ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.031.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 31

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. február 5.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 101/2011/EU rendelete (2011. február 4.) a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

1

 

*

A Bizottság 102/2011/EU rendelete (2011. február 4.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 1089/2010/EU rendelet módosításáról

13

 

 

A Bizottság 103/2011/EU rendelete (2011. február 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

35

 

 

A Bizottság 104/2011/EU rendelete (2011. február 4.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

37

 

 

A Bizottság 105/2011/EU rendelete (2011. február 4.) a tunéziai vámkontingens keretében 2011. január 31. és február 1. között olívaolajra vonatkozó importengedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről, valamint az importengedélyek kibocsátásának a 2011. év február havára vonatkozóan történő felfüggesztéséről

39

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2011/79/KKBP végrehajtási határozata (2011. február 4.) a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat végrehajtásáról

40

 

 

2011/80/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. február 4.) halpeptid (Sardinops sagax) termék új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2011) 522. számú dokumentummal történt)

48

 

 

2011/81/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. február 4.) a 2002/741/EK, a 2002/747/EK, a 2003/31/EK, a 2003/200/EK, a 2005/341/EK és a 2005/343/EK határozatoknak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2011) 523. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

50

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

5.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 31/1


A TANÁCS 101/2011/EU RENDELETE

(2011. február 4.)

a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. január 31-i 2011/72/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

A 2011/72/KKBP tanácsi határozat elrendeli a tunéziai állami pénzeszközök jogellenes felhasználásáért felelős egyes személyekhez tartozó, azok tulajdonában álló, általuk birtokolt vagy általuk ellenőrzött és a velük kapcsolatban álló személyek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztását, mivel e személyek megfosztják a tunéziai népet a gazdaságuk és társadalmuk fenntartható fejlődéséből származó előnyöktől, és akadályozzák az ország demokratikus fejlődését. E természetes vagy jogi személyek és szervezetek felsorolása a határozat mellékletében található.

(2)

Ezek az intézkedések az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(3)

E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, nevezetesen a hatékony åjogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogokkal összhangban kell alkalmazni.

(4)

Tekintettel arra, hogy a tunéziai helyzet konkrét fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra nézve, továbbá a 2011/72/KKBP határozat melléklete módosításának és felülvizsgálatának folyamatával való egységesség biztosítása érdekében, az e rendelet I. mellékletében foglalt lista módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia.

(5)

Az e rendelet I. mellékletében foglalt lista módosítására vonatkozó eljárás során az abba felvett természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel és szervekkel közölni kell a listára vételük okait, lehetőséget biztosítva számukra, hogy észrevételeket tegyenek. Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak ezen észrevételek alapján felül kell vizsgálnia döntését, és erről értesítenie kell az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

(6)

E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A személyes adatok feldolgozása során tiszteletben kell tartani a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2), valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) rendelkezéseit.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek a kihirdetése időpontjában haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)   „pénzeszközök”: mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve – de nem kizárólagosan – a következőket:

b)   „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedésnek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

c)   „gazdasági erőforrások”: mindenféle – tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan – vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

d)   „gazdasági erőforrások befagyasztása”: a gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére irányuló, bármely módon történő felhasználásának megakadályozása, ideértve – nem kizárólagosan – azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

e)   „az Unió területe”: a tagállamok területe, amelyen a Szerződés rendelkezéseit az abban meghatározott feltételekkel alkalmazni kell, beleértve a légterüket is.

2. cikk

(1)   Be kell fagyasztani – az I. mellékletben felsorolt – azon természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, ezek tulajdonában levő, ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely személyeket, szervezeteket és szerveket a Tanács a 2011/72/KKBP tanácsi határozat 1. cikke (1) bekezdésének megfelelően a tunéziai állami pénzeszközök jogellenes felhasználásáért felelősnek tart, valamint az ezekkel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, ezek tulajdonában levő, ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást is.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy javára – sem közvetlenül, sem közvetve – semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható.

(3)   Tilos olyan tevékenységekben tudatosan és szándékosan részt venni, amelyek közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az (1) és a (2) bekezdésben említett intézkedések megkerülése.

3. cikk

(1)   Az I. melléklet tartalmazza a listán szereplő személyek, szervezetek és szervek listára vételének indoklását.

(2)   Az I. melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

4. cikk

(1)   A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a)

az I. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszereket, a lakbért vagy jelzáloghitel-törlesztést, a gyógyszereket és az orvosi ellátást, valamint az adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak kifizetését;

b)

kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, és azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak, vagy

d)

rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy ebben az esetben a tagállam legalább két héttel az engedély megadása előtt értesíti az összes többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy az adott engedélyt meg kell adni.

(2)   Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5. cikk

(1)   A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben említett személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének az időpontját megelőzően keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági zálogjog, vagy a szóban forgó időpontot megelőzően hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b)

a szóban forgó pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a zálogjog vagy a határozat nem az I. mellékletben felsorolt személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d)

a zálogjog vagy határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közpolitikájával.

(2)   Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

6. cikk

(1)   A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a)

e számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe,

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

(2)   A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit és hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a listán szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv befagyasztott számláján, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet minden ilyen ügyletről haladéktalanul tájékoztatja az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságot.

7. cikk

A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az I. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv számára fennálló olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a listára történő felvétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a II. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a)

az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította az alábbiakat:

i.

a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel;

ii.

a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését;

b)

az érintett tagállam az engedélyezés előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot a fentiek megállapításáról, valamint hogy szándékában áll megadni az engedélyt.

8. cikk

(1)   A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának a megtagadása miatt – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai nem vonhatók felelősségre, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2)   A 2. cikk (2) bekezdésében megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró azon természetes és jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre, amelyek pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat bocsátottak rendelkezésre, amennyiben nem tudtak arról, és ésszerűen nem feltételezhették, hogy tevékenységükkel ezen tilalmat megszegik.

9. cikk

(1)   A tájékoztatásra, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a)

az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a II. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatósága részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak; és

b)

együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal az információ ellenőrzése során.

(2)   Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

10. cikk

A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különös tekintettel a rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

11. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap a II. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

12. cikk

(1)   Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre kiterjeszti a 2. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések hatályát, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

(2)   A Tanács közli döntését – beleértve a listára történő felvétel okait – az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be.

(3)   Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(4)   Az I. mellékletben foglalt listát rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

13. cikk

(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szankciókról és minden későbbi módosításról.

14. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

15. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a)

az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;

b)

bármely tagállam fennhatósága alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c)

bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d)

valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott minden jogi személyre, szervezetre vagy szervre;

e)

a részben vagy egészben az Unió területén üzleti tevékenységet folytató jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre.

16. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

MARTONYI J.


(1)  HL L 28., 2011.2.2., 62. o.

(2)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(3)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.


I. MELLÉKLET

A 2. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

 

Név

Azonosításra szolgáló adatok

Indokolás

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunézia volt elnöke. Születési hely és idő: Hamman-Sousse, 1936. szeptember 3. Selma HASSEN fia, Leïla TRABELSI férje. Személyazonosító igazolvány száma: 00354671.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1956. október 24. Saida DHERIF lánya, Zine El Abidine BEN ALI felesége. Személyazonosító igazolvány száma: 00683530.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1944. március 4. Saida DHERIF fia, Yamina SOUIEI férje. Vállalatvezető. Lakóhely: 11 rue de France - Radès Ben Arous. Személyazonosító igazolvány száma: 05000799.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Sabha (Líbia), 1980. január 7. Yamina SOUIEI fia. Vállalatvezető. Inès LEJRI férje. Lakóhely: résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 04524472.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1981. december 2. Naïma BOUTIBA fia, Nesrine BEN ALI férje. Személyazonosító igazolvány száma: 04682068.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1987. január 16. Leïla TRABELSI lánya, Fahd Mohamed Sakher MATERI felesége. Személyazonosító igazolvány száma: 00299177.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1992. július 17. Leïla TRABELSI lánya. Lakóhely: Elnöki Palota. Személyazonosító igazolvány száma: 09006300.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1962. november 5. Saida DHERIF fia. Vállalatvezető. Lakóhely: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00777029.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1948. június 24. Saida DHERIF fia, Nadia MAKNI férje. Egy mezőgazdasági vállalat megbízott vezetője. Lakóhely: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00104253.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Radès, 1953. február 19. Saida DHERIF lánya, Mohamed MAHJOUB felesége. Vállalatvezető. Lakóhely: 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô. Személyazonosító igazolvány száma: 00403106.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1974. augusztus 26. Najia JERIDI fia. Üzletember. Lakóhely: 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence. Személyazonosító igazolvány száma: 05417770.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1950. április 26. Saida DHERIF fia, Souad BEN JEMIA férje. Vállalatvezető. Lakóhely: 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur. Személyazonosító igazolvány száma: 00178522.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1955. szeptember 25. Saida DHERIF fia, Hela BELHAJ férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05150331.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1958. december 27. Saida DHERIF lánya, Mohamed Montassar MEHERZI felesége. Kereskedelmi igazgató. Lakóhely: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa. Személyazonosító igazolvány száma: 00166569.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: la Marsa, 1959. május 5. Fatma SFAR fia, Samira TRABELSI férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa. Személyazonosító igazolvány száma: 00046988.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1960. február 1. Saida DHERIF lánya, Habib ZAKIR felesége. Lakóhely: 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur. Személyazonosító igazolvány száma: 00235016.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1957. március 5. Saida BEN ABDALLAH fia, Nefissa TRABELSI férje. Ingatlanfejlesztő. Lakóhely: rue Ennawras no. 4- Gammarth supérieur. Személyazonosító igazolvány száma: 00547946.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1973. július 3. Yamina SOUIEI fia. Vállalatvezető, ingatlanfejlesztő. Lakóhely: immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05411511.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1975. június 25. Mounira TRABELSI lánya (Leila TRABELSI testvére). Vállalatvezető. Mourad MEHDOUI felesége. Lakóhely: 41 rue Garibaldi -Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05417907.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1962. május 3. Neila BARTAJI fia, Lilia NACEF férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 41 rue Garibaldi - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05189459.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1976. szeptember 18. Najia JERIDI fia. Vállalatigazgató. Lakóhely: lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05412560.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1971. december 4. Yamina SOUIEI lánya. Vállalatvezető. Lakóhely: 2 rue El Farrouj - la Marsa. Személyazonosító igazolvány száma: 05418095.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1965. december 20. Radhia MATHLOUTHI fia, Linda CHERNI férje. A Tunisair irodai alkalmazottja. Lakóhely: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00300638.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1988. január 29. Kaouther Feriel HAMZA fia. A Stafiem - Peugeot vállalat igazgatója. Lakóhely: 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1959. január 13. Leïla CHAIBI fia, Dorsaf BEN ALI férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00400688.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Bardo, 1965. július 5. Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Slim CHIBOUB felesége. Lakóhely: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00589759.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Bardo, 1971. augusztus 21. Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Marouene MABROUK felesége. Külügyminisztériumi tanácsadó. Személyazonosító igazolvány száma: 05409131.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1972. március 11. Jaouida El BEJI fia, Sirine BEN ALI férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 04766495.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Bardo, 1963. március 8. Naïma EL KEFI lánya, Slim ZARROUK felesége. Orvos. Lakóhely: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage. Személyazonosító igazolvány száma: 00589758.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1960. augusztus 13. Maherzia GUEDIRA fia, Ghazoua BEN ALI férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage. Személyazonosító igazolvány száma: 00642271.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1949. november 22. Selma HASSEN fia. Fényképész-újságíró Németországban. Lakóhely: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 02951793.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1947. március 13. Zohra BEN AMMAR férje. Vállalatvezető. Lakóhely: rue El Moez - Hammam - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 02800443.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1952. május 16. Selma HASSEN lánya, Fathi REFAT felesége. A Tunisair képviselője. Lakóhely: 17 avenue de la République-Hammam-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 02914657.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Sousse, 1956. szeptember 18. Selma HASSEN lánya, Sadok Habib MHIRI felesége. Vállalatvezető. Lakóhely: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 02804872.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1938. október 28. Selma HASSEN fia. Nyugdíjas. Selma MANSOUR özvegye. Lakóhely: 255 cité El Bassatine - Monastir. Személyazonosító igazolvány száma: 028106l4.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1969. október 21. Selma MANSOUR fia, Monia CHEDLI férje. Vállalatvezető. Lakóhely: avenue Hédi Nouira - Monastir. Személyazonosító igazolvány száma: 04180053.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Monastir, 1974. április 29. Selma MANSOUR fia, egyedülálló. Vállalatvezető. Lakóhely: 83 Cap Marina - Monastir. Személyazonosító igazolvány száma: 04186963.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Monastir, 1972. október 12. Selma MANSOUR fia, egyedülálló. Kereskedelmi importőr és exportőr. Lakóhely: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir. Személyazonosító igazolvány száma: 04192479.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Monastir, 1980. március 8. Selma MANSOUR lánya, Zied JAZIRI felesége. Titkárnő egy vállalatnál. Lakóhely: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 06810509.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1978. október 8. Hayet BEN ALI fia. Vállalatigazgató. Lakóhely: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 05590835.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1977. augusztus 9. Hayet BEN ALI fia. Vállalatvezető. Lakóhely: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 05590836.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Monastir, 1982. augusztus 30. Hayet BEN ALI lánya, Badreddine BENNOUR felesége. Lakóhely: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 08434380.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Sousse, 1970. január 13. Naïma BEN ALI fia. Osztályvezető a Tunisairnél. Lakóhely: résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana. Személyazonosító igazolvány száma: 05514395.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1967. október 22. Naïma BEN ALI fia. A Közlekedési Minisztérium megbízásos alkalmazottja. Lakóhely: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05504161.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Sousse, 1973. január 3. Naïma BEN ALI fia, Lamia JEGHAM férje. Vállalatvezető. Lakóhely: 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 05539378.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Párizs, 1966. október 27. Paulette HAZAT fia. Vállalatigazgató. Lakóhely: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 05515496 (kettős állampolgár).

