ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.283.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 283

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. október 29.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/65/EU irányelve (2010. október 20.) a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2010/652/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. március 11.) az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság közötti, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

11

Együttműködési megállapodás az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság között a műholdas navigációról

12

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 970/2010/EU rendelete (2010. október 28.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Lapin Poron kuivaliha [OEM])

21

 

*

A Bizottság 971/2010/EU rendelete (2010. október 28.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Vastedda della valle del Belìce [OEM])

23

 

 

A Bizottság 972/2010/EU rendelete (2010. október 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

25

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2010/70/EU irányelve (2010. október 28.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az I. melléklet karbendazim hatóanyaggal kapcsolatos bejegyzésére vonatkozó érvényességi idő lejárta tekintetében történő módosításáról ( 1 )

27

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/653/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. október 21.) az egyes bolgár tejfeldolgozó létesítményekben feldolgozott, nem megfelelő nyers tej vonatkozásában a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított átmeneti intézkedésekről szóló 2009/861/EK határozat II. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2010) 7153. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

28

 

 

2010/654/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. október 27.) a 2009/852/EK határozatnak az egyes átmeneti intézkedések hatálya alá eső egyes romániai tejfeldolgozó létesítmények jegyzéke tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2010) 7258. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

34

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 2010/89/EU bizottsági határozatnak egyes szerkezeti követelmények alkalmazása vonatkozásában átmeneti intézkedések hatálya alá eső egyes romániai húsipari, halipari és tojástermelő létesítmények, valamint hűtőházak jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. október 26-i 2010/651/EU bizottsági határozathoz (HL L 282., 2010.10.28.)

40

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

IRÁNYELVEK

29.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/65/EU IRÁNYELVE

(2010. október 20.)

a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1)

A Közösség tagállamainak kikötőibe érkező és/vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményeiről szóló, 2002. február 18-i 2002/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) előírja a tagállamok számára, hogy a forgalom áramlásának megkönnyítése érdekében bizonyos, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) nemzetközi tengeri forgalom elősegítéséről szóló, 1965. április 9-én elfogadott, módosított egyezményében (FAL-egyezmény) meghatározott szabványosított formanyomtatványokat (FAL-formanyomtatványok) elfogadjanak.

(2)

A tengeri közlekedés megkönnyítése és a hajózási társaságokra nehezedő adminisztratív terhek csökkentése érdekében a lehető legnagyobb mértékben egyszerűsíteni és harmonizálni kell az uniós jogi aktusok és a tagállamok által megkövetelt nyilatkozattételi követelményeket. Ezen irányelv azonban nem érintheti az előírt információ jellegét és tartalmát, és nem vezethet be további nyilatkozattételi kötelezettségeket azon hajók számára, amelyekre a tagállamokban alkalmazandó jogszabályok értelmében nem vonatkoznak ilyen kötelezettségek. Az irányelvnek csupán azzal kell foglalkoznia, hogy miként lehet a tájékoztatási eljárásokat egyszerűsíteni és harmonizálni, és miként lehetne az információt hatékonyabban gyűjteni.

(3)

A hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló, 2000. november 27-i 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5), a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6), a hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról szóló, 2004. március 31-i 725/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7), a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló, 2009. április 23-i 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) (8), valamint adott esetben a veszélyes áruk tengeri szállításának 1965-ben elfogadott nemzetközi szabályzata és annak később elfogadott és hatályba lépett módosításai értelmében a kikötőbe való érkezéskor és/vagy az onnan történő induláskor kötelező adattovábbítás kiterjed a FAL-formanyomtatványok által előírt információra. Amennyiben tehát ezen információ megfelel a fent említett jogi aktusokban foglalt követelményeknek, el kell fogadni a FAL-formanyomtatványokat az információk nyújtására.

(4)

A tengeri szállítás globális dimenziójának fényében az uniós jogi aktusoknak figyelembe kell venniük az IMO követelményeit, amennyiben egyszerűsítésre kerül sor.

(5)

A tagállamoknak el kell mélyíteniük a hatáskörrel rendelkező hatóságaik, például a vámhatóságaik, határellenőrző hatóságaik, közegészségügyi hatóságaik és közlekedési hatóságaik közötti együttműködést annak céljából, hogy az Unión belül folytassák a nyilatkozattételi követelmények egyszerűsítését és harmonizációját, és a lehető leghatékonyabban használják ki az elektronikus adatátviteli és információcsere-rendszereket, tekintettel a tengeri szállítást korlátozó akadályok lehetőség szerint egyidejű felszámolására és az akadályok nélküli európai tengeri szállítási térség elérésére.

(6)

Részletes statisztikáknak kell rendelkezésre állniuk a tengeri szállításról ahhoz, hogy értékelni lehessen az Unión belüli tengeri közlekedés megkönnyítését célzó politikai intézkedések hatékonyságát és szükségességét, figyelembe véve annak szükségességét, hogy a tagállamok ne hozzanak létre felesleges további követelményeket a statisztikagyűjtést illetően, és teljes mértékben kihasználják az Eurostatot. Ezen irányelv alkalmazásában fontos lenne összegyűjteni a releváns adatokat az Unión belüli hajóközlekedésről/hajómozgásról és/vagy a harmadik országok kikötőiben vagy vámszabad területen kikötő hajókról.

(7)

Egyszerűbbé kell tenni a hajózási társaságok számára, hogy élvezhessék az „engedélyezett menetrendszerű járat” státus előnyeit, összhangban a „Közlemény és cselekvési terv egy korlátok nélküli európai tengeri szállítási térség létrehozása céljából” című, 2009. január 21-i bizottsági közlemény célkitűzésével.

(8)

Az elektronikus adattovábbítási eszközök széles körű – lehetőség szerint a FAL-egyezmény által kidolgozott nemzetközi előírások alapján történő – használatát mihamarabb, de legkésőbb 2015. június 1-jéig célszerű általánossá tenni valamennyi nyilatkozattételi követelmény vonatkozásában. A potenciálisan nagyon nagy mennyiségű információ továbbításának ésszerűsítése és felgyorsítása érdekében a nyilatkozattételi követelményeknek lehetőség szerint elektronikus formában kell eleget tenni. Az Unión belül csak kivételes esetben lehet papíralapú formátumban benyújtani a FAL-formanyomtatványokban foglalt információt, és ebben az esetben is csak korlátozott ideig, figyelembe véve a tagállamok, mint a FAL-egyezményben részes felek kötelezettségeit. A tagállamokat ösztönzik igazgatási eszközök alkalmazására, beleértve a gazdasági ösztönzőket is, az elektronikus formátumok használatának előmozdítása érdekében. A fent említett okokból a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai közötti információcserének elektronikus formában kell történnie. E fejlesztés előmozdítása céljából, valamint a korlátok nélküli európai tengeri szállítási térség zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében egymással technikailag jobban interoperábilis elektronikus rendszerekre van szükség, lehetőleg ugyanezen határidő alkalmazásával.

(9)

A kereskedelemben és a szállításban érintett felek számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy szabványosított formában, egyetlen elektronikus ablakon keresztül nyújtsák be az információt és a dokumentumokat a nyilatkozattételi követelmények betartása érdekében. Az egyedi adatokat csak egyszer kell benyújtani.

(10)

A nemzeti és uniós szinten kialakított SafeSeaNet-rendszerek elősegíthetik az információnak a tengeren végzett tevékenységekkel kapcsolatos tagállami információs rendszerek közötti fogadását, cseréjét és terjesztését. A tengeri közlekedés megkönnyítése és a tengeri közlekedéssel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése érdekében a SafeSeaNet-rendszernek interoperábilisnak kell lennie a nyilatkozattételi követelményekre vonatkozó egyéb uniós rendszerekkel. A SafeSeaNet-rendszert célszerű alkalmazni a tengeri közlekedés megkönnyítését célzó további információcsere céljából. A SafeSeaNet-rendszerbe nem kell bevezetni azon nyilatkozattételi követelményeket, amelyek a kizárólag nemzeti célra szolgáló információra vonatkoznak.

(11)

Az új uniós intézkedések elfogadása során biztosítani kell, hogy a tagállamok folytathassák az elektronikus adattovábbítást, és ne legyen számukra kötelező a papíralapú formátum használata.

(12)

Az elektronikus adattovábbítás összes előnyét csak akkor lehet kiaknázni, ha zökkenőmentes és hatékony kommunikáció zajlik a SafeSeaNet, az e-Customs, valamint az adatok bevitelére és lehívására szolgáló elektronikus rendszerek között. Ennek érdekében és az adminisztratív terhek csökkentése céljából mindenekelőtt a jelenleg hatályos szabványokat kell alkalmazni.

(13)

A FAL-formanyomtatványokat rendszeresen frissítik. Ebben az irányelvben ezért ezen formanyomtatványok jelenleg hatályos változatára kell hivatkozni. A tagállami jogszabályok által előírt, a FAL-egyezmény követelményein túlmutató információt a FAL-egyezmény szerinti szabványok alapján kifejlesztendő formátumban kell közölni.

(14)

Ez az irányelv nem érinti a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletet (9), a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletet (10), a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (11) vagy a schengeni határellenőrzési joganyagot nem alkalmazó tagállamok határellenőrzéssel kapcsolatos nemzeti jogszabályait, valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (Modernizált Vámkódex) szóló, 2008. április 23-i 450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (12).

(15)

Az információ elektronikus továbbításának általánossá tétele és a tengeri közlekedés megkönnyítése érdekében a tagállamoknak megfelelő menetrend alapján ki kell terjeszteniük az elektronikus adattovábbítási eszközök alkalmazását, és a Bizottsággal együttműködésben meg kell vitatniuk az elektronikus adattovábbítási eszközök alkalmazása harmonizációjának lehetőségeit. E célból figyelembe kell venni a SafeSeaNet-rendszer magas szintű irányítócsoportjának a SafeSeaNet ütemtervével kapcsolatos munkáját, amint az elfogadásra kerül, továbbá a konkrét finanszírozási követelményeket és az uniós pénzügyi eszközöknek az elektronikus adattovábbítás fejlesztésének céljára való biztosítását.

