ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.129.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 129

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. május 28.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 458/2010/EU határozata (2010. május 19.) a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK határozatnak egyes közösségi intézkedések finanszírozásának megszüntetése, valamint a finanszírozásokra vonatkozó korlátok megváltoztatása tekintetében történő módosításáról

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 459/2010/EU rendelete (2010. május 27.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található egyes növényvédő szerek legmagasabb megengedett szermaradékszintje tekintetében történő módosításáról ( 1 )

3

 

*

A Bizottság 460/2010/EU rendelete (2010. május 27.) az 1580/2007/EK rendeletnek a paradicsomra, a kajszibarackra, a citromra, a szilvára, az őszibarackra (beleértve a nektarint is), a körtére és a csemegeszőlőre kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

50

 

*

A Bizottság 461/2010/EU rendelete (2010. május 27.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról ( 1 )

52

 

*

A Bizottság 462/2010/EU rendelete (2010. május 27.) a 2010-es kontingensév tekintetében a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő behozatalára vonatkozó behozatali vám csökkentésére irányuló pályázati eljárás megindításáról

58

 

*

A Bizottság 463/2010/EU rendelete (2010. május 27.) a 2010-es kontingensév tekintetében a kukorica harmadik országokból Portugáliába történő behozatalára vonatkozó behozatali vám csökkentésére irányuló pályázati eljárás megindításáról

60

 

*

A Bizottság 464/2010/EU rendelete (2010. május 27.) a 2010-es kontingensév tekintetében a cirok harmadik országokból Spanyolországba történő behozatalára vonatkozó behozatali vám csökkentésére irányuló pályázati eljárás megindításáról

62

 

*

A Bizottság 465/2010/EU rendelete (2010. május 27.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

64

 

 

A Bizottság 466/2010/EU rendelete (2010. május 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

66

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/302/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. május 10.) a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) és az Európai Közösség között a légiközlekedés-védelmi ellenőrzésekről és a kapcsolódó kérdésekről létrejött együttműködési szándéknyilatkozat megkötéséről

68

 

 

2010/303/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. május 25.) a Régiók Bizottsága egy dán tagjának kinevezéséről

69

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

HATÁROZATOK

28.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 458/2010/EU HATÁROZATA

(2010. május 19.)

a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK határozatnak egyes közösségi intézkedések finanszírozásának megszüntetése, valamint a finanszírozásokra vonatkozó korlátok megváltoztatása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 78. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

A közös európai menekültügyi rendszerre (KEMR) vonatkozó uniós szakpolitika – a hágai program értelmében – hatékony és harmonizált eljárás megteremtésén keresztül közös menekültügyi térség kialakítását célozza az Európai Unió értékeinek és humanitárius hagyományainak megfelelően.

(2)

Az elmúlt években – közös szabályozási minimumok bevezetésének köszönhetően – nagy előrelépés történt a KEMR létrehozása felé. A nemzetközi védelem nyújtása és e védelem formái tekintetében ugyanakkor továbbra is jelentős eltérések mutatkoznak a tagállamok között.

(3)

A menekültügyről szóló, 2008 júniusában elfogadott politikai tervében a Bizottság bejelentette azon szándékát, hogy oly módon fejlessze ki a KEMR-t, hogy az alkalmazandó szabályok nagyobb mértékű harmonizációja érdekében a meglévő jogalkotási eszközök felülvizsgálatát javasolja és különösen az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (a Támogatási Hivatal) létrehozására irányuló jogalkotási javaslattal fokozza a tagállamok közötti gyakorlati együttműködéshez nyújtott támogatást annak érdekében, hogy erősítse a tagállamok közötti operatív együttműködés összehangolását a közös szabályok hatékony végrehajtása céljából.

(4)

A 2008 szeptemberében elfogadott európai bevándorlási és menekültügyi paktumban az Európai Tanács ünnepélyesen emlékeztetett arra, hogy valamennyi üldözött külföldinek joga van ahhoz, hogy az 1967. január 31-i New York-i jegyzőkönyvvel és egyéb vonatkozó szerződésekkel módosított, a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. július 28-i genfi egyezmény értelmében segítségben és védelemben részesüljön az Európai Unió területén. Kifejezett megegyezés jött létre továbbá arról, hogy 2009-ben létre kell hozni egy európai támogatási hivatalt.

