ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.191.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 191

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. július 23.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 648/2010/EU rendelete (2010. július 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 649/2010/EU rendelete (2010. július 22.) a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

3

 

 

A Bizottság 650/2010/EU rendelete (2010. július 22.) a tej- és tejtermékágazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

7

 

 

A Bizottság 651/2010/EU rendelete (2010. július 22.) a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazott export-visszatérítés nem odaítéléséről

11

 

 

A Bizottság 652/2010/EU rendelete (2010. július 22.) a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra alkalmazott export-visszatérítés nem odaítéléséről

12

 

 

A Bizottság 653/2010/EU rendelete (2010. július 22.) a tojáságazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

13

 

 

A Bizottság 654/2010/EU rendelete (2010. július 22.) a sertéshúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

15

 

 

A Bizottság 655/2010/EU rendelete (2010. július 22.) a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

17

 

 

A Bizottság 656/2010/EU rendelete (2010. július 22.) az értékesítésre szánt vaj minimális eladási árának a 446/2010/EU rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott negyedik egyedi pályázati felhívás tekintetében történő meg nem állapításáról

19

 

 

A Bizottság 657/2010/EU rendelete (2010. július 22.) az értékesítésre szánt sovány tejpor minimális eladási árának a 447/2010/EU rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott negyedik egyedi pályázati felhívás tekintetében történő meg nem állapításáról

20

 

 

A Bizottság 658/2010/EU rendelete (2010. július 22.) a cukorágazat egyes termékeire a 2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó, a 877/2009/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

21

 

 

A Bizottság 659/2010/EU rendelete (2010. július 22.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

23

 

 

A Bizottság 660/2010/EU rendelete (2010. július 22.) a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott áruk formájában exportált tejre és tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

25

 

 

AJÁNLÁSOK

 

 

2010/410/EU

 

*

A Tanács ajánlása (2010. július 13.) a tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatásokról

28

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010. június 30-i L 163. számához

35

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

23.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 191/1


A BIZOTTSÁG 648/2010/EU RENDELETE

(2010. július 22.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. július 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

42,3

TR

66,8

ZZ

54,6

0707 00 05

MK

41,0

TR

114,0

ZZ

77,5

0709 90 70

TR

106,3

ZZ

106,3

0805 50 10

AR

94,5

UY

56,9

ZA

114,7

ZZ

88,7

0806 10 10

CL

98,6

EG

147,8

IL

126,4

MA

162,3

TR

142,4

ZA

130,8

ZZ

134,7

0808 10 80

AR

127,7

BR

80,1

CA

114,8

CL

98,4

CN

73,7

NZ

114,2

US

156,7

UY

111,6

ZA

99,3

ZZ

108,5

0808 20 50

AR

110,6

CL

101,0

CN

98,4

NZ

130,0

ZA

95,1

ZZ

107,0

0809 10 00

TR

193,1

ZZ

193,1

0809 20 95

CL

150,0

TR

239,3

US

520,8

ZZ

303,4

0809 30

AR

75,9

TR

184,3

ZZ

130,1

0809 40 05

BA

78,6

BR

123,2

TR

130,0

XS

91,2

ZZ

105,8


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


23.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 191/3


A BIZOTTSÁG 649/2010/EU RENDELETE

(2010. július 22.)

a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésének utolsó albekezdésére, valamint 170. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EGK rendelet 162. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet I. mellékletének XV. részében szereplő termékek világpiaci árai és ugyanezen termékek Unión belüli árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

Tekintettel a marhahús piacának jelenlegi helyzetére, indokolt az 1234/2007/EK rendelet 162–164. és 167–170. cikkében szereplő szabályoknak és kritériumoknak megfelelően export-visszatérítést meghatározni.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése értelmében a visszatérítést rendeltetési hely szerint differenciálni lehet, különösen amennyiben ezt a világpiaci helyzet, egyes piacok sajátos követelményei vagy a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodásokból eredő kötelezettségek szükségessé teszik.

(4)

Csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek az Unión belül szabadon mozoghatnak, és amelyeken szerepel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt egészségügyi jelölés. Ezenkívül a szóban forgó termékeknek meg kell felelniük az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3), valamint az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) foglalt előírásoknak is.

(5)

Az egyes csontozott marhahúsokra nyújtott különleges export-visszatérítésekre vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 2007. november 21-i 1359/2007/EK bizottsági rendelet (5) 7. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően a kifizetendő különleges visszatérítést csökkenteni kell, ha az exportálandó csontozott húsmennyiség a kicsontozással előállított részek teljes tömegének kevesebb mint 95 %-át, de legalább 85 %-át teszi ki.

(6)

A 338/2010/EU bizottsági rendeletet (6) következésképpen hatályon kívül kell helyezni és helyette egy új rendeletet kell alkotni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkében foglaltaknak megfelelően export-visszatérítést kell nyújtani az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatározott összegek erejéig, az e cikk (2) bekezdésében előírt feltétel mellett.

(2)   Azoknak a termékeknek, amelyekre az (1) bekezdés értelmében visszatérítés nyújtható, meg kell felelniük a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendelet vonatkozó előírásainak, nevezetesen az engedélyezett létesítményben történő előállításra, valamint a 854/2004/EK rendelet I. melléklete I. szakaszának III. fejezetében az egészségügyi jelölés tekintetében megállapított előírásoknak való megfelelésre vonatkozó követelményeknek.

2. cikk

Az 1359/2007/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett esetben a 0201 30 00 9100 termékkód alá tartozó termékek esetében a visszatérítés 100 kilogrammonként 7 euróval csökken.

3. cikk

A 338/2010/EU rendelet hatályát veszti.

4. cikk

Ez a rendelet 2010. július 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

(5)  HL L 304., 2007.11.22., 21. o.

(6)  HL L 102., 2010.4.23., 29. o.


MELLÉKLET

A marhahúságazatban 2010. július 23-től alkalmazandó export-visszatérítések

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítések összege

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg élőtömeg

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg élőtömeg

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

36,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

48,8

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

48,8

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

36,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

61,0

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

36,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

22,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettó tömeg

84,7

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

49,8

EG

EUR/100 kg nettó tömeg

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettó tömeg

50,8

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

29,9

EG

EUR/100 kg nettó tömeg

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

22,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

20,7

Megjegyzés: A termékkódokat és az „A” sorozatba tartozó rendeltetésihely-kódokat a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A rendeltetésihely-kódokat az 1883/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) határozza meg.

A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:

B00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, fedélzeti ellátmány és az Unióból való kivitelnek minősülő rendeltetési helyek).

B02

:

B04, valamint az EG kódú rendeltetési hely.

B03

:

Albánia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia, Koszovót (), Montenegró, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, hajó- és repülőgép-fedélzeti ellátmány (a 612/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 186., 2009.7.17., 1. o.) 33., 42. és – adott esetben – 41. cikkében említett rendeltetési helyek).

B04

:

Törökország, Ukrajna, Belarusz, Moldova, Oroszország, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán, Kirgizisztán, Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Libanon, Szíria, Irak, Irán, Izrael, Ciszjordánia/Gázai övezet, Jordánia, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Omán, Jemen, Pakisztán, Srí Lanka, Mianmar (Burma), Thaiföld, Vietnam, Indonézia, Fülöp-szigetek, Kína, Észak-Korea, Hongkong, Szudán, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Csád, Zöld-foki-szigetek, Szenegál, Gambia, Bissau-Guinea, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Elefántcsontpart, Ghána, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Közép-afrikai Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, São Tomé és Príncipe, Gabon, Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság, Ruanda, Burundi, Szent Ilona és kapcsolt területei, Angola, Etiópia, Eritrea, Dzsibuti, Szomália, Uganda, Tanzánia, Seychelle-szigetek és kapcsolt területei, Brit Indiai-óceáni Terület, Mozambik, Mauritius, Comore-szigetek, Mayotte, Zambia, Malawi, Dél-Afrika, Lesotho.


(1)  Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244.sz. határozata szerint.

(2)  A termék csak a 433/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 104., 2007.4.21., 3. o.) melléklete szerinti bizonyítvány bemutatása mellett sorolható ebbe az alszámba.

(3)  A visszatérítés feltétele, hogy teljesüljenek az 1359/2007/EK bizottsági rendeletben (HL L 304., 2007.11.22., 21. o.) és, adott esetben, az 1741/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 329., 2006.11.25., 7. o.) előírt feltételek.