(16)

Az Unió vámterületén lévő kikötők között közlekedő hajókat mentesíteni kell a FAL-formanyomtatványokban említett információ benyújtására vonatkozó kötelezettség alól, amennyiben a szóban forgó hajók nem az említett területen kívüli kikötőből vagy a vámszabályozás értelmében I. típusú ellenőrzés hatálya alá tartozó vámszabad területről indultak, ilyen területen nem kötnek ki, vagy nem ilyen terület az úti céljuk, az alkalmazandó uniós jogi aktusok, valamint azon információ sérelme nélkül, amelyet a tagállamok kérhetnek a belső rend és biztonság védelme, valamint a vám-, adó-, bevándorlási, környezetvédelmi és higiéniai jogszabályaik érvényesítése érdekében.

(17)

Az adminisztratív követelmények alól a hajó rakománya – és nem kizárólag az úti cél és/vagy kiindulási hely – alapján szintén engedélyezhető mentesség. Erre azért van szükség, hogy minimálisra lehessen szorítani a harmadik országokban vagy vámszabad területen kikötő hajókra vonatkozó további nyilatkozattételi követelményeket. Az ezen irányelv működéséről szóló, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak szóló jelentés keretében a Bizottságnak meg kell vizsgálnia e kérdést.

(18)

A 725/2004/EK rendelet által előírt előzetes védelmi nyilatkozatnak megfelelően benyújtandó információ harmonizálása érdekében új ideiglenes formanyomtatványt kell bevezetni.

(19)

A nemzeti nyelvi követelmények gyakran akadályt képeznek a part menti szállítási hálózat fejlődése előtt. A tagállamoknak minden lehetséges módon arra kell törekedniük, hogy a nemzetközi gyakorlattal összhangban elősegítsék a tagállamok közötti tengeri közlekedésben az írásbeli és szóbeli kommunikációt azzal a céllal, hogy közös kommunikációs eszközöket lehessen találni.

(20)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy ezen irányelv melléklete tekintetében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítés során megfelelő konzultációt folytasson, a szakértői szintre is kiterjedően.

(21)

Az Unió különböző jogi aktusai, amelyek például a kikötőbe való érkezésre vonatkozóan előzetes értesítési követelményeket írnak elő – így többek között a 2009/16/EK irányelv –, eltérő határidőket állapíthatnak meg ezen előzetes értesítési követelmények teljesítése tekintetében. A Bizottságnak – az ezen irányelv működéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács részére küldött, adott esetben jogalkotási javaslatot tartalmazó jelentés keretében – meg kell vizsgálnia ezen határidők lerövidítésének és összehangolásának lehetőségét, kihasználva az elektronikus adatfeldolgozás terén elért fejlődésből származó előnyöket.

(22)

Az ezen irányelv működéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács részére készített jelentés keretében a Bizottságnak meg kellene fontolnia, hogy ezen irányelv célját, nevezetesen a tagállamok kikötőibe érkező és onnan induló hajókra vonatkozó adminisztratív követelmények egyszerűsítését milyen mértékben lehet kiterjeszteni az e kikötők mögött fekvő szárazföldi területekre is, így különösen a folyami közlekedésre, annak érdekében, hogy a tengeri forgalom szárazföldre való átvitele gyorsabb és zökkenőmentesebb legyen, és hogy tartós megoldást találjanak a tengeri kikötőkben és környékükön tapasztalható forgalmi dugókra.

(23)

Mivel ezen irányelv céljait, nevezetesen a tengeri közlekedésnek az Unió egész területén összehangolt módon való megkönnyítését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a fellépés léptéke és hatásai miatt azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(24)

Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint, amennyiben egy irányelv átültetése földrajzi okok miatt értelmetlen, ez az átültetés nem kötelező. Ennek megfelelően az ebben az irányelvben szereplő előírások nem relevánsak azon tagállamok esetében, amelyek nem rendelkeznek olyan kikötőkkel, ahol az ezen irányelv hatálya alá tartozó hajók rendszerint kiköthetnének.

(25)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések hozzájárulnak a lisszaboni menetrendben meghatározott célok eléréséhez.

(26)

A SafeSeaNethez és más elektronikus rendszerekhez való hozzáférést szabályozni kell a kereskedelmi és bizalmas információ védelme érdekében és a kereskedelmi adatok védelméről szóló vonatkozó jogszabályok sérelme nélkül, továbbá a személyes adatok tekintetében a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (13), valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (14) sérelme nélkül kell történnie. A tagállamoknak és az uniós intézményeknek és szerveknek különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy megfelelő hozzáférés-ellenőrzési rendszerek segítségével védelmet élvezzenek a kereskedelmi és bizalmas jellegű információk.

(27)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (15) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára és az Unió érdekében – készítsék el saját táblázataikat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az ezen irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és azokat tegyék közzé.

(28)

Az átláthatóság érdekében a 2002/6/EK irányelv helyébe ezen irányelv lép,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ezen irányelv célja a tengeri közlekedésre vonatkozó adminisztratív eljárások egyszerűsítése és harmonizációja az információ elektronikus továbbításának standarddá tétele, valamint a nyilatkozattételi követelmények ésszerűsítése révén.

(2)   Ezen irányelvet a tengeri közlekedésre vonatkozó nyilatkozattételi követelményekre kell alkalmazni, a tagállamok területén található kikötőkbe érkező és onnan induló hajók tekintetében.

(3)   Ezen irányelv nem alkalmazandó a nyilatkozattételi követelmények alól mentesített hajókra.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

a)   „nyilatkozattételi követelmények”: a mellékletben meghatározott azon információ, amelyet a tagállamban alkalmazandó jogszabályok alapján a tagállam kikötőjébe érkező vagy onnan induló hajóknak adminisztratív és eljárási célokra rendelkezésre kell bocsátaniuk;

b)   „FAL-egyezmény”: a nemzetközi tengeri forgalom elősegítéséről szóló, 1965. április 9-én elfogadott, módosított IMO-egyezmény;

c)   „FAL-formanyomtatványok”: a FAL-egyezményben előírt, szabványosított formanyomtatványok;

d)   „hajó”: bármilyen tengerjáró hajó vagy vízi jármű;

e)   „SafeSeaNet”: a 2002/59/EK irányelvben meghatározott, uniós tengeri információcsere-rendszer;

f)   „adatok elektronikus továbbítása”: digitálisan kódolt információ továbbítási folyamata, amelynek során tárolásra és számítógéppel való feldolgozásra közvetlenül alkalmas, felülvizsgálható, strukturált formátumot alkalmaznak.

3. cikk

A nyilatkozattételi követelmények harmonizációja és összehangolása

(1)   Minden tagállam intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy területén a nyilatkozattételi követelményeket harmonizált és összehangolt módon követeljék meg.

(2)   A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben létrehozza a nyilatkozattételi követelmények Unión belüli harmonizációját és összehangolását szolgáló mechanizmusokat.

4. cikk

A kikötőbe való érkezés előtti értesítés

A tagállamok – figyelemmel azokra az értesítésre vonatkozó rendelkezésekre, amelyeket az uniós jogi aktusok, vagy a tengeri közlekedésre alkalmazandó, a tagállamok számára kötelező erejű nemzetközi jogi eszközök tartalmaznak, ideértve a személyek és áruk ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket is – biztosítják, hogy a parancsnok vagy a hajó üzemeltetője által megfelelően felhatalmazott bármely más személy, a tagállamban található kikötőbe való érkezést megelőzően a nyilatkozattételi követelményekben előírt információt eljuttassa az említett tagállam által kijelölt illetékes hatóságnak:

a)

legalább 24 órával korábban; vagy

b)

legkésőbb az előző kikötő elhagyásakor, ha a hajóút időtartama rövidebb 24 óránál; vagy

c)

ha a rendeltetési kikötő nem ismert vagy a hajóút során megváltozott, akkor ennek az információnak a megismerésekor azonnal.

5. cikk

Az adatok elektronikus továbbítása

(1)   A tagállamok elfogadják a nyilatkozattételi követelmények elektronikus formátumban történő teljesítését és azok egyablakos úton történő továbbítását a lehető leghamarabb és mindenesetre legkésőbb 2015. június 1-jéig.

Ez az egy ablak, amely összekapcsolja a SafeSeaNet-et, az „e-vámot” (e-Customs) és más elektronikus rendszereket, az a hely, ahol ezen irányelvvel összhangban valamennyi információt egyszer bejelentenek, és a különböző illetékes hatóságok és a tagállamok rendelkezésére bocsátanak.

(2)   A FAL-egyezményben meghatározott releváns formátum sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett formátumnak meg kell felelnie a 6. cikknek.

(3)   Amennyiben a nyilatkozattételi követelményeket az uniós jogi aktusok írják elő, az (1) bekezdésben említett elektronikus rendszereknek – az (1) bekezdés szerint létrehozott egyetlen ablak megfelelő működéséhez szükséges keretek között – átjárhatónak, hozzáférhetőnek és a 2002/59/EK irányelvnek megfelelően létrehozott SafeSeaNet rendszerrel, valamint – amenynyiben alkalmazandó – a papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről szóló, 2008. január 15-i 70/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban (16) előírt informatikai rendszerekkel kompatibilisnek kell lenniük.

(4)   A tagállamok a 2913/92/EGK rendeletben és az 562/2006/EK rendeletben a vám- és határellenőrzések tekintetében előírt különleges rendelkezések sérelme nélkül konzultálnak a gazdasági szereplőkkel, és az elért eredményekről a 70/2008/EK határozatban előírt részletes szabályoknak megfelelően tájékoztatják a Bizottságot.

6. cikk

Adatcsere

(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az az információ, amely egy uniós jogi aktus által előírt nyilatkozattételi követelményekkel összhangban érkezett be, nemzeti SafeSeaNet-rendszerükben rendelkezésre álljon, valamint hogy az ilyen információ mérvadó részeihez a SafeSeaNet rendszeren keresztül más tagállamok is hozzáférjenek. Ha egy tagállam másként nem rendelkezik, ez nem alkalmazandó a 2913/92/EGK rendelet, a 2454/93/EGK rendelet, az 562/2006/EK rendelet és a 450/2008/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban beérkezett információra.

