ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.223.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 223

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. augusztus 25.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2010/465/EU

 

*

A Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozat (2010. június 24.) az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

1

Jegyzőkönyv a 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 756/2010/EU rendelete (2010. augusztus 24.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a IV. és V. melléklete tekintetében történő módosításáról ( 1 )

20

 

*

A Bizottság 757/2010/EU rendelete (2010. augusztus 24.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az I. és III. melléklete tekintetében történő módosításáról ( 1 )

29

 

*

A Bizottság 758/2010/EU rendelete (2010. augusztus 24.) a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a valnemulin nevű anyag tekintetében történő módosításáról ( 1 )

37

 

*

A Bizottság 759/2010/EU rendelete (2010. augusztus 24.) a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a tildipirosin nevű anyag tekintetében történő módosításáról ( 1 )

39

 

 

A Bizottság 760/2010/EU rendelete (2010. augusztus 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

42

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

25.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 223/1


A TANÁCS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI ÁLTAL ELFOGADOTT HATÁROZAT

(2010. június 24.)

az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2010/465/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (5) bekezdésével és 218. cikke (8) bekezdése első albekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2007. április 25-én és 30-án aláírt, egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) tartalmazta azt a mindkét félre vonatkozó kötelezettséget, hogy második fordulós tárgyalásokat kezdjenek.

(2)

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépése következtében az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja.

(3)

A Bizottság az Európai Unió és tagállamai nevében tárgyalásokat folytatott a megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyvről (a továbbiakban: a jegyzőkönyv), a megállapodás 21. cikkével összhangban.

(4)

A jegyzőkönyvet 2010. március 25-én parafálták.

(5)

A jegyzőkönyv teljes mértékben összhangban van az európai uniós jogszabályokkal, különös tekintettel az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerére.

(6)

A Bizottság által folytatott tárgyalások eredményeként létrejött jegyzőkönyvet az Uniónak és a tagállamoknak alá kell írniuk és a belső jog által lehetséges mértékben ideiglenesen alkalmazniuk, a megállapodás egy későbbi időpontban történő lehetséges megkötésére figyelemmel.

(7)

A jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának esetleges megszüntetésére és a jegyzőkönyvvel módosított megállapodás 21. cikkének (5) bekezdése alapján hozott intézkedésekre vonatkozó határozat meghozatala tekintetében eljárási szabályokat szükséges megállapítani. Eljárási szabályokat szükséges továbbá megállapítani a légitársaságok alkalmassága és illetősége tekintetében hozott szabályozási döntések kölcsönös elismerésének a jegyzőkönyvvel módosított megállapodás 6a. cikke (2) bekezdésének megfelelő felfüggesztése és a megállapodás bizonyos – köztük a környezetvédelemre vonatkozó – előírásainak a jegyzőkönyvvel módosított megállapodás 15. cikke (5) bekezdésének megfelelő végrehajtása tekintetében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Aláírás és ideiglenes alkalmazás

(1)   Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) aláírását a Tanács az Európai Unió nevében jóváhagyja, figyelemmel a jegyzőkönyv megkötésére.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták ehhez a határozathoz.

(2)   A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t, figyelemmel annak megkötésére.

(3)   A jegyzőkönyvet hatálybalépéséig az Unió és a tagállamok a belső jog rendelkezései által lehetséges mértékben aláírásának időpontjától ideiglenesen alkalmazzák.

(4)   A jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának megszüntetéséről és a jegyzőkönyv 9. cikkének (2) bekezdése értelmében az Amerikai Egyesült Államoknak erről adandó értesítésről szóló határozatot, valamint az ilyen értesítés visszavonásáról szóló határozatot a Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a Tanácsnak kell egyhangúlag elfogadnia az Unió és a tagállamok nevében.

2. cikk

A kölcsönös elismerés felfüggesztése

A légitársaságok alkalmassága és illetősége tekintetében hozott szabályozási döntések kölcsönös elismerésének felfüggesztéséről és az Egyesült Államoknak a jegyzőkönyvvel módosított megállapodás 6a. cikkének (2) bekezdésével összhangban erről történő tájékoztatásáról szóló határozatot a Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a Tanács egyhangúlag fogadja el az Unió és a tagállamok nevében.

3. cikk

Vegyes bizottság

(1)   A jegyzőkönyvvel módosított megállapodás 18. cikke értelmében létrehozott vegyes bizottságban az Uniót és a tagállamokat a Bizottság és a tagállamok képviselői képviselik.

(2)   Az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó és joghatással bíró határozat elfogadását nem igénylő ügyekben az Európai Unió és tagállamai által a vegyes bizottságban képviselendő álláspontot a Bizottság fogadja el, és erről előzetesen értesíti a Tanácsot és a tagállamokat.

(3)   Az Európai Unió hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó határozatok tekintetében az Európai Unió és tagállamai által a vegyes bizottságban képviselendő álláspontot – a Bizottság javaslata alapján – minősített többséggel a Tanács fogadja el, kivéve, ha a Szerződés az alkalmazandó szavazási eljárásokra vonatkozóan eltérően rendelkezik.

(4)   A tagállami hatáskörbe tartozó ügyekre vonatkozó határozatok tekintetében az Unió és tagállamai által a vegyes bizottságban képviselendő álláspontot – a Bizottság vagy a tagállamok javaslata alapján – egyhangú szavazással a Tanács fogadja el, kivéve, ha valamely tagállam az említett álláspont elfogadását követő egy hónapon belül arról értesíti a Tanács Főtitkárságát, hogy a vegyes bizottsági határozatot csak saját jogalkotási szerveinek egyetértésével hagyhatja jóvá, különösen parlamenti vizsgálati fenntartás esetén.

(5)   Az Unió és a tagállamok álláspontját a vegyes bizottságban a Bizottság képviseli a kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozó ügyek kivételével, amely esetben az álláspontot a Tanács elnöksége vagy – amennyiben a Tanács úgy határoz – a Bizottság képviseli.

4. cikk

A megállapodás 21. cikke (5) bekezdésével összhangban hozott határozatok

A másik fél légitársaságai által újabb légi járatok működtetésének vagy új piacokra való belépésének a megállapodás értelmében történő elutasításáról és az Egyesült Államoknak erről szóló értesítéséről vagy a jegyzőkönyvvel módosított megállapodás 21. cikkének (5) bekezdésével összhangban meghozott ilyen határozatok felfüggesztésének megszüntetéséről szóló határozatot a Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a Tanács egyhangúlag fogadja el az Unió és a tagállamok nevében.

5. cikk

A Bizottság tájékoztatása

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot a jegyzőkönyvvel módosított megállapodás 15. cikke alapján általuk benyújtott vagy átvett kérelmekről vagy értesítésekről.

Kelt Luxembourgban, 2010. június 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BLANCO LÓPEZ


JEGYZŐKÖNYV

a 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról

az AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK (a továbbiakban „az Egyesült Államok”),

egyrészről, valamint

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés részes feleiként és az Európai Unió tagállamaiként (a továbbiakban: a „tagállamok”),

és az EURÓPAI UNIÓ,

másrészről,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy a 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az Amerikai Egyesült Államok, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás (a továbbiakban: „a megállapodás”) által létrehozott keretrendszert figyelembe véve megnyissák a piacokhoz való hozzáférést, és hogy a fogyasztók, a légitársaságok, a munkaerő és a közösségek az Atlanti-óceán mindkét oldalán a legnagyobb előnyöket élvezzék;

TELJESÍTVE a megállapodás 21. cikkében foglalt megbízatást, mely az említett célok elérését elősegítő második fordulós megállapodás gyors megtárgyalására vonatkozik;

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett és annak jogutódja lett, és attól az időponttól kezdve a megállapodás szerinti, az Európai Közösségre vonatkozó minden jog és kötelezettség, valamint hivatkozás az Európai Unióra alkalmazandó,

MEGÁLLAPODTAK, HOGY A KÖVETKEZŐKÉPPEN MÓDOSÍTJÁK A MEGÁLLAPODÁST:

1. cikk

Fogalommeghatározások

A megállapodás 1. cikke a következőkkel módosul:

1.

a (2) bekezdés után az alábbi új fogalommeghatározás beillesztése:

„(2a)   »illetőségre vonatkozó döntés«: annak a ténynek az elismerése, hogy a jelen megállapodás értelmében járatok üzemeltetésére vonatkozó engedélyért folyamodó légi fuvarozó eleget tesz a 4. cikkben a tulajdonjog, a tényleges ellenőrzés és a gazdasági tevékenység székhelye tekintetében támasztott követelményeknek;”

2.

a (3) bekezdés után az alábbi új fogalommeghatározás beillesztése:

„(3a)   »alkalmasságra vonatkozó döntés«: annak a ténynek az elismerése, hogy a jelen megállapodás értelmében járatok üzemeltetésére vonatkozó engedélyért folyamodó légi fuvarozó kielégítő pénzügyi kapacitással és megfelelő irányítási szakértelemmel, továbbá az említett szolgáltatások működtetésére irányadó törvények, rendeletek és előírások betartására vonatkozó készséggel rendelkezik;”

2. cikk

A szabályozási döntések kölcsönös elismerése a légitársaságok alkalmassága és illetősége tekintetében

A 6. cikk után a következő új, 6a. cikk kerül beillesztésre:

„6a. cikk

A szabályozási döntések kölcsönös elismerése a légitársaságok alkalmassága és illetősége tekintetében

(1)   Valamely fél légi fuvarozója a 4. cikk alapján benyújtott működési engedély iránti kérelmének kézhezvételekor a másik fél légiforgalmi hatósága ugyanúgy elismeri az első fél légiforgalmi hatósága által az érintett légi fuvarozó alkalmasságára és/vagy illetőségére vonatkozóan hozott döntést, mintha ezt a döntést saját légiforgalmi hatóságai hozták volna, és az alábbi a) albekezdésben foglaltak kivételével ilyen kérdésekkel a továbbiakban nem foglalkozik:

a)

amennyiben a légi fuvarozó működési engedély iránti kérelmének kézhezvételét vagy ilyen engedély megadását követően az átvevő fél légiforgalmi hatóságai okkal feltételezik, hogy a másik fél légiforgalmi hatóságai által hozott döntés ellenére a megállapodás 4. cikke szerinti, a megfelelő engedélyek kiadására vonatkozó feltételek nem teljesültek, erről – feltételezésüket megfelelően indokolva – haladéktalanul tájékoztatják az említett hatóságokat. Ilyen esetben bármelyik fél konzultációt kezdeményezhet – ideértve az érintett légiforgalmi hatóságok képviselőivel folytatott konzultációt is – és/vagy a feltételezéssel kapcsolatos kiegészítő információkat kérhet. Az ilyen kérelmeknek a lehető leghamarabb eleget kell tenni. Amennyiben az ügy megoldatlan marad, bármelyik fél a vegyes bizottság elé terjesztheti azt;

b)

ez a cikk nem alkalmazandó a biztonsági tanúsítványokkal, engedélyekkel, a biztonsági intézkedésekkel vagy a biztosítási fedezettel kapcsolatos döntésekre.

(2)   Mindegyik félnek a vegyes bizottságon keresztül előzetesen, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor amilyen gyorsan csak lehetséges, utólag tájékoztatnia kell a másik felet a fenti (1) bekezdésben említett döntések meghozatalakor alkalmazandó kritériumokban bekövetkezett jelentős változásokról. Amennyiben a tájékoztatást átvevő fél konzultációt kér bármely ilyen változás esetében, úgy a konzultációt a vegyes bizottságban a kérelem időpontjától számított 30 napon belül meg kell tartani, kivéve, ha a felek erről másként állapodnak meg. Ha az említett konzultációk lefolytatását követően az átvevő fél úgy ítéli meg, hogy a másik fél módosított kritériumai nem lennének elégségesek a szabályozási döntések kölcsönös elismerése szempontjából, akkor az átvevő fél az (1) bekezdés felfüggesztéséről értesítheti a másik felet. Ezt a felfüggesztést az átvevő fél bármikor visszavonhatja. A vegyes bizottságot ennek megfelelően tájékoztatják.”

