájárul a SHARE-ERIC-hez a felmérés egyéb közös költségei azon részének fedezésére, amelyeket nem más forrásból fedeznek. Az egyes szerződő felek költségekben való részesedésének arányosnak kell lennie az Eurostat legújabb adatai alapján vett, egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelemmel, azzal a kikötéssel, hogy a szerződő felek hozzájárulásának az átlagos hozzájárulás 0,5-szerese és 1,5-szerese közötti szinten kell lennie. Az egyéb közös költségek összetétele részletesen az éves kiadási tervben található (a 3. mellékletben található előzetes becslés (D) oszlopa).

(7)   A SHARE-ERIC vagy a tudományos partnerintézetek konzorciumként részt vehetnek az Európai Bizottság, a U.S. National Institute on Aging (az Egyesült Államok idősödéssel foglalkozó nemzeti intézete) vagy más szupranacionális vagy nemzeti finanszírozó szervezetek pályázati felhívásain, amelyek a projekt egészére vonatkozóan támogatást nyújtanak, többek között a 3. melléklet (D) oszlopában említett közös költségek egyes részeire vagy egészére.

10. cikk

Felelősségvállalás és biztosítás

(1)   A tagoknak az ERIC tartozásai tekintetében fennálló anyagi felelőssége kizárólag a SHARE-ERIC-hez nyújtott, az éves kiadási tervekben megállapított hozzájárulásuk erejéig terjed.

(2)   A SHARE-ERIC megteszi a szükséges intézkedéseket a felmérés létrehozásával és működtetésével kapcsolatos kockázatokkal szembeni biztosítás tekintetében.

11. cikk

Szellemi tulajdon

(1)   Ezen alapszabály céljaival összhangban a szellemi tulajdon jelentése megegyezik a Szellemi Tulajdon Világszervezetének létrehozásáról szóló, 1967. július 14-i stockholmi egyezmény 2. cikkében szereplő meghatározással.

(2)   A felmérés és a felmérésből származó valamennyi szellemi tulajdon jogának tulajdonosa a SHARE-ERIC.

(3)   A szellemi tulajdon kérdéseit illetően a szerződő felek közötti kapcsolatokat a szerződő felek nemzeti jogszabályai szabályozzák.

12. cikk

A SHARE-adatok közzététele és használata

(1)   A SHARE-ERIC az összegyűjtött adatokat az adatok megtisztítását, imputálását és dokumentálását követően haladéktalanul közzéteszi a tudományos közösség számára.

(2)   A SHARE-adatok felhasználása díjmentes az egész tudományos közösség számára. Az igazgatótanács létrehozza a felhasználók tanácsát, amely a tudományos felügyelő testület véleményének figyelembevételével képviseli a tudományos felhasználók közösségének érdekeit.

(3)   A SHARE-adatok gyűjtése és felhasználása az európai és a nemzeti adatvédelmi törvények hatálya alá esik. A SHARE-adatoknak az uniós jog hatálya alá nem eső felhasználók által történő felhasználásának feltétele az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványnak (HL L 6., 2002.1.10., 52. o.) megfelelő, az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó nyilatkozat aláírása.

13. cikk

Közbeszerzés és adómentességek

(1)   A SHARE-ERIC a közbeszerzési pályázatra jelentkezőket és az ajánlattevőket egyenlő, megkülönböztetésmentes bánásmódban részesíti, függetlenül attól, hogy székhelyük az Európai Unióban található vagy sem. Minden beszerzés az átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség és a verseny alapelveit követi.

(2)   A SHARE-ERIC beszerzéseit alapvetően az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) alapján, az 1422/2007/EK bizottsági rendelettel (2) módosított értékhatárokat és valamennyi további módosítást is figyelembe véve, valamint az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően kell végrehajtani.

