ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.291.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 291

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. november 9.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2010/674/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. július 26.) az Európai Unió, Izland, Liechtenstein és Norvégia között a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az Európai Unió és Norvégia közötti 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodás egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára 2009–2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő jegyzőkönyvének, valamint az Európai Gazdasági Közösség és Norvégia közötti megállapodás egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára 2009–2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

1

Megállapodás az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság között a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról

4

Megállapodás a Norvég Királyság és az Európai Unió között a Norvég Finanszírozási Mechanizmusról a 2009–2014 közötti időszakban

10

Az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodásról kiegészítő jegyzőkönyv

14

Az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodás kiegészítő jegyzőkönyve

18

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 1003/2010/EU rendelete (2010. november 8.) a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helyére és rögzítésének módjára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról ( 1 )

22

 

*

A Bizottság 1004/2010/EU rendelete (2010. november 8.) egyes 2010. évi halászati kvótáknak az előző évben történt túlhalászás miatti csökkentéséről

31

 

*

A Bizottság 1005/2010/EU rendelete (2010. november 8.) a gépjárművek elvontató berendezéseire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról ( 1 )

36

 

 

A Bizottság 1006/2010/EU rendelete (2010. november 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

43

 

 

A Bizottság 1007/2010/EU rendelete (2010. november 8.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

45

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/675/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. november 8.) bizonyos anyagoknak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő fel nem vételéről (az értesítés a C(2010) 7579. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

47

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

9.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. július 26.)

az Európai Unió, Izland, Liechtenstein és Norvégia között a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az Európai Unió és Norvégia közötti 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodás egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára 2009–2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő jegyzőkönyvének, valamint az Európai Gazdasági Közösség és Norvégia közötti megállapodás egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára 2009–2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2010/674/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 217. cikkére, összefüggésben 218. cikkének (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2009. április 30-án a következő finanszírozási mechanizmusok és együttműködési programok jártak le:

A 2004–2009 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmus, melyről az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban: EGT-megállapodás) 38a. jegyzőkönyve (1) rendelkezik, melyet a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló kiegészítés (2) módosított 2007-ben,

a 2004–2009 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmus, amelyről a Norvég Királyság és az Európai Közösség között létrejött, a 2004–2009 közötti időszakra vonatkozó norvég finanszírozási mechanizmusről szóló megállapodás rendelkezik (3),

az együttműködési program, amelyet a Norvég Királyság és az Európai Unió között Bulgária gazdasági növekedése és fenntartható fejlődése érdekében elfogadott együttműködési programról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás említ (4),

az együttműködési program, amelyet a Norvég Királyság és az Európai Unió között Románia gazdasági növekedése és fenntartható fejlődése érdekében elfogadott együttműködési programról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás említ (5).

(2)

Az Európai Gazdasági Térség gazdasági és társadalmi különbségeinek enyhítésére továbbra is szükség van. Ezért új mechanizmust kell létrehozni az EGT-hez tartozó EFTA-államok pénzügyi hozzájárulásairól, és új Norvég Finanszírozási Mechanizmust kell létrehozni.

(3)

E célból a Bizottság az Unió nevében Izlanddal, Liechtensteinnel és Norvégiával kötendő, a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó új EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodásról, és annak mellékletéről tárgyalt. A melléklet a megállapodáshoz csatolt, 38b. elnevezésű jegyzőkönyv formájában fog megvalósulni. E célból a Bizottság az Unió nevében Norvégiával is tárgyalt a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó új Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodásról.

(4)

Későbbi időpontban való megkötésükre tekintettel ezeket a megállapodásokat alá kell írni.

(5)

Az Izlanddal és Norvégiával kötött szabadkereskedelmi megállapodások kiegészítő jegyzőkönyveiben rögzített, az Unióba irányuló egyes halak és halászati termékek importjára alkalmazandó különleges rendelkezések, amelyekről a következő jegyzőkönyvek rendelkeznek, 2009. április 30-án lejártak, és az említett jegyzőkönyvek 2. cikkeinek megfelelően azokat felül kell vizsgálni:

az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodásnak a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, Málta, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása következtében létrejött kiegészítő jegyzőkönyve (6),

az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodásnak a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, Málta, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása következtében létrejött kiegészítő jegyzőkönyve (7),

az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodásnak Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében létrejött kiegészítő jegyzőkönyve (8),

az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Köztársaság közötti megállapodásnak Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében létrejött kiegészítő jegyzőkönyve (9).

(6)

E célból a Bizottság az Európai Unió nevében tárgyalásokat folytatott Izlanddal és Norvégiával e szabadkereskedelmi megállapodások új kiegészítő jegyzőkönyveiről, hogy az Izlandról és Norvégiából származó, Unióba importált egyes halakra és halászati termékekre alkalmazandó különleges rendelkezéseket rögzítsen a 2009–2014 közötti időszakra.

(7)

E kiegészítő jegyzőkönyveket – későbbi időpontban történő megkötésükre is figyelemmel – alá kell írni.

(8)

A meglevő finanszírozási mechanizmusok új mechanizmusokkal való felváltása, amelyek különböző időszakokra, az alapok különböző összegeire és a különböző végrehajtási intézkedésekre vonatkoznak, továbbá az egyes halak és halászati termékekre vonatkozó konceszsziók megújítása és kiterjesztése egészében véve az EGT-hez tartozó EFTA államokkal való társulás fejlesztésének fontos elemét képezi, amely alátámasztja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikkére való hivatkozást.

(9)

A (4) preambulumbekezdésben említett megállapodások és a (7) preambulumbekezdésben említett jegyzőkönyvek megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig a megállapodásokat és a kiegészítő jegyzőkönyveket ideiglenesen alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács – megkötésükre figyelemmel – felhatalamzást ad a következő megállapodásoknak és jegyzőkönyveknek az Európai Unió nevében történő jóváhagyására:

az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti megállapodás és annak melléklete a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról,

a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti megállapodás a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról,

az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodás kiegészítő jegyzőkönyve és annak melléklete,

az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodás kiegészítő jegyzőkönyve és annak melléklete.

A megállapodások, kiegészítő jegyzőkönyvek és azok mellékleteinek szövegét csatolták ehhez a határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) megkötésükre figyelemmel jogosult(ak) az Unió nevében ezen megállapodások és jegyzőkönyvek aláírására.

3. cikk

A megkötésükre vonatkozó eljárások befejeződéséig az 1. cikkben említett megállapodásokat és jegyzőkönyveket a következő időpontoktól ideiglenesen alkalmazni kell:

az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti megállapodást és annak mellékletét a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról az erről szóló utolsó értesítés letétbe helyezését követő első hónap első napjától,

a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti megállapodást a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról az erről szóló utolsó értesítés letétbe helyezését követő első hónap első napjától,

az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvét és annak mellékletét az erről szóló utolsó értesítés letétbe helyezését követő harmadik hónap első napjától,

az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvét és annak mellékletét az erről szóló utolsó értesítés letétbe helyezését követő harmadik hónap első napjától.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. VANACKERE


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 14. o.

(2)  HL L 221., 2007.8.25., 18. o.

(3)  HL L 130., 2004.4.29., 81. o.

(4)  HL L 221., 2007.8.25., 46. o.

(5)  HL L 221., 2007.8.25., 52. o.

(6)  HL L 130., 2004.4.29., 85. o.

(7)  HL L 130., 2004.4.29., 89. o.

(8)  HL L 221., 2007.8.25., 58. o.

(9)  HL L 221., 2007.8.25., 62. o.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság között a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról

AZ EURÓPAI UNIÓ,

IZLAND,

A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,

A NORVÉG KIRÁLYSÁG,

MIVEL az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (EGT-megállapodás) szerződő felei megegyeztek a régióik közötti gazdasági és szociális egyenlőtlenségek csökkentésének szükségességéről a közöttük zajló kereskedelem és gazdasági kapcsolatok folyamatos és kiegyensúlyozott erősítésének ösztönzése érdekében,

MIVEL e célkitűzéshez való hozzájárulás érdekében az EFTA-államok finanszírozási mechanizmust hoztak létre az Európai Gazdasági Térség keretében,

MIVEL az EGT Finanszírozási Mechanizmust 2004–2009 közötti időszakban szabályozó rendelkezéseket a 38a. jegyzőkönyv tartalmazza, valamint az EGT-megállapodás 38a. jegyzőkönyvének kiegészítése,

MIVEL az Európai Gazdasági Térség gazdasági és szociális egyenlőtlenségek csökkentésére továbbra is szükség van, ezért új mechanizmust kell létrehozni az EGT-hez tartozó EFTA-államok pénzügyi hozzájárulásairól a 2009–2014 közötti időszakra,

ELHATÁROZTÁK, HOGY MEGKÖTIK A KÖVETKEZŐ MEGÁLLAPODÁST:

1. cikk

Az EGT-megállapodás 117. cikke szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„A finanszírozási mechanizmusokra irányadó rendelkezéseket a 38. jegyzőkönyv, a 38a. jegyzőkönyv, a 38a. jegyzőkönyv kiegészítése és a 38b. jegyzőkönyv tartalmazza.”

2. cikk

Az EGT-megállapodás 38a. jegyzőkönyve után be kell illeszteni az új 38b. jegyzőkönyvet. A 38b. jegyzőkönyv szövegét e megállapodás melléklete tartalmazza.