(4)  Az 1643/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 308., 2006.11.8., 7. o.) meghatározott feltételek mellett.

(5)  A 1041/2008/EK bizottsági rendeletben (HL L 281., 2008.10.24., 3. o.) meghatározott feltételek mellett.

(6)  A visszatérítés feltétele, hogy teljesüljenek az 1731/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 325., 2006.11.24., 12. o.) előírt feltételek.

(7)  A zsiradék nélküli színhústartalmat a 2429/86/EGK bizottsági rendelet (HL L 210., 1986.8.1., 39. o.) mellékletében leírt analitikai eljárás szerint kell megállapítani.

Az „átlagos tartalom” a 765/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 117., 2002.5.4., 6. o.) 2. cikkének (1) bekezdése szerinti minta mennyiségére utal. A mintát az adott tételnek a legmagasabb kockázatot jelentő részéből kell venni.


23.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 191/7


A BIZOTTSÁG 650/2010/EU RENDELETE

(2010. július 22.)

a tej- és tejtermékágazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (1) bekezdése szerint a rendelet XVI. mellékletében említett termékek világpiaci ára és az uniós piacon érvényesülő ára közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A tej- és tejtermékágazat jelenlegi piaci helyzetére való tekintettel export-visszatérítéseket kell megállapítani az 1234/2007/EK rendelet 162., 163., 164., 167., 169. és 170. cikkében meghatározott szabályokkal és kritériumokkal összhangban.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése szerint a visszatérítés mértéke rendeltetési helytől függően változhat, ha ezt a világpiaci helyzet, bizonyos piacok sajátos szükségletei, vagy a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségek megkövetelik.

(4)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet melléklete megállapítja az 1234/2007/EK rendelet 164. cikke szerinti export-visszatérítésben részesíthető termékeket és a visszatérítések összegét, az 1187/2009/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikkében előírt feltételek mellett.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. július 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 318., 2009.12.4., 1. o.


MELLÉKLET

A tejre és tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítések 2010. július 23-tól

Termékkód

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

A rendeltetési helyek a következők:

L20

:

Valamennyi rendeltetési hely, kivéve a következőket:

a)

harmadik országok: Andorra, Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam), Liechtenstein és az Amerikai Egyesült Államok;

b)

az Európai Unió tagállamainak az Unió vámterületén kívül eső területei: a Feröer szigetek, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d'Italia közigazgatási területe, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyek felett a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

olyan európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, de nem tartoznak az Unió vámterületéhez: Gibraltár;

d)

a 612/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 186., 2009.7.17., 1. o.) 33. cikkének (1) bekezdése, 41. cikkének (1) bekezdése, valamint 42. cikkének (1) bekezdése szerinti rendeltetési hely.

L04

:

Albánia, Bosznia és Hercegovina, Szerbia, Koszovó (), Montenegró, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

L40

:

Valamennyi rendeltetési hely, kivéve a következőket:

a)

harmadik országok: L04, Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam), az Amerikai Egyesült Államok, Horvátország, Törökország, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és Dél-Afrika;

b)

az Európai Unió tagállamainak az Unió vámterületén kívül eső területei: a Feröer-szigetek, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d'Italia közigazgatási területe, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyek felett a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

olyan európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, de nem tartoznak az Unió vámterületéhez: Gibraltár;

d)

a 612/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 186., 2009.7.17., 1. o.) 33. cikkének (1) bekezdése, 41. cikkének (1) bekezdése, valamint 42. cikkének (1) bekezdése szerinti rendeltetési hely.


(1)  Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozata szerint.


23.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 191/11


A BIZOTTSÁG 651/2010/EU RENDELETE

(2010. július 22.)

a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazott export-visszatérítés nem odaítéléséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló, 2008. június 27-i 619/2008/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

Az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítések mértékének rögzítése céljából kiírt pályázati eljárásokra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 10-i 1454/2007/EK bizottsági rendelet (3) 6. cikkének megfelelően és a pályázati felhívásra benyújtott ajánlatok értékelését követően helyénvaló nem odaítélni a 2010. július 20-án lezáruló beadási időszakra alkalmazandó visszatérítést.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 619/2008/EK rendelettel megnyitott állandó pályázati felhívás keretében a 2010. július 20-án lezáruló beadási időszakra alkalmazott export-visszatérítés odaítélésére a rendelet 1. cikkének a) és b) pontjában, illetve a 2. cikkében említett termékek és rendeltetési helyek esetében nem kerül sor.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. július 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 168., 2008.6.28., 20. o.

(3)  HL L 325., 2007.12.11., 69. o.


23.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 191/12


A BIZOTTSÁG 652/2010/EU RENDELETE

(2010. július 22.)

a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra alkalmazott export-visszatérítés nem odaítéléséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló, 2008. június 27-i 619/2008/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

Az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítések mértékének rögzítése céljából kiírt pályázati eljárásokra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 10-i 1454/2007/EK bizottsági rendelet (3) 6. cikkének megfelelően és a pályázati felhívásra benyújtott ajánlatok értékelését követően helyénvaló nem odaítélni a 2010. július 20-án lezáruló beadási időszakra alkalmazandó visszatérítést.

(3)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 619/2008/EK rendelettel megnyitott állandó pályázati felhívás keretében a 2010. július 20-án lezáruló beadási időszakra alkalmazott export-visszatérítés odaítélésére a rendelet 1. cikkének c) pontjában, illetve a 2. cikkében említett termékek és rendeltetési helyek esetében nem kerül sor.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. július 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 168., 2008.6.28., 20. o.

(3)  HL L 325., 2007.12.11., 69. o.


23.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 191/13


A BIZOTTSÁG 653/2010/EU RENDELETE

(2010. július 22.)

a tojáságazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésének utolsó albekezdésére, figyelemmel 170. cikkére is,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (1) bekezdése szerint az említett rendelet I. mellékletének XIX. részében felsorolt termékek világpiaci ára és az Unión belüli ára közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A tojáspiac jelenlegi helyzetére tekintettel export-visszatérítést kell megállapítani az 1234/2007/EK rendelet 162–164., 167., 169. és 170. cikkében meghatározott szabályokkal és kritériumokkal összhangban.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése szerint a visszatérítés mértéke rendeltetési helytől függően változhat, különösen ha ezt a világpiaci helyzet, bizonyos piacok sajátos szükségletei, vagy a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségek megkövetelik.

(4)

Visszatérítés csak olyan termékek esetében nyújtható, amelyeknek az Unión belüli szabad áramlása megengedett, és amelyek megfelelnek az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) előírt követelményeknek, valamint az 1234/2007/EK rendelet XIV. mellékletének A. pontjában előírt jelölési előírásoknak.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   E rendelet melléklete megállapítja – az e cikk (2) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel – az 1234/2007/EK rendelet 164. cikke szerinti visszatérítésben részesíthető termékeket és a visszatérítések összegét.

(2)   Azoknak a termékeknek, amelyekre az (1) bekezdés értelmében visszatérítés nyújtható, meg kell felelniük a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendeletben előírt követelményeknek, és különösen annak, hogy engedélyezett létesítményben kell őket előállítani, és teljesíteniük kell az azonosító jelölés tekintetében a 853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakaszában, valamint az 1234/2007/EK rendelet XIV. mellékletének A. pontjában megállapított feltételeket is.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. július 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.


MELLÉKLET

Export-visszatérítések a tojáságazatban 2010. július 23-tól

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 db

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 db

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

N.B.: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) kerültek meghatározásra.

A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:

E09

:

Kuvait, Bahrein, Omán, Katar, Egyesült Arab Emirátusok, Jemen, Hongkong SAR, Oroszország, Törökország.

E10

:

Dél-Korea, Japán, Malajzia, Thaiföld, Taivan, Fülöp-szigetek.

E19

:

minden rendeltetési hely, kivéve Svájc valamint az E09 és E10 alá tartozó rendeltetési helyek.