3. cikk

Környezetvédelem

A megállapodás 15. cikkét teljes egészében törölni kell, helyébe a következő szöveglép:

„15. cikk

Környezetvédelem

(1)   A felek elismerik, hogy a környezetvédelem fontos szerepet játszik a nemzetközi légiközlekedési politika kidolgozása és alkalmazása során, körültekintően mérlegelik az említett politika kialakításakor hozott környezetvédelmi intézkedések költségeit és hasznait, valamint szükség esetén közösen fejlesztik a hatékony globális megoldásokat. Ennek megfelelően a felek együtt kívánnak működni a nemzetközi légi közlekedés környezetre gyakorolt hatásának gazdasági szempontból ésszerű módon történő korlátozása vagy csökkentése érdekében.

(2)   A javasolt regionális, nemzeti vagy helyi szintű környezetvédelmi intézkedések mérlegelésekor a felek megvizsgálják a szóban forgó intézkedéseknek az e megállapodásban foglalt jogok gyakorlására irányuló, lehetséges kedvezőtlen hatását, és amennyiben ilyen intézkedéseket fogadnak el, megfelelő lépéseket tesznek e kedvezőtlen hatások mérséklése érdekében. Az egyik fél kérésére a másik fél rendelkezésre bocsátja az ezzel kapcsolatos értékelő és hatásmérséklő lépések leírását.

(3)   Környezetvédelmi intézkedések meghatározásakor az egyezmény mellékleteiben szereplő, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által elfogadott légiközlekedési környezetvédelmi előírásokat kell követni, kivéve, ha ezektől való eltérések bevezetésére került sor. A felek e megállapodás 2. cikkével és 3. cikkének (4) bekezdésével összhangban alkalmazzák az e megállapodás hatálya alá tartozó légi szolgáltatásokat befolyásoló környezetvédelmi intézkedéseket.

(4)   A felek megerősítik a tagállamok és az Egyesült Államok elkötelezettségét a »kiegyensúlyozott megközelítés« elvének alkalmazására vonatkozóan.

(5)   A következő rendelkezéseket kell alkalmazni azon új, kötelező zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetése tekintetében, amelyek azokra a repülőterekre vonatkoznak, amelyeken a polgári szubszonikus sugárhajtású repülőgépek naptári évenként több mint 50 000 légi műveletet hajtanak végre:

a)

Bármely fél illetékes hatóságai lehetőséget nyújtanak arra, hogy az érdekelt felek véleményét figyelembe vegyék a döntéshozatali folyamat során.

b)

A bármely új üzemeltetési korlátozás bevezetéséről szóló értesítést az üzemeltetési korlátozás hatálybalépése előtt legalább 150 nappal meg kell küldeni a másik félnek. E másik fél kérésére késedelem nélkül írásos jelentést kell a fél rendelkezésére bocsátani, mely kifejti az üzemeltetési korlátozás bevezetésének okait, a repülőtér számára kitűzött környezetvédelmi célt és az e cél elérése érdekében hozott intézkedéseket. E jelentésnek tartalmaznia kell a különböző tervezett intézkedések valószínű költségeinek és hasznainak vonatkozó értékelését.

c)

Az üzemeltetési korlátozások i. megkülönbözetéstől mentesek; ii. nem korlátozóbb jellegűek, mint az az adott repülőtér tekintetében kitűzött környezetvédelmi cél eléréséhez szükséges; valamint iii. nem önkényesek.

(6)   A felek megerősítik és ösztönzik a szakértők közötti információcserét és rendszeres párbeszédet – különösen a már meglévő kommunikációs csatornákon keresztül – a nemzetközi légi közlekedés környezeti hatásai és az azt mérséklő megoldások terén folytatott együttműködésnek az alkalmazandó törvényekkel és rendelkezésekkel összeegyeztethető módon történő fokozása érdekében:

a)

környezetbarát repüléstechnológia kutatása és fejlesztése;

b)

a légi közlekedésből származó károsanyag-kibocsátás hatásaira vonatkozó tudományos ismeretek bővítése a politikai döntések jobb alátámasztása érdekében;

c)

a légiközlekedési irányítás innovációja a légi közlekedés környezeti hatásainak csökkentése érdekében;

d)

fenntartható alternatív tüzelőanyagok kutatása és fejlesztése a repülés számára; valamint

e)

véleménycsere a kérdésekről és a lehetőségekről a légi közlekedés környezeti hatásaival foglalkozó nemzetközi fórumokon, beleértve – amennyiben szükséges – az álláspontok összehangolását is.

(7)   Amennyiben a felek kérik, a vegyes bizottság szakértők segítségével ajánlásokat dolgoz ki, melyek a felek által végrehajtott, a légi közlekedésből származó károsanyag-kibocsátásra vonatkozó intézkedések közötti átfedések, illetve összhang kérdésével foglalkoznak annak érdekében, hogy elkerüljék a párhuzamos intézkedéseket és költségeket, valamint a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék a légitársaságokra nehezedő adminisztratív terheket. Az ilyen ajánlások végrehajtására az egyes felek által adott esetben előírt belső jóváhagyási vagy ratifikálási eljárás vonatkozik.

(8)   Amennyiben az egyik fél úgy véli, hogy valamely, légi közlekedéssel kapcsolatos környezetvédelmi kérdés e megállapodás alkalmazása és végrehajtása tekintetében aggályokat vet fel, kérheti a vegyes bizottság összehívását a 18. cikk értelmében az ügy megvitatása és a jogos aggályokra való megfelelő válaszok kidolgozása érdekében.”

4. cikk

Szociális dimenzió

A 17. cikk után a következő új, 17a. cikk kerül beillesztésre:

„17a. cikk

Szociális dimenzió

(1)   A felek elismerik a megállapodás szociális dimenziójának fontosságát, és azokat az előnyöket, amelyek a piacoknak a magas szintű munkaügyi előírásokkal együtt járó megnyitásából fakadnak. A megállapodás teremtette lehetőségeknek nem célja a felek nemzeti törvényeiben található munkaügyi előírások vagy munkával kapcsolatos jogok és elvek aláásása.

(2)   Az (1) bekezdésben található elvek szolgálnak a felek számára útmutatásul a megállapodás végrehajtása során, beleértve azt is, hogy a vegyes bizottság a 18. cikk alapján rendszeresen figyelembe veszi a megállapodás társadalmi hatásait, és megfelelő válaszokat dolgoz ki a jogosnak talált aggályokra.”

5. cikk

Vegyes bizottság

A megállapodás 18. cikkének (3), (4) és (5) bekezdését teljes egészében törölni kell, helyükbe a következő szöveg lép:

„(3)   A vegyes bizottság belátása szerint felülvizsgálja a megállapodás egészének végrehajtását, beleértve a légiközlekedési infrastruktúra korlátainak a 3. cikkben megállapított jogok gyakorlására való hatását, a 9. cikk értelmében tett biztonsági intézkedések hatását, a versenyfeltételekre – a számítógépes helyfoglalási rendszereket is beleértve – gyakorolt hatást, valamint a megállapodás végrehajtásának valamennyi társadalmi hatását. A megállapodás hatálya alá tartozó műveleteket valamelyik fél megállapítása szerint befolyásoló, vagy potenciálisan befolyásoló olyan egyedi ügyeket vagy javaslatokat, mint például az egymásnak ellentmondó szabályozási követelmények, a vegyes bizottság folyamatosan megvizsgálja.

(4)   A vegyes bizottság az alábbi tevékenységeivel is segíti az együttműködést:

a)

mérlegeli a megállapodás adott esetben tovább fejleszthető területeit, többek között a megállapodás módosítására vonatkozó ajánlások megtételét;

b)

figyelembe veszi a megállapodás alkalmazása során jelentkező társadalmi hatásokat, és megfelelő válaszokat dolgoz ki a jogosnak talált aggályokra;

c)

nyilvántartja a felek által a vegyes bizottságban az állami szubvenciókkal vagy támogatással kapcsolatosan felvetett kérdéseket;

d)

konszenzuson alapuló döntéseket hoz a 11. cikk (6) bekezdésének alkalmazására vonatkozó bármely ügyben;

e)

a szabályozási döntések kölcsönös elismerésére vonatkozó rendelkezéseket alakít ki, amennyiben azt a felek kérik;

f)

ösztönzi a felek illetékes hatóságai közötti, légiforgalmi-irányítási rendszereik fejlesztésére irányuló együttműködést annak érdekében, hogy a felek optimalizálják e rendszerek kölcsönös átjárhatóságát és kompatibilitását, csökkentsék a költségeket és fokozzák biztonságukat, kapacitásukat és környezeti teljesítményüket;

g)

támogatja a közös – ideértve a harmadik országokat is – projektekre és kezdeményezésekre vonatkozó javaslatok kidolgozását a repülésbiztonság területén;

h)

ösztönzi a felek illetékes repülésbiztonsági hatóságai közötti folyamatos, szoros együttműködést, beleértve az olyan biztonsági eljárások kidolgozására irányuló kezdeményezéseket is, amelyek a biztonság veszélyeztetése nélkül könnyítik meg az utasok és az áruk mozgását;

i)

megvizsgálja, hogy a feleknek a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény 9. mellékletének (Könnyítés) hatálya alá eső saját törvényeik, rendeleteik és gyakorlatuk befolyásolják-e az e megállapodásban foglalt jogok gyakorlását;

j)

ösztönzi – többek között a védelem, a biztonság, a környezetvédelem, a légiközlekedési infrastruktúra (a résidőt is beleértve) és a fogyasztóvédelem területén – a szakértői szintű, új jogszabályi vagy szabályozási kezdeményezésekről és fejleményekről szóló eszmecseréket;

k)

adott esetben erősíti a nemzetközi szervezetekben felvetett és harmadik országokkal kapcsolatos légiközlekedési kérdésekben folytatott konzultációt, beleértve a közös megközelítés elfogadása kérdésének mérlegelését is; valamint

l)

konszenzuson alapuló döntést hoz a 4. melléklet 1. cikkének (3) bekezdése és a 4. melléklet 2. cikkének (3) bekezdése által szabályozott esetekben.

(5)   A felek közös célja, hogy e megállapodás harmadik országokra való kiterjesztésével a legnagyobb előnyöket biztosítsák az Atlanti-óceán mindkét oldalán lévő fogyasztók, légitársaságok, munkaerő és közösségek számára. Ennek érdekében a vegyes bizottság adott esetben megvizsgálja azon feltételeket és eljárásokat – beleértve a megállapodás szükséges módosításait is –, amelyek további harmadik országok e megállapodáshoz való csatlakozásához szükségesek.”