(5)

A menekültügy terén folytatott gyakorlati együttműködés célja, hogy az európai jogalkotási kereten belül javítsa a menekültügyet érintő tagállami döntéshozatali eljárások összhangját és biztosítsa azok állandó minőségét. Az elmúlt években a gyakorlati együttműködés keretében már számos intézkedésre került sor, nevezetesen a származási országokkal kapcsolatos információkra vonatkozó közös megközelítés elfogadásával, valamint a közös európai menekültügyi képzési program kidolgozásával. Ezen együttműködési intézkedések megerősítése és fejlesztése érdekében létre kell hozni a Támogatási Hivatalt.

(6)

A menekültügy terén folytatott gyakorlati együttműködést támogató intézkedések egyszerűsítése érdekében, és amennyiben a Támogatási Hivatal átvenne egyes, jelenleg az Európai Menekültügyi Alapból finanszírozott feladatokat, a menekültügy terén folytatott gyakorlati együttműködés tökéletesítése érdekében célszerű az Európai Menekültügyi Alapról a Támogatási Hivatalra ruházni a felelősséget egyes, az 573/2007/EK határozat (2) 4. cikkében meghatározott közösségi intézkedésekért.

(7)

A közösségi intézkedések alkalmazási körének szűkülésére figyelemmel az 573/2007/EK határozatban meghatározott finanszírozásuk határát az Alap rendelkezésre álló forrásainak 10 %-áról azok 4 %-ára kell csökkenteni.

(8)

Csökkenteni kell az 573/2007/EK határozat végrehajtására előírt pénzügyi keretösszeget, hogy források szabaduljanak fel a Támogatási Hivatal finanszírozására.

(9)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően az Egyesült Királyság és Írország bejelentette, hogy részt kíván venni e határozat elfogadásában és alkalmazásában.

(10)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, és az rá nézve nem kötelező, illetve nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 573/2007/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdésben a „10 %-át” szövegrész helyébe a „4 %-át” szöveg lép;

b)

a (2) bekezdés a) és f) pontját el kell hagyni.

2.

A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2008. január 1-jétől2013. december 31-ig terjedő időszakra e határozat végrehajtására rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg 614 millió EUR.”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei a Szerződéseknek megfelelően.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Strasbourgban, 2010. május 19-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Az Európai Parlament 2009. május 7-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2010. február 25-i álláspontja első olvasatban (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2010. május 19-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 144., 2007.6.6., 1. o.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

28.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/3


A BIZOTTSÁG 459/2010/EU RENDELETE

(2010. május 27.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található egyes növényvédő szerek legmagasabb megengedett szermaradékszintje tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére és 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 396/2005/EK rendelet II. melléklete és III. mellékletének B. része legmagasabb megengedett szermaradékszinteket (a továbbiakban: MRL-ek) állapít meg az azoxistrobin, cipermetrin, indoxakarb, izoxaflutol, etefon, fenitrotion, lambda-cihalotrin, metomil, profenofosz, piraklosztrobin, tiakloprid, triadimefon, triadimenol, trifloxistrobin tekintetében. A 396/2005/EK rendelet III. mellékletének A. része MRL-eket állapít meg az aminopiralid, boszkalid, buprofezin, klorantranilipol, ciprodinil, difenokonazol, fluzilazol, foszetil, imidakloprid, mandipropamid, metazaklór, protiokonazol, spinetoram, spiro-tetramát, kén és tebukonazol tekintetében.

(2)

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv (2) szerinti, az azoxistrobin hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer karórépára való alkalmazásának engedélyezésére irányuló eljárás keretében – a 396/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően – kérelmet nyújtottak be az érvényben lévő MRL módosítására.

(3)