23.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 191/15


A BIZOTTSÁG 654/2010/EU RENDELETE

(2010. július 22.)

a sertéshúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésének utolsó albekezdésére, valamint 170. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EGK rendelet 162. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet I. mellékletének XVII. részében szereplő termékek világpiaci árai és ugyanezen termékek az Unió belüli árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

Tekintettel a sertéshús piacának jelenlegi helyzetére, indokolt az 1234/2007/EK rendelet 162–164., 167 és 169–170. cikkében szereplő szabályoknak és kritériumoknak megfelelően export-visszatérítést meghatározni.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése értelmében a visszatérítést rendeltetési hely szerint differenciálni lehet, különösen amennyiben ezt a világpiaci helyzet, egyes piacok sajátos követelményei vagy a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodásokból eredő kötelezettségek szükségessé teszik.

(4)

Csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek az Unió belül szabadon mozoghatnak, és amelyeken szerepel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt egészségügyi jelölés. Ezenkívül a szóban forgó termékeknek meg kell felelniük az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3), valamint az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) foglalt előírásoknak is.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkében foglaltaknak megfelelően export-visszatérítést kell nyújtani az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatározott összegek erejéig, az e cikk (2) bekezdésében előírt feltétel mellett.

(2)   Azoknak a termékeknek, amelyekre az (1) bekezdés értelmében visszatérítés nyújtható, meg kell felelniük a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendelet vonatkozó előírásainak, nevezetesen az engedélyezett létesítményben történő előállításra, valamint a 854/2004/EK rendelet I. melléklete I. szakaszának III. fejezetében az egészségügyi jelölés tekintetében megállapított előírásoknak való megfelelésre vonatkozó követelményeknek.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. július 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o.


MELLÉKLET

A 2010. július 23-tól alkalmazandó export-visszatérítések a sertéshúságazatban

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Megj.: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) kerültek meghatározásra.


23.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 191/17


A BIZOTTSÁG 655/2010/EU RENDELETE

(2010. július 22.)

a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 143. cikkére,

tekintettel az ovalbuminra és laktalbuminra (2) vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló, 2009. július 7-én 614/2009/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (3) a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásfehérje vonatkozásában megállapította a kiegészítő importvámok alkalmazási rendszerének végrehajtási szabályait, és rögzítette a kiegészítő importvámokat.

(2)

Az irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló, rendszeresen ellenőrzött adatokból megállapítható, hogy az irányadó árakat bizonyos baromfihús- és tojáságazati termékek, illetve a tojásfehérje behozatala vonatkozásában, a származási hely szerinti árkülönbségek figyelembevétele mellett, módosítani kell. Ezért indokolt közzétenni az irányadó árakat.

(3)

A piaci helyzetre való tekintettel e módosítást a lehető legrövidebb időn belül alkalmazni kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 181., 2009.7.14., 8. o.

(3)  HL L 145., 1995.6.29., 47. o.


MELLÉKLET

a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. július 22-i bizottsági rendelethez

„I. MELLÉKLET

KN-kód

Árumegnevezés

Irányadó ár

(EUR/100 kg)

A 3. cikk (3) bekezdésében említett biztosíték

(EUR/100 kg)

Származási hely (1)

0207 12 10

Tisztított és bontott, 70 %-os csirke, fagyasztva,

137,4

0

BR

137,9

0

AR

122,5

0

TH

0207 12 90

Tisztított és bontott, 65 %-os csirke, fagyasztva,

132,9

0

BR

141,0

0

AR

0207 14 10

Gallus domesticus darabolva, csont nélkül, fagyasztva,

217,9

25

BR

257,2

13

AR

316,3

0

CL

0207 14 50

Csirkemell, fagyasztva

255,0

0

BR

0207 14 60

Csirkecomb, fagyasztva

147,2

0

BR

0207 25 10

Tisztított és bontott, 80 %-os pulyka, fagyasztva

184,0

0

BR

0207 27 10

Pulykadarabok, csont nélkül, fagyasztva

276,4

6

BR

293,9

1

CL

0408 11 80

Tojássárgája

323,9

0

AR

0408 91 80

Tojás, héj nélkül, szárítva

341,4

0

AR

1602 32 11

Kakas- vagy tyúkkészítmény főzés nélkül

339,1

0

BR

3502 11 90

Szárított tojásfehérje

566,9

0

AR


(1)  Az 1833/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) megállapított nómenklatúra. A »ZZ« kód jelentése »egyéb származási hely«.”


23.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 191/19


A BIZOTTSÁG 656/2010/EU RENDELETE

(2010. július 22.)

az értékesítésre szánt vaj minimális eladási árának a 446/2010/EU rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott negyedik egyedi pályázati felhívás tekintetében történő meg nem állapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 43j. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

A 446/2010/EU bizottsági rendelet (2) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. december 11-i 1272/2009/EK bizottsági rendeletben (3) előírt feltételeknek megfelelően a vaj értékesítésére irányuló pályázati eljárást nyitott meg.

(2)

Az 1272/2009/EK rendelet 46. cikkének (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Bizottság az egyedi pályázati felhívásokra benyújtott pályázatok alapján meghatározza a minimális eladási árat, vagy dönthet úgy is, hogy nem rögzít minimális eladási árat.

(3)

A negyedik egyedi pályázati felhívásra benyújtott pályázatok alapján nem indokolt minimális eladási árat megállapítani.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 446/2010/EU rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott, a vaj értékesítésére irányuló negyedik egyedi pályázati felhívás tekintetében – amelyre vonatkozóan a pályázatok benyújtásának határideje 2010. július 20-án járt le – nem kerül megállapításra a vaj minimális eladási ára.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. július 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 126., 2010.5.22., 17. o.

(3)  HL L 349., 2009.12.29., 1. o.


23.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 191/20


A BIZOTTSÁG 657/2010/EU RENDELETE

(2010. július 22.)

az értékesítésre szánt sovány tejpor minimális eladási árának a 447/2010/EU rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott negyedik egyedi pályázati felhívás tekintetében történő meg nem állapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 43j. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

A 447/2010/EU bizottsági rendelet (2) az 1234/2007/EU tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. december 11-i 1272/2009/EU bizottsági rendeletben (3) előírt feltételeknek megfelelően sovány tejpor értékesítésére irányuló pályázati eljárást nyitott meg.

(2)

Az 1272/2009/EU rendelet 46. cikkének (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Bizottság az egyedi pályázati felhívásokra benyújtott pályázatok alapján meghatározza a minimális eladási árat, vagy dönthet úgy is, hogy nem rögzít minimális eladási árat.

(3)

Az negyedik egyedi pályázati felhívásra benyújtott pályázatok alapján nem indokolt minimális eladási árat megállapítani.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 447/2010/EU rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott sovány tejpor értékesítésére irányuló negyedik egyedi pályázati felhívás tekintetében – amelyre vonatkozóan a pályázatok benyújtásának határideje 2010. július 20-án járt le – a sovány tejpor minimális eladási árát nem kell megállapítani.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. július 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 126., 2010.5.22., 19. o.

(3)  HL L 349., 2009.12.29., 1. o.


23.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 191/21


A BIZOTTSÁG 658/2010/EU RENDELETE

(2010. július 22.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó, a 877/2009/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 877/2009/EK bizottsági rendelet (3) a 2009/10-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb az 645/2010/EU bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 877/2009/EK rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. július 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 253., 2009.9.25., 3. o.

(4)  HL L 187., 2010.7.21., 26. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2010. július 23-tól alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

42,48

0,00

1701 11 90 (1)

42,48

2,16

1701 12 10 (1)

42,48

0,00

1701 12 90 (1)

42,48

1,86

1701 91 00 (2)

42,48

5,07

1701 99 10 (2)

41,32

1,94

1701 99 90 (2)

41,32

1,94

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


23.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 191/23


A BIZOTTSÁG 659/2010/EU RENDELETE

(2010. július 22.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikke (1) bekezdésének b) pontja kijelenti, hogy a rendelet 1. cikke (1) bekezdésének s) pontjában hivatkozott és I. mellékletének XIX. részében felsorolt termékek nemzetközi kereskedelmi árai és a Közösségen belüli árak közötti különbség export-visszatérítés által fedezhető abban az esetben, ha ezen áruk a rendelet XX. mellékletének V. részében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében a 1216/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2010. június 29-i 578/2010/EK bizottsági rendelet (2) kijelöli azokat a termékeket, melyekhez visszatérítési rátát kell rögzíteni, amely rátát akkor kell alkalmazni, ha a termék az 1234/2007/EK rendelet XX. mellékletének V. részében felsorolt áru formájában kerül exportálásra.