6. cikk

A lehetőségek további bővítése

A 21. cikket teljes egészében törölni kell, helyébe a következő szöveg lép:

„21. cikk

A lehetőségek további bővítése

(1)   Annak érdekében, hogy a legnagyobb előnyöket biztosítsák az Atlanti-óceán mindkét oldalán lévő fogyasztók, légitársaságok, munkaerő és közösségek számára, a felek elkötelezik magukat a piacokhoz való hozzáférés előtti akadályok további felszámolására, ideértve a globális légiközlekedési ágazat tényeinek megfelelőbb tükrözése érdekében légitársaságaik globális tőkepiacokhoz való fokozott hozzáférését, a transzatlanti légiközlekedési rendszerek megerősítését, továbbá egy olyan keretrendszer létrehozását, amely a többi országot saját légiközlekedési szolgáltatási piacának megnyitására ösztönzi.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti közös célt követve, és eleget téve a 18. cikkben foglalt, a megállapodás végrehajtásának felügyeletére vonatkozó kötelezettségeinek, a vegyes bizottság évente felülvizsgálja a fejleményeket, tekintettel az e cikkben említett jogszabályi változásokra is. A vegyes bizottság kidolgozza az erre vonatkozó együttműködés eljárását, beleértve a feleknek szóló megfelelő ajánlásokat is. Az Európai Unió és tagállamai viszonossági alapon – tehát amennyiben a vegyes bizottság megerősítette, hogy az Egyesült Államok törvényei és rendelkezései értelmében az Európai Unió tagállamai vagy azok állampolgárai az Egyesült Államok légitársaságaiban többségi tulajdonnal rendelkezhetnek és azok felett tényleges ellenőrzést gyakorolhatnak – engedélyezik, hogy légitársaságaikban az Egyesült Államok vagy állampolgárai többségi tulajdonnal rendelkezzenek, és azok felett tényleges ellenőrzést gyakoroljanak.

(3)   Miután a vegyes bizottság a 18. cikk (6) bekezdésének megfelelően írásban megerősítette, hogy az egyik fél engedélyezi a másik félnek vagy állampolgárainak, hogy légitársaságaiban többségi tulajdonnal rendelkezzenek vagy azok felett tényleges ellenőrzést gyakoroljanak:

a)

a megállapodás 1. mellékletének 3. szakasza hatályát veszti;

b)

Az Egyesült Államok légitársaságai jogosultak arra, hogy menetrend szerinti utaskombinációs szolgáltatásokat üzemeltessenek az Európai Unió és tagállamain belüli és öt országban található pontok között, az Egyesült Államok területén található pont érintése nélkül. Ezeket az országokat a vegyes bizottság határozza meg a jegyzőkönyv aláírásától számított egy éven belül. A vegyes bizottság módosíthatja a listát, illetve növelheti az ilyen országok számát; valamint

c)

A megállapodás 4. melléklete 2. cikkének (»Tulajdoni részesedés és ellenőrzés harmadik országok légitársaságai esetében«) szövege hatályát veszti, és helyette a megállapodás 6. mellékletének szövege lép hatályba, mely az Egyesült Államok vagy állampolgárai harmadik országok légitársaságai esetében fennálló tulajdoni részesedésére és ellenőrzésére vonatkozik.

(4)   Miután a vegyes bizottság a 18. cikk (6) bekezdésének megfelelően írásban megerősítette, hogy az Európai Unió és tagállamai a polgári szubszonikus sugárhajtású repülőgépekkel évi több mint 50 000 légi műveletet végrehajtó repülőtereket érintő, zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó törvényei és rendelkezései biztosítják, hogy az Európai Bizottság hatáskörrel rendelkezik az említett intézkedések bevezetése előtti eljárás felülvizsgálata tekintetében, és a kérdéses intézkedések bevezetése előtt megteheti a megfelelő jogi intézkedéseket, amennyiben nincs meggyőződve arról, hogy a vonatkozó kötelezettségeknek megfelelő eljárásokat alkalmazták:

a)

az Európai Unió légitársaságai jogosultak arra, hogy menetrend szerinti utaskombinációs szolgáltatásokat üzemeltessenek az Egyesült Államokban és öt további országban található pontok között, az Európai Unió és tagállamai területén található pont érintése nélkül. Ezeket az országokat a vegyes bizottság határozza meg a jegyzőkönyv aláírásától számított egy éven belül. A vegyes bizottság módosíthatja a listát, illetve növelheti az ilyen országok számát; valamint

b)

a megállapodás 4. melléklete 2. cikkének (»Tulajdoni részesedés és ellenőrzés harmadik országok légitársaságai esetében«) szövege hatályát veszti, és helyette a megállapodás 6. mellékletének szövege lép hatályba, mely az Európai Unió tagállamai vagy állampolgárai harmadik országok légitársaságai esetében fennálló tulajdoni részesedésére és ellenőrzésére vonatkozik.

(5)   A vegyes bizottság írásos megerősítését követően, mely szerint az egyik fél teljesítette a (3) és (4) bekezdésben található, rá vonatkozó feltételeket, a szóban forgó fél magas szintű konzultációkat kezdeményezhet e cikk végrehajtását illetően. Ezeket a konzultációkat a megtartásukra irányuló kérelem benyújtásától számított 60 napon belül meg kell kezdeni, kivéve, ha a felek erről másként állapodnak meg. A felek minden tőlük telhetőt megtesznek a konzultáció tárgyát képező ügyek megoldása érdekében. Amennyiben a konzultációt kérelmező fél nem elégedett a konzultáció eredményével, diplomáciai úton írásban értesítést küldhet arra vonatkozó határozatáról, hogy a másik fél légitársaságai nem működtethetnek újabb légi járatokat vagy nem léphetnek be új piacokra a légiközlekedési megállapodás értelmében. Minden ilyen határozat az értesítés napjától számított 60. napon lép hatályba. Ezalatt az időszak alatt a másik fél úgy határozhat, hogy az első fél légitársaságai nem működtethetnek újabb légi járatokat vagy nem léphetnek be új piacokra a légiközlekedési megállapodás értelmében. Az ilyen határozat ugyanazon a napon lép hatályba, mint az első fél határozata. A szóban forgó határozatok visszavonhatók a felek megegyezése alapján, melyet a vegyes bizottság írásban megerősít.”

7. cikk

Az Egyesült Államok kormánya által vásárolt közlekedési szolgáltatás

A megállapodás 3. mellékletét teljes egészében törölni kell, és helyébe a következő szöveg lép:

„3. MELLÉKLET

Tárgy: Az Egyesült Államok kormánya által vásárolt közlekedési szolgáltatás

A közösségi légitársaságok jogosultak utasok és áru szállítására olyan menetrendszerű vagy charterjáratokon, amelyek esetében az Egyesült Államok kormányának valamely hatósága, hivatala vagy közvetítője

1.

önmagát bízza meg fuvarozással, vagy a járatot olyan megállapodás keretében veszi igénybe, amelyet a kormány térít, vagy a kormány rendelkezésére bocsátott összegekből térítik; vagy

2.

más országba, nemzetközi vagy egyéb szervezethez vagy ezek számára ellentételezés nélkül biztosít fuvart,

és erre a fuvarra

a)

az Egyesült Államok bármely pontja és bármely, az Egyesült Államokon kívüli pont között kerül sor, amennyiben azt a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja engedélyezi, kivéve – tekintettel a várospárok közötti szerződéses tarifával utazni jogosult utasokra – azon pontokat, amelyek esetében várospárokra vonatkozó szerződéses tarifa van érvényben; vagy

b)

az Egyesült Államokon kívüli bármely két pont között.

E melléklet nem alkalmazandó a védelmi miniszter vagy valamely katonai hatóságának vezetője által igénybe vett vagy finanszírozott szállításra.”

8. cikk

Mellékletek

A megállapodáshoz 6. mellékletként csatolni kell e jegyzőkönyv függelékének szövegét.

9. cikk

Ideiglenes alkalmazás

(1)   A jegyzőkönyvet hatálybalépéséig a felek megállapodása alapján a hatályos nemzeti jogszabályok szerint megengedett mértékben az aláírás napjától ideiglenesen alkalmazzák.

(2)   Bármely fél, bármely időpontban diplomáciai úton írásban értesítheti a másik felet azon döntésről, hogy e jegyzőkönyvet nem kívánja tovább alkalmazni. Ebben az esetben e jegyzőkönyv alkalmazása az írásbeli értesítés időpontját követően egy évvel, a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (IATA) forgalmi idénye végén, greenwichi középidő szerint éjfélkor szűnik meg, amennyiben ezen időszak lejárta előtt a felek nem egyeznek meg az értesítés visszavonásáról. Abban az esetben, ha a megállapodás ideiglenes alkalmazása a megállapodás 25. cikkének (2) bekezdése értelmében megszűnik, akkor ezzel párhuzamosan ennek a jegyzőkönyvnek az ideiglenes alkalmazása is megszűnik.

10. cikk

Hatálybalépés

A jegyzőkönyv abban az időpontban lép hatályba, amelyik az alábbiak közül a későbbi:

1.

a megállapodás hatálybalépésének napján; és

2.

a felek közötti diplomáciai jegyzékváltás során megküldött azon utolsó értesítés keltétől számított egy hónappal későbbi időpont, amely megerősíti, hogy a felek a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges valamennyi eljárásnak eleget tettek.

Az említett diplomáciai jegyzékváltás alkalmazásában az Európai Unió és tagállamai részére vagy az általuk küldött diplomáciai jegyzékek címzettje, illetve feladója az Európai Unió. Az Európai Uniótól és tagállamaitól származó diplomáciai értesítés vagy értesítések olyan közleményeket tartalmaznak az egyes tagállamok részéről, amelyek megerősítik, hogy a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges eljárásoknak eleget tettek.

FENTIEK HITELÉÜL, az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Съставено в Люксембург на двадесет и четвърти юни две хиляди и десета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticuatro de junio de dos mil diez.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Luxembourg den fireogtyvende juni to tusind og ti.

Geschehen zu Luxemburg am vierundzwanzigsten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Luxembourg on the twenty-fourth day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Luxembourg, le vingt-quatre juin deux mille dix.

Fatto a Lussemburgo, addì ventiquattro giugno duemiladieci.

Luksemburgā, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizedik év június havának huszonnegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Luxemburg, de vierentwintigste juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e quatro de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și patru iunie două mii zece.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho štvrtého júna dvetisícdesať.

V Luxembourgu, dne štiriindvajsetega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Luxemburg den tjugofjärde juni tjugohundratio.

За Репyблика Бългaрия

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskύ republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Eurόpsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

For the United States of America

Image

A jegyzőkönyv függeléke

6. MELLÉKLET

Tulajdoni részesedés és ellenőrzés harmadik országok légitársaságai esetében

1.

Egyik részt vevő fél sem használja fel a valamely harmadik országgal fennálló légiközlekedési megállapodásban biztosított jogait arra, hogy az érintett harmadik ország bármely légitársaságának engedélyét elutasítsa, visszavonja, felfüggessze vagy korlátozza amiatt, hogy a kérdéses légitársaságban a másik részt vevő félnek, e fél állampolgárainak vagy mindkettőnek jelentős tulajdoni részesedése van.

2.

Az Egyesült Államok nem használja fel a légiközlekedési megállapodásokban biztosított jogait arra, hogy a Liechtensteini Nagyhercegségnek, a Svájci Államszövetségnek, az e megállapodás aláírásának időpontjában az ECAA valamely tagjának, vagy bármely olyan afrikai országnak, amely az Egyesült Államokkal e megállapodás aláírásának időpontjában nyitott égbolt légiközlekedési megállapodást alkalmaz, bármely légitársaságának engedélyét elutasítsa, visszavonja, felfüggessze vagy korlátozza amiatt, hogy a kérdéses légitársaságot valamely tagállam vagy tagállamok, ezek állampolgárai vagy mindkettő ténylegesen ellenőrzik.

3.

