ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.341.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 341

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. december 23.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 1248/2010/EU rendelete (2010. december 21.) az 1216/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Unióba történő behozatalára vonatkozó 2011. évi vámkontingens megnyitásáról

1

 

*

A Bizottság 1249/2010/EU rendelete (2010. december 22.) az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 498/2007/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1250/2010/EU rendelete (2010. december 22.) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 1251/2010/EU rendelete (2010. december 22.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

15

 

 

A Bizottság 1252/2010/EU rendelete (2010. december 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

19

 

 

A Bizottság 1253/2010/EU rendelete (2010. december 22.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

21

 

 

A Bizottság 1254/2010/EU rendelete (2010. december 22.) a gabonaágazatban a 2011. január 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

23

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/798/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. december 20.) a Régiók Bizottsága egy szlovák tagjának kinevezéséről

26

 

*

A Tanács 2010/799/KKBP határozata (2010. december 13.) a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásának támogatása érdekében egy tömegpusztító fegyverektől és hordozóeszközeiktől mentes közel-keleti övezet létrehozásához vezető bizalomépítési folyamat támogatásáról

27

 

*

A Tanács 2010/800/KKBP határozata (2010. december 22.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2006/795/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

32

 

*

A Tanács 2010/801/KKBP határozata (2010. december 22.) az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP tanácsi határozat módosításáról

45

 

 

2010/802/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. december 21.) a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból a 2000–2006 közötti programozási időszakra társfinanszírozott műveletekből eredő szabálytalanságok egyes eseteinek az 1681/94/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésében és az 1831/94/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésében foglalt különleges jelentéstételi követelmények alóli mentesítéséről (az értesítés a C(2010) 9244. számú dokumentummal történt)

49

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

23.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/1


A BIZOTTSÁG 1248/2010/EU RENDELETE

(2010. december 21.)

az 1216/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Unióba történő behozatalára vonatkozó 2011. évi vámkontingens megnyitásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 2009. november 30-i 1216/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösség és a Norvég Királyság között, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2004. október 25-i 2004/859/EK tanácsi határozatra (2) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyve (3) és az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyve (4) megállapítja a szerződő felek közötti kereskedelmi szabályokat egyes mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozóan.

(2)

Az EGT-megállapodásnak az EGT Vegyes Bizottság 138/2004 határozatával (5) módosított 3. jegyzőkönyve nullaszázalékos vámtételt ír elő a 2202 10 00 KN-kód alá tartozó, hozzáadott cukrot vagy más édesítőanyagot tartalmazó vagy ízesített egyes vizekre, valamint az ex 2202 90 10 KN-kód alá tartozó egyes más, cukrot tartalmazó alkoholmentes italokra.

(3)

A 2004/859/EK határozattal jóváhagyott, az Európai Közösség és a Norvég Királyság között, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás (6) (a továbbiakban: a megállapodás) a kérdéses vizekre és egyéb italokra vonatkozó nullaszázalékos vámtételt Norvégia tekintetében ideiglenesen felfüggesztette. A megállapodás kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvének IV. pontja alapján a Norvégiából származó, 2202 10 00 és ex 2202 90 10 KN-kód alá tartozó árucikkek vámmentes importja csak a nullaszázalékos vámtételű vámkontingens határain belül engedélyezhető; a kiosztott kontingenst meghaladó importokra vámot kell fizetni.

(4)

Az 1255/2009/EU bizottsági rendelet (7) a 2010. január 1-jétőldecember 31-ig tartó időszakra visszavonta a vámmentesség ideiglenes felfüggesztését a szóban forgó vizek és italok Unióba irányuló behozatala tekintetében.

(5)

A szóban forgó italokra vonatkozó 2011. évi vámkontingenst meg kell nyitni. A szóban forgó termékekre vonatkozó legutolsó éves kontingenst a 89/2009/EK bizottsági rendelet (8) nyitotta meg. Mivel 2010-re nem nyitottak meg éves kontingenst, a 2011-re vonatkozó kontingens változatlan marad.

(6)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (9) megállapítja a vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályokat. Helyénvaló előírni, hogy az ezzel a rendelettel megnyitott vámkontingenst ezeknek a szabályoknak megfelelően kezeljék.

(7)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az I. mellékletben fel nem sorolt, feldolgozott termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdések irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A mellékletben előírt uniós vámkontingens 2011. január 1-jétőldecember 31-ig nyitva áll a mellékletben felsorolt, Norvégiából származó termékekre, a mellékletben meghatározott feltételekkel.

(2)   A mellékletben meghatározott árucikkekre kölcsönösen alkalmazandó származási szabályok megfelelnek az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 3. jegyzőkönyvében előírtaknak.

(3)   A kontingens terjedelmén felül importált mennyiségekre 0,047 EUR/liter preferenciális vámtétel alkalmazandó.

2. cikk

A Bizottság az 1. cikk (1) bekezdésében említett uniós vámkontingenst a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkének megfelelően kezeli.

3. cikk

Az 1255/2009/EU rendelet hatályát veszti.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 328., 2009.12.15., 10. o.

(2)  HL L 370., 2004.12.17., 70. o.

(3)  HL L 171., 1973.6.27., 2. o.

(4)  HL L 22., 2002.1.24., 34. o.

(5)  HL L 342., 2004.11.18., 30. o.

(6)  HL L 370., 2004.12.17., 72. o.

(7)  HL L 338., 2009.12.19., 18. o.

(8)  HL L 25., 2009.1.29., 14. o.

(9)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.


MELLÉKLET

A Norvégiából származó áruk Európai Unióba történő behozatalára 2011-ben alkalmazandó vámkontingens

Tételszám

KN-kód

Termékmegnevezés

A 2011-re vonatkozó éves kontingens

A kontingens keretében alkalmazandó vámtétel

A kontingensen felül alkalmazandó vámtétel

09.0709

2202 10 00

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve

17,303 millió liter

vámmentes

0,047 EUR/liter

ex 2202 90 10

Más, cukrot (szacharózt vagy invert cukrot) tartalmazó alkoholmentes ital


23.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/3


A BIZOTTSÁG 1249/2010/EU RENDELETE

(2010. december 22.)

az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 498/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 102. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1198/2006/EK rendelet 70. cikke (1) bekezdésének b) pontja előírja, hogy a tagállamok felelnek a szabálytalanságok megelőzéséért, feltárásáért és korrigálásáért, valamint a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetéséért, továbbá a tagállamoknak minderről értesíteniük kell a Bizottságot, amelyet folyamatosan tájékoztatniuk kell az államigazgatási és bírósági eljárások előrehaladásáról is.

(2)

A strukturális politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló, 1994. júliusi 11-i 1681/94/EK bizottsági rendelet (2) alkalmazásával összefüggésben a Bizottság és a tagállamok által szerzett tapasztalatok fényében egyszerűsíteni kell a szabálytalanságok nyomon követésére vonatkozó jelentéstételi eljárásokat. A tagállamokra háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében továbbá pontosabban meg kell határozni, hogy a Bizottságnak mely információkra van szüksége. E célból a bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatos nem visszafizettethető összegekre és a végösszegekre vonatkozó információkat bele kell foglalni a Bizottságnak a 498/2007/EK bizottsági rendelet (3) 46. cikke szerint benyújtandó éves nyilatkozatba.

(3)

A nem visszafizettethető összegekre vonatkozó jelentéstételi eljárásnak kellően tükröznie kell a tagállamoknak az 1198/2006/EK rendelet 70. cikkében előírt kötelezettségeit és különösen a visszafizettetések hatékony nyomon követésének biztosítására vonatkozó kötelezettségét. Ugyancsak helyénvaló egyszerűsíteni azokat az eljárásokat, amelyekkel a Bizottság e kötelezettségek teljesítését figyelemmel kíséri, azért, hogy a szóban forgó eljárások hatékonyabbá és költséghatékonyabbá váljanak.

(4)

Az 1198/2006/EK rendelet 60. cikkéből következően egyértelműen ki kell mondani, hogy az igazoló hatóság a számviteli nyilvántartás egészéért felel, beleértve különösen a Bizottság részére a 498/2007/EK rendelet 55. cikkével összhangban szabálytalanként bejelentett összegekre történő hivatkozásokat.

(5)

A szabálytalanságokkal kapcsolatos hatékony információáramlás és a különböző kapcsolattartási pontok közötti átfedések elkerülése érdekében a tagállamokkal való együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket helyénvaló egyetlen cikkbe csoportosítani.

(6)

Ezért a 498/2007/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Halászati Alap Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 498/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 40. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„4.   Az alaprendelet 60. cikke f) pontjával összhangban vezetett számviteli nyilvántartásokban a Bizottságnak az 55. cikk szerint bejelentett szabálytalansággal kapcsolatos bármely összeget azzal a hivatkozási számmal kell azonosítani, amelyet a szabálytalanságnak adtak, vagy bármely más megfelelő módszerrel.”

2.

A 46. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

A bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Az igazoló hatóság minden év március 31-ig az e rendelet X. mellékletében szereplő minta szerinti nyilatkozatot nyújt be a Bizottságnak, amelyben az operatív program valamennyi prioritási tengelye tekintetében megállapítja a következőket:”;

ii.

a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„(b)

az előző évben benyújtott kiadáskimutatásokból levont, visszafizettetett összegek;”

iii.

a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

„(d)

azon összegek listája, amelyekről az előző évben megállapítást nyert, hogy nem visszafizettethetők, vagy amelyek várhatóan nem visszafizettethetők, a beszedési utalványok kiállításának éve szerint csoportosítva.”;

iv.

a szöveg a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Az első albekezdés a), b) és c) pontja alkalmazásában a Bizottságnak az 55. cikk szerint bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatos összesített összegeket minden prioritási tengelyre vonatkozóan meg kell adni.

Az első albekezdés d) pontja alkalmazásában a Bizottságnak az 55. cikk szerint bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatos bármely összeget az adott szabálytalanság hivatkozási számával, vagy más megfelelő módszerrel kell azonosítani.”

b)

A cikk a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   Az igazoló hatóság a (2) bekezdés d) pontjában említett minden egyes összeg esetében megjelöli, hogy kéri-e a közösségi résznek az Európai Unió általános költségvetéséből történő fedezését.

A közösségi részt az Európai Unió általános költségvetéséből kell fedezni, amennyiben a Bizottság a nyilatkozat benyújtásának napjától számított egy éven belül nem teszi meg az alábbi lépések egyikét sem:

a)

tájékoztatást kér az alaprendelet 70. cikkének (2) bekezdése céljára;

b)

írásban értesíti a tagállamot arról, hogy a szóban forgó összeggel kapcsolatban vizsgálat indítására készül;

c)

kéri a tagállamot, hogy folytassa a visszafizettetési eljárást.

Vélelmezett vagy bizonyított csalás esetén nem alkalmazandó az egyéves határidő.

(2b)   A (2) bekezdésben említett nyilatkozat alkalmazásában azok a tagállamok, amelyek a nyilatkozat benyújtásának idején még nem vezették be saját pénznemként az eurót, a nemzeti valutában megadott összegeket az alaprendelet 95. cikke (3) bekezdése szerinti átváltási árfolyam felhasználásával átszámítják euróra. Ha az összegek olyan kiadásokra vonatkoznak, amelyek az igazoló hatóság könyvelésében több hónapon át rögzítésre kerülnek, használható a kiadások legutóbbi könyvelése szerinti hónapban érvényes átváltási árfolyam.”

3.

Az 55. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés második albekezdésében az l)–o) pont helyébe a következő szöveg lép:

„l)

a műveletre jóváhagyott összes támogatható kiadás és közpénzből való hozzájárulás a közösségi hozzájárulás megfelelő összegével együtt;

m)

a Bizottságnak igazolt, a szabálytalanság által érintett kiadás és közpénzből való hozzájárulás, valamint a veszélyben forgó közösségi hozzájárulás megfelelő összege;

n)

csalás gyanúja esetén és amennyiben a k) pontban megjelölt személyek vagy egyéb alanyok részére nem történt kifizetés a közpénzből való hozzájárulásból, úgy az az összeg, amelyet jogtalanul fizettek volna ki, amennyiben a szabálytalanságot nem derítik fel;

o)

a művelet helyszínéül szolgáló régió vagy térség kódja a NUTS-szint meghatározásával vagy másképp;”

b)

A (2) bekezdés első albekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

azokat az eseteket, amelyeket a kedvezményezett önként hozott az irányító vagy igazoló hatóság tudomására még mielőtt e hatóságok bármelyike maga fedezte volna azokat fel, akár az érintett kiadásnak a Bizottsághoz benyújtott igazolt nyilatkozatokban való feltüntetése előtt, akár azt követően;

c)

azokat az eseteket, amelyeket az irányító hatóság vagy az igazoló hatóság még azelőtt derített fel, hogy az érintett kiadás bekerült volna a Bizottságnak benyújtott nyilatkozatba.”;

c)

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Amennyiben nem áll rendelkezésre az (1) bekezdésben említett információk egy része, különösképpen a szabálytalanság elkövetésében alkalmazott gyakorlatokat és a szabálytalanság felderítésének módját érintő információk, vagy amennyiben az információkat helyesbíteni kell, a tagállamok a szabálytalanságokról szóló következő negyedéves jelentések benyújtásakor lehetőség szerint közlik a Bizottsággal a hiányzó vagy helyesbített információkat.”

4.

Az 57. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„57. cikk

Nyomonkövetési jelentés

(1)   A 55. cikk (1) bekezdésében említett információ mellett a tagállamok minden negyedév végétől számított két hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot – az említett cikk szerint tett bármely korábbi jelentésre történő hivatkozással – a bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatos közigazgatási vagy büntetőjogi szankció kiszabására vonatkozó bármely eljárás indításáról, lezárásáról vagy az alkalmazásától való eltekintéstől, illetve ezen eljárások eredményéről.

A szabálytalanságokra kivetett szankciókkal kapcsolatban a tagállamok a következőket is jelzik:

a)

a szankció közigazgatási vagy büntetőjogi jellegű-e;

b)

a szankciót a közösségi vagy a nemzeti jog megsértéséért alkalmazzák-e;

c)

a szankciókat előíró rendelkezésekre történő hivatkozás;

d)

megállapítottak-e csalást.

(2)   A Bizottság írásbeli kérésére a tagállam tájékoztatást nyújt egy bizonyos szabálytalansággal vagy szabálytalanságok csoportjával kapcsolatban.”

5.

A 60. cikk a következőképpen módosul:

a)

A cím helyébe a következő szöveg lép:

„Tagállamokkal történő együttműködés”

b)

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„2.   Az (1) bekezdésben említett kapcsolatok sérelme nélkül, amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy a szabálytalanság jellegéből adódóan ugyanilyen vagy hasonló gyakorlatra kerülhet sor más tagállamokban, az ügyet a 94/140/EK bizottsági határozattal (4) létrehozott, a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottság elé terjeszti.

A Bizottság minden évben tájékoztatja a tanácsadó bizottságot és az alaprendelet 101. cikkében említett bizottságot az Alapot érintő feltárt szabálytalanságok nagyságrendjéről, valamint a szabálytalanságok különböző kategóriáiról típus és szám szerinti bontásban.

6.

A 62. cikket el kell hagyni.

7.

A 63. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdésben a második, a harmadik és a negyedik albekezdést el kell hagyni;

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Azok a tagállamok, amelyek az 55. cikk (1) bekezdése szerinti jelentés benyújtásának idején még nem vezették be saját pénznemként az eurót, a nemzeti valutában megadott összegeket az alaprendelet 95. cikke (3) bekezdésében említett átváltási árfolyam felhasználásával átszámítják euróra.

Ha az összegek olyan kiadásokra vonatkoznak, amelyek az igazoló hatóság könyvelésében több hónapon át rögzítésre kerülnek, használható a kiadások legutóbbi könyvelése szerinti hónapban érvényes átváltási árfolyam. Amennyiben a kiadásokat nem rögzítették az igazoló hatóság könyvelésében, a Bizottság által elektronikus úton közzétett legutóbbi átváltási árfolyam alkalmazandó.”

8.

A X. melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 223., 2006.8.15., 1. o.

(2)  HL L 178., 1994.7.12., 43. o.

(3)  HL L 120., 2007.5.10., 1. o.

(4)  HL L 61.,1994.3.4., 27. o.”