Az aminopralidot illetően ilyen jellegű kérelem a legelőkre történő alkalmazás tekintetében érkezett. Ez utóbbi alkalmazás esetében szükséges a szarvasmarhák veséjére vonatkozó, létező MRL módosítása, mivel a növényvédő szer legelés közben bekerül a szarvasmarhák szervezetébe. A boszkalidot illetően az apró uborkára és a cukkinira történő alkalmazás tekintetében érkezett ilyen jellegű kérelem. A ciprodinilt illetően a gumós zellerre történő alkalmazás tekintetében érkezett ilyen jellegű kérelem. A difenokonazolt illetően az édesköményre, a petrezselyemre, a zellerlevélre és a turbolyára történő alkalmazás tekintetében érkezett ilyen jellegű kérelem. Az indoxakarbot illetően a cseresznyefélékre és cukorrépára történő alkalmazás tekintetében érkezett ilyen jellegű kérelem. Az izoxaflutolt illetően a szermaradék meghatározásának módosítására érkezett ilyen jellegű kérelem. A foszetilt illetően a retekre történő alkalmazás tekintetében érkezett ilyen jellegű kérelem. A lambda-cihalotrint illetően az articsókára és a ribizlire történő alkalmazás tekintetében érkezett ilyen jellegű kérelem. A metazaklórt illetően a repcemagra, a kelre, a káposztára, a karórépára, a tarlórépára és a gabonafélékre történő alkalmazás tekintetében érkezett ilyen jellegű kérelem. Ez utóbbi alkalmazás esetében szükséges a szarvasmarhák, juhok és kecskék májára vonatkozó, létező MRL módosítása, mivel a repcemagot, kelt, káposztát, karórépát, tarlórépát és gabonaféléket takarmányozásra használják, és a szermaradékok bekerülhetnek a fent említett állatok takarmányába. Szükséges továbbá az állati termékekre vonatkozóan a szermaradék meghatározásának módosítása. A piraklosztrobint illetően a céklára, az apró uborkára és a cukkinira történő alkalmazás tekintetében érkezett ilyen jellegű kérelem. A spiro-tetramátot illetően a szilvára és a cseresznyefélékre történő alkalmazás tekintetében érkezett ilyen jellegű kérelem. A tebukonazolt illetően a karórépára és a tarlórépára történő alkalmazás tekintetében érkezett ilyen jellegű kérelem. A tiaklopridot illetően a galambbegysalátára, a zellerre és az édesköményre történő alkalmazás tekintetében érkezett ilyen jellegű kérelem. A trifloxistrobint illetően a pasztinákra, a petrezselyemgyökérre, a bakszakállra, a karórépára és a tarlórépára történő alkalmazás tekintetében érkezett ilyen jellegű kérelem.

(4)

A 396/2005/EK rendelet 6. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően kérelmeket nyújtottak be a spinetoram őszibarackra (ideértve a nektarint is) és sárgabarackra történő alkalmazását illetően. A spinetoram őszibarackra, nektarinra és sárgabarackra történő alkalmazása Dél-Afrikában, Argentínában, Chilében, Új-Zélandon és Izraelben magasabb szermaradékszintet eredményez, mint a 396/2005/EK rendelet III. mellékletében megállapított MRL. Annak érdekében, hogy az őszibarack, nektarin és sárgabarack importját ne gátolják kereskedelmi akadályok, magasabb MRL megállapítása szükséges.

(5)

Az érintett tagállamok – a 396/2005/EK rendelet 8. cikkének megfelelően – értékelték a fent említett kérelmeket, majd az értékelő jelentéseket továbbították a Bizottságnak.

(6)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: hatóság) megvizsgálta a kérelmeket és az értékelő jelentéseket, különösen a fogyasztókat és adott esetben az állatokat érintő kockázatokat, és indokolással ellátott véleményt adott ki a javasolt MRL-ekről. (3) Ezen véleményeket továbbította a Bizottságnak és a tagállamoknak, valamint hozzáférhetővé tette őket a nyilvánosság számára.

(7)

A hatóság indokolással ellátott véleményeiben foglalt következtetései szerint az adatokra vonatkozó valamennyi követelmény teljesült, és az MRL-ek kért módosításai – 27 speciális európai fogyasztói csoport fogyasztói expozíciós szintjének megfigyelése alapján, tekintettel a fogyasztók biztonságára – elfogadhatók. A hatóság figyelembe vette az anyagok toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó legfrissebb információkat. Sem a fent felsorolt anyagokat tartalmazó élelmiszerek fogyasztása által okozott, egész életen át tartó kitettség, sem a szóban forgó termények túlzott fogyasztása által előidézett, rövid időtartamú kitettség esetén nem merült fel a megengedhető napi bevitel (acceptable daily intake, ADI) vagy az akut referenciadózis (acute reference dose, ArfD) meghaladásának kockázata. Bizonyos esetekben a hatóság úgy ítélte meg, hogy az értékelést végző tagállam által javasolt MRL-nél magasabb MRL-re van szükség. Ilyenkor indokolt a hatóság által javasolt magasabb MRL engedélyezése, amennyiben a hatóság ezt az MRL-t biztonságosnak ítélte. Más esetekben a hatóság úgy ítélte meg, hogy az értékelést végző tagállam által javasolt MRL-nél kisebb MRL is elegendő. Ilyenkor az alacsonyabb MRL-t indokolt elfogadni.