Egyik részt vevő fél sem használja fel valamely harmadik országgal fennálló légiközlekedési megállapodásban biztosított jogait arra, hogy az érintett harmadik ország bármely légitársaságának engedélyét elutasítsa, visszavonja, felfüggessze vagy korlátozza amiatt, hogy a kérdéses légitársaság felett a másik részt vevő fél, e fél állampolgárai vagy mindkettő tényleges ellenőrzést gyakorolnak, feltéve, hogy a kérdéses harmadik ország mindkét fél vonatkozásában jó együttműködést tanúsított a légiközlekedési kapcsolatok terén.

4.

A vegyes bizottság nyilvántartást vezet azon harmadik országokról, amelyek mindkét fél véleménye szerint jó együttműködést tanúsítottak a légiközlekedési kapcsolatok terén.

Együttes nyilatkozat

Az Egyesült Államok, valamint az Európai Unió és tagállamai képviselői megerősítették, hogy a 2010. március 25-én Brüsszelben parafált, az Amerikai Egyesült Államok, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyvet más nyelveken is hitelesíteni kell, vagy levélváltás útján a jegyzőkönyv aláírása előtt, vagy a vegyes bizottság határozata alapján a jegyzőkönyv aláírása után.

Ez az együttes nyilatkozat a jegyzőkönyv szerves részét képezi.

Az Egyesült Államok részéről

John BYERLY (aláírás)

2010. március 25.

Az Európai Unió és tagállamai részéről

Daniel CALLEJA (aláírás)

2010. március 25.

TÁRGYALÁSI FELJEGYZÉS

1.

Az Európai Uniót és tagállamait, valamint az Amerikai Egyesült Államokat képviselő delegációk 2010. március 23.–25-én, Brüsszelben találkoztak az átfogó légiközlekedési megállapodás második szakaszáról folytatott tárgyalások lezárása céljából. A delegációk felsorolását az A. melléklet tartalmazza.

2.

A delegációk jóváhagyás fenntartásával megállapodásra jutottak az Amerikai Egyesült Államok, valamint az Európai Közösség és tagállamai között 2007. április 25-én és 30-án aláírt légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv (a B. mellékletben szereplő jegyzőkönyv) tekintetében, és parafálták annak szövegét. Annak érdekében, hogy a megállapodástervezet a közeljövőben hatályba léphessen, azt a delegációk jóváhagyás céljából be kívánják nyújtani illetékes hatóságaiknak.

3.

Az e feljegyzésben szereplő, a megállapodás cikkeire, bekezdéseire és mellékleteire tett utalásokat a jegyzőkönyvvel módosított mellékletre tett utalásokként kell értelmezni.

4.

Az EU delegációja megerősítette, hogy az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépése következtében az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett, valamint ezen időponttól kezdve az Európai Unió gyakorolja az Európai Közösség jogait, és az Európai Uniót terhelik az Európai Közösség kötelezettségei, továbbá a megállapodásban szereplő, az Európai Közösségre tett utalások az Európai Unióra tett utalásokként értelmezendők.

5.

A delegációk megerősítették, hogy a légitársaságok alkalmasságával és illetőségével kapcsolatos szabályozási döntések kölcsönös elismerésére vonatkozó eljárások az új 6a. cikkben nem kívánják módosítani a megállapodás 4. cikkében említett, a nemzetközi légi közlekedés tekintetében a felek által szokásosan alkalmazott törvények és rendelkezések értelmében meghatározott feltételeket.

6.

A 9. cikk vonatkozásában a delegációk kifejezték arra irányuló óhajukat, hogy az EU és az USA között a légi közlekedés biztonsága terén további együttműködés valósuljon meg azzal a céllal, hogy a védelmi intézkedések közötti felesleges átfedések elkerülése érdekében a felek – ahol csak lehetséges – a lehető legnagyobb mértékben hagyatkozhassanak egymás védelmi intézkedéseire, feltéve, hogy azok összhangban vannak az alkalmazandó törvényekkel és rendelkezésekkel.

7.

A delegációk megállapították, hogy a védelmi együttműködés részeként a meglévő követelmények módosításakor – lehetőség szerint azok végrehajtását megelőzően – rendszeres egyeztetések várhatók; továbbá szoros együttműködés valósul meg a repülőterek értékelésével kapcsolatos tevékenységek, valamint – lehetőség szerint, és amennyiben ez indokolt – a légi fuvarozók ellenőrzése terén; végül információcserére kerül sor az új védelmi technológiák és eljárások kapcsán.

8.

A delegációk megállapították, hogy a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb kihasználása, a légi közlekedés védelmének fokozása és a könnyítések előmozdítása szempontjából fontos, hogy az új veszélyekre gyors és – lehetőség szerint – összehangolt válaszok szülessenek.

9.

Mindkét delegáció megállapította, hogy az egyes tagállamok és az Egyesült Államok között a jövedelem és a tőke kettős adóztatásának elkerülése tekintetében hatályban lévő, vonatkozó egyezmények rendelkezéseit a jegyzőkönyv nem módosítja.

10.

A 15. cikk (7) bekezdésével kapcsolatban az EU delegációja megállapította, hogy a szóban forgó területen megvalósításra kerülő tevékenységeknek ki kell terjedniük – többek között – az intézkedések környezetvédelmi hatékonyságára és műszaki integritására, törekedniük kell a versenytorzulás és a kibocsátásáthelyezés elkerülésére, valamint érdemes megfontolni, hogy ezeket az intézkedéseket indokolt-e egymással összekapcsolni vagy integrálni, és amennyiben igen, milyen módon. Az USA delegációja megjegyezte, hogy ajánlások kidolgozása során többek között a Chicagói Egyezménnyel való összhang biztosítását és a megállapodásban foglalt célkitűzések előmozdítását szükséges előtérbe helyezni.

11.

A két delegáció hangsúlyozta, hogy e megállapodás egyetlen rendelkezése sem érinti semmilyen módon a légi közlekedéssel összefüggő egyes környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos jogi és politikai állásfoglalásaikat.

12.

Közös környezetvédelmi célkitűzéseiket elismerve a delegációk a környezetvédelmi együttműködésről szóló együttes nyilatkozatot dolgoztak ki, amelyet C. mellékletként csatoltak e tárgyalási feljegyzéshez.

13.

Az EU delegációja megerősítette az Európai Unió azon szándékát, hogy az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményének égisze alatt tovább folytassa a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátások mérséklésére vonatkozó globális célszámok rögzítését célzó munkát.

14.

Az USA és az EU delegációi megerősítették az USA és az EU azon szándékát, hogy részt vegyenek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) égisze alatt zajló, a nemzetközi légi közlekedésből származó üvegházgáz-kibocsátás problémájának kezelésére irányuló munkában. Mindkét delegáció kiemelte az iparág szerepét ebben a folyamatban.

15.

Mindkét delegáció leszögezte, hogy a 15. cikk (4) bekezdése szerinti „kiegyensúlyozott megközelítésre” tett utalások az ICAO 35. közgyűlésén egyhangúlag elfogadott A35-5. sz. határozatra vonatkoznak. A delegációk hangsúlyozták, hogy az említett határozatban szereplő „kiegyensúlyozott megközelítés” elvének valamennyi szempontja releváns és fontos, így többek között annak elismerése, hogy „az államok olyan releváns jogi kötelezettségekkel, meglévő megállapodásokkal, hatályos törvényekkel és működő szakpolitikákkal rendelkeznek, amelyek befolyásolhatják az ICAO »kiegyensúlyozott megközelítésének« végrehajtását”.

16.

Mindkét delegáció hangsúlyozta, hogy támogatja az ICAO által a repülőterek zajproblémáinak kiegyensúlyozott megközelítéséről kiadott iránymutatást, amelyet jelenleg a 9829. sz. ICAO dokumentum (2. kiadás) tartalmaz.

17.

A 15. cikk (5) bekezdésének a) pontja vonatkozásban az EU delegációja leszögezte, hogy az „érdekelt felek” a 2002/30/EK irányelv 2. cikkének f) pontja értelmében „azok a természetes vagy jogi személyek, akiket az üzemeltetési korlátozásokat is magukban foglaló zajcsökkentési intézkedések ténylegesen vagy várhatóan érintenek, illetve akiknek jogos érdekük fűződik ezen intézkedések bevezetéséhez”. Az EU delegációja továbbá azt is megállapította, hogy a szóban forgó irányelv 10. cikke értelmében a tagállamok az irányelv 5. és 6. cikkének alkalmazása érdekében biztosítják, hogy az érdekelt felek között az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően konzultációs eljárások kerüljenek létrehozásra.

18.

Elismerve a dolgozók egyre növekvő határok közti mobilitásával és a vállalatok szerkezetével kapcsolatos kihívásokat, az EU delegációja megjegyezte, hogy az Európai Bizottság szoros figyelemmel kíséri a helyzetet, és mérlegeli, hogy a szóban forgó területet szabályozó jogszabályok végrehajtásának, alkalmazásának és érvényesítésének javítása céljából szükség van-e további kezdeményezésekre. Az EU delegációja továbbá említést tett az Európai Bizottság által a vállalatok közötti transznacionális megállapodások kapcsán folytatott munkáról, és hangot adott azon szándékának, hogy szükség esetén tájékoztatja a vegyes bizottságot erről és a kapcsolódó egyéb kezdeményezésekről.

19.

Az USA delegációja megjegyezte, hogy az Egyesült Államokban alkalmazott azon elv, amelynek értelmében az egyes légitársaságoknál minden munkavállalói csoport vagy kategória választhat egy képviselőt, mind a hajózó, mind a földi kiszolgáló személyzet esetében lehetővé tette az önszerveződést és a kollektív szerződések megkötését és érvényesítését.

20.

Mindkét delegáció megjegyezte, hogy ha a felek bármelyike a megállapodással – és többek között annak 21. cikkével – ellentétes intézkedéseket hoz, a másik fél bármilyen, a nemzetközi joggal – azon belül a megállapodással – összhangban lévő, megfelelő és arányos intézkedéssel élhet.

21.

A 21. cikk (4) bekezdésével kapcsolatban az EU delegációja megjegyezte, hogy a szóban forgó bekezdésben említett felülvizsgálatot az Európai Bizottság hivatalból vagy egyoldalúan (ex parte) hajtja végre.

22.

A delegációk megállapították, hogy a 21. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett forgalmi jogok a megállapodás 3. cikke értelmében az Európai Uniónak és tagállamainak biztosított jogokon felül értendők.

23.

A delegációk megelégedettségüket fejezték ki az USA Közlekedési Minisztériuma és az Európai Bizottság közötti – a megállapodással összhangban lévő – azon együttműködés kapcsán, amelynek célja, hogy a felek alaposabb ismereteket szerezzenek az egymás versenyszabályozásának keretébe tartozó versenyjogi jogszabályokról, eljárásokról és gyakorlatokról, valamint arról, hogy a légiközlekedési ágazatban végbement fejlemények milyen hatást gyakoroltak, illetve gyakorolhatnak az ágazatban folyó versenyre.

24.

A delegációk megerősítették, hogy versenyhatóságaik elkötelezték magukat a párbeszéd, az együttműködés és az átláthatóság elvének érvényesítése mellett, a jogszabályi követelményeikkel, így többek között a bizalmas üzleti információk védelmének követelményével összhangban. A delegációk megerősítették továbbá, hogy szükség esetén versenyhatóságaik készek iránymutatást nyújtani az eljárásokkal kapcsolatos követelményekről.

25.

A delegációk megjegyezték, hogy a 2. melléklet szerinti együttműködéssel kapcsolatban a vegyes bizottsághoz vagy más fórumhoz intézett értesítéseknek összhangban kell lenniük a bizalmas vagy piaci szempontból érzékeny információk közzétételére vonatkozó szabályokkal.

26.