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Párizs, 1971. április 16. Paulette HAZAT fia, Amel SAID férje. Vállalatvezető. Lakóhely: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 00297112.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1974. augusztus 28. Leila DEROUICHE fia. Kereskedelmi igazgató. Lakóhely: 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 04622472.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.


II. MELLÉKLET

A 4. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN, AZ 5. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN, A 7. CIKKBEN ÉS A 9. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ TAGÁLLAMI HATÓSÁGOK LISTÁJA ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSI CÍME

A.   Az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai:

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Az Európai Bizottság értesítési vagy egyéb kommunikáció esetén alkalmazandó címe:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service (Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat)

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: +32 22955585

Fax: +32 22990873


5.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 31/13


A BIZOTTSÁG 102/2011/EU RENDELETE

(2011. február 4.)

a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 1089/2010/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2010. november 23-i 1089/2010/EU bizottsági rendelet (2) megállapítja a téradatkészletek interoperabilitására vonatkozó technikai előírásokat, ideértve a térobjektum-típusok és az adattípusok attribútumaihoz és asszociációs szerepeihez használandó kódlisták meghatározását is.

(2)

Az 1089/2010/EU rendelet előírja, hogy a kódlistatípussal rendelkező térobjektum-típusok vagy adattípusok attribútumai vagy asszociációs szerepei csak olyan értékeket vehetnek fel, amelyek az adott kódlista szerint érvényesek.

(3)

Az 1089/2010/EU rendeletben meghatározott kódlisták megengedett értékei szükségesek az említett rendeletben megállapított követelmények végrehajtásához, ezért azokat az említett rendeletben is meg kell határozni.

(4)

Az ebben a rendeletben szereplő kódlistaértékek kidolgozása a felhasználói igények, a referenciaanyagok, az érintett uniós politikák és tevékenységek, a megvalósíthatóság, a várható költség és haszon arányossága, az érdekelt felek bevonása, a konzultáció és a nemzetközi szabványok tekintetében azonos elvek alapján történt, mint az 1089/2010/EU bizottsági rendeletben megállapított egyéb technikai előírások kidolgozása.

(5)

Az 1089/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2007/2/EK irányelv 22. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1089/2010/EU rendelet az alábbiak szerint módosul:

1.

A 4. cikk az alábbiak szerint módosul:

a)

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A térobjektum-típusok vagy adattípusok attribútumaiban vagy asszociációs szerepeiben használt felsorolásoknak és kódlistáknak meg kell felelniük a II. mellékletben foglalt fogalommeghatározásoknak, valamint tartalmazniuk kell az abban megállapított értékeket. A felsorolási és kódlistaértékek nyelvsemleges számítógépes mnemonikus kódok.”

b)

A (4) bekezdést el kell hagyni.

2.

A 6. cikk az alábbiak szerint módosul:

a)

Az (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

olyan kódlisták, amelyeket a tagállamok nem bővítenek;”

b)

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A térobjektum-típusok vagy adattípusok azon attribútumai vagy asszociációs szerepei, amelyek típusa a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kódlista, csak az adott kódlistához meghatározott listákból vehetnek fel értékeket.

A térobjektum-típusok vagy adattípusok azon attribútumai vagy asszociációs szerepei, amelyek típusa a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kódlista, csak olyan értékeket vehetnek fel, amelyek a kódlistát kezelő regiszter szerint érvényesek.”

3.

Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

4.

A II. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 108., 2007.4.25., 1. o.

(2)  HL L 323., 2010.12.8., 11. o.


I. MELLÉKLET

Az 1089/2010/EU rendelet I. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

Az „Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.” mondat valamennyi előfordulása helyébe a következő szöveg lép: „Ezt a kódlistát a tagállamok nem bővíthetik.”

2.

A 4.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A ConditionOfFacilityValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

disused

A létesítményt nem használják.

functional

A létesítmény működik.

projected

A létesítmény tervezés alatt áll. Építése még nem kezdődött el.

underConstruction

A létesítmény építés alatt áll, és még nem működik. Ez csupán a létesítmény kezdeti építésére vonatkozik, a karbantartási munkákra nem.

3.

A 4.2. pont a következő bekezdésekkel egészül ki:

„Ezt a kódlistát tagállamok nem bővíthetik.

A kódlista megengedett értékei az Európai Unió Kiadóhivatala által kiadott Intézményközi kiadványszerkesztési útmutatóban felsorolt kétbetűs országkódok lehetnek.”

4.

Az 5.3.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A ConnectionTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

crossBorderConnected

Azonos típusú, de egymással szomszédos területen található hálózatok két hálózati eleme közötti kapcsolat. A hivatkozott hálózati elemek a különböző, de térben összekapcsolt valós világbeli jelenségeket jelölik.

crossBorderIdentical

Azonos típusú, de egymással szomszédos területen található hálózatok két hálózati eleme közötti kapcsolat. A hivatkozott hálózati elemek ugyanazokat a valós világbeli jelenségeket jelölik.

intermodal

Különböző közlekedési módot használó, különböző közlekedési hálózatok két hálózati eleme közötti kapcsolat. A kapcsolat lehetőséget biztosít a szállított közeg (emberek, árucikkek stb.) egyik közlekedési módról egy másikra való átváltásához.

5.

Az 5.3.2. pont a következő táblázattal egészül ki:

A LinkDirectionValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

bothDirections

Mindkét irányban.

inDirection

A kapcsolat irányában.

inOppositeDirection

A kapcsolattal ellentétes irányban.


II. MELLÉKLET

Az 1089/2010/EU rendelet II. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

Az „Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.” mondat valamennyi előfordulása helyébe a következő szöveg lép: „Ezt a kódlistát a tagállamok nem bővíthetik.”

2.

A 3.3.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A GrammaticalGenderValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

common

„Közös” nyelvtani nem (a „hímnem” és a „nőnem” összevonása).

feminine

Nyelvtani nőnem.

masculine

Nyelvtani hímnem.

neuter

Nyelvtani semleges nem.

3.

A 3.3.2. pont a következő táblázattal egészül ki:

A GrammaticalNumberValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

dual

Nyelvtani kettes szám.

plural

Nyelvtani többes szám.

singular

Nyelvtani egyes szám.

4.

A 3.3.3. pont a következő táblázattal egészül ki:

A NameStatusValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

historical

Jelenleg nem használt történelmi név.

official

Jelenleg használt és hivatalosan elismert vagy jogszabály által létrehozott név.

other

Jelenleg használt, de nem hivatalos és nem elismert név.

standardised

Jelenleg használt és egy toponímiai kérdésekben tanácsadói funkcióval és/vagy döntéshozatali jogkörrel felruházott testület által elfogadott vagy ajánlott név.

5.

A 3.3.4. pont a következő táblázattal egészül ki:

A NamedPlaceTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

administrativeUnit

Az olyan nemzeti területeket, amelyeken a tagállamok joghatósággal rendelkeznek és/vagy joghatóságot gyakorolnak, helyi, regionális és országos egységekre osztó, közigazgatási határvonalakkal elválasztott igazgatási egységek.

building

Épületek földrajzi helye.

hydrography

Vízrajzi elemek, beleértve a tengeri területeket, minden egyéb víztestet és azzal kapcsolatos elemet, többek között a vízgyűjtőket és részvízgyűjtőket.

landcover

A Föld felszínének fizikai és biológiai borítása, ideértve a mesterséges felszínt, a mezőgazdasági területeket, az erdőket, a (félig) természetes területeket és a vizes élőhelyeket.

landform

A terep geomorfológiai jellemzője.

other

A kódlista többi típusában nem szereplő térobjektum.

populatedPlace

Emberek által lakott terület.

protectedSite

Különleges természetvédelmi célok elérése érdekében – nemzetközi, közösségi és tagállami jogszabályok keretében – kijelölt vagy kezelt terület.

transportNetwork

Közúti, vasúti, légi, vízi és kötélpályás közlekedési hálózatok és a kapcsolódó infrastruktúra. Ide tartoznak a különféle hálózatok közötti összeköttetések is.

6.

A 3.3.5. pont a következő táblázattal egészül ki:

A NativenessValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

endonym

Valamely földrajzi jellemző megnevezése azon terület hivatalos vagy meghonosodott nyelvén, ahol az adott tulajdonság található.

exonym

Valamely földrajzi jellemző megnevezése olyan nyelven, amelyet az adott jellemzőnek helyet adó területen kívül beszélnek; a megnevezés formájában eltér a földrajzi tulajdonságnak helyet adó területen használt megfelelő belső névtől/nevektől.

7.

A 4.4.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az AdministrativeHierarchyLevel kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

1stOrder

A nemzeti közigazgatási hierarchia legmagasabb szintje (országos szint).

2ndOrder

A nemzeti közigazgatási hierarchia második szintje.

3rdOrder

A nemzeti közigazgatási hierarchia harmadik szintje.

4thOrder

A nemzeti közigazgatási hierarchia negyedik szintje.

5thOrder

A nemzeti közigazgatási hierarchia ötödik szintje.

6thOrder

A nemzeti közigazgatási hierarchia hatodik szintje.

8.

Az 5.4.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A GeometryMethodValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

byAdministrator

A címkiosztásáért felelős hivatalos szerv vagy az adatkészlet kezelője által manuálisan meghatározott és bejegyzett.

byOtherParty

Egyéb fél által manuálisan meghatározott és bejegyzett.

fromFeature

A címhez vagy a címösszetevőhöz kapcsolódó más INSPIRE térobjektumból automatikusan származtatott.

9.

Az 5.4.2. pont a következő táblázattal egészül ki:

A GeometrySpecificationValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

addressArea

A kapcsolódó címterületből származtatott pozíció.

adminUnit1stOrder

A kapcsolódó 1. szintű közigazgatási egységből származtatott pozíció.

adminUnit2ndOrder

A kapcsolódó 2. szintű közigazgatási egységből származtatott pozíció.

adminUnit3rdOrder

A kapcsolódó 3. szintű közigazgatási egységből származtatott pozíció.

adminUnit4thOrder

A kapcsolódó 4. szintű közigazgatási egységből származtatott pozíció.

adminUnit5thOrder

A kapcsolódó 5. szintű közigazgatási egységből származtatott pozíció.

adminUnit6thOrder

A kapcsolódó 6. szintű közigazgatási egységből származtatott pozíció.

building

A kapcsolódó épület azonosítását célzó pozíció.

entrance

A bejárati ajtó vagy kapu azonosítását célzó pozíció.

parcel

A kapcsolódó parcella azonosítását célzó pozíció.

postalDelivery

Postai szállítási pont azonosítását célzó pozíció.

postalDescriptor

A postai irányítószámhoz tartozó kapcsolódó területből származtatott pozíció.

segment

Átjáró kapcsolódó szegmenséből származtatott pozíció.

thoroughfareAccess

Valamely átjáróból való belépési pont azonosítását célzó pozíció.

utilityService

Közmű-szolgáltatási pont azonosítását célzó pozíció.

10.

Az 5.4.3. pont a következő táblázattal egészül ki:

A LocatorDesignatorTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

addressIdentifierGeneral

Számokból és/vagy karakterekből álló címazonosító.

addressNumber

Csak számokból álló címazonosító.

addressNumber2ndExtension

A cím számának második bővítménye.

addressNumberExtension

A cím számának bővítménye.

buildingIdentifier

Számokból és/vagy karakterekből álló épületazonosító.

buildingIdentifierPrefix

Az épület számának előtagja.

cornerAddress1stIdentifier

Egy sarokcímben szereplő elsődleges átjáró nevéhez kapcsolódó címazonosító.

cornerAddress2ndIdentifier

Egy sarokcímben szereplő másodlagos átjáró nevéhez kapcsolódó címazonosító.

entranceDoorIdentifier

Bejárati ajtó, bejárati kapu vagy fedett behajtó azonosítója.

floorIdentifier

Épületen belüli emelet vagy szint azonosítója.

kilometrePoint

Közúti jelzés, amelynek száma az út kiindulópontja és az adott jelzés közötti, az út mentén mért távolságot határozza meg.

postalDeliveryIdentifier

Postai szállítási pont azonosítója.

staircaseIdentifier

Általában egy épületen belül található lépcsőház azonosítója.

unitIdentifier

Épületen belüli ajtó, lakás, lakosztály vagy szoba azonosítója.

11.

Az 5.4.4. pont a következő táblázattal egészül ki:

A LocatorLevelValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

accessLevel

A helyazonosító egy bejáratszám vagy hasonló azonosító felhasználásával a földterülethez, épülethez vagy hasonló elemhez való konkrét hozzáférési pontot azonosítja.

postalDeliveryPoint

A helyazonosító postai szállítási pontot azonosít.

siteLevel

A helyazonosító címszám, épületszám, épület vagy ingatlan nevének felhasználásával egy adott földterületet, épületet vagy hasonló ingatlant azonosít.

unitLevel

A helyazonosító egy épület adott részét azonosítja.

12.

Az 5.4.5. pont a következő táblázattal egészül ki:

A LocatorNameTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

buildingName

Épület vagy épületrész neve.

descriptiveLocator

A helyszín vagy címezhető objektum összefüggő szöveges leírása.

roomName

Épületen belüli lakás, lakosztály vagy szoba azonosítója.

siteName

Ingatlan, épületegyüttes vagy építési terület neve.

13.

Az 5.4.6. pont a következő táblázattal egészül ki:

A PartTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

name

A névrész az útnév alapszavát vagy tövét képezi.

namePrefix

A névrész célja az egymáshoz kapcsolódó szavak szétválasztása az útnév alapszavának jelentésváltozása nélkül.

qualifier

A névrész az útnév minőségére utal.

type

A névrész az út kategóriáját vagy típusát jelzi.

14.

Az 5.4.7. pont a következő táblázattal egészül ki:

A StatusValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

alternative

Cím vagy címösszetevő közismert neve, amely azonban különbözik a címkiosztásért felelős hivatalos szerv vagy az adatkészlet kezelője által meghatározott fő címtől vagy címösszetevőtől.

current

A címkiosztásért felelős hivatalos szerv szerint használatban lévő és érvényes cím vagy címösszetevő, illetve az adatkészlet kezelője által a legmegfelelőbbnek ítélt, általánosan használt cím.

proposed

Az adatkészlet kezelője vagy a címkiosztásért felelős hivatalos szerv jóváhagyására váró cím vagy címösszetevő.

reserved

A címkiosztásért felelős hivatalos szerv vagy az adatkészlet kezelője által jóváhagyott, de még végrehajtásra váró cím vagy címösszetevő.

retired

A mindennapi használatból kikopott, illetve a címkiosztásért felelős hivatalos szerv vagy az adatkészlet kezelője által törölt cím vagy címösszetevő.

15.

A 6.2.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A CadastralZoningLevelValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

1stOrder

A kataszteri földterület-besorolások hierarchiájának legfelsőbb, az önkormányzatokkal egyenlő vagy egyenértékű szintje (legnagyobb területek).

2ndOrder

A kataszteri földterület-besorolások hierarchiájának második szintje.

3rdOrder

A kataszteri földterület-besorolások hierarchiájának harmadik szintje.

16.

A 7.1. pont a következő bekezdésekkel egészül ki:

„—

»területi navigáció (RNAV)«: olyan navigációs módszer, amely a központi vezérlésű navigációs segédeszközök hatókörén, illetve az önállóan működő segédeszközök képességének korlátain belül vagy e kettő kombinációja esetén bármely kívánt repülési útvonalon lehetővé teszi a légi jármű működését,

»TACAN navigáció«: olyan navigációs módszer, amely a harcászati léginavigációs rendszer (TACAN) központi vezérlésű navigációs segédeszközeinek hatókörén belül bármely kívánt repülési útvonalon lehetővé teszi a légi jármű működését.”

17.

A 7.3.3.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az AccessRestrictionValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

forbiddenLegally

A közlekedési elemhez való hozzáférést törvény tiltja.

physicallyImpossible

A közlekedési elemhez való hozzáférés korlátok vagy más fizikai akadályok miatt fizikailag nem lehetséges.

private

A közlekedési elemhez való hozzáférés korlátozott, mivel az magántulajdonban van.

publicAccess

A közlekedési elem nyilvánosan hozzáférhető.

seasonal

A közlekedési elemhez való hozzáférés idényenként eltérő.

toll

A közlekedési elemhez való hozzáférés díjköteles.

18.

A 7.3.3.2. pont a következő táblázattal egészül ki:

A RestrictionTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

maximumDoubleAxleWeight

A jármű legnagyobb megengedett dupla tengelyenkénti súlya valamely szállítóelemnél.

maximumDraught

A jármű legnagyobb megengedett merülése valamely szállítóelemen.

maximumFlightLevel

A jármű legnagyobb megengedett repülési magassága valamely szállítóelemnél.

maximumHeight

A jármű maximális magassága, amellyel egy másik objektum alatt átfér.

maximumLength

A jármű legnagyobb megengedett hossza valamely szállítóelemnél.

maximumSingleAxleWeight

A jármű legnagyobb megengedett tengelyenkénti súlya valamely szállítóelemnél.

maximumTotalWeight

A jármű legnagyobb megengedett összsúlya valamely szállítóelemnél.

maximumTripleAxleWeight

A jármű legnagyobb megengedett tripla tengelyenkénti súlya valamely szállítóelemnél.

maximumWidth

A jármű legnagyobb megengedett szélessége valamely szállítóelemen.

minimumFlightLevel

A jármű legalacsonyabb megengedett repülési magassága valamely szállítóelemnél.

19.

A 7.4.2.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az AerodromeCategoryValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

domesticNational

Belföldi nemzeti légiforgalmi szolgáltatásokat nyújtó repülőtér.

domesticRegional

Belföldi regionális légiforgalmi szolgáltatásokat nyújtó repülőtér.

international

Nemzetközi légiforgalmi szolgáltatásokat nyújtó repülőtér.

20.

A 7.4.2.2. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az AerodromeTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

aerodromeHeliport

Helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér.

aerodromeOnly

Csak repülőtér.

heliportOnly

Csak helikopter-leszállóhely.

landingSite

Leszállóhely.

21.

A 7.4.2.3. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az AirRouteLinkClassValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

conventional

Hagyományos navigációs útvonal: olyan légi útvonal, amely sem a területi navigációt, sem a TACAN navigációt nem használja a légiforgalmi szolgáltatásokhoz.

RNAV

Területi navigációs útvonal: olyan légi útvonal, amely a légiforgalmi szolgáltatásokhoz a területi navigációt (RNAV) használja.

