ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.263.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 263

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. október 6.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 874/2010/EU rendelete (2010. október 5.) a maximum 16 hetes pulykáknál alkalmazható lazalocid A-nátrium takarmány-adalékanyag engedélyezéséről (az engedély jogosultja az Apharma (Belgium) BVBA) és a 2430/1999/EK rendelet módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 875/2010/EU rendelete (2010. október 5.) takarmány-adalékanyag tíz évre szóló engedélyezéséről ( 1 )

4

 

 

A Bizottság 876/2010/EU rendelete (2010. október 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

 

A Bizottság 877/2010/EU rendelete (2010. október 5.) a gabonaágazatban 2010. október 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 869/2010/EU rendelet módosításáról

9

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/594/EU

 

*

Az Európai Tanács határozata (2010. szeptember 16.) a tanácsi formációk listájának módosításáról

12

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2010/595/EU

 

*

Az AKCS–EU Miniszterek Tanácsának 1/2010 határozata (2010. június 21.) a Dél-afrikai Köztársaságnak a felülvizsgált AKCS–EU partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról

13

 

 

2010/596/EU

 

*

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 5/2010 sz. határozata (2010. július 26.) a Mezőgazdasági és Vidéki Együttműködés Technikai Központja igazgatótanácsának egy tagja kinevezéséről

14

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 2010.4.15.)

15

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

6.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 263/1


A BIZOTTSÁG 874/2010/EU RENDELETE

(2010. október 5.)

a maximum 16 hetes pulykáknál alkalmazható lazalocid A-nátrium takarmány-adalékanyag engedélyezéséről (az engedély jogosultja az Apharma (Belgium) BVBA) és a 2430/1999/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedélyek megadásának indokairól és a vonatkozó eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikke előírja a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékelését.

(2)

A brojler- és tojástermelésre nevelt csirkék esetében az 1455/2004/EK bizottsági rendelet (3) és a maximum 12 hetes pulykák esetében a 2430/1999/EK bizottsági rendelet (4) a 71/524/EGK irányelvvel összhangban tíz évre engedélyezte a lazalocid A-nátrium (CAS-szám: 25999-20-6) mint takarmány-adalékanyag használatát. Az említett adalékanyagot ezt követően az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban mint meglévő terméket felvették a takarmány-adalékanyagok közösségi nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésével és a rendelet 7. cikkével összhangban a lazalocid A-nátrium mint pulykáknak szánt takarmány-adalékanyag újraértékelésére vonatkozó kérelmet nyújtottak be, amelyben a maximális életkort 12-ről 16 hétre terjesztik ki, és kérelmezik, hogy az adalékanyagot a „kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok” adalékanyagok kategóriájába sorolják. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2010. április 7-i véleményében megállapította, hogy a javasolt használati feltételek mellett a lazalocid A-nátrium nincs káros hatással az állat és a fogyasztó egészségére, és a környezetre, valamint hogy az adalékanyag hatékony a pulykáknál előforduló baromficoccidiosis leküzdésére (5). A Hatóság úgy véli, hogy a forgalomba hozatalt követő felügyelet különleges követelményeire van szükség a bakteriális és/vagy az Eimeria spp rezisztencia esetleges kialakulásának ellenőrzése érdekében. Emellett a Hatóság az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyag vizsgálati módszeréről szóló jelentést is ellenőrizte.

(5)

Az említett adalékanyag értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó adalékanyag használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az 1831/2003/EK rendelet szerinti új engedély megadása következtében a 2430/1999/EK rendeletben szereplő, az említett adalékanyagra vonatkozó rendelkezéseket el kell hagyni.

(7)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, a „kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok” adalékanyag-kategóriába tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

A 2430/1999/EK rendelet I. mellékletében az E 763 adalékanyag nyilvántartási száma alatti, a lazalocid A-nátriumra vonatkozó bejegyzést el kell hagyni.