A 6. melléklet 4. bekezdésének alkalmazásában a delegációk kifejezték azon elvárásukat, hogy a vegyes bizottság – a jegyzőkönyv aláírásától számított egy éven belül – dolgozzon ki olyan kritériumokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a légiközlekedési kapcsolatok terén az egyes országok között megvalósult-e együttműködés.

27.

A delegációk üdvözölték, hogy Izland és Norvégia megfigyelőként részt vett az EU delegációjában, és megjegyezték, hogy a vegyes bizottság folytatja azt a munkát, amelynek célja azon javaslat kidolgozása, amely rögzíti az Izlandnak és Norvégiának a jegyzőkönyv által módosított megállapodáshoz való csatlakozásához szükséges feltételeket és eljárásokat.

28.

Mindkét delegáció kifejezte azon elvárását, hogy légiforgalmi hatóságai a jegyzőkönyv aláírásának időpontjától kezdődően vagy a kölcsönös jóindulat és a viszonosság alapján, vagy igazgatási alapon engedélyezzék a jegyzőkönyvvel módosított megállapodás feltételeivel összhangban lévő műveleteket.

az Európai Unió és tagállamai delegációjának részéről

Daniel CALLEJA

az Amerikai Egyesült Államok delegációja részéről

John BYERLY

C. melléklet

Együttes nyilatkozat a környezetvédelmi együttműködésről

Az Amerikai Egyesült Államok, valamint az Európai Unió és tagállamai újból megerősítették, hogy a légi közlekedés környezeti hatásainak kezelése kulcsfontosságú kérdés. Kifejezték a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 35. közgyűlésén rögzített alábbi célkitűzések melletti közös elkötelezettségüket:

a)

a légi járművek okozta jelentős mértékű zajártalomnak kitett személyek körének korlátozása vagy csökkentése;

b)

a légi járművekből származó kibocsátás által a helyi levegőminőségre gyakorolt hatás korlátozása vagy csökkentése; és

c)

a légi járművekből származó üvegházgáz-kibocsátás által a globális éghajlatra gyakorolt hatás korlátozása vagy csökkentése.

A delegációk elismerték az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye részes feleinek 15. konferenciájának eredményeit és a Koppenhágai Megállapodást, és többek között annak a tudományos álláspontnak a közös elfogadását, hogy a globális hőmérséklet-emelkedésnek nem szabad meghaladnia a 2 °C-ot.

A delegációk megerősítették a felek azon eltökélt szándékát és hajlandóságát, hogy együttműködjenek az ICAO által szervezett, a nemzetközi közlekedéssel és éghajlatváltozással foglalkozó magas szintű találkozón elért eredmények további hasznosítása érdekében: ennek keretében a nemzetközi partnerekkel közösen – az ICAO égisze alatt – arra fognak törekedni, hogy szilárd célkitűzéseket és a piaci alapú eszközök kereteit rögzítő, valamint a fejlődő országok sajátos szükségleteit is szem előtt tartó ambiciózusabb cselekvési programot dolgozzanak ki.

Mindkét fél hangsúlyozta azirányú elkötelezettségét, hogy részt vegyen az ICAO Légiközlekedési Környezetvédelmi Bizottsága (CAEP) keretében zajló együttműködésben annak érdekében, hogy a bizottság időben és eredményesen befejezhesse munkáját, és ezen belül elfogadásra kerüljenek a légi járművek CO2-kibocsátására vonatkozó átfogó követelmények, valamint az éghajlatváltozással, a zajkibocsátással és a levegőminőséggel kapcsolatos egyéb intézkedések.

A delegációk hangsúlyozták a légi közlekedés környezeti hatásainak az alábbi lépéseken keresztüli csökkentésének fontosságát:

a légiközlekedési irányítás korszerűsítését célzó NextGen és SESAR programokat, és ezen belül az Atlanti Kibocsátás-csökkentési Együttműködési Kezdeményezést (AIRE, Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions) érintő együttműködés folytatása,

új légijármű-technológiák és fenntartható forrásból előállított alternatív üzemanyagok kifejlesztésének és alkalmazásának ösztönzése és felgyorsítása, többek között a „Tiszta égbolt” közös technológiai kezdeményezés, a CLEEN-program (Continuous Low Energy, Emissions and Noise), a CAAFI-kezdeményezés (Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative) és a SWAFEA-kezdeményezés (Sustainable Way for Alternative Fuel and Energy in Aviation) keretében, és

a tudományos közösséggel való együttműködés, többek között a CAEP „Impacts and Science Group” elnevezésű csoportján keresztül, egyebek mellett a légi közlekedés egészséget érintő és nem a CO2-kibocsátással összefüggő környezeti hatásainak alaposabb megértése és számszerűsítése céljából.


RENDELETEK

25.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 223/20


A BIZOTTSÁG 756/2010/EU RENDELETE

(2010. augusztus 24.)

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a IV. és V. melléklete tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a környezetben tartósan megmaradó szerves szenynyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének a) pontjára és (5) bekezdésére, valamint 14. cikkére,

mivel:

(1)

A 850/2004/EK rendelet végrehajtja az Unió jogában a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2004. október 14-i 2006/507/EK tanácsi határozat (2) által jóváhagyott, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezményben (a továbbiakban: az Egyezmény), meghatározott kötelezettségvállalásokat, valamint a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez kapcsolódóan a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2004. február 19-i 2004/259/EK tanácsi határozat (3) által jóváhagyott, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Egyezmény Jegyzőkönyvében meghatározott kötelezettségvállalásokat.

(2)

Miután az Európai Unió és tagállamai, valamint Norvégia és Mexikó új anyagokra tett javaslatot, az Egyezmény értelmében létrehozott, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat felülvizsgáló bizottság befejezte a kilenc javasolt anyagra vonatkozó munkáját, és arra a megállapításra jutott, hogy azok megfelelnek az Egyezményben szereplő kritériumoknak. Az Egyezmény részes felei konferenciájának 2009. május 4–8-i negyedik ülésén (a továbbiakban: COP4) megállapodás született arról, hogy mind a kilenc anyagot felveszik az Egyezmény mellékleteibe.

(3)

A 850/2004/EK rendelet IV. és V. mellékletét módosítani kell a COP4 ülésén felsorolt új anyagok figyelembevételének érdekében.

(4)

A COP4 úgy határozott, hogy felveszi a klórdekont, hexabróm-bifenilt és a hexaklór-ciklohexánokat, beleértve a lindánt is az Egyezmény A. mellékletébe (kiküszöbölés). Mivel ezeket az anyagokat a Jegyzőkönyv is felsorolja, a 850/2004/EK rendelet IV. és V. melléklete is tartalmazza őket.

(5)

A COP4-en elfogadott döntések értelmében a pentaklór-benzol felvételre kerül az Egyezmény A. mellékletébe (kiküszöbölés). Ezért a pentaklór-benzolnak be kell kerülnie a 850/2004/EK rendelet IV. és V. mellékletébe a megfelelő maximális koncentráció-határértékek megadásával, amelyeket a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról szóló, 2006. július 18-i 1195/2006/EK tanácsi rendeletben (4), valamint a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról szóló, 2007. február 16-i 172/2007/EK tanácsi rendeletben (5) használt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (a továbbiakban: POP-ok) határértékeinek megállapítására szolgáló módszertan alkalmazásával határoztak meg. Az ideiglenes maximális koncentráció-határértékeket felül kell vizsgálni a 850/2004/EK rendelet hulladékkal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról a Bizottság megbízásából végzett tanulmány eredményeinek figyelembevételével.

(6)

A COP4 úgy határozott, hogy a perfluoroktán-szulfonsavat és származékait (a továbbiakban: PFOS) bizonyos alkalmazásokra vonatkozó mentességek mellett az Egyezmény B. mellékletébe (korlátozás) veszi fel. A PFOS használata jelenleg engedélyezett bizonyos alkalmazásokra. A PFOS-t tartalmazó termékek élettartama miatt e termékek még néhány évig továbbra is bekerülnek a hulladékáramba, jóllehet csökkenő mennyiségben. A gyakorlatban nehézségekbe ütközhet a PFOS-t tartalmazó egyes anyagok beazonosítása egy adott hulladékáramban. A termékekben és a hulladékokban a PFOS mennyiségéről és koncentrációjáról jelenleg rendelkezésre álló adatok nem elégségesek. A 850/2004/EK rendeletben előírt, a IV. mellékletben szereplő koncentráció-határértékeket meghaladó hulladékok esetében a POP-tartalom kiküszöbölésére vagy visszafordíthatatlan átalakítására vonatkozó kötelezettség kiterjesztése a PFOS-ra hatást gyakorolhat a meglévő újrahasznosítási rendszerekre, ami nem hagy érintetlenül egy másik környezetvédelmi prioritást sem, a források fenntartható használatának biztosítását. Ezt figyelembe véve a PFOS a koncentráció-határértékek megadása nélkül került be a IV. és V. mellékletbe.

(7)

A COP4 úgy határozott, hogy felveszi a tetrabróm-difenil-étert, a pentabróm-difenil-étert, a hexabróm-difenil-étert és a heptabróm-difenil-étert (a továbbiakban: polibrómozott difenil-éterek) az Egyezmény A. mellékletébe (kiküszöbölés). Az Unióban a pentabróm-difenil-éter és az oktabróm-difenil-éter forgalomba hozatala és használata maximum 0,1 tömegszázalék koncentráció-határértékben korlátozott a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) XVII. mellékletének értelmében. A pentabróm-difenil-éter, a hexabróm-difenil-éter, a heptabróm-difenil-éter és a tetrabróm-difenil-éter jelenleg nem kerül forgalomba az Unióban, mivel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló, 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletében említett módosításáról szóló, 2009. június 22-i 552/2009/EK bizottsági rendelet (7) és az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) korlátozza használatukat. A polibrómozott difenil-étereket tartalmazó termékek élettartama miatt azonban az ezen anyagokat tartalmazó, élettartamuk végét elért termékek még néhány évig továbbra is bekerülnek a hulladékáramba. A vegyes hulladékmaradványban lévő polibrómozott difenil-étert tartalmazó anyagok beazonosításának gyakorlati nehézségeit és a polibrómozott difenil-éterek mennyiségére és koncentrációjára vonatkozó átfogó tudományos adatok jelenlegi hiányát figyelembe véve a POP-tartalom kiküszöbölésére vagy visszafordíthatatlan átalakítására vonatkozó kötelezettség kiterjesztése ezen anyagokra a IV. mellékletben felsorolt koncentráció-határértékeket meghaladó hulladékok esetében veszélyeztetheti a meglévő újrahasznosítási rendszereket, és ezáltal akadályozhatja a források fenntartható használatát. A COP4 felismerte ezt a problémát, és külön mentességekről rendelkezett a polibrómozott difenil-étereket tartalmazó hulladékok további újrahasznosítására vonatkozóan, mégha az a POP-ok újrahasznosításához is vezethet. Ezért ezeket a kivételeket a 850/2004/EK rendeletnek is tükröznie kell.

(8)

Ahhoz, hogy a belső piac torzulása elkerülhető legyen, egységes maximális koncentráció-határértékekre van szükség az Unióban. Az elérhető adatok alapján és az elővigyázatosság elvének alkalmazása mellett ideiglenes maximális koncentráció-határértékek kerültek rögzítésre a pentaklór-benzol tekintetében a 850/2004/EK rendelet IV. és V. mellékletében.