3. cikk

A Szerződő Felek e megállapodást saját eljárási rendjük szerint megerősítik vagy jóváhagyják. A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

E megállapodás az utolsó megerősítő vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezését követő második hónap első napján lép hatályba.

Az első és második bekezdésben említett eljárások befejeződéséig ezt a megállapodást az erről szóló utolsó értesítés letétbe helyezését követő első hónap első napjától ideiglenesen alkalmazni kell.

4. cikk

E megállapodás egyetlen eredeti példányban, angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, izlandi és norvég nyelven készült, és az e nyelveken készült szövegeinek mindegyike egyaránt hiteles; a megállapodást az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe, amely minden részes fél részére eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година и деветнадесети август две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez y el diecinueve de agosto de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010 a 19. srpna 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010 und am 19. August 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal ja augustikuu üheksateistkümnendal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010 και στις 19 Αυγούστου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July and on the nineteenth day of August in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix et le dix-neuf août deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci e diciannove agosto duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā un 2010. gada 19. augustā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d. ir 2010 m. rugpjūčio 19 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján és a kétezer-tizedik év augusztus havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010 u d-19 ta’ Awwissu 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010 en 19 augustus 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r. i 19 sierpnia 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez e em dezanove de Agosto de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010 și 19 august 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať a devätnásteho augusta dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010 in 19. avgusta 2010.

Tehty Brysselissä, kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen ja yhdeksäntenätoista päivänä elokuuta vuonna kaksituhattakymmenen

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio och den nittonde augusti tjugohundratio.

Gert í Brussel, 28. júlí 2010 og 19. ágúst 2010.

Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Konveriket Norge

Image

MELLÉKLET

38 B. JEGYZŐKÖNYV

AZ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUSRÓL (2009–2014)

1. cikk

A 3. cikkben felsorolt kiemelt területeken folyó prioritást élvező ágazatoknak nyújtott pénzügyi támogatásokkal Izland, Liechtenstein és Norvégia (EFTA-államok) hozzájárulnak az Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és szociális egyenlőtlenségek csökkentéséhez, valamint a kedvezményezett államokhoz fűződő kapcsolataik erősítéséhez.

2. cikk

Az 1. cikkben említett pénzügyi hozzájárulás teljes összege 988,5 millió EUR, amelyet a 2009. május 1-jétől2014. április 30-áig terjedő időszakban évente 197,7 millió EUR összegű részletekben bocsátanak kötelezettségvállalás céljából rendelkezésre.

3. cikk

(1)   A következő kiemelt ágazatokban igényelhető pénzügyi hozzájárulás:

a)

környezetvédelem és környezetgazdálkodás;

b)

éghajlatváltozás és megújuló energia;

c)

civil társadalom;

d)

humán és szociális fejlesztés;

e)

kulturális örökség megőrzése.

(2)   A tudományos kutatások csak akkor finanszírozhatók, ha egy vagy több kiemelt területen folynak.

(3)   Az egyes kedvezményezett államok indikatív allokációs célja legalább összesen 30 % az a) és b) kiemelt ágazatokban és 10 % a c) kiemelt ágazatban. A kiemelt ágazatokat a 8. cikk (2) bekezdésében ismertetett eljárásnak megfelelően kell kiválasztani, rugalmas módon koncentrálni és a kedvezményezett államok különböző szükségleteihez igazítani, figyelembe véve ezek méretét és a hozzájárulás összegét.

4. cikk

(1)   Az EFTA hozzájárulása nem haladja meg a programköltségek 85 %-át. Különleges esetekben elérheti a programköltségek 100 %-át.

(2)   Az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat figyelembe kell venni.

(3)   Az Európai Bizottság valamennyi programot és a programok minden jelentős változását megvizsgálja az Európai Unió célkitűzéseivel való összeegyeztethetőség szempontjából.

(4)   A projektek tekintetében az EFTA-államok felelőssége a pénzeszközöknek a terveknek megfelelő rendelkezésre bocsátására korlátozódik. Harmadik féllel szemben nem felelnek.

5. cikk

Az alapok a következő kedvezményezett országok számára lesznek elérhetők: Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Görögország, Spanyolország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia és Szlovákia.

Spanyolország számára átmeneti támogatásként 45,85 millió EUR-t különítenek el a 2009. május 1–2013. december 31. közötti időszakra. Bár számolni kell átmeneti kiigazításokkal, a pénzeszközök többi részét a következő felosztás szerint teszik elérhetővé:

 

Pénzeszközök

(millió EUR)

Bulgária

78,60

Cseh Köztársaság

61,40

Észtország

23,00

Görögország

63,40

Ciprus

3,85

Lettország

34,55

Litvánia

38,40

Magyarország

70,10

Málta

2,90

Lengyelország

266,90

Portugália

57,95

Románia

190,75

Szlovénia

12,50

Szlovákia

38,35

6. cikk

A le nem kötött rendelkezésre álló pénzeszközöknek a kedvezményezett államok kiemelt projektjei közötti újbóli elosztása céljából 2011 novemberében és 2013 novemberében felülvizsgálatra kerül sor.

7. cikk

(1)   Az ebben a jegyzőkönyvben meghatározott pénzügyi hozzájárulást szorosan össze kell hangolni Norvégiának a norvég finanszírozási mechanizmus által előírt kétoldalú hozzájárulásával.

(2)   Az EFTA-államok különösen arról gondoskodnak, hogy az előző bekezdésben említett mindkét finanszírozási mechanizmus esetében azonos kérelmezési eljárás és végrehajtási szabályok érvényesüljenek.

(3)   Az Európai Unió kohéziós politikájában bekövetkező vonatkozó változásokat megfelelően figyelembe kell venni.

8. cikk

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus alkalmazására a következők vonatkoznak:

(1)

A végrehajtás minden szakaszában az átláthatóság, elszámoltathatóság és költséghatékonyság legmagasabb szintjét, valamint a felelősségteljes kormányzás, a fenntartható fejlődés és a nemek közti egyenlőség elveit kell alkalmazni. Az EGT Finanszírozási Mechanizmusának célkitűzéseit a kedvezményezett államok és az EFTA-államok közötti szoros együttműködés keretében kell megvalósítani.

(2)

A hatékony és célzott végrehajtás biztosítása érdekében, valamint a nemzeti prioritásokat figyelembe véve az EFTA-államoknak minden kedvezményezett állammal egyetértési megállapodást kell kötni, amely meghatározza a többéves programozás keretét, valamint az igazgatás és az ellenőrzés struktúráit.

(3)

Az egyetértési megállapodás megkötését követően a kedvezményezett államok programjavaslatokat nyújtanak be. Az EFTA-államok értékelik és jóváhagyják a javaslatokat, majd támogatási megállapodásokat kötnek a kedvezményezett államokkal minden egyes program vonatkozásában. A program részletességének szintje figyelembe veszi a hozzájárulás mértékét. A programokon belül kivételes esetekben projektek is említhetők, továbbá ezek kiválasztásának, jóváhagyásának és ellenőrzésének feltételei, összhangban a végrehajtásra vonatkozó (8) bekezdésben említett rendelkezésekkel.

A jóváhagyott programok végrehajtása a kedvezményezett állam felelőssége. A kedvezményezett államoknak megfelelő igazgatási és ellenőrzési rendszereket kell biztosítaniuk annak érdekében, hogy hatékony végrehajtást és igazgatást biztosítsanak.

(4)

A széles körű részvétel biztosítása érdekében adott esetben partnerségeket kell alkalmazni a pénzügyi hozzájárulás előkészítése, végrehajtása, nyomon követése és értékelése során. A partnerek lehetnek többek között helyi, regionális és nemzeti szintűek, érkezhetnek a magánszektorból, civil társadalomból, és szociális partnerek is lehetnek a kedvezményezett államokban és az EFTA-államokban.

(5)

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus igazgatására hivatott ellenőrzési rendszernek biztosítania kell a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének tiszteletben tartását. Az EFTA-államok nemzeti előírásaiknak megfelelően ellenőrzéseket végezhetnek. E célból a kedvezményezett államok megadnak minden szükséges segítséget, tájékoztatást és dokumentációt. Szabálytalanságok esetén az EFTA-államok felfüggeszthetik a finanszírozást és visszakövetelhetik a pénzeszközöket.

(6)

A kedvezményezett államokban a többéves programozás keretében bármelyik projekt végrehajtható a kedvezményezett államokban és az EFTA-államokban letelepedett szervezetekkel együttműködésben, a közbeszerzésre alkalmazandó szabályoknak megfelelően.

(7)

Az EFTA-államok igazgatási költségeit a 2. cikkben említett általános összegből fedezik, amelyeket a (8) bekezdésben említett végrehajtási rendelkezések részleteznek majd.

(8)

Az EFTA-államok létrehoznak egy bizottságot az EGT Finanszírozási Mechanizmus általános igazgatására. Az EGT finanszírozási mechanizmusának gyakorlati alkalmazására vonatkozó további szükséges rendelkezéseket az EFTA-államok bocsátják ki a kedvezményezett államokkal folytatott konzultációt követően. Az EFTA-államok arra törekednek, hogy e rendelkezéseket az egyetértési megállapodások aláírását megelőzően kibocsássák.

9. cikk

Az ötéves időszak végén, a megállapodás alapján fennálló jogok és kötelezettségek sérelme nélkül, a Szerződő Felek a megállapodás 115. cikke alapján felülvizsgálják majd az Európai Gazdasági Térségen belül fennálló gazdasági és társadalmi különbségek kezelésének szükségességét.