MELLÉKLET

„X. MELLÉKLET

A VISSZAVONT ÉS VISSZAFIZETTETETT, A FÜGGŐBEN LÉVŐ ÉS A 46. CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI VISSZA NEM FIZETTETHETŐ ÖSSZEGEKRŐL SZÓLÓ ÉVES NYILATKOZAT

1.   A támogatásra jogosult régiók tekintetében a költségnyilatkozatokból levont, a 20.… év során visszavont összegek

Visszavont összegek (1)

A konvergencia-célkitűzés alapján

a

b

c

d

e

f

g

Prioritási tengely

A kedvezményezettek által kifizetett, visszavont kiadások teljes összege EUR-ban (2)

A közpénzből való kapcsolódó hozzájárulás visszavont összege EUR-ban

A kapcsolódó EHA-hozzájárulás visszavont összege EUR-ban (3)

A 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszavont kiadások teljes összege EUR-ban (4)

A közpénzből való kapcsolódó hozzájárulásnak a 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszavont összege EUR-ban

A 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszavont kapcsolódó EHA-hozzájárulás összege EUR-ban (5)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

A nem konvergencia-célkitűzés alapján

a

b

c

d

e

f

g

Prioritási tengely

A kedvezményezettek által kifizetett, visszavont kiadások teljes összege EUR-ban (2)

A közpénzből való kapcsolódó hozzájárulás visszavont összege EUR-ban

A kapcsolódó EHA-hozzájárulás visszavont (3) összege EUR-ban

A 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszavont kiadások teljes összege EUR-ban (4)

A közpénzből való kapcsolódó hozzájárulásnak a 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszavont összege EUR-ban

A 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszavont kapcsolódó EHA-hozzájárulás összege EUR-ban (5)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 


2.   A támogatható régiók tekintetében a költségnyilatkozatokból levont, a 20.… év során visszafizetendő összegek

Visszafizettetett összegek (6)

A konvergencia-célkitűzés alapján

h

i

j

k

l

m

n

Prioritási tengely

A kedvezményezettek által kifizetett kiadások teljes összege EUR-ban (7)

A közpénzből való hozzájárulás visszafizettetett (8) összege EUR-ban

A kapcsolódó EHA-hozzájárulás visszafizettetett (9) összege EUR-ban

A 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizettetett kiadások teljes összege EUR-ban (10)

A közpénzből való hozzájárulásnak a 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizettetett összege EUR-ban (11)

A 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizettetett kapcsolódó EHA-kiadások összege EUR-ban (12)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

A nem konvergencia-célkitűzés alapján

h

i

j

k

l

m

n

Prioritási tengely

A kedvezményezettek által kifizetett kiadások teljes összege EUR-ban (7)

A közpénzből való hozzájárulás visszafizettetett (8) összege EUR-ban

A kapcsolódó EHA-hozzájárulás visszafizettetett (9) összege EUR-ban

A 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizettetett kiadások teljes összege EUR-ban (10)

A közpénzből való hozzájárulásnak a 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizettetett összege EUR-ban (11)

A 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizettetett kapcsolódó EHA-kiadások összege EUR-ban (12)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 


3.   A 20… december 31-én függőben lévő visszafizetendő összegek

Konvergencia

a

b

c

d

e

f

g

h

Prioritási tengely

A visszafizettetési eljárás megindításának éve

A kedvezményezettek által kifizetett támogatható kiadások teljes összege EUR-ban (13)

A közpénzből való hozzájárulás visszafizetendő (14) összege EUR-ban

A kapcsolódó EHA-hozzájárulás visszafizetendő (15) összege EUR-ban

A 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságokhoz kapcsolódó kiadások teljes összege EUR-ban (16)

A közpénzből való hozzájárulásnak a 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizetendő összege EUR-ban (17)

A 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizetendő kapcsolódó EHA-kiadások összege EUR-ban (18)

1

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

Nem konvergencia

a

b

c

d

e

f

g

h

Prioritási tengely

A visszafizettetési eljárás megindításának éve

A kedvezményezettek által kifizetett támogatható kiadások teljes összege EUR-ban (13)

A közpénzből való hozzájárulás visszafizetendő (14) összege EUR-ban

A kapcsolódó EHA-hozzájárulás visszafizetendő (15) összege EUR-ban

A 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságokhoz kapcsolódó kiadások teljes összege EUR-ban (16)

A közpénzből való hozzájárulásnak a 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizetendő összege EUR-ban (17)

A 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizetendő kapcsolódó EHA-kiadások összege EUR-ban (18)

1

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 


4.   A 20… december 31-i állapot szerint nem visszafizettethető összegek

Konvergencia

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

A művelet száma

Prioritási tengely

A szabálytalanság azonosító száma (ha van) (19)

A visszafizettetési eljárás megindításának éve

A kedvezményezettek által kifizetett összes, nem visszafizettethetőnek minősített kiadás (20)

A közpénzből való hozzájárulás nem visszafizettethetőnek (21) minősített összege EUR-ban

A kapcsolódó EHA-hozzájárulás nem visszafizettethetőnek (22) minősített összege EUR-ban

A közpénzből való hozzájárulásnak a kedvezményezett részére történő utolsó kifizetésének dátuma

A nem visszafizettethetőség megállapításának dátuma

A nem visszafizettethetőség oka

A visszafizettetés érdekében tett intézkedések, ideértve a visszafizettetési utasítás dátumát

A közösségi részt az Európai Unió költségvetéséből kell-e fedezni (I/N)

X

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem konvergencia

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

A művelet száma

Prioritási tengely

A szabálytalanság azonosító száma (ha van) (19)

A visszafizettetési eljárás megindításának éve

A kedvezményezettek által kifizetett összes, nem visszafizettethetőnek minősített kiadás (20)

A közpénzből való hozzájárulás nem visszafizettethetőnek (21) minősített összege EUR-ban

A kapcsolódó EHA-hozzájárulás nem visszafizettethetőnek (22) minősített összege EUR-ban

A közpénzből való hozzájárulásnak a kedvezményezett részére történő utolsó kifizetésének dátuma

A nem visszafizettethetőség megállapításának dátuma

A nem visszafizettethetőség oka

A visszafizettetés érdekében tett intézkedések, ideértve a visszafizettetési utasítás dátumát

A közösségi részt az Európai Unió költségvetéséből kell-e fedezni (I/N)

X

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  A táblázat e részében (visszavont összegek) a Bizottságnak már bejelentett, a programból szabálytalanság nyomán visszavont kiadások szerepelnek. Az 1. táblázat kitöltése esetén az e melléklet 2., 3. és 4. táblázatát nem kell kitölteni.

(2)  A Bizottságnak már bejelentett, szabálytalanságok által érintett, visszavont kiadások teljes összege.

(3)  A Bizottságnak már bejelentett, szabálytalanságok által érintett, visszavont EHA-kiadások teljes összege.

(4)  A b) oszlopban szereplő összegnek azon része, amelyet a 498/2007/EK rendelet 55. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek be.

(5)  A d) oszlopban szereplő összegnek azon része, amelyet a 498/2007/EK rendelet 55. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek be.

(6)  E táblázatban (visszafizettetett összegek) azok a kiadások szerepelnek, amelyek egyelőre még benne vannak a programban, de visszafizettetési eljárás van folyamatban velük kapcsolatban, illetve amelyeket a visszafizettetést követően levontak. A 2. táblázat kitöltése esetén az e melléklet 1., 3. és 4. táblázatát nem kell kitölteni.

(7)  A Bizottságnak már bejelentett, szabálytalanságok által érintett azon kiadások teljes összege, amelyek tekintetében a közpénzből való kapcsolódó hozzájárulást visszafizettették.

(8)  A kedvezményezettel ténylegesen visszafizettetett közpénzből való hozzájárulás összege

(9)  A Bizottságnak már bejelentett, szabálytalanságok által érintett, visszafizettetett kapcsolódó EHA-kiadások teljes összege.

(10)  Az i) oszlopban szereplő összeg azon része, amelyet a 498/2007/EK rendelet 55. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek be.

(11)  A j) oszlopban szereplő összeg azon része, amelyet a 498/2007/EK rendelet 55. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek be.

(12)  A k) oszlopban szereplő összegnek azon része, amelyet a 498/2007/EK rendelet 55. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek be.

(13)  A d) oszlopban szereplő, közpénzből való hozzájáruláshoz kapcsolódó, a kedvezményezett által kifizetett kiadások összege.

(14)  A visszafizettetési eljárás tárgyát képező közpénzből való hozzájárulás a kedvezményezett szintjén.

(15)  A visszafizettetési eljárás tárgyát képező EHA-hozzájárulás a kedvezményezett szintjén.

(16)  A c) oszlopban szereplő összeg azon része, amelyet a 498/2007/EK rendelet 55. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek be.

(17)  A d) oszlopban szereplő összeg azon része, amelyet a 498/2007/EK rendelet 55. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek be.

(18)  Az e) oszlopban szereplő összeg azon része, amelyet a 498/2007/EK rendelet 55. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek be.

(19)  A szabálytalanság hivatkozási száma vagy egyéb, a 498/2007/EK rendelet 40. cikkének (4) bekezdésében említett azonosító szám.

(20)  Az f) oszlopban szereplő közpénzből való hozzájáruláshoz kapcsolódó, a kedvezményezett által kifizetett költség összege.

(21)  A közpénzből való hozzájárulás kifizetett összege, amelyről megállapítást nyert, hogy nem visszafizettethető, vagy, amely esetében várhatóan nem kerül sor visszafizetésre.

(22)  Az EHA-hozzájárulás kifizetett összege, amelyről megállapítást nyert, hogy nem visszafizettethető, vagy, amely esetében várhatóan nem kerül sor visszafizetésre.”


23.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/11


A BIZOTTSÁG 1250/2010/EU RENDELETE

(2010. december 22.)

a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1183/2005/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat a természetes és jogi személyeket, jogalanyokat és szerveket, akikre és amelyekre az említett rendelet értelmében a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2010. december 1-jén az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankcióbizottsága 4 természetes személlyel egészítette ki azt a jegyzéket, amely azon természetes és jogi személyeket, jogalanyokat és szerveket tünteti fel, akikre és amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell, és néhány bejegyzést módosított. Az I. mellékletet tehát ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1183/2005/EK rendelet I. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

David O'SULLIVAN

külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 193., 2005.7.23., 1. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett természetes és jogi személyek, jogalanyok vagy szervek jegyzéke:

A.   Természetes személyek

(1)

Frank Kakolele Bwambale (alias a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale). Egyéb információ: 2008 januárjában kilépett a CNDP-ből. 2008 decemberétől Kinshasában (Kongói Demokratikus Köztársaság) tartózkodik. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2005.11.10.

(2)

Jérôme Kakwavu Bukande (alias a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme). Titulusa: tábornok. Állampolgársága: kongói. Egyéb információ: 2010 júniusában letartóztatták és jelenleg a kinshasai központi börtönben tartják fogva. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2005.11.10.

(3)

Gaston Iyamuremye (alias: a) Rumuli, b) Byiringiro Victor Rumuli, c) Victor Rumuri, d) Michel Byiringiro). Születési dátum: 1948. Születési hely: a) Musanze körzet (Északi Provincia), Ruanda, b) Ruhengeri, Ruanda. Titulusa: dandártábornok. Tisztsége: az FDLR második alelnöke. Egyéb információ: a) Jelenlegi lakóhelye: Kibua, North Kivu, Kongói Demokratikus Köztársaság, b) Alternatív jelenlegi lakóhelye: Aru, Kongói Demokratikus Köztársaság. c) Több forrásból származó – többek között az ENSZ BT KDK-val foglalkozó szankcióbizottságának szakértői csoportja által gyűjtött – információk szerint Gaston Iyamuremye az FDLR második alelnöke, valamint az FDLR katonai és politikai vezetőségének központi tagja, d) 2009 decemberéig Gaston Iyamuremye vezette Ignace Murwanashyaka (az FDLR elnöke) irodáját Kibuában (Kongói Demokratikus Köztársaság). Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: [kihirdetés dátuma].

(4)

Germain Katanga. Állampolgársága: kongói. Egyéb információ: A Kongói Demokratikus Köztársaság kormánya 2007.10.18-án átadta a Nemzetközi Büntetőbíróságnak (NBB). Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2005.11.10.

(5)

Thomas Lubanga. Születési hely: Ituri, Kongói Demokratikus Köztársaság. Állampolgársága: kongói. Egyéb információ: A kongói hatóságok 2006.3.17-én adták át az NBB-nek. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2005.11.10.

(6)

Khawa Panga Mandro (alias a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Chief Kahwa, f) Kawa, g) Mandro Panga Kahwa, h) Yves Khawa Panga Mandro). Születési dátum: 1973.8.20. Születési hely: Bunia, Kongói Demokratikus Köztársaság. Állampolgársága: kongói. Egyéb információ: A kongói hatóságok 2005 októberében letartóztatták, a Kisangani Fellebbviteli Bíróság felmentette, ezt követően újabb vádak miatt a kinshasai bíróság elé került. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2005.11.10.

(7)

Callixte Mbarushimana. Születési dátum: 1963.7.24. Születési hely: Ndusu/Ruhengeri, Északi Provincia, Ruanda. Állampolgársága: ruandai. Egyéb információ: Jelenlegi lakóhelye: Párizs vagy Thiais, Franciaország. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2009.3.21.

(8)

Iruta Douglas Mpamo (alias a) Mpano, b) Douglas Iruta Mpamo). Címe: Bld Kanyamuhanga 52, Goma, KDK. Születési dátum: a) 1965.12.28., b) 1965.12.29. Születési hely: a) Bashali, Masisi, Kongói Demokratikus Köztársaság (az a) pontban említett születési időre vonatkozik), b) Goma, Kongói Demokratikus Köztársaság (a b) pontban említett születési időre vonatkozik). Állampolgársága: kongói. Egyéb információ: Lakóhelye Goma (Kongói Demokratikus Köztársaság) és Gisenyi (Ruanda). Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2005.11.10.

(9)

Sylvestre Mudacumura (alias a) Radja, b) Mupenzi Bernard, c) General Major Mupenzi, d) General Mudacumura). Állampolgársága: ruandai. Egyéb információ: 2009 novemberében továbbra is az FDLR–FOCA katonai parancsnoka. Lakóhelye Kibua (Masisi terület, Kongói Demokratikus Köztársaság). Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2005.11.10.

(10)

Leodomir Mugaragu (alias a) Manzi Leon, b) Leo Manzi). Születési dátum: a) 1954, b) 1953. Születési hely: a) Kigali, Ruanda, b) Rushashi (Északi Provincia), Ruanda. Titulusa: dandártábornok. Tisztsége: FDLR–FOCA vezérkari főnök. Egyéb információ: a) Nyílt forrásból és hivatalos jelentésekből származó információk szerint Leodomir Mugaragu az FDLR fegyveres szárnyának, a Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA) vezérkari főnöke, b) Hivatalos jelentések szerint Mugaragu az FDLR KDK keleti részén folytatott katonai hadműveleteinek legfőbb tervezője. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: [kihirdetés dátuma].

(11)

Leopold Mujyambere (alias a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim. Titulusa: Ezredes. Születési dátum: a) 1962.3.17., b) 1966 (vélhetően). Születési hely: Kigali, Ruanda. Állampolgársága: ruandai. Egyéb információ: Jelenlegi lakóhelye: Mwenga, Dél-Kivu, Kongói Demokratikus Köztársaság. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2009.3.21.

(12)

Ignace Murwanashyaka (alias Ignace). Titulusa: Dr. Születési dátum: 1963.5.14. Születési hely: a) Butera, Ruanda; b) Ngoma, Butare, Ruanda. Állampolgársága: ruandai. Egyéb információ: Németországban tartózkodik. 2009 novemberétől kezdődően az FDLR–FOCA politikai szárnyának elnökeként és az FDLR fegyveres erőinek legfőbb parancsnokaként tartják számon. A Német Szövetségi Rendőrség 2009. november 17-én letartóztatta. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2005.11.10.

(13)

Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Születési dátum: a) 1961.4.6., b) 1961.6.4. Születési hely: Mugambazi, Kigali, Ruanda. Egyéb információ: a) A ruandai útlevél 2004.9.10-én lejárt, b) Neuffeni lakos, Németország, c) 2009 novemberétől kezdődően az FDLR–FOCA politikai szárnyának első alelnökeként és az FDLR legfőbb katonai parancsnoksága elnökeként tartják számon, d) A Német Szövetségi Rendőrség 2009. november 17-én letartóztatta. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2007.4.13.

(14)

Jules Mutebutsi (alias a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi). Születési hely: Dél-Kivu, Kongói Demokratikus Köztársaság. Állampolgársága: kongói. Egyéb információ: A ruandai hatóságok 2007 decemberében letartóztatták. A jelentések szerint jelenleg »fogva tartják«. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2005.11.10.

(15)

Mathieu Chui Ngudjolo (alias Cui Ngudjolo). Egyéb információ: »Ezredes« vagy »tábornok« néven ismert. A Kongói Demokratikus Köztársaság kormánya 2008. február 7-én átadta a Nemzetközi Büntetőbíróságnak (NBB). Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2005.11.10.

(16)

Floribert Ngabu Njabu (alias a) Floribert Njabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu, d) Ndjabu). Egyéb információ: 2005 márciusában Kinshasaban letartóztatták és házi őrizet alá helyezték. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2005.11.10.

