ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.175.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 175

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. július 10.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 605/2010/EU rendelete (2010. július 2.) az emberi fogyasztásra szánt nyers tej és tejtermékek Európai Unióba történő beléptetésére vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve a szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány megállapításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 606/2010/EU rendelete (2010. július 9.) az alacsony kibocsátással jellemezhető egyes légijármű-üzemeltetők tüzelőanyag-fogyasztásának megállapítására az Eurocontrol (Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért) által kifejlesztett egyszerűsített eszköz jóváhagyásáról ( 1 )

25

 

*

A Bizottság 607/2010/EU rendelete (2010. július 9.) a heringre, makrélára és fattyúmakrélára vonatkozó kirakodási és mérlegelési eljárásokról szóló 1542/2007/EK rendelet módosításáról

27

 

 

A Bizottság 608/2010/EU rendelete (2010. július 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

29

 

 

A Bizottság 609/2010/EU rendelete (2010. július 9.) a gabonaágazatban 2010. július 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 576/2010/EU rendelet módosításáról

31

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/383/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. június 29.) az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről) módosításával összefüggésben az Európai Unió által képviselendő álláspontról (költségvetési tételek)

34

 

 

2010/384/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. július 9.) az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének keretében a 2013. évben kiadható kibocsátási egységek közösségi szintű mennyiségéről (az értesítés a C(2010) 4658. számú dokumentummal történt)

36

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/937/EU tanácsi határozathoz (HL L 325., 2009.12.11.)

38

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

10.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/1


A BIZOTTSÁG 605/2010/EU RENDELETE

(2010. július 2.)

az emberi fogyasztásra szánt nyers tej és tejtermékek Európai Unióba történő beléptetésére vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve a szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke bevezető mondatára, 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére és (4) bekezdésére, valamint 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 9. cikkére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (4) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére, 14. cikke (4) bekezdésére és 16. cikkére,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (5) és különösen annak 48. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A nyers tej, a hőkezelt tej és a tej alapú termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 1992. június 16-i 92/46/EGK tanácsi irányelv (6) jegyzék összeállításáról rendelkezik azokról a harmadik országokról vagy azok részeiről, ahonnan a tagállamok engedélyezik a tej és tej alapú termékek behozatalát, valamint arról, hogy ezeket az árukat egészségügyi bizonyítványnak kell kísérniük, és az áruknak meg kell felelniük bizonyos biztosítékoknak és követelményeknek, ideértve a hőkezelési követelményeket is.

(2)

Ennek megfelelően az emberi fogyasztásra szánt hőkezelt tej, tej alapú termékek és nyers tej Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve a szükséges állatorvosi bizonyítványok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/438/EK bizottsági határozat (7) elfogadásra került.

(3)

A határozat elfogadásának napja óta megállapítottak néhány új állat-egészségügyi és közegészségügyi követelményt, amelyek ezen a téren új szabályozási keretet képeznek, és amelyeket ebben a rendeletben figyelembe kell venni. A 92/46/EGK irányelvet továbbá az emberi fogyasztásra szánt egyes állati eredetű termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételekről szóló egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) hatályon kívül helyezte.

(4)

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) uniós és nemzeti szinten megállapítja az általában a élelmiszereket és takarmányokat, különösen pedig az élelmiszerek és takarmányok biztonságát szabályozó általános elveket.

(5)

A 2002/99/EK irányelv megállapítja az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek harmadik országokból történő beléptetésére vonatkozó szabályokat. Az irányelv előírja, hogy e termékek csak akkor léptethetők be az Európai Unióba, ha megfelelnek az ilyen termékeknek az Európai Unióban történő termelésének, feldolgozásának és forgalmazásának valamennyi szakaszára alkalmazandó követelményeknek, vagy ha azokkal egyenértékű állat-egészségügyi biztosítékokat kínálnak.

(6)

A 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-ipari vállalkozók számára megállapítja az élelmiszer-higiénia általános szabályait az élemiszerlánc valamennyi fázisában, ideértve az elsődleges termelés szintjét is.

(7)

A 853/2004/EK rendelet az élelmiszer-ipari vállalkozók számára megállapítja az állati eredetű élelmiszerek higiéniájára vonatkozó különleges szabályokat. A rendelet előírja, hogy az emberi fogyasztásra szánt nyers tejet és tejtermékeket előállító élelmiszer-ipari vállalkozóknak meg kell felelniük a rendelet III. mellékletében található vonatkozó rendelkezéseknek.

(8)

A 854/2004/EK rendelet megállapítja az állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályokat.

(9)

Az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági rendelet (10) egyes mikroorganizmusokra mikrobiológiai kritériumokat és végrehajtási szabályokat határoz meg, amelyeknek az élelmiszer-ipari vállalkozóknak a 852/2004/EK rendelet 4. cikkében említett általános és egyedi higiéniai intézkedések során meg kell felelniük. A 2073/2005/EK rendelet előírja, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozóknak biztosítaniuk kell, hogy az élelmiszerek megfeleljenek az említett rendeletben előírt, kapcsolódó mikrobiológiai kritériumoknak.

(10)

A 92/46/EGK tanácsi irányelv értelmében nyers tejet és belőle készült termékeket kizárólag tehénből, juhból, kecskéből vagy bivalyból lehet nyerni. A 853/2004/EK rendelet I. mellékletében a nyers tej és a tejtermékek fogalommeghatározása azonban a tejhigiéniai szabályokat valamennyi emlősre kiterjeszti, és a nyers tejet úgy határozza meg, mint tenyésztett állatok tejmirigyéből kiválasztott tej, amelyet nem melegítettek 40 °C fölé, vagy azon nem végeztek semmilyen, ezzel egyenértékű hatással járó kezelést. Ezen túlmenően a tejtermékeket úgy határozza meg, mint olyan feldolgozott termékek, amelyek a nyers tej feldolgozásából vagy az ilyen feldolgozott termékek további feldolgozásából származnak.

(11)

Tekintettel a 852/2004/EK, a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet, valamint az őket végrehajtó jogi aktusok hatályba lépésére, az emberi fogyasztásra szánt nyers tej és tejtermékek Európai Unióba történő beléptetésére alkalmazandó uniós közegészségügyi és állat-egészségügyi feltételeket, valamint a bizonyítványokra vonatkozó követelményeket módosítani és aktualizálni kell.

(12)

Az uniós jogszabályok következetessége érdekében ennek a rendeletnek figyelembe kell vennie az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2009. május 6-i 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (11) foglalt szabályokat, ennek a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló, 2009. december 22-i 37/2010/EU bizottsági rendeletben (12) előírt végrehajtó szabályait, valamint az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelv (13) szabályait.