TACAN

TACAN útvonal: olyan légi útvonal, amely a légiforgalmi szolgáltatásokhoz a TACAN navigációt használja.

22.

A 7.4.2.4. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az AirRouteTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

ATS

Légiforgalmi szolgálati útvonal az ICAO 11. melléklete szerint.

NAT

Észak-atlanti útvonal (a szervezett útvonalrendszer része).

23.

A 7.4.2.5. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az AirUseRestrictionValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

reservedForMilitary

A légi hálózati objektum kizárólag katonai használatra szolgál.

temporalRestrictions

Az időbeli korlátozások a légi hálózati objektum használatára vonatkoznak.

24.

A 7.4.2.6. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az AirspaceAreaTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

ATZ

Airport Traffic Zone (repülőtéri forgalmi zóna). Valamely repülőtér körül a repülőtéri forgalom védelme érdekében kijelölt, meghatározott kiterjedésű légtér.

CTA

Control area (irányítói körzet). A földfelszín feletti meghatározott magasságtól felfelé terjedő ellenőrzött légtér.

CTR

Control zone (irányítói zóna). A földfelszíntől egy meghatározott magasságig felfelé terjedő ellenőrzött légtér.

D

Danger area (veszélykörzet). Olyan meghatározott kiterjedésű légtér, amelyen belül adott időpontokban a légi jármű repülését veszélyeztető tevékenységekre kerülhet sor.

FIR

Flight information region (repüléstájékoztató körzet). Meghatározott kiterjedésű légtér, amelyen belül repüléstájékoztatási és figyelmeztetési szolgáltatásokat nyújtanak. Használható például egynél több egység által nyújtott szolgáltatások esetén.

P

Prohibited area (tiltott zóna). Egy állam szárazföldi területei vagy felségvizei feletti, meghatározott kiterjedésű légtér, amelyen belül tilos a repülőgépek repülése.

R

Restricted area (korlátozott körzet). Egy állam szárazföldi területei vagy felségvizei feletti, meghatározott kiterjedésű légtér, amelyen belül a repülőgépek repülésére bizonyos meghatározott feltételek szerint korlátozások vonatkoznak.

TMA

Terminal control area (közelkörzeti irányítói körzet). Olyan irányítói körzet, amelyet egy vagy több nagyobb repülőtér közelében, rendszerint ATS-útvonalak találkozásánál létesítettek. Európában elsősorban a rugalmas légtérfelhasználás koncepciójának a keretén belül használják.

UIR

Upper flight information region (UIR) (felső repüléstájékoztató körzet). Meghatározott kiterjedésű felső légtér, amelyen belül repüléstájékoztatási és figyelmeztetési szolgáltatásokat nyújtanak. A felső légtér fogalmát minden állam maga határozza meg.

25.

A 7.4.2.7. pont a következő táblázattal egészül ki:

A NavaidTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

DME

Distance Measuring Equipment (távolságmérő berendezés).

ILS

Instrument Landing System (műszeres leszállító rendszer).

ILS-DME

ILS közös elhelyezésű DME-vel.

LOC

Localizer (helymeghatározó).

LOC-DME

Közös elhelyezésű LOC és DME.

MKR

Marker Beacon (marker adó).

MLS

Microwave Landing System (mikrohullámú leszállító rendszer).

MLS-DME

MLS közös elhelyezésű DME-vel.

NDB

Non-Directional Radio Beacon (irányítatlan sugárzású rádió-irányadó).

NDB-DME

Közös elhelyezésű NDB és DME.

NDB-MKR

Non-Directional Radio Beacon és Marker Beacon (irányítatlan sugárzású rádió-irányadó és marker adó).

TACAN

Tactical Air Navigation Beacon (harcászati léginavigációs rendszer).

TLS

Transponder Landing System (transzponder leszállító rendszer).

VOR

VHF Omnidirectional Radio Range (VHF körsugárzó rádió-irányadó).

VOR-DME

Közös elhelyezésű VOR és DME.

VORTAC

Közös elhelyezésű VOR és TACAN.

26.

A 7.4.2.8. pont a következő táblázattal egészül ki:

A PointRoleValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

End

A futópálya valamely irányának fizikai vége.

Mid

A futópálya középpontja.

Start

A futópálya valamely irányának fizikai kezdete.

Threshold

A futópálya leszállásra alkalmas részének kezdete.

27.

A 7.4.2.9. pont a következő táblázattal egészül ki:

A RunwayTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

FATO

Final Approach and Take Off Area (helikopterek végső megközelítési és felszállási területe).

Runway

Futópálya repülőgépek számára.

28.

A 7.4.2.10. pont a következő táblázattal egészül ki:

A SurfaceCompositionValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

asphalt

Aszfaltból készült felszín.

concrete

Betonból készült felszín.

grass

Füves összetételű felszín.

29.

A 7.5.2.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A CablewayTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

cabinCableCar

Kötélpályás közlekedési mód, amelynek járművei személyek és/vagy áruk csoportjainak két helyszín közötti szállítására szolgáló, felfüggesztett kocsikból állnak.

chairLift

Kötélpályás közlekedési mód, amelynek járművei egyének vagy csoportok két helyszín közötti, két pont köré hurkolt acélkábelen vagy -kötélen történő szállítására szolgáló felfüggesztett székekből állnak.

skiTow

Kötélpályás közlekedési mód a síelők és snowboardozók hegyre való felvontatásához.

30.

A 7.6.3.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A FormOfRailwayNodeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

junction

Olyan vasúti csomópont, ahol a vasúti hálózatban egy vasúti pályán két mozgatható sínből és a szükséges összeköttetésekből álló mechanizmus található, amely a járművek számára lehetővé teszi a sínek közötti váltást.

levelCrossing

Olyan vasúti csomópont, ahol a vasúti hálózat és a közút azonos szinten keresztezi egymást.

pseudoNode

Olyan pontot jelző vasúti csomópont, ahol az ahhoz tartozó vasúti kapcsolatok egy vagy több attribútumának értéke megváltozik, illetve amely a hálózat geometriájának leírásához szükséges.

railwayEnd

A vasúti csomóponthoz csak egy vasúti kapcsolat tartozik. Ez a vasúti vonal végét jelzi.

railwayStop

A vasúti hálózat azon pontja, ahol a vonatok a teheráru ki- és berakodása vagy az utasok ki- és beszállítása céljából megállnak.

31.

A 7.6.3.2. pont a következő táblázattal egészül ki:

A RailwayTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

cogRailway

Vasúti közlekedési mód, amely erős szintkülönbség esetén lehetővé teszi a járművek működését, és amelyet egy (rendszerint a futósínek között található) fogazott sínnel felszerelt vasúti sín alkot, ahová a járműveket e fogassínbe illeszkedő egy vagy több fogaskerékkel vagy fogakkal erősítik fel.

funicular

Vasúti közlekedési mód, amelynek fő eleme a sínen futó járművekhez erősített, azokat igen meredek lejtőkön lefelé és felfelé szállító kötél. A felfelé és lefelé haladó járművek lehetőség szerint kiegyensúlyozzák egymást.

magneticLevitation

Vasúti közlekedési mód, amelynek alapja a jármű irányítására szolgáló és azt mágneses levitációs mechanizmus révén alátámasztó egyetlen vasúti sín.

metro

Nagyvárosi területen használt városi vasúti közlekedési rendszer, amely más közlekedési rendszerektől különálló pályán fut, rendszerint villamos meghajtású, és esetenként a föld alatt közlekedik.

monorail

Vasúti közlekedési mód, amelynek alapja az annak egyetlen alátámasztásaként és pályájaként szolgáló vasúti sín.

suspendedRail

Vasúti közlekedési mód, amelynek alapja az annak egyetlen alátámasztásaként és pályájaként szolgáló sín, amelynek mentén az arra felfüggesztett jármű közlekedik.

train

Rendszerint két olyan párhuzamos sínből álló vasúti közlekedési mód, amelyeken egy önálló hajtású jármű vagy mozdony összekapcsolt járműveket vontat a vasúti sín mentén teheráru vagy utasok egyik célállomástól a másikig történő elszállítása céljából.

tramway

Városi területen használt vasúti közlekedési rendszer, amely gyakran utcaszinten közlekedik, a gépjármű- és gyalogosforgalommal közös közúti területen. A villamosok rendszerint villamos meghajtásúak.

32.

A 7.6.3.3. pont a következő táblázattal egészül ki:

A RailwayUseValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

cargo

A vasút kizárólag teheráru-műveletek céljára használható.

carShuttle

A vasút kizárólag személygépjárművek szállítására használható.

mixed

Vegyes célú vasúthasználat. Személy- és teherszállításra egyaránt használatos.

passengers

A vasút kizárólag személyszállításra használható.

33.

A 7.7.3.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az AreaConditionValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

inNationalPark

Sebességkorlátozás nemzeti parkon belül.

insideCities

Sebességkorlátozás városon belül.

nearRailroadCrossing

Sebességkorlátozás a vasút és a közút kereszteződésének közelében.

nearSchool

Sebességkorlátozás iskola közelében.

outsideCities

Sebességkorlátozás városon kívül.

trafficCalmingArea

Sebességkorlátozás forgalommérséklést célzó területen.

34.

A 7.7.3.2. pont a következő táblázattal egészül ki:

A FormOfRoadNodeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

enclosedTrafficArea

A közúti csomópont zárt forgalmi területen belül található és/vagy ilyen területet jelöl. A forgalmi terület nem rendelkezik jogszabályban meghatározott vezetési irányok alkotta belső szerkezettel. A területhez legalább két közút kapcsolódik.

junction

Közúti csomópont, amelyhez három vagy több közúti kapcsolat tartozik.

levelCrossing

Közúti csomópont, ahol a közúthálózat és a vasút azonos szinten keresztezi egymást.

pseudoNode

A közúti csomóponthoz pontosan két közúti kapcsolat tartozik.

roadEnd

A közúti csomóponthoz csak egy közúti kapcsolat tartozik. Ez a közút végét jelzi.

roadServiceArea

Közúthoz kapcsolt felület, amely meghatározott szolgáltatásokat nyújt.

roundabout

A közúti csomópont körforgalmat jelöl vagy annak egy része. A körforgalom olyan gyűrű alakú út, amelyen csak egy irányban haladó forgalom engedélyezett.

trafficSquare

A közúti csomópont forgalmi téren belül található és/vagy ilyen teret jelöl. A forgalmi tér (részben) utakkal körbezárt terület, amelyet nem forgalmi célokra használnak, és amely nem körforgalom.

35.