(8)

A 396/2005/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének megfelelően a hatóság értékelte az etefon tekintetében érvényben lévő MRL-ek biztonságosságát (4) , és arra a következtetésre jutott, hogy a létező CXL-ek figyelembevétele érdekében az MRL-eket 12 termény esetében növelni lehetne.

(9)

A fenitrotionra a gabonafélék tekintetében megállapított MRL érvényessége 2009. június 1-jén lejárt. Az egyértelműség kedvéért a 396/2005/EK rendeletben indokolt feltüntetni a gabonafélékre vonatkozóan e növényvédő szer analitikai kimutathatóságának alsó határát (LOD).

(10)

A hatóság a ként illetően következtetésében (5) azt javasolta, hogy e növényvédő szerre, mivel toxicitása alacsony, ne vonatkozzanak többé MRL-ek. E következtetés fényében indokolt az e növényvédő szerre érvényben lévő MRL-eket törölni, és a szert a 396/2005/EK rendelet IV. mellékletében feltüntetni.

(11)

Az MRL-ekre vonatkozó megfelelő módosítások – a hatóság indokolással ellátott véleménye alapján és a kérdés szempontjából jelentős tényezőket figyelembe véve – eleget tesznek a 396/2005/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésében és a 14. cikke (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek.

(12)

2009. július 4-én a Codex Alimentarius Bizottság CXL-eket fogadott el az azoxistrobin, buprofezin, klorantranilipol, cipermetrin, fluzilazol, imidakloprid, lambda-cihalotrin, mandipropamid, metomil, profenofosz, protiokonazol, spinetoram, spiro-tetramát, tebukonazol, triadimefon és triadimenol tekintetében. Ezeket a CXL-eket MRL-ként fel kellene venni a 396/2005/EK rendeletbe, kivéve azokat a CXL-eket, amelyek nem tekinthetők biztonságosnak az európai fogyasztói csoport számára, és amelyek kapcsán az Unió fenntartással élt a Codex Alimentarius Bizottság irányában.

(13)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II., III. és IV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az efetonra vonatkozó MRL-eket 2010. június 8-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. május 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(3)  Az EFSA által készített tudományos jelentések (http://www.efsa.europa.eu):

Az EFSA indokolással ellátott (a növényvédőszer-csoport (PRAPeR) által készített véleménye a szarvasmarhák veséjében előforduló aminopiralid tekintetében érvényben lévő MRL-ek módosításáról. EFSA Scientific Report (2009) 302., 1.

Az EFSA indokolással ellátott, a növényvédőszer-csoport (PRAPeR) által készített véleménye a karórépában előforduló azoxistrobin tekintetében érvényben lévő MRL módosításáról. EFSA Journal 2009; 7(9):1308.

Az EFSA indokolással ellátott, a növényvédőszer-csoport (PRAPeR) által készített véleménye a gumós zellerben előforduló ciprodinil tekintetében érvényben lévő MRL-ek módosításáról. EFSA Scientific Report (2009) 325.

Az EFSA indokolással ellátott, a növényvédőszer-csoport (PRAPeR) által készített véleménye a különböző levélzöldségekben előforduló difenokonazol tekintetében érvényben lévő MRL-ek módosításáról. EFSA Scientific Report (2009) 337.

Az EFSA indokolással ellátott, a növényvédőszer-csoport (PRAPeR) által készített véleménye a cseresznyefélékben és a cukorrépában előforduló indoxakarb tekintetében érvényben lévő MRL-ek módosításáról. EFSA Scientific Report (2009) 324.

Az EFSA indokolással ellátott, a növényvédőszer-csoport (PRAPeR) által készített véleménye az izoxaflutol tekintetében a szermaradék meghatározásának módosításáról. EFSA Scientific Report (2009) 323.

Az EFSA indokolással ellátott, a növényvédőszer-csoport (PRAPeR) által készített véleménye a retekben előforduló foszetil-al tekintetében érvényben lévő MRL-ek módosításáról. EFSA Journal 2009; 7(9):1313.

Az EFSA indokolással ellátott, a növényvédőszer-csoport (PRAPeR) által készített véleménye a lambda-cihalotrin tekintetében érvényben lévő MRL-ek módosításáról. EFSA Scientific Report (2009) 226 és 330.