(13)

Az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló, 1996. december 17-i 96/93/EK tanácsi irányelv (14) meghatározza azokat a szabályokat, amelyeket a félrevezető és hamis bizonyítványok kiállításának megakadályozásáról szóló állat-egészségügyi jogszabályok által előírt bizonyítványok kiállításakor be kell tartani. Helyénvaló biztosítani, hogy az exportáló harmadik országok illetékes hatóságai az említett irányelvben előírtakkal legalább egyenértékű bizonyítványkiállítási követelményeket alkalmazzanak.

(14)

Az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelv (15) továbbá európai uniós fejlesztésű számítógépes rendszert ír elő az állat-egészségügyi hatóságok közötti kapcsolat létrehozására. Mindegyik egészségügyi bizonyítvány formátumát módosítani kell, hogy figyelembe vegyék összeférhetőségüket a 90/425/EGK irányelvben előírt kereskedelmi ellenőrző és szakértői rendszer (TRACES) szerinti esetleges elektronikus bizonyítvánnyal. Ennek megfelelően az e rendeletben foglalt szabályok nem hagyhatják figyelmen kívül a TRACES-t.

(15)

A harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelv (16) megállapítja a harmadik országokból az Európai Unióba behozatal vagy áruátszállítás céljából beléptetett állati eredetű termékeken elvégzendő állat-egészségügyi ellenőrzésekre vonatkozó szabályokat, beleértve a bizonyítványokra vonatkozó egyes követelményeket is. Ezek a szabályok az e rendelet hatálya alá tartozó árukra is érvényesek.

(16)

Kalinyingrád földrajzi helyzete miatt az Oroszországba szánt és az onnan származó szállítmányok Európai Unión keresztül történő átszállítására egyedi feltételeket kell előírni, amelyek csak Lettországra, Litvániára és Lengyelországra vonatkoznak.

(17)

Az európai jogszabályok egyértelműsége érdekében a 2004/438/EK bizottsági határozatot hatályon kívül kell helyezni, és helyébe ezt a rendeletet kell léptetni.

(18)

A kereskedelmi fennakadások elkerülése céljából a 2004/438/EK határozattal összhangban kiállított egészségügyi bizonyítványok használata az átmeneti időszak alatt engedélyezve van.

(19)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet a következőket írja elő:

a)

a nyers tej és tejtermékek szállítmányainak az Európai Unióba történő beléptetésére vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételeket, illetve a szükséges állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeit,

b)

azoknak a harmadik országoknak a jegyzékét, ahonnan ilyen szállítmányok az Európai Unióba beléptethetők.

2. cikk

Az I. melléklet A. oszlopában felsorolt harmadik országokból vagy részeikből származó nyers tej és tejtermékek behozatala

Az I. melléklet A. oszlopában felsorolt harmadik országokból vagy részeikből a tagállamok engedélyezik nyers tej és tejtermékek behozatalát.

3. cikk

Az I. melléklet B. oszlopában felsorolt harmadik országokból vagy részeikből származó bizonyos tejtermékek behozatala

A tagállamok engedélyezik a tehén, juh, kecske és bivaly nyers tejéből származó tejtermékek szállítmányainak behozatalát az I. melléklet B. oszlopában felsorolt olyan harmadik országokból vagy ezek részeiből, amelyek nincsenek kitéve a ragadós száj- és körömfájás veszélyének, feltéve ha ezeken a tejtermékeken pasztőrözést végeztek, beleértve egy hőkezelést is, illetve a termékek olyan nyers tejből készültek, amelyeken elvégezték az említett eljárást a következő módon:

a)

a hőhatás egyenértékű legalább a 15 másodpercig 72°C-on végzett pasztőrözési eljárás során elért hőhatással,

b)

adott esetben elegendő ahhoz, hogy közvetlenül a hőkezelés után végzett alkalikus foszfatázpróbán negatív reakciót eredményezzen.

4. cikk

Az I. melléklet C. oszlopában felsorolt harmadik országokból vagy részeikből származó bizonyos tejtermékek behozatala

(1)   A tagállamok engedélyezik a tehén, juh, kecske és bivaly nyers tejéből származó tejtermékek szállítmányainak behozatalát az I. melléklet C. oszlopában felsorolt olyan harmadik országokból vagy ezek részeiből, ahol fennáll a ragadós száj- és körömfájás veszélye, feltéve ha ezeken a tejtermékeken hőkezelést végeztek, illetve a termékek olyan nyers tejből készültek, amelyeken elvégezték az említett hőkezelést, beleértve a következőket is:

a)

olyan sterilizáló eljárást, amellyel legalább három F0 értéket lehet elérni,

b)

ultrapasztőrözési (UHT, azaz ultramagas hőmérsékleten történő hőkezelés) eljárást legalább 135 °C-on megfelelő pihentetési idő mellett,

c)

i.

magas hőmérsékleten, rövid ideig pasztőrözési eljárást (HTST) 72 °C-on 15 másodpercig, legalább 7,0 pH-jú tejen kétszer is megismételve, adott esetben negatív reakcióval közvetlenül a hőkezelés után végzett alkalikus foszfatázpróbán vagy

ii.

az i. pontban leírtakkal egyenértékű pasztőrözési hatással járó eljárást, adott esetben negatív reakcióval közvetlenül a hőkezelés után végzett alkalikus foszfatázpróbán,

d)

7,0 pH-érték alatti kémhatású tej esetén HTST kezelést vagy

e)

HTST-t másik fizikai eljárással kombinálva a következő módon:

i.

a pH-érték csökkentésével 6 alá legalább egy óráig vagy

ii.

további hőkezeléssel legalább 72 °C-on, szárítással.

(2)   A tagállamok engedélyezik az (1) bekezdésben említettektől eltérő állatok nyers tejéből származó tejtermékek szállítmányainak behozatalát az I. melléklet C. oszlopában felsorolt olyan harmadik országokból vagy ezek részeiből, ahol fennáll a ragadós száj- és körömfájás veszélye, feltéve ha ezeken a tejtermékeken kezelést végeztek, illetve a termékek olyan nyers tejből készültek, amelyeken elvégezték az említett kezelést, beleértve a következőket is:

a)

olyan sterilizáló eljárást, amellyel legalább három F0 értéket lehet elérni, vagy

b)

ultrapasztőrözési (UHT, azaz ultramagas hőmérsékleten történő hőkezelés) eljárást legalább 135 °C-on megfelelő pihentetési idő mellett.

