ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.273.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 273

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. október 19.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2010/620/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. október 7.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Marokkói Királyság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv aláírásáról

1

 

 

2010/621/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. október 8.) az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a diplomata-, szolgálati vagy hivatali útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodásnak az Európai Unió részéről történő aláírásáról

2

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 929/2010/EU rendelete (2010. október 18.) az 1033/2006/EK rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében említett ICAO-rendelkezések tekintetében történő módosításáról ( 1 )

4

 

*

A Bizottság 930/2010/EU rendelete (2010. október 18.) egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Ovčí salašnícky údený syr [HKT])

5

 

 

A Bizottság 931/2010/EU rendelete (2010. október 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

 

A Bizottság 932/2010/EU rendelete (2010. október 18.) a 616/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2010. október havának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

9

 

 

A Bizottság 933/2010/EU rendelete (2010. október 18.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

11

 

 

A Bizottság 934/2010/EU rendelete (2010. október 18.) a gabonaágazatban 2010. október 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 927/2010/EU rendelet módosításáról

13

 

 

A Bizottság 935/2010/EU rendelete (2010. október 18.) a 2010. december 1-jétől2011. február 28-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

16

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. október 7.)

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Marokkói Királyság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv aláírásáról

(2010/620/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 217. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (5) bekezdésével és a 218. cikke (8) bekezdésének második albekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. június 18-án felhatalmazta a Bizottságot, hogy folytasson tárgyalásokat az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodás (1) jegyzőkönyvéről a Marokkói Királyság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekről szóló keretmegállapodásra (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) (2) vonatkozóan.

(2)

E tárgyalások a Bizottság megelégedésére lezárultak.

(3)

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépése következtében az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja.

(4)

A jegyzőkönyv egy későbbi időpontban történő megkötésére figyelemmel, az Unió nevében alá kell írni a jegyzőkönyvet,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Marokkói Királyság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) aláírása az Unió nevében jóváhagyásra kerül, a jegyzőkönyv megkötésére figyelemmel.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje az Unió nevében a jegyzőkönyv aláírására jogosult személy(eke)t, a jegyzőkönyv megkötésére figyelemmel.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2010. október 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. WATHELET


(1)  HL L 70., 2000.3.18., 2. o.

(2)  A jegyzőkönyv szövege a határozattal együtt kerül közzétételre a megkötésekor.


19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/2


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. október 8.)

az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a diplomata-, szolgálati vagy hivatali útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodásnak az Európai Unió részéről történő aláírásáról

(2010/621/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikkének (2) bekezdésének a) pontjára, összefüggésben 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Vízumpolitikájuknak a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet (1) rendelkezéseivel való összehangolása érdekében a tagállamok vízummentességet biztosítottak a Brazil Szövetségi Köztársaság (a továbbiakban: Brazília) állampolgárai számára az Unióhoz való csatlakozásukat megelőzően, mivel Brazília megtalálható azon harmadik országok jegyzékében, amelyek állampolgárai vízummentességet élveznek.

(2)

Alkotmányos okokból Brazília egyoldalúan nem adhat vízummentességet a tagállamok számára, ezért a brazil parlament által ratifikált vízummentességi megállapodás megkötésére van szükség.

(3)

Brazília a legtöbb tagállammal már vízummentességi megállapodást kötött azok uniós csatlakozását, illetve a közös vízumpolitika létrehozását megelőzően. Továbbra is van azonban négy olyan tagállam, amelyekkel a múltban Brazília nem kötött vízummentességi megállapodást, tehát ennek következtében ezen tagállamok állampolgárai rövid távú tartózkodás esetében vízumkötelesek.

(4)

A közös vízumpolitika természetéből, valamint e területen az Unió kizárólagos külső hatásköréből ered, hogy csak az Unió tárgyalhat vízummentességi megállapodásokról és kötheti meg azokat, a tagállamok önállóan nem.

(5)

Mivel Brazília egyes tagállamokkal szemben nem a viszonosság elve alapján járt el, a Tanács a 2008. április 18-i határozatával felhatalmazta a Bizottságot, hogy a kölcsönös vízummentesség teljes biztosítása érdekében tárgyalást folytasson az Unió és Brazília közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodásról.

(6)

A megállapodással kapcsolatos tárgyalások 2008. július 2-án kezdődtek és 2009. november 19-én fejeződtek be.

(7)

A 2010. április 28-án Brüsszelben parafált, az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a diplomata-, szolgálati vagy hivatali útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodást – annak későbbi időpontban történő megkötésére figyelemmel – alá kell írni.

