ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.302.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 302

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. november 18.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 1031/2010/EU Rendelete 2010. november 12-i az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezéséről, lebonyolításáról és egyéb vonatkozásairól ( 1 )

1

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

18.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/1


A BIZOTTSÁG 1031/2010/EU RENDELETE

2010. november 12-i

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezéséről, lebonyolításáról és egyéb vonatkozásairól

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3d. cikke (3) bekezdésére, valamint 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló, 2008. november 19-i 2008/101/EK irányelv (2), valamint a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) felülvizsgálta és módosította a 2003/87/EK irányelvet. A 2003/87/EK irányelv felülvizsgálata eredményeképpen elhatározott fejlesztések egyike az árverés útján történő értékesítés meghatározása a kiosztás követendő alapelveként, mivel annak ez a legegyszerűbb, és az általános vélekedés szerint leghatékonyabb módja. A kibocsátási egységek kereskedelmének rendszere csak akkor lehet hatékony, ha az üvegházhatású gázkibocsátás legkevesebb költséggel járó mérséklése érdekében a szénárak alakulásának egyértelmű jelzésére épül. Az árverés hozzá tud járulni az ilyen jelzések rendszerének működéséhez és megszilárdulásához.

(2)

A 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (1) bekezdése az azon irányelv III. fejezete szerinti, ingyenesen ki nem osztott kibocsátási egységek árverés útján történő tagállamok általi értékesítéséről rendelkezik. A tagállamok ennek megfelelően kötelesek árverés útján értékesíteni ingyenesen ki nem osztott kibocsátási egységeiket. Más eszközzel nem élhetnek a kiosztást illetően, árverésre bocsátás helyett nem tarthatják vissza vagy semmisíthetik meg ingyenesen ki nem osztott kibocsátási egységeiket.

(3)

A 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdése több célkitűzést is rögzít az árverés lebonyolításával kapcsolatban. A folyamatnak kiszámíthatónak kell lennie, különösen az árverések időzítése, ütemezése, valamint a rendelkezésre bocsátandó kibocsátási egységek becsült mennyisége tekintetében. Az árveréseket úgy kell megszervezni, hogy a kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerének hatálya alá tartozó kis- és középvállalkozások teljes mértékben, igazságos és méltányos alapon részt vehessenek rajtuk, a kis kibocsátók hozzáférhessenek a kibocsátási egységekhez, minden résztvevő egyidejűleg jusson hozzá ugyanazon információkhoz, és a résztvevők ne akadályozzák az árverés lefolytatását, az árverés megszervezése és az azon való részvétel pedig legyen költséghatékony és ne járjon indokolatlan adminisztrációs költségekkel.

(4)

A fenti célokat a 2003/87/EK irányelv felülvizsgálatának egyetemes célkitűzéseivel összefüggésben kell szemlélni, amelyek magukban foglalják többek között a nagyobb fokú harmonizációt, a versenytorzulások elkerülését és a nagyobb kiszámíthatóságot, amelyek révén a szénárak alakulásának jelzése egyértelműbbé válhat és a kibocsátás csökkentése a legkisebb költségek mellett valósulhat meg. A kibocsátás-csökkentési törekvések növeléséhez kétségtelenül az szükséges, hogy a rendszer a gazdasági hatékonyság lehető legmagasabb fokán, az Unión belül teljesen harmonizált kiosztási feltételek mellett működjön.

(5)

A 2003/87/EK irányelv 3d. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az említett irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek 15 %-át szükséges árverés útján értékesíteni a 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakban, míg a 2003/87/EK irányelv 3d. cikkének (2) bekezdése a II. fejezet szerinti kibocsátási egységek ugyanezen hányadának árverés útján történő értékesítését írja elő 2013. január 1-jétől kezdődően. A 3d. cikk (3) bekezdése értelmében rendeletet kell elfogadni, amely meghatározza a 3d. cikk (1) és (2) bekezdésével, illetve a 3f. cikk (8) bekezdésével összhangban árverés útján értékesítendő, a II. fejezet szerinti, nem ingyenesen kiosztandó kibocsátási egységek tagállami aukciójára vonatkozó részletes szabályokat.

(6)

Az e rendelet elfogadását megelőző konzultáción részt vevő érdekeltek többsége, a tagállamok túlnyomó többsége, illetve a Bizottság által végzett hatásvizsgálat következtetései szerint akkor teljesülnek leginkább a 2003/87/EK irányelv felülvizsgálatakor megfogalmazott egyetemes célkitűzések, ha az árverést közös infrastruktúrán belül, közös aukciós platform bonyolítja. Ezzel a megközelítéssel kivédhetők a belső piaci torzulások. A közös platform teret ad a legmagasabb fokú gazdasági hatékonyságnak, lehetővé téve, hogy a kibocsátási egységek kiosztása az Európai Unió egészében teljes mértékben harmonizált feltételekre épülő árveréssel történjen. Az árverés közös aukciós platformon való lebonyolításával szilárdítható meg továbbá legjobban a szénárak alakulásának jelzése, amely alapján a gazdasági szereplők meghozhatják az üvegházhatású gázok kibocsátásának legkevesebb költséggel járó mérsékléséhez szükséges beruházási döntéseiket.

(7)

Az e rendelet elfogadását megelőző konzultáción részt vevő érdekeltek többsége, a tagállamok túlnyomó többsége, illetve a Bizottság által végzett hatásvizsgálat következtetései szerint a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdésében rögzített célkitűzések szempontjából szintén a közös infrastruktúrán belül, közös aukciós platformon megvalósuló árverés a legcélravezetőbb. E megközelítés alkalmazásával lehet ugyanis a leginkább költséghatékony módon árverésre bocsátani a kibocsátási egységeket, hiszen el lehet tekinteni a több párhuzamos árverési infrastruktúra használatakor elkerülhetetlenül jelentkező adminisztrációs többletterhektől. Ez a legmegfelelőbb módja annak, hogy – mind jogilag, mind ténylegesen – az árveréshez nyíltan, átláthatóan és megkülönböztetésmentesen hozzá lehessen férni. Egy ilyen közös rendszer egyben tervezhetővé teszi az aukciós eseménynaptárt és egyértelmű jelzést ad a szénárak alakulásáról. A közös árverési infrastruktúra különösen nagy jelentőséggel bír a kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerének hatálya alá tartozó kis- és középvállalkozások méltányos alapú részvétele, valamint a kis kibocsátók hozzáférése szempontjából. Ezeket a vállalkozásokat anyagilag különös mértékben megterhelné, ha több különböző platformot kellene megismerniük, azokban regisztrálniuk és részt venniük. A közös aukciós platform járul hozzá a legszélesebb körű részvételhez az Unión belül, ezáltal pedig maximálisan segít elkerülni annak kockázatát, hogy a résztvevők pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, bűncselekmények vagy piaci visszaélés céljaira használják az árverést.

(8)

A szénpiaci verseny korlátozásának kockázatát mérséklendő ez a rendelet ugyanakkor lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy adott esetben kívül maradjanak a közös aukciós platformon és saját aukciós platformot jelöljenek ki, amelynek viszont szerepelnie kell e rendelet mellékletének a saját platformokat felsoroló jegyzékében. A jegyzék összeállításának alapja az kell, hogy legyen, hogy a saját aukciós platformot kijelölő tagállamok a kijelölésről a Bizottságot értesítik. A kívülmaradás lehetősége ezzel együtt óhatatlanul az aukciós folyamat korlátozottabb harmonizációját jelenti, ezért a rendelet kapcsán életbe lépett konstrukciókat ötéves bevezető időszakon belül az érintettekkel közösen felül kell vizsgálni, és a szerzett tapasztalatok fényében adott esetben módosítani kell. Saját platform kijelöléséről szóló tagállami értesítés kézhezvételét követően a Bizottság indokolatlan késedelem nélkül köteles cselekedni a saját platform jegyzékbe történő felvételével kapcsolatban.

(9)

Célszerű emellett biztosítani a tagállamok számára annak lehetőségét, hogy az aukcióellenőrtől az általuk kijelölni kívánt aukciós platform működését értékelő jelentést kérjenek, ha az például a rendeletnek a saját aukciós platformok jegyzékét érintő módosításához szükséges. Az aukcióellenőrnek ezen túlmenően indokolt azt is folyamatosan ellenőriznie, hogy az összes aukciós platform megfelel-e a rendeletben foglalt követelményeknek és a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott céloknak, és erről tájékoztatnia kell a tagállamokat, a Bizottságot és az érintett aukciós platformot. Az aukcióellenőri felülvizsgálatot indokolt kiterjeszteni az árveréseknek az aukciós platformok másodlagos piacon betöltött helyzetére gyakorolt hatására. Azt elkerülendő, hogy a tagállamok a megbízás tartamán túl is egyetlen aukciós platformhoz legyenek kötve, az aukciós platformokat felállító szerződéseknek olyan rendelkezéseket kell tartalmazniuk, amelyek kikötik, hogy az aukciós platformok adják át jogutódjuknak az árverések lebonyolításához szükséges tárgyi eszközöket és immateriális javakat.

(10)

Az aukciós platformok számára, valamint az ezen feladatkör ellátására kijelölt jogalany jellegére vonatkozó döntések alkotják ezen rendelet rendelkezéseinek gerincét a tervezhető aukciós eseménynaptár, az árveréseken való részvételt szabályozó intézkedések, valamint az árverési folyamat kialakítása tekintetében éppúgy, mint a biztosítékok, a kifizetések és a teljesítés igazgatásával, valamint az áverés felügyeletével kapcsolatos rendelkezések terén. A Bizottság az aukciós platformok pontos száma és az árverések lebonyolítására kijelölt jogalany konkrét hatásköreinek ismerete nélkül nem tud ilyen jellegű rendelkezéseket teljesen összehangolt szabályozás részeként elfogadni. Az e rendeletben elfogadott intézkedések ezért olyan árverést vesznek alapul, amelyet közös aukciós platform bonyolít le, és olyan eljárást határoznak meg, amellyel pontosan megállapítható a tagállamok által esetlegesen alkalmazni kívánt egyéb aukciós platformok száma és mivolta.

(11)

A (10) preambulumbekezdésben vázolt kikötések fényében helyénvaló a kimaradó aukciós platformoknak az e rendelet egyik mellékletét képező jegyzékbe történő felvételét bizonyos feltételekhez vagy kötelezettségekhez kötni. A kimaradó platformoknak az e rendelet mellékletét képező jegyzékben való feltüntetése nincs joghatással a Bizottság azon hatáskörére, hogy a jegyzékből való törlést javasolja, különösen az e rendeletben foglalt követelmények vagy a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott célok megsértésekor. Amennyiben saját platform nem szerepel a jegyzékben, az árverező tagállamnak a közös aukciós platformon kell árverésre bocsátania kibocsátási egységeit. A 2003/87/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint elfogadott bizottsági rendeletnek olyan intézkedéseket kell magában foglalnia, amelyek felfüggesztik a kibocsátási egységek elárverezésének folyamatait azon kimaradó aukciós platformok esetében, amelyek megsértik e rendeletet vagy a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott célokat.

(12)

A Bizottságnak a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell értékelnie a kimaradó saját platformon bonyolítandó aukciós eljárás részletes szabályait és e szabályoknak a 2003/87/EK irányelv 23. cikkének (3) bekezdésében említett bizottsággal folytatott konzultáció tárgyát kell képeznie. Az ilyen értékelés elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az önkéntes kívülmaradást választó tagállamok nemzeti szinten működtetett saját aukciós platformjaik kijelölését ugyanolyan szigorú ellenőrzésnek vessék alá, mint amely a közös aukciós platform e rendelet szerinti közös fellépés keretében történő kijelölésére is vonatkozik. A közös aukciós platform beszerzési eljárásának teljes folyamatában a tagállamok a Bizottsággal közösen vesznek majd részt. Ezen felül az önkéntes kívülmaradást választó tagállamok megfigyelői státuszban részt vehetnek a közös közbeszerzés folyamatában a részt vevő tagállamok és a Bizottság között egyeztetett, és a közös közbeszerzésről szóló megállapodásban rögzített feltételek mellett.

(13)

E rendeletet a 2003/87/EK irányelv II. és III. fejezete szerinti kibocsátási egységek aukciójára megfelelően 2012. január 1-jétől, illetve 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. Mindazonáltal ha az a szén- és villamosenergia-piacok szabályos működéséhez szükséges, a rendelet a megadott 2013-as időpont előtt is alkalmazható a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek aukciójára.

(14)

Az egyszerűség és hozzáférhetőség érdekében az elárverezett kibocsátási egységeket legkésőbb öt kereskedési napon belül rendelkezésre kell bocsátani. A rövid teljesítési határidővel csökkenthetőek az aukciós platformok és a másodlagos piacon kibocsátási egységekkel kereskedők közötti versenyre gyakorolt esetleges negatív hatások. Emellett a rövid teljesítési határidők egyszerűbbek, széles körű részvételre ösztönöznek, s így csökkentik a piaci visszaélések kockázatát, és hozzáférés szempontjából jobb feltételeket teremtenek a kibocsátás-kereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó kis- és középvállalkozások, valamint a kis kibocsátók számára. A kibocsátásiegység-származékok iránti kereslet kielégítéséhez ezáltal nem határidős és forward ügyletek, hanem maga a piac teremt optimális megoldásokat. Az aukciós platform kijelölése folyamán indokolt választási lehetőséget biztosítani kétnapos azonnali ügyletek és ötnapos határidős ügyletek között a legmegfelelőbb típusú aukciós termék kiválasztásához szükséges legjobb megoldás megállapításához. Míg a kétnapos azonnali ügyletek az uniós pénzpiaci jogszabályok értelmében nem minősülnek pénzügyi eszköznek, az ötnapos határidős ügyletek az uniós pénzpiaci szabályozási rendelet értelemben vett pénzügyi eszközök.

(15)

Azt, hogy az aukciós termék pénzügyi eszköz legyen-e vagy sem, az aukciós platform kiválasztási eljárásának részeként, illetve a versenytárgyalásos közbeszerzési eljáráson részt vevők által kínált megoldások általános költség- és haszonelemzése alapján szükséges meghatározni. Az elemzésnek elsősorban annak vizsgálatára kell kiterjednie, hogy a választott opció mennyire költséghatékony, mennyiben biztosít méltányos alapú hozzáférést a kibocsátás-kereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó kis- és középvállalkozások, valamint a kis kibocsátók számára, illetve mennyiben biztosít megfelelő szintű védelmet és piaci felügyeletet.

(16)

Mindaddig, amíg a kibocsátási egységek rendelkezésre bocsátásának nincs meg a jogi és technikai háttere, indokolt alternatív eszközökkel gondoskodni a kibocsátási egységek aukciójáról. Ennek megfelelően ez a rendelet előirányozza a határidős és forward ügyletek aukciójának lehetőségét azzal a kikötéssel, hogy a teljesítésnek legkésőbb 2013. december 31-ig meg kell történnie. Az említett határidős és forward ügyletek pénzügyi eszközök, amelyek az árverező és az ajánlattevő számára egyaránt ugyanazt a védelmet biztosítják, mint amely a pénzpiacokra vonatkozó szabályozási környezeten belül is biztosított. E rendelet alkalmazásában a határidős ügyletek abban különböznek a forward ügyletektől, hogy míg az előbbiek árváltozás-követő pénzfedezeten alapulnak, utóbbiak árváltozást követő fedezetéül nem pénz alapú ügyleti biztosíték szolgál. Indokolt lehetőséget nyújtani a tagállamoknak a kibocsátási egységek árveréséhez alkalmazandó termék típusának megválasztására, hogy megtalálják a költségvetési helyzetüknek leginkább megfelelő letéti formát. Amennyiben a kibocsátási egységek elárverezésének ilyen alternatív módozataira elkerülhetetlenül szükség van, egy vagy két aukciós platformon átmeneti jelleggel lehetőséget kell biztosítani a határidős és forward ügyletek aukciójára.

(17)

Az egyszerűségi, méltányossági és költséghatékonysági törekvéseket szem előtt tartva, valamint a piaci visszaélések kockázatának csökkentése érdekében az árverés legyen egyfordulós, valamint épüljön zárt versenytárgyalási ajánlatokra és egységes árra. Egyező ajánlat esetén véletlenszerű eljárással célszerű választani, mivel ez bizonytalan helyzetet eredményez az ajánlattevők számára, fenntarthatatlanná téve az ajánlati árak esetleges egyeztetését. Az aukciós elszámolóár várhatóan szorosan igazodik majd a másodlagos piacon érvényes árhoz, ha viszont jelentősen a jellemző másodlagos piaci ár alatt marad, az minden valószínűség szerint az aukció hiányosságait jelzi. Az aukciós elszámolóár ilyen alakulása hosszabb távon a szénpiaci árak jelzésének torzulásához és a szénpiac működésének megzavarásához vezethet; nincs biztosítva, hogy az ajánlattevők méltányos áron jussanak kibocsátási egységekhez. Ebben a helyzetben ezért az árverést törölni szükséges.

(18)

A másodlagos piacok működésére gyakorolt aukciós hatások mérséklése érdekében tanácsos az árveréseket viszonylag gyakran megrendezni, ugyanakkor ügyelni kell arra is, hogy az aukciók elég nagyszabásúak legyen ahhoz, hogy kellő számú résztvevő figyelmét felkeltsék. A viszonylag rendszeres gyakorisággal csökken a piaci visszaélések kockázata, hiszen az egyes aukcióknak nem lesz akkora súlya az ajánlattevők szempontjából, és a későbbi árverésekkel számolva rugalmasabban tudják kereskedelmi pozícióikat alakítani. Ennek megfelelően e rendeletben indokolt legalább heti rendszerességet előírni a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek árverésével kapcsolatban. Mivel az ugyanazon irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek mennyisége jóval kisebb, esetükben a legalább kéthavonta rendezett árverés megfelelő.

(19)

A rendelet a másodlagos piac számára az alábbi szabályokkal és eljárásokkal teremthet kiszámíthatóságot: először is rendelkeznie kell a 2011-ben és 2012-ben árverésre bocsátandó kibocsátási egységek mennyiségének meghatározásáról, amint az a rendelet elfogadását követően megvalósítható. A kibocsátási egységek így meghatározott mennyiségeit és az elárverezésükhöz felhasználandó aukciós termékeket e rendelet melléklete fogja felsorolja. Másodszor világos és átlátható szabályokat szükséges rögzítenie a későbbi években árverésre bocsátandó kibocsátási egységek mennyiségének meghatározásához. Harmadszor olyan szabályokat és eljárásokat kell magában foglalnia, amelyek alapján minden naptári évre részletes aukciós eseménynaptár dolgozható ki, amely jóval az adott naptári év kezdete előtt ismerteti az egyes aukciókkal kapcsolatos lényegi információkat. Az aukciós eseménynaptár utólagos módosításának lehetőségét korlátozott számú előre meghatározott helyzetekre kell szűkíteni. Az esetleges módosításokat olyan módon kell elvégezni, hogy az az aukciós eseménynaptár kiszámíthatóságát a lehető legkevésbé befolyásolja.

(20)

Rendszerint egy adott évben az árverésre bocsátott mennyiség nem térhet el az ugyanahhoz az évhez rendelt kibocsátási egységek mennyiségétől. Kivételt képeznek ez alól a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti, 2011-ben és 2012-ben árverésre bocsátandó kibocsátási egységek. A második kereskedési időszakról a harmadik kereskedési időszakra áttárolt kibocsátási egységek várható mennyiségével, az igazolt kibocsátáscsökkentések (CER) várható rendelkezésre állásával, valamint a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (8) bekezdésével összefüggésben értékesített kibocsátási egységek várható mennyiségével számolva indokolt a 2011-es és 2012-es „korai aukciók” hatását a 2013-ban és 2014-ben árverésre bocsátandó kibocsátási egységek mennyiségének újbóli kiegyensúlyozásával kezelni.

(21)

A másodlagos piaci keresletnek megfelelően az egyes években árverésre bocsátandó kibocsátási egységek mennyiségét egyenletesen kell elosztani az adott év folyamán.

(22)

Nyílt hozzáférés szükséges a részvétel ösztönzéséhez, s ezáltal az árverés kompetitív lebonyolításához. Az aukciós eljárás sérthetetlenségébe vetett bizalom ugyanilyen fontos a részvétel biztosítása és az árverés kompetitív kimenetele szempontjából, különösen ami az aukciókkal visszaélni szándékozó, azokat pénzmosásra, terrorista cselekmények finanszírozására, bűnözői tevékenység folytatására vagy piaci visszaélésre használó résztvevőkkel szembeni sérthetetlenségét illeti. Az árverés sérthetetlenségének megteremtése érdekében az árverésen való részvételt szabályozó alapkövetelményeket szükséges felállítani, amelyekkel biztosítható az ügyfelek megfelelő átvilágítása. Az átvilágítás pedig úgy hajtható végre költséghatékonyan, ha könnyen azonosítható, egyértelműen behatárolt résztvevői csoportok nyernek jogosultságot az aukción való részvételre, így például helyhez kötött létesítmények üzemeltetői, a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó légijármű-üzemeltetők, valamint szabályozott pénzügyi szervezetek, azaz például befektetési vállalkozások és hitelintézetek. Az üzemeltetők vagy légijármű-üzemeltetők üzleti csoportjainak, így a tagjaik nevében ügynökként eljáró partnerségeknek, közös vállalkozásoknak vagy konzorciumoknak szintén lehetővé kell tenni az aukción való részvételi jogosultság kérelmezését. Ésszerű lenne ezért már az elején behatárolni azok körét, akik kérelmezhetik az aukción való részvételi jogosultságot, anélkül azonban, hogy eleve kizárnánk annak lehetőségét, hogy a részvételre jogosultak köre az árveréseken szerzett tapasztalatok fényében bővüljön, illetve a kibocsátáskereskedelmi piac visszaélésekkel szembeni védettségét a 2003/87/EK irányelv 12. cikke (1a) bekezdésének megfelelően vizsgáló bizottsági értékelés következtetéseinek hatására módosuljon.

(23)

A jogbiztonság érdekében továbbá ennek a rendeletnek elő kell írnia a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) vonatkozó rendelkezéseinek az aukciós platformokra történő alkalmazását. Különösen fontos ez annak a ténynek a fényében, hogy az aukciós platform nemcsak befektetési vállalkozások és hitelintézetek számára köteles hozzáférhetővé tenni az árverést, hanem üzemeltetők és légijármű-üzemeltetők, valamint a saját nevükben vagy mások nevében ajánlattételre jogosult egyéb személyek számára is, akik maguk nem tartoznak a 2005/60/EK irányelv hatálya alá.

(24)

Ennek a rendeletnek meg kell teremtenie a résztvevők számára az árveréshez való közvetlen hozzáférés lehetőségét vagy az interneten, vagy külön erre a célra létrehozott, állandó kapcsolatokon keresztül, engedélyezett és felügyelt pénzügyi közvetítők, illetőleg olyan, a tagállamok által ajánlattételre feljogosított, saját nevükben vagy fő üzleti tevékenységük szerinti ügyfelei nevében eljáró egyéb személyek révén, akik megfelelnek a befektetési vállalkozások esetében érvényesített befektetővédelmi és ügyfél-átvilágítási intézkedések feltételeivel egyenértékű követelményeknek, és akik fő üzleti tevékenységként nem befektetési vagy banki szolgáltatásokat nyújtanak.

(25)

Azáltal, hogy az ajánlattételi kérelem benyújtására jogosultak jegyzéke a tagállamok által engedélyezett egyéb személyekkel bővíthető, az üzemeltetők és légijármű-üzemeltetők közvetett hozzáférést nyerhetnek az árverésekhez nemcsak pénzügyi közvetítők, hanem a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) teljesítése alól annak 2. cikke (1) bekezdésének i. pontja értelmében mentességet élvező egyéb közvetítők révén is, akikkel üzleti kapcsolatban állnak (például energiaszolgáltatók vagy üzemanyag-beszállítók).

(26)

A jogbiztonságot és az átláthatóságot szem előtt tartva ennek a rendeletnek részletes szabályokat kell meghatároznia az árverés egyéb aspektusait érintően is: rendelkeznie kell például a tételek nagyságáról, a benyújtott ajánlatok visszavonásának vagy módosításának lehetőségéről, az ajánlattétel és a fizetés pénzneméről, az ajánlattételi jogosultságra irányuló kérelmek benyújtásáról és feldolgozásáról, valamint a jogosultság esetleges elutasításáról, visszavonásáról vagy felfüggesztéséről.

(27)

A tagállamok mindegyikének árverezőt szükséges kineveznie, aki felelős a kibocsátási egységeknek az őt kinevező tagállam nevében történő árverezéséért. Az aukciós platformnak kizárólag az árverések lebonyolításáért kell felelősnek lennie. Lehetővé kell tenni, hogy ugyanazt az árverezőt több tagállam is kinevezhesse. Az árverezőnek minden egyes általa képviselt tagállam nevében külön-külön kell eljárnia. Felelnie kell a kibocsátási egységeknek az aukciós platformon való árverezéséért, az őt kinevező tagállam árverési bevételeinek felvételéért és az adott tagállamnak való folyósításáért. Fontos, hogy a tagállam és árverezője között létrejött, illetve az árverező és az aukciós platform közötti megállapodás egymással összhangban legyen, ellentmondás esetén pedig ez utóbbi legyen az irányadó.

(28)

A közös platformban való részvétel helyett saját aukciós platformot kijelölő tagállam által kinevezett árverező számára ezen túlmenően lehetővé kell tenni, hogy ne csak az adott tagállam által kijelölt aukciós platformon, hanem a közös aukciós platformon is jogosult legyen a részvételre. Ezt az indokolja, hogy szükség esetén zökkenőmentesen át lehessen állni a kimaradó aukciós platformról a közös aukciós platformra, különösen ha egy adott aukciós platform nem szerepel az e rendelet mellékletében lévő jegyzékben.

(29)

Az a követelmény, hogy az aukciós platform szabályozott piac legyen, azon a kívánalmon alapul, hogy az árverések lebonyolításához a másodlagos piacon rendelkezésre álló szervezeti infrastruktúrát lehessen igénybe venni. A szabályozott piacokat konkrétan a 2004/39/EK irányelv, valamint a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 2003. január 28-i 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) rendelkezései kötelezik arra, hogy működésük során számos védintézkedést határozzanak meg. Az említett védintézkedések többek között a következőkre terjednek ki: a szabályozott piac működésére vagy résztvevőire nézve potenciálisan hátrányos következményekkel járó érdekellentétek feltárása és kezelése, a lehetséges kockázatok feltárása és kezelése, hatékony kockázatcsökkentő intézkedések életbe léptetése, a rendszer technikai működésének hatékony és eredményes irányítása, felkészülve az előre nem látható események miatti esetleges rendszerleállások kockázatának hatékony kezelésére, átlátható és nem önkényes szabályok és eljárások rögzítése a méltányos és szabályszerű kereskedelem érdekében, objektív kritériumok meghatározása a megbízások hatékony teljesítésére, az egyes rendszereken belül bonyolított tranzakciók hatékony és késedelem nélküli végrehajtásának elősegítése, a rendszerek szabályszerű működéséhez szükséges pénzügyi források előteremtése, figyelemmel a piacon bonyolított ügyletek jellegére és nagyságrendjére, valamint a velük járó kockázatok mértékére és nagyságára.