5. cikk

Bizonyítványok

A 2., 3. és 4. cikkel összhangban behozatalra engedélyezett szállítmányokat olyan egészségügyi bizonyítvány kíséri, amelyet a II. melléklet 2. részében az érintett árura meghatározott mintával összhangban állítottak össze, és az említett melléklet 1. részében szereplő kitöltési útmutató szerint töltöttek ki.

Az ebben a cikkben előírt követelmények azonban nem zárják ki az elektronikus bizonyítványok vagy uniós szinten összehangolt, más elfogadott rendszerek használatát.

6. cikk

Átszállítási és tárolási feltételek

Olyan nyers tej és tejtermékek szállítmányainak az Európai Unióba történő beléptetése, amelyeket nem uniós behozatalra, hanem harmadik országba szánnak – akár azonnali átszállítással, akár az Európai Unióban való tárolás után, a 97/78/EK tanácsi irányelv 11., 12. és 13. cikkével összhangban –, kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha a szállítmányok eleget tesznek a következő feltételeknek:

a)

olyan harmadik országból vagy ennek egy részéből származnak, ahonnan engedélyezve van a nyers tej és tejtermékek szállítmányainak az Európai Unióba történő beléptetése, és megfelelnek az ilyen szállítmányokon elvégzendő, a 2., 3. és 4. cikkben előírt, megfelelő hőkezelés feltételeinek,

b)

megfelelnek az érintett nyers tej vagy tejtermékek uniós behozatalára alkalmazandó egyedi állat-egészségügyi feltételeknek, amelyeket a II. melléklet 2. részében a vonatkozó egészségügyi bizonyítványminta állat-egészségügyi igazolásának II.1. része ír elő,

c)

olyan egészségügyi bizonyítvány kíséri őket, amelyet a II. melléklet 3. részében az érintett szállítmányra meghatározott mintával összhangban állítottak össze, és az említett melléklet 1. részében szereplő kitöltési útmutató szerint töltöttek ki,

d)

a 136/2004/EK bizottsági rendelet (17) 2. cikkének (1) bekezdésében említett közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon az Európai Unióba történő beléptetés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa átszállításra és adott esetben tárolásra is elfogadhatónak minősítette őket.

7. cikk

Eltérés az átszállítási és a tárolási feltételektől

(1)   A 6. cikktől eltérve az Oroszországból közvetlenül vagy más harmadik országon keresztül érkező, illetve oda tartó szállítmányok Európai Unión keresztüli közúti vagy vasúti áthaladása a 2009/821/EK bizottsági határozatban (18) felsorolt lettországi, litvániai és lengyelországi, kijelölt állat-egészségügyi határállomások között az alábbi feltételek teljesülése mellett engedélyezhető:

a)

az illetékes hatóság állat-egészségügyi szolgálatai a szállítmányt az Európai Unióba történő beléptetés szerinti állat-egészségügyi határállomáson sorozatszámmal ellátott vámzárral látták el,

b)

az Európai Unióba beléptető határállomásért felelős illetékes hatóság hatósági állatorvosa a szállítmányt kísérő és a 97/78/EK irányelv 7. cikkében említett okmányok minden oldalára rábélyegezte a „KIZÁRÓLAG AZ EU-N KERESZTÜL OROSZORSZÁGBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSRA” feliratot,

c)

teljesülnek a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelmények,

d)

az Európai Unióba való beléptetés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa a közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon igazolta, hogy a szállítmány átszállításra elfogadható.

(2)   Az ilyen szállítmányoknak a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében vagy 13. cikkében meghatározott kirakodása vagy tárolása az Európai Unió területén nem megengedett.

(3)   Az illetékes hatóság rendszeres ellenőrzéseket végez annak biztosítására, hogy az Európai Uniót elhagyó szállítmányok száma és a termékek mennyisége megfeleljen az Európai Unióba belépők számának és mennyiségének.

8. cikk

Különleges kezelés

A 2., 3., 4., 6. és 7. cikkel összhangban az Európai Unióba való belépésre engedélyezett tejtermékek szállítmányai olyan harmadik országokból vagy ezek részeiből, ahol az egészségügyi bizonyítvány keltét megelőző 12 hónapos időszakban ragadós száj- és körömfájás fordult elő, vagy ezen időszak alatt az említett betegség ellen vakcinázás történt, kizárólag akkor léphetnek be az Európai Unióba, ha a termékeken elvégezték a 4. cikkben felsorolt kezelések egyikét.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2004/438/EK határozat hatályát veszti.

A 2004/438/EK határozatra vonatkozó hivatkozásokat e rendeletre vonatkozó hivatkozásként kell értelmezni.

10. cikk

Átmeneti rendelkezések

2010. november 30-ig tartó átmeneti időszakban a 2004/438/EK határozatban meghatározott nyers tej és tej alapú termékek szállítmányai, amelyek tekintetében a vonatkozó egészségügyi bizonyítványokat a 2004/438/EK határozattal összhangban állították ki, továbbra is beléphetnek az Európai Unióba.

11. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

(5)  HL L 165., 2004.4.30., 206. o.

(6)  HL L 268., 1992.9.14., 1. o.

(7)  HL L 154., 2004.4.30., 72. o.

(8)  HL L 157., 2004.4.30., 33. o.

(9)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(10)  HL L 338., 2005.12.22., 1. o.

(11)  HL L 152., 2009.6.16., 11. o.

(12)  HL L 15., 2010.1.20., 1. o.

(13)  HL L 125., 1996.5.23., 10. o.

(14)  HL L 13., 1997.1.16., 28. o.

(15)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(16)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

(17)  HL L 21., 2004.1.28., 11. o.

(18)  HL L 296., 2009.11.12., 1. o.


I. MELLÉKLET

Harmadik országok vagy részeik jegyzéke, ahonnan a nyers tej és tejtermékek szállítmányai az Európai Unióba beléptethetők, valamint az ilyen árukhoz szükséges hőkezelés feltüntetése

„+”

:

engedélyezett harmadik ország

„0”

:

nem engedélyezett harmadik ország


A harmadik ország ISO-kódja

Harmadik ország vagy része

A. oszlop

B. oszlop

C. oszlop

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albánia

0

0

+

AN

Holland Antillák

0

0

+

AR

Argentína

0

0

+

AU

Ausztrália

+

+

+

BR

Brazília

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Belarusz

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosznia és Hercegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Svájc (1)

+

+

+

CL

Chile

0

+

+

CN

Kína

0

0

+

CO

Kolumbia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Algéria

0

0

+

ET

Etiópia

0

0

+

GL

Grönland

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Horvátország

0

+

+

IL

Izrael

0

0

+

IN

India

0

0

+

IS

Izland

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Marokkó

0

0

+

MG

Madagaszkár

0

0

+

MK (2)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

0

+

+

MR

Mauritánia

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Mexikó

0

0

+

NA

Namíbia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Új-Zéland

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (3)

Szerbia

0

+

+

RU

Oroszország

0

0

+

SG

Szingapúr

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Szváziföld

0

0

+

TH

Thaiföld

0

0

+

TN

Tunézia

0

0

+

TR

Törökország

0

0

+

UA

Ukrajna

0

0

+

US

Egyesült Államok

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Dél-Afrika

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) szerinti bizonyítványok.