(3)

Az 578/2010/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban minden szóban forgó alaptermék 100 kg-jára számított visszatérítési rátát ugyanolyan hosszú időszakra kell rögzíteni, mint amely ugyanezen termékek feldolgozatlan formában történő exportja után járó visszatérítésekre vonatkozik.

(4)

Az Uruguayi Forduló során megkötött mezőgazdasági megállapodás 11. cikke úgy rendelkezik, hogy a terméket tartalmazó áru után a termékre járó export-visszatérítés nem haladhatja meg a feldolgozatlan termék exportálása esetén járó visszatérítés összegét.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 578/2010/EK rendelet I. mellékletében és az 1234/2007/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének s) pontjában felsorolt, és az 1234/2007/EK rendelet XX. mellékletének V. részében felsorolt áruk formájában exportált alaptermékekre alkalmazandó visszatérítési ráták az e rendelet mellékletében megállapítottaknak megfelelően kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. július 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Heinz ZOUREK

vállalkozáspolitikai és ipari főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 171., 2010.7.6., 1. o.


MELLÉKLET

a Szerződés I. mellékletében nem szerepló áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára 2010. július 23-tól érvényes visszatérítési ráták

(EUR/100 kg)

KN-kód

Leírás

Rendeltetési hely (1)

Visszatérítési ráta

0407 00

Héjas, friss, tartósított vagy főtt madártojás:

 

 

– Baromfitojás:

 

 

0407 00 30

– – Egyéb:

 

 

a)

A 3502 11 90 és 3502 19 90 KN-kód alá tartozó tojásfehérje-albumin kivitele esetén

02

0,00

03

22,00

04

0,00

b)

Egyéb áruk kivitele esetén

01

0,00

0408

Héj nélküli madártojás és friss, szárított, gőzön vagy forró vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy egyéb módon tartósított, hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert tartalmazó/nem tartalmazó tojássárgája:

 

 

– Tojássárgája:

 

 

0408 11

– – Szárított:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

nem édesített

01

84,72

0408 19

– – Egyéb:

 

 

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Folyékony:

 

 

nem édesített

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – Fagyasztott:

 

 

nem édesített

01

42,53

– Egyéb:

 

 

0408 91

– – Szárított:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

nem édesített

01

53,67

0408 99

– – Egyéb:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

nem édesített

01

9,00


(1)  A rendeltetési helyek a következők:

01

harmadik országok. Svájc és Liechtenstein esetében ezek a ráták nem alkalmazandók az 1972. július 22-i, az Európai Közösség és a Svájci Államközösség közötti megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázatában felsorolt árukra,

02

Kuvait, Bahrain, Omán, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Jemen, Törökország, Hongkong SAR és Oroszország,

03

Dél-Korea, Japán, Malajzia, Thaiföld, Tajvan és a Fülöp-szigetek,

04

Az összes rendeltetési hely, kivéve Svájcot és a 02, illetve 03 alatt felsoroltakat.


23.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 191/25


A BIZOTTSÁG 660/2010/EU RENDELETE

(2010. július 22.)

a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott áruk formájában exportált tejre és tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (1) bekezdése a rendelet 1. cikke (1) bekezdésének p) pontjában említett és I. mellékletének XVI. részében felsorolt termékek nemzetközi kereskedelmi árai és az Unión belüli árai közötti különbség fedezésére export-visszatérítést biztosít abban az esetben, ha ezen áruk a rendelet XX. mellékletének IV. részében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében a 1216/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. június 29-i 578/2010/EU bizottsági rendelet (2) kijelöli azokat a termékeket, amelyekhez visszatérítési rátát kell rögzíteni, mely rátát akkor kell alkalmazni, ha a termék az 1234/2007/EK rendelet XX. mellékletének IV. részében felsorolt áruk formájában kerül exportálásra.

(3)

Az 578/2010/EU rendelet 14. cikkének (1) albekezdése szerint minden szóban forgó alaptermék 100 kg-jára számított visszatérítési rátát ugyanolyan hosszú időszakra kell rögzíteni, mint amely ugyanezen termékek feldolgozatlan formában történő exportja után járó visszatérítésekre vonatkozik.

(4)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikke (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a terméket tartalmazó áru után a termékre járó export-visszatérítés nem haladhatja meg a feldolgozatlan termék exportálása esetén járó visszatérítés összegét.

(5)

A Szerződés I. melléklete által nem szabályozott áru formájában exportált egyes tejtermékek esetében nagy visszatérítési ráták előzetes rögzítésével a visszatérítésekkel kapcsolatosan vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek. Szükséges megfelelő óvintézkedéseket tenni e veszély elkerülése érdekében, mindazonáltal a hosszú lejáratú szerződések megkötésének ellehetetlenülése nélkül. E termékek tekintetében a visszatérítések előzetes megállapításához egyedi visszatérítési ráták rögzítése módot ad e két cél teljesítésére.

(6)

Az 578/2010/EU rendelet 15. cikkének (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a visszatérítési ráták rögzítésekor adott esetben figyelembe veendők a közös mezőgazdasági piacszervezésről szóló rendeletnek megfelelően az 578/2010/EU rendelet I. mellékletében feltüntetett alaptermékekre vagy a megfeleltetett termékekre vonatkozó, minden tagállamban érvényes támogatások vagy azonos hatású intézkedések.

(7)

Az 1234/2007/EK rendelet 100. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy támogatás nyújtható az Unióban előállított és kazeinné feldolgozott fölözött tejre, ha ez a tej és az abból előállított kazein megfelelnek bizonyos feltételeknek.

(8)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1234/2007/EK rendelet XX. mellékletének IV. részében felsorolt áruk formájában exportált, az 578/2010/EU rendelet I. mellékletében és az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XVI. részében felsorolt alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítési módját e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. július 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Heinz ZOUREK

vállalkozáspolitikai és ipari főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 171., 2010.7.6., 1. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre 2010. július 23-tól vonatkozó visszatérítési ráták  (1)

(EUR/100 kg)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

ex 0402 10 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint az 1,5 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 2):

 

 

a)

3501-es KN-kóddal jelölt termékek kivitelekor

b)

egyéb termékek kivitelekor

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint a 26 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 3)

0,00

0,00

ex 0405 10

Súly szerint 82 % zsírtartalmú vaj (PG 6):

 

 

a)

2106 90 98 KN-kóddal jelölt, 40 % vagy nagyobb súlyú tejzsírt tartalmazó termékek kivitelekor

0,00

0,00

b)

egyéb termékek kivitelekor

0,00

0,00


(1)  Az ebben a mellékletben meghatározott mértékek nem alkalmazhatók a következő helyekre irányuló exportra:

a)

harmadik országok: Amerikai Egyesült Államok, Andorra, Apostoli Szentszék (Vatikánváros Állam), Liechtenstein, valamint azok a Svájci Államszövetségbe exportált áruk, amelyek fel vannak sorolva a Svájci Államszövetség és az Európai Unió között 1972. július 22-én létrejött megállapodáshoz csatolt 2. jegyzőkönyv I. és II. táblázatában;

b)

az Európai Unió tagállamainak azon területei, amelyek nem tartoznak az Unió vámterületéhez: Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d’Italia települések, Helgoland, Grönland, Feröer-szigetek, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyek fölött a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

európai területek, amelyek külkapcsolataiért egy tagállam felelős, és amelyek nem képezik részét az Unió vámterületnek: Gibraltár;

d)

a 612/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 186., 2009.7.17., 1. o.) 33. cikkének (1) bekezdése, 41. cikkének (1) bekezdése, valamint 42. cikkének (1) bekezdése szerinti rendeltetési hely.


AJÁNLÁSOK

23.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 191/28


A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2010. július 13.)

a tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatásokról

(2010/410/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 121. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

tekintettel az Európai Tanács következtetéseire,

mivel:

(1)

A Szerződés előírja a tagállamoknak, hogy gazdaságpolitikáikat tekintsék közös érdekű ügynek, és ezeket hangolják össze a Tanácsban. Az Európai Unió a Szerződés rendelkezéseivel összhangban szakpolitikai koordinációs eszközöket alakított ki és alkalmaz a költségvetési politika (a Stabilitási és Növekedési Paktum) és a makrostrukturális politikák területén.

(2)

A Szerződés előírja, hogy a Tanács a tagállami szakpolitikák irányvonalának meghatározása céljából foglalkoztatási és átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat fogad el.