(2)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az (1) bekezdéssel összhangban beérkezett információhoz a releváns nemzeti hatóságok kérelemre hozzáférjenek.

(3)   Az üzeneteknek a nemzeti SafeSeaNet-rendszerekben az (1) bekezdéssel összhangban alkalmazandó digitális formátumát a 2002/59/EK irányelv 22a. cikke alapján kell kidolgozni.

(4)   A tagállamok az (1) bekezdésben említett mérvadó információhoz való hozzáférést biztosíthatják vagy egyetlen nemzeti ablakos elektronikus információcsere-rendszer útján, vagy pedig a nemzeti SafeSeaNet-rendszereken keresztül.

7. cikk

A FAL-formanyomtatványokban foglalt információ

A tagállamok a nyilatkozattételi követelmények teljesítése tekintetében elfogadják a FAL-formanyomtatványokat. A tagállamok elfogadhatják, hogy egy uniós jogi aktus alapján benyújtandó információt 2015. június 1-jéig bezárólag papíralapú formátumban nyújtsák be.

8. cikk

Titoktartás

(1)   A tagállamok az alkalmazandó uniós jogi aktusokkal vagy nemzeti jogszabályokkal összhangban megteszik az ezen irányelv alapján cserélt üzleti vagy egyéb bizalmas információ titkos jellegének biztosításához szükséges intézkedéseket.

(2)   A tagállamok különös gondot fordítanak az ezen irányelvvel összhangban gyűjtött üzleti adatok védelmére. A személyes adatok védelme tekintetében a tagállamok biztosítják, hogy megfeleljenek a 95/46/EK irányelvnek. Az Unió intézményei és szervei biztosítják, hogy megfeleljenek a 45/2001/EK rendeletnek.

9. cikk

Mentességek

A tagállamok biztosítják, hogy a 2002/59/EK irányelv hatálya alá tartozó és az Unió vámterületén található kikötők között közlekedő azon hajók, amelyek nem az említett területen kívüli vagy a vámszabályozás értelmében I. típusú ellenőrzés hatálya alá tartozó vámszabad területen lévő kikötőből érkeznek, ilyen kikötőben nem kötnek ki, vagy nem ilyen kikötő az úti céljuk, mentesüljenek a FAL-formanyomtatványokon szereplő adatok továbbítására vonatkozó kötelezettség alól, az alkalmazandó uniós jogi aktusok és azon lehetőség sérelme nélkül, hogy a tagállamok kérhetik az ezen irányelv melléklete B. részének 1–6. pontjában említett, a FAL-formanyomtatványokban foglalt információt, amely szükséges a belső rend és biztonság védelméhez, valamint a vám-, adó-, bevándorlási, környezetvédelmi és higiéniai jogszabályaik érvényesítéséhez.

10. cikk

Módosítási eljárás

(1)   Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el ezen irányelv mellékletére vonatkozóan, annak biztosítására, hogy figyelembe vegyenek a FAL-formanyomtatványokon az IMO által bevezetett bármely lényeges változtatást. Ezen módosítások nem terjeszthetik ki az irányelv hatályát.

(2)   Az e cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 11., 12. és 13. cikkben meghatározott eljárások alkalmazandók.

11. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A Bizottság felhatalmazást kap a 10. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 2010. november 18-tól számított ötéves időszakra. A Bizottság legkésőbb hat hónappal az ötéves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás azonos tartamú időszakokra automatikusan meghosszabbodik, hacsak az Európai Parlament vagy a Tanács a 12. cikkel összhangban vissza nem vonja azt.

(2)   Mihelyt elfogad egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, a Bizottság arról egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(3)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit a 12. és 13. cikk határozza meg.

12. cikk

A felhatalmazás visszavonása

(1)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikkben említett felhatalmazást.

(2)   Az az intézmény, amely belső eljárást indított annak eldöntésére, hogy visszavonja-e a felhatalmazást, legkésőbb a végső határozat meghozatala előtt, ésszerű időn belül igyekszik tájékoztatni arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve azon átruházott hatásköröket, amelyek a visszavonás tárgyát képezhetik és a visszavonás lehetséges indokait.

(3)   A visszavonásról szóló határozat megszünteti az említett határozatban meghatározott felhatalmazást. A határozat azonnal vagy az abban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

13. cikk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal szembeni kifogások

(1)   Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés időpontjától számított két hónapos időszakon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben.

Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére az időszak további két hónappal meghosszabbodik.

(2)   Ha az eredeti két hónapos időszak, illetve adott esetben a meghosszabbított időszak leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az az abban megjelölt időpontban hatályba lép.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus az eredeti két hónapos időszak, illetve adott esetben a meghosszabbított időszak letelte előtt is kihirdethető az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és hatályba is léphet, ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem áll szándékában kifogást emelni.

(3)   Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az nem lép hatályba. A kifogást emelő intézmény megindokolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogását.

14. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)   A tagállamok 2012. május 19-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Az említett rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok az említett rendelkezéseket 2012. május 19-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

15. cikk

Jelentés

A Bizottság 2013. november 19-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv működéséről, beleértve az alábbiakat:

a)

lehetőség az irányelvvel bevezetett egyszerűsítések hatályának a belvízi szállításra történő kiterjesztésére;

b)

a River Information System – Folyami Információs Rendszer kompatibilitása az ezen irányelvben említett elektronikus adattovábbítási folyamattal;

c)

a nyilatkozattételi követelmények harmonizálása és koordinálása tekintetében a 3. cikk szerint elért előrehaladás;

d)

a nyilatkozattételi követelmények elengedésének vagy egyszerűsítésének megvalósíthatósága azon hajók esetében, amelyek harmadik országbeli vagy vámszabad területen fekvő kikötőben kötöttek ki;

e)

az Unióban közlekedő hajók forgalmára/mozgására és/vagy harmadik országbeli vagy vámszabad területen fekvő kikötőben kikötött hajókra vonatkozó rendelkezésre álló adatok.

A jelentést adott esetben jogalkotási javaslatnak kell kísérnie.

16. cikk

A 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezése

A 2002/6/EK irányelv 2012. május 19-től hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni.

17. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2010. október 20-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

O. CHASTEL


(1)  HL C 128., 2010.5.18., 131. o.

(2)  HL C 211., 2009.9.4., 65. o.

(3)  Az Európai Parlament 2010. július 6-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2010. október 12-i határozata.

(4)  HL L 67., 2002.3.9., 31. o.

(5)  HL L 332., 2000.12.28., 81. o.

(6)  HL L 208., 2002.8.5., 10. o.

(7)  HL L 129., 2004.4.29., 6. o.

(8)  HL L 131., 2009.5.28., 57. o.

(9)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(10)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(11)  HL L 105., 2006.4.13., 1. o.

(12)  HL L 145., 2008.6.4., 1. o.

(13)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(14)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(15)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(16)  HL L 23., 2008.1.26., 21. o.


MELLÉKLET

AZ EZEN IRÁNYELVBEN EMLÍTETT NYILATKOZATTÉTELI KÖVETELMÉNYEK JEGYZÉKE

A.   Az uniós jogi aktusokból eredő nyilatkozattételi követelmények

A nyilatkozattételi követelmények e kategóriájába azon információ tartozik, amelyet az alábbi rendelkezéseknek megfelelően kell nyújtani:

1.

A tagállamok kikötőibe érkező és onnan induló hajókra vonatkozó értesítés

A közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 208., 2002.8.5., 10. o.) 4. cikke.

2.

A személyek ellenőrzése a határátkelőhelyeken

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 105., 2006.4.13., 1. o.) 7. cikke.

3.

A hajókon szállított veszélyes vagy szennyező áruk bejelentése

A közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikke.

4.

A hulladék és a rakománymaradványok bejelentése

A hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló, 2000. november 27-i 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 332., 2000.12.28., 81. o.) 6. cikke.

5.

A védelmi információ bejelentése

A hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról szóló, 2004. március 31-i 725/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 129., 2004.4.29., 6. o.) 6. cikke.

A nemzetközi szinten harmonizált formanyomtatvány elfogadásáig a 725/2004/EK rendelet 6. cikkében előírt információt az e melléklet függelékében szereplő formanyomtatvány alkalmazásával kell továbbítani. A formanyomtatvány elektronikus úton is továbbítható.

6.

Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.) 36a. cikke és a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (Modernizált Vámkódex) szóló, 2008. április 23-i 450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2008.6.4., 1. o.) 87. cikke.

B.   A nemzetközi jogi eszközökből eredő FAL-formanyomtatványok és nyilatkozattételi követelmények

A nyilatkozattételi követelmények e kategóriájába azon információ tartozik, amelyet a FAL-egyezménnyel és egyéb releváns nemzetközi jogi eszközökkel összhangban kell nyújtani.

1.

1. sz. FAL-formanyomtatvány: Általános nyilatkozat

2.

2. sz. FAL-formanyomtatvány: Rakománynyilatkozat

3.

3. sz. FAL-formanyomtatvány: A hajó készleteire vonatkozó nyilatkozat

4.

4. sz. FAL-formanyomtatvány: A személyzet ingóságaira vonatkozó nyilatkozat

5.

5. sz. FAL-formanyomtatvány: Személyzeti jegyzék

6.

6. sz. FAL-formanyomtatvány: Utaslista

7.

7. sz. FAL-formanyomtatvány: A veszélyes árukról szóló rakományjegyzék

8.

Hajózási egészségügyi nyilatkozat

C.   Vonatkozó nemzeti jogszabályok

A tagállamok ebbe a kategóriába vehetik fel azon információt, amelyet nemzeti jogszabályaikkal összhangban kell nyújtani. Az ilyen információkat elektronikus eszközök útján kell továbbítani.