(2)  Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság; az ország végleges nómenklatúrája a jelenleg az ENSZ szintjén a témáról folyó tárgyalások lezárását követően lesz megállapítva.

(3)  A megállapodás nem vonatkozik Koszovóra, amely jelenleg az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata értelmében nemzetközi igazgatás alatt áll.


II. MELLÉKLET

1.   RÉSZ

Egészségügyi bizonyítványok mintái

„Milk-RM”

:

Egészségügyi bizonyítvány az I. melléklet A. oszlopában engedélyezett harmadik országokból vagy részeikből származó nyers tejre, amelyet, mielőtt emberi fogyasztásra használnának, az Európai Unióban további feldolgozásra szánnak.

„Milk-RMP”

:

Egészségügyi bizonyítvány az I. melléklet A. oszlopában engedélyezett harmadik országokból vagy részeikből származó nyers tejből készült, emberi fogyasztásra szánt tejtermékekre, amelyeket az Európai Unióba történő behozatalra szánnak.

„Milk-HTB”

:

Egészségügyi bizonyítvány az I. melléklet B. oszlopában engedélyezett harmadik országokból vagy részeikből származó, tehén, juh, kecske és bivaly tejéből készült, emberi fogyasztásra szánt tejtermékekre, amelyeket az Európai Unióba történő behozatalra szánnak.

„Milk-HTC”

:

Egészségügyi bizonyítvány az I. melléklet C. oszlopában engedélyezett harmadik országokból vagy részeikből származó, emberi fogyasztásra szánt tejtermékekre, amelyeket az Európai Unióba történő behozatalra szánnak.

„Milk-T/S”

:

Állat-egészségügyi bizonyítvány az emberi fogyasztásra szánt nyers tejre és tejtermékekre, amelyeket az Európai Unión átszállítanak vagy az Európai Unióban tárolnak.

Kitöltési útmutató

a)

Az egészségügyi bizonyítványokat a melléklet 2. részében szereplő megfelelő minta szerint a származási harmadik ország illetékes hatóságai állítják ki az érintett nyers tejre vagy tejtermékre vonatkozó minta formátumát követve. A bizonyítványnak tartalmaznia kell a mintában szereplő számsorrendben a harmadik országtól kért igazolásokat és adott esetben az érintett exportáló harmadik ország számára előírt kiegészítő biztosítékokat.

b)

Az egészségügyi bizonyítvány eredeti példánya egy darab, mindkét oldalán nyomtatott lapból áll, amennyiben pedig a szöveg mennyisége több helyet igényel, a lapoknak összetartozó és szétválaszthatatlan egészet kell alkotniuk.

c)

Az I. melléklet 2. oszlopában szereplő harmadik országokból ugyanarra a rendeltetési helyre exportált, ugyanazon vasúti kocsiban, közúti járművön, repülőgépen vagy hajón szállított, érintett áru mindegyik szállítmányához külön bizonyítványt kell bemutatni.

d)

Az egészségügyi bizonyítvány eredeti példányát és a bizonyítványmintában előírt címkéket a határellenőrzés helye és a rendeltetési hely szerinti uniós tagállam legalább egy-egy hivatalos nyelvén kell kiállítani. Ezek a tagállamok azonban megengedhetik saját nyelvük helyett az Európai Unió más hivatalos nyelvének használatát, amennyiben szükség esetén hivatalos fordítás is rendelkezésre áll.

e)

Amennyiben az egészségügyi bizonyítványhoz a szállítmányt alkotó áruk azonosítása céljából további lapokat kapcsolnak, az ilyen további lapokat szintén úgy tekintik, mint amelyek a bizonyítvány eredetijének részét képezik, feltéve hogy az igazoló hatósági állatorvos aláírása és pecsétje mindegyik oldalon szerepel.

f)

Amennyiben az egészségügyi bizonyítvány egynél több lapból áll, minden egyes lapot számozni kell alul az „–x (oldalszám) / y (összoldalszám)–” formának megfelelően, és a lap tetején fel kell tüntetni az illetékes hatóság által a bizonyítványra kiadott hivatkozási számot.

g)

Az egészségügyi bizonyítvány eredeti példányát azon illetékes hatóság képviselőjének kell kitöltenie és aláírnia, amely felelős annak igazolásáért, hogy a nyers tej és tejtermékek eleget tesznek a 853/2004/EK rendelet III. melléklete IX. szakaszának I. fejezetében és a 2002/99/EK irányelvben előírt egészségügyi feltételeknek.

h)

Az exportáló harmadik ország illetékes hatóságai biztosítják, hogy a bizonyítványokra vonatkozó, a 96/93/EK irányelvben (1) meghatározottakkal egyenértékű elveket betartják.

i)

A hatósági állatorvos aláírása színének az egészségügyi bizonyítvány nyomtatási színétől eltérőnek kell lennie. Ugyanez az előírás vonatkozik a pecsétekre, kivéve a dombornyomású pecséteket és a vízjeleket.

j)

Az egészségügyi bizonyítvány eredeti példányának a szállítmányt egészen az Európai Unió határállomásánál történő belépésig kísérnie kell.

k)

Ahol a bizonyítványminta azt tünteti fel, hogy bizonyos állításokat csak adott esetben kell jelölni, az irreleváns állítások kihúzhatók, és a bizonyítványt kiállító tisztviselő névjegyével elláthatja és lepecsételheti azokat, vagy teljes egészében törölhetők a bizonyítványról.