(8)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek végrehajtásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak (2) megfelelően nem vesz részt; és ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(9)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyekben Írország, az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozatnak (3) megfelelően nem vesz részt; Írország ezért nem vesz részt annak elfogadásában, és a határozat vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a diplomata-, szolgálati vagy hivatali útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) aláírását az Európai Unió nevében a Tanács jóváhagyja, a megállapodás megkötésére is figyelemmel (4).

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2010. október 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. WATHELET


(1)  HL L 81., 2001.3.21., 1. o.

(2)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(3)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(4)  A megállapodás szövegét a határozattal együtt teszik közzé a megkötésekor.


RENDELETEK

19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/4


A BIZOTTSÁG 929/2010/EU RENDELETE

(2010. október 18.)

az 1033/2006/EK rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében említett ICAO-rendelkezések tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átjárhatósági rendelet) (1) és különösen annak 3. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (keretrendelet) (2) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről szóló, 2006. július 4-i 1033/2006/EK bizottsági rendelet (3) melléklete számos olyan rendelkezésre hivatkozik, amelyet a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) írt elő. Az 1033/2006/EK rendelet elfogadása óta a szóban forgó rendelkezéseket az ICAO módosította. A tagállamok nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése és a nemzetközi szabályozási kerettel való összhang biztosítása érdekében az 1033/2006/EK rendelet hivatkozásait naprakésszé kell tenni.

(2)

Az 1033/2006/EK rendeletet ezért mindezeknek megfelelően módosítani szükséges.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az egységes égbolttal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1033/2006/EK rendelet mellékletének 1., 2. és 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„1.

ICAO II. melléklet: Repülési Szabályok, 3. fejezet, 3.3. bekezdés (Repülési tervek) (10. kiadás, 2005. július, valamint a 42. módosításig az összes módosítás).

2.

ICAO PANS-ATM Doc. 4444, 4. fejezet, 4.4. bekezdés (Repülési tervek) és 11. fejezet 11.4.2.2. bekezdés (Mozgással kapcsolatos üzenetek) (2007. évi 15. kiadás, valamint a 2. módosításig az összes módosítás).

3.

Európai (EUR) körzeti kiegészítő eljárások, doc. 7030 – 2. fejezet (Repülési tervek) és 6. fejezet 6.12.3. bekezdés (Becsült körzethatárok) (2008. évi 5. kiadás, valamint a 2. módosításig az összes módosítás).”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. november 15-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 96., 2004.3.31., 26. o.

(2)  HL L 96., 2004.3.31., 1. o.

(3)  HL L 186., 2006.7.7., 46. o.


19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/5


A BIZOTTSÁG 930/2010/EU RENDELETE

(2010. október 18.)

egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Ovčí salašnícky údený syr [HKT])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló, 2006. március 20-i 509/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 509/2006/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Szlovákia kérelmét (2) az „Ovčí salašnícky údený syr” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 509/2006/EK rendelet 9. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni.

(3)

Az 509/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett oltalmat nem kérelmezték,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 1. o.

(2)  HL C 305., 2009.12.16., 27. o.


MELLÉKLET

A szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt termékek:

1.3. osztály.   Sajtok

SZLOVÁKIA

Ovčí salašnícky údený syr (HKT)


19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/7


A BIZOTTSÁG 931/2010/EU RENDELETE

(2010. október 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. október 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

81,4

MK

68,6

TR

95,0

XS

68,6

ZZ

78,4

0707 00 05

MK

77,8

TR

131,0

ZZ

104,4

0709 90 70

TR

125,6

ZZ

125,6

0805 50 10

AR

75,6

BR

100,4

CL

86,2

IL

91,2

TR

85,3

UY

117,2

ZA

107,6

ZZ

94,8

0806 10 10

BR

213,4

TR

138,1

US

149,0

ZA

64,2

ZZ

141,2

0808 10 80

AR

75,7

BR

51,1

CL

76,2

CN

82,6

NZ

102,5

US

82,4

ZA

82,5

ZZ

79,0

0808 20 50

CN

67,2

ZA

88,6

ZZ

77,9


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/9


A BIZOTTSÁG 932/2010/EU RENDELETE

(2010. október 18.)

a 616/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2010. október havának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Brazíliából, a Thaiföldről és egyéb harmadik országokból származó baromfihústermékekre vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2007. június 4-i 616/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 616/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a baromfihús-ágazat termékeire vonatkozóan.