Függelék

A KIKÖTŐBE VALÓ ÉRKEZÉS ELŐTT BEKÜLDENDŐ VÉDELMI ADATLAP VALAMENNYI HAJÓ KITÖLTI AZ EU-TAGÁLLAMI KIKÖTŐKBE VALÓ ÉRKEZÉS ELŐTT

(A tengeri élet biztonságáról szóló 1974-es nemzetközi egyezmény (SOLAS) XI-2. fejezet 9. szabálya és a 725/2004/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdése)

Hajóadatok és elérhetőségek

IMO-szám

 

Hajó neve

 

Lajstromozási kikötő

 

Lobogó szerinti állam

 

Hajó típusa

 

Hívójel

 

Bruttó űrtartalom

 

Inmarsat hívószám (ha van)

 

Társaság neve és társasági azonosító szám

 

A társaság védelmi tisztjének (CSO) neve és 24-órás elérhetőségének adatai

 

Érkezési kikötő

 

Érkezési kikötőlétesítmény (ha van)

 

A kikötőre és kikötőlétesítményekre vonatkozó adatok

A hajó kikötőbe való érkezésének várható dátuma és időpontja (ETA)

 

A kikötés fő oka

 

A SOLAS XI-2. fejezet 9.2.1 szabálya által megkövetelt adatok

Rendelkezik-e a hajó érvényes nemzetközi védelmi tanúsítvánnyal (ISSC)?

IGEN

ISSC

NEM – miért?

Kiállította (az igazgatási szerv vagy az elismert védelmi szervezet (RSO) neve)

Lejárati dátum (nn/hh/éééé)

A hajó fedélzetén van-e védelmi terv (SSP)?

IGEN

NEM

A hajó jelenleg milyen védelmi szintnek megfelelően üzemel?

1. védelmi szint

2. védelmi szint

3. védelmi szint

A hajó földrajzi helyzete a jelentés elkészítésének időpontjában

 

Időrendi sorrendben sorolja fel az utolsó tíz felkeresett kikötőlétesítményt (a legutóbbival kezdve):

Szám

Kezdés dátuma (nn/hh/éééé)

Befejezés dátuma (nn/hh/éééé)

Kikötő

Ország

UN/LOCODE

(ha van)

Kikötőlétesítmény

Védelmi szint (SL)

1

 

 

 

 

 

 

SL =

2

 

 

 

 

 

 

SL =

3

 

 

 

 

 

 

SL =

4

 

 

 

 

 

 

SL =

5

 

 

 

 

 

 

SL =

6

 

 

 

 

 

 

SL =

7

 

 

 

 

 

 

SL =

8

 

 

 

 

 

 

SL =

9

 

 

 

 

 

 

SL =

10

 

 

 

 

 

 

SL =

A hajó jóváhagyott védelmi tervében (SSP) szereplő intézkedéseken kívül hozott-e a hajó bármilyen egyedi vagy kiegészítő intézkedést?

Amennyiben a válasz IGEN, kérjük, jelölje meg a hajó által meghozott egyedi vagy kiegészítő intézkedéseket.

IGEN

NEM

Szám

(lásd fent)

A hajó által meghozott egyedi vagy kiegészítő intézkedések

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Időrendi sorrendben sorolja fel azokat a hajóközi tevékenységeket (a legutóbbival kezdve), amelyek elvégzésére a kikötőlétesítményekben való tíz legutóbbi, fentiekben megadott kikötés alkalmával került sor. A lenti táblázatot bővítse újabb sorokkal, illetve szükség esetén használjon külön lapot – adja meg a hajóközi tevékenységek teljes számát:

A jóváhagyott SSP-ben megjelölt hajóvédelmi eljárásokat minden hajóközi tevékenység során elvégezték?

Amennyiben NEM, kérjük, lent a jobboldali szélső oszlopban adja meg az említett eljárások helyett alkalmazott védelmi intézkedések részleteit.

IGEN

NEM

Szám

Kezdés dátuma (nn/hh/éééé)

Befejezés dátuma (nn/hh/éééé)

Helyszín vagy földrajzi hosszúság és szélesség

Hajóközi tevékenység

Az SSP-ben megadott eljárások helyett alkalmazott védelmi intézkedések

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

A hajón található rakomány általános leírása

 

Szállít-e a hajó az IMDG-szabályzat szerinti 1., 2.1., 2.3., 3., 4.1., 5.1., 6.1., 6.2., 7. vagy 8. osztályba sorolt veszélyes anyagot?

IGEN

NEM

Amennyiben IGEN, erősítse meg, hogy mellékelte a veszélyes árukra vonatkozó rakományjegyzéket (vagy annak kivonatát)

Erősítse meg, hogy csatolta-e a hajó személyzeti jegyzékének egy példányát.

IGEN

Erősítse meg, hogy csatolta-e a hajó utaslistájának egy példányát.

IGEN

Egyéb védelemmel összefüggő információ

Van-e olyan védelemmel kapcsolatos kérdés, amelyet be kíván jelenteni?

IGEN

Adja meg a részleteket:

NEM

A hajó ügynöke a tervezett érkezési kikötőben

Név:

Elérhetőségek (tel. szám):

Az adatszolgáltató személy azonosítása

Cím vagy beosztás (a nem kívánt rész törlendő):

Hajóparancsnok/SSO/CSO/hajó ügynöke (mint fent)

Név:

Aláírás:

A jelentés befejezésének dátuma/időpontja/helye

 


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

29.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/11


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. március 11.)

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság közötti, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2010/652/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 172. cikkére, összefüggésben a 218. cikk (5) bekezdésével és (8) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Bizottság tárgyalásokat folytatott a Norvég Királysággal a műholdas navigációról szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) aláírásáról, amelyet 2009. július 17-én parafáltak.

(2)

A megállapodást a tagállamoknak is meg kell erősíteniük.

(3)

A megállapodást annak 12. cikke (4) bekezdésével összhangban az Európai Unió – a hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében – és a Norvég Királyság a hatálybalépésének függvényében ideiglenesen alkalmazza.

(4)

A megállapodást az Európai Unió nevében alá kell írni, és az e határozatban meghatározott módon ideiglenesen alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság közötti, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás aláírását a Tanács az Unió nevében jóváhagyja, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

3. cikk

A megállapodást hatálybalépéséig a 12. cikke (4) bekezdésében előírtak szerint az Unió hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában ideiglenesen alkalmazni kell. A Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben tájékoztatást ad a megállapodás ideiglenes alkalmazásának időpontjáról.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BLANCO


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság között a műholdas navigációról

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió

valamint

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerződő felei, a továbbiakban: a tagállamok,

egyrészről, valamint

A NORVÉG KIRÁLYSÁG, a továbbiakban: Norvégia,

másrészről,

az Európai Unió, a tagállamok és Norvégia, továbbiakban együttesen: a felek,

ELISMERVE Norvégia jelentős szerepvállalását a Galileo és az EGNOS programokban azok meghatározási szakasza óta,

TUDATÁBAN az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendelet (1), annak módosításai, valamint az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) értelmében az európai GNSS programok irányítása, finanszírozása és a tulajdonjogok terén végbement fejleményeknek,

FIGYELEMBE VÉVE azokat az előnyöket, amelyeket az európai GNSS-nek és azok szolgáltatásainak a felek területén biztosított egyenértékű védelme jelentene,

ELISMERVE Norvégia abbéli szándékát, hogy saját joghatóságán belül kellő időben elfogad és végrehajt olyan intézkedéseket, amelyek az Európai Unióban érvényes védelmi és biztonsági intézkedésekkel egyenértékűek,

ELISMERVE a felek nemzetközi jog szerinti kötelezettségeit,

ELISMERVE Norvégia érdeklődését a Galileo valamennyi szolgáltatása iránt, a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatásokat is ideértve,

ELISMERVE az Európai Unió és a Norvég Királyság között a minősített információk cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról létrejött megállapodást,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az európai GNSS programok valamennyi aspektusára kiterjedő, szoros együttműködést alakítsanak ki,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) megfelelő jogi és intézményi alapot nyújt az Európai Unió és Norvégia közötti, a műholdas navigációra vonatkozó együttműködés kidolgozásához,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az EGT-megállapodás rendelkezéseit a műholdas navigációról szóló kétoldalú megállapodásokkal egészítsék ki a Norvégia, az Unió és annak tagállamai szempontjából különös fontossággal bíró kérdésekben,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A megállapodás célja

E megállapodás fő célja az, hogy az EGT-megállapodás műholdas navigációra vonatkozó rendelkezéseinek kiegészítésével tovább erősítse a felek közötti együttműködést.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)

az „európai globális navigációs műholdrendszerek (GNSS)” magukban foglalják a Galileo rendszert és az Európai Geostacionárius Navigációs Átfedési Szolgáltatást (EGNOS);

b)

„korrekció”: olyan regionális mechanizmus, mint amilyen az EGNOS. Ezek a mechanizmusok a GNSS rendszer felhasználói számára fokozottabb teljesítményt, pl. nagyobb pontosságot, hozzáférhetőséget, integritást és megbízhatóságot tesznek lehetővé;

c)

„Galileo”: polgári irányítás alatt álló önálló európai polgári globális műholdas navigációs és időmérő rendszer, amelyet az Unió és annak tagállamai a GNSS-szolgáltatások nyújtására terveztek és dolgoztak ki. A Galileo működtetése magánfélre is átruházható;

A Galileo nyílt hozzáférésű, kereskedelmi célú, életbiztonsági, felkutatási és mentési szolgáltatásokat nyújt, valamint egy korlátozott hozzáférésű, a közszféra engedélyezett felhasználóinak szükségleteit szem előtt tartó kormányzati ellenőrzésű szolgáltatást foglal magában;

d)

„szabályozási intézkedés”: egy fél bármely törvénye, rendelete, stratégiája, szabálya, eljárása, határozata vagy hasonló közigazgatási intézkedése;

e)

„minősített információ”: a jogosulatlan hozzáférés ellen védelmet igénylő, bármilyen formájú információ, amelynek ismertté válása a felek vagy az egyes tagállamok alapvető érdekeit – a nemzetbiztonságot is ideértve – bármilyen mértékben sértheti. Az információ minősítését a minősítési jelölés jelzi. Az ilyen információkat a felek a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően minősítik, és azokat bizalmas jellegük és integritásuk elvesztésével és nyilvánosságra kerülésükkel szemben védeni kell.