2.   RÉSZ

Milk-RM minta

Egészségügyi bizonyítvány a 605/2010/EU rendelet I. mellékletének A. oszlopában engedélyezett harmadik országokból vagy részeikből származó nyers tejre, amelyet, mielőtt emberi fogyasztásra használnának, az Európai Unióban további feldolgozásra szánnak

Image

Image

Image

Milk-RMP minta

Egészségügyi bizonyítvány a 605/2010/EU rendelet I. mellékletének A. oszlopában engedélyezett harmadik országokból vagy részeikből származó nyers tejből készült, emberi fogyasztásra szánt tejtermékekre, amelyeket az Európai Unióba történő behozatalra szánnak

Image

Image

Image

Milk-HTB minta

Egészségügyi bizonyítvány a 605/2010/EU rendelet I. mellékletének B. oszlopában engedélyezett harmadik országokból vagy részeikből származó, tehén, juh, kecske és bivaly tejéből készült, emberi fogyasztásra szánt tejtermékekre, amelyeket az Európai Unióba történő behozatalra szánnak

Image

Image

Image

Milk-HTC minta

Egészségügyi bizonyítvány a 605/2010/EU rendelet I. mellékletének C. oszlopában engedélyezett harmadik országokból vagy részeikből származó, emberi fogyasztásra szánt tejtermékekre, amelyeket az Európai Unióba történő behozatalra szánnak

Image

Image

Image

Image

3.   RÉSZ

Milk-T/S minta

Állat-egészségügyi bizonyítvány az emberi fogyasztásra szánt nyers tejre és tejtermékekre, amelyeket [az Európai Unión átszállítanak]/[az Európai Unióban tárolnak] (1) (2)

Image

Image

Image


(1)  HL L 13., 1997.1.16., 28. o.


10.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/25


A BIZOTTSÁG 606/2010/EU RENDELETE

(2010. július 9.)

az alacsony kibocsátással jellemezhető egyes légijármű-üzemeltetők tüzelőanyag-fogyasztásának megállapítására az Eurocontrol (Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért) által kifejlesztett egyszerűsített eszköz jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az üvegházhatást okozó gázok teljes, következetes, átlátható és pontos nyomon követése és jelentése – a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatások létrehozásáról szóló, 2007. július 18-i 2007/589/EK bizottsági határozatban megállapított iránymutatásokkal összhangban – alapvető fontosságú a 2003/87/EK irányelvben meghatározott, üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei kereskedelmi rendszerének működése szempontjából.

(2)

A 2003/87/EK irányelv 14. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy 2010. január 1-jétől a légijármű-üzemeltetőknek a 2007/589/EK iránymutatásnak megfelelően nyomon kell követniük az általuk üzemeltetett légi járműből származó szén-dioxid-kibocsátás mennyiségét, és erről minden naptári évben jelentést kell tenniük.

(3)

Minden légijármű-üzemeltetőnek nyomonkövetési tervet kell készítenie és benyújtania az igazgatásért felelős tagállamnak, mely tartalmazza a kibocsátás nyomon követése és jelentése érdekében végrehajtandó intézkedéseket, az igazgatásért felelős tagállam illetékes hatóságainak pedig ezeket a nyomonkövetési terveket a 2007/589/EK határozatban megállapított iránymutatásoknak megfelelően helyénvaló jóváhagyniuk.

(4)

A 2007/589/EK határozat XIV. mellékletének 4. része csökkenti bizonyos légijármű-üzemeltetők (az évente korlátozott számú repülést bonyolító, illetve kevés szén-dioxidot kibocsátó üzemeltetők) adminisztratív terheit azáltal, hogy egyszerűsített eljárást tesz lehetővé az általuk üzemeltetett légi járművek tüzelőanyag-fogyasztásának megbecsülésére az Eurocontrol vagy más, e területen működő szervezet által alkalmazott olyan eszközökkel, amelyek képesek az összes vonatkozó, így az Eurocontrolnak is rendelkezésére álló légiközlekedési információ feldolgozására, amennyiben ezeket az eszközöket a Bizottság jóváhagyta.

(5)

Az Eurocontrol egyszerűsített eszközt dolgozott ki és dokumentált bizonyos repülőterek közötti repülőutak tüzelőanyag-felhasználásának és szén-dioxid-kibocsátásának megbecsülésére. Az eszköz valamennyi repülés vonatkozásában a ténylegesen megtett úthosszt használja fel, amely a rendelkezésre álló legátfogóbb légiközlekedési és repülésműveleti információkon alapul, és a tüzelőanyag-fogyasztást az adott repülőutat érintő minden szempontot figyelembe véve tartja nyilván, beleértve az indulási kapunál, a gurulás, a le- és felszállás, a repülés, valamint légiforgalom-irányítási intézkedések végrehajtása során történő tüzelőanyag-fogyasztást. Az eszköz a legfontosabb légijármű-típusokra vonatkozóan statisztikailag megalapozott tüzelőanyag-fogyasztási együtthatókat, a többi légi járműre vonatkozóan pedig általánosabb megközelítést alkalmaz, mely a tüzelőanyag-fogyasztási együtthatókat a légi jármű maximális felszállótömegének függvényében határozza meg, és ez elfogadható bizonytalansági szintet eredményez.

(6)

Ez az eszköz megfelel a 2007/589/EK határozatban lefektetett irányelvek követelményeinek, amennyiben tiszteletben tartja az egyes repülőutakon, a ténylegesen megtett úthosszon és a tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó, statisztikailag megalapozott összefüggéseken alapuló megközelítést. Ezért indokolt ezen eszköz használatát lehetővé tenni és jóváhagyni az érintett légijármű-üzemeltetők számára annak érdekében, hogy adminisztratív szempontból kevésbé megterhelő módon tehessenek eleget nyomonkövetési és jelentéstételi kötelezettségüknek.

(7)

Előfordulhat, hogy a légijármű-üzemeltető rajta kívül álló okok miatt nem tudja nyomon követni egy adott repülőút során elfogyasztott tüzelőanyag tényleges mennyiségét. Ilyen körülmények között, valamint a tényleges tüzelőanyag-fogyasztás meghatározására szolgáló egyéb eszközök hiányában helyénvaló, hogy a kis kibocsátók által a tüzelőanyag-fogyasztás becslésére használt eszköz más légijármű-üzemeltetők számára is hozzáférhetővé váljon, hogy meghatározhassák a tüzelőanyag-fogyasztást olyan repülőutak esetében, ahol a tényleges tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó adat hiányzik.

(8)

A 2007/589/EK határozat XIV. mellékletének 6. része előírja a tüzelőanyag-fogyasztás becslésére szolgáló eszközt alkalmazó légijármű-üzemeltetők számára, hogy a nyomonkövetési tervben szolgáljanak bizonyítékkal arra nézve, hogy megfelelnek a kis kibocsátókra érvényes feltételeknek, valamint hogy ismertessék a jóváhagyott eszközt és annak alkalmazását.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az éghajlatváltozással foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Eurocontrol (Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért) (3) által a tüzelőanyag-fogyasztás becslésére kifejlesztett és rendelkezésre bocsátott eszköz használata az alábbiak számára engedélyezett:

1.

