ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.026.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 26

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. január 29.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2011/56/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. július 26.) az Európai Unió és a Horvát Köztársaság között létrejött, a Horvát Köztársaságnak a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja munkájában történő részvételéről szóló megállapodásnak az Unió részéről történő aláírásáról

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 68/2011/EU rendelete (2011. január 28.) a sertéshúsra vonatkozó magántárolási támogatás összegének előzetes megállapításáról

2

 

 

A Bizottság 69/2011/EU rendelete (2011. január 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

 

 

A Bizottság 70/2011/EU rendelete (2011. január 28.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

7

 

 

A Bizottság 71/2011/EU rendelete (2011. január 28.) a gabonafélék eladási árainak az 1017/2010/EU rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott ötödik egyedi pályázati felhívás tekintetében történő meghatározásáról

9

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2011/8/EU irányelve (2011. január 28.) a biszfenol A csecsemőknek szánt cumisüvegekben való felhasználásának korlátozása tekintetében a 2002/72/EK irányelv módosításáról ( 1 )

11

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/57/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. december 20.) Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott hiány helyzetének orvoslásához szükségesnek ítélt mértékű hiánycsökkentésre irányuló intézkedések meghozatalára való felszólításáról szóló 2010/320/EU határozat módosításáról

15

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

29.1.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 26/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. július 26.)

az Európai Unió és a Horvát Köztársaság között létrejött, a Horvát Köztársaságnak a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja munkájában történő részvételéről szóló megállapodásnak az Unió részéről történő aláírásáról

(2011/56/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 168. cikke (5) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 21. cikkének megfelelően a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja olyan Unión kívüli országok részvétele előtt is nyitva áll, amelyeknek az Unióval és a tagállamokkal közös érdekeik fűződnek a megfigyelőközpont céljaihoz és munkájához.

(2)

2006. július 11-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen a Horvát Köztársasággal, a Horvát Köztársaságnak a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának munkájában történő részvételéről szóló, az Európai Unió és a Horvát Köztársaság közötti megállapodásról (a továbbiakban: a megállapodás). A tárgyalások a megállapodás parafálásával sikeresen lezárultak.

(3)

Az Unió nevében alá kell írni a megállapodást, annak megkötésére is figyelemmel,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács jóváhagyja az Unió nevében az Európai Unió és a Horvát Köztársaság között létrejött, a Horvát Köztársaságnak a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja munkájában történő részvételéről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) aláírását, az említett megállapodás megkötésére figyelemmel.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személyt, figyelemmel a megállapodás megkötésére (2).

3. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. VANACKERE


(1)  HL L 376., 2006.12.27., 1. o.

(2)  A megállapodás szövegét a megkötéséről szóló határozattal hirdetik ki.


RENDELETEK

29.1.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 26/2


A BIZOTTSÁG 68/2011/EU RENDELETE

(2011. január 28.)

a sertéshúsra vonatkozó magántárolási támogatás összegének előzetes megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 43. cikke a) és d) pontjára, összefüggésben a 4. cikkel,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 37. cikke rendelkezik arról, hogy abban az esetben, ha a hasított sertések közösségi – a Közösség reprezentatív piacain az egyes tagállamokban regisztrált és az egyes tagállamok sertésállományának relatív nagyságát tükröző együtthatóval súlyozott árak alapján megállapított – piaci átlagára alacsonyabb, mint a referenciaár 103 %-a, és várhatóan alacsonyabb is marad, a Bizottság határozhat magántárolási támogatás nyújtásáról.

(2)

A piaci árak e szint alá estek, és ez a helyzet az adott szezonális és ciklikus tendenciák alapján várhatóan fennmarad. Ezért helyénvaló magántárolási támogatást nyújtani.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 31. cikke szerint a sertéshúsra magántárolási támogatás nyújtható, amelynek összegét a Bizottság előre vagy pályázati eljárás útján határozza meg.

(4)

Az egyes mezőgazdasági termékek magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. augusztus 20-i 826/2008/EK bizottsági rendelet (2) rögzítette a magántárolási támogatási rendszer végrehajtásának közös szabályait.

(5)

A 826/2008/EK rendelet 6. cikkének értelmében az előre rögzített támogatást a rendelet III. fejezetében foglalt részletes szabályokkal és feltételekkel összhangban kell nyújtani.

(6)

Az intézkedés könnyebb végrehajtása érdekében a sertéshústermékeket a tárolási költségek nagyságrendje szerint osztályokba kell sorolni.

(7)

A kérelmek benyújtási határidejét a piaci helyzettől függően és az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell megállapítani.

(8)

A szerződések megkötésére vonatkozó adminisztratív és ellenőrzési munka megkönnyítése érdekében meg kell határozni azt a minimális termékmennyiséget, amelynél kisebb mennyiségre nem adható be kérelem.

(9)

Annak érdekében, hogy a piaci szereplők teljesítsék szerződéses kötelezettségeiket és az intézkedés elérje a kívánt piaci hatást, biztosítékot kell megállapítani.

(10)

A sertéshústermékek kivitele hozzájárul a piaci egyensúly helyreállításához. Ezért a 826/2008/EK rendelet 28. cikke (3) bekezdésének rendelkezései alkalmazandók abban az esetben, ha a tárolási időtartam a termékek kiviteli céllal történő kitárolása miatt rövidül le. Meg kell állapítani a támogatás említett cikk szerint alkalmazandó csökkentésének napi összegét.

(11)

A 826/2008/EK rendelet 28. cikke (3) bekezdése első albekezdésének alkalmazásában, valamint a piaci szereplők számára biztosítandó következetesség és egyértelműség érdekében napban kell kifejezni az említett albekezdésben szereplő kéthónapos időtartamot.

(12)

A 826/2008/EK rendelet 35. cikke meghatározza azokat az információkat, amelyről a Bizottságot értesíteni kell. E rendelet keretében helyénvaló meghatározni az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

1.   E rendelet rendelkezik az 1234/2007/EK rendelet 31. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti sertéshúsra vonatkozó magántárolási támogatásról.

2.   A támogatásra jogosult termékkategóriák jegyzékét és a vonatkozó összegeket e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Alkalmazandó szabályok

A 826/2008/EK rendeletet az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. cikk

Kérelmek benyújtása

1.   A sertéshústermékeknek e rendelet 1. cikke szerint támogatásra jogosult kategóriáira vonatkozó magántárolási támogatás iránti kérelmeket 01.02.2011-tól lehet benyújtani.

2.   A kérelmek 90, 120 vagy 150 napos tárolási időtartamra vonatkozhatnak.

3.   Egy kérelem csak egy, a mellékletben felsorolt termékkategóriára vonatkozhat, az illető kategórián belüli megfelelő KN-kód megjelölése mellett.

4.   A kérelmek benyújtásának határideje az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kerül megállapításra.

5.   A kérelmenkénti minimális mennyiség a kicsontozott termékek esetében 10 tonna, más termékek esetében 15 tonna.

4. cikk

Biztosítékok

A 826/2008/EK rendelet 16. cikke (2) bekezdésének i) pontja szerinti biztosíték összegének meg kell egyeznie az e rendelet mellékletének 3–5. oszlopában megállapított támogatási összegek 20 %-ával.

5. cikk

A kivitelre szánt termék kitárolása

1.   A 826/2008/EK rendelet 28. cikke (3) bekezdése első albekezdésének alkalmazásában a legalább 60 napos minimális raktározási időszaknak le kell telnie.

2.   A 826/2008/EK rendelet 28. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének alkalmazásában a napi összegeket e rendelet mellékletének 6. oszlopa tartalmazza.

6. cikk

Adatszolgáltatás

A tagállamok minden hétfőn és csütörtökön (brüsszeli idő szerint) 12:00 óráig tájékoztatják a Bizottságot arról a termékmennyiségről, amelyre szerződéskötési kérelmet nyújtottak be.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. január 28-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOŞ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 223., 2008.8.21., 3. o.


MELLÉKLET

Termékkategória

Támogatott termék

A támogatás összege a tárolás időtartama szerint

(EUR/tonna)

Napi összeg

(EUR/tonna/nap)

90 nap

120 nap

150 nap

1

2

3

4

5

6

1.   kategória

ex 0203 11 10

Hasított félsertés, mellső lábak, farok, vesék, sovány dagadó és gerincoszlop nélkül (1)

376

398

420

0,74

2.   kategória

ex 0203 12 11

Sonka

416

435

455

0,65

ex 0203 12 19

Lapocka

ex 0203 19 11

Elülső részek

ex 0203 19 13

Tarja és karaj, a nyaki véggel vagy a nélkül, vagy nyakhús külön, karaj bélszínnel vagy anélkül (2)  (3)

3.   kategória

ex 0203 19 55

Comb, lapocka, elülső részek, karaj nyakkal, nyakhússal vagy azok nélkül, karaj bélszínnel vagy anélkül, kicsontozva (2)  (3)

459

479

499

0,67

4.   kategória

ex 0203 19 15

Oldalas és dagadó, egészben vagy a gerincoszlopra merőlegesen elvágva

343

362

381

0,65

5.   kategória

ex 0203 19 55

Oldalas és dagadó, egészben vagy a gerincoszlopra merőlegesen elvágva, bőr és bordák nélkül

369

389

408

0,66

6.   kategória

ex 0203 19 55

Középtest, bőrrel vagy szalonnával vagy azok nélkül, kicsontozva (4)

373

395

416

0,73


(1)  A támogatás a Wiltshire-oldalként előkészített, azaz fej, toka, fejhús, csülök, farok, szalonna, vese, szűzpecsenye, lapockacsont, szegycsont, gerincoszlop, medencecsont és rekesz nélküli hasított féltestekre is nyújtható.

(2)  A karaj és nyakhús lehet bőrrel vagy anélkül, de a fedőszalonna vastagsága nem haladhatja meg a 25 mm-t.

(3)  A szerződéses mennyiség az említett termékek bármilyen kombinációjára vonatkozhat.

(4)  Ugyanaz az előkészítés, mint a 0210 19 20 KN-kód alá sorolt termékek esetében.


29.1.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 26/5


A BIZOTTSÁG 69/2011/EU RENDELETE

(2011. január 28.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. január 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. január 28-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

116,3

JO

73,2

MA

61,8

TN

128,8

TR

98,6

ZZ

95,7

0707 00 05

EG

182,1

JO

82,9

MA

100,1

TR

113,0

ZZ

119,5

0709 90 70

MA

68,4

TR

130,5

ZZ

99,5

0709 90 80

EG

66,7

ZZ

66,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

51,7

MA

54,7

TN

50,4

TR

72,2

ZA

41,5

ZZ

50,5

0805 20 10

IL

163,3

MA

75,3

TR

79,6

ZZ

106,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

69,9

IL

93,5

JM

94,5

MA

108,5

PK

51,5

TR

63,9

US

79,6

ZZ

80,2

0805 50 10

AR

45,3

EG

41,5

TR

52,6

UY

45,3

ZZ

46,2

0808 10 80

BR

55,2

CA

96,6

CL

90,0

CN

131,0

MK

46,1

NZ

78,5

US

123,2

ZZ

88,7

0808 20 50

CN

49,8

US

125,5

ZA

101,1

ZZ

92,1


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


29.1.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 26/7


A BIZOTTSÁG 70/2011/EU RENDELETE

(2011. január 28.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 867/2010/EU bizottsági rendelet (3) a 2010/11-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 33/2011/EU bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 867/2010/EU rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. január 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. január 28-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 259., 2010.10.1., 3. o.

(4)  HL L 13., 2011.1.18., 57. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2011. január 29-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

63,16

0,00

1701 11 90 (1)

63,16

0,00

1701 12 10 (1)

63,16

0,00

1701 12 90 (1)

63,16

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


29.1.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 26/9


A BIZOTTSÁG 71/2011/EU RENDELETE

(2011. január 28.)

a gabonafélék eladási árainak az 1017/2010/EU rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott ötödik egyedi pályázati felhívás tekintetében történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 43. cikke f) pontjára, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az 1017/2010/EU bizottsági rendelet (2) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. december 11-i 1272/2009/EU bizottsági rendeletben (3) előírt feltételeknek megfelelően gabonafélék értékesítésére irányuló pályázati eljárást nyitott meg.

(2)

Az 1272/2009/EK rendelet 46. cikkének (1) bekezdése és az 1017/2010/EU rendelet 4. cikke értelmében a Bizottság az egyedi pályázati felhívásokra benyújtott pályázatok alapján minden egyes gabonaféle vonatkozásában és tagállamonként meghatározza a minimális eladási árat, vagy dönthet úgy is, hogy nem rögzít minimális eladási árat.

(3)

Az ötödik egyedi pályázati felhívásra benyújtott pályázatok alapján a Bizottság úgy határozott, hogy gabonafélénként és tagállamonként meg kell határozni a minimális eladási árat.

(4)

A piac felé történő gyors reagálás és az intézkedés hatékony kezelésének biztosítása érdekében indokolt előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1017/2010/EU rendelettel megnyitott pályázati eljárások keretében kibocsátott, gabonafélék értékesítésére irányuló ötödik egyedi pályázati felhívás – amelyre vonatkozóan a pályázatok benyújtásának határideje 2011. január 26-án járt le – esetében a gabonafélénkénti és tagállamonkénti eladási árra vonatkozó határozatokat e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. január 28-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16, 1. o.

(2)  HL L 293., 2010.11.11, 41. o.

(3)  HL L 349., 2009.12.29, 1. o.


MELLÉKLET

Az értékesítésekre vonatkozó határozatok

(EUR/tonna)

Tagállam

Minimális eladási ár

Közönséges búza

Árpa

Kukorica

1001 90 KN-kód

1003 00 KN-kód

1005 90 00 KN-kód

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

185,51

X

Danmark

X

200,51

X

Deutschland

X

197,85

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

o

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

190,00

X

Suomi/Finland

X

178,02

X

Sverige

X

191,06

X

United Kingdom

X

198,01

X

(—)

A Bizottság nem határozott meg minimális eladási árat (valamennyi ajánlat elutasításra került).

(°)

Nem érkezett be ajánlat.

(X)

Nem áll rendelkezésre értékesíthető gabona.

(#)

Tárgytalan.


IRÁNYELVEK

29.1.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 26/11


A BIZOTTSÁG 2011/8/EU IRÁNYELVE

(2011. január 28.)

a biszfenol A csecsemőknek szánt cumisüvegekben való felhasználásának korlátozása tekintetében a 2002/72/EK irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. október 27-i 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (3) bekezdésére,

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló, 2002. augusztus 6-i 2002/72/EK bizottsági irányelv (2) engedélyezi a 2,2-bisz(4-hidroxifenil)propánt – közismert nevén biszfenol A-t (a továbbiakban: BPA) – az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak előállításához felhasznált monomerként, az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság (3) és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: EFSA) (4) véleményének megfelelően.

(2)

A BPA-t a polikarbonát műanyagok előállítása során monomerként alkalmazzák. A polikarbonát műanyagokat többek között a csecsemőknek szánt cumisüvegek gyártása során használják fel. Bizonyos körülmények között történő melegítés során az élelmiszer tárolóedényéből kis mennyiségű BPA oldódhat ki az ételekbe vagy italokba, és ily módon bekerülhet a szervezetbe.

(3)

A dán kormány 2010. március 29-én tájékoztatta a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az 1935/2004/EK rendelet 18. cikkében szereplő védintézkedések alkalmazása mellett döntött, és ideiglenesen betiltotta a BPA használatát a 0–3 év közötti gyermekeknek szánt, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok gyártásában (5).

(4)

A dán kormány a védintézkedést kockázatértékeléssel támasztotta alá, amelyet a dániai Műszaki Egyetem Nemzeti Élelmiszerügyi Intézete nyújtott be 2010. március 22-én. A kockázatértékelés egy átfogóbb vizsgálat értékelését foglalja magában, amelyet alacsony dózisú BPA-nak kitett állatokon hajtottak végre, és amely újszülött patkányok idegrendszerének és viselkedésének megfigyelésével járt. A dániai Műszaki Egyetem Nemzeti Élelmiszerügyi Intézete azt is megvizsgálta, hogy az új adatok megváltoztatják-e a BPA által előidézett, az idegrendszer fejlődésére gyakorolt mérgező hatásokra, valamint viselkedési zavarokra vonatkozó korábbi megállapításokat.

(5)

Az 1935/2004/EK rendelet 18. cikkében előírt eljárásnak megfelelően a Bizottság 2010. március 30-án felkérte az EFSA-t, hogy nyilvánítsa ki véleményét a Dánia által benyújtott azon indokokról, melyek alapján a dán hatóságok azt a következtetést vonták le, hogy a szóban forgó anyag használata – annak ellenére, hogy megfelel a vonatkozó egyedi előírásoknak – veszélyes az emberi egészségre.

(6)

A francia kormány 2010. július 6-án tájékoztatta a Bizottságot és 2010. július 9-én a tagállamokat, hogy az 1935/2004/EK rendelet 18. cikkében szereplő védintézkedések alkalmazása mellett döntött, és ideiglenesen betiltotta a BPA-t tartalmazó cumisüvegek gyártását, behozatalát, kivitelét és forgalomba hozatalát (6).

(7)

A francia kormány a védintézkedéseket a Francia Élelmiszerbiztonsági Hatóság (AFSSA) által 2010. január 29-én és 2010. június 7-én kibocsátott 2 véleménnyel, valamint az Országos Egészségügyi és Orvosi Kutatóintézet (IMSERM) által 2010. június 3-án közzétett jelentéssel támasztotta alá.

(8)

A Bizottság 2010. március 30-i felkérésére, valamint a dán kockázatértékelésben értékelt specifikus, idegrendszerrel összefüggő viselkedési tanulmányra és a BPA-val kapcsolatban a közelmúltban közzétett más tanulmányokra válaszul az EFSA 2010. szeptember 23-án elfogadta az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokkal, enzimekkel, aromaanyagokkal és technológiai segédanyagokkal foglakozó testületének (a továbbiakban: testület) véleményét a BPA-ról (7).

(9)

A testület véleményében arra a következtetésre jutott, hogy a legújabb emberi és állati toxicitási adatok átfogó értékelése alapján nincs olyan új vizsgálati eredmény, amely szükségessé tenné a jelenlegi napi 0,05 mg/testtömegkilogramm tolerálható napi bevitel (a továbbiakban: TDI) módosítását. Ez a TDI-érték patkányokon végzett többgenerációs reproduktív toxicitási vizsgálatok alapján megállapított, káros hatást ki nem fejtő 5 mg/testtömegkilogramm napi beviteli szinten alapul 100-as bizonytalansági tényező alkalmazásával, amely a BPA-val kapcsolatos toxikokinetikai adatok alapján konzervatív megközelítésnek tekinthető. A testület egyik tagja azonban kisebbségi véleményként arra a következtetésre jutott, hogy az egyes vizsgálatokban megfigyelt hatások olyan bizonytalanságokat jeleznek, amelyeket a jelenlegi TDI-érték nem vesz figyelembe, amit, ezért ideiglenesnek kell tekinteni, amíg a bizonytalan adatokkal kapcsolatos területek tekintetében megbízhatóbb adatok nem állnak rendelkezésre.

(10)

A testület megjegyezte, hogy egyes, fejlődésben lévő állatokon végzett vizsgálatok a BPA-val összefüggő más, potenciálisan toxikológiai vonatkozású hatásokra engednek következtetni; mindenekelőtt ilyenek az agyban bekövetkező biokémiai változások, az immunmodulátori hatások és az emlőrákra való megnövekedett hajlam. E tanulmányokban több hiányosság fedezhető fel. Jelenleg nem mérhető fel, hogy a bennük foglalt megállapítások milyen mértékben vonatkoznak az emberi egészségre. Ha a jövőben új adatok fognak rendelkezésre állni, a testület felülvizsgálja a véleményét.

(11)

Az anyatej-helyettesítő tápszer vagy az anyatej a csecsemők egyetlen táplálékforrása 4 hónapos korukig, azt követően pedig további hónapokra táplálkozásuk egyik legfontosabb forrása marad. Az EFSA 2006. évi véleményében arra a következtetésre jutott, hogy polikarbonát cumisüvegből etetett 3–6 hónapos csecsemők BPA-expozíciója a legnagyobb, habár alatta marad a TDI-értéknek. A csecsemők e csoportjában a BPA-expozíció szintje csökken a polikarbonát cumisüveg használatának mellőzésével, miután más tápanyagforrások válnak meghatározóvá.

(12)

Még abban az esetben is, ha a csecsemő szervezete képes a BPA-t semlegesíteni a legrosszabb esetben bekövetkező expozíciónál, az EFSA szakvéleménye rámutatott arra, hogy a BPA semlegesítését tekintve a csecsemő szervezete egy felnőtt szervezeténél kevésbé fejlett, és a felnőtt szervezet ehhez szükséges kapacitását csak fokozatosan, élete első hat hónapja alatt éri el.

(13)

A potenciális toxikológiai hatások nagyobb mértékben befolyásolhatják a fejlődő szervezetet. Az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság 1997-es (8) és 1998-as véleménye (9) alapján egyes, különösen az endokrin rendszerre és a reprodukcióra, az immunrendszerre és az idegrendszeri fejlődésre gyakorolt hatások különösen jelentősek a csecsemők esetében. A BPA-nak a reprodukcióra és az idegrendszeri fejlődésre gyakorolt hatásait széles körben vizsgálták szabványosított többgenerációs toxikológiai vizsgálatok és más tanulmányok keretében, amelyek figyelembe vették a fejlődő szervezetet, és a TDI-érték alatt maradó dózis esetében nem jeleztek hatást. Ugyanakkor egyes tanulmányok, amelyeket számos hiányosságuk miatt nem lehetett figyelembe venni a TDI meghatározásához, potenciálisan toxikológiai vonatkozású, BPA-val kapcsolatos hatásokat jeleztek. Ezek a hatások – különösen az agyban végbemenő, az idegrendszer fejlődésére esetlegesen hatást gyakorló biokémiai változások és az immunmodulációt befolyásoló hatások – megegyeznek az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság 1997-es és 1998-as véleményében szereplő, a csecsemők tekintetében különösen problematikusnak tartott területtel. Emellett az EFSA 2010-es szakvéleménye említi, hogy a BPA-nak való korai kitettség növelheti annak valószínűségét, hogy későbbi életkorban a szervezet rákkeltő anyagnak való kitettsége során tumor alakuljon ki. Ebben az esetben is a fejlődésben lévő szervezetet az érzékeny pont. Ezért e megállapítások vonatkozásában – amelyeket még nem lehetett teljes mértékben értékelni annak tekintetében, hogy mennyire vonatkoznak az emberi egészségre is – a csecsemők a lakosság különösen veszélyeztetett részének tekintendők.

(14)

Az EFSA 2006. évi véleménye szerint a csecsemők BPA-expozíciójának legfontosabb forrását a polikarbonát cumisüvegek jelentik. Az uniós piacon jelen vannak a polikarbonát anyagok – BPA-t nem tartalmazó – alternatív anyagai, mindenekelőtt az üveg és más műanyag cumisüvegek. Ezeknek az anyagoknak az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagokra előírt szigorú biztonsági követelményeknek kell megfelelniük. Ezért nem szükséges, hogy a csecsemőknek szánt cumisüvegek gyártására továbbra is BPA-t tartalmazó polikarbonátot használjanak.

(15)

Mivel fennáll a lehetősége, hogy a csecsemők különösen érzékenyek a BPA potenciális hatásaira – jóllehet a csecsemőket is képeseknek tartják a BPA méregtelenítésére, és az emberi egészséget fenyegető veszélyt még nem lehetett teljes mértékben alátámasztani –, helyénvaló a csecsemők BPA-expozíciójának a lehető legalacsonyabb szintre történő csökkentése mindaddig, amíg további tudományos adatok nem állnak rendelkezésre a BPA egyes megfigyelt hatásai toxikológiai vonatkozásának pontosítására, mindenekelőtt az agyban végbemenő biokémiai változások, az immunmodulátori hatások és az emlőrákra való hajlam növekedése tekintetében.

(16)

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) 7. cikkében említett elővigyázatossági elv lehetővé teszi az Uniónak, hogy az adott területen rendelkezésre álló információk alapján ideiglenes intézkedéseket fogadjon el a veszély további értékelésének rendelkezésre állásáig és az intézkedés felülvizsgálatának ésszerű határidőn belüli végrehajtásáig.

(17)

Figyelembe véve, hogy a tudományos kutatás jelenlegi állása szerint a csecsemők polikarbonát cumisüvegeken keresztüli BPA-expozíciója káros voltának tekintetében (11) pontosítást igénylő bizonytalanságok állnak fenn, a Bizottságnak jogában áll megelőző intézkedést hozni a BPA polikarbonát cumisüvegekben történő felhasználásáról az elővigyázatosság elve alapján, amelyet tudományos bizonytalanság fennállása esetén kell alkalmazni abban az esetben is, ha az emberi egészséget fenyegető veszély meglétét nem támasztották alá teljes mértékben.

(18)

Ezért az emberi egészség magas szintű védelmére irányuló alapvető célkitűzés megvalósítása érdekében szükséges és helyénvaló a fizikai és mentális egészséget fenyegető azon veszélyforrások kiküszöbölése, amelyeket a csecsemők cumisüvegen keresztüli BPA-kitettsége idézhet elő.

(19)

A Bizottság értékelte a csecsemőknek szánt cumisüvegek piacát, és az érintett gyártóktól értesült arról, hogy az ágazatban önkéntes alapon folyamatban van a szóban forgó termék felváltása, a javasolt intézkedés gazdasági hatása pedig korlátozott. Ezért az uniós piacon 2011 közepére valószínűleg más termék váltja fel a BPA-tartalmú cumisüvegeket.

(20)

A BPA egyes megfigyelt hatásai – különösen az agyban végbemenő biokémiai változások, az immunmodulátori hatások és az emlőrákra való hajlam növekedése tekintetében – toxikológiai vonatkozásainak pontosítását szolgáló további tudományos adatok rendelkezésre állásáig a BPA használatára a csecsemőknek szánt polikarbonát cumisüvegek gyártásában, továbbá a BPA-t tartalmazó, csecsemőknek szánt polikarbonát cumisüvegek forgalomba hozatalára ideiglenesen tilalmat kell bevezetni. A 2002/72/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell. A hatóság feladata, hogy a bizonytalan területek tisztázása érdekében figyelemmel kísérje az új vizsgálatokat.

(21)

A javasolt intézkedés végrehajtásának műszaki és gazdasági megvalósíthatóságával kapcsolatos értékelést követően levonható az a következtetés, hogy az intézkedés az Unióban megvalósítandó magas szintű egészségvédelem érdekében a szükségesnél nem jelent nagyobb korlátozást a kereskedelemben.

(22)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2002/72/EK irányelv II. melléklete A. címében, a 4. oszlopban a 13480. hivatkozási szám alatt a 2,2-Bisz(4-hidroxifenil)propán monomer tekintetében a szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„SKH(E) = 0,6 mg/kg. Csecsemőknek (12) szánt polikarbonát cumisüveg gyártására nem használható.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2011. február 15-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Amikor a tagállamok elfogadják az (1) bekezdésben említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok úgy alkalmazzák az (1) bekezdésben említett rendelkezéseket, hogy 2011. március 1-jétől megtiltsák azon műanyagok és műanyag tárgyak gyártását, 2011. június 1-jétől pedig forgalomba hozatalát és az Unióba történő behozatalát, amelyek élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülnek, és nem felelnek meg ezen irányelv rendelkezéseinek.

(3)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv 2011. február 1-jén lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. január 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 338., 2004.11.13., 4. o.

(2)  HL L 220., 2002.8.15., 18. o.

(3)  Az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság véleménye a biszfenol A-ról (készült: 2002. április 17-én). SCF/CS/PM/3936 végleges, 2002. május 3., http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out128_en.pdf

(4)  Az élelmiszer-adalékanyagok, aromák, technológiai segédanyagok és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok tudományos testületének a Bizottság által kért véleménye a 2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propánnal (biszfenol A) kapcsolatban. Kérdés száma: EFSA-Q-2005-100. Elfogadás időpontja: 2006. november 29., The EFSA Journal (2006) 428., 1. o., és Toxicokinetics of Bisphenol A (A biszfenol A toxikinetikája), az élelmiszer-adalékanyagok, aromák, technológiai segédanyagok és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok tudományos testületének szakvéleménye (kérdés száma: EFSA-Q-2008-382). Elfogadás időpontja: 2008. július 9., The EFSA Journal (2008) 759., 1. o.

(5)  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, Lovtidende A, Nr.286, 2010.3.27.

(6)  LOI no 2010-729 du 30 juin 2010. tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A, JORF no 0150, 2010. július 1., 11857. o.

(7)  Tudományos vélemény a biszfenol A-ról: evaluation of a study investigating its neurodevelopmental toxicity, review of recent scientific literature on its toxicity and advice on the Danish risk assessment of Bisphenol A. Az EFSA az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokkal, enzimekkel, aromaanyagokkal és technológiai segédanyagokkal foglakozó testülete (CEF). (A kérdés száma: EFSA-Q-2009-00864, EFSA-Q-2010-01023 és EFSA-Q-2010-00709), az elfogadás időpontja: 2010. szeptember 23., EFSA Journal 2010; 8(9):1829.

(8)  Az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság véleménye: A maximum residue limit (MRL) of 0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for infants and young children (1997. szeptember 19.). (A csecsemőknek és gyermekeknek szánt élelmiszerekben lévő szermaradvány 0,01 mg/kg-ban megállapított határértékre vonatkozó vélemény).

(9)  További szakvélemény az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság 1997. szeptember 19-i, a csecsemőknek és gyermekeknek szánt élelmiszerekben lévő szermaradvány 0,01 mg/kg-ban megállapított határértékre vonatkozó véleményével kapcsolatban (az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság által 1998. június 4-én elfogadva).

(10)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(11)  A Bizottság 2006/141/EK irányelvében (HL L 401., 2006.12.30., 1. o.) meghatározottaknak megfelelően.

(12)  A csecsemő definíciója tekintetében lásd a 2006/141/EK irányelv fogalommeghatározását (HL L 401., 2006.12.30., 1. o.).”


HATÁROZATOK

29.1.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 26/15


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. december 20.)

Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott hiány helyzetének orvoslásához szükségesnek ítélt mértékű hiánycsökkentésre irányuló intézkedések meghozatalára való felszólításáról szóló 2010/320/EU határozat módosításáról

(2011/57/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ.) és különösen annak 126. cikke (9) bekezdésére és 136. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)

Az EUMSZ. 136. cikke (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik arról, hogy a költségvetési fegyelem és a költségvetési felügyelet összehangolásának erősítése céljából lehetőség van kifejezetten azon tagállamokra vonatkozó intézkedések elfogadására, amelyek pénzneme az euró.

(2)

A 126. cikk megállapítja, hogy a tagállamoknak kerülniük kell a túlzott költségvetési hiányt és meghatározza az erre vonatkozó, túlzott hiány esetén követendő eljárást. A Stabilitási és Növekedési Paktum, amely korrekciós ága keretében végrehajtja a túlzott hiány esetén követendő eljárást, támogatja azokat a kormányzati politikákat, amelyek a gazdasági helyzet figyelembevétele mellett a költségvetés stabilitásának azonnali visszaállítását célozzák.

(3)

A Tanács 2009. április 27-én az Európai Közösséget létrehozó szerződés 104. cikkének (6) bekezdése szerinti határozatában megállapította, hogy Görögországban túlzott hiány áll fenn.

(4)

A Tanács 2010. május 10-én az EUMSZ. 126. cikk (9) bekezdése és az EUMSZ. 136. cikke szerint elfogadta a Görögországnak címzett 2010/320/EU határozatot (1) (a továbbiakban: a határozat) a költségvetési felügyelet megerősítése és elmélyítése érdekében, amelyben felszólítja Görögországot a túlzott hiány helyzetének orvoslásához szükségesnek ítélt mértékű, legkésőbb 2014-ig megvalósítandó hiánycsökkentésre irányuló intézkedések meghozatalára. A Tanács a következő pályát határozta meg a hiány csökkentésére: az államháztartási hiány nem lépheti túl 2010-ben a 18 508 millió EUR-t, 2011-ben a 17 065 millió EUR-t, 2012-ben a 14 916 millió EUR-t, 2013-ban a 11 399 millió EUR-t és 2014-ben a 6 385 millió EUR-t.

(5)

A tanácsi határozat elfogadásakor rendelkezésre álló előrejelzések szerint a reál GDP várható csökkenése 2010-ben 4 %-os, 2011-ben pedig 2,5 %-os lesz, majd 2012-ben 1,1 %-os, 2013-ban és 2014-ben 2,1 %-os növekedéssel számoltak. A GDP-deflátor mértékét a 2010–2014-es időszakban az egyes évekre 1,2 %-ra, –0,5 %-ra, 1,0 %,-ra 0,7 %-ra, illetve1,0 %-ra becsülték. A gazdasági fejleményekre tekintettel a jelenlegi becslések szerint a reál GDP 2010-ben 4,25 %-kal, 2011-ben pedig 3 %-kal csökken, majd 2012-ben 1,1 %-kal, 2013-ban és 2014-ben pedig 2,1 %-kal növekszik. A GDP-deflátor mértékét a 2010 és 2014 közötti évekre jelenleg 3,0 %-ra, 1,5 %-ra, 0,4 %-ra, 0,8 %-ra, illetve 1,2 %-ra becslik.

(6)

A Tanács 2010. szeptember 7-én elfogadta a határozat módosításáról szóló 2010/486/EU határozatot (2).

(7)

Az Eurostat 2010. november 15-én az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-i 479/2009/EK tanácsi rendelettel (3) összhangban validálta a görög államháztartási hiányra és adósságra vonatkozó statisztikákat. Ekkor a hiányra és az adósságra vonatkozó 2006–2009 közötti adatokat felfelé módosították. Az államháztartási hiány GDP-hez viszonyított 2009. évi arányát 13,6 %-ról 15,4 %-ra, az adósság arányát pedig a GDP 115,1 %-áról 126,8 %-ára módosították.

(8)

Görögország jó előrehaladást ért el a határozat által előírt intézkedések végrehajtása, többek között az államháztartási hiány csökkentése terén. Azonban a statisztikai adatok fent említett módosítása – a gyenge bevételek és a költségvetés végrehajtásának egyéb problémái, többek között a kötelezettségek felhalmozódása mellett – azt eredményezi, hogy az államháztartási hiányra vonatkozó 2010. évi felső határt nagy valószínűséggel nem tudják tartani. Ezt a csúszást 2011-ben teljes mértékben ellensúlyozni kell.

(9)

2010. november 24-én Görögország jelentést nyújtott be a Tanácsnak és a Bizottságnak a határozat betartása érdekében tett szakpolitikai intézkedésekről. A Bizottság értékelte a jelentést, és arra a következtetésre jutott, hogy Görögország kielégítően teljesíti a határozatban foglaltakat.

(10)

A fenti megfontolásokra tekintettel helyénvalónak tűnik a határozat több szempontból történő módosítása, a túlzott hiány megszüntetésére irányuló határidő, valamint az államháztartási hiányra és a nominális államadósság növekedésére vonatkozó korrekciós pálya változatlanul hagyásával,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/320/EU határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A GDP-re vonatkozó 2010. novemberi előrejelzések alapján az adósság/GDP-arány alakulása akkor megfelelő, ha nem lépi túl 2010-ben a 143 %-ot, 2011-ben a 153 %-ot, 2012-ben a 157 %-ot, 2013-ban a 158 %-ot és 2014-ben a 156 %-ot.”

2.

A 2. cikk (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a pénzügyi keret megerősítését szolgáló jogszabályok végrehajtása. Ennek különösen tartalmaznia kell egy középtávú költségvetési keret kidolgozását, a minisztériumok összes előirányzatának – a bérek, a nyugdíjak és a kamatok kivételével – 5 %-át kitevő kötelező rendkívüli tartalékalap elkülönítését a költségvetésen belül, szigorúbb kiadásellenőrzési mechanizmus kialakítását és a parlament mellé rendelt költségvetési hivatal felállítása”.

3.

A 2. cikk (3) bekezdésének g) pontját el kell hagyni;

4.

A 2. cikk (3) bekezdésének k) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„k)

az állami vagyon jobb kezelése, a 2011–2013-as időszakban legalább 7 milliárd EUR – ebből 2011-ben legalább 1 milliárd EUR – bevétel elérése céljából; az eszközök (ingatlanok és pénzügyi eszközök) értékesítéséből befolyó bevételt az adósság visszafizetésére kell fordítani és mindez nem csökkentheti az 1. cikk (2) bekezdésében a hiányra vonatkozóan meghatározott felső értékek betartása érdekében tett költségvetési konszolidációs erőfeszítéseket;”.

5.

A 2. cikk (3) bekezdésének m) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„m)

egy rendelet, amely legalább 2014-ig megtiltja a helyi önkormányzatok számára a hiány felhalmozását; a tervezett megtakarításokkal és a hatáskörök átruházásával összhangban a helyi önkormányzatokhoz irányuló transzferek csökkentése;”.

6.

A 2. cikk (3) bekezdésének o) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„o)

egységes elektronikus gyógyszerfelírási rendszer megvalósítása; a forgalomban levő gyógyszerek teljes árlistájának közzététele; a nem támogatott gyógyszerek listájának és a vény nélkül kiadható gyógyszerek listájának alkalmazása; a támogatott gyógyszerek új listájának közzététele az új referenciaár-rendszer használatával; az elektronikus gyógyszerfelírás és a vények beszkennelése révén rendelkezésre álló információk felhasználása a gyógyszercégek által fizetendő visszatérítések beszedéséhez; nyomonkövetési mechanizmus bevezetése, amely lehetővé teszi a gyógyszerkiadások havi értékelését; a járóbeteg-ellátás igénybevétele esetén 5 EUR mértékű egyéni hozzájárulás beszedése és az egyéni hozzájárulás kiterjesztése a sürgősségi ellátás indokolatlan igénybevételére; a kórházak és egészségügyi központok auditált pénzügyi kimutatásainak közzététele; valamint egy, egészségügyi politikával foglalkozó szakértőkből álló független munkacsoport létrehozása, amelynek feladata, hogy 2011. május végéig részletes jelentést készítsen az egészségügyi rendszer átfogó reformjáról, a rendszer hatékonyságának és eredményességének javítása céljából;”.

7.

A 2. cikk (3) bekezdésének p) pontját el kell hagyni.

8.

A 2. cikk (3) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

„q)

az operatív kiadások legalább 5 %-kal történő további csökkentése, legalább 100 millió EUR megtakarítás elérése érdekében;

r)

a transzferek további csökkentése, ami összességében legalább 100 millió EUR megtakarítást jelent az állam számára. A kedvezményezett közjogi jogalanyok biztosítják a kiadások ennek megfelelő csökkentését, hogy ne halmozódjanak fel hátralékok;

s)

2011 januárjától a rászorultság vizsgálata a családtámogatások esetében, a cél legalább 150 millió EUR megtakarítás elérése (a vonatkozó adminisztratív költségek nélkül);

t)

katonai felszerelések beszerzésének csökkentése a tényleges 2010. évi szinthez képest legalább 500 millió EUR-val;

u)

a társadalombiztosítási alapok gyógyszerkiadásainak csökkentése 900 millió EUR-val, a gyógyszerárak további csökkentése és új közbeszerzési eljárások révén, valamint a kórházak gyógyszerkiadásainak (ideértve a gyógyászati segédeszközökre fordított kiadásokat is) csökkentése legalább 350 millió EUR-val;

v)

a közvállalatok irányításának, árképzésének és bérezési rendszerének módosítása, a cél legalább 800 millió EUR megtakarítás elérése;

w)

2011. október 15-től a fűtőolaj és a gázolaj adójának azonos szintre emelése a csalás megakadályozása, és 2011-ben legalább 400 millió EUR megcélzott bevétel érdekében, a szegényebb népességcsoportok védelmét szolgáló egyedi intézkedéseken felül;

x)

a kedvezményes héa-kulcsok növelése 5,5 százalékról 6,5 százalékra, valamint 11 százalékról 13 százalékra, a cél legalább 880 millió EUR bevétel elérése; valamint a gyógyszerekre és a szállodai díjakra alkalmazandó héa-kulcs csökkentése 11 százalékról 6,5 százalékra, úgy, hogy a költségek ne haladják meg a 250 millió EUR-t, a társadalombiztosítási alapok és a kórházak által a gyógyszerek alacsonyabb héa-kulcsa miatt elért megtakarítások nélkül;

y)

az üzemanyag-csempészet elleni küzdelem fokozása (legalább 190 millió EUR);

z)

a bírósági eljárások illetékeinek emelése (legalább 100 millió EUR);

aa)

az adóhátralékok beszedésének felgyorsítására irányuló cselekvési terv végrehajtása (legalább 200 millió EUR);

bb)

az adóbírságok beszedésének felgyorsítása (legalább 400 millió EUR);

cc)

az adózási jogviták és bírósági eljárások új keretének alkalmazásából eredő bevétel beszedése (legalább 300 millió EUR);

dd)

a lejáró telekommunikációs engedélyek meghosszabbításából származó bevételek (legalább 350 millió EUR);

ee)

koncessziókból származó bevételek (legalább 250 millió EUR).

ff)

az athéni közlekedési vállalat (OASA) szerkezetátalakítási tervének elkészítése. A terv célja a társaság operatív veszteségeinek csökkentése és gazdasági életképességének megteremtése. A terv kiterjed a társaság operatív kiadásainak csökkentésére és a díjak emelésére. A szükséges intézkedéseket 2011 márciusáig kell végrehajtani.

gg)

a központi államigazgatás egészére vonatkozó foglalkoztatási korlátokat tartalmazó jogszabály elfogadása, amely alapján 5 nyugdíjba vonuló vagy elbocsátott köztisztviselő után legfeljebb 1 főt lehet felvenni, ágazati kivételek nélkül és ideértve a közvállalatok kormányzati szervekké való átalakítása során átcsoportosított személyzetet is.

hh)

a munkaerő-piaci intézmények megerősítését szolgáló jogszabályok elfogadása, amelyek előírják a következőket: a vállalati szintű megállapodások indokolatlan korlátozások nélkül elsőbbséget élveznek az ágazati és a szakmai megállapodásokkal szemben; a vállalati szintű kollektív szerződésekre nem vonatkoznak a vállalkozás minimális méretét előíró korlátozások; megszűnik az ágazati és szakmai megállapodások kiterjesztése a tárgyalásokon nem képviselt felekre; az új állások esetében meghosszabbodik a próbaidő; megszűnnek a munkaerő-kölcsönzési ügynökségek igénybevételének időbeli korlátai; megszűnnek a határozott idejű szerződések szélesebb körű alkalmazásának akadályai; megszűnik azon rendelkezés, amely a részmunkaidőben foglalkoztatottak számára magasabb órabért ír elő; és rugalmasabb munkaidő-gazdálkodást tesznek lehetővé, többek között a részmunkaidős váltott műszakok révén;”

9.

A 2. cikk (4) bekezdésének a) pontját el kell hagyni.

10.

A 2. cikk (4) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

„c)

az előző években felhalmozódott hátralékok kiegyenlítése;

d)

a strukturális költségvetési konszolidációra irányuló többéves terv elkészítése, többek között a GDP legalább 5 %-át kitevő intézkedésekkel, amelyek biztosítják a hiánycélok elérését 2014-ig;

e)

az adókijátszás elleni, számszerűsített teljesítménymutatókat tartalmazó terv kidolgozása, amelynek végrehajtása számon kérhető az adóigazgatástól; az adóhatósági jogviták rendezésének és a bírósági fellebbezési eljárásoknak az egyszerűsítését célzó jogszabályok és az adótisztviselők kötelességszegésének, korrupciójának és gyenge teljesítményének jobb kezeléséhez szükséges törvények és eljárások kidolgozása, ideértve a kötelességszegés esetén folytatandó büntetőeljárást;

f)

részletes cselekvési terv kidolgozása, amely tartalmazza az egyszerűsített javadalmazási rendszer kialakításának befejezésére és végrehajtására vonatkozó ütemtervet;

g)

a kórházak számviteli és számlázási rendszerének fejlesztése, a következőkkel: az eredményszemléletű kettős könyvelési rendszer teljes bevezetése valamennyi kórházban; az egészségügyi felszerelések egységes kódrendszerének és közös nyilvántartásának használata; az egészségügyi felszerelések állományának és állományváltozásának az egészségügyi felszerelések egységes kódrendszerét alkalmazó kiszámítása valamennyi kórházban; a nemzeti egészségbiztosítási rendszer létesítményeit igénybe vevő betegek egyéni hozzájárulásának beszedése; a kezelési költségek időben történő (két hónapot meg nem haladó) kiszámlázása a görög társadalombiztosítási alapoknak, más tagállami és magán egészségbiztosítóknak; valamint annak biztosítása, hogy 2011 végére a közkórházak által használt gyógyszerek mennyiségének legalább 50 %-át generikus és lejárt szabadalmú gyógyszerek jelentsék, kötelezve valamennyi állami kórházat a hatóanyag-alapú gyógyszerbeszerzésre;

h)

az állami vállalatok pazarlásának és rossz gazdálkodásának megakadályozása és legalább 800 millió EUR megtakarítás elérése érdekében Görögország 2011 február végéig törvényt fogad el, amely az alábbiakat tartalmazza: az állami vállalatoknál az elsődleges javadalmazás csökkentése vállalati szinten legalább 10 %-kal, a másodlagos javadalmazás korlátozása az elsődleges javadalmazás 10 százalékára, a bruttó jövedelem felső határának meghatározása havi 4 000 EUR-ban (évente 12 kifizetés) és a városi tömegközlekedési díjak legalább 30 százalékkal történő emelése; más díjak emelése; az állami vállalatok operatív kiadásait 15–25 százalékkal csökkentő intézkedések bevezetése; és 2011 márciusáig az OASA szerkezetátalakításáról szóló törvény elfogadása;

i)

új szabályozási keret kidolgozása a regionális repülőterek koncessziós megállapodásai megkötésének megkönnyítéséhez;

j)

független oktatáspolitikai munkacsoport létrehozása a közoktatás (általános iskolai, középiskolai és felsőoktatás) hatékonyságának növelése céljával és az erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében.

k)

a cselekvési tervnek megfelelően az egységes közbeszerzési hatóság létrehozásáról szóló jogszabály elfogadása.”

11.

A 2. cikk (5) bekezdése b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a központi közigazgatás független funkcionális felülvizsgálata első szakaszának eredményeire vonatkozó értékelés, ideértve az operatív szakpolitikai ajánlásokat; a hatályos szociális programok felülvizsgálatának lezárása;”

12.

A 2. cikk (5) bekezdésének d) pontjában a „2010–2060 közötti időszakban” szövegrész helyébe a „2009 és 2060 közötti időszakban” szövegrész lép.

13.

A 2. cikk (5) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„h)

a generikus gyógyszerek alkalmazásának további előmozdítása azáltal, hogy kötelezővé válik a hatóanyag-alapú elektronikus gyógyszerfelírás;”

14.

A 2. cikk (6) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

legalább a GDP 2,2 %-át kitevő költségvetési konszolidációs intézkedések beépítése a 2012. évi költségvetés-tervezetbe. A költségvetés különösen a következő (vagy rendkívüli körülmények esetén hasonló megtakarítást eredményező) intézkedéseket tartalmazza: a héa-alap további szélesítése egyes termékeknek és szolgáltatásoknak a kedvezményes adósávból a normál adósávba történő áthelyezésével (a cél legalább 300 millió EUR többletbevétel beszedése), a közalkalmazottak számának csökkentése, azon a szabályon túl, amely alapján öt fő nyugdíjazására egy fő felvétele jut (a cél legalább 600 millió EUR összegű megtakarítás elérése); jövedéki adó kivetése az alkoholmentes italokra (összesen legalább 300 millió EUR bevétel elérése céljából), az ingatlanadó adóalapjának kiterjesztése az eszközértékek aktualizálásával (legalább 200 millió EUR összegű többletbevétel elérése céljából), a központi kormányzat alsóbb szintjeinek átszervezése (legalább 500 millió EUR összegű megtakarítás elérése céljából); a nyugdíjak nominális befagyasztása; az önfoglalkoztatók tekintetében a vélelmezett jövedelemre épülő adózás hatékonyságának növelése (amelynek célja legalább 100 millió EUR beszedése), átszervezésük után az állami vállalatoknak juttatott transzferek csökkentése (legalább 800 millió EUR összeggel), rászorultsági alapú munkanélküli ellátás bevezetése (amelynek célja 500 millió EUR összegű megtakarítás elérése), további bevételek beszedése a szerencsejátékok engedélyeztetéséből (legalább 225 millió EUR az engedélyek értékesítéséből és 400 millió EUR a jogdíjakból);”

15.

A 2. cikk (7) bekezdésének c) pontját el kell hagyni.

16.

A 2. cikk (7) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

„d)

költségvetési célból 2013-tól kórházankénti egyedi költségkalkulációs rendszer alkalmazása;

e)

a központi közigazgatás funkcionális felülvizsgálata első szakaszát és a szociális programok teljes felülvizsgálatát követő operatív ajánlások végrehajtására irányuló jogszabályok;

f)

a központi közbeszerzési hatóság megkezdi működését a cselekvési tervben meghatározott megbízatás, célkitűzések, jog- és hatáskörök teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal.”

2. cikk

Ez a határozat az erről szóló értesítés napján lép hatályba.

3. cikk

E határozat címzettje a Görög Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

MATOLCSY Gy.


(1)  HL L 145., 2010.6.11., 6. o.

(2)  HL L 241., 2010.9.14., 12. o.

(3)  HL L 145., 2009.6.10., 1. o.