ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.314.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 314

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. november 30.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 1059/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2010. szeptember 28.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2010. szeptember 28.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőkészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

17

 

*

A Bizottság 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2010. szeptember 28.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

47

 

*

A Bizottság 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2010. szeptember 28.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a televíziókészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

64

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

30.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 314/1


A BIZOTTSÁG 1059/2010/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2010. szeptember 28.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A 2010/30/EU irányelv előírja a Bizottság számára, hogy fogadjon el felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az energiával kapcsolatos olyan termékek címkézésére vonatkozóan, amelyek jelentős potenciállal rendelkeznek az energiamegtakarítást illetően és egyenértékű rendeltetés mellett jelentős eltérést mutatnak a teljesítményszintek tekintetében.

(2)

A háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó rendelkezéseket a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 1997. április 16-i 97/17/EK bizottsági irányelv (2) állapította meg.

(3)

Az Unió teljes háztartási villamosenergia-igényének jelentős részét teszi ki a háztartási mosogatógépek által felhasznált energia. Az energiafelhasználás hatékonyságának az eddigiekben megvalósított javításán túl a háztartási mosogatógépek energiafogyasztása tovább is csökkenthető.

(4)

A 97/17/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni, és a jelen rendeletnek új rendelkezéseket kell hoznia annak biztosítása érdekében, hogy az energiafogyasztást jelölő címke dinamikusan ösztönözze a szállítókat a háztartási mosogatógépek energiahatékonyságának további javítására és a piac energiahatékony technológiákra történő átállásának kialakítására.

(5)

A címkén feltüntetendő adatokat megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárások alapján indokolt meghatározni, amelyek építenek a mérési módszerek terén általánosan elismert technológiai vívmányokra, ezen belül – ha rendelkezésre állnak – a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi testületek által elfogadott harmonizált szabványokra.

(6)

A rendeletnek meg kell állapítania a háztartási mosogatógépek címkéjének egységes tartalmi és formai követelményeit.

(7)

A rendelet emellett rögzíti a háztartási mosogatógépek műszaki dokumentációjára és termékismertető adatlapjára vonatkozó követelményeket is.

(8)

A rendeletnek továbbá szükséges meghatároznia azokat az információkat, amelyeket a távértékesítés bármely formája, hirdetések és műszaki promóciós anyagok alkalmazásakor fel kell tüntetni a háztartási mosogatógép dokumentációjában.

(9)

Helyénvaló rendelkezni a rendelet rendelkezéseinek a technológiai fejlődés figyelembevételével történő felülvizsgálatáról.

(10)

A 97/17/EK irányelvről ezen rendeletre való áttérés megkönnyítése érdekében szükséges rendelkezni arról, hogy az ezen rendelettel összhangban címkézett mosogatógépeket a 97/17/EK irányelvvel összhangban lévőnek kell tekinteni.

(11)

A 97/17/EK irányelvet ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet megállapítja a villamos hálózatról üzemelő elektromos háztartási mosogatógépek, valamint az akkumulátorral is működtethető, villamos hálózatról üzemelő elektromos mosogatógépek – köztük a nem háztartási használatra értékesített és beépíthető mosogatógépeket – címkézésére, valamint a termékkel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó követelményeket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében rögzített fogalommeghatározásokon kívül az alábbiak alkalmazandók:

1.   „háztartási mosogatógép”: olyan gép, amely vegyi, mechanikai, hőkifejtéses és elektromos úton tisztít, öblít és szárít edényeket, üvegedényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket, és amelyet elsősorban nem üzleti tevékenység céljaira használnak;

2.   „beépített háztartási mosogatógép”: szekrénybe, fal előkészített mélyedésébe vagy hasonló helyre beszerelendő, rögzített háztartási mosogatógép, amelynél bútorszerelési munkálatok is szükségesek;

3.   „teríték”: az egy személy használatára szánt edények, üvegpoharak és evőeszközök összessége;

4.   „előírt kapacitás”: a terítékeknek és a tálalóeszközöknek a szállító által megállapított maximális száma, amelyet a szállító használati utasítása szerint megtöltött háztartási mosogatógép a kiválasztott programnak megfelelően kezelni képes;

5.   „program”: előre meghatározott műveletek sora, amelyeket a szállító bizonyos szennyezettségi szintekre vagy töltetekre, illetve mindkettőre megfelelőnek nyilvánít, és amelyek együtt teljes ciklust alkotnak;

6.   „programidő”: a program elindításától a program befejeződéséig eltelő idő (amelybe a felhasználó által beprogramozott késleltetés nem számít bele);

7.   „ciklus”: a kiválasztott program által meghatározott teljes tisztítási, öblítési és szárítási folyamat;

8.   „kikapcsolt üzemmód”: a háztartási mosogatógép kikapcsolt állapota, amely normál használat során a készüléken lévő, végfelhasználói használatra szánt, és a végfelhasználó számára elérhető szabályozófunkciók, illetve kapcsolók segítségével idézhető elő a legkisebb villamosenergia-felhasználás elérése érdekében, és amely a szállító utasításainak megfelelő használat során meghatározatlan ideig fenntartható, amíg a háztartási mosogatógép az elektromosáram-forrással összeköttetésben marad; ha nincsenek a végfelhasználó számára elérhető kontrollfunkciók vagy kapcsolók, a „kikapcsolt üzemmód” azt az állapotot jelenti, amely akkor áll be, amikor a háztartási mosogatógép magától állandósult villamosenergia-fogyasztási állapotra vált át;

9.   „bekapcsolva hagyott üzemmód”: a legkisebb villamosenergia-fogyasztási üzemmód, amely a program befejezése és a gép kiürítése után meghatározatlan ideig fennmaradhat a végfelhasználó további beavatkozása nélkül;

10.   „egyenértékű háztartási mosogatógép”: olyan forgalomban lévő háztartásimosogatógép-modell, amely ugyanazon gyártó által más kereskedelmi kód alatt forgalomba hozott, másik háztartásimosogatógép-modellel megegyező előírt kapacitással, műszaki és teljesítményjellemzőkkel, energia- és vízfogyasztással és levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátással rendelkezik;

11.   „végfelhasználó”: a háztartási mosogatógép vásárlója vagy potenciális vásárlója;

12.   „értékesítési hely”: eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra ajánlott háztartási mosogatógépek bemutatásának és értékesítésének helye.

3. cikk

A beszállítók felelősségi köre

A beszállítók biztosítják, hogy:

a)

minden háztartási mosogatógépet ellátnak egy, az I. mellékletben meghatározott kivitelű és az ott meghatározott információkat tartalmazó nyomtatott címkével;

b)

rendelkezésre áll egy, a II. melléklet szerinti termékismertető adatlap;

c)

a III. mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállamok hatóságai és a Bizottság rendelkezésére bocsátják;

d)

az adott háztartásimosogatógép-modellre vonatkozó reklámok tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

e)

az adott háztartásimosogatógép-modellre vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyagok tartalmazzák az adott készüléktípus energiahatékonysági osztályát.

4. cikk

A kereskedők felelősségi köre

A kereskedők biztosítják, hogy:

a)

az értékesítési helyeken kiállított háztartási mosogatógépek elején vagy tetején – jól látható helyen – a beszállítók által a 3. cikk a) pontjának megfelelően kiállított címke szerepeljen;

b)

amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított háztartási mosogatógép megtekintésére, a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált háztartási mosogatógépeket a IV. melléklet szerint a beszállítók által biztosítandó információk nyújtásával értékesítik;

c)

az adott háztartásimosogatógép-modellre vonatkozó reklámok tartalmazzák az energiahatékonysági osztályra való utalást, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

d)

az adott háztartásimosogatógép-modellre vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyagok tartalmazzák az adott készüléktípus energiahatékonysági osztályára való utalást.

5. cikk

Mérési módszerek

A 3. és 4. cikkben említett információkat megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárás alapján kell megadni, amely épít a technika mindenkori állása szerinti, általánosan elfogadott mérési módszerekre.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A feltüntetett energiahatékonysági osztálynak, az éves energiafogyasztásnak, az éves vízfogyasztásnak, a szárítóhatékonysági mutatónak, a programidőnek, a kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban való áramfogyasztásnak, a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartamának és a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátásnak való megfelelés értékelésekor a tagállamok az V. mellékletben meghatározott eljárást alkalmazzák.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság legkésőbb négy évvel hatálybalépése után felülvizsgálja e rendeletet a technológiai haladásra tekintettel. A felülvizsgálat különösen az V. mellékletben szereplő ellenőrzési tűréshatárokat vizsgálja meg.

8. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 97/17/EK irányelv 2011. december 20-tól hatályát veszti.

9. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A 3. cikk d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja nem alkalmazandó a 2012. március 30. előtt közzétett nyomtatott hirdetésekre és nyomtatott műszaki promóciós anyagokra.

(2)   Azoknak a háztartási mosogatógépeknek, amelyeket 2011. november 30. előtt hoztak forgalomba, a 97/17/EK irányelvben meghatározott rendelkezéseknek kell megfelelniük.

(3)   Amennyiben a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) tekintetében végrehajtási intézkedés elfogadására kerül sor a háztartási mosogatógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelményekkel kapcsolatban, azokat a háztartási mosogatógépeket, amelyek megfelelnek egyrészről ezen végrehajtási intézkedés tisztítóhatékonysági követelményeinek, másrészről az e rendeletben foglaltaknak, és amelyeket 2011. december 20. előtt értékesítés, bérbeadás vagy részletfizetéssel történő értékesítés céljából hoznak forgalomba, úgy kell tekinteni, hogy azok eleget tesznek a 97/17/EK irányelv előírásainak.

10. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelet 2011. december 20-tól alkalmazandó. A 3. cikk d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja azonban 2012. április 20-tól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 153., 2010.6.18., 1. o.

(2)  HL L 118., 1997.5.7., 1. o.

(3)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

(4)  HL L 285., 2009.10.31., 10. o.


I. MELLÉKLET

A címke

1.   A CÍMKE

Image

(1)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a beszállító neve vagy védjegye;

II.

a beszállító által megadott típusazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők;

III.

a készüléknek a VI. melléklet 1. pontja szerint megállapított energiahatékonysági osztálya. A készülék energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

IV.

az éves energiafogyasztás (AEC ) kilowattórában kifejezett értéke az első egész számra kerekítve, a VII. melléklet 1. pontjának b) alpontja szerint kiszámítva;

V.

az éves vízfogyasztás (AWC ) literben kifejezett értéke az első egész számra kerekítve, a VII. melléklet 3. pontja szerint kiszámítva;

VI.

a VI. melléklet 2. pontja szerint meghatározott szárítóhatékonysági osztály;

VII.

előírt kapacitás szabványos terítékben kifejezve a normál tisztítási ciklus esetében;

VIII.

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve.

(2)

A címke megjelenésének összhangban kell állnia a 2. ponttal. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni.

2.   A CÍMKE KIALAKÍTÁSA

A címke formai követelményeit lásd az alábbi ábrán.

Image

ahol:

a)

A címke legyen legalább 110 mm széles és 220 mm magas. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b)

A háttér legyen fehér.

c)

A színek legyenek CMYK-színek (cián, bíbor, sárga és fekete) – keverési arányukat a következő séma szerint adjuk meg: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Szegélyvastagság: 5 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

EU-logó – szín: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

Energialogó

:

szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint; EU-logó és az energialogó (együtt): szélesség: 92 mm, magasság: 17 mm.

Image

Logók alatti lénia: 1 pt – szín: 100 % cián – hossz: 92,5 mm.

Image

A-tól G-ig terjedő skála

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közti távolság: 0,75 mm – szín:

legmagasabb energiaosztály: X-00-X-00,

második energiaosztály: 70-00-X-00,

harmadik energiaosztály: 30-00-X-00,

negyedik energiaosztály: 00-00-X-00,

ötödik energiaosztály: 00-30-X-00,

hatodik energiaosztály: 00-70-X-00,

utolsó energiaosztály: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri bold 18 pt, nagybetűs és fehér; „+” szimbólumok: Calibri bold 12 pt, nagybetűs, fehér, egy sorba rendezett.

Image

Energiahatékonysági osztály

Nyíl: szélesség: 26 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete

Szöveg: Calibri bold 29 pt, nagybetűs és fehér; „+” szimbólumok: Calibri bold 18 pt, nagybetűs, fehér, egy sorba rendezett.

Image

Energia

Szöveg: Calibri regular 11 pt, nagybetűs, 100 % fekete.

Image

Éves energiafogyasztás

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 37 pt, 100 % fekete.

Második sor: Calibri regular 17 pt, 100 % fekete.

Image

Éves vízfogyasztás

Piktogram az ábra szerint

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 16 pt, 100 % fekete.

Image

Szárítóhatékonysági osztály:

Piktogram az ábra szerint

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri regular 16 pt, vízszintes átméretezés 75 %, 100 % fekete; és Calibri bold 22 pt, vízszintes átméretezés 75 %, 100 % fekete.

Image

Előírt kapacitás:

Piktogram az ábra szerint

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 16 pt, 100 % fekete.

Image

Zajkibocsátás:

Piktogram az ábra szerint

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 16 pt, 100 % fekete.

Image

A beszállító neve vagy védjegye

Image

A beszállító által megadott típusazonosító

Image

A beszállító nevének vagy védjegyének és a típusra vonatkozó adatoknak a feltüntetésére 92 × 15 mm áll rendelkezésre.

Image

A rendelet számozása: Calibri bold 9 pt, 100 % fekete.


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.


II. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

1.

A háztartási mosogatógép termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a)

a beszállító neve vagy védjegye;

b)

a beszállító által megadott típusazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők;

c)

előírt kapacitás szabványos terítékben kifejezve a normál tisztítási ciklus esetében;

d)

energiahatékonysági osztály a VI. melléklet 1. pontjának megfelelően;

e)

ha a háztartási mosogatógép a 66/2010/EK rendelet alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, ezt az információt fel lehet tüntetni;

f)

éves energiafogyasztás (AEC ) kWh/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve, a VII. melléklet 1. pontjának b) alpontja szerint kiszámítva. Ezt a következőképpen kell feltüntetni: „»X« kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hideg víztöltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.”;

g)

a szabványos tisztítási ciklus energiafogyasztása (Et );

h)

energiafogyasztás kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban (Po és Pl );

i)

éves vízfogyasztás (AWC ) liter/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve, a VII. melléklet 3. pontja szerint kiszámítva; ezt a következőképpen kell feltüntetni: „»X« liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.”;

j)

a VI. melléklet 2. pontjának megfelelően meghatározott szárítóhatékonysági osztály, amelynek kifejezési módja „»X« szárítóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán”. Amennyiben ez az információ táblázatban van megadva, más módon is ki lehet fejezni, feltéve, ha egyértelmű, hogy a skála G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjed;

k)

annak jelölése, hogy az „alapprogramként” megjelölt normál tisztítási ciklus az a normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, hogy e program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint hogy az energia- és a vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb program;

l)

programidő normál tisztítási ciklus esetén, percben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

m)

a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (Tl ), ha a háztartási mosogatógép rendelkezik villamosenergia-gazdálkodási rendszerrel;

n)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

o)

ha a háztartási mosogatógép beépíthető, ezt fel kell tüntetni.

2.

Egy adott termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több háztartásimosogatógép-típusához is mellékelhető.

3.

Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén.


III. MELLÉKLET

A műszaki dokumentáció

1.

A 3. cikk c) pontjában említett műszaki dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

a)

a beszállító neve és címe;

b)

a készüléktípus általános leírása, amely alapján az egyértelműen és könnyen azonosítható;

c)

ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott harmonizált szabványokra;

d)

ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra;

e)

a beszállító képviseletében kötelemmel felruházott személy neve és aláírása;

f)

a mérések következő műszaki paraméterei:

i.

energiafogyasztás;

ii.

vízfogyasztás;

iii.

programidő;

iv.

szárítóhatékonyság;

v.

energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban;

vi.

energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban;

vii.

a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama;

viii.

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás;

g)

a VII. melléklettel összhangban elvégzett számítások eredményei.

2.