(30)

Az aukciós platform szabályozott piacként való működésének követelménye további előnyökkel is jár. Lehetővé teszi például, hogy a piac már meglévő szervezeti infrastruktúrájára, tapasztalataira, adottságaira és átlátható, kógens működési szabályaira lehessen építeni. Ennek többek között az ügyletek elszámolásának és kiegyenlítésének, valamint a piac saját szabályainak való megfelelés és az egyéb jogi kötelezettségek (pl. piaci visszaélés tilalma vagy a bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusok biztosítása) teljesítésének nyomon követése szempontjából van jelentősége. Mindamellett költséghatékony, és hozzájárul az aukciók működési integritásának védelméhez. A szabályozott piacok összeférhetetlenségre vonatkozó szabályai arra kötelezik az árverezőt, hogy legyen független az aukciós platformtól, annak tulajdonosait vagy a piac működtetőit pedig arra, hogy ne ássák alá a szabályozott piac hatékony és eredményes működését. Az árverések lehetséges résztvevői közül sokan már tagjai vagy résztvevői a másodlagos piacon aktív különböző szabályozott piacoknak.

(31)

A 2004/39/EK irányelv értelmében a szabályozott piacokat és azok működtetőit annak a tagállamnak az illetékes nemzeti hatósága engedélyezi és felügyeli, amelyben az adott szabályozott piac vagy annak működtetője be van jegyezve vagy székhellyel rendelkezik (székhely szerinti tagállam). A 2003/6/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül, azaz fenntartva a piaci visszaélésre vonatkozó nemzeti jogszabályokban foglalt büntetőjogi szankciókat, a szabályozott piacokra alkalmazandó jog a székhely szerinti tagállam közjoga. Így a szabályozott piacok a nemzeti jogban meghatározottaknak megfelelően a székhely szerinti tagállam közigazgatási bíróságainak joghatósága alá tartoznak. Ez a szabályozási keret az árveréssel ellentétben csak a kereskedelemre vonatkozik, és kizárólag a pénzügyi eszközöket szabályozza, a spot (azonnali) termékeket nem. A jogbiztonság érdekei ezért megkívánják, hogy ez a rendelet az aukciós platformként kijelölt szabályozott piac székhely szerinti tagállama számára írja elő, hogy annak nemzeti joga terjedjen ki a fentiekben említett szabályozási keret vonatkozó elemeire a joghatósága alá tartozó aukciós platform által lebonyolított árverések tekintetében. Ezen túlmenően ennek a rendeletnek arról is szükséges rendelkeznie, hogy az aukciós platform biztosítson bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusokat. Ezen túlmenően az érintett tagállam biztosítsa ezen bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusok határozataival szemben a fellebbezés jogát, függetlenül attól, hogy az aukciós termék pénzügyi eszköz vagy azonnali ügylet.

(32)

A különböző lehetséges aukciós platformok közötti versenyt – ahol azt az uniós vagy a nemzeti közbeszerzési törvények előírják – az aukciós platform kiválasztása céljából indított versenyalapú beszerzési eljárással kell biztosítani. Az aukciós platformnak legalább egy klíringrendszerhez vagy elszámolórendszerhez kell kapcsolódnia. Több klíringrendszer vagy elszámolórendszer is kapcsolódhat ugyanazon aukciós platformhoz. A közös aukciós platform megbízatása határozott időszakra, legfeljebb öt évre szólhat. Az önkéntes kívülmaradás révén kijelölt saját aukciós platform megbízatása legfeljebb hároméves, de további két évre megújítható, határozott időszakra szólhat, melynek során felül kell vizsgálni az összes aukciós platform szabályozó mechanizmusait. A hároméves időszak azt a célt szolgálja, hogy az önkéntes kívülmaradás révén kijelölt saját aukciós platform számára legyen egy minimális megbízási időszak, az őt kijelölő tagállam pedig, ha úgy dönt, a három év elteltével csatlakozni tudjon a közös aukciós platformhoz, anélkül, hogy sérülne azon joga, hogy – a bizottsági felülvizsgálat eredményeinek függvényében – további két évre meghosszabbítsa saját aukciós platformja megbízatását. A megbízási időszak lejártával új versenyalapú beszerzési eljárást szükséges indítani ott, ahol ezt uniós vagy nemzeti közbeszerzési jogszabályok előírják. Az árveréseket lebonyolító közös aukciós platform kiválasztása várhatóan nem gyakorol számottevő hatást a másodlagos piacra, mivel csak olyan kibocsátási egységekkel kereskedik majd, amelyeket legkésőbb öt napon belül le kell szállítani.

(33)

Az árverések lebonyolítása, az aukciós eseménynaptár létrehozása és vezetése, valamint az árveréssel összefüggő egyéb teendők, köztük az Unió egészében elérhető weboldal naprakész működtetésével járó feladatok elvégzése a tagállamok és a Bizottság közös fellépését igényli az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (7) (költségvetési rendelet) 91. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti értelemben. A közös fellépés iránti igény a kibocsátáskereskedelmi rendszernek a teljes Unióra kiterjedő hatályából, a felülvizsgált 2003/87/EK irányelv több szakpolitikai területen is átívelő célkitűzéseiből, valamint abból a tényből fakad, hogy a 2003/87/EK irányelv értelmében a Bizottság közvetlen felelősséggel tartozik a kibocsátáskereskedelmi rendszer számos elemének részletes végrehajtásáért, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak mindenekelőtt az aukciós eseménynaptárra és az aukciók felügyeletére. Ebből következően ennek a rendeletnek versenyalapú beszerzési eljárást szükséges előírnia a közös aukciós platform és az aukciót figyelemmel kísérő aukcióellenőr kiválasztásához, ami, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (8) 125c. cikkének értelmében vett, a Bizottság és a tagállamok közös közbeszerzési eljárása révén valósul meg. A 2342/2002/EK, Euratom rendelet 125c. cikke lehetővé teszi a Bizottságra vonatkozó eljárási rendelkezések alkalmazását a tagállamok és a Bizottság közös közbeszerzésére. Mivel a közbeszerzés az Unió egészét érinti, a közös közbeszerzési eljárásra helyénvaló a lehetséges mértékig a költségvetési rendelet és a 2342/2002/EK, Euratom rendelet eljárási rendelkezéseit alkalmazni. Ennek a rendeletnek indokolt meghatároznia a tagállamok közbeszerzésének tárgyát képező aukciós szolgáltatásokat, valamint a Bizottság által beszerzendő technikai támogatási szolgáltatásokat, különös tekintettel a rendelet még hiányos mellékleteinek kiegészítését, az árverések megfelelő gyakoriságát, a különböző aukciós platformok aukciós eseménynaptárainak összehangolását, valamint a maximális ajánlattételi mennyiséget érintő lehetséges döntésekre és e rendelet esetleges – különösen az árverezés szabályainak az Unión kívüli megfelelő értelmezését segítő egyéb rendszerekhez és szolgáltatásokhoz való kapcsolódás tekintetében történő – módosítására. A Bizottságnak indokolt ezen szolgáltatásokat a több tagország nevében végrehajtott aukciók lebonyolításában a legtöbb tapasztalattal rendelkező közös aukciós platformtól beszerezni. Ez nem zárja ki a más aukciós platformokkal vagy érintettekkel való konzultáció lehetőségét.

(34)

Az aukciós platformokat nyílt, átlátható és versenyalapú kiválasztási eljárással kell kiválasztani, kivéve ha a közös fellépésben részt nem vevő tagállam általi kijelölés nem tartozik uniós vagy nemzeti közbeszerzési jogszabályok hatálya alá. Az aukciós platformok, illetve a hozzájuk kapcsolódó klíringrendszer vagy elszámolórendszer kiválasztásakor legyen szempont az, hogy a jelöltek milyen megoldásokkal kívánnak gondoskodni a költséghatékonyságról, a kis- és középvállalkozásoknak az árveréseken való teljes körű, igazságos és méltányos részvételéről, a kis kibocsátók hozzáféréséről, valamint a hathatós – bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusokat is biztosító – aukciós felügyeletről. A határidős vagy forward ügyleteket bonyolító aukciós platform kiválasztásának alapja – a fentiektől eltérően – az is lehet, hogy tudja-e alkalmazni a másodlagos piacra érvényes hozzáférési rendelkezéseket, teljesítési és fizetési szabályokat és piacfelügyeleti követelményeket. A közös aukciós platform kiválasztásakor követendő konkrét eljárásokat a Bizottság és a tagállamok közötti külön megállapodásban szükséges rögzíteni, amelyben – a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 125c. cikkének megfelelően – ki kell térni a részvételi kérelmek vagy ajánlatok elbírálásának gyakorlati módozataira és a szerződés odaítélésének feltételeire, valamint meg kell határozni a szerződéssel kapcsolatban alkalmazandó jogot és a jogviták esetében illetékes bíróságot.

(35)

A hatályos közbeszerzési szabályok, köztük az összeférhetetlenség elkerülésére és a titoktartásra vonatkozó szabályok tiszteletben tartása mellett a közös aukciós platform beszerzésére irányuló közös fellépésből önként kimaradó tagállamok megfigyelői státuszt kaphatnak, és jelen lehetnek a közbeszerzési eljárás teljes folyamata vagy annak egy része alatt a közös fellépésben részt vevő tagállamok és a Bizottság között egyeztetett feltételek mellett a közös közbeszerzésről szóló megállapodásban meghatározottak szerint. A megfigyelői részvétel abból a szempontból is kívánatos lehet, hogy segít megteremteni a kimaradó aukciós platformok és a közös aukciós platform összhangját az aukciós folyamat azon elemei tekintetében, amelyeket e rendelet nem harmonizál teljes mértékben.

(36)

Indokolt elvárás a közös aukciós platform kiválasztására irányuló közös fellépésben részt venni nem kívánó, saját aukciós platformot kijelölő tagállamokkal szemben, hogy a rendelet hatálybalépését követően viszonylag rövid időn belül tájékoztassák a Bizottságot ezen döntésükről. A Bizottságnak emellett arról is meg kell bizonyosodnia, hogy a saját aukciós platformot kijelölő tagállamok megtesznek minden szükséges lépést annak érdekében, hogy az aukciós eljárás megfeleljen e rendeletnek, valamint a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott célkitűzéseknek. A Bizottságnak továbbá össze kell hangolnia a közös aukciós platformon kívüli aukciós platformok által előterjesztett részletes aukciós eseménynaptárakat a közös aukciós platform eseménynaptáraival. Miután a Bizottság elvégezte az önkéntes kívülmaradás révén felállított összes aukciós platform vizsgálatát, e rendelet mellékleteként jegyzéket kell róluk összeállítania, amelyben feltünteti a kijelölő tagállamok mellett az összes vonatkozó feltételt vagy követelményt ide értve az egyes aukciós eseménynaptárakra vonatkozó feltételeket vagy követelményeket. A jegyzékbe történő felvétel nem jelenti azt, hogy azzal a Bizottság elismerné a kijelölő tagállamnak a saját aukciós platform kijelölésével kapcsolatban alkalmazandó beszerzési szabályoknak való megfelelését.

(37)

A 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (3) bekezdése értelmében a kibocsátási egységeik elárverezéséből származó bevételek felhasználásáról a tagállamok határoznak. A félreértések elkerülése érdekében ennek a rendeletnek úgy kell rendelkeznie, hogy az árverés bevételeit közvetlenül az egyes tagállamok által kinevezett árverezőnek kell folyósítani.

(38)

Tekintve, hogy a kibocsátási egységek aukciója elsősorban azok másodlagos piacra történő első kiadását eredményezi, a közvetlenül a létesítmény- vagy légijármű-üzemeltetők számára nyújtott ingyenes kiosztás helyett, nem helyénvaló a klíringrendszer(ek) vagy elszámolórendszer(ek) számára konkrét nemteljesítési követelményeket előírni például arra az esetre, ha a kibocsátási egységeket rajtuk kívül álló okból nem tudják átadni a nyertes ajánlattevőknek vagy jogutódjaiknak. E rendeletnek ezért úgy kell rendelkeznie, hogy az elárverezett kibocsátási egységek leszállításának elmulasztásából fakadó nemteljesítés esetén a nyertes ajánlattevők vagy jogutódjaik csak azzal a lehetőséggel élhetnek, hogy elfogadják a késedelmes teljesítést. Fontos azonban lehetővé tenni, hogy a fizetési hátralék miatt le nem szállított, elárverezett kibocsátási egységeket az ugyanazon aukciós platform által szervezett következő aukciók alkalmával árverésre lehessen bocsátani.

(39)

A tagállamok számára nem írható elő, hogy magukon a kibocsátási egységeken kívül egyéb letéti biztosítékokkal szolgáljanak árveréskor, mivel a tagállamok kötelezettségei kizárólag a kibocsátási egységek leszállításával kapcsolatos vállalásokra korlátozódnak. Ennek megfelelően arról indokolt rendelkezni, hogy az e rendeletben meghatározott kétnapos azonnali ügyletekkel vagy ötnapos határidős ügyletekkel folytatott árveréskor a tagállamok kizárólagos kötelezettsége merüljön ki az árverésre bocsátott kibocsátási egységeknek az uniós jegyzékben a letétkezelőként eljáró klíringrendszer vagy elszámolórendszer által vezetett letéti számlán való előzetes letétbe helyezésében.

(40)

Fontos azonban, hogy az aukciós platform, valamint a hozzá kapcsolódó bármely klíringrendszer vagy elszámolórendszer megfelelő biztosítéki és egyéb kockázatkezelési eljárásokkal rendelkezzen, amellyel garantálni tudja az árverezők számára az aukciós elszámolóáron értékesített kibocsátási egységek ellenértékének hiánytalan kifizetését még akkor is, ha a nyertes ajánlattevők vagy jogutódjaik elmulasztják a fizetést.

(41)

A költséghatékonyságot szem előtt tartva lehetővé kell tenni a nyertes ajánlattevők számára, hogy még azelőtt kereskedhessenek az árverés útján számukra kiosztott kibocsátási egységekkel, hogy azokat ténylegesen átvették volna. Az értékesíthetőség ezen követelményétől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a kibocsátási egységeket az árverést követő két kereskedési napon belül leszállítják. Következésképpen e rendelet arra is lehetőséget biztosít, hogy a fizetést és a teljesítést a nyertes ajánlattevő helyett annak jogutódja bonyolíthassa. E lehetőség azonban nem adhat teret az aukción való részvételi jogosultságra vonatkozó követelmények megkerülésének.

(42)

Az aukciós platformok és a hozzá kapcsolódó klíringrendszer vagy elszámolórendszer által alkalmazott díjak szerkezetére és nagyságára vonatkozóan jogos elvárás, hogy az ne legyen kedvezőtlenebb a másodlagos piacon folytatott tranzakciókra alkalmazott hasonló díjaknál és feltételeknél. Az átláthatóság érdekében az összes díjat és feltételt közzé kell tenni, mégpedig közérthető és tételes formában. Főszabályként az aukciós eljárás költségeit az adott aukciós platformot felállító szerződés alapján az ajánlattevőkre kirótt díjakból kell fedezni. A közös aukciós platform költséghatékony beszerzése szempontjából szintén fontos, hogy a tagállamok már a kezdetektől részt vegyenek a közös fellépésben. Ebből a megfontolásból indokolt elvárás a közös fellépéshez később csatlakozó tagállamokkal szemben, hogy saját költségeiket viseljék, illetve ezek összegeit levonják az egyébként az ajánlattevőket terhelő költségekből. Az ilyen rendelkezések azonban nem hozhatják hátrányos helyzetbe azokat a tagállamokat, amelyek saját platformjaik megbízatásának lejárta után kívánnak részt venni a közös fellépésben. Szintén nem szenvedhetnek hátrányt azok a tagállamok, amelyek bejelentett saját aukciós platformjuk jegyzékbe való felvételének hiányában ideiglenesen vesznek részt a közös fellépésben. Az árverezőnek csak az aukciós platformhoz való hozzáférés költségét kellene állnia, amennyiben van ilyen, a klíring- és elszámolórendszerek esetleges költségeit a főszabály értelmében az ajánlattevőknek kell viselniük.

(43)

Mindazonáltal indokolt arról is rendelkezni, hogy az aukcióellenőr költségeit a tagállamok finanszírozzák az árverési bevételből. Indokolt továbbá, hogy az aukcióellenőrt kinevező szerződés különbséget tegyen az elsődlegesen az árverések számának függvényében változó költségek, valamint az aukcióellenőr egyéb költségei között. Az említett költségeket a közös közbeszerzési folyamat során szükséges egymástól pontosan elhatárolni.

(44)

Az aukció figyelemmel kísérése érdekében pártatlan aukcióellenőrt kell kinevezni, aki nyomon követi és jelenti, hogy az aukciós eljárás megfelel-e a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdésében foglalt céloknak és teljesíti-e e rendelet követelményeit, illetve ha versenyellenes magatartásnak vagy piaci visszaélésnek bármilyen jelét észleli. Az árverések felügyelete – akárcsak az árverések lebonyolítása – a tagállamok és a Bizottság közös fellépését igényli, ezért esetében szintén közös közbeszerzési eljárás indokolt. Az aukciós platformok és az árverezők számára, illetőleg az aukciós platform, a befektető vállalkozások, a hitelintézetek, valamint az árverésen való részvételre jogosult személyek nevében ajánlattételre feljogosított egyéb személyek felügyeletét ellátó, valamint a piaci visszaélések kivizsgálásáért és szankcionálásáért felelős illetékes nemzeti hatóságok számára elő kell írni, hogy működjenek együtt az aukcióellenőrrel tevékenységének végrehajtásában.

(45)

Az aukcióellenőr pártatlanságának biztosítása érdekében az aukcióellenőr kinevezésére vonatkozó követelményeknek figyelembe kell venniük, hogy az összeférhetetlenség vagy a piaci visszaélés tekintetében a lehető legkisebb legyen a kockázat, különösen a másodlagos piacon folytatott esetleges tevékenységeikre tekintettel, illetve, hogy az összeférhetetlenségek vagy piaci visszaélések kockázatának csökkentésére megfelelő belső eljárásokkal vagy folyamatokkal rendelkezzenek, mindezek pedig ne gátolják meg őket feladataik maradéktalan, késedelem nélküli, a legmagasabb szakmai és minőségi követelményeket kielégítő végrehajtásában.

(46)

A versenyellenes magatartás és a piaci visszaélés nem fér össze a nyíltság, az átláthatóság, az összehangoltság és a megkülönböztetésmentesség elvével, amelyek szellemében e rendelet készült. E rendeletnek ezért megfelelő rendelkezésekkel kell biztosítania az ilyen magatartás kockázatának enyhítését az árveréseken. A közös aukciós platform, az árverések világos folyamata és rendszeres gyakorisága, az egyező ajánlatok közötti véletlenszerű választás, az árverésekhez való megfelelő hozzáférés, az egységes tájékoztatás és a szabályok átláthatósága egyaránt az említett kockázatok csökkentését segíti. A kibocsátási egységek elárverezéséhez pénzügyi eszközök is felhasználhatók, ezzel az árverező és az ajánlattevők egyaránt ugyanabban a védelemben részesülnek, mint amely az összehangolt szabályozási környezeten belül a pénzpiacok vonatkozásában is biztosított. A piaci visszaélések kockázatának csökkentése érdekében a nem pénzügyi eszközként elárverezett aukciós termékek esetében ennek a rendeletnek hasonló szabályokat kell felállítania, mint amelyek a pénzügyi eszközökre is vonatkoznak. A teljes aukciós folyamatot, így magukat az aukciókat és az aukcióra vonatkozó szabályok betartását pártatlan aukcióellenőrnek szükséges figyelemmel kísérnie.

(47)

Szintén elengedhetetlen, hogy az árverező feddhetetlen legyen. E tisztség várományosaival szemben a tagállamok kiválasztási szempontja legyen az, hogy a lehető legkevesebb kockázatot jelentsék az összeférhetetlenséget vagy a piaci visszaélést tekintve, különösen a másodlagos piacon folytatott esetleges tevékenységeiket tekintve, illetve az ilyen összeférhetetlenségek vagy piaci visszaélések kockázatának csökkentésére megfelelő belső eljárásokkal vagy folyamatokkal rendelkezzenek, mindezek pedig ne gátolják meg őket feladataik maradéktalan, késedelem nélküli, a legmagasabb szakmai és minőségi követelményeket kielégítő végrehajtásában. E követelmény szükségszerűen azt is jelenti, hogy a tagállamoknak kifejezetten tilos megosztaniuk az árverezővel az aukciókra vonatkozó bárminemű bennfentes információt. E tilalom megsértését hatásos, arányos és visszatartó erejű szankcióknak szükséges alávetni.

(48)

Ezenkívül az aukciós platform számára is ajánlott előírni, hogy kísérje figyelemmel az ajánlattevők magatartását, és a 2003/6/EK irányelvben foglalt jelentéstételi kötelezettségnek megfelelően, valamint a 2005/60/EK irányelvben foglalt jelentéstételi kötelezettség alkalmazásával értesítse az illetékes nemzeti hatóságot piaci visszaélés, pénzmosás vagy terrorista cselekmények finanszírozása esetén.

(49)

A 2003/6/EK irányelvben és a 2004/39/EK irányelv III. és IV. címében foglalt rendelkezéseket megfelelő mértékben átültető nemzeti intézkedések alkalmazásakor az érintett tagállam illetékes hatóságainak kellőképpen figyelembe kell venniük az említett irányelveket végrehajtó uniós intézkedések párhuzamos rendelkezéseit.

(50)

Célszerű továbbá ebben a rendeletben felső korlát megállapításának lehetőségéről rendelkezni, amely meghatározza, hogy egy adott ajánlattevő egy adott naptári évben vagy az egyes aukciók alkalmával az árverésre bocsátott kibocsátási egységek összes mennyiségének legfeljebb mekkora hányadára adhat ajánlatot, valamint egyéb korrekciós intézkedésekről gondoskodni. Az alkalmazással járó adminisztrációs többletterhekre tekintettel indokolt előírni, hogy ezzel a lehetőséggel csak akkor lehessen élni, ha az illetékes nemzeti hatóságokat piaci visszaélésről, pénzmosásról vagy terrorista cselekmények finanszírozásáról értesítették, azok mégsem terveznek lépéseket tenni, illetőleg ezen intézkedés életbe léptetésére valóban szükség van és bizonyítottan hatékony megoldást jelentene. Alkalmazása előtt ki kell kérni a Bizottság előzetes véleményét. Álláspontjának kialakításához a Bizottság megvitatja a tagállamokkal és az aukcióellenőrrel az aukciós platform által tett javaslatot. Figyelembe veszi továbbá saját belső értékelését arról, hogy a kibocsátáskereskedelmi piac a 2003/87/EK irányelv 12. cikke (1a) bekezdésének megfelelően kellő védelmet élvez-e a visszaélésekkel szemben.

(51)

Szintén elvárható, hogy a tagállamok által ajánlattételre feljogosított, fő üzleti tevékenységük szerinti ügyfelei nevében eljáró egyéb személyek ügyfeleik megfelelő védelme érdekében betartsák az e rendeletben meghatározott magatartási szabályokat.

(52)

E rendeletnek meg kell határoznia az aukciós platformokra érvényes nyelvhasználatot, szem előtt tartva az átláthatóság, valamint azon kívánalmak közötti egyensúly megteremtését, hogy egyrészt mindenki megkülönböztetésmentesen részt vehessen az árveréseken, másrészt a nyelvhasználat költségeit tekintve az árverés a lehető leggazdaságosabb legyen. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé nem tett dokumentumokat a nemzetközi pénzügyi világban használatos nyelven, vagyis angolul kell kiadni. A nemzetközi pénzügyi világban használatos nyelv használatáról a tagállamok az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. november 4-i, 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (9) már rendelkeztek.

(53)

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy saját költségükön lefordíttatják az összes dokumentumot hivatalos nyelvükre vagy nyelveikre. Ha egy tagállam így dönt, az önkéntes kívülmaradás révén kijelölt aukciós platformoknak az adott tagállam hivatalos nyelvére vagy nyelveire a saját platformot kinevező tagállam költségén le kell fordítaniuk a saját aukciós platformmal kapcsolatos összes dokumentációt. Ebből következően azokon a nyelveken, amelyeken egy tagállam saját költségén fordítást biztosított, az aukciós platformoknak tudniuk kell kezelni az ajánlattételi jogosultságot kérelmező, az ajánlattételre jogosult és az árverésen részt vevő személyek minden szóban és írásban tett közlését, ha erre az említett személyek igényt tartanak. Az aukciós platform ezért nem számíthat fel külön költséget számukra. Ennek költségeit egyenlő arányban kell megosztani az érintett aukciós platform összes ajánlattevője között, hogy az Unió egészében biztosított legyen az egyenlő hozzáférés.

(54)

A jogbiztonság és az átláthatóság érdekében e rendeletnek az árverés egyéb aspektusairól, például az aukció kiírásáról, az árverés eredményének bejelentéséről és az érdekeltek értesítéséről, a bizalmas információk védelméről, a fizetésben vagy a kibocsátási egységek átutalásában, illetve az e rendelet értelmében nyújtott vagy kiadott biztosítékok terén jelentkező hibák korrigálásáról, az aukciós platform által hozott döntésekkel szembeni fellebbezés jogáról és a hatálybalépésről szintén indokolt részletesen rendelkeznie.

(55)

E rendelet alkalmazásában a saját, vagy ügyfeleik nevében pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ajánlatokat benyújtó befektetési vállalkozásokat úgy szükséges tekinteni, hogy befektetési szolgáltatást nyújtanak vagy befektetési tevékenységet végeznek.

(56)

E rendelet nem előlegezi meg sem a 2003/87/EK irányelv 12. cikkének (1a) bekezdése értelmében lefolytatott bizottsági vizsgálat eredményét, amely vizsgálat annak megállapítására hivatott, hogy a kibocsátási egységek piaca megfelelő szintű védelmet élvez-e a piaci visszaélésekkel szemben, sem az e védelem biztosítására irányuló későbbi bizottsági javaslatokat. E rendelet a kereskedési feltételek tisztességességét és szabályszerűségét hivatott biztosítani amíg az említett vizsgálat következtetései rendelkezésre nem állnak.

(57)

E rendelet nem sérti a Szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazását, például ami a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó kis- és középvállalkozások teljes körű, igazságos és méltányos részvételét, valamint a kis kibocsátók hozzáférését biztosító intézkedéseket illeti.

(58)

Ez a rendelet nem sérti a vonatkozó belső piaci szabályok alkalmazását.

