ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.123.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 123

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. május 19.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 425/2010/EU rendelete (2010. május 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/278/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. május 10.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy német tagjának kinevezéséről

3

 

*

A Tanács 2010/279/KKBP határozata (2010 május 18.) az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójáról (EUPOL AFGHANISTAN)

4

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

19.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/1


A BIZOTTSÁG 425/2010/EU RENDELETE

(2010. május 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. május 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. május 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

65,9

MK

66,4

TN

111,8

TR

96,5

ZZ

85,2

0707 00 05

MA

46,5

MK

48,7

TR

117,1

ZZ

70,8

0709 90 70

TR

114,2

ZZ

114,2

0805 10 20

EG

59,0

IL

55,9

MA

57,6

PY

48,3

TN

51,1

TR

49,3

ZA

74,5

ZZ

56,5

0805 50 10

AR

97,0

TR

83,7

ZA

103,0

ZZ

94,6

0808 10 80

AR

79,1

BR

78,6

CA

69,6

CL

82,2

CN

74,8

CR

59,1

MK

24,7

NZ

117,5

US

123,6

UY

77,5

ZA

85,5

ZZ

79,3


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

19.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/3


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. május 10.)

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy német tagjának kinevezéséről

(2010/278/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 302. cikkére,

tekintettel a 2006/524/EK, Euratom határozatra (1),

tekintettel a német kormány javaslatára,

tekintettel a Bizottság véleményére,

mivel Wilfried WOLLER hivatali idejének lejártát követően az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy tagjának helye megüresedett,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács Egbert BIERMANN-t, Hauptvorstand IG BCE (a bányászati, vegy- és energiaipari munkavállalók szakszervezetének elnöksége) a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2010. szeptember 20-ig az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjává nevezi ki.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. május 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. Á. MORATINOS


(1)  HL L 207., 2006.7.28., 30. o.


19.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/4


A TANÁCS 2010/279/KKBP HATÁROZATA

(2010 május 18.)

az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójáról (EUPOL AFGHANISTAN)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére és 43. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. május 30-án elfogadta az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) felállításáról szóló 2007/369/KKBP együttes fellépést (1). Az említett együttes fellépés 2010. május 30-án hatályát veszti.

(2)

A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) 2010. március 8-án az EUPOL AFGHANISTAN három évvel történő meghosszabbítását javasolta.

(3)

Az EUPOL AFGHANISTAN parancsnoklási és ellenőrzési struktúrája nem érinti a misszióvezetőnek a költségvetés végrehajtására vonatkozóan az Európai Bizottsággal szemben vállalt szerződéses felelősségét.

(4)

Az EUPOL AFGHANISTAN-ra vonatkozóan be kell vonni a figyelőszolgálatot.

(5)

Az EUPOL AFGHANISTAN végrehajtására olyan helyzetben kerül sor, amely esetlegesen rosszabbodhat, és veszélyeztetheti a közös kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A misszió

(1)   A 2007/369/KKBP együttes fellépéssel létrehozott, Afganisztánban folytatott európai uniós rendfenntartó misszió („az EUPOL AFGHANISTAN” vagy „a misszió”) 2010. május 31-jével2013. május 31-ig meghosszabbodik.

(2)   Az EUPOL AFGHANISTAN a 2. cikkben meghatározott célkitűzésekkel összhangban működik és a 3. cikkben meghatározott feladatokat hajtja végre.

2. cikk

Célkitűzések

Az EUPOL AFGHANISTAN jelentős mértékben hozzájárul a fenntartható és hatékony, afganisztáni irányítással működő polgári rendőrségi struktúrák kialakításához, ez biztosítja a szélesebb büntető igazságszolgáltatási rendszerrel való megfelelő együttműködést, az Unió, a tagállamok és egyéb nemzetközi szereplők politikai tanácsadói és intézményépítő munkájának megfelelően. A misszió továbbá olyan hiteles és hatékony rendfenntartó szolgálat kialakítása irányában mozdítja előre a reformfolyamatot, amely a nemzetközi szabványoknak megfelelően, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása keretében működik.