A 7.7.3.3. pont a következő táblázattal egészül ki:

A FormOfWayValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

bicycleRoad

Olyan út, ahová a járművek közül kizárólag a kerékpár behajtása engedélyezett.

dualCarriageway

Fizikailag részekre osztott úttestű közút – tekintet nélkül a sávok számára –, amely nem autópálya.

enclosedTrafficArea

Jogszabályban meghatározott vezetési irányok alkotta belső szerkezettel nem rendelkező terület. A területhez legalább két közút kapcsolódik.

entranceOrExitCarPark

Kifejezetten a parkolóterületre való belépést vagy annak elhagyását szolgáló út.

entranceOrExitService

Kizárólag szervizútra való behajtást vagy annak elhagyását szolgáló út.

freeway

Más utakat azonos szinten nem keresztező közút.

motorway

Olyan közút, amelyre a belépés és a használat tekintetében rendszerint szabályozás vonatkozik. Két vagy több, jellemzően fizikailag elválasztott úttest alkotja, és nem rendelkezik azonos szintű kereszteződéssel.

pedestrianZone

Kifejezetten gyalogosforgalomra szolgáló közúti hálózattal rendelkező terület.

roundabout

Olyan gyűrű alakú út, amelyen csak egy irányban haladó forgalom engedélyezett.

serviceRoad

Egy viszonylag magas összekapcsolhatósági funkcióval rendelkező közúttal párhuzamosan futó és annak az alacsony összekapcsolhatósági funkcióval rendelkező utakhoz való kapcsolódását szolgáló közút.

singleCarriageway

Közút, amelyen a forgalmat nem osztja meg fizikai objektum.

slipRoad

Elsősorban egy másik útra történő belépésre vagy annak elhagyására szolgáló út.

tractorRoad

Földút, kizárólag traktor (mezőgazdasági vagy erdészeti gép), illetve terepjármű (nagyobb hasmagassággal és nagy kerekekkel rendelkező, négykerék-meghajtású jármű) általi használatra.

trafficSquare

(Részben) utakkal körbezárt terület, amelyet nem forgalmi célokra használnak, és amely nem körforgalom.

walkway

A gyalogosforgalom számára fenntartott és a rendszeres járműforgalom elől fizikai akadállyal lezárt út.

36.

A 7.7.3.4. pont a következő táblázattal egészül ki:

A RoadPartValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

carriageway

A közút forgalom számára fenntartott része.

pavedSurface

A közút burkolt része.

37.

A 7.7.3.5. pont a következő táblázattal egészül ki:

A RoadServiceTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

busStation

A közúti szolgáltatás autóbusz-megálló.

parking

A közúti szolgáltatás parkolási létesítmény.

restArea

A közúti szolgáltatás pihenőhely.

toll

Útdíjszedési szolgáltatásokat, például jegyárusító automatákat vagy útdíjfizetési szolgáltatásokat biztosító terület.

38.

A 7.7.3.6. pont a következő táblázattal egészül ki:

A RoadSurfaceCategoryValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

paved

Kemény felszíni burkolatú út.

unpaved

Burkolatlan út.

39.

A 7.7.3.7. pont a következő táblázattal egészül ki:

A ServiceFacilityValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

drinks

Italvásárlási lehetőség.

food

Ételvásárlási lehetőség.

fuel

Üzemanyag-vásárlási lehetőség.

picnicArea

Piknikezésre alkalmas terület van.

playground

Játszótér van.

shop

Üzlet van.

toilets

WC van.

40.

A 7.7.3.8. pont a következő táblázattal egészül ki:

A SpeedLimitSourceValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

fixedTrafficSign

A forrás egy állandó jelzőtábla (területspecifikus adminisztratív utasítás, nyílt sebességkorlátozás).

regulation

A forrás egy szabályozás (nemzeti jogszabály, előírás vagy „implicit sebességkorlátozás”).

variableTrafficSign

A forrás egy változtatható üzenetű jelzőtábla.

41.

A 7.7.3.9. pont a következő táblázattal egészül ki:

A VehicleTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

allVehicle

Bármely jármű, a gyalogosok kivételével.

bicycle

Pedállal hajtott kétkerekű jármű.

carWithTrailer

Személygépjármű hozzákapcsolt pótkocsival.

deliveryTruck

Viszonylag kis méretű tehergépjármű, amely elsősorban áruk és anyagok szállítására szolgál.

emergencyVehicle

Veszélyhelyzeti műveletben részt vevő jármű, ideértve többek között a rendőri, mentőszolgálati és tűzoltósági intézkedést.

employeeVehicle

Egy szervezet alkalmazottja által működtetett jármű, amelyet az adott szervezet eljárásainak megfelelően használnak.

facilityVehicle

Magántulajdonban lévő vagy korlátozott hozzáférésű ingatlanon belül található, lokalizált területet kiszolgáló jármű.

farmVehicle

Általában mezőgazdasági tevékenységek során alkalmazott jármű.

highOccupancyVehicle

A meghatározott minimális utasszámmal megegyező (vagy azt meghaladó) számú utast szállító jármű.

lightRail

Korlátozott területen belüli vasúti hálózaton közlekedő, vonat jellegű közlekedési jármű.

mailVehicle

Levélküldeményeket összegyűjtő, szállító vagy kézbesítő jármű.

militaryVehicle

Katonai hatóság által engedélyezett jármű.

moped

Legfeljebb 50 cm3 űrtartalmú és 45 km/óra maximális sebességű, belsőégésű motorral felszerelt, két- vagy háromkerekű jármű.

motorcycle

Legalább 50 cm3 űrtartalmú és 45 km/órát meghaladó maximális sebességű, belsőégésű motorral felszerelt, két- vagy háromkerekű jármű.

passengerCar

Személyek magánjellegű szállítására szolgáló, kisméretű jármű.

pedestrian

Gyalogosan közlekedő személy.

privateBus

Magántulajdonban lévő vagy bérelt, személyek nagy csoportjainak szállítására szolgáló jármű.

publicBus

Általánosságban nyilvános útvonalon, menetrend szerint közlekedő, személyek nagy csoportjainak szállítására szolgáló jármű.

residentialVehicle

Olyan jármű, amelynek tulajdonosa egy adott utca vagy városrész lakosa (vagy ott tartózkodó vendég).

schoolBus

Valamely iskola megbízásából üzemeltetett, a diákok szállítására szolgáló jármű.

snowChainEquippedVehicle

Bármely hólánccal felszerelt jármű.

tanker

Folyékony vagy gáz halmazállapotú rakomány tömeges szállítására szolgáló, kettőnél több tengellyel rendelkező tehergépjármű.

taxi

Rendszerint mérőműszerrel felszerelt, engedéllyel rendelkező bérautó.

transportTruck

Távolsági áruszállításra szolgáló tehergépjármű.

trolleyBus

Az áramellátás céljából felső elektromos hálózathoz csatlakozó, autóbusz jellegű tömegközlekedési jármű.

vehicleForDisabledPerson

Fogyatékkal élők számára szolgáló járművet jelző kiegészítő azonosítóval ellátott jármű.

vehicleWithExplosiveLoad

Robbanásveszélyes rakományt szállító jármű.

vehicleWithOtherDangerousLoad

A robbanásveszélyes vagy vízszennyező rakománytól eltérő veszélyes rakományt szállító jármű.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Vízszennyező rakományt szállító jármű.

42.

A 7.7.3.10. pont a következő táblázattal egészül ki:

A WeatherConditionValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

fog

A sebesség köd esetén érvényes.

ice

A sebesség jegesedés esetén érvényes.

rain

A sebesség eső esetén érvényes.

smog

A sebesség meghatározott mennyiségű szmog esetén érvényes.

snow

A sebesség havazás esetén érvényes.

43.

A 7.8.3.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A FerryUseValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

cars

A komp személygépjárműveket szállít.

other

A komp az utasoktól, személygépjárművektől, tehergépjárművektől és vonatoktól eltérő közlekedési eszközöket szállít.

passengers

A komp utasokat szállít.

train

A komp vonatokat szállít.

trucks

A komp tehergépjárműveket szállít.

44.

A 7.8.3.2. pont a következő táblázattal egészül ki:

A FormOfWaterwayNodeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

junctionFork

Olyan infrastruktúraelemek, ahol két hajóforgalom-áramlás keresztezi egymást, illetve olyan pont, ahol a hajóforgalom-áramlások szétválnak vagy egyesülnek.

lockComplex

Egy vagy több zsilip, amelyeket folyami vagy csatornai vízi utakon a hajók két különböző szintű vízfelület közötti emeléséhez és leeresztéséhez használnak.

movableBridge

Olyan híd, amely a hajóforgalom átengedése céljából felnyitható vagy elfordítható.

shipLift

Hajók különböző szintű víztestek közötti szállítására szolgáló gép, amelyet a csatornazsilipek alternatívájaként használnak.

waterTerminal

Áruk átrakodására szolgáló hely.

turningBasin

Olyan hely, ahol a csatorna vagy a szűk vízi út kiszélesedik, lehetővé téve a hajók fordulását.

45.

A 8.4.2.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A HydroNodeCategoryValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

boundary

Különböző hálózatok összekapcsolására használt csomópont.

flowConstriction

A hálózati topológiához önmagában nem kapcsolódó hálózati csomópont, amely azonban a hálózati áramlást befolyásoló fontos vízrajzi ponthoz vagy létesítményhez, illetve épített objektumhoz kapcsolódik.

flowRegulation

A hálózati topológiához önmagában nem kapcsolódó hálózati csomópont, amely azonban a hálózati áramlást szabályozó fontos vízrajzi ponthoz vagy létesítményhez, illetve épített objektumhoz kapcsolódik.

junction

Olyan csomópont, amelyhez három vagy több kapcsolat tartozik.

outlet

Egy sor összekapcsolódó kapcsolat végcsomópontja.

source

Egy sor összekapcsolódó kapcsolat kiindulási csomópontja.

46.

A 8.5.4.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A CrossingTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

aqueduct

Olyan csővezeték vagy mesterséges csatorna, amely a távoli forrásból származó víz rendszerint gravitáció hatására történő szállítására szolgál, ivóvízellátás, mezőgazdasági és/vagy ipari felhasználás céljából.

bridge

Két pontot összekötő szerkezet, amely lehetővé teszi a szállítási útvonal átvezetését egy terepakadály felett.

culvert

Adott útvonal alatt vízfolyást szállító zárt csatorna.

siphon

Folyadékok adott szintről alacsonyabb szintre történő továbbítását szolgáló cső, amely a folyadék nyomáskülönbsége segítségével felsőbb szintre szállít egy folyadékoszlopot, mielőtt az az elvezetőbe jutna.

47.

A 8.5.4.2. pont a következő táblázattal egészül ki:

A HydrologicalPersistenceValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

dry

Telített és/vagy ritkán, rendszerint csak erős csapadékhullás során és/vagy közvetlenül azt követően áramló.

ephemeral

Telített és/vagy csapadékhullás során és közvetlenül azt követően áramló.

intermittent

Az év egy részében telített és/vagy áramló.

perennial

Az év során folyamatosan telített és/vagy áramló.

48.

A 8.5.4.3. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az InundationValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

controlled

A gát által duzzasztott víz szintjének szabályozása nyomán időszakosan elárasztott rész.

natural

Időszakosan kiáradt vízzel fedett rész, kivéve az árapályból származó vizeket.

49.

A 8.5.4.4. pont a következő táblázattal egészül ki:

A ShoreTypeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

boulders

Víz vagy időjárás formálta nagy kövek.

Clay

Elsősorban víztartalmú alumíniumszilikátokból álló, kemény, jó ellenálló-képességű, finom szemcsés talajtípus, amely víz hozzáadásakor plasztikusabbá válik, így formázható és szárítható lesz.

gravel

Kisméretű, víz formálta vagy tört kövek.

Mud

Puha, nedves talaj, homok, por és/vagy más földszerű anyag.

Rock

Bármely méretű kő.

Sand

A sódernél finomabb és egy durva iszapszemcsénél nagyobb, kisméretű erodált (többnyire kovasavas) kőzetdarabokból álló szemcsés állagú anyag.

shingle

Kisméretű, ömlesztett, víz formálta kövek, elsősorban a tengerparton felhalmozódott formában.

stone

Meghatározott formájú és méretű, rendszerint mesterségesen formált és különleges célra használt kőzet- vagy ásványianyag-darabok (a fém kivételével).

50.

A 8.5.4.5. pont a következő táblázattal egészül ki:

A WaterLevelValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

equinoctialSpringLowWater

A tavaszi apály szintje napéjegyenlőség idején.

higherHighWater

A Hold és a Nap A1 deklinációjának hatásai nyomán kialakuló legmagasabb dagály (vagy az egyetlen dagály) az árapály bármely meghatározott napján.

higherHighWaterLargeTide

A legmagasabb dagályok átlagos szintje, 19 megfigyelési évből származó egy-egy adat alapján.

highestAstronomicalTide

A dagály legmagasabb szintje, amely átlagos időjárási viszonyok között és csillagászati körülmények bármely kombinációja esetén előre jelezhető.

highestHighWater

Valamely helyszínen megfigyelt legmagasabb vízszint.

highWater

Egy adott helyszínen a vízfelszín által egy árapályciklusban elért legmagasabb szint.

highWaterSprings

Önkényes szint, megközelítőleg egyezik a tavaszi dagályok átlagos szintjével.

indianSpringHighWater

Az árapályi vízfelszín alapszintje, megközelítőleg egyezik a tavaszi árapály idején jelentkező magasabb dagályok átlagos szintjével.

indianSpringLowWater

Az árapályi vízfelszín alapszintje, megközelítőleg egyezik a tavaszi árapály idején jelentkező alacsonyabb apályok átlagos szintjével.

localDatum

Helyi kikötői hatóság által önkényesen megállapított alapszint, amelyhez a hatóság a vízszinteket és az árapálymagasságokat viszonyítja.

lowerLowWater

A Hold és a Nap A1 deklinációjának hatásai nyomán kialakuló legalacsonyabb apály (vagy az egyetlen apály) az árapály bármely meghatározott napján.

lowerLowWaterLargeTide

A legalacsonyabb apályok átlagos szintje, 19 megfigyelési évből származó egy-egy adat alapján.

lowestAstronomicalTide

Az apály azon legalacsonyabb szintje, amely átlagos időjárási viszonyok között és csillagászati körülmények bármely kombinációja esetén előre jelezhető.

lowestLowWater

Egy adott helyen megfigyelt legalacsonyabb apályszintnek megfelelő vagy annál valamivel alacsonyabb, önkényesen meghatározott szint.

lowestLowWaterSprings

Egy adott helyen a tavaszi árapályok idején 19 évnél rövidebb időszak során megfigyelt legalacsonyabb vízszintnek megfelelő, önkényesen megállapított szint.

lowWater

Az átlagos apályszinthez közelítő szint, amelyet egy korlátozott régió számára hivatkozási szintként fogadnak el, tekintet nélkül a későbbi pontosabb meghatározásokra.

lowWaterDatum

Az átlagos apályszinthez közelítő szint, amelyet egy korlátozott terület számára egységes referenciaként fogadtak el.

lowWaterSprings

A tavaszi apályok átlagos szintjéhez közelítő szint.

meanHigherHighWater

Egy adott helyen, 19 éves időszak során mért magasabb dagályok átlagos szintje.

meanHigherHighWaterSprings

Egy adott helyen a tavaszi árapályok idején jelentkező magasabb dagályok átlagos szintje.

meanHigherLowWater

Egy nemzeti árapály-alapsík időszak során az árapály egyes napjain megfigyelt magasabb apályok átlagos szintje.

meanHighWater

Egy adott helyen 19 éves időszak során mért valamennyi dagály átlagos szintje.

meanHighWaterNeaps

A legkisebb dagály idején jelentkező dagályok átlagos szintje.

meanHighWaterSprings

A tavaszi árapályok dagályainak átlagos szintje.

meanLowerHighWater

Egy nemzeti árapály–alapsík időszak során az árapály egyes napjain megfigyelt alacsonyabb dagályok átlagos szintje.

meanLowerLowWater

Egy adott helyen 19 éves időszak során mért alacsonyabb apályok átlagos szintje.

meanLowerLowWaterSprings

Egy adott helyen a tavaszi árapályok idején jelentkező alacsonyabb apályok átlagos szintje.

meanLowWater

Egy adott helyen 19 éves időszak során mért valamennyi apályszint átlaga.

meanLowWaterNeaps

A legkisebb dagály idején jelentkező apályok átlagos szintje.

meanLowWaterSprings

A tavaszi árapályok apályainak átlagos szintje.

meanSeaLevel

Egy árapály állomásnál előre meghatározott, rögzített hivatkozási szinthez képest mért átlagos tengerszint.

meanTideLevel

Az átlagos dagályszint és az átlagos apályszint számtani közepe.

meanWaterLevel

A rendelkezésre álló nyilvántartási időszak során mért óránkénti vízszintek átlaga.

nearlyHighestHighWater

Egy adott helyen megfigyelt legmagasabb vízszinthez közelítő, rendszerint a tavaszi dagály szintjével megegyező, önkényesen meghatározott szint.

nearlyLowestLowWater

Egy adott helyen megfigyelt legalacsonyabb vízszinthez közelítő, rendszerint az indiai tavaszi apály szintjével megegyező szint.

tropicHigherHighWater

Az árapály legmagasabb dagálya (vagy az egyetlen dagály), amely félhavonta jelentkezik, amikor a Hold maximális deklinációjának hatása a legerőteljesebb.

tropicLowerLowWater

Az árapály legalacsonyabb apálya (vagy az egyetlen apály), amely félhavonta jelentkezik, amikor a Hold maximális deklinációjának hatása a legerőteljesebb.

51.

A 9.4.1. pont a következő táblázattal egészül ki:

A DesignationSchemeValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

emeraldNetwork

A védett terület az Emerald Network szerinti kijelöléssel rendelkezik.

IUCN

A védett terület az International Union for Conservation of Nature (Természetvédelmi Világszövetség) osztályozási rendszere szerinti osztályozással rendelkezik.

nationalMonumentsRecord

A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerinti osztályozással rendelkezik.

natura2000

A védett terület az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK) vagy a madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) szerinti kijelöléssel rendelkezik.

Ramsar

A védett terület a Ramsari Egyezmény szerinti kijelöléssel rendelkezik.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

A védett terület az UNESCO Man and Biosphere programme (Ember és Bioszféra Program) szerinti kijelöléssel rendelkezik.

UNESCOWorldHeritage

A védett terület az UNESCO World Heritage Convention (Világörökség Egyezmény) szerinti kijelöléssel rendelkezik.

52.

A 9.4.3. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az IUCNDesignationValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

habitatSpeciesManagementArea

A védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint a különleges élőhely (habitat species management area) besorolás alá tartozik.

managedResourceProtectedArea

A védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint a védett rezervátum (managed resource protected area) besorolás alá tartozik.

nationalPark

A védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint a nemzeti park (national park) besorolás alá tartozik.

naturalMonument

A védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint az emlékpark (natural monument) besorolás alá tartozik.

ProtectedLandscapeOrSeascape

A védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint a védett táj (protected landscape or seascape) besorolás alá tartozik.

strictNatureReserve

A védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint a szigorúan védett terület (strict nature reserve) besorolás alá tartozik.

wildernessArea

A védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint a vadon (wilderness area) besorolás alá tartozik.

53.

A 9.4.4. pont a következő táblázattal egészül ki:

A NationalMonumentsRecordDesignationValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

agricultureAndSubsistence

A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a mezőgazdasági vagy önellátógazdálkodási műemlék (agricultural or subsistence monument) besorolás alá tartozik.

Civil

A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a polgári műemlék (civil monument) besorolás alá tartozik.

Commemorative

A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint az emlékmű (commemorative monument) besorolás alá tartozik.

Commercial

A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a kereskedelmi műemlék (commercial monument) besorolás alá tartozik.

Communications

A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a hírközlési műemlék (communications monument) besorolás alá tartozik.

Defence

A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a katonai műemlék (defence monument) besorolás alá tartozik.

domestic

A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a műemlék-lakóépület (domestic monument) besorolás alá tartozik.

education

A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint az oktatási műemlék (education monument) besorolás alá tartozik.

gardensParksAndUrbanSpaces

A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint műemlékjellegű kert, park vagy városi közterület (garden, park or urban space monument) besorolás alá tartozik.

healthAndWelfare

A védett terület a nemzeti emlékmű-nyilvántartás osztályozási rendszere szerint az egészségügyi és jóléti műemlék (health and welfare monument) besorolás alá tartozik.

industrial

A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint az ipari műemlék (industrial monument) besorolás alá tartozik.

maritime

A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a tengerészeti műemlék (maritime monument) besorolás alá tartozik.

monument

A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint az osztályozatlan műemlék (monument with some unclassified form) besorolás alá tartozik.

recreational

A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a szabadidős célú műemlék (recreational monument) besorolás alá tartozik.

religiousRitualAndFunerary

A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint az egyházi, vallási vagy temetkezési műemlék (religious, ritual or funerary monument) besorolás alá tartozik.

settlement

A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a műemlékjellegű település (settlement) besorolás alá tartozik.

transport

A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a közlekedési műemlék (transport monument) besorolás alá tartozik.

waterSupplyAndDrainage

A védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a vízellátási és csatornázási műemlék (water supply and drainage monument) besorolás alá tartozik.

54.

A 9.4.5. pont a következő táblázattal egészül ki:

A Natura2000DesignationValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

proposedSiteOfCommunityImportance

A védett terület Natura2000 szerinti javasolt besorolása közösségi jelentőségű természeti terület (Site of Community Importance (SCI)).

proposedSpecialProtectionArea

A védett terület Natura2000 szerinti javasolt besorolása különleges természetvédelmi terület (Special Protection Area (SPA)).

siteOfCommunityImportance

A védett terület Natura2000 szerinti kijelölése közösségi jelentőségű természeti terület (Site of Community Importance (SCI)).

specialAreaOfConservation

A védett terület Natura2000 szerinti kijelölése különleges természetmegőrzési terület (Special Area of Conservation (SAC)).

specialProtectionArea

A védett terület Natura2000 szerinti kijelölése különleges természetvédelmi terület (Special Protection Area (SPA)).

55.

A 9.4.6. pont a következő táblázattal egészül ki:

A RamsarDesignationValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

ramsar

A védett terület a Ramsari Egyezmény szerinti kijelöléssel rendelkezik.

56.

A 9.4.7. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

biosphereReserve

A védett terület Ember és Bioszféra Program szerinti kijelölése bioszféra-rezervátum (Biosphere Reserve).

57.

A 9.4.8. pont a következő táblázattal egészül ki:

Az UNESCOWorldHeritageDesignationValue kódlista megengedett értékei

Érték

Meghatározás

cultural

A védett terület a kulturális világörökségi helyszín kijelöléssel rendelkezik.

mixed

A védett terület a vegyes világörökségi helyszín kijelöléssel rendelkezik.

natural

A védett terület a természeti világörökségi helyszín kijelöléssel rendelkezik.


5.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 31/35


A BIZOTTSÁG 103/2011/EU RENDELETE

(2011. február 4.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. február 5-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 4-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

103,7

JO

87,5

MA

57,1

TN

125,1

TR

102,2

ZZ

95,1

0707 00 05

EG

182,1

JO

96,7

MA

100,1

TR

117,9

ZZ

124,2

0709 90 70

MA

50,5

TR

137,6

ZA

57,4

ZZ

81,8

0709 90 80

EG

97,7

ZZ

97,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,3

IL

67,8

MA

55,8

TN

58,2

TR

69,0

ZA

41,5

ZZ

53,7

0805 20 10

IL

170,1

MA

78,1

TR

79,6

ZZ

109,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,1

EG

57,7

IL

102,9

JM

82,9

MA

104,2

PK

51,1

TR

68,9

ZZ

75,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

52,0

MA

56,9

TR

53,9

UY

45,3

ZZ

50,7

0808 10 80

CL

90,0

CN

90,8

MK

42,6

US

99,7

ZZ

80,8

0808 20 50

CL

247,4

CN

49,7

US

130,7

ZA

102,5

ZZ

132,6


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


5.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 31/37


A BIZOTTSÁG 104/2011/EU RENDELETE

(2011. február 4.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 867/2010/EU bizottsági rendelet (3) a 2010/11-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 70/2011/EU bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 867/2010/EU rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. február 5-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 4-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 259., 2010.10.1., 3. o.

(4)  HL L 26., 2011.1.29., 7. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2011. február 5-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

60,08

0,00

1701 11 90 (1)

60,08

0,00

1701 12 10 (1)

60,08

0,00

1701 12 90 (1)

60,08

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


5.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 31/39


A BIZOTTSÁG 105/2011/EU RENDELETE

(2011. február 4.)

a tunéziai vámkontingens keretében 2011. január 31. és február 1. között olívaolajra vonatkozó importengedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről, valamint az importengedélyek kibocsátásának a 2011. év február havára vonatkozóan történő felfüggesztéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösség és azok tagállamai, és másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás (3) 1. jegyzőkönyve (4) 3. cikkének (1) és (2) bekezdése – éves szinten meghatározott korlátok keretei között – nulla vámtételű vámkontingenst nyit meg a teljes egészében Tunéziában előállított és Tunéziából közvetlenül az Európai Unióba szállított, az 1509 10 10 és az 1509 10 90 KN-kód alá tartozó kezeletlen olívaolaj behozatalára.

(2)

A Tunéziából származó olívaolaj vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2006. december 20-i 1918/2006/EK bizottsági rendelet (5) 2. cikkének (2) bekezdése – havonkénti bontásban – meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre behozatali engedélyek bocsáthatók ki.

(3)

Az 1918/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján importengedély kibocsátására vonatkozóan az illetékes hatóságokhoz benyújtott kérelmekben igényelt összmennyiség meghaladja az említett rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében február hónapra megállapított mennyiséget.

(4)

Ebben a helyzetben a Bizottságnak rögzítenie kell azt az elosztási együtthatót, amely a rendelkezésre álló összmennyiség arányában lehetővé teszi az importengedélyek kibocsátását.

(5)

Tekintettel arra, hogy a kérelmekben igényelt összmennyiség elérte a folyó év február havára megállapított mennyiséget, erre a hónapra vonatkozóan további importengedélyek kibocsátására nincs lehetőség,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1918/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján 2011. január 31. és február 1. között importengedély kibocsátására vonatkozóan benyújtott kérelmekre 95,463571 %-os elosztási együtthatót kell alkalmazni.

A 2011. február 7-től kezdődően igényelt mennyiségek tekintetében a 2011. év február havára vonatkozóan az importengedélyek kibocsátását a Bizottság felfüggeszti.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. február 5-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 4-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 97., 1998.3.30., 57. o.

(4)  HL L 97., 1998.3.30., 2. o.

(5)  HL L 365., 2006.12.21., 84. o.


HATÁROZATOK

5.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 31/40


A TANÁCS 2011/79/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. február 4.)

a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. január 31-i 2011/72/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak (2) cikke (1) bekezdésére, összefüggésben az Európai Unióról szóló szerződés 31. cikkének (2) bekezdésével,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. január 31-én elfogadta a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozatot.

(2)

A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek az említett határozat mellékletében foglalt listáját módosítani kell, és a listán szereplő egyes személyekkel kapcsolatos információkat naprakésszé kell tenni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/72/KKBP határozat mellékletének helyébe az e határozat mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

MARTONYI J.


(1)  HL L 28., 2011.2.2., 62. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK ÉS SZERVEZETEK LISTÁJA

 

Név

Azonosításra szolgáló adatok

Indokolás

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunézia volt elnöke. Születési hely és idő: Hamman-Sousse, 1963. szeptember 3. Selma HASSEN fia, Leïla TRABELSI férje. Személyazonosító igazolvány száma: 00354671.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1956. október 24. Saida DHERIF lánya, Zine El Abidine BEN ALI felesége. Személyazonosító igazolvány száma: 00683530.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1944. március 4. Saida DHERIF fia, Yamina SOUIEI férje. Vállalatvezető. Lakóhely: 11 rue de France - Radès Ben Arous. Személyazonosító igazolvány száma: 05000799.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Sabha (Líbia), 1980. január 7. Yamina SOUIEI fia. Vállalatvezető. Inès LEJRI férje. Lakóhely: résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 04524472.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1981. december 2. Naïma BOUTIBA fia, Nesrine BEN ALI férje. Személyazonosító igazolvány száma: 04682068.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1987. január 16. Leïla TRABELSI lánya, Fahd Mohamed Sakher MATERI felesége. Személyazonosító igazolvány száma: 00299177.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1992. július 17. Leïla TRABELSI lánya. Lakóhely: Elnöki Palota. Személyazonosító igazolvány száma: 09006300.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1962. november 5. Saida DHERIF fia. Vállalatvezető. Lakóhely: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00777029.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1948. június 24. Saida DHERIF fia, Nadia MAKNI férje. Egy mezőgazdasági vállalat megbízott vezetője. Lakóhely: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00104253.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Radès, 1953. február 19. Saida DHERIF lánya, Mohamed MAHJOUB felesége. Vállalatvezető. Lakóhely: 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô. Személyazonosító igazolvány száma: 00403106.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1974. augusztus 26. Najia JERIDI fia. Üzletember. Lakóhely: 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence. Személyazonosító igazolvány száma: 05417770.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1950. április 26. Saida DHERIF fia, Souad BEN JEMIA férje. Vállalatvezető. Lakóhely: 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur. Személyazonosító igazolvány száma: 00178522.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1955. szeptember 25. Saida DHERIF fia, Hela BELHAJ férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05150331.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1958. december 27. Saida DHERIF lánya, Mohamed Montassar MEHERZI felesége. Kereskedelmi igazgató. Lakóhely: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa. Személyazonosító igazolvány száma: 00166569.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: la Marsa, 1959. május 5. Fatma SFAR fia, Samira TRABELSI férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa. Személyazonosító igazolvány száma: 00046988.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1960. február 1. Saida DHERIF lánya, Habib ZAKIR felesége. Lakóhely: 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur. Személyazonosító igazolvány száma: 00235016.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1957. március 5. Saida BEN ABDALLAH fia, Nefissa TRABELSI férje. Ingatlanfejlesztő. Lakóhely: rue Ennawras no. 4- Gammarth supérieur. Személyazonosító igazolvány száma: 00547946.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1973. július 3. Yamina SOUIEI fia. Vállalatvezető, ingatlanfejlesztő. Lakóhely: immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05411511.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1975. június 25. Mounira TRABELSI lánya (Leila TRABELSI testvére). Vállalatvezető. Mourad MEHDOUI felesége. Lakóhely: 41 rue Garibaldi -Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05417907.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1962. május 3. Neila BARTAJI fia, Lilia NACEF férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 41 rue Garibaldi - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05189459.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1976. szeptember 18. Najia JERIDI fia. Vállalatigazgató. Lakóhely: lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05412560.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1971. december 4. Yamina SOUIEI lánya. Vállalatvezető. Lakóhely: 2 rue El Farrouj - la Marsa. Személyazonosító igazolvány száma: 05418095.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1965. december 20. Radhia MATHLOUTHI fia, Linda CHERNI férje. A Tunisair irodai alkalmazottja. Lakóhely: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00300638.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1988. január 29. Kaouther Feriel HAMZA fia. A Stafiem - Peugeot vállalat igazgatója. Lakóhely: 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1959. január 13. Leïla CHAIBI fia, Dorsaf BEN ALI férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00400688.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Bardo, 1965. július 5. Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Slim CHIBOUB felesége. Lakóhely: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 00589759.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Bardo, 1971. augusztus 21. Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Marouene MABROUK felesége. Külügyminisztériumi tanácsadó. Személyazonosító igazolvány száma: 05409131.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1972. március 11. Jaouida El BEJI fia, Sirine BEN ALI férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 04766495.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Bardo, 1963. március 8. Naïma EL KEFI lánya, Slim ZARROUK felesége. Orvos. Lakóhely: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage. Személyazonosító igazolvány száma: 00589758.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1960. augusztus 13. Maherzia GUEDIRA fia, Ghazoua BEN ALI férje. Vállalatigazgató. Lakóhely: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage. Személyazonosító igazolvány száma: 00642271.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1949. november 22. Selma HASSEN fia. Fényképész-újságíró Németországban. Lakóhely: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 02951793.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1947. március 13. Zohra BEN AMMAR férje. Vállalatvezető. Lakóhely: rue El Moez - Hammam - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 02800443.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1952. május 16. Selma HASSEN lánya, Fathi REFAT felesége. A Tunisair képviselője. Lakóhely: 17 avenue de la République-Hammam-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 02914657.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Sousse, 1956. szeptember 18. Selma HASSEN lánya, Sadok Habib MHIRI felesége. Vállalatvezető. Lakóhely: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 02804872.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési idő: 1938. október 28. Selma HASSEN fia. Nyugdíjas. Selma MANSOUR özvegye. Lakóhely: 255 cité El Bassatine - Monastir. Személyazonosító igazolvány száma: 028106l4.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1969. október 21. Selma MANSOUR fia, Monia CHEDLI férje. Vállalatvezető. Lakóhely: avenue Hédi Nouira - Monastir. Személyazonosító igazolvány száma: 04180053.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Monastir, 1974. április 29. Selma MANSOUR fia, egyedülálló. Vállalatvezető. Lakóhely: 83 Cap Marina - Monastir. Személyazonosító igazolvány száma: 04186963.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Monastir, 1972. október 12. Selma MANSOUR fia, egyedülálló. Kereskedelmi importőr és exportőr. Lakóhely: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir. Személyazonosító igazolvány száma: 04192479.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Monastir, 1980. március 8. Selma MANSOUR lánya, Zied JAZIRI felesége. Titkárnő egy vállalatnál. Lakóhely: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 06810509.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1978. október 8. Hayet BEN ALI fia. Vállalatigazgató. Lakóhely: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 05590835.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1977. augusztus 9. Hayet BEN ALI fia. Vállalatvezető. Lakóhely: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 05590836.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Monastir, 1982. augusztus 30. Hayet BEN ALI lánya, Badreddine BENNOUR felesége. Lakóhely: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 08434380.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Sousse, 1970. január 13. Naïma BEN ALI fia. Osztályvezető a Tunisairnél. Lakóhely: résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana. Személyazonosító igazolvány száma: 05514395.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Hammam-Sousse, 1967. október 22. Naïma BEN ALI fia. A Közlekedési Minisztérium megbízásos alkalmazottja. Lakóhely: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 05504161.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Sousse, 1973. január 3. Naïma BEN ALI fia, Lamia JEGHAM férje. Vállalatvezető. Lakóhely: 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 05539378.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Párizs, 1966. október 27. Paulette HAZAT fia. Vállalatigazgató. Lakóhely: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 05515496 (kettős állampolgár).

