ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.052.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 52

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. február 25.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2011/116/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. december 13.) az Európai Unió és a Mikronéziai Szövetségi Államok között létrejött, a Mikronéziai Szövetségi Államokban folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

1

Jegyzőkönyv az Európai Közösség és a Mikronéziai Szövetségi Államok közötti, a Mikronéziai Szövetségi Államok partjainál folytatott halászatról szóló halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

3

 

 

2011/117/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. január 18.) az Európai Unió és Grúzia közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről

33

Megállapodás az Európai Unió és Grúzia között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről

34

 

 

2011/118/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. január 18.) az Európai Unió és Grúzia közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről

45

Megállapodás az Európai Unió és Grúzia között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról

47

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 2011/156/EU rendelete (2010. december 13.) az Európai Közösség és a Mikronéziai Szövetségi Államok között létrejött, a Mikronéziai Szövetségi Államokban folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról

66

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

25.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 52/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. december 13.)

az Európai Unió és a Mikronéziai Szövetségi Államok között létrejött, a Mikronéziai Szövetségi Államokban folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2011/116/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikkére, összefüggésben 218. cikkének (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2006. április 25-én a Tanács elfogadta az Európai Közösség és a Mikronéziai Szövetségi Államok között létrejött, a Mikronéziai Szövetségi Államokban folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodás (a továbbiakban: a partnerségi megállapodás) megkötéséről szóló 805/2006/EK tanácsi rendeletet (1).

(2)

A partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és kifizetések megállapításáról szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: a korábbi jegyzőkönyv) csatolták a partnerségi megállapodáshoz. A korábbi jegyzőkönyv 2010. február 25-én hatályát vesztette.

(3)

Az Unió ezt követően tárgyalásokat folytatott a Mikronéziai Szövetségi Államokkal (a továbbiakban: Mikronézia) a partnerségi megállapodáshoz csatolt új jegyzőkönyvről (a továbbiakban: a jegyzőkönyv), amely a halászat tekintetében Mikronézia felségterületéhez vagy annak joghatósága alá tartozó vizeken halászati lehetőségeket biztosít az uniós hajóknak.

(4)

A tárgyalások eredményeként a Felek 2010. május 7-én parafálták a jegyzőkönyvet.

(5)

A jegyzőkönyvet – 15. cikkének megfelelően – aláírásának napjától ideiglenesen alkalmazni kell.

(6)

Az uniós hajók halászati tevékenységének folytonossága érdekében alapvetően fontos, hogy a jegyzőkönyv mielőbb alkalmazásra kerüljön, figyelembe véve azt is, hogy az előző jegyzőkönyv már nincs érvényben.

(7)

A jegyzőkönyvet alá kell írni és ideiglenesen alkalmazni az elfogadásához kapcsolódó eljárások befejezésére is figyelemmel,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Mikronéziai Szövetségi Államok között létrejött, a Mikronéziai Szövetségi Államokban folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) aláírását – e jegyzőkönyv megkötésére is figyelemmel – az Európai Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy – a megállapodás megkötésére is figyelemmel – kijelölje az Európai Unió nevében a megállapodás aláírására jogosult személyt vagy személyeket.

3. cikk

A jegyzőkönyvet az aláírásának időpontjától (2) ideiglenesen alkalmazni kell a 15. cikkével összhangban, az elfogadásához kapcsolódó eljárások befejezésére is figyelemmel.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. PEETERS


(1)  HL L 151., 2006.6.6., 1. o.

(2)  A jegyzőkönyv aláírásának időpontját a Tanács főtitkársága teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


JEGYZŐKÖNYV

az Európai Közösség és a Mikronéziai Szövetségi Államok közötti, a Mikronéziai Szövetségi Államok partjainál folytatott halászatról szóló halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

1. cikk

Alkalmazási időszak és halászati lehetőségek

(1)   A Mikronéziai Szövetségi Államok (a továbbiakban: Mikronézia) a halászati partnerségi megállapodás 6. cikke alapján éves halászati lehetőségeket biztosít az európai uniós tonhalhalászhajók számára Mikronézia törvénykönyvének 24. címével összhangban, és a Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottság (WCPFC) védelmi és gazdálkodási intézkedései (CMM) – különösen a CMM 2008-01 – által megállapított kereteken belül.

(2)   E jegyzőkönyv hatálybalépésének napjával kezdődő ötéves időtartamon keresztül a halászati partnerségi megállapodás 5. cikkében előírt halászati lehetőségek keretében 6 erszényes kerítőhálós hajó és 12 horogsoros hajó kap éves engedélyt a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében folytatott halászatra.

(3)   E cikk (1) és (2) bekezdését a jegyzőkönyv 5., 6., 8. és 10. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel kell alkalmazni.

2. cikk

Pénzügyi hozzájárulás – Fizetési szabályok

(1)   A halászati partnerségi megállapodás 7. cikke szerinti pénzügyi hozzájárulás az 1. cikk (2) bekezdésében említett időszakra vonatkozóan évi 559 000 EUR:

(2)   Ez a pénzügyi hozzájárulás a következőkből áll:

a)

évi 8 000 tonna referenciamennyiségnek megfelelő évi 520 000 EUR mínusz 111 800 EUR a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetéhez való hozzáférésért; és

b)

évi 150 800 EUR külön összeg a mikronéziai halászati politika támogatására és megvalósítására.

(3)   E cikk (1) bekezdését e jegyzőkönyv 4., 5., 6. cikkének és a halászati partnerségi megállapodás 13. és 14. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel kell alkalmazni.

(4)   Ha Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében az európai uniós hajók éves tonhalfogásának összes mennyisége meghaladja a 8 000 tonnát, az összes éves pénzügyi hozzájárulás a kifogott tonhal minden egyes további tonnájaként 65 EUR-val növekszik. Az Európai Unió által fizetendő teljes éves összeg azonban nem haladhatja meg a (2) bekezdés a) pontjában említett összeg kétszeresét. Ha az európai uniós hajók által kifogott mennyiségek meghaladják a (2) bekezdés a) pontjában jelzett összeg kétszeresének megfelelő mennyiséget, a Felek a lehető leghamarabb konzultálnak egymással annak érdekében, hogy megállapítsák az e határértéken felül kifogott mennyiségért járó összeget.

(5)   Az első évben a fizetést legkésőbb a halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv hatálybalépését követő 45 napon belül, az azt követő években pedig legkésőbb a jegyzőkönyv aláírása időpontjának évfordulóin kell teljesíteni.

(6)   A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról Mikronézia szabad mérlegelése szerint dönt.

(7)   A pénzügyi hozzájárulás összegét a Mikronéziai Szövetségi Államok Bankjánál Honoluluban (Hawaii) vezetett mikronéziai kormányzati számlára kell utalni. A banki adatok a következők:

Mikronéziai Szövetségi Államok Bankja (Bank of FSM Micronesia), Honolulu (Hawaii)

ABA szám 1213-02373

befizetés a Mikronéziai Szövetségi Államok Bankjánál vezetett 08-18-5018 számú számlára

számlatulajdonos: Mikronézia nemzeti kormánya

(8)   A kifizetések vagy elektronikus utalások másolatait a kifizetések teljesítésének bizonyítékaként továbbítják az óceáni erőforrások kezelésével foglalkozó mikronéziai hatóságnak (National Oceanic Resource Management Authority, NORMA).

3. cikk

A felelősségteljes halászat előmozdítása Mikronézia vizein

(1)   A jegyzőkönyv hatálybalépésekor, de legkésőbb három hónappal a jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontját követően az Európai Unió és Mikronézia a halászati partnerségi megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottság keretében megállapodnak egy többéves ágazati programról és annak részletes végrehajtási szabályairól, ideértve különösen a következőket:

a)

a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett pénzügyi hozzájárulásnak az egyes években megvalósítandó kezdeményezésekre való felhasználására vonatkozó éves és többéves iránymutatások;

b)

éves és többéves célok, arra vonatkozóan, hogy hosszú távon bevezessék és előmozdítsák a felelősségteljes és fenntartható halászatot, figyelembe véve a nemzeti halászati politika vagy egyéb szakpolitikák keretében Mikronézia által megfogalmazott prioritásokat, amelyek kapcsolódnak a felelősségteljes és fenntartható halászat fokozásához, vagy hatással vannak arra;

c)

az évente elért eredmények értékelésére szolgáló kritériumok és eljárások.

(2)   A többéves ágazati program tekintetében javasolt bármely módosítást a vegyes bizottságon belül mindkét Félnek jóvá kell hagynia.

(3)   Mikronézia adott esetben a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett pénzügyi hozzájáruláson kívüli kiegészítő összeget irányozhat elő minden évben a többéves program végrehajtására. Az ilyen felhasználásról értesíteni kell az Európai Uniót. Az ilyen felhasználásról Mikronézia a jegyzőkönyv aláírásának évfordulóját megelőző legkésőbb 45. napig értesíti az Európai Bizottságot.

(4)   Amennyiben a többéves ágazati program végrehajtása során elért eredményekre vonatkozó éves értékelés ezt indokolja, az Európai Bizottság kérheti a pénzügyi hozzájárulásnak az e jegyzőkönyv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett része csökkentését azzal a céllal, hogy a program végrehajtására szánt pénzügyi források tényleges összegét az eredményekkel összhangba hozza.

4. cikk

Tudományos együttműködés a felelősségteljes halászatért

(1)   A két Fél vállalja, hogy az adott vizeken halászó különböző flották közötti hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve alapján előmozdítja a felelősségteljes halászatot Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében.

(2)   E jegyzőkönyv időtartama alatt az Európai Unió és Mikronézia a mikronéziai kizárólagos gazdasági övezetben biztosítja a halászati erőforrások fenntartható használatát.

(3)   A Felek vállalják, hogy szubregionális szinten – különösen a WCPFC vagy bármilyen más érintett szubregionális vagy nemzetközi szervezet keretében – előmozdítják a felelősségteljes halászattal kapcsolatos együttműködést.

(4)   A halászati partnerségi megállapodás 4. cikkével és e jegyzőkönyv 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban, valamint a legmérvadóbb tudományos szakvélemények fényében a Felek a halászati partnerségi megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottság keretében konzultálnak egymással, és adott esetben intézkedéseket fogadnak el az e jegyzőkönyvben és mellékletben foglaltaknak megfelelően engedélyezett európai uniós hajók tevékenységeit illetően, a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében lévő halászati erőforrások fenntartható kezelése érdekében.

5. cikk

A halászati lehetőségek közös megegyezéssel történő felülvizsgálata

Az e jegyzőkönyv 1. cikkében említett halászati lehetőségek közös megegyezéssel kiigazíthatók, ha a WCPFC ajánlásai megerősítik, hogy az ilyen kiigazítás biztosítja a mikronéziai erőforrások fenntartható kezelését. Ebben az esetben az e jegyzőkönyv 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett pénzügyi hozzájárulás összegét arányosan és időarányosan ki kell igazítani.

6. cikk

Új halászati lehetőségek

(1)   Ha európai uniós halászhajók olyan halászati lehetőségek iránt érdeklődnek, amelyek nem szerepelnek e jegyzőkönyv 1. cikkében, az ilyen érdeklődést szándéknyilatkozat vagy kérelem formájában tudatják Mikronéziával. Az ilyen kérelmek teljesítése csak Mikronézia törvényeivel és rendeleteivel összhangban történik, és egy másik megállapodás tárgyát képezheti.

(2)   A Felek Mikronézia törvényeivel és rendeleteivel összhangban közös felderítő halászatot folytathatnak Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében. E célból – és tudományos értékelés alapján – a Felek bármely Fél kérésére konzultálnak egymással, és eseti alapon meghatározzák az új erőforrásokat, feltételeket és az egyéb idevágó paramétereket.

(3)   A Felek a felderítő halászati tevékenységeket Mikronézia törvényeivel és rendeleteivel összhangban, közös megegyezéssel végzik. A felderítő halászatra vonatkozó engedélyek vizsgálati célból a Felek közös megállapodása szerint elfogadott időponttól és időtartamra adhatók meg.

(4)   Amennyiben a Felek úgy ítélik meg, hogy a felderítő halászat – az ökoszisztémák megőrzése és az élő tengeri erőforrások védelme mellett – kedvező eredménnyel zárult, a Felek közötti konzultációt követően új halászati lehetőségek biztosíthatók az európai uniós hajók számára.

7. cikk

A halászati tevékenységek végzésének feltételei – kizárólagossági záradék

(1)   Az európai uniós hajók csak akkor halászhatnak Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében, ha rendelkeznek a NORMA által e jegyzőkönyv alapján kiállított, érvényes halászati engedéllyel.

(2)   A hatályos jegyzőkönyvben nem szereplő halászati kategóriák és a felderítő halászat esetében az európai uniós hajók számára a halászati engedélyeket a NORMA adhatja meg. Mindazonáltal a halászati engedélyek megadása a mikronéziai törvényektől és rendeletektől, valamint a Felek közös megegyezésétől függ.

8. cikk

A pénzügyi hozzájárulás kifizetésének felfüggesztése és felülvizsgálata

(1)   Az e jegyzőkönyv 2. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett pénzügyi hozzájárulást felülvizsgálják vagy felfüggesztik:

a)

ha természeti jelenségektől eltérő szokatlan körülmények megakadályozzák a halászati tevékenységek végzését Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében; vagy

b)

ha az e jegyzőkönyv megkötését eredményező szakpolitikai iránymutatások jelentős módosulása nyomán bármelyik Fél kéri a jegyzőkönyv rendelkezéseinek felülvizsgálatát kéri azok esetleges módosítása céljából; vagy

c)

ha az Európai Unió megállapítja, hogy az emberi jogok elengedhetetlen és alapvető elemeit a Cotonoui Megállapodás 9. cikkében foglaltak szerint megsértették Mikronéziában.

(2)   Az Európai Unió fenntartja a jogot arra, hogy a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti külön hozzájárulás kifizetését teljesen vagy részben felfüggessze:

a)

ha a vegyes bizottság keretében készített értékelést követően megállapítható, hogy az elért eredmények nincsenek összhangban a programozással; vagy

b)

ha Mikronézia elmulasztja e külön hozzájárulás végrehajtását.

(3)   A pénzügyi hozzájárulás fizetését ismét megkezdik, amint a fent említett körülményeket megelőző helyzet helyreáll, valamint a két Fél konzultációját és olyan megállapodását követően, amely megerősíti, hogy a helyzet valószínűleg lehetővé teszi a rendes halászati tevékenységek újbóli megkezdését.

9. cikk

A halászati engedély felfüggesztése és a felfüggesztés vége

Mikronézia fenntartja a jogot arra, hogy az e jegyzőkönyv 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott halászati engedélyeket felfüggessze, ha:

a)

egy adott hajó Mikronézia törvényei és rendeletei értelmében súlyos jogsértést követ el; vagy

b)

egy adott hajó jogsértéséhez kapcsolódóan kiadott bírósági végzést a hajó tulajdonosa nem tart be. Amint eleget tesznek a bírósági végzésnek, a hajó halászati engedélye az engedély hátralévő idejére vonatkozóan ismét érvényessé válik.

10. cikk

A jegyzőkönyv végrehajtásának felfüggesztése

(1)   A jegyzőkönyv végrehajtását bármely Fél kezdeményezésére fel kell függeszteni, ha:

a)

természeti jelenségektől eltérő szokatlan körülmények megakadályozzák a halászati tevékenységek végzését Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében; vagy

b)

az Európai Unió az e jegyzőkönyv 8. cikkében nem szereplő okokból nem teljesíti a jegyzőkönyv 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjában előírt kifizetéseket; vagy

c)

a Felek között vita merül fel e jegyzőkönyv értelmezését vagy végrehajtását illetően; vagy

d)

valamelyik Fél nem tartja be az e jegyzőkönyvben meghatározott rendelkezéseket; vagy

e)

az e jegyzőkönyv megkötését eredményező szakpolitikai iránymutatások jelentős módosulása nyomán bármelyik Fél kéri a jegyzőkönyv rendelkezéseinek felülvizsgálatát azok esetleges módosítása céljából; vagy

f)

bármelyik Fél megállapítja, hogy az emberi jogok elengedhetetlen és alapvető elemeit a Cotonoui Megállapodás 9. cikkében foglaltak szerint megsértették.

(2)   A jegyzőkönyv végrehajtása bármely Fél kérelmére felfüggeszthető, ha a Felek közötti jogvita komolynak minősül, és a Felek közötti konzultációk nem vezettek a jogvita békés rendezéséhez.

(3)   A jegyzőkönyv végrehajtásának felfüggesztéséhez az érintett Fél a felfüggesztés hatálybalépésének időpontja előtt legalább három hónappal írásbeli értesítést küld szándékáról.

(4)   A végrehajtás felfüggesztése esetén a Felek a jogvita békés rendezése céljából továbbra is konzultálnak. Amennyiben sikerül a vitát rendezni, a jegyzőkönyv végrehajtása újból megkezdődik, és a pénzügyi hozzájárulás összege arányosan és időarányosan csökken annak az időszaknak megfelelően, amely során a jegyzőkönyv végrehajtását felfüggesztették.

11. cikk

Nemzeti törvények és rendeletek

(1)   A Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében tevékenységet folytató európai uniós halászhajók tevékenységeire a Mikronéziában alkalmazandó törvények és rendeletek az irányadók, hacsak a megállapodás vagy e jegyzőkönyv a mellékletével és a függelékeivel együtt erről másképpen nem rendelkezik.