(17)

Laurent Nkunda (alias a) Laurent Nkunda Bwatare, b) Laurent Nkundabatware, c) Laurent Nkunda Mahoro Batware, d) Laurent Nkunda Batware, e) General Nkunda, f) Nkunda Mihigo Laurent). Születési dátum: a) 1967.2.6., b) 1967.2.2. Születési hely: Észak-Kivu/Rutshuru, Kongói Demokratikus Köztársaság (az a) pontban említett születési dátumra vonatkozik). Állampolgársága: kongói. Egyéb információ: a) »Elnök« és »Papa Six« néven ismert, b) 2009 januárjában ruandai területen letartóztatták és ezt követően más kapta meg a CNDP parancsnoki tisztségét Észak-Kivuban. 2009 novemberétől bizonyos mértékben kézben tartja a CNDP és annak nemzetközi hálózatának irányítását. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2005.11.10.

(18)

Félicien Nsanzubukire (alias Fred Irakeza). Születési dátum: 1967. Születési hely: Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Ruanda. Egyéb információ: a) Jelenlegi lakóhelye: Uvira-Sange körzet, Uvira terület, Dél-Kivu Provincia, Kongói Demokratikus Köztársaság, b) Több forrásból származó információk szerint Felicien Nsanzubukire az FDLR első zászlóaljparancsnoka. Félicien Nsanzubukire legalább 1994-től az FDLR tagja és 1998 októberétől a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén tevékenykedik. Az ENSZ BT KDK-val foglalkozó szankcióbizottságának szakértői csoportja szerint legalább a 2008 novembere és 2009 áprilisa közötti időszakban Felicien Nsanzubukire felügyelte és koordinálta a fegyverek és lőszerek tiltott kereskedelmét a Tanzániai Egyesült Köztársaságból a Tanganyika-tavon keresztül a dél-kivui Uvira és Fizi körzetekben található FDLR-egységek számára. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: [kihirdetés dátuma].

(19)

Pacifique Ntawunguka (alias a) Colonel Omega, b) Nzeri, c) Israel, d) Pacifique Ntawungula). Titulusa: Ezredes. Születési dátum: a) 1964.1.1., b) 1964 (vélhetően). Születési hely: Gaseke, Gisenyi Provincia, Ruanda. Állampolgársága: ruandai. Egyéb információ: a) Jelenlegi lakóhelye: Peti, Walikale – Masisis határ, Kongói Demokratikus Köztársaság, b) Egyiptomban részesült katonai kiképzésben. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2009.3.21.

(20)

James Nyakuni. Állampolgársága: ugandai. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2005.11.10.

(21)

Stanislas Nzeyimana (alias a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Bigaruka, c) Bigurura, d) Izabayo Deo, e) Jules Mateso Mlamba). Születési dátum: a) 1966.1.1., b) 1967 (vélhetően), c) 1966.8.28. Születési hely: Mugusa (Butare), Ruanda. Állampolgársága: ruandai. Egyéb információ: a) 2009 novemberétől Stanislas Nzeyimana vezérőrnagy, az FDLR parancsnokhelyetteseként ismert, b) Jelenlegi lakóhelye: Kalonge, Masisi, Észak-Kivu, Kongói Demokratikus Köztársaság vagy Kibua, Kongói Demokratikus Köztársaság. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2009.3.21.

(22)

Dieudonné Ozia Mazio (alias a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari). Születési dátum: 1949.6.6. Születési hely: Ariwara, Kongói Demokratikus Köztársaság. Állampolgársága: kongói. Egyéb információ: Elhunyt 2008. szeptember 23-án Ariwarában. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2005.11.10.

(23)

Bosco Taganda (alias a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda. Állampolgársága: kongói. Egyéb információ: a) »Terminator« és »Major« néven ismert, b) Tartózkodási helye Bunagana és Rutshuru, c) Laurent Nkunda tábornok 2009. januári letartóztatását követően a CNDP tényleges katonai parancsnoka. A CNDP korábbi vezérkari főnöke. Tartózkodási helye Bunagana és Rutshuru. d) Azóta, hogy 2009 januárjában kinevezték a CNDP tényleges katonai parancsnokává, megbízták a FARDC-ba való integráció irányításával és a Kimia II műveleti parancsnokhelyettesi funkcióját is betölti, habár ezt a FARDC hivatalosan tagadja. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2005.11.10.

(24)

Innocent Zimurinda. Titulusa: alezredes. Születési dátum: a) 1972.9.1., b) 1975. Születési hely: Ngungu, Masisi terület, Észak-Kivu Provincia, Kongói Demokratikus Köztársaság. Egyéb információ: a) Jelenlegi lakóhelye: Masisi terület, Észak-Kivu Provincia, Kongói Demokratikus Köztársaság, b) Nyílt forrásból és hivatalos jelentésekből származó információk szerint Innocent Zimurinda alezredes a Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP) tisztje volt, amely 2009 elején beolvadt a Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) szervezetébe. Több forrásból származó információk szerint 2009 áprilisában a Shalio körzetben folytatott katonai hadművelet során olyan parancsokat adott, amelyek több mint 100 ruandai menekült lemészárlásához vezettek, valamint részt vett egy 2008. novemberi CNDP-műveletben, amely a Kiwanji térségben 89 polgári személy lemészárlását eredményezte. 2010 márciusában a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén tevékenykedő 51 emberi jogi csoport online tett panaszt, amelyben azt állították, hogy ő volt a felelős a 2007 februárja és augusztusa közötti időszakban elkövetett több emberi jogi visszaélésért, amelyek során számos polgári személyt meggyilkoltak, továbbá sok nőt és lányt megerőszakoltak. Az ENSZ BT KDK-val foglalkozó szankcióbizottságának szakértői csoportja szerint közvetlenül és parancsnokként felelős gyermekek toborzásáért és gyermekeknek az irányítása alatt lévő csapatokban való tartásáért, továbbá 2009. augusztus 29-én megtagadta a parancsnoksága alá tartozó három gyermek szabadon bocsátását Kaleheben. Az ENSZ-főtitkár gyermekek és fegyveres konfliktusok kapcsolatával foglalkozó különleges képviselőjének 2010. május 21-i nyilatkozata szerint részt vett – többek között a Kimia II hadművelet során – gyermekkatonák önkényes kivégzésében, valamint megtagadta, hogy az ENSZ KDK-beli missziója (MONUC) kiskorúak keresése céljából átvizsgálja a csapatokat. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: [kihirdetés dátuma].

B.   Jogi személyek, szervezetek és szervek

(1)

Butembo Airlines (alias BAL). Címe: Butembo, Kongói Demokratikus Köztársaság. Egyéb információ: 2008 decemberétől a BAL nem rendelkezik a Kongói Demokratikus Köztársaságban repülőgép-üzemeltetési engedéllyel. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2007.4.13.

(2)

Congocom Trading House. Címe: Butembo, Kongói Demokratikus Köztársaság. Telefon: +253 (0) 99 983 784. Egyéb információ: Arannyal foglalkozó kereskedőház Butembóban. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2007.4.13.

(3)

Compagnie Aérienne des Grands Lacs (CAGL), (alias Great Lakes Business Company (GLBC)). Címe: a) CAGL: Avenue President Mobutu, Goma, (a CAGL a következő helyen is rendelkezik irodával: Gisenyi, Ruanda); b) GLBC: PO Box 315, Goma, Kongói Demokratikus Köztársaság (a GLBC a következő helyen is rendelkezik irodával: Gisenyi, Ruanda). Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2007.4.13.

(4)

Machanga Ltd. Címe: Kampala, Uganda. Egyéb információ: Aranyexportáló vállalat Kampalában (igazgatók: Rajendra Kumar Vaya és Hirendra M. Vaya). Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2007.4.13.

(5)

Tous Pour la Paix et le Développement (alias TPD). Címe: Goma, Észak-Kivu, Kongói Demokratikus Köztársaság. Egyéb információ: A TDP nem kormányzati szervezet. 2008 decemberében a TPD még létezett és a Masisi és Rutshuru terület számos városában rendelkezett irodával, de tevékenységét szinte teljes egészében beszüntette. Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2005.11.10.

(6)

Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd. Címe: a) Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Uganda, b) PO Box 22709, Kampala, Uganda. Egyéb információ: Aranyexportáló vállalat Kampalában (igazgatók: Kunal Lodhia és J.V. Lodhia). Az 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett megjelölés dátuma: 2007.4.13.”.


23.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/15


A BIZOTTSÁG 1251/2010/EU RENDELETE

(2010. december 22.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 329/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésének e) pontjára,

mivel:

(1)

A 329/2007/EK rendelet V. melléklete felsorolja azokat a személyeket, jogalanyokat és szerveket, akikre és amelyekre – a szankciós listára a Tanács általi felvételüket követően – az említett rendelet értelmében a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2)

2010. december 22-én a Tanács úgy határozott, hogy módosítja azon személyek, jogalanyok és szervek listáját, akikre vagy amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell. Az V. mellékletet ezért módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk.

A 329/2007/EK rendelet V. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

David O'SULLIVAN

külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 88., 2007.3.29., 1. o.


MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

A 6. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK, JOGALANYOK ÉS SZERVEK LISTÁJA

A.   A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett természetes személyek listája

#

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító információk

Okok

1.

CHANG Song-taek (más néven JANG Song-Taek)

Születési dátum: 1946.2.2. vagy 1946.2.6. vagy 1946.2.23. (Észak-Hamgjong tartomány)

Útlevélszám (2006-ban): PS 736420617

A Nemzeti Védelmi Bizottság tagja. A Koreai Munkáspárt igazgatási osztályának igazgatója.

2.

CHON Chi Bu

 

A General Bureau of Atomic Energy (GBAE) tagja, Jongbjon korábbi műszaki igazgatója.

3.

CHU Kyu-Chang (más néven JU Kyu-Chang)

Születési dátum: 1928 és 1933 között

A Koreai Munkáspárt védelmi ipari osztályának első igazgatóhelyettese (ballisztikai program), a Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.

4.

HYON Chol-hae

Születési dátum: 1934

(Mandzsúria, Kína)

A Népi Fegyveres Erők általános politikai osztályának igazgatóhelyettese (Kim Dzsong-Il katonai tanácsadója).

5.

JON Pyong-ho

Születési dátum: 1926

A Koreai Munkáspárt Központi Bizottságának titkára, a Központi Bizottság második gazdasági bizottságát felügyelő, a Központi Bizottság katonai ipari osztályának vezetője, a Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.

6.

KIM Yong-chun (más néven Young-chun)

Születési dátum:

1935.3.4.

Útlevélszám: 554410660

A Nemzeti Védelmi Bizottság elnökhelyettese, a Népi Fegyveres Erők minisztere, Kim Dzsong-Il nukleáris stratégiáért felelős különleges tanácsadója.

7.

O Kuk-Ryol

Születési dátum: 1931

(Jilin tartomány, Kína)

A Nemzeti Védelmi Bizottság elnökhelyettese, a nukleáris és ballisztikai programhoz szükséges csúcstechnológia külföldről történő beszerzését felügyeli.

8.

PAEK Se-bong

Születési dátum: 1946

A Koreai Munkáspárt Központi Bizottsága (a ballisztikai programért felelős) második gazdasági bizottságának elnöke. A Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.

9.

PAK Jae-gyong (más néven Chae-Kyong)

Születési dátum: 1933

Útlevélszám: 554410661

A Népi Fegyveres Erők általános politikai osztályának igazgatóhelyettese és a Népi Fegyveres Erők logisztikai osztályának igazgatóhelyettese (Kim Dzsong-Il katonai tanácsadója).

10.

PYON Yong Rip (más néven Yong-Nip)

Születési dátum:

1929.9.20.

Útlevélszám: 645310121 (kiállítás időpontja: 2005.9.13.).

A tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos biológiai kutatásban részt vevő Tudományos Akadémia elnöke.

11.

RYOM Yong

 

Az ENSZ szankciós listáján szereplő General Bureau of Atomic Energy igazgatója, a nemzetközi kapcsolatokért felel.

12.

SO Sang-kuk

Születési dátum: 1932 és 1938 között

A Kim Ir Szen egyetem atomfizikai tanszékének vezetője.


B.   A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, jogalanyok és szervek listája

#

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító információk

Okok

1.

Green Pine Associated Corporation

(más néven Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Phenjan / Nungrado, Phenjan

A Ch’o’ngsong Yo’nhap a fegyverek, illetve kapcsolódó anyagok Észak-Koreából történő kivitele miatt került a szankciós listára. A Green Pine tengerészeti hadihajók és fegyverek, így például tengeralattjárók, katonai hajók és rakétarendszerek gyártásával foglalkozik, valamint torpedókat exportál és technikai segítséget nyújt védelmi vonatkozású iráni cégeknek. A Green Pine felelős az Észak-Korea által exportált fegyverek és kapcsolódó anyagok mintegy feléért, és átvette a KOMID több tevékenységét ez utóbbinak az ENSZ szankciós listájára való felvételét követően.

2

Korea Heungjin Trading Company

Telephely: Phenjan

Phenjani székhelyű jogalany, amelyet a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) kereskedelmi célokra alkalmaz (a KOMID az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel). A Korea Heungjin Trading Company feltételezhetően ugyancsak részt vett rakétákhoz kapcsolódó anyagoknak az iráni Shahid Hemmat Industrial Group számára történő szállításában.

3.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

A Korea Ryongbong General Corporation leányvállalata (az előbbi az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel); a rakéták területén felhasználható alumíniumpor gyártásával foglalkozó üzemeket működtet.

4.

Korea Taesong Trading Company

Telephely: Phenjan

Phenjani székhelyű jogalany, amelyet a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) kereskedelmi célokra alkalmaz (a KOMID az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel). A KOMID nevében a Korea Taesong Trading Company jár el a Szíriával bonyolított ügyletekben.

5.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenjan, Észak-Korea

A Korea Ryongbong General Corporation leányvállalata (az előbbi az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel).

6.

Második gazdasági bizottság és Második Természettudományi Akadémia

 

A második gazdasági bizottság Észak-Korea rakétaprogramjának fő aspektusaiban érintett. A második gazdasági bizottság felelős Észak-Korea ballisztikusrakéta-gyártásának felügyeletéért. Emellett irányítja a KOMID tevékenységeit (a KOMID az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel). Országos szintű szervezet, amely Észak-Korea fejlett fegyverrendszereinek kutatás-fejlesztéséért felel, beleértve a rakétákat és valószínűleg a nukleáris fegyvereket is. Számos alárendelt szervezetet – többek között a Korea Tangun Trading Corporationt – alkalmaz olyan technológiák, felszerelések és információk tengerentúlról való beszerzésére, amelyeket az észak-koreai rakétaprogramban és valószínűsíthetően a nukleárisfegyver-programban használnak fel.

7.

Sobaeku United Corp (más néven Sobaeksu United Corp)

 

Érzékeny anyagok és berendezések kutatásában és beszerzésében részt vevő állami vállalat. Több természetes grafitlelőhely tulajdonosa, amelyek nyersanyaggal látnak el két, a ballisztika területén felhasználható grafittömböket gyártó üzemet.

8.

Jongbjoni Nukleáris Kutatóközpont

 

Katonai célú plutónium gyártásában részt vevő kutatóközpont. Az ENSZ szankciós listáján (2009.7.16. óta) szereplő General Bureau of Atomic Energy alá tartozó központ.


C.   A 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett természetes személyek listája

#

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító információk

Okok

1.

JON Il-chun

Születési dátum:

1941.8.24.

KIM Tong-unt 2010 februárjában felmentették a 39. Hivatal igazgatói posztjáról. Ez a hivatal többek között árubeszerzéssel foglalkozik a KNDK diplomáciai képviseletei útján a szankciókat megkerülve. Helyére JON Il-chunt nevezték ki. JON Il-chunt az állami fejlesztési bank egyik vezetőjének is tartják.

2.

KIM Tong-un

 

A Munkáspárt Központi Bizottsága proliferáció finanszírozásával foglalkozó »39. Hivatalának« korábbi igazgatója.


D.   A 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett jogi személyek, jogalanyok és szervek listája

#

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító információk

Okok

1.

Korea Daesong Bank

(más néven Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Címe:

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Phenjan

Telefon: 850 2381 8221

Telefon: 850 2 18111, 8221-es mellék

Fax: 850 2381 4576

A 39. Hivatalnak közvetlenül alárendelt észak-koreai pénzintézet, amely érintett a proliferáció finanszírozásával foglalkozó észak-koreai projektek elősegítésében.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(más néven Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Címe:

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Phenjan

Telefon: 850 2 18111, 8204/8208-as mellék

Telefon: 850 2381 8208/4188

Fax: 850 2381 4431/4432

A 39. Hivatalnak alárendelt vállalat, amelyet a 39. Hivatal nevében lebonyolított külföldi ügyletek elősegítésére alkalmaznak.

A 39. Hivatal igazgatója, KIM Tong-un szintén szerepel a 329/2007/EK tanácsi rendelet V. mellékletében.”.