3. cikk

Az együttműködés alapelvei

(1)   A felek megállapodnak abban, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó együttműködési tevékenységek tekintetében a következő alapelveket alkalmazzák:

a)

a felek között a műholdas navigáció terén megvalósuló együttműködés alapja az EGT-megállapodás;

b)

a felek területén érvényesül a műholdas navigációs szolgáltatások nyújtásának szabadsága;

c)

valamennyi Galileo- és EGNOS-szolgáltatás – ideértve a PRS-t – szabad használata érvényesül az e szolgáltatások használatát szabályozó feltételek teljesítése esetén;

d)

a felek szorosan együttműködnek a GNSS biztonsági kérdésekben oly módon, hogy egyenértékű GNSS biztonsági intézkedéseket fogadnak el és hajtanak végre mind az Unióban, mind Norvégiában;

e)

az európai GNSS földi létesítményeinek tekintetében a felek tiszteletben tartják a nemzetközi jogból fakadó kötelezettségeiket.

(2)   E megállapodás nem érinti az Európai Unió jogszabályai által a Galileo program működtetése céljából létrehozott intézményi struktúrát. A megállapodás nem érinti továbbá a nonproliferációval kapcsolatos kötelezettségvállalásoknak és az exportellenőrzésnek a végrehajtására alkalmazandó szabályozási intézkedéseket, az immateriális technológiaátadás ellenőrzését, sem pedig a nemzetbiztonsági intézkedéseket.

4. cikk

Rádióspektrum

(1)   A felek megállapodnak abban, hogy az európai műholdas navigációs rendszerekkel kapcsolatos, a rádióspektrumokkal összefüggő ügyekben a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) keretén belül folytatnak együttműködést, a 2004. november 5-én aláírt, a Galileo műholdas rádiónavigációs rendszer ITU-hoz benyújtott frekvenciaigényeinek kezeléséről szóló egyetértési megállapodást is figyelembe véve.

(2)   Ebben az összefüggésben a felek megvédik az európai műholdas navigációs rendszerek számára juttatott megfelelő frekvenciaelosztást, biztosítva a felhasználók számára az e rendszerek által nyújtott szolgáltatások elérhetőségét.

(3)   Emellett a felek elismerik a rádiónavigációs spektrum megszakítás és zavar elleni védelmének fontosságát. E célból a feleknek fel kell kutatniuk a zavar forrásait, és kölcsönösen elfogadható megoldásokat kell találniuk az ilyen zavarok megszüntetésére.

(4)   E megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az ITU alkalmazandó rendelkezéseitől – ideértve az ITU Rádiószabályzatát is – eltérne.

5. cikk

Az európai GNSS földi létesítményei

(1)   Norvégia a joghatósága alatt álló területeken minden olyan ésszerű intézkedést meghoz, amely megkönnyíti az európai GNSS földi létesítményeinek (a továbbiakban: a földi létesítmények) telepítését, karbantartását és helyettesítését.

(2)   Norvégia minden ésszerű intézkedést meghoz a területén található földi létesítmények védelme, valamint azok folyamatos és zavartalan működésének biztosítása érdekében, adott esetben bűnüldöző hatóságainak mozgósításával is. Norvégia minden ésszerű intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a létesítményeket megvédje a helyi rádiózavaroktól, feltörésektől és lehallgatási kísérletektől.

(3)   A földi létesítményekre vonatkozó szerződéses kapcsolatok az Európai Bizottság és a tulajdonjogok jogosultja között jönnek létre. A norvég hatóságok maradéktalanul tiszteletben tartják a földi létesítmények különleges jogállását, és a földi létesítményeket érintő bármely intézkedés meghozatala előtt lehetőség szerint előzetes megállapodás megkötésére törekszenek az Európai Bizottsággal.

(4)   Norvégia folyamatos és akadálymentes hozzáférést biztosít a földi létesítményekhez az Európai Unió által kijelölt vagy más módon felhatalmazott valamennyi személy számára. Ebből a célból Norvégia olyan kapcsolattartó pontot jelöl ki, amely tájékoztatást kap a földi létesítményekhez utazó személyekről, és e személyek mozgását, valamint az általuk végzett gyakorlati műveleteket egyéb módon megkönnyíti.

(5)   A földi létesítmények archívuma és felszerelése, valamint a továbbítás alatt álló, hivatali pecséttel vagy jelöléssel ellátott dokumentumok – azok formájától függetlenül – nem vonhatók vámügyi, illetve rendőrségi ellenőrzés alá.

(6)   A földi létesítményeik biztonságát vagy működését érintő fenyegetés vagy veszély esetén Norvégia és az Európai Bizottság az eseményről haladéktalanul értesítik egymást, és megteszik a szükséges lépéseket a helyzet orvoslása érdekében. Ezen értesítés tekintetében az Európai Bizottság más megbízható szervet is kijelölhet a Norvégiával való kapcsolattartás ellátására.

(7)   A felek az (1)–(6) bekezdésekben foglalt kérdésekkel kapcsolatban egy külön megállapodásban részletesebb eljárásokat dolgoznak ki. Ezek az eljárások többek között tartalmazzák a vizsgálatokkal kapcsolatos pontosításokat, a kapcsolattartó pontok feladatkörét, illetve a futárokra, valamint a helyi rádiófrekvencia-zavarok és ellenséges támadások elleni intézkedésekre vonatkozó követelményeket.

6. cikk

Biztonság

(1)   A felek meggyőződése, hogy a globális navigációs műholdrendszert meg kell védeni az olyan fenyegetések ellen, mint amilyen a visszaélés, a zavarás, a megszakítás és az ellenséges tevékenység. Következésképpen a felek minden ésszerű intézkedést megtesznek – ideértve adott esetben a külön megállapodások megkötését is – a műholdas navigációs rendszerek és az azokhoz kapcsolódó infrastruktúra folytonosságának, biztonságának és védelmének garantálása érdekében.

Az Európai Bizottság szándéka továbbá, hogy intézkedéseket dolgozzon ki az európai GNSS programok szenzitív eszközeinek, információinak és technológiáinak védelmére, ellenőrzésére és kezelésére az ilyen fenyegetések és a nemkívánatos terjedés ellen.

(2)   Ebben az összefüggésben Norvégia megerősíti abbéli szándékát, hogy saját joghatóságán belül kellő időben elfogad és végrehajt olyan intézkedéseket, amelyek az Európai Unióban érvényes védelmi és biztonsági intézkedések szintjével egyenértékű szintet biztosítanak.

Ezt felismerve a felek a GNSS biztonságát érintő témakörökkel, köztük az akkreditációval is az európai GNSS irányítási struktúrája megfelelő bizottságainak ülésein foglalkoznak. A részletes gyakorlati intézkedéseket és eljárásokat a megfelelő bizottságok eljárási szabályzatában kell megállapítani az EGT-megállapodásban meghatározott keret figyelembevételével.

(3)   Amennyiben olyan esemény adódik, amelynek során egyenértékű védelmi és biztonsági szint nem biztosítható, a felek a helyzet orvoslása érdekében konzultációkat tartanak. Adott esetben az e területen megvalósuló együttműködési tevékenységek köre kiigazítható.

7. cikk

A minősített információk megosztása

(1)   Az Unió minősített információk cseréjét és védelmét a Norvég Királyság és az Európai Unió között a minősített információk cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló, 2004. november 22-én aláírt megállapodással (3), valamint a biztonsági megállapodás végrehajtó rendelkezéseivel összhangban kell végezni.

(2)   Norvégia a Galileóval kapcsolatos, nemzeti minősítési jelöléssel ellátott minősített információkat azon tagállamokkal cserélheti ki, amelyekkel e célból kétoldalú megállapodást kötött.

(3)   A felek olyan átfogó és koherens jogi keret felállítására törekszenek, amely lehetővé teszi közöttük a Galileo programmal kapcsolatos minősített információk cseréjét.

8. cikk

Exportellenőrzés

(1)   Annak biztosítása érdekében, hogy a felek a Galileo programmal kapcsolatban egységes módon hajtsák végre az exportellenőrzésre és a nonproliferációra vonatkozó stratégiát, Norvégia megerősíti abbéli szándékát, hogy joghatóságán belül kellő időben elfogadja és végrehajtja azokat az intézkedéseket, amelyek a Galileo programmal kapcsolatos technológiák, adatok és áruk exportellenőrzésére és jogszerűtlen terjedésének megakadályozására vonatkozóan az Unióban és annak tagállamaiban érvényes intézkedések szintjével egyenértékű szintet biztosítanak.

(2)   Amennyiben olyan esemény adódik, amelynek során a megfelelő export-ellenőrzési és nonproliferációs szint nem érhető el, a felek a helyzet orvoslása érdekében konzultációkat tartanak. Adott esetben az e területen megvalósuló együttműködési tevékenységek köre kiigazítható.

9. cikk

Kormányzati ellenőrzésű szolgáltatás

Norvégia hangot adott érdeklődésének a Galileo kormányzati ellenőrzésű szolgáltatása iránt, mivel úgy ítéli meg, hogy ez az európai GNSS programokban való részvételének fontos eleme. A felek megállapodnak abban, hogy erről a kérdésről a PRS-hez való hozzáférést szabályozó stratégiák és működési szabályok meghatározása után folytatnak megbeszéléseket.

10. cikk

Nemzetközi együttműködés

(1)   A felek elismerik a globális műholdas navigációs szolgáltatásokra vonatkozó megközelítéseik – nemzetközi szabványosítási és tanúsítási fórumokon történő – összehangolásának jelentőségét. A felek közösen támogatják a Galileo-szabványok kidolgozását, és előmozdítják azok világszerte történő alkalmazását, miközben hangsúlyt fektetnek a más globális navigációs műholdrendszerekkel való együttműködtethetőségre is.