3. cikk

Feladatok

(1)   A 2. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében az EUPOL AFGHANISTAN:

a)

támogatja Afganisztán kormányát, hogy következetesen végre tudja hajtani a fenntartható és hatékony polgári rendőrségi struktúrák – különösen a nemzeti rendőrségi stratégiában meghatározott Afgán Egyenruhás (Polgári) Rendőrség és az Afgán Bűnüldöző Rendőrség – kialakítását célzó stratégiáját;

b)

javítja a nemzetközi szereplők közötti összehangoltságot és koordinációt;

c)

stratégia kidolgozásán munkálkodik, hangsúlyt helyezve a nemzetközi közösség átfogó, a rendőrségi reform terén alkalmazandó közös stratégiájának a kialakítására, továbbá a rendőrségi reform és a képzés területén előmozdítja a kulcsfontosságú partnerekkel folytatott együttműködést, ideértve a NATO által vezetett ISAF-et, a NATO képzési misszióját és egyéb hozzájáruló feleket;

d)

erősíti a rendőrség és a tágabb értelemben vett jogállamiság közötti kapcsolatot.

A műveleti terv (OPLAN) továbbfejleszti e feladatokat. A misszió a feladatait többek között felügyelet, iránymutatás, tanácsadás és képzés révén látja el.

(2)   Az EUPOL AFGHANISTAN nem végrehajtó misszió.

(3)   Az EUPOL AFGHANISTAN-nak rendelkeznie kell egy a projektek meghatározására és végrehajtására szolgáló, projektekkel foglalkozó sejttel. Az EUPOL AFGHANISTAN továbbá adott esetben – a misszióhoz kapcsolódó területeken és annak célkitűzései teljesítése érdekében – koordinációt, támogatást és tanácsadást biztosít a tagállamok és harmadik államok által saját hatáskörben végrehajtott projektek tekintetében.

4. cikk

A misszió szervezeti felépítése

(1)   A misszió parancsnoksága Kabulban található. A misszió szervezeti felépítése a következő:

i.

a misszióvezető és hivatala, ideértve a misszió biztonságáért felelős, vezető beosztású tisztviselőt;

ii.

rendőrségi egység;

iii.

jogállamisággal foglalkozó egység;

iv.

képzési részleg;

v.

missziótámogató sejt;

vi.

Kabulon kívüli helyi irodák;

vii.

brüsszeli támogató egység.

(2)   A misszió személyzetének telepítése központi, regionális és tartományi szinten történik; amennyiben a megbízatás teljesítéséhez szükséges, a misszió személyzete a körzeti szinttel együttműködve is elláthatja feladatát a biztonsági értékelésre figyelemmel, valamint amennyiben az ezt lehetővé tevő tényezők – például a megfelelő logisztikai és biztonsági támogatás – rendelkezésre állnak. Technikai jellegű megállapodásokra kell törekedni az ISAF-fel, valamint a regionális parancsnokságok és a tartományi újjáépítési csapatok (PRT) terén vezető szerepet betöltő országokkal, információcsere, orvosi, biztonsági és logisztikai segítségnyújtás céljából, ideértve a regionális parancsnokságok és a PRT-k általi befogadást is.

(3)   A misszió személyzetének egy részét továbbá a Nemzetközi Rendőri Együttműködési Bizottság (IPCB) kabuli Főtitkárságára kell helyezni, az afganisztáni rendőrségi reform stratégiai koordinációjának javítása érdekében. Az IPCB titkársága adott esetben az EUPOL AFGHANISTAN HQ-n belül kap helyet.

5. cikk

Polgári műveleti parancsnok

(1)   Az EUPOL AFGHANISTAN polgári műveleti parancsnoka a polgári tervezési és végrehajtási szolgálat (CPCC) igazgatója.

(2)   A polgári műveleti parancsnok – a PBB politikai ellenőrzése és stratégiai irányítása mellett, valamint az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (főképviselő) átfogó felügyelete alatt – stratégiai szintű parancsnokságot és felügyeletet gyakorol az EUPOL AFGHANISTAN felett.

(3)   A polgári műveleti parancsnok gondoskodik a Tanács határozatainak, valamint a PBB határozatainak megfelelő és hatékony végrehajtásáról, adott esetben a misszióvezetőnek kiadott stratégiai szintű utasítások révén is.

(4)   A teljes kiküldött állomány a küldő állam nemzeti hatóságainak vagy az uniós intézménynek a teljes körű parancsnoksága alatt marad. A nemzeti hatóságok személyi állományuk, csoportjaik és egységeik operatív irányítását (OPCON) az EUPOL AFGHANISTAN polgári műveleti parancsnokára ruházzák át.

(5)   A polgári műveleti parancsnok teljes mértékben felel azért, hogy az Unió gondossági kötelezettsége megfelelő módon teljesüljön.

(6)   A polgári műveleti parancsnok és az Európai Unió különleges képviselője (EUKK) szükség szerint konzultál egymással.