A 2430/1999/EK rendelettel összhangban címkézett takarmány-adalékanyagot tartalmazó előkeverék és összetett takarmány továbbra is forgalomba kerülhet, forgalomban maradhat és a készletek kimerüléséig felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele utáni huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  HL L 270., 1970.12.14., 1. o.

(3)  HL L 269., 2004.8.17., 14. o.

(4)  HL L 296., 1999.11.17., 3. o.

(5)  EFSA Journal 2010; 8(4):1575.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosítószáma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy-kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

Maximális maradékanyag-érték (MRL) az adott állati eredetű élelmiszerben

mg hatóanyag/kg a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok

5 1 76 3

Alpharma (Belgium) BVBA

Lazalocid A-nátrium

15 g/100 g

(Avatec 150 G)

 

Az adalékanyag összetétele

Lazalocid A-nátrium: 15 g/100 g

Kalcium-szulfát-dihidrát: 80,9 g/100 g

Kalcium-lignoszulfonát: 4 g/100 g

Vas-oxid: 0,1 g/100 g

 

Hatóanyag

Lazalocid A-nátrium, C34H53NaO8,

CAS-szám: 25999-20-6,

a Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180) által termelt 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etil-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etil–5-hidroxi-6-metiltetrahidro-2H-pirán2-il]-tetrahidro-3-metil-2-furil]-4-hidroxi-3,5-dimetil-6-oxononil]-2-hidroxi-3-metil benzoát nátriumsója

Rokon szennyezőanyagok:

Lazalocid-nátrium B–E: ≤ 10 %

 

Analitikai módszerek  (1)

Fordított fázisú, nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC), spektrofluorometriás detektorral (152/2009/EK rendelet)

Pulyka

16 hét

75

125

1.

Használata a vágás előtt legalább öt nappal tilos.

2.

A használati utasításban feltüntetendő:

„Lovakra veszélyes”

„Ez a takarmány ionofort tartalmaz: egyes gyógyászati anyagokkal való egyidejű alkalmazása ellenjavallott lehet.”

3.

Az engedély jogosultja biztosítja a bakteriális és az Eimeria ssp. rezisztenciára vonatkozó, forgalomba hozatalt követõ felügyeleti terv tervezését és végrehajtását.

4.

Az adalékanyag előkeverék formájában belekeverhető az összetett takarmányba.

5.

A lazalocid A-nátriumot tilos egyéb kokcidiosztatikumokkal keverni.

2020. október 26.

37/2010/EU rendelet


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a közösségi referencialaboratórium honlapján található: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


6.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 263/4


A BIZOTTSÁG 875/2010/EU RENDELETE

(2010. október 5.)

takarmány-adalékanyag tíz évre szóló engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. és 9. cikkére,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 25. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 25. cikke átmeneti intézkedéseket állapít meg a takarmány-adalékanyagokra vonatkozó, a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően, az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően benyújtott engedélykérelmekre.

(3)

A nikarbazin brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezése iránti kérelmét az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt nyújtották be.

(4)

Az engedélykérelemre vonatkozó, a 70/524/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdése szerinti első észrevételeket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt továbbították a Bizottságnak. Ezért e kérelmet továbbra is a 70/524/EGK irányelv 4. cikkének megfelelően kell kezelni.

(5)

A 330-95-0 CAS-számú nikarbazin forgalomba hozataláért felelős személy a 70/524/EGK irányelv 4. cikkének megfelelően kérelmezte az említett terméknek a brojlercsirkék esetében kokcidiosztatikumként történő, tíz évre szóló engedélyezését.

(6)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2010. március 10-i véleményében (3) megállapította, hogy a nikarbazin nincs káros hatással az állati egészségre, a fogyasztók egészségére vagy a környezetre, és hatékonyan alkalmazható a brojlercsirkék kokcidiózisának leküzdésére. Mivel a nikarbazinhoz kapcsolódó szennyező anyag, a p-nitroanilin maradékanyagot képezhet, a Hatóság javasolja, hogy ennek a szennyező anyagnak a tartalmát a lehető legalacsonyabb szintre korlátozzák.

(7)

Az értékelés azt mutatja, hogy a kért engedélyezésre vonatkozóan teljesülnek a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében előírt feltételek. Ennek megfelelően a szóban forgó adalékanyag használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell. A Hatóság véleménye alapján ugyanakkor szükséges korlátozni a készítmény p-nitroanilin-tartalmát. Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon a gyártók és felhasználók rendelkezésére az alkalmazkodáshoz, helyénvaló, hogy ez a korlátozás a rendelet alkalmazandóvá válását követő harmadik évben lépjen életbe.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, a „kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok” adalékanyag-kategóriába tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 270., 1970.12.14., 1. o.

(2)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(3):1551.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosítószáma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb megengedhető tartalom

Legnagyobb megengedhető tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

Maradékanyag-határérték (MRL) az adott állati eredetű élelmiszerben

mg hatóanyag/kg a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok

5 1 774

Phibro Animal Health s.a. Belgium

Nikarbazin 250 g/kg

 

Az adalékanyag összetétele:

Nikarbazin: 250 g /kg

Sztearinsav: 126 ± 5 % g/kg

Poliszorbát 20: 13,90 ± 10 % g/kg

Búza-takarmányliszt 100 %-ig

 

Hatóanyag

Nikarbazin, C19H18N6O6.

CAS-szám: 330-95-0

1,3-bisz(4-nitrofenil)-karbamid és 4,6-dimetilpirimidin-2-ol ekvimoláris komplexe, granulált formában

Rokon szennyező anyagok: p-nitroanilin: ≤ 0,3 %

Brojlercsirke

125

125

1.

A vágást megelőző legalább egy nap során tilos alkalmazni.

2.

A nikarbazint tilos egyéb kokcidiosztatikumokkal keverni, kivéve a narazint.

3.

Az adalékanyag előkeverék formájában belekeverhető az összetett takarmányba.

4.

2013. október 26-tól a p-nitroanilin tartalom ≤ 0,1%.

5.

Az engedély jogosultja biztosítja a bakteriális és az Eimeria ssp. elleni rezisztenciára vonatkozó, forgalomba hozatalt követő felügyeleti terv tervezését és végrehajtását.

2020. október 26.

 

15 000 μg dinitro-karbanilid (DNC) 1 kg friss májban

 

6 000 μg dinitro-karbanilid (DNC) 1 kg friss vesében;

 

4 000 μg DNC 1 kg friss izomban és friss bőrben/zsírban.


6.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 263/7


A BIZOTTSÁG 876/2010/EU RENDELETE

(2010. október 5.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. október 6-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 5-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

46,6

XS

50,2

ZZ

48,4

0707 00 05

MK

36,4

TR

132,4

ZZ

84,4

0709 90 70

TR

119,8

ZZ

119,8

0805 50 10

AR

83,1

BR

105,9

CL

145,9

IL

116,3

MA

148,6

TR

105,6

UY

132,9

ZA

103,0

ZZ

117,7

0806 10 10

BR

204,7

TR

113,4

ZA

62,8

ZZ

127,0

0808 10 80

AR

80,5

AU

203,7

BR

52,7

CL

91,8

CN

55,7

NZ

105,1

US

84,3

ZA

83,2

ZZ

94,6

0808 20 50

CN

72,5

ZA

89,0

ZZ

80,8


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


6.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 263/9


A BIZOTTSÁG 877/2010/EU RENDELETE

(2010. október 5.)

a gabonaágazatban 2010. október 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 869/2010/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 2010. július 20-i 642/2010/EU bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A gabonaágazatban 2010. október 1-jetől alkalmazandó behozatali vámokat a 869/2010/EU bizottsági rendelet (3) rögzítette.

(2)

A behozatali vámok kiszámított átlaga tonnánként 5 EUR-val eltér a megállapított vámtól, helyénvaló tehát megfelelő módon kiigazítani a 869/2010/EU rendeletben rögzített behozatali vámokat.

(3)

A 869/2010/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 869/2010/EU rendelet I. és II. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2010. október 6-án kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 5-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 187., 2010.7.21., 5. o.

(3)  HL L 259., 2010.10.1., 7. o.


I. MELLÉKLET

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett termékek 2010. október 6-tól alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

8,84

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

0,00

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

0,00

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

8,84


(1)  Az Unióba az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tenger vagy a Fekete-tenger partján található,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 642/2010/EU rendelet 3. bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

30.9.2010-4.10.2010

1.

Az 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minnéapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

221,79

150,02

FOB-ár, USA

182,97

172,97

152,97

98,47

Öböl-beli árnövelés

15,90

Nagy-tavaki árnövelés

13,18

2.

Az 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

21,00 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

49,72 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).


HATÁROZATOK

6.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 263/12


AZ EURÓPAI TANÁCS HATÁROZATA

(2010. szeptember 16.)

a tanácsi formációk listájának módosításáról

(2010/594/EU)

AZ EURÓPAI TANÁCS,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 16. cikke (6) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 236. cikke a) pontjára,

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy a tanácsi formációk elnevezésében megjelenjenek a Lisszaboni Szerződés által az űrkutatás és a sport tekintetében a korábbi Szerződésekhez képest végrehajtott változtatások, módosítani kell a „Versenyképesség (Belső Piac, Ipar és Kutatás)” formáció elnevezését a „Világűr” szó, az „Oktatás, Ifjúság és Kultúra” formáció elnevezését pedig a „Sport” szó beillesztésével.

(2)

Ennek megfelelően módosítani kell az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikke (6) bekezdésének második és harmadik albekezdésében említett formációkon kívüli további tanácsi formációk listájának meghatározásáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/878/EU tanácsi (Általános Ügyek) határozat (1) mellékletében foglalt tanácsi formációk listáját, amely szerepel a Tanács eljárási szabályzatának (2) I. mellékletében is,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/878/EU határozat mellékletében foglalt tanácsi formációk listája, és ennek megfelelően a Tanács eljárási szabályzatának I. mellékletében szereplő tanácsi formációk listája a következőképpen módosul:

1.

a 6. pont „Versenyképesség (Belső Piac, Ipar és Kutatás)” helyébe a következő szöveg lép:

„6.

Versenyképesség (Belső Piac, Ipar, Kutatás és Világűr)”;

2.

a 10. pont „Oktatás, Ifjúság és Kultúra” helyébe a következő szöveg lép:

„10.

Oktatás, Ifjúság, Kultúra és Sport”.

A lábjegyzetek változatlanok maradnak.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 16-án.

az Európai Tanács részéről

az elnök

H. VAN ROMPUY


(1)  HL L 315., 2009.12.2., 46. o.

(2)  HL L 325., 2009.12.11., 35. o.


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

6.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 263/13


AZ AKCS–EU MINISZTEREK TANÁCSÁNAK 1/2010 HATÁROZATA

(2010. június 21.)

a Dél-afrikai Köztársaságnak a felülvizsgált AKCS–EU partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról

(2010/595/EU)

AZ AKCS–EU MINISZTEREK TANÁCSA,

tekintettel a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (a továbbiakban: AKCS), másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt (1) és Luxembourgban 2005. június 25-én felülvizsgált partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: AKCS–EU megállapodás) (2) és különösen annak 94. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A felülvizsgált AKCS–EU megállapodás annak 93. cikke (3) bekezdésének megfelelően 2008. július 1-jén hatályba lépett.

(2)

Dél-Afrika – miután 2005. június 25-én aláírta a felülvizsgált AKCS–EU megállapodást – a 2009. június 30-i határidőig nem helyezte letétbe a 93. cikk (4) bekezdése értelmében vett megerősítési okiratot.

(3)

A felülvizsgált AKCS–EU megállapodás 94. cikke előírja, hogy amennyiben egy állam csatlakozni kíván a megállapodáshoz, a kérelmet az AKCS–EU Miniszterek Tanácsa elé kell terjeszteni és a Miniszterek Tanácsának kell azt jóváhagynia.

(4)

Dél-Afrika 2009. november 23-án az AKCS–EU megállapodáshoz való csatlakozási kérelmet nyújtott be.

(5)

Eljárási szabályzatának megfelelően (3) az AKCS–EU megállapodás értelmében létrehozott AKCS–EU Miniszterek Tanácsa írásbeli eljárással jóváhagyhatja a csatlakozási kérelmet,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A csatlakozási kérelem jóváhagyása

A Dél-afrikai Köztársaságnak az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött, 2000. június 23-án Cotonouban aláírt, és 2005. június 25-én Luxembourgban felülvizsgált partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásra irányuló kérelmét jóváhagyják.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

Kelt Ouagadougouban, 2010. június 21-én.

az AKCS–EU Miniszterek Tanácsa részéről

az elnök

P. BUNDUKU-LATHA


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(2)  Megállapodás a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megállapodás módosításáról (HL L 209., 2005.8.11., 27. o.).

(3)  HL L 95., 2005.4.14., 44. o.


6.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 263/14


AZ AKCS–EU NAGYKÖVETEK BIZOTTSÁGÁNAK 5/2010 sz. HATÁROZATA

(2010. július 26.)

a Mezőgazdasági és Vidéki Együttműködés Technikai Központja igazgatótanácsának egy tagja kinevezéséről

(2010/596/EU)

AZ AKCS–EU NAGYKÖVETEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel a benini Cotonouban 2000. június 23-án aláírt és Luxembourgban 2005. június 25-én módosító megállapodással (1) felülvizsgált, egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának (AKCS) tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti partnerségi megállapodásra (2) és különösen annak III. melléklete 3. cikkének (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága 2008. május 22-i 3/2008 határozatával kinevezte a Mezőgazdasági és Vidéki Együttműködés Technikai Központja igazgatótanácsának tagjait (három tagot az EU és három tagot az AKCS részéről) ötéves időtartamra, amelyet az AKCS-tagok esetében két és fél év elteltével felül kell vizsgálni.

(2)

Az egyik tag elhalálozása következtében egy hely megüresedett.

(3)

Ezért ki kell nevezni az igazgatótanács új tagját,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az alábbi személyt nevezik ki a Mezőgazdasági és Vidéki Együttműködés Technikai Központja igazgatótanácsának tagjává, Jean Fritz BOUTIN megüresedett helyére:

Radjiskumar MOHAN (Suriname).

2. cikk

Ennek megfelelően a hivatali idő fennmaradó részében, azaz 2013. május 21-ig – az eredeti megbízatás félidei, 2010. novemberi felülvizsgálatának függvényében – a CTA igazgatótanácsát az alábbi személyek alkotják:

Kahijoro KAHUURE (Namíbia)

Radjiskumar MOHAN (Suriname)

Wilson A. SONGA (Kenya)

Raul BRUNO DE SOUSA (Portugália)

Eric TOLLENS (Belgium)

Edwin Anthony VOS (Hollandia)

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 26-án.

az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága részéről

az elnök

R. MAKONGO


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 27. o.

(2)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.


Helyesbítések

6.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 263/15


Helyesbítés a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv)

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 95., 2010. április 15. )

A 17. oldalon, a 14. cikk (3) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„…, hogy a joghatóságuk alá tartozó műsorszolgáltatók 2007. december 18-át követően az általuk vásárolt kizárólagos jogokat nem gyakorolják oly módon, …”

helyesen:

„…, hogy a joghatóságuk alá tartozó műsorszolgáltatók 1997. július 30-át követően az általuk vásárolt kizárólagos jogokat nem gyakorolják oly módon, …”