A 2003/87/EK irányelv 14. cikkének (3) bekezdése és a 2007/589/EK határozat XIV. mellékletének 4. része alapján fennálló nyomonkövetési és jelentéstételi kötelezettségüknek eleget tévő kis kibocsátók;

2.

Minden légijármű-üzemeltető a 2007/589/EK határozat XIV. mellékletének 5. része alapján a 2003/87/EK I. mellékletében szereplő bizonyos légi járatok tüzelőanyag-fogyasztása becslésének céljára, amennyiben a szén-dioxid-kibocsátás nyomon követéséhez szükséges adatok a légijármű-üzemeltetőn kívül álló okok miatt előállt körülmények eredményeként hiányoznak, és azt az üzemeltető nyomonkövetési tervében leírt más módszerrel sem lehet meghatározni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2)  HL L 229., 2007.8.31., 1. o.

(3)  www.eurocontrol.int/ets/small_emitters


10.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/27


A BIZOTTSÁG 607/2010/EU RENDELETE

(2010. július 9.)

a heringre, makrélára és fattyúmakrélára vonatkozó kirakodási és mérlegelési eljárásokról szóló 1542/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke b) pontjára,

mivel:

(1)

A kirakodási és mérlegelési eljárásokat a Közösség, Norvégia és a Feröer szigetek szoros együttműködésben dolgozta ki. A szóban forgó eljárásokat az 1542/2007/EK bizottsági rendelet (2) állapítja meg. E szabályok eddig csupán a Norvégiával és a Feröer szigetekkel fennálló együttműködés hatálya alá tartozó állományokra vonatkoztak. A szabályozás azonban nem alkalmazandó a makréla és a fattyúmakréla déli állományainak elterjedési területére, valamint a fogási korlátozások alá tartozó övezetekre. Helyénvaló e szabályok hatályát kiterjeszteni minden olyan területre, ahol fogási korlátozások vannak érvényben, illetve ahol ezt megköveteli az állományok védelmi helyzete vagy a hathatós ellenőrzés biztosításának szükségessége.

(2)

Az 1542/2007/EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdése szerint a hal mérlegelését végző félnek mérlegelési naplót kell vezetnie, a rendelkezés ugyanakkor nem ad meg határidőt arra vonatkozóan, hogy a kötelezettségnek mikorra kell eleget tenni. A rendelkezés értelmezéséből fakadó bizonytalanságok elkerülése érdekében célszerű egyértelmű határidőt megállapítani a naplóbejegyzések megtételére.

(3)

Az 1542/2007/EK rendelet 9. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerint a halaknak a kikötői rakpartról a feldolgozó üzembe való szállítására használt közúti tartálykocsik minden egyes rakományát külön kell mérlegelni és nyilvántartásba venni. A rakomány kirakodásánál az indokolatlan késedelem elkerülése érdekében azonban célszerű lehetővé tenni, hogy a tartálykocsikba berakodott, ugyanarról a hajóról származó minden egyes mennyiség tömege helyett csupán azok összesített tömegét rögzítsék, feltéve, hogy e berakodott mennyiségek mérlegelése folytonosan, megszakítás nélkül történik.

(4)

Az 1542/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (3) 60. cikke megállapítja a halászati termékek mérlegelésére irányadó általános szabályokat, továbbá a rendelet felhatalmazza a Bizottságot a rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok elfogadására. Figyelembe véve, hogy az említett cikk csak 2011. január 1-jétől lesz alkalmazandó, valamint tekintettel az 1542/2007/EK rendelet módosításának sürgős jellegére – azt ugyanis már a 2010-es halászati idényre alkalmazni kell –, a szóban forgó módosítás jogalapjaként helyénvaló a 2847/93/EGK rendelet 5. cikkének b) pontjára hivatkozni.

(6)

A halászati és akvakultúra-ágazati bizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1542/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Hatály

Ez a rendelet a heringnek (Clupea harengus), makrélának (Scomber scombrus) és fattyúmakrélának (Trachurus spp.) vagy ezek bármilyen keverékének az Európai Unió területén uniós vagy harmadik országbeli halászhajók, illetve harmadik országok területén uniós halászhajók által kirakodott, alkalmanként 10 tonnát meghaladó azon mennyiségeire alkalmazandó, amelyeket az alábbi területeken fogtak ki:

a)

a hering esetében az ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI és VII övezet (4);

b)

a makréla esetében az ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet, valamint a CECAF-terület (5) uniós vizei;

c)

a fattyúmakréla esetében az ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet, valamint a CECAF-terület uniós vizei.

2.

A 9. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A hal mérlegelését végző fél minden egyes mérőrendszer tekintetében bekötött, oldalszámozott naplót (a továbbiakban: mérlegelési napló) vezet. A bejegyzéseket minden egyes kirakodott mennyiség mérlegelését követően haladéktalanul, de legkésőbb a mérlegelés befejezésének napján helyi idő szerint 23.59-kor be kell vezetni a naplóba. A mérlegelési naplóban fel kell tüntetni:

a)

azon hajó nevét és lajstromszámát, amelyből a halat kirakodták;

b)

a közúti tartálykocsik azonosító számát, ha a halat a 7. cikkel összhangban mérlegelés előtt elszállították a kirakodási kikötőből. A közúti tartálykocsik minden egyes rakományát külön kell mérlegelni és nyilvántartásba venni. Rögzíthető azonban a tartálykocsikba berakodott, ugyanarról a hajóról származó valamennyi mennyiség összesített tömege is, feltéve, hogy e berakodott mennyiségek mérlegelése folytonosan, megszakítás nélkül történik;

c)

a hal faját;

d)

az egyes kirakodott mennyiségek tömegét;

e)

a mérlegelés megkezdésének és befejezésének napját és időpontját.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(2)  HL L 337., 2007.12.21., 56. o.

(3)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(4)  ICES-övezetek (ICES, Nemzetközi Tengerkutatási Tanács): az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 2009. március 11-i 218/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 87., 2009.3.31., 70. o.) meghatározása szerinti övezetek.

(5)  CECAF-terület (CECAF, Kelet-közép-atlanti területek vagy a FAO 34. fő halászati övezete): az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról szóló, 2009. március 11-i 216/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 87., 2009.3.31., 1. o.) meghatározása szerinti terület.”