6. cikk

Misszióvezető

(1)   A misszióvezető vállalja a felelősséget a misszióért, és gyakorolja annak helyszíni parancsnoklását és ellenőrzését.

(2)   A misszióvezető gyakorolja a polgári műveleti parancsnok által kirendelt, a hozzájáruló államokból érkező személyi állomány, csoportok és egységek feletti parancsnoklást és ellenőrzést, valamint a misszió rendelkezésére bocsátott eszközöket, forrásokat és információkat is érintő igazgatási és logisztikai feladatkört.

(3)   A misszióvezető – a polgári műveleti parancsnok stratégiai szintű utasításait követve – az EUPOL AFGHANISTAN hatékony helyszíni tevékenysége érdekében utasításokat ad a misszió teljes személyzetének, ebben az esetben beleértve a brüsszeli támogató elemet is, koordinálja a műveleteket, és ellátja a napi irányítást.

(4)   A misszióvezető felel a misszió költségvetésének végrehajtásáért. E célból a misszióvezető szerződést ír alá a Bizottsággal.

(5)   A misszióvezető felelős a személyzetet érintő fegyelmi kérdésekben. A személyzet kiküldött tagjait illetően fegyelmi eljárást az érintett nemzeti vagy uniós hatóság folytathat.

(6)   A misszióvezető képviseli az EUPOL AFGHANISTAN-t a műveleti területen, és biztosítja a misszió megfelelő láthatóságát.

(7)   Adott esetben a misszióvezető feladata a helyszínen jelen lévő egyéb uniós szereplőkkel való koordináció. Az EUKK – a parancsnoki lánc sérelme nélkül – helyi politikai iránymutatást nyújt a misszióvezetőnek.

(8)   A misszióvezető biztosítja, hogy az EUPOL AFGHANISTAN szorosan együttműködjön és összehangolja tevékenységét Afganisztán kormányával és adott esetben az érintett nemzetközi szereplőkkel, többek között a NATO által vezetett ISAF-fel és a NATO képzési misszióval, a PRT terén vezető szerepet betöltő országokkal, az ENSZ afganisztáni segítségnyújtási missziójával (UNAMA), valamint az afganisztáni rendőrségi reformban jelenleg részt vevő harmadik államokkal.

7. cikk

Személyi állomány

(1)   Az EUPOL AFGHANISTAN személyi állománya létszámának és szakértelmének összhangban kell lennie a 2. cikkben meghatározott célkitűzésekkel, a 3. cikkben meghatározott feladatokkal és a 4. cikkben meghatározott szervezeti felépítéssel.

(2)   Az EUPOL AFGHANISTAN személyi állományát elsősorban a tagállamok vagy az uniós intézmények küldik ki.

(3)   Minden tagállam vagy uniós intézmény maga viseli az általa kiküldött személyi állománnyal kapcsolatos költségeket, beleértve a kiküldetési helyre történő utazás és az onnan történő elutazás költségeit, a fizetést, az orvosi ellátást és – a napidíjak, valamint a nehézségi és a kockázati pótlékok kivételével – a juttatásokat.

(4)   Az EUPOL AFGHANISTAN szükség esetén szerződéses alapon alkalmazhat nemzetközi polgári és helyi személyzetet is, amennyiben a szükséges funkciókat a tagállamok által kirendelt személyzet nem tudja ellátni. Kivételesen, kellően indokolt esetben, ha nem áll rendelkezésre megfelelően képzett jelentkező a tagállamokból, szerződéses alapon a részt vevő harmadik államok állampolgárai is toborozhatók.

(5)   A teljes személyi állomány a misszió érdekében jár el és végzi feladatát. A teljes személyi állomány tiszteletben tartja a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat.

8. cikk

Az EUPOL AFGHANISTAN személyi állományának jogállása

(1)   Az EUPOL AFGHANISTAN Afganisztánban állomásozó személyi állományának jogállását – beleértve adott esetben az EUPOL AFGHANISTAN lebonyolításához és zavartalan működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és további garanciákat – a Szerződés 37. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően megkötött megállapodásban kell meghatározni.

(2)   A személyi állomány tagjait kirendelő állam vagy uniós intézmény felelős a kirendeléshez kapcsolódó, a személyzet tagja részéről vagy vele összefüggésben felmerülő bármely követelésért. A szóban forgó állam vagy uniós intézmény felelős a kirendelt személlyel szembeni bármely eljárás megindításáért.

(3)   A nemzetközi és helyi polgári személyzet alkalmazási feltételeit, valamint jogait és kötelezettségeit a misszióvezető és a személyzet tagja közötti szerződésben kell meghatározni.