(3)   A felméréskutatási és -fejlesztési szolgáltatások beszerzésére, ha a haszon az egész tudományos közösségnél jelentkezik, és azok ellenértékét teljes mértékben a SHARE-ERIC fizeti meg, meghívásos eljáráson keresztül a 2004/18/EK irányelv 16. cikkének f) pontja alkalmazandó. Az ilyen meghívásos eljárásban, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban és a versenypárbeszédben az ajánlatkérő szerv korlátozhatja azoknak az alkalmas jelentkezőknek a számát, akiket, illetve amelyeket ajánlattételre, tárgyalásra vagy párbeszédben való részvételre fel fog hívni, feltéve, hogy elegendő számú alkalmas jelentkező van.

(4)   A 2006/112/EK irányelven alapuló adómentességek azoknak a felméréskutatási és -fejlesztési áruknak és szolgáltatásoknak a hozzáadottérték-adójára korlátozandók, amelyek hivatalos használatra szólnak, értékük meghaladja a 250 EUR-t, hasznuk az egész tudományos közösségnél jelentkezik és ellenértéküket teljes mértékben a SHARE-ERIC fizeti meg. További korlátozások nem alkalmazandók.

14. cikk

Foglalkoztatás

(1)   A SHARE-ERIC az esélyegyenlőséget tiszteletben tartó munkáltató. A munkaszerződések azon ország nemzeti jogszabályait követik, amelyben a személyzetet alkalmazzák.

(2)   A nemzeti jogszabályok előírásainak megfelelően a szerződő felek a joghatóságuk alá tartozó területen megkönnyítik a SHARE-ERIC feladataiban részt vevő szerződő felek országaiból származó állampolgárok és családtagjaik mozgását és letelepedését.

15. cikk

Módosítások

(1)   A tanács jogában áll ezen alapszabály és mellékleteinek minősített többségi szavazással történő megváltoztatása. E cikkek és mellékletek bármelyikének módosításához kétharmados többségre van szükség. A módosítások időpontját az alapszabályban rögzíteni kell.

(2)   A SHARE-ERIC alapszabályának mindenkor meg kell felelnie az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) közösségi jogi keretéről szóló 723/2009/EK rendeletnek és valamennyi más alkalmazandó európai jogszabálynak és rendelkezésnek.

16. cikk

Csatlakozás

(1)   Az alapszabály hatálybalépését követően ahhoz bármely kormány csatlakozhat a tanácsbeli szerződő felek kétharmadának egyetértésével a megtárgyalt feltételek szerint. A csatlakozás feltételei a szerződő felek és a csatlakozó kormány vagy kormányok csoportja közötti megállapodás hatálya alá esnek.

(2)   Az igazgatótanács javaslatára és a 4. cikkben meghatározott elvekre tekintettel a csatlakozó szerződő fél kijelöl egy kutatóintézetet, amely országában a SHARE-ERIC tudományos feladatainak elvégzéséért felelős.

(3)   Az igazgatótanács új tudományos partnerintézetre tett javaslat esetén kikéri a tudományos felügyelő testület véleményét.

17. cikk

A szervezet működésének időtartama

(1)   A szervezetet a 2024. december 31-ig tartó időszakra hozzák létre. Ez az időszak a 8. cikkben meghatározott I., II. és III. szakaszból áll.

(2)   A szerződő felek az I. vagy a II. szakaszt követően kiléphetnek a szervezetből.

(3)   A szervezet felszámolható az eljárást és az időkeretet tartalmazó indítvány útján, amennyiben azt a tanács kétharmados többséggel jóváhagyta, különösen, ha a szervezet úgy dönt, hogy nem hajtja végre a III. szakaszt.

(4)   Az Európai Bizottságot a 723/2009/EK rendelet 166. cikke értelmében egy ilyen döntésről az annak meghozatalától számított tíz napon belül értesíteni kell.

18. cikk

Az alapszabály hozzáférhetősége

Ezen alapszabályt a 723/2009/EK rendelet 10. cikke értelmében a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni a SHARE-ERIC honlapján.