(2)   Mikronézia a halászati politikát érintő minden változásról vagy új jogszabályról legalább 3 hónappal az ilyen változások vagy új jogszabályok hatálybalépése előtt értesíti az Európai Bizottságot.

12. cikk

A korábbi jegyzőkönyv hatályon kívül helyezése

Ez a jegyzőkönyv és mellékletei hatályon kívül helyezik és felváltják az Európai Közösség és a Mikronéziai Szövetségi Államok közötti, a Mikronéziai Szövetségi Államok partjainál folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvet, amely 2007. február 26-án lépett hatályba.

13. cikk

Időtartam

E jegyzőkönyv és annak mellékletei öt évig alkalmazandók, hacsak azokat e jegyzőkönyv 14. cikkével összhangban fel nem mondják.

14. cikk

Felmondás

(1)   A jegyzőkönyv felmondásához az érintett Fél legalább hat hónappal a felmondás hatálybalépésének időpontja előtt írásban értesíti a másik Felet erre irányuló szándékáról. Az előző bekezdésben említett értesítés elküldése után a Felek konzultációt kezdenek.

(2)   Az e jegyzőkönyv 2. cikkében említett pénzügyi hozzájárulás a felmondás hatálybalépésének évében arányosan és időarányosan csökken.

15. cikk

Ideiglenes alkalmazás

Ez a jegyzőkönyv aláírásának napjától ideiglenesen alkalmazandó.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a jegyzőkönyv és melléklete azon a napon lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges eljárások befejezéséről.

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓS HAJÓK ÁLTAL MIKRONÉZIÁBAN VÉGZETT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEKRE IRÁNYADÓ FELTÉTELEK

I.   FEJEZET

GAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSEK

1.   SZAKASZ

Halászati engedélyek kiadása

1.

A Mikronéziai Szövetségi Államok kizárólagos gazdasági övezetében való halászatra csak az arra jogosult hajók kaphatnak halászati engedélyt.

2.

Ahhoz, hogy egy hajót engedélyezzenek, a tulajdonosnak és a parancsnoknak eleget kell tennie a megállapodás értelmében a Mikronéziai Szövetségi Államokban folytatott halászati tevékenységeikből fakadó minden korábbi kötelezettségnek. A hajónak az FFA halászhajókra vonatkozó regionális lajstromában és a WCPFC halászhajó-nyilvántartásában jó státuszúnak kell lennie.

3.

Minden halászati engedélyt kérő európai uniós hajót egy Mikronéziában lakóhellyel rendelkező ügynöknek kell képviselnie. Az ügynök nevét, címét és kapcsolattartási számait fel kell tüntetni a kérelemben.

4.

Az Európai Bizottság a megállapodás alapján halászni kívánó valamennyi hajó esetében legalább 30 nappal az érvényességi idő kérelmezett kezdete előtt e-mailben (norma@mail.fm) kérelmet nyújt be az óceáni erőforrások kezelésével foglalkozó mikronéziai hatóság (NORMA) ügyvezető igazgatójának (a továbbiakban: ügyvezető igazgató), és erről másolatot küld a Mikronéziáért felelős európai uniós küldöttségnek (a továbbiakban: küldöttség).

5.

A kérelmeket az első halászati engedély iránti kérelem esetében az 1a. függelékben, halászati engedély megújításával kapcsolatos esetekben pedig az 1b. függelékben szereplő mintának megfelelő formanyomtatványon kell benyújtani az ügyvezető igazgatónak.

6.

A NORMA minden szükséges intézkedést megtesz a halászati engedély iránti kérelemben szereplő adatok bizalmas kezelése érdekében. Ezeket az adatokat kizárólag a halászati megállapodás végrehajtásának keretében szabad felhasználni.

7.

Minden halászati engedély iránti kérelemhez csatolni kell a következő iratokat:

a)

a halászati engedély érvényességi idejére esedékes díj vagy a díj befizetéséről szóló igazolás;

b)

a lobogó szerinti tagállam által hitelesített, a hajó tonnatartalmát BRT-ben vagy BT-ben megadó köbözési bizonyítvány másolata;

c)

egy friss, legalább 15 cm × 10 cm méretű, a hajó jelenlegi állapotát oldalnézetből mutató hitelesített színes fénykép;

d)

az érintett hajótípusra az e jegyzőkönyv alapján alkalmazandó különös szabályok értelmében megkövetelt bármely más okmány vagy bizonyítvány;

e)

a hajónak az FFA regionális hajólajstromában és a WCPFC halászhajó-nyilvántartásában meglévő jó státuszának igazolása;

f)

a halászati engedély időtartamára érvényes biztosítási igazolás angol nyelvű másolata;

g)

a hajónként 460 EUR kérelmezési díj vagy annak megfizetésére vonatkozó igazolás;

h)

hajónként 1 500 EUR megfigyelői hozzájárulási díj.

8.

Minden díjat a Mikronéziai Szövetségi Államok Bankjánál Honoluluban (Hawaii) vezetett mikronéziai kormányzati számlára kell utalni az alábbiaknak megfelelően:

Mikronéziai Szövetségi Államok Bankja (Bank of FSM Micronesia), Honolulu (Hawaii)

ABA szám: 1213-02373

Befizetés a Mikronéziai Szövetségi Államok Bankjánál vezetett 08-18-5018 számú számlára

Számlatulajdonos: Mikronézia nemzeti kormánya

9.

A díjak a kikötői illeték, a szolgáltatási díjak és átrakodási díjak kivételével minden nemzeti és helyi adót magukban foglalnak.

10.

A halászati engedélyeket – az e melléklet I. fejezetének 1. szakasza 7. pontjában említett összes iratnak az ügyvezető igazgató általi kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül – minden hajó esetében elektronikus és papíralapú formában is kiállítják a hajótulajdonosok részére, elektronikus másolatot küldve az Európai Bizottságnak és a küldöttségnek. Az elektronikus másolatot továbbra is a papíralapú példánnyal kell helyettesíteni, amint az utóbbi megérkezik.

11.

A halászati engedélyt egy meghatározott hajó nevére állítják ki, és az nem átruházható.

12.

Igazolt vis maior esetén valamely hajó halászati engedélyét az Európai Unió kérésére – további díjfizetési kötelezettség nélkül – egy hasonló jellemzőkkel bíró, másik hajó részére kiállított, új halászati engedéllyel helyettesítik. A mindkét érintett hajó által kifogott összes mennyiséget figyelembe veszik, amikor az európai uniós hajók által zsákmányolt fogások mennyiségét tekintetbe veszik annak meghatározásakor, hogy az Európai Uniónak a jegyzőkönyv 2. cikkének (4) bekezdése értelmében kell-e további kifizetéseket teljesítenie.

13.

Az eredeti hajó tulajdonosa a küldöttségen keresztül eljuttatja a megsemmisített halászati engedélyt az ügyvezető igazgatónak.

14.

Az új halászati engedély azon a napon lép hatályba, amikor az ügyvezető igazgató kiállítja az engedélyt, és az eredeti halászati engedély hátralévő érvényességi idejének időtartamára érvényes. A küldöttséget értesítik az új halászati engedélyről.

15.

A halászati engedélyt – e melléklet V. fejezete 3. szakasza 1. pontjának sérelme nélkül – mindig a hajón, a kormányálláson feltűnő módon kell tartani. A halászati engedély kiállítását követő ésszerű, de 45 napot meg nem haladó időtartamon keresztül, és addig, amíg az eredeti halászati engedélyt a hajón át nem veszik, egy elektronikus úton kapott dokumentum vagy az ügyvezető igazgató által jóváhagyott más dokumentáció érvényes dokumentumnak minősül, és elégséges bizonyítékul szolgál a felügyelet, ellenőrzés vagy a megállapodás végrehajtása céljából. Az elektronikus úton kapott dokumentumot továbbra is a papíralapú példánnyal kell helyettesíteni, amint az utóbbi megérkezik.

16.

A két Fél megállapodik egy olyan halászati engedélyezési rendszer bevezetésének előmozdításában, amelyben a fent említett adatok és iratok továbbítása kizárólag elektronikus úton történik. A két Fél megállapodik abban, hogy előmozdítja a papíralapú halászati engedélyek – Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében való halászatra az e szakasz 1. pontjában meghatározottak szerint jogosult hajók jegyzékéhez hasonlatos – elektronikus halászati engedélyekkel való mihamarabbi felváltását.

2.   SZAKASZ

A halászati engedély feltételei – díjak és előlegek

1.

A halászati engedélyek egy évig érvényesek. A halászati engedélyek megújíthatók. A halászati engedélyek a jegyzőkönyvben megállapított, rendelkezésre álló halászati lehetőségek számának függvényében újíthatók meg.

2.

A díj a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében kifogott tonnánként 35 EUR.

3.

A halászati engedélyeket akkor állítják ki, amikor az alábbi rögzített összegeket befizették az e melléklet I. fejezete 1. szakaszának 8. pontjában megnevezett számlára:

a)

kerítőhálós tonhalhalászhajónként 15 000 EUR, amely az évente fogott tonhal és tonhalfélék 428 tonnája után járó díjakkal egyenértékű. E jegyzőkönyv végrehajtásának első évében az európai uniós hajótulajdonosok által az előző jegyzőkönyv szerint már megfizetett előlegek alkalmazandók; és

b)

felszíni horogsoros halászhajónként 4 200 EUR, amely az évente fogott tonhal és tonhalfélék 120 tonnája után járó díjakkal egyenértékű.

4.

Az egyes hajótulajdonosok által tett fogási nyilatkozatok szerint az előző évben kifogott mennyiségek alapján az Európai Bizottság minden évben június 30-ig elkészíti az adott halászati évre esedékes díjak végső kimutatását. Az adatokat az európai uniós fogási adatok igazolásáért felelős tudományos intézeteknek kell megerősíteniük (Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Instituto Español de Oceanografía (IEO) vagy az Instituto Portugues de Investigação Maritima (IPIMAR)).

5.

Az Európai Bizottság által elkészített díjkimutatást igazolás és jóváhagyás céljából továbbítják az ügyvezető igazgatónak.

A NORMA a kimutatás kibocsátását követő 30 napon belül megkérdőjelezheti a díjkimutatást, és – egyetértés hiányában – kérheti a vegyes bizottság összehívását.

Ha a kimutatás kibocsátását követő 30 napon belül nem emelnek kifogást, a díjkimutatást a NORMA részéről elfogadottnak kell tekinteni.

6.

A végső díjkimutatást egyidejűleg és haladéktalanul eljuttatják az ügyvezető igazgatónak, a küldöttségnek és – az illetékes nemzeti közigazgatásokon keresztül – a hajótulajdonosoknak.

7.

A hajótulajdonosok Mikronézia számára bármilyen további kifizetést a megerősített végső kimutatásról szóló értesítést követő negyvenöt (45) napon belül teljesítenek az e melléklet I. fejezete 1. szakaszának 8. pontjában megnevezett számlára.

8.

Ha azonban a végső kimutatásban szereplő összeg alacsonyabb az e szakasz 3. pontjában említett előlegnél, a különbözet nem téríthető vissza a hajótulajdonosnak.

II.   FEJEZET

HALÁSZATI ÖVEZETEK ÉS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉG

1.   SZAKASZ

Halászati övezetek

1.

A jegyzőkönyv 1. cikkében említett hajók számára Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében – a felségvizek és az (1972. július 17-én felülvizsgált és 1978. június 21-én a 3/78 NM-mel javított, 1945 márciusában másodszor kiadott) DMAHTC 81019. sz., az (1976. augusztus 7-én harmadszor kiadott) DMAHTC 81023. sz. és (az 4/48 NM-mel javított, 1980. január 26-án negyedszer kiadott) DMAHTC 81002. sz. térképen ábrázolt padok kivételével – engedélyezett a halászati tevékenység folytatása. Az ügyvezető igazgató az említett lezárt területekkel kapcsolatos bármilyen módosításról alkalmazásuk megkezdése előtt legalább két hónappal tájékoztatja az Európai Bizottságot.

2.

A halászat azonban semmi esetre sem engedélyezhető bármely olyan, Mikronézia kormánya vagy bármely más személy vagy társaság tulajdonában lévő bármely, halak csoportosulását előidéző, lerögzített eszköz helyétől számított két tengeri mérföldes sugáron belül, amelyek elhelyezkedésére vonatkozóan az értesítést földrajzi koordinátákkal adják meg, valamint az 1. pontban említett térképeken ábrázolt víz alatti zátony egy tengeri mérföldes körzetén belül.

2.   SZAKASZ

Halászati tevékenységek

1.

Az erszényes kerítőhálós és a horogsoros hajók számára kizárólag a tonhal és a tonhalfélék halászata engedélyezett. A NORMA-nak be kell jelenteni bármely, a tonhaltól eltérő fajú hal véletlen járulékos fogását.

2.

Az európai uniós hajók a WCPFC védelmi és gazdálkodási intézkedései, köztük a CMM 2008-01 követelményeivel összhangban végzik a halászati tevékenységeiket.

3.

Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében a tengerfenéken vagy a korallok között végzett halászat nem engedélyezett.

4.

Az európai uniós hajók kötelesek a halászeszközöket berakodni, amikor e hajók az egyes államok belvizein, a parti tengeren vagy a víz alatti zátonyok egy mérföldes körzetén belül tartózkodnak.

5.

Az európai uniós hajók minden halászati tevékenységet úgy végeznek, hogy ne zavarják a hagyományos helyi halászatot, továbbá minden teknőst, tengeri emlőst, tengeri madarat és zátonyhalat oly módon engednek el, ami ezen élőlényeknek a lehető legnagyobb túlélési esélyt biztosítja.

6.

Az európai uniós hajók, azok parancsnoka és kezelője úgy végez minden halászati tevékenységet, hogy az ne zavarja más halászhajók halászati műveleteit, valamint ne befolyásolja más halászhajók halászeszközeit.

III.   FEJEZET

ELLENŐRZÉS

1.   SZAKASZ

A fogásnyilvántartásra vonatkozó rendelkezések

1.

A hajók parancsnokai a 2a. és 2b. függelékben felsorolt adatokat rögzítik a halászati hajónaplójukban. A fogási adatok/hajónaplóadatok elektronikus benyújtása 2010. január 1-jétől alkalmazandó a 24 métert meghaladó hajókra, és fokozatosan, 2012-től a 12 métert meghaladó hajókra. A Felek megállapodásra törekednek egy olyan, a fogási adatok nyilvántartására szolgáló rendszer bevezetésének előmozdítására, amely kizárólag a fent említett összes információ elektronikus cseréjén alapul. A két Fél megállapodásra törekszik a papíralapú hajónaplók elektronikus formátumokkal való gyors felváltásának előmozdítása céljából.

2.

Ha egy adott napon nem vetettek ki hálót, vagy hálókivetés ugyan történt, de nem volt halfogás, a hajó parancsnokának ezt az információt rögzítenie kell a napi hajónapló-formanyomtatványon. Azokon a napokon, amikor nem végeznek halászati műveleteket, a hajónak aznap – helyi idő szerint – éjfél előtt rögzítenie kell a hajónaplóban azt a tényt, hogy nem végeztek ilyen műveletet.

3.

A Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetébe való belépés és az onnan való kilépés napját és idejét a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetébe való belépés vagy onnan való kilépés után azonnal rögzíteni kell a hajónaplóban.

4.

A tonhalon kívül más fajokat tartalmazó járulékos halfogások esetén az európai uniós hajók – a hajónaplóban meghatározottak szerint – rögzítik a kifogott halak faját és az egyes fajok tömegben vagy egyedszámban kifejezett mennyiségét, függetlenül attól, hogy a fogást a hajón tartják vagy visszaengedték a tengerbe.

5.

A hajónaplót naponta, olvashatóan kell kitölteni, és azt a hajó parancsnokának alá kell írnia.

2.   SZAKASZ

A fogások közlésére vonatkozó rendelkezések

1.

Egy európai uniós hajó által végzett halászat időtartama e melléklet alkalmazásában a következők szerint kerül megállapításra:

a)

vagy a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetébe való belépés és az onnan való kilépés közötti időtartam;

b)

vagy a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetébe való belépés és egy átrakodás közötti időtartam;

c)

vagy a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetébe való belépés és egy mikronéziai kikötőben történő kirakodás közötti időtartam.

2.

Minden, a megállapodás értelmében a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében halászatra engedéllyel rendelkező európai uniós hajó a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében zsákmányolt fogásait az ügyvezető igazgatóval az alábbi módon közli:

a)

az egyes kirakodási vagy átrakodási műveletek után 5 napon belül valamennyi aláírt hajónapló-formanyomtatványt elektronikus úton megküldik a lobogó szerinti tagállamok halászati felügyelő központján (FMC) keresztül Mikronézia halászati felügyelő központjának és az Európai Bizottságnak,

b)

a hajó parancsnoka a 3. függelék 3. részében felsorolt információkat tartalmazó heti fogási jelentést küld az ügyvezető igazgatónak és az Európai Bizottságnak. A helyzetmeghatározási jelentéseket és a heti fogási jelentéseket a kirakodási vagy átrakodási műveletek végéig a fedélzeten kell tartani.

3.

Az övezetbe történő belépés és az onnan való kilépés:

a)

Az európai uniós hajók a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetébe való belépésre vonatkozó szándékukról a belépés előtt legalább 24 órával, az onnan való kilépésről pedig az övezet elhagyásakor azonnal értesítik az ügyvezető igazgatót. Amint a hajók belépnek Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetébe, a 3. függelékben szereplő mintával összhangban faxon vagy e-mailben, illetőleg rádión tájékoztatják az ügyvezető igazgatót.

b)

Az övezetből való kilépésre vonatkozó értesítés küldésekor a hajók a 3. függelékben szereplő mintával összhangban közlik földrajzi helyzetüket és a fedélzeten lévő, kifogott halak mennyiségét és fajukat. E közlések lehetőség szerint faxon, ennek hiányában pedig – faxszal nem rendelkező hajók esetén – e-mailben vagy rádión történnek.