Az EFSA indokolással ellátott, a növényvédőszer-csoport (PRAPeR) által készített véleménye a májban előforduló metazaklór tekintetében érvényben lévő MRL-ek módosításáról. EFSA Scientific Report (2009) 320.

Az EFSA indokolással ellátott, a növényvédőszer-csoport által készített véleménye a cukkiniban, apró uborkában és céklában előforduló piraklosztrobin tekintetében érvényben lévő MRL-ek módosításáról. EFSA Scientific Report (2009) 342.

Az EFSA indokolással ellátott, a növényvédőszer-csoport által készített véleménye az őszibarackban és a sárgabarackban előforduló spinetoramra a behozatal tekintetében megengedett MRL megállapításáról. EFSA Journal 2009; 7(9):1312.

Az EFSA indokolással ellátott, a növényvédőszer-csoport (PRAPeR) által készített véleménye a spiro-tetramát tekintetében érvényben lévő MRL-ek módosításáról. EFSA Scientific Report (2009) 306.

Az EFSA indokolással ellátott, a növényvédőszer-csoport (PRAPeR) által készített véleménye a mandarinban és a passiógyümölcsben előforduló tebukonazol tekintetében érvényben lévő MRL-ek módosításáról. EFSA Scientific Report (2009) 1368.

Az EFSA indokolással ellátott, a növényvédőszer-csoport (PRAPeR) által készített véleménye a tiakloprid tekintetében érvényben lévő MRL-ek módosításáról. EFSA Scientific Report (2009) 307.

Az EFSA indokolással ellátott, a növényvédőszer-csoport (PRAPeR) által készített véleménye a különböző terményekben előforduló trifloxistrobin tekintetében érvényben lévő MRL-ek módosításáról. EFSA Scientific Report (2008) 314.

(4)  Indoklással ellátott vélemény felülvizsgálata az etefon tekintetében érvényben lévő MRL-ekről. EFSA Journal 2009; 7(10):1347.

(5)  A kén hatóanyagnál felmerülő kockázatok felméréséről szóló, peszticideket vizsgáló szakértői értékelésből levont következtetés. EFSA Scientific Report (2008) 221.


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II., III. és IV. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A II. mellékletben az „Izoxaflutol (az izoxaflutol, az RPA 202248 és az RPA 203328 összesen, izoxaflutolban kifejezve)” sorból az „és az RPA 203328” törlendő; az azoxistrobin, cipermetrin, indoxakarb, etefon, fenitrotion, lambda-cihalotrin, metomil, profenofosz, piraklosztrobin, tiakloprid, triadimefon, triadimenol és trifloxistrobin oszlopai helyébe az alábbi oszlopok lépnek:

„Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

Azoxistrobin

Cipermetrin (cipermetrin, ideértve az egyéb szerkezeti izomerek keverékeit (izomerek összesen)) (F)

Etefon

Fenitrotion

Indoxakarb, az S és R izomerek összesen (F)

Lambda-Cihalotrin (F) (R)

Metomil és tiodikarb (a metomil és a tiodikarb összesen, metomilban kifejezve)

Profenofosz (F)

Piraklosztrobin (F)

Tiakloprid (F)

Triadimefon és triadimenol (a triadimefon és a triadimenol összesen) (F)

Trifloxistrobin

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

1.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i.

Citrusfélék

15

2

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

0,05 (2)

1

0,02 (2)

0,1 (2)

0,3

0110010

Grapefruit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Narancs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citrom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Zöld citrom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii.

Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,2 (2)

0,02 (2)

0120010

Mandula

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120020

Brazil dió

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120030

Kesudió

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120040

Gesztenye

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120050

Kókuszdió

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120060

Mogyoró

0,1 (2)

 

0,2

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120070

Ausztráliai mogyoró

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120080

Pekándió

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120090

Píniamag

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120100

Pisztácia

1

 

0,1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

0120110

Dió

0,1 (2)

 

0,5

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120990

Egyéb

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0130000

iii.

Almatermésűek

0,05 (2)

1

 

 

 

0,1

 

0,05 (2)

0,3

0,3

 

0,5

0130010

Alma

 

 

0,6

0,01 (2)

0,5

 

0,02 (2)

 

 

 

0,2 (2)

 

0130020

Körte

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0,3

 

0,02 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

0130030

Birsalma

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0,3

 

0,02 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

0130040

Naspolya

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Japán naspolya

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Egyéb

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0,3

 

0,2

 

 

 

0,1 (2)

 

0140000

iv.