Amennyiben az adott háztartásimosogatógép-modellre vonatkozóan a műszaki dokumentációban szereplő információkat a terv alapján elvégzett számításokból, vagy más, egyenértékű mosogatógép alapján levont következtetésekből, illetve mindkettőből nyerték, a dokumentációban részletesen ismertetni kell az ilyen számításokat vagy következtetéseket, illetve mindkettőt, valamint a szállítók által az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzése érdekében folytatott teszteket. A műszaki dokumentációban minden olyan egyéb, egyenértékű háztartásimosogatógép-modellt is fel kell sorolni, amelynek esetében az információkat hasonló alapon nyerték.


IV. MELLÉKLET

Adatszolgáltatás azokban az esetekben, ahol a végfelhasználónak nem áll módjában megtekintetni a bemutatott készüléket

1.

A 4. cikk b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)

a VI. melléklet 1. pontjában meghatározott energiahatékonysági osztály;

b)

előírt kapacitás szabványos terítékben kifejezve a normál tisztítási ciklus esetében;

c)

a VII. melléklet 1. pontja b) alpontjával összhangban kiszámított éves energiafogyasztás (AEC ) kWh/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

d)

a VII. melléklet 3. pontjával összhangban kiszámított éves vízfogyasztás (AWC ) liter/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

e)

szárítóhatékonysági osztály a VI. melléklet 2. pontjának megfelelően;

f)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

g)

ha a modell beépíthető, erre utalni kell.

2.

A termékismertető adatlapon szereplő minden egyéb információt a II. mellékletben meghatározott sorrendben és formában kell feltüntetni.

3.

A mellékletben említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.


V. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállami hatóságok a 3. és 4. cikkben megállapított követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából egyetlen háztartási mosogatógépet vizsgálnak. Amennyiben a mért paraméterek nem felelnek meg a szállító által közölt értékeknek az 1. táblázatban meghatározott tartományon belül, a mérést három további háztartási mosogatógépen is el kell végezni. Az említett három további háztartási mosogatógépre vonatkozóan mért értékek számtani közepének meg kell felelnie a szállító által bejelentett értékeknek az 1. táblázatban meghatározott tartományon belül, kivéve az energiafogyasztást, ahol a mért érték legfeljebb 6 %-kal lehet magasabb, mint az Et előírt értéke.

Ettől eltérő esetben úgy kell tekinteni, hogy a modell és az egyéb egyenértékű háztartásimosogatógép-modellek nem felelnek meg az I. mellékletben előírt követelményeknek.

A tagállami hatóságok megbízható, pontos és megismételhető mérési módszereket alkalmaznak, amelyek figyelembe veszik az általánosan elfogadott legkorszerűbb mérési módszereket, ideértve az azokban a dokumentumokban megállapított módszereket is, amelyeknek hivatkozási számát e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.

1.   táblázat

Mért paraméter

Ellenőrzési tűréshatárok

Éves energiafogyasztás

A mért érték az AEC előírt értéket (1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg

Vízfogyasztás

A mért érték a Wt előírt értéket legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg

Szárítóhatékonysági mutató

A mért érték az ID előírt értéknél legfeljebb 19 %-kal lehet kisebb

Energiafogyasztás

A mért érték az Et előírt értéket legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg

Programidő

A mért érték a Tt előírt értéket legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg

Áramfogyasztás kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban

Az 1,00 W-nál nagyobb mért Po , illetve Pl villamosenergia-fogyasztás legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg az előírt értéket. Az 1,00 W vagy annál kisebb mért Po , illetve Pl villamosenergia-fogyasztás legfeljebb 0,10 W-tal haladhatja meg az előírt értéket

A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama

A mért érték a Tl előírt értéknél legfeljebb 10 %-kal lehet nagyobb

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

A mért érték meg kell, hogy feleljen az előírt értéknek


(1)  „Előírt érték”: a szállító által közölt érték.


VI. MELLÉKLET

Energiahatékonysági és szárítóhatékonysági osztályok

1.   ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY

A háztartási mosogatókészülékek energiahatékonyságát az 1. táblázatban ismertetett energiahatékonysági index (EEI) alapján kell energiahatékonysági osztályokba sorolni.

A háztartási mosogatógépek energiahatékonysági indexét (EEI) a VII. melléklet 1. pontjával összhangban kell kiszámítani.

1.   táblázat

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági index

A+++ (leghatékonyabb)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (legkevésbé hatékony)

EEI ≥ 90

2.   SZÁRÍTÓHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYOK

A háztartási mosogatógépek szárítóhatékonysági osztályát a 2. táblázatban feltüntetett szárítóhatékonysági mutató (ID ) alapján kell meghatározni.

A szárítóhatékonysági mutatót (ID ) a VII. melléklet 2. pontjával összhangban kell meghatározni.

2.   táblázat

Szárítóhatékonysági osztályok

Szárítóhatékonysági osztály

Szárítóhatékonysági mutató

A (leghatékonyabb)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (legkevésbé hatékony)

0,33 ≥ ID


VII. MELLÉKLET

Az energiahatékonysági index és a szárítóhatékonysági mutató, valamint a vízfogyasztás kiszámítási módszere

1.   AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI INDEX KISZÁMÍTÁSA

Egy háztartásimosogatógép-modell energiahatékonysági indexének (EEI) kiszámításakor össze kell hasonlítani a háztartási mosogatógép éves energiafogyasztását a szabványos éves energiafogyasztásával.

a)

Az energiahatékonysági indexet (EEI) a következők szerint kell kiszámítani, és egy tizedesjegyre kell kerekíteni:

Formula

ahol:

AEC

=

a háztartási mosogatógép éves energiafogyasztása;

SAEC

=

a háztartási mosogatógép szabványos éves energiafogyasztása.

b)

Az éves energiafogyasztást (AEc ) kWh/évben a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

i.

Formula

ahol:

Et

=

a normál ciklus energiafogyasztása kWh-ban kifejezve és három tizedesjegyre kerekítve;

Pl

=

villamos energia „bekapcsolva hagyott üzemmódban” szabványos tisztítási ciklus esetén, W-ban kifejezve, és két tizedesjegyig kerekítve;

Po

=

villamos energia „kikapcsolt üzemmódban” szabványos tisztítási ciklus esetén, W-ban kifejezve, és két tizedesjegyig kerekítve;

Tt

=

a normál tisztítási ciklus programideje percben kifejezve és percre kerekítve;

280

=

a normál tisztítási ciklusok teljes száma évente.

ii.

Abban az esetben, ha a háztartási mosogatógép rendelkezik villamosenergia-gazdálkodási rendszerrel, és a háztartási mosogatógép a program befejezése után automatikusan „kikapcsolt üzemmódra” vált, az AEC-értéket a „bekapcsolva hagyott üzemmód” tényleges időtartamának figyelembevételével számítják ki a következő képlet szerint:

Formula

ahol:

Tl

=

„bekapcsolva hagyott üzemmódban” mért idő szabványos tisztítási ciklus esetén, percben kifejezve, és percre kerekítve;

280

=

a normál tisztítási ciklusok teljes száma évente.

c)

A szabványos éves energiafogyasztást (SAEC ) kWh/évben a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

i.

az olyan háztartási mosogatógépek esetén, amelyek előírt kapacitása ps ≥ 10 és szélessége > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

ii.

az olyan háztartási mosogatógépek esetén, amelyek előírt kapacitása ps ≥ 9, illetve olyan háztartási mosogatógépek esetén, amelyek előírt kapacitása 9 < ps ≤ 11 és szélessége ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

ahol:

ps

=

a terítékek száma.

2.   A SZÁRÍTÓHATÉKONYSÁGI MUTATÓ KISZÁMÍTÁSA

Egy háztartásimosogatógép-modell szárítóhatékonysági mutatójának (ID ) kiszámításakor a háztartási mosogatógép szárítóhatékonyságát össze kell hasonlítani a referenciaként szolgáló mosogatógép szárítóhatékonyságával, ahol a referenciaként szolgáló mosogatógép azokkal a jellemzőkkel rendelkezik, amelyek az általánosan elfogadott legkorszerűbb mérési módszerekben szerepelnek, ideértve az azokban a dokumentumokban megállapított módszereket is, amelyeknek hivatkozási számát e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.

a)

A szárítóhatékonysági mutatót (ID ) a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

Formula

ID = exp(lnID )

ahol:

DT,i

=

a tesztelt háztartási mosogatógép szárítóhatékonysága egy tesztciklus alatt (i);

DR,i

=

a referenciaként szolgáló háztartási mosogatógép szárítóhatékonysága egy tesztciklus alatt (i);

n

=

a tesztciklusok száma, n ≥ 5.

b)

A szárítóhatékonyság (D) az egyes töltetelemek nedvességi fokának átlaga a normál tisztítási ciklus befejezése után. A nedvességi fokot az 1. táblázatban foglaltak szerint kell kiszámítani:

1.   táblázat

A víznyomok (WT), illetve a vízcsíkok (WS) száma

Teljes nedves terület (Aw) mm2-ben

Nedvességi fok

WT = 0 és WS = 0

Nem alkalmazandó

2 (leghatékonyabb)

1 < WT ≤ 2 vagy WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT vagy WS = 2

vagy WS = 1 és WT = 1

Aw > 50

0 (legkevésbé hatékony)

3.   AZ ÉVES VÍZFOGYASZTÁS KISZÁMÍTÁSA

A háztartási mosogatógép éves vízfogyasztását (AWC ) literben kell kiszámítani, és a legközelebbi egész számra kell kerekíteni a következők szerint:

AWC = Wt × 280

ahol:

Wt

=

a normál tisztítási ciklus vízfogyasztása literben kifejezve, és egy tizedesjegyre kerekítve.


30.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 314/17


A BIZOTTSÁG 1060/2010/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2010. szeptember 28.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőkészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A 2010/30/EU irányelv előírja a Bizottság számára, hogy fogadjon el felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az energiával kapcsolatos olyan termékek címkézésére vonatkozóan, amelyek jelentős potenciállal rendelkeznek az energiamegtakarítást illetően és egyenértékű rendeltetés mellett jelentős eltérést mutatnak a teljesítményszintek tekintetében.

(2)

A háztartási hűtőkészülékek energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó rendelkezéseket a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 1994. január 21-i 94/2/EK bizottsági irányelv (2) állapította meg.

(3)

Az Unió teljes háztartásivillamosenergia-igényének jelentős részét teszi ki a háztartási hűtőkészülékek által felhasznált energia. Az energiafelhasználás hatékonyságának az eddigiekben megvalósított javításán túl a háztartási hűtőkészülékek energiafogyasztása tovább is csökkenthető.

(4)

A 94/2/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni, és a jelen rendeletnek új rendelkezéseket kell hoznia annak biztosítása érdekében, hogy az energiafogyasztást jelölő címke dinamikusan ösztönözze a gyártókat a háztartási hűtőkészülékek energiahatékonyságának további javítására és a piac energiahatékony technológiákra történő átállásának kialakítására.

(5)

Az ebben a rendeletben és a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőkészülékekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. július 22-i 643/2009/EK bizottsági rendeletben (3) foglalt rendelkezések együttesen 2020-ra évi 6 TWh (4) villamosenergia-megtakarítást eredményezhetnek, szemben azzal a lehetőséggel, amikor nem kerül sor intézkedésre.

(6)

Az abszorpciós hűtőkészülékek és bortároló készülékek egyre növekvő piacán forgalmazott termékek esetében ugyancsak adódnak energiamegtakarítási lehetőségek. Ezért a rendelet hatályát ezekre a készülékekre is ki kell terjeszteni.

(7)

Az abszorpciós hűtőkészülékek zajtalanok, ugyanakkor azonban sokkal több energiát fogyasztanak, mint a kompressziós hűtőkészülékek. Annak érdekében, hogy a végfelhasználók megalapozott döntést hozhassanak, a címkéken a háztartási hűtőkészülékek levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátására vonatkozó adatokat is fel kell tüntetni.

(8)

A címkén feltüntetendő adatokat megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárások alapján indokolt meghatározni, amelyek építenek a mérési módszerek terén általánosan elismert technológiai vívmányokra, ezen belül – ha rendelkezésre állnak – a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi testületek által elfogadott harmonizált szabványokra.

(9)

A rendeletnek meg kell állapítania a háztartási hűtőkészülékek címkéjének egységes megjelenését és tartalmát.

(10)

A rendelet emellett rögzíti a háztartási hűtőkészülékek műszaki dokumentációjára és termékismertető adatlapjára vonatkozó követelményeket is.

(11)

A rendeletnek továbbá szükséges meghatároznia azokat az információkat, amelyeket a távértékesítés bármely formája, hirdetések és műszaki promóciós anyagok alkalmazásakor fel kell tüntetni a háztartási hűtőkészülék dokumentációjában.

(12)

Helyénvaló rendelkezni a rendelet rendelkezéseinek a technológiai fejlődés figyelembevételével történő felülvizsgálatáról.

(13)

A 94/2/EK irányelvről ezen rendeletre való áttérés megkönnyítése érdekében az ezen rendelettel összhangban címkézett hűtőkészülékek a 94/2/EK irányelvvel összhangban lévőnek kell tekinteni.

(14)

A 94/2/EK irányelvet ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet megállapítja a 10–1 500 liter tárolási térfogatú, elektromos hálózatról üzemelő háztartási hűtőkészülékek címkézésére, valamint a termékkel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó követelményeket.

(2)   Ez a rendelet az elektromos hálózatról üzemelő háztartási hűtőkészülékekre vonatkozik, ideértve a nem háztartási használatra értékesített vagy nem élelmiszerek hűtésére szánt hűtőkészülékeket és a beépíthető készülékeket is.

A rendeletet az olyan elektromos hálózatról üzemelő háztartási hűtőkészülékekre is alkalmazni kell, amelyek akkumulátorról működtethetőek.

(3)   Ez a rendelet nem alkalmazandó:

a)

olyan hűtőkészülékekre, amelyeket elsődlegesen a villamos energiától eltérő energiaforrásokkal – ideértve a cseppfolyós propán-bután gázt, a kerozint és a biodízel üzemanyagokat – üzemeltetnek;

b)

olyan akkumulátorról működtethető hűtőkészülékekre, amelyek külön megvásárolható AC/DC adapterrel az elektromos hálózatba csatlakoztathatók;

c)

egyszeri gyártású, egyedi kivitelezésű hűtőkészülékekre, amelyek nem feleltethetők meg más hűtőkészülék-modelleknek;

d)

a szolgáltatói ágazatban való használatra szánt olyan hűtőkészülékekre, amelyek a hűtött élelmiszerek eltávolítását elektronikus úton érzékelik, és az erre vonatkozó információkat elszámolás céljából hálózati kapcsolat útján automatikusan továbbítják;

e)

olyan készülékekre, amelyek elsődleges funkciója nem az élelmiszerek hűtés útján történő tárolása, ideértve az önálló jégkészítő gépeket vagy a hűtöttital-adagolókat is.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében rögzített fogalommeghatározásokon kívül az alábbiak alkalmazandók:

1.   „élelmiszer”: meghatározott hőmérsékleten történő hűtést igénylő élelmiszerek, hozzávalók, italok – a bort is ideértve – és más, elsődlegesen fogyasztásra szánt anyagok;

2.   „háztartási hűtőkészülék”: egy vagy több térrel rendelkező, szigetelt szekrény, ideértve a végfelhasználó által összeszerelendő formában értékesített készülékeket is, amely élelmiszerek hűtésére vagy fagyasztására, illetve hűtött vagy fagyasztott élelmiszerek nem szakmai célból történő tárolására szolgál, és amelyben a hűtést egy vagy több energiafogyasztó folyamat végzi;

3.   „beépíthető készülék”: szekrénybe, fal előkészített mélyedésébe vagy hasonló helyre beszerelendő, rögzített hűtőkészülék, amelynél bútorszerelési munkálatok is szükségesek;

4.   „hűtőszekrény”: élelmiszerek tartósítására szánt hűtőkészülék, amelyben legalább egy, friss élelmiszerek és/vagy – a bort is ideértve – italok tárolására alkalmas tér található;

5.   „kompressziós hűtőkészülék”: olyan hűtőkészülék, amelyben a hűtés motoros kompresszorral történik;

6.   „abszorpciós hűtőkészülék”: olyan hűtőkészülék, amelyben a hűtés energiaforrásként hőt felhasználó abszorpciós eljárással történik;

7.   „hűtőszekrény-fagyasztó”: olyan hűtőkészülék, amelyben legalább egy, friss élelmiszerek tárolására szánt tér és legalább egy, friss ételek fagyasztására és fagyasztott élelmiszerek tárolására alkalmas másik tér található, a háromcsillagos tárolási körülményeknek megfelelően (élelmiszer-fagyasztó tér);

8.   „fagyasztott élelmiszer tárolására alkalmas szekrény”: olyan hűtőkészülék, amelyben egy vagy több, fagyasztott élelmiszerek tárolására alkalmas tér található;

9.   „élelmiszer-fagyasztó”: olyan hűtőkészülék, amelyben egy vagy több, fagyasztott élelmiszerek tárolására alkalmas tér található, amely(ek)nek a hőmérséklete a környezeti hőmérséklet és – 18 °C között alakul, és amely – háromcsillagos tárolási feltételek között – fagyasztott élelmiszerek tárolására is alkalmas; az élelmiszer-fagyasztónak kétcsillagos részei és/vagy terei is lehetnek a téren vagy a szekrényen belül;

10.   „bortároló készülék”: olyan hűtőkészülék, amelynek egy vagy több, csak bor tárolására alkalmas tere van;

11.   „többfunkciós készülék”: olyan hűtőkészülék, amelynek egy vagy több, csak többfunkciós tere van;

12.   „egyenértékű hűtőkészülék”: olyan, forgalomban lévő háztartásihűtőkészülék-modell, amely ugyanazon gyártó által más kereskedelmi kód alatt forgalomba hozott, másik hűtőkészülék-modellel megegyező bruttó és tárolási térfogattal, műszaki, hatékonysági és teljesítményjellemzőkkel és tértípusokkal rendelkezik;

13.   „végfelhasználó”: a háztartási hűtőkészülék vásárlója vagy potenciális vásárlója;

14.   „értékesítési hely”: eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra ajánlott háztartási hűtőkészülékek bemutatásának és értékesítésének helye.

Az I. mellékletben meghatározott fogalmak is alkalmazandók.

3. cikk

A beszállítók felelősségi köre

A beszállítók biztosítják, hogy:

a)

minden háztartási hűtőkészüléket ellátnak a II. mellékletben meghatározott formátumú és az ott meghatározott információkat tartalmazó nyomtatott címkével;

b)

rendelkezésre áll egy, a III. melléklet szerinti termékismertető adatlap;

c)

a IV. mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállamok hatóságai és a Bizottság rendelkezésére bocsátják;

d)

az adott háztartásihűtőkészülék-modellre vonatkozó reklámok tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

e)

az adott háztartásihűtőkészülék-modellre vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró minden műszaki promóciós anyagok tartalmazzák az adott modell energiahatékonysági osztályát.

4. cikk

A kereskedők felelősségi köre

A kereskedők biztosítják, hogy:

a)

az értékesítési helyeken kiállított háztartási hűtőkészülékek elejének vagy tetejének külső részén – jól látható helyen – a beszállítók által a 3. cikk a) pontjának megfelelően kiállított címke szerepeljen;

b)

amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított készülék megtekintésére, a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált háztartási hűtőkészülékeket az V. melléklet szerint a beszállítók által biztosítandó információk nyújtásával értékesítik;

c)

az adott háztartásihűtőkészülék-modellre vonatkozó reklámok tartalmazzák a modell energiahatékonysági osztályát, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

d)

az adott háztartásihűtőkészülék-modellre vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyagok tartalmazzák az adott modell energiahatékonysági osztályát.

5. cikk

Mérési módszerek

A 3. cikkben említett információkat megbízható, pontos és megismételhető, a VI. mellékletben meghatározott mérési eljárás alapján kell megadni, amely épít a technika mindenkori állása szerinti, általánosan elfogadott mérési módszerekre.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A feltüntetett energiahatékonysági osztálynak, az éves energiafogyasztásnak, a friss és fagyasztott élelmiszer mennyiségének, a fagyasztókapacitásnak és a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátásnak való megfelelés értékelésekor a tagállamok a VII. mellékletben meghatározott eljárást alkalmazzák.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a műszaki fejlődés fényében legkésőbb a hatálybalépését követően négy évvel felülvizsgálja. A felülvizsgálat különösen a VII. mellékletben szereplő ellenőrzési tűréshatárokat és a VIII. mellékletben szereplő korrekciós tényezők törlésének vagy csökkentésének lehetőségét vizsgálja meg.

8. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 94/2/EK irányelv 2011. november 30-tól hatályát veszti.

9. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A 3. cikk d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja nem alkalmazandó a 2012. március 30. előtt közzétett nyomtatott hirdetésekre és nyomtatott műszaki promóciós anyagokra.

(2)   Azoknak a háztartási hűtőkészülékeknek, amelyeket 2011. november 30. előtt hoztak forgalomba, a 94/2/EK irányelvben meghatározott rendelkezéseknek kell megfelelniük.

(3)   A 2011. november 30-át megelőzően értékesítés, bérbeadás vagy részletfizetéssel történő értékesítés céljából forgalomba hozott és ezen rendelet rendelkezéseinek megfelelő háztartási hűtőkészülékeket úgy kell tekinteni, hogy azok eleget tesznek a 94/2/EK irányelv előírásainak.

10. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   A rendelet 2011. november 30-tól alkalmazandó. A 3. cikk d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja azonban 2012. március 30-tól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 153., 2010.6.18., 1. o.

(2)  HL L 45., 1994.2.17., 1. o.

(3)  HL L 191., 2009.7.23., 53. o.

(4)  A CENELEC 2006. februári EN 153/a 2005. októberi EN ISO 15502 szabványa szerint mérve.

(5)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.


I. MELLÉKLET

A II–IX. mellékletben alkalmazandó fogalommeghatározások

A II–IX. melléklet alkalmazásában az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni:

a)   „jegesedésmentes (frost-free) rendszer”: olyan rendszer, amely automatikusan megakadályozza, hogy állandó jégréteg képződjön, a hűtésre irányított légáramoltatással kerül sor, a párologtató(ka)t automatikus jégtelenítő rendszer jégteleníti, és a jégtelenítésből származó víz automatikusan távozik a rendszerből;

b)   „jegesedésmentes tér”: a jegesedésmentes rendszer által jégmentesített tér;

c)   „hűtőszekrény-borhűtő”: olyan hűtőkészülék, amelynek legalább egy, friss élelmiszerek tárolására alkalmas tere és egy, borhűtésre szolgáló tere van, de nincs fagyasztott élelmiszerek tárolására, sokkoló hűtésre, vagy jégkészítésre szolgáló tere;

d)   „borhűtő”: olyan hűtőkészülék, amelyben egy vagy több, csak borhűtő tér található;

e)   „hűtőszekrény-sokkolóhűtő”: olyan hűtőkészülék, amelyben legalább egy, friss élelmiszerek tárolására alkalmas tér és egy sokkoló hűtőtér található, fagyasztott élelmiszerek tárolására alkalmas tér azonban nincs;

f)   „tér”: a g)–n) pontokban felsorolt terek bármelyike;

g)   „friss élelmiszerek tárolására alkalmas tér”: nem fagyasztott élelmiszerek tárolására kialakított tér, amely maga is további terekre osztható;

h)   „borhűtő tér”: egyes élelmiszereknek vagy italoknak a friss élelmiszerek tárolására szánt tér hőmérsékleténél nagyobb hőmérsékleten történő tárolására szánt tér;

i)   „sokkoló hűtőtér”: kifejezetten gyorsan romló élelmiszerek tárolására szánt tér;

j)   „jégkészítő tér”: kifejezetten jégkészítésre és a jég tárolására szánt, alacsony hőmérsékletű tér;

k)   „fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér”: kifejezetten fagyasztott élelmiszer tárolására szánt, hőmérséklet alapján a következőképpen osztályozott, alacsony hőmérsékletű tér:

i.   „egycsillagos tér”: fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér, amelynek hőmérséklete legfeljebb – 6 °C;

ii.   „kétcsillagos tér”: fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér, amelynek hőmérséklete legfeljebb – 12 °C;

iii.   „háromcsillagos tér”: fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér, amelynek hőmérséklete legfeljebb – 18 °C;

iv.   „élelmiszer-fagyasztó tér” (vagy „négycsillagos tér”): 100 l tárolási térfogatként legalább 4,5 kg, de 2 kg-nál semmi esetre sem kisebb tömegű élelmiszer hőmérsékletét 24 óra alatt a környezeti hőmérsékletről – 18 °C-ra lehűteni képes tér, amely alkalmas fagyasztott élelmiszer háromcsillagos tárolási körülmények közötti tárolására is, és amelynek terében lehetnek kétcsillagos részek is;

v.   „nulla csillagos tér”: fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér, amelyben a hőmérséklet < 0 °C, és amely jégkészítésre és jég tárolására is használható, azonban gyorsan romló élelmiszerek tárolására nem alkalmas;

l)   „bor tárolására szánt tér”: kizárólag borok rövid távú, ideális fogyasztási hőmérsékletre történő hűtése céljából, vagy hosszú távú, érlelés céljából történő tárolására használt tér, amely a következő jellemzőkkel bír:

m)   „többfunkciós tér”: a tértípus két vagy több hőmérsékleten történő felhasználására szánt tér, amelyet a végfelhasználó a gyártó utasításai szerint beállíthat úgy, hogy folyamatosan fenntartsa az egyes tértípusokra alkalmazandó működési hőmérsékleti tartományt; ha azonban egy funkció egy tér hőmérsékletét csak korlátozott időtartamra képes átállítani másik működési hőmérsékletre (pl. mint a gyorsfagyasztó berendezés), a tér e rendelet fogalommeghatározása szerint nem tekinthető „többfunkciós térnek”;

n)   „egyéb tér”: nem bortárolásra szánt tér, amelyet bizonyos élelmiszerek + 14 °C-nál magasabb hőmérsékleten történő tárolására szánnak;

o)   „kétcsillagos rész”: élelmiszer-fagyasztó, élelmiszer-fagyasztó tér, háromcsillagos tér vagy háromcsillagos fagyasztottélelmiszer-tároló szekrény olyan része, amelynek nincs saját külön ajtaja vagy fedele, és amelynek a hőmérséklete legfeljebb – 12 °C;

p)   „fagyasztóláda”: élelmiszer-fagyasztó, amelyben a tér (terek) a készülék tetejéről hozzáférhető(ek), vagy amely felülről nyitható, és a terek felfelé néznek, és ahol a felülről nyitható tér (terek) bruttó térfogata meghaladja a készülék teljes bruttó térfogatának 75 %-át;

q)   „felülről nyitható típus” vagy „ládatípus”: olyan hűtőkészülék, amelynek tere(i) a készülék tetejéről hozzáférhető(ek);

r)   „függőleges típus”: olyan hűtőkészülék, amelynek tere(i) a készülék elülső oldaláról hozzáférhető(ek);

s)   „gyorsfagyasztás”: a végfelhasználó által a gyártó utasításai szerint aktivált, visszafordítható folyamat, amelynek során a fagyasztó vagy a fagyasztó tér tárolási hőmérséklete a nem fagyasztott élelmiszerek gyorsabb fagyasztása érdekében csökken;

t)   „típusazonosító”: az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők.


II. MELLÉKLET

A címke

1.   AZ A+++ ÉS C KÖZTI ENERIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYBA SOROLT HÁZTARTÁSI HŰTŐKÉSZÜLÉKEK CÍMKÉJE

Image

(1)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

beszállító neve vagy védjegye;

II.

a beszállító által megadott típusazonosító;

III.

A készüléknek a IX. melléklet szerint megállapított energiahatékonysági osztálya. A készülék energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

IV.

az éves energiafogyasztás (AEC ) kilowattórában kifejezett értéke az első egész számra kerekítve, a VIII. melléklet 3. pontjának (2) bekezdésében megadott számítás szerint;

V.

a csillagbesorolásra nem jogosult (üzemi hőmérséklet > – 6 °C) összes tér tárolókapacitásának összege, a legközelebbi egész számra kerekítve;

VI.

a csillagbesorolásra jogosult (üzemi hőmérséklet ≤ – 6 °C) összes fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér tárolókapacitásának összege, a legközelebbi egész számra kerekítve, és az összegben legnagyobb részaránnyal bíró tér csillagbesorolása; ha a háztartási hűtőkészülék nem rendelkezik fagyasztott élelmiszer tárolására szánt térrel (terekkel), a szállító az érték helyett a „– L” jelölést alkalmazza, és a csillagbesorolás helyét üresen hagyja;

VII.

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

A bortároló készülékek esetében azonban az V. és VI. pont helyébe a gyártó utasításai szerint a készülékben elhelyezhető, 75 cl-es szabványos palackok számában kifejezett, előírt kapacitás lép.

(2)

A címke megjelenésének összhangban kell állnia a jelen melléklet 3. pontjának (1) bekezdésével. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni.

2.   A D ÉS G KÖZTI ENERIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYBA SOROLT HÁZTARTÁSI HŰTŐKÉSZÜLÉKEK CÍMKÉJE

Image

(1)

A címkén fel kell tüntetni az 1. pont (1) bekezdésében felsorolt adatokat.

(2)

A címke megjelenésének összhangban kell állnia a jelen melléklet 3. pontjának (2) bekezdésével. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK rendelet alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni.

3.   A CÍMKE KIALAKÍTÁSA

(1)

Az A+++ és C közti energiahatékonysági osztályba sorolt háztartási hűtőkészülékekre vonatkozóan – kivéve a bortároló készülékeket – a címke kialakítása a következő:

Image

ahol:

a)

A címke legyen legalább 110 mm széles és 220 mm magas. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b)

A címke háttere legyen fehér.

c)

A színek legyenek CMYK-színek (cián, bíbor, sárga és fekete) – keverési arányukat a következő séma szerint adjuk meg: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke keretvonala: 5 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

EU-logó – szín: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

Energiacímke

:

szín: X-00-00-00.

Piktogram az ábra szerint EU-logó + energiacímke: szélesség: 92 mm, magasság: 17 mm.

Image

Logók alatti lénia: 1 pt – szín: 100 % cián – hossz: 92,5 mm.

Image

A-tól G-ig terjedő skála

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közti távolság: 0,75 mm – szín:

legmagasabb energiaosztály: X-00-X-00,

második energiaosztály: 70-00-X-00,

harmadik energiaosztály: 30-00-X-00,

negyedik energiaosztály: 00-00-X-00:

ötödik energiaosztály: 00-30-X-00:

hatodik energiaosztály: 00-70-X-00:

utolsó energiaosztály: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri bold 19 pt, nagybetűs és fehér; „+” szimbólumok: Calibri bold 13 pt, nagybetűs, fehér és egy sorba rendezett.

Image

Energiahatékonysági osztály

Nyíl: szélesség: 26 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete.

Szöveg: Calibri bold 29 pt, nagybetűs és fehér; „+” szimbólumok: Calibri bold 18 pt, nagybetűs, fehér és egy sorba rendezett.

Image

Energia

Szöveg: Calibri regular 11 pt, nagybetűs, fekete.

Image

Éves energiafogyasztás

Szegély: 3 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 45 pt, 100 % fekete.

Második sor: Calibri regular 17 pt, 100 % fekete.

Image

A csillagbesorolásra nem jogosult összes tér tárolókapacitása:

Szegély: 3 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 25 pt, 100 % fekete. Calibri regular 17 pt, 100 % fekete.

Image

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:

Szegély: 3 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték

:

Calibri bold 25 pt, 100 % fekete.

Calibri regular 17 pt, 100 % fekete.

Image

Csillagbesorolásra jogosult összes fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér tárolókapacitása:

Szegély: 3 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték

:

Calibri bold 25 pt, 100 % fekete.

Calibri regular 17 pt, 100 % fekete.

Image

A beszállító neve vagy védjegye

Image

A beszállító által megadott típusazonosító

Image

A beszállító nevének vagy védjegyének és a típusazonosítónak bele kell férnie egy 90 x 15 mm-es térbe.

Image

A rendelet számozása:

Szöveg: Calibri bold 11 pt.

(2)

A D és G közti energiahatékonysági osztályba sorolt háztartási hűtőkészülékekre vonatkozóan – kivéve a bortároló készülékeket – a címke kialakítása a következő:

Image

ahol:

A címke megjelenésének összhangban kell állnia a jelen melléklet 3. pontjának (1) bekezdésével, kivéve a 8. számot, amelyre a következők vonatkoznak:

Image

Éves energiafogyasztás

Szegély: 3 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 32 pt, 100 % fekete.

Második sor: Calibri regular 14 pt, 100 % fekete.

(3)

Bortároló készülékekre vonatkozóan a címke kialakítása a következő:

Image

ahol:

a)

A címke legyen legalább 110 mm széles és 220 mm magas. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b)

A címke háttére legyen fehér.

c)

A színek legyenek CMYK-színek (cián, bíbor, sárga és fekete) – keverési arányukat a következő séma szerint adjuk meg: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke keretvonala: 5 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

EU-logó – szín: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

Energiacímke

:

szín: X-00-00-00.

Piktogram az ábra szerint EU-logó + energiacímke: szélesség: 92 mm, magasság: 17 mm.

Image

Logók alatti lénia: 1 pt – szín: 100 % cián – hossz: 92,5 mm.

Image

A-tól G-ig terjedő skála

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közti távolság: 0,75 mm – szín:

legmagasabb energiaosztály: X-00-X-00,

második energiaosztály: 70-00-X-00,

harmadik energiaosztály: 30-00-X-00,

negyedik energiaosztály: 00-00-X-00,

ötödik energiaosztály: 00-30-X-00,

hatodik energiaosztály: 00-70-X-00,

utolsó energiaosztály(ok): 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri bold 19 pt, nagybetűs és fehér; „+” szimbólumok: Calibri bold 13 pt, nagybetűs, fehér, egy sorba rendezett.

Image

Energiahatékonysági osztály

Nyíl: szélesség: 26 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete.

Szöveg: Calibri bold 29 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: Calibri bold 18 pt, nagybetűs, fehér, egy sorba rendezett.

Image

Energia

Szöveg: Calibri regular 11 pt, nagybetűs, fekete.

Image

Éves energiafogyasztás

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 30 pt, 100 % fekete.

Második sor: Calibri regular 14 pt, 100 % fekete.

Image

Szabványos palackok számában kifejezett, előírt tárolókapacitás:

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték

:

Calibri bold 28 pt, 100 % fekete.

Calibri regular 15 pt, 100 % fekete.

Image

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték

:

Calibri bold 25 pt, 100 % fekete.

Calibri regular 17 pt, 100 % fekete.

Image

A beszállító neve vagy védjegye

Image

A beszállító által megadott típusazonosító

Image

A beszállító nevének vagy védjegyének és a típusazonosítónak bele kell férnie egy 90 mm x 15 mm-es térbe

Image

A rendelet számozása:

Szöveg: Calibri bold 11 pt.


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.


III. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

1.

A termékismertető adatlapon az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a)

a beszállító neve vagy védjegye;

b)

a szállító típusazonosítója az I. melléklet t) pontjában meghatározottak szerint;

c)

a háztartásihűtőkészülék-modell kategóriája a VIII. melléklet 1. pontjának megfelelően;

d)

a modell energiahatékonysági osztálya a IX. mellékletnek megfelelően;

e)

ha egy modell a 66/2010/EK rendelet alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, ezt az információt fel lehet tüntetni;

f)

a VIII. melléklet 3. pontjának (2) bekezdésével összhangban kiszámított éves energiafogyasztás (AEC ) kWh/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. Ezt a következőképpen kell feltüntetni: „»XYZ« kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától”;

g)

az egyes terek tárolási térfogata és – amennyiben van ilyen – a megfelelő csillagbesorolás a II. melléklet 1. része (1) pontja VI. alpontjának megfelelően;

h)

az I. melléklet n) pontja szerinti „egyéb terek” tervezési hőmérséklete. A bortároló terek esetében meg kell adni a térben előre vagy a végfelhasználó által a gyártó utasításaival összhangban beállítható és folyamatosan fenntartható legalacsonyabb tárolási hőmérsékletet;

i)

a „jegesedésmentes” kifejezés a vonatkozó tér(terek) esetében, az I. melléklet b) pontjában szereplő meghatározás szerint;

j)

„áramkimaradástól független »X« óra”: a „hőmérséklet-emelkedési idő”;

k)

„fagyasztókapacitás” kg/24 órában kifejezve;

l)

„klímaosztály” a VIII. melléklet 1. pontjának 3. táblázata szerint, az alábbiak szerint kifejezve: „Klímaosztály: W [klímaosztály]. Ezt a készüléket »X« [legalacsonyabb hőmérséklet] °C és »X« [legmagasabb hőmérséklet] °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.”;

m)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

n)

ha a modell egy beépíthető készülék, ezt fel kell tüntetni;

o)

bortároló készülékek esetében a következő információ: „Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervezték.” Ez a pont nem vonatkozik olyan háztartási hűtőkészülékekre, amelyeket nem kifejezetten borok tárolására terveztek, de erre a célra is használhatók, sem pedig olyan háztartási hűtőkészülékekre, amelyekben a borhűtő tér bármely más típusú térrel van kombinálva.

2.

Egy adott termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több háztartásihűtőkészülék-típusához is mellékelhető.

3.

Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén.


IV. MELLÉKLET

A műszaki dokumentáció

1.

A 3. cikk c) pontjában említett műszaki dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

a)

a beszállító neve és címe;

b)

a készüléktípus általános leírása, amely alapján az egyértelműen és könnyen azonosítható;

c)

ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott harmonizált szabványokra;

d)

ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra;

e)

a beszállító képviseletében kötelemmel felruházott személy neve és aláírása;

f)

a mérések műszaki paraméterei, a VIII. melléklettel összhangban:

i.

általános méretek;

ii.

a használathoz szükséges általános terület;

iii.

teljes bruttó térfogat(ok);

iv.

tárolási térfogat(ok) és teljes tárolási térfogat(ok);

v.

fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér csillagbesorolása;

vi.

jegesedésmentes típus;

vii.

tárolási hőmérséklet;

viii.

energiafogyasztás;

ix.

hőmérséklet-emelkedési idő;

x.

fagyasztókapacitás;

xi.

áramfogyasztás;

xii.

a bor tárolására szánt tér páratartalma;

xiii.

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás;

g)

a VIII. melléklettel összhangban elvégzett számítások eredményei.

2.

Amennyiben az adott háztartásihűtőkészülék-modellre vonatkozóan a műszaki dokumentációban szereplő információkat a terv alapján elvégzett számításokból, vagy más, egyenértékű hűtőkészülékek alapján levont következtetésekből, illetve mindkettőből nyerték, a dokumentációban részletesen ismertetik az ilyen számításokat vagy következtetéseket, illetve mindkettőt, valamint a szállítók által az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzése érdekében folytatott teszteket. A műszaki dokumentációban minden olyan egyéb, egyenértékű háztartásihűtőkészülék-modellt is fel kell sorolni, amelynek esetében az információkat hasonló alapon nyerték.


V. MELLÉKLET

Adatszolgáltatás azokban az esetekben, ahol a végfelhasználónak nem áll módjában megtekintetni a bemutatott készüléket

1.

A 4. cikk b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)

a típus energiahatékonysági osztálya a IX. mellékletben meghatározottak szerint;

b)

a VIII. melléklet 3. pontjának (2) bekezdésével összhangban kiszámított éves energiafogyasztás kWh/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

c)

az egyes terek tárolási térfogata és – amennyiben van ilyen – a megfelelő csillagbesorolás a II. melléklet 1. része (1) pontja VI. alpontjának megfelelően;

d)

„klímaosztály” a VIII. melléklet 1. pontjának 3. táblázata szerint;

e)

dB(A) re1 pW-ben kifejezett, levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, a legközelebbi egész számra kerekítve;

f)

ha a modell beépíthető, ezt fel kell tüntetni;

g)

bortároló készülékek esetében a következő információ: „Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervezték.” Ez a pont nem vonatkozik olyan háztartási hűtőkészülékekre, amelyeket nem kifejezetten borok tárolására terveztek, de erre a célra is használhatók, sem pedig olyan háztartási hűtőkészülékekre, amelyekben a borhűtő tér bármely más típusú térrel van kombinálva.

2.

A termékismertető adatlapon szereplő minden egyéb információt a III. mellékletben meghatározott sorrendben és formában kell feltüntetni.

3.

A mellékletben említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.


VI. MELLÉKLET

Mérések

1.   Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerrel kell végezni, amelyek építenek az általánosan elismert technikai vívmányokra, köztük az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban leírt módszerekre.

2.   ÁLTALÁNOS TESZTELÉSI FELTÉTELEK

A tesztelés során az alábbi általános feltételeknek kell eleget tenni:

1.

amennyiben vannak végfelhasználó által be- és kikapcsolható párásodásgátló fűtőelemek, ezeket be kell kapcsolni és – ha állíthatóak – maximális fűtési fokozatra kell állítani;

2.

amennyiben vannak végfelhasználó által be- és kikapcsolható, „ajtón keresztül működő eszközök” (pl. jég-, hidegvíz- vagy hidegital-adagolók), az energiafogyasztás mérésének idejére ezeket be kell kapcsolni, de nem működtethetők;

3.

többfunkciós készülékek és terek esetében az energiafogyasztás mérésekor figyelembe vett tárolási hőmérséklet a leghidegebb tértípus névleges hőmérsékleteke a gyártó utasításainak megfelelő folyamatos normális működés során;

4.

a háztartási hűtőkészülék energiafogyasztását a leghidegebb konfigurációban határozzák meg a folyamatos normális működésre vonatkozóan a gyártó által adott utasításnak megfelelően a VIII. melléklet 5. táblázatában meghatározott „egyéb terek” tekintetében.

3.   MŰSZAKI PARAMÉTEREK

A következő paramétereket kell megállapítani:

a)

„általános méretek”: a legközelebbi milliméterre kerekítve;

b)

„a használathoz szükséges általános terület”: a legközelebbi milliméterre kerekítve;

c)

„teljes bruttó térfogat(ok)”: a legközelebbi egész köbdeciméterre vagy literre kerekítve;

d)

„tárolási térfogat(ok) és teljes tárolási térfogat(ok)”: a legközelebbi egész köbdeciméterre vagy literre kerekítve;

e)

„a jégmentesítő típusa”;

f)

„tárolási hőmérséklet”;

g)

„energiafogyasztás”: 24 órára vetítve kWh-ban kifejezve (kWh/24 óra), három tizedesnyi pontossággal;

h)

„hőmérséklet-emelkedési idő”;

i)

„fagyasztókapacitás”;

j)

„a bor tárolására szánt tér páratartalma”: a legközelebbi egész számra kerekítve, százalékban kifejezve; és

k)

„levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás”.


VII. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállami hatóságok a 3. és 4. cikkben megállapított követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából egyetlen háztartási hűtőkészüléket vizsgálnak. Amennyiben a mért paraméterek nem felelnek meg a szállító által közölt értékeknek az 1. táblázatban meghatározott tartományon belül, a mérést három további háztartási hűtőkészüléken is el kell végezni. Az említett három további háztartási hűtőkészülékre vonatkozóan mért értékek számtani közepének meg kell felelnie az 1. táblázatban meghatározott tartományon belüli követelményeknek.

Ettől eltérő esetben a modellt és az egyéb egyenértékű háztartásihűtőkészülék-modelleket nem megfelelőnek kell tekinteni.

A tagállami hatóságok a VI. mellékletben meghatározott eljárás mellett megbízható, pontos és reprodukálható mérési módszereket alkalmaznak, amelyek figyelembe veszik az általánosan elfogadott legkorszerűbb módszereket, ideértve az azokban a dokumentumokban megállapított módszereket is, amelyeknek hivatkozási számát e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.

1. táblázat

Mért paraméter

Ellenőrzési tűréshatárok

Bruttó előírt térfogat

A mért érték az előírt értéknél (1) legfeljebb 3 %-kal vagy 1 literrel lehet kevesebb, attól függően, hogy melyik érték nagyobb

Előírt tárolási térfogat

A mért érték az előírt értéknél legfeljebb 3 %-kal vagy 1 literrel lehet kevesebb, attól függően, hogy melyik érték a nagyobb. Amennyiben a borhűtő tér és a friss élelmiszer tárolására szánt tér térfogata a felhasználó által egymáshoz képest módosítható, ez a mérési bizonytalanság alkalmazandó, ha a borhűtő teret a minimális térfogatra állítják be

Fagyasztókapacitás

A mért érték az előírt értéknél legfeljebb 10 %-kal lehet kevesebb

Energiafogyasztás

A mért érték az előírt értéket (E24h ) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg

Bortároló készülékek

A relatív páratartalomra mért érték legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg a névleges tartományt

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

A mért érték meg kell, hogy feleljen az előírt értéknek


(1)  „Előírt érték”: a gyártó által közölt érték.


VIII. MELLÉKLET

A háztartási hűtőkészülékek osztályozása, az egyenértékű térfogat kiszámításának módja és az energiahatékonysági index

1.   A HÁZTARTÁSI HŰTŐKÉSZÜLÉKEK OSZTÁLYOZÁSA

A háztartási hűtőkészülékeket az 1. táblázatban felsorolt kategóriákba sorolják.

Az egyes kategóriák meghatározása a 2. táblázatban feltüntetett, sajátos térösszeállítás alapján történik, és független az ajtók és/vagy a fiókok számától.

1.   táblázat

A háztartási hűtőkészülékek kategóriái

Kategória

Megnevezés

1

Hűtőszekrény egy vagy több friss élelmiszer tárolására szánt térrel

2

Hűtőszekrény-borhűtő, borhűtő és bortároló készülékkel

3

Hűtőszekrény-sokkolóhűtő és hűtőszekrény nulla csillagos térrel

4

Hűtőszekrény egycsillagos térrel

5

Hűtőszekrény kétcsillagos térrel

6

Hűtőszekrény háromcsillagos térrel

7

Hűtőszekrény-fagyasztó

8

Fagyasztószekrény

9

Fagyasztóláda

10

Többfunkciós és egyéb hűtőkészülékek

Az 1–9. kategóriába a térhőmérséklet miatt be nem sorolható háztartási hűtőkészülékeket a 10. kategóriába kell besorolni.

2.   táblázat

A háztartási hűtőkészülékek osztályozása és az érintett térösszeállítások

Névleges hőmérséklet (az EEI-re vonatkozóan) (°C)

Tervezési hőmérséklet

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Kategória

(szám)

Tértípus

Egyéb

Bortároló

Borhűtő

Friss élelmiszer tároló

Sokkoló

Nulla csillagos/jégkészítő

Egycsillagos

Kétcsillagos

Háromcsillagos

Négycsillagos

Készülékkategória

Térösszeállítás

Hűtőszekrény egy vagy több friss élelmiszer tárolására szánt térrel

N

N

N

I

N

N

N

N

N

N

1

Hűtőszekrény-borhűtő, borhűtő és bortároló készülékkel

O

O

O

I

N

N

N

N

N

N

2

O

O

I

N

N

N

N

N

N

N

N

I

N

N

N

N

N

N

N

N

Hűtőszekrény-sokkolóhűtő és hűtőszekrény nulla csillagos térrel

O

O

O

I

I

O

N

N

N

N

3

O

O

O

I

O

I

N

N

N

N

Hűtőszekrény egycsillagos térrel

O

O

O

I

O

O

I

N

N

N

4

Hűtőszekrény kétcsillagos térrel

O

O

O

I

O

O

O

I

N

N

5

Hűtőszekrény háromcsillagos térrel

O

O

O

I

O

O

O

O

I

N

6

Hűtőszekrény-fagyasztó

O

O

O

I

O

O

O

O

O

I

7

Fagyasztószekrény

N

N

N

N

N

N

N

O

(I) (1)

I

8

Fagyasztóláda

N

N

N

N

N

N

N

O

N

I

9

Többfunkciós és egyéb hűtőkészülékek

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

Megjegyzések:

I = van tér; N = nincs tér; O = a tér opcionális;

A háztartási hűtőkészülékeket a 3. táblázat szerint sorolják egy vagy több klímaosztályba.

3.   táblázat

Klímaosztályok

Klímaosztály

Szimbólum

Átlagos környezeti hőmérséklet

°C

Bővített mérsékelt

SN

+ 10 és + 32 között

Mérsékelt

N

+ 16 és + 32 között

Szubtrópusi

ST

+ 16 és + 38 között

Trópusi

T

+ 16 és + 43 között

A hűtőkészüléknek képesnek kell lennie arra, hogy a különböző terekben a 4. táblázatban a különböző típusú háztartási hűtőkészülékekre és a megfelelő klímaosztályokra meghatározott tárolási hőmérsékleteket egyidejűleg – és a megengedett hőmérséklet-eltéréseken belül maradva (a jégtelenítési ciklusban) – fenntartsa.

A többfunkciós készülékeknek és tereknek képeseknek kell lenniük arra, hogy a különböző tértípusok előírt tárolási hőmérsékletét fenntartsák, amennyiben ezek a hőmérsékletek a végfelhasználó által a gyártó utasításai szerint beállíthatóak.

4.   táblázat

Tárolási hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet (°C)

Egyéb tér

Bor tárolására szánt tér

Borhűtő tér

Friss élelmiszer tárolására szánt tér

Sokkoló hűtőtér

Egycsillagos tér

Kétcsillagos tér/rész

Élelmiszer-fagyasztó és háromcsillagos tér/szekrény

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 (2)

≤ – 18 (2)

Megjegyzések:

tom: az egyéb tér tárolási hőmérséklete,

twma: a bor tárolására szánt tér tárolási hőmérséklete 0,5 K eltéréssel,

tcm: a borhűtő tér tárolási hőmérséklete,

t1m, t2m, t3m: a friss élelmiszer tárolására szánt tér tárolási hőmérsékletei,

tma: a friss élelmiszer tárolására szánt tér átlagos tárolási hőmérséklete,

tcc: sokkoló hűtőtér azonnali tárolási hőmérséklete,

t*, t**, t***: a fagyasztott élelmiszer tárolására szánt terek maximális hőmérséklete,

a jégkészítő tér és a nulla csillagos tér tárolási hőmérséklete 0 °C alatt van.

2.   AZ EGYENÉRTÉKŰ TÉRFOGAT KISZÁMÍTÁSA

A háztartási hűtőkészülék egyenértékű térfogata valamennyi tér egyenértékű térfogatának összege. Ezt az összeget literben számítják, és a legközelebbi egész számra kerekítik a következők szerint:

Formula

ahol:

n a terek száma,

Vc a tér (terek) tárolási térfogata,

Tc a tér (terek) 2. táblázatban meghatározott névleges hőmérséklete,

Formula az 5. táblázatban meghatározott termodinamikai tényező,

FFc , CC és BI a 6. táblázatban meghatározott térfogat-korrekciós tényezők.

A Formula termodinamikai korrekciós tényező egy, (a 2. táblázatban meghatározott), Tc tér névleges hőmérséklete és a + 25 C-os, szabványos tesztelési körülmények szerinti környezeti hőmérséklet közötti hőmérséklet-különbség, ugyanazon különbség százalékos arányában kifejezve egy + 5 C-os hőmérsékletű friss élelmiszer tárolására szánt térre.

Az I. melléklet g)–n) pontjában leírt terekre vonatkozóan a termodinamikai tényezőket az 5. táblázat határozza meg.

5.   táblázat

A hűtőkészülékek tereire vonatkozó termodinamikai tényezők

Tér

Névleges hőmérséklet

(25 – Tc )/20

Egyéb tér

Tervezési hőmérséklet

Formula

Borhűtő tér/Bor tárolására szánt tér

+12 °C

0,65

Friss élelmiszer tárolására szánt tér

+5 °C

1,00

Sokkoló hűtőtér

0 °C

1,25

Jégkészítő tér és nulla csillagos tér

0 °C

1,25

Egycsillagos tér

–6 °C

1,55

Kétcsillagos tér

–12 °C

1,85

Háromcsillagos tér

–18 °C

2,15

Élelmiszer-fagyasztó tér (négycsillagos tér)

–18 °C

2,15

Megjegyzések:

i.

többfunkciós terek esetében a termodinamikai tényezőt a 2. táblázatban a leghidegebb tértípusra vonatkozóan megadott olyan névleges hőmérséklettel határozzák meg, amelyet a végfelhasználó a gyártó utasításai szerint beállíthat és folyamatosan fenntarthat;

ii.

a termodinamikai tényező meghatározása (egy fagyasztón belül) bármely kétcsillagos rész esetében Tc = – 12 °C hőmérsékleten történik;

iii.

a termodinamikai tényezőt egyéb tereknél a leghidegebb tértípusra vonatkozóan megadott olyan névleges hőmérséklettel határozzák meg, amelyet a végfelhasználó a gyártó utasításai szerint beállíthat és folyamatosan fenntarthat.

6.   táblázat

A korrekciós tényezők értéke

Korrekciós tényező

Érték

Feltételek

FF (jegesedésmentes)

1,2

Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt jegesedésmentes tereknél

1

Egyéb esetekben

CC (klímaosztály)

1,2

T osztályú (trópusi) készülékeknél

1,1

ST osztályú (szubtrópusi) készülékeknél

1

Egyéb esetekben

BI (beépített)

1,2

Legfeljebb 58 cm széles beépíthető készülékeknél

1

Egyéb esetekben

Megjegyzések:

i.

FF a jegesedésmentes terekre vonatkozó térfogat-korrekciós tényező.

ii.

CC egy adott klímaosztályra vonatkozó térfogat-korrekciós tényező. Amennyiben egy hűtőkészüléket egynél több klímaosztályba sorolnak, a legmagasabb korrekciós tényezőjű klímaosztályt használják fel az egyenértékű térfogat kiszámításánál.

iii.

BI a beépíthető készülékekre vonatkozó térfogat-korrekciós tényező.

3.   AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI INDEX KISZÁMÍTÁSA

Egy háztartásihűtőkészülék-modell energiahatékonysági indexének (EEI) kiszámításakor a háztartási hűtőkészülék éves energiafogyasztását összevetik a szabvány szerinti éves energiafogyasztásával.

(1)

Az energiahatékonysági indexet (EEI) a következők szerint kell kiszámítani, és egy tizedesjegyre kell kerekíteni:

Formula

ahol:

AEC

=

a háztartási hűtőkészülék éves energiafogyasztása,

SAEC

=

a háztartási hűtőkészülék szabványos éves energiafogyasztása.

(2)

Az éves energiafogyasztást (AEC ) kWh/évben számítják, és két tizedesjegyig kerekítik a következők szerint:

AEC = E24h × 365

ahol:

E24h

a háztartási hűtőkészülék energiafogyasztása kWh/24 órában megadva, három tizedesig kerekítve.

(3)

Egy hűtőkészülék szabványos éves energiafogyasztását (SAEC ) kWh/évben számítják, és két tizedesjegyig kerekítik a következők szerint:

SAEC = Veq × M + N + CH

ahol:

 

Veq a háztartási hűtőkészülék egyenértékű térfogata,

 

CH egyenlő 50 kWh/évvel olyan háztartási hűtőkészülékeknél, amelyek legalább 15 literes tárolási térfogatú sokkoló hűtőtérrel rendelkeznek,

 

az M és N értékek a 7. táblázatban szerepelnek minden egyes háztartási hűtőkészülékkategóriára vonatkozóan.

7.   táblázat

M és N értékek a háztartási hűtőkészülék kategóriái szerint

Kategória

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  Ideértve a háromcsillagos, fagyasztott élelmiszer tárolására szánt szekrényeket is.

(2)  Jégmentes háztartási hűtőkészülékek esetén a jégmentesítési ciklusban 4 órás időszak vagy a működési ciklus 20 °C-a alatt – attól függően, hogy melyik a rövidebb – legfeljebb 3 K hőmérséklet-ingadozás megengedett.

(3)  Megjegyzés: a 10. kategóriába sorolt háztartási hűtőkészülékeknél az M és az N értéke a végfelhasználó által a gyártó utasításai szerint beállított és folyamatosan fenntartott, a leghidegebb tárolási hőmérsékletű tértípusra vonatkozóan megadott hőmérséklettől és csillag szerinti besorolástól függ. Amikor csak a 2. táblázatban és az I. melléklet n) pontjában meghatározott „egyéb tér” található a készülékben, az 1. kategóriára vonatkozó M és N értékeket kell alkalmazni. A háromcsillagos terekkel vagy élelmiszer-fagyasztó terekkel ellátott készülékeket hűtőszekrény-fagyasztónak kell tekinteni.


IX. MELLÉKLET

Energiahatékonysági osztályok

A háztartási mosogatókészülékek energiahatékonyságát az 1. táblázatban ismertetett energiahatékonysági index (EEI) alapján kell energiahatékonysági osztályokba sorolni 2011. december 20-tól2014. június 30-ig, és a 2. táblázatban ismertetett index alapján 2014. július 1-jétől.

A háztartási hűtőkészülék energiahatékonysági indexét a VIII. melléklet 3. pontjával összhangban kell meghatározni.

1.   táblázat

Energiahatékonysági osztályok 2014. június 30-ig

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági index

A+++ (leghatékonyabb)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (legkevésbé hatékony)

EEI ≥ 150


2.   táblázat

Energiahatékonysági osztályok 2014. július 1-jétől

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági index

A+++ (leghatékonyabb)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (legkevésbé hatékony)

EEI ≥ 150


30.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 314/47


A BIZOTTSÁG 1061/2010/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2010. szeptember 28.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és 2010. május 19-én szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A 2010/30/EU irányelv előírja a Bizottság számára, hogy fogadjon el felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az energiával kapcsolatos olyan termékek címkézésére vonatkozóan, amelyek jelentős potenciállal rendelkeznek az energiamegtakarítást illetően és egyenértékű rendeltetés mellett jelentős eltérést mutatnak a teljesítményszintek tekintetében.

(2)

A háztartási mosógépek energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó rendelkezéseket a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 1995. május 23-i 95/12/EK bizottsági irányelv (2) állapította meg.

(3)

Az Unió teljes háztartási villamosenergia-igényének jelentős részét teszi ki a háztartási mosógépek által felhasznált energia. Az energiafelhasználás hatékonyságának az eddigiekben megvalósított javításán túl a háztartási mosógépek energiafogyasztása tovább is csökkenthető.

(4)

A 95/12/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni és a jelen rendeletnek új rendelkezéseket kell hoznia annak biztosítása érdekében, hogy az energiafogyasztást jelölő címke dinamikusan ösztönözze a szállítókat a háztartási mosógépek energiahatékonyságának további javítására és a piac energiahatékony technológiákra történő átállásának kialakítására.

(5)

A háztartási kombinált mosó-szárító gépek a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási kombinált mosó-szárító gépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 1996. szeptember 19-i 96/60/EK bizottsági irányelv (3) hatálya alá tartoznak, és így azokat ki kellene zárni ezen rendelet hatálya alól. Figyelembe véve azonban, hogy ezek a gépek a háztartási mosógépekhez hasonló funkciókkal rendelkeznek, a 96/60/EK irányelvet a lehető leghamarabb felül kell vizsgálni.

(6)

A címkén feltüntetendő adatokat megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárások alapján indokolt meghatározni, amelyek építenek a mérési módszerek terén általánosan elismert technológiai vívmányokra, ezen belül – ha rendelkezésre állnak – a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi testületek által elfogadott harmonizált szabványokra.

(7)

A rendeletnek meg kell állapítania a háztartási mosógépek címkéjének egységes tartalmi és formai követelményeit.

(8)

A rendeletnek emellett meg kell határoznia a háztartási mosógépek műszaki dokumentációjára és termékismertető adatlapjára vonatkozó követelményeket is.

(9)

A rendeletnek továbbá szükséges meghatároznia azokat az információkat, amelyeket a távértékesítés bármely formája, hirdetések és műszaki promóciós anyagok alkalmazásakor fel kell tüntetni a háztartási mosógép dokumentációjában.

(10)

Helyénvaló rendelkezni a rendelet rendelkezéseinek a technológiai fejlődés figyelembevételével történő felülvizsgálatáról.

(11)

A 95/12/EK irányelvről ezen rendeletre való áttérés megkönnyítése érdekében szükséges rendelkezni arról, hogy az ezen rendelettel összhangban címkézett mosógépeket a 95/12/EK irányelvvel összhangban lévőnek kell tekinteni.

(12)

A 95/12/EK irányelvet ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet megállapítja a villamos hálózatról üzemelő elektromos háztartási mosógépek, valamint az akkumulátorral is működtethető, villamos hálózatról üzemelő elektromos háztartási mosógépek – a nem háztartási használatra értékesített és beépíthető mosógépeket is ideértve – címkézésére, valamint a termékkel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó követelményeket.

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó a háztartási kombinált mosó-szárító gépekre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében rögzített fogalommeghatározásokon kívül ezen rendelet alkalmazásában:

1.   „háztartási mosógép”: olyan automata mosógép, amely víz használatával tisztítja és öblíti a textileket, centrifugálási funkcióval is rendelkezik, és amelyet elsősorban nem ipari célokra használnak;

2.   „beépített háztartási mosógép”: szekrénybe, fal előkészített mélyedésébe vagy hasonló helyre beszerelendő, rögzített háztartási mosógép, amelynél bútorszerelési munkálatok is szükségesek;

3.   „automata mosógép”: olyan mosógép, melynek töltetét a gép a program teljes ideje alatt felhasználói beavatkozás nélkül kezeli;

4.   „háztartási kombinált mosó-szárító gép”: olyan háztartási mosógép, amely mind a centrifugáló funkciót, mind a – jellemzően melegítéssel és forgással működtetett – textilszárító funkciót magában foglalja;

5.   „program”: műveletek előre meghatározott sorozata, amelyet a szállító bizonyos típusú textilek mosására alkalmasnak nyilvánít;

6.   „ciklus”: a kiválasztott program által meghatározott teljes mosási, öblítési és centrifugálási folyamat;

7.   „programidő”: a program elindításától a program befejeződéséig eltelő idő, amelybe a felhasználó által beprogramozott késleltetés nem számít bele;

8.   „előírt kapacitás”: a háztartási mosógépben elférő adott típusú száraz textilnek a szállító által megállapított maximális tömege kg-ban, 0,5 kilogrammonként megadva, amelyet a szállító használati utasítása szerint megtöltött gépben a kiválasztott programmal kezelni lehet;

9.   „részleges töltet”: egy adott program esetében a háztartási mosógép előírt kapacitásának fele;

10.   „maradék nedvességtartalom”: a centrifugálási szakasz végén a töltetben maradt nedvesség mennyisége;

11.   „kikapcsolt üzemmód”: a háztartási mosógép kikapcsolt állapota, amely normális használat során a végfelhasználói használatra szánt, és a végfelhasználó számára elérhető kontrollfunkciók, illetve kapcsolók segítségével idézhető elő a legkisebb villamosenergia-felhasználás elérése érdekében, és amely a gyártó utasításainak megfelelő használat során meghatározatlan ideig fenntartható, amíg a háztartási mosógép az elektromosáram-forrással összeköttetésben marad; ha nincsenek a végfelhasználó számára elérhető kontrollfunkciók vagy kapcsolók, a „kikapcsolt üzemmód” azt az állapotot jelenti, amely akkor áll be, amikor a háztartási mosógép magától állandósult villamosenergia-fogyasztási állapotra vált át;

12.   „bekapcsolva hagyott üzemmód”: a legkisebb villamosenergia-fogyasztási üzemmód, amely a program befejezése után meghatározatlan ideig fennmaradhat a háztartási mosógép kiürítésén kívül a végfelhasználó további beavatkozása nélkül;

13.   „egyenértékű háztartási mosógép”: olyan forgalomban lévő háztartási mosógép-modell, amely ugyanazon szállító által más kereskedelmi kód alatt forgalomba hozott, másik háztartási mosógép-modellel megegyező előírt kapacitással, műszaki és teljesítményjellemzőkkel, energia- és vízfogyasztással és levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátással rendelkezik a mosás és centrifugálás során;

14.   „végfelhasználó”: a háztartási mosógép vásárlója vagy potenciális vásárlója;

15.   „értékesítési hely”: eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra ajánlott háztartási mosógépek bemutatásának és értékesítésének helye.

3. cikk

A beszállítók felelősségi köre

A beszállítók biztosítják, hogy:

a)

minden háztartási mosógépet ellátnak egy az I. mellékletben meghatározott kivitelű és az ott meghatározott információkat tartalmazó nyomtatott címkével;

b)

rendelkezésre áll egy a II. melléklet szerinti termékismertető adatlap;

c)

a III. mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállamok hatóságai és a Bizottság rendelkezésére bocsátják;

d)

az adott háztartásimosógép-modellre vonatkozó reklámok tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

e)

az adott háztartásimosógép-modellre vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyagok tartalmazzák az adott készüléktípus energiahatékonysági osztályát.

4. cikk

A kereskedők felelősségi köre

A kereskedők biztosítják, hogy:

a)

az értékesítési helyeken kiállított háztartási mosógépek elején vagy tetején – jól látható helyen – a beszállítók által a 3. cikk a) pontjának megfelelően kiállított címke szerepeljen;

b)

amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított termék megtekintésére, a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált háztartási mosógépeket a IV. melléklet szerint a beszállítók által biztosítandó információk nyújtásával értékesítik;

c)

az adott háztartási mosógép-modellre vonatkozó reklámok tartalmazzák az energiahatékonysági osztályra való utalást, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

d)

az adott háztartási mosógép-modellre vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyagok tartalmazzák az adott készüléktípus energiahatékonysági osztályára való utalást.

5. cikk

Mérési módszerek

A 3. és 4. cikkben említett információkat megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárások alapján kell megadni, amelyek építenek a technika mindenkori állása szerinti, általánosan elfogadott mérési módszerekre.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A feltüntetett energiahatékonysági osztálynak, az éves energiafogyasztásnak, az éves vízfogyasztásnak, a centrifugálási hatékonysági osztálynak, a kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban való áramfogyasztásnak, a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartamának, a maradék nedvességtartalomnak, a centrifugálási sebességnek és a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátásnak való megfelelés értékelésekor a tagállamok az V. mellékletben meghatározott eljárást alkalmazzák.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság legkésőbb négy évvel hatálybalépése után felülvizsgálja e rendeletet a technológiai haladásra tekintettel. A felülvizsgálat különösen az V. mellékletben szereplő ellenőrzési tűréshatárokat vizsgálja meg.

8. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 95/12/EK irányelv 2011. december 20-tól hatályát veszti.

9. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A 3. cikk d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja nem alkalmazandó a 2012. április 20. előtt közzétett nyomtatott hirdetésekre és nyomtatott műszaki promóciós anyagokra.

(2)   Azoknak a háztartási mosógépeknek, amelyeket 2011. december 20. előtt hoztak forgalomba, a 95/12/EK irányelvben meghatározott rendelkezéseknek kell megfelelniük.

(3)   Amennyiben a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) tekintetében végrehajtási intézkedés elfogadására kerül sor a háztartási mosógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelményekkel kapcsolatban, azokat a háztartási mosógépeket, amelyek megfelelnek egyrészről ezen végrehajtási intézkedés mosáshatékonysági követelményeinek, másrészről az e rendeletben foglaltaknak, és amelyeket 2011. december 20. előtt értékesítés, bérbeadás vagy részletfizetéssel történő értékesítés céljából kínálnak megvásárlásra vagy hoznak forgalomba, úgy kell tekinteni, hogy azok eleget tesznek a 95/12/EK irányelv előírásainak.

10. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ez a felhatalmazáson alapuló rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   A rendelet 2011. december 20-tól alkalmazandó. A 3. cikk d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja azonban 2012. április 20-tól alkalmazandó.

Ez a felhatalmazáson alapuló rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 153., 2010.6.18., 1. o.

(2)  HL L 47., 1996.2.24., 35. o.

(3)  HL L 266., 1996.10.18., 1. o.

(4)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

(5)  HL L 285., 2009.10.31., 10. o.


I. MELLÉKLET

A címke

1.   A CÍMKE

Image

1.

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

beszállító neve vagy védjegye;

II.

a beszállító által megadott típusazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők;

III.

a készüléknek a VI. melléklet 1. pontja szerint megállapított energiahatékonysági osztálya. A készülék energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

IV.

súlyozott éves energiafogyasztás (AEC ) kWh/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve összhangban a VII. melléklettel;

V.

súlyozott éves vízfogyasztás (AWC ) liter/év-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve összhangban a VII. melléklettel;

VI.

előírt kapacitás kg-ban a normál 60 °C-os teljes töltetű pamutprogram vagy a normál 40 °C-os teljes töltetű pamutprogram esetében attól függően, melyik az alacsonyabb;

VII.

a VI. melléklet 2. pontjában meghatározott centrifugázási hatékonysági osztály;

VIII.

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a normál 60 °C-os teljes töltetű pamutprogram folyamán, 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve.

2.

A címke megjelenésének összhangban kell állnia a 2. ponttal. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni.

2.   A CÍMKE KIALAKÍTÁSA

A címke formai követelményeit lásd az alábbi ábrán.

Image

ahol:

a)

A címke legyen legalább 110 mm széles és 220 mm magas. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b)

A háttér legyen fehér.

c)

A színek legyenek CMYK-színek (cián, bíbor, sárga és fekete) – keverési arányukat a következő séma szerint adjuk meg: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Szegélyvastagság: 5 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

EU-logó – szín: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

Energialogó: szín: X-00-00-00.

Piktogram az ábra szerint EU-logó és energialogó (együtt): szélesség: 92 mm, magasság: 17 mm.

Image

Logók alatti lénia: 1 pt – szín: 100 % cián – hossz: 92,5 mm.

Image

A-tól G-ig terjedő skála

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közti távolság: 0,75 mm – szín:

legmagasabb energiaosztály: X-00-X-00,

második energiaosztály: 70-00-X-00,

harmadik energiaosztály: 30-00-X-00,

negyedik energiaosztály: 00-00-X-00,

ötödik energiaosztály: 00-30-X-00,

hatodik energiaosztály: 00-70-X-00,

utolsó energiaosztály: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri bold 18 pt, nagybetűs és fehér; „+” szimbólumok: Calibri bold 12 pt, nagybetűs, fehér, egy sorba rendezett.

Image

Energiahatékonysági osztály

Nyíl: szélesség: 26 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete

Szöveg: Calibri bold 29 pt, nagybetűs és fehér; „+” szimbólumok: Calibri bold 18 pt, nagybetűs, fehér, egy sorba rendezett.

Image

Energia: szöveg: Calibri regular 11 pt, nagybetűs, 100 % fekete.

Image

Súlyozott éves energiafogyasztás

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 42 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 17 pt, 100 % fekete.

Image

Súlyozott éves vízfogyasztás

Piktogram az ábra szerint

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 16pt, 100 % fekete.

Image

Előírt kapacitás

Piktogram az ábra szerint

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 16pt, 100 % fekete.

Image

Centrifugálási hatékonysági osztály

Piktogram az ábra szerint

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri regular 16 pt, vízszintes átméretezés 75 %, 100 % fekete és Calibri Bold 22 pt, vízszintes átméretezés 75 %, 100 % fekete.

Image

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

Piktogram az ábra szerint

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 16pt, 100 % fekete.

Image

A beszállító neve vagy védjegye

Image

A beszállító által megadott típusazonosító

Image

A beszállító nevének vagy védjegyének és a típusra vonatkozó adatoknak a feltüntetésére 92 x 15 mm áll rendelkezésre.

Image

A rendelet számozása: Calibri bold 12 pt, 100 % fekete.


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o


II. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

1.

A háztartási mosógép termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a)

beszállító neve vagy védjegye;

b)

a beszállító által megadott típusazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők;

c)

előírt kapacitás a pamut kg-jában kifejezve a teljes töltetű normál 60 °C-os pamutprogram vagy a teljes töltetű 40 °C-os pamutprogram esetében, amelyik alacsonyabb;

d)

energiahatékonysági osztály a VI. melléklet 1. pontjának megfelelően;

e)

ha a háztartási mosógép a 66/2010/EK rendelet alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, ezt az információt fel lehet tüntetni;

f)

súlyozott éves energiafogyasztás (AEC ) kWh/év-ben a legközelebbi egész számra kerekítve, a következők szerint megadva: „»X« kWh/év energiafogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.”

g)

a normál 60 °C-os pamutprogram teljes és részleges töltet melletti és a 40 °C-os normál pamutprogram részleges töltet melletti energiafogyasztása (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ );

h)

súlyozott energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban és bekapcsolva hagyott üzemmódban;

i)

súlyozott éves vízfogyasztás (AW C) liter/év-ben a legközelebbi egész számra kerekítve, a következők szerint megadva: „»X« liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.”

j)

a VI. melléklet 2. pontjának megfelelően meghatározott centrifugálási hatékonysági osztály, amelynek kifejezési módja „»X« centrifugálási hatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán”; ez más módon is kifejezhető, amennyiben egyértelmű, hogy a skála G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjed;

k)

normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett vagy normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett elért legnagyobb centrifugálási sebesség attól függően, melyik az alacsonyabb, valamint normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett vagy normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett elért maradék nedvességtartalom attól függően, melyik a nagyobb;

l)

annak jelölése, hogy a „normál 60 °C-os pamutprogram” és a „normál 40 °C-os pamutprogram” az a normál mosási program, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, hogy e programok alkalmasak az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosására, illetve hogy az energia- és vízfogyasztás szempontjából együtt ezek a leghatékonyabb programok;

m)

programidő a teljes és részleges töltetű „normál 60 °C-os pamutprogramon” és a részleges töltetű „normál 40 °C-os pamutprogramon” percben kifejezve és percre kerekítve;

n)

a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (Tl ), ha a háztartási mosógép rendelkezik villamosenergia-gazdálkodási rendszerrel;

o)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve normál 60 °C-os pamutprogram mosási és centrifugálási fázisa esetében teljes töltet mellett;

p)

ha a háztartási mosógép beépíthető, ezt fel kell tüntetni.

2.

Egy adott termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több háztartásimosógép-típusához is mellékelhető.

3.

Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén.


III. MELLÉKLET

A műszaki dokumentáció

1.

A 3. cikk c) pontjában említett műszaki dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

a)

a beszállító neve és címe;

b)

a készüléktípus általános leírása, amely alapján az egyértelműen és könnyen azonosítható;

c)

ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott harmonizált szabványokra;

d)

ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra;

e)

a beszállító képviseletében kötelemmel felruházott személy neve és aláírása;

f)

jelzés arra vonatkozóan, hogy a háztartási mosógép adott típusa kibocsát-e ezüstionokat a mosási ciklus során, a következőképpen: „Ez a termék ezüstionokat bocsát ki/nem bocsát ki ezüstionokat a mosási ciklus során”;

g)

a mérések következő műszaki paraméterei:

i.

energiafogyasztás;

ii.

programidő;

iii.

vízfogyasztás;

iv.

energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban;

v.

energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban;

vi.

a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama;

vii.

maradék nedvességtartalom;

viii.

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás;

ix.

legnagyobb centrifugálási sebesség;

h)

a VII. melléklettel összhangban elvégzett számítások eredményei.

2.

Amennyiben az adott háztartási mosógépmodellre vonatkozóan a műszaki dokumentációban szereplő információkat a terv alapján elvégzett számításokból, vagy más, egyenértékű mosógép alapján levont következtetésekből, illetve mindkettőből nyerték, a dokumentációban részletesen ismertetik az ilyen számításokat vagy következtetéseket, illetve mindkettőt, valamint a szállítók által az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzése érdekében folytatott teszteket. A műszaki dokumentációban minden olyan egyéb, egyenértékű háztartási mosógépmodellt is fel kell sorolni, amelynek esetében az információkat hasonló alapon nyerték.


IV. MELLÉKLET

Adatszolgáltatás azokban az esetekben, ahol a végfelhasználónak nem áll módjában megtekintetni a bemutatott készüléket

1.

A 4. cikk b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)

előírt kapacitás a pamut kg-jában kifejezve a teljes töltetű normál 60 °C-os vagy a teljes töltetű normál 40 °C-os pamutprogram esetében attól függően, melyik az alacsonyabb;

b)

a VI. melléklet 1. pontjában meghatározott energiahatékonysági osztály;

c)

a VII. melléklet 1(c) pontjával összhangban kiszámított súlyozott éves energiafogyasztás kWh/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

d)

a VII. melléklet 2(a) pontjával összhangban kiszámított súlyozott éves vízfogyasztás liter/év-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

e)

a centrifugálási hatékonysági osztály a VI. melléklet 2. pontjával összhangban;

f)

normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett vagy normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett elért legnagyobb centrifugálási sebesség attól függően, melyik az alacsonyabb, valamint normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett vagy normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett elért maradék nedvességtartalom attól függően, melyik a nagyobb;

g)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett, 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

h)

amennyiben a háztartási mosógépet beépítésre szánják, ezt fel kell tüntetni.

2.

A termékismertető adatlapon szereplő minden egyéb információt a II. mellékletben meghatározott sorrendben és formában kell feltüntetni.

3.

A mellékletben említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.


V. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállami hatóságok a 3. és 4. cikkben megállapított követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából egyetlen háztartási mosógépet vizsgálnak. Amennyiben a mért paraméterek nem felelnek meg a szállító által közölt értékeknek az 1. táblázatban meghatározott tartományon belül, a mérést három további háztartási mosógépen is el kell végezni. Az említett három további háztartási mosógépre vonatkozóan mért értékek számtani közepének meg kell felelnie a szállító által bejelentett értékeknek az 1. táblázatban meghatározott tartományon belül, kivéve az energiafogyasztást, ahol a mért érték legfeljebb 6 %-kal lehet magasabb, mint az Et előírt értéke.

Ettől eltérő esetben úgy kell tekinteni, hogy a modell és az egyéb egyenértékű háztartási mosógép-modellek nem felelnek meg 3. és 4. cikkben előírt követelményeknek.

A tagállami hatóságok megbízható, pontos és megismételhető mérési módszereket alkalmaznak, amelyek figyelembe veszik az általánosan elfogadott legkorszerűbb mérési módszereket, ideértve az azokban a dokumentumokban megállapított módszereket is, amelyeknek hivatkozási számát e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.

1.   táblázat

Mért paraméter

Ellenőrzési tűréshatárok

Éves energiafogyasztás

A mért érték az AEC előírt értékét (1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg.

Energiafogyasztás

A mért érték az Et előírt értékét legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg.

Programidő

A mért érték a Tt előírt értéknél legfeljebb 10 %-kal lehet nagyobb.

Vízfogyasztás

A mért érték a Wt előírt értékét legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg.

Maradék nedvességtartalom

A mért érték a D előírt értékét legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg.

Centrifugálási sebesség

A mért érték az előírt értéknél legfeljebb 10 %-kal lehet alacsonyabb.

Áramfogyasztás kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban

A 1,00 W-nál nagyobb mért Po , ill. Pl villamosenergia-fogyasztás legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg az előírt értéket. A 1,00 W vagy annál kisebb mért Po , ill. Pl villamosenergia-fogyasztás legfeljebb 0,10 W-tal haladhatja meg az előírt értéket.

A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama

A mért érték a Tl előírt értékét legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg.

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

A mért érték meg kell, hogy feleljen az előírt értéknek


(1)  „Előírt érték”: a szállító által közölt érték.


VI. MELLÉKLET

Energiahatékonysági osztályok és centrifugálási hatékonysági osztályok

1.   ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY

A háztartási mosógépek energiahatékonyságát az 1. táblázatban ismertetett energiahatékonysági index (EEI) alapján kell energiahatékonysági osztályokba sorolni.

A háztartási mosógépek energiahatékonysági indexét (EEI) a VII. melléklet 1. pontjával összhangban kell meghatározni.

1.   táblázat

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági index

A+++ (leghatékonyabb)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (legkevésbé hatékony)

EEI ≥ 87

2.   CENTRIFUGÁLÁSI HATÉKONYSÁGI OSZTÁLYOK

A háztartási mosógépek centrifugálási energiahatékonysági osztályát a 2. táblázatban feltüntetett maradék nedvességtartalom (D) alapján kell meghatározni.

A háztartási mosógépek maradék nedvességtartalmát (D) a VII. melléklet 3. pontjával összhangban kell meghatározni.

2.   táblázat

Centrifugálási hatékonysági osztályok

Centrifugálási hatékonysági osztály

Maradék nedvességtartalom (%)

A (leghatékonyabb)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (legkevésbé hatékony)

D ≥ 90


VII. MELLÉKLET

Az energiahatékonysági index, az éves vízfogyasztás és a maradék nedvességtartalom kiszámításának módszere

1.   AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI INDEX KISZÁMÍTÁSA

A háztartási mosógépek energiahatékonysági indexének kiszámításához össze kell hasonlítani a háztartási mosógép súlyozott éves energiafogyasztását normál 60 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett és a normál 40 °C-os pamutprogram esetében részleges töltet mellett, a szabványos éves energiafogyasztásával.

a)

Az energiahatékonysági indexet (EEI) a következők szerint kell kiszámítani, és egy tizedesjegyre kell kerekíteni:

Formula

ahol:

AEC

=

a háztartási mosógép éves energiafogyasztása;

SAEC

=

a háztartási mosógép szabványos éves energiafogyasztása.

b)

A szabványos éves energiafogyasztást (SAEC ) kWh/évben a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

ahol:

c

=

a háztartási mosógép előírt kapacitása normál 60 °C-os pamutprogram esetében teljes töltet mellett, vagy normál 40 °C-os pamutprogram esetében teljes töltet mellett, amelyik alacsonyabb.

c)

A súlyozott éves energiafogyasztást (AEC ) kWh/évben a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

i.

Formula

ahol:

Et

=

súlyozott energiafogyasztás;

Po

=

súlyozott villamosenergia „kikapcsolt üzemmódban”;

Pl

=

súlyozott villamosenergia „bekapcsolva hagyott üzemmódban”;

Tt

=

súlyozott programidő;

220

=

a szabványos mosási ciklusok teljes száma évente.

ii.

ha a háztartási mosógép rendelkezik villamosenergia-gazdálkodási rendszerrel, amelyben háztartási mosógép a program befejezése után automatikusan „kikapcsolt üzemmódra” vált, a súlyozott éves energiafogyasztás (AEC ) értékét a „bekapcsolva hagyott üzemmód” tényleges időtartamának figyelembevételével számítják ki a következő képlet szerint:

Formula

ahol:

Tl

=

idő a „bekapcsolva hagyott üzemmódban”.

d)

A súlyozott energiafogyasztást (Et ) kWh-ban a következők szerint kell kiszámítani, és három tizedesjegyre kell kerekíteni:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

ahol:

Et,60

=

a normál 60 °C-os pamutprogram energiafogyasztása teljes töltet mellett;

Et,60½

=

a normál 60 °C-os pamutprogram energiafogyasztása részleges töltet mellett;

Et,40½

=

a normál 40 °C-os pamutprogram energiafogyasztása részleges töltet mellett.

e)

A súlyozott villamosenergiát „kikapcsolt üzemmódban” (Po ) W-ban a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

ahol:

Po,60

=

a villamos energia „kikapcsolt üzemmódban” normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett;

Po,60½

=

a villamos energia „kikapcsolt üzemmódban” normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett;

Po,40½

=

a villamos energia „kikapcsolt üzemmódban” normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett.

f)

A súlyozott villamosenergiát „bekapcsolva hagyott üzemmódban” (Pl ) W-ban a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

ahol:

Pl,60

=

a villamosenergia „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett;

Pl,60½

=

a villamosenergia „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett;

Pl,40½

=

a villamosenergia „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett.

g)

A súlyozott programidőt (Tt ) percben kifejezve a következők szerint kell kiszámítani, és percre kell kerekíteni:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

ahol:

Tt,60

=

programidő normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett;

Tt,60½

=

programidő normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett;

Tt,40½

=

programidő normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett.

h)

A súlyozott időt „bekapcsolva hagyott üzemmód” esetében (Tl ) percben kifejezve a következők szerint kell kiszámítani, és percre kell kerekíteni:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

ahol:

Tl,60

=

idő „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett;

Tl,60½

=

idő „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett;

Tl,40½

=

idő „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett.

2.   A SÚLYOZOTT ÉVES VÍZFOGYASZTÁS KISZÁMÍTÁSA

a)

A háztartási mosógép súlyozott éves vízfogyasztását (AWC ) literben a következők szerint kell kiszámítani, és a legközelebbi egész számra kell kerekíteni:

AWc = Wt × 220

ahol:

Wt

=

súlyozott vízfogyasztás;

220

=

a szabványos mosási ciklusok teljes száma évente.

b)

A súlyozott vízfogyasztást (Wt ) literben a következők szerint kell kiszámítani, és a legközelebbi egész számra kell kerekíteni

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

ahol:

Wt,60

=

vízfogyasztás normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett;

Wt,60½

=

vízfogyasztás normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett;

Wt,40½

=

vízfogyasztás normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett.

3.   A SÚLYOZOTT MARADÉK NEDVESSÉGTARTALOM KISZÁMÍTÁSA

A háztartási mosógép súlyozott maradék nedvességtartalmát (D) százalékban a következők szerint kell kiszámítani, és a legközelebbi teljes százalékra kell kerekíteni:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

ahol:

D60

a maradék nedvességtartalom normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett százalékban kifejezve és a legközelebbi teljes százalékra kerekítve;

D60½

a maradék nedvességtartalom normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett százalékban kifejezve és a legközelebbi teljes százalékra kerekítve;

D40½

a maradék nedvességtartalom normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett százalékban kifejezve és a legközelebbi százalékszámra kerekítve.


30.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 314/64


A BIZOTTSÁG 1062/2010/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2010. szeptember 28.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a televíziókészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A 2010/30/EU irányelv előírja a Bizottság számára, hogy fogadjon el felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az energiával kapcsolatos olyan termékek címkézésére vonatkozóan, amelyek jelentős potenciállal rendelkeznek az energiamegtakarítást illetően és egyenértékű rendeltetés mellett jelentős eltérést mutatnak a teljesítményszintek tekintetében.

(2)

Az Unió teljes háztartásivillamosenergia-igényének jelentős részét teszi ki a televíziókészülékek által felhasznált energia, és a rendeltetésükben egyenértékű televíziókészülékek jelentős eltérést mutatnak az energiahatékonyság tekintetében. Jelentősen lehet javítani a televíziókészülékek energiahatékonyságát. A televíziókészülékekre ezért energiafogyasztási címkézési követelményeknek kell vonatkozniuk.

(3)

A televíziókészülékek energiahatékonyságának és -fogyasztásának címkén és szabványos termékismertetőben való feltüntetését harmonizált rendelkezésekkel szükséges szabályozni annak érdekében, hogy a gyártók energiahatékony készülékek előállítására, a végfelhasználók pedig energiahatékony készüléktípusok vásárlására kapjanak ösztönzést, csökkenjen ezen termékek összenergia-fogyasztása és javuljon a belső piac működése.

(4)

Ezen irányelv rendelkezéseinek, valamint 2005/32/EK irányelvnek a televíziókészülékekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. július 22-i 642/2009/EK bizottsági rendeletnek (2) az együttes hatása 2020-ig várhatóan évi 43 TWh elektromosenergia-megtakarítást eredményez az intézkedés hiányában tapasztalható fogyasztáshoz képest.

(5)

A címkén feltüntetendő adatokat megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárások alapján indokolt meghatározni, amelyek építenek a mérési módszerek terén általánosan elismert technológiai vívmányokra, ezen belül – ha rendelkezésre állnak – a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi testületek által elfogadott harmonizált szabványokra.

(6)

A rendeletnek meg kell állapítania a televíziókészülékek címkéjének egységes megjelenését és tartalmát.

(7)

E rendeletben emellett meg kell határozni a televíziókészülékek műszaki dokumentációjára és termékismertető adatlapjára vonatkozó követelményeket is.

(8)

A rendeletnek továbbá szükséges meghatároznia azokat az információkat, amelyeket a távértékesítés bármely formája, hirdetések és műszaki promóciós anyagok alkalmazásakor fel kell tüntetni a televíziókészülék dokumentációjában.

(9)

Az energiahatékony televíziókészülékek gyártásának ösztönzése érdekében a magasabb energiahatékonysági osztályok követelményeit is teljesítő televíziókészülékek forgalomba hozatalát tervező beszállítók számára lehetővé kell tenni, hogy az adott energiaosztály követelményeinek teljesítését már az energiahatékonysági osztályok kötelező feltüntetésére megszabott határidő előtt is jelezhessék a címkén.

(10)

Rendelkezni kell e rendeletnek a technológiai fejlődés figyelembevételével történő felülvizsgálatáról,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet megállapítja a televíziókészülékek energiafogyasztási címkézésére és kísérő termékismertetővel való ellátására vonatkozó követelményeket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében rögzített fogalommeghatározásokon kívül az alábbiak alkalmazandók:

1.

„televízió” alatt televíziókészülék vagy televízió-képernyő értendő;

2.

„televíziókészülék”: egyetlen típus- vagy rendszermegjelölés alatt forgalomba hozott olyan termék, amelynek elsődleges rendeltetése audiovizuális jelek vétele és megjelenítése, és amely az alábbi elemekből áll:

a)

kijelző;

b)

egy vagy több hangoló- vagy vevőegység, valamint adattárolásra és/vagy képmegjelenítésre szolgáló opcionális kiegészítő funkciók (pl. DVD, HDD, VCR) a képernyővel egybeépítve, illetve egy vagy több külön részegységként.

3.

„televízió-képernyő”: különböző vételi forrásokból származó képfrekvenciás jelek, köztük televíziós adásjelek megjelenítésére alkalmas integrált képernyő, amely opcionálisan külső forrásegység audiojeleinek szabályozására és lejátszására is alkalmas, és amely szabványos képfrekvenciás jelúton keresztül, például RCA- (komponens, kevert), SCART-, HDMI-csatlakozó vagy jövőbeli szabványos vezeték nélküli megoldások segítségével (kivéve a nem szabványosított képfrekvenciás jelutakat, pl. DVI vagy SDI) fogadja a jeleket, de önmagában adásjelek vételére és feldolgozására nem képes;

4.

„bekapcsolt üzemmód”: olyan állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz csatlakozik, és képet és hangot állít elő;

5.

„alapüzemmód”: a gyártó által átlagos otthoni használatra javasolt beállítás;

6.

„készenléti üzemmód(ok)”: az az állapot, amelynek során a berendezés a hálózati áramforráshoz csatlakozik, rendeltetésszerű működéséhez a hálózati áramforrás tápellátását veszi igénybe, és kizárólag a következő, határozatlan ideig fenntartható funkciókat biztosítja:

a)

reaktiválási funkció, illetve reaktiválási funkció és kizárólag a bekapcsolt reaktiválási funkció jelzése; és/vagy

b)

információ- vagy állapotkijelzés;

7.

„kikapcsolt üzemmód”: olyan állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz csatlakozik, és egyetlen funkciója sem áll rendelkezésre; a következők ugyancsak kikapcsolt üzemmódnak tekintendők:

a)

a kikapcsolt üzemmódot jelző állapot;

b)

olyan állapot, amely kizárólag a 2004/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) szerinti elektromágneses összeférhetőség biztosítását célzó funkciókat nyújt.

8.

„reaktiválási funkció”: olyan funkció, amely egyéb üzemmódok (köztük a bekapcsolt üzemmód) aktiválását teszi lehetővé távkapcsoló (azaz pl. távvezérlő, belső érzékelő vagy időzítő) használatával, amely üzemmódokban további funkciók érhetők el (így a bekapcsolt üzemmód is);

9.

„információ- vagy állapotkijelzés”: tájékoztatást nyújtó, illetve a készülék állapotát a kijelzőn megjelenítő folyamatos funkció, amely az időjelzést is magában foglalja;

10.

„előre optimalizált menü”: a gyártó által előre meghatározott készülékbeállítások összessége, amelyből a felhasználónak a készülék beüzemelésekor választania kell;

11.

„teljes HD felbontás”: a televízió alapüzemmódjában vagy – a gyártó alapbeállításától függően – bekapcsolt üzemmódjában mért maximális fénysűrűség és a bekapcsolt állapot legnagyobb fényereje mellett mért maximális fénysűrűség százalékban kifejezett aránya;

12.

„értékesítési hely”: eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra ajánlott tévékészülékek bemutatásának és értékesítésének helye;

13.

„végfelhasználó”: a tévékészülék vásárlója vagy potenciális vásárlója.

3. cikk

A beszállítók felelősségi köre

(1)   A beszállítók biztosítják, hogy:

a)

minden televíziókészüléket ellátnak egy, az V. mellékletben meghatározott formátumú és az ott meghatározott információkat tartalmazó nyomtatott címkével;

b)

rendelkezésre áll a III. melléklet szerinti termékismertető adatlap;

c)

a IV. mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállamok hatóságai és a Bizottság rendelkezésére bocsátják;

d)

az adott televíziókészülék-típusra vonatkozó reklámok tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

e)

egy az adott televíziókészülék-típusra vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró minden műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott készüléktípus energiahatékonysági osztályát.

(2)   Az energiahatékonysági osztály megállapítása a II. mellékletben foglaltak szerint kiszámított energiahatékonysági index alapján történik.

(3)   A címke V. mellékletben meghatározott formai követelményeit a következő ütemezés szerint kell alkalmazni:

a)

a 2011. november 30-tól forgalomba hozott televíziókészülékekre vonatkozóan:

i.

az A, B, C, D, E, F és G energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 1. pontjában, illetve a beszállító megítélésétől függően az V. melléklet 2. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani;

ii.

az A+ energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 2. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani;

iii.

az A++ energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 3. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani;

iv.

az A+++ energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 4. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

b)

A 2014. január 1-jétől piaci forgalomba hozott és A+, A, B, C, D, E vagy F energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 2. pontjában, illetve a gyártó megítélésétől függően az V. melléklet 3. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

c)

A 2017. január 1-jétől piaci forgalomba hozott és A++, A+, A, B, C, D vagy E energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 3. pontjában, illetve a gyártó megítélésétől függően az V. melléklet 4. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

d)

A 2020. január 1-jétől piaci forgalomba hozott és A+++, A++, A+, A, B, C vagy D energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 4. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

4. cikk

A kereskedők felelősségi köre

A kereskedők biztosítják, hogy:

a)

az értékesítési helyeken kiállított televíziókészülékek előlapján – jól látható helyen – a beszállítók által a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően kiállított címke szerepeljen;

b)

amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított televíziókészülék megtekintésére, a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált televíziókészülékeket a VI. melléklet szerint a beszállítók által biztosítandó információk nyújtásával értékesítik;

c)

az adott televíziókészülék-típusra vonatkozó reklámok tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

d)

az adott televíziókészülék-típusra vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyagok tartalmazzák az adott készüléktípus energiahatékonysági osztályát.

5. cikk

Mérési módszerek

A 3. és 4. cikkben említett információkat megbízható, pontos és megismételhető, a VII. mellékletben meghatározott mérési eljárás alapján kell megadni, amely épít a technika mindenkori állása szerinti, általánosan elfogadott mérési módszerekre.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállamok a VIII. mellékletben meghatározott eljárás szerint felmérik, hogy egy adott készüléktípus teljesíti-e a bejelentett energiahatékonysági osztálynak megfelelő követelményeket.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a műszaki fejlődés fényében legkésőbb a hatálybalépését követően öt évvel felülvizsgálja.

8. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 3. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja nem alkalmazandó a 2012. március 30. előtt közzétett nyomtatott hirdetésekre és nyomtatott műszaki promóciós anyagokra.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a felhatalmazáson alapuló rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelet 2011. november 30-tól alkalmazandó. A 3. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja azonban 2012. március 30-tól alkalmazandó.

Ez a felhatalmazáson alapuló rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 153., 2010.6.18., 1. o.

(2)  HL L 191., 2009.7.23., 42. o.

(3)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

(4)  HL L 390., 2004.12.31., 24. o.


I. MELLÉKLET

Energiahatékonysági osztály

A televíziókészülékek energiahatékonyságát az 1. táblázatban ismertetett energiahatékonysági index (EEI) alapján kell energiahatékonysági osztályokba sorolni. A televíziókészülék energiahatékonysági indexének meghatározásához a II. melléklet 1. pontja szolgál alapul.

1.   táblázat

A televíziókészülékek energiahatékonysági osztályozása

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági index

A+++ (leghatékonyabb)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (legkevésbé hatékony)

1,00 ≤ EEI


II. MELLÉKLET

Az energiahatékonysági index és a bekapcsolt üzemmódbeli éves energiafogyasztás kiszámítása

1.

Az energiahatékonysági index (EEI) számításának alapja a következő: EEI = P/Pref (A), ahol:

Pref (A)

=

Palap + A × 4,3224 W/dm2,

Palap

=

20 W televíziókészülékek esetében, egy hangoló- vagy vevőegységgel, merevlemez nélkül,

Palap

=

24 W beépített merevlemezzel (vagy merevlemezekkel) ellátott televíziókészülékek esetében,

Palap

=

24 W két vagy több hangoló- vagy vevőegységgel ellátott televíziókészülékek esetében,

Palap

=

28 W merevlemezzel (vagy merevlemezekkel) és két vagy több hangoló- vagy vevőegységgel ellátott televíziókészülékek esetében,

Palap

=

15 W televízió-képernyők esetében,

„A” a látható képernyőfelület dm2-ben kifejezett nagysága,

„P” a televízió wattban kifejezett energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban, a VII. mellékletben foglaltak szerinti mérés alapján, egy tizedesjegyre kerekítve.

2.

A kilowattórában mért bekapcsolt üzemmódbeli éves energiafogyasztás (E) kiszámításának módja a következő: E = 1,46 × P.

3.

Automatikus fényerő-szabályozó funkcióval rendelkező készülékek

Az 1. pontban említett energiahatékonysági index, illetve a 2. pontban említett bekapcsolt üzemmódbeli éves energiafogyasztás kiszámításához a VII. mellékletben rögzített eljárás szerint meghatározott bekapcsolt üzemmódbeli teljesítményfelvétel értékét 5 %-kal csökkenteni kell, amennyiben a televíziókészülék piaci forgalomba hozatalakor az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a)

a készülék fénysűrűsége alapüzemmódban vagy bekapcsolt állapotban (a gyártó alapbeállításától függően) automatikusan legalább 20 lux és 0 lux közötti térmegvilágítás-intenzitási értékre csökken;

b)

alapüzemmódban vagy bekapcsolt üzemmódban (a gyártó alapbeállításától függően) működésbe lép az automatikus fényerő-szabályozás.


III. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

1.

A televíziókészülék termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a)

a beszállító neve vagy védjegye;

b)

a beszállító által megadott típusazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők;

c)

a készüléktípus energiahatékonysági osztálya az I. melléklet 1. táblázatának megfelelően; amennyiben a televíziókészülék a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alapján megkapta az „EU ökocímkéjét”, ezt az információt fel lehet tüntetni;

d)

a látható képátló nagysága centiméterben és hüvelykben;

e)

a készülék bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztása a VII. mellékletben meghatározott eljárás szerint mérve;

f)

az éves energiafogyasztás kilowattórában kifejezett értéke az első egész számra kerekítve, a II. mellékletben foglaltak szerint kiszámítva, a következőképpen: „A televíziókészülék napi 4 órás üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.”

g)

a készülék készenléti és/vagy kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztása a VII. mellékletben meghatározott eljárás szerint mérve;

h)

képernyőfelbontás a fizikai pixelek számában vízszintes és függőleges irányban.

2.

Egy adott termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több televíziótípusához is mellékelhető.

3.

Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén.


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.


IV. MELLÉKLET

A műszaki dokumentáció

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

a)

a beszállító neve és címe;

b)

a készüléktípus általános leírása, amely alapján az egyértelműen és könnyen azonosítható;

c)

ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott harmonizált szabványokra;

d)

ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra;

e)

a beszállító képviseletében kötelemmel felruházott személy neve és aláírása;

f)

a mérések vizsgálati paraméterei:

i.

környezeti hőmérséklet;

ii.

a vizsgálat során alkalmazott feszültség V-ban és a frekvencia Hz-ben;

iii.

az áramellátó rendszer teljes harmonikus torzítása;

iv.

az audio- és videotesztjelek bemeneti termináljának típusa;

v.

az elektromos vizsgálathoz használt műszerek, beállítások és áramkörök adatai és dokumentációja;

g)

bekapcsolt üzemmódra vonatkozó paraméterek:

i.

az energiafogyasztás wattban kifejezett értéke 100 wattos méréshatárig egy tizedesjegyre, a felett pedig az első egész számra kerekítve;

ii.

az átlagos televízióadás-tartalmat leképező dinamikus adástartalom-videojel jellemzői;

iii.

az energiafogyasztás szempontjából stabilnak tekinthető állapot eléréséhez szükséges műveleti lépések sorozata;

iv.

az előre optimalizált menüvel rendelkező készülékek esetében a televízió alapüzemmódjában mért maximális fénysűrűség és a bekapcsolt állapot legnagyobb fényereje mellett mért maximális fénysűrűség százalékban kifejezett aránya;

v.

televízió-képernyők esetében a méréshez használt hangolóegység vonatkozó műszaki paraméterei;

h)

a készenléti vagy kikapcsolt üzemmódok mindegyike esetében:

i.

az energiafogyasztás wattban kifejezett értéke két tizedesjegyre kerekítve;

ii.

az alkalmazott mérési módszer;

iii.

az üzemmódválasztás vagy -programozás módjának leírása;

iv.

az automatikus üzemmódváltásig végbemenő eseménysorozat.


V. MELLÉKLET

A címke

1.   1. CÍMKE

Image

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

Beszállító neve vagy védjegye.

II.

A beszállító által megadott típusazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők.

III.

A készüléknek az I. melléklet szerint megállapított energiahatékonysági osztálya. A készülék energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével.

IV.

A készülék bekapcsolt állapotában mért energiafogyasztásának wattban kifejezett értéke, az első egész számra kerekítve.

V.

A bekapcsolt üzemmódbeli éves energiafogyasztás kilowattórában kifejezett és a II. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint kiszámított értéke az első egész számra kerekítve.

VI.

A látható képátló nagysága hüvelykben és centiméterben.

Amennyiben a televízión jól látható helyen tápfeszültség-kapcsoló gomb található, amelynek kikapcsolt állásában a készülék energiafogyasztása legfeljebb 0,01 W, a címkén az 5. pont 8. pontjában meghatározott jelzés is szerepelhet.

A 66/2010/EK rendelet értelmében „az Európai Unió ökocímkés terméke” minősítéssel ellátott készüléktípusok esetében fel lehet tüntetni az ökocímke másolatát.

b)

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket az 5. pont rögzíti.

2.   2. CÍMKE

Image

a)

A címkén fel kell tüntetni az 1.a) pontban felsorolt adatokat.

b)

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket az 5. pont rögzíti.

3.   3. CÍMKE

Image

a)

A címkén fel kell tüntetni az 1.a) pontban felsorolt adatokat.

b)

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket az 5. pont rögzíti.

4.   4. CÍMKE

Image

a)

A címkén fel kell tüntetni az 1.a) pontban felsorolt adatokat.

b)

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket az 5. pont rögzíti

5.   A címke formátuma a következő kell, hogy legyen:

Image

ahol:

a)

A címke legyen legalább 60 mm széles és 120 mm magas. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b)

29 dm2-nél nagyobb képernyőfelülettel rendelkező televíziókészülékek esetén a háttér legyen fehér. 29 dm2-es vagy annál kisebb képernyőfelülettel rendelkező televíziókészülékek esetén a háttér legyen fehér vagy átlátszó.

c)

A színek CMYK-színek (cián, bíbor, sárga és fekete) – keverési arányukat a következő séma szerint adjuk meg: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Szegélyvastagság: 3 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

EU-logó – szín: X-80-00-00 és 00-00-X-00

Image

A címke logója:

szín: X-00-00-00

Piktogram az ábra szerint; EU-logó és a címke logója (együtt): szélesség: 51 mm, magasság: 9 mm

Image

Logók alatti lénia: 1 pt – szín: 100 % cián – hossz: 51 mm.

Image

A-tól G-ig terjedő skála

Nyíl: magasság: 3,8 mm, a nyilak közti távolság: 0,75 mm – szín:

legmagasabb energiaosztály: X-00-X-00,

második energiaosztály: 70-00-X-00,

harmadik energiaosztály: 30-00-X-00,

negyedik energiaosztály: 00-70-X-00:

ötödik energiaosztály: 00-30-X-00:

hatodik energiaosztály: 00-70-X-00:

utolsó energiaosztály: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri bold 10 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: Calibri bold 7 pt, nagybetűs, fehér.

Image

Energiahatékonysági osztály

Nyíl: szélesség: 26 mm, magasság: 8 mm, 100 % fekete

Szöveg: Calibri bold 15 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: Calibri bold 10 pt, nagybetűs, fehér.

Image

Energia

Szöveg: Calibri regular 7pt, nagybetűs, 100 % fekete

Image

Kapcsolólogó:

Piktogram az ábra szerint, Szegélyvastagság: 1 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

A bekapcsolt üzemmódban fogyasztott energiamennyiségre vonatkozó szöveg:

Szegély: 1 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 14 pt, 100 % fekete.

Második sor: Calibri regular 11 pt, 100 % fekete.

Image

Képátló nagysága:

Piktogram az ábra szerint

Szegély: 1 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 14 pt, 100 % fekete. Calibri regular 11 pt, 100 % fekete.

Image

Az éves energiafogyasztásra vonatkozó szöveg:

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 25 pt, 100 % fekete.

Második sor: Calibri regular 11 pt, 100 % fekete.

Image

A beszállító neve vagy védjegye

Image

A beszállító által megadott típusazonosító

Image

A beszállító nevének vagy védjegyének és a típusra vonatkozó adatoknak a feltüntetésére összesen 51 × 8 mm áll rendelkezésre.

Image

Referencia-időszak

Szöveg: Calibri bold 8 pt

Szöveg: Calibri light 9 pt.


VI. MELLÉKLET

Adatszolgáltatás azokban az esetekben, ahol a végfelhasználónak nem áll módjában megtekinteni a bemutatott készüléket

1.

A 4. cikk b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)

a típus energiahatékonysági osztálya az I. mellékletben meghatározottak szerint;

b)

a bekapcsolt üzemmódban mért energiafogyasztás a II. melléklet 1. pontja szerint;

c)

az éves energiafogyasztás a II. melléklet 2. pontjának megfelelően;

d)

a látható képátló nagysága.

2.

A termékismertető adatlapon szereplő minden egyéb információt a III. mellékletben meghatározott sorrendben és formában kell feltüntetni.

3.

A mellékletben említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.


VII. MELLÉKLET

Mérések

1.   Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerrel kell végezni, amelyek építenek az általánosan elismert technikai vívmányokra, köztük az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban leírt módszerekre.

2.   A bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás II. melléklet 1. pontjában említett mérései

a)

Általános feltételek:

i.

A méréseket 23 °C (+/– 5 °C) környezeti hőmérséklet mellett kell elvégezni.

ii.

A méréshez az átlagos televízióadás-tartalmat leképező dinamikus adástartalom-videojelet kell használni; a vizsgálat az átlagos energiafogyasztást méri 10 perces időtartamon belül.

iii.

A méréshez a készüléknek legalább egy, de legfeljebb három órája bekapcsolt üzemmódban kell lennie, közvetlenül legalább egy órás kikapcsolt állapotot követően. A megadott videojelet a bekapcsolt üzemmód teljes tartama alatt meg kell jeleníteni a képernyőn. A fentiekben meghatározott mérési időtartam csökkenthető azon készülékek esetében, amelyek energiafogyasztási állapota közismerten egy órán belül stabilizálódik, amenynyiben a módosított időtartamok szerint végzett mérési eredmények az itt meghatározott módszerek szerint végzett méréshez képest legfeljebb 2 %-os eltérést mutatnak.

iv.

A mérést legfeljebb 2 %-os tűréshatáron belül, 95 %-os megbízhatósági szint mellett kell végezni.

v.

Méréskor ki kell kapcsolni az automatikus fényerő-szabályozó funkciót (amennyiben a készülék rendelkezik ilyennel). Ha nincs mód az automatikus fényerő-szabályozás kikapcsolására, a mérést úgy kell elvégezni, hogy legalább 300 lux erősségű fény essen közvetlenül a térmegvilágítás-érzékelőre.

b)

A televízió bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztásának mérési feltételei:

i.

Előre optimalizált menüvel nem rendelkező televíziókészülékek esetében: az energiafogyasztást a készülék bekapcsolt üzemmódjában, gyári beállításokkal kell mérni, azaz a televízió fényerő-szabályozóinak abban a helyzetében, amelyet a gyártó a végfelhasználó számára beállított.

ii.

Előre optimalizált menüvel rendelkező televíziókészülékek esetében: Az energiafogyasztást a készülék „alapüzemmódjában” kell mérni.

iii.

előre optimalizált menüvel nem rendelkező televízió-képernyők esetében: a televízió-képernyőt megfelelő hangolóegységhez kell csatlakoztatni. az energiafogyasztást a készülék bekapcsolt üzemmódjában, gyári beállításokkal kell mérni, azaz a televízió-képernyő fényerő-szabályozóinak abban a helyzetében, amelyet a gyártó a végfelhasználó számára beállított. A hangolóegység energiafogyasztása nem releváns a televízió-képernyő bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztásának mérése szempontjából.

iv.

Előre optimalizált menüvel rendelkező televízió-képernyők esetében: a televízió-képernyőt megfelelő hangolóegységhez kell csatlakoztatni. Az energiafogyasztást a készülék „alapüzemmódjában” kell mérni.

3.   A készenléti/kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás III. melléklet 1(g) pontjában említett mérései

A 0,50 W-os és az azt meghaladó energiafogyasztás mérését legfeljebb 2 %-os tűréshatáron belül, 95 %-os megbízhatósági szint mellett kell végezni. A 0,50 W-nál kisebb energiafogyasztás mérését legfeljebb 0,01 wattos tűréshatáron belül, 95 %-os megbízhatósági szint mellett kell végezni.

4.   A maximális fénysűrűség VIII. melléklet 2(c) pontjában említett mérései

a)

A maximális fénysűrűséget fénysűrűségmérővel kell megállapítani, mégpedig a „teljes képernyőteszt” vizsgálati minta azon része alapján, amelyen teljes (100 %) fehér kép látható, s amely nem lép át a kép átlagos világossági (APL) pontján, ahol a képernyő fénysűrűségvezérlő rendszere teljesítménykorlátozást érvényesít.

b)

A fénysűrűségarányt a fénysűrűségmérő érzékelési pontjának megzavarása nélkül kell mérni a televízió alapüzemmódja vagy – a gyártó alapbeállításától függően – bekapcsolt üzemmódja, illetve a legnagyobb fényerejű bekapcsolt üzemmód között váltva.


VIII. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállami hatóságok a 3. és 4. cikkben megállapított követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából a következő ellenőrzési eljárást alkalmazzák a II. melléklet 1. pontjában említett bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztásra és a III. melléklet 1(g) pontjában említett készenléti/kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztásra.

1.

A tagállamok hatóságai egy darab terméket vizsgálnak meg.

2.

Egy adott készüléktípus esetében akkor tekinthető igazoltnak a bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás, illetve a készenléti/kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás bejelentett értéke, amennyiben:

a)

a bekapcsolt üzemmódban mért energiafogyasztás legfeljebb 7 %-kal haladja meg a bejelentett energiafogyasztási értéket; és

b)

a kikapcsolt/készenléti üzemmódban mért energiafogyasztás legfeljebb 0,10 W-tal haladja meg a bejelentett energiafogyasztási értékeket; és

c)

a maximális fénysűrűségarány több mint 60 %.

3.

Ha nem teljesülnek a 2.a), b) vagy c) pont feltételei, az adott készüléktípus három további egységét is be kell vizsgálni.

4.

A három további egység vizsgálatát követően akkor tekinthető igazoltnak egy adott készüléktípus esetében a bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás, illetve készenléti és kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás bejelentett értéke, amennyiben:

a)

a három vizsgált egység bekapcsolt üzemmódban mért energiafogyasztásának átlaga legfeljebb 7 %-kal haladja meg a bejelentett energiafogyasztási értéket;

b)

a három vizsgált egység készenléti/kikapcsolt üzemmódban mért energiafogyasztásának átlaga legfeljebb 0,10 W-tal haladja meg a vonatkozó határértékeket;

c)

a maximális fénysűrűségaránynak a három vizsgált egység esetében mért átlaga több mint 60 %.

5.

Ha nem teljesülnek a 4.a), b) vagy c) pont feltételei, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott készüléktípus nem felel meg a követelményeknek.