4.

Az ügyvezető igazgató tájékoztatása nélkül halászó hajókat halászati engedély nélküli hajóknak kell tekinteni.

5.

A hajókat a halászati engedély kiállításakor tájékoztatják a NORMA fax- és telefonszámairól, valamint e-mail címéről.

6.

A hajónaplókat és fogási jelentéseket vizsgálat céljából minden európai uniós hajó azonnal rendelkezésre bocsátja a hatósági tisztviselők vagy a NORMA által erre feljogosított más személyek és jogalanyok számára.

3.   SZAKASZ

Hajómegfigyelési rendszer

1.

Amikor Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében folytat tevékenységet, minden európai uniós hajónak meg kell felelnie a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében jelenleg hatályos FFA hajómegfigyelési rendszer (FFA VMS) követelményeinek. Minden európai uniós hajónak az FFA által jóváhagyott mobil adatátviteli egységet (MTU) kell a fedélzetén felszerelnie és karbantartania, valamint gondoskodnia kell annak folyamatos üzemképességéről. A hajó és kezelője beleegyezik, hogy nem befolyásolja az MTU-t, és azt – a szükséges karbantartási és javítási célokból történő eltávolítás kivételével – nem távolítja vagy nem távolíttatja el a hajóról a beszerelés után. Az MTU megvásárlásáért, karbantartásáért és működési költségeiért a kezelő és a hajó felelősek, és alkalmazása során teljesen együttműködnek a NORMA-val.

2.

A fenti 1. pont nem zárja ki, hogy a Felek ettől eltérő alternatív, a WCPFC VMS-sel kompatibilis VMS-lehetőségeket vegyenek fontolóra.

4.   SZAKASZ

Kirakodás

1.

A mikronéziai kikötőkben fogásokat kirakodni kívánó európai uniós hajók a kirakodást Mikronézia kijelölt kikötőiben végzik. E kijelölt kikötők felsorolását a 4. függelék tartalmazza.

2.

Az ilyen hajók tulajdonosainak legalább 48 órával korábban és a 3. függelék 4. részében szereplő mintával összhangban az alábbi információkat kell közölniük az ügyvezető igazgatóval és a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjával. Ha a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetén kívüli kikötőben kerül sor kirakodásra, az előbb említett feltételekkel értesítik azt a kikötő szerinti államot, ahol a kirakodásra sor kerül, valamint a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központját.

3.

A mikronéziai kikötők valamelyikében kirakodási műveleteket végző európai uniós halászhajók kapitányai lehetővé teszik és megkönnyítik e műveletek mikronéziai ellenőrök általi vizsgálatát. A vizsgálat végén a hajó kapitánya számára igazolást állítanak ki.

4.

Az európai uniós hajók nem rakodnak ki hal- vagy járulékos fogást a kikötőkben, vagy nem adnak át hal- vagy járulékos fogást személyeknek vagy vállalkozásoknak a Mikronéziai Szövetségi Államok érintett állama illetékes hatóságának előzetes írásbeli engedélye és a NORMA előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

5.   SZAKASZ

Átrakodás

1.

A fogásaikat Mikronézia vizein átrakodni kívánó európai uniós hajók ezt a műveletet Mikronézia kijelölt kikötőiben végzik. E kijelölt kikötők felsorolását a 4. függelék tartalmazza.

2.

Az ilyen hajók tulajdonosainak az alábbi információkat legalább 48 órával korábban közölniük kell az ügyvezető igazgatóval.

3.

Az átrakodást a halászati út végének kell tekinteni. A hajóknak ennélfogva be kell nyújtaniuk fogási nyilatkozataikat az ügyvezető igazgatónak, és nyilatkozniuk kell arról, hogy szándékukban áll-e folytatni a halászatot, vagy kilépnek Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetéből.

4.

A Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében halászó európai uniós hajók a tengeren semmilyen körülmények között nem rakodhatják át a fogásaikat.

5.

A fogások fentiekben nem említett átrakodása Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében tilos. Az e rendelkezést megsértő bármely személy Mikronézia törvényei és rendeletei szerinti szankciókkal sújtható.

6.

A mikronéziai kikötők valamelyikében átrakodási műveleteket végző európai uniós halászhajók kapitányai lehetővé teszik és megkönnyítik e műveletek mikronéziai ellenőrök általi vizsgálatát. A vizsgálat végén a hajó kapitánya számára igazolást állítanak ki.

7.

Az európai uniós hajók nem rakodnak ki hal- vagy járulékos fogást a kikötőkben, vagy nem adnak át hal- vagy járulékos fogást személyeknek vagy vállalkozásoknak a Mikronéziai Szövetségi Államok érintett állama illetékes hatóságának előzetes írásbeli engedélye és a NORMA előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

IV.   FEJEZET

MEGFIGYELŐK

1.

A halászati engedély iránti kérelem benyújtásának időpontjában minden érintett európai uniós hajó – különösen a megfigyelőprogram céljából – az e melléklet I. fejezete 1. szakasza 7. pontjának h) alpontjában meghatározott megfigyelői kihelyezési díjat fizet be az e melléklet I. fejezete 1. szakasza 8. pontjában megnevezett számlára.

2.

A megállapodás keretében a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében folytatott halászatra engedéllyel rendelkező európai uniós hajók megfigyelőket vesznek fel a fedélzetükre az alábbiakban meghatározott feltételek szerint:

A.

Erszényes kerítőhálós hajókra vonatkozóan:

Amíg Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében folytatnak tevékenységet, az európai uniós, erszényes kerítőhálós hajókon mindig tartózkodik egy megfigyelő, akit vagy a mikronéziai halászati megfigyelőprogram, vagy a WCPFC regionális megfigyelőprogramja (WCPFC ROP) keretében jelölnek ki.

B.

Horogsoros hajókra vonatkozóan:

a)

Az ügyvezető igazgató minden évben meghatározza a fedélzeti megfigyelőprogram alkalmazási körét a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében való halászatra engedéllyel rendelkező hajók száma és az e hajók által célzott erőforrások állapota alapján. Ennek megfelelően meghatározza azon hajók számát vagy százalékát, amelyek megfigyelőt kötelesek fedélzetüre venni.

b)

Az ügyvezető igazgató elkészíti azon hajók jegyzékét, amelyeknek megfigyelőt kell felvenniük, valamint az ellenőrzésre kijelölt megfigyelők listáját. Ezeket a jegyzékeket naprakészen kell tartani. Azokat elkészítésükkor azonnal, naprakésszé tételüket követően pedig háromhavonta továbbítani kell az Európai Bizottságnak.

c)

Az ügyvezető igazgató a halászati engedély kiállításakor vagy a megfigyelő beszállására tervezett időpont előtt legalább tizenöt (15) nappal tájékoztatja az érintett hajótulajdonosokat vagy ügynökeiket arról a szándékáról, hogy kijelölt megfigyelőt kell fedélzetre venniük, akinek nevét a lehető leghamarabb közlik.

d)

A megfigyelők által a hajón töltött időt az ügyvezető igazgató határozza meg, de – főszabályként – az nem haladhatja meg a feladataik elvégzéséhez szükséges időt. Az ügyvezető igazgató erről akkor tájékoztatja a hajótulajdonosokat vagy ügynökeiket, amikor értesíti őket az érintett hajóra felveendő, kijelölt megfigyelő nevéről.

3.

E fejezet 2. A. pontja rendelkezéseinek megfelelően az érintett hajótulajdonosok a tervezett időpont előtt 10 nappal közlik, hogy a megfigyelőket mely mikronéziai kikötőkben és mely időpontban szándékoznak a fedélzetre venni.

4.

Ha a megfigyelőket külföldi kikötőben veszik fel a hajóra, utazási költségeiket a hajótulajdonos viseli. Amennyiben egy hajó mikronéz megfigyelővel a fedélzetén elhagyja Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetét, minden intézkedést meg kell tenni azért, hogy a megfigyelő a lehető leghamarabb – a hajótulajdonos költségén – visszatérjen Mikronéziába.

5.

Ha a megfigyelő nincs a megbeszélt helyen és időben, és az azt követő hat (6) órán belül sem jelenik meg, a hajótulajdonos automatikusan mentesül a megfigyelő fedélzetre vételének kötelezettsége alól.

6.

A megfigyelőket tisztként kell kezelni. A megfigyelők a következő feladatokat látják el:

a)

a hajók halászati tevékenységeinek megfigyelése;

b)

a halászati műveleteket végző hajók földrajzi helyzetének ellenőrzése;

c)

tudományos programok keretében biológiai mintavételek végzése;

d)

kimutatás készítése a használt halászeszközökről;

e)

a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében ejtett fogások hajónaplóba bejegyzett adatainak ellenőrzése;

f)

a járulékos fogások százalékos arányának ellenőrzése, és a visszadobott, forgalomba hozható uszonyos halfajok, rákfélék, lábasfejűek és tengeri emlősök mennyiségének becslése;

g)

heti egyszeri, rádión keresztül történő jelentéstétel a halászati adatokról, beleértve a fogások és a járulékos fogások fedélzeten tartott mennyiségét is.

7.

A kapitányok és a parancsnokok felengedik az engedélyezett megfigyelőket a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében tevékenységet folytató, engedéllyel rendelkező hajók fedélzetére, és lehetőségük szerint mindent megtesznek a megfigyelők testi épségének és jólétének – feladataik elvégzése során – történő biztosítása érdekében:

a)

a kapitány vagy a parancsnok lehetővé teszi, és segítséget nyújt az ilyen megfigyelő számára, hogy tudományos, megfigyelői vagy más feladatok elvégzése céljából a hajóra szálljon;

b)

a kapitány vagy a parancsnok segítséget nyújt a megfigyelő számára, hogy hozzáférjen a hajó fedélzetén található azon berendezésekhez és felszerelésekhez, amelyeket az engedélyezett megfigyelő feladatainak elvégzéséhez szükségesként határoz meg, valamint hogy használhassa azokat;

c)

a megfigyelők hozzáférhetnek a hídhoz, a fedélzeten lévő halakhoz, valamint a halak tartására, feldolgozására, mérésére és tárolására esetlegesen használt helyiségekhez;

d)

a megfigyelők ésszerű számú mintát vehetnek, és – vizsgálat vagy másolás céljából – teljes mértékben hozzáférnek a hajó nyilvántartásaihoz, beleértve a hajónaplókat, fogási jelentéseket és egyéb dokumentumokat; és

e)

a megfigyelők számára lehetővé teszik, hogy begyűjtsék a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében való halászattal kapcsolatos bármely információt.

8.

A hajón történő tartózkodás során a megfigyelő:

a)

minden megfelelő lépést megtesz azért, hogy a hajón való jelenléte ne zavarja a hajó rendes működését; és

b)

tiszteletben tartja a hajó fedélzetén található javakat és eszközöket, továbbá az említett hajóhoz tartozó valamennyi irat bizalmas jellegét.

9.

A megfigyelési időszak végén és a tájékoztatás után a parancsnok jelenlétében aláírandó tevékenységi jelentést készítenek, amelyet a parancsnok – az aláírásával kísérve – bármilyen fontosnak tartott további megjegyzéssel elláthat. A jelentés másolatait át kell adni a parancsnoknak, amikor a megfigyelő partra száll, valamint a küldöttségnek.

10.

A hajótulajdonosok viselik a megfigyelők ellátásával kapcsolatos költségeket, a hajón tartózkodó többi tisztre vonatkozó feltételekkel megegyező módon.

11.

A megfigyelő fizetését és társadalombiztosítási hozzájárulásait a NORMA viseli, amikor a hajó Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében folytat tevékenységet.

V.   FEJEZET

ELLENŐRZÉS ÉS VÉGREHAJTÁS

1.   SZAKASZ

A hajó azonosítása

1.

Halászati és tengerbiztonsági okokból minden hajót az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által a halászhajók megjelölése és azonosítása tekintetében jóváhagyott alapvető előírásokkal összhangban kell megjelölni és azonosítani.

2.

A hajó lajstromba vételének helye szerinti kikötőt vagy körzetet jelölő betűt vagy betűket és a hajó lajstromszámát vagy -számait a háttér színétől elütő színnel fel kell festeni a hajó orrára a vízvonal feletti lehető legmagasabb helyen, vagy fel kell tüntetni ott úgy, hogy az jól látható legyen a tengerről vagy a levegőből. A hajó nevét és lajstromozási kikötőjét is fel kell festeni a hajó orrára és tatjára.

3.

Szükség esetén Mikronézia és az Európai Unió előírhatja, hogy a nemzetközi rádióhívójelet (IRCS), a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) számát vagy a külső lajstromozási betűket és számokat a háttértől elütő színnel rá kell festeni a kormányállás tetejére úgy, hogy az jól látható legyen a levegőből.

a)

a kontrasztszínek a fehér és a fekete; és

b)

a hajótestre festett vagy ott feltüntetett külső lajstromozási betűk és számok nem lehetnek eltávolíthatóak, olvashatatlanok, azokat nem szabad letörölni, megváltoztatni, eltakarni vagy elrejteni.

4.

Bármely, a nevét és rádióhívójelét vagy a jelzőbetűket nem az előírt módon feltüntető hajó további vizsgálat céljából egy mikronéziai kikötőbe kísérhető.

5.

A hajó kezelője – Mikronézia kormányának a halászat kezeléséért, ellenőrzéséért és végrehajtásáért felelős hatóságaival történő kommunikáció megkönnyítése érdekében – biztosítja a nemzetközi vészjelző és hívófrekvencia 2 182 kHz (HF) és/vagy a nemzetközi biztonsági és hívófrekvencia 156,8 MHz (16. csatorna, VHF-FM) folyamatos ellenőrzését.

6.

A hajó kezelője biztosítja, hogy a nemzetközi jelkódex (INTERCO) legfrissebb és naprakész példánya a hajón legyen, és az mindenkor hozzáférhető legyen.

2.   SZAKASZ

A mikronéziai szövetségi államok járőrhajóival történő kommunikáció

1.

Az engedélyezett hajók és a kormány járőrhajói közötti kommunikáció a nemzetközi kódjeleknek megfelelően, az alábbiak szerint történik:

Nemzetközi kódjel – jelentése:

L

Álljon meg azonnal

SQ3

Álljon vagy lassítson, fel szeretnék szállni a hajóra

QN

Kösse ki hajóját a hajónk bal oldala mentén

QN1

Kösse ki hajóját a hajónk jobb oldala mentén

TD2

Ez halászhajó?

C

Igen

N

Nem

QR

Nem tudjuk kikötni a hajónkat az ön hajója mentén

QP

Ki fogjuk kötni hajónkat az ön hajója mentén

2.

Mikronézia átadja az Európai Bizottságnak a halászati ellenőrzés céljára használt összes járőrhajó jegyzékét. Ez a jegyzék tartalmaz az adott hajókhoz kapcsolódó minden adatot, vagyis a következőket: név, lobogó, típus, fénykép, külső azonosító jelek, nemzetközi rádióhívójel és kommunikációs képesség.

3.

A járőrhajókon olyan jelzéseket kell feltüntetni, amelyek révén egyértelműen felismerhető, hogy kormányzati használatban vagy szolgálatban állnak.

3.   SZAKASZ

A hajók jegyzéke

1. Az Európai Bizottság naprakész jegyzéket tart fenn azokról a hajókról, amelyek számára a jegyzőkönyv szerint halászati engedélyt állítottak ki. E jegyzékről elkészültekor és minden naprakésszé tétel alkalmával értesítik Mikronézia halászati vizsgálatokért felelős hatóságait.

4.   SZAKASZ

Alkalmazandó törvények és rendeletek

1. A hajó és kezelői szigorúan betartják ezt a mellékletet, valamint Mikronézia és államai törvényeit és rendeleteit. Betartják továbbá azokat a nemzetközi szerződéseket, egyezményeket és azokat a halászati gazdálkodással kapcsolatos megállapodásokat, amelyeknek Mikronézia és az Európai Unió is részes fele. Az e mellékletnek, valamint Mikronézia és államai törvényeinek és rendeleteinek való szigorú megfelelés elmulasztása jelentős bírságokat és más polgári- és büntetőjogi szankciókat eredményezhet.

5.   SZAKASZ

Ellenőrzési eljárások

1.

A Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében halászati tevékenységeket végző európai uniós halászhajók kapitányai vagy parancsnokai lehetővé teszik és megkönnyítik a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében vagy a területi vizeken vagy Mikronézia bármely államának belvizein bármikor folytatott halászati tevékenységek vizsgálatáért és ellenőrzéséért felelős bármely feljogosított mikronéziai hatósági tisztviselőnek a hajóra történő beszállását és feladatainak elvégzését.

2.

A biztonságosabb vizsgálati eljárások megkönnyítése érdekében a fedélzetre szállás előtt értesítést küldenek a hajónak, amely tartalmazza az ellenőrhajó azonosítását és az ellenőr nevét.

3.

A hatósági tisztviselők teljes hozzáféréssel rendelkeznek a hajó nyilvántartásaihoz, beleértve a hajónaplókat, fogási jelentéseket, egyéb dokumentumokat és minden adathordozó vagy adattároló elektronikus eszközt, továbbá a hajó kapitánya vagy parancsnoka engedélyezi az ilyen feljogosított tisztviselők számára, hogy a NORMA által kiállított bármilyen engedélyt vagy bármely más, a megállapodás szerint megkövetelt engedélyt megjegyzéssel lásson el.