9. cikk

Parancsnoki lánc

(1)   Az EUPOL AFGHANISTAN – válságkezelési műveletként – egységes parancsnoki lánccal rendelkezik.

(2)   Az EUPOL AFGHANISTAN politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását – a Tanács és a főképviselő felelősségvállalása mellett – a PBB gyakorolja.

(3)   A polgári műveleti parancsnok – a PBB politikai ellenőrzése és stratégiai irányítása mellett, valamint a főképviselő átfogó felügyelete alatt – az EUPOL AFGHANISTAN stratégiai szintű parancsnoka, és e minőségében utasításokat ad a misszióvezetőnek, valamint tanácsokkal és technikai támogatással látja el őt.

(4)   A polgári műveleti parancsnok a főképviselőn keresztül jelentést tesz a Tanácsnak.

(5)   Helyi szinten a misszióvezető gyakorolja az EUPOL AFGHANISTAN feletti parancsnoklást és ellenőrzést, és közvetlenül a polgári műveleti parancsnoknak felel.

10. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

(1)   A misszió politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását – a Tanács és a főképviselő felelősségvállalása mellett – a PBB gyakorolja. A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy e célra a Szerződés 38. cikke harmadik bekezdésének megfelelően hozza meg a vonatkozó határozatokat. E felhatalmazás a misszióvezetőnek a főképviselő javaslata alapján történő kinevezésére, valamint a CONOPS és az OPLAN módosítására is vonatkozik. A misszió céljaival és befejezésével kapcsolatos döntéshozatali hatáskör továbbra is a Tanácsot illeti meg.

(2)   A PBB rendszeres időközönként jelentést tesz a Tanácsnak.

(3)   A PBB rendszeresen és igény szerint jelentést kap a polgári műveleti parancsnoktól és a misszióvezetőtől a felelősségi körükbe tartozó kérdésekről.

11. cikk

Biztonság

(1)   A polgári műveleti parancsnok – az 5. és 9. cikkel összhangban, a Tanács Biztonsági Hivatalával együttműködve – irányítja a biztonsági intézkedések misszióvezető általi tervezését, és biztosítja azoknak az EUPOL AFGHANISTAN érdekében történő megfelelő és hatékony végrehajtását.

(2)   A misszióvezető felel a művelet biztonságáért, valamint a Szerződés V. címe és az azt alátámasztó dokumentumok szerint az Unión kívül operatív jelleggel alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politika alapján a művelet tekintetében alkalmazandó biztonsági minimumkövetelmények betartásának biztosításáért.

(3)   A misszióvezető munkáját a misszió biztonságáért felelős, vezető beosztású tisztviselő (SMSO) segíti, aki a misszióvezetőnek tesz jelentést, és aki szoros kapcsolatot tart fenn a Tanács Biztonsági Hivatalával is.

(4)   A misszióvezető a misszió tartományi és regionális műveleti helyszíneire biztonsági tisztviselőket nevez ki, akik az SMSO felügyelete alatt a misszió vonatkozó elemeivel kapcsolatos biztonsági feladatok napi irányításáért felelnek.

(5)   Az EUPOL AFGHANISTAN személyi állománya a szolgálat megkezdése előtt – az OPLAN-nal összhangban – kötelező biztonsági képzésen vesz részt. A személyi állomány az SMSO által szervezett rendszeres helyszíni ismétlő képzéseken is részt vesz.

12. cikk

Harmadik államok részvétele

(1)   Az Unió döntéshozatali autonómiájának és egységes intézményi keretének sérelme nélkül a tagjelölt országok és más harmadik államok is felkérhetők az EUPOL AFGHANISTAN-hoz való hozzájárulásra, feltéve, hogy azok maguk viselik az általuk kiküldött rendfenntartó szakértők és/vagy polgári személyzet kiküldésével járó költségeket, beleértve a fizetést, a juttatásokat, az orvosi ellátást, a nagy kockázat elleni biztosítást és az Afganisztánba történő utazás, valamint az onnan történő elutazás költségeit, és szükség szerint hozzájárulnak az EUPOL AFGHANISTAN működési költségeihez is.

(2)   A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy hozza meg a vonatkozó határozatokat a felajánlott hozzájárulások elfogadásáról.

(3)   Az EUPOL AFGHANISTAN-hoz hozzájáruló harmadik államok a művelet napi irányítása terén ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint a műveletben részt vevő tagállamok.

(4)   A PBB megteszi a szükséges intézkedéseket a részvételi szabályokkal kapcsolatban, és szükség esetén javaslatot terjeszt a Tanács elé, többek között a harmadik államok lehetséges pénzügyi vagy természetbeni hozzájárulására vonatkozóan.

(5)   A harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályok a Szerződés 37. cikke szerinti megállapodások, valamint szükség szerint további technikai megállapodások tárgyát képezik. Amennyiben az Unió és egy harmadik állam olyan megállapodást kötött, amely keretet biztosít e harmadik államnak az EU válságkezelési műveleteiben való részvételéhez, a megállapodás rendelkezései e művelettel összefüggésben alkalmazandók.

13. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   Az EUPOL AFGHANISTAN-nal járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 2011. május 31-ig54 600 000 EUR.

(2)   Az EUPOL AFGHANISTAN számára a későbbi időszakok tekintetében előirányzandó pénzügyi referenciaösszegről a Tanács dönt.

(3)   Valamennyi kiadást az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó szabályoknak és eljárásoknak megfelelően kell kezelni.

(4)   A misszióvezető a szerződése keretében vállalt tevékenységek tekintetében teljes körű jelentéstételi kötelezettséggel tartozik az őt ellenőrző Bizottságnak.

(5)   Harmadik államok állampolgárai is pályázhatnak szerződéskötésre. A misszióvezető – a Bizottság jóváhagyására is figyelemmel – technikai megállapodásokat köthet a regionális parancsnokságok/PRT-k terén vezető szerepet betöltő országokkal, valamint az Afganisztánba telepített nemzetközi szereplőkkel a felszereléseknek, szolgáltatásoknak és helyiségeknek a misszió számára való rendelkezésre bocsátását illetően, különösen amennyiben a biztonsági feltételek ezt megkövetelik.

(6)   A pénzügyi rendelkezéseknek tiszteletben kell tartaniuk az EUPOL AFGHANISTAN operatív követelményeit, beleértve a felszerelések kompatibilitását és a csapatok interoperabilitását, és figyelembe kell venniük a személyzetnek a regionális parancsnokságokba és PRT-kbe való telepítését.

(7)   A kiadások a határozat elfogadásának időpontjától számolhatók el.

14. cikk

Minősített információk átadása

(1)   A főképviselő a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően jogosult a misszió céljára készült EU minősített információkat és dokumentumokat a NATO/ISAF részére átadni. Ennek elősegítésére helyi technikai szabályozást kell kidolgozni.

(2)   A főképviselő szükség szerint, valamint a misszió igényeinek és a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően jogosult a misszió céljára készült EU minősített információkat és dokumentumokat „CONFIDENTIEL UE” szintig az e határozathoz csatlakozó harmadik államok részére átadni.

(3)   A főképviselő szükség szerint, valamint a misszió operatív igényeinek és a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően jogosult a misszió céljára készült EU minősített információkat és dokumentumokat „RESTREINT UE” szintig az UNAMA részére átadni. E célból helyi szabályozást kell kidolgozni.

(4)   Konkrét és azonnali operatív igény esetén a főképviselő jogosult továbbá a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően a misszió céljára készült EU minősített információkat és dokumentumokat „RESTREINT UE” szintig a fogadó állam részére is átadni. Minden más esetben az ezen információknak és dokumentumoknak a fogadó állam részére történő átadására a fogadó államnak az Unióval való együttműködési eljárásai szerint kerül sor.

(5)   A főképviselő jogosult az e tanácsi határozathoz csatlakozó harmadik államok részére átadni a misszióval kapcsolatos tanácsi tanácskozásokra vonatkozó és a Tanács eljárási szabályzata (3) 6. cikkének (1) bekezdése értelmében szakmai titoktartás alá tartozó, nem minősített uniós dokumentumokat.

15. cikk

Figyelőszolgálat

Az EUPOL AFGHANISTAN-ra vonatkozóan be kell vonni a figyelőszolgálatot.

16. cikk

Felülvizsgálat

(1)   Ezt a határozatot hathavonta felül kell vizsgálni a misszió méretének és hatáskörének szükség szerinti kiigazítása érdekében.

(2)   Ezt a határozatot legkésőbb a hatályvesztés időpontja előtt három hónappal felül kell vizsgálni annak meghatározása érdekében, hogy a missziót folytatni kell-e.

17. cikk

Hatálybalépés és időtartam

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2010. május 31-től2013. május 31-ig kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2010 május 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. SALGADO


(1)  HL L 139., 2007.5.31., 33. o.

(2)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o.

(3)  A Tanács 2009. december 1-jei 2009/937/EU határozata a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 325., 2009.12.11., 35. o.).