ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.326.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 326

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. december 10.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2010/88/EU irányelve (2010. december 7.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében történő módosításáról

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 1157/2010/EU rendelete (2010. december 9.) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a lakásviszonyokra vonatkozó másodlagos célváltozók 2012. évi listája tekintetében történő végrehajtásáról ( 1 )

3

 

*

A Bizottság 1158/2010/EU rendelete (2010. december 9.) a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről ( 1 )

11

 

*

A Bizottság 1159/2010/EU rendelete (2010. december 9.) az 517/94/EK tanácsi rendelet értelmében a 2011. évre meghatározott textilkvóták kezelésére és elosztására vonatkozó szabályok megállapításáról

25

 

*

A Bizottság 1160/2010/EU rendelete (2010. december 9.) a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

33

 

*

A Bizottság 1161/2010/EU rendelete (2010. december 9.) egy nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról ( 1 )

59

 

*

A Bizottság 1162/2010/EU rendelete (2010. december 9.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról ( 1 )

61

 

*

A Bizottság 1163/2010/EU rendelete (2010. december 9.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Agneau du Périgord (OFJ)]

64

 

*

A Bizottság 1164/2010/EU rendelete (2010. december 9.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (OEM)]

66

 

*

A Bizottság 1165/2010/EU rendelete (2010. december 9.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Salzwedeler Baumkuchen [OFJ])

68

 

*

A Bizottság 1166/2010/EU rendelete (2010. december 9.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról [Agnello di Sardegna (OFJ)]

70

 

*

A Bizottság 1167/2010/EU rendelete (2010. december 9.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról [Prosciutto di Modena (OEM)]

72

 

 

A Bizottság 1168/2010/EU rendelete (2010. december 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

74

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

IRÁNYELVEK

10.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 326/1


A TANÁCS 2010/88/EU IRÁNYELVE

(2010. december 7.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási javaslat tervezetének a nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 97. cikkének (1) bekezdése értelmében 2006. január 1-jétől2010. december 31-ig az általános adómérték nem lehet kevesebb, mint 15 %.

(2)

A különböző tagállamokban jelenleg hatályos általános héa-mérték az átmeneti rendszer mechanizmusával együttesen biztosította e rendszer elfogadható szintű működését. A fogyasztás helyén történő adózást előnyben részesítő, a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére vonatkozó új szabályokkal tovább korlátozódtak a teljesítés helyének áthelyezése révén a héa mértékek közötti különbségek kihasználási lehetőségei, és ezáltal csökkent a verseny torzulásának lehetősége is.

(3)

Annak érdekében, hogy a tagállamok által alkalmazott általános héa-mértékek közötti növekvő különbség ne vezethessen az Unión belüli strukturális aránytalanságok kialakulásához, valamint egyes tevékenységi ágazatokban a verseny torzulásához, bevett gyakorlat a közvetett adók területén a minimális adómérték meghatározása. Még mindig szükséges ennek megtétele a héa tekintetében.

(4)

Mindaddig korai lenne egy állandó általános adómérték-szint meghatározása vagy a minimális adómérték-szint megváltoztatásának mérlegelése, amíg meg nem születnek az új héa-stratégiáról szóló konzultációk eredményei, amelyek várhatóan jövőbeli intézkedéseket és a megfelelő harmonizációs szint kialakítását teszik szükségessé.

(5)

Ezért helyénvaló megtartani a jelenlegi 15 %-os minimális adómértéket egy további időtartamra, amely elég hosszú a jogbiztonság biztosításának szempontjából, miközben fennáll a további felülvizsgálat lehetősége is.

(6)

Ez nem zárja ki a héa-jogszabályok további, 2015. december 31. előtti felülvizsgálatát az új héa-stratégia eredményének figyelembevétele céljából.

(7)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (2) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára, illetve az Unió érdekében – készítsék el saját táblázataikat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé.

(8)

A 2006/112/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 97. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„97. cikk

2011. január 1-jétől2015. december 31-ig az általános adómérték nem lehet kevesebb, mint 15 %.”

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2011. január 1-jéig megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal azon rendelkezések szövegét.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

D. REYNDERS


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(2)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

10.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 326/3


A BIZOTTSÁG 1157/2010/EU RENDELETE

(2010. december 9.)

a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a lakásviszonyokra vonatkozó másodlagos célváltozók 2012. évi listája tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló, 2003. június 16-i 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (2) bekezdésének f) pontjára,

mivel:.

(1)

Az 1177/2003/EK rendelet egységes keretet hozott létre a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó európai statisztikák – ezen belül a jövedelmeket, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés szintjét és összetételét érintő, nemzetközi és európai szintű, összehasonlítható és aktuális keresztmetszeti és longitudinális adatok – módszeres előállítására.

(2)

Az 1177/2003/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdésének f) pontja értelmében végrehajtási intézkedéseket kell hozni az EU-SILC keresztmetszeti komponensébe minden évben beillesztendő másodlagos célterületek és változók listáját érintően. A 2012. évre meg kell határozni a „lakásviszonyok” modulba felveendő másodlagos célváltozók listáját. Ennek tartalmaznia kell a változók kódjait és meghatározását is.

(3)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó európai statisztikák (EU–SILC) keresztmetszeti komponensébe beillesztendő, a lakásviszonyokra vonatkozó 2012. évi modul másodlagos célváltozóinak listáját, a változók kódjait és meghatározásait a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 165., 2003.7.3., 1. o.


MELLÉKLET

E rendelet alkalmazásában az alábbi egységet, adatgyűjtési módot, referencia-időszakot és meghatározásokat kell alkalmazni:

1.   Egység

A célváltozók két egységtípusra vonatkoznak:

Háztartás: valamennyi változó, kivéve a „lakáscserét” érintő változókat.

Személyek: a „lakáscserét” érintő változók.

2.   Az adatgyűjtés módja

A háztartások szintjén gyűjtött változók esetében (az alábbi lista 1. szakasza) az adatgyűjtés módja a háztartást képviselő válaszadóval folytatott személyes interjú.

A személyek szintjén gyűjtött változók esetében (az alábbi lista 2. szakasza) az adatgyűjtés módja a háztartás valamennyi jelenlegi, legalább 16 éves tagjával vagy adott esetben a háztartásból kiválasztott válaszadóval folytatott személyes interjú.

Az összegyűjtendő információ jellege miatt kizárólag a személyes válaszadás (az átmenetileg távollévő vagy válaszadásra képtelen személyek esetében kivételesen a proxyinterjú, azaz meghatalmazás útján történő interjúkészítés) megengedett.

3.   Referencia-időszak

A célváltozók négy referenciaidőszak-típusra vonatkoznak:

 

Szokás szerinti: szokásos tél/nyár azon a területen, ahol a lakás található („a lakás télen kellemesen meleg” és „a lakás nyáron kellemesen hűvös” változók esetében).

 

Az utolsó öt év (valamennyi változó esetében, kivéve a „lakáscserére” vonatkozó változókat). Az interjú időpontját megelőző öt évre vonatkozik.

 

A következő hat hónap (az „elképzelhető lakáscserére” vonatkozó változók esetében). Az interjú időpontját követő hat hónapra utal.

 

Jelenlegi (az összes többi változó esetében).

4.   Fogalommeghatározások

(1)   Lakásfelszereltség és berendezések

(a)   Elektromos berendezések: vezetékek, kapcsolók, foglalatok és egyéb állandó elektromos berendezések a lakásban.

(b)   Vízvezetékhálózat/vízellátást biztosító berendezések: csövek, csapok, vízelvezetés és lefolyók.

(c)   Központi fűtés vagy hasonló: egy lakóegység akkor tekinthető központi fűtésűnek, ha a fűtést vagy egy közösségi fűtőközpont, vagy az épületbe, illetve lakóegységbe beépített, fűtési célra létrehozott berendezés szolgáltatja, függetlenül az energiaforrástól. Ide tartoznak a rögzített elektromos radiátorok, rögzített gázmelegítők és hasonlók. A legtöbb helyiség fűtött kell, hogy legyen.

(d)   Egyéb rögzített fűtés: egy lakóegység akkor tekinthető „egyéb rögzített fűtés” által fűtöttnek, ha a fűtés nem „központi fűtés vagy hasonló”. Ide tartoznak a kályhák, hősugárzók, kandallók és hasonlók (köztük a fűtésre használt, „rögzített” légkondícionáló eszközök).

(e)   Egyéb, nem rögzített fűtés: nem rögzített fűtőrendszer vagy fűtőberendezés. A lakás ugyanakkor rendelkezhet hordozható fűtőberendezéssel, például fűtésre használt, hordozható légkondícionáló eszközzel.

(f)   Megfelelő: elégséges az általános háztartási követelmények/szükségletek kielégítéséhez. Az a berendezés, amely tartósan működésképtelen, nem tekintendő meglévő berendezésnek. Nem megfelelő berendezések lehetnek: rossz állapotban lévő berendezések, veszélyes berendezések, rendszeresen működésképtelen berendezések, ahol nincs elég elektromos áram/nyomás a felhasználandó vízhez, a víz nem iható vagy korlátozottan áll rendelkezésre. Kisebb átmeneti problémák – mint a lefolyók eldugulása – nem jelentik egyúttal azt, hogy nem megfelelő a berendezés.

(2)   Az alapszolgáltatások hozzáférhetősége

(a)

Hozzáférhetőség: a háztartás által igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozik, és azok pénzügyi, fizikai, technikai és egészségügyi feltételeit érinti.

(b)

A szolgáltatások hozzáférhetőségét a fizikai és technikai hozzáférés, valamint a nyitvatartási órák tekintetében kell értékelni, nem a minőségre, árra és hasonló szempontokra vonatkozóan. Következésképpen a hozzáférésnek az objektív, fizikai valóságra kell utalnia. Nem alapulhat szubjektív benyomáson.

(c)

A hozzáférést a háztartás által ténylegesen használt szolgáltatások függvényében kell meghatározni. Ha a háztartás nem vesz igénybe egy bizonyos szolgáltatást, a -2 („Tárgytalan”) jelölést kell alkalmazni.

(d)

A fizikai hozzáférést a távolság, de – például testi fogyatékkal élő válaszadók esetében – az infrastruktúra és a felszereltség tekintetében is fel kell mérni.

(e)

Az értékelésnek ki kell terjednie a telefonos és számítógépes banki szolgáltatások hozzáférhetőségének vizsgálatára is, amennyiben a háztartás ezeket ténylegesen igénybe veszi.

(f)

Az otthon nyújtott szolgáltatásokat szintén számításba kell venni, amennyiben azokat a háztartás ténylegesen igénybe veszi. A hozzáférhetőséget ennek megfelelően attól függetlenül értékelni kell, hogy a háztartás milyen úton fér hozzá a szolgáltatáshoz.

(g)

A hozzáférhetőséget a háztartás szintjén kell vizsgálni, a hozzáférés nehézségeit a háztartás egészére nézve kell felmérni. Ha a válaszadó valamely szolgáltatást nem használ, a háztartás más tagja(i) viszont igen, akkor a válaszadónak a háztartás ezen más tagja(i) véleménye alapján kell értékelést adnia.

(h)

Ha a háztartás egyik tagja fogyatékkal élő, egy másik tagja viszont könnyen hozzáfér a szolgáltatáshoz a fogyatékkal élő személy számára, és a hozzáférés nem okoz problémát – azaz semmilyen terhet nem jelent – a háztartásra nézve, akkor úgy kell tekinteni, hogy a háztartás könnyen hozzáfér a szolgáltatáshoz.

(i)

Másfelől, ha a háztartás egyik tagja fogyatékkal élő, és nehezen fér hozzá egy adott szolgáltatáshoz (amelyre saját magának volna szüksége), és a háztartásnak nincs forrása e személy támogatására (pl. ha a háztartás többi tagja sem fér hozzá könnyen a szolgáltatáshoz a fogyatékkal élő számára), vagy ha igen, az valós teherként nehezedik a háztartásra, ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy a háztartás nehezen fér hozzá a szolgáltatáshoz.

(j)

Élelmiszerellátás: a napi szükséglet nagy részének fedezését biztosító szolgáltatások.

(k)

Banki szolgáltatások: készpénzfelvétel, pénzátutalás és számlák befizetése.

(l)

Postai szolgáltatások: levél- és csomagküldés és -átvétel.

(m)

Tömegközlekedés: busz, metró, villamos és hasonlók.

(n)

Egészségügyi alapszolgáltatások: általános orvosi ellátás, egészségügyi alapellátást biztosító központ vagy hasonló.

(o)

Kötelező oktatás: ha egy háztartásban egynél több iskolaköteles gyermek van, akkor a válaszadónak arra a tagra vonatkozóan kell tájékoztatást adnia, amelyik nehezebben fér hozzá ehhez a szolgáltatáshoz.

5.   Adatküldés

A másodlagos célváltozókat az Eurostat számára – az elsődleges célváltozók után – a háztartási adatállományban („H-file”) és a személyi adatállományban („P-file”) kell továbbítani.

A CÉLVÁLTOZÓK TERÜLETEI ÉS LISTÁJA

 

2012-es modul

Lakásviszonyok

A változó neve

Kód

Célváltozó

1.   

HÁZTARTÁSOK SZINTJÉN GYŰJTÖTT ADATOK

A lakás tágassága

HC010

 

Helyhiány a lakásban

1

Igen

2

Nem

HC010_F

1

Kitöltve

-1

Hiányzó adat

HC020

 

A lakás nagysága négyzetméterben

0–999 m2

HC020_F

1

Kitöltve

-1

Hiányzó adat

Lakásfelszereltség és berendezések

HC030

 

Megfelelő elektromos berendezések

1

Igen

2

Nem

HC030_F

1

Kitöltve

-1

Hiányzó adat

-2

Tárgytalan (nincsenek elektromos berendezések)

HC040

 

Megfelelő vízvezetékhálózat/vízellátást biztosító berendezések

1

Igen

2

Nem

HC040_F

1

Kitöltve

-1

Hiányzó adat

-2

Tárgytalan (nincsen vízvezetékhálózat/vízellátást biztosító berendezés)

HC050

 

A lakás fűtőberendezései

1

Központi fűtés vagy hasonló

2

Egyéb rögzített fűtés

3

Egyéb, nem rögzített fűtés

4

Nincsen semmilyen fűtőberendezés

HC050_F

1

Kitöltve

-1

Hiányzó adat

HC060

 

A lakás télen kellemesen meleg

1

Igen

2

Nem

HC060_F

1

Kitöltve

-1

Hiányzó adat

HC070

 

A lakás nyáron kellemesen hűvös

1

Igen

2

Nem

HC070_F

1

Kitöltve

-1

Hiányzó adat

A lakással való általános elégedettség

HC080

 

A lakással való általános elégedettség

1

Nagyon elégedetlen

2

Elégedetlen

3

Elégedett

4

Nagyon elégedett

HC080_F

1

Kitöltve

-1

Hiányzó adat

Az alapszolgáltatások hozzáférhetősége

HC090

 

Az élelmiszerellátáshoz való hozzáférés

1

Nagyon nehéz

2

Kissé nehéz

3

Könnyű

4

Nagyon könnyű

HC090_F

1

Kitöltve

-1

Hiányzó adat

-2

Tárgytalan (a háztartás nem veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat)

HC100

 

A banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés

1

Nagyon nehéz

2

Kissé nehéz

3

Könnyű

4

Nagyon könnyű

HC100_F

1

Kitöltve

-1

Hiányzó adat

-2

Tárgytalan (a háztartás nem veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat)

HC110

 

A postai szolgáltatásokhoz való hozzáférés

1

Nagyon nehéz

2

Kissé nehéz

3

Könnyű

4

Nagyon könnyű

HC110_F

1

Kitöltve

-1

Hiányzó adat

-2

Tárgytalan (a háztartás nem veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat)

HC120

 

A tömegközlekedéshez való hozzáférés

1

Nagyon nehéz

2

Kissé nehéz

3

Könnyű

4

Nagyon könnyű

HC120_F

1

Kitöltve

-1

Hiányzó adat

-2

Tárgytalan (a háztartás nem veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat)

HC130

 

Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés

1

Nagyon nehéz

2

Kissé nehéz

3

Könnyű

4

Nagyon könnyű

HC130_F

1

Kitöltve

-1

Hiányzó adat

-2

Tárgytalan (a háztartás nem veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat)

HC140

 

A kötelező oktatáshoz való hozzáférés

1

Nagyon nehéz

2

Kissé nehéz

3

Könnyű

4

Nagyon könnyű

HC140_F

1

Kitöltve

-1

Hiányzó adat

-2

Tárgytalan (a háztartás nem veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat)

Elképzelhető lakáscsere

HC150

 

A közeljövőben elképzelhető lakáscsere

1

Igen – a háztartás kénytelen lesz elhagyni a lakást.