Csonthéjasok

2

2

 

0,01 (2)

 

 

 

0,05 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0140010

Kajszibarack

 

 

0,05 (2)

 

0,3

0,2

0,02 (2)

 

0,2

0,3

 

1

0140020

Cseresznyefélék

 

 

3

 

0,5

0,3

0,1

 

0,3

0,3

 

1

0140030

Őszibarack

 

 

0,05 (2)

 

0,3

0,2

0,02 (2)

 

0,2

0,3

 

1

0140040

Szilva

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

 

0,2

0,1

 

0,2

0140990

Egyéb

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0150000

v.

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0151000

a)

Csemege- és borszőlő

2

0,5

 

0,01 (2)

2

0,2

 

 

 

0,02 (2)

2

5

0151010

Csemegeszőlő

 

 

0,7

 

 

 

0,02 (2)

 

1

 

 

 

0151020

Borszőlő

 

 

2

 

 

 

0,5

 

2

 

 

 

0152000

b)

Szamóca

10

0,07

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,5

0,02 (2)

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósok

5

0,5

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

 

 

0,1 (2)

0,02 (2)

0153010

Feketeszeder

 

 

 

 

0,5

 

 

 

1

3

 

 

0153020

Hamvas szeder

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0,02 (2)

1

 

 

0153030

Málna

 

 

 

 

0,5

 

 

 

1

3

 

 

0153990

Egyéb

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0,02 (2)

1

 

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

0,05 (2)

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

0154010

Fürtös áfonya

5

 

20

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

0,5

 

 

2

0154020

Nagytermésű tőzegáfonya

0,5

 

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

0,5

 

 

0,02 (2)

0154030

Ribizli (piros, fekete és fehér)

5

 

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

2

 

 

1

0154040

Köszméte (egres)

5

 

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

0,5

 

 

1

0154050

Gyepürózsa/vadrózsa/csipkebogyó

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Faeper

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azarol (mediterrán naspolya/galagonya)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Fekete bodza

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Egyéb

5

 

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

0,5

 

 

0,02 (2)

0160000

vi.

Egyéb gyümölcsök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161000

a)

Ehető héjúak

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0161010

Datolya

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0161020

Füge

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0161030

Étkezési olajbogyó

 

0,05 (2)

5 (+)

0,01 (2)

 

1

0,02 (2)

 

 

 

 

0,3

0161040

Kamkvat

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0161050

Karambola

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Datolyaszilva

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambul (Jáva-szilva)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Egyéb

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0162000

b)

Kisebb nem ehető héjúak

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0162010

Kivi

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0162020

Licsi

0,05 (2)

2

 

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0162030

Passiógyümölcs

4

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

4

0162040

Töviskörte (fügekaktusz)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Csillagalma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Amerikai datolyaszilva (kaki)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Egyéb

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0163000

c)

Nagyobb nem ehető héjúak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokádó

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0163020

Banán

2

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,2

0,1

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

1

0,05

0163030

Mangó

0,7

0,7

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

0,2

0,05

0,02 (2)

0,1 (2)

0,5

0163040

Papaja

0,3

0,5

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05

0,5

0,1 (2)

1

0163050

Gránátalma

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0163060

Csirimojó

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guajáva

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananász

0,05 (2)

0,05 (2)

2

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

3

0,02 (2)

0163090

Kenyérgyümölcs

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durián

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Szúrszop (savanyú alma) (guanabana)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Egyéb

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0200000

2.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i.

Gyökér- és gumós zöldségek

1

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0211000

a)

Burgonya

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0212000

b)

Trópusi gyökér- és gumós zöldségek

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0212010

Kasszava (manióka, tápióka)

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0212020

Édesburgonya

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0212030

Jamszgyökér

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0213000

c)

Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0213010

Cékla

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,1

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0213020

Sárgarépa

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,1

0,02 (2)

 

0,05

0213030

Gumós zeller

 

 

 

 

0,02 (2)

0,1

 

 

0,02 (2)

0,1

 

0,02 (2)

0213040

Torma

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,3

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0213050

Csicsóka

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0213060

Pasztinák

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,3

0,02 (2)

 

0,04

0213070

Petrezselyemgyökér

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,1

0,02 (2)

 

0,04

0213080

Retek

 

 

 

 

0,2

0,1

 

 

0,2

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0213090

Saláta bakszakáll

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,1

0,02 (2)

 

0,04

0213100

Karórépa

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,04

0213110

Tarlórépa

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,04

0213990

Egyéb

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0220000

ii.