(1)  HL L 134., 2004.4.30., 114. o.

(2)  HL L 317., 2007.12.5., 34. o.

1. MELLÉKLET

TUDOMÁNYOS PARTNERINTÉZETEK ÉS AZ EGYES ORSZÁGOK CSOPORTVEZETŐI

Ország

Részt vevő szervezetek

Rövid leírás

Ausztria

Linzi Egyetem, Közgazdaságtani Tanszék

A Linzi Egyetem Közgazdaságtani Tanszéke irányítja Ausztria részvételét a SHARE-projektben. A tanszék kutatásainak középpontjában jelenleg a munkagazdaságtan, a kormányzati gazdaságtan, a nyugdíjreform problémái, továbbá a környezeti gazdaságtan áll. Képviselője Rudolf Winter-Ebmer, a közgazdaságtan professzora és az empirikus munkagazdaságtan szakértője.

Belgium

Antwerpeni Egyetem, CSP

A CSP legfőbb célkitűzése a szociális politikák megfelelőségének vizsgálata. Kutatása főleg a háztartásokban végzett, széles körű társadalmi-gazdasági felméréseken alapul. Karel van den Bosch, rangidős kutató fogja vezetni a Belgiumot képviselő csoportot.

Belgium

Liège-i Egyetem, CREPP

A CREPP fő szakterülete a szociális biztonság, a nyugdíjazással összefüggő magatartás, az idősek jólléte és a generációk közötti transzferek. A belgiumi francia nyelvű közösségben Sergio Perelman felel a SHARE-projekt koordinációjáért.

Cseh Köztársaság

CERGE-EI, Prága

A CERGE-EI teljes mértékben akkreditált az Egyesült Államokban és a Cseh Köztársaságban is. Fő szakterülete a közép- és kelet-európai országok és a korábban a Szovjetunióba tartozó régió társadalmi, gazdasági és politikai átalakulása. A csehországi csoportot Radim Bohacek fogja vezetni.

Németország

Mannheimi Egyetem, Demográfiai és Gazdaságtani Kutatóintézet (Mannheimer Forschungsinstitut Ökonomie und Demographischer Wandel, MEA)

A MEA az idősödés gazdaságtanának világszerte elismert kiválósági központja. Kutatási témái a következők: megtakarítások, társadalombiztosítás és közpolitika, a népesség elöregedésének makrogazdasági implikációi, valamint a közegészségügy. A MEA-t Axel Börsch-Supan igazgató képviseli, aki a SHARE-projektcsaládot koordinálta.

Hollandia

Tilburgi Egyetem,

Netspar

A Netspar a Tilburgi Egyetem Gazdasági és Vállalatirányítási Karával összekapcsolt, a nyugdíjakról és az öregedésről szóló tanulmányok elkészítésére szolgáló tudományos hálózat. Főigazgatója, Frank van der Duyn Schouten fogja vezetni a SHARE hollandiai csoportját.

2. MELLÉKLET

TUDOMÁNYOS FELÜGYELŐ TESTÜLET

1. cikk

Létrehozás

Az igazgatótanács létrehoz egy tanácsadó testületet (a továbbiakban: tudományos felügyelő testület), amely legalább hat kiemelkedő, független és tapasztalt tudósból áll, és a felmérés sikere érdekében külső szakértői szerepet tölt be, így ellenőrzi a kutatási konzorcium munkájának minőségét és rendszeresen tanácsokat ad a tanácsnak és a kutatási konzorciumnak.

2. cikk

Függetlenség

A tudományos felügyelő testület független a SHARE-ERIC-től.

3. cikk

Feladatok

(1)   A tudományos felügyelő testület fő feladata a SHARE tudományos színvonalának ellenőrzése. A testületnek évente legalább egyszer visszajelzést kell adnia az igazgatótanácsnak és a kutatási konzorciumnak.

(2)   A tudományos felügyelő testület kétévente írásos jelentést nyújt be a SHARE-ERIC tanácsának. Ennek a jelentésnek a SHARE-adatok felhasználói számára nyújtott szolgáltatásokat is értékelnie kell.

(3)   Megalakulásakor, majd körülbelül három év elmúltával a tudományos felügyelő testület elkészíti a SHARE tudományos stratégiájának átfogó felülvizsgálatát, melyben feltárja az adatgyűjtés innovatív területeit és módjait.

4. cikk

Tagok

(1)   Az új tagokat a tudományos felügyelő testület tagjai saját megítélésük szerint választják ki arra tekintettel, hogy a testületben a SHARE által lefedett valamennyi tudományterület kielégítően képviseltetve legyen.

(2)   Legalább egy tag az English Longitudinal Study of Ageing kutatója annak biztosítására, hogy az említett felméréssel szoros együttműködés jöjjön létre és annak tapasztalataiból további tanácsadást és iránymutatást lehessen meríteni.

(3)   Legalább egy tag a U.S. Health and Retirement Study kutatója annak biztosítására, hogy az említett felméréssel szoros együttműködés jöjjön létre és annak tapasztalataiból további tanácsokat és iránymutatást lehessen meríteni.

(4)   A tudományos felügyelő testület jelenlegi elnöke Arie Kapteyn.

(5)   A többi jelenlegi tag és az általuk képviselt szakterületek a következők:

 

Orazio Attanasio (jövedelem, fogyasztás, megtakarítások)

 

Lisa Berkman (társadalmi epidemológia és biológiai markerek)

 

Nicholas Christakis (orvosi szociológia és adminisztratív adatok)

 

Mick Couper (felmérési módszerek, az adatterjesztés módszerei és új technológia)

 

Michael Hurd (megtakarítások és egészség, az adatok hozzáférhetősége és minősége; összehangolás a HRS-szel)

 

Daniel McFadden (felmérési módszertan)

 

Norbert Schwarz (felméréspszichológia és az adatok hozzáférhetőségére vonatkozó módszertan)

 

Andrew Steptoe (biológiai markerek, összehangolás az ELSA-val)

5. cikk

Költségvetés

(1)   A tudományos felügyelő testület elnöke a SHARE-ERIC alapszabálya 9. cikkének (1) bekezdése értelmében költségvetési keretet kap utazási költségekre és a testület tagjainak díjazására. A költségvetés felhasználásának módja a tudományos felügyelő testület elnökének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2)   A jelenlegi éves költségvetés 30 000 EUR. A költségvetés kezelése az igazgatótanács személyzetének feladata.

3. MELLÉKLET

AZ I. SZAKASZRA (4. HULLÁM) VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGBECSLÉS

Ez a melléklet előzetes költségbecslést tartalmaz a SHARE 2010-ben és 2011-ben, azaz a 8. cikk (1) bekezdésével összhangban az I. szakaszban elvégzendő 4. hullámára vonatkozóan. A költségkategóriák a 9. cikken („Pénzügyi hozzájárulások”) alapulnak. Ez a melléklet nem a 6. cikk (5) bekezdésében előírt éves kiadási terv, hanem kiindulópontként szolgál ahhoz. A tervet a SHARE-ERIC létrehozása után az igazgatótanács fogja kidolgozni.

(A): A felmérés költségeire vonatkozó, a SHARE vezetői csoportja által adott előzetes költségbecslés a 2006-os és a 2008-as felmérési költségeken alapul. Az új országok esetében az előzetes becslés a velük összevethető országok költségein alapul.

(B): Az operatív költségek előzetes becslése országonként két, teljes munkaidős egyenértéken vett, az EU Marie Curie programjának megfelelő fizetéssel rendelkező alkalmazott bérköltségén, valamint a 2006-os és 2008-a hullám költségei alapján kiszámított utazási költségek, napidíjak és általános költségek országonkénti becslésén alapul.