4.

A kapitány vagy parancsnok azonnal teljesít minden, a feljogosított tisztviselők által adott ésszerű utasítást, és megkönnyíti a fedélzetre történő biztonságos beszállást, valamint megkönnyíti a hajó, az eszközök, a berendezések, a nyilvántartások, a halak és a halászati termékek átvizsgálását.

5.

A hajó kapitánya, parancsnoka vagy legénysége nem zaklathatja, nem akadályozhatja, nem szegülhet ellen, nem késleltetheti, nem tagadhatja meg a fedélzetre szállást, nem félemlítheti meg és nem gátolhatja a feljogosított tisztviselőt a feladatai ellátásában.

6.

E tisztviselők nem tartózkodhatnak a fedélzeten a feladataik elvégzéséhez szükséges időnél hosszabb ideig.

7.

E fejezet rendelkezéseinek be nem tartása esetén Mikronézia fenntartja a jogot a jogsértő hajó halászati engedélyének az alakiságok elvégzéséig történő felfüggesztésére, valamint arra, hogy Mikronézia alkalmazandó törvényeiben és rendeleteiben megállapított szankciókat alkalmazza. Az ilyen esetekről tájékoztatni kell az Európai Bizottságot.

8.

A vizsgálat befejezésekor a hajó parancsnoka számára igazolást állítanak ki.

9.

Mikronézia biztosítja, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó halászhajók ellenőrzésében közvetlenül részt vevő minden alkalmazott rendelkezzen a halászati vizsgálat lefolytatásához szükséges jártassággal és ismerje az érintett halászatokat. Az e megállapodás hatálya alá tartozó hajók fedélzetén végzett ellenőrzés során a mikronéziai halászati ellenőrök biztosítják, hogy a legénységet, a hajót és annak rakományát a WCPFC hajóátvizsgálási és ellenőrzési eljárásában meghatározott nemzetközi rendelkezések teljes betartásával kezeljék.

6.   SZAKASZ

Feltartóztatási eljárás

1.   Halászhajók feltartóztatása

a)

Az ügyvezető igazgató 24 órán belül tájékoztatja a küldöttséget a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében feltartóztatott és szankciókkal sújtott európai uniós hajókról.

b)

A küldöttség ugyanekkor egy rövid, a feltartóztatás körülményeit és az ahhoz vezető indokokat tartalmazó jelentést kap.

2.   Feltartóztatási nyilatkozat

a)

Miután a vizsgáló tisztviselő elkészítette a jegyzőkönyvet, a hajó parancsnoka aláírja azt.

b)

Ez az aláírás nem sérti a védelemmel kapcsolatos azon jogokat és eszközöket, amelyeket a parancsnok a számára felrótt jogsértéssel szemben érvényesíthet.

c)

A parancsnok a hajót a vizsgálatot lefolytató tisztviselő által kijelölt kikötőbe irányítja. Kisebb jogsértések estén az ügyvezető igazgató engedélyezheti a vizsgált hajónak a halászati tevékenységek folytatását.

3.   A feltartóztatás esetén tartandó konzultációs ülés

a)

Mielőtt fontolóra vennének a hajó parancsnokára vagy legénységére vonatkozó bármilyen intézkedést, vagy a hajó rakományára vagy felszerelésére vonatkozó bármilyen fellépést – a vélelmezett jogsértéssel kapcsolatos bizonyíték megóvására vonatkozók kivételével –, a küldöttség és az ügyvezető igazgató a fenti információ kézhezvételétől számított egy munkanapon belül konzultációs ülést tart, lehetőség szerint az érintett lobogó szerinti tagállamok képviselőjének részvételével.

b)

Az ülésen a Felek kicserélnek minden, a megállapított tények körülményeinek tisztázását segítő lényeges dokumentumot vagy információt. A hajótulajdonost vagy ügynökét tájékoztatják az ülés kimeneteléről és a feltartóztatásból eredő bármely intézkedésről.

4.   A feltartóztatás rendezése

a)

Bármilyen bírósági eljárás előtt meg kell kísérelni a vélelmezett jogsértés kompromisszumos eljárás keretében történő megoldását. Ennek az eljárásnak legkésőbb a feltartóztatást követő négy (4) munkanapon belül kell befejeződnie.

b)

Békés rendezés esetén a bírság összegét Mikronézia törvényeivel és rendeleteivel összhangban határozzák meg.

c)

Ha az ügy nem rendezhető békés eljárással, és az ügy az illetékes bíróság elé kerül, a hajó tulajdonosa – a feltartóztatás költségei, valamint a jogsértés elkövetőire kiszabható pénzbírság és a rájuk terhelhető helyreállítási költségek figyelembevételével megállapított összegű – banki biztosítékot helyez letétbe az e melléklet I. fejezete 1. szakaszának 8. pontjában megnevezett számlán.

d)

A banki biztosíték nem követelhető vissza a bírósági eljárás lezárulása előtt. Amennyiben az eljárás elmarasztaló ítélet nélkül zárul, a biztosítékot felszabadítják. Ha az elmarasztaló ítélet következtében kiszabott bírság összege a letétbe helyezett biztosítéknál kisebb, a bírósági eljárást lefolytató illetékes bírói testület felszabadítja a különbözetet.

e)

Az alábbi esetekben engedik el a hajót és engedélyezik legénysége számára a kikötő elhagyását:

(1)

amikor teljesültek a békés rendezésből fakadó kötelezettségek; vagy

(2)

a bírósági eljárás befejezéséig letétbe helyezték a 4. pont c) alpontjában említett banki biztosítékot, és azt az illetékes bírói testület elfogadta.

VI.   FEJEZET

KÖRNYEZETVÉDELMI FELELŐSSÉG

1.

Az európai uniós hajók felismerik, hogy meg kell őrizni a mikronéziai lagúnák és korallzátonyok törékeny (tengeri) környezeti feltételeit, és az európai uniós hajók nem bocsátanak ki semmilyen olyan anyagot, amely esetlegesen károsíthatja a tengeri erőforrások minőségét.

2.

Ha a Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében végzett halászati út során üzemanyag-felvételre vagy az Egyesült Nemzetek veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzatában (IMDG) szereplő bármely termék átadására kerül sor, az európai uniós hajók a 3. függelék 5. részében szereplő mintának megfelelően jelentést tesznek az ilyen tevékenységről.

VII.   FEJEZET

TENGERÉSZEK FELVÉTELE

1.

A megállapodás értelmében halászó valamennyi európai uniós hajó vállalja, hogy a legénység tagjaként legalább egy (1) mikronéz tengerészt alkalmaz.

2.

A hajótulajdonosok az ügyvezető igazgató által benyújtott jegyzéken szereplő nevek közül szabadon választják ki azokat a tengerészeket, akiket hajóikon magukkal visznek.

3.

A hajótulajdonos vagy az ügynök tájékoztatja az ügyvezető igazgatót az érintett hajóra felvett mikronéz tengerészek nevéről, valamint a legénységben betöltött tisztségükről.

4.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkára vonatkozó alapelvekről és alapvető jogokról szóló nyilatkozata teljes mértékben alkalmazandó az európai uniós hajókra felvett tengerészekre. Ez különösen az egyesülési szabadságra és a kollektív tárgyalásokhoz való jog hathatós elismerésére, valamint a munkavállalás és foglalkoztatás tekintetében a megkülönböztetés kizárására vonatkozik.

5.

A mikronéz tengerészek munkaszerződései – amelyek egy-egy másolatát átadják az aláíró feleknek – a hajótulajdonos ügynöke(i) és a tengerészek és/vagy szakszervezeteik vagy képviselőik között jönnek létre az ügyvezető igazgatóval folytatott konzultációt követően. E szerződések biztosítják a rájuk alkalmazandó szociális biztonsági fedezetet, beleértve az élet-, betegség- és baleset-biztosítást.

6.

A mikronéz tengerészek béreit a hajótulajdonosok fizetik meg. A béreket a halászati engedélyek kiállítása előtt a hajótulajdonosok vagy ügynökeik és az ügyvezető igazgató közös megegyezéssel határozzák meg. A mikronéz tengerészeknek biztosított bérezési feltételek azonban nem lehetnek alacsonyabbak a mikronéz legénységre alkalmazandóknál, és semmi esetre sem lehetnek alacsonyabbak az ILO-normáknál.

7.

Az európai uniós hajókon alkalmazott minden tengerész a beszállásra javasolt időpontot megelőző napon jelentkezik a kijelölt hajó parancsnokánál. Amennyiben egy tengerész nem jelentkezik be a beszállásra megállapított napon és időben, a hajótulajdonosok automatikusan mentesülnek a tengerész fedélzetre vételének kötelezettsége alól.

VIII.   FEJEZET

A KEZELŐ FELELŐSSÉGE

1.

A kezelő biztosítja, hogy hajói alkalmasak a tengeri közlekedésre, és minden utas és a legénység valamennyi tagja számára megfelelő életbiztonsági és túlélő felszerelést tartalmaznak.

2.

Mikronézia, államai, annak állampolgárai és lakosaik védelme érdekében a kezelő a NORMA számára elfogadható, e melléklet 1. fejezete 1. szakasza 7. pontjának f) alpontjában említett biztosítási igazolással tanúsított, nemzetközileg elismert biztosítótársaságon keresztül megkötött, Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetére kiterjedő – beleértve a lagúnákat és a korallzátonyokat, a parti tengert és a víz alatti korallzátonyok területeit is – megfelelő és teljes biztosítási fedezettel látja el hajóját.

3.

Abban az esetben, ha egy európai uniós hajó Mikronézia kizárólagos gazdasági övezetében (beleértve a belvizeket és a parti tengert) a környezetben, tulajdonban, vagy személyekben bármilyen kárt okozó tengeri baleset vagy esemény részesévé válik, a hajó és a kezelő azonnal értesíti a mikronéziai NORMA-t és a mikronéziai Közlekedési, Kommunikációs és Infrastrukturális Osztály titkárát.

Függelékek

1.

Halászati engedély iránti kérelem formanyomtatványai

a.

Lajstromozási és engedélyezési kérelem

b.

Engedély megújítása iránti kérelem

2.

Fogási jelentési formanyomtatványok

a.

Erszényes kerítőhálós hajók hajónaplója

b.

Horogsoros hajók hajónaplója

3.

Jelentési adatok

4.

A kijelölt mikronéziai kikötők felsorolása

1a. függelék

Image

Image

Image

Image

1b. függelék

Image

Image

2a. függelék

Image

Image

2b. függelék

Image

Image

3. függelék

Image

Image

Image

Image

4. függelék

KIJELÖLT KIKÖTŐK

1.

Tomil Harbor, Yap államban

2.

Weno Anchorage, Chuuk államban

3.

Mesenieng Harbour, Pohnpei államban

4.

Okat Harbour, Kosrae államban


25.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 52/33


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. január 18.)

az Európai Unió és Grúzia közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről

(2011/117/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

A 2010/706/EU határozattal (1) összhangban az Európai Unió és Grúzia közötti, a vízumok kiadásának megkönynyítéséről szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) az Európai Unió nevében 2010. június 17-én aláírásra került, annak későbbi időpontban történő megkötésére is figyelemmel.

(2)

A megállapodás felállít egy vegyes bizottságot, amely elfogadja eljárási szabályzatát. Helyénvaló megállapítani az ezen esetre vonatkozó uniós álláspont kialakítására irányuló egyszerűsített eljárást.

(3)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozattal (2) összhangban nem vesz részt. Ennél fogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(4)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozattal (3) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(6)

A megállapodást ezért meg kell kötni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és Grúzia közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli a megállapodás 14. cikke (1) bekezdésében meghatározott értesítést az Unió nevében elvégezni jogosult személyt, annak kifejezésére, hogy az Unió a megállapodást (4) magára nézve jogilag kötelező erejűnek ismeri el.

3. cikk

A megállapodás 12. cikke alapján felállított vegyes bizottságban az Uniót a Bizottság képviseli a tagállamok szakértőinek segítségével.

4. cikk

A Tanács által kijelölt különbizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság alakítja ki a megállapodás 12. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerint az Uniónak a vegyes bizottságban képviselt álláspontját az eljárási szabályzat elfogadására vonatkozóan.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. január 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

MATOLCSY Gy.


(1)  HL L 308., 2010.11.24., 1. o.

(2)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(3)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(4)  A megállapodás hatálybalépésének napját közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és Grúzia között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió;

és

GRÚZIA,

a továbbiakban: a Felek;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy megkönnyítsék a gazdasági, humanitárius, kulturális, tudományos és egyéb kapcsolatok biztos fejlesztéséhez szükséges feltételnek tekintett emberek közötti kapcsolatokat azáltal, hogy megkönnyítik a grúz állampolgárok számára történő vízumkiadást;

MEGERŐSÍTVE AZON SZÁNDÉKOT, hogy távlati célként – amennyiben a jól szervezett és biztonságos mobilitás minden feltétele teljesül – vízummentes utazási rendszert hozzanak létre állampolgáraik számára;

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy 2006. június 1-jétől minden uniós polgár mentesül a vízumkötelezettség alól, ha 90 napot meg nem haladó időtartamra utazik Grúziába, vagy Grúzia területén átutazik;

FELISMERVE, hogy amennyiben Grúzia az uniós polgárok vagy azok egyes kategóriái számára ismét bevezeti a vízumkötelezettséget, úgy az e megállapodás által Grúzia állampolgárainak nyújtott ugyanazon könnyítések alkalmazandók automatikusan viszonossági alapon az uniós polgárokra is;

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy ilyen vízumkötelezettséget csak minden uniós polgárra vagy az uniós polgárok meghatározott kategóriáira vonatkozóan lehet újra bevezetni;

FELISMERVE, hogy a vízumkönnyítés nem eredményezhet illegális migrációt, és külön figyelmet szentelve a biztonságnak és a visszafogadásnak;

FIGYELEMMEL az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyvre a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében, valamint a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyvre, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései az Egyesült Királyságra és Írországra nem alkalmazhatók;

FIGYELEMMEL az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvre, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései a Dán Királyságra nem alkalmazhatók,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Cél és hatály

(1)   E megállapodás célja, hogy megkönnyítse a Grúzia állampolgárai számára történő vízumkiadást a 180 napos időszakonként 90 napot meg nem haladó tervezett tartózkodás esetében.

(2)   Amennyiben Grúzia az összes tagállam állampolgárai vagy az összes tagállam állampolgárainak egyes kategóriái számára ismét bevezeti a vízumkötelezettséget, úgy viszonossági alapon a megállapodás által Grúzia állampolgárainak nyújtott ugyanazon könnyítések alkalmazandók automatikusan az uniós polgárokra is.

2. cikk

Általános rendelkezés

(1)   Az e megállapodásban előírt vízumkönnyítések csak annyiban alkalmazandók Grúzia állampolgáraira, amennyiben ezek az Unió vagy a tagállamok törvényei és rendeletei, e megállapodás vagy egyéb nemzetközi megállapodások alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól.

(2)   Az e megállapodás által nem szabályozott kérdésekre – úgymint a vízumkiadás megtagadása, az úti okmányok elismerése, a megélhetéshez szükséges anyagi fedezet bizonyítása, a belépés megtagadása és a kiutasítási intézkedések – Grúzia vagy a tagállamok nemzeti joga, illetve az uniós jog alkalmazandó.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)   „tagállam”: az Unió bármely tagállama, a Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság kivételével;

b)   „uniós polgár”: az a) pontban meghatározott valamely tagállam állampolgára;

c)   „grúz állampolgár”: a nemzeti jogszabályok alapján Grúzia állampolgárságával rendelkező személy;

d)   „vízum”: valamely tagállam által kiadott engedély a tagállamok területén való átutazáshoz vagy a tagállamok területére történő első beutazás napjától számított bármely 180 napos időszakban 90 napot meg nem haladó, a tagállamok területén való tervezett tartózkodás céljából;

e)   „jogszerűen tartózkodó személy”: olyan grúz állampolgár, akinek – az uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján – engedélyezték, illetve akit feljogosítottak arra, hogy több mint 90 napon át valamely tagállam területén tartózkodjon.

4. cikk

Az utazás célját igazoló dokumentumok

(1)   A grúz állampolgárok alábbi kategóriái esetében a következő dokumentumok elegendőek a másik fél területére történő beutazás céljának indokolásához:

a)

olyan közeli hozzátartozók – házastársak, gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is), szülők (beleértve a gyámot is), nagyszülők és unokák – esetében, akik a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó grúz állampolgárokat látogatnak meg:

a fogadó személy írásbeli kérelme;

b)

hivatalos küldöttségek azon tagjai esetében, akik Grúziának szóló hivatalos meghívást követően értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által valamely tagállam területén tartott eseményeken vesznek részt:

grúz hatóság által küldött levél annak megerősítésére, hogy a kérelmező a fenti eseményeken történő részvétel céljából a tagállamok területére utazó küldöttség tagja, valamint a hivatalos meghívó másolata;

c)

tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve csereprogramok, valamint egyéb iskolával kapcsolatos tevékenységek keretében – utazó tanulók, diákok, posztgraduális hallgatók és kísérő tanárok esetében:

írásbeli kérelem vagy a fogadó egyetemre, főiskolára, illetve iskolába történő beiratkozás igazolása vagy diákigazolványok vagy az elvégzendő kurzusok igazolása;

d)

orvosi indokokból utazó személyek és szükség esetén az azokat kísérő személyek esetében:

az egészségügyi intézmény hivatalos dokumentuma, amely megerősíti az adott intézményben való egészségügyi ellátás szükségességét és a kísérő személyek szükségességét, valamint az egészségügyi ellátás kifizetéséhez szükséges anyagi fedezet bizonyítása;

e)

újságírók és az őket szakmai minőségben kísérő akkreditált személyek esetében:

szakmai szervezet által kiállított igazolás vagy egyéb dokumentum annak igazolására, hogy az érintett személy szakképzett újságíró vagy újságírót szakmai minőségben kísérő személy, valamint munkáltatója által kiállított dokumentum arról, hogy az utazás célja újságírói tevékenység folytatása, illetve ilyen tevékenységhez való segítségnyújtás;

f)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek esetében:

a fogadó szervezettől, a tagállamok illetékes hatóságaitól, nemzeti sportszövetségeitől vagy nemzeti Olimpiai Bizottságától származó írásos kérelem;

g)

üzletemberek és üzleti szervezetek képviselői esetében:

a fogadó jogi személy, vállalkozás vagy szervezet, illetve annak irodája vagy kirendeltsége, a tagállamok központi vagy helyi hatóságai, vagy a tagállamok területén rendezett kereskedelmi és ipari kiállítások, konferenciák és tudományos tanácskozások szervezőbizottságai által küldött írásbeli kérelem, Grúzia Állami Nyilvántartási Hivatalának hozzájárulásával;

h)

a tagállamok területén tartott nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy más hasonló eseményeken részt vevő szabad foglalkozásúak esetében:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme, amely megerősíti az érintett személynek az eseményen való részvételét;

i)

civil társadalmi szervezeteknek – beleértve csereprogramok keretében történő – képzés, szemináriumok, konferenciák céljából utazó képviselői esetében:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme, annak igazolása, hogy a személy a civil társadalmi szervezetet képviseli, valamint a nemzeti jogszabályokkal összhangban a hatóság által kiállított, az említett szervezet megfelelő nyilvántartásba való bejegyzését igazoló tanúsítvány;

j)

tudományos, kulturális és művészeti tevékenységekben – beleértve az egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő személyek esetében:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme az említett tevékenységeken történő részvétel céljából;

k)

a tagállamok területére szállító, Grúziában nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői esetében:

Grúzia nemzetközi közúti közlekedést biztosító fuvarozóinak nemzeti vállalata vagy szövetsége által küldött írásbeli kérelem az utazások céljának, időtartamának és gyakoriságának feltüntetésével;

l)

testvérvárosok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői esetében:

e városok vagy önkormányzatok közigazgatási vezetőjének/polgármesterének írásbeli kérelme;

m)

katonai és polgári temetőket látogató személyek esetében:

a sírhely létezését és megőrzését, valamint a kérelmező és az elhunyt közötti családi, illetve egyéb kapcsolatot megerősítő hivatalos dokumentum.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett írásbeli kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a)

a meghívott személy esetében: vezetéknév, keresztnév, születési idő, nem, állampolgárság, útlevélszám, az utazás ideje és célja, a belépések száma, valamint adott esetben a meghívott személlyel utazó házastárs és gyermekek neve;

b)

a meghívó személy esetében: vezetéknév, keresztnév és cím;

c)

a meghívó jogi személy, vállalkozás vagy szervezet esetében: teljes név és cím, valamint

amennyiben a kérelmet szervezet vagy hatóság állítja ki, a kérelmet aláíró személy neve és beosztása,

amennyiben a meghívó személy jogi személy vagy vállalkozás, illetve annak valamely tagállam területén lévő irodája vagy kirendeltsége, az érintett tagállam nemzeti joga által megkövetelt cégnyilvántartási szám.

(3)   A személyek e cikk (1) bekezdésében említett kategóriái esetében valamennyi vízumtípust egyszerűsített eljárásban állítják ki, a tagállamok jogszabályai által előírt bármely egyéb indokolás, meghívó vagy az utazási cél jóváhagyásának megkövetelése nélkül.

5. cikk

Többszöri beutazásra jogosító vízum kiadása

(1)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei legfeljebb öt évig érvényes, többszöri belépésre jogosító vízumot adnak ki az állampolgárok alábbi kategóriái részére:

a)

házastársak, 21. életévüket még be nem töltött vagy eltartott gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is) és szülők, akik a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó grúz állampolgárokat látogatnak meg, a meglátogatott személy tartózkodási engedélye érvényességének időtartamára korlátozott érvényességi időtartammal;

b)

a nemzeti kormány és a helyi önkormányzatok tagjai, az Alkotmánybíróság és a Legfelsőbb Bíróság tagjai részére – amennyiben e megállapodás alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól – feladataik ellátásához és hivatali idejük érvényességének időtartamára korlátozva, amennyiben az kevesebb, mint 5 év;

c)

hivatalos küldöttségek állandó tagjai, akik Grúziához címzett hivatalos meghívást követően várhatóan rendszeresen részt vesznek értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által valamely tagállam területén tartott eseményeken.

(2)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei legfeljebb egy évig érvényes többszöri belépésre jogosító vízumot állítanak ki a személyek alábbi kategóriái részére, feltéve, hogy a megelőző egy évben legalább egy vízumot szereztek, azt a meglátogatott tagállamba történő belépésre, illetve ott-tartózkodásra vonatkozó jogszabályokkal összhangban használták fel, és a többszöri belépésre jogosító vízum iránti kérelmük indokolt:

a)

hivatalos küldöttségek azon tagjai, akik Grúziának szóló hivatalos meghívást követően várhatóan rendszeresen részt vesznek valamely tagállam területén tárgyalásokon, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken;

b)

civil társadalmi szervezeteknek képzés, szemináriumok, konferenciák céljából – beleértve csereprogramok keretében – a tagállamokba rendszeresen utazó képviselői;

c)

nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy egyéb hasonló eseményeken résztvevő, a tagállamokba rendszeresen utazó szabad foglalkozásúak;

d)

tudományos, kulturális és művészeti tevékenységekben – beleértve egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő, a tagállamokba rendszeresen utazó személyek;

e)

tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve csereprogramok keretében történő utazást is – rendszeresen utazó diákok és posztgraduális hallgatók;

f)

testvérvárosok vagy önkormányzati hatóságok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői;

g)

orvosi indokokból rendszeresen utazó személyek és szükség esetén az azokat kísérő személyek;

h)

újságírók és az őket szakmai minőségben kísérő akkreditált személyek;

i)

üzletemberek vagy üzleti szervezetek képviselői, akik rendszeresen utaznak a tagállamokba;

j)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek;

k)

a tagállamok területére szállító, Grúziában nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői.

(3)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei legalább 2 és legfeljebb 5 évig érvényes többszöri belépésre jogosító vízumot adnak ki a személyek e cikk (2) bekezdésében említett kategóriái részére, feltéve, hogy azok a megelőző két évben a fogadó tagállamba történő belépésre, illetve ott-tartózkodásra vonatkozó jogszabályokkal összhangban használták fel az egyéves időtartamú, többszöri belépésre jogosító vízumot, és a többszöri belépésre jogosító vízum kérelmezésének okai még mindig fennállnak.

(4)   Az e cikk (1)–(3) bekezdésében említett személyek tagállamok területén történő tartózkodásának teljes időtartama nem haladhatja meg 180 napos időszakonként a 90 napot.

6. cikk

A vízumkérelmek feldolgozásának díja

(1)   A grúz állampolgárok vízumkérelmei feldolgozásának díja 35 EUR.

A fenti összeg a 14. cikk (4) bekezdése szerinti eljárással összhangban felülvizsgálható.

Amennyiben Grúzia minden uniós polgárra vonatkozóan ismét bevezeti a vízumkötelezettséget, a Grúzia által kiszabott díj nem haladhatja meg a 35 EUR-t, illetve – amennyiben a díjat a 14. cikk (4) bekezdése szerinti eljárással összhangban felülvizsgálták – a megállapított összeget.

(2)   Amennyiben a tagállamok külső szolgáltatóval működnek együtt, kiegészítő szolgáltatási díj szabható ki. A szolgáltatási díjnak arányban kell állnia a külső szolgáltató részéről feladatai ellátása során felmerült költségekkel, és összege nem haladhatja meg a 30 EUR-t. Az érintett tagállam(ok) fenntartják annak lehetőségét, hogy konzulátusaikon minden kérelmező közvetlenül benyújthassa kérelmét.

(3)   A polgárok alábbi kategóriái mentesülnek a vízumkérelem feldolgozásának díja alól:

a)

nyugdíjasok;

b)

12 év alatti gyermekek;

c)

a nemzeti kormány vagy helyi önkormányzatok tagjai, az Alkotmánybíróság és a Legfelsőbb Bíróság tagjai, amennyiben e megállapodás alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól;

d)

fogyatékossággal élő személyek és szükség esetén kísérőik;

e)

a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó grúz állampolgárokat meglátogató közeli hozzátartozók: házastársak, gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is), szülők (beleértve a gyámot is), nagyszülők és unokák;

f)

hivatalos küldöttségek tagjai, akik Grúziához címzett hivatalos meghívást követően a tagállamok területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken vesznek részt;

g)

tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve csereprogramokat, valamint egyéb iskolával kapcsolatos tevékenységeket – utazó tanulók, diákok, posztgraduális hallgatók és kísérő tanárok;

h)

újságírók és az őket szakmai minőségben kísérő akkreditált személyek;

i)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek;

j)

civil társadalmi szervezeteknek – beleértve csereprogramok keretében történő – képzés, szemináriumok, konferenciák céljából utazó képviselői;

k)

tudományos, kulturális és művészeti tevékenységekben – beleértve az egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő személyek;

l)

olyan személyek, akik dokumentumokkal igazolják humanitárius okokból történő utazásuk szükségességét, beleértve a sürgős egészségügyi ellátásban való részesülést és az ilyen személyt kísérő személyt, a közeli hozzátartozó temetésén való részvételt vagy súlyosan beteg közeli hozzátartozó meglátogatását.

7. cikk

A vízumkérelmezési eljárás időtartama

(1)   A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei a vízumkérelem és a vízum kiadásához szükséges dokumentumok kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül döntenek a vízumkérelemről.

(2)   A vízumkérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalának időtartama egyes esetekben 30 naptári napra is meghosszabbítható, különösen akkor, ha a kérelem további vizsgálatot tesz szükségessé.

(3)   A vízumkérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalának időtartamát sürgős esetekben 2 vagy annál kevesebb munkanapra csökkenthetik.

8. cikk

Távozás elvesztett vagy ellopott okmányok esetén

Az Unió azon polgárai és azon grúz állampolgárok, akik Grúzia vagy a tagállamok területén történő tartózkodásuk alatt elveszítették személyazonosító okmányaikat, vagy akiktől ezen okmányokat ellopták, a tagállamok vagy Grúzia diplomáciai vagy konzuli képviseletei által kiállított, határátlépésre jogosító érvényes személyazonosító okmánnyal vízum vagy egyéb engedély nélkül elhagyhatják az adott állam területét.

9. cikk

A vízumok meghosszabbítása kivételes körülmények között

A grúz állampolgár számára kiadott vízum érvényességi idejét és/vagy a vízum által engedélyezett tartózkodás időtartamát meg kell hosszabbítani, amennyiben a tagállam illetékes hatósága úgy véli, hogy a vízum birtokosa bizonyította, hogy vis maior vagy humanitárius okok akadályozzák abban, hogy a vízum érvényességi időtartamának vagy a vízum által engedélyezett tartózkodás időtartamának lejárta előtt elhagyja a tagállamok területét. A meghosszabbítást térítésmentesen kell megadni.

10. cikk

Diplomata-útlevelek

(1)   Grúzia érvényes diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgárai vízum nélkül léphetnek be, hagyhatják el, vagy utazhatnak át a tagállamok területén.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett személyek 180 napos időszakonként 90 napot meg nem haladó ideig tartózkodhatnak a tagállamok területén.

11. cikk

A vízumok területi érvényessége

A tagállamok nemzetbiztonsággal kapcsolatos nemzeti szabályaira és előírásaira, valamint a korlátozott területi érvényességű vízumokkal kapcsolatos uniós szabályokra is figyelemmel Grúzia állampolgárai a uniós polgárokkal azonos feltételek mellett utazhatnak a tagállamok területén.

12. cikk

A megállapodás igazgatására felállított vegyes bizottság

(1)   A Felek az Unió és Grúzia képviselőiből álló szakértői vegyes bizottságot (a továbbiakban: a bizottság) hoznak létre. Az Uniót – tagállamok szakértőinek támogatásával – a Bizottság képviseli.

(2)   A bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el:

a)

felügyeli e megállapodás végrehajtását;

b)

javaslatot tesz e megállapodás módosítására vagy kiegészítésére;

c)

dönt az e megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákban.

(3)   A bizottság valamely szerződő fél kérésére szükség esetén, de legalább évente egyszer ülésezik.

(4)   A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

13. cikk

A megállapodás olyan kétoldalú megállapodásokkal való kapcsolata, amelyek a tagállamok és Grúzia között állnak fenn

E megállapodás – hatálybalépésétől kezdve – elsőbbséget élvez az egyes tagállamok és Grúzia közötti bármely két- vagy többoldalú megállapodás vagy egyezmény rendelkezéseivel szemben, amennyiben ez utóbbi megállapodások vagy egyezmények rendelkezései e jelen megállapodásban tárgyalt kérdéseket érintenek.

14. cikk

Záró rendelkezések

(1)   E megállapodást a Felek saját belső eljárásaikkal összhangban erősítik meg vagy hagyják jóvá, és e megállapodás azon időpontot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást, hogy az említett eljárások befejeződtek.

(2)   E cikk (1) bekezdésétől eltérően e megállapodás csak az Európai Unió és Grúzia közötti, a visszafogadásról szóló megállapodás hatálybalépésekor lép hatályba, amennyiben ez az időpont az e cikk (1) bekezdésében előírt időpont után van.

(3)   E megállapodást határozatlan időre kötik, kivéve, ha azt e cikk (6) bekezdésével összhangban felmondják.

(4)   E megállapodás a Felek írásbeli megállapodása útján módosítható. A módosítások akkor lépnek hatályba, amikor a Felek értesítik egymást az ehhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről.

(5)   E megállapodást részben vagy egészben bármelyik Fél felfüggesztheti a közrenddel, a nemzetbiztonság védelmével vagy a közegészségügy védelmével kapcsolatos okokból. A felfüggesztéssel kapcsolatos döntésről a másik Felet annak hatálybalépése előtt legalább 48 órával értesítik. Az e megállapodás alkalmazását felfüggesztő Fél haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet, amint a felfüggesztés okai megszűntek.

(6)   E megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félhez intézett írásbeli értesítés útján. E megállapodás az ilyen értesítés napját követő 90 nap elteltével hatályát veszti.

Kelt Brüsszelben, 2010. június 17-én, két példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és grúz nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image

MELLÉKLET

A MEGÁLLAPODÁSHOZ CSATOLT JEGYZŐKÖNYV A SCHENGENI VÍVMÁNYOKAT NEM TELJES KÖRŰEN ALKALMAZÓ TAGÁLLAMOKRÓL

Azon tagállamok, amelyekre a schengeni vívmányok kötelezőek, de amelyek a Tanács vonatkozó határozatára várva még nem adnak ki schengeni vízumot, nemzeti vízumokat adnak ki, amelyek érvényessége saját területükre korlátozott.

A személyek külső határokon történő ellenőrzése egyszerűsített, egyes dokumentumoknak Bulgária, Ciprus és Románia által a területükön történő átutazás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló rendszerének bevezetéséről szóló, 2008. június 17-i 582/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (1) összhangban harmonizált intézkedésekre került sor annak érdekében, hogy egyszerűsíthető legyen a schengeni vízummal vagy schengeni tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek azon tagállamok területén történő átutazása, amelyek a schengeni vívmányokat még nem alkalmazzák teljes körűen.


(1)  HL L 161., 2008.6.20., 30. o.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A DIPLOMATA-ÚTLEVELEKRŐL SZÓLÓ 10. CIKKRŐL

Az Európai Unió részlegesen felfüggesztheti e megállapodást és különösen annak 10. cikkét, a megállapodás 14. cikkének (5) bekezdésében előírt eljárással összhangban, amennyiben a 10. cikkel a másik fél visszaél vagy az veszélyt okoz a közbiztonságra nézve.

Amennyiben felfüggesztik a 10. cikk végrehajtását, mindkét fél konzultációkat kezdeményez a megállapodás által létrehozott vegyes bizottság keretében a felfüggesztést okozó problémák megoldása érdekében.

Kiemelt jelentőségű pontként mindkét fél kijelenti, hogy elkötelezi magát a diplomata-útlevelekkel kapcsolatos dokumentumok magas szintű biztonságának – különösen a biometrikus azonosítók bevezetésével történő – biztosítása mellett. Az Unió részéről ezt a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendeletben (1) előírt követelményeknek megfelelően biztosítják.


(1)  HL L 385., 2004.12.29., 1. o.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A RÖVID TÁVÚ TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ VÍZUMOKRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ÉS AZ ILYEN VÍZUMOK KÉRELMEZÉSEKOR BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL

Felismerve az átláthatóság fontosságát a vízumkérelmezők számára, a megállapodás Felei mérlegelik az alábbi intézkedések alkalmazásának lehetőségét:

Az eljárásokkal, a kérelem feltételeivel, a vízumokkal és a kiadott vízumok érvényességével kapcsolatos általános információk összeállítása a kérelmezők számára.

Az Európai Unió összeállítja a minimumkövetelmények jegyzékét annak biztosítása érdekében, hogy következetes és egységes alapvető információkat bocsássanak a grúz kérelmezők rendelkezésére, valamint hogy elvileg ugyanazon igazoló dokumentumok benyújtását kérjék tőlük.

A fent említett információkat széles körben kell terjeszteni (a konzulátusok hirdetőtábláján, szórólapokon, internetes oldalakon stb.).

EGYÜTTES NYILATKOZAT DÁNIÁRÓL

A Felek tudomásul veszik, hogy a megállapodás nem alkalmazandó a Dán Királyság diplomáciai és konzuli képviseletei által a vízumkiadáskor követett eljárásokra.

Ilyen körülmények között kívánatos, hogy Dánia és Grúzia hatóságai az Európai Unió és Grúzia közötti megállapodáshoz hasonló feltételekkel haladéktalanul kössenek kétoldalú megállapodást a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről.

EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGRÓL ÉS ÍRORSZÁGRÓL

A Felek tudomásul veszik, hogy a megállapodás az Egyesült Királyság és Írország területére nem alkalmazandó.

Ilyen körülmények között kívánatos, hogy az Egyesült Királyság, Írország és Grúzia hatóságai kétoldalú megállapodásokat kössenek a vízumkiadás megkönnyítéséről.

EGYÜTTES NYILATKOZAT IZLANDRÓL, NORVÉGIÁRÓL, SVÁJCRÓL ÉS LIECHTENSTEINRŐL

A Felek tudomásul veszik az Európai Unió, valamint Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein között fennálló szoros kapcsolatot, különös tekintettel az említett országoknak a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és továbbfejlesztéséhez történő társulásáról szóló, 1999. május 18-i és 2004. október 26-i megállapodásra.

Ilyen körülmények között kívánatos, hogy Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein, illetve Grúzia hatóságai késedelem nélkül az Unió és Grúzia közötti megállapodáshoz hasonló feltételekkel kétoldalú megállapodásokat kössenek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA A CSALÁDTAGOKRA VONATKOZÓ KÖNNYÍTÉSEKRŐL

Az Európai Unió tudomásul veszi Grúzia javaslatát a vízumkönnyítésben részesülő családtagok fogalmának kiszélesítésére irányulóan, valamint tudomásul veszi azt a jelentőséget, amit Grúzia a személyek ezen kategóriája mozgásának egyszerűsítésének tulajdonít.

Annak érdekében, hogy megkönnyítsék azon személyek mozgását, akiket családi kötelék fűz a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó grúz állampolgárokhoz (különös tekintettel a testvérekre és azok gyermekeire), az Európai Unió felkéri a tagállamok konzuli hivatalait, hogy teljes mértékben használják ki a személyek ezen kategóriái esetében a közösségi vívmányok által a vízumok kiadásának megkönnyítésére irányulóan biztosított lehetőségeket, ideértve különösen a kérelmezőktől megkövetelt igazoló dokumentumok egyszerűsítését, a feldolgozási díjak alóli mentességet és adott esetben a többszöri belépésre jogosító vízumok kiadását.

AZ EURÓPAI UNIÓ NYILATKOZATA A VÍZUMKÖNNYÍTÉSI MEGÁLLAPODÁS FELFÜGGESZTÉSÉRŐL

Amennyiben Grúzia – a megállapodás 1. cikke (2) bekezdését megsértve – egy vagy több uniós tagállam állampolgárai, vagy egy vagy több európai uniós tagállam állampolgárainak egyes kategóriái számára ismét bevezeti a vízumkötelezettséget, az Európai Unió felfüggeszti a megállapodás alkalmazását.

KÖZÖS NYILATKOZAT AZ ÚTI OKMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás 12. cikke alapján létrejött vegyes bizottság a megállapodás végrehajtásának felügyelete során értékeli, hogy az érintett úti okmányok biztonságának szintje milyen hatással van a megállapodás működésére. E célból a Felek megállapodnak abban, hogy rendszeresen tájékoztatják egymást az úti okmányok számának indokolatlan mértékű növekedésének elkerülése, az úti okmányok biztonsága technikai tényezőinek fejlesztése, valamint az úti okmányok kiadásának testreszabása érdekében tett intézkedésekről.


25.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 52/45


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. január 18.)

az Európai Unió és Grúzia közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről

(2011/118/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 79. cikke (3) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

A 2010. november 8-i 2010/687/EK tanácsi határozattal (1) összhangban az Európai Unió és Grúzia közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodást (továbbiakban: a megállapodás) az Európai Unió nevében 2010. június 17-én aláírásra került, annak későbbi időpontban történő megkötésére is figyelemmel

(2)

A megállapodást jóvá kell hagyni.

(3)

A megállapodás egy visszafogadási vegyes bizottságot állít fel, amely elfogadja eljárási szabályzatát. Helyénvaló megállapítani az ezen esetre vonatkozó uniós álláspont kialakítására irányuló egyszerűsített eljárást.

(4)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően, az Egyesült Királyság bejelentette az e határozat elfogadásában és alkalmazásában való részvételre irányuló szándékát.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, és az említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, Írország nem vesz részt e határozat elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(6)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez mellékelt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és Grúzia közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodást (továbbiakban: a megállapodás) a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli a megállapodás 23. cikke (2) bekezdése szerinti értesítésnek az Unió nevében történő megtételére jogosult személyt, annak kifejezésére, hogy az Unió a megállapodást magára nézve jogilag kötelező erejűnek ismeri el (2).

3. cikk

A megállapodás 18. cikkével felállított visszafogadási vegyes bizottságban az Uniót a tagállamok szakértői által segített Bizottság képviseli.

4. cikk

A Tanács által kijelölt különbizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság alakítja ki az Unió visszafogadási vegyes bizottságban képviselt, az eljárási szabályzatnak a megállapodás 18. cikkének (5) bekezdésében előírtak szerinti elfogadására vonatkozó álláspontját.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. január 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

MATOLCSY Gy.


(1)  HL L 294., 2010.11.12., 9. o.

(2)  A megállapodás hatálybalépése időpontjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetéséről a Tanács Főtitkársága gondoskodik.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és Grúzia között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK,

egyrészről az EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: „az Unió”,

másrészt

GRÚZIA,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy erősítsék együttműködésüket az illegális bevándorlás elleni hatékonyabb küzdelem érdekében,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy e megállapodás segítségével és viszonossági alapon gyors és hatékony eljárásokat hozzanak létre az olyan személyek azonosítására, illetve biztonságos és szabályos visszatérésére, akik Grúzia vagy az Európai Unió valamely tagállama területére való beutazás vagy tartózkodás feltételeinek nem, illetve már nem felelnek meg, továbbá hogy az együttműködés szellemében elősegítsék az ilyen személyek átszállítását,

HANGSÚLYOZVA azt, hogy e megállapodás nem érinti az Európai Uniónak, az Európai Unió tagállamainak és Grúziának a nemzetközi jogból, így különösen az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. november 4-i európai egyezményből, valamint a menekültek jogállásáról szóló, az 1967. január 31-i jegyzőkönyv által módosított 1951. július 28-i egyezményből származó jogait, kötelezettségeit és felelősségét,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyvvel (21. sz. jegyzőkönyv) összhangban Írország e megállapodásban nem vesz részt, kivéve, ha az említett jegyzőkönyvnek megfelelően erre irányuló szándékát bejelenti,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy e megállapodás rendelkezései, amelyek az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik része V. címének hatálya alá tartoznak, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvvel összhangban a Dán Királyságra nem alkalmazandók,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)   „a Szerződő felek”: Grúzia és az Unió;

b)   „grúz állampolgár”: bármely személy, aki grúz állampolgársággal rendelkezik;

c)   „egy tagállam állampolgára”: bármely személy, aki az Unió által alkalmazott fogalommeghatározás szerint valamely tagállam állampolgárságával rendelkezik;

d)   „tagállam”: az Európai Unió bármely olyan tagállama, melyre nézve e megállapodás kötelező erejű;

e)   „harmadik ország állampolgára”: bármely személy, aki Grúzia, illetve valamely tagállam állampolgárságától eltérő állampolgársággal rendelkezik;

f)   „hontalan személy”: bármely személy, aki egyetlen állam állampolgárságával sem rendelkezik;

g)   „tartózkodási engedély”: bármilyen típusú, Grúzia, illetve valamely tagállam által kibocsátott engedély, amely az adott személyt feljogosítja arra, hogy a területén tartózkodjon. Ez nem foglalja magában azokat az ideiglenes engedélyeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az érintett személy az adott állam területén tartózkodjon a menedékjog vagy tartózkodási engedély iránti kérelem elbírálásával összefüggésben;

h)   „vízum”: bármilyen típusú, Grúzia, illetve valamely tagállam által kibocsátott engedély vagy határozat, amely a területére való belépéshez vagy az azon való átutazáshoz szükséges. Ez nem foglalja magába a repülőtéri tranzitvízumot;

i)   „megkereső állam”: az az állam (Grúzia vagy a tagállamok egyike), amely e megállapodás 7. cikke értelmében visszafogadási kérelmet, vagy 14. cikke értelmében átszállítás iránti kérelmet nyújt be;

j)   „megkeresett állam”: az az állam (Grúzia vagy a tagállamok egyike), amelyhez e megállapodás 7. cikke értelmében visszafogadási kérelmet, vagy 14. cikke értelmében átszállítás iránti kérelmet nyújtanak be;

k)   „illetékes hatóság”: Grúzia vagy a tagállamok egyikének bármely olyan nemzeti hatósága, amelyet a megállapodás 19. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban annak végrehajtásával bíznak meg;

l)   „átszállítás”: a harmadik ország állampolgárának vagy a hontalan személynek a megkeresett állam területén történő áthaladása a megkereső államból a célországba történő utazás során.

m)   „határ menti térség”: a tagállamok, illetve Grúzia tengeri kikötőinek – beleértve a vámövezeteket is – és nemzetközi repülőtereinek 5 kilométeres körzete.

I.   SZAKASZ

GRÚZIA VISSZAFOGADÁSI KÖTELEZETTSÉGEI

2. cikk

Saját állampolgárok visszafogadása

(1)   Valamely tagállam megkeresésére és – az e megállapodásban előírtakon kívül – minden további formalitások nélkül Grúzia visszafogad minden olyan személyt, aki a megkereső tagállam területére való belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felel meg, feltéve, hogy bizonyított vagy – prima facie elfogadható bizonyíték alapján – megalapozottan feltételezhető, hogy ezek a személyek grúz állampolgárok.

(2)   Grúzia visszafogadja továbbá:

a)

az (1) bekezdésben említett személyek kiskorú, nem házas gyermekeit, tekintet nélkül születési helyükre vagy állampolgárságukra, amennyiben nem rendelkeznek a megkereső tagállamban önálló tartózkodási joggal, illetve valamely más tagállam által kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel;

b)

az (1) bekezdésben említett személyek más állampolgárságú házastársait, feltéve, hogy jogukban áll Grúzia területére belépni vagy ott tartózkodni, illetve megkapják a Grúzia területére történő belépés és ott-tartózkodás jogát, amenynyiben nem rendelkeznek a megkereső tagállamban önálló tartózkodási joggal, illetve valamely más tagállam által kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel.

(3)   Grúzia visszafogadja azokat a személyeket is, akiket a tagállamba való belépésük óta grúz állampolgárságuktól megfosztottak, akik azt elveszítették, illetve arról lemondtak, kivéve, ha az érintett személy legalább e tagállam honosítási ígéretével rendelkezik.

(4)   Miután Grúzia pozitívan bírálta el a visszafogadási kérelmet, Grúzia illetékes diplomáciai képviselete vagy konzuli hivatala – a visszafogadandó személy akaratától függetlenül – késedelem nélkül és nem később mint három munkanapon belül nélkül kiállítja a visszafogadandó személy visszatéréséhez szükséges, 90 napig érvényes úti okmányt. Amennyiben Grúzia 3 munkanapon belül nem állítja ki az úti okmányt, úgy kell tekinteni, hogy Grúzia elfogadta a kiutasításra rendszeresített szabványos európai uniós úti okmány használatát (1).

(5)   Amennyiben az érintett személy átadására jogi vagy ténybeli okok folytán az eredetileg kiállított úti okmány érvényességi ideje alatt nem kerülhet sor, Grúzia illetékes diplomáciai képviselete vagy konzuli hivatala három munkanapon belül hoszszabítja az úti okmány érvényességét, illetve szükség esetén ugyanolyan érvényességi idejű új úti okmányt állít ki. Amenynyiben Grúzia 3 munkanapon belül nem állítja ki az új úti okmányt vagy hosszabbítja meg annak érvényességét, úgy kell tekinteni, hogy Grúzia elfogadta a kiutasításra rendszeresített szabványos európai uniós úti okmány használatát (2).

3. cikk

Harmadik ország állampolgárainak és hontalanoknak a visszafogadása

(1)   Valamely tagállam megkeresésére és – az e megállapodásban előírtakon kívül – minden további formalitások nélkül Grúzia visszafogad minden olyan, harmadik ország állampolgárságával rendelkező vagy hontalan személyt, aki a megkereső tagállam területére való belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felel meg, feltéve, hogy bizonyított vagy – prima facie elfogadható bizonyíték alapján – megalapozottan feltételezhető, hogy az ilyen személyek:

a)

a visszafogadási kérelem benyújtásakor rendelkeznek Grúzia által kiadott érvényes vízummal vagy tartózkodási engedélylyel; vagy

b)

a tagállamok területére illegálisan és közvetlenül azután léptek be, hogy Grúzia területén tartózkodtak vagy átutaztak.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti visszafogadási kötelezettség nem alkalmazandó, amennyiben:

a)

a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy kizárólag Grúzia nemzetközi repülőterén, repülőgép-forgalmi tranzitterületen tartózkodott; vagy

b)

a megkereső állam a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy részére a területére való belépést megelőzően vagy azt követően vízumot vagy tartózkodási engedélyt állított ki, kivéve:

i.

ha az érintett személy olyan, Grúzia által kiállított vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, amelynek érvényességi ideje hosszabb;

ii.

ha a megkereső tagállam által kiállított vízum vagy tartózkodási engedély megszerzésére hamis vagy hamisított dokumentumok vagy hamis állítások felhasználásával került sor; vagy

iii.

ha a személy nem tartja be a vízumhoz kapcsolódó feltételeket.

c)

a kérelmező állam a harmadik ország állampolgárságával rendelkező vagy hontalan személyt származási államába vagy valamely harmadik államba utasította ki.

(3)   Miután Grúzia pozitívan bírálta el a visszafogadási kérelmet, késedelem nélkül és legkésőbb három munkanapon belül kiadja a visszafogadandó személy számára a kiutasításra szolgáló úti okmányt. Amennyiben Grúzia 3 munkanapon belül nem állítja ki az úti okmányt, úgy kell tekinteni, hogy Grúzia elfogadta a kiutasításra rendszeresített szabványos európai uniós úti okmány használatát.

II.   SZAKASZ

AZ UNIÓ VISSZAFOGADÁSI KÖTELEZETTSÉGEI

4. cikk

Saját állampolgárok visszafogadása

(1)   Grúzia megkeresésére és – az e megállapodásban előírtakon kívül – minden további formalitások nélkül az érintett tagállam visszafogad minden olyan személyt, aki a Grúzia területére való belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felel meg, feltéve, hogy bizonyított vagy – prima facie elfogadható bizonyíték alapján – megalapozottan feltételezhető, hogy ez a személy az érintett tagállam állampolgára.

(2)   A tagállam visszafogadja továbbá:

a)

az (1) bekezdésben említett személyek kiskorú, nem házas gyermekeit, tekintet nélkül születési helyükre vagy állampolgárságukra, amennyiben Grúziában önálló tartózkodási joggal nem rendelkeznek; és

b)

az (1) bekezdésben említett személyek más állampolgárságú házastársait, feltéve, hogy jogukban áll a megkeresett tagállam területére belépni vagy ott tartózkodni, illetve megkapják a megkeresett tagállam területére történő belépés és ott-tartózkodás jogát, amennyiben Grúziában önálló tartózkodási joggal nem rendelkeznek.

(3)   Valamely tagállam visszafogadja azokat a személyeket is, akiket Grúzia területére történő belépésük óta tagállami állampolgárságuktól megfosztottak, vagy akik arról lemondtak, kivéve, ha az érintett személy legalább Grúzia honosítási ígéretével rendelkezik.

(4)   Miután a megkeresett tagállam pozitívan bírálta el a visszafogadási kérelmet, az érintett tagállam illetékes diplomáciai képviselete vagy konzuli hivatala – a visszafogadandó személy kívánságától függetlenül – késedelem nélkül és nem később mint három munkanapon belül kiállítja a visszafogadandó személy visszatéréséhez szükséges, 90 napig érvényes úti okmányt. Amennyiben a megkeresett tagállam 3 munkanapon belül nem állítja ki az úti okmányt, úgy kell tekinteni, hogy a tagállam elfogadta a kiutasításra rendszeresített szabványos grúz úti okmány használatát.

(5)   Amennyiben az érintett személy átadására jogi vagy ténybeli okok folytán az eredetileg kiállított úti okmány érvényességi ideje alatt nem kerülhet sor, a megkeresett tagállam illetékes diplomáciai képviselete vagy konzuli hivatala három munkanapon belül meghosszabbítja az úti okmány érvényességét, illetve szükség esetén ugyanolyan érvényességi idejű új úti okmányt állít ki. Amennyiben a megkeresett tagállam 3 munkanapon belül nem állítja ki az új úti okmányt, vagy hosszabbítja meg annak érvényességét, úgy kell tekinteni, hogy a tagállam elfogadta a kiutasításra rendszeresített szabványos grúz úti okmány használatát.

5. cikk

Harmadik ország állampolgárainak és hontalanoknak a visszafogadása

(1)   Grúzia megkeresésére és – az e megállapodásban előírtakon kívül – minden további formalitások nélkül az érintett tagállam visszafogad minden olyan, harmadik ország állampolgárságával rendelkező vagy hontalan személyt, aki a Grúzia területére való belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felel meg, feltéve, hogy bizonyított vagy – prima facie elfogadható bizonyíték alapján – megalapozottan feltételezhető, hogy az ilyen személyek:

a)

a visszafogadási kérelem benyújtásakor rendelkeznek a megkeresett állam által kiadott érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel; vagy

b)

Grúzia területére illegálisan és közvetlenül azután léptek be, hogya megkeresett állam területén tartózkodtak, vagy átutaztak.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti visszafogadási kötelezettség nem alkalmazandó, amennyiben:

a)

a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy kizárólag a megkeresett tagállam nemzetközi repülőterén repülőgép-forgalmi tranzitterületen tartózkodott; vagy

b)

Grúzia a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy részére a területére való belépést megelőzően vagy azt követően vízumot vagy tartózkodási engedélyt állíttott ki, kivéve:

i.

ha az érintett személy olyan, a megkeresett tagállam által kiállított vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, amelynek érvényességi ideje hosszabb; vagy

ii.

ha a Grúzia által kiállított vízum vagy tartózkodási engedély megszerzésére hamis vagy hamisított dokumentumok, vagy hamis állítások felhasználásával került sor; vagy

iii.

ha a személy nem tartja be a vízumhoz kapcsolódó feltételeket;

c)

a kérelmező állam a harmadik ország állampolgárságával rendelkező vagy hontalan személyt származási államába vagy valamely harmadik államba utasította ki.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség azt a tagállamot terheli, amely a vízumot vagy tartózkodási engedélyt kiállította. Ha két vagy több tagállam állított ki vízumot vagy tartózkodási engedélyt, úgy az (1) bekezdésben említett visszafogadási kötelezettség azon tagállamot terheli, amely a leghosszabb érvényességi idejű, illetve – amennyiben ezek közül egy vagy több érvényessége már lejárt – a még mindig érvényes dokumentumot kiállította. Amennyiben valamennyi dokumentum érvényességi ideje lejárt, az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség azt a tagállamot terheli, amely a legutóbb lejárt érvényességi idejű dokumentumot kiállította. Amennyiben a fenti dokumentumok egyikének bemutatására sem kerül sor, az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség az utolsó kilépés szerinti tagállamot terheli.

(4)   Miután a megkeresett tagállam pozitívan bírálta el a visszafogadási kérelmet, késedelem nélkül és legkésőbb három munkanapon belül kiadja a visszafogadandó személy számára a kiutasításra szolgáló úti okmányt. Amennyiben a tagállam 3 munkanapon belül nem állítja ki az úti okmányt, úgy kell tekinteni, hogy a tagállam elfogadta a kiutasításra rendszeresített szabványos grúz úti okmány használatát.

III.   SZAKASZ

VISSZAFOGADÁSI ELJÁRÁS

6. cikk

Elvek

(1)   A (2) bekezdésre is figyelemmel, a 2–5. cikkekben meghatározott kötelezettségek alapján visszafogadandó személy bármilyen átadásának feltétele a megkeresett állam illetékes hatóságához benyújtott visszafogadási kérelem.

(2)   Amennyiben a visszafogadandó személy birtokában érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány van, az ilyen személy átadására sor kerülhet anélkül, hogy a megkereső állam visszafogadási kérelmet vagy írásbeli közleményt nyújtana be – a 11. cikk (1) bekezdésének megfelelően – a megkeresett állam illetékes hatóságához.

(3)   A (2) bekezdés sérelme nélkül, ha a személyt a megkereső állam határmenti régiójában (ideértve a repülőtereket is) fogták el illegális határátlépést követően, amelyet közvetlenül a megkeresett állam területéről hajtott végre, a megkereső állam a személy elfogását követő két napon belül visszafogadási kérelmet nyújthat be (gyorsított eljárás).

7. cikk

Visszafogadási kérelem

(1)   A visszafogadási kérelemnek – a lehetséges mértékben – tartalmaznia kell az alábbi információkat:

a)

az érintett személy adatai (pl. családi és utónév, születési idő és – ha lehetséges – a születési hely, valamint az utolsó lakóhely) és adott esetben a kiskorú, nem házas gyermekek és/vagy házastársak adatai;

b)

saját állampolgárok esetében az állampolgárságot bizonyító vagy annak fennállását valószínűsítő eszközök megjelölése;

c)

harmadik országok állampolgárai és hontalan személyek esetében a harmadik ország állampolgárainak és a hontalan személyeknek a visszafogadására vonatkozó feltételeket, valamint a jogellenes belépést és tartózkodást bizonyító vagy annak fennállását valószínűsítő eszközök megjelölése;

d)

a visszafogadandó személy fényképe;

e)

ujjlenyomatok.

(2)   A visszafogadási kérelemnek – a lehetséges mértékben – tartalmaznia kell az alábbiakat is:

a)

arról szóló nyilatkozat, hogy az átadandó személynek segítségre vagy gondoskodásra lehet szüksége, feltéve, hogy az érintett személy kifejezetten hozzájárult e nyilatkozathoz;

b)

bármilyen más olyan védelmi vagy biztonsági intézkedés vagy az érintett egészségi állapotára vonatkozó információ, amely az adott átadás esetén szükséges lehet.

(3)   A visszafogadási kérelmekhez használandó közös formanyomtatvány e megállapodás 5. mellékletében található.

(4)   A visszafogadási kérelem benyújtása bármilyen kommunikációs eszköz használatával megtehető, az elektronikus eszközöket is beleértve.

8. cikk

Az állampolgárságra vonatkozó bizonyítási eszközök

(1)   Az állampolgárság 2. cikk (1) bekezdése és 4. cikk (1) bekezdése szerinti igazolása különösen az e megállapodás 1. mellékletében felsorolt dokumentumokkal történhet, beleértve az olyan dokumentumokat is, melyek érvényességi ideje legfeljebb hat hónapon belül lejárt. Ilyen dokumentumok bemutatása esetén az állampolgárságot a tagállamok és Grúzia minden további vizsgálat nélkül kölcsönösen elismeri. Az állampolgárság igazolása nem történhet hamis dokumentumok alapján.

(2)   Az állampolgárság 2. cikk (1) bekezdése és 4. cikk (1) bekezdése szerinti, prima facie elfogadható bizonyíték alapján történő valószínűsítése különösen az e megállapodás 2. mellékletében felsorolt dokumentumokkal történhet, még abban az esetben is, ha azok érvényességi ideje már lejárt. Ilyen dokumentumok bemutatása esetén a tagállamok és Grúzia az állampolgárságot ellenkező bizonyításáig megállapítottnak tekintik. Az állampolgárság valószínűsítése nem történhet hamis dokumentumok alapján.

(3)   Amennyiben az 1. vagy 2. mellékletben felsorolt dokumentumok egyikét sem tudják bemutatni, illetve, ha a bemutatott dokumentumok nem elégségesek, a megkeresett állam illetékes diplomáciai és konzuli képviseletei a megkereső államnak a visszafogadási kérelembe foglalt kérésére biztosítják, hogy a visszafogadandó személyt állampolgársága megállapítása céljából késedelem nélkül meghallgassák, legkésőbb a visszafogadásra irányuló kérelem kézhezvételének időpontjától számított 4 munkanapon belül. Az ilyen meghallgatásokra vonatkozó eljárás az e megállapodás 19. cikkében említett végrehajtási jegyzőkönyvekben határozható meg.

9. cikk

Harmadik ország állampolgáraira és hontalan személyekre vonatkozó bizonyítási eszközök

(1)   A harmadik ország állampolgárainak és a hontalan személyeknek a visszafogadására vonatkozó feltételeknek a 3. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott igazolása különösen az e megállapodás 3. mellékletében felsorolt bizonyítási eszközökkel történik; e célra hamis dokumentumok nem használhatók fel. A tagállamok és Grúzia bármely ilyen igazolást minden további vizsgálat nélkül kölcsönösen elismernek.

(2)   A harmadik ország állampolgárainak és a hontalan személyeknek a visszafogadására vonatkozó feltételek fennállásának a 3. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott, prima facie elfogadható bizonyíték alapján történő valószínűsítése különösen az e megállapodás 4. mellékletében felsorolt bizonyítási eszközökkel történik; e célra hamis dokumentumok nem használhatók fel. Ilyen prima facie elfogadható bizonyítékok bemutatása esetén a feltételeket a tagállamok és Grúzia az ellenkező bizonyításáig teljesítettnek tekintik.

(3)   A jogtalan belépés vagy tartózkodás tényét az érintett személynek a megkereső állam területén szükséges vízumot vagy más tartózkodási engedélyt nem tartalmazó úti okmányai alapján kell megállapítani. A jogtalan belépés vagy tartózkodás tényének prima facie elfogadható bizonyítéka a megkereső állam arra vonatkozó nyilatkozata is, hogy az érintett személy nem rendelkezik a szükséges úti okmányokkal, vízummal vagy tartózkodási engedéllyel.

10. cikk

Határidők

(1)   A visszafogadási kérelmet a megkeresett állam illetékes hatóságához legfeljebb az attól számított hat hónapon belül kell benyújtani, hogy a megkereső állam illetékes hatósága tudomást szerzett arról, hogy egy harmadik ország állampolgára vagy egy hontalan személy nem, illetve már nem felel meg a belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek. Amennyiben a kérelem időben történő benyújtásának jogi vagy ténybeli akadálya van, a megkereső állam kérésére a határidő – kizárólag az akadály megszűnésének időpontjáig – meghosszabbítható.

(2)   A visszafogadási kérelemre írásban kell válaszolni

a)

2 munkanapon belül, amennyiben a kérelmet gyorsított eljárás keretében nyújtották be (6. cikk (3) bekezdés); vagy

b)

minden más esetben 12 naptári napon belül.

A határidőt a visszafogadási kérelem kézhezvételének időpontjától kell számítani. Amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, az átadást elfogadottnak kell tekinteni.

(3)   A visszafogadási kérelem elutasítását írásban indokolni kell.

(4)   Amennyiben a kérelmet elfogadták, illetve adott esetben a (2) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követően, az érintett személyt három hónapon belül át kell adni. A megkereső állam kérelmére ez a határidő a jogi vagy gyakorlati akadályok megszüntetésére fordított idővel meghosszabbítható.

11. cikk

Az átadás részletes szabályai és szállítási módok

(1)   A 6. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a megkereső állam illetékes hatóságai valamely személy átadását megelőzően írásban legalább 3 munkanappal előre közlik a megkeresett állam illetékes hatóságaival az átadás időpontját, a belépés helyét, az esetleges kíséretet és az átadásra vonatkozó egyéb szükséges információt.

(2)   A szállítás történhet légi úton vagy szárazföldön. A légi úton történő visszatérés nem korlátozható kizárólag Grúzia vagy a tagállamok nemzeti légitársaságaira, és menetrend szerinti vagy – a megkeresett állam állampolgárai esetében – charterjáratokon is történhet. A kísérettel történő visszatérés esetén a kíséret nem korlátozható a megkereső állam arra felhatalmazott személyeire, feltéve, hogy olyan személyekről van szó, akiket Grúzia vagy valamely tagállam erre felhatalmaz.

12. cikk

Téves visszafogadás

A megkereső állam visszafogad bármely, a megkeresett állam által visszafogadott személyt, amennyiben az érintett személy átadását követő 6 hónapon belül, illetve harmadik országok állampolgárai és hontalan személyek esetében 12 hónapon belül bizonyítást nyer, hogy a megállapodás 2–5. cikkében meghatározott feltételek nem teljesültek.

Ilyen esetekben a megállapodás eljárási rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni, és rendelkezésre kell bocsátani minden, a visszafogadandó személy tényleges személyazonosságára és állampolgárságára vonatkozó rendelkezésére álló információt is.

IV.   SZAKASZ

AZ ÁTSZÁLLÍTÁSI MŰVELETEK

13. cikk

Elvek

(1)   A tagállamok és Grúzia harmadik országok állampolgárainak és hontalan személyeknek az átszállítását azokra az esetekre korlátozzák, amikor e személyek nem térhetnek vissza közvetlenül a célállamba.

(2)   Valamely tagállam kérelmére Grúzia lehetővé teszi harmadik országok állampolgárainak vagy hontalan személyeknek az átszállítását, valamint Grúzia kérelmére egy adott tagállam engedélyezi harmadik országok állampolgárainak vagy hontalan személyeknek az átszállítását, ha a lehetséges egyéb tranzitállamokon keresztüli odautazás és a célállam általi visszafogadás biztosított.

(3)   Grúzia vagy valamely tagállam az alábbi esetekben utasíthatja el az átszállítást:

a)

ha fennáll a veszélye annak, hogy a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy a célállamban vagy egy tranzitállamban kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek, halálbüntetésnek, faji, vallási, nemzetiségi vagy egy adott társadalmi csoporthoz való tartozása vagy politikai meggyőződése miatt üldöztetésnek van kitéve; vagy

b)

ha a harmadik ország állampolgárát vagy a hontalan személyt a megkeresett államban vagy egy másik tranzitállamban büntetőjogi szankciók alá vetik; vagy

c)

a megkeresett állam közegészségügyi, nemzetbiztonsági, közrendi vagy egyéb, nemzeti érdekei miatt.

(4)   Grúzia vagy valamely tagállam bármilyen kibocsátott engedélyt visszavonhat, ha időközben olyan, a (3) bekezdésben említett körülmények merülnek fel vagy látnak napvilágot, amelyek az átszállítási műveletet akadályozzák, vagy ha a lehetséges tranzitállamokba való odautazás vagy a célállam általi visszafogadás már nem biztosított. Ebben az esetben a megkereső állam szükség esetén köteles haladéktalanul visszafogadni a harmadik ország állampolgárát vagy a hontalan személyt.

14. cikk

Az átszállítási eljárás

(1)   Az átszállítási művelet iránti kérelmet írásban kell benyújtani a megkeresett állam illetékes hatóságaihoz, és annak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a)

az átszállítás módját (légi vagy szárazföldi úton), a lehetséges további tranzitállamokat és a tervezett célországot;

b)

az érintett személy adatait (pl. név, utónév, leánykori név, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek, születési dátum, nem és – amennyiben lehetséges – születési hely, állampolgárság, nyelv, az úti okmány típusa és száma);

c)

a belépés tervezett helyét, az átszállítás időpontját és a kíséret esetleges igénybevételét;

d)

nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a megkereső állam megítélése szerint a 13. cikk (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülnek, és nem ismertek okok a 13. cikk (3) bekezdése alapján való elutasításra.

Az átszállítási kérelmekhez használandó közös formanyomtatvány e megállapodás 6. mellékletét képezi.

(2)   A megkeresett állam a kérelem kézhezvételét követő 5 naptári napon belül, írásban tájékoztatja a megkereső államot a visszafogadásról, megerősítve a belépés helyét és a visszafogadás tervezett időpontját, vagy tájékoztatja a megkereső államot a visszafogadás elutasításáról, valamint annak okairól.

(3)   Amennyiben az átszállítási művelet légi úton történik, a visszafogadandó személy és annak esetleges kísérete mentesül a repülőtéri tranzitvízum megszerzésének kötelezettsége alól.

(4)   A megkeresett állam illetékes hatóságai a kölcsönös konzultációkra is figyelemmel segítséget nyújtanak az átszállítási műveletben, különösen az érintett személyek megfigyelése révén, valamint az e célt szolgáló megfelelő feltételek megteremtésével.

(5)   A személyek átszállítását a kérelem jóváhagyásának kézhezvételétől számított 30 napon belül végre kell hajtani.

V.   SZAKASZ

KÖLTSÉGEK

15. cikk

A szállítás és az átutazás költségei

Az illetékes hatóságok azon jogának sérelme nélkül, hogy a visszafogadással kapcsolatos költségeket behajtsák a visszafogadandó személytől vagy harmadik felektől, az e megállapodás szerinti visszafogadással és átszállítással kapcsolatos valamennyi – a célállam határáig felmerülő – szállítási költséget a megkereső állam viseli.

VI.   SZAKASZ

ADATVÉDELEM ÉS ÉRINTHETETLENSÉGI ZÁRADÉK

16. cikk

Adatvédelem

A személyes adatok közlésére csak abban az esetben kerül sor, ha – az esettől függően – ez Grúzia vagy valamely tagállam illetékes hatóságai számára e megállapodás végrehajtása érdekében szükséges. A személyes adatok feldolgozását és kezelését valamely konkrét esetben Grúzia nemzeti jogának, illetve, ha az adatkezelő valamely tagállam illetékes hatósága, a 95/46/EK irányelv rendelkezéseinek és az adott tagállamnak az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti jogszabályainak megfelelően kell elvégezni. Emellett a következő elvek érvényesek:

a)

a személyes adatokat tisztességesen és törvényesen kell feldolgozni;

b)

a személyes adatok gyűjtését e megállapodás végrehajtásának meghatározott, egyértelmű és törvényes céljából kell végezni, és az adatokat ezen túlmenően sem az adatközlő hatóság, sem az azokat átvevő hatóság nem dolgozhatja fel az e céllal össze nem egyeztethető módon;

c)

a személyes adatoknak gyűjtésük és/vagy további feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és nem lehetnek túlzott mértékűek; a közölt személyi adatok ennek megfelelően csak a következőkre vonatkozhatnak:

i.

az átadandó személy adatai (családi név, utónév, bármilyen korábbi név, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek, nem, családi állapot, születési hely és idő, jelenlegi és korábbi állampolgárság);

ii.

útlevél, személyazonosító igazolvány vagy járművezetői engedély (száma, érvényességi ideje, a kiállítás napja, kiállító hatóság, a kiállítás helye);

iii.

útmegszakítások és útvonalak;

iv.

egyéb, az átadandó személy azonosításához vagy az e megállapodás szerinti visszafogadási követelmények megvizsgálásához szükséges információk;

d)

a személyes adatoknak pontosaknak kell lenniük, és azokat szükség esetén frissíteni kell;

e)

a személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása célja érdekében szükséges ideig teszi lehetővé;

f)

mind az adatközlő hatóság, mind pedig az adatokat átvevő hatóság megtesz minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy szükség esetén biztosítsa a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását abban az esetben, ha a feldolgozás nem felel meg e cikk rendelkezéseinek, különösen amiatt, mert ezek az adatok a feldolgozás célja szempontjából nem megfelelőek, relevánsak, pontosak vagy túlzott mértékűek. Ebbe beletartozik a másik fél értesítése az adatok bármely helyesbítéséről, törléséről vagy zárolásáról;

g)

az adatokat átvevő hatóság kérelemre tájékoztatja az adatközlő hatóságot a közölt adatok felhasználásáról és annak eredményéről;

h)

a személyes adatok kizárólag az illetékes hatóságnak adhatók át. Az egyéb szervekhez történő továbbításhoz az adatközlő hatóság előzetes beleegyezése szükséges;

i)

az adatközlő hatóság és az adatokat átvevő hatóság köteles írásos nyilvántartást vezetni a személyes adatok átadásáról és átvételéről.

17. cikk

Fennmaradási záradék

(1)   E megállapodás nem érinti az Unió, a tagállamok és Grúzia azon jogait, kötelezettségeit és felelősségét, amelyek a nemzetközi jogból és különösen az alábbiakból fakadnak:

a)

a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-i egyezmény, melyet a menekültek jogállásáról szóló, 1967. január 31-i jegyzőkönyv módosított;

b)

a menedékjog iránti kérelmek feldolgozásáért felelős állam meghatározásáról szóló nemzetközi egyezmények;

c)

az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. november 4-i európai egyezmény és annak jegyzőkönyvei;

d)

a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni, 1984. december 10-i ENSZ-egyezmény;

e)

a kiadatásról és átszállításról szóló nemzetközi egyezmények;

f)

a külföldi állampolgárok visszafogadásával kapcsolatos szabályokat tartalmazó többoldalú nemzetközi egyezmények, mint például a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. december 7-i egyezmény.

(2)   E megállapodás rendelkezései nem képezik akadályát valamely személy egyéb hivatalos vagy nem hivatalos megállapodás alapján történő visszatérésének.

VII.   SZAKASZ

VÉGREHAJTÁS ÉS ALKALMAZÁS

18. cikk

Visszafogadási vegyes bizottság

(1)   A Szerződő Felek kölcsönösen segítik egymást e megállapodás alkalmazásában és értelmezésében. E célból a felek létrehoznak egy visszafogadási vegyes bizottságot (a továbbiakban: a bizottság), amely különösen az alábbi feladatokat látja el:

a)

e megállapodás alkalmazásának figyelemmel kísérése;

b)

határoz ennek a megállapodásnak az egységes alkalmazásához szükséges végrehajtási rendelkezésekről;

c)

rendszeres információcserét folytat az egyes tagállamok és Grúzia által a 19. cikk szerint elkészített végrehajtási jegyzőkönyvekről;

d)

javaslatokat tesz e megállapodás és mellékleteinek módosításaira.

(2)   E bizottság határozatai a Szerződő Felekre nézve kötelezőek.

(3)   A bizottság az Unió és Grúzia képviselőiből áll.

(4)   A bizottság szükség esetén valamely Szerződő Fél kérelmére ülésezik.

(5)   A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

19. cikk

Végrehajtási jegyzőkönyvek

(1)   Valamely tagállam vagy Grúzia kérésére, Grúzia és a tagállam végrehajtási jegyzőkönyvet készít, mely a következőkre vonatkozó szabályokat tartalmazza:

a)

az illetékes hatóságok kijelölése, határátkelőhelyek és a kapcsolattartó pontok megadása;

b)

a kísérettel történő visszatérés feltételei, beleértve a harmadik ország állampolgárainak és a hontalanoknak a kísérettel történő átszállítását is;

c)

az e megállapodás 1–4. mellékleteiben felsoroltakon kívüli eszközök és dokumentumok;

d)

a gyorsított eljárás keretében történő visszafogadás részletes szabályai; és

e)

a meghallgatásokra vonatkozó eljárás.

(2)   Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jegyzőkönyvek csak a 18. cikkben említett visszafogadási bizottság értesítését követően lépnek hatályba.

(3)   Grúzia beleegyezik abba, hogy egy adott tagállammal készített végrehajtási jegyzőkönyv rendelkezéseit bármely más tagállammal való kapcsolatai során – az utóbbi kérelmére – is alkalmazza.

20. cikk

A tagállamokkal kötött kétoldalú visszafogadási megállapodásokhozvagy egyezményekhez való viszony

E megállapodás rendelkezései elsőbbséget élveznek az egyes tagállamok és Grúzia között megkötött vagy a 19. cikk alapján esetleg ezután megkötendő, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló bármely kétoldalú megállapodással szemben, amennyiben ez utóbbiak nem összeegyeztethetők e megállapodás rendelkezéseivel.

VIII.   SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. cikk

Területi hatály

(1)   A (2) bekezdésre is figyelemmel, ez a megállapodás azon a területen alkalmazandó, ahol az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés alkalmazandó, valamint Grúzia területén.

(2)   E megállapodás Írország területén kizárólag azt követően alkalmazandó, hogy az Európai Unió erről értesítést küld Grúziának. E megállapodás a Dán Királyság területén nem alkalmazandó.

22. cikk

A megállapodás módosításai

E megállapodás a Szerződő Felek közös megegyezésével módosítható és kiegészíthető. A módosításokat és kiegészítéseket külön jegyzőkönyvek formájában kell kidolgozni, amelyek a megállapodás szerves részét képezik, és a megállapodás 23. cikkében megállapított eljárással összhangban lépnek hatályba.

23. cikk

Hatálybalépés, időtartam és megszűnés

(1)   Ezt a megállapodást a Szerződő Feleknek belső rendelkezéseikkel összhangban meg kell erősíteniük vagy jóvá kell hagyniuk.

(2)   Ez a megállapodás azt a napot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor az utolsó Szerződő Fél értesítette a másikat az (1) bekezdésben említett eljárások befejezéséről.

(3)   Ezt a megállapodást Írországra a 21. cikk (2) bekezdésében említett értesítés időpontját követő második hónap első napjától kell alkalmazni.

(4)   E megállapodást határozatlan időre kötötték.

(5)   E megállapodást bármely Szerződő Fél a másik Szerződő Fél hivatalos értesítésével felmondhatja. E megállapodás az ilyen értesítés keltétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

24. cikk

Mellékletek

Az 1–6. melléklet e megállapodás szerves részét képezi.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 22. napján két példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint grúz nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image


(1)  Az 1994. november 30-i tanácsi ajánlásban megadott űrlapnak megfelelően.

(2)  Ibid.

1. MELLÉKLET

AZON OKMÁNYOK KÖZÖS JEGYZÉKE, AMELYEK BEMUTATÁSA AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG BIZONYÍTÉKÁNAK MINŐSÜL

(2. CIKK (1) BEKEZDÉS, 4. CIKK (1) BEKEZDÉS ÉS 8. CIKK (1) BEKEZDÉS)

bármilyen útlevél (nemzeti útlevelek, diplomata-útlevelek, szolgálati útlevelek, csoportos útlevelek és ideiglenes útlevelek, beleértve a kiskorúak útleveleit is),

személyazonosító igazolványok (beleértve az ideiglenes és átmeneti okmányokat is),

az állampolgárságot igazoló bizonyítvány és egyéb hivatalos okmány, amely megemlíti vagy egyértelműen jelzi az állampolgárságot.

2. MELLÉKLET

AZON OKMÁNYOK KÖZÖS JEGYZÉKE, AMELYEK BEMUTATÁSA AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG PRIMA FACIE ELFOGADHATÓ BIZONYÍTÉKÁNAK MINŐSÜL

(2. CIKK (1) BEKEZDÉS, 4. CIKK (1) BEKEZDÉS ÉS 8. CIKK (2) BEKEZDÉS)

Amennyiben a megkeresett állam vagy a tagállamok egyike vagy Grúzia:

az 1. mellékletben felsorolt olyan dokumentumok, amelyek érvényessége több mint 6 hónapja járt le,

a megállapodás 1. mellékletében felsorolt bármely dokumentum fénymásolata,

járművezetői engedélyek vagy azok fénymásolata,

születési anyakönyvi kivonat vagy annak fénymásolata,

vállalati azonosító igazolvány vagy annak fénymásolata,

tanúvallomások,

az érintett személy nyilatkozatai, illetve az általa beszélt nyelv, beleértve azt is, ha ezt egy hivatalos teszt eredményeként állapítják meg,

bármely egyéb okmány, amely segíthet az érintett személy állampolgárságának megállapításában,

szolgálati könyv és katonai személyazonosító igazolvány,

tengerész szolgálati könyvek és hajóparancsnoki szolgálati igazolványok;

a megkeresett állam által kiállított laissez-passer.

Amennyiben a megkeresett állam Grúzia:

a személyazonosság megerősítése a vízuminformációs rendszerben végrehajtott keresés alapján (1),

a vízuminformációs rendszert nem használó tagállamok esetében az ezen tagállamok vízumkérelem-nyilvántartása alapján történő egyértelmű azonosítás.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) (HL L 218., 2008.8.13., 60. o.).

3. MELLÉKLET

AZON OKMÁNYOK KÖZÖS JEGYZÉKE, AMELYEK A HARMADIK ORSZÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAINAK ÉS A HONTALAN SZEMÉLYEK VISSZAFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK BIZONYÍTÉKÁNAK MINŐSÜLNEK

(3. CIKK (1) BEKEZDÉS, 5. CIKK (1) BEKEZDÉS ÉS 9. CIKK (1) BEKEZDÉS)

a megkeresett állam által kiállított vízum és/vagy tartózkodási engedély,

az érintett személy úti okmányában található, a határátlépést igazoló pecsét vagy hasonló bejegyzés, illetve a határátlépés egyéb bizonyítéka (pl.: fényképes bizonyíték).

4. MELLÉKLET

AZON OKMÁNYOK KÖZÖS JEGYZÉKE, AMELYEK A HARMADIK ORSZÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAINAK ÉS A HONTALAN SZEMÉLYEK VISSZAFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK PRIMA FACIE ELFOGADHATÓ BIZONYÍTÉKÁNAK MINŐSÜLNEK

(3. CIKK (1) BEKEZDÉS, 5. CIKK (1) BEKEZDÉS ÉS 9. CIKK (2) BEKEZDÉS)

annak a helynek, illetve azoknak a körülményeknek a megkereső állam megfelelő hatóságai általi leírása, ahol, illetve amelyek között az érintett személyt a megkereső állam területére való belépését követően feltartóztatták,

valamely személy személyazonosságára és/vagy tartózkodására vonatkozó, nemzetközi szervezet (pl. UNHCR) által szolgáltatott adatok,

családtagok, útitársak stb. beszámolói/adatigazolásai,

az érintett személy nyilatkozata,

információ arra vonatkozólag, hogy az érintett személy szállító vagy utazási iroda szolgáltatásait vette igénybe,

különösen a határőrizeti szervek, illetve más olyan tanúk által tett hivatalos nyilatkozatok, akik tanúsítani tudják az érintett személy határátlépésének tényét,

az érintett személy bírósági vagy közigazgatási eljárás keretében tett hivatalos nyilatkozata,

dokumentumok, igazolások vagy bármilyen számla (pl.: szállodai számlák, orvosi/fogorvosi kezelésre megbeszélt időpontok, közintézmények/magánintézmények belépőkártyái, gépjárműbérleti megállapodás, hitelkártyával való fizetés nyugtája stb.), amely egyértelműen bizonyítja, hogy az érintett személy a megkeresett állam területén tartózkodott,

légi járatokra, vonatra, távolsági autóbuszra vagy hajóra szóló névvel ellátott jegyek és/vagy utaslisták, amelyek bizonyítékul szolgálnak az érintett személy jelenlétére vagy útvonalára a megkeresett állam területén.

5. MELLÉKLET

Image

Image

Image

6. MELLÉKLET

Image

Image

EGYÜTTES NYILATKOZAT A 3. CIKK (1) ÉS AZ 5. CIKK (1) BEKEZDÉSÉRŐL

A felek megállapodnak, hogy e rendelkezések értelmében a személy „közvetlenül lép be” Grúzia területéről, ha úgy érkezett a tagállamok területére, hogy közben nem lépett be harmadik országba, illetve – ha a megkeresett állam valamelyik tagállam – harmadik országba történő köztes belépés nélkül érkezett Grúzia területére. A repülőgép-forgalmi tranzitterületen való harmadik országbeli tartózkodás nem minősül belépésnek.

EGYÜTTES NYILATKOZAT DÁNIÁRA VONATKOZÓAN

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás nem vonatkozik a Dán Királyság területére, sem pedig a Dán Királyság állampolgáraira. Ilyen körülmények között helyénvaló, hogy Grúzia és Dánia e megállapodással azonos feltételekkel visszafogadási megállapodást kössön egymással.

EGYÜTTES NYILATKOZAT IZLANDRA ÉS NORVÉGIÁRA VONATKOZÓAN

A Szerződő Felek tudomásul veszik az Európai Unió, valamint Izland és Norvégia között fennálló szoros kapcsolatot, különös tekintettel az említett országoknak a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és továbbfejlesztéséhez történő társulásáról szóló, 1999. május 18-i megállapodására. Ilyen körülmények között helyénvaló, hogy Grúzia e megállapodással azonos feltételekkel visszafogadási megállapodást kössön Izlanddal és Norvégiával.

EGYÜTTES NYILATKOZAT SVÁJCRA VONATKOZÓAN

A Szerződő Felek tudomásul veszik az Európai Unió és Svájc között fennálló szoros kapcsolatot, különös tekintettel a Svájcnak a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és továbbfejlesztéséhez történő társulásáról szóló, 2008. március 1-jei megállapodására. Ilyen körülmények között helyénvaló, hogy Grúzia e megállapodással azonos feltételekkel visszafogadási megállapodást kössön Svájccal.


RENDELETEK

25.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 52/66


A TANÁCS 2011/156/EU RENDELETE

(2010. december 13.)

az Európai Közösség és a Mikronéziai Szövetségi Államok között létrejött, a Mikronéziai Szövetségi Államokban folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és a Mikronéziai Szövetségi Államok között létrejött, a Mikronéziai Szövetségi Államokban folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodáshoz (1) (a továbbiakban: a megállapodás) csatolt új jegyzőkönyvet (a továbbiakban: jegyzőkönyv) 2010. május 7-én parafálták. A jegyzőkönyv a halászat tekintetében a Mikronéziai Szövetségi Államok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken halászati lehetőségeket biztosít az uniós hajóknak.

(2)

A Tanács 2010. december 13-án elfogadta a jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló 2011/116/EU határozatot (2).

(3)

A halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztásának módját a jegyzőkönyv 13. cikkében meghatározott ötéves időtartamra, valamint a jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának időszakára vonatkozóan is meg kell határozni.

(4)

A közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1006/2008/EK tanácsi határozat (3) 10. cikke (1) bekezdésével összhangban ha az Európai Unió részére kijelölt halászati lehetőségeket nem használják ki teljes mértékben, a Bizottság erről értesíti az érintett tagállamokat. Amennyiben a Tanács által megállapított határidőn belül nem érkezik válasz, a Bizottság azt annak megerősítéseként értelmezi, hogy az érintett tagállam hajói nem használják ki teljes mértékben az adott időszakban számukra rendelkezésre álló halászati lehetőségeket. Az említett határidőt meg kell állapítani.

(5)

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A jegyzőkönyv által megállapított halászati lehetőségek a tagállamok között a következők szerint kerülnek elosztásra:

a)

erszényes kerítőhálós tonhalhalászhajók

Spanyolország

5 hajó

Franciaország

1 hajó

b)

felszíni horogsoros hajók

Spanyolország

12 hajó

(2)   A 1006/2008/EK rendelet a megállapodás és a jegyzőkönyv rendelkezéseinek sérelme nélkül alkalmazandó.

(3)   Ha az (1) bekezdésben említett tagállamok halászati engedély iránti kérelmei nem merítik ki a jegyzőkönyvben meghatározott halászati lehetőségeket, a Bizottság az 1006/2008/EK rendelet 10. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően figyelembe veszi bármely más tagállam halászati engedély iránti kérelmét is.

Az említett rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében szereplő határidő tíz munkanapban kerül megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. PEETERS


(1)  HL L 151., 2006.6.6., 3. o.

(2)  A Hivatalos lap 1-ik oldalán található.

(3)  HL L 286., 2008.10.29., 33. o.