Hagymafélék

10

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0220010

Fokhagyma

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0220020

Vöröshagyma

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0.5

 

0220030

Salottahagyma, mogyoróhagyma

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0220040

Újhagyma

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

0,1

1

 

0220990

Egyéb

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0230000

iii.

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Burgonyafélék

3

0,5

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

1

 

0231010

Paradicsom

 

 

1

 

0,5

0,1

 

10

0,2

0,5

 

0,5

0231020

Paprika

 

 

0,05 (2)

 

0,3

0,1

 

0,05 (2)

0,5

1

 

0,3

0231030

Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom)

 

 

0,05 (2)

 

0,5

0,5

 

0,05 (2)

0,2

0,5

 

0,02 (2)

0231040

Okra, gombó, bámia

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,3

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0231990

Egyéb

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,3

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0232000

b)

Kabakosok – ehető héjúak

1

0,2

0,05 (2)

 

0,2

0,1

0,1

0,05 (2)

 

0,3

0,2

0,2

0232010

Uborka

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0232020

Apró uborka

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0232030

Cukkini

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0232990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0233000

c)

Kabakosok – nem ehető héjúak

1

0,2

0,05 (2)

 

0,1

0,05

0,1

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0,2

 

0233010

Sárgadinnye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

0,3

0233020

Sütőtök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,2

0233030

Görögdinnye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

0,2

0233990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0234000

d)

Csemegekukorica

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,05

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1

0,1 (2)

0,02 (2)

0239000

e)

Egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0240000

iv.

Káposztafélék

5

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0241000

a)

Virágjukért termesztett káposztafélék

 

 

 

 

0,3

 

0,02 (2)

 

0,1

0,1

 

 

0241010

Brokkoli

 

1

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

0,05

0241020

Karfiol

 

0,5

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Egyéb

 

1

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0,02 (2)

0242000

b)

Fejképző káposztafélék

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kelbimbó

 

 

 

 

0,1

0,05

0,05

 

0,2

0,05

 

0,5

0242020

Fejeskáposzta

 

 

 

 

3

0,2

0,02 (2)

 

0,2

0,2

 

0,3

0242990

Egyéb

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0243000

c)

Leveles káposzta

 

1

 

 

 

1

0,02 (2)

 

0,02 (2)

1

 

0,02 (2)

0243010

Kínai kel

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Kel

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Egyéb

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Karalábé

 

1

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05

 

0,5

0250000

v.

Levélzöldségek és friss fűszernövények

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0251000

a)

Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Galambbegysaláta

 

 

 

 

1

1

0,02 (2)

 

10

5

 

0,02 (2)

0251020

Saláta

 

 

 

 

2

0,5

0,2

 

2

2

 

10

0251030

Endívia (széleslevelű batáviai endívia)

 

 

 

 

2

1

0,02 (2)

 

2

2

 

10

0251040

Zsázsa

 

 

 

 

0,02 (2)

1

0,02 (2)

 

2

2

 

0,02 (2)

0251050

Közönséges borbálafű

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Borsmustár, Rucola

 

 

 

 

0,02 (2)

1

0,02 (2)

 

2

3

 

0,02 (2)

0251070

Vörösmustár

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Brassica rapa és B. oleracea levelei és bimbói

 

 

 

 

1

1

0,02 (2)

 

2

2

 

0,02 (2)

0251990

Egyéb

 

 

 

 

0,02 (2)

1

0,02 (2)

 

2

2

 

0,02 (2)

0252000

b)

Spenótfélék (levél)

 

0,7

 

 

 

0,5

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0252010

Paraj

0,05 (2)

 

 

 

2

 

0,05

 

0,5

 

 

 

0252020

Kövér porcsin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Levél mángold

0,5

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

 

0,5

 

 

 

0252990

Egyéb

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

 

0,5

 

 

 

0253000

c)

Szőlőlevél

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Vízitorma

0,05 (2)

0,7

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0255000

e)

Saláta cikória

0,2

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0256000

f)

Fűszernövények

 

2

 

 

2

1

 

 

2

5

 

10

0256010

Turbolya

3

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256020

Metélőhagyma

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256030

Zellerlevél

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256040

Petrezselyem

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256050

Zsálya

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rozmaring

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Kakukkfű

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Bazsalikom

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Babérlevél (nemes babér)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Tárkony

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Egyéb

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0260000

vi.

Hüvelyes zöldségek (friss)

3

0,7

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0,1 (2)

 

0260010

Bab (hüvelyben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

0,5

0260020

Bab (hüvely nélkül)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0260030

Borsó (hüvelyben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0,02 (2)

0260050

Lencse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0260990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0270000

vii.

Szárukért termesztett zöldségek (friss)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0270010

Spárga

0,05 (2)

0,1

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0270020

Kardonna

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0270030

Zeller

5

0,05 (2)

 

 

2

0,3

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,5

0,1 (2)

1

0270040

Édeskömény

10

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,3

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,5

0,1 (2)

0,02 (2)

0270050

Articsóka

5

2

 

 

0,1

0,2

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

1

0,02 (2)

0270060

Póréhagyma

10

0,5

 

 

0,02 (2)

0,3

0,02 (2)

 

0,5

0,1

0,1 (2)

0,2

0270070

Rebarbara

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0270080

Bambuszrügy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Pálmafacsúcsrügy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Egyéb

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0280000

viii.

Gomba

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0280010

Termesztett

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0280020

Vadon termő

 

1

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

0280990

Egyéb

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0290000

ix.

Tengeri moszat

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA

0,1

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05

0,02 (2)

0,05 (2)

0,3

0,1

0,1 (2)

0,02 (2)

0300010

Bab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Lencse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Borsó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Csillagfürt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0401000

i.

Olajos magvak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (2)

0,05 (2)

0401010

Lenmag

0,05 (2)

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401020

Földimogyoró

0,2

0,1

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,1

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401030

Mákszem

0,05 (2)

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401040

Szezámmag

0,05 (2)

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401050

Napraforgómag

0,5

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401060

Repcemag

0,5

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0401070

Szójabab

0,5

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,5

0,05 (2)

0,1

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401080

Mustármag

0,05 (2)

0,1

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,2

 

 

0401090

Gyapotmag

0,7

0,2

2 (+)

 

0,05 (2)

0,2

0,1

3

 

0,05 (2)

 

 

0401100

Tökmag

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401110

Sáfrányos szeklice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Borágó

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Magvas gomborka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Kendermag

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401150

Ricinusbab

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Egyéb

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0402000

ii.

Olajtartalmú gyümölcsök

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

 

10

 

 

1

 

 

 

0,02 (2)

0,1 (2)

0,3

0402020

Pálmadió (olajpálmamag)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Pálmatermés

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Egyéb

 

 

0,05 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

0,2 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

GABONAFÉLÉK

 

 

 

0,05  (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

0500010

Árpa

0,5

2

1

 

 

0,5

 

 

0,3

1

0,2

0,3

0500020

Hajdina

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500030

Kukorica

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500040

Köles

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500050

Zab

0,5

2

0,05 (2)

 

 

0,05

 

 

0,3

1

0,2

0,02 (2)

0500060

Rizs

5

2

0,05 (2)

 

 

1

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500070

Rozs

0,3

2

1

 

 

0,05

 

 

0,1

0,05

0,2

0,05

0500080

Cirok

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500090

Búza

0,3

2

1

 

 

0,05

 

 

0,1

0,1

0,2

0,05

0500990

Egyéb

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0600000

6.

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS FŰSZEREK

 

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

0,2 (2)

0,05 (2)

0610000

i.

Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)

0,1 (2)

0,5

 

0,5

0,05 (2)

1

 

 

 

10

 

 

0620000

ii.

Kávébab

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii.

Gyógynövénytea (szárított)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Virág

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Kamillavirág

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Hibiszkuszvirág

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Rózsaszirom

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jázminvirág

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Hársfavirág

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Levél

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Szamócalevél

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Rooiboslevél

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Matétea

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Gyökér

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Macskagyökér

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ginszenggyökér

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Egyéb gyógynövényteák

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv.

Kakaó (erjesztett bab)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v.

Szentjánoskenyér

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

KOMLÓ (szárított), beleértve a komló-pelletet és a sűrítetlen port

30

30

0,1

0,02 (2)

0,05 (2)

10

10

0,1 (2)

10

0,1 (2)

10

30

0800000

8.

FŰSZEREK

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i.

Mag

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Ánizs

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Fekete kömény

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Zellermag

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Koriandermag

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)