(9)

Az árucikkekben és hulladékokban lévő anyagok mennyiségére és koncentrációjára vonatkozó átfogó tudományos adatok hiányára tekintettel ebben a szakaszban nem állapíthatók meg maximális koncentráció-határértékek a 850/2004/EK rendelet IV. és V. mellékletében a PFOS-re és a polibrómozott difenil-éterekre vonatkozóan. A további, a későbbiekben rendelkezésre álló információktól, valamint a Bizottság felülvizsgálatától függően fog javaslat születni a maximális koncentráció-határértékekre a kilenc POP tekintetében, a POP-rendelet célkitűzéseinek figyelembevételével.

(10)

Az Egyezmény 22. cikkének megfelelően az A., B. és C. melléklet módosításai egy évvel azután lépnek hatályba, hogy a letéteményes az arról szóló értesítést közreadta; ez az időpont 2010. augusztus 26-á ra fog esni. Következésképp és a következetesség érdekében e rendeletet ugyanettől az időponttól indokolt alkalmazni.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 75/442/EGK tanácsi irányelv (9) alapján létrehozott bizottság véleményével. Indokolt tehát e rendelet haladéktalan hatálybalépése,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 850/2004/EK rendelet IV. mellékletének helyébe e rendelet I. melléklete lép.

(2)   A 850/2004/EK rendelet V. melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. augusztus 26-ától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. augusztus 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 158., 2004.4.30., 7. o.

(2)  HL L 209., 2006.7.31., 1. o.

(3)  HL L 81., 2004.3.19., 35. o.

(4)  HL L 217., 2006.8.8., 1. o.

(5)  HL L 55., 2007.2.23., 1. o.

(6)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(7)  HL L 164., 2009.6.26., 7. o.

(8)  HL L 37., 2003.2.13., 19. o.

(9)  HL L 194., 1975.7.25., 39. o.


I. MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

A 7. cikkben előírt hulladékgazdálkodási rendelkezések hatálya alá tartozó anyagok jegyzéke

Anyag

CAS-szám

EK-szám

A 7. cikk (4) bekezdése a) pontjában említett koncentráció-határértékek

Tetrabróm-difenil-éter C12H6Br4O

 

 

 

Pentabróm-difenil-éter C12H5Br5O

 

 

 

Hexabróm-difenil-éter C12H4Br6O

 

 

 

Heptabróm-difenil-éter C12H3Br7O

 

 

 

Perfluoroktán szulfonsav és származékai (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és más származékok, beleértve a polimereket is)

 

 

 

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (1)

DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz (4-klór-fenil)etán)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Klórdán

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Hexaklór-ciklohexánok, beleértve a lindánt is

58-89-9

210-168-9

50 mg/kg

319-84-6

200-401-2

319-85-7

206-270-8

608-73-1

206-271-3

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptaklór

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexaklór-benzol

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Klórdekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentaklór-benzol

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Poliklórozott bifenilek (PCB)

1336-36-3 és egyéb

215-648-1

50 mg/kg (2)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafén

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Hexabróm-bifenil

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  A határérték kiszámítása PCDD-ként és PCDF-ként történt a következő toxicitási egyenérték-tényezők (TEF-ek) szerint:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8 – PeCDD

1

1,2,3,4,7,8 – HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8 – HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9 – HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8 – PeCDF

0,03

2,3,4,7,8 – PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8 – HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8 – HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9 – HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8 – HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9 – HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(2)  Szükség esetén az EN 12776-1 és az EN 12766-2 európai szabványokban meghatározott számítási módszert kell alkalmazni.”


II. MELLÉKLET

A 850/2004/EK rendelet V. melléklete 2. részében a táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„A hulladék besorolása a 2000/532/EK határozat szerint

A IV. mellékletben felsorolt anyagok maximális koncentráció-határértékei (1)

Művelet

10

TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

Aldrin: 5 000 mg/kg

Klórdán: 5 000 mg/kg

Klórdekon:

5 000 mg/kg

DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz (4-klór-fenil)etán) 5 000 mg/kg

Dieldrin: 5 000 mg/kg

Endrin: 5 000 mg/kg

Heptabróm-difenil-éter (C12H5Br7O);

Heptaklór: 5 000 mg/kg

Hexabróm-bifenil: 5 000 mg/kg

Hexabróm-difenil-éter (C12H4Br6O);

hexaklór-benzol: 5 000 mg/kg

Hexaklór-ciklohexánok, beleértve a lindánt:

5 000 mg/kg

Mirex: 5 000 mg/kg;

Pentabróm-difenil-éter (C12H5Br5O);

Pentaklór-benzol: 5 000 mg/kg;

Perfluoroktán szulfonsav és származékai (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és más származékok, beleértve a polimereket is);

Poliklórozott bifenilek (PCB) (5): 50 mg/kg;

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF) (6): 5 mg/kg;

Tetrabróm-difenil-éter (C12H6Br4O);

Toxafén: 5 000 mg/kg;

Az állandó tárolás csak akkor engedélyezett, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

(1)

A tárolás az alábbi helyszínek egyikén történik:

biztonságos, mély, földalatti, kemény sziklaképződményekben,

sóbányákban, vagy

veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló hulladéklerakóban, feltéve, hogy a hulladék a műszakilag megvalósítható mértékben szilárdított vagy részben stabilizált állapotban van a 2000/532/EK határozat 1903. alfejezetében a hulladékok besorolására előírtak szerint.

(2)

Az 1999/31/EK (3) tanácsi irányelv és a 2003/33/EK (4) tanácsi határozat rendelkezéseit tiszteletben tartották.

(3)

Bizonyított tény, hogy a kiválaszott eljárás környezetvédelmi szempontból kedvező.

10 01

Erőművekből és (a 19 kivételével) egyéb égetőművekből származó hulladékok

10 01 14 * (2)

Együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor

10 01 16 *

Együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

10 02

Vas- és acéliparból származó hulladékok

10 02 07 *

Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 03

Alumínium termikus kohászatából származó hulladékok

10 03 04 *

Elsődleges termelésből származó salak

10 03 08 *

Másodlagos termelésből származó sósalak

10 03 09 *

Másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)

10 03 19 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 03 21 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is)

10 03 29 *

Sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

10 04

Ólom termikus kohászatából származó hulladékok

10 04 01 *

Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 04 02 *

Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözékek

10 04 04 *

Füstgázpor

10 04 05 *

Egyéb részecskék és por

10 04 06 *

Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 05

Cink termikus kohászatából származó hulladékok

10 05 03 *

Füstgázpor

10 05 05 *

Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 06

Réz termikus kohászatából származó hulladékok

10 06 03 *

Füstgázpor

10 06 06 *

Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 08

Egyéb nemvasfémek termikus kohászatából származó hulladékok

10 08 08 *

Elsődleges és másodlagos termelésből származó sósalak

10 08 15 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 09

Vasöntvények készítéséből származó hulladékok

10 09 09 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

16

A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK

16 11

Bélés- és tűzálló anyagok hulladékai

16 11 01 *

Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok

16 11 03 *

Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélés- és tűzálló anyagok

17

ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 01

Beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 06 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó beton-, tégla-, cserép- és kerámiafrakció vagy ezek keveréke

17 05

Föld (beleértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő

17 05 03 *

A veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek szervetlen frakciója

17 09

Egyéb építési és bontási hulladékok

17 09 02 *

PCB-ket tartalmazó építési és bontási hulladékok, a PCB-tartalmú berendezések kivételével

17 09 03 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési és bontási hulladékok

19

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ- ÉS IPARIVÍZ- SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

19 01

Hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladékok

19 01 07 *

Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

19 01 11 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak

19 01 13 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

19 01 15 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó kazánpor

19 04

Üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladékok

19 04 02 *

Pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladékok

19 04 03 *

Nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis


(1)  E határértékek kizárólag veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló lerakókra vonatkoznak, és nem alkalmazhatók a veszélyes hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló földalatti tárolókra, ideértve a sóbányákat is.

(2)  A csillaggal (*) jelölt hulladékok a 91/689/EGK irányelv értelmében veszélyes hulladéknak minősülnek, és azokra ezen irányelv rendelkezései vonatkoznak.

(3)  HL L 182., 1999.7.16., 1. o.

(4)  HL L 11., 2003.1.16., 27. o.

(5)  Az EN 12776-1 és az EN 12766-2 európai szabványokban meghatározott számítási módszert kell alkalmazni.

(6)  A határérték kiszámítása PCDD-ként és PCDF-ként történt a következő toxicitási egyenérték-tényezők (TEF) szerint:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003”


25.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 223/29


A BIZOTTSÁG 757/2010/EU RENDELETE

(2010. augusztus 24.)

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az I. és III. melléklete tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 850/2004/EK rendelet végrehajtja az Unió jogában a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2004. október 14-i 2006/507/EK tanácsi határozat (2) által jóváhagyott, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezményben (a továbbiakban: az Egyezmény) meghatározott kötelezettségvállalásokat, valamint a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Egyezményhez kapcsolódóan a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Jegyzőkönyvnek (a továbbiakban: a Jegyzőkönyv) az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2004. február 19-i 2004/259/EK tanácsi határozat (3) által jóváhagyott, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Egyezmény Jegyzőkönyvében meghatározott kötelezettségvállalásokat.

(2)

Miután az Európai Unió és tagállamai, valamint Norvégia és Mexikó új anyagokra tett javaslatot, az Egyezmény értelmében létrehozott, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat felülvizsgáló bizottság befejezte a kilenc javasolt anyagra vonatkozó munkáját, és arra a megállapításra jutott, hogy azok megfelelnek az Egyezményben szereplő kritériumoknak. Az Egyezmény részes felei konferenciájának 2009. május 4–8-i negyedik ülésén (a továbbiakban: COP4) megállapodás született arról, hogy mind a kilenc anyagot felveszik az Egyezmény mellékleteibe.

(3)

A COP4-en elfogadott döntések értelmében naprakésszé kell tenni a 850/2004/EK rendelet I. és III. mellékletét. A 850/2004/EK rendelet I. mellékletét annak figyelembevételével kell módosítani, hogy az anyagok csak az Egyezményben kerülhetnek felsorolásra.

(4)

A COP4 úgy határozott, hogy az anyagok közül nyolcat felvesz az Egyezmény A. mellékletébe (kiküszöbölés). A kilencedik anyagot, a perfluoroktán-szulfonsavat és származékait (a továbbiakban: PFOS) világszerte még mindig széles körben használják; ezekről a COP4 úgy határozott, hogy egy sor mentességgel együtt a B. mellékletbe (korlátozás) veszi fel. Az I. (tiltás) és a II. (korlátozás) mellékletek révén ehhez hasonló a 850/2004/EK rendelet felépítése. Az Egyezmény az A. és B. mellékletében felsorolt anyagok gyártását, felhasználását, importját és exportját tiltó vagy korlátozó kötelezettségeket tartalmaz. A COP4-határozatok által érintett anyagok 850/2004/EK rendeletbe történő felvétele által a korlátozás terjedelme összhangba kerül a COP4-határozattal, mivel a 850/2004/EK rendelet a forgalomba hozatal korlátozása mellett meghatározza a gyártás, felhasználás és hulladékkezelés feltételeit.

(5)

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) XVII. melléklete korlátozza a PFOS forgalomba hozatalát és használatát az Unióban. A PFOS-re vonatkozó meglévő uniós korlátozásra a COP4-határozatban foglaltakhoz képest csak kevés mentesség vonatkozik. A PFOS a 2009. december 18-án elfogadott átdolgozott Jegyzőkönyv I. mellékletébe is bekerült. Ezért a PFOS-t nyolc másik anyaggal együtt fel kell venni a 850/2004/EK rendelet I. mellékletébe. A 850/2004/EK rendelet átveszi a XVII. melléklet szerinti felsorolás kapcsán a PFOS-re alkalmazott eltéréseket, és azokat mindössze néhány módosítással felsorolja az I. mellékletében. Az eltérésekre szükség esetén az elérhető legjobb technológiát kell alkalmazni. A PFOS ellenőrzött galvanizáló rendszerekben nedvesítőszerként történő alkalmazására vonatkozó különleges eltérésre a COP4-határozatnak megfelelően korlátozott idő áll rendelkezésre. Ha technológiailag alátámasztott, az Egyezmény részes feleinek konferenciája jóváhagyásával a határidő meghosszabbítható. A tagállamoknak minden negyedik évben jelentést kell tenniük a engedélyezett eltérések alkalmazásáról. Az Egyezmény részes feleként az Európai Uniónak a tagállami jelentések alapján jelentést kell tennie. A Bizottságnak folytatnia kell a fennmaradó eltérések, valamint a biztonságosabb alternatív anyagok vagy technológiák elérhetőségének vizsgálatát.

(6)

A 850/2004/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában rögzített rendelkezéseket meg kell határozni a PFOS-ra, hogy a rendelet harmonizált végrehajtása és ellenőrzése biztosított legyen, miközben az Egyezménnyel való összhang is megvalósításra kerül. Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének értelmében a PFOS alkalmazása egy bizonyos küszöbértéknél kisebb mennyiségben engedélyezett volt. Amíg nem áll rendelkezésre további információ, az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében az árucikkekben előforduló PFOS tekintetében megadott küszöbértékek megfelelnek annak a szintnek, amely alatt a PFOS nem használható ésszerűen a meglévő módszerekkel történő ellenőrzés és végrehajtás lehetővé tétele mellett. Ezeknek a küszöbértékeknek ezért olyan szintre kell korlátozni a PFOS használatát, amely megfelel a nem szándékosan, nyomnyi mennyiségben előforduló szennyezők szintjének. Az anyagként vagy készítményekben előforduló PFOS tekintetében ennek a rendeletnek egy hasonló szintnek megfelelő küszöbértéket kell létrehoznia. A szándékos felhasználás kizárása érdekében ennek a szintnek alacsonyabbnak kell lennie az 1907/2006/EK rendeletben alkalmazott szintnél.

(7)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete értelmében 0,1 tömegszázalék maximáliskoncentráció-határértékkel korlátozza az Unióban a pentabróm-difenil-éter és az oktabróm-difenil-éter forgalomba hozatalát és használatát; e határérték alatt azokat még nem tekintik korlátozottnak. A COP4 úgy határozott, hogy felveszi a felsorolásba a pentabróm-difenil-éterek és az oktabróm-difenil-éterek kereskedelmi formáiban előforduló, POP-jellemzőket magukon viselő kongenereket (rokonvegyületek). A következetesség érdekében azon származékok tekintetében, amelyek a COP4 értelmezése szerint POP-jellemzőkkel rendelkeznek, a 850/2004/EK rendeletben szereplő felsorolásba való felvételkor követni kell az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének megközelítését; ebből következően a hexabróm-difenil-éter, a heptabróm-difenil-éter, a tetrabróm-difenil-éter és a pentabróm-difenil-éter származékait fel kell venni a 850/2004/EK rendelet I. mellékletébe.

(8)

A 850/2004/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt, a nem szándékosan, nyomnyi mennyiségű szennyezőként előforduló anyagokra vonatkozó rendelkezéseket meg kell határozni a polibrómozott difenil-éterek (PBDE-k) tekintetében, a rendelet összehangolt végrehajtásának és ellenőrzésének biztosítása, valamint egyúttal az Egyezménynek való megfelelés biztosítása érdekében. Az anyagokban, készítményekben és árucikkekben előforduló PBDE-k tekintetében ennek a rendeletnek meg kell határoznia egy, a nem szándékosan, nyomnyi mennyiségben előforduló szennyezőkre vonatkozó rögzített küszöbértéket. A további, a későbbiekben rendelkezésre álló információktól, valamint a Bizottság felülvizsgálatától függően, e rendelet célkitűzéseivel összhangban, az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében az újrafeldolgozott anyagokból készült árucikkekben előforduló PBDE-k tekintetében megadott küszöbértékeknek a nem szándékosan, nyomnyi mennyiségben előforduló szennyezőkre kell korlátoznia a PBDE-k használatát, hogy olyan szintnek feleljenek meg, amely alatt a PBDE-k nem használhatóak ésszerűen a meglévő módszerekkel történő ellenőrzés és végrehajtás lehetővé tétele mellett. Az anyagként, készítményekben vagy árucikkekben előforduló PBDE-k tekintetében ennek a rendeletnek egy hasonló szintnek megfelelő küszöbértéket kell létrehoznia.

(9)

Fontos tisztázni, hogy a 850/2004/EK rendelet 3. cikkében rögzített tiltás nem vonatkozik azon PBDE-ket és PFOS-t tartalmazó cikkekre, amelyek már e rendelet hatálybalépésekor használatban voltak.

(10)

A DDT-t és a hexaklór-ciklohexánokat (HCH), beleértve a lindánokat is, eltérések nélkül fel kell venni a felsorolásba. A 850/2004/EK rendelet I. mellékletének A. része lehetővé teszi a tagállamok számára a DDT jelenlegi gyártásának és használatának megtartását a dikofol előállításához. Jelenleg egyetlen tagállam sem alkalmazza az eltérést. Ezenfelül elutasításra került a dikofol felvétele a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) I. mellékletébe, valamint a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvbe (6). Az eltérést ezért törölni kell. A HCH, beleértve a lindánokat is, a 850/2004/EK rendelet I. mellékletének B. részébe került be, két, bizonyos alkalmazásokra vonatkozó különleges eltéréssel. Az eltérések 2006. szeptember 1-jén és 2007. december 31-én lejártak, ezért ezeket törölni kell.

(11)

A COP4 döntéseinek megfelelően a pentaklór-benzolt fel kell venni a 850/2004/EK rendelet I. és III. mellékletébe, hogy a rendeletben foglalt általános tilalom és a kibocsátáscsökkentés hatálya alá tartozzon. A klórdekont és a hexabróm-bifenilt át kell helyezni az I. melléklet A. részébe, mivel mindkét nemzetközi okmányban felsorolásra kerültek.

(12)

Az Egyezmény 22. cikkének megfelelően az A., B. és C. melléklet módosításai egy évvel azt követően lépnek hatályba, hogy a letéteményes az arról szóló értesítést közreadta; ez az időpont 2010. augusztus 26-á ra fog esni. Következésképp és a következetesség érdekében e rendeletet ugyanettől az időponttól kell alkalmazni. Ezért indokolt e rendelet haladéktalan hatálybalépése.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 67/548/EGK irányelv alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 850/2004/EK rendelet I. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. augusztus 26-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. augusztus 24.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 158., 2004.4.30., 7. o.

(2)  HL L 209., 2006.7.31., 1. o.

(3)  HL L 81., 2004.3.19., 35. o.

(4)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(5)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(6)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.


MELLÉKLET

1.

A 850/2004/EK rendelet I. melléklete helyébe a következő lép:

„I. MELLÉKLET

A. rész –   Az Egyezményben és a Jegyzőkönyvben felsorolt anyagok, valamint kizárólag az Egyezményben szereplő anyagok

Anyag

CAS-szám

EK-szám

Félkésztermék-felhasználásra vonatkozó kifejezett mentesség vagy egyéb feltételek

Tetrabróm-difenil-éter

C12H6Br4O

 

 

1.

E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszázalék) tetrabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban, készítményekben, árucikkekben vagy árucikkek égésgátlóval kezelt részeinek alkotóelemeként fordul elő.

2.

Eltérésként az alábbiak előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását kell engedélyezni:

a)

a b) albekezdés sérelme nélkül a 0,1 tömegszázalék alatti koncentrációban tetrabróm-difenil-étert tartalmazó árucikkek és készítmények, amikor részben vagy teljesen újrafeldolgozott anyagokból vagy újrafelhasználásra készült hulladékanyagokból készülnek;

b)

a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.

3.

A tetrabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata ezen árucikkek alkotóelemeként engedélyezett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.

Pentabróm-difenil-éter

C12H5Br5O

 

 

1.

E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszázalék) pentabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban, készítményekben, árucikkekben vagy árucikkek égésgátlóval kezelt részeinek alkotóelemeként fordul elő.

2.

Eltérésként az alábbiak előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását kell engedélyezni:

a)

a b) albekezdés sérelme nélkül a 0,1 tömegszázalék alatti koncentrációban pentabróm-difenil-étert tartalmazó árucikkek és készítmények, amikor részben vagy teljesen újrafeldolgozott anyagokból vagy újrafelhasználásra készült hulladékanyagokból készülnek;

b)

a 2002/95/EK irányelv alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.

3.

A pentabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata ezen árucikkek alkotóelemeként engedélyezett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.

Hexabróm-difenil-éter

C12H4Br6O

 

 

1.

E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az alatti (0,001 tömegszázalék) hexabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban, készítményekben, árucikkekben vagy árucikkek égésgátlóval kezelt részeinek alkotóelemeként fordul elő.

2.

Eltérésként az alábbiak előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását kell engedélyezni:

a)

a b) albekezdés sérelme nélkül a 0,1 tömegszázalék alatti koncentrációban hexabróm-difenil-étert tartalmazó árucikkek és készítmények, amikor részben vagy teljesen újrafeldolgozott anyagokból vagy újrafelhasználásra készült hulladékanyagokból készülnek;

b)

a 2002/95/EK irányelv alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.

3.

A hexabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata ezen árucikkek alkotóelemeként engedélyezett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.

Heptabróm-difenil-éter

C12H3Br7O

 

 

1.

E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az alatti (0,001 tömegszázalék) heptabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban, készítményekben, árucikkekben vagy árucikkek égésgátlóval kezelt részeinek alkotóelemeként fordul elő.

2.

Eltérésként az alábbiak előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását kell engedélyezni:

a)

a b) albekezdés sérelme nélkül a 0,1 tömegszázalék alatti koncentrációban heptabróm-difenil-étert tartalmazó árucikkek és készítmények, amikor részben vagy teljesen újrafeldolgozott anyagokból vagy újrafelhasználásra készült hulladékanyagokból készülnek;

b)

a 2002/95/EK irányelv alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.

3.

A heptabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata ezen árucikkek alkotóelemeként engedélyezett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.

Perfluoroktán-szulfonsav és származékai (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és más származékok, beleértve a polimereket is)

 

 

1.

E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az alatti (0,001 tömegszázalék) PFOS-koncentrációkra, ha anyagokban vagy készítményekben fordul elő.

2.

E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a PFOS-koncentrációkra félkész termékekben vagy árucikkekben, vagy azok részeiben, ha a PFOS-koncentráció 0,1 tömegszázaléknál alacsonyabb a strukturálisan vagy mikro-strukturálisan különálló, PFOS-t tartalmazó tömeg vonatkozásában számítva, illetve textíliák vagy egyéb bevont anyagok esetében, ha azokban a PFOS mennyisége kevesebb a bevont anyag 1 μg/m2-nél.

3.

A PFOS-t tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata ezen árucikkek alkotóelemeként engedélyezett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.

4.

A 2006. december 27. előtt forgalomba hozott tűzoltó habok 2011. június 27-ig felhasználhatók.

5.