(59)

A rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, betartja a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában, különösen annak 11. cikkében elismert elveket, valamint az emberi jogok európai egyezményének 10. cikkében foglaltakat. Ebben a tekintetben a rendelet semmilyen módon nem akadályozza a tagállamokat a sajtószabadságra és a médiában történő véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó alkotmányos rendelkezéseik alkalmazásában.

(60)

Az árverések időben történő végrehajtása és kiszámíthatósága érdekében e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie.

(61)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2003/87/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a kibocsátási egységek 2003/87/EK irányelv szerinti, árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezésével, lebonyolításával és egyéb vonatkozásaival kapcsolatos szabályokat határozza meg.

2. cikk

Hatály

Ez a rendelet a 2003/87/EK irányelv II. fejezete (légi közlekedés) szerinti, valamint az említett irányelv III. fejezete (helyhez kötött létesítmények) szerinti azon kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítésére alkalmazandó, amelyeket a 2013. január 1-jétől kezdődő kereskedelmi időszakban kell visszaadni.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„határidős ügyletek” (futures): az 1287/2006/EK bizottsági rendelet (10) 38. cikkének (3) bekezdése értelmében vett pénzügyi eszközként elárverezett, és az e rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján megállapított aukciós elszámolóáron értékesített kibocsátási egységek, amelyek esetében a teljesítés előre egyeztetett későbbi időpontban történik, az árváltozást követő pótfedezeti felhívás letéti fedezetéül pedig készpénz szolgál;

2.

„forward ügyletek”: az 1287/2006/EK rendelet 38. cikkének (3) bekezdése értelmében vett pénzügyi eszközként elárverezett, és az e rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján megállapított aukciós elszámolóáron értékesített kibocsátási egységek, amelyek esetében a teljesítés előre egyeztetett későbbi időpontban történik, az árváltozást követő pótfedezeti felhívás letéti fedezetéül pedig – a központi szerződő fél kívánalmainak megfelelően – vagy nem készpénz alapú biztosíték, vagy állami garancia szolgál;

3.

„kétnapos azonnali ügylet”: azon kibocsátási egységek elárverezése, amelyek esetében a teljesítésre előre egyeztetett időpontban, az 1287/2006/EK rendelet 38. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében az árverés napjától számítva legkésőbb két kereskedési napon belül kerül sor;

4.

„ötnapos határidős ügylet”: azon kibocsátási egységek pénzügyi eszközként való elárverezése, amelyek esetében a teljesítésre előre egyeztetett időpontban, az 1287/2006/EK bizottsági rendelet 38. cikkének (3) bekezdése értelmében az árverés napjától számítva öt kereskedési napon belül kerül sor;

5.

„ajánlat”: az árverés során tett ajánlat, melynek célja a kibocsátási egységek adott mennyiségének a megnevezett áron való megszerzése;

6.

„ajánlattételi időszak”: az ajánlatok benyújtására rendelkezésre álló időszak;

7.

„kereskedési nap”: minden olyan nap, amikor az érintett aukciós platform és a hozzá kapcsolódó klíringrendszer vagy elszámolórendszer a kereskedésre rendelkezésre áll;

8.

„befektetési vállalkozás”: a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontja szerinti befektetési vállalkozás;

9.

„hitelintézet”: a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) 4. cikke 1. pontjában meghatározott hitelintézet;

10.

„pénzügyi eszköz”: a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 17. pontja szerinti pénzügyi eszköz, hacsak ez a rendelet másképp nem rendelkezik;

11.

„másodlagos piac”: az a piac, amelyen az ingyenes kiosztás révén vagy az árverésen szerzett kibocsátási egységek előzetes vagy utólagos vétele vagy eladása folyik;

12.

„anyavállalat”: a 83/349/EGK tanácsi irányelv (12) 1. és 2. cikkében meghatározott anyavállalat;

13.

„leányvállalat”: a 83/349/EGK irányelv 1. és 2. cikkében meghatározott leányvállalat;

14.

„kapcsolt vállalkozás”: a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése szerinti értelemben az anyavállalathoz vagy a leányvállalathoz kapcsolódó vállalkozás;

15.

„irányítás”: a 139/2004/EK tanácsi rendelet (13) 3. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott irányítás, az egységes jogalkalmazásról szóló bizottsági közlemény (14) alkalmazásában. Az állami tulajdonban lévő vállalkozások ellenőrzésének meghatározásakor az azon rendelet (22) preambulumbekezdése, valamint a közlemény (52) és (53) bekezdése alkalmazandó;

16.

„aukciós folyamat”: mindazon eljárások összessége, amelyek révén összeállítják az aukciós eseménynaptárt és meghatározzák az ajánlattételi kérelemhez, valamint az ajánlatok benyújtásához kapcsolódó eljárásokat, lebonyolítják az árverést, kiszámítják és bejelentik az árverés eredményét, meghatározzák az ajánlati ár kifizetésével kapcsolatos feltételeket, átadják a kibocsátási egységeket, kezelik az esetleges tranzakciós kockázatokat fedező biztosítékokat, valamint figyelemmel kísérik és nyomon követik az adott aukciós platformokon lebonyolított árverések szabályszerű menetét;

17.

„pénzmosás”: a 2005/60/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott tevékenység, figyelemmel ugyanazon irányelv 1. cikkének (3) és (5) bekezdésére;

18.

„terrorizmus finanszírozása”: a 2005/60/EK irányelv 1. cikkének (4) bekezdésében meghatározott tevékenység, figyelemmel ugyanazon irányelv 1. cikkének (5) bekezdésére;

19.

„bűnözői tevékenység”: a 2005/60/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése szerinti bűnözői cselekmény;

20.

„árverező”: a tagállamok által kinevezett köz- vagy magánszektorbeli jogalany, amely az őt kinevező tagállam nevében kibocsátási egységek árverezésére jogosult;

21.

„nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számla”: a 2003/87/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint elfogadott, vonatkozó bizottsági rendeletben meghatározott egy vagy több olyan számlatípus, amely az aukciós folyamat lebonyolítását vagy az azon való részvételt szolgálja, beleértve a kibocsátási egységeknek az e rendelet szerinti átadását megelőző letétben tartását;

22.

„nevesített bankszámla”: az árverező, az ajánlattevő vagy jogutódja által megjelölt bankszámla az e rendelet szerinti kifizetések fogadására;

23.

„ügyfél-átvilágítási intézkedés”: a 2005/60/EK irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tevékenység, figyelemmel azon irányelv 8. cikkének (2) bekezdésére;

24.

„tényleges tulajdonos”: a 2005/60/EK irányelv 3. cikkének (6) bekezdése szerinti tényleges tulajdonos;

25.

„szabályszerűen hitelesített másolat”: egy eredeti dokumentum hiteles másolata, amelyet képesített ügyvéd, könyvelő, közjegyző vagy az érintett tagállam nemzeti joga szerint a másolatok hitelességét hivatalosan tanúsítani jogosult, hasonló szakember az eredetivel mindenben egyező másolatként hitelesít;

26.

„politikai közszereplők”: a 2005/60/EK irányelv 3. cikkének (8) bekezdése szerinti természetes személyek;

27.

„piaci visszaélés”: vagy az e cikk 28. pontjában meghatározott és a 38. cikk értelmében tilalom hatálya alá tartozó bennfentes kereskedelem, vagy az e cikk 30. pontjában és a 37. cikk b) pontjában meghatározott piaci manipuláció, vagy mindkettő;

28.

„bennfentes kereskedelem”: a bennfentes információknak a 2003/6/EK irányelv 2., 3. és 4. cikke értelmében tilalom hatálya alá eső felhasználása a 2003/6/EK irányelv 9. cikkében említett, ugyanazon irányelv 1. cikkének (3) bekezdése értelmében vett pénzügyi eszközök vonatkozásában, hacsak e rendelet másképp nem határozza meg;

29.

„bennfentes információ”: a 2003/6/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdése szerinti információ a 2003/6/EK irányelv 9. cikkében említett, ugyanazon irányelv 1. cikkének (3) bekezdése értelmében vett pénzügyi eszközök vonatkozásában, hacsak e rendelet másképp nem határozza meg;

30.

„piaci manipuláció”: a 2003/6/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerinti tevékenység a 2003/6/EK irányelv 9. cikkében említett, ugyanazon irányelv 1. cikkének (3) bekezdése értelmében vett pénzügyi eszközök vonatkozásában, hacsak e rendelet másképp nem határozza meg;

31.

„klíringrendszer”: az aukciós platformhoz kapcsolódó egy vagy több infrastruktúra, amely olyan, a központi szerződő fél által nyújtott klíring-, letétbe helyezési és nettósítási, biztosítékkezelési, elszámolási és teljesítési, valamint számos egyéb szolgáltatást is nyújt, amelyhez közvetve vagy közvetlenül hozzáférhetnek a központi szerződő fél tagjai, akik közvetítőként járnak el ügyfeleik és a központi szerződő fél között;

32.

„klíring”: mindazon folyamatok összessége, amelyek az ajánlattételi időszak kezdetét megelőzően, az ajánlattételi időszak folyamán és az aukció eredményeinek bejelentését követően az elszámolásig végbemennek, amely magában foglalja az ezen időszak alatt esetlegesen felmerülő kockázatok kezelését, beleértve a letétbe helyezést, a nettósítást, az adósságmegújítást vagy minden egyéb olyan szolgáltatást, amelyet lehetőség szerint klíringrendszer vagy elszámolórendszer végez;

33.

„letétbe helyezés” (margining): egy adott pénzügyi pozíció fedezetéül az árverező vagy az ajánlattevő, illetve a nevükben eljáró egy vagy több közvetítő által nyújtott biztosítékok zálogba tételének folyamata, amely magában foglalja az említett pénzügyi pozíció fedezetéhez szükséges biztosítékok felmérésének, kiszámításának és kezelésének teljes folyamatát, és amelynek célja annak biztosítása, hogy az ajánlattevő, az árverező vagy a nevükben eljáró egy vagy több közvetítő minden fizetési, illetőleg teljesítési kötelezettségének nagyon rövid határidőre eleget tudjon tenni;

34.

„elszámolás”: azon ellenérték kifizetése a nyertes ajánlattevő, annak jogutódja, illetve egy központi szerződő fél vagy egy elszámoló ügynök által, amely ellenérték az ezen nyertes ajánlattevőnek, annak jogutódjának, illetve a központi szerződő félnek vagy az elszámoló ügynöknek leszállítandó kibocsátási egységekért jár, illetőleg a kibocsátási egységek átadása a nyertes ajánlattevőnek, jogutódjának, a központi szerződő félnek vagy az elszámoló ügynöknek;

35.

„központi szerződő fél”: az a jogalany, aki vagy közvetlenül az árverező és az ajánlattevő (illetve annak jogutódja) között, vagy az ő képviseletükben eljárók között, mindegyikük kizárólagos szerződő feleként közvetít, és garantálja az árverés bevételének kifizetését az árverező vagy az őt képviselő közvetítő számára, illetőleg az elárverezett kibocsátási egységek teljesítését az ajánlattevő vagy az őt képviselő közvetítő számára, a 48. cikkben foglaltakat fenntartva;

36.

„elszámolórendszer”: az az aukciós platformhoz kapcsolódó, vagy attól független infrastruktúra, amely elszámolási szolgáltatásokat tud nyújtani, amelyek magukban foglalhatják a klíring-, nettósítási, biztosítékkezelési szolgáltatást, illetve bármely egyéb olyan szolgáltatást, amely végső soron lehetővé teszi, hogy a kibocsátási egységek az árverezőtől átkerüljenek a nyertes ajánlattevőhöz vagy jogutódjához, illetőleg hogy azok ellenértéke eljusson a nyertes ajánlattevőtől vagy jogutódjától az árverezőhöz, az alábbiak egyike révén:

a)

a bankrendszer és az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék;

b)

az árverező és az ajánlattevő vagy annak jogutódja nevében eljáró egy vagy több elszámoló ügynök, amely az elszámolórendszerhez vagy közvetlenül, vagy az ügyfelei és az elszámoló ügynök között közvetítő, elszámolóügynök-tagokon keresztül, közvetve fér hozzá;

37.

„elszámoló ügynök”: az az ügynök, amely az aukciós platform részére elszámolási számlákat bocsát rendelkezésre, amely számlákon keresztül biztonsággal, egyidejűleg vagy közel egyidejűleg, garanciák mellett teljesíthető az elárverezett kibocsátási egységeknek az árverező vagy az őt képviselő közvetítő által adott átutalási megbízása, és az aukciós elszámolóárnak a nyertes ajánlattevő, vagy annak jogutódja, vagy az őt képviselő közvetítő által történő kifizetése;

38.

„biztosíték”: a 98/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (15) 2. cikkének m) pontjában említett fedezeti biztosítékformák, amelyek magukban foglalják a klíringrendszer vagy elszámolórendszer által biztosítékként elfogadott kibocsátási egységeket is;

39.

„szabályozott piac”: a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja szerinti piac;

40.

„kkv”-k: azok az üzemeltetők vagy légijármű-üzemeltetők, amelyek a 2003/361/EK bizottsági ajánlás (16) alkalmazásában kis- és középvállalkozásnak minősülnek;

41.

„kis kibocsátók”: azok az üzemeltetők vagy légijármű-üzemeltetők, amelyek kibocsátása az árverés évét megelőző három naptári évben – hitelesített kibocsátási adataik alapján – legfeljebb átlag 25 000 tonna szén-dioxid-egyenértéknek megfelelő mennyiségű volt;

42.

„piacműködtető”: a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 13. pontja szerinti piacműködtető;

43.

„székhely”: a következők bármelyike:

a)

az Európai Unión belüli lakóhely vagy állandó lakcím a 6. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazásában;

b)

a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése 20. pontjának a) alpontjában meghatározott hely, figyelemmel az említett irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében foglalt követelményekre az e rendelet 18. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában;

c)

a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése 20. pontjának a) alpontjában meghatározott hely, figyelemmel az említett irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében foglalt követelményekre az e rendelet 18. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában, az e rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett személyek vonatkozásában;

d)

a 2006/48/EK irányelv 4. cikkének (7) pontjában meghatározott hely az e rendelet 18. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában, az e rendelet 18. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett személyek vonatkozásában;

e)

a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése 20. pontjának a) alpontjában meghatározott hely az e rendelet 19. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az e rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett üzleti csoportosulások vonatkozásában;

f)

a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése 20. pontjának b) alpontjában meghatározott hely, az e rendelet 35. cikke (4), (5) és (6) bekezdésének, valamint az e rendelet 42. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában.

II. FEJEZET

AZ ÁRVERÉSEK MECHANIZMUSA

4. cikk

Az aukciós termékek

(1)   A kibocsátási egységeket az aukciós platformon értékesíthető szabványos elektronikus szerződések (a továbbiakban: aukciós termék) révén kell megvételre kínálni. Az aukciós termékeket nem szükséges ugyanazon az aukciós platformon értékesíteni, mint amelyen a kibocsátási egységek átadásra kerülnek az árverést követő két kereskedési napon belül.

(2)   A kibocsátási egységek rendelkezésre bocsátásának jogi háttere és technikai eszközei végrehajtásáig az egyes tagállamok vagy határidős ügyletek vagy forward ügyletek formájában bocsáthatják árverésre kibocsátási egységeiket.

A határidős ügyleteket vagy forward ügyleteket a 11. cikk (1) bekezdésének, a 32. cikknek, valamint az I. mellékletnek megfelelően kell árverésre bocsátani.

A határidős ügyletek vagy forward ügyletek árverezésekor a kibocsátási egységek átadása legkésőbb 2013. december 31-ig halasztható.

(3)   Legkésőbb három hónappal a kibocsátási egységek átadásához szükséges jogi háttér és technikai eszközök végrehajtása után, az egyes tagállamok kétnapos azonnali ügylet vagy ötnapos határidős ügyletek formájában bocsáthatják árverésre kibocsátási egységeiket.

5. cikk

Az árverés formája

Az árverésre olyan formában kerül sor, hogy az ajánlattevők egy adott ajánlattételi időszakban – egymás ajánlatainak ismerete nélkül – ajánlatokat tesznek. Valamennyi nyertes ajánlattevőnek az egyes kibocsátási egységekre megállapított egységes aukciós elszámolóárat – ahogyan azt a 7. cikk említi – kell megfizetnie árajánlatától függetlenül.

6. cikk

Az ajánlatok benyújtása és visszavonása

(1)   A legkisebb mennyiség amire ajánlatot lehet tenni: egy csomag.

Egy csomag kétnapos azonnali ügylet vagy ötnapos határidős ügylet 500 kibocsátási egységből áll.

Egy csomag határidős ügylet vagy forward ügylet 1 000 kibocsátási egységből áll.

(2)   Minden egyes ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)

az ajánlattevő azonosító adatai, valamint annak megjelölése, hogy az ajánlattevő saját nevében, vagy egy ügyfele nevében tesz-e ajánlatot;

b)

amennyiben az ajánlattevő egy ügyfél nevében tesz ajánlatot, az ügyfél azonosító adatai;

c)

az ajánlati mennyiség mint a kibocsátási egységek mennyisége 500 vagy 1 000 kibocsátási egységet tartalmazó csomagok egész számú többszöröseként megadva;

d)

az egyes kibocsátási egységekre adott árajánlat euróban, két tizedesjegy pontosságig.

(3)   Az ajánlatokat kizárólag egy megadott ajánlattételi időszakban lehet benyújtani, módosítani vagy visszavonni.

A benyújtott ajánlatok módosítására vagy visszavonására az ajánlattételi időszak vége előtt, megszabott időpontig van lehetőség. Ilyen határidőt az érintett aukciós platform állapít meg, és legalább öt kereskedési nappal az ajánlattételi időszak megnyitása előtt közzéteszi honlapján.

Csak az Európai Unió területén letelepedett a 19. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerint kinevezett, az ajánlattevő nevében történő kötelezettségvállalásra az árverés összes vonatkozásában, így ajánlattételre is feljogosított természetes személy („az ajánlattevő képviselője”) nyújthat be, módosíthat vagy vonhat vissza ajánlatot az ajánlattevő nevében.

Benyújtását követően az ajánlat kötelező érvényű, hacsak nem vonják vissza vagy módosítják az e bekezdésben foglaltak, illetve vonják vissza a (4) bekezdésben foglaltak szerint.

(4)   Amennyiben az érintett aukciós platform kétséget kizáróan megállapítja, hogy az ajánlat benyújtásakor véletlen hiba történt, akkor az az ajánlattevő képviselőjének kérésére a hibásan benyújtott ajánlatot visszavontnak tekintheti az ajánlattételi időszak lejártával, de még az aukciós elszámolóár meghatározása előtt.

(5)   A befektetési vállalkozások vagy hitelintézetek aukciós platformon bonyolított ajánlatfogadása, -átadása és -benyújtása a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 2. pontja értelmében vett befektetési szolgáltatásnak minősül, ha az aukciós termék pénzügyi eszköz.

7. cikk

Az aukciós elszámolóár, valamint az ajánlatok egyezéséből adódó helyzet feloldása

(1)   Az aukciós elszámolóár az ajánlattételi időszak lezárását követően kerül meghatározásra.

(2)   Az aukciós platform az árajánlatok nagysága szerint állítja sorrendbe a benyújtott ajánlatokat. Ha több ajánlat árajánlata egyezik, ezen ajánlatok közül véletlenszerűen kell választani, az aukciós platform által az aukciót megelőzően meghatározott algoritmus alapján.

Az aukciós platform ezután a legmagasabb árajánlattól kezdve összeadja az ajánlatokban szereplő mennyiségeket. Az aukciós elszámolóár az az ajánlati ár, amelynél a mennyiségi ajánlatokból adódó összmennyiség megegyezik az árverésre bocsátott kibocsátási egységek mennyiségével vagy azt meghaladja.

(3)   A mennyiségi ajánlatok (2) bekezdés szerint meghatározott összegét adó összes ajánlat az aukciós elszámolóáron jut kibocsátási egységhez.

(4)   Amennyiben a (2) bekezdés szerint meghatározott nyertes ajánlatokból adódó összmennyiség meghaladja az árverésre bocsátott kibocsátási egységek mennyiségét, a (2) bekezdésben említett mennyiségi ajánlat összegét kiadó legutolsó ajánlat a kibocsátási egységek fennmaradó mennyiségében részesül.

(5)   Ha a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően rangsorolt ajánlatok összmennyisége kevesebb, mint az árverésre bocsátott kibocsátási egységek mennyisége, az aukciós platform törli az árverést.

(6)   Ha az aukciós elszámolóár lényegesen kevesebb, mint az ajánlattételi időszak alatt, illetve annak megnyitását közvetlenül megelőzően érvényes másodlagos piaci ár – az árverés előtti meghatározott időszakban tapasztalt rövid távú áringadozást figyelembe véve –, az aukciós platform törli az árverést.

(7)   Az árverés megkezdését megelőzően az aukciós platform – az aukcióellenőrrel történt egyeztetést követően és annak véleménye birtokában, valamint az 56. cikkben említett illetékes nemzeti hatóságok értesítését követően – meghatározza a (6) bekezdésben foglaltak alkalmazásához szükséges módszertant. Az érintett aukciós platformnak a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell vennie az aukcióellenőr véleményét.

Ugyanazon aukciós platform két ajánlattételi időszaka között az aukciós platform módosíthatja a módszertant, ha előzőleg egyeztet az aukcióellenőrrel és értesíti az 56. cikkben említett illetékes nemzeti hatóságokat.

(8)   Amennyiben az (5) vagy (6) bekezdésnek megfelelően az árverést az aukciós platform törli, a kibocsátási egységek el nem árverezett mennyiségét egyenlően el kell osztani az ugyanazon aukciós platformon beütemezett következő árverések között.

A 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek esetében az így megmaradó mennyiséget a következő négy tervezett árverés között kell egyenlően elosztani.

A 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek esetében a megmaradó mennyiséget a következő két tervezett árverés között kell egyenlően elosztani.

III. FEJEZET

AZ AUKCIÓS ESEMÉNYNAPTÁR

8. cikk

Ütemezés és gyakoriság

(1)   Az árveréseket az aukciós platformok saját rendszeresen ismétlődő ajánlattételi időszakukon belül, egymástól függetlenül tartják. Az ajánlattételi időszak ugyanazon kereskedési napon nyílik meg és zárul le. Az ajánlattételi időszaknak legalább kétórásnak kell lennie. Két vagy több aukciós platform ajánlattételi időszaka nem eshet egybe, két egymást követő ajánlattételi időszak között pedig legalább kétórás szünetnek kell lennie.

(2)   Az aukciós platformnak az árverések dátumának és idejének meghatározásakor figyelembe kell vennie a nemzetközi pénzpiacok működését érintő munkaszüneti napokat és minden egyéb olyan eseményt vagy körülményt, amely az aukciós platform megítélése szerint befolyásolhatja az árverések szabályszerű lebonyolítását, s ezzel változtatásokat tehet szükségessé. A karácsonyi ünnepek és az újév kéthetes időszaka alatt egyik évben sem tartható árverés.

(3)   Kivételes esetekben az aukcióellenőrrel való egyeztetést követően, annak véleménye birtokában az aukciós platformok módosíthatják az ajánlattételi időszakok időpontjait, amennyiben arról minden valószínűleg érintett felet előzetesen értesítenek. Az érintett aukciós platformnak a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell vennie az aukcióellenőr véleményét.

(4)   A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően kijelölt aukciós platform legkésőbb a hatodik árveréstől kezdődően köteles a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek tekintetében legalább heti rendszerességgel, a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek tekintetében pedig legalább kéthavonta árverést tartani.

Legfeljebb heti két napon, amikor egy a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform árverést tart más aukciós platformok nem folytathatnak árverést. Amennyiben a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform a hét több mint két napján folytat árverést, meghatározza és közzéteszi, hogy az aukciós napok közül mely két napra kívánja érvényesíteni az egyéb árverések tilalmát. Ezt legkésőbb a 11. cikk (1) bekezdésében említett időpont-meghatározás és közzététel alkalmával kell megtennie.

(5)   A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően kijelölt aukciós platformon árverés útján értékesítendő kibocsátási egységek mennyiségét legkésőbb a hatodik árveréstől kezdődően egyenletesen el kell osztani egy adott év összes árverése között, kivételt jelent ez alól az augusztus, amikor is az év többi hónapjában árverésre bocsátott kibocsátási egységek mennyiségének felét kell árverésre bocsátani.

(6)   A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok körébe nem tartozó aukciós platformokon folytatott árverések ütemezésével és gyakoriságával kapcsolatban a 32. cikkben foglalt kiegészítő rendelkezések az irányadók.

9. cikk

Az árverések lebonyolítását akadályozó tényezők

Az aukciós platform, – amennyiben azok alkalmazandók – az 58. cikkben ismertetett szabályok sérelme nélkül törölheti az árverést, ha az ajánlattételi jogosultság kérelmezéséhez, illetve az aukcióhoz való hozzáféréshez vagy annak lebonyolításához szükséges informatikai rendszer biztonságát vagy megbízhatóságát érintően olyan körülmény merül fel, amely megzavarja vagy megzavarhatja az árverés szabályszerű lefolytatását.

A 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek esetében az elárverezendő mennyiséget a következő négy ütemezett árverés között kell egyenlően elosztani.

A 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek esetében az elárverezendő mennyiséget a következő két ütemezett árverés között kell egyenlően elosztani.

10. cikk

A 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek árverés útján értékesített éves mennyisége

(1)   A 2011-ben és 2012-ben árverés útján értékesítendő, a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek mennyiségét, valamint az elárverezésükhöz használandó aukciós termékeket ezen rendelet I. melléklete tartalmazza.

(2)   A 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek 2013-ban és 2014-ben árverés útján értékesítendő mennyiségének kiszámításához az említett irányelv 9. és 9a. cikke alapján az adott naptári évre meghatározott mennyiséget kell alapul venni, amelyből le kell vonni az ugyanazon irányelv 10a. cikkének (7) bekezdése és 11. cikkének (2) bekezdése szerint ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek mennyiségét, valamint a 2011-ben és 2012-ben árverésre bocsátott kibocsátási egységek összes mennyiségének a felét.

A 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek 2015-től kezdődően elárverezendő éves mennyiségének kiszámításához az említett irányelv 9. és 9a. cikke alapján az adott naptári évre meghatározott mennyiséget kell alapul venni, amelyből le kell vonni az ugyanazon irányelv 10a. cikkének (7) bekezdése és 11. cikkének (2) bekezdése szerint ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek mennyiségét.

A 2003/87/EK irányelv 24. cikke szerint elárverezendő mennyiséget hozzá kell adni az adott naptári évben elárverezendő kibocsátási egységeknek az ezen bekezdés első vagy a második albekezdése alapján meghatározott mennyiségéhez.

Az egyes kereskedési időszakok utolsó évében árverésre bocsátandó, a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek mennyiségének meghatározásakor figyelembe kell venni a létesítmények működésének az említett irányelv 10a. cikkének (19) bekezdése szerinti beszüntetését, az ingyenesen kiosztható kibocsátási egységek szintjének az ugyanazon irányelv 10a. cikkének (20) bekezdésében említett kiigazítását, valamint az új belépők részére az irányelv 10a. cikkének (7) bekezdése szerint elkülönített, fennmaradó kibocsátási egységeket.