Az Ausztriára, a Cseh Köztársaságra, Franciaországra, Lengyelországra és Németországra vonatkozó előzetes operatívköltség-becslést az érintett országok bocsátották rendelkezésre. Becsült operatív költségeik adott esetben több vagy kevesebb alkalmazottat tartalmazhatnak, mint az a SHARE vezetése által adott becslésekben szerepelt.

(C): A Németország számára keletkező koordinációs költségeket a 2006-os és a 2008-as hullám alapján becsülték meg.

(D): A többi közös költséghez való országonkénti hozzájárulást a 2006-os és a 2008-as hullám alapján becsülték meg és az egyes országokra eső részt a 9. cikk (5) bekezdése értelmében határozták meg. Ezek azonban lényegesen alacsonyabbak lehetnek, sőt esetleg nem is esedékesek, ha más finanszírozó szervezetek – például az Európai Bizottság vagy a U.S. National Institute on Aging – támogatások vagy külön szerződések révén hozzájárulnak ehhez a költségekhez.

A 4. hullám (2010-11) becsült költségei országonként és forrásonként

(ezer EUR)

 

(Α)

6 000 személyes mintán végzett felmérés költségei

(B)

Operatív költségek (személyzet, utazás, általános költségek)

(C)

Koordinációs költségek Németországban

(D)

Maximális részesedés az egyéb közös költségekből

Összesen

Ausztria

1 006

322

 

109

1 438

Belgium

778

318

 

99

1 194

Cseh Köztársaság

338

167

 

71

576

Dánia

892

409

 

105

1 406

Észtország

460

243

 

59

761

Franciaország

1 024

327

 

97

1 448

Németország

784

314

1 887

102

3 087

Görögország

602

285

 

84

971

Magyarország

460

243

 

55

758

Írország

1 024

339

 

126

1 490

Izrael

602

285

 

79

966

Olaszország

782

322

 

88

1 191

Luxemburg

1 556

358

 

145

2 059

Hollandia

794

314

 

117

1 224

Lengyelország

453

226

 

50

730

Portugália

602

285

 

66

953

Szlovénia

460

243

 

79

781

Spanyolország

786

300

 

91

1 177

Svédország

1 024

339

 

107

1 471

Svájc

1 556

358

 

122

2 036

ÖSSZESEN

15 983

5 997

1 887

1 851

25 719

4. MELLÉKLET

MEGHÍVÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

A következő meghívásos közbeszerzési eljárás alkalmazandó valamennyi felméréskutatási és -fejlesztési szolgáltatásra vonatkozóan, ha a haszon az egész tudományos közösségnél jelentkezik, és annak ellenértékét teljes mértékben a SHARE-ERIC fizeti meg.

A felméréskutatási és -fejlesztési szolgáltatásokba tartoznak azok a kutatási és fejlesztési szolgáltatások, amelyek a felmérési technológia naprakészen tartásához és fejlesztéséhez szükségesek. Ezek felölelik többek közt a felmérési szoftver kidolgozását, a felmérési módszertani kutatást, valamint innovatív interjútechnikák kidolgozását és terepen való alkalmazását.

A közbeszerzési eljárás kezdete előtt a beszerzésre kiírt szolgáltatások leírását szerződési hirdetményben közzé kell tenni. Az ajánlatkérő felek a hirdetményben közlik azokat az objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat, amelyeket alkalmazni kívánnak, a meghívni tervezett pályázók minimális és – adott esetben – maximális létszámát.

A verseny három potenciális szállítóra korlátozható. Amennyiben a szerződés tárgyát képező szolgáltatások piacán három vagy annál kevesebb szolgáltató van jelen, valamennyi piaci szolgáltatót be kell vonni a versenybe.

A nyertes ajánlattevő kiválasztásában a legalacsonyabb ajánlati ár és a legmagasabb szolgáltatási minőség az irányadó. A szolgáltatás minőségét a fent említett leírás határozza meg.