Ha a környezetbe kibocsátott anyag mennyisége minimalizált, a gyártás és a forgalomba hozatal engedélyezett az alábbi kifejezett felhasználási területeken, azzal a feltétellel, hogy a tagállamok négyévente jelentést készítenek a Bizottság részére a PFOS használatának mellőzése érdekében tett lépésekről:

a)

2015. augusztus 26-ig, ellenőrzött galvanizáló rendszerekben nedvesítőszerként történő fehasználása;

b)

fényálló vagy fényvisszaverő rétegek fotolitográfiai eljárásokban;

c)

filmekhez, papírokhoz vagy nyomdaipari klisékhez alkalmazott fotográfiai rétegek;

d)

nem dekoratív, kemény króm(VI)-bevonathoz alkalmazott párátlanítószerek zártkörű rendszerekben;

e)

légi közlekedésben használt hidraulikus folyadékok.

Ahol a fenti a)–e) pontokban foglalt eltérések a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) hatálya alá tartozó létesítményben történő gyártásra vagy felhasználásra vonatkoznak, a Bizottság által kiadott tájékoztatásban leírt PFOS-kibocsátás megelőzésére és minimalizálására vonatkozó elérhető legjobb technikákat kell alkalmazni a 2008/1/EK irányelv 17. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében.

Amint rendelkezésre állnak a b)–e) pontban felsorolt felhasználási területekre vonatkozó, a felhasználási módok és a biztonságosabb alternatív anyagok vagy technológiák részleteit magában foglaló információk, a Bizottság felülvizsgálja a második albekezdésben szereplő eltéréseket, a következő célokkal:

i.

a PFOS alkalmazásainak fokozatos megszüntetése, amint biztonságosabb alternatívák alkalmazása technikailag és gazdaságilag kivitelezhetővé válik;

ii.

az eltérést csak olyan alapvető felhasználások esetében lehet továbbra is fenntartani, amelyekre nem léteznek biztonságosabb alternatívák, és amelyek esetén beszámoló készült a biztonságosabb alternatívák megtalálása érdekében tett erőfeszítésekről;

iii.

a PFOS környezetbe való kibocsátásának minimalizálása, az elérhető legjobb technikák alkalmazásával.

6.

Amint az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) elfogadja a szabványokat, azokat analitikus vizsgálati módszerként kell alkalmazni az anyagok, készítmények és árucikkek (1) és (2) bekezdésnek való megfelelése bizonyítására

DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz (4-klór-fenil)etán)

50-29-3

200-024-3

Klórdán

57-74-9

200-349-0

Hexaklór-ciklohexánok, beleértve a lindánt is

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

Endrin

72-20-8

200-775-7

Heptaklór

76-44-8

200-962-3

Hexaklór-benzol

118-74-1

200-273-9

Klórdekon

143-50-0

205-601-3

Aldrin

309-00-2

206-215-8

Pentaklór-benzol

608-93-5

210-172-5

Poliklórozott bifenilek (PCB)

1336-36-3 és egyéb

215-648-1 és egyéb

A 96/59/EK irányelv sérelme nélkül e rendelet hatálybalépésének időpontjában a már használatban lévő árucikkek használata engedélyezett.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxafén

8001-35-2

232-283-3

Hexabróm-bifenil

36355-01-8

252-994-2


B. rész –   Kizárólag a Jegyzőkönyvben felsorolt anyagok

Anyag

CAS-szám

EK-szám

Félkésztermék- felhasználásra vonatkozó kifejezett mentesség vagy egyéb feltételek

—”

 

 

 

2.

A III. melléklet a következő anyaggal egészül ki:

„Pentaklór-benzol (CAS-szám: 608-93-5)”


(1)  HL L 37., 2003.2.13., 19. o.

(2)  HL L 24., 2008.1.29., 8. o.


25.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 223/37


A BIZOTTSÁG 758/2010/EU RENDELETE

(2010. augusztus 24.)

a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a valnemulin nevű anyag tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2009. május 6-i 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére, összefüggésben 17. cikkével,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökségnek az állatgyógyászati készítmények bizottsága által megfogalmazott véleményére,

mivel:

(1)

A 470/2009/EK rendelettel összhangban az élelmiszer-hasznosítású állatoknak szánt állatgyógyászati készítményekben vagy az állattenyésztésben használt biocid termékekben meg kell állapítani az Európai Unióban használni kívánt farmakológiai hatóanyagok maximális maradékanyag-határértékeit.

(2)

A farmakológiai hatóanyagokat és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékeket a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló, 2009. december 22-i 37/2010/EU bizottsági rendelet (2) tartalmazza.

(3)

A valnemulin a sertésfélék izom-, máj- és veseszövetei vonatkozásában engedélyezett anyagként már szerepel a 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázatában.

(4)

Az Európai Gyógyszerügynökséghez arra irányuló kérelem érkezett, hogy a valnemulin meglévő bejegyzését terjesszék ki a nyulakra is.

(5)

Az állatgyógyászati készítmények bizottsága javasolta ezen bejegyzés kiterjesztését a nyulak izom-, máj- és veseszöveteire.

(6)

A 37/2010/EU rendelet melléklete 1. táblázatának a valnemulinra vonatkozó bejegyzését ezért módosítani kell oly módon, hogy a nyulakra is kiterjedjen.

(7)

Indokolt ésszerű időszakot biztosítani az érdekelt feleknek, hogy meghozhassák az újonnan felállított MRL-hez való alkalmazkodáshoz szükséges intézkedéseket.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 37/2010/EU rendelet melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. október 24-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. augusztus 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 152., 2009.6.16., 11. o.

(2)  HL L 15., 2010.1.20., 1. o.


MELLÉKLET

A 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázata a valnemulinra vonatkozó bejegyzése helyébe az alábbi bejegyzés lép:

Farmakológiai hatóanyag

Jelző maradékanyag

Állatfajok

Maximális maradékanyag-határértékek

Célszövetek

Egyéb rendelkezések (a 470/2009/EK rendelet 14. cikkének (7) bekezdésével összhangban)

Terápiás osztályozás

„Valnemulin

Valnemulin

Sertésfélék, nyulak

50 μg/kg

Izom

NINCS BEJEGYZÉS

Fertőzés elleni szerek/antibiotikumok”

500 μg/kg

Máj

100 μg/kg

Vese


25.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 223/39


A BIZOTTSÁG 759/2010/EU RENDELETE

(2010. augusztus 24.)

a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a tildipirosin nevű anyag tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2009. május 6-i 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére, összefüggésben 17. cikkével,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökségnek az állatgyógyászati készítmények bizottsága által megfogalmazott véleményére,

mivel:

(1)

A 470/2009/EK rendelettel összhangban az élelmiszer-hasznosítású állatoknak szánt állatgyógyászati készítményekben vagy az állattenyésztésben használt biocid termékekben meg kell állapítani az Európai Unióban használni kívánt farmakológiai hatóanyagok maximális maradékanyag-határértékeit.

(2)

A farmakológiai hatóanyagokat és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek tekintetében ezek osztályozását a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló, 2009. december 22-i 37/2010/EU bizottsági rendelet (2) tartalmazza.

(3)

Az Európai Gyógyszerügynökséghez kérelmet nyújtottak be a szarvasmarha- és sertésfélékben előforduló tildipirosin maximális maradékanyag-határértékeinek (a továbbiakban: MRL) megállapítására.

(4)

Az állatgyógyászati készítmények bizottsága javasolta, hogy az emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatok kivételével a szarvasmarhafélék izom-, zsír-, máj- és veseszöveteiben előforduló tildipirosinra ideiglenes MRL-t állapítsanak meg. Az izomra meghatározott ideiglenes MRL nem vonatkozik azokra a befecskendezési helyekre, ahol a maradékanyag-értékek nem léphetik túl a 11 500 μg/kg-ot.

(5)

A 470/2009/EK rendelet 5. cikkével összhangban az Európai Gyógyszerügynökségnek meg kell fontolnia, hogy egy adott élelmiszerben található farmakológiai hatóanyagra megállapított MRL-ek alkalmazhatóak-e valamely, ugyanabból a fajból előállított más élelmiszer tekintetében, vagy egy vagy több fajban megállapított MRL-ek alkalmazhatóak-e más fajok tekintetében. Az állatgyógyászati készítmények bizottsága javasolta, hogy a szarvasmarhaféléknél a tildipirosin ideiglenes MRL-jeit extrapolálják a kecskefélékre.

(6)

Az állatgyógyászati készítmények bizottsága javasolta, hogy állapítsák meg a sertésfélék izom-, bőr-, zsír-, máj- és veseszöveteiben előforduló tildipirosin ideiglenes MRL-jeit. Az izomra meghatározott ideiglenes MRL nem vonatkozik azokra a befecskendezési helyekre, ahol a maradékanyag-értékek nem léphetik túl a 7 500 μg/kg-ot.

(7)

A 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázatát ezért módosítani kell oly módon, hogy kiterjedjen a tildipirosin nevű anyagra a szarvasmarha-, kecske- és sertésfélék vonatkozásában is. A szarvasmarha-, kecske- és sertésfélékben előforduló tildipirosinra e táblázatban megállapított ideiglenes MRL-ek 2012. január 1-jén hatályukat vesztik.

(8)

Indokolt ésszerű időszakot biztosítani az érdekelt feleknek, hogy meghozhassák az újonnan megállapított MRL-hez való alkalmazkodáshoz szükséges intézkedéseket.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 37/2010/EU rendelet melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. október 24-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. augusztus 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 152., 2009.6.16., 11. o.

(2)  HL L 15., 2010.1.20., 1. o.


MELLÉKLET

A 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázata a következő anyaggal egészül ki betűrend szerinti sorrendben:

Farmakológiai hatóanyag

Jelző maradékanyag

Állatfajok

Maximális maradékanyag-határértékek

Célszövetek

Egyéb rendelkezések

(a 470/2009/EK rendelet 14. cikkének (7) bekezdésével összhangban)

Terápiás osztályozás

„Tildipirosin

Tildipirosin

Szarvasmarha- és kecskefélék

400 μg/kg

Izom

Nem alkalmazható olyan állatoknál, amelyek emberi fogyasztásra szánt tejet termelnek.

Az izomra meghatározott MRL nem vonatkozik azokra a befecskendezési helyekre, ahol a maradékanyag-értékek nem léphetik túl a 11 500 μg/kg-ot.

Az ideiglenes MRL 2012. január 1-jén hatályát veszti.

Makrolidek”

200 μg/kg

Zsír

2 000 μg/kg

Máj

3 000 μg/kg

Vese

Sertésfélék

1 200 μg/kg

Izom

Az izomra meghatározott MMH nem vonatkozik azokra a befecskendezési helyekre, ahol a maradékanyag-értékek nem léphetik túl a 7 500 μg/kg-ot.

Az ideiglenes MMH 2012. január 1-jén hatályát veszti.

800 μg/kg

Bőr és zsír

5 000 μg/kg

Máj

10 000 μg/kg

Vese


25.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 223/42


A BIZOTTSÁG 760/2010/EU RENDELETE

(2010. augusztus 24.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. augusztus 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. augusztus 24-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

TR

103,0

ZZ

103,0

0707 00 05

TR

132,5

ZZ

132,5

0709 90 70

TR

122,5

ZZ

122,5

0805 50 10

AR

113,6

CL

123,2

TR

151,3

UY

118,5

ZA

139,7

ZZ

129,3

0806 10 10

BA

91,2

EG

281,8

TR

120,1

ZZ

164,4

0808 10 80

AR

114,0

BR

66,8

CL

91,6

CN

65,6

NZ

90,0

US

119,5

UY

95,9

ZA

94,6

ZZ

92,3

0808 20 50

AR

115,4

CL

150,5

CN

80,6

TR

133,1

ZA

94,5

ZZ

114,8

0809 30

TR

135,8

ZZ

135,8

0809 40 05

BA

59,9

IL

160,9

XS

59,4

ZA

191,2

ZZ

117,9


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.