MEGÁLLAPODÁS

a Norvég Királyság és az Európai Unió között a Norvég Finanszírozási Mechanizmusról a 2009–2014 közötti időszakban

1. cikk

A Norvég Királyság vállalja, hogy a 3. cikkben felsorolt kiemelt területeken folyó prioritást élvező ágazatoknak külön Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül nyújtott pénzügyi támogatásokkal ötéves időszakon keresztül hozzájárul az Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és szociális egyenlőtlenségek csökkentéséhez, valamint a kedvezményezett államokhoz fűződő kapcsolatainak erősítéséhez.

2. cikk

Az 1. cikkben meghatározott pénzügyi hozzájárulás teljes összege 800 millió EUR, amelyet a 2009. május 1-jétől2014. április 30-áig terjedő időszakban évente 160 millió EUR összegű részletekben bocsátanak kötelezettségvállalás céljából rendelkezésre.

3. cikk

A következő kiemelt ágazatokban igényelhető pénzügyi hozzájárulás:

a)

szén-dioxid-leválasztás és -tárolás;

b)

környezetbarát ipari innováció;

c)

kutatás és ösztöndíjak;

d)

humán és szociális fejlesztés;

e)

bel- és igazságügy;

f)

a tisztességes munka és a háromoldalú párbeszéd ösztönzése.

Az a) prioritási ágazat allokációs célja legalább 20 %. A kedvezményezett államok különböző szükségleteit és méretét megfelelő módon figyelembe veszik.

Az egyes kedvezményezett államok számára elkülönített összegek egy százalékát félre kell tenni egy olyan alapba, amely a tisztességes munka és a háromoldalú párbeszéd ösztönzésére hivatott. Ezt az alapot a Norvég Királyság által kijelölt szerv működteti az 5. cikkben rögzített felosztási kulcsokkal összhangban.

4. cikk

A Norvég Királyság hozzájárulása nem haladja meg a programköltségek 85 %-át. Különleges esetekben elérheti a programköltségek 100 %-át.

Az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat figyelembe kell venni.

Az Európai Bizottság megvizsgálja valamennyi programot és azok minden jelentős változását az Európai Unió célkitűzéseivel való összeegyeztethetőség szempontjából.

A projektek tekintetében a Norvég Királyság felelőssége a pénzeszközöknek a terveknek megfelelő rendelkezésre bocsátására korlátozódik. Harmadik féllel szemben nem felelnek.

5. cikk

A kedvezményezett államok, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia részére az alábbi felosztás szerint állnak rendelkezésre a pénzeszközök:

Kedvezményezett állam

Pénzeszközök (millió EUR)

Bulgária

48,00

Ciprus

4,00

Cseh Köztársaság

70,40

Észtország

25,60

Lengyelország

311,20

Lettország

38,40

Litvánia

45,60

Málta

1,60

Magyarország

83,20

Románia

115,20

Szlovénia

14,40

Szlovákia

42,40

6. cikk

A le nem kötött rendelkezésre álló pénzeszközöknek a kedvezményezett államok kiemelt projektjei közötti újbóli elosztása céljából 2011 novemberében és 2013 novemberében felülvizsgálatra kerül sor.

7. cikk

Az 1. cikk alapján fizetendő hozzájárulásokat szorosan össze kell hangolni az EFTA-államoknak az EGT Finanszírozási Mechanizmus által előírt kétoldalú hozzájárulásával.

A Norvég Királyság különösen arról gondoskodik, hogy az előző bekezdésben említett mindkét finanszírozási mechanizmus esetében azonos kérelmezési eljárás és végrehajtási szabályok érvényesüljenek.

Az Európai Unió kohéziós politikájában bekövetkező vonatkozó változásokat megfelelően figyelembe kell venni.

8. cikk

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus alkalmazására a következők vonatkoznak:

1.

A végrehajtás minden szakaszában az átláthatóság, elszámoltathatóság és költséghatékonyság legmagasabb szintjét, valamint a felelősségteljes kormányzás, a fenntartható fejlődés és a nemek közti egyenlőség célkitűzéseit és elveit kell alkalmazni. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus célkitűzéseit a kedvezményezett államok és a Norvég Királyság közötti szoros együttműködés keretében kell megvalósítani.

2.

A hatékony és célzott végrehajtás biztosítása érdekében, valamint a nemzeti prioritásokat figyelembe véve a Norvég Királyságnak minden kedvezményezett állammal egyetértési megállapodást kell kötnie, amely meghatározza a többéves programozás keretét, valamint az igazgatás és az ellenőrzés struktúráit.

3.

Az egyetértési megállapodás megkötését követően a kedvezményezett államok programjavaslatokat nyújtanak be. A Norvég Királyság értékeli és jóváhagyja a javaslatokat, majd minden egyes program vonatkozásában támogatási megállapodásokat köt a kedvezményezett államokkal. A program részletességének szintje figyelembe veszi a hozzájárulás mértékét. A programokon belül kivételes esetekben projektek is említhetők, továbbá ezek kiválasztásának, jóváhagyásának és ellenőrzésének feltételei, összhangban a végrehajtásra vonatkozó (8) bekezdésben említett rendelkezésekkel.

A jóváhagyott programok végrehajtása a kedvezményezett állam felelőssége. A kedvezményezett államoknak megfelelő igazgatási és ellenőrzési rendszereket kell biztosítaniuk annak érdekében, hogy hatékony végrehajtást és igazgatást biztosítsanak. Különleges körülmények esetén a kedvezményezett állam és a Norvég Királyság megállapodhatnak abban, hogy a programokat az általuk kijelölt szervek működtetik.

4.

A széles körű részvétel biztosítása érdekében adott esetben partnerségeket kell alkalmazni a pénzügyi hozzájárulás előkészítése, végrehajtása, nyomon követése és értékelése során. A partnerek lehetnek többek között helyi, regionális és nemzeti szintűek, érkezhetnek a magánszektorból, civil társadalomból, és szociális partnerek is lehetnek a kedvezményezett államokban és a Norvég Királyságban.

5.

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus igazgatására hivatott ellenőrzési rendszernek biztosítania kell a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének tiszteletben tartását. A Norvég Királyság nemzeti előírásainak megfelelően ellenőrzéseket végezhet. E célból a kedvezményezett államok megadnak minden szükséges segítséget, tájékoztatást és dokumentációt. Szabálytalanságok esetén a Norvég Királyság felfüggesztheti a finanszírozást, és visszakövetelheti az alapokat.

6.

A kedvezményezett államokban a többéves programozás keretében bármelyik projekt végrehajtható a kedvezményezett államokban és a Norvég Királyságban letelepedett szervezetekkel együttműködésben, a közbeszerzésre alkalmazandó szabályoknak megfelelően.

7.

A Norvég Királyság igazgatási költségeit a 2. cikkben említett általános összegből fedezik, amelyeket a (8) bekezdésben említett végrehajtási rendelkezések részleteznek majd.

8.

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus általános igazgatásáért a Norvég Királyság felelős, vagy bármely általa kijelölt szerv. A Norvég Finanszírozási Mechanizmusának alkalmazására vonatkozó további szükséges rendelkezéseket a Norvég Királyság EFTA-államok bocsátja ki a kedvezményezett államokkal való konzultációt követően. A Norvég Királyság arra törekszik, hogy e rendelkezéseket az egyetértési megállapodások aláírását megelőzően kibocsássák.

9. cikk

A Szerződő Felek e megállapodást saját eljárási rendjük szerint megerősítik vagy jóváhagyják. A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

E megállapodás az utolsó megerősítő vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezését követő második hónap első napján lép hatályba.

Az első és második bekezdésben említett eljárások befejeződéséig ezt a megállapodást az erről szóló utolsó értesítés letétbe helyezését követő első hónap első napjától ideiglenesen alkalmazni kell.

10. cikk

E megállapodás egyetlen eredeti példányban, angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, izlandi és norvég nyelven készült, és az e nyelveken készült szövegeinek mindegyike egyaránt hiteles; a megállapodást az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe, amely minden részes fél részére eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Konveriket Norge

Image


KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV

az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodásról

AZ EURÓPAI UNIÓ,

és

IZLAND,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság között 1972. július 22-én aláírt megállapodásra, valamint a halak és halászati termékek Izland és a Közösség közötti kereskedelmére alkalmazandó jelenlegi szabályokra,

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodáshoz a Cseh Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása következtében csatolt kiegészítő jegyzőkönyvre és különösen annak 2. cikkére,

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében csatolt kiegészítő jegyzőkönyvére és különösen annak 2. cikkére,

ELHATÁROZTÁK, HOGY MEGKÖTIK A KÖVETKEZŐ JEGYZŐKÖNYVET:

1. cikk

Az Izlandról származó egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára alkalmazandó különös rendelkezéseket e jegyzőkönyv és annak melléklete állapítja meg.

Az éves vámmentes kontingenseket e jegyzőkönyv melléklete állapítja meg. E vámkontingensek 2009. május 1-jétől2014. április 30-ig érvényesek. Ezen időszak végéig minden érintett érdekeit figyelembe véve felülvizsgálják a kontingensszinteket.

2. cikk

A 2009. május 1-jétől2010. április 30-ig tartó első 12 hónapos időszakra vonatkozó vámmentes kontingensmennyiségeket átviszik a 2010. május 1-jétől2011. április 30-ig tartó időszakra.

Amennyiben a 2010. május 1-jétől2011. április 30-ig tartó vámkontingens-időszakra vonatkozó vámkontingensek mennyiségét nem használják ki teljes mértékben, a megmaradt mennyiséget átviszik a 2011. május 1-jétől2012. április 30-ig tartó vámkontingens-időszakra. Ennek érdekében a 2010. május 1-jétől2011. április 30-ig tartó időszakban alkalmazandó vámkontingensre vonatkozó lehívásokat a 2011. szeptember 1-jét követő második bizottsági munkanapon leállítják. A következő munkanapon e vámkontingens felhasználatlan mennyiségét a 2011. május 1-jétől2012. április 30-ig tartó időszakra alkalmazandó megfelelő vámkontingens keretében hozzáférhetővé teszik. Ezt az időpontot követően visszamenőleges lehívás vagy visszatérítés nem lehetséges a 2010. május 1-jétől2011. április 30-ig tartó időszakban alkalmazandó vámkontingens terhére.

3. cikk

A Szerződő Felek e jegyzőkönyvet saját eljárásaikkal összhangban kötelesek megerősíteni vagy jóváhagyni. A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

E kiegészítő jegyzőkönyv az utolsó megerősítő vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezését követő második hónap első napján lép hatályba.

Az első és második bekezdésben említett eljárások befejeződéséig ezt a jegyzőkönyvet az erről szóló utolsó értesítés letétbe helyezését követő harmadik hónap első napjától ideiglenesen alkalmazni kell.

4. cikk

E jegyzőkönyvet, amely egyetlen eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és izlandi nyelven készült, és amelynek e nyelveken készült szövegei mind egyaránt hitelesek, az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának irattárában helyezik letétbe, amely e megállapodás valamennyi részes Felének eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Gert i Brussel, 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

MELLÉKLET

A JEGYZŐKÖNYV 1. CIKKÉBEN EMLÍTETT KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

Az Unió a meglévő vámkontingensek mellett az alábbi éves vámmentes kontingenst nyitja meg az izlandi eredetű termékek részére:

KN-kód

Árumegnevezés

Éves (május 1–április 30.) vámkontingens-mennyiség nettó tömege, eltérő rendelkezés hiányában

ex 0303 51 00

Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii) fagyasztva, a máj és az ikra kivételével (1)

950 tonna

0306 19 30

Fagyasztott norvég homár (Nephrops norvegicus)

520 tonna

0304 19 35

Vörösálsügér (Sebastes spp.) friss vagy hűtött

750 tonna


(1)  A vámkontingens nem vonatkozik azokra az árukra, amelyek esetében a szabad forgalomba bocsátáshoz szükséges vámáru-nyilatkozat benyújtására február 15. és június 15. közötti időszakban kerül sor.


Az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodás

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYVE

AZ EURÓPAI UNIÓ,

és

A NORVÉG KIRÁLYSÁG,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és a Norvég Királyság között 1973. május 14-én aláírt megállapodásra, valamint a halak és halászati termékek Norvégia és a Közösség közötti kereskedelmére alkalmazandó jelenlegi szabályokra,

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása következtében csatolt kiegészítő jegyzőkönyvre és különösen annak 2. cikkére,

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében csatolt kiegészítő jegyzőkönyvére és különösen annak 2. cikkére,

ELHATÁROZTÁK, HOGY MEGKÖTIK EZT A JEGYZŐKÖNYVET:

1. cikk

A Norvégiából származó egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára alkalmazandó különös rendelkezéseket e jegyzőkönyv és annak melléklete állapítja meg.

Az éves vámmentes kontingenseket e jegyzőkönyv melléklete állapítja meg. E vámkontingensek 2009. május 1-jétől2014. április 30-ig érvényesek. Ezen időszak végéig minden érintett érdekeit figyelembe véve felülvizsgálják a kontingensszinteket.

2. cikk

Azokat a vámkontingens-szinteket, amelyeket meg kellett volna nyitni Norvégia számára 2009. május 1-től kezdve e jegyzőkönyv végrehajtásáig, egyenlő részekre kell felosztani, és éves szinten kell allokálni a jelen jegyzőkönyv alkalmazási időszakából hátralévő időszakra.

3. cikk

Norvégiának meg kell tennie a szükséges lépéseket a 2006. április 21-i királyi rendeletben foglaltak folyamatosságának biztosítása érdekében, melyek lehetővé teszik az Európai Unió valamely tagállamának lobogója alatt közlekedő hajókkal Norvégiába szállított halak és halászati termékek szabad áthaladását. E rendelet az 1. cikkben említett időszakban alkalmazandó, amint végrehajtásra kerülnek az éves vámkontingensek.

4. cikk

Az e jegyzőkönyv mellékletében felsorolt vámkontingensekre alkalmazandó származási szabályok azonosak az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között 1973. május 14-én aláírt megállapodás 3. jegyzőkönyvében rögzítettekkel.

5. cikk

E jegyzőkönyvet a Felek saját eljárásuknak megfelelően megerősítik vagy jóváhagyják. A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

E jegyzőkönyv az utolsó megerősítő vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezését követő második hónap első napján lép hatályba.

Az első és második bekezdésben említett eljárások befejeződéséig ezt a jegyzőkönyvet az erről szóló utolsó értesítés letétbe helyezését követő harmadik hónap első napjától ideiglenesen alkalmazni kell.

6. cikk

E jegyzőkönyv egyetlen eredeti példányban, angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és norvég nyelven készült, és az e nyelveken készült szövegeinek mindegyike egyaránt hiteles; a megállapodást az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe, amely minden részes fél részére eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels, on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje, 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä, heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Utferdiget i Brussel, 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image

MELLÉKLET

A JEGYZŐKÖNYV 1. CIKKÉBEN EMLÍTETT KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

A meglévő vámmentes kontingenseken kívül az Európai Unió a következő éves vámmentes kontingenseket nyitja meg a Norvégiából származó termékek előtt:

KN-kód

Árumegnevezés

Éves (május 1–április 30.) vámkontingens-mennyiség nettó tömege, eltérő rendelkezés hiányában

0303 29 00

Más fagyasztott szalmonidák

2 000 tonna

0303 51 00

Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii) fagyasztva, a máj és az ikra kivételével (1)

45 800 tonna

0303 74 30

Makréla (Scomber scombrus és Scomber japonicus) fagyasztva, egészben, a máj és az ikra kivételével (2)

39 800 tonna

0303 79 98

Más hal fagyasztva, a máj és az ikra kivételével

2 200 tonna

ex 0304 29 75

0304 99 23

Heringfilé (Clupea harengus és Clupea pallasii) fagyasztva

Fagyasztott heringhús (kopoltyúfedő) (Clupea harengus és Clupea pallasii) (3)

67 600 tonna

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Garnélarák és fűrészes garnélarák, hámozva és fagyasztva, elkészítve vagy tartósítva

7 000 tonna

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Hering, fűszerezett és/vagy ecetben vagy sós lében pácolva, tartósítva (4)

3 000 tonna (nettó száraz tömeg)


(1)  A vámkontingens nem vonatkozik azokra az árukra, amelyek esetében a szabad forgalomba bocsátáshoz szükséges vámáru-nyilatkozat benyújtására február 15. és június 15. közötti időszakban kerül sor.

(2)  A vámkontingens nem vonatkozik azokra az árukra, amelyek esetében a szabad forgalomba bocsátáshoz szükséges vámáru-nyilatkozat benyújtására február 15. és június 15. közötti időszakban kerül sor.

(3)  A vámkontingens nem vonatkozik azokra a 0304 99 23 KN-kód alatti árukra, amelyek esetében a szabad forgalomba bocsátáshoz szükséges vámáru-nyilatkozat benyújtására február 15. és június 15. közötti időszakban kerül sor.

(4)  Ezt a vámkontingenst 4 000 tonnára (nettó száraz tömeg) kell emelni a 2010. május 1–2011. április 30. közötti időszakban, 5 000 tonnára (nettó száraz tömeg) 2011. május 1–2012. április 30. közötti időszakban, és 6 000 tonnára (nettó száraz tömeg) minden ezt követő 12 hónapos, május elsejétől április 30-ig tartó időszakban.


RENDELETEK

9.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/22


A BIZOTTSÁG 1003/2010/EU RENDELETE

(2010. november 8.)

a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helyére és rögzítésének módjára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 661/2009/EK rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”) (2) által előírt típus-jóváhagyási eljárás összefüggésében egy új, különálló rendelet.

(2)

A 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezi a gépjárművek és pótkocsijuk hátsó rendszámtábláinak elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. március 20-i 70/222/EGK tanácsi irányelvet (3). Ez a rendelet átveszi az említett irányelvben foglalt követelményeket, és adott esetben a tudományos és a műszaki ismeretek fejlődéséhez való igazításuk érdekében módosítja őket.

(3)

A 661/2009/EK rendelet alapvető követelményeket határoz meg a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helye és rögzítésének módja tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozóan. Ezért a típusjóváhagyással összefüggő sajátos eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket is meg kell állapítani.

(4)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

(1)   „járműtípus a hátsó rendszámtábla felszerelésének helye és rögzítésének módja tekintetében”: olyan járművek, amelyek nem különböznek egymástól az alábbi lényeges szempontokból:

a hátsó rendszámtábla felszerelésére és rögzítésére szolgáló hely méretei,

a hátsó rendszámtábla felszerelésére és rögzítésére szolgáló hely elhelyezkedése,

a hátsó rendszámtábla felszerelésére és rögzítésére szolgáló felület alakja.

(2)   „gyakorlatilag sík felület”: szilárd felület, amely lehet hálószerűen mintázott vagy rácsos is, és görbületi sugara legalább 5 000 mm.

(3)   „hálószerűen mintázott felület”: olyan felület, amelynek egyenletes eloszlású, egymástól legfeljebb 15 mm-re elhelyezkedő, kör alakú, ovális, rombusz alakú, illetve négyszögletű vagy négyzetes lyukak alkotják a mintáját.

(4)   „rácsos felület”: egyenletes eloszlású, egymástól legfeljebb 15 mm-re elhelyezkedő, párhuzamos rudakból álló felület.

(5)   „névleges felület”: geometriailag tökéletes, elméleti felület, figyelmen kívül hagyva az olyan felületi szabálytalanságokat, mint a kitüremkedések vagy a bemélyedések.

(6)   „a jármű hosszirányú középsíkja”: a jármű szimmetriasíkja, illetve nem szimmetrikus jármű esetében a jármű tengelyeinek közepén áthaladó, függőleges hosszirányú sík.

(7)   „dőlés”: a függőleges síkhoz mért szögeltérés foka.

2. cikk

Rendelkezések gépjárművek vagy pótkocsik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helye és rögzítésének módja tekintetében történő EK-típusjóváhagyásáról

(1)   A gyártó vagy képviselője benyújtja a típusjóváhagyó hatósághoz a gépjárművek vagy pótkocsik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helye és rögzítésének módja tekintetében történő típusjóváhagyásra vonatkozó kérelmet.

(2)   A kérelmet az I. melléklet 1. részében mintaként megadott adatközlő lapnak megfelelően kell összeállítani.

(3)   Amennyiben az ezen rendelet II. mellékletében foglalt, idevágó követelmények teljesülnek, a jóváhagyó hatóság megadja az EK-típusjóváhagyást, és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében megállapított számozási rendszer szerint típus-jóváhagyási számot ad ki.

A tagállamok ugyanazt a számot más járműtípushoz nem rendelhetik hozzá.

(4)   A (3) bekezdés alkalmazásában a típusjóváhagyó hatóság az I. melléklet 2. részében megállapított mintának megfelelően kiállított EK-típusbizonyítványt ad ki.

3. cikk

A 70/222/EGK irányelv szerint megadott jóváhagyások érvényessége és kiterjesztése

A nemzeti hatóságok engedélyezik a 661/2009/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett időpont előtt típusjóváhagyásban részesült járművek értékesítését és forgalomba helyezését, és ezeknek a járműveknek a 70/222/EGK irányelv feltételei szerint megadott jóváhagyásait továbbra is kiterjesztik.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

(2)  HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(3)  HL L 76., 1970.4.6., 25. o.


I. MELLÉKLET

Adminisztratív dokumentumok gépjárművek vagy pótkocsik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helye és rögzítésének módja tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához

1.   RÉSZ

Adatközlő lap

MINTA

… számú adatközlő lap gépjárműnek vagy pótkocsinak a hátsó rendszámtábla felszerelésének helye és rögzítésének módja tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához.

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha az ezen az adatközlő lapon említett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektromos vezérléssel működnek, ezek teljesítményére vonatkozóan is adatokat kell szolgáltatni.

0.   ÁLTALÁNOS

0.1.   Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): …

0.2.   Típus: …

0.2.1.   Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): …

0.3.   Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben a típus fel van tüntetve a járművön (1)

0.3.1.   A jelölés elhelyezése: …

0.4.   Járműkategória (2): …

0.5.   Gyártó neve és címe: …

0.8.   Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …

0.9.   A gyártó képviselőjének neve és címe (amennyiben van ilyen): …

1.   A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

1.1.   A járműtípust képviselő járműről készített fényképek és/vagy rajzok: …

2.   TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (3)  (4)

2.4.   A jármű mérettartománya (teljes)

2.4.2.   Felépítménnyel ellátott alvázra

2.4.2.3.   Magasság (menetkész állapotban) (5) (állítható magasságú felfüggesztés esetében jelölni kell a rendes menethelyzetet)

2.6.   Tömeg menetkész állapotban

A jármű tömege felépítménnyel együtt, a nem az M1 kategóriába tartozó vontató esetén – amennyiben azt a gyártó felszerelte – csatlakozóberendezéssel együtt, menetkész állapotban, vagy az alváz tömege, illetve az alváz tömege vezetőfülkével együtt, de felépítmény és/vagy csatlakozóberendezés nélkül, amennyiben a felépítményt vagy a csatlakozóberendezést a gyártó nem szerelte fel (ideértve a folyadékokat, szerszámokat, pótkereket, ha van, valamint a járművezetőt, autóbuszok esetén a kísérő személyt, amennyiben van kísérőülés a járműben) (6) (minden változatra legnagyobb és legkisebb értékkel): …

9.   FELÉPÍTMÉNY

9.14.   Hátsó rendszámtábla felszerelési helye (ha lehetséges, a tartomány megadásával, adott esetben rajzok is használhatók): …

9.14.1.   A felső szélnek az út felületétől mért magassága: …

9.14.2.   Az alsó szélnek az út felületétől mért magassága: …

9.14.3.   A középvonalnak a jármű hosszirányú középsíkjától való távolsága: …

9.14.4.   A jármű bal szélétől való távolság: …

9.14.5.   Méretek (hossz × szélesség): …

9.14.6.   A sík dőlésszöge a függőlegeshez képest: …

9.14.7.   Láthatósági szög a vízszintes síkban: …

Magyarázó megjegyzések

2.   RÉSZ

EK-típusbizonyítvány

MINTA

Méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Értesítés gépjármű- vagy pótkocsitípus

EK-típusjóváhagyásáról (7)

EK-típusjóváhagyásának kiterjesztéséről (7)

EK-típusjóváhagyásának elutasításáról (7)

EK-típusjóváhagyásának visszavonásáról (7)

hátsó rendszámtáblái felszerelésének helye és rögzítésének módja tekintetében

tekintettel a legutóbb a(z) 1003/2010/EU rendelettel módosított (7) …/…/EU rendeletre [ez a rendelet]

Az EK-típusjóváhagyás száma: …

A kiterjesztés indoka: …

I.   RÉSZ

0.1.   Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): …

0.2.   Típus: …

0.2.1.   Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): …

0.3.   Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben fel vannak tüntetve a járművön (8)

0.3.1.   A jelölés elhelyezése: …

0.4.   Járműkategória (9): …

0.5.   Gyártó neve és címe: …

0.8.   Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …

0.9.   A gyártó képviselőjének neve és címe (amennyiben van ilyen): …

II.   RÉSZ

1.   Kiegészítő információk: lásd a Kiegészítést.

2.   A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: …

3.   A vizsgálati jegyzőkönyv kelte: …

4.   A vizsgálati jegyzőkönyv száma: …

5.   Megjegyzések (amennyiben vannak): lásd a Kiegészítést.

6.   Hely: …

7.   Dátum: …

8.   Aláírás: …

Mellékletek

:

Információs csomag.

Vizsgálati jegyzőkönyv.


(1)  Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni. (pl. ABC??123??).

(2)  A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. részében felsorolt fogalommeghatározásoknak megfelelően osztályozva

(3)  Ha a szokásos vezetőfülkés mellett van hálóhelyes vezetőfülkés változat is, akkor mindkettőre meg kell adni a tömegeket és a méreteket.

(4)  ISO 612:1978 szabvány – Közúti járművek – Gépjárművek és vontatott járművek méretei – fogalmak és meghatározások.

(5)  

(g8)

6.3. fogalom

(6)  A járművezető és – szükség esetén – a kezelőszemélyzet tagjának tömegét 75 kg-nak kell tekinteni (ebből az ISO 2416:1992 szabvány alapján 68 kg a testsúly és 7 kg a poggyászsúly), a tüzelőanyag-tartály 90 %-ig van töltve, más folyadékot tartalmazó rendszerek (kivéve a vízzel töltötteket) pedig a gyártó által meghatározott űrtartalom 100 %-áig vannak töltve.

(7)  A nem kívánt rész törlendő.

(8)  Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni. (pl. ABC??123??).

(9)  A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. szakaszában szereplő meghatározás szerint.

Kiegészítés

a … sz. EK-típusbizonyítványhoz

1.

Kiegészítő információk:

1.1.

A járműtípus rövid leírása szerkezetére, méreteire, alakjára és szerkezeti anyagaira vonatkozóan: …

1.2.

A hátsó rendszámtábla helyének leírása: …

2.

A hátsó rendszámtábla helye legfeljebb a következő méretű rendszámtábla felszerelésére alkalmas: 520 × 120/340 × 240 (1)

3.

A hátsó rendszámtábla elhelyezkedése: a középvonaltól balra/középen (1)

4.

Ha mechanikai csatlakozóberendezést szerelnek fel, az eltakarja a hátsó rendszámtábla helyét: igen/nem (1).

5.

Megjegyzések: …


(1)  A nem kívánt rész törlendő.


II. MELLÉKLET

A hátsó rendszámtábla felszerelésének helyére és rögzítésének módjára vonatkozó követelmények

1.   KÖVETELMÉNYEK

1.1.   A hátsó rendszámtábla felszerelésére szolgáló hely alakja és méretei.

1.1.1.

A felszerelésre szolgáló hely egy sík vagy gyakorlatilag sík négyszögletű felületet képez, amely legalább a következő méretekkel rendelkezik:

vagy

szélessége

:

520 mm

magassága

:

120 mm

vagy

szélessége

:

340 mm

magassága

:

240 mm

1.1.2.

A rendszámtábla által eltakart felületen lehetnek lyukak vagy hézagok.

1.1.2.1.

M1 kategóriájú járművek esetében a lyuk vagy a hézag szélessége legfeljebb 40 mm lehet; ahhoz hogy a hosszát ne kelljen figyelembe venni.

1.1.3.

A rendszámtábla által eltakart felületen lehetnek kitüremkedések, feltéve, hogy azok legfeljebb 5,0 mm-re nyúlnak ki a névleges felület síkjából. A rendszámtábla rezgését megakadályozó igen puha anyagokat, mint a hab vagy a nemez, nem kell figyelembe venni.

1.2.   A hátsó rendszámtábla felszerelése és rögzítése.

1.2.1.

A felszerelésre szolgáló hely lehetővé kell, hogy tegye, hogy a rendszámtábla, miután a gyártó utasításai szerint rögzítették, a következő jellemzőkkel rendelkezzen:

1.2.1.1.

A rendszámtábla helyzete a jármű hosszirányú középsíkjához viszonyítva:

1.2.1.1.1.

a rendszámtábla középpontja a jármű hosszirányú középsíkjához képest nem helyezkedhet el jobbra.

1.2.1.2.

A rendszámtábla helyzete a jármű függőleges hosszirányú síkjához viszonyítva:

1.2.1.2.1.

a rendszámtáblának merőlegesnek kell lennie a jármű hosszirányú síkjához.

1.2.1.2.2.

a rendszámtábla bal oldali széle nem helyezkedhet el balra a jármű legszélső pontját érintő és a hosszirányú középsíkjával párhuzamos függőleges síktól.

1.2.1.3.

A rendszámtábla helyzete a függőleges keresztirányú síkhoz viszonyítva:

1.2.1.3.1.

a rendszámtábla függőlegessel bezárt szögei az alábbiak lehetnek:

1.2.1.3.1.1.

legalább – 5°, de legfeljebb 30°, feltéve, hogy a rendszámtábla felső széle legfeljebb 1,20 m-re helyezkedik el a talajtól;

1.2.1.3.1.2.

legalább – 15°, de legfeljebb 5°, feltéve, hogy a rendszámtábla felső széle több mint 1,20 m-re helyezkedik el a talajtól.

1.2.1.4.

A rendszámtábla talajtól mért magassága:

1.2.1.4.1.

A rendszámtábla alsó széle és a talaj közötti távolság legalább 0,30 m.

1.2.1.4.2.

A rendszámtábla felső széle és a talaj közötti távolság legfeljebb 1,20 m. Ha azonban a jármű szerkezete miatt lehetetlen betartani a rendszámtábla magasságára vonatkozó rendelkezéseket, a legnagyobb magasság meghaladhatja az 1,20 m-t, feltéve, hogy amennyire csak a jármű szerkezeti jellemzői lehetővé teszik, megközelíti ezt a határértéket, és a 2,00 m-t semmi esetre sem haladja meg.

1.2.1.5.

Geometriai láthatóság:

1.2.1.5.1.

Ha a rendszámtábla felső szélének magassága nem haladja meg az 1,20 m-t, a rendszámtáblának a következő négy sík által határolt teljes térben láthatónak kell lennie:

a rendszámtábla két oldalsó szélét érintő két függőleges sík, amely a jármű hosszirányú középsíkjával kifelé 30°-os szöget zár be;

a rendszámtábla felső szélét érintő sík, amely a vízszintes síkkal felfelé 15°-os szöget zár be;

a rendszámtábla alsó széle által határolt vízszintes sík.

1.2.1.5.2.

Ha a rendszámtábla felső szélének a talajtól mért magassága meghaladja az 1,20 m-t, a rendszámtáblának a következő négy sík által határolt teljes térben láthatónak kell lennie:

a rendszámtábla két oldalsó szélét érintő két függőleges sík, amely a jármű hosszirányú középsíkjával kifelé 30°-os szöget zár be;

a rendszámtábla felső szélét érintő sík, amely a vízszintes síkkal felfelé 15°-os szöget zár be;

a rendszámtábla alsó szélét érintő sík, amely a vízszintes síkkal lefelé 15°-os szöget zár be.

1.2.1.6.

A felszerelt és rögzített rendszámtábla szélei, valamint a rendszámtábla helyének tényleges felülete közötti távolság a rendszámtábla teljes körvonala mentén legfeljebb 5,00 mm lehet.

1.2.1.6.1.

Az előírt legnagyobb távolságot bizonyos helyeken túl lehet lépni, ha a mérést hálószerűen mintázott felületen található lyukban vagy hézagban, illetve a rácsos felület párhuzamos rúdjai között végzik.

1.2.2.

A hátsó rendszámtábla megvilágítására szolgáló berendezésekre vonatkozó követelmények tekintetében a felszerelt és rögzített rendszámtábla 1.2. pont szerint meghatározott tényleges helyzetét és alakját kell figyelembe venni, különösen a tényleges görbületi sugarát.

1.2.3.

Amennyiben a hátsó rendszámtábla felszerelésére szolgáló helyet a geometriai láthatóság síkjain belül valamilyen mechanikai csatlakozóberendezés kitakarja, ezt fel kell jegyezni a vizsgálati jegyzőkönyvben, és meg kell állapítani az EK-típusbizonyítványban.

2.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS

2.1.   A rendszámtábla függőleges dőlésének és a talajtól számított magasságának meghatározása

2.1.1.

A járművet sima, egyenletes felületre helyezzük, és a mérések megkezdése előtt a jármű tömegét a gyártó által megadott, menetkész (de járművezető nélküli) tömeghez igazítjuk.

2.1.2.

A hidropneumatikus, hidraulikus vagy pneumatikus felfüggesztésű, illetve a terhelésfüggő automatikus szintszabályozó berendezéssel felszerelt gépjárműveket a gyártó által meghatározott normál üzemi feltételeknek megfelelő felfüggesztéssel vagy berendezéssel kell vizsgálni.

2.1.3.

Ha a rendszámtábla lefelé néz, a dőlésre vonatkozó mérési eredményt negatív számokkal kell kifejezni.

2.2.   A kitüremkedések mérését a rendszámtábla által eltakart névleges felületre merőlegesen, és közvetlenül az említett felülethez képest kell végezni.

2.3.   A felszerelt és rögzített rendszámtábla széle és a tényleges felület közötti távolság mérését a rendszámtábla által eltakart tényleges felületre merőlegesen, és közvetlenül az említett felülethez képest kell végezni.

2.4.   A megfelelőség ellenőrzésére használt rendszámtábla mérete az 1.1.1. pontban említett méretek valamelyike kell, hogy legyen.


9.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/31


A BIZOTTSÁG 1004/2010/EU RENDELETE

(2010. november 8.)

egyes 2010. évi halászati kvótáknak az előző évben történt túlhalászás miatti csökkentéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 105. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2009. évi halászati kvótákat az alábbi rendeletek állapították meg:

a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról szóló, 2008. november 28-i 1322/2008/EK tanácsi rendelet (2);

a bizonyos halállományokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról szóló, 2008. november 10-i 1139/2008/EK tanácsi rendelet (3);

a közösségi halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2009. és 2010. évre történő meghatározásáról szóló, 2008. november 28-i 1359/2008/EK tanácsi rendelet (4); és

a fogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókra és a közösségi vizekre bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról szóló, 2009. január 16-i 43/2009/EK tanácsi rendelet.

(2)

A 2010. évi halászati kvótákat az alábbi rendeletek állapították meg:

az 1359/2008/EK tanácsi rendelet;

a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2010. évre történő meghatározásáról szóló, 2009. november 20-i 1226/2009/EK tanácsi rendelet (5);

a bizonyos halállományokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2010. évre történő meghatározásáról szóló 1287/2009/EK tanácsi rendelet (6); és

a fogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó uniós hajókra és az uniós vizekre bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2010. évre történő meghatározásáról, és az 1359/2008/EK rendelet, a 754/2009/EK rendelet, az 1226/2009/EK rendelet és az 1287/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. január 14-i 53/2010/EU tanácsi rendelet (7).

(3)

Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (1) bekezdése értelmében amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy valamely tagállam túllépte a számára kiosztott halászati kvótákat, a Bizottság csökkenti az adott tagállam jövőbeli halászati kvótáit.

(4)

Egyes tagállamok túllépték a 2009-re megállapított halászati kvótájukat. Ezért helyénvaló csökkenteni a számukra 2010-re vonatkozóan megállapított halászati kvótákat.

(5)

A 649/2009/EK bizottsági rendelet (8) a 2008. évi kvóták túlhalászása miatt csökkentette a 2009-es halászati kvótákat. Egyes tagállamok tekintetében azonban az alkalmazandó csökkentések magasabbak voltak a vonatkozó 2009-es kvótánál, ezért a csökkentéseket abban az évben nem lehetett teljes mértékben végrehajtani. Annak érdekében, hogy ilyen esetekben a teljes mennyiség levonásra kerüljön, a fennmaradó mennyiségeket a 2010-es kvótacsökkentések megállapításakor kell figyelembe venni.

(6)

Az e rendelettel előírt csökkentések nem sérthetik a 2010. évi kvótáknak az alábbi rendeletek alapján végrehajtott csökkentéseit:

egyes halállományok esetében a 2007 és 2012 közötti időszakra vonatkozóan megállapított kvótáknak a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK tanácsi rendelet 23. cikkének (4) bekezdése alapján történő kiigazításáról szóló, 2007. február 15-i 147/2007/EK bizottsági rendelet (9);

a Lengyelország számára a 338/2008/EK tanácsi rendelet értelmében a Balti-tenger (25–32 alkörzet, közösségi vizek) tekintetében kiosztandó tőkehalkvótáknak a 2008 és 2011 közötti időszakra vonatkozó kiigazításáról szóló, 2008. július 3-i 635/2008/EK bizottsági rendelet (10).

(7)

Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a halászati kvóta csökkentéseit az ugyanabban a bekezdésben szereplő szorzótényezők alkalmazásával kell végrehajtani.

(8)

Mivel azonban a végrehajtandó csökkentések 2009-ben, az 1224/2009/EK rendelet alkalmazása előtti időszakban történt túlhalászásra vonatkoznak, a jogi kiszámíthatóság érdekében helyénvaló olyan csökkentéseket alkalmazni, amelyek nem szigorúbbak azoknál a levonásoknál, amelyeket a szóban forgó időszakban hatályos – nevezetesen a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló 847/96/EK rendelet (11) 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt – szabályok alkalmazása eredményezett volna.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

1.   Az 1226/2009/EK, az 1287/2009/EK, az 1359/2008/EK és az 53/2010/EU rendeletben megállapított kvótákat a mellékletben foglaltaknak megfelelően csökkenteni kell.

2.   Az (1) bekezdés a 147/2007/EK és a 635/2008/EK rendeletben előírt csökkentések sérelme nélkül alkalmazandó.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 345., 2008.12.23., 1. o.

(3)  HL L 308., 2008.11.19., 3. o.

(4)  HL L 352., 2008.12.31., 1. o.

(5)  HL L 330., 2009.12.16., 1. o.

(6)  HL L 347., 2009.12.24., 1. o.

(7)  HL L 21., 2010.1.26., 1. o.

(8)  HL L 192., 2009.7.24., 14. o.

(9)  HL L 46., 2007.2.16., 10. o.

(10)  HL L 176., 2008.7.4., 8. o.

(11)  HL L 115., 1996.5.9., 1. o.


MELLÉKLET

Tagállam

Fajkód

Területkód (2009)

Fajnév

Terület megnevezése (2009)

Szankciók (847/96/EK rend. 5. cikk (2) bekezd.)

2009. évi végleges kvóta

Különbözet

2009. évi teljes kiigazított mennyiség

2009. évi KF fogások

2009. évi fogások

2009. évi összfogás

%

Csökkentések

2010. évi kiinduló mennyiség

A 2009-ből fennmaradó csökkentések (649/2009/EK rendelet)

2010. évi felülvizsgált mennyiség

Fennmaradó egyenleg

BGR

TUR

F3742C

Nagy rombuszhal

Fekete-tenger

i

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Sima lepényhal

A 22–32. alkörzet közösségi vizei

i

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C.

Tüskéscápa

Az IIIa övezet közösségi vizei

i

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Kék menyhal

VI és VII övezet (közösségi vizek és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizek)

i

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Közönséges tőkehal

A 22–24. alkörzet közösségi vizei

i

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Hering

28.1 alkörzet

i

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Vörös álsügérek

NAFO 3M

i

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Spratt

IIIa

i

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Kék menyhal

A II, IV, és V övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizei

n

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Kékúszójú tonhal

Az Atlanti-óceán a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tenger

n

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Hering

Az I és II övezet közösségi és nemzetközi vizei

i

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Hering

Az é.sz. 62°-tól északra eső norvég vizek és a Jan Mayen körüli halászati övezet

i

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Foltos tőkehal

VIIb–k, VIII, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

i

2 965,00

0,0

,2965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN.

Sima lepényhal

Skagerrak

i

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Egyéb fajok

A IV övezet norvég vizei

i

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Fekete abroncshal

Az V, VI, VII és XII övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizei

n

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Nagyszemű vörösdurbincs

A VI, VII és VIII övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizei

n

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B.

Közönséges tőkehal

Az I és IIb övezet nemzetközi vizei

i

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Hering

22–24. alkörzet

i

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB.

Közönséges tőkehal

Az I és II övezet norvég vizei

i

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Grönlandi laposhal

Az V és XIV övezet grönlandi vizei

i

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB.

Grönlandi laposhal

Az I és II övezet norvég vizei

i

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Grönlandi laposhal

Az V és XIV övezet grönlandi vizei

i

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4.

Foltos tőkehal

IV; a IIa övezet közösségi vizei

i

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Kék puhatőkehal

Az I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizei

i

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34.

Makréla

IIIa és IV; a IIa, IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizei

i

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Villás tőkehal

A VIII és IX övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizei

n

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214

Vörös álsügérek

Az V övezet közösségi és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

i

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Ördöghalfélék

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet közösségi vizei

i

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB.

Foltos tőkehal

Az I és II övezet norvég vizei

i

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB.

Fekete tőkehal

Az I és II övezet norvég vizei

i

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB.

Grönlandi laposhal

Az I és II övezet norvég vizei

i

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Nagyszemű tonhal

Atlanti-óceán

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10


9.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/36


A BIZOTTSÁG 1005/2010/EU RENDELETE

(2010. november 8.)

a gépjárművek elvontató berendezéseire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 661/2009/EK rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”) (2) alapján kidolgozott közösségi típus-jóváhagyási eljárás összefüggésében egy új, különálló rendelet.

(2)

A 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezi a gépjárművontató szerkezetekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. május 17-i 77/389/EGK tanácsi irányelvet (3). Ez a rendelet átveszi az említett irányelvben foglalt követelményeket, és adott esetben a tudományos és a műszaki ismeretek fejlődéséhez való igazításuk érdekében módosítja őket.

(3)

E rendelet alkalmazási köre összhangban van a 77/389/EGK tanácsi irányelv alkalmazási körével: az M és N kategóriájú gépjárművekre korlátozódik.

(4)

A 661/2009/EK rendelet alapvető rendelkezéseket határoz meg a gépjárművek elvontató berendezéseik tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről. Ezért a típusjóváhagyással összefüggő sajátos eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket kell megállapítani.

(5)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. mellékletében meghatározott M és N kategóriájú gépjárművekre vonatkozik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

(1)   „járműtípus az elvontató berendezések tekintetében”: azok a járművek, amelyek olyan lényeges szempontok tekintetében, mint az elvontató berendezések jellemzői, nem különböznek egymástól.

(2)   „elvontató berendezés”: horog, szem vagy más alakú eszköz, amelyhez összekötő elemet, például vonórudat vagy vontatókötelet lehet erősíteni.

3. cikk

Rendelkezések járművek elvontató berendezéseik tekintetében történő EK-típusjóváhagyására

(1)   A jármű elvontató berendezések tekintetében történő EK-típusjóváhagyása iránti kérelmet a gyártó vagy képviselője nyújtja be a típusjóváhagyó hatósághoz.

(2)   A kérelmet az I. melléklet 1. részében mintaként megadott adatközlő lapnak megfelelően kell összeállítani.

(3)   Amennyiben az ezen rendelet II. mellékletében foglalt vonatkozó követelmények teljesülnek, a jóváhagyó hatóság megadja az EK-típusjóváhagyást, és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében megállapított számozási rendszer szerint típus-jóváhagyási számot ad ki.

A tagállamok ugyanazt a számot más járműtípushoz nem rendelhetik hozzá.

(4)   A (3) bekezdés alkalmazásában a típusjóváhagyó hatóság az I. melléklet 2. részében megállapított mintának megfelelően kiállított EK-típusbizonyítványt ad ki.

4. cikk

A 77/389/EGK irányelv szerint megadott jóváhagyások érvényessége és kiterjesztése

A nemzeti hatóságok engedélyezik a 661/2009/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett időpont előtt típusjóváhagyásban részesült járművek értékesítését és forgalomba helyezését, és továbbra is kiterjesztik ezeknek a járműveknek a jóváhagyását a 77/389/EGK irányelv feltételei szerint.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

(2)  HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(3)  HL L 154., 1977.6.13., 41. o.


I. MELLÉKLET

Gépjárművek elvontató berendezések tekintetében történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó adminisztratív dokumentumok

1.   RÉSZ

Adatközlő lap

MINTA

… számú adatközlő lap gépjárművek elvontató berendezések tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha az ezen az adatközlő lapon említett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektromos vezérléssel működnek, ezek teljesítményére vonatkozóan is adatokat kell szolgáltatni.