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Párizs, 1971. április 16. Paulette HAZAT fia, Amel SAID férje. Vállalatvezető. Lakóhely: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse. Személyazonosító igazolvány száma: 00297112.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunéziai állampolgár. Születési hely és idő: Tunisz, 1974. augusztus 28. Leila DEROUICHE fia. Kereskedelmi igazgató. Lakóhely: 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis. Személyazonosító igazolvány száma: 04622472.

A tunéziai hatóságok nyomozást folytatnak ellene pénzmosási műveletek részeként több országban ingó- és ingatlanvagyon megszerzése, bankszámlák megnyitása és ilyen célból történő vagyonszerzés miatt.”


5.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 31/48


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. február 4.)

halpeptid (Sardinops sagax) termék új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

(az értesítés a C(2011) 522. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2011/80/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

2008. április 28-án a Senmi Ekisu Co. Ltd. vállalat kérelmezte az illetékes finn hatóságoknál egy halpeptid (Sardinops sagax) termék új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalát.

(2)

2009. január 12-én Finnország illetékes élelmiszer-értékelő testülete kiadta előzetes értékelő jelentését. A jelentésben a testület megállapította, hogy a halpeptid termék forgalomba hozható.

(3)

A Bizottság 2009. március 10-én valamennyi tagállamnak továbbította az előzetes értékelő jelentést.

(4)

A 258/97/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében meghatározott hatvannapos időszak alatt az említett előírásnak megfelelően indokolt kifogásokat emeltek a termék fogalomba hozatala ellen.

(5)

2009. augusztus 14-én ezért konzultációra került sor az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal (EFSA).

(6)

Az EFSA (diétás termékek, táplálkozás és allergiák tudományos testülete) a „Scientific opinion on the safety of »Sardine Peptide Product« as a novel food ingredient” (Szakvélemény „szardíniából származó peptidtermék” mint új élelmiszer-összetevő biztonságosságáról) című szakvéleményében (2) megállapította, hogy a javasolt használati feltételek és a javasolt beviteli értékek mellett a halpeptid termék biztonságos.

(7)

A tudományos értékelés alapján megállapítást nyert, hogy a halpeptid termék megfelel a 258/97/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az I. mellékletben meghatározott halpeptid termék az Unióban új élelmiszer-összetevőként a II. mellékletben felsorolt felhasználási célokra forgalomba hozható.

2. cikk

Az e határozattal engedélyezett halpeptid (Sardinops sagax) termék megjelölése az azt tartalmazó élelmiszer címkéjén: „halpeptidek (Sardinops sagax)”.

3. cikk

E határozat címzettje a Senmi Ekisu Co., Ltd., Research & Development Department, 779-2 Noda, Hirano-Cho, Ohzu-City, Ehime 795-0021, Japán.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 4-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 43., 1997.2.14., 1. o.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(7): 1684.


I. MELLÉKLET

A HALPEPTID (SARDINOPS SAGAX) TERMÉK SPECIFIKÁCIÓJA

Leírás:

Az új élelmiszer-összetevő egy peptidkeverék, amelyet a hal (Sardinops sagax) izomszöveteiből lúgos, proteázkatalizátoros hidrolízissel vonnak ki, majd a peptidfrakciót oszlopkromatográffal választják el, vákuum alatt koncentrálják és szórással szárítják. Sárgás fehér por.

A halpeptid (Sardinops sagax) termék specifikációja

Peptidek (1)

(2 kDa-nál kisebb molekulatömegű rövid láncú peptidek, dipeptidek és tripeptidek)

≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptid)

0,1–0,16 g/100 g

Hamu

≤ 10 g/100 g

Nedvességtartalom

≤ 8 g/100 g


(1)  Kjeldahl-eljárás.


II. MELLÉKLET

A HALPEPTID TERMÉK FELHASZNÁLÁSA

Felhasználási kör

A halpeptid termék legnagyobb megengedett részaránya

Joghurtra, joghurtitalra, erjesztett tejtermékekre, és tejporra alapuló élelmiszerek

0,48 g/100 g (azonnal fogyasztható)

Ízesített víz, és zöldségalapú italok

0,3 g/100 g (azonnal fogyasztható)

Reggelire fogyasztott gabonafélék

2 g/100 g

Levesek, raguk és levesporok

0,3 g/100 g (azonnal fogyasztható)


5.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 31/50


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. február 4.)

a 2002/741/EK, a 2002/747/EK, a 2003/31/EK, a 2003/200/EK, a 2005/341/EK és a 2005/343/EK határozatoknak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról

(az értesítés a C(2011) 523. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/81/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésének c) pontjára,

az Európai Unió ökocímke-bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A másolópapírra és a grafikai célra szánt papírra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatározásáról és az 1999/554/EK határozat módosításáról szóló, 2002. szeptember 4-i 2002/741/EK bizottsági határozat (2)2010. december 31-én hatályát veszti.

(2)

A lámpákra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok megállapításáról és az 1999/568/EK határozat módosításáról szóló, 2002. szeptember 9-i 2002/747/EK bizottsági határozat (3)2010. december 31-én hatályát veszti.

(3)

A gépi mosogatószerekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatározásáról, valamint az 1999/427/EK határozat módosításáról szóló, 2002. november 29-i 2003/31/EK bizottsági határozat (4)2010. december 31-én hatályát veszti.

(4)

A mosószerekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos felülvizsgált ökológiai kritériumok meghatározásáról és az 1999/476/EK határozat módosításáról szóló, 2003. február 14-i 2003/200/EK bizottsági határozat (5)2010. december 31-én hatályát veszti.

(5)

A személyi számítógépekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról, valamint a vonatkozó értékelési és ellenőrzési követelményekről szóló, 2005. április 11-i 2005/341/EK bizottsági határozat (6)2010. december 31-én hatályát veszti.

(6)

A hordozható számítógépekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról, valamint a vonatkozó értékelési és ellenőrzési követelményekről szóló, 2005. április 11-i 2005/343/EK bizottsági határozat (7)2010. december 31-én hatályát veszti.

(7)

A 66/2010/EK rendeletnek megfelelően sor került a fenti határozatokban megállapított ökológiai kritériumok, valamint a kritériumokkal kapcsolatos értékelési és ellenőrzési követelmények esedékes felülvizsgálatára.

(8)

Tekintettel arra, hogy a fenti határozatok felülvizsgálati folyamatai különböző szakaszokban vannak, indokolt meghosszabbítani az általuk megállapított ökológiai kritériumok és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények érvényességének időtartamát. A 2003/31/EK és a 2003/200/EK határozat hatályát 2011. április 30-ig kell meghosszabbítani. A 2002/741/EK, a 2005/341/EK és a 2005/343/EK határozat hatályát 2011. június 30-ig kell meghosszabbítani. A 2002/747/EK határozat hatályát pedig 2011. augusztus 31-ig kell meghosszabbítani.

(9)

A 2002/741/EK, a 2002/747/EK, a 2003/31/EK, a 2003/200/EK, a 2005/341/EK és a 2005/343/EK határozatot tehát ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/741/EK határozat 5. cikkének helyébe az alábbi szöveg lép:

„5. cikk

A »másolópapír és grafikai célra szánt papír« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint a hozzájuk kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2011. június 30-ig érvényesek.”

2. cikk

A 2002/747/EK határozat 5. cikkének helyébe az alábbi szöveg lép:

„5. cikk

A »lámpák« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint a hozzájuk kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2011. augusztus 31-ig érvényesek.”

3. cikk

A 2003/31/EK határozat 5. cikkének helyébe az alábbi szöveg lép:

„5. cikk

A »gépi mosogatószerek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint a hozzájuk kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2011. április 30-ig érvényesek.”

4. cikk

A 2003/200/EK határozat 5. cikkének helyébe az alábbi szöveg lép:

„5. cikk

A »mosószerek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint a hozzájuk kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2011. április 30-ig érvényesek.”

5. cikk

A 2005/341/EK határozat 3. cikkének helyébe az alábbi szöveg lép:

„3. cikk

A »személyi számítógépek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint a hozzájuk kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2011. június 30-ig érvényesek.”

6. cikk

A 2005/343/EK határozat 3. cikkének helyébe az alábbi szöveg lép:

„3. cikk

A »hordozható számítógépek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok és a hozzájuk kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2011. június 30-ig érvényesek.”

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 4-én.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

(2)  HL L 237., 2002.9.5., 6. o.

(3)  HL L 242., 2002.9.10., 44. o.

(4)  HL L 9., 2003.1.15., 11. o.

(5)  HL L 76., 2003.3.22., 25. o.

(6)  HL L 115., 2005.5.4., 1. o.

(7)  HL L 115., 2005.5.4., 35. o.