23.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/19


A BIZOTTSÁG 1252/2010/EU RENDELETE

(2010. december 22.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

87,5

MA

43,2

TR

107,5

ZZ

79,4

0707 00 05

EG

140,2

JO

158,2

TR

124,5

ZZ

141,0

0709 90 70

MA

88,3

TR

129,0

ZZ

108,7

0805 10 20

AR

43,0

BR

41,5

IL

67,1

MA

60,8

PE

58,9

TR

67,1

UY

48,7

ZA

43,8

ZZ

53,9

0805 20 10

MA

61,0

ZZ

61,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

61,9

IL

71,3

JM

144,2

TR

72,6

ZZ

87,5

0805 50 10

AR

49,2

TR

61,0

UY

49,2

ZZ

53,1

0808 10 80

AR

65,9

CA

84,9

CL

84,2

CN

83,7

MK

29,3

NZ

74,9

US

116,8

ZA

124,1

ZZ

83,0

0808 20 50

CN

86,2

US

131,9

ZZ

109,1


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


23.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/21


A BIZOTTSÁG 1253/2010/EU RENDELETE

(2010. december 22.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 867/2010/EU bizottsági rendelet (3) a 2010/11-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb az 1247/2010/EU bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 867/2010/EU rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 259., 2010.10.1., 3. o.

(4)  HL L 338., 2010.12.22., 42. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2010. december 23-tól alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

66,09

0,00

1701 11 90 (1)

66,09

0,00

1701 12 10 (1)

66,09

0,00

1701 12 90 (1)

66,09

0,00

1701 91 00 (2)

61,65

0,00

1701 99 10 (2)

61,65

0,00

1701 99 90 (2)

61,65

0,00

1702 90 95 (3)

0,62

0,16


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


23.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/23


A BIZOTTSÁG 1254/2010/EU RENDELETE

(2010. december 22.)

a gabonaágazatban a 2011. január 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 2010. július 20-i 642/2010/EU bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002, az ex 1005 (a hibrid vetőmag kivételével), valamint – a vetésre szánt hibridek kivételével – ex 1007 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vámnak meg kell egyeznie az e termékek behozatalára érvényes, 55 %-kal megnövelt, majd a szállítmányra alkalmazandó CIF-importárral csökkentett intervenciós árral. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az (1) bekezdésben említett behozatali vám kiszámítása céljából az abban a bekezdésben említett termékekre rendszeres időközönként reprezentatív CIF-importárat kell megállapítani.

(3)

Az 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002 00, az 1005 10 90, az 1005 90 00 és az 1007 00 90 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó importvám kiszámításához az ugyanezen rendelet 5. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló rögzíteni a behozatali vámokat 2011. január 1-jetől az új behozatali vám hatálybalépése napjáig tartó időszakra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2011. január 1-jetől alkalmazandó, az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 187., 2010.7.21., 5. o.


I. MELLÉKLET

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett termékek 2011. január 1-jetől alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

0,00

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

0,00

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

0,00


(1)  Az Unióba az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra a 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tenger vagy a Fekete-tenger partján található,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben a 642/2010/EU rendelet 3. bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

15.12.2010-21.12.2010

1.

Az 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minnéapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

249,34

176,75

FOB-ár, USA

234,56

224,56

204,56

135,89

Öböl-beli árnövelés

15,41

Nagy-tavaki árnövelés

30,57

2.

Az 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

19,99 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

49,01 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).


HATÁROZATOK

23.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/26


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. december 20.)

a Régiók Bizottsága egy szlovák tagjának kinevezéséről

(2010/798/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel a szlovák kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. december 22-én és 2010. január 18-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2009/1014/EU és 2010/29/EU határozatot (1).

(2)

Juraj BLANÁR hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. január 25-ig a Régiók Bizottsága tagjává nevezi ki:

Pavol FREŠO-t

predseda Bratislavského samosprávneho kraja

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. SCHAUVLIEGE


(1)  HL L 348., 2009.12.29., 22. o. és HL L 12., 2010.1.19., 11. o.


23.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/27


A TANÁCS 2010/799/KKBP HATÁROZATA

(2010. december 13.)

a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásának támogatása érdekében egy tömegpusztító fegyverektől és hordozóeszközeiktől mentes közel-keleti övezet létrehozásához vezető bizalomépítési folyamat támogatásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 26. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az EU aktívan végrehajtja a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégiát, és érvényre juttatja az annak III. fejezetében felsorolt intézkedéseket, például a multilateralizmus hatékonyabbá tétele, valamint a stabil nemzetközi és regionális környezet megteremtésének előmozdítása révén.

(2)

Az EU elkötelezett a többoldalú szerződések rendszere mellett, amely valamennyi nonproliferációs intézkedés jogi és együttműködési alapját képezi. Az uniós politika a meglévő leszerelési és nonproliferációs szabályok végrehajtására és egyetemessé tételére irányul. Az EU segíti majd a harmadik országokat a multilaterális egyezmények és rendszerek keretében vállalt kötelezettségeik teljesítésében.

(3)

A stabil nemzetközi és regionális környezet megteremtésének előmozdítása a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelem feltétele. E célból az EU ösztönözni fogja a regionális biztonsági megállapodásokat, a regionális fegyverzet-ellenőrzési és leszerelési folyamatokat.

(4)

Fontos szerepet tölthetnek be a pozitív és negatív biztonsági garanciák: a tömegpusztító fegyverek megszerzését megelőző ösztönzőként is hathatnak, ugyanakkor visszatartó hatásuk is lehet. Az EU támogatja a biztonsági garanciák további mérlegelését.

(5)

A tömegpusztító fegyverek elterjedése globális veszély, amely globális megközelítést igényel. Mivel azonban Európa biztonsága szorosan összefügg a mediterrán térségben és a Közel-Keleten kialakult biztonsági helyzettel és stabilitással, az EU kötelességének érzi, hogy hozzájáruljon e régió biztonságához és stabilitásához.

(6)

A 2008. július 13-i párizsi mediterrán csúcson az Unió a Mediterrán Térségért közös nyilatkozat újra megerősítette azt a közös törekvést, amely a béke és a régióbeli biztonság megteremtésére irányul a többek között a regionális biztonság előmozdítását tartalmazó, az 1995. november 27–28-i euromediterrán konferencián elfogadott barcelonai nyilatkozattal összhangban, többek között a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó nemzetközi és regionális rendszerekhez, fegyverzet-ellenőrzési és leszerelési megállapodásokhoz – így az atomsorompó-szerződéshez (NPT), a vegyifegyver-tilalmi egyezményhez, a biológiai és toxinfegyver-tilalmi egyezményhez, az átfogó atomcsendszerződéshez – és/vagy regionális megállapodásokhoz, mint például a fegyverektől mentes övezetekről szóló megállapodásokhoz, és azok ellenőrzési rendszeréhez való csatlakozás, és az azoknak való megfelelés révén küzd a nukleáris, vegyi és biológiai fegyverek terjedése ellen, valamint azáltal, hogy jóhiszemű módon teljesíti a fegyverzet-ellenőrzési, leszerelési és a fegyverek elterjedése elleni megállapodások szerinti kötelezettségeit.

(7)

Az Unió a Mediterrán Térségért részes feleinek célja egy kölcsönösen és ténylegesen ellenőrizhető, nukleáris, vegyi és biológiai tömegpusztító fegyverektől, valamint azok hordozóeszközeitől mentes közel-keleti övezet kialakítása. A felek továbbá fontolóra veszik, hogy gyakorlati lépéseket tegyenek többek között annak érdekében, hogy megakadályozzák a nukleáris, vegyi és biológiai fegyverek elterjedését, valamint a hagyományos fegyverek túlzott mértékű felhalmozódását.

(8)

Az EU és a mediterrán partnerek közötti euromediterrán társulási megállapodások rendszeres politikai párbeszédet írnak elő, amely révén fokozódnia kell a regionális biztonságnak és stabilitásnak, valamint amely minden közös érdekű kérdésre és különösen a béke, a biztonság, a demokrácia és a regionális fejlődés kérdésére is kiterjed.

(9)

Az EU 2008. június 19–20-án a közel-keleti biztonságról, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és a leszerelésről szóló szemináriumot rendezett Párizsban, amelyre egybehívta a régióbeli államok és az uniós tagállamok, valamint a tudományos körök és a nemzeti atomenergia-ügynökségek képviselőit. A résztvevők biztatták az Uniót, hogy mozdítsa elő a vitának különböző fórumokon való folytatását, és azt fokozatosan hivatalosabb mederbe terelje, amely – a barcelonai keretre építve – a kormányzati képviselők közötti megbeszéléseket is magában foglalná, mindez ugyanakkor földrajzilag inkluzívabb formában történne.

(10)

Az atomsorompó-szerződés 2010. évi felülvizsgálati konferenciáján a résztvevők kiemelték a Közel-Keletről szóló 1995. évi határozat (az 1995-ös határozat) maradéktalan végrehajtásához vezető folyamat jelentőségét. A konferencián e célból megállapodtak a következő gyakorlati lépésekről, többek között az 1995. évi határozat végrehajtásának támogatására irányuló felajánlások – így például a 2008. júniusi szeminárium nyomonkövetési szemináriumának megrendezésére vonatkozó uniós felajánlás – figyelembevételéről.

(11)

Az atomsorompó-szerződés 2010. évi felülvizsgálati konferenciáján emellett elismerték a civil társadalomnak az 1995. évi határozat végrehajtásában játszott fontos szerepét és ösztönöztek minden e téren kifejtett erőfeszítést.

(12)

A 2010. június 14-én Luxembourgban megrendezett 20. EU–ÖET közös tanács és miniszteri találkozó résztvevői üdvözölték az atomsorompó-szerződés 2010. évi felülvizsgálati konferenciáján elért eredményeket. A résztvevők megerősítették egy tömegpusztító fegyverektől és hordozóeszközeiktől mentes, az Öböl-térséget is magában foglaló közel-keleti övezet létrehozása iránti támogatásukat,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A közel-keleti biztonságról, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és a leszerelésről szóló 2008-as szemináriumot követő intézkedésként az EU támogatja az alábbi célok elérését szolgáló tevékenységeket:

a regionális politikai és biztonsági kérdésekről folytatott párbeszéd ösztönzése a civil társadalmakban és a kormányzatokban, különösen a szakértők, a tisztviselők és a kutatók körében,

olyan bizalomépítő intézkedések meghatározása, amelyek gyakorlati lépések lehetnek a tömegpusztító fegyverektől és hordozóeszközeiktől mentes közel-keleti övezet létrehozása felé,

a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének megelőzésére vonatkozó releváns nemzetközi szerződések és egyéb eszközök egyetemessé tételével és végrehajtásával kapcsolatos megbeszélések ösztönzése,

a nukleáris energia békés felhasználásával kapcsolatos kérdések megvitatása, valamint nemzetközi és regionális együttműködés kialakítása ezen a területen.

(2)   Ezzel összefüggésben az EU által támogatandó projekteknek a következő konkrét tevékenységekre kell kiterjedniük:

a)

a közel-keleti biztonságról, a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és a leszerelésről szóló 2008-as uniós szeminárium nyomon követését szolgáló rendezvény megszervezéséhez szükséges eszközök biztosítása;

b)

a nyomonkövetési szemináriumon megvitatott kérdésekről szóló háttéranyagok elkészítéséhez szükséges eszközök biztosítása.

A projektek részletes leírását a melléklet tartalmazza.

2. cikk

(1)   E határozat végrehajtásáért az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője felel.

(2)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett projektek technikai végrehajtását az EU Nonproliferációs Konzorciuma végzi, a főképviselő ellenőrzése mellett. A főképviselő e célból megköti a szükséges megállapodásokat az EU Nonproliferációs Konzorciumával.

3. cikk

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett projektek végrehajtását szolgáló pénzügyi referenciaösszeg 347 700 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Unió költségvetésére vonatkozó eljárások és szabályok szerint kell kezelni.

(3)   A Bizottság felügyeli az (1) bekezdésben említett kiadások megfelelő kezelését. E célból finanszírozási megállapodást köt az EU Nonproliferációs Konzorciumával. A megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy az EU Nonproliferációs Konzorciumának – a hozzájárulás nagyságának megfelelően – biztosítania kell az uniós hozzájárulás láthatóságát.

(4)   A Bizottság törekszik arra, hogy a (3) bekezdésben említett finanszírozási megállapodásokat e határozat hatálybalépését követően a lehető leghamarabb megkösse. A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot az ezen eljárás során felmerülő nehézségekről és a megállapodások megkötésének időpontjáról.

4. cikk

(1)   A főképviselő az EU Nonproliferációs Konzorciuma által készített rendszeres jelentések alapján jelentést tesz a Tanácsnak e határozat végrehajtásáról. Ezek a jelentések képezik a Tanács által végzett értékelés alapját.

(2)   A Bizottság tájékoztatást nyújt az 1. cikk (2) bekezdésében említett projektek pénzügyi vonatkozásairól.

5. cikk

(1)   Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2)   Ez a határozat a 3. cikk (3) bekezdésben említett finanszírozási megállapodások megkötésének időpontját követően 18 hónappal hatályát veszti. Hat hónappal a hatálybalépését követően veszíti hatályát azonban abban az esetben, ha ezen időpontig nem kerül sor a szóban forgó finanszírozási megállapodások megkötésére.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


MELLÉKLET

A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni eu-stratégia végrehajtásának támogatása érdekében egy tömegpusztító fegyverektől és hordozóeszközeiktől mentes közel-keleti övezet létrehozásához vezető bizalomépítési folyamat támogatásával foglalkozó projektek

1.   Célok

Az 1995. november 27–28-i euromediterrán konferencián elfogadott barcelonai nyilatkozatban az EU és mediterrán partnerei megállapodtak abban, hogy törekedni fognak egy ténylegesen ellenőrizhető, tömegpusztító fegyverektől és hordozóeszközeiktől mentes közel-keleti övezet megvalósítására. 2008-ban a mediterrán térséggel kapcsolatos párizsi csúcstalálkozó együttes nyilatkozatában az EU kifejezte, hogy erre vonatkozóan kész a Közel-Keletről szóló NPT-felülvizsgálati konferencia 1995. évi határozata (az 1995-ös határozat) végrehajtásának megfelelő kereteit előkészítő, valamint az ezen övezet kialakítására szolgáló gyakorlati lépések mérlegelésére és kidolgozására. E gyakorlati kérdéseket a közel-keleti biztonságról, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és a leszerelésről 2008 júniusában Párizsban rendezett uniós szemináriumon vizsgálták meg.

Az EU véleménye szerint a gyakorlati lépéseknek elő kell mozdítaniuk a nonproliferáció, a fegyverzet-ellenőrzés és a leszerelés terén hatályban lévő valamennyi többoldalú megállapodáshoz és eszközhöz, így például az atomsorompó-szerződéshez (NPT), a vegyifegyver-tilalmi egyezményhez, a biológiai és toxinfegyver-tilalmi egyezményhez, az átfogó atomcsendszerződéshez, az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményhez, valamint a NAÜ általános biztosítéki egyezményéhez és annak kiegészítő jegyzőkönyvéhez való egyetemes csatlakozást és az azoknak való megfelelést. A hasadóanyag-tilalmi szerződésre irányuló tárgyalások megkezdése szintén döntő fontosságú lépés lenne e tekintetben. E lépések komoly regionális bizalomépítő intézkedések lehetnek a tömegpusztító fegyverektől és azok hordozóeszközeitől ellenőrizhetően mentes övezet létrehozása céljából.

Az EU folytatni és fokozni kívánja a Mediterrán Unió releváns partnerei között, valamint a közel-keleti térség minden egyéb országával a tömegpusztító fegyverektől mentes övezet létrehozásához kapcsolódó kérdésekről folyó politikai és biztonsági párbeszédet. Az EU bízik abban, hogy konkrét bizalomépítő intézkedések kidolgozása és végrehajtása megkönnyítheti a tömegpusztító fegyverektől mentes övezet kialakításának folyamatát. Ezen bizalomépítő intézkedések többek között az előrehaladás lehetőségét magában rejtő, a tudományos és civil társadalommal kapcsolatos kisebb projektekből, diplomaták és katonák képzési szemináriumaiból, továbbá a régió országaiban tett bizalomépítő látogatásokból állhatnának.

Az atomenergia békés célú felhasználása iránt a térségben tanúsított növekvő érdeklődést tekintve ugyanakkor erőfeszítéseket kell tenni annak biztosítása érdekében is, hogy a békés célú felhasználás kifejlesztése a legszigorúbb védelmi, biztonsági és nonproliferációs előírásoknak megfelelően történjen. A békés nukleáris együttműködés fokozásának mikéntjére vonatkozó kérdést általánosságban és – például regionális multinacionális nukleáris létesítmények kialakítása révén – konkrétabban is meg kell vizsgálni.

Az EU úgy véli, hogy ezek a célkitűzések többek között egy valamennyi szerződő fél részvételével megrendezendő, a közel-keleti biztonságról, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és a leszerelésről szóló nyomonkövetési szeminárium révén érhető el. A nyomonkövetési szeminárium lehetővé tenné, hogy koncentrált és strukturált megbeszéléseket folytassanak a ténylegesen ellenőrizhető, nukleáris, valamint más tömegpusztító fegyverektől és azok hordozóeszközeitől mentes közel-keleti övezet majdani létrehozásával kapcsolatos követelményekről. A szeminárium előkészítését valamennyi érdekelt féllel szoros együttműködésben kell elvégezni.