0.   ÁLTALÁNOS

0.1.   Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): …

0.2.   Típus: …

0.2.1.   Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): …

0.3.   Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön (1): …

0.3.1.   A jelölés elhelyezése: …

0.4.   Járműkategória (2): …

0.5.   Gyártó neve és címe: …

0.8.   Az összeszerelő üzem(ek) neve(i) és címe(i): …

0.9.   A gyártó képviselőjének neve és címe (amennyiben van ilyen): …

1.   A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

1.1.   Egy a járműtípust képviselő járműről készített fényképek és/vagy rajzok: …

2.   TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (3)  (4)

2.8.   A gyártó által megadott, műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (5): …

2.11.5.   A jármű teher vontatására alkalmas/nem alkalmas (6)

12.   VEGYES

12.3.   Elvontató berendezés(ek)

12.3.1.   Elöl: vonóhorog/szem/más (6)

12.3.2.   Hátul: vonóhorog/szem/más/nincs (6)

12.3.3.   Az elvontató berendezés(ek) elhelyezését, szerkezetét és felszerelését mutató rajz vagy fénykép az alvázról/karosszériáról: …

Magyarázó megjegyzések

2.   RÉSZ

EK-típusbizonyítvány

MINTA

Méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Értesítés járműtípus

EK-típusjóváhagyásáról (7)

EK-típusjóváhagyásának kiterjesztéséről (7)

EK-típusjóváhagyásának elutasításáról (7)

EK-típusjóváhagyásának visszavonásáról (7)

elvontató berendezések tekintetében

tekintettel a legutóbb a(z) 1005/2010/EU rendelettel módosított (7) …/…/EU rendeletre

Az EK-típusjóváhagyás száma

A kiterjesztés indoka: …

I.   RÉSZ

0.1.   Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): …

0.2.   Típus: …

0.2.1.   Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): …

0.3.   Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön (8): …

0.3.1.   A jelölés elhelyezése: …

0.4.   Járműkategória (9): …

0.5.   Gyártó neve és címe: …

0.8.   Az összeszerelő üzem(ek) neve(i) és címe(i): …

0.9.   A gyártó képviselőjének neve és címe (amennyiben van ilyen): …

II.   RÉSZ

1.   Kiegészítő információk: lásd a Kiegészítést.

2.   A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: …

3.   A mérési jegyzőkönyv kelte: …

4.   A mérési jegyzőkönyv száma: …

5.   Megjegyzések (amennyiben vannak): lásd a Kiegészítést.

6.   Hely: …

7.   Dátum: …

8.   Aláírás: …

Mellékletek

:

Információs csomag.

Mérési jegyzőkönyv


(1)  Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni. (pl. ABC??123??).

(2)  A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. részében felsorolt fogalommeghatározásoknak megfelelően osztályozva.

(3)  Ha a szokásos vezetőfülkés mellett van hálóhelyes vezetőfülkés változat is, akkor mindkettőre meg kell adni a tömegeket és a méreteket.

(4)  ISO 612: 1978 szabvány – Közúti járművek – Gépjárművek és vontatott járművek méretei – fogalmak és meghatározások.

(5)  Kérjük, adja meg valamennyi változat felső és alsó értékét.

(6)  A nem kívánt rész törlendő.

(7)  A nem kívánt rész törlendő.

(8)  Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni. (pl. ABC??123??).

(9)  A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. szakaszában szereplő meghatározás szerint.

Kiegészítés

a … sz. EK-típusbizonyítványhoz

1.

Kiegészítő információk:

1.1.

A járműtípus rövid leírása szerkezetére, méreteire, alakjára és szerkezeti anyagaira vonatkozóan: …

1.2.

Az elvontató berendezések száma és elhelyezkedése: …

1.3.

A járműhöz való csatlakozás módja: …

1.4.

A jármű műszakilag megengedett legnagyobb össztömege (kg): …

2.

Elülső elvontató berendezés(ek): levehető/nem levehető (1) horog/szem/más (1)

3.

Hátsó elvontató berendezés(ek): levehető/nem levehető (1) horog/szem/más (1)

4.

A jármű teher vontatására alkalmas/nem alkalmas (1):

5.

Megjegyzések: …


(1)  A nem kívánt rész törlendő.


II. MELLÉKLET

Az elvontató berendezésekre vonatkozó követelmények

1.   KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK

1.1.   A berendezések minimális száma.

1.1.1.

Valamennyi járművet elülső részén elvontató berendezéssel kell felszerelni.

1.1.2.

A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. részében meghatározott M1 kategóriába tartozó járműveket, a teher vontatására nem alkalmas járművek kivételével, hátul is fel kell szerelni egy elvontató berendezéssel.

1.1.3.

A hátsó elvontató berendezést az ENSZ-EGB 55. előírásában (1) meghatározott mechanikus kapcsolószerkezettel is lehet helyettesíteni, feltéve, hogy az 1.2.1. szakaszban foglalt követelmények teljesülnek.

1.2.   Teher és stabilitás

1.2.1.

A járműre felszerelt valamennyi elvontató berendezésnek ellen kell állnia a jármű műszakilag megengedett össztömege legalább felével egyenértékű, statikus vonó-, illetve nyomóerőnek.

2.   A MÉRÉS MENETE

2.1.   A járműre szerelt minden egyes elvontató berendezést ki kell tenni mind vonó-, mind nyomóerőnek megfelelő próbaterhelésnek.

2.2.   A próbaterhelést a járműhöz viszonyítva vízszintesen, hosszanti irányban kell kifejteni.


(1)  HL L 373., 2006.12.27., 50. o.


9.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/43


A BIZOTTSÁG 1006/2010/EU RENDELETE

(2010. november 8.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. november 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 8-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

55,6

MA

77,5

MK

35,0

TR

95,0

ZZ

65,8

0707 00 05

EG

161,4

MK

59,4

TR

138,7

ZA

121,6

ZZ

120,3

0709 90 70

MA

64,9

TR

153,2

ZZ

109,1

0805 20 10

MA

72,3

ZA

149,8

ZZ

111,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

46,4

TR

55,4

UY

57,1

ZA

60,7

ZZ

64,0

0805 50 10

AR

58,5

BR

83,8

CL

81,9

EC

92,5

TR

75,7

UY

41,2

ZA

76,8

ZZ

72,9

0806 10 10

BR

233,2

PE

182,7

TR

143,8

US

233,1

ZA

79,2

ZZ

174,4

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

NZ

115,8

US

118,9

ZA

80,9

ZZ

97,6

0808 20 50

CN

41,4

US

48,2

ZZ

44,8


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


9.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/45


A BIZOTTSÁG 1007/2010/EU RENDELETE

(2010. november 8.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 867/2010/EU bizottsági rendelet (3) a 2010/11-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 989/2010/EU bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 867/2010/EU rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. november 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 8-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 259., 2010.10.1., 3. o.

(4)  HL L 286., 2010.11.4., 13. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2010. november 9-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

62,16

0,00

1701 11 90 (1)

62,16

0,00

1701 12 10 (1)

62,16

0,00

1701 12 90 (1)

62,16

0,00

1701 91 00 (2)

55,14

0,93

1701 99 10 (2)

55,14

0,00

1701 99 90 (2)

55,14

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


HATÁROZATOK

9.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/47


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. november 8.)

bizonyos anyagoknak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő fel nem vételéről

(az értesítés a C(2010) 7579. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/675/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni.

(2)

Számos, az említett jegyzékbe felvett hatóanyag/terméktípus-kombináció esetében vagy minden résztvevő visszalépett a felülvizsgálati programból, vagy pedig az értékelésre kijelölt referens tagállam részére nem érkezett teljes dosszié az 1451/2007/EK rendelet 9. cikkében és 12. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül.

(3)

Következésképpen a Bizottság – az 1451/2007/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése, 12. cikkének (1) bekezdése és 13. cikkének (5) bekezdése alapján – ennek megfelelően értesítette a tagállamokat. Ezt az információt a Bizottság elektronikus úton is nyilvánosságra hozta.

(4)

Az említett közzétételt követő három hónapon belül számos társaság jelezte, hogy az érintett hatóanyagok és terméktípusok esetében kész lenne átvenni a résztvevő szerepét. Ezt követően azonban ezek a társaságok nem nyújtottak be teljes dossziét.

(5)

Az 1451/2007/EK rendelet 12. cikkének (5) bekezdése értelmében az érintett hatóanyagokat és terméktípusokat ezért helyénvaló nem felvenni a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe.

(6)

A jogbiztonság érdekében meg kell határozni azt az időpontot, amelytől kezdve az e határozat mellékletében feltüntetett hatóanyagot tartalmazó biocid termékek az adott terméktípus vonatkozásában nem hozhatók forgalomba.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében feltüntetett hatóanyagok nem vehetők fel a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe az érintett terméktípusok hatóanyagaként.

2. cikk

Az 1451/2007/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e határozat mellékletében feltüntetett hatóanyagot tartalmazó biocid termékek az adott terméktípus vonatkozásában 2011. november 1-jei hatállyal nem hozhatók forgalomba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 8-án.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(2)  HL L 325., 2007.12.11., 3. o.


MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe fel nem veendő hatóanyagok és terméktípusok

Név

EC azonosító szám

CAS azonosító szám

Terméktípus

Referens tagállam

Formaldehid

200-001-8

50-00-0

4

DE

Formaldehid

200-001-8

50-00-0

6

DE

Benzolsav

200-618-2

65-85-0

20

DE

Nátrium-benzoát

208-534-8

532-32-1

11

DE

Nátrium-benzoát

208-534-8

532-32-1

20

DE

2-Butanon-peroxid

215-661-2

1338-23-4

9

HU

2-Butanon-peroxid

215-661-2

1338-23-4

22

HU

Tolnaftát

219-266-6

2398-96-1

9

PL

Triklozán

222-182-2

3380-34-5

3

DK

Szilikon-dioxid – amorf

231-545-4

7631-86-9

3

FR

N’-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

7

NL

N’-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

10

NL

Cisz- és transz-p-mentán-3,8-diol keverék/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

1

UK

Cisz- és transz-p-mentán-3,8-diol keverék/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

2

UK