(3)

A 2000-ben elindított lisszaboni stratégia azon a felismerésen alapult, hogy az Európai Uniónak – a világszintű versenyre, a technológiai változásokra, a környezeti kihívásokra és az idősödő népességre tekintettel – a társadalmi kohézió fokozásával egyidejűleg növelnie kell a foglalkoztatás mértékét, valamint javítania kell termelékenységét és versenyképességét. A lisszaboni stratégiát 2005-ben újraindították, azt követően, hogy az időközi értékelése eredményeként nagyobb hangsúly kapott a növekedés, valamint a munkahelyek számának növelése és minőségük javítása.

(4)

A növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégia hozzájárult az uniós gazdaság- és foglalkoztatáspolitika általános irányvonala körüli konszenzus kialakulásához. A stratégia keretében a Tanács 2005-ben (1) átfogó gazdaságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat fogadott el, és ezeket 2008-ban (2) felülvizsgálta. A 24 iránymutatás meghatározta a nemzeti reformprogramok alapját, az Unió egészére felvázolva a kulcsfontosságú makro- és mikrogazdasági, valamint munkaerő-piaci reformprioritásokat. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az iránymutatások nem határozták meg eléggé egyértelműen a prioritásokat, és hogy a közöttük lévő kapcsolat szorosabb lehetett volna. Emiatt csak korlátozott hatást fejtettek ki a nemzeti szakpolitikák kialakítására.

(5)

A 2008-ban kezdődött pénzügyi és gazdasági válság miatt jelentős számú munkahely szűnt meg, drasztikusan csökkent a potenciális kibocsátás és drámaian romlott az államháztartások helyzete. Az európai gazdaságélénkítési terv (3) azonban – részben az összehangolt költségvetési ösztönzés révén – segítette a tagállamokat a válság kezelésében, miközben az euro biztosította a makrogazdasági stabilitást. A válság ily módon rávilágított arra, hogy az uniós szintű gazdaságpolitikai koordináció megerősítése és hatékonyabbá tétele jelentős eredményekkel járhat. A válság kiemelte továbbá, hogy a tagállamok gazdaságai és munkaerőpiacai erősen függenek egymástól.

(6)

A Bizottság javaslatot tett a következő évtized új stratégiájának – az Európa 2020 stratégiának (4) – a kidolgozására, amely lehetővé teszi, hogy az Unió megerősödve kerüljön ki a válságból, és hogy gazdaságát az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés irányába fordítsa. Öt kiemelt cél alkotja azokat a közös, a vonatkozó iránymutatásoknál is említett célokat, amelyek a tagállamok – saját kiinduló helyzetük és tagállami körülményeik figyelembevételével meghatározott – fellépéseinek és az Unió fellépéseinek alapját képezik. A tagállamoknak minden erőfeszítést meg kell tenniük a nemzeti célok teljesítése és a növekedést gátló szűk keresztmetszetek megszüntetése érdekében.

(7)

A gazdasági válsággal kapcsolatos intézkedések leépítésére vonatkozó átfogó stratégiák (exitstratégiák) részeként a tagállamoknak nagyszabású reformprogramokat kell végrehajtaniuk a makrogazdasági stabilitás és az államháztartás fenntarthatóságának biztosítása, a versenyképesség javítása, továbbá a makrogazdasági egyensúlyhiány csökkentése és a munkaerőpiacok teljesítményének javítása érdekében. Amikor a gazdaságélénkülés már biztos lábakon áll, a válság hatására bevezetett ideiglenes intézkedéseket összehangolt módon meg kell szüntetni. A költségvetési ösztönzők megszüntetését a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében kell végrehajtani és összehangolni.

(8)

Az Európa 2020 stratégia keretében a tagállamoknak és az Uniónak az „intelligens növekedést” célzó – azaz a tudáson és az innováción alapuló – reformokat kell végrehajtaniuk. A reformoknak az Unió egészében megvalósuló innováció- és tudástranszfer elősegítése érdekében az oktatás minőségének javítására és mindenki számára hozzáférhetővé tételére, a kutatás és az üzleti teljesítmény fokozására, valamint a szabályozási keret további javítására kell irányulniuk. A reformoknak ösztönözniük kell a vállalkozói szellemet, elő kell segíteniük, hogy a kreatív ötletekből olyan innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások szülessenek, amelyek eredményeként megvalósul a növekedés, minőségi munkahelyek jönnek létre, területi, gazdasági és társadalmi kohézió alakul ki, valamint amelyek hatékonyabban kezelik az európai és a világszintű társadalmi kihívásokat. Ebben az összefüggésben lényeges, hogy a lehető legnagyobb mértékben kihasználjuk az információs és kommunikációs technológiák biztosította lehetőségeket.

(9)

Az Unió és a tagállamok szakpolitikáinak – többek között reformprogramjaik révén – a „fenntartható növekedés” megvalósítását kell célozniuk. A fenntartható növekedés a következőket jelenti: a gazdasági növekedés és az erőforrás-felhasználás szétválasztása, energia- és erőforrás-hatékony, fenntartható és versenyképes gazdaság megteremtése, a költség és a haszon méltányos elosztása, valamint Európa vezető szerepének kiaknázása az új eljárások és technológiák kifejlesztéséért folyó versenyben, ideértve a környezetbarát technológiákat is. A tagállamoknak és az Uniónak végre kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az erőforrások hatékony felhasználásához szükséges reformokat, amelyek elősegítik a környezetkárosodásnak és a biológiai sokféleség csökkenésének a megelőzését is. Ezeknek a reformoknak javítaniuk kell továbbá az üzleti környezetet, ösztönözniük kell a környezetbarát munkahelyek létrehozását és elő kell segíteniük, hogy a vállalkozások korszerűsítsék ipari bázisukat.

(10)

Az Unió szakpolitikáinak és a tagállamok reformprogramjainak végezetül célozniuk kell az „inkluzív növekedés” megvalósítását is. Az inkluzív növekedés egy olyan összetartó társadalom kialakítását jelenti, amelyben az emberek képessé válnak az előttük álló változások felmérésére és kezelésére, és így a társadalom és a gazdaság aktív szereplőivé válnak. A tagállami reformoknak tehát mindenki számára egész életen át biztosítaniuk kell a hozzáférést és a lehetőségeket – csökkentve ezáltal a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget –, különösen a nők, az idősebb munkavállalók, a fiatalok, a fogyatékossággal élő személyek és a legális migránsok munkaerő-piaci részvétele előtt álló akadályok megszüntetése révén.

A reformoknak valamennyi szakpolitikában figyelembe kell venniük a nemek közötti egyenlőség kérdését. A reformoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy a gazdasági növekedés előnyeiből minden polgár és minden régió részesüljön. A tagállami reformprogramok középpontjába tehát a munkaerőpiac hatékony működésének biztosítását kell helyezni a sikeres átmenetekbe történő beruházás, a megfelelő készségek fejlesztése, a munkahelyek minőségének javítása, a szegmentáció, a strukturális munkanélküliség és a foglalkoztatáshiány elleni küzdelem révén, ezzel egyidejűleg pedig a szegénység csökkentése érdekében gondoskodni kell a megfelelő és fenntartható szociális védelemről és az aktív befogadásról, a közös megállapodás tárgyát képező államháztartási konszolidáció betartásával.

(11)

Alapvető fontosságú, hogy a tagállamok és az Unió – különösen az európai vállalkozások tekintetében – folytassák és fokozzák a szabályozói keretük további javítására irányuló erőfeszítéseiket. A tagállamoknak és az Uniónak – intelligens szabályozói eszközeik megerősítése révén – garantálniuk kell, hogy jogi szabályozásuk alaposan átgondolt, arányos legyen, felülvizsgálatára rendszeresen sor kerüljön, és hogy ne okozzon szükségtelen terheket. Az adminisztratív terhek csökkentésével kapcsolatos célkitűzések megvalósítása továbbra is elsőbbséget élvez.

(12)

Az Unió és a tagállamok strukturális reformjai akkor járulhatnak hozzá ténylegesen a növekedéshez és a munkahely-teremtéshez, ha világgazdasági szinten javítják az Unió versenyképességét, új lehetőségeket nyitnak az európai exportőrök előtt, és versenyképes hozzáférést biztosítanak a legfontosabb importcikkekhez. A reformoknak ezért figyelembe kell venniük a külső versenyképességre gyakorolt hatásaikat, hogy Európában elősegítsék a növekedést, továbbá a nyitott és tisztességes piacokon való részvételt a világ minden részén.

(13)

Az Európa 2020 stratégia hátterét a tagállamok és az Unió által maradéktalanul és azonos ütemben végrehajtott integrált európai és nemzeti szakpolitikáknak kell adniuk annak érdekében, hogy az összehangolt strukturális reformok pozitív tovagyűrűző hatást váltsanak ki, az európai szakpolitikák pedig egységesebb módon járuljanak hozzá a stratégia célkitűzéseihez, az egyes országok saját kiinduló helyzetének figyelembevétele mellett.

(14)

Bár ezen iránymutatások a tagállamokat és az Európai Uniót érintik, az Európa 2020 stratégiát valamennyi nemzeti, regionális és helyi hatósággal partnerségben, illetve a parlamentekkel, valamint a szociális partnerekkel és a civil társadalom képviselőivel szoros együttműködésben kell végrehajtani, mindezeknek részt kell venniük a nemzeti reformprogramok kidolgozásában, végrehajtásában, valamint a stratégiával kapcsolatos átfogó kommunikációban.

(15)

Az Európa 2020 stratégia kevesebb iránymutatásra épül, amelyek a korábbi 24 iránymutatás helyébe lépnek, és összhangban kezelik a foglalkoztatáspolitikai és az átfogó gazdaságpolitikai kérdéseket. Az ezen ajánlás mellékletében szereplő tagállami és uniós gazdaságpolitikai iránymutatások szorosan kapcsolódnak a vonatkozó foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokhoz. Ezen iránymutatások együttesen alkotják az „Európa 2020 integrált iránymutatást”.

(16)

Ezen új integrált iránymutatás összhangban áll az Európai Tanács következtetéseivel. Jelezve a tagállamok egymástól való kölcsönös függőségét és a Stabilitási és Növekedési Paktum rendelkezéseivel összhangban pontos útmutatást ad a tagállamoknak nemzeti reformprogramjaik meghatározása és e reformok végrehajtása tekintetében. Az integrált iránymutatás képezi majd az alapját a Tanács által a tagállamoknak adható országspecifikus ajánlásoknak, vagy – az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások esetében – azoknak a szakpolitikai figyelmeztetéseknek, amelyeket a Bizottság bocsáthat ki, amennyiben a vonatkozó országspecifikus ajánlásokat nem követik megfelelő intézkedések.

(17)

Ezen iránymutatások a végrehajtásra történő összpontosítás biztosítása érdekében 2014-ig változatlanok kell, hogy maradjanak,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

(1)

A tagállamok – és adott esetben az Európai Unió is – gazdaságpolitikájukban figyelembe veszik a mellékletben foglalt iránymutatásokat.

(2)

A tagállamok az „Európa 2020 integrált iránymutatásban” megállapított célkitűzésekkel összhangban álló nemzeti reformprogramokat dolgoznak ki.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. REYNDERS


(1)  COM(2005) 141.

(2)  COM(2007) 803.

(3)  COM(2009) 615, 2009.11.19.

(4)  COM(2010) 2020, 2010.3.3.


MELLÉKLET

A tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatások

1. iránymutatás:   A közpénzügyek minőségének és fenntarthatóságának biztosítása

A tagállamoknak a Stabilitási és Növekedési Paktum (a paktum) keretében határozottan végre kell hajtaniuk a költségvetés-konszolidációs stratégiákat és különösen a túlzotthiány-eljárás alapján és/vagy – fizetésimérleg-támogatás esetén – az egyetértési megállapodásokban nekik címzett ajánlásokat. A tagállamoknak különösképpen a Tanács ajánlásaival összhangban kell megvalósítaniuk a konszolidációt, és a paktumnak megfelelően kell elérniük középtávú céljaikat. A paktum jogi keretének sérelme nélkül ez a tagállamok többségére nézve azt jelenti, hogy strukturális értelemben a bruttó hazai termék (GDP) 0,5 %-ának megfelelő referenciaértékét jóval meghaladó konszolidációt kell megvalósítaniuk mindaddig, amíg GDP-arányos adósságuk határozottan csökkenő pályára nem áll. Az államháztartás konszolidációját legkésőbb 2011-ben – egyes tagállamokban, ahol a gazdasági helyzet alapján indokolt, ennél korábban – meg kell kezdeni, amennyiben a Bizottság előrejelzései továbbra is azt mutatják, hogy a gazdasági élénkülés erősödik, és állami beavatkozás nélkül is folytatódik.

A költségvetési konszolidációs stratégiák megtervezésekor és végrehajtásakor a kiadások visszafogására kell összpontosítani és a növekedést ösztönző kiadási tételeknek kell prioritást élvezniük, olyan területeken, mint az oktatás, a készségek és a foglalkoztathatóság fejlesztése, a kutatás-fejlesztés (K + F), az innováció, valamint a beruházás a termelékenységre kedvező hatást gyakorló hálózatokba, adott esetben például a nagysebességű internetbe, az energiahálózati és közlekedési összeköttetésekbe, továbbá az infrastruktúra. Amennyiben adóemelésre van szükség, azt lehetőség szerint össze kell kapcsolni olyan intézkedésekkel, amelyek célja a foglalkoztatást, a környezet védelmét és a növekedést jobban elősegítő adórendszer kialakítása az adóterheknek a környezetre ártalmas tevékenységek felé történő átcsoportosítása révén. Az adó- és juttatási rendszereknek megfelelőbb ösztönzőket kell nyújtaniuk a munkavállalás kifizetődővé tétele érdekében.

A tagállamoknak meg kell erősíteniük továbbá a nemzeti költségvetési kereteket, és javítaniuk kell a közkiadások minőségét és az államháztartás fenntarthatóságát; ennek érdekében határozottan csökkenteni kell az államadósságot, reformokat kell megvalósítani az idősödő népességhez köthető közkiadások, például a nyugdíjak és az egészségügyi kiadások terén, és olyan szakpolitikákat kell kialakítani, amelyek hozzájárulnak a foglalkoztatás és a tényleges nyugdíjkorhatár növeléséhez annak érdekében, hogy az idősödő népességhez köthető közkiadások és a szociális jóléti rendszerek pénzügyileg fenntarthatók legyenek.

A költségvetés hatékonysága és a közpénzügyek minősége az Unió szintjén is fontos.

2. iránymutatás:   A makrogazdasági egyensúlyhiányok kezelése

A tagállamoknak kerülniük kell a folyó fizetési mérleg, az eszközpiacok, illetve a háztartások és a vállalkozások mérlegeinek alakulásából fakadó fenntarthatatlan makrogazdasági egyensúlyhiányok kialakulását. Azoknak a tagállamoknak, amelyeknek a versenyképesség tartós hiányából vagy másból fakadóan jelentős a fizetési mérlegből adódó egyensúlyhiánya, a kiváltó okokat kezelniük kell a költségvetési politikával, bérszabályozással, a termék- és pénzügyiszolgáltatás-piacok strukturális reformjával (beleértve a termelékenységnövelő tőke áramlását is), – a foglalkoztatási iránymutatásokkal összhangban – a munkaerőpiacra irányuló vagy bármely más releváns szakpolitikai területre irányuló intézkedésekkel. Ebben az összefüggésben a tagállamoknak elő kell segíteniük a béralkurendszerek megfelelő keretfeltételeinek kialakítását, és a bérköltségek olyan alakulását kell szorgalmazniuk, amely összhangban áll az árstabilitással, a termelékenység középtávú alakulásával és a makrogazdasági egyensúlyhiányok csökkentésének szükségességével. Adott esetben a közszféra béreinek megfelelő megállapítását olyan fontos jelzésértékű lépésnek kell tekinteni, amely a versenyképesség javításának szükségességével összhangban biztosítja a bérmérséklést a magánszférában. A bérmegállapítási kereteknek, többek között a minimálbéreknek elő kell segíteniük az olyan béralakulási folyamatokat, amelyek tükrözik a szakképzettség és a helyi munkaerő-piaci feltételek különbségeit, valamint az országon belüli régiók, ágazatok és társaságok gazdasági teljesítménye közötti jelentősebb eltéréseket. A szociális partnereknek fontos szerep jut ezzel összefüggésben. A jelentős fizetésimérleg-többlettel rendelkező tagállamoknak olyan strukturális reformok megvalósítására irányuló lépéseket kell tenniük, amelyek elősegítik a potenciális növekedés megerősítését és ezáltal a belföldi keresletet is támogatják. A – többek között a tagállamok közötti – makrogazdasági egyensúlyhiányok kezelése is hozzájárulna a gazdasági kohézió megvalósításához.

3. iránymutatás:   Az euroövezeten belüli egyensúlyhiányok csökkentése

A tagállamoknak, amelyek fizetőeszköze az euro, a folyó fizetési mérlegek jelentős mértékű és tartós divergenciáit és az egyéb makrogazdasági egyensúlyhiányokat közös érdekű ügynek kell tekinteniük, és szükség esetén sürgősen fel kell lépniük ezek csökkentése érdekében. Az euroövezet valamennyi tagállamában fellépésre van szükség, azonban az adott országtól függően lényegesen eltér a szakpolitikai feladatok természete, fontossága és sürgőssége. Figyelembe véve a sérülékeny pontokat és a szükséges kiigazítás méretét, különösen azokban az országokban van sürgősen szakpolitikai intézkedésre szükség, amelyek tartósan magas fizetésimérleg-hiánnyal és a versenyképesség jelentős gyengülésével küzdenek. Ezeknek az országoknak el kell érniük, hogy a fizetésimérleg-hiányuk lényegesen és permanensen csökkenjen. Az euroövezet ezen tagállamainak törekedniük kell a fajlagos bérköltségek csökkentésére is, figyelembe véve a termelékenységi folyamatokat regionális, ágazati és vállalati szinten, és fokozniuk kell a termékpiaci versenyképességet. A jelentős fizetésimérleg-többlettel rendelkező euroövezetbeli tagállamoknak olyan strukturális reformok megvalósítására irányuló lépéseket kell tenniük, amelyek elősegítik a potenciális növekedés megerősítését és ezáltal a belföldi keresletet is támogatják. Hasonlóképpen, az euroövezetbeli tagállamoknak bármely más makrogazdasági egyensúlyhiányt – például a magánszektor túlzott eladósodását és az inflációs eltéréseket – is kezelniük kell. Fel kell számolni azokat az intézményi akadályokat, amelyek meggátolják az árak és a bérek rugalmas igazodását a piaci feltételekhez. Az eurocsoporton belül szorosan figyelemmel kell kísérni a makrogazdasági egyensúlyhiányokat, és szükség esetén javaslatokat kell megfogalmazni azok orvoslására.

4. iránymutatás:   A K + F-hez és az innovációhoz nyújtott támogatások optimalizálása, a tudásháromszög erősítése és a digitális gazdaság potenciáljának felszabadítása

A tagállamoknak felül kell vizsgálniuk nemzeti (és regionális) K + F és innovációs rendszereiket, és biztosítaniuk kell a stabilitási és növekedési paktum szerinti költségvetési konszolidációs stratégiák keretén belüli közberuházások hatékony és megfelelő keretfeltételeit (1. iránymutatás), továbbá e beruházásokat a fokozottabb növekedést lehetővé tevő és adott esetben jelentős társadalmi kihívások megoldását célzó tevékenységekre (többek között energiaügy, erőforrás-hatékonyság, éghajlatváltozás, biodiverzitás, társadalmi és területi kohézió, idősödés, egészségügy, biztonság) kell – költséghatékony módon – összpontosítaniuk. A közberuházásoknak többek között meg kell sokszorozniuk a privátszféra K + F-finanszírozásának hatásait. A reformoknak ösztönözniük kell a kiválóságot és az intelligens specializálódást, elő kell segíteniük a tudomány integritását, meg kell erősíteniük az egyetemek, a kutatóintézetek és az állami, magán- és civil szféra szereplői közötti együttműködést mind hazai, mind nemzetközi téren, és biztosítaniuk kell a tudás terjesztését szolgáló infrastruktúra és hálózatok fejlődését. A nemzeti kutatási rendszerek költséghatékonyságának és eredményességének fokozása érdekében javítani kell a kutatóintézetek irányítási struktúráját. Ennek érdekében korszerűsíteni kell az egyetemi kutatást, világszínvonalú infrastruktúrát kell kialakítani és igénybe vehetővé tenni, a kutatók és hallgatók számára pedig vonzó karrier- és mobilitási lehetőségeket kell biztosítani. Ki kell igazítani és egyszerűsíteni kell a nemzeti finanszírozási és közbeszerzési rendszereket annak érdekében, hogy azok – a szinergiákra alapozva és értéktöbbletet teremtve – adott esetben elősegítsék a határon átnyúló együttműködést, a tudástranszfert és az érdemeken alapuló versenyt.

A tagállami K + F és innovációs politikákkal közvetlenül kell kiaknázni, illetve megoldani a tagállami lehetőségeket, illetve kihívásokat, és azok kialakítása során figyelembe kell venni az uniós kontextust, lehetővé téve a magán- és állami források egyesítési lehetőségeinek növelését az uniós hozzáadott értékkel rendelkező területeken, valamint az e források és az uniós alapok közötti szinergiák kiaknázását, biztosítva ezáltal a megfelelő nagyságrendet, és elkerülve a szétaprózottságot. A tagállamoknak és az Uniónak minden vonatkozó szakpolitikába integrálniuk kell az innovációt, és támogatniuk kell a tág értelemben vett innovációt (amelyhez a nem technológiai jellegű innováció is hozzátartozik). A kutatás és innováció területére irányuló magánbefektetések növelése érdekében a tagállamoknak és az Európai Uniónak javítaniuk kell a keretfeltételeket (különösen az üzleti környezet, a versenyképes és nyitott piacok, valamint a kulturális és kreatív ágazatok jelentős gazdasági potenciálja tekintetében), ötvözniük kell a költséghatékony költségvetési ösztönzőket (az egyes tagállamok költségvetési mozgásterétől függően) és más pénzügyi eszközöket a magánfinanszírozás (például kockázati tőke) igénybevételének lehetőségét elősegítő intézkedésekkel, meg kell könnyíteniük a kkv-k részvételét, növelniük kell a keresletet, különösen az ökoinnováció területén (adott esetben zöld közbeszerzések és az interoperabilitást biztosító normák kialakítása segítségével), ösztönözniük kell az innovációbarát piacok és szabályozás kialakítását, és biztosítaniuk kell, hogy a szellemi tulajdon védelme és az azzal való gazdálkodás hatékony, megfizethető és eredményes legyen. A háromszög három oldalának (oktatás-kutatás-innováció) kölcsönösen támogatniuk kell egymást és együtt kell működniük. A 8. és 9. iránymutatással összhangban a tagállamoknak biztosítaniuk kell polgáraik számára azon készségek széles skáláját, amelyek az innováció valamennyi formájának, többek között az ökoinnovációnak az elősegítéséhez szükségesek, és törekedniük kell arra, hogy elegendő természettudományos, matematikai és mérnöki diplomával rendelkező szakember álljon rendelkezésre.

A tagállamoknak és az Uniónak megfelelő keretfeltételeket kell teremteniük a széles körben elérhető online tartalmakat és szolgáltatásokat kínáló egységes digitális piac gyors kialakításához. A tagállamoknak támogatniuk kell a nagysebességű internet bevezetését és térnyerését, mivel ez a tudáshoz való hozzáférés és a tudás létrehozásában való részvétel kulcsfontosságú eszköze. A közfinanszírozásnak a piaci tökéletlenségek kiküszöbölése érdekében költséghatékonynak és célzottnak kell lennie. A szakpolitikáknak tiszteletben kell tartaniuk a technológiai semlegesség elvét. A tagállamoknak – többek között az építési közberuházások összehangolásának fejlesztésével – törekedniük kell a hálózat bevezetése költségeinek csökkentésére. A tagállamoknak és az Uniónak támogatniuk kell – többek között az e-kormányzás, elektronikus aláírás, elektronikus személyazonosítás és elektronikus fizetés továbbfejlesztése révén – a korszerű online szolgáltatások bevezetését és használatát, elő kell segíteniük a digitális társadalomban való aktív részvételt különösen a kulturális tartalmak és szolgáltatások igénybevételének előmozdítása révén (többek között a média használatával és a digitális jártasság elsajátításán keresztül), valamint a biztonság és a bizalom légkörének kialakítását.

Az Európai Unió kiemelt célkitűzése, amely alapján a tagállamok meghatározzák nemzeti célkitűzéseiket, a kutatás és fejlesztés feltételeinek javítása többek között azzal a céllal, hogy ezen ágazatban a köz- és magánszférából származó befektetések együttes szintje 2020-ra a GDP 3 %-a legyen. A Bizottság kidolgoz majd egy olyan mutatót, amely tükrözi a K + F- és az innovációs intenzitást.

5. iránymutatás:   Az erőforrás-hatékonyság növelése és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése

A tagállamoknak és az Uniónak intézkedéseket kell hoznia a gazdasági növekedés és az erőforrás-felhasználás szétválasztásának előmozdítása érdekében, a környezeti kihívások növekedési lehetőségekké alakítása és a természeti erőforrások hatékonyabb felhasználása révén, ami elősegíti a környezetkárosodás megelőzését és a biológiai sokféleség biztosítását is. A tagállamoknak és az Uniónak annak érdekében, hogy a szén-dioxid-kibocsátással és az erőforrásokkal kapcsolatos globális korlátozások növekedése mellett sikereket érjen el új üzleti és foglalkoztatási lehetőségek megteremtésében, végre kell hajtania a szükséges strukturális reformokat. A szűk keresztmetszetek nélküli gáz- és elektromosenergia-ellátás érdekében az Uniónak és a tagállamoknak további erőfeszítéseket kell tenniük az integrált és teljeskörűen működő belső energiapiac létrehozásának felgyorsítására. A kibocsátáscsökkentés és az energiahatékonyság fokozása céljából a tagállamoknak széles körben alkalmazniuk kell a piaci alapú eszközöket – például az adóztatást –, támogatva a külső költségek internalizálásának elvét, valamint egyéb hatékony támogatási eszközöket a kibocsátás csökkentése és az éghajlatváltozáshoz való megfelelőbb alkalmazkodás, a fenntartható növekedés, a munkahelyteremtés és az erőforrás-hatékonyság költséghatékony módon történő támogatása, a megújuló energiaforrások és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes, alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák alkalmazásának ösztönzése, a környezetbarátabb és egymáshoz kapcsolódó közlekedési módokra való átállás ösztönzése, továbbá az energiamegtakarítás és az ökoinnováció elősegítése érdekében. A tagállamoknak fokozatosan meg kell szüntetniük a környezetre károsan ható támogatásokat, valamint biztosítaniuk kell az ezzel kapcsolatos költségek és haszon méltányos elosztását.

A tagállamoknak és az Uniónak – az európai szinergiák maximális kiaknázása és a fenntartható mezőgazdaság általi hozzájárulás figyelembevétele mellett – szabályozási, nem szabályozási és fiskális eszközöket – például termékekre és épületekre vonatkozó, uniós szintű energiahatékonysági normákat, címkézést és környezetbarát közbeszerzéseket – kell alkalmazniuk a költséghatékony termelési rendszerekre és fogyasztási szokásokra való áttérés ösztönzésére, az újrahasznosítás elősegítésére, energia- és erőforrás-hatékony, biztonságos és fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő átmenetre, fenntarthatóbb közlekedés, valamint biztonságos és tiszta energiatermelés irányába történő elmozdulás biztosítására. A tagállamoknak határozott lépéseket kell tenniük intelligens, korszerűsített és teljes mértékben összekapcsolt közlekedési és energetikai infrastruktúrák kialakítására, a 4. iránymutatásnak megfelelően az információs és kommunikációs technológiákat a termelékenységnövelés szolgálatába kell állítaniuk, biztosítaniuk kell az infrastrukturális projektek összehangolt végrehajtását, továbbá támogatniuk kell a nyitott, versenyképes és integrált hálózati piacok kialakítását.

Az Európai Unió kiemelt célkitűzése, amely alapján a tagállamok meghatározzák nemzeti célkitűzéseiket, hogy 2020-ra az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása az 1990-es szinthez képest 20 %-kal csökkenjen; a végső energiafelhasználásban a megújuló energiaforrások aránya 20 %-ra nőjön; az energiahatékonyság 20 %-kal javuljon; az Unió elkötelezett amellett, hogy a 2012 utáni időszakra vonatkozó globális és átfogó megállapodást célzó feltételes felajánlásként 2020-ra az 1990-es szintekhez képest 30 %-os csökkentésről döntsön, feltéve, hogy más fejlett országok is kötelezettséget vállalnak a kibocsátás hasonló mértékű csökkentésére, és hogy ahhoz a fejlődő országok is megfelelő mértékben hozzájárulnak, felelősségeiknek és saját képességeiknek megfelelően.

6. iránymutatás:   Az üzleti és a fogyasztói környezet javítása, valamint az ipari bázis korszerűsítése a belső piac teljes körű működésének biztosítása érdekében

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a piacok a polgárok, a fogyasztók és a vállalkozások érdekeit szolgálják. A fogyasztóvédelem biztosítása mellett a tagállamoknak és az Uniónak kiszámítható keretfeltételeket kell kialakítania, és biztosítania kell a jól működő, nyitott és versenyképes áru- és szolgáltatáspiacokat. E fellépések különösen az egységes piacnak és a szabályozói rendszernek – különösen a pénzügyi szektorban való – elmélyítését, a globális szintű pénzügyi piacokon az egyenlő versenyfeltételek előmozdítását, az egységes piaci és versenyszabályok hatékony végrehajtását és érvényre juttatását, valamint – többek között a regionális eltérések csökkentése érdekében – a szükséges fizika infrastruktúra kiépítését kell, hogy célozzák.

A kereskedelem és a beruházások fokozásának céljából tovább kell fejleszteni a belső piac külső dimenzióját. A belső piac vonatkozásában kellő figyelmet kell fordítani az általános érdekű szolgáltatások megfelelő módon történő nyújtásának tiszteletben tartására. A tagállamoknak tovább kell folytatniuk az üzleti környezet javítását a következők révén: a közigazgatás korszerűsítése, a vállalatirányítás javítása, a belső piaccal kapcsolatban még fennálló akadályok megszüntetése, a szükségtelen adminisztratív terhek csökkentése és újabb szükségtelen terhek elkerülése intelligens szabályozói eszközök alkalmazásának segítségével – többek között további kölcsönösen átjárható e-kormányzati szolgáltatások kialakításával –, az adójellegű akadályok felszámolása, a kis- és középvállalkozások (kkv) támogatása, az egységes piachoz való hozzáférésük javítása összhangban az európai kisvállalkozói intézkedéscsomaggal és a „gondolkozz először kicsiben” elvvel, a stabil és integrált pénzügyi szolgáltatási piacok biztosítása, a finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése, a szellemitulajdon-jogokhoz való hozzáféréssel és azok védelme előmozdításával kapcsolatos feltételek javítása, a kkv-k nemzetközivé válásának támogatása és a vállalkozói készség ösztönzése, többek között a nők körében. A közbeszerzéseknek ösztönözniük kell az innovációt, különösen a kkv-k tekintetében, és (az 5. iránymutatással összhangban) támogatniuk kell az erőforrás- és energiahatékony gazdaságra való áttérést, tiszteletben tartva a piaci nyitottság, az átláthatóság és a hatékony verseny elveit.

A tagállamoknak támogatniuk kell egy korszerű, innovatív, diverzifikált, versenyképes, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás- és energiahatékony ipari bázis kialakítását, részben egy költséghatékony, valamint az uniós versenyszabályoknak és egyéb vonatkozó szabályoknak maradéktalanul megfelelő, szükséges szerkezetátalakítás elősegítésével. Ezzel összefüggésben a tagállamoknak át kell rendezniük az uniós forrásokkal kapcsolatos prioritásokat. A tagállamoknak szorosan együtt kell működniük az ipar képviselőivel és az érdekelt felekkel annak érdekében, hogy – különösen a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának ösztönzése, a szűk keresztmetszetek megjelölése és a változások lehetővé tétele révén – hozzájáruljanak az Unió vezető szerepéhez és versenyképességéhez egy globálisan fenntartható és inkluzív fejlődésben.


Helyesbítések

23.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 191/35


Helyesbítés az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010. június 30-i L 163. számához

A tartalomjegyzékben és az 1. oldalon:

a következő szövegrész:

„NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK”

helyesen:

„RENDELETEK”.

A tartalomjegyzékben és a 2. oldalon a „RENDELETEK” rovatcímet el kell hagyni.