(2)   Ennek következtében a felek e megállapodás célkitűzéseinek előmozdítása és végrehajtása érdekében együttműködnek különösen a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetben, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetben és az ITU-ban felmerülő, a GNSS-t érintő valamennyi kérdésben.

11. cikk

Konzultáció és vitarendezés

A felek bármelyik fél kérésére haladéktalanul konzultálnak minden olyan kérdésről, amely e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerül. Az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerült vitákat a felek konzultáció útján rendezik.

12. cikk

Hatálybalépés és felmondás

(1)   E megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amikor a felek értesítik egymást az ehhez szükséges eljárásaik befejezéséről.

Az értesítést a Tanács Főtitkárságához, a megállapodás letéteményeséhez kell benyújtani.

(2)   E megállapodás lejárta vagy felmondása nem érinti az ennek keretében kötött bármely megállapodás érvényességét vagy időtartamát vagy a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban felmerült egyedi jogokat és kötelezettségeket.

(3)   E megállapodás a felek kölcsönös megállapodásával írásban módosítható. A módosítás az utolsó olyan diplomáciai jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba, amellyel a másik felet értesítették arról, hogy a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárások lezárultak.

(4)   Az (1) bekezdés ellenére Norvégia és – a hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában – az Európai Unió e megállapodást ideiglenesen alkalmazzák az azt a napot követő hónap első napjától, amikor értesítették egymást a szükséges eljárások lezárultáról.

(5)   A megállapodást a másik félhez intézett írásos bejelentéssel hat hónapos felmondási idő mellett bármely fél felmondhatja.

E megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lett, litván, magyar, máltai, német, lengyel, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint norvég nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grande-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjunga vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


(1)  HL L 246., 2004.7.20., 1. o.

(2)  HL L 196., 2008.7.24., 1. o.

(3)  HL L 362., 2004.12.9., 29. o.


RENDELETEK

29.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/21


A BIZOTTSÁG 970/2010/EU RENDELETE

(2010. október 28.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Lapin Poron kuivaliha [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban és 17. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Finnország kérelmét a „Lapin Poron kuivaliha” elnevezés bejegyzésére (2).

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 42., 2010.2.19., 12. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek

1.2. osztály.   Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.)

FINNORSZÁG

Lapin Poron kuivaliha (OEM)


29.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/23


A BIZOTTSÁG 971/2010/EU RENDELETE

(2010. október 28.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Vastedda della valle del Belìce [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdése első albekezdésének megfelelően a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Olaszország kérelmét a „Vastedda della valle del Belìce” elnevezés bejegyzésére (2).

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 42., 2010.2.19., 16. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek

1.3. osztály.   Sajtok

OLASZORSZÁG

Vastedda della valle del Belìce (OEM)


29.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/25


A BIZOTTSÁG 972/2010/EU RENDELETE

(2010. október 28.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. október 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 28-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AR

51,6

MA

79,3

MK

62,0

TR

77,0

XS

73,2

ZZ

68,6

0707 00 05

EG

140,6

MK

59,4

TR

154,7

ZZ

118,2

0709 90 70

TR

140,9

ZZ

140,9

0805 50 10

AR

75,5

BR

68,9

CL

67,3

TR

86,9

UY

61,0

ZA

70,8

ZZ

71,7

0806 10 10

BR

217,5

TR

134,0

US

217,9

ZA

62,8

ZZ

158,1

0808 10 80

AR

75,7

BR

64,9

CL

113,3

CN

85,1

MK

26,7

NZ

104,8

ZA

76,7

ZZ

78,2

0808 20 50

CN

67,5

ZZ

67,5


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


IRÁNYELVEK

29.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/27


A BIZOTTSÁG 2010/70/EU IRÁNYELVE

(2010. október 28.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az I. melléklet karbendazim hatóanyaggal kapcsolatos bejegyzésére vonatkozó érvényességi idő lejárta tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006/135/EK bizottsági irányelv (2) a karbendazimot felvette hatóanyagként a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe. A bejegyzés 2010. december 31-ig érvényes.

(2)

A hatóanyagra vonatkozó bejegyzés kérelemre, legfeljebb tíz évre megújítható. A bejelentőtől 2007. augusztus 6-án az említett hatóanyagra vonatkozó bejegyzés megújítására irányuló kérelem érkezett a Bizottsághoz.

(3)

Kérelmének alátámasztására a bejelentő 2008. január 10-én technikai dokumentációt nyújtott be a referens tagállamhoz, Németországhoz. Németország 2009. július 27-re elkészítette újraértékelési jelentéstervezetét. Ezután az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szakértői értékelést végzett, amelyet 2010. április 30-án zárt le.

(4)

Mivel a megújításra irányuló eljárást nem lehet befejezni a karbendazimra vonatkozó bejegyzés érvényességi idejének lejárta előtt, és a megújítás iránti kérelmet időben nyújtották be, a 91/414/EGK irányelv 5. cikkének (5) bekezdésével összhangban a bejegyzést az eljárás befejezéséhez szükséges időszakra meg kell újítani.

(5)

A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében a 149. sorszám alatt (Karbendazim [megnevezetlen sztereokémia] CAS-szám: 10605-21-7 CIPAC-szám: 263) a hatodik oszlopban (Felvétel lejárata) a „2010. december 31.” szöveg helyébe a „2011. június 13.” szöveg lép.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezek a rendelkezések 2011. január 1-jétől alkalmazandók.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 349., 2006.12.12., 37. o.


HATÁROZATOK

29.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/28


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. október 21.)

az egyes bolgár tejfeldolgozó létesítményekben feldolgozott, nem megfelelő nyers tej vonatkozásában a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított átmeneti intézkedésekről szóló 2009/861/EK határozat II. mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2010) 7153. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/653/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

A 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozóan különleges higiéniai szabályokat állapít meg az élelmiszer-ipari vállalkozók számára. A fent említett szabályok a nyers tejre és a tejtermékekre vonatkozó higiéniai követelményeket is magukban foglalnak.

(2)

A 2009/861/EK bizottsági határozat (2) az említett határozatban felsorolt, Bulgáriában működő tejfeldolgozó létesítmények esetében bizonyos eltéréseket tesz lehetővé a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének IX.I.II. és IX.I.III. alfejezetében rögzített követelményektől.

(3)

Az említett határozat II. mellékletében felsorolt egyes tejfeldolgozó létesítmények 2011. december 31-ig feldolgozhatnak nem megfelelő tejet anélkül is, hogy a feldolgozást külön gyártósorokon végeznék.

(4)

Bulgária a Bizottság számára 2010. február 25-én felülvizsgált és naprakésszé tett listát küldött a szóban forgó tejfeldolgozó létesítményekről. Ezért módosítani kell a 2009/861/EK határozat II. mellékletében a létesítmények listáit.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/861/EK határozat II. melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 21-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 139., 2004.4.30. 55. o.

(2)  HL L 314., 2009.12.1., 83. o.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A 3. cikkben említett, a megfelelő és nem megfelelő tej feldolgozására engedéllyel rendelkező tejfeldolgozó létesítmények listája

Sz.