(3)   A 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek 2013-tól kezdődően elárverezendő éves mennyisége az említett irányelv 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően az árverésre bocsátandó kibocsátási egységeknek a Bizottság által meghatározott és közzétett becsült mennyiségén, illetve a Bizottság ezen eredeti becslésének az adott évet megelőző év január 31. napjáig közzétett legutolsó módosításán alapul.

Egy adott naptári évben elárverezendő kibocsátási egységek mennyiségében utólag bekövetkezett minden változást a következő naptári évben elárverezendő kibocsátási egységek mennyiségéből kell ellensúlyozni.

(4)   A 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül az egyes naptári években a tagállamok mindegyike az irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységeknek az ugyanezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdése alapján meghatározott hányadában részesül, amelyből le kell vonni a 2003/87/EK irányelv 10c. cikkének megfelelően átmeneti jelleggel az adott tagállam által a szóban forgó naptári évben ingyenesen kiosztott mennyiséget, és amelyhez hozzá kell adni az adott tagállam által ugyanazon naptári évben az említett irányelv 24. cikke szerint elárverezendő kibocsátási egységek mennyiségét.

11. cikk

Az e rendelet 26. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformokon árverésre bocsátott, a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek egyes aukcióinak eseménynaptára

(1)   Az e rendelet 26. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok – a Bizottsággal folytatott előzetes egyeztetést követően és annak véleménye birtokában – az aukciós évet megelőző év február 28-ig, illetve ezt követően az első adandó alkalommal meghatározzák és közzéteszik minden egyes aukciós naptári évre vonatkozóan az ajánlattételi időszakok időpontjait, az egyes árverések aukciós mennyiségeit, az árverések dátumait, az aukciós termékek típusát, valamint az egyes árverések alkalmával értékesíteni kívánt, a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek kifizetésének és átadásának dátumait. Az érintett aukciós platformok a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a Bizottság véleményét.

(2)   Az e rendelet 26. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok az e cikk (1) bekezdése szerinti meghatározást és közzétételt az árverésre bocsátandó kibocsátási egységeknek a Bizottság által meghatározott és közzétett becsült mennyiségére, illetve a Bizottság ezen a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (1) bekezdésében említett eredeti becslésének a legutolsó módosítására alapozzák.

(3)   Az ajánlattételi időszakok időpontjait, az egyes aukciós mennyiségeket, valamint az egyes kereskedési időszakok utolsó évében árverésre bocsátandó, a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek aukciós dátumait az érintett aukciós platform korrigálhatja, figyelembe véve a létesítmények működésének az említett irányelv 10a. cikkének (19) bekezdése szerinti beszüntetését, az ingyenesen kiosztható kibocsátási egységek szintjének az ugyanazon irányelv 10a. cikkének (20) bekezdésében említett kiigazítását, valamint az új belépők részére az irányelv 10a. cikkének (7) bekezdése szerint elkülönített fennmaradó kibocsátási egységeket.

(4)   A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok körébe nem tartozó aukciós platformokon árverésre bocsátott, a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek egyes árverési alkalmait rögzítő eseménynaptárt e rendelet 32. cikkének megfelelően kell meghatározni és közzétenni.

12. cikk

A 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek árverés útján értékesített éves mennyisége

(1)   A 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek 2012-ben elárverezendő mennyisége a Bizottság által az említett irányelv 3d. cikke (1) bekezdésének megfelelően kiszámított és meghatározott mennyiség.

A 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek 2013-től kezdődően elárverezendő éves mennyisége a Bizottság által az említett irányelv 3d. cikke (2) bekezdésének megfelelően kiszámított és meghatározott mennyiség, a kérdéses kereskedési időszakot alkotó összes év között egyenlően elosztva.

Az egyes kereskedési időszakok utolsó évében árverésre bocsátandó kibocsátási egységek mennyiségének meghatározásakor ugyanakkor figyelembe kell venni a 2003/87/EK irányelv 3f. cikkében említett külön tartalékalapban fennmaradó kibocsátási egységek mennyiségét.

(2)   Adott kereskedési időszak egyes naptári éveiben a tagállamok mindegyike a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységeknek az ugyanezen irányelv 3d. cikkének (3) bekezdése alapján az adott kereskedési időszakra meghatározott, a kérdéses kereskedési időszakot alkotó évek számával elosztott hányadában részesül.

13. cikk

Az e rendelet 26. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformokon árverésre bocsátott, a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek egyes aukcióinak eseménynaptára

(1)   Az e rendelet 26. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok – a Bizottsággal folytatott előzetes egyeztetést követően és annak véleménye birtokában – 2011. szeptember 30-ig, illetve ezt követően az első adandó alkalommal meghatározzák és közzéteszik a 2012-ben rendezendő árverésekre vonatkozóan az ajánlattételi időszakok időpontjait, a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek egyes aukciós mennyiségeit és aukciós dátumait. Az érintett aukciós platformok a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a Bizottság véleményét.

(2)   2012-től kezdődően az e rendelet 26. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok – a Bizottsággal folytatott előzetes egyeztetést követően és annak véleménye birtokában – az aukciós naptári évet megelőző év február 28-ig, illetve ezt követően az első adandó alkalommal meghatározzák és közzéteszik minden egyes aukciós évre vonatkozóan az ajánlattételi időszakok időpontjait, az egyes árverések aukciós mennyiségeit, az árverések dátumait, az aukciós termék típusát, valamint az egyes árverések alkalmával értékesíteni kívánt, a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek kifizetésének és átadásának dátumait. Az érintett aukciós platformok a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a Bizottság véleményét.

Az egyes kereskedési időszakok utolsó évében árverésre bocsátandó, a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek ajánlattételi időszakait, aukciós mennyiségeit, aukciós dátumait, aukciós termékeit, valamint kifizetési és átadási dátumait az érintett aukciós platform korrigálhatja, hogy figyelembe tudja venni a 2003/87/EK irányelv 3f. cikkében említett külön tartalékalapban fennmaradó kibocsátási egységek mennyiségét.

(3)   Az e rendelet 26. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok az (1) és a (2) bekezdés szerinti meghatározást és közzétételt a Bizottságnak a 2003/87/EK irányelv 3e. cikkének (3) bekezdése szerint elfogadott határozatára alapozzák.

(4)   A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok körébe nem tartozó aukciós platformokon árverésre bocsátott, a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek egyes árverési alkalmait rögzítő eseménynaptárról szóló rendelkezéseket e rendelet 32. cikkének megfelelően kell meghatározni és közzétenni.

14. cikk

Az aukciós eseménynaptár módosítása

(1)   Az árverésre bocsátandó kibocsátási egységek éves mennyiségének, az ajánlattételi időszakok időpontjainak, az egyes aukciós mennyiségeknek, az aukció dátumainak, az aukciós termékeknek, valamint az egyes aukciókhoz kapcsolódó fizetési és teljesítési dátumoknak a 10–13. cikk, valamint a 32. cikk (4) bekezdése szerint meghatározott és közzétett adatait kizárólag az alábbi okokból lehet módosítani:

a)

ha az árverést a 7. cikk (5) és (6) bekezdése, a 9. cikk vagy a 32. cikk (5) bekezdése értelmében törlik;

b)

ha az e rendelet 26. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok körébe nem tartozó aukciós platform tevékenységét a 2003/87/EK irányelv 19. cikke (3) bekezdésének megfelelően elfogadott bizottsági rendelettel felfüggesztik;

c)

a 30. cikk (8) bekezdése értelmében hozott tagállami határozat eredményeképpen;

d)

a 45. cikk (5) bekezdésében említett elszámolási mulasztás következményeképpen;

e)

ha a 2003/87/EK irányelv 3f. cikkében említett külön tartalékalapban kibocsátási egységek maradnak;

f)

ha a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (19) bekezdése szerint egy létesítmény beszünteti működését, ha az ingyenesen kiosztható kibocsátási egységek szintjét az említett irányelv 10a. cikkének (20) bekezdése szerint kiigazítják, illetve ha az irányelv 10a. cikke (7) bekezdésének megfelelően az új belépők részére elkülönített kibocsátási egységek maradnak;

g)

a további tevékenységekre, illetve gázokra történő, a 2003/87/EK irányelv 24. cikke szerinti egyoldalú kiterjesztés eredményeképpen;

h)

a 2003/87/EK irányelv 29a. cikkének megfelelően elfogadott intézkedések eredményeképpen;

i)

e rendelet vagy a 2003/87/EK irányelv módosításainak hatályba lépése miatt.

(2)   Amennyiben a módosítás végrehajtásának módját e rendelet nem szabályozza, az érintett aukciós platform nem hajthatja végre a módosítást mindaddig, amíg a Bizottság véleményét előzetesen ki nem kérte és meg nem kapta. Az aukciós platform a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Bizottság véleményét.

IV. FEJEZET

AZ ÁRVERÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

15. cikk

A közvetlen ajánlattételre jogosult személyek

A 28. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül közvetlenül csak az a személy tehet ajánlatot egy árverésen, aki a 18. cikk alapján ajánlattételi kérelem benyújtására, valamint a 19. és 20. cikk alapján ajánlattételre jogosult.

16. cikk

A részvétel módja

(1)   Minden aukciós platform megkülönböztetéstől mentes módon biztosít hozzáférést az árverésekhez.

(2)   A kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platformok gondoskodnak arról, hogy távolról, az interneten keresztül biztonságosan és megbízhatóan elérhető elektronikus felületen keresztül részt lehessen venni árveréseiken.

A kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platformok továbbá annak lehetőségét is biztosítják az ajánlattevők számára, hogy árveréseik elektronikus felületét külön erre a célra létrehozott, állandó kapcsolatokon keresztül érhessék el.

(3)   Amennyiben valamely okból a hozzáférés elsődleges csatornája elérhetetlenné válik, a kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverező aukciós platform egy vagy több alternatív módját is felkínálhatja az árverésen való részvételnek, feltéve, hogy azok biztonságosak és megbízhatóak, használatuk pedig az ajánlattevők szempontjából nem eredményez semminemű megkülönböztetést.

17. cikk

Képzés és forródrót

A kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platformok biztosítanak egy interneten elérhető képzési modult, amely gyakorlati szempontból bemutatja az általuk lebonyolított aukciós folyamatot, útmutatást nyújt arról, hogyan kell kitölteni és benyújtani az űrlapokat, valamint árverési szimulációt tartalmaz. Az aukciós platform továbbá forródrótot bocsát rendelkezésre, amely a kereskedési napokon legalább a hivatalos munkaidő alatt telefonon, faxon és e-mailben elérhető.

18. cikk

Az ajánlattételi kérelem benyújtására jogosult személyek

(1)   Az alábbiakban felsorolt személyek jogosultak arra, hogy közvetlen ajánlattétel iránti kérelmet nyújtsanak be:

a)

olyan üzemeltetői számlával rendelkező üzemeltető vagy légijármű-üzemeltető, aki saját nevében tesz ajánlatot, beleértve az összes olyan anyavállalatot, leányvállalatot vagy kapcsolt vállalkozást, amely ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz tartozik mint az üzemeltető vagy a légijármű-üzemeltető;

b)

a 2004/39/EK irányelv alapján engedélyezett, saját nevükben vagy ügyfeleik nevében ajánlatot tevő befektetési vállalkozások;

c)

a 2006/48/EK irányelv alapján engedélyezett, saját nevükben vagy ügyfeleik nevében ajánlatot tevő hitelintézetek;

d)

az a) pontban felsorolt személyekből álló, saját nevükben ajánlatot tevő és tagjaik nevében ügynökként eljáró üzleti csoportosulások;

e)

a tagállamoknak az a) pontban felsorolt személyek bármelyikét ellenőrző államháztartási szervei és állami tulajdonban levő vállalatai.

(2)   A 2004/39/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének i. pontjában említett kivétel sérelme nélkül, a kivétel hatálya alá tartozó és az e rendelet 59. cikke értelmében felhatalmazott egyéb személyek is nyújthatnak be az árverésen saját nevükben vagy fő tevékenységük szerinti ügyfeleik nevében történő közvetlen ajánlattétel iránti kérelmet, feltéve, hogy a székhelyük szerinti tagállam elfogadott olyan jogszabályt, amely abban a tagállamban felhatalmazza az erre illetékes nemzeti hatóságot, hogy engedélyezze számukra a saját nevükben vagy a fő tevékenységük szerinti ügyfeleik nevében történő ajánlattételt.

(3)   Az (1) bekezdés b) vagy c) pontjában említett személyek nem pénzügyi eszközöknek minősülő aukciós termékek árverésével összefüggésben jogosultak ügyfeleik nevében történő közvetlen ajánlattétel iránti kérelmet benyújtani, feltéve, hogy a székhelyük szerinti tagállam elfogadott olyan jogszabályt, amely abban a tagállamban felhatalmazza az erre illetékes nemzeti hatóságot, hogy engedélyezze számukra a saját nevükben vagy az ügyfeleik nevében történő ajánlattételt.

(4)   Amennyiben az (1) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a (2) bekezdésben említett személyek ügyfeleik nevében tesznek ajánlatot, meg kell arról bizonyosodniuk, hogy ügyfeleik maguk is jogosultak az (1) vagy (2) bekezdés értelmében vett közvetlen ajánlattétel kérelmezésére.

Amennyiben az első albekezdésben említett személyek ügyfelei saját maguk is ügyfél nevében tesznek ajánlatot, nekik is meg kell bizonyosodni arról, hogy ügyfeleik jogosultak az (1) vagy (2) bekezdés értelmében vett közvetett ajánlattétel kérelmezésére. Ugyanez érvényes az ajánlattételi láncban részt vevő minden további ügyfélre, aki közvetett módon tesz ajánlatot az árveréseken.

(5)   Az adott árverések vonatkozásában az alábbi szerepkörök bármelyikét betöltő személyek nem jogosultak az árveréseken közvetlen ajánlattételre jogosító kérelmet benyújtani, és nem vehetnek részt a 19. és a 20. cikknek megfelelően ajánlattételre feljogosított egy vagy több személyen keresztül az árveréseken, függetlenül attól, hogy saját nevükben vagy más nevében kívánnak-e részt venni:

a)

az árverező;

b)

az aukciós platform, beleértve bármely kapcsolódó klíringrendszert vagy bármely kapcsolódó elszámolórendszert;

c)

azok a személyek, akik helyzetükből adódóan közvetlenül vagy közvetetten jelentős befolyással bírnak az a) és b) pontban meghatározott személyek irányítása felett;

d)

az a) és a b) pontban említett személyek alkalmazottai.

(6)   Az aukcióellenőr sem közvetlenül, sem a 19. és a 20. cikknek megfelelően ajánlattételre feljogosított egy vagy több személyen keresztül közvetve nem vehet részt az árveréseken, függetlenül attól, hogy saját nevében vagy más nevében kíván-e részt venni.

Azok a személyek, akik helyzetükből adódóan közvetlenül vagy közvetve jelentős befolyással bírnak az aukcióellenőr irányítása felett, sem közvetlenül, sem a 19. és a 20. cikknek megfelelően ajánlattételre feljogosított egy vagy több személyen keresztül közvetve nem vehetnek részt az árveréseken, függetlenül attól, hogy saját nevükben vagy más nevében kívánnak-e részt venni.

Az aukcióellenőr alkalmazásában álló és az árverésekkel kapcsolatos munkát végző személyek sem közvetlenül, sem a 19. és a 20. cikknek megfelelően ajánlattételre feljogosított egy vagy több személyen keresztül közvetve nem vehetnek részt az árveréseken, függetlenül attól, hogy saját nevükben vagy más nevében kívánnak-e részt venni.

(7)   Az aukciós platformok és a hozzájuk kapcsolódó bármely klíringrendszer vagy elszámolórendszer számára a 44–50. cikk szerint biztosított lehetőségek, amelyek alapján a nyertes ajánlattevő jogutódjától pénzt vehetnek fel, neki teljesíthetnek vagy tőle biztosítékot kérhetnek, nem veszélyeztethetik a 17–20. cikk alkalmazását.

19. cikk

Az ajánlattételi jogosultság feltételei

(1)   Abban az esetben, ha egy aukciós platform másodlagos piacot szervez, a kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platformok által szervezett másodlagos piac azon tagjai vagy résztvevői számára, akik a 18. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján ajánlat benyújtására jogosultak, minden további követelmény támasztása nélkül engedélyezni kell az aukciós platform által lebonyolított árverésen való közvetlen ajánlattételt, feltéve, hogy az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a)

a kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platform által szervezett másodlagos piacon a tag vagy a résztvevő kibocsátási egységek kereskedelmében való részvételének feltételei legalább olyan szigorúak, mint az e cikk (2) bekezdésében felsorolt feltételek;

b)

a kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platform minden olyan további információt megkap, amely bármely olyan, e cikk (2) bekezdésében említett követelmény betartásának ellenőrzéséhez szükséges, amelynek betartását előzetesen nem ellenőrizték.

(2)   Azon személyek számára, akik a kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platform által szervezett másodlagos piacnak nem tagjai és nem résztvevői, és akik a 18. cikk (1) és (2) bekezdése alapján ajánlattételre jogosultak, engedélyezni kell, hogy közvetlenül tehessenek ajánlatot az adott aukciós platform által lebonyolított árveréseken feltéve, hogy:

a)

az Európai Unió területén székhellyel rendelkező üzemeltetők vagy légijármű-üzemeltetők;

b)

rendelkeznek nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számlával;

c)

rendelkeznek nevesített bankszámlával;

d)

kijelölik az ajánlattevőnek legalább egy a 6. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott képviselőjét;

e)

az ügyfél-átvilágítási intézkedésekkel összhangban eleget tesznek az adott aukciós platform által támasztott követelményeknek az alábbiak tekintetében: azonosító adatok, tényleges tulajdonosok azonosító adatai, feddhetetlenség, az ajánlattevővel fenntartott viszony alapját képező üzleti és kereskedési profil, az ajánlattevő típusa, az aukciós termékek jellege, a várható ajánlatok nagysága, a kifizetés és a teljesítés módjai;

f)

eleget tesznek az adott aukciós platform által pénzügyi helyzetük tekintetében támasztott követelményeknek, különösen abban a tekintetben, hogy pénzügyi kötelezettségvállalásaiknak és esedékessé váló rövid lejáratú kötelezettségeiknek képesek eleget tenni;

g)

rendelkeznek az 57. cikkben meghatározott maximális ajánlattételi mennyiség betartatásához szükséges belső folyamatokkal, eljárásokkal és szerződéses megállapodásokkal, vagy kérésre életbe tudják léptetni azokat;

h)

megfelelnek a 49. cikk (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

Abban az esetben, ha az aukciós platform nem szervez másodlagos piacot, a 18. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján ajánlattételre jogosult személyek közvetlenül ajánlatot tehetnek az adott aukciós platform által lebonyolított árveréseken feltéve, hogy megfelelnek a fenti a)–h) pontban foglalt összes feltételnek.

(3)   A 18. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjának, illetve a 18. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó olyan személyek, akik ügyfeleik nevében nyújtanak be ajánlatot, az alábbi feltételek mindegyikének teljesüléséért felelnek:

a)

ügyfeleik a 18. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében jogosultak ajánlattételre;

b)

rendelkeznek vagy az ajánlattételi időszak megnyitása előtt kellő időben rendelkezni fognak olyan belső folyamatokkal, eljárásokkal és szerződéses megállapodásokkal, amelyek:

i.

lehetővé teszik számukra, hogy ügyfeleik nevében kezeljék az ajánlatokat, beleértve az ajánlattételt, a kifizetések beszedését és a kibocsátási egységek átvezetését;

ii.

megakadályozzák azt, hogy az ajánlatokat az ügyfelek nevében fogadó, elkészítő és benyújtó szervezeti egységeik bizalmas információkat adjanak ki azon szervezeti egységeiknek, amelyek saját ajánlatokat készítenek és nyújtanak be;

iii.

gondoskodnak arról, hogy azon ügyfeleik, akik saját maguk is ajánlattevő ügyfelek nevében járnak el, megfeleljenek az e cikk (2) bekezdésében és az e bekezdésben előírt követelményeknek, és hogy ügyfeleik ugyanezt megköveteljék saját ügyfeleiktől, valamint ügyfeleik ügyfeleitől is, a 18. cikk (4) bekezdésében előírtak szerint.

Az érintett aukciós platform építhet az e bekezdés első albekezdésében említett személyek, azok ügyfelei, illetve ügyfeleinek a 18. cikk (4) bekezdése szerinti ügyfelei által végzett megbízható ellenőrzésekre.

Az e bekezdés első albekezdésében említett személyek felelőssége annak igazolása az aukciós platform felé – amennyiben arra az aukciós platform a 20. cikk (5) bekezdésének d) pontja szerint igényt tart –, hogy teljesülnek az e bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában foglalt feltételek.

20. cikk

Az ajánlattételi jogosultságra irányuló kérelem benyújtása és feldolgozása

(1)   A 18. cikk (1) vagy (2) bekezdése értelmében ajánlattételi kérelem benyújtására jogosult személyek, mielőtt a kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platformon keresztül közvetlenül benyújtanák első ajánlatukat, kötelesek ajánlattételi jogosultságot kérelmezni az adott aukciós platformtól.

Abban az esetben, ha az aukciós platform másodlagos piacot szervez, az érintett aukciós platform által szervezett másodlagos piac azon tagjai vagy résztvevői, akik megfelelnek a 19. cikk (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, az e bekezdés első albekezdése szerinti kérelem benyújtása nélkül is tehetnek ajánlatot.

(2)   Az ajánlattételi jogosultságra vonatkozó (1) bekezdés szerinti kérelmet az interneten elérhető elektronikus űrlap kitöltésével kell benyújtani. Az elektronikus űrlapot és az űrlaphoz való internetes hozzáférést az érintett aukciós platform biztosítja és tartja karban.

(3)   Az ajánlattételi jogosultságra irányuló kérelem mellé szabályszerűen hitelesített másolatot kell csatolni minden olyan kísérődokumentumról, amely az aukciós platform kívánalmainak megfelelően igazolja, hogy a kérelmező megfelel a 19. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek. Az ajánlattételi jogosultságra irányuló kérelemnek legalább a II. mellékletben meghatározott elemeket tartalmaznia kell.

(4)   A kérelmet és a kísérődokumentumokat kérésre vizsgálat céljából elérhetővé kell tenni az aukcióellenőr, a 62. cikk (3) bekezdésének e) pontjában említett vizsgálatot folytató tagállam nemzeti bűnüldöző hatóságai, valamint a tagállami határokon átívelő vizsgálatokban részt vevő összes uniós szerv számára.

(5)   A kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platform elutasíthatja az ajánlattételi jogosultságra irányuló kérelmet, amennyiben a kérelmező az alábbi követelmények bármelyikét nem kész teljesíteni, azaz:

a)

nem tesz eleget az aukciós platformnak a kiegészítő információk benyújtására, illetve a már benyújtott információk pontosítására vagy igazolására irányuló kérésének;

b)

nem jelenik meg az aukciós platform által a kérelmező tisztségviselőinek meghallgatása céljából szervezett meghallgatáson, sem annak telephelyén, sem máshol;

c)

nem teszi lehetővé az aukciós platform által kért vizsgálatok vagy ellenőrzések lefolytatását, sem helyszíni látogatások, sem a kérelmező telephelyén szúrópróbaszerűen végzett ellenőrzések formájában;

d)

az aukciós platform kérése ellenére nem szolgáltat információt a 19. cikk (3) bekezdésében előírtak teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatban a kérelmezővel, annak ügyfelével, vagy ügyfelének a 18. cikk (4) bekezdése szerinti ügyfelével szemben előírt adatokról;

e)

az aukciós platform kérése ellenére nem adja meg a 19. cikk (2) bekezdésében foglalt követelményeknek való megfelelés ellenőrzéséhez szükséges információkat.

(6)   A kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platformok alkalmazzák a 2005/60/EK irányelv 13. cikkének (4) bekezdésében előírt intézkedéseket a politikai közszereplőkkel folytatott ügyletek vagy a velük fenntartott üzleti kapcsolatok tekintetében, azok lakóhely szerinti országától függetlenül.

(7)   A kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platformoknak az ajánlattételi jogosultságot kérelmezők számára elő kell írniuk, hogy gondoskodjanak arról, hogy ügyfeleik, illetve ügyfeleiknek a 18. cikk (4) bekezdése szerinti ügyfelei eleget tegyenek az (5) bekezdés szerinti összes kívánalomnak.

(8)   Az ajánlattételi jogosultságra irányuló kérelmet visszavontnak kell tekinteni, amennyiben a kérelmező az érintett aukciós platform által az (5) bekezdés a), d) vagy e) pontjának megfelelően kért információkat az információkérésben rögzített ésszerű, az információkéréstől számított öt kereskedési napnál nem rövidebb időtartamon belül elmulasztja megadni, illetőleg amennyiben elutasítja a válaszadást, a részvételt vagy az együttműködést valamely, az (5) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti meghallgatás, vizsgálat vagy ellenőrzés során.

(9)   A kérelmező a kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő egyetlen aukciós platformnak sem adhat hamis vagy félrevezető információt. A kérelmező teljes körűen, őszintén és azonnali hatállyal tájékoztatja az érintett aukciós platformot minden olyan, a körülményeit érintő változásról, amely az aukciós platform által szervezett árverésen való ajánlattételi jogosultságra irányuló kérelmét vagy a már odaítélt ajánlattételi jogosultságot befolyásolhatja.

(10)   A kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platformok döntenek a benyújtott kérelmekről, a döntésről pedig értesítik a kérelmezőt.

Az érintett aukciós platformnak lehetősége van arra, hogy

a)

feltétlen részvételi jogosultságot adjon egy legfeljebb a megbízatása tartamáig terjedő időszakra, a megbízatás meghosszabbítását vagy megújítását is beleértve;

b)

feltételes részvételi jogosultságot biztosítson legfeljebb a megbízatása tartamáig terjedő időszakra, meghatározott feltételek meghatározott időpontig való teljesítéséhez kötve, majd a teljesítést megfelelően ellenőrizze;

c)

elutasítsa a jogosultsági kérelmet.

21. cikk

Az ajánlattételi jogosultság elutasítása, visszavonása és felfüggesztése

(1)   A kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platformok elutasítják az árveréseiken való ajánlattételi jogosultság megadását, illetve visszavonják vagy felfüggesztik a már megadott engedélyt minden olyan személy esetében, aki:

a)

a 18. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján nem, vagy már nem jogosult ajánlattételi kérelem benyújtására;

b)

nem vagy már nem felel meg a 18., 19. és 20. cikkben előírt követelményeknek;

c)

szándékosan vagy ismételten megsérti az e rendeletben foglaltakat, az érintett aukciós platform által rendezett árveréseken való ajánlattétel feltételeit, vagy bármely egyéb kapcsolódó utasítást vagy megállapodást.