(2)

2010. október havának első hét napján a 2011. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 616/2007/EK rendelet alapján a 2011. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmek esetében az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. október 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 142., 2007.6.5., 3. o.


MELLÉKLET

Csoportszám

Tételszám

A 1.1.2011-31.3.2011 közti alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

1

09.4211

0,324859

5

09.4215

0,321808

6

09.4216

0,593588


19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/11


A BIZOTTSÁG 933/2010/EU RENDELETE

(2010. október 18.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 867/2010/EU bizottsági rendelet (3) a 2010/11-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 922/2010/EU bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 867/2010/EU rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. október 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 259., 2010.10.1., 3. o.

(4)  HL L 270., 2010.10.14., 55. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2010. október 19-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

56,88

0,00

1701 11 90 (1)

56,88

0,00

1701 12 10 (1)

56,88

0,00

1701 12 90 (1)

56,88

0,00

1701 91 00 (2)

50,43

2,34

1701 99 10 (2)

50,43

0,00

1701 99 90 (2)

50,43

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/13


A BIZOTTSÁG 934/2010/EU RENDELETE

(2010. október 18.)

a gabonaágazatban 2010. október 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 927/2010/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 2010. július 20-i 642/2010/EU bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A gabonaágazatban 2010. október 16-tól alkalmazandó behozatali vámokat a 927/2010/EU bizottsági rendelet (3) rögzítette.

(2)

A behozatali vámok kiszámított átlaga tonnánként 5 EUR-val eltér a megállapított vámtól, helyénvaló tehát megfelelő módon kiigazítani a 927/2010/EU rendeletben rögzített behozatali vámokat.

(3)

A 927/2010/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 927/2010/EU rendelet I. és II. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2010. október 19-én kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 187., 2010.7.21., 5. o.

(3)  HL L 272., 2010.10.16., 14. o.


I. MELLÉKLET

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett termékek 2010. október 19-én alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

0,00

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

0,00

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

0,00


(1)  Az Unióba az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tenger vagy a Fekete-tenger partján található,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 642/2010/EU rendelet 3. bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

15.10.2010

1.

Az 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minnéapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

207,19

147,91

FOB-ár, USA

203,13

193,13

173,13

109,31

Öböl-beli árnövelés

17,02

Nagy-tavaki árnövelés

20,14

2.

Az 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

19,34 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

47,73 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).


19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/16


A BIZOTTSÁG 935/2010/EU RENDELETE

(2010. október 18.)

a 2010. december 1-jétől2011. február 28-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 341/2007/EK bizottsági rendelet (3) a harmadik országokból behozott fokhagymára és más mezőgazdasági termékekre vonatkozóan vámkontingenseket nyit meg, és rendelkezik e vámkontingensek kezeléséről, valamint bevezet egy rendszert a behozatali engedélyek és a származási bizonyítványok tekintetében.

(2)

Azon mennyiségek, amelyekre a 341/2007/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése alapján a hagyományos és az új importőrök 2010 október első hét napján „A” engedélykérelmeket nyújtottak be, meghaladják a Kínából, valamint a Kínától és Argentínától eltérő valamennyi harmadik országból származó termékek esetében rendelkezésre álló mennyiségeket.

(3)

Ezért az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban meg kell határozni, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a Bizottsághoz a 341/2007/EK rendelet 12. cikkének alkalmazásával, legkésőbb 2010. október 14-ig elküldött „A” engedélykérelmeknek.

(4)

A behozatali engedélyek kibocsátására irányuló eljárás hatékony lebonyolítása érdekében ennek a rendeletnek indokolt kihirdetését követően azonnal hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 341/2007/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése alapján a 2010. október első hét napján benyújtott és a Bizottsághoz legkésőbb 2010. október 14-ig elküldött „A” behozatali engedély iránti kérelmeknek a kérelmezett mennyiségek e rendelet mellékletében meghatározott százaléka erejéig kell helyt adni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 90., 2007.3.30., 12. o.


MELLÉKLET

Származási hely

Tételszám

Elosztási együttható

Argentína

Hagyományos importőrök

09.4104

46,154895 %

Új importőrök

09.4099

1,226229 %

Kína

Hagyományos importőrök

09.4105

18,796736 %

Új importőrök

09.4100

0,380476 %

Egyéb harmadik országok

Hagyományos importőrök

09.4106

100 %

Új importőrök

09.4102

2,999253 %