ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.297.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 297

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. november 13.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ–EGB) 37. sz. előírása – Egységes rendelkezések a gépjárművek vagy pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeiben való használatra szánt izzólámpák jóváhagyásáról

1

 

*

Az Egvesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 13. számú előírásának módosítása – Egységes rendelkezések az M, N és O kategóriájú járművek fékezés tekintetében történő jóváhagyásáról

183

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

13.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 297/1


A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ–EGB eredeti szövegei rendelkeznek. Az előírás státusza és hatálybalépésének időpontja az ENSZ–EGB TRANS/WP.29/343 sz. státuszdokumentumának legutóbbi változatában ellenőrizhető a következő weboldalon:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ–EGB) 37. sz. előírása – Egységes rendelkezések a gépjárművek vagy pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeiben való használatra szánt izzólámpák jóváhagyásáról

Tartalmaz minden olyan szöveget, amely az alábbi időpontig érvényes volt:

a 03. módosítássorozat 34. kiegészítése — hatálybalépés időpontja: 2010. augusztus 19.

TARTALOM

ELŐÍRÁS

1.

Alkalmazási kör

2.

Közigazgatási rendelkezések

2.1.

Fogalommeghatározások

2.2.

Jóváhagyási kérelem

2.3.

Jelölések

2.4.

Jóváhagyás

3.

Műszaki előírások

3.1.

Fogalommeghatározások

3.2.

Általános előírások

3.3.

Gyártás

3.4.

Vizsgálatok

3.5.

Az izzószál elhelyezkedése és mérete

3.6.

Szín

3.7.

UV sugárzás

3.8.

A szelektív sárga színre vonatkozó megfigyelés

3.9.

Az optikai minőség ellenőrzése

3.10.

Szabványos izzólámpák

4.

A gyártás megfelelősége

5.

Szankciók nem megfelelő gyártás esetén

6.

A gyártás végleges leállítása

7.

A jóváhagyási vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálatok és a jóváhagyó hatóságok neve és címe

8.

Átmeneti rendelkezések

MELLÉKLETEK

1. melléklet

Izzólámpák adatlapjai

2. melléklet

Értesítés adott izzólámpatípus jóváhagyásának megadásáról, kiterjesztéséről, elutasításáról vagy visszavonásáról, illetve gyártásának végleges leállításáról, a 37. sz. előírás alapján

3. melléklet

Példa a jóváhagyási jel elrendezésére

4. melléklet

Az izzólámpák izzószálainak fényközéppontja és alakja

5. melléklet

Az izzólámpák színének ellenőrzése

6. melléklet

A gyártó által végrehajtandó minőségellenőrzésre vonatkozó minimális követelmények

7. melléklet

A gyártói vizsgálati eredményekre vonatkozó mintavételi és megfelelőségi szintek

8. melléklet

A jóváhagyó hatóság által végzett helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó minimális követelmények

9. melléklet

A helyszíni ellenőrzés által jóváhagyott megfelelőség

10. melléklet

Az 1. mellékletben található ábrákon használt kifejezések fordítása

1.   ALKALMAZÁSI KÖR

Ez az előírás az 1. mellékletben ismertetett, a gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeiben használt izzólámpákra vonatkozik.

2.   KÖZIGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK

2.1.   Fogalommeghatározások

2.1.1.   „Kategória”

A „kategória” kifejezés ebben az előírásban a szabványosított izzólámpák különböző alapvető kialakításának leírására használatos. Mindegyik kategória egyedi megnevezéssel rendelkezik, például: „H4”, „P21W”, „T4W”, „PY21W” vagy „RR10W”.

2.1.2.   „Típus”

A különböző „típusú” izzólámpák (1) ugyanabba a kategóriába tartozó olyan izzólámpák, amelyek a következő tulajdonságok tekintetében lényeges eltérést mutatnak:

2.1.2.1.

márkanév vagy védjegy (Az ugyanazzal a márkanévvel vagy védjeggyel ellátott, de más-más gyártó által előállított izzólámpák különböző típusúnak minősülnek. Az ugyanazon gyártó által előállított, csak a márkanévben vagy védjegyben különböző izzólámpák azonos típusúnak minősülnek);

2.1.2.2.

a bura és/vagy a fej kialakítása, amennyiben e különbségek befolyásolják az optikai hatást;

2.1.2.3.

névleges feszültség;

2.1.2.4.

halogén.

2.2.   Jóváhagyási kérelem

2.2.1.

A jóváhagyási kérelmet a márkanév vagy védjegy jogosultja vagy jogszerűen meghatalmazott képviselője nyújtja be.

2.2.2.

Minden jóváhagyási kérelemhez csatolni kell a következőket (lásd még a 2.4.2. szakaszt is):

2.2.2.1.

részletes rajzok három példányban, amelyek alapján azonosítani lehet a lámpa típusát;

2.2.2.2.

rövid műszaki leírás;

2.2.2.3.

a kérelemben megjelölt színek mindegyikéből öt minta.

2.2.3.

Amennyiben az izzólámpa típusa egy már jóváhagyott típustól csak a márkanévben vagy védjegyben különbözik, akkor elegendő a következőket benyújtani:

2.2.3.1.

a gyártó nyilatkozata, miszerint a jóváhagyásra benyújtott típus (a márkanévtől vagy védjegytől eltekintve) azonos a már jóváhagyott, jóváhagyási számával azonosított típussal, és ugyanattól a gyártótól származik;

2.2.3.2.

két minta az új márkanevű vagy védjegyű termékből.

2.2.4.

Az illetékes hatóság a típusjóváhagyás megadása előtt ellenőrzi, hogy meghozták-e a gyártás megfelelőségének hatékony ellenőrzését biztosító megfelelő intézkedéseket.

2.3.   Jelölések

2.3.1.

A jóváhagyásra benyújtott izzólámpák fején vagy buráján (2) a következőknek kell szerepelniük:

2.3.1.1.

a kérelmező márkaneve vagy védjegye;

2.3.1.2.

a névleges feszültség. Olyan izzólámpákon azonban, amelyekre vonatkozóan csak a 12 V-os típus szabványosított, és amelyek megengedett buraátmérője nem haladja meg a 7,5 mm-t, a névleges feszültséget nem szükséges feltüntetni;

2.3.1.3.

az adott kategória nemzetközi megnevezése. E megnevezésnek a teljesítményre utaló „W” betűjelét nem szükséges feltüntetni, ha az izzólámpa legnagyobb megengedett buraátmérője nem haladja meg a 7,5 mm-t;

2.3.1.4.

a névleges teljesítmény (két izzószálas égőknél nagy teljesítményű izzószál/kis teljesítményű izzószál sorrendben); nem kell külön megadni, ha az adott izzólámpa-kategória nemzetközi megnevezésének részét képezi;

2.3.1.5.

elegendő felület a jóváhagyási jel elhelyezésére.

2.3.2.

A 2.3.1.5. szakaszban említett felületet jelölni kell a jóváhagyási kérelemhez csatolt rajzokon is.

2.3.3.

Az alábbi 3.7. szakaszban megállapított követelményeknek megfelelő halogén izzólámpákat „U” jelöléssel kell ellátni.

2.3.4.

A 2.3.1. és a 2.4.3. szakaszban szereplő jelölésektől eltérő jelölések is feltüntethetők, amennyiben nem befolyásolják hátrányosan a világítási jellemzőket.

2.4.   Jóváhagyás

2.4.1.

Amennyiben az izzólámpatípusnak a fenti 2.2.2.3. vagy 2.2.3.2. szakasz szerint benyújtott valamennyi mintadarabja megfelel ezen előírás követelményeinek, a jóváhagyást meg kell adni.

2.4.2.

Mindegyik jóváhagyott típushoz jóváhagyási kódot kell rendelni. Ennek első számjegye (amely jelenleg a 2, amely az 1983. október 27-én hatályba lépett 02. módosítássorozatra, valamint az 1984. június 1-jén hatályba lépett 03. – a jóváhagyási szám módosítását nem igénylő – módosítássorozatra utal) a jóváhagyás időpontjában az előírást lényeges műszaki tartalommal módosító legutóbbi módosítássorozat száma. Ezt a legfeljebb két karakterből álló azonosító kód követi. Kizárólag a (3). lábjegyzetben feltüntetett arab számok és nagybetűk használhatók. Ugyanazon szerződő fél nem rendelheti ugyanazt a számot másik izzólámpatípushoz. Egy izzólámpatípusnak az ezen előírás szerinti jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás elutasításáról, kiterjesztéséről vagy visszavonásáról, illetve a gyártás végleges leállításáról értesíteni kell a megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó feleket az ezen előírás 2. mellékletének megfelelő nyomtatványon, amelyhez a kérelmező legfeljebb A4-es méretű (210 × 297 mm) vagy ilyen méretre összehajtott, legalább 2:1 méretarányú rajzokat és/vagy fényképeket köteles mellékelni. A kérelmező kívánságára a fehér fényt kibocsátó izzólámpához és a szelektív sárga fényt kibocsátó izzólámpához is ugyanazon jóváhagyási kód rendelhető (lásd a 2.1.2.3. szakaszt).

2.4.3.

Az előírás szerint jóváhagyott típusnak megfelelő valamennyi izzólámpán a 2.3.1. szakaszban előírt jelölések mellett a 3.3.1.5. szakaszban említett helyen fel kell tüntetni egy nemzetközi jóváhagyási jelet, amely a következőkből áll:

2.4.3.1.

egy csonka kör, benne az „E” betű és a jóváhagyó ország egyedi azonosítószáma (4),

2.4.3.2.

a csonka kör közelében elhelyezett jóváhagyási kód.

2.4.4.

Ha a kérelmező több márkanévre vagy védjegyre kapta meg ugyanazt a jóváhagyási kódot, elegendő, ha ezek közül egy megfelel a 2.3.1.1. szakasz követelményeinek.

2.4.5.

A 2.3.1. és a 2.4.3. szakasz szerinti jelöléseknek jól olvashatónak és eltávolíthatatlannak kell lenniük.

2.4.6.

Ezen előírás 3. mellékletében példa található a jóváhagyási jel elrendezésére.

3.   MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

3.1.   Fogalommeghatározások

3.1.1.   „névleges feszültség”: az izzólámpán (voltban) feltüntetett feszültség;

3.1.2.   „névleges teljesítmény”: az izzólámpán (wattban megadott) teljesítmény, amely beépíthető az adott kategória nemzetközi megnevezésébe is;

3.1.3.   „vizsgálati feszültség”: az izzólámpa csatlakozóinál mért feszültség, amelyre az izzólámpa villamos és fénytani jellemzőit tervezték, és amelyen azokat vizsgálni kívánják;

3.1.4.   „tényleges értékek”: az izzólámpát a vizsgálati feszültségen árammal táplálva a megadott tűrésen belül elérni kívánt értékek;

3.1.5.   „szabványos (etalon) izzólámpa”: a világító és fényjelző berendezések fénytani vizsgálatára használt, fehér, borostyánsárga vagy vörös fényt kibocsátó, csökkentett mérettűrésű izzólámpa. Minden egyes kategóriára vonatkozóan csak egyetlen feszültségtartományban határoznak meg szabványos izzólámpákat;

3.1.6.   „referencia-fényáram”: a szabványos izzólámpa olyan meghatározott fényárama, amelyhez a világító berendezés optikai jellemzőit viszonyítják;

3.1.7.   „mérési fényáram”: a szabványos fényszóróban lévő izzólámpa vizsgálatára szolgáló fényáram meghatározott értéke, a 3.9. szakaszban megállapítottak szerint;

3.1.8.   „referenciatengely”: a fejhez viszonyítva meghatározott tengely, amelyhez az izzólámpa bizonyos méreteit vonatkoztatják;

3.1.9.   „referenciasík”: a fejhez viszonyítva meghatározott sík, amelyhez az izzólámpa bizonyos méreteit vonatkoztatják.

3.2.   Általános előírások

3.2.1.

Minden egyes benyújtott mintadarabnak meg kell felelnie ezen előírás vonatkozó követelményeinek.

3.2.2.

Az izzólámpák kialakításának olyannak kell lennie, hogy rendeltetésszerű használat esetén üzemképes állapotban maradjanak; ezenkívül nem lehetnek tervezési, illetve gyártási hibásak.

3.3.   Előállítás

3.3.1.

Az izzólámpák buráján nem lehet olyan felületi egyenetlenség vagy folt, amely károsítaná a lámpa hatékonyságát vagy optikai tulajdonságait.

3.3.2.

Az izzólámpáknak a 60061. IEC-kiadvány harmadik kiadásában szereplő, a fejekre vonatkozó adatlapoknak megfelelő, az 1. melléklet egyedi adatlapjaiban megállapított szabványos fejjel kell rendelkezniük.

3.3.3.

A fejnek erősnek, és a burához szilárdan rögzítettnek kell lennie.

3.3.4.

Azt, hogy az izzólámpák megfelelnek-e a fenti 3.3.1–3.3.3. szakasz követelményeinek, szemrevételezéssel, méretvizsgálattal és – szükség esetén – próbaszereléssel kell ellenőrizni.

3.4.   Vizsgálatok

3.4.1.

Az izzólámpákat először körülbelül egy órán át kell a vizsgálati feszültségükön öregíteni. A két izzószálas izzólámpák esetében az egyes izzószálakat külön-külön kell öregíteni.

3.4.2.

A bevonatos burával rendelkező izzólámpa esetében a 3.4.1. szakasznak megfelelő öregítési időtartamot követően a bura felületét könnyedén át kell dörzsölni egy 70 térfogatszázalék n-heptánt és 30 térfogatszázalék toluolt tartalmazó keverékkel átitatott pamutkendővel. Körülbelül öt perc elteltével a felületet szemrevételezéssel meg kell vizsgálni. A felületnek látható hibától mentesnek kell lennie.

3.4.3.

Az izzószál elhelyezkedését és méreteit az izzólámpának a vizsgálati feszültség 90–100 %-ának megfelelő árammal való táplálása mellett kell mérni.

3.4.4.

Eltérő rendelkezések hiányában a villamos és fénytani méréseket a vizsgálati feszültségen kell elvégezni.

3.4.5.

Az elektromos méréseket olyan műszerekkel kell elvégezni, amelyek legalább a 0.2. osztályba tartoznak.

3.4.6.

Az 1. melléklet izzólámpa-adatlapján (lumenben) megadott fényáram – hacsak az adatlapon nem szerepel más, különleges szín – a fehér fényt kibocsátó izzólámpákra vonatkozik.

Amennyiben a szelektív sárga szín megengedett, a szelektív sárga külső burával rendelkező izzólámpa fényárama a fehér fényt kibocsátó megfelelő izzólámpa megadott fényáramának legalább 85 %-a kell, hogy legyen.

3.5.   Az izzószál elhelyezkedése és méretei

3.5.1.

Az izzószál geometriai formájának elvben meg kell egyeznie az 1. melléklet izzólámpa-adatlapjain megadottakkal.

3.5.2.

Egyenes izzószálak esetében a megfelelő elhelyezkedést és a formát a megfelelő adatlapokon meghatározott módon ellenőrzik.

3.5.3.

Ha az izzószálat az izzólámpa-adatlapon legalább egy nézetben pontként ábrázolják, akkor a fényközéppontot a 4. mellékletnek megfelelően kell meghatározni.

3.5.4.

Az egyenes izzószál hosszát – hacsak a vonatkozó adatlapon másként nem szerepel – a végeivel kell meghatározni, úgy hogy a végeket az első és az utolsó spirálmenet csúcsának az izzólámpa referenciatengelyére merőleges vetületének tekintjük. A csúcspont meg kell, hogy feleljen annak a követelménynek, hogy a szárak által bezárt szög nem lehet nagyobb 90°-nál. A duplaspirálos izzószálak esetében a másodlagos menetek csúcsait is figyelembe kell venni.

3.5.4.1.

A tengelyirányú izzószálak esetében a vizsgált csúcspontok szélső helyzetét az izzólámpának a referenciatengelye körüli elforgatásával kell meghatározni. A hosszúságot ezután a referenciatengellyel párhuzamosan kell mérni.

3.5.4.2.

A keresztirányú izzószálak esetében az izzószál tengelyét a vetület irányára merőlegesen kell beállítani. A hosszúságot a referenciatengelyre merőlegesen kell mérni.

3.6.   Szín

3.6.1.

Az izzólámpa által kibocsátott fénynek fehérnek kell lennie, hacsak a vonatkozó adatlapon másként nem szerepel.

3.6.2.

A 48. sz. előírásban és annak a típus-jóváhagyási kérelem benyújtásának időpontjában hatályban lévő módosítássorozataiban szereplő, a kibocsátott fény színére vonatkozó fogalommeghatározások érvényesek erre az előírásra.

3.6.3.

A kibocsátott fény színét az 5. mellékletben megállapított módszerrel kell mérni. Mindegyik mért értéknek az előírt tűrési tartományon belül kell lennie (5). Emellett a fehér fényt kibocsátó izzólámpák esetében a mért értékek legfeljebb 0,020 egységnyire térhetnek el az x és/vagy y irányban az akromatikus hely kiválasztott pontjától (15.2. IEC-kiadvány: Kolorimetria, 1986). A fényjelző berendezésekben való felhasználásra szánt izzólámpáknak meg kell felelniük a 60809. IEC-kiadvány 2. kiadása [5.] módosításának 2.4.2. pontjában meghatározott követelményeknek.

3.7.   UV sugárzás

A halogén lámpák UV sugárzásának meg kell felelnie a következőknek:

Formula

Formula

ahol:

Ee (λ)

(W/nm)

a kisugárzott fluxus színképi eloszlása;

V (λ)

(1)

a színképi fényhatásfok;

km = 683

(lm/W)

a fénytani sugárzási ekvivalens;

λ

(nm)

a hullámhossz.

Ezt az értéket öt nanométeres közönként kell számítani.

3.8.   A szelektív sárga színre vonatkozó megfigyelés

A fenti 3.6. szakasz alapján mind a fehér, mind a szelektív sárga fényt kibocsátó izzólámpákra adható ezen előírás szerinti, izzólámpatípusra vonatkozó jóváhagyás; azonban annak a megállapodásnak a 3. cikke, amelynek ez az előírás a mellékletét képezi, nem gátolja meg a szerződő feleket abban, hogy az általuk nyilvántartásba vett járművek esetében megtiltsák a fehér vagy szelektív sárga fényt kibocsátó izzólámpák alkalmazását.

3.9.   Az optikai minőség ellenőrzése

(Kizárólag az R2, H4 és HS1 kategóriájú izzólámpákra vonatkozik.)

3.9.1.

Az optikai minőség ellenőrzését azon a feszültségen kell elvégezni, amelyen a mérési fényáram előállítható; ennek megfelelően a 3.4.6. szakasz előírásait be kell tartani.

3.9.2.

A 12 voltos, fehér fényt kibocsátó izzólámpák esetében:

A szabványos izzólámpára vonatkozóan megállapított követelményeknek leginkább megfelelő mintát a 3.9.5. szakaszban meghatározott szabványos fényszóróban kell vizsgálni, és ellenőrizni kell, hogy az említett fényszórót alkotó egység és a vizsgált izzólámpa megfelel-e a vonatkozó előírásban a tompított fényszóróra megállapított fényeloszlási követelményeknek.

3.9.3.

A 6 voltos és a 24 voltos, fehér fényt kibocsátó izzólámpák esetében:

A névleges méretértékeknek leginkább megfelelő mintát a 3.9.5. szakaszban meghatározott szabványos fényszóróban kell vizsgálni, és ellenőrizni kell, hogy az említett fényszórót alkotó egység és a vizsgált izzólámpa megfelel-e a vonatkozó előírásban a tompított fényszóróra megállapított fényeloszlási követelményeknek. Az alsó határértékek 10 %-át nem meghaladó eltérés elfogadható.

3.9.4.

A szelektív sárga fényt kibocsátó izzólámpákat a 3.9.2. és a 3.9.3. szakaszban leírtakkal azonos módon, a 3.9.5. szakaszban megállapított szabványos fényszóróban kell vizsgálni annak érdekében, hogy a megvilágítás a 12 voltos izzólámpák esetében elérje a vonatkozó előírásban a tompított fényszóróra megállapított fényeloszlási követelményeknek legalább a 85 százalékát, a 6 voltos és 24 voltos izzólámpák esetében pedig legalább a 77 százalékát. A megvilágítás felső határértékei változatlanok maradnak.

A szelektív sárga burával rendelkező izzólámpa esetében ezt a vizsgálatot el kell hagyni, amennyiben a jóváhagyást az ugyanilyen típusú, fehér fényt kibocsátó izzólámpára is megadják.

3.9.5.

A fényszórót szabványos fényszórónak kell tekinteni, ha:

3.9.5.1.

eleget tesz a jóváhagyás vonatkozó követelményeinek;

3.9.5.2.

középátmérője legalább 160 mm;

3.9.5.3.

szabványos izzólámpával az érintett fényszórótípusra meghatározott különböző pontokon és különböző zónákban a következőkkel megegyező megvilágítást eredményez:

3.9.5.3.1.

a felső határérték legfeljebb 90 %-a;

3.9.5.3.2.

az érintett fényszórótípusra előírt alsó határérték legalább 120 %-a.

3.10.   Szabványos izzólámpák

A szabványos (etalon) izzólámpákra vonatkozó további követelményeket az 1. melléklet vonatkozó adatlapjai állapítják meg.

A fehér fényt kibocsátó szabványos (etalon) izzólámpa burája a 2 856 K színhőmérsékletű fényforrás CIE háromszínű koordinátáit legfeljebb 0,010 egységgel módosíthatja az x és/vagy az y irányban.

A borostyánsárga vagy vörös fényt kibocsátó szabványos (etalon) izzólámpák esetében a burahőmérséklet változásai nem befolyásolhatják a fényáramot, mivel az hátrányosan érintené a jelzőberendezések fénytani vizsgálatait.

4.   A GYÁRTÁS MEGFELELŐSÉGE

4.1.

Az ezen előírás szerint jóváhagyott izzólámpákat a jóváhagyott típusnak megfelelően kell gyártani a fenti 3. szakaszban, valamint az ennek az előírásnak az 1., 3. és 4. mellékletében megállapított jelölések és technikai követelmények betartásával.

4.2.

A 4.1. szakaszban előírtak teljesülésének ellenőrzése céljából megfelelő gyártásellenőrzést kell végezni.

4.3.

A jóváhagyás jogosultja feltétlenül:

4.3.1.

gondoskodik a termékek hatásos minőségellenőrzéséhez szükséges eljárások alkalmazásáról;

4.3.2.

rendelkezik az egyes jóváhagyott típusoknak való megfelelés ellenőrzéséhez szükséges mérőfelszereléssel;

4.3.3.

biztosítja a vizsgálati eredmények rögzítését, továbbá azt, hogy a vonatkozó dokumentumokat a jóváhagyó hatósággal együtt meghatározandó ideig megőrizzék;

4.3.4.

a 7. melléklet kritériumainak alkalmazásával elemzi az egyes vizsgálattípusok eredményét, hogy ellenőrizze és biztosítsa a termékjellemzők állandóságát, az ipari termelésben megengedhető tűrések figyelembevételével;

4.3.5.

biztosítja, hogy minden izzólámpatípuson legalább az ennek az előírásnak a 6. mellékletében előírt vizsgálatokat elvégezzék;

4.3.6.

gondoskodik arról, hogy ha egy adott vizsgálattípusnál a mintavétel azt mutatja, hogy a gyártás nem megfelelő, akkor újabb mintavételt és vizsgálatot végezzenek. Ilyen esetben minden szükséges lépést meg kell tenni a gyártás megfelelőségének helyreállítása érdekében.

4.4.

A típusjóváhagyást megadó illetékes hatóság bármikor ellenőrizheti az egyes gyártóüzemekben a gyártás megfelelőségének ellenőrzésére alkalmazott módszereket.

4.4.1.

A vizsgálati naplókat és termelési nyilvántartásokat minden ellenőrzéskor be kell mutatni a helyszíni ellenőrnek.

4.4.2.

Az ellenőr véletlenszerűen mintát vehet, amelyet megvizsgálnak a gyártó laboratóriumában. A minták legkisebb száma a gyártó saját ellenőrzéseinek eredményei alapján határozható meg.

4.4.3.

Ha a minőség nem tűnik kielégítőnek, vagy úgy tűnik, hogy a fenti 4.4.2. szakasz szerint végrehajtott vizsgálatok érvényességét ellenőrizni kell, az ellenőr kiválasztja azokat a mintákat, amelyeket elküldenek a típus-jóváhagyási vizsgálatot végző műszaki szolgálathoz.

4.4.4.

Az illetékes hatóság az ebben az előírásban előírt bármely vizsgálatot elvégezheti. Ha az illetékes hatóság helyszíni ellenőrzés elvégzése mellett dönt, akkor az ennek az előírásnak a 8. és 9. mellékletében előírt kritériumokat kell alkalmazni.

4.4.5.

Az illetékes hatóság által engedélyezett ellenőrzésekre általában kétévente kerül sor. Ha valamelyik helyszíni ellenőrzés negatív eredménnyel zárul, az illetékes hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy minden szükséges intézkedést megtegyenek a gyártás megfelelőségének minél gyorsabb helyreállítására érdekében.

5.   SZANKCIÓK NEM MEGFELELŐ GYÁRTÁS ESETÉN

5.1.

Az izzólámpára ezen előírás szerint megadott jóváhagyás visszavonható, ha nem teljesülnek a követelmények, illetve ha a jóváhagyási jelet viselő izzólámpa nem felel meg a jóváhagyott típusnak.

5.2.

Ha a megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó valamely szerződő fél visszavon egy előzőleg általa megadott jóváhagyást, akkor erről az ezen előírás 2. mellékletének megfelelő nyomtatványon haladéktalanul értesíti az ezen előírást alkalmazó többi szerződő felet.

6.   GYÁRTÁS VÉGLEGES LEÁLLÍTÁSA

Ha a jóváhagyás jogosultja véglegesen leállítja az ezen előírás szerint jóváhagyott izzólámpatípus gyártását, erről értesítenie kell a jóváhagyást megadó hatóságot. A hatóság az értesítés kézhezvétele után az ezen előírás 2. mellékletének megfelelő nyomtatványon értesíti erről az 1958. évi megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó feleket.

7.   A JÓVÁHAGYÁSI VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSÉÉRT FELELŐS MŰSZAKI SZOLGÁLATOK ÉS A JÓVÁHAGYÓ HATÓSÁGOK NEVE ÉS CÍME

Az 1958. évi megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó felek megadják az Egyesült Nemzetek Szervezete Titkárságának a jóváhagyási vizsgálat elvégzéséért felelős műszaki szolgálatok nevét és címét, valamint a jóváhagyásokat megadó, illetve a más országok által kiadott jóváhagyásokat, kiterjesztéseket, elutasításokat vagy visszavonásokat vagy a gyártás végleges leállítását igazoló értesítéseket fogadó hatóságok nevét és címét.

8.   ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

8.1.

A korábbi módosítássorozatok alapján megadott jóváhagyások a gyártás megfelelőségére vonatkozó jóváhagyás kivételével hatályosak maradnak, a most gyártásban lévő izzólámpáknak az ezen módosítás alkalmazásától számított tizenkét hónap elteltétől kezdve a legújabb módosítássorozatnak kell megfelelniük (6).

8.2.

A korábbi és az új megnevezéseket a következő táblázat felelteti meg egymással:

Régi megnevezések

Új megnevezések a 03. módosítássorozat szerint

P25-1

P21W

P25-2

P21/5W

R19/5

R5W

R19/10

R10W

C11

C5W

C15

C21W

T8/4

T4W

W10/5

W5W

W10/3

W3W

8.3.

A 37. előírás 03. módosítássorozata 28. kiegészítésének hatálybalépését követő tizenkét hónap elteltével típus-jóváhagyási célra nem lehet R2, S1 és C21W kategóriájú izzólámpákat használni.

8.4.

Az ezen előírást alkalmazó szerződő felek azonban továbbra is adhatnak jóváhagyásokat R2, S1 és C21W kategóriájú izzót tartalmazó lámpákra, feltéve, hogy ezeket a lámpákat használatban levő járművön cserealkatrészként kívánják alkalmazni.


(1)  A szelektív sárga bura vagy egy további szelektív sárga külső bura alkalmazása, aminek célja kizárólag a szín, nem pedig a fehér fényt kibocsátó izzólámpa egyéb tulajdonságainak módosítása, nem minősül az izzólámpatípus módosításának.

(2)  Ez utóbbi esetben ez nem befolyásolhatja hátrányosan a világítási jellemzőket.

(3)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z

(4)  1 – Németország, 2 – Franciaország, 3 – Olaszország, 4 – Hollandia, 5 – Svédország, 6 – Belgium, 7 – Magyarország, 8 – Cseh Köztársaság, 9 – Spanyolország, 10 – Szerbia, 11 – Egyesült Királyság, 12 – Ausztria, 13 – Luxemburg, 14 – Svájc, 15 (szabad), 16 – Norvégia, 17 – Finnország, 18 – Dánia, 19 – Románia, 20 – Lengyelország, 21 – Portugália, 22 – Orosz Föderáció, 23 – Görögország, 24 – Írország, 25 – Horvátország, 26 – Szlovénia, 27 – Szlovákia, 28 – Fehéroroszország, 29 – Észtország, 30 (szabad), 31 – Bosznia és Hercegovina, 32 – Lettország, 33 (szabad), 34 – Bulgária, 35 (szabad), 36 – Litvánia, 37 – Törökország, 38 (szabad), 39 – Azerbajdzsán, 40 – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, 41 (szabad), 42 – Európai Közösség (a jóváhagyást a tagállamok adják meg saját EGB-jelüket használva), 43 – Japán, 44 (szabad), 45 – Ausztrália, 46 – Ukrajna, 47 – Dél-Afrika, 48 – Új-Zéland, 49 – Ciprus, 50 – Málta, 51 – Koreai Köztársaság, 52 – Malajzia, 53 – Thaiföld, 54 és 55 (szabad), 56 – Montenegró, 57 (szabad) és 58 – Tunézia. A további számokat további országoknak adják ki, időrendi sorrendben aszerint, hogy a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodást mikor ratifikálják, vagy ahhoz mikor csatlakoznak, és az így kijelölt számokat az Egyesült Nemzetek Főtitkára közli a megállapodásban részes szerződő felekkel.

(5)  A gyártásmegfelelőség céljából kizárólag a borostyánsárga és a vörös szín esetében a mérési eredmények legalább 80 %-ának az előírt tűrési tartományon belülre kell esnie.

(6)  E szakasz módosított szövegét a 03. módosítássorozat 14. kiegészítése vezette be. A kiegészítés 1997. szeptember 3-án lépett hatályba, és az előírás szövegét az új 2.3.3. és 3.7. szakasszal, az 1. mellékletet pedig az új HIR1 és PY27/7W adatlappal egészítette ki.


1. MELLÉKLET

IZZÓLÁMPÁK ADATLAPJAI  (1) FOR FILAMENT LAMPS

Az izzólámpák kategóriái csoportokba rendezve, valamint az adatlapok száma:

1.   Csoport

Általános korlátozások nélkül:

Kategória

Adatlapok száma(i)

H1

H1/1-től 3-ig

H3

H3/1-től 4-ig

H4

H4/1-től 5-ig

H7

H7/1-től 4-ig

H8

H8/1-től 4-ig

H8B

H8/1-től 4-ig

H9 (3)

H9/1-től 4-ig

H9B (3)

H9/1-től 4-ig

H10

H10/1-től 3-ig

H11

H11/1-től 4-ig

H11B

H11/1-től 4-ig

H12

H12/1-től 3-ig

H13

H13/1-től 4-ig

H13A

H13/1-től 4-ig

H14

H14/1-től 4-ig

H15

H15/1-től 5-ig

H16

H16/1-től 4-ig

H21W (2)

H21W/1-től 2-ig

H27W/1

H27W/1-től 3-ig

H27W/2

H27W/1-től 3-ig

HB3

HB3/1-től 4-ig

HB3A

HB3/1-től 4-ig

HB4

HB4/1-től 4-ig

HB4A

HB4/1-től 4-ig

HIR1 (3)

HIR1/1-től 3-ig

HIR2

HIR2/1-től 3-ig

HS1

HS1/1-től 5-ig

HS2

HS2/1-től 3-ig

HS5

HS5/1-től 4-ig

HS5A (5)

HS5A/1-től 3-ig

HS6 (4)

HS6/1-től 4-ig

PSX24W (2)

P24W/1-től 3-ig

PSX26W (2)

PSX26W1-től 3-ig

PX24W (2)

P24W/1-től 3-ig

S2

S1/S2/1-től 2-ig

S3

S3/1

2.   Csoport

Csak fényjelző lámpákban, kanyarvilágítást ellátó lámpákban, tolatólámpákban és a hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpákban való használatra:

Kategória

Adatlapok száma(i)

C5W

C5W/1

H6W

H6W/1

H10W/1

H10W/1-től 2-ig

HY6W

H6W/1

HY10W

H10W/1-től 2-ig

HY21W

H21W/1-től 2-ig

P13W

P13W/1-től 3-ig

P19W

P19W/1-től 3-ig

P21W

P21W/1-től 2-ig

P21/4W

P21/4W/1 (P21/5W/2-től 3-ig)

P21/5W

P21/5W/1-től 3-ig

P24W

P24W/1-től 3-ig

P27W

P27W/1-től 2-ig

P27/7W

P27/7W/1-től 3-ig

PC16W

PC16W/1-től 3-ig

PCR16W

PC16W/1-től 3-ig

PCY16W

PC16W/1-től 3-ig

PR19W

P19W/1-től 3-ig

PR21W

PR21W/1 (P21W/2)

PR21/4W

PR21/4W/1 (P21/5W/2-től 3-ig)

PR21/5W

PR21/5W/1 (P21/5W/2-től 3-ig)

PR24W

P24W/1-től 3-ig

PR27/7W

PR27/7W/1 (P27/7W/2-től 3-ig)

PS19W

P19W/1-től 3-ig

PS24W

P24W/1-től 3-ig

PSR19W

P19W/1-től 3-ig

PSR24W

P24W/1-től 3-ig

PSY19W

P19W/1-től 3-ig

PSY24W

P24W/1-től 3-ig

PY19W

P19W/1-től 3-ig

PY21W

PY21W/1 (P21W/2)

PY24W

P24W/1-től 3-ig

PY27/7W

PY27/7W/1 (P27/7W/2-től 3-ig)

R5W

R5W/1

R10W

R10W/1

RR5W

R5W/1

RR10W

R10W/1

RY10W

R10W/1

T1.4W

T1.4W/1

T4W

T4W/1

W2.3W

W2.3W/1

W3W

W3W/1

W5W

W5W/1

W15/5W

W15/5W/1-től 3-ig

W16W

W16W/1

W21W

W21W/1-től 2-ig

W21/5W

W21/5W/1-től 3-ig

WP21W

WP21W/1-től 2-ig

WPY21W

WP21W/1-től 2-ig

WR5W

W5W/1

WR21/5W

WR21/5W/1 (W21/5W/2-től 3-ig)

WY2.3W

WY2.3W/1

WY5W

W5W/1

WY21W

WY21W/1-től 2-ig

3.   Csoport

Csak cserealkatrészként (lásd az átmeneti rendelkezések 8.3. és 8.4. szakaszát):

Kategória

Adatlapok száma(i)

C21W

C21W/1-től 2-ig

R2

R2/1-től 3-ig

S1

S1/S2/1-től 2-ig

Az izzólámpák adatlapjainak jegyzéke, valamint sorrendjük ebben a mellékletben:

Adatlapok száma(i)

 

C5W/1

 

C21W/1-től 2-ig

 

H1/1-től 3-ig

 

H3/1-től 4-ig

 

H4/1-től 5-ig

 

H7/1-től 4-ig

 

H8/1-től 4-ig

 

H9/1-től 4-ig

 

H10/1-től 3-ig

 

H11/1-től 4-ig

 

H12/1-től 3-ig

 

H13/1-től 4-ig

 

H14/1-től 4-ig

 

H15/1-től 5-ig

 

H16/1-től 4-ig

 

H6W/1

 

H10W/1-től 2-ig

 

H21W/1-től 2-ig

 

H27W/1-től 3-ig

 

HB3/1-től 4-ig

 

HIR1/1-től 3-ig

 

HIR2/1-től 3-ig

 

HIR2/1-től 3-ig

 

HS1/1-től 5-ig

 

HS2/1-től 3-ig

 

HS5/1-től 4-ig

 

HS5A/1-től 3-ig

 

HS6/1-től 4-ig

 

P13W/1-től 3-ig

 

P19W/1-től 3-ig

 

P21W/1-től 2-ig

 

P21/4W/1

 

P21/5W/1-től 3-ig

 

P24W/1-től 3-ig

 

P27W/1-től 2-ig

 

P27/7W/1-től 3-ig

 

PC16W/1-től 3-ig

 

PR21W/1

 

PR21/4W/1

 

PR21/5W/1

 

PR27/7W/1

 

PSX26W/1-től 3-ig

 

PY21W/1

 

PY27/7W/1

 

R2/1-től 3-ig

 

R5W/1

 

R10W/1

 

S1/S2/1-től 2-ig

 

S3/1

 

T1.4W/1

 

T4W/1

 

W2.3W/1

 

W3W/1

 

W5W/1

 

W15/5W/1-től 3-ig

 

W16W/1

 

W21W/1-től 2-ig

 

W21/5W/1-től 3-ig

 

WP21W/1-től 2-ig

 

WR21/5W/1

 

WY2.3W/1

 

WY21W/1-től 2-ig

C5W KATEGÓRIA — C5W/1. adatlap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

min.

névl.

max.

 

b (6)

34,0

35,0

36,0

35,0 ± 0,5

f (7)  (8)

7,5 (9)

 

15 (10)

9 ± 1,5

SV8.5 fej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-81-4 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

6

12

24

12

Watt

5

5

Vizsgálati feszültség

Volt

6,75

13,5

28,0

13,5

Tényleges értékek

Watt

max. 5,5

max. 7,7

max. 5,5

Fényáram

45 ± 20 %

 

Referencia-fényáram:45 lm körülbelül 13,5 V-nál

C21W KATEGÓRIA — C21W/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

KIZÁRÓLAG TOLATÓLÁMPÁBA VALÓ IZZÓLÁMPA

Image

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

min.

névl.

max.

 

b (11)

40,0

41,0

42,0

41,0 ± 0,5

f (12)

7,5

 

10,5

8 ± 1,0

SV8.5 fej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-81-4 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

21

21

Vizsgálati feszültség

Volt

13,5

13,5

Tényleges értékek

Watt

max. 26,5

max. 26,5

Fényáram

460 ± 15 %

 

Referencia-fényáram:460 lm körülbelül 13,5 V-nál

C21W KATEGÓRIA — C21W/2 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és az izzólámpa hosszközéppontjához képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Image

12 V

a

h

k

sorozatgyártású izzólámpák

4,0 + d

14,5

2,0

szabványos izzólámpa

2,0 + d

14,5

0,5

d= az izzószál gyártó által megadott névleges átmérője.

Vizsgálati eljárás és előírások.

1.

Az izzólámpát olyan tartóba (foglalatba) kell helyezni, amelyet úgy lehet a referenciatengely körül 360°-ban körülforgatni, hogy az ernyőn, amelyre az izzószál képe rávetül, az elölnézet látsszon. Az ernyőn a referenciasíknak egybe kell esnie az izzó közepével. Az ernyőn keresett középtengelynek egybe kell esnie az izzó hosszirányú középpontjával.

2.

Elölnézet

2.1.

Az izzó 360°-os körbeforgatása alatt az izzószál vetületének teljes mértékben a téglalapon belül kell maradnia.

2.2.

Az izzószál közepe nem tolódhat el „k” távolságnál többel a keresett középtengelytől.

H1 KATEGÓRIA — H1/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

H1 KATEGÓRIA — H1/2 lap

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

6 V

12 V

24 V

12 V

e (14)  (18)

25,0 (17)

25,0 ± 0,15

f (14)  (18)

4,5 ± 1,0

5,0 ± 0,5

5,5 ± 1,0

5,0 + 0,50 / – 0,00

g (15)  (16)

0,5 d ± 0,5 d

0,5 d ± 0,25 d

h1

 (17)

0 ± 0,20 (13)

h2

 (17)

0 ± 0,25 (13)

ε

45° ± 12°

45° ± 3°

P14.5s fej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-46-2 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

6

12

24

12

Watt

55

70

55

Vizsgálati feszültség

Volt

6,3

13,2

28,0

13,2

Tényleges értékek

Watt

max. 63

max. 68

max. 84

max. 68

Fényáram ± %

1 350

1 550

1 900

 

15

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

1 150

13,2 V-nál

1 550

H1 KATEGÓRIA — H1/3 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

6 V

1,4 d

1,9 d

0,25

6

3,5

12 V

6

4,5

24 V

7

4,5

d= az izzószál átmérője.

Az izzószál helyzetét csak az A és B irányban kell ellenőrizni, amint az a H1/1 lapon látható.

Az izzószálnak teljes egészében a rajzon látható határokon belül kell lennie.

A H1/2 lap 10. megjegyzésében meghatározott izzószál kezdetének a Z1 és Z2 vonal között kell lennie.

H3 KATEGÓRIA — H3/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

H3 KATEGÓRIA — H3/2 lap

Image

H3 KATEGÓRIA — H3/3 lap

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

6 V

12 V

24 V

12 V

e

18,0 (19)

18,0

f (21)

min. 3,0

4,0 min.

f (21)

k

0 (19)

0 ± 0,20

h1, h3

0 (19)

0 ± 0,15 (20)

h2, h4

0 (19)

0 ± 0,25 (20)

PK22s fej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-47-4 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

6

12

24

12

Watt

55

70

55

Vizsgálati feszültség

Volt

6,3

13,2

28,0

13,2

Tényleges értékek

Watt

max. 63

max. 68

max. 84

max. 68

Fényáram ± %

1 050

1 450

1 750

 

15

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

1 100

13,2 V-nál

1 450

H3 KATEGÓRIA — H3/4 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzószál az előírásoknak.

Image

 

a

c

k

g

6 V

1,8 d

1,6 d

1,0

2,0

12 V

2,8

24 V

2,9

d= az izzószál átmérője

Az izzószálnak teljes egészében a rajzon látható határokon belül kell lennie.

Az izzószál közepének a k méreten belül kell elhelyezkednie.

H4 KATEGÓRIA — H4/1 LAP

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

1.   ábra

Fő nézetrajz

Image

2.

ábra

3.

ábra

A lámpa legnagyobb kiterjedése (4)

Image

(1)

A referenciasíkot a fejgyűrű három fülének illeszkedési pontjai adják.

(2)

A referenciatengely merőleges a referenciasíkra és az „M” átmérőjű körnek a közepén halad át.

(3)

A kibocsátott fénynek fehér vagy szelektív sárga színűnek kell lennie.

(4)

A bura és a tartórészek nem nyúlhatnak túl a 2. ábrán látható befoglaló testen. Szelektív sárga külső bura használata esetén a bura és a tartórészek nem nyúlhatnak túl a 3. ábrán látható befoglaló testen.

(5)

A sötétítésnek legalább a bura hengeres részéig kell terjednie. Le kell fednie a belső ernyőt is, ha ez utóbbit a referenciatengelyre merőleges irányból nézzük.

H4 KATEGÓRIA — H4/2 LAP

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

12 V

24 V

12 V

e

28,5 + 0,35 / – 0,25

29,0 ± 0,35

28,5 + 0,20 / – 0,00

p

28,95

29,25

28,95

α

max. 40°

max.40°

P43t lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-39-6 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12 (22)

24 (22)

12 (22)

Watt

60

55

75

70

60

55

Vizsgálati feszültség

Volt

13,2

28,0

13,2

Tényleges értékek

Watt

max. 75

max. 68

max. 85

max. 80

max. 75

max. 68

Fényáram ± %

1 650

1 000

1 900

1 200

 

15

 

Mérési fényáram lm (23)

750

800

 

Referencia-fényáram kb.

12 V

1 250

750

13,2 V-nál

1 650

1 000

H4 KATEGÓRIA — H4/3 LAP

Az ernyő helyzete

Image

A rajz az ernyő kialakítása tekintetében nem mérvadó.

Az izzószálak helyzete

Image

H4 KATEGÓRIA — H4/4 LAP

A H4/3 lap rajzain szereplő méretek táblázata (mm-ben)

Referencia (24)

Méret (25)

Tűrés

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/23,5

0,8

± 0,60

± 0,20

b1/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mé

b1/30,0 mé

± 0,30

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b2/33

b1/29,5 mé

b2/30,0 mé

± 0,30

± 0,35

± 0,15

c/29,5

30,0

0,6

0,75

± 0,35

± 0,20

c/33

c/29,5 mé

c/30,0 mé

± 0,35

± 0,15

d

min. 0,1

e (31)

28,5

29,0

+ 0,35

– 0,25

± 0,35

+ 0,20

– 0,00

f (29)  (30)  (31)

1,7

2,0

+ 0,50

– 0,30

± 0,40

+ 0,30

– 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/23,5

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

30,0

0

± 0,50

± 0,30

h/33

h/29,5 mé

h/30,0 mé

± 0,35

± 0,20

lR (29)  (32)

4,5

5,25

± 0,80

± 0,40

lC (29)  (30)

5,5

5,25

± 0,50

± 0,80

± 0,35

p/33

Az ernyő alakjától függ.

q/33

(p + q) / 2

± 0,60

± 0,30

H4 KATEGÓRIA — H4/5 LAP

Kiegészítő magyarázatok a H4/3 laphoz.

Az alábbi méreteket három irányból kell mérni:

1

az a, b1, c, d, e, f, lR és lC méret;

2

a g, h, p és q méret;

3

a b2 méret.

A p és q méretet a referenciasíkkal párhuzamos, attól 33 mm-re elhelyezkedő síkban kell mérni.

A b1, b2, c és h méretet a referenciasíkkal párhuzamos, attól 29,5 mm-re (24 V-os lámpáknál 30,0 mm-re) és 33 mm-re elhelyezkedő síkokban kell mérni.

Az a és g méretet a referenciasíkkal párhuzamos, attól 26,0 mm-re és 23,5 mm-re elhelyezkedő síkokban kell mérni.

Megjegyzés: A mérési módszerek tekintetében lásd a 60809. IEC-kiadvány E. függelékét.

H7 KATEGÓRIA — H7/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

1.   ábra

Fő nézetrajz

Image

2.   ábra

A lámpa legnagyobb kiterjedése (5)

Image

3.   ábra

A referenciatengely meghatározása (2)

Image

(1)

A referenciasíkot a foglalat felületén lévő azon pontok határozzák meg, amelyeken a fejgyűrű három támasztóérintkezője felfekszik.

(2)

A referenciatengely merőleges a referenciasíkra és áthalad a 3. ábrán látható két merőleges metszéspontján.

(3)

A kibocsátott fénynek fehér vagy szelektív sárga színűnek kell lennie.

(4)

Az izzószál átmérőjére vonatkozó megjegyzések:

a)

Jelenleg nincs megkötés az átmérőre, de a jövőbeni fejlesztéseknek a 12 V-os izzólámpáknál a d max = 1,3 mm-t, a 24 V-os izzólámpáknál pedig a d max. = 1,7 mm-t kell megcélozniuk.

b)

Ugyanazon gyártónál az izzószál tervezési átmérőjének a szabványos (etalon) izzólámpa és a sorozatban gyártott izzólámpa esetében azonosnak kell lennie.

(5)

Az üvegbura és a tartórészek nem nyúlhatnak túl a 2. ábrán látható befoglaló testen. A befoglaló test koncentrikus a referenciatengellyel.

H7 KATEGÓRIA — H7/2 lap

4.   ábra

Torzulásmentes terület (6) és befeketített rész (7)

Image

5.   ábra

Fémmentes zóna (8)

Image

6.   ábra

Az izzószál tengelyének megengedett eltolódása (9)

(csak szabványos izzólámpákra)

Image

7.   ábra

A bura excentricitása

Image

(6)

Az üvegburának a γ1 és a γ2 szögön belül optikailag torzulásmentesnek kell lennie. Ez a követelmény a γ1 és γ2 szögön belül a bura egész kerületére vonatkozik.

(7)

A sötétítésnek legalább a bura hengeres részéig kell érnie, a bura teljes felső kerületén. Ezenkívül legalább a referenciasíkkal párhuzamos azon síkig kell érnie, amely ott húzódik, ahol a γ3 keresztezi a bura külső felületét (a H7/1 lapon megadott B nézet).

(8)

Az izzólámpa belső kialakításának olyannak kell lennie, hogy a szórt fények és visszaverődések vízszintes irányból nézve kizárólag az izzószál fölötti területre korlátozódjanak (a H7/1 lap 1. ábráján látható A nézet).

Az 5. ábrán látható besatírozott területen az izzószál menetein kívül más fémrész nem lehet.

H7 KATEGÓRIA — H7/3 lap

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

12 V

24 V

12 V

e (33)

25,0 (34)

25,0 ± 0,1

f (33)

4,1 (34)

4,9 (34)

4,1 ± 0,1

g (36)

min. 0,5

még nincs meghatározva

h1 (35)

0 (34)

0 ± 0,10

h2 (35)

0 (34)

0 ± 0,15

γ1

min. 40 °

min. 40 °

γ2

min. 50 °

min. 50 °

γ3

min. 30 °

min. 30 °

PX26d lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-5-6 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

24

12

Watt

55

70

55

Vizsgálati feszültség

Volt

13,2

28,0

13,2

Tényleges értékek

Watt

max. 58

max. 75

max. 58

Fényáram

1 500 ± 10 %

1 750 ± 10 %

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

1 100

13,2 V-nál

1 500

H7 KATEGÓRIA — H7/4 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Méretek mm-ben

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,30

d + 0,50

0,2

4,6

4,0

24 V

d + 0,60

d + 1,00

0,25

5,9

4,4

d= az izzószál átmérője

Az izzószál helyzetét csak az A és B irányban kell ellenőrizni, ahogyan a H7/1 lap 1. ábráján látható.

Az izzószálnak teljes egészében a rajzon látható határokon belül kell lennie.

Az izzószálnak a H7/3 lap 9. megjegyzése szerint meghatározott végeinek a Z1 és Z2, illetve a Z3 és Z4 vonal között kell lennie.

H8 ÉS H8B KATEGÓRIA — H8/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

1.   ábra

Fő nézetrajzok

Image

2.   ábra

A lámpa legnagyobb kiterjedése (3)

Image

(1)

A referenciasíkot a lámpafej kúpozott illesztőkarimájának alsó oldala adja.

(2)

A referenciatengely merőleges a referenciasíkra és a 19 mm átmérőjű lámpafej közepén halad át.

(3)

Az üvegbura és a tartórészek nem nyúlhatnak túl a 2. ábrán látható befoglaló testen. A befoglaló test koncentrikus a referenciatengellyel.

(4)

A kibocsátott fénynek fehér vagy szelektív sárga színűnek kell lennie.

(5)

Az izzószál átmérőjére vonatkozó megjegyzések:

a)

Jelenleg nincs megkötés az átmérőre, de a jövőbeni fejlesztéseknek a d max = 1,2 mm-t kell megcélozniuk.

b)

Ugyanannál a gyártónál az izzószál tervezési átmérőjének a szabványos (etalon) izzólámpa és a sorozatban gyártott izzólámpa esetében azonosnak kell lennie.

H8 ÉS H8B KATEGÓRIA — H8/2 lap

3.   ábra

Torzulásmentes terület (6) és befeketített rész (7)

Image

4.   ábra

Fémmentes zóna (8)

Image

5.   ábra

Az izzószál tengelyének megengedett eltolódása (9)

(csak szabványos izzólámpákra)

Image

6.   ábra

A bura excentricitása (10)

Image

(6)

Az üvegburának a γ1 és a γ2 szögön belül optikailag torzulásmentesnek kell lennie. Ez a követelmény a γ1 és γ2 szögön belül a bura egész kerületére vonatkozik.

(7)

A sötétítésnek legalább a bura hengeres részéig kell érnie, a bura teljes felső kerületén. Ezenkívül legalább a referenciasíkkal párhuzamos azon síkig kell érnie, amely ott húzódik, ahol a γ3 keresztezi a bura külső felületét (a H8/1 lapon megadott B nézet).

(8)

Az izzólámpa belső kialakításának olyannak kell lennie, hogy a szórt fények és visszaverődések vízszintes irányból nézve kizárólag az izzószál fölötti területre korlátozódjanak (A H8/1 lap 1. ábráján megadott A nézet.) A 4. ábrán látható besatírozott területen az izzószál menetein kívül más fémrész nem lehet.

(9)

Az izzószálnak a referenciatengelyhez viszonyított eltolódását csak a H8/1 lap 1. ábráján látható A és B megfigyelési irányból kell mérni. A mérendő pontok azok, amelyekben a referenciasíkhoz legközelebbi vagy a referenciasíktól legtávolabbi végső menetek külsejének vetülete keresztezi az izzószál tengelyét.

(10)

Az izzószálnak a bura tengelyéhez viszonyított eltolódását két, a referenciasíkkal párhuzamos síkban kell mérni, ahol a referenciasíkhoz legközelebbi vagy a referenciasíktól legtávolabbi végső menetek külsejének vetülete keresztezi az izzószál tengelyét.

H8 ÉS H8B KATEGÓRIA — H8/3 lap

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

12 V

12 V

e (37)

25,0 (38)

25,0 ± 0,1

f (37)

3,7 (38)

3,7 ± 0,1

g

min. 0,5

még nincs meghatározva

h1

0 (38)

0 ± 0,1

h2

0 (38)

0 ± 0,15

γ1

min. 50 °

min. 50 °

γ2

min. 40 °

min. 40 °

γ3

min. 30 °

min. 30 °

Lámpafej:

H8:

PGJ19-1

a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-110-2 lap)

H8B:

PGJY19-1

a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-146-1 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

35

35

Vizsgálati feszültség

Volt

13,2

13,2

Tényleges értékek

Watt

max. 43

max. 43

Fényáram

800 ± 15 %

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

600

13,2 V-nál

800

H8 ÉS H8B KATEGÓRIA — H8/4 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzószál az előírásoknak.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

4,6

3,5

d= az izzószál átmérője

Az izzószál helyzetét csak az A és B irányban kell ellenőrizni, ahogyan a H8/1 lap 1. ábráján látható.

Az izzószálnak teljes egészében a rajzon látható határokon belül kell lennie.

Az izzószálnak a H8/3 lap 11. megjegyzése szerint meghatározott végeinek a Z1 és Z2, illetve a Z3 és Z4 vonal között kell lennie.

H9 ÉS H9B KATEGÓRIA — H9/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

1.   ábra

Fő nézetrajz

Image

2.   ábra

A lámpa legnagyobb kiterjedése (3)

Image

(1)

A referenciasíkot a lámpafej kúpozott illesztőkarimájának alsó oldala adja.

(2)

A referenciatengely merőleges a referenciasíkra és a 19 mm átmérőjű lámpafej közepén halad át.

(3)

Az üvegbura és a tartórészek nem nyúlhatnak túl a 2. ábrán látható befoglaló testen. A befoglaló test koncentrikus a referenciatengellyel.

(4)

Az izzószál átmérőjére vonatkozó megjegyzések:

a)

Jelenleg nincs megkötés az átmérőre, de a jövőbeni fejlesztéseknek a d max = 1,4 mm-t kell megcélozniuk.

b)

Ugyanannál a gyártónál az izzószál tervezési átmérőjének a szabványos (etalon) izzólámpa és a sorozatban gyártott izzólámpa esetében azonosnak kell lennie.

H9 ÉS H9B KATEGÓRIA — H9/2 lap

3.   ábra

Torzulásmentes zóna (5)

Image

4.   ábra

Fémmentes zóna (6)

Image

5.   ábra

Az izzószál tengelyének megengedett eltolódása (7)

(csak szabványos izzólámpákra)

Image

6.   ábra

A bura excentricitása (8)

Image

(5)

Az üvegburának a γ1 és a γ2 szögön belül optikailag torzulásmentesnek kell lennie. Ez a követelmény a γ1 és γ2 szögön belül a bura egész kerületére vonatkozik.

(6)

Az izzólámpa belső kialakításának olyannak kell lennie, hogy a szórt fények és visszaverődések vízszintes irányból nézve kizárólag az izzószál fölötti területre korlátozódjanak (a H9/1 lap 1. ábráján látható A nézet) .A 4. ábrán látható besatírozott területen az izzószál menetein kívül más fémrész nem lehet.

(7)

Az izzószálnak a referenciatengelyhez viszonyított eltolódását csak a H9/1 lap 1. ábráján látható A és B megfigyelési irányból kell mérni. A mérendő pontok azok, amelyekben a referenciasíkhoz legközelebbi vagy a referenciasíktól legtávolabbi végső menetek külsejének vetülete keresztezi az izzószál tengelyét.

(8)

Az izzószálnak a bura tengelyéhez viszonyított eltolódását két, a referenciasíkkal párhuzamos síkban kell mérni, ahol a referenciasíkhoz legközelebbi vagy a referenciasíktól legtávolabbi végső menetek külsejének vetülete keresztezi az izzószál tengelyét.

H9 ÉS H9B KATEGÓRIA — H9/3 lap

Méretek mm-ben

Tűrések

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

12 V

12 V

e (39)  (40)

25

 (41)

± 0,10

f (39)  (40)

4,8

 (41)

± 0,10

g (39)

0,7

± 0,5

± 0,30

h1

0

 (41)

± 0,10 (42)

h2

0

 (41)

± 0,15 (42)

γ1

min. 50 °

γ2

min. 40 °

Lámpafej:

H9:

PGJ19-5

a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-110-2 lap)

H9B:

PGJY19-5

a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-146-1 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

65

65

Vizsgálati feszültség

Volt

13,2

13,2

Tényleges értékek

Watt

max. 73

max. 73

Fényáram

2 100 ± 10 %

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

1 500

13,2 V-nál

2 100

H9 ÉS H9B KATEGÓRIA — H9/4 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és az izzólámpa hosszközéppontjához képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzószál az előírásoknak

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,4

d + 0,7

0,25

5,7

4,6

d= az izzószál átmérője

Az izzószál helyzetét csak az A és B irányban kell ellenőrizni, ahogyan a H9/1 lap 1. ábráján látható.

Az izzószálnak teljes egészében a rajzon látható határokon belül kell lennie.

Az izzószálnak a H9/3 lap 10. megjegyzése szerint meghatározott végeinek a Z1 és Z2, illetve a Z3 és Z4 vonal között kell lennie.

H10 KATEGÓRIA — H10/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

H10 KATEGÓRIA — H10/2 lap

Méretek mm-ben (43)

Tűrés

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

e (44)  (45)

28,9

 (46)

± 0,16

f (47) (13)

5,2

 (46)

± 0,16

h1, h2

0

 (46)

± 0,15 (47)

γ1

min. 50°

γ2

min. 52°

γ3

45°

± 5°

± 5°

PY20d lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-31-2 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

42

42

Vizsgálati feszültség

Volt

13,2

13,2

Tényleges értékek

Watt

max. 50

max. 50

Fényáram

850 ± 15 %

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

600

13,2 V-nál

850

H10 KATEGÓRIA — H10/3 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

1,4 d

1,8 d

0,25

6,1

4,9

d= az izzószál átmérője

Az izzószál helyzetét csak az A és B irányban kell ellenőrizni, amint az a H10/1 lapon látható.

Az izzószálnak teljes egészében a rajzon látható határokon belül kell lennie.

Az izzószálnak a H10/2 lap 10. megjegyzése szerint meghatározott végeinek a Z1 és Z2, illetve a Z3 és Z4 vonal között kell lennie.

H11 ÉS H11B KATEGÓRIA — H11/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

1.   ábra

Fő nézetrajz

Image

2.   ábra

A lámpa legnagyobb kiterjedése(3)

Image

(1)

A referenciasíkot a lámpafej kúpozott illesztőkarimájának alsó oldala adja.

(2)

A referenciatengely merőleges a referenciasíkra és a 19 mm átmérőjű lámpafej közepén halad át.

(3)

Az üvegbura és a tartórészek nem nyúlhatnak túl a 2. ábrán látható befoglaló testen. A befoglaló test koncentrikus a referenciatengellyel.

(4)

A kibocsátott fénynek fehér vagy szelektív sárga színűnek kell lennie.

(5)

Az izzószál átmérőjére vonatkozó megjegyzések:

a)

Jelenleg nincs megkötés az átmérőre, de a jövőbeni fejlesztéseknek a d max = 1,4 mm-t kell megcélozniuk.

b)

Ugyanannál a gyártónál az izzószál tervezési átmérőjének a szabványos (etalon) izzólámpa és a sorozatban gyártott izzólámpa esetében azonosnak kell lennie.

H11 ÉS H11B KATEGÓRIA — H11/2 lap

3.   ábra

Torzulásmentes terület (6) és befeketített rész (7)

Image

4.   ábra

Fémmentes zóna (8)

Image

5.   ábra

Az izzószál tengelyének megengedett eltolódása (9)

(csak szabványos izzólámpákra)

Image

6.   ábra

A bura excentricitása (10)

Image

(6)

Az üvegburának a γ1 és a γ2 szögön belül optikailag torzulásmentesnek kell lennie. Ez a követelmény a γ1 és γ2 szögön belül a bura egész kerületére vonatkozik.

(7)

A sötétítésnek legalább a bura hengeres részéig kell érnie, a bura teljes felső kerületén. Ezenkívül legalább a referenciasíkkal párhuzamos azon síkig kell érnie, amely ott húzódik, ahol a γ3 keresztezi a bura külső felületét (a H8/1 lapon megadott B nézet).

(8)

Az izzólámpa belső kialakításának olyannak kell lennie, hogy a szórt fények és visszaverődések vízszintes irányból nézve kizárólag az izzószál fölötti területre korlátozódjanak (a H11/1 lap 1. ábráján látható A nézet) .A 4. ábrán látható besatírozott területen az izzószál menetein kívül más fémrész nem lehet.

(9)

Az izzószálnak a referenciatengelyhez viszonyított eltolódását csak a H11/1 lap 1. ábráján látható A és B megfigyelési irányból kell mérni. A mérendő pontok azok, amelyekben a referenciasíkhoz legközelebbi vagy a referenciasíktól legtávolabbi végső menetek külsejének vetülete keresztezi az izzószál tengelyét.

(10)

Az izzószálnak a bura tengelyéhez viszonyított excentricitását két, a referenciasíkkal párhuzamos síkban kell mérni, ahol a referenciasíkhoz legközelebbi vagy a referenciasíktól legtávolabbi végső menetek külsejének vetülete keresztezi az izzószál tengelyét.

H11 ÉS H11B KATEGÓRIA — H11/3 lap

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

12 V

24 V

12 V

e (49)

25,0 (50)

25,0 ± 0,1

f (13)

4,5

5,3 (14)

4,5 ± 0,1

g

min. 0,5

még nincs meghatározva

h1

0 (15)

0 ± 0,1

h2

0 (16)

0 ± 0,15

γ1

min. 50°

min. 50°

γ2

min. 40°

min. 40°

γ3

min. 30°

min. 30°

Lámpafej:

H11:

PGJ19-2 H11B:

a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-110-2 lap)

H11B:

PGJY19-2

a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-146-1 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

24

12

Watt

55

70

55

Vizsgálati feszültség

Volt

13,2

28,0

13,2

Tényleges értékek

Watt

max. 62

max. 80

max. 62

Fényáram

1 350 ± 10 %

1 600 ± 10 %

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

1 000

13,2 V-nál

1 350

H11 ÉS H11B KATEGÓRIA — H11/4 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,3

d + 0,5

0,2

5,0

4,0

24 V

d + 0,6

d + 1,0

0,25

6,3

4,6

d= az izzószál átmérője

Az izzószál helyzetét csak az A és B irányban kell ellenőrizni, ahogyan a H11/1 lap 1. ábráján látható.

Az izzószálnak teljes egészében a rajzon látható határokon belül kell lennie.

Az izzószálnak a H11/3 lap 11. megjegyzése szerint meghatározott végeinek a Z1 és Z2, illetve a Z3 és Z4 vonal között kell lennie.

H12 KATEGÓRIA — H12/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

H12 KATEGÓRIA — H12/2 lap

Méretek mm-ben (51)

Tűrés

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

e (52)  (53)

31,5

 (54)

± 0,16

f (52)  (53)

5,5

min. 4,8

± 0,16

h1, h2, h3, h4

0

 (54)

± 0,15 (55)

k

0

 (54)

± 0,15 (56)

γ1

min. 50°

γ2

min. 52°

γ3

45°

± 5°

± 5°

PZ20d lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-31-2 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

53

53

Vizsgálati feszültség

Volt

13,2

13,2

Tényleges értékek

Watt

max. 61

max. 61

Fényáram

1 050 ± 15 %

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

775

13,2 V-nál

1 050

H12 KATEGÓRIA — H12/3 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Image

a1

a2

b1

b2

c

1,6 d

1,3 d

0,30

0,30

2,8

d= az izzószál átmérője

Az A, B és C megfigyelési iránnyal kapcsolatban lásd a H12/1 lapot.

Az izzószálnak teljes egészében a rajzon látható határokon belül kell lennie.

Az izzószál közepének a b1 és b2 méreten belül kell elhelyezkednie.

H13 ÉS H13A KATEGÓRIA — H13/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

1.   ábra

Fő nézetrajz

Image

H13 ÉS H13A KATEGÓRIA — H13/2 lap

2.   ábra

A referenciatengely meghatározása (2)

Image

4.   ábra

Bura eltolódása (8)

Image

3.   ábra

Torzulásmentes terület (6) és átlátszatlan bevonat (7)

Image

5.   ábra

A fény útjának elzárása a lámpafej irányában (9)

Image

(6)

Az üvegburának a β és a δ szögön belül tengelyirányban és hengeresen optikailag torzulásmentesnek kell lennie. Ez a követelmény a β és δ szögön belül a bura egész kerületére vonatkozik, teljesülését az átlátszatlan bevonaton nem kell ellenőrizni.

(7)

Az átlátszatlan bevonatnak legalább a bura hengeres részéig kell érnie, a bura teljes felső kerületén. Ezenkívül legalább a referenciasíkkal párhuzamos azon síkig kell érnie, amely ott húzódik, ahol γ keresztezi a bura külső felületét (a H7/1 lapon megadott B nézet).

(8)

A tompított fény izzószálának a bura tengelyéhez viszonyított eltolódását két, a referenciasíkkal párhuzamos síkban kell mérni, ahol a referenciasíkhoz legközelebbi vagy a referenciasíktól legtávolabbi végső menetek külsejének vetülete keresztezi a tompított fény izzószálának tengelyét.

(9)

A fény útját a θ szögig kiterjedően el kell zárni a bura lámpafej felőli végén. Ez a követelmény a referenciatengely körül valamennyi irányra érvényes.

H13 ÉS H13A KATEGÓRIA — H13/3 lap

6.   ábra

Az izzószálak helyzete és méretei (10) (11) (12)(13) (14)

Image

H13 ÉS H13A KATEGÓRIA — H13/4 lap

Méretek mm-ben

Tűrés

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

d1 (13) (58)

max. 1,8

d2 (13) (58)

max. 1,8

e (57)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

f2 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

g (8) (58)

0,5 d1

± 0,40

± 0,20

h (8)

0

± 0,30

± 0,15

j (10)

2,5

± 0,20

± 0,10

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,20

± 0,13

n (11)

0

± 0,20

± 0,13

p (10)

0

± 0,08

± 0,08

β

min. 42°

δ

min. 52°

γ

43°

+ 0° / – 5°

+ 0° / – 5°

θ (9)

41°

± 4°

± 4°

Lámpafej:

H13:

P26.4t

a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-128-3 lap)

H13A:

PJ26.4t

ELEKTROMOS S FÉNYTANI JELLEMZŐK (59)

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

55

60

55

60

Vizsgálati feszültség

Volt

13,2

13,2

Tényleges értékek

Watt

max. 68

max. 75

max. 68

max. 75

Fényáram

1 100 ± 15 %

1 700 ± 15 %

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

800

1 200

13,2 V-nál

1 100

1 700

H14 KATEGÓRIA — H14/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

1.   ábra

Fő nézetrajz

Image

2.   ábra

A lámpa legnagyobb kiterjedése (3)

Image

(1)

A referenciasíkot a foglalat felületén lévő olyan pontok határozzák meg, amelyeken a lámpafej gyűrűjének három füle felfekszik.

(2)

A referenciatengely merőleges a referenciasíkra és a lámpafejgyűrű „M” átmérőjének közepén halad át.

(3)

A bura és a tartórészek nem nyúlhatnak túl a 2. ábrán látható befoglaló testen. A befoglaló test koncentrikus a referenciatengellyel.

H14 KATEGÓRIA — H14/2 lap

3.   ábra

Torzulásmentes terület (4) és befeketített rész (5)

Image

4.   ábra

A bura excentricitása

Image

5.   ábra

Az izzószál tengelyének eltolódása (7)

(csak szabványos izzólámpákra)

Image

(4)

Az üvegburának a γ1 és a γ2 szögön belül optikailag torzulásmentesnek kell lennie. Ez a követelmény a γ1 és γ2 szögön belül a bura egész kerületére vonatkozik, teljesülését a besötétített területen nem kell ellenőrizni.

(5)

A sötétítésnek legalább a bura hengeres részéig kell érnie, a bura teljes felső kerületén. Ezenkívül legalább a referenciasíkkal párhuzamos azon síkig kell érnie, amely ott húzódik, ahol a γ3 keresztezi a bura külső felületét (a H14/1 lapon megadott B nézet).

(6)

A burának a tompított fény izzószálának tengelyéhez viszonyított excentricitását két, a referenciasíkkal párhuzamos síkban kell mérni, ahol a referenciasíkhoz legközelebbi vagy a referenciasíktól legtávolabbi végső menetek külsejének vetülete keresztezi a tompított fény izzószálának tengelyét.

(7)

Az izzószálaknak a referenciatengelyhez viszonyított eltolódását csak a H14/1 lap 1. ábráján látható A és B megfigyelési irányból kell mérni. A mérendő pontok azok, amelyekben a referenciasíkhoz legközelebbi vagy a referenciasíktól legtávolabbi végső menetek külsejének vetülete keresztezi az izzószálak tengelyét.

H14 KATEGÓRIA — H14/3 lap

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpa

Szabványos izzólámpák

e (60)

26,15

 (62)

± 0,1

f1 (60)  (61)

5,3

 (62)

± 0,1

f2 (60)  (61)

5,0

 (62)

± 0,1

g

min. 0,3

 

 

h1

0

 (62)

± 0,1

h2

0

 (62)

± 0,15

h3

0

 (62)

± 0,15

h4

0

 (62)

± 0,15

i

2,7

 

j

2,5

 (62)

± 0,1

γ1

min. 55°

γ2

min. 52°

γ3

43°

0 / – 5°

0 / – 5°

P38t lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-133-1 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

55

60

55

60

Vizsgálati feszültség

Volt

13,2

13,2

Tényleges értékek

Watt

max. 68

max. 75

max. 68

max. 75

Fényáram

1 150 ± 15 %

1 750 ± 15 %

 

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

860

1 300

13,2 V-nál

1 150

1 750

H14 KATEGÓRIA — H14/4 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

c3

i

k

d1 + 0,5

1,6 * d2

0,2

5,8

5,1

5,75

2,7

0,15

A d1 a tompított fény izzószálának átmérőjét, a d2 pedig a távolsági fény izzószálának átmérőjét jelöli.

Az izzószálak átmérőjére vonatkozó megjegyzések:

a)

Jelenleg nincs megkötés az átmérőre, de a jövőbeni fejlesztéseknek a d1 max. = 1,6 mm-t és a d2 max. = 1,6 mm-t kell megcélozniuk.

b)

Ugyanannál a gyártónál az izzószál tervezési átmérőjének a szabványos izzólámpa és a sorozatban gyártott izzólámpa esetében azonosnak kell lennie.

Az izzószálak helyzetét csak a H14/1 lap 1. ábrájának A, B és C irányában kell ellenőrizni.

A tompított fény izzószálának teljes egészében az A, a távolsági fény izzószálának pedig teljes egészében a B téglalapon belül kell lennie.

A tompított fény izzószálának a H14/3 lap 8. megjegyzése szerint meghatározott végeinek a Z1 és Z2, illetve a Z3 és Z4 vonal között kell lennie.

H15 KATEGÓRIA — H15/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

1.   ábra

Fő nézetrajz

3.   ábra

A lámpa legnagyobb kiterjedése (3)

Image

2.   ábra

A referenciatengely meghatározása (2)

Image

4.   ábra

Torzulásmentes zóna (4)

Image

(1)

A referenciasíkot a foglalaton lévő azon pontok határozzák meg, amelyeken a fejgyűrű három füle felfekszik. E referenciasík rendeltetése, hogy belső referenciasíkként szolgáljon.

A segéd-referenciasíkot a foglalat felületén lévő azon pontok határozzák meg, amelyeken a fejgyűrű három támasztóérintkezője felfekszik. E referenciasík rendeltetése, hogy külső referenciasíkként szolgáljon.

A lámpafejet a (belső) referenciasíknak megfelelően tervezték, de bizonyos alkalmazásoknál a (külső) segéd-referenciasíkot is lehet használni.

(2)

A referenciatengely merőleges a referenciasíkra és áthalad a H15/1 lap 2. ábráján látható két merőleges metszéspontján.

(3)

A bura és a tartórészek nem nyúlhatnak túl a 3. ábrán látható befoglaló testen. A befoglaló test koncentrikus a referenciatengellyel.

(4)

Az üvegburának a γ1és a γ2szögön belül, amint azt a 4. ábra mutatja, optikailag torzulásmentesnek kell lennie. Ez a követelmény a γ1 és γ2 szögön belül a bura egész kerületére vonatkozik.

H15 KATEGÓRIA — H15/2 lap

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

 

12 V

24 V

12 V

e

30,0 + 0,35 / – 0,25

30,0 + 0,35 / – 0,25

30,0 + 0,20 / – 0,15

γ1

min. 50°

min. 50°

min. 50°

γ2

min. 50°

min. 50°

min. 50°

r

A részleteket lásd a lámpafej adatlapján.

PGJ23t-1 lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-155-1 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12 (63)

24 (63)

12 (63)

 

Watt

15

55

20

60

15

55

Vizsgálati feszültség

Volt

13,2

28,0

13,2

13,2

Tényleges értékek

Watt

max. 19

max. 64

max. 24

max. 73

max. 19

max. 64

 

Fényáram

260

1 350

300

1 500

 

 

 

± 10 %

 

 

Referencia-fényáram körülbelül 12 V-nál

 

1 000

Referencia-fényáram körülbelül 13,2 V-nál

 

1 350

Referencia-fényáram körülbelül 13,5 V-nál

290

 

H15 KATEGÓRIA — H15/3 lap

Az ernyő helyzete

Image

Az izzószálak helyzete

Image

H15 KATEGÓRIA — H15/4 lap

A H15/3 lap rajzain szereplő méretek táblázata (mm-ben)

Referencia (64)

Méret (65)

Tűrés

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

a/24,0

a/24,5

1,8

± 0,35

± 0,20

a/26,0

1,8

± 0,35

± 0,20

b1/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b1/33,5

b1/34,0

b1/31,0 mé

± 0,30

± 0,15

b2/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b2/33,5

b2/34,0

b2/31,0 mé

± 0,30

± 0,15

c1/31,0

0

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c1/33,5

c1/34,0

c1/31,0 mé

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c2/33,5

c2/34,0

1,1

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

d

min. 0,1

f (68)  (69)  (70)

2,7

± 0,30

± 0,40

+ 0,20

– 0,10

+ 0,25

– 0,15

g/24,0

g/24,5

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

g/26,0

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

h/31,0

0

± 0,50

± 0,60

± 0,25

± 0,30

h/33,5

h/34,0

h/31,0 mé

± 0,30

± 0,40

± 0,15

± 0,20

lR  (68)  (71)

4,2

4,6

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

lC  (68)  (69)

4,4

5,4

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

p/33,5

p/34,0

Az ernyő alakjától függ.

q/33,5

q/34,0

p/33,5

p/34,0

± 1,20

± 0,60

H15 KATEGÓRIA — H15/5 lap

Kiegészítő magyarázatok a H15/3 laphoz.

Az alábbi méreteket négy irányból kell mérni:

1)

az a, c1, c2, d, e, f, lR és lC méretek;

2)

a g, h, p és q méretek;

3)

a b1 méret;

4)

a b2 méret.

A b1, b2, c1 és h méreteket a referenciasíkra párhuzamos síkokban kell mérni, 31,0 mm és 33,5 mm távolságban (34,0 mm a 24 V-os típus esetében).

A c2, p és q méreteket a referenciasíkra párhuzamos síkban kell mérni, 33,5 mm távolságban (34,0 mm a 24 V-os típus esetében).

Az a és g méreteket a referenciasíkra párhuzamos síkokban kell mérni, 24,0 mm (24,5 mm a 24 V-os típus esetében) és 26,0 mm távolságban.

H16 KATEGÓRIA — H16/1 LAP

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

H16 kategória

1.   ábra

Fő nézetrajz

Image

2.   ábra

A lámpa legnagyobb kiterjedése (3)

Image

(1)

A referenciasíkot a lámpafej kúpozott illesztőkarimájának alsó oldala adja.

(2)

A referenciatengely merőleges a referenciasíkra és a 19 mm-es lámpafej-átmérő közepén halad át.

(3)

A bura és a tartórészek nem nyúlhatnak túl a 2. ábrán látható befoglaló testen. A befoglaló test koncentrikus a referenciatengellyel.

(4)

A kibocsátott fénynek fehér vagy szelektív sárga színűnek kell lennie.

(5)

Az izzószál átmérőjére vonatkozó megjegyzések:

Jelenleg nincs megkötés az átmérőre, de a jövőbeni fejlesztéseknek a d max = 0,9 mm-t kell megcélozniuk.

Ugyanannál a gyártónál az izzószál tervezési átmérőjének a szabványos (etalon) izzólámpa és a sorozatban gyártott izzólámpa esetében azonosnak kell lennie.

H16 KATEGÓRIA — H16/2 LAP

3.   ábra

Torzulásmentes terület (6) és befeketített rész (7)

Image

4.   ábra

Fémmentes zóna (8)

Image

5.   ábra

Az izzószál tengelyének megengedett eltolódása (9)

(csak szabványos izzólámpákra)

Image

6.   ábra

A bura excentricitása (10)

Image

(6)

Az üvegburának a γ1 és a γ2 szögön belül optikailag torzulásmentesnek kell lennie. Ez a követelmény a γ1 ésγ2 szögön belül a bura egész kerületére vonatkozik.

(7)

A sötétítésnek legalább aγ3 szögig kell terjednie és legalább a bura hengeres részéig kell érnie, a bura teljes felső kerületén.

(8)

Az izzólámpa belső kialakításának olyannak kell lennie, hogy a szórt fények és visszaverődések vízszintes irányból nézve kizárólag az izzószál fölötti területre korlátozódjanak. (A H16/1 lap 1. ábráján látható A nézet.) A 4. ábrán látható besatírozott területen az izzószál menetein kívül más fémrész nem lehet.

(9)

Az izzószálnak a referenciatengelyhez viszonyított eltolódását csak a H16/1 lap 1. ábráján látható A és B megfigyelési irányból kell mérni. A mérendő pontok azok, amelyekben a referenciasíkhoz legközelebbi vagy a referenciasíktól legtávolabbi végső menetek külsejének vetülete keresztezi az izzószál tengelyét.

(10)

Az izzószálnak a bura tengelyéhez viszonyított eltolódását két, a referenciasíkkal párhuzamos síkban kell mérni, ahol a referenciasíkhoz legközelebbi vagy a referenciasíktól legtávolabbi végső menetek külsejének vetülete keresztezi az izzószál tengelyét.

H16 KATEGÓRIA — H16/3 LAP

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

12 V

12 V

e (74)

25,0 (75)

25,0 ± 0,1

f (74)

3,2 (75)

3,2 ± 0,1

g

min. 0,5

még nincs meghatározva

h1

0 (75)

0 ± 0,1

h2

0 (75)

0 ± 0,15

γ1

min. 50°

min. 50°

γ2

min. 40°

min. 40°

γ3

min. 30°

min. 30°

Lámpafej: H16: PGJ19-3 a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-110-2 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

19

19

Vizsgálati feszültség

Volt

13,2

13,2

Tényleges értékek

Watt

max. 22

max. 22

Fényáram

500 + 10 % / – 15 %

 

Referencia-fényáram: 500 lm körülbelül 13,2 V-nál

Referencia-fényáram: 550 lm körülbelül 13,5 V-nál

H16 KATEGÓRIA — H16/4 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és az izzólámpa hosszközéppontjához képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzószál az előírásoknak.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

3,6

2,6

d= az izzószál átmérője

Az izzószál helyzetét csak az A és B irányban kell ellenőrizni, ahogyan a H16/1 lap 1. ábráján látható.

Az izzószálnak teljes egészében a rajzon látható határokon belül kell lennie.

Az izzószálnak a H16/3 lap 11. megjegyzése szerint meghatározott végeinek a Z1 és Z2, illetve a Z3 és Z4 vonal között kell lennie.

A H6W ÉS HY6W KATEGÓRIA — H6W/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

min.

névl.

max.

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Oldalirányú eltérés (1)

 

 

0,75

max. 0,4

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

min. 30°

Lámpafej:

H6W:

BAX9s

a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-8-1. lap)

HY6W:

BAZ9s

a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-150-1 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

6

6

Vizsgálati feszültség

Volt

13,5

13,5

Tényleges értékek

Watt

max. 7,35

max. 7,35

Fényáram

H6W

125 ± 12 %

 

HY6W

75 ± 17 %

 

Referencia-fényáram körülbelül 13,5 V-nál

Fehér: 125 lm

Borostyánsárga: 75 lm

(1)

Az izzószál közepének legnagyobb oldalirányú eltérése két egymásra merőleges síktól, amelyek mindegyike átmegy a referenciatengelyen és az egyik átmegy az X-X tengelyen.

(2)

A γ1 és γ2 szögek külső szárai közötti területen a burán nem lehet optikailag torzító felület, és a bura görbületi sugarának legalább a tényleges buraátmérő 50 százalékának kell lennie.

(3)

A lámpafej teljes hosszának mentesnek kell lennie a lámpafej legnagyobb átmérőjén túlnyúló forrasztásoktól vagy kiemelkedésektől.

(4)

A sorozatgyártású izzólámpák által kibocsátott fénynek fehérnek kell lennie a H6W kategória és borostyánsárgának a HY6W kategória esetében.

(5)

A szabványos izzólámpák által kibocsátott fénynek fehérnek kell lennie a H6W kategória, és borostyánsárgának vagy fehérnek a HY6W kategória esetében.

H10W/1 ÉS HY10W KATEGÓRIA — H10W/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetéséreszolgálnak.

Image

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

min.

névl.

max.

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Oldalirányú eltérés (1)

 

 

0,75

max. 0,4

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

30° min.

Lámpafej:

H10W/1:

BAU9s

a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-150A-1 lap)

HY10W:

BAUZ9s

a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-150B-1 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

10

10

Vizsgálati feszültség

Volt

13,5

13,5

Tényleges értékek

Watt

max. 12

max. 12

Fényáram

H10W/1

200 ± 12 %

 

HY10W

120 ± 17 %

 

Referencia-fényáram körülbelül 13,5 V-nál

Fehér: 200 lm

Borostyánsárga: 120 lm

(1)

Az izzószál közepének legnagyobb oldalirányú eltérése két egymásra merőleges síktól, amelyek mindegyike átmegy a referenciatengelyen és az egyik átmegy az X-X tengelyen.

(2)

A γ1 és γ2 szögek külső szárai közötti területen a burán nem lehet optikailag torzító felület, és a bura görbületi sugarának legalább a tényleges buraátmérő 50 százalékának kell lennie.

(3)

A lámpafej teljes hosszának mentesnek kell lennie a lámpafej legnagyobb átmérőjén túlnyúló forrasztásoktól vagy kiemelkedésektől.

(4)

A sorozatgyártású izzólámpák által kibocsátott fénynek fehérnek kell lennie a H10W kategória és borostyánsárgának a HY10W kategória esetében.

(5)

A szabványos izzólámpák által kibocsátott fénynek fehérnek kell lennie a H10W kategória, és borostyánsárgának vagy fehérnek a HY10W kategória esetében.

H21W ÉS HY21W KATEGÓRIA — H21W/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

min.

névl.

max.

 

e

 

20,0 (1)

 

20,0 ± 0,25

f

12 V

 

 

3,8

3,8 + 0/ – 1

24 V

 

 

4,5

 

Oldalirányú eltérés (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,15 (4)

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (5)

45°

 

 

min. 45°

Lámpafej:

H21W:

BAY9s

a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-9-1 lap)

HY21W:

BAW9s

a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-149-1 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

24

12

Watt

21

21

21

Vizsgálati feszültség

Volt

13,5

28,0

13,5

Tényleges értékek

Watt

max. 26,25

max. 29,4

max. 26,25

Fényáram

H21W

600 ± 12 %

600 ± 15 %

 

HY21W

300 ± 17 %

300 ± 20 %

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

Fehér: 415 lm

13,2 V-nál

Fehér: 560 lm

13,5 V-nál

Fehér: 600 lm

Borostyánsárga: 300 lm

(1)

A H21W/2 lapon bemutatott „dobozrendszerrel” kell ellenőrizni.

(2)

Az izzószál közepének legnagyobb oldalirányú eltérése két egymásra merőleges síktól, amelyek mindegyike átmegy a referenciatengelyen és az egyik átmegy az X-X tengelyen.

(3)

Az X-X tengelyre merőleges síkhoz viszonyított oldalirányú eltérést a H21W/2 lapon ismertetett vizsgálati eljárás 1. szakaszában leírt helyzetben kell mérni.

(4)

A γ1 és γ2 szögek külső szárai közötti területen a burán nem lehet optikailag torzító felület, és a bura görbületi sugarának legalább a tényleges buraátmérő 50 százalékának kell lennie.

(5)

A sorozatgyártású izzólámpák által kibocsátott fénynek fehérnek kell lennie a H21W kategória és borostyánsárgának a HY21W kategória esetében.

(6)

A szabványos izzólámpák által kibocsátott fénynek fehérnek kell lennie a H21W kategória, és borostyánsárgának vagy fehérnek a HY21W kategória esetében.

H21W ÉS HY21W KATEGÓRIA — H21W/2 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete megfelelő-e, és a tengelye ± 7,5°-on belül merőleges-e a referenciatüske középvonalán és a referenciatengelyen átmenő síkra, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Image

Referencia

a

b

h

k

Méret

d + 1,0

d + 1,0

f + 1,2

0,50

d

=

izzószálátmérő

f

=

izzószálhossz

Test procedures and requirements

1.   Az izzót olyan foglalatba kell helyezni, amely a tengelye körül elfordítható vagy egy kalibrált skála mentén, vagy a szögelfordulási tűréshatároknak megfelelő rögzített ütközők között. Ezután a foglalatot úgy kell elfordítani, hogy az ernyőn, amelyre az izzószál képe rávetül, az izzószál vég felőli nézete látsszon. A vég felőli nézetet a szögelfordulási tűréshatáron belül kell elérni.

2.   Oldalnézet

Az izzólámpát úgy kell elhelyezni, hogy a lámpafej lefelé álljon, a referenciatengely függőleges legyen és az izzószál vég felőli nézete jelenjen meg az ernyőn, az izzószál vetületi képének teljes egészében belül kell lennie az „a” magasságú és „b” szélességű téglalapon, amelynek középpontja az izzószál középpontjának elméleti helyén van.

3.   Elölnézet

Az izzót úgy kell elhelyezni, hogy a lámpafej lefelé, a referenciatengely függőlegesen álljon, a megfigyelési irány pedig az izzószál tengelyére merőleges legyen:

3.1.

az izzószál vetületi képének teljes egészében belül kell lennie az „a” magasságú és „h” szélességű téglalapon, amelynek középpontja az izzószál középpontjának elméleti helyén van;

3.2.

az izzószál közepe nem tolódhat el „k” távolságnál többel a referenciatengelytől.

H27W/1 ÉS H27W/2 KATEGÓRIA — H27W/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

H27W/1 kategória

Image

H27W/2 KATEGÓRIA —

Image

(1)

A referenciasíkot a lámpafej kúpozott illesztőkarimájának alsó oldala adja.

(2)

A referenciatengely merőleges a referenciasíkra és a 13,10 mm átmérőjű lámpafej közepén halad át.

(3)

A bura és a tartórészek nem nyúlhatnak át a referenciatengely középpontú elméleti henger méretén.

(4)

A sötétítésnek túl kell nyúlnia a bura teljes felső részén, beleértve a bura hengeres részét a γ1 szögű metszéspontig.

H27W/1 ÉS H27W/2 KATEGÓRIA — H27W/2 lap

Image

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpa

Szabványos izzólámpa

e

31,75 (77)

31,75 ± 0,25

f (79)

max. 4,8

4,2 ± 0,20

k

0 (77)

0,0 ± 0,25

h1, h2, h3, h4 (78)

0 (77)

0,0 ± 0,25

γ1 (76)

38° névl.

38° névl.

γ2 (76)

44° névl.

44° névl.

Lámpafej:

H27W/1:

PG13

a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-107-4 lap)

H27W/2:

PGJ13

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

27

27

Vizsgálati feszültség

Volt

13,5

13,5

Tényleges értékek

Watt

max. 31

max. 31

Fényáram

477 ± 15 %

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

350 lm

13,2 V-nál

450 lm

13,5 V-nál

477 lm

H27W/1 ÉS H27W/2 KATEGÓRIA — H27W/3 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Méretek mm-ben

Image

Referencia

a

c

k

g

Méretek

d + 1,2

d + 1,0

0,5

2,4

d= az izzószál tényleges átmérője

Az izzószálnak teljes egészében a rajzon látható határokon belül kell lennie.

Az izzószál közepének a k méreten belül kell elhelyezkednie.

HB3 ÉS HB3A KATEGÓRIA — HB3/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

HB3 ÉS HB3A KATEGÓRIA — HB3/2 lap

Torzulásmentes zóna (7)

Image

Az izzószál elhelyezkedése és méretei

Image

(6)

A kibocsátott fénynek fehér vagy szelektív sárga színűnek kell lennie.

(7)

Az üvegbura külsejének tengelyirányban a γ1 és a γ2 szögön belül optikailag torzulásmentesnek kell lennie.

HB3 ÉS HB3A KATEGÓRIA — HB3/3 lap

Méretek mm-ben (84)

Tűrések

Sorozatgyártású izzólámpa

Szabványos izzólámpa

e (81)  (83)

31,5

 (82)

± 0,16

f (81)  (83)

5,1

 (82)

± 0,16

h1, h2

0

 (82)

± 0,15 (80)

h3

0

 (82)

± 0,08 (80)

1

min. 45°

2

min. 52°

P20d lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-31-2 lap) (85)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

60

60

Vizsgálati feszültség

Volt

13,2

13,2

Tényleges értékek

Watt

max. 73

max. 73

Fényáram

1 860 ± 12 %

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

1 300

13,2 V-nál

1 860

HB3 ÉS HB3A KATEGÓRIA — HB3/4 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= az izzószál átmérője

Az izzószál helyzetét csak a HB3/1 lapon látható A és B irányban kell ellenőrizni.

Az izzószálnak teljes egészében a rajzon látható határokon belül kell lennie.

Az izzószálnak a HB3/3 lap 11. megjegyzése szerint meghatározott elejének a „B” területen, a végének a „C” területen kell lennie.

Az „A” terület nem jelent semmiféle követelményt az izzószál közepére nézve.

HB4 ÉS HB4A KATEGÓRIA — HB4/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

HB4 ÉS HB4A KATEGÓRIA — HB4/2 lap

Torzulásmentes terület (7) és befeketített rész (8)

Image

A bura excentricitása

Image

Az izzószál elhelyezkedése és mérete

Image

(6)

A kibocsátott fénynek fehér vagy szelektív sárga színűnek kell lennie.

(7)

Az üvegburának a γ1 és a γ2 szögön belül tengelyirányban és hengeresen optikailag torzulásmentesnek kell lennie. Ez a követelmény a γ1 és γ2 szögön belül a bura egész kerületére vonatkozik, teljesülését a besötétített területen nem kell ellenőrizni.

(8)

A sötétítésnek legalább a γ3 szögig kell terjednie és legalább addig kell érnie, ahol a bura γ1 szöggel meghatározott torzulásmentes része kezdődik.

HB4 ÉS HB4A KATEGÓRIA — HB4/3 lap

Méretek mm-ben (91)

Tűrések

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

e (88)  (90)

31,5

 (89)

± 0,16

f (88)  (90)

5,1

 (89)

± 0,16

h1, h2

0

 (89)

± 0,15 (87)

h3

0

 (89)

± 0,08 (87)

g (88)

0,75

± 0,5

± 0,3

γ1

min. 50°

γ2

min. 52°

γ3

45°

± 5°

± 5°

P22d lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-32-2 lap) (92)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

51

51

Vizsgálati feszültség

Volt

13,2

13,2

Tényleges értékek

Watt

max. 62

max. 62

Fényáram

1 095 ± 15 %

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

825

13,2 V-nál

1 095

HB4 ÉS HB4A KATEGÓRIA — HB4/4 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= az izzószál átmérője

Az izzószál helyzetét csak az A és B irányban kell ellenőrizni, ahogyan a HB4/1 lapon látható.

Az izzószálnak teljes egészében a rajzon látható határokon belül kell lennie.

Az izzószálnak a HB4/3 lap 12. megjegyzése szerint meghatározott elejének a „B” területen, a végének a „C” területen kell lennie.

Az „A” terület nem jelent semmiféle követelményt az izzószál közepére nézve.

HIR1 KATEGÓRIA — HIR1/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

HIR1 KATEGÓRIA — HIR1/2 lap

Méretek mm-ben (98)

Tűrések

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

e (95)  (97)

29

 (96)

± 0,16

f (95)  (97)

5,1

 (96)

± 0,16

g (95)

0

+ 0,7 / – 0,0

+ 0,4 / – 0,0

h1, h2

0

 (96)

± 0,15 (94)

d

max. 1,6

 

 

γ1

min. 50°

γ2

min. 50°

PX20d lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-31-2 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

65

65

Vizsgálati feszültség

Volt

13,2

13,2

Tényleges értékek

Watt

max. 73

max. 73

Fényáram

2 500 ± 15 %

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

1 840

13,2 V-nál

2 500

HIR1 KATEGÓRIA — HIR1/3 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,1

5,2

d= az izzószál átmérője

Az izzószál helyzetét csak az A és B irányban kell ellenőrizni, amint az a HIR1/1 lapon látható.

Az izzószálnak a HIR1/2 lap 10. megjegyzése szerint meghatározott végeinek a Z1 és Z2, illetve a Z3 és Z4 vonal között kell lennie.

HIR2 KATEGÓRIA — HIR2/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

HIR2 KATEGÓRIA — HIR2/2 lap

Méretek mm-ben (103)

Tűrések

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

e (100)  (102)

28,7

 (101)

± 0,16

f (100)  (102)

5,3

 (101)

± 0,16

g (100)

0

+ 0,7 / – 0,0

+ 0,4 / – 0,0

h1, h2

0

 (101)

± 0,15 (99)

d

max. 1,6

γ1

min. 50°

γ2

min. 50°

PX22d lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-32-2 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

55

55

Vizsgálati feszültség

Volt

13,2

13,2

Tényleges értékek

Watt

max. 63

max. 63

Fényáram

1 875 ± 15 %

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

1 355

13,2 V-nál

1 875

HIR2 KATEGÓRIA — HIR2/3 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,6

5,7

d= az izzószál átmérője

Az izzószál helyzetét csak az A és B irányban kell ellenőrizni, amint az a HIR2/1 lapon látható.

Az izzószálnak a HIR2/2 lap 10. megjegyzése szerint meghatározott végeinek a Z1 és Z2, illetve a Z3 és Z4 vonal között kell lennie.

HS1 KATEGÓRIA — HS1/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

1.   ábra

Fő nézetrajz

Image

Maximum lamp outlines (4)

2.   ábra

3.   ábra

Image

(1)

A referenciasíkot a lámpafej gyűrűje három fülének illeszkedési pontjai adják.

(2)

A referenciatengely merőleges a referenciasíkra és az „M” lámpafej-átmérő közepén halad át.

(3)

A kibocsátott fénynek fehér vagy szelektív sárga színűnek kell lennie.

(4)

A bura és a tartórészek nem nyúlhatnak túl a 2. ábrán látható befoglaló testen. Ha azonban szelektív sárga külső bura használatára kerül sor, a bura és a tartórészek nem nyúlhatnak túl a 3. ábrán látható befoglaló testen.

(5)

A sötétítésnek legalább a bura hengeres részéig kell kiterjednie. Le kell fednie a belső ernyőt is, ha ez utóbbit a referenciatengelyre merőleges irányból nézzük.

HS1 KATEGÓRIA — HS1/2 lap

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

6 V

12 V

12 V

e

28,5 + 0,45 / – 0,25

28,5 + 0,20 / – 0,00

p

28,95

28,95

a

max. 40°

max. 40°

PX43t lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-34-2 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

6 (104)

12 (104)

12 (104)

Watt

35

35

35

35

35

35

Vizsgálati feszültség

Volts

6,3

13,2

13,2

Tényleges értékek

Watt ± %

35

35

35

35

35

35

5

5

Fényáram ± %

700

440

825

525

 

15

 

Mérési fényáram (105) lm

 

450

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

700

450

13,2 V-nál

825

525

HS1 KATEGÓRIA — HS1/3 lap

Az ernyő helyzete

Image

Az izzószál helyzete

Image

HS1 KATEGÓRIA — HS1/4 lap

A HS1/3 lap rajzain szereplő méretek táblázata (mm-ben)

Referencia (106)

Méretek (107)

Tűrés

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

6 V

12 V

6 V

12 V

6 V

12 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/25

0,8

± 0,55

± 0,20

b1/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mé

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b2/33

b2/29,5 mé

± 0,35

± 0,15

c/29,5

0,6

± 0,35

± 0,20

c/31

c/29,5 mé

± 0,30

± 0,15

d

min. 0,1 / max. 1,5

e (113)

28,5

+ 0,45 / – 0,25

+ 0,20 / – 0,00

f (111)  (112)  (113)

1,7

+ 0,50 / – 0,30

+ 0,30 / – 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/25

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

0

± 0,50

± 0,30

h/31

h/29,5 mé

± 0,30

± 0,20

lR  (111)  (114)

3,5

4,0

± 0,80

± 0,40

lC  (111)  (112)

3,3

4,5

± 0,80

± 0,35

p/33

Az ernyő alakjától függ.

q/33

(p + q) / 2

± 0,60

± 0,30

HS1 KATEGÓRIA — HS1/5 lap

Kiegészítő magyarázatok a HS1/3 laphoz.

Az alábbi méreteket három irányból kell mérni:

1

az a, b1, c, d, e, f, lR és lC méretek;

2

a g, h, p és q méretek;

3

a b2 méret.

A p és q méretet a referenciasíkkal párhuzamos, attól 33 mm-re elhelyezkedő síkban kell mérni.

A b1 és b2 méretet a referenciasíkkal párhuzamos, attól 29,5 mm-re és 33 mm-re elhelyezkedő síkokban kell mérni.

Az a és g méretet a referenciasíkkal párhuzamos, attól 25,0 mm-re és 26,0 mm-re elhelyezkedő síkokban kell mérni.

A c és h méretet a referenciasíkkal párhuzamos, attól 29,5 mm-re és 31 mm-re elhelyezkedő síkokban kell mérni.

Megjegyzés: A mérési módszerek tekintetében lásd a 60809. IEC-kiadvány E. függelékét.

HS2 KATEGÓRIA — HS2/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

HS2 KATEGÓRIA — HS2/2 lap

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

min.

névl.

max.

 

e

 

11,0 (5)

 

11,0 ± 0,15

f (116)

6 V

1,5

2,5

3,0

2,5 ± 0,15

12 V

2,0

3,0

4,0

 

h1, h2

 

(5)

 

0 ± 0,15

α (2)

 

 

40°

 

β (3)

75°

90°

105°

90° ± 5°

γ (4)

15°

 

 

min. 15°

γ (4)

40°

 

 

min. 40°

PX13.5s lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-35-2 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

6

12

6

Watt

15

15

Vizsgálati feszültség

Volt

6,75

13,5

6,75

Tényleges értékek

Watt

15 ± 6 %

15 ± 6 %

Fényáram

320 ± 15 %

 

Referencia-fényáram: 320 lm körülbelül 6,75 V-nál

HS2 KATEGÓRIA — HS2/3 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Image

Referencia

a1

a2

b1

b2

c1 (6 V)

c1 (12 V)

c2

Méret

d + 1,0

d + 1,4

0,25

0,25

4,0

4,5

1,75

d= az izzószál átmérője

Az izzószálnak teljes egészében a rajzon látható határokon belül kell lennie.

Az izzószál kezdetének a Z1 és Z2 vonal között kell lennie.

HS5 KATEGÓRIA — HS5/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

IZZÓLÁMPA MOTORKERÉKPÁROKHOZ

1.   ábra

Fő nézetrajz

Image

2.   ábra

Torzulásmentes terület (4) és befeketített rész (5)

Image

(1)

A referenciasíkot a felületen belüli három fog határozza meg.

(2)

A referenciatengely merőleges a referenciasíkra és a 23 mm-es lámpafejátmérő közepén halad át.

(3)

A bura és a tartórészek nem nyúlhatnak túl az 1. ábrán látható befoglaló testen. A befoglaló test koncentrikus a referenciatengellyel.

(4)

Az üvegburának a γ1 és a γ2 szögön belül optikailag torzulásmentesnek kell lennie. Ez a követelmény a γ1 és γ2 szögön belül a bura egész kerületére vonatkozik.

(5)

A sötétítésnek legalább aγ3 szögig kell terjednie és legalább a bura hengeres részéig kell érnie, a bura teljes felső kerületén.

HS5 KATEGÓRIA — HS5/2 lap

3.   ábra

Az izzószál elhelyezkedése és méretei

A távolsági fény izzószálának B nézete

Image

A tompított fény izzószálának A nézete

Image

A távolsági fény izzószálának felülnézete

Image

A tompított fény izzószálának felülnézete

Image

HS5 KATEGÓRIA — HS5/3 lap

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

12 V

12 V

e

26

 (117)

± 0,15

lC  (118)

4,6

± 0,3

k

0

± 0,2

h1, h3

0

± 0,15

h2, h4

0

± 0,20

lR  (118)

4,6

± 0,3

j

0

± 0,2

g1, g3

0

± 0,30

g2, g4

2,5

± 0,40

γ1

min. 50°

γ2

min. 23°

γ3

min. 50°

P23t lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-138-2 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Feszültség

V

12

12

Teljesítmény

W

35

30

35

30

Vizsgálati feszültség

V

13,2

13,2

Tényleges értékek

Teljesítmény

W

max. 40

max. 37

max. 40

max. 37

Fényáram

lm

620

515

 

 

± %

15

15

 

 

Referencia-fényáram körülbelül

12 V-nál

460

380

13,2 V-nál

620

515

HS5 KATEGÓRIA — HS5/4 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak, a következők ellenőrzése révén:

a)

a tompított fény izzószála megfelelően helyezkedik-e el a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest, és

b)

a távolsági fény izzószála megfelelően helyezkedik-e el a tompított fény izzószálához képest.

(Méretek mm-ben)

Oldalnézet

Image

Referencia

a

b

c

d

v

Méretek

d1 + 0,6

d1 + 0,8

d2 + 1,2

d2 + 1,6

2,5

d1

=

A tompított fény izzószálának átmérője

d2

=

A távolsági fény izzószálának átmérője

Elölnézet

Image

Referencia

h

k

Méretek

6,0

0,5

Az izzószálaknak teljes egészében a rajzon látható határokon belül kell lenniük.

Az izzószál közepének a k méreten belül kell elhelyezkednie.

HS5A KATEGÓRIA — HS5A/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

IZZÓLÁMPA MOTORKERÉKPÁROKHOZ

1.   ábra

Fő nézetrajz

Image

2.   ábra

Torzulásmentes terület (4) és befeketített rész (5)

Image

(1)

A referenciasíkot a felületen belüli három fog határozza meg.

(2)

A referenciatengely merőleges a referenciasíkra és a 23 mm-es lámpafej-átmérő közepén halad át.

(3)

Az üvegbura és a tartórészek nem nyúlhatnak túl az 1. ábrán látható befoglaló testen. A befoglaló test koncentrikus a referenciatengellyel.

(4)

Az üvegburának a γ1 és a γ2 szögön belül optikailag torzulásmentesnek kell lennie. Ez a követelmény a γ1 és γ2 szögön belül a bura egész kerületére vonatkozik.

(5)

A sötétítésnek legalább aγ3 szögig kell terjednie és legalább a bura hengeres részéig kell érnie, a bura teljes felső kerületén.

HS5A KATEGÓRIA — HS5A/2 lap

3.   ábra

Az izzószál elhelyezkedése és méretei

Image

HS5A KATEGÓRIA — HS5A/3 lap

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

12 V

12 V

e

26

lC  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

k

0

± 0,4

± 0,2

h1, h3

0

± 0,3

± 0,15

h2, h4

0

± 0,4

± 0,2

lR  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

j

0

± 0,6

± 0,3

g1, g3

0

± 0,6

± 0,3

g2, g4

2,5

± 0,4

± 0,2

γ1

min. 50°

γ2

min. 23°

γ3

min. 50°

PX23t lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-138A-1lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Feszültség

V

12 (120)

12 (120)

Teljesítmény

W

45

40

45

40

Vizsgálati feszültség

V

13,2

13,2

Tényleges értékek

Teljesítmény

W

max. 50

max. 45

max. 50

max. 45

Fényáram

lm

750

640

 

 

± %

15

15

 

 

Referencia-fényáram körülbelül

12 V-nál

550 lm

470 lm

13,2 V-nál

750 lm

640 lm

HS6 KATEGÓRIA — HS6/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

1.   ábra

Fő nézetrajz

Image

HS6 KATEGÓRIA — HS6/2 lap

2.   ábra

A referenciatengely meghatározása (2)

Image

4.   ábra

A bura eltolódása (8)

Image

3.   ábra

Torzulásmentes terület (6) és az átlátszatlan bevonat (7)

Image

5.   ábra

A fény útjának elzárása a lámpafej irányában (9)

Image

(6)

Az üvegburának a β és a δ szögön belül tengelyirányban és hengeresen optikailag torzulásmentesnek kell lennie.Ez a követelmény a β és δ szögön belül a bura egész kerületére vonatkozik, teljesülését az átlátszatlan bevonaton nem kell ellenőrizni.

(7)

Az átlátszatlan bevonatnak legalább a bura hengeres részéig kell érnie, a bura teljes felső kerületén.Ezenkívül legalább a referenciasíkkal párhuzamos azon síkig kell érnie, amely ott húzódik, ahol a γ keresztezi a bura 3. ábrán látható külső felületét (a megfigyelés iránya a HS6/1 lapon megadott B nézet szerint).

(8)

A tompított fény izzószálának a bura tengelyéhez viszonyított eltolódását két, a referenciasíkkal párhuzamos síkban kell mérni, ahol a referenciasíkhoz legközelebbi vagy a referenciasíktól legtávolabbi végső menetek külsejének vetülete keresztezi a tompított fény izzószálának tengelyét.

(9)

A fény útját a θ szögig kiterjedően el kell zárni a bura lámpafej felőli végén. Ez a követelmény a referenciatengely körül valamennyi irányra érvényes.

HS6 KATEGÓRIA — HS6/3 lap

6.   ábra

Az izzószálak helyzete és méretei (10) (11) (12) (13) (14)

Image

HS6 KATEGÓRIA — HS6/4 lap

Méretek mm-ben

Tűrés

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

d1 (13) (122)

1,4 max.

d2 (13) (122)

1,4 max.

e (121)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

f2 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

g (8) (122)

0,5 d1

± 0,50

± 0,30

h (8)

0

± 0,40

± 0,20

j (10)

2,5

± 0,30

± 0,20

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,24

± 0,20

n (11)

0

± 0,24

± 0,20

p (10)

0

± 0,30

± 0,20

β

42° min.

δ

52° min.

γ

43°

+ 0° / – 5°

+ 0° / – 5°

(9)

41°

± 4°

± 4°

Lámpafej:

:

PX26.4t a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-128-3 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK (123)

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

40

35

40

35

Vizsgálati feszültség

Volt

13,2

13,2

Tényleges értékek

Watt

max. 45

max. 40

max. 45

max. 40

Fényáram

900 ± 15 %

600 ± 15 %

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

630 / 420

13,2 V-nál

900 / 600

P13W KATEGÓRIA — P13W/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

1.   ábra

Fõ nézetrajz

Image

2.   ábra

Fémmentes zóna (3)

Image

(1)

A referenciasík a lámpafejfoglalat illesztőpontjai által meghatározott sík.

(2)

Jelenleg nincs megkötés az izzószál átmérőjére, de a célkitűzés d max. = 1,0 mm.

(3)

A 2. ábrán látható besatírozott területen az izzószál menetein kívül más átlátszatlan rész nem lehet. Ez vonatkozik az α1+ α2 szögek közötti forgástestre is.

P13W KATEGÓRIA — P13W/2 lap

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

e (125)

25,0 (124)

25,0 ± 0,25

f (125)

4,3 (124)

4,3 ± 0,25

α1  (126)

min. 30,0°

min. 30,0°

α2  (126)

min. 58,0°

min. 58,0°

PG18.5d-1 lámpafej a 60061.IEC-kiadvány szerint (7004-147-1 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Feszültség

V

12

12

Teljesítmény

W

13

13

Vizsgálati feszültség

V

13,5

13,5

Tényleges értékek

Teljesítmény

W

max. 19

max. 19

Fényáram

lm

250

 

±

+ 15 % / – 20 %

 

Referencia-fényáram körülbelül 13,5V-nál

250 lm

P13W KATEGÓRIA — P13W/3 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Image

 

p

q

u1, u2

r, s

t, v

Sorozatgyártású izzólámpák

1,7

1,9

0,3

2,6

0,9

Szabványos izzólámpák

1,5

1,7

0,25

2,45

0,6

Az izzószál helyzetét két egymásra merőleges síkban kell ellenőrizni, amelyek közül az egyik a bevezető huzalokon áthaladó sík.

Az izzószál P13W/2 lap 4. megjegyzése szerint meghatározott végeinek a Z1 és Z2, illetve a Z3 és Z4 vonal között kell lennie.

Az izzószálnak teljes egészében a rajzon látható határokon belül kell lennie.

P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W ÉS PSR19W KATEGÓRIA — P19W/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W ÉS PSR19W KATEGÓRIA — P19W/2 lap

Méretek mm-ben (127)

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

min.

névl.

max.

α (131)

e (128)  (129)

 

24,0

 

24,0

f (128)  (129)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (130)

58°

 

 

min. 58°

P19W Cap PGU20-1

PY19W Cap PGU20-2

PR19W Cap PGU20-5

PS19W Cap PG20-1

PSY19W Cap PG20-2

PSR19W Cap PG20-5

a 60061.IEC-kiadvány szerint

(7004-127-2 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

19

19

Vizsgálati feszültség

Volt

13,5

13,5

Tényleges értékek

Watt

max. 20

max. 20

Fény-áram

P19W

PS19W

350 ± 15 %

 

PY19W

PSY19W

215 ± 20 %

 

PR19W

PSR19W

80 ± 20 %

 

Referencia-fényáram körülbelül 13,5 V-nál

Fehér: 350 lm

Borostyánsárga: 215 lm

Vörös: 80 lm

 

P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W ÉS PSR19W KATEGÓRIA — P19W/3 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Sorozatgyártású izzólámpák

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Szabványos izzólámpák

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Az izzószál helyzetét két egymásra merőleges síkban kell ellenőrizni, amelyek közül az egyik a bevezető huzalokon áthaladó sík.

Az izzószál P19W/2 lap 6. megjegyzése szerint meghatározott végeinek a Z1 és Z2, illetve a Z3 és Z4 vonal között kell lennie.

Az izzószálnak teljes egészében a rajzon látható határokon belül kell lennie.

P21W KATEGÓRIA — P21W/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

min.

névl.

max.

 

e

6,12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

6 V

 

 

7,0

 

Oldalirányú eltérés (1)

6,12 V

 

 

(3)

max. 0,3

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

BA15s lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-11A-9 lap (2)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

6

12

24

12

Watt

21

21

Vizsgálati feszültség

Volt

6,75

13,5

28,0

13,5

Tényleges értékek

Watt

max. 27,6

max. 26,5

max. 29,7

max. 26,5

Fényáram

460 ± 15 %

 

Referencia-fényáram: 460 lm körülbelül 13,5 V-nál

(1)

Az izzószál közepének legnagyobb oldalirányú eltérése két egymásra merőleges síktól, amelyek mindegyike átmegy a referenciatengelyen és az egyik átmegy a tüskék tengelyén.

(2)

A BA15d lámpafejű izzólámpák különleges célokra használhatók: méreteik megegyeznek.

(3)

A P21W/2 lapon bemutatott „dobozrendszerrel” kell ellenőrizni.

(4)

Ebben a nézetben a 24 V-os típus izzószála egyenes vagy V alakú lehet. Ezt fel kell tüntetni a jóváhagyási kérelemben is. Ha egyenes, akkor a P21W/2 lap ernyővetületi előírásait kell alkalmazni.Ha V alakú, akkor az izzószál végeinek azonos távolságban ± 3 mm-re kell lenniük a referenciasíktól.

P21W KATEGÓRIA — P21W/2 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, és merőleges-e tengelye ± 15°-on belül a tüskék középvonalán (P21W) vagy a referenciatüskék középvonalán (PY21W és PR21W) és a referenciatengelyen átmenő síkra, azaz az izzólámpa megfelel-e az előírásoknak.

Oldalnézet

Elölnézet

Image


Referencia

a

b

h

k

Méret

3,5

3,0

9,0

1,0

Vizsgálati eljárás és előírások.

1.   Az izzólámpát olyan foglalatba kell helyezni, amely a tengelye körül elfordítható vagy egy kalibrált skála mentén, vagy a szögelfordulási tűréshatároknak megfelelő rögzített ütközők között. Ezután a foglalatot úgy kell elfordítani, hogy az ernyőn, amelyre az izzószál képe rávetül, az izzószál vég felőli nézete látsszon. A vég felőli nézetet a szögelfordulási tűréshatáron belül kell elérni.

2.   Oldalnézet

Az izzólámpát úgy kell elhelyezni, hogy a lámpafej lefelé álljon, a referenciatengely függőleges legyen és az izzószál vég felőli nézete jelenjen meg az ernyőn, az izzószál vetületi képének teljes egészében belül kell lennie az „a” magasságú és „b” szélességű téglalapon, amelynek középpontja az izzószál középpontjának elméleti helyén van.

3.   Elölnézet

Az izzót úgy kell elhelyezni, hogy a lámpafej lefelé, a referenciatengely függőlegesen álljon, a megfigyelési irány pedig az izzószál tengelyére merőleges legyen:

3.1.

Az izzószál vetületi képének teljes egészében belül kell lennie az „a” magasságú és „h” szélességű téglalapon, amelynek középpontja az izzószál középpontjának elméleti helyén van.

3.2.

Az izzószál közepe nem tolódhat el „k” távolságnál többel a középtengelytől.

P21/4W KATEGÓRIA — P21/4W/1 oldal

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

min.

névl.

max.

 

e

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Oldalirányú eltérés

 

 

(1)

0,3 max. (2)

x, y

(1)

2,8 ± 0,5

β

75° (1)

90° (1)

105° (1)

90° ± 5°

BAZ15d lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-11C-3 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

24

12

Watt

21

4

21

4

21 / 4

Vizsgálati feszültség

Volt

13,5

28,0

13,5

Tényleges értékek

Watt

max. 26,5

max. 5,5

max. 29,7

max. 8,8

max. 26,5/5,5

Fényáram ± %

440

15

440

20

 

15

20

15

20

 

Referencia-fényáram: 440 lm és 15 lm körülbelül 13,5 V-nál

(1)

Ezeket a méreteket „dobozrendszerrel” 3 kell ellenőrizni a fenti méretek és tűrések alapján. Az „x” és az „y” a (nagy teljesítményű) főizzószálra vonatkozik, nem pedig a referenciatengelyre. Az izzószál és a foglalat részegység elhelyezési pontosságának növelését elősegítő eszközök készülnek.

(2)

A főizzószál közepének legnagyobb oldalirányú eltérése két egymásra merőleges síktól, amelyek mindegyike átmegy a referenciatengelyen és az egyik átmegy a referenciatüske tengelyén.

(3)

A dobozrendszer azonos a P21/5W izzólámpa esetében használttal.

P21/5W KATEGÓRIA — P21/5W/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

min.

névl.

max.

 

e

6,12 V

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

6,12 V

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Oldalirányú eltérés (2)

6,12 V

 

 

(1)

0,3 max.

24 V

 

 

1,5

 

x, y

6,12 V

 

(1)

 

2,8 ± 0,3

x

24 V (3)

–1,0

0

1,0

 

y

24 V (3)

1,8

2,8

3,8

 

β

 

75°

90°

105°

90° ± 5°

BAY15d lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-11B-7 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

6

12

24

12

Watt

21

5

21

5

21

5

21/5

Vizsgálati feszültség

Volt

6,75

13,5

28,0

13,5

Tényleges értékek

Watt

max. 27,6

max. 6,6

max. 26,5

max. 6,6

max. 29,7

max. 11,0

max. 26,5 és 6,6

Fényáram ± %

440

35

440

35

440

40

 

15

20

15

20

15

20

 

Referencia-fényáram: 440 és 35 lm körülbelül 13,5 V-nál

A megjegyzéseket lásd a P21/5W/2 lapon.

P21/5W KATEGÓRIA — P21/5W/2 lap

Megjegyzés:

(1)

Ezeket a méreteket „dobozrendszerrel” kell ellenőrizni. Lásd a P21/5W/2 és a P21/5W/3 lapot. Az „x” és az „y” a (nagy teljesítményű) főizzószálra vonatkozik, nem pedig a referenciatengelyre.

(2)

A (nagy teljesítményű) főizzószál közepének legnagyobb oldalirányú eltérése két egymásra merőleges síktól, amelyek mindegyike átmegy a referenciatengelyen és az egyik átmegy a referenciatüske tengelyén.

(3)

Ebben a nézetben a 24 V-os típus izzószálai egyenes vagy V alakúak lehetnek. Ezt fel kell tüntetni a jóváhagyási kérelemben is. Ha az izzószálak egyenesek, akkor az ernyővetületi előírásokat kell alkalmazni. Ha V alakúak, akkor az egyes izzószálak végeinek azonos távolságban ± 3 mm-re kell lenniük a referenciasíktól.

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy

a)

a (nagy teljesítményű) főizzószál a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest megfelelően helyezkedik-e el, és merőleges-e a tengelye ± 15°-on belül a tüskék középpontjain és a referenciatengelyen átmenő síkra; valamint

b)

a (kis teljesítményű) mellékizzószál a fő (nagyobb teljesítményű) izzószálhoz képest megfelelően helyezkedik-e el, továbbá az izzólámpa megfelel-e a követelményeknek.

Vizsgálati eljárás és előírások

1.   Az izzólámpát olyan foglalatba kell helyezni, amely a tengelye körül elfordítható vagy egy kalibrált skála mentén, vagy a szögelfordulási tűréshatároknak (azaz 15°-nak) megfelelő rögzített ütközők között. Ezután a foglalatot úgy kell elfordítani, hogy az ernyőn, amelyre a főizzószál képe rávetül, az izzószál vég felőli nézete látsszon. Annak az izzószálnak a vég felőli nézetét a szögelfordulási tűréshatáron belül kell elérni.

2.   Oldalnézet

Az izzólámpát úgy kell elhelyezni, hogy a lámpafej lefelé álljon, a referenciatengely függőleges legyen, a referenciatüske jobbra legyen, és a főizzószál vég felőli nézete jelenjen meg:

2.1.

a főizzószál vetületi képének teljes egészében belül kell lennie az „a” magasságú és „b” szélességű téglalapon, amelynek középpontja az izzószál középpontjának elméleti helyén van;

2.2.

a mellékizzószál vetületi képének teljes egészében:

2.2.1.

belül kell lennie a „c” szélességű és „d” magasságú téglalapon, amelynek középpontja a főizzószál középpontjának elméleti helyétől „v” távolsággal jobbra és „u” távolsággal feljebb van.

2.2.2.

egy olyan egyenes vonal felett kell lennie, amely érinti főizzószál vetületének felső szélét, és balról-jobbra 25°-os szög alatt emelkedik;

2.2.3.

a főizzószál vetületétől jobbra kell lennie.

3.   Elölnézet

Az izzót úgy kell elhelyezni, hogy a lámpafej lefelé, a referenciatengely függőlegesen álljon, a megfigyelési irány pedig a főizzószál tengelyére merőleges legyen:

3.1.

a főizzószál vetületi képének teljes egészében belül kell lennie az „a” magasságú és „h” szélességű téglalapon, amelynek középpontja az izzószál középpontjának elméleti helyén van;

3.2.

a főizzószál közepe nem tolódhat el „k” távolságnál többel a referenciatengelytől.

3.3.

a mellékizzószál közepe nem tolódhat el a referenciatengelytől ± 2 mm-nél (szabványos izzólámpáknál ± 0,4 mm-nél) többel.

P21/5W KATEGÓRIA — P21/5W/3 lap

Méretek mm-ben

Oldalnézet

Image

Referencia

a

b

c

d

u

v

Méret

3,5

3,0

4,8

2,8

Elölnézet

Image

Referencia

a

h

k

Méret

3,5

9,0

1,0

CATEGORIES P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W and PSR24W — P24W/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W és PSR24W KATEGÓRIA — P24W/2 lap

Méretek mm-ben (132)

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

min.

névl.

max.

 (136)

e (133)  (134)

 

24,0

 

24,0

f (133)  (134)

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

 

4,0

 

4,0

PX24W, PSX24W

 

4,2

 

4,2

α (135)

58,0°

 

 

min. 58,0°

P24W

PGU20-3 lámpafej

a 60061.IEC-kiadvány szerint (7004-127-2 lap)

PX24W

PGU20-7 lámpafej

PY24W

PGU20-4 lámpafej

PR24W

PGU20-6 lámpafej

PS24W

PG20-3 lámpafej

PSX24W

PG20-7 lámpafej

PSY24W

PG20-4 lámpafej

PSR24W

PG20-6 lámpafej

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

24

24

Vizsgálati feszültség

Volt

13,5

13,5

Tényleges értékek

Watt

max. 25

max. 25

Fény-áram

P24W PS24W

500 + 10 / – 20 %

 

PX24W PSX24W

500 + 10 / – 15 %

 

PY24W PSY24W

300 + 15 / – 25 %

 

PR24W PSR24W

115 + 15 / – 25 %

 

Referencia-fényáram kb.

12 V-nál

Fehér: 345 lm

13,2 V-nál

Fehér: 465 lm

13,5 V-nál

Fehér: 500 lm

Borostyánsárga: 300 lm

Vörös: 115 lm

P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W és PSR24W KATEGÓRIA — P24W/3 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Image

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Sorozatgyártású izzólámpák

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Szabványos izzólámpák

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8


PX24W, PSX24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Sorozatgyártású izzólámpák

1,9

1,9

0,35

5,0

4,0

Szabványos izzólámpák

1,5

1,5

0,25

4,7

4,0

Az izzószál helyzetét két egymásra merőleges síkban kell ellenőrizni, amelyek közül az egyik a bevezető huzalokon áthaladó sík.

Az izzószál P24W/2 lap 6. megjegyzése szerint meghatározott végeinek a Z1 és Z2, illetve a Z3 és Z4 vonal között kell lennie.

Az izzószálnak teljes egészében a rajzon látható határokon belül kell lennie.

P27W KATEGÓRIA — P27W/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

min.

névl.

max.

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0 / – 2

Oldalirányú eltérés (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

W2.5x16d lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-104-1 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

27

27

Vizsgálati feszültség

Volt

13,5

13,5

Tényleges értékek

Watt

max. 32,1

max. 32,1

Fényáram

475 ± 15 %

 

Referencia-fényáram: 475 lm körülbelül 13,5 V-nál

(1)

A referenciatengelyt, amely merőleges a referenciasíkra, a referenciareteszekhez viszonyítva kell meghatározni.

(2)

Az izzószál közepének legnagyobb oldalirányú eltérése két egymásra merőleges síktól, amelyek mindegyike átmegy a referenciatengelyen és az egyik átmegy a referenciaretesz tengelyén.

(3)

A P27W/2 lapon bemutatott „dobozrendszerrel” kell ellenőrizni.

P27W KATEGÓRIA — P27W/2 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, és merőleges-e a tengelye ± 15°-on belül a reteszek középpontjain és a referenciatengelyen átmenő síkra, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Image

Referencia

a

b

h

k

Méret

3,5

3,0

11,9

1,0

Vizsgálati eljárás és előírások.

1.   Az izzólámpát olyan foglalatba kell helyezni, amely a tengelye körül elfordítható vagy egy kalibrált skála mentén, vagy a szögelfordulási tűréshatároknak megfelelő rögzített ütközők között. Ezután a foglalatot úgy kell elfordítani, hogy az ernyőn, amelyre az izzószál képe rávetül, az izzószál vég felőli nézete látsszon. A vég felőli nézetet a szögelfordulási tűréshatáron belül kell elérni.

2.   Oldalnézet

Az izzólámpát úgy kell elhelyezni, hogy a lámpafej lefelé álljon, a referenciatengely függőleges legyen és az izzószál vég felőli nézete jelenjen meg az ernyőn, az izzószál vetületi képének teljes egészében belül kell lennie az „a” magasságú és „b” szélességű téglalapon, amelynek középpontja az izzószál középpontjának elméleti helyén van.

3.   Elölnézet

Az izzólámpát úgy kell elhelyezni, hogy a lámpafej lefelé, a referenciatengely függőlegesen álljon, a megfigyelési irány pedig az izzószál tengelyére merőleges legyen:

3.1.

Az izzószál vetületi képének teljes egészében belül kell lennie az „a” magasságú és „h” szélességű téglalapon, amelynek középpontja az izzószál középpontjának elméleti helyén van.

3.2.

Az izzószál közepe nem tolódhat el „k” távolságnál többel a középtengelytől.

P27/7W KATEGÓRIA — P27/7W/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

min.

névl.

max.

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0 / – 2

Oldalirányú eltérés (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

x (4)

 

5,1 (3)

 

5,1 ± 0,5

y (4)

 

0,0 (3)

 

0,0 ± 0,5

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

W2.5x16q lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-104-1 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

27

7

27

7

Vizsgálati feszültség

Volt

13,5

13,5

Tényleges értékek

Watt

max. 32,1

max. 8,5

max. 32,1

max. 8,5

Fényáram

475 ± 15 %

36 ± 15 %

 

Referencia-fényáram: 475 és 36 lm körülbelül 13,5 V-nál

(1)

A referenciatengelyt, amely merőleges a referenciasíkra, a referenciareteszekhez viszonyítva kell meghatározni.

(2)

A (nagy teljesítményű) főizzószál közepének legnagyobb oldalirányú eltérése két egymásra merőleges síktól, amelyek mindegyike átmegy a referenciatengelyen és az egyik átmegy a referenciaretesz tengelyén.

(3)

A P27/7W/2 és a 3. lapon bemutatott „dobozrendszerrel” kell ellenőrizni.

(4)

Az „x” és az „y” a (kis teljesítményű) mellékizzószál tengelyének a (nagy teljesítményű) főizzószál tengelyéhez viszonyított eltolódását jelöli.

P27/7W KATEGÓRIA — P27/7W/2 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy

a)

a (nagy teljesítményű) főizzószál a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest megfelelően helyezkedik-e el, és a tengelye ± 15°-on belül merőleges-e a reteszek középpontjain és a referenciatengelyen átmenő síkra; valamint

b)

a (kis teljesítményű) mellékizzószál a (nagyobb teljesítményű) főizzószálhoz képest megfelelően helyezkedik-e el, azaz az izzólámpa megfelel-e a követelményeknek.

Vizsgálati eljárás és előírások.

1.   Az izzólámpát olyan foglalatba kell helyezni, amely a tengelye körül elfordítható vagy egy kalibrált skála mentén, vagy a szögelfordulási tűréshatároknak megfelelő rögzített ütközők között. Ezután a foglalatot úgy kell elfordítani, hogy az ernyőn, amelyre a főizzószál képe rávetül, az izzószál vég felőli nézete látsszon. Az izzószálnak a vége felőli nézetét a szögelfordulási tűréshatáron belül kell elérni.

2.   Oldalnézet

Az izzólámpát úgy kell elhelyezni, hogy a lámpafej lefelé álljon, a referenciatengely függőleges legyen, a referenciaretesz jobbra legyen, és a főizzószál vég felőli nézete jelenjen meg:

2.1.

a főizzószál vetületi képének teljes egészében belül kell lennie az „a” magasságú és „b” szélességű téglalapon, amelynek középpontja az izzószál középpontjának elméleti helyén van;

2.2.

a mellékizzószál vetületi képének teljes egészében belül kell lennie a „c” szélességű és „d” magasságú téglalapon, amelynek középpontja a főizzószál középpontjának elméleti helye feletti „u” távolságban van.

3.   Elölnézet

Az izzólámpát úgy kell elhelyezni, hogy a lámpafej lefelé, a referenciatengely függőlegesen álljon, a megfigyelési irány pedig a főizzószál tengelyére merőleges legyen:

3.1.

a főizzószál vetületi képének teljes egészében belül kell lennie az „a” magasságú és „h” szélességű téglalapon, amelynek középpontja az izzószál középpontjának elméleti helyén van;

3.2.

a főizzószál közepe nem tolódhat el „k” távolságnál többel a referenciatengelytől;

3.3.

a mellékizzószál közepe nem tolódhat el a referenciatengelytől ± 2 mm-nél (szabványos izzólámpáknál ± 0,4 mm-nél) többel.

P27/7W KATEGÓRIA — P27/7W/3 lap

Oldalnézet

Image

Referencia

a

b

c

d

u

Méretek

3,5

3,0

4,8

5,1

Elölnézet

Image

Referencia

a

h

k

Méretek

3,5

11,9

1,0

PC16W, PCY16W ÉS PCR16W KATEGÓRIA — PC16W/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

PC16W, PCY16W ÉS PCR16W KATEGÓRIA — PC16W/2 lap

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

min.

névl.

max.

 (140)

e (137)  (138)

 

18,5

 

18,5

f (137)  (138)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (139)

54°

 

 

min. 54°

PC16W

PU20d-1 lámpafej

a 60061.IEC-kiadvány szerint (7004-157-1 lap)

PCY16W

PU20d-2 lámpafej

PCR16W

PU20d-7 lámpafej

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

12

Watt

16

16

Vizsgálati feszültség

Volt

13,5

13,5

Tényleges értékek

Watt

max. 17

max. 17

Fény-áram

PC16W

300 ± 15 %

 

PCY16W

180 ± 20 %

 

PCR16W

70 ± 20 %

 

Referencia-fényáram kb.

13,5 V-nál

Fehér: 300 lm

Borostyánsárga: 180 lm

Vörös: 70 lm

PC16W, PCY16W ÉS PCR16W KATEGÓRIA — PC16W/3 lap

Ernyővetületi előírások

E vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy megfelelő-e az izzószálnak a referenciatengelyhez és a referenciasíkhoz képest elfoglalt helyzete, azaz megfelel-e az izzólámpa az előírásoknak.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Sorozatgyártású izzólámpák

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Szabványos izzólámpák

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Az izzószál helyzetét két egymásra merőleges síkban kell ellenőrizni, amelyek közül az egyik a bevezető huzalokon áthaladó sík.

Az izzószál PC16W/2 lap 5. megjegyzése szerint meghatározott végeinek a Z1 és Z2, illetve a Z3 és Z4 vonal között kell lennie.

Az izzószálnak teljes egészében a rajzon látható határokon belül kell lennie.

PR21W KATEGÓRIA — PR21W/1 lap

A rajzok csak az izzólámpa (mm-ben megadott) lényeges méreteinek szemléltetésére szolgálnak.

Image

Méretek mm-ben

Sorozatgyártású izzólámpák

Szabványos izzólámpa

min.

névl.

max.

(4)

e

12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

Oldalirányú eltérés (1)

12 V

 

 

(3)

0,3 max

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

BAW15s lámpafej a 60061. IEC-kiadvány szerint (7004-11E-1 lap)

ELEKTROMOS ÉS FÉNYTANI JELLEMZŐK

Névleges értékek

Volt

12

24

12

Watt

21

21

Vizsgálati feszültség

Volt

13,5

28,0

 

Tényleges értékek

Watt

max. 26,5

max. 29,7

max. 26,5

Fényáram

110 ± 20 %

 

Referencia-fényáram körülbelül 13,5 V-nál

Fehér: 460 lm

Vörös: 110 lm

 

(1)

Az izzószál közepének legnagyobb oldalirányú eltérése két egymásra merőleges síktól, amelyek mindegyike átmegy a referenciatengelyen és az egyik átmegy a referenciatüske tengelyén.

(2)

A sorozatgyártású izzólámpák által kibocsátott fénynek vörösnek kell lennie (lásd a 4. megjegyzést).

(3)

A P21W/2 lapon bemutatott „dobozrendszerrel” kell ellenőrizni.

(4)

A szabványos izzólámpák által kibocsátott fénynek fehérnek vagy vörösnek kell lennie.

(5)