10.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/29


A BIZOTTSÁG 608/2010/EU RENDELETE

(2010. július 9.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. július 10-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 9-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

54,3

ZZ

54,3

0707 00 05

MK

41,0

TR

121,6

ZZ

81,3

0709 90 70

TR

94,2

ZZ

94,2

0805 50 10

AR

86,9

TR

111,6

UY

78,6

ZA

77,9

ZZ

88,8

0808 10 80

AR

95,7

BR

63,7

CA

119,1

CL

86,9

CN

65,8

NZ

115,1

US

113,7

UY

116,3

ZA

92,5

ZZ

96,5

0808 20 50

AR

105,7

CL

104,4

CN

98,4

NZ

144,8

ZA

102,2

ZZ

111,1

0809 10 00

TR

204,6

ZZ

204,6

0809 20 95

TR

299,8

US

509,9

ZZ

404,9

0809 30

AR

137,1

TR

162,6

ZZ

149,9

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


10.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/31


A BIZOTTSÁG 609/2010/EU RENDELETE

(2010. július 9.)

a gabonaágazatban 2010. július 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 576/2010/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A gabonaágazatban 2010. július 1-jetől alkalmazandó behozatali vámokat a 576/2010/EU bizottsági rendelet (3) rögzítette.

(2)

A behozatali vámok kiszámított átlaga tonnánként 5 EUR-val eltér a megállapított vámtól, helyénvaló tehát megfelelő módon kiigazítani a 576/2010/EU rendeletben rögzített behozatali vámokat.

(3)

A 576/2010/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 576/2010/EU rendelet I. és II. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2010. július 10-én kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 9-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o.

(3)  HL L 166., 2010.7.1., 11. o.


I. MELLÉKLET

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett termékek 2010. július 10-től alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

29,07

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

5,34

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

5,34

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

29,07


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tenger vagy a Fekete-tenger partján található,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

30.6.2010-8.7.2010

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minnéapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

170,70

111,08

FOB-ár, USA

139,88

129,88

109,88

74,05

Öböl-beli árnövelés

14,26

Nagy-tavaki árnövelés

40,50

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

26,36 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

53,91 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


HATÁROZATOK

10.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/34


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. június 29.)

az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről) módosításával összefüggésben az Európai Unió által képviselendő álláspontról (költségvetési tételek)

(2010/383/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére és 218. cikkének (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyve konkrét rendelkezéseket tartalmaz az Európai Unió és az EGT-hez tartozó EFTA-államok között a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről.

(2)

Helyénvaló továbbfejleszteni a megállapodás Szerződő Feleinek 2009. december 31-i helyzet szerinti együttműködését az Unió általános költségvetéséből finanszírozott uniós fellépések terén a belső piac megvalósításával, működésével és fejlesztésével kapcsolatban. Ez a következő költségvetési tételeket érinti:

12 01 04 01. A belső piac megvalósítása és fejlesztése – Igazgatási kiadások.

12 02 01. A belső piac megvalósítása és fejlesztése.

02 03 01. A belső piac működése és fejlődése, különösen az értesítés, a tanúsítás és az ágazati közelítés területén.

02 01 04 01. A belső piac működése és fejlődése, különösen az értesítés, a tanúsítás és az ágazati közelítés területén – Igazgatási kiadások.

(3)

Ezért az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét ennek megfelelően módosítani kell. Helyénvaló meghatározni az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontot,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Egyetlen cikk

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló) jegyzőkönyvének tervezett módosításáról az Unió által az EGT Vegyes Bizottságában elfogadandó álláspont az, hogy az EGT Vegyes Bizottság e határozathoz csatolt határozattervezetét jóvá kell hagyni.

Kelt Luxembourgban, 2010. június 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. ESPINOSA


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.


MELLÉKLET

TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG […] HATÁROZATA

( )

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködés) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás 31. jegyzőkönyvét a 2009. július 3-i 93/2009 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Helyénvaló továbbfejleszteni a megállapodás Szerződő Feleinek együttműködését az Unió általános költségvetéséből finanszírozott uniós fellépések terén a belső piac megvalósításával, működésével és fejlesztésével kapcsolatban.

(3)

A megállapodás 31. jegyzőkönyvét ezért módosítani kell, annak érdekében, hogy lehetséges legyen e kibővített együttműködés folytatása 2009. december 31-ét követően,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodás 31. jegyzőkönyvének 7. cikke a következőképpen módosul:

1.

A (6) bekezdésben a „2004-es, 2005-ös, 2006-os, 2007-es, 2008-as és 2009-es év” helyébe a „2004-es, 2005-ös, 2006-os, 2007-es, 2008-as, 2009-es és 2010-es év” szövegrész lép.

2.

A (7) bekezdésben a „2006-os, 2007-es, 2008-as és 2009-es év” helyébe a „2006-os, 2007-es, 2008-as, 2009-es és 2010-es év” szövegrész lép.

3.

A (8) bekezdésben a „2008-as és 2009-es év” helyébe a „2008-as, 2009-es és 2010-es év” szövegrész lép.

2. cikk

Ez a határozat a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése értelmében az EGT Vegyes Bizottsághoz eljuttatott utolsó értesítést követő napon lép hatályba (2).

Ezt az határozatot 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság

titkárai


(1)  HL L 277., 2009.10.22., 49. o.

(2)  [Alkotmányossági követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.].


10.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/36


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. július 9.)

az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének keretében a 2013. évben kiadható kibocsátási egységek közösségi szintű mennyiségéről

(az értesítés a C(2010) 4658. számú dokumentummal történt)

(2010/384/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/87/EK irányelv 9. cikke értelmében a Bizottságnak a 2013. évben kiadható kibocsátási egységek közösségi szintű abszolút mennyiségét a 2008–2012. időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási tervekről elfogadott bizottsági határozatokkal összhangban a tagállamok által kiadott vagy kiadandó teljes mennyiségek alapján kell meghatároznia.

(2)

A 2003/87/EK irányelv 9. cikke alapján kiadott vagy kiadandó kibocsátási egységek mennyiségére vonatkozó releváns adatokat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv tartalmazza. A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről szóló, 2004. december 21-i 2216/2004/EK bizottsági rendelet (2) 44. cikke szerinti nemzetikiosztásiterv-táblák kiegészítő adatokat tartalmaznak a 2008–2012. időszakban árverés útján értékesítendő kibocsátási egységek mennyiségéről.

(3)

A 2003/87/EK irányelv 9. cikkének alkalmazásában kibocsátási egységnek indokolt tekinteni az európai uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítményeknek kiadott vagy kiadandó kibocsátási egységeket, ideértve az új kibocsátóknak kiadott vagy kiadandó kibocsátási egységeket is, a nemzetikiosztásiterv-táblákban szereplő kibocsátási egységeket, valamint a nemzetikiosztásiterv-táblák értelmében árverésen való értékesítés céljából kiadandó kibocsátási egységeket.