2

Igen – a háztartás tervez lakáscserét

3

Nem – a háztartás nem tervez lakáscserét

HC150_F

1

Kitöltve

-1

Hiányzó adat

HC160

 

Annak fő okai, hogy a háztartásnak várhatóan miért kell elhagynia a lakást

1

A háztartás azért lesz kénytelen elköltözni, mert a tulajdonos értesíti/értesíteni fogja a szerződés felbontásáról

2

A háztartás azért lesz kénytelen elköltözni, mert – bérleti szerződés hiányában – a tulajdonos értesíti/értesíteni fogja, hogy hagyja el a lakást

3

A háztartás kilakoltatás miatt lesz kénytelen elköltözni

4

A háztartás pénzügyi nehézségek miatt lesz kénytelen elköltözni

5

A háztartás más okok miatt lesz kénytelen elköltözni

HC160_F

1

Kitöltve

-1

Hiányzó adat

-2

Tárgytalan (HC150 = 2 vagy 3)

2.   

SZEMÉLYEK SZINTJÉN GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK

Lakáscsere

PC170

 

Lakáscsere

1

Igen

2

Nem

PC170_F

1

Kitöltve

-1

Hiányzó adat

-3

Nem a kiválasztott válaszadó válaszolt

PC180

 

A lakáscsere fő oka

1

Családi okok

2

Foglalkoztatási okok

3

Tanulmányokkal kapcsolatos okok

4

Kilakoltatás

5

A tulajdonos nem hosszabbította meg a bérleti szerződést

6

A lakáshasználati jogcím megváltoztatása iránti igény

7

A lakással kapcsolatos okok

8

Szomszédokkal kapcsolatos okok

9

Anyagi okok

10

Egyéb okok

PC180_F

1

Kitöltve

-1

Hiányzó adat

-2

Tárgytalan (PC170 = 2)

-3

Nem a kiválasztott válaszadó válaszolt


10.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 326/11


A BIZOTTSÁG 1158/2010/EU RENDELETE

(2010. december 9.)

a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (vasútbiztonsági irányelv) (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Vasúti Ügynökségnek a Bizottsághoz intézett, a megfelelőségértékelés közös biztonsági módszeréről szóló, 2009. szeptember 18-i ERA/REC/SAF/09-2009 ajánlására,

mivel:

(1)

A 2004/49/EK irányelv valamennyi vasúttársaság számára azonos feltételeket előíró keretrendszert hoz létre azonos biztonsági tanúsítási követelmények alkalmazásával az Unió teljes területén. A közös biztonsági módszer (KBM) célja az, hogy a 2004/49/EK irányelv 17. cikkének (4) bekezdésével összhangban az Unió egészére kiterjedő keretrendszert teremtsen a nemzeti vasútbiztonsági hatóságok számára határozathozatali kritériumaik harmonizálásához.

(2)

Rendelkezni kell egy olyan módszerről, amellyel a nemzeti vasútbiztonsági hatóságok értékelhetik a vasúttársaságok által a 2004/49/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint kiadott, A. részből álló biztonsági tanúsítványok és 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint kiadott, B. részből álló biztonsági tanúsítványok megszerzéséhez szükséges harmonizált előírások teljesítése érdekében kialakított eljárások megfelelőségét. Meg kell határozni azokat a szempontokat, amelyek alapján a nemzeti vasútbiztonsági hatóságoknak az elbírálást el kell végezniük, és létre kell hozni a követendő eljárásokat.

(3)

A biztonsági követelménynek való megfelelést illetően, amely szerint egyértelműen meg kell határozni a vasúti járművek karbantartására vonatkozó felelősségi viszonyokat, azoknak a vasúttársaságoknak, amelyek felelőssége nem terjed ki az üzemi tevékenységükhöz használt összes jármű karbantartására, megfelelő szerződéses szabályozással – így például általános használati szerződéssel– kell biztosítaniuk azt, hogy minden jármű esetében legyen olyan szervezet, amely a 2004/49/EK irányelv 14a. cikkével összhangban történő járműkarbantartásért felelős. A felek közötti szerződés mindkét vállalkozásra vonatkozóan meg kell hogy határozza, hogy a járművek biztonságos működése érdekében milyen információcserére van szükség.

(4)

A vasúttársaságok alvállalkozói vagy beszállítói által szállított termékek vagy szolgáltatások – úgymint a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2) megfelelően elismert képzési központok szolgáltatásai – biztonsági követelményeknek való megfelelésének értékelésekor az alvállalkozók vagy szállítók számára a megfelelő uniós jogszabálynak megfelelően kiadott engedélyeket vagy tanúsítványokat megfelelő bizonyítéknak lehet tekinteni. A karbantartással megbízott szervezeteknek a 2004/49/EK irányelv 14a. cikkével összhangban történő tanúsítása úgyszintén érvényes bizonyítéknak tekinthető. Az európai tanúsítási rendszer hatálybalépéséig a 2009. május 14-én aláírt, a tehervagonok karbantartását végző szervezetek egységes tanúsítási rendszerének alapelveiről szóló egyetértési megállapodás (3) alapján megadott tanúsítványokat a vonatkozó biztonsági követelményeknek való megfelelés értékelésekor érvényes bizonyítéknak lehet tekinteni.

(5)

A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok a biztonságirányítási rendszer általános szintű értékelésével mérik fel azt, hogy a vasúttársaságok – általánosságban vagy a tanúsítani kért adott hálózaton való működés tekintetében – képesek-e megfelelni valamennyi követelménynek.

(6)

A 2004/49/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének f) pontjában és 17. cikkének (2) bekezdésében előírtak szerint minden nemzeti vasútbiztonsági hatóságnak szabályozást kell bevezetnie annak vizsgálatára, hogy a biztonsági tanúsítvány iránti kérelemben bemutatott eredményeket a tanúsítvány megadása utáni működés során teljesítik-e, valamint hogy az összes szükséges követelmény folyamatosan teljesül-e. Ezért ehhez a kulcsfontosságú alapelvekre épülő, a tanúsítvány megadása utáni időszakra vonatkozó felügyeleti rendszert kell kialakítani annak érdekében, hogy az egyes tagállamok nemzeti vasútbiztonsági hatóságai összehangolt megközelítést alkalmazzanak.

(7)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2004/49/EK irányelv 27. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet közös biztonsági módszert (KBM) hoz létre a 2004/49/EK irányelv 6. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett biztonsági tanúsítványok megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékeléséhez.

A KBM magában foglalja:

a)

a vasúttársaságok által benyújtott, a 2004/49/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében említett biztonsági tanúsítvány iránti kérelmek elbírálására vonatkozó eljárást és szempontokat, az e rendelet I., II. és III. mellékletében meghatározottak szerint,

b)

a 2004/49/EK irányelv követelményeinek a biztonsági tanúsítvány nemzeti vasútbiztonsági hatóság általi megadását követően való megfelelés felügyeletének elveit, az e rendelet IV. mellékletében meghatározottak szerint.

2. cikk

Fogalommeghatározás

E rendelet alkalmazásában: „felügyelet”: a vasútbiztonsági teljesítménynek a biztonsági tanúsítvány megadását követően való figyelemmel kísérése céljából a nemzeti vasútbiztonsági hatóság által bevezetett intézkedések.

3. cikk

A kérelmek elbírálására szolgáló eljárások

(1)   Az A. és B. részből álló biztonsági tanúsítványok iránt az e rendelet hatálybalépése után benyújtott kérelmek elbírálásakor a nemzeti vasútbiztonsági hatóságok az e rendelet I. mellékletében megállapított eljárást alkalmazzák a kérelmeknek a 2004/49/EK irányelvben foglalt követelményeknek való megfelelésének elbírálására. A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok az e rendelet II. mellékletében meghatározott elbírálási szempontokat alkalmazzák a 2004/49/EK irányelv 10. cikke (3) bekezdésének, és a rendelet III. mellékletében szereplő szempontokat az irányelv 10. cikke (4) bekezdésének megfelelően kiadott biztonsági tanúsítványok tekintetében. Ezeket a szempontokat kell alkalmazni a biztonsági tanúsítványoknak a 2004/49/EK irányelv 10. cikkének (5) bekezdése szerinti meghosszabbításakor is.

(2)   Az elbírálás során a nemzeti vasútbiztonsági hatóságok elfogadhatnak a kérelmezőktől arra vonatkozó kötelezettségvállalásokat, hogy a kockázatokat harmadik felekkel kötött szerződéseken keresztül fogják kezelni. A szerződéseknek rendelkezniük kell a járművek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges információk cseréjéről is, különösen a karbantartás-irányításhoz kapcsolódó területeken.

(3)   A vasúttársaságok alvállalkozói vagy beszállítói által szállított termékek vagy szolgáltatások vasútbiztonsági követelményeknek való megfelelését vélelmezni kell, ha az adott alvállalkozók, szállítók vagy termékek az uniós jogszabályok alapján létrehozott, vonatkozó tanúsítási rendszereknek megfelelően az ilyen jellegű termékek és szolgáltatások nyújtása tekintetében tanúsítással rendelkeznek.

4. cikk

Felügyelet

A biztonsági tanúsítvány megadását követően a nemzeti vasútbiztonsági hatóságok mind az A. részből mind a B. részből álló biztonsági tanúsítványok tekintetében egyaránt felügyelik, hogy a vasúttársaságok folyamatosan alkalmazzák-e biztonságirányítási rendszerüket, valamint alkalmazzák a IV. mellékletben meghatározott felügyeleti elveket.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 164., 2004.4.30., 44. o.

(2)  HL L 315., 2007.12.3., 51. o.

(3)  http://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/doc/signed_mou_on_ecm.pdf


I. MELLÉKLET

Eljárás a 2004/49/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti biztonsági tanúsítványok megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére

1.   A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok által a kérelmek befogadására és értékelésére, illetve a biztonsági tanúsítványok megadására bevezetett eljárásoknak a következő keretelveken kell alapulniuk:

a)   Az elbírálási folyamat kialakítása és felülvizsgálata

A nemzeti vasútbiztonsági hatóságoknak megfelelő képzettséggel rendelkező személyek által lefolytatandó, strukturált és ellenőrizhető folyamatokat kell kialakítaniuk. A kérelmeket a II. és a III. mellékletben a biztonságirányítási rendszerek tekintetében meghatározott értékelési szempontok szerint kell elbírálni. Minden határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni. A nemzeti vasútbiztonsági hatóság átfogó elbírálási folyamatán időszakosan belső felülvizsgálatot kell végezni, és azt – folyamatos eredményességének és hatékonyságának biztosítása érdekében – folyamatosan fejleszteni kell.

b)   Az elbírálási folyamat minősége

A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok a biztonsági tanúsítványok iránti kérelmek feldolgozásának főbb szakaszaiban figyelemmel kísérik saját teljesítményük színvonalát.

c)   Az elbírálás hatóköre

Az elbírálásnak vezetői szinten kell zajlania, és folyamatorientáltnak kell lennie. Amennyiben az ellenőrzés hiányosságokat tár fel, a nemzeti vasútbiztonsági hatóság mérlegelési jogkört gyakorolhat, és a meg nem felelés súlyosságától függően rámutat a javítást igénylő kérdésekre. Végső esetben a nemzeti vasútbiztonsági hatóság él a kérelem elutasítására vonatkozó jogkörével.

Az elbírálásnak:

igazodnia kell a kérelmező tevékenységének kockázataihoz, jellegéhez és nagyságrendjéhez;

a vasúttársaság biztonságirányítási rendszerében leírtaknak megfelelően a vasúttársaság biztonságosan történő üzemelésre való átfogó képességének megítélésén kell alapulnia.

d)   Az elbírálás időzítése

A nemzeti vasútbiztonsági hatóságoknak az elbírálást a 2004/49/EK irányelv 12. cikkében előírt határidőn belül kell elvégezniük, és egyidejűleg a kérelmező által beterjesztett bizonyítékokat is megfelelően meg kell vizsgálniuk. A nemzeti vasútbiztonsági hatóság még az elbírálási szakaszban a gyakorlatban megvalósítható legkorábbi időpontban értesíti a vasúttársaságokat a jelentős problémát jelentő kérdésekről.

e)   Döntéshozatal az elbírálás során

A biztonsági tanúsítvány vagy engedély iránti kérelemnek helyt adó vagy azt elutasító határozatnak a kérelmező által benyújtott bizonyítékokon és azon kell alapulnia, hogy igazolták-e a vonatkozó követelményeknek való megfelelést vagy sem.

2.   A nemzeti vasútbiztonsági hatóság elbírálja, hogy a biztonsági tanúsítvány iránti kérelem megfelel-e a 653/2007/EK bizottsági rendeletnek (1).

3.   A nemzeti vasútbiztonsági hatóság különösen azt értékeli, hogy a biztonságirányítási rendszer kézikönyvének csatolt összefoglalója lehetővé teszi-e a biztonságirányítási rendszer minőségének és megfelelőségének kezdeti megítélését, és dönt arról, hogy mely területeken van szükség további információkra. A nemzeti vasútbiztonsági hatóság e további információkérés keretében annyi részletes információt kérhet be a kérelem elbírálásához, amennyit az ésszerűség határain belül szükségesnek tart.

4.   A biztonsági tanúsítvány megadásakor a kérelmező biztonságirányítási rendszerének az értékelési szempontoknak való megfelelését minden értékelési szempont vonatkozásában dokumentálni kell.

5.   A kérdéses vagy esetlegesen meg nem felelő elemek megjelölésekor a nemzeti vasútbiztonsági hatóságnak pontosan kell fogalmaznia, és segítséget kell nyújtania a kérelmezőnek abban, hogy megértse, milyen részletességű választ várnak tőle. Ehhez a hatóságnak a következőket kell tennie:

a)

pontosan meg kell jelölnie a vonatkozó szempontot, és gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmező megértse, mely területeken tártak fel meg nem felelést;

b)

meg kell jelölnie az érintett rendelkezések, szabályok és szabványok megfelelő részét;

c)

meg kell indokolnia, hogy az adott értékelési szempont miért nem teljesül;

d)

a szempont részletességének fokától függően további kötelezettségvállalásban, tájékoztatásban és további bizonyítékok szolgáltatásában kell megállapodnia, és meg kell jelölnie mind a kérelmezőtől a hiányosság orvoslására elvárt intézkedést, mind pedig a teljesítési határidőt;

e)

meg kell jelölnie azokat a területeket, amelyeket illetően a tanúsítvány megadását követő felügyelet során további ellenőrzésre kerülhet sor.

6.   Amennyiben a vasúttársaság egyidejűleg A. részből és B. részből álló biztonsági tanúsítvány iránt is kérelmet nyújt be, a nemzeti vasútbiztonsági hatóság biztosítja, hogy elsőként az A. részből álló tanúsítvány, vagy mindkét tanúsítvány egyidejűleg kerüljön megadásra a 653/2007/EK rendeletben előírtak szerint. Mindazonáltal a nemzeti vasútbiztonsági hatóság határozza meg a kérelem benyújtásához használt űrlap (különösen a mellékletek fedőlapja) használatának módját arra az esetre, ha egy időben nyújtanak be új kérelmet mindkét tanúsítvány iránt.

7.   A biztonsági tanúsítványok iránt benyújtott kérelmek elbírálására bevezetett általános kereteljárásokat a 2004/49/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett biztonsági tanúsítványok iránti kérelmekre is alkalmazni kell.

8.   A nemzeti vasútbiztonsági hatóság a 2004/49/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett biztonsági tanúsítvány iránti kérelmek elbírálásakor az A. részből álló tanúsítvány megszerzésére kialakított eljárást csak az azon a hálózaton való üzemeltetéshez szükséges követelményeknek való megfelelés képességére alkalmazza, amelyre a tanúsítványt kérik.

9.   Ezek az értékelési szempontok annak igazolásán alapulnak, hogy egy adott hálózaton való üzemelés irányítását célzó eljárások vagy folyamatok alkalmazásának eredményeit dokumentálták, és kötelezettséget vállaltak azok végrehajtására. Ezért a szempontok teljesítésének ellenőrzése céljából a nemzeti vasútbiztonsági hatóság kérheti a vasúttársaság által használni tervezett dokumentáció egy mintájának benyújtását.

10.   A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok együttműködnek a B. rész szerinti értékelési szempontoknak való meg nem feleléssel kapcsolatos kérdések tisztázása vagy a B. rész szerinti kérelemmel kapcsolatos információkérések terén. A B. rész szerinti kérelmet értékelő nemzeti vasútbiztonsági hatóság felveszi a kapcsolatot az A. részt kiadó nemzeti vasútbiztonsági hatósággal, hogy egyeztessenek és megállapodjanak arról, hogy szükség esetén milyen intézkedést tesznek a B. rész szerinti értékelési szempontoknak való megfelelés biztosítására.


(1)  HL L 153., 2007.6.14., 9. o.


II. MELLÉKLET

Szempontok a vasúttársaságnak a 2004/49/EK irányelv 9. cikkében és III. mellékletében leírt biztonságirányítási rendszeréhez kapcsolódó, az ugyanezen irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjának megfelelően kiadandó biztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékeléséhez

A.   A VASÚTTÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÖSSZES KOCKÁZAT KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK (1)

A.1.

Eljárások kerültek bevezetésre a vasút működésével kapcsolatos kockázatok, köztük a munkavégzési tevékenységből, a munka megtervezéséből vagy a munkateherből, illetve más szervezetek/személyek tevékenységeiből közvetlenül származó kockázatok azonosítására.

A.2.

Vannak eljárások a kockázatok kezelésére irányuló intézkedések kifejlesztésére és bevezetésére.

A.3.

Vannak eljárások a kockázatok kezelésére irányuló intézkedések eredményességének figyelemmel kísérésére és szükség esetén változtatások végrehajtására.

A.4.

Vannak eljárások az adott esetben más szervezetekkel (úgymint a pályahálózat-működtetővel, a vasúttársaságokkal, a gyártóval, a karbantartási vállalkozóval, a karbantartással megbízott szervezettel, a vasúti jármű üzembentartójával, a szolgáltatóval és a beszerző egységgel) való, a 2004/49/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő együttműködés szükségességének elismerésére olyan kérdésekben, amelyeket illetően azok közös, a kockázatok csökkentésére irányuló megfelelő intézkedések bevezetését befolyásolni képes kapcsolódási pontokkal rendelkeznek.

A.5.

Vannak eljárások az érintett szervezetekkel való dokumentációs és kommunikációs folyamatokra, ideértve az egyes részt vevő szervezetek szerepkörének és felelősségének megállapítását és az információcserére vonatkozó előírásokat.

A.6.

Vannak eljárások a szabályozás eredményességének figyelemmel kísérésére és szükség esetén változtatások végrehajtására.

B.   A KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ ÉS AZ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOK KEZELÉSE (2)

B.1.

Vannak eljárások a karbantartási követelményeknek/előírásoknak/folyamatoknak a biztonsági adatokból és a gördülőállomány feladataiból történő levezetésére.

B.2.

Vannak eljárások a karbantartás ütemezésének az ellátott szolgálat típusához és mértékéhez és/vagy a gördülőállomány működése alapján kapott adatokhoz történő hozzáigazítására.

B.3.

Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a karbantartásért való felelősség egyértelműen meghatározásra kerüljön a karbantartási munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciák és a felelősség megfelelő szintű megállapítása érdekében.

B.4.

Vannak eljárások a napi üzemelésből eredő üzemzavarokra és meghibásodásokra vonatkozó információk összegyűjtésére és azoknak a karbantartásért felelős személyek számára történő jelentésére.

B.5.

Vannak eljárások a meghibásodásokból és a nem megfelelő gyártásból vagy a gyártási hiányosságokból eredő kockázatoknak a teljes életciklus során történő azonosítására, és azoknak az érdekelt felek számára történő jelentésére.

B.6.

Vannak eljárások a karbantartás teljesítményének és eredményének igazolására és ellenőrzésére annak biztosítása céljából, hogy azok megfeleljenek a vállalati előírásoknak.

C.   A VÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ ÉS A BESZÁLLÍTÓK ELLENŐRZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOK KEZELÉSE (3)

C.1.

Vannak eljárások a vállalkozók (köztük az alvállalkozók) és a beszállítók alkalmasságának ellenőrzésére.

C.2.

Vannak eljárások a vállalkozók, illetve a beszállítók által szállított összes szolgáltatás és termék biztonsági teljesítményének és eredményeinek igazolására és ellenőrzésére annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek a szerződésben meghatározott követelményeknek.

C.3.

A vasútbiztonsági kérdésekhez kapcsolódó felelősségek és feladatok egyértelműen meghatározásra kerültek, azok ismertek, és azokat a szerződő felek, illetve az összes többi érdekelt fél egymás között megosztja.

C.4.

Vannak eljárások a biztonsághoz kapcsolódó dokumentumok és szerződések visszakereshetőségének biztosítására.

C.5.

Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a vállalkozók vagy a beszállítók a biztonsági feladatokat – ideértve a biztonságra vonatkozó információk cseréjét is – a szerződésben meghatározott vonatkozó követelményeknek megfelelően végzik.

D.   A VASÚT RENDSZERÉN KÍVÜLI MÁS FELEK TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ KOCKÁZATOK (4)

D.1.

Vannak eljárások a vasút rendszerén kívüli felek miatt fellépő kockázatok megfelelő és ésszerű azonosítására, amennyiben az helyénvaló és indokolt.

D.2.

Vannak eljárások a kérelmező felelősségi körébe tartozó, a D.1. pont szerint azonosított kockázatok mérséklését szolgáló kockázatkezelő intézkedések meghozatalára.

D.3.

Vannak eljárások a D.2. pontban meghatározott intézkedések eredményességének figyelemmel kísérésére és szükség szerint módosítások végrehajtására.

E.   A BIZTONSÁGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER DOKUMENTÁLÁSA

E.1.

Van a tevékenységnek egy olyan leírása, amely egyértelműen feltünteti a művelet típusát, mértékét és kockázatát.

E.2.

Van leírás a biztonságirányítási rendszer felépítéséről, ezen belül a szerepkörök és felelősségek kiosztásáról.

E.3.

Van a 2004/49/EK irányelv 9. cikkében és a III. mellékletében előírt leírás a biztonságirányítási rendszerről, amely megfelel az üzemeltetett szolgáltatások típusának és mértékének.

E.4.

A tevékenység/szolgáltatás típusa szempontjából jelentőséggel bíró, biztonsági szempontból kritikus eljárásokról és feladatokról lista és rövid leírás készült.

F.   A FELELŐSSÉGI KÖRÖK MEGÁLLAPÍTÁSA (5)

F.1.

Van egy bizonyított ismereteken alapuló és a vezetői szint alapvető felelőssége mellett készült leírás arról, hogy a szervezeten belül miként biztosítják a biztonságirányítási rendszerbe tartozó tevékenységek összehangolását.

F.2.

Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a szervezeten belül felelősséggel felruházott személyzet rendelkezzen a feladatai ellátásához szükséges felhatalmazással, hatáskörrel és megfelelő erőforrásokkal.

F.3.

A biztonsággal kapcsolatos felelősségi körök, valamint az azokhoz kapcsolódó sajátos funkciókkal és kapcsolódási pontjaikkal kapcsolatban megállapított felelősségi körök egyértelműen meghatározásra kerültek.

F.4.

Van eljárás annak biztosítására, hogy a biztonsági feladatok egyértelműen meg legyenek határozva és azok megfelelő képesítésű személyekre legyenek bízva.

G.   A VEZETŐI ELLENŐRZÉS BIZTOSÍTÁSA KÜLÖNBÖZŐ SZINTEKEN (6)

G.1.

Van leírás arról, hogy a szervezeten belül az egyes biztonsággal kapcsolatos folyamatok tekintetében hogyan történik a felelősség megállapítása.

G.2.

Van eljárás a feladatok teljesítésének a – feladatok nem megfelelő elvégzése esetén beavatkozási kötelezettséggel bíró – felettes vezetői lánc által biztosított, rendszeres figyelemmel kísérésére.

G.3.

Vannak eljárások a többi irányítási tevékenység biztonságirányítási rendszerre gyakorolt hatásának azonosítására és kezelésére.

G.4.

Vannak olyan eljárások, amelyek segítségével a biztonságirányítási szerepkört betöltő személyek teljesítményük alapján számonkérhetők.

G.5.

Vannak eljárások a biztonságirányítási rendszerbe tartozó feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrások elosztására.

H.   A SZEMÉLYZETNEK ÉS KÉPVISELŐINEK MINDEN SZINTEN TÖRTÉNŐ BEVONÁSA (7)

H.1.

Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a személyzet és annak képviselői részt vehessenek a személyzet részvételével járó üzemeltetési eljárások biztonsági vonatkozásainak meghatározásában, az ezekre vonatkozó javaslattételben, azok felülvizsgálatában és fejlesztésében, illetve annak biztosítására, hogy velük e kérdéskörökben egyeztetésre kerüljön sor.

H.2.

A személyzet részvételét és az egyeztetési szabályokat dokumentálják.

I.   A FOLYAMATOS FEJLESZTÉS BIZTOSÍTÁSA (8)

Vannak eljárások a biztonságirányítási rendszer folyamatos fejlesztésének ésszerűen megvalósítható keretek között történő biztosítására. Ezek a következőket foglalják magukban:

a)

a biztonságirányítási rendszer időszakos, a szükségleteknek megfelelő gyakoriságú felülvizsgálatára szolgáló eljárások;

b)

a vonatkozó vasútbiztonsági adatok figyelemmel kísérésére és elemzésére vonatkozó szabályozás leírására szolgáló eljárások;

c)

az azonosított hiányosságok kiküszöbölési módjának leírására szolgáló eljárások;

d)

a fejlesztésen és a levont tanulságokon alapuló új biztonságirányítási szabályok végrehajtásának leírására szolgáló eljárások;

e)

a belső ellenőrzés során tett megállapításoknak a biztonságirányítási rendszer fejlesztésében való felhasználása módjának leírására szolgáló eljárások.

J.   A SZERVEZET VEZÉRIGAZGATÓJA ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT, ÉS A SZEMÉLYZET MINDEN TAGJÁVAL ISMERTETETT BIZTONSÁGI POLITIKA (9)

Van egy, a szervezet biztonságpolitikáját leíró dokumentum és:

a)

azt a teljes személyzettel ismertették és az számukra elérhető, például a szervezet intranetjén keresztül;

b)

az megfelel a szolgáltatás típusának és nagyságrendjének;

c)

azt a szervezet vezérigazgatója jóváhagyta.

K.   A SZERVEZET MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI CÉLKITŰZÉSEI A BIZTONSÁG FENNTARTÁSÁVAL ÉS JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN, VALAMINT A CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ TERVEK ÉS ELJÁRÁSOK (10)

K.1.

Vannak eljárások a vonatkozó biztonsági célkitűzések jogszabályi keretrendszernek megfelelő meghatározására és van egy, az említett célokat rögzítő dokumentum.

K.2.

Vannak eljárások a végzett vasúti műveletek típusának és nagyságrendjének, illetve a felmerülő kockázatoknak megfelelő, vonatkozó biztonsági célok meghatározására.

K.3.

Vannak olyan eljárások, amelyek az átfogó biztonsági teljesítménynek a szervezet vállalati és tagállami szinten megállapított biztonsági céljaihoz viszonyított, rendszeres időközönként végrehajtott értékelésére szolgálnak.

K.4.

Vannak eljárások az üzemeltetési szabályoknak a következő módokon való rendszeres figyelemmel kísérésére és ellenőrzésére:

a)

lényeges biztonsági adatok összegyűjtése a biztonsági teljesítmény tendenciáinak levezetésére és a célok teljesítésének értékelésére;

b)

a vonatkozó adatok értelmezése és a szükséges változtatások végrehajtása.

K.5.

A vasúttársaság eljárásokat vezetett be a céljai elérését szolgáló tervek és eljárások kialakítására.

L.   ELJÁRÁSOK A MEGLÉVŐ, AZ ÚJ ÉS A MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZABVÁNYOK, VALAMINT EGYÉB FELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉRE (11)

L.1.

A biztonsággal kapcsolatos, a műveletek típusa és mértéke szempontjából jelentőséggel bíró követelmények tekintetében rendelkezésre állnak eljárások az alábbiakra:

a)

e követelmények azonosítása, és a vonatkozó eljárások frissítése a követelmények változásainak tükrözése céljából (változásellenőrzési folyamat);

b)

a követelmények végrehajtása;

c)

a követelmények betartásának figyelemmel kísérése;

d)

a be nem tartás megállapítása esetén intézkedés megtétele.

L.2.

Vannak eljárások annak biztosítására, hogy az adott célra a megfelelő személyzetet, eljárásokat, egyedi dokumentumokat, berendezéseket és járműveket használják.

L.3.

A biztonságirányítási rendszeren belül eljárásokat vezettek be annak biztosítására, hogy a karbantartásra a vonatkozó követelményeknek megfelelően kerüljön sor.

M.   A KOCKÁZATELEMZÉS ELVÉGZÉSÉRE ÉS A KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK ÉS MÓDSZEREK, AMENNYIBEN AZ ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK MEGVÁLTOZÁSA VAGY ÚJ ANYAGOK FELHASZNÁLÁSA ÚJABB KOCKÁZATOKAT JELENT AZ INFRASTRUKTÚRÁRA VAGY AZ ÜZEMELTETÉSRE VONATKOZÓAN (12)

M.1.

Vannak irányítási eljárások a berendezések, az eljárások, a szervezet, a személyzet vagy a kapcsolódási pontok változásai esetére.

M.2.

Vannak kockázatértékelési eljárások a változások kezelésére és a közös biztonsági módszernek szükség szerint a kockázatelemzésre és -értékelésre történő, a 352/2009/EK bizottsági határozatban (13) előírtaknak megfelelő alkalmazására.

M.3.

A vasúttársaság eljárásokat vezetett be a kockázatértékelés eredményeinek a szervezeten belüli többi eljárásban való felhasználására, és azoknak az érintett személyzettel való ismertetésére.

N.   KÉPZÉSI PROGRAMOK ÉS RENDSZEREK KIDOLGOZÁSA A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA A SZEMÉLYZET SZAKKÉPZETTSÉGE FENNTARTÁSÁNAK ÉS ANNAK BIZTOSÍTÁSÁRA, HOGY A FELADATOKAT ENNEK MEGFELELŐEN VÉGEZZÉK EL (14)

N.1.

Van egy, legalább a következőkre kiterjedő alkalmassági nyilvántartási rendszer:

a)

a biztonsággal kapcsolatos feladatokhoz szükséges ismeretek és készségek meghatározása;

b)

kiválasztási elvek (a szükséges alapvégzettség szintje, mentális alkalmasság és fizikai erőnlét);

c)

alapképzés és a megszerzett képesítés és készségek tanúsítása;

d)

folyamatos képzés és a meglévő ismeretek és készségek időszakos frissítése;

e)

adott esetben időszakos kompetencia-ellenőrzés;

f)

adott esetben/szükség szerint külön intézkedések balesetek/váratlan események vagy hosszabb munkahelyi távollét esetére;

g)

külön biztonságirányítási képzés a biztonságirányítási rendszer működésének biztosításában közvetlenül részt vevő személyzet részére.

N.2.

Az alkalmassági nyilvántartási rendszeren belül vannak a következőket biztosító eljárások:

a)

a biztonsági feladatokat ellátó munkakörök azonosítása;

b)

azon munkakörök azonosítása, amelyek a biztonságirányítási rendszeren belül operatív döntéshozatali felelősséggel járnak;

c)

a személyzetnek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges megfelelő ismeretekkel, készségekkel és (orvosi és pszichológiai) alkalmassággal és rendszeresen újra tréningen kell résztvennie;

d)

az adott feladatokra a megfelelő képesítésű személyzet beosztása;

e)

a feladatok elvégzésének figyelemmel kísérése és szükség esetén korrekciós intézkedések végrehajtása.

O.   A SZERVEZETEN BELÜLI, ÉS ADOTT ESETBEN AZ UGYANAZON INFRASTRUKTÚRÁT HASZNÁLÓ SZERVEZETEK KÖZÖTTI MEGFELELŐ INFORMÁCIÓÁRAMLÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK (15)

O.1.

Vannak eljárások a következők biztosítására:

a)

a személyzet ismerje és értse a biztonságirányítási rendszert, és az információk legyenek könnyen hozzáférhetőek; és

b)

az érintett biztonsági személyzet kapja meg a biztonságirányítási rendszer megfelelő dokumentációját.

O.2.

Vannak eljárások a következők biztosítására:

a)

a legfontosabb üzemeltetési információk lényegesek és érvényesek;

b)

a személyzet már azelőtt tudatában van ezen információk létezésének, hogy azokat alkalmaznák;

c)

az információk elérhetőek a személyzet számára, és azokból szükség szerint hivatalosan is másolatot kapnak.

O.3.

Szabályozás van érvényben a vasúti szervezetek közötti információmegosztásra vonatkozóan.

P.   A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK DOKUMENTÁLÁSAKOR ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSOK ÉS FORMÁTUMOK, TOVÁBBÁ A DÖNTŐ FONTOSSÁGÚ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK KONFIGURÁCIÓJÁNAK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS MEGHATÁROZÁSA (16)

P.1.

Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a biztonsággal kapcsolatos minden lényeges információ pontos, teljes körű, következetes, könnyen érthető, megfelelően frissített és megfelelően dokumentált legyen.

P.2.

Vannak eljárások a következőkre:

a)

valamennyi vonatkozó biztonsági dokumentáció formázása, generálása, terjesztése és változásainak kezelése;

b)

valamennyi vonatkozó dokumentáció/információ nyomtatásban vagy más nyilvántartási rendszereken keresztül történő fogadása, összegyűjtése és tárolása.

P.3.

Van eljárás a döntő fontosságú biztonsági információk konfigurációjának kezelésére.

Q.   ELJÁRÁSOK, AMELYEK BIZTOSÍTJÁK, HOGY A BALESETEK, VÁRATLAN ESEMÉNYEK, BALESETVESZÉLYES HELYZETEK ÉS MÁS VESZÉLYES ESETEK BEJELENTÉSRE, KIVIZSGÁLÁSRA ÉS ELEMZÉSRE KERÜLJENEK, ÉS HOGY SOR KERÜLJÖN A SZÜKSÉGES MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEKRE (17)

Q.1.

Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a baleseteket, váratlan eseményeket, balesetveszélyes helyzeteket és más veszélyes eseteket:

a)

bejelentsék, naplózzák, kivizsgálják és elemezzék;

b)

a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint a nemzeti testületeknek jelentsék.

Q.2.

Vannak eljárások a következők biztosítására:

a)

a nemzeti vasútbiztonsági hatóság és a nemzeti vizsgáló testület által, valamint az ágazati/belső vizsgálatok során megfogalmazott ajánlásokat szükség szerint, illetve az utasításnak megfelelően értékelik és végrehajtják;

b)

a más vasúttársaságoktól, pályahálózat-működtetőktől, karbantartással megbízott szervezetektől és vasúti járművek üzembentartóitól érkező, fontos jelentéseket/tájékoztatást megfontolják, és figyelembe veszik.

Q.3.

Vannak eljárások a balesetek, váratlan események, balesetveszélyes helyzetek és más veszélyes esetek kivizsgálására és okaira vonatkozó fontos információk oktatási célú felhasználására és szükség szerint megelőző intézkedések meghozatalára.

R.   AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOKKAL EGYEZTETETT, VÉSZHELYZET ESETÉN ÉRVÉNYES BEVETÉSI, RIASZTÁSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI TERVEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (18)

R.1.

Van egy, a vészhelyzetek összes típusát (többek között a korlátozott üzemmódot) meghatározó dokumentum, és eljárásokat vezettek be az új típusú vészhelyzetek azonosítására.

R.2.

Vannak eljárások annak biztosítására, hogy minden egyes meghatározott típusú vészhelyzet esetén:

a)

azonnal lehessen értesíteni a vészhelyzeti szolgálatokat;

b)

a vészhelyzeti szolgálatok a vészhelyzetre való válaszlépések előkészítése érdekében előre, illetve a vészhelyzet idején is megkapjanak minden lényeges információt.

R.3.

Valamennyi fél szerepkörét és felelősségét azonosítják, és írásban rögzítik.

R.4.

Vannak bevetési, riasztási és tájékoztatási tervek, és azok tartalmazzák a következőket:

a)

a vészhelyzetek kezeléséért felelős személyzet riasztására szolgáló eljárások;

b)

ezek minden féllel való közlésének szabályai, ideértve az utasoknak szóló vészhelyzeti utasításokat;

c)

az illetékes személyzet azonnali értesítésére vonatkozó, a szükséges döntések haladéktalan meghozatalát lehetővé tevő szabályok.

R.5.

Van egy olyan dokumentum, amely bemutatja, miként történik az erőforrások és pénzeszközök elosztása, és hogyan határozzák meg a képzési követelményeket.

R.6.

Vannak eljárások a rendes üzemi körülmények lehető leggyorsabb helyreállítására.

R.7.

Vannak eljárások a vészhelyzeti tervek más felekkel együttműködésben történő tesztelésére, a személyzet képzése, az eljárások tesztelése, a hiányosságok azonosítása és annak ellenőrzése céljából, hogy az esetleges vészhelyzetek kezelése miként zajlik.

R.8.

Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a pályahálózat-működtető egyszerűen és késedelem nélkül felvehesse a kapcsolatot a megfelelő nyelvismerettel és képzettséggel rendelkező felelős személyzettel (különösen a veszélyes árukkal kapcsolatos szolgáltatások tekintetében).

R.9.

Van eljárás a karbantartással megbízott szervezettel vagy a vasúti járművek üzembentartójával vészhelyzet esetén történő kapcsolatfelvételre.

S.   A BIZTONSÁGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER RENDSZERES BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (19)

S.1.

Van egy független, pártatlan és átláthatóan működő belső ellenőrzési rendszer.

S.2.

Van egy ütemterv a tervezett belső ellenőrzések elvégzésére, amely a korábbi ellenőrzésekből és a teljesítmény figyelemmel kíséréséből származó eredmények függvényében felülvizsgálható.

S.3.

Vannak eljárások a megfelelően képzett ellenőrök azonosítására és kiválasztására.

S.4.

Vannak eljárások a következőkre:

a)

az ellenőrzések eredményeinek elemzése és értékelése;

b)

ajánlás további intézkedésekre;

c)

az intézkedések eredményességének nyomon követése;

d)

az ellenőrzések végrehajtásának és eredményeinek dokumentálása.

S.5.

Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a vezetői lánc felső szintjei megismerjék az ellenőrzés eredményeit, és átfogó felelősséget vállaljanak a biztonságirányítási rendszer változtatásainak végrehajtásáért.

S.6.

Van egy azt bemutató dokumentum, hogy a belső eljárások és előírások betartásának biztosítását szolgáló szokásos ellenőrzési szabályokhoz képest miként tervezik meg az ellenőrzéseket.


(1)  A 2004/49/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdése.

(2)  A 2004/49/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdése.

(3)  A 2004/49/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdése.

(4)  A 2004/49/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdése.

(5)  A 2004/49/EK irányelv III. mellékletének 1. pontja.

(6)  A 2004/49/EK irányelv III. mellékletének 1. pontja.

(7)  A 2004/49/EK irányelv III. mellékletének 1. pontja.

(8)  A 2004/49/EK irányelv III. mellékletének 1. pontja.

(9)  A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának a) alpontja.

(10)  A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának b) alpontja.

(11)  A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának c) alpontja.

(12)  A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának d) alpontja.

(13)  HL L 108., 2009.4.29., 4. o.

(14)  A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának e) alpontja.

(15)  A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának f) alpontja.

(16)  A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának g) alpontja.

(17)  A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának h) alpontja.

(18)  A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának i) alpontja.

(19)  A 2004/49/EK irányelv III. mellékletének 2. pontjának j) alpontja.


III. MELLÉKLET

Szempontok a 2004/49/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti biztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Meghatározásra került az a szolgáltatás, amelyre a B. részből álló tanúsítványt kérik, és bemutatásra került, hogy a vasúttársaságnak a 2004/49/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban kiadott tanúsítvány alátámasztására kialakított általános eljárásait miként alkalmazzák a szolgáltatás nyújtása céljából bevezetett összes szabályozás kialakítására (ideértve az erőforrások elosztását).

A.   A HÁLÓZATSPECIFIKUS SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS (1)

A.1.

Vannak olyan dokumentumok, amelyek olyan eredményeket tartalmaznak, amelyek igazolják, hogy az azon a hálózaton való működésre vonatkozó különleges szabályokat és kockázatokat, amelyre a B. rész szerinti kérelem vonatkozik, mérlegelték, illetve azt, hogy a vasúttársaság képes megfelelni a hálózatspecifikus szabályoknak, kivételeknek vagy eltéréseknek.

A.2.

Azonosították az érintett hálózaton a vasúti tevékenységben részt vevő felekkel való hálózati kapcsolódási pontokat.

A.3.

Vannak azt ismertető dokumentumok, hogy a vasúttársaság miként működik együtt a hálózat pályahálózat-működtetőjével és a hálózaton üzemelő többi vasúttársasággal, ideértve az információmegosztás módjának részleteit is.

A.4.

Vannak azt ismertető dokumentumok, hogy a vasúttársaság miként fogja kezelni a vészhelyzeteket, ideértve a pályahálózat-működtetővel és az illetékes hatóságokkal való együttműködést is.

A.5.

Vannak a balesetek/váratlan események kivizsgálására vonatkozó külön szabályokat meghatározó és azt igazoló dokumentumok, hogy a kérelmező képes azok teljesítésére.

B.   A SZEMÉLYZET KÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HÁLÓZATSPECIFIKUS KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE (2)

B.1.

A dokumentáció igazolja, hogy a kérelmező biztonságirányítási rendszerének része egy alkalmassági nyilvántartási rendszer az alábbiakhoz:

a)

a szolgáltatás nyújtásában részt vevő személyzetkategóriák (alkalmazott vagy megbízott) meghatározása, és

b)

képesített személyzet biztosítása az érintett hálózatra, különösen a személyzet azon tagjai tekintetében, akiktől többféle feladat ellátását kérik, és adott esetben tanúsítás biztosítása.

B.2.

A dokumentáció igazolja, hogy szabályozást vezettek be a személyzet napi munkájának megszervezésére annak biztosítása érdekében, hogy a biztonsággal kapcsolatos feladatokat elvégezzék, valamint hogy a személyzetet a megfelelő feladatokra osszák be.

B.3.

A dokumentáció igazolja, hogy a kérelmező képes elkészíteni az érintett személyzet képzéséhez felhasználandó dokumentumokat, illetve hogy képes biztosítani, hogy a dokumentumok pontosak, naprakészek legyenek, és az azokat használó személyek által értett nyelven és szakkifejezések használatával készüljenek.

C.   A GÖRDÜLŐÁLLOMÁNY KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ HÁLÓZATSPECIFIKUS KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE (3)

C.1.

A dokumentációban egyértelműen megjelölték az adott hálózaton használni kívánt gördülőállomány-típusokat és a végezni kívánt tevékenységek típusát.

C.2.

A dokumentáció feltünteti, hogy a vasúttársaság miként felel meg a hálózaton használt gördülőállomány-típusra vonatkozó üzemi korlátozásoknak.

C.3.

A dokumentációban azonosították az érintett hálózat további karbantartási követelményeit, és megfelelő karbantartási szabályozást vezettek be.

C.4.

A dokumentációban azonosították az érintett hálózat gördülőállományát érintő váratlan események kezelésére vonatkozó további követelményeket, és megfelelő szabályozást vezettek be.


(1)  A 2004/49/EK irányelv IV. mellékletének első francia bekezdése.

(2)  A 2004/49/EK irányelv IV. mellékletének második francia bekezdése.

(3)  A 2004/49/EK irányelv IV. mellékletének harmadik francia bekezdése.


IV. MELLÉKLET

Elvek az A. vagy B. részből álló tanúsítvány megadását követő felügyelethez

1.

A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok a következő elvekre alapozzák a vasúttársaságoknak a 2004/49/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében és 16. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említett megfelelőségének felügyeletével kapcsolatos megközelítésüket. Ezek az elvek a felügyeleti tevékenység egésze és a keretrendszeren belüli egyes esetek vonatkozásában is érvényesülnek.

2.

A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok a jogalkalmazás és a kockázat közötti arányosság elvét alkalmazzák. A nemzeti vasútbiztonsági hatóság által a megfelelés elérése érdekében vagy a vasúttársaságnak a jogszabályi kötelezettségek be nem tartása miatti felelősségre vonása körében tett intézkedésnek arányban kell állnia a biztonsági kockázatokkal vagy a meg nem felelés potenciális súlyosságával, ideértve a tényleges vagy potenciális károkat is.

3.

A nemzeti vasútbiztonsági hatóságoknak a következetes megközelítés elvét kell követniük annak biztosítására, hogy a nemzeti vasútbiztonsági hatóságok hasonló körülmények között hasonló szemléletet követve, hasonló eredményeket érjenek el.

4.

A nemzeti vasútbiztonsági hatóság általi felügyeletet elsődlegesen azokra a tevékenységekre kell összpontosítani, amelyek a hatóság álláspontja szerint a legsúlyosabb kockázatokhoz vezethetnek, illetve amelyek esetében a veszélyeket a legkevésbé megfelelően hárítják el. Ehhez a nemzeti vasútbiztonsági hatóságnak rendelkeznie kell a vasúttársaság napi teljesítményének értékeléséhez szükséges módszerekkel és hatáskörrel.

5.

A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok erőforrásaik eredményes kihasználása érdekében határozzák meg a prioritásokat, de minden nemzeti vasútbiztonsági hatóság jogosult az erre legmegfelelőbb módszer kiválasztására. Az intézkedéseknek azokat a személyeket kell megcélozniuk, akik a kockázatért felelősek, illetve akik annak kezelésére a legmegfelelőbb helyzetben vannak.

6.

A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok az átláthatóság elvét alkalmazzák annak érdekében, hogy a vasúttársaságok tisztában legyenek azzal, hogy mit várnak el tőlük (ideértve a teendőket és a tiltott tevékenységeket is), és hogy ők mit várhatnak a nemzeti vasútbiztonsági hatóságtól.

7.

A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok a 2004/49/EK irányelv 17. cikkének (3) bekezdésével összhangban elszámoltathatóak döntéseikért. A hatóságoknak ezért rendelkezniük kell olyan szabályzattal és elvekkel, amelyek alapján ők maguk értékelhetők. Ezen túlmenően a nemzeti vasútbiztonsági hatóságoknak eljárással kell rendelkezniük a panaszok kezelésére.

8.

A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok az információmegosztás és a biztonságot sértő cselekményekre adott válaszuk összehangolása érdekében kialakítják az egymással való együttműködésre vonatkozó eljárásokat. Ez különösen fontos a B. részből álló biztonsági tanúsítványok tekintetében. Ezen túlmenően a nemzeti vasútbiztonsági hatóságok együttműködési rendszert hoznak létre más illetékes hatóságokkal is annak érdekében, hogy egységes felfogást alakítsanak ki az információmegosztás és a vasútbiztonságot érintő kérdések tekintetében.


10.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 326/25


A BIZOTTSÁG 1159/2010/EU RENDELETE

(2010. december 9.)

az 517/94/EK tanácsi rendelet értelmében a 2011. évre meghatározott textilkvóták kezelésére és elosztására vonatkozó szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások, vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló, 1994. március 7-i 517/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (3) és (6) bekezdésére, valamint 21. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 517/94/EK rendelet egyes harmadik országokból származó textiltermékek behozatalára mennyiségi korlátozásokat állapított meg, amelyek az érkezési sorrendben történő kiszolgálás módszere alapján kerülnek felosztásra.

(2)

E rendelet értelmében bizonyos körülmények között lehetséges más felosztási módszereket is alkalmazni, a kontingenseket részletekre bontani vagy fenntartani a különleges mennyiségi korlátozások egy részét kizárólag azokra az igénylésekre, amelyekhez csatolták a korábbi behozatal eredményeinek igazolását.

(3)

A kereskedelem folyamatosságának indokolatlan megzavarását elkerülendő, a 2011. évre megállapított kontingensek kezelésére vonatkozó szabályokat a kontingensév kezdete előtt el kell fogadni.

(4)

A korábbi években elfogadott intézkedések – mint például az 517/94/EK tanácsi rendelet értelmében a 2010. évre meghatározott textilkvóták kezelésére és elosztására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2009. december 18-i 1258/2009/EU bizottsági rendeletben (2) foglaltak – kielégítőnek bizonyultak, ennélfogva helyénvaló a 2011. évre hasonló szabályokat elfogadni.

(5)

A lehető legtöbb gazdasági szereplő igényeinek kielégítéséhez célszerű az érkezési sorrendben történő felosztási módszert rugalmasabbá tenni azáltal, hogy az egyes gazdasági szereplők számára felosztott mennyiségekre e módszer alapján felső határ kerül megállapításra.

(6)

A kereskedelem bizonyos fokú folyamatosságának és a kontingensek hatékony kezelésének biztosításához engedélyezni kell a gazdasági szereplők számára, hogy 2011-re az első behozatali engedélyt ugyanolyan mennyiségre kérjék, mint amennyi a 2010. évi behozataluk volt.

(7)

A kontingensek optimális kihasználásához az a gazdasági szereplő, aki az engedélyezett mennyiség legalább felét már felhasználta, újabb mennyiséget igényelhet, amenynyiben rendelkezésre állnak még mennyiségek a kontingensben.

(8)

A megfelelő igazgatás érdekében a behozatali engedélyek a kiállítás napjától számított kilenc hónapig, de legkésőbb az év végéig érvényesek. A tagállamok csak azután adják ki az engedélyeket, miután a Bizottság értesítette őket, hogy a mennyiségek rendelkezésre állnak, és csak akkor, ha a gazdasági szereplő bizonyítani tudja a szerződés meglétét, és ellentétes különleges rendelkezés hiányában igazolni tudja, hogy az érintett kategóriákra és országokra e rendelet értelmében még nem kapott közösségi behozatali engedélyt. Az illetékes nemzeti hatóságok számára azonban engedélyezni kell, hogy az importőr kérésére három hónappal, de legkésőbb 2012. március 31-ig meghosszabbítsák azokat az engedélyeket, amelyeknek legalább fele már felhasználásra került a hosszabbítás iránti kérelem benyújtásának időpontjáig.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 517/94/EK rendelet 25. cikkével létrehozott, textiltermékekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet célja az 517/94/EK rendelet IV. mellékletében meghatározott egyes textiltermékek behozatalára vonatkozó mennyiségi kontingensek kezelésével kapcsolatos szabályok megállapítása a 2011. évre.

2. cikk

Az 1. cikkben említett kontingensek felosztása a tagállamok által a Bizottsághoz továbbított, azon egyéni gazdasági szereplők igényléseit tartalmazó bejelentések érkezési sorrendjében történik, akik az I. mellékletben meghatározott, az egyes gazdasági szereplőkre megállapított maximális mennyiségeket nem lépik túl.

A maximális mennyiségek azonban nem alkalmazandók azokra a gazdasági szereplőkre, akik a 2011. évre vonatkozó első igényléskor bizonyítani tudják az illetékes nemzeti hatóságok felé a 2010-re szóló behozatali engedélyek alapján, hogy adott kategóriák és adott harmadik országok tekintetében több volt a behozataluk, mint a kategóriánként megállapított maximális mennyiség.

E gazdasági szereplők esetében az illetékes hatóságok engedélyezhetik a behozatalt, amennyiben az nem haladja meg a 2010-ben az adott harmadik országok és adott kategóriák vonatkozásában történt behozatal mennyiségét, feltéve hogy elegendő kontingens áll rendelkezésre.

3. cikk

Az az importőr, amely a számára e rendelet értelmében felosztott mennyiség legalább 50 százalékát felhasználta, újabb igénylést nyújthat be ugyanarra a kategóriára és származási országra, amennyiben a mennyiségek nem haladják meg az I. mellékletben meghatározott maximális mennyiséget.

4. cikk

1.   A II. mellékletben felsorolt illetékes nemzeti hatóságok 2011. január 7-én 10 órától kezdődően értesíthetik a Bizottságot a behozatali engedély iránti kérelmekben szereplő mennyiségekről.

Az első albekezdésben megállapított idő brüsszeli időt jelent.

2.   Az illetékes nemzeti hatóságok csak azt követően adják ki az engedélyeket, miután a Bizottság értesítette őket az 517/94/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése értelmében, hogy a behozatali mennyiségek rendelkezésre állnak.

Csak akkor adják ki az engedélyeket, ha a gazdasági szereplő:

a)

bizonyítja az áruszállításra vonatkozó szerződés meglétét, és

b)

írásban igazolja, hogy az érintett kategóriák és országok tekintetében:

i)

még nem kapott engedélyt e rendelet értelmében; vagy

ii)

kapott engedélyt e rendelet értelmében, de annak legalább 50 százalékát már felhasználta.

3.   A behozatali engedélyek a kiállítás napjától számított kilenc hónapig, de legkésőbb 2011. december 31-ig érvényesek.

Az illetékes nemzeti hatóságok azonban az importőr kérésére három hónappal meghosszabbíthatják azokat az engedélyeket, amelyeknek legalább 50 % százaléka már felhasználásra került a kérelem benyújtásának időpontjáig. A hosszabbítás semmilyen körülmények között nem nyúlhat túl 2012. március 31-én.

5. cikk

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 67., 1994.3.10., 1. o.

(2)  HL L 338., 2009.12.19., 24. o.


I. MELLÉKLET

A 2. és 3. cikkben említett maximális mennyiségek:

Érintett ország

Kategória

Egység

Maximális mennyiség

Belarusz

1

kilogramm

20 000

2

kilogramm

80 000

3

kilogramm

5 000

4

darab

20 000

5

darab

15 000

6

darab

20 000

7

darab

20 000

8

darab

20 000

15

darab

17 000

20

kilogramm

5 000

21

darab

5 000

22

kilogramm

6 000

24

darab

5 000

26/27

darab

10 000

29

darab

5 000

67

kilogramm

3 000

73

darab

6 000

115

kilogramm

20 000

117

kilogramm

30 000

118

kilogramm

5 000

Észak-Korea

1

kilogramm

10 000

2

kilogramm

10 000

3

kilogramm

10 000

4

darab

10 000

5

darab

10 000

6

darab

10 000

7

darab

10 000

8

darab

10 000

9

kilogramm

10 000

12

pár

10 000

13

darab

10 000

14

darab

10 000

15

darab

10 000

16

darab

10 000

17

darab

10 000

18

kilogramm

10 000

19

darab

10 000

20

kilogramm

10 000

21

darab

10 000

24

darab

10 000

26

darab

10 000

27

darab

10 000

28

darab

10 000

29

darab

10 000

31

darab

10 000

36

kilogramm

10 000

37

kilogramm

10 000

39

kilogramm

10 000

59

kilogramm

10 000

61

kilogramm

10 000

68

kilogramm

10 000

69

darab

10 000

70

pár

10 000

73

darab

10 000

74

darab

10 000

75

darab

10 000

76

kilogramm

10 000

77

kilogramm

5 000

78

kilogramm

5 000

83

kilogramm

10 000

87

kilogramm

8 000

109

kilogramm

10 000

117

kilogramm

10 000

118

kilogramm

10 000

142

kilogramm

10 000

151A

kilogramm

10 000

151B

kilogramm

10 000

161

kilogramm

10 000


II. MELLÉKLET

A 4. cikkben említett, engedélyezésre jogosult hatóságok jegyzéke:

1.

Ausztria

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A-1011 Wien

Tel.: (43 1) 71100-0

Fax: (43 1) 71100-8386

2.

Belgium

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

B-1210 Brussel

Tel: + 32 (0) 2 277 67 13

Fax: + 32 (0) 2 277 50 63

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Direction générale Potentiel économique

Service Licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

Tél: + 32 (0) 2 277 67 13

Fax: + 32 (0) 2 277 50 63

3.

Bulgária

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция ‘Регистриране, лицензиране и контрол’

ул. ‘Славянска’ 8

1052 София

Тел.:

+359 29 40 7008 / +359 29 40 7673 / +359 29 40 7800

Факс:

+359 29 81 5041 / +359 29 80 4710 / +359 29 88 3654

4.

Ciprus

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Tel: ++357 2 867100

Fax: ++357 2 375120

5.

Cseh Köztársaság

Ministerstvo prumyslu a obchodu

Licencní správa

Na Frantisku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.

Dánia

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK - 2100 København

Tel.: (45) 35 46 60 30

Fax: (45) 35 46 60 29

7.

Észtország

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EST-15072 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 6256 400

Fax: (372) 6313 660

8.

Finnország

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Tel.: (358 9) 61 41

Fax: (358 20) 492 2852

Tullstyrelsen

PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

9.

Franciaország

Ministère de l'économie, de l'Industrie et de l'emploi

Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matériaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

tel (+33) 1 53 44 90 26

Fax (33) 1 53 44 91 72

10.

Németország

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49 61 96) 908-0

Fax: (49 61 96) 908 800

11.

Görögország

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30210) 328 6021-22

Fax: 210 328 60 94

12.

Magyarország

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax +36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.

Írország

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel.: (353 1) 631 21 21

Fax: (353 1) 631 28 26

14.

Olaszország

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione III - Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I - 00144 Roma

Tel.: (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax: (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.

Lettország

Ekonomikas ministrija

Brivibas iela 55

LV-1519 Riga

Tel: 00 371 670 132 99 / 00 371 670 132 48

Fax: 00 371 672 808 82

16.

Litvánia

Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel: 00 370 5 262 87 50 / 00370 5 261 94 88

Fax: 00 370 5 262 39 74

17.

Luxemburg

Ministère de l'Economie et du Commerce

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel.: (352) 47 82 371

Fax: (352) 46 61 38

18.

Málta

Ministry of Finance, Economy and Investment

Commerce Department, Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta LTV2000

Malta

Tel: 00 356 256 90 202

Fax: 00 356 212 37 112

19.

Hollandia

Belastingdienst/Douane

centrale dienst voor in- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Tel.: (31 50) 52 32 600

Fax: (31 50) 52 32 210

20.

Lengyelország

Ministerstwo Gospodarki

Pl.Trzech Krzyzy 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel: 0048/22/693 55 53

Fax: 0048/22/693 40 21

21.

Portugália

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel.: (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.

Románia

Ministerul Economiei,

Comertului și Mediului de Afaceri

Directia Generala Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucuresti, sector 1

Cod postal 010036

Tel: (40-21) 315.00.81

Fax: (40-21) 315.04.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.

Szlovákia

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel: 00 421 2 4854 2021/ 00 421 2 4854 7119

Fax: 00 421 2 4342 3919

24.

Szlovénia

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Tel: +386(0)4/297 44 70

Fax: +386(0)4/297 44 72

E-mail: taric.cuje@gov.si

25.

Spanyolország

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34 91) 349 38 17, 349 38 74

Fax: (34 91) 349 38 31

e-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.

Svédország

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tel.: (46 8) 690 48 00

Fax: (46 8) 30 67 59

e-mail: registrator@kommers.se

27.

Egyesült Királyság

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel: (44-1642) 36 43 33

Fax: (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


10.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 326/33


A BIZOTTSÁG 1160/2010/EU RENDELETE

(2010. december 9.)

a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló, 1993. október 12-i 3030/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikkére,

mivel:

(1)

A harmadik országokból származó egyes textiltermékek behozatalára vonatkozó közös szabályokat aktualizálni kell a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) módosításainak figyelembe vétele érdekében, amelyek a 3030/93/EGK rendelet I. mellékletében szereplő egyes kódokat is érintik.

(2)

Ezért a 3030/93/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 3030/93/EGK rendelet 17. cikkével létrehozott, a textiltermékekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3030/93/EGK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet 2011. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 275., 1993.11.8., 1. o.

(2)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.


MELLÉKLET

A 3030/93/EGK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

Az I. melléklet helyébe a következő lép:

I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT TEXTILTERMÉKEK  (1)

1.

A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályainak sérelme nélkül, az árumegnevezés megfogalmazása csak jelzésértékűnek tekintendő, mivel az egyes kategóriákba tartozó termékeket – ezen a mellékleten belül – a KN-kódok határozzák meg. Amennyiben a KN-kód előtt „ex” jelzés áll, az egyes kategóriákba tartozó termékeket a KN-kód és a megfelelő megnevezés hatálya együttesen határozza meg.

2.

Amennyiben az 1-114. kategóriába sorolt, Kínából származó termékek alkotóanyagait külön nem említik meg, e termékeket úgy kell tekinteni, hogy kizárólag gyapjúból vagy finom állati szőrből, pamutból vagy műszálból készültek.

3.

A férfi vagy fiú-, illetve női vagy leánykaruházatként nem azonosítható ruházatot ez utóbbi kategóriába sorolják be.

4.

A „csecsemőruha” kifejezés a legfeljebb 86-os kereskedelmi méretű ruházat megnevezésére szolgál.

Kategória

Leírás

2010. évi KN-kód

Egyenértékűségi táblázat

db/kg

g/darab

(1)

(2)

(3)

(4)

I. A.   CSOPORT

1

Pamutfonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Pamutszövet, a gézszövet, frottírszövet, szövött keskenyáru, bolyhos szövet, zseníliaszövet, tüll és más hálószövet kivételével

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Amelyből: a fehérítetlen vagy fehérített kivételével

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Szövet szintetikus szálból (vágott vagy hulladék), a szövött keskenyáru, bolyhos szövet (a frottírszövetet is beleértve) és a zseníliaszövet kivételével

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Amelyből: a fehérítetlen vagy fehérített kivételével

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

I. B.   CSOPORT

4

Ing, T-ing (póló), könnyű, finom kötésű póló, magas nyakú ing és pulóver (a gyapjúból vagy finom állati szőrből készültek kivételével), atléta és más alsó trikóing és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Ujjas mellény, pulóver, ujjatlan bebújós pulóver, mellény, kabátka szett, kardigán, ágykabát és ing (zakó és blézer kivételével), anorák, viharkabát, derékkabát és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Férfi vagy fiú szövött bricsesznadrág, sortnadrág, kivéve az úszónadrágot és a hosszúnadrágot (beleértve a pantallót); női és lányka nadrág és pantalló, gyapjúból, pamutból, illetve szintetikus vagy mesterséges szálból; tréningruha alsó része, bélelt, a 16. vagy 29. kategóriába tartozók kivételével, pamutból, illetve szintetikus vagy mesterséges szálból

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Női vagy leánykablúz, ing és ingblúz, kötött vagy hurkolt anyagból, gyapjúból, pamutból, illetve szintetikus vagy mesterséges szálból

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Férfi- vagy fiúing a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból, illetve szintetikus vagy mesterséges szálból

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

II. A.   CSOPORT

9

Frottírtörölköző és hasonló frottírszövet pamutból; fürdőszobai és konyhai textília, a kötött és hurkolt anyagok kivételével, frottírtörölköző anyagából és pamut frottírszövetből;

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Ágynemű, a kötött és hurkolt anyagok kivételével

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Szintetikus vágott vagy hulladék szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben.

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

Amelyből akril

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Mesterséges vágott vagy hulladék szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben.

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Bolyhos szövet és zseníliaszövet (a pamut frottírtörölköző vagy pamut frottírszövet és a szövött keskenyáru kivételével) és tűzött szövetek, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból.

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

Amelyből: pamut kordbársony

5801 22 00

 

 

39

Asztalnemű, testápolási és konyhai textília, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, a frottírtörölköző vagy hasonló pamut frottírszövet kivételével

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

II. B.   CSOPORT

12

Harisnyanadrág, harisnya, térdzokni, bokazokni és más harisnyaáru és hasonló termékek, kötött vagy hurkolt, a csecsemőknek való kivételével, beleértve a visszeres lábra való gumiharisnyát, a 70. kategória termékei kivételével

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 pár

41

13

Férfi vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág, női vagy leányka rövidnadrág és alsónadrág, kötött vagy hurkolt, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Férfi- vagy fiú felsőkabát, esőkabát, és egyéb kabát, pelerin, köpeny és hasonló áru, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból (a csuklyás kabát kivételével) (21. kategória)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Női vagy leányka szövet felsőkabát, esőkabát és egyéb kabát, köpeny és pelerin; kabát és blézer gyapjúból, pamutból vagy műszálból (a 21. kategóriába tartozó párkák kivételével)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Férfi- vagy fiúöltöny és ruhaegyüttes (a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével), gyapjúból, pamutból vagy műszálból, a síruha kivételével; férfi- vagy fiú tréningruha béléssel, amelynek külső része egyetlen azonos szövetből készült, pamutból vagy műszálból

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Férfi vagy fiú -zakó és -blézer, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Női vagy leányka atlétaing és más alsóing, kombiné, alsószoknya, rövidnadrág, alsónadrág, hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköntös, háziköntös és hasonló áru, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Zsebkendők, a kötött és hurkolt anyagból készültek kivételével

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Csuklyás kabát; anorák, viharkabát, lemberdzseki és hasonló áru, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból bélelt tréningruha felső részek, a 16. vagy 29. kategória kivételével, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Férfi vagy fiú hálóing, pizsama, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áruk, kötött vagy hurkolt anyagból

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Női vagy leányka hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áruk, kötött vagy hurkolt anyagból

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Női vagy leánykaruha gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Női vagy leánykaszoknya és nadrágszoknya

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Női vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból, a síruha kivételével; női vagy leányka tréningruha béléssel, amelynek külső része egyetlen azonos szövetből készült, pamutból vagy műszálból

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 31, 6211 43 31

1,37

730

31

Melltartó, szőtt, kötött vagy hurkolt anyagból

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Csecsemőruha és tartozékai, a 10. és 87. kategóriába tartozó csecsemőkesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű kivételével, és a 88. kategóriába tartozó, nem kötött vagy hurkolt csecsemőharisnya, zokni és bokazokni kivételével

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Tréningruha kötött vagy hurkolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Férfi vagy fiú ipari vagy munkaruha, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Női vagy leányka kötény, munkaruha-overall és más ipari és munkaruházat, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Síöltöny, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

ex 6211 20 00

 

 

78

Ruházati cikkek, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, a 6., 7., 8., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 26., 27., 29., 68., 72., 76. és 77. kategóriába tartozó ruházati cikkek kivételével

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Felsőkabát, zakó, blézer és egyéb ruházati cikkek, beleértve a síöltönyt is, kötött vagy hurkolt anyagból készültek anyagból, a 4., 5., 7., 13., 24., 26., 27., 28., 68., 69., 72., 73., 74. és 75. kategóriába tartozó ruházati cikkek kivételével

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

III. A.   CSOPORT

33

Polietilén vagy polipropilén csíkból vagy hasonló anyagból készített szintetikus, műselyem fonalból szőtt anyag, 3 m alatti szélességben

5407 20 11

Zsák és zacskó áruk csomagolására, nem kötött vagy hurkolt, csíkból vagy hasonlóból

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Szintetikus végtelen szálú fonalból, szalagból vagy hasonló termékből készült szövet, polietilénből vagy polipropilénből, legalább 3 m szélességű

5407 20 19

 

 

35

Szintetikus (végtelen) szálú fonalból készült szövet, a 114. kategóriába tartozó, a gumigyártásban használt szövet kivételével

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Amelyből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Mesterséges végtelen szálból készült szövet, a 114. kategóriába tartozó, abroncsokhoz való szövetek kivételével

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Amelyből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Szövet mesterséges vágott szálból

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Amelyből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Kötött vagy hurkolt függönykelme szintetikus szálból, beleértve a függönyhálót is

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Függönyháló a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Szőtt függöny (beleértve a drapériát, belső vászonrolót, sötétítő függönyt, ágyfüggönyt és más lakástextíliát), a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Szintetikus (végtelen) szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, a nem terjedelmesített, egyágú, sodratlan vagy méterenként 50-nél nem több sodratú fonal kivételével

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 00ex 5402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Fonal mesterséges végtelen szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

5401 20 10

Fonal mesterséges szálból; Fonal mesterséges végtelen szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, az egyágú, sodratlan vagy méterenként 250-nél nem több sodratú viszkózselyem fonal és az egyágú, nem terjedelmesített cellulóz-acetát fonal kivételével

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Végtelen szintetikus vagy mesterséges szálból készült fonal, fonal mesterséges vágott szálból, pamutfonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Kártolt vagy fésült birka- vagy báránygyapjú, vagy más finom állati szőr

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Fonal kártolt vagy fésült birka- vagy báránygyapjúból (kártolt gyapjúfonal) vagy más kártolt finom állati szőrből, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Fonal fésült birka- vagy báránygyapjúból (fésült fonal) vagy más fésült finom állati szőrből, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonal kivételével

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Birka- vagy báránygyapjúból vagy más finom állati szőrből készült fonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Szövet birka- vagy báránygyapjúból vagy más finom állati szőrből

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Pamut kártolva vagy fésülve

5203 00 00

 

 

53

Pamut gézszövet

5803 00 10

 

 

54

Mesterséges vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál, beleértve a hulladékot is

5507 00 00

 

 

55

Szintetikus vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál, beleértve a hulladékot is

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Szintetikus vágott szálból készült (beleértve a hulladékot is) fonal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító (konfekcionálva is)

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Szőnyeg és más textil padlóborító az 58. kategóriába tartozó szőnyegek kivételével

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

 

 

60

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl.: pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is;

5805 00 00

 

 

61

Szövött keskenyáru, vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru (szalagutánzat) az ex 62. kategóriába tartozó címkék és hasonló áruk kivételével. Gumival kombinált textilanyagból készült rugalmas szövet és szegély (nem kötött vagy hurkolt)

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Zseníliafonal (beleértve a pelyhes zseníliafonalat is), paszományozott fonal (a fémezett fonal és a paszományozott lószőrfonal kivételével)

5606 00 915606 00 99

Tüll és más hálószövet, a szövött, kötött és hurkolt kelmék kivételével, kézi vagy gépi csipke végben, szalagban vagy mintázott darabokban

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Szövött címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban, alakra vagy méretre vágva, de nem hímezve

5807 10 105807 10 90

Zsinór és díszítőpaszomány méteráruban, bojt, rojt, pompon és hasonló cikkek

5808 10 005808 90 00

Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Kötött vagy hurkolt kelme szintetikus szálból, legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal-tartalommal, és kötött vagy hurkolt kelme legalább 5 tömegszázalék gumiszál-tartalommal

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschel csipke és „hosszúbolyhos” kelme szintetikus szálból

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Kötött vagy hurkolt kelme a 38.A és a 63. kategóriába tartozó anyagok kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Takaró és útitakaró, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

III. B.   CSOPORT

10

Kötött vagy hurkolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 pár

59

67

Kötött vagy hurkolt anyagból készített ruházati kiegészítők, a csecsemők számára készülteken kívül; minden fajta háztartási textília kötött vagy hurkolt anyagból; kötött vagy hurkolt függöny (drapéria is), belső vászonroló, sötétítő függöny, ágyfüggöny és más lakástextília; kötött vagy hurkolt takaró és útitakaró, más kötött vagy hurkolt cikkek, beleértve a ruházati kellékeket és tartozékokat

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

Amelyből: Zsák és zacskó, áruk csomagolására, polietilén vagy polipropilén csíkból

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Női vagy leányka kombiné és alsószoknya kötött vagy hurkolt

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Harisnyanadrág és harisnya, szintetikus szálakból, amelyben az egyágú fonal finomsága kevesebb, mint 67 decitex (6,7 tex)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Női (hosszú) harisnya szintetikus szálból

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 pár

33

72

Fürdőruha, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Női vagy leánykakosztüm és ruhaegyüttes, kötött vagy hurkolt textilanyagból, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból, a síöltöny kivételével

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, kötött vagy hurkolt textilanyagból, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból, a síöltöny kivételével

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, a kötött vagy hurkolt kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Csípőszorító és nadrágos csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áruk, ezek részei is, kötött vagy hurkolt anyagból is

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű, nem kötött vagy hurkolt

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Harisnya, térdzokni és bokazokni, nem kötött vagy hurkolt; más ruházati kellékek és tartozékok, ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei, a csecsemőruházat és kiegészítők kivételével, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel szintetikus szálból, fonva is

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Sátor

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Zsák és zacskó áruk csomagolására, szövetből, a polietilén- vagy polipropilén-csíkból készült kivételével

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Vatta textilanyagokból és ebből készült áruk; legfeljebb 5 mm hosszú textilszál (pihe), textilpor és őrölt elemi szál

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Nemez és ebből készült áruk, impregnált vagy bevont is, a padlóborítók kivételével

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Nem szőtt szövet és ebből készült áruk, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Csomózott háló zsinegből, kötélből vagy hajókötélből, összeállított halászháló fonalból, zsinegből, kötélből vagy hajókötélből

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Fonalból, zsinegből, kötélből, kábelből vagy hajókötélből készült egyéb áru, a textilanyagok, az ilyen anyagokból készült áruk és a 97. kategóriába tartozó áruk kivételével

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló, kalapkészítéshez használt, merevített textilszövet

5901 10 005901 90 00

Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra felvitt bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is

5904 10 005904 90 00

Gumizott textilszövet, nem kötött vagy hurkolt, a gumigyártásban használt szövet kivételével

5906 10 005906 99 105906 99 90

Más módon impregnált vagy bevont szövet festett szövet színházi vagy stúdió-(műtermi) díszletek vagy hasonlók számára, az ex 100. Más módon impregnált vagy bevont szövet festett szövet színházi vagy stúdió-(műtermi) díszletek vagy hasonlók számára, a 100. kategóriába tartozók kivételével

5907 00 00

 

 

100

Textilszövet cellulózszármazékkal vagy más műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel, fonva is, a szintetikus szálból készült kivételével

ex 5607 90 90

 

 

109

Ponyva, vitorla, vászontető és napellenző

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Felfújható matrac, szőtt textilanyagból

6306 40 00

 

 

111

Kempingcikk szőtt textilanyagból, a felfújható matrac és a sátor kivételével

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Más készáru szőtt textilanyagból, a 113. és 114. kategóriába tartozók kivételével

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Padló-, edény- és portörlő ruha a kötött vagy hurkolt kivételével

6307 10 90

 

 

114

Szőtt textilanyag és textiláru műszaki célra

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

IV.   CSOPORT

115

Len- vagy ramifonal

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Len vagy rami szövetanyag

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Asztalnemű, fürdőszobai és konyhai textília lenből vagy ramiból, a kötött és hurkolt anyagok kivételével

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Függöny (beleértve a drapériát is), belső vászonroló, sötétítő függöny és ágyfüggöny, más lakástextília, nem kötött vagy hurkolt, lenből vagy ramiból

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel, fonva is, lenből vagy ramiból

ex 5607 90 90

 

 

122

Zsák és zacskó áruk csomagolására, lenből, használt, a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6305 90 00

 

 

123

Bolyhos szövet és zseníliaszövet, lenből vagy ramiból, a szövött keskenyáru kivételével

5801 90 10ex 5801 90 90

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, lenből vagy ramiból, a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6214 90 00

 

 

V.   CSOPORT

124

Szintetikus vágott szálak

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Szintetikus végtelen szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, a 41. kategóriába tartozó fonal kivételével

5402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofil, szalag (pl.: mesterséges műszalma és hasonlók) és catgut-utánzat szintetikus anyagokból

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Mesterséges vágott szálak

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Mesterséges végtelen szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, a 42. kategóriába tartozó fonal kivételével

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofil, szalag (pl.: mesterséges műszalma és hasonlók) és catgut-utánzat mesterséges textilanyagokból

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Kártolt vagy fésült durva állati szőr

5105 40 00

 

 

129

Durva állati szőrből vagy lószőrből készült fonal

5110 00 00

 

 

130 A

Selyemfonal, a selyemhulladékból készült fonal kivételével

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Selyemfonal, a 130. A kategóriába tartozók kivételével selyemhernyóbél

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Fonal más növényi textilrostból

5308 90 90

 

 

132

Papírfonal

5308 90 50

 

 

133

Valódi kenderfonal

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Fémezett fonal

5605 00 00

 

 

135

Szövet durva állati szőrből vagy lószőrből

5113 00 00

 

 

136

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Bolyhos szövet, zseníliaszövet és keskenyáru selyemből vagy selyemhulladékból

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Szövet papírfonalból és más textilrostokból, a rami kivételével

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Fémszálból vagy fémezett fonalból szőtt szövet

5809 00 00

 

 

140

Kötött vagy hurkolt kelme textilanyagból, a gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból készültek kivételével

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Takaró és útitakaró textilanyagból, a gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból készültek kivételével

ex 6301 90 90

 

 

142

Szőnyeg és más textil padlóborító szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növények rostjaiból vagy manilakenderből

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

 

 

144

Nemez durva állati szőrből

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Zsineg, kötél és hajókötél fonva is, abakából (manilakender) vagy valódi kenderből

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Kötöző- vagy bálázózsineg mezőgazdasági gépek részére, szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növények rostjaiból

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Zsineg, kötél és hajókötél szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növények rostjaiból, a 146. A kategóriába tartozó termékek kivételével

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Zsineg, kötél és hajókötél fonva vagy sodorva is, az 5303 vámtarifaszám alá tartozó jutából vagy más textilháncsrostból

ex 5607 90 20

 

 

147

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék és foszlatott anyag, a nem kártolt vagy nem fésült kivételével

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Jutafonal vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más textilháncsrostból készült fonal

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Kókuszrost fonal

5308 10 00

 

 

149

Jutaszövet vagy más háncsrostból készült szövet, 150 cm-t meghaladó szélességű

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Jutaszövet vagy más háncsrostból készült szövet, 150 cm-t meghaladó szélességű; Zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy más textilháncsrostból, nem használt

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)

5702 20 00

 

 

151 B

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, nem tűzve, nem pelyhesítve, jutából vagy más textilháncsrostból

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Tűnemez jutából vagy más textilháncsrostból, nem impregnált vagy bevont, a padlóborítók kivételével

5602 10 11

 

 

153

Zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más textilháncsrostból, használt

6305 10 10

 

 

154

Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó

5001 00 00

Nyersselyem (nem sodorva)

5002 00 00

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék és foszlatott anyag, nem kártolt, nem fésült

ex 5003 00 00

Gyapjú nem kártolva, nem fésülve

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Finom vagy durva állati szőr, nem kártolva, nem fésülve

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Gyapjú vagy finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott anyag kivételével

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Foszlatott anyag gyapjúból, vagy finom vagy durva állati szőrből

5104 00 00

Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami és másutt nem említett növényi eredetű rost nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva: kóc, kóchulladék és más rostok hulladéka, kókuszrost és abaka kivételével

5305 00 00

Pamut nem kártolva, nem fésülve

5201 00 105201 00 90

Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; valódi kenderkóc és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5302 10 005302 90 00

Abaka (Manilakender vagy Musa Textilis Nee) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5305 00 00

Juta és más textilháncsrost (kivéve: a len, tiszta kender és rami) nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kenderkóc és hulladék jutából vagy más textilháncsrostból (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5303 10 005303 90 00

Egyéb növényi textilszál nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kenderkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5305 00 00

 

 

156

Női vagy leánykablúz és pulóver, selyemből vagy selyemhulladékból, kötött vagy hurkolt

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Kötött vagy hurkolt ruházat, az 1-123. és a 156. kategóriába tartozók kivételével

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Ruha, blúz és ingblúz, nem kötött vagy hurkolt, selyemből vagy selyemhulladékból

6204 49 106206 10 00

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, nem kötött vagy hurkolt, selyemből vagy selyemhulladékból

6214 10 00

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, selyemből vagy selyemhulladékból

6215 10 00

 

 

160

Zsebkendő selyemből vagy selyemhulladékból

ex 6213 90 00

 

 

161

Ruházat, nem kötött, nem hurkolt, az 1-123. és a 159. kategóriába tartozók kivételével

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

I. A. MELLÉKLET

Kategória

Leírás

2010. évi KN-kód

Egyenértékűségi táblázat

db/kg

g/darab

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Géz és gézből készült cikkek a kiskereskedelem számára szokásos formában vagy kiszerelésben

3005 90 31

 

 

I. B. MELLÉKLET

1.

E melléklet a textilalapanyagokat (a 128. és 154. kategória), a gyapjúból és finom állati szőrből, pamutból és szintetikus vagy mesterséges szálból készültektől eltérő textiltermékeket, valamint a 124., 125. A, 125. B, 126., 127. A és 127. B kategóriába tartozó szintetikus vagy mesterséges szálat és végtelen szálat, illetve fonalat foglalja magába.

2.

A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályainak sérelme nélkül, az árumegnevezés megfogalmazása csak jelzésértékűnek tekintendő, mivel az egyes kategóriákba tartozó termékeket – ezen a mellékleten belül – a KN-kódok határozzák meg. Amennyiben a KN-kód előtt „ex” jelzés áll, az egyes kategóriákba tartozó termékeket a KN-kód és a megfelelő megnevezés hatálya együttesen határozza meg.

3.

A férfi vagy fiú, illetve női vagy leányka ruházatként nem azonosítható ruházatot ez utóbbi kategóriába sorolják be.

4.

A „csecsemőruházat” kifejezés a legfeljebb 86-os kereskedelmi méretű ruházat megnevezésére szolgál.

Kategória

Leírás

2010. évi KN-kód

Egyenértékűségi táblázat

db/kg

g/darab

(1)

(2)

(3)

(4)

I.   CSOPORT

ex 20

Ágynemű, a kötött és hurkolt anyagok kivételével

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Bolyhos szövet és zseníliaszövet és tűzött szövetek

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Asztalnemű, testápolási és konyhai textília, a kötött és hurkolt, valamint a 118. kategóriába tartozók kivételével

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

II.   CSOPORT

ex 12

Harisnyanadrág, harisnya, térdzokni, bokazokni és más harisnyaáru és hasonló termékek, kötött vagy hurkolt, a csecsemőknek való kivételével

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Férfi vagy fiú alsónadrág, rövidnadrág, női vagy leányka rövidnadrág és alsónadrág, kötött vagy hurkolt

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Férfi vagy fiú szövet felsőkabát, esőkabát, és egyéb kabát, köpeny és pelerin

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Női vagy leányka szövet felsőkabát, esőkabát, és egyéb kabát, köpeny és pelerin, zakó és blézer a csuklyás kabát kivételével

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Női vagy leányka-atlétaing és más -alsóing, -kombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -hálóköntös, -fürdőköntös, -háziköntös és hasonló áru, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Zsebkendő, a selyemből vagy selyemhulladékból készültek kivételével

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Férfi vagy fiú hálóing, pizsama, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áruk, kötött vagy hurkolt anyagból

ex 6107 29 00

Női vagy leányka hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áruk, kötött vagy hurkolt anyagból

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Női vagy leányka szoknyák, beleértve a nadrágszoknyát

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból

ex 6103 49 00, ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Melltartó, szőtt, kötött vagy hurkolt anyagból

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Csecsemőruha és tartozékai, az ex 10. és ex 87. kategóriába tartozó csecsemőkesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű kivételével, és az ex 88. kategóriába tartozó, nem kötött vagy hurkolt csecsemőharisnya, zokni és bokazokni kivételével

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Tréningruha kötött vagy hurkolt anyagból

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Az 59035906 és 5907 vámtarifaszám alá tartozó szövetekből készült szőtt ruházati cikkek, az ex 14. és ex 15. kategóriába tartozó ruházati cikkek kivételével

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Az 5903 és 5907 vámtarifaszám alá tartozó, kötött vagy hurkolt szövetekből készült ruházati cikkek, valamint síöltöny, kötött vagy hurkolt

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

III. A   CSOPORT

ex 38 B

Függönyháló, a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Szőtt függöny (beleértve a drapériát, belső vászonrolót, sötétítő függönyt, ágyfüggönyt és más lakástextíliát), a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító (konfekcionálva is)

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Szőnyeg és más textil padlóborító, az 58., 142. és a 151. B kategóriába tartozó szőnyegek kivételével

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl.: pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is;

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Szövött keskenyáru, vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru (szalagutánzat) az ex 62. és a 137. kategóriába tartozó címkék és hasonló áruk kivételével. Gumival kombinált textilanyagból készült rugalmas szövet és szegély (nem kötött vagy hurkolt)

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Zseníliafonal (beleértve a pelyhes zseníliafonalat is), paszományozott fonal (a fémezett fonal és a paszományozott lószőrfonal kivételével)

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tüll és más hálószövet, a szövött, kötött és hurkolt kelmék kivételével, kézi vagy gépi csipke végben, szalagban vagy mintázott darabokban

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Szövött címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban, alakra vagy méretre vágva, de nem hímezve

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Zsinór és díszítőpaszomány méteráruban, bojt, rojt, pompon és hasonló cikkek

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Kötött vagy hurkolt kelme szintetikus szálból, legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal-tartalommal, és kötött vagy hurkolt kelme legalább 5 tömegszázalék gumiszál-tartalommal

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Kötött vagy hurkolt kelme az ex 63. kategóriába tartozó anyagok kivételével

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Takaró és útitakaró, a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6301 10 00

 

 

III. B.   CSOPORT

ex 10

Kötött vagy hurkolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 pár

59

ex 67

Kötött vagy hurkolt anyagból készített ruházati kiegészítők, a csecsemők számára készülteken kívül; minden fajta háztartási textília kötött vagy hurkolt anyagból; kötött vagy hurkolt függöny (drapéria is), belső vászonroló, sötétítő függöny, ágyfüggöny és más lakástextília; kötött vagy hurkolt takaró és útitakaró, más kötött vagy hurkolt cikkek, beleértve a ruházati kellékeket és tartozékokat

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Női vagy leányka kombiné és alsószoknya, kötött vagy hurkolt

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Fürdőruha

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Férfi- vagy fiúöltöny és ruhaegyüttes, kötött vagy hurkolt textilanyagból

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, a 159. kategóriába tartozók kivételével

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Csípőszorító és nadrágos csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áruk, ezek részei is, kötött vagy hurkolt anyagból is

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű, nem kötött vagy hurkolt

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Harisnya, térdzokni és bokazokni, nem kötött vagy hurkolt; más ruházati kellékek és tartozékok, ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei, a csecsemőruházat és kiegészítők kivételével, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Sátor

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Vatta textilanyagokból és ebből készült áruk; legfeljebb 5 mm hosszú textilszál (pihe), textilpor és őrölt elemi szál

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Nemez és ebből készült áruk, impregnált vagy bevont is, a padlóborítók kivételével

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Csomózott háló zsinegből, kötélből vagy hajókötélből, összeállított halászháló fonalból, zsinegből, kötélből vagy hajókötélből

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Fonalból, zsinegből, kötélből, kábelből vagy hajókötélből készült egyéb áru, a textilanyagok, az ilyen anyagokból készült áruk és a 97. kategóriába tartozó áruk kivételével

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló, kalapkészítéshez használt, merevített textilszövet

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra felvitt bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Gumizott textilszövet, nem kötött vagy hurkolt, a gumigyártásban használt szövet kivételével

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Más módon impregnált vagy bevont szövet festett szövet színházi vagy stúdió-(műtermi) díszletek vagy hasonlók számára, az ex 100. kategóriába tartozók kivételével ex 100.

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Textilszövet cellulózszármazékkal vagy más műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Ponyva, vitorla, vászontető és napellenző

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Felfújható matrac, szőtt textilanyagból

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Kempingcikk szőtt textilanyagból, a felfújható matrac és a sátor kivételével

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Más készáru szőtt textilanyagból, az ex 113. és az ex 114. kategóriába tartozók kivételével

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Padló-, edény- és portörlő ruha a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Szőtt textilanyag és textiláru műszaki célra, a 136. kategóriába tartozók kivételével

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

IV.   CSOPORT

115

Len- vagy ramifonal

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Len vagy rami szövetanyag

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 105309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Asztalnemű, testápolási és konyhai textília lenből vagy ramiból, a kötött vagy hurkolt kivételével

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Függöny (beleértve a drapériát is), belső vászonroló, sötétítő függöny és ágyfüggöny, más lakástextília, nem kötött vagy hurkolt, lenből vagy ramiból

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel, fonva is, lenből vagy ramiból

ex 5607 90 90

 

 

122

Zsák és zacskó áruk csomagolására, lenből, használt, a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6305 90 00

 

 

123

Bolyhos szövet és zseníliaszövet, lenből vagy ramiból, a szövött keskenyáru kivételével

5801 90 10ex 5801 90 90

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, lenből vagy ramiból, a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6214 90 00

 

 

V.   CSOPORT

124

Szintetikus vágott szálak

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Szintetikus végtelen szálból készült fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofil, szalag (pl.: mesterséges műszalma és hasonlók) és catgut-utánzat szintetikus anyagokból

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Mesterséges vágott szálak

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Mesterséges végtelen szálból készült fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben, egyágú fonal viszkózselyemből, nem sodorva vagy méterenként legfeljebb 250 sodrattal, valamint egyágú terjedelmesített fonal cellulóz-acetátból

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofil, szalag (pl.: mesterséges műszalma és hasonlók) és catgut-utánzat mesterséges textilanyagokból

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Kártolt vagy fésült durva állati szőr

5105 40 00

 

 

129

Durva állati szőrből vagy lószőrből készült fonal

5110 00 00

 

 

130 A

Selyemfonal, a selyemhulladékból készült fonal kivételével

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Selyemfonal, a 130. A kategóriába tartozók kivételével silk-worm gut

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Fonal más növényi textilrostból

5308 90 90

 

 

132

Papírfonal

5308 90 50

 

 

133

Valódi kenderfonal

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Fémezett fonal

5605 00 00

 

 

135

Szövet durva állati szőrből vagy lószőrből

5113 00 00

 

 

136 A

Selyemből vagy selyemhulladékból készült szövet, a fehérítetlen, mosott vagy fehérített kivételével

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 B

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból a 136A kategóriába tartozók kivételével

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Bolyhos szövet, zseníliaszövet és keskenyáru selyemből vagy selyemhulladékból

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Szövet papírfonalból és más textilrostokból, a rami kivételével

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Fémszálból vagy fémezett fonalból szőtt szövet

5809 00 00

 

 

140

Kötött vagy hurkolt kelme textilanyagból, a gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból készültek kivételével

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Takaró és útitakaró textilanyagból, a gyapjúból, , finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból készültek kivételével

ex 6301 90 90

 

 

142

Szőnyeg és más textil padlóborító szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növények rostjaiból vagy manilakenderből

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

 

 

144

Nemez durva állati szőrből

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Zsineg, kötél és hajókötél fonva is, abakából (manilakender) vagy valódi kenderből

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Kötöző- vagy bálázózsineg mezőgazdasági gépek részére, szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növények rostjaiból

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Zsineg, kötél és hajókötél szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növények rostjaiból, a 146. A kategóriába tartozó termékek kivételével

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Zsineg, kötél és hajókötél fonva vagy sodorva is, az 5303 vámtarifaszám alá tartozó jutából vagy más textilháncsrostból

ex 5607 90 20

 

 

147

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék és foszlatott anyag, a nem kártolt vagy nem fésült kivételével

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Jutafonal vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más textilháncsrostból készült fonal

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Kókuszrost fonal

5308 10 00

 

 

149

Jutaszövet vagy más háncsrostból készült szövet, 150 cm-t meghaladó szélességű

5310 10 90, ex 5310 90 00

 

 

150

Jutaszövet vagy más háncsrostból készült szövet, 150 cm-t meghaladó szélességű; Zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy más textilháncsrostból, nem használt