Állat-egészségügyi szám

A létesítmény neve

Város/utca vagy falu/régió

1

BG 2412037

»Stelimeks« EOOD

s. Asen

2

0912015

»Anmar« OOD

s. Padina

obsht. Ardino

3

0912016

OOD »Persenski«

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4

1012014

ET »Georgi Gushterov DR«

s. Yahinovo

5

1012018

»Evro miyt end milk« EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6

1112004

»Matev-Mlekoprodukt« OOD

s. Goran

7

1112017

ET »Rima-Rumen Borisov«

s. Vrabevo

8

1312023

»Inter-D« OOD

s. Kozarsko

9

1612049

»Alpina-Milk« EOOD

s. Zhelyazno

10

1612064

OOD »Ikay«

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

11

2112008

MK »Rodopa milk«

s. Smilyan

obsht. Smolyan

12

2412039

»Penchev« EOOD

gr. Chirpan

ul. »Septemvriytsi« 58

13

2512021

»Keya-Komers-03« EOOD

s. Svetlen

14

1312002

»Milk Grup« EOOD

s. Yunacite

15

0112014

ET »Veles-Kostadin Velev«

gr. Razlog

ul. »Golak« 14

16

2312041

»Danim-D. Stoyanov« EOOD

gr. Elin Pelin

m-st. Mansarovo

17

2712010

»Kamadzhiev-milk« EOOD

s. Kriva reka

obsht. N.Kozlevo

18

BG 1212029

SD »Voynov i sie«

gr. Montana

ul. »N. Yo. Vaptsarov« 8

19

0712001

»Ben Invest« OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

20

1512012

ET »Ahmed Tatarla«

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

21

2212027

»Ekobalkan« OOD

gr. Sofia

bul. »Evropa« 138

22

2312030

ET »Favorit- D. Grigorov«

s. Aldomirovtsi

23

2312031

ET »Belite kamani«

s. Dragotintsi

24

BG 1512033

ET »Voynov-Ventsislav Hristakiev«

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

25

BG 1612020

ET »Bor-Chvor«

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

26

BG 1512029

»Lavena« OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

27

BG 1612028

ET »Slavka Todorova«

s. Trud

obsht. Maritsa

28

BG 1612051

ET »Radev-Radko Radev«

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

29

BG 1612066

»Lakti ko« OOD

s. Bogdanitza

30

BG 2112029

ET »Karamfil Kasakliev«

gr. Dospat

31

BG 0912004

»Rodopchanka« OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

32

0112003

ET »Vekir«

s. Godlevo

33

0112013

ET »Ivan Kondev«

gr. Razlog

Stopanski dvor

34

0212037

»Megakomers« OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

35

0512003

SD »LAF-Velizarov i sie«

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

36

0612035

OOD »Nivego«

s. Chiren

37

0612041

ET »Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova«

gr. Vratsa

ul. »Ilinden« 3

38

0612042

ET »Mlechen puls – 95-Tsvetelina Tomova«

gr. Krivodol

ul. »Vasil Levski«

39

1012008

»Kentavar« OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

40

1212022

»Milkkomm«

EOOD

gr. Lom

ul. »Al.Stamboliyski« 149

41

1212031

»ADL« OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

42

1512006

»Mandra« OOD

s. Obnova

obsht. Levski

43

1512008

ET »Petar Tonovski-Viola«

gr. Koynare

ul. »Hr.Botev« 14

44

1512010

ET »Militsa Lazarova-90«

gr. Slavyanovo,

ul. »Asen Zlatarev« 2

45

1612024

SD »Kostovi – EMK«

gr. Saedinenie

ul. »L. Karavelov« 5

46

1612043

ET »Dimitar Bikov«

s. Karnare

obsht. »Sopot«

47

1712046

ET »Stem-Tezdzhan Ali«

gr. Razgrad

ul. »Knyaz Boris« 23

48

2012012

ET »Olimp-P.Gurtsov«

gr. Sliven

m-t. »Matsulka«

49

2112003

»Milk-inzhenering« OOD

gr. Smolyan

ul. »Chervena skala« 21

50

2112027

»Keri« OOD

s. Borino,

obsht. Borino

51

2312023

»Mogila« OOD

gr. Godech,

ul. »Ruse« 4

52

2512018

»Biomak« EOOD

gr. Omurtag

ul. »Rodopi« 2

53

2712013

»Ekselans« OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

54

2812018

ET »Bulmilk-Nikolay Nikolov«

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

55

2812010

ET »Mladost-2-Yanko Yanev«

gr. Yambol,

ul. »Yambolen« 13

56

BG 1012020

ET »Petar Mitov-Universal«

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

57

BG 1112016

Mandra »IPZHZ«

gr. Troyan

ul. »V. Levski« 281

58

BG 1712042

ET »Madar«

s. Terter

59

BG 2612042

»Bulmilk« OOD

s. Konush

obl. Haskovska

60

BG 0912011

ET »Alada-Mohamed Banashak«

s. Byal izvor

obsht. Ardino

61

1112026

»Ablamilk« EOOD

gr. Lukovit,

ul. »Yordan Yovkov« 13

62

1312005

»Ravnogor« OOD

s. Ravnogor

63

1712010

»Bulagrotreyd-chastna kompaniya« EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

64

1712013

ET »Deniz«

s. Ezerche

65

2012011

ET »Ivan Gardev 52«

gr. Kermen

ul. »Hadzhi Dimitar« 2

66

2012024

ET »Denyo Kalchev 53«

gr. Sliven

ul. »Samuilovsko shose« 17

67

2112015

OOD »Rozhen Milk«

s. Davidkovo,

obsht. Banite

68

2112026

ET »Vladimir Karamitev«

s. Varbina

obsht. Madan

69

2312007

ET »Agropromilk«

gr. Ihtiman,

ul. »P. Slaveikov« 19

70

2412041

»Mlechen svyat 2003« OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

71

2612038

»Bul Milk« EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

72

2612049

ET »Todorovi-53«

gr. Topolovgrad

ul. »Bulgaria« 65

73

BG 1812008

»Vesi« OOD

s. Novo selo

74

BG 2512003

»Si Vi Es« OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

75

BG 2612034

ET »Eliksir-Petko Petev«

s. Gorski izvor

76

BG 1812003

»Sirma Prista« AD

gr. Ruse

bul. »3-ti mart« 51

77

BG 2512001

»Mladost-2002« OOD

gr. Targovishte

bul. »29-ti yanuari« 7

78

0312002

ET »Mario«

gr. Suvorovo

79

0712015

»Rosta« EOOD

s. M. Varshets

80

0812030

»FAMA« AD

gr. Dobrich

bul. »Dobrudzha« 2

81

0912003

»Koveg-mlechni produkti« OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

82

1412015

ET »Boycho Videnov – Elbokada 2000«

s. Stefanovo

obsht. Radomir

83

1712017

»Diva 02« OOD

gr. Isperih

ul. »An.Kanchev«

84

1712019

ET »Ivaylo-Milena Stancheva«

gr. Isperih

Parvi stopanski dvor

85

1712037

ET »Ali Isliamov«

s. Yasenovets

86

1712043

»Maxima milk« OOD

s. Samuil

87

1812005

»DAV – Viktor Simonov« EOOD

gr. Vetovo

ul. »Han Kubrat« 52

88

2012010

»Saray« OOD

s. Mokren

89

2012032

»Kiveks« OOD

s. Kovachite

90

2012036

»Minchevi« OOD

s. Korten

91

2212009

»Serdika-94« OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

92

2212023

»EL BI Bulgarikum« EAD

gr. Sofia

ul. »Malashevska« 12 A

93

2312028

ET »Sisi Lyubomir Semkov«

s. Anton

94

2312033

»Balkan spetsial« OOD

s. Gorna Malina

95

2312039

EOOD »Laktoni«

s. Ravno pole,

obl. Sofiyska

96

2412040

»Inikom« OOD

gr. Galabovo

ul. »G.S.Rakovski« 11

97

2512011

ET »Sevi 2000 – Sevie Ibryamova«

s. Krepcha

obsht. Opaka

98

2612015

ET »Detelina 39«

s. Brod

99

2812002

»Arachievi« OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska

100

BG 1612021

ET »Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov«

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

101

BG 2012019

»Hemus-Milk komers« OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

102

2012008

»Raftis« EOOD

s. Byala

103

2112023

ET »Iliyan Isakov«

s. Trigrad

obsht. Devin

104

2312020

»MAH 2003« EOOD

gr. Etropole

bul. »Al. Stamboliyski« 21

105

2712005

»Nadezhda« OOD

s. Kliment”


29.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/34


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. október 27.)

a 2009/852/EK határozatnak az egyes átmeneti intézkedések hatálya alá eső egyes romániai tejfeldolgozó létesítmények jegyzéke tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2010) 7258. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/654/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke második albekezdésére,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1)

A 2009/852/EK bizottsági határozat (3) lehetővé teszi, hogy a 852/2004/EK rendelet II. mellékletének II. fejezetében és a 853/2004/EK rendelet III. melléklete I. szakaszának II. és III. fejezetében, II. szakaszának II. és III. fejezetében, valamint V. szakaszának I. fejezetében megállapított szerkezeti követelményeket az e határozat I. mellékletében felsorolt romániai tejfeldolgozó létesítmények esetében 2011. december 31-ig ne kelljen alkalmazni.

(2)

2010 júliusában a román hatóságok hivatalosan tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy a 2009/852/EK határozat hatálybalépése óta az említett határozat I. mellékletében felsorolt létesítmények közül ötöt bezártak, egyet pedig engedélyeztek; az említett határozat II. mellékletében felsorolt létesítmények közül egy leállította a megfelelő és a nem megfelelő tej külön gyártósorokon történő feldolgozását, ezért át kell kerülnie a határozat III. mellékletébe; az említett határozat III. mellékletében felsorolt létesítmények közül öt számára engedélyezték az Európai Unión belüli kereskedelmet, egy létesítményt felvettek a jegyzékbe, egyet pedig bezártak.

(3)

A folyamatban lévő szerkezeti fejlesztéseket figyelembe véve, azoknak megfelelően módosítani kell a 2009/852/EK határozat I–III. mellékletében meghatározott létesítmények jegyzékeit.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/852/EK határozat I–III. mellékletében felsorolt romániai tejfeldolgozó létesítmények (a továbbiakban: létesítmények) jegyzékeinek helyébe az e határozat I–III. mellékletében felsorolt létesítmények jegyzékei lépnek.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 27-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(3)  HL L 312., 2009.11.27., 59. o.


I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A 2009/852/EK HATÁROZAT 2. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT LÉTESÍTMÉNYEK JEGYZÉKE