Az EU továbbra is támogatja az atomsorompó-szerződés 1995. évi felülvizsgálatával és a szerződés meghosszabbításával foglalkozó konferencián elfogadott határozatokat és a Közel-Keletről szóló állásfoglalást, valamint az atomsorompó-szerződés 2000. és 2010. évi felülvizsgálati konferenciájának záródokumentumát. Az atomsorompó-szerződés 2010. évi felülvizsgálati konferenciáján több gyakorlati lépésről is megállapodtak, többek között az 1995. évi határozat végrehajtásának támogatására irányuló felajánlások – így például a 2008. júniusi szeminárium nyomonkövetési szemináriumának megrendezésére vonatkozó uniós felajánlás – figyelembevételéről. A konferencián emellett elismerték a civil társadalomnak az 1995. évi határozat végrehajtásában játszott fontos szerepét.

Az EU a következőképpen kívánja támogatni a fent említett célokat:

a közel-keleti biztonságról, a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és a leszerelésről szóló 2008-as uniós szeminárium nyomon követését szolgáló rendezvény szervezése,

a nyomonkövetési szemináriumon megvitatott kérdésekről szóló háttéranyagok elkészítéséhez szükséges eszközök biztosítása.

2.   A projektek leírása

2.1.   Projekt: A tömegpusztító fegyverektől és hordozóeszközeiktől mentes közel-keleti övezet létrehozásához vezető bizalomépítési folyamatot támogató szeminárium

2.1.1.   A projekt célja

A projekt:

a)

a közel-keleti biztonságról, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és a leszerelésről 2008. június 19–20-án Párizsban rendezett uniós szemináriumot követő intézkedésekkel foglalkozik;

b)

lehetőséget nyújt a Közel-Kelet regionális biztonságával kapcsolatos kérdések megvitatására, ideértve a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedését, valamint a hagyományos fegyverekkel kapcsolatos kérdéseket is;

c)

lehetővé teszi azoknak a lehetséges bizalomépítő intézkedéseknek a feltárását, amelyek megkönnyíthetik a tömegpusztító fegyverektől és hordozóeszközeiktől mentes közel-keleti övezet létrehozásának folyamatát, többek között a már meglévő övezetek kapcsán összegyűjtött tapasztalatok alapján;

d)

alkalmat kínál a nemzetközi nonproliferációs és leszerelési szerződések és egyéb eszközök egyetemessé tételének és végrehajtásának megvitatására;

e)

módot ad a békés nukleáris együttműködés és az ahhoz kapcsolódó segítségnyújtási tevékenységek lehetőségeinek feltárására, többek között az Euratom tapasztalatai alapján.

2.1.2.   A projekt eredményei

A projekt:

a)

el fogja mélyíteni a párbeszédet és növelni fogja a bizalmat a civil társadalomban és a kormányzatokban, hogy további előrehaladást lehessen elérni a regionális biztonság, valamint a tömegpusztító fegyverektől és hordozóeszközeiktől mentes közel-keleti övezet létrehozásának támogatása terén;

b)

növeli a kölcsönös megértést a regionális biztonság helyzetével, többek között a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésével, valamint a hagyományos fegyverekkel kapcsolatos kérdésekben;

c)

felkelti a tömegpusztító fegyverektől és hordozóeszközeiktől mentes közel-keleti övezet létrehozásához szükséges gyakorlati lépések iránti figyelmet, továbbá növeli az ezekkel kapcsolatos ismereteket és érthetőbbé teszi azokat;

d)

hozzájárul a nemzetközi nonproliferációs és leszerelési szerződések és egyéb eszközök egyetemessé tétele és végrehajtása érdekében kifejtett erőfeszítésekhez;

e)

elősegíti a nukleáris energiának a legszigorúbb védelmi, biztonsági és nonproliferációs előírások szerinti békés felhasználása területén folytatott nemzetközi és regionális együttműködést.

2.1.3.   A projekt leírása

A projekt keretében egy legfeljebb kétnapos szeminárium megrendezésére kerül sor, lehetőleg Brüsszelben vagy a mediterrán régióban.

A szemináriumon az érintett uniós intézmények képviselői, az uniós tagállamok, valamennyi közel-keleti ország, a nukleáris fegyverrel rendelkező államok és az érintett nemzetközi szervezetek képviselői, valamint tudományos szakértők vesznek részt. A tervek szerint körülbelül száz fő vesz majd részt a szemináriumon.

A szemináriumon folyó megbeszéléseket tudományos szakértők fogják vezetni. Tekintettel az érinteni kívánt témák érzékeny jellegére, a megbeszéléseket a Chatham House szabály alapján kell lefolytatni, hogy az ülésen elhangzott információk forrásának megjelölése nélkül minél informálisabb és nyitottabb vita alakulhasson ki.

A meghívott résztvevők és előadók költségeit, azaz az utazást, a szállást és a napidíjat a szervezők fedezik. A tanácsi határozat biztosítja továbbá minden egyéb költség, többek között a konferenciához szükséges felszerelés, az ebédek, a vacsorák, a kávészünetek, a dokumentumok fordítása és a tolmácsolás fedezését.

Az EU Nonproliferációs Konzorciuma a főképviselő megbízottjával és az EU-tagállamokkal folytatott konzultáció alapján hívja meg a szeminárium résztvevőit.

A szeminárium megrendezésére 2011-ben kerül sor. Az EU Nonproliferációs Konzorciuma jelentést készít a szemináriumról a főképviselő megbízottja számára. A jelentést emellett eljuttathatják az érintett uniós szervekhez, valamennyi közel-keleti országhoz, más érdekelt országokhoz és az illetékes nemzetközi szervezetekhez is.

2.2.   Projekt: Háttéranyagok

2.2.1.   A projekt célja

A projekt:

a)

hozzájárul a tömegpusztító fegyverektől és hordozóeszközeiktől mentes közel-keleti övezet létrehozásához vezető bizalomépítési folyamatot támogató szemináriumon megvitatott kérdésekről szóló, legfeljebb nyolc háttérdokumentum elkészítéséhez;

b)

eszközöket nyújt a regionális biztonság helyzetével, többek között a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésével, valamint a hagyományos fegyverekkel kapcsolatos kérdések megértéséhez;

c)

olyan lehetséges bizalomépítő intézkedéseket határoz meg, amelyek gyakorlati lépések lehetnek a tömegpusztító fegyverektől és hordozóeszközeiktől mentes közel-keleti övezet létrehozása felé;

d)

meghatározza, hogyan lehetne további eredményeket elérni a nonproliferációval és a leszereléssel foglalkozó nemzetközi szerződések és egyéb eszközök egyetemessé tétele és végrehajtása terén;

e)

meghatározza, hogy az országok energiapolitikájának és energiaszükségletének összefüggésében milyen lehetőségek vannak a békés nukleáris együttműködésre.

2.2.2.   A projekt eredményei

A projekt:

a)

ötleteket és javaslatokat nyújt a tömegpusztító fegyverektől és hordozóeszközeiktől mentes közel-keleti övezet létrehozásához vezető bizalomépítési folyamatot támogató szeminárium számára, és hozzájárul ahhoz, hogy minden releváns kérdésről koncentrált és strukturált megbeszélés bontakozzon ki;

b)

a civil társadalomban és a kormányzatokban felkelti a tömegpusztító fegyverektől és hordozóeszközeiktől mentes övezettel, valamint a Közel-Kelet regionális biztonságával kapcsolatos kérdések iránti figyelmet, továbbá növeli az ezekkel kapcsolatos ismereteket és érthetőbbé teszi azokat;

c)

politikai és/vagy operatív szakpolitikai lehetőségeket kínál a kormányzatok és a nemzetközi szervezetek számára, hogy elősegítse a tömegpusztító fegyverektől és hordozóeszközeiktől mentes övezet létrehozásához, valamint a Közel-Kelet regionális biztonságának megteremtéséhez vezető folyamatot.

2.2.3.   A projekt leírása

A projekt célja legfeljebb nyolc, egyenként 10–15 oldalas (5 000–7 000 szavas) háttérdokumentum elkészítése. A háttérdokumentumokat az EU Nonproliferációs Konzorciuma készíti vagy ad megbízást az elkészítésükre, a dokumentumok ugyanakkor nem feltétlenül tükrözik az uniós intézmények és az uniós tagállamok álláspontját.

A háttérdokumentumok a tömegpusztító fegyverektől és hordozóeszközeiktől mentes közel-keleti övezet létrehozásához vezető bizalomépítési folyamatot támogató szemináriumon megvitatott kérdéseket tárgyalják. Mindegyik dokumentum politikai és/vagy operatív szakpolitikai lehetőségeket kínál majd.

A háttérdokumentumokat eljuttatják a szeminárium résztvevőihez, az érintett uniós szervekhez és uniós tagállamokhoz, valamennyi közel-keleti országhoz, más érdekelt országokhoz és az illetékes nemzetközi szervezetekhez. A háttérdokumentumokat az EU Nonproliferációs Konzorciumának honlapján is közzétehetik.

A háttérdokumentumokat a szemináriumot követően egy kötetbe gyűjtve is kiadhatják.

3.   Időtartam

A projektek végrehajtásának teljes becsült időtartama 18 hónap.

4.   Kedvezményezettek

A projekt kedvezményezettjei a következők:

a)

a Közel-Kelet országai;

b)

más érdekelt országok;

c)

az érintett nemzetközi szervezetek;

d)

a civil társadalom.

5.   Eljárási szempontok, koordináció és irányítóbizottság

Az irányítóbizottságot a főképviselő megbízottja és az egyes projektek végrehajtó szerveinek egy-egy képviselője alkotja. Az irányítóbizottság rendszeresen – legalább hathavonta – áttekinti a tanácsi határozat végrehajtását, többek között elektronikus kommunikációs eszközök használata révén.

6.   Végrehajtó szerv

E tanácsi határozat technikai végrehajtására az EU Nonproliferációs Konzorciuma kap megbízást.

Az EU Nonproliferációs Konzorciuma a feladatát a főképviselő ellenőrzése mellett végzi. Tevékenysége végzése során – szükség szerint – együttműködik a főképviselővel, az uniós tagállamokkal, más részt vevő államokkal, valamint nemzetközi szervezetekkel.


23.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/32


A TANÁCS 2010/800/KKBP HATÁROZATA

(2010. december 22.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2006/795/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. november 20-án elfogadta a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal (KNDK) szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2006/795/KKBP közös álláspontot (1), mellyel végrehajtotta az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1718 (2006) sz. határozatát.

(2)

A Tanács 2009. július 27-én elfogadta a 2006/795/KKBP közös álláspont módosításáról szóló 2009/573/KKBP közös álláspontot (2) és végrehajtotta az ENSZ BT 1874 (2009) sz. határozatát.

(3)

A Tanács 2009. december 22-én elfogadta a 2006/795/KKBP közös álláspont módosításáról szóló 2009/1002/KKBP határozatot (3).

(4)

A Tanács a 2006/795/KKBP közös álláspont 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban elvégezte a szóban forgó közös álláspont II. és III. mellékletében szereplő, és a közös álláspont 3. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, illetve 4. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékeinek teljes körű felülvizsgálatát. A Tanács arra a következtetésre jutott, hogy az érintett személyeknek és szervezeteknek továbbra is a korlátozó intézkedések hatálya alá kell tartozniuk.

(5)

A Tanács további olyan személyeket és szervezeteket is azonosított, akiknek és amelyeknek szintén a korlátozó intézkedések hatálya alá kellene tartozniuk.

(6)

Az e határozat I. és II. mellékletének módosítására vonatkozó eljárás során a jegyzékbe vett személyek és szervezetek számára indokolást kell nyújtani annak érdekében, hogy azok észrevételeket tehessenek. Amennyiben észrevételt tesznek, vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak az észrevétel vagy bizonyíték alapján felül kell vizsgálnia határozatát, és erről értesítenie kell az érintett személyt vagy szervezetet.

(7)

E határozat tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, mindenekelőtt a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, a tulajdonhoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. Ezt a határozatot az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell alkalmazni.

(8)

Ez a határozat továbbá maradéktalanul tiszteletben tartja a tagállamoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmánya szerinti kötelezettségeit és a Biztonsági Tanács határozatainak jogilag kötelező erejét.

(9)

A 2006/795/KKBP közös álláspontot hatályon kívül kell helyezni, és e határozatnak kell a helyébe lépni.

(10)

Az uniós végrehajtási intézkedéseket a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. március 27-i 329/2007/EK tanácsi rendelet (4) határozza meg,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Tilos a tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területén keresztül vagy a tagállamok területéről, illetve a lobogójuk alatt közlekedő vízi vagy légi járművek révén a következő termékeket és technológiákat, a szoftvereket is beleértve, a KNDK-ba közvetlenül vagy közvetve szállítani, értékesíteni vagy átadni, függetlenül attól, hogy azok származási helye a tagállamok területén van-e:

a)

fegyverek és bármely hasonló felszerelés, beleértve a fegyvereket és a lőszereket, a katonai járműveket és felszereléseket, a katonai jellegű felszereléseket és a fentiek tartalék alkatrészeit is, kivéve a KNDK-ban a kizárólag az Unió és tagállamai személyzetének védelmét szolgáló, ballisztikai védelmet nyújtó anyagokkal gyártott vagy ellátott nem harci járműveket;

b)

a Biztonsági Tanács vagy az 1718 (2006) ENSZ BT-határozat 12. pontja alapján létrehozott bizottság (a továbbiakban: a szankcióbizottság) által az 1718 (2006) ENSZ BT-határozat 8. a) ii. pontjával összhangban meghatározott minden olyan termék, anyag, felszerelés, áru és technológia, amely hozzájárulhat a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz;

c)

bizonyos olyan egyéb termékek, anyagok, felszerelések, áruk és technológiák, amelyek hozzájárulhatnak a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz, illetve amelyek hozzájárulhatnak katonai tevékenységeihez, és amelyek kiterjednek a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK rendelet (5) I. mellékletében felsorolt minden kettős felhasználású árura és technológiára is. Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e rendelkezés által érintett termékek körét.

(2)   Tilos továbbá:

a)

közvetlenül vagy közvetetten bármely KNDK-beli személynek, szervezetnek vagy szervnek, illetve a KNDK-ban történő felhasználás céljából olyan technikai képzést, tanácsadást, szolgáltatást, segítséget vagy közvetítői szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben meghatározott termékekkel és technológiákkal, valamint az ezen termékek rendelkezésre bocsátásával, gyártásával, karbantartásával vagy használatával kapcsolatos;

b)

közvetlenül vagy közvetetten bármely KNDK-beli személynek, szervezetnek vagy szervnek, illetve a KNDK-ban történő felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett termékekkel és technológiákkal kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi segítséget nyújtani, beleértve különösen az ezen termékek és technológiák értékesítésére, szállítására, átadására vagy kivitelére vonatkozó, vagy az ezzel összefüggő technikai képzés, tanácsadás, szolgáltatás, segítség vagy közvetítői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást;

c)

olyan tevékenységben tudatosan vagy szándékosan részt venni, amelynek célja vagy hatása az a) és b) pontban említett tilalmak megkerülése.

(3)   Ezen túlmenően tilos a tagállamok állampolgárai részéről vagy a lobogójuk alatt közlekedő vízi vagy légi járművek révén az (1) bekezdésben említett termékeket és technológiákat a KNDK-tól beszerezni, valamint a KNDK részéről a tagállamok állampolgárai számára a (2) bekezdésben említett technikai képzést, tanácsadást, szolgáltatást, segítséget, finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, függetlenül attól, hogy annak származási helye a KNDK területén van-e.

2. cikk

(1)   A tagállamok nem vállalnak támogatásra, pénzügyi segítségnyújtásra vagy kedvezményes kölcsönökre vonatkozó újabb kötelezettségeket a KNDK-val szemben – beleértve a nemzetközi pénzügyi intézményekben való részvételük általi kötelezettségvállalásokat is –, a közvetlenül a polgári lakosság szükségleteit szolgáló vagy a nukleáris leszerelést előmozdító, humanitárius vagy fejlesztési célúak kivételével. A tagállamok továbbá éberséget tanúsítanak a jelenlegi kötelezettségvállalások csökkentése, és amennyiben lehetséges, megszüntetése érdekében.

(2)   A tagállamok nem nyújtanak állami pénzügyi támogatást a KNDK-val való kereskedelemben érintett állampolgáraik vagy szervezeteik számára az ilyen kereskedelemhez, beleértve az exporthiteleket, garanciákat és biztosításokat, amennyiben ez a pénzügyi támogatás hozzájárulna a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz vagy tevékenységeihez.

3. cikk

Tilos a tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területén keresztül vagy a tagállamok területéről, illetve a lobogójuk alatt közlekedő vízi vagy légi járművek révén luxuscikkeket közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ba szállítani, értékesíteni vagy átadni, függetlenül attól, hogy azok származási helye a tagállamok területén van-e.

4. cikk

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák az alábbiak területükre történő belépését vagy azon való átutazását:

a)

a szankcióbizottság vagy a Biztonsági Tanács által jegyzékbe vett, az I. mellékletben felsorolt olyan személyek és családtagjaik, akik felelősek a KNDK-nak a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaira vonatkozó politikájáért, beleértve annak támogatását vagy előmozdítását is;

b)

az I. mellékletben nem szereplő, de a II. mellékletben felsorolt személyek, akik felelősek a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaiért, beleértve azok támogatását vagy előmozdítását is;

c)

az I. mellékletben vagy a II. mellékletben nem szereplő, de a III. mellékletben felsorolt személyek, akik a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal és más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz esetlegesen hozzájáruló pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak, vagy ilyen célú pénzügyi vagy más eszközöket vagy forrásokat utalnak át a tagállamok területére, azon keresztül vagy onnan kiindulva, vagy a tagállamok állampolgárai vagy a jogrendjük alá tartozó szervezetek, vagy a területükön található személyek vagy pénzügyi intézmények bevonásával.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni, ha a szankcióbizottság eseti alapon úgy dönt, hogy az ilyen utazás humanitárius okokból – beleértve a vallási kötelezettségeket is – indokolt, vagy ha a szankcióbizottság arra a következtetésre jut, hogy a mentesség megadása máskülönben előmozdítja az 1718 (2006) vagy az 1874 (2009) ENSZ BT-határozat céljainak megvalósítását.

(3)   Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépést.

(4)   Az (1) bekezdést a tagállam nemzetközi jogból eredő kötelezettségeinek sérelme nélkül kell alkalmazni, nevezetesen:

a)

ha az ország egy nemzetközi kormányközi szervezetnek ad helyet,

b)

ha az ország az Egyesült Nemzetek által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferenciának ad otthont,

c)

kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás alapján,

d)

az Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam) és Olaszország között 1929-ben létrejött lateráni egyezmény alapján.

(5)   A (4) bekezdést azokra az esetekre is alkalmazni kell, amikor valamely tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ) ad helyet.

(6)   A Tanácsot megfelelően tájékoztatni kell valamennyi olyan esetről, amikor egy tagállam a (4) vagy az (5) bekezdés szerint mentességet ad.

(7)   A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott intézkedések alól, ha az utazást sürgős humanitárius okok vagy kormányközi üléseken való részvétel indokolja, beleértve az olyan kormányközi üléseket, amelyeket az Unió támogat, vagy amelyeknek az EBESZ soros elnökségét ellátó tagállam ad otthont, és amelyeken olyan politikai párbeszédet folytatnak, amely közvetlenül támogatja a demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását és a jogállamiságot a KNDK-ban.

(8)   Ha valamely tagállam a (7) bekezdés alapján mentességet kíván adni, arról a Tanácsot írásban értesíti. A mentességet megadottnak kell tekinteni, ha a Tanács egy vagy több tagja a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül nem emel írásban kifogást. Amennyiben a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(9)   Azokban az esetekben, amikor a (4), (5) és (7) bekezdés szerint valamely tagállam engedélyezi az I., II. vagy III. mellékletben felsorolt személyek részére a területére való belépést vagy a területén történő átutazást, az engedély a kibocsátás céljára és az érintett személyekre korlátozódik.

5. cikk

(1)   Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely az alábbiakhoz tartozik, azok közvetlen vagy közvetett tulajdonában vagy birtokában van, vagy ellenőrzése alatt áll:

a)

az I. mellékletben felsorolt, a szankcióbizottság vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által jegyzékbe vett olyan személyek vagy szervezetek, akik vagy amelyek támogatást nyújtanak vagy közreműködnek – akár törvénytelen módon is – a KNDK nukleáris fegyverekkel, más tömegpusztító fegyverekkel vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjaiban;

b)

az I. mellékletben nem szereplő, de a II. mellékletben felsorolt személyek vagy szervezetek, akik vagy amelyek felelősek a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaiért, illetve a nevükben vagy irányításuk szerint eljáró személyek vagy szervezetek, vagy a tulajdonukban lévő vagy általuk ellenőrzött szervezetek;

c)

az I. mellékletben vagy a II. mellékletben nem szereplő, de a III. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek, akik vagy amelyek a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal és más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz esetlegesen hozzájáruló pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak, vagy ilyen célú pénzügyi vagy más eszközöket vagy forrásokat utalnak át a tagállamok területére, azon keresztül vagy onnan kiindulva, vagy a tagállamok állampolgárai vagy a jogrendjük alá tartozó szervezetek, vagy a területükön található személyek vagy pénzügyi intézmények bevonásával, illetve a nevükben vagy irányításuk szerint eljáró személyek vagy szervezetek, vagy a tulajdonukban lévő vagy általuk ellenőrzött szervezetek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett személyek és szervezetek számára vagy javára, közvetlenül vagy közvetetten, semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható rendelkezésre.

(3)   Mentességet lehet adni azon pénzeszközök és gazdasági erőforrások tekintetében, amelyek:

a)

alapvető szükségletek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérleti díj vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelések, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

b)

kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, illetve azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják; vagy

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök és gazdasági erőforrások nemzeti jogszabályoknak megfelelő szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak,

azt követően, hogy az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot arról a szándékáról, hogy adott esetben e pénzeszközökhöz és gazdasági erőforrásokhoz hozzáférést kíván engedélyezni az I. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek számára, és a szankcióbizottság az értesítéstől számított öt munkanapon belül nem hozott elutasító határozatot.

(4)   Mentességet lehet adni azon pénzeszközök és gazdasági erőforrások tekintetében is, amelyek:

a)

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, azt követően, hogy az érintett tagállam erről a szankcióbizottságot értesítette és azt az I. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek számára a bizottság jóváhagyta; vagy

b)

bíróság, hatóság vagy választottbíróság által elrendelt zálogjog vagy meghozott ítélet tárgyát képezik, amely esetben a pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat a zálogjog vagy az ítélet végrehajtására fel lehet használni, azt követően, hogy az érintett tagállam az I. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek vonatkozásában erről értesítette a szankcióbizottságot, feltéve hogy a zálogjog vagy az ítélet azon időpontot megelőzően keletkezett, amikor a szankcióbizottság, a Biztonsági Tanács vagy a Tanács az (1) bekezdésben említett személyt vagy szervezetet jegyzékbe vette, és nem az (1) bekezdésben említett személy vagy szervezet javára szól.

(5)   A (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a befagyasztott számlákhoz hozzáadódó:

a)

kamatok vagy az ilyen számlákból származó egyéb hozamok jóváírására; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján a befagyasztott számlákra esedékes kifizetésekre, amelyeket 2006. október 14-ét megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek,

feltéve, hogy ezek a kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések továbbra is az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak.

6. cikk

(1)   A KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal és más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz vagy tevékenységeihez esetlegesen hozzájáruló pénzügyi szolgáltatások nyújtásának, illetve ilyen célú pénzügyi vagy más eszközöknek vagy forrásoknak a tagállamok területére, azon keresztül vagy onnan kiindulva, vagy a tagállamok állampolgárai vagy a jogrendjük alá tartozó jogalanyok, vagy a joghatóságuk alá tartozó személyek vagy pénzügyi intézmények bevonásával megvalósuló átutalásának megakadályozása érdekében a tagállamok fokozott felügyeletet gyakorolnak a joghatóságuk alá tartozó alábbi pénzügyi intézmények tevékenységei felett:

a)

a KNDK-ban székhellyel rendelkező bankok;

b)

a KNDK-ban székhellyel rendelkező bankoknak a tagállamok joghatósága alá tartozó fiókjai és leányvállalatai, a IV. melléklet jegyzéke alapján;

c)

a KNDK-ban székhellyel rendelkező bankoknak a tagállamok joghatósága alá nem tartozó fiókjai és leányvállalatai, az V. melléklet jegyzéke alapján; és

d)

olyan pénzügyi szervezetek, amelyek nem rendelkeznek székhellyel a KNDK-ban, és a tagállamok joghatósága alá sem tartoznak, de amelyek a KNDK-ban székhellyel/lakóhellyel rendelkező személyek és szervezetek ellenőrzése alatt állnak, az V. melléklet jegyzéke alapján;

a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal és más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz vagy tevékenységeihez hozzájáruló tevékenységek elkerülése érdekében.

(2)   A fenti célból a pénzügyi intézményeknek az (1) bekezdésben meghatározott bankokkal és pénzügyi szervezetekkel folytatott tevékenységeik során:

a)

folyamatosan felügyelniük kell a számlaműveleteket, többek között ügyfél-átvilágítási programjaik révén, valamint a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kötelezettségeik keretében;

b)

elő kell írniuk a fizetési megbízások valamennyi olyan adatmezőjének kitöltését, amely az adott tranzakció megbízójával és kedvezményezettjével kapcsolatos; ha nem adják meg ezeket az adatokat, el kell utasítaniuk a tranzakció végrehajtását;

c)

öt éven át meg kell őrizniük a tranzakciók nyilvántartásait, és kérésre ezeket a nemzeti hatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk;

d)

ha feltételezik, illetve alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy pénzeszközöket a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal és más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz vagy tevékenységeihez használnak fel, azonnal jelentést kell tenniük e gyanúról a Pénzügyi Hírszerző Egységnek (FIU) vagy az érintett tagállam által kijelölt más illetékes hatóságnak. A FIU-nak vagy az ilyen más illetékes hatóságnak alkalomszerűen, közvetlenül vagy közvetve hozzáféréssel kell rendelkeznie a feladatainak megfelelő ellátásához szükséges pénzügyi, igazgatási és bűnüldözési információkhoz, beleértve a gyanús tranzakciókkal kapcsolatos jelentések elemzését is.

7. cikk

(1)   A tagállamok nemzeti hatóságaikkal és jogszabályaikkal összhangban és a nemzetközi jognak megfelelően területükön – a repülőtereket és a tengeri kikötőket is beleértve – ellenőrzik a KNDK-ból induló és oda tartó összes rakományt, amennyiben olyan információval rendelkeznek, amely alapján okkal feltételezhető, hogy a rakomány olyan termékeket tartalmaz, melyek szállítása, értékesítése, átadása vagy kivitele e határozat értelmében tilos.

(2)   A tagállamok a lobogó szerinti állam hozzájárulásával ellenőrzik a nyílt tengeren a hajókat, amennyiben olyan információval rendelkeznek, amely alapján okkal feltételezhető, hogy a hajók rakománya olyan termékeket tartalmaz, melyek szállítása, értékesítése, átadása vagy kivitele e határozat értelmében tilos.

(3)   A tagállamok – nemzeti jogszabályaikkal összhangban – együttműködnek az (1) és a (2) bekezdés szerinti ellenőrzésekkel kapcsolatban.

(4)   A KNDK-ból induló és oda tartó rakományt szállító légi járműveknek és hajóknak meg kell felelniük az érkezés, illetve az indulás előtti kiegészítő információnyújtás követelményének minden, a tagállamokba érkező vagy onnan induló áru tekintetében.

(5)   Amennyiben az (1) és a (2) bekezdésben említett ellenőrzésekre kerül sor, a tagállamok lefoglalják és megsemmisítik az olyan termékeket, amelyek szállítása, értékesítése, átadása vagy kivitele az 1874 (2009) ENSZ BT-határozat 14. pontjának megfelelően e határozat értelmében tilos.

(6)   Tilos a tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről a KNDK-beli hajók üzemanyaggal való ellátása, ellátmányozása vagy más módon történő kiszolgálása, amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján okkal feltételezhető, hogy a hajók olyan termékeket szállítanak, amelyek szállítása, értékesítése, átadása vagy kivitele e határozat értelmében tilos – kivéve, ha a szolgáltatásnyújtás humanitárius okokból szükséges –, illetve ameddig a rakományt az (1), a (2) és a (4) bekezdésnek megfelelően még nem ellenőrizték, és szükség esetén nem foglalták le és nem semmisítették meg.

8. cikk

A tagállamok megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy éberséget tanúsítsanak, és megakadályozzák, hogy területükön vagy állampolgáraiktól a KNDK-beli állampolgárok olyan tudományágakkal kapcsolatos speciális oktatásban vagy képzésben részesüljenek, amelyek elősegítenék a KNDK-nak a nukleáris fegyverek elterjedése veszélyével járó tevékenységeit és a nukleáris fegyverek hordozóeszközeinek fejlesztését.

9. cikk

(1)   A Tanács az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság meghatározásai alapján az I. mellékleten módosításokat fogad el.

(2)   A Tanács a tagállamoknak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján egyhangúlag állítja össze a II. és a III. mellékletben szereplő jegyzéket és fogadja el azok módosításait.

10. cikk

(1)   Ha a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság egy személyt vagy szervezetet jegyzékbe vesz, ezt a személyt vagy szervezetet a Tanács is felveszi az I. mellékletbe.

(2)   Ha a Tanács úgy határoz, hogy egy személyt vagy szervezetet a 4. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a II. mellékletet.

(3)   A Tanács közli döntését és a jegyzékbe vétel okait – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján – az (1) és (2) bekezdésben említett személlyel vagy szervezettel, lehetővé téve az adott személy vagy szervezet számára, hogy észrevételeket tegyen.

(4)   Amennyiben észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak felül kell vizsgálnia határozatát, és erről értesítenie kell az érintett személyt vagy szervezetet.

11. cikk

(1)   Az I. és a II. mellékletnek tartalmaznia kell az adott személyek és szervezetek jegyzékbe vételének okait; az I. melléklet vonatkozásában ezen okokat a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság határozza meg.

(2)   Az I. és a II. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az érintett személyek és szervezetek azonosításához szükséges adatokat (amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak); az I. melléklet vonatkozásában ezeket az adatokat a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság határozza meg. Személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve a névváltozatokat is –, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Az I. mellékletnek tartalmaznia kell a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

12. cikk

(1)   Ezt a határozatot – különösen a korlátozó intézkedések további személyekre, szervezetekre vagy termékekre, illetve személyek, szervezetek vagy termékek kategóriáira történő kiterjesztése tekintetében, vagy a vonatkozó ENSZ BT-határozatok figyelembevétele érdekében – felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell.

(2)   A 6. cikkben előírt intézkedéseket e határozat elfogadásától számított hat hónapon belül felül kell vizsgálni.

(3)   A 4. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett intézkedéseket rendszeres időközönként, de legalább 12 havonta felül kell vizsgálni. Amennyiben a Tanács a 9. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban úgy határoz, hogy ezen intézkedések alkalmazásának feltételei már nem teljesülnek, azok az érintett személyek és szervezetek tekintetében hatályukat vesztik.

13. cikk

A 2006/795/KKBP közös álláspont hatályát veszti.

14. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. VANACKERE


(1)  HL L 322., 2006.11.22., 32. o.

(2)  HL L 197., 2009.7.29., 111. o.

(3)  HL L 346., 2009.12.23., 47. o.

(4)  HL L 88., 2007.3.29., 1. o.

(5)  HL L 134., 2009.5.29., 1. o.


I. MELLÉKLET

A.   A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett személyek jegyzéke

 

Név

Egyéb ismert név

Születési idő

A jegyzékbe vétel dátuma

Egyéb információk

1.

Yun Ho-jin

más néven: Yun Ho-chin

1944.10.13.

2009.7.16.

A Namchongang Trading Corporation igazgatója; az urándúsítási programhoz szükséges felszerelések importját felügyeli.

2.

Ri Je-son

más néven: Ri Che-son

1938

2009.7.16.

A General Bureau of Atomic Energy (GBAE), a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nukleáris programját irányító központi ügynökség igazgatója; a nukleáris programhoz kapcsolódó számos vállalkozásban vesz részt, beleértve a Jongbjoni Nukleáris Kutatóközpont és a Namchongang Trading Corporation GBAE általi irányítását.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

2009.7.16.

A General Bureau of Atomic Energy (GBAE) igazgatója; részt vesz a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nukleáris programjában; a GBAE Tudományos Orientációs Hivatalának vezetőjeként szolgált a Közös Nukleáris Kutatóintézet Tudományos Bizottságában.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

2009.7.16.

A Jongbjoni Nukleáris Kutatóközpont volt igazgatója, aki felügyelte a fegyverminőségű plutónium előállításában részt vevő három kulcsfontosságú létesítményt: az üzemanyaggyártó üzemet, az atomreaktort és az újrafeldolgozó üzemet.

5.

Han Yu-ro

 

 

2009.7.16.

A Korea Ryongaksan General Trading Corporation igazgatója; részt vesz a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság ballisztikusrakéta-programjában.


B.   Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett szervezetek jegyzéke

 

Név

Egyéb ismert név

Hely

A jegyzékbe vétel dátuma

Egyéb információk

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

más néven: CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; más néven: EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; más néven: DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; más néven: „KOMID”

Központi kerület, Phenjan, KNDK.

2009.4.24.

A legfontosabb fegyverkereskedő, valamint a ballisztikus rakétákhoz és hagyományos fegyverekhez kapcsolódó áruk és felszerelések fő exportőre.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

más néven: KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; más néven: LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot’onggang kerület, Phenjan, KNDK; Rakwon-dong, Pothonggang kerület, Phenjan, KNDK.

2009.4.24.

Védelmi konglomerátum, amely a KNDK védelmi ipara számára történő beszerzésekre, valamint az ország katonai vonatkozású értékesítéseinek támogatására specializálódott.

3.

Tanchon Commercial Bank

más néven: CHANGGWANG CREDIT BANK; más néven: KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong Pyongchon kerület, Phenjan, KNDK.

2009.4.24.

A KNDK fő pénzügyi intézménye a hagyományos fegyverek, ballisztikus rakéták, és e fegyverek gyártásával és összeszerelésével kapcsolatok áruk értékesítése terén.

4.

Namchongang Trading Corporation

más néven: NCG; más néven: NAMCHONGANG TRADING; más néven: NAM CHON GANG CORPORATION; más néven: NOMCHONGANG TRADING CO.; más néven: NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Phenjan, KNDK.

2009.7.16.

A Namchongang a KNDK-nak a General Bureau of Atomic Energy (GBAE) ellenőrzése alatt álló kereskedelmi vállalata. A Namchongang részt vett a KNDK egyik nukleáris létesítményében azonosított, Japánból származó vákuumszivattyúk beszerzésében, valamint a nukleáris programhoz kapcsolódó felszereléseknek egy német magánszemélyhez kötődő beszerzésében. Az 1990-es évek végétől kezdve részt vett továbbá a kifejezetten az urándúsítási program céljára alkalmas alumíniumcsövek és egyéb eszközök vásárlásában. Képviselője egy volt diplomata, aki a KNDK-t képviselte a jongbjoni nukleáris létesítményeknek a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által 2007-ben való ellenőrzése során. A Namchongangnak a tömegpusztító fegyverek elterjedésével kapcsolatos tevékenységei súlyos aggodalomra adnak okot, tekintettel a KNDK-nak a tömegpusztító fegyverek elterjedésével kapcsolatos múltbeli tevékenységére.

5.

Hong Kong Electronics

más néven: HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Irán.

2009.7.16.

A Tanchon Commercial Bank és a KOMID tulajdonában van vagy azok ellenőrzik, illetve azok nevében jár el vagy szándékozik eljárni. A Hong Kong Electronics a Tanchon Commercial Bank és a KOMID (a szankcióbizottság 2009 áprilisában mindkettőt jegyzékbe vette) nevében 2007 óta több millió dollárnyi, a tömegpusztító fegyverek elterjedéséhez kapcsolódó pénzeszközt utalt át. A Hong Kong Electronics a KOMID nevében elősegítette a pénzeszközöknek Iránból a KNDK-ba való továbbítását.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

más néven: KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang kerület, Phenjan, KNDK.

2009.7.16.

A Korea Ryonbong General Corporation (amelyet a szankcióbizottság 2009 áprilisában jegyzékbe vett) ellenőrzése alatt álló, phenjani székhelyű KNDK-beli vállalat, amely részt vesz a tömegpusztító fegyverek kifejlesztésében.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

más néven: General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen kerület, Phenjan, KNDK.

2009.7.16.

A GBAE felel a KNDK nukleáris programjáért, amely magában foglalja Jongbjoni Nukleáris Kutatóközpontot és annak az 5 MWe (25 MWt) teljesítményű, plutóniumot előállító kutatóreaktorát, valamint az üzemanyaggyártó és az újrafeldolgozó létesítményeket. A GBAE részt vett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel folytatott, nukleáris programmal foglalkozó találkozókon és megbeszéléseken. A GBAE a KNDK-nak a nukleáris programokat – beleértve a Jongbjoni Nukleáris Kutatóközpont üzemeltetését is – felügyelő legfőbb kormányügynöksége.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Phenjan, KNDK.

2009.7.16.

A Korea Tangun Trading Corporation a KNDK Második Természettudományi Akadémiájának az ellenőrzése alatt áll, és elsősorban a KNDK védelmi célú kutatási és fejlesztési programjaihoz szükséges nyersanyagok és technológiák beszerzéséért felel, beleértve többek között a tömegpusztító fegyverekre és azok hordozóeszközeire vonatkozó programokat és beszerzéseket, a vonatkozó többoldalú ellenőrzési rendszerek hatálya alá tartozó vagy azok által tiltott anyagokat is ideértve.


II. MELLÉKLET

A.   A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett személyek jegyzéke

#

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok

Indokolás

1.

CHANG Song-taek (más néven: JANG Song-Taek)

Születési dátum: 1946.2.2. vagy 1946.2.6. vagy 1946.2.23. (Észak-Hamgjong tartomány).

Útlevélszám (2006-tól): PS 736420617

A Nemzeti Védelmi Bizottság tagja. A Koreai Munkáspárt igazgatási osztályának igazgatója.

2.

CHON Chi Bu

 

A General Bureau of Atomic Energy (GBAE) tagja, Jongbjon korábbi műszaki igazgatója.

3.

CHU Kyu-Chang (más néven: JU Kyu-Chang)

Születési dátum: 1928 és 1933 között.

A Koreai Munkáspárt védelmi ipari osztályának első igazgatóhelyettese (ballisztikai program), a Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.

4.

HYON Chol-hae

Születési év: 1934 (Mandzsúria, Kína).

A Népi Fegyveres Erők általános politikai osztályának igazgatóhelyettese (Kim Dzsong-Il katonai tanácsadója).

5.

JON Pyong-ho

Születési év: 1926

A Koreai Munkáspárt Központi Bizottságának titkára, a Központi Bizottság második gazdasági bizottságát felügyelő, a Központi Bizottság katonai ipari osztályának vezetője, a Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.

6.

KIM Yong-chun (más néven: Young-chun)

Születési dátum:

1935.3.4.

Útlevélszám: 554410660

A Nemzeti Védelmi Bizottság elnökhelyettese, a Népi Fegyveres Erők minisztere, Kim Dzsong-Il nukleáris stratégiáért felelős különleges tanácsadója.

7.

O Kuk-Ryol

Születési év: 1931

(Jilin tartomány, Kína).

A Nemzeti Védelmi Bizottság elnökhelyettese, a nukleáris és ballisztikai programhoz szükséges csúcstechnológia külföldről történő beszerzését felügyeli.

8.

PAEK Se-bong

Születési év: 1946

A Koreai Munkáspárt Központi Bizottsága (a ballisztikai programért felelős) második gazdasági bizottságának elnöke. A Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.

9.

PAK Jae-gyong (más néven: Chae-Kyong)

Születési év: 1933

Útlevélszám: 554410661

A Népi Fegyveres Erők általános politikai osztályának igazgatóhelyettese és a Népi Fegyveres Erők logisztikai osztályának igazgatóhelyettese (Kim Dzsong-Il katonai tanácsadója).

10.

PYON Yong Rip (más néven: Yong-Nip)

Születési dátum:

1929.9.20.

Útlevélszám: 645310121 (kiállítva 2005.9.13-án).

A Tudományos Akadémia elnöke, részt vesz a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos biológiai kutatásban.

11.

RYOM Yong

 

Az ENSZ szankciós listáján szereplő General Bureau of Atomic Energy igazgatója, a nemzetközi kapcsolatokért felel.

12.

SO Sang-kuk

Születési dátum: 1932 és 1938 között.

A Kim Ir Szen egyetem atomfizikai tanszékének vezetője.


B.   Az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szervezetek jegyzéke

#

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok

Indokolás

1.

Green Pine Associated Corporation (más néven: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Phenjan / Nungrado, Phenjan

A Ch’o’ngsong Yo’nhap azért kerül szankciók hatálya alá, mert fegyvereket vagy azokhoz kapcsolódó felszereléseket exportált Észak-Koreából. A Green Pine tengeri katonai járművek és fegyverzetek, például tengeralattjárók, katonai hajók és rakétarendszerek gyártására szakosodott, és torpedókat exportált, valamint műszaki támogatást nyújtott iráni védelmi vállalatoknak. A Green Pine felel az Észak-Koreából exportált fegyverek és azokhoz kapcsolódó felszerelések mintegy feléért, és miután a KOMID az ENSZ szankciós listájára került, annak számos tevékenységét átvette.

2.

Korea Heungjin Trading Company

Hely: Phenjan

Phenjani székhelyű szervezet, amelyet a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) kereskedelmi célokra használ (a KOMID 2009.4.24. óta az ENSZ szankciós listáján szerepel). A Korea Heungjin Trading Company emellett feltehetően rakétákkal kapcsolatos termékeket szállított az iráni Shahid Hemmat Industrial Group-nak.

3.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

A Korea Ryongbong General Corporation leányvállalata (az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel), a rakéták területén felhasználható alumíniumpor gyártásával foglalkozó üzemek igazgatásáról gondoskodik.

4.

Korea Taesong Trading Company

Hely: Phenjan

Phenjani székhelyű szervezet, amelyet a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) kereskedelmi célokra használ (a KOMID 2009.4.24. óta az ENSZ szankciós listáján szerepel). A Korea Taesong Trading Company a KOMID nevében járt el egyes, Szíriával kapcsolatos ügyletekben.

5.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang kerület, Phenjan, KNDK.

A Korea Ryongbong General Corporation leányvállalata (az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel).

6.

Második Gazdasági Bizottság és a Második Természettudományi Akadémia

 

A Második Gazdasági Bizottság Észak-Korea rakétaprogramjának kulcsfontosságú szereplője. Ez a bizottság felügyeli az észak-koreai ballisztikus rakéták gyártását. A Második Gazdasági Bizottság irányítja a KOMID tevékenységeit is (a KOMID 2009.4.24. óta az ENSZ szankciós listáján szerepel). Ez a nemzeti szintű szervezet felel Észak-Korea fejlett fegyverrendszereivel kapcsolatos kutatásokért és fejlesztésekért, ideértve a rakétákat és valószínűleg a nukleáris fegyvereket is. A bizottság több kapcsolódó szervezetet is használ Észak-Korea rakétaprogramjaiban és valószínűleg nukleáris programjaiban hasznosított technológia, felszerelések és információk tengeren túlról történő beszerzéséhez, többek között a Korea Tangun Trading Corporation-t.

7.

Sobaeku United Corp. (más néven: Sobaeksu United Corp.)

 

Érzékeny anyagok vagy berendezések kutatásában vagy beszerzésében részt vevő állami vállalat. Több természetes grafitlelőhely tulajdonosa, amelyek nyersanyaggal látnak el két, a ballisztika területén felhasználható grafittömböket gyártó üzemet.

8.

Jongbjoni Nukleáris Kutatóközpont

 

Katonai célú plutónium gyártásában részt vevő kutatóközpont. Az ENSZ szankciós listáján (2009.7.16. óta) szereplő General Bureau of Atomic Energy alá tartozó központ.


III. MELLÉKLET

A.   A 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett személyek jegyzéke

#

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok

Indokolás

1.

JON Il-chun

Születési dátum:

1941.8.24.

KIM Tong-un-t 2010 februárjában felmentették a 39. Hivatal igazgatói állásából; a 39. Hivatal részt vesz a proliferáció finanszírozásában és feladata többek között, hogy a szankciók megkerülésével a KNDK diplomáciai képviseletein keresztül termékeket szerezzen be. Az igazgatói székben JON Il-chun váltotta. Az értesülések szerint JON Il-chun az Állami Fejlesztési Bank egyik vezetője.

2.

KIM Tong-un

 

A Munkáspárt Központi Bizottsága proliferáció finanszírozásával foglalkozó „39. Hivatalának” volt igazgatója.


B.   Az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett szervezetek jegyzéke

#

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok

Indokolás

1.

Korea Daesong Bank

(más néven: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Cím:

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang kerület, Phenjan

Tel.: 850 2381 8221

Tel.: 850 2 18111, mellék: 8221

Fax: 850 2381 4576

Közvetlenül a 39. Hivatal alá tartozó észak-koreai pénzügyi intézmény, amely részt vesz a proliferáció finanszírozását célzó észak-koreai projektek támogatásában.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(más néven: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Cím:

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang kerület, Phenjan

Tel.: 850 2 18111, mellék: 8204/8208

Tel.: 850 2381 8208/4188

Fax: 850 2381 4431/4432

A 39. Hivatal alá tartozó vállalat, amelyet a 39. Hivatal külföldi tranzakcióinak megkönnyítésére használnak.

Kim Tong-un, a 39. Hivatal igazgatója szerepel az 1283/2009/EU tanácsi rendelet V. mellékletében foglalt jegyzékben.


IV. MELLÉKLET

A 6. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett bankok fiókjainak, leányvállalatainak és a pénzügyi szervezetek jegyzéke


V. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett fiókok pénzügyi szervezetek jegyzéke


23.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/45


A TANÁCS 2010/801/KKBP HATÁROZATA

(2010. december 22.)

az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP tanácsi határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. október 29-én elfogadta az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP határozatot (1).

(2)

A Tanács december 13-án kiemelte, hogy az október 31-én és november 28-án tartott elnökválasztás nagyban hozzájárulhat Elefántcsontpart békéhez és stabilitáshoz való visszatéréséhez, valamint kijelentette, hogy az elefántcsontparti nép által határozottan kifejezett akaratot feltétlenül tiszteletben kell tartani.

(3)

A Tanács emellett arra az elhatározásra jutott, hogy korlátozó intézkedéseket fogad el azokkal szemben, akik akadályozzák a béke- és nemzeti megbékélési folyamatot, különös tekintettel azokra, akik veszélyeztetik a választási eljárás szabályszerű lebonyolítását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/656/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy megakadályozzák a területükre való belépést vagy a területükön történő átutazást a következő személyek esetében:

a)

az I. mellékletben említett azon személyek, akik a szankcióbizottság megállapítása szerint veszélyeztetik az elefántcsontparti béke- és nemzeti megbékélési folyamatot, különös tekintettel azokra, akik akadályozzák a Linas-Marcoussisi és a III. Accrai Egyezmény végrehajtását; minden egyéb olyan személy, akiről megfelelő információk alapján megállapították, hogy az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog Elefántcsontpart területén történt súlyos megsértéséért felelős; minden egyéb olyan személy, aki nyilvánosan gyűlöletet kelt vagy erőszakra szólít fel, valamint minden egyéb olyan személy, aki a szankcióbizottság megállapítása szerint megsérti az 1572 (2004) ENSZ BT-határozat 7. pontja alapján bevezetett intézkedéseket;

b)

a II. mellékletben említett – az I. mellékletben foglalt jegyzékben nem szereplő – azon személyek, akik akadályozzák a béke- és nemzeti megbékélési folyamatot, különös tekintettel azokra, akik veszélyeztetik a választási eljárás szabályszerű lebonyolítását.

(2)   Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépés jogát.

(3)   Az (1) bekezdés a) pontja nem alkalmazandó, amenynyiben a szankcióbizottság megállapítja, hogy:

a)

az utazás sürgős humanitárius okokból indokolt, a vallási kötelezettségeket is beleértve;

b)

a mentesség megadása támogatná az ENSZ BT-határozatoknak az elefántcsontparti békére és nemzeti megbékélésre és a térség stabilitására irányuló célkitűzéseit.

(4)   Az (1) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor egy tagállamot nemzetközi jogi kötelezettségek terhelnek, nevezetesen:

i.

nemzetközi kormányközi szervezet fogadó országaként;

ii.

az Egyesült Nemzetek Szervezete által összehívott, vagy annak égisze alatt szervezett nemzetközi konferencia fogadó országaként;

iii.

többoldalú, kiváltságokat és mentességeket megállapító megállapodás alapján;

iv.

az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam) és Olaszország között 1929-ben a megbékélésről létrejött szerződés (lateráni egyezmény) alapján.

(5)   A (4) bekezdést azokban az esetekben is alkalmazandónak kell tekinteni, amikor egy tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fogadó országa.

(6)   A Tanácsot megfelelően tájékoztatni kell valamennyi olyan esetről, amikor egy tagállam a (4) vagy (5) bekezdés szerinti mentességet ad.

(7)   A tagállamok az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézkedések alól mentességeket engedélyezhetnek, ha az utazást sürgős humanitárius okok vagy kormányközi üléseken való részvétel indokolja, ideértve az olyan üléseket is, amelyeket az Európai Unió támogat vagy amelyek fogadó országa az EBESZ soros elnökségét ellátó tagállam, és amelyeken olyan politikai párbeszédet folytatnak, amely közvetlenül támogatja a demokráciát, az emberi jogokat és a jogállamiságot Elefántcsontparton.

(8)   Ha valamely tagállam mentességet kíván adni a (7) bekezdés szerint, erről írásban kell értesítenie a Tanácsot. A mentességet megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács egy vagy több tagja az ellen – a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül – írásban kifogást emel. Abban az esetben, ha a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(9)   Azokban az esetekben, amikor a (4), (5) és (7) bekezdés szerint valamely tagállam engedélyezi az I. vagy II. mellékletben említett személyek számára a területére való belépést vagy a területén történő átutazást, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett személyekre korlátozódik.”