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)

5702 20 00

 

 

151 B

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, nem tűzve, nem pelyhesítve, jutából vagy más textilháncsrostból

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Tűnemez jutából vagy más textilháncsrostból, nem impregnált vagy bevont, a padlóborítók kivételével

5602 10 11

 

 

153

Zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más textilháncsrostból, használt

6305 10 10

 

 

154

Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó

5001 00 00

Nyersselyem (nem sodorva)

5002 00 00

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék és foszlatott anyag, nem kártolt, nem fésült

ex 5003 00 00

Gyapjú nem kártolva, nem fésülve

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Finom vagy durva állati szőr, nem kártolva, nem fésülve

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Gyapjú vagy finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott anyag kivételével

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Foszlatott anyag gyapjúból, vagy finom vagy durva állati szőrből

5104 00 00

Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami és másutt nem említett növényi eredetű rost nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva: kóc, kóchulladék és más rostok hulladéka, kókuszrost és abaka kivételével

5305 00 00

Pamut nem kártolva, nem fésülve

5201 00 105201 00 90

Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Kender (Cannabis sativa), nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; valódi kenderkóc és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5302 10 005302 90 00

Abaka (Manilakender vagy Musa Textilis Nee) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5305 00 00

Juta és más textilháncsrost (kivéve: a len, tiszta kender és rami) nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kenderkóc és hulladék jutából vagy más textilháncsrostból (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5303 10 005303 90 00

Egyéb növényi textilszál nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kenderkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5305 00 00

 

 

156

Női vagy leánykablúz és pulóver, selyemből vagy selyemhulladékból, kötött vagy hurkolt

6106 90 30, ex 6110 90 90

 

 

157

Kötött vagy hurkolt ruházat, az ex 10., ex 12., ex 13., ex 24., ex 27., ex 28., ex 67., ex 69., ex 72., ex 73., ex 75., ex 83. és a 156. kategóriába tartozók kivételével

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Ruha, blúz és ingblúz, nem kötött vagy hurkolt, selyemből vagy selyemhulladékból

6204 49 106206 10 00

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, nem kötött vagy hurkolt, selyemből vagy selyemhulladékból

6214 10 00

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, selyemből vagy selyemhulladékból

6215 10 00

 

 

160

Zsebkendő selyemből vagy selyemhulladékból

ex 6213 90 00

 

 

161

Ruházat, nem kötött vagy hurkolt, az ex 14., ex 15., ex 18., ex 31., ex 68., ex 72., ex 78., ex 86., ex 87., ex 88. és a 159. kategóriába tartozók kivételével

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 


(1)  Megjegyzés: kizárólag az 1-114. kategóriára vonatkozik az Orosz Föderáció és Szerbia kivételével, amelyek esetében az 1-161. kategóriára vonatkozik.

(2)  Csak a Kínából származó behozatalra vonatkozik.


10.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 326/59


A BIZOTTSÁG 1161/2010/EU RENDELETE

(2010. december 9.)

egy nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1924/2006/EK rendelet értelmében tilos élelmiszerrel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításokat alkalmazni, kivéve ha a Bizottság az említett rendelet szerint engedélyezte őket, és szerepelnek az engedélyezett állítások listáján.

(2)

Az 1924/2006/EK rendelet azt is lehetővé teszi, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók kérelmet nyújtsanak be az adott tagállam illetékes nemzeti hatóságához, amelyben egészségre vonatkozó állítások engedélyezéséért folyamodnak. Az illetékes nemzeti hatóságnak az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (EFSA, a továbbiakban: Hatóság) kell továbbítania az érvényes kérelmeket.

(3)

A kérelem kézhezvételét követően a Hatóságnak késedelem nélkül tájékoztatnia kell a többi tagállamot és a Bizottságot, és meg kell fogalmaznia véleményét az egészségre vonatkozó adott állításról.

(4)

A Bizottság az egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről a Hatóság által megfogalmazott vélemény figyelembevételével határoz.

(5)

Miután 2008. december 29-én a Laboratoire Vie et Santé az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdésével összhangban kérelmet nyújtott be, a Hatóságnak meg kellett fogalmaznia tudományos véleményét a Catalgine® bouffées de chaleur hatására vonatkozó állításról, miszerint az csökkenti a hőhullámok gyakoriságát (a kérdés száma: EFSA-Q-2009-00230) (2). A kérelmező által javasolt állítás megfogalmazása az alábbi volt: „Hozzájárul a hőhullámok gyakoriságának csökkentéséhez.”

(6)

A Bizottság és a tagállamok 2010. január 13-án megkapták a Hatóság tudományos véleményét, melynek következtetése szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján az Catalgine® bouffées de chaleur fogyasztása és az állítólagos hatás között nem állapítható meg ok-okozati összefüggés. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(7)

Az 1924/2006/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, egészségre vonatkozó állításokra csak akkor vonatkoznak az említett rendelet 28. cikkének (5) bekezdésében szereplő átmeneti intézkedések, ha teljesítik az ott említett feltételeket, többek között hogy meg kell felelniük a rendeletnek. Mivel az e rendelet hatálya alá tartozó állítással kapcsolatban a Hatóság azt a következtetést vonta le, hogy az élelmiszer fogyasztása és az állított hatás között nem állapítható meg ok-okozati összefüggés, az állítás nem felel meg az 1924/2006/EK rendelet feltételeinek, ezért a 28. cikk (5) bekezdésében előírt átmeneti időszak nem alkalmazható. Ezért hat hónapos átmeneti időszakot kell megállapítani, hogy az élelmiszeripari vállalkozók alkalmazkodni tudjanak az ebben a rendeletben megállapított követelményekhez.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében meghatározott, egészségre vonatkozó állítás nem vehető fel az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében említett, engedélyezett állítások uniós listájára.

Az állítás azonban továbbra is alkalmazható e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapig.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

(2)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1422.


MELLÉKLET

Egészségre vonatkozó elutasított állítás

Kérelem – az 1924/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezései

Tápanyag, anyag, élelmiszer vagy élelmiszercsoport

Állítás

Az EFSA véleményének hivatkozási száma

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Catalgine® bouffées de chaleur

„Hozzájárul a hőhullámok gyakoriságának csökkentéséhez.”

Q-2009-00852


10.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 326/61


A BIZOTTSÁG 1162/2010/EU RENDELETE

(2010. december 9.)

élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1924/2006/EK rendelet értelmében tilos élelmiszerrel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításokat alkalmazni, kivéve, ha a Bizottság az említett rendelet szerint engedélyezte őket, és szerepelnek az engedélyezett állítások listáján.

(2)

Az 1924/2006/EK rendelet azt is lehetővé teszi, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók kérelmet nyújtsanak be valamely tagállam illetékes nemzeti hatóságához, amelyben egészségre vonatkozó állítások engedélyezéséért folyamodnak. Az illetékes nemzeti hatóságnak az érvényes kérelmeket továbbítania kell az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (EFSA, a továbbiakban: Hatóság).

(3)

A kérelem kézhezvételét követően a Hatóságnak késedelem nélkül tájékoztatnia kell a többi tagállamot és a Bizottságot, és véleményeznie kell az egészségre vonatkozó adott állítást.

(4)

A Bizottság az egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről a Hatóság által megfogalmazott vélemény figyelembevételével határoz.

(5)

Az ebben a rendeletben említett két vélemény az 1924/2006/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti, a gyermekek fejlődésével és egészségével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások engedélyeztetésének kérelméhez kapcsolódik.

(6)

A Danone Baby Nutrition által az 1924/2006/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak az Immunofortis® által a csecsemők immunrendszerére gyakorolt hatással kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (a kérdés száma: EFSA-Q-2008-106) (2). A kérelmező által javasolt állítás megfogalmazása az alábbi volt: „Az Immunofortis® természetesen erősíti kisbabája immunrendszerét”.

(7)

A Bizottságnak és a tagállamoknak 2010. február 4-én továbbított véleményében a Hatóság ismertette a benyújtott adatok alapján levont következtetését, miszerint a benyújtott információk nem elegendőek ahhoz, hogy ok-okozati összefüggést állapíthasson meg az Immunofortis® fogyasztása és az állítólagos hatás között. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(8)

A Vifor Pharma (Potters) által az 1924/2006/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak az Eye qTM által a munkamemóriára gyakorolt hatással kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (a kérdés száma: EFSA-Q-2009-00485) (3). A kérelmező által javasolt állítás megfogalmazása az alábbi volt: „Az Eye qTM (a többszörösen telítetlen EPA/DHA/GLA és az omega-3, valamint az omega-6 PUFA egyedülálló kombinációja) biztosítja azokat az alapvető tápanyagokat, amelyek segítenek a gyermekek munkamemóriájának fejlesztésében”. A kérelmező által használt rövidítések az alábbiak szerint oldhatók fel: eikozapenténsav (EPA), dokozahexénsav (DHA), gamma-linolénsav (GLA), többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA).

(9)

A Bizottságnak és a tagállamoknak 2010. március 4-én továbbított véleményében a Hatóság ismertette a benyújtott adatok alapján levont következtetését, miszerint a benyújtott információk nem elegendőek ahhoz, hogy ok-okozati összefüggést állapíthasson meg az Eye qTM bevitele és az állítólagos hatás között. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(10)

Az 1924/2006/EK rendelet 28. cikkének (6) bekezdésével összhangban a rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett, annak 17. cikke (3) bekezdése alapján hozott határozat által nem engedélyezett, egészségre vonatkozó állítások e rendelet elfogadásától számított további hat hónapon át még alkalmazhatók, feltéve, hogy 2008. január 19-ig kérelmet nyújtottak be. Mivel azonban az Eye qTM szempontjából releváns, egészségre vonatkozó állításokra irányuló kérelmet nem 2008. január 19-e előtt nyújtották be, a 28. cikk (6) bekezdésének b) pontjában előírt követelmény nem teljesül, ezért az említett cikkben előírt átmeneti időszak nem alkalmazható. Ennek megfelelően hat hónapos átmeneti időszakot kell megállapítani, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók alkalmazkodni tudjanak az e rendeletben megállapított követelményekhez.

(11)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések meghatározása során a Bizottság figyelembe vette az 1924/2006/EK rendelet 16. cikkének (6) bekezdése értelmében a kérelmezők és a nyilvánosság által benyújtott észrevételeket.

(12)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet II. mellékletében felsorolt, egészségre vonatkozó állítások nem vehetők fel az 1924/2006/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében említett, engedélyezett állítások uniós listájára.

Az állítások azonban az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapig továbbra is alkalmazhatók.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

(2)  The EFSA Journal (2010) 8(2):1430.

(3)  The EFSA Journal (2010) 8(3):1516.


MELLÉKLET

Elutasított, egészségre vonatkozó állítások

Kérelem – az 1924/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezései

Tápanyag, anyag, élelmiszer vagy élelmiszercsoport

Állítás

Az EFSA véleményének hivatkozási száma

A 14. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint gyermekek fejlődésével és egészségével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás

Immunofortis®

Az Immunofortis® természetesen erősíti kisbabája immunrendszerét

Q-2008-106

A 14. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint gyermekek fejlődésével és egészségével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás

Eye qTM

Az Eye qTM (a többszörösen telítetlen EPA/DHA/GLA omega-3 és 6 PUFA egyedülálló kombinációja) biztosítja azokat az alapvető tápanyagokat, amelyek segítenek a gyermekek munkamemóriájának fejlesztésében

Q-2009-00485


10.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 326/64


A BIZOTTSÁG 1163/2010/EU RENDELETE

(2010. december 9.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Agneau du Périgord (OFJ)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Franciaország kérelmét (2) az „Agneau du Périgord” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL L 112., 2010.5.1., 7. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.1. osztály –   Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsőség):

FRANCIAORSZÁG

Agneau du Périgord (OFJ)


10.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 326/66


A BIZOTTSÁG 1164/2010/EU RENDELETE

(2010. december 9.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (OEM)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban és 17. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság megvizsgálta Olaszország kérelmét, amely az 1263/96/EK bizottsági rendelettel (2) módosított 1107/96/EK bizottsági rendelet (3) alapján bejegyzett „Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításainak jóváhagyására irányul.

(2)

Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke értelmében a szóban forgó módosítások nem tekinthetők kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság az említett rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdése alapján a módosítás iránti kérelmet közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (4). A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért a módosításokat jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosításai jóváhagyásra kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL L 163., 1996.7.2., 19. o.

(3)  HL L 148., 1996.6.21., 1. o.

(4)  HL C 73., 2010.3.23., 42. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.6. osztály:   Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

OLASZORSZÁG

Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino (OEM)


10.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 326/68


A BIZOTTSÁG 1165/2010/EU RENDELETE

(2010. december 9.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Salzwedeler Baumkuchen [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Németország kérelmét (2) a „Salzwedeler Baumkuchen (OFJ)” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 95., 2010.4.15., 29. o.


MELLÉKLET

Az 510/2006/EK rendelet I. mellékletében meghatározott élelmiszerek:

2.4.   osztály. Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények és egyéb pékáru

NÉMETORSZÁG

Salzwedeler Baumkuchen (OFJ)


10.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 326/70


A BIZOTTSÁG 1166/2010/EU RENDELETE

(2010. december 9.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról [Agnello di Sardegna (OFJ)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Olaszország kérelmét, amely a 138/2001/EK rendelettel (2) módosított 2400/96/EK bizottsági rendelet (3) alapján bejegyzett „Agnello di Sardegna” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításainak jóváhagyására irányul.

(2)

Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke értelmében a szóban forgó módosítások nem tekinthetők kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság az említett rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdése alapján a módosítás iránti kérelmet közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (4). A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért a módosításokat jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosításai jóváhagyásra kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL L 23., 2001.1.25., 17. o.

(3)  HL L 327., 1996.12.18., 11. o.

(4)  HL C 70., 2010.3.19., 31. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.1. osztály:   Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsőség)

OLASZORSZÁG

Agnello di Sardegna (OFJ)


10.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 326/72


A BIZOTTSÁG 1167/2010/EU RENDELETE

(2010. december 9.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról [Prosciutto di Modena (OEM)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Olaszország kérelmét, amely az 1107/96/EK bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Prosciutto di Modena” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításainak jóváhagyására irányul.

(2)

Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke értelmében a szóban forgó módosítások nem tekinthetők kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság az említett rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdése alapján a módosítás iránti kérelmet közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3). A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért a módosításokat jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosításai jóváhagyásra kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL L 148., 1996.6.21., 1. o.

(3)  HL C 72., 2010.3.20., 20. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.2. osztály:   Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.)

OLASZORSZÁG

Prosciutto di Modena (OEM)


10.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 326/74


A BIZOTTSÁG 1168/2010/EU RENDELETE

(2010. december 9.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. december 10-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 9-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

62,5

MA

74,9

MK

66,1

TR

131,9

ZZ

83,9

0707 00 05

EG

150,8

TR

114,3

ZZ

132,6

0709 90 70

MA

95,4

TR

135,1

ZZ

115,3

0805 10 20

AR

50,8

BR

52,6

CL

87,6

MA

61,3

PE

58,9

SZ

46,6

TR

58,0

ZA

51,3

ZW

48,4

ZZ

57,3

0805 20 10

MA

66,9

ZZ

66,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

71,2

TR

68,3

ZZ

69,8

0805 50 10

TR

64,6

ZZ

64,6

0808 10 80

AU

187,9

CA

105,7

CN

95,3

MK

26,7

NZ

98,3

US

113,0

ZA

120,1

ZZ

106,7

0808 20 50

CN

117,2

US

128,4

ZA

143,3

ZZ

129,6


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.