Sorszám

Állat-egészségügyi szám

A létesítmény neve

Város/utca vagy falu/régió

1

AB 641

SC Biomilk SRL

Lopadea Nouă, județul Alba, 517395

2

AB 1256

SC Binal Mob SRL

Râmetea, județul Alba, 517610

3

AB 3386

SC Lactate C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

4

AR 563

SC Silmar Prod SRL

Sântana, județul Arad, 317280

5

AG 11

SC Agrolact Cosesti

Cosești, județul Argeș, 115202

6

BC 2519

SC Marlact SRL

Buhoci, județul Bacău, 607085

7

BH 4020

SC Moisi Serv Com SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

8

BN 2120

SC Eliezer SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

9

BN 2192

SC Simcodrin Com SRL

Budești-Fânațe, județul Bistrița-Năsăud, 427021

10

BN 2399

SC Carmo-Lact Prod SRL

Monor, județul Bistrița-Năsăud, 427175

11

BN 209

SC Calatis Group Prod SRL

Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, 427006

12

BN 2125

SC Sinelli SRL

Milaș, județul Bistrița-Năsăud, 427165

13

BT 8

SC General Suhardo SRL

Păltiniș, județul Botoșani, 717295

14

BT 11

SC Portas Com SRL

Vlăsinești, județul Botoșani, 717465

15

BT 109

SC Lacto Mac SRL

Bucecea, județul Botoșani, 717045

16

BT 115

SC Comintex SRL

Dărăbani, județul Botoșani, 715100

17

BT 263

SC Cosmi SRL

Săveni, județul Botoșani 715300

18

BT 50

SC Pris Com Univers SRL

Flămânzi, județul Botoșani, 717155

19

BV 8

SC Prodlacta SA Homorod

Homorod, județul Brașov, 507105

20

BV 2451

SC Prodlacta SA Fagaras

Făgăraș, județul Brașov, 505200

21

BR 36

SC Hatman SRL

Vădeni, județul Brăila, 817200

22

BR 63

SC Cas SRL

Brăila, județul Brăila, 810224

23

BZ 0098

SC Meridian Agroind

Râmnicu Sărat, județul Buzău, 125300

24

BZ 0627

SC Ianis Cos Lact SRL

C.A. Rosetti, județul Buzău, 127120

25

BZ 2012

SC Zguras Lacto SRL

Pogoanele, județul Buzău, 25200

26

CL 0044

SC Ianis Dim SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

27

CL 0368

SC Lacto GMG SRL

Jegălia, județul Călărași, 917145

28

CJ 41

SC Kazal SRL

Dej, județul Cluj, 405200

29

CJ 7584

SC Aquasala SRL

Bobâlna, județul Cluj, 407085

30

CT 04

SC Lacto Baneasa SRL

Băneasa, județul Constanța, 907035

31

CT 15

SC Nic Costi Trade SRL

Dorobanțu, județul Constanța, 907211

32

CT 225

SC Mih Prod SRL

Cobadin, județul Constanța, 907065

33

CT 256

SC Ian Prod SRL

Târgușor, județul Constanța, 907275

34

CT 258

SC Binco Lact SRL

Săcele, județul Constanța, 907260

35

CT 311

SC Alltocs Market SRL

Pietreni, județul Constanța, 907112

36

CT 12203

SC Lacto Genimico SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

37

CT 30

SC Eastern European Foods SRL

Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 907195

38

CT 294

SC Suflaria Import Export SRL

Cheia, județul Constanța, 907277

39

L9

SC Covalact SA

Sfântu Gheorghe, județul Covasna, 520076

40

CV 2451

SC Agro Pan Star SRL

Sfântu Gheorghe, județul Covasna, 520020

41

DJ 80

SC Duvadi Prod Com SRL

Breasta, județul Dolj, 207115

42

DJ 730

SC Lactido SA

Craiova, județul Dolj, 200378

43

GL 4136

SC Galmopan SA

Galați, județul Galați, 800506

44

GR 5610

SC Lacta SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

45

GJ 231

SC Sekam Prod SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

46

GJ 2202

SC Arte Import Export

Târgu Jiu, județul Gorj, 210112

47

HR 383

SC Lactate Harghita SA

Cristuru Secuiesc, județul Harghita, 535400

48

HR 119

SC Bomilact SRL

Mădăraș, județul Harghita, 537071

49

HR 213

SC Paulact SA

Mărtiniș, județul Harghita, 537175

50

HR 625

SC Lactis SRL

Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 535600

51

HD 1014

SC Sorilact SA

Râșculița, județul Hunedoara, 337012

52

IL 0750

SC Balsam Med SRL

Țăndărei, județul Ialomița, 925200

53

IL 1167

SC Sanalact SRL

Slobozia, județul Ialomița, 920002

54

IS 1540

SC Promilch SRL

Podu Iloaiei, județul Iași, 707365

55

MM 793

SC Wromsal SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

56

MM 6325

SC Ony SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

57

MM 1795

SC Calitatea SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

58

MM 4714

SC Saturil SRL

Giulești, județul Maramureș, 437162

59

MH 1304

SC IL SA Mehedinti

Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, 220167

60

MS 297

SC Rodos SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

61

MS 483

SC Heliantus Prod

Reghin, județul Mureș, 545300

62

MS 532

SC Horuvio Service SRL

Lunca Sântu, județul Mureș, 547375

63

MS 2462

SC Lucamex Com SRL

Gornești, județul Mureș, 547280

64

MS 5554

SC Globivetpharm SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

65

L12

SC Camytex Prod SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615200

66

NT 900

SC Complex Agroalimentar SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

67

PH 212

SC Vitoro SRL

Ploiești, județul Prahova, 100537

68

SM 4189

SC Primalact SRL

Satu Mare, județul Satu Mare, 440089

69

SV 1085

SC Bucovina SA Falticeni

Fălticeni, județul Suceava, 725200

70

SV 1562

SC Bucovina SA Suceava

Suceava, județul Suceava, 720290

71

SV 1888

SC Tocar Prod SRL

Frătăuții Vechi, județul Suceava, 727255

72

SV 4909

SC Zada Prod SRL

Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301

73

SV 6159

SC Ecolact SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

74

TR 78

SC Interagro SRL

Zimnicea, județul Teleorman, 145400

75

TR 27

SC Violact SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

76

TR 81

SC Big Family SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

77

TR 239

SC Comalact SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

78

TR 241

SC Investrom SRL

Sfințești, județul Teleorman, 147340

79

TL 965

SC Mineri SRL

Mineri, județul Tulcea, 827211

80

VN 231

SC Vranlact SA

Focșani, județul Vrancea, 620122

81

VN 348

SC Stercus Lacto SRL

Ciorăști, județul Vrancea, 627082

82

VN 35

SC Monaco SRL

Vrâncioaia, județul Vrancea, 627445”


II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A 2009/852/EK HATÁROZAT 3. CIKKÉBEN EMLÍTETT LÉTESÍTMÉNYEK JEGYZÉKE

Sorszám

Állat-egészségügyi szám

A létesítmény neve

Város/utca vagy falu/régió

1

L35

SC Danone PDPA Romania SRL

București, 032451”


III. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A 2009/852/EK HATÁROZAT 4. CIKKÉBEN EMLÍTETT LÉTESÍTMÉNYEK JEGYZÉKE

Sorszám

Állat-egészségügyi szám

A létesítmény neve

Város/utca vagy falu/régió

1

L18

SC Depcoinf MBD SRL

Târgu Trotuș, județul Bacău, 607630

2

L72

SC Lactomuntean SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

3

L78

SC Romfulda Prod SRL

Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100

4

L107

SC Bendear Cris Prod Com SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

5

L109

SC G&B Lumidan SRL

Rodna, județul Bistrița-Năsăud, 427245

6

L110

SC Lech Lacto SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

7

L3

SC Aby Impex SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

8

L4

SC Spicul 2 SRL

Dorohoi, județul Botoșani, 715200

9

L116

SC Ram SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

10

L73

SC Eurocheese Productie SRL

București, 030608

11

L97

SC Terra Valahica SRL

Berca, județul Buzău, 127035

12

L129

SC Bonas Import Export SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

13

L84

SC Picolact Prodcom SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

14

L122

SC Napolact SA

Cluj-Napoca, județul Cluj, 400236

15

L43

SC Lactocorv SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

16

L40

SC Betina Impex SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

17

L41

SC Elda Mec SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

18

L87

SC Niculescu Prod SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

19

L118

SC Assla Kar SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

20

L130

SC Muntina Prod SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

21

L58

SC Lactate Natura SA (SC Industrializarea Laptelui SA)

Târgoviște, județul Dâmbovița, 130062

22

L82

SC Totallact Group SA

Dragodana, județul Dâmbovița, 137200

23

L91

SC Cosmilact SRL

Schela, județul Galați, 807265

24

L55

SC Gordon Prod SRL

Bisericani, județul Harghita, 535062

25

L65

SC Karpaten Milk

Suseni, județul Harghita, 537305

26

L124

SC Primulact SRL

Miercurea Ciuc, județul Harghita, 530242

27

L15

SC Teletext SRL

Slobozia, județul Ialomița, 920066

28

L99

SC Valizvi Prod Com SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

29

L47

SC Oblaza SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

30

L85

SC Avi-Seb Impex SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

31

L86

SC Zea SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

32

L16

SC Roxar Prod Com SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

33

L54

SC Rodlacta SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

34

L21

SC Industrializarea Laptelui Mures SA

Târgu Mureș, județul Mureș, 540390

35

L108

SC Lactex Reghin SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

36

L121

SC Mirdatod Prod SRL

Ibănești, județul Mureș, 547325

37

L96

SC Prod A.B.C. Company SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

38

L101

SC 1 Decembrie SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

39

L106

SC Rapanu SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

40

L6

SC Lacta Han Prod SRL

Urecheni, județul Neamt, 617490

41

L123

SC ProCom Pascal SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

42

L63

SC Zoe Gab SRL

Fulga, județul Prahova, 107260

43

L100

SC Alto Impex SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

44

L53

SC Friesland Romania SA

Carei, județul Satu Mare, 445100

45

L93

SC Agrostar Company Lyc SRL

Ciuperceni, județul Satu Mare, 447067

46

L88

SC Agromec Crasna SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

47

L89

SC Ovinex SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

48

L71

SC Lacto Sibiana SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

49

L5

SC Niro Serv Com SRL

Gura Humorului, județul Suceava, 725300

50

L36

SC Prolact Prod Com SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

51

L83

SC Balaceana Prod SRL

Bălăceana, județul Suceava, 727125

52

L128

SC Tudia SRL

Grămești, județul Suceava, 727285

53

L68

SC Aida SRL

Gălănești, județul Suceava, 727280

54

L80

SC Industrial Marian SRL

Drănceni, județul Vaslui, 737220

55

L 136

SC Campaei Prest SRL

Hidișeul de Sus, județul Bihor, 417277

56

L135

SC Multilact SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

57

L81

SC Raraul SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

58

L146

SC Napolact SA

Țaga, județul Cluj, 407565”


Helyesbítések

29.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/40


Helyesbítés a 2010/89/EU bizottsági határozatnak egyes szerkezeti követelmények alkalmazása vonatkozásában átmeneti intézkedések hatálya alá eső egyes romániai húsipari, halipari és tojástermelő létesítmények, valamint hűtőházak jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. október 26-i 2010/651/EU bizottsági határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282., 2010. október 28. )

A 43. oldalon, az I. melléklet után a következő, II. mellékletet kell beilleszteni:

„II. MELLÉKLET

»II. MELLÉKLET

A HALIPARI LÉTESÍTMÉNYEK JEGYZÉKE

Sorszám

Állat-egészségügyi szám

A létesítmény neve

Város/utca vagy falu/régió

Tevékenységek

PP

FFPP

1

BR 184

SC ROFISH GROUP SRL (SC TAZZ TRADE SRL) (1)

Brăila, str. Fata Portului nr. 2, jud. Brăila, 810529

X

 

2

BR 185

SC ROFISH GROUP SRL (SC TAZZ TRADE SRL) (1)

Brăila, str. Fata Portului nr. 2, jud. Brăila, 810529

X

 

3

PH1817

SC DIVERTAS S.R.L.

Comuna Fântânele nr. 578, jud. Prahova, 107240

X

X

PP

=

feldolgozóüzem

FFPP

=

friss halat feldolgozó üzem«


(1)  Az SC. TAZZ TRADE SRL megváltoztatta nevét, új neve: SC. ROFISH GROUP SRL.