2.

Az 5. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a szankcióbizottság által megnevezett személyek vagy szervezetek tulajdonában van, vagy közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll, vagy az e személyek vagy szervezetek – illetve a nevükben vagy az irányításuk alatt eljáró személyek – tulajdonát képező, illetve közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt álló, a szankcióbizottság által megnevezett szervezetek tulajdonában van.

Az első albekezdésben említett személyek jegyzékét az I. melléklet tartalmazza.”

3.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

(1)   A Tanács megállapítja az I. mellékletben foglalt jegyzéket, és azt az ENSZ Biztonsági Tanácsának vagy a szankcióbizottságnak a döntései alapján módosítja.

(2)   A Tanács a tagállamoknak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján állítja össze a II. mellékletben foglalt jegyzéket és fogadja el annak módosításait.”

4.

A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

(1)   Amennyiben a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság megnevez valamely személyt vagy szervezetet, a Tanács az érintett személyt vagy szervezetet felveszi az I. mellékletbe.

(2)   Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy személyt vagy szervezetet a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a II. mellékletet.

(3)   A Tanács a döntését és a jegyzékbe vétel indokolását – közvetlenül, amennyiben a cím ismert, vagy értesítés közzététele útján – közli az érintett személlyel vagy szervezettel, lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen.

(4)   Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja határozatát, és erről értesíti az érintett személyt vagy szervezetet.”

5.

A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

(1)   Az I. és II. mellékletnek meg kell jelölnie az adott személyek és szervezetek jegyzékbe vételének okait; az I. melléklet vonatkozásában ezekről az okokról a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság nyújt tájékoztatást.

(2)   Az I. és II. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az érintett személyek vagy szervezetek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak; az I. melléklet vonatkozásában ezeket az adatokat a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság közli. Személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a nyilvántartásba vétel helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Az I. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.”

6.

A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

(1)   Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2)   E határozat felülvizsgálatára, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa által hozott vonatkozó határozatokkal összhangban kerül sor.

(3)   A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett intézkedéseket rendszeres időközönként, de legalább tizenkét havonta felül kell vizsgálni. Amennyiben a Tanács a 6. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban úgy határoz, hogy ezen intézkedések alkalmazásának feltételei már nem állnak fenn, azok az érintett személyek és szervezetek tekintetében hatályukat vesztik.”

2. cikk

A 2010/656/KKBP határozat melléklete I. melléklet lesz, és a címe helyébe a következő szöveg lép:

3. cikk

A 2010/656/KKBP határozatba II. mellékletként beillesztésre kerül ennek a határoznak a melléklete.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. VANACKERE


(1)  HL L 285., 2010.10.30., 28. o.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett személyek jegyzéke

 

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító adat

Indok

1.

Pascal Affi N’Guessan

Születési ideje és helye: 1953.1.1., Bouadikro

Útlevélszáma: PD-AE 09DD00013.

Az Elefántcsontparti Népi Front (FPI) főtitkára, korábbi miniszterelnök.

Radikális nézeteket vall, aktív a félretájékoztatásban.

Erőszakra való buzdítás.

2.

Nathanaël Ahouman Brouha alezredes

Születési ideje: 1960.6.6.

A Köztársasági Elnöki Hivatal biztonsági csoportjának (GSPR) parancsnoka.

A 2004. március 25-i tüntetés elfojtásában való részvétel.

A halálosztagok tagja.

3.

Gilbert Marie Aké N'Gbo

Születési ideje és helye: 1955.10.8., Abidjan

Útlevélszáma: 08 AA 61107

Önjelölt miniszterelnök, valamint tervezési és fejlesztési miniszter.

4.

Pierre Israël Amessan Brou

 

Az Elefántcsontparti Televízió (RTI) vezérigazgatója.

Felelős a félretájékoztatási kampányért.

5.

Frank Anderson Kouassi

 

Az Audiovizuális Kommunikáció Nemzeti Tanácsának (CNCA) elnöke.

Aktív szerepvállalás a félretájékoztatási kampányban.

6.

Nadiana Bamba

Születési ideje és helye: 1974.6.13., Abidjan

Útlevélszáma: PD - AE 061 FP 04

A »Le temps Notre voie« sajtócsoport igazgatója.

Felelős a félretájékoztatási kampányért, valamint a közösségek közötti gyűlöletre és erőszakra való buzdításért.

7.

Kadet Bertin

Születési ideje és helye: nagyjából 1957., Mama.

Laurent Gbagbo biztonsági tanácsadója.

Az »elnökség« részéről folytatott fegyvercsempészet vezetője.

8.

Dogbo Blé tábornok

Születési ideje és helye: 1959.2.2., Dalon

A köztársasági gárda kapitánya.

Részvétel a 2004. november 4–6-i offenzívában és az azt követő napok abidjani eseményeiben. A halálosztagok tagja.

A népi mozgalmak elfojtásában való részvétel.

9.

Paul Antoine Bohoun Bouabré

Születési ideje és helye: 1957.2.9., Issia

Útlevélszáma: PD AE 015 FO 02

Korábbi tervezési és fejlesztési miniszter.

10.

Oulaï Delefosse alprefektus

 

Korábbi összekötő tiszt a LIMA-haderőnél.

A Nagy Nyugati Ellenállás Hazafias Uniójának (UPRGO) vezetője.

Felelős a LICORNE-haderő katonáival szembeni fenyegetésekért.

Libériai zsoldosok toborzásában való részvétel.

A Laurent Gbagbo-párti milícia vezetője.

Erőszakos cselekményekben való részvétel.

11.

Vagba Faussignau tengernagy

Születési ideje és helye: 1954.12.31., Bobia.

Az elefántcsontparti haditengerészet parancsnoka – vezérkari főnökhelyettes

12.

Gammi atya

 

Az Elefántcsontpart nyugati részének felszabadításáért szervezett elefántcsontparti mozgalom (MILOCI) vezetője.

A 2005. február 28-i logoualéi támadásban való részvétel.

A más néphez tartozó és az idegen származású lakosság ellen 2010 novemberében és decemberében az ország nyugati részén elkövetett erőszakos cselekményekben való részvétel.

13.

Laurent Gbagbo

Születési ideje és helye: 1945.5.31., Gagnoa

Önjelölt köztársasági elnök.

14.

Simone Gbagbo

Születési ideje és helye: 1949.6.20., Moossou

Laurent Gbagbo felesége.

A Nemzetgyűlésben az Elefántcsontparti Népi Front (FPI) csoportjának elnöke.A nemzetközi határozatokkal szembehelyezkedő, illegális politikai-vallási hálózatok feltételezett szervezője.

15.

Guiai Bi Poin tábornok

Születési ideje és helye: 1954.12.31., Gounela.

A biztonsági műveletek parancsnoki központjának (CECOS) főnöke.

A 2004. márciusi tüntetés elfojtásában való részvétel.

A 2004. novemberi Hôtel Ivoire-i eseményekben való részvétel.

A 2010. februári, novemberi és decemberi népi mozgalmak elfojtásában való részvétel.

16.

Denis Maho Glofiei

Születési helye: Val de Marne.

A Nagy Nyugati Felszabadítási Front (FLGO) vezetője.

A Laurent Gbagbo-párti milícia vezetője.

Erőszakos cselekményekben való részvétel.

17.

Anselme Séka Yapo százados

Születési ideje és helye: 1973.5.2., Adzopé

Simone Gbagbo testőre.

A halálosztagok tagja. Erőszakos cselekményekben és gyilkosságokban való részvétel.

18.

Désiré Tagro

Születési ideje és helye: 1959.1.27., Issia

Útlevélszáma: PD - AE 065FH08.

Önjelölt belügyminiszter, az »elnökség« főtitkára.

A 2010. februári, novemberi és decemberi népi mozgalmak erőszakos elfojtásában való részvétel.

19.

Paul Yao N'Dré

Születési ideje: 1956.12.29.

Az alkotmánytanács elnöke.

Tudatosan hitelesítette a 2010. október 31-i és november 28-i elnökválasztások meghamisított eredményeit.”


23.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/49


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. december 21.)

a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból a 2000–2006 közötti programozási időszakra társfinanszírozott műveletekből eredő szabálytalanságok egyes eseteinek az 1681/94/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésében és az 1831/94/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésében foglalt különleges jelentéstételi követelmények alóli mentesítéséről

(az értesítés a C(2010) 9244. számú dokumentummal történt)

(2010/802/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 70. cikke (3) bekezdésére és 105. cikke (1) bekezdésére, tekintettel az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 103. cikke (3) bekezdésére, tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 74. cikke (4) bekezdésére és 92. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Orientációs Részlege, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (a továbbiakban: a strukturális alapok) és a Kohéziós Alap jogi kerete nagyjából kialakult, habár gyakran kiigazították. A programozásba több szakaszból álló, többéves fejlesztési tervek kidolgozása tartozik; minden egyes szakasz hétéves időszakot alkot. Minden programozási időszakot számos egyedi rendelet szabályoz, amelyek ugyanazon általános elven alapulnak, de bizonyos új szabályokat vezetnek be, amelyeket kifejezetten az érintett programozási időszakra terveztek. A 2007–2013 közötti programozási időszakot szabályozó vonatkozó rendelkezéseket az 1083/2006/EK rendelet és az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet (4), az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK rendelet, az 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. március 26-i 498/2007/EK bizottsági rendelet (5), a közös agrárpolitika finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, továbbá egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról, valamint az 595/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 14-i 1848/2006/EK bizottsági rendelet (6), továbbá a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet (7) tartalmazza.

(2)

A 2000–2006 közötti programozási időszakot szabályozó rendelkezéseket a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (8), valamint a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendelet (9) tartalmazza. A strukturális politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló, 1994. július 11-i 1681/94/EK bizottsági rendelet (10) és a Kohéziós Alap finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló, 1994. július 26-i 1831/94/EK bizottsági rendelet (11) szabályokat állapít meg az alapok által finanszírozott szakpolitikák keretében történt szabálytalanságok, valamint tévesen kifizetett összegek behajtásának vonatkozásában, amely szabályokat az adott programozási időszakban alkalmaztak. Az említett rendeletek szabálytalanságok feltárása esetén jelentéstételi követelményeket állapítottak meg. E követelmények következtében a tagállamokra és a Bizottságra aránytalan adminisztratív teher hárult.

(3)

A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő felvételének feltételeiről és részletes szabályairól szóló jegyzőkönyv (12) 28. cikke (1) bekezdése értelmében azon intézkedéseket, amelyek az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszközének létrehozásáról szóló, 1999. június 21-i 1267/1999/EK tanácsi rendelet (13) szerinti támogatásról szóló határozatok tárgyát képezték a csatlakozás időpontjában, és amelyeknek a végrehajtása ezen időpontig nem fejeződött be, az 1164/94/EK rendelet szerint jóváhagyottnak kell tekinteni, és az ilyen intézkedésekre az ez utóbbi rendelet szerint jóváhagyott intézkedések végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az ex-ISPA projektek vonatkozásában e határozatnak Bulgária és Románia is címzettje.

(4)

Ennek megfelelően a tagállamokra nehezedő adminisztratív teher csökkentése és a hatékonyság javítása érdekében az 1681/94/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdését a 2035/2005/EK bizottsági rendelet (14) módosította, az 1831/94/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdését pedig a 2168/2005/EK bizottsági rendelet (15) módosította, így a tagállamoknak a 2000–2006 közötti programozási időszakban nem kell jelentést tenniük abban az esetben, ha a szabálytalanság mindössze annak elmulasztásából áll, hogy a végső kedvezményezett vagy a végső címzett csőd miatt az uniós költségvetésből társfinanszírozott műveletet részlegesen vagy egyáltalán nem hajtotta végre, és nem történt más, a csődöt megelőző szabálytalanság, illetve nem áll fenn csalás gyanúja (a továbbiakban: egyszerű csőd).

(5)

A módosított 1681/94/EK rendelet és a módosított 1831/94/EK rendelet egyszerűsítette a meglévő jelentéstételi rendszert, de a bevezetett egyszerűsítések nem terjednek ki a mindkét rendelet 5. cikke (2) bekezdésében említett különleges jelentés benyújtásával kapcsolatos követelményekre. A bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatos tapasztalat alapján, valamint a benyújtott különleges jelentéseket megvizsgálva – különösen az 1994–1999 közötti programozási időszak vonatkozásában –, a két rendelet 5. cikke (2) bekezdésének alkalmazásával a tagállamokra nehezedő adminisztratív teher az egyszerű csőd esetében aránytalan, mivel rendkívül valószínűtlen, hogy az ilyen esetekben a behajtás a tagállami hatóságok hibájából vagy hanyagságából nem következik be.

(6)

A módosított 1681/94/EK rendelet és a módosított 1831/94/EK rendelet rendelkezéseiben foglalt célok tényleges érvényesülése érdekében helyénvaló az egyszerűsítést kiterjeszteni a két rendelet 5. cikke (2) bekezdése szerinti különleges jelentés benyújtásának követelményére annak érdekében, hogy az említett rendeletek 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében előírt egyszerűsítést élvező tagállamok egyaránt részesüljenek az 5. cikk (2) bekezdése értelmében a jelentéstételi követelmény egyszerűsítésének előnyéből is.

(7)

A strukturális alapokat, valamint a Kohéziós Alapot szabályozó jogi keret, illetve ezen alapok szabálytalan felhasználása egyértelműen azonosítható a programozási időszak szerint, viszont a meglévő jelentéstételi rendszerben az aránytalan adminisztratív követelmények azonosítása csak az adott programozási időszak lezárásakor lehetséges. Ezért bizonyos időkeret volt szükséges a jelentéstételi rendszer hatékony értékelése és javítása érdekében.

(8)

A jelentéstételi kötelezettség egyszerűsítésére irányuló további erőfeszítések az 1681/94/EK rendeletet módosító 2035/2005/EK rendelet és az 1831/94/EK rendeletet módosító 2168/2005/EK rendelet bevezetésével történtek. Mindenekelőtt az 1681/94/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében és az 1831/94/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jelentéstételi küszöböt 4 000 EUR-ról 10 000 EUR-ra növelték. Tekintve a 2035/2005/EK rendelet és a 2168/2005/EK rendelet hatálybalépése és a 2000–2006 közötti programozási időszak lezárulta közötti időszak rövidségét, a jelentéstételi rendszer tervezett egyszerűsítése az érintett programozási időszakban nem valósulhatott meg maradéktalanul, ami szükségessé tette a 2006. február 28-át megelőzően bejelentett, 10 000 EUR-nál kisebb összeget érintő esetek jelentési kötelezettségének eltörlését.

(9)

Az egyenlő bánásmód érdekében ezért a strukturális alapok és a Kohéziós Alap szabálytalan felhasználására vonatkozó valamennyi jelentéstételi kötelezettség esetében alkalmazni kell a megnövelt küszöböt, valamint a módosított 1681/94/EK rendelettel és a módosított 1831/94/EK rendelettel bevezetett jelentéstételi rendszer tervezett egyszerűsítését.

(10)

Ez a határozat nem érinti a tagállamok azon kötelezettségét, hogy meghozzák valamennyi megfelelő intézkedést a jogosulatlanul kifizetett összegek behajtása érdekében, és jelentsék a Bizottságnak a behajtott összegeket.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az alapok koordinációs bizottságának, az Európai Halászati Alap Bizottságának és a Vidékfejlesztési Bizottságnak a véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000–2006 közötti programozási időszakban a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból társfinanszírozott műveletek során felmerült szabálytalanságok tekintetében a tagállamoknak nem kell benyújtaniuk a következő jelentéseket:

a)

az 1681/94/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése, illetve az 1831/94/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerinti különleges jelentés az említett rendeletek 3. cikke (1) bekezdése második albekezdésének első francia bekezdésében említett egyszerű csőd esetében, kivéve a Bizottság kifejezett felszólítására;

b)

az 1681/94/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése, illetve az 1831/94/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerinti jelentések a 10 000 EUR-nál kisebb összeget érintő esetekben, kivéve a Bizottság kifejezett felszólítására.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 21-én.

a Bizottság részéről

Johannes HAHN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 210., 2006.7.31., 25. o.

(2)  HL L 223., 2006.8.15., 1. o.

(3)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(4)  HL L 371., 2006.12.27., 1. o.

(5)  HL L 120., 2007.5.10., 1. o.

(6)  HL L 355., 2006.12.15., 56. o.

(7)  HL L 368., 2006.12.23., 74. o.

(8)  HL L 161., 1999.6.26., 1. o.

(9)  HL L 130., 1994.5.25., 1. o.

(10)  HL L 178., 1994.7.12., 43. o.

(11)  HL L 191., 1994.7.27., 9. o.

(12)  HL L 157., 2005.6.21., 29. o.

(13)  HL L 161., 1999.6.26., 73. o.

(14)  HL L 328., 2005.12.15., 8. o.

(15)  HL L 345., 2005.12.28., 15. o.