(2)   A kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platformok elutasítják az árveréseiken való ajánlattételi jogosultság megadását, illetve visszavonják vagy felfüggesztik a már megadott engedélyt, amennyiben valamely kérelmezővel kapcsolatban pénzmosásnak, terrorizmus finanszírozásának, bűnözői tevékenységnek vagy piaci visszaélésnek a gyanúja merül fel, feltéve, hogy az elutasítással, visszavonással vagy felfüggesztéssel nem áll fenn annak a valószínűsége, hogy az meghiúsítja az illetékes nemzeti hatóságoknak az ilyen jogellenes tevékenységeket folytató elkövetők üldözésére és elfogására irányuló erőfeszítéseit.

Ilyen esetekben az érintett aukciós platformnak jelentést kell készítenie a 2005/60/EK irányelv 21. cikkében említett pénzügyi hírszerző egység (FIU) számára e rendelet 55. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

(3)   A kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platformok elutasíthatják az árveréseiken való ajánlattételi jogosultság megadását, továbbá visszavonhatnak vagy felfüggeszthetnek egy már kiadott engedélyt bármely olyan személy esetében, aki:

a)

gondatlanságból megsérti az e rendeletben foglaltakat, az érintett aukciós platform által rendezett árveréseken való ajánlattétel feltételeit, vagy bármely egyéb kapcsolódó utasítást vagy megállapodást;

b)

egyéb módon olyan magatartást tanúsított amely veszélyezteti az árverés szabályszerű vagy hatékony lebonyolítását;

c)

a 18. cikk (1) bekezdése b) vagy c) pontjának, illetve a 18. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozik és nem tett ajánlatot a megelőző 220 kereskedési napon.

(4)   A (3) bekezdésben említett személyt tájékoztatni kell az ajánlattételi jogosultságra irányuló kérelem elutasításáról, illetve az engedély visszavonásáról vagy felfüggesztéséről és az elutasításról, visszavonásról vagy felfüggesztésről szóló határozatban ésszerű határidőt kell számára megszabni ahhoz, hogy írásban válaszolhasson.

Az írásos válasz vizsgálatát követően az érintett aukciós platform, amennyiben indokolt:

a)

egy adott dátumtól kezdődő hatállyal megadja vagy visszaállítja a jogosultságot;

b)

feltételes részvételi jogosultságot biztosít vagy feltételesen visszaállítja a jogosultságot meghatározott feltételek meghatározott időpontra való teljesítésének függvényében, azt megfelelően ellenőrizve;

c)

egy adott dátumtól kezdődő hatállyal megerősíti a jogosultságra irányuló kérelem elutasítását, a jogosultság visszavonását vagy felfüggesztését.

Az aukciós platform értesíti döntéséről az érintett személyt.

(5)   Azon személyeknek, akiknek ajánlattételi jogosultságát az (1), (2) vagy (3) bekezdés értelmében visszavonták vagy felfüggesztették, ésszerű lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az árverésről való kivonulásuk:

a)

szabályszerűen történjen;

b)

ügyfeleik érdekeit ne befolyásolja hátrányosan és az árverés hatékony működésében ne okozzon zavart;

c)

ne érintse a fizetési követelmények teljesítésével kapcsolatos kötelezettségeiknek, valamint az érintett aukciós platform által rendezett árveréseken való ajánlattételük feltételeinek, vagy bármely egyéb kapcsolódó utasításnak vagy megállapodásnak a teljesítését;

d)

ne veszélyeztesse a 19. cikk (3) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában előírt, a bizalmas információk védelmére vonatkozó kötelezettségek betartását, amelyeknek az árverésről való kivonulást követő 20 éven át hatályban kell maradniuk.

Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett, a jogosultságra irányuló kérelem elutasításakor, a jogosultság visszavonásakor vagy felfüggesztésekor meg kell határozni minden olyan intézkedést, amelyre az e bekezdésnek való megfelelés érdekében szükség van, azok teljesítését pedig az aukciós platform ellenőrzi.

V. FEJEZET

AZ ÁRVEREZŐ KINEVEZÉSE ÉS FELADATAI

22. cikk

Az árverező kinevezése

(1)   Minden tagállam árverezőt nevez ki. Árverező kinevezése nélkül egyetlen tagállam sem bocsáthat árverésre kibocsátási egységeket. Ugyanazt az árverezőt több tagállam is kinevezheti.

(2)   A tagállamok az árverések kezdete előtt kellő időben kinevezik az árverezőt annak érdekében, hogy az a tagállamok által kijelölt vagy a későbbiekben kijelölendő aukciós platformmal, illetve a hozzájuk kapcsolódó klíringrendszerrel és elszámolórendszerrel meg tudjon kötni minden szükséges megállapodást és végre tudja hajtani az azokban foglaltakat, s így kölcsönösen elfogadott feltételek alapján el tudjon járni az őt kinevező tagállam nevében a kibocsátási egységek elárverezésekor.

(3)   Azoknak a tagállamoknak, amelyek nem vesznek részt a 26. cikkben meghatározott közös fellépésben, a 26. cikk (1) és (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok által bonyolított árverések kezdete előtt kellő időben ki kell nevezniük az árverezőt annak érdekében, hogy az ezekkel az aukciós platformokkal, illetve a hozzájuk kapcsolódó klíringrendszerrel és elszámolórendszerrel meg tudjon kötni minden szükséges megállapodást és végre tudja hajtani az azokban foglaltakat, s így a szóban forgó aukciós platformon kölcsönösen elfogadott feltételek alapján el tudjon járni az őt kinevező tagállam nevében a kibocsátási egységek elárverezésekor, a 30. cikk (7) bekezdése második albekezdésének, valamint a 30. cikk (8) bekezdése első albekezdésének megfelelően.

(4)   A tagállamok tartózkodnak attól, hogy az árverező alkalmazásában álló személy tudomására hozzanak bárminemű, a 3. cikk 29. pontja, és a 37. cikk a) pontja értelmében vett bennfentes információt.

Arra az esetre, ha az árverező alkalmazásában álló személy jogosulatlanul jut bennfentes információkhoz, az árverező kinevezési feltételeiben megfelelő intézkedéseket kell meghatározni az így szerzett információ birtokában lévő személy aukcióból való kizárására.

E bekezdés második albekezdése a 2003/6/EK irányelv 11–16. cikkében és az e rendelet 43. cikkében foglaltak alkalmazásának sérelme nélkül alkalmazandó az e bekezdés első albekezdésében említett tilalom valamennyi megszegése esetén.

(5)   Egy adott tagállam nevében elárverezendő kibocsátási egységek mindaddig nem bocsáthatók árverésre, amíg nem történt meg az árverező szabályszerű kinevezése és amíg nem került sor a (2) bekezdésben foglalt megállapodások megkötésére és végrehajtására.

(6)   Az (5) bekezdés nincs joghatással az (1)–(4) bekezdésben foglalt tagállami kötelességek nemteljesítéséből fakadó, az uniós jogból adódó következményekre.

(7)   A tagállamok értesítik a Bizottságot az árverező azonosító adatairól és elérhetőségéről.

Az árverező azonosító adatait és elérhetőségeit közzé kell tenni a Bizottság internetes honlapján.

23. cikk

Az árverező feladatai

Az árverező:

a)

árverésre bocsátja az őt kinevező minden egyes tagállam árverésen értékesítendő kibocsátási egységeit;

b)

felveszi az őt kinevező minden egyes tagállamot illető árverési bevételt;

c)

az őt kinevező minden egyes tagállam részére folyósítja az árverési bevételt.

VI. FEJEZET

AZ AUKCIÓELLENŐR KINEVEZÉSE ÉS FELADATAI

24. cikk

Az aukcióellenőr

(1)   Az összes aukciós folyamatot ugyanannak az aukcióellenőrnek kell figyelemmel kísérnie.

(2)   A tagállamok aukcióellenőrt neveznek ki, mégpedig az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 91. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése és a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 125c. cikke értelmében a Bizottság és a tagállamok részvételével lefolytatott közös közbeszerzési eljárás alapján.

(3)   Az aukcióellenőr megbízatása legfeljebb 5 évre szól.

Az aukcióellenőr megbízatásának lejárta vagy vége előtt legalább három hónappal a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ki kell nevezni utódját.

(4)   Az aukcióellenőr azonosító adatait és elérhetőségeit közzé kell tenni a Bizottság internetes honlapján.

25. cikk

Az aukcióellenőr feladatai

(1)   Az aukcióellenőr figyelemmel kíséri az árveréseket, azok szabályszerű lebonyolításáról pedig az előző havi árveréseket ismertető jelentésben számol be a Bizottság felé a tagállamok nevében és az érintett tagállamok felé a 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) bekezdésének negyedik albekezdése szerinti határidőn belül, ugyanezen albekezdésnek megfelelően különösen kitérve a következőkre:

a)

igazságos és nyílt hozzáférés;

b)

átláthatóság;

c)

árképzés;

d)

technikai és működési vonatkozások.

(2)   Az aukcióellenőr éves összefoglaló jelentést készít a tagállamok és a Bizottság számára, amely az alábbiakat tartalmazza:

a)

az egyes aukciós platformokra vonatkozóan az (1) bekezdésben említett információk mind éves összesítésben, mind az egyes árveréseket tekintve;

b)

az aukciós platformot felállító szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatos bármely mulasztás;

c)

versenyellenes magatartásra vagy piaci visszaélésre utaló bármely bizonyíték;

d)

az árveréseknek az aukciós platformok másodlagos piacon betöltött helyzetére gyakorolt hatása, ha van;

e)

az összefoglaló jelentésben szereplő árverési folyamatok egymás közötti, valamint a másodlagos piac működését érintő viszonya a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (5) bekezdése szerint;

f)

információk az 59. cikk (4) bekezdése értelmében benyújtott panaszok számáról, természetéről és státuszáról, továbbá a befektető vállalkozások és a hitelintézetek felügyeletét ellátó illetékes nemzeti hatóságokhoz eljuttatott bármely más panaszról;

g)

információk az aukcióellenőr által a (3), (4) és (5) bekezdés szerint benyújtott korábbi jelentések megállapításai nyomán tett lépésekről;

h)

az aukciós folyamat javítására vagy az alábbiak felülvizsgálatára alkalmasnak ítélt javaslat:

i.

e rendelet, beleértve a 33. cikkben említett felülvizsgálatot;

ii.

a 2003/87/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott bizottsági rendelet;

iii.

a 2003/87/EK irányelv, beleértve a szénpiac működésének az irányelv 10. cikkének (5) bekezdésében és 12. cikkének (1a) bekezdésében meghatározott felülvizsgálatát.

(3)   Az aukcióellenőr a Bizottság és egy vagy több tagállam felkérésére, illetve az (5) bekezdés követelményeinek megfelelően külön jelentést készíthet az aukciós folyamatokat érintő specifikus kérdésekről, ha ezek tisztázására az (1) vagy (2) bekezdésben említett jelentések benyújtása előtt szükség van. Ha nem merül fel ennek szüksége, az aukcióellenőr ezekről a kérdésekről az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott jelentésekben is beszámolhat.

(4)   Az a tagállam, amely nem vesz részt az e rendelet 26. cikkében meghatározott közös fellépésben, hanem az e rendelet 30. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint saját aukciós platformot jelöl ki, felkérheti az aukcióellenőrt hogy készítsen technikai jelentést a többi tagállam, a Bizottság és az érintett aukciós platform részére arról, hogy a javasolt vagy javasolni tervezett aukciós platform végre tudja-e hajtani az aukciós folyamatot e rendelet követelményeinek megfelelően és a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdésében foglalt célokkal összhangban.

Az ilyen jelentésekben az aukcióellenőrnek egyértelműen meg kell állapítania, hogy a vizsgált aukciós folyamat mely tekintetben felel meg az első albekezdésben foglalt követelményeknek és mely tekintetben nem. Adott esetben konkrét ajánlásokkal kell szolgálnia az aukciós folyamat további fejlesztésével és javításával kapcsolatban, megadva végrehajtásuk pontos ütemezését is.

(5)   Amennyiben egy aukciós platform aukciós folyamata bármilyen tekintetben megsérti az e rendeletben foglalt követelményeket vagy a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott célokat, illetve ha a Bizottság azt kéri mivel megítélése szerint ennek gyanúja áll fenn, az aukcióellenőr erről haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat, a Bizottságot és az érintett aukciós platformot.

A jelentésben világosan meghatározza a szabálytalanság vagy a meg nem felelés jellegét. Konkrét ajánlásokat tesz a helyzet orvoslására vonatkozóan, pontos ütemezésüket is megadva. Adott esetben az érintett aukciós platformok működésének felfüggesztését is ajánlhatja. Az aukcióellenőr az e bekezdés alapján elkészített jelentésben foglaltakat folyamatosan figyelemmel kíséri, azt negyedévente frissíti a tagállamok, a Bizottság és az érintett aukciós platform felé.

(6)   Az aukcióellenőr e rendelet 7. cikkének (7) bekezdése, illetve 8. cikkének (3) bekezdése alapján végzett véleményalkotása az e cikk szerinti feladatainak részét képezi.

(7)   Az e cikkben meghatározott jelentéseket és véleményeket az aukcióellenőrt kinevező szerződésben meghatározott világos, egységes és könnyen hozzáférhető formátumban kell elkészíteni.

VII. FEJEZET

AZ AUKCIÓS PLATFORM KIJELÖLÉSE A BIZOTTSÁG ÉS A TAGÁLLAMOK KÖZÖS FELLÉPÉSE NYOMÁN ÉS ANNAK FELADATAI

26. cikk

Az aukciós platform kijelölése a tagállamok és a Bizottság közös fellépése nyomán

(1)   A 30. cikk sérelme nélkül a tagállamok a kétnapos azonnali ügylet vagy ötnapos határidős ügyletek árverés útján történő értékesítésére, a Bizottság és a közös fellépésben részt vevő tagállamok között lefolytatott közös közbeszerzési eljárás alapján egy aukciós platformot jelölnek ki.

(2)   A 30. cikk sérelme nélkül a tagállamok a Bizottság és a közös fellépésben részt vevő tagállamok között lefolytatott közös közbeszerzési eljárás alapján egy vagy két aukciós platformot jelölnek ki a határidős ügyletek vagy forward ügyletek árverés útján történő értékesítésére, amennyiben e termékek az I. melléklet jegyzékében szerepelnek.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett közös közbeszerzési eljárást az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 91. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése és a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 125c. cikke szerint kell lefolytatni.

(4)   Az (1) és a (2) bekezdésben említett aukciós platformok megbízatása legfeljebb öt éves időszakra szólhat.

(5)   Az (1) és a (2) bekezdésben említett aukciós platformok azonosító adatait és elérhetőségeit közzé kell tenni a Bizottság internetes honlapján.

(6)   Azok a tagállamok, amelyek a részt vevő tagállamok és a Bizottság között létrejött közös közbeszerzésről szóló megállapodás hatályba lépését követően csatlakoznak az (1) és a (2) bekezdés szerinti közös fellépéshez, elfogadják a részt vevő tagállamok és a Bizottság között létrejött közös közbeszerzési megállapodás feltételeit, valamint a megállapodás keretében időközben elfogadott határozatokat.

Azok a tagállamok, amelyek a 30. cikk (4) bekezdése alapján nem kívánnak részt venni a közös fellépésben, hanem saját aukciós platformot jelölnek ki, a közös fellépésben részt vevő tagállamok és a Bizottság között egyeztetett és a közös közbeszerzési megállapodásban meghatározott feltételek mellett, valamint az alkalmazandó közbeszerzési szabályok fenntartásával megfigyelői státuszt kaphatnak.

27. cikk

A 26. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt aukciós platform feladatai

(1)   A 26. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt aukciós platform a következő – a platformot felállító szerződésben részletesebben taglalt – szolgáltatásokat biztosítja a tagállamok számára:

a)

az árverésekhez való hozzáférés biztosítása a 15–21. cikkben foglaltak szerint, ezen belül a szükséges internetalapú elektronikus felületek és honlap létrehozása és karbantartása;

b)

az árverések lebonyolítása a 4–7. cikk szerint;

c)

az aukciós eseménynaptár vezetése a 8–14. cikkel összhangban;

d)

az árverés eredményeire vonatkozó bejelentés és értesítés a 61. cikk szerint;

e)

az előírt klíringrendszer vagy elszámolórendszer rendelkezésre bocsátása vagy alvállalkozón keresztüli biztosítása az alábbiakhoz:

i.

a nyertes ajánlattevők vagy jogutódjaik által folyósított kifizetések kezelése és az árverési bevétel átadása az árverezőnek a 44. és a 45. cikknek megfelelően;

ii.

az elárverezett kibocsátási egységek átadása a nyertes ajánlattevőnek vagy jogutódjainak a 46., 47. és 48. cikk szerint;

iii.

az árverező vagy az ajánlattevők által nyújtott biztosítékok, köztük letétek kezelése a 49. és az 50. cikk szerint.

f)

az aukcióellenőr tájékoztatása a feladatainak elvégzéséhez szükséges, az árverések lebonyolításával kapcsolatos információkról az 53. cikk szerint;

g)

az árverések felügyelete, értesítés pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, bűnözői tevékenység vagy piaci visszaélés gyanújáról, a szükségesnek ítélt korrekciós intézkedések vagy szankciók, köztük a bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusok végrehajtásának irányítása a 44–59. cikk és a 64. cikk (1) bekezdése szerint.

(2)   A 26. cikk (1) bekezdése értelmében kijelölt aukciós platform az első ajánlattételi időszak megnyitása előtt legalább 20 kereskedési nappal köteles legalább egy klíringrendszerhez vagy elszámolórendszerhez kapcsolódni.

28. cikk

A 26. cikk (2) bekezdése alapján kijelölt aukciós platform feladatai

(1)   A 26. cikk (2) bekezdése alapján kijelölt aukciós platform a következő szolgáltatásokat köteles biztosítani a tagállamok számára:

a)

az aukciós platform által szervezett másodlagos piacon érvényben lévő szabályozást követő hozzáférés biztosítása az árverésekhez, az aukciós platformot felállító szerződésekben foglalt módosításoknak megfelelően;

b)

az árverések lebonyolítása a 4–7. cikk szerint;

c)

az aukciós eseménynaptár vezetése a 8–14. cikkel összhangban;

d)

az árverés eredményeinek közzététele és bejelentése a 61. cikk szerint;

e)

az aukciós platform által szervezett másodlagos piacon érvényben lévő és az aukciós platformot felállító szerződés által módosított szabályoknak megfelelően – ám a 40. cikkben foglaltak feltétlen alkalmazása mellett –klíringrendszer vagy elszámolórendszer biztosítása az alábbiakhoz:

i.

a nyertes ajánlattevők vagy jogutódjaik által folyósított kifizetések kezelése és az árverési bevétel átadása az árverezőnek;

ii.

az elárverezett kibocsátási egységek átadása a nyertes ajánlattevőnek vagy jogutódjainak;

iii.

az árverező vagy az ajánlattevők által nyújtott biztosítékok, köztük letétek kezelése;

f)

az aukcióellenőr tájékoztatása a feladatainak elvégzéséhez szükséges, az árverések lebonyolításával kapcsolatos információkról az 53. cikk szerint;

g)

az árverések figyelemmel kísérése, értesítés pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, bűnözői tevékenység vagy piaci visszaélés gyanújáról, a szükségesnek ítélt korrekciós intézkedések vagy szankciók, köztük a bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusok végrehajtásának irányítása az aukciós platform által szervezett másodlagos piacon érvényben lévő szabályozás szerint, az aukciós platformot felállító szerződésekben foglalt módosításoknak megfelelően.

(2)   A 26. cikk (2) bekezdése értelmében kijelölt aukciós platform az első ajánlattételi időszak megnyitása előtt legalább 20 kereskedési nappal köteles legalább egy klíringrendszerhez vagy elszámolórendszerhez kapcsolódni.

(3)   A 16. cikk (2) és (3) bekezdése, a 17., 19., 20., 21., 54., 55. és 56. cikk, a 60. cikk (3) bekezdése, a 63. cikk (4) bekezdése, valamint a 64. cikk nem alkalmazandó a határidős ügyletek vagy forward ügyletek árverését bonyolító aukciós platform által lebonyolított aukciókra.

29. cikk

A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok által a Bizottság részére nyújtott szolgáltatások

A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok kötelesek technikai támogatási szolgáltatásokat nyújtani a Bizottság alábbiakkal kapcsolatos munkájához:

a)

az I. melléklet elkészítése, valamint a III. melléklet aukciós eseménynaptárának elkészítéséhez szükséges koordináció;

b)

a Bizottság által e rendelet értelmében végzett véleményadás;

c)

a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok működése tekintetében az aukcióellenőr által végzett véleményadás vagy jelentéstétel;

d)

a Bizottság által a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (5) bekezdése és 12. cikkének (1a) bekezdése értelmében végzett jelentés- és javaslattétel;

e)

e rendelet vagy a 2003/87/EK irányelv bármely olyan módosítása, amely hatással van a szénpiac működésére, beleértve az árverések lebonyolítását;

f)

e rendeletre, a 2003/87/EK irányelvre vagy az azon irányelv 19. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott bizottsági rendeletre vonatkozó bármely olyan felülvizsgálat, amely hatással van a szénpiac működésére, beleértve az árverések lebonyolítását;

g)

a közös fellépésben részt vevő tagállamok és a Bizottság közötti megállapodás tárgyát képező, a szénpiac működésével kapcsolatos – beleértve az árverések szabályszerű lebonyolítását – egyéb közös fellépések.

VIII. FEJEZET

A KÍVÜLMARADÁS LEHETŐSÉGÉVEL ÉLŐ TAGÁLLAMOK SAJÁT AUKCIÓS PLATFORMJAINAK KIJELÖLÉSE ÉS AZOK FELADATAI

30. cikk

A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformoktól eltérő aukciós platformok kijelölése

(1)   Az a tagállam, amely nem vesz részt az e rendelet 26. cikkében meghatározott közös fellépésben, saját aukciós platformot jelölhet ki, amely kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyletek formájában árverés útján értékesítheti a 2003/87/EK irányelv II. és III. fejezete szerinti kibocsátási egységek teljes mennyiségének rá eső hányadát.

(2)   Az a tagállam, amely nem vesz részt az e rendelet 26. cikkében meghatározott közös fellépésben, saját aukciós platformot jelölhet ki, amely határidős ügyletek vagy forward ügyletek formájában árverés útján értékesítheti a 2003/87/EK irányelv II. és III. fejezete szerinti kibocsátási egységek teljes mennyiségének rá eső hányadát, feltéve, hogy ezek a termékek szerepelnek a rendelet I. mellékletében.

(3)   Azok a tagállamok, amelyek nem vesznek részt a 26. cikkben meghatározott közös fellépésben, határidős ügyletek vagy forward ügyletek és kétnapos azonnali ügylet vagy ötnapos határidős ügyletek árverés útján történő értékesítése céljából ugyanazt az aukciós platformot vagy külön aukciós platformokat is kijelölhetnek.

(4)   Az a tagállam, amely az e rendelet 26. cikkében meghatározott közös fellépésben nem kíván részt venni, hanem e cikk (1) és (2) bekezdése szerint saját aukciós platformot jelöl ki, erről ezen rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül tájékoztatja a Bizottságot.

(5)   Az a tagállam, amely nem vesz részt a 26. cikkben meghatározott közös fellépésben, az uniós és a nemzeti közbeszerzési törvényeknek megfelelő kiválasztási eljárás alapján kiválasztja az e cikk (1) és (2) bekezdése szerint kijelölt saját aukciós platformját, ahol ezt uniós vagy nemzeti közbeszerzési jogszabályok előírják. A kiválasztási eljárásra az uniós és a nemzeti jogban előírt összes vonatkozó jogorvoslati és végrehajtási eljárás alkalmazandó.

Az (1) és (2) bekezdésben említett aukciós platformok megbízatása legfeljebb hároméves időszakra szólhat, amely legfeljebb további két évvel meghosszabbítható.

Az (1) és a (2) bekezdésben említett aukciós platformok kijelölésének feltétele, hogy a szóban forgó aukciós platformok (7) bekezdésnek megfelelően szerepeljenek a III. melléklet jegyzékében. Kijelölésük végrehajtására nem kerülhet sor mindaddig, amíg az érintett aukciós platformnak a (7) bekezdés szerinti, III. mellékletben való feltüntetése hatályba nem lépett.

(6)   Az a tagállam, amely nem vesz részt a 26. cikkben meghatározott közös fellépésben, hanem e cikk (1) és (2) bekezdése értelmében saját aukciós platform kijelölése mellett dönt, teljes körű tájékoztatást nyújt a Bizottságnak az alábbiak tekintetében:

a)

a kijelölésre javasolt aukciós platform azonosító adatai, annak megjelölésével, hogy ugyanazon aukciós platform vagy különböző aukciós platformok értékesítik-e árverés útján a határidős ügyleteket vagy forward ügyleteket és a kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket;

b)

a kijelölésre javasolt aukciós platform(ok) aukciós folyamatára vonatkozó részletes irányadó működési szabályok, beleértve az érintett aukciós platform – ide értve a kijelölendő aukciós platformhoz kapcsolódó bármely klíringrendszer(eke)t vagy elszámolórendszer(eke)t – kijelölésére vonatkozó szerződéses előírásokat, azon feltételek megjelölésével, amelyek a díjak szerkezetére és nagyságára, valamint a biztosítékok kezelésére, a fizetésre és a teljesítésre vonatkoznak;

c)

a javasolt ajánlattételi időszakok, az egyes mennyiségek, az árverési napok a munkaszüneti napok megjelölésével, az aukciós termék típusa, az egyes árveréseken az adott naptári évben árverésre bocsátandó kibocsátási egységek kifizetésének és átadásának dátuma, valamint minden további információ ami szükséges ahhoz, hogy a Bizottság fel tudja mérni, vajon a javasolt aukciós eseménynaptár összeegyeztethető-e a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok aukciós eseménynaptárával, továbbá az olyan tagállamok által előterjesztett más aukciós eseménynaptárakkal, amely tagállamok nem vesznek részt a 26. cikkben meghatározott közös fellépésben, hanem saját aukciós platformot jelölnek ki;

d)

az árverések figyelemmel kísérésének és felügyeletének azon részletes szabályai és feltételei amelyek a 35. cikk (4), (5) és (6) bekezdésének megfelelően a javasolt aukciós platformra vonatkoznak, valamint a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, a bűnözői tevékenységek vagy a piaci visszaélés ellen védelmet nyújtó részletes szabályok, beleértve a szükségesnek ítélt korrekciós intézkedéseket vagy szankciókat;

e)

a 22. cikk (4) bekezdésének és a 34. cikknek való megfelelés érdekében megtett részletes intézkedések az árverező kinevezésével kapcsolatban.

Az értesítésnek tanúsítania kell az e rendelet előírásaival való összeegyeztethetőséget, valamint a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott céloknak való megfelelést.

Az értesítést küldő tagállam módosíthatja eredeti értesítését az e cikk (7) bekezdésében említett jegyzékbe való felvétel időpontjáig.

Az értesítést küldő tagállam köteles bemutatni eredeti és módosított értesítését a 2003/87/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdésében említett bizottságnak.

(7)   A III. mellékletnek tartalmaznia kell a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok körébe nem tartozó aukciós platformokat, az azokat kijelölő tagállamokat, a kijelölés feltételeit, valamint az összes további vonatkozó feltételt vagy kötelezettséget, amennyiben az e rendeletben foglalt követelmények, továbbá a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdésében foglalt célkitűzések teljesülnek. A Bizottság és a 2003/87/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság kizárólag e követelmények és célkitűzések alapján jár el, és teljes mértékben figyelembe veszi az aukcióellenőrnek az e rendelet 25. cikkének (4) bekezdése szerint elkészített jelentéseit.

Az első albekezdésben meghatározott jegyzékbe való felvétel hiányában az a tagállam, amely nem vesz részt a 26. cikkben meghatározott közös fellépésben hanem úgy dönt, hogy e cikk (1) vagy (2) bekezdése értelmében saját aukciós platformot jelöl ki, a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformokon köteles értékesíteni kibocsátási egységei azon hányadát, amelyet egyébként az e cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján kijelölendő aukciós platformon árverezett volna el az első albekezdésben meghatározott bejegyzés hatálybalépésétől számított három hónapos időszak végéig tartó időszakban.

(8)   Az a tagállam, amely nem vesz részt a 26. cikkben meghatározott közös fellépésben hanem úgy dönt, hogy e cikk (1) és (2) bekezdése szerint saját aukciós platformot jelöl ki, a 26. cikk (6) bekezdésének megfelelően csatlakozhat a 26. cikkben meghatározott közös fellépéshez.

Azon kibocsátási egységek mennyiségét, amelyeket egy olyan aukciós platform keretében terveztek árverésre bocsátani, amely nem tartozik a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok körébe, egyenlően el kell osztani a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt, érintett aukciós platform által lebonyolított árverések között.

31. cikk

A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformoktól eltérő aukciós platformok feladatai

(1)   A 30. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt aukciós platform ugyanazokat a 27. cikkben meghatározott feladatokat látja el, mint a 26. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt aukciós platform, kivéve az aukciós eseménynaptárról szóló 27. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakat, amelyek nem alkalmazandók.

(2)   A 30. cikk (2) bekezdése értelmében kijelölt aukciós platform ugyanazokat a 28. cikkben meghatározott feladatokat látja el, mint a 26. cikk (2) bekezdése alapján kijelölt aukciós platform, kivéve az aukciós eseménynaptárról szóló 28. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakat, amelyek nem alkalmazandók.

(3)   A 8. cikk (1), (2) és (3) bekezdésének, valamint a 9., 10., 12., 14. és a 32. cikknek az aukciós eseménynaptárra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók a 30. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján kijelölt aukciós platformokra.

32. cikk

A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformoktól eltérő aukciós platformok aukciós eseménynaptára

(1)   Az e rendelet 30. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform által lebonyolított egyes aukciókon a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek mennyisége nem haladhatja meg a 20 millió kibocsátási egységet és nem lehet kevesebb 10 millió kibocsátási egységnél, kivéve ha egy adott naptári évben az aukciós platformot kijelölő tagállam által árverésre bocsátandó, a 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek teljes mennyisége nem éri el a 10 milliót, amely esetben a naptári évre jutó összes kibocsátási egységet egyetlen árverés alkalmával kell értékesíteni.

(2)   Az e rendelet 30. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform által lebonyolított egyes aukciókon a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek mennyisége nem haladhatja meg az 5 millió kibocsátási egységet és nem lehet kevesebb 2,5 millió kibocsátási egységnél, kivéve ha egy adott naptári évben az aukciós platformot kijelölő tagállam által árverésre bocsátandó, a 2003/87/EK irányelv II. fejezete szerinti kibocsátási egységek teljes mennyisége nem éri el a 2,5 milliót, amely esetben a naptári évre jutó összes kibocsátási egységet egyetlen árverés alkalmával kell értékesíteni.

(3)   Az e rendelet 30. cikkének (1) vagy (2) bekezdése értelmében kijelölt összes aukciós platform által árverés útján értékesítendő, a 2003/87/EK irányelv II. és III. fejezete szerinti kibocsátási egységek összesített mennyiségét egyenlően kell osztani az adott naptári év folyamán, azzal a különbséggel, hogy augusztusban az év többi hónapjában árverés útján értékesített kibocsátási egységek mennyiségének felét kell árverésre bocsátani.

(4)   A Bizottsággal folytatott előzetes egyeztetést követően és annak véleménye birtokában, valamint azután, hogy az e rendelet 26. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok az e rendelet 11. cikkének (1) bekezdése és 13. cikkének (1) bekezdése szerinti meghatározást és közzétételt elvégezték, az e rendelet 30. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok –– meghatározzák és közzéteszik a naptári év minden egyes árverésére vonatkozóan az ajánlattételi időszakok időpontjait, az egyes árverések aukciós mennyiségeit, az árverések dátumait, az aukciós termékek típusát, valamint az egyes árverések alkalmával értékesíteni kívánt, a 2003/87/EK irányelv II. és III. fejezete szerinti kibocsátási egységek kifizetésének és átadásának dátumait az aukciós naptári évet megelőző év március 31-ig, illetve ezt követően az első adandó alkalommal. Az érintett aukciós platformoknak a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venniük a Bizottság véleményét.

Az első albekezdésben említett, közzétett eseménynaptáraknak összhangban kell lenniük a III. mellékletben felsorolt, valamennyi vonatkozó feltétellel és kötelezettséggel.

(5)   Amennyiben egy, a 30. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján kijelölt aukciós platform a 7. cikk (5) vagy (6) bekezdése, illetve a 9. cikk szerint töröl egy általa lebonyolított árverést, a kibocsátási egységek elárverezett mennyiségét egyenlően el kell osztani vagy az ugyanazon aukciós platformon beütemezett következő négy árverés között, vagy – ha az érintett aukciós platform az adott naptári évben négynél kevesebb árverést bonyolít le – a platformon beütemezett következő két árverés között.

33. cikk

A rendelet felülvizsgálata

Az aukcióellenőr által a 25. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elkészített éves összefoglaló jelentés beérkezésekor, ami nem érkezhet 2014. december 31-nél később, a Bizottság felülvizsgálja az e rendeletben meghatározott szabályozást beleértve valamennyi aukciós folyamat működését.

A felülvizsgálat során a Bizottság elemzi a 30. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján kijelölt aukciós platformok és a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján kijelölt aukciós platformok közötti kölcsönhatások, valamint az egyes árverések és a másodlagos piac közötti kölcsönhatások vonatkozásában nyert tapasztalatokat.

A felülvizsgálatra a tagállamok és az érintettek bevonásával kerül sor.

A Bizottság a felülvizsgálat következtetései és 2016. december 31-ig történő hatálybalépésük fényében minden szükséges intézkedést meghozhat annak érdekében, hogy a belső piacnak vagy a szénpiacnak az e rendelet szabályozásából eredő esetleges torzulása vagy hibás működése orvosolható legyen.

IX. FEJEZET

AZ ÁRVEREZŐ ÉS AZ AUKCIÓELLENŐR KINEVEZÉSÉRE, VALAMINT AZ AUKCIÓS PLATFORMOK KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

34. cikk

Az árverező és az aukcióellenőr kinevezése tekintetében alkalmazandó követelmények

(1)   Az árverezők és az aukcióellenőr kinevezésekor a tagállamok az alábbiak teljesülésének mértékét veszik figyelembe a jelöltek kapcsán:

a)

az összeférhetetlenség vagy a piaci visszaélés szempontjából a lehető legkisebb kockázatot hordozzák az alábbiak tekintetében:

i.

a másodlagos piacon folytatott bármely tevékenység;

ii.

az összeférhetetlenség vagy a piaci visszaélés kockázatának csökkentését célzó belső folyamatok és eljárások;

b)

az árverezői vagy aukcióellenőri feladatok késedelem nélküli, legmagasabb szakmai és minőségi kívánalmakat kielégítő végrehajtásának képessége.

(2)   Az árverező kinevezésének feltétele, hogy megkösse a 22. cikk (2) és (3) bekezdésében említett megállapodásokat az érintett aukciós platformmal.

35. cikk

Az aukciós platformok kijelölése tekintetében alkalmazandó követelmények

(1)   Árverést csak olyan aukciós platform bonyolíthat, amelynek működését a (4) bekezdés második albekezdésében említett illetékes nemzeti hatóságok az (5) bekezdés szerint szabályozott piacként engedélyezték.

(2)   Az e rendelet alapján a kétnapos azonnali ügylet vagy ötnapos határidős ügyletek árverés útján történő értékesítésére kijelölt aukciós platformok, anélkül, hogy a tagállamok bárminemű külön jogi vagy közigazgatási követelményt támaszthatnának, gondoskodhatnak a 18. cikk (1) és (2) bekezdésében említett ajánlattevők aukcióhoz való hozzáférését és aukción való részvételét megkönnyítő konstrukciókról.

(3)   Az aukciós platform kijelölésekor a tagállamoknak figyelembe kell venniük, hogy a jelöltek milyen mértékben felelnek meg az összes alábbi követelménynek:

a)

a megkülönböztetésmentesség – mind jogi szempontból történő, mind tényleges – tiszteletben tartásának biztosítása;

b)

az uniós rendszer hatálya alá tartozó kis- és középvállalkozások árverésen való teljes körű, igazságos és méltányos részvételének, valamint a kis kibocsátók hozzáférésének biztosítása;

c)

a költséghatékonyság biztosítása és az indokolatlan adminisztrációs költségek elkerülése;

d)

hathatós aukciós felügyelet, értesítés abban az esetben, ha pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, bűnözői tevékenység vagy piaci visszaélés gyanúja áll fenn, az előírt intézkedések vagy szankciók végrehajtásának képessége, beleértve bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmus biztosítását;

e)

a belső piaci – ide értve a szénpiacot is – versenytorzulások elkerülése;

f)

a szénpiac megfelelő működésének biztosítása, beleértve az árverések lebonyolítását;

g)

kapcsolódás legalább egy klíringrendszerhez vagy elszámolórendszerhez;

h)

megfelelő intézkedések biztosítása, amelyek arra kötelezik az aukciós platformot, hogy adott esetben adja át az árverések lebonyolításához szükséges tárgyi eszközöket és immateriális javakat az aukciós platform jogutódjának.

(4)   Egy aukciós platformot csak akkor lehet kétnapos azonnali ügylet vagy ötnapos határidős ügyletek árverés útján történő értékesítésére kijelölni, ha a jelölt szabályozott piac és a piacműködtető székhelye szerinti tagállam kellő időben és mindenképpen az első ajánlattételi időszak előtt gondoskodott arról, hogy a 2004/39/EK irányelv III. címében foglalt rendelkezéseket átültető nemzeti intézkedések a kétnapos azonnali ügylet vagy ötnapos határidős ügyletek árverezésére a megfelelő mértékig alkalmazandóak legyenek.

Egy aukciós platformot csak akkor lehet a kétnapos azonnali ügylet vagy ötnapos határidős ügyletek árverés útján történő értékesítésére kijelölni, miután a jelölt szabályozott piac és a piacműködtető székhelye szerinti tagállam kellő időben és mindenképpen az első ajánlattételi időszak előtt gondoskodott arról, hogy illetékes nemzeti hatóságai engedélyezni és felügyelni tudják a szabályozott piacot és a piacműködtetőt, a 2004/39/EK irányelv IV. címében foglalt rendelkezéseket a megfelelő mértékig átültető nemzeti intézkedésekkel összhangban.

Amennyiben a jelölt szabályozott piacnak és annak működtetőjének a székhelye nem ugyanabban a tagállamban található, akkor az első és a második albekezdés mind a jelölt szabályozott piac székhelye szerinti, mind a szabályozott piac működtetőjének székhelye szerinti tagállamra alkalmazandó.

(5)   A 2004/39/EK irányelv 48. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt, az e cikk (4) bekezdése második albekezdésében említett tagállami illetékes hatóságok akkor döntenek a szabályozott piac e rendelet szerinti engedélyezése mellett, ha a szabályozott piac és a piac működtetője megfelel a 2004/39/EK irányelv III. címében foglalt rendelkezéseket az e cikk (4) bekezdés szerint a székhelyük szerinti tagállam nemzeti jogrendjébe átültető rendelkezéseknek. Az engedélyezésről szóló határozatot a 2004/39/EK irányelv IV. címét a (4) bekezdésnek megfelelően a székhely szerinti tagállam nemzeti jogrendjébe átültető nemzeti rendelkezésekkel összhangban kell meghozni.

(6)   Az e cikk (5) bekezdésében említett illetékes nemzeti hatóságok hatékony piaci felügyeletet gyakorolnak, és megtesznek minden szükséges intézkedést ahhoz, hogy az említett bekezdésben foglalt követelmények teljesüljenek. Ennek érdekében közvetlenül, vagy a 2004/39/EK irányelv 48. cikkének (1) bekezdése alapján kijelölt egyéb illetékes nemzeti hatóságok közreműködésével képesnek kell lenniük arra, hogy gyakorolják az e cikk (4) bekezdésben említett szabályozott piac és működtetője tekintetében az említett irányelv 50. cikkét átültető nemzeti intézkedések értelmében rájuk ruházott jogköröket.

Az (5) bekezdésben említett illetékes nemzeti hatóságok szerinti minden egyes tagállam gondoskodik arról, hogy a 2004/39/EK irányelv 51. és 52. cikkét átültető nemzeti intézkedések alkalmazást nyerjenek azon személyek esetében, akik a 2004/39/EK irányelv III. címében foglalt kötelezettségeket, vagyis az e cikk (4) bekezdésének megfelelően a székhely szerinti tagállam nemzeti jogrendjébe azokat átültető nemzeti követelményeket nem teljesítik.

E bekezdés alkalmazásában a 2004/39/EK irányelv 56–62. cikkét átültető nemzeti intézkedések a különböző tagállamok illetékes nemzeti hatóságainak együttműködésére vonatkoznak.

X. FEJEZET

AZ AUKCIÓS TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS PIACI VISSZAÉLÉSEK MEGAKADÁLYOZÁSÁNAK RENDSZERE

36. cikk

A 2003/6/EK irányelv 1. cikke (3) bekezdésének értelmében vett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos piaci visszaélések megakadályozásának rendszere

(1)   E rendelet alkalmazásában, amennyiben a kétnapos azonnali ügylet vagy ötnapos határidős ügyletek a 2003/6/EK irányelv 1. cikke (3) bekezdésének értelmében vett pénzügyi eszközök, árverezésükre azon irányelv megfelelő rendelkezései vonatkoznak.

(2)   Amennyiben a kétnapos azonnali ügylet vagy ötnapos határidős ügyletek a 2003/6/EK irányelv 1. cikke (3) bekezdésének értelmében nem pénzügyi eszközök, árverezésükre az e rendelet 37–43. cikkének rendelkezései alkalmazandók.

37. cikk

Fogalommeghatározások a 2003/6/EK irányelv 1. cikke (3) bekezdésének értelmében vett pénzügyi eszközöktől eltérő aukciós termékekkel kapcsolatos piaci visszaélések megakadályozásának rendszerében

A 2003/6/EK irányelv 1. cikke (3) bekezdésének értelmében vett pénzügyi eszközöktől eltérő aukciós termékekre vonatkozó 38–43. cikk alkalmazásában:

a)

„bennfentes információ”: az olyan pontos információ, amelyet nem hoztak nyilvánosságra, és amely közvetlenül vagy közvetve egy vagy több aukciós termékkel kapcsolatos, és amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást gyakorolna az ajánlati árra;

Az ajánlattétel végrehajtásával megbízott személyek esetében szintén bennfentes információ az ügyfél által közölt, és az ügyfél függőben lévő ajánlatával kapcsolatos összes pontos információ, amely közvetve vagy közvetlenül egy vagy több aukciós termékkel kapcsolatos, és amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást gyakorolna az ajánlatokban szereplő árakra;.

b)

„piaci manipuláció”:

i.

olyan ajánlatok vagy másodlagos piaci ügyletek vagy megbízások

amelyek az aukciós termékek ára vagy kereslete tekintetében hamis vagy félrevezető jelzéseket adnak, illetőleg valószínűsíthetően ilyen jelzéseket adhatnak, vagy

amelyek egy személy vagy egymással összejátszó személyek cselekménye révén a szokásostól eltérő vagy mesterséges szinten rögzítik az aukciós termékek aukciós elszámolóárát,

kivéve, ha az a személy, aki az ajánlatot tette vagy a másodlagos piacon az ügyletet vagy megbízást bonyolította, bizonyítani tudja, hogy a szóban forgó eljárása során jogos indokok vezérelték;

ii.

olyan ajánlat, amelyben fiktív eszközökhöz vagy bármilyen más formájú megtévesztéshez, manipulációhoz folyamodnak;

iii.

olyan információk terjesztése az internetet is magában foglaló tömegtájékoztatásban vagy bármilyen más eszközzel, amely információk az aukciós termékek tekintetében hamis vagy félrevezető jelzéseket adnak vagy valószínűsíthetően adhatnak, beleértve híresztelések és hamis vagy félrevezető hírek terjesztését, amennyiben az a személy, aki ilyeneket terjesztett, tudatában volt vagy tudatában kellett lennie az információ hamis vagy félrevezető voltának. Az újságírók esetében, amennyiben újságírói minőségükben járnak el, az ilyen információterjesztést a szakmájukra irányadó szabályok figyelembevételével kell elbírálni, kivéve ha ezek a személyek közvetlenül vagy közvetve előnyre vagy haszonra tesznek szert a kérdéses információk terjesztéséből.

Az első bekezdés b) pontjában megadott alapvető meghatározásra különösen a következő példák adhatók:

valamely személy vagy egymással összejátszó személyek olyan magatartása, amely valamely aukciós termék kereslete tekintetében erőfölény biztosítására irányul, és közvetlenül vagy közvetve az aukciós elszámolóárak rögzítését vagy más tisztességtelen kereskedési feltételek kialakítását eredményezi,

kibocsátási egységek vagy származékaik eladása vagy megvétele a másodlagos piacon az árverést megelőzően, aminek hatására az aukciós termékek aukciós elszámolóára a szokásostól eltérő vagy mesterséges szinten rögzül, illetve ami félrevezeti az árverés ajánlattevőit,

a hagyományos vagy az elektronikus tömegtájékoztatáshoz való alkalmi vagy rendszeres hozzáférés kihasználása valamely aukciós termékre vonatkozó vélemény kinyilvánítása révén, miután az így eljáró személy előzőleg ajánlatot tett a kérdéses aukciós termék vonatkozásában, és utóbb az általa kinyilvánított véleménynek az aukciós termékre adott egyéb ajánlati árakra gyakorolt hatását kihasználva tesz szert haszonra anélkül, hogy egyidejűleg megfelelően és eredményesen nyilvánosságra hozta volna ezt az összeférhetetlenséget.

38. cikk

A bennfentes kereskedelem tilalma

(1)   A második albekezdésben említett, bennfentes információkkal rendelkező egyetlen személy sem használhatja fel ezeket az információkat oly módon, hogy közvetlenül vagy közvetve, saját vagy harmadik személy nevében az információhoz kapcsolódó aukciós termékekre vonatkozóan ajánlatot adjon be, módosítson vagy vonjon vissza.

Az első albekezdést kell alkalmazni minden olyan személyre, aki bennfentes információ birtokába került:

a)

az aukciós platform, az árverező vagy az aukcióellenőr igazgatási-, irányító- vagy felügyeleti testületében való tagsága folytán; vagy

b)

az aukciós platform, az árverező vagy az aukcióellenőr tőkéjében való részesedése folytán; vagy

c)

mert hozzáfér ilyen információkhoz beosztása, foglalkozása vagy feladatai végzése folytán; vagy

d)

bűnözői tevékenysége folytán.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett személy jogi személy, az abban a bekezdésben megállapított tilalmat azokra a természetes személyekre is alkalmazni kell, akik részt vesznek az érintett jogi személy javára lebonyolítandó ajánlattételi, ajánlatmódosítási vagy ajánlat-visszavonási ügyletekre vonatkozó döntések meghozatalában.

(3)   Ez a cikk nem alkalmazandó az aukciós termékekre adott azon ajánlatok benyújtására, módosítására vagy visszavonására, amelyek egy esedékessé váló adott kötelezettség teljesítése kapcsán hajtanak végre, amennyiben e kötelezettség olyan megállapodásból ered, amelyet azt megelőzően kötöttek meg, hogy az érintett személy a bennfentes információ birtokába jutott.

39. cikk

A bennfentes információk egyéb tilalom alá eső felhasználási módjai

A 38. cikkben meghatározott tilalom hatálya alá tartozó egyetlen személy sem

a)

hozhat bennfentes információkat bármely másik személy tudomására, kivéve ha ezeket az információkat beosztása, foglalkozása vagy feladatai szokásos végzése keretében szolgáltatja;

b)

ajánlhatja bennfentes információ alapján egy másik személy számára azt, vagy bírhat rá egy másik személyt bennfentes információ alapján arra, hogy olyan aukciós termékekkel kapcsolatban nyújtsa be, módosítsa vagy vonja vissza ajánlatát, amelyekre az ilyen információ vonatkozik.

40. cikk

A bennfentes kereskedelem tilalmának hatálya alá tartozó egyéb személyek

A 38. és a 39. cikk az azon cikkekben említett személyeken kívül azokra a személyekre is alkalmazandó, akik bennfentes információ birtokában vannak, és tudják, vagy tudniuk kellett arról, hogy a szóban forgó információ bennfentes információ.

41. cikk

A piaci manipuláció tilalma

A piaci manipuláció mindenki számára tilos.

42. cikk

Különleges előírások a piaci visszaélés kockázatának mérséklésére

(1)   Az aukciós platform, az árverező és az aukcióellenőr listát készít azokról az általuk munkaszerződés alapján vagy más módon foglalkoztatott személyekről, akik bennfentes információkhoz férnek hozzá. Az aukciós platform ezt a listát rendszeresen frissíti, és annak kérésére továbbítja a székhelye szerinti tagállam illetékes nemzeti hatóságának. Az árverező és az aukcióellenőr ezt a listát szintén rendszeresen frissíti, és az őket kinevező szerződés(ek)ben foglaltak szerint megküldi az aukciós platform székhelye szerinti tagállam illetékes nemzeti hatóságának, illetve az árverező vagy az aukcióellenőr székhelye szerinti tagállamnak, amikor az illetékes nemzeti hatóság erre igényt tart.

(2)   Az aukciós platformnál, az árverezőnél és az aukcióellenőrnél vezetői feladatokat ellátó személyek és adott esetben a velük szoros kapcsolatban álló személyek legalább értesítik az (1) bekezdésben említett illetékes nemzeti hatóságot az aukciós termékekre, illetve a kapcsolódó származtatott vagy más pénzügyi eszközökre vonatkozóan saját javukra bonyolított ajánlattétel, ajánlatmódosítás vagy ajánlat-visszavonás létezéséről.

(3)   A forgalmazási csatornáknak vagy a nyilvánosságnak szánt, az aukciós termékekre vonatkozó elemzéseket készítő vagy terjesztő személyek, és a befektetési stratégiával kapcsolatos tanácsadást vagy javaslatot tartalmazó más tájékoztatókat készítő, illetve terjesztő személyek megfelelő gondossággal járnak el ezen információk tisztességes ismertetése tekintetében, és fel kell tárniuk érdekeiket, illetve jelezniük kell összeférhetetlenségüket azokkal az aukciós termékekkel kapcsolatban, amelyekre az információk vonatkoznak.

(4)   Az aukciós platform a manipulatív piaci gyakorlatok megelőzésére és felderítésére irányuló strukturális rendelkezéseket fogad el.

(5)   Az 59. cikk (1) bekezdésében említett minden olyan személy, akiben okkal merül fel az a gyanú, hogy valamely ügylet kimerítheti a bennfentes kereskedelem vagy a piaci manipuláció fogalmát, haladéktalanul köteles értesíteni a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát.

43. cikk

Felügyelet és végrehajtás

(1)   A 2003/6/EK irányelv 11. cikkében említett illetékes nemzeti hatóságok hatékony piaci felügyeletet gyakorolnak, és megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az e rendelet 37–42. cikkének rendelkezéseiben foglalt követelmények teljesüljenek.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésben említett illetékes nemzeti hatóságok rendelkeznek a 2003/6/EK irányelv 12. cikkét átültető nemzeti intézkedések révén rájuk ruházott jogkörökkel.

(3)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a saját területükön vagy azon kívül bonyolított árverések vonatkozásában a 2003/6/EK irányelv 14. és 15. cikkét átültető nemzeti intézkedések alkalmazást nyerjenek azokra a személyekre, akik az e rendelet 37–42. cikkében foglalt követelmények teljesítésének elmulasztásáért felelősek.

(4)   E rendelet 37–42. cikkének és e cikk (1), (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában a 2003/6/EK irányelv 16. cikkét átültető nemzeti intézkedések az e cikk (1) bekezdésében említett illetékes nemzeti hatóságok együttműködésére vonatkoznak.

XI. FEJEZET

AZ ÁRVERÉSI BEVÉTEL KIFIZETÉSE ÉS FOLYÓSÍTÁSA

44. cikk

A nyertes ajánlattevők általi kifizetések és az árverési bevétel folyósítása a tagállamoknak

(1)   A nyertes ajánlattevő vagy jogutódja(i), beleértve a nevükben eljáró közvetítőket, az azokért az elnyert kibocsátási egységekért – amelyek mennyiségéről a nyertes ajánlattevő a 61. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján előzetesen értesítést kapott – járó kifizetendő összeget, amely összegről a 61. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján értesült, lehívható pénzeszközök formájában folyósítják a klíringrendszeren vagy elszámolórendszeren keresztül az árverező nevesített bankszámlájára, illetve rendelkeznek a folyósításról azt megelőzően, hogy a kibocsátási egységeket az ajánlattevő vagy annak jogutódja nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számláján jóváírják, illetve legkésőbb a jóváírással egy időben.

(2)   Az aukciós platform és a hozzá kapcsolódó klíringrendszer(ek) vagy elszámolórendszer(ek) folyósítja, az ajánlattevők vagy bármely jogutódjuk által a 2003/87/EK irányelv II. és III. fejezete szerinti kibocsátási egységekért kifizetett összeget a szóban forgó kibocsátási egységeket árverésre bocsátó árverezőknek.

(3)   Az árverezőknek fizetendő összeg az ajánlattevő által kifizetett összeg pénznemétől függetlenül euróban, illetve euroövezeten kívüli tagállam esetében – az érintett tagállam döntésétől függően – e tagállam pénznemében folyósítandó, feltéve, hogy az érintett klíringrendszer vagy elszámolórendszer kezelni tudja a kérdéses nemzeti valutát.

Az átváltási árfolyam az érintett aukciós platformot felállító szerződésben meghatározott, elismert pénzügyi hírügynökség által az ajánlattételi időszak lezárása után közvetlenül közzétett árfolyam.

45. cikk

A késedelmes vagy elmaradt kifizetés következményei

(1)   A nyertes ajánlattevő vagy jogutódja számára csak akkor lehet átadni a kibocsátási egységeket, amelyek mennyiségéről a nyertes ajánlattevő a 61. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján előzetesen értesítést kapott, amennyiben a teljes összeg, amelyről a 61. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján értesült, kifizetésre került az árverező részére a 44. cikk (1) bekezdésének megfelelően.

(2)   Ha a nyertes ajánlattevő vagy jogutódja nem teljesíti hiánytalanul az e cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségeit addig a dátumig, amelyről a nyertes ajánlattevőt a 61. cikk (3) bekezdésének d) pontja szerint értesítették, úgy tekintendő, mint aki nem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek.

(3)   A fizetési kötelezettségeit késedelmesen teljesítő ajánlattevőt a következők egyike vagy mindegyike terhelheti:

a)

késedelmi kamat a 61. cikk (3) bekezdésének d) pontja szerinti esedékességi dátumtól a tényleges kifizetés dátumáig minden egyes napra, az érintett aukciós platformot kijelölő szerződésben megállapított kamatlábbal, naponta számítva;

b)

kötbér, amelyet a klíringrendszer vagy elszámolórendszer költségeit levonva az árverező részére kell jóváírni.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül a fizetési kötelezettségeit nem teljesítő nyertes ajánlattevőnek a következők egyikével is számolnia kell:

a)

a központi szerződő fél közbelép az árverési egységek átadásának és az árverezőnek járó összeg kifizetésének teljesítésére;

b)

az elszámoló ügynök az ajánlattevő által adott biztosíték felhasználásával hajtja végre az árverezőnek járó összeg kifizetését.

(5)   A kiegyenlítés elmulasztása esetén a kibocsátási egységeket az érintett aukciós platform soron következő két árverésén kell értékesíteni.

XII. FEJEZET

AZ ELÁRVEREZETT KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK ÁTADÁSA

46. cikk

Az elárverezett kibocsátási egységek átvezetése

(1)   Az e rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerint elárverezett kibocsátási egységeket azok átadási határideje előtt az uniós jegyzéken keresztül át kell vezetni egy nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számlára, amelyen a letétkezelőként eljáró klíringrendszer vagy elszámolórendszer letétben tartja a kibocsátási egységeket mindaddig, amíg az árverés eredményének megfelelően azok a nyertes ajánlattevőhöz vagy jogutódjaihoz nem kerülnek a 2003/87/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdése értelmében elfogadott, alkalmazandó bizottsági rendeletben előírtak szerint.

(2)   Az e rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerint elárverezett kibocsátási egységeket az ajánlattételi időszak megnyitása előtt az uniós jegyzéken keresztül át kell vezetni egy nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számlára, amelyen a letétkezelőként eljáró klíringrendszer vagy elszámolórendszer letétben tartja a kibocsátási egységeket mindaddig, amíg az árverés eredményének megfelelően azok a nyertes ajánlattevőhöz vagy jogutódjaihoz nem kerülnek a 2003/87/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdése értelmében elfogadott, alkalmazandó bizottsági rendeletben előírtak szerint.

47. cikk

Az elárverezett kibocsátási egységek átadása

(1)   A klíringrendszer vagy elszámolórendszer a kibocsátási egységek összes mennyiségének erejéig annyi kibocsátási egységet különít el a nyertes ajánlattevő számára, amelyről az a 61. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján értesítést kapott.

Az ajánlattevő ugyanazon árverés során kaphat több tagállamtól is kibocsátási egységeket, amennyiben annak a mennyiségnek az eléréshez, amelyről a 61. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján értesítést kapott, erre szükség van.

(2)   Az esedékes összegnek a 44. cikk (1) bekezdése szerinti kifizetését követően az egyes nyertes ajánlattevők vagy jogutódjaik az első adandó alkalommal, de legkésőbb a teljesítési határidőig kézhez kapják a kibocsátási egységeknek a számukra elkülönített mennyiségét, amelyről a 61. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerint értesítést kaptak, mégpedig oly módon, hogy a letétkezelőként eljáró klíringrendszer vagy elszámolórendszer által egy nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számlán letétben tartott kibocsátási egységek egy része vagy egésze átvezetésre kerül az ajánlattevő vagy jogutódja nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számlájára, illetve az ajánlattevő vagy jogutódja letétkezelőjeként eljáró klíringrendszer vagy elszámolórendszer nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számlájára.

48. cikk

Az elárverezett kibocsátási egységek késedelmes átadása

(1)   Amennyiben a klíringrendszer vagy elszámolórendszer rajta kívül álló okokból nem tudja határidőre átadni az elárverezett kibocsátási egységek részét vagy egészét, az első adandó alkalommal kell ezt megtennie, a nyertes ajánlattevőknek és jogutódjaiknak pedig el kell fogadniuk a teljesítés ezen későbbi dátumát.

(2)   Az (1) bekezdésben említett jogorvoslat az egyetlen jogorvoslat, csak ehhez folyamodhat a nyertes ajánlattevő vagy jogutódja, ha a kibocsátási egységek átadása az érintett klíringrendszeren vagy elszámolórendszeren kívül álló okokból meghiúsul.

XIII. FEJEZET

A BIZTOSÍTÉKOK KEZELÉSE

49. cikk

Az ajánlattevő által nyújtott biztosíték

(1)   Az ajánlattételi időszaknak a kétnapos azonnali ügylet vagy ötnapos határidős ügyletek árverésre bocsátása céljából történő megnyitása előtt az ajánlattevők, illetve a nevükben eljáró közvetítők kötelesek biztosítékot szolgáltatni.

(2)   Kérésre a vesztes ajánlattevők fel nem használt biztosítékait, a készpénzletét kamatával együtt, fel kell szabadítani, amint arra az ajánlattételi időszak lezárultával lehetőség nyílik.

(3)   Amennyiben a nyertes ajánlattevő arra igényt tart, az elszámolás során fel nem használt biztosítékait fel kell szabadítani a készpénzletét kamatával együtt, amint arra az elszámolást követően lehetőség nyílik.

50. cikk

Az árverező által nyújtott biztosíték

(1)   Az ajánlattételi időszaknak a kétnapos azonnali ügylet vagy ötnapos határidős ügyletek árverésre bocsátása céljából történő megnyitása előtt az árverezőnek letéti biztosítékként csak kibocsátási egységeket kell rendelkezésre bocsátania, amelyeket átadásukig a letétkezelőként eljáró klíringrendszer vagy elszámolórendszer letétben tart.

(2)   Amint rendelkezésre áll a szükséges jogi és technikai háttér a kibocsátási egységek átadásához, az egyes tagállamok által a határidős ügyletek és forward ügyletek árverezéséhez nyújtott biztosíték – az érintett tagállam döntésétől és az aukciós platform hozzájárulásától függően – felszabadítható és kibocsátási egységekkel helyettesíthető, amelyeket átadásukig a letétkezelőként eljáró klíringrendszer vagy elszámolórendszer letétben tart.

(3)   Ha nem kerül sor az (1) és a (2) bekezdés alapján biztosítékként szolgáltatott kibocsátási egységek felhasználására, az árverező tagállam dönthet úgy, hogy a letétkezelőként eljáró klíringrendszer vagy elszámolórendszer azokat átadásukig tartsa letétben egy nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számlán.

XIV. FEJEZET

DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK

51. cikk

A díjak szerkezete és nagysága

(1)   A díjak szerkezete és nagysága, valamint az aukciós platformok, illetve a klíringrendszer(ek) és elszámolórendszer(ek) által alkalmazott kapcsolódó feltételek nem lehetnek kedvezőtlenebbek a másodlagos piacokon alkalmazott hasonló normál díjaknál és feltételeknél.

(2)   Az aukciós platformok és a klíringrendszer(ek) és elszámolórendszer(ek) csak olyan díjakat, levonásokat vagy feltételeket alkalmazhatnak, amelyeket az őket kijelölő szerződésben kifejezetten meghatároztak.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően alkalmazott díjakat és feltételeket világosan meg kell határozni, és közérthető módon közzé kell tenni. Tételesen fel kell sorolni őket, külön-külön meghatározva az egyes szolgáltatástípusok részletes költségeit.

52. cikk

Az aukciós folyamat költsége

(1)   A 27. cikk (1) bekezdésében, a 28. cikk (1) bekezdésében és a 31. cikkben meghatározott szolgáltatások költségeit – a (2) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül – az ajánlattevők által befizetett díjakból kell fedezni, az alábbi kivétellel:

a)

a központi szerződő fél költségeit az állami garanciát biztosító árverező tagállam viseli, amennyiben a központi szerződő fél állami garanciát fogad el nem készpénz alapú biztosíték helyett a kibocsátási egységek forward ügyletként való elárverezésekor;

b)

az árverező és az aukciós platform között a 22. cikk (2) és (3) bekezdése szerint létrejött olyan megállapodások költségeit, amelyek alapján az árverező eljár az őt kinevező tagállam nevében a kibocsátási egységek elárverezésekor, az árverező tagállam viseli, az aukciós platformhoz kapcsolódó klíringrendszer vagy elszámolórendszer költségeinek kivételével.

Az első albekezdés a) és b) pontjában említett költségeket le kell vonni az árverezőknek a 44. cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően fizetendő árverési bevételből.

(2)   Attól a tagállamtól, amely nem írja alá a 26. cikk (6) bekezdésének első albekezdésében említett közös közbeszerzési megállapodást a 30. cikk (4) bekezdésében meghatározott határidőre, de később csatlakozik a közös fellépéshez, megkövetelhető, hogy fedezze a 27. cikk (1) bekezdésében és a 28. cikk (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások költségeinek rá eső részét attól az időponttól kezdve, hogy árverezési tevékenységét elindította a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformon mindaddig, amíg az említett aukciós platform megbízatása meg nem szűnik vagy le nem jár.

A közös közbeszerzési megállapodás és az érintett aukciós platformmal kötött szerződés rendelkezik arról, hogy egy tagállamtól milyen mértékben követelhető meg a 27. cikk (1) bekezdésében és a 28. cikk (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások költségeinek fedezése.

A tagállamot nem terheli az e bekezdés szerinti költségviselési kötelezettség, ha a 30. cikk (5) bekezdésében említett megbízatási időszak lejártával, illetve a 30. cikk (6) bekezdésének megfelelően értesítés tárgyává tett aukciós platformnak a 30. cikk (7) bekezdése szerinti jegyzékbevétele hiányában csatlakozik a közös fellépéshez.

Az ajánlattevők által az (1) bekezdés szerint viselt költségekből le kell vonni a tagállam által e bekezdésnek megfelelően viselt költségek összegét.

(3)   Az aukcióellenőrnek az árverések számától függően változó költségeit, amelyeket az aukcióellenőrt kinevező szerződés egyértelműen meghatároz, egyenlően el kell osztani az aukciók között. Az aukcióellenőrnél felmerülő összes egyéb, az őt kinevező szerződésben pontosan meghatározott költséget – a 25. cikk (4) bekezdése szerint elkészített jelentések költségeinek kivételével – egyenlően el kell osztani a részt vevő aukciós platformok között, kivéve ha az aukcióellenőrt kinevező szerződés másképp rendelkezik.

Az aukcióellenőr költségeinek azon hányadát, amely a 30. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformokkal kapcsolatban merül fel, ide értve a 25. cikk (4) bekezdése szerint kért jelentések költségeit is a kijelölő tagállam viseli.

Az aukcióellenőr költséginek azon hányadát, amely a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformokkal kapcsolatban merül fel, el kell osztani a közös fellépésben részt vevő tagállamok között, mégpedig olyan arányban, amilyen arányban részesülnek az adott aukciós platformon elárverezett kibocsátási egységek összmennyiségéből.

Az aukcióellenőr tagállamok által fedezett költségeit le kell vonni az árverezők által a 23. cikk c) pontja szerint a kijelölő tagállamoknak kifizetendő árverési bevételből.

XV. FEJEZET

AZ ÁRVERÉS FELÜGYELETE, KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEK ÉS SZANKCIÓK

53. cikk

Együttműködés az aukcióellenőrrel

(1)   Az árverezők, az aukciós platformok és a felügyeletüket ellátó illetékes nemzeti hatóságok kérésre tájékoztatják az aukcióellenőrt a birtokukban lévő minden olyan, az árverésekre vonatkozó információról, amely az aukcióellenőr feladatainak ellátásához indokoltan szükséges.

(2)   Az aukcióellenőr jogosult arra, hogy megfigyelje az árverések lebonyolítását.

(3)   Az árverezők, az aukciós platformok és a felügyeletüket ellátó illetékes nemzeti hatóságok saját feladatkörükön belül aktív együttműködéssel segítik az aukcióellenőrt feladatai ellátásában.

(4)   A befektetési vállalkozások és a hitelintézetek felügyeletét ellátó illetékes nemzeti hatóságok, továbbá a 18. cikk (2) bekezdése értelmében mások nevében ajánlattételre jogosult személyek felügyeletét ellátó illetékes nemzeti hatóságok saját hatáskörükön belül aktív együttműködéssel segítik az aukcióellenőrt feladatai ellátásában.

(5)   Az illetékes nemzeti hatóságokra az (1), a (3) és a (4) bekezdésben kiszabott kötelezettségek figyelembe veszik az uniós jog értelmében őket kötelező szakmai titoktartást.

54. cikk

Az ajánlattevőkkel fenntartott viszony felügyelete

(1)   A kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platform működése teljes tartama alatt felügyeli az árverésein ajánlattételre jogosult ajánlattevőkkel fenntartott viszonyát, az alábbi módon:

a)

e viszony fennállása alatt mindvégig ellenőrzi a benyújtott ajánlatokat annak biztosítása érdekében, hogy az ajánlattevők ajánlattételi magatartása összhangban legyen az aukciós platformnak az ügyfélről, annak üzleti és kockázati profiljáról, továbbá adott esetben a fizetőeszközök forrásáról rendelkezésre álló ismereteivel;

b)

hatékony szabályozást és eljárásokat tart fenn, amelyek révén rendszeresen ellenőrizni tudja a 19. cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerint ajánlattételre jogosult személyeknek a rájuk vonatkozó piaci magatartási szabályoknak való megfelelését;

c)

a rendelkezésére álló rendszereik révén ellenőrzi a 19. cikk (1), (2) és (3) bekezdése és a 20. cikk (6) bekezdése szerint ajánlattételre jogosult személyek által lebonyolított ügyleteket annak érdekében, hogy fel tudja tárni az ezen albekezdés b) pontjában említett szabályok megsértését, a méltánytalan és szabálytalan árverési körülményeket, illetőleg a piaci visszaélésre utaló magatartást.

Az ajánlatoknak az első albekezdés a) pontja szerinti ellenőrzése folyamán az érintett aukciós platform kiemelt figyelmet fordít minden olyan tevékenységre, amelyről úgy véli, hogy természeténél fogva nagy valószínűséggel kapcsolatba hozható pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával vagy bűnözői tevékenységekkel.

(2)   A kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platformok gondoskodnak arról, hogy az ajánlattevőkkel kapcsolatos dokumentumaik, adataik vagy információik naprakészek legyenek. E célból az aukciós platformnak lehetősége van arra, hogy:

a)

azt követően, hogy az ajánlattevő számára engedélyezték az árverésen való ajánlattételt, e viszony meglétének teljes tartama alatt, továbbá annak megszűnését követő 5 évig a 19. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 20. cikk (5), (6) és (7) bekezdése értelmében információt kérjen az ajánlattevőtől az ezen ajánlattevővel fennálló viszony ellenőrzése céljából;

b)

bármely ajánlattételre jogosult személyt felkérjen arra, hogy rendszeres időközönként újból nyújtson be ajánlattételi jogosultságra irányuló kérelmet;

c)

bármely ajánlattételre jogosult személyt felkérjen arra, hogy az érintett aukciós platform számára a 19. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 20. cikk (5), (6) és (7) bekezdése értelmében benyújtott információkat érintő bármilyen változásról azonnal értesítse az aukciós platformot.

(3)   A kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platform köteles nyilvántartást vezetni az alábbiakról:

a)

az ajánlattételi jogosultság engedélyezése iránt a 19. cikk (2) és (3) bekezdése szerint benyújtott kérelmek és azok módosításai;

b)

az alábbiak vonatkozásában végzett ellenőrzések:

i.

az ajánlattételi jogosultságra irányuló kérelmek feldolgozása a 19., 20. és 21. cikk szerint;

ii.

a viszony nyomon követése és ellenőrzése az (1) bekezdés a) és c) pontjának megfelelően, azt követően, hogy az ajánlattevő megkapta az ajánlattételi jogosultságot;

c)

egy árverésen egy bizonyos ajánlattevő által tett egy bizonyos ajánlat összes adata, beleértve a szóban forgó ajánlat 6. cikk (3) bekezdésének második albekezdése és a 6. cikk (4) bekezdése szerinti visszavonásának vagy módosításának tényét;

d)

azon árverések lebonyolítását érintő összes információ, amelyeken ajánlattételre került sor.

(4)   A kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platform a (3) bekezdésben említett nyilvántartást egy adott ajánlattevő vonatkozásában mindaddig köteles vezetni, ameddig az ajánlattevő árverésein ajánlattételi jogosultsággal rendelkezik, illetve a vele fenntartott viszony megszűnését követő legalább öt évig.

55. cikk

Értesítés pénzmosásról, terrorizmus finanszírozásáról vagy bűnözői tevékenységekről

(1)   A 2005/60/EK irányelv 37. cikkének (1) bekezdésében említett illetékes nemzeti hatóságok kötelesek felügyelettel biztosítani, valamint megtenni minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platformok megfeleljenek az e rendelet 19. cikkében és 20. cikkének (6) bekezdésében az ügyfél-átvilágításra vonatkozóan előírt követelményeknek, az e rendelet 54. cikkében az ellenőrzéssel és a nyilvántartással kapcsolatban előírt követelményeknek, továbbá az e cikk (2) és (3) bekezdésében az értesítésre vonatkozóan előírt követelményeknek.

Az első albekezdésben említett illetékes nemzeti hatóságoknak rendelkezniük kell a 2005/60/EK irányelv 37. cikkének (2) és (3) bekezdését átültető nemzeti intézkedések révén rájuk ruházott jogkörökkel.

A kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platformok felelősségre vonhatóak az e rendelet 19. cikkében, 20. cikkének (6) és (7) bekezdésében, 21. cikkének (1) és (2) bekezdésében, 54. cikkében, valamint e cikkének (2) és (3) bekezdésében foglaltak megsértéséért. E tekintetben a 2005/60/EK irányelv 39. cikkét átültető nemzeti rendelkezések alkalmazandók.

(2)   A kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platformok, azok vezetői és alkalmazottai kötelesek teljes mértékben együttműködni a 2005/60/EK irányelv 21. cikkében említett pénzügyi hírszerző egységgel (FIU) az alábbiak haladéktalan közlésével:

a)

saját kezdeményezésre tájékoztatják a FIU-t, ha tudják, gyanítják vagy joggal feltételezik, hogy pénzmosás, terrorizmus finanszírozása vagy bűnözői tevékenység, illetve azok kísérlete történt vagy van folyamatban az árverésen;

b)

kérésre megadnak minden szükséges információt a FIU részére a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárásokkal összhangban.

(3)   A (2) bekezdésben említett információkat annak a tagállamnak a pénzügyi hírszerző egységéhez (FIU) kell továbbítani, amelynek területén a szóban forgó aukciós platform található.

A 2005/60/EK irányelv 34. cikkének (1) bekezdésében említett megfelelésigazgatási és kommunikációs politikákat és eljárásokat átültető nemzeti intézkedéseknek ki kell jelölniük az e cikkben meghatározott információk továbbításáért felelős személyt vagy személyeket.

(4)   Az a tagállam, amelynek területén a kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platform található, köteles biztosítani, hogy a 2005/60/EK irányelv 26–29. cikkét, 32. cikkét, 34. cikkének (1) bekezdését, valamint 35. cikkét átültető nemzeti intézkedéseket alkalmazzák az érintett aukciós platform tekintetében.

56. cikk

Értesítés piaci visszaélésről

(1)   A kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platformok kötelesek értesíteni a 2004/39/EK irányelv 43. cikkének (2) bekezdése értelmében kijelölt, és az érintett aukciós platform felügyeletéért vagy a piaci visszaélések kapcsán folytatott kivizsgálásért és vádemelésért felelős illetékes nemzeti hatóságokat, ha gyanítják, hogy az adott aukciós platformon vagy annak rendszerein keresztül a piaci visszaélés fogalmát kimerítő tevékenységet folytatott egy ajánlattételre jogosult személy vagy bármely olyan személy, akinek nevében az ajánlattételre jogosult személy eljár.

A 2005/60/EK irányelv 25. cikkének (2) bekezdését átültető nemzeti intézkedések alkalmazandók.

(2)   Az érintett aukciós platform köteles tájékoztatni az aukcióellenőrt és a Bizottságot az (1) bekezdés értelmében megküldött értesítésről, feltüntetve, hogy milyen korrekciós intézkedéseket hozott vagy javasol az (1) bekezdésben említett szabálysértésekkel szemben.

57. cikk

A maximális ajánlattételi mennyiség és egyéb korrekciós intézkedések

(1)   A piaci visszaélés, pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás és egyéb bűnözői cselekmények tényleges vagy potenciális kockázatának mérséklése, valamint a versenyellenes magatartás megakadályozása érdekében – a Bizottsággal folytatott előzetes egyeztetést követően és annak véleménye birtokában – az aukciós platform korlátozhatja a maximális ajánlattételi mennyiséget és egyéb korrekciós intézkedéseket hozhat, feltéve, hogy a maximális ajánlattételi mennyiség megállapítása, illetve a további korrekciós intézkedések hatékonyan csökkenteni tudják a szóban forgó kockázatokat. A Bizottság a kérdésben egyeztethet az érintett tagállamokkal és az aukcióellenőrrel, és kikérheti véleményüket a szóban forgó aukciós platform által benyújtott javaslatról. Az aukciós platform a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Bizottság véleményét.

(2)   A maximális ajánlattételi mennyiség vagy egy adott árverésen elárverezett összes kibocsátási egység bizonyos százalékában, vagy egy adott évben elárverezett összes kibocsátási egység bizonyos százalékában fejezhető ki, attól függően, hogy melyik alkalmasabb az 56. cikk (1) bekezdésében említett piaci visszaélés kockázatának csökkentésére.

(3)   E cikk alkalmazásában a maximális ajánlattételi mennyiség azon kibocsátási egységek számának felső határa, amelyek tekintetében közvetve vagy közvetlenül ajánlatot tehet a 18. cikk (1) és (2) bekezdésében felsorolt személyek bármely csoportja, akik az alábbi kategóriák valamelyikébe tartoznak:

a)

ugyanazon vállalatcsoportnak, beleértve valamennyi anyavállalatot, azok leányvállalatait és kapcsolt vállalkozásait a tagjai;

b)

ugyanazon üzleti csoportosulás tagjai;

c)

állami szervek vagy állami tulajdonban lévő vállalatok közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt álló, független döntési hatáskörrel rendelkező különálló gazdasági szervezeti egység tagjai.

58. cikk

Piaci magatartási szabályok és egyéb szerződéses megállapodások

Az 53–57. cikk nem sértheti azon egyéb intézkedéseket, amelyek meghozatalára a kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platform saját piaci magatartási szabályai, illetve az ajánlattételre jogosult ajánlattevőkkel közvetlenül vagy közvetett módon kötött szerződéses megállapodások értelmében jogosult, feltéve, hogy azok nem ellentétesek az 53–57. cikk rendelkezéseivel, illetve nem ássák alá az azokban foglaltak teljesülését.

59. cikk

Magatartási szabályok a 18. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (2) bekezdése szerint mások nevében ajánlattételre jogosult egyéb személyek vonatkozásában

(1)   E cikk hatálya alá az alábbiak tartoznak:

a)

a 18. cikk (2) bekezdése szerint ajánlattételre jogosult személyek;

b)

a 18. cikk (3) bekezdése szerint ajánlattételre jogosult, a 18. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett befektetési vállalkozások és hitelintézetek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett személyek az ügyfeleikkel fenntartott kapcsolatra az alábbi magatartási szabályokat alkalmazzák:

a)

ügyfeleiktől hasonló feltételek mellett fogadnak el utasításokat;

b)

a 2005/60/EK irányelv 24. és 28. cikkét átültető nemzeti jogszabályoktól függően visszautasíthatják az ajánlattételt egy ügyfél nevében, amennyiben alapos okuk van azt feltételezni, hogy pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, bűnözői tevékenység vagy piaci visszaélés esete áll fenn;

c)

visszautasíthatják az ajánlattételt egy ügyfél nevében, amennyiben alapos okuk van azt feltételezni, hogy a szóban forgó ügyfél nem tud fizetni az ajánlattétel tárgyát képező kibocsátási egységekért;

d)

ügyfeleikkel írásbeli megállapodást kötnek. Ezen megállapodások az ügyfélre nézve nem tartalmazhatnak méltánytalan feltételeket vagy megszorításokat. Rendelkezniük kell a biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatos összes feltételről, különös tekintettel a kibocsátási egységek kifizetésére és átadására vonatkozóan;

e)

ügyfeleiktől előleget kérhetnek a kibocsátási egységek letéti biztosítékaként;

f)

nem korlátozhatják indokolatlanul az ügyfél által benyújtható ajánlatok számát;

g)

nem akadályozhatják meg azt, illetve nem korlátozhatják ügyfeleiket abban, hogy a 18. cikk (1) bekezdésének b)–e) pontja és a 18. cikk (2) bekezdése szerint ajánlattételre jogosult egyéb személyek szolgáltatásait igénybe vegyék az árveréseken a nevükben történő ajánlattétel céljából;

h)

kellőképpen szem előtt tartják azon ügyfeleik érdekeit, akiknek kérésére és nevében ajánlattevőként eljárnak az árveréseken;

i)

ügyfeleiket méltányos és megkülönböztetéstől mentes elbánásban részesítik;

j)

olyan belső rendszereket és eljárásokat tartanak fenn, amelyek lehetővé teszik, hogy kezeljék az ügyfeleik árverésen való képviseletére vonatkozó felkéréseket, és hogy hatékonyan részt tudjanak venni az árveréseken, különös tekintettel az ügyfelek nevében történő ajánlattételre, az ügyfelek kifizetéseinek és biztosítékainak beszedésére, illetve az ügyfeleknek járó kibocsátási egységek átadására;

k)

megakadályozzák azt, hogy az ajánlatokat az ügyfelek nevében fogadó, elkészítő és benyújtó szervezeti egységeik bizalmas információkat adjanak ki azon szervezeti egységeiknek, amelyek saját ajánlatokat készítenek és nyújtanak be, illetve azon szervezeti egységeiknek, amelyek saját nevükben kereskednek a másodlagos piacon;

l)

nyilvántartást vezetnek azokról az információkról, amelyeket az árveréseken ügyfeleik nevében eljárva, az ajánlatok kezelőjeként közvetítői minőségben szereztek vagy hoztak létre, és azokat az információk megszerzésétől vagy létrehozásától számított öt évig megőrzik.

Az e) pontban említett letéti biztosíték összegét igazságos és ésszerű módon kell kiszámítani.

Az e) pontban említett letéti biztosíték kiszámítási módszerét a d) pont szerint megkötött megállapodásokban kell rögzíteni.

Az e) pontban említett letéti biztosíték minden olyan fennmaradó részét, amelyet nem használtak fel a kibocsátási egységek kifizetésére, vissza kell téríteni a letétbe helyezőnek az árverést követően a d) pont értelmében megkötött megállapodásokban rögzített ésszerű határidőn belül.

(3)   Az (1) bekezdésben említett személyek az ügyfeleik nevében vagy saját nevükben történő ajánlattétel során az alábbi magatartási szabályokat alkalmazzák:

a)

rendelkezésre bocsátanak minden kért információt azon aukciós platform részére, amelyen ajánlattételre jogosultak, illetve az aukcióellenőr számára annak kérésére megadnak minden, az e rendelet szerinti feladatai ellátásához szükséges információt;

b)

tevékenységük során feddhetetlenül, szakszerűen, körültekintéssel és gondossággal járnak el.

(4)   Az (1) bekezdésben említett személyek letelepedés szerinti tagállamai által kijelölt illetékes nemzeti hatóságok felelnek a szóban forgó személyek azon bekezdésben említett tevékenységeinek engedélyezéséért, valamint a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott magatartási szabályok betartatásáért és a megfelelés nyomon követéséért, beleértve a magatartási szabályok be nem tartásából fakadó panaszok kezelését.

(5)   A (4) bekezdésben említett illetékes nemzeti hatóságok csak akkor engedélyezik az (1) bekezdésben említett személyek tevékenységét, ha azok az összes alábbi feltételnek megfelelnek:

a)

kellőképpen jó üzleti hírnévvel és elegendő tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy biztosított legyen a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott magatartási szabályok megfelelő betartása;

b)

megfelelő folyamatokat és ellenőrzéseket léptettek életbe az esetleges érdekütközések kezelése és ügyfeleik érdekeinek legjobb képviselete céljából;

c)

megfelelnek a 2005/60/EK irányelvet átültető nemzeti jogszabályokban foglalt követelményeknek;

d)

megfelelnek minden egyéb, szükségesnek ítélt intézkedésben foglalt követelménynek, amely a kínált ajánlattételi szolgáltatások jellegével, a szóban forgó ügyfelek befektetési vagy kereskedési profiljának összetettségével, továbbá a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és a bűnözői tevékenységek előfordulásának kockázatalapú értékelésével kapcsolatos.

(6)   Az (1) bekezdésben említett személyek tevékenységét engedélyező tagállam illetékes nemzeti hatóságai figyelemmel kísérik az (5) bekezdésben felsorolt feltételek teljesülését és betartatják azokat. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy

a)

illetékes nemzeti hatóságaik megfelelő vizsgálati jogkörrel, valamint hatásos, arányos és visszatartó erejű szankciókkal rendelkezzenek;

b)

a panaszok kezeléséhez és az engedélyek visszavonásához működjön egy mechanizmus arra az esetre, ha az ajánlattételi jogosultsággal rendelkező személyek a jogosultságot biztosító engedélyből fakadó kötelezettségeiket megsértenék;

c)

illetékes nemzeti hatóságaik visszavonhassák az (5) bekezdésnek megfelelően megadott engedélyeket az (1) bekezdésben említett azon személyek esetében, akik súlyosan és rendszeresen megszegik a (2) és a (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket.

(7)   Az (1) bekezdésben említett ajánlattevők ügyfelei a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokkal kapcsolatos bármely panasszal fordulhatnak az e cikk (3) bekezdésében említett illetékes nemzeti hatóságokhoz az azon tagállamokban érvényes, ilyen panaszok kezelésére vonatkozó eljárási szabályoknak megfelelően, ahol az (1) bekezdésben említett személyek felügyeletét ellátják.

(8)   A 18., 19. és 20. cikk alapján ajánlattételre jogosult, az (1) bekezdésben említett személyek a tagállamok bárminemű külön jogi vagy közigazgatási követelményének teljesítési kötelezettsége nélkül ajánlattételi szolgáltatásokat nyújthatnak a 19. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett ügyfelek számára.

XVI. FEJEZET

ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS TITOKTARTÁS

60. cikk

Közzététel

(1)   Egy adott aukciós platform árveréseit érintő összes jogszabályt, útmutatást, utasítást, űrlapot, dokumentumot, bejelentést, köztük az aukciós eseménynaptárt, illetve bármely egyéb, az árverések szempontjából lényeges, nem bizalmas információt és határozatot, beleértve az 57. cikk értelmében a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, a bűnözői tevékenységek vagy a piaci visszaélés valamely reális vagy potenciális kockázatának az adott platformon történő csökkentése érdekében az ajánlattételi mennyiség maximálásáról vagy egyéb korrekciós intézkedésekről hozott határozatot, közzé kell tenni egy külön erre a célra létrehozott és az érintett aukciós platform által karbantartott, naprakész aukciós internetes honlapon.

Az aktualitásukat vesztett információkat archiválni kell. Az archívumhoz hozzáférést kell biztosítani ugyanezen aukciós honlapon keresztül.

(2)   Az aukcióellenőr által a 25. cikk (1) és (2) bekezdése alapján a tagállamoknak és a Bizottságnak benyújtott jelentések bizalmas adatokat nem tartalmazó változatát közzé kell tenni a Bizottság internetes oldalán.

Az aktualitásukat vesztett jelentéseket archiválni kell. Az archívumhoz hozzáférést kell biztosítani a Bizottság internetes oldalán keresztül.

(3)   A kétnapos azonnali ügyletet vagy ötnapos határidős ügyleteket árverés útján értékesítő aukciós platformok által lebonyolított árveréseken más nevében ajánlatot tevő személyekről listát kell közzétenni az érintett aukciós platform által karbantartott internetes oldalon, amely tartalmazza e személyek nevét, címét, telefon- és faxszámát, e-mail címét, és internetes oldalainak címét.

61. cikk

Az árverés eredményeiről szóló bejelentés és értesítés

(1)   Az aukciós platformok, amint az ésszerűen kivitelezhető, de legkésőbb az ajánlattételi időszak lezárását követő 15 percen belül bejelentik az általuk lebonyolított árverések eredményét.

(2)   Az (1) bekezdés értelmében tett bejelentésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)

az elárverezett kibocsátási egységek mennyisége;

b)

az aukciós elszámolóár euróban megadva;

c)

a benyújtott ajánlatok összes mennyisége;

d)

az ajánlattevők teljes száma és a nyertes ajánlattevők száma;

e)

egy árverés törlése esetén azon árverések, amelyekre a kibocsátási egységek mennyiségét átvezetik;

f)

az árverésből származó bevétel teljes összege;

g)

a bevétel tagállamok közötti megoszlása a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján kijelölt aukciós platformok esetében.

(3)   Az (1) bekezdés alapján tett bejelentéssel egy időben az aukciós platform értesíti az aukciós platform rendszerein keresztül ajánlatot tevő egyes nyertes ajánlattevőket az alábbiakról:

a)

az adott ajánlattevő számára elkülönített kibocsátási egységek összmennyisége;

b)

egyező ajánlatai közül, amennyiben voltak ilyenek, melyeket választották ki véletlenszerűen;

c)

a fizetendő összeg euróban, illetve euroövezeten kívüli tagállam esetében – az érintett ajánlattevő döntésétől függően – ezen tagállam pénznemében, feltéve, hogy a klíringrendszer vagy elszámolórendszer kezelni tudja a kérdéses nemzeti valutát;

d)

az az időpont, ameddig az árverező nevesített bankszámlájára lehívható pénzeszközök formájában át kell utalni a kifizetendő pénzösszeget.

(4)   Amennyiben az ajánlattevő nem eurót választ pénznemként, az aukciós platformok tájékoztatják az általuk lebonyolított árverésen ajánlatot benyújtó nyertes ajánlattevőt az általa valutában kifizetendő összeg kiszámításához használt átváltási árfolyamról.

Az átváltási árfolyam az érintett aukciós platformot kinevező szerződésben meghatározott, elismert pénzügyi hírügynökség által közvetlenül az ajánlattételi időszak lezárása után közzétett árfolyam.

(5)   Az aukciós platformok kötelesek értesíteni az érintett hozzájuk kapcsolódó klíringrendszert és elszámolórendszert a nyertes ajánlattevőknek a (3) bekezdés alapján megküldött információkról.

62. cikk

A bizalmas információk védelme

(1)   Az alábbi információk minősülnek bizalmas információnak:

a)

az ajánlat tartalma;

b)

az ajánlattételi megbízások tartalma, még abban az esetben is, ha nem kerül sor az ajánlattétel benyújtására;

c)

olyan információk, amelyekből kiderülnek vagy kikövetkeztethetőek az érintett ajánlattevő azonosító adatai, és az alábbiak valamelyike:

i.

az ajánlattevő által egy árverésen megszerezni kívánt kibocsátási egységek száma;

ii.

az az ár, amit az ajánlattevő kész ezen kibocsátási egységekért fizetni;

d)

egy vagy több ajánlatról vagy ajánlattételi megbízásról szóló vagy azokból merített információk, amelyek önmagukban vagy együttesen valószínűleg

i.

az árverés előtt következtetni engednek a kibocsátási egységek iránti kereslet nagyságára;

ii.

az árverés előtt következtetni engednek az aukciós elszámolóárra;

e)

az ajánlattevőkkel fenntartott viszony létrehozása és folytatása, valamint e viszony nyomon követése során szerzett információk a 19., 20., 21. és az 54. cikk értelmében;

f)

az aukcióellenőr által a 25. cikk (1)–(6) bekezdése alapján készített jelentés és kiadott vélemény, kivéve a Bizottság által a 60. cikk (2) bekezdése értelmében közzétett, az aukcióellenőr által készített jelentés bizalmas adatokat nem tartalmazó változatának elemeit;

g)

az aukciós platform kijelölésére vagy az aukcióellenőr kinevezésére irányuló versenyalapú közbeszerzési eljáráson részt vevő személyek által rendelkezésre bocsátott üzleti titkok;

h)

információ az egyező ajánlatok véletlenszerű kiválasztására használt, a 7. cikk (2) bekezdésében említett algoritmusról;

i)

információ arról a módszerről, amely alapján meghatározásra kerül, hogy mi alapján tekinthető egy aukciós elszámolóár jelentősen alacsonyabbnak, mint az irányadó másodlagos piaci ár az árverés tartama alatt és előtt, a 7. cikk (6) bekezdésnek megfelelően.

(2)   A bizalmas információk birtokába jutó személyek sem közvetlenül, sem közvetett módon nem hozhatják nyilvánosságra ezeket az információkat, kivéve a (3) bekezdésben meghatározott eseteket.

(3)   A (2) bekezdés nem tiltja meg a bizalmas információk nyilvánosságra hozatalát, amennyiben:

a)

azokat korábban már jogszerűen nyilvánosságra hozták;

b)

a nyilvánosságra hozatal az ajánlattevő, az ajánlattételre jogosult személy vagy az ajánlattételi jogosultságot kérelmező személy írásbeli hozzájárulásával történik;

c)

nyilvánosságra hozatalára vagy a köz számára hozzáférhetővé tételére az uniós jog kötelez;

d)

a nyilvánosságra hozatalra bírósági végzéssel összhangban kerül sor;

e)

a nyilvánosságra hozatal az Unió területén belül lefolytatott bűnvádi, közigazgatási vagy igazságügyi vizsgálatok és eljárások céljából történik;

f)

az információkat az aukciós platformok azért bocsátják az aukcióellenőr rendelkezésére, hogy segítsék feladatai ellátásában és az árverésekkel kapcsolatos kötelezettségei teljesítésében;

g)

az információkat azok nyilvánosságra hozatala előtt oly módon tömörítették vagy szerkesztették, hogy az alábbiakkal kapcsolatban nagy valószínűséggel már nem tartalmaznak értelmezhető utalásokat:

i.

az egyes ajánlatok vagy ajánlattételi megbízások;

ii.

az egyes árverések;

iii.

az egyes ajánlattevők, lehetséges ajánlattevők vagy ajánlattételi jogosultságot kérelmező személyek;

iv.

az ajánlattételi jogosultság iránti egyes kérelmek;

v.

az egyes ajánlattevőkkel fenntartott viszony;

h)

olyan információkról van szó, amelyeket az (1) bekezdés f) pontja említ, de amelyeket a 25. cikk (2) bekezdésének c) pontja által szabályozott információk esetében a tagállamok illetékes hatóságai, a 25. cikk (2) bekezdése által szabályozott információk esetében pedig a Bizottság megkülönböztetéstől mentesen és szabályszerűen hoz nyilvánosságra;

i)

olyan információkról van szó, amelyeket az (1) bekezdés g) pontja említ, amennyiben ezeket a tagállamok vagy a Bizottság alkalmazásában álló olyan személyekkel közölik, akik az (1) bekezdés g) pontjában említett versenyalapú közbeszerzési eljárásban részt vesznek, és akiket alkalmazásuk feltételei értelmében szakmai titoktartási kötelezettség köt;

j)

olyan információkról van szó, amelyeket az alábbiakban felsorolt időpontoktól számított 30 hónapos időszak lejártával hoznak nyilvánosságra az uniós jog értelmében hatályos szakmai titoktartási kötelezettségek fenntartása mellett:

i.

azon árverés ajánlattételi időszakának megnyitása, amelyen az (1) bekezdés a)–d) pontjában említett bizalmas információk tekintetében a nyilvánosságra hozatalra először kerül sor;

ii.

az ajánlattevővel fenntartott viszony megszűnésének dátuma az (1) bekezdés e) pontjában említett bizalmas információk tekintetében;

iii.

az aukcióellenőr által benyújtott jelentés vagy vélemény dátuma az (1) bekezdés f) pontjában említett bizalmas információk tekintetében;

iv.

a versenyalapú közbeszerzési eljárás során adott információk benyújtásának dátuma az (1) bekezdés g) pontjában említett bizalmas információk tekintetében.

(4)   Azokról az intézkedésekről, amelyek biztosítják, hogy bizalmas információk ne kerüljenek jogtalanul nyilvánosságra, továbbá az információknak az aukciós platformok, vagy az aukcióellenőr és a velük szerződéses munkaviszonyban álló személyek általi jogtalan nyilvánosságra hozatalának következményeiről az aukciós platformot, vagy az aukcióellenőrt kinevező szerződésben kell rendelkezni.

(5)   A bizalmas információk birtokába jutó aukciós platform, aukcióellenőr és a velük szerződéses munkaviszonyban álló személyek az információkat kizárólag az árverésekkel kapcsolatos kötelezettségeik végrehajtása, illetve feladataik ellátása céljából használhatják.

(6)   Az (1)–(5) bekezdés nem zárja ki sem az aukciós platform és az aukcióellenőr közötti bizalmas információcserét, sem az előbbiek egyike és az alábbiak közötti bizalmas információcserét:

a)

az aukciós platform felügyeletét ellátó illetékes nemzeti hatóságok;

b)

a pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás, bűnözői tevékenységek, piaci visszaélés kapcsán lefolytatandó kivizsgálásért és vádemelésért felelős illetékes nemzeti hatóságok;

c)

a Bizottság.

Az e bekezdés értelmében egymás tudomására hozott információkat tilos a (2) bekezdésben előírtakkal ellentétesen az a), b) és c) pontban említetteken kívül mások számára rendelkezésre bocsátani.

(7)   Azon személyeket, akik az árverésben érintett aukciós platformoknak vagy aukcióellenőrnek dolgoznak vagy dolgoztak, a szakmai titoktartás kötelezettsége terheli, és kötelesek e cikk értelmében biztosítani a bizalmas információk védelmét.

63. cikk

Nyelvhasználat

(1)   Az aukciós platformok által a 60. cikk (1) és (3) bekezdése szerint, vagy az aukcióellenőr által a 60. cikk (2) bekezdése szerint, illetve az őket kinevező szerződés értelmében rendelkezésre bocsátott, de az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé nem tett írásos információkat a nemzetközi pénzügyi világban használatos nyelven kell kiadni.

(2)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy saját költségükön lefordíttatják hivatalos nyelvükre vagy nyelveikre az aukciós platformokra vonatkozó, az (1) bekezdés által szabályozott összes dokumentumot.

Ha egy tagállam saját költségén lefordíttatja hivatalos nyelvére a 26. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform által nyújtott, az (1) bekezdés által szabályozott összes dokumentumot, akkor annak a tagállamnak, amely aukciós platformját a 30. cikk (1) bekezdése szerint jelölte ki, saját költségén szintén gondoskodnia kell a 30. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt aukciós platform által nyújtott összes dokumentum ugyanezen nyelv(ek)re való lefordításáról.

(3)   Az ajánlattételi jogosultságot kérelmezők és az ajánlattételre jogosult személyek az alábbiakban felsoroltakat a (4) bekezdés alapján általuk választott hivatalos uniós nyelven nyújthatják be, amennyiben a tagállamok egyike a (2) bekezdés értelmében úgy döntött, hogy dokumentumait lefordíttatja a szóban forgó nyelvre:

a)

ajánlattételi jogosultság iránti kérelem, beleértve bármely kísérődokumentumot;

b)

ajánlatok, valamint azok visszavonási és módosítási kérelmei;

c)

az a) vagy b) pontra vonatkozó bármely kérdés.

Az aukciós platform kérhet a nemzetközi pénzügyi világban használatos nyelven készült hiteles fordítást.

(4)   Az ajánlattételi jogosultságot kérelmező, az ajánlattételre jogosult és az árverésen részt vevő személyek választják meg azt az uniós hivatalos nyelvet, amelyen a 8. cikk (3) bekezdése, a 20. cikk (10) bekezdése, a 21. cikk (4) bekezdése és a 61. cikk (3) bekezdése szerinti összes értesítést kézhez fogják kapni.

Az aukciós platformok az ajánlattételi jogosultságot kérelmező, az ajánlattételre jogosult és az árverésen részt vevő személyekhez intézett egyéb írásos és szóbeli közléseit őket érintő külön költség felszámítása nélkül az első albekezdés szerint kiválasztott nyelven teszik meg, amennyiben a tagállam a (2) bekezdés értelmében úgy döntött, hogy dokumentumait lefordíttatja a szóban forgó nyelvre.

Mindazonáltal, még ha egy tagállam a (2) bekezdésben meghatározottak szerint úgy dönt is, hogy az e bekezdés első albekezdése szerint kiválasztott nyelven fordítást készíttet, az ajánlattételi jogosultságot kérelmező, az ajánlattételre jogosult személy, valamint az árverésen részt vevő ajánlattevő lemondhat az e bekezdés második albekezdése szerinti jogáról oly módon, hogy előzetesen írásban hozzájárul ahhoz, hogy az érintett aukciós platform kizárólag a nemzetközi pénzügyi világban használatos nyelvet használja.

(5)   A tagállamok felelőssége biztosítani, hogy a (2) bekezdés értelmében elkészített fordítás pontos legyen.

Azon személyek, akik a (3) bekezdésben említett lefordított dokumentumot nyújtanak be, valamint a (4) bekezdés szerint lefordított értesítést küldő aukciós platformok felelőssége biztosítani, hogy a fordítás az eredetinek pontosan megfeleljen.

XVII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

64. cikk

Jogorvoslati jog

(1)   Az aukciós platform bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusokat léptet életbe annak érdekében, hogy kezelni tudja az ajánlattételt kérelmezők, az ajánlattételre jogosultak, illetve az elutasított, visszavont vagy felfüggesztett ajánlattételi kérelmekkel rendelkezők panaszait.

(2)   Az aukciós platformként kijelölt szabályozott piac vagy annak működtetője tekintetében felügyeletet érvényesítő tagállamok gondoskodnak arról, hogy az (1) bekezdésben említett panaszok kezelésére szolgáló bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusok révén hozott határozatok kellőképpen indokoltak legyenek, és ellenük a 2004/39/EK irányelv 52. cikkének (1) bekezdése alapján jogorvoslati lehetőséggel lehessen élni a bíróságokon. Az említett jogorvoslat joga nem sérti azt a fellebbezési jogot, amely alapján a 2004/39/EK irányelv 52. cikke (2) bekezdésének átültetésére irányuló nemzeti rendelkezések értelmében közvetlenül eljárást lehet indítani a bíróságoknál vagy az illetékes közigazgatási szerveknél.

65. cikk

A hibák kijavítása

(1)   A fizetésben vagy a kibocsátási egységek átutalásában, illetve az e rendelet értelmében nyújtott vagy felszabadított biztosítékok vagy letétek terén jelentkező hibákról azok bárki általi észlelésekor tájékoztatni kell a klíringrendszert vagy elszámolórendszert.

(2)   A klíringrendszernek vagy elszámolórendszernek a tudomására hozott, a fizetésben vagy a kibocsátási egységek átutalásában, illetve az e rendelet értelmében nyújtott vagy felszabadított biztosítékok vagy letétek terén jelentkező hibák korrekciója érdekében minden szükséges lépést meg kell tennie.

(3)   Az (1) bekezdésben említett, de egy jóhiszemű harmadik vásárló fél köztes joga miatt a (2) bekezdésnek megfelelően nem korrigálható hibából hasznot húzó személy, aki annak ellenére, hogy tisztában volt a kérdéses hibával vagy tudnia kellett róla, nem hozta azt a klíringrendszer vagy elszámolórendszer tudomására, a felmerülő károkért kártérítési kötelezettséggel tartozik.

66. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 12-i.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2)  HL L 8., 2009.1.13., 3. o.

(3)  HL L 140., 2009.6.5., 63. o.

(4)  HL L 309., 2005.11.25., 15. o.

(5)  HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

(6)  HL L 96., 2003.4.12., 16. o.

(7)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(8)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(9)  HL L 345., 2003.12.31., 64. o.

(10)  HL L 241., 2006.9.2., 1. o.

(11)  HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

(12)  HL L 193., 1983.7.18., 1. o.

(13)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(14)  HL C 95., 2008.4.16., 1. o.

(15)  HL L 166., 1998.6.11., 45. o.

(16)  HL L 124., 2003.5.20., 36. o.


I. MELLÉKLET

A 10. cikk (1) bekezdésében említett, 2013 előtt árverés útján értékesített kibocsátási egységek és az elárverezésükhöz használandó aukciós termékek

Mennyiség

Tagállam

Aukciós termék

Naptári év

[…]

[…]

[…]

[…]


II. MELLÉKLET

A 20. cikk (3) bekezdésében említett elemek jegyzéke

(1)   A 18. cikk (1) és (2) pontja szerinti részvételi jogosultság igazolása.

(2)   A kérelmező neve, címe, telefon- és faxszáma.

(3)   A kérelmező nevesített kibocsátásiegység-forgalmi számlájának azonosító adatai.

(4)   A kérelmező nevesített bankszámlájának összes adata.

(5)   Az ajánlattevő legalább egy a 6. cikk (3) bekezdésében meghatározott képviselőjének neve, címe, telefon- és faxszáma, valamint e-mail címe.

(6)   Jogi személyek esetében az alábbiak igazolása:

a)

jogi személy létesítését igazoló cégjegyzéki kivonat, amelyen szerepel a kérelmező jogi formája, az esetében alkalmazandó jog, valamint annak említése, hogy a kérelmező legalább egy elismert értéktőzsdén bejegyzetten működő részvénytársaság-e;

b)

adott esetben a kérelmező megfelelő jegyzékbe bejegyzett jegyzékszáma, ennek hiányában a jogi személy alapító okirata, alapszabálya vagy a bejegyzését tanúsító egyéb dokumentum.

(7)   Jogi személyek és/vagy egyéb jogi megállapodások esetében a tényleges tulajdonos azonosításához, valamint a tulajdonosi és irányítási szerkezet értelmezéséhez szükséges adatok.

(8)   Természetes személyek esetében a személyazonosság igazolása személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél vagy hasonló hivatalos okmány alapján, amely tartalmazza a természetes személy teljes nevét, fényképét, születési idejét és állandó lakcímét az Unión belül, amely szükség esetén más hitelesítő okmányokkal is alátámasztható.

(9)   Üzemeltetők esetében a 2003/87/EK irányelv 4. cikkében említett engedély.

(10)   Légijármű-üzemeltetők esetében a 2003/87/EK irányelv 18a. cikkének (3) bekezdése szerinti listára való felvétel igazolása, vagy az ugyanezen irányelv 3g. cikke szerint benyújtott és elfogadott figyelemmelkísérési tervek.

(11)   Az ügyfeleknek a 19. cikk (2) bekezdésének e) pontja szerinti megfelelő átvilágításához szükséges információk.

(12)   A kérelmező legutolsó auditált éves beszámolója és számadása, beleértve, ha van, az eredménykimutatást és a mérleget, ha nincs, a héa-bevallást, vagy minden olyan információt, amely a kérelmező fizetőképességének és hitelképességének igazolásához szükséges.

(13)   Amennyiben a kérelmező rendelkezik hozzáadottértékadó-azonosító számmal, annak megadása, ha pedig nem, a letelepedés vagy adózás szerinti tagállam adóhatósága által kiadott bármely egyéb azonosító adat, illetve a kérelmező Unión belüli adójogi helyzetét igazoló bármely további információ.

(14)   Nyilatkozat, amelyben a kérelmező kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint megfelel a 19. cikk (2) bekezdésének f) pontjában foglalt feltételeknek.

(15)   A 19. cikk (2) bekezdésének g) pontjában foglalt követelmények teljesülésének igazolása.

(16)   A 19. cikk (3) bekezdésében foglalt követelmények teljesülésének igazolása.

(17)   Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező rendelkezik a saját, illetve ügyfelei nevében történő ajánlattételhez szükséges jogképességgel és felhatalmazással.

(18)   A kérelmező nyilatkozata arról, hogy legjobb tudomása szerint az e rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtásának részéről semmilyen jogi, törvényi, szerződésbeli vagy egyéb akadálya nincs.

(19)   A kérelmező nyilatkozata arról, hogy euróban vagy egy euroövezeten kívüli tagállam más pénznemében kíván-e fizetni, a pénznem feltüntetésével.


III. MELLÉKLET

A 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt aukciós platformok körébe nem tartozó aukciós platformok, azok kijelölő tagállamai és minden, a 30. cikk (7) bekezdésében említett vonatkozó feltétel vagy kötelezettség

Aukciós platform

A megbízás tartama

Kijelölő tagállam

Feltételek

Kötelezettségek

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]