(4)

Ezeket a kibocsátási egységeket azért indokolt a 2003/87/EK irányelv 9. cikkének alkalmazásában kibocsátási egységnek tekinteni, mert ezek a kibocsátási egységek adják azt a kibocsátásiegység-mennyiséget, amely – a 2008–2012. időszakra vonatkozó megfelelő tagállami nemzetikiosztásiterv-táblák, illetve a 2216/2004/EK rendelet 45. cikke értelmében – eredeti kiadásra van szánva.

(5)

E határozat alkalmazásában az új kibocsátók részére elkülönített, de új kibocsátóknak 2010. április 30-ig ki nem osztott kibocsátási egységeket csak akkor indokolt a 2003/87/EK irányelv 9. cikke alkalmazásában kibocsátási egységnek tekinteni, ha a 2008–2012. időszak vége előtt új kibocsátóknak ki fogják őket osztani vagy árverés útján vagy másként értékesíteni fogják őket, hiszen a megfelelő kibocsátásiegység-mennyiség kiadása csak a kiosztás időpontjában történik meg.

(6)

Mindaddig, amíg új információk merülhetnek fel, így különösen amíg – akár bírósági eljárások eredményeképpen – módosulhatnak a nemzeti kiosztási tervekben szereplő adatok, az ilyen új információk a 2013. évben kiadható kibocsátási egységek közösségi szintű abszolút mennyiségének utólagos kiigazítása révén figyelembe vehetők lesznek.

(7)

E megfontolások alapján a Bizottság a 2013. évben kiadható kibocsátási egységek közösségi szintű mennyiségének meghatározása céljából azokat a kibocsátási egységeket vette figyelembe, amelyeket:

az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének hatálya alá tartozó létesítményeknek 2008 óta kiosztottak vagy ki fognak osztani,

a 2008–2012. időszak folyamán az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének keretei között árverés útján vagy másként értékesítettek vagy értékesíteni fognak és amelyeket a tagállamok megfelelő nemzetikiosztásiterv-táblái ilyen célra előirányoznak,

a 2008. január 1-jétől2010. április 30-ig terjedő időszakban az új kibocsátók részére elkülönített tagállami nemzeti tartalék terhére új kibocsátóknak kiosztottak,

az új kibocsátók részére elkülönített tagállami nemzeti tartalék terhére új kibocsátóknak nem osztottak ki, amennyiben az érintett tagállam – nemzeti jogi rendelkezés útján, vagy ha ilyen nemzeti jogi rendelkezés még nincs hatályban, a nemzeti kiosztási tervében foglalt ilyen értelmű nyilatkozat formájában – úgy rendelkezett, hogy árverés útján vagy másként értékesíteni kell az új kibocsátók részére elkülönített tartalékban szereplő azon kibocsátási egységeket, amelyek a 2008–2012. időszak végéig nem kerültek kiosztásra új kibocsátóknak.

(8)

A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kiotói jegyzőkönyvben meghatározott projekttevékenységek esetében a kibocsátási egységek Közösségen belüli kereskedelmi rendszere szerint történő üvegházhatást okozó gázkibocsátás-csökkentések kétszeres elszámolásának elkerüléséről szóló, 2006. november 13-i 2006/780/EK bizottsági határozat (3) értelmében vagy más okból elkülönített, egyes tagállamok esetében a nemzeti kiosztási tervre vonatkozó határozatokban ekként megjelölt kibocsátási egységeket csak akkor indokolt hozzáadni a kibocsátási egységeknek a 2013. évre és az azt követő évekre vonatkozó közösségi szintű teljes mennyiségéhez, ha 2012. december 31-ig kiadásra és kiosztásra vagy kiadásra és – árverés útján vagy másként – értékesítésre kerülnek.

(9)

Mivel a 2003/87/EK irányelv 10. cikke értelmében a tagállamok a kibocsátási egységek legalább 90 %-át térítésmentesen kötelesek kiosztani, a 2013. évben kiadható kibocsátási egységek közösségi szintű mennyiségének meghatározása során az új kibocsátóknak elkülönített tartalékot csak annyiban indokolt figyelembe venni, amennyiben e kibocsátási egységek és az árverés útján vagy másként való értékesítésre szánt kibocsátási egységek mennyiségének összege nem haladja meg az adott tagállam nemzetikiosztásiterv-táblájában szereplő kibocsátási egységek összmennyiségének 10 %-át.

(10)

Az e határozatban megállapított mennyiség nem tartalmazza a 2003/87/EK irányelv alapján a légijármű-üzemeltetőknek kiosztandó kibocsátási egységeket, tekintettel arra, hogy ezekről az említett irányelv 3c. cikke szerint külön határozatot kell alkotni.

(11)

A 2013. évben kiadható kibocsátási egységek közösségi szintű abszolút mennyiségének számítása a 2010. április 30-ig a Bizottság tudomására jutott információk alapján történt.

(12)

A 2008–2012. időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási tervekre vonatkozó bizottsági határozatoknak megfelelően a tagállamok által kiadott kibocsátási egységek átlagos éves összmennyisége, amelyet a Bizottság a 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (4) módosított 2003/87/EK irányelv 9. cikke alkalmazásában a kibocsátási egységek közösségi szintű mennyiségének számításában figyelembe vett, 2 032 998 912 darab volt.

(13)

A 2013. évtől kezdődően kiadható kibocsátási egységek összmennyiségét minden évben 1,74 %-kal, azaz évi 35 374 181 darab kibocsátási egységgel csökkenteni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013. évre vonatkozóan a 2003/87/EK irányelv 9. cikke szerinti közösségi szintű abszolút kibocsátásiegység-mennyiség: 1 926 876 368 darab.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 9-én.

a Bizottság részéről

Connie HEDEGAARD

a Bizottság tagja


(1)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2)  HL L 386., 2004.12.29., 1. o.

(3)  HL L 316., 2006.11.16., 12. o.

(4)  HL L 140., 2009.6.5., 63. o.


Helyesbítések

10.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/38


Helyesbítés a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/937/EU tanácsi határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 325., 2009. december 11. )

A következő hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55. számában (2010.3.5.) közzétett helyesbített szövegre vonatkozik:

A 103. oldalon, a mellékletben, „A Tanács eljárási szabályzata” III. melléklete 1. cikkének első albekezdésében:

a következő szövegrész:

„… az egyes tagállamoknak a 2009. január 1-jétől2010. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó …”

helyesen:

„… az egyes tagállamoknak a 2009. december 1-jétől2010. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó …”