ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.051.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 51

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. február 25.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2011/126/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. február 21.) az Európai Közösség és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió közötti, a légiközlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 176/2011/EU rendelete (2011. február 24.) a funkcionális légtérblokkok kialakítását és módosítását megelőzően benyújtandó információkról ( 1 )

2

 

*

A Bizottság 177/2011/EU rendelete (2011. február 24.) egyes gabonafélékre vonatkozó behozatali vámoknak a 2010/2011. gazdasági év tekintetében történő ideiglenes felfüggesztéséről

8

 

*

A Bizottság 178/2011/EU rendelete (2011. február 24.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 145. alkalommal történő módosításáról

10

 

 

A Bizottság 179/2011/EU rendelete (2011. február 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

12

 

 

A Bizottság 180/2011/EU rendelete (2011. február 24.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

14

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2011/14/EU irányelve (2011. február 24.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a profoxidim hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról ( 1 )

16

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/127/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. február 24.) az Írország által kérelmezett eltérésnek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezéséről szóló 2007/697/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2011) 1032. számú dokumentummal történt)

19

 

 

2011/128/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. február 24.) az Egyesült Királyság által Észak-Írország vonatkozásában kért eltérésnek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezéséről szóló 2007/863/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2011) 1033. számú dokumentummal történt)

21

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2010. március 2-i 177/2010/EU bizottsági rendelethez (HL L 52., 2010.3.3.)

23

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

25.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. február 21.)

az Európai Közösség és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió közötti, a légiközlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről

(2011/126/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával és 218. cikke (8) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2003. június 5-én felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat kezdjen a harmadik országokkal a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek egy közösségi megállapodással való felváltása céljából.

(2)

Az Európai Közösség nevében a Bizottság tárgyalásokat folytatott a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unióval egy, a légiközlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről, összhangban a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek egy közösségi megállapodással való felváltása céljából, a Bizottságot harmadik országokkal folytatandó tárgyalások kezdeményezésére felhatalmazó tanácsi határozat mellékletében foglalt mechanizmusokkal és irányelvekkel.

(3)

A megállapodást – annak egy későbbi időpontban történő lehetséges megkötésére is figyelemmel – a Közösség nevében, a 2010/144/EK tanácsi határozattal (1) összhangban 2009. november 30-án aláírták.

(4)

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépése következtében, az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett és annak jogutódja lett.

(5)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió közötti, a légiközlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) az Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

2. cikk

A megállapodás 9. cikkének (1) bekezdésében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg, és értesítést küld az alábbiakról:

„A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett, valamint ezen időponttól kezdve gyakorolja az Európai Közösség jogait és terhelik annak kötelezettségei. Ezért a megállapodás szövegében az »Európai Közösség«-re való hivatkozásokat adott esetben »Európai Unió«-ként kell értelmezni.”

3. cikk

Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

MARTONYI J.


(1)  HL L 56., 2010.3.6., 15. o.


RENDELETEK

25.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/2


A BIZOTTSÁG 176/2011/EU RENDELETE

(2011. február 24.)

a funkcionális légtérblokkok kialakítását és módosítását megelőzően benyújtandó információkról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 2004. március 10-i 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (léginavigációs-szolgálati rendelet) (1) és különösen annak 9a. cikke (9) bekezdésére,

mivel:

(1)

A funkcionális légtérblokkok kulcsszerepet játszanak a tagállamok között megvalósuló, a teljesítmény növelését és szinergiák létrehozását célzó együttműködés kialakításában. Ennek érdekében és az egységes európai égbolton belül a funkcionális légtérblokkok közötti kapcsolódási pontok optimalizálása céljából az érintett tagállamoknak együtt kell működniük egymással és adott esetben harmadik országokkal.

(2)

A tagállamoknak a funkcionális légtérblokkok kialakításakor teljesíteniük kell az 550/2004/EK rendelet 9a. cikkében foglalt követelményeket.

(3)

Azon tagállamok, amelyek funkcionális légtérblokkot alakítanak ki, információkat kötelesek eljuttatni a Bizottsághoz, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséghez, a többi tagállamhoz és más érdekelt felekhez, ily módon lehetőséget biztosítva számukra arra, hogy az eszmecsere megkönnyítése érdekében megtehessék észrevételeiket. A tagállamoknak azonban minősített információkat, üzleti titkokat és egyéb bizalmas adatokat nem kell benyújtaniuk.

(4)

Az e rendelet értelmében benyújtandó információk arra hivatottak, hogy bizonyítsák a funkcionális légtérblokkokkal kapcsolatos célkitűzések teljesülését, és a tagállamokat segítsék az egységes európai égbolt keretébe tartozó egyéb intézkedésekkel való összhang biztosításában.

(5)

Az információk cseréjének és az észrevételek benyújtásának fent említett folyamatát elősegítendő, egyértelműen meg kell határozni, hogy melyek azok a „megfelelő” információk, amelyeket a Bizottsághoz, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséghez (EASA) és más érdekelt felekhez el kell juttatni, továbbá rögzíteni kell az ezen információcserére szolgáló eljárásokat.

(6)

Az érintett tagállamoknak közösen kell benyújtaniuk az információkat, és ennek megfelelően a vonatkozó információkat és alátámasztó dokumentumokat funkcionális légtérblokkonként csoportosítva kell benyújtaniuk.

(7)

A funkcionális légtérblokkok kialakítását olyan jogi folyamatnak kell tekinteni, amely révén a tagállamok javíthatják a légtérblokkjaik közötti együttműködést. A tagállamoknak az 550/2004/EK rendelettel összhangban legkésőbb 2012. december 4-ig teljesíteniük kell ezt a követelményt.

(8)

Azt, hogy egy adott funkcionális légtérblokk módosult-e vagy sem, minden tagállamnak azonos kritériumok alapján kell megítélnie, és kizárólag azon változásokat szabad módosulásnak tekinteni, amelyek jelentős hatással vannak a funkcionális légtérblokkra és/vagy a szomszédos funkcionális légtérblokkokra vagy tagállamokra.

(9)

Az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 13a. cikke rögzíti, hogy az egységes európai égbolt végrehajtásakor a tagállamoknak és a Bizottságnak gondoskodniuk kell arról, hogy valamennyi biztonsági szempontot kellően figyelembe vegyenek.

(10)

Ez a rendelet nem érinti az 549/2004/EK rendelet 13. cikkében említett tagállami légiközlekedés-védelmi vagy védelmi politikai érdekeket, valamint az azokhoz kapcsolódó titoktartási követelményeket.

(11)

A Chicagói Egyezmény 83. cikkével összhangban azon tagállamoknak, amelyek funkcionális légtérblokkot alakítanak ki, a funkcionális légtérblokkra vonatkozó egyezményeket vagy megállapodásokat, valamint azok bármilyen későbbi módosítását be kell jegyeztetniük az ICAO által vezetett nyilvántartásba.

(12)

Az olyan funkcionális légtérblokkok kialakítását, amelyek módosítanák az ICAO szerinti repüléstájékoztató körzetek határait vagy az említett határokon belül elérhető berendezéseket és szolgálatokat, továbbra is az ICAO léginavigációs tervezési folyamata és az ICAO léginavigációs terveinek módosítási eljárása keretein belül kell kezelni.

(13)

A tagállamoknak a funkcionális légtérblokkok kialakítása során biztosítaniuk kell a biztonságra vonatkozó kötelezettségeik teljesülését. Bizonyítaniuk kell, és megfelelő biztosítékot kell nyújtaniuk arról, hogy a funkcionális légtérblokkok kialakítása és működtetése biztonságosan fog történni, továbbá figyelembe kell venniük a funkcionális légtérblokkok kialakításához kapcsolódó, a tagállamok és a léginavigációs szolgáltatók felelősségi körébe tartozó biztonságirányítási tényezőket, különös tekintettel a biztonságot érintő szerep- és felelősségi körökre.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az egységes égbolttal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

E rendelet a következőkre vonatkozó követelményeket állapítja meg:

1.

az érintett tagállamok által a Bizottsághoz, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséghez (EASA), a többi tagállamhoz és az érdekelt felekhez a funkcionális légtérblokkok kialakítását vagy módosítását megelőzően eljuttatandó információk;

2.

az 1. pontban említett felek részére a Bizottságnak a funkcionális légtérblokkal kapcsolatban való értesítését megelőzően eljuttatandó információk, és a tőlük származó észrevételek benyújtására szolgáló eljárások.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az 549/2004/EK rendelet 2. cikke szerinti fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

Ezen túlmenően az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „érintett tagállamok”: azok a tagállamok, amelyek között kölcsönös megállapodás született az 550/2004/EK rendelet szerinti funkcionális légtérblokk kialakításáról;

2.   „érdekelt felek”: a funkcionális légtérblokkal szomszédos harmadik országok, a főbb légtérfelhasználók vagy légtérfelhasználók csoportjai, a személyzet érdekképviseleti szervei, és a funkcionális légtérblokkokon belül működőekkel szomszédos léginavigációs szolgáltatók.

3. cikk

A megfelelés bizonyítása

A 550/2004/EK rendelet 9a. cikkében foglalt követelmények teljesülésének bizonyítása céljából az érintett tagállamok közösen benyújtják az e rendelet mellékletében előírt információkat.

4. cikk

Az információcsere eljárása új funkcionális légtérblokkok esetében

(1)   Az érintett tagállamok legkésőbb 2012. június 24-ig benyújtják a mellékletben foglalt információkat. A Bizottság az információkat kézhezvételüktől számítva legkésőbb egy héttel az EASA, a többi tagállam és az érdekelt felek rendelkezésére bocsátja, hogy azok megtehessék észrevételeiket.

(2)   Az EASA, a többi tagállam és az érdekelt felek az információk kézhezvételétől számítva legkésőbb két hónapig tehetik meg észrevételeiket. A beérkező észrevételeket a Bizottság – saját észrevételeivel kiegészítve – haladéktalanul továbbítja az érintett tagállamok részére.

(3)   Az érintett tagállamok funkcionális légtérblokkjaik kialakítása előtt kellően mérlegelik a kapott észrevételeket.

5. cikk

Korábban kialakított funkcionális légtérblokkok módosítása

(1)   E rendelet alkalmazásában akkor beszélünk egy korábban kialakított funkcionális légtérblokk módosításáról, ha a javasolt módosítás a funkcionális légtérblokk meghatározott kiterjedésének változását eredményezi.

(2)   Legkésőbb hat hónappal a módosítás végrehajtását megelőzően az érintett tagállamok közösen tájékoztatják a Bizottságot a javasolt változásokról, és eljuttatják az azok alátámasztására szolgáló információkat, ami – adott esetben – a funkcionális légtérblokkok kialakításakor benyújtott adatok aktualizálását jelenti. A Bizottság az információkat kézhezvételüktől számítva legkésőbb egy héttel az EASA, a többi tagállam és az érdekelt felek rendelkezésére bocsátja, hogy azok megtehessék észrevételeiket.

(3)   Az EASA, a többi tagállam és az érdekelt felek az információk kézhezvételétől számítva legkésőbb két hónapig tehetik meg észrevételeiket. A beérkező észrevételeket a Bizottság – saját észrevételeivel kiegészítve – haladéktalanul továbbítja az érintett tagállamok részére.

(4)   Az érintett tagállamok funkcionális légtérblokkjaik módosítása előtt kellően mérlegelik a kapott észrevételeket.

6. cikk

Már létező funkcionális légtérblokkok

Azok a tagállamok, amelyek e rendelet hatálybalépését megelőzően már alakítottak ki funkcionális légtérblokkot, gondoskodnak arról, hogy legkésőbb 2012. június 24-ig eljuttassák a Bizottsághoz a mellékletben foglalt mindazon információkat, amelyek nem szerepeltek a bejelentésben.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 96., 2004.3.31., 10. o.

(2)  HL L 96., 2004.3.31., 1. o.


MELLÉKLET

BENYÚJTANDÓ INFORMÁCIÓK

I.   RÉSZ

Általános információk

1.

A tagállamok benyújtják az alábbi információkat:

a)

a funkcionális légtérblokk kapcsolódási pontja;

b)

a funkcionális légtérblokk meghatározott kiterjedése;

c)

adott esetben a közösen kijelölt légiforgalmi szolgáltatók és meteorológiai szolgáltatók megnevezése, és felelősségi köreik rögzítése;

d)

azon légiforgalmi szolgáltatók és felelősségi köreik megnevezése, amelyek az 550/2004/EK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének megfelelően tanúsítás nélkül biztosítanak léginavigációs szolgáltatásokat.

2.

A funkcionális légtérblokkok kialakítására vagy módosítására vonatkozóan megkötött megállapodásokkal kapcsolatban az érintett tagállamok benyújtják többek között az alábbi információkat:

a)

azon dokumentumok másolata, amelyek igazolják, hogy az érintett tagállamok között kölcsönös megállapodás született funkcionális légtérblokk kialakításáról;

b)

a funkcionális légtérblokkhoz tartozó nemzeti felügyeleti hatóságok közötti megállapodásokkal kapcsolatos információk;

c)

a funkcionális légtérblokkhoz tartozó légiforgalmi szolgáltatók közötti megállapodásokkal kapcsolatos információk;

d)

az illetékes polgári és katonai hatóságok között a funkcionális légtérblokk irányítási struktúráiban való részvételre vonatkozóan létrejött megállapodásokkal kapcsolatos információk.

3.

Az érintett tagállamok olyan információkra is hivatkozhatnak, amelyeket az egységes európai égbolt létrehozása keretében már korábban benyújtottak a Bizottsághoz.

II.   RÉSZ

Az 550/2004/EK rendelet 9a. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelmények

Az érintett tagállamok benyújtják az 550/2004/EK rendelet 9a. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelményekre vonatkozó információkat és az azok alátámasztására szolgáló dokumentumokat.

1.   A funkcionális légtérblokk létrehozását alátámasztó biztonsági elemzés

A funkcionális légtérblokk létrehozását alátámasztó biztonsági elemzés vonatkozásában az alábbi információkat kell benyújtani:

a)

közös biztonsági iránymutatások, vagy a létrehozásukra vonatkozó tervek;

b)

a balesetek és repülőesemények kivizsgálására vonatkozó megállapodások, továbbá a biztonsági adatok gyűjtésére, elemzésére és cseréjére vonatkozó tervek bemutatása;

c)

a biztonság kezelésére szolgáló azon módszer bemutatása, amely révén a funkcionális légtérblokkon belül elkerülhető a biztonsági teljesítmény romlása;

d)

azon megállapodások bemutatása, amelyek a funkcionális légtérblokkon belül a léginavigációs szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó biztonsági célok rögzítése, a biztonsági felügyelet és a kapcsolódó végrehajtási intézkedések tekintetében egyértelműen rögzítik a felelősségi köröket és a kapcsolódási pontokat/interfészeket;

e)

az annak alátámasztására szolgáló dokumentumok és/vagy nyilatkozatok, hogy a funkcionális légtérblokkok kialakításából vagy módosításából eredő operatív változások bevezetését megelőzően veszélyazonosítási, kockázatértékelési és -mérsékelési eljárásokat magában foglaló biztonságértékelésre került sor.

2.   A légtér optimális kihasználása, a légi forgalom áramlását figyelembe véve

Az érintett tagállamok benyújtják a következő információkat:

a)

Az 551/2004/EK európai parlementi és tanácsi rendelet (1) 6. cikkében említett légtér-gazdálkodási és légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókkal való kapcsolat, és ezen belül a légtér optimális kihasználását lehetővé tévő koordináció, megállapodások és eljárások bemutatása.

b)

A funkcionális légtérblokkon belül azon légtér vonatkozásában, amelyre az 551/2004/EK rendelet 6. cikkében említett hálózati funkciók nem terjednek ki, az alábbiakkal kapcsolatos információkat kell benyújtani:

az integrált légtérgazdálkodást célzó intézkedések,

a légtér-gazdálkodási adatok megosztására vonatkozó rendelkezések,

a hatékony kooperatív döntéshozatali folyamatot célzó intézkedések.

c)

A funkcionális légtérblokkon belüli valós idejű koordináció tekintetében:

annak bemutatása, hogy miként történik a határokon átnyúló tevékenységek irányítása, amennyiben a funkcionális légtérblokkok kialakítása vagy módosítása nyomán új területek jönnek létre.

3.   Az európai útvonalhálózattal való összhang

Az érintett tagállamok információkat nyújtanak be annak alátámasztására, hogy a funkcionális légtérblokkon belük az útvonalak tervezése és végrehajtása összhangban áll az európai útvonalhálózat koordinálására, fejlesztésére és végrehajtására vonatkozó, az 551/2004/EK rendelet 6. cikkében említett folyamatokkal, és azok keretében történik.

Az érintett tagállamok olyan információkra is hivatkozhatnak, amelyeket az egységes európai égbolt létrehozása keretében már korábban benyújtottak a Bizottsághoz.

4.   Hozzáadott érték a költség-haszon elemzések fényében

Az érintett tagállamok nyilatkozatot nyújtanak be, amelyben megerősítik a következőket:

a)

a költség-haszon elemzés az ágazaton belüli bevett gyakorlatnak megfelelően készült, többek között a diszkontált cash flow-elemzés alkalmazásával;

b)

a költség-haszon elemzés átfogó képet nyújt a funkcionális légtérblokk kialakítása vagy módosítása által a polgári és katonai légtérfelhasználókra gyakorolt hatásokról;

c)

a költség-haszon elemzés szerint a funkcionális légtérblokk kialakítása vagy módosítása összességében pozitív eredménnyel zárul (nettó jelenérték és/vagy belső megtérülési ráta);

d)

a funkcionális légtérblokkok hozzájárulnak a légi közlekedés környezeti hatásának csökkentéséhez;

e)

a költségek és a haszon tekintetében feltüntetett értékeket, azok forrásait és a költség-haszon elemzés elkészítése során használt feltételezéseket dokumentálták;

f)

a főbb érdekeltekkel konzultáció folyt, és visszajelzést adtak a felelősségi körükbe tartozó műveletekre vonatkozó költség-haszon becslésről.

5.   A légiforgalmi irányítási feladatkör gördülékeny és rugalmas átadásának biztosítása a légiforgalmi szolgálati egységek között

Az érintett tagállamok információt nyújtanak be annak alátámasztására, hogy a funkcionális légtérblokkon belül a légiforgalmi irányítási feladatkör átadása gördülékeny és rugalmas. A funkcionális légtérblokkok kialakítása vagy módosítása révén bekövetkezett változásokkal kapcsolatban az alábbi információkat kell benyújtani:

a)

a határokon átnyúló légiforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos megállapodások leírása;

b)

azon létrejött megállapodások, amelyek célja a funkcionális légtérblokkon belül az érintett légiforgalmi szolgáltatók közötti koordinációs eljárások javítása, valamint a koordináció javítására irányuló további tervbe vett kezdeményezések;

c)

azon létrejött megállapodások leírása, amelyek célja az érintett polgári és katonai légiforgalmi szolgáltatók közötti koordinációs eljárások javítása, valamint a koordináció javítására irányuló – a rugalmas légtérfelhasználás elvével összhangban lévő – további tervbe vett kezdeményezések;

d)

azon létrejött megállapodások leírása, amelyek célja az érintett, egymással szomszédos léginavigációs szolgáltatók közötti koordinációs eljárások javítása, valamint a koordináció javítására irányuló további tervbe vett kezdeményezések.

6.   Kompatibilitás biztosítása a különböző légtér-konfigurációk között, optimalizálva többek között a jelenlegi repüléstájékoztató körzeteket

Az érintett tagállamok információt szolgáltatnak azokról a rendelkezésre álló tervekről, amelyek célja a funkcionális légtérblokkon belüli különböző légtér-konfigurációk összehangolt szervezése és osztályba sorolása. A terveknek többek között a következőkre kell kitérniük:

a)

a légtér osztályba sorolásának és szervezésének elvei a funkcionális légtérblokkon belül;

b)

a funkcionális légtérblokkon belül megvalósuló harmonizáció eredményeképpen a légtér-konfigurációban bekövetkező változások.

7.   Az ICAO-n belül megkötött regionális megállapodások

Az érintett tagállamok jegyzéket nyújtanak be a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény 11. mellékletével létrehozott keretekkel összhangban megkötött azon regionális megállapodásokról, amelyek a funkcionális légtérblokkok kialakítása vagy módosítása szempontjából relevánsak.

8.   Fennálló regionális megállapodások

Az érintett tagállamok jegyzéket nyújtanak be az egy vagy több tagállam által kötött azon fennálló megállapodásokról (ideértve azokat is, amelyekben harmadik országok vesznek részt), amelyek a funkcionális légtérblokkok kialakítása vagy módosítása szempontjából relevánsak.

9.   Az egész Európai Unióra érvényes teljesítménycélok

9.1.

Az érintett tagállamok információt szolgáltatnak azokról a megállapodásokról, amelyek célja elősegíteni az 549/2004/EK rendelet 11. cikkében említett, az egész Európai Unióra érvényes teljesítménycélokkal való összhangot.

9.2.

Az érintett tagállamok olyan információkra is hivatkozhatnak, amelyeket a 691/2010/EU bizottsági rendelet (2) 5. cikkének rendelkezései értelmében már korábban benyújtottak a Bizottsághoz.


(1)  HL L 96., 2004.3.31., 20. o.

(2)  HL L 201., 2010.8.3., 1. o.


25.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/8


A BIZOTTSÁG 177/2011/EU RENDELETE

(2011. február 24.)

egyes gabonafélékre vonatkozó behozatali vámoknak a 2010/2011. gazdasági év tekintetében történő ideiglenes felfüggesztéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 187. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

A 2010/2011. gazdasági év kezdete óta a gabonafélék világpiaci ára rendkívül gyors – a 2007/2008. gazdasági év során tapasztalt nagymértékű áremelkedésénél is gyorsabb – ütemben megemelkedett. A közönséges búza világpiaci ára 2010 júliusa óta 65 %-kal növekedett. Az említett időpont óta a gabonafélék ára az uniós piacon hasonlóképpen alakult. A közönséges búza uniós piaci ára több mint 90 %-kal megemelkedett és 280 EUR/tonna körül stabilizálódott. A többi gabonaféle ára az uniós piacon szintén ezt a tendenciát követte, az árpa rouen-i kikötői ára és a kukorica bordeaux-i kikötői ára meghaladta a 215 EUR/tonnát. A gabonafélék világpiaci árának alakulása nagymértékben arra vezethető vissza, hogy a termelés egyre kevésbé képes kielégíteni a keresletet.

(2)

A gabonafélék 2010/2011. gazdasági év végére várható világpiaci árára vonatkozó előrejelzések arra engednek következtetni, hogy az árak továbbra is magasak maradnak, tekintettel arra, hogy a világon a 2010/2011. gazdasági év végén rendelkezésre álló készleteket 342 millió tonnára becsülik, ami a 2009/2010. gazdasági év végéhez képest 62 millió tonnával kisebb mennyiséget jelent.

(3)

Az 1067/2008/EK bizottsági rendelettel (2) megnyitott, a gyenge és közepes minőségű közönséges búza behozatalára vonatkozó csökkentett vámtételű kontingens, valamint a 2305/2003/EK bizottsági rendelettel (3) megnyitott, takarmányárpa behozatalára vonatkozó csökkentett vámtételű kontingens 2010-ben csak nagyon kis – 13 %-os, illetve 5 %-os – mértékben került felhasználásra. A kontingenst várhatóan 2011-ben is ilyen csekély mértékben fogják igénybe venni, annál is inkább, mivel az Unió hagyományos beszállítói (Oroszország és Ukrajna) kivitelt korlátozó intézkedéseket foganatosítottak.

(4)

A 2010/2011. gazdasági év végéig fennálló megemelkedett világpiaci árak, valamint a csökkentett vámtételű behozatali kontingensek várhatóan alacsony 2011. évi felhasználási szintje következtében a 2010/2011. gazdasági év utolsó hónapjaiban zavar keletkezhet az uniós piaci ellátásban. Ilyen körülmények között, az uniós piac egyensúlyát elősegítő behozatali mennyiség fenntartásának megkönnyítése érdekében szükségesnek mutatkozik az 1067/2008/EK, illetve a 2305/2003/EK rendelettel megnyitott, a gyenge és közepes minőségű közönséges búza, valamint a takarmányárpa behozatalára vonatkozó vámkontingenst 2011. június 30-ig, azaz a 2010/2011. gazdasági év végéig, ideiglenesen felfüggeszteni.

(5)

Célszerű azonban gondoskodni arról, hogy ne érje hátrány azokat a piaci szereplőket, amelyek esetében a gabonaszállítás az Unióba történő behozatal céljából éppen folyamatban van. Ezért helyénvaló figyelembe venni a szállításhoz szükséges időt, valamint lehetővé tenni a piaci szereplők számára, hogy minden olyan gabonafélét az e rendeletben szereplő vámfelfüggesztési rendszer hatálya alatt szabad forgalomba bocsáthassanak, amelyek Unióba irányuló közvetlen szállítása legkésőbb 2011. június 30-án megkezdődött. Indokolt meghatározni továbbá az Unióba irányuló közvetlen szállítás tényének és elindítása napjának igazolási módját.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 1001 90 99 KN-kód alá tartozó, a 642/2010/EU bizottsági rendelet (4) II. mellékletében meghatározottól eltérő minőségű, valamint a 1003 00 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vámok alkalmazása az 1067/2008/EK és a 2305/2003/EK rendelettel megnyitott, csökkentett vámtételű kontingensek keretében teljesített valamennyi behozatal tekintetében a 2010/2011. gazdasági évre felfüggesztésre kerül.

(2)   Abban az esetben, ha az e cikk (1) bekezdésében említett gabonaféléket közvetlenül az Unióba szállítják, és a szállítás legkésőbb 2011. június 30-án megkezdődött, az e rendelet szerinti vámfelfüggesztést az érintett termékek szabad forgalomba bocsátásának céljából továbbra is alkalmazni kell.

Az Európai Unióba irányuló közvetlen szállítás tényét és elindításának napját az illetékes hatóságok számára meggyőző módon, az eredeti fuvarokmány bemutatásával kell igazolni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. június 30-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 290., 2008.10.31., 3. o.

(3)  HL L 342., 2003.12.30., 7. o.

(4)  HL L 187., 2010.7.21., 5. o.


25.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/10


A BIZOTTSÁG 178/2011/EU RENDELETE

(2011. február 24.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 145. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2011. február 8-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankcióbizottsága úgy határozott, hogy két természetes személlyel egészíti ki az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó listáját, amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(3)

A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 24-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

igazgató – a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

A „Természetes személyek” rész a következő bejegyzésekkel egészül ki:

a)

„Khalil Ahmed Haqqani (más néven a) Khalil Al-Rahman Haqqani; b) Khalil ur Rahman Haqqani; c) Khaleel Haqqani). Egyházi titulusa: hádzsi. Címe: a) Peshawar, Pakisztán; b) Dergey Manday Madrasa környéke Dergey Manday faluban, Miram Shah környékén, Észak-Wazirisztáni Ügynökség, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán; c) Kayla falu Miram Shah környékén, Észak-Wazirisztáni Ügynökség, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán; d) Sarana Zadran falu, Paktia tartomány, Afganisztán. Születési ideje: a) 1966.1.1.; b) 1958 és 1964 között. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) a Haqqani-hálózat magas beosztású tagja, amely a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található Észak-Wazirisztánban működik; b) korábban Dubajba (Egyesült Arab Emírségek) utazott, ahol pénzgyűjtő tevékenységet végzett; c) Jalaluddin Haqqani fiútestvére és Sirajuddin Jallaloudine Haqqani nagybátyja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.2.9.”

b)

„Said Jan ‘Abd Al-Salam (más néven a) Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam; b) Dilawar Khan Zain Khan; c) Qazi ‘Abdallah; d) Qazi Abdullah; e) Ibrahim Walid; f) Qasi Sa’id Jan; g) Said Jhan; h) Farhan Khan; i) Aziz Cairo; j) Nangiali). Születési ideje: a) 1981.2.5.; b) 1972.1.1. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: a) OR801168 (Said Jan ‘Abd al-Salam nevére 2006.2.28-án kibocsátott afgán útlevél, amely 2011.2.27-ig érvényes); b) 4117921 (Dilawar Khan Zain Khan nevére 2008.9.9-én kibocsátott pakisztáni útlevél, amely 2013.9.9-ig érvényes). Nemzeti személyazonosító száma: 281020505755 (kuvaiti polgári személyazonosító szám Said Jan ‘Abd al-Salam nevére). Egyéb információ: 2005 körül alap kiképzőtábort működtetett az Al-Qaida számára Pakisztánban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.2.9.”


25.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/12


A BIZOTTSÁG 179/2011/EU RENDELETE

(2011. február 24.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. február 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 24-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

122,2

MA

66,9

TN

115,9

TR

111,8

ZZ

104,2

0707 00 05

MK

140,7

TR

180,1

ZZ

160,4

0709 90 70

MA

42,6

TR

120,1

ZZ

81,4

0805 10 20

EG

57,8

IL

78,3

MA

55,5

TN

45,5

TR

62,1

ZZ

59,8

0805 20 10

IL

152,4

MA

100,8

US

107,8

ZZ

120,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

EG

51,1

IL

130,4

JM

74,2

MA

107,1

PK

34,8

TR

68,3

ZZ

76,6

0805 50 10

EG

68,7

MA

57,3

TR

51,0

ZZ

59,0

0808 10 80

CA

91,7

CN

84,1

MK

50,2

US

140,1

ZZ

91,5

0808 20 50

AR

120,7

CL

125,8

CN

49,6

US

115,8

ZA

107,7

ZZ

103,9


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


25.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/14


A BIZOTTSÁG 180/2011/EU RENDELETE

(2011. február 24.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 867/2010/EU bizottsági rendelet (3) a 2010/11-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 164/2011/EU bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 867/2010/EU rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. február 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 24-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 259., 2010.10.1., 3. o.

(4)  HL L 47., 2011.2.22., 16. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2011. február 25-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

54,96

0,00

1701 11 90 (1)

54,96

0,00

1701 12 10 (1)

54,96

0,00

1701 12 90 (1)

54,96

0,00

1701 91 00 (2)

51,19

2,11

1701 99 10 (2)

51,19

0,00

1701 99 90 (2)

51,19

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


IRÁNYELVEK

25.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/16


A BIZOTTSÁG 2011/14/EU IRÁNYELVE

(2011. február 24.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a profoxidim hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban 1998. április 2-án a BASF SE Spanyolországtól kérelmezte, hogy vegye fel a profoxidim nevű hatóanyagot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe. A 1999/43/EK bizottsági határozat (2) megerősítette, hogy a dosszié „teljes” abban az értelemben, hogy a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeknek alapvetően megfelelőnek tekinthető.

(2)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdésének rendelkezései szerint sor került – a kérelmező által javasolt felhasználási módok tekintetében – e hatóanyag emberek és állatok egészségére, illetve környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatára. A kijelölt referens tagállam 2001. március 28-án a Bizottság elé terjesztette az értékelő jelentés tervezetét.

(3)

A profoxidimről készült értékelő jelentés tervezetét a tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták. A felülvizsgálatot 2010. november 23-án véglegesítették a Bizottságnak a profoxidimről szóló felülvizsgálati jelentése formájában.

(4)

Az elvégzett különböző vizsgálatok azt mutatták, hogy a profoxidimot tartalmazó növényvédő szerek általában és várhatóan megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint 5. cikkének (3) bekezdésében megállapított követelményeknek, különös tekintettel azokra a felhasználási célokra, amelyeket a Bizottság vizsgálati jelentésében megvizsgáltak és részleteztek. A profoxidimot ezért helyénvaló felvenni az említett irányelv I. mellékletébe annak érdekében, hogy az irányelv rendelkezéseivel összhangban az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerekre valamennyi tagállamban engedélyeket lehessen kiadni.

(5)

A 91/414/EGK irányelvben előírt kötelezettségek sérelme nélkül, az I. mellékletbe történő felvétel esetén a tagállamok számára egy, a felvételt követő hathónapos időszakot kell biztosítani arra, hogy felülvizsgálják a profoxidimot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó jelenlegi, ideiglenes hatályú engedélyeket annak biztosítása érdekében, hogy teljesüljenek a 91/414/EGK irányelvben, és elsősorban annak 13. cikkében rögzített követelmények, valamint az I. mellékletében meghatározott feltételek. A tagállamoknak a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelően a jelenlegi, ideiglenes hatályú engedélyeket teljes körű engedélyekké kell átalakítaniuk, illetve módosítaniuk kell, vagy vissza kell őket vonniuk. A fenti határidőtől eltérve hosszabb időszakot kell biztosítani minden növényvédő szer minden egyes tervezett alkalmazására vonatkozó, a III. melléklet szerinti teljes dossziénak a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvek szerinti benyújtására és értékelésére.

(6)

Ezért helyénvaló a 91/414/EGK irányelv megfelelő módosítása.

(7)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok az irányelv előírásainak betartásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket legkésőbb 2012. január 31-ig elfogadják és kihirdetik. A tagállamok haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről készített táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2012. február 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, hivatkozniuk kell azokban erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell csatolni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

(1)   A tagállamok a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően – amennyiben szükséges – a hatóanyagként profoxidimot tartalmazó növényvédő szerekre kiadott jelenlegi engedélyeket 2012. január 31-ig módosítják vagy visszavonják. A tagállamok külön ellenőrzik a megadott időpontig, hogy az említett irányelv I. mellékletében meghatározott feltételek – az érintett hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részében megjelölt feltételek kivételével – a profoxidim esetében teljesülnek-e, és hogy az engedély jogosultja az irányelv 13. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban rendelkezik-e az említett irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéval vagy a dossziéhoz való hozzáféréssel.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely egyedüli hatóanyagként, illetve a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe legkésőbb 2011. július 31-ig felvett hatóanyagok egyikeként profoxidimot tartalmaz, a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes elvekkel összhangban a tagállamoknak újból el kell végezniük a növényvédő szer értékelését az említett irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján és figyelembe véve az említett irányelv I. melléklete profoxidimra vonatkozó bejegyzésének B. részét. Ezen értékelés alapján a tagállamok megállapítják, hogy a termék megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

E megállapítást követően a tagállamok:

a)

a profoxidimot egyedüli hatóanyagként tartalmazó szer esetében szükség esetén legkésőbb 2013. január 31-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b)

a profoxidimot több hatóanyag egyikeként tartalmazó termék esetében 2013. január 31-ig vagy az érintett anyagot vagy anyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvevő vonatkozó irányelvben vagy irányelvekben az ilyen módosítás vagy visszavonás határidejéül meghatározott időpontig – attól függően, hogy melyik a későbbi időpont – szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

4. cikk

Ez az irányelv 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 14., 1999.1.19., 30. o.


MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében a táblázat vége a következő bejegyzéssel egészül ki:

Szám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

Felvétel lejárta

Külön rendelkezések

„330

Profoxidim

CAS-szám: 139001-49-3

CIPAC-szám: 621

2-[(1E/Z)-[(2RS)-2-(4-klór-fenoxi)-propoxi-imino]butil]-3-hidroxi-5-[(3RS;3SR)-tetrahidro-2H-tiopirán-3-il]-ciklohex-2-enon

> 940 g/kg

2011. augusztus 1.

2021. július 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként rizs esetében való használata engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2011. január 28-án véglegesített, a profoxidimra vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordítanak a következőkre:

a talajvíz védelme, ha sérülékeny talaj-, illetve éghajlati adottságokkal rendelkező régiókban alkalmazzák a hatóanyagot,

nem célzott szervezetekre jelentett hosszú távú veszélyek.

Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”


(1)  A hatóanyagok azonosítására és specifikációjára vonatkozó további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.


HATÁROZATOK

25.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/19


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. február 24.)

az Írország által kérelmezett eltérésnek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezéséről szóló 2007/697/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2011) 1032. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2011/127/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak III. melléklete (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Amennyiben egy tagállam évente és hektáronként a 91/676/EGK irányelv III. melléklete (2) bekezdésének második bekezdése első mondatában és a) alpontjában meghatározott mennyiségtől eltérő mennyiségű szerves trágyát kíván felhasználni, a kérdéses mennyiséget objektív kritériumok – például a növénykultúrák hosszú vegetációs időszaka és nagy nitrogénfelvétele – alapján kell meghatározni oly módon, hogy az ne akadályozza az irányelv 1. cikkében meghatározott célok elérését.

(2)

A Bizottság elfogadta a 2007/697/EK határozatot az Írország által kérelmezett eltérésnek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv (2) alapján való engedélyezéséről, amelyben lehetővé tette Írország számára a legalább 80 % legelőt magukban foglaló gazdaságokban évi és hektáronkénti 250 kg, szerves trágyából származó nitrogén alkalmazását.

(3)

A 2007/697/EK határozattal engedélyezett eltérés körülbelül 5 000 ír gazdaságot érint, ami az összes szarvasmarha- és juhtelep 2,7 %-át, a teljes legeltetett állatállomány 10 %-át és a teljes nettó mezőgazdasági terület 4,2 %-át jelenti. A 2007/697/EK határozat 2010. július 17-én hatályát veszti.

(4)

Írország 2010. május 12-én az eltérés időbeli hatályának kiterjesztése iránti kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz. A kérelem indokolást is tartalmaz a 91/676/EGK irányelv III. melléklete (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti objektív kritériumok alapján.

(5)

Írország a 2010 júliusa és 2013 decembere közötti időszakra új cselekvési programot fogadott el, amely elsősorban a 2010. június 30-ig tartó cselekvési program intézkedéseit viszi tovább, és Írország egész területén alkalmazandó.

(6)

A 91/676/EGK irányelv végrehajtásáról szóló negyedik jelentés megállapítása szerint Írországban a vízminőség a 2004–2007 közötti időszakban általában stabil vagy javuló volt. A felszín alatti vizek esetében, az ellenőrző állomások 2 %-a mért átlagosan 50 mg/l feletti, 74 %-a pedig 25 mg/l alatti nitrátkoncentrációt. A felszíni folyóvizek esetében, az ellenőrző állomások 97 %-a mért átlagosan 25 mg/l alatti nitrátkoncentrációt, és sehol sem mértek 50 mg/l feletti nitrátkoncentrációt. A tavak 93 %-át minősítették oligotrófnak vagy mezotrófnak, 7 %-át pedig eutrófnak vagy hipertrófnak.

(7)

Az állatállomány nagyságrendje 2004 és 2007 között tovább csökkent: a szarvasmarha esetében mintegy 4 %-kal, a juh esetében 19 %-kal, a sertés esetében 4 %-kal, a szárnyasok esetében pedig 7 %-kal (3). A szerves trágyából származó szerves nitrogén és az ásványi nitrogén éves felhasználása 5 %-os, illetve 17 %-os csökkenést mutatott. Az összes megművelt terület 3 %-kal, 4,28 millió hektárra csökkent, míg a mezőgazdasági területek több mint 90 %-a továbbra is legelő.

(8)

Az eltérés időbeli hatályának kiterjesztése iránti kérelemben hivatkozott tudományos adatok, valamint azon intézkedések, amelyek meghozatalára Írország a 2010 júliusa és 2013 decembere közötti időszakra vonatkozó cselekvési programjában kötelezte magát, arra engednek következtetni, hogy az eltérés engedélyezésének 91/676/EGK irányelv szerinti feltételei – például a növénykultúrák hosszú vegetációs időszaka és nagy nitrogénfelvétele – továbbra is teljesülnek, és az eltérés nem akadályozza a szóban forgó irányelvben meghatározott célok elérését.

(9)

Annak érdekében, hogy az érintett legelőgazdaságok továbbra is igénybe vehessék az eltérést, a 2007/697/EK határozat időbeli hatályát indokolt kiterjeszteni 2013. december 31-ig.

(10)

A Bizottsághoz eljuttatandó, a 2007/697/EK határozat szerinti jelentés benyújtási határidejét azonban az adminisztratív terhek csökkentése érdekében indokolt akként módosítani, hogy Írország részére a jelentéstételi kötelezettségek tekintetében csupán egy határidő kerüljön megállapításra.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 91/676/EGK irányelv 9. cikke alapján létrehozott nitrátügyi bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/697/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

A Bizottság az ebben a határozatban meghatározott feltételek mellett engedélyezi a 2006. október 18-án kelt levélben Írország által kérelmezett, a 91/676/EGK irányelv III. melléklete (2) bekezdésének második albekezdése első mondatában és a) pontjában előírt mennyiségnél több szerves trágya felhasználására vonatkozó eltérést, valamint a szóban forgó eltérés időbeli hatályának a 2010. május 12-én kelt levélben Írország által kérelmezett kiterjesztését.”

2.

A 8. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezeket a térképeket minden évben legkésőbb júniusig be kell nyújtani a Bizottsághoz.”

3.

A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

Alkalmazás

Ez a határozat a European Communities (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2010 (Statutory instrument No 610 of 2010) szerint végrehajtott ír cselekvési programmal összefüggésben alkalmazandó.

Ez a határozat 2013. december 31-én hatályát veszti.”

2. cikk

E határozat címzettje Írország.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 24-én.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja


(1)  HL L 375., 1991.12.31., 1. o.

(2)  HL L 284., 2007.10.30., 27. o.

(3)  A szárnyasokra vonatkozó referenciaidőszak: 2003–2005.


25.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/21


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. február 24.)

az Egyesült Királyság által Észak-Írország vonatkozásában kért eltérésnek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezéséről szóló 2007/863/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2011) 1033. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2011/128/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak III. melléklete (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Amennyiben egy tagállam évente és hektáronként a 91/676/EGK irányelv III. melléklete (2) bekezdése második albekezdésének első mondatában és a) pontjában meghatározott mennyiségtől eltérő mennyiségű szerves trágyát kíván felhasználni, a kérdéses mennyiséget objektív kritériumok – például a növénykultúrák hosszú vegetációs időszaka és nagy nitrogénfelvétele – alapján kell meghatározni oly módon, hogy az ne akadályozza az irányelv 1. cikkében meghatározott célok elérését.

(2)

2007. december 14-én a Bizottság elfogadta az Egyesült Királyság által Észak-Írország vonatkozásában kért eltérésnek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezéséről szóló 2007/863/EK határozatot (2), amelyben lehetővé tette Észak-Írország számára a legalább 80 % legelőt magukban foglaló gazdaságokban évi és hektáronkénti 250 kg, szerves trágyából származó nitrogén alkalmazását.

(3)

A 2007/863/EK határozatban engedélyezett eltérés 2009-ben megközelítőleg 150 észak-írországi gazdaságot érintett, ez az összes gazdaságnak közel 0,6 %-át, a teljes nettó mezőgazdasági területnek pedig körülbelül 1 %-át jelentette. A 2007/863/EK határozat 2010. december 31-én hatályát veszti.

(4)

2010. szeptember 23-án az Egyesült Királyság Észak-Írország vonatkozásában kérelmezte a Bizottságtól az eltérés időbeli hatályának kiterjesztését. A kérelem indokolást is tartalmaz, amely a 91/676/EGK irányelv III. melléklete (2) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott objektív kritériumokon alapul.

(5)

Az Egyesült Királyság Észak-Írországra vonatkozóan a 2011 januárja és 2014 decembere közötti időszakra új cselekvési programot fogadott el, amely többnyire a 2010. december 31-ig tartó cselekvési program intézkedéseit viszi tovább, és amely Észak-Írország egész területén alkalmazandó.

(6)

Észak-Írország felszíni édesvizeire továbbra is jellemző a viszonylag alacsony nitrátkoncentráció; 2008-ban az átlagos nitrátkoncentráció a mérőállomások 99,7 %-ánál 25 mg NO3/l alatt maradt. 2005 és 2008 között az átlagos nitrátkoncentráció a felszíni édesvizek mérőhelyein rendszerint stagnált vagy csökkent, ideértve azokat a vízgyűjtőket is, ahol az eltérést igénybe vevő gazdaságok aránya a legnagyobb. A felszín alatti vizek átlagos nitrátkoncentrációja 2008-ban a mérőállomások 91,9 %-ánál 25 mg NO3/l alatt maradt, és a felszíni vizekhez hasonlóan állandó vagy csökkenő tendenciát mutatott.

(7)

2006 és 2010 között Észak-Írországban az állatállomány nagyságrendje a juh esetében mintegy 12,5 %-kal, a szárnyasok esetében 11,5 %-kal, a szarvasmarha esetében pedig 4,7 %-kal csökkent, míg a sertés esetében 9,8 %-kal nőtt. Észak-Írországban a gazdálkodási rendszer továbbra is elsősorban a legeltetésen alapul.

(8)

Az észak-írországi gazdaságokban termelt szerves nitrogén mennyisége a 2006–2010 közötti időszakban 6,4 %-kal csökkent, míg az egy hektáron alkalmazott szerves trágya mennyisége 4,7 %-kal csökkent. A szerves trágya használatára alkalmas területek 1,7 %-kal csökkentek. A szerves nitrogén Észak-Írországban elsősorban szarvasmarháktól származik, ezt követik a juhok, a szárnyasok és a sertések. A szerves nitrogén összmennyiségében megfigyelhető csökkenés javarészt a szarvasmarha-ágazat hanyatlására vezethető vissza. Az ágazaton belül a változást elsősorban a húshasznú tehenek és ivadékaik számának csökkenése okozza.

(9)

Az eltérés időbeli meghosszabbítása iránti kérelemben hivatkozott tudományos adatok, valamint azok az észak-írországi intézkedések, amelyek meghozatalára az Egyesült Királyság a 2011 januárja és 2014 decembere közötti időszakra vonatkozó cselekvési programjában kötelezettséget vállalt, arra engednek következtetni, hogy az eltérés engedélyezésének a 91/676/EGK irányelv szerinti feltételei – például a növénykultúrák hosszú vegetációs időszaka és nagy nitrogénfelvétele – továbbra is teljesülnek, és az eltérés nem akadályozza a szóban forgó irányelvben meghatározott célok elérését.

(10)

Annak érdekében, hogy az érintett legelőgazdaságok továbbra is élhessenek az eltérés lehetőségével, a 2007/863/EK határozat időbeli hatályát indokolt kiterjeszteni 2014. december 31-ig.

(11)

A Bizottsághoz eljuttatandó, a 2007/863/EK határozat szerinti jelentés benyújtási határidejét azonban az adminisztratív terhek csökkentése érdekében indokolt úgy módosítani, hogy az Egyesült Királyság egyetlen határidőt állapíthasson meg az Észak-Írországgal kapcsolatos összes jelentéstételi kötelezettségének teljesítéséhez.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 91/676/EGK irányelv 9. cikke alapján létrehozott nitrátügyi bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/863/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

A Bizottság az ebben a határozatban meghatározott feltételek mellett engedélyezi az Egyesült Királyság 2007. augusztus 10-i levelében Észak-Írország vonatkozásában kérelmezett, a 91/676/EGK irányelv III. melléklete (2) bekezdése második albekezdésének első mondatában és a) pontjában előírt mennyiségnél több szerves trágya felhasználására vonatkozó eltérést, valamint az eltérésnek a 2010. szeptember 23-i levélben kért meghosszabbítását.”

2.

A 8. cikk (1) bekezdésében az utolsó mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Ezeket a térképeket minden év júniusáig be kell nyújtani a Bizottsághoz.”

3.

A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

Alkalmazás

E határozat a Nitrates Action Programme Regulation (Northern Ireland) 2010 keretében alkalmazandó.

Ez a határozat 2014. december 31-én hatályát veszti.”

2. cikk

Ennek a határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 24-én.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja


(1)  HL L 375., 1991.12.31., 1. o.

(2)  HL L 337., 2007.12.21., 122. o.


Helyesbítések

25.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/23


Helyesbítés a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2010. március 2-i 177/2010/EU bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 52., 2010. március 3. )

1.

A 29. odalon, az 1. cikk 2. pontjában, a 2454/93/EGK rendeletbe beiktatandó 313b. cikk (3) bekezdése második albekezdésének első mondatában:

a következő szövegrész:

„… az engedélyezést …”

helyesen:

„… a kérelmet …”.

2.

A 29. odalon, az 1. cikk 2. pontjában, a 2454/93/EGK rendeletbe beiktatandó 313b. cikk (3) bekezdése második albekezdésének harmadik mondatában:

a következő szövegrész:

„… az engedélyezés …”

helyesen:

„… a kérelem …”.

3.

A 29. odalon, az 1. cikk 2. pontjában, a 2454/93/EGK rendeletbe beiktatandó 313b. cikk (3) bekezdése harmadik albekezdésének első mondatában:

a következő szövegrész:

„… az engedélyezést …”

helyesen:

„… a kérelmet …”.

4.

A 29. odalon, az 1. cikk 2. pontjában, a 2454/93/EGK rendeletbe beiktatandó 313b. cikk (3) bekezdése harmadik albekezdésének második mondatában:

a következő szövegrész:

„… engedélyezés nyilvántartása …”

helyesen:

„… engedélyek nyilvántartására …”.

5.

A 29. odalon, az 1. cikk 3. pontjában, a 2454/93/EGK rendeletbe beiktatandó 313c. cikk (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„A menetrend szerinti hajójáratot a hajózási társaság a 313b. cikk szerinti engedélyezést követően köteles az engedélyt az e célra nyilvántartásba vett hajókra használni.”

helyesen:

„A menetrend szerinti hajójárat 313b. cikk szerinti engedélyezését követően az érintett hajózási társaság az engedélyt az e célra nyilvántartásba vett hajókra köteles használni.”.

6.

A 30. odalon, az 1. cikk 3. pontjában, a 2454/93/EGK rendeletbe beiktatandó 313c. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében:

a következő szövegrész:

„… a megkeresett …”

helyesen:

„… az érintett …”.

7.

A 30. odalon, az 1. cikk 3. pontjában, a 2454/93/EGK rendeletbe beiktatandó 313e. cikk első mondatában:

a következő szövegrész:

„… további kikötők …”

helyesen:

